You are on page 1of 24

นโยบายดูาน ICT และทิศทางของแผนแม่บท

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ประเทศไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 - 2556

นางเมธินี เทพมณี
ผู้อำานวยการสำานักนโยบายและยุทธศาสตร์
านักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสา

1
ดัชนี ช้ีวัดประเทศไทยในเวทีโลก
ดัชนี/ World Networked Digital Opportunity e-Readiness E IT Industry
ประเ ทศ Competitiveness Readiness Index Ranking Government Benchmarking
Scoreboard Rankings ปี 2548-2549 ปี 2551 Readiness ปี 2550
ปี 2550 ปี 2550-2551 (181 ประเ ทศ) (70 ประเ ทศ) ปี 2551 (64 ประเ ทศ)
(55 ประเ ทศ) (127 ประเ ทศ) (192 ประเ ทศ)

ไ ทย 33 40 82 47 64 41

ญีป่่ ุน 24 19 2 18 11 2

เ กาหลี 29 9 1 15 6 3

ไ ตูหวัน 18 17 7 19 NA 6

อินเ ดีย 27 50 124 54 113 46

สิง คโปร์ 2 5 5 6 23 11

มาเ ลเ ซีย 23 26 57 34 34 36
2
ดัชนี ช้ีวัดประเทศไทยในเวทีโลก

ปั จจัยสำาคัญที่ฉุดรั้งอันดับการพัฒนา ICT ของประเทศไทยในทุกๆ
ดัชนี คือ ความพรูอมดูานโครงสรูางพื้นฐานสารสนเทศ ซึ่งยังมีไม่
เพียงพอและยังแพร่กระจายไม่ท่ัวถึง ทำาใหูการพัฒนาและการใชู
ประโยชน์ของ ICT เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ การพัฒนาธุรกิจ การ
ใหูบริการของภาครัฐ ไม่สามารถเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3
นโยบายรัฐบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 18
กุมภาพันธ์ 2551

นโยบายรัฐบาลดูานเทคโนโลยีสารสนเทศ

พัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวขูองดูานบริการความรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ และจัดใหูมี
กลไกสนับสนุนแหล่งทุนสำาหรับผู้ประกอบธุรกิจเทคโนโลยี
สารสนเทศขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งพัฒนาบุคลากร
ใหูมีศักยภาพไดูมาตรฐานและสอดคลูองกับความตูองการของ
ตลาด เพื่อผลักดันใหูประเทศไทยเป็ นศ้นย์กลางดูานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในภ้มิภาค

4
ร่างวิสย
ั ทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์
ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย
พ.ศ. 2552 - 2556

5
วิสย
ั ทัศน์-พันธกิจ-วัตถุประสงค์

พันธกิจ วัตถุประสงค์
วิสย
ั ทัศน์
1. พัฒนากำาลังคนที่ 1. เพื่อเพิ่มปริมาณและ
“Smart Thailand” ศักยภาพของกำาลังคน
มีคุณภาพและ
ปริมาณเพียงพอ ICT
2. สรูางธรรมาภิบาลใน
2. พัฒนาโครงข่าย
การบริหารจัดการ ICT
ICT ความเร็วส้ง
3. สนับสนุนการปรับ
3. พัฒนาระบบ โครงสรูางการผลิต
บริหารจัดการ
ICT ที่มี ธรรมาภิ 4. สรูางความเขูมแข็งของ
บาล ชุมชนและปั จเจกบุคคล
5. สรูางศักยภาพของธุรกิจ
และอุตสาหกรรม ICT

… % of Thais to have Information Literacy


Increase ICT industry contribution to GDP
Enhance ICT Readiness, e-Government Performance in
6
international rankings
Our Strategies

SMART
Thailand
ICT for Competitiveness
(Strategic industries, SMEs)

ICT
E-Governance ICT Industry
Infrastructure

National ICT Management Framework


(Institutional arrangement, Rules and Regulation, Financing, …)
Human Resources
(ICT Professionals and “Information-Literate” People) 7
ประเด็นยุทธศาสตร์

1 การพัฒนากำาลังคนด้าน ICT และบุคลากรในทุกวิชาชีพทีม


่ ีความสามารถใน
การใช้สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน (Information
Literacy)

2 การสร้างธรรมาภิบาลในระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (National ICT Management Framework)

3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในการ
4 บริหารและการบริการของภาครัฐ (e-Governance)

5 ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม ICT (ICT


Industry Competitiveness) เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและรายได้เข้า
ประเทศ

6 การใช้ ICT เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (ICT for


Competitiveness) 8
กรอบยุทธศาสตร์ และผลลัพธ์ตาม
(ร่าง) แผนแม่บท ICT ประเทศไทย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 -2556
กระจายโอกาส สังคมคุณภาพ ศักยภาพ ผลลัพธ์ในภาค
เพื่อความ และการแข่งขัน เศรษฐกิจอื่น
ยัง่ ยืน ทรัพย์สนิ ทางปั ญญา การอำานวยความสะดวกแก่
ความทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ทรัพยากรมนุษย์ท่ีมค
ี วาม ประชาชน/ภาคเอกชน
ในการเขูาถึงสารสนเทศ ทุนทางปั ญญา
สามารถ การลดค่าใชูจ่ายของภาค
โอกาสทางการศึกษาและ มีคุณธรรม จริยธรรม ม้ลค่าเพิม่ ในผลิตภัณฑ์และ
บริการที่ส้งขึ้น เอกชน
สุขภาพที่ดีของประชาชน
Mass customization ลดความส้ญเสียจากการ
ทำางานที่ขาดความโปร่งใส

9
ยุทธศาสตร์ และมาตรการ (1)
การพัฒนากำาลังคนดูาน ICT และบุคคลทั่วไปใหูมีความ
พัฒนา สามารถในการสรูางสรรค์ ผลิต และใชูสารสนเทศอย่าง
กำาลังคน
มีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน (Information Literacy)
ประเด็นที่ครอบคลุม เป้ าหมายทีส
่ ำาคัญ

บุคลากร ICT  สัดส่วนกำาลังคนดูาน ICT ที่จบการศึกษาในระดับที่ส้งกว่าปริญญาตรี


ในแต่ละปี เกินรูอยละ 15 ของผู้จบการศึกษาดูาน ICT ทั้งหมด

 มีบค เน้นการสร้างบุคลากรทักษะ
ุ ลากรดูาน ICT ที่ไดูรับการทดสอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพที่

สูง (highly skilled


ไดูรับการยอมรับในระดับสากลอย่างนูอยรูอยละ 30 ของบุคลากร
ทั้งหมด

นูอยกว่าปี ละ 50 โครงการ
professionals)
นักพัฒนาซอฟต์แวร์ของไทยสามารถเขู าร่วมโครงการระดับโลกไดูไม่

สอดคล้องกับความต้องการของ
บุคลากรในวิชาชีพ  ู ยกว่ารูอยละ 40ตลาด
แรงงานในสถานประกอบการไม่นอ สามารถเขูาถึงและนำา ICT มาใชูประโยชน์ในการทำางานและการ
เรียนรู้
อื่น/บุคคลทัว
่ ไป
บุคลากรภาครัฐไม่นอ
ู ยกว่ารูอยละ 50 สามารถเขูาถึงและนำา ICT มาใชูประโยชน์ในการทำางานและการเรียนรู้

เน้นความสามารถในการใช้

กลุ่มผู้ดูอยโอกาส สามารถเขูาถึง ICT และนำา ICT มาใชูประโยชน์ในการเรียนรู้ และประยุกต์ใชูกบ


ั ชีวิตประจำาวันเพิม
่ ขึ้น
ไม่นอู ยกว่ารูอยละ 10
อย่าง
สร้างสรรค์และเกิดประโยชน์
สัดส่วนการเขูาใชูเว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้หรือเป็ นประโยชน์ในเชิงสรูางสรรค์เกินกว่ารูอยละ 70 ของการใชูเว็บไซต์ในภาพ
รวม

10
ยุทธศาสตร์ และมาตรการ (2)

การบริหาร การบริหารจัดการระบบ ICT ของประเทศอย่างมี


จัดการ ICT ธรรมาภิบาล

ประเด็นทีค
่ รอบคลุม เป้ าหมายทีส
่ ำาคัญ
โครงสรูางเชิงสถาบัน  มีหน่ วยงานกลางที่ทำาหนูาที่เป็ นองค์กรขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ
ดูาน ICT ในระดับประเทศ ที่สามารถประสานใหูเกิดการพัฒนาแบบ
บ้รณาการ
 มีสภา ICT เพื่อเป็ นตัวแทนของภาคเอกชนในการประสานนโยบาย
และทำางานร่วมกับภาครัฐเพื่อผลักดันนโยบายและมาตรการดูาน ICT

กฎหมายและกฎระเบียบ  มีกฎหมาย กฎระเบียบที่เอื้อต่อการใชู ICT และการทำาธุรกรรม


ทางอิเล็กทรอนิ กส์

การจัดสรรทรัพยากร  มีการจัดสรรงบประมาณที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความ


ซำ้าซูอน
11
ยุทธศาสตร์ และมาตรการ (3)

โครงสร้าง การพัฒนาโครงสรูางพื้นฐานเทคโนโลยี
พื้นฐาน ICT สารสนเทศ
และการสื่อสาร
ประเด็นทีค
่ รอบคลุม เป้ าหมายทีส
่ ำาคัญ
บริการเครือข่ายความเร็วส้ง  มีบริการเครือข่ายความเร็วส้ง (ความเร็วอย่างนูอย 4 Mbps)
กระจายทั่วถึง ราคาเป็ นธรรม

โครงสรูางพื้นฐานเพื่อการศึกษา  สถาบันการศึกษาระดับมัธยมขึ้นไป เชื่อมต่อที่ความเร็วอย่างนูอย 10


Mbps

 หูองสมุดประชาชน/ศ้นย์การเรียนชุมชน/ศ้นย์สารสนเทศชุมชน
เชื่อมต่อที่ความเร็วอย่างนูอย 4 Mbps

โครงสรูางพื้นฐานเพื่อการบริการภาค  ศ้นย์บริการสารสนเทศชุมชนทุกแห่งมีขูอม้ล/สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
สังคม และอาชีพ รวมถึงบริการอินเทอร์เน็ต

 สถานพยาบาลและสถานี อนามัยในชนบทห่างไกลทั่วประเทศเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตไดูท่ีความเร็วอย่างนูอย 4 Mbps และมีระบบการแพทย์
ทางไกลที่มีประสิทธิภาพและใชูไดูจริง

 มีการจัดสรรทรัพยากรโทรคมนาคมและโครงข่าย ICT เพื่อการบริการ


ภาคสังคมที่สำาคัญ เช่น การเฝู าระวังและการเตือนภัยพิบัติ การ
สาธารณสุขพื้นฐาน ฯลฯ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT

13
ยุทธศาสตร์ และมาตรการ (4)

E- การใชู ICT เพื่อใหูเกิดธรรมาภิบาลในการบริหาร


Governance และบริการของรัฐ

ประเด็นทีค
่ รอบคลุม เป้ าหมายทีส
่ ำาคัญ
บริการของรัฐ  ประชาชนเป็ นศ้นย์กลาง

 มี e-government interoperability framework (e-GIF)

 บริการที่เป็ น single window ใชูบริการไดูผ่านสื่อหลายประเภท

การมีส่วนร่วมของประชาชน  ทุกหน่ วยงานมีช่องทางสำาหรับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ


ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะหรือกฎหมาย

คุณภาพและประสิทธิภาพของ e-  ยกระดับ e-government performance rankings


government

14
ยุทธศาสตร์ และมาตรการ (5)

อุตสาหกรรม ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ICT อุตสาหกรรม ICT เพื่อสรูางม้ลค่าทางเศรษฐกิจและ
รายไดูเขูาประเทศ
ประเด็นทีค
่ รอบคลุม เป้ าหมายทีส
่ ำาคัญ

อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์  อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ (รวม embedded system/


embedded software) และ การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิ กส์ข้ันส้ง

สัดส่วนของซอฟต์แวร์ท่ีผลิตในประเทศไม่นอ
ู ยกว่ารูอยละ 50 ของม้ลค่าตลาดซอฟต์แวร์ในประเทศโดยรวม

มลค่าการส่งออกซอฟต์แวร์ของไทยเพิม่ ขึ้นจากปี พ.ศ. 2551 อย่างนูอยรูอยละ 30 และม้ลค่าของตลาด


ซอฟต์แวร์ภายในประเทศเติบโตเป็ นไม่ต่ า
ำ กว่า 150,000 ลูานบาท

การวิจัยพัฒนา  เพิ่มการลงทุนในการวิจัยดูาน ICT ของภาครัฐและเอกชนอย่างนูอยรูอยละ 15 จากปี พ.ศ. 2551 และ มีเมืองที่


เป็ นศ้นย์กลางการพัฒนา ICT ในระดับโลกในประเทศไทย

ตลาดและผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการ ICT ไทยไดูทำาโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐเพิม


่ ขึ้น อย่างนูอยรูอยละ 20 จากปี
พ.ศ. 2551

ม้ลค่าของตลาดดิจิทัลคอนเทูนต์ ในประเทศเติบโตเป็ นไม่นูอยกว่า 165,000 ลูานบาท ภายในปี


พ.ศ. 2556 โดยมีสัดส่วนที่ผลิตในประเทศไม่นอ
ู ยกว่ารูอยละ 50
15
มาตรการส่งเสริม Open Source
ตาม (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556

“สนับสนุนใหูเกิดชุมชนของผู้พฒ ั นาในสาขาต่าง ๆ อาทิ


Open Source Software/Embedded Software ทั้งนี้
รวมถึงการมีกลไกสนับสนุนใหูบุคลากรนักพัฒนาของไทย
สามารถเขูาร่วมโครงการระดับโลก (International
Forum) ไดู เพื่อสรูางใหูเกิดการวิจัยพัฒนาต่อยอด
เทคโนโลยี และทำาใหูเกิดความเขูมแข็งของบุคลากร ICT
ไทย”

16
คำาตอบสุดท้ายในการเลือก Open Source
Software


ลดการละเมิดลิขสิทธิ ์

ลดภาระงบประมาณรายจ่ายในการซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ ์

เพิ่มทางเลือกของการใชูซอฟต์แวร์

พัฒนาฝี มือ ทักษะของโปรแกรมเมอร์และผูใ้ ชูงาน

มีอิสระในการกำาหนดทิศทางการพัฒนาต่อยอดซอฟต์แวร์ใหม่

18/10/09
นโยบายรัฐบาลของประเทศต่าง ๆ

ฮ่องกง BSA ไดูทำางานร่วมกับ Custom & Excise
Department และ the Intellectual Property
Department ในการรณรงค์ส่งเสริมในการตรวจสอบ
ซอฟต์แวร์ท่ใี ชูในองค์การต่าง ๆ ของภาครัฐ ช่วยใหูการละเมิด
ลิขสิทธิล
์ ดลง


อินเดีย มีการผลักดันในการใชู Broadband ในการต่อเชื่อม
PCs ควบค่้ไปกับการใหูการศึกษาและความพยายามในการ
บังคับใชูซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ ์ ซึ่งจะเป็ นการช่วยในการผลักดัน
ซอฟต์แวร์ท่อ
ี ินเดียไดูพฒ
ั นาออกส่้ตลาดซอฟต์แวร์

18
นโยบายรัฐบาลของประเทศต่าง ๆ (ต่อ)

ญีป่ ่น
่ ดูวยการสนับสนุนของ Ministry of Education,
Culture, Sports and Science & Technology โดยที่ BSA
ไดูร่วมมือกับมหาวิทยาลัยจัดทำาโปรแกรมในการช่วยสรูาง
ความตระหนักเกี่ยวกับ Software asset management เพื่อ
ช่วยผลักดันซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ ์ และสรูางความตระหนักในเรื่อง
ลิขสิทธิ ์


มาเลเซีย รัฐบาลไดู...กับภาคธุรกิจที่ใชูซอฟต์แวร์ผิด
กฎหมาย และไดูรณรงค์ใหูมีการศึกษาร่วมกับ BSA ใน
โครงการ “Sikap Tulen” เพื่อความพยายามในการเปลี่ยน
ความคิดของผู้บริโภคใหูหน
ั มาใชูซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ ์

19
หลักเกณฑ์การพิจารณางบประมาณของหน่วยงาน
ภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณางบประมาณ ปี 2552
การจัดซื้อจัดจูางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารตาม
ประเด็นที่เกี่ยวขูองกับโปรแกรมสำานักงานสำาเร็จร้ป

....ขูอ1.2 ชุดโปรแกรมสำานักงานสำาเร็จร้ป(Office
Application)
ในการดำาเนิ นการจัดหาชุดโปรแกรมสำานักงานสำาเร็จร้ป
ใหูพิจารณาจัดหาซอฟท์แวร์ลิขสิทธิเ์ พียงรูอยละ 80 ของจำานวน
ที่ขอจัดหา โดยในส่วนที่เหลือรูอยละ 20 ใหูหน่ วยงานใชู
ซอฟท์แวร์รหัสเปิ ด (Open Source Software) เพื่อเป็ นการ
ลดภาระงบประมาณรายจ่าย
ที่มา : สำานั กงบประมาณ

20
นโยบายกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่เกี่ยวขูองกับความปลอดภัยสารสนเทศ

การจัดตั้งศ้นย์นโยบายความมั่นคงปลอดภัยดูาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Thailand Policy and Analysis
Center)


การฝึ กอบรมดูานความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Security)
สำาหรับ CSO (Chief Security Officer)หรือ SO
(Security Officer) ขององค์กร


การประเมินความพรูอมดูานความมั่นคงปลอดภัยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของหน่ วยงานภาค
รัฐ

21
นโยบายกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่เกี่ยวขูองกับความปลอดภัยสารสนเทศ

การพัฒนาผู้เชี่ยวชาญดูาน ICT Security ของไทย
เพื่อรองรับความตูองการของตลาดหน่ วยงานภาครัฐ
และเอกชน


การวิจัยและพัฒนาระบบการเขูารหัสขูอม้ลเพื่อเป็ น
มาตรฐานของชาติ (National Cryptography
Data Standard)ดูานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT)

22
ระบบความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์
เพื่อพัฒนาการเติบโตทางธุรกิจ

จัดทำา กรอบนโยบาย แนวทางการดำาเนิ นการ ในเรื่องการ
บริหารจัดการ PKI แห่งชาติ (National Public Key
Infrastructure Management)

ดำาเนิ นการกำาหนดไวูเป็ นส่วนหนึ่ งของในแผนแม่บท ICT
Security แห่งชาติ

ผลักดันกฎหมายกำากับด้แล CA (Certificate Authority) :
พระราชกฤษฎีกาว่าดูวยการกำากับด้แลธุรกิจบริการการใหู
บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิ กส์ พ.ศ. .... เพื่อสรูาง
ความมั่นใจต่อธุรกิจและประชาชนในการใชูงานระบบ CA
ใหูเป็ นไปตามมาตรฐานสากล ที่เป็ นที่ยอมรับสำาหรับการทำา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ในประเทศและต่างประเทศ

23
24