You are on page 1of 59

Malformacions

laríngeas.Disfonies Infantils.
Tractament mèdic i
quirúrgic.Indicacions.
Complicacions.Resultats.

Dr. Fèlix Pumarola Segura


Malformacions de la laringe
• Laringomalacia (50 - 70 %)
• Sinequia cordes vocals.Microsinequia
• Estenosi congènites
• Fenedures laríngias-Cleft laringi. Membranes
• Paràlisi laríngias neonatals
• Sulcus vocalis ,pont mucos,quistes epidèrmics
• Vergeture
• Anomalies cartílegs corniculats
Laringomalacia
• Produeix estridor inspiratori
• Veu clara
• Estancament ponderal-senyal d´alarma
• Associat a refluxe gastro-esofàgic
• Tractament : espectant o mides anti-refluxe,
menjar poca qüantitat i més seguit
• Quirúrgic : ressecció replecs ariepiglòtics
Quist epidermoide
• Congènit
• Formació situada sota d´epiteli de la corda vocal a
nivell del corion
• 25 % es bilateral
• Disfonia y cansament vocal
• Si son petits Estroboscopia
Sulcus glottidis
• Sobrediagnosticat
• Replec d´epiteli lineal, paral.lel a la vora
vibratoria i que arriba al lligament vocal
• Podria tractarse d´un quiste epidèrmic
obert.rigidesa a la vibració
• Tractament inicial reeducació vocal.
• Cirurgia : Injecció d´hidrocortisona,resecció del
fons del sulcus
Vergeture
• Menor profundidat que el sulcus
• Més llarg
• Mucosa atròfica
• Estroboscopia es veu la rigidesa de la regió
vibratoria
• Tractament fonamentalment de rehabilitació
vocal.
Cleft o fenedura laríngia
• Malformació congènita
• Comunicació de la lum laringea amb la
llum esofàgica per una fusió incomplerta de
la pared posterior de la laringe.
• Origen desconegut, associat a síndromes
• Dona problemes respiratoris i d´alimentació
Aparició del diverticle
respiratori
Aparició del septe traqueo-
esofàgic
Classificació segons gravetat
Membranes laríngeas
Estenosis congènites
• L´estenosi total és incompatible amb la
vida.traqueostomia
• Acostuma a anar asociat a un cartileg
cricoides hipoplàsic
• Requereix laringotraqueoplastia per
solucionar definitivament el problema
Paralisi laríngias congènites
• Veu dèbil
• No donen estridor
• Problemes a l´alimentació
• Descartar patología cardiaca, problemes
obstètrics
• Solució espontànea
Disfonies Infantils
• Infeccioses .Papilomatosis
• Quistes mucosos
• Disfonies funcionals.Noduls
• Cri du chat.
• Traumatismes.Granuloma d´intubació
• Psicogens
Malformacions de la laringe
• Laringomalacia (50 - 70 %)
• Sinequia cordes vocals.Microsinequia
• Estenosi congènites
• Fenedures laríngias-Cleft laringi. Membranes
• Paral.lisi laríngias neonatals
• Sulcus vocalis ,pont mucos,quistes epidèrmics
• Vergeture
• Anomalies cartilegs corniculats
Infeccioses
• Laringitis
agudes.Virus.Bacterianes.Al.lèrgiques
• Papilomatosis.Virus
Quistes mucosos
• Diferents dels quistes congènits epidermics
en el contingut de moc.
Nòduls
• Etiologia traumátic fonatoria
• Resposta inflamatoria a una hiperfunció
persistent
• Pot associar-se a microsinequia anterior
(20%)
• Tratament eminentment logopédic
Nòdulos
Pòlips

• Raro en la infancia
• Requereix factors predisponents crònics
• Pseudotumor inflamatori amb exudats de
fibrina, hematies etc..al corion submucos.
• Mes pediculat que les altres lesions
• Tractament quirurgic
Pòlips
Lesions paranodulars
• Pseudoquiste seros
• Edema fusiforme
• Hemorragia submucosa
Sindroma Cri du chat
• Delecció del braç curt de cromosoma 5
• Microcefalia, cara rodona, hipertelorisme,
microretrognatia,epicanto, orella d
´implantació baixa, hipotonia i retard
mental.
• Plor característic
• Educació especial
Traumatismes
• Endolaringis : intubacions, broncoscopies
inhalacions de gasos
substàncies càustiques
• Traumatismes externs
paralisi
hematoma
Psicogenes
• Rares en els nens
• Es defineix com les perturbacions de la veu
en un contexte de anomalia en el
comportament d´un individu.Es una forma
d´obtenir beneficis alterant el mecanisme de
la comunicació.
• Creación de un equipo
• Ayuda a la indicación
• Prepara para la cirugía
• Controla el post-operatorio
• Permite entrar en el quirófano
• Le devuelve el enfermo
• Sus opiniones modulan la agresividad el
cirujano
Foniatra ORL
Incidencia 6-9 %
• Nasofibrolaringoscopia
menor magnificación
menor luz en el campo
necesidad de aproximación
no altera el comportamiento laringeo
poder cambiar el angulo
explora la nasofaringe
Estroboscopio
• No puede realizarse a cualquier edad
• Tiempo de fonación corto
• Valora la rigidez - elasticidad
• Descubre sulcus
• Diferencia quistes de nódulos
Tratamiento

• Consejos
• Reeducación logopeda
• Tratamiento médico
• Psicoterapia
• Quirúrgico
• No hacer nada
Tratamiento

• Consejos 6%
• Reeducación logopeda 40 %
• Tratamiento médico
• Psicoterapia
• Quirúrgico 85 %
• No hacer nada 5%
Tratamiento

• Consejos 6% 81 %
• Reeducación logopeda 40 % 86%
• Tratamiento médico
• Psicoterapia
• Quirúrgico 85 % 91%
• No hacer nada 5% 80%