You are on page 1of 16

We Advertise in Visakhapatnam, Vizianagaram, Srikakulam

Dasannapeta, Nagavamsapu Street


VIZIANAGARAM
M.S. RAMAKRISHNA ✆ 9866141415, 08922-271234 ‘Ó\T>∑T yêsêÔ e÷dü |üÁ‹ø£
6 $XÊK|ü≥ï+ 6 dü+|ü⁄{Ï :1 6 dü+∫ø£ : 3 6 nø√ºãsY`2009 6 ù|J\T: 16 6 yÓ\ : s¡÷. 2/
2 yêsêÔ$ø±dt nø√ºãsY`2009

|òüTq+>± Áã¨à‘·‡yê\ y˚&ÉTø£\T


§ñ¢¸±¼ ¢¸±¼øOµ sñ¶¬Ñîhµù¢¸v Ê¢fµÀOµvvÑ ¶¢Àv±ÀµÀ¶p꫸ö£À
¶ªö±µä±µkµAËÈp m¸vÀSµÀ ¶¢Ãfµ ¤lûµÀvÑô Oµ¶mÀév ¶pAfµÀ¶¢S¸
H±ÉS¸±µÀ. CQv¹AfµOÐdº sñ¶®îAfµ m¸±ÀµÀOµÀfµÀ lÉÊ¢±µÀvÀ
§ñlÉ£, sûµÃlÉ£vhÐ ¶ªö±µä±µkµAËÈp D§¶mÀËvÇ sûµOµåY¶mOÐdºOº
¶¥Àsû¹vÀ OµvS¸vAdà D§±µöl¼AV¸±µÀ. «¸ö£À¢¸±¼ ¢¸±¼øOµ
sñ¶¬Ñîhµù¢¸v ËÈ¢sûµ¢¸né ivOºAVÉAlµÀOµÀ i±µÀ¶¢ÀvOµÀ sûµOµÀåvÀ
E¶ªÀOµ Ê¢Êªå ±¸v¶mAhµS¸ hµ±µw¶¢V¸Û±µÀ. i±µÀ¶¢ÀvS¼±µÀvvÑ
IOµÖfµ J ¶¢ÀÃv VµÃ»ªm¸ SУAlµ m¸È¢ÃV¸Ü±µghÐ
¶¢Ã±µÀÈ¢ÃñS¸±ÀÀ. sûµOµÀåvhÐ OÍAfµ OºdOºdv¹fºAl¼.
i±µÀ¶¢Àv ¤lûµÀvoé Y¶m¶ªAl¸ñné hµv»pAV¸±ÀÀ. «¸ö£À
lµ±µ÷¶mA OжªA Ê¢v¹l¼ ¶¢ÀAl¼ sûµOµåvÀ OµÃï ËvǶmôvÑ
I¶pÁýêfǶpÁýêfµÀ «¸ö£Àn VµÃl¸ç¶¢Ã C¶mé DhµÅhµhÐ
IlµÀ±µÀVµÃ«¸±µÀ. i±µÀ¶¢Àv sñ¶¬Ñîhµù¢¸vvÑ «¸ö£À ¢¸±¼Oº
¶¢ÀÀPﶢÀAiñ ±Ð¶¥±ÀµÀï ¶pdÀà ¶¢«¸åòvÀ ¶ª¶¢À±¼êAV¸±µÀ.

eT]j·TT
qMHé Á|ükÕ<é

>öˆ>öˆˆˆll_.
_.#·#·++Á<Á<äXäX‚K‚KsYsY,,leT‹
leT‹s¡s¡TTøÏøÏàDÏ
àDÏ<ä<ä++|ü|ü‘‘·T·T\T\T
y˚y˚y˚TTH˚TH˚H˚õõõ+>¥
+>¥
+>¥&Ó&Ó&Ó’s’s’s¡ø¡ø¡ø£ºs£ºs£ºsY Y€Y€€N|ò
N|ò
N|òt tm&ç
tm&ç
m&ç≥≥≥sYsYsYª$»j·
ª$»j·
ª$»j·TTuÛTuÛuÛ≤≤qTµ
≤qTµ
qTµ‘Ó‘Ó‘Ó\\\T>∑T>∑T>∑TTT~q|ü
~q|ü
~q|üÁ‹Á‹Á‹ø£ø£ø£
e÷ düàè‹ |ü<∏ä+˝À eTVü≤˙j·TT&ÉT &√sY HÓ+. 8`7`15,
z˝Ÿ¶ yÓõ≥ãT˝Ÿ e÷¬sÿ{Ÿ˝ÒHé,
lq>∑sY, $XÊK|ü≥ï+`530 016
bò˛Hé : 2759420, 9440833896
‘Ó\T>∑T yêsêÔ e÷dü |üÁ‹ø£
D.No. 48-7-15, Old Vegetable Market Lane, Srinagar, Visakhapatnam-530 016. A.P., India
✆ 0891-2759420, 9440833896. email: varthavikas@gmail.com, varthavikas@yahoo.in
|ü_¢wüsY m&ç≥sY >öˆˆ dü\Vü‰<ës¡T\T ©>∑˝Ÿ n&É«sTT»sY >öˆˆ dü\Vü‰<ës¡T\T
|æ.$.mHé. sêe⁄ |æ. \øÏÎ yÓ÷&˚≈£î]Ô dü‘·´Hêïsêj·TD õ.{Ï.$. eT˝Ò¢X¯«s¡sêe⁄ ùwø˘s¡dü÷˝Ÿ`ùwø˘ ÇÁãV”≤+ ˇ+>√\T VARTHA VIKAS
T E L U G U N E W S M O N T H LY
ø°ˆˆX‚ˆˆ l|ü{≤ïsTTø˘ø£$ kÕº|òt ]b˛s¡ºsY‡ ● M]ï lìyêdüsêe⁄ ôV’≤<äsêu≤<é ● lìyêdü¬s&ç¶ ãfi≤fl] ● ˝Òne⁄{Ÿ &ççC…’qsY : nq÷sê<Ûä

A«¨¯óþ{† Ðèþ$¯èþçÜ$ÌZ HÐèþ$$…§ø...


±¸¶¨àò O¸ASÇñ´ªOº ËÈ¢I´ª JOµVûµh¸ñlû¼¶phµï HË$ºyìþ fº.§ñn ¢¸´ª, I´ª.ËYÇq¸v³ ±Çfºâ, fº.¶pÁ±µAlɶ¥ö±¼,
ÌZ ºÄæý$rç³yæþ° Mæü$Ðèþ$$ÃÌêrË$, {Væü*ç³# Æ>fMîüÄæý*Ë$ ËÈ¢.I´ª. YSµ´m. È¢¶mÀOµsfº¶m ¶¢±¸Øv m¸±ÀµÀOµÀfºS¸
CMæüò³O ºÄæý$rç³yæþ¯èþ$¯é²Æÿ$$. D±ÀµÀ¶m ¢¸±µ¶ªÀfǶ¢ fº.§ñn ¢¸´ª hµ¶mn h¸¶mÀ WjñOµ±¼AVµÀOµÀAdÃ
±µÊml¸nËÈp OÍm¸éyµô GhµÖAeµ hµ¶pêOµqÒ¶¢VµÀÛ. Clû¼©¸à¶mA D§¶ªÀùvOжªA ¶pñ±ÀµÀi鶪Àåm¸éfµn
Kl¸±ÉyµÀôS¸ O¸ASÇñ´ªvÑ Oµ¶mÀ¶¢À±µÀËSǶm OµÀ¶¢ÀÀîv¹ £nOºfº. C±ÀÀhÉ m¸vÀSµÀ Èmvvm¸dº InéOµvÑô
dvÀ ¶¢À¡ô È¢ÀÀlµv¶¢VµÀÛ. Em¸éyµÃô E¶¨àAS¸mÐ MfºqÒ±ÀÀ¶m ¶¢ïOºåS¸ D±ÀµÀ¶m C¶¢O¸¥¹vÀ ¶¢ÀÅ
C±ÀÀ¶¨àAS¸mÐ ¶ª¶¬Y v°µg¸vÀ C¶¢hµvÈpdºà SµïÊ¢À O¸¶¢VµÀÛ. ËÈpS¸ D±ÀµÀ¶mOµÀ ±¸¶¨àò¢¸ï¶påAS¸
¶ªåsÀçS¸ O¸vA SµfµÀ¶pÁhµÀ¶mé O¸AS¼±É¶ªÀ ¯óþ™èþË$ G¶mé Êp±µÃ CAhµAhµ¶¢ÃhµñÊ¢À. ËYÇq¸v³ ±ÇfºâOº
`ËȬËȬ m¸±ÀµÀO½’ C¶mÀOµÀAdà ËȬ Oµ¶¢ÃAf³ q¸ñ¶p ¶¢ÀAW Êp±É Gm¸é, ¶pñhµï°µ ±¸YO½±ÀµÃvÑô D±ÀµÀ¶m
OµA OжªA £YÅAtûAW ʢʪ ¤±µAS¸vÃ, VÉʪ VÇOµÖ OµÀ¶mé C¶mÀsûµ¶¢A CAhµAhµ¶¢ÃhµñÊ¢À. ±¸¶¨àòAvÑn
sûµY¶mvhÐ ±¸Ylû¸¶mAh¸ EOµËÈp ¶ªAlµfÉ ¶ªAlµfº. D O¸ASÇñ´ª SµÃñ¶pÁ ±¸YO½±ÀµÃvÀ hµdÀàOµÀn nvsfµ
¯èþÐðþ*! ¯èþÐðþ*! »êç³N! Ê¢À±µOº ±¸¶¨àò ¶pñYvOº OÍm¸éyµôq¸dÀ O¸¶¢v»ª¶mAhµ
O¸v°É¶pA Ê¢Àhµ. ËÈ¢I´ª n¶¨Öò¶¢ÀgA ¶pñi¶p°¸vOº,
SµwSÉ V¸OµVµOµïA D±ÀµÀ¶mOµÀAlµ¶mél¼ C¶mÀ¶¢Ãm¸
ªêlµA. EOµ £ÀS¼wAl¼ ¶pÁ±µAlɶ¥ö±¼, YSµ´m.
Ðèþ*Mæü* ¯éÅÄæý$Ðèþ*ÆæÿY Ðóþ$ ^èþ*ç³#!! ¶pñhÉïOºAW hÇvÀSµÀlÉ¥¹nOº I¶mvÉn IfµhDZ¼»p. I´md½D±³ OµÀ¶¢Ã±Çån ¶¢ÀÀPﶢÀAiñn VDZÀµÀïdA
COÐàs±³ 2, 1869vÑ SµÀY±¸h³vÑn qÒ±µìAlµ±³vÑ YnîAW¶m D±ÀµÀ¶m È¢ÀÀlµvÇdºà¶m D¶p±É¶¨´m DOµ±µø EOµËÈp DS¼ l¸ö±¸ VµAlµñs¹sÀO½, hÇvÀSµÀlÉ¥¹nO½ VÇO³ VÇqÏêVµÛ
S¸Alû¼ È¢ÀdºñOµÀïvɶ¨´m q¸¶ª±ÀµÃïOµ G¶méhµ VµlµÀ¶¢Áv n£ÀhµåA qÒ±ÀÉÀ C¶¢O¸¥¹vÉ IOµÀÖ¶¢. ElÉ Clµ¶mÀS¸, Êml¼ OÍAlµ±¼ ¶¢Á¹ï¶¬A CAdÀm¸é±µÀ. Cl¼ IAhµ
EAS¸ôAf³ È¢y¹õ±µÀ. COµÖfÉ v¹ £lµï¶mÀ Csûµï»ªAV¸±µÀ. hµ±µÀ¢¸hµ ¶pñY¹±¸YïA YÇAf¸ ¾pOºAVÉ D¶p±É¶¨´m ¶ªöSµÅ¶¬n ¶¢±µOµÃ ¶pûw¶ªÀåAlÐ I¶¢±¼O½ hÇw±ÀµÀlµÀ. ¶pÁ±µAlɶ¥ö
lÉ¥¹nOº i±¼SÍWÛ m¸ï±ÀµÀ¢¸lµ ¶¢Åiån Vɶpdºà ¶¢ÀÃfÉyµõq¸dÀ hÇvÀSµÀlɶ¥A ±ÇdºàAW¶m Gh¸ù¶¬AhÐ C¶¢ÀvÀ ±¼n ¶¢ÀÀPﶢÀAiñn VDZÀµÀïd¶¢ÀAdÉ ±¸¶¨àòAvÑ
sÎAs¹±ÀÀ, ±¸YÑÖd³vvÑ m¸ï±ÀµÀ¢¸l¼S¸ q¸ñO½à¶ªÀ VÉ¥¹±µÀ. VɱÀÇÀÀVµÀÛ. Jh¸¢¸h¸, O¸ASÇñ´ª ¶m¶¨àA hÇvÀSµÀ ±ÇAfµÀ svËÈ¢À¶m ¶p°¸v ¶pS¸Øvà LOÉ «¸¶¢ÃZOµ
1893vÑ lµ°ºg¸»pûñO¸ È¢zõ 20 ¶ªA¶¢hµù±¸vOµÀ ËÈpS¸ COµÖfÉ lÉ¥¹nOº v¹sûµA, ¶pñY¹±¸Y¹ïnOº q¸ñg ¶ªAOµdA. ¶¢±µØA, CAlµÀm¸ LOÉ OµÀdÀAsA VÉivÑ ÈpdàdÊ¢À.
n¢¸¶ª¶¢ÀÀm¸é±µÀ. COµÖfµ Ehµ±µ sû¹±µj±ÀµÀÀv ¶¢vÇ CÊmOµ C¶¢¶¢Ã `O¸sѱÀÉÀ ¶¢ÀÀPﶢÀAhÇñ¶¢±µÀ?’, ¶pñ¶ªÀåhµA CAlµ± O¸ASÇñ´ªn «ÏAhµ D»ªåv¹ sû¹£AVÉ LOµ ¶¢±µØA l¿nOº
m¸vOµÀ SµÀ±µ±ÀµÃï±µÀ. C¶¢¶¢Ã¶mOµ±µËÈ¢À¶m F ¶ªA¶Td¶mvÉ D±ÀµÀ¶ ¼o hÍvÀ¶ªÀå¶mé ¶pñ¶¥é. `h¸h¸ÖwOµAS¸ D s¹lûµïhµvÀ L¶pÁýêOж¢dA Oµvô. O¸sdºà ¶pÁ±µAlɶ¥ö±¼ ¶¢ÀÀPï
mÀé M SͶpê m¸±ÀµÀOµÀfµÀS¸ j±¼Ûl¼l¸ç±ÀÀ. 1915vÑ D±ÀµÀ¶m Vɶpdºà¶m ±Ð¶¥±ÀµÀïÊm IAlµÀOµÀ OͶm«¸S¼AVµ ¶¢ÀAiñ O¸¶¢d¶¢Àà OµvÉô.
sû¹±µhµlÉ¥¹nOº i±¼SÍV¸ÛOµ ¶ªs±µîj j±¸¶m D¶¥ñ¶¢Ãné n±¼îAW, OµÃfµlµÀ?’, OÍAlµ±¼ ¶ªAlɶ¬A. ¶mvsûµ±ÀÉÀïyµô ±¸Y YSµ´mOº ¶pd¹àtûʨOµA VDZÀµÃïvÊml¼ ËÈ¢I´ª ¶¢±¿Ø
sû¹±µhµlɶ¥A È¢ÀÀhµåA ¶p±µïdºAV¸±µÀ. ¶¢ÃhµÅlɶ¥A SµÀ±¼AW O½±ÀµÀ a£hµAvÑ ImÐé fûµO¸ÖÈ¢ÀÀO½ÖvÀ i¶m颸fµÀ, ±ÀµÀÀv ¶pdÀàlµv. ChµnOº C¶mÀsûµ¶¢A C¶ªvÉ
£Y¹ßm¸né ¶ªA¶pÁ¹±µäAS¸ Sµñ»¬AW¶m hµ±µÀ¢¸hµ ¶pÁ¹±¼å«¸æ±ÀÀvÑ È¢ÀÀlµdÀéAf½ O¸ASÇñ¶ªÀÊm CAdºÈpdÀàOµÀn G¶mé vÉlµ¶mé£ C¶pÁýêfÉ £¶msfµÀhµÀ¶mé SÍgÀSµÀyµÀô. D
«¸öhµAhµñ ¶ª¶¢À±µAvÑ q¸vÎØm¸é±µÀ. ¶ªh¸ïSµñ¶®né D±ÀµÀÀlûµAS¸ ¢¸fµÀ, D±¼èOµ ¶¢ÀAiñS¸ Cq¸±µ C¶mÀsûµ¶¢¶¢ÀÀ SÍgÀSµÀ yµÀô vÇOµÖVDZÀµÀïOµÀAf¸ ChµnOº ¶pS¸Øwʪå
VɶªÀOµÀn D±ÀµÀ¶m «¸S¼AW¶m qÒ±µÀ lÉ¥¹nOº «¸öhµAh¸ñþïné ¶m颸fµÀ .. ±¸¶¨àò O¸ASÇñ´ª m¸±ÀµÀOµÀvÑô D±ÀµÀ¶m C£ ¶¢À±¼Ahµ IOµÀÖ¶¢±ÀÉÀï C¶¢O¸¥¹vÉ sÑvÇfµÀ.
¶ªAq¸l¼AWÈpdºàAl¼. ¶pñ¶pAV¸né nÈ¢ö±µqÒ±ÀÉÀdÀô VÉ»ªAl¼. LOÉ Oµm¸é C±µÀúfǶ¢fµÀ? C±ÀÀhÉ, hµ¶mO¸ s¹lûµïhµvÀ OÍhµåS¸ ±¸YO½±ÀµÃvÑôOÍWÛ¶m ¶¢ïOºå, hµAfºñ Êp±µÀ
LOµÖfµÀS¸ hµ¶m ¶pñ«¸æm¸né q¸ñ±µAtûAW Y¹i ±ÀµÃ¶¢hµÀå¶mà ȢñÀµÃvÊm GlÉ綥¶¢ÀÃ, È¢Ãʪ M»pO¸ vɶ¢n ±Ð¶¥ CfµÀâÈpdÀà OµÀn Im¸éyµÀô ¾peµA OºAlµOº oyµÀô
LOµÖdº VÉ»ª hµ¶m Glµï¶¢ÀA l¸ö±¸ hµ¶m ¶¢À¶m¶ªÀo, hµ¶m ¶¢À¶m¶ªÀ ±ÀÉÀï ¶ªê¶¨àA VÉ¥¹fµÀ O¸sdºà Y¹th¸vÑAW D±ÀµÀ¶m ±¸OµÀAf¸ O¸q¸fµÀOÐSµvÀSµÀh¸fµ¶mél¼ H¶¬OµAlµn
l¸ö±¸ hµ¶m a£h¸oé, hµ¶m a£hµA l¸ö±¸ M ¶¢À¶® ¶ªAlÉ¥¹né Êp±µÀ OÍdÉà±ÀÇÀÀVµÀÛ. IAhµ±ÀÀm¸ ±Ð¶¥±ÀµÃﶢà £¶¨±ÀµÀA. KlÉyµô hµ±¸öhµ Y±µSµsѱÀÉÀ InéOµvÑô
CAl¼AW¶m s¹¶pÁ “m¸ a£hµÊ¢À m¸ ¶ªAlɶ¥A” Cn V¸d¹±µÀ. D hµÀïfµÀ ¶TdºOµÀfµÀ. hµ¶m h¸¶¬hÉAdÑ I±¼S¼¶m hÇvÀSµÀlÉ ¥¹né ¶ª¶¢À±µèAS¸ CfµÀâOµÀn ±ÀµÀþpJOº
¶ªAlɶ¥A È¢¶mOµ D±ÀµÀ¶m D±¸dA, qÒ±¸dA ¶ªê¶¨àAS¸ Oµn»p«¸å±ÀÀ. ¢¸fµÀ O¸sdÉà J ¶¢±µØAvѶmà VɱµOµÀAf¸ h¸¶¢À ¶¢À¡ô O½vOµ sv¹¶méAl¼AVÉ Êmhµn ¶¢ÀÀPﶢÀAiñn
D ¶ªAlɶ¥A sû¹±µhµ Y¹iOÉ O¸lµÀ, £¶¥ö Y¹iO½ Cn ¶pñ¶pAVµ¶¢ÀAh¸ ±¸OµÀ ¤Àlµ odºsÎdÀàv¹ ÈmdÀàOͶªÃå ±¸¶¨àòAvÑ VDZÀµÀïdA «Òn±ÀµÃ Oµ±µå¶¢ïA. ¶¢À±¼ E¶pÁýêfÉ
Sµñ»¬AWAl¼. CAhÉ O¸OµÀAf¸ D ¶ªAlɶ¥A £¶¥ö ¥¹AiOº Cn O¸ASÇñ´ª ¶pñsûµÀhµöA J±µêfµâ¶pÁýêfµv¹ô ¶¢ÀÀPﶢÀAiñ YSµ´mn ¶¢ÀÀPï ¶¢ÀAiñn VÉ»ª, Chµ¶mÀ ¶ª¶¢À±µèhµ
OµÃf¸ ¶ªê¶¨àËÈ¢À¶m ¶ªAOÉh¸néWÛAl¼. I¶¢±µÊml¸nhÐ ¶ªAsAlûµA vÉOµÀAf¸ ¶¢ÀAiñ ¶plµ£ n±µÃ»pAVµÀOÐvÉOµ VµiOºvsfºqÒ±ÀÀ KlÉyµô hµ±¸öhµ
VÉZOºÖAVµÀ OµÀAdÀ¶mé ¶T¶mÀfµÀ. GdºàOÇSµ±µsѱÀÀ Clû¼O¸±¸né sûµlµñAS¸ hÇvÀSµÀlÉ¥¹nOº CAl¼Êªå
sû¹±µhµlɶ¥AvÑ m¸±ÀµÀOµÀvÀ, £l¸ï±µÀèvÀ F ±ÐY¶m q¸ñ±µè¶mvÀ,
G¶mél¿ q¸±µsѶªÀOµÀÊm ¶¢Àñµ×hµöA D±ÀµÀ¶mOµÀ Iv¹? l¿nOº LOµdÉ ¶p±¼©¸Ö±µA. ¶pñ¶ªÀåh¸nOº I¶¢±Ð
¶¢À¶®hµÀînOº n¢¸yµÀv±¼êAVµdA Y±µÀSµÀhµÃ GAdÀAl¼. S¸Alû¿
vÉlµÀ. ¶¢ÀÀPﶢÀAiñ ¶plµ£vÑ OͶm«¸SÉ GlÉ綥A LOµ fµ¤Àîn ¶¢ÀÀPﶢÀAiñ ¾peµAËÈp ¶pñi»¨àAVµdA,
¶ª¶¢Ãlû¼n GAW¶m ±¸Y³ ¶T¹d³ (OÍhµå fºxô)vÑ F ¢¸h¸¶¢±µgA
vÉlµn ¶¢ÀÀAlµÀS¸Êm ¶ªê¶¨àA VDZÀµÀïdAvÑ D±ÀµÀ¶m YSµ´mOº ¶¢ÀÃfµÀ m¸vÀSÉyµô C¶mÀsûµ¶¢A ±¸nWÛ,
¶¢À±¿ IOµÀÖ¶¢. Ê¢fµÀOµvÑô q¸ñ±µèm¸ ¶ª¶¢ÃÊ¢¥¹vÀ, ££lûµ ¶mSµ±¸vÑô VµhµÀ±µhµ ¶¢À¡ô s±ÀµÀd¶pfºAl¼. D±ÀµÀ¶m GlÉ綥AvÑ InéOµvÀ Jf¸lÐ Jf¸l¼¶mé±Ð GAfµS¸ Chµné
Oµy¹¥¹vvÀ, ¶pñsûµÀhµö ¶ªA¶ªævÀ, «¸¶¢ÃZOµ, ±¸YO½±ÀµÀ ¶ªA¶ªæv `GlÉ綥A’ CAdÉ `C¶¢O¸¶¥A’ Cn C±µèA VɶªÀ ¶¢ÀÀPﶢÀA iñn VDZÀµÀïdA. Cv¹Sµ±ÀÀhÉ Chµ¶mÀ
¶ªîýÅhµï±µèOµ ¶ª¶¢ÃÊ¢¥¹vÀ IOµÀÖ¶¢S¸ Y±µÀSµÀh¸±ÀÀ. q¸eµ¥¹vvÑô OТ¸w.
¥¹Ai, C»¬A¶ª, «¸öhµAhµñþï «¸lûµ¶mvÑ S¸Alû¿ OµÅ»¨ SµÀ±¼AW O½ô´m EÊ¢ÀY³hÐ ¶¢«¸åfµÀ, ËÈpS¸ hµAfºñ Êp±µÃ hÐfµ¶¢Á
WhµñvÉP¶mA, ¢¸ï¶ª±µVµ¶m qÒd½vÀ Èpdºà s¶¬À¶¢ÀhµÀvÀ sû¹£ ¶¢ÀÀPﶢÀAhÇñ¶¢±µÊm £¶¨±ÀµÀAvÑOº ¶¢À¡ô hµÀAl¼ O¸sdºà InéOµvÑô CAhÐ EAhÐ v¹sûµA
CAl¼«¸å±µÀ. S¸Alû¿ Y¹ß¶pO¸±µèA D±ÀµÀ¶m C£ÀhµAS¸ E¶¨à ¶pfº¶m ¶¢Êªå, D £¶¨±ÀµÀAvÑ D¥¹¶¢¶¬ÀvÀ C¶pÁýêfÉ q¸¶¢Á VÉOµÃ±É C¶¢O¸¥¹vÀAd¹±ÀÀ. E¶¢oé O¸v°Éq¸nOº
±µ¶TÀ¶pi ±¸¶T¶¢ ±¸Y¹±¸´¢À S¿h¸né q¸fµÀh¸±µÀ. S¸Alû¿n vÀ OµlµÀ¶pÁhµÀ¶mé ¶ªÃVµ¶mvÀ CSµÀ»p¶ªÀåm¸é±ÀÀ. VÉʪ H¶®S¸m¸vÀ. Clû¼Êmiñ ¶¢Àl¼vÑ J¶¢ÀÀAlÐ
C¶mÀ¶ª±¼AVÉ ¢¸±µÀ F ±ÐY¶m ¶¢ÀA«¸¶®±µA ¶¢ÀÀdÀàOбµÀ. ¶pñ¶ªÀåh¸ nOº ¶pñ¶¢ÀÀPAS¸ £n»p¶ªÀå¶mé Êp±µô±ÀÀhÉ I¶¢±¼ODZµÀOµ? VµÃl¸çA, O¸sѱÀÉÀ ¶¢ÀÀPﶢÀAhÇñ¶¢±Ð.
A°ÌŒý
4 yêsêÔ$ø±dt nø√ºãsY`2009
®ªs×ýÁ \®ªsµR…ù xmsLkiORPÌÁV ¿Á[xqsV ¼d½úª«s\®ªsVƒ«s ƒ¯xm¦öVÌÁ»][ ª«sVLi¿RÁLi ƒ«sVLiÀÁ
ÐèþÆ>ÛM>Ìê°² G§æþ$ÆöP…§é…! N][ªyÖÁ. ÛÍÁ[¬s xmsORPLiÍÜ[
IN][äryLji ILiÉýÜ[ LRiNRPòúry
ª«sLi ÇÁLjigji úFyßØÌÁNRPV
ÛÍÁ[ª«s²R…Li NRPW²y NRPxtísQLigS DLiÈÁVLiµj….
ÀÁNRPVƒ±s gRiƒyùNRPV xqsLi‡ÁLiµ³j…Li ÀÁƒ«s µ][ª«sV
ryµ³yLRißáLigS xmsgRiÌÁV, ry¸R…VLiú»R½Li
ª«sVVxm¦öV ªyÉÓÁÛÍýÁ[ úxmsª«sW ®ªs[ÎÏÁÍýÜ[ NRPV²R…V»R½VLiµj…. C µ][ª«sVÌÁV
µR…ª«sVVLiµj…. BLiÉýÜ[®ƒs[NSµR…V, xqsWäÎýÏÁ§, NSLSùÌÁ¸R…WÍýÜ[
NRPVÈíÁNRPVLi²y ÇØúgRi»R½òÌÁV ¼d½xqsVN][ªyÖÁ=
®ªsVµR…²R…Vªyxmso ªyùµ³j…NTP DLiÈÁVLiµj…. FsLiVVL`i NRPWÌÁLýRiV, Ljiúzmns
NSLRißá\®ªsVƒ«s µ][ª«sV NRPVÉíÓÁ ƒ«s ÑÁlLi[ÈÁLýRiV, xmspÌÁNRPVLi²U…ÌÁV, ªyÉÓÁ úNTPLiµj…
®ªsLiÈÁ®ƒs[ ÌÁORPßØÌÁV ryxqsLýRiV, Fy»R½\ÛÉÁLýRiV, ª«sVW»R½ÛÍÁ[¬s »]ÛÉíÁÌÁV,
‡Áz¤¦¦¦LæRi»R½Li NSª«so. µk…¬s»][ , ÆØ×dÁ ú²R…ª«sVVøÌÁV, BLiÉÓÁ \|msNRPxm¦öV „dsVµR…
»yª«sVV AL][gRiùLi Dƒyõ ¬sÖÁÀÁƒ«s ¬dsLRiV »R½µj…»R½LRi ¿][ÈýÁ C µ][ª«sVÌÁV
ª«sV¬s úxmsÇÁÌÁV ˳؄sLi¿Á[ ª«sXµôðj… ¿ÁLi®µ…[ @ª«sNSaRPª«sVVƒ«sõLiµR…Vƒ«s
@ª«s NSaRPª«sVVLiµj…. @LiVV¾»½[ ªyLS¬sNTP INRPryLji BÎýÏÁ§, xmsLjixqsLSÍýÜ[¬s
N]µôj… L][ÇÁÙÌÁ »R½LS*»R½ ¬dsÉÓÁ¬s FyLRi ËÜ[zqs, ALRiÛËÁÉíÓÁ ú®²^… ®²…[ FyÉÓÁLi
¼d½úª«s\®ªsVƒ«s IÎýÏÁ§ ƒ¯xm¦öV ¿yÖÁ. ªyLS¬sNTP INRPryLji ¬dsÉÓÁ gRiVLiÈÁÍýÜ[ ,
ÌÁV, BLjiÛÉÁ[xtsQƒ±s FsNRPVä\®ªs NSÌÁVª«sÍýÜ[ NTPLRixqsƒyLiVVÍÞ ÛÍÁ[NRP ®ªs[£qís
xmsORP ªy»R½Li, F¡ÖÁ¹¸…W ALiVVÍÞ ¿RÁÖýÁLi¿yÖÁ. BLiÉÓÁ g][²R…ÖÁõ ª«sVÍØ
ª«sLiÉÓÁ ªyÉÓÁNTP µyLji ¼d½}qs µ³j…¸R…Vƒ±s»][ ú}qsö ¿Á[LiVVLi¿RÁ²R…Li»][ FyÈÁV
úxmsª«sWµR…ª«sVVLiµj…. ¬sªyxqs ry¸R…VLiNSÌÁLi ®ªs[ÎÏÁ NTPÉÓÁNUPÌÁV, »R½ÌÁVxmsoÌÁV
úFyLi»yÌÁNRPV 5 NTPÍÜ[ „dsVÈÁ ª«sVWzqs DLi¿yÖÁ. ªyùµ³j… ª«s}qsò úFyLRiLi˳ÏÁ
ª«sL<SNSÌÁLi úFyLRiLi˳ÏÁ\®ªsVLiµj…. úxmsÇÁÌÁV ª«sVÛÍÁ[Lji¸R…W »R½µj…»R½LRi ªyùµ³R…VÌÁV úxms‡ÁÛÍÁ[ LýRi ª«sLRiNRPV xmsLiµR…VÌÁ µR…aRPÍÜ[ FyLRizqsÈÁ ª«sVÍÞ ª«sWú»R½ÌÁV ®ªs[xqsV
N]¬sõ ÇØ úgRi»R½òÌÁV ¼d½xqsVN][ª«s²R…Li µy*LS úxmsª«sWµR…ª«sVVLiµj…. |msLixmsNRPLi ÇÁLRigRiNRPVLi²y ÇØúgRi»R½ò ÌÁV N]¬s, ÇÁ*LRiLi »R½gæjiƒ«s »R½LS*»R½ ƒ¯zmsö ¬sªyLRi
C ªyùµ³R…VÌÁ ËØLjiƒ«s xms²R…NRPVLi²y »R½ª«sVƒ«sV ¼d½xqsVN][ªyÖÁ. µ][ª«sV ¾»½LRiÌÁƒ«sV „sµ³j…gS ßáNRPV "\|¤¦¦¦ ú²yNTP= Ný][L][NTP*ƒ±s xqsÛÍÁ[öéÉÞ'
®²…LigRiWù ªyùµ³j… r¡NRPNRPVLi²y úxmsÇÁÌÁV ªy²yÖÁ. BÎýÏÁ ¿RÁVÈíÁW µ][ª«sVÌÁV
»yª«sVV NSFy²R…VN][ª«s¿RÁVè. ª«sL<SNSÌÁLiÍÜ[ BLiÉÓÁ NTPÉÓÁ NUPÌÁNRPV, ‡Á¸R…VÉÓÁ »R½ÌÁVxmsoÌÁNRPV ªy²R…²R…Li»][ FyÈÁV DxmsaRPª«sVƒ«sLi N][xqsLi
ª«s¿Á[è úxmsµ³yƒ«s L][gSÌÁ ËØLji ƒ«sVLiÀÁ »R½ª«sV |msLRigRiNRPVLi²y ª«sVLiµR…VÌÁV ¿RÁÖýÁLi¿RÁ²R…Li»][ ÇØLiVVLiÈýÁ „dsVµR… ®ªs[²T… ¬dsÉÓÁ»][ gS¬s H£qs»][
ƒ«sV »yª«sVV NSFy²R…VNRPV®ƒs[LiµR…VNRPV úxmsÇÁÌÁV µ][ª«sVÌÁV LSNRPVLi²y ®ªsV£tsQÌÁV GLSöÈÁV FyÈÁV µ][ª«sVÌÁ ¬sLRiWøÌÁƒ«s NRPV ®ªs[FyNRPV
¿Á[xqsVN][ª«s²R…Li»][ FyÈÁV, ÀdÁNRPÉÓÁ xms²R…NRP F~gRi ®ªs[¸R…Vª«s¿RÁè¬s, ª«sVVLiµR…V ÇØúgRi»R½ò gS¬s NSxms²R…Li |msÈíÁVN][ª«s¿RÁVè.
ª«sùNTPò gRi»R½LigS, NRPVÈÁVLi‡ÁxmsLRiLigS N]¬sõ
ÇØúgRi»R½òÌÁV ¼d½xqsVN][ª«sÌÁzqsª«soLiµj…. @µ³j…NSLRiV ª«sVVLi®µ…[ »R½ÌÁVxmsoÌÁV NTPÉÓÁNUPÌÁV ª«sVWzqs®ªs[}qsò ¿RÁLRiùgS ÛËÁÌýÁ²][ƒy ª«sWú»R½ÌÁV ®ªs[xqsVNRPVLiÛÉÁ[ ª«sL<SNSÌÁLi ª«s¿Á[è ª«sVL][ ryµ³yLRißá
ÌÁV ƒ«sgRiLRiLiÍÜ[ ¿Á»R½ò }msLRiVNRPVF¡NRPVLi²y µ][ª«sVÌÁV BLiÉÓÁÍÜ[NTP LSNRPVLi²y ¬sªyLjiLi ª«sVLiÀÁµR… ¬s \®ªsµR…ù ¬sxmsoßáVÌÁV ªyùµ³j… ª«sVÛÍÁ[Lji¸R…W. L][ÇÁÙ „s²T…ÀÁ L][ÇÁÙ
FsxmsöÉÓÁNRPxm¦öV²R…V ¿RÁLRiùÌÁV ¼d½xqsV N][ªyÌÁ¬s ª«s¿RÁVè. µ][ª«sVÌÁV NRPVÈíÁNRPVLi²y ryµ³R…ù\®ªsV xqsWÀÁxqsVòƒyõLRiV. ÇÁ*LRiLi LSª«s²R…Li, »R½ÌÁ, ª«sLiÉÓÁ ƒ¯xm¦öVÌÁV,
úxmsÇÁÌÁV N][LRiV»R½VƒyõLRiV. úxmsµ³yƒ«sLigS ƒ«sLi»R½ ª«sLRiNRPV xmsgRiÉÓÁ xmspÈÁ F~²R…VgRiV ªyLi»R½VÌÁV @ª«s²R…Li »R½µj…»R½LRi ÌÁORPßØÌÁV
ªyùµ³j…NSLRiNRP \®ªsLRi£qs µ][ª«sV NRPVÉíÓÁƒ«s NRP¬szms}qsò AL][gRiù ZNP[LiúµR…LiÍÜ[ xqsLiúxmsµj…LiÀÁ
ª«sVVLjiNTPªy²R…ÍýÜ[, „s„sµ³R… ‡Á{qsòÍýÜ[ ª«sVVLRiVgRiV ¿Á[»R½VÌÁ ¿]NSä, \|mnsÇÁª«sW/FnyùLiÈÁV, xmsLi¿Á »R½LS*»R½ INRPÉÓÁ ÛÍÁ[µy lLiLi²R…V L][ÇÁÙÌÁNRPV
»][ FyÈÁV NSÎýÏÁNRPV ®ªs[VÇÜ[ÎýÏÁ§ µ³R…LjiLi¿RÁ²R…Li AL][gRiù zqs‡Á÷Liµj…»][ LS²T…NRPÍÞ ÀÁNTP»R½=
¬dsLRiV, ¿Á»R½ò ¿ÁµyLRiLi IZNP[ ¿][ÈÁ L][ÇÁÙÌÁ ÀÁNRPVƒ±s gRiƒyù ªyùµ³j… ‡Áz¤¦¦¦ LæRi»R½Li @ª«so ¼d½xqsVN][ªyÖÁ. ª«sVÛÍÁ[Lji¸R…W ªyùµ³j… r¡NRPNRPVLi
»R½LRi‡Á²T… ¬sÌÁ* DLi®²…[ úFyLi»yÍýÜ[ A¸R…W µy*LS µ][ª«sVÌÁV NRPVÈíÁNRPVLi²y NSFy²R…VN][ »R½VLiµj…. ¼d½úª«s\®ªsVƒ«s ÇÁ*LRiLi, IÎýÏÁ§ ƒ¯xm¦öV
ª«s¿RÁVè. „dsÉÓÁ»][ FyÈÁV LSú¼½ ¬súµj…Li¿Á[ÈÁ ²y NTPÉÓÁNUPÌÁNRPV ®ªsV£tsQ ÕÁgjiLi¿RÁVN][ª«s²R…Li»][
ªyùµ³R…VÌÁV úxms‡ÁÛÍÁ[ úxmsª«sW µR…ª«sVVLiµj…. ÌÁV, NUPÎýÏÁ ƒ¯xm¦öVÌÁV, ¿RÁÖÁ¿RÁÖÁgS @¬szmsLi FyÈÁV ¬dsÉÓÁ ¬sÌÁ*ÌÁV ÛÍÁ[NRPVLi²y ÇØúgRi»R½ò
xqsLi‡ÁLiµ³j…»R½, @µ³j…NSLRiVÌÁ»][ FyÈÁV úxmsÇÁÌÁV xm¦öV²R…V µ][ª«sV¾»½LRiÌÁV »R½xmsöNRPVLi²y ¿RÁ²R…Li ÇÁLRiVgRiV»R½VLiµj…. @LiVV¾»½[ ÇÁ*LRiLi, xms²yÖÁ. BLiÉÓÁ NSLiF¢Li²R…VÍÜ[ »ylgi[zqsƒ«s
xqsª«sVƒ«s*¸R…VLi»][ NRPÖÁzqs N]¬sõ ÇØúgRi»R½òÌÁV ªy²yÖÁ. INRP®ªs[ÎÏÁ Fsª«sLji\ZNPƒy ¼d½úª«s\®ªsV ƒ«s ¿RÁÖÁ lLiLi²R…V, ª«sVW²R…V L][ÇÁÙÍýÜ[ »R½gæji NUPÎýÏÁ N]‡Á÷Lji ËÜLi²yÌÁV, ªy²T… xms®²…[zqsƒ«s \ÛÉÁLýRiV,
¼d½xqsVN][ª«s²R…Li µy*LS ƒ«sgRiLRi ªyxqsVÌÁV ÇÁ*LRiLi, aRPLkiLRiLi\|ms µR…µôR…VLýRiV, ¿RÁLRiøLi µy*LS ƒ¯xm¦öVÌÁV ª«sWú»R½Li 15 L][ÇÁÙÌÁ ª«sLRiNRPV DLi ªy²R…NRPLi ÍÜ[ ÛÍÁ[¬s L][ÎýÏÁ§ DLi²R…NRPVLi²y
ª«sL<SNSÌÁ ªyùµ³R…VÌÁ ËØLjiƒ«s xms²R…NRPVLi²y LRiNRPòúryª«sLi, NRPLi²R…LSÌÁV, NUPÎýÏÁƒ¯xm¦öV ÌÁV, ²T… ¿Á[»R½VÌÁV, ª«sVßÓáNRPÈíÁV, ÀdÁÌÁª«sVLi²R…ÌÁLi ÇØúgRi»R½ò xms²yÖÁ. |qszmísN`P ÉØùLiN`P gSÖÁ
NSFy²R…ª«s¿RÁVè. úxmsµ³y ƒ«sLigS ª«sL<SNSÌÁLiÍÜ[ ANRPÖÁ ª«sVLiµR…gjiLi¿RÁ²R…Li ª«sLiÉÓÁ ÌÁORPßØÌÁV ÇØLiVVLiÈýÁV, ®ªsWNSÖÁ ÇØLiVVLiÈýÁV ¿yÍØ g]ÉíØÌÁNRPV µ][ª«sV¾»½LRi ‡ÁÈíÁÍØLi ÉÓÁ Bƒ«sVxms
®²…LigRiWù, ÀÁZNPƒ±s gRiVƒyù, ®ªsVµR… ²R…Vªyxmso, NRP¬szms}qsò ®ªsLiÈÁ ®ƒs[ µR…gæRiLRiÍÜ[¬s AxqsVxmsú¼½NTP Ëص³j…xqsVòLi²R…gS, NUPÎýÏÁ§ NRPµR…xmsÛÍÁ[ƒ«sLi»R½ ÇØÖdÁ¬s ÕÁgjiLi¿yÖÁ.

Dasara Greetings to all our Dasara & Diwali Greetings


Kiran Customers & Wellwishers to all our Customers
and Well Wishers !

Germany Auto Protection


All Types of Vehicles mp-fi Systems Service
for First Five Days ● Teflon Coating
Oil Change Filter Free Offer ● Interior Cleaning
● Denting &
l
Monthly Genera Painting M. PRASAD
24 hrs r home Cell : 98850 30706
Checkup at you
● All Oil’s
Helpline All Batteries
Rs. 150/- Only

Service
Call :
9392811022
● Under Chasis
Painting CELL PLAZA
● Sales ● Computerised Service
● Downloading
Kiran Santro Care Mobile Phone Hardware & Software
Service All Type of Vehicle mp-fi Systems Solutions
49-43-1, Kings Vihar, 80 Feet Road. NGGOS Colony, Opp. Maharani Parlour, D.No.30-15-113, Beside Manikanta Bakery
Akkayyapalem, Visakhapatnam. Cell : 9392811022, 9849310022 Dabagardens, Visakhapatnam-20
nø√ºãsY`2009 yêsêÔ$ø±dt 5
ËȪþö´m ¶pûÁ¹ô Y¹SµñhµåvÀ hµ¶pên¶ª±¼ GAdÀAl¼. O¸sdºà COµÖfº lÉ¥¹vvÑ F
** ¤À »pvôvOµÀ YvÀsÀ, lµSµÀØ GAdÉ ¢¸ïlû¼ IOµÀÖ¶¢S¸ ¢¸ï»pAWA lµn
¢¸±¼n q¸eµ¥¹vOµÀ ¶pA¶pOµAfº. ¶p±¼¥ÑlûµOµÀvÀ hÇwq¸±µÀ.
** I¶¢ö±¼O½ ʨO³ ¶®ïAf³ E¶¢öOµAfº. E¶pÁýêfµÀ lµ°ºg lûµÅ¶¢AvÑ ËȪþö´m ¶pûÁ¹ô ¢¸ïlû¼
OÓSµwAVµÀOÐOµAfº (¶¬S³ VɶªÀOÐOµAfº). ¶¢À¶¬¶¢Ãî±¼v¹ ¢¸ï»p«ÒåAl¼. lµ°ºg lûµÅ¶¢A
** Ym¸sû¹ ±µl¿çS¸ GAfÉ q¸ñAh¸vvÑ vÑn OÍné lÉ¥¹vvÑ ¢¸h¸¶¢±µgA VµvôS¸
G¶¢ÀîOµAfº. GAdÀAl¼. Ev¹Adº q¸ñAh¸vvÑ F ¢¸ïlû¼
j¶¢ñhµ IOµÀÖ¶¢S¸ GAl¼.
** lµSµÀØ, YvÀsÀ O¸±µgAS¸ hµÀ¶¢ÀîvÀ
F ¢¸ïlû¼O¸±µOµ Oºñ¶¢ÀÀvÀ ¶¢À¶m lɶ¥AvÑ
¶¢WÛ¶m¶pÁýêfµÀ mÐdºOº, ¶¢ÀÀOµÀÖOµÀ ±µÀ¶¢ÃvÀ
¢¸ï»pAVµf¸nOº l¸l¸¶pÁ m¸vÀSµÀ Èmvv
vÉl¸ dº¶¨Ãï Êp¶p±³ v¹Adºl¼ CfµÀâÈpdÀà
O¸vA ¶pdºàAl¼. IAlµÀOµAdÉ EOµÖfµ EAO¸
OÐAfº.
Ê¢¶ª£ O¸vA OͶm«¸SµÀhÐAl¼. ¶pñ¶ªÀåhµA
** dº¶¨Ãï Êp¶p±³¶mÀ ¢¸fÉdËdÇþôhÉ LOµ«¸±¼ lɶ¥AvÑ ¶¢À¶®±¸¶¨àòvÑn Èplµç Èplµç ¶mSµ±¸v
¢¸fº¶m dº¶¨Ãï Êp¶p±³¶mÀ ¶¢À±µv¹ ¢¸fµOµAfº. vÑn O¸±¸ïv±ÀµÃvvÑ J¾ª, OµÃv±³v¶mÀ
¤À±µÀ ¢¸fÉ ±µÀ¶¢ÃvÀ¶mÀ ¶pñi ±ÐY ¶ªsÀìhÐ ¢¸fµdA ¶¢ÃÊm¥¹±µÀ.
GhµOµAfº. ¶¥ÀsûµñAS¸ GAfÉAlµÀOµÀ ¶pñ±ÀµÀiéA Chµïlû¼Oµ Ym¸sû¹Oµv q¸ñAh¸vvÑ
VµAfº. i±µSµOµAfº
** lµS¼Øm¸, hµÀ£Àîm¸ vÉl¸ s±ÀµÀdº ËÈ¢±µ´ª O¸±µgAS¸ ¢¸ï»pAVÉ Yö±¸vÀ
q¸ñAhµA ¶mÀAW EAdÑôOº ¶pñÊ¢¦AW¶m VµwO¸vAvÑÊm IOµÀÖ¶¢S¸ ¢¸ï»p«¸å±ÀÀ.
hµ±¸öhµ hµ¶pên¶ª±¼S¸ ¤À VÉhµÀvÀ, ¶¢ÀÀPA, vÑÊm ¶pÁ¹m¸vÑn V¸v¹ O¸±¸ïv±ÀµÃvvÑ ËȪþö´m ¶pûÁ¹ô ¢¸ïlû¼Oº ¶ªAsAlû¼AW¶m ËÈ¢±µ´ª ȬV³1I´m1 ËÈ¢±µ´ª hµOµÀÖ¶¢ G©ÒäSµñhµvÑ
O¸yµÀô ¶ªsÀìhÐ OµfµÀOÐÖAfº. J¾ª, OµÃv±³v £n±ÀÇÃSµA IOµÀÖ¶¢S¸ È¢ÀÀdàÈ¢ÀÀlµdº«¸±¼ 1918vÑ ¢¸ï»pAWAl¼. hµö±¼hµAS¸ ¢¸ï»pAW £YÅAtû¶ªÀåAlµn
** ¤À OµyµÀõ, ¶¢ÀÀOµÀÖ, mÐdºn VÉhµÀvhÐ GAfµdA ¶¢ÀÃv¹¶m COµÖfµ hµö±µS¸ F ËÈ¢±µ´ª J q¸ñAhµA¶mÀAW ¢¸ï»pAWAlµÊml¼ ËÈ¢lµÀïvÀ hÇwq¸±µÀ.
h¸OµOµAfº. ¤À VÉhµÀvvÑ ËÈ¢±µ´ª GAdÉ ¢¸ïlû¼O¸±µOµ Oºñ¶¢ÀÀvÀ ¶ªAOµñ£ÀAV¸±ÀµÀn E¶pêdºO½ C¶mÀ¶¢Ã¶mAS¸Êm GAl¼. O¸n
¶¢ÀÀPïAS¸ Chµïlû¼Oµ Ym¸sû¹Oµv q¸ñAh¸vÀ,
¶¥±¿±µAvÑOº ¶pñÊ¢¦AVÉ C¶¢O¸¥¹vÀm¸é±ÀµÀA ËÈ¢lµï n¶pÁgÀvÀ Cm¸é±µÀ. ¶¢ÀÀPïAS¸ Ghµå±µ CÈ¢À±¼O¸vÑn »pS³
©¸»pAS³ ¶¢Ãv³, »ªn¶¢Ã k¼±ÀÉÀd±³ hµl¼hµ±µ
dÀm¸é±µÀ ËÈ¢lµÀïvÀ. ¶pñ¶ªÀåhµ Jf¸l¼ Ê¢À ÈmvvÑ E¶mÃëþô±ÀÇÀAY¹ r¸±³îv l¸ö±¸ F ¢¸ïlû¼ ¶pñ¶pAVµAvÑn
q¸ñAh¸vvÑ IOµÀÖ¶¢S¸ i±µSµOµÃfµlµn
ȬV³1I´m1 ËÈ¢±µ´ªËÈp ¶ªÃ°µî ¶p±¼¥Ñlûµ¶mvÀ Vµvôdº ¶pñlÉ¥¹vOµÀ ¢¸ï»på VÇAl¼Al¼. ËÈ¢lµÀïvÀ ¶ªÃW¶ªÀåm¸é±µÀ. LOµÊ¢yµ ¤À±µÀ
** I¶¢Ë±ÇhÉ ¥¹ö¶ªOж¥ ¶ªAsAlû¼hµ ¢¸ïlû¼hÐ
s¹lûµ¶pfµÀhµÀAd¹±Ð, Cv¹Adº¢¸±¼ ¶¢lµçOµÀ Y±¼»p¶mdÀô CÈ¢À±¼Oµ´m ȪAd±³ ¶pû±³ fº¾ªY³ 1918 ¶mÀAW E¶pêdº ¶¢±µOµÀ F s±ÀµÀd i±µS¸vAdÉ ¶¢Ã´ªÖ lûµ±¼AW
È¢yµõOµAfº. LOµÊ¢yµ ¢¸±¼hÐ ¶¢Ãd¹ôf¸wù OµAdÑñv³ CAf³ »pñÈ¢¶mø´m ¶ªA¶ªæ hÇw»pAl¼. ¢¸ïlû¼O¸±µOµ Oºñ¶¢ÀÀvOµÀ ±µOµ±µO¸v Êp±µô¶mÀ s±ÀµÀd i±µS¸vAdÀm¸é±µÀ ËÈ¢lµÀïvÀ. ***
¶¢Êªå ±µÀ¶¢ÃvÀ vÉl¸ ¶¢Ã´ªÖ lûµ±¼AW ¢¸±¼hРȬV³1I´m1 ËÈ¢±µ´ª hµOµÀÖ¶¢ G©ÒäSµñhµvÑ E¶¢öfµA Y±¼S¼Al¼. F
¶ªAsû¹¶¨g VɱÀµÃvAdÀm¸é±µÀ ËÈ¢lµÀïvÀ. Ê¢SµAS¸ ¢¸ï»p«¸å±ÀµÀn hµ¶¢À ¶p±¼¥Ñlûµ¶mvÑô ¶ªA¶¢hµù±µAvÑ l¿nOº ȬV³1
hÉw¶mdÀô ¶ªA¶ªæ n±¸ö¶¬OµÀvÀ hÇwq¸±µÀ. I´m1 ËÈ¢±µ´ªS¸ m¸¶¢ÀOµ±µ gA
J¾ª, OµÃv±µÀô ¢¸fÉ¢¸±¼Oº ËȪþö´m ¶pûÁ¹ô...!
LOµ ¶¢ïOºå ¶mÀAW ¶¢À±ÍOµ ¶¢ïOºåOº F VÉ¥¹±µÀ. F ¢¸ïlû¼O¸±µOµ
¤À±µÀ ¶pnVÉʪ O¸±¸ïv±ÀµÀAvÑ J¾ª vÉl¸ Oºñ¶¢ÀÀvÀ hµOµÀÖ¶¢ G©ÒäSµñhµ G¶mé
¢¸ïlû¼O¸±µOµ Oºñ¶¢ÀÀvÀ hµö±¼hµAS¸ ¶ªAOµñ£À
OµÃv±³¶mÀ IOµÀÖ¶¢ ʪ¶pÁ £n±ÀÇÃS¼¶ªÀåAdÉ q¸ñAh¸vvÑ ¶¢ÃhµñÊ¢À
«¸å±ÀÀ. ¶¢ÀÀPïAS¸ J¾ª, OµÃv±³v¶mÀ G¶p
O¸¶ªå Y¹SµñhµåS¸ GAf¸vAdÀm¸é±µÀ ¢¸ï»p¶ªÀåAl¼.
±ÀÇÃS¼AVÉ¢¸±µÀ F ¢¸ïlû¼s¹±¼¶m¶pfÉ
ËÈ¢lµÀïvÀ. ËȪþö´m ¶pûÁ¹ôOµÀ VÇAl¼¶m ËÈ¢±µ´ª
C¶¢O¸¥¹vÀ IOµÀÖ¶¢S¸ G¶médÀô hµ¶¢À ¶pñ¶ªÀåhµ Jf¸l¼ Ghµå±µ
hµOµÀÖ¶¢ G©ÒäSµñhµ Oµv q¸ñAhµAvÑ hµö±µS¸
¶p±¼¥Ñlûµ¶mvÑô hÉw¶mdÀô ¢¸±µÀ Êp±ÍÖm¸é±µÀ. lûµÅ¶¢AvѶmÀ¶mé ¶pvÀ lÉ¥¹vvÑ
¢¸ï»p¶ªÀåAlµAdÀm¸é±µÀ D±ÐSµïn¶pÁgÀvÀ.
ClÉ 32 fºS¿ñv Ȫwù±ÀµÀ´ª G©ÒäSµñhµvÑ F F ¢¸ïlû¼O¸±µOµ Oºñ¶¢ÀÀvÀ hµö±¼
VµwO¸vAvÑ F ¢¸ïlû¼ hµö±¼hµAS¸ ¢¸ïlû¼O¸±µOµ Oºñ¶¢ÀÀvÀ ¶m¶¨àqÒh¸±ÀµÀA hµAS¸ ¢¸ï»pAV¸±ÀµÀn Ê¢À -
¶ªAOµñ£À¶ªÀåAlµn ¶pñ¶pAVµ D±ÐSµï ¶ªA¶ªæ dÀm¸é±µÀ ¶p±¼¥ÑlûµOµÀvÀ. YÂËvÇ Èmvv ¶¢Àlûµï Ghµå±µ
(fµsÃôþïȬV³M) hÇw»pAl¼. F Êm¶pkµïA lûµÅ¶¢AvÑ hµOµÀÖ¶¢ G©ÒäSµñhµ
El¼ Vµvôdº ¶pñlÉ¥¹vvÑ ¢¸ï»pAVÉ ¢¸ïlû¼ :

DOMESTIC &
INTERNATIONAL
❖ Air Ticketing ❖Holiday Packages
❖ Cruise Booking ❖ Hotel Booking

6661234 ❖ Travel Insurance ❖ Group Tours❖ Corporate Meetings & Conferences

aakasa veedhilo
GroundFloor, Rednam Plaza, Dwarakanagar 2nd Cross, Vizag-16
Ph : 0891-6661234, 6646661, 6646662, 6646663, 6646664
6 yêsêÔ$ø±dt nø√ºãsY`2009
Dasara Greetings to all our Customers & Wellwishers
eTq Ä#êsê\T

24 hrs e Monthly General


Helplicne
Checkup at your home
servi 0 2 2 Rs. 150/- Only
2811
cell : 939 9310022
984

<äTπsZX¯«s¡
¶pñOµÅi OÍnélûµ±¸îv¶mÀ J±¸êdÀ VÉ»ª¶ml¼. nsAlûµ¶mvÀ £lû¼AV¸±µÀ.
¢¸dºn C±µèA VɶªÀOµÀn, ¶ª±µ±ÀÀ¶m 4 EOµ ¢¸yµôOµÀ h¸¶¢À¶ª SµÀg¸né CAdÇ
£lûµ¶¢ÀÀS¸ a¶¢m¸né Iv¹ «¸S¼AV¸vÑ ¶¢À¶m GlÉñO¸v¶mÀ ÈpAVÉ O¸±µA G¶pÁýê ±µÀVµÀv¶mÀ V HYUNDAI V MARUTHI V INDICA V MAHENDRA
¶¢À¶¬±µÀøvÀ DV¸±¸vÀS¸ qÏAlµÀ¶p±µV¸±µÀ. hµS¼ØAW D¶ª¶¢À±ÀµÀ¶¢ÀÀvÑ «¸iöOµËÈ¢À¶m iAfº
¢¸dºvÑ LOµdº Èmv¶ª±¼ ±ÐYÂvvÑ ¾ªåòv¶mÀ
SµÅ¶¬ O¸±¸ïv¶mÀAfº lµÃ±µAS¸¶¢ÁAVµd¶¢ÀÀ.
n¶¢öd¶¢ÀÀvÑ IAhµ ËÈ¢lµï £Y¹ß¶m¶¢ÀÀ
E£Àfº¶¢Á¶mélÐ VµÃ¥¹±¸! (Ev¹ KhÉ ¶¢À¶mA
KIRAN SANTRO CARE
l¿n È¢¶mÀOµÀ¶mé O¸±µg¸v¶mÀ hÇvÀ¶ªÀ L¶pÁýêOж¢ÀÀ J O¸±Ðê±Éd³ SµÀ±µÃamÐ Ev¹
Service : All Type of Vehicles mp-fi Systems &
Oж¢d¶¢ÀÀ hµ±µhµ±¸vÀS¸ ¶¢À¶mOµÀ All Automobile Spare Parts
i¶mOµÃfµlµÀ G¶pÁýê vÉnl¼ im¸w CAdÉ
Èplµçv¶mÀAfº ¶¢¶ªÀå¶mélÉ. KhÉ OÍhµåhµ±¸vOµÀ C¶pÁýêfµÀ SÓ±µ¶¢AS¸ DVµ±¼«¸å¶¢ÀÀ.)
10-4-2A-4, Opp. Bombay Gas Light Lane,
El¼ hÇvÀ¶ªÀOµÀÊm ¶ª¶¢À±ÀµÀ¶¢ÀÀ D¶ªOºå Near Vemana Mandir, Asilmetta, Visakhapatnam- 530 003
vÉOµqÒ¶¢d¶¢ÀÀ C±µè£Y¹ß¶mÀv £hµAfµ¢¸lµÊ¢À 5 Ené ËÈ¢Y¹ßnOµ ¶ªÃVµ¶mv¶mÀ ¶¢À¶mA Cell: 9392811022, 9849310022

94408 33896
nYÊ¢ÀȢömn ¶mÊ¢Àî ¶p±¼»ªæhµÀv¶¢vô Ev¹ ËÈp«¸ P±µÀÛÈpdàOµÀAf¸ EV¸Û±µÀ Oµ¶mÀOµ Specialists in :
¶¢Ã¶m¶¢ÁnOº Ê¢ÀvÀ VÉʪ DV¸±¸vÀ Oµ¶mÀ¶ V¸lµ¶ªå ¶¢ÀÀS¸ OÍdºà q¸±É«¸å¶¢ÀÀ .ClÉ J ❖ Painting ❖ Tinkering ❖ Teflon Coating
¢À±µÀSµ±ÀÉÀï ¶pñ¶¢Ãlµ¶¢ÀÀ OµvÀSµÀhµÀAl¼ m¸ O¸±Ðê±Éd³ ¶®¶ªêdv³ ¢¸vÑô ¶p±¿°µvÀ Y±¼»p ❖ Door Step Service ❖ 24 hrs. Service
¶p±¼§v¶mvÑ £¶¨±ÀµÃv¶mÀ OµÃf¸ £¶¢±¼«¸å¶mÀ ¶¢VµÛþé ±ÐS¸vÀ F O¸±µgÊ¢À¶mn VÇthÉ
C¶¢lûµ±¼AVµAfº. Êp¶¨Ad³ v¹ sÀlû¼çS¸ DVµ±¼«¸åÊ¢ÀÈ¢Ã. All spares & Accessories Avilable at KIRAN AUTOMOBILES
Cell : 9849310022
1 ¾ªåò ¶pÁ±µÀ¶¨ÀnOµAdÉ IOµÀÖ¶¢ ¶pn 6 EOµ Dk¸ïiîOµ £¶¨±ÀµÃvOÍʪå
VɶªÀåAl¼. Oµ¶mÀOµ ÈmvvÑ m¸vÀSµÀ ±ÐYÂvÀ ¶ ¢ Àn» ¨VµÀdÃà a¶¢¶¥Oºå¶¢v¶m LOµ hÉYÑ
£¥¹ñAi E¢¸övn F DV¸±µA Èpdºà¶mdÀô ¶¢v±ÀµÀA ¶¢ÁAdÀAl¼, «¸lûµOµÀvvÑ, sûµSµ¶¢A
¢¸ñ«¸±µÀ Cl¿ nYÊ¢À hµÀn D¶¥ñ±ÀÀAW¶m ¢¸±¼ vÑ F hÉY¶ªÀù
EAO¸ IOµÀÖ¶¢, Cv¹SÉ ËlǶ¢¶pÁ¹Y Y±¼SÉ
2. F¶¢Àlûµï ¶¢À»¬y¹ ËPÇl¿vËÈp LOµ ¶ªåv¹vvÑ F ¶¥Oºå l¼öSµÀg½OµÅhµ¶¢À¶¢Á hµÀAl¼.
¶p±¼§v¶m Y±¼ q¸±µÀ. ¢¸±¼ vÑ IOµÀÖ¶¢ ¥¹hµA Èmv¶ª±¼ vѶ¢Á¶mé ¶¢À»¬yµvvÀ Dq¸ñAhµ¶¢ÀÀvÑ
Êm±µ¶ªÀåvÀ h¸¶¢ÀÀÈmv¶ª±¼ ±ÐYÂvvÑ i±µSµd¶¢ÀÀ ¶¢v¶m Dl¼¶¢ï¶¥Oºå °½gº¶ªÀåAl¼.
G¶mé¶pÁýêfÉ F Êm±¸vÀ VÉ»ª¶mdÀô È¢vôËfǶml¼. Y±µSµ¶¢v»ª¶m Ê¢ÀvÀ Y±µÀSµlµÀ. CAhÉO¸lµÀ
Èmv¶ª±¼ ±ÐYÂvvÑ ¶¢ÁlÉñOµ¶¢ÀÀ Oжp¶¢ÀÀ WO¸OµÀ Èmv¶ª±¼ ¶ª¶¢À±ÀµÃ¶m ¶ªAsûÑSµ¶¢ÀÀvÑ q¸vÎضm
¶¢Adº v°µg¸vÀ hµ¶¢ÀvÑ IOµÀÖ¶¢S¸ d¶¢ÀÀ ¶¢v¶m ¶¢VÉÛ ¢¸ïlûµÀv¶mÀ D±ÀµÀÀ
¶¢ÁAd¹±ÀµÀn ¢¸±µÀ È¢yµôfºAVµd´¢À ±Éölµ¶¢ÀÀ £¶¢±¼¶ªÀå¶mél¼ . Oµ¶mÀOµ ¢¸±¼n
Y±¼S¼¶ml¼. D¶ª¶¢À±ÀµÀ¶ ¢ÀÀvÑ ¶¢À»¬yµvOµÀ lµÃ±µAS¸ ¶¢ÁAVµd¶¢ÀÀ Ê¢ÀvÀ. F ¶pñ¶¢Ãl¸
£¥¹ñAi n¶¢ödA Ê¢ÀvÊm Êmdº voé Sµ¶¢ÀnAVÉ ¶¢À¶m¢¸yµÀõ F nsAlûµ
¶¢Ã¶m»ªOµËÈ¢lµÀïv ¶ªv¶® SµÃf¸ ¶mv¶mÀ £lû¼AV¸±µÀ
¶¢À¶m¶pÁ¹±¿öOµÀv ËÈ¢Y¹ßnOµ lµÅ»¨àn hÇvÀ¶pÁ ¶¢À¶mOµÀ ¶¢À¶mÈplµçvÀ ¶¢Àv£¶ª±µÝ¶mOµÀ
hµÀm¸é±ÀÀ. È¢zõ¶m¶pÁýêfµÀ oyµôhÐ ¶¥ÀsûµñA VɶªÀOТ¸vÊm
3 ±ÇAfµÀ ¶ªA¶¢hµù±¸v OºñhµA Y±¼S¼¶m DV¸±µA Èpd¹à±µÀ. ¤À±µÀCm¸Sµ±¼OµÀvÀ
¥¹¶ªåòYÂßv ¶p±¼¥Ñlûµ¶m SͶpê ±µ¶¬«¸ïné ¤ÀOµÀhÇw±ÀµÀlµÀ m¸Sµ±¼Oµhµ. Ê¢À¶¢ÀÀ VµÃfµÀ
È¢yµôfºAWAl¼. ¶¢À»¬yµ vÑ Èmv¶ª±¼ ±ÐYÂvvÑ O¸S¼h¸vhÐ hµÀfµÀVµÀOµÀAd¹¶¢ÀÊm m¸Sµ±¼
OµÀvÀ, ¢¸±¼ sû¹¶¢Y¹v¹vhÐ ¶pñsû¹£ hµËÈ¢À
£fµÀlµv±ÀÉÀï ¶®±Ðî´m (l¿nÊp±µÀ ¶ª±¼S¸
¶¢À¶m DV¸±¸v¶mÀ £¶¢À±¼ø¶ªÃå, C¶ªvÀ
SµÀ±µÀåvÉlµÀ) ¶¢v¶m DÈ¢À ¶¥±¿±µA VµÀdÃà £ÀSµh¸ a¶¢Y¹i ¶¢Àv£¶ª±µÝ¶mhµ±µÀ¢¸hµ
£¶p±¿hµ¶¢ÀÀS¸ s¹O½à±¼±ÀµÃvÀ ¶ªÃ°µîa¶¢ÁvÀ OµfµÀOµÀÖAdÀAl¸? Ê¢À¶¢ÀÀ OµfµÀOÐÖ¶¢v»ª¶m
¶¢Ål¼ç qÏAlµÀhµÀm¸é±ÀµÀn, ¤nvÑ V¸v¹ C¶¢¶ª±µÊ¢À£Àd½ ¤Àl¼ ¶¢ÀÃfûµ¶m¶¢ÀîOµ¶¢Àn
¶®nOµ±µËÈ¢À¶m¶¢n ¢¸±µÀ È¢vôfºAV¸±µÀ. CAdÉ ¢¸l¼AVÉ Ê¢Àlû¸£¶¢±¸Øv¶mÀ Cv¹Êm
EdÀ¶¢Adº ËÈ¢Y¹ßnOµ ±µ¶¬¶ªï¶¢ÀÀ hÇvÀ¶ªÀ ¶¢±¼èvôn¶¢öAfº.
Oµ¶mÀOµ ¶¢À¶m ÈplµçvÀ ¢¸±¼n EvôAh¸
¶¢À¶mÈplµçvÀ Èpdºà¶m DV¸±¸voé ¶¢Ã¶m¶¢
i±µSµ¶¢lµçn LOµVÐd ¶¢ÃhµñÊ¢À ¶¢ÁAl¸vÊm a£h¸nOº D±ÐS¸ïné «Õsû¹S¸ïnéVÉÛÊ¢
OµdÀà s¹dÀô Èpd¹à±µÀ. EAlµÀ¶¢vô ¢¸dºn q¸dºAVµdA ¶¢À¶mOµÀ¶¢À¶m¶¢ÀÀ
ïÜ°Äæý$ÆŠÿ ´ë{†MóüÄæý$$Ë$
D¶ªÃ°µîa¶¢ÁvÀ Cné VÐd¹ô ¢¸ï»pAVµ VɶªÀOµÀÊm Ê¢ÀvÀ. Cl¼ Sµ¶¢ÀnAVµAfº. ¤vÀ
OµÀAf¸ ¶¢ÁAf¸vÊm Y¹SµñhµåhÐ. hµö±µS¸ ¤dº VɶªÀOµÀn ¶¢À¶m DV¸±¸v¶mÀ ¶¢À¶mA
} MæüçÜ*¢Ç V>ÇMìü
h¸OºfºOº SµÀ±µ±ÀÉÀï ¶p»ªtfµâv¶mÀ OµÃf¸ q¸dºl¸ç¶¢ÀÀ ¶¢À¶m hµ±µÀ¢¸hµ hµ±¸nOµAl¼ f¯èþè¯èþ Ôèý$¿êM>…„æüË$!
s»¬¶¨à±ÀÀ¶m ¾ªåò h¸Oµ±¸lµÀCn, ¶ªÀnéhµËÈ¢À¶m l¸ç¶¢ÀÀ hµl¸ö±¸ ¶¢À¶¬±µÀøv DO¸A°µ±ÀµÀSµÀ ÐéÆ>¢ÑM>‹Ü,
¶pÁ¹v È¢ÀÀOµÖv¶mÀ OµÃf¸ h¸Oµ±¸lµn ¶¢Ã¶m¶¢ «Õsû¹S¸ïnOº hÐfµêfµl¸¶¢ÀÀ. ™ðþË$Væü$ Ðèþ*çÜ ç³{†Mæü
nø√ºãsY`2009 yêsêÔ$ø±dt 7

ø√≥T¢ rdüT≈£î+≥THêï e÷≥\T sêì eTT+ãsTT V”≤s√sTTq¢ø£+fÒ $Tqï á ª n_Ûqj·Tµ nì mø£ÿ&Ü Á|ü#ês¡+ #Ój·T´ø£b˛e&É+
≈£L&Ü $X‚wü+. Ç~ yê] ìã<䛑·qT
‘Ó*j·T CÒdüTÔ+~. áyÓT eT÷>∑#Ó${Ï nì
#ê˝≤ eT+~øÏ ‘Ó*j·T<äT. áyÓT
n_Ûqj·÷ìøÏ ∫Á‘·+ #·÷dæq yêfi¯ó¢
ÄX¯Ãsê´ìøÏ ˝Àqe⁄ ‘·THêïs¡T.
®ÏE-«Ö©ð ÆGµ-ʧŒÕ ÅŒÊ ®¾Eo-„ä-¬Ç-©ÊÕ
ŸÄŸÄX¾Û Šê ˜äÂú©ð ‹ê Íä®Ï¢-Ÿ¿¯ä æXª½Õ
®¾¢¤Ä-C¢-*¢C. '‚„çÕ ÍÃ©Ç ®¾Õ¯Ã-§ŒÖ-
®¾¢’à ʚˢ-Íä-®Ï¢C. ®¾¢¦µÇ-†¾-º©ðx åXŸÄ©
¹Ÿ¿-L-¹©Õ ƒ«y-œ¿¢©ð ‚„çÕ ˜ãjNÕ¢’û ÍéÇ
‚¬Áa-ª½u-¹ª½¢Ñ ÆE Ÿ¿ª½z-¹ל¿Õ ®¾«á-C-ª½Â¹E
„çÕÍŒÕa-¹ע-{Õ-¯Ãoª½Õ. ÅŒ¢“œË ‚Ê¢Ÿþ ¦µÇª½ÅŒ
„çj«Ö-E¹ Ÿ¿@Á¢©ð X¾E-Íä®Ï J˜ãj-ª½-§ŒÖuª½Õ.
®¾Õ«Öª½Õ 50 Åç©Õ’¹Õ, ÅŒNÕ@Á ®ÏE-«Ö©ðx
ʚˢ-*Ê ‚§ŒÕÊ „ê½-®¾-ÅÃyEo ÆGµ-ʧŒÕ
Æ¢C-X¾Û-ÍŒÕa-¹עC.
ø£fi¯¢˝À Ä‘·à$XÊ«dü+ ‘=DÏøÏdü˝≤ X¾¯ço¢-œä@Á} «§ŒÕ-®¾Õ©ð ÍçN©ð ÂîÂËx-§ŒÕªý ÆGµ-ʧŒÕ 宩y-ªÃ-X¶¾Õ-«¯þ ®ÏE«Ö 'ƪá-
&ÉT‘·Tqï á eTT>∑› ù|s¡T n_Ûqj·T. «ÕÊ ƒ¢¤Äx¢šü •ª½-TÊ ÅŒªÃyÅŒ ¬Á¦l “X¾X¾¢- ª½C± Šª½Õ-«¯þÑ *“ÅŒ¢©ð ‡¢XÏ-éÂj¢C. Æ£¾Çt-
å£jÇŸ¿-ªÃ-¦ÇŸþ Æ«Öt§äÕ. ŸÄ-¦ÇŸþ©ð •J-TÊ Æ¢ÅŒ-ªÃb-B§ŒÕ *“Åî-ÅŒq-
ÍŒ¢Åî Âî¾h-ªá¯Ã X¾J-ÍŒ§ŒÕ¢ \ª½p-œË¢C. «¢©ð Ƅê½Õf ¤ñ¢CÊ Ÿ¿ª½z-¹ל¿Õ ¬ÁP
ªHê&√&ç>∑˝Ÿµ nH˚ ‘·$Tfi¯ ∫Á‘·+˝À ˇø£ Ōʩð \Ÿî ©ðX¾¢ …¢Ÿ¿E ¦ÇŸµ¿-X¾-œ¿ÕÅŒÖ ƒX¾Ûpœ¿Õ ÆGµ-ʧŒÕ “X¾ŸµÄÊ ¤Ä“ÅŒÅî ‹ *“ÅÃ-
V”≤s√sTTHé>± q{Ï+∫+~. V”≤s√sTTHé>± ¹تîaœ¿¢ ÆGµ-Ê-§ŒÕÂ¹× ÊÍŒaŸ¿Õ. Æ¢Ÿ¿Õê EÂË ®¾¯Ão-£¾É©Õ Í䮾Õh-¯Ãoª½Õ. ®¾«á-C-ª½Â¹E
q{Ï+#·&É+˝À $X‚wü+ @+ ˝Ò<äT. ø±˙ «á¢Ÿ¿ÕÂ¹× £¾Ý³Ä-ª½Õ’à ²ÄT¢C. ÅŒŸ¿Õ-X¾J *“ÅŒ¢©ð Â¹ØœÄ ÆGµ-ʧŒÕ ʚˢ-ÍŒ-
áyÓT ˇø£ ã~s¡ j·TTe‹. |ü⁄≥Tºø£‘√H˚ ø=H˚ïfi¯¢ ÁøÏ‘·+ ªeTj·T÷]µ ∫Á‘·+ ÊÕ¢C.
#Ó${Ï, eT÷>∑. ®ÏE-«Ö©ð ‚„çÕ ¤Ä“ÅŒ e∫Ã+~. á ∫Á‘·+˝À düT<Ûë#·+Á<äHé ∫Á‘·+. Ç≥Te+{Ï ∫Á‘êìøÏ ã~Ûs¡
«â’¹C Âß¿Õ. ƪá¯Ã ¤Ä“ÅŒ X¾Lê ø£<∏ëHêsTTø£. n+>∑yÓ’ø£˝≤´ìï »sTT+∫q ÆGµ-ʧŒÕ EÅŒu¢ §çÖ’Ã Í䮾Õh¢C. j·TTe ‹ì ˇø£ ø£<∏ëHêsTTø£>±
®¾¢¦µÇ-†¾-º-©Â¹× ÅŒT-Ê-{Õd’à åXŸÄ©Õ ¹Ÿ¿Õ- j·TTe‹ J$‘·+ Ç‹eè‘·Ô+>± s¡÷bı+~q ®¾ÕœíÂ¹× X¾>©üq Æ¢˜ä XÏ*a. ‡Â¹×ˆ« rdüT≈£îqï <äs¡Ùø£ ìsêà‘·\ kÕVü≤k˛ù|‘·
®¾«Õ§ŒÕ¢ ©ÇXý-šÇXýÅî ’¹œË-æX-®¾Õh¢C. ìs¡íj·T+ ì»+>± Á|üX¯+dü˙j·T+. #Ó|ü
X¾ÛÅŒÖ ÆGµ-ʧŒÕ n<äT“¤‘·+>± n_ÛqsTT+ á ∫Á‘·+ n|üŒ{À¢ uÛ≤s¡rj·T dæHêà˝ÀH˚ ø√yê\+fÒ eTq+ ~>∑TeT‹
∫+~. ‚„çÕ Ê{-ÊÂ¹× ®ÏF ª½¢’¹¢-©ðE dü+#·\q+ düèwæº+∫+~. Ç~ düT<Ûë#·+ Á|üdüTÔ‘·+ ‘Ó\T>∑T˝À s¡$‘˚» ø£<∏ëHêj·T #˚düT≈£î+≥Tqï u≤wüsêì eTT+u…’
«Õ£¾É-«Õ-£¾Ý©Õ “X¾¬Á¢-®¾©Õ ¹×J-XÏ-®¾Õh-¯Ãoª½Õ. Á<äHé J$‘êìøÏ ø=+‘· es¡≈£L <ä>∑Zs¡>± ≈£î&ç>± s¡÷bı+<äT‘·Tqï ∫Á‘·+˝À
ñ+≥T+~. q{Ïk˛Ô+~. k˛.. ‘·«s¡˝À eTq+ ≈£L&Ü uÛ≤eT\ #·T≥÷º |ü&ç>± |ü⁄\T
ƒX¾Ûpœ¿Õ ‚ *“ÅÃEo «âœ¿Õ ¦µÇ†¾©ðx X¾ÛÊ- |ü&˚ã<äT\T Á|ü‹uÛÑ, ns¡Ω‘· ñqï yêfi¯¢ì
Jo-Jt¢-ÍŒ-œÄ-EÂË ®¾¯Ão-£¾É©Õ ²Ä’¹Õ-ÅŒÕ- n_ÛHê&√&ç >∑˝Ÿ ∫Á‘·+ #·÷dæq yê¬ses¡÷ n_Ûqj·T n_Ûqj·÷ìï #·÷&=#·TÃ!
qj·T ã~Ûs¡ j·TTe‹ n+fÒ qeTàs¡T. Hê&√&ç>∑˝Ÿ ∫Á‘·+ ¬s>∑T´\sY ø£eT]¸˝Ÿ Áb˛‘·‡Væ≤+#˚ $wüj·T+˝À eTq
¯Ãoªá. <äs¡Ùø£ìsêà‘·\T áyÓT ã~Ûs¡ j·TTe‹ <äs¡Ùø£ìsêà‘·\÷ Ä˝À∫+#ê*.

l $XÊK˝À n‹ ô|<ä› ø±s¡¢ j·÷sY¶.


l MT ã&Ó®{Ÿ eT]j·TT n_Ûs¡T∫øÏ nqT>∑TD+>± yêVü≤q+
l m+|æø£˝À ùdïVü≤ |üPs¡«ø£ düVü≤ø±s¡+.
l Ä]∆ø£|üs¡yÓTÆq dü÷#·q\T eT]j·TT @sêŒ≥¢˝À düVü≤ø±s¡+.
l yêVü≤q+ dü+ã+~Û‘· |üÁ‘·eTT\ ≈£åîDí+>± |ü]o\q.
l nìï ø£+ô|˙\ yêVü≤qeTT\T, nH˚ø£ yÓ÷&Éfi¯¢˝À \_Û+#·TqT.

$XÊK˝À n‹ ô|<ä› ø±s¡¢ yÓT>± m–®_wüqT¢ ìs¡«Væ≤+∫ $X‚wü Á|üC≤<äs¡D bı+~q dü+düú.

_>¥ãC≤sY yÓqTø£, <ë«s¡ø±q>∑sY, $XÊK|ü≥ï+, bò˛Hé‡ : 2754455, 98496 45106


8 yêsêÔ$ø±dt nø√ºãsY`2009

j·TTeX¯øÏÔ ` eTVü‰X¯øÏÔ
Á|üC≤|æ‘· ÁãVü‰à≈£îe÷] áX¯«Øj·T $X¯«$<ë´\j·TeTT
M>…{Vðü‹ÜÌZ Ñίèþ… A±² V>Í ÐéÆæÿ¢Ìôý
‡„çÕt©äu ’¹¢šÇ ¡E-„Ã-®¾-ªÃ«Û
“X¾èÇ-ªÃ-•u¢-¤ÄKd ªÃ•-Â̧ŒÕ ®¾¢Â~¼¢©ð …¢Ÿ¿E, <L-
n+‘·sê®rj·T eTTK´ πø+Á<äeTT : Äã÷ |üs¡«‘·eTT, sê»kÕúHé
¤ò-Ōբ-Ÿ¿E, Ââ“é’-®ý©ð NMÊ¢ ©äŸÄ ‚ ¤ÄKdÂË
j·TTe≈£î˝Ò ø±yê* eTVü≤˙j·TT\T «ÕŸ¿lÅŒÕ ƒ®¾Õh¢-Ÿ¿E «®¾ÕhÊo „ê½h©ðx „î¾h«¢ ©äŸ¿E,
Æ«Fo -£¾É-’Ã-¯Ã-©ä-ÊE “X¾ªÃ¤Ä ªÃ†¾Z …¤Ä-Ÿµ¿u-¹~ל¿Õ,
áHê&ÉT Á|ü|ü+#·+˝À düeTdü´\ìï{Ïø° $T#˚Ã~>± j·TTe»q X¯øÏÔj˚T |üì#˚düTÔ+~. ¬Ç®¾-Ê-®¾¦µ¼ X¾Â¹~¢ …X¾-¯Ã-§ŒÕ-¹ל¿Õ, ÆÊ-ÂÃ-X¾Lx ‡„çÕt©äu
eT÷\ø±s¡D+ HÓ’‹ø£ $\Te\T ˝À|æ+#·T≥, j·TTe es¡Z+ <˚X¯ s¡ø£åD˝À ≈£L&É eTT+<äT+≥T+~.
~e´>∑TD≤\T ø√˝ÀŒe⁄≥j˚TqH˚ $wüj·T+ m\¢s¡T ’¹¢šÇ ¡E-„Ã-®¾-ªÃ«Û ®¾p†¾d¢-Íä-¬Çª½Õ. ÂíÅŒh-Âî-{¹×
ø£eT e÷‘·èuÛÑT$T ùdyês¡∆+ ÁbÕD ‘ê´>±ìøÏ ôd’‘·+ «*aÊ ‚§ŒÕÊ «Ö° ‡¢XÔXÔ X¾ÛL’à ¹Êo§ŒÕu ƒ¢šË
Á>∑Væ≤+#·e\dæq nedüs¡+ #ê˝≤ ñqï~. e÷qe⁄&ÉT bÕ≥T|ü&ÉT‘ês¡T, @|üìHÓ’Hê |üP]Ô#˚j·TT\≈£î ‘·eT
‘·q ø£πsà+Á~j·÷\qT kÕ«BÛq|üs¡#·Tø=q˝Òø£ «Ÿ¿l N©ä-¹-ª½xÅî «ÖšÇx-œÄª½Õ. “X¾èÇ-ªÃ-•u¢-¤ÄKd©ð
ÁbÕi≤\qT |üD+>± ô|fÒº~ j·TTe es¡Zy˚T. ‡©Ç¢šË ªÃ•-Â̧ŒÕ ÆE-PaA ©äŸ¿E, ÅëբÅà ¹L-®Ï-¹-
ùd«#êä $˝≤dü J$‘·+ >∑&ÉT|ü⁄≥e\qH˚ áHê&ÉT
»qdü+K´ rÁe+>± ô|s¡T>∑T‘·Tqï~. »q dü+K´ j·TTe‘·s¡+ nìï ‘·sê\≈£î eT÷\ ã\+, {Õd’à *ª½¢-°N „ç¢˜ä …¯Ão-«ÕE Íç¤Äpª½Õ. “X¾èÇ-ªÃ-
$|üØ‘·+>± ô|s¡T>∑T≥ e\qH˚ <ë]Á<ä´+, eè<äT∆\≈£î #˚‹ Á≈£îs¡, ∫qï |æ\¢\≈£î ‘√&ÉT, <˚XÊìøÏ •u¢-¤ÄKd ƒÅŒª½ \ ¤ÄKd-©ðÊÕ Â¹©-«-Ÿ¿-¯Ãoª½Õ. «áÈu-
ìs¡T<√´>∑+, ì‘ê´edüs¡ edüTÔe⁄\T ˝À|æ+#·T≥ >ös¡e+, C≤‹øÏ, ã\+, «Õ¢“A ªî¬Á-§ŒÕuÊÕ *ª½¢-°N «ÕªÃu-Ÿ¿-X¾Ü-ª½y-¹¢-’ïä ¹L-¬Ç-ª½E, ²ÄnE¹ ‡„çÕt-©äu’Ã ÅŒÊ E§çÖ-•-
yÓTT<ä\>∑Tyê{ÏøÏ eTTK´ø±s¡D+. á düeTdü´ dü+dü∆\≈£î ñ‘ê‡Vü≤+, >∑èVü≤ Á|ü‹wü˜, ≈£î≥T+ã+˝À ¹-«ª½_¢ ÆGµ-«%Cl´ ’¹ÕJ¢* ®Ô‡¢Åî «ÖšÇx-œ¿{¢ ÅŒX¾Ûp-ÂÃ-Ÿ¿-¯Ãoª½Õ. ªÃ•-ÂÌ-§ŒÕ¢’à ‡©Ç¢šË
|ü]wüÿ]+|üã&ÉT≥≈£î H˚s¡T>±, düs¡fi¯+>±, ÄXÊB|ü+, C≤‹øÏ C≤>∑è‹, $<ë´\j·÷\≈£î XÀuÛÑ, Eª½g§ŒÕ¢ B®¾Õ-Âî-„Ã-©¯Ão ¤ñL-šË-¹©ü ‡åX¶jªýq ¹NÕ-šÌ©ð ÍŒJa-²Äh-«ÕE Íç¤Äpª½Õ. ¤ÄKdÂË Íç¢CÊ
<Ûäqe´j·T+ ø±≈£î+&Ü #Óù|Œ düe÷<Ûëq+ ø±eT Á|ü|ü+#êìøÏ Vü≤sê¸Hê+<ä+, düè»Hê‘·àø£yÓTÆq Á|üD≤ «u¹×h©Õ ‡«ª½Õ ‡Eo ÍçXÏp¯Ã ÆN „ÃJ «uÂËh-’¹ÅŒ ÆGµ-“¤Ä-§ŒÖ©ä ÅŒX¾p „ÚËÅî ¤ÄKdÂË ‡©Ç¢šË
$ø±s¡eTTqT »sTT+#·T≥ ˝Òø£ ÁãVü≤à#·s¡´ bÕ\q [ø£\≈£î e÷s¡Z<ä]Ù, düe÷»ìøÏ Á|ü>∑‹, e÷qe ®¾¢¦¢Ÿµ¿¢ ©äŸ¿-¯Ãoª½Õ. ªÃÊÕÊo ªîV©ðx “X¾èÇ-ªÃ-•u¢-¤ÄKd ªÃ†¾¢Z ©ð ¦©-„çÕiÊ ¬ÁÂËh’à ‡Ÿ¿Õ-’¹Õ-
>±$+#·T≥j˚T. ÁãVü≤à#·s¡´+ XÊØ]ø£, uÖ~∆ø£, C≤‹øÏ Ms¡‘· j·TTe‘·s¡y˚T. Ōբ-Ÿ¿E ’¹¢šÇ Íç¤Äpª½Õ.
Ä<Ûë´‹àø£ $ø±kÕìøÏ ≈£L&Ü ˇø£ neT÷\´
kÕ<Ûäq+. j·Te«q düeTj·T+˝ÀH˚ nK+&ÉyÓTÆq ñ‘ê‡Vü≤+, «áÈu-«Õ¢“A „çj‡®ý ªÃ•-¬ì-È-ª½-骜Ëf «Õ%A Í碟Ĺ ªÃ†¾¢Z ©ð X¾J-¤Ä-©Ê ®¾h¢Gµ¢-*¢-Ÿ¿-¯Ãoª½Õ. ‚
dü÷Œ¤]Ô, ø±s¡´#·s¡D ñ‘ê‡Vü≤+, J$‘·+˝À XÊØ]ø£ ¤ÄKd «Õ¢“ŌթÕ, ¯Ã§ŒÕ-Â¹×©Õ Â¹×Ka Â¢ ¹׫át-©Ç-œ¿Õ-¹ע-{Õ¢˜ä, ÆCµ-ÂÃ-ª½Õ©Õ X¾J-¤Ä-©-ÊåXj Ÿ¿%†Ïd
áHê&ÉT Á|ü|ü+#·+˝À ø√{≤qT ø√≥¢ X¯øÏÔ ñbıŒ+>∑T‘·T+~, á $<Ûä+>± j·TTe es¡Z+ @ åX{dœ¿¢ ©äŸ¿-¯Ãoª½Õ. å®jy¯þX¶¾Üx, •yªÃ©Õ ÅŒC-ÅŒª½ „ÃuŸµ¿Õ©Õ N•%¢-Gµ-®¾Õh-¯Ão-§ŒÕE, ‚ªî-’¹u-æ®-«©Õ
s¡÷bÕj·T\‘√ Ä≥+u≤+ãT\T, ôV’≤Á&√»Hé <˚XÊì¬ø’q, düe÷» dü+dü∆\¬ø’q Vü≤è<äj·T+ ˝Òø£
u≤+ãT\T, $TC…’˝Ÿ‡, yÓTT<ä\>∑T nH˚ø£ Äj·TT<Ûë\ X¾œ¿-êÂ-¬Ç-§ŒÕE N«Õ-Jz¢-Íê½Õ. ¹ª½«Û Å✿-N-²òh¢-Ÿ¿E, ¹ª½«Û «Õ¢œ¿-©Ç-©ÊÕ “X¾Â¹-šË¢-*¯Ã ‡Â¹ˆœÄ
uÛÑTC≤\T ˝Òø£ eT÷\ã\+. ®¾£¾É§ŒÕ¢ Æ¢Ÿ¿œ¿¢ ©äŸ¿-¯Ãoª½Õ. ¹ª½«Û «Õ¢œ¿-©Ç© ‡¢XϹ ƬÇ-®Ô-Y§ŒÕ¢’à …¢Ÿ¿-¯Ãoª½Õ. EÅŒu-«-
ìsêàD+ >±$+#·ã&ÉT#·Tqï~. ˇø£ Á|üø£ÿ ø√{≤qT
ø√≥¢ ù|<ä\≈£î ¬s+&ÉT |üP≥˝≤ #ê*q+‘· ÄVü‰s¡+ ô|’ $es¡D\#˚ j·TTeX¯øÏÔ kÂo\´+>± ñ+fÒ ®¾ª½ ®¾ª½-¹ש Ÿµ¿ª½©Õ ‚ÂÃ-¬Ç-Êo¢-{Õ-ÅŒÕ-¯Ão-§ŒÕE E§ŒÕ¢-“ÅŒº ¹ª½-„çj¢-Ÿ¿E ’¹¢šÇ ÅçL-¤Äª½Õ. “X¾ªÃ¤Ä
≈£L&Ü \_Û+#·T≥˝Ò<äT. á $<Ûä+>± ¬s+&ÉT eTqdüT˝À #·ø£ÿì ñ<˚∆XÊ´\T+fÒ, $•wüºyÓTÆq ¯Ã§ŒÕ-Â¹×©Õ XÏ.„ç¢-¹-˜ä-¬Áyª½Õx, G.¯Ã-ªÃ-§ŒÕ-º-«âJh, œË.ªÃ-«Õ-¹%†¾g ÅŒC-ÅŒ-ª½Õ-©Õ-¯Ãoª½Õ.
|üP≥˝≤ #ê*q+‘· ÄVü‰s¡+ ≈£L&Ü e÷s√à|ü<˚X¯+ \_ÛùdÔ yêfi¯ófl ˇø£ q÷‘·q <˚X¯+,
\_Û+#·T≥˝Ò<äT. á $<Ûä+>± j·TT<ä› düHêïVü‰\≈£î qedüe÷»+ ˝Òø£ qe$X¯« ìs¡àD+˝À
eT÷\ ø±s¡D+ ‹s¡kÕÿs¡+, @Vü≤´uÛ≤yê\T, ø√|ü+, neT÷\´yÓTÆq düVü≤j·T+ #˚j·T>∑\s¡ì düŒwüºeT
Væ≤+dü yÓTT<ä\>∑T Á|üeè‘·TÔ\T, dü«uÛ≤yê˝Ò, á e⁄‘·T+~ , ˝Òì#√ j·TTeX¯øÏÔ Áø£eT•ø£åD>± ˝Òø£b˛‘˚
düeTdü´≈£î |ü]cÕÿs¡+ Áø√<ÛäeTTqT »sTT+#·T≥j˚T. |ü>∑\>√≥Tº≥, Á‘Ó+∫y˚j·TT≥ yÓTT<ä\>∑T $<Ûä«+düø£
#·s¡´\≈£î bÕ≥T|ü&ÉT‘·T+~, ‘·qπø >±ø£ düe÷C≤ìøÏ
á $<Ûä+>±H˚ Á|ü|ü+#·+˝À mH√ï kÕe÷õø£ ≈£L&Ü Á<√Vü≤+ #˚dæq≥¢e⁄‘·T+~, ø±e⁄q nìï+{Ï
Á>∑Vü≤#êsê\T, yêdüHê‘·àø£yÓTÆq dü«uÛ≤yê\T, ø£+f… >=|üŒ neX¯´ø£‘· @eTq>± eTT+<äT j·TTe»q
Á‘ê>∑T&ÉT eT]j·TT e÷+kÕVü‰s¡+#˚ esêZìï düè»Hê‘·àø£ ø±s¡´eTT\˝À yê]
ñ‘·ŒqïeTe⁄‘êsTT. Væ≤+dü, no¢\+‘√ ì+&çq X¯øÏÔj·TT≈£îÔ\T >∑TDe+‘·T\T>± r]Ã~<ë›*, yês¡T
#·\q ∫Á‘ê\T nHÓ’‹ø£‘ê«ìøÏ, n|üsê<Ûë\ ‘·eT ‘·qTe⁄, eTqdüT, <ÛäqeTT\qT <äTs¡«´düHê\
ô|s¡T>∑T<ä\≈£î ˇø£ ô|<ä› ø±s bÕ\Tø±$+|üø£, bÕ‹«ø£ J$‘·+ >∑&ÉT|ü⁄‘·÷
ø±e⁄q á ∫qï |ü⁄düÔø£+˝À <äTs¡«´düHê\ qT+&ç $X¯«+˝À sêuÒj˚T dü‘·´eTT>±ìøÏ dü÷Á‘·ÁbÕj·÷\T
s¡øÏå+#·Tø=+≥÷ ‘·q J$‘êìï ñqï‘· |ü<∏ä+ ˝ÀìøÏ ø±yê*, yês¡T ˇø£ q$q Áø±+‹øÏ <Ûä«»yÓT‘êÔ*,
>=ìb˛e⁄≥≈£î, dü<ë#ês¡ Á|ües¡Ôq‘√ dü‘·´yÓTÆq Ms¡ yêVü≤≈£î\T ø±yê*, M]e\qH˚ Á|ü|ü+#·˝À
<˚X¯ùde >±$+#·T≥≈£î düVü≤CÀbÕj·÷\T Áù|eT, k˛<äs¡uÛ≤e+, dü<들eq, X¯óuÛÑø±eTq\T,
ìπs›•+#·ã&ܶsTT. Äs√>∑´+, düs¡«düeTè~∆ düs¡«Á‘· ø£ì|æ+#ê*, Ms¡T
n$˙‹, <äTsê#ês¡+, <äTs¡«´düHê\T, <äTsꓤeq\T,
ø±yê* j·TTe‘· eTVü≤˙j·T+> düe÷|æÔ>±$+#˚ düeTs¡jÓ÷<ÛäT\T ø±yê*,
j·TTe‘·sêìøÏ |æ\T|ü⁄, j·TTe»q‘·≈£î düyê˝Ÿ. uÛ≤s¡‘·e÷‘· ˝Òø£ uÛÑ÷e÷‘·qT eTs¡\ Væ≤+dü,
áHê{Ï yÓ’C≤„ìø£ j·TT>∑+˝À ñqï‘· X¯øÏÔì >∑T]+∫ $wüj·T $ø±sê\T, nXÊ+‹, <äT:Kÿ<ëj·Tø£
‘·s¡T#·T>± #·s¡Ã\T #˚dü÷ÔH˚ ñ+{≤s¡T. ø±˙ nìï ø±s¡D≤\ qT+&ç $eTTøÏÔ >±$+#·T≥≈£î <˚Vü≤_Û
<˚XÊ\˝À nbÕs¡yÓTÆq j·TTe»q X¯øÏÔì e÷q+ jÓTTø£ÿ ã*, eTH√$ø±sê\ ÄVüQ‹ #˚dæ ªCÀwtµ ∫Á‘·+ $&ÉT<ä\ dü+<äs¡“¤+>± yÓ\Te]+∫q ªyêsêÔ$ø±dtµ Á|ü‘˚´ø£ dü+∫ø£qT
$X¯«ø£fi≤´D≤s¡∆+ $ìjÓ÷–+|üCÒj·÷\H˚ eTVü≤‘·Ô« Áù|eT<ëq+,jÓ÷>∑<ëq+ #˚j·TT≥≈£î ‘·j·÷s¡T>± ‘·q »qà~q y˚&ÉTø£\˝À Ä$wüÿ]düTÔqï &܈ˆ nøÏÿH˚ì Hêπ>X¯«s¡sêe⁄.
|üPs¡íyÓTÆq $wüj·÷ìï @ <˚X¯+ ≈£L&Ü ñ+&Ü*, á ø±s¡´Áø£eT+˝À s¡eTD, ø£qø£sêE >√bÕ\|ü≥ï+, sêeTHêπ>X¯«s¡sêe⁄ ‘ÓHê*,
ø√s¡Tø=qï+‘·>± #·]Ã+#·˝Ò<äT. j·TTe»q X¯øÏÔ ô|’q ù|s√ÿqï <ëìì sTT|ü&ÉT ÁbÕs¡+uÛÑ+ ùwø˘ ÇÁãV”≤+ ˇ+>√\T ‘·~‘·s¡ n_Ûe÷qT\T bÕ˝§ZHêïs¡T.
düe÷»eTH˚ X¯ØsêìøÏ yÓHÓïeTTø£ e+{Ï~. Bì #˚j·÷*, á ø±sê´\e\q j·TTe»q |ü⁄Hê~
ã\+‘√H˚ kÕe÷õø£ Á|ü‹wü˜ ì\ã&çj·TTqï~. <Ûäè&ÉeTe⁄‘·T+~, Ç$ πøe\+ yê] HÓ’‹ø£, $X¯«uÛ≤>√´<äj·T+, düe÷»ùde¬ø’ @ n&ÉT>∑T ‘ê´>∑+, ∫qï ÄVüQ‹ ˙j·÷*, n~ no¢\
$X¯«+˝À »]–q nH˚ø£ $|ü¢yê\˝À j·TTeX¯øÏÔ Ä<Ûë´‹àø£, #ê]Á‹ø£ ñqï‹j˚T ø±≈£î+&Ü #˚dæ y˚j·T˝À ‘Ó*j·÷*. dæìe÷\T, eT<ä´ bÕq+, b˛>∑Á‘ê>∑T≥, yÓTT<ä\>∑T
eTVü≤‘·Ôs¡yÓTÆq bÕÿ‘·q_ÛqsTT+∫+~. Ä]∆ø£ Á|ü>∑‹ ø£*–düTÔ+~, á $wüj·÷ìï m<äTs¡T>± ô|≥Tºø=ì |üs¡eT|æ‘· <äTs¡«´düHê\T, Væ≤+düqT Áb˛‘·‡Væ≤+#˚
j·TTe≈£î\T @<Ó’Hê \ø£å´kÕ<Ûäq¬ø’ ô|≥Tºø√qï |üs¡e÷‘·à áHê{Ï j·TTe‘·sêìøÏ |æ\T|ü⁄ ìdü÷Ô e÷+kÕVü‰s¡ uÛÀ»q+ eT]j·TT e÷qdæø£
$_Ûqï ø±s¡´ πøåÁ‘ê\˝À |ü]XÀ<ÛäHê ø±sê´\˝À, n|ü$Á‘·‘· yÓTT<ä\>∑T yê{Ïì ‘ê´>∑+ #˚j·÷*,
Ä$wüÿs¡D\˝À ≈£L&Ü j·TTe»qes¡Z+ nÁ>∑>±$T |ü+<ÓeTTqT+&ç yÓqTBj·Ts¡T, ñ<˚›XÊ´ìï ÄVü≤«ì+#·T#·THêïs¡T, ªªáHê&ÉT Á|ü|ü+#·+˝À
$&ç∫bÕ]b˛s¡T, ã˝…’b˛sTTHê, ÁbÕD ‘ê´>∑+‘√HÓ’Hê yê´|æ+∫q neTsê´<ä\T, n$˙‹, <äTsê#êsê\T düVü≤» sê»jÓ÷>∑ uÛ≤´q+‘√ Äs√>∑´Á|ü<äyÓTÆq,
nì <Ûäè&ÉyÓTÆq, kÂo\´j·TT‘·yÓTÆq, Áø£eT•ø£åD≤
düπs <˚X¯ πøåe÷ì¬ø’ b˛sê&Ü\H˚ Bø£å yê]˝À s¡÷|ü⁄e÷bÕ\H˚ düyê\TqT m<äTs=ÿì <˚X¯+,
<˚X¯ $<˚XÊ\˝À >∑\ nH˚ø£ dü+dü∆\˝À #˚ùd ñ+≥T+~, ø±˙ yê]øÏ uÛ≤s¡‘·e÷‘· ˝Òø£ düe÷»+, $X¯«kÂuÛ≤>√´<ä j·T+ ø√dü+ ˇø£ ∫qï |üP]«ø£yÓTÆq Ä‹àø£ düTK+‘√ J$‘·+ >∑&ÉbÕ*µµ
Á|üD≤[ø£\≈£î, ñ<˚›XÊ´\≈£î ÁøÏj·÷ì«‘· s¡÷|ü
******
nø√ºãsY`2009 yêsêÔ$ø±dt 9
‘Ó\T|ü⁄≈£îHêïs¡T.

‘·s¡‘·sê\øÏ Ä<äs¡Ù ÁbÕj·TT&ÉT nøÏÿH˚ì ‘·qT #·<äTe⁄ø√˝Òì˝À≥TqT Ä+Á<Ûä,


ñkÕàìj·÷, yÓTÆdü÷s¡T $X¯« $<ë´\j·÷\≈£î

mesYÁ^Hé nøÏÿH˚ì mdt.mdt.mdt. l >∑DÒwt


$sêfi≤\+~+∫, >∑T&çyê&É˝À mmHéÄsY ø±˝Òõ kÕ∆|æ+∫
rs¡TÃ≈£îHêïs¡T.
dæ˝ÀHé |üs¡´≥q≈£î yÓ[¢q|ü&ÉT nø£ÿ&ç n_Ûe÷qT\
qT<˚›•+∫ Á|üdü+–+#·&ÜìøÏ |ü&çq u≤<Ûä, m˝≤¬>’Hê Ç+^¢wüß
H˚s¡TÃø√yê* nH˚ |ü≥Tº<ä\‘√ Ç+^¢wüß H˚s¡TÃø=ì uÛ≤wüô|’
lnøÏÿH˚ì Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ lyÓ+ø£≥s¡‘·ï+, leT‹ bÕ≥\T, |ü<ë´\T yêπs bÕ&ÉTø=H˚yês¡T. u≤\sêE ∫Á‘êìøÏ |ü≥Tº dü+bÕ~+#ês¡T.
|ü⁄qïeTà <ä+|ü‘·T\≈£î 20 ôdô|º+ãsY 1924 dü+ˆˆ˝À nøÏÿH˚ì ª #Ó*j·÷ ø£qsêyê...µ bÕ≥ bÕ&Üs¡T. nøÏÿH˚ì
>∑T&çyê&É ‘ê\÷ø±˝Àì yÓ+ø£≥sê|òüTe|ü⁄s¡+ nH˚ Á>±eT+˝À Hêπ>X¯«s¡sêe⁄>±]ì n+<äs¡÷ mHéôd’ø√¢|”&çj·÷
u≤>±H˚ bÕ&Üs¡T. |òüT+≥kÕ\ >±]‘√ bÕ&çùdÔ Ç+ø±
»ìà+#ês¡T. 5e @≥H˚ ‘·+Á&çì ø√˝ÀŒsTT, ∫qï‘·q+ u≤>∑T+≥T+ <äì ã\sêeTj·T´>±]øÏ #Ó|æŒ ˇ|æŒ+∫ (‘·s¡TyêsTT 10e ù|J˝À)
qT+&ç ø£wüº|ü&ç #·<äTe⁄≈£î+≥T nqï>±] n+&Éq ô|]>±s¡T. |òüT+≥kÕ\>±]‘√ bÕ&ç+#ês¡T. u≤\sêE ∫Á‘·+ qT+&ç
nøÏÿH˚ì q≥ J$‘·+ dü÷ÿ˝À¢ #·+Á<äeTTœ bÕÁ‘·‘√ |òüT+≥kÕ\ nøÏÿH˚ìøÏ bÕ&É≥+ yÓTT<ä\Tô|{≤ºs¡T.
ÁbÕs¡+uÛÑ+ nsTT´+~. n|üŒ{ÏqT+&ç Ä&Éy˚cÕ\T y˚dü÷ÔH˚ V”≤s√>± dæìe÷\˝À q{Ï+#˚ es¡≈£î nøÏÿH˚ì s¡+>∑dü∆\+
ñHêïs¡T. &ç. eT<ÛäTdü÷<Ûä qsêe⁄>±] Ä<Ûä«s¡´+˝Àì MT<ä Åd”Ô bÕÁ‘·\T <Ûä]dü÷ÔH˚ ñHêïs¡T. Åd”Ô bÕÁ‘· qT+&ç
m¬ø‡*¸j·TsY ø£¢uŸ˝À #˚], Ä ø£¢uŸ ‘·s¡|ü⁄q nH˚ø£ Hê≥ø±\˝À |ü⁄s¡Twü bÕÁ‘·\T #Ój·T´&ÜìøÏ ˇø£ |ü≥Tº<ä\‘√ ø£wüº|ü&ç e÷≥,
bÕ˝§ZHêïs¡T. Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ >±] nqïj·T´ ‘·eTTà&ç ˝Àì q≥q ¬s+&ÉT e÷s¡TÃ≈£îHêïs¡T.
q≥HêdüøÏÔì >∑eTì+∫, dæ˙ q≥T&çì #Ój·÷´\ì dü+ø£*Œ+∫
Á|üj·T‘êï\T #˚XÊs¡T. |æ. |ü⁄\¢j·T´>±] <äs¡Ùø£‘·«+˝À nøÏÿH˚ì $yêVü≤+ 18`2`1949q <Ó+<äT\÷s¡T˝À nqï
ì]à+∫q ª<Ûäs¡à|ü‹ïµ (1941) <ë«sê ‘=*kÕ] ‘Ós¡ô|’ |æ\¢\T |üPs¡í >±]‘√ »]–+~. Ä s√E˝˝À dæìe÷\˝À
Ä≥˝≤&ÉTø=H˚ ˇø£ bÕ≥ d”qT˝À ø£ìŒ+#ês¡T. q{Ï+#˚yê] |ü≥¢ dü<ä_ÛÁbÕj·T+ ñ+&˚~ ø±<äT. nøÏÿH˚ì
ˇø£kÕ] ‘ÓHê*˝À Hê≥ø£ Á|ü<äs¡Ùq nsTTq ‘·s¡Tyê‘· m≥Te+{Ï <äTs¡\yê≥¢qT ‘·q <ä]#˚j·T≈£î+&Ü Áø£eT•ø£åD‘√
>∑T&çyê&É≈£î yÓfi¯óÔ ¬s’˝Ò« bÕ¢{ŸbòÕ+ MT<ä ñHêïs¡T. n<˚ bÕ¢{Ÿ n+<ä]ø° Ä<äs¡Ù+>± ì*#ês¡T. M] $yêVü≤+ »]–q
bòÕ+ MT<ä ñqï dæ˙ <äs¡Ùø£ ìsêà‘· |òüT+≥kÕ\ eTs¡THê&˚ ªø°\T>∑TÁs¡+µ ∫Á‘·+ $&ÉT<ä\sTT´+~.
ã\sêeTj·T´>±s¡T nøÏÿH˚ìì ‘·q <ä>∑Zs¡≈£î |æ*∫ $esê\T ªn˝≤¢ñB›Héµ ∫Á‘·+ wüO{Ï+>¥ düeTj·T+˝À nøÏÿH˚ìøÏ
n&ç– dæìe÷˝À q{Ï+#˚ neø±X¯+ ÇkÕÔqT #˚kÕÔyê? nì eTX¯S∫ k˛øÏ+~. n|üŒ{Ïπø Äj·Tq q{ÏdüTÔqï ∫Á‘ê\T
n&ç>±s¡T. nøÏÿH˚ìøÏ n<äèwüº+ Ä s¡÷|ü+˝À e∫à ‘êH˚ ìsêàD+˝À ñHêïsTT. ‘·q e\q ìsêà‘·\T qwüºb˛≈£L&É<äT
V”≤s√>± d”‘êsêeT »qq+ (1944) ∫Á‘·+˝À lsêeTTì>± nì eTTK+MT<ä eT#·Ã\T |ü&É≈£î+&Ü &Üø£ºs¡¢qT dü+Á|ü~+∫
q{Ï+#˚ neø±X¯+ <äøÏÿ+~. á ∫Á‘·+ ø√dü+ y˚T 8q 1944 m+‘√ u≤<ÛäqT düVæ≤+∫ @dæ&é‘√ Á{°{ŸyÓT+{Ÿ
dü+ˆˆ˝À nøÏÿH˚ì eTÁ<ëdüT˝À n&ÉT>∑Tô|{≤ºs¡T. eTÁ<ëdüT˝À #˚sTT+#·T≈£îHêïs¡T.
n&ÉT>∑T ô|{Ϻq s√CÒ ‘·q ì»yÓTÆq |ü⁄{Ϻq s√E>± nøÏÿH˚ì ‘·q #·\q ∫Á‘· J$‘·+˝À 60 ∫Á‘ê\T |üPs¡ÔsTTq
n_Ûe]íkÕÔs¡T. dü+<äs¡“¤+>± 1957˝À ‘·q ìsêà‘·, <äs¡Ù≈£î\qT, ‘·q≈£î
‘Ó\T>∑T {≤ø° ÁbÕs¡+uÛÑ+ qT+&ç q≥T\+<äs¡÷ me] düVü≤ø£]+∫q ‘√{Ï ø£fi≤ø±s¡T\qT düHêàì+∫ ø£è‘·»„‘·\T

4 6e es¡∆+‹ 4
Á|ü‹ø£åD+ e÷ ø√dü+ ‘·|æ+∫,
nqTì‘·´+ nbÕ´j·T‘· Áù|e÷qTsê>±\qT e÷≈£î |ü+∫,
ìs¡+‘·s¡+ n+<ä] πøåe÷ìï ø±+øÏå+#˚ eT+∫ e´øÏÔ‘·«+
>∑\ eT¨qï‘· e´øÏÔ MTs¡T.
MT ÄX¯j·÷\≈£î nqT>∑TD+>±
MTs¡T #·÷|æq e÷s¡Z+˝À |üj·TìkÕÔeTì...
Ä˝Àø£+qT+&ç MT ~e´ ÄodüT‡\T
e÷≈£î n+~kÕÔs¡ì ø√s¡T≈£î+≥THêïeTT.
MT |ü$Á‘· Ä‘·à≈£î XÊ+‹ #˚≈£Lsê\ì uÛÑ>∑e+‘·Tì
ÁbÕ]∆dü÷Ô.... XÀø£‘·|üÔ Vü≤è<äj·÷\‘√

\øÏÎ
uÛ≤s¡´ :
eTs¡D+: ≈£îe÷s¡T\T, ø√&É\T : sêeTø£èwüí ` edü+‘· ∫ìï ø£èwüí (lìyêdt)

4
20`10`2003 ≈£îe÷¬sÔ\T ` n\T¢fi¯ó¢
❖ uÛ≤>∑´\øÏÎ`qs¡dæ+Vü‰sêe⁄ ❖ s¡e÷<˚$`eT<ÛäTX‚KsY ❖ düT˙‘·`lìyêdüsêe⁄
;ÛeTs¡XË{Ϻ dæ+Vü‰#·\+ (#·\+) eTqTeT\T, eTqTeTsêfi¯ó¢ : »>∑Bwt, np®, $»j·T, Vü≤s¡¸
4
e÷J n<Ûä´≈£åî\T: lÁ>±e÷uÛÑT´<äj·T dü+|òüT+, >∑es¡ø£+#·s¡bÕ˝…+
10 yêsêÔ$ø±dt nø√ºãsY`2009

ø£\dæñ+fÒ ø£\<äT düTK+


El¼ nYÊ¢À¶mn »¨O¸SÐ £¶¥ö£l¸ïv±ÀµÃnOº VÇAl¼¶m
( 9e ù|J ‘·s¡TyêsTT)
‘·s¡‘·sê\øÏ Ä<äs¡Ù ÁbÕj·TT&ÉT mesYÁ^Hé nøÏÿH˚ì
n+{≤s¡T. H˚qT q{Ï+∫q bÕÁ‘·\ qT+&˚ H˚qT mH√ï
H˚s¡TÃ≈£îHêïqHêïs¡T. $X¯« $<ë´\j·÷˝À¢ H˚s¡TÃø√˝Òì C≤„q+,
«¸¶¢ÃZOµ¥¹¶ªåòA qÏñÈpû¶ª±³ wAf¸ ËÈ¢d³ VÇsÀhµÀm¸é±µÀ. F $y˚ø£+, dü+kÕÿs¡+ nøÏÿH˚ì˝À ñHêïj·Tì Á|üeTTK
Ê¢À±µOµÀ ËÈ¢d³ Dlûµö±µïAvÑ Y±¼S¼¶m Clûµï±ÀµÀ¶m ¶pûwh¸vÀ
ȪÈpàAs±³ ¶ªAWOµ - ‘lµ Y±µév³ D´pû Ȭv³å CAf³ «Ò¶¨v³
s¡#·sTTÁ‹ j·T<ä∆q|üP&ç düT˝À#·HêsêDÏ nHêïs¡T.
tʬ£±ÀµÀ±³’vÑ ¶pñVµÀ±¼hµA O¸¶mÀm¸é±ÀÀ. j·TT<ä∆+, es¡<ä\T dü+uÛÑ$+∫q düeTj·T+˝À ‘√{Ï
F Clûµï±ÀµÀ¶mA ¶pñO¸±µA LAd±¼S¸ ¶¢Ã±¼¶m £¢¸»¬hµÀvÀ, q{°q≥T\‘√ ø£*dæ düVü‰j·Tì<ÛäT\T Áb˛>∑T#˚dæ mH√ï e÷s¡T¢
vÉl¸ £f¸OµÀvÀ j¶ªÀOµÀ¶m颸±µÀ vÉl¸ sû¹±µï¶mÀ OÐvÑê±ÀÀ¶m Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ düVü≤ø£]+#ês¡T.
¶¢ïOµÀåvÀ ¶¢Ã¶m»ªOµAS¸ h¸Ê¢ÀlÐ OÐvÑê±ÀÀ¶mdÀà Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ @s¡Œ&çq ‘·s¡Tyê‘· eTq ‘Ó\T>∑T #·\q
s¹lûµ¶pfµÀhµÀm¸é±µÀ. ¶¢Àlûµï¶¢±ÀµÀ¶ªÀÖvÑô sû¹±¸ï£±ÀÇÃSµÀvÀ, ∫Á‘· |ü]ÁX¯eT eTq sêÅwüº+˝ÀH˚ n_Ûeè~∆ #Ó+<ë\H˚
£f¸OµÀvÀ j¶ªÀOµÀ¶mé ¢¸±¼Oµm¸é sñ¶¬îV¸±µÀvÀ
l¿±µÙO¸vAS¸ YsÀìvhÐ s¹lûµ¶pfµÀhµÀm¸é±µn Clûµï¶mA
ñ<˚›X¯´+‘√ yÓTT≥ºyÓTT<ä≥ eTÁ<ëdüT qT+&ç ôV’≤<äsêu≤<é≈£î
l¸ö±¸ hÇvÀ«ÒåAl¼. e∫Ãq q≥T&ÉT nøÏÿH˚H˚. Ädæj·÷πø ‘·\e÷ìø£yÓTÆq
nqï|üPs¡í dü÷º&çjÓ÷qT ì]à+∫ ‘Ó\T>∑T #·\q ∫Á‘·
qÏñÈpû¶ª±³ ËÈ¢d³ Dlûµö±µïAvÑ 8,652 ¶¢ÀAl¼ ¾ªåò, |ü]ÁX¯eT ôV’≤<äsêu≤<é˝À dæ∆s¡|ü&˚˝≤ #˚XÊs¡T.
¶pÁ±µÀ¶¨ÀvËÈp Clûµï±ÀµÀ¶mA Y±¼S¼Al¼. ¤±µAh¸ 50 ¶mÀAW 60
JyµõvÑn ¢¸±É! £¢¸¶¬ sAlû¸né OÐvÑê±ÀÀ¶m hµ±µÀ¢¸hµ nqï|üPs¡í dü+dü∆ <ë«sê mH√ï dü+<˚XÊ‘·àø£, $H√<ë‘·àø£
¶¢Ã¶m»ªOµAS¸ OµÀlµÀd¶pfºm¸ OµÃf¸ ¢¸±¼n ¥¹±¿±µOµ ∫Á‘ê\T rXÊs¡T. Ç|üŒ{Ïø° eTq+ Ä ∫Á‘ê\T #·÷düTÔqï|ü&ÉT
Cm¸±ÐSµïA È¢Ad¹fµÀhÐAlµd! ˇø£ ‘Ó*j·Tì ñ‘˚Ô»+, dü÷Œ¤]Ô ø£\T>∑T‘êsTT. Ä<äT]Ô
CAhµ¶¢Ãh¸ñ¶m i±¼S¼ £¢¸¶¬A VɶªÀOÐAfµn VÇ»pê¶mdÀô düTu≤“sêe⁄>±]‘√ ø£*dæ eTs√ Á|ü|ü+#·+, düT&ç>∑T+&Ü\T
£f¸OµÀvÀ qÏAl¼¶m¢¸±µÀ, m¸vÀSµÀ ¥¹hµA ¶¢ÀAl¼ ˝≤+{Ï ø£fi≤‘·àø£ ∫Á‘ê\T ì]à+#ês¡T.
O¸lµÀ. D±ÐS¸ïnOº £¢¸¶¬A OµÃf¸ LOµ ¶¢ÀÀPïËÈ¢À¶m
sñ¶¬îV¸±µÀvÀ. ¶ªÃævAS¸ hÉwAlÉ£ÀdAdÉ hµ¶¢À a£hµ
CA¶¥AS¸ sû¹£AW ¶¢À¡õ £¢¸¶¬A VɶªÀOµÀ¶mé ¶¢ïOµÀåvÀ,
sû¹Sµ«¸ö£Àn qÒSÍdÀàOµÀ¶mé ¾ªåò, ¶pÁ±µÀ¶¨ÀvÑô 20 ¥¹hµA nøÏÿH˚ì ∫Á‘·d”eT˝À Á|üy˚•+#˚ Hê{ÏøÏ Hê>∑j·T´,
¶¢Ã¶m»ªOµ ¶¢iåfºn ¶ª¶¢ÀhÓvïA «¸lû¼AVµfµAvÑ ¶¥ñlµè
VµÃq¸wù GAdÀAl¼. ‘a£hµ sû¹Sµ«¸ö£À YsÀì ¶pfºm¸,
¶¢ÀAl¼ ¶¢ÀlûµÀÊ¢À¶¬A, O¸ï¶mù±³ ¶¢Adº È¢ÀÀAfº ±ÐS¸v s¹±¼¶m Hêsêj·TDsêe⁄ >±] ˝≤+{Ï ùV≤e÷ ùV≤MT\T ñHêïs¡T.
¶pfµÀhµÀm¸é±µÀ. m|üŒ{Ïø£|ü&ÉT Áø=‘·Ô q{°q≥T\T edü÷ÔH˚ ñ+&˚yês¡T.
¶¢À±µgºAWm¸... ¤À ËÈ¢¢¸»¬Oµ sAlûµA VÇfµÀS¸
¶p±¼g£ÀAWm¸ ¤ÀËÈp ¶¢Ã¶m»ªOµ ¶¢iåfº Èp±µÀSµÀhµÀAlµn ‘ sû¹Sµ«¸ö£Àn OÐvÑê±ÀÀ¶m ¶¢ïOµÀåvÀ i±¼S¼ £¢¸¶¬A Mfi¯fl+<ä]˙ ‘·≥Tºø=ì ì\ã&É{≤ìøÏ ø±s¡D+ ‘·q≈£î ‘êqT
wAf¸ ËÈ¢d³ hÇwq¸±µÀ. VɶªÀOµÀ¶mé hµ±µÀ¢¸hµ D±ÐSµï ¶p±¼»ªæi OÍAhµ È¢À±µÀSµÀ m˝≤q{Ï+#êqT, Ç+ø√ $<Ûä+>± q{ÏùdÔ m˝≤ ñ+&˚<äì Ä‘·à
ËÈ¢¢¸»¬Oµ sAlûµAhÐ OµwSÉ ¶pñ±ÀÇÃYm¸v¶mÀ JOµ±µÀ¶¢Á Èpdºà¶m
¶pfº¶mdÀô Oµn»pAWm¸... hµ¶¢À ‘C±µè sû¹S¸né’ $eTs¡Ù#˚düTø√e&É+. eTT+<äT dæìe÷˝À #˚dæq<ëìø£+fÒ
OÐvÑê±ÀµÃ¶¢À¶mé sû¹¶¢¶m ¶mÀAW lµÃ±µA O¸vÉOµqÒhµÀm¸é±µÀ. Ç+ø± u≤>± q{Ï+#ê* nH˚ ‘·|üH˚ ø±s¡D+.
«¸¶¢ÃZOµ ¥¹¶ªåòÊ¢hµå wAf¸ ‘¤À±µÀ ¶ª±¼S¸ nlµñqÒvɱµÀ
C±ÀÀhÉ D±ÐSµï ¶ª¶¢À¶ªïvOµÀ ËÈ¢¢¸»¬Oµ sAlû¸né
C¶méA i¶m sÀl¼è O¸lµÀ, ¢¸ï±ÀµÃ¶¢ÀA VɱÀµÀvɱµÀ, nøÏÿH˚ì, mHé{ÏÄsY >±]ì Ä<äs¡ÙyÓTÆq b˛{°>±
OÐvÑ궢fµÊ¢À O¸±µgAS¸ F Clûµï±ÀµÀ¶mA
ʪ黬hµÀwé Oµv¢¸vn»pAVµlµÀ, È¢ÀÀhµåA ¶p±¼¶ª±¸voé rdüT≈£îHêïs¡T. M]<ä›s¡÷ k˛<äs¡uÛ≤e+‘√ mH√ï eT+∫
n±µÃ»pAVµvÉOµqÒ±ÀÀAl¼. lµA¶phµÀvÀ Oµw»ª ¶¢ÃhµñÊ¢À
s¹lûµOµ±µAS¸ ¶¢Ã±µh¸±ÀµÀn’ VÇsÀhµÀm¸é±µÀ. ∫Á‘ê\T sêe&ÜìøÏ ø±s¡≈£î˝…’ ‘Ó\T>∑T #·\q ∫Á‘· |ü]ÁX¯eT≈£î
a£AV¸±µn sû¹£AVµ¶¢VµÀÛ. ¶ª±¼S¸ ¢¸ï±ÀµÃ¶¢ÀA
lµA¶phµÀvÑô... ¶¢ÀÀPïAS¸ sûµ±µåOµÀ YsÀì VÉʪå h¸Êm YsÀì VɱÀµÀOµÀAf¸, hµS¼¶m iAfº i¶mn¢¸±µÀ ¶¢Ã¶m»ªOµ Liåfºn >∑s¡«ø±s¡DeTj·÷´s¡T. M]<ä›] düTVü≤è<들eø±s¡D+>± 13
¶pfº¶mdÀôS¸ sû¹±µï sû¹£¶ªÀåAlµn ¶p±¼¥Ñlûµ¶mvÑô hÉwAl¼. hµdÀàOÐvÉOµqÒhµÀm¸é±µn CAVµm¸! Jl¼ JËÈ¢Àm¸... ‘Èpzõ ∫Á‘ê\˝À M]]s¡Te⁄s¡T ø£*dæ q{Ï+#·&É+ »]–+~.
Clûµï±ÀµÀm¸nOº IAVµÀOµÀ¶mé 8,652 ¶¢ÀAl¼vÑ 50 ¥¹hµA VɶªÀOÍn... EvÀô OµdÀàOÍn ¶®±ÀÀSµ O¸vA Sµfµq¸vѱÀ³À!
ËÈpS¸ YAdvÀ hÍw £¢¸¶®né OͶm«¸S¼¶ªÀåm¸é±ÀÀ. 40 Ivô±µÀ ¶ªÀP¶¢ÀÀ¶mÀ qÏAl¸vѱÀ³À! ¤À±Çvô±µÀ ¶®±ÀÀS¸
ˇø£ u≤\sêE, <˚e<ëdüT, ˝…’˝≤eTE„, u≤≥kÕ],
¥¹hµA ¶¢ÀAl¼ sû¹±µï¶mÀ OÐvÑê±ÀÀ¶m ¶¢ïOµÀåvÀ vÉl¸ GAf¸vѱÀ³À’ Cn D¦Êªå ¶¢ÃhµñA hµ¶pÁýêO¸lµÀ! $Á|üHêsêj·TD, nsê∆+–, eT÷>∑eTqdüT\T, Áù|eTq>∑sY,
Áù|e÷_Ûùwø£+ ∫Á‘ê\˝Àì nøÏÿH˚ì q≥q n»sêeTs¡eTT.
n+<äTπø ‘Ó\T>∑T #·\q ∫Á‘· d”eT˝À nøÏÿH˚ì q≥
kÕÁe÷{Ÿ.
‘Ó\T>∑T qT+&ç ‘·$Tfi¯+˝ÀøÏ &ÉuŸ #Ój·T´ã&çq ‘=*
∫Á‘·+ nøÏÿH˚ì q{Ï+∫q ªø°\T>∑TÁs¡+µ.
m+‘· m‘·TÔ≈£î m~–Hê ˇ~– ñ+&Ü\H˚ \ø£åD+
<Ó’eE„\T, e÷ ≈£î≥T+ã nøÏÿH˚ì˝À düŒwüº+>± #·÷&Ée#·TÃ. ì>∑]«. m|ü&ÉT @<√
e÷s¡Z<äs¡«≈£î\T, eTeTà*ï M&ç #Ój·÷´\qï ‘·|üq düŒwüº+>± ø£ì|ædüTÔ+~.
H˚{ÏøÏ 14 dü+e‘·‡s¡eTT\T ˇø£ kÕe÷q´yÓTÆq kÕ∆sTT qT+&ç m+‘√ ø£wüº|ü&ç
|üP]Ô nsTTq|üŒ{Ïø° ñqï‘·yÓTÆq kÕ∆sTTøÏ m~–q nøÏÿH˚ì Hêπ>X¯«s¡sêe⁄>±s¡T
m+<ä]ø√ Ä<äs¡ÙÁbÕj·TT&ÉT.
MT C≤„|üø±\T e÷ eT~˝À uÛ≤s¡‘· Á|üuÛÑT‘·«+ |ü<äà $uÛÑ÷wüDY, <ë<ë kÕôV≤uŸ bòÕ˝Òÿ
yÓT<äT\T‘·÷H˚ ñHêïsTT, nyês¡T¶\‘√qT, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ s¡|òüT|ü‹ yÓ+ø£j·T´,
dü<ë MT Ä‘·à≈£î XÊ+‹ mHé{ÏÄsY C≤rj·T nyês¡T¶\‘√qT dü‘·ÿ]+#êsTT. Ç$ ø±ø£
#˚≈£Lsê\ì uÛÑ>∑e+‘·Tì ˝…ø£ÿ˝Òqìï nyês¡T¶\T nøÏÿH˚ìì e]+∫ e#êÃsTT.
ÁbÕ]∆dü÷Ô. . nøÏÿH˚ì q≥ yês¡düT˝…’q Hê>±s¡T®q, düTeT+‘Y, düTXÊ+‘Y,
Hê>∑#Ó’‘·q´\T ‘·eT q≥q‘√ Áù|ø£åø£˝Àø±ìï
n\]+#·T#·THêïs¡T. nøÏÿH˚ì 86e dü+e‘·‡s¡+˝ÀøÏ
MT uÛ≤s¡´ n&ÉT–&çq dü+<äs¡“¤+>± »qà~q X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T.
ø°ˆ X‚ˆ dæ]|ü⁄s¡|ü⁄ dü‘·´Hêsêj·TD (Å&Ó’esY dü‘·´+) dæ]|ü⁄s¡|ü⁄ ô|’&ç‘·\¢eTà Äj·Tq≈£î Ä uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT Äj·TTsês√>±´\qT
eT]j·TT ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T Á|ükÕ~+#ê\ì, sêeT<ëdüT ∫Á‘·+˝À˝≤>∑ eT+∫ bÕÁ‘·
]f…ÆsY¶ ˝Àø√ Å&Ó’esY 28`21`3, &Üu≤>±¬s¶Hé‡, $XÊK|ü≥ï+`20 \_Û+∫q|ü&É˝≤¢, q{Ï+∫ Ä+Á<Ûä #·\q ∫Á‘ê Áù|ø£å≈£î\≈£î
● »qq+ :16`7`25 ● eTs¡D+ :19`10`95 eTH√ s¡+»q+ #˚kÕÔs¡ì ÁbÕ]∆<ë›+. nøÏÿH˚ì q{Ï+∫q
∫Á‘ê\˝À 19 πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·« ãVüQeT‘·T\T, 13 q+~
nyês¡T¶\T e]+#êsTT. *******
nø√ºãsY`2009 yêsêÔ$ø±dt 11
§ñOµÅ¶¨Àän £¢¸¶¬¶ ¢Ãfº GAl¼. O¸n DÈ¢ÀOµÀ
¶pÁ¹±µö¶pÁ ¶ªA¶Td¶mvÀ J¤ OµÃf¸ SµÀ±µÀåvɶ¢Á. D
¶ªhµïsû¹¶¢À lÉ£ Êm¶mÀ OµÃf¸ ¤ÀhÐ q¸dÀ ±ÀµÀÀl¸ènOº
¶¢«¸å¶mn §ñOµÅ¶¨Àän CfµÀSµÀhµÀAl¼. l¸nOº
¶ª¶¢ÀîiAW¶m §ñOµÅ¶¨ÀäfµÀ ¶ªhµï sû¹¶¢ÀhÐ Oµv»ª
C¶¥öËȪ¶mïAhÐ q¸ñSÐÝþïi¶¨ï¶pÁ±µ¶¢ÀÀ È¢yµh¸fµÀ. COµÖfµ
¢¸±µÀ £fºl¼ VÉ»ª¶m q¸ñAh¸né C¶¥ö O¸ñAhµ Cn
»pvÀ«¸å±µÀ. C¶pÁýêfµÀ }Mæü–çÙ$~°Mìü ¶m±µO¸¶ªÀ±µÀnOº ¶¢Àlûµï
ÈT¹±µ ±ÀµÀÀlûµè¶¢ÀÀ fÆæÿ$Væü$™èþ$…¨. O¸n £¶¨Àä ¶¢Àñ¼å
EWÛ¶m ¶¢±µ¶pñsû¹¶ ¢¶¢ÀÀ ¶¢v¶m ¶m±µOµÀfºn
¶ªA¶¬±¼AVµÀd «¸lûµï¶pfµvÉlµÀ. CAlµÀ¶¢v¶m
§ñOµÅ¶¨ÀäfµÀ ±ÀµÀÀlûµè ¶¢ÀlûµïvÑ ¶¢ÀñµÛ qϱÀÀ¶mdÀô
¶mdº «¸åfµÀ. Oµyµõ¶¢ÀÀAlµÀ sûµ±µå ¶¢ÀñµÜ qÒ¶¢d¶¢ÀÀ
VµÃ»ª¶m ¶ªhµïsû¹¶¢ÀlÉ£ È¢AdÊm, £vÀô lûµ±¼AW hµ¶m
¶pÁhµÀñËfǶm ¶m±µO¸¶ªÀ±µ¶m¤ÀlµOµÀ s¹g¶¢ÀÀ Ê¢¶ªÀåAl¼. D
s¹g¶¢ÀÀ lÇsìOµÀ ¶m±µO¸¶ªÀ±µÀfµÀ VµnqÒh¸fµÀ. D
£lûµ¶¢ÀÀS¸ ¶m±µO¸¶ªÀ±µÀ fµÀ hµ¶m hµwô VÉhµÀvvÑÊm
¶¢À±µgº«¸åfµÀ. F £lûµ¶¢ÀÀS¸ ¶m±µO¸¶ªÀ±µÀn ¶ªA¶¬±µA
Y±µÀSµÀhµÀAl¼. C¶pÁýêfµÀ 糧æþàÆæÿ$ÐóþË ¶¢ÀAl¼
Æ>Mæü$Ðèþ*Æðÿ¢Ë$ ¶¢À¶¢Àîv¶mAlµ±¼n oÊ¢ £¢¸¶¬¶¢Ãfµ¶¢Àn
q¸ñ±¼è«¸å±µÀ. l¸nOº ¶ª¶¢ÀîiAW¶m §ñOµÅ¶¨ÀäfµÀ ¢¸±¼n
CAlµ±¼o ÑÐéçßýÐèþ*yæþ™éyæþ$.
l¿q¸¶¢z ¶pAfµÀSµ ¶pñi ¶ªA¶¢hµù±µ¶¢ÀÀ C§öY¶¢Ã¶ª¶¢ÀÀ sû¹£AVµfµ¶¢ÀÀ¶mÀ n±µ»ªAVÉ¢¸fµÀ. Chµn lµÅ»¨àvÎ »ªåò
vÑ ¶¢VÉÛ ¶¢ÀÀPïËÈ¢À¶m ¶pAfµÀSµ.F ¶pAfµÀSµ¶mÀ LOµ sûÑSµ¶¢¶ªÀ嶢Á. Chµn ¶pñsû¹¶¢¶¢ÀÀ VÉhµ ¶m±µOµVµhµÀ±µç¦, l¿q¸¶¢z: D £lûµ¶¢ÀÀS¸ ¶m±µOµÀfµÀ
¶pñYvAh¸ IAhÐ ¶ªAhж¨AS¸ Y±µÀ¶pÁOµÀAd¹±µÀ. ¶m±µO¸¶ªÀ±µÀfµÀ È¢ÀvôS¸ C¶¢À±¼ ¶pÁ¹Y VµnqÒ±ÀÀ¶m ±ÐYÂn ¶m±µOµ VµhµÀ±µç¦ CAd¹±µÀ. El¼
«¸±ÀµÀA ¶ª¶¢À±ÀµÀA vÎ ¶pñi EAdº ¶¢ÀÀAlµÀ l¿q¸vÀ CÊpÊ¢»ªm¸fµÀ. ¶pñ¶pAVµ ¶¢ÀÀvÑn Ehµ±µ ±¸Y¹ïv ¤Àlµ ¶pñi ¶ªA¶¢hµù ±µ¶¢ÀÀ D§öY¶¢Ã¶ª¶¢ÀÀ OµÅ¶¨ä VµhµÀ±µç¦
È¢wS¼«¸å±µÀ.»pvôvAh¸ dq¸¶ªÀvÀ O¸wÛ lµAfµ ±ÀµÃhµñ VÉ»ª D±ÀµÃ ±¸Y¹ïvvÑn ±ÐY ¶¢¶ªÀåAl¼,D±ÐY ¶m±µO¸¶ªÀ±µÀn sζ¢ÀîvÀ
¶ªAhͶ¨¶pfµÀhµÀA d¹±µÀ. D¶ªvÀ F ¶pAfµÀSµ¶mÀ EAhµ ±¸YOµÀ¶¢Ã±ÇåvAlµ±¼n sv¶¢Ahµ¶¢ÀÀS¸ IhµÀåOÍWÛ hµ¶m hµ±ÀµÃ±µÀ VÉ»ª O¸wÛÊ¢«¸å±µÀ. D hµ±µÀ¢¸hµ ±ÐY ,
¶ªAhж¨l¸±ÀµÀOµAS¸ ¶pñYvÀ IAlµÀOµÀ ±¸YﶢÀÀvÑ sAlû¼AW £¢¸¶¬¶¢ÃfµlµwV¸fµÀ. D CAdÉ D§öY¶¢Ã¶ª C¶¢Ã¢¸¶ªï m¸fµÀ l¿q¸¶¢z
Y±µÀ¶pÁOµÀAdÀm¸é±µÀ hÇw±ÀµÃvAdÉ ¶¢À¶m¶¢ÀÀ OÍné £lûµ¶¢ÀÀS¸ 糧æþàÆæÿ$ÐóþË ¶¢ÀAl¼ ±¸OµÀ¶¢Ã±Çåv¶mÀ ¶pAfµÀSµS¸ Y±µÀ¶pÁOµÀAd¹±µÀ. D ±ÐY Glµ±ÀµÀ¶¢ÀÀ
OµkµvÀ hÇvÀ¶ªÀOÍ¢¸w. CAlµÀvÑ ¶¢ÀÀPïËÈ¢À¶m Oµkµ sAlû¼AV¸fµÀ. CAlµ±µÀ OµÃf¸IAhÐ ¶ªAhж¨¶¢ÀÀS¸ ¾ªödÀô
¶m±µO¸¶ªÀ±µÀn ¤Àlµ §ñOµÅ¶¨Àän £Y±ÀµÀ¶¢ÀÀ.
§ñOµÅ¶¨ÀäfµÀ ¶m±µO¸¶ªÀ±¼n ¤ÀlµOµÀ lµAfµ ±ÀµÃhµñOµÀ ¶pAVµÀOµÀAd¹±µÀ. «¸±ÀµÀAhµñ¶¢ÀÀ ¶pñi EAdº ¶¢ÀÀAlµÀ
C¶ªvÀ EAhµO½ F ¶m±µO¸¶ªÀ±µÀfµÀ I¶¢±µÀ ? È¢yµÀõd: l¿q¸vÀ È¢wS¼ «¸å±µÀ. l¿q¸vÀ È¢wS¼AW XOµdô¶mÀ
¶pÁ¹±µö¶¢ÀÀ »¬±µg¸ï°µÀfµÀ CÊm ±¸°µ¶ªÀ fµÀ sûµÀ£Àn D £lûµ¶¢ÀÀS¸ C¶¬AOµ±¼W ¶pñ¶¢±¼å¶ªÀå¶mé ¶m±µOµ¶ªÀ±µÀfµÀ q¸ñ±µlÐvh¸±µÀ. a£h¸vvÑ OÍñhµåÈ¢vÀ SµÀvÀ
C¶mAhµ ¶ª¶¢ÀÀlµñYv¹ vÑOº ¶pfµÊ¢«¸åfµÀ.C¶pÁýêfµÀ LOµ «¸±¼ ¶ªö±µØ¶¢ÀÀ ¤Àlµ lµAfµ±ÀµÃhµñ VÉ»ª lɶ¢hµv ¶¢«¸å±ÀµÀn sû¹£«¸å±µÀ.
£¶¨À䶢Àñ¼å ¶¢±¸ ¶®¶¢hµ±µ¶¢ÀÀ Iiå »¬±µg¸ï°µÀfºn Oµ¶méhµwô C±ÀÀ¶m Cl¼i ¶¢Ãhµ VÇ£OµÀAfµv¹v¶mÀ F ¶pAfµÀSµ¶mÀ sû¹±µhµlɶ¥¶¢ÀAh¸ Y±µÀ¶pÁOµÀAdÀAl¼.
¶ªA¶¬ ±¼AW sûµÃ£Àn Glµç±¼«¸åfµÀ.D ¶ª¶¢À±ÀµÀ ¶¢ÀÀvÎ hµ¶ªÖ±¼AW lɶ¢hµv¶mÀ, lɶ¢¶¢Ãhµ¶mÀ C¶¢¶¢Ã¶m F ¶pfµÀSµ ±ÐY «¸±ÀµÀAhµñ¶¢ÀÀ v°½îlÉ£Oº OµÃf¸
¢¸±¼Oº LOµ ¶pÁhµÀñfµÀ OµvÀSµÀh¸fµÀ. D ¶pÁhµÀñn VµÃ»ª, ¶p±µÀ«¸åfµÀ.C¶pÁýêfµÀ lɶ¢hµvÀ £¶¨À䶢Àñ¼å
n»¨lµç O¸vËÈ¢À¶m ¶ªAlû¸ï ¶ªA±ÀµÀ¶¢ÀÀvÑ Oµv¶¢d ¶¢ÀÀ ¶pÁ¹Y VÉ«¸å±µÀ.C¶¢À±¼ C¶mÀSµñ¶¬¶¢ÀÀhÐ hµ±¸öhµ
C¶¢h¸±µ¶¢ÀÀ C±ÀÀ¶m §ñOµÅ¶¨Àän ¶¢lµçOµÀ È¢zõ ¶m±µOµÀn
¶¢v¶m OµwS¼¶m ¶pÁhµÀñfµÀ O¸sdºà EhµnvÎ ¶ªA¶¢hµù±µ¶¢ÀÀ CAh¸ ¶¥ÀsûµAS¸ GAdÀAl¼.
¶ªA¶¬±¼AVµ¶¢Àn q¸ñ±¼è«¸å±µÀ. ClÉ ¶ª¶¢À ±ÀµÀ¶¢ÀÀvÎ
C¶ªÀ±µv°µg¸vÀ ¶¢V¸Û±ÀµÀn £¶¨À䶢Àñ¼å sûµÃlÉ£ Oº sûµÃlÉ£ ¶ªhµïsû¹¶¢À ±µÃ¶p ¶¢ÀÀvÎ C¶¢hµ±¼AW
******** ÕÐèþ
VǶpÁh¸fµÀ.D ¶¢ÃdvOµÀ s¹lûµ ¶pfº¶m sûµÃlÉ£
I¶pêdºËOÇm¸ £¶¨À䶢ÀñÉå hµ¶m tfµâ¶mÀ ¶ªA¶¬±¼«¸åfµÀ
Cn sûµ±ÀµÀ¶pfº hµ¶m tfµâOµÀ ±µ°µg {ç³Ý먅^èþÐèþ$°
¶¢±µ¶¢ÀÀ OбµÀhµÀAl¼. l¸nOº £¶¨À䶢ÀÀ±¼å ¶ª±É Cn ,
hµ¶m hµwô ^óþ™èþ$ÌZϯóþ EhµnOº ¶¢À±µg ¶¢ÀÀ GAlµn
ȬVµÛ±¼AW È¢zõqÒh¸fµÀ. J hµwô hµ¶m tfµâ¶mÀ
VµA¶pÁOÐlµn sû¹£AW¶m ¿æý*§óþÑ IAhÐ ¶ªAhл¨¶ªÀåAl¼.
KLASSIC Mattress
hµ±¸öhµ ¶m±µOµÀfºn Y¶mOµ ¶¢À¶¬±µYÂOº C¶pêVÇ»pê 75/-
£l¸ïsÀlµÀçvÀ Êm±µê¶¢Àn CfµÀSµÀhµÀAl¼. D £lûµ¶¢ÀÀS¸ a n d Get Rs. 6
Y¶mOµ ¶¢À¶¬±µY ¶p±µïÊ¢°µgvÎ Èp±¼S¼ IAhÐ Bedsheet
illows
¶¥Oºå¶¢AhµÀfµÀS¸ ¶¢Ã±µh¸fµÀ. or Rs. 560/- P
Èp±¼S¼ Èplµç¢¸ËfǶm hµ±µÀ¢¸hµ ¶m±µOµÀfµÀ O¸¶¢ÃPï¶mÀ FREE
±¸Ylû¸nS¸ VɶªÀOÍn q¸ñSÍÝþïi¶¨ï¶pÁ±µ¶¢ÀÀ CÊm
±¸Y¹ïné ¶p±¼q¸w¶ªÀåAd¹fµÀ. O¸¶¢ÃPï vÎn
C¶¢À±¼n hµwôv¹Sµ sû¹£¶ªÀå VµOµÖS¸
¶pÁ¹YVÉȪ¢¸fµÀ.hµ¶m ±¸YﶢÀÀvÎn ¶pñYvAlµ±¼n IAhÐ
BbÕe[ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\‘√..
VµOµÖSµ ¶p±¼q¸wAVÉ¢¸fµÀ.F £lûµ¶¢ÀÀS¸ OÍné
±ÀµÀÀS¸vÀ Sµfº»ªqÒ±ÀµÃ±ÀÀ.hµ±¸öhµ
l¸ö¶p±µ±ÀµÀÀSµ¶¢ÀÀvÎ, ChµnOº ¶pOµÖ ±¸YïËÈ¢À¶m
¥Ñgºhµ¶pÁ±µ¶¢ÀÀ OµÀ ±¸ËYǶm s¹g¸¶ªÀ±µÀnhРʪ鶬¶¢ÀÀ
AGARWAL FOAM & FUURNISHING
48-7-14, BACKSIDE OF RAMA TALKIES,
I±µêfµÀ hµÀAl¼. s¹g¸¶ªÀ±µÀfµÀ ¾ªåòv¶mÀ hµwôv¹Sµ VEG. MARKET ROAD, SRINAGAR, VIZAG. PH : 2501101, 2569024
12 yêsêÔ$ø±dt nø√ºãsY`2009
DV¸±µï lÐAfÉ ¶¢Ã±³Ø, Èp±µv³ I´ªfºI´ª dÃïs±³ OµÃïvÑ»ª´ª
¶¢ÀÀAËsÇ-12 CAf³ ±¸a´¢S¸Alû¿ En»ªàdÃïd³
lɶ¥AvÑ ±ÐY±ÐYÂOµÃ £¶ªå±¼ D´pû VÇ´ªà fº¾ªY´ª
rÒ´m ÈmAs±µÀô (022)
«Òå¶mé ËȪþö´m¶pûÁ¹ô ¶¢À¶¬¶¢Ãî±¼ CÊm 24160947, 24160961, ¶¬Ñ¶ªÃ±³ ±Ðf³, ¶¬At SÓfµ
Oµ¶¢ÀAl¼ q¸ñg¸v¶mÀ swSÍAdÑ 24060962. ¶mSµ±³, sÇASµyµÃ±³-29.
Al¼. l¿AhÐ ¶pñYvÀ j¶¢ñ sûµ±ÀµÃA rÒ´m ÈmAs±µÀô : (080)
lÐyµ¶mvhÐ sÇAsÉvÇiå qÒS¸... VÇËÈmþé : 26631923,
¶pñsûµÀhµöA OµÃf¸ l¿nn j¶¢ñAS¸Êm OºAS³ En»ªàdÃïd³ D´pû f¸Oµà±³ ¦¶¢±¸Y³ :
¶p±¼SµgºAW hµS¼¶m Vµ±µïvÀ j¶ªÀ »pñÈ¢Adº´¢ È¢Àfº»ª´m 09980148780.
OµÀAdÑAl¼. GWhµAS¸Êm ËÈ¢lµï SµAfº, VÇËÈmþé-32 ËȬlµ±¸s¹l³ :
¶p±¿°µvÀVɶªÃå, ¶¢ÀAlµÀv¶mÀ OµÃf¸ rÒ´m ÈmAs±µÀô : (044) Sµ¶¢±µéÈ¢ÀAd³ Y¶m±µv³ CAf³ VÇ´ªà
CAl¼«ÒåAl¼. F Êm¶pkµïA vÑ lɶ¥A 22501520, 22501521, fº¾ªY´ª ¶®»ªêdv³
vÑn ££lûµ ¶mSµ±¸vvÑ ËȪþö´m ¶pûÁ¹ô 22501522. I±µñSµfµâ, ËȬl¸±¸s¹l³.
¢¸ïlû¼Oº ËÈ¢lµïAVÉʪ ££lûµ D¶ªÀ¶p Oµ¶¢ÀÀïnOµsÀv³ fº¾ªY³ ¶®»ªêdv³ rÒ´m ÈmAs±³ : (040)
hµÀñv £¶¢±¸v¶mÀ CAlµYɶªÀåm¸éA. hÐAfºñÊpd, VÇËÈmþé 23814939.
rÒ´m ÈmAs±µÀô : (044) ¶pÁgÇ :
25912686, 87, 88, m¸±ÀµÀÀfµÀ ¶®»ªêdv³
SµÀ±³S¸´¢, fûºxô : f¸Oµà±³ ±¸´¢À ¶¢Àm欱³ ¶¢ÀÀAs±ÀÀ : 9444459543. w È¢À±Çfº±ÀµÀ´m lµSµØ±µ, ±¸Y¹
Dv³ EAfº±ÀµÃ En»ªàdÃïd³ vÑ»¬±ÀµÃ ¶®»ªêdv³ Oµ¶ªÃå±¼s¹ S¸Alû¿ ¶®»ªêdv³ Sµ¶¢±µéÈ¢ÀAd³ Y¶m±µv³ ¶®»ªêdv³ s¶¬lµÃ±³ £Àv³,
D´pû È¢ÀfºOµv³ ËȪÈmù´ª P±µO³ »ªAS³ ¶¢Ã±³Ø, ¶mÃïfûºxô-1. D±µæ±³ ±Ðf³, I´m.IA. YÑ»¨¶¢Ã±³Ø, ȪAdñv³ ˱ÇvÉöʪඨ´m IlµÀ±µÀS¸, Z»pL, ¶pÁgÇ-01
Cm¸ù±¿ ¶mSµ±³, C±µtAlÐ ¶¢Ã±³Ø rÒ´m ÈmAs±µÀô : (001) Y¹OÐs³ ¶ª±¼Öv³, ¶¢ÀÀAËsÇ-11 VÇËÈmþé. rÒ´m ÈmAs±³ : (020)
±¼AS³ ±Ðf³, ¶mÃïfûºxô-29 23741640, 23741649, rÒ´m ÈmAs±µÀô : (022) rÒ´m ÈmAs±µÀô : (044) 26058243.
rÒ´m ÈmAs±µÀô : (001) 23741639. 23083901, 23092458, 25305000, 25305723, Êm¶¨¶mv³ En»ªàdÃïd³ D´pû
26594404, 26861698. f¸Oµà±³ I´m.OÇ. VµhµÀ±Éöl¼ : 23004512. 25305721, 25330300. ËÈ¢±¸va
qÏñÈpû¶ª±³ D±³.»ª. fÇO¸ : 09811101704. 20J, CAsÉlµÖ±³ ±Ðf³, ¶pÁgÇ.
§ñ YÉYÉ ¶®»ªêdv³ sÇASµyµÃ±µÀ :
09868397464 ¶¢vôsû¹±À³À ¶pdÉv³ Vµ´ªà rÒ´m ÈmAs±³ : (020)
YÉYÉ ¶¢Ã±³Ø, ËsÇOµÀv¹ô, ¶¢ÀÀAËsÇ-8. £OÐà±¼±ÀµÃ ¶®»ªêdv³
Êm¶¨¶mv³ En»ªàdÃïd³ D´pû En»ªàdÃïd³ OÇ.D±³. ¶¢Ã±ÇÖd³, 26006290.
rÒ´m ÈmAs±µÀô : (022)
Oµ¶¢ÀÃïnOµsÀv³ fº¾ªY´ª ±ÀµÀÃn¶¢±¼ùd½ I´mOÉô´¢, 23735555, 23739031, Oµv¹»ªq¸vDZÀµÀA, sÇASµyµÃ±³-02. OÐv³Oµh¸ :
22, ¥¹ï´¢Àm¸k³ ¶¢Ã±³Ø, ¶mÃïfûºxô-07. 23760943, 23768400, rÒ´m ÈmAs±µÀô : (080) Kfº ¶®»ªêdv³
¶mÃïfûºxô-54. rÒ´m ÈmAs±µÀô : (001) 23731144, 23735555, 26703294, 57, tw±ÀµÃ¶T¹d³,
rÒ´m ÈmAs±µÀô : (001) 27667102, 27667441, 23701393, 23701366. f¸Oµà±³ SµAS¸lûµ±³ - tw±ÀµÃ¶T¹d³ ±Ðf³, OÐv³Oµh¸18
23971272, 060, 344, 27667667, 27666182. 09448049863. rÒ´m ÈmAs±³ : (033)
524, 449, 326. ¶¬´pûOº´m En»ªàdÃïd³ 23701252

CREATES

75
New
History

Days

ø±+‹ø£èwüí |æø£ÃsY‡ , yÓ’C≤>¥


nø√ºãsY`2009 yêsêÔ$ø±dt 13
¬ø.$.mdt.sêE, ¬ø. $»j·T\øÏÎ (15e yês¡T¶ ø±s√Œπs≥sY) <ä+|ü‘·T\ Ä<Ûä«s¡´+˝À
15e yês¡T¶˝À |òüTq+>± l <˚$ qesêÁ‹ eT¨‘·‡eeTT\T n≥Te+{Ï |ü$Á‘· ø±s¡´Áø£eTeTT˝À ˇø£{Ï
nsTTq X¯s¡qïesêÁ‹ ñ‘·‡eeTT\qT (<˚$
qesêÁ‹ ñ‘·‡eeTT\T) á HÓ\ ‘˚~.
19`09`2009 qT+&ç 30`09`2009 ‘êØKT
es¡≈£î 15e yês¡T¶ yÓõ≥ãT˝Ÿ e÷¬sÿ{Ÿ,
lq>∑sY q+<äT leT‹ € l ø£fi‚fl|ü*¢
$»j·T\øÏÎ (15e yês¡T¶ ø±s=Œπs≥sY,
õ.$.myéT.dæ.) ¬ø.$.j·Tdt.sêE ({≤ø°‡sêE)
({Ï.&ç.|æ. sêÅwüº yêDÏ»´ $uÛ≤>∑ ø±s¡´<ä]Ù)
<ä+|ü‘·T\ Ä<Ûä«s¡´+˝À n‘·´+‘· |òüTq+>±,
yÓ’uÛÑe+>± »s¡T>∑T‘·THêïsTT.
á Á|üø£è‹ düeT‘·T\´+>± ñ+&Ü\ì
es¡¸eTT\T |ü&ç, düs¡« ÁbÕDø√{Ï düTK
XÊ+‘·T\‘√ e]∆˝≤¢\ì, $X¯«XÊ+‹ dü+ø£\ŒeTT
‘√ neTàyê] Äq‹ô|’ uÛÑ≈£îÔ\T düVü‰j·T düVü≤
ø±s¡eTT\‘√ á |ü$Á‘· ø±s¡´Áø£e÷\T
@sêŒ≥T #˚j·T&ÉyÓTÆq<äì ¬ø.$.mdt. sêE ,
$»j·T\øÏÎ <ä+|ü‘·T\T ‘Ó*j·TCÒkÕs¡T.
n‘·´+‘· uÛ≤Ø>± Äø£s¡¸D°j·T+>±
eT+&ÉbÕìï ì]à+#ês¡T. kÕ«>∑‘·<ë«sê\‘√
ø£qT\|ü+&ÉTe>± $<äT´‘Y n\+ø£s¡D\‘√
ÁbÕ+>∑DeT+‘ê XÀ_Û*¢+~. Á|ü‹ s√p kÕ+
j·÷<˚$ düs¡« uÛÑ÷‘˚wüß <äj·÷s¡÷ù|D dü+dæ∆‘· düÿè‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T.
qeTdüÔôd’´ qeTdüÔôd’´ qeTdüÔôd’´ qyÓ÷qeT ' <äTsêZ<˚$ì |ü\T s¡ø±\ ≈£Ls¡>±j·T\‘√
kÕ<Ûës¡DyÓTÆq ø£s¡à\T (|üqT\T) n+<äs¡÷ #˚kÕÔs¡T. n\+ø£]+#·&É+ |ü\Te⁄]ì Äø£]¸+∫+~.
~e´ (<Ó’e) yÓTÆq ø£s¡à\T (|üqT\T) ø=+<äπs #˚kÕÔs¡T. ÛÑq>∑s¡+ q\TeT÷\\qT+#˚ ø±≈£î+&Ü, <ä÷s¡
eTq <˚X¯+ |ü$Á‘·yÓTÆq ø£s¡à uÛÑ÷$T, á uÛÑ÷$T düdü´ ÁbÕ+‘ê\qT+&ç ≈£L&Ü uÛÑ≈£îÔ\T $#˚Ãdæ
XÊ´eT\+>± ñ+&Ü\ì, ‘·s¡‘·sê\T>± m+<äs√ eTVü‰qTuÛ≤ <ä]Ù+#·T≈£îHêïs¡T. Ç+‘· uÛ≤Ø>± <˚MqesêÁ‹
e⁄\T nH˚ø£ |ü$Á‘·yÓTÆq (<Ó’e) ø±s¡´Áø£eTeTT\T ìs¡«Væ≤dü÷Ô ñ‘·‡yê\qT ìs¡«Væ≤+∫q ¬ø.$.mdt. sêE
edüTÔHêïs¡T. <ä+|ü‘·T\qT n+<äs¡÷ Á|üX¯+dædüTÔHêïs¡T.

AËÇ…_¯èþ AMìüP¯óþ° ¯érMø™èþÞÐéË$ N¬ì†¾ª. «ÕŸµ¿u-«Õ-Ÿµ¿u©ð ÂíEo ¦ó«Õt-™ÊÕ ¤Ä“Ž-ŸµÄ-ªŒÕ-™ÊÕ Íä®Ï XçjN-ŸµÄuEo “„¾Ÿ¿-
Jzª-ÍêŒÕ. N.‚-ʪ-Ÿ¿-ªÃ«Û, éÂ.N.-N-‡-®þ.-“„¾-²ÄŸþ, ®¾¯Ãu-®Ï-ªÃ«Û, ²Äªá è’¹-D†þ,
XçªÂ¿-{-ªŒ-«Õ-º-«âJh, ŽC-Ž-ªŒÕ™Õ “„¾ŸµÄÊ ¤Ä“Ž©ðx ¿E-„Ϫ-ÍêŒÕ. „Ï@Çx ®¾¯Ãu-®Ï-
ªŒÕ’¹t-ŽÕ-™ÊÕ ®¾p%P®¾Öh ‚¿-{Õd- ªÃ«Û Ÿ¿ªŒz-¿Žyª «£ÏǪ-ÍêŒÕ
¿ٯä NŸµ¿ª’à ¯Ã{-ÂÃ™Õ ¯Ã{-Âî-Žq-XÙ ¿NÕšÌ “„¾A-E-Ÿµ¿Õ™Õ ¤ñ¯Ãoœ¿ XçÖ£¾Ç-Ê-ªÃ«Û, EŽu-¯Ã-{¿
…¯Ão-§½Õ-¯ÃoªŒÕ. ÂêŒu-“¿- ªŒÖ„¾-¿ªŒh ‡.N.-N.-‡-®þ.-«âJh, æ®o£¾Éª-èL ‚ªýdq ÆÂÃ-œ¿OÕ ÆŸµ¿u-¿~Ùœ¿Õ N.‡-¯þ.-
«Õª©ð Nè-§ýÕ-E-ªÃtºý ®¾ª®¾n «âJh, ªÃ’¹-«Ö-L¿ “„¾A-ECµ >.N.-‚-ªý.-骜Ëf, „¾šÇo™ “„¾¦µÇ-¿-ªŒ-ªÃ«Û, œË.¦µŒÖ-„¾-
ÆCµ-¯äŽ Nè-§ýÕ-¿Ù-«Öªý, A-ªÃ«Û, N.¿-Ê-ÂÃ-ªÃ«Û ¤Ä©ó_-¯ÃoªŒÕ.
Xçj•Ç’þ œË儶¯þq ÆÂÃ-œ¿OÕ
‡ª.œË Xî¾Õ-„¾Lx ’¹ºä-†þ-¿Ù- Dasara & Diwali
«Öªý, éÂ.‡-®þ.-«âJh, ÿÕŸ¿l Greetings
PXð ŽC-Ž-ªŒÕ™Õ ¤Ä©ó_- to
all our
¯ÃoªŒÕ. Customers and Well
‚¿-{Õd-¿ÙÊo 'ÂÙ-Ÿµ¿ªŒtªÑ: Wishers !
²ÄyªŒnª «ÕE-†Ï-©ðE «ÖÊ-«-
ÅÃyEo ¿æ„p®¾Õhª-Ÿ¿¯ä N†¾-
¯Ã{-Âî-Žq-XÙ «™x ¿@Ç-ÂÃ-ªŒÕ™Â¿Ù «ÕJªÅ½ “¤òÅÃq£¾Çª §½ÖEo 'ÂÙ-Ÿµ¿ªŒtªÑ ¯ÃšË¿ ŸÄyªÃ ÅçL-§½Õ-•ä-¬ÇªŒÕ. ¯äšË
™Gµ-®¾Õhª-Ÿ¿E ¬Ç®¾-Ê-«Õª-œ¿L ®¾¦µŒÕuœ¿Õ ŸÄœË OªŒ-¦µŒ-“Ÿ¿-ªÃ«Û «ÕE†Ï Å½Ê «ÕÊÕ-’¹œ¿ Âª ¿Êo-Žª-“œË¯ä ͽª„¾Û-¿ٯä
ƯÃoªŒÕ. „Ϫ¸Ã-„¾Û-ªŒª-ÂÃ-™F©ðE ¿@Ç-¦µÇ-ªŒA©ð EªŒy£ÏÇ®¾ÕhÊo ŸöªÃs´-’Ãu-EÂË Í䪌Õ-¿ÙÊo Ÿ¿Õ®Ïn-AE ¯ÃšË¿ ¿@Áx-¿Ù-¿-šËdªC.
ÆÂˈ-¯äE ¯Ã{-Âî-Žq-XÃ™Õ ¬Áߓ¿-XÃ-ªŒªÅî «áT-²Äªá. *«-
J-ªîV ¿@Ç-XÃºË (…¦µŒ-§½Õ-’î-ŸÄ«J) XÃJ 'ÂÙ-Ÿµ¿ªŒtªÑ, Ê’¹-
¡ªÃ•ü ªŒÍ½Ê, ‡ª.“„¾-²Ä-Ÿþ-«âJh Ÿ¿ªŒz-¿Žyª «£ÏǪ-*Ê
¨ ¯ÃšË-¿©ð >.¦µÇ-®¾ˆ-ªŒ-ªÃ«Û, ‡ª.ªŒ-XäÕ-†þ-¦ÇÿÕ, ‡®þ.-®¾Õ-
Visakha
ªÃ-EÂË ÍçªCÊ ¡’÷K 儶j¯Ãªýdq XÃJ '…å„p-¯í-*aªCÑ ¯ÃšË- •ÇŽ, *ªŒª-°-N-ªÃV, XÃÊ-„¾Lx ®¾Å½u-¯Ã-ªÃ-§½Õº ŽC-Ž-ªŒÕ™Õ Screen Process
THE PRINTERS
¿-™ÊÕ “„¾Ÿ¿-Jzª-ÍêŒÕ. «áÈuÆ-A-C±’à £¾Éè-ªŒ-ªáÊ ŸÄœË “„¾ŸµÄÊ ¤Ä“Ž©ðx ʚ˪ÍêŒÕ. SHOPPING MALL
OªŒ-¦µŒ-“Ÿ¿-ªÃ«Û «ÖšÇx-œ¿ÕÅ½Ö ®ÏF-ªŒª-’Ã-EÂË æ®« Íä®ÏÊ ÆÂˈ- XçjN-Ÿµ¿uª’à ²ÄTÊ '…å„p-¯í-*aªCÑ : ®¾£¾Çʪ 48-7-50,
¯äE 愪ŒÕÅî ¯Ã{-Âî-Žq-XÃ™Õ EªŒy-£ÏǪ* ¿@Ç-ÂÃ-ªŒÕ©ðx Âî©ðpªá æ„Ÿ¿-XÃœ¿Õ ¦µŒÖ²Äy-«á-™å„j AªŒ-’¹-ÿ-œËÅä \ª 誌Õ- Ramatalkies Veg. Market Lane,
Srinagar,
…ÅÃq£¾ÉEo 優¤ñªCª-ÍÃ-ªŒ-¯ÃoªŒÕ. „¾Pa«Õ E§çÖ-è-¿-«ªŒ_ ’¹Õ-ŽժÅî '…å„p-¯í-*aªCÑ ¯ÃšË¿©ð ͽքϪ-ÍêŒÕ. Ÿä¬Á-XÃu- Visakhapatnam-530 016
‡XçÕt©äu «Õ@Áx Nè-§ýÕ-“„¾-²ÄŸþ «ÖšÇx-œ¿ÕÅ½Ö ²Ä«Ö->¿ „¾hª’à ¨ ¯ÃšË¿ 190« “„¾Ÿ¿-ªŒzÊ „¾ÜJh-Íä-®¾Õ-Âî-«œ¿ª
14 yêsêÔ$ø±dt nø√ºãsY`2009
|æ._. lìyêdt≈£î |òüTqdüHêàq+ >±Eyêø£˝À ªyÓ+ø£fÒwtµ n_Ûe÷qT\ Vü≤+>±e÷!

düTÁ|üdæ<ä∆ dæ˙H˚|ü<Ûä´ >±j·T≈£î\T |æ. _. lìyêdtqT $XÊK eT÷´õø˘


nø±&É$T Ä<Ûä«s¡´+˝À Ç{°e\ eT~›\bÕ˝…+ ø£fi≤uÛ≤s¡‹ Ä&ç{À]j·T+˝À, ø£eT˝ŸVü‰düHé, $ø£ºØ yÓ+ø£fÒwt ø±+_H˚wüHé˝À Ç{°e\ $&ÉT<ä˝…’ $»j·Te+‘·+>± Á|ü<ä]Ù+#·ã&ÉT‘·Tqï ªáHê&ÉTµ
ø£fi≤Á|ü|üPs¡í &Üø£ºsY _. s¡»˙ø±+‘êsêe⁄ #˚‘·T\ MT<äT>± |òüTq+>± ∫Á‘·+ $&ÉT<ä\ dü+<äs¡“¤+>± >±Eyêø£ d”º˝Ÿdæ{° yÓ+ø£fÒwt bòÕHé‡ Ä<Ûä«s¡´+˝À kÕúìø£ $T˙ yÓ÷Væ≤˙ ~Ûj˚T≥sY e<ä›
düHêàì+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± >±j·T≈£î\ &Üø£ºsY |æ._.lìyêdt uÛ≤Ø $HÓ’˝ŸuÀs¡T¶qT @sêŒ≥T #˚kÕs¡T, á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ bòÕHé‡ n<Ûä´≈£åî&ÉT ∫{Ϻ, ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT yÓ’. sê+u≤ãT,
e÷{≤¢&ÉT‘·÷ yÓT˝À&ç, dü+^‘Y≈£î XÊX¯«‘·+>± ì\∫e⁄+≥T+<äì, n+<äTπø ø±s¡´<ä]Ù dürwt, áX¯«s¡sêe⁄, ñe÷ X¯+ø£s¡¬s&ç¶, düTπswt, >∑TD, ‘ês¡πøwt ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.
n≥Te+{Ï bÕ≥\πø ‘êqT ÁbÕ<Ûëq´‘· ì#êÃqHêïs¡T. $XÊK eT÷´õø˘
nø±&É$T n<Ûä´≈£åî&ÉT &Üø£ºsY m. Á|üdüqï≈£îe÷sY n<Ûä´ø£å‘· eVæ≤+∫q á $»j·Tq>∑s¡+˝À CÀwt n_Ûe÷qT\ Vü≤+>±eT
ø±s¡´Áø£eT+˝À, ˇø£ $»jYTìsêàDY dü+dü∆ n<Ûä´≈£åî&ÉT &Üø£ºsY mdt.$»jYT øÏ+>¥ Hê>±s¡T®q yês¡düT&ÉT Hê>∑#Ó’‘·q´ ‘=*∫Á‘·+ CÀwt
≈£îe÷sY, nø±&É$T ø±s¡´<ä]Ù m+.mdt.lìyêdt, düuÛÑT´\T |æ. X‚wü–]sêe⁄, $&ÉT<ä\ dü+<äs¡“¤+>± $»j·Tq>∑s¡+ õ˝≤¢ nøÏÿH˚ì
sêeT#·+Á<äHé, $.mdt.mHé.eT÷]Ô, mdt._.◊ mHé.mdt.mdt.sêyé ‘·~‘·s¡T\T Hê>±s¡T®q, Hê>∑#Ó’‘·q´ bòÕHé‡ n<Ûä´≈£åî\T ø£≥ºeT÷]
bÕ˝§ZHêïs¡T. &Üø£ºsY ù|s¡¢ u≤\eTTs¡[ yê´U≤´q+ n\]+|ü#˚dæ+~. düTÁãVü≤àD´+ Ä<Ûä«s¡´+˝À nø£ÿ&ç ©˝≤eTVü≤˝Ÿ ~Ûj˚T≥sY
n\]+∫q dü+^‘· $uÛ≤e] e<ä› ø£{Ö≥¢‘√, $HÓ’˝Ÿ uÀsY¶\‘√ uÛ≤Ø m‘·TÔq n\+ø£]+#ês¡T.
düHêàq ø±s¡´Áø£eT+ nq+‘·s¡+ |æ._.lìyêdt dæ˙ dü+^‘· $uÛ≤e] n+‘˚ ø±≈£î+&Ü õ˝≤¢ #·]Á‘·˝ÀH˚ ‘=*kÕ]>± $»j·Tq>∑s¡+
n+<ä]ì Äø£≥Tº≈£î+~. q>∑sêìøÏ #Ó+~q >±j·T≈£î\T, õ.dü]>∑eT|ü $qïsY |ü≥ºD+ n+‘ê CÀwt uÀs¡T¶\qT @sêŒ≥T #˚dæ XËVü‰uÛ≤wt
$.$.Hêj·TT&ÉT, |ü≥sY, s¡y˚Twt, dæ.ôV≤#Y.dü‘ê´q+<é, $.qs¡‡j·T´, l\‘·, l nì|æ+#·T≈£îHêïs¡T. ˇø£ á ø±s¡´Áø£eT+˝À n_Ûe÷qT\T
$<ä´, X¯•sêDÏ, sêyéT≈£îe÷sY\T |æ._.lìyêdt n\|æ+∫q eT<ÛäTs¡^‘ê\qT áX¯«sY ¬s&ç¶, m. yÓ+ø£≥sêe⁄, ∫ìï, s¡$, lìyêdü¬s&ç¶, yêdüT,
eTè<äTeT<ÛäTs¡+>± bÕ&ç $ì|æ+#ês¡T. s¡eTD, yêdüT ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.
j·Tdt.|æ. u≤\düTÁãVü≤àD´+ øÏ+>¥ Hê>±s¡T®q≈£î n_Ûq+<äq\T
‘Ó\T>∑T #·\q ∫Á‘· #·]Á‘·˝ÀH˚ ôdH˚‡wüHé düèwæº+∫ ]ø±s¡T¶\qT
<ä+|ü‘·T\≈£î |òüTqdüHêàq+ ‹s¡>∑sêdæ, nøÏÿH˚ì Hê>±s¡T®q dæ˙ ¬øØsY≈£î yÓTÆ˝Ÿk˛ºHé>±
ì\∫q ª •e µ ∫Á‘·+ $&ÉT<ä˝…’, á nø√ºãsY 5e ‘˚Bì
¬s+&ÉT <äXÊu≤›\T ø±edüTÔqï dü+<äs¡“¤+>± ñ‘·Ôsê+Á<Ûä Hê>±s¡T®q
bòÕHé‡ n<Ûä´≈£åî\T eTfi¯fl düTπs+Á<ä ªª øÏ+>¥ Hê>±s¡T®q≈£î µµ X¯ó
uÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*j·TCÒkÕs¡T. Hê>±s¡T®q ‘êH˚ Äj·Tq
‘·qj·TT&ÉT Hê>±#Ó’‘·q´ ≈£L&Ü ‘·q ∫Á‘ê\ <ë«sê ]ø±sY¶\qT
‹s¡>∑sêj·÷\ì düTπs+Á<ä Äø±+øÏå+#ês¡T.
ñ‘·Ôsê+Á<Ûë˝À ª eT>∑BÛs¡ µ dü+#·\q+
sêÁwüºyê´|üÔ+>± dü+#·\q |òüTq $»j·÷ìï n+~|ü⁄#·TÃ≈£îì 78
dü+e‘·‡sê\ dæ˙ #·]Á‘·qT ‹s¡>∑sêdæq u≤ø±‡|ò”dt _¬>Zdtº
Væ≤{Ÿ, ∫s¡+J$ ‘·qj·TT&ÉT sêyéT, #·s¡DY ‘˚CŸ kÕº$THê˙
ìs¡÷|æ+∫q eT>∑BÛs¡ ∫Á‘·+ ñ‘·Ôsê+Á<Ûë˝À ø±+‹ø£èwüí |æø£ÃsY‡
<ë«sê $&ÉT<ä˝…’ @ø£+>± 29 ôd+≥sY‡˝À 31 ~Ûj˚T≥s¡¢˝À 50
ø=|üŒs¡|ü⁄ø£e⁄\ ø£fi≤|”sƒ¡+ Ä<ä«s¡´+˝À Ç{°e\ ø£fi≤uÛ≤s¡‹ Ä&ç{À] s√E\T |üP]Ô #˚düT≈£îì, eT]˙ï ôd+≥sY‡˝À ~Ûj˚T≥sY‡˝À
j·T+˝À Á|üeTTK dæì H˚|ü<Ûä´ >±j·T≈£î&ÉT j·Tdt.|æ.u≤\düTÁãVü≤àD´+ eT]ìï Á|æ+≥¢‘√ X¯‘·~H√‘·‡e+ yÓ’|ü⁄ |üs¡T>∑T\T rk˛Ô+<äì
<ä+|ü‘·T\≈£î |òüTqdüHêàq+ »]–+~, á dü+<äs¡“+˝À u≤\düT yÓ’C≤>¥ ø±+‹ø£èwüí |æø£ÃsY‡ y˚TH˚»sY qπ>wt ‘Ó*bÕs¡T.
ÁãVü≤àD´+ e÷{≤¢&ÉT‘·T ‘·q≈£î »qàì∫Ãq ‘·*¢‘·+Á&ÉT\≈£î ‘·q≈£î >±Eyêø£˝Àq÷ ]ø±sY¶
>±j·T≈£îì>± ‘=* neø±X¯+ Ç∫Ãq ‘·q >∑Ts¡Te⁄ ø√<ä+&ÉbÕDÏì düà]+#·T >±Eyêø£ #·]Á‘·˝ÀH˚ qTuÛÑ÷‘√ quÛÑ$wü´‘Y nqï Ø‹>±,
≈£îHêïs¡T. nq+‘·s¡+ ø=|üŒs¡|ü⁄ ø£e⁄\ sêdæq |ü<ë´\qT sê>∑j·TTøÔ£+>± kÕ∆ìø£ yÓ÷Væ≤ì 70myéTmyéT, yÓ÷Væ≤ì 35 myéTmyéT m/dæ
bÕ&ç $ì|æ+#ês¡T. ø=|üŒs¡|ü⁄ ø£e⁄\ ø£fi≤|”sƒ¡+ ìs¡«Vü≤≈£î\T e÷ X¯s¡à »+≥ ~Ûj˚T≥sY‡ ˝À 50 s√E\T Á|ü<ä]Ù+#·ã&çq ∫Á‘·+>± ª
Ä<ä«s¡´+˝À »]–q á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ç+ø£ ≈£î‘êÔ\ |”sƒê~ Û|ü‘·T\T eT>∑BÛs¡ µ ì\∫b˛‘·T+<äì, yÓ÷Væ≤ì ~Ûj˚T≥sY‡ ø±+ô|¢ø˘‡
dæ<˚›X¯«sêq+<ä uÛ≤s¡‹eTVü‰kÕ«$T, H˚<äTq÷] ø£èwüíeT÷]Ô, ø£+<äT≈£L] y˚TH˚»sY Ä© ª dü+‘√wü+>± ‘Ó*bÕs¡T. 50 s√E\T <ë{ÏHê
•yêq+<äeT÷]Ô, ne<Ûëì >∑]ø£bÕ{Ï qs¡•+Vü≤sêe⁄ Á|üuÛÑè‘·T\T u≤\ Áù|ø£åø±<äs¡D ‘·>∑Zø£b˛e&É+ Äq+<ä+>± e⁄+<äHêïs¡T.
düTÁãVü≤àD´+ Á|ü‹uÛÑqT ø=ìj·T&Üs¡T!!!
yÓ÷&˚≈£î]Ô dü‘·´Hêsêj·TD yÓ÷&˚≈£î]Ô dü‘·´Hêsêj·TD
nø√ºãsY`2009 yêsêÔ$ø±dt 15
RNI No. APTEL / 2009 / 29024 VARTHA VIKAS October 2009
Telugu News Monthly, Visakhapatnam

Printed, Published and Owned by P.V. NARASINGA RAO, D.No. 48-7-15, Old Vegetable Market Lane, Srinagar, Visakhapatnam-530 016. A.P., India
✆ 0891-2759420, 9440833896 and Printed at Vinay Offset Printers, D.No.30-6-40, Beside Premasamajam, Dabagardens, Visakhapatnam-20. Editor : P. Lakshmi