LOGO

คู่มือการใช้
โปรแกรมเขียนแบบและประมาณราคางานซ่ อมบารุ งทาง
สาหรับองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น

www.themegallery.com

วิธ๊การใช้ ปรแกรมเขียนแบบและประมาณราคางานซ่ อมบารุ งทาง
สาหรับองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น

โปรแกรมเขียนแบบและประมาณราคา
เมื่อเข้ าหน้ าแรกของโปรแกรม หน้ าต่างแรกซึง่ จะประกอบด้ วย 2 ส่วนหลัก ๆ คือ
„ส่วนของการน ้าเข้ าของข้ อมูล
„ส่วนของการนาออกของข้ อมูล

Company Logo

themegallery.com วิธีการใช้ โปรแกรมเขียนแบบและประมาณราคางานซ่ อมบารุ งทาง สาหรับองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น ส่ วนของการนาเข้ าของข้ อมูล ข้ อมูลเบือ้ งต้ น „กรอกข้ อมูลโครงการ „กรอกปริ มาณวัสดุ „กรอกความเสียหาย „กรอกป้ายจราจร „กรอกข้ อมูลประมาณราคา „กรอกราคาป้ายจราจร Company Logo .www.

com วิธีการใช้ โปรแกรมเขียนแบบและประมาณราคางานซ่ อมบารุ งทาง สาหรับองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น 1. เจ้ าของงาน .www. เจ้ าของโครงการ . โครงการก่อสร้ าง . ข้ อมูลเบือ้ งต้ น 1.1 กรอกข้ อมูลโครงการ โดยให้ กรอกในส่วนของตัวหนังสือสีน ้าเงินทังหมด ้ เพื่อเป็ นการ กรอกรายละเอียดของโครงการต่าง ๆ ซึง่ ประกอบด้ วยหน่วยงานที่ดาเนินการ .themegallery. ปี งบประมาณที่ดาเนินการ Company Logo .

themegallery.com วิธีการใช้ โปรแกรมเขียนแบบและประมาณราคางานซ่ อมบารุ งทาง สาหรับองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น เมื่อกรอกข้ อมูลต่าง ๆ เสร็จเรี ยบร้ อยให้ ทาการเลือก ประเภทงาน ด้ วยการกดปุ่ มสามเหลี่ยมก็จะปรากฏรายละเอียดลักษณะประเภทงาน ที่จะดาเนินการแล้ วทาการเลือกกิจกรรมที่จะดาเนินการพร้ อมทังรายละเอี ้ ยดต่างๆ ให้ ครบถ้ วน Company Logo .www.

การกรอกตัวเลขให้ กรอกเป็ นเลขจานวนเต็ม (หน่วยเป็ นเมตร) Company Logo . ความกว้ างของไหล่ทาง .com วิธีการใช้ โปรแกรมเขียนแบบและประมาณราคางานซ่ อมบารุ งทาง สาหรับองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น 1.2 กรอกปริ มาณวัสดุ (ให้ กรอกเฉพาะตัวหนังสือสีน ้าเงิน) .กรอกความกว้ างผิวจราจร .กรอกช่วงกิโลเมตร ที่จะดาเนินการจากกิโลเมตรที่เริ่ มต้ นถึงกิโลเมตรที่สิ ้นสุด .กรอกความหนาของชันพื ้ ้นทาง(หินคลุก)และชันรองพื ้ ้นทาง(ลูกรัง) กรณีที่ไม่มีไม่ต้องกรอก .www.ชนิดของผิวทางถ้ าเป็ น Asphaltic Concrete ให้ ใส่ความหนาของผิวจราจรด้ วย .themegallery.

กรอกความกว้ างของผิวจราจรโดยเฉลี่ยของความกว้ างทังหมด ้ .themegallery.com วิธีการใช้ โปรแกรมเขียนแบบและประมาณราคางานซ่ อมบารุ งทาง สาหรับองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น .www.การกรอกตัวเลขให้ กรอกเป็ นเลขจานวนเต็ม (หน่วยเป็ นเมตร) Company Logo .กรอกความกว้ างของไหล่ทางให้ กรอกจากความกว้ างมากสุดไปน้ อยสุด .

com วิธีการใช้ โปรแกรมเขียนแบบและประมาณราคางานซ่ อมบารุ งทาง สาหรับองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น -กรอกงานติดตังเครื ้ ่ องหมายจราจร (ให้ กรอกเฉพาะตัวหนังสือสีน ้าเงิน) Company Logo .themegallery.www.

themegallery.www.com วิธีการใช้ โปรแกรมเขียนแบบและประมาณราคางานซ่ อมบารุ งทาง สาหรับองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น -กรอกข้ อมูลงานอาคารระบายน ้า (ให้ กรอกเฉพาะตัวหนังสือสีน ้าเงิน) Company Logo .

www.3 กรอกความเสียหาย (ให้ กรอกเฉพาะตัวหนังสือสีน ้าเงิน) .กรอกช่วงกิโลเมตร ที่จะดาเนินการจากกิโลเมตรที่เริ่ มต้ นถึงกิโลเมตรที่สิ ้นสุด .ความกว้ างและความยาวของช่วงที่ดาเนินการ .com วิธีการใช้ โปรแกรมเขียนแบบและประมาณราคางานซ่ อมบารุ งทาง สาหรับองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น 1. Skin Patch .themegallery.แบบ Deep Patch .การกรอกตัวเลขให้ กรอกเป็ นเลขจานวนเต็ม (หน่วยเป็ นเมตร) Company Logo .

www.themegallery.กรอกตาแหน่งป้ายจราจรและชนิดของป้ายจราจรที่ใช้ .com วิธีการใช้ โปรแกรมเขียนแบบและประมาณราคางานซ่ อมบารุ งทาง สาหรับองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น 1.การกรอกตัวเลขให้ กรอกเป็ นเลขจานวนเต็ม (หน่วยเป็ นเมตร) Company Logo .4 กรอกป้ายจราจร .

themegallery.เลือกราคาน ้ามันปั จจุบนั ด้ วยการกดปุ่ มสามเหลี่ยมก็จะปรากฏ รายละเอียดราคาน ้ามันที่ใช้ ตังแต่ ้ 15.www.com วิธีการใช้ โปรแกรมเขียนแบบและประมาณราคางานซ่ อมบารุ งทาง สาหรับองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น 1.50 .เลือกสภาพภูมิอากาศ ปกติหรื อฝนตกชุกให้ เป็ นไปตามการกาหนดเขตพื ้นที่ที่ได้ ประกาศไว้ โดยเลือกที่ปมวงกลม ุ่ .39.5 ข้ อมูลประมาณราคา .50 บาท Company Logo .

www.themegallery.กรอกข้ อมูลราคาค่าวัสดุก่อสร้ าง .กรอกข้ อมูลระยะทางขนส่งวัสดุ ทังหมดให้ ้ กรอกที่ตวั หนังสือสีน ้าเงินเท่านัน้ .กรอกข้ อมูลแหล่งวัสดุที่ใช้ .เลือกรถบรรทุกที่ใช้ Company Logo .com วิธีการใช้ โปรแกรมเขียนแบบและประมาณราคางานซ่ อมบารุ งทาง สาหรับองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น .

com วิธีการใช้ โปรแกรมเขียนแบบและประมาณราคางานซ่อมบารุงทาง สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น 1.6 กรอกราคาป้ายจราจร Company Logo .themegallery.www.

themegallery. สรุ ปประมาณราคา „ประมาณราคา แบบ ปร.com วิธีการใช้ โปรแกรมเขียนแบบและประมาณราคางานซ่ อมบารุ งทาง สาหรับองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น ส่ วนของการนาออกของข้ อมูล 1.5 „ประมาณราคา แบบ ปร.www.4 „ค่างานต้ นทุน Company Logo .

เลือกแถบเมนูประมาณราคา 2.1 ประมาณราคา แบบ ปร.com วิธีการใช้ โปรแกรมเขียนแบบและประมาณราคางานซ่ อมบารุ งทาง สาหรับองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น 2.themegallery.www. 5 เพื่อพิมพ์ประมาณการ Company Logo .

themegallery. 4 เพื่อพิมพ์ประมาณการ Company Logo .www.2 ประมาณราคา แบบ ปร.com วิธีการใช้ โปรแกรมเขียนแบบและประมาณราคางานซ่ อมบารุ งทาง สาหรับองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น 2.

themegallery.3 เลือกแถบค่างานต้ นทุนเพื่อพิมพ์เอกสารประกอบ Company Logo .www.com วิธีการใช้ โปรแกรมเขียนแบบและประมาณราคางานซ่ อมบารุ งทาง สาหรับองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น 2.

themegallery. แบบงานก่ อสร้ าง „แบบเสริ มผิวลูกรัง „แบบฉาบผิวสเลอรี่ ซีล „แบบซ่อมสร้ างผิวทางเคพซีล „แบบซ่อมสร้ างผิวทาง SST.www.com วิธีการใช้ โปรแกรมเขียนแบบและประมาณราคางานซ่ อมบารุ งทาง สาหรับองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น 2. „แบบซ่อมสร้ างผิว AC „แบบซ่อมสร้ างผิว AC (Recycling) „แบบเสริ มผิว / ปรับระดับผิว AC Company Logo .

www. เลือกแถบเมนูแบบก่อสร้ างตามกิจกรรมที่ต้องการเพื่อพิมพ์แบบก่อสร้ าง โดยจะมีรูปตัดโครงสร้ างทางอยู่สองลักษณะ คือแบบมีไหล่ทางและไม่มีไหล่ทาง แบบก่อสร้ างที่ใช้ จะเป็ นแบบขนาด A3 จานวน 4 แผ่นต่อโครงการ Company Logo .com วิธีการใช้ โปรแกรมเขียนแบบและประมาณราคางานซ่ อมบารุ งทาง สาหรับองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น 4.themegallery.

com วิธีการใช้ โปรแกรมเขียนแบบและประมาณราคางานซ่ อมบารุ งทาง สาหรับองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น Company Logo .www.themegallery.

1 เริ่ มจากเปิ ดโปรแกรม Microsoft Office Excel 1.www.2 เลือก เมนูเครื่ องมือ (Tool) 1.com วิธีการใช้ โปรแกรมเขียนแบบและประมาณราคางานซ่ อมบารุ งทาง สาหรับองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น การตัง้ ค่ าระดับความปลอดภัยของแมโคร 1.themegallery.3 เลือก แถบตัวเลือก (Opition) Company Logo .

5 เลือกแถบเมนูความปลอดภัยของแมโคร แล้ วเลือกปุ่ มตกลง Company Logo .themegallery.com วิธีการใช้ โปรแกรมเขียนแบบและประมาณราคางานซ่ อมบารุ งทาง สาหรับองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น 1.www.4 เมื่อขึ ้นหน้ าจอตัวเลือกให้ เลือกแถบเมนูความปลอดภัย 1.

6 ให้ เลือกระดับความปลอดภัยไว้ ที่ปานกลาง Company Logo .com วิธีการใช้ โปรแกรมเขียนแบบและประมาณราคางานซ่ อมบารุ งทาง สาหรับองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น 1.themegallery.www.

com วิธีการใช้ โปรแกรมเขียนแบบและประมาณราคางานซ่ อมบารุ งทาง สาหรับองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น 1.www.8.themegallery.7 เปิ ด File “ประมาณราคางานซ่อมบารุง” หน้ าจอแรกโปรแกรมจะถามว่าไฟล์นี ้มีแมโคร 1. ให้ ทาการกดแท็บเพื่อเปิ ดการใช้ แมโคร ซึง่ จะเข้ าสูห่ น้ าแรกของโปรแกรม Company Logo .

LOGO www.go.nmrr.th .