- ocupă un loc principal printre multidudinea de transformări ale compuşilor proprii materiei vii Rolul plastic al proteinelor este

incomparabil mai important decât rolul lor ca sursă de energie Proteinele alimentare nu intră niciodată în constituţia ţesuturilor organismelor fără o prealabilă degradare a lor

Proteinele extracelulare nu pot stăbate membrana celulară – ele fiind în prealabil hidrolizate până la aa
- trebuie abordat la două nivele:  metabolismul aminoacizilor  metabolismul proteinelor pp-zise

- Se realizează prin mecanisme generale de biosinteză şi degradare, comune tuturor aa, dar şi pe căi particulare, proprii fiecărui aa în parte

BIOSINTEZA AMINOACIZILOR
În organismul animal, aa provin din: - proteine alimentare origine exogenă - proteine proprii
în urma hidrolizei lor sub acţiunea proteazelor intracelulare

În acelaşi timp, în organismele animale are loc o biosinteză proprie de aa (neesenţiali), cei esenţiali fiind procuraţi din hrană

căi specifice .transaminare .aminare reductivă .BIOSINTEZA AMINOACIZILOR Plantele şi microorganismele au capacitatea de a-şi sintetiza toţi aa fără nici o excepţie Plantele şi microorganismele reprezintă surse de aa esenţiali pentru animale Biosinteză aa decurge prin: .căi comune .

condensarea α-cetoacidului cu NH3 şi formarea unui iminoacid R C COOH NADH+H+ + NH3 NAD+ R R CH C COOH O C R cetoacid NH COOH .H2O NH COOH iminoacid NH 2 aminoacid .BIOSINTEZA AMINOACIZILOR  AMINARE REDUCTIVĂ foloseşte ca precursori α-cetoacizii ce se formează în cantităţi mari prin degradarea aerobă a glucidelor Procesul decurge în 2 etape: .reducerea iminoacidului şi formarea aminoacidului iminoacid .

BIOSINTEZA AMINOACIZILOR  AMINARE REDUCTIVĂ ambele reacţii sunt catalizate de enzime specifice prin acest mecanism se formează alanina. acidul aspartic şi acidul glutamic NADH+H+ H3C C O acidul piruvic COOH + NH3 NAD+ H3C CH NH2 alanina COOH alanindehidrogenaza .

BIOSINTEZA AMINOACIZILOR  AMINARE REDUCTIVĂ NADH+H+ HOOC C H2 C O COOH + NH3 NAD+ HOOC C CH COOH H2 aspartatdehidrogenaza NH2 acid aspartic acidul oxalilacetic NADH+H+ HOOC (CH2)2 C O acidul cetoglutaric COOH + NH3 NAD+ HOOC (CH2)2 CH NH2 acid glutamic COOH glutamatdehidrogenaza .

BIOSINTEZA AMINOACIZILOR  AMINARE REDUCTIVĂ în organisme pot avea loc şi procese de aminare reductivă specifice anumitor aa acidul aspartic se poate forma şi prin simpla aminare a acidului fumaric HC COOH HOOC CH acidul fumaric + NH3 aspartaza HOOC C CH COOH H2 NH2 acid aspartic .

fixatoare de N) întrucât amoniacul este toxic pentru celule. glutamină) azotul organic provenit din substanţele organice nu este direct asimilabil sub acţiunea ureazei. el este depozitat sub formă de amide (asparagină.o. ureea este transformată în NH3 şi acesta este fixat şi depozitat sub formă de amide .BIOSINTEZA AMINOACIZILOR  AMINARE REDUCTIVĂ în organismele animale sursa de azot este în special azotul aminic şi mai puţin cel amoniacal în plante şi microorganisme este utilizat îndeosebi azotul amoniacal ce provine din azotaţii luaţi din sol sau chiar din azotul atmosferic (în cazul m.

BIOSINTEZA AMINOACIZILOR  TRANSAMINARE este un organismele proces caracteristic pentru toate procesul constă în transferul grupării amino de pe un aminoacid pe un cetoacid cu formarea unui nou aminoacid şi a unui nou cetoacid reacţia este catalizată de transaminaze specifice care au drept coenzimă piridoxalfosfatul .

cisteina.) care pot ceda gruparea lor amino diferiţilor α-cetoacizi . metionina.BIOSINTEZA AMINOACIZILOR  TRANSAMINARE donorii principali de grupări amino sunt: acidul glutamic. izoleucina. leucina. acidul aspartic şi amidele lor ca acceptori principali funcţionează: acidul αcetoglutaric şi acidul piruvic s-a stabilit că există un număr mare de aa (valina. etc.

BIOSINTEZA AMINOACIZILOR  TRANSAMINARE H R C COOH NH2 aminoacid COOH HC NH2 ( CH2 )2 COOH acid glutamic CH3 + C=O COOH acid piruvic GPT + R' C=O COOH cetoacid R C=O COOH cetoacid + R' H C COOH NH2 aminoacid COOH C=O ( CH )2 2 CH3 + HC NH2 COOH alanina COOH acid cetoglutaric .

BIOSINTEZA AMINOACIZILOR  TRANSAMINARE acest proces prezintă o importanţă deosebită pentru biosinteza aa şi respectiv substanţelor proteice constituie una din căile de conexiune dintre metabolismul glucidelor şi cel al proteinelor α-cetoacizii ce rezultă din degradarea glucidelor sunt utilizaţi la biosinteza aa atât prin aminare reductivă cât şi prin transaminare acidul glutamic şi acidul aspartic sunt consideraţi componenţi cheie în metabolismul aa şi al proteinelor .

BIOSINTEZA AMINOACIZILOR  CĂI SPECIFICE – Alte mecanisme implicate în biosinteza aa tirozina rezultă din oxidarea enzimatică a fenil-alaninei H2 C H C COOH NH2 fenilalanina tirozinaza HO tirozina H2 C H C COOH NH2 cisteina se formează HC NH 2 prin transferul de grupări COOH –SH pe serină serina H2C OH + H2S .H2O H2C HC SH NH2 COOH cisteina .

 CATABOLISMUL AMINOACIZILOR o parte din aa liberi existenţi în celule sunt utilizaţi în biosinteza de noi proteine o altă parte din aa liberi este degradată parţial sau total cu formare de CO2.şi -COOH reacţia care are loc la nivelul grupării carboxil = decarboxilare reacţiile care au loc la nivelul grupării amino = dezaminare şi transaminare . H2O şi NH3 presupune o multitudine de procese biochimice prin care sunt afectate grupările NH2.

ci mai mult o cale de biosinteză a aminelor biogene . CATABOLISMUL AMINOACIZILOR  DECARBOXILARE are loc în ţesuturile animalelor şi plantelor. precum şi la microorganisme conduce la formarea de CO2 şi amine CO aminele ce Rse formează posedă o înaltă activitate CH NH R CH NH fiziologică = amine biogene COOH 2 2 2 2 amina reacţia este aminoacid catalizată de decarboxilaze specifice pentru fiecare aa în parte (liaze) nu are loc pe scară largă şi de aceea este considerată mai puţin o cale de degradare a aa.

 CATABOLISMUL AMINOACIZILOR  DECARBOXILARE prin decarboxilarea histidinei rezultă histamina prin decarboxilarea triptofanului rezultă triptamina prin decarboxilarea tirozinei rezultă tiramina au rol de hormoni tisulari prin decarboxilarea lizinei rezultă cadaverina prin decarboxilarea ornitinei rezultă putresceina produşi de putrefacţie .

 CATABOLISMUL AMINOACIZILOR  DECARBOXILARE prin decarboxilarea acidului glutamic rezultă acidul γ-aminobutiric rol important pentru metabolismul ţesutului nervos toate aminele biogene posedă o pronunţată R CH2 NH2 + O2 R CH acţiune NH + H2O2 fiziologică şi îşi manifestă această acţiune în cantităţi amina imina foarte mici formarea lor în concentraţii mari poate influenţa + NH3 R CHO R CH NH + H2O negativ activitatea normală a organismului aldehida la organismele animale există o aminooxidază R CHO aminele + 1/2 O2 activă ce oxidează în R COOH aldehidele acid corespunzătoare .

hidroxiacizi sau acizi carboxilici saturaţi sau nesaturaţi şi amoniac. Acest proces poate decurge pe mai multe căi: .dezaminare reductivă . CATABOLISMUL AMINOACIZILOR  DEZAMINARE Prin dezaminare se înţelege eliminarea grupării amino din aminoacizi cu formare de cetoacizi.dezaminare hidrolitică .dezaminare oxidativă .dezaminare intramoleculară .

dezaminare oxidativă H2O R CH COOH NH2 aminoacid FAD FADH2 R C COOH NH iminoacid R C COOH O NH3 cetoacid .dezaminare hidrolitică H2O R CH COOH NH2 aminoacid R CH COOH OH NH3 hidroxiacid . CATABOLISMUL AMINOACIZILOR  DEZAMINARE .

dezaminare reductivă + H2 R CH COOH NH2 aminoacid R CH2 COOH NH3 acid carboxilic . CATABOLISMUL AMINOACIZILOR  DEZAMINARE .dezaminare intramoleculară R CH2 CH COOH NH2 aminoacid R CH CH COOH NH3 acid carboxilic nesaturat .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful