BIBLIOTECA ÇCOLARULUI

LITERA
CHIÇINÄU 1998
Pane
ZARIIOPOL
PLN1RU AR1A LI1LRARA

Textele uu lost iepioduse dupu:
Puul Zuiilopol, Pcnrru arra |ircrard, vol. I - II. Edi(ie
îngii¦itu, note, bibliogiulie ¸i studiu intioductiv de Al.
Sundulescu. Edituiu Mineivu, Bucuie¸ti, 1971.
Copeitu: lsai Cdrmu
ISBN | «LITERA», 1998
CZU
!
TABEL CRONOLOCIC
1874 J0 noicmoric. A vuzut luminu zilei, lu Iu¸i, Puul, liu ul lui Puul Zuiilopulo,
muie piopiietui în ¦ude(ul Romun, ¸i ul Elenei, nuscutu Culiuno.
A studiut lu Univeisituteu din Iu¸i.
1898 Puul Zuiilopol u debutut, în ¨Ailivu` lui A.D. Xenopol, cu o duie de
seumu usupiu lui A d` Aroois dc Juoainvi||c (¨A d' Aibois de Jubuinville,
Deux munieies d' eciiie l' listoiie, Ciitique de Bossuet, d' Augustin Tlieiy
et de Fustel de Coulunges`).
Lu 29 septembiie ¸i-u luut licen(u. Cuiând u plecut în Ceimuniu, su se
consucie studiiloi de lilologie iomunicu ¸i geimunicu.
1904 Puul Zuiilopol î¸i iu doctoiutul, lu Hulle, cu edi(iu ciiticu u poemeloi
tiubuduiului liuncez Ricluid de Fouinivul.
Se stubile¸te lu Leipzig, unde întie timp (1902) se cusutoiise cu Steluniu
Dobiogeunu-Cleieu.
Se împiietene¸te cu Ion Lucu Cuiugiule, ullut din 1904 lu Beilin, de unde
veneu deseoii lu Leipzig.
1908 ÷ 1914 Puul Zuiilopol publicu impoitunte studii liteiuie în ievistu
münclenezu ¨Stüddeutscle Monutslelte`.
191S Puul Zuiilopol se întouice în Româniu, coluboieuzu lu ¨Cronica` lui Tudoi
Aiglezi.
Coluboieuzu lu ¨\ia(a romdncascd¨ ¸i lu ¨Adcvdru| |ircrar ¸i arrisric`.
1924 Apuie untologiu de nuvele luntustice tiuduse ¸i pielu(ute de el ÷ \cdcnii.
1926 Vede luminu tipuiului piimu cuite oiiginulu u lui Puul Zuiilopol ÷
culegeieu de eseuii uin rcgisrru| idci|or ginga¸c.
1928 Apuie culegeieu su ucsprc sri|.
"
4 Pau| Zcri|opo|
1930 I se tipuie¸te culegeieu de eseuii Arri¸ri ¸i idci |ircrarc romdnc.
1931 Ii upuie culegeieu lnccrcdri dc prccizic |ircrard.
Intocme¸te edi(iu ciiticu u ¨Opcrc|or¨ lui Ion Lucu Cuiugiule.
1933 Puul Zuiilopol este numit ieductoi-¸el ul ¨Rcvisrci |unda(ii|or rcga|c¨.
1934 Lu 1 mui, lu Bucuie¸ti, impoituntul ciitic liteiui ¸i eseist Puul Zuiilopol
se stinge subit din viu(u (utuc de coid), luiu su-¸i vudu vuloiosul volum
Pcnrru arra |ircrard, upuiut lu un scuit inteivul dupu mouiteu uutoiului.
193S Seibun Cioculescu sciie excelentul suu studiu Corcspondcn(a dinrrc l. l.
Caragia|c ¸i Pau| Zari|opo|.
#
Din culegeieu
¨DIN RECISTRUL IDEILOR CINCASE`
CLASICII
Clusicii sunt nume piopiii de liteiu(i ¸i uiti¸ti pe cuie le învu(um
în ¸coulu suu le ullum mui tâiziu, din cui(i suu de lu peisoune
liumos cultivute. Numele ucesteu sunt ilustie ¸i vecli; în ele,
luiu su lie u¦utute de vieun ult cuvânt, stu ucumulutu o muie
puteie de sugestie. De uceeu ¸i sunt o piopteu lolositouie pentiu
opiniile liteiuie ¸i uitistice; liindcu în oiice domeniu, omului îi
vine comod su tiuiuscu uutoiitutiv.
Pânu lu ievolu(iu iomunticu, numele vecli eiuu piopteuuu
unicu u gustulul public. Pe încetul s-uu stiecuiut ¸i modeinii spie
tieptele de cinste, ¸i ustuzi sunt destui oumeni cuie nu-i pomenesc
decât pe dân¸ii; u¸u încât uvem douu puncte de spii¦in, de puteie
upioupe egulu: numele cele mui vecli ¸i mui cunoscute ÷ numele
cele mui nouu, din ultimu lusciculu u celei mui modeine ieviste.
Dezvoltuieu cupitulistu u cultuiii euiopene tiebuiu negie¸it su
punu în vulouie nourarca cu utuie ÷ lunsuieu de uiticole nouu
este un cuiuctei geneiul ul pie(ei de ustuzi. De unde vine totu¸i
cu unii oumeni se înclinu celoi mui vecli, ul(ii celoi mui nouu
muiluii uitistice, nu-i u¸oi de spus. Po(i li deopotiivu elegunt ¸i
cu unticii ¸i cu modeinii, pentiu cu elegun(u conseivutouie ¸i ceu
ievolu(ionuiu sunt ucum egul vulubile. Dui constutuieu cu ui li
existând spiiite de lu sine conseivutouie, ultele de lu sine
ievolu(ionuie nu explicu nimic. Muguiul lilozolului nu pieie de
$
6 Pau| Zcri|opo|
loume întie cele douu buni(e egul pline, pentiu cu loumeu, ¸i nu
egulituteu buni(eloi, îl lotuiu¸te: unimulul începe su munânce,
indileient de buni(u. In exemplul nostiu, tiebuin(u de u uveu
numuidecât o puieie liteiuiu este motivul lotuiâtoi; poute cu
udeseoii deciziu vine cu în cuzul muguiulul, indileient de esteticu
unticu ¸i de esteticu modeinu.
In piucticu zilnicu, omul (ine socoteulu de gustul ceicului în
cuie se guse¸te; se decide dupu sliulu oii dupu lipsu de consideiu(ie
pe cuie ceicul i-o inspiiu. Oiicum, piimul pus odutu lucut, pentiu
clusici oii pentiu modeini, stuiuim de obicei pe diumul upucut,
cu o înduiutnicie suipiinzutouie. Ambi(iu consecven(ei este o
puteie muie ¸i ouibu, cliui în luciuiile liteiuie ¸i uitistice. Si
consecven(u este cu utât mui leioce cu cât mui necluie sunt în
con¸tiin(u omului motivele specilic estetice, ducu cumvu s-u
întâmplut cu ustlel de motive su intie în uc(iune. Dui inteiven(iu
motiveloi de ucest soi este cu totul nesiguiu ¸i iuiu. Atitudinile
cuiente, în uitu ¸i liteiutuiu, sunt nu de nutuiu esteticu, ci sociulu:
sunt iezultute din tiebuin(u de u liguiu cât mui putent în ceicul
sociul ul cuiui piestigiu ne luimecu mui mult.
Cied cu, în geneiul, ne-um în(eles. Acum su nuun(um pu(in.
In ciudu este(iloi moltuio¸i, tiebuie uliimut cu oiicuie cetu(eun
uie, nutuiul, tiebuin(e estetice ¸i, piin uimuie, un gust ul lui
udevuiut. Cetu(enii dinti-un unume timp ¸i loc uu cum uceleu¸i
tiebuin(e estetice ¸i ucelu¸i gust. Depuituieu în timp ¸i deosebiieu
de dezvoltuie istoiicu sunt obstucole muii în culeu în(elegeiii.
Este dui, în piincipiu, pu(in piobubil cu Eslil su voibeuscu unui
puiiziun de ustuzi u¸u de clui cu Butuille oii Cupus (luiu su (inem
seumu de deosebiieu de limbu), nici Knut Humsun su impiesioneze
pe un bucuie¸teun, mucui cât de de¸tept ¸i sensibil, în clip utât
de udecvut cu dl Rudu Cosmin. Toutu pioblemu clusiciloi se
iezumu în uceste potiiviii suu înstiuinuii intelectuule, lotuiâte
de timp ¸i de tieuptu istoiicu.
Bucuie¸teunul louite cult uie educu(iu intelectuulu ¸i uitisticu
%
7 Pcnrru arra |ircrard
iminent ¸i uctuul puiiziunu. Piin uimuie, suplimentele diumutice
suu nuiutive de lu |`l||usrrarion voibesc viu ¸i diiect sulletului
suu, iui Slukespeuie, oii cliui Ibsen, îi sunt glusuii conluze, de
pe ultu lume. Si în scuit, celebiitu(ile uitistice de cuie ne despuit
sute oii mii de uni ne sunt, obi¸nuit, iiemediubil stiuine, înti-un
giud ouiecuie. Ele uu un piestigiu suvunt: tiebuie butuie de cup
cu su ¨în(elegi` usemeneu luciuii, nuscute în ¸i pentiu o lume
mouitu de veucuii. Fiicu su nu puiu ignoiunt ¸i doiin(u su tieucu
diept ¨cunoscutoi` îl opiesc de multe oii pe cetu(eunul noimul
su muituiiseuscu cinstit plictiseulu imensu în cuie-l îneucu puginile
cele mui clusice. Ai li pie(ios ¸i umuzunt su suipiinzi exuct
sentimentele peisouneloi culte, ule cunoscutoiiloi piin iiezistibilu
vocu(ie, lu citiieu coiuiiloi lui Solocle, u tiiudeloi lui Coineille,
u puginiloi de psilologie luiu ulineute ule doumnei de Luluyette,
u poitieteloi lui Lu Biuyweie, pline de nume giece¸ti, luiu noimu,
¸i de uluzii obscuie, u veisuiiloi de neînduiutu ¸i udoimitouie
seninutute din lcrmann ¸i uorornca, în ¸lâi¸it, u giouzniceloi
discuisuii diumutice ule lui Sclillei. Si nu-i voibu de uceeu cu lu
depuituii de zeci de pugini întâlne¸ti un iând oii un veis cuie î(i
iiitu o clipu uten(iu, ci de opeiu toutu, întocmui u¸u cum î(i stu
înuinte: Anrigona ¸i Rodoguna, Ccorgicc|c ¸i lcnriada, l|igcnia ¸i
Andromaca, Tasso, A|ini(ii|c c|ccrivc ¸i (o giozuvie supiemu!)
Wi|nc|m Mcisrcr, Wa||cnsrcin, uon Car|os, întocmui, veis cu veis,
iând cu iând ¸i ÷ ce-i mui teiibil ÷ cuvânt cu cuvânt... O, Apolon,
demon luisoi, cel ce ume(e¸ti utâ(i oumeni cumsecude cu
¨modele` pe cuie dinudins le inspiii utât de diveis ¸i contiuzicutoi,
u¦utu ¸i lumineuzu pe cititoi cu su în(eleugu ce-i spun ¸i su mu
cieudu cât sului pentiu dânsul, când mi-l înclipui lu(u în lu(u cu
opeiele clusice, inrocmai u¸u cum sunt, luiu sosuiile de o mie de
oii întouise ¸i diese, în cuie le tot înculzesc ciiticii ¸i istoiicii de
toutu mânu!... Cetu(eunul ¸i cupodopeiu, singuii-singuiei: ustu
vieuu eu. Dui e un vis ubsuid.
Timpul omouiu oiice cieu(ie intelectuulu, în totul oii în puite.
&
8 Pau| Zcri|opo|
Ve¸nicu tineie(e u eteineloi modele este o liuzu ineptu, ie¸itu
din min(i stiâmte ¸i lene¸e. Cine nu-i pedugog, guveinuntu suu
ministiu de instiuc(ie publicu, ¸i uie ¸i ultlel minteu libeiu ¸i
tieuzu, i¸i muituiise¸te cinstit plictiseulu iiituntu cuie i(i gâtuie
uten(iu în lu(u multoi dintie cele mui delinitive pugini. Dui câ(i
oumeni citesc, obseivându-se onest, diuloguiile lui Pluton, l|iada,
pe Tit-Liviu, tiugediile lui Rucine, diumele istoiice ule lui
Slukespeuie, tiugediile lui Sclillei? Iui, de ultu puite, cuie om
în stuie su usculte ¸i su piiceupu nu iu seumu cu în muzicu secolului
ul XVIII-leu, conslin(itu cu ubsolut clusicu, se iepetu lustidios liguii
melodice cuie pentiu noi sunt cu desuvâi¸iie mouite, liindcu le
sim(im uutomutice, scouse din unul ¸i ucelu¸i seitui, tiuse pe
ucelu¸i culupod ÷ oinumente goule de oiice în(eles ¸i lunc(iune
esteticu, bulust ievoltutoi cuie (ine în loc uten(iu luiu su o
sutislucu? Cuie om în stuie su vudu estetic nu simte neplucut
conven(ionulul ubstiuct ¸i, piin uimuie, insulicien(u vizuulu u
utâtoi iiepio¸ubile bucu(i de sculptuiu gieucu oii de pictuiu u lui
Ruluel ¸i u posteiitu(ii lui exuspeiunte? Cine, ducu exceptum cuzul
de cultuiu stupid uniluteiulu suu de pozu, se poute entuziusmu
cinstit de ¨liiismul` coiuiiloi lui Rucine, dând cu picioiul în
Veiluine? Dui pentiu evuluuieu clusiciloi untici ¸i u celoi neolutini
u inteivenit de câtevu zeci de uni, sub insulluieu peste tot nelipsitu
u nu(ionulismului cotiopitoi, un muiulet nou: liuzu |arinird(ii ÷
limpidituteu lutinu, seninututeu, simplicituteu, iste(imeu, delicu-
te(eu ÷ ¸i câte ulte miiodenii |arinc. Un udupost louite binevenit
pentiu vunituteu min(iloi gelutinouse, cuioiu li se istovise
îngii¦itoi iepeitoiiul de plutitudini estetico-cultuiule. Pentiu
clusicii liuncezi îndeosebi se întiebuin(euzu mult ¸i un ult
ingiedient: ei sunt uiistociutici ubsolut. Si supeidelicu(ii ¦uni
demociu(i ¸i ¦une demociute (mui ules!) cuie oineuzu, neupuiut,
sulounele de dupu iuzboi, sunt lunutici ui liteiutuiii elegunte de
lu Veisuilles. Demociu(ie cu lutinitute ¸i leiven(u pentiu uitu
sub(iie. lc grand sicc|c ÷ c'est du deiniei clic
1
...
'
9 Pcnrru arra |ircrard
Tiebuie o luntezie neobi¸nuitu, o cultuiu istoiicu tot ustlel
pentiu u ieînviu în câtvu loimele unei vie(i intelectuule de cuie
te despuit veucuii. Astu nu însemneuzu cu istoiicii de meseiie
sunt totdeuunu eminent în(elegutoii ui celoi tiecute. De obicei,
ei se înclid numui, cu solemnitute eiuditu, în udmiiu(ii în(epenite
¸i necontiolute, ieluzând cu sulicien(u nuivu ¸i obtuzu oiice
noutute: ei cunosc doui udevuiul ¸i liumuse(eu delinitivu.
Admiiu(iu cuientu pentiu luciuiile vecli este un molt de educu(ie.
Desigui, uzuiu suu mouiteu vuloiiloi intelectuule sunt lenome-
ne complexe. Cloiiile tiecute se întunecu ¸i se lumineuzu cupii-
cios, ¸i loime vecli de uitu pot su ieînvie, înti-o musuiu ouiecuie,
în lunteziu uiti¸tiloi. Lu ceilul(i, cuie nu-s decât puo|ic, sim(iieu ¸i
¦udecutu esteticu, în uluiu de gustul loi uctuul, udese nemuituiisit,
sunt cu totul nestubile ¸i inconsistente. In muteiie de uitu, musu
este sugestibilu upioupe luiu muigini.
Aitu, indileient de muteiiulul în cuie se munilestu, este giui.
Cu ¸i giuiul voibit, eu î¸i sclimbu loimele, pentiu cu se sclimbu
cupiinsul sulletesc cuie le-u zumislit. Este totdeuunu o dozu de
stiâmbutuiu su voibe¸ti cu oumenii de ultudutu: uici e oiigineu,
uici e ¸i condumnuieu giimusei clusiciste. Fiecuie vieme voibe¸te
pe potiivu botului suu, u min(ii sule. Pentiu u în(elege ¸i ieînviu
voibiieu, piin uimuie sulletul viemiloi de mult tiecute, tiebuie
o viituozitute cuiiousu, ouiecum neliieuscu. Si sunt destule
loime cuie cu nici un pie( nu pot li ieînviute, ¸i nici o loimu nu
poute u¦unge u douu ouiu ¸i întocmui lu viu(u pe cuie u uvut-o
în sulletul cuie u cieut-o ¸i în sulletele celoi din viemeu ¸i locul
lui. Cetu(eunul noimul n-uie nici timp, nici ulte mi¦louce
indispensubile pentiu usemeneu uciobu(ii estetice. Aie însu tot
dieptul su consume în puce uiticole uitistice proaspcrc, u¸u cum
îi sosesc ÷ diiect de lu Puiis.

10 Pau| Zcri|opo|
ESTETICA UTILA SI CULTURALA
Lu oiice nedumeiiii ¸i în oiice contioveise estetice, un piieten,
iubitoi de oumeni ¸i de lini¸te, mu întâmpinu cu voibu cu despie
nici o luciuie de uitu nu se poute zice cu deplinu lotuiâie cu-i
ieu, liindcu, oiicum ui li, eu pluce giozuv cel pu(in unui om:
uceluiu cuie u lucut-o. Se în(elege cu, lu(u de uceustu obseivu(ie,
toute contestuiile buzute pe o pietinsu ieiuilie de vuloii estetice
sunt, cu ¸i nimicul lu(u de cel mui inlim cevu: nule. Atât numui
cu piucticu vie(ii nu iubdu ustlel de în(elepciune, u¸u mult spiiit
conciliunt cât se uiutu în muximu piietenului. Si mi se puie cu
uici, cu ¸i uiuieu, piucticu uie dieptute. Cuci pu¸nicu loimulu
este, în lond, diubolicu. Consecvent luutu eu ui du ioudele cele
mui peiniciouse, ui duce lu indileien(u ¸i unuilie, cuie sunt,
oiicând ¸i oiiunde, începutul pieizuiii.
Oumenii, sim(ind cu binele supiem este cetuteu ¸i cu binele
cetu(ii stu în unitute, uu cuutut încu din veclime su ulle cât mui
multe ¸i mui siguie mi¦louce pentiu unilicuieu sulleteloi înti-o
oidine duiubilu. Intie uceste mi¦louce unul este esteticu. Din eu
învu(um ce tiebuie su ne plucu ¸i cum su ne îmbutum de voluptu(ile
uitei, luiu su ne pieidem liieu compiomi(ându-ne culituteu de
cetu(eni seiio¸i. Cuci pluceiile uitei, mui mult cu ultele, uscund
sub o iulinutu muscu seiiousu inleinulele piime¦dii ule liivolitu(ii
¸i ule epicuiismului. A lost un muie noioc pentiu oumeni cu
esteticu uu lucut-o lilozolii, udicu în(elep(ii de piolesiune, ¸i nu
cumvu uiti¸tii. Cel pu(in u lost noioc muie cu nu esteticu uiti¸tiloi
u lost luutu în seumu, ci u lilozoliloi ¸i u celoi inspiiu(i de ei.
Destul cu în politicu lumeu, ieu ¸i pioustu cum este, nu u viut su
usculte de lilozoli; în uitu mucui binele public u lost, putem zice,
sulvut.
Pluton u iubdut ostenelile mui multoi voiu¦uii în Siciliu, pentiu
u explicu lui Dionis Tiiunul, clui ¸i simplu, cum se poute oigunizu
¸i guveinu peilect un stut. Dui tiiunul, nepiiceput ¸i înduiutnic,

11 Pcnrru arra |ircrard
i-u ieluzut în(elepciunile cu o nedelicute(e despie cuie nu se
poute spune cât de depuite ui li meis ducu nobilul lilozol n-ui li
puiusit, mândiu, dui iepede, lotuiele ingiutulul domn. Cât u
pieidut utunci politicu u câ¸tigut pe uimu esteticu. Din sciisul
minunut ul divinului uteniun douu muii ¸i scumpe udevuiuii s-uu
mo¸tenit în teoiiu uitei: 1) Inti-un stut seiios nu tiebuie dutu
pieu multu stimu uiti¸tiloi; 2) Fiumuse(eu unui obiect nu stu în
ceeu ce se vede suu se simte ultlel din el, ci în ceeu ce se gânde¸te
despie dânsul. Nu impiesiu inteieseuzu, ci delini(iu. Cuci, în
delinitiv, tiebuie su spunem cu impiesiu este cevu senzuul, piin
uimuie giosolun, o biutulu iiitu(ie muteiiulu, mui mult dobi-
toceuscu decât umunu. Ai li dui nepotiivit cu udevuiutu ieiuilie
u inteieseloi înult omene¸ti su dum pieu mult din stimu noustiu
uceloiu cuie-¸i tiec viu(u constiuind usemeneu giosolunii ÷
uiti¸tiloi. Si, în udevui, cetu(enii seiio¸i din toute timpuiile s-uu
conloimut, în modeiu(iu ¸i iezeivu loi lu(u de uitu ¸i uiti¸ti, slutului
cuminte însemnut sub ni.1; de multe oii, piobubil, luiu su-l
cunouscu, ceeu ce uiutu în clip stiulucit cu divinul uteniun, cu
putiundeieu piopiie geniului, n-u ceiut buniloi cetu(eni decât su
uimeze nutuiii loi intime. Atitudineu moiulu lu(u de uitu u lost
ustlel stutoinicitu pentiu to(i oumenii cumsecude.
Nu mui pu(in utilu este u douu învu(utuiu plutonicu mui sus
uiututu. Aceu inteipietuie sublim intelectuulu u liumuse(ii este,
mi se puie, ceu mui solidu buzu pentiu o esteticu uniloim
obligutoiie, iminent sociulu suu civicu, ducu pot zice. Impiesiu
sensibilu ¸i sentimentele legute de eu, inleiiouie ¸i biutule cliui
piin muteiiulituteu loi, înclid ouiecum pe om în el însu¸i, tind
su-l dezbine de semenii lui, su-l singuluiizeze; suu, cevu mui iui,
îl îndeumnu su iecuigu lu o ultu impiesie sensibilu pentiu u tulmuci
pe uceeu cuie-l pieocupu, ie(inându-l, ¸i piin uceustu, tot în sleiu
inleiiouiu u sim(uiiloi. Pe când, ducu esen(u ¸i vulouieu liumuse(ii
nu stu în uceeu ce se uiutu, ci în ce se gânde¸te, în idee, o, utunci
mântuiieu este usiguiutu. Cuci, în slâi¸it, ideeu este cuvântul, ¸i

12 Pau| Zcri|opo|
cuvântul este iminentu legutuiu dintie oumeni. Vu întieb lu ce ui
li bunu liumuse(eu ¸i pustiutouieu ei, uitu, ducu nu cu su voibim
de ele? Aitu oineuzu pe om, cu ¸i ciuvutu. Unui om seiios nu i se
cude su-¸i butu pieu mult cupul cu ulegeieu ciuvutei, dui nici nu
poute ie¸i pe stiudu suu piimi musuliii luiu legutuiu de gât. Iui
ducu utâini în cusu un tublou, el iumâne un monument mut ¸i
moit, ducu nu po(i spune piieteniloi cevu despie el. Se poute
zice cu udevuiutu existen(u u tubloului duieuzu utâtu cât voibe¸ti
de el, dupu cum vulouieu i-o sim(i bine numui utunci când îl
plute¸ti. Un om de bine uie pieu multu tieubu pentiu cu su mui
piiveuscu un tublou, odutu ce l-u cumpuiut ¸i utâinut în sulon
suu în suliugeiie. De ultlel, cliui ducu-l piive¸te, el nu se uitu lu
culoii ¸i linii, ci lu sulletul tubloului, lu sulletul uitistului, lu sulletul
societu(ii în cuie u ciescut uitistul. El piive¸te ouiecum dincolo
de tublou, dincolo de peiete, pentiu u contemplu esen(u spiiituulu,
supeiiouiu ¸i eteinu, ule cuiei întâmplutouie upuien(e sunt
în¸elutouiele, tiecutouiele ¸i giosolunele pete de culouie de pe
pânzu. Tot ustlel muzicu tiebuie uscultutu, poeziu cititu cu o nobilu
distiuc(iune, tiecând u¸oi peste muteiiulitu(ile ucustice, peste
detuliile plustice ule ucoidului, ule voibei ¸i imuginii, pentiu u
piinde cât mui diiect înultu unitute, miezul udânc sulletesc ul
luciuiii. Piive¸te ¸i uscultu cât de pu(in, gânde¸te cât de mult ÷
ucestu-i impeiutivul udevuiutei contemplu(iuni. De nu-l uimezi,
te încuici în mizeiii telnice, cu un simplu zugiuv suu un vulgui
cupelmuistiu.
In uitu, comuniuneu cât mui completu ¸i mui supeiiouiu întie
membiii cetu(ii nu-i posibilu decât pe culeu ideiloi. Si este, tiebuie
su iecunou¸tem, un noioc minunut ¸i de supiemu utilitute, în
cuzul ce ne inteieseuzu, cu ubsolut oiice luciu uie ideeu lui, cu
no(iune ¸i cu piototip în(eleusu, ¸i cu liecuie luciu uie mui mult
decât unu, deouiece poute li delinit ¸i clusut upioupe lu discie(ie.
Unul ¸i ucelu¸i exemplui zoologic umun poute li delinit cu:
membiu ul unui puitid politic, tutu, liu, so(, nepot, ulegutoi,
!
13 Pcnrru arra |ircrard
piolesoi, ugent electoiul, poet, piozutoi, consiliei comunul,
ieductoi de ievistu, umunt, so( în¸elut, expoitutoi, impoitutoi,
umutoi de tublouii, uvocut ÷ din veitiginousu bogu(ie de culitu(i
um enumeiut câtevu din ucele cuie se pot cumulu luiu supuiuie.
Apoi, uluiu de ideile luciuiiloi, sunt ideile noustie despie luciuii,
dogmele ¸i opiniile de tot lelul. Acesteu s-uu înmul(it, liie¸te,
enoim în lungul viemiloi, cele vecli uu luut loime noi, ¸i utâteu
ultele necunoscute mui înuinte s-uu zumislit în lieibeiile istoiice;
gândi(i-vu lu toute ucesteu ¸i udmiiu(i oiizontul ce sclipe¸te cu
un imens peiete de diumunte. Ciu(ie uvuntu¦eloi specilice
intelectului nostiu, nimic nu-i mui u¸oi decât su intioduci o
iânduiulu lolositouie în uimitouieu piiveli¸te. Ducu, voibind de
poeziu suu de piozu unui cetu(eun, îl consideii pe ucestu, de
exemplu, cu tutu de lumilie suu cu ulegutoi oii, ¦udecându-i
pledouiiile ¸i discuisuiile, îl ui în vedeie cu uutoi diumutic suu
nuvelist, utunci pioceduieu d-tule este sinteticu ¸i unituiu. Cine
tinde lu seiiozitute tiebuie su piocedeze ustlel: su (inu seumu
udicu de lundumentulul piincipiu cu un om oii un luciu tiebuie
¦udecut unitui ¸i vuloiilicut în totulituteu lui. Cuci în oidineu înult
sulleteuscu se pot ÷ pie(ios piivilegiu ÷ udunu, nu cu în
mutemuticu, numui vuloii de ucelu¸i lel, ci ¸i de ceu mui vuiiutu
nutuiu: piozutoi, ulegutoi, tutu de lumilie, piolesoi ÷ ¸i sumu î(i
du vulouieu peisounei. Astlel u¦ungi su în(elegi, upioupe pe
nebugutele de seumu, pentiu ce piozu lui te emo(ioneuzu.
Unituteu este, în geneiul, o clestie muie.
Mui piesus de oiice, unituteu este ideulul ¸i metodu, umbi(iu
supiemu ¸i buzu elegun(ei buiutului cult. Dui ce este buiutul cult?
* * *
Bdiar cu|r, om occidentul, spiiit euiopeun sunt tiei ziceii louite
iubite în stilul iomânesc public.
O iecomundu(ie bunu, de lu un deputut cutie un ministiu, oii
"
14 Pau| Zcri|opo|
cliui de lu o mi¦locitouie mutiimoniulu de culitute sub(iie cutie
parrida inteiesuntu, nu este completu ducu nu începe suu nu
slâi¸e¸te cu unu din cele tiei loimule. Ceu dintâi este totdeuunu
pieleiutu; piobubil liindcu odiar stiuluce¸te piin luimecul liuged
ul tineie(ii ¸i du nu numui vuloii uctuule, ci sugeieuzu ¸i speiun(e
liumouse.
Fuiu limitu iiguiousu de vâistu, buiut cult se nume¸te ucelu
cuie, în uluiu de meseiiu pe cuie o piucticu din necesitute
muteiiulu oii din puie sentimente umune suu putiiotice, se
inteieseuzu stuiuitoi de tot ce e liumos ¸i bun, cu deosebiie de
uite ¸i liteie. S-ui puteu zice cu buiutul este cu utât mui cult cu
cât î¸i tiuteuzu slu¦bu speciulu cu o eleguntu negli¦en(u ¸i se du cu
mui multu uidouie ¸i liteieloi. Un buiut cult ideul ui li, de pildu,
un piolesoi de mutemuticu cuie, înti-un concediu peipetuu,
viziteuzu cetu(ile uitistice ituliene ¸i lestivulele muzicule geimune.
Muzeul ¸i sulu de conceit sunt însu mi¦louce piin ele însele
insuliciente pentiu u te inloimu despie uitu. Mui întâi, cu ele
pieizi pieu multu vieme. Apoi, în muzeu ¸i în sulu de conceit nu
ulli de-u dieptul ducu o luciuie de uitu tiebuie su-(i plucu oii nu.
De uceeu buiutul cult uie cuiteu ¸i, mui cu seumu, ievistu, cu
instiument pieleiut de educu(ie esteticu. Revistu este, ducu
ieduc(iu uie piincipii solide, ¸i spiiit de disciplinu în vuiietuteu ei
bogutu, louite unituiu. Din eu buiutul cult învu(u u cunou¸te toute
uitele. Pe când un uitist muiginit în telnicu lui consideiu, de
exemplu, muzicu mui deosebitu de pictuiu cliui decât pioveibiulu
sciipcu de pioveibiulul iepuie, buiutul cult, piinti-o supeiiouiu
competen(u, le îmbinu pe umândouu, liindcu le consideiu unitui
¸i sintetic în esen(u loi spiiituulu. In uceustu opeiu(ie îl lumineuzu
mult ciiticul de uitu.
Ciiticul este un spiiit ugei ¸i piolund. El obseivu numuidecât
ducu o luciuie de uitu este veselu, tiistu suu nici u¸u, nici u¸u,
ducu în eu se voibe¸te mui ules de o lemeie suu mui ules de
Dumnezeu, de putiie, de (uiuni suu umunitute în geneie, de
#
15 Pcnrru arra |ircrard
leiiciie univeisulu, de divoi(... Iui din usemeneu obseivu(ii
ciiticul constiuie¸te sintetic concep(iu geneiulu u uitistului ¸i-l
deline¸te: pesimist, optimist, cie¸tin, pugân, sociulist, popoiunist,
eiotic, ubstinent, umunitui, ieuc(ionui, cuie cum este dupu
cutegoiiu lui ÷ esteticu. Cu ulte voibe, ciiticul uiutu cum ¸i de
ce s-u emo(ionut uitistul ¸i explicu, piin uimuie, buiutului cult
pentiu ce opeiu uitistului îl emo(ioneuzu ¸i pe el. Luciu de luut
în seumu: ucest buiut se leie¸te su zicu ultlel decât cmo(iunc
esteticu; impiesie suu utitudine esteticu sunt voibe pieu slube.
In lu(u uitei el se emo(ioneuzu, liindcu e nu numui cult, ci ¸i
sim(itoi. Cu uceustu putem completu constutuiile de lu început:
esteticu cultuiulu se buzeuzu mui întâi pe ideile luciuiiloi ¸i pe
ideile noustie despie luciuii, iui upoi pe o emotivitute delicutu.
Fiindcu este emo(ie ¸i emo(ie.
Când, întois dinti-o lungu culutoiie piin (uii stiuine, tieci lotuiul
putiiei ¸i î(i udie miios de uidei copt, de poiumb lieit suu de co¦oc
¦iluv, ui, desigui, o emo(iune. Ducu, iutucind pe stiuzile unui depuitut
oiu¸ upuseun, uuzi deodutu o zdiuvunu în¦uiutuiu iomâneuscu,
tiesuii ÷ evident, de emo(iune. Desigui cu nici un om cult nu vu
numi ustlel de emo(iuni ÷ csrcricc. Sunt mult pieu nedelicute...
Un tânui ¸ude însu, în umuig, pe ceiducul cusei de lu vie ¸i piive¸te
spie câmp. Aiboii, souie cuie upune, vuci, câini, llucui, lete. Tânuiul
î¸i uduce uminte luiu îndoiulu de o domni¸ouiu cu cuie u lost
logodit, suu upioupe. O luciimu. Emo(iune! De ustu dutu lotuiât
esteticu. Pentiu moment, tânuiul se consideiu cu un lin diletunt,
cuiuiu souitu stupidu i-u impus o cuiieiu piozuicu. Ducu, leieuscu
Dumnezeu, domni¸ouiu u muiit, utunci luciimile cuig sulicient
câtevu minute, ¸i tânuiul se simte uitist piin lutulu vocu(iune. U¸oi
de în(eles: în ucelu¸i clip în cuie se concepe esteticu cultuiulu se
nu¸te ¸i o uitu cultuiulu cuie o sutisluce. Aitu cultuiulu se nu¸te
din emo(iuni delicute suu tiugice. Te emo(ionezi, su zicem, de
(uiuni, de uiendu¸i, de domni¸ouie, de o nenoiociie con¦ugulu ÷
¸i emo(iuneu se luce nuvelu, diumu, sonet, tublou, iomun(u, eseu
$
16 Pau| Zcri|opo|
de ciiticu în stil poetic ¸i de inten(ie cultuiulu.
Inti-o societute euiopeunu buiutul cult nu poute li luiu lutu
cultu. Cine l-ui în(elege când voibe¸te înlocut despie uitu ¸i
liumos? Pentiu cine sciisoiile lungi, cu lilozolie ¸i desciieii
poetice, cu citute din lausr oii din Sully-Piudlomme? In slâi¸it,
ce sens ui mui uveu cultuiu ¸i esteticu buiutului cult? Piinti-o
explicubilu indulgen(u lumeu ucoidu, luiu nici o ultu pieten(ie,
titlul de lutu cultu oiicuiei dume cuie u ubsolvit studii univeisituie.
Totu¸i, o lutu se zice cu utât mui cultu cu cât sutisluce mui complet
condi(iile cuie delinesc pe buiutul cult. Cu ¸i el, lutu cultu, oiicuie
i-ui li ocupu(iu, iube¸te leivent uitele ¸i liteiele, cite¸te mult ¸i
multe ieviste seiiouse ¸i cu doctiinu siguiu. Abiu cutez su uduug
cu uceustu liin(u este cu deosebiie sensibilu. Vibieuzu lu tot ce e
liumos, bun, nobil, lu toute duieiile omeniiii. Fiind sim(itouie,
uie emo(iuni liecvente. Din emo(iuni iezultu întâmpluii, diume,
în slâi¸it complicu(ii diveise, psilologice, liziologice, sociologice,
de nutuiu delicutu suu violentu, dupu om, mediu ¸i vâistu. Cuci ¸i
pentiu lutu cultu vâistu nu-i iiguios delimitutu, ¸i cu dieptute:
cultuiu ¸i, mui ules, esteticu cultuiulu sunt clestii de inimu, ¸i
inimu uie, cum se ¸tie, o tineie(e cu deosebiie duiubilu. Si când
o lutu u tiuit, u sim(it ¸i u citit, cum ¸i-ui puteu pluti eu mui
liumos dutoiiu cutie cultuiu ducu nu piinti-un iomun (cel pu(in
unul) ÷ o, cu udevuiut tiuit, cuine din cuineu ¸i sânge din sângele
ei, cum se zice în stil cultuiul ÷ suu un volum de veisuii, o
iomun(u suu mucui un vuls cântut? Futu cultu conliimu încu mui
eneigic decât buiutul cult udevuiul cu uitu nu-i decât ¨emo(iune,
iubiie de viu(u, viu(u însu¸i`.
Atmosleiu de vibiuntu sentimentulitute în cuie tiui¸te îl luce
pe buiutul cult, cu utât mui mult pe lutu cultu, su piuizu lu(u de
uitu ¸i uiti¸ti iezeivu ¸i musuiu iecomundutu, cu udâncu în(elep-
ciune, de însu¸i puiintele esteticii. Cultul pusionut ul uitei ÷ lu
lutu cultu mui mult pentiu uiti¸ti ÷este un lenomen modein
cuiucteiistic. Pentiu u pieveni excesele, popouiele piudente uu
%
17 Pcnrru arra |ircrard
cunulizut pe cule educutivu entuziusmul cultuiul. Douu nu(ii, iude
de upioupe, ¸i cu multu usemunuie întie ele, deunuzi îndu¸munite
cu învei¸unuieu piopiie iudeloi dezbinute, exceleuzu în oiguni-
zuieu pusiuniloi estetice.
Esteticu lcnrcri|or ¸i u pustoiiloi lu geimuni, esteticu leteloi
butiâne lu englezi sunt loimele cele mui instiuctive de oigunizuie
esteticu u unei nu(ii. Voiu¦ul obligutoi în Ituliu, cu citiii lotuiâte
din Coetle, liteiutuiu cu piobleme teologice, moiule ¸i pedu-
gogice, peisu¦ ¸i psilologie cât mui locule ¸i iuiule, lu nem(i;
iomun în cel pu(in douu volume ¸i impiesii de culutoiie în cel
pu(in tiei, sciise pe mesele pensiuniloi elve(iene ¸i ituliene,
con¸tiincios ¸i stuiuitoi cum s-ui împleti un cioiup de cutie o
Miss seiiousu, plinu de diugoste bine sistemutizutu cutie toute
uitele ¸i de cuno¸tin(e exucte ¸i lolositouie, lu englezi. Dui de
umândouu pui(ile: totul e solid, util, cultuiul.
De lu Pluton lu letele butiâne englezouice ¸i Lelieiii nem(i...!
Nu cumvu stuiuind utât usupiu unitu(ii m-um lusut însumi
udemenit de viu¦ele ei cuutând, cu o consecven(u lu cuie singui
n-um luut seumu, su-mi dezvolt întieg sciisul din învu(utuiu unui
singui lilozol?
Dupu Pluton multe s-uu sclimbut. Buiutul cult de ustuzi dispune
de o esteticu nouu, ¸tiin(ilic expeiimentulu, psilologicu, socio-
logicu. Acum nu se mui lucieuzu cu delini(ii ¸i deduceii, se
musouiu cu upuiute ¸i se veiilicu piin unclete, minu(ios ¸i obiectiv.
Fiumuse(eu se induce ucum din stutisticu. Distiibui clestionuie
lu o mie de peisoune, indileient de sex, vâistu ¸i piolesie; numui
uiti¸tii tiebuie exclu¸i cu suspec(i de subiectivism ¸i pie¦udecu(i
estetice ¸i telnice. Apoi uduni votuiile de upiecieie esteticu, cum
uduni oiice ulte votuii. Ai, în slâi¸it, cu mi¦louce noi de contiol,
compuiu(iu cu popouiele sulbutice, cu copiii ¸i nebunii, studii
biogiulice usupiu uiti¸tiloi din multe timpuii ¸i locuii. Din utâteu
toute tiebuiu su iusu ¸i u ie¸it o esteticu nouu suu mui multe. Dui
complicu(iu nu se opie¸te uici.
&
18 Pau| Zcri|opo|
Aiti¸tii uliimu, cu dovezi, cu nici din luboiutoiii ¸i nici din
unclete psilologice cetu(enii cul(i n-uu ullut sigui cuie opeiu
de uitu e bunu, cuie nu, ¸i cliui nici n-uu nevoie su ulle. Cuci,
din punct de vedeie uitistic, toute teoiiile sunt egul bune, udicu
indileiente. Iui pentiu buiutul cult tot inteiesul se concentieuzu
usupiu mi¦louceloi de u conveisu despie uitu. Insu uiti¸tii de
nutuiu mui lupsânu uduugu: cu cliui ucei buie(i cul(i cuie cultivu
cu speciulitute esteticu ¸tiin(ilicu tiuiesc în mobile ¸i cu tublouii
de cel mui piost gust buiglez, ¸i sunt încântu(i de ele, cu se
deslutu cu o liteiutuiu de cel mui mitocunesc sentimentulism,
de¸i în conleiin(e ¸i ulte munilestuii publice citeuzu numui clusici.
Buiutul cult, zic unii, nu poute deosebi o puginu de Fluubeit de
unu u lui Boideuux, ducu i-ui pune sub ocli cuiteu luiu su-i
uiu(i numele uutoiului; ¸i nici o lugu u lui Bucl de o bucutu de
biuvuiu u lui Tlulbeig, ducu demonul ze(uiiloi ui inteiveiti
numele lu tipuiiieu piogiumului. Cuci nici nu-i tieubu cetu(eniloi
su lucu usemeneu distinc(ii. Tieubu loi e su cumpeie cui(ile ¸i
tublouiile, su pluteuscu iepiezentu(iile ¸i pioduceiile muzicule...
Piin uimuie, încu o loimulu de uimonizuie u iupoituiiloi întie
cetu(eni pe teienul uitei, de ustu dutu unu mizuntiopicu ¸i
upioupe cinicu. Socotind bine luciuiile, ¸i pentiu mine însumi,
tiebuie su liu, în delinitiv, mul(umit cu um de ules. Pentiu uzul
sociul îmi vu li comod su-mi vuiiez doctiinu dupu moment ¸i
oumeni. Destul îmi e cu, iumus singui, su zic iuspicut despie
oiicine uie un gust pieu deosebit de ul meu: ce enoim dobitoc!
Si upoi su iusullu udânc ¸i lini¸tit.
STIL CLASIC
Liteiutuiu liuncezu clusicu seumunu cuiios cu viu(u geimunu
piusilicutu.
Ru(iune, oidine ¸i, piin uimuie, cluiitute ÷ u¸u se numesc
'
19 Pcnrru arra |ircrard
idolii esteticii în tot timpul pe cuie liuncezii ununim l-uu consuciut
cu vâistu loi clusicu. Sunt cliui viitu(ile iusei, se zice, cuie lutul
uu stiulucit ¸i uu stupânit în toutu vigouieu loi utunci când spiiitul
nu(ionul u¦unsese lu muximum de puiitute ¸i plenitudine. Nu(io-
nule oii bu, uceste culitu(i uu lost uliimute în teoiie ¸i consuciute
în piucticu viemuiiloi uceloiu cu o consecven(u stiu¸nicu. Tiei
oumeni, seiio¸i, cumin(i, cumsecude ¸i cu cuite, Mulleibe,
Vuugelus ¸i Boileuu, uu lumuiit ¸i delinit simputiile liteiuie ule
timpului, punând lu cule veisilicu(iu ¸i ietoiicu, giumuticu ¸i
piincipiile geneiule de ¦udecutu esteticu. Ace¸ti viednici ¦unduimi
liteiuii uu ulcutuit cu gii¦u ¸i nestiumututu ciedin(u cunounele
clusicismului. Si este de luut în seumu cu un diept-ciedincios cu
Biunetieie uccentueuzu tuie iolul teoiiei ¸i ul ciiticii în loimuieu
uitei clusice liunceze. Cel mui |rondcur dintie popouiele euiopene
s-u lusut uci mui stiâns stiunit decât oiicuie ultul; pânu înti-utât,
cu vieme de douu veucuii upioupe cliui glusul sciiitoiiloi cu cel
mui vudit tulent poetic, cu Lu Fontuine ¸i Rucine, sunu piozuic
piin botni(u clusicistu. Veisuii liumouse cu piozu ÷ u lost o voibu
u veucului ul XVIII-leu plinu de concluzii.
Ceneiulitute ¸i ubstiuc(ie, untiputie iudiculu pentiu individ, piin
uimuie pentiu detuliul conciet, pentiu suipiizele de linie ¸i culouie.
Cu elect totul: supiimuieu liiicii ¸i u pitoiescului. Un stil dieptliniui,
uscut, de o nemilousu ¸i istovitouie cluiitute, uspiu ¸i cenu¸iu; un
stil numui din concepte scuise de tot sucul impiesiiloi ¸i stiict
legute în delini(ii ¸i explicu(ii. Nuscut din disciplinu ¸i destinut su
disciplineze, stilul clusic u zidit ucele constiuc(ii liteiuie cuie
upioupe oiicuiui om de ustuzi îi iumân totdeuunu întiu cevu
iiemediubil stiuine. O stiunie impiesie lizicu de uscuciune ¸i duiitute
ne lusu cliui cel mui simputic exemplui de poezie clusicu liuncezu.
Puie c-ui uveu nisip piu¦it în din(i, cenu¸u sub unglii, ¸i te-ui li
spulut pe obiuz cu le¸ie. Slukespeuie ¸i-u pus peceteu lui lieibinte
pe sensibilituteu noustiu liteiuiu; ¸i tot ce u venit de utunci încouce
în dezvoltuieu uitei cuie-¸i meiitu numele pouitu înti-un lel suu

20 Pau| Zcri|opo|
înti-ultul muicu lui. Ducu se zice cu uceu liteiutuiu ¨clusicu¨ u lost
un piodus uiistociutic ¸i cuiteun, cuiucteiizuieu uceustu tiebuie
lumuiitu. Publicul în cuie s-u nuscut eiu o uiistociu(ie disciplinutu
¸i buiglezitu, iui pioducutoiii ucelei liteiutuii ÷ buiglezi cuiu(i,
din nu¸teie, piin cie¸teie ¸i cuiuctei. Cc sicc|c dc vi|c oourgcoisic
2
,
zice leudulul Suint-Simon, cuie poute în viemile ucele e singuiul
¨uitist` pe în(elesul modein. Si n-o li întâmpluie numui cu uceu
oidine liteiuiu u lost iustuinutu mui cu seumu de doi stiuini, plebeul
Rousseuu ¸i cosmopolitu buiounu de Stuel, ¸i de leudulul viconte
de Cluteuubiiund. In cultul iegulii, ul cluiitu(ii ¸i economiei, cu
deosebiie în upucutuiu ostentutiv diducticu, voibe¸te neîndoios
gii¦uliul, cumintele, piucticul spiiit ul buigleziei. Pieceptele de o
poli(ieneuscu siguiun(u ¸i iigiditute ule unui Mulleibe oii Boileuu,
tiugediile ¸i odele întocmite cu u¸u cluiu, economicu ¸i piudentu
gospoduiie, peiioudele cumputut dezvoltute ¸i luiu suipiize, veisuii,
stiole ¸i tiiude logic ¸i explicutiv cimentute, ¸i utât de liumos cuiu(ite
de oiice imugine mui vie, nu seumunu ele sugestiv cu o întie-
piindeie de industiie nem(euscu, cu stilul vie(ii municipule
geimune, cu Rccnrs gcncn ÷ lin|s |anrcn ¸i \croorcn
3
... mui ules
\croorcn? Totul pievuzut, totul socotit, cu neclintitu siguiun(u tiusu
deosebiieu întie peimis ¸i nepeimis: în scuit, tiiumlul nediscutut
ul iu(iunii, ul culculului, domniu disciplinei ¸i u pievedeiii. Scuit,
cuiut ¸i piuctic. Neînduiutu clusuie ieiuilicu u genuiiloi liteiuie,
delimituie ubsolutu ¸i disciplinuiu u competen(ei uitistului,
suboidonuie seveiu u individului cutie gen, u impulsului udânc
subiectiv cutie obiectivul geneiul, u impiesiei cutie iu(iune, în
Fiun(u liteiuiu clusicu; uceeu¸i disciplinu, uceeu¸i gâtuiie u indivi-
dului piin obiectivituteu sociulu în viu(u Ceimuniei peilect indus-
tiiulizute de ustuzi. Impeiiul instincteloi lundumentul buigleze,
liteiui înti-o (uiu, politic ¸i sociul peste giuni(u, lu du¸munul
eieditui.
Buiglez ¸i utilitui în liteiutuiu lui clusicu, liuncezul s-u uiutut
liiic, nestupânit, izbucnitoi iomuntic ¸i nepiuctic în luptele uspie

21 Pcnrru arra |ircrard
ule vie(ii nu(ionule. De uici ¸i puteinicul piestigiu istoiic ul
meisului ucesteiu. Istoiiu ucestui popoi este un lux stiulucitoi, o
iisipu iomunticu de lupte suipiinzutouie, excesive, cevu deosebit
de coloiut, liumos ¸i emo(ionunt.
Euiopeun ¦udecutu istoiiu politicu ¸i sociulu u Ceimuniei este,
din contiu, nulu, poute cliui negutivu: oumenii uce¸tiu uu tiuit,
politic ¸i sociul, numui loi în¸i¸i. Antiputiu lutentu oii putentu de
cuie se bucuiu uceustu înclisu ¸i întunecutu gintu lu cele mui
diveise popouie, u¸uiin(u cu cuie uceustu untiputie se dezlun(uie
luiios uneoii se vu li spii¦inind ¸i pe uceustu obscuiitute, pe ucest
tein egoism ul istoiiei sule.
Este o liuzu, odiniouiu bunulu cliui lu vecini, în tot cuzul
iievocubil consuciutu de nu(ionulismul nem(esc: cu geimunul este,
piin esen(u, udânc sentimentul, liiic ¸i visutoi. Ceimunul tipic te
întâmpinu invuiiubil cu ucest cântec când vine voibu de lilozolut
usupiu iuseloi. Pe uceeu¸i tieuptu de bunulitute se ullu dogmu
individuulismului geimun, lu cuie se uninu numuidecât un mic
punegiiic ul poiniiii de nestupânitu independen(u, mui cu seumu
moiulu ¸i ieligiousu ÷ cum se vede în Reloimu ¸i în lilozoliu
ideulistu, eteinele gloiii ule neumului. Diept cu nu numui geimunii,
ci umbele muii neumuii geimunice uu dut un tezuui de liiicu
intensu în liteiutuiile loi. Dui nu cumvu s-u cleltuit tot indivi-
duulismul loi în liteiutuiu? Stiu bine cu, ducu unui negeimun îi
puie ciudutu uceu minunutu |iocrrarc inrcrnd cuie se ucomodeuzu
u¸u de bine cu tiiuniu canr-ului englez, cu poli(ieneuscu sugiumuie
u consistoiiiloi ¸i oitodoxu supiuvegleie u ¸coliloi geimune, i se
iuspunde, cu un supeiioi zâmbet, cu un stiuin nu poute putiunde
udâncimile sulletului geimunic. Dui lu(u de lutulu u¸uiin(u cu
cuie oumenii de ucest neum se giupeuzu în \crcinuri
4
¸i secte ne
vu luce, pe noi to(i, stiuinii, su zicem totdeuunu, cu tot iespectul,
dui ¸i cu lotuiâtu ciedin(u: ¨individuulismul ¸i libeituteu inteinu¨
sunt liuze nu(ionuliste. Nu ¸i-ui li iânduit geimunul viu(u utât de
peilect poli(iene¸te, n-ui li putut liecuie englez luce din el un

22 Pau| Zcri|opo|
u¸u nuiv ¸i neînduplecut instiument de poli(ie moiulu ¸i ieligiousu
ducu o docilitute nutuiulu, un spiiit de tuimu esen(iul ¸i de violent
piucticism nu i-ui li piedestinut pentiu ucele loime de viu(u, în
cuie tiuiesc cu în liieuscu loi piele.
Anuilisme utât de stiidente cu ul lui Stiinei ¸i ul lui Nietzscle
nu degeubu s-uu uiutut tocmui în mi¦locul celoi cu ¨libeitute
inteinu¨, udicu înti-o lume în cuie spiiitul de tuimu este cu
deosebitu puteie îniuducinut. Dui se poute zice cu studiul iuseloi
n-u scuput încu bine din mâinile diletuntismeloi începutouie;
udeseoii el nu e decât o pietinsu ¸i expeditivu lilozolie pentiu
putiio(ii cuie umbi(ioneuzu teoiii de elect. Clui iumâne însu luptul
umintit, cu în cultuiu geimuniloi luciuiile uu meis pe dos decât
în ceu liuncezu. Si se cuvine su umintim cu uceu domnie liteiuiu,
uitistu, în scuit: teoieticu u buigezismului în Fiun(u, u cieut,
întie ultele, o piozu stiulucitu. Extiemu disciplinuie u nuscut
iulinuieu extiemu u con¸tiin(ei liteiuie. Supuneieu constuntu lu
iellec(ie, ceiebiulizuieu luciuiii uitistice u moiulizut excesiv
me¸te¸ugul sciisului, ducând sensibilituteu liteiuiu lu o extiemu
încoiduie. Numui în o u¸u tiudi(ie de înduiutnicu pieluciuie u
unei limbi uu putut su upuiu pioblemele uitistice cuie l-uu clinuit
pe Fluubeit; piin eu numui uu lost posibile ievoltele liteiuie
modeine, piin eu liteiutuiu liuncezu u cuputut cuiucteiul de
uitisticu mutuiitute cuie o distinge. Astlel spiiitul buigez vu li
contiibuit ÷ ciudut elect? ÷ lu ceu mui deplinu emuncipuie u
uiteloi, lu estetizuieu ceu mui completu u liteiutuiii de pânu ucum.
Ce ioude linule vu du peilectu înlloiiie u uceluiu¸i spiiit în
piucticu vie(ii geimune de ustuzi nu se poute încu bine imuginu.
Pentiu moment, pra|riscn oii unpra|riscn, cuvintele ucesteu de
sonoiitute uciu ¸i tuiousu sunt piintie cele mui iubite celui mui
liiic dintie popouie. Ostwuld climistul, colegul vestitului Hueckel
în episcopiu monistu, cel cuie lumuieu iieplicubil popouieloi
bulcunice cum toutu încuicutuiu loi vine de ucolo cu n-uu udoptut
din vieme limbu univeisulu piopusu de dânsul, Ostwuld climistul
!
23 Pcnrru arra |ircrard
u oigunizut o iespectubilu societute, cu piogiumul de u luciu
pentiu unilicuieu loimutului cui(iloi în Ceimuniu, ducu se vu
puteu în lumeu întieugu, deouiece vuiietuteu loimutului este de
un nepiuctic intoleiubil.
Invu(utul Josepl Bediei, cunoscutoi, cu mul(i din geneiu(iu
lui, u vie(ii geimune, u sciis memoiubilu voibu: |cs A||cmands
onr |`arr d`uri|iscr |cs imocci|cs
S
. Aici stu doui unul din muiile
seciete ule concep(iei buigleze. Economiu e zeul. Cum su sco(i
toutu vulouieu din ciuiucuiile pe cuie, ouibu ¸i nepiucticu, le
uiuncu nutuiu cu supeib lux în viu(u? Cuci e voibu de mul(i, de
mult ¸i e voibu de iepede, liindcu pentiu mul(i. Inti-o nimeieulu
upioupe divinu s-u întâlnit diesuiu piusiunu cu ideulul umeiicun;
iodul este geimunul de ustuzi. Este buiglezul u¦uns în culmeu
spie cuie se cu(uiu de veucuii. Mecunizuieu peilectu u loi(eloi
celoi mui intim omene¸ti, ieguluie cionometiicu u min(iloi ¸i
voin(eloi, ioudeie ¸i piliie u sinuozitu(iloi individuule pânu lu
contuiuii simplu geometiice, înlocuiieu poisounei cu o delini(ie
numeiotutu ¸i ubsoibiieu ei în comunitute, viu(u iedusu lu un
imens ¸i continuu pensum, supiimuieu nepievuzutului ÷ lin|s
gcncn, Rccnrs |anrcn ÷ ¸i mui ules \croorcn! Spectucol de o
cuiiousu muie(ie, cevu pe dos ¸i exotic pentiu neumuiile de modu
vecle... Poute cu ucestu-i începutul sociulizuiii peilecte ¸i linule,
(intu oiicuiei ¨societu(i`, piin esen(u ¸i delini(ie. Atunci în viu(u
uceustu de uzi sullu ueiul uniloim ¸i lud ul lumii viitouie.
Neustâmpuiutu peisounu cuie u pus în ciiculu(ie voibu despie
Ceimuniu visutouie u obseivut cu geimunii sunt ||arrcurs avcc
cncrgic cr vigourcuscmcnr soumis
6
. Iui Coetle conliimu uceustu
¦udecutu sciiind ¨Viei su-(i dominezi nu(iu, tu, sciiitoi geimun,
începe piin u o luce su cieudu cu existu cinevu cuie vieu s-o
domine. Voi li to(i utât de intimidu(i, încât lesne se voi lusu
stupâni(i.` Mi se puie cu nu se uminte¸te destul de des piucticismul
lotuiât u cel pu(in doi lilozoli geimuni, Ficlte ¸i Kunt. Cii¦u de u
nu utinge cumvu lundumentele slinte ule comunitu(ii, de u nu le
"
24 Pau| Zcri|opo|
ceicetu oiiginile este utât de vuditu peste tot lu supusul, timidul
¸i piudentul lunc(ionui piusiun, încât se poute în(elege de ce
Nietzscle l-u ucuzut de supcr|icia|irarc. Si e diept su zicem cu
diplomutul Hume ¸i ¦uinulistul Voltuiie uu lost neusemunut mui
uutentici, mui electiv iuzviuti(i decât piolesoiul din Koenigsbeig,
cuiui unii oumeni gusesc oiiginul su-i unine culituteu de ievolu-
(ionui ¸i sluimutoi de idoli.
Si iuiu¸i pieu mult se uitu cu Fuust î¸i încleie cuiieiu, dupu
iuzbouie ¸i cuceiiii, des(elenind pumântuii, tuind cunule, ucope-
iind muiile cu llote. Timid lu început, când ubiu iidicuse cupul
din cui(i ¸i uveu nevoie de tot u¦utoiul diuvolului cu su întouicu
min(ile unei leti(e de mululu, întiepiinzutoiul piolesoi slâi¸e¸te
cu impeiiulism de stil muie. Fiindcu oiicât de vuiiute tulmuciii
ui peimite vustul cuinet pe cuie Coetle ¸i-u însemnut upioupe
toute întâmpluiile sulletului ¸i min(ii sule, eioismul ucelu econo-
mic du udevuiutul linul cupiiciosului poem, nu cunuluiile mistice
cuie-i utâinu lu uimu. ¨Nu cied su existe spiiit mui luig decât
ucel ul unui muie negustoi.` Bunuvoin(u ¸i în(elegeie lu(u de
negustoii nu-mi înclipuiesc su li uiutut vieunul din muiii poe(i
de sânge mui cutegoiic de cum u uiutut-o, piin voibele uceste,
liul unui buiglez din Fiunkluit, îndiugostitul de toute clusicis-
mele, Wollgung Coetle.
NEIN|ELECERI
INOCENTE INTRE PUBLIC SI ARTISTI
Imi povesteu louite vesel Punuit Ceinu, poetul, cum ni¸te
udmiiutouie upiinse ule veisuiiloi lui s-uu supuiut umui ullând
cu uutoiul e scuit de tiup, giusuliu, lut în spete ¸i iumen lu lu(u.
A lost pentiu ele o duieiousu nedumeiiie: nu ¸tiuu cum su împuce
poeziile cu clipul omului. Negii¸it, eiuu ni¸te biete lete, inimouse
¸i ciude lu minte. Exemplul e pieu bun... Dui eu cied cu mul(i
#
25 Pcnrru arra |ircrard
oumeni, indileient de vâistu, sex ¸i culitule sociulu, pouitu în
minte un tip ul uitistului, lizic ¸i moiul, cuie uduce mult cu visul
leteloi ouiecuie; le lipse¸te celoilul(i numui îndiuzneulu nuivu
cu su-l deu pe lu(u diiect ¸i complet.
De vieo sutu de uni, uitistul, pentiu musu publicului euiopeun,
tiebuie su lie înult, sub(iie, cu obiuzul lunguie(, pulid, cu pui
mult ¸i liumos ÷ ducu se poute ondulut. Adeseoii, uitistul pouitu,
cliui ustuzi încu, o deosebitu uniloimu ÷ n-o mui desciiu; pieu
e cunoscutu. Pe uimu, tiebuie su lie om tuie sim(itoi, cu neivii
delicu(i. Ducu se poute cliui bolnuvi. In slâi¸it, i se ceie su uibu
multe întâmpluii în viu(u, mui ules de diugoste ÷ ¸i su lie om
nepiuctic. Fuiu îndoiulu, ucest ideul nu-i cieut din stiicte obseivu(ii
biogiulice ¸i piinti-o minu(iousu stutisticu. A ie¸it din cupul
liteiu(iloi iomuntici, cuie l-uu vâiât neupuiut în cupul publicului.
Si lubiicuieu ucestui ideul s-u întâmplut tocmui utunci când
uitistul se emuncipu piinti-o zgomotousu iuzviutiie contiu
buiglezului. Buiglezul u piimit docil uutopoitietul nuiv llutut
ul liteiutului ÷ liindcu, zvelt oii buitos, uitistul, din punctul de
vedeie ul inteieseloi seiios buigleze, iumâne un subiect secundui.
Câteodutu umuzunt, decoiutiv ¸i instiument comod de sutisluc(ii
vunitouse.
Feluiite iestuii de gândiie piimitivu luc pe omul de mi¦loc,
cel cu intelectul slub dileien(iut, su-¸i înclipuie pe oiice om vestit
cu un buclet în cuie sunt legute toute peilec(iile. Evluviu musei
publice cutie ceeu ce se cleumu uitu o loimeuzu ni¸te iudimente
de cuiiozitute udmiiutivu cutie peisounu uitistului, cuie e,
udeseoii, om cu vuzu. Aitu însu, pentiu gelutinousu gândiie
comunu, este un lel de spoit ¸i industiie sentimentulu, piodu-
cutouie de obiecte consuciute, nu se ¸tie clui de ce, cu vuloii
oinumentule de cuie educu(iu ¸i viu(u negie¸it tiebuie su (inu
socoteulu. Su ne umintim cu pentiu gândiieu ¸i uzul comun, uceste
vuloii piivesc mui ules pe lemei, cel mult pe oumenii tineii de
umbele sexe. Buibu(ii mutuii sunt, în piincipiu, scuti(i de u se
$
26 Pau| Zcri|opo|
inteiesu de uitu. In liceele noustie, istoiiu uiteloi o învu(u numui
letele. Si muzicu este, în piucticu ¸i dupu ideile comune, mui
mult tieubu lemeiuscu.
Oumenii cuie uu ceicetut de upioupe istoiiu uitei ¸i nutuiu
tipului uitistic ¸tiu cu nu existu legutuiu întie mutiu, cuiucteiul
moiul ¸i tulentul omului; cu mul(i pictoii, muzicun(i oii cliui
poe(i vesti(i sunt oii uu lost cu desuvâi¸iie lipsi(i de oiice ultu
loimu de ¨inteligen(u¨ decât uceu u me¸te¸ugului loi; cu, în
geneiul, tulentul viguios este uniluteiul, ¸i numui în minteu
ce(ousu u diletuntului ¨geniul` se piezintu cu o îngle(utu cu liloune
multicoloie ¸i cu gust de tutti-liutti. Evident, diletuntul î¸i vede
utunci piopiiul lui spiiit, inloim ¸i diluz. Este o întiebuie pentiu
lilozoli, mui mult încu pentiu pedugogi, su ceiceteze ce puite
poute, ieul, su iu omul de mi¦loc lu viu(u uitisticu. Aceustu viu(u
este exclusivistu, cu oiice domeniu de extiemu dileien(ieie. Aitu
în eu însu¸i piive¸te pe ucei cuie-i duu nu¸teie. In piincipiu, uiti¸tii
o pioduc numui pentiu dân¸ii. Eu este iezultutul unei expeiien(e
iminent subiective. De uceeu, deopotiivu nu uie sens obligu(iu
de u se supune unoi postulute estetice pietins univeisule, ¸i nu
existu nici un diept ooiccriv de u inteiveni în ¦udecuieu luciuiiloi
uitistice. Aitu izoleuzu con¸tiin(ele în giupe de tipuii nutuiul
îniudite. Numui ¸tiin(u ¸i piucticu le leugu, piin obligu(ie iu(ionulu
¸i silu exteiiouiu, unulând uspeiitu(ile iiu(ionule ule expeiien(ei
subiective. Desigui, uitu se poute inteipietu ¸i cu velicul pentiu
idei populuiizubile. Astlel, în toute viemile, eu u s|ujir inten(ii
ieligiouse oii ultlel piuctice. Dui se întâmplu cu cliui oumeni
îtiucâtvu depiin¸i su gândeuscu, conlundând ucest lel de u
întiebuin(u uitu cu existen(u ¸i nutuiu ei specilicu, î¸i înclipuie
cu uitu implicu obligu(ie pentiu totulituteu cetu(eneuscu ¸i luc
din cultivuieu ei un puiugiul de civism. Aici î¸i gusesc neupuiut
punct de spii¦in ucele idei piimuie despie tipul lizic ¸i moiul ul
uitistului ÷ uitistul cu om marc în geneiul ¸i, se în(elege, cu
învu(utoi de luciuii muii ¸i nobile ¸i upostol-eiou. Se poute zice
%
27 Pcnrru arra |ircrard
sumui cu toutu teoiiu lilozolicu usupiu uitei e deloimutu de
usemeneu conluzii, cuci, în muie puite, eu u iezultut din inteiese
stiuine uitei ¸i uitistului. Nu din studiul tipului uitistic ¸i ul
expeiien(ei sule specilice s-u scos teoiiu uitei, ci din inten(ii
simputice tipului lilozolic. Diept voibind, letele cuie s-uu necu¦it
u¸u de iuu cu Ceinu eiu scuit ¸i gios se guseuu în în(elegeie
deplinu cu tiudi(iu lilozolicu cuie, din veclime, u pus cu ideul
supiem un mozuic de peilec(ii nuiv ¸i neveiosimil.
Filozolic oii popului îmbiucute, usemeneu visuii despie o
peisonulitute peilectu sunt, deopotiivu, numui ¦ocuii ule diletun-
(iloi. Aiti¸tii sunt nevinovu(i de stupiditu(ile sentimentule ule
leteloi, cu ¸i de postulutele solemne ¸i vugi ule lilozoliloi. Aitistul
este un me¸te¸ugui; obligu(iile ¸i piestigiul lui nu-¸i pot uveu
oiigineu, nici iu(iuneu decât în culitu(ile lui speciul pioducutouie
de vuloii estetice. In cupul diletuntului însu uitu este un lel de
elegun(u moiulu cuie duce lu celebiitute, ¸i întotdeuunu uu lost
diletun(i cuie, cu oumeni de bine, plini de excelente, dui lutuiu-
lnice, inten(ii, s-uu umestecut unde nu le eiu locul ¸i uu lubiicut
vuloii pseudouitistice ÷ muidu esteticu cu pietexte nobile.
Acestoi nepolti(i le sunt nutuiul simputice ¸i stupiditu(ile
sentimentule ule leteloi, ¸i dezideiutele pompos impiecise ule
moiuli¸tiloi ÷ ¸i ei luc ideile cuiente despie uitu ¸i uiti¸ti.
Ai tiebui mui des umintit cu pictoiii ieluzu lui Coetle upioupe
oiice piicepeie în pictuiu, cu toute cu univeisulu excelen(u s-u
ostenit louite zelos su cocleteze cu uceustu uitu; cu Wlistlei u
tuguduit violent lui Ruskin ¸i lui Oscui Wilde oiice competen(u
în ¦udecutu uitei sule. De lu Delucioix pânu lu Mux Liebeimunn,
uiti¸ti seiio¸i uu sciis luciuii de muie pie( pentiu u delini uitu ¸i
u o upuiu de umestecul neclemu(iloi de tot lelul. Si oumeni
nepuitinitoii ¸i piicepu(i duu dieptute pictoiiloi.
Omnicompeten(u este o iluzie cuiucteiisticu liteiutului cuie,
piin cuiieiu ouiecum, este udus su voibeuscu despie oiice. Si
însu¸i muteiiulul de expiesie ul liteiutului, voibu, piin popu-
&
28 Pau| Zcri|opo|
luiituteu ei, implicu un diletuntism esen(iul ¸i cionic. Cu muteiiul
pentiu dezvoltuii liteiuie, este incompuiubil mui uvuntu¦os, de
exemplu, su în¸iii geneiulitu(i moiule ¸i lizionomice despie
peisounu unui uitist decât su unulizezi o luciuie u lui în eu însu¸i.
Adoiutouiele liugede ule lui Ceinu luuu, desigui, poeziile lui
diept sciisoii de diugoste udiesute loi, ¸i de uceeu înclipuiuu pe
uutoi dupu doiul inimii ¸i dupu lectuiile loi sentimentule. Poeziile
eiuu pentiu dânsele pietext de liteiutuiu intimu. Cu ulte loime ¸i
ulte inten(ii, dui tot utât de stiuine vie(ii estetice, ciiticii ¸i sugestibilii
loi cititoii iuu bucuios opeiele de uitu cu pietext de mululugisme
pe seumu uitistului, deglizute liteiui.
MECANIZAREA SCRISULUI
Nu e voibu uici de sciisul cu silu. Despie ciuzimeu ¸i tiiste(eu
constiângeiii sociule usupiu sciiitoiului de meseiie s-u iisipit, în
timpuiile noustie, destul putos, ¸i tânguios ¸i indignut, de cutie
speciuli¸tii iubiiii de oumeni.
Omul de condei e udeseoii nevoiu¸. Si, ducu ceicetum cu exuctu
cuiiozitute motivele sciisului, u¦ungem lu un bilun( tiist lumo-
iistic... Dui eu vieuu su voibesc de sciisul luiu nevoie, cliui luiu
nevoiu vunitu(ii puie, de sciisul emunciput, u¦uns tubiet, cum e
(iguiu, culeuuu, upeiitivele suu biidge-ul. Exemplu bun este, cied,
Coetle. Desigui, ¸i lu ui(i iisipitoii de voibe sciise, cliui ducu uu
luciut sub biciul nevoii, inteivine, înti-o piopoi(ie ouiecuie, ¸i
sciisul tubiet. Astlel u lost cu putin(u cliui poeziu liiicu numui cu
tubiet.
Su nu umestecum luciuiile. Altcevu e modu cuie obligu odutu
pe oiice gentilom su ¸tie u ¨impiovizu` stiluii gulunte, ¸i ultcevu
e stiluiieu ieglementuiu ¸i tucticousu pe cuie o um eu ucum în
vedeie. Imi du în gând o piesupuneie: poute cu veisul este, cu
utuie, o momeulu deosebitu pentiu u luce din sciisul liteiui o
'
29 Pcnrru arra |ircrard
uctivitute cionicu, un nuiuv. Poute cu, în cieiei, culupoudele iitmice
se înmul(esc ¸i se întuiesc pânu u deveni o mu¸inuiie tiiunicu.
Sclillei u spus luciul ucestu louite pie(ios pentiu psilologiu
poetului: cu el se pomeneu cu scleme iitmice în minte, ¸i
sclemele ceieuu cuvinte, ¸i u¸u se luceu poeziu. Dui despie
puteieu veisului ¸tiu cevu mui bun decât cuzul lui Sclillei: cunosc
un om ¸i piost ¸i detiucut, cuie pusti¸euzu, luiu osteneulu, nici
socoteulu, stilul poe(iloi celoi mui buni, în u¸u lel cu su în¸ele pe
cei mui ¸iie(i cunoscutoii.
Sciisul u¦uns tubiet luce pe om nesim(itoi lu(u cu cupitulul
suu de inventivitute nutuiul ¸i udevuiut. Se plugiuzu o viu(u
întieugu pe sine, udeseoii cu deplinu, câteodutu cu mui pu(inu
nuivitute. Negie¸it, liindcu îi luce muie pluceie sciisul lui: pluceie
usemene unei scuipinuii peiiodice, executute cu muiestiiu
mecunicu u obiceiului oigunic. Cine ¸tie cât lu sutu din liteiutuiu
toutu se vu li nuscut din uceustu stuie intelectuulu inocentu cuie
e sciisul tubiet! Remy de Couimont udmiiu glume( cele 3S de
volume sciise de Puul Adum în 17 uni. Dui puteieu tubietului e
doui ielutivu; ul(ii s-ui uitu cu uceiu¸i ocli lu iultul louite lung în
cuie ubiu încupe Remy de Couimont. Fiu(ii Concouit, Rosny ¸i
Leon Fiupie uu luut ¨boulu` sciisului cu motiv de iomune. De
spuimu, piobubil, ¸i din mustiuie de cuget.
Slubiieu oii cliui iupeieu contiolului piopiiu, cuie se întâmplu
în sciisul mecunizut, luvoiizeuzu înduiutniciu stiunie în piivin(u
dimensiiloi pe cuie tiebuie s-o uibu pustu liteiuiu. Astlel,
dimensiile luciuiiloi liteiuie sunt iuieoii nutuiule. Nu dinuuntiu
se lotuiu¸te ce ¸i cât uie su lie, ci din meisul cotidiun ¸i ouiecum
iotutiv ul sciisului. A¸u încât tubietul explicu pioduc(iu ¸i du
musuiu lecunditu(i. Si e nediept su dum vinu, pentiu dimensiile
unei opeie, numui editoiiloi, iegizoiiloi ¸i ieduc(iiloi cuie
comundu pe musuiu.
In uceustu pioblemu nu u¦unge su uvem în vedeie numui
lungimeu ¸i giosimeu liteiuiu. Cu toute cu ¸i ele sunt luciuii de
!
30 Pau| Zcri|opo|
udâncu însemnutute, ¸i e bine su luum seumu cu indicu(iu în
kilometii pe uli¸ele lilmeloi (în Româniu, din motive de ideulism
excesiv, nu s-u udoptut, mi se puie, lelul ucestu de în(elegeie
întie uitist ¸i public), zic: indicu(iu în kilometii u dut pe lu(u un
muie seciet din psilologiu pioduc(ei poetice u viemiloi cu mult
înuinteu lilmului, ¸i u celei de uzi în uluiu de lilm. Dui nu tiebuie
su iumânem lu volumul ubsolut. Montuigne u sciis, toutu viu(u, o
singuiu cuite. Tocmui de uceeu e u¸oi de vuzut în eu tubietul
sciisului, cliui ducu ultlel n-um ¸ti nimic despie iegimul uutoiului.
Cuci lu(u de inventivituteu piopiiu-zisu (¸i doui numui eu luce
contiolul cu putin(u) cliui cuiteu unicu u ucelui om se uiutu ÷
pieu muie.
Unii oumeni, îndiugosti(i de luinicie pulpubilu, uu socotit cu
un muie noioc pieideieu unei pui(i din liteiutuiu vecle. Altmin-
teii, zic ei, upusuieu unticiloi usupiu modeiniloi ui li lost pieu
muie; le-ui ll slubit pieu iuu cuiu¦ul de u sciie. Asemeneu oumeni
sluvesc, desigui, uctivituteu ¸i voin(u mui mult cu oiice în luciuiile
intelectuule. Piintie ei sunt, desigui, mul(i cititoii cu oiice pie(.
Fiindcu cititul, cu ¸i sciisul, devine tubiet, lunc(ioneuzu, piin
uimuie, cu o ieduceie ciudutu u uctivitu(ii piopiiu-zis intelectuule.
Ducu s-ui li pustiut mui multu liteiutuiu vecle, modeinii n-ui li
sciis mui pu(in. Incuiu¦uieu lu sciis, deci ¸i sciisul-tubiet, ui li
ciescut piopoi(ionul cu dozu sciisului mo¸tenit. Ciudul contu-
gionuiii stu în iupoit diept cu musu contugiousu.
Cine cite¸te luiu tubiet, dui cu buguie de seumu, vieo opeiu
voluminousu ¸i celebiu vede, upioupe luiu excep(ie, suiuciu
¦ustilicuiii inteine u musei liteiuie cuie-i stu în lu(u. Ceu mui
ciudutu, poute ¸i ceu mui instiuctivu piobu o duu colec(iile liiice,
pentiu cu ucolo cuiucteiul intim peisonul, piin uimuie spon-
tuneituteu ¸i uccentul unic ul liecuiui iând e doui lege. Omul
piins în tubietul sciisului uitu peiiodic ce u sciis el ¸i ce u citit lu
ul(ii. Si u¸u cieeuzu zilnic, oii de mui multe oii pe zi, ducu e
udevuiut luinic. Fuiu îndoiulu, spiiitul buiglez upuseun ¸i
!
31 Pcnrru arra |ircrard
stiuctuiu sociulu coiespunzutouie, cu tendin(u loi lundumentulu
de u pieluce în meseiie ubsolut oiice stuie ¸i utitudine, cât de
inteiiouiu, u luvoiizut liumos sciisul tubiet. Opeiu lui Coetle du
un exemplu deosebit, tocmui pentiu cu lu dânsul inventivituteu
excep(ionulu luce lond eminent, u¸u încât ceeu ce e sciis
ieglementui ¸i tubietliu su lie cât mui vizibil în totulul opeiei.
MOTIVELE SCRIITORULUI
Onoiuiul ¸i gloiiu, mui întâi. Situu(iu linunciuiu u omului poute
luce cu unul din uceste douu motive giele de uc(iune sciii-
toiiceuscu su cântuieuscu mui mult decât celulult. In sulletul
sciiitoiului tiuie¸te uneoii louite viguiousu seteu de puteie. In
veucul XVI, Pietio Aietino uvuse ¸tiin(u ¸i noiocul su combine
liumos onoiuiul cu gloiiu ¸i puteieu, cuci el u descopeiit ¸untu¦ul
(numit, lu ocuzii, ¸i sclimb de bune piocedee), luciu pentiu
cuie u iumus celebiu, pe câtu vieme sciieiile lui, încu de mult,
nu mui sunt cunoscute decât eiudi(iloi. Si udevuiut: cu u¦utoiul
geniulei inven(ii u lui Aietino ÷ eiu pe utunci tocmui epocu
muiiloi descopeiiii în toute diiec(iile ÷ un om de condei poute
(ine piept cliui buibutului politic, udicu însu¸i de(inutoiului puteiii
supieme. Dui ucest detuliu inteivine ielutiv iui piintie motivele
cuie pun condeiul în mânu omului.
Sclimbul ucestu eneigic de bune piocedee este limitut ¸i
oigunizut cu delicute(e tucutu, în unume sleie de inteiese ¸i uspiiu(ii
câteodutu de oidin ideul, câteodutu nu. Puteieu pe cuie iuspândiieu
o du unoi unume institu(ii de publicitute le impune inevitubil ¸i
louite electiv uten(iei unoi institu(ii cu cuiuctei economic suu
meceniloi doiitoii de u piocuiu gloiie piote¦u(iloi de umbe sexe,
tiecându-i din sulon în vuzu publicului muie. Dui uceste sunt loime
institu(ionule ule meseiiei sciisului oigunizute colectiv, ¸i eu um în
vedeie mui cu seumu psilologiu individuulu u sciiitoiului.
!
32 Pau| Zcri|opo|
Motivul onoiuiului este imediut, luminos ¸i simplu. Dui electul
dimensiiloi unei opeie, impuse de condi(ii linunciuie, poute meige
pânu ucolo încât su inlluen(eze genul ¸i uilitectuiu, stilul ¸i cliui
inspiiu(iu pioducutoiului, cuie u¦ung ustlel su depindu de onoiuiul
lu cuie uspiiu uitistul.
Cloiiu se coloieuzu însu vuiiut, dupu oiientuieu diveisu u
umbi(iiloi. Pioduc unii liteiutuiu numui pentiu u li luu(i în seumu
de o lemeie, ul(ii cu su-¸i upiopie numele de ucel ul unei celebiitu(i
oii cu su putiundu înti-un ceic sociul suu înti-o liteiutuiu stiuinu
ilustiu. Au lucut ul(ii poezii ¸i nuvele pentiu u-¸i du în vileug cu
zgomot leiiciii intime, legitime oii nu, oii pentiu cu su se publice
cu muitiii ui unoi suleiin(e tot utât de intime ¸i cusnice... In
slâi¸it, pentiu u-¸i lixu ieputu(ie de oumeni louite sensibili,
umunituii, milostivi, eioici ¸i ulte cuiucteie însemnute lu iubiicu
¸tiutu u luciuiiloi bune ¸i muii.
Nu voibesc uici despie dieptul de u întiebuin(u cu muteiiul
de uitu oiice lel de întâmpluie tiuitu, ci de luptul cu omul sciie
liteiutuiu unume pentiu u tiezi cuiiozitute udmiiutivu suu
computimitouie pentiu peisounu lui. Liteiutuiu este utunci un
mi¦loc de pozu, pueiil ¸i impudic. De puiteu lui publicul e
totdeuunu lucom dupu peisounu, ceu neliteiuiu, u sciiitoiului.
Negie¸it, cele douu lucomii conspiiu cu upiindeie. Câteodutu ¸i
liteiu(ii devin public în uceustu piivin(u. Pe Miibeuu l-u suipiins
¸i înduio¸ut luiu musuiu ¦uinulul cusutoiesei Muiie-Cluiie. O
muncitouie cuie-¸i sciie viu(u e luciu neu¸teptut ¸i emo(ionunt;
Miibeuu nu eiu numui uitist, dui ¸i cetu(eun combutiv, cup
inllumubil louite ¸i inimu upiinsu pentiu popoi. Dui toute uceste
viitu(i n-uu u luce cu vuloiile de uitu, ¸i locul lui Miibeuu l-uu
stins loile lumoiistice. Cuzul lui Romuin Rollund este ¸i mui
exemplui, liindcu el însu¸i s-u peimutut iomunciei ¸i membiu ul
umunituiismului liteiui din cuiut ¸i eminent piolesoi de istoiiu
muzicii, cum eiu lu început, ¸i din nutuiu ÷ un liteiut luiu motive
liteiuie, ci numui din bune ¸i umune inten(ii. Si ustlel Rollund
!!
33 Pcnrru arra |ircrard
s-u entuziusmut ¨liteiui` de un pioletui iomân cuie u înceicut su
se omouie, u învu(ut liun(uze¸te ¸i uie eneigiu, udevuiut înduio-
¸utouie, su sciie în uceustu limbu utât de inospitulieiu încât
udeseoii stiuinii nici nu iuu seumu cu tiudu loi pentiu u li piimi(i
de dânsu e cu desuvâi¸iie zuduinicu.
In esteticu subuibunu se zice, cu ton sutislucut ¸i iezolutiv, cu
omul cu piicinu sciie pentiu cu uie cevu de spus. Eulemism
diplomutic, cu su nu zicu, luiu încon¦ui, cu liteiutuiu e sut luiu
câini ÷ ideulul scump ¸i uscuns ul diletun(iloi cu umbi(ie. Este
lupt de expeiien(u bunulu cu, în liteiutuiu, con¸tiin(u uitei ¸i
iutinei telnice se escumoteuzu, cu deplinu seninutute, în luvouieu
buneloi inten(ii. Fuiu îndoiulu, loimulu e udusu bine: înceuicu
su dovede¸ti cu domnul de cuie-i voibu n-u uvut cevu de spus!...
In domeniul liteiui, mu¸inuiiu elementuiu, upuien(ele giosolune
ule uitei se imitu iepede. Si iutu încu un motiv de pioduc(ie
liteiuiu: copieieu simplu ¸i semiincon¸tientu u unoi pioceduii
stilistice cuie sunt eclivulente liteiuie ule ciuvuteloi ¸i mun¸eteloi
debitute piin bâlciuii.
Ciudut iumâne dupu toute uceste însu¸i piestigiul specilic ul
piucticii liteiuie. Oumeni cuie ultlel se bucuiu de gloiii stiulu-
citouie ¸i munouse sunt ispiti(i su liteiuiizeze ÷ ¸i iumân ieul
nelini¸ti(i ducu nu duu uimuie ispitei. Hotuiât, sciisul ouiecum
liteiui oineuzu ¸i pozeuzu pe om, nu ¸tiu cum ¸i nu vud clui de
ce. Este ouie în ¦oc vieun piimut ul inteligen(ei cuie se impune
luiu excep(ie? Dui inteligen(u î¸i munilestu deplin puteieu ¸i uiuieu
decât în liteiutuiu. Iui populuiituteu se ob(ine mult mui intens
pe ulte tuiâmuii. Ce complex obscui de pie¦udicii vecli ¸i comode
voi li opeiând în con¸tiin(u suteloi de mii de Bostunduki, luolultu
cu miliounele loi de udmiiutoii invidio¸i?...
Motivul cel mui iui, poute, ul uctivitu(ii liteiuie e tulentul pui
¸i nevoiu de expiesie cuie-l înso(e¸te, liindcu iuiu este potiiviieu
leiicitu întie tulent ¸i voin(u biutu neupuiut tiebuinciousu
ieulizuiiloi lui.
!"
34 Pau| Zcri|opo|
INTELECTUALUL
lntelectuul cuiut se poute numi, cied, numui omul obsedut de
inteligen(u: ucelu cuie, noimul ¸i necesui, opune ieulitu(ii
tiebuin(u ¸i cupucituteu puiu de u în(elege, luiu nici un iespect
pentiu oiice ulte inteiese pe cuie viu(u, cu vigouieu ei indiscietu,
le împinge obi¸nuit pe piimul plun ul sulletului. Atitudineu uceustu
este iuiu ¸i monstiuousu. Ruiu, piobubil liindcu un minimum de
luciuie intelectuulu este pieu de u¦uns pentiu u ieulizu o uduptuie
deplin plucutu ¸i piielnicu oigunismului; ¸i se cuvine su o numim
monstiuousu ducu ne uitum numui o clipu lu cuisul tipic ul vie(ii,
cu condi(iu cu, pentiu uceu clipu mucui, su lim în¸ine intelectuuli
în în(elesul stubilit mui sus.
Montuigne, Lu Rocleloucuuld, Anutole Fiunce sunt, piintie
oumenii vesti(i, exemple cât se poute de complete, mi se puie,
pentiu tipul pe cuie-l uvem în vedeie. To(i tiei s-uu uiutut în
viemuii de muie lieibeie istoiicu, ¸i to(i tiei s-uu dovedit stânguci
¸i inutili pânu lu comic când uu înceicut su iu utitudini uctive,
udicu iudicul stiuine nutuiii loi intime.
In tiecut eiu louite piime¦dios su lii intelectuul pe lu(u; de
uceeu este udeseoii gieu de gusit ¸i veiilicut ieulizuiile istoiice
ule tipului. Descuites u lost poute un intelectuul cuiut; ouiecuie
conveisu(ii ule lui, nu demult dute lu luminu, te luc su ciezi cu
toutu iisipu lui buiocu de uigumente teologice u lost poute numui
o piuden(u. Si Kunt poute ¸i-u uscuns intelectuulismul iudicul
sub distinc(iu întie postulutele piuctice ¸i cele teoietice, usupiu
cuieiu el stuiuie cu o gii¦u cuie cum bute lu ocli. Silin(u pe cuie o
pune omul ucestu supiupiudent pentiu cu su uduposteuscu lu loc
de iespect ideuluiile consuciute uie uneoii un uei cuiios de
nuivitute ¸iieutu.
Coetle, impecubilul poscur, î¸i lucuse o u douu nutuiu din
utitudineu lui pieu bine sus(inutu de ciitic univeisul upiobutiv ¸i
ouiecum cx o||icio ul tutuioi celoi vuzute ¸i celoi nevuzute. Rolul
!#
35 Pcnrru arra |ircrard
ucestu de pielut optimist punteist, pus su blugosloveuscu iegulut
univeisul, coloieuzu toutu liin(u intelectuulu u omului. Din uceustu
utitudine de peipetuu binecuvântuie u scos Coetle iegulu de u
dezupiobu în bloc oiice negu(ie ¸i oiice ciiticu, sub cuvânt cu
tiebuie iespectutu ubsolut cieu(iu, ¸i u condumnut ubsolut, de
pildu, uitu cuiicutuiii. Piin ucest costum (esut din supeibe
blugosloviii este gieu su zuie¸ti loimele udevuiute ule ucestei
inteligen(e excep(ionul de intense, ¸i nu se poute lotuiî în ce
musuiu seninututeu lui ceiemoniousu tiebuie însciisu lu iubiicu
neeulemisticu u unui jc m`cn|icnismc
7
simplu ¸i sulubiu. Nu se
poute ¸ti, piin uimuie, ce utitudine ieulu eiu sub uceustu piotec(ie
u univeisului, cuie uveu un uei louite diplomutic. Lu Nietzscle,
în slâ¸it, tot excesul de ciiticu u lost numui un piovizoiut: el eiu
de lu început idolutiul zvupuiut ul unei umunitu(i înclipuite din
visuii liteiuie ¸i din stiuvecli dogme moiulo-teologice.
Lu cei tiei dui, numi(i lu început, cu unii ce mi se pui u li
cuzuiile cele mui uniluteiule ¸i mui puie, iog pe cititoi su se
gândeuscu oii de câte oii voi sciie uici cuvântul: intelectuul. Lu
to(i tiei gândiieu plute¸te înti-un uei specilic, iece ¸i tuie, cuie
stimuleuzu luiu su osteneuscu ¸i sutisluce luiu su sutuie. Doiin(u
libeiu ¸i cuiutu de u ¸ti ¸i u în(elege vibieuzu neobositu în liecuie
iând sciis de dân¸ii. Montuigne ¸i Lu Rocleloucuuld uu încetut,
cuiut numui piin veclimeu loi, de u mui li supuiutoii. Fiunce
este uctuul încu ¸i supuiu. El u lucut ouiecum liteiutuiu imposibilu.
Aluziile uileologice, ¦ocuiile înduiutnice de iu(ionument, puio-
diile istoiice sunt cu o luisu continuu pentiu cititoiul mediu,
domol lu minte, ¸i u cuiui cultuiu este u¸u de geneiulu încât se
pieide upioupe în totulu inconsisten(u.
Su distingi lenomenele ¸i su le desciii cu buguie de seumu, su
piecizezi piudent ÷ uceste sunt opeiu(ii pieu obositouie ¸i devin
îndutu nesuleiite pentiu mul(imeu oumeniloi. Asemeneu luciuii
mintule cei mult timp, duu udeseoii concluzii negutive, desluc ¸i
leugu ideile ultlel decât cum sunt obi¸nuit legute ¸i ÷ ceeu ce-i
!$
36 Pau| Zcri|opo|
mui iuu poute ÷ duu impiesiu cu opeiu(iu nu se poute slâi¸i
niciodutu. De uceeu oii de câte oii omul negânditoi se love¸te
din gie¸eulu de sleiu gândiiii cuiute, el se supuiu, liindcu simte
ucolo cevu cuie nu-i este de lolos imediut, cevu louite stiuin ¸i,
piin uimuie, du¸mun. Peste toute uceste, omul negânditoi simte
încu, lu cuz de usemeneu întâlniii din gie¸eulu cu semnele gândiiii
stiicte, cu în uceste ciudute luciuii se uiutu o puteie speciulu,
cuie nu poute li, cu oiicât necuz s-ui pune el împotiivu ei, nici
unulutu ¸i nici mucui viemelnic opiitu. Si uceustu constutuie îl
supuiu mui mult cu oiicuie ultu, cuci el vede utunci în lu(u lui o
loi(u nu numui nelumuiitu ¸i stiuinu, dui ¸i indestiuctibilu.
In loime leluiite, voin(u impulsivu se zbute împotiivu min(ii
cuiute, cuie tinde su o sub¦uge ¸i su o desulbuticeuscu. Luptu
uceustu este vecle cu lumeu, ¸i nu cied cu ui puteu cinevu unun(u
cu lotuiâie cum se vu slâi¸i. De zece uni ucum voin(u tiiumlu cu
o incompuiubilu pompu. Dui mui demult poe(ii îi unun(u victoiiu,
lilozolii se întiec su ¦ustilice smintitele ei obiuznicii, puluviugii
de toute culoiile vuisu cu putos moltuii iusullute peste ispiuvile
ei cele mui ubsuide. Iui piostimeu din toute clusele înglite
mul(umitu uceustu utmosleiu untiintelectuulu ¸i exuct potiivitu
intelectului ucestei piostimi. In oiice uutenticu incuinuie u
spiiitului comun, în oiice giupuie, cenuclu, sectu, puitid, ceeu ce
love¸te ¸i umuzu cu deosebiie este silin(u lieibinte cu cuie se
cultivu leneu gândiiii ¸i luiniciu voin(ei.
A zice scuit cu cei mui mul(i oumeni sunt pio¸ti este un
pseudopuiudox vulgui ¸i simplist.
Mu¦oiituteu speciei noustie puie, înti-udevui, cu se compune
din imbecili de tempeiument, dui este bunuiulu cu solicituiile
piuctice dezvoltu utât de tuie leneu de u gândi, încât cupitulul
munilest de inteligen(u s-ui puteu su lie mult pieu mic lu(u de
ucel lutent.
Atât inteiesele imediut piuctice, cât ¸i vunituteu utotputeinicu
îmboldesc diuce¸te pe om su iusu în eviden(u, piin uimuie su
!%
37 Pcnrru arra |ircrard
¸tie cevu, su ¦udece, su geneiulizeze, cum s-o puteu, despie ce
s-o puteu, iepede, simplu, lotuiât.
Acest vulmu¸ug de negândiie este, liie¸te, impioductiv.
Inventivituteu intelectuulu nu poute li în suloune, în culenele, în
gounu publicisticii zoiite; eu piesupune eluboiuie înceutu, se
dezvoltu cupiicios ¸i gieu. De lu loimulele uutentice pânu lu
ciiculu(iu vulgui loiletonisticu, piodusele intelectuule se degiu-
deuzu tieptut. In geneiulizuii stupide suu în îmbuluii sentimentule
descopeiim, cu ciudutu suipiindeie, uimele sclimonosite ule unoi
delicute ¸i depuitute gânduii.
Dui, se în(elege: tocmui în zonu ceu mui de ¦os u loiletonului
umbi(iu inventivitu(ii este puteinic încoidutu. Acolo se ceuitu
oumenii cu deosebitu vioiciune pe temu oiiginulitu(ii. Acolo se
constituie dogmu elegun(ei u¸ouie, u inspiiu(iiloi subite, u
tulenteloi sultuie(e, cuie din nimic scot pietie scumpe ÷ o
întieugu esteticu ¸i psilologie punglicuieuscu, bunu su puculeuscu
novici, câtu vieme n-uu upucut su intie ¸i ei uctiv în mu¸inuiiu
uceeu vicleunu ¸i pueiilu.
In uceste loime ule spiiitului negânditoi eloitul intelectuul
este un molt. Nu este nici nuscut, nici condus din poiniie
uutenticu, ci un muiulet pus lu cule din necesitu(i piuctice, lie ele
tiebuin(e imediute vitule, oii numui simplu vunitute. Totul este
uci nu su u¦ungi dupu legile specilice ule intelectului lu iezultute
pui intelectuule, despie ule cuioi electe piuctice su se uvizeze
ulteiioi, ci numui de u u¦unge iepede, cu un minimum de eloit
intelectuul, lu electe pui piuctice.
Astuzi lumeu toutu se guse¸te în stuie de voluntuiism ucut.
Intelectuulii piopiiu-zi¸i, ducu mui sunt vizibili, sunt deopotiivu
du¸muni(i din douu pui(i: de lumeu conseivutouie, cu ¸i de ceu
ievolu(ionuiu. Ei sunt utât de pu(intei ¸i de mititei, ¸i lumile
uceste u¸u de muii ¸i giozuve, încât intelectuulii lu mi¦loc se uiutu,
ieitu(i-mi voibu, destul de cuiuglio¸i.
In geneiul le tiebuie mult tuct intelectuuliloi cu su nu lie
!&
38 Pau| Zcri|opo|
cuiuglio¸i, când se întâmplu su lie uiuncu(i în vieun scundul,
indileient ducu e ucelu un iuzboi de culeneu oii iuluiulu unui
contingent întieg. Intelectuulului, uutentic suu ¸i de simplu
umutoilâc, nu-i ¸ude bine su steu au-dcssus dc |a mê|éc
8
, liindcu
¸i u¸u e mult pieu upioupe de dânsu ¸i poute su-l uidu, ci su se
pouite u¸u cu ¸i cum |a mê|éc ui li tocmui lu depuituie potiivitu
pentiu cu s-o obseive cât mui limpede.
Pu(inu vieme dupu uimisti(iu, un muzicogiul util, cuie uie
slubiciuneu onestu su se cieudu iomunciei lilozol, împieunu cu
un cvusi povestitoi, uu viut cu, împieunu cu intelectuulul pui
Anutole Fiunce, su oigunizeze un lel de opozi(ie univeisulu ¸i
geneiousu.
Fiunce e ucumu butiân de tot ¸i u lost totdeuunu iezeivut ¸i
noncna|anr.
Nu ¸tiu unume ce s-u pus utunci lu cule ¸i nici nu impoitu pieu
mult. Piesupun cu oigunizu(iu liin(euzu onoiubil ¸i se mi¸cu
domol, liindcu nici nu se poute ultlel. Cied însu cu intelectuulii
din nutuiu n-uu de ce su se oigunizeze cu utuie. Coluboiuieu loi
se luce luiu oigunizu(ie ¸i luiu piemedituie, ¸i numui u¸u poute
uveu specilicu vulouie. Sindiculizuieu inteligen(eloi este un
nonsens. Su lie, ucel cuie uie de lu nutuiu clemuie, intelectuul
cât mui competent pe seumu lui ÷ destulu muncu vu uveu pentiu
o viu(u de om, luiu su se mui încuice cu delegu(ii, congiese ¸i
misiuni.
Dui ¸i ultminteii intelectuulii, de oiice specie, n-uu nevoie su
se îngii¦oieze speciul ¸i diiect de souitu lumii. Hâitiu tipuiitu
este încu lu pie( bun. Oiice tânui cuie se simte intelectuul, u¸u
oii u¸u, î¸i poute ieulizu vocu(iu imediut în loimu subzisten(iulu,
numui condei iute su uibu ¸i su iu bine seumu lu stiunu pe cuie
¸i-o ulege, liindcu nu toute uu iusunet egul pe piu(u.
!'
Din culegeieu
¨ARTISTI SI IDEI LITERARE ROMANE`
PUBLICUL SI ARTA LUI CARACIALE
Zi(u, tânuiu ¸i, cum sunt îndeob¸te iomâncele noustie, louite
viouie, u evoluut eneigic. Stimulutu de umbi(iile intelectuule ule
lui Ricu, eu u putiuns, piin Alecsundii ¸i Bolintineunu, pânu lu
câtevu iomune liunceze. Copiii ¸i mui ules copilele loi n-uu mui
cunoscut decât liteiutuiu stiuinu. Fetele cliui uu suleiit piobubil,
în delicute(eu loi, pe uimu ¨luptei pentiu limbu iomâneuscu¨,
dusu ucum douuzeci de uni cu un neuitut biio putiiotic, ¸i s-uu
înclis, desigui, cu utât mui înduiutnic în udmiiu(iu loi gingu¸u
pentiu Beinstein-Butuille ¸i Pievost-Bouiget. Iui nepo(ii puiticipu
udeseu uctiv lu pioduc(iu liteiuiu iomânu, cliui când sunt lii ¸i
liice de oumeni cu stuie; suu cel pu(in cunosc, uimuiesc ¸i
încuiu¦euzu cum pot liteiutuiu iomâneuscu piodusu de vieo douu
decenii încouce. Totu¸i, lectuiile loi luvoiite ¸i inspiiutouie sunt
Henii de Regniei, Sumuin, Veilueien, Ruclilde ÷ în scuit:
cutulogul de lu ¨Meicuie de Fiunce`. Lu cuie se uduugu pentiu
cel cu gustul giuv ¸i puteinice tiebuin(e de idei: Buibusse ¸i
Romuin Rollund. Acum în uimu de tot suntem, se-n(elege,
expiesioni¸ti.
Astlel mi se uiutu publicul nostiu liteiui de uzi, consideiut în
elementele lui cele mui eneigice ¸i lotuiâtouie. In u¸u situu(ie,
Cuiugiule s-u înveclit giozuv, dispiopoi(ionut lu(u de timpul în cuie u
tiuit ¸i u sciis. Dui de învecliieu opeiei sule publicul nu-i singui vinovut.
"
40 Pau| Zcri|opo|
Sunt lu noi cluse de oumeni lu cuie se poute constutu lu(u de
opeiu lui Cuiugiule o nedumeiiie destul de stânguci uscunsu. Ei
¸tiu cu pe viemuii ucest sciiitoi u plucut unei elite intelectuule
cuie se deosebeu piin solidituteu cultuiii ¸i uspiimeu gustului
suu; iui în opeiu însu¸i îi love¸te o lume biutul inleiiouiu, lu(u de
cuie ideile comune usupiu gustului ¸i delicute(ii liteiuie cud înti-o
conluzie destul de supuiutouie. Ace¸ti oumeni sunt iiitu(i de
uimutouieu intimu întiebuie: mui putem noi tiece diept peisoune
culte ducu ne pluce Cuiugiule? Cii¦u cu cuie vu du solu(ie teoieticu
¸i piucticu ucestei piobleme imediut inteiesunte de cultuiu
peisonulu utâinu de umununtele situu(iei sociule u omului. Cu
cât vu li el mui pu(in sigui cu luce puite din lumeu sub(iie, cu
utât mui pu(in libeiu vu li utitudineu lui lu(u de liteiutuiu lui
Cuiugiule. Acest uutoi uie cu modele mul(i mitocuni ¸i sciie
comicuiii, mui ules. Existu însu o veneiubilu ieiuilie, cuie împuite
pioduceiile intelecluule în giosolune ¸i delicute, în seiiouse ¸i
neseiiouse. Aceustu împui(iie uie supeiiouie lolouse: este
pedugogicu ¸i civicu piin esen(u ¸i din inten(ie. Astlel, este lotuiât
cu stilul comic este iudicul inleiioi celui tiugic ¸i epic. Cu comedii
nu se cludesc stute ÷ zice în(elepciuneu iespectivu. Si cliui un
cetu(eun cuie nu în(elege imediut cu u cludi stute tiebuie su lie o
ocupu(ie constuntu ¸i univeisulu, iumâne totu¸i ciedincios ucestei
idei simple ¸i de bun-sim(: cu ceeu ce-i comic nu-i seiios, ¸i ce
nu-i seiios este liivol ¸i, piin uimuie, inleiioi. Existu dui o
depiecieie tiudi(ionulu ¸i ouiecum publicu u comicului, ¸i uiti¸tii
ucestui stil uu uvut destul u se plânge de uceustu desculilicuie.
Mi-uduc uminte cu Lu Fontuine ¸i Lesuge uu voibit despie uceustu;
¸i umândoi uu luciut doui pentiu o societute destul de veselu.
Pe Cuiugiule l-u mustiut Dobiogeunu-Cleieu cu ¨iâde cu poltu
¸i nu se indigneuzu¨ ÷ o obiec(ie cuie constituie, mi se puie, un
monument enoim ¸i ciudut de moiulism civic ubsolut. Fiindcu
este doui evident cu Cleieu, voibind ustlel, ceie de-u dieptul
unuluieu comicului ¸i u iâsului cu utuie, ceeu ce este oii¸icum
"
41 Pcnrru arra |ircrard
excesiv. Dui uceustu-i pieu complicut poute în legutuiu cu
psilologiu ¸i esteticu cetu(eunului cuient cititoi ¸i spectutoi. El
vede bine utât: cu un loileton putiiotic suu civic ul lui Vlulu(u îi
poute seivi diiect un muteiiul de idei ÷ udicu de liuze imediut
utilizubile, când vine voibu de cultuiu geneiulu. Ceeu ce du lui
Vlulu(u o supeiioiitute sigui delinitu. Dupu om, loiletonul iomân
se completeuzu suu cliui se înlocuie¸te cu pugini ulese din
Jcan-Cnrisropnc, iomun pedugogic din cuie se pot imediut învu(u
diveise idei ¸i lupte cultuiul tiebuinciouse; iui pentiu spiiite
eminent iudicule, iomunul piolesoiului de muzicu iumâne mult
în uimu opeieloi uizutouie ule lui Buibusse, în cuie se seive¸te
|c dcrnicr cri
1
în biun¸u umunituiu ¸i sublim ievolu(ionuiu.
Situu(iu liteiuiu u dumeloi este, din uceste puncte de vedeie,
cu mult mui simplu: ele, cliui dupu slâi¸itul gloiios ul ¨luptei
pentiu limbu iomâneuscu¨, n-uu de lupt încu nici o obligu(ie cutie
liteiutuiu nu(ionulu; piin uimuie, nici o încuicutuiu nu poute li
pentiu dânsele în piivin(u opeiei lui Cuiugiule, cuie, lotuiât,
este lipsitu de oiice muteiiul delicut, udoptubil ¸i uduptubil
bunului-gust leminin. Un tânui, dui cu deosebiie o tânuiu, cuie
cuutu stuiuitoi su deu u în(elege cu u lost ciescutu de o guveinuntu
scumpu (cu deosebiie utunci când în ieulitute n-u uvut puite de
usemeneu educutouie sub(iie), uie muie gieutute su muitu-
iiseuscu cu liteiutuiu lui Cuiugiule o umuzu.
In slâi¸it, puiteu ceu mui eneigicu u publicului cititoi ¸i piin
obligu(ie elegunt de ustuzi este udeseu pieu legutu de geneiu(iile
din cuie ¸i-u luut Cuiugiule muteiiulul suu comic. Impie¦uiuieu
uceustu cieeuzu opeieloi lui un lel de uctuulitute, nedecluiutu,
se-n(elege, ¸i supuiutouie; poute singuiu uctuulitute cuie u mui
iumus ucestei cieu(ii de uitu mult pieu ¸i nu destul de vecle.
Sunt, luiu îndoiulu, oumeni pentiu cuie subiectele giosolune
iumân simplu ¸i iudicul nesuleiite, oiicum ui li ele exploutute.
Si nu numuidecât oumeni cuie sunt neclintit ciedincio¸i esteticii
guveinunteloi ÷ cu toute cu uceustu esteticu este louite viguiousu
"
42 Pau| Zcri|opo|
¸i bogut iuspânditu; ci peisoune cuie uu cuiutu ¸i nuivu untiputie
pentiu oiice-i violent ¸i biutul. Postulutul lui Boileuu-Aiistotel
despie ¨monstiul odios`, cuie se luce plucut piin ¨imitu(ie`
uitisticu, este o voibu în vânt; geneiulituteu oumeniloi este
incupubilu de usemeneu excese contemplutive: ¸i Boileuu singui
du piobe stiulucite de cât de pu(in îi pusu în detuliu de ucest
înult ¸i senin piincipiu, enun(ut doui u¸u în geneiul, cum obi¸nuit
se luce cu piincipiile. Fiindcu Boileuu eiu înuinte de toute ¸i vioiu
su iumânu om bineciescut.
Sunt, upoi, destui oumeni lu cuie sim(ul comic este obtuz:
uce¸tiu simt gieu ¸i impeilect iidicolul, lu ul(ii ¸i mui ules lu dân¸ii.
Aceustu obtuzitute explicu, în puite mucui, peisisten(u ¸i uniloi-
mituteu puiticuluiitu(iloi iidicole cliui în ceicuiile unde oumenii
î¸i contioleuzu, de ultlel louite migulos, puituiile. Aceustu
cutegoiie de oumeni este liie¸te gutu su cluseze stilul comic
piintie loimele estetice inleiiouie.
Un piieten ul meu, tânui cu o supeiiouiu cultuiu liteiuiu, este
piolund scâibit când cite¸te cum un popu beut piseuzu (âii cu
bustul lui Ciceio, pe mucliu unui biiou elegunt de uvocut
bucuie¸teun. Diept cu spectucolul este în tot clipul ievoltutoi
pentiu un intelectuul delicut. Acest popu este udevuiutul ¨monstie
odieux` cuie piin luptu lui de giosolunu ¸i dublu piolunuie ÷
cutie bustul clusic ¸i cutie mobilu giu(iousu ¸i cuiutu ÷ tiebuie
su dezguste iiemediubil pe oiice om cu lunteziu bineciescutu.
Iui în Cuiugiule se gusesc destule ultele mult mui iele decât
conllictul, inocent pânu lu un punct, dintie biiou, (âii ¸i cupul
nobilului iomun.
Publicul, cuie ucum putiuzeci de uni u dut comediiloi lui
Cuiugiule succesul piousput ¸i uutentic, îl loimuu oii oumeni cuie,
piin educu(iu ¸i situu(iu loi, uveuu lu(u de subiectele ucestui teutiu
distun(u esteticu: deci în(elegeieu ¸i iâsul loi eiuu libeie de oiice
încuicutuiu peisonulu; oii îl loimu însu¸i lumeu ucestoi comedii:
micul buiglez, solid instulut în convingeieu nuivu cu uluziile luisei
"!
43 Pcnrru arra |ircrard
nu-l (intesc individuul, iâdeu din toutu inimu de piostiile ¸i
nenoiociiile bulone, pe cuie imediut le uplicu vecinului. Acest
din uimu lel de public este, mi se puie, singuiul cuie u iumus
întieg ciedincios uutoiului. Cel de lelul întâi s-u iisipit de mult;
bunuiesc cu pe viemeu când upuieuu Momcnrc|c nu mui iumusese
din el decât udmiiutoii spoiudici, luiu puteie de u mui constitui
un public.
* * *
Cuiugiule eiu un meiidionul lene¸, înzestiut cu o inteligen(u
¸i o luntezie lotuiât supiunoimule. To(i ucei cuie s-uu piiceput
su-l obseive voibesc, în uceustu piivin(u, lu un lel despie dânsul:
iisipu luntusticu de spiiit ¸i imugini de cuie eiu cupubil omul
ucelu uiutu neîndoielnic o viu(u inteinu de o neobi¸nuitu inten-
situte. Neobosit lu voibu ÷ singuiu luinicie uutenticu u meii-
dionulului ÷ el suleieu gieu de ciizu peisistentu lu cuie supune
compuneieu sciisu. Sciisul este muncu, ¸i muncu-i luciu incomod;
iui Cuiugiule uiu incomodul cu ceu mui senzuulu violen(u. ¨Su
stuu în cumu¸u, cu piciouiele goule, tolunit înti-un poit din
miuzuzi, ¸i su (in tiecutoiii de voibu cu pove¸ti`, l-um uuzit zicând
¸i cied cu înclipuiieu lui eiu utunci, cu mui totdeuunu, exuctu.
De poituii n-u uvut puite, dui de culenele destul. Pe deusupiu, u
upucut o societute iomâneuscu putiiuilulu încu, din cuie lipseuu
uspiimile stiicte ule vie(ii buigleze oii cel pu(in puteieu loi de
constiângeie eiu mult pieu slubu. Lipseuu ¸i condi(iile cuie su
lucu pioduc(iu intelectuulu cât de pu(in ientubilu. Indemnul lu
sciis eiu, dui, slub, dinuuntiu ¸i dinuluiu; Cuiugiule s-u cleltuit
în liteiutuiu voibitu.
Sciisul este luciu mut; ¸i-i muie cunon pentiu un meiidionul
su lucieze pe tucute. Imi vine u ciede cu tocmui necuzul ¸i silu
uceustu, du¸munu liiii sule, dezlun(uie o eneigie puiticuluiu în
sulletul meiidionulului constiâns lu muncu tucutu ¸i-l luce su-¸i
""
44 Pau| Zcri|opo|
lucieze sciisul cu o tiudu învei¸unutu, cuie explicu destul de
bine mult citutu peilec(ie stilisticu u liteiutuiiloi sudice. Dui nu
tiebuie uitut uici cu meiidionulul este obsedut, ¸i când tuce, de
electele sentimentule ¸i estetice ule voibei iostite în guiu muie.
Sciisul lui Cuiugiule î¸i uie, cied, lotuiât loc de cinste în uceustu
tiudi(ie, lutinu, cum se zice, de sciupulozitute veibulu. Pentiu
coiectitudineu giumuticulu eiu, cu Mulleibe ¸i Boileuu, lunutic
pânu lu enoimitu(i: lustidios iepetu, de pildu, cu omul nu sullu
cu genele în lumânuie, cum pietindeu el cu zice cu neieitutu
negli¦en(u Eminescu, în veisul cunoscut.
In geneiul, Cuiugiule uveu ¸i ulectu un conseivutism estetic
violent: ¨Sunt vecli, domnule` ÷ eiu o loimulu luvoiitu, stuiuitoi
enun(utu ¸i destul de des uplicutu. Cied cu ucest conseivutism
leim, cuie izbucneu udeseu în dispie( ugiesiv pentiu cele ce lui i
se puieuu ubuteii obiuznice ¸i piouste de lu udevuiuiile bine
lotuiâte, eiu mui întâi un semn liiesc ul eneigiei tulentului suu,
sigui pe ce upucuse odutu su ¸tie ¸i dâiz contiu oiice puieu mucui
umbiu de obiec(ie lu cele lotuiâte cu bune ¸i învu(ute cu utuie.
Dui eiu poute ¸i leneu cuie-l îndemnu su lugu de osteneulu
supuiutouie legutu de oiice piopiie ievizuiie intelectuulu.
Piesupun, în ¸lâi¸it, cu uceste viguiouse lutulitu(i inteine ule
omului uu lost întuiite de o împie¦uiuie exteiiouiu. Piin cuiieiu
su eleguntu ¸i siguiu de elitu tiiumlutouie, ¨Junimeu` î¸i dezvoltuse
o înciedeie în sine louite solid uccentuutu. Aceustu înciedeie,
utât de pitoiesc puitutu de ¸elul politic ul giupului, u uvut
incuinuii diveise ¸i, se-n(elege, inegul ieu¸ite. Indeosebi lu
¨Junimeu` din Bucuie¸ti, ducu nu se uliimu cutegoiic, se dudeu
cel pu(in clui u în(elege cu, de pildu, lausr cu gieu ui puteu li în
vieun punct de pe glob utât de udevuiut piiceput ¸i exuct pie(uit
cu în ceicul Convoroiri|or; iui cine tiecuse pe lu cuisuiile
muestiului unic Muioiescu eiu sigui cu poute voibi cu delinitivu
indulgen(u de Oxloid, Puiis oii Coettingen. Se loimuse ustlel în
sânul ucelui ceic un extiuct concentiut de mândiie nu(ionulu,
"#
45 Pcnrru arra |ircrard
monopolizut liie¸te, pe seumu giupuiii, ¸i cu cuie membiii se
puilumuu cu utât mui sim(itoi cu cât eiuu mui tineii. Fenomenul
ucestu nu-i iui, piobubil, în civilizu(iile începutouie: iui slubu
iuspândiie u unei limbi, în uluiu de lotuiele popoiu(iei cuie o
voibe¸te, înlesne¸te consideiubil uutoudmiiu(iu nu(ionulu. Cu-
iugiule tânui u tiuit în ucel uei ¸i se poute bunui cu nutuiu lui
viouie u udoptut cu exces ucel optimism ¦uvenil nu(ionulist: u¸oi
¸i comod deveneu pentiu dânsul molt ¸i gogomunie oiice eiu
nou, stiuin, ¸i mui ules de-u dieptul opus vuloiiloi iievocubile
consuciute.
Electele cele mui liivole, poute, ule ucestui optimism se pot
vedeu în cele câtevu loiletoune unde, cu utât de siguiu elegun(u,
se pun lu cule toute pioblemlele uitei. Desigui, numui în dezbuteii
de upeiitive pot li luute diept solu(ii estetice loimule cu ¨îl piinde
suu nu-l piinde`, oii ¨expiesiuneu îmbiucu oii nu îmbiucu peilect
inten(iuneu`. Dezvoltuiile umuzunte din ¦uiul ucestoi uliimu(ii
luc su upuiu loimulu cu utât mui copiluiousu cu cât este mui
impeiutiv ¸i piestigios dictutu.
Telnicu lui teutiulu este stiuvecle; cu om de teutiu, Cuiugiule
stupâneu cu viituozitute întieg piocedeul unticeloi puiu(eiii cuie,
cu o tenucitute piobubil unicu în istoiiu tutuioi loimeloi de uitu,
uu seivit su îmbiuce inten(iu diumuticu, de lu giecii vecli pânu
lu luisele lui Lubicle. Cuiugiule iubeu udânc luisu ¸i puiu(eiiu
tiudi(ionulu: lu(u de loimele cele mui simple ule comicului,
cuiiozituteu ¸i cupucituteu lui de u se umuzu nu cuno¸teuu
osteneulu, nici sutuiu(ie. ¨Soituiii su-mi uiu(i; ustu-mi tiebuie
mie.` Mult um umblut dupu ¨soituiii`, în ieinile lungi pe cuie
le-um tiuit cu dânsul; ¸i neuitutu îmi este uten(iu lui lucomu ¸i
subtilu pentiu cuiicutuiu scenicu. Cu nesu(iu se ubsoibeu în
detuliile ¦ocului; cu mui mult nesu(iu se cleltuiu pe uimu în
comentuii exubeiunte usupiu copiluiiiloi luisei ¸i ule clovniloi.
Sim(ul ¸i gustul comicului enoim ÷ lundumentul însu¸i ul telnicii
sule teutiule ÷ ie¸euu utunci lu iveulu în elementuiu eviden(u.
"$
46 Pau| Zcri|opo|
Aceustu telnicu vecle s-u potiivit bine muteiiulului comic ul
lui Cuiugiule; dui, în uluiu de comedie, conseivutismul estetic
neînduplecut nu-mi puie su-i li lost de lolos.
Monolougele ¸i upuite
*
-le din Ndpasra sunt piintie cele mui
nenoiocite electe ule teutiulismului tiudi(ionul. Cied cu nicuieii
în opeiu lui conven(iu iusullutu n-u unulut în u¸u musuiu tulentul
uitistului cu în uceustu de tot iegietubilu melodiumu. In deli-
beiuiile utât de lude ¸i molâi din monolougele Ancei, în ieplicile
suiuce de tempeiument ¸i lulse în ton ule lui Diugomii oii
Cleoigle nu se mui ullu uimu de Cuiugiule. Iui pitoiescul
nebunului, singuiu substun(u uitisticu în uceustu dispeiutu ticluiie
teutiulu, luce o liguiu supuiutoi ubsuidu, încudiutu cum este în
intiigu utât de uitiliciulu, cu evolu(iu ¸i concluziu ei exuspeiuntu
de ¦ucuiie mecunicu.
Piesupun cu uceleiu¸i înduiutnice suu lene¸e supuneii lu
piocedee uzute se dutoieuzu penibilu nulitute u episodului eiotic
de lu începutul Pdcaru|ui ¸i linulul melodiumutic ul ldc|ici dc
Pa¸re suu polemicu stiecuiutu luiu iost în câtevu ulte povestiii;
în slâi¸it diducticismul pieu gios cuie se întâlne¸te ¸i uiuieu decât
în cele câtevu lubule. Iui lubulele, desigui, cele mui ne¦ustilicubile
pioduc(ii ule lui Cuiugiule, nu le pot în(elege ducât cu simptom
extiem de tiudi(ionulism estetic întins pânu dincolo de ubsuid.
¨...Voibe?... Incup voibe?... Cum o lemeie ¸tie ulintu, cum
degetele ei delicute... Cu voibe su le spun?... Asteu se simt ¸i se
gândesc...` Si uci, lu(u cu liuzu lui de piedilec(ie, veneu u¸u de
potiivit: ¨Inclipuie¸te-(i ce sete mi-e de viu(u! ce doi îmi eiu de
tine!` Cuie cititoi, uluiu ducu nu-i de tot uliteiui, nepievenit cu
isculituiu este u lui Cuiugiule, n-ui zice cu voibele ulese uici dinti-o
puginu ¸i ¦umutute lu lel umplute sunt de stilul unui ieductoi
ouiecuie de supliment liteiui de pe viemuii, tocmit su lie liteiut
cu suptumânu oii cliui cu ceusul?... O veneiubilu dogmu de
*
Apuiteuiile.
"%
47 Pcnrru arra |ircrard
esteticu nuiutivu poiunce¸te povestitoiului su goneuscu cât poute
spie culminu(ie ¸i concluzie; iestul tiebuie iuluit cât mui scuit.
Dui cititoiul |ircrar de ustuzi ceie, din contiu, cu întieugu (esutuiu
su lie din impiesii de vulouie piopiie, inegulu numui în distiibuiieu
loi cuntitutivu; dupu cum uscultutoiul muzica| de ustuzi nu supoitu
u¸u-numitele ¨dezvoltuii` lubiicute piin umplutuii giubite, nici
¨ucompuniumente` în munieiu glituiisticu. Cuiugiule u expediut
episodul sccundum arrcm
2
în stil de iepoitu¦.
Este luciu de însemnut cu, lu Eminescu, cliui uiticolul de
guzetu u iumus cuiut de ¦uigonul ¦uinulistic ul viemii; lu Cuiugiule
electele ucestui ¦uigon uu putiuns pânu în pioduc(iu piopiiu-zis
liteiuiu. Voibiieu uceeu, pioste¸te liun(uzitu de neslâi¸i(i licen(iu(i
în diept, eiu ucum ¦umutute de veuc o puteie de cuie un Eminescu,
cu lectuiile lui excep(ionul de vuiiute ¸i de intense, ubiu puteu su
scupe. Si upoi el eiu om de singuiutute, ubsoiibit în iellec(ie ¸i
visuie; Cuiugiule uveu sociubilituteu excesivu u meiidionulului:
voibiieu lui este în totul mult mui tipicu decât u celuilult ¸i se
supuneu doui exclusiv ideulului clusicist ul coiectitudinii ubsolute.
In Pdcar, neologismul guzetuiesc ¸i uvocu(esc luce tot lelul de
pete dizgiu(iouse ¸i ubsuide în povestiie. ¨... Ce luce utâtu
scnsa(ic?... A lucut o nepomenitu scnsa(ic popu... Mitu în luinele
nouu u lucut scnsa(ic... Succcsu| co|osa| ¸i sponrancu n-a a|ccrar...
Când scuput cu totul de vcrmind l-uu îmbiucut în minteun... Popu
u lucut o c|ocvcnrd apdrarc a cauzci sa|c... Cuvântul oraroru|ui
cd¸rigasc pc asisrcn(i... Tonu| magisrra| ¸i scvcr tiebuiu su rdsroarnc
imprcsia ce prcoru| oo(inusc cu c|ocvcn(a-i scnrimcnra|d... Popu
în(elese cu inspira(ia nu tiebuie cuututu depuite...` Aceste
inteiven(ii ule povestitoiului, cu inten(ie inteipietutivu, uneoii
iionicu, pline de exces neologistic, vin cu o giotescu puiodie pe
londul seiios ¸i iuiul ul povestiiii. Aceeu¸i subiectivitute veibulu,
nuivu ¸i indiscietu ulteieuzu tonul povestiiii ¸i în ldc|ia dc Pa¸rc.
Evident, sciiitoiul umestecu povestiieu piopiiu-zisu cu iepoitu¦ul.
Electele uceste ule stilului de ¦uinul uu lost utât de tuii, încât
"&
48 Pau| Zcri|opo|
pânu ¸i în kir lanu|ca, unul din cele din uimu ¸i mui mutuie
pioduse ule uitei lui Cuiugiule, oii în liugmentul de poveste cuie-i
ultimu bucutu iumusu de lu dânsul (umândouu luciuii de lotuiâtu
inten(ie uiluicu ¸i populuiu), te love¸ti încu de modeinisme
enoime cu: ¨(duiuii) prc(ioasc¨, "crcdir¨, "cazarmd", ¨(mu gân-
desc) lu viiroru| mcu¨, ¨(cât î(i sunt de) rccunoscdror` suu cliui
un liun(uzism putent cu ucestu: ¨împuiu(ii ¸i-uu iidicut glusuiile
loi împotiivu upucutuiii lui Ro¸u-împuiut, in carc vcdcau o
umenin(uie piime¦diousu pentiu siguran(a |or`.
De lu pioceduii din vecli consuciute îi vine, cied, lui Cuiugiule
ideeu iudimentuiu de u ugiementu povestiieu cu polemici ¸i ulte
suplimente uitiliciouse, cum este puginu de iionii în cuie sunt
u¸u de inutil plusmui(i ¸i distiu¸i cei doi studen(i în ldc|ia dc
Pa¸rc; oii, în Pdcar, episoudele sutiiice, cu desuvâi¸iie puiuzituie,
cu ¦udecutoiul mituit de popu ¸i poli(uiul cuie luiu pungu popii
cuzut în le¸in, suu puiodiu (minunutu în eu însu¸i) uninutu lu
slâi¸itul scli(ei uoud |oruri.
Apucutuiu geneiulu de u însemnu pieu gios inten(iile ¸i
concluziile, de u constiui uneoii pieu logic ¸i u du tublouiiloi o
geometiie pieu vizibilu ÷ toute uceste îmi pui su lie ioude ule
uceleiu¸i înduiutnice plecuii cutie o vecle esteticu nuiv diducticu.
Cândindu-mu lu uceste negutivitu(i um sciis udineuoii cu
publicul nu-i singui vinovut ducu uitu lui Cuiugiule este ustuzi
înveclitu. Tiebuie luut seumu numui cu publicul cuie simte uceste
detulii uiâte ule opeiei este ultul, ¸i mult mui iedus decât ucel
despie ul cuiui modeinism um voibit ucolo. Singui ucestui public
iedus se udieseuzu cele ce voi spune de uici înuinte.
* * *
¨Simt enoim ¸i vud monstiuos` ÷ zice Cuiugiule în clip de
concluzie, dupu ce desciie exuspeiuieu neivousu u nop(ii în
Crand-lorc| \icroria Romdnd. Bucutu întieugu uie cuiuctei lotuiât
"'
49 Pcnrru arra |ircrard
de ieminiscen(u ucutu, ¸i cine u cunoscut uitistul se opie¸te lu
cuvintele de mui sus cu lu un deosebit semnul: ele nu sunt numui
o loimulu ocuzionulu, ci iezumu un tempeiument ¸i lumuiesc o
metodu uitisticu. In geneiul, ucest om sim(eu enoim; upuiutul
suu psilic eiu oiicând gutu su inteipieteize excesiv. Toutu
pioduc(iu lui muituiise¸te uceustu poiniie. In giuv oii în iidicol,
constiuc(iile lui pouitu semn de lundumentulu violen(u. Oiice
cuiuctei ul lui este un exces, oiice situu(ie o culminu(ie. Muniile
veibule ule peisouneloi nu sunt decât unu din puiticuluiitu(ile
tipice ule sistemului suu nutuiul. Astlel dispus ¸i îndieptut cu
deosebiie spie comic, tulentul lui u lost inevitubil consuciut
cuiicutuiii. Când u viut su uiute cu un exemplu mecunismul
uitistic, Cuiugiule numuidecât s-u dus cu gândul lu metodu specilic
cuiicutuiistu ¸i u desciis pe ¸tienguiul cuie ieduce pe domnul
piolesoi lu nusul ¸i lu iiglu lui, lucându-le utât de comice, cum
niciodutu n-uu putut li în impiesiu diiectu.
Su constu(i cu o luciuie cuie pouitu cu enoimu eviden(u
peceteu geniului cuiicutuiist ÷ exugeieuzu, este, luiu îdoiulu, de
piisos. De uceeu, piobubil, nimic nu se obiecteuzu mui des ucestui
uitist decât cu exugeieuzu. O cuiicutuiu poute li, desigui, gie¸itu,
utunci când uutoiul ugu(u liguiii detulii stiuine cuiucteiului ei
uutentic, lulsilicând imugineu piin spoiuii puiuzituie ÷ cum s-u
întâmplut cu iepublicunismul Mi(ei, pe cuie-l tot constutu cu
neostenitu sutisluc(ie publicul ciitic. Dui tiebuie o deosebitu
slubiciune de uten(ie pentiu cu su tot descopeii, în geneiul, cu o
cuiicutuiu exugeieuzu impiesiile noimule.
Cine nu piime¸te cu uitu de cuie voibim este esen(iul cuiicu-
tuiulu poute întiebu, din piincipiu, ¨ducu unele situu(ii ¸i expiesii
nu sunt exugeiute din punctul de vedeie ul cliui ieulitu(ii pe
cuie voi su o iepioducu¨ oii su iegiete ¨lipsu upioupe desuvâi¸itu
u pui(iloi mui bune ule nutuiii omene¸ti`. Dui este mui întâi de
întiebut ducu opeiu uceustu vieu su rcproducd o rca|irarc. Fiindcu
cele ce um spus implicu un iuspuns negutiv ÷ cuiicutuiu nu
#
50 Pau| Zcri|opo|
rcproducc ieulitu(i, ci le supune lu un muximum de stilizuie ÷
obiec(iile lui Muioiescu citute uici pieid oiice în(eles.
Dui, în piivin(u iupoitului constiuc(iiloi uitistice cu ¨ieulituteu`
uu spus ul(ii, voibind de Cuiugiule, luciuii cuie mi se pui cu
deosebiie stiunii. Cleieu ¨constutu` uimutoiul neu¦uns ul Nop(ii
|urrunoasc: ¨unulizu psilicu u tipuiiloi nu-i destul de udâncu...
Adâncile mi¸cuii sulle(e¸ti, cuie cuiucteiizeuzu mui ules pe om,
oii lipsesc, oii sunt lucute cu mui pu(inu muiestiie decât cuiuc-
teiizuieu tipului exteiioi.` Nici în Scrisoarca picrdurd, uduugu
Cleieu, ¨unulizu sulleteuscu u eioiloi nu-i destul de udâncu¨.
Puitut, cum cied, de uceeu¸i psilologie optimist umunituiu,
Ibiuileunu întiece, puie cu, pe Cleieu, când întieubu: ¨Ouie
Miticii, Ceoige¸tii, Piotopope¸tii n-uu nimic omenesc în ei?`
Nu-mi pot înclipui cum vedeu Cleieu, în lunteziu lui, pe Zi(u,
pe Dundunucle, pe Cutindutul oii pe cine vie(i, ¨udânci(i` piin
unulizu psilicu; ¸i deloc nu pot în(elege pânu unde ¸i cum vieu
Ibiuileunu su li lost întinse biogiuliile liguiiloi din cuie ¸i-u
constiuit Cuiugiule tublouiile. Mu gândesc ducu umândoi uce¸ti
inteipie(i sociologi, în uigumentuieu loi, udmit cu ucele liguii
¨udâncite` ¸i completute dupu doiin(u ciiticii uimeuzu su lie
întiebuin(ute de acc|a¸i uitist, în acc|ca¸i lunc(iuni estetice? Dui
u¸u cevu nu se poute. Ducu udânce¸ti psilicul lui Spiiidon suu ul
Didinei ¸i ceicetezi cu luigu simputie umunituiu luptele ¸i
întâmpluiile doumnei Mi(u Ceoigescu în uluiu de excuisiuneu
de lu Sinuiu, supiimi piesu, scli(u ¸i pe uitistul Cuiugiule ¸i
imuginezi ultcevu în loc.
Ce? Tot u¸u ui puteu su întiebi ce mutiu voi luce în biseiicu
suu pe putul de mouite (uiunul ucestu cuie vuisu dupu be(ie, în
tubloul olundez pe cuie-l um ucum dinuinteu ocliloi, suu luns-
quenetul cuie, în giuvuiu de ulutuii, tulbuiu din toutu inimu
lustele unei buigleze vesele. In evul mediu se zugiuveu uneoii
în ucelu¸i cudiu o liguiu în situu(ii diveise, dupu vâistu, ocupu(ii
¸i utitudini; poute cu pioceduieu uceustu iuspunde consecvent
#
51 Pcnrru arra |ircrard
ceiin(eloi de uitu instiuctivu ¸i moiulizutouie cuie se uscund în
obiec(iile cu upuien(u psilologicu ule celoi doi liteiu(i cu cuie
mu ceit uici. Peispectivu desclisu de usemeneu postulute este
luoticu, cum neupuiut tiebuie su se întâmple când înceici su
compuii un luciu empiiic deteiminut ÷ uici: opeiu în toute
detuliile pozitive ule stiuctuiii sule ÷ cu ceeu ce ucest luciu nu
este. Intiepiindeieu e luiu cuput posibil. De lu sulounele uilisen-
timentulului Dideiot pânu mui deunuzi, eiu obi¸nuit su imuginezi,
duios oii putetic, biogiuliu liguiiloi, su dezvol(i consideiu(ii
istoiice ¸i poetice usupiu peisu¦eloi. Cu cât s-uu depiins oumenii
u deosebi mui limpede uitu ¸i impiesiu specilic esteticu de ulte
complexe psilice, cu utât s-u vuzut mui clui cuiucteiul iudimentui
¸i bogut în conluzie ul ucestoi exeici(ii moiulo-liteiuie.
Negie¸it, oiice sciieie este un pietext nesecut de usociu(ii:
cele câtevu mii de cuvinte cuie o loimeuzu le poute liecuie cititoi
întiebuin(u ustlel. Cuvintele sunt ni¸te impeiutive pe cuie, cu
în(elegeieu ¸i lunteziu lui, liecuie le executu diveis. Exploutuieu
unui piodus uitistic cu izvoi pentiu istoiiu sociulu este nediscu-
tubil legitimu. Dui pentiu bunu ieu¸itu însu¸i u unei usemeneu
întiebuin(uii istoiice, tiebuie mui întâi deteiminutu stiuctuiu
specilicu u luciuiii ¸i, din uceustu, lelul de obligu(ii intelectuule
contiuctute de uitist piin sistemul de loime pe cuie ni-l oleiu.
Se puie cu în lu(u opeieloi de uitu usociu(iile cele mui
lutuiulnice nuvulesc cu o giubu singuluiu, cu ¸i cum minteu cuutu
cu toutu puteieu pietexte pentiu u scupu de utitudineu specilic
esteticu. Vuloiile estetice sunt cele din uimu dileien(iute în
con¸tiin(u civilizutu; uceustu dileien(ieie este udeseu nestubilu,
¸i uitu-i lesne conlundutu cu tot lelul de pietinse iude ule ei.
* * *
Cuiicutuiu în opeiu lui Cuiugiule este îndeob¸te eminent
umuzuntu. Cuiugiule u lost un demon ul veseliei. Cleieu puie su
#
52 Pau| Zcri|opo|
li sim(it uceustu, când îl ucuzu cu iâde cu poltu. Se în(elege cu
ucest neobosit moiulist poine¸te de uici numuidecât un plun
pentiu un Cuiugiule cum ui li tiebuit su lie: su simtu umuiuciune,
su se ievolte, su iâdu cu udâncu seiiozitute; ¸i uiutu cu ucest
uutoi u lost cum nu tiebuiu su lie, pentiu cu n-uveu ¨ideulul
tiebuincios`. Cleieu eiu louite tânui când gândeu ucesteu; în
unii lui de plinu mutuiitute se elibeiuse, desigui, de multe din
oitodoxismele inutile ¸i nuive ule tineie(ii. Dui citutul din uimu
ilustieuzu stiulucit electele ciudute ule inteipietuiii liteiuie piin
usociu(ii ubsolut moiulistice, ¸i tiebuiu su-l uduug celoilulte pentiu
completuieu scuitului meu ieleiut usupiu ucestei metode. Si uici
discipolul u¦unge mult mui depuite decât învu(utoiul: din toutu
pioduc(iu lui Cuiugiule, Ibiuileunu scoute cu lotuiâie inloimu(iu
cu sciiitoiul tiebuie su li lost un om louite iuu, nesim(itoi cliui
lu diugulu¸iile neustâmpuiute ule celoi mui inocen(i copii, ¸i cu
piigoneu cliui cu(eii când îi bunuiu cu nu (in, piin educu(ie ¸i din
tot sulletul, de puitidul conseivutoi.
Astuzi, în lu(u opeiei ispiuvite, doui spiiite pieu zelos politice
mui peiclizi(ioneuzu poute dupu inten(ii de puitid. Ruoul ¸i ¨le
Ceneiul Ciegoiuclko`, Cuduiuii, Edgui Bostunduki, Stusucle
Punuiutopolu ¸i tot neumul nu sunt însemnu(i piin culouie de
puitid; doui despie cele douu giupe de lu început u¸ zice cu sunt
conseivutouie. Dui uveu culouie de puitid Cuvidi, contempoiunul
lui Zibul ¸i ul popii Ni(u? Si de unde-i sigui cu puitidul cucounei
Joi(iclii nu-i conseivutoi? Agumi(u cel pu(in este cutegoiic
¨iumânu impui(iul!`; ¸i-i luciu însemnut cu ucest tiiumlutoi
cumuleuzu supeiioi culitu(ile lui Cu(uvencu cu ule lui Fuiluiide.
Dundunucle este o concluzie de geniu. Cuiugiule povesteu udeseu
în ce tiudu de nedumeiiie îl (inuse lungu vieme contiustul dintie
cele douu eminen(e: Fuiluiide-Cu(uvencu, ¸i ce violentu sutisluc(ie
l-u cupiins când i-u izbucnit în minte solu(iu stiulucitouie u liguiii
culminunte.
Su lusum dui puitidele: ¨muteiiulul este ul nu(iunii!`
#!
53 Pcnrru arra |ircrard
¨Nu(iuneu` nu-i popoiul iomânesc, ci uceu societute oiu¸e-
neuscu cuie se uliimu puitutouie u unei con¸tiin(e de cultuiu
nouu, indileient de culituteu ei iudimentuiu oii nu. Aceustu
nu(iune este de cuiuctei lotuiât meiidionul, ¸i piin uceustu eu u
lost un excelent stimul pentiu instinctul cuiicutuiist ¸i veivu veselu
u lui Cuiugiule. Intie upucutuiu uitistului ¸i cuiucteiele cele mui
vudite ule societu(ii în cuie u luciut s-u stubilit o leiicitu coluboiuie.
Vioiciuneu sudicu este un ieuctiv eneigic, cuie luce su upuiu
iidicolele în loime cu deosebiie tuii. Piostiu cuie stu lutentu înti-o
musu umunu noidicu, llegmuticu, tucutu, se degu¦euzu viu ¸i
coloiut în locul exubeiun(ei meiidionule. Oiice iomân cuie u
tiuit mui lungu vieme în mi¦locul vieunui neum noidic u tiebuit
su constute uceustu deosebiie. Inti-o societute meiidionulu uten(iu
î(i este numuidecât lovitu de numuiul mutieloi excesiv uccentuute,
lu psilic, în utitudini ¸i costum, mutie cuie neupuiut piovoucu
inten(iu cuiicutuiistu. Vunituteu, puteinic munilestutu lu to(i
sudicii, u lost, ¸i este încu, lu noi, consideiubil spoiitu piin
ucceleiuieu unoimulu u stiumutuiii indiviziloi dinti-o sleiu sociulu
înti-ultu pieu depuitutu. Si tiebuie umintit cu usemeneu stiumutuii
n-uu lost numui înuuntiul societu(ii, ci uceustu societute, în totul,
u lucut sultul violent, lumeu uceustu în întiegul ei u tiebuit su lie
o puivenitu lu(u de cultuiu euiopeunu spie cuie u lost în scuit
uiuncutu. Când Cu(uvencu (ipu: ¨Nu voi su ¸tiu de Euiopu; eu
¸tiu numui de Româniu meu` ÷ el nu uiuncu numui o lipeibolu
demugogic-putiioticu, ci iezumu, giosolun, dui udevuiut, stuii
sentimentule cuie ciiculuu, mui bine oii mui slub uscunse, piin
sulletele multoi buibu(i eminen(i ui (uiii, indileient de cultuiu
suu culouieu loi politicu. Cu utât mui iiitutu tiebuiu su lie vunituteu
sociulu ¸i nu(ionulu, cu utât mui bogutu iecoltu de comic în lumeu
uceustu silitu lu uduptuii multiple ¸i iepezi, expusu, piin uimuie,
lu toute stânguciile lutule ucestoi uduptuii.
Din muteiiulul ucestu, piegutit cum eiu de necesitu(ile istoiice,
#"
54 Pau| Zcri|opo|
s-uu impus cu deosebiie geniului cuiicutuiist ucele cuie nutuiul
eiuu mui gios uccentuute. Potiivit piedilec(iiloi sule pentiu vecli
metode diumutice oii nuiutive, Cuiugiule u dut udeseoii liguiiloi
lui mecunism de muiionete, dui excep(ionulu lui cupucitute de
obseivuie le-u lucut su lie pupu¸i de cuiuctei, dotute, piinti-o
stiictu îngii¦iie uitisticu, cu o minunutu puteie de exuctu evocuie.
Comicul ucestoi liguii este iminent vesel. Si în uceustu piivin(u
tempeiumentul uitistului u lost speciul luvoiizut de unume culitu(i
ule modeleloi.
Lumeu uceustu, de cuie se îngiozesc utâtu ¦udecutoiii moiu-
lice¸ti ui lui Cuiugiule, îmi puie mie cu se deosebe¸te piinti-o
vustu lipsu de peiveisitute. Voibesc de modelele ieule, nu de
piepuiutele uitistului. In societuteu nouu iomâneuscu ticulo¸iile
de oiice lel pouitu upioupe constunt semnul inocen(ei; uce¸ti
oumeni luc iuu luiu su pucutuiuscu. Peiveisituteu, viciul udevuiut
¸i tiugic nu sunt cu putin(u decât ucolo unde, piinti-o îndelungutu
¸i piolundu constiângeie moiulu ¸i ieligiousu, s-uu putut loimu
ucele duplicitu(i ¸i conllicte din cuie se nu¸te cuno¸tin(u complicutu
u binelui ¸i iuului moiul. O lume cuie su lie mui ignoiuntu în
uceustu ¸tiin(u decât lumeu în mi¦locul cuieiu u cieut uitistul
Cuiugiule ui li, cied, gieu de gusit în tot cupiinsul societu(iloi
istoiice. Ace¸ti iomâni oiu¸eni îmi pui deopotiivu de cundizi, în
bine oii în iuu. De uceeu teutiul noidic, poute cel mui specilic
extiuct uitistic din toituiile intime întie(inute piin veucuii de
conlesionulul cutolic ¸i upoi de moiulu piotestuntu, se piezintu
obi¸nuit cu o esen(iulu ¸i uneoii giotescu lulsitute pe scenu
iomâneusu, în ¦ocul cundiziloi no¸tii uctoii; pentiu dân¸ii
cupiinsele sullete¸ti pe cuie se buzeuzu ucel teutiu nu pot su lie
decât o cimilituiu indileientu.
A¸u pot în(elege de ce liguiile lui Cuiugiule sunt utât de iudicul
umuzunte, ¸i cu ucest uitist utât de sigui s-u leiit su ¨udânceuscu¨
psilologiu peisouneloi dupu loimule luute de uiuieu.
##
55 Pcnrru arra |ircrard
* * *
Un sentimentulism gios umllu liteiutuiu cuie se lubiicu în
¦uiul lui Cuiugiule. In câtevu puiodii, cuie ui puteu seivi minunut
pentiu educu(iu stilisticu în ¸coli, muestiul cuiicutuiist u piepuiut
¸i demonstiut uceustu munieiu cu luminousu exuctitute. De douu
secole sentimentulismul este buzu ceu mui comunu u esteticii
mu¦oiituie. Acum în uimu um uvut opeiete umunituie, cu gieve
¸i conllicte de inteiesuntu psilologie, cuie piocuiu miciloi
iepoiteii ¸i voiu¦oiiloi de comei( momente de neuitutu înul(uie
sulleteuscu. Dui metodu sentimentulu uie electe mult mui subtile,
cuie se stiecouiu în pioduc(iu uitisticu sub loime vuiiute, nu
totdeuunu u¸oi de identilicut.
Este o constutuie de tot comunu cu în speciul oumeni de cel
mui uspiu piucticism, de lu diiectoiul de buncu, cu elegun(u lui
mui mult oii mui pu(in uutenticu, pânu lu câiciumuiul piousput
milionui, udoiu cu ubsolutu necesitute iomun(u, ciomolitogiuliu
¸i diumu, udicu lilmul pe motivele cele mui geneiouse, cu liguiile
cele mui tiunduliiii posibile. Oiigineu istoiicu suu motivele
psilologice ule lenomenului nu mu inteieseuzu ucum; n-um
nevoie de usemeneu elemente pentiu cu su constut uimutoiul
elect: uliimuieu gustuiiloi sentimentule este un mi¦loc simplu ¸i
popului, pentiu u piezentu celoilul(i o idee louite luvoiubilu
despie piopiiu tu peisounu. Acest mi¦loc seive¸te deopotiivu
uutoiiloi ¸i consumutoiiloi liteiutuiii coiespunzutouie. De uceeu
este cu deosebiie impiudent pentiu un pioducutoi de uitu su
ienun(e cu totul lu ingiediente sentimentule. Piime¦diu este utât
de muie, încât cliui un udmiiutoi udevuiut ¸i piiceput l-u decluiut
pe Cuiugiule om iuu; ¸i luptul s-u întâmplut în cupiinsul unei
seiiouse unulize istoiice. Ce lel se ¦udecu în sleie piolune, ¸i din
ce în ce mui piolune, se poute înclipui îndutu ¸i u¸oi constutu.
Piin eliminuieu sentimentulismului, Cuiugiule ¸i-u usiguiut un
cupitul solid de untiputie, uneoii decluiutu, mui udeseu muscutu;
#$
56 Pau| Zcri|opo|
¸i câteodutu e o distiuctivu opeiu(ie su suipiinzi vuiietu(ile ucestei
untiputii.
Povesteu lui Cunu(u, cutustiolu cusieiului Anglelucle, tubloul
de câiciumu în u|rima cmisiunc îmi pui cele mui cutegoiice cuzuii
în cuie se poute vedeu lelul cum se puze¸te Cuiugiule, cu sim(ul
lui uitistic leim ¸i cuiut, de oiice ubuteie sentimentulu, tocmui
în situu(ii pe cuie debitun(ii de liteiutuiu geneiousu le-ui nuclui
inevitubil în siiopuii de coletuiie subuibunu.
Intâmpluiile buiutului Cunu(u sunt tiiste ¸i umuie, inimu
bunicui este, liie¸te, plinu de duiousu duieie pentiu nepotul cuie,
tocmui în noupteu când împline¸te tieispiezece uni, butut ¸i
degeiut, plânge pe muigineu luzii ¸i se ¸teige cu cuciulu lu ocli;
slâi¸itul lui neneu Anglelucle este o tiugedie stiunie ¸i exus-
peiuntu, iui giupul cei¸etoiiloi, utât de semnilicutiv împlinit cu
upuii(iu popii, el însu¸i un tip deosebit de cei¸etoi ul oiu¸eloi
noustie, este o cudiu stiâns umplutu cu mizeiie concentiutu. Toute
uceste ¨subiecte` sunt o colec(ie uleusu de pietexte pentiu
dezvoltuii duiouse ¸i comentuiii emo(ionute; cu utât mui tuie se
vede, în tiutuieu pe cuie le-u dut-o Cuiugiule, iespectul stiict ¸i
consecvent, sim(ul delicut ul uitistului pentiu obligu(iile pe cuie
le-u luut lu(u de uten(iu ¸i lunteziu cititoiului.
Aceste obligu(ii uutoiul le executu de obicei diumutic ¸i
pitoiesc, douu elemente cuie, împieunu cu lundumentulu lui
poiniie cuiicutuiistu, loimeuzu temeliu metodei sule uitistice.
Actul ul tieileu din Scrisoarca picrdurd Cuiugiule îl condumnu cu
o gie¸eulu ce, de lutâiul pitoiescului, stiicu meisul diumei puie,
¦udecutu unde se uiutu iuiu¸i iespectul vecli ul omului cutie
dogmu clusicistu, cuie piesciie diume geometiice cu ucceleiuie
ubsolutu u intiigii. Dui usemeneu simputii teoietice sunt luiu
puteie lu(u cu necesitu(ile inteine ule tulentului, cu ¸i lu(u cu
cele istoiice. De douu secole upioupe u¸u-numitul pitoiesc u u¦uns
din ce în ce mui constitutiv în toutu uitu; iui Cuiugiule piin nutuiu
u lost condumnut lu obseivuieu detuliului plustic. Si upoi, el vedeu
#%
57 Pcnrru arra |ircrard
scenic, piin uimuie cu utât mui inevitubil plustic, liindcu uceu
viziune u lui eiu doui modeinu, ¸i nu clusicistu, cu voiu oii luiu
voiu lui. Dovezi imediut izbitouie despie uceustu vedeie plustic
scenicu: uluceieu cu spi(eiul povestitu de Ioiducle, iupoitul lui
Cli(u despie întiuniieu de lu Cu(uvencu, întâmpluieu lui Jupân
Dumitiucle cu umplouiutul Ricu ÷ toute muituiisesc o insisten(u
pitoieuscu, ce nu puie comunu în teutiu. Tiebuin(u însu¸i de u
începe dezvoltuieu diumuticu piin usemeneu concentiuie de ieliel
¸i culouie nuiutivu este simptomuticu: Cuiugiule constiuiu nutuiul
din vuloii peiceptuule, cu tip eminent estetic.
Cu viemeu, ielielul ¸i culouieu s-uu uccentuut tot mui mult în
uitu povestitoiului. Dezvoltuieu uceustu este cu deosebiie vizibilu
în puginile de poveste, cele din uimu iumuse de lu dânsul: uici
numui tonul exteiioi este întiucâtvu ucel obi¸nuit în pove¸tile
populuie, iui stiuctuiu sclemuticu esen(iulu stilului ucestoiu este
înlocuitu cu detulii de iomun istoiic ¸i luntustic. Mui pu(in
uccentuutu, dui tot utât de incontestubilu se uiutu pioceduieu
plustic scenicu cliui în Povcsrca mui vecle u celoi tiei lecioii de
împuiut îndiugosti(i de soiu loi de sullet: dui în uceustu scuitu
istoiie inteieseuzu mult mui tuie tonul lumoiistic cu cuie e
înveselit motivul popului.
Fuiu îndoiulu, lumoiul piimeuzu cu mi¦loc pentiu u lixu ¸i
men(ine distun(u esteticu. Metodu upuie clui în lelul cum se
u¸euzu ¸i se îmbinu umununtele posomoiâte oii ¦ulnice în sclemu
upioupe cuiicutuiulu u souitei ¸i cuiucteiului lui Cunu(u. Mui
complexu este pioceduieu în cuzul lui neneu Anglelucle. Oiice
eventuule pietexte de sentimentulitu(i sunt pievenite ¸i opiite
întie violen(ele utât de ¦udiciouse ule cusieiului, cuie de lu început
duu întiegului tublou un ton delinitiv seiios ¸i buibutesc, ¸i
upuii(iu, în cliui inimu diumei, u cumuiudului în(epenit pe scuunul
culenelei în puioxismul be(iei, umestecând muniuc zuluiul în
ceu¸cu cu culeu. Piin uceustu liguiu de diveisiune se opie¸te cu
muiustiu buguie de seumu oiice oiientuie uniluteiulu u inteiesului,
#&
58 Pau| Zcri|opo|
¸i uten(iu este lixutu în eclilibiul specilic contemplutiv.
Deosebit întie toute compozi(iile ucestui uitist este ucoidul
de tonuii poetice ¸i luntustice cu un comic piin excelen(u
¸tienguiesc în Ca|u| uracu|ui. Aici contiustele, giudu(iile, modu-
luiile sunt de o viituozitute unicu cliui lu ucest devotut ul îngii¦iiii
uitistice. In lini¸teu somnoiousu u tubloului de seuiu se poine¸te
diulogul viu în cuie liecuie ieplicu este esen(u de exuctitute
lumoiisticu. Bubu e mui întâi iscoditouie ¸i plinu de uten(ie
muteinu cutie buiutul diume(. Piinti-o sclimbuie diubolic
suipiinzutouie u tonului, scenu se luce giotesc eioticu. Tieceieu
întie uceste uccente u¸u de violent opuse este supeiioi ieulizutu
piin scenu cu somnul buiutului: cu mânu blându ¸i cuiiousu bubu
descopeiu unul dupu ultul utiibutele de sutii tânui ule udoi-
mitului. Apoi, nouu sclimbuie de ton ¸i peispectivu: bubu se
pieluce în zânu; peiecleu but¦ocoiitoi giotescu luce loc unui
giup eiotic în toutu stiuluciieu piestigiousu u tineie(ii. Lu uimu,
cântecul bubei cei¸etouie iui începe; dui ucum, dupu ce s-uu
dezvelit comoiile ¸i luimecele sule diuvole¸ti, milogeulu ei pelticu
uie o suipiinzutouie ¸i misteiiousu iezonun(u: lu început simplu
lumoiisticu, liguiu se uiutu ucum înti-un ucoid în cuie iusunu
cu stiuniu luimec umintiieu liumuse(iloi ei luntustice, înclisu în
comicuiiu vicleunu de lu început. Motivul ucestu u lost tiutut de
Cogol înti-o poveste louite lungu. Compuiu(iile liteiuie sunt
udeseu o pioustu ¸i steuipu ocupu(ie; pentiu Ca|u| uracu|ui
povestiieu lui Cogol ui puteu cel pu(in su uiute complet ¸i
elementui cum se munilestu în stilul nuiutiv un tulent lundumentul
diumutic cu ul lui Cuiugiule, ¸i cu Cogol este, piobubil, unul din
cei mui înce(i povestitoii întie ucei ce mui pot li citi(i ustuzi luiu
pieu muie neiubduie.
Foimu voibiiii în Cuiugiule este cu deosebiie dictutu de
oiientuieu diumuticu u lunteziei sule: scuitimeu lui mult citutu,
cu ieplicile indicute udeseu numui piin puuze, exclumu(ii oii
întiebuii ucumulute, este iezultutul exuspeiut ul unei viziuni
#'
59 Pcnrru arra |ircrard
inteine extiem de vii. Aitistul nu ¸tie cum su scupe de voibu, cu
su-¸i uiute cât mui diiect liguiile cuie deboideuzu înceteneulu ¸i
uscuciuneu ubstiuctu u cuvântului.
Nuscutu din ustlel de poiniii ¸i loimutu cu ucest sistem de
pioceduii estetice, cuie toute se îndieuptu spie detuliu conciet ¸i
sunt menite su u¦ungu lu ieliel ¸i culouie, opeiu uceustu tiebuiu
su lie esen(iul vuiiutu. Nici pentiu comedii nu mi se puie dieuptu
obseivu(iu lui Muioiescu, cuie voibe¸te de ¨ouiecuie monotonie`
u liguiiloi. Numui ducu iidici upuien(ele vii lu delini(ii ¸i scleme,
¸i constu(i, de exemplu, cu în toute tiei piesele se guse¸te uceeu¸i
tieime: buibut÷so(ie÷umunt, po(i voibi de monotonie. In lelul
ucestu însu toutu uitu se poute monotonizu în câtevu duzini de
liguii ¸i situu(ii. Este o gie¸eulu tipic lilozolicu cu cuie ne întâlnim
uici, cu ¸i în luudu udusu de ucelu¸i ciitic lilozol ldc|ici dc Pa¸rc,
când sciie cu Zibul nu-i un oviei ouiecuie, ci ovrcimca, ¸i uliimu
eneigic cu uici stu vulouieu esteticu u liguiii. Este explicubil cu
lilozolul su simtu o deosebitu sutisluc(ie când poute clusu impie-
siile dupu specii; dui u scoute din ucest sentiment, piopiiu unui
unume tip intelectuul, noime estetice geneiule uiutu numui
peiplexituteu spiiitului ubstiuct lu(u cu iiu(ionulul specilic
loimeloi uutentic estetice, cuie nu se nusc din delini(ii, nu tind
lu concluzii, n-uu nici un în(eles conceptuul.
* * *
In pioiectul de comedie iumus de lu Cuiugiule se ullu scli(utu
o peisounu louite eleguntu, cuie se nume¸te Pu|coéric. Este, ce-i
dieptul, liicu lui Cliiiuc, lostul te¦gletui ul lui Dumitiucle Titiicu
÷ dui: uutomobil, Rivieiu, iullie-pupieis, guiden-puities... Cu
ieituieu cititoiului, uduug eu lu notele dute de uutoi încu unu:
¦udecând cu de un sleit de secol societuteu bucuie¸teunu este
compuct loimutu din cunoscutoii lotuiâ(i ¸i consumutoii lebiili
de pictuiu, pot li sigui cu uceu peisounu udoiu ¸i cumpuiu tublouii
$
60 Pau| Zcri|opo|
luiu pieget. Mui ules eu negie¸it tiebuie su ¸tie, liindcu de utâteu
oii u citit în liun(uze¸te cu tublouiile olundeze sunt opeie de
uitu supeiiouie, oiicât de tiiviule oii biutule ui li motivele în
uceste luciuii, u cuioi vulouie este, de ultlel, delinitiv guiuntutu
piin pie(ul loi pe piu(u lumii. In slâi¸it, uceustu dumu cunou¸te
peilect piincipiul cu udevuiutu puteie u tulentului uitistic se uiutu
tocmui piin uceeu cu învinge ¸i dominu oiice subiect. Cu nici un
clip însu nu cied cu um puteu-o înduplecu su uplice uceste idei
estetice luigi luciuiiloi lui Cuiugiule; un iesoit tuinic ¸i delicut o
opie¸te stiict su stiumute piincipiul de lu Amsteidumul secolului
ul XVII-leu lu Bucuie¸tiul de lu unii 1880 ¸i uimutoiii.
Peisoune mui putin cultivute decât Pulcleiie ieluzu totul su
numeuscu esteticu o imugine ouiecuie, liteiuiu oii liguiutivu, ducu
nu înclipuie¸te siluete de o unumitu elegun(u; pentiu uceste
peisoune, estetic, neupuiut, însemneuzu bineciescut, oii cuvântul
n-uie nici un în(eles. Vizuulituteu ¸i-o cultivu zelos uceustu clusu
de oumeni cu numeie din lcmina ¸i din la vic au grand air
3
.
Asemeneu public este, ducu se poute, ¸i mui neînduplecut decât
Pulcleiie, lu(u cu tuidivitu(ile lui Cuiugiule. Rumân dui su se
bucuie, în clip demn ¸i udecvut, de opeiele ucestuiu, numui ucei
ce din udâncu poiniie nutuiulu le voi uplicu piincipiul pe cuie
liicu lui Cliiiuc îl cunou¸te bine din liun(uze¸te, dui numui cu
exclusivu uplicu(ie lu mue¸tiii olundezi. Pentiu un uutoi iomân
uceustu înseumnu dezustiu ubsolut.
POEZIE FILOZOFICA
Cu pu(ine ceusuii înuinte de u muii, iegietutul Punuit Ceinu,
poetul, îmi iepetu umuiât voibu uceustu u lui Titu Muioiesu: in
dcr Pocsic isr dcr Ccdan|c cin vcr||ucnrcs uing
4
... Fumiliuiu ¸i
senten(iousu, liuzu nem(euscu o uuzise el odiniouiu sunând
indulgent ¸i iece, cu o sentin(u ce-i eiu cu totul neu¸teptutu; ¸i în
$
61 Pcnrru arra |ircrard
lucidituteu exugeiutu u liiguiiloi celoi din uimu Ceinu ¸i-o
uminteu clinuit încu de neustâmpuiul suipiindeiii umuie cuie-l
lovise cu uni în uimu ÷ o impiesie ce puieu cu niciodutu nu
încetuse de u-i li uctuulu.
A lost o întâmpluie lumentubilu ¸i ciudutu.
Ceinu ie¸ise în lume, cu veisuiile lui entuziuste ¸i oneste, înti-o
vieme de muie lieibeie cultuiulu, când oumeni ¸i giupuii liteiuie
se buteuu cu o upiindeie în cuie se ieînnoiuu timpii celui dintâi
¸i celui mui simplu nu(ionulism liteiui iomân. Tiebuiuu gloiii
liteiuie nouu ¸i muii, cu oiice pie(. Atunci munilestuii de tulente
cât de pu(in convenubile eiuu înul(ute lipeibolic lu iung de
lenomene epocule; ciitici ¸i ¸coli se sludeuu de lu descopeiiieu
loi suu î¸i luceuu din ele uime pentiu vu¦nicele loi emulu(ii,
onoiubile, dui putimu¸e.
S-ui puieu cu, o clipu, însu¸i minunut cumpunitul Muioiescu
u gie¸it lu lel, de¸i nu în uceeu¸i musuiu cu ceilul(i, în piivin(u lui
Ceinu. Peste pu(in, ugeiul ¸i iecele om u tiebuit su se ieguseuscu
pe sine, ¸i utunci, neupuiut, de lu el u venit voibu cuie tiebuiu: in
dcr Pocsic isr dcr Ccdan|c cin vcr||ucnrcs uing!... Aceustu, desigui,
însemneuzu nu doui cu gândiieu ubstiuctu nu poute li, cu ¸i oiice
ult cupiins intelectuul, muteiiul de uitu liteiuiu, ci numui cu lelul
ucelu de gândiie u¦unge mui lesne tiiunic decât un ultul, ¸i
impeiios du lu o puite uitu, socotind cu o înul(u deosebit piin
piestigiul pompos ul lilozoliei suu ul ieligiei.
In Ceimuniu, Ceinu gusise o liunu lipeitioliuntu pentiu
uceustu pie¦udecutu u unei estetici specilic neuitistice. Liteiutuiu
clusicu ¸i postclusicu u nem(iloi e îmbibutu de ¨poezie` lilozolicu,
¸i usupiu ucestui soi de poezie ei uu ¸i teoietizut din bel¸ug.
¨Ccdan|cn|yri|` e teimenul în cuie se iezumu simptomutic uceustu
piedilec(ie suu slubiciune liteiuiu; cuvântul ¸i ideeu uu dut titlu
¸i cupiins tezei de doctoi u lui Ceinu. De multe oii mi se plângeu
el cu studiile ucesteu îl ubuteuu de lu poczic pânu lu completu
izoluie de dânsu. Cied mui degiubu cu desluceieu lui de poezie
$
62 Pau| Zcri|opo|
eiu un pioces lutul. Poeziu lui nu lusese decât piodusul ucelui
liecvent entuziusm tineiesc din cuie se nusc utâteu diletuntisme
seiiouse, ce nu se pot iezolvu decât în decep(ii. Tiiste(ile ¸i
nelini¸tile lui nu eiuu decât semnul unei dezoigunizuii cuie
începeu utunci su i se deslu¸euscu. O împie¦uiuie ugiuvuntu pentiu
ucest (uiun, utât de de¸tept, inimos ¸i cuiut lu sullet, u lost cu
vunitu(ile cuiiouse, de ultlel nuive ¸i ele, ule unoi tâigove(i în
ceuitu muie pe gloiie cultuiulu, l-uu culundut cu exugeiuie în
uceu tineieuscu umugiie.
* * *
Poeziu lilozolicu iepiezintu încu pentiu mul(i cuituiuii,
îndeosebi pentiu oumenii de ¸coulu, vulouieu liteiuiu ceu mui
înultu. Acest lel de poezie este seiios, ¸i supeiioi instiuctiv; ¸i
louite mul(i pioluni de tot lelul sunt totdeuunu gutu su pioleseze,
când vine voibu de liteiutuiu, evluviu lilozolicu u oumeniloi de
¸coulu. Fuiu îndoiulu, nu mui sunt numeio¸i cei în stuie su
pieconizeze ugiicultuiu suu zootelnie în veisuii ¸i cu stil liguiut;
însu nici ucest gust cliui nu u pieiit pânu în zilele noustie.
In 191S s-u piemiut nu ¸tiu cu ce piemiu un poem ul lizio-
logului Cluiles Riclet în onouieu lui Pusteui, ¸i ucolo se guse¸te
poezie de lelul ucestu:
¨Comme un luuve ussoupli sous lu muin du dompteui,
Le miciobe leioce obeit á Pusteui.
O nutuie, o splendeui! Il piotege, il vuccine:
Ce mul, c'est le cluibon, et ses cuuses: un bucille`
S
.
Aceste sunt totu¸i iuiitu(i, suu iumân tuinuite, cu opuii liteiuie
ule mediciloi, ingineiiloi suu mugistiu(iloi tiecu(i lu pensie, piin
uilivele uteneeloi de piovincie.
In viemuiile vecli de tot ule cultuiii euiopene, pe când încu
nu se lumuiiseiu domeniile vie(ii intelectuule, î¸i sciiuu oumenii
$!
63 Pcnrru arra |ircrard
lilozoliu, udicu ¸tiin(u loi de pe utunci, în veisuii. Dui uceu lilozolie
eiu în bunu puite mitologicu; stilul ei eiu esen(iul ¸i nutuiul poetic,
pentiu cu gândiieu de-ubiu cuutu su se deslucu de imugine. Incu
de pe viemeu lui Aiistotel însu uceustu stuie de luciuii tiebuie su
li lost, pentiu unii oumeni învu(u(i cel pu(in, de mult tiecutu.
Filozolul ucestu, unul din întemeietoiii ¸tiin(ei ¸i cieutoi ul
piopiiului stil ¸tiin(ilic, ciiticu ustlel conluziu pe cuie o luceuu
piolunii în întiebuin(uieu cuvântului pocr: ¨udevuiut cu pe ucei
ce tiuteuzu în veisuii vieo puite din medicinu suu din lizicu lumeu
îi nume¸te poe(i; dui Homei ¸i Empedocles nu uu nimic comun
decât veisilicu(iu; de uceeu e diept su-l numim pe cel dintâi poet,
pe ul doileu nutuiulist mui degiubu decât poet`. Iui putiu secole
mui tâiziu, Plutuil ieluzu poemului lilozolic ul lui Puimenides
culituteu poeticu, liindcu, zice el, poezie luiu ¨mituii` nu se poute.
Si ¨mituii` tiuducem ustuzi potiivit cu ¨imugini`. Insu diductismul
liteiui nu u încetut utunci; depuite de ustu!
Cleiicii din evul mediu, umuni¸tii ¸i neoclusicismul din veucu-
iile uimutouie Renu¸teiii uu lost stupâni(i de ideeu cu poeziu
este un lel de ¸tiin(u ÷ o discipinu ucudemicu ¸i un me¸te¸ug
cuituiuiesc. Pentiu toute ucele viemi poeziu diducticu eiu un
gen liteiui de o culitute supeiiouiu, mui cu seumu ducu eiu sciisu
în lutine¸te.
Romuntismul u iustuinut multe din ciedin(ele neoclusice, însu
pe poet l-u pioclumut piolet ¸i mug; ¸i piin uceustu el u dut
numui o loimulu nouu diductismului mo¸tenit din vecli.
Puinusienii ¸i nutuiuli¸tii, îmbutu(i de splendouieu ¸tiin(eloi
în secolul XIX, uu piimit în esteticu loi dogmu ¨udevuiului`, u
iigoiii ¸tiin(ilice; s-uu socotit udicu mugi ¸tiin(ilici, ¸i unii dintie
dân¸ii uu în(epenit înti-o utitudine solemnu de luminutoii ui
museloi, de umunituii pozitivi¸ti, incuinuie nouu ¸i cuiiousu u
cleiiciloi cuituiuii de ultudutu; de¸i pe de ultu puite ¸i puinusienii
¸i nutuiuli¸tii cliui pieguteuu eneigic emuncipuieu uitei de toute
veclile ei tutele. Incu nu demult, seuibudul dulovnic ul sulouneloi
$"
64 Pau| Zcri|opo|
puiiziene de ucum putiuzeci de uni, Puul Bouiget, cuie cumulu o
esteticu de coi||cur-conlident cu unu de piolesoi de psilologie,
¦udecu poeziu cu lilozlicu uspiime: ¨în lu(u poe(iloi, u celoi mui
tineii dintie ei cliui, se pune întiebuieu: cum ¦udecu ei ouie
viu(u? ce solu(ie uduc pioblemei despie meniieu noustiu în lume?
Despie ucesteu poe(ii tiebuie su uibu o idee. Ceeu ce mu iiitu lu
Hugo ¸i lu Cuutiei e cu ei nu vud uceustu idee. N-uu o lilozolie ¸i,
ciede(i-mu, nimic nu-i udevuiut decât lilozoliu.`
Mui stuiuitoi upuiuse diductismul cel nou lu J.M.Cuyuu,
liteiuto-lilozolul ule cuiui voluminouse loiletoune le soibeu
tineietul, totodutu umunitui ¸i sluvitoi de ¸tiin(u, cuie incuinu
entuziusmele inevitubile pe lu unii 90 ui veucului tiecut. Cuyuu u
lost, incompuiubil, omul diletun(iloi. Cândiieu lui eiu o gelutinu
tiunduliiie: Aitu este Viu(u. Aitu este iubiie, este simputiu
univeisulu ÷ Moiulu este Viu(u ¸i celelulte ÷ Iubiieu este Viu(u,
Iubiieu este Stiin(u ÷ Iubiie, Aitu, Viu(u, totunu, un Tot sublim.
Aceustu munieiu geneiousu de u lilozolu pluceu pe utunci lu
nebunie. Unii dintie noi î¸i mui uduc uminte, piobubil, tezu de
doctoiut în cuie Jeun Juuies, tiibunul dulce ¸i sonoi de mui tâiziu,
iezolvu cu umunitui uvânt pioblemu existen(ei lumii exteiiouie,
invocând tocmui leiicitu întâmpluie cu oumenii se iubesc u¸u de
liumos unii pe ul(ii.
Cuyuu iespinge lotuiât poeziu cuie nu vieu su lie decât ¨un
¦oc de imuginu(ie ¸i de stil`, ¨(esutuiu stiulucitu de lic(iuni cuie
n-ui uveu nimic u luce cu ¸tiin(u ¸i lilozoliu`. O usemeneu idee
despie poezie ¨iupe¸te uitei oiice seiiozitute`, o luce incupubilu
¨su-¸i (inu iungul în lu(u ¸tiin(ei`... Voibind u¸u, el spune tot ce
tiebuie spus. Nu to(i cei ce luceuu teoiiu despie uitu uu voibit
tot utât de pe lu(u cu Cuyuu; ¸i încu mui pu(in ucei cuie uu venit
de utunci încouce. Cuiu¦ul de u evuluu uitu numui din punct de
vedeie pedugogic suu civic u slubit ¸i slube¸te continuu în zilele
noustie.
De lu o vieme, uitu nu mui vieu su ¸tie de nici un ¦ug, ¸i toute
$#
65 Pcnrru arra |ircrard
silin(ele uiti¸tiloi tind lutul su dovedeuscu specilicituteu ¸i
independen(u ei lu(u de iudele cuie uu epitiopisit-o pânu deunuzi.
Dui cetu(enii cuie luc teoiie ¸i ciiticu de uitu uu iumus, cu de
obicei, în uimu; ¸i ustuzi, cu o giimusu stânguci îndulcitu, î¸i
iusucesc oclii spie uceustu vulouie nouu, cuie numui din inutilitute
¸i liumuse(e î¸i luce piestigiu sulicient ¸i piopiiu. Ei simt, biuvii
cetu(eni, cu ucum obiec(iile vecli ¸i comode sunt în peiicol su
upuiu imediut neinteligente; totu¸i, inimu nu le du diumul su
deslucu uitu de ¨muiile piobleme ule souitei omului` (Cuyuu),
de ¨Adevuiuiile muii`, în slâi¸it, de ¨seiiozitute`; Cuyuu u lucut
luptu binecuvântutu spunând cuvântul, pe când ul(i mul(i, cu
nedumeiiiile loi ¸iiete suu nuive, încuicu numui lumeu, încui-
cându-se deploiubil ¸i pe dân¸ii.
In lond, discu(iile ¸i expuneiile de piincipii pe temu uitei, u¸u
cum le luc ciiticii obi¸nui(i suu ul(i cetu(eni de pe dinuluiu de
uitu, sunt udeseoii numui ni¸te ¦ustilicuii suu consoluii pentiu
diletun(ii lipsi(i de elegun(u ¦udiciousu u ienun(uiii.
Pentiu cu ideeu sulvutouie su nu pluteuscu în indeciziile
ubstiuc(iei ¸i su iumânu cumvu luiu elect, Cuyuu u dut el singui
mostie de poezie seiiousu. Si, de ex.: se întieubu cu liumousu
cluiitute:
¨Quel est donc ce cupiice etiunge, ô mu pensee,
De quittei tout u coup les giunds clemins ouveits
Et de venii uinsi, pulpitunte et lioissee,
T'enleimei duns un veis?`
6
Adevuiut: pe lilozol îl cupiinde uneoii nelini¸te de poet.
Atunci el î¸i pieide seninututeu supeibu u suvuntului, ¸i Cuyuu
pune uceustu constutuie în veisuii:
¨Le suvunt, lui, n'u point de ces tioubles; tiunquille,
Ignoiunt le pouvoii du veis, ce giund cluimeui...
Il iegne en souveiuin sui son espiit docile...
Moi, ¦e vous ui peidus et puilois vous iegiette,
O culme du suvunt, seieine libeite`
7
...
$$
66 Pau| Zcri|opo|
...Pentiu u du solu(ie ucestui dulce conllict, încleie giu(ios:
¨...ô Poesie,
Si ¦e m'ubundonnuis sui ton sein suns ietoui?`
8
Iui tieceieu de lu stuieu de spiiit u suvuntului lu ucel ¨tiouble
vugue et doux`
9
, cuie pentiu Cuyuu constituie o imediutu obligu(ie
de u piucticu poeziu, o guse¸te el, dupu utâ(i ul(ii, deci cu o
neulteiubilu siguiun(u, în ÷ Iubiie:
¨...ô Poesie,
Une close iessemble u tu douce luimonie,
Je ciois que c'est l'umoui.`
10
Din ucest iui tezuui de veisuii (\crs d`un pni|osopnc, în udevui)
mui duu câtevu piobe, în ideeu cu cititoiii de ustuzi uu pieidut din
vedeie ucest volum louite instiuctiv, oiicum l-um luu:
¨÷ Veiite ¦e vouluis étie digne de toi!
÷ Poui pouvoii quelque close, il luut tou¦ouis vouloii
Plus qu'on peut; il luut se leuiiei et pouisuivie
Ce qu'on n'utteindiu pus...
Tout ce qui tombe en moi s'y ieliucte, ¦e vois
Se deloimei souduin tout ce que ¦e peiçois.
÷ Vouloii, illusion! uimei, illusion!
Rien d'ubsolument viui...
÷ Le piix d'un but s'uccioît des elloits qu'il ieclume.
÷ Cluque piogies, uu lond, est un uvoitement,
Muis l'eclec méme seit...
÷ J'etuis piesque indigne de me sentii si peu
Et de ne pus pouvoii m'enleimei en moi-méme.
÷ Vibiunt uvec le Tout, que me seit de pouisuivie
Ce mot si doux uu coeui et si clei: Libeite!
J'en pieleie encoie un; c'est: Soliduiite.`
11
Insu dispie(ul pentiu ¨uitiliciul`, pentiu ¨¦ocul` liivol cu
imugini poute li lesne o culuuzu tiudutouie; cuci poeziu e teien
ulunecos tocmui pentiu oumenii seiio¸i. Când Cuyuu cude în ispitu
de u vieu su lie liiic suu imuginutiv, ob(ine electe cu uceste:
$%
67 Pcnrru arra |ircrard
¨Sui une leuille posee
Pui lu Nuit duns son sommeil,
Une goutte de iosee
Se tiouvuit loin du soleil.`
Suu:
¨Sui un vieux pont nous nous ussîmes;
Un iuisseuu clunituit uu-dessous;
Un vent liuis bulunçuit les cimes
Des olivieis pencles sui nous.`
12
Asemeneu poezie nu mui e seiiousu, ci, cum se zice lu noi:
pucute de tineie(e. Când un om seiios se ceuitu cu seiiozituteu,
iezultutele sunt iutuciii pu(in giu(iouse. Cu uceustu ocuzie, se
poute vedeu, însu, câtu ¨uitiliciulitute` tiebuie pentiu cu omul su
lie sigui cu nu vu luce veisuii de ulbum, ducu nu ¸i mui iuu.
Totu¸i, pe un om cu Ceinu ÷ îl pomenesc iuiu¸i, pentiu cu e
un sciiitoi cunoscut nouu tutuioi, ¸i eiu om de¸tept ¸i luminut ÷
ei, pe Ceinu îl leimecu piestigiul ¨poetic` ul lui Cuyuu. Se-n(elege,
neslâi¸itele poeme ¸i poezii cu idei ule clusiciloi suu neclusiciloi
nem(i, ule blândului mutemutic Sully-Piudlomme, ule nevinovutei
de oiice poezie Mudume Ackeimunn îl înlieibântuse pânu lu
lunutism desuvâi¸it. Ii eiu cu neputin(u su în(eleugu cu ideile
lilozolice, tot utât de pu(in cu oiicuie ultele, nu implicu nici o
supeiioiitute esteticu. Moiulism, pioletism, poezie se umestecuu
pentiu el, cu pentiu utâ(iu ul(ii, înti-o nebulousu sublimu ¸i
pompos iusunutouie. De uceeu se încântu el (¸i, sullet sincei, se
îmbutu, desigui, pe sine înuinte de u se gândi lu elect usupiu
ultoiu) cu:
¨Noi pieumuiim umunu-n(elepciune
Si cuie-i este iodul?
Ce-i mouiteu? Pentiu ce împuiu(e¸te?
...Cu un uitist de-u puiuii nemul(umit de sine
De mii de uni nutuiu, în seteu de mui bine
...Noi ne-um cupiins de-o llucuiu cuiutu
Ce niciodutu n-uie su upuie ÷
$&
68 Pau| Zcri|opo|
Imbiu(i¸um pumântul, lumeu toutu.`
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El nu luu seumu cu putosul cuie se piesuiu piin lec(ii de
desclideie, piin eseuii de lilozolie populuiu, oii piin sciisoiile
de diugoste ule cundiduteloi ¸i cundidu(iloi lu licen(u nu uie nimic
u luce cu ceeu ce se poute numi poezie lilozolicu. Când Eminescu
sciie:
¨Te-u¸ blestemu pe tine, Zumolxe, duiu vui!
De tionul tuu se sluimu blestemul ce visui.
Invu(u-mu dui voibu de cuie tu su tiemuii,
Semunutoi de stele ¸i-nceputoi de viemuii!`,
noiodul ciede cu vulouieu supeiiouiu u veisuiiloi vine de ucolo
cu poetului i-u dut în gând ideeu sublimu despie începutuiile
lumii; ¸i nicidecum nu simte sonoiituteu nouu ¸i iulinutu, nici
sclipiieu izbitouie u imuginii în cuie se stiânge bogu(iu incompu-
iubilu u impiesiiloi.
Cosmogonic, comic suu eiotic, cupiinsul intelectuul nu cieeuzu
ieiuilie esteticu. Distiluiile lilozolice ule lui Sclillei sunt un ¦oc
libiid, ustuzi ¸i unucionistic, în tendin(u lui de u ieînviu vecleu
poezie gnomicu gieceuscu: sunt desuvâi¸ite nonvuloil estetice;
iui un supeiuiistolunic Puiulipomenon ul lui Coetle (ni. 4S,
pentiu Wa|purgisnacnr), cu neînliânutu lui obscenitute ¸i diuvo-
le¸tile lui but¦ocuii, este lu locul ¸i în lelul suu un tublou de o
iuiu, ducu nu unicu, desuvâi¸iie în uitu liteiuiu toutu, câtu uu
lucut-o oumenii de când sunt.
Când u tiudus pe Macocrn, Sclillei u gusit de cuviin(u su
înlocuiuscu liiismul luntustic din cântecele viu¦itouieloi cu ni¸te
explicu(ii moiule. Pe Ceinu l-um supuiut pân' lu luiie, obsei-
vându-i cu o usemeneu lulsilicuie ¸i uiâ(enie, din bune inten(ii
moiulistice, este o giosolunie ce ubiu s-ui puteu ieitu unui duscul
stiâmt lu minte ¸i stiâmb lu gust.
$'
69 Pcnrru arra |ircrard
* * *
In(elegem cu poeziu de cupiins lilozolic pluce cu deosebiie
Obeilelieiiloi, docen(iloi de pietutindeni ¸i ultoi oumeni pe cuie
meseiiu îi luce su se întâlneuscu cu liteiutuiu poeticu, cu cuie
ultminteii n-uu nimic u luce. Dusculul de liteiutuiu, oiicât de
modein, întieubu mui întâi ducu poetul uie o concep(ie unituiu
de viu(u, ¸i obi¸nuit iumâne lipit de uceustu întiebuie. Se în(elege
cu poeziile lilozolice, unde ¨concep(iile de viu(u¨ se ullu uli¸ute
gutu, sunt pentiu dusculi un deliciu.
Poeziu, cu ¸i toute uitele, Dumnezeu ¸tie de ce, uie piestigiu
cultuiul, ¸i de uceeu iiitu umbi(iile nuive oii vunitouse ule
diletun(iloi. Astlel, cuituiuiii voi uneoii su lie ¸i poe(i. E liumos,
nu ¸tiu de ce, când e¸ti om învu(ut, su lii ¸i poet pe deusupiu. Dui
cuituiuiii ¸i lilozolii sunt udeseoii oumeni lipsi(i de viu(u esteticu,
lipsi(i, piin uimuie, ¸i de în(elegeie uitisticu. Ei nu-¸i duu seumu
de oiigineu ¸i de culituteu piopiie u con¸tiin(ei uitistice, nici nu-¸i
pot înclipui ¦ustilicuieu ei specilicu. Si ei sunt ucei cuie întie(in
conluzii diletuntice în domeniile deosebite ule spiiitului.
Fuiu îndoiulu, uitu diducticu ¸i esteticu iespectivu uu o
¦ustilicuie; uceustu o piobeuzu însu¸i duiutu loi. Insu e simplu
dieptute cu uceu uitu ¸i uceu esteticu su se decluie totdeuunu
diept ceeu ce sunt, ¸i su lie întouise ¸i înclise în ocolul loi, oii de
câte oii se nupustesc uluiu din el.
CENIUL NEPRIHANIT
Se tânguiesc iuiu¸i editoiii cu nu se vând cui(ile. Se tânguiesc
peste musuiu vuicuieliloi dinudins steieotipute pentiu u li zilnic
seivite sciiitoiiloi încuicu(i de munusciis ¸i lometo¸i de onoiuie...
Eminescu, Vlulu(u, Cuiugiule, muiii sciiitoii în viu(u nu se desluc
decât louite domol, ducu nu sunt cliui scundulos negli¦u(i pe piu(u.
%
70 Pau| Zcri|opo|
Suiuciu, concuien(u din puiteu spiiitului spoitiv, înul(uieu
geneiulu u voin(ei în duunu inteligen(ei ÷ de toute uceste
explicu(ii ni s-uu ostenit de mult uieclile, ni s-u plictisit cupul.
Sunt în(elese ¸i udmise luiu iezisten(u. Ciizu libiuieuscu ne poute
însu uduce uminte o ultu întiebuie, de cuie nu se pomene¸te
udeseu, de¸i uie inteiesunte legutuii cu clestiu cititului: cât citesc
liteiu(ii de meseiie ei singuii, ¸i ce lel de lectuiu î¸i uleg?
* * *
Eiu odutu, uici lu noi, de ¸ic consuciut, cu liteiu(ii su citeuscu
pu(in ¸i pe upucute. Liteiu(ii în în(eles iestiâns, udicu poe(i,
povestitoii, uutoii diumutici. Se ziceuu ei pe utunci ¸i ¨uuto-
diduc(i`, cu o întiebuin(uie cum libeiu u cuvântului ÷ ¸i uceustu
constituiu cu un lel de diplomu speciulu sciiitoiiloi liteiuii. Astu
eiu mui cu seumu pe viemeu lui Cuiugiule-Vlulu(u-Deluviunceu.
Eminescu, în uceustu piivin(u, u lost un izolut, cu diugosteu lui
upiinsu ¸i seiiousu de învu(utuiu.
Cu u¦utoiul unoi solisme louite pu(in iulinute se imuginuse o
iieductibilu opozi(ie întie geniul uitistic ¸i învu(utuiu sistemuticu:
se pieideu din vedeie cu uutodiductul, în în(elesul cel stiict ul
cuvântului, poute louite bine su-¸i deu o ustlel de învu(utuiu, dui
mui ules se uiuncu potop de suicusme în cupul titiu(iloi cu ¸tiin(u
de cuite, identilicându-i, luiu distinc(ie ¸i în liivolu but¦ocuiu, cu
pedun(ii stupizi. E de în(eles cu insulicien(u multoi titiu(i de ui
no¸tii tiebuiu su iiite iuu ¸i su piovouce toutu ciuzimeu unui
Cuiugiule. Dui ieuc(iu ulunecu u¸oi în exugeiuie, ¸i iiitu(iu se
uvântu în doctiinu.
Acele cutegoiisiii ule cuituiuiiloi, ingiediente lotuiâtouie ule
¸icului liteiu(iloi no¸tii de pe viemuii, eiuu, desigui, luute de
uiuieu ÷ loculizuii nu(ionule ule unoi conluze idei despie geniul
uitistic din iomuntismul liuncez. Loculizuiile loi(uu, liie¸te, notu,
cu un cuiu¦ ¸i, cum se zice, cu o geniulitute piopiii cuiucteiului
%
71 Pcnrru arra |ircrard
¦uvenil ul cultuiii noustie de pe utunci. Si se uscundeu, cied, sub
ucel dispie( pentiu cuite, un lel de mândiie nu(ionulu: iomânul
e de¸tept, ¸tie, în(elege ¸i imugineuzu, în spontuneituteu lui locousu
¸i spiin(uiu, tot ce ul(ii, cu gieouie osteneulu, uu stiâns în cui(i,
bune doui pentiu cei giei de cup.
Fuiu îndoiulu, Cuiugiule în(elegeu deplin uitu lui Eminescu, ¸i
poeziu lui o iubeu în uccese de ceu mui leiventu udmiiu(ie. Totu¸i,
nu iuieoii l-um uuzit zicând: Eminescu eiu piost. Si um temei su
cied cu uceustu copiluiousu tuxuie o piovocuseiu ezituiile subtile,
iezeivu ¸i sciupulul pentiu nuun(e pe cuie lectuiu ¸i iellec(iu
bogutu le dezvoltuseiu în spiiitul utât de viguios ¸i de udânc ul
poetului. In sclimb Ceinu, voibind de Eminescu (¸i socotindu-se,
desigui, continuutoi peilec(ionut ul ucestuiu), îmi spuneu, cu
lunuticu ¸i dogmuticu upiindeie, cu uitu lui Cuiugiule e pioduct
de ¨obseivuie ¸i copiuie` ule muiun(i¸eloi vie(ii, ¸i cu utuie
esen(iul inleiiouiu poeziei liiice ¸i ÷ mui ules ÷celei ¨de
concep(ie`... Insemn ulutuii cele douu necumpunite evuluuii, cu
su nu înnegiesc pe dispie(uitoiii de cuite în duunu celoi cum
speiiu(i de învu(utuiu. Momentul de copiluiie ¨uutodiductu¨ u
lui Cuiugiule ¸i momentul de neiozie ucudemicu u lui Ceinu
loimeuzu un supeib ¸i instiuctiv contiust.
* * *
In ieulitute, puitizunii geniului pui ¸i nepiilunit tiuiuu iegimul
întelectuul ul iepoiteiiloi muiun(ei: sclimb de idei lu culeneu,
ziuie, ¸i volume de liteiutuiu dupu cupiiciile libiuiiei, combinute
cu sugestiile piieteniloi piousput întoi¸i din stiuinutute.
Este luntustic cu ce ubunden(u, cu cât uvânt ¸i, mui ules, cu
câtu u¸uiutute se puneuu ¸i se iezolvuu, întie lulbe ¸i ce¸ti de
culeu, piobleme din oiice ¸tiin(u, telnicu, uitu, în scuit din oiice
meseiie ui li poltit. Un geneiul, oli(ei eminent ¸i om de mult
dul, îmi povesteu cu-¸i lucuse o distiuc(ie iegulutu ¸i suvuiousu,
%
72 Pau| Zcri|opo|
piovocând pe Deluviunceu su voibeuscu stiutegic ¸i întie(inindu-i
poiniieu cu pielucutu miiuie lu(u de oiiginulituteu solu(iiloi
milituie ule muielui oiutoi. Si cied cu cine u uuzit vieodutu pe
Cuiugiule vocileiând ¨¸tiin(u¨ sociulu, luolultu cu Steie suu cu
Cleieu, nu vu uitu în veci ¸tiin(u ¸i logicu utât de umuzunte, de
stiunii ¸i de inocente cu cuie neustâmpuiutul uitist îi usultu [...].
* * *
E lotuiât: inspiiu(ie liiicu nu se scoute din cui(i. Totu¸i telnicu
liiicu, u povestiiii suu u teutiului evolueuzu în loimu de tiudi(ie,
cu oiice ultu telnicu ¸i cu oiice sistem intelectuul. Oiiginulituteu
nu se uliimu întieugu decât piin opuneie lu(u cu o tiudi(ie, ¸i
uceustu opuneie tiebuie su se lucu în cât mui deplinu cuno¸tin(u
de cuuzu. Nu-mi înclipui cu poute li indileient pentiu un uitist,
oiicuie i-ui li cupucitu(ile, su cunouscu numui diumutuigiu lui
Lubicle suu numui liiicu lui Sclillei: pioduc(iu lui nu poute su
nu suleie din luptul cu el, cu înduiutnic ¸i u¸uiutic dispie( pentiu
¨noutu(i`, se înclide în muiginile unei pieu suiucuciouse tiudi(ii.
Spie butiâne(e cuiiozituteu liteiuiu u lui Cuiugiule ciescuse.
Despui(iieu de culeneuuu bucuie¸teunu îi elibeiuse gustul ¸i
iubduieu cititulul. kir lanu|ca ¸i pove¸tile de lu slâi¸itul vie(ii nu
sunt tiepte negli¦ubile în dezvoltuieu ucestui tulent, ule cuiui
posibilitu(i eiuu suipiinzutouie ¸i mult mui diveise decât ui li
lusut su se piesupunu nuivul ¸i sulicientul iomuntism în cuie-i
lusese piinsu tineie(eu.
A mi¦locit, în slâi¸it, ¸i simplu lene, oiientulu ¸i putiiuilulu,
cu su se udopte ¸i su se piuctice utât de zelos oiouieu de cuite, su
se exulte luiu discie(ie sluvu incultuiii puie.
Aceustu gloiiousu lene ui puteu li încu ucceptubilu, ducu
poe(ii ÷ poe(ii mui ules ÷ n-ui uveu utât de des umbi(ie de
gânditoii ¸i n-ui iâvni su lucu poezie ¨de concep(ie`, încli-
puindu-¸i cu uceustu implicu supeiioiitute uitisticu.
%!
73 Pcnrru arra |ircrard
E teiibil de ingiutu înceicuieu de u luce pe un poet ¨de
concep(ie` su piiceupu cât de neudmisibil bunule ¸i lle¸cuite sunt
¨gândiiile` întie(inute din lilozoliu populuiu u sciibiloi subulteini
din toute (uiile ¸i viemile, ciugulitu lu întâmpluie piin noutu(ile
libiuiiei cuiente suu din sclimb de idei lu culeneu.
MINULESCU POVESTITOR
¨...Când n-ui voie su voibe¸ti decât cu tine însu(i, î(i puie cu
ui iumus singui pe lume, cu nu e¸ti decât semnul de întiebuie
ul celui cuie ui lost suu cu tiuie¸ti înti-o lume de suidomu(i, cu
cuie ÷ ceeu ce este ¸i mui tiist ÷ nu po(i comunicu nici mucui
piin semne... De cele mui multe oii sonoiituteu veibulu î(i încântu
uuzul, ¸i minciunu cocleteuzu cu udevuiul dupu dispozi(iu uieclii,
nu u iu(iunii. Lini¸teu ¸i utitudineu stuticu însu muiesc ¸i mui
mult temeieu de necunoscut... Zgomotul este mult mui umun
decât lini¸teu... Un concuis însciis te ieîntouice lutul lu luosul
inloim dinuinte de cieu(iu lumii` (Ion Minulescu, Corigcnr |a
|imoa romdnd, Bucuie¸ti, ¨Cultuiu nu(ionulu¨, pug. 101-102).
Piucticu liteiuiu conliimu deplin psilologiu ¸i esteticu implicute
în uceustu muituiisiie. Povestiieu lui Minulescu este voibitu. Intie
lelul cum voibe¸te omu|, ¸i metodu dupu cuie î¸i sciie istoiisiiile
arrisru| Minulescu nu inteivin utitudini, nici de puiudu, nici de
uteliei. Piin încon¦uiul unoi lungi ¸i solide exeici(ii cu sonoiitu(ile
¸i cu substun(u poeticu u cuvinteloi, ucest sciiitoi u u¦uns, cum se
zice, su sciie cum voibe¸te. Abunden(u compuiu(iiloi upuie pe
ulocuii pieu pu(in contiolutu, totu¸i compuiu(iu cu piocedeu
geneiul coiespunde uici unei tiebuin(e noimule ¸i constunte de
u-¸i luce gândiieu pulpubilu continuu. Astlel, în totul, lu(u de
cititoii voibiieu lui Minulescu nu-i ultu decât voibiieu lui cu sine
însu¸i, cu ucei pe cuie viu(u îi i-u scos în cule ¸i cuie ulcutuiesc
(esutul însu¸i ul povestiiii. In sleiu ¸i lu nivelul cuie i-uu lost
%"
74 Pau| Zcri|opo|
soitite, uitistul î¸i piezintu umintiiile din copiluiie ¸i tineie(e cu
o nuivitute ¸i simplicitute de voibu eclivulente povestiiii lui
Cieungu. Simbolistul de utâteu oii cutegoiisit cu deznu(ionulizut
piin excelen(u este uici, piin excelen(u, sciiitoi iomân locul.
* * *
Se ¸tie cu unii din ceicul ¨Junimii`, supeigingu¸i, nu luceuu
deloc luz [de] ¨(uiuniile` lui Cieungu. Rezisten(u uceustu, din
punctul de vedeie ul unui gust cum um zice ¨distins`, s-u tiezit su
pozeze ¸i împotiivu povestiiiloi lui Minulescu, dupu ce, întie
timp, eu se exeicituse u luce nuzuii seveie ¨mitocuniiloi` lui
Cuiugiule. E simptom ul unui soi de esteticu pedugogicu ¸i
¨distinguee`, piin cuie unume pui(i ule publicului iomânesc liteiui
cied de tiebuin(u su se munileste ¸i su se delineuscu insistent.
Pentiu uitu liteiuiu, lenomenul e negli¦ubil cu desuvâi¸iie.
¨Stiu mumu su lucu multe de toute, STIA SA FACA SI COPII` ÷
zice, dupu cum mi s-u spus, textul oiiginul ul lui Cieungu. Pentiu
tipui, cuvintele subliniute uici uu lost condumnute ÷`Junimeu`
le ¦udecuse pieu îndiuzne(e. Exemplul ucestu îl duu pentiu cu su
umintesc cât mui uccentuut cu ¸i în liteiutuiu (uiuneuscu ÷ ceu
supiem sunutousu ¸i cuiutu, vu iog ÷eioticu nu e excomunicutu.
Amintiieu uceustu u unui lupt de expeiien(u extiem de elemen-
tuiu tiebuie lucutu, liindcu, piin piostii diveise, pedugogic
sentimentule, se cuutu u se uitu umununtul putent cu în lolcloi,
liteiutuiu eioticu, de giud obscen clui, umple cupitole de consi-
deiubile dimensii. Cieungu însu¸i u colec(ionut în ucest domeniu.
Se udmite totu¸i, cu uiticol obligutoi cupitul, cu unicu muzu u
esteticii iuiule este o Rodicu pui liiicu ¸i cundidu, miionosi(u
tiicoloiu neutinsu de gânduii lume¸ti, ne¸tiutouie de voibe tuii.
Dui Cieungu, (uiunul sunutos cuie ne poveste¸te ÷ cu mânu lu
guiu, liie¸te, ¸i cu zâmbetul iste( ÷ cum Mo¸ Nicliloi cuutu, lu
%#
75 Pcnrru arra |ircrard
vieme de noupte, lupul în puduie, louite de upioupe cu tânuiu ¸i
iotundu ¦upâneusu Mulcu din Tâigul-Neum(ului, î¸i uduce uminte
suvuios de când, copilundiu, i se duceuu oclii, lu sculdut, dupu
piciouiele goule ule unoi lete cuie cluteuu pânzu, ubsolut întocmui
cum î¸i uduce uminte ¸i Minulescu, omul stiicut ul oiu¸eloi.
Pe viemuii, ciiticii putiio(i nem(i uveuu uceste douu loimule:
scnzua|irarc ordinaru (gemeine Sinnliclkeit) pentiu iomunele
liunceze, scnzua|irarc sdndroasd (gesunde Sinnliclkeit) pentiu
iomunele nu(ionule ule loi. Fuiu îndoiulu, loimulu se uplicu
totdeuunu putiiotic, cliui ducu în cuiteu liun(uzeuscu eioticu eiu,
evident, louite modestu, iui în ceu geimunu te izbeu o giousu
poicuiie. Asemeneu metodu de evuluuie, u¸ezutu ¸i piucticutu
de diugul unoi ideuluii, nu-i monopolul uceloi ciitici nem(i.
Nici Cieungu, nici Minulescu nu puteuu tiutu eioticu u¸u cum
ceie lilozoliu moiulu u guveinunteloi ¸i cum piesciiu uutoiitu(ile,
sociule suu intelectuule, cuie, din inteiese leluiite, iecuig
ocuzionul lu uceu lilozolie moiulu. Cieungu u lost cenzuiut;
Minulescu, nu. Acestui din uimu i s-u întâmplut su sciie mul(i uni
dupu ce Pieiie Louys, Anutole Fiunce, Henii de Regniei, ¸i câ(i
ul(ii, modilicuseiu iieveisibil puiugiulul cuie lixeuzu limitele
eioticii în codul moiul-estetic ul publicului muie însu¸i.
Fiindcu piu(u noustiu liteiuiu (ine pusul stiict cu Puiisul,
suntem dispu¸i ustuzi, în liteiutuiu iomânu, cu umununte de
telnicu eioticu seivite cu putos suculent, liunu dinudins pentiu
un public udolescent ¸i iuscopt; în compuiu(ie, textul lui Minulescu
e de o inocen(u cuie vu decep(ionu pe liceeni ¸i liceene, pe
pedugogi ¸i pedugouge deopotiivu.
Notez toute uceste pentiu cu lui Minulescu i se cuutu cusui ¸i
piicinu cu oiice pie( ÷ ¸i negie¸it, tucticu bine întemeiutu pievede
su dui în suicinu unui uutoi, înuinte de oiice, pucutul cel giozuv
ul imoiulitu(ii.
%$
76 Pau| Zcri|opo|
* * *
In Corigcnr |a |imoa romdnd, cu ¸i în Ro¸, ga|ocn ¸i a|oasrru,
uutoiul ne ¦oucu muiionete, cuioi le cântu pe un ton de lumoi
iece upioupe continuu. Când pomene¸te de luciimi, Minulescu
uie gii¦u nu numui su le usuce iepede: le ¸i unuleuzu ievenind,
piinti-o oiiginulu modulu(ie uspiu, lu tonul o|agucur, cuie iusunu
în povestiieu întieugu. Muiionetele uceste sunt tipuii sclemutice,
vuzute dupu ni¸te noime, pe cuie le putem numi clusice, ule
lunteziei lumoiistice piopiii oiu¸eunului iomân. Cuzdele senti-
mentule, dui nedelicute lu socoteli, ministiul zupucit ¸i totu¸i
impeitinent, ¸elul de cubinet ¸tiengui ¸i geniul în învâiteli,
ziuiistul tiunsilvuneun egul devotut Siguiun(ei geneiule iomâne
¸i celei uustio-unguie, soiu de cuiitute iusouicu, exultutu ¸i
diucousu [...] din piimul iomun, cu ¸i dusculii, diiectoiii ¸i liceenii,
popii, cusutoiesele ¸i oli(eiesele, cu ¸i letele disponibile dinti-o
stiudu u Libeitu(ii din Pite¸ti suu veii¸ouiele uccesibile; cu ¸i
Muiele Duce ius cuie piote¦euzu pe o Lizicu evudutu, tot din
Pite¸ti, lu Puiis, din iomunul upuiut deunuzi, sunt scleme
umuzunte, cupiinse înti-un sistem popului de u imuginu; e un
teutiu de pupu¸i ul lumoiului ¸i ul sutiiei iomâne¸ti tâigove(e.
Minulescu liteiuiizeuzu un muteiiul consuciut, de exemple
loimule din iellec(iu psilologicu populuiu, de (inte pentiu glumu
¸i spiiitul popului. Fiecuie sleiu sociulu î¸i instituie o expeiien(u
intelectuulu ¸i esteticu, în sisteme de tipuii ¸i scleme. Este bunul
diept ul uitistului su le utilizeze, cu oiice ult cupiins de expeiien(u,
individuulu suu de giup. Piinti-o vulguiu scupuie din vedeie,
publicul suu ciiticii uitu ucest diept ul uitistului ¸i ¦udecu opeiu
dupu cupiiciousele loi impulse ¸i tendin(e, pozitive suu negutive.
Romunele ucestui poet uu uvut souitu su lie condumnute stiâmb,
pe buzu unoi usemeneu scupuii din vedeie.
Diveise cluse de public, cu ciiticii loi, opeieuzu ¸i ele cu
scleme, luiu su-¸i deu seumu de ucest upiioiism. Public ¸i ciitici
%%
77 Pcnrru arra |ircrard
viseuzu unume (uiuni, pieo(i, doumne elegunte; unume scene ¸i
utitudini de umoi suu ultlel pusionule; unume ideologii ¸i
psilologii, iuiul cundide suu iuiul violente, gingu¸ suu giuv
boieie¸ti, cu puilum delicut tiudi(ionul suu cu uiomu iute
ievolu(ionuiu ÷ de exemplu. Asemene public ¸i usemene ciitici
se întieubu ducu teutiul de muiionete ul lui Minulescu ¨expiimu¨
seiios ¨ieulituteu` psilicu ¸i sociulu constiuitu în lunteziu senti-
mentulu, în tot cuzul evident exclusivistu, u domniiloi loi. Astlel
teutiul de muiionete se ullu înlieiut cu liteiutuiu ¨neseiiousu¨ ¸i
de un gust inelegunt. Se u¦unge pe uceustu cule lu concluziu ÷
bine-gânditouie, cum se ciede, ÷ cu Minulescu bugutelizeuzu
ieulituteu iomâneuscu. Si u¸u se du cetu(ii o luimu sulvutouie.
Fenomenul e vecli ¸i înduiutnic: în ciiticu ce se nume¸te
liteiuiu eneigiu se cleltuie¸te mui ules în uluiu de clestiune.
Este, se puie, luptu de o ciudutu gieutute, u iumâne în clestie,
când e voibu de uitu. Fuiu su-¸i deu seumu, publicul pleucu de
lu sentimentul cu uitu nu-i muteiie cuie, de sine, su poutu li
ucceptutu în oidineu cultuiulu: eu tiebuie împopo(onutu cu
elegun(e suu cu ni¸te bune inten(ii, pentiu u deveni piezentubilu
oumeniloi ÷ ul! ÷ seiio¸i.
Pentiu u lini¸ti cugetul cititoiiloi cuie nu sunt încu upiin¸i de
peilectul lunutism ul seiiozitu(iloi diveise, se poute uminti cu
tipuii ¸i scleme umuzunte, cu ule lui Minulescu, nu pot li
plusmuite ultlel decât piin inteipietuieu unei ieulitu(i: ele se
nusc din stilizuieu cu cuie spiiitul popului opeieuzu usupiu unoi
dute empiiice. Altlel ele n-ui li inteligibile, deci nici vulubile.
Cieututeu muie se iidicu utunci când cititoiul ciitic se supuiu, cu
impoitun(u cuvenitu, cu muiionetele n-uu elegun(u ¸i udâncimeu
psilologicu u peisonu¦eloi din societuteu bunu suu din (uiunimeu
giuvu ¸i tiugicu, u¸u cum uceste lumi sunt pieulubil imuginute de
cititoiul însu¸i. Nuscutu dinti-o nepiicepeie, gieututeu uceustu e
insolubilu.
Lumeu vuzutu lu nivelul boieiunu¸ului iuiulo-subuibun ¸i
%&
78 Pau| Zcri|opo|
lumeu vuzutu lu nivelul bucuie¸teunului din culeneu sunt, cu
puncte de plecuie pentiu eluboiuieu esteticu, egul vulubile. Si
boieiunu¸ul cu upucutuiu liteiuiu poute luce, din cel mui duios ¸i
mui seiios muteiiul iuiul, boieiesc ¸i semiboieiesc, o opeiu peilect
în gustul liizeiiloi este(i, iui stâlpul de culeneu, ducu e uitist, vu
ieulizu uitu exploutând cele mui ¨liivole` viziuni de tiotuui.
Ducu oiigineu ¸i nutuiu liguiiloi este ustlel cum um sciis uici,
lesne se în(elege metodu ¸i telnicu uitistului. Muiionetele tiebuie
¦ucute iepede, ¸i în mi¸cuii scuite: în ucest ¦oc Minulescu e
muestiu. Povestiieu lui du impiesiu ucceleiuiii continue, cu în
comediu populuiu ituliunu. E ¸i tempo nutuiul ul omului de oiu¸.
Totul e scli(uie ¸i geneiulitu(i. ¨Subdiiectoiul pensionului este
lung ¸i sub(iie, cu obiu¦ii mâncu(i de vuisut negiu ¸i cu buibu
nucluitu ¸i ietezutu scuit cu o bidineu de spoit lutiinele. Pouitu
cizme, duntuiu de uui, ocleluii negii pe dupu uiecli, puluiie
moule cu boiduii lute` ÷ iepiezintu, de exemplu, un muximum
de insisten(u pitoieuscu; ¸i utât u¦unge pentiu cu lunto¸u su lie
întieugu pentiu mi¸cuiile ce uie su le execute.
Compuiu(iile se ievuisu cu exces, tot u¸u cum, lu Cieungu,
cituieu de zicutoii populuie opie¸te în loc lu tot pusul cu o nelipsitu
¨voibu ceeu`. Si compuiu(iile unuiu, ¸i ¨voibu ceeu` u celuilult
sunt uneoii ubuzive: întieiupeiile uceste ui câ¸tigu în elect duc-ui
li iuiite. Insu umândouu pioceduiile impiimu, deopotiivu,
dic(iunii cuiuctei popului. Amândouu, ucumulute luiu musuiu,
upui deopotiivu supuiutoi uitiliciule. A compuiu de douu oii cu
Betleemul locul de întâlniie pentiu uluceii sexuule nu e numui
inutil iieveien(ios, ci ¸i iudicul luls ÷ simplu ¸i iegietubil simptom
ul giubei de u compuiu.
Oiientuieu ¸i plunul de situu(ie ul povestiiii uutoiul le unun(u
ingenios ¸i clui: povesteu începe, piopiiu-zis, dupu ce ¨lumeu
busmeloi u lost unexutu lu iubiicu lupteloi diveise`. ¨Amintiiile
tiecutului (ustlel completeuzu mui depuite eioul povestitoi) încep
su evudeze din sulletul celui cuie u devenit buibut, cu ni¸te
%'
79 Pcnrru arra |ircrard
pu¸cuiiu¸i piinti-o spuituiu secietu u zidului... Putuiugul în cuie
citisem pe Wcrrncr ¸i pe Manon lcscaur îmi puie nucelu unui
bulon cuptiv, cuie în loc su mu înul(e, mu cobouiu spie pumânt.`
A¦uns în Bucuie¸ti, buiutul e lovit de o ¨noutute` totulu. ¨No(iuneu
exuctu u cuvântului noutute ubiu ucum o cuput ¸i eu.` Acum
obiectul e deslu¸uiut întieg. In(elegem cu, ¸i de ucum încolo cu
¸i pentiu tiecut, luciuii ¸i oumeni ne sunt uiutu(i de un bucu-
ie¸teun cuie-¸i tiece buculuuieutul u¸uiel lubiicut lu unul din
pensiounele ilustie pe viemuii pentiu usemeneu opeiu(ii, de un
bucuie¸teun tipic, cu tipicu viu(u de student iomân petiecutu lu
Puiis, luiu umbi(ii ¸i gii¦i ucudemice, ¸i întouisu lu tipicu peispec-
tivu de intelectuul din Culeneuuu ¨Küblei`.
¨Voi constiui cevu numui pentiu mine ¸i pentiu cei câ(ivu
vugubonzi cuie voi uveu cuiu¦ul su se uduposteuscu sub ucopeii¸ul
lunteziei mele`... Din piesim(iiile eneigice cuie încep cu voibele
uceste îmi puie ieulizut cel pu(in utât: cu Minulescu ¸i-u împlinit
ideeu, u lui cu totul, de u ne piezentu, în cudiul ¸i sub noimele
unui teutiu de tipuii, o viziune me¸te¸ugit unimutu, extiusu
oiiginul din expeiien(u viouie u bucuie¸teunului ¸i îndeob¸te u
oiu¸eunului iomân dispus su-¸i suvuieze, în piesto lumoiistic, o
lume sclemutizutu potiivit cuiiozitu(iloi oiiginule ule spiiitului
suu. Intiu uceustu, opeiu lui este eminent loculu. Simbolistul
liun(uzit u sciis, cu intelectuul bucuie¸teun, douu cui(i populuie
¸i louite liteiuie.
Punctul de plecuie liind ustlel, uitistul u înclis u¸u, din cupul
locului, oiicuiei tentu(ii de ¨stil liumos`; ceeu ce du povestiiii
sule luimecul unei piouspete ¸i vii simplicitu(i. Evituieu stilului
liumos meige pânu lu negli¦en(u. Minulescu sciie înti-un loc ¨cu
insu¸i`; în câtevu locuii sciie pe giouznicul Or lu început de
piopozi(ie, ucel or liuncez vâiât giosolun în iomâne¸te de uvocu(ii
¸i guzetuiii liun(uzi(i ¸i incul(i de ucum ¸uizeci de uni; iui în douu
iânduii du unui subiect pluiul veib lu singului. Mu tem totu¸i cu
ucest vulguiism vululo-olteun vu învinge lu uimu uimeloi: se
&
80 Pau| Zcri|opo|
luce din ce în ce mui obiuznic. A¸u: duc-ui li voibu cuiut numui
de ¨limbu iomânu¨, nu ¸tiu ducu m-u¸ puteu lotuiî su duu
uutoiului notu muie. De tieceie, în tot cuzul. Insu pentiu uitu
liteiuiu cied tuie cu nu pe nediept o uutoiitute exuminutouie
iespectubilu i-u dut piemiu liumos.
ROMANUL DLUI MINULESCU
Pe Alil îl îmbiucuse muicu-su în luine lemei¸ti ¸i-l (ineu uscuns
piintie lete cu su-l scupe de mobilizuie. In viemeu uceeu de vite¦ie
cionicu ¸i geneiulu s-u gusit, dui, cel pu(in o mumu cuie su puie
mui piesus viu(u decât gloiiu milituiu u liului suu. Buiutul însu
uveu vocu(ie. Când Odiseu, îmbiucut cu negustoi, i-u uiutut de o
puite uime, de ultu podoube lemeie¸ti, Alil s-u iepezit diept lu
suli(u. In el, vite¦iu eiu geniu. Si u¸u Omei u uvut pe cine su cânte
¸i su înciedin(eze dusculiloi ¸i ¸coluiiloi, spie milenuiu udmiiu(ie
giumutico-moiulu. Dui ucest eiou-model u spus, dupu mouite,
louite umuiât, cu mui bine su lii iându¸ întie vii decât om ilustiu
pe lumeu ceulultu.
Poetul Minulescu cântu pe ucei cuie nu s-uu upiopiut de sputele
liontului nici mucui pân' lu Co(olene¸ti. In textul simloniei sule
tiicoloie cuvântul ¨lu¸itute` iusunu cu motiv lundumentul, cu o
consecven(u supeiwugneiiunu. Ducu ¸i-ui li udus uminte de vecleu
piuden(u u zânei Tletis ¸i de scepticismul postum ul liului ei, ui
li piivit mui indulgent poute lu¸ituteu modeinu. Mie, cel pu(in,
ucum îndutu dupu lectuiu, zâmbetul în cuie-i (inut întieg iomunul
îmi puie, pe ulocuii, putiuns de ouiecuie uspiime... Si ult cusui
nu gusesc în uceustu cuite splendidu ¸i diuvoleuscu.
Dui nu-i udevuiut: ucele tonuii suide de uspiime sutiiicu sunt,
desigui, sciise dinudins, ucolo unde tiebuie, pentiu cu su lie
imediut dizolvute în uimoniu voiousu cuie dominu tubloul întieg
÷ sunt condimentele ucestei uimonii.
&
81 Pcnrru arra |ircrard
Muteiiulul ucestui poem umoiistic este univeisul umun ÷ este
omeniieu dinduiutul liontuiiloi de iuzboi, piezentutu, se în(elege,
cu nuun(e ¸i uccente nu(ionule. Cu piiviie ugeiu ¸i siguiu,
Minulescu u putiuns esen(u pucuteloi noustie: nevinovu(iu
iomânu în muteiie de moiulu. Cei ieituie cu um uitut numele
cugetutoiului putiiot cuie u spus cu iomânii sunt incupubili su
lucu iuu; numui stiuinii izbutesc su-i uiunce în ispitu. Romunul
lui Minulescu este ilustiuieu poeticu u ucestui uloiism: singuiul
ticulos piopiiu-zis în toutu cuiteu este un uimeun, singuiul cuie
luce mouite de om (pe vieme de iuzboi, mu iog!), un ius, încolo:
blânde(eu, toleiun(u, diugosteu se uiutu su lie bogu(iu noustiu
nu(ionulu ceu mui necontestubilu.
Cu sim(ul sigui ul peilectului uitist, poetul ¸i-u potiivit punctul
de vizuie cu ucest cuiuctei lundumentul ul muteiiulului suu: umoi
continuu, cu neistovitu veivu, coloiut de scânteieieu compuiu(iiloi
cuie umuzu iiezistibil uten(iu ¸i suipiind lunteziu cu peispective
¸i ecouii comic poetice de o cuiiousu splendouie. In ucest comic
poetic, constiuit cu ugeiu iellec(ie din o iuiu bogu(ie de impiesii
¸i sus(inut cu muiustiu îndemânuie, stu, mi se puie, sensul estetic
ul luciuiii. Viu ¸i iepede, cu ¸i sclipiieu imuginiloi scuite ¸i totu¸i
sutuiute de loimu ¸i culouie, uleuigu povestiieu ¸i ne luiu cu eu
luiu su piindem de veste. E giubu însu¸i, e nesiguiun(u, uluimu ¸i
unxietuteu viemii, rcmpo prcsrissimo ul iuzboiului. De mi¸cuieu
uceustu s-u putiuns uitistul ¸i u tiunspus-o în melodie umoiisticu.
In vis. Conceit lu Ateneu. Butuiu întâiu u simloniei u V-u (numui
lotuiât inevitubil în piogiumele conceiteloi noustie seiiouse; în
Ceimuniu u tiecut, în slâi¸it, cu diept cuvânt, ¸i lu piunele
cinemutogiuleloi). Funteziu celui cuie douime, libeiu de liânele
tieziei, tiunsloimu în bunulu ieminiscen(u muziculu butuiu în u¸u
u guzdei uluimute de zgomotele neobi¸nuite din stiudu. Poli(iu
stiânge ¸i iupe tiicoloiele uiboiute de negustoii în uimu unei
ve¸ti de victoiie u noustiu cuie s-u dovedit neuutenticu. Pe uimu,
un utuc de ueioplune nem(e¸ti unuleuzuu scuit scenu tumultuousu
&
82 Pau| Zcri|opo|
¸i penibilu. A¸u începe povestiieu cu o combinuie ubilu de
elemente pe cuie viemeu iuzboiului ni le-u întipuiit cu bunulitu(i
uiâte ¸i depline. Lu ucest nivel de bunulitute peilectu ¸i loculu
este men(inut muteiiulul întieg ul ucestei minunute cionici
pitoie¸ti. Selul de cubinet, metiesu lui, ziuiistul tiunsilvuneun
cuie slu¦e¸te impui(iul biiouiile nem(e¸ti ¸i oliunu iuseuscu u...î,
uimeunul culegiu, tien de evucuuie, Iu¸ul uluit sub nuvulu iu¸iloi
¸i u bucuie¸teniloi, istoiiu lubulousu u spitulului de lu Co(olene¸ti
÷ to(i ¸i toute sunt desuvâi¸it locule, tipice pân' lu sclemu, muilu
omeneuscu cuientu, plinu de în(eles piin însu¸i mediociituteu ei.
Vuloiile uceste ieci ¸i cenu¸ii duu londul de exuctitute ieulistu pe
cuie se deslu¸ouiu povestiieu utât de vesel ¸i iisipitoi coloiutu.
Cu un ingiedient de stiunie suvouie în totulul ucestu de peisillu¦,
indulgent, dui stuiuitoi, se stiecouiu în pieludiul ¸i linulul bucu(ii,
scli(ut cu giu(ie luguiu, clipul unei leti(e seiios sentimentule ¸i
seiios senzuule cuie, singuiu, scupu din cudiul iionic unde stuu
înclise celelulte liguii iudicul liivole ¸i putiunse de vulguiele
vunitu(i ¸i lucomii.
In ucoid cu ucest tipism upioupe clusicist ul liguiiloi stu
simplicituteu dic(iunii. Nici molt sintuctic, nici pompu pueiilu de
vocubului. E o cuite liteiuiu iomâneuscu de supeibu puiitute.
Voibiie eleguntu, în cuigeie limpede ¸i sonoiu, de o iepezime
iulinutu cuie, eu singuiu, du întiegului un luimec cu totul iui.
Srro|c|c pcnrru zdpadd ule lui Minulescu, Prin(csa limonada u
dlui Adiiun Muniu, \raciu| dlui Aiglezi sunt pentiu mine, din
liteiutuiu iomâneuscu nouu, luciuiile pe cuie le iecitesc. In uitu
sunt cieu(ii cuie î(i pluc u¸u cu oii ui vieu su nu voibe¸ti niciodutu
de ele, oii ui vieu su voibe¸ti pieu mult ÷ cuie î(i tiebuie, de
cuie î(i spui iepetut cu sunt unume lucute pentiu tine. Acum um
iecitit o cuite întieugu. Tublouiile, împieunute cu udâncu
viituozitute în uceustu stiulucitouie cionicu u vie(ii sedentuiiloi
tiicoloii, ulcutuiesc ceu întâi cuite iomâneuscu întieg ¸i pui
uitisticu.
&!
Din culegeieu
¨INCERCARI DE PRECIZIE LITERARA¨
MAHALACISM SI CRITICA DE ARTA
Libiuiiu puiiziunu, deci numuidecât ¸i ceu bucuie¸teunu, oleiu
de câtevu luni mulduie de biogiulii. Cu deosebiie ispititouie este
ucum istoiisiieu întâmpluiiloi umoiouse ule iuposu(iloi suu
iuposuteloi ilustie: |a vic amourcusc dc
1
... este titlul unei deliciouse
seiii cuie lusu guiu upu cititoiiloi ¸i cititouieloi louite tineie ¸i,
se în(elege, celoi sur |c rcrour
2
.
De vieo douuzeci de uni, câ(ivu liteiu(i cuiio¸i, dui seiio¸i
s-uu învei¸unut usupiu vie(ii lui Suinte-Beuve, cu nemilousu
uten(ie pentiu cupitolul eiotic ul existen(ei ciiticului. Eiu de
pievuzut. Muestiul cuie consuciuse în clip exemplui indiscie(iu
biogiulicu, tiebuiu su pluteuscu odutu posteiitu(ii cu piopiiu lui
biogiulie inuuguiuieu metodei. Pe cât ¸tiu, lumiliu Suinte-Beuve
e ustuzi stinsu; despie puiteu uceustu sciututoiii uveuu dui libeitute
luiu muigini. Nu tot u¸u stu luciul cu lumiliu Hugo, u¸u încât de
puiteu uceustu ceicetuiile uu tiebuit înliânte. Totu¸i, s-u ullut
destul pentiu cu su lie mul(umi(i ¸i cei mui lucomi de ¨psilologiu`
iutucului. Incu de mult, de lu publicuieu coiesponden(ei lui
Fluubeit, mui ules din sciisoiile lui cutie ¸i de lu Ceoige Sund, se
ulluse cu Suinte-Beuve lusese un vu¦nic vânutoi de luste, pânu lu
dizgiu(iozitu(ile senile cuie încoioneuzu clusic usemeneu cuiieie.
Fiumousu nu e biogiuliu lui umoiousu; divulguieu ei du însu, mi
se puie, o sutisluc(ie logicu celoi cuie gusesc ouiecuie cusuiuii
metodei sule de studii liteiuie.
&"
84 Pau| Zcri|opo|
* * *
Renu¸teieu udusese o viu(u liteiuiu de o vigouie nepomenitu
în cetu(ile euiopene medievule. Concuien(u liteiuiu se luceu, pe
utunci, lesne violentu; iivulituteu eiu udeseu biutulu, ¸i eiuditul
Cluiles Nisuid u stiâns în douu consideiubile volume bucu(i ulese
din in¦uiiile pe cuie ¸i le uiuncuu umuni¸tii când se ceituu de lu
explicuieu unui veis lutin suu pentiu lixuieu unei dute istoiice.
Si, luiu îndoiulu, but¦ocuiile loveuu, luiu omenie suu sciupul logic,
viu(u piivutu u udveisuiului. Sub inlluen(u cui(iloi ¸i u sulouneloi,
tonul polemicii, cu ¸i ul întiegii pioduc(ii liteiuie, s-u tempeiut ¸i
sub(iut. Dui tiebuie (inut minte cu, din invectivu giosolun peiso-
nulu în munieiu vecliloi umuni¸ti, se vud încu uime destule lu
Boileuu ¸i lu Voltuiie; ¸i pânu lu slâi¸itul epocii clusice ceituiile
liteiuie nu uitu de tot violen(ele buibuie de lu oiigini.
Alutuii ¸i, oii¸icum, deusupiu in¦uiiei ¸i u mululugismului
necumpunit se nuscuse din doctiinu umunistu o ciiticu esteticu,
pueiil peduntu lu început, mui pe uimu inteligentu, de¸i tot
¸coluie¸te stiâmtu, u¸u cum o vedem lu Boileuu, lu continuutoiii
lui liuncezi ¸i lu imitutoiii din celelulte (uii euiopene. Insu, nuiv
dogmuticu cum eiu ¸i cu înguste idei estetice, ciiticu uceustu uveu
totu¸i ¦ustilicuieu inteligentu ¸i onestu cu tiutu opeiu de uitu cu
opeiu de uitu oii cel pu(in cupiindeu în eu stutoinicu indicu(ie cu
uitu tiebuie su lie întâi de toute consideiutu cu uitu. Acestui
dogmutism estetic i-uu pus cuput iomunticii, sub steugul ¸i în
inteiesul cuioiu s-u populuiizut u¸u-numitu metodu istoiicu.
Foimele de uitu uveuu de ucum încolo su lie tiutute ielutivist ¸i
explicute piin cuiucteiul etnic suu istoiic ul nu(iuniloi ¸i socie-
tu(iloi iespective. Cât n-u duiâmut istoiismul iomuntic din vecleu
teoiie ¸i ciiticu esteticu u ispiuvit su iuineze nutuiulismul. In(eleg:
spiiitul ¸i metodu ¸tiin(eloi nutuiule. Astlel s-uu nuscut ¨lizio-
logiile` în disciplinele moiule: liziologiu uitei, u liteiutuiii, u
geniului, u liiicii... Se în(elege cu biogiuliu uiti¸tiloi cuputu utunci
&#
85 Pcnrru arra |ircrard
o însemnutute exugeiutu: viu(u u¦unge su muscleze opeiu. Opeiu,
s-u zis, e totdeuunu o conlesiune deglizutu pe cuie ciiticul uie
s-o descilieze iupoitând-o cât mui umunun(it lu viu(u puiticuluiu
u sciiitoiului.
Suinte-Beuve s-u lucut muestiul biogiuliei psilologice, ul
¨liziologiei spiiiteloi`. Tuine, inspiiut de gloiio¸ii Hegel ¸i
Stendlul, pe cuie cu veneiu(ie îi muituiise¸te cu învu(utoii, dui
¸i de obscuiul ¸i iomunticul istoiic ul pictuiii olundeze ¸i llumunde,
Allied Micliels, pe cuie nu-l muituiise¸te, u¦unge iepiezentuntul
ilustiu ¸i popului ul explicuiii opeiei de uitu piin ¨mediul` etnic
¸i istoiic în cuie u luut nu¸teie. Aceste noutu(i piin excelen(u
¨¸tiin(ilice` înlloiiiu neupuiut în duunu oiicuiei înceicuii de
unulizu, clusilicuie ¸i teoiie specilic esteticu. ¨Esteticu` u¦unge un
cuvânt ¸i o idee compiomisu ¸i compiomi(utouie.
Suinte-Beuve invocu pentiu ciitic dieptul ¨de u intioduce
îndiuzne(, de¸i cu discie(ie, sculpelul` pentiu u ceicetu peisounu
uiti¸tiloi ¸i u-i du pe lu(u slubiciunile. ¨Vu pieide ouie liteiutuiu,
se întieubu muestiul, piin uceustu pioceduie? Se poute; dui ¸riin(a
mora|d vu câ¸tigu. Inti-ucolo meigem lutul. Clestiuneu de gust
nu se mui poute pune izolut.` ¨Ducu u¸ uveu vieo devizu, upoi
n-ui puteu li decât adcvdru|, singui udevuiul. lrumosu| ¸i oinc|c
su iusu lu cuput cum voi puteu.` Nu cied cu este exugeiut su
zicem cu, udeseoii, sub cuvânt de ¨istoiie nutuiulu¨ ¸i ¨liziologie`
u spiiiteloi ¸i tulenteloi, neobositul iscoditoi de vie(i (¸i cu utât
mui mult nenumuiutele ¸i muiuntele sule muimu(e) u lucut
mululugism distiuctiv, câteodutu poute instiuctiv, nu totdeuunu
disciet pe socoteulu sciiitoiiloi, ¸i cu lucomie munilestu pentiu
viu(u sexuulu u celoi pe cuie binevoiu su-i disece... Aveu slubiciune
muie pentiu ucest puiugiul, în toute diiec(iile. Nu iuieoii
biogiulul liziolog discca viu(u oumeniloi pe cuie-i liecventuse
intim: cuiteu lui despie Cluteuubiiund ¸i giupul suu liteiui lusese
un început cuiucteiistic ¸i spinos. E meiitul cu ¸i pucutul ¨psilo-
logiloi` su comitu nedelicute(e cu mui multu suu mui pu(inu giu(ie
&$
86 Pau| Zcri|opo|
¸tiin(ilicu; ¸i, iomunciei, ciitic oii poet, psilologul opeieuzu
bucuios piin uluzie ¸i e totdeuunu în iisc su sciie cui(i cu cleie,
udicu mululugism cu tâlc, ugiementut piestigios cu geneiulitu(i
¨¸tiin(ilice`. In zilele noustie Suinte-Beuve u lost ¸i continuu u li
tiutut dupu metodu ilustiutu de dânsul ÷ ¸i uimu¸ii dovedesc cu
uu învu(ut-o seiios... E ciudut ¸i luzliu de vuzut cu, ucum ¸uizeci
de uni, Tuine, udmiiutoi iespectuos ul lui Suinte-Beuve ¸i ul
¸tiin(iliceloi ¸i neciu(utouieloi metode, s-u supuiut cu o cucounu
neivousu pentiu ni¸te inocente indiscie(ii ¨¸tiin(ilice` ule liu(iloi
Concouit cuie uveuu numui neu¦unsul cu îl piiveuu pe Tuine
peisonul.
Metodu psilologic-biogiulicu ¸i ceu istoiicu, numitu mui tâiziu
(¸i cu deosebiie în (uiile lutine) sociologicu, uu exeicitut uutoiitute
gloiiousu ¸i ubsolutu. Ele uu vulguiizut un nou dogmutism: s-u
lotuiât, cu de lu sine în(eles, cu opeiu de uitu în eu însu¸i e
lenomen secundui, ¸i nu impoitu decât cu document biogiulic
suu de istoiie sociulu. S-u supiimut unulizu stiuctuiii uitistice;
suu usemeneu unulizu u lost cutegoiic condumnutu cu pioceduie
înveclitu, ne¸tiin(ilicu, inutilu, liivolu. Seiios ¸i ¸tiin(ilic e su ulli
bine-bine câte umunte u uvut omul-poet, ¸i cuie, ¸i cum, ¸i când,
¸i unde, ¸i de câte oii, ¸i cât timp... Suu su vezi cum se potiivesc
suu nu se potiivesc liguiile înclipuite de liteiut cu oumenii ¸i cu
iegimul societu(ii iespective, su guse¸ti ouiecum cleiu istoiicu u
opeiei. In clipul ucestu s-u întionut o giosolunu conluzie în
piivin(u obiectului specilic, ul teoiiei ¸i istoiiei uitei, ¸i s-u u¦uns
u nu se mui întiebu ce e opeiu de uitu, u nu se mui sim(i stiuctuiu
ei distinctivu: u lost o vieme de obtuzitute esteticu iemuicubilu,
¸i un puiudis luiu guid, nici puznici pentiu diletun(ii cuie î¸i
înclipuiuu cu uu viu(u ¸i mui ules umoiuii inteiesunte.
Cuientul istoiic ¸i psilologic u lost utât de uluitoi, încât lungu
vieme u uitut lumeu su întiebe: de ce udicu ui li numuidecât
liivol ¸i inutil su cuu(i u în(elege cum e lucutu o luciuie de uitu în
eu însu¸i, s-o clusezi ¸i s-o ¦udeci în legutuiu cu instinctele piopiiu
&%
87 Pcnrru arra |ircrard
uitistice, cu mi¦loucele pe cuie le-u lusut tiudi(iu genului ¸i cu
puiticuluiitu(ile tulentului pe cuie-l uvem în vedeie?... Si de unde
uimeuzu cu evuluuieu esteticu e o pioceduie delinitiv înveclitu
suu poute cliui inleiiouiu? E cumvu ubsolut mui u¸oi, ¸i deci
liivol, su unulizezi o pioceduie uitisticu u lui Eminescu decât su
uduni citute pentiu u uiutu ÷ ce vede oiice piost ÷ cu Eminescu
e pesimist, ¸i u combinu explicu(ii din mululugisme biogiulice ¸i
bunulitu(i istoiice?
Inuinte de u cuutu explicuii unei opeie de uitu n-ui li iuu,
desigui, su uiutum ce e uceu opeiu, cum e lucutu, din ce înten(ii
arrisricc e nuscutu, cu ce mi¦louce arrisricc e ieulizutu, ce e în eu,
ca arrd, individuul ¸i ce e tiudi(ionul. Cuci nu meluncoliu, nu
¨ideile ieuc(ionuie`, nu lemeiu ¨cu biu(e sub(iii ¸i ieci`, nici
budismul, nici diugosteu de tiecutul nu(ionul sunt uitu lui
Eminescu. Domni¸ouiu Mi(u ¸i domnul Miticu sunt singuiele tipuii
de cititoii cuioiu li se poute ieitu usemeneu conluzie din topoi;
totu¸i, piestigiul metodeloi ¸tiin(ilice, oii istoiice, oii psilologice
u lost utât de oibitoi, încât uu lucut-o posibilu lu cititoii cuie nu
eiuu nici domni¸ouiu Mi(u, nici domnul Miticu. Si utât de pu(in
sensibilu e încu lumeu lu tot ce e inten(ie ¸i pioceduie specilic
uitisticu, încât s-uu întiebut oumenii ducu Ro¸, ga|ocn ¸i dioasrru
suu Manccninu| scnrimcnra| sunt oii nu izvouie utilizubile pentiu
istoiiu societu(ii iomâne¸ti, ¸i s-uu supuiut cliui, mi se puie, cu
opeiele ucele nu tiuteuzu seiios ieulituteu istoiicu, sulleteuscu,
umunu, nu(ionulu etc.
Câtu vieme opeiu de uitu nu e lumuiitu în stiuctuiu ei specilicu,
¨explicu(iile` cuie se voi du nu explicu o opeiu de uitu, ci un
cupiins ideologic ¸i sentimentul. E simplist ¸i e din topoi su iei
întâmplutoiul cupiins ÷ pesimism, eioticu bolnuvu, idei consei-
vutouie... suu oiice ulte necuzuii suu bucuiii ule unui cetu(eun,
oiicuie ui li el ¸i oiicum vei li ullut d-tu de ele, ÷ diept opeiu de
uitu. E în udevui un minimum de în(elegeie cuie se ceie uici: su
deosebe¸ti instinct, inten(ii ¸i stiuctuiu uitisticu în mi¦locul unoi
&&
88 Pau| Zcri|opo|
complexe intelectuule, su le deosebe¸ti piin nutuiu ¸i dispuneieu
simbouleloi în cuie (i se piezintu ucele complexe; su piinzi de
veste, în slâi¸it, cu un iând, o stiolu de Eminescu se deosebe¸te
doui (¸i d-tu, ducu î(i bu(i pu(in cupul, tiebuie su sim(i cu se
deosebe¸te) de o piltie ouiecuie de idei pesimiste, cliui ducu cel
ce (i-o oleiu cunou¸te în(elepciuneu lui Budu înzecit mui complet
decât Eminescu. Altlel iumâne numui utât: liindcu, din întâmpluie,
unul Eminescu u sciis pe iomâne¸te idei pesimiste, conseivutouie
¸i u¸u mui depuite, utunci ui d-tu document sciis despie pesimismul
iomânesc, ¸i exploutezi documentul cum î(i convine. Dui uceustu
înseumnu, mi se puie, c-ui tiecut mult pieu distiut pe lângu poeziu
lui Eminescu, cu minteu d-tule pieu se iisipe¸te lucom dupu idei
¸i deosebe¸te louite slub luciuiile unele de ultele.
Fuiu îndoiulu, metodu istoiicu ¸i psilologicu sunt ubuzive,
piobubil piin exces de populuiizuie. Aplicuiile ucestei metode
uu u¦uns su escumoteze ¸i uitu, ¸i teoiiu uitei. Si, dupu cum eiu
logic, uiti¸tii uu ieluzut su uccepte utotputeiniciu uceloi pioceduii,
uu denun(ut uplicu(iile loi deplusute ¸i obtuze, uu dut cliui
exemplu de unulizu specilic esteticu. Fluubeit ¸i u¸u-numi(ii ¨uiti¸ti
liteiuii`, Fiomentin ¸i câ(ivu pictoii impiesioni¸ti, diumutuigul
Otto Ludwig, pictoiul Wlistlei ¸i sculptoiul Hildebiund, uilitectul
Codliied Sempei, muzicuntul Hunslick uu cluiilicut eneigic
specilicituteu uitei, uiutând cu eu tiebuie în(eleusu ¸i ¦udecutu în
mod piopiiu, lotuiât de piopiiu ei nutuiu. Si istoiicii, ¸i ciiticii
de uitu uu slâi¸it piin u în(elege.
Publicul încu n-u început su iu bine seumu. E udevuiut cu
unulizu esteticu poute li o luciuie subtilu ¸i uducutouie de idei
ingeniouse, dui gieu poute li umuzuntu. E deci nepopuluiu piin
nutuiu. Anulizu esteticu este me¸te¸ug ingiut. Multoi uiti¸ti le e
louite untiputic, din motive diveise, su li se ceiceteze muilu lu
luboiutoi; ui vieu, poute, oumenii su o stiecouie luiu vumu. Iui
publicul se umuzu numui ducu-(i bu(i ¦oc cu luz de peisounu
uitistului, ¸i nu vieu su lie încuicut ¸i obosit cu vieo ceicetuie
&'
89 Pcnrru arra |ircrard
utentu u opeiei, udicu u telnicii sule. Din contiu, ducu lunge¸ti
voibu despie ceiul Cieciei, despie Veisuilles ¸i viu(u de cuite,
despie (uiunii, boieiii, uiendu¸ii ¸i micii buiglezi iomâni, despie
umuntele lui Coetle, despie ¨les petites lemmes`
3
ule lui Suin-
te-Beuve, despie ce se întâmplu întie neistovitu ideulistu Ceoige
Sund ¸i solidul doctoi Pugello în cumuiu(u de lângu oduiu
bolnuvului Musset ÷ po(i li sigui cu cititoiul, oiicuie ¸i cât mui
oiicuie, te vu binecuvântu cu-i dui inloimu(ii piolitubile cultuiii
sule peisonule ¸i cu ui lucut su-i sticleuscu oclii de omenesc upetit
pentiu cele omene¸ti.
BIOCRAFIE, IARASI SI INTRUNA
\ia(a rragicd ¸i romanricd a |ui Fmincscu...
...Titlul ucestu, uluiu de numele piopiiu ul poetului, este o
tiuduceie din liun(uze¸te, ¸i-i con¸tiinciousu peilect. Fu(u de multe
muiluii stiuine, iomânii stuiuie înti-o docilitute impiesionuntu,
¸i textuulituteu în unele domenii puie su li u¦uns o telnicu
nu(ionulu.
Suntem, uici, lideli cu ubuz: Fiun(u, de¸i soiu lutinu ¸i
geneiousu, s-ui puteu plânge de noi, ducu umintim cu cliui lu
împiumutuiile în lumilie se cuvine o discie(ie ouiecuie; ¸i putem
în(elege cu, ucum utâ(i uni, Necului Ioigu, când se gândeu lu
mi¦louce diustice pentiu upuiuieu cititoiului iomân de cui(i
stiuine, el contiibuiu, implicit, su stubileuscu iupoituii mui decente
în lumiliu liteiuiu pe cuie Româniu, oiicum, o loimeuzu cu Fiun(u.
In udevui, e o pueiilitute dizgiu(iousu cu totul în nuiuvul ucestu
de u copiu pe geum, lu iu(eulu, ideile ultoiu, piesupunând cliui
cu stiumutuieu loi ui li imediut sulutuiu. Au tiecut totu¸i tiei
sleituii de veuc de când pe Costucli Negiuzzi îl scoteu din iubduii
liun(uzomuniu.
'
90 Pau| Zcri|opo|
Deloc nu ¦udec uici cupiinsul în umununt ul piouspetei istoiisiii
u vie(ii lui Eminescu. Singui titlul ¸i piogiumul înclis în el îmi
duu ocuziu uimutouieloi obseivu(ii. Posibil este cu uutoiul ucestui
iomun biogiulic su se li supus, în ulegeieu titlului, editoiului suu
doiitoi su-¸i uduposteuscu muilu lu umbiu unui succes negustoiesc
liuncez. Fuptu e scuzubilu; pucutosul este totdeuunu editoiul;
însu noi, în tot cuzul, nu putem zice decât: cu utât mui iuu.
Cititoiul de cui(i se piezintu ustuzi lucom de biogiulie. O sumu
de decenii, buigleziloi euiopeni li s-u butut cupul, din ¸coulu
încu, piin guzetu ¸i în sulon, cu peisonulituteu este binele supiem.
Ceicetuieu peisonulitu(ii u devenit munieiu. Pe uimu, snobismul
u¦ungând ucut, buiglezul u imitut lebiil uiistociu(imeu istoiicu,
¸i s-u upucut, cu nudu¸eli, u-¸i uimuii spi(u neumului, cât se puteu;
cât nu, se împlineu cu imuginu(iu, teienul liind docil louite. O
ciizu de geneulogism, cuie, puie-se, e încu în plin loc. Este liumos
de constutut cu ¸i în buiglezimeu umeiicunu, cu utât de mult
cântutu ei mândiie de u li de lu sine puicegutouie, u izbucnit
luiios zelul de u-¸i scoimoni stiumo¸i piintie episcopi ui biseiicii
engleze suu buione(i de mult iuposu(i.
Cuiiozituteu udoiutivu de peisonulitu(i u stimulut, luiu îndoiu-
lu, lubiicuieu de muilu biogiulicu. Desigui, existu, în uluiu de
uceustu, ¸i un spiiit de mululugism, ubsolut ¸i înnuscut, în toute
societu(ile cultivute; piobubil ¸i în ucele pe cuie le numim
sulbutice.
O lutu se îndiugoste¸te de un poet, în ul cuiui supeiioi tulent
ciede cu upiindeie. In ieulitute, tulentul lipse¸te, ¸i cusniciu
tân¦e¸te în steuipu umuiuciune. Dui lemeiu ciede, ¸i u¦unge su-¸i
înclipuie cu buibutului nu-i lipsesc decât impiesiile puteinice
dinuluiu, cuie su-i descutu¸eze geniul. Cu su-l slu¦euscu cu tot
devotumentul, se îmbiucu, înti-o seuiu, cu luinu ulbu de miieusu,
¸i-¸i spintecu inimu cu un pumnul liumos pe cuie buibutul i-l
duiuise în ziuu nun(ii ÷o pompousu idee de poet tiugic. Femeiu
¸i-u gusit lini¸teu de cuie uveu evidentu nevoie; vuduvul, liie¸te,
'
91 Pcnrru arra |ircrard
u iumus tot luiu tulent, ¸i luiu udoiutouieu neobositu. O usemeneu
cuiiousu întâmpluie du lioii voluptuo¸i multoi cititoii, multoi
cititouie ¸i-i luce su viseze dulce. Dui un ustlel de cuz, iui cum
este, nu poute uveu nici pentiu istoiicul moiuvuiiloi ¸i ul ideiloi
o semnilicu(ie esen(iulu. Cloiiu liteiuiu u smintit pânu lu imbeci-
litute cupul, slub din liie, ul unei lemei îndiugostite idiot, cu
multe ultele, de un incupubil vunitos. Pentiu inteipietuieu vie(ii
intelectuule u unei epoci, umununtul ucestu diumutic nu-i de nici
un lolos. E un oinument louite coloiut, bun su unimeze uten(iu
populuiu. Tot utât de pu(in lolositoi pentiu în(elegeieu poeziei
lui Byion este su cuno¸ti biogiuliu pe cuie i-u lucut-o iubitu lui
vene(iunu, contesu Cuiccioli, de¸i poute li distiuctiv su vezi cum
e împui(itu cuiteu dupu viitu(ile iuposutului eiou, su cite¸ti cu ce
gii¦u dovede¸te încântutouieu contesu, uducând muituiiile
cizmuiului din Londiu, cu poetul nu eiu ¸cliop, cum se ziceu, ci
numui culcu mui tuie cu un picioi decât cu celult, ¸i cu su nu se
cieudu cumvu cu Byion începuse u cleli; îi pluceu însu, de lu un
timp, su-¸i iudu cupul pe unelocuii.
Oiicât s-ui silui pietinsu unitute u loimeloi deosebite de viu(u
istoiicu, eu iezistu iionic su se dovedeuscu, în ciudu divei¸iloi
lilozoli ui cultuiii. Si viu(u de din dos u oumeniloi celebii ieluzu
cu esen(iulu împotiiviie su deu luminile supeiiouie pe cuie le
u¸teuptu ¸i le piomit biogiulii cuie se zic psilologi. Silin(ele
ucestoiu izbutesc su uiute numui doiin(u inocentu suu incon¸tientu
de u solemnizu ucudemic upetitul oiiginui de mululugism.
Si ducu cel pu(in ui li biogiuliu totdeuunu istoiisiie exuctu!
Acum însu e modu su se iomun(eze vie(ile oumeniloi însemnu(i.
Aceustu industiie nu se uiutu iecomundubilu. Cititoiul, stiuin de
muteiie, nu ¸tie lu uimu ce u lost istoiie ¸i ce iomun în lectuiu
lui. Cliui luiu ucest mi¸mu¸ uctuul, cupul oumeniloi cultivu(i eiu
plin de unecdote iidicole ¸i de eioii neioude în domeniul
biogiulic. Noul gen de lugiogiulie luicu vu deliguiu încu mui iuu
cuno¸tin(ele istoiice ule publicului. In slâi¸it, e o nesuiutu idee
'
92 Pau| Zcri|opo|
su imuginezi diulog ¸i lupte pe seumu unoi oumeni cuie uu tiuit
deunuzi o viu(u u cuiei ieulitute meiitu iespectutu u¸u cum e.
Nu-i putem cunou¸te toute umununtele diumutice? Pentiu uceustu
lipsu, suiogut nu existu. Si nu-i liumos, de ultminteii, su-(i cuigu
bulele cuiiozitu(ii oclind pe leieustiu în cusu omului, nici su-i
desluci toute cutele iuleloi dedesubt; ¸i-i încu mui uiât, poute,
su-i miio¸i toute slubiciunile piivute ule sulletului.
Biogiuliu oumeniloi cuioi spiiitul loi le-u dut puteie extiuoi-
dinuiu de u tiui mult peste muiginile lunc(iuniloi de nutii(ie ¸i
iepioduc(ie ¸i dincolo de vunitu(ile slubunogiloi comuni, se cuvine
u li iedusu lu luptele cuie, în stiict în(eles, lumineuzu uctivituteu
loi supeiiouiu. Anecdotu diclisitu, cu uccente vudit îngio¸ute,
este ingiedient pentiu secutuii. Dui ucestoiu tiebuie su le lie de
u¦uns iomunul de colpoitu¦ ¸i lilmele subuibune. E pucut su
dezvelim, de lutâiul cuiiozitu(ii nespulute, suiuciu ¸i sililisul
oumeniloi luiu peiecle suu su umplilicum, cu Dumnezeu ¸tie ce
luntezii, necuzuiile loi de toute zilele.
¨KREUTZER-SONATE` SAU ARTISTUL FARA VOIE
Cu douu citute din Fvangnc|ic, puse cu epigiul, ¸i un comentui
publicut deosebit, uutoiul u explicut de u¦uns mora|a povestiiii
sule celebie. In 1890, când upuie nuvelu uceustu, în cuie cei mui
mul(i n-uu vuzut decât o uluimu violentu contiu impuiitu(ii
sexuule, Tolstoi eiu conveitit de mult. Luminu i se lucuse deplin:
ulte vuloii nu mui existuu pentiu dânsul în uluiu de moiulu ¸i
ieligiu elementuiu; cu nici un pie( n-ui mui li viut su tieucu în
oclii semeniloi lui diept povestitoi, udicu diept simplu uitist.
Dui poiniiile udânci ¸i ouibe ule nutuiii sunt mui tuii decât voin(u
cugetutu, oiicât de înduiutnic s-ui pioclumu eu. Tolstoi iumâne
uitist luiu su vieu, ¸i în uceustu piivin(u istoiiu liteiuiu poute su-l
pomeneuscu upioupe cu pe o cuiiozitute unicu. E cu putin(u su li
'!
93 Pcnrru arra |ircrard
lost ouiecuie pozu iulinutu în conveitiieu lui; utitudinile ucele
de mu¦ic umilit ¸i piuvosluvnic le vu li suvuiut el, poute, în oglindu
vunitu(iloi celoi mui uscunse cuie în nici un sullet de om nu
lipse¸te ÷ ¸i din ucest punct de vedeie u lucut, întie ul(ii,
Meie¦kovski câtevu piesupuneii inteligente ¸i veiosimile; totu¸i,
numui un scepticism pieu simplu ¸i de piost-gust ui puteu clusu
pe un om cu ucestu piintie obi¸nui(ii cubotini ui vie(ii uitistice ¸i
liteiuie. In usemeneu tipuii cu instincte, cu sensibilitute ¸i luntezie
supiunoimulu, pozu ¸i voin(u uutenticu încup bine, luiu cu unu
su ulteieze pe ceulultu. Cu ¸i Rousseuu, Tolstoi eiu un bolnuv
supeiioi; lu ustlel de oumeni pozu nu e simplu ¸i vulguiu giimusu
u mediociiloi, ci ¦oc, copiluiesc poute, dui de bunu-ciedin(u, ul
unui sullet lipeitiolic. Putem ciede cu doiin(u lui Tolstoi de u
nu li uitist, ci numui upostol, eiu cuiutu, ¸i cu luptu cinstit su se
lepede de lume, piin uimuie ¸i de uitu... Dui u iumus uitist pânu
lu mouite: lagi Murad, Pdrinrc|c Scrgnic, uiavo|u|, Cadavru| viu
stuu dovudu ve¸nicu de puteieu neînvinsu u vocu(iei. Insu krcur-
zcr-Sonarc uie o vulouie deosebitu, tocmui pentiu cu Tolstoi ciede
¸i uliimu utât de lotuiât cu uceustu povestiie e o lubulu de
piopugundu, ¸i liindcu cititoiul obi¸nuit u piimit-o din cupul
locului cu o tezu moiulu, ¸i ultcevu n-u mui vuzut în eu.
E diept cu în uceustu nuvelu moiulu vine înuinteu luptului,
u¸u încât uten(iu cititoiului comun iumâne delinitiv ucupuiutu
de moiulu. Dui tocmui lu stiuctuiu liteiuiu u ucestei piime pui(i
¨moiulizutouie` tiebuie luut seumu cu deosebiie.
S-ui puteu ciede cu, pentiu u du muximum de puteie tezei
sule, Tolstoi u imuginut un nebun cu Poznicev ¸i l-u însuicinut
tocmui pe dânsul su o sus(ie. Dui poiniieu uitisticu u lost mui
tuie decât inten(iu moiulu; electul estetic piimeuzu cu oiice pie(.
Piin telnicu lui desuvâi¸it ieulistu, uplicutu cu o viituozitute cuie
descuiu¦euzu unulizu, Tolstoi du utâtu luminu ¸i ieliel liguiii
nebunului, încât uceustu liguiu, ¸i nu tezu pe cuie o debitu, ocupu
inevitubil uten(iu cititoiului |ircrar. ¨Doctiinu` nebunului se
'"
94 Pau| Zcri|opo|
ubsouibe în desenul liguiii, ¸i e distiibuitu u¸u încât su-i udân-
ceuscu ¸i su-i coloieze cuiucteiizuieu.
Iutu, în col(ul întunecut ul vugonului, un om scuit de stut,
cuiunt, cu un pulton vecli, cu o vestu oidinuiu dedesubtul cuieiu
se vede o cumu¸u iuseuscu biodutu. Aie mi¸cuiile scuite ¸i iu(i.
¨O a|rd ciudd(cnic a pcrsonaju|ui` e cu, din timp în timp, scoute
un sunet cuiios, cu un lel de tuse, de sugli( suu de iâs înubu¸it
pe loc. Omul se leie¸te su intie în voibu cu ul(i culutoii. Când îl
întieubu cinevu, iuspunde scuit ¸i biusc. Cite¸te, lumeuzu, beu
ceui, piive¸te pe geum: în tot ce luce e nelini¸te continuu. Si, cu
un motiv muzicul, ievine upioupe în liecuie puiugiul iâsul suu
sugli(ul ucelu bizui. Pânu lu slâi¸it, Tolstoi ne ieuminte¸te, în
iustimpuii minunut culculute, glusul sugiumut suu iiitut, mi¸cuiile
ugitute, suspinele suu iâsul umui ul culutoiului tiugic.
Evident, Tolstoi cuutu cu liguiu, cu ticuiile ei stiunii, su ne
obsedeze. Piin uceustu electul estetic ni se supu tot mui udânc în
luntezie; liguiu se întiege¸te lulucinutoiie.
¨Domnul neivos`, ¨domnul cel izolut` ¨stiigu tuie, luiios`,
ocliil îi uid, mu¸cliul unui obiuz îi tiesuie spusmodic,
dinti-odutu simte cu-l supuiu luminu, iute se uicu pe cunupeu ¸i
tiuge peidelu(u lumpii, giubit souibe, ceu¸cu dupu ceu¸cu, un
ceui negiu cu ceineulu; u¸u ne uimuie¸te clipul omului în tot
timpul povestiiii, iui întie ideile vuisute pe neiusullute ¸i
înlu(i¸uieu exteiiouiu ucoidul e deplin: ideile sunt u¸u cum
tiebuie su lie lu un upucut cu ucestu.
* * *
Poznicev e inteligent ¸i smintit. Ru(ioneuzu cu un lilozol iste(,
dui obseivu ¸i conclide uniluteiul cu un muniuc.
Impuiituteu lundumentulu u vie(ii sexuule, uceustu e ¨ideeu`
lui Poznicev. Nu e voibu de u înnobilu, cum se zice, diugosteu
lizicu: tiebuie supiimutu, liindcu eu e iuul iudicul. Judecutu e
'#
95 Pcnrru arra |ircrard
simplu ¸i luminousu: suu viu(u n-uie în(eles, nici scop, ¸i utunci
logic se impune su o negum u¸u cum cei budi¸tii, Sclopenluuei
¸i Huitmunn; suu uie un scop, ¸i utunci e clui cu eu vu tiebui
su înceteze îndutu ce ucest scop vu li utins. Si cuie poute li
scopul vie(ii? Desigui: bunututeu ¸i iubiieu de oumeni. Ce
puteii stuu împotiivu ucestui scop? Putimile noustie. Si
Poznicev nu stu o clipu lu îndoiulu: ceu mui tuie, mui ieu, mui
înduiutnicu dintie putimi este diugosteu sexuulu. In uceustu
piivin(u siguiun(u lui e deplinu: ¸tie cu u¸u e, |iindcd el,
Poznicev, u suleiit giozuv din piicinu diugostei lizice ÷ ¸i e
cunoscut cu ¨siguiun(u` cuie se cuputu piin muie suleiin(u e
tuie cu giunitul. Când suleiin(u se pieluce în teoiie geneiulu,
nu mui poute li scupuie. Intâmpluiile giuve ule vie(ii omul le
geneiulizeuzu luiu sciupul, ¸i împotiivu ¨lilozoliiloi` nuscute
din pu(unii piopiii leuc nu existu. Obiec(iu ceu mui pu¸nicu îl
exuspeieuzu. Cel înceicut nu iuspunde decât cu iâs umui, suu
cu mânie celoi cuie ui vieu su-i ciitice convingeiile.
Oiicât de scuit scli(ute, liguiile celoilul(i culutoii upui tot
utât de întiegi ¸i viu cuiucteiizute cu ¸i liguiu centiulu. Avocutul
¸i doumnu ceu cu idei modeine, negustoiul cu idei iuginite ¸i
comis-voiu¦oiul cuie n-uie nici o idee ¸i cuutu su upuce când
unu, când ultu ÷ împlinesc cu puteinic ieliel tubloul în ¦uiul
diumuticului eiou. Huinele, mutiele ¸i întieg stilul exteiioi, lelul
cum încep voibu, cum se întieiup, cum nu se în(eleg ¸i, neiub-
dutoii de u se uscultu, se ieped su iuspundu lu uliimu(ii pe
nedieptul utiibuite udveisuiului... întieugu bubilonie u discu(iiloi
obi¸nuite, cu ubsuiditu(ile loi tipice ¸i comice, o lixeuzu Tolstoi
cu uceu iuiu muiestiie ieulistu cuie-l stupâne¸te cu o lutulitute
supiemu. El vede uitistic, necontenit, în ciudu zelului moiulistic,
cuiui vieu su-¸i încline toutu voin(u ¸i destoiniciu.
Intie uutoiii vesti(i cuie uu întiebuin(ut diulogul pentiu u du
cudiu viu unoi idei geneiule, Tolstoi îmi puie su li împucut cel
mui bine ielielul uitistic ul peisouneloi cu limpezimeu ideiloi
'$
96 Pau| Zcri|opo|
cuie-¸i stuu împotiivu. In Pluton, inteilocutoiii iuieoii sunt ultcevu
decât ecouii simple ¸i monotone ule lui Sociut. Lu Renun,
puiiziunul consuciut uteniun piin loimulu obi¸nuit udmisu, liguiu
peisouneloi (în ¨diumele` lilozolice nu mui pu(in decât în
uia|oguri) nu existu: sunt nume piopiii sciise în cupul unoi
puiugiule, cuie n-uu ce luce cu uceste pulide sonoiitu(i decoiutive.
Multe pugini din Anutole Fiunce nu sunt decât diulog lilozolic.
Desigui, plusticituteu peisouneloi lui (Coignuid ¸i unele liguii
din lisroirc conrcmporainc) e udeseoii ubil sus(inutu; dui
înceicuieu de u lixu ieulistic cupiiciile unei conveisu(ii odutu cu
lizionomiu voibitoiiloi, de pildu în piimele cupitole din lc |ys
rougc, du electe uitiliciule ¸i ¸teise, lu(u cu intioduceieu, louite
usemunutouie cu inten(ie telnicu, mult mui scuitu, dui cu utât
mui plinu ¸i vie, din nuvelu lui Tolstoi. Si uici, cu în oiice loimu
îniuditu cu diulogul lilozolic, unu din liguii cie¸te excesiv lu(u
cu celelulte, ¸i convoibiieu e cuiând înlocuitu de monolog. Dui
lu Tolstoi, monologul, oiicât s-ui dezvoltu, nu înceteuzu de u
cuiucteiizu peisounu cuie-l debitu. Lu liecuie cupitol se uduugu
semne noi ule detiucuiii peisonu¦ului.
* * *
Poznicev e clinuit de gelozie sexuulu în u¸u giud cu, pânu ¸i
pe medici ÷ ticulo¸ii, ¸uilutunii, cinicii de medici! ÷îi îneucu în
in¦uiii luiiouse, ¨liindcu dezbiucu ¸i pipuie peste tot nevestele
oumeniloi`. Alt potop de ocuii ¸i blesteme, pe îmbiucuminteu
lemeiloi, cu deosebitu stuiuin(u usupiu lelului neiu¸inut de u
pune în vulouie liumuse(ile cuinouse de dinduiutul coipului. Eiu
un punct cu deosebiie sensibil în sulletul ucestu utât de tiugic:
cliui pe iivulul suu, pe eleguntul vioiist, îl but¦ocoie¸te cu giozuvu
iionie, pentiu cu i se puieu cu seumunu, lu contui, cu lemeile
lotentote ÷ Poznicev uie o oiouie speciulu ¸i cuiiousu de
cullipygie. Dezgustutoiul vioiist mui uie încu ¸i ¨cevu puiiziun`
'%
97 Pcnrru arra |ircrard
în peisounu lui; ¸i Poznicev zice cuient: ¨muimu(ele ¸i puiizienii`,
pentiu u expiimu în douu cuvinte ceu mui ub¦ectu stiicuciune.
Fouite tuie îl iiitu de usemeneu gletele cu nustuii ule tânuiului.
Cu toutu logicu sus(inutu, lu un unume loc izbucne¸te dinti-odu-
tu incoeien(u constitutivu u dezeclilibiutului: dupu ce uiutuse,
în culoii de o lioiousu violen(u, uiu sulbuticu în cuie se zbut, de
lu începutul cusniciei, el ¸i so(iu, ne love¸te (lu slâi¸itul cupitolului
XXI) exclumu(iu neu¸teptutu: ¨tiebuiu su conduc pânu lu u¸u pe
domnul ucestu, venit su tulbuie puceu, su zdiobeuscu |cricirca
unei lumilii întiegi`. Pânu uici lusese voibu numui de luptu pe
mouite ¸i de ceu mui cumplitu mizeiie cusnicu; ucum, deodutu,
ni se pomene¸te de puceu ¸i leiiciieu cuminului. Fuiu îndoiulu,
omul nu e întieg lu minte; gânduiile lui se duu peste cup,
gliontuite de impulsuii luiiouse. Si Poznicev ¦uiu, liie¸te, cu
nouuzeci ¸i nouu lu sutu din oumenii însuiu(i tiuiesc înti-un iud
cu ucelu în cuie tiuise el. Cei mui mul(i n-uu cuiu¦ su deu luciul
pe lu(u, tot ustlel cum n-uu cuiu¦ su stiige în guiu muie cu lunu
de mieie e numui muiduiie, iu¸ine, scâibu, clin suu plictiseulu.
Cu înduiutnicie de posedut, el ieluzu su udmitu cu întie so(i poute
existu, în udevui, ultcevu decât tuibuie sexuulu ¸i uiu de mouite,
ulteinutiv, suu, poute, cliui conlundute înti-un umestec ciudut ¸i
viiulent.
Pentiu cu, dupu ce lucuse ¸i uluptuse o cusu de copii, lemeiu,
istovitu, vieu su se odilneuscu, buibutul luce, pe loc, uceustu
încleieie, pe cuie o ciede cu deosebiie ¨dieuptu¨: s-u lepudut de
dutoiiile ei de mumu; utunci, desigui, tot u¸u de u¸oi î¸i vu culcu
dutoiiu de so(ie. Si upoi copiii, cine ¸tie cu ce luclei uu lost
lucu(i?... In slâi¸it, ce mui utâtu voibu? Doctoiii ¸i muzicu, iutu
cuuzele celoi mui multe udulteie. Din întâmpluie, doumnu
Poznicev luceu muzicu, ¸i pe uceustu puiticuluiitute clude¸te
ingeniosul ei so( o întieugu ¸i umuiu lilozolie... Muzicu ui tiebui
contiolutu de uutoiitu(i, cu ¸i sugestionuieu lipnoticu. Piesto din
krcurzcr-Sonarc se cântu în suloune pline de cucoune decoltute,
'&
98 Pau| Zcri|opo|
¸i nimeni nu stiigu împotiivu ucestei neiu¸inute piovocuii...?! E
diept cu, în mi¦locul ucestei izbucniii despie muzicu, u cuiei
puteie o pioclumu ¨giozuvu¨ ¸i ¨spuimântutouie`, Poznicev uie
clipe de ie(ineie lucidu, ¸i, în douu iânduii, obseivu cu voitbe¸te
numui ¨despie dânsul`, opiindu-se ustlel în loc, în lu(u piopiiei
sule ciudu(enii.
* * *
Dupu ustlel de piegutiii, cuie cititoi cupubil de uten(ie esteticu,
de în(elegeie specilic liteiuiu se vu mui puteu ocupu de ¨doctiinu`
nenoiocitului ucestuiu cuie, evident, puitu în el din nu¸teie soi(ii
unei existen(e cutustiolule?
Intiegul tublou e luciut ustlel, încât liguiu su ne cuptiveze, ¸i
nu cupiinsul biut ul voibeloi cuie i se utiibuie: ¨ideile` sunt
culoii ¸i linii ule liguiii. Avem înuinte un nebun, înlu(i¸ut cu o
iuiu cupucitute uitisticu. Si se poute un muteiiul mui luvoiubil
pitoiescului liteiui decât nebunul?
Cum se voi li luptut suu împucut, în sulletul uutoiului, inten(iu
pui uitisticu cu voin(u de u moiulizu, nu putem ¸ti; ¸i nici nu
impoitu. Neîndoielnic iumâne, cied, cu inten(iu uitisticu u
tiiumlut de lu un cuput pânu lu ultul ul luciuiii. In uceustu piivin(u
Fiunce piezintu un contiust louite instiuctiv cu Tolstoi: lu cel
dintâi, gândul ubstiuct ¸i inten(iu teoieticu sunt udeseoii mult
mui tuii decât impiesiu plusticu, cuie numui cu unevoie î¸i luce
loc, suu este cliui cu totul pieidutu din vedeie; din contiu, lu
Tolstoi instinctul uitistic, în clip lutul, puie cu luiu ¸tiieu ¸i
osteneulu uutoiului sub¦ugu inten(iu diducticu.
De când începe ciizu ¸i pânu lu ucideieu lemeii, dezeclilibiutul
Poznicev se uiutu nu numui inteligent, dui ¸i muestiu obseivutoi
¸i uitist iulinut. Culutoiiu în tiusuiu ¸i upoi în tien, zbuciumul
gânduiiloi, lini¸teu ¸i tulbuiuieu cuie-l stupânesc pe iând, în slâi¸it
ucumuluieu piecipitutu u lupteloi lu sosiieu ucusu în puteieu
''
99 Pcnrru arra |ircrard
nop(ii; luiiu supiemu stupânitu cu ultimele puteii, cu su poutu
suipiinde cât mui vicleun pe vinovu(i, ulegeieu pumnulului u
cuiui teucu ulunecu dupu o solu ÷ ¸i Poznicev ¨se gânde¸te` cu
pc urmd vu tiebui su o cuute ucolo, dupu cum ¨se gânde¸te` cu ui
li iidicol su uleige, luiu glete în piciouie, dupu complicele so(iei
vinovute ÷ iezisten(u coisetului sub cu(it ¸i upoi înlunduieu
cu(itului în cuineu moule, toute umununtele, în slâi¸it, cuie lovesc
¸i minuneuzu piin exuctituteu loi stiunie ¸i impeiiousu. Poznicev
le ¦ustilicu spunând cu e lulsu cu desuvâi¸iie uliimu(iu celoi cuie
pietind cu nu-¸i uduc uminte nimic din ce uu lucut în uccesele loi
de luiie. ¨Eu îmi uduc uminte tot, ¸i nici o clipu n-um încetut
su-mi uduc uminte. In liecuie secundu ¸tium ce luc. De luptul
însu¸i ul omoiului mi-um dut seumu cu o minu(iozitute extiuoi-
dinuiu... Si cu(itul l-um scos pe loc din cuine, cu doiin(u su iepui
ceeu ce lucusem`.
Dui ¨minu(iozituteu extiuoidinuiu¨, utât de cuiucteiistic
pomenitu de eioul povestiiii, este viziuneu uitisticu însu¸i. Pe
eiou l-u imuginut Tolstoi, l-u încudiut ¸i l-u inspiiut su voibeuscu
cu ¨minu(iozitute extiuoidinuiu¨. Si tot ce e peiceput ¸i expiimut
¨minu(ios` devine iiezistibil estetic, impune contempluie. In ucest
cuz tiebuie su lie cu desuvâi¸iie obtuz cititoiul cuie e în stuie su
se opieuscu lu întiebuieu bleugu, scumpu uutoiiloi de bio¸uiele
moiule: uie suu n-uie Poznicev dieptute, ¸i ce musuii sunt indicute
pentiu cu sexele su tiuiuscu în dulce uimonie, iui scunduluii suu
ciime pusionule su nu mui lie?
TOLSTOI SI PROUST
De demult se gloiilicu liteiutuiu liuncezu cu desciieieu ¸i
explicuieu vie(ii sullete¸ti. In teutiu, în povestiii suu, mui
de-u dieptul, în uloiisme ¸i poitiete, u¸u-numitu unulizu
psilologicu s-u cultivut cu unul din cele mui liie¸ti ioduii ule

100 Pau| Zcri|opo|
spiiitului liun(uzesc. O udevuiutu viituozitute nu(ionulu;
upioupe un monopol.
Incu din veucul XII, cel mui ilustiu uutoi de iomune bietoune,
Clietien de Tioyes, e ÷ ¨psilolog`. Invu(u(ii nem(i, din umbi(ie
nu(ionulistu, uu viut su inliime uceustu gloiie medievulu u
du¸munului eieditui. Când un Wollium von Esclenbucl, un
Cotliied von Stiussbuig suu ¸i ul(ii, mui obscuii, tiuduc ¸i pieluc
iomune liunceze, ciiticu nem(euscu ievendicu pentiu dân¸ii, în
speciul, addncirca psino|ogicd u textului stiuin. ¨Die psyclologiscle
Veitielung`
4
u¦unsese, în istoiiogiuliu liteiuiu geimunu, o loimulu
steieotipu, cuie se întiebuin(euzu poute ¸i ustuzi încu. Dui
obiec(iile lilologiloi nu se iuu în seumu. Astlel, dogmu liuncezu
iumâneu nesupuiutu; ¸i u¸u de peilect eiu eu încleiutu, încât
Slukespeuie, de pildu, este u¸oi ¸i simplu tiecut cu vedeieu de
opiniu liun(uzeuscu când e voibu de psilologie liteiuiu. la
connaissancc du cocur numain
S
, cum zice loimulu ¸coluiu, u iumus
consuciutu cu vocu(ie liuncezu delinitivu.
Ru¸ii însu uu pus cuput monopolului liuncez. Vieuu su zic:
iu¸ii s-uu impus ¸i uten(iei liunceziloi. Cu toutu mizeiiu tiudu-
ceiiloi; cu toute cu limbu ¸i cultuiu întieugu u liunceziloi sunt
louite nepiimitouie, iui limbu ¸i viu(u iuseuscu, mui ules, tiebuiuu
su le puiu loi luciuii de pe ultu lume. E diept cu, pe utunci,
situu(iu liteiuiu în Fiun(u, tocmui în punctul în cuie ne inteieseuzu,
eiu u¸u, încât Puul Bouiget tieceu diept muiele muestiu pour |a
connaissancc du cocur numain
6
. Cel pu(in pentiu oliciulituteu
liteiuiu ¸i publicul ei. Cied cu uceustu muiestiie u lui Bouiget, pe
utunci nediscututu ¸i nediscutubilu, uiuncu ustuzi înti-o supu-
iutouie peiplexitute pe to(i ucei ul cuioi sim( liteiui nu-i puiulizut
piin unume ¸icuii politice suu ieligiouse cuie se pouitu ucum, cu
ultimu elegun(u, à Bucarcsr rour commc à Paris
7
. Un om cuiut de
usemeneu ¸icuii, ducu ieu¸e¸te su citeuscu iubdutoi Andrc
Cornc|is, lc uiscip|c, suu oiicuie din iomunele psilologului
ubsolut udmiiut lu unii 80 ¸i câ(ivu, se întieubu de ce ciiticu de

101 Pcnrru arra |ircrard
pe viemuii u dut ucestoi giosolune loiletoune iung muie tocmui
pentiu ¨unulizu psilologicu¨, ¸i nu pentiu pitoiescul mobilieiului
oii pentiu cine ¸tie ce ult ugiement din ucele pe cuie cititoiul
¨comme il luut` le ceie de lu oiice cuite seiiousu ¸i instiuctivu.
De lu un cuput lu ultul, iomunele lui Bouiget sunt ucelu¸i muguzin
de gulunteiie pentiu tiebuin(e ¸i umbi(ii subuibune.
Pe mul(imeu cititoiiloi euiopeni o inteiesuu iu¸ii exclusiv cu
muteiiul exotic ¸i sensu(ionul. Cupucituteu loi pentiu studiul vie(ii
inteiiouie ¸i telnicu loi în ucest studiu nu le-uu luut în seumu
decât liteiu(ii de meseiie. Este inteiesunt cu Meiimee, piimul
intioductoi celebiu ul iu¸iloi în Fiun(u, mustiu pe Tuigleniev,
udicu pe cel mui pu(in udevuiut dintie iu¸i, pentiu ¨minu-
(iozituteu` lui excesivu. Obiec(iu eiu cuiucteiistic liuncezu: to(i
umutoiii pioluni, de educu(ie clusicistu, o uu gutu. Oiouieu pentiu
detulii ¨cuiiouze` ¸i cultul geneiulitu(iloi de bun-sim( ulcutuiesc
doui gustul pui clusic. Si Melclioi de Vogüe, putiuns de uceeu¸i
esteticu u tempeiun(ei elegunte, este, dintiu-ntâi, nemul(umit
de ¨conluziu` miciologicu u uitei iuse¸ti. Dui, liindcu uveu înuinte
pe Dostoievski ¸i pe Tolstoi, numuidecât muituiise¸te: ¨nous
sommes seduits pui lu subtilite de l'unulyse psyclologique; nous
sommes emeiveilles pui une compielension totule de l'lomme
inteiieui quc nous n`avions jamais rcnconrrcc.`
8
Astlel, voibu
lotuiâtouie eiu spusu: vulouieu nouu, cliui pentiu un liuncez,
stuteu în tiutuieu vie(ii sullete¸ti.
Zolu u ¦udecut pe Stendlul cu î¸i luce peisonu¦ele piin
constiuc(ie logicu, ¸i nu din obseivu(ie. Judecutu îmi puie
dieuptu. Si ducu e dieuptu despie ucel cuie e socotit cu modein
¸i inovutoi în psilologiu liteiuiu, eu se uplicu ¸i mui deplin celoi
vecli, în puite cliui celoi mui inteiesun(i ¸i mui ¨modeini` dintie
ei: lui Muiivuux ÷ iomuncieiul, nu diumutuigul cuie u iumus
om vecli, ÷ ¸i lui Luclos.
In muteiie de unulizu moiulu, liteiutuiu liuncezu gieu uveu su
se elibeieze de telnicu muximei ¸i u poitietului.

102 Pau| Zcri|opo|
Evident, Pioust e inovutoiul; iui inovu(iu este de u¸u puteie,
încât opeiu lui devine cel mui consideiubil lenomen liteiui ul
viemii uctuule.
In 1910, piin uimuie în plinu mutuiitute ¸i în momentul
pioductivitu(ii celei mui intense, Pioust sciie unui piieten: ¨E
ciudut cu, în toute genuiile cele mui leluiite, de lu Ceoige Eliot
lu Huidy, ¸i de lu Stevenson lu Emeison, nu este liteiutuiu cuie
su uibu usupiu meu o puteie usemeneu celei engleze¸ti ¸i ume-
iicune. Ceimuniu, Ituliu, udeseoii Fiun(u mu lusu indileient. Insu
douu pugini din Moara dc pc l|oss mu luc su plâng.` Alutuii cu
uceustu inlluen(u pioclumutu de dânsul, ceilul(i uu numit pe
Beigson cu inspiiutoi decisiv ul uitei lui Pioust. Iui Tlibuudet,
cuutându-i loc în tiudi(iu liun(uzeuscu, piopune su se desclidu o
cutegoiie deosebitu numui pentiu Suint-Simon ¸i Pioust; dui îl
upiopie ¸i de Montuigne, pentiu ¨mobilituteu` imuginiloi. Apoi
iecuige lu ingiedientul utât de inevitubil ustuzi ul lilozoliei iuseloi,
¸i cieeuzu un ¨doublet liunco-semitique`, iepiezentut de Montuig-
ne, Beigson ¸i Pioust. Fiindcu to(i tiei sunt pe ¦umutute eviei, ¸i
¨mobilismul` ÷ u¸u lotuiu¸te, nu ¸tiu de ce, dui cu desuvâi¸itu
siguiun(u, Tlibuudet ÷ este cuiucteiul distinctiv ul ¨dubletului`
evieo-liuncez.
E gieu de ciezut cu un liteiut din geneiu(iu lui Pioust ui li
putut su nu cunouscu pe iu¸i. Minu(iozituteu psilologicu u lui
Dostoievski, din Crimd ¸i pcdcapsd, mui ules, oii din kror|aia, nu
unun(u metodu din A |a rccncrcnc du rcmps pcrdu
9
? Tiebuie luut
seumu cu voluminousu istoiie u lui Ruskolnikov expune doui o
ciizu louite scuitu, ¸i uceustu iestiângeie u diumei în timp luce
posibilu coboiâieu în umunun(imile vie(ii inteiiouie cu o inten-
situte upioupe necunoscutu liteiutuiii unteiiouie. Ru¸ii uu uiutut
viu(u sulleteuscu în mi¸cuieu ei imediutu, ¸i deveniieu ieulu u
ucestei vie(i uu udus-o ei în locul cuiucteiizuiii piin delini(ii ¸i
scleme geneiule, în locul iezumuteloi ¸i suioguteloi logice uzute
în psilologiu liteiuiu vecle, cu deosebiie în ceu liun(uzeuscu.
!
103 Pcnrru arra |ircrard
Dui se guse¸te întie Pioust ¸i un ius celebiu o coinciden(u
piecisu viednicu de luut în seumu.
Tolstoi u tiutut de multe oii, cu muestiu, pioblemu moi(ii.
Nicuieii cu utâtu viituozitute cu în Moarrca |ui lvan l|ici. Psilologiu
bolnuvului luiu scupuie, pe uimu u omului cuie tiuge de mouite
luce din povestiieu uceustu un unicum liteiui. In la |in dc |a
ja|ousic
10
, ultimu nuvelu din lcs P|aisirs cr |cs jours
11
, Pioust iu ¸i
el cu temu gânduiile unui muiibund. Si omul lui, întocmui cu ul
lui Tolstoi, se clinuie¸te cu întiebuieu: cum se poute cu mouiteu,
pe cuie de utâteu oii, pe cuie ucum câtevu zile o vuzuse, lini¸tit,
uvând u luce cu a|(ii, su uibu ucum u luce cu ddnsu|? Existu o
copiluiie piimitivu pe cuie to(i, piobubil, o puitum în noi: cu
mouiteu, pe cuie o îniegistiez cu u¸u sânge iece în iupoit cu
ul(ii, nu mu piive¸te pe mine. Este un ieluz stupid ¸i vitul ul
min(ii de u legu, cu totulu ¸i udevuiutu convingeie, mouiteu de
piopiiu peisounu. Tolstoi u lost poute cei dintâi om, desigui cel
dintâi uitist, cuie, cu o cluiitute spuimântutouie, u putiuns ¸i u
dut pe lu(u uceustu bizuieiie noimulu u sulletului. Lu Pioust,
deluliul este pus în vulouie exuct cu lu Tolstoi, cu mui slub ieliel
numui; expuneieu lui iumâne în geneiul mui sclemuticu decât u
iusului. Si upoi, în umândouu povestiiile, oumenii, cuie uu tiuit
pumânte¸te, moi cie¸tine¸te. Voltu biuscu cutie învu(utuiu cie¸tinu
poute cu e un lenomen destul de comun în ceusul din uimu.
Adevuiut, uceustu învu(utuiu este o doctoiie în(eleuptu pentiu
situu(iu linulu; un subteilugiu lolositoi lu(u cu iudiculismul ubsolut
ul moi(ii. Cu u¦utoiul cuiitu(ii cie¸tine, oumenii se ume(esc, poute,
înti-utât, cu su subtilizeze ideeu giouznicu u deposeduiii totule ¸i
iievocubile. Noimul, omul tiui¸te cu tiunzuc(ii ¸i u¸teptuii de
mui bine, iui ideeu cie¸tinu este un leuc de cusu, nuiv, dui elicuce,
cum se puie, contiu intiunsigen(ei slâi¸itului ubsolut. ¨Et Honoie
s'upeiçut que l'umoui, pui de tout egoïsme, de toute sensuulite,
qu'il vouluit si doux, si vuste et si divin en lui, cleiissuit les vieux
puients, les domestiques, le medecin lui-meme, uutunt que
"
104 Pau| Zcri|opo|
Fiunçoise, et qu'uyunt de¦u poui elle l'umoui de toutes les
cieutuies u qui son âme sembluble u lu leui l'unissuit muintenunt,
il n'uvuit plus d'uutie umoui poui elle.`
12
Intocmui u¸u li se
dezvele¸te, in extiemis, lui Ivun Ilici ¸i lui Vusile Andieici din
Srdpdn ¸i s|ugd, iostul ¨udevuiut` ul vie(ii. Numui cu Pioust,
ciedincios încu simplilicuiii tipic liun(uze¸ti, u iedus ¸i concentiut
totul în eioticu ¸i gelozie; cu dânsele numui uie de luptut cuiituteu
cie¸tineuscu. Iui Tolstoi u cludit contiustul pe bilun(ul unei vie(i
întiegi, ¸i tubloul lui e de o bogu(ie uiiu¸u. Dui, în temu ustlel
iestiânsu, Pioust ¸i-u dut piimu lui opeiu de muestiu. Honoie,
buiut tânui, e u¸u de leiicit în diugoste, cu ¸i în toute, încât începe
su-¸i doieuscu iele cuie su-l tiezeuscu din binele peilect în cuie
uiome¸te. Si souitu îl slu¦e¸te luiu întâizieie. Cu obi¸nuitu
îngâmluie ¸i lipsu de sciupule u buibu(iloi, ni¸te piieteni comen-
teuzu lemeiu cuie-l iube¸te, u¸u încât tânuiul se îmbolnuve¸te de
ceu mui înveninutu gelozie. Din diugosteu loi de copii iuslu(u(i,
voiousu ¸i siguiu, Honoie ¸i Fiunçoise sunt uiuncu(i în clinuiile
iu¸inouse ule geloziei eiotice. Iui în mi¦locul ucestei ciize uiâte,
îi love¸te o cutustiolu stupidu: pe tânui îl culcu în piciouie un cul
speiiut ¸i-i iune¸te de mouite. Si, în liiguii, el uiuieuzu u¸u: ¨Je
veux que tes yeux biillent uussi, ¦e veux te luiie pluisii comme ¦e
ne t'ui ¦umuis luit... ¦e veux te luiie... ¦e t'en leiui mul... Je vois
bien pouiquoi tu ne veux pus, ¦e suis bien ce que tu t'es luit luiie
ce mutin, et où et pui qui, et ¦e suis qu'il vouluit me luiie cleiclei,
me mettie deiiieie lu poite poui que ¦e vous voie, suns pouvoii
me ¦etei sui vous puisque ¦e n'ui plus mes ¦umbes, suns pouvoii
vous empéclei, puice que vous uuiiez eu encoie plus de pluisii
en me voyunt lu, pendunt.`
13
Cu o iuiu gii¦u uitisticu tiece povestiieu de lu mângâieii nuive
¸i copiluiesc diugulu¸e ule celoi doi tineii lu uiiciuneu lupsânu u
sceneloi de gelozie cuie se udunu, monstiuousu de udevui, în
deliiul ugoniei. Solu(iu cie¸tinu însu, în umândouu povestiiile pe
cuie le compui, îmi puie cu uie cevu de consolu(ie uitiliciulu. Lu
#
105 Pcnrru arra |ircrard
Tolstoi, poute, inten(iu piopugundistului e mui indiscietu decât
în nuvelu liuncezului. Finulele uceste upui cu o piedicu în culeu
minunutului ¨nutuiulism` psilologic pe cuie-l ceiem noi, cei de
ustuzi, pe cuie ni-l ¸i duu, de ultlel, cei doi uutoii în coipul
povestiiii. Numui cu ieduceieu diumei lu diugoste ¸i lovituiu
cutustiolulu în plinu stiuluciie u unoi vie(i tineie du nuvelei lui
Pioust tonulituteu întiucâtvu teutiulu; pe câtu vieme situu(iu lu
Tolstoi iumâne, cu excep(iu unoi elemente ule linulului, stiict
ieulistu. Insu de uceeu e diept su-i (inem lui Pioust socoteulu
deosebitu de vuloii cu ucesteu: ¨ses yeux suivuient une moucle
qui s'uppiocluit de son doigt comme si elle vouluit le touclei, et
puis s'envoluit et ievenuit suns le touclei pouitunt; et comme,
iunimunt son uttention un moment endoimie, ievenuit le nom
de Fiunçoise de Couvies, il se dit qu'en ellet peut-êtie il lu
possedeiuit et en même temps il pensuit: Peut-êtie lu moucle
vu-t-elle touclei le diup? non, pus encoie; ulois se tiiunt
biusquement de su iêveiie: Comment? l'une des deux closes ne
me puiuît pus plus impoitunte que l'uutie! Couvies possedeiu-t-il
Fiunçoise, lu moucle toucleiu-t-elle le diup?`
14
Sim(ul pentiu
vulouieu detuliului muteiiul, cât de muiunt suu giotesc, în iupoit
cu viu(u inteiiouiu se dovede¸te uici cu stiulucitu viituozitute.
Fiuncezul u iustuinut conven(iile veclii sule psilologii liteiuie.
Iui telnicu iusu uie puite lotuiâtouie în uceustu ievolu(ie.
Psilologiu din liteiutuiu clusiciloi liuncezi ¸i unexele ei din
viemi mui nouu î¸i uie oiigineu în suloune, unde oumenii se
pândesc în concuien(u mondenu. Aceustu oiigine sociulu u dut
ucelei psilologii cuiuctei uniluteiul, simplist ¸i uniloim. Obseivu(iu
este iedusu lu supiulu(u, piin uimuie lu geneiulitu(i. Din contiu,
psilologiu liteiuiu modeinu, îndeosebi ceu iuseuscu, se nu¸te
din meditu(ie solituiu, din însu¸i excesul vie(ii inteiiouie. De uceeu
este eu subtilu ¸i minu(iousu, pie(uie¸te cele mui ubsuide, mui
uscunse ¸i mui luguie mi¸cuii ule sulletului.
Andie Cide du vinu lui Lu Rocleloucuuld cu liteiutuiu liuncezu
$
106 Pau| Zcri|opo|
u iumus simplistu ¸i dogmuticu în ceicetuieu sulletului. Lu
Rocleloucuuld, ciede Cide, u impus egoismul cu singui iesoit ul
mu¸inii psilice. Nu cied. ¨Moiulistul` ucelu, cuie inspiiu giouzu
eteinu pedugogiloi ¸i ultoi ideuli¸ti de meseiie, nu u spus cu
umoiul piopiiu este unicul mobil cuie se gusu¸te în om. El u
desciis numui ieuc(iile imediute ¸i inevitubile ule egoismului
constitutiv; u uiutut cum uceste ieuc(ii nu pot su lipseuscu din
nici o dispozi(ie u sulletului, ucoidând cutegoiic ieulitute egois-
meloi ¸tiute ¸i consuciute în toute viemile. Nu Lu Rocleloucuuld,
cel unic în ugeiime ¸i udâncime întie to(i psilologii vecli, ci
plutonismul ¸i stoicismul ¸coluiesc, iumuse de lu umuni¸ti ¸i
loculizute în spiiitul buiglez ul sciiitoiiloi cuie uu lucut clusicismul
liuncez, ele uu stut în culeu psilologiei liteiuie, ¸i uu deloimut-o
de diugul tiebuin(eloi pedugogice oii cliui ul celoi de simplu
tucticu mondenu.
%
INTRODUCERI LA EDI|IA CRITICA
I.L.CARACIALE, ¨OPERE`
INTRODUCERE*
¨Sunt vecli, domniloi` ÷ eiu voibu luvoiitu u lui Cuiugiule,
când se ceitu cu piietenii pentpu idei, pentiu idei de uitu mui cu
seumu. Puieieu populuiu utiibuie uiti¸tiloi cu utuie un consei-
vutism din nu¸teie. Nu inteieseuzu uici su veiilicum piincipiul
ucestei geneiulizuii cuiente, ci numui întiucât uceu coinciden(u
e, în unume cuz, evidentu, su cuutum u piecizu condi(iile în cuie
eu se uiutu ucolo. Cuiugiule uveu un spiiit de o iuiu mobilitute;
pieluceieu simputiiloi lui intelectuule în untiputii eiu lenomen
cionic, de cuie piietenii lui to(i eiuu depiin¸i u se umuzu. Totu¸i,
e udevuiut cu simputiu lui pentiu ceeu ce e vecli, în uitu cel
pu(in, eiu ouiecum sistemuticu. Cied cu ucest conseivutism leim,
cuie izbucneu numuidecât în dispie( ugiesiv pentiu oiice i se
puieu ubuteie obiuznicu ¸i pioustu de lu udevuiuiile bine
lotuiâte, eiu, piobubil, mui întâi un semn liiesc ul eneigiei unui
tulent cuie se sim(eu sigui pe ce upucuse odutu su ¸tie ¸i ieluzu
cu supeibu îndâi¦iie oiice i se puieu mucui o umbiu de obiec(ie
lu cele lotuiâte cu bune ¸i învu(ute cu utuie. Eiu poute ¸i leneu
lui de oiientul udevuiut cuie-l îndemnu su lugu de osteneulu
supuiutouie, inevitubilu în oiice ievizuiie seiiousu u ideiloi
noustie cele mui conloitubil lixute. Piesupun, în slâi¸it, cu uceste
* Lu Opcrc ÷ I.L.Cuiugiule, vol. I, edi(ie îngii¦itu de Puul Zuiilopol, Ed. Cultuiu
nu(ionulu, 1930.
&
108 Pau| Zcri|opo|
viguiouse lutulitu(i inteine ule omului uu lost întuiite de o
împie¦uiuie exteiiouiu. Piin cuiieiu su eleguntu ¸i siguiu de elitu
tiiumlutouie, ¨Junimeu` î¸i dezvoltuse o înciedeie în sine louite
solid uccentuutu. Aceustu înciedeie, cu deosebiie pitoiesc puitutu
de ¸elul politic ul giupului, u uvut incuinuii diveise ¸i, se în(elege,
inegul ieu¸ite. Indeosebi lu ¨Junimeu` din Bucuie¸ti, ducu nu se
uliimu cutegoiic, se dudeu cel pu(in u în(elege, întie membiii
tineii, cu, de exemplu, lausr cu gieu ui puteu li în vieun ult
punct de pe glob utât de udevuiut piiceput ¸i exuct pie(uit cu în
ceicul Convoroiri|or; iui cine tiecuse pe lu cuisuiile muestiului
unic Muioiescu iumâneu sigui cu poute voibi cu delinitivu
indulgen(u despie Oxloid, Puiis oii Coettingen. Se loimuse ustlel,
în sânul ucelui ceic, un specilic extiuct concentiut de mândiie
nu(ionulu,monopolizut, liie¸te, pe seumu giupuiii, ¸i cu cuie
membiii ei se puilumuu, negie¸it, cu utât mui sim(itoi cu cât
eiuu mui tineii, dui cuie luceu, putem ciede, utmosleiu geneiulu
pentiu toute vâistele. Cuiugiule tânui u tiuit în ucel uei, ¸i e de
bunuit cu nutuiu lui viouie u udoptut cu peisonul exces optimismul
ucelu ¦uvenil ¸i nu(ionulist: u¸oi ¸i comod deveneu, pentiu dânsul,
molt ¸i gogomunie oiice eiu nou, stiuin de vuloiile iievocubil
consuciute, oii, mui cu seumu, de-u dieptul opus loi. Insu, negie¸it,
tiebuie uici su ne umintim îndutu cu inovu(iile specilic iomâne
pe cuie le zellemiseu ¨Junimeu` cupiindeuu esen(iul comoii de
comicuiie. Nutuiu tulentului lui Cuiugiule ¸i conseivutismul
¨Junimii` s-uu întâlnit pentiu o coluboiuie eminentu. Atâtu numui
cu inovu(iile iomâne uu compiomis, în oclii lui Cuiugiule,
noututeu cu utuie. Pânu în unii din uimu ui vie(ii, el peisillu oii
invectivu, pe necitite ¸i nevuzute, teutiul lui Ibsen oii ul lui
Stiindbeig, upioupe cu ¸i cum ui li lost, ¸i ei, ni¸te stâlpi ui
piogiesismului iomân de lu 1860. Eiu o obstinu(ie ce nu se mui
poute în(elege cu iezisten(u u cunoscutoiului de meseiie. A¸u s-u
lucut cu uitu lui su lie în udevui o uitu vecle. Unele pui(i din
publicul iomânesc uctuul se giubesc u o numi ÷înveclitu. Aceustu
'
109 Pcnrru arra |ircrard
giubu e un simptom bun pentiu cuiucteiizuieu ucelui public.
Pentiu Cuiugiule eu piobeuzu, cied, numui cu londul ¸i diiec(iu
sutiiei sule iiitu louite iuu, e deci încu louite vie.
E gieu totu¸i u tugudui cu pioceduiile lui uitistice sunt udeseu
vecli, în în(elesul de: peiimute. Socotesc cu, piintie oumenii
ustuzi în viu(u, sunt unii tocmui ustlel u¸ezu(i în timp cu su poutu
sim(i viu opeiu lui Cuiugiule ¸i, în uceeu¸i vieme, su poutu imuginu
ielutivituteu ei istoiicu. Pentiu lilologii viitoiului depuitut, când
se voi sili, dupu cum le e meseiiu, su înclipuie, în scleme ¸i
luntusme liugmentuie, ceeu ce tiuim noi ustuzi ¸i um tiuit ieii ¸i
deunuzi, consemnuieu gândiiii ¸i sim(iiii noustie, u ucestoiu cuie
um lost contempoiuni mutuii ui lui Cuiugiule ¸i suntem ¸i ui
geneiu(iiloi tineie de cuie opeiu lui începe ucum u se îndepuitu,
vu li un muteiiul ce, mui udânc poute decât oiicuie ultul, vu
luminu ¸i vu coloiu viziuneu loi istoiicu despie viemile noustie.
Ca|cndaru| C|aponu|ui, pe unul de lu Mulomet 129S, de lu
Hiistos 1878, este dedicut ¨cocouneloi ¸i demouzeleloi din toute
mulululele, lundutuiile ¸i muiginile Bucuie¸tiloi, piecum ¸i tutuloi
mon¸eiiloi, becleii ¸i lumili¸ti`. A¸u începe tânuiul sciiitoi:
umuzând mululuuu, cu su o studieze. ¨Cogo¸ile` din C|aponu|,
unecdote, diuloguii, scli(e ¸i culumbuiuii giouse ievin ¸i stuiuie
în Mo|ru| romdn. Amuzuieu ¸i peisilluieu mulululei uu meis multu
vieme împieunu. In geimene, însu, upui, în C|aponu|, ¸i Momcn-
rc|c. Sunt ucolo tiei scli(e de încoinoiu(i, piegutiii semnilicutive
pentiu liguiile de so(i blu¦ini suu comozi din uip|oma(ic, din Trcn
dc p|dccrc, din lund dc micrc, din Cadou; iui unu din ucele scli(e
ule începutoiului ÷ istoiiu cetu(eunului Cli(u Culup ÷ u intiut
de-u dieptul în Noaprca |urrunoasd. Insu cu deosebiie simpto-
mutice pentiu oiientuieu uitistului sunt tipuille dezvoltute, în
loi(u umoiisticu din 1877, sub titluiile Sorrocca ¸i Morrocca* ¸i
lconicd Ciupiccscu, ietipuiite cincispiezece uni mui tâiziu în Mo|ru|
romdn, unde Sotioceu ¸i Motioceu se pieluc în delinitivii Lucle
¸i Mucle, pe când Leonicu Ciupicescu eiu din cupul locului un

110 Pau| Zcri|opo|
nume cieut uitistic, piimul de lelul ucestu în colec(iu clusicu u lui
Cuiugiule. E un nume cuie nu mui e lucut dupu vecleu pioceduie
u uluziei nuive lu cuiucteiul peisonu¦ului.
Lui Cuiugiule îi pluceu su iepete cu Momcnrc|c uu lost
piecedute, în clip deteiminunt, de Copii|c dc pc narurd. Dl Iucob
Negiuzii î¸i luuse motto din Boileuu:
¨Lu nutuie, leconde en bizuiies poitiuits.
En cluque âme est muiquee u de dilleients tiuits,
Un geste lu decouvie, un iien lu luit puiuîtie...`
1
÷ iui în Piolog domniu-su ziceu:
¨Eu um piivit în ¦uiu-mi l-u noustiu omeniie,
la numdr |drd margini, cu gdndu| mdrginir...¨
Imi puie neîndoielnic cu Vespusiun ¸i Pupiniun, Cli(u Titiiez,
don¦uunul de lu Ailivu ¸i Tucle Zimbilu pivestesc liguiile de
studen(i nu(ionuli¸ti ¸i cuiieii¸ti, de politicieni luiu obiuz, de
lunc(ionuiu¸i ¸i ciui subuibuni ui lui Cuiugiule, u¸u cum cuconul
Puntuzucli ¸i cuconul Munolu¸ din un drum |a Canu| ne pieves-
tesc, puie cu, piovinciulii cinsti(i, ¸i neuduptu(i, pânu lu tiugic, ui
dlui Biutescu-Voine¸ti, suu comic nenoioci(i ui dloi Bussuiubescu
¸i Putiu¸cunu. In uluiu de îniudiieu ideologicu ÷ lu Cuiugiule, cu
¸i lu dl Negiuzzi, micii-buiglezi sunt vuzu(i cu opticu boieieuscu
÷ pioceduieu uitisticu, clusic tipizuntu, e uceeu¸i. Dui unde lu
vecliul ¸i spiiituulul ¦unimist eiu notuie diletunticu, udeseu
iudimentuiu, e, lu Cuiugiule, execu(ie uitisticu: de lu scli(ele din
C|aponu| upuie cuiucteiizuieu intensu piin diulog, cuie du
povestiiii ielielul ¸i iu(eulu uceeu unicu. Pe Cuiugiule l-um uuzit
udeseu clusându-se piintie ¨moiuli¸ti`, în în(elesul pe cuie cuvântul
îl uie în uzul liuncez: constiuctoi udicu de tipuii ¸i poitiete, ¸i e
sigui cu veisuiile lui Boileuu din liunteu Copii|or dc pc narurd
cupiind o cuiucteiizuie exuctu u metodei sule. Din metodu clusicu
* Coiect: Smotoceu ¸i Cotoceu.

111 Pcnrru arra |ircrard
luce puite ¸i constiuiieu nu iuieoii culuuzitu de inten(ii diductice,
vizând ceeu ce numeu el, lu butiâne(e: în(elepciuneu pove¸tiloi
¸i pioveibeloi oiientule. Din ceu dintâi tineie(e, Cuiugiule s-u
inteiesut cu diugoste de Anton Punn.
Constiuiieu tipului se exugeieuzu uneoii pânu lu mecunizuie
¸i, negie¸it, excesul ucestu e cu deosebiie vizibil lu începutoi.
Sotioceu ¸i Motioceu din C|aponu| sunt doi uutomu(i pieu
dinudins uiutu(i cu utuie: uitistul vieu tot timpul su sim(im cu
cele douu pupu¸i nu se deosebesc unu de ultu decât pentiu cu el
vieu su tiugu ucum o slouiu, ucum ultu. Indeosebi Leonicu
Ciupicescu, împietiit în înceicuiile lui de cusutoiie peiiodice, ne
întâmpinu, lumiliui, cu ticul suu veibul ÷ luc su lie, biou¸te destule
÷ cu liguiu deplin cuiugiuliunu.
In ucelu¸i un, 1880, upui, în Convoroiri |ircrarc, Aminriri|c din
copi|dric ule lui Cieungu ¸i Aminriri|c din rcarrc ule lui Cuiugiule.
Zece uni mui înuinte se publicuse în uceeu¸i louie ldr-lrumos din
|acrimd. Un început de vieme liteiuiu nouu se uliimu ustlel cum
nu se poute mui lotuiât. Liiicu ¸i iomunticu, pe ulocuii pânu lu
stângucie poute, viziuneu luntusticu u poetului, cu splendidul ei
pitoiesc ¸i mitologic, ¸i cosmic, cu mi¸cuieu muie( înceutu u
lupteloi, e, poute, mui upioupe de nuiu(iuneu puiu decât scenele
stiânse sub uccente scuite ule celoilul(i doi. Cu toute deosebiiile,
povestitoiul Cieungu e upioupe tot utât de diumutic cât Cuiugiule,
cel piedestinut teutiului. Diulogul lui Cieungu, cu indicu(iile de
mi¸cuii ¸i utitudini, în Aminriri, dui nu mui pu(in în Soacra cu rrci
nurori suu în Mo¸ Nicni|or Co(caru|, sunt lucute cu su cieeze intens
liguiile; iui meisul întâmpluiiloi e continuu îndieptut ustlel cu
su culmineze în ciize.
Aminriri|c din rcarrc sunt însu, piopiiu-zis, tublouii sclipitouie
de comedie. Anecdotu e uleusu ¸i stilizutu teutiul; peisonu¦ele,
oiicât de lugitiv scli(ute, devin, în câtevu ieplici, tipuii ¸i
cuiucteie. Si, cu în povestiiile de mui tâiziu, Cuiugiule uiutu ¸i
uici puteieu lui excep(ionulu de u încudiu uc(iunile în evocuii

112 Pau| Zcri|opo|
lulgeiutouie de viemi ¸i locuii. Solomonescu, cuie e ¸i cântuie(
lu Biseiicu dinti-o zi ¸i uitist diumutic, nu pionun(u niciodutu
cuiut numele piopiii stiuine ¸i neologismele; giecul cieditoi
tuibut, cuie umblu su-l împu¸te pe Millo, iui când îl întâlne¸te, îl
mui împiumutu cu ¨zece gulbeni`, cu ultlel ¨n-uve (e muncu
ustuzi`; puculeulu cu clinoioz u ilustiului Puntuzi Clicu, lu un
clel dinudins pus lu cule de luisoiul neobosit Ioigu Cuiugiule;
tiiste(eu comicu u teutiului gol din Bâilud lu iepiezentu(iu ¨de
udio` u lui Millo; telegiulistul cuie, umoiezut de domni¸ouiu
Heniiette, culuieu(u de înultu ¸coulu, stiigu iându¸iloi ciicului,
cuie-l tuvulesc în pumni ¸i pulme piin gunoi: ¨nu du(i, mu, cu
v-upiinde(i!... nu du(i, gogomuniloi, cu luc explozie!` ÷ sunt
esen(u concentiutu u vie(ii de Bucuie¸ti ¸i de piovincie iomâneuscu
de pânu ucum câtevu zeci de uni în uimu.
Dui umintiiile sulleoiului Cuiugiule uu ¸i o semnilicu(ie mui
geneiulu: în ele upui, monumentul, veseliu unei iuse ÷Cuiugiu-
le¸tii uu lost o dinustie de oumeni cu geniul iâsului. Unclii
Cuiugiule, Ioigu ¸i Costucle, cu ¸i nepotul loi Ion Lucu, cu ¸i
copiii ucestuiu, uu iâsul în stiuctuiu intimu u spiiitului. Suicusm
studiut ¸i suvuiut, cu lu dl Mutei Cuiugiule, suu peisillu¦ izbucnitoi
¸i iiezistibil vesel cu lu iegietutul Lucu Ion, lu soiu, lu puiintele
loi ¸i, cum se puie, lu cei doi uncli ui ucestuiu. Cine u liecventut
lumiliu lui Cuiugiule u cunoscut, în cuz excep(ionul, ce este vocu(iu
iâsului cu uitu ¸i sim(ul comicului cu instinct lundumentul. Diept
ziceu Cleieu: Cuiugiule iâde cu poltu. Vlulu(u, gie¸it, sciie:
¨Un om louite tiist. E multu duieie sub glumele, lui`; Vlulu(u
uplicu lui Cuiugiule loimulu piin cuie unii iomuntici sentimentuli
din Apus ciezuseiu, pe viemuii, cu iidicu vulouieu lui Ceivuntes
suu, lui Molieie.
Când colegii dezolu(i, în cuutuieu loi zuduinicu dupu neneu
Anglelucle cusieiul, tiec, din întâmpluie, piin lu(u moigii ¸i vud
cuiu(u lunebiu, povestitoiul zice: ¨un nou ouspete u venit, sutul
de culduiile vie(ii, su cobouie în iucoiosul otel`. Nu iubdu Cuiugiule
!
113 Pcnrru arra |ircrard
su nu sublinieze clipu ¦ulnic mucubiu cu o sclipiie de viguios lumoi.
Aminriri|c din rcarrc cud în puuzu dintie cele douu peiecli de
comedii, întie Conu| lconida ¸i Scrisoarca picrdurd. Piin con(inutul
loi ele se u¸euzu logic în miezul epocii teutiule u pioduc(iei lui
Cuiugiule. Dupu u-a|c carnava|u|ui (188S), ultu puuzu: se
piegute¸te ucum exploiuieu tiugicului. In ucelu¸i un ul Convor-
oiri|or (1889÷1890) se tipuiesc Ndpasra ¸i O |dc|ic dc Pa¸rc; iui
ulutuii de uceste icoune muii, ¸i în ton întunecut, o ieminiscen(u
din piovincie: Crand lorc| \icroria Romdnd. Liniu umoiisticu
continuu, pe lângu ¸iiul ucestu de vedenii negie suu cenu¸ii, numui
cu scli(u 25 dc minurc, piimu din giupul Tc|cgramc, lign-|i|c, O
zi so|cmnd ¸i Monopo| (din Scni(c noud), un udevuiut ciclu în
cuie veivu lui Cuiugiule, poinitu usupiu comicului piovinciul,
uide cu ceu mui veselu stiuluciie.
Doi uni mui tâiziu, upui cele douu nuvele tiugice, Pdcar ¸i O
|dc|ic dc Pa¸rc, nu piin vieo logicu liteiuiu, ci louite piobubil
piin constiângeieu editoiului, combinute în ucelu¸i volum cu
scli(u Om cu noroc, piimu din seiiu poitieteloi de so(i comple-
zen(i, ¸i ceu mui iudimentuiu. In uceeu¸i vieme, ¸i sub silu
uceloiu¸i nevoi, cied, sunt ietipuiite, louite umestecut, Crand
lorc| \icroria Romdnd ¸i 25 dc minurc, piintie loiletoune ¸i scli(e
ciitice, ¸i cu Aminriri|c din rcarrc. Su obseivum numuidecât cum
în Pdcar ¸i în ldc|ia dc Pa¸rc putiunde iiezistibil sullul sutiiic ul
uitistului. Piocuioiul cuie vine su iu minoiul ¨secvestiut` de popu
Ni(u, ¸i poli(uiul cuie, mui tâiziu, luiu poitolelul puiintelui, le¸inut
în cusu pielectului, ne sunt liguii lumiliuie de comedie din
compuniu Cu(uvencu ¸i tovuiu¸ii; iui studen(ii cuie, în lu(u lui
Zibul îngiozit, dezvoltu teoiii lombiosiene ui li ulcutuit o puginu
mui mult în Momcnrc, ducu ui li viut Cuiugiule su deu cândvu
substun(u concietu sclemei moltungiului ¨Suvunt`. A¸u cum sunt
înlu(i¸ute în cele douu nuvele, cu un exces de sublinieie, liguiile
ucesteu upusu pieu gieu, loimând întiucâtvu coip stiuin în
substun(u, cu totul în ult ton, u tubloului.
"
114 Pau| Zcri|opo|
Leibu Zibul este ovieimeu ÷ u zis Muioiescu. Nu-mi este clui
întiu cât usemeneu delini(ie slu¦e¸te lu inteipietuieu ¸i vuloii-
licuieu unei liguii din punct de vedeie uitistic. Inclin u ciede cu
geneiulizuii de ucest lel constituie o incuisiune u unui piincipiu
de ¸tiin(u în plunul uitei; ¸i mi se puie cu, oiicât de udânc
exploututu, usemeneu extiugeie u tipului dinti-un complex de
impiesii piepuiute cu inten(ie uitisticu, eu iumâne esen(iul
inloimutivu ¸i se supune cu utuie unui inteies teoietic. Cuiugiule
ne spune întâmpluiile unui evieu din Iu¸i cuie, u¦uns câiciumui
lu (uiu, cude în piime¦die su lie ucis de un uigut, ¸i uiutu cum
liicu insullu evieului puteii de upuiuie diubolic despeiute.
Ciuzimeu ingeniousu u omului smintit de liicu: ucestu-i motivul
centiul ul diumei lui Zibul.
¨Simt enoim ¸i vud monstiuos`, zice Cuiugiule în clip de
concluzie, dupu ce desciie exuspeiuieu neivousu u nop(ii petiecute
lu Crand lorc| \icroria Romdnd. Bucutu uie, întieugu, cuiuctei
de ieminiscen(u ucutu, ¸i cine l-u cunoscut bine pe Cuiugiule se
opie¸te lu cuvintele de mui sus cu lu un semnul deosebit: ele nu
sunt numui o loimulu ocuzionulu, ci iezumu un tempeiument ¸i
lumuiesc o metodu uitisticu. Sensibilituteu ¨enoimu¨ ¸i viziuneu
¨monstiuousu¨ uu impiimut uitei sule cuiucteiul excesiv: în comic,
stil cuiicutuiul; în tiugic, loime de giouzu ¸i de toituiu extieme.
Incu de copil începe Zibul cuiieiu liicii: le¸inu de spuimu pentiu
cu u vuzut pe un lumul izbind lu pumânt pe ultul ¸i umplându-l
de sânge. Acest liicos piin esen(u nimeie¸te su u¦ungu câiciumui
lu un lun u¸ezut singuiutic, în vecinututeu unui sut cu oumeni
îniui(i de muie suiucie; ¸i tocmui unul din cei mui deocleu(i,
uisuz ¸i biutul louite, se tocme¸te uigut lu dânsul. Fioiosul
Cleoigle, dut uluiu, pleucu mâiâind lu uiecleu lui Leibu o
stiu¸nicu umenin(uie, cu inrd|nirc nordrdrd în noupteu Invieiii.
Abiu pleucu Cleoigle, ¸i vin su-l cuute ni¸te culuiu¸i pentiu o
piicinu. Subpielectul, când îl iougu ovieiul su-l upeie, îl iu în
iâs, bu îi ¸i complicu spuimu slutuindu-l seiios su se puzeuscu de
#
115 Pcnrru arra |ircrard
u du suiucimii din Podeni, piin liicu lui impiudent dezvelitu,
gânduii pieu iele. Si pe când, peste giouzele usteu toute, îl clinuie
tocmui lieibin(eulu liiguiiloi de bultu, sose¸te diligen(u cu oumeni
cuie spun cum lu tuctul de mui sus ul po¸tei uu muceluiit lo(ii pe
lungiu ¸i ui lui ¨cu o ubsuidu sulbuticie`. Dupu îngiumudiieu
uceustu me¸te¸ugit enoimu u motiveloi de giouzu dinuluiu,
îndoite cu visele înspuimântutouie ule omului în delii de liiguii,
se piegute¸te cititoiului o clipu de contiust: clipuiile de comedie
ule studen(iloi cuie se lumineuzu întie ei ¸i, mui cu seumu,
lumineuzu pe conductoiul diligen(ei, despie Duiwin, utuvism ¸i
toutu lilozoliu, de ultim tiiu¦ pe utunci, u ciiminulului nuscut.
Inteimediul ucestu, upusut pânu lu disonun(u, luce, în delinitiv,
cu Leibu su iumânu ¸i mui îngiozit de cum îl gusise sosiieu
diligen(ei. Fiicu e lu puioxism. Când sosesc lo(ii, Zibul e gutu cu
o bombu cu litilul pus: sigui, e ¨îngle(ut ¸i uiuiit`, pe când lucieuzu
lo(ii lu pouitu, dui de uici încolo vu li ¸i din ce în ce mui lucid. In
liicu se inliltieuzu de ucum tot mui tuie despeiuieu iece. Ruututeu
lo(ului u putiuns ¸i geimineuzu lebiil, piin stiictu logicu inteipsi-
licu, în sulletul celui ce stu su lie victimu.
In conduceieu ucestoi mi¸cuii inteiiouie, viituozituteu uitistu-
lui este, cied, lu limitu de sus u posibilitu(iloi liteiuie; exuctu
înlun(uiie u teimeniloi piogiesiunii e condusu cu o vigouie ¸i
minu(iozitute luiu clipu de slubiie ÷ te gânde¸ti lu iubinul din
la Torrurc par |`cspcrancc
2
u lui Villieis de l'Isle-Adum, cu iulinutu
clutinuie întie nude¦de ¸i pieizuie; îmi puie însu cu, uici, uitiliciulul
constiuc(iei totule, pieu upuient, slube¸te întiucâtvu veiosimilul;
sclemu pieu vizibil voitu u unei piobleme iuce¸te impiesiu de
viu(u imediutu.
Din ubsoibiieu lui bolnuviciousu, de unimul în piime¦die
supiemu, îl tieze¸te pe Zibul vâilul sliedelului cuie u stiupuns
pouitu ¸i-l în(eupu. Ho(ii lucieuzu cu un leiustiuu ¸i un sliedel,
umândouu simboluii clusice de cuznu sulbuticu ¸i pielungu;
u¸teptuieu sugiumu pe Zibul, ulteinutiv, sub lâi¸câiulu leiustiuului
$
116 Pau| Zcri|opo|
¸i sub ioudeieu lupsânu u sliedelului. In slâi¸it, vâilul iusucit îl
împunge: u¸teptuieu tiece în ieulizuie, cu duieieu lizicu imediutu,
¸i nimice¸te biusc gândul de scupuie. Este uici, în dispuneieu
imuginiloi de clinuii ¸i mouite, în îmbinuieu biutulitu(iloi
pulpubile cu zguduiieu dinuuntiu, o iidicuie lu culme excep(ionul
muiestiitu u mi¸cuiii de iulinutu piegutiie, pe cuie cuut su o
inteipietez. Si e, deosebit, o ubilitute supiemu în lelul cum Zibul
e udus cu, din întâmpluie, su-i vie ideeu de u piu¦i biu(ul lo(ului.
Si cu ce minunutu siguiun(u se du povestiiii meis modeiut, îndutu
ce începe cuznu sub oclii lini¸ti(i, în slâi¸it, ui ovieiului: suvouieu
toituiii stu în încetineulu. Finulul e tiudi(ionul melodiumutic. Un
teutiulism vecli, ustuzi supuiutoi tuie, biiuie udeseu cliui sim(ul
utât de sigui ul ucestui muestiu. Despie linulul ldc|ici dc Pa¸rc u
spus Cleieu de mult tot ce tiebuie.
Metodei ucesteiu de uitu scenicu înveclitu, uplicutu pe tempe-
iumentul diumutic ul lui Cuiugiule, s-ui puteu utiibui nu numui
piisosuiile declumutoiii: ¨Du! s-o (intuiuscu pe loc... Si iumuse
tâmp cu oclii lolbu(i pe luminu de lu leieustiu... Câtevu momente
el stete ustlel înciemenit pe ultu lume, dui deodutu: Du, iepetu
el suiâzând cu o clipiie lioiousu; du! s-o (intuiuscu pe loc!` ÷
dui ¸i inteiven(iile explicutive ule povestitoiului. In subiectivismul
ucestu se vede upucutuiu omului de teutiu, u iegizoiului se poute
zice, cuie, ducu nu-¸i piezintu lic(iunile de-u dieptul pe scenu,
simte neupuiut tiebuin(u su conducu întiunu ¸i spectucolul ¸i pe
spectutoiul implicu(i ideul în con¸tiin(u povestitoiului cuie nu se
poute opii de u imuginu teutiul... ¨A! e cu mult mui micu
deosebiieu întie souie ¸i ceu mui de nimic scânteie decât întie
uceustu ¸i întuneiicul oib!` explicu, de exemplu, Cuiugiule, dupu
ce ne-u dut, cluiu, impiesiu diiectu u lumpii cu litilul lusut ¦os de
tot, în dugleunu unde tiemuiu Leibu în u¸teptuieu lo(ului. Suu:
dupu ce evieul se de¸teuptu înlioiut de în(eputuiu sliedelului, ¸i
dupu ce s-u spus cum, în lunteziu nenoiocitului, uneultu luuse
¨dimensii nemuiînclipuite, învâitindu-se meieu lu inlinit`, se mui
%
117 Pcnrru arra |ircrard
întinde comentuiiul ustlel, ¸i deploiubil: ¨Ceeu ce se petieceu în
ucel cieiei ie¸eu din sleiu gândiiii umune: viu(u se iidicuse lu o
tieuptu de exultuie din cuie toute se vedeuu, se uuzeuu, se pipuiuu
enoime, de piopoi(ii luotice`. Inti-o puginu cu (esutuiu stiânsu
extiem, usemeneu ietoiicu luce goluii; stiicte(eu ielielului se
ulteieuzu piin uceustu veibozitute, cuie în¸eulu uten(iu cititoiului.
Munieiu uiututu în exemplul din uimu se exugeieuzu în Pdcar,
ucolo unde uutoiul vieu su desciie începutul diugostei luiiouse u
seminuiistului cu tânuiu vuduvu: ¨Voibe?... încup voibe?... Cum
o lemeie ¸tie ulintu...` ¸i celelulte, ¸i celelulte. Pentiu în(elegeieu
ucestoi uspeiitu(i uiâte, îmi puie cu, pe lângu giubu, liieuscu
tempeiumentului diumutic incomodut ouiecum de iestiângeiile
ce i le impune situu(iu de pui nuiutoi, e nevoie su ne gândim ¸i lu
uc(iuneu sciisului guzetuiesc usupiu celui liteiui. Cuie cititoi,
nepievenit cu isculituiu e u lui Cuiugiule, n-ui ciede cu ¨voibele`
din citutul ul cuiui început l-um dut nu sunt ule unui ieductoi
ouiecuie de supliment liteiui de pe viemuii? In Pdcar, iepoitu-
¦ul,cu neologismele sule dizgiu(ios musute, întinde cu o puiodie
giotescu pe londul seiios ¸i iuiul ul povestiiii: ¨Ce luce utâtu
scnsa(ic?... A lucut o nepomenitu scnsa(ic popu... Succcsu| co|osa|
¸i sponrancu n-u a|ccrar câtu¸i de pu(in... Când scuput cu totul de
vcrmind, l-uu îmbiucut în minteun... Rcvo|rar cu vieu su-i iu buiutul,
pieotul u lucut o c|ocvcnrd upuiuie u cauzci sule. Cuvântul
oraroru|ui câ¸tiguse upioupe pe asisrcn(i... Tonu| magisrra| ¸i scvcr
tiebuiu su rdsroarnc imprcsia ce pieotul oo(inusc cu c|ocvcn(a-i
scnrimcnra|d... Cliui pentiu o luptu suu numui pentiu o dcmons-
rra(ic ÷ el se iepezi ¸i luu pu¸cu... Popu în(elese cu inspira(ia nu
tiebuie cuututu¨... De neologism, cu obicei iuu, nu scupu Cuiugiule
nici în cele de pe uimu pugini ule sule de poveste. E upioupe de
neciezut cu, în Aou-lassan, în kir lanu|ca ¸i în ultimul text iumus
de lu el: în liugmentul de Povcsrc, toute bucu(i de ton uiluizunt
¸i popului, uitistul cuie ultlel î¸i îngii¦eu sciisul cu o liicu lunuticu
u putut lusu stiuinisme modeine utât de izbitouie cu: ¨(duiuii)
&
118 Pau| Zcri|opo|
prc(ioasc¨, "cazarmd", "crcdir¨, ¨(mu gândesc lu) viiroru| mcu`,
¨(cât î(i sunt de) rccunoscdror`, ¨(în liecuie zi) icgu|ar¨, "|ii sigur¨,
te "asigur¨, "raporru|¨ (e voibu de un culil cuie piime¸te ¨iupoitul`
viziiului), "om prc(ios¨, "ruprurd" (cu în(elesul liuncezului
ruprurc), ¨împuiu(i (din poveste) cuie vedeuu o umenin(uie
pentiu siguran(a loi`. Depiindeiile ziuiistului bucuie¸teun uu lucut
su udouimu uneoii cu totul pânu ¸i uten(iu excep(ionul vegletouie
u ucestui uitist: un exemplu tipic de ce poute mediul, în uc(iuneu
lui neobseivutu, dui siguiu, cu putiundeieu unei boli lungi,uscunse
¸i luiu leuc.
Aceu expuneie unde e povestitu diugosteu lui Ni(u cu vuduvu
bogutu nu e concisu, ci uiuncutu cu de mântuiulu. Dui muestiul
se iidicu din nou în toutu stiuluciieu puteiiloi sule, de lu piimul
tublou ul diumei: upuii(iu copilului pieidut ¸i ticulo¸it în lu(u
culenelei ¸i inteiven(iu indignutu u pieotului. Petieceieu uceustu
incon¸tient neomeneuscu, în mi¦locul tâigului, ne duce biusc în
plinu dezoluie u vie(ii de piovincie. Accentul violent ul ucestui
început e însu¸i lioiul peilectei exuctitu(i uitistice. Piivim uceeu¸i
esen(u de mizeiie cuie ne întâmpinu în Crand lorc| \icroria
Romdnd: câinele pe cuie, ucolo, îl duu în tuibucu, pânu-l ucid,
mutuiutoiii, pentiu petieceieu unoi sullete utioliute de o
monotonie tâmpitouie ¸i upioupe sinistiu, ¸i lutu publicu în
cumu¸u, izbitu peste guiu de pumnul guidistului, sunt liguii din
uceeu¸i lumilie cu Mitu Boieiu, stiunii unelte vii de distiuc(ie
pentiu piimitivele tiebuin(e ule unoi nenoioci(i de ubiutizu(i. In
Pdcar, liguiu centiulu u tubloului, copilul muscuiici, nu e tiututu
episodic, ci dezvoltutu piogiesiv în vedeieu ciizei imediute:
pieotul tiebuie su descopeie ucum îndutu iodul blestemut ul
pucutului din tineie(e. Când culegiul l-u lucut su în(eleugu cu
piisos cine e copilul dezmu(ut, pieotul iumâne înecut de sudouie,
cu coutele pe musu, stiângându-¸i tâmplele în pumni, ¨cu oclii
(inti(i lu o muscu ce umblu muiun(el pe tublu de muimuiu ulbu¨.
Si ucum ni se uiutu mi¸cuiile insectei cu ¸i cum, dinti-odutu, eu
'
119 Pcnrru arra |ircrard
ui li peisonu¦ul piincipul în uc(iune: ¨ce socoteulu s-o li lucut în
cupul cel mic cât un bob de muc nu se poute spune: destul cu
muscu stete pe loc, î¸i dezmoi(i lubele de dinupoi împleticindu-le
unu de ultu, î¸i netezi liumos mustu(ile cu lubele de dinuinte,
upoi deodutu se-nul(u ¸i pieii`. Indutu dupu ustu: ¨Omul, de¸teptut,
se iidicu de pe scuun ¸i ie¸i`. Atât. Despie zguduiieu ¸i clocotul
din sulletul lui, nici o voibu. Aceustu înlutuiuie u oiicuiei unulize
diiecte, muscuieu deplinu u unei smucinuii inteiiouie în culmeu
ei, piin deslu¸uiuieu unoi muiunte imugini exteiiouie, însemnu
o îmbogu(iie udâncu u uitei liteiuie iomâne¸ti.
Judecut numui din punctul de vedeie ul înuintuiii diumutice,
conllictul dintie piocuioi ¸i pieot ui puteu puieu de piisos; dui
în uceustu întâlniie se lumuiesc, întiegi, liieu upiinsu u popii
Ni(u, cuie în scuit se iepede su iu pu¸cu, ¸i cumin(eniu iubdutouie
¸i isteu(u u cumnutu-suu Cu(iteiu. Cu(iteiu este piimu liguiu
neconven(ionulu de (uiun în liteiutuiu noustiu. A¸u scli(ut scuit
cum este, piimuiul din Dobieni ne iumâne, de lu piimu citiie, o
umintiie întieugu, pentiu totdeuunu vie ¸i lumiliuiu. Tiei pugini
¸i ¦umutute de loimut obi¸nuit ne lusu Cuiugiule su uuzim stând
de voibu pe Cu(iteiu cu popu Ni(u, ¸i utât u¦unge cu su-l pomenim
pe piimuiul cu pe cele [unul dintie] mui ilustie clipuii din
iomunele ¸i diumele lumii întiegi.
S-ui puteu zice cu lutulituteu e ucumulutu cu exces în povestiieu
uceustu. In cusu pielectului, pieotul înciemene¸te în lu(u unui
poitiet ÷ e tocmui diugosteu lui de ucum câ(ivu uni, iui so(iu
pielectului e liicu iubitei de mult pieidute: pieotul ne upuie
doboiât de lovituii pieu multe ¸i pieu giele, cuie coluboieuzu
puie cu înti-o pieu evidentu sistemu. In ldc|ia dc Pa¸rc bogu(iu
motiveloi e concentiutu cu economie bine socotitu, în vedeieu
electului piincipul: iidicuieu liicii pânu lu o smintiie cuie se
iezolvu înti-o luciditute giozuvu; dincouce, întâlniieu cu poitietul
iubitei ¸i lidosul ucces de isteiie ul liicei ucesteiu exuspeieuzu
inutil suleiin(ele pieotului: gieututeu motiveloi e lotuiâtu în

120 Pau| Zcri|opo|
ultu puite. Cumin(eniu de piisos u lui Cu(iteiu, înceicuieu
neizbutitu pe lângu pielect lusu loc celoi douu liin(e necumpunite,
pieotului ¸i liicei sule, su se lupte cum voi ¸ti. Cutustiolu e, de
ucum încolo, siguiu: Mitu, buiutul bun ¸i slub, vu li utius înti-însu
¸i zdiobit, numui de puteieu lemeii. Peiipe(iile din uimu ÷
iugumin(ile deznudu¦duite ule tutului cutie liu-suu, tuibuieu lemeii
cuie se vede puiusitu ¸i lieneziu ievedeiii, gounu pieotului dupu
îndiugosti(i ¸i împu¸uieu ÷ se uimeuzu cu o piecipituie suvuntu
piopiie viziunii diumutice. In ¦uiul zbuciumului ucestuiu de
mouite, liniile stutoinice ule lumii de toute zilele: ¨o spiânceunu
ulbuiie se ive¸te pe coumu deulului de cutie iusuiit... Pe lângu
ciuceu din iuspântie scâi(âie ioutele cuiu(eloi ce pleucu din vieme
su nu le u¦ungu zudulul pe dium... Spiânceunu ulbu cie¸te, ¸i ulte
ioute venind din deul lu vule se uud upiopiindu-se... o doinu din
liunze, cântec de diume( luiu gii¦i... ¸i voibu...` Dui cu ce stiunie
udânciie u impiesiei de sut de lu noi încununu întunecutu
înâmpluie cuvintele minunute: ¨cele tiei c|oporc mici ¸i sdracc se
poinesc deodutu su (ipe ¸i su se vuite cu o ¦ule nebuneuscu¨!
Pe timpul compuneiii celoi douu nuvele (1889-1892) Cuiu-
giule sciie cele tiei umintiii despie Eminescu ¸i câtevu loiletoune
ciitice (A zccca muzd, Tcmd ¸i varia(iuni, Norocu| cu|cgdroru|ui)
¸i ietipuie¸te Aminriri din rcarrc. Aceste din uimu, cu scli(ele 25
dc minurc ¸i Om cu noroc, continuu, singuie în ucel moment,
seiiu poitieleloi ¸i povestiiiloi umoiistice ule debutuntului din
C|aponu|. 25 dc minurc uiutu în plinu mutuiitute pe uutoiul
Momcnrc|or, piintie cuie bucutu u ¸i lost u¸ezutu mui tâiziu.
Piovinciulii lu guiu, piimind pe muiiile-loi în tieceie, sunt piimul
motiv usupiu cuiuiu veivu miiuculousu u lui Cuiugiule se
învei¸uneuzu cu o lucomie supeib me¸te¸ugitu. Un comic enoim,
u¸u cum îl iubeu Cuiugiule, e ucumulut uici; dui distiibuiieu lui e
utât de sigui economisitu, încât concentiuieu excesivu ni se
impune, leimecutoi, cu o viziune noimulu. Cuiicutuiul, dui exuct
veiosimil: ucestu-i semnul lui Cuiugiule. Din scli(u de cuie voibim

121 Pcnrru arra |ircrard
se vede, desuvâi¸it, cum dispuneieu umununteloi cuie specilicu
liguiile, lumeu ¸i cliui muteiiulituteu vie(ii loi întie(ine ¸i
upiolundeuzu tieptut impiesiu ucelei ieulitu(i cuie e londul
expeiien(ei noustie locule iomâne¸ti.
In unul uimutoi publicuiii scli(eloi de cuie um voibit începe
piimu seiie u Mo|ru|ui romdn (1893), uducând cu substun(u nouu
comicuiiu uideleunu ¸i pedugogicu u sceneloi iostogunene. Cu în
Jusri(ic ¸i în Arr. 214, suntem ¸i cu tublouiile din Scoa|a romdnd
÷ cum e titlul geneiul sub cuie upui diuloguiile lui Rostogun în
Mo|ru| romdn ÷ în plin teutiu. Arr. 214 u lost tipuiit întâi cu
subtitlul: ¨comediouiu în tiei scene`. Neupuiut ne gândim lu
mimiumbii lui Heiondus: uceleu¸i cudie, upioupe uceleu¸i
piopoi(ii, ¸i ucelu¸i muteiiul: uc(iuni scuite ¸i vii din viu(u
mulululei, ceu bogutu în ceituii ¸i scunduluii giubnice, cu ¸i în
nuive împucuii ÷ lu vecliul mimogiul ulexundiin, cu ¸i lu
bucuie¸teunul nostiu diumutuig. Mululuuu e diumuticu; mulu-
lugiii sunt copii ui nutuiii, iiitu(i de vecinututeu unei lumi cuie
tiui¸te în stiuluciie. Si o mululu meiidionulu e, se-n(elege, îndoit
diumuticu. Subuibunii Bucuie¸tiului uu coluboiut, nutuiul ¸i
involuntui, cu geniul înnuscut ul lui Cuiugiule.
Comicul diulectul este o loimu populuiu u cuiei vigouie, egulu
piin toute viemile, nu vu puteu slubi decât odutu cu unuluieu
tieptutu u diveisitu(ii giuiuiiloi. Cine înclinu u subliniu pieu upusut
lipsu de oiiginulitute u telnicii lui Cuiugiule ui tiebui su-¸i uducu
uminte cu, în Alecsundii, de exemplu, iidicolul lingvistic este
puiu(uie¸te iedus lu stiop¸iieu voibiiii stiuine lu întâmpluie, pe
când liece ieplicu u lui Rostogunu zugiuve¸te toute elementele
tipului, ¸i cu deosebiieu e consideiubilu. ¨Nu de diugul cuvinteloi
um cuutut unume su vu nuscocesc o povestiie. Eu de lutâiul
povestiiii cuut înti-udins cuvinte`, spune Cuiugiule undevu. In
cuzul de cuie voibim, pieceptul î¸i ullu uplicuie textuulu, ¸i nu
mui pu(in ilustiutouie pentiu metodu uitistului ¸i pentiu nivelul
uitei sule. Piin cuscudu de uidelenisme umuzunte, cu neclintitu

122 Pau| Zcri|opo|
siguiun(u psilologicu ulese, se întiupeuzu un clip de duscul, utât
de vunitos cât de muiginit, uspiu din liieuscu mo¦icie, blând din
piesciip(ie pedugogicu oii din seivilism, plin de nuivu umbi(ie
pentiu ienumele ¸coluiiloi sui, ¸i licleu cât vie(i, din colec(iu de
liclele u lui Cuiugiule, poute ceu mui simputic luzlie.
In piimu seiie u Mo|ru|ui romdn (1893), bucu(ile pui nuiutive
sunt iuie. In uluiu de Rosrogan numui scenu lu ¦udecutoiiu de
ocol (Jusri(ic din Momcnrc). Noti(u ciiticu ¸i puiodisticu piimeuzu
în unii uceiu (Srarisricd, O invcn(ic marc, Smdrdndi(a), ¸i încep
Rcminisccn(c|c: Fnruziasm ¸i nordrdrc (dezvoltut mui tâiziu sub
titlul Jcrr|c parrioricc) ¸i Rc|ormd, umintiie despie Kogulniceunu,
publicutu în \arra în 1894. Dui în ucelu¸i un în \arra, Cuiugiule
publicu piimu lui Povcsrc, cu subiect luut de lu luvoiitul suu Anton
Punn. Cui n-u luut în seumu gii¦u extiemu cuie, de lu început,
culuuzeu sciisul lui Cuiugiule, puieu suipiinzutouie în ultimul
giud siguiun(u în tiutuieu unoi loime de stil deosebite cum nu
se poute mui mult. Sigui, e o poveste glumeu(u; sclimbul de
voibe întie buie(i ¸i puiin(i, upoi întie tutu ¸i mumu luc o clipu
stiulucitu de comedie. Dui iutu ultcevu: ¨Si numu-nti-o livede
iucoiousu, când se opiesc su mui iusulle cuii de utâtu uicu¸, uud
ni¸te mioiluituii, su li zis cu e vieun cotoi sulbutic oii cine ¸tie ce
ligliounu. Au început su sloiuie cuii ¸i su-¸i ciuleuscu uieclile
înspie puiteu de unde veneu zgomotul. Impuiutul zice: Ce su
lie? ÷cu nu se vedeu nici o mi¸cuie în iuibu înultu u pu¦i¸tii ¸i
mioiluituiile îi dudeuu zoi înuinte. Un cuiteun tânui, mui
îndiuzne(, zice: Nu du(i diumul câiniloi! ÷ suie ¦os de pe cul ¸i,
pâ¸-p⸠piin iuibu, meige bini¸oi cu uicul gutu cutie locul bunuit.
Apioupe de tot se opie¸te ¸i-ntinde uicul... Altu mioiluituiu...
tiuge, sugeutu vâ¦âie ¸i se pieide în desi¸ul ieibii, cuie se clutinu
încet din vâil... In slâi¸it, vânutoiul mui luce un pus, doi, se uitu
bine ¸i iumâne înciemenit.` E o icounu plustic desuvâi¸itu, ¸i
putiunsu de mi¸cuie, cu pentiu stiolu unei bulude epice. Apoi,
disciet stiecuiutu, o compuiu(ie, unu singuiu: ¨puicu eiu, când
!
123 Pcnrru arra |ircrard
s-uiutu în lu(u butiâne(iloi loi, cu un luceului scânteietoi ¸i vesel
în lu(u unui diume( ostenit`. Iiezistibil, Cuiugiule scuiteuzu ¸i
iu(e¸te mi¸cuieu cât poute. Aplecuieu liieuscu spie scli(u diumu-
ticu nu se dezminte nici uici; iui nevoiu de diulog stupâne¸te
pânu înti-utât, cu slâi¸itul pove¸tii e o dezbuteie întie cititoiul
înclipuit de lu(u ¸i povestitoi.
In ucelu¸i un 1894 u tiudus Cuiugiule Rdzounarc, o nuvelu de
Cuimen Sylvu. Ciuzimeu liieuscu ¸i logicu u iuiulului utiugeu pe
uitistul cuie, nu demult, înclipuise pe Ileunu din Pdcar ¸i ueiul
îmbâcsit de toituiu ul ldc|ici dc Pa¸rc. Poute cu tiugicul ucestu, cu
sullu pieistoiic, îl utiugeu pe Cuiugiule ¸i piin contiust, sutul,
cum desigui tiebuiu su lie, de mediociituteu cuiugliousu u
mulululei. Tiuduceieu din Cuimen Sylvu e cu deosebiie instiuc-
tivu piin lelul uutociutic în cuie tiuteuzu Cuiugiule oiiginulul
iomunticei diletunte: pugini întiegi de diulog luiu cuiuctei, de
pitoiesc dezlânut cu desciieii de costum ¸i citu(ii de doine, le
tuie tiuducutoiul, ieducând povestiieu lu piopoi(iile unei diume
pline de umununt viu, coloiutu sobiu ¸i exuct. Tot ustlel scuiteuzu
el, în ultimii uni ul cuiieiei sule liteiuie, nuvelu vecliului
Ceivuntes, Curiosu| pcdcpsir, cu neslâi¸itele ei sciisoii ¸i sonete
inteiculute, nuvelu pe cuie, în teoiie, o udmiiu nemusuiut; e
umuzunt de tot cu din cele 117 pugini ule oiiginulului, Cuiugiule
pustieuzu 23. Numui cu usemeneu ieduceii sunt, de ultlel, vulubile
mui toute udmiiu(iile îndiugosti(iloi ubsolu(i de liumuse(i tiecute,
cu deosebiie în ce piive¸te genul nuiutiv. Dui cliui textul lui
Poe-Buudeluiie îi puie lui Cuiugiule pieu lung; ¸i nu e de miiuie:
piopiiul lui sciis, în loimu delinitivu, cu gieu se puteu lotuiî su
nu-i puiu pieu lung... ¨Lu iuspântiu unei mululule muiginu¸e`:
desclizând o dutu lu întâmpluie exempluiul meu (Momcnrc, pug.
247, Socec, 1901), Cuiugiule s-u opiit lu ucest început de scli(u
¸i u început su stiige: ¨dui ustu nu se poute! Nu vezi ce lung e,
cum mu (ine-n loc? !` ÷ ¸i u îndieptut îndutu: ¨Lu o iuspântie de
mululu` etc. Sciie ¸i subliniuzu upusut Cuiugiule, pe o louie u
"
124 Pau| Zcri|opo|
celui din uimu munusciis ul lui: ¨Cu muie buguie de seumu lu tot
ce se poute supiimu ÷ cdr dc mu|r`. Este însu¸i impeiutivul moiulei
lui de uitist.
Pânu lu slâi¸itul unului 1897 uimeuzu, în Fpoca, ¸iiul noti(eloi
ciitice, suu liteiuie suu politice, ¸i ul Rcminisccn(c|or. O excep(ie
cuiiousu, în iustimpul ucestu, cu ¸i în toutu opeiu, e scli(u lnrrc
doud povc(c (în lircrarura ¸i arra romdnd, ievistu lui N.Petiu¸cu,
¸i upoi în Fpoca), o bucutu lucutu, puie cu, pe piinsouie, ¸i unde
din Cuiugiule nu vud su mui li iumus ultcevu decât coiectitudineu
giumuticulu.
Cuiând dupu seiiu noteloi ciitice ¸i u Rcminisccn(c|or, upui în
Cazcra sdrcanu|ui: Cdnu(d, om sucir, la lanu| |ui Mdnjoa|d, uoud
oi|crc picrdurc (mui tâiziu: uoud |oruri), ln vrcmc dc rdzooi.
Piimele tiei uu lost ietipuiite în Momcnrc; evident, numui ceu
din uimu e lu locul ei în guleiiu poitieteloi ¸i sceneteloi comice
bucuie¸tene. Muteiiulul ucelui volum nu puie stiâns dupu o noimu
mult mui iiguiousu decât ulte colec(ii ule sciiitoiului; s-ui puteu
zice totu¸i cu la lanu| |ui Mdnjoa|d, Cdnu(d, om sucir, la conac,
cuioi se pot uduugu lnspcc(iunc ¸i u|rima cmisiunc, contiibuie u
luce din ucel volum cu un munuul de exemple ul uitei nuiutive
cuiugiuliene upioupe complet.
Cdnurd, om sucir e scli(uieu în negiu u unei vie(i ¸i u unui
cuiuctei de oiu¸eun, om ciudut din nu¸teie, ¸i ciudu(eniu lui du
un ieliel uspiu mizeiiiloi tipice ule clusei sule. E un umoi tiist
pânu lu sinistiu în souitu ucestui (icnit, în cuie ¸i minteu ¸i sim(iieu
sunt putiunse de o cinste giozuvu, totdeuunu îndieptutu
de-u-ndouseleu. Cunu(u nu-¸i ullu peiecle, în Cuiugiule, decât
pe neneu Anglelucle, cusieiul: iu(ionumentul ucestuiu, puiudoxul
¸i luiios, împotiivu inspectoiiloi cuie-l lusu-n puce liindcu e
¨cinstit` l-ui li putut zbieiu, întocmui, ¸i Cunu(u din udâncul liin(ei
sule de muniuc viituos. Intâmpluiile buiutului Cunu(u sunt tiiste
¸i umuie; inimu bunicii este, liie¸te, plinu de duiousu duieie
pentiu nepotul cuie, tocmui în noupteu când împline¸te tieis-
#
125 Pcnrru arra |ircrard
piezece uni, butut ¸i degeiut, ¸ude plângând pe muigineu luzii ¸i
se ¸teige lu ocli cu cuciulu; slâi¸itul lui neneu Anglelucle este o
tiugedie exuspeiuntu ¸i stiunie, iui giupul cei¸etoiiloi, în u|rima
cmisiunc, utât de semnilicutiv împlinit cu upuii(iu popii, el însu¸i
un tip specilic de cei¸etoi în oiu¸ele noustie, loimeuzu o icounu
stiâns umplutu de mizeiie concentiutu. Toute uceste ¨subiecte`
compun o colec(ie uleusu de pietexte pentiu dezvoltuii duiouse
¸i comentuiii emo(ionunte: cu utât mui tuie se vede, în ieulizuiile
lui Cuiugiule, iespectul stiict ¸i consecvent, sim(ul delicut ul
uitistului pentiu obilgu(iile pe cuie le-u luut dintiu început lu(u
de uten(iu ¸i lunteziu cititoiului. Oiice eventuule pietexte de
sentimentulitu(i sunt pievenite ¸i puiulizute piin violen(ele ciudute
¸i totu¸i logice ule cusieiului Anglelucle, cuie, de lu început,
duu întiegului tublou un ton delinitiv seiios ¸i buibutesc; iui
upuii(iu, în cliui inimu diumei, u cumuiudului în(epenit despie
ziuu, în puioxismul be(iei, zâmbind tâmpit pe când umestecu
uutomutic zuluiul în culeu, opie¸te oiice oiientuie uniluteiulu u
inteiesului ¸i men(ine uten(iu în eclilibiu specilic de contempluie.
Figuiu uceustu de be(iv în extuz e o diveisiune suipiinzutouie,
piin nutuiule(e ¸i cu stiuluciie de elect.
la conac este o ieplicu pulidu u motivului cu diuvolul din lanu|
|ui Mdnjoa|d. Pucutele tânuiului ugiumiu lu conuc, unde cude sub
toute ispitele clusice ule diucului, sunt cupiinse, louite neobi¸nuit
pentiu Cuiugiule, întie o intioduceie ¸i o încleieie ÷ cuie-i o
iepetuie în clip de ielien u intioduceiii ÷ ,umândouu cu o
inten(ie pitoieuscu ¸i poeticu, cuie nu cude în gumu, oiicât ui li
eu de bogutu, u sciiitoiului. Totul iumâne în stuie de sclemu, du
impiesie de înceicuie, de exeici(iu puie cu. In lanu| |ui Mdnjoa|d
puilumul locul ¸i vecli e tot utât de mugistiul concentiut cu în
kir lanu|ca suu în Ca|u| uracu|ui. Loculizuieu e piegutitu cu un
sim( ul culoiiloi ¸i uccenteloi cuie minuneuzu lu liecuie cuvânt,
cuci liecuie, oii în diulog, oii în desciieie, detuliuzu contuiuiile
¸i întuie¸te culoiile. Cuiugiule u lusut exemple iuie de câtu bogu(ie
$
126 Pau| Zcri|opo|
în electe se poute ob(ine piin sobiietute iulinutu. Totdeuunu te
gânde¸ti lu sosiieu pe-nseiute lu lun, lu cliiigiii de pe lângu locuii,
lu (igunii cuie (âiluie oltene¸te, lu oduiu ulbu cu miios de meie ¸i
gutui, dui îmi puie cu te opie¸ti deosebit lu Cleoigle Nutiu(,
cuie puze¸te lu coceni. Numele lui, locul ¸i momentul când îl
întâlne¸ti, cum voibe¸te cu cupiu ¸i cum iuspunde celui cuie-l
stiigu su-l u¦ute, sunt u¸u puie cu, încât, din piicinu lui Nutiu(
îndeseosebi î(i uduci uminte de Hunul Mân¦olouei ¸i de toutu
povesteu cu de o întâmpluie u tu.
Dintie toute, ceu mui uitutu ÷ poute ¸i ceu mui pu(in cunoscutu
pe viemeu ei ÷ u lost pânu ucum nuvelu ln vrcmc dc rdzooi.
Cuiugiule nu u ietipuiit-o; publicul ¸i ciiticu uu iumus su se
pusioneze de Ndpasra, de Pdcar, de ldc|ia dc Pa¸rc, luciuii nu
numui liumouse, dui ¸i deosebit senzu(ionule ¸i cu piicinu de
pielungiii ideologice. Se întâmplu destule ¸i tot întâmpluii tuii
în uceu lungu povestiie, iumusu utâtu timp pieidutu în Cazcra
sdrcanu|ui de unde u scos-o lu iveulu, cel întâi, Lucu Ion Cuiugiule.
Neneu Stuviucle, câiciumuiul, om cu stuie liumousu, uie noioc
su mui mo¸teneuscu ¸i pe liute-suu, popu cu uveie muie ¸i vu¦nic
cupitun de lo(i, u cuiui bundu tocmui lusese piinsu. Mui mult
ciede cu-l uie neneu Stuviucle noiocul ucestu, decât îl uie
udevuiut; liindcu popu, uscuns piintie voluntuiii din 77, ¸i ucum
dut cu moit, i se tot uiutu piin vis, câteodutu ¸i în tiezie, ¸i-l
necu¦e¸te iuu pânu-l sminte¸te de tot. Când, în slâi¸it, lostul popu
vine înti-o noupte, în cuine ¸i ouse, ¸i-l iougu cu luciimi su-l
împiumute numuidecât cu câtevu mii de lei, cu se gie¸ise omul
cu cusu ieglimentului, pe neneu Stuviucle îl upucu nebuniu muie,
cu luiii, iui celult iumâne cu oclii lu dânsul, în pieizuie. Este
udicu istoiiu bucuiiiloi, gii¦iloi ¸i spuimeloi tieptute ule unui
câiciumui, pânu lu înnebuniie deplinu, pentiu o piicinu de uveie
muie. Custul lui Cuiugiule pentiu situu(ii extieme ¸i coinciden(e
ciudute upuie ¸i uici slu¦it de uceeu¸i viituozitute cu în cele douu
nuvele muii dintâi. ¨Aluiu plouu muiun(el, plouie iece de toumnu,
%
127 Pcnrru arra |ircrard
¸i boubele de upu pielingându-se de pe stie¸ini ¸i picând în clipe
iitmute pe lundul unui butoi dogit, lusut gol înti-udins lu
umezeulu, luceuu un lel de cântuie cu nenumuiute ¸i ciudute
în(elesuii. Legunute de mi¸cuieu suneteloi, gânduiile omului
începuiu su slâiâie iute în ceicuii stiâmte, upoi încet-încet se
iotiiu din ce în ce mui domol, în ceicuii din ce în ce mui luigi, ¸i
tot mui domol, ¸i tot mui luig. Când ceicul unui gând u¦unse-n
line u¸u de luig încât con¸tiin(ei îi eiu peste putin(u din centiu
su-l mui uimuieuscu din ce se tot depuitu, omului i se puie c-uude
uluiu un cântec de tiâmbi(e...` Tiunsciiu ucest exemplu lung,
pentiu cu în el se vede utât de liumos cum piegute¸te sciiitoiul
pe lungiul lui pentiu vedeniile giozuve cuie-l u¸teuptu, dui ¸i de
lutâiul celoi cuie uu spus, oii mui spun cliui, cu sciisul lui
Cuiugiule nu cunou¸te decât stilul ¨telegiulic`. In deslu¸uiuieu
viseloi uiâte uitistul intioduce diveisiuneu uimutouie: ¨Eiu o
zloutu nepomenitu: plouie, zupudu, muzuiicu ¸i vânt viu¦mu¸, de
nu mui ¸tiu vitu cum su se întouicu su poutu iusullu. De¸i upioupe
de numiez, în tot sutul eiu ustâmpui desuvâi¸it cu-n puteieu
nop(ii; bu nici glus de câine nu se mui uuzeu, cine ¸tie în ce
udupostuii se odilneuu puznicii cui(iloi. Diumul puicu eiu pustiu...
Domnul Stuviucle încuie cicmigeuuu, pe uimu piuvuliu, ¸i tiece-n
oduie, lu culduiu... Dupu ce se dezmoi(e¸te bine domnul Stu-
viucle lu guiu sobei, iucu-te, pe-nseiute, cu bute cinevu lu u¸u.
¨Cuie-i ucolo?` întieubu lungiul. ¨Eu, domn' Stuviucle, iuspunde
un glus slub de copilu... Desclide.` Hungiul tiuge veiigu. Vântul
de-uluiu dulne¸te pe u¸u, uiuncând înuuntiu o leti(u louite
iebegitu. Copilu d-ubiu poute voibi; lulcile îi sunt în(epenite de
liig, de¸i, pe potiivu de copil suiuc, e destul de bine îmbiucutu:
uie peste cumu¸u(u minteunul lui tutu-suu; pe piciouiele goule
ni¸te cizmuli(e vecli ule mu-sii, ¸i pe cup un testemel. ¨Ce viei?`
¨M-u tiimis muicu, su-i dui de un bun guz, ¸i tuicu de doi buni
(uicu.` Si lutu scoute de sub minteun cu buguie de seumu douu
clondiie. ¨Du'... zice su nu pui guz în u de (uicu ¸i (uicu-n u de
&
128 Pau| Zcri|opo|
guz, cu ulultuieii, cu iui mu bute... ¸i... su musoii bine`... ¨Du'
buni ui udus?` ¨Bu!... zice cu su sciii.` ¨Iui su sciiu?... Sciie-v-ui
popu su vu sciie de pâili(i?` In piuvulie d-ubiu se mui vede. Feti(u,
upiopiindu-se de domnul Stuviucle, cuie-i touinu (uicu, iumâne
cu oclii pe un coviig stinglei, uitut pe tuiubu. Hungiul s-upleucu
sub tuiubu su iidice tinicleuuu cu guz; în clipu uceeu, leti(u întinde
mânu, iu coviigul ¸i du su-l vâie iute sub minteun; dui domnul
Stuviucle se iidicu. O li tius cu coudu ocliului, oii ¸tiu cu lusese
un coviig pe tuiubu ¸i ucu pieiise? cu, luiu voibu, lip! o pulmu
peste obiuzul îngle(ut. ¨Lusu coviigul, lou(o!... De mici vu-nvu(u(i
lu luiut, liie-u(i ui diucului!` Futu u lusut coviigul ¸i u pus mânu
pe obiuzul înculzit. Apoi u luut cuminte sticlele, le-u uscuns sub
minteun ¸i u poinit ulundându-se în neguiu nop(ii viscolouse.`
Cu ucest exemplu, mui lung încu decât celult, înceic u udemeni
lumeu su citeuscu toutu povestiieu, utât de pu(in cunoscutu. In
uluiu de uceustu, tiebuiu uiututu întieugu uceustu întieiupeie u
viseloi clinuitouie ule domnului Stuviucle, cu utât de minunutu
uitu odilnit o clipu piin uceste iiituii u¸ouie cuie-l întoic lu
inteiesele lui sunutouse de negustoi.
Imi spuneu Cuiugiule cu, în uimu unei lungi dezbuteii cu ni¸te
piieteni, despie noioc ¸i nenoioc, i-u dut în gând uceustu culme
de nenoioc: su nimeie¸ti douu bilete de loteiie cum le-u nimeiit
domnul Leltei din poveste. Lui Cuiugiule îi pluceu su imugineze
cuzuii unde luzuidul seumunu u voin(u iuutuciousu, când lutu-
lituteu cuputu lizionomie peilidu, cum se vede în povestiieu
iezumutu mui sus, în uceustu de cuie voibim ucum, în Pdcar, în
ucumuluieu motiveloi de giouzu, în ucelu¸i ceus, pe cupul lui
Leibu Zibul. E clui cu unume dispuneie u lutulitu(ii, în tiugic ¸i în
comic (vede(i coinciden(ele de souitu ule buie(iloi de piuvulie
Mucle ¸i Lucle în scli(u la Pa¸ri suu cuzul excesiv sclemutic ul
lui Cli(u ¸i Ni(u lu concuisul de culigiulie, oii mui ules ¨lutu-
litu(ile` din Trcn dc p|dccrc, uici în uimonie deosebit de intimu cu
psilologiu peisonu¦eloi), poute luvoiizu ucumuluieu de culminuii
'
129 Pcnrru arra |ircrard
diumutice. Mecunismul ucestu, cuie ui puteu supuiu piin simpli-
tuteu lui, stu bine uscuns sub pitoiescul vie(ii dlui Leltei, cu
consouitu ¸i umicii sui, cu clivu(ele luiluiigiouice, cu le(ele
poli(iene¸ti ¸i cu dl ¸el de lu ministei. Iui invectivele de lu bunclei
duu unul din cele mui desuvâi¸ite linule din întieg Cuiugiule: un
cupitol muie din ideologiu micului-buiglez e stiâns ucolo în cinci
iânduii de udevui monumentul.
Iiitut pieu mult de sentimentulismul gios, cuie, pe utunci,
umllu liteiutuiu ce se lubiicu în ¦uiul suu, Cuiugiule uninu bucu(ii
peilect încleiute o digiesie liteiuiu: puiodie de inten(ie polemicu.
Accidentul se dutoie¸te, cied, unei lipse de stupâniie momentune
usupiu cuieiu n-u mui viut su ievie, dui poute ¸i luptului cu nu
luu destul de des condeiul în mânu, pentiu u luce polemicii loc
deosebit ¸i unde tiebuie.
Anii 1899-1900 sunt unii Momcnrc|or. ¨Negie¸it cu Momcnrc|c
¸i ulte nuvele ¸i scli(e nu se pot compuiu cu sciieiile cele dintâi`,
sciiu domnul Iucob Negiuzzi lu mouiteu lui Cuiugiule; iui
Cleoigle Punu, cevu mui înuinte, zisese, în tieucut, dui sigui:
¨Cuiugiule de upioupe douuzeci de uni n-u mui sciis ultcevu dccdr
oarccarc si|ucrc ¸i ripuri pentiu univcrsu|`. Dl Negiuzzi ¦udecu,
cied eu, mui ules din puieieu de iuu pentiu depuituieu lui
Cuiugiule de Convoroiri; iui Punu u lost, întie oumenii no¸tii
cunoscu(i, cel mui impiesionunt exemplu de nepiicepeie liteiuiu.
D.C.Olunescu, cu iupoitoi pentiu piemieie lu Acudemie, u
iecomundut volumul: ¨casrigar ridcndo morcs
3
÷ bine ulcutuite
¸i cu o u¸u de giu(iousu discie(iune subliniute ÷ slobodu veselie,
ceu utât de binelucutouie tiuiului ¸i sunutu(ii, ÷ inteiesunt studiu
de nuiuvuii`. Cum um zice: culduios piietene¸te, dui cum stiuin
¸i evuziv; liindcu, cliui cu ¨îndepuitutu iusliângeie`, upiopieieu
¨pui(ii luntustice ¸i pui(iloi desciiptive` din lanu| |ui Mdnjoa|d
de ¨umbiele lugubie ule lui Edgui Poe` implicu o ciudutu neuten(ie
din puiteu ilustiului ieleient.
Despie loimulu obi¸nuitu cu pioduc(iu lui Cuiugiule e micu ¸i
!
130 Pau| Zcri|opo|
uniloimu, îmi spuneu odutu Vlulu(u cu e de miiuie cum oumenii
nu iuu seumu lu bogu(iu de liguii ¸i întâmpluii câtu e numui în
Momcnrc. Constutuieu lui Vlulu(u îmi puie cupitulu, ¸i cu utât
mui mult când o iupoitum, cum se cuvine, lu întieugu opeiu. Dui
Vlulu(u evuluu cu uitist, utent lu detulii; publicului nu i se poute
ceie uceustu buguie de seumu, ¸i nici ciiticiloi totdeuunu. Inti-o
noti(u sobiu ¸i plinu, dl Ibiuileunu, singui, u luminut cum se cuvine
ucest udevui esen(iul despie Cuiugiule.
E de gândit ducu nu cumvu unoi dintie cititoii suu liteiu(i
tipuiiieu în loileton de guzetu populuiu nu cieu, eu singuiu, o
pieveniie deluvoiubilu sciiitoiului. Pe un bucuie¸teun intelectuul
l-um uuzit zicând, pe când încu mui tiuiu Cuiugiule, cu sunt în
cupitulu noustiu o sumu de buie(i spiiituuli, gutu su-(i lubiice
oiicând muiun(i¸uii umuzunte cu ule lui Cuiugiule. Si ¸tiu bine
cu puieieu uceustu nu eiu u unui izolut: omul ucelu luceu puite
dinti-un public îndeosebi iiitubil lu(u de sciisul lui Cuiugiule ÷
eiu un vecli sociulist de Bucuie¸ti, pe utunci cliui usimilut de
mult puitideloi de oidine.
Aitu lui Cuiugiule de povestitoi se uiutuse, lotuiâtu în toute
elementele ei, înuinte de seiiu Momcnrc|or: de uci încolo uveu eu
su se exemplilice, încu o dutu, înti-un muteiiul de ceu mui
suvuiousu vuiietute. Ridicolul ideiloi lu pio¸ti (Sirua(iunca, O
|acund) ¸i lu liclele (Armos|crd incdrcard, Tcmpora, Crcu dc azi
pc mdinc), iidicolul vunitu(ii politice ¸i sociule (Amicu| X), iidicolul
pueiil ul piovinciei (Tc|cgramc, O zi so|cmnd, Tardiv, Monopo|),
încoinoiu(ii cu ¸tiie ¸i luiu (Mici cconomii, uip|oma(ic, Cadou,
lund dc micrc), mondenitute mitocuneuscu de Bucuie¸ti ¸i de
piovincie (livc o`c|oc|, lign-|i|c), mumi(ici umbi(iouse cu
pui¸oiii loi, în toute studiile unei educu(iuni de bunu lumilie
(uomnu| Coc, \izird, Buoico ÷ cu(elul e numui o ultu piobu de
domn Coe ÷ Baca|aurcar, lan(u| s|doiciuni|or), petieceii ieu¸ite,
suu contiuiiute (la Mo¸i, Trcn dc p|dccrc, la Pa¸ri), piesu
cuiugliousu (Rcporraj, u|rima ord, Boris Sara|o||, Croaznica
!
131 Pcnrru arra |ircrard
sinucidcrc, uuminica Tomii, Cronica dc Crdciun, Cronica dc joi)
sunt împui(iii cuie se loimeuzu de lu sine în umintiieu cititoiului.
Cele dintâi obseivu(ii lixute de Cuiugiule, în scli(ele din
C|aponu|, pomenite mui sus, uu înlu(i¸uie de pupu¸i sclemutice.
Si liindcu uceste scleme uu lost iepioduse, upioupe întocmui, ¸i
în Mo|ru| romdn; liindcu uceeu¸i pioceduie, de¸i sub loime mult
mui bogute, ievine în douu scli(e de mui tâiziu (la Pa¸ri, Trium|u|
ra|cnru|ui); în slâi¸it, pentiu cu Lucle, Mucle, Miticu ¸i Costicu
sunt nume udeseu iepetute de Cuiugiule, se uude nu iuieoii
geneiulizuieu gie¸itu cu, în ucest sciiitoi, piimeuzu sclemu. Nu e
gieu de piobut stutistic gie¸eulu ucestei ¦udecu(i, iecitind, în ¸ii,
tot muteiiulul nuiutiv ul lui Cuiugiule; suu, mui simplu, dui tot
utât de sigui, iecitind Momcnrc|c. Pe obseivutoiul Cuiugiule, din
cupul locului, l-u impiesionut slubu dileien(ieie u omeniiii
mulululeloi; ¸i uceustu constutuie ¸i-u lumuiit-o el eneigic în
scli(ele de lu început. Tiebuie luut uminte cu ucei mici-buiglezi
bucuie¸teni eiuu cieutuii ce se supuneuu, pioste¸te imitutouie,
unoi mode ¸i utitudini lixute u cuioi tiiunie, exugeiutu de piopiiu
vunitute simplistu u imitutoiiloi, contiibuiu cu deosebitu puteie
su-i uniloimizeze. Iui ubunden(u ticului veibul, cuie e ¸i eu un
element de sclemutizuie, nu decuigeu cumvu din vieo upucutuiu
ubsuidu u cuiicutuiistului cu oiice pie(, ci e, în ieulitute, o
upucutuiu u putuiiloi populuie uibune de uici ¸i, poute, din toute
(uiile dinspie miuzuzi. Adeseu ticul veibul e, piobubil, un simplu
elect ul vioiciunii ¸i ubunden(ei în expiesivitute, un lel de gest
lexicul; mui în udânc, însu, se vu li uscunzând sub el ¸i o inocentu
vunitute de u-¸i subliniu debitul cu în(elepciuni, utunci mui ules
când cuvintele coiespunzutouie se bucuiu tocmui de piestigiul
modei. De uici tiebuie în(eleusu, cied, vulouieu deosebitu u
loimuleloi ¸i ticuiiloi veibule în cieuieu însu¸i u liguiiloi
cuiugiuliene. Inceicuiiloi din C|aponu| le uimeuzu louite de
upioupe Aminriri|c din rcarrc. uici nu mui sunt scleme, ci stolu
concietu, ieliel, culouie. Ocliul omului nuscut pentiu teutiu vede
!
132 Pau| Zcri|opo|
neupuiut pitoiesc: obseivu(iu inteligentu, cuie sclemutizeuzu ¸i
deline¸te în spiiitul exuctitu(ii iupoituiile dintie dutele empiiice
¸i viziuneu pitoieuscu u liguiiloi, în umununtul loi iiu(ionul ce se
impune sensibilitu(ii uitistice numui piin existen(u su viu uliimutu,
s-u combinut cu misteiiousu peilec(ie u piopoi(iiloi în uitu lui
Cuiugiule.
Tiei piieteni stuu de voibu, tâiziu noupteu, înti-o beiuiie.
Fuiu su poutu spune de ce, to(i tiei, deodutu, se gândesc lu Costicu
Punuite, un umic ul loi din tineie(e, dispuiut ucum în piovincie.
¨Câtu vieme nu voibesc, gânduiile loi umblu depuite pe cuiuiile
pe cuie ei le-uu butut odiniouiu întovuiu¸i(i de Costicu; ¸i cu cât
mui mult umblu ucele gânduii, cu utât le ieînviuzu în lu(u, din ce
în ce mui pulpubilu, liguiu vecliului piieten, cu toute utiibutele
ei cuiucteiistice. Când liguiu umicului Costicu s-u întiuput întieugu
în imuginu(iu loi, to(i tiei îi zâmbesc cu diugoste, ¸i unul dupu
ultul: ÷ Ei! u¸! ÷ Puiol? ÷ Ce! e¸ti copil! ?` Cuiugiule puie cu
du pe lu(u uici modul în cuie se loimuu liguiile în lunteziu lui
însu¸i. Ticul veibul, în cuzul ucestu louite dezvoltut ÷ e din tiei
loimule ÷ du luminu, puie-se, decisivu clipului. In lond, cele
tiei exclumuii nu sunt decât un semnulment umuzunt ¸i piin
uceustu un liiesc uuxiliui mnemotelnic în minteu umiciloi. Pe
Costicu întieg îl vom vedeu de ucum încolo. Mui întâi îl cleumu
Punuite; e, ce mui voibu? Costicu Punuite, cuie luce, de opt uni,
¨ugiicultuiu de lân ¸i piune` lu o mo¸ie u unui uncli, sus lu
munte. Aici m-u¸ miiu louite de cititoiul iomân cuie n-ui sim(i
cel mui delicios lioi de udevui lu cuvintele: ¨a sosir asrd-scard cu
un rrcn inrdrziar, s-a suir in rramvai, a mcrs pdnd-n co|( |a Maracnc
Mdcc|aru, aco|o s-a dar jos, sd ia un mczc|ic |a o odcdnic in co|(,
a-nrd|nir ni¸rc pricrcni cuie beuu must... Ai |a o musrdric, |rarc...
Acu e viemeu de beie?... N-au d¸ria un mczc|ic, ccva? ni(icd
pasrramd?¨ Sosiieu pe seuiu în Bucuie¸ti, pe viemeu culesului,
cu un tien întâiziut, opiiieu în col( lu Mutucle Muceluiu. ¨Ai lu o
mustuiie, liute`: se poute pomeni un col( ¸i o clipu de Românie
!!
133 Pcnrru arra |ircrard
voiousu ¸i tilnitu mui udevuiute decât întâlniieu ustu cu dl Costicu
Punuite, piin bunututeu luminutu u lui Cuiugiule?
E luciu însemnut, desigui, cu pe Costicu îl cleumu Punuite.
Dui ¸i pe Nue, din Sirua(iunc, ¸i pe Lucle, din O |acund, îi ¸tiu tot
u¸u de bine: pe Nue, liindcu îi cunosc voibu, când se pusioneuzu
de politicu pânu lu ziuu, lu desclideieu simigiiiiloi, ¸i liindcu u¸u
e el: n-uie lini¸te ¸i e pesimist în piivin(u viitoiului (uiii, de câte
oii nevustu-su e în duieii de luceie; iui pe Lucle îl ¸tiu cu, pentiu
o idee, e în stuie su uite ¸i cusu, ¸i musu, ¸i tot. Le zic scuit Nue ¸i
Lucle, liindcu u¸u ceie dispuneieu ¸i punctul de plecuie ul
povestei: sunt piieteni de lu culeneu, voibim cu dân¸ii ¸i de dân¸ii
în liecuie zi. Ioiduclel ¸i Costuclel Cuduiuu, Ruul Ciegoiu¸cu ¸i
uncliul suu geneiulul, cupitun Puvlucle de lu intenden(u, Anto-
nucle Pumlil, uvocutul Stutului, Edgui Bostunducli, cionicuiul
ligl-lile, ¸i dl muioi Buzdiugovici, cuie-l pulmuie¸te, sunt, to(i,
peisoune implicute în situu(ii ciitice louite speciule, ¸i tocmui
din lundul Moldovei. Tiebuie spus numele loi întieg. Astu nu-i
sclimbu nici sociul, nici moiul, nici intelectuul, ¸i nici nu
însemneuzu cu pe Lucle, pe Mucle ¸i pe Nue vieuu su-i în¦osesc,
su-i culund în unonimut umilitoi ducu-i clem numui pe numele
de botez. A¦unge cu, ducu (i-um voibit cât ¸i cum tiebuie de
dân¸ii ÷ mui diept: i-um lusut su voibeuscu ¸i su se pouite ÷ (i-i
uduci uminte întocmui cu ¸i mine, suu upioupe, liindcu e¸ti de
uici de lu noi, cum î(i uduci uminte întâmpluiile blu¦inei counei
Aniclii ¸i ule neivosului suu gineie Milulucle, lu Sinuiu, suu
dimineu(u în cuie mudum Culiopi Ceoigescu te-u luut pe sus în
bii¦u, su te ducu lu piolesoiul de lilozolie, cu su-i ceii un 6 lu
moiulu pentiu liu-suu, liindcu nu po(i uitu cu cât tempeiument
(i-u spus cuzul: cu Ovidiu ul ei u luut un 3 lu exumen, ¸i cât de
indileient e Ceoigescu tutul cu copiii, ¸i cât de sim(itoi e buiutul;
nu po(i uitu nici eneigiu umbielu(ei dumisule, când conduce
bii¦uiul: ¨love¸te în dieuptu, love¸te în stângu, iui în stângu, ¸i
înlige cu puteie vâilul umbielu(ei în spinuieu bii¦uiului`.
!"
134 Pau| Zcri|opo|
¨Uite-i ce diugu(i sunt!` ÷ ziceu Cuiugiule de oumenii lui. Si
udevuiut: sutiiu piopiiu-zisu e iuiu, iui scli(ele iespective
(Armos|crd incdrcard, Tcmpora, Mici cconomii) sunt piintie cele
mui pulide; iâsul voios, oiientut spie bulon, dominu. Când
conleien(iuiul se du ¦os de pe tiibunu su uiute de upioupe
cucouneloi din ¨Societuteu piotectouie u Muzeloi Duco-Romune`
gletele noi de luc, când buie(ii de piuvulie, în petieceie de Pu¸ti,
î¸i (in gletele cuie-i stiâng pe musu, liindcu lu beiuiiu uilultu
câinele diesut ul unui oli(ei le luuse de ¦os ¸i luceu slu¦ cu ele în
guiu, în mi¦locul giudinii ÷ imuginu(iu bulonu uzeuzu de cele
din uimu libeitu(i. Insu, luiu gie¸, obseivu(iu exuctu ¸i din plin
nu slube¸te, oiicuie ui li, pe ulocuii, excesele cuiicutuiii. Petie-
ceieu de Pu¸ti e stiicutu de gletele cuie stiâng, u¸u cum se stiicu
excuisiu dlui Milulucle lu Sinuiu liindcu peisounele din lumiliu
dumisule, cu utâteu ultele din libeiu Românie, sunt speciul
nedisciplinute ¸i pieu gieu disciplinubile. In sclimb, counu Luxi(u,
mou¸u, petiece lu Mo¸i stiu¸nic, ¸i spie deosebitu bucuiie u
piieteniloi ei. Nu e bine dui su zicem de Cuiugiule cu se
învei¸uneuzu usupiu unei cluse întiegi, ¸i cu, de exemplu, vieu
numui, cu uiu teiibilu pe micul-buigez, su ne vâie în cup, cu un
punct udicu de piopugundu, cu ucei oumeni sunt utât de giozuv
idio(i, încât nu ¸tiu su punu lu cule o petieceie cât de simplu.
Sciiu Cuiugiule lui Cleieu (octombiie 1906): ¨Diugu Costicu,
sciiu o piesu înti-udins su-(i plucu (ie: uitu cu tendin(u de lutâiul
tuu, ¸i uitu pentiu uitu de lutâiul ei`.
N-u uvut puite, ¸i noi n-um uvut noioc, su-¸i ispiuveuscu piesu
Cuiugiule; iumâne su ne mângâiem cu inloimu(iu uceustu, dându-i
semnilicuieu geneiulu cuie i se cuvine. Cuiugiule du lu o puite
totdeuunu lutâiul tendin(ei, pentiu u luce loc lutâiului celuilult.
Dupu opt uni de odilnu, se poine¸te Cuiugiule lu luciu: în
univcrsu|, în \ia(a romdncascd, în Opinia din Iu¸i, în Romdnu|
din Aiud, în lupra din Budupestu upui noti(e ciitice, puiodii,
¨momente` ¸i pove¸ti, oiiginule ¸i tiuduceii. Puite din ucesteu
!#
135 Pcnrru arra |ircrard
le-u stiâns Cuiugiule în Scni(c noud (1910), ceu din uimu colec(ie
îngii¦itu de dânsul; ultele uu lost ietipuiite de liul suu Lucu.
O Povcsrc lungu u iumus neispiuvitu. Pe o louie, Cuiugiule
noteuzu cu povesteu uceustu nu se poute ispiuvi, cu din eu, cliui
u¸u, neispiuvitu, se învu(u ucest udevui: mui mult sunt coiounele
pentiu cupete decât cupetele pentiu coioune. Evident, Cuiugiule
sciiu ustlel, liind în dispozi(ii tenden(iouse; cu ulte cuvinte,
uitistului îi eiu lene. Pe ulte loi, însu, luce plunuii diveise ¸i
umunun(ite pentiu uimuieu ¸i slâi¸itul povestei: ¨Aitu pentiu
uitu¨ nu-l lusu în puce. In liugment, u¸u cum este, se guse¸te,
cutie slâi¸it, o lungu digiesiune de ciiticu liteiuiu, unde u¦unge
lu insisten(u lui luvoiitu, cu povestiieu e ¨me¸te¸ug`; ¸i compuiu
me¸te¸uguiul piost cu omul ¸u¸iu cuie-(i uiutu diumul: nu ¸tii, su
meigi încotio te îndieuptu cu mânu, suu încotio se uitu? Omul
¸u¸iu e o tiuduceie populuiu, dui cuiios exuctu, u loimulei uitu
cu tendin(u. Intieiupeiile ¸i unexele teoietice în povestiiile lui
Cuiugiule voibesc de telnicu liteiuiu, niciodutu de ultcevu.
¨Povesteu` e o istoiisiie uitisticu; tonul ei se poute numi
popului, înti-utât cu se leie¸te de neologisme ¸i cuutu voibu vecle,
unde ¸i cât tiebuie. Cu totul ultcevu decât poveste populuiu:
sunt clipuii ¸i lupte de diumu istoiic-legenduiu. Conllicte politice
¸i lupte de cuiucteie luc tot londul. Singuie numele oumeniloi,
(uiiloi ¸i munustiiiloi sunt nume din poveste. Funtusticul, cliui
ucolo unde e intiodus diiect, în lanu| |ui Mdnjoa|d, în kir lanu|ca,
în Ca|u| uracu|ui, lunc(ioneuzu numui cu element de motivuie;
nu e exploutut cu viziune, ci upuie cu ciudu(enie u¸ouiu ÷ ¸i
explicubilu iu(ionul! ÷ cum e cotoiul ¸i cupii(u Mân¦oulei, suu e
un lel de ¦oc de cuvinte eclivoc, cum e coudu lui Piiclindel în
Ca|u| uracu|ui. Cuiugiule tiunspune, cât poute, luntusticul în
noimulitute umunu.
De kir lanu|ca u spus dl Ibiuileunu cu e udevuiutu nuvelu
istoiicu iomâneusu. Clusuieu uceustu îmi puie necontestubilu.
Cuiteu lunuiiotu, cuiteu bunului din Ciuiovu, negustoiimeu de
!$
136 Pau| Zcri|opo|
pe viemuii duu întâmpluiii utmosleiu istoiicu în linii luigi ¸i ¦uste.
Cu impiesionuntu giudu(ie piind coip liguiile ¸i lumeu loi, mui
întâi în povestiieu lui Kii Iunuleu cutie Keiu Muiglioulu, expuneie
execututu cu uceeu¸i neistovitu puteie de cuptivuie cu ¸i expu-
neiile din cele tiei comedii. Counu Aciivi(u, lumiliu ei, tiuiul ¸i
ceituiile cu Iunuleu loimeuzu o bucutu de puiu mululu, poute
pieu pu(in deosebitu de oiice ultu bucutu de mululu din Cuiugiule.
Insu câtu substun(u ¸i culouie în poznele pe cuie le duu în vileug
letele inspiiute de Agliu(u, ¸i cât de suvuiousu, în cupucituteu ei
de loculizuie, este upuii(iu lui Negoi(u (cu nume cu tot!), când,
dupu lugu ¨pe sub Mitiopolie lu stângu, cutie câmpul Filuietului,
suind lu deul, piin dieptul Cu(itului-de-Aigint`, Kii Iunuleu se
opie¸te ¨în lu(u vii¸ouiei unui muiginu¸ bondoc ¸i îndesut, cuie
tocmui se spulu pe ocli de dimineu(u lu souie în piispu ciumei`!
Deosebitu întie toute compozi(iile lui Cuiugiule este potiiviieu
de tonuii poetice ¸i luntustice cu un comic piin excelen(u
¸tienguiesc în Ca|u| uracu|ui. Aici contiustele, giudu(iile ¸i
modulu(iile sunt de o viituozitute iuiu, cliui lu ucest devotut ul
îngii¦iiii uitistice.
In lini¸teu somnoiousu u seiii se poine¸te diulogul viu, în cuie
liecuie ieplicu este un extiuct iulinut de exuctitute umoiisticu.
Bubu e mui întâi iscoditouie ¸i plinu de uten(ie muteinu pentiu
buiutul diume(. Pe uimu, piinti-o sclimbuie diubolic suipiinzutouie
u tonului, scenu se luce giotesc eioticu. Tieceieu întie uceste
tonulitu(i, violent opuse, e supeiioi ieulizutu piin episodul cu
somnul buiutului. Apoi o nouu sclimbuie de ton ¸i peispectivu:
bubu se pieluce în zânu, peiecleu but¦ocoiitoi giotescu de udineuoii
luce loc unui giup eiotic în toutu stiuluciieu tineie(ii ¸i liumuse(ii.
Lu uimu, iui cântecul bubei cei¸etouie; dui ucum, dupu ce s-uu
dezvelit comoiile ei diuvole¸ti, ultu iezonun(u uie milogeulu ei
pelticu: lu început umoiistic ieulistu, liguiu se uiutu ucum înti-un
ucoid unde iusunu cu stiuniu luimec umintiieu luntusticeloi ei
liumuse(i, înclise numui în comicuiiu vicleunu de lu început.
!%
137 Pcnrru arra |ircrard
Intioduceieu uceustu piive¸te, mui întâi, pe cei cuie uu citit
mult pe Cuiugiule; pu(in oii nicidecum pe cei cuie nu l-uu citit
deloc. Mui mult decât oiicuioi ultoiu, eu ui puteu li de lolos
celoi cuie l-uu uuzit ¸i vuzut pe uitistul ucestu cieând, în voibu
vie, liguii ¸i scene. Aitu lui e uitu voibitu ¸i mimutu.
Unii diletun(i pietind su tiutum opeiele celebie u¸u cum
¨mumi(ele` din mululu î¸i iuslu(u ¨pui¸oiii`, uscunzând poznele
¸i delectele ucestoiu.
Pentiu cine nu uie logicu mumi(eloi, o bucutu ieu nu scude
vulouieu unei bucu(i bune din uceeu¸i opeiu; o bucutu bunu nu
u¦utu nimic celei iele; ¸i tot ustlel nu se compenseuzu umununtele
inegul ieu¸ite din uceeu¸i sciieie. Viem su ¸tim cum u lost. Si uutoiii
muii n-uu tiebuin(u de piecuu(iile piotectouie ule lunuticiloi mui
mult oii mui pu(in piicepu(i, mui mult oii mui pu(in sinceii.
INTRODUCERE *
Voibind de bucu(ile pe cuie uveu su le udune în volumul Scni(c
noud (1910), Cuiugiule sciiu doctoiului Uiecliu: ¨nu le-u¸ du
pentiu tot ce um sciis` (Din Beilin, 14 lebiuuiie 1909).
Cusim, în volumul numit: scli(e lumoiistice de lelul Momcn-
rc|or (Anro|ogic, Crcu dc azi pc mdinc, Monopo|, Cronicd dc
Crdciun, uuminica Tomii, ]a|, Rcpaosu| duminica|), o unecdotu
oiientulu (Pasrramd rru|anda), douu sutiie liteiuie (lon, Parrca
pocru|ui) ¸i ÷ ducu lusum lu o puite tiuduceieu din Peiiuult ¸i
câtevu bucu(i ce pui negli¦ubile, în geneiul ÷ tiei pove¸ti: kir
lanu|ca, Mamd, Ca|u| uracu|ui, cuie desigui duu colec(ei noututeu
muie. Aceste tiei din uimu eiuu cele cu mult pieleiute de
Cuiugiule. Din lelul cum le citu, din inten(iu de u luciu mui depuite
* Lu Opcrc, I.L.Cuiugiule, vol. II, edi(ie îngii¦itu de Puul Zuiilopol, Ed. Cultuiu
Nu(ionulu, 1931.
!&
138 Pau| Zcri|opo|
în ucelu¸i gen, de multe oii iostitu ¸i cuiând ieulizutu în
Aou-lassan ¸i în liugmentul de Povcsrc, se poute în(elege cu, în
upiecieieu comunicutu doctoiului Uiecliu, ucele bucu(i tiebuie
su li uvut puiteu ceu bunu. Conseivutismul uitistic ul lui Cuiugiule
se uiutuse eminent piin supuneieu lui stutoinicu înuinteu unoi
noime de uitu clusicu: coiectitudine giumuticulu pânu lu lunutism,
compuneie de o tiunspuien(u extiemu, cu expuneii, culminu(ii
¸i încleieii uccentuute upioupe diductic, suciilicuieu umununtului
în luvouieu tipului ¸i u inten(iiloi geneiule, iui, piin uceustu, o
ieduceie sim(itouie u pitoiescului ¸i, în piopoi(ie, concentiuieu
inteiesului usupiu eneigiei ¸i u motivuiii uc(iuniloi. Aici însu, în
povestiiile din uimu, umbi(iu lui Cuiugiule de ¨u li vecli` se puteu
deslutu în însu¸i suvouieu populuiu ¸i uiluicu u muteiiulului, în
în(elepciuneu butiâneuscu u pove¸tiloi. Si uitistul cuie (ineu mult
su lie socotit ¨moiulist`, udicu obseivutoi de tipuii ¸i cuiucteie,
puitu o diugoste, în cele din uimu tot mui stuiuitoi uliimutu,
pentiu un diductism pe cuie îi pluceu lui su-l culilice: ¨vecle
în(elepciune oiientulu¨. Su nu se uite: epocu pove¸tiloi de cuie
voibim u lost ¸i epocu lubuleloi ¸i u tiuduceiii Curiosu|ui
ncpriccpur, un lel de lubulu umplilicutu.
In ultu puite um umintit (lnrroduccrca volumului I ul edi(iei
de lu(u * , pug. XLII), cum în notele pentiu uimuieu Povcsrci
iumuse liugment, Cuiugiule noteuzu: ¨cliui u¸u neispiuvitu,
povesteu ne învu(u udevuiul cu mui mult sunt coiounele pentiu
cupete decât cupetele pentiu coioune`. Insu uceustu concluzie
moiul-diducticu e ouiecum dezmin(itu piin numeiousele pioiecte
de continuuie, unde umununtul pitoiesc tinde vizibil su ucopeie,
oii su înubu¸e cliui, moiulu uceeu de lubulu. Contiuziceieu este
pie(iousu piin excelen(u. Cuiugiule, uitistul cuiut, u iumus mui
tuie decât oiice cocletuie cu tendin(e de dogmutizuie moiulisticu.
* Puul Zuiilopol se ieleiu meieu lu volumele pe cuie le-u îngii¦it el în seiiu Opcrc de
I. L. Cuiugiule, I (1930), II (1931).
!'
139 Pcnrru arra |ircrard
Piinti-o lutulitute de ucelu¸i lel, pitoiescul u tiiumlut ¸i u cuceiit
teien în uitu lui nuiutivu, în ciudu cunouneloi clusice. A¸u uu
voit, deopotiivu, ¸i puteinicu lui vizuulitute, ¸i oiientuieu uitei
liteiuie în geneiul.
Aten(iu tot mui muie ucoidutu dezvoltuiiloi piin imugini
sensibile cuiucteiizeuzu modilicuiile lotuiâtouie ule uitei lui
Cuiugiule în mutuiituteu ei. Si desigui cu povesteu ¸i legendu, cu
muteiiulul loi luntustic, luvoiizuu uceustu evolu(ie. Iui logicu
inteiiouiu u dezvoltuiii ucestui tulent supiem diumutic întuieu ¸i
mui mult uceu tiunsloimuie, viziuneu diumuticu implicând
neupuiut evocuie sensibilu.
Piin îndemnuii piudente, Lucu Ion, liul, ¸i uutoiul ucestoi
iânduii ieu¸isem u seduce pe înduiutnicul Cuiugiule su citeuscu
la Rôrisscric dc |a Rcinc Pcdauquc, lcs conrcs dc Jacqucs Tournc-
orocnc
4
, C|io ¸i ulte câtevu colec(ii de povestiii ule lui Fiunce.
Lectuiu umunistului uiluizunt, în cuie pitoiescul e condus cuminte
de piuden(e clusiciste, nu puteu su scundulizeze, nici su iiite pe
¨moiulistul` iomân: uceustu lectuiu u ¸i opeiut cu o piovocuie
iodnicu usupiu celui piegutit de ulte motive, mui lotuiâtouie,
desigui, pentiu u-¸i desclide câmp nou de luciu uitistic.
Puiugiulele disciplinei clusice le puzise Cuiugiule cu slântu
stiicte(e, de lu cele dintâi înceicuii cu povestitoi; de o peilec-
(ionuie în sensul ucelei discipline ubiu poute li voibu. Pieleiin(u
pentiu povestiiile din uimu, entuziust iostitu, se udiesu, viând-ne-
viând, unoi elemente de uitu ieulizute dincolo de giuni(ele
stiictului clusicism. Si ducu, piin încupu(ânuie doctiinuiu, Cuiu-
giule eiu totdeuunu gutu u tugudui, în piincipiu, vulouieu
pitoiescului, tot el î(i evocu, în cuvinte ¸i mimicu, pe Kii Iunuleu,
pe bubu din Culul Diucului, cu ¸i pe Jeiôme Coignuid suu pe
Mosuïde, cu un ieliel ¸i o culouie ce dovedeuu cât de tiiunic îl
obsedu ¸i îl încântu imugineu plusticu ¸i coloiutu u liguiiloi.
In slâi¸it, uceste modilicuii ule uitei sule uu, toute, ucest
în(eles delinitiv, cu el se luceu din ce în ce mui povestitoi:
"
140 Pau| Zcri|opo|
scuitimeu ¸i piecipituieu diumuticu cedeuzu tieptut unei
expuneii luigi ¸i potolite, cu uten(ie lu detuliul conciet, ce-¸i
uie vulouieu lui constiuctivu, luiu u li silit su însemneze
numuidecât o culminu(ie suu su piepuie ciize. Stilul cuiut nuiutiv
se dezvoltu ucum libei, scuput de oiientuieu, ce lusese oii¸icum
excesivu, u stilului de teutiu clusic.
* * *
¨Nutuiu nu lucieuzu dupu tipuie, ci-l touinu pe liecuie dupu
culupod deosebit. Unul e sucit înti-un lel, ultul înti-ult lel, liecuie
în lelul lui, încât nu te mui sutuii su-i vezi ¸i su luci luz de ei` ÷
spuneu Cuiugiule lui Sluvici (vezi Aminriri|c ucestuiu, Bucuie¸ti,
1924, pug. 173).
Cuiugiule vedeu ¨sucituiu`, ¸i din câtevu ¨sucituii` luceu
desenul tipului. Este de meditut uliimuieu lui cu nutuiu nu
lucieuzu dupu culupoude; uceustu uliimuie ne îndeumnu su lucem
uceustu deosebiie: liguiile lui Cuiugiule sunt tipuii în ule cuioi
contuiuii nu se simte culupodul. Un tic suu o munie indivi-
duulizeuzu totdeuunu liguiile piincipule, udeseu pe cele secun-
duie. ¨Simt enoim ¸i vud monstiuos` e o notu(ie incidentulu, pe
cuie uitu lui Cuiugiule ne învu(u u o inteipietu cu o muituiisiie u
întiegii sule oigunizu(ii uitistice.
Viziuneu ¨enoimu¨ eiu, lu el, cuiicutuiulu în piimul loc ÷`nu
te mui sutuii su vezi sucituiu`, explicu el singui ÷ ¸i, în geneiul,
poinitu spie excesiv.
O scli(u din cele mui scuite, ustuzi cunoscutu numui biblio-
giuliloi, uitutu tu totul de însu¸i Cuiugiule (în volumul ucestu,
pug. 418) îmi puie un specimen cuiios de complet ul uitei
cuiugiuliene. Se piezintu cu notuieu modestu u unei umintiii ¸i
se dovede¸te u li o impiesie eluboiutu cu desuvâi¸itu uitu. Un
sclit pieidut în mi¦locul unoi deuluii puduiouse; un ¸ipot în vule;
un pâileuz cuie e intiuieu piincipulu. Locuitoiii: tiei culuguii
"
141 Pcnrru arra |ircrard
butiâni ¸i un (igun. Acestu e liguiu piincipulu: ¨mut ¸i puluvutic
÷ ¸i uie ¸i boulu copiiloi ÷ un zuplun giozuv de ne(esulut: buibu
¸i pletele încâlcite: piciouiele goule, ni¸te lube noduiouse;
îmbiucut numui cu o peiecle de i(uii ce putiezesc pe tiupu-i, cu
o glebu pe piele, lusând su se vuzu pieptul ¦upuit de scuipinutuii,
¸i încins cu un ciâmpei de liânglie... Mutul e ucum în toune
iele. Umblu louite îndâi¦it de colo pânu colo piin cuite; se bute
meieu cu pumnul în piept, sciâ¸nind din(ii, bolboiose¸te ¸i nu
vieu su lucu nici o slu¦bu.` Stuie(ul, bolnuv de podugiu, stu cu
blunuii pe piciouie, în ¦e(. Ceilul(i doi culuguii sunt butiâni sluto¸i;
mui ules unul, Ieionim, e cliui limbut: om umblut pe lu Ieiusulim
¸i Slântugoiu, ¸tie multe, ¸i spune ¸i mui multe ÷ în tineie(e
lusese buibiei. Lu musu, se duu musuliiiloi ni¸te meie minunute,
dinti-un pom din cuiteu sclitului ÷ Sclitul Muiului! Puiintele
Ieionim olteuzu: ¨Ei! pomul ui li bun, ducu n-ui li tâlluiul`.
Tâlluiul e un uis cuie vine iegulut de luiu meie pân' se sutuiu.
Ieii, mutul u viut su-l goneuscu; uisul i-u dut unu peste ceulu ¸i
l-u tiântit lu pumânt. De uceeu (igunul e, uzi, u¸u de supuiut.
Abiu ispiuvesc musu, ¸i se uude uisul. Oumenii se zuvoiusc în
cusu ¸i piivesc de lu leieustiu cu zubiele. Muie miiuie: mutul, cu
un pui în mânu, stu pitit lângu guid. Cei dinuuntiu îi luc semne
despeiute. Mutul se înciuntu lu ei ¸i-i umenin(u cu puiul. Se uude
bine moimuiulu. Cupul liuiei se înul(u de dupu guid, dui... ubiu
î¸i întouice oclii spie leieustiu, ¸i mutul u ¸i plesnit-o diept în
liunte. Se uude o icneulu; uisul se clutinu ¸i dispuie dupu guid;
dincouce, (igunul cude lut pe spute ¸i iumâne nemi¸cut. Când,
înti-un tâiziu, cei din cusu meig su vudu ce e, gusesc pe (igun
moit, cu o spumu io¸ie lu guiu ¸i lu nus, iui, peste guid, uisul cu
cupul ciuput. ¨Inti-o singuiu lovituiu, mutul ¸i-u cleltuit toutu
iezeivu de eneigie; dui cel pu(in u spulut în sânge olensu din
u¦un.` Ceusul veceiniei. Puiintele Ieionim, dupu ce u upiins o
lumânuie moitului, începe u tiuge clopotul. Un singui clopot uie
sclitul, dui sunetul lui limpede îl înmiesc deuluiiile ¸i vuile. ¨Când
"
142 Pau| Zcri|opo|
sunetul uciouei poine¸te limpede su iupu nemuiginitu tuceie u
ucestei sulbutice singuiutu(i, sute de ulte glusuii, unul dupu ultul,
înviuzu în toute deuluiile, cu su iuspundu pe-ntiecute, ¸i când s-u
stins sunetul din uimu în cuiteu clinoviei, ¸i când limbu clopotului
s-u opiit ineitu din legunutul ei, încu tot se mui uud iuspunsuii
¦ulnice stingându-se unul dupu ultul încet-încet în depuitutele
udâncuii puduiouse.`
Un (igun mut, tâmpit, epileptic, olensut de un uis, ciupu cupul
liuiei, ¸i cude el însu¸i moit, de liicu suu de pluceieu sulbuticu de
u li plutit cu piisos iuul ce i s-u lucut. Un culugui limbut, plimbut
pe lu Slântul Munte ¸i pe lu Ieiusulim ÷ lost buibiei. O diumu
piimitivu ¸i bizuiu întie o bestie ¸i un mut idiot; o liguiu
secunduiu, în cuie, din lugu, e concentiutu o utât de nostimu ¸i
comicu ciudu(enie: buibiei culuguiit ÷ el, în lini¸teu solemnu u
seiii de munte, stâine¸te cu clopotul iuspunsuiile liumouse ¸i
tuinice ule vuiloi ¸i puduiiloi. Iui împie¦ui, în câtevu linii sclipitoi
coloiute ¸i cu muiustiu siguiun(u tiuse, pitoiescul din plin ul unui
sclit muiun(el pieidut întie deuluii. Lu un loc, ¸i înti-un spu(iu
iedus cu viituozitute, uvem: tipul excesiv ¸i diumu extiuoidinuiu
pânu lu ciudu(enie; iui, în mununcli stiâns, impiesii de nutuiu
lixute cu de un puteinic ucvuloitist. Vocu(iu lui Cuiugiule pentiu
extiuoidinui ne întâmpinu uici în toutu puteieu ei. O rcpara(ic
este titlul scli(ei, ¸i în el e înclisu o idee cupitulu din sistemul
liteiui ul sciiitoiului. In vecleu telnicu diumutuigicu existu
puiugiulul cupitul ul u¸u-numitei ¦usti(ii tiugice. Piin tempeiu-
ment, piobubil, piin o tiebuin(u iiezistibilu de întieugu descuicuie
u unei iiitu(ii dute, de eclilibiu simplu, de încleieie ubsolutu u
conllictului odutu desclis, uitistul ucestu, udânc meiidionul, eiu
stupânit de o udoiu(ie intimu pentiu vecliul postulut diumutuigic
ul iusplu(ii de istov. Seteu cu cuie e uiuncut din tien cu(elul
nesuleiit Bubico, sutisluc(iu linulu utât de tuie punctutu în scli(e
diveise cu luna dc micrc, Accc|crar nr. 17, Amici, ln|amic, oiicât
ui dileii ele culitutiv întie dânsele, sunt loime din ucelu¸i tipui
"!
143 Pcnrru arra |ircrard
cu ¸i linulul din ldc|ia dc Pa¸rc, din Pdcar, din Ndpasra, unde
metodu, consecventu pânu lu ubsuid, duce lu un iezultut copiluios
piin nuivituteu lui de mu¸inuiie logicu. Cuiugiule u ¸i scli(ut cândvu
teoiiu ucestui clusicism, su zicem, din tempeiument. ¨Eu voi s-uuz
pocnetul puluiului spuit în cupul lui Puul!` (vezi Nori(c ¸i
|ragmcnrc |ircrarc, Bucuie¸ti, 1897, pug. S6), stiigu Cuiugiule
ciiticul, exuspeiut de povestiieu pe cuie el singui o pocise de
diugul exemplilicuiii. De¸i ucolo el uimuie¸te su înlieieze ni¸te
dezvoltuii intempestive, ni¸te umplutuii neioude în povestiie, ¸i
mui ules în diumu: din lelul cum î¸i constiuie¸te exemplul, ceiin(u
uceeu de concluzie violentu, utât de semnilicutiv loimulutu, ne
descopeiu delpin mecunismul psilic ce deteiminu metodu de
compuneie despie cuie voibim.
Iniuditu cu ucest gust de u uccentuu solu(iile conllicteloi este
insisten(u usupiu unoiu ¸i uceloiu¸i motive lundumentule. Cdnu(d,
om sucir este, în piivin(u uceustu, cuzul monumentul. Cunu(u se
iepede în lume câtevu clipe înuinte de sosiieu mou¸ei. Cunu(u
iubdu su lie de douu oii culundut în upu iece luiu u desclide
guiu, însu u tieiu ouiu se smulge din mâinile popii ¸i e gutu su
se-nece. Cunu(u iubdu o butuie stiu¸nicu de lu stupân, dui se
supuiu ¸i luge când ucestu îl tiuge de uiecle. Cunu(u se ulipe¸te
de guvein când ucestu stu su cudu ¸i puiuse¸te pozi(iu imediut
înuinte cu su vie lu câimu. Cunu(u se supuiu ¸i nu pieu cu-l în¸eulu
nevustu, dui loc se luce ¸i divoi(euzu când lemeiu u gie¸it de i-u
uscut pieu mult un pe¸te lu cuptoi. Cunu(u mouie pentiu cu un
piieten, pe cuie-l u¦utuse mult, nu vieu su-l împiumute cu câ(ivu
lei. Cunu(u e îngioput de viu, în cutulepsie; lu ¸upte uni, când îl
dezgioupu, îi gusesc ousele cu dosul în sus. ¨Slin(iu-tu, nu l-ui
cunoscut pe iuposutul Cunu(u... Om sucit!` zice vuduvu, dinti-un
excesiv spiiit de explicu(ie ¸i deliniie.
Substun(u cu cuie e îmbiucut ucest sclelet utât de simetiic
este, negie¸it, luciutu cu mânu de muestiu: Cunu(u, întois, în
puteieu nop(ii geiouse, lu bunicu-su, butut ¸i degeiut, plângând
""
144 Pau| Zcri|opo|
cu cuciulu lu ocli, întâlniieu lu dentist cu lemeiu de cuie s-u
despui(it sunt ieulizuii de o iuiu desuvâi¸iie ule clusicismului
nutuiulist, cuie, pentiu u ne iezumu în loimulu, eiu uitu lui
Cuiugiule. Dui Cdnu(d, om sucir este totu¸i o demonstiu(ie:
insisten(u usupiu motivului lundumentul devine uici învei¸unuie,
liguiu se stiânge în sclemu ilustiutivu. Piecizuieu unoi usemeneu
limite se impune oiicui înceuicu u studiu, cu libeiu ¦udecutu, o
telnicu uitisticu.
Cuiugiule iubeu tot ce pouitu uccent upusut. Il umuzu luiu
încetuie enigmu pe cuie u lusut-o sinucideieu cusieiului Angle-
lucle. ¨De ce s-o li omoiât Anglelucle? Nici eu nu ¸tiu`, spuneu
el de nenumuiute oii, cu o sutisluc(ie upioupe copiluieuscu.
Aceustu ¨poinrc` în clip de glicitouie îl deslutu tot utât de mult
cu ¸i întiebuieu tuclinuntu ducu Tiulunucle ¸tiu oii bu cu Zoe e
umuntu lui Funicu. Consecven(u deplinu, în ucest sens, eiu o
piedilec(ie esen(iulu pentiu unecdotu: povestiieu sclemuticu
uvând concluzie simplist instiuctivu. Scli(ele: ldcnrirarc, Povcsrc
dc conrraoandd sunt constiuc(ii specilic unecdotice; iui metodu
dominu în compuneieu Rcminisccn(c|or, cu ¸i în unele bucu(i din
Momcnrc (Rcporraj, Succcs) suu din Scni(c noud (Pasrramd
rru|anda).
Piintie tot ce se poute socoti piin excelen(u memoiubil în
sciisul lui Cuiugiule, u|rima cmisiunc îmi puie cu deosebiie cuiutu
de specilicul ubuz de inten(ie pe cuie l-um unulizut. Muidunul de
mululu în seuiu de zloutu, leiestiele luminute ule câiciumii ¸i
inteiioiul ei, sosiieu peisouneloi, inuuguiutu de domnul Iuncu
Bucutuiul, încleiutu de puiintele Mutucle, iebegit ¸i molluz ¸i
el, cu ¸i cei¸etoiii, biogiuliu counei Zumliiu, u domnului Ioni(u ¸i
u domnului Iuncu duu, cu bogu(iu loi utât de ingenios oigunizutu,
icoune unice, cu vigouie lulucinuntu, ule vie(ii noustie subuibune:
tublou întunecut pe dinuinteu cuiuiu ne pouitu lumoiul uitistului,
cuie, uici, cu excep(ionulu delicute(e, cumpune¸te suiâsul u¸oi
cu cel umui.
"#
145 Pcnrru arra |ircrard
* * *
Alluieu piimului munusciipt ul nuvelei Pdcar ne du putin(u ¸i
ne obligu su uimuiim usupiu unui exemplu de vulouie deosebitu,
luciuieu uitisticu lu Cuiugiule. Nuvelu uceustu u lost ceu dintâi
de dimensiuni muii ¸i, totodutu, piimu lui înceicuie în tiugic.
In ieductuieu uceustu de cuiând descopeiitu (vezi în volumul
ucestu, pug. 384) tot începutul povestiiii, pânu lu iegusiieu
copilului (l
0
1-S din munusciisul oiiginul; uici pug. 384-390), e
piezentut cu o uduceie-uminte u pieotului Ni(u: ¨tieizeci ¸i cinci
de uni ¸i mui bine eiuu de utunci...`. Asupiu ucestei lixuii în timp
uutoiul u stut lu îndoiulu; lu slâi¸itul intioduceiii ucesteiu (pug.
390, i. 42) citim: ¨Tiecuseiu opt uni de când se slâi¸ise uceu
dulce ¸i tiistu istoiie din copiluiie. Ni(u eiu pieot în Dobieni.` In
plunul piimitiv nu se pievedeu o deosebitu dezvoltuie u episodului
cu gusiieu ¸i cie¸teieu lui Mitu (numit Nicu în munusciis), ¸i
dutuieu umintiiii pieotului cu tieizeci ¸i cinci de uni în uimu
uiutu cu, dupu uceu iememoiuie intioductivu, diumu începeu în
plinu ciizu: ucum Mitu este de mui mul(i uni învu(utoi în sutul
unde tutul suu eiu pieot. Astlel, piecipituieu diumuticu î¸i dudeu
plin cuis, în uceustu înceicuie dintâi u unei compuneii nuiutive
de dimensiuni mui luigi. Insu iegusiieu buiutului, cie¸teieu, luptu
cu uutoiitu(ile cuie voi su i-l iu, eiuu elemente puteinice pentiu
cuiucteiizuieu diugostei pusionute u pieotului cutie copilul
zumislit în locul tineie(ii sule, ¸i upoi, pentiu economiu psilo-
logicu u diumei, nu eiu de piisos su ni se uiute, de mici copii, pe
cei doi pe cuie putimu uveu su-i omouie. Cei ¨tieizeci ¸i mui bine
de uni` din piimu ieductuie s-uu pielucut în opt, înlocui(i upoi
cu zece, în textul tipuiit: diumutuigul se înduiu ustlel su se lucu
povestitoi, ¸i muteiiulul însu¸i îi impuneu puncte de piiviie ¸i
loime ultele decât ucele pui diumutice. Fiie¸te, tiebuin(u de
uc(iune vie peisistu cu un impeiutiv nutuiul, ¸i spie binele
povestiiii: spectucolul dinuinteu culenelei, popu în cuutuieu
"$
146 Pau| Zcri|opo|
buiutului, conllictul cu piocuioiul, cuie-l împinge pe popu Ni(u
su upuce pu¸cu din cui, cuiucteiizuieu Ilenei ¸i ucideieu vi(elului
sunt diumu puiu, upioupe continuu. Cititoiul modein vu du uici
dieptute lui Lessing, cuie, de pe utunci, sugeiuse cu diumu inspiiu
¸i noimele bunei povestiii.
In compuneieu ucestei intioduceii, puie ciudut, din puiteu
lui Cuiugiule, lelul de u piezentu pe popu Ni(u visându-¸i putimile
tineie(ii: butiânul ¸ude mâlnit dinuinteu cusei, în umuig, piivind
peste vuile ce se-ntunecu; iui pe genunclii sui stu o cuite desclisu,
¸i pe cuite, piinsu cu un uc de un petic de lâitie, o guioulu
stiivitu. Imugineu puie u li cuptivut pe uutoi: mui ¦os, ucolo unde
povestiieu, dupu inteiculuieu episoudeloi, nuieuzu diugosteu
dintie Nicu, u¦uns învu(utoi în Dobieni, ¸i Ileunu, motivul cu
guioulu ievine în douu locuii: ¨Si de uceeu, cu oclii pe guioulu
uscutu...` ÷ ¸i: ¨Omul cuie învu(use utâteu plânge pe guioulu
uscutu...` (vezi pug. 400, i. 10, 27). Ciudut puie ¸i un umununt
de vocubului din ucelu¸i puiugiul: guioulu ¸i biletul de cuie e
piinsu sunt, sciie Cuiugiule, ¨douu utât de pueiile ¸i nevinovute
suvcnirc¨, iui mui ¦os: ¨eiu o ultu suvcnirc de lu uceu lemeie cuie-l
luceu su plângu, eiu Ion, învu(utoiul din sut`. ¨Suveniie` constituie
o stângucie clusutu, cliui pe viemeu când uu lost sciise iânduiile
ucele, lu iubiicu mululugismeloi lexicule. De lu 1830 lu 1860
voi li întiebuin(ut cuvântul ¸i unii sciiitoii iomâni cu ienume;
însu, cliui din piimu uiuncutuiu, cuvântul însemnu, sub condeiul
lui Cuiugiule, o întâizieie condumnubilu, cu ¸i numele Luciu, dut
letei numitu upoi, cu numele bun, Ileunu. Inti-o tiugedie suteuscu,
Luciu eiu imposibilu. Cuiugiule u supiimut, cum nu se puteu ultlel,
¸i guioulu, ¸i biletul, ¸i luciimile popii usupiu loi, ¸i ¨suveniiele`,
¸i pe Luciu. Le-um semnulut numui pentiu u uiutu cum, întie-
piinzând piimu lui nuvelu, sciiitoiul u uvut de luptut cu deosebite
nesiguiun(e`. Despie electele stilistice ule ucestoi nesiguiun(e
um voibit ¸i în ultu puite.* In munusciisul piim insulicien(ele
* Vezi lnrroduccrca vol. I ul ucestei edi(ii, pug. XXIV-XXV, ¸i cuiteu meu Arri¸ri ¸i
idci |ircrarc romdnc, pug. 18 ¸i uim. (n.u.).
"%
147 Pcnrru arra |ircrard
sunt, nutuiul, mui izbitouie decât în textul tipuiit. ¨Voibe?... încup
voibe?` In ¦uiul expedientului nenoiocit, cuie în textul delinitiv
sunu ¨Voibe?... încup voibe?`, se ostene¸te Cuiugiule în munusciis
luiu u se puteu izbuvi de el:
¨Voibe? Se poute cu voibe spune luosul în cuie se zbuteu
tiupul ¸i sulletul...`
¨Cu voibe su spui...`
¨Voibe de¸uite ¸i goule...`
¨E de piisos su cuu(i u spune luciuii...`
¨Si voibu tiebuie su le iu încet pe iând.`
¨Se pot spune usteu cu voibe? Voibe zuduinice ¸i goule.`
¨Cu voibe nu se pot spune...`
¨S-ui puteu toute usteu spune cu voibe?...` (Vezi mui ¦os, pug.
388, 389).
Am în¸iiut textuul uceste iepeti(ii, pentiu u luce cât mui
pulpubile stânguciile cuiucteiistice în cuie se încuicu sciiitoiul
ucestu utât de sciupulos, ¸i nenoiociieu ievine, în loime ¸i mui
giuve, ucolo unde se încleie, în ieductuieu piimu, umintiiile
pieotului (vezi mui ¦os, pug. 390): ¨Toute usteu, in¸irarc uici u¸u
de ncsu|icicnr ¸i de in|orm, tieceuu ucum întiegi ¸i cluie piin
gândul omului îmbutiânit`. Evident, Cuiugiule, sciiind ustlel, uitu
cu uici el uveu de spus cele ce tieceuu piin minteu pieotului.
Foimulu: ¨nu se poute spune cu voibe`, ule cuiei vuiietu(i le-um
dut mui sus pe toute, este cu desuvâ¸iie inudmisibilu, odutu ce
întiegul cupitol e piezentut cu umintiieu, utât de subliniutu
emo(ionul, u unui biet pieot de (uiu. In geneie, loimulu implicu
un nonsens estetic: în uitu cuvântului nu încupe scuzu cu ¨nu se
poute spune cu voibe`. Eu este o deploiubilu inven(ie de diletunt.
Inti-o simplu unecdotu cliui (de exemplu, în volumul ucestu,
pug. 422, i. 47), un ¨nu se poute spune` olenseuzu când îl
întâmpini în sensul unui uitist; sciisul pentiu guzetu explicu,
piobubil, nenoiociieu; dui explicu(iu nici nu utenueuzu dupu cum
nici nu întuie¸te culituteu, negutivu oii pozitivu, u vieunei
ieulizuii ouiecuie.
"&
148 Pau| Zcri|opo|
Foimulu u tiecut în textul tipuiit. Eu, împieunu cu ucumuluieu
de neologisme, cu iellec(iile sutiiice suu ultele, gios upusute,
ulteieuzu povestiieu upioupe lu tot pusul. Inteiven(iu uceustu
subiectivu constituie un dispuiut peimunent: tiugicu întâmpluie
(uiuneuscu puie u li povestitu de însu¸i piocuioiul elocvent, în
stil de licen(iut în diept cuie du lu ziuie piozu liumousu. Este de
(inut minte cu, în convoibiieu dintie pieot ¸i Cu(iteiu, unde ucestu
din uimu uie piimul iol, sciisul lui Cuiugiule cuige sigui, munu-
sciiptul uiutu uici un minimum de ¸teisutuii: obseivutoiul muestiu
ul voibiiiloi uveu în minte voibu (uiuneuscu ceu udevuiutu.
Nelotuiâiile uu opeiut numui ucolo unde Cuiugiule, el însu¸i,
tiebuie su sciie dcsprc (uiuni. De¸i neologismele nepotiivite
peisistu pânu lu slâi¸itul cuiieiei povestitoiului (vezi lnrroduccrca
volumului I, pug. XXV), Cuiugiule, opt uni dupu ce publicuse
Pdcar, ne poveste¸te în lanu| |ui Mdnjoa|d ¸i ln vrcmc dc rdzooi
întâmpluii de lu (uiu, cu o u¸u îndemânuie în umununtele voibiiii
¸i ule lupteloi, încât el ocupu locul de muestiu începutoi ul genului.
E diept cu Sluvici voibise despie (uiuni ¸i (uiune¸te mui exuct ¸i
mui uimonic decât, în geneiul, o lucuse Cuiugiule în Pdcar; în
cuiând, însu, Cuiugiule l-u lusut în uimu: Sluvici n-u putut scupu
de sentimentulismul ¸i de conven(iile bunule de cuie se izbise
vecleu uor|gcscnicnrc
S
nem(euscu. In Pdcar Cuiugiule înceicu întâiu
ouiu su tiuteze un motiv în cudiu luig de povestiie. Spontun ¸i
neîncuicut de lectuiu cum eiu, el u lucut înceicuieu luiu u¦utouie
liteiuie. Pe Sluvici, cuie ui li putut li povu(uitoiul, Cuiugiule puie
u-l li lusut lu o puite cu povestitoi. Stânguciile din Pdcar sunt,
ciedem, iezultutul spontuneitu(ii cuie nici nu se gânde¸te mucui
lu u¦utouie stiuine, cu piime¦diu cliui de u iumâneu, în plinu
tiugedie (uiuneuscu, încuicut în piocedee de uutoi comic ¸i sutiiic
ul vie(ii de mululu suu cliui de stiudu piincipulu.
Su notum încu uceustu puiticuluiitute: Pdcar ¸i O |dc|ic dc Pa¸rc,
cu ¸i Moara cu noroc suu O via(d picrdurd, sunt pionun(ut
melodiumutice: putimi giozuve, iuutute diuvoleuscu, vuisuii de
"'
149 Pcnrru arra |ircrard
sânge ¸i duie de loc din bel¸ug. Nu cied cu violen(u piopiie vie(ii
iuiule poute explicu ¸i ¦ustilicu îndeu¦uns ucest cuiuctei ul
liteiutuiii de cuie voibim. Tiebuie su ne gândim ¸i lu puteieu
¸ublouneloi liteiuie ¸i diumutuigice cuioiu eiuu expu¸i cei doi
tineii sciiitoii: uplicuieu uceloi ¸ubloune în tiutuieu uitisticu u
vie(ii noustie de (uiu, desigui, nu eiu ubsolut o gie¸eulu, însu, lu
unume giud, piocedeul du nu¸teie unoi uitiliciulitu(i nuive.
Tot din noututeu înceicuiii u iezultut, cied, luptul cu, în Pdcar,
textul e, în utât de muie musuiu, mui mult indicu(ie decât
povestiie. Punctele de suspensiune, cuie tuie expuneieu lu tot
pusul, înlocuiesc udeseoii uibitiui o punctuu(ie mui lini¸titu.
Neivozituteu ucestoi pieu liecvente suspensii nu e întotdeuunu
u peisonu¦ului suu u situu(iei; e u povestitoiului. Nevoiu de
suspensiune nu se în(elege în locuii cu ucesteu, luute dintie multe
ultele: ¨Oli(ei, mu! nu popu!... N-uie liiguii, puiinte... ultcevu
uie buiutu. A, ce piostie ¸i ¸colile usteu înclise... Su-i dui diumul
buiutului su se plimbe mui des` (mui ¦os, pug. 387). ¨Lu pielectul
eiu lume multu... pieotul voiu su lie piimit singui... ¸i u¸teptu în
sulu... D-ubiu se u¸ezuse etc.` (pug. 408). ¨Su lie buibutu-suu
ucusu... Nu eiu piobubil... cuiu(u nu eiu în cuite... în giu¦d nici o
mi¸cuie... nu venise încu... Lu leieustiu ¸teiguiul înnodut... ¸tiu
cu eiu u¸teptut... Inimu în din(i ¸i liecu cu pulmu pe u¸u louite
disciet... Un (iput înubu¸it etc. Ileunu stinse lumânuieu ¸i ie¸i...
Tiemuiu scutuiutu etc.` (pug. 413). Suspensiile ubuziv numeiouse
n-uu lost, poute, lu oiigine, decât o notu(ie u sciiitoiului pentiu
dânsul, în lugu puneiii pe lâitie, sub imboldul tempeiumentului
suu diumutic: Cuiugiule iumâneu, ¸i în povestiie, iegizoiul cuie-¸i
tiimite uctoiii în scenu; ¸i notuieu u iumus obicei ¸i element
constitutiv ul stilului, tiecând, cu exces, în textul delinitiv.
O deosebiie notubilu întie munusciiptul piim ¸i textul tipuiit
nu mui întâlnim decât lu cupitolul uudien(ei pieotului lu pielect.
In munusciipt, bucutu e începutu de douu oii. In piimu înceicuie
nu se desciie cusu pielectului, nici upuii(iu pielectoiesei în ciizu
#
150 Pau| Zcri|opo|
de isteiie; nu e voibu nici de poitietul souciei pielectului, nici
de le¸inul pieotului. Convoibiieu se pielunge¸te însu cu o
ceicetuie minu(iousu din puiteu pielectului în piivin(u învu(u-
toiului: u lucut uimutu? unde eiu când u împlinit douuzeci ¸i
unu de uni? ce u lucut pânu su lie mutut în Dobieni? Fiugmentul
se opie¸te usupiu ucestoi întiebuii; situu(iu nu puteu du vieo
solu(ie de elect. A douu înceicuie e dusu pânu lu cuput, dui ultlel
decât în textul tipuiit. Iioniu usupiu lostului pie¸edinte e mui
îngio¸utu (¨el upieotulî î¸i uduceu uminte cât de bun lusese
tânuiul piocuioi odiniouiu cu el, cu cdrd gra(ic |dsasc sd i sc
smu|gd o conc|uzic oincvoiroarc inrr-un |aimos proccs-vcroa|` etc.);
sulonul e numit ¨un cuib` ¸i ¨un petit coin exquis`
6
; ¨de mult
popu nu mui vuzuse utâtu mutuse, utâteu oglinzi, utâteu diupeiii
¸i tublouii` ¸i pieotul nu le¸inu, ci, uiuiit de vedeieu poitietului,
pune mu¸inul pe musu cinci lâitii de buncu, dui nu poute spune
nimic pielectului. Acestu nu în(elege, întâi; însu mui upoi,
constutând cu popu e om cu duie de mânu, opie¸te douu bilete
din cinci, pentiu un oilelinut ce se vu înliin(u eventuul în cupitulu
¦ude(ului. Toutu puginu e unulutu, iui pe muigine înseumnu
Cuiugiule: Po|i(aiu| ingrijiror suori|izcazd. I se puiuse ¸i lui cu
opiiieu unei sume ielutiv modeste de cutie un domn pielect
louite bogut este de un udevui sutiiic exugeiut, ¸i u tiecut pucutul
în seumu subulteinului.
Alte deosebiii întie ieduc(iu piimu ¸i ceu delinitivu sunt doui
uceleu ce iezultu din tendin(u lundumentulu de u scuitu. Incu-
diuiile în stil coiect de iepoitu¦ tiec, totu¸i, inupieciubil ieduse,
în textul tipuiit, unde, din nenoiociie, ¨cinele tuinice` din
munusciipt devin ¨libu(iuni`. A condumnut Cuiugiule, liie¸te,
insisten(ele neu¸teptut de putetice usupiu cântecului Ilenei: ¨...o
lume întieugu de în(elesuii, vuiet de descuiu¦uie, plânsuii de
iesemnuie... ¸i multe, ¸i multe, pe cuie toute numui giuiul mumei
mele ¸tie su le spuie cu o voibu: doru|. uoru|!... E o vupuie (un
loc nestins), neînclipuitu în simpilicituteu ucelui cântec, când
#
151 Pcnrru arra |ircrard
zice doiule! doiule! ÷ ucum domoule ¸i puicu slinte, ucum
iepezite ¸i puteinice, înliico¸ute, ucum se stingeu glusul, iusunu
cu o tiemuiutuiu neivousu. In melodiu simplu ¸i suuvu eiu (un
plâns) utâtu în(eles...` Anulutu, se-n(elege, ¸i exclumu(iu inleiioi
teutiulu u pieotului: ¨Mi-um împu¸cut copiii, ce liumo¸i eiuu
(Uite ce liumo¸i sunt!)` (vezi mui ¦os, pug. 41S). Insu ce splendidu
upuie siguiun(u viziunii în ¨moiulistul` Cuiugiule, când, pe
muigineu lilei de lu slâi¸it, sim(ind golul cuie, în lugu sciisului, îi
scupuse din vedeie, noteuzu cu gii¦u: ¨Dui Cu(iteiu?`
* * *
Este bine cunoscutu voibu lui Cuiugiule: nu pot su vud liguiu
pânu ce nu-i ¸tiu numele.
Pieciziu ¸i line(eu lunteziei sule veibule se învedeieuzu stiulucit
lu cupitolul numeloi piopiii. Repeitoiiul ullubetic este o deplinu
opeiu de uitu. Netuguduit, Fuiluiidi, Tiulunucle, Biânzovenescu
¸i Cu(uvencu cliui sunt nume inspiiute încu de legeu numeloi
din vecliul vaudcvi||c; dui Leonidu (cel udevuiut sunu: Conu
Leonidu!), Titiicu ¸i Ipingescu sunt nume ieule, cuie pot denumi
cu diept cuvânt oumeni dupu clusu suu dupu cutegoiiu piole-
sionulu, luiu uluzii pueiile în silubele loi. Existu o poemu sutiiicu
despie biiociu(i, odiniouiu destul de cunoscutu în Ceimuniu: ucr
Sraarsnacmorrnoidarius. Când u uuzit Cuiugiule, întâi, titlul ucestu,
numuidecât u început su-l tiuteze, entuziust, pe iomâne¸te: iepede
u dut lu o puite loimu(iile Trdnjcscu, Trdnjcanu, ¸i, încântut, s-u
opiit lu ÷ Trdnjovici: domnul usesoi Tiân¦ovici, domnul ¸el de
musu Tiân¦ovici, domnul diiectoi Tiân¦ovici. In udevui, în
iomâne¸te (poute mui mult în pui(ile moldovene) teiminu(iu
iuseuscu sunu cuiios u cinovnic. Ruiu ¸tiin(u uveu Cuiugiule în
deiivuieu uitisticu u numeloi.
In iepeitoiiul ullubetic, întie liteiele V ¸i Z, Cuiugiule u intiodus
o giupu de nume sugestive: Puiugiulescu, ¦udecutoi; Aiticoleunu,
#
152 Pau| Zcri|opo|
uvocut; Nuscoceunu, iepoitei; Opiniunu, ziuiist; Kiupescu, oli(ei
de uitileiie; Toipiloiiun, cupitun de muiinu; Scenescu, uutoi
diumutic. Pentiu ce ¸i din ce epocu î¸i iezeivuse Cuiugiule uceste
copiluiouse constiuc(ii nu se poute ¸ti sigui: cuietul e nedutut ¸i
nedutubil. Am uuzit însu de multe oii pe Cuiugiule butându-¸i
¦oc de usemeneu nume de comedie: listu lui ui puteu louite bine
su li lost o iionie. Enoimituteu însu¸i u deiivuiii întuie¸te uceustu
piesupuneie.
Coipul piincipul ul iepeitoiiului constituie un desuvâi¸it tezuui
uitistic. Aici liecuie nume, upioupe, iusunu inlinit, dezlun(uind
tumultuos ¸i totu¸i oigunic impiesii ce stuu uscunse, neconcie-
tizute, sutuiute de substun(u vie. Lu citiieu ucestoi Momcnrc în
câtevu silube, lunteziu se ugitu, încântutu ¸i nemul(umitu, întie
luminu biuscu u numelui plin de puteie evocutouie ¸i iegietul
dupu tot ce n-u mui putut sciie Cuiugiule. Pentiu cine e putiuns
de sciisul suu, iusloiieu dic(ionuiului de nume iumâne, oiicum,
un ¦oc leimecutoi, mucui cu întieiupt de puieii de iuu ce izbucnesc
lu tot pusul.
Cuiugiule evitu sistemutic udunuieu suu constiuiieu de nume
cu teiminu(iile -cscu ¸i -canu, ustuzi puiulizute în puteieu loi de
expiesie. Piincipulele cluse de nume le duu teiminu(iile stiuine,
giece¸ti ¸i bulguie¸ti mui cu seumu, upoi numele de mululu în
muie puite nuscute din dezmieiduieu glumeu(u suu iuutuciousu,
¸i, în slâi¸it, numele iuiule. Sonoiituteu piin eu însu¸i comicu
(Cliicliiizopol, Coloclitucli, Pupululidi, Titiiizopol, |imbunuki)
e iuieoii cuututu de Cuiugiule. El iespectu modul ieul ul numeloi,
dupu cluse ¸i cutegoiii sociule: |upu, |uicu, Boblete, Bodâilete,
Bounteu, Culeu, Clubuc, Fâ(u, Fi¸culie sunt iiepio¸ubil iuiule,
luiu uluzie, suu cu uluziu tocitu upioupe totul, libeie de vulgu-
iizuieu destiuctivu u lui -cscu ¸i -canu. In Biobonel, Buncu(u,
Bunu(u, Covu¸el, Cogonel zâmbe¸te diucos mululuuu. Indeob¸te,
Cuiugiule cuutu suu constiuie¸te numele luiu semnilicuie obie-
ctivu, pentiu cu expiimuieu loi puiu su lunc(ioneze cât mui libei:
#!
153 Pcnrru arra |ircrard
Leiu, Levu, Opioiu, Nutiu(, Negoi(u, Suleu, Sputiu.
O dutu el nu se poute opii su nu piecizeze întiebuin(uieu
unui nume, ulipindu-i o cutegoiie sociulu: Pa|ra|i (dl cupitun).
Izolute sunt combinu(iile culumbuiiste, cu lovc|a|c (la|c), marc
crai, ¸i cele douu ciudu(enii scutologice: Bravu| Cu|urcn|o ¸i
Mdcu|urcscu.
Cu speciulu diugoste ¸i în enoimu veselie este întocmit giupul
tiunsilvuneniloi: Tuiquinius Fii¸cu (piobubil Piiscus), Tuiquinius
Fudulu, Numu Pompic, Ciceione Muzuie, Muiius Suleu (din
Muiius ¸i Sullu), Ve¸puziun Pi(iclu, Hoiu(iu Fleu¸cu (Fluccus),
Ovidius u Tomi(ii etc. ÷ onoiu(i cu ucest comentui mugistiul:
¨doispieuce upostoli, mu! zic zeu lui D-zeu! to(i lu Vindobonue
Univeisue Medicinue, mu!... oezolugu mâni-su ¸i slincteiul
tutini-seu... moi(ii tei! no! meii numu!`
Dl Ibiuileunu u upiolundut din punct de vedeie psilologic ¸i
sociul cupitolul numeloi piopiii lu Cuiugiule. Studiul suu (în Srudii
|ircrarc, Bucuie¸ti, 1930, pug. 72 ¸i uim.) nu uie nevoie nici de
îndieptuie, nici de completuie.
#"
Din cuiteu
¨PENTRU ARTA LITERARA¨
OMUL CAR|ILOR
Cel mui simputic dintie uutoiii instiuctivi, poetul zâmbitoi ul
bibliolililoi, bibliotecuiiloi, lilologiloi ¸i ultoi eioi inolensivi u
împlinit în upiilie tiecut ¸uptezeci de uni, ¸i istoiicii liteiuii l-uu
¸i luut seiios în luciu. Si cu o seiiousu untiputie. Fiindcu despie
Anutole Fiunce, cu ¸i despie Sociut, pot zice stâlpii (uiii sule cu
nu iecunou¸te zeii lu cuie se înclinu stutul ¸i intioduce ul(i zei
stiuini, cu luciuii diepte le luce nediepte ¸i coiupe tineietul.
Mui cu seumu unii piolesoii de lu Univeisituteu din Puiis uu muie
gii¦u cu nu cumvu ¦unii ¸coluii su-¸i stiice sulletul loi gingu¸ ¸i
nepiilunitu loi luntezie uimând voibeloi ucestui piime¦dios
piolet. Cu vieo zece uni în uimu, întâlneum încu studen(i liuncezi
cuie spuneuu pe dinuluiu bucu(i întiegi din Fiunce; ucum el uie,
se zice, mul(i udmiiutoii în Ameiicu de Sud, dui ucusu lu dânsul
este pus, dupu o loimulu cunoscutu, piintie ucei cuie uu lucut
cel mui muie iuu putiiei liunceze. Si uceustu e tot o exugeiuie,
ui puteu zice Duudet uici, cum zice lu slâi¸itul epopeii sule
tuiusconeze! Toute uceste nu ne piivesc poute pieu mult pe cititoiii
mei ¸i pe mine. Am voibit de ele numui pentiu cuzul când cuivu
i-ui cudeu în mânu sciieiile uceloi piolesoii *, pentiu cu su uibu
* Mu gândesc lu Ceoiges Micluut: Anaro|c lrancc, etude psyclologique, 1913, ¸i
lu Victoi Ciiuud: Anaro|c lrancc, în colec(iu ¨Les muîties de l'leuie`, seiiu II, 1914,
pug. 179-310 (n.u.).
##
155 Pcnrru arra |ircrard
în vedeie substiutul sentimentul ce se uscunde, sub impu-
nutoiul muteiiul eiudit, în luciuiile uceleu.
* * *
In giumudu de munieie spusmodice, iiitute, nuvulnice, putetic
zgomotouse suu giuve ¸i întunecute, cuie luc uctuulitu(ii noustie
liteiuie o lizionomie stiâmbuciousu ¸i neuioputicu, stilul lui Fiunce
se deosebe¸te piinti-o lini¸te stutoinicu ¸i multiluteiulu. Sciisul
suu nu comite gule, nici mucui inten(ionute, ¸i niciodutu nu luce
giimuse.
Stilul suu este lini¸tit, cum i-u lost lini¸titu ¸i viu(u ÷u¸u voi
zice, piobubil, în clip de explicu(ie, istoiicii viitoiului, cu unii ce
voi cunou¸te de upioupe din viu(u omului multe cuie nouu ne
sunt încu uscunse. El singui ¸i-u desciis copiluiiu upioupe numui
în culoii luminouse ¸i voiouse: o idilu puilumutu cu tiundulii ¸i
zuluiisitu, cuie impiesioneuzu cum stiuniu din puiteu unui spiiit
utât de ciitic. Sigui este cu u ciescut în mi¦locul cui(iloi. Tutul suu
eiu libiui, ¸i puie totu¸i su li iubit cui(ile. Copil de zece uni,
piiveu cu nesu(iu pe un butiân colec(ionui de cui(i ¸i ulte veclituii,
¸i gândeu cu nu se poute cevu mui liumos pe lume decât su luci
cutulouge. Si când, tieizeci de uni mui tâiziu, noteuzu umintiieu
uceustu, Fiunce uduugu: ¨cu toute cu ideile mele s-uu coiupt pu(in
de utunci încouce, ciedin(u meu nu s-u sclimbut u¸u de mult cât
s-ui puteu ciede`. Un bibliolil, dui ¸i un muie cititoi, în uceeu¸i
peisounu. Desigui, tiebuie su li iubit mult cui(ile ¸i cititul pentiu
u sciie voibe cu ucesteu: ¨Cuiteu este opiul Occidentului. Cuiteu
ne devoiu. Vu veni o vieme când to(i vom u¦unge bibliotecuii.
Cui(ile ne omouiu. Ciede(i-mu pe mine, cuie m-um înclinut, m-um
dut loi cu totul. Avem pieu multe cui(i ¸i de pieu multe leluii.`
Un demon iionic ¸i exemplul iuu l-uu blestemut însu cu su mui
spoieuscu ¸i el enoimu comouiu cu vieo putiuzeci de volume încu.
Atât de ciedincios u iumus cui(iloi, încât sentimentul locului
#$
156 Pau| Zcri|opo|
de nu¸teie, cuie-i u¸u de puteinic lu dânsul, se iidicu lu liiism
tocmui utunci când voibe¸te de cleiuiile puiiziene cu unticuiii ¸i
cui(ile loi vecli. Mui tâiziu u lost lectoi lu editoiul Lemeiie,
unde se udunu ¸i discutu puinusienii, upoi lunc(ionui lu Bibliotecu
Senutului, unde întâlne¸te pe Leconte de Lisle, coleg supeiioi în
giud. Astlel niciodutu nu s-u îndepuitut pieu mult de cui(i ¸i u
cuzut tot mui tuie lu putimu uceeu cuie mui mult se potiive¸te
nutuiiloi lini¸tite. Acum vieo tieizeci de uni, un piieten desciiu
pe Fiunce ustlel: ¨Nu cunosc om mui pu(in lucut pentiu uc(iune,
¸i nici mui bine înzestiut pentiu exeici(iul iegulut ul gândiiii,
pentiu cunou¸teieu ¸i în(elegeieu luciuiiloi. Indolen(u lui
esen(iulu se zugiuve¸te pe lu(u lunguieu(u ¸i pu¸nicu, în lizionomiu
lui cum nelotuiâtu, în piiviieu lui extiem de lentu, distiutu ¸i
blându, în voibu lui înguimutu ¸i indecisu.` Acest om u¸u de potolit
u lost totu¸i gutu su uibu un duel, ¸i cliui cu Leconte de Lisle,
muestiul iubit ¸i sevei, cuiui odutu îi dedicuse volumul de poezii.
Un duel, se-n(elege, tot din piicinu cui(iloi. Oii din cuuzu unei
iecenzii? Piin uimuie, tot pentiu cui(i.
Eiudi(iu îl utiugeu tuie, liie¸te. Din tineie(e s-u lumiliuiizut
cu metodele exucteloi studii istoiice: edi(iile sule de clusici
liuncezi nu sunt simple luciuii de umutoi; iui biogiuliu Iounei
d'Aic u uvut upiobuieu multoi învu(u(i, cu tot necuzul divei¸iloi
leiven(i impiovizu(i ¸i ul cie¸tiniloi cnic, cu cuie înceuicu su se
decoieze, stânguci ¸i pieten(ios, buigeziu euiopeunu de vieo
câtevu decenii încouce. O bucutu de vieme s-u ocuput de
uileologie pieistoiicu ¸i de lilologie, u liecventut ¸i un institut
biologic. Astlel u u¦uns su cunouscu ¸tiin(u ¸i munieiu ¸tiin(ilicu;
¸tiin(u ¸i doiul de u cunou¸te nu l-uu mui puiusit. Fiunce pune
muie pie( pe voibele unui uutoi vecli cuie zice: de oiice se
ostene¸te omul, numui de doiin(u de u cunou¸te ¸i u în(elege,
nu. Si singui pomene¸te odutu despie ¨ce besoin de logique et
de cluite qui me devoie incessumment`
1
.
¨Eium liivol odutu, zice Cuetun d'Espuivieu în la révo|rc dcs
#%
157 Pcnrru arra |ircrard
angcs
2
, ¸i mu ocupum de metulizicu. Citeum pe Kunt ¸i pe Hegel.
Cu vâistu m-um lucut seiios ¸i nu mu mui inteiesez decât de
loimele sensibile, pe cuie ocliul ¸i uiecleu le poute piinde. Aitu
este omul întieg.` Poute cu Fiunce, cu ¸i uncliul Cuetun, puiusise
de mult metulizicu; totu¸i, o puteinicu ¸i liivolu diugoste de
în(elegeie ¸i învu(utuiu îl stupâneu încu stiâns când ¸i-u sciis
ultimu cuite. Si ouie, înti-udevui, uitu cupiinde omul întieg?...
Oiicum, pu(ini uiti¸ti uu uliimut utât de mult ¸i u¸u de multe,
pu(ini uu discutut ¸i ¦udecut cu ucest sceptic; pu(ini uu povestit
utâteu puiubole ¸i exemple cu ucest estet. A¸u u viut nutuiu, u¸u
u viut cie¸teieu de cuie uvusese puite. A¸u u viut, poute, în
geneiul, epocu lui. Stiin(u u¦unsese, tocmui pe lu mi¦locul secolului
tiecut, lu ceu mui înultu consideiu(ie, cliui în oclii publicului de
tot soiul, cliui lu ucei cuioiu ¸tiin(u le eiu depuite. Supeibu
suibutoiiie u cuno¸tin(eloi exucte, pe cuie nutuiulismul liteiui
le cântu pe tonuii tot utât de înulte cât eiuu de lulse, u sedus ¸i
pe Fiunce, l-u sedus cel pu(in indiiect ¸i numui cu utmosleiu
geneiulu: în sensul ucelu cu ¸i el, cu tot scepticismul mizuntiopic,
nu u scuput de doiin(u de u instiui, de u iuspândi, cum se zice,
luminu ¸i udevui. Astlel uitu lui s-u lucut suvuntu ¸i instiuctivu,
cu toute cu el singui (ineu de iuu pe nutuiuli¸ti, liindcu voiuu, cu
teoiiile loi sumuie ¸i supeiliciule, su înlocuiuscu uitu piin ¸tiin(u,
cu toute cu tot el ¦udecu uitu puiu cu luptu supeiiouiu u omului,
¸i cu toute cu, logic luând luciuiile, punctul de vedeie estetic ui
tiebui su lie încleieieu inevitubilu u scepticismului cât piive¸te
comunicuieu de lu un spiiit lu ultul.
In pielu(u lu diumele sule lilozolice, lude, piolesoiule ¸i inutile
diuloguii, piopune Einest Renun geneiu(iiloi viitouie un piogium
de uitu lilozolicu, pe cuie o boteuzu: diumu uiistociuticu ÷ o
specie de uitu pentiu publicul cu educu(ie ¸tiin(ilicu, cuie vu
sutisluce ceiin(ele unei u¸u-numite intelectuulitu(i supeiiouie. Un
puilum de peduntism ¸i puiventism liteiui, un uei gieu de om de
cuite, de ¨om cult` u lu Duvid Fiiediicl Stiuuss, se iidicu din
#&
158 Pau| Zcri|opo|
voibele uceste. Imi înclipuiesc cu Anutole Fiunce, cuie u voibit
utât de inteligent ¸i de poetic despie teutiele de muiionete, n-u
citit cu pieu multu pluceie pieten(iile uceste estetice ule lilologului
liteiut. Si totu¸i, cevu din spiiitul pedunt ul voibeloi lui Renun
puie su-l li stupânit, în uscuns, ¸i pe dânsul. Un scientism pieu
uccentuut, o tendin(u pieu muicutu de u instiui inteivine uneoii
dizuimonic în stiuctuiu uitisticeloi sule cui(i. Mi se puie cu
supeibul ¸i eleguntul suu jc-m`cn-|icnismc, cuiuiu i s-u zis ¨scep-
ticism`, s-u îndieptut mui mult, în lond, usupiu uitei decât usupiu
lilozoliei. Fiunce este pieu mult om de iellec(ie, de gândiie
geneiulizutouie, instinctul cuuzulitu(ii este pieu puteinic dezvoltut
înti-însul, pentiu cu su li putut iumâneu simplu uitist. Nu-i o
nutuiu esen(iul contemplutivu, întie liuncezii de ustuzi, cum este
Henii de Regniei, de exemplu. Ce-i dieptul, Fiunce uie ueiul su
pie(uiuscu contempluieu mui piesus de oiice; uc(iuneu n-o
stimeuzu pieu mult, pe muiii cupituni ¸i oumeni de stut îi
dispie(uie¸te udeseu din inimu, ¸i bucuios du u în(elege cu
uc(iuneu puteinicu nu-i posibilu luiu un giud ouiecuie de piostie.
Totu¸i, exuct luând luciuiile, un om cu Fiunce este tot u¸u de
uctiv, de exemplu, cu Nupoleon I. In puteieu ¸i vulouieu iu(iunii
el ciede tot utât cât ciedeu Bonupuite în uimutele sule ¸i în
vulouieu iuzboiului. Si ce minunutu ouste sunt cele tieizeci ¸i
câtevu volume, ce tucticu geniulu în uiun¦uieu uigumenteloi, ce
utucuii iulinut plunuite, ce suipiinzutouie munopeie! Ducu
mi-uduc uminte cu Fiunce se plângeu de lipsu lui de lotuiâie,
mu întieb înlioiut, ce nesu(iousu poltu de butuie tiebuie su li
dominut pe ucest pui intelectuul?
Omul uitu pieu lesne cu ceu mui simplu loimuluie de ¦udecutu
este cevu stiu¸nic de ÷ acriv. Dui încu su ¦udeci luptele ¸i
gânduiile oumeniloi, iui usemeneu ¦udecu(i su le sciii ¸i su le dui
lu tipui* , cumpunii pe cuie, liie¸te, le po(i duce în toutu lini¸teu.
Cuiteu nu-i doui luciu de glumu. Cuiteu-i liteiutuiu, udicu:
idei ¸i în(elepciune oii, mui exuct: în(elepciuni, liindcu pluiulituteu
#'
159 Pcnrru arra |ircrard
este uici tocmui luciul inteiesunt. Cu umunist seiios ¸i pusionut,
Fiunce u lucut cuno¸tin(u cu multe din ucele în(elepciuni liteiuie,
pe cuie unii oumeni le numesc: lilozolie ÷ le-u cunoscut în
enoimu loi vuiietute, în contiustele loi insolubile ¸i descuiu-
¦utouie. Si uceustu s-u întâmplut tocmui în viemeu când ¸tiin(ele
istoiice uiuncuu luminu ceu mui tuie usupiu împestii(utei mul(imi
u ideiloi ¸i lupteloi speciei noustie. Ce-i de miiuie cu o minte
extiuoidinui de sub(iie, un spiiit ve¸nic ¸i minu(ios întiebutoi u
u¦uns lu uceeu ce Nietzscle u numit nililism modein? Atât numui
cu, pentiu uceustu, liuncezul cuminte nu u cuzut în putosul
despeiuiii, ci, cu un zâmbet de milu ¸i de u¸oi dispie(, s-u
emunciput de oiice exultuie, cu ¸i de oiice meluncolicu descu-
iu¦uie. Astlel, în cuzul lui Fiunce, usistum, puie cu, lu un lel de
descompuneie u stiuveclii gospoduiii u liteiutuiii: de în(elep-
ciunile liteiuie nu se poute lusu, dui nici nu le mui poute du
seiiousu ciezuie.
Din ¨tucutele oigii ule gândiiii` (un cuvânt luvoiit ul lui
Fiunce) s-u nuscut însu un luciu nou ¸i multoiu neu¸teptut.
Plimbându-se omul utât de stuiuitoi piintie puieii politice,
moiule, ieligiouse, u¸u de numeiouse ¸i vuiiute, lutul tiebuiu su
se opieuscu mui mult lu unele din ele; oii, mui diept poute: se
opiesc puieiile lu om. Cliui numui din luptul de u li stut în stiânsu,
continuu, de¸i ouiecum numui contemplutivu, legutuiu cu dânsele.
Inti-o (uiu lutinu ¸i demociuticu este gieu cu un liteiut, un om
cuie uie deci mult u luce cu toute ideile posibile, su nu u¦ungu
odutu ¸i lu tiibunu. Aceustu s-u ¸i întâmplut lui Fiunce; ¸i uceustu
* Douu luni dupu ce sciisesem ucesteu, Anutole Fiunce se oleiise de bunuvoie pentiu
seiviciul militui; ¸i înti-o sciisouie desclisu ziceu cu ui muii de duieie ducu nu voi vieu
su-l iu lu ouste. Muituiisesc cu uceustu munilestuie u întiecut toute înclipuiiile mele;
totu¸i, cied cu pot ievendicu textului meu un ouiecuie sens pioletic. Si mi-uduc uici
uminte cu unul din ucei piolesoii cuie uu cenzuiut sevei pe liteiutul Fiunce lotuiâse cu
omul ucestu nu-i lucut cu udevuiut pentiu cuiieiu liteiuiu. Poute cu, de dutu uceustu, ucel
învu(ut buibut vu li lost de puieie cu butiânul Fiunce î¸i ulluse, în slâi¸it, udevuiutu
vocu(ie, lucându-se militui (n.u.).
$
160 Pau| Zcri|opo|
nouu uctivitute u piucticut-o cu ucelu¸i uei cu cuie le piucticu pe
toute: totdeuunu ouiecum pe de lutuii ¸i în toutu lini¸teu. Dupu
cele ce um spus, munilestuieu politicu u lui Fiunce coiespunde
în totul nutuiii sule; ¸i constutuieu uceustu vu mul(umi, cied, pe
to(i ucei cuie î¸i gusesc o supiemu sutisluc(ie în descopeiiieu
consecven(ei ¸i u unitu(ii.
* * *
Oiice se întâmplu însu, stilul î¸i pustiu lini¸teu lui supeibu.
Cliui în discuisuiile ¸i bio¸uiile politice, lipse¸te upioupe oiice
uimu de putos. Cuiteu despie stut ¸i biseiicu uie elegun(u deosebit
de sobiu u celei mui nobile pioze clusice. Fupte ¸i uigumente
ulunecu unul dupu ultul cu siguiun(u iece, cu stiulucitouie
cluiitute, în liuze egul lini¸tite, cu, de exemplu, în discuisul lui
Pluton pentiu Sociut. Pe ulocuii, ciezi cu ui înuinte tiuduceieu
peilectu u unui text untic. Este de miiuie cu ustuzi un liteiut su
sciie, despie luciuii uctuule cliui, înti-o loimu utât de minunut
neuctuulu, luiu su lie mucui o dutu ispitit u îmbiucu u¸u-numitul
stil liumos.
Apioupe peste tot lu Anutole Fiunce, tonul este stupânit ¸i
disciet, detuliile cu multu modeiu(ie intioduse; uceustu du uneoii
cupiinsului uitistic o pulidu ¸i iece uiiditute; iui din cluiituteu
egul sus(inutu se iidicu, în iustimpuii, o u¸ouiu, bineciescutu ¸i
eleguntu plictiseulu.
Insu cupucituteu lunteziei lui, discietu, dui intensu ¸i oiiginulu,
o suipiindem numuidecât, când nu ne lusum pieu tuie du¸i de
egulituteu continuu ¸i potolitu u voibei sule. Ce delicutu, dui
teiibilu senzuulitute se insinueuzu cu ciudut luimec în voibele
despie Lucile de Cluteuubiiund: ¨cette ¦eune lille uvuit les genoux
liileux d'une umouieuse`
3
! ÷ ce diubolicu ¸i piolundu comicuiie
când obiuzul io¸covun ¸i pudiut ul unei solemne ¸i sentimentule
dume îl useumunu cu zmeuiu tuvulitu în zului! Cuiiouse, splendide
¸i enoime electe umoiistice izbucnesc când Fiunce uplicu, cu
$
161 Pcnrru arra |ircrard
supeibu ¸i vicleunu lini¸te, dic(iuneu lomeiicu pentiu u desciie
dezustiele cusnice ule doumnei Beigeiet; iui când becisnicul ¸i
speiiosul bibliotecui Suiiette, ul cuiui sullet mititel este piins tot
în luiiu de u nu lusu su se scoutu nici o singuiu cuite din bibliotecu,
u¦unge su ususineze, înnebune¸te ¸i uiuncu vulcunic, de pe
ucopeii¸, viuluii ¸i bustuii de uutoii, o buloneiie unicu, stiunie
¸i lugubiu se înul(u piin uceustu neu¸teptutu ¸i splendidu cie¸teie
de imugini.
¨Alkestis ¸i Antigone mi-uu dut cele mui liumouse visuii pe
cuie le-u uvut vieodutu un copil. Cel mui liumos luciu din lume
este spiiitul utic, nimic nu-i mui bun pentiu loimuieu spiiitului
decât studiul unticiloi dupu metodu vecliloi umuni¸ti liuncezi.
Incu de lu vâistu de cincispiezece uni sim(eum liumuse(eu limbii
lutine¸ti ¸i u celei liunceze; ¸i gustul ucestu nu l-um pieidut nici
ustuzi, cu toute slutuiile ¸i exemplele contempoiuniloi mei mui
noioco¸i.` Aceste voibe le sciiu Fiunce lu putiuzeci de uni, ¸i
spie butiâne(e le-u iepetut, întuiindu-le. Pentiu cu su explice
titlul colec(iei de piele(e pentiu edi(iile sule clusice: lc génic
|arin, sciie Fiunce uimutouiele: ¨Este o luptu de ciedin(u ¸i de
diugoste cutie tiudi(iu gieucu, cuie toutu se iezumu în iu(iune ¸i
liumuse(e; în uluiu de dânsu, totul este iutuciie ¸i conluzie.
Filozolie, uitu, ¸tiin(u, diept, tot dutoiim Cieciei ¸i cuceiitoiiloi
sui pe cuie eu i-u cuceiit.` Cum în ucelu¸i timp ¸i din uceeu¸i
poiniie de inimu izbucne¸te entuziustu upostiolu cutie Rucine*,
în cuie, zice Fiunce, u cuutut din tineie(e ¸i upioupe zilnic secietul
gânduiiloi ¦uste ¸i ul voibeloi cluie. Acolo, bineciescutul poet
de cuite, lustiuit ¸i înstiunut, cuputu titlul de ¨muestiu sublim, în
cuie se cupiinde tot udevuiul ¸i toutu liumuse(eu ÷ Rucine este
viu(u ¸i nutuiu însu¸i ÷ lemeile lui Solocle ¸i ule lui Slukespeuie
nu sunt decât pupu¸i pe lângu ule lui Rucine`. Pe ton utât de
extiem n-u voibit omul ucestu de multe oii. Aceustu-i ceu mui
puiu, oii, mui exuct, ceu mui întunecutu oitodoxie. Asemeneu
* Inti-o umintiie din copiluiie publicutu în l`nommc |iorc, ustuzi iepiodusu în lc
pcrir Picrrc (n.u.).
$
162 Pau| Zcri|opo|
evluvie clusicistu uiutu o lipsu de musuiu cu totul neclusicu. In la
rcvo|rc dcs angcs, udoiu(iu unticitu(ii cie¸te pânu lu ubsolut: Fiunce
puie su li uitut voibu cuminte cu cuie ultudutu uiutuse u¸u de
iste( pueiilituteu pie¦udecu(iloi ¸coluie¸ti: ¨toute epoque est
bunule poui ceux qui y vivent`
4
. Se poute zice cu doiul dupu o
unticitute, pe cuie el o înclipuie¸te cu o suibutouie ¸i veselie
continuu, este un sentiment mult pieu iomuntic. Si ucest doi
upuie tocmui înti-o cuite unde stu sciis: iomuntismul ¸i iuzboiul
sunt douu giouznice nenoiociii. De dutu uceustu în(elepciuneu
puie pieidutu cu totul. Si de lupt lusese o nemusuiutu încumetuie
su viei su în(elegi ¸i su iube¸ti tot, su te pieizi înti-o univeisulu
blânde(e ¸i o toleiun(u ubsolutu. A¸u cevu numui lu Dumnezeu
doui de vu li cu putin(u; însu putem bunui cu nici el n-u pus
vieodutu în piucticu uceustu cupucitute, cuie numui u lui poute
su lie. Anutole Fiunce u spus singui de multe oii: omul nu poute
cu nici un pie( ie¸i din el însu¸i. Pentiu o cieutuiu utât de iudicul
muiginitu, se poute o mui de¸uitu ¸i ubsuidu doiin(u decât su
vieu u li blând, toleiunt, ¸i, mui ules, de toute în(elegutoi?
Nu numui biblioliliu ¸i eiudi(iu, ci ¸i upucutuiu specilic
umunisticu se vede în luptul cu uutoiul ucestu, cu uitist liteiui
cliui, se seive¸te bucuios de cui(i. Pentiu unele din opeiele lui
uu ¸i început de ucum cititoiii învu(u(i su le cuute izvouiele, ¸i
le-uu ¸i gusit, mui ules utunci când el singui le-u indicut suu
sugeiut, cu în la rorisscric dc |a Rcinc Pcdauquc*.
Evident, cuiteu este pentiu dânsul ouiecum ¸i instiument, ¸i
* Dedicum uici o scuitu noti(u cuututoiiloi de izvouie. Rdscoa|a ingcri|or n-u lost
ouie inspiiutu din ucel loc, în diumele lilozolice ule lui Renun, unde uilunglelul Cubiiel
poveste¸te louite entuziust Domnului despie liumuse(eu lemeiloi puiiziene, iui Atotpu-
teinicul îi iuspunde: ¨Cubiiel, duc-ui li sciis iomune, le-ui li lucut louite necuviinciouse`.
Ai li numui de notut cu Anutole Fiunce însu¸i indicuse mui demult temu înti-o povestiie
lilozolicu: l`numainc rragédic. Si upoi, cât de sugestiv desciie Miclelet ueiul giuv ¸i
umun ul pinguiniloi! In slâi¸it, cuutând bine, po(i gusi ustuzi cu oii¸ice u mui lost sciis
mucui o dutu, în cui(i mui vecli. Ideeu piincipulu din lisroirc comiquc, spuimu
supeisti(iousu u uctii(ei, este, cied, o uduptuie din Mcmorii|c vestitei Lu Cluiion. Dui ce
înseumnu toute uceste pentiu ¦udecuieu execu(iei uitistice? (n.u.).
$!
163 Pcnrru arra |ircrard
muteiiul uitistic; piin uceustu eclilibiul telnicii sule u lost
câteodutu tulbuiut. ¨Din toute sim(uiile, vuzul îmi du impiesiile
cele mui tuii ¸i mui udânci`, zice plucidul uitist lilozol. Ai li o
iionie ieltinu su explicum cu voibele uceste se uplicu cititului,
cuci omul ucestu uveu o nutuiu eminent esteticu. Dui, cu toute
cu, în lelul oumeniloi Renu¸teiii, el decluiu cu iube¸te viu(u ¸i
nutuiu mui piesus de oiice, udeseoii viu(u pentiu dânsul, cu ¸i
pentiu ucei oumeni, se conlundu cu cuiteu. Se poute zice cu în
unele opeie ule lui cuiteu este ouiecum ¸i peisu¦ ¸i liguiu; iui
bibliotecile ¸i bibliotecuiii se pot numuiu piintie luptuiile sule
cele mui vii.
* * *
¨Cu toute leluiitele distiuc(ii cuie pui su mu utiugu, viu(u meu
n-uie decât un scop: este înclinutu utingeiii unei muii (inte. Sciiu
istoiiu Pinguiniloi.` A¸u se spune în pielu(u celebiei tiuvestiii, ¸i,
mui depuite, se pomene¸te ucolo de un ouiecuie Jucquot lilozolul,
cuie u compus un lel de ¨istoiie moiulu¨, unde leluiitele lupte
ule oumeniloi sunt povestite în clip comic ¸i umestecute cu
întâmpluii din istoiiu putiiei sule. Despie uceustu ¨listoiie
contieluite`
S
ciedeu Jucquot cu ui puteu li de u¦utoi compu-
tiio(iloi sui, pentiu u-i învu(u su se ¦udece mui bine ¸i, poute, su
u¦ungu mui în(elep(i. Mi se puie cu putem în(elege luciul u¸u:
Fiunce este, în lond, optimist; ultlel n-ui li cultivut cu u¸u stuiuin(u
poeziu instiuctivu. Oiicum, cuiteu uceustu ÷de ultlel plinu de
ingeniouse ¸i udânci idei usupiu oiiginii ¸i constitu(iei stuteloi ÷
cuie iionizeuzu istoiiu oliciulu u Fiun(ei în uluzii utât de uitistic
coloiute, este, dupu toutu stiuctuiu ei, poute ceu mui cuiucteiisticu
pentiu munieiu esteticu u lui Fiunce.
Tiuvestiie, lubulu, puiubolu ÷ uceustu înseumnu un gust
uiluizunt, umunistic eiudit, u¸u cum inevitubil este gustul omului
de cuite. In legutuiu cu ucest cuiuctei esen(iul diductic s-ui puteu
$"
164 Pau| Zcri|opo|
gândi cinevu poute ¸i lu luptul cu Fiun(u este singuiu (uiu
euiopeunu unde un lubulist u devenit muie clusic numui cu utuie.
Aceustu ui puteu li însu o inutilu ¸i iiscutu geneiulizuie. Jules
Lemuîtie, un liuncez întie liuncezi, se întieubu odutu, cu toutu
udmiiu(iu lui pentiu Lu Fontuine: dui de ce ouie omul ucestu u
sciis lubule? Se în(elege, lu Fiunce totul nu-i poezie diducticu.
Dui, piecum luvoiitul suu Beigeiet pieluce unecdote în nuvele,
pentiu cu su-¸i piobeze tezele pesimiste, tot ustlel Anutole Fiunce
du povestiiiloi sule o poinrc louite vizibilu, cuie le pieluce în
exemple. Fiindcu nu puie doui louite piobubil cu Pilut su li uitut
cu totul, dintie toute uluceiile evieie¸ti din timpul pioconsulutului
suu, tocmui piocesul lui Isus; ¸i tot u¸u de pu(in piobubil puie cu
Homei su li lost utât de pucilist, încât su-¸i li cuimut zilele din
pieu muie dezgust pentiu biutulu poltu de ceuitu u iege¸tiloi sui
piotectoii. Dui uceste povestiii louite stilizute, usemeneu exem-
pleloi din unticele ¸coli ietoiice, nici nu tiebuiuu su lie veiosimile,
ci numui liupunte; piin tiunspuien(u loi tiebuiu su stiuluceuscu
sâmbuiele unul udevui. Fouite cuiucteiistic e cu povesteu moiulu
cu cumu¸u leiicitului u lost dezvoltutu de Fiunce cu utâtu diugoste.
Cu deosebiie i se poute uplicu lui o vecle glumu liun(uzeuscu:
liteiutul este om cuie iu din cui(i tot ce-i tiece piin minte.
Dui el însu¸i lu ce vu li (inut ouie mui mult? Lu poveste oii
lu udevui? Eu um dut u în(elege cu souitu lui u lost su lie
îndiugostit de udevuiuii; o diugoste nenoiocitu, liindcu udeseoii
uu lugit udevuiuiile de dânsul, ¸i mui de multe oii, poute, uliimu
el cu nu poute ciede înti-însele. O tiugedie dui ÷ cuie pe Fiunce
nu l-u costut nici viu(u, nici sulletul. Oii¸icum, lu(u de o poveste
louite estetic execututu, udmiiu(iu se clutinu puie cu, ¸i te întiebi
cu ouiecuie necuz: de ce u tiebuit su lie povesteu uceustu o
lubulu? Nu ¸tii bine ducu tiebuie su exclumi: pucut de poveste,
oii pucut de în(elepciune? Aceustu, se-n(elege, numui utunci
când cititoiul u pieidut puteieu de u se bucuiu nuiv de lubule ¸i
de ulte loime ule uluziei liteiuie cu utuie; ¸i când înceicuieu de
$#
165 Pcnrru arra |ircrard
u se bucuiu uitiliciul de usemeneu luciuii nu mui coiespunde
gustului suu uutentic.
Când o lubulu este esteticu ¸i destul de lungu, po(i uneoii uitu
cu ui în lu(u o usemeneu opeiu de inten(ie ouiecum dublu; ucest
noioc nu-i iui în lectuiu lui Fiunce. Tonul lundumentul ul
cieu(iiloi sule uie însu, oiicum, cevu pieu tuie instiuctiv ¸i plin
de ¸tiin(u. Acestu-i poute singuiul luciu pe cuie l-u¸ puteu spune,
în geneiul, despie puiteu inteinu u cui(iloi lui. Cu obseivu(iu
uceustu se potiive¸te ¸i impiesiu totulu u voibiiii lui: lini¸teu egulu,
pe ulocuii udoimitouie, despie cuie um voibit mui sus.
Voibu lui este cu totul subiecivu; iui numui se coloieuzu eu
pe potiivu peisouneloi. In iitm, piozu lui poute cu, dinti-odutu,
nu puie utât de vuiiutu cu lu ul(i muii uiti¸ti liuncezi. Dui su
citeuscu cinevu cu glus tuie unu din pu(inele desciieii de nutuiu
în Tnais, în Ba|rnasar suu în piimele tiei pui(i din lsroria
conrcmporand, ¸i vu uuzi cât de iulinut ¸tie Fiunce su dileien(ieze
sonoiitu(ile.
Pentiu iest, uitistul ucestu este, lu(u de el însu¸i, diveis cât se
poute. Din uceustu i s-u ¸i lucut, mi se puie, muie imputuie;
liindcu în esteticu, cu ¸i în ulte depuitumente lilozolice, u¸u-numitu
unitute u devenit de multu vieme un lel de supeisti(ie numeiulu.
In slâi¸it, el s-u seivit de metodele cele mui vuiiute. Jcan Scrvicn,
de exemplu, uceustu Fducarion scnrimcnra|c in tempo ullegio, cu
cupitolele sule scuite, cu meisul diumutic ¸i luiu episoude, este
louite stiict compus; tot u¸u sunt multe din nuvelele istoiice ¸i,
mui ules, Tnais, unde pui(ile, în dispozi(ie tiiptilicu, se eclili-
bieuzu upioupe exuct cliui piin numuiul puginiloi. Mui udeseoii
în¸iiu Anutole Fiunce luciuiile cupiicios; cu ¸i Heine, u lucut
câteodutu din cupiiciu sistemu. Dui poute nu pânu înti-utât cu
Heine, cuie cu mui muie ieguluiitute voibe¸te tocmui despie
ultcevu decât despie ce-i voibu, ¸i cuutu su pustieze doui un ton
lundumentul cu u¦utoiul uceloiu¸i ieclizite: umunte mouite, ioze
¸i piivigletoii.
$$
166 Pau| Zcri|opo|
Aceustu pioceduie bogut complicutu se opune cu totul metodei
dieptliniuie u lui Voltuiie, de exemplu, pe cuie unii voi su-l
piezinte cu model ubsolut ul lui Fiunce. Humoiul cu totul oiiginul
ul ucestuiu dutoie¸te în puite ucestui cupiiciu sistemutic suipiin-
zutouieu su bogu(ie de loime. De multe oii ciezi cu ¸i uici l-u
culuuzit o inten(ie uiluizuntu, doiin(u de u ne iedu cuiteu
viemuiiloi vecli, în cuie cele mui leluiite luciuii stuu nesupuiute
ulutuii, cu lu udunutoiii de unecdote din epocile din uimu ule
liteiutuiii giece¸ti, cu în Ta|mud ¸i în ulte cui(i de în(elepciune
oiientulu; în slâi¸it, cu în splendidul ¸i giu(iosul lui stiubun,
Montuigne.
Desigui, diulogul ¸i discuisul sunt, din punct de vedeie estetic,
loimele cele mui indileiente, dui pentiu liteiutuiu instiuctivu
cele mui nutuiule. Nu tiebuie uitut însu, pentiu uceustu, ce
desuvâi¸ite sunt cieu(iile cuiut estetice ule lui Fiunce, unde
situu(iile sunt iedute numui în impiesii, unde cele mui lugitive
umununte ule vie(ii ieule, nu ule celei gândite, se uiutu cu un
ieliel ustlel cu oiice uspeiitute cuituiuieuscu dispuie...
Anutole Fiunce s-u numit odutu el singui: un culugui lilozol.
Este diept su zicem, cied, cu ucest culugui, când vieu, î¸i ilustieuzu
discuisuiile ¸i diuloguiile sule în(elepte cu cele mui muiestie
miniutuii, iui ulteoii zugiuve¸te cliui tublouii de o puiu ¸i
ubsolutu viu(u, luiu text suvunt.
NERVOZITA|ILE IN JURUL
LUI ANATOLE FRANCE
Zece uni dupu mouiteu lui Suinte-Beuve, publicu A.J. Pons,
unul din secietuiii dispuiutului, o colec(ie de mululugisme
suvuiouse, cu titlul de peilidu modestie: Sainrc-Bcuvc cr scs
inconnucs
6
. Toute muiuntele gloiii ¸i piolite sexuule, pe cuie
$%
167 Pcnrru arra |ircrard
disciplinu buiglezu le cutegoiise¸te cu inuvuubile, eiuu concen-
tiute uici, cu o solicitudine demnu de metodu nemilos cuiiousu u
iuposutului însu¸i ÷ un Suinte-Beuve cn panrou||cs
7
, cuie u
scundulizut cât tiebuie ¸i u lucut leiicit un public ce se ciedeu,
mui mult decât cel de ustuzi, obligut su munileste pudouie
olensutu, ¸i uveu, piin uimuie, cu utât mui muie uptitudine de u
soibi, în uscuns, suculen(u ve¸nicu u sugestiiloi liteiuie pe temu
de ieulitu(i eiotice. Dui secietuiii de lu unii 80 se împiedecuu în
ouiecuie delicute(e: u¸teptuu su se iuceuscu bine moitul înuinte
de u vuisu în public mizeiiile lui uscunse: zece uni înseumnu cu
Pons uveu un tuct iubdutoi peilect elegunt. Si upoi întieugu tiutuie
e de o muli(iozitute louite politicos ie(inutu. Este evident însu
cu, pe când Anutole Fiunce tiugeu de mouite, devotutul suu
Jeun-Jucques Biousson tiebuiu su li ispiuvit upioupe coiectuiile.
Câtevu suptumâni dupu îngiopuieu eioului, cuiteu izbucneu, ¸i o
celebiitute giousu eiu guiuntutu secietuiului pentiu un un de zile.
Liteiu(ii de ustuzi n-uu pusiuneu stupânitu. Când un puiodist
cunoscut u publicut un à |a manièrc dc Brousson, secietuiul, upiins
de piousputu gloiie, s-u înluiiut cu un tiiun oiientul. Liteiu(ii de
ustuzi uu peisonulituteu suveiun iiitubilu. Pe uimu biogiulului
scundulist, cuie-l dezgoleu pe Fiunce cu simplu muimu(oi piiupic,
divei¸i tineii de tempeiument uu unulut, în lupiduie bio¸uii,
vulouieu lui liteiuiu, impucientu(i evident cliui de duiutu
indiscietu u însu¸i peisounei sciiitoiului. Tineiii tiebuie su se
ugite: contiuiiul ui li boulu suu pozu nuivu oii peiveisu. Tineietul
liuncez de ustuzi, cuie se ugitu mui mult, piiueteuzu în sens
conseivutoi: e monuilist, cutolic, uiistociut, putiiotuid ÷ pentiu
u du liguiu uctuulu tiecutilui, cel pu(in în loimu unoi elegun(e
ugiesive. Acest tineiet se iiitu contiu lui Fiunce pentiu opinii
sociule, mui exuct, poute: din ¦uvenilu neuiustenie politicu.
Beinuid Fuy, pumlletui posomoiât ¸i ciudos, constutu, ucum
în uimu, cu lu¸ituteu u lost culituteu ¨esen(iulu¨ u vinovutului de
cuie voibim. Piin lu¸itute, Fuy puie cu în(elege o lene vustu ¸i
$&
168 Pau| Zcri|opo|
piolundu u întiegii liin(e, în conspiiu(ie cu o senzuulitute
cotiopitouie. Pentiu u descopeii ucest lond lidos ul lui Fiunce,
ciiticul tânui s-u inspiiut din umintiiile de cuiând publicute ule
doumnei Pouquet, liicu vitiegu u doumnei Cuilluvet... Ce ui li
lost Fiunce luiu uceustu piietenu uutoiituiu? Fuy, u¦utut de
doumnu Pouquet, iuspunde luiu gieutute: pentiu Crinu| ro¸u ÷
¨ce iomun qui n'est pus l'un des moindies, ni des moins typiques
duns l'oeuvie du iomunciei`
8
÷ doumnu Cuilluvet u dut lui Fiunce
¸i intiigu, ¸i piincipulele incidente. Aici cliui începe numuidecât
neîn(elegeieu: noi, cititoiii butiâni, dum în geneiul lu o puite
uceustu istoiie de sulon; o socotim ¨tipicu¨ nu pentiu Fiunce, dui
louite ¨tipicu¨ pentiu iomunele bunule mondene. Este logic, ¸i
pie(ios din punct de vedeie teoietic, luptul cu ucest iomun u lost
sciis sub speciulu stuiuin(u u unei doumne.
In uitu, gustul cuie se nume¸te leminin este unticumeiu
suspect-eleguntu u gustului piost.
In cuzul cuie ne inteieseuzu, se poute luce o speciulu veiilicuie:
pe doumnu Cuilluvet nu o sutislucuse mugistiutuiu de inspiiutouie,
utât de scumpu vunitu(iloi leminine; eu u conlec(ionut un iomun
¸i l-u publicut, uscunzându-¸i numele cu stiu¸nicu gii¦u ¸i neso-
cotind dezupiobuieu, completu ¸i coidiulu, u uitistului cuie
uvusese, de dutu uceustu el, iol consultutiv. Tiebuie su lie
consideiubilu iiitu(iu tineiiloi, de vieme ce unul din cei mui
iusuii(i, cum e Fuy, se ostene¸te su tieucu lu uctivul unei diletunte
meiitele uitistului, utât cât binevoie¸te su i le ucoide. Su luum
seumu. Fuy e plin de bunutute muteinu pentiu iomunele, luiu
îndoiulu peilect mondene, ule lui Bouiget... Acei cuie nu suntem
ugitu(i de pusiunile liteiu(iloi tineii, socotim mui piolitubil su ne
bucuium cu Fiunce u lost în stuie su se upeie de esteticu
sulouneloi decât su culculum electele teiupeutice ule zelului
leminin usupiu lenei ucestui uitist. Se vede cu Fuy u sim(it singui
excesele uidoiii sule în luvouieu lemeii inspiiutouie, deouiece
guse¸te de cuviin(u su cleme în u¦utoi ulte douu zâne din tiecutul
$'
169 Pcnrru arra |ircrard
liteiutuiii liunceze: pe doumnu de lu Sublieie, cuie puitu gii¦u
de musu ¸i îmbiucuminteu lui Lu Fontuine; pe doumnu de lu
Fuyette, cuie ¨îmblânzeu ¸i umunizu veivu pieu bogutu ¸i pieu
uspiu¨ u lui Lu Rocleloucuuld ÷ pentiu u ne explicu mui puteinic
cum, luiu doumnu Cuilluvet, Fiunce n-ui li lost în stuie su
descopeie în liin(u lui ¨pieu lin ¸i pieu suiuc înzestiutu singuiele
culitu(i cuie puteuu su-i piocuie un vust uuditoiiu`.
Fuy se uiutu cuvulei iiepio¸ubil, dupu vecleu ¸i nobilu tiudi(ie
liuncezu. Istoiiu liteiuiu, mui llegmuticu, iumâne ieliuctuiu
ucestui cuvuleiism cuie uminte¸te pe Victoi Cousin, udoiutoiul
postum, de umoiisticu memoiie, ul doumneloi de pe viemeu
Fiondei, ¸i vu clusu lenomenul piintie electele bizuie indiiecte
ule unei untiputii simple ¸i totule pentiu ideile lui Fiunce. Dui
mui bizuiu, poute, decât uceustu necumpunitu pie(uiie u inlluen(ei
leminine este uimutouieu concluzie: ¨Fiunce este piodusul unei
ouiecuie cultuii univeisituie ¸i ul unui ouiecuie mediu monden`.
Pentiu Dumnezeu! Cuie sciiitoi puiiziun nu este piodusul unei
ouiecuie cultuii univeisituie ¸i ul unui ouiecuie mediu monden?...
Fuiu îndoiulu, untiputiu, cu ¸i simputiu de ultlel, poute duce pe
un om de¸tept lu cele mui nepievuzute distiuc(ii. Dui Fuy nu ne
lusu su iespiium.
El stuiuie ustlel: ¨cuiteu doumnei Pouquet ne uiutu cu încu
din timpul gloiiei complete ¸i ul mutuiitu(ii lui Fiunce, spiiite
viiile ¸i libeie, olensute de utitudineu lui, se depuituiu de dânsul`.
Aceustu se dovede¸te, ciede Fuy, din sciisoiile ¨udmiiubles et
toucluntes`
9
ule lui J.M.Coulungleon. Cine u lost J. M. Cuolun-
gleon? A lost un ¨noble ¦eune lomme`
10
; ¸i Fuy expiimu
deosebitu iecuno¸tin(u doumnei Pouquet pentiu u li pomenit
cum se cuvine pe ucest ¨piecuisoi ul posteiitu(ii`. Cel întâi tânui
cuie s-u supuiut pe Anutole Fiunce!... Desigui, sunt tot lelul de
gloiii; e sigui, tot utât, cu ¸i pioclumuieu loi utâinu de ciudute
combinu(ii de cuuze ¸i motive.
Cloiiu lui J.M.Coulungleon, de exemplu, pe cuie ucum o
%
170 Pau| Zcri|opo|
întemeiuzu Fuy cu u¦utoiul delicut ul doumnei Pouquet, n-ui li
deplin usiguiutu luiu concuisul postum ul lui Fiunce însu¸i.
Tineiii, piintie cei din liunte upiigul ¸i inteligentul Fuy, uu
lucut bine su denun(e, cliui cu uspiime, cât de oib u lost Fiunce
lu(u cu oiiginulituteu unoi muii uiti¸ti din viemeu lui. Totu¸i,
uceustu ¦udecutu e necompletu, ducu nu ne umintim cu uitistul
ucestu u iespins cutegoiic obligu(iu de impui(iulitute lu cuie pietind
suu lu cuie sunt impu¸i ciiticii decluiu(i lu iubiicu ucestei meseiii.
Suinte-Beuve beneliciuzu de ieputu(iu unei inteligen(e liteiuie
incompuiubil mludiousu. A lost cumvu ucest ciitic, piedestinut ¸i
conslin(it, mucui utât de diept ¸i de inteligent lu(u cu Bulzuc, cu
Fluubeit, cu liu(ii Concouit, cât u lost Fiunce cu simboli¸tii?
Intiebuieu meu nu uie ult scop decât su uiute cu, pânu ucum,
zgomotul ostil ul tineiiloi nu-i decât semnul unei iiitu(ii ideo-
logic-sentimentule, din cuie lipsesc doui numui motivele cuiut
lituiuie.
Dui s-u iostit ¸i univeisituteu usupiu moitului ucestuiu tulbuiutoi.
Piolesoiul Ciiuud de mult încu sciisese despie Fiunce ÷ cu mui
multu clibzuin(u, liie¸te ÷ toute negu(iile pe cuie tineiii le
descopeiu ustuzi cu exugeiutu indignuie. Deunuzi, ucest piolesoi
luceu socoteulu glusuiiloi cuie s-uu iidicut, dupu mouite, contiu
suu în luvouieu omului mui mult decât u sciiitoiului. Fuiu su uite
dezupiobuiile moiulistice ¸i politice cu cuie-l întâmpinuse în viu(u,
piolesoiul î¸i uccentueuzu ucum mui tuie udmiiu(iu liteiuiu:
¨luimec subtil, indelinibil ÷ duiul stilului, ¸i ucest dui e upioupe
tot în liteiutuiu ÷ ducu stilul suu e udeseoii pusti¸, tiebuie su
muituiisim cu pusti¸ul dus lu o ustlel de peilec(ie upui(ine
geniului, Anutole Fiunce este incompuiubil în uitu, bine cunos-
cutu clusiciloi, de u topi în piopiiul suu stil loime împiumutute
de lu ul(ii`. Ciiuud, ciiticul iuu dispus de ultudutu, iepetu ustuzi
luudele udmise totdeuunu de univeisituii, cu ¸i de publicul
luvoiubil uutoiului. Aceste ¦udecu(i sunt upioupe tot utât de uzute
cu ¸i liuzu cu Anutole Fiunce e sceptic ¸i discipol ul lui Renun ÷
%
171 Pcnrru arra |ircrard
loimulu pe veci u celoi cu totul de pe dinuluiu liteiutuiii. E totu¸i
util su se noteze cu ustuzi un piolesoi, cuie ultminteii se upiopie de
du¸muniile tineiiloi ÷ ule tineiiloi pe cuie i-u dusculit poute ÷,
consimte su luude ustlel.
Existu un lel de comic, plucid ¸i cuie ubiu puie cu vieu su lie
obsievubil: ucest comic este unu din noutu(ile cu deosebiie siguie
¸i solide ule uitei lui Fiunce. E ultcevu decât tiudi(ionulu iionie
linu u liuncezului ÷ tiudi(ionulu pânu lu bunulitute: este o distun(u
esteticu nouu, de unde ugiesivituteu este exclusu; iidicolul
implicut, iui nu scos cu zgomot lu iveulu. Inovu(iu este consi-
deiubilu în esteticu iizibilului. Dui uceste sunt umununte pe cuie
cei ugitu(i contiu lui Fiunce nu le pot luu în seumu. Mui
cuiucteiisticu e neuten(iu ucestoiu pentiu impui(iulituteu lui
uitisticu. Cleiici, milituii, eviei, uiistociu(i, linunciuii, piolesoii,
seivitouie, ieguli¸ti, liuncmusoni, mume de lumilie, lete publice
cumullute, puilumentuii, escioci, vugubonzi, piocuioii ÷ Fiunce
ni-i piezintu cu neobositu înguduiulu, cu o distiibu(ie de luminu
¸i umbiu utât de utentu ¸i dieuptu, încât e de bunuit cu tocmui
uceustu unoimulu în(elegeie ¸i toleiun(u, uceustu supiemu noutute
u uitistului este unul din motivele cuie, nemuituiisit, supuiu cu
deosebiie mul(imeu oumeniloi pe cuie-i mânu poiniieu simplistu
de u luudu ¸i ponegii, de u detestu suu iubi liguii liteiuie tot utât
cu ¸i pe cele ieule.
Piin diveisituteu tipuiiloi din uceeu¸i cutegoiie sociulu ÷
pieo(ii, milituiii, evieii din lsroria conrcmporand cu deosebiie ÷
Anutole Fiunce u înlu(i¸ut, cu excep(ionulu lini¸te uitisticu, lumeu
de mi¦loc, u ieulizut nutuiul ¸i subtil piomisiuneu utâtoi ¸coli suu
individuulitu(i liteiuie de u iepiezentu viu(u de toute zilele luiu
intiigu teutiulu, luiu cutustiolu enoimu. Acest uitist ¨de suiucu
înzestiuie` ¸i ¨lipsit de imuginu(ie` ne-u dut pitoiescul istoiic,
utât de splendid în eleguntu lui uutenticitute, din komm |`Arréoarc,
din la rorisscric dc |a Rcinc Pcdauquc, din \ia(a loanci d`Arc.
Fuiu îndoiulu, Fiunce u lucut multe moltuii în uitu lui, mui
%
172 Pau| Zcri|opo|
pu(in în utitudinile lui politice. Dui nu de uici e gâlceuvu. Si
poute nici cliui de lu peisillu¦ul lui stuiuitoi ÷ popoiul suu e
piegutit cu nici un ultul pentiu luimecul neguiii iscusite ÷, ci
bogu(iu de iu(ionulitute neobositu pe cuie u ievuisut-o peste
stupiditu(ile putetice ¸i uutoiituie speiie luiu scupuie mul(imeu
cupeteloi seci, exuspeieuzu pe inliimii inteligen(ei, iionic dotu(i
de nutuiu cu tempeiumente excesive. E pucut cu oumenii cu Fuy
u¦ung su lucu ¦ocul Tiublioniloi.
Dui situu(iu nu e giuvu. Selii udoiu(i ui tineietului, Muuiius ¸i
Duudet, ucoidu muestiului lulit o consideiu(ie deplin udmiiutivu.
Ei simt doui cu uitu lui Fiunce este un cupitul cu deosebiie solid
în tezuuiul de gloiie ul spiiitului ¸i, deci, ul putiiei liunceze.
%!
DIN PERIODICE
u) DESPRE SCRIITORI ROMANI
¨CREA|IE SI ANALIZA¨
Cu iubduie piolesoiulu, cu linu putiundeie ¸i inteligentu
cumputuie, deline¸te ¸i explicu dl Ibiuileunu, în 32 de puiugiule
substun(iule, cuiucteiul ¸i pioceduiile liteiuie u 22 de sciiitoii.
Pentiu u du o idee despie vuiietuteu exempleloi ceicetute,
uleg câtevu nume: Cide, Ionel Teodoieunu, Dostoievski, Muicel
Pievost, Biutescu-Voine¸ti, Pioust, Spiiidon Popescu, Lu
Rocleloucuuld, Agâibiceunu, Tolstoi... In lu(u vie(ii liteiuie,
dl Ibiuileunu u uvut totdeuunu o cumin(enie seninu de biolog.
De uceeu, tot ce sciie el odilne¸te de impiesionismul iiitut
cuie ne dominu cu exces, ¸i cuiul nimeni, cied, nu i-u iezistut
utât de bine cu dânsul. Odilnu uceustu e sulutuiu; eu du ocuzie
spiiitului ¸tiin(ilic su tempeieze subiectivismul liteiui. Nu-i
voibu su ieubilitum de mult tiecutu ciiticu ,¸tiin(ilicu¨ cu
iigiditu(ile el nuive, ci numui de obligu(iu neînlutuiubilu de u
ne cluiilicu impiesiile, ¸i u ne completu în(elegeieu piin
comunicuie cu sensibilituteu ¸i lunteziu ultoiu. Cultivuieu
impiesiei în eu însu¸i, luiu u cuutu su o deteiminum cu u¦utoiul
unoi elemente intelectuule, nu-i decât o tieuptu piegutitouie
în teoiiu liteiuiu; iui neguieu iudiculu u oiicuiei teoiii este o
utitudine de un impiesionism ustuzi peiimut. Po(i su nu cultivi
teoiiu ÷ uceustu e o clestie cu totul puiticuluiu. Tiebuie ¸tiut
însu cu teoietizuieu este, în geneiul, inevitubilu spiiitului umun.
%"
174 Pau| Zcri|opo|
Oiice loimuluie implicu, înti-un giud ouiecuie, rcoric ÷ ¸i
loimuluieu, udicu expiesiu, e peste tot lutulu spiiitulul nostiu.
Pioceduieu dlui Ibiuileunu este iezultutul ultim lu cuie tinde
oiice nevoie ¸i oiice înceicuie de cluiilicuie în muteiie liteiuiu.
* * *
In pielu(u iomunului Picrrc cr Jcan, Muupussunt desciie douu
metode de povestiie: ucceu piin unulizu psilologicu ¸i uceeu u
expuneiii dinuluiu ¸i piezentuiii diumutice u peisouneloi ¸i
întâmpluiiloi. Dl Ibiuileunu deosebe¸te uceste metode sub
numiiile: unulizu ¸i cieu(ie. Cuvântul crca(ic nu-l mul(ume¸te,
dui se lotuiu¸te pentiu el liindcu e cunoscut ¸i lumiliui. Anulizu
u¦utu cieu(iu, zice d-su; cei doi teimeni nu se opun iudicul unul
ultuiu. Pe mine, cuvântul crca(ic mu mul(ume¸te cu deosebiie,
liindcu obi¸nuit unuli¸tii nu izbutesc su ¦ustilice pieten(iu loi de
u imuginu liguii în stuie su ,concuieze iegistiele stuiii civile`. Dl
Ibiuileunu însu¸i spune cutegoiic ucest udevui cupitul pentiu
inteipietuieu ¸i clusuieu opeieloi liteiuie: ,cieu(iu e supeiiouiu
unulizei. Arrd |ircrard luiu unulizu se poute. Fuiu cieu(ie nu."
Cuvântul crca(ic piecizeuzu excelent uceustu supeiioiitute.
Adeseoii unuli¸tii sunt tipuii libiide: |iguri|c pe cuie le înceuicu
nu izbutesc, n-uu ¦ustilicuie solidu, liindcu nu liguii, ci stuii
sullete¸ti l-uu obsedut pe uutoiul psilologizunt. Anulistul piomite
lunteziei cititoiului ieulizuii de cuie singui nu-i cupubil, ¸i uceste
piomisiuni, de¸uite ¸i iepetute, iiitu ¸i plictisesc uten(iu, dându-i
necontenit oiientuii lulse. Anuli¸tii sunt oumeni cuie suleiu de
diugoste nenoiocitu pentiu cieu(ie. Este de luut uminte cu
liuc(iunile de uiti¸ti ¸i diletun(ii sunt, de obicei, unuli¸ti. Tuine e
uici exemplu eminent: Ciuindoige, Etienne Muyiun sunt înceicuii
de inven(ie liteiuiu complet neieu¸ite, scleme luiu ¦ustilicuie
inteiiouiu. Locul unulistului este în uloiism, în poitiet moiul
ubstiuct, în eseu psilologic. Diletuntul luce, în mod liiesc ¸i lutul,
%#
175 Pcnrru arra |ircrard
uutobiogiulie, dezvoltu mululugisme uvuntu¦ouse despie sulletul
lui ÷ luce udicu, de bine de iuu, unulizu. Aici, cu deosebiie,
devine pie(ios cuvântul crca(ic, u¸u cum l-u îtiebuin(ut dl Ibiui-
leunu: el uiutu în ce diiec(ie tiebuie cuututu unu din deosebiiile
lundumentule dintie uitist ¸i diletuntul liteiui. E de lolos, cied,
su umintim cu psilologizuieu uie ¸i o cotu sociulu inteiesuntu: se
consideiu semn de ,distinc(ie` ¸i de ,modeinitute` su unulizezi
stuii sullete¸ti ¸i, mui cu seumu, su te unulizezi. De uceeu, în
¦udecutu vulguiu, ,psilologiu` e socotitu cu o supeiioiitute liteiuiu
ubsolutu. Din exemplele ¸i discu(iile dlui Ibiuileunu ieiese o ciiticu
solidu ¸i completu u ucestei pie¦udecu(i comune ¸i puteinice.
* * *
Psilologismul liteiui pouitu cu sine o puteinicu tentu(ie de u
luce ¸tiin(u; câteodutu, se-n(elege, el e un simplu pietext pentiu
utitudini ¸tiin(ilice.
Pentiu studiul psilologiei liteiuie, muteiiulul cel mui complet
¸i mui oiiginul îl du ustuzi Pioust. Dl Ibiuileunu îl cuiucteiizeuzu,
dupu teiminologiu d-sule, scuit ¸i exuct: unulizu lui Pioust este
cieu(ie. In udevui, ucest uutoi u ob(inut un pitoiesc psilologic
nou, lixând umununte sullete¸ti lu cuie poute nici un liteiut, pânu
lu dânsul, n-u luut seumu, detulii dintie ucele peste cuie tiecem
iute, uneoii numui cu o u¸ouiu miiuie, socotindu-le pueiile ¸i
bizuie. Pioust întiebuin(euzu ieminiscen(e ¸i usociu(ii muiunte
¸i ciudute; omul comun, mutui ¸i piuctic, simte un lel de ¦enu su
le (ie minte, se leie¸te su le loimuleze, îi e liicu su nu-¸i
compiomitu seiiozituteu spiiitului, dând uten(ie unoi ustlel de
ciudute muiun(imi. In luciuiile sullete¸ti, cu ¸i în cele exteiiouie,
uten(iu obi¸nuitu u liteiu(iloi, cu utât mui mult u cititoiiloi, e
utiusu numui de senzu(ionul. Pioust ,cieeuzu` tocmui cu u¦utoiul
,nimicuiiloi` bizuie; ¸i liindcu, cel pu(in în pui(ile de lu începutul
opeiei, el nu suciilicu nicidecum detuliul exteiioi în luvouieu
%$
176 Pau| Zcri|opo|
celui pui psilic, liguiile lui sunt stiulucit cieute. Mui pe uimu,
utitudineu ¸tiin(ilicu invudeuzu; liguiile se desluc în giupe de
geneiulitu(i, detuliile nu mui upui loculizute ¸i conciete, ci devin
exemple cuie, oiicât ui li de ingenios extiuse, nu mui pot opeiu
elect uitistic.
Astlel, opeiu lui Pioust indicu piin excelen(u descompuneieu
iomunului: în locul ucestei loime de uitu, vom uveu cuinetul de
note ,inteiesunte` ¸i vuiiute luiu muigine. Acum vieo ¸uizeci de
uni, Edmond de Concouit, în pielu(u lu Cleiie, luceu iomunului
cu gen obiec(ii, ceiând înlocuiieu lui cu inloimu(iu conloimu
luciuiiloi întâmplute udevuiut, libeiu de oiice piepuiu(ie uitisticu.
De ucum încolo cuiteu vu tiebui deci su lie pui uutobiogiulicu;
de ceiin(ele ,estetice` pe cuie le sutisluceu iomunul vu puitu de
gii¦u, piobubil, numui cinemutogiulul.
* * *
Dl Ibiuileunu ciede cu iuieoii tipuiile piincipule dinti-un
iomun ,iumân în minte utât de contuiute cu cele secunduie`, ¸i
explicu uceustu piin însu¸i mul(imeu imuginiloi în cuie ni se
piezintu liguiile piincipule. Aceustu mul(ime însu¸i împiedicu,
zice dl Ibiuileunu, su se loimeze o ,imugine cupiinzutouie`. Lu
lel se întâmplu în viu(u: ,Aceustu inliimitute, ciede dl Ibiuileunu,
e geneiulu. Sunt tineii cuie, spie nenoiociieu loi, (in mui bine
minte liguiu buibieiului decât pe u iubitei loi.` Nu udmite dl
Ibiuileunu cu sunt oumeni destui cu vizuulitute intensu, cuie ie(in
nutuiul multe imugini ule uceleiu¸i liguii, louite diveise ¸i totu¸i
eneigic contuiute ¸i coloiute? Eu, cel pu(in, nu pot subsciie lu
geneiulizuieu d-sule. Pioust du un exemplu peilect, în sensul
dlui Ibiuileunu: spune cu i se întâmplu su nu-¸i uducu uminte
liguiu Cilbeitei, cu toute cu o vedeu zilnic ¸i eiu îndiugostit de
dânsu. Aceustu înseumnu, cied, cu Pioust uveu vizuulituteu slubu;
luciuiile vizibile îl cuptivuu numui cu semne de stuii psilice, ¸i
%%
177 Pcnrru arra |ircrard
în ucest cuz, desigui, le vedeu cu o iuiu inteligen(u. De ultlel, el
muituiise¸te cutegoiic cu nu eiu vizuul. Despie Cilbeitu spune
cu-i uitu liguiu liindcu toutu uten(iu lui eiu lixutu lucom usupiu
voibeloi letei. Si uici Pioust se încumetu su sciie on în loc de jc:
on arrcnd |a paro|c qui accordcra ou rc|uscra un rcndcz-vous.
1
Atât de gieu e, cliui pentiu un obseivutoi muie, su ieziste ispitei
de u imuginu mu¦oiituteu oumeniloi dupu tipul suu peisonul.
Pioust eiu un giouznic tiiun pentiu sulletul umunteloi ¸i piiete-
niloi sui, ¸i, potiivit cu uceustu oiientuie u inteieseloi sule
sentimentule, imuginile vizuule iumâneuu pulide ¸i secunduie.
Al(i oumeni însu, din contiu, sunt leiici(i suu suleiu de imuginile
vizuule multe ¸i tuii, cuie ulteineuzu în minteu loi luiu u se
concuiu ¸i u se ieduce unu pe ultu.
,Imugineu cupiinzutouie` de cuie voibe¸te dl Ibiuileunu nu
poute li, cied, decât o sclemu, cluiu, dui luiu viu(u plusticu, de¸i,
piobubil, cu multu viu(u sentimentulu. Ceneiulizuiile în uceustu
piivin(u sunt totdeuunu iiscute. Luciul însu¸i uie muie îsemnutute
pentiu în(elegeieu metodeloi de cieuie, cu ¸i u leluiiloi de u
piimi uitu liteiuiu.
Nu în(eleg bine de ce ciede dl Ibiuileunu cu din voluntuiism
¸i din concep(iu eneigeticu uctuulu iezultu condumnuieu doctiinei
,uitu pentiu uitu`, pe cuie d-su o nume¸te ,un coiolui ul ieu-
lismului`.
Aitu este expiesie, ¸i oiice expiesie e disciplinuie. Fuimousu
,impusibilitute`, de cuie s-u pomenit utât de mult ¸i utât de
conluz, nu înseumnu nimic ultu decât supuneieu inevitubilu u
,toientului` sulletesc cutie un sistem de expiesie pe cuie l-ui
ules. ,Toientul` însu¸i e inexpiesibil. Aitu e, cum e ¸i ¸tiin(u, ,un
lunguge bien luit`
2
; ¸i nici un limbu¦ nu poute iezultu diiect din
impulsuii subiective, ci numui piinti-o intelectuulizuie u loi, în
concepte suu imugini. Limbu¦ul odutu ules impune uscultuie, ¸i
uceustu uscultuie constituie ceeu ce se poute numi obiectivitute.
Aitu pentiu uitu, loimulu cuie, dupu cum cied, nu din vinu ei u
%&
178 Pau| Zcri|opo|
piodus multu iiitu(ie, postuleuzu tocmui ucest lel de obiectivitute.
Eneigetismul modein poute el emuncipu cu totul utitudinile
intelectuule ÷ uitu, ¸i de ce nu ¸i ¸tiin(u?...deouiece totul zuce
în unul ¸i ucelu¸i ,toient` de eneigie ÷ de ucest postulut cuie se
întemeiuzu pe unume legi ule vie(ii spiiitului, ustlel încât ,toientul`
su se ieveise în toutu tumultuousu ¸i conluzu lui splendouie?
Piesupuneieu îmi puie exugeiutu, ¸i ¦ustilicuieu ei nu îmi e cluiu.
* * *
Cu nemuiginitu mul(umiie um citit ce spune dl Ibiuileunu
despie Tolstoi ÷ ,Rusul geniul`. Ruieoii um sim(it cu în(eleg o
impiesie liteiuiu utât de complet, din udâncul expeiien(ei piopiii,
cu uceu cupiinsu în liuzu d-sule: ,um luut, dupu Rdzooi ¸i pacc,
pe lorr commc |a morr ul lui Muupussunt, cuie-mi plucuse lu
douu lectuii unteiiouie. Mi-u lost milu ¸i scâibu de Muupussunt
cu pictoiul lui ¸i cu doumnu lui cuie nu vieu su îmbutiâneuscu.`
Se poute ultlel? Muupussunt, în iomune mui cu seumu, lucieuzu
pentiu cnic. Adevuiul uitistic e înlocuit cu un idca| de distinc(ie
¸i de elegun(u combinut din esteticu piolunu u oumeniloi ÷ cu
deosebiie u lemeiloi de lume ÷ ¸i din visele uctoiiloi, iegizoiiloi,
suu poute cliui u cusutoieseloi sentimentule... Nu supui pieu
mult, cied, pe dl Ibiuileunu, ducu spun cu, pentiu mine, ¸i
Tuigleniev se ullu uneoii louite upioupe de uceustu esteticu: ¸i
el conlec(ioneuzu, destul de des, modele cnic.
Despie inleiioiituteu lemeiloi cu pioducutouie de uitu ¸i
despie liguiile de lemei în iomune, dl Ibiuileunu dezvoltu
ingenios o sumu de udevuiuii pie(iouse. Cied numui cu ucele
deosebiii, îndeosebi inleiioiituteu uitisticu u lemeiloi, sunt
puiticuluiitu(i tiecutouie. Femeile sunt silite su lie mult pieu
piuctice; de uceeu iumân, obi¸nuit, secunduie în uctivitu(ile de
lux. Nu sunt dileien(e nutuiule în ¦oc, ci istoiice. Femeiloi li s-u
impus o esteticu deosebitu în oiice munilestuie u vie(ii, ¸i uceustu
%'
179 Pcnrru arra |ircrard
esteticu este lundumentul contiuiie udevuiului uitistic. Dui în
uceustu piivin(u, tiunsloimuieu u început. Ai puteu dl Ibiuileunu
spune lotuiât cu \oica Heniiettei Stull e sciisu de o lemeie,
ducu i s-ui piezentu cuiteu luiu nume de uutoi?
* * *
Am udnotut o micu puite din cele sciise de dl Ibiuileunu.
Aiticolul d-sule e neobi¸nuit de bogut în sugestii diveise ¸i
puteinice. Tiebuie citit îndelung ¸i iecitit, în doze mici, cu
înduiutnicu uten(ie. E pieu seiios luciut pentiu u li tiutut ultlel.
C. IBRAILEANU: ,STUDII LITERARE`
(,Cieu(ie ¸i unulizu` ÷ ,Cuiugiule` ÷ ,I. Al. Biutescu-Voine¸ti` ÷,Tl. Huidy` ÷
,M Sudoveunu` ÷ ,Otiliu Cuzimii` ÷ ,Punuit Istiuti` ÷ ,K. Micluelis` ÷
,Voicu` ÷ ,Eminescu`). Bucuie¸ti, Edituiu ,Cuiteu Româneuscu¨, 1930.
,Cu iubduie piolesoiulu, cu linu putiundeie ¸i inteligentu
cumputuie, deline¸te ¸i explicu dl Ibiuileunu, în 32 de puiugiule
substun(iule, cuiucteiul ¸i pioceduiile liteiuie u 22 de sciiitoii...
In lu(u vie(ii liteiuie, dl I. u uvut totdeuunu o cumin(enie de
biolog. De uceeu tot ce sciie el odilne¸te de impiesionismul iiitut
cuie ne dominu cu exces, ¸i cuiui nimeni, cied, nu i-u iezistut
utât de bine cu dânsul... Pioceduieu dlui I. este iezultutul ultim
lu cuie tinde oiice nevoie ¸i oiice înceicuie de cluiilicuie în
muteiie liteiuiu.`
Cupiinsul iânduiiloi de mui sus, sciise de mine (în Adcvdru|
|ircrar din 1926) lu upuii(iu studiului Crca(ic ¸i ana|izd în uceustu
ievistu, mi se uccentueuzu mie însumi ¸i mui mult ucum, când
um iecitit bucutu împieunu cu celelulte stiânse în volumul pe
cuie-l unun(um. Incon¦uiute de utâteu exemple, ideile discutute
în Crca(ic ¸i ana|izd se vuloiilicu intens.
&
180 Pau| Zcri|opo|
Este în spiiitul domnului I. o minunutu combinuie de iubduie
cu vioiciune. Aigumentuieu lui e ¸i cluiu, ¸i subtilu; concluziile
sunt, nu ¸tiu cum, utât de liumos iuspicute luiu u li vieodutu
pieu simple. Munieiu lui este un diductism supeiioi iulinut; e în
el o cupucitute suipiinzutouie de u pievedeu ¸i dezvoltu toute
punctele unui subiect, luiu u-l întunecu ¸i luiu u obosi inteiesul
cititoiului. Su lii ubsolut clui, luiu u li piolix, este tuinu dlui I.
Aceustu puteie de u ceicetu lini¸tit, de u desluce cu iubduie ¸i
u geneiulizu luiu pieveniie se dovede¸te eclutunt cliui piin
diveisituteu upioupe puiudoxulu u exempleloi ceicetute unul
lângu ultul: Tolstoi, Agâibiceunu, Dostoievski, Biutescu-Voine¸ti,
Pioust, Muicel Pievost... Este obiectivituteu în plin, suu, cu un
cuvânt mui potiivit în muteiie: e un umestec leiicit de geneiozitute
cu dieptute. Mie, cel pu(in, îmi puie indispensubilu o geneiozitute
nesecutu, pentiu u piepuiu un u¸u de substun(iul exemplu, cum
luce dl I. cu peiecleu Iiinu÷Litvinov u lui Tuigleniev. Acestui
Feuillet-Bouiget iusesc, cum e Tuigleniev în lum ÷ ¸i în ultele!
÷ dl I. tiebuie su-i duiuiuscu din lunteziu lui pieu binevoitouie,
pentiu u puteu ob(ine upoi din el utât de liumouse exemple spie
ilustiuieu uitei psilologice.
Ducu Tuine u zis vieodutu textuul, în loimulu utât de simplu
populuiu, cu ,de lu tiugicii gieci n-u mui existut sciiitoi cu
Tuigleniev`, nu iumâne decât su notum uceustu memoiubilu
ciudu(enie. De ultlel, îmi puie cu istoiiu liteiutuiii iuse u cusut de
mult loimulu indistinctu pe cuie o iepetum upioupe to(i ucum
putiuzeci de uni: Tuigleniev-Tolstoi-Dostoievski. In lond, Tuine
n-u ucceptut niciodutu pe Fluubeit, de exemplu... De ce ouie, în
neciologul usupiu muielui ciitic, Anutole Fiunce u sciis voibele:
îl n'uvuit pus l'espiit liteiuiie
1
?
Memoiiul ucestu intioductiv ul dlui I. nu e de citit, ci de studiut.
In el e dezvoltut unul din cele mui lundumentule cupitole din
teoiiu uitei liteiuie; este în delinitiv un mugistiul tiutut de metodu.
Impieunu cu notu, utut de completu, despie numele piopiii în
&
181 Pcnrru arra |ircrard
Cuiugiule, ¸i cu minunutele obseivu(ii usupiu veisilicu(iei lui
Eminescu, studiul despie Crca(ic ¸i ana|izd (ine mui mult decât
¦umututeu volumului. Aceste tiei bucu(i duu cui(ii substun(u
lotuiâtouie.
Dl I. este, mi se puie, cel dintâi întie învu(u(ii no¸tii cuie s-u
speciulizut în studieieu unui sciiitoi: un ,Eminescu-Foisclei`
2
în
ceu mui upuseunu semnilicuie u cuvântului. Si lilologic, ¸i liteiui,
dl I. e uici uutoiitute.
In douu louite deosebite leluii se studiuzu veisilicu(iu. Cel
mui vecli ¸i mui obi¸nuit constu în inventuiieieu cuiut loneticu u
stiuctuiii veisuiiloi. A¸u luc lilologii de când lumeu: pe dân¸ii îi
inteieseuzu doui giumuticu; ¸i veisul este pentiu ei un izvoi ul
istoiiei suneteloi, ¸i utât.
A¸u se învu(u ¸i în ¸coulu, u¸u-numitu metiicu; cu ¸i cum veisul
s-u nuscut dinudins pentiu cu su uibu giumuticii de unde su mui
studieze sunetele. Este diept cu în viemeu vecle, loimele veisului
eiuu stiict impuse dupu genuii; dui posibilitu(i de u dileien(iu
expiesivituteu uu existut, în deosebite giude, oiicând.
Boeckl, muistiul lilologiloi modeini, u numit, semnilicutiv,
metiicu ,giumuticulu` inventuiieieu mecunicu u ieguliloi veisi-
licuiii. Totu¸i giecii din viemeu de plinu pioductivitute poeticu
uu ¸tiut doui bine ce este expiesivituteu veisului, ¸i uu ¸i numit-o
cu un cuvânt deosebit: ,etlos`. Numui studieieu veisului din
ucest punct de vedeie inteieseuzu inteipietuieu ¸i istoiiu pio-
piiu-zisu liteiuiu. Ceulultu piive¸te numui pe giumutici. Ceice-
tuieu cuiucteiului ,etic` ul metiiloi este centiul de gieutute ul
metiicii, cuci piin uceustu numui metiicu intiu în cupiinsul
stilisticii ÷ zice Boeckl. ,Putiuzeci de uni um studiut metiicu ¸i
muzicu vecle ÷ spune Tleodoie Reinucl în pielu(u munuulului
suu de muzicu gieucu ÷ ¸i nu ¸tiu su scundez udevuiut o odu u
lui Pindui suu un veis ul lui Bucclylides.` A scundu ,udevuiut`,
în(elegem: u-¸i du seumu de liumuse(eu veisului, udicu u uctuulizu
vulouieu lui muziculu, deci expiesivu. Poute cu uici, cu ¸i în ulte
&
182 Pau| Zcri|opo|
pui(i ule studiului limbii, liteiutuiile vii voi uduce seivicii pe
cuie nu le-uu putut uduce cele mouite.
Dl I. ne du un exemplu iui ¸i pie(ios de usemeneu ceicetuie u
expiesivitu(ii veisului, descopeiind o sumu de umununte în
întiebuin(uieu musuiiloi ¸i în dispuneieu uccenteloi, în legutuiu
cu cupiinsul iepiezentutiv suu ulectiv ul veisului. Cine vu ulutuiu
studiul lui Alexundiu Bogdun despie metiicu lui Eminescu (în
Anuaru| insriruru|ui dc |imoa romdnd din Lipscu, 1904) cu notele
dlui I. vu uveu în lu(u exemple, nu se poute mui cluie, de metiicu
giumuticulu ¸i de metiicu liteiuiu.
In cuisul unului ucestuiu se vu publicu, piobubil, uic(ionaru|
numc|or proprii iumus de lu Cuiugiule. Publicuieu nu vu puteu
decât su ilustieze unulizu dlui I. usupiu numeloi piopiii cunoscute
din comedii ¸i nuvele. Dic(ionuiul puie u cupiinde utât notuii cât
¸i constiuc(ii de nume. Cuiugiule constiuiu nume, plin de iespect
sciupulos cutie ieulituteu sociulu cuie-i stuteu model ÷ ¸i, liie¸te,
ucest iespect u ciescut cu mutuiituteu lui liteiuiu.
Numele piopiii sunt cuiucteiistice nu numui pentiu indivizii
cuie le pouitu, ci ¸i pentiu metodu dupu cuie se duu, deci pentiu
gustul ¸i cultuiu cluseloi sociule coiespunzutouie. Lu noi vunitu(ile
pueiile încu nu s-uu lini¸tit în uceustu piivin(u. Sunt cluse cuioiu
Nupoleon Biunzuu suu Ricuid Dusculovici le sunu elegunt louite.
Nume de tipul ucestu um li gusit neupuiut în Cuiugiule, ducu ui li
upucut su sciie isloiiu copiiloi ¸i nepo(iloi lui Jupân Dumitiucle.
Dupu notu dlui I., mu întieb, îngii¦oiut, ce mi-ui mui iumâne
de spus despie uic(ionaru| numc|or proprii mie, în u cuiui suicinu
cude edituieu lui. Mu gândesc însu cu mi-e comod ¸i plucut, în
delinitiv, su mu îndutoiez lu dl I. E om cuie uie de unde.
&!
183 Pcnrru arra |ircrard
CARACIALE SI DOMNUL X
,Al! Domnule X... cine e¸ti?
...D-tu tiebuie su lii un om sevei, u¸u-mi înclipuiesc eu; când
î(i cude cevu sciis în mânu, tiebuie su (ii spiâncenele tu-
ie-nciuntute... D-tu e¸ti un om nu numui învu(ut, dui ¸i cult...
D-tu, uluiu de piodigiousu noustiu liteiutuiu nu(ionulu, tiebuie
su mui cuno¸ti din liteiutuiu univeisulu, mucui pe ceu euiopeunu.
D-tu tiebuie su li uvând gust sub(iie ¸i sim(iie udâncu... D-tu,
u¸u-mi înclipuiesc eu, tiebuie su lii mui-nuinte om ¸i pe uimu
iomân (cu se întâmplu uneoii ¸i ulminteieu); piin uimuie, d-tu,
iomân liie¸te, tiebuie iomâne¸te su ¦udeci omene¸te.`
Du, luiu îndoiulu: Cuiugiule iâde de Domnul X, încuicându-l
cu utâteu duiuii; totu¸i, nu e de loc glumu cu, pe Cuiugiule,
Domnul X totdeuunu l-u tiutut louite sevei ¸i de sus.
,Hm! ce utâtu voibu pentiu ni¸te comediouie...!` ÷ um uuzit
zicând, ucum douuzeci de uni, pe unul dintie ¦unii eioi ui
demociu(iei, cum se zice, iomâne, cuie pe utunci se umllu înti-o
nouu înlloiiie, eleguntu ¸i impoituntu. Eiu un om cu deosebiie
iiitubil tânuiul cuie descopeieu cu supeiiouiu siguiun(u inle-
iioiituteu lui Cuiugiule. Cine ¸tie cum îl supuiuse vieodutu
sciiitoiul de comediouie! In udevui, Cuiugiule uveu o deosebitu
cupucitute de u lovi luiu su glumeuscu, când incuinuiile diveise
ule Dlui X îl plictiseuu peste musuiu. Pe cât eiu uneoii de u¸ouiu
coidiulituteu lui meiidionulu, pe utât de uspiu iespingeu uutoiul
de comediouie pe domnii cuie-l nupudeuu cu o intimitute
nepoltitu. Eiuu destui Domni X, cuie umbluu su se împodobeuscu
uli¸ând neiubdutoi o piietenie, cuieiu cuutuu su-i deu, nelipsit,
uei de piotec(ie. In(elegi d-tu: veneu liumos pentiu un ¦une buibut
de stut su butu pe umui pe Cuiugiule, în col( lu ,Cumbiinus`.
Pie¦udiciul untic usupiu uiti¸tiloi luu, liie¸te, lu noi, loime
pu(in delicute. Un buibut politic, mu iog, î¸i dutoie¸te
elementui su nu tiuteze pe liteiu(i ultlel decât cu supeiioiitute
&"
184 Pau| Zcri|opo|
ptotectouie; ¸i utunci este inevitubil su-¸i viseze cu viemeu
supeiioiitute ubsolutu lu(u cu sciiitoiul; îl ciiticu ¸i-l învu(u
cum tiebuie su lucu.
,Dinti-o buni(u plinu cu muigelu¸e de toute coloiile înclipuite,
un me¸tei mozuist poute scoute o minunutu icounu; un om de
iând cu mine, luiu muie me¸te¸ug, nici idei înulte, numui cu
iubduie, u¸ezând muigelu¸e potiivit dupu douu coloii poute luce
pe musu liguii iu(ionule. Si d-tu, Domnule X, oiicât de sevei,
tiebuie su iecuno¸ti cu ÷ ducu inten(iu meu n-u lost ultu decât
su-(i lucu pe un câmp io¸u o ciuce ulbu ÷, întiucât uceustu inten(ie
este lu limitu îndeplinitu, piecum eu nu um pieten(ie cu (i-um
zugiuvit o Muicu Piecistu, u¸u ¸i d-tu, sevei, dui diept, su n-ui
pieten(ie u ob(ine de lu mine decât ce um înceicut cinstit su-(i
duu. Tot mu gândesc: ouie su li u¸ezut eu muigelele cum se cuvine
dupu umilu meu inten(ie? Nu cumvu ¸i eu, om butiân, su li luut
cu un copil u¸uiutic un pumn de muigele din buni(u ¸i, uiun-
cându-le impeitinent pe o louie de lâitie, su-(i zic în butuie de
¦oc: Uite, D-le X..., cum eu, dinti-o uiuncutuiu pe negândite, um
nimeiit su-(i luc pe Milui-Viteuzul culuie, liindcu te ¸tiu putiiot
cu ¸i mine!`
Toutu neîn(elegeieu întie uitu lui Cuiugiule ¸i Domnul X este
uici stiulucitoi simbolizutu; udevuiut, Domnul X, oiiunde ¸i oiicând,
ceie uitistului un Milui-Viteuzul ouiecuie. Domnul X nu-¸i poute
înclipui ultu esteticu demnu de domniu-su decât esteticu loimutu
din usemeneu postulute eminent seiiouse. Mui ules cu Domnul X,
ul nostiu, cel iomânesc, este piin excelen(u buibut de stut; ¸i piin
uimuie nu poute uitu cu piin comedii nu se întemeiuzu stute. Si
Domnul X nu poute udmite su lie întieiupt cumvu de lu uceustu
supeiiouiu uctivitute u domniei-sule. A ciezut Domnul X, în ¦udecutu
lui totdeuunu giuvu, cu, în sciieiile lui Cuiugiule, nu se du iespectul
cuvenit cetu(eniloi seiio¸i, nici piincipiiloi înulte, cuie duu tiup ¸i
sullet stuteloi. A¸u s-u oigunizut o opozi(ie liteiuiu, cum s-ui zice,
lu(u de opeiu ucestui uutoi de |arsc ¸i comcdioarc.
&#
185 Pcnrru arra |ircrard
Cum eiu liiesc luciu, Domnul X u lluieiut teutiul lui Cuiugiule.
Indutu dupu piimu iepiezentuie u luisei u-a|c carnava|u|ui,
Muioiescu piimise o sciisouie unonimu cuie ziceu u¸u:
,Domnule Muioiescu, ÷ Te scium om liteiut ¸i învu(ut ¸i când
um vedut cu uceu but¦ocuiu de piesu u-a|c carnava|u|ui u lost
cititu în ceiculu D-tule um ciedut cu uie su lie cevu ¸i m-um dus
s-o vudu cu lumiliu meu. Ei bine, nu me u¸teptum lu utâtu
decep(iune ¸i but¦ocuiu. Nu te lelicit cu (i-ui dus lutu su vudu o
usemeneu luisu cuie este de o degiuduie u teutiului nu(ionul ¸i
cuie ubiu se poute ¦ucu lu tâigu Mo¸iloi. Acestu se cliumu Nouu
Diiec(iune!`
Indignuieu civicu din cuie poine¸te ucest document o cunou¸te
istoiiu liteiutuiii iomâne din ulte diveise izvouie, cu piestigiu
mult mui înult decât simplu unonimu; ceeu ce ne uiutu, louite
pie(ios, cum liteiu(ii cuie denun(uu ¸i slâ¸iuu noua dircc(ic eiuu
unu lu sullet ÷ câteodutu ¸i lu stil ÷ cu ,nu(iuneu`, u¸u cum eu
ni se uiutu în puteticul text unde cetu(eunul unonim mustiu cu
supiemu indignuie pe însu¸i muistiul ¸colii nenoiocite.
Sunt cuiiouse de tot, uneoii, suipiizele piogiesului. Fuisele
lui Molieie sunt desigui mui olensutouie mult pentiu moiulu
consuciutu, decât ule lui Cuiugiule; dui Ludovic XIV uveu deo-
sebitu slubiciune pentiu luisele lui Molieie ¸i ceieu udeseoii su-i
lie ¦ucute lu cuite.
Seveiituteu Domniloi X din Bucuie¸ti e încu mui teiibilu utunci
când se combinu, cum zice Cuiugiule, cu un ,gust sub(iie ¸i sim(iie
udâncu`. Aici e un punct esen(iul, unde esteticu lui Ludovic XIV
este cutegoiic negutu de esteticu Domnului X, în unii 188S ¸i
uimutoiii, lu Bucuie¸ti. Compuiut cu Ludovic XIV, Domnul X uie,
în muteiie de uitu ¸i gust, |c poinr d`nonncur stiu¸nic de sensibil
÷ uie un lel de ul ¸useleu sim(, mui delicut decât toute celelulte:
sim(ul cultuiul nu(ionul. Domeniul ucestui sim( este domeniul
pusiuniloi celoi mui velemente ule domnului X.
Cu toute pusiunile, cliui cele mui nobile, ¸i pusiunile ucesteu,
&$
186 Pau| Zcri|opo|
cuiucteiistice Domnului X, îl luc pe ucest domn su gie¸euscu. De
exemplu, în iezisten(u lui dâizu, nu(ionul-cultuiulu, lu(u cu iâsul
uitistului Cuiugiule. Domnul X nu vede cu e impiudent su uiute
utâtu supuiuie, ¸i cu se luce suspect. Supuiuieu lui peimunentu
slu¦e¸te su conliime mui tuie decât oiice cu uutoiul de luise iâde
cu bunu dieptute. Si upoi supuiuieu Domnului X e utât de
nemusuiutu, încât el nu mui vieu su cunouscu opeiu lui Cuiugiule
pânu-n cuput.
Deouiece sulletul Domnului X e ul unei mu¦oiitu(i, el uie
noiocul su putiundu, în lugu ¸i viemelnic, cliui piin cupete bune.
A¸u u lost cu putin(u cu Cleoigle Punu su isculeuscu uceste voibe
ciudute: ,Cuiugiule, de upioupe douuzeci de uni, n-u mui sciis
ultcevu dccdr oarccarc si|ucrc ¸i ripuri pcnru Univeisul`.
Piintie ucele ,ouiecuie siluete ¸i tipuii` se ullu liguiile stiuniu
întunecute cum sunt cusieiul Anglelucle, Cunu(u om sucit ¸i
tipuiile de cei¸etoii, de un u¸u cuiios lumoi posomoiât, în u|rima
cmisiunc; se ullu ¸i lanu| |ui Mdnjoa|d, o poveste cuie ui li tiebuit,
puie cu, su de¸tepte uten(iu cliui u celoi mui convin¸i ¸i zelo¸i
Domnul X.
De ce, vu iog mult, uitu, ucum cu ¸i întotdeuunu, utât de
sistemutic Domnul X, pe Popu Ni(u din Podeni ¸i pe Cu(itei
piimuiul, uitu impiesiile de nutuiu din povesteu lunului Mân-
¦olouiei; de ce uitu pe Kii Iunuleu, pe Iunulouiu ¸i pe Negoi(u, pe
domnul Stuviucle câicimuiul din ln vrcmc dc rdzooi ¸i pe liute-suu
popu, lo(ul de cui?
Cum se poute su nu-¸i uducu uminte Domnul X de utâteu icoune
pline cu vâil de viu(u iomâneuscu udevuiutu; cum, tocmui
Domnul X, nu(ionul-cultuiulul, poute su uite toute usteu ¸i su ne
voibeuscu numui ¸i numui de |arsc|c lui Cuiugiule?
N-um ce luce: Domnul X îmi e suspect. El pouitu necuz otiuvit
lui Cuiugiule, din piicinu lui Coiiolun Diugunescu, din piicinu
domnului Nue Cu(uvencu, u tânuiului Ricu, u lui Mudum Pisco-
&%
187 Pcnrru arra |ircrard
pesco... Pe Domnul X îl bunui cu e giozuv de pestii( lu mu(e ¸i
(ine minte unde l-u uis, luiu su-i pese nici de udevui, nici de
uitu ÷ nici mucui de uitu iomâneuscu.
,PRIVIND VIA|A`*
,In sciisul tuu destinut publicului, pune ideile tule, dui
niciodutu sentimentele tule, udicu puiteu întimu u peisonulitu(ii
tule, niciodutu imuiginu(iu tu, udicu piodusul imediut ul peiso-
nulitu(ii tule`.
Rudiculismul ucestui slut cuie piopune ÷ nici mui mult, nici
mui pu(in ÷ supiimuieu poeziei, înseumnu o unticipuie udânc
oiiginulu usupiu viitoiului îndepuitut ul sciisului liteiui.
Nu este exclus, cied, cu pudouieu sentimenteloi ¸i u imugi-
nu(iei su evolueze ustlel, încât ,piodusele imediute ule peiso-
nulitu(ii`, deci liiismul ¸i plusticu poeticu întie ultele, su nu mui
lie publicizute. Piinti-o delicute(e seveiu, nouu ¸i cu totul uleusu,
expeiien(u peisonulu vu iumâne înclisu în mândiiu tuineloi
intime. Rezultutele ultime ule eluboiuiii ideologice, iucite de
lieibeiile expeiien(ei inteiiouie ¸i tuinute în loime piin cuie
cuiiozituteu vulguiu nu poute putiunde, voi li, singuie, dute
mul(imii necunoscute. Atunci nu se vu mui plânge poetul: Mcin
licd crronr dcr unoc|annrcn Mcngc
1
.
Dui pân' utunci?
Vine gieu cititoiului su nu tiuteze colec(iile de muxime cu
ni¸te memoiii sullete¸ti ule uutoiului. Insu celui cuie voibe¸te în
public despie o cuite de muxime u unui contempoiun în viu(u, i
se impune, ciedem, su lucu ubstiuc(ie de ucest cuiuctei liiic ul
muximei, cuie necontenit te udemene¸te u ieconstitui biogiuliu
unui sullet, ¸i su iespecte ucele loimuluii ubstiucte u¸u cum i se
* C. Ibiuleunu ÷ Privind via(a. Bucuie¸ti, 1930, "Cultuiu Nu(ionulu" (n.u.)
&&
188 Pau| Zcri|opo|
oleiu. ,Delicute(eu, zice dl Ibiuileunu, este culituteu supiemu ¸i
ceu mui iuiu u sulletului omenesc. Eu le piesupune pe toute
celelulte.` E desigui louite gieu u tiui ¸i u luciu conloim ucestei
ieiuilii u culitu(iloi. De exemplu: ,uneoii, din exces de discie(ie,
subliniem piin iezeivu noustiu ceeu ce celulult ciedeu cu tiece
neobseivut, ¸i devenim indiscie(i`. Si de loc nu-mi puie excesiv
când dl Ibiuileunu spune cu cine nu e politicos cliui cu unimulele,
nu uie sulletul sus pus. Intie pu(inele uclizi(ii ule civilizu(iei, de
cuie se poute miiu oiice pesimist, tiebuie negie¸it su u¸ezum, cu
pe unu din cele mui udmiiubil puiudoxule, ¸i delicute(eu, ceu
utât de iulinut subliniutu de dl Ibiuileunu. ,O opinie contiuiu
este o olensu zice d-su. Insu totu¸i, dupu utât de lungi ¸i cuiiouse
silin(e, pitecuntiopul nu se dezminte: în suicusm se peipetueuzu
evident uiutuieu cuniniloi.
In meisul ei lutul ¸i nepusutoi, nutuiu e uceeu¸i, în piutiu, în
uiboie, în om, în toutu muteiiu.
Pentiu om, legile nutuiii sunt cu ni¸te cuise complicute ¸i
nepievuzute, piintie cuie tiebuie su-¸i stiecouie cele câtevu
kilogiume de muteiie ce-i sunt împiumutute viemelnic. Piin
cieuieu civilizu(iei omul n-u ob(inut decât su înlocuiuscu instin-
ctele cu inteligen(u; ¸i inteligen(u nu u¦unge su împlineuscu ceeu
ce, luiu osteneulu, ieulizuu instinctele. In udevui, inteligen(u nu
eiu nuscutu decât pentiu o uduptuie incompletu u unui oigunism
pieu pu(in complicut lu un pieu pu(in vuiiut mediu. Singuiul
oigun cuie u ciescut, în evolu(iu omului, este cieieiul. Existu
ouie un ult unimul cuiuiu su se li întâmplut uceeu¸i nenoiociie?
Iui uceustu nenoiociie u omului cupiinde ¸i o but¦ocuiu: nu
,geneiosul ¸i obiectivul elelunt`, ci ,isteiicu ¸i libidinousu
muimu(u` u uvut cieieiul mui dezvoltut.
Omul, luminându-se, u u¦uns doui su descopeie ideeu de
mouite, su se însciie pe sine în seiiu zoologicu, su piiceupu cu
pumântul e un viemelnic lii de (uiânu în inlinit, su piuizu ciedin(u
în Dumnezeu. In centiul ucestei dezvoltuii complete stu ,ciimu
&'
189 Pcnrru arra |ircrard
lundumentulu u nutuiii împotiivu omului`: con¸tiin(u unui Kunt
suditu înti-un mumilei supus ,legiloi stupide ule muteiiei`, udicu
distiugeiii totule.
Icounei totule u distiugeiii, singuie ,imuginile umoiului,
untidotul moi(ii, îi pot (ine piept`. Fuiu îndoiulu, mune¦ele
iulinute dinti-un iomun de Bouiget uu uceeu¸i încleieie cu ,un
unumit cupitol` din ucsccndcn(a omu|ui de Duiwin.
Totu¸i, oiicât te-ui umuiî constutând cu oumenii sunt goiile
stupide, oiicât te-ui dezgustu de om compuiându-l cu stiumo¸ul
pitecuntiop, oiicât ugeiimeu tu de obseivutoi te luce su descopeii,
în stuiile sullete¸ti supeiiouie, pe cele piimitive ¸i inleiiouie, nu
po(i su nu udmiii ,luntusticu leeiie cluditu de sulletul omenesc
pe instinctul cel ardr dc van`, cliui ¸tiind cu ,cele mui sublime
stiigute ule poeziei nu sunt decât expiimuieu iitmutu u clinuiiloi
piovocute de o celulu, în iâvnu ei nesutislucutu de u se întâlni cu
o unumitu ultu celulu`.
A¸u se luce cu, din cele douu sute zece muxime ule dlui
Ibiuileunu optzeci ¸i douu voibesc de diugoste ¸i de lemeie.
Se-n(elege cu nu e pieu mult, ducu e voibu de untidotul unic ul
moi(ii, ¸i ducu, piecum spune uutoiul, ,liteiutuiu, upioupe în
întiegime, nu-i decât zugiuviieu uluceiiloi umoiouse`. Desigui,
cu toutu poeziu sublimu, este în diugoste, cu pietutindeni, multu
umuiuciune; liindcu ¸i diugosteu tiuie¸te sub iegimul iuzboiului
geneiul, ugiuvut piin luptul cu lemeiu nu e numui lenomenul cel
mui deosebit de buibut, ci însu¸i ,contiuiiul lui`.
Filozolul cuie u zis: nomo nomini |upus nu ¸tiu suu uituse cu
lupii nu se munâncu întie dân¸ii, decât lu ultimu extiemitute; u
culomniut udicu lupii. Numui lu muie nevoie se întâmplu su se
potiiveuscu lupiloi loimulu |upus |upo nomo. ,Nu uitu nici un
moment cu în oiice iupoit cu oumenii e¸ti în stuie de iuzboi: cu
du¸munii, cu piietenii, cu cunoscu(ii, cu stiuinii, cu lemeiu, cu
iubitu.` ,Ducu e¸ti sincei înseumnu cu, în iuzboiul tutuioiu contiu
tutuioiu, (i-ui uitut zulele ucusu.`
'
190 Pau| Zcri|opo|
Piimu victoiie u omului usupiu unimulului este ipociiziu: ustlel
începe stupâniieu de sine. In uluiu de loimu speciulu u ipociiziei,
stupâniieu de sine este o uclizi(ie louite nestubilu. Sub înveli¸ul
¸ubied, sulbuticiu stu gutu su izbucneuscu. Dupu cum de mult s-u
obseivut, ducu oumenii ¸i-ui putiunde gânduiile unul ultuiu, s-ui
piti liecuie în vieo uscunzutouie nebunuitu.
Omului gânditoi, nebunuit de vunitu(ile vuloiilicuiii exteiiouie,
îl este iezeivutu o deosebitu pluceie, ,divinu¨ ¸i ,subtilu`: ,u exultu
de oigoliu ¸i u puitu în ucelu¸i timp muscu celei mui desuvâi¸ite
modestii, u¸u cu su po(i mistilicu pe ceilul(i pânu ucolo, încât su
se pouite cu tine condescendent ¸i piotectoi; u li simplu, modest,
nuiv, supus, pievenitoi, u uveu ueiul cu în(elegi pu(in suu nimic
din ceeu ce (i se spune, dui în ucelu¸i timp u în(elege tot ¸i u piivi
totul cu detu¸uie ¸i cu o lini¸titu iionie; u te uiutu mic ¸i umilit,
cu sentimentul distun(ei dintie tine ¸i ceilul(i`.
Intiucât, voibind despie usemeneu piiviii usupiu vie(ii, e loc
su pomenim de izvouie, se poute spune, cied, cu Sclopenluuei
¸i pozitivismul uu lost educutoiii pe cuie dl Ibiuileunu i-u veiilicut,
în expeiien(u piopiie, cu o deosebitu putiundeie ¸i delicute(e de
sim(iie. In cuiteu uceustu ne ieupuie lumeu gânditoiiloi ¸i u
poe(iloi din u douu ¦umutute u veucului tiecut. O suipiinzutouie
ubuteie de lu ideile pozitiviste ne întâmpinu în uloiismul cuie
spune: ,Timpul nu iuitu. Cu liecuie clipu în copilul ucestu cundid
se tot upiinde con¸tiin(u, llucuiu pulidu ¸i iece, dui cuie ve¸te¦e¸te
¸i usucu`. Despie ,cundouieu` copilului, pozitivismul gânde¸te
ultlel. Denun(uieu uceustu iousseuuisticu u con¸tiin(ei carc
vc¸rcjc¸rc ¸i usucd nu mi-o pot cluiilicu.
Ceeu ce mui ules luce, piobubil, cu utitudineu lu(u de viu(u,
upuiutu ¸i lixutu în intelectuulii euiopeni de pe lu 18S0 încouce,
nu mui este u geneiu(iei uctuule, este cu în eu nu mui piimeuzu
intelectuulii excesivi cu umuiuciunile loi cuiucteiistice. Aceustu
geneiu(ie vieu su tiuiuscu. Pentiu dânsu ,pioblemu ceu muie u
vie(ii` nu mui poute li mouiteu. Foi(ând în(elesul, putem spune
'
191 Pcnrru arra |ircrard
cu ucum, nu numui ,în lume`, ci ¸i în ideologie, ,piioiituteu` o
uie ,piostiu`.
Si dl Ibiuileunu puie u se udiesu deosebit ucestoi tineii de
ustuzi, ¸i cu totul în sensul loi, când, în ultimele iânduii ule cui(ii
sule, spune: ,nu te ceitu cu viu(u, nu luce pe cimpunzeul ubstiuct`.
Nu e uici cu o umendu onoiubilu u unei geneiu(ii? Dui nu lusu dl
Ibiuileunu pe tineii numui cu utât.
In lu(u ,luntusticei leeiii` cludite pe instinctul cel ,utât de
vun`, pesimistul ideulist nu uitu unele udevuiuii vitule ¸i ugieu-
bile. De exemplu, zice el u¸u: ,Piintie pisici, cunoscute piin
îndelungutele loi mune¦e pieliminuiii în umoi, sunt unele cuie,
cu ¸i oumenii lipsi(i de pie¦udecu(i întâiziute, supiimu oiice
pieludii ¸i meig diept lu scop`. Aceustu e desigui o în(elepciune
zâmbitouie. Iui ducu ,umoiul, cu ¸i souiele, e un singui moment
lu zenit: în momentul piimului du`, utunci dl Ibiuileunu poute li
consuciut cu un delicut ¸i mugistiul inspiiutoi de don¦uunism.
Este louite piobubil cu citind: ,Futu, pe cuie ui iubit-o lu
optspiezece uni ¸i n-ui mui vuzut-o de utunci, o iube¸ti toutu
viu(u`, un tânui de ustuzi vu stiânge din umeii, vu suiâde ¸i se vu
depuitu iepede de uceustu obseivu(ie stiunie; dui i se vu luminu
lu(u vuzând cu ¸i intelectuulii mui mult oii mui pu(in ceitu(i cu
viu(u te luc su ciezi cu ceu mui bunu în(elepciune în diugoste
este su cuu(i u tiece cât mui des piin ,zenit`.
,POPI`
*
42 de giude lu umbiu ÷ cei de sticlu sinilie ÷ luminu ciuntu
pe ziduii ¸i pe uli(e ulbe ÷ obiuze ¸i biu(e muslinii ¸i ocli utât
de negii încât iiisul se conlundu cu pupilu cu piiviii continuu
intense ce obosesc ,cu spectucolul unui biu( duieios de încoidut`
* Teodoi Scoi(escu: Popi. Bucuie¸ti, 1930, "Cultuiu Nu(ionulu" (n.u.)
'
192 Pau| Zcri|opo|
÷ piul de muimuiu peste tot ÷ dui peste toute: politicu. Politicu
e mui tuie cliui decât lliitul cu iomun(e, ce loimeuzu, cum s-ui
li zis ultudutu, ,subiectul` povestiiii domnului Teodoi Scoi(escu.
Popi ÷ umuzunt nume, de copil suu de pupu¸u. In peilectu
uimonie cu bisilubul ucestu inluntil, este nusul lui Popi ÷ ,nus
nuiv, pu(in iidicut; nus pueiil, de nevinovutu ¸tienguiie`. Popi
s-ui iezumu, puie cu, în desenul ucestui nus simputic de nespus,
ducu n-um ¸ti-o întieugu, în toutu diugulu¸eniu de buby încântutoi.
,Piiveum piciouiele mici ule lui Popi, ielugiute lângu peietele
vugonului, se vede cu scopul de u demonstiu utenieniloi lipsu
oiicuiei intimitu(i cu vecinul loi. Picioiul, u¸oi cumbiut, se teiminu
piinti-un genuncli iotund cu un mui domnesc, dezgolit de iocliu
scuitu. Coupsele umple, uicuite cu giu(ii de liiu, contiustuu cu
umeiii mici cuie dudeuu o impiesie neu¸teptutu de liugilitute`.
A¦unge însu o iomun(u, cântutu înlocut, cu zdiungun suid de
glituiu, ¸i bebe-ul se pieluce în grandc amourcusc. ,cu oclii
dilutu(i, cu guiu întiedesclisu, cu pumnii stiân¸i, Popi piiveu pe
Spyios`. Totu¸i nu în biu(ele cântuie(ului cude liumousu cuiliotu.
Eu e constuntinistu: cântuie(ul, venizelist. Cântuie(ul, domnul
Spyios Vuluginos, un ielugiut din Smyinu, unde ¸i-u lusut cusu ¸i
uveie piudu cuiziloi ¸i soldu(iloi lui Kemul, este un levuntin
peilect, cu buzunuiul plin de puspouite de diveise nu(ionulitu(i,
dui gol de oiice ulte vuloii. Pentiu douu sute de diulme pe seuiu,
cântu iomun(e sub leieustiu lui Popi, în luvouieu tânuiului stiuin,
neexeicitut lu cunto, dui gutu su piuiu de insolu(ie în u¸teptuieu
unui ceus pustoiesc. Domnul Spyios, cum se întâmplu oiicând în
usemeneu ¦ocuii, se îndiugoste¸te pe cont piopiiu de simputiiotu
su liugilu ¸i uidentu; ¸i neupuiut îi destuinuie¸te îndutu cu el e
cântuie(ul de sub leieustiu ¸i nu tânuiul stiuin cuie-l pluteu. Insu
ducu domnul Spyios uie glus liumos, tânuiul stiuin e buiut louite
de dul. Putiunzând în cusu lui Popi, tocmui când noiocul stu su
zâmbeuscu louite de upioupe cântuie(ului levuntin, tânuiul,
uiutând pe Spyios, exclumu vicleun: ,Recunosc cu ucest înlocut
'!
193 Pcnrru arra |ircrard
iegulist u lost mui tuie cu mine!` Levuntinul e supiulicitut, iui
Popi e biiuitu de o|u||u| politic... Pentiu u-l convinge su-i încliiieze
glusul ¸i glituiu, stiuinul min(ise eneigic lui Spyios cu peisounu
este ¸i eu venizelistu. Fiindcu smiiniotul pusese condi(ie din cupul
locului:,Vieuu su ¸tiu cuie e culouieu politicu u cusei`. Puteieu
mugicu u politicii nu se opie¸te uci. Popi iumusese mutu ¸i iece,
dupu plecuieu lui Spyios: lusese pieu gieu lovitu, ¸i dublu:
glituiistul conspiiuse cu stiuinul, cu s-o ¦ouce, ¸i eiu ¸i venizelist.
Iutu însu cu, de depuite, se uud în noupte glusuii pi(iguiute de
copii stiigând nu se ¸tie ce. Clusuiile se upiopie. Sunt copiii cuie
se întoic de lu locul de execu(ie ul mini¸tiiloi gunuii¸ti ÷ ¸i
stiigu de vânzuie osciouie luiâmute din (eustu unuiu dintie
împu¸cu(i. A tiebuit su le¸ine lutu, ¸i, dupu toute bunele ieguli, o
lutu nu poute iumâne le¸inutu pieu mult. ,Cemu u¸oi, ¸i î¸i întinse
biu(ul pe lângu gâtul meu, cu o mi¸cuie de vis`. Putem cântu cu
în la Bcl|e lé|ènc: ,Puisque ce n'est qu'un iéve...
1
` Popi, divoi(utu
dupu doi uni de cusnicie cu un egoist, pusionut de uluceii ¸i
cuitoloi, zisese lotuiât: ,Vieuu su liu iubitu`. Cu toute uceste
tânuiului eu îi voibe¸te mult, ¸i luiu cocletuiie, de duieiile ei
politice; i se du, în slâi¸it, zdiobitu de ceeu ce în minteu ei este o
giozuvu cutustiolu u putiiei eline. Iui diugosteu vulcunicu u lui
Spyios pe loc se pieluce în scâibu, când ullu cu lemeiu e gunuiistu,
¸i dezgustut îi întouice sputele zbieiând: Zito Venizelos!
In 1862, Emile Cebluit, piousput sosit în cupitulu Cieciei cu
elev ul ¸colii liunceze din Atenu, du peste o ievolu(ie ÷
iustuinuieu iegelui Oton. Zito i Elelteiiu! Zito i Dimociutiu!
Muzici. Marsci||czc pocite. Soldu(i be(i. Cu zece uni înuinte,
Edmond About se lucuse celebiu cu pumlletul lui despie Crccia
conrcmporand. About incuinu, în sumuiu lui sutiiu buiglezu,
ieuc(iu contiu liloelenismului iomuntic. Cuiteu e plinu cu
geneiulizuii de iepoitei giubit. Bine înclis în bunul-sim( liuncez,
tânuiul noimuliun eiu izbit de pucutele unei lumi cu totul stiuine
÷ lumeu unoi iobi seculuii ui tuiciloi ÷ ¸i n-u vuzut decât pucute
'"
194 Pau| Zcri|opo|
¸i uiiciuni. Multe din ucesteu le-u vuzut bine. Cebluit conliimu
louite pluuzibil pe About, ¸i ucum Teodoi Scoi(escu pe Cebluit,
tot utât de pluuzibil. Amintim uceustu, pentiu cu Popi vu stâini,
mui întâi ¸i iiezistibil, cuiiozituteu cititoiiloi piin puiteu ei
inloimutivu. Adicu: pe cuie cititoiul în geneiul binevoie¸te su o
consideie cu inloimutivu. Insu uceustu e o conluzie. Aitu nu
inloimeuzu. Când nu e pui luntusticu, eu, inevitubil, opeieuzu ¸i
cu dute suu imugini cuie, în expeiien(u noustiu piucticu, sunt
liie¸te loculizute în timp ¸i în spu(iu. Dui, pentiu cu uitistul u
nimeiit su tieucu piin Atenu, o nuvelu luciutu din impiesii de
ucolo nu devine cu nici un pie( colec(ie de geneiulitu(i despie
viu(u gieceuscu. Este voibu numui de motive ce uu u liguiu înti-o
constiuc(ie uitisticu.
,Sub souiele umiezii... Muieu Egee, cu ulbustiul ei violet ¸i
compuct... se stiuduiu su intie în cudiul unei ciomolitogiulii.`
,Oiu¸ul stiuluceu, ulb, utât de ulb încât puieu cu pozeuzu lu
mugnezium pentiu un lilm luiu slâi¸it.` ,Limpezimeu luiu seumun
u ceiului utic scoteu din liece nuun(u o licuiiie delicutu ¸i piecisu,
¸i întiegul peisu¦ stiuluceu cu imugineu piousputu u unui up(ibild`.
,Noupteu nu eiu decât o zi mui u¸ouiu, mui puiu, mui ulbustiu,
în cuie umbiele de ceineulu ule copuciloi, tuiute de un louilece
exuct, se lipeuu pe lu¸iu ulbu u ¸oselei.`
In sistemele uceste de imugini, usemeneu unoi desene mu-
zicule, tânuiul muestiu povestitoi ne du culituteu vizuulu u
lumii în cuie ne vu luce su tiuim. In ucoid cu peisu¦ul de ciudu
luminu, el luce cu luminu uceustu su ne uidu: ,ueiul înlieibântut
învuluiu tiecutoiul înti-un giulgiu de loc ÷ pe tiotuui mu
îngli(i cuptoiul oibitoi ul stiuzii ÷ sim(eum pe ceulu ni¸te
pluci de metul io¸it ÷ mu tiezi un stiop de sudouie cuie mi se
pielinse biusc pe buibie`. Piintie uceste icoune de ui¸i(u ¸i
luminu pedepsitouie, sunt u¸ezute contiustele cuie vin su
împlineuscu volumul impiesiei totule. Popi spune: ,doim pe o
sulteu, în vestibul, unde muimuiu (ine iucouie. Mu plimb în
'#
195 Pcnrru arra |ircrard
lung ¸i în lut în cumu¸u pielungu... cu piciouiele goule pe
lespedeu iucoiitouie.`
Imugineu uceustu, iobitouie pentiu povestitoi, îl cupiinde
lulucinuntu utunci când, ,înlu¸uiut în ceui¸uluiile clocotite ule
ueiului de uluiu`, u¸teuptu în lu(u cusei lui Popi: ,vedeum
vestibulul de muimuiu în cuie eu se plimbu noupteu cu piciouiele
goule pe lespedeu iece`. Apoi o vede cu oclii, pe leieustiu, viu¦itu
în lu(u cântuie(ului, ,stând în piciouie înti-o cumu¸u de noupte,
iozu, cuie se coboiu pânu lu pumânt, utâinutu lu piept de douu
(inte. Piciouiele ei goule, ulbe, upuieuu pe muimuiu lucie, tuiute
de muigineu cumu¸ii.`
Este vizibil cum electele uceste de contiust, pe lângu lunc-
(iuneu loi plusticu, uccentueuzu, piin insisten(u loi de leitmotiv,
iusunetul eiotic ul tubloului. Si este vizibil cu uceustu nisroirc
d`unc oonnc |orrunc
2
, în cudiu giecesc, este o supeiiouiu comedie.
Fuiu îndoiulu, violen(u ¸i comicuiiu sunt douu elemente tiudi(ionul
îniegistiute de liteiu(ii euiopeni din viu(u neogieceuscu, de lu
mouiteu iomuntismului nuiv încouce. Aceustu cuiiousu coin-
ciden(u de elemente, comic ¸i violen(u, Scoi(escu ne-o piezintu
înti-o concentiuie uitisticu ce nu ¸tiu su li ieu¸it încu egul vieunui
ult me¸tei. In uceustu compozi(ie utât de uimonicu, el dovede¸te
instinctele uitistului de eneigicu vocu(ie, siguiun(u de viituoz
deplin iutinut. Piezentuieu ingeniousu u motiveloi, umplilicuieu
loi piin insisten(e suvunte, ubilituteu în tiunzi(ii ¸i contiuste,
eclilibiul delicut întie plustic ¸i diumutic, unituteu în cuie sunt
utât de coiect (inute culoii ¸i desene, ¸i, peste tot stupânitouie,
sobiietuteu eleguntu, însciiu povestiieu lui Teodoi Scoi(escu lu
loc bun în inventuiul uitei nuiutive euiopene.
Cu oiice muestiu, cu diept numit, Scoi(escu modilicu tonuli-
tuteu lixutu de liteiu(ii tiecutului în tipul conven(ionul ul giecului.
Acest uitist ¸tie su-¸i domine iioniu; comicul suu e de bun-gust,
ce opie¸te oiice pus spie vodevil ¸i vulguiu cuiicutuiu.
Ne poute înveseli încu uneoii oli(eiul elin ul lui Edmond About,
'$
196 Pau| Zcri|opo|
mustucios cuvulei muiut în liietuii cuie, dulnind u ustuioi,
suspinu în mi¦locul bulului: Zé souis céri dcs damousc||cs
3
. Insu
pupu¸u ne învesele¸te ucum numui piin puteieu umintiiii unui
iâs de ultudutu.
,PARADISUL SUSPINELOR`
*
Mi-ui puieu nepotiivit u voibi cititoiului cuiios de liumuse(e
liteiuiu despie poetul Vineu, luiu u-l pieveni cu uitu ucestuiu e
dintie ucele cuie impune modilicuii în metodu obi¸nuitu u
cititului.
,Povestesc doui pentiu mine, de bunu seumu, dui ¸i pentiu
un cititoi ideul, cuie ui gusi cu sunt un inteiesunt cuz de umu-
nitute`. Cuvintele eioului (puginile Paradisu|ui suspinc|or) sunt
când memoiii ule eioului, când istoiisiie despie eiou. Su nu se
giubeuscu cititoiul u-¸i lixu upetitul pe dezveliieu ,unui cuz
inteiesunt de umunitute`. Substun(u leimecutouie e în ultu puite.
Adnotutoiul memoiiiloi lui Duiie înseumnu: ,Sensibilituteu
duieiousu u eioului s-u lusut desigui condusu, în povestiie, mui
mult de ucuituteu impiesiiloi con(inute, decât de oidineu
cionologicu ¸i de logicu expuneiii`. Deci, ziceum diept: nu lu
cuzul inteiesunt de umunitute, ci lu expuneie su luum seumu.
,Intâmpluiile somnului nu sunt luiu însemnutute. Adevuiul
loi nu e mui pu(in veiidic decât ul oieloi de vegle... Imugini,
senzu(ii, emo(ii, somnul oleiu de toute, usemeneu vie(ii pe cuie
ne-um depiins u o consideiu cu propriu-zisd. Reulituteu lui e mui
de pie(, cuci e mui expiesivu.`
Su însemne cititoiul bine: e viu(u somnului. In(elege ¸i nu
uitu. Ducu ui(i, ui su te supeii, ¸i te vei upucu su upeii logicu,
intempestiv ¸i comic. ,Dle Rosentlul, umutoi de iouu, cu puntoli
* Ion Vineu, Paradisu| suspinc|or, Bucuie¸ti, 1930, "Cultuiu Nu(ionulu" (n.u.)
'%
197 Pcnrru arra |ircrard
de luc, pe pu¦i¸te, lu oiu ustu? 0 tiompu de uutomobil: lu o puite,
lu o puite. Tiopicele î¸i ieiuu ublu(iunile toien(iule, uigint viu pe
uiipile veizi ule leiigiloi uiiu¸e. Roclii ioze. Auieliu ¸i copilul
cuie nu mui douime de locul bi¦uteiiiloi de stiuss. Muestiul Fuscoli
dezmiuidu o elevu. 0 liunzu tiuveiseuzu oglindu mouitu... Si
somnul ¸i-ubute ciocunul de pul.`
Dupu iellec(iile despie ielutivituteu spu(iului ¸i u timpului, cu
cuie începe Sdrmanu| uionis, Eminescu uie gii¦u su sciie cu
cititoiul vu clutinu din cup... Ceniulul udolescent se sim(eu
începutoi ul unui sciis de tot nou. Si oumenii uu clutinut din cup.
Unii s-uu ¸i supuiut; cel cu mui mult bun-sim( ¸i cu multu cuite
÷ de exemplu Cleoigle Punu, publicistul, om cu diveise idei
¸tiin(ilice despie liteiutuiu, ¸i louite sevei poe(iloi, în numele
¸tiin(ei.
Socot posibilu piime¦diu cu, în ultimul meu citut din poetul
Vineu, un cititoi su nu piindu de veste voibele din uimu; ,Si
somnul ¸i-ubute ciocunul de pul`. Si cititoiul se vu supuiu de
incoeien(u textului ¸i-u¸u mui depuite.
,De bunu seumu sunt pieu singui... ¸i ucest sunr sunu u pustiu...
Singuiututeu, cu o cutie de violoncel, geme. Piinti-însu viu(u
impeiceptibilu uscunsu în luciuii se ievelu.` Alutuii cu visul,
tovuiu¸u lui pie(iousu, singuiututeu... De uici ciiticu ¸tiin(ilicu
poute poini o sistemuticu plimbuie piin uleile explicuiiloi
sociologice ÷ cum udicu omul u u¦uns ustuzi utomizut, î¸i simte
tuie singuiututeu, cuie vu su zicu; suu o ¸i cuutu, când se întâmplu.
E u¸u, e ¸i ultlel: o mul(ime de uctuuli ÷ ¸i ce uctuuli! ÷ sciiu
louite sociubil. Cântuie(i de coi, supu¸i, ubili, uiti¸ti piuctici.
Atunci tiebuie încu o ultu explicu(ie, contiuiu, dui tot liumos
sociologicu. Toute usteu sunt tiebuii louite ¸tiin(ilice; dui cum
giubite. Si n-uu u luce. Cuiteu de cuie sciiu uci este un exemplu
bun, cied, cu ÷ n-uu u luce.
,...Cine sunt eu? întiebuieu coboiu cu înti-un pu(. Ciutuiu nu
mui spuigeu supiulu(u-oglindu, su se umple de eu cu înuinte.
'&
198 Pau| Zcri|opo|
Cine sunt eu, eu Duiie, eu... ¸i mu ciispui cu deznude¦de de
silubele numelui de¸eit ¸i cuie nu mui coiespundeu nici unei
ieulitu(i intime. Viui su stiig, dui îmi lu teumu de zgomot, teumu
su ullu cu glusul puteu su nu lie ul nimunui din clipu în cuie nu
mui uveu nici un sens su lie ul meu.`
Este iisipiieu liin(ei, u¸u cum se luce eu în vis ¸i în singuiutute.
Si iisipiieu uceustu e poezie ¸i e liumuse(e. In uceustu iisipiie,
lutul, impiesiile se uscut. Aceustu e logicu ucestei uite. Su nu ne
iiitum, ci, în(elept, su ne piegutim pentiu pluceii ¸i în(elegeii
nouu.
Aitistul Vineu ne voibe¸te de ,dilicultuteu de u smulge ¸i u
înclegu în potiiviii de cuvinte, în ciudu ¸eipiloi sintuxei, leimecu(i
cu degete ¸i descântece de muestiu`. Si sciisul suu eclivuleuzu
stiulucit delicute(eu con¸tiin(ei sule de uitu.
Desigui, cititoiul u început, pe uici, su iu seumu cu nu unulizez,
nu iezum, nu tiunspun. Aitu de lelul ucelei pe cuie o luce Vineu
nu se utinge cu usemene opeiu(ii. Insu iup ce stiuluce¸te mui
mult, ¸i uiut.
,U¸u locuin(ei mele uie uscuciuneu icouneloi. Se desclide pe
scuiu pe cuie utâinu, cu ¸ouptele, umbiu.`
,Molii î¸i iuu zboiul loi de llunelu piin umuigiieu stututouie.`
,...sub cudiul ovul, lu cuie se ubsentu, în puloii inulteiubile ¸i
nepusutouie, poitietul buniclii. Acvuiium de piiviii stututouie,
în cuie sunetele uicuu lin cu muigelele, cu uei, liclide, spie
nemi¸cuieu supiule(ei. Asemeneu upeloi ¸i piiviiiloi, sunetele
iuu loimu vusului cuie le con(ine.`
Ne-um în(eles: nu vu ugitu(i u¸teptând, logic ¸i cionologic, ce
se vu întâmplu ¸i cum se vu slâi¸i. Aci lubulu ¸i, cu utât mui
speciul, intiigu unecdoticu sunt, din piincipiu, detionute. Intie
ucuituteu imuginiloi pe cuie le nu¸te singuiututeu, împieunutu
cu visul, ¸i lubulu sistemutizutu este o ielu(ie iustuinutu. Concu-
ien(u nu se poute solu(ionu decât piinti-un suciiliciu. Oiice uitu
nu e posibilu decât cu ucest pie(. A¸udui: congediuieu lubulei,
''
199 Pcnrru arra |ircrard
îndeosebi u unecdotei punctute, este cuvântul unei ulte enigme u
uitei, usupiu cuieiu stum su ne în(elegem. In sclimbul lubulei,
poetul întâizie, ¸i supu, ¸i ciople¸te. A¸u poeziu lui devine ÷
studiu; ¸i cititoiul e iugut utunci su lie seiios, su ienun(e lu politicu
¸i lu inteiesele gospoduie¸ti ule sulletului suu duios sociubil.
Si Vineu e modeiut ¸i, um zice: piudent. Lu el lubulu e destul
de upuientu; mui upuientu decât inten(iile lundumentule ule
uitistului. Incu!
Fuiu îndoiulu: în uceu supuie studiousu u impiesiei stu,
implicutu, congediuieu lubulei.
,Tuceieu nu¸teu cu un lieumut în uieclile ei ¸i umpleu cusu
pustie. Inliico¸utu totu¸i, î¸i uimu pu¸ii pe tieptele tiosnitouie
pânu ¦os, tiuse diugul ¸i desclise pouitu sonoiu pe lângu cuie
tieceu noupteu muieu(u din cuite... Sub lespedeu neugiu u ceiului
¦os, î¸i iuspundeuu gieieii, (esetoii subtili ui visului ¸i ui lini¸ii.`
(Vineu, în plucletu: ucscdnrccu| ¸i l|ori dc |ampd).
Lu uceste desene utât de delicute ¸i intense, tiebuie o stiu¸nicu
ieu-cie¸teie liteiuiu pentiu cu, tiecându-le în lugu, su-(i în(e-
pene¸ti oclii spie: ucum ce mui vine?
Cu su dum ucestei intioduceii elementuie încleieieu pountutu
cuie se ceie ÷ cine ¸tie cine o cite¸te! ÷ mui spunem ¸i ucesteu.
Existu cumvu vieun impeiutiv, inteligent londut, cuie su ne
opieuscu de u scoute pluceii uitistice din ielutivu ,incoeien(u` u
visului, din ,exugeiuieu` impiesiiloi, din subtilu ,gândiie` în puie
imugini? Altminteii, iumânând în totul iespectut gustul de u cuutu
voluptu(i liteiuie ÷ suu cine ¸tie cum ultlel ÷ în sciieieu, lupiduiu
suu lutuieu(u, dui negie¸it logicu ¸i cionologicu, u diumeloi dintie
uiendu¸i ¸i (uiuni, lemei distinse ¸i mo¸ieii sulbutici, boieinu¸i
sensibili ¸i oiu¸ence peiveise, în scuit u ceeu ce se petiece, seiios,
în iuiunclii nu(iunii.

200 Pau| Zcri|opo|
ARTA SI VIRTUOZITATE
Note elementuie
,Intie iuzouie de spunuc, / Vuizu io¸ie ¸i uidei... / Ascult un
cântec de pitpuluc, / Vud locul sub culduie lu boidei. / Vud ¸i
¸un(uiile în lung ¸i lut / In cuie uigintul upei seucu, / Tot ceiul e
un uigint viu picuiut. / Lunu stu întie cei ¸i o cieucu, ÷ / Un
lluiei se îngânu cu pitpulucul / Si un gieiei se întiece înti unu. /
Ce e mui liumos e spunucul / Si pe uimu lunu.`
Se vede u¸oi: în uceste stiole sunt o sumu de idei nepeimise.
Zuizuvutuiile ¸i, mui întâi, tocmui spunucul; upoi vuizu io¸ie, în
slâi¸it, uidei. In veisuii, toute usteu. Insu cântecul de pitpuluc ce
se îngânu cu lluieiul, pe-nseiute, în peisu¦ potiivit, e luiu nici o
îndoiulu poetic. Asemeneu ,uigintul upei`, ,ceiul uigint viu
picuiut`. Si lunu ÷ neupuiut. Dui: ,Ce e mui liumos, e spunucul
¸i pe uimu lunu` ÷ ustu ce e? Ruspunde ¸tiin(u liteiutuiii: uceustu
e inteiven(ie iionicu, luisu, utitudine untiliiicu.
Vezi bine.
Totu¸i, e peimis u bunui cu inten(iu iionicu, utitudineu
untiliiicu, luisu nu sunt, piin voiu lui Dumnezeu, cusuiuii ubsolute
¸i ve¸nice; nici mucui în veisuii. Su lie moiulu veisuiiloi mui
delinitivu decât celelulte moiule? Cel pu(in poeziu viemii noustie
nu puie deloc iespectuousu de usemeneu delinitivut; ¸i uceustu
încu de lu vecliul Heine. Numui seveiitu(ile ¸tiin(ei liteiuie sunt
pu(intel mui delinitive, poute. Aceustu nu le spoie¸te luimecul;
nici mucui piestigiul... Si ducu Adiiun Muniu u viut su lucu un
scuit poem diductic-sutiiic (voibim ustlel, pentiu u înceicu ielu(ii
bune cu ¸tiin(u lileiuiu), o epigiumu cumvu udiesutu unoi sisteme
de liumuse(e liteiuiu u¦unse lu butiâne(i putiede? Noi înlutuium
bucuios uceustu piesupuneie. Simplu: uitistul eiu dispus pe
inteiven(ie iionicu. Suu, în slâi¸it, iuzouiele de spunuc, vuizu
io¸ie ¸i uidei; uigintul upei în ¸un(uii; uigintul viu ul ceiului;
lunu ÷ s-uu nimeiit u li împieunu, în o clipitu u ve¸niciei. Atunci

201 Pcnrru arra |ircrard
iionic e, ducu viem, Atotputeinicul; el u pustiut uceustu iionie
pentiu u o descopeii unui poet euiopeun din veucul XX de lu
Hiistos. Astlel îi pluce Cieutoiului su opeieze: pe iând numui ne
uiutu el luptele lui nepievuzute de minteu muiitouie. Doui pe
cel cu gândul pieu mic îl lusu u vedeu lumeu ispiuvitu, tocmui
bunu de cenzuiut ¸i clusut delinitiv.
Muniu uie muiestiiu cocletului. Stie, cum pu(ini uu ¸tiut,
leimecutoiiu ¦ocuiiloi de contiust, în idei, în imugini, în uccente
emo(ionule. Exemplu desuvâi¸it îmi pui cele tiei stiole copiute
lu început. Vizuulitute ¸i lumoi: udicu Adiiun Muniu.
Cu ce delicutu ingeniozitute e constiuit iitmul luig, mi¸cuieu
ra||cnrando, în peieclile de veisuii cuie încleie piimele douu
stiole ¸i în piimu peiecle u stiolei din uimu! E lini¸teu seiii
iuiule; e ¸i culmul lumoiului, cuie ne u¸teuptu în cele douu
iânduii linule, din ce în ce mui scuite ¸i mui uscute. Spunuc ÷
iezonun(u metuloiicu peisilluntu; sonoiitute col(uiousu, seucu,
în linulu cu mucuit but¦ocoiitoi: uci e muximum de contiust cu
stiolu centiulu, neumoiisticu. Viituozituteu cuieiu i-u ieu¸it uceustu
constiuc(ie nu e obi¸nuitu. Economiu inteiiouiu: liecuie iând ÷
o enun(uie vizuulu uminte¸te pe ceu u poeziei clineze. E uceeu¸i
simplicitute în tiunsmiteieu pitoiescului piin cuvinte. Fiecuie iând
eclivuleuzu o uiuncutuiu de ocli. Comentuiiul despie liumuse(eu
spunucului ,mui întâi` ¸i ,pe uimu` u lunii cude dulce ¸i vicleun
pe o supiulu(u de impiesii utât de pu¸nicu, încât nici nu viseuzu
cu ui puteu li tulbuiutu. Un suiâs biusc pe o liguiu de om ce
puieu u piivi lumeu luiu gânduii... Iui peste viemuii, istoiicii
liteiutuiii voi consemnu, cu inteies iespectuos, o luptu iomâ-
neuscu din luptu cuie s-u dus, întie mi¦locul veucului XIX ¸i ul
celui uimutoi, contiu unoi muteiiule ¸i dogme liteiuie istovite
milenui.
Cu su vedem pu(in minu(iile în luciuieu unui viituoz: temu e
lunu ÷ ,e muie cu o putu io¸ie`, e ,putu de sânge`, ,uiiu¸u boubu
de muigeun`, ,o lâicu de moit pe o peinu de cutileu uuiie`,

202 Pau| Zcri|opo|
,lunu e un solz de pe¸te`, ,lunu e pe smuiuldul ceiului cu un uic
luiu sugeutu, de culouieu cupiului odutu uigintut...`, ,lunu nouu:
biu( de liiu sluiâmutu`, ,un puiuntez desclis în inlinit`. ,Lipsu
lunii: piin viunu se uitu cinevu`.
Atitudinile piincipule ule uitistului Muniu: pitoiesc pui ÷
inteipietuie (,puiuntez desclis în inlinit`) ÷ unulogie umoiisticu
(,piin viunu se uitu cinevu`).
Si uceustu: ,Pe¸tii suiind pe upu în umuig ÷ Bobâinuce
meluncoliei`. Aci ingeniozituteu devine piolunzime; ceeu ce se
poute veiilicu diveis în opeiu lui. Ciiticu nem(euscu - ¸i, din eu,
mui depuite ÷ zice de un poet suu uitist ouiecuie, cu e gcisrrcicn
1
,
¸i piin uceustu ioste¸te o condumnuie numuidecât. Se obseivu,
în uplicuiile ucestui puiugiul penul liteiui, cu cenzoiii poeziei nu
iuitu uiti¸tiloi su lie gcisrrcicn, decât piin idei nesuiute. Cu
pioceduieu uceustu u lost stiivit, pânu deunuzi, Heine.
, Cuminte,
Clutinu uieclile înveclite,
Cu douu limbi de ceus potiivite,
Su louilece timpul zbieiutului.
Si seuiu cude. Inuinte
Pe muigineu sutului
Cusele se luc o clipu io¸ii.
Pentiu cu souiele s-u tuiut în spini`
÷ este qcisrrcicn, desigui. Si cuie unimuie poeticu nu e ÷
gcisrrcicn? A¸u, oiice poezie, cuie nu copiuzu, e gcisrrcicn.
Cu su guse¸ti:
,Amurg. Dumu cu cumelii u scuiput sânge.`
,Toamna. Câmpuii veizi, luminouse, u¸u cum desciiu liteiu(ii
piimuvuiu.`
,Opa|u|. Lupte stiicut.`
tiebuie su dispui de uptitudini ce, lu un loc, se numesc,
convenubil, spiiit.
,Poetul însu ui li viut su sciie cu miiesme de culoii.Dui culoii
!
203 Pcnrru arra |ircrard
¸i miiuii se pieluceuu în cuvinte negie, lu lel cu toute civintele.
Si întiebu pe Cel-ce-toute-le-u-lucut de ce nu i-u lusut ¸i lui duiul
cel muie: însemnuieu liumuse(ii.` Dui ni se spune ¸i de ,un mut
cuie voiu su tulmuceuscu piin semne zugiuveulu unui ultui`, ¸i de
,un duscul cuie uduugu în(eles semneloi piin cuie cel mut din
nu¸teie uiutu necontenit spie icounu ¸i spie guiu lui. Poute însu
cu pentiu ceeu ce voiu su ne spunu ucum îi lusese luut giuiul din
început.` Muniu voibe¸te din putimiiile sule uitistice de vizuul
blestemut. Poeziu stu întie zugiuveulu mutu ¸i cuvintele negie.
E me¸te¸ug iiitunt cu neultul. Cântecul voibeloi ÷ cântecul
lizic ÷ e o scupuie. Dui nu e toutu scupuieu. ,Muzicu suie tot
mui sus, geometiiu gândului iumâne în uimu, ciudutu cu iâpile
ouiecum simetiice pe o plunetu mouitu... Tiebuie su vie ÷
spiiitul. Astlel:
,Avuzu|. Copilul bolnuv luce guiguiu, scoinind din boulu lui o
¦ucuiie nouu.` Sclemu spiiituulu u unui poem cuie s-ui puteu su
lie extiem de gcisrrcicn, ¸i de loc su nu supeie pe nici un om de
bine.
Se mui poute bunui ¸i u¸u: cu uceu iiituie, cuieiu mui ules
tiebuie su-i lie sim(itoi un om ce vede utât de mult ¸i uscu(it, îl
uduce pe Muniu su solu(ioneze, uneoii, piin inteiven(ie iionicu.
0 citiie în Cca¸ca dc ca|ca. ,Fii sub(iie, un dium lung ¸i ¸eipuit
se uiutu. Tieci peste o upu întunecutu, stiubu(i limunuii pustii ce
se piuvulesc înti-o piupustie în lundul cuieiu ¦oucu buni. Dui zidul
cu meteieze gieouie ¸i poi(i leiecute puze¸te toute intiuiile... Uite
¦os, codii îndesu(i ¸i întiecu(i peste mun(i. Uite doiuii blestemute,
puieii de iuu, nenoioc, zuduinicii ¸i semne de mouite. Ruspântiu
iutuciiiloi luiu scupuie... ¸i singuiutu(i ce tot nu uduc lini¸te pânu
lu uimu. Un stol mic de coibi poute cu se mui iusuce¸te deusupiu
unei spânzuiutoii ÷ u¸u e sciis! ÷ ultcevu ce su lie?... Si nimic nu
se mui vede în ceu¸cu de culeu. Cied cu eiu dio¦dle multu.` Finulul
cude glilotinunt, cu pentiu u pune cuput unei impucien(e intime u
me¸teiului de cuvinte în plinu geneiuie de imugini.
"
204 Pau| Zcri|opo|
* * *
Muniu uie o nuivitute de sim(uii tot utât cât nu uie ÷ noioc!
÷ nuivitute de spiiit. Se vede uceustu puteie nuivu ¸i în electele
de peicepeie puiu, ¸i ucolo unde impiesiu simplu se umplilicu
piin îniudiii suu contiuste:
,Cud stelele, liindcu în (uii îndepuitute moi împuiu(ii ÷ te-ui
u¸teptu su uuzi un zgomot cu ul boubeloi de sticlu, ¸i se scutuiu
iouu pe ciengi.` ,In întuneiic, omizi biune se despiind, se
încovouie, se iidicu tiemuiând, pipuitouie, ¸i încle¸tându-se se
ugu(u înuintutouie, ¸i vibiuieu loi e cu toutu oduiu, în tot
întuneiicul... O mânu, cinci omizi unite de ucelu¸i gând. Si vibiuieu
loi sollegiuzu în noupte. Fiecuie deget souibe spii¦inul în zid ¸i
suie uimut de nenumuiute.` ,A pieiit lunu, luiu su luse vieun
semn gândului. Acum nu se mui simte decât stupâniieu ¸uieiutului
întunecut, iui sus în tuiie o steu tiemuiu utât de clinuitu, puicu
ui puitu gii¦u pentiu souitu ce se slâi¸e¸te. Incu un sullet iece, ¸i
lumânuieu din ceiuii s-u stins pentiu veci.`
Dupu ucesteu ÷ ¸i de nu uve(i timp (ceeu ce e totdeuunu
pucut, ducu e voibu), citi(i, întieg, ¸i luiu giubu mucui Ciooanu|
odrrdn. ,Intie cimitiiul vecli ¸i sut. / Mui stu boideiul ¦umutute
duiâmut, / Copeiit cu stul, cu guuii de un cot. / Dui înlloiit cu
iupi(u gulbenu de tot. / Cu noupteu în cup, luiu su mui iu nimic
în guiu, / Cutu de dium cu o în¦uiutuiu, / Mo¸ul ulb mânu oile
sutului lu puscut / Nu pe diumul sui spie oiu¸ pieidut, / Ci pe
miii¸ti (epouse, din cuie sui piepeli(e giuse, / Si piin uiutuii în
cuie uime de coceni sunt iumuse, / Flouieu tutunului iozu iumâne
în uimu, / Fluieiul tiemuiu, cântecul se cuimu, / Din meisul
încet, dupu iuibu muie, / Sutul se mic¸oieuzu în depuituie...` Si
ducu nu vu inteieseuzu umununte, cum, de exemplu, în ucest
pitoiesc stiict, upuie, pe ulocuii sclimbuie biuscu de ucoid,
metuloiu cu luimecul ei de upiopieii subtil senzuule în sonoiitu(i
cu ¸i în icounu vizuulu (,Plouiu (ese (eupun uigint ¸i mutuse`) ¸i,
#
205 Pcnrru arra |ircrard
numuidecât, întouiceieu lu impiesiu diiectu (,Plouiu iupuie pe
spinuii uplecute. / Putiunde piin suci ¸i se scuige pe spute`), vu
ve(i du seumu, cel pu(in, cu u(i dobândit o impiesie nu(ionulu
cuiut. Câ¸tig liumos, întie toute. Pe deusupiu, putem îniegistiu,
noi, cuie uvem obligu(ii ¸i mui geneiule ¸i mui piecise: utâtu
vedeie, utât ubuz, usemene mi¸cuie, tiecute în voibe, cu lucomie
suvuntu de u upucu umununtul, cu sim( utât de sigui ul vuloiiloi,
cu o uten(ie cuieiu nu-i scupu nici un uccent peiceptuul, ne lixeuzu
o muituiie ¸i de vigouie uitisticu ¸i de viituozitute, ce înliu-
muse(euzu eclutunt sciisul iomânesc.
Posibilitu(ile toute de uitist ¸i viituoz ÷ senzuulituteu eneigicu
¸i delicutu, gumu intelectuulu utât de bogutu în unulogii ¸i
contiuste, de lu întunecut ¸i violent pânu lu enoimitute comic
poeticu ¸i lu poznu¸, o con¸tiin(u iulinutu de vuloiile ucustice ule
giuiului iomânesc ÷ le guse¸te cititoiul bine depiins în oiice
duzinu de pugini sciise de Muniu; însu mui sigui, cied, în uluiu
de unele tublouii din Jupdnu| carc |dcca aur ¸i din ldngd pdmdnr
(ln zdvoiu| piricu|ui, urumu| dc noaprc, ldnrdna pdrdsird, \cdcnic
dc roamnd, lnnoprarc, C|umd dc roamnd, Mdgaru|, Povcsrca din
sar), în Povc¸ri|c nccuviincioasc ¸i în lnrunccarc|c din volumul,
upioupe de negusit ucum: uin panaru| cu orravd.
* * *
E o viituozitute cuie luce ce vieu. Si cu ul(ii, cum se poute
vedeu în peilectu uplicu(ie tiudi(ionulistu din piimele bucu(i în
ldngd pdmdnr. Muniu se ¦oucu de-u Alecsundii, suu cliui de-u
Eliude Rudulescu (,...Si locuii blestemute scot limbu pe comoii`...
,Unde-i li tu ucumu, copilu de-ultudutu...`), suu ¸i de-u Eminescu
(,In inel de piutiu suiu, upe ceicuie¸te unde`). Dui, iutu, indepen-
dent de oiice ¦oc în lelul ultoiu: încântuieu piin neu¸teptut sclimb
de tonulitute, tempo ¸i liguiu iitmicu în Sa|omcca ÷ ,Iese lunu
uigintie cu un lulg de pupudie. / Scutuiu-te lunu-n noii ¸i
$
206 Pau| Zcri|opo|
însumân(euzu stele. / Când o li lu cântutoii...` ,In ciie¸ul din
giudinu gieieiul cântu. / Veneu mieilu ÷ ¸i, blu¦inu, îl mâncu ÷
¸i lluieiu`; iime populuie ce izbucnesc piintie veisuii libeie, libeie
în iitm ¸i în substun(u loi intelectuulu. Poemul Sa|omcci stiuluce¸te
de liumuse(e nouu. Cu deopotiivu puteie ¸i line(e se întie(ese
spiiit ¸i sim(uii în uceustu visuie supeib lucidu u unui deplin
uitist.
* * *
Aitu lui Muniu s-u piezentut cu unu din ucele inuctuule. I s-u
uiuncut, piin uimuie, ,piulul din lulu upiecieiiloi vecli`. El s-u
spovedit: ,tiebuie su gusim de liecuie dutu noul`, liindcu ,existu
o iu¸ine ¸i mui muie decât uceeu de u vieu su lii oiiginul, iu¸ineu
su nu viei ¸i su nu po(i su lii`.
A¸udui, usupiu lui, oliciulituteu liteiuiu s-u înciuntut suu u
stiâns buzele u dispie(. Pe uimu u uvut ¸i voibe bune, când
s-u puiut cu uitistul u¦ungeu, în slâi¸it, lu nutuiulul stiumo¸esc.
Poet-piivigletouie, în tiei culoii. Su notum: cele tiei stiole
puse în liunteu celoi sciise uici sunt upuiute dupu ce pe uitist
îl consideiuu ie¸it lu limunul obligutoi. Nu sunt nutuiul
stiumo¸e¸ti, mi se puie; sunt însu nutuiul ule lui Muniu. Cine
nu se bucuiu cu-l uvem u¸u cum este, comite, ne temem,
ingiutitudine de oidin putiiotic.
0 BIOCRAFIE, IN SFARSIT
C. Culinescu: ,Viu(u lui Milui Eminescu`
De câ(ivu uni biogiuliu e înnumolitu în o situu(ie delicutu.
Oumeniloi cu spiiit delicut, udicu, eu li se uiutu în piime¦die de u
deveni o specie liteiuiu inleiiouiu. Cu puteieu deosebitu pe cuie
le-o du momentul de lu(u, iomunul piost ¸i melodiumu leluiit
%
207 Pcnrru arra |ircrard
deglizutu uu tius biogiuliu în ¦os, spie tieuptu ¸i teupu loi
giosolun lulsu ¸i de gust mitocunos.
Fusese lungu vieme modu seiiousu piintie liteiu(i ¸i uiti¸ti,
cliui de bunu culitute, su dispie(uiuscu but¦ocoiitoi pe eiudi(i ¸i
metodu loi în întiegime; ucum, în zilele noustie, ucest dispie( u
lost pedepsit, iionic, piin invuziu biogiuliiloi iomun(ute. Puie,
oii¸icum, cu u pieguti meticulos un memoiiu pentiu u lixu dutu
nu¸teiii unui om consideiubil, zumisliieu unei opeie, vicisitudinile
unui cupitol suu ule unei stiole este o întiebuin(uie mui demnu u
puteiiloi mintule, mui isteu(u, ¸i în cuie e loc ¸i pentiu bunul-gust,
pentiu tuctul ¸i line(eu istoiicu, decât u petici discuisuii suu
sciisoii, u îngulu diuloguii de diugoste pe seumu poe(iloi, uiti¸tiloi
suu peisonu¦eloi politice consideiubile.
Eiudi(ii uu lost constunt iecuzu(i pentiu lipsu de congeniulitute
¸i de sim( uitistic; ¸i cei mui nespulu(i dintie diletun(i s-uu nupustit
lu uceustu loimulu de desculilicuie u învu(u(iloi, iucoiindu-¸i ustlel
inimu de ucielile neputin(ei loi esen(iule. Spie umiliieu ¸i
luminuieu, nu u diletun(iloi, incuiubili ¸i negli¦ubili, ci u liteiu(iloi
¸i uiti¸tiloi uutentici, însu oibi(i tocmui pentiu cu sunt ¸i ei tipuii
udânc speciulizute, s-u înliin(ut, cu o dinudins but¦ocuiu, cumlotu
puiodisticu u biogiuliei iomun(ute, cu geniulituteu ei de culeneu,
cu lunteziu din topoi ¸i toute celelulte simulucie de tulent cuie
constituie pe sciibul de culitute ¦ousu. 0 musu euiopeunu cuzutu
pânu lu un nivel intelectuul ¸i estetic umeiicun u loimut teienul
unde u putut geiminu ¸i înlloii ucest pioduct de piu(u ¸i cuiicutuiul
ul spiiitului istoiic.
Oiice om cuie socote¸te divugu(iu diept inliimitute ¸i iespinge
oiice metodu vulgui uvocu(euscu, în(elege cu nici un lel de
inteipietuie, psilologicu, esteticu oii lilozolicu, nu poute uveu
loc înuinte de u se li dus pânu lu cuput cunou¸teieu umunun(itu,
subtilu ¸i elementuiu u obiectului. Pe uitist, depiins cu viziuni
totule ¸i cu unul ce nu iu seumu lu eluboiuiile cuie pieced ucele
viziuni ¸i le luc posibile, lesne îl supuiu pioceduiile învu(utului,
&
208 Pau| Zcri|opo|
cuie, tocmui, sunt desluceii ¸i piepuiuii con¸tiente ule com-
plexeloi ieulitu(ii. Lesne vede uitistul în pioceduieu eiuditu o
piolunuie stupidu. Iui eiuditului, neupuiut, i se întâmplu su u¦ungu
u nu mui vedeu decât lâitiu ¸i slovu, ¸i el consideiu cu iepioduceie
întocmui u ieulitu(ii ceeu ce, inevitubil, implicu multu constiuc(ie
mintulu; eiuditul se imugineuzu udicu mui peilect eunuc decât
poute li în udevui. Netuguduit, udeseoii eiudi(ii uu o louite
neioudu idee despie obiectivitute.
In zoiul piucticii, oumenii cuie luc muncu spiiituulu nu iuu
seumu cu oiice cunou¸teie se compune din peicepeie ¸i intei-
pietuie. Astlel ceuitu ¸i dispie(ul dintie eiudi(i ¸i uiti¸ti se mi¸cu
împie¦uiul unei neîn(elegeii tipice. Culeu ceu mui siguiu de
împucuie ne-o uiutu constutuieu cu, îndeob¸te, ceiin(ele diveise
ule spiiitului nu pot li sutislucute întieg decât piin coluboiuie;
iui nimeie¸te nutuiu su înclidu, în pieleu unuiu ¸i uceluiu¸i individ,
un uitist ¸i un învu(ut. Când se întâmplu uceustu, ne gusim în lu(u
unei uimonii excep(ionul pie(iouse: ni se oleiu, în un usemeneu
spiiit cu posibilitu(i utât de diveise, un upuiut de deosebitu
delicute(e întiu cunou¸teieu lumii. In(elegeum mui sus, sub numele
de învu(ut, cupucituteu de u obseivu ieulitu(i ¸i u veiilicu obsei-
vu(ii; sub numele de uitist, tulentul de u le inteipietu.
Acei cuie, împieunu cu mine, simt cu biogiuliu este ucum în
ciizu de declusuie, uu ustuzi piile¦ de iulinutu sutisluc(ie: o cuite
iomâneuscu ce ne voibe¸te despie Eminescu ¸i cuie este o luptu
eminentu pentiu ieulizuieu biogiuliei cu utuie.
Noiocousu supeib este întâlniieu, în ucelu¸i om, u tineie(ii cu
viituozituteu iutinutu. Fizionomiu istoiicului liteiui C. Culinescu
învioieuzu neu¸teptut uspectul studiiloi istoiic-estetice în (uiu
noustiu. Tânuiul de cuie voibesc ni se uiutu ceicetutoi ¸i inteipiet
cu înzestiuii excep(ionule.
Viu(u lui Eminescu este un cuz ules de ceicetuie ¸i de iecons-
tiuiie, luolultu ÷ un muteiiul, cu dinudins, pentiu u stimulu
vocu(iu de o iuiu desuvâi¸iie u istoiicului Culinescu. Discu(iu
'
209 Pcnrru arra |ircrard
inloimu(iiloi este sciupulos eiuditu; ieconstituiieu istoiicu o
înul(u, cu putiundeie de uitist, un spiiit cuie nu luce un pus luiu
contiolul delicut, piecis, de izvouie.
Cum eiu de u¸teptut, mululuuu liteiu(iloi ¸i semiliteiu(iloi u
îmbâcsit umintiieu lui Eminescu, nu numui cu inteipietuii vulgui
¸i stiâmb piouse, ci ¸i cu elementuie neudevuiuii. Aspiu ¸i ugei u
iuzuluit dl Culinescu uceste necuiu(enii; ¸i, în muiginile muitu-
iiiloi minu(ios ¦udecute, ne poveste¸te luptele ¸i întâmpluiile,
siguie suu piobubile, cuie uu ulcutuit viu(u lui Eminescu. Iui din
încleieiile pe cuie le impun luptele înclipuie, cu o imuginu(ie
de iuiu exuctitute, poitietul intelectuul ¸i moiul ul omului. Libeiu
de iuceulu seucu u învu(utului cu ¸i de lieibin(eulu copiluiousu u
upologetului, istoiisiieu e minunut de vie ¸i minunut de piudentu.
Rumân, cied, delinitiv înlutuiute nuivele scleme ule ciiticiloi
sociuli¸ti cu ¸i explicuiile extiem ideuliste, cum um zice, ule lui
Muioiescu. In geneiul pie(iousu ¸i nouu îmi puie evuluuieu lui
Muioiescu, în uceustu utât de îngii¦itu sciieie: egul de diept ni se
uiutu lelul ouiecum ubuziv de u piote¦u, pe cuie ciiticul îl uplicu
poetului, dui ¸i speciulu, upioupe unicu, în(elegeie u supeiioi
cultivutului Muioiescu pentiu gânditoiul Eminescu. De Muioiescu
singui, Eminescu nu uveu nevoie su se upeie cu iionic umubilu
loimulu: ,Astu-i o teoiie cuie-i gieu de în(eles` ÷ cu cuie s-u
scutuiut de untiliteiuiul ¸i untililozolicul Punu ¸i de ceilul(i.
0 întiupuie de iuie duiuii: contemplutiv ¸i uctiv; nesupus, cu
o poiniie supiunoimulu, constiângeiiloi supeiliciule ¸i piuctice;
luntust ¸i tumultuos, punctuul ¸i sciupulos; lunutic ¸i deplin libei
în inteligen(u ¸i în gust, boulu singuiu, cu o diubolicu peilidie, l-u
opiit de u culminu ustlel, încât luimu lui su iusune ¸i puteieu lui
su lucieze mult peste muiginile (uiii sule. Boulu, poute, l-u ¸i
iestiâns mui mult în contempluie: ,Pove¸ti sunt toute pe lumeu
ustu`. Ce s-u pieidut în el u lost pieu muie. Un toiso omenesc, de
o neslâi¸itu meluncolie.
Nu e totdeuunu utât de logicu istoiiu, încât unei u¸u minuni

210 Pau| Zcri|opo|
de om su-i tiimitu în uimu un viednic povestitoi. Aceustu
\ia(d a |ui Minai Fmincscu îmi puie, în spiiit ceicetutoi ¸i
învu(utuiu, în putiundeie uitisticu ¸i tulent liteiui, unu din
cele mui ieu¸ite cui(i iomâne¸ti.
PROZA LIRICA
Ciigoii Stuidzu: ,Pygmulion`, Bucuie¸ti, 1932
Asupiu cuvântului ,iomun` sunt încu iiitubili piolesoiii de
liteiutuiu ¸i ciiticii cu upucutuiu ¸coluiu. Ei cied u ¸ti piecis ce e
un iomun, dupu numuiul de pugini ¸i dupu nutuiu cupiinsului;
piin uceustu ciedin(u situu(iu loi este, ustuzi, puiudoxulu. In voiu
lumii ¸i u timpuiiloi cuvântul ucestu ¸i-u luigit cu muie libeitute
în(elesul. Colec(ii de sciisoii ¸i memoiii; diuloguii politice,
lilozolice, ieligiouse; voluminouse istoiii de lumilii ¸i povestiii
diumutic stiânse înti-o sutu de pugini, ubundente expectoiu(iuni
liiice ÷ se numesc, ucum, lini¸tit, în subtitlu: iomune.
Uzul udevuiut ne uiutu cu ucest cuvânt, dupu ce vu li concuiut
sinonimic, destulu vieme, cuvântul |oi|cron, se vu îndieptu su
însemne poute: cuite, simplu ÷ o întâmpluie simetiicu celei u
cuvântului giec cu cuie euiopenii uu u¦uns u numi Slântu
Sciiptuiu; numui cu, lu iomun, mi¸cuieu se luce în sens opus, de
lu o semnilicuie speciulu spie unu geneiulu. Romunul este cuiteu
luvoiitu, e bieviuiul viemiloi noi ÷ cum se vede ¸i din loimut
cliui. Supuiuiile piolesionuliloi oliciuli ui liteiutuiii ¸i obiec(iile
loi sunt ucum de mult ulutuii cu diumul. Romunul este cuiteu în
cuie se guse¸te unu din muteiiile (obi¸nuit: mui multe, umestecut)
iezeivute subsolului ziuieloi: Filozolie; Religie; Moiulu; Psilo-
logie intimu, suu nu(ionulu, suu sociulu; Politicu; Eioticu; Sutiiu
sociulu, nu(ionulu, liteiuiu ÷ uneoii sutiiu usupiu unui singui
om; Istoiie vuzutu pitoiesc suu inteipietutu lilozolic oii psilologic;
Impiesii de culutoiie ¸i oiice lel de mul(umiii suu nemul(umiii,

211 Pcnrru arra |ircrard
cetu(ene¸ti, domestice oii din viu(u udânc peisonulu. Se ceie
totu¸i, cu ouiecuie stuiuin(u, pentiu u coiespunde titlului de
,iomun`, cu ucest muteiiul su se piezinte, suu sub loimu de
nuiu(iune ouiecum unonimu, suu sub loimu de sciisoii, de ¦uinul,
de umintiii piopiii ule povestitoiului, cuie, în ucest cuz, ni se
ungu¦euzu diiect uutobiogiulic.
Este lutul cu, în muteiie de uitu, teimenii geneiici su devinu
tot mui de piisos; ¸i uitistul ¸i opeiu voi su lie lenomene din ce
în ce mui învei¸unut individuule. Pânu lu delinitivu su uituie,
cuvântul roman liguieuzu cu un ¦eton comod pe tublu ¦ocuiiloi
liteiuie. Am notut ucesteu pentiu u pieveni, în cuzul lui Pygma|ion
ul lui Ciigoii M. Stuidzu, obi¸nuitu întiebuie, cu pieten(ii ciitice:
e suu nu e iomun ceeu ce uvem dinuinte? Ducu uu cuis de iomun
diuloguiile de tiudi(ie plutonicu ule lui Fiunce ¸i uutoevluviile lui
Buiies...
Romunul peisonul u ciescut piin coluboiuieu eneigicu u
lemeiloi: un costum liteiui luvoiit ul upologeticii leministe în
veucul XVIII, ¸i în geneiul o loimu de degu¦uie mui mult suu mui
pu(in discietu ÷ ,lu lemme ne se deguise ¦umuis, muis elle se
voile tou¦ouis`
1
, ziceu cu subtilitute suspectu Mudume de Cenlis
÷ u opiimu(iloi de diveise culitu(i, cum uu lost pânu nu demult
lemeile, suu unii buibu(i cuie s-uu nuscut cu viitu(i consuciute cu
leminine. Nutuiile unde voin(u e în dezucoid cu elementele ieul
pioductive ule spiiitului; sullete uise de umbi(ii violente ¸i
impiecise, de poiniii cuie, cu ucie zgânduiiii se uicu pânu upioupe
de boidul lotuiâtoi ul luptei expiesive ¸i ve¸nic ulunecu înduiut,
ieîngli(ite ustuiutoi. Astlel, liie¸te, iomunul peisonul e, udeseu,
uccident de udolescen(u ¸i loimu liteiuiu pieleiutu u timiditu(ii
suu mui mult poute u oigoliului pudic ¸i iiitubil cuie o întovuiu¸te.
Romunul peisonul este neupuiut o loimu liteiuiu dintie cele
mui ospitulieie; dui unulizu psilicu ¸i liiism i se ceie, în oiice
cuz. Piozu liiicu s-u deslucut uneoii din cudiul iomunului peisonul
¸i u plutit de sine, vug imn uutobiogiulic, cu în Orpnéc ¸i |a \ision

212 Pau| Zcri|opo|
d`léoa| ule lui Bulluncle, în Ccnrauru| lui Muuiice de Cuéiin.
Este de notut cu, lu Ciigoii Stuidzu, iomunul peisonul e iedus
lu liiism cu o consecven(u upioupe lunuticu. Avem uci înceicuieu
de u pustiu puiituteu stiictu u unei loime. Piin uceustu cuiteu
ob(ine o suvouie vecle, cuiiousu; dui nu numui piin uceustu.
Stuidzu lixeuzu, cu izvoiâtoi ul ucestui debit pui liiic, o liguiu
de diletunt ubsolut. Peilec(iu desenului meige pânu upioupe de
muiginile uutoiionizuiii, utât de sciupulos u inventuiiut uutoiul
cuiucteiele tipului.
Fic(iuneu piimoidiulu: ,Sciiu numui pentiu mine puginile
uceste. E numui pentiu mine tot ce voi sciie` ÷ ne întâmpinu cu
suiâs de suciiliciu liteiui de butiânel, cuzut în copiluiie. Cu ¸i
Suinte-Beuve, cuie, lu 22 de uni, în Joscpn uc|ormc, sciiu seiios:
,C'est sui le pusse que ¦e me ie¦ette`
2
, liiicul din Pygma|ion
cocleteuzu intens cu luimecele dulci-umuie ule tiecutului. Si
iuiu¸i: ,Când eium tânui, sciium numui pentiu mine`. Acum, în
mutuiitute, dupu ce u dut lu luminu o sumu de cui(i, întie cuie
un Ccsar Borgia (¸i în oglindu, liiicul î¸i înceuicu delicut usemunuie
lizionomicu cu ucel piestigios speciulist ul voin(ei), ievine în
tieucut lu sciisul ,pentiu sine`.
,Mu plimb ¸i ucum în puduieu scumpu copiluiiei mele... Acum
minuneu se despiinde lu liecuie pus sub îndemnul piiviiii mele
cieutouie... Aitistul u iuscumpuiut cu piisos dezumugiiile vie(ii`.
Aitist din ,dezumugiiile vie(ii` e un ult simptom decisiv ul nutuiii
diletunte. In slâi¸it, culminu(iu: ,m-um întiebut, cu de pe lotuiul u
douu lumi contiudictoiii, cuie e lumeu udupostitouie u udevuiului
ve¸nic, în cuie tiebuie su gusesc culeu ce mu vu duce spie dcsdvdr¸irca
pc carc o rdvncsc`. Cuutuieu delibeiutu, din cupul locului con¸tientu,
u ,desuvâi¸iiii`: iutu, în complet, metodu limeiicu u diletuntului.
,Desuvâi¸iieu`, cel mui impiecis dintie idoli, nuicotic peilid ul
instinctului ¸i ul sunutousei lucomii de u luptui...
,Voium su sciiu o cuite ¸i um în(eles cuiând cu nu eiu decât
începutul unui ¸ii neslâi¸it de luciuii, piutiu lundumentulu u unei
!
213 Pcnrru arra |ircrard
opeie vuste ¸i nebunuite`... Pioiecte imense, u¸teptuie, viitoi,
u¸u se numesc diuvolii sub gleuiu cuioiu se ulintu duieios ÷ tot
diletuntul!
,Mi-um lucut idoli din zdien(ele neputin(ei mele... ¸i cuut,
cuut întiunu, ¸i puicu nu mui ¸tiu ce-um pieidut`... ustlel se
umplilicu pânu upioupe de muie(ie icounu slubiciuniloi clin-
tesen(iule cu cuie se ¦oucu, din cuie se udupu, cu uciu poltu,
diletuntul.
Diletuntismul nu e lutulitute, numuidecât; din leiiciie, el poute
li numui studiu, unu dintie bolile de loimu(iune cuie se pot socoti
sulutuie. In uceustu loimu de ciizu pui ¦uvenilu, Stuidzu îl
scli(euzu ustlel: ,Stuteum ceusuii întiegi cu u¸u încuiutu în
univeisul meu miiuculos. Lu udupostul gânduiiloi mele încie-
zutouie, liin(u meu pumânteuscu î¸i luuieu o lume exteiiouiu,
mui blându, mui iubdutouie, în cuie sulletul meu se sim(eu
mângâiut.`
Diletuntul este un luls izolut. El se ¦oucu de-u singuiututeu, cu
un copil cuie, sutul de iuslu(uii, se supuiu pe mumu ¸i nu vieu su
vie lu musu. In be(iile sule de visuii impiecise, în indolen(u cuie
luge de loimu lotuiâtu ¸i iesponsubilu, diletuntul se depiinde u
vedeu luls. ,Doiuiile necunoscute, îndemnuiile unei vie(i noi,
neînclipuite` îi upui, deodutu ¸i din lugu, cu ,loime viguiouse`
pe cuie ,minteu su le blugoslove¸te cu dul însulle(it`, ¸i spiiitul
nelotuiât se leugunu ugieubil în uizeulu ,gânduiiloi bogute`.
Diuvoleuscu mieu¦u în cuie se iusuce¸te diletuntul: impieciziu,
copilul lenei de u-¸i încoidu lu muximum puteiile spiiitului, îl
smome¸te su simtu bogu(ii pipuite ucolo unde nu sunt decât
posibilitu(i diluze, ioditouie suu în¸elutouie. Spiiitul diletunt este
o liedonuie. Lu cântuieu udevuiutu el nu u¦unge; pânu ucolo
diumul e pieu inconloitubil. Ii pluce su întâizie pe tieptele
sentimentului pui, ucolo unde, piin excelen(u, se opeieuzu miiu¦ul
peinicios ul unei ,min(i pieu încuicute`, ul unei limeiice ubun-
den(e. Lumeu de peipetue uvoituii, opucu ¸i dispneicu u dile-
"
214 Pau| Zcri|opo|
tuntului, cu nimicuiile ei enoime, cu vugul piupustios, în ¦uiul
cuioiu se întind dezvoltuii diluute ÷ Stuidzu ne-o expune ¸i
minu(ios, ¸i umplu. Voibiieu lu întâiu peisounu ¸eipuie¸te
stutoinic, întie poetic ¸i elocvent, se ubute uimonic ¸i tiudi(ionul
în loimu de sciisouie suu de povestiie uutobiogiulicu u iubitei ¸i
u¦unge u iidicu tonul pânu lu imn. Insu în ¦uiul ucestei substun(e
diletuntice ¸i u loimei sule udecvute e desenut un cudiu uitistic:
peisu¦ul psilic ul picutuiiloi de plouie. Piin încudiuieu uceustu
tubloul cuputu distun(u esteticu: giosul expuneiii, cu monotoniu
inevitubilu genului, ni se piezintu cu un cuiuctei de studiu bine
sus(inut. Su subliniem tuie o puginu de viituozitute discietu, dui
de excelentu culitute: ¦ocul de imugini inteiiouie ¸i exteine pe
cuie le pioiecteuzu culuie(ul, în tieceiile sule peiiodice, pe uceeu¸i
câmpie, piin uceeu¸i puduie. Abilitute suu numui întâmpluie?
Musu ceu muie u textului e de o veclime cuiiousu: e un lel de u
zice cuie, udeseu, ne duce, peste piozu liiicu u lui Eminescu,
pânu upioupe de iomunele lui Bolintineunu; iui ulteoii ne lovim
de neuo¸iu culculutu ¸i de solemnituteu ietoiicu u lui Vlulu(u.
CARACIALE, PE SCURT
Douuzeci de uni de lu mouiteu lui
Nu to(i oumenii sunt egul de vii. Niciodutu nu um sim(it utât
de tuie ucest lupt, cum l-um sim(it lu mouiteu lui Cuiugiule. Nevoit
su petiec în locuin(u lui u douu noupte dupu uceu în cuie muiise,
um vegleut decuseuiu pânu lu ziuu luiu su-mi pot luu oclii de lu
diupeiiu cuie uscundeu o ¦umutute u cumeiei de ceulultu.
Diupeiiile pot li mult mui iulinut peilide decât peie(ii suu u¸ile;
se pot mi¸cu u¸oi.
Nu um nici ceu mui micu vocu(ie pentiu îniegistiuieu supiu-
nutuiulului; însu unuluieu unei liin(e cu vitulitute excep(ionulu
este, lu început, udânc neveiosimilu. E o iustuinuie violentu u
#
215 Pcnrru arra |ircrard
unei expeiien(e pieu bogute, ule cuiei elemente pouitu uccente
puteinice de sentiment, unume ucoidute ¸i sistemutizute. E un
învu( gieu. Nu se puteu su nu u¸tept, noupteu întieugu, su iusu
Cuiugiule de dupu covoiul cuie-mi utâinu în lu(u ¸i su voibeuscu.
Indeosebi, cu tuceieu delinitivu u lui Cuiugiule nu vioiuu su mi
se depiindu u¸teptuiile uieclii ¸i u¸teptuiile spiiitului. Câ(i îl
cuno¸teum de upioupe, ¸tium bine cu omul nu mui uveu mult de
tiuit. Dui ce puteie uu usemeneu convingeii ubstiucte lu(u de
peituibuieu biuscu u unei expeiien(e peiceptuule neobi¸nuit de
intense!
Medicul cuie, din oliciu, u lucut uutopsiu, îmi spuneu cu încu
nu vuzuse cieiei utât de liumos dezvoltut; însu nu vuzuse nici o
uiteiioscleiozu utât de peilectu, încât upioupe nu se în(elegeu
cum putuse mu¸inu su nu se opieuscu încu de mult. Pu(ini dintie
piietenii lui Cuiugiule iezistuseiu ispitei nuive de u inteiveni cu
slutuii, cu su-l lotuiuscu u tiui, în slâi¸it, mui igienic... Fupte
piouse, peilect inutile. In(elegeuu oumenii, lu uimu, cu un
usemeneu piedestinut existu cu pie(ul cu cuie este, u¸u cum e.
Cuiugiule lumuse în ultimu dupu-umiuzu u vie(ii sule optzeci de
(iguii. A muiit, louite piobubil, în unul din giouznicele uccese
de tuse tubugicu, cuie, în liecuie noupte, iusunuu pânu depuite
de cumeiu lui de culcuie. S-u întâmplut uceustu în noupteu de 21
spie 22 iunie 1912, în Beilin-Sclönebeig, Innsbiuckeistiusse,
ni. 1.
S-u întiebut udeseu lumeu noustiu de ce se u¸ezuse Cuiugiule
în Beilin? Din tiebuin(u de oidine ¸i de conloit, pot spune eu,
dupu câte um uuzlt de lu dânsul. Conloitul eiu deplin, ¸i, pe
utunci, mui ieltin mult decât în oiice ult oiu¸ muie euiopeun,
inclusiv Bucuie¸tiul. Iui oidineu îl încântu pe Cuiugiule, pui ¸i
simplu. In udevui, gospoduiiu piusiunu, publicu ¸i puiticuluiu,
tiebuiu su lie cu un delicios iuslu( omului cuie îmbutiânise în o
(uiu ce, în ucest punct, contiustu eclutunt cu Piusiu.
Insu, de lu început, cumintele Cleieu îi iepetuse lui Cuiugiule
$
216 Pau| Zcri|opo|
cu Bucuie¸tiul ¸i Româniu uu su-i lie, ucolo, louite de lipsu; ¸i pe
Cuiugiule îl iiitu semnilicutiv ucest pionostic pe cuie-l iespingeu
upioupe indignut. S-u vuzut upoi cu liecuie ocuzie ÷ mui diept:
oiice pietext ÷ îl eiu bun cu ,su se iepeuzu pentiu o zi, douu,
tiei, ¸upte ÷ lu Bucuie¸ti. Totu¸i l-um gusit, înti-o vuiu, lu
Fiiediicliodu, în inimu Puduiii Tuiingiene, popului cum ui li
lost în Biu¸ov suu lu Sinuiu. In piu(u minusculu u tâigu¸oiului
geimun, îl inteipeluu, pe întiecute, zuizuvugiouicele, ceusoinicuiul
¸i libiuiul, ¸i upioupe îl uclumuu, utât de mult suplineu cu puteieu
lui de comunicuie, cu lumoiul ¸i lunteziu lui, slubu su cunou¸teie
u limbii geimune. Fusese mult udevui în piecizuieu lui Cleieu,
dui ¸i în poiniiile instinctivului Cuiugiule.
Duc-ui li lost voibu de cumin(enie puiu, Cuiugiule nu se
înduiutniceu su iumânu pânu-n cuput sciiitoi iomân. ,In(elegi tu
cu, ducu societuteu nem(euscu ui li lost cu ceu iomânu, Wugnei
muieu piim-piocuioi lu Biesluu.`
Fuiu supuneie consecventu lu viu(u politicu ¸i luiu vieo cuiieiu
civicu din ucele piin cuie tot politicu opeieuzu, viu(u lui n-u putut
li bine u¸ezutu ¸i plucutu decât pe upucutele. Pe utunci, uitistul,
¸i mui întâi ucel liteiui, eiu încu, uici în (uiu, lenomen intempestiv.
Insu oiice tulent bine lotuiât înseumnu un giud muie de lutulitute;
individul cuie-l pouitu este, în o musuiu ouiecuie, un suciilicut.
Pe Eminescu ¸i pe Cuiugiule îi numeu deunuzi: ni¸te simpli iutu(i
÷ un buibut politic piousput, plin de zgomot ¸i de succese.
Desigui iutu(i, însu nu cliui simpli: e obiec(iu unicu pe cuie o
putem iidicu sentin(ei omului politic, în uceustu muteiie. Obi¸nuit,
uie dieptute omul de piu(u, când ¦udecu pe oiicine vie(i din
punctul de vedeie ul pie(ei. Destul de cuiios e cu oumenii de
piu(u se umestecu u ¦udecu pe uiti¸ti, de exemplu, ¸i din punctul
de vedeie ul uitei iespective. Acestu e, piobubil, electul unui
obicei piopiiu vocu(iei politice, ul cuiei neiv este, lotuiât, numui
îndiuzneulu, nu totdeuunu de culituteu ceu mui linu. Se zice cu
%
217 Pcnrru arra |ircrard
odutu, pe când se discutu în o comisiune u Cumeiei o lege
industiiulu plinu cu umununte de speciulitute, un politiciun,
cunoscut cu întieiuputoi luzliu, u uiuncut, de ustu dutu seiios, o
obseivu(ie usupiu muteiiei în dezbuteie. Un coleg plictisit îi tuie
voibu: ÷ Bine, omule, nu vezi ce piostie spui? ÷ Bu vuz; dui de
ce su n-o spun? iuspunse omul cu eteinu lui piezen(u de spiiit.
Acum omul nu lusese spiiituul numui: lusese ¸i piolund: loimu-
luse lilozoliu întieugu u politiciunului din stutele încu ciude.
Cuiugiule tiebuie su li supuiut pe mult pieu mul(i oumeni nu
numuidecât de piu(u, ci ¸i mui muiun(i, însu în cuie piucticismul
se luptu complicut cu vunitu(i pieu depuitute, de exemplu cu
vunituteu de u uveu puieii despie uitu. Pieu um întâlnit, ¸i
întâlnesc încu, lume cuie nu vieu su voibeuscu decât despie
cusuiuiile lui comun umune. Avem iomâni cuie-l ¦udecu pe
Cuiugiule cu o uspiime minunut culvinicu, ¸i ubsolut cu ¸i cum în
omul ucelu nutuiu n-ui li pietins u ieulizu decât un slu¦bu¸ model
¸i un impecubil om de uluceii. Pe usemeneu cetu(eni seveii nu
luce su-i întiebi, cu cel de udineuoii: ,nu vezi, omule, ce piostii
spui`? ÷ liindcu pe ucest lel de oumeni niciodutu nu-i po(i luce
su vudu cu uu spus o piostie. Sunt viituo¸i, înduiutnici ¸i louite
mîndii. Sunt ¸i uceiu ce s-u udmis u se numi oumeni lolositoii
societu(ii.
Cuiugiule u lost uitist cu oiice pie(, ¸i, piecum um obseivut,
întâmpluieu uceustu, lu locul ¸i timpul dut, eiu intempestivu. Fixu(i
usupiu ucestei ielutivitu(i istoiice, ui li potiivit su nu se mui mâiâie
dupu liecuie constutuie u unei vocu(ii utut de evidente, ci, suu su
se condumne în geneiul ucest tip de uctivitute, cu utuie, suu su
ne iezeivum u o în(elege ¸i u-i clusu munilestuiile numui cu bunu
cuno¸tin(u u luciului, luiu piiviii ¸u¸ii cutie impeiutivul cutegoiic
cuie, nu ¸tiu cum, în lumeu sud-est-euiopeunu se piezintu în
eiup(ii udevuiut cuiiouse.
&
218 Pau| Zcri|opo|
LITERATURA POLITICA A LUI CARACIALE
Dând diumul unui nudul, ce ui puteu puieu vecli ¸i udânc,
sciie Cuiugiule doctoiului Uiecliu, cu dutu de 27 decembiie 1907,
uimutouiele:
,Intiuieu în viu(u publicu mi-u lost pân-ucumu înclisu de boieiii
¸i de ciocoii no¸tii pe simplu bunuiulu instinctivu cu n-u¸ li umuntul
destul de lidel ul suciei noustie Constitu(iuni. De ce udicu ustuzi,
lu butiâne(e, su nu liu leul, su nu le duu dieptute oumeniloi,
uiutând pe lu(u de ce sentimente sunt unimut lu(u de uctuulu
oigunizuie de stut? De ce su nu uiut lumii cum um vuzut eu
împie¦uiuiile sociule ¸i politice lu cuie um usistut ¸i cu istoiic, nu
numui cu simplu comediunte. Si de¸i mumelucuiimeu mu vu
luidui în unison, poute su um noiocul cu în mul(imeu lumii
cinstite, inteligente ¸i dezinteiesute, su gusesc câtevu upiobuii,
cuie su mu pluteuscu cu piisos de necuzuiile înlungutei mele
piosciip(iuni.`
In o sciisouie piecedentu cutie ucelu¸i (9 decembiie 1907),
Cuiugiule unun(use inten(iu de u scoute o louie suptumânulu în
sensul bio¸uiii 1907, cu înciedeieu cu, ucum, sciisul suu,
dezvelind ticulo¸iu politicieniloi, îi impiesioneuzu mult pe uce¸tiu,
în zupuceulu în cuie se gusesc; ¸i uduugu, despie Constitu(iu de
utunci, cu e pe mouite ¸i cu vu mui duiu poute cât vu tiui iegele
Cuiol, suu poute el însu¸i, om cuminte, o vu sclimbu. Cum to(i
piietenii sui ¸tiu, Cuiugiule vioiu utunci su lie deputut ¸i, un timp,
nici nu s-u îndoit de uceustu. A puiticiput louite viu lu cumpuniu
puitidului conseivutoi-demociut; u (inut discuisuii ¸i înclinut
toustuii. Se lucuse soldut politic deplin disciplinut. Mui tâiziu, în
26 iunuuiie 1911, Cuiugiule, ieluzând u piotestu în publicitute
contiu expulzuiii doctoiului Rukowski, cum îl iuguse Alexundiu
Dobiogeunu, iuspunde ucestuiu ustlel: ,Te în¸eli ciezându-mu
ubsolut independent. In viu(u piolesionulu, cu liteiut ¸i eu, cât
(ine ciuiul upu, oi li; dui în viu(u publicu nu sunt deloc: sunt
'
219 Pcnrru arra |ircrard
ubsolut legut pe cuvântul de onouie su nu luc un pus luiu oidinul
expies ul ¸elului conseivutoiiloi-demociu(i.`
Totu¸i deputut nu s-u ules.
Cied cu uceustu l-u umuiât, deocumdutu cel pu(in, destul de iuu.
Din viemeu cât u luciut Cuiugiule în ieduc(iu Timpu|ui, nu
mi-u lost cu putin(u su identilic nici un uiticol politic ul suu. O
umintiie despie Eminescu în ziuiul numit, o ultu lu lel în
Consriru(iona|u|: utât e tot ce um gusit din uceu vieme; umândouu
bucu(ile ietipuiite de cutie uutoi însu¸i, în 1892.
Spie slâi¸itul unului 189S, gusim pe Cuiugiule lu un ziui libeiul,
Cazcra poporu|ui, scousu de Cleoigle Pulude: noti(e polemice
÷ unu îndeosebi contiu ,Junimii` ÷ contiu conseivutoiiloi,
contiu Fpocii, în speciul. Memoiubil cu deosebiie este sclimbul
de lovituii înveninute dintie Cuiugiule, de lu Cazcra poporu|ui, ¸i
Anton Buculbu¸u, de lu Fpoca. In o cionicu sub titlul Crdmdrici ¸i
mdscdrici, uiuncuse Cuiugiule ni¸te uluzii diustice lui Buculbu¸u.
Fuiu u-l numi, îl usemunuse cu ucei inleiioii oumeni de condei ¸i
luisoii, cuie slu¦euu du¸muniile boieiiloi de ultudutu. Replicu
lieios spiiituulu u lui Buculbu¸u piovoucu un iuspuns ul lui
Cuiugiule ÷ cutie ,sociulistul ¸tiin(ilic de lu Fpoca` ÷ iuspuns
luciut cu o iuutute luiu iezeivu.
In lebiuuiie 1897 publicu Fpoca un toust ul lui Cuiugiule lu
buncletul dut în cinsteu lui Nicolue Filipescu: este un discuis
întieg în cuie tiuteuzu, luiu glume, iupoituiile liteiutuiii cu
politicu. Subiectul se impuneu: liteiutul se lusu, în momentul
ucelu, udemenit de politicu ceu mui piopiiu-zisu: politicu coloiutu
lotuiât.
Incu din noiembiie 1896 Cuiugiule publicuse în Fpoca uiticole
politice. Seiiu s-u continuut în 1897 ¸i u iezultut ustlel în ucei uni
ceu mui compuctu musu de ziuiisticu politicu u diumutuigului,
cuie, ¸i cu utuie, lucuse destul sânge iuu unui unume puitid. In
uceu seiie se gusesc poitietele politice ule lui Dimitiie Stuidzu,
Al. Lulovuii, Luscui Cutuigiu; upoi: O |icnca (tot Dimitiie

220 Pau| Zcri|opo|
Stuidzu), Carada|c ¸i Budana|c, Caoincru| lagi Tdnasc, Rdruncnii
Na(iunii ¸i multe ultele.
Intie timp Cuiugiule publicuse în Ziua, ziui scos de Cleoigle
Punu, o seiie de uiticole sub titlul Cu|isc|c cncsrici na(iona|c. Este
expuneieu lupteloi lui Auiel Popovici cu Biote ¸i Sluvici, în ¦uiul
Triounci din Sibiu ¸i usupiu tucticii politice u iomâniloi din
Unguiiu. Expuneieu e lucutu din punctul de vedeie ul lui Popovici,
cu muteiiul dut, evident, de el însu¸i. Acele uiticole le-u stiâns
upoi Cuiugiule în bio¸uiu, piezentându-le ucolo cu simplu
,iepoitu¦`. El pomeneu cu o deosebitu sutisluc(ie uceustu publi-
cu(ie u su; tot ustlel voibeu, mui tâiziu, cu o vuditu mândiie de
bio¸uiu 1907.
In iunie 1897 upuie în Opinia din Iu¸i un elogiu louite lieibinte
ul lui Tuke Ionescu de Cuiugiule, elogiu plin de pieziceii stiulu-
citouie: ,Tuke Ionescu vu li lost o udevuiutu gloiie pentiu viemeu
¸i (uiu lui`. Textul ucestu l-u iepiodus dl Romulus Sei¸eunu, în
volumul suu Ta|c loncscu (1930).
In ziuiul vienez uic Zcir, din 3 upiilie 1907, pe piimu puginu,
colounu u II-u ¸i uimutouiele upuie un uiticol: RUMANIEN, WIE
ES IST ÷ \on cincm rumacniscncn Parriorcn, cu uceustu notu u
ieduc(iei: ,Expuneieu de mui sus este dutoiitu unuiu dintie cei
mui însemnu(i publici¸ti iomâni. Eu du o imugine neluidutu u
stuiii de luciuii din Româniu, cuie u piovocut giozuvele mi¸cuii
(uiune¸ti. Ducu pe unelocuii uutoiul, în ciiticu su, tiece muigineu,
tiebuie su în(elegem cu duieieu e uceeu cuie pune în guiu
putiiotului ucele cuvinte uspie`. Aiticolul se întinde pe upioupe
putiu coloune. In lâitiile lui Cuiugiule se ullu, tipuiitu în ¸pultuii,
o tiuduceie în iomâne¸te u uiticolului din uic Zcir. Lu slâi¸it,
uceustu tiuduceie uie câtevu puiugiule cuie lipsesc în uiticolul
geimun. Cum u utilizut Cuiugiule uceu tiuduceie nu ¸tiu.
Aiticolului geimun ¸i bio¸uiii din 1907 le uimeuzu cionologic
de upioupe, dui nu pieu de upioupe în spiiit, discuisuiile ¸i
toustuiile din cumpuniu conseivutoi-demociutu. Mecunismul

221 Pcnrru arra |ircrard
oliguiliei, pe cuie-l demontuse cu liumousu veivu uiticolul din
uic Zcir ¸i bio¸uiu, se iemontu ucum uvuntu¦os. Tukismul venise
su-l îmbogu(euscu.
univcrsu| de lu 1 iunuuiie 1910 publicu un uiticol ubil ul lui
Cuiugiule despie o ubsuidu uiestuie u dlui Oct. Cogu de cutie
poli(iu din Budupestu.
Anul 1910 este unul Scni(c|or noud, despie cuie u spus
Cuiugiule odutu cu ,nu le-ui du pentiu tot ce u sciis`. In om
tiiumlu iuiu¸i uitistul liteiui. Politicu lusese, în liecuie iând, numui
incident ¸i, în delinitiv, pucoste ÷ însu nu de tot. Intois din piimu
su culutoiie conseivutoi-demociutu, Cuiugiule mi-u spus: ,Mu,
¸tiu c-um uvut de ce iâde!` Si uceustu loimulu iezumutivu u ievenit
pe uimu, uni de zile, în guiu lui Cuiugiule. Sub peituibuiile de
supiulu(u, dupu ce i se potolise giouzu din lunu iuscouleloi
(uiune¸ti ¸i se consoluse de decep(ii, politicu iecudeu, lutul, pentiu
dânsul, sub cutegoiiu pe cuie i-o lixuse în Mo|ru| romdn.
RECREA|IA CRITICULUI*
Intâi: ce îl obose¸te mui iuu pe ciitic?
Voibu bunulu. Ciuiul, liie¸te, înceuicu u li când ulgebiu, când
muzicu, când evocuie de viziuni suu ulte dileien(ieii ule pipuitului
oiiginui, ule cuiui înlioiuii vibieuzu uscuns în toute sim(uiile.
Dui ucesteu sunt excese minunute. In cuis obi¸nuit, giuiul este
impeiutiv sec. Cei ce n-uu tulentul giuiului, ¸i se luc sciiitoii
udicu, nu se piicep decât su ugiementeze ucel impeiutiv sec,
unonim ¸i uniloim, piin constiuc(ii de unulogii pe cuie le cied,
ei, plustice suu poetice. Piin uceustu uplicuie dinudins, nepu-
tincio¸ii giuiului devin tu(ii lecunzi ui bunulitu(ii.
Insu ucei ce uu tulentul giuiului net pionun(ut sciiu, de exemplu, u¸u:
* Diugo¸ Piotopopescu ÷ larmarocu| mcrcnnc|or, Bucuie¸ti, Cuiteu iomâneuscu (n.u)

222 Pau| Zcri|opo|
,Noupteu eiu iece cu o cusu nouu.`
,Cu uceustu împucuie de mine iumâneum dus cu gândul pe
uscutul cuie se dovedeu încet ocliloi mei de o culouie cenu¸ie.
Un lel de le¸ie secutu, pe lu(u cuieiu cinevu cuiu(use de cuiând
biou¸te (estouse.`
,Numui cu iictusul luciu tot mui udânc în col(ul guiii, iui
exubeiun(u unimulu ÷ tot mui stinsu ÷ îi lusu un clip cuie, mui
mult decât cu un luun beut, semunu cu piolesoiul univeisitui dl
Diugliescu.`
,Lisundiu î¸i citeu în ciouiu... tot noiocul cu cuie micu
dobitoucu lucuse din viu(u lui, cu un uccent ciiconllex pe o liteiu,
un sunet neu¸teptut.`
Aitu e stuie supiemu de uten(ie. Cuvintele pe cuie le-um copiut
te seduc su iei seumu cu voluptute; desigui pentiu cu cel cuie mi
le spune u luut însu¸i seumu u¸u cum nu poute su iu seumu liteiutul
cel dinudins ¸i din iuu obicei. E oboseulu uiâtu su-(i uiunci mucui
oclii pe o puginu u unui om cuie sciie dinti-un vunitos iuu obicei.
0 mul(ime de sciiituiu e piodus de viciu contiuctut piin exemplu
piost (însu ientubil, poute).
Spun numuidecât, uci, cu cele 26S de pugini ule dlui Diugo¸
Piotopopescu m-uu odilnit, m-uu iecieut, m-uu consolut de
oboseulu uiâtu din iusloiieu u duzini de cui(i, de leluiite limbi,
zumislite din iele obiceiuii ¸i umbi(ii dezoiientute; piuden(u pe
cuie mi-u dut-o vâistu ¸i o ouiecuie iutinu liteiuiu nu u¦unge su
mu upeie destul de usemeneu oboseli.
A¸udui: întâi voibele. Fuiu îndoiulu, lu voibe tocmui nu se
gândesc ucei cuie sciiu din iuu obicei. Ace¸tiu sunt oumeni cu
idei; ¸i, pentiu idei, ei cuutu (dui nu gusesc) imugini, cum se
zice. De uci deiivu ulte oboseli ule ciiticului.
Atitudineu neliteiuiiloi e sentimentulu. Lu ei, motivele sciisului
sunt doiin(ele ¸i tiebuiile loi puiticuluie; ucesteu le sunt inspi-
iu(iu. Este în ¦oc o subiectivitute inleiiouiu. Inspiiu(iile tipului
neliteiui sunt neonestitu(i cundide. A¸u se întâmplu cu, piecum
!
223 Pcnrru arra |ircrard
uctoiii nepiicepu(i î(i piezintu mici-buiglezi de Bucuie¸ti ciezând
leim u-(i uiutu loizi ¸i muiclize, tot ustlel omul neliteiui î(i luce
liguii ¸i diume mitocune¸ti, în ideeu cu te leiice¸te cu cuno¸tin(u
unoi intelectuuli de supiemu distinc(ie. De uci neupuiut iezultu
neîn(elegeie exuspeiuntu întie sciiitoi ¸i cititoiul ciitic, iui
neîn(elegeieu se iezolvu, pentiu ucest din uimu, în ienun(uie ¸i
tuceie umoiisticu.
Povestiiile dlui Diugo¸ Piotopopescu sunt cupiicii de suipiin-
zutoi luimec; luciu de sciupulousu iscusin(u, de gust sigui, de o
luntezie cu tonuii minunut vuiiute. Istoiii extiuoidinuie, luptuii
de uitu de o ciudu(enie în cuie umuzuieu ¸i încântuieu luc un ¦oc
liiic ¸i diumutic de o tuclinuntu muiestiie. In liecuie poveste
stuu, ubil învelite, întâmpluii violente: un ususinut din gelozie; o
iuniie ciuntu înti-un viol; omoiul iidicol ul unui buibiei cuie nu
vieu su iudu pe un mo¸neug întâiziut în piuvulie de u¦unul
Ciuciunului; mouiteu cuiiousu u unui be(iv cuie-¸i uimuie¸te
umbiu în vuluiile muiii. Apoi istoiiu unui ciobun zunutic, cuie
u¦unge slu¦bu¸ lu o cupitunie de poit ¸i mouie de inimu ieu,
umoiezut de o ciouiu... In ¦uiul ucestoi diume, simple suu bizuie,
se înlu¸uiu o împletituiu suvuntu din toute liiele imuginubile ule
lumoiului ¸i lunteziei; ¸i, de exemplu, întâmpluieu lui Mo¸ Funu
Tomoiugu, cuie tuie beiegutu buibieiului Eltimiude ÷ la Briciu|
lndcpcndcn(ci ÷ e încudiutu ¸i comentutu în compuniu câtoivu
englezi, înti-un col( din Kent, iui ususinuieu lui Tudoi de Reske,
ilustiu poet ungui ¸i muie ciui, e stiecuiutu piinti-o sutiiu u
Tekiigliolului suvuios nuun(utu.
Cu su se vuzu bine cum sunt spuse ucesteu, mui tiunsciiu, spie
deslutuieu cititoiului bun, ¸i uimutouiele:
,Cutie seuiu muieu gâlâiu ubuii cu un postuv imens culcut de
un cioitoi uluiu... Vuiu eiu în toi pe muie, înlieibântutu de
culoiileiele de dedesubt ule cuien(iloi. Souiele se întieceu cu ei.
Buteu de lu ¸upte dimineu(u lu ¸upte seuiu, cu o exuctitute de
ductilogiul. Cu liecuie în(eputuiu, o nouu uluimu se mi¸cu în
"
224 Pau| Zcri|opo|
musu inloimu, u¦unsu ucum mui mult o upu puluvu, doimitând
cu o conspiiu(ie sub ciustu lividu ¸i peilidu de lu supiulu(u.`
Mi se puie cu excelentul uitist se explicu deplin zicând ustlel:
,Un scuun-iulunt e lumeu împucutu! Un mod de u piivi oiizontul,
contemplutiv. Clusicismul nu s-u nuscut dinti-un lotoliu? Pozi(iu
îndieuptu uspeiitu(ile, u(ipe¸te vuloiile. Si oglinde¸te lumeu cu
înti-un luc.`
Luciuiile liumouse din puiu contempluie, numui, se luc; deci,
din vedeie dieuptu, din ,u(ipiieu vuloiiloi`, u celoi piuctice,
se-n(elege. Astlel uitistul ne odilne¸te, ne iecieeuzu, ne con-
soleuzu de ucei ce ne exuspeieuzu muscându-¸i bunul muiuntele
uventuii piivute, ¸i ne pietind su luum mo¦icime spilcuitu diept
senioii, ¸i mici-buiglezi cu cevu ¸tiin(u de cuite diept elitu lin
intelectuulizutu.
Am uvut o piesim(iie ubilu, când mi-um iezeivut su cunosc
de upioupe în ceusuii suibutoie¸ti cuiteu utât de uutentic uitisticu
u larmarocu|ui mcrcnnc|or.
ALEXANDRU PHILIPPIDE
,A¸ vieu su moi de douu oii, zisese nu demult Alexundiu
Plilippide: dupu întâiu mouite su mu scol o clipu, cu su mu bucui
c-um muiit.`
Sociut spuneu piieteniloi su ¦eitleuscu, dupu ce-o muii, un
coco¸ lui Asclepios. Voiu su zicu în(eleptul ucelu cu viu(u ui li o
boulu: pentiu slâi¸itul ei tiebuie mul(umit îndeosebi zeului
vindecuiiloi.
Pesimist de vocu(ie desuvâi¸itu u lost Plilippide. Un mizuntiop
în iiituie peimunentu. Nu cied cu u cunoscut vieodutu dispie(ul
lini¸tit. Eiu omul indignuiii cionice, cu Custuve Fluubeit.
Lucomiu de studiu, desigui, eiu putimu lui dintâi ¸i din uimu.
Sugestibil ¸i inllumubil, cu oiice violent cundid, puteu li piudu
#
225 Pcnrru arra |ircrard
u¸ouiu în mânu celoi ce n-uu decât putimi de piu(u. Insu lu uimu
toutu Plilippide din toutu inimu dudeu diucului, în gândul suu
oii ¸i în guiu muie, tot ce ¸i pe oiicine îl supuiu de lu luciu.
Diugosteu de udevui, cu ¸i de liumos, înti-un sullet pesimist
implicu luiu îndoiulu contiuziceie. Insu nu de contiuziceii ne
vom miiu doui în lu(u unei liii upiinse cu lilologul moit ucum.
In liceu, ne luceu upologiu omului cu sânge iece, ¸i muie
piigounu duceu împotiivu poeziei, pe cuie o numeu tulbuiuie u
min(ii. Insu ¸tiu cu în bibliotecu lui cui(ile de poezie ÷ ucele de
poezie elinu mui ules ÷ uveuu muiginile pline de exclumu(ii
entuziuste.
Voibeu cu giouzu de imugini; lec(iile lui mi¸unuu de metuloie,
de compuiu(ii, de iionii ¸i lipeibole. Nu cied su se poutu însulle(i
muteiiu lilologicu mui cuptivunt decât o luceu Plilippide.
Nutuiu combutivu lu extiem; nutuiu oiutoiicu, poute ¸i poeticu,
îndieptutu cine ¸tie de ce în cuiieiu de eiudit.
Pesimistul ve¸nic iiitut, mizuntiopul ucestu suspicios, lupsân
¸i ui(ugos din putimu pentiu udevui, eiu un om de un iui luimec;
voibuie(, entuziust, u¸oi lu iâs, de¸i uducându-¸i puie cu totdeu-
unu uminte cu omul tiebuie su lie liin(u posomoiâtu. A lost,
piobubil, iegietul uscuns, lundumentul, ul vie(ii sule, cu nutuiu
nu-l lucuse om cu sânge iece ¸i luiu luntezie.
Cumputuie nu puteu su uibu un om lucut ustlel. Pe mul(i i-u
necu¦it, suu i-u olensut iuu, luiu bunu dieptute. Dui în cuget
cinstit u ie¸it din guiu oii condeiul suu oiicuie voibu, cât de ieu
su li lost. Iui om mui cuiut de lingu¸iie decât ucestu nu um
cunoscut.
In clusele de liceu citeu eleviloi din Mo|ru| romdn; îl iecomun-
duse, de lu început, cu cel mui seiios ziui iomânesc.
A ¸i lost du¸mun instinctiv ul moltuiiloi, pânu lu leiocitute.
Uiu lui de minciunu ¸i de liivolitute nu uveu muigini.
Asupiu opeiei lui de învu(ut tiebuie u¸teptut su uleugu viemeu.
Plilippide u stâinit piin upucutuiile lui pieu multe du¸munii.
$
226 Pau| Zcri|opo|
Senin nu-l pot ¦udecu colegii contempoiuni pe un om cu ucestu.
Pentiu noi uce¸tilul(i, cuie l-um cunoscut cu om ¸i duscul, e o
stiictu dutoiie de iespect su nu iostim despie dânsul nici o voibu
cuie su sune u sentimentulism suu, mui cu seumu, u putos.
DELICATE LUCRURI VECHI
Notu despie iomunul domnului Ibiuileunu*
Un lin studiu moldovenesc, ulcutuit din nuun(e suvunt ¸teise.
Ni se uiutu întâmpluiile cuiiouse ule unoi sullete ce uu lost ¸i
cuie, cât uu lost, stuteuu învuluite sub iulinute (esutuii de
susceptibilitute, oigoliu, dominuie de sine, discie(ie ¸i polite(e.
Am numit ,cuiiouse` întâmpluiile uceloi sullete: cuvântul l-um
luut din însu¸i cuiteu dlui Ibiuileunu. Când, lu despui(iieu linulu,
lemeiu întieubu pe udoiutoiul cuie, cu nici un clip, nu u viut su
i se muituiiseuscu de ce nutuiu e sentimentul lui pentiu eu,
buibutul iuspunde: ,e un sentiment louite cuiios`. Femeiu încleie,
liie¸te, upioupe olensutu: ,Adicu bun de pus lu muzeu`.
Adevuiut, ¦uinulul doctoiului Emil Codiescu du impiesiu
delicutu u unui cupitol de uileologie sulleteuscu.
De optzeci de uni viu(u societu(ii iomâne¸ti cuige în prcsrissimo.
Totul în eu se învecle¸te cu o iu(eulu stiuniu distiugutouie de
vuloii. Iui Moldovu u iumus pânu uzi, poute numui pânu ieii,
piovinciu conseivuiii elegunte.
Sliousele umbie ce ¦oucu în iomunul ucestu ne upui desigui
lumiliuie nouu, moldoveniloi; ne upui însu cu umintiii de demult,
tot u¸u cum de demult ne sunu numele eioinei ÷ Adc|a!
Locule ¸i tiecute, liguiile ucesteu ¸i mi¸cuiile loi cuptiveuzu piin
un luimec umestecut din iusliângeiile unui vecli pitoiesc psilologic,
cu viu(u culdu încu; culdu, cel pu(in pentiu cei cuie-¸i mui uduc uminte.
* C. Ibiuleunu, Adc|a, Edituiu Adevuiul (n.u.)
%
227 Pcnrru arra |ircrard
Deouiece mu ullu piintie uce¸ti din uimu, înceic u explicu
geneiu(iiloi ultime de tineii, îndeosebi celoi nemoldoveni,
substun(u ucestei cui(i, cuie ÷ loi ÷ le poute upuieu eimeticu.
* * *
Me¸te¸ugit se contuieuzu liligiunu psilologicu u dlui Ibiui-
leunu. Avem în lu(u iscusin(u pe cuie numui mutuiituteu desu-
vâi¸itu, nutiitu în pusionutu medituie u sciisului liteiui, o poute
uduce.
Juinulul lui Emil Codiescu este de un micioscopism pânditoi,
implucubil, cuie suiexcitu uten(iu pânu lu culmi bolnuviciouse.
Dl Ibiuileunu este un teiibil umunun(itoi ul vie(ii inteiiouie. In
sciisul liteiui iomân, cu ce ultu cuite ui puteu li giuput iomunul
suu?
Diumu, psilologizutu extiem, este înclisu în sobiu cudiu de
peisu¦ ¸i de pitoiesc sociul ubiu estomput.
,Lunu iusuieu gieouie ¸i io¸ie, cu ¸i în noupteu uceeu înde-
puitutu, când se îmbulzeu pe pouitu ¦ituiiei, gutu su deu peste
noi ÷ ¸i utât de neu¸teptutu eiu upuii(iu ei, ubiu iusuiitu ucolo în
pouitu, încât lemeiu cu cuie cuutum singuiututeu câmpiei lucu
un gest de upuiuie cu umândouu mâinile ¸i scouse un stiigut
u¸oi de suipiizu`....
,Lunu tiunsliguieuzu totul. Cuiduiile stiâmbe, ¸undiumulele
duiupunute, buluiiile din muidun, utât de uiâte în luminu souielui
unulist ¸i veiidic, udiniouieu în butuiu lunii eiuu liumouse...
Souiele ieulist ¸i unul cu ¸i udevuiul...`
Su luum seumu lu tiutuieu inteipietutivu u nutuiii, în uceste
exemple, nu numui pentiu liumuse(eu ei ingeniousu, ci pentiu
cu uceustu tiutuie este piolund cuiucteiisticu constituiiii geneiule
u cui(ii. Juinulul lui Emil Codiescu este lucut din notuii de o
învei¸unutu unulizu; înti-un usemeneu lunutism ul subiectivitu(ii,
&
228 Pau| Zcri|opo|
nutuiu cosmicu însu¸i e lundumentul iupoitutu lu dispuneii
umune, ¸i supusu ciiticii psillologice.
Pui ¸i minunut uitisticu este ieminiscen(u, independentu de
liumântuieu diumuticu: ,nop(ile veneuu din puduie ude, cu miios
de leiigu...`, impiesie sutuiutu de exuctitute poeticu.
In ucelu¸i plun de inteipietuie cu ¸i nutuiu este tiutut, în subtilu
simbolizuie, mecunismul ceusoinicului: ,ungienu¦ de loi(e, |cc(ic
de deteiminism ÷ cu sistemul lui de soii stiulucitoii, cu pulpitul
spiiulei nelumuiit ¸i sui înclipuind o nebulousu, cu pieten(iu
couidei de pcrpcruum movcns ul iotu(iei dintie cele douu cupuce
÷ e un univeis în miniutuiu, pe cuie muistiul îl descompune
piin unulizu ¸i-l iecompune piin sintezu.`
Emil Codiescu este un muistiu ceusoinicui, uplecut cu îndu-
iutnicie usupiu sistemeloi clinuitouie din cuie-i este ulcutuit
sulletul.
Atât de completu îi este expuneieu, încât u¸oi se poute
demonstiu cupiinsul intim ul cui(ii piin citute textuule. Mu tem
însu cu deloc nu-mi vu li u¸oi u munopeiu potiivit luminu, pentiu
u înlu(i¸u cititoiiloi situu(i în o pieu exclusivu uctuulitute peis-
pectivu vuloiiloi sullete¸ti din cuie se (ese diumu. In udevui nu
mu pot desluce de convingeieu cu uceustu diumu, pui inteiiouiu,
este ¸i istoiicu.
Dui lelul ucestu de gieutu(i luce cu utât mui ispititouie
înceicuieu.
* * *
Emil Codiescu, medic ¸i om de cultuiu geneiulu neobi¸nuitu,
tiebuie su li lost tânui de tot piin unii când se u¸ezuse bine
stupâniieu poeziei lui Eminescu. Lectuiu de buzu u geneiu(iei
sule o loimuu neupuiut Sclopenluuei ¸i Duiwin. In vocubuluiul
doctoiului, ,geniul speciei` ¸i ,selec(iuneu` sunt cuvinte iituule.
In velementu (¸i ultlel destul de nuivu) polemicu u lui
'
229 Pcnrru arra |ircrard
Sclopenluuei contiu lemeiloi, pe temei ¸i cu oinument de
lilozoluie biologicu, ulluu, piobubil, tineiii intelectuuli moldoveni
din timpul ucelu, un lel de iuzbunutouie consoluie, speculutivu,
pentiu stânguciile loi complicute lu(u cu sexul blestemut, stângucii
utât de bogute în electe duieiouse. Ruzbunuie de intelectuuli
supeidelicu(i, înlundutu ¸i indiiectu.
Sliiciuneu ¸i polite(eu uceloi tineii uveuu o nutuiu ¸i giude ce
pui tineietului uctuul puiudoxul neveiosimile. Su te culci cu
lemeiu pe cuie o ,iube¸ti`, constituiu, cliui numui în inten(ie, o
supiemu impolite(e; iui luptu însu¸i, o sulbuticu piolunuie, de
negândit în plunul uceloi mult delicute spiiite.
Cu su vede(i unde u¦ungeu, în viemile uceleu, oiouieu de
oiizontulitute în situu(ii intens sentimentule, vu pomenesc
uimutouiele: piin lânu(, se plimbu cei doi, cuie cu nici un clip
nu pot deveni peiecle. Fiie¸te, Adelu culege lloii. Dui el?
,Spectutoi neocuput, mi¸cându-mu luiu iost încolo ¸i încouce
(in |a(a unci |cmci nu por sd md inrind pc iarod, singuiu solu(ie
onoiubilu u pioblemei), situu(iu meu e dilicilu...` Auzi(i dili-
cultute?! Noioc cu Adelu, piecum ciede Emil, ,nu obseivu nimic`.
Luciul ni se lumuie¸te ¸i piin o loimulu geneiulizutouie despie
o diugoste din copiluiie: ,E singuiul tuu umoi cuiut, pentiu cu
n-u lost umoi, pentiu cu n-ui lost niciodutu pe punctul de u muii
de poltu celoi câtevu kilogiume de muteiie oigunicu, pe cuie
lutu cu puiul pe spute le extiugeu din elementele biute ule
nutuiii`. In tieucut notum luptul cuiios, dui udânc londut în
concep(iu întieugu u doctoiului Codiescu, cu meiitul letei de u
extiuge ,din elementele biute`... uceeu ce extiuge, îi puie, lui,
negli¦ubil. Dui subliniem mui tuie contiustul dintie uspiimeu
teiminologiei pedunte cu ,kilogiumele de muteiie oigunicu`, ¸i
gingu¸iu eteiutu u ideii de ,umoi cuiut`: uvem uci munilestuieu
unui piincipiu din stiuctuiu însu¸i u lumuitiniunului sclo-
penluueiizunt, tiecut piin pozitivism. Doui ucelu¸i doctoi ne
încântu cu suuve explicu(ii usupiu epiteteloi ,llouie` ¸i ,îngei`,
!
230 Pau| Zcri|opo|
ce s-ui li potiivind uneoii utât de exuct lemeiloi. De uceeu
legutuiu, din tiecut, întie Emil ¸i o lemeie cu cuine liumousu ¸i
upetituii întiegi, se nume¸te ,demen(u stupidu` ¸i ,epocu cinicu`;
¸i în(elegem ce iezonun(u înlioiutouie voi li uvut pentiu medicul
liteiut cuvintele: ,Un umunt este o ieulitute rcrioi|d. Incompuiubil
mui ingroziroarc decât un so(.`
Noteuzu doctoiul: ,Intotdeuunu mi-u venit gieu su sclimb
upelutivul uomni¸oard în uoamnd. Mi se puie o imixtiune în luciuii
pieu intime, mi se puie cu iuu uct cu biutulitute de lupte cuie nu
mu piivesc ¸i nu-i decent su mu piiveuscu.` Iutu documentuieu
monumentulu u unei supeilutive discie(iuni, dui, în ucelu¸i timp,
¸i u unei uluimunte obsesiuni. Noimul, upelutivele uceleu le
substituim, în semnilicuie sociulu, luiu u ne pieocupu de ieulitu(ile
sexuule ce le coiespund; însu doctoiul Codiescu iu luciuiile
ultminteii: el se gânde¸te lu pieciziuni unutomice ¸i liziologice,
¸i-i e inlinit iu¸ine su zicu luni dimineu(u uoamnd unei tineie
lete cuieiu pânu sâmbutu seuiu îi ziceu uomni¸oard. Este uci un
exces de pudouie ce puie cu nu s-ui puteu ivi decât în lunteziu
unui iulinut jouisscur. In udevui, deloc pudouieu nu înseumnu,
imediut, custitute. Neupuiut, pe usemeneu culmi ule pudoiii ne
întâlnim cu cele mui stiicte postulute uscetice. ,Foumeu selectivu
de lemeie, numird impiopiiu ¸i upioupe in dcrddcrc iuoirc, este
întouiceie lu unimulitute, este, gândind bine, o impu|sic sinisrrd.
Oricc dcc|ara(ic dc amor, oiicum ui li expiimutu, tucit suu piin
cuvinte, este, în esen(u ei, o cei¸iie u coipului, consideiutu de
lemeie, lie cu consimte suu nu, cu o propuncrc ru¸inoasd.`
Si oiouieu usceticu pentiu ieulitu(ile sexuule o expiimu
desuvâi¸it voibele doctoiului despie (uiuncu pe cuie o vede
tiecând iepede spie un llucuu: o nume¸te ,pusuie iupitouie` ¸i
,lemelu teiibilu`. Dui numuidecât tonul ucestu de invectivu
upioupe ezeclieliunu luce loc unui ton ultlel înlieibântut: lemeiu,
,cu sânii mici, cu coupsele line, cu gleznele goule`. In spiiitul
doctoiului Codiescu stiu¸nic se but gânduiile.
!
231 Pcnrru arra |ircrard
In însemnuiile lui, sânul Adelei, de exemplu, este tiutut cu o
impiesionuntu uten(ie. Cevu mul slub, ¸olduiile ¸i umeiii. De tot
tulbuiutouie puie u li impoitun(u picioiului, piecis: u botinei, u
vâilului botinei. Despie iolul iocliiloi lungi, gelos ucopeiitouie,
în psilologiu ¸i istoiiu diugostei euiopene, u lucut domnul
Ibiuileunu, ¸i în unele publicu(ii ule sule de oidin teoietic, iellec(ii
line ¸i udânci. In ucest punct Adelu se supune disciplinei clusice...
,Am întins peleiinu lu piciouiele unui mesteucun, cuie u seivit
Adelei de speteuzu. Spii¦initu de copuc, botinele îi ie¸euu de sub
ioclie, cu douu liin(e mici ¸i impeitinente. Dui Adelu î¸i ucopeii
cu iocliu pânu ¸i vâilul botineloi.` Si motivul ievine. Iui când e
voibu de utingeieu piciouieloi, toute cutu¸ele polite(ii ¸i ule
pudoiii se încoideuzu exuspeiut. ,Pe scuunu¸ul de dinuinte, înti-o
tiusuiu mui stiâmtu decât u lui Budeu Vusile, rrcouia sd |iu mcrcu
cu ocnii in parru ca sd nu aring picioarc|c rovard¸c|or mc|c (Adelu
¸i Doumnu M., muicu-su)...` Evident, când Adelei, uicându-se pe
cupiu tiusuiii ,iotunzimeu de zupudu îi sideleuzu o clipu voulul
negiu ul cioiupului`, doctoiul Codiescu ienun(u u mui notu ce
simte. E puioxismul. Insu diuvolul nu se odilne¸te. Adelu se lovise
lu un picioi. Doctoiul tiebuie su o exumineze, ¸i giozuviu se
întâmplu: îi vede picioiul gol. ,De uzi înuinte demen(u meu u
intiut in o a|rd |azd`, consemneuzu ¦uinulul, nu luiu spiiit de
unulizu.
Acum cititoiului, cliui cât de stiuin de lumeu ¸i timpul
doctoiului Codiescu, i se vu li desclis, ciedem, diumul limpede
pentiu u sim(i uccentele ¸i vuloiile ucestui iomun de unulizu,
utât de minu(ios ¸i utât de delicut.
Cudiilul ucestu pusionul, cu doi pu¸i înuinte ¸i opt înupoi, este
plin de luimecul luciuiiloi cuie uu lost. Asupiu liguiiloi din tiecut
ne înduio¸um în lelul în cuie ne înduio¸euzu copiii; cu o u¸ouiu
tiiste(e în plus. Tiecutului îi utiibuim nuivitute ¸i inocen(u ÷
înocen(u u ceeu ce u devenit inelectiv. In cuzul de lu(u ucest
sentiment ni se piecizeuzu, de exemplu, ¸i u¸u: pe doctoiul
!
232 Pau| Zcri|opo|
Codiescu îl stupâne¸te liicu de u tiui. De uceustu liicu, tineietul
uctuul este mui stiuin cu de oiice. Si ucel duiwinist tiuie¸te sub o
pie¦udecutu populuiu, louite nuivu ¸i louite tiecutu ¸i eu:
pie¦udecutu peilec(iei ¸i u eteinitu(ii leiiciiii. Ideeu lui de leiiciie
este extensivu. Voin(u ¸i puteieu de u udânci secundele nu-i sunt
cunoscute. Codiescu este de tipul udolescentului peipetuu. E cu
utât mui iemuicubil cu iesoitul centiul ul diumei sule sentimentule
constu înti-un conllict ouiecum cionologic: uie putiuzeci de uni
÷ ,putiuzeci de uni! ce uiât, ce vulgui sunu cuvintele usteu! cc
dospir!` ÷ iui Adelu douuzeci. Cu uceustu deosebiie de vâistu el
nu o mui iuitu pe lutu; i-o iepetu pânu ce o exuspeieuzu. Si doui
lutu, cât eiu de pudicu ¸i de bine ciescutu, luce ¸i spune tot ce
eiu posibil pe uceu vieme, cu su-l lucu u piicepe cu buibutul
ucestu, în vâistu ,dospitu`, îi pluce cu nici un ultul, cu eu ¸tie cu el
o iube¸te. Insu doctoiul Codiescu ÷ nimic! El ÷ luce unulizu. 0
luce pânu lu deploiubilu încleieie: ,um pentiu dumneutu un
sentiment cuiios.`
Delicios de gingu¸ie este ucest lliit moldovenesc de pe viemuii
cu mara ¸i cu duduic. Este uici piile¦ de u iegietu încu o dutu
uplutizuieu ucestoi udânc expiesive moldovenisme lu giudul de
vocutive lixute în uuzul telelouneloi iomâne.
Adc|a e puiulelu iomâneuscu, istoiicu ¸i psilologicu, lu cele
douu nuvele de diugoste vecle ule lul Fiuncis Jummes. Figuiu
lul Emil Codiescu î¸i guse¸te iude ¸i piin unele iomune ule lui
Henii de Regniei.
Lumuitiniunul moldoveun e coloiut de Sclopenluuei ¸i de
evolu(ionism. Acestu e cuiucteiul specilic în pitoiescul suu
psilologic ¸i istoiic. Domnul Ibiuileunu l-u înlu(i¸ut cu o eleguntu
¸i istovitouie eiudi(ie de moiulist obseivutoi. Diumu în cuie ne e
piezentut tipul înuinteuzu în mi¸cuii ouiecum miciometiice,
conduse cu o viituozitute ce învedeieuzu singuluiu ¸i bine-
cuvântutu întâlniie u unui tulent cu subiectul suu.
!!
233 Pcnrru arra |ircrard
DESPRE IDEOLOCIA LUI EMINESCU*
Se ucumuleuzu, în slâi¸it, studiile usupiu opeiei lui Eminescu.
Dl Cezui Pupucosteu ceiceteuzu uimele de lilozolie unticu; dl
Muiuiu¸u, nu(ionulismul; Coiu Vulescu, pesimismul; Iuliu Iuiu,
mitul; iui ucum în uimu, C. Culinescu, în piimul volum consuciut
Opcrci lui Eminescu, expune ¸i exumineuzu lilozoliu teoieticu ¸i
piucticu u ucestuiu. Pânu se vu sciie un ieleiut umunun(it despie
Eminescu. Dupu ultimele publicu(ii dum uci câtevu însemnuii din
lectuiu ucestei din uimu, cu unu ce tiuteuzu în cudiu luig gândiieu
totulu u puiintelui liteiutuiii noustie modeine.
Cu sciisul suu ugieubil popului, Sclopenluuei s-u inteipus
întie Kunt ¸i mul(imeu umutoiiloi de lilozolie. Zeci de uni uu
meis u¸u luciuiile piintie liteiu(ii euiopeni cu umbi(ie de lilozolie;
sumedenie dintie uce¸tiu uu tiuit ¸i uu sciis în convingeieu cu
mi¦locul eminent pentiu u cunou¸te lilozoliu lui Kunt este iusloiieu
lui Sclopenluuei. Doui ucestu însu¸i se uliimu cu ubilu nuivitute
cu porrc-voix uutentic ul celui ce întemeiuse ideulismul ciitic.
Fiie¸te, uceustu modu dogmuticu u tiecut ¸i pe lu noi; ¸i lu noi s-u
zis: Kunt, udicu Sclopenluuei. Apoi în detuliu cu, în Eminescu,
de exemplu în Sdrmanu| uionis, învu(um lilozolie kuntiunu. Cu
exuctituteu iubdutouie ce-l cuiucteiizeuzu, Culinescu îndieuptu
uceustu lundumentulu gie¸eulu ieleiitouie lu ideologiu lui Emi-
nescu. Sclopenluuei eiu om de tempeiument, înuinte de u li
gânditoi lilozolic; upiioiismul timpului se pielucuse lu el în ,die
Wesenlosigkeit dei Zeit`
1
, ÷ ceeu ce-i tiebuiu lui pentiu u negu
istoiiu ¸i u se puteu învei¸unu usupiu nimicniciei vie(ii. Fuiu
îndoiulu: ,Eminescu în(elegeu cum tiebuie pe Kunt`; însu uceustu
nu uie u luce: ucolo unde Eminescu î¸i nutie¸te poeziu din lilozolie,
el opeieuzu cu elementele unui ,punteism spiiituulist`, cuie ne
uminte¸te de Spinozu, de ideulismul lui Ficlte, de ideologii
* C. Culinescu, Opcra |ui Fmincscu, vol. I, Cultuiu Nu(ionulu (n.u.)
!"
234 Pau| Zcri|opo|
mugice, de ciedin(e în ieveniieu uceloiu¸i loime lenomenule ¸i
în metempsilozu. Eminescu u delinit doui poeziu: voluptuos ¦oc
cu imugini.
Din lilozolie, cu ¸i din oiice ult izvoi, Eminescu î¸i opieu
imuginile cuie-l leimecuu mui întâi pe el însu¸i. ,\is a| nc|iin(ci`
e ,univeisul cel limeiic.` \is a| nc|iin(ci este un lel de nonsens,
pentiu cine ui vieu su iu voibele ucesteu diept loimulu lilozolicu.
Dui vis ¸i nc|iin(d (in de ucelu¸i con(inut, ¸i umbele lunc(ioneuzu
cu imugini ule unui ucelu¸i complex: iieulul ÷ poute ni¸te iellexe
din nililismul budist: poetului îi tiebuiu ucumuluie de imugini,
pentiu u du substun(u cât mui densu unui ucoid de tonuii
ulective, pentiu u însciie cu o upu tuie cât mui concentiutu
sentimentul iieulului. O poemu nu e o expuneie coeientu de
teoiiu cunou¸teiii. Judicios încleie Culinescu: ,cuno¸tin(ele de
mui tâiziu ¸i poute cliui îniâuiiiile, pe cuie nu suntem în stuie
su le dovedim, liindcu templul u iumus cu ziduiile ietezute,
n-uu ulteiut sclopenluueiismul piolund ul lui Eminescu`; în
udevui: ,cu oiicâte ubuteii, lilozoliu lui este, în esen(u ei, o
vuiiuntu, uneoii ¸i mui mult, un comentuiiu ul lilozoliei lui
Sclopenluuei`. In totul, lilozoliu teoieticu u lui Eminescu este
eclecticu. Evident, inteiesul suu pentiu metulizicu, ¸i piin eu
numui, ¸i pentiu teoiiu cunou¸teiii, eiu consideiubil. Fiugmente
lilozolice în veisuii ¸i în piozu, din muteiiulul munusciis,
întuiesc destul ucest lupt pe cuie-l uiutuse, din cupul locului,
textul poeziiloi publicute. Insu lilozoliu teoieticu u lost pentiu
dânsul, pe de o puite, izvoi de imugini; lundument pentiu o
moiulu ¸i o politicu, pe de ultu puite. Fuiu inteies, desigui, nu
este o ceicetuie ÷ utât de minu(ios luciutu ÷ cu u dlui Al.
Dimu, u uimeloi de idei ¸i teiminologie legeliunu lu Eminescu
(în \ia(a romdncascd din 1S lebiuuiie 1934), liindcu Eminescu
tiebuie su lie, pentiu noi, iomânii, subiect eminent de studiu;
¸i îndeosebi pie(iousu e upiopieieu pe cuie o luce dl Dimu întie
monuilismul lui Eminescu ¸i ucel ul lul Hegel. Hotuiât iumâne
!#
235 Pcnrru arra |ircrard
însu cu, în ,utitudinile stiict ideologice, lilozoliu lui Sclo-
penluuei iepiezintu un punct de plecuie` (Culinescu, pug. 93).
Cie¸itu din piincipiu este oiice înceicuie de u descopeii un
sistem iiguios în gândiieu teoieticu u lui Eminescu. Oiiginulituteu
su cu gânditoi stu în clipul cum din uceustu gândiie iusui
piopozi(iile gândiiii piuctice (pug. 89).
O instiuctivu ilustiuie u ucestei gie¸eli de metodu, cuie
consistu în u stiânge de upioupe textele poetice pentiu u scoute
din ele o lilozolie unituiu piecisu, ne du Culinescu în unulizu
lucca|dru|ui ÷ ,poemul socotit de to(i cu inimu gândiiii poetului`.
Dupu ce enumeiu în tieucut câtevu din cele mui impiesionunte
explicuii piopuse de zelo¸i comentutoii ÷- Luceuluiul este
uilunglelul Miluil ¸i Eminescu e un mistic cuie piucticu postul
¸i pieveste¸te mi¸cuieu oitodoxistu contempoiunu; Luceuluiul
este Neptun stupânind lundul upeloi, un demon ucvutic cuie
piucticu viu¦i veneiice; Luceuluiul este o combinuie de Sutun-Lu-
cilei cu Oileu; Luceuluiul este Logosul cieutoi; Luceuluiul este
pumântul iomânesc, iui Cutulinu e nu(iu iomânu ÷ Culinescu ne
pune sub ocli singuiu explicuie ,pluuzibilu`, pe u lui Eminescu:
,în(elesul ulegoiic ce i-um dut este cu, ducu geniul nu cunou¸te
nici mouite ¸i numele lui scupu de simplu uituie, pe de ultu puite
însu, pe pumânt, nu e cupubil u leiici pe cinevu, nici cupubil de u
li leiicit. El n-uie mouite, dui n-uie nici noioc.`
Despie consuciutul ,pesimism` ul lui Eminescu, uutoiul ne
piopune loimulu cu ,în poezie pesimismul este inveis piopoi-
(ionul cu vâistu`. Tocmui în tineie(e, ,când poetul se ugitu cu
utâtu lienezie nu(ionulistu în vedeieu seibuiii de lu Putnu`, ¸i pe
când sunututeu îi eiu încu bunu, pesimismul suu î¸i du ,ceu mui
completu ¸i mui giundilocventu expiesie`. In(elegem u¸u: cu cât
înuintu în vâistu, cu cât Eminescu î¸i consuciu mui mult eneigiile
gândiiii sule usupiu eticii ¸i politicii, cu utât, liie¸te, pesimismul
deveneu pentiu el mui negli¦ubil ¸i mui negli¦ut. In Cczara,
uscetismul budist ul lui Sclopenluuei este uitut, în lolosul unui
!$
236 Pau| Zcri|opo|
epicuieism sudit în piimitivitute: pustnicii sui, cu ¸i Cezuiu, se
iuslu(u goi, în vuluii, ¸i î¸i ulundu tiupul in ieibuii ¸i lloii. Din
piimutul sclopenluueiiun ul instinctului, Eminescu scoute o
concluzie iustuinutu, ledonisticu.
In piimutul instinctului î¸i lundeuzu Eminescu ¸i ideile politice.
Si uici, con¸tiin(u ¸i iu(ionulituteu sunt iuul, sunt uvocu(ii diuvo-
lului. Modelul e stutul ,nutuiul` ul ulbineloi. Potiivit ieiuiliei
nutuiule u instincteloi, politicu lui Eminescu se clude¸te pe un
muteiiulism ÷ suu cel pu(in un ieulism ÷ economic. In stutul
con¸tient, iu(ionul ¸i ,contiuctuul`, tiiumlu minciunu, lulsu viu(u
de stut ¸i lulsu cultuiu. In cuzul României, uceustu minciunu se
incuineuzu în |iocra|i, în gieco-bulguiime, ,libiizii` steipi ¸i
peinicio¸i, liin(e dezugiegute ¸i cuzute înti-un individuulism
distiugutoi de stute; suu, cu o liupuntu loimulu de spiiit iegionul
moldoveun: ,musu Cuiuduleloi, pe cuie moldovenii din eiouie o
numesc munteni`. ,Iu un buiut de bulgui, tiimite-l lu Puiis ¸i
iezultutul climic e un ¦une romdn.`
Acestei putuii supiupuse se opune nu(iuneu uutenticu cu voin(u
ei ouibu de u tiui. Putuiu supiupusu este inventutouieu loimeloi
goule de cultuiu, necesuie puiuzitismului suu esen(iul, upusutouie
¸i distiugutouie pentiu singuiu clusu pozitivu u societu(ii iomâ-
ne¸ti, pentiu (uiunime. Astlel se piecizeuzu, în esen(u etnicu,
pentiu Eminescu, disciepun(u dintie loimu ¸i lond, semnulutu ¸i
ciiticutu de ,Junimeu`, cu Muioiescu în liunte. ,De lu unul 1848
începând, sciie Eminescu, iomânii uu pieidut sim(ul istoiic.
Cuvinte nouu luiu cupiins, oumeni noi luiu tiecut ¸i luiu vulouie,
o limbu pusuieuscu în locul viednicei limbi u stiumo¸iloi,
institu(iuni nepotiivite cu tiebuin(ele modeste ule (uiunului
dunuieun, uu înubu¸it liumousele ¸i spoinicele începutuii ule
unei liteiutuii înti-udevui iomâne¸ti, ule unui nu(ionulism, nu
de liuze bunule, ci de un cupiins ieul.`
Eminescu î¸i îndieuptu deci polemicu împotiivu tutuioi muni-
!%
237 Pcnrru arra |ircrard
lestuiiloi puiuzituie oiu¸ene¸ti: excesul lunc(ionuiesc, ,piole-
tuiiutul condeiului`, liteiutuiu lulsu liun(uzitu, înstiuinutu de
liumuse(eu limbii ¸i u poeziei populuie ÷ pe cuie, toute, el le
ulipe¸te iegimului neliiesc ul loimeloi de stut libeiule.
Pustiutouie ule spiiitului nu(ionul uu lost, singuie, voibu, ¸i
poeziu populuiu, ¸i biseiicu oitodoxu.
Dui în biseiicu poetul nu vede numui o pustiutouie u spiiitului
nu(ionul ¸i u limbii stiumo¸e¸ti: eu e ¸i puteieu piincipulu întiu
uimonizuieu cluseloi, uimonie cuie eiu sunututeu societu(ii
iomâne¸ti în tiecut.
Regeneiuieu ¸i mântuiieu se voi gusi, piin uimuie, în mân-
tuiieu de libeiulism, în upuiuieu (uiii de industiiulizuie ¸i de
cupitulism upuseun, în eliminuieu inteimediuiului comeiciul
puiuzitui, în specie u evieului, în degievuieu stutului de excesul
lunc(ionuiesc, în ieveniieu lu micu industiie din tiecut, în totul
deci, uutuilie economicu în muiginile unui stut ugiui.
In Opcra |ui Fmincscu, iegusim pe învu(utul ¸i omul de gust
cuie ne-u dut ucum tiei uni \ia(a |ui Fmincscu.
Am sciis utunci: ,noiocousu supeib este întâlniieu, în ucelu¸i
om, u tineie(ii cu viituozituteu iutinutu. Fizionomiu istoiicului
liteiui C. Culinescu învioieuzu neu¸teptut uspectul studiiloi
istoiic-estetice în (uiu uceustu. Aceustu \ia(d a |ui Fmincscu îmi
puie, în spiiit ceicetutoi ¸i învu(utuiu, în putiundeie uitisticu ¸i
tulent liteiui, unu din cele mui ieu¸ite cui(i iomâne¸ti.` Astuzi,
Culinescu uimeuzu cum u început. Aceeu¸i utentu inloimu(ie,
uceeu¸i leiicitu îmbinuie de ugeiime ¦udiciousu cu subtilu inge-
niozitute, ucum cu ¸i utunci. Cititoiii de luciuii bune iumân plucut
îndutoiu(i, încu o dutu, lui C. Culinescu ¸i editoiului suu.
!&
238 Pau| Zcri|opo|
POEZIA ROMANEASCA
IN EPOCA LUI ASACHI SI ELIADE
Sim(ul nostiu liteiui uctuul ne luce su gustum unele veisuii
din Psa|rirca lui Dosoltei nu numui în suvouieu loi de tiecut
depuitut; ci gusim în ele ¸i o liumuse(e diiectu: uiluismul loi e
în ucoid cu sentimentul nostiu viu ul tiecutului.
Din contiu: poeziu de lu slâi¸itul veucului XVIII ¸i începutul
veucului tiecut, de lu Vucuie¸ti piin Câilovu ¸i Hiisoveigli, pânu
lu Asucli ¸i Eliude Rudulescu, ne insullu, în delinitiv, o utitudine
dezupiobutouie. Pentiu gustul cititoiului de ustuzi, ucele înceicuii
poetice sunt vuloii mui mult suu mui pu(in dcgradarc, ¸i nu simp|u
invccnirc. In muie puite, uceu poezie ne upuie, cum utât de exuct
spune dl piolesoi Densusiunu despie Vucuie¸ti ÷ cu poezie
|durdrcascd. In udevui pentiu noi uceu liteiutuiu u cuzut în bunu
puite lu nivel subuibun. In eu noi nu ullum puilum de uiluism,
ci uei de semicultuiu.
Insu, desigui, uu iumus din uceu epocu vcrsuri în cuie se
învedeieuzu o poezie nouu, o poezie în conrinuirarc vic cu poeziu
de ustuzi.
In usemeneu muigini putem iecunou¸te în uceu liteiutuiu
începutuiile poeziei noustie modeine.
E gieu, oii e de-u dieptul imposibil, u ¦ustilicu în întiegime,
pentiu vieunul din poe(ii de pe utunci, culilicutivul de primu|
pocr romdn modcrn; însu veisuii se gusesc, desigui, lu ucei sciiitoii,
veisuii pe cuie le putem numi întâile veisuii iomâne¸ti modeine.
Ducu ui li su pomenesc o bucutu inrrcagd cuie su o putem u¸ezu
pe ceu dintâi louie u poeziei iomâne¸ti modeine, u¸ numi buludu
Andrci Popa u lui Alecsundii:
,Cine tiece-n Vuleu-Seucu
Cu lungeiul luiu teucu
Si cu pieptul dezvelit?
Andiei-Popu cel vestit.
!'
239 Pcnrru arra |ircrard
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zi ¸i noupte de culuie
Tiuge bii din diumul muie,
Si din (uiu peste tot
Fug neleiii cât ce pot...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andiei luge lui de-o mânu,
Piinde muigul lu lântânu,
Du piepti¸, suie pe ¸u
Si din guiu zice u¸u:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .`
In 19 stiole, dutute din 1843, de lu Ocnu, tonul ¸i iitmul
popului ni se uiutu pentiu întâiu ouiu usimilute de un poet uitist,
cu un gust deplin sigui de sine ÷ uluiu doui de ucel:
,Uiu! Vultuiul în noii
Rucni lulnic de tiei oii`
din stiolu linulu, ce puie iutucit ucolo din vieun mui¸ putiiotic
cum se obi¸nuiuu pe utunci, ¸i unde ne ¸i întâmpinu, neupuiut,
epitetul |a|nic, ucel tiocleu pompos, de genul pe cuie liuncezii îl
numesc pompicr, epitet u¦uns upoi inevitubil lu Alecsundii ¸i lu
ul(ii; un udevuiut iecvizit nenoiocit din ucele cuie luc modd ¸i
duieuzu în desuvâi¸itu bunulizuie. Altminteii, Andrci Popa este o
bucutu ce poute li pomenitu cu piim monument ul poeziei iomâne
de sine stututouie.
Pentiu u iepiezentu viu distun(u istoiicu întie geneiu(iile
de poe(i ÷ pioblemu geneiu(iiloi pieocupu cu diept cuvânt
mult ustuzi pe istoiicii liteiuii ÷ pentiu u ne du seumu de
cuiucteiul unei udevuiute inovu(ii uitistice ¸i u cluiilicu tot
ielielul buludei citute din Alecsundii, su ne umintim de poeziile
lui Conucli. Conucli sciie pânu pe lu 1848, iui Andrci Popa u
lui Alecsundii este din 1843; însu Conucli, pânu lu uimu, nu
iese din stiluiile lui cutie ,Cutinci, Cusundie, Muiglioule`,
din logodna Proniri(ci, din:
"
240 Pau| Zcri|opo|
,Al! ocli¸oiii vii
Cum negii cupiii`
suu
Al! nuru|c împuiute ul podoubeloi liie¸ti,
suu încu:
,Doi ocli poi(i
Ce luc moi(i
Cu ni¸te gelu(i
Si uiunci
Tot în munci
Pie umoiezu(i.`
Lu Conucli, diveisituteu iitmului e vuiiu(ie pui supeiliciulu.
Intiu nimic eu nu coiespunde diveisitu(ii tonului inteiioi ul
bucu(ii. Veisul de 1S silube, cu meisul suu potiivit pentiu
povestiie suu pentiu upostiolu solemnu, Conucli îl întiebuin(euzu
indi|crcnr, cu su ¦eleuscu mouiteu piietenului Busilicu Bul¸, cu ¸i
pentiu u cântu u¸uiel, de ex.: luoiru| ¸i urdru|.
,Inti-o zi de piimuvuiu umblând pe câmp, Aglue
Vuzu din nustuv Amoiiul culegând lloii lângu ie`
suu u inteipelu pe Dumnezeu slântul, piecum uimeuzu:
,Co µuIoro, Doamno s¡InIo, aI südII In ochII vorzI!"
Cu ucest boiei cuituiui iumânem pânu lu slâi¸it în poeziu
raoicr|ic, cuie se explicu piin sciipcu ¸i oltutul luutuiului.
Pentiu u lumuii piin contiust ceeu ce uminteum lu început, cu
de veisul lui Dosoltei ne sim(im, pe unele locuii, liteiuiice¸te
upioupe, citez câtevu din veisuiile lungi ÷ de 16 silube ÷ din
psultiieu butiânului mitiopolit:
,Blugoslovi-voi pie Domnul, toutu viemeu ¸i-n tot ceusul,
Luudu lui este-n iostu-mi su-i cânt cât îmi poute glusul.
...Veni(i upioupe de dânsul, ¸i su vu luu(i luminu
Cu su lie lu(u voustiu luminousu ¸i seninu.`
"
241 Pcnrru arra |ircrard
Este evident cu pentiu în(elegeieu ¸i sim(ul liteiui ul cititoiulul
de ustuzi, ceeu ce se poute numi poezie biblicu ni se uiutu deplin
integiutu în uceste veisuii ule lui Dosoltei.
Estetice¸te, ele ne sunt peilect uctuule. Nici piin vocubului,
nici piin iitm, nici piin ideu(ie ele n-uu suleiit, de utunci ¸i pânu
uzi, nici o devuluuie. Insu iutu numuidecât, pentiu u luce cât mui
pulpubilu, înuinte de oiice unulizu, în ce lel de degiuduii liteiuie
ni se piezintu oiiginile poeziei iomâne celei noi, iutu câtevu din
u¸u-numitele veisuii biblice (tot din psultiie) de ule lui Eliude
Rudulescu:
,Dieuptu tu, Doumne, se g|ori|icd în |orrirudinc,
Dieuptu tu, Doumne, înliânge inumicul.
Tiimis-ui spiriru| tuu, Doumne,
Si muieu îi ucopeii,
Cu plumbul upuseiu în upele vcncmcn(i.`
Inti-udevui, ce o li viut su însemne Eliude Rudulesccu piin
cuvântul u inrr-aducc nu-mi duu bine seumu:
,Inti-uduce, o Porcnrc,
Implântu pe dân¸ii,
In muntele eieditu(ii tule
In locul, piepuiut locuin(ei tule, o Eteine,
In sunctuuiul, Doumne, cdi|icar de mâinile tule.`
Aceste veisuii, Eliude Rudulescu le du cu mostiu ¸i model în
cuisul suu de poezie, dupu ce polemizeuzu contiu limbii ncro-
mdnc¸ri u gâscunuiiloi ÷ udicu u limbii cu sluvonisme ¸i giecisme
÷ ¸i iecomundu limbu Vucuie¸tiloi, cuie piin iime iegulute (piin
rimc, Eliude Rudulescu în(elege uci veisuii) se expiimu cu su
piiceupu to(i ¸i su plucu tutuioi.
Inuinte de u uiutu, piin exemple, înlu(i¸uieu oiiginiloi poeziei
iomâne¸ti celei noi, epocu pe cuie um intitulut-o cu numele lui
Asucli ¸i Eliude Rudulescu, tiebuie su pomenesc doi veisilicutoii:
pe boieiul Alexundiu Beldimun ¸i pe cuituiuiul Budui-Deleunu,
uutoiul poemei eioicomice ]iganiada. Amândoi uce¸tiu bene-
"
242 Pau| Zcri|opo|
liciuzu, piin sinceiituteu sciisului loi, de uceeu¸i situu(ie lu(u de
con¸tiin(u liteiuiu uctuulu cu ¸i vecliul Dosoltei.
Stânguciile ucestoi doi nu sunt dizgiu(iouse; Beldimun nu
viseuzu u li liteiut inovutoi, iui Budui-Deleunu e un cuituiui de
bunu culitute, ¸i înceicuieu lui de ,u obi¸nui ÷ piecum însu¸i
spune ÷ u obi¸nui ¸i întiu limbu iomâneuscu uceeu¸i poezie,
mui iidicutu ¸i sub(iie cum se ullu lu ulte neumuii` nu cude
niciodutu în piosteuscu imitu(ie.
Din Budui-Deleunu ¸i din Beldimun se pot citu veisuii în cuie
î¸i ullu glus, oiiginul pentiu întâiu ouiu, veivu sutiiicu în poeziu
noustiu. Lu Budui-Deleunu cu o muziculitute suipiinzutouie, lu
Beldimun cu o violen(u de limbu¦ supeib lumiliuiu, ne întâmpinu,
întâiu ouiu, pe iomâne¸te, invectivu în loimu uitisticu.
Budui-Deleunu upostioleuzu ustlel pe iomânul u¦uns, din
vân¦os ce eiu pe viemeu lui |epe¸-vodu, slubunog cu totul, în
lu(u stiuiniloi în u cuioi mânu încupuse:
,Venetici llumânzi de piin ostiouve,
Ciecule(i din Anudol, din Peiu,
|i-uu iupit venituii, cu liisouve;
Tu le zici: Ailondu, kulimeiu!
Si te înclini cu multu plecuciune
Ciezându-le toute ce voi spune...`
Beldimun însu îi iu, pe liecuie dupu nume, cum îi cuno¸teu
din ocli suu din uuzite, ¸i-i înseumnu cu epitete ce sunu din plin
u neuo¸u lovituiu:
,Intie ei mui eiu încu un cuibet posomoiât,
Un Levidis Nikuluki, sullet scâinuv ¸i uiât,
Celulult e Floie¸teunul, vicleun udemenitoi,
Ipociit de cei de liunte ¸i de (uii vântuiutoi...
...Si Romundi pâiculubul, un giugeu, un om pocit;
O stâipituiu gieceuscu, ie¸it dinti-un vus clocit.`
Insistent utiug uten(iuneu usupiu liumuse(ii emistilului: ,Si
de (uii vântuiutoi`, cu inveisiuneu lui plinu de uiluicu suvouie ¸i
"!
243 Pcnrru arra |ircrard
cu supeibu lui umplouie iitmicu; ¸i tot u¸u usupiu cuvinteloi
pieidute ustuzi: curocr ¸i giugca; curocr înseumnu pe tuice¸te:
cumuiud de pedeiustie, iui giugca înseumnu pitic ÷ umândouu
elemente u cuioi mouite e cu totul iegietubilu, utât pentiu
sonoiituteu cât ¸i pentiu lunc(iuneu loi lexiculu.
Uimând u uminti sciiitoiii uceiu în cuie, piecum um umintit
lu început, o poezie nouu upuie, tiebuie su umintesc pe Iuncu
Vucuiescu, ultimul din celebiu loimu(ie de poe(i.
In tieucut, pomenim cu ucest Vucuiescu u sciis ¸i sonete ÷
Eliude Rudulescu noteuzu în cuisul suu de poezie geneiulu cu nu
cunou¸te decât 3 sonete în limbu iomânu, ¸i unume de Iuncu
Vucuiescu ÷ ¸i ucest umununt ne uiutu clui cu, în ucest membiu
ul lumiliei, ne gusim în lu(u unei geneiu(ii liteiuie cu totul nouu.
Inteiesunt e, de usemeneu, cu lu ucest poet întâlnim, în poeziu
Ca|cidoscopu|, stiolu lucca|dru|ui lui Eminescu:
,...Câte duieii piicinuie¸ti,
Ce luciimi de-ntiistuie
Lu to(i: ce mult nenoioce¸ti
Piin micu-(i depuituie.
Iui iubitouie-uieveu-n vis
Voind u li în viu(u,
Cu liliucul cel înclis
Albul câ¸tigu lu(u.
Dui dulul tuu eu socotesc
Cu i-ui du mii de le(e,
Piin ucei ocli ce mult voibesc;
Si poute mult su-nve(e.
Si-ulbu-(i uiutu-n udevui
Acum pe neu¸teptute
Cudie de iuze cum iusui
Din doiu-(i, minunute.
""
244 Pau| Zcri|opo|
In câte clipuii gându-(i sclimbi,
Oiicut vei li depuite
Oiiunde stui, unde te plimbi
Fu-n gându-(i su um puite.`
Asemeneu gusim în Iuncu Vucuiescu stiolu din Paju| Cupidon
¸i ulte bucu(i ule lui Eminescu. De exemplu:
,N-um su scup, în piept poit doiul
Peste upe, peste mun(i;
Vud cu peste muii umoiul
Când o vieu î¸i luce pun(i.`
In 1829, Iuncu Vucuiescu sciie un Mar¸ pentiu ousteu nu(ionulu
utunci înliin(utu:
,Sluvu stiumo¸iloi vesti(i
In cule vu u¸teuptu,
Lu iând, iomâniloi, ie¸i(i!
Meige(i pe culeu dieuptu!`
Il umintim uici mui cu deosebiie pentiu u semnulu o ciudu(enie
u istoiiei noustie liteiuie.
Acest mui¸ ul lui Iuncu Vucuiescu, utât de bine sus(inut în ton
buibutesc ¸i în ce piive¸te uccentul, cu ¸i în vocubului, ui li de
u¦uns, ciedem, pentiu cine vieu numuidecât su lixeze un piim
poet iomân modein, un poet cuie, cum spune un udmiiutoi
ubsolut ul lui Câilovu, ,spuige loimulele unei tiudi(ii`, ui li de
u¦uns, zicem, cu su-i ucoidum lui Iuncu Vucuiescu ucest loc. Dui
¸i piin ulte veisuii ule sule, ucest poet se uiutu cu u tiecut depuite
peste ,cântecele luutuie¸ti ¸i impiovizu(iile unucieontice, peste
poeziu u¸ouiu, sentimentulu ¸i senzuulu`.
Este ciudutu, în udevui, insisten(u de u vedeu tocmui în Câilovu
pe ucel inovutoi, în Câilovu cuie în Mar¸u| suu cutie ousteu
iomânu, sciis în 1831, doi uni dui dupu ul lui Vucuiescu, sciie,
de exemplu:
"#
245 Pcnrru arra |ircrard
,Aceu uimu iuginitu ¸i uscunsu în moimânt
Biu(uiile su-nlieibânte; iusu iuiu¸i pe pumânt
Tineiimeu s-o-ncunune
Cu izbânde |oarrc ounc,
Pe eu lucu ¦uiumânt.`
Intieugu bucutu, (inutu în uceustu mole¸itu loimulu de uluut
necopt, e o munilestuie izbitouie de obtuzitute poeticu, ¸i cu
în(eles ¸i cu muziculitute. Aceeu¸i mole¸eulu, uceeu¸i stutoinicu
ludouie ne întâmpinu peste tot, în cele câtevu pugini ule tiistului
Câilovu. Câilovu sciie (în Ruinc|c Tdrgovi¸rci):
,Dui încu, ziduii tiiste, uve(i un ce plucut,
Când ocliul vu piive¸te în lini¸tit minut...`
suu (în Pdsroru| inrrisrar):
,P-uceu p|dcurd vieme, în ustu tiistu vule...`
suu (tot în uceeu¸i bucutu):
,Incet, încet ¸i lunu, viemelnicu stupânu,
Se uicu pe oiizont câmpiile ulbind,
Si plinu de p|dccrc, c-o liunte mui blu¦inu
I¸i cuutu de cule udeseu mul(umind.`
Mui tiebuie su umintesc diductismul deploiubil din Rugdciunca,
cuie ui li lost su lie un lel de elegie putiioticu?
,A tu puteie nemuiginitu
In veci uimeuzu u li poinitu
Spie u¸uiin(u ¸i spie lolos.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vântul îi sullu tot ncp|dccrc
Noiii îi plouu nemângâieie ÷
De lloii nu gustu p|dcur miios.`
Câilovu u uvut o souitu ¦ulnicu ¸i u lost un tânui plin de inimu.
Dui este evident în duunu isloiiei liteiuie u luce din el un inovutoi
¸i un ,spuigutoi de tiudi(ii`, cum sciie un editoi ul poeziiloi sule.
"$
246 Pau| Zcri|opo|
Ducu, din epocu consideiutu cu uceu u începutuiiloi unei poezii
noi, u lost un sciiitoi din cuie nu e upioupe nimic de pomenit în
istoiiu liteiuiu, desigui ucelu e Câilovu. In udevui, deloc nu e de
u¦uns temu putiioticu ¸i temu meluncolicu, pentiu u ne îndieptu(i
su dutum epoci uitistice; nicidecum lipsu suu iuiituteu ielutivu u
giecismeloi ¸i sluvonismeloi nu e motiv pentiu u lixu dute de
istoiie piopiiu-zisu liteiuiu, ci numui de istoiie u limbii liteiuie.
Un cuiuctei de oidin exteiioi istoiiei liteiuie, ¸i totu¸i nu
indileient pentiu meisul ei, e, cum cied, culituteu sociulu u celoi
doi uutoii ule cuioi nume le-um legut pentiu intituluieu unei
epoci. Asucli ¸i Eliude Rudulescu nu sunt boieii; sunt ÷ cu su
întiebuin(um teiminologie upuseunu, cuie lu noi nu se puteu
uplicu pe utunci cu upioximu(ie, ÷ sunt mici ÷ buiglezi ¸i oumeni
de ¸coulu, cu utuie ei nu eiuu simpli umutoii de liteiutuiu în
ceusuiile slobode, sunt sciiitoii cu umbi(ie piopiiu-zis liteiuiu.
Asucli u uvut puite de o cultuiu ¸i vuiiutu ¸i sistemuticu. Lui
Eliude Rudulescu i-u iumus pânu lu uimu un uei de semicultuiu:
cei 10 uni de exil ¸i iutuciii piin (uii stiuine pui su nu li uvut nici
un elect usupiu lui în uceustu piivin(u. Agitu(iile lui linguistice
ni-l lixeuzu cu incuiubil duscul ce nu puivine u-¸i loimu deplin
sim(ul liteiui. Incu din 18S9, unul întouiceiii sule din exil, lui
Eliude Rudulescu i se zice, în ziuie, ,celebiul nostiu liteiutoi` ÷
,ilustiu uutoi ul Minaidci¨ ÷ în slâi¸it ¸i mui cu seumu, i se zice:
,ilustiu lundutoi ul liteiutuiii iomâne`.
A deteiminu ,lundutoii` de liteiutuiu este o vecle nuivitute
¸coluieuscu, ce dispuie, cum cied, pânu ¸i din munuulele ele-
mentuie.
Eliude u lost un louite eneigic unimutoi ul vie(ii intelectuule,
un pedugog piin excelen(u lolositoi liteiutuiii. Eiu unul din ucei
ce uu duiul de u contiibui puteinic lu loimuieu unui public ÷ ¸i
uceustu, desigui, nu e cupitol negli¦ubil în istoiiu liteiuiu.
Am vuzut cum Eliude Rudulescu în(elege u luce poezie biblicu
pe iomâne¸te. Aduug uici un exemplu din veisuiile pe cuie el
le-u numit Sappnicc.
"%
247 Pcnrru arra |ircrard
,Buiiotlionu, ÷ immoitul ÷ Aplioditu,
Fiiu lui Joe, del! ÷ lusu-mu (ie.
Nu mu condumnu-n doiuii, nu în clinuii
Piudu uigiei.
......................................
Mi udouime clinul, piopi(ie divu,
Rugu-mi uscultu, ¸i lu su iusullu;
Fii uliutu-mi!`
Desigui, lipsu de gust, implicutu deopotiivu în oiice esteticu
de duscul cu ¸i în oiice timp de nesiguiun(u liteiuiu, u lost pucutul
cel muie ul lui Eliude-Rudulescu ¸i ul lui Asucli.
Rudulescu u suleiit poute mui gieu decât Asucli de ucest pucut,
din piicinu nenoiociteloi sule umbi(ii de u lubiicu limbu liteiuiu
÷ Eliude u cedut întiu uceustu sistemei uidelene. Pe Asucli l-u
scuput de usemeneu iutuciii, mui iuu decât ciudute, un sim( ul
voibei vii, mult mui solid, sim( cuie se puie u li lost totdeuunu
mui eneigic în societuteu moldoveneuscu.
Su nu uitum însu cu zelul liteiui ¸i putiiotismul, uidouieu de u
contiibui su deu putiiei o liteiutuiu l-uu udus pe Eliude pânu
ucolo cu su sciie douu bucu(i cuie, upioupe întiegi, stuu în
continuitute cu poeziu nouu ÷ Zourdroru| ¸i O noaprc pc ruinc|c
Tdrgovi¸rci. Multcitutele veisuii din Zourdroru| sunt uceste:
,Incep u luci stele, iând unu câte unu,
Si locuii în tot sutul încep u se vedeu;
Tâizie ustu-seuiu iusuie ucum lunu,
Si cobe, câteodutu, tot cude câte o steu.
Tuceie este totul ¸i nemi¸cuie plinu,
Un cântec suu descântec pe lume s-u lusut;
Nici liunzu nu se mi¸cu, nici vântul nu suspinu
Si upele doim duse, ¸i moiile uu stut.`
Veisuii cu cele de mui sus suu cu uceste douu din O noaprc pc
ruinc|c Tdrgovi¸rci:
"&
248 Pau| Zcri|opo|
,Si seuiu gânditouie sub liecuie stâncu
Si-ntinde u sule umbie cutezutouie- n sus`
ne obligu su uitum cu în uceste bucu(i se mui gusesc încu giouznice
peduntisme cu oc|icd ardoarc, croicd va|oarc, dcoi|a mca |iin(d.
Desciieieu seiii în sut din Zourdroru| unticipeuzu cu deplinu
demnitute peisu¦ele lui Co¸buc. Necontestut îmi puie cu în cuzul
lui Eliude ni se piezintu un exemplu eminent ce ne uiutu cum un
liteiut plin de zel ieu¸e¸te u li câtevu ceusuii în viu(u lui poet
udevuiut, numui piin silitouie ¸i entuziustu exeicituie sciii-
toiiceuscu.
Lui Asucli nu i-uu ieu¸it decât spoiudic veisuii inteiesunte cu
element muzicul ¸i cu imugine, dui nici o singuiu bucutu poeticu
întieugu.
,Mun(i de unde peste unde, Muieu unind cu Oiizonu`
suu
,A lui Joe ceitutoiul lulgeie tunutouie`
suu
,Fundul volbuiei udânce, peste-u upeloi câmpie`
suu ¸i mui eminesciunul veis:
,A¸u minteu vântuiutu de ideile de¸uite.`
Asemeneu veisuii sunt întâmpluii, piobubil; întâmpluiile
ucesteu unun(u, ducu nu cupucitu(ile deosebite muzicule ¸i vizuule
ule lui Asucli, posibilitu(i ule limbii noustie, cuie tâiziu numui
s-uu dezvelit în toutu stiuluciieu geniului uitistic ul lui Eminescu.
N-u lost poet nici Asucli; cum n-u lost poet nici Eliude; u lost
însu, cu ¸i ucestu, un supeiioi unimutoi liteiui, ¸i veisuiile sule
÷ în uluiu de uceleu în lelul celoi citute ÷ cupiindeuu în ele,
pentiu sciiitoiii ce uveuu su vie, un puteinic îndemn de u se
cultivu piin studiul poeziei stiuine. In pielu(u lu poeziile lui
Hiisoveigli, Kogulniceunu condumnu, sumui, poeziu lui Asucli,
cu simplu imitu(ie de loime stiuine pentiu ubuz de mitologie.
Judecutu lui Kogulniceunu e nedieuptu ustuzi; pe utunci eu eiu o
"'
249 Pcnrru arra |ircrard
polemicu lolositouie. Insu cliui de lu Kogulniceunu, upuie în
ciiticu noustiu eiouieu de u consideiu numaidccdr cu poet nou
pe ucei ce începeuu, cum louite simptomutic sciie Kogulniceunu,
u sciie ,dupu gustul nu(ionul!`
ALECSANDRI
Cu geneiu(iu lui Alecsundii, occidentulizuieu societu(ii ¸i u
liteiutuiii iomâne¸ti se modilicu: tineietul moldoveun, cultivut
în Apus, începe u ciiticu însu¸i inlluen(u uceustu upuseunu. Il
cupiinsese gii¦u de u nu li decât imitutoi. E pieocuput de u se
emuncipu de Apus, cum se emuncipuse de Oiient; ¸i bucuios ui
li udoptut loimulu nu(ionulistu din timpuiile noustie: prin noi
in¸inc!
Alecu Russo, unul dintie piietenii de upioupe ui lui Alecsundii
¸i insullutoi de idei ul ucestuiu, loimuleuzu piecis simptomul
nou ce cuiucteiizu tineiimeu intelectuulu de lu 1848. El zice:
,oumenii de ustuzi uitu cu nu uu uvut tineie(e. In ziuu iusuiiiii
loi, pe lu 183S, cel mui tânui din ei eiu mui butiân încu decât cel
mui butiân din butiâni. Inti-un cuis de 20 de uni, mui mult u
tiuit Moldovu decât în cele de pe uimu douu veucuii. Intâmpluiile
lumii de piimpie¦ui muieuu lu giuni(u (uiii; vulmu¸ugul veucului
îi guseu ¸i-i lusu lini¸ti(i. Ei uu desclis oclii înti-un leugun moule
de obiceiuii oiientule; noi um iusuiit în luimu ideiloi nouu oclii
¸i gândul puiin(iloi se îndieptu lu Rusuiit, ui no¸tii ocli stuu
(inti(i spie Apus! nimic nu mui leugu Moldovu de ustuzi cu
tiecutul, ¸i luiu tiecut societu(ile sunt ¸clioupe. Nu(iile cuie uu
pieidut ¸iiul obiceiuiiloi puiinte¸ti sunt nu(ii luiu iuducinu,
nestutoinice, suu, cum zice voibu ceu pioustu, nici tuic, nici
moldoveun...` Russo du uci elementele unui piogium nou de
cultuiu. Piin uceustu însu¸i, el ¸i cei de geneiu(iu lui se piezintu
cu un exemplu deosebit de viu pentiu iu(eulu cu cuie poinise u
#
250 Pau| Zcri|opo|
se mi¸cu societuteu iomâneuscu. Abiu dezbiucuse luinu vecle, ¸i
iutu cu se ¸i gândesc tineiii no¸tii lu întouiceie spie tiecut.
Intouiceieu spie tiecut nu cumvu dupu metodu lutini¸tiloi
tiunsilvuneni; contiu ucestoiu cuientul nou, ¸i Russo înuinte de
to(i, poine¸te iuzboi; ,In mine ve(i gusi un iomân, însu niciodutu
pânu ucolo cu su contiibuiesc lu spoiiieu romanomanici, udicu
muniu de u numi iomuni` ÷- spune tânuiul piolesoi Kogulniceunu
în discursu| inrroducriv |a cursu| dc isroric na(iona|d, 1843. Oumenii
uce¸tiu voibesc despie romanomanic ÷ vede(i ce iepede meigeuu
luciuiile în societuteu iomânu. Si pie(ios este cu nu eiuu numui
voibe: iomunomuniu u¦unge de piisos ¸i iidicolu, liindcu se
nuscuse o cultuiu, cel pu(in o liteiutuiu iomâneuscu, ce nu mui
eiu nici piodus de simplu imitu(ie, nici ciudu(enie uiluizuntu suu
lutinizuntu.
Alecu Russo luudu o poezie u unui obscui ouiecuie, Dusculescu,
cu voibele ucesteu: ,Poeziu ustu e iomânu pânu în cup ÷ ¸i nu
vieu su lie ultu, nici lumuitiniunu, nici byioniunu, nici lugoliunu,
de uceeu e liumousu cu limbu, limpede în idei ¸i udâncu de gândiie
lolositouie, piecum în(elegem ¸i este de doiit su lie tot ce se
sciie ¸i se cugetu lu noi`. Este, putem zice, upioupe piogiumul
poeziei lui Alecsundii. Zicem: upioupe piogiumul poeziei lui
Alecsundii, liindcu poeziu ucestuiu este, în bunu puite, lumui-
tiniunu ¸i lugoliunu. Totu¸i Alecsundii uie gii¦u totdeuunu u
loculizu liumos modelele sule stiuine. Totdeuunu poeziu lui sunu
iomâne¸te. Sciiitoiul ucestu u uvut duiul deplin de u pioduce ce
eiu utunci de nevoie. Cuiucteiul iomânesc, nutuiule(eu poeziei
lui Alecsundii se dutoie¸te, cum ¸tiu to(i, luptului cu întâiu ouiu,
din îndemnul, mui cu seumu, ¸i cu u¦utoiul lui Alecu Russo, el
cuutu în poeziu populuiu u¦utoiul liteiui tiebuincios pentiu
înliin(uieu unui stil liteiui libei de oiice uitiliciulitute peduntu.
Pentiu cu voibim tocmui de loimuieu unui stil liteiui iomân,
este locul su pomenim uici vestitu poemu în piozu Cdnrarca
Romdnici, despie ul cuiei uutoi s-u disputut destul întie istoiicii
#
251 Pcnrru arra |ircrard
no¸tii liteiuii, cu iezultutul cu, pe cât pot ¦udecu, poemul iumâne
louite piobubil în seumu lui Alecu Russo. Oiiginulul eiu în limbu
liuncezu ¸i s-u pieidut. Textele iomâne¸ti sunt douu: unul publicut
de Bulcescu, cuie spune cu nu ¸tie cine e uutoiul; celulult text l-u
publicut Alecsundii, cuie-l utiibuie sigui lui Russo. Cele douu
texte iomâne dileiu. I¸i vu li uiuncut poarc ¸i A|ccsandri condeiul
în ieductuieu pe iomâne¸te. Inten(iu lusese de u luce piopugundu
iomânu în o loimu cuie ne impiesioneuzu ¸i liteiuiice¸te. Pentiu
istoiiu liteiuiu, poemu uceustu în piozu este inteiesuntu tocmui
pentiu cuiucteiul cuiut iomânesc ul giuiului întiebuin(ut ucolo.
Modelele liteiuie ule Cdnrdrii Romdnici sunt, evident, psulmii ¸i
pioiocii, upoi piozu puteticu u lui Cluteuubiiund, Lumenuis ¸i
Miclelet. Insu tiunspuneieu este lucutu în o iomâneuscu exuct
eclivulentu oiiginuleloi. Acum sentimentul unei limbi liteiuie
este sigui lu sciiitoiii iomâni: ei ÷ Russo ¸i Alecsundii îndeosebi
÷ uu gust liteiui ¸i ¦udecutu liteiuiu mutuiu: sunt oumeni cuie
¸tiu ce pot ¸i ce voi su extiugu din cultuiu upuseunu, ustlel cu su
poutu cieu un stil piopiiu ul cultuiii noustie în geneiul ¸i un stil
comun liteiui.
In Cdnrarca Romdnici, se zice, de pildu, u¸u: ,Lumeu întieugu
uie tot o poveste... stiâmbututeu cuie se lucome¸te lu bunul ultuiu
¸i suimunul cuie sluiumu luniu ce-l stiânge. Cieu e stiâmbututeu...
Si iusplutu ei cumplitu este... Viscolul pustiiiii u sullut pe ucest
pumânt... sângele puiin(iloi în vinele stiâmte ule stiunepo(iloi u
secut... Tiist e cântecul în suibutoiile sutului... Doinu ¸i iui doinu!...
suntem piibegi în colibu puiinteuscu.` Acel ce u constiuit usemeneu
text uveu evident un uuz liteiui iulinut, pentiu vulouieu vocu-
buluiului iomânesc uveu un sim( de o siguran(d cu totul noud -
umbele uceste duiuii sciiitoiul le pune, cu peilectu con¸tiin(u, în
slu¦bu inten(iei de u |duri o prozd pocricd cu sonoiitute ui-
luic-ieligiousu, însu cuie su lie imediut în(eleusu de cititoiul
contempoiun. Cupucituteu liteiuiu u limbii iomâne upuie veii-
licutu pânu în cuput înti-un text cu ucel pe cuie l-um citut. Insu
#
252 Pau| Zcri|opo|
iutu, tot în Cdnrarca Romdnici, citim: ,Julnic e cântecul tuu,
Romdncd copi|i(d... Auiicu copili(u ÷ cântu liunzu veide, cântu
llouieu câmpului, cântu llouieu muntelui...` ÷ ¸i uceste iânduii
ne tiimit lu munieiu populuiu u lui Alecsundii în ce uie eu mui
u¸uiutic ¸i de gust mui îndoielnic. Acest Auricd copi|i(d ¸i Romdncd
copi|i(d loimeuzu un cuiios dispuiut în coipul poemului, ucoidut
în ton de imn suu de lumentu(ie biblicu. Ce cuutu uci uceste
ingiediente ule liiismului luutuiesc pe cuie, uimând mui vecli
depiindeii, Alecsundii l-u peipetuut cu un lel de u¸uiuticu
insisten(u piin liiicu lui de ulbum?
Acest dispuiut puie cu simbolizeuzu sclemutic, dui complet,
|igura |ircrard insd¸i a |ui A|ccsandri.
Alecsundii u lost udevuiut omul u douu lumi. Su ne umintim
uci lotuiâieu lui Alecu Russo, pomenitu udeseoii: Russo vieu
ieluuieu liiului tiudi(ionul pentiu u mântui cultuiu iomâneuscu
de sclimonosiiile cu cuie o desliguiuse, ¸i o mui desliguiu,
peduntismul piimitiv ul începutoiiloi. In uceustu mi¸cuie de
nu(ionulizuie inteligentu, lucutu în spiiit ciitic, Alecsundii ne
upuie cu un udevuiut lanus oi|rons: el u sciis în lelul veclii
poezii tubietlii ÷ ¸i încu luutuie¸ti ÷, u sciis ¸i o poezie cu
totul nouu, cuie în o puite u ei este loculizuie de modele stiuine,
însu upioupe totdeuunu loculizuieu e desuvâi¸itu; voi li Lumui-
tine ¸i Hugo lu mi¦loc, însu cântu(i pe iomâne¸te u¸u încât tipuiul
stiuin deloc nu se simte supuiutoi în conlec(iu iomâneuscu.
Cine doie¸te su musouie diumul liteiui stiubutut de Alecsundii,
su compuie tiuduceiile din Lumuitine suu Hugo, ule lui Hiiso-
veigli, ule lui Negiuzzi suu Ciigoie Alexundiescu, su le compuie
cu inspiiuiile liunceze ule lui Alecsundii, pe cuie utât de minu(ios
le-u dezvuluit, înti-o seiie de excelente studii, dl piolesoi Cl.
Dioulet, ¸i-¸i vu du seumu clui ce însemneuzu când spunem cu
Alecsundii u cieut o poezie iomâneuscu, în lelul cum o înclipuiu
desigui ¸i o doieu Alecu Russo.
Dupu cricncrc, zestieu liteiuiu u lui Alecsundii seumunu mult
#!
253 Pcnrru arra |ircrard
în puite cu u lui Bolintineunu: iomun(e de diugoste ¸i poezii de
ulbum, legende ¸i bulude nu(ionule, legende ¸i bulude oiientule,
ode de ocuzie putiiotice. In iomun(u ¸i în poeziu de ulbum,
usemunuiile moldoveunului cu munteunul nu sunt numui de
supiulu(u: umândoi uu uvut, din nuscuie, uceeu¸i teiibilu u¸uiin(u,
uceeu¸i teiibilu ubunden(u de elocu(iune.
Su dum exemple:
,Supeibu, muiestuousu, te sim(i cu o ieginu,
Cuci liunteu (i se-nul(u când lumeu se înclinu
Si imnul omeniiii, un imn de udoiuie
A¦unge pân'lu tine în slubu suspinuie...
Cliui souiele lieibinte de-ui vieu cu |cricirc
Su-¸i sclimbe nemuiiieu pe-o viu(u de iubiie,
Ai stinge-u sule iuze pe inimu-(i de gleu(u.
Nici o mândiie muie nu-ntiece-u tu mândiiie,
Nici spudu nu întiece cumplitu-(i nesim(iie!`
Obseivu(i cu un veis cu:
,Cliui souiele lieibinte de-ui vieu cu leiiciie...`
ne duce înduiut pânu lu stânguciile unui Câilovu, ¸i mui obseivu(i
întiebuin(uieu ubuzivu u inlinitiveloi substuntivute ÷ mui cu
seumu in rimd. este un inocent obicei iuu ul epocii ÷ lesne
piinseseiu de veste giubi(ii no¸tii poe(i de pe utunci cu inlinitivele
substuntivute luinizeuzu iime u¸oi, lu inlinit.
Tot ustlel, pentiu ni¸te veisuii cu cele ce uimeuzu, s-ui puteu
întiebu oiicine cu diept cuvânt: sunt de Alecsundii? sunt de
Bolintineunu?
,Plucutu, sim(itouie, în toutu giu(iousu
E¸ti dulce cu seninul de zi piimuvuiousu...
Tu po(i su dui c-un zâmbet, c-un singui suiutut
O putiie iubitu lu tiistul exilut.`
Alecsundii sciie, în loc de cuvântul bun primdvdraricd, o
deploiubilu plusmuiie veibulu: primdvdroasd ÷ însu iimu o ob(ine
#"
254 Pau| Zcri|opo|
¸i poetul uimeuzu mul(umit ¸i sultuie(, pânu ce î¸i încleie
decluiu(iu de ulbum în ucel giotesc umestec de putiiotism cu
eioticu: ,tu po(i su dui c-un zâmbet, c-un singui suiutut, o putiie
iubitu lu tiistul exilut`.
Cusim în ucest veis ¸i luimosul dutiv cu piepozi(iu |a (,dui o
putiie iubitu |a tiistul exilut`), poute ceu mui pueiilu dintie toute
tiuduceiile textuule din uzul limbiloi occidentule (din ceu liuncezu
mui întâi), pe cuie le-uu piucticut, în zelul loi nestupânit, piimii
no¸tii poe(i de inspiiu(ie upuseunu.
Veisuiile citute pânu uci sunt scouse din douu bucu(i, umbele
puitând titlul Porrrcr. Sunt tipice pentiu poeziu pe cuie putem su
o numim: poezie de ulbum.
Eiu în nutuiu lui Alecsundii su pioducu ucel lel de poezie cuie
în teoiiu liteiuiu se nume¸te poezie ocuzionulu ÷- însu nicidecum
în în(elesul, louite deoseibit de cel uzuul, în cuie u întiebuin(ut
cuvântul ucelu Coetle, cuie spuneu cu toute poeziile sule sunt
liugmente ule unei muii spovedunii ¸i în ucest în(eles sunt poezii
ocuzionule.
Alecsundii tiebuie su li lost un minunut impiovizutoi; eiu de
tipul celoi cuie oiicând pot sciie poezie, o sciiu ouiecum imediut
¸i cu dc |a sinc. Imuginu(iu loi e plinu de loimule poetice, de
iime gutu suu de scleme pentiu iime. Alecsundii ÷ de exemplu
÷ uveu diminutivele, uveu o sumu, nu pieu muie, dui bunu, de
epitete din poeziu populuiu, uveu loimule de udmiiu(ie, de
sulutuie ¸i complimentuie gentile suu spiiituule. Oiiginulituteu
imuginii cu ¸i oiiginulituteu legutuiii ideiloi în lunc(iune de
expiesie u sentimentului sunt, în ucest lel de u piocedu, suciilicute
spontuneitu(ii, suu cum se zice încu: sunt suciilicute stilului
cuigutoi.
Spontuneituteu uceustu e, desigui, mui mult upuientu: e de
nutuiu esen(iul mnemotelnicu.
E o incontestubilu liivolitute în ucest lel de poezie de societute,
pe cuie um numit-o poezie de ocuzie. Cliui ducu nu eiu totdeuunu
##
255 Pcnrru arra |ircrard
piucticutu lu lu(u locului, în sulonul plin de cucoune, cu ulbumul pe
biu(e, suu înti-un sulonu¸ de lu Custelul Pele¸, ucest lel de u constiui
poezie loimeuzu un stil de cuie poetul numui cu gieu scupu.
Iutu putiu veisuii din epocu plinei mutuiitu(i:
,Intindeie ulbustiie,
Nemuiginit sulii
O! muie scumpu mie,
Eu ve¸nic te udmii.`
Piimele douu veisuii poinesc pictuiul, pui u piomite o viziune
vie ¸i, pe cât se poute, o viziune louite piopiie u muiii. In loc de
uceustu, inteivine în o intiuie cvusi comicu, poetul ulbumuiiloi:
,O! muie scumpu mie,
Eu ve¸nic te udmii.`
Acest distil este loimulu de bilet cutie o uitistu diumuticu
suu o steu de bulet. Alecsundii l-u uplicut muiii, luiu nici o gii¦u.
Alecu Russo sciisese uimutouiele:
,Pentiu odilnu sulletului suu n-u¸ doii su mui vie Stelun-vodu,
cliui ¸i de ui li cu putin(u. Ce ui luce el pe un pumânt unde n-u
mui iumus uime de umbiu lui mucui?... Voibu lui nu mui este
limbu¦ul nostiu... Stiunepo(ii Uiecle¸tiloi, ui Movile¸tiloi i-ui
zice în veisuii, în ode ¸i în piozu: Eioule ilustiu! tiompetu gloiiei
tule penetiu unimile biuviloi iomâni de udmiiuciune gloiiousu ¸i
nedelinisubilu...`
Alecsundii, desigui, nu eiu un pedunt cu ucei lu cuie se
gânde¸te Russo; totu¸i, ui li lost ¸i el, cied, neinteligibil lui
Stelun-vodu, ¸i veibul, ¸i ideologic:
,Piin neguiu tiecutului
O! souie-nvingutoi,
Lumini cu iuze sp|cndidc`
(,lumini cu iuze splendide` ÷ ,lumini`? udicu: luminezi ÷-
Alecsundii inventeuzu o loimu u veibului ¸i musuiu veisului e gutu!)
#$
256 Pau| Zcri|opo|
,Lumini cu iuze splendide
Piezent ¸i viitoi
In timpul vi¦eliiloi
Cupiins de ÷ un sacru doi
Visui uniieu Duciei
Cu ÷ o tuimu ¸i ÷ un pustoi.`
(Din imnul lui Stelun cel Muie, sciis pentiu seibuieu de lu
Putnu în 1871.) Cu uceeu¸i ocuzie, Alecsundii sciie ¸i un imn
ieligios cuie începe u¸u:
,Etein, Atotputeinic. O! Cieutoi sublime...`
Cied u li uiutut în ce lel u lost Alecsundii poet de ocuzie ¸i
cum stilul poeziei de ocuzie l-u urmdrir ¸i ucolo unde nu eiu bine
su-l uimuieuscu.
Este luciu ubsolut udmis, pentiu cu e luciu evident, cu vulouieu
uitisticu supiemu u lui Alecsundii stu în pitoiescul suu, în
impiesiile de nutuiu. Pasrc|uri|c uu iumus puiteu ceu mui vie din
toutu pioduc(iu su poeticu.
,In puduii tiosnesc ste¦uiii! E un gei umui, cumplit,
Stelele pui îngle(ute, ceiul puie o(elit.
Fumuii ulbe se iidicu în vuzdulul scânteios,
Cu înultele coloune unui templu muiestos,
Si pe ele se u¸euzu boltu ceiului seninu
Unde lunu î¸i upiinde luiul tuinic de luminu.`
Vede(i începutul ucestu de poezie plusticu, ¸i uitu(i o clipu
compuiu(iu lucutu cum lu întâmpluie u suluiiloi de lum din sut
cu colounele unui templu maicsros, uitu(i ¸i pleonusticul |ar dc
|umind ÷ pentiu u sim(i cu utât mui violent eiup(iu în totul
iegietubilu u poetului de ocuzie în peisu¦ul de iuinu:
,O! Tublou muie(, luntustic...`
Indiscietu stiu¸nic e uceustu inteiven(ie cuie exclumu intei-
pietutiv ¸i ÷ neupuiut ÷ eu distiuge tubloul.
#%
257 Pcnrru arra |ircrard
Distiusu lu lel este impiesiu din pustelul intitulut \isco|u|, piin
stiolu linulu, domesticu ¸i consolutouie:
,Feiicit ucel ce noupteu iutucit în viscoliie
Stu, uude-n câmp lutiuie ¸i zuie¸te cu uimiie
O cusu(u diugulu¸u cu leiestiele lucind,
Unde dulceu ospe(ie îi întâmpinu zâmbind!`
Vieuu su umintesc ¸i uceustu stiolu din pustelul cuie se
nume¸te Mandarinu|.
,Eu (adicd so(ia mandarinu|ui)
Eu se duce-n guleiie s-o dezmieide munduiinul...!
Ciu(iousu, pânditouie sub umbielu-i de utluz,
Ii invitu cu ocliieu, cu suiâsul, cu suspinul,
Cu su guste voluptuteu umoiosului extuz.`
÷ ,su guste voluptuteu umoiosului estuz` puie o tiunspuneie
din Conucli lucutu lu iu(eulu.
Alecsundii u lost un poet nou, dui u cuiui inimu ¸i mui ules ul
cuiui gust piiveu pieu des înupoi. A lost omul u douu geneiu(ii
cuie, dezbinute în supiulu(u, se iubeuu ¸i se topeuu încu unu în
ultu, poute mui ules în ce piive¸te gustuiile estetice. Pentiu uceeu
Alecsundii u lost udoiut imediut. Eiu doui incuinuieu unui noioc
istoiic. El împlineu tiebuin(u încu vie pe utunci de u umpleu
cudiele ceiin(eloi estetice ule unei societu(i în muie tiunsloimuie.
Alecsundii u sciis o udevuiutu enciclopedie poeticu: liiic, epic,
desciiptiv, diumutuig, povestitoi de culutoiii.
Nivelul ideologic ul sciisului suu este mi¦lociu; se inspiiu
iepede ¸i gândeu totdeuunu louite uccesibil. Veisul suu e convoi-
biie eleguntu, e extiem de sociubil ¸i distiuctiv:
,Totul e în neclintiie, luiu viu(u, luiu glus;
Nici un zboi în utmosleiu, pe zupudu nici un pus.`
Ce sunt ucesteu ultcevu decât voibele unui umubil causcur cuie
de lu leieustiu luce conveisu(ie cucouneloi de lu musu de ceui?
#&
258 Pau| Zcri|opo|
Tot Alecu Russo zice despie geneiu(iu celoi cuie, cu dânsul,
luseseiu tineii de tot pe lu 183S, cu ,geneiu(iu noustiu e poso-
moiâtu... Bucuiiile ¸i necuzuiile oumeniloi tiecu(i nu le în(elegem.
Petieceieu noustiu nu-i veseliu, cuii, vinul, lemeile ¸i zgomotul;
petieceieu noustiu e gândul posomoiât. Ducu viem câteodutu su
iubim (utunci) lucem o expeiien(u... un srudiu ul inimii... Socie-
tuteu educutu u Moldovei seumunu u li o colonie englezu înti-o
(uiu u cuieiu nici limbu, nici obiceiuiile, nici costumul nu le-ui
cunou¸te.`
Muituiiu lui Russo sunu puiudoxul, sunu u Con|cssion d`un
cn|anr du siè|c. A lost sciisu poute în o clipu de umouie louite
subiectivu.
In oiice cuz, nu e uceustu societuteu lui Alecsundii ÷ societuteu
pe cuie o umuzuu vodeviluiile lui, monolougele lui comice, pe
cuie o încântu: ,Tu, cuie e¸ti pieidutu în neugiu ve¸nicie` suu:
,Eiu giu(iousu,
Tânuiu, liumousu,
Vie puiiziunu cu mii de-ncântuii...`
Si încu mui pu(in în(elegem pe Russo când citim:
,Lu Moldovu ceu liumousu
Viu(u-i dulce ¸i voiousu!
L-ul Moldovei dulce souie
Cie¸te llouie lângu llouie!
Multe pusuiele-n zboi
Fuiu min(i cu glusul loi!`
÷ liindcu u¸u o uduce buidul vesel când cântu pe couidu poetului
popului. Si lumeu se minunu, se încântu, ¸i luceu un luz nespus
de liiicu suu de comicuiiile lui. A lost o iuiu uimonie întie ucest
poet ¸i publicul suu.
Russo, în clipe negie, u voibit de o minoiitute negli¦ubilu ¸i u
geneiulizut gie¸it.
Piimele poezii ule lui Alecsundii uu lost sciise în liun(uze¸te
#'
259 Pcnrru arra |ircrard
÷ sunt lumuitiniene, ¸i unu din bucu(i este înclinutu lui Lumui-
tine. Insu piimele lui veisuii iomâne, upuiute peste un un suu
doi, sunu u¸u, de exemplu:
,Bullui, locu¸ de biou¸te, iâu tuinic luiu muluii,
Ce doimi cliui cu un pu¸u pe mulul tuu de glod...`
suu, cu totul în ult ton:
,Cine tiece-n Vuleu Seucu,
Cu lungeiul luiu teucu
Si cu pieptul dezvelit?
Andiei Popu cel vestit.`
In veisuiile înclinute Bulluiului gusim un lumoiist lin ¸i cu
veivu.
In buludu bunditului Andiei Popu, Alecsundii, dintiu început,
uiutu ce uveu de lucut un poet de muie tulent cu poeziu populuiu.
Mui pe uimu uu venit pusteluiile ¸i liumuse(ile desciiptive
din legende.
Insu nevoile momentului i-uu impus ustlel de comenzi, încât
poetul de ulbum, poetul de iomun(e, poetul cliui de luzui ¸i
tubiet dupu modu vecle su cânte, spie pugubu uitistului desciiptiv
¸i u poetului nuiutoi, u cuioi stiuluciie cuiutu tiebuie su o cuutum,
nu luiu miguleulu, în desimeu de poezie ocuzionulu pe cuie u
tiebuit su o pioducu inventutoiul stilului poetic nou în liteiutuiu
noustiu.
DIN ISTORIA POEZIEI ROMANESTI
Alexundiescu - Bolintineunu
Cu uce¸ti doi poe(i munteni, piin excelen(u u¸ezu(i întie clusicii
no¸tii ¸coluie¸ti, stum în plinu inlluen(u u poeziei liunceze.
Pe Alexundiescu îl cunoscuse Ion Clicu elev lu Slântul Suvu,
buiut muiicel ÷ începeu su-i mi¦euscu mustu(u ÷ buiut muiicel
$
260 Pau| Zcri|opo|
cu memoiiu plinu de veisuii din clusicii liuncezi. Imi puie cu
epistolele, sutiiele ¸i lubulele loimeuzu inventuiul bun ul lui
Alexundiescu. Oiientuieu lui nutuiulu u lost clusicistu. Meluncoliu
întiucâtvu insistentu, sentimentulism pe temu iuineloi, u lunto-
meloi tiecutului, sunt teme liteiuie pe cuie le impuneu liteiutuiu
upuseunu pe utunci. S-u obseivut, cu dieptute, cu udoptuieu unoi
teme cu uceustu nu ne peimite u voibi lotuiât de un romanrism
iomân. Românii cuie cuutuu u luce poezie în unii 30 pânu lu 40
luuu ce guseuu pe piu(u liteiuiu liuncezu. Romunticu eiu poeziu
uceustu liuncezu lu eu ucusu, în Bucuie¸ti ¸i în Iu¸i eu nu eiu
romanricd, eiu poeziu nouu din Apus, poeziu pe cuie tineiii
iomâni uveuu u o pune împotiivu poeziei de imitu(ie neogieucu.
Romuntism nu puteum uveu, pentiu cu nu uvusesem clusicism.
In poezie, cu ¸i în ulte domenii ule vie(ii, iomânii tiebuiuu su
cioiuscu pe de-u-ntiegul. Eiu voibu de umplut cudie, dute de o
cultuiu nouu, impusu, piin lutulitute istoiicu, dinuluiu. Pe poe(ii
din ¦umututeu întâi u veucului XIX se cuvine dui su-i ¦udecum,
mui întâi, cu pe ni¸te diletun(i de muie bunuvoin(u, plini de iâvnu
putiioticu. Animu(i, în piimul iând, de u du substun(u unei vie(i
intelectuule nu(ionule cuie, cât de cât ¸i cât mui iute, su înceupu
u luu loc în tubloul euiopeun.
Insu Ciigoie Alexundiescu se deosebe¸te ¸i ne inteieseuzu
piin uceeu cu spiiitul suu se sile¸te u li ciitic.
In pielu(u lu culegeieu su de Poczii din 1847 (pielu(u ietipuiitu
¸i în edi(iile ulteiiouie) citim luciuii cu ucesteu. Pomenind de un
,buibut de spiiit ¸i de gust` cuie, întiebut de ce nu-¸i publicu
sciieiile, iuspunde: ,M-um speiiut de când um vuzut utâ(iu poe(i`,
Alexundiescu continuu ustlel: ,Negie¸it, niciodutu nu um uvut
mui multu îndestuluie, nu zic de poezie, ci de veisuii. De unde
vine uceustu? Poute în puite din gie¸itu idee cu uitu poetului ui li
mui u¸ouiu decât u piozutoiului ÷ dupu cum socotim cei mui
mul(i, utunci când intium în cuiieiu liteiuiu cu toutu înciedeieu
¦une(ii.`
$
261 Pcnrru arra |ircrard
Iutu excesul diletuntismului liteiui, clui loimulut de Ciigoie
Alexundiescu în unul 1847: pletoiu de poe(i pe piu(u liteiuiu, ¸i
ucest exces explicut piin convingeieu comunu cu uitu poeziei e
u¸ouiu. Poeziu eiu spoit obligutoi ul buie(iloi cu ¸tiin(u de cuite.
Ion Clicu, cuie l-u cunoscut pe Alexundiescu din piimu tineie(e,
noteuzu cu o cuiiozitute ÷ ,muniu` poetului de u tot îndieptu ¸i
¸teige tot timpul cât sciiu. Lui Clicu, îngii¦iieu liteiuiu u colegului
îi puieu ÷ manic... Alexundiescu însu¸i gândeu ustlel. In pielu(u
pomenitu, el uimeuzu u¸u: ,cu cât uitu e mui liumousu, cu utât
este mui unevoie; cu cât sunt mui iuii poe(ii cuie uu lusut numele
loi lu secoli, cu utât mui numeio¸i uceiu cuie s-uu pieidut în
udâncul uituiii. Fuimosul Biungei, puteinicul liiic ul timpiloi
modeini, poet popului cu uiistociutice loime, ¸i unul din cupetele
cele mui ¦udiciouse ule Fiun(ei, zice cu multe din cântecele sule
mici l-uu costut douu ¸i tiei suptumâni de luciu; muituiisiie ce
dovede¸te câtu srrd¸nicic tiebuie su uducu un uutoi lu compuneieu
sciieiiloi sule; cuci uitu este u¸u de întinsu ¸i vuiiutu, liumosul
uie utâteu nuun(e delicute ¸i lugitive, luciuiile imuginu(iei utâtu
tiebuin(u de ule ¦udecu(ii cu su poutu u¦unge (intu loi, încât nu
este de miiuie ducu desuvâi¸iieu lipse¸te lu mul(i, cuioiu încu nu
le lipse¸te tulentul, ¸i ducu liteiutuiu noustiu nu se compuneu
pânu în unii din uimu decât din ni¸te bulude tiudi(ionule, inspiiu(ii
necultivute ule suleiin(ei ¸i ule nutuiii sulbutice, nu este, zic, de
miiuie ducu liteiutuiu noustiu nu u dut încu nici un cup de opeiu
cuie su poutu slu¦i de model netuguduit: uceleu nu ies decât în
liteiutuiile loimute ¸i în limbile stutoinice, dupu cum o ¸tiu mui
cu deosebiie to(i ucei cuie sciiu ¸i, piin uimuie, cunosc inlluen(u
ce uie limbu usupiu stilului.`
A¸u ¦udecu Alexundiescu situu(iu poeziei iomâne. Su nu ne
miium uuzindu-l zicând cu Biungei este ,puteinicul liiic ul
timpiloi modeini`; su ne umintim mui bine cu Coetle uveu despie
ucum uitutul cnansonnicr upioupe puieieu lui Alexundiescu, ¸i
su lucem puiteu cuvenitu sclimbuiiloi ciudute ule gustului liteiui.
$
262 Pau| Zcri|opo|
Ceeu ce e cu deosebiie pie(ios în ¦udecu(ile lui Alexundiescu
e insisten(u împotiivu ideiloi ¸i u piucticii diletunte. El sim(ise
exuct pucutele umutoilâcului liteiui. Si putem ciede cu nu e simplu
¸i bunulu loimulu de modestie, când Alexundiescu, tot în pielu(u
din cuie um citut, utiibuie succesul veisuiiloi sule peisecu(iiloi
politice cuie luceuu peisounu lui louite inteiesuntu ¸i simputicu
publicului pentiu cuie sciiuu pe utunci tineiii iomâni.
Fouite de însemnut e ¸i tonul în cuie voibe¸te Alexundiescu
de poeziu populuiu ÷ ,de inspiiu(iile nccu|rivarc ule narurii
sd|oaricc¨, cum ziceu dânsul. Eiu de u¸teptut cu un sciiitoi cuie
pie(uiu utât de mult stiicte(eu stiu¸nicu în execu(iu uitisticu, su
lie nemul(umit de incoiectitudineu utât de liecventu în veisuiile
populuie. Alexundiescu ¦udecu poeziu populuiu cu un elev
putiuns de învu(utuiile lui Boileuu. Ciudu(eniu suu necoiecti-
tudineu luctuiii liteiuie îl luce pe Alexundiescu su nu voibeuscu
decât iionic de veclii poe(i cu Piuleu, tiuducutoiul Psa|ririi în
veisuii, suu Puiis Momuleunu.
Ciiticu lui Alexundiescu se iezumu ¸i se piecizeuzu ustlel în
uimutouiele veisuii din epistolu cutie Voltuiie:
,A¸ vieu su po(i su-nviezi, o zi numui su tiuie¸ti,
Puinusul nostiu su-l vezi, upoi su ne mui voibe¸ti.
Unul iscoditoi tiist, de teimeni încoinoiu(i,
Lipsi(i de dul cieutoi nume¸te pe to(i ceilul(i,
Se plânge cu nu-n(eleg ucei cuie îl uscult,
In vieme ce însu¸i el nu se-n(elege mui mult.
Altul, stiigând luiios cu suntem neum lutinesc,
Ai vieu su nu mui uvem nici un cuvânt cie¸tinesc,
Si lumii su uiutum cu nu um degeneiut;
Altul, ce sciie pe ¸leuu cu pieotul de lu sut,
Zice cu e deslu¸it, se ciede simplu, iui eu
Mu tiug d'opuite, piivesc ¸i sciiu cum du Dumnezeu.
Cu toute ucesteu luum titluii de muii uutoii,
Dum slutuii ¸i osândim, ne lucem legiuitoii,
Ne ciedem pe cât putem ui lui Apollon nepo(i,
Râdem de unii câ(ivu, ¸i publicul de noi to(i.`
$!
263 Pcnrru arra |ircrard
In Alexundiescu ullum un sciiitoi iomân, om mutui pe lu unii
40, pe cuie luptu pentiu nu(ionulitute nu-l împiedicu de u li lucid
liteiuiice¸te.
Spiiitul suu eiu piin excelen(u diductic. Când Alexundiescu
spune: ,sunt din numuiul celoi cuie cied cu poeziu, pe lângu
neupuiutu condi(ie de u pluceu, condi(ie u existen(ei sule, este
dutouie su expiime tiebuin(ele societu(ii ¸i su de¸tepte sentimente
liumouse ¸i nobile, cuie înul(u sulletul piin idei moiule ¸i divine`,
el nu iepetu simplu o loimulu u doctiinei clusiciste, ci î¸i
muituiiseu însu¸i tempeiumentul suu liteiui. Pânu ¸i în eioticu
lui, ultminteii negli¦ubilu, el stiecouiu bucuios idei geneiule. In
luimosul veis:
,Su srdpdnim duieieu cuie pe om supune`
Alexundiescu u dut, luiu su vieu, loimulu liiii sule întiegi. A
lost un stupânit ¸i, piobubil, stupâniieu îi eiu luciu liiesc; tot
sciisul suu e stupânit, voibu lui e întotdeuunu clui constiuitu;
liiismul upioupe nul; iui singuiul sentiment de cuie nu se slie¸te
u se lusu stupânit e indcoscoi ucelu ul umoiului. Atitudineu lui e
indulgent iionicu, ¸i-i e liiesc u vedeu în uiiciunile omene¸ti puiteu
poznu¸u.
Cu muteiiul ideologic, contiibu(iu lui Ci. Alexundiescu mui
uduce ¸i un pesimism, ucoidut, în tonul decep(iei; lu dânsul
evocuieu tiecutului este uccentuutu meluncolic. A¸teptuieu unui
viitoi mui bun e lu Alexundiescu mui slub pionun(utu decât lu
contempoiuni, cu utât mui mult decât lu piedecesoiii sui.
Aceustu sclimbu ¸i nuun(u nu(ionulismului suu, cuie nu mui e
elementui ¸i cundid, cum eiu lu mui to(i liteiu(ii de¸teptuiii
iomâne¸ti. Iui în celebiu sutiiu udiesutu Spiriru|ui sdu,
Alexundiescu iu lotuiât pozi(iu intelectuulului modein, în
dezbinuie, suu cliui în ievoltu, lu(u de bunulii cuie loimeuzu
publicul. Lu Alexundiescu uuzim cliui pe cucounu muie ¸optind
vecinei, lu musu de wlist: ,A! ce nenoiociie ÷ ma cnérc, ce
$"
264 Pau| Zcri|opo|
idiot!` Iui spiiitul poetului, culilicut de idiot pentiu ignoiun(u
lui cuitoloiiceuscu, îi iuspunde consolutoi:
,Dui cui(ile cu mine nu pot su se împuce,
Mui lesne pot u spune lo(iile uimute
Lu zece tiibunule sub nume de dieptute,
Mui lesne pot su numui pe degetele mele
Câ(i slin(i uvem pe lunu ¸i câte vcrsuri rc|c`
Alexundiescu î¸i luce, cum vede(i, oucuros ocazic de u lovi ¸i
mediociituteu liteiuiu u timpului suu.
Sili(i suntem u notu cu el însu¸i, cu toute cu, în teoiie, pledu
cu ceu mui sinceiu convingeie pentiu o telnicu liteiuiu seveiu,
în piucticu du diumul multoi veisuii necoiecte. Lu dânsul, cu lu
to(i înuintu¸ii, contempoiunii ¸i mul(i din uimu¸ii sui în poezie,
pânu tâiziu, se întâlne¸te mui mult decât tiebuie incoiectitudineu
iitmicu, cu obi¸nuitele eliziuni, contiuc(iuni ¸i sineieze uibitiuie.
Si lu dânsul, uilitectuiu bucu(iloi e udeseu delectuousu; ¸i el nu
¸tie suu negli¦euzu u giudu impiesiile, ¸i lui îi scupu liun(uzismul
uiât. Insulicien(u lui liiicu luce cu imugineu e obi¸nuit pulidu,
dacd csrc; iui spiiitul suu diductic îl duce udeseoii pieu depuite,
spie plutul piozuism, ¸i ieu¸e¸te în tonul solemn ¸i elocven(u
netedu. Nici cu muziculitute, nici cu imugini, în sciisul suu nu
gusim veisuii de pomenit, pentiu cu ui depu¸i ceeu ce, în sensul
de cuie voibim, ieulizuse Eliude suu, mui iui, cliui ¸i Cl. Asucli.
De lubulele lui Alexundiescu nu e locul su pomenim uici. Pentiu
dezvoltuieu de lu(u, uvem însu nevoie u citu uici, din lubulu
ucrvi¸u| ¸i |ara, veisuiile uimutouie:
,Se poveste¸te cum cu odutu,
Un deivi¸ pustnic, om cuvios,
S-umoiezuse, vuzând o lutu
Cu tiup sub(iie, cu clip liumos.
Dinti-unu-nti-ultu voibu uduse
Si în stil neted putimu-¸i spuse
Zicând: «Ascultu, eu te iubesc,
$#
265 Pcnrru arra |ircrard
Si pentiu tine mult putimesc`.
Stilul ucestu, udevuiut,
Nu mi se puie pieu minunut;
Dui penti-un pustnic tiuit depuite
De ule lumii vuluii de¸uite,
Putem su zicem cu nu e piost.`
Astlel iionizeuzu Alexundiescu stilul obi¸nuit ul poeziei de
diugoste de pe utunci. Numuidecât tiebuie su citâm din poeziile
lui de diugoste, pentiu u veiilicu giudul de emuncipuie ul ucestui
ciitic de eioticu vulguiu:
,Adio! n-um cuvinte
Su-(i uiut tot ce simte
In ustlel de minutuii mâlnit sulletul meu.
E o duieie muie,
Si suleiin(i, pe cuie
A le sim(i pot numui, u le descii mi-e gieu.`
Cum vedem, nici Alexundiescu nu scupu de ouiecuie plutitu-
dine ¸i uie ¸i noiocul deploiubil de u uzu de comodul puiudox ul
celui mui inleiioi diletuntism ÷ cu ,n-um cuvinte` ¸i ,u le descii
mi-e gieu`. ,N-um cuvinte` este, în voibiieu liteiuiu, o intoleiubilu
inliimitute.
Alexundiescu mui poute zice ¸i u¸u:
,uar insd suveniiul liin(eloi iubite
Vu li ul meu sullet etein înlu(i¸ut.`
Pentiu dar insd Alexundiescu uie o cuiiousu piedilec(ie.
Suu, ustlel, suu tot utât de plut piozuic:
,Negie¸it cu Elisu de sine încântutâ,
Vuzându-¸i în lântânu utâteu liumuse(i...`
suu:
,O vuz ziuu ¸i noupteu, seuiu ¸i dimineu(u;
Cu un iunit de mouite simt în piept un liei gieu;
$$
266 Pau| Zcri|opo|
Voi su-l tiug, lieiul iese, dui însu cu viu(u,
Si cu sulletul meu.`
uar insd ¸i |icru| grcu (de ce grcu? decât pentiu iimu, epitet
ules lu întâmpluie ¸i nepotiivit) ¸i lieiul cuie iese cu su||cru| ¸i cu
via(a ÷ sunt evident electele unei negli¦en(e ce deloc nu se
potiive¸te ceiin(eloi supeiiouie ule ciiticului Alexundiescu.
,Si vânutoiul ce imiteuzu
Pe liunzuli(u un glus stiuin
De vicle¸ugu-i se îngâmleuzu,
De bucuiie el este plin`
sunt veisuii pe upioupe de muziculituteu celoi de plucintu ÷ de
ultminteii cu ¸i uimutouiele douu:
,Când pieizi o liin(u obiect de iubiie,
O lungu viu(u e nenoiociie.`
Si puicu ne cupiinde un doi peiveis dupu veisuiile deivi¸ului:
,Ascultu, eu te iubesc
Si pentiu tine mult putimesc` ÷
veisuii ce ne duc înupoi pânu lu Necului Vucuiescu ¸i cuie, de
ultlel, se ullu upioupe textuul în Pdsroru| inrrisrar ul lui Câilovu,
ni se luce doi de usemeneu nuive plutitudini vecli, când ne cud
înuinte plutitudini pieten(iouse cu:
,Omul este o tuinu cuie-o ¸tie moimântul,
lcmcia e un ingcr, via(a-i un suspin.`
Si odutu cu ucest doi, un doi din necuz, ne culundum înti-o
peiplexitute meluncolicu, uducându-ne uminte cu Eminescu ÷
Fmincscu, conducutoiul liumousei limbi vecli iomâne¸ti, ÷
u¸euzu, cu un piocedeu iegietubil sumui, tot sciisul din viemeu
lui Alecsundii ¸i Bolintineunu în ,Veucul de uui ul sciiptuiiloi
iomâne`, pe când e doui de piimu eviden(u cu, pentiu Eminescu,
cu ¸i pentiu ucei dintie noi câ(i iubesc tiecutul luiu iezeivu,
$%
267 Pcnrru arra |ircrard
,Veucul de uui ul sciiptuiiloi iomâne` îl umplu utât de liumos
Dosoltei, Costin ¸i Neculce.
Il mustiu odutu Eliude pe Alexundiescu cu nu uimeuzu iegulut
cuisuiile. Alexundiescu îi iuspunse cu |ui ii rrcouic |i|ozo|ic, ¸i
u¸u cevu nu se ullu lu Sl. Suvu. In udevui, ulutuii de exigen(u
sciupulousei coiectitudini uitistice, Alexundiescu u iubit ¸i
lilozoliu, cu su zicem u¸u. Silin(ele sule în uceustu diiec(ie însu,
nu tiec dincolo de vugi tiiste(i usupiu scuitimii vie(ii pumânte¸ti,
usupiu iuutu(ii nepedepsite u oumenioi, ¸i de uceu ieligiozitute
lumuitiniunu nebulousu ¸i inconsistentu cu supiulu(u sonoiu ¸i
cu un louite unemic lond de imuginu(ie ¸i de pusiune. Cândiieu
lui Alexundiescu iumâne mediociu. Cu toutu giupu începutoiiloi
no¸tii, el eiu pieu pu(in cugetutoi, pieu pu(in cuituiui. Rumân
însu cel pu(in uceste douu ceiin(e cu noutu(i pie(iouse: sciu-
pulozituteu uitisticu ¸i nevoiu de u îmbogu(i cu lond seiios poeziu
ce se nu¸teu, piin silin(ele lui ¸i ule ultoiu. Si în piivin(u lui
Alexundiescu dui, iumâne su ne mul(umim, în delinitiv, cu o
contiibu(ie vuloiousu lu loimuieu limbii liteiuie, su ne mul(umim
cu un sciis libei de stiuinismul tiudi(ionul, cu ¸i de comicuiiile
peiniciouse ule lutini¸tiloi.
* * *
In poeziu Mdngdicrca, dedicutu unci rincrc |cmci, Alexundiescu
sciie ustlel:
,Sub degetele tule, în sunete uigintouse
C|aviru| când iusunu, când dulce pieludezi,
De¸tep(i în ul meu sullet ucoiduii lioiouse,
A putimeloi stinse cenu¸e înviezi.`
Tiebuie su piesupunem cu, piin ucoiduii |ioroasc, Alexun-
diescu vieu su spuie: ucoiduii cuie-l in|ioard ÷ liindcu ducu
piunistu pieludeuzu dulce, cum zice veisul, e de neîn(eles cu
$&
268 Pau| Zcri|opo|
sulletul poetului su iuspundu cu ucoiduii |ioroasc. E o muie
violen(u de vocubului, cuie tiebuie semnulutu: ¸i lu ucest iubitoi
ul coiectitudinii, sentimentul voibei muteine e nesigui, ¸i el cude
piudu uibitiuiului. Dui citutul l-um lucut de diugul c|aviru|ui.
Istoiiu cluviiului în liteiutuiu noustiu ui puteu du un puiugiul
suvuios. Cluviiul u lost un element de modeinism în poeziu
noustiu de diugoste; Cutincile, Muiglioulele, Ruxundiele ¸i
celelulte umunte, ucum cu totul dezulectute, nu luseseiu piuniste.
Cu ¸i umun(ii loi, poe(i, ele î¸i comunicuu sentimentele pio-
nun(ute, de pieleiin(u piin luutuii. Nu uveuu, piobubil, încu,
sulletul pieu uitistic. Eiu în veucul de uui ul eioticii luiu
complicu(ii.
Su tiecem însu lu Bolintineunu. Bucutu e intitulutu Fvc|ina ÷
¸i este u douu cu ucest titlu ÷, iui veisuiile cu cluviiul sunt
ucesteu:
,Eu zice ¸i, pe lu(u tiecând bucle de lii,
Se scoulu ¸i s-u¸euzu su cânte lu cluvii...
Sub degete de puipui octuvele d-ivoi
Intonu un uei dulce, suuv, deslututoi.
E sulletul ei tânui, plin de meluncolie,
Ce cuiu în toiente de-umoi ¸i uimonie...`
Impieunu cu cluviiul, numele Evelinu e un muie simptom de
modeinizuie. In colec(iu poeziiloi din tineie(e (nepublicute încu),
cum explicu titlul, pe cuie Bolintineunu le tipuie¸te în 1869, deci
în plinu mutuiitute, sunt multe bucu(i intitulute cu nume de lemei.
Avem, de exemplu: Liliu, Dilicu, Aleizu, Doiu, Teclu, Eliu, Miliu,
Tiliu, Ziliu, Viiginiu, Ameliu, Diliu, Binicu, Floiu, Luciu, Tedicu,
Helisu, Lusicu, Adu, Adicu ÷ în slâi¸it Fvc|ina, piunistu citutu
mui sus. Fvc|ina ievine de tiei oii în titlu:
,Sunt gelos, o, Evelino,
Idol dulce ¸i iebel.`
Si totu¸i, numele ucesteu ¸i cluviiul semnuleuzu o ievolu(ie în
$'
269 Pcnrru arra |ircrard
poeziu iomânu de diugoste. Toute numele ucesteu, cu ¸i instiu-
mentul de muzicu, sunt ieclizite occidentule. S-u ispiuvit eioticu
oiientulu, în ¸ulvuii de mutuse ¸i pupuci culcu(i.
Totu¸i, ciudut umununt, ¸i piobubil o simplu scupuie din vedeie
u poetului. In pielu(u ucestei colec(ii, Bolintineunu spune u¸u:
,Aceste poezii, sciise în liugedu tineie(e, nu uu nici un iupoit cu
viu(u uutoiului. Ele sunt o vibiu(iune lymnuiiloi gieci ¸i lutini,
cuie luc ¸i ustuzi liteiutuiu ¸i poeziu tutuioi nu(iuniloi Euiopei.
Fuptul imuginu(iunii, ¸coulu eleguntu umoiousu în cuie uu stiulucit
Suplo ¸i Hoiuce (u¸u sciie Bolintineunu, à |a |rançaisc, Hoiuce,
Cutulle, Piopeice ¸i ul(ii...).
Românii, dominu(i de limbu, de dutinile giece, în mi¦locul
suleiin(eloi ¸i uspiiu(iuniloi cutie un viitoi iomân, cugetuu ¸i
visuu cu poe(ii untici umoio¸i ¸i giu(io¸i, în uceu poezie delicutu
¸i suuvu piin cuie Anucieon veneu su iu locul lui Homei sub ultu
luzu. Astlel eiu ¸coulu unde Vucuie¸tii, Conuclii împleteuu pe
iozele Cieciei ciinii Cuipu(iloi, când veniiu ¸i ul(i poe(i, spie u
du mui multu vigouie neiveloi ucestei poezii. Sub impiesiuneu
¸colii untice, sciisesem cele mui multe din uceste poezii, pe cuie
nu le-um publicut niciodutu. Aceustu cuite este o cestiune de
cuiiozitute. Aceustu ¸coulu nu mui este de timp. Cutu u se cântu
eioii, luptele loi stiulucitouie, duieiile ¸i uspiiu(iunile nu(iunii.`
Bolintineunu pucutuie¸te uci piin modestie, suu muieu lui
spontuneitute îi uscundeu lui însu¸i meiitele lui cu iustuinutoi ul
eioticii Vucuie¸tiloi ¸i u lui Conucli. El u dut luinu occidentulu
poeziei iomâne de diugoste. Si nici nu e exuct cu uceustu poezie,
unucieonticu cum o ¦udecu el, ui li iumus, pentiu dânsul, o
cuiiozitute. Fiindcu, de¸i upioupe nici unu din bucu(ile ucelei
colec(ii u poeziiloi din tineie(e n-u tiecut întocmui în culegeieu
Poczii|or ,ordinard dc cniar auroru|` ¸i tipuiitu sub piivegleieu
minu(iousu u lui Cl. Sion, stilul u iumus ucelu¸i. A iumus ucelu¸i,
¸i în bucu(ile eioice, în poeziu de genul nou, cuie vu su zicu.
Pielu(u din cuie um citut este un monument ul supeibei
%
270 Pau| Zcri|opo|
negli¦en(e, cuie u cuiucteiizut toutu cuiieiu liteiuiu u lui Bolin÷
tineunu. Iutu un om cuie deloc nu se gândeu lu gieutu(ile uitei
liteiuie, cum luceu Alexundiescu. Bolintineunu este un lel de
iepioduceie în negutiv u ucestuiu ÷ ¸i s-ui zice uneoii: o
cuiicutuiu u lui.
Bolintineunu u lost un sciiitoi de puiu bunuvoin(u. Un pieu
zelos umplutoi de cudie, ¸i cu utuie istoiiu liteiuiu nu-l poute
tiece cu vedeieu. A sciis de toute, cu o leitilitute inocentu,
nepusutouie. In viemile ucele, poligiuliu musivu opeiu cu puteie
solicitutouie u uten(iei publicului, ¸i cu stimul pentiu începutoii.
Stimul udeseu de o vulouie cum dubiousu, dui în slâi¸it: un stimul.
In colec(iu pomenitu, poeziu Minai |a Cd|ugdrcni ne uduce
veisuiile ucesteu:
,Ceiul, cât vedeieu poute su zuieuscu,
Nu-nvele¸te încu tubuiu tuiceuscu.
Dui Milui în coitu-i nu se odilne¸te,
Cleumu cupitunii ¸i ustlel le voibe¸te:
Tuicii ne inrrccc piin numuiul loi,
Butoii rc|uzd ul suu u¦utoi.
Ce ciede(i u luce? - ne vom bute ouie?
To(i cxprim miiuieu de-u se upuiu...
Dui Milui iuspunde:
Domnul ce nu uie sullet u muii,
Pentiu tion ¸i (uiu nu meiitu u li!
A lugi de luptu, nu e dcmn de noi,
Sunt iomân, iomânul mouie cu eioi.`
Acestu-i Bolintineunu, din tineie(e pânu lu butiâne(e. O egulu
¸i seninu insensibilitute pentiu iupoitul întie iitm ¸i ideu(ie,
pentiu vocubului, cu ¸i pentiu imugine. Peste tot: uceeu¸i cundidu
¸i monotonu negli¦en(u liteiuiu.
Pieu pu(ine ieu¸ite, convenubile lu limitu, lu întâmpluie, upui
în uceustu musu liteiuiu ie¸itu din o u¸ouiu ¸i neobositu bunu-
voin(u.
%
271 Pcnrru arra |ircrard
Astuzi, Bolintineunu upuie cu uutoi vesel luiu voie. In ucest
sens, sunt mui ules de iecomundut iomunele, cu deosebiie ucel
intitulut Manoi|, în întieugu uceustu pioduc(ie upioupe pu-
iodisticu.
b) DESPRE SCRIITORI STRAINI
FLAUBERT SI ANATOLE FRANCE
,Ruzboiul ¸i iomuntismul, uceste douu muii blesteme` ÷ sciie
Anutole Fiunce în la Révo|rc dcs Angcs. Despie iuzboi, pietind
unii cu vestitul pucilist ui li zis mui tâiziu u¸u: ,ducu supiimi
viitu(ile milituie, toutu societuteu se suipu`. Dui luciul nu-i sigui.
Suipiinzutoi n-ui li, liindcu Fiunce de mult s-u decluiut pentiu
inconsecven(u elegunt-sistemuticu. Antiputiu pentiu iomuntism,
însu, puie su se li pustiut stutoinic, de când luceu cionici liteiuie
în lc Tcmps pânu lu iomunul din cuie um citut mui sus, sciis lu
butiâne(e.
Fluubeit eiu, negie¸it, gieu împovuiut de pucute iomuntice;
Fiunce le-u însemnut în douu lungi loiletoune, cu stuiuin(u solidu
pe cuie o inspiiu untiputiu, o untiputie, ce-i dieptul, bine stupânitu
¸i bineciescutu. Fluubeit u lost ,iomuntic din sullet ÷ (upul
ispu¸itoi ul nebuniiloi iomuntice ÷ dobitocul ules în cuie uu
intiut toute pucutele popoiului de genii ÷ iomuntismului duto-
ie¸te el cele mui stiulucite ubsuiditu(i, lu cuie s-uu uduus, desigui,
¸i ultele, din londul lui piopiiu ÷ divugu(iile din sciisoiile ¸i
conveisu(iile lui sunt piodigiouse`. Si spie mui bunu lumuiiie,
Fiunce îl compuiu cu o puiu(u, louite udmiiutu de dânsul în
copiluiie lu teutiul de pupu¸i: un soldut cuie, pe când ¦ucu, se
iisipeu în toute pui(ile ÷ cup, piciouie, biu(e, tiuncli, luleu,
ticlie zbuiuu ¸i se piindeuu lu loc; lu uimu, cupul dispuieu ¸i din
ticlie ie¸euu biou¸te. ,Figuiu uceustu expiimu peilect eioicu
%
272 Pau| Zcri|opo|
dizuimonie cuie stupâneu toute lucultu(ile intelectuule ¸i moiule
ule lui Fluubeit.` Cu ¸i Don Quiclotte, omul ucestu ,dislocut`
uveu o ,excesivu cupucitute de entuziusm ¸i de simputie. De ucceu
eiu totdeuunu luiios.` Amândoi, Don Quiclotte ¸i Fluubeit, eiuu
buni lu inimu. Din muie diugoste de dieptute ¸i de liumos,
cuvuleiul u spuit cupul unui (uiun ¸i u stiupuns oi nevinovute.
Tot u¸u, uitistul iomuntic muceluieu, în lulut ¸i în pupuci, zeci de
mii de buiglezi. Fluubeit, omul ucestu ,cuie uveu tuinu voibeloi
inlinite, nu eiu inteligent, debitu teoiii obscuie, uloiisme inepte,
¸i ideile lui liteiuie nu se pot sus(ine`.
Fiunce uie, negie¸it, ¸i luude pentiu iomunticul dislocut:
,muiele Slânt Ciistoloi, cuie u tiecut liteiutuiu de pe mulul
iomuntic pe cel nutuiulist, luiu su ¸tie ce duceu, de unde veneu ¸i
încotio meigeu`. Il veneieuzu, îl udmiiu ¸i-i iespectu opeiu.
,Bunul Fluubeit`, cel mui ,luinic muncitoi liteiui` (pieideu pieu
multu vieme cu su se inloimeze, liindcu n-uveu ciiticu, nici
metodu), om excelent, ubsuid ¸i plin de geniu ÷ ,ce puuvie
giund eciivuin`
1
! Dezupiobuiile le-um iupoitut pe scuit; inven-
tuiul luudeloi l-um lucut complet. Bilun(ul poute su-l încleie
cititoiul.
Situu(iu pe cuie o luce Fiunce lui Fluubeit, întie sciiitoiii (uiii
sule, îmi puie destul de cluiu; uceu u lui Fiunce însu¸i lu(u de
Fluubeit ceie, cied, ouiecuie explicu(ii. Pentiu uceustu, tiebuie
su ne u¦ute domnul Henii Luu¦ol. Cine este domnul Henii Luu¦ol?
Anutole Fiunce îl iecomundu, cu multu simputie: ,un tiès uimuble
lonctionnuiie de lu ièpublique`
2
, uutoi de nuvele ¸i de ciitici
liteiuie ,iemuicute`. In puginile domnului Luu¦ol, ,cultul uitei se
umestecu cu gii¦u de ieulitu(ile vie(ii, cuie uiutu pe omul de
expeiien(u`. De pildu, înti-o nuvelu ,du meilleui style`
3
Don Juun
muituiise¸te cu leiiciieu se guse¸te numui în cusutoiie ¸i în viu(u
iegulutu. Hotuiât, dl Luu¦ol nu eiu iomuntic, ci, cum vu spun,
om de expeiien(u ¸i de bun-sim(, uveu, pe deusupiu, ¸i cultul
uitei, eiu, piin uimuie, un om cum nu se poute mui bine. Totu¸i,
%!
273 Pcnrru arra |ircrard
eclilibiut u¸u cum îl vedem, ¸i-u pieidut sângele iece când u citit
coiesponden(u lui Fluubeit; liindcu, zice Fiunce: ideile lui
Fluubeit tiebuie su înnebuneuscu pe oiice om de bun-sim(. Luu¦ol
sciie: su ieu¸e¸ti în viu(u e ¸i ustu o cupodopeiu. Su lup(i, su
speii, su iube¸ti, su te însoii, su ui copii, su-i nume¸ti cliui Totoi,
întiu cât e uceustu, în oclii Atotputeinicului mui piost decât su
însemnezi negiu pe ulb ¸i su te bu(i nop(i întiegi cu un ud¦ectiv?
Tiebuie su spun îndutu cu Fiunce guse¸te uici pe Luu¦ol cum
exugeiut: duc-um zice cu dânsul, liumuse(eu, geniul, gândiieu
n-ui mui li nimic. Dui, în lond, se învoie¸te culduios cu ucest
ciitic, cuie utucu utât de vioi ¸i de seiios iomuntismul descieieiut.
Ideile lui Luu¦ol sunt cluie ¸i sunutouse. Lu dânsul nu se ullu
nimic din inconsecven(ele ¸i entuziusmele nesubuite ule epilep-
ticulul Fluubeit; liumosul ¸i uitu stuu în peilectu uimonie cu
viu(u domesticu. Si tocmui uici îl pie(uie¸te Fiunce mui cu seumu.
Fluubeit nu în(elesese cu ,poeziu tiebuie su se nuscu din viu(u,
nutuiul, cu uiboiele, cu llouieu, cu liuctul, cu nuvelele domnului
Luu¦ol, cuie nu exugeiu nimic, nu «munceu cu un bou» numui ¸i
numui lu liteiutuiu, nu usudu cuutând ud¦ective potiivite, nu uveu
spiiit «gieoi ¸i conluz» cu Fluubeit, «qui suu lentement ses
supeibes livies»
4
.` Eclilibiul ¸i bunul-sim( sunt vuloii invul-
neiubile, desigui; ele guiunteuzu omului mul(umiii cuiute ¸i
potolite. Si totu¸i!... Su ucuzi, cu u¸u stuiuitouie stiicte(e, pe un
om cu e inconsecvent ¸i lipsit de musuiu ÷ în ce? In coies-
ponden(u lui intimu ¸i în conveisu(ie cu piieteni! Nu-i ustu o
stiu¸nicu lipsu de musuiu, dictutu de o ouibu untiputie?
,Numesc buiglez, sciie Fluubeit, pe ucel cuie gânde¸te ¦osnic.`
Iui ideile specilice buigleziei, cu cuie se luptu uitistul ,iomuntic`,
el le iezumu ustlel: de lu oiice uctii(u uu u¦uns u ceie su lie
mumu bunu; uitei i se ceie su lie moiulizutouie; lilozoliu su lie
pe în(elesul tutuioi, ¸tiin(u populuiu ¸i viciul decent. Iutu o gândiie
cuie nu-mi puie nici incoeien(u, nici istoiie lulsu. Si când Fluubeit
ceie uitistului su lie libei de idei ieligiouse oii sociule, tiebuie,
%"
274 Pau| Zcri|opo|
desigui, o exugeiutu ieu-voin(u pentiu u nu în(elege cu e voibu
numui cu luciuieu uitistului su nu lie cât de pu(in stiicutu în
stiuctuiu ei specilicu de upucutuiile ¸i inteiesele neuitistice ule
omului. Luptu uitistului contiu buiglezului nu u lost o copiluiie
iidicolu u unui nevioput, ci un lenomen istoiic geneiul. Buiglezul
eiu ugiesiv ¸i upusutoi ¸i se umestecu în toute... Fouite distiut ¸i
pusionut de uiu untiiomunticu tiebuie su li lost Fiunce, cu su
uite cu totul cu, mult dupu mouiteu lui Fluubeit, l-u vuzut pe
buiglez tiiumlând supeib în gândiieu ¸i în uitu lui Ceoiges Olnet.
Hotuiât, exuspeiuieu este un pucut cuie se (ine neînduiut de
oumeni, pânu ¸i de cei ubsolut inteligen(i ¸i cu cel mui limpede
bun-sim(. Fiunce î¸i bute ¦oc luiu ciu(uie de Fluubeit cuie, înti-o
conveisu(ie puiticuluiu, ui li zis cu viu(u, pe viemeu lui Homei,
eiu mui pu(in bunulu cu ustuzi, ¸i-i uminte¸te iste( cu oiice epocu
e bunulu pentiu cei cuie o tiuiesc. Tieizeci de uni mui tâiziu,
Fiunce însu¸i cântu în zeci de pugini, ouiecum liiice, din la Révo|rc
dcs Angcs, minuneu unicu u vie(ii giece¸ti, când nu eiu decât
lloii, lupte, vin puilumut ¸i cântece ÷ un clel delicut ¸i neîntie-
iupt. Pe Fiunce l-u biiuit exugeiuieu lu butiâne(e. In tineie(e
sciiu poezii liiice inteligente ¸i luiu exugeiuii ÷ de exemplu:
,cui son âme conluse et vuguement iuvie / u duns les ¦ouis de
puix goûté lu douce vie./ Au sein des bois suciés... / lu peui est
ignoiée et lu moit est iupide; / uucun êtie n'existe et ne péiit en
vuin. / L'umoui, l'umoui puissunt... / Voilá le dieu qui ciée
incessument le monde...`
S
. Si multe ulte gândiii cu uceste, liumos
eclilibiute. Fu(u cu un sullet utât de peilect logic ¸i bine încleiut,
în(elegem cu tiebuie su li (inut din toutu inimu lu poeziu lui
Coppée, lu iomunele lui Feuillet ¸i ule lui Bouiget. Si u¸u eiu, în
udevui.
Ideile lui Fiunce despie liiicu modeinu de lu Veiluine încouce
nu sunt tiecute, cât piive¸te bunul-sim(, decât de ule lui Jules
Lemuîtie cuie, executând pe Veiluine ¸i Rimbuud, uiuncu ucest
%#
275 Pcnrru arra |ircrard
piecept minunut cumpunit: este udevuiut cu ceu mui liumousu
poezie e lucutu din imugini, însu din imugini explicute.
Ce plucut cu mui existu ¸i ultcevu decât incoeien(u ¸i exugeiuie
iomunticu!
UNUL CARE A LUPTAT CONTRA PROSTIEI
Uiâtu deosebit este mouiteu oumeniloi veseli.
Nu to(i suntem deopotiivu vii; cei veseli sunt mui vii decât
ceilul(i.
Mouiteu loi ne love¸te cu ievoltu ¸i cu scâibu, cu puiudoxele
unui iuutucios stupid.
Puiteu ceu mui bunu din viu(u lui Anutole Fiunce u lost luptu
împotiivu piostiei; ¸i el u dus-o u¸u cum tiebuie: vesel. Insisten(u
puteticu suu elegiucu usupiu moi(ii lui, însu, puie luptu de
piost-gust ¸i pucut contiu slântului dul. Mouiteu celui vesel te
luce doui uisuz.
Liteiui, Fiunce u muiit ucum zece uni, cu la Révo|rc dcs Angcs.
Un neustâmpui senil l-u împins su lu(euscu deploiubil umintiiile
din copiluiie ¸i u seivit doui su uiute cutegoiic ¸i pielung cu
slâi¸itul eiu deplin. De lu început cliui, umintiiile ucele se uiutuu
u li în contiuziceie cu spiiitul ¸i tulentul suu. Picrrc Nozièrc ¸i lc
livrc dc mon ami sunt lubiicute iegietubile, cuie ne explicu numui
udmiiu(iile lui neu¸teptute pentiu visuiile de guveinuntu în
menopuuzu ule lui Feuillet, pentiu liiismul de cinovnici bine-
ciescu(i ul lui Sully-Piudlomme ¸i Coppée. Fiie¸te, spie optzeci
de uni u ieupuiut, în loime mult mui teine, mui insipide ¸i molâi,
înceicuieu debutuntului de u-¸i deslu¸uiu copiluiiu în munieiu
ouiecum englezeuscu, îndulcitu ¸i dieusu cu sentimentulism
puiiziun, buiglez ¸i bulevuidiei. Aici se ullu Anutole Fiunce mult
mui neuutentic ¸i mui dizgiu(ios decât în unele excuisii ule lui în
politicu piucticu.
,De ve(i luu bine seumu, toutu viu(u meu u lost înclinutu istoiiei
%$
276 Pau| Zcri|opo|
Pinguiniloi.` Fiunce însu¸i ne uiutu ustlel cuie este cuiteu întie
cui(i. Su nu luum însu voibu lui numui cu o uluzie lu istoiiu sutiiicu
u Fiun(ei. l`i|c dcs Pingouins este enciclopediu lumoiisticu
univeisulu u celoi mui lundumentule, mui obiuznice, mui pom-
pouse piostii, în cuie indispensubil dospe¸te piltiu nedileien(iutu
u speciei, nomo srupidus cr so||cmnis, piimutul deloimut, cuie,
sulicient ¸i cuiuglios, se tiude¸te su steu pe douu lube ¸i su
piiveuscu în sus. A lost clemuieu nutuiulu u lui Fiunce su
uimuieuscu, cu iâsul neînvins ul inteligen(ei, moltul isloiic, giuv
¸i uutoiitui, moltul de stut ¸i de templu; giimusu scliloudu ¸i
vomitivu u ipociiziiloi moiulistice.
Acest om eiu complet ¸i uniluteiul inteligent. Eiu obsedut de
inteligen(u puiu. Aici e semnul ¸i vulouieu lui distinctivu pentiu
istoiiu spiiitului euiopeun. De uceeu, ubuteiile lui liteiuie în
domeniul sentimentul slâi¸esc în stiâmbutuii.
Liteiutuiu liuncezu este ceu mui bogutu poute în oumeni
uniluteiul ¸i splendid inteligen(i. Montuigne, Rubeluis, Lu Rocle-
loucuuld, Voltuiie loimeuzu tiupu de cuie ve¸nic nu se vu lini¸ti
nici mângâiu ousteu compuctu u pio¸tiloi, u celoi giuvi cu ¸i u
celoi sentimentuli, u celoi blu¦ini ¸i one¸ti, cu ¸i u celoi vicleni ¸i
venino¸i. Pe Fiunce l-u loimut ciiticu istoiicu ¸i lilozolicu u
veucului XIX: ceu mui iconoclustu ciizu din câte u înceicut spiiitul
euiopeun. Pe uimu ei n-u iumus gloiie istoiicu neciuntitu, nici
idee veneiubilu neclemutu lu iuspundeie ¸i neumilitu, luiu
ciu(uie. De uceeu, iâsul lui Fiunce e complex ¸i udânc, concluziu
uitisticu u viemii celei mui liumouse de inteligen(u cuiutu ¸i
neînduiutu.
Acum inteligen(u s-u utucut, cu bolnuviciousu ciudu(enie, pe
eu însu¸i. Ce câ¸tig ¸tiin(ilic vu puteu lusu pe uimu ei uceustu
ciiticu lilozolicu u inteligen(ei nu se poute lotuiî ucum. Su
constutum numui cu secutuiile tiiumlu îmbutute de peispectivu
cuie se desclide luiu muigini buliveinei sentimentule suu
obiuznice. Neputin(u intelectuulu ¸i ignoiun(u semiunullubetu u
%%
277 Pcnrru arra |ircrard
liteiu(iloi de culenele ¸i iuspântii e¦uculeuzu, luiu liicu ¸i pudouie,
muidu clocitu lu udupostul intui(ionismului. Sub muscu subti-
litu(iloi pseudopoetice, leneu mintulu ¸i stupidituteu iudiculu,
u¦unse libeie ¸i independente, î¸i vuisu pe culouiele liteiutuiii
euiopene duloiile giouse umestecute cu miiesmele iâncede ule
misticismeloi iusullute ¸i nemuiitouie. Misticism indic, mustit în
cieieii lle¸cui(i de piucticile eiotice ule Kumusutiumului, suu
¸umunism unullubetic de lukiii ¸i piei-io¸ii, sleite în sosul
¸uilutunismului ¸i ul pozei vulgui-euiopene.
Ceusul moi(ii lui Fiunce se potiive¸te semnilicutiv cu un
moment de muie tiiuml ul piostiei udânci, suibutoiit de o stiunie
uliun(u u piozuicei imbecilitu(i euiopene cu isteiicu idio(ie
usiuticu.
CENZURAREA LUI ANDERSEN
Pove¸tile pustoiului dunez sunt puiubole sentimentule, diese
cu umunituiism ¸i cu pu(inu sutiiu sociulu.
Aceste istoiiouie, lubiicute de un piedicutoi plin de bune
inten(ii ¸i cie¸tine ¸i, cum um zice, înuintute, încântuu buigle-
zimeu libeiulu de ucum ¦umutute veuc. Puiin(ii duiuiuu copiiloi
cuiteu, plini de dulce împucuie în cugetul loi de oumeni iubitoii
de piogies moiul ¸i sociul. Citind-o, guveinuntele ¸i copiii se
umuzuu totdeuunu cu piolitubilu înduio¸uie. Piin luinu cu
pieten(ii de nuivitute u povestei, minteu copilului descopeieu cu
dulce deslutuie idei ¸i sim(iii înul(utouie. Copilului bogut i se
înmuiu inimu de computimiie; inimu celui suiuc tiesuieu de
speiun(u în bunututeu lui Dumnezeu, pe ici-pe colo cliui ¸i în
uceu omeneuscu.
Astu eiu pe utunci. Astuzi, întie toute ideile comune cu cuie
se împodobeu sulletul buigleziei libeiule ¸i se îmbutu uneoii ¸i
inimu pioletuiului de pe viemuii, nici unu nu-i utât de compio-
misu cu ideeu umunituiu. Clusele sociule ducu nu sunt în liecuie
%&
278 Pau| Zcri|opo|
moment încuieiute, î¸i uiutu col(ii luiu încetuie, ¸i, upioupe
indileient de vâistu, indivizii sunt în stuie de iuzboi peipetuu.
Suiucii nu mui voi su ¸tie de milostenie ¸i bunuvoin(u. Ei voi su
iupeuscu ¸i su stupâneuscu cu pumnul. Bogu(ii, de giouzu, s-uu
lucut u¸pii; sunt luiio¸i de ingiutitudineu suiuciloi, cuie nu
iecunosc bineluceiile ¸i nu mui zic: Suiut mânu! Piedicutoiul
umunitui nu mui uie public. In cuiteu lui iumân doui douu-tiei
pove¸ti, de inspiiu(ie udevuiut popu|ard, cu istoiiu lui Cluus cel
muie ¸i u lui Cluus cel mic, unde tiiumlu ieulistic iste(imeu
piucticu ¸i ciuzimeu cu sânge iece; ucolo distiugeieu du¸munului
e o luptu ubsolut plucutu ¸i lumoiisticu. Istoiiu pe cuie um citut-o
e, upioupe în toutu cuiteu, singuiu cuie nu sunu luls. Ideile din
pove¸tile lui Andeisen sunt ustuzi deopotiivu mincinouse pentiu
suiuc ¸i pentiu bogut. Cied cu, pentiu oumenii louite lucizi, tonul
geneiul ¸i inten(iu cui(ii uu lost totdeuunu de o neplucutu
dulceguiie. In sentimentulismul buiglezesc cuie o inspiiuse, existu
în lond o iudiculu stiâmbutuiu, mui pu(in vizibilu ¸i poute mui
pu(in iespingutouie decât în miile de pove¸ti de Ciuciun ule
sciibiloi tocmi(i su lucu, lu suibutoiile de iuinu, umunituiism legut
în muioclin ¸i muiut în poleiulu. Dui genul însu¸i eiu din cupul
locului mincinos.
Este lolosul cel muie ul ciizeloi sociule de u du pe lu(u udevuiul
uscuns ultlel în liuzeologiu debitun(iloi liteiuii de u¸u-numitu
uimonie sociulu ¸i nu(ionulism tiunduliiiu.
Astuzi, piu(u lumii, lipsitu oii suiucu de multe luciuii plucute,
e cel pu(in liumos încuicutu cu muilu de udevuiuii sociule. Fouite
umuiu lu gust, eu poute li sulutuiu, ducu ciocniieu violentu u
ucestoi udevuiuii nu vu însemnu cumvu, în piucticu, întouiceie
lu stuii piimitive în cuie se voi nu¸te udevuiute pove¸ti populuie,
iui nicidecum idile ¸i puiubole pentiu pomul de Ciuciun ul
buigleziiloi umunituie din viemeu lui Andeisen.
Ducu viemile sunt u¸u, tiebuie su tiugem concluziile ¸i pentiu
liteiutuiu copiiloi. Cied cu totdeuunu lectuiile sentimentule uu
%'
279 Pcnrru arra |ircrard
lost o liteiutuiu pioustu din punct de vedeie pedugogic. Pioustu
cu gust ¸i cu inten(ie moiulu. E de piost-gust su inventezi oumeni
bogu(i, u¸pii lu sullet, cuie se conveitesc ¸i devin umuni-
tuii-tiunduliiii lu vedeieu unei iândunele mouite suu u unui
llutuie cu uiipiouiele slâi¸iute. Si e luptu de piostie voitu su
lubiici liteiui puiu(e cu liguiu de îngei ¸i su le uiu(i copiiloi cu
imugini udevuiute ule vie(ii. S-u lubiicut ustlel o liteiutuiu pioustu
¸i de piisos.
Pove¸tile populuie nu sunt sentimentule. Acolo peisonu¦ele
se but ¸i se tiug pe slouiu liumos, u¸u cum ceie viu(u în cuie tiuiu
¸i pe cuie o vedeu uitistic povestitoiul popului. Duplicitute
sentimentulu nu se pomene¸te în pove¸tile populuie. Fubiicuntul
de pove¸ti umunituie î¸i stiâmbu totdeuunu un ocli spie u¸u-nu-
mite ideule. Rezultutul tiebuie su lie stiâmb; în piivin(u liteiuiu
cu ¸i în ceu moiulu. Si stiâmbutuiu sentimentulu nu poute li mui
inuctuulu decât e ustuzi, când ciomugul, dinumitu ¸i înclisouieu
cu cuzne sunt mi¦loucele de comunicuie cele mui cuiucteiistice
întie clusele sociule.
Adevuiul supiem pe cuie îl du pe lu(u ceusul de ustuzi este
luptu luiu pieget ¸i înduiuie întie popouie, cluse ¸i indivizi.
Pove¸tile constiuite pe ucoid de uimonie întie oumeni ¸i cluse
sunt ucum complet cuiugliouse.
udni|d Prcpc|cac ¸i Soacra cu rrci nurori sunt douu pove¸ti
exempluie: supeibe de udevui ¸i stiulucitouie de pitoiesc. Il iog pe
cititoi su le ievuzu cu su în(eleugu cât mui bine cele ce i-um spus.
,POEZIA PURA`
Intie puiintele Biemond, membiu ul Acudemiei Fiunceze, ¸i
ziuiistul Puul Souduy s-u iscut ceuitu, toumnu tiecutu, de lu
delini(iu poeziei. Pentiu obi¸nuitu lectuiu publicu înuinteu celoi
cinci sec(ii ule Institutului, pieotul liteiut u ules su voibeuscu
&
280 Pau| Zcri|opo|
despie poczia purd, ¸i în cuvântuieu lui uvusese mui ules gii¦u su
deu u în(elege cu poeziu nu se poute delini. Tocmui ucest luciu
puie su li supuiut mui mult pe Puul Souduy. Piobubil, cu liunces
de vecle obseivun(u ¸i cu ziuiist, el nu iubdu obscuiituteu, oiicât
ui li de piestigiousu, ¸i s-u necu¦it iuu când Biemond u spus cu
poeziu n-uie u luce cu iu(iuneu. Souduy s-u giubit su în(eleugu ÷
¸i uici puie c-u lost nediept ÷ cu Biemond consideiu poeziu cu
un lel de divugu(ie ubsolut ceitutu cu minteu sunutousu. Se poute
zice ¸i uceustu despie poezie, dui în cuzul speciul nu se zisese.
Ceuitu s-u înduiutnicit usupiu unui veis celebiu din Rucine:
|a |i||c dc Minos cr dc Pasipnaé.
1
Souduy e sigui cu liumuse(eu
veisului stu în în(eles: Minos, ¦udecutoi în inlein. Pusiplué,
umuntu unui tuui divin. Fediu, biiuitu de o giozuvu eieditute:
numui pentiu cine ¸tie toute usteu, veisul poute li liumos. Iui
Biemond spune lotuiât cu vulouieu veisului uceluiu ÷ exemplu
iui de ,poezie puiu` ÷ nu depinde nicidecum de în(elesul suu
veibul. In geneiul, ideile, sentimentele ¸i imuginile nu sunt poezie,
de¸i poeziu se seive¸te de dânsele. Dupu un lung ¸ii de lumuiiii
polemice, ucudemiciunul u¦unge su identilice poeziu cu iugu-
ciuneu: stuieu pui poeticu e unu ¸i uceeu¸i cu stuieu misticu.
Concluzie louite liumousu ¸i potiivitu pentiu un pieot cuie (ine
mult lu poeziu modeinu. De uceeu, unii colegi seiio¸i l-uu întiebut
ducu e duduist.
In udevui, în(elesul cuvântului poczic e gieu de ullut ustuzi,
¸i-i louite explicubil cu oumenii se ceuitu usupiu lui. Desigui,
nu-i luiu inteies su cuutum u ne în(elege cât mui bine când
voibim, mucui ducu nu e în discu(ie decât un subiect u¸u de
pu(in vitul cu teoiiu poeziei. Poeziu este un cuvânt louite vecli,
¸i lesne se întâmplu cu în(elesul cuvinteloi cuie duieuzu pieu
mult, cuie tiec udicu peste muiginile în timp ule societu(ii în cuie
s-uu nuscut, su se încuice ustlel, încât lumuiiieu loi su u¦ungu
obiect de ceuitu întie învu(u(i. Cândi(i-vu lu în(elesul cuvinteloi
|i|o|ogic, |i|ozo|ic, |ircrarurd...
&
281 Pcnrru arra |ircrard
In cuzul de lu(u, mu impiesioneuzu mui întâi cu liteiu(ii liuncezi
s-uu opiit iuiu¸i usupiu ucelui veis din Rucine. Fouite de demult
e udmis, întie liuncezi, cu ,lu lille de Minos et de Pusiplué` este
o liumuse(e poeticu luiu peiecle. Pieiie Mille povesteu deunuzi
cu u citit veisul întâiu ouiu când încu nu împlinise doispiezece
uni, ¸i cu u sim(it o muie zguduiie (,un tiunspoit singuliei et ¦e
le ciuins, piesque cluinel ÷ un tiemblement voluptueux de tout
mon êtie ÷ un entlousiusme ou se conlonduit le plus tioublunt
mélunge de lungueui et d'éneigie`
2
). Nu cied cu mul(i copii
liuncezi su lie tot utât de sensibili lu luimecul ucestui ulexundiin
extiuoidinui; dui, desigui, to(i liuncezii se conving, pânu s-u¦ungu
lu mutuiitute, de liumuse(eu lui unicu. Iui stiuinii, pe cât se poute,
nu iumân nesim(itoii lu muziculituteu ucestoi douuspiezece silube.
Este u¸oi de vuzut cu în veisul ucestu voculele vin u¸ezute u¸u,
încât su loimeze o melodie louite muicutu. In piimul emistil,
dupu cei doi i, cel din |i||c (ucest din |i||c e ¸i louite lung) ¸i cel
din Minos, uimeuzu o din ucelu¸i cuvânt. l este voculu ceu mui de
sus, o este o voculu de bus, cuie uici e ¸i uccentuutu ¸i piin uimuie
lungu ¸i (inutu, iui sonoiituteu ei scousu deosebit în eviden(u
piin cezuiu. l-l-O loimeuzu o melodie descendentu, compuiubilu
unei coboiâii de lu notele de sus ule vioiii spie cele de ¦os, poute
cliui pânu cutie iegistiul violoncelului. Muzicu emistilului ul
doileu stu toutu în cuvântul Pasipnaé, unde a-i-a-é duu lotuiât
elect de lunluiu ÷ puic-ui li cluxonul uutomobileloi cui(ii
iegule... Aceustu melodie u veisului, elementuiu ¸i evidentu, o
simte numuidecât oiicuie uiecle noimulu. De ucceu veisul s-u
lixut utât de bine în memoiiu oumeniloi. E sigui, pe de ultu puite,
cu oumenii pot uscultu cu pluceie veisuii luiu su în(eleugu nimic
din ce se spune în ele, cliui când cupiinsul ¸i constiuc(iu uceloi
veisuii sunt complet logice.
Este piobubil cu mul(i oumeni, când citesc suu uscultu veisuii,
iuu seumu numui lu în(elesul uceloiu cuie enun(u louite eneigic
¸i louite simplu ,idei liumouse`. Pe celelulte le uscultu pui
&
282 Pau| Zcri|opo|
muzicul, udicu butând tuctul veisului în gând, câteodutu cliui
clutinând iitmic cupul, ¸i nu se gândesc lu nimic, ci numui ici-colo
îi tieze¸te doui câte un cuvânt cu în(eles ,poetic`. In udevui, nu
tiebuie uitut cu, pentiu mul(imeu oumeniloi, cuvintele se împuit,
¸i uzi, în poetice ¸i nepoetice. O uncletu ui dovedi u¸oi cu ||oarc,
srca, zc|ir, adic, uumnczcu sunt ununim udmise cu voibe poetice.
Desigui, vocubuluiul poetic se sclimbu cu viemeu. Succesul
inovu(iiloi depinde de piegutiieu sentimentulu u publicului.
Cuvântul g|ic u uvut un succes monstiu, din cuuzu uuieolei
(uiuniste ¸i putiiotice în cuie u lost numuidecât încudiut de sulletul
public, ¸i din cuuzu sonoiitu(ii sule dulci ¸i lipiciouse. Când
Minulescu u sciis înti-un veis cuvintele ,muludii molipsitouie`,
eiu sigui de iluiituteu dezupiobutouie u oumeniloi de bun-sim(
¸i cu noimulu diugoste de poezie, udicu de cuvinte poetice.
Publicul nu udmite poezie luiu cuvinte pocricc, puse cu delicutu
clibzuin(u din loc în loc în coipul poemului, cu ciie¸ele zuluiisite
pe lu(u unui toit.
Cied cu ducu puiintele Biemond, înuinte su-¸i deu pe lu(u
ideeu lui misticu despie poezie, ui li uvut cu mine iubduie su
ceiceteze ce este poeziu pentiu mu¦oiituteu oumeniloi, Souduy
¸i ceilul(i ziuii¸ti, cuie s-uu poinit contiu lui, l-ui li în(eles mui
bine, de¸i tot luiio¸i ui li iumus pe dânsul.
Alexundiinul celebiu, |a |i||c dc Minos cr dc Pasipnaé, îl uscultu
poute mul(i liuncezi luiu u se gândi lu nimic. Totu¸i, cied cu cei
mui mul(i nu pot împiedicu su li se tiezeuscu usociu(ii în lelul
ucestu: Inlein ÷ Minos, tiiun mitic cuie piocieu numui mon¸tii
÷ lutulitute vecle ¸i întunecutu, blestem misteiios ¸i divin ÷
eioticu monstiuousu ¸i neîn(eleusu întie un tuui ¸i o ieginu din
pove¸ti. In tiugediu liuncezu toutu, ucest veis este poute singuiul
misteiios ¸i cutustiolul... Dui voibu eiu su ¸tim ducu ¸i de ce e
poetic, de ce e ,poezie puiu`.
Dic(ionuiele sunt descuiu¦ute ¸i descuiu¦utouie în piivin(u
cuvântulul poczic. laroussc muituiise¸te cu e unul din cuvintele
&!
283 Pcnrru arra |ircrard
cele mui gieu de delinit. lirrré se mul(ume¸te mui întâi, simplu
de tot, cu ideeu ¸coluiu: |`arr dc |airc dcs ouvragcs cn vcrs
3
. Dui în
explicuieu sensuiiloi, u¦unge lu uceustu loimulu: sc dir dc rour cc
qu`i| y a d`é|cvé, dc roucnanr, dans unc ocuvrc d`arr, dans |c caracrèrc
ou |a ocauré d`unc pcrsonnc cr mêmc dans unc producrion narurc||c
4
.
Vedem bine lu ce stuie de conluzie inteiesuntu u u¦uns cuvântul
,poezie` în voibiieu uzuulu: e lusut, cât se poute, piudu discie(iei
voibitoiului. Miclelet, cel totdeuunu poinit lu voibu ¸i lu gând,
ne du un exemplu cu deosebiie luminos piin însu¸i violen(u lui:
Tour csr poésic dans |a |cmmc, mais surrour ccrrc vic ryrnmiquc,
narmoniséc cn périodcs régu|iêrcs cr commc scandéc par |a narurc
S
.
A¸udui: menstiuu(iu, lenomen pui ,poetic` piin iitmul peiio-
dicitu(ii sule. Desigui, în stiictu teoiie nu-i nimic de obiectut lu
uceustu splendidu extindeie u cupiinsului poeziei, odutu ideeu
u¦unsu lu ucest giud de elusticitute. Totu¸i, voibiieu, în clip liiesc,
tinde lu piecizie, ¸i o ieuc(ie tiebuiu su se pioducu în sensul
ucestei tendin(e. Inceicuieu lui Biemond de u deteiminu din nou,
¸i pentiu noi, modeinii, în(elesul poeziei, este ¦ustilicutu deplin.
Fu(u cu mul(imeu cititouie, situu(iu omului cuie înceuicu su
deteimine o idee e totdeuunu ingiutu. Cu cât mui nelumuiitu ¸i
unuilicu este întiebuin(uieu unei idei, piin uimuie u unui cuvânt,
cu utât mui înduiutnic ¸i mui neinteligent, liie¸te, iezistu publicul
lu ciiticu ucelei stuii de conluzie, pe cuie el n-o simte cu utuie.
Când Biemond voibe¸te de poezie puiu, el vieu mui întâi su
delineuscu nu un gen oii stil liteiui, ci o stuie inteiiouiu specilicu.
El cuutu su explice ce lel de stuie u sulletului este uceeu din cuie
iu nu¸teie expiesiu pe cuie teoiiu liteiuiu suu voibu de toute
zilele o nume¸te poeticu. Asemeneu ceicetuii tiec mult peste
cupucituteu de ubstiuc(ie ¸i distingeie u gândiiii publice, ¸i sunt
untiputice ucestei gândiii. Publicul este empiiist: el se întieubu,
de ex., numui ducu textul cuie muteiiul îi stu înuinte tiebuie su
se cleme poetic suu piozuic, ¸i nu vieu su ¸tie cu ieulizuiile
empiiice nu sunt ¸i nu pot li, lu(u de pieciziu excluzivu u ideiloi
&"
284 Pau| Zcri|opo|
(¸i singuie ideile pot li ustlel piecise), decât ni¸te upioximu(ii
inlinit vuiiute. Dui lu uceustu gieutute esen(iulu de u comunicu
ubstiuc(ii piecise celoi nedepiin¸i cu gândiieu piopiiu-zisu,
Biemond u uduugut, din vinu lui mi se puie, ulte cuuze uducutouie
de conluzie. Fiindcu, în cuutuieu poeziei, el se opie¸te lu stuieu
misticu ¸i spune cu ,expeiien(u poeticu` este ,o întâlniie cu
Dumnezeu ÷ o utingeie, incon¸tientu oii nu, dui ieulu ¸i lecundu
cu Dumnezeu`. Pieotul liteiut lusu ustlel ideeu poeziei puie
conlundutu în ideeu expeiien(ei ieligiouse. A¸u încât tot nu ullum
ce e specilic piopiiu utitudinii poetice, independent de oiice
ieulizuie expiesivu. Teologul mistic u pieidut din vedeie cu mui
mult poute decât cuvântul poczic, cuvântul uumnczcu tiebuie su
despeieze pe uutoiii de dic(ionuie cuie, pe lângu inten(iile piuctic
empiiice suu istoiice ule oiicuiui lexicogiul, mui uu ¸i sciupule
inteligente. Su intioduci pe Dumnezeu în delini(iu poeziei
înseumnu su pielunge¸ti o conluzie ¸i u¸u destul de iegietubilu.
In utitudineu misticu, ustlel cum o uiutu Biemond, încupe muzicu
mult mui potiivit decât poeziu. Pieotul spune: uceu întâlniie cu
Dumnezeu e cele mui de multe oii obscuiu. Obscuiu, se în(elege,
desigui, din punctul de vedeie ul intelectului ¸i ul logicii; ¸i luiu
îndoiulu cu uceustu obscuiitute este peilectu tocmui în muzicu.
Un glume( u spus cu Beigson u gie¸it spunându-¸i lilozoliu în
voibe: tiebuiu s-o sciie de-u dieptul în muzicu. Si ustu e mui
mult decât o glumu. Filozoliu uceustu e doui, în lond, o cuutuie u
utitudinii mistice.
In cuisul ceitei liteiuie de lu cuie um poinit, un liteiut, Puul
Tulliun, u sciis lui Biemond muituiisiieu uimutouie: poeziu nu
mu impiesioneuzu decât utunci când seiiile pe cuie eu le deslu-
¸ouiu ÷ seiii de idei, de sentimente, de imugini ÷- iumân
dcscnisc. Aceustu înseumnu cu poeziu uie puteieu speciulu de u
ne lusu sulletul sub impiesiu cu ui puteu conrinua nemuiginit
ceeu ce i se oleiu în loime inevitubil muiginite. Psilologii uu
utius de mult uten(iu usupiu uceloi momente stiunii în cuie
&#
285 Pcnrru arra |ircrard
sulletul simte cu o poiuncu sd-¸i aducd aminrc, duiu lui' su
izbuteuscu u ¸ti unume ce. Asemeneu stuii, cuie lu unii oumeni
se intensilicu pânu lu penibilu unxietute, ne pun în piezen(u unoi
usociu(ii cuie s-ui puteu numi, dupu voibu bine uleusu u lui
Tulliun, usociu(ii desclise. Obseivu(iu uiutu uneoii cu uceleu¸i
locuii, unotimpuii suu ceusuii din zi, uceeu¸i stuie utmosleiicu
dezlun(uie în ucelu¸i om impulsul misteiios de u se gândi nu se
¸tie lu ce. Dui vieo culitute puiticuluiu cuie su explice de ce din
ucele situu(ii, ¸i nu din ultele, poinesc usemeneu usociu(ii desclise
nu se poute descopeii. Tot ustlel nu se poute spune de ce un ¸ii
de voibe e piovocutoi de usociu(ii desclise, ultul nu. Cel mult ui
li de umintit uici cu iitmul muteiiul ul veisului slube¸te constiân-
geieu logicu ¸i înlesne¸te divugu(iu. Despie usemeneu înclinuie
tuinicu u con¸tiin(ei, deusupiu întuneiicului cuie o împie¦muie,
puie cu voibe¸te Tulliun în muituiisiieu lui usupiu impiesiei
poetice.
Fugus, poetul, bun piieten de idei cu Biemond, deline¸te
poeziu: uitu ¸i ¸tiin(u de u expiimu iupoituiile liin(eloi ¸i
luciuiiloi. Ducu muiginim domeniul poeziei lu ucele iupoituii
cuie se iezolvu, cu speciulu eneigie, în usociu(ii dcscnisc, delini(iu
lui Fugus e cu deosebiie utilu. In loimu pieu geneiulu pe cuie i-u
dut-o el, delini(iu se poute uplicu ¸tiin(ei tot utât cât poeziei.
Diept e cu Fugus nume¸te poeziu o ,metumutemuticu`; utunci
ideeu de iupoit cuputu o ¦ustilicuie cevu mui bunu în delini(iu
poeziei, luiu însu cu în(elesul ,iupoituiiloi` poetice su devie piecis
lu(u cu iupoituiile mutemutice. Cied cu voibu lui Puul Vuléiy: în
veis tot ce tiebuie spus este upioupe cu neputin(u de spus ÷ nu
se ieleiu decât lu uceeu¸i cupucitute u poeziei de u deteiminu
usociu(ii desclise ¸i lu incupucituteu oiicuiei teoiii de u lotuiî
cum poeziu ob(ine ucest elect. Poeziu, piin uimuie, ne impune
sentimentul cu e necesui ¸i cu putem su pielungim inlinit
uctuulituteu sulleteuscu în cuie ne gusim, mul(umitu tocmui loimei
poetice conciete, dui luiu su ni se uiute spie ce anumc gânduii,
&$
286 Pau| Zcri|opo|
sentimente, imugini uie su se îndiepte uceu pielungiie. De uceeu,
Biemond ¸i ucei cuie (in cu dânsul decluiu cu idei, sentimente,
imugini sunt unexe piozuice de cuie poeziu se seive¸te: poeziu
puiu însu ,e tuceie, cu ¸i misticu, eu n-uie nimic de spus, nu
spune niciodutu nimic`.
Beigson u ciiticut teoiiu tiudi(ionulu despie usociu(iu stuiiloi
de con¸tiin(u. Dupu ciedin(u lui, nu usemunuieu, nici întâmplu-
touieu întâlniie în expeiien(u u unoi dute psilice ieguleuzu
legutuiu loi, ci întie tot ce se guse¸te ¸i s-u gusit vieodutu înti-o
con¸tiin(u existu vuiiute ¸i inlinite legutuii, u¸u încât oiice poute
uduce uminte de oiice. Si utunci, ducu uie dieptute lilozoliu nouu,
ducu oiice element din con¸tiintu e usociut cu oiicuie ultul,
uimeuzu cu ubsolut toute usociu(iile sunt usociu(ii ,desclise` cel
pu(in înti-o diiec(ie, iui ,înclideieu` loi în ultu diiec(ie utâinu
numui de situu(iu piucticu u subiectului, ¸i în în(eles beigsoniun
oiice expiesie uitisticu este un suciiliciu udus pracricii. Expiesiu
poeticu este impuiu piin delini(ie, cu oiice expiesie. Atunci, în
udevui, poeziu puiu e ,tuceie`. Oiientuieu misticu în psilologie
¸i în teoiiu cuno¸tin(ei nu poute duce decât lu tuceie. Din ucest
punct de vedeie, ceicetuieu lui Biemond ¸i-u utins peilect (intu.
Acolo unde u u¦uns el nimic nu se mui deosebe¸te de nimic, ci
toute se conlundu în Dumnezeu. Extuzul, stuie luiu idei, imugini
suu sentimente, e le¸in pui. Din expeiien(u le¸inului nu se ullu,
cied, su se li udus, pânu în piezent, cevu utilizubil omene¸te.
Este elementui cu nu putem distinge în cupiinsul sulletesc
decât ceeu ce, din musu neputiunsu ¸i nespusu u ,tuceiii`, s-u
limitut înti-o expiesie: cuvânt, ton muzicul, linie, culouie suu
imugine din luntezie. De uceeu, cliui puiintele Biemond nu poute
iumâne lu poeziu-extuz, ci se simte îndemnut su iecuigu lu loimulu
,iitmului inteiioi`, pentiu u ne spune cât mui bine ce e poeziu
puiu. Negie¸it, ,iitm inteiioi`, luiu ultu explicu(ie, e cevu iuiu¸i
misteiios. Atât numui puie c-um puteu spune, cu ,iitm` nu mui
poute li ,tuceie`. Cu ideeu de iitm puiusim numuidecât sleiu
&%
287 Pcnrru arra |ircrard
tuceiii sublime, ustlel cu iitmul constituie o inconsecven(u giuvu.
In udevui, nu numui poeziu puiu, ci ¸i teoiiu poeziei puie ui
tiebui, dupu metodu misticu, su lie tot ÷ rdccrc.
De lu Mulluimé incouce, poeziu liuncezu s-u pusionut luiios ¸i
cutegoiic de muziculitute. Eu cied cu ne ullum uici în lu(u unei
ieuc(ii liteiuie specilic liunceze. Monotoniu luiu seumun u
veisilicu(iei loi, ,piozuismul` giouznic ul ulexundiinului, incuiubil
în ciudu ostenelii giumuticiloi putiio(i ¸i u poe(iloi de u inventu
giu(ii vuiiute ucestui veis piin excelen(u mnemotelnic ÷ explicu
uceu despeiutu nupustiie u liteiu(iloi liuncezi în muziculitute.
Revoltu, concentiutu în Mulluime ¸i uimu¸ii lui, u meis pânu lu
suciilicuieu totulu u în(elesului cuvinteloi. Muzicu ¸i ult nimic.
Inovu(iu eiu enoimu, ¸i totu¸i nu eiu de u¦uns: s-u opiit lu cuvânt
¸i ui li tiebuit su meuigu pânu lu silubu. Veisul pui muzicul tiebuie
lucut din silube lipsite de oiice în(eles. E destul de ciudut cu
inovutoiii uu pieidut din vedeie usociu(iu indisolubilu u cuvân-
tului cu în(elesul. Muestiul u zis: cuvintele voi luce ce voi puteu.
Cuvintele însu ui puteu luce oiice, numui su se despuitu de
în(elesuii nu voi puteu, nici cliui în cupul celui mui libei ¸i mui
muzicul poet. Cuvintele voi iumâneu totdeuunu impuie; veisul
lucut din cuvinte nu poute li niciodutu pui de oiice în(eles.
,Sugeiuiile` lui Biemond despie poeziu puiu sunt, evident,
lucute din ¸i pentiu poeziu liuncezu modeinu, sub uuspicii
beigsoniene. Inceicuieu meiitu su lie lucutu, pentiu cu, desigui,
luciuii noi s-uu întâmplut în poeziu ¸i gândiieu liuncezu. Deloc
nu vieuu su duu u în(elege cu discu(iu iumâne un simplu puiugiul
de istoiiu liteiutuiii liun(uze¸ti. Dui iuiu¸i e sigui cu Beigson u
uvut, în ulte (uii, piedecesoii decisivi, cuie voi li descii¸i lu timp,
u¸u cum un liuncez desciie ucum pe moiuli¸tii liteiutuiii sule cu
izvouie decisive ule lui Nietzscle. Iui despie poezie tiebuie
umintit cu ulte popouie n-uu suleiit de monotoniu muziculu în
cuie poeziu liuncezu u lost înclingutu, vieme de tiei secole, de
cutie mue¸tiii sui buiglezi. Peniu unele luciuii uu venit ¸i liuncezii
&&
288 Pau| Zcri|opo|
în uimu ultoiu, ¸i nici cu se poute ultlel. Fugus stiigu louite upiins
cu nu existu ultu ,poezie` decât ceu liuncezu. Voibu uceustu n-uie
decât vulouie exclusiv putiioticu.
Dui piolitul teoietic pentiu noi ceilul(i?... Poeziu puiu se
munilestu impur (liindcu ultlel nu se poute) în seiii de cuvinte
(liindcu ultlel nu se poute), cuie iepiezintu usociu(ii ,desclise`
(¸i toute usociu(iile sunt desclise), ¸i piin uceste usociu(ii ni se
poiunce¸te su visum mult, mult, nu se ¸tie lu ce.
&'
289 Pcnrru arra |ircrard
TRADUCEREA EXPRESIILOR SI CITATELOR
DIN LIMBI STRAINE
DIN REGISTRUL IDEILOR GINGA$E
1
Muiele secol ÷ tot ce poute li mui elegunt!
2
Acest veuc de ub¦ectu buiglezie!
3
Pietoni, (ine(i dieuptu! Automobili¸ti, (ine(i stângu! Inteizis!
4
Asociu(ii.
S
Ceimunii cunosc uitu de u-i lolosi pe imbecili.
6
Ceimunii mugulesc eneigic ¸i se supun cu vigouie.
7
Nepusuie.
8
Deusupiu învulmu¸elii
ARTISTI SI IDEI LITERARE ROMANE
1
Ultimul stiigut, ultimu modu.
2
Dupu toute iegulile uitei.
3
Viu(u în uei libei.
4
In poezie, gândiieu e un luciu ul diucului.
S
Asemenei unei liuie îmblânzite de mânu diesoiului,
Sulbuticul miciob uscultu de Pusteui
÷O, nutuiu, o, splendouie! El upuiu, vuccineuzu:
Aceustu muludie este bubu neugiu, iui cuuzu ei: un bucil!
6
O, gândiie, cuie este ouie ucest ciudut cupiiciu
Cuie mu îndeumnu dinti-odutu.
su puiusesc diumul luig desclis
Pentiu u te înclide ustlel înti-un veis,
tiemuiutouie ¸i stiivitu?
7
Suvuntul nu este piudu ucestoi tulbuiuii; culm,
Necunoscând puteieu veisului, u ucestui muie seducutoi,
El stupâne¸te, utotputeinic, usupiu spiiitului suu docil...
'
290 Pau| Zcri|opo|
Eu v-um piedut ¸i, câteodutu, tân¦esc dupu voi;
O, lini¸te u suvuntului, seninu libeitute!
8
...O, poezie,
Su mu culc pe veci pe sânul tuu?
9
Blându ¸i ubiu deslu¸itu emo(ie.
10
...O, poezie,
E cevu ce seumunu cu blându-(i uimonie,
Eu cied cu este diugosteu.
11
÷ Adevui, voium su liu demn de tine!
÷ Pentiu u puteu, tiebuie su viei mui mult decât po(i:
Tiebuie su ne umugim ¸i su uleigum
Dupu ceeu ce nu vom utinge.
Tot ceeu ce se piubu¸e¸te se iusliânge în sulletul meu.
Eu vud cu ceeu ce-mi cude sub sim(uii numuidecât î¸i stiicu loimu.
÷ Voin(u ÷ iluzie! Diugosteu ÷ iluzie!
Nimic nu este ubsolut udevuiut.
÷ Vulouieu unui (el e mui muie cu cât ceie mui multe stiudunii.
÷ Oiice piogies, de lupt, este un insucces,
Dui însu¸i e¸ecul ne este de lolos...
÷ Eium upioupe indignut cu mu simt utât de mic,
Si cu nu mu pot înclide în mine însumi.
÷ Vibiând cu toutu liieu, lu ce bun su uleig dupu ucel cuvânt
Atât de mângâietoi ¸i de diug inimii: Libeitute!
Existu un ultul pe cuie îl pielei: Soliduiitute!
12
A¸ezutu Noupteu pe o liunzu
Pe când doimeu,
O picutuiu de iouu
Se ullu depuite de souie.
Ne u¸ezuium pe un pod butiân,
Un iâu cântu sub noi,
O udieie iucoiousu legunu cie¸tetele
Musliniloi încovoiu(i peste noi.
13
Povcsriri caragnioasc.
14
Luciuii de spus numui întie buibu(i.
1S
Buibutului, intui(iu îi este o cule inteizisu... lu lemeie, dimpotiivu, ul tieileu
ocli, oigunul ei intuitiv este implucupil u(intit usupiu nenumuiuteloi obiecte
ule pusiunii sule.
16
Femeiu este ultiuistu suu, mui piecis, ulteio-centiistu, în sensul cu eu î¸i
'
291 Pcnrru arra |ircrard
lixeuzu centiul pluceiii nu în eu însu¸i, ci înti-o ultu liin(u pe cuie o iube¸te.
Eu se eneiveuzu, se exultu suu se clinuie¸te, dupu cum luptul existu, suu nu
existu, suu dupu cum eu u¸teuptu cu el su lie.
INCERCARI DE PRECIZIE LITERARA
1
Viu(u umoiousu...
2
Celoi ce îmbutiânesc.
3
Metiesele.
4
Adâncimeu psilologicu.
S-6
Cunou¸teieu sulletului omenesc.
7
Lu Bucuie¸ti întocmui cu lu Puiis.
8
Suntem cuceii(i de subtilituteu unulizei psilologice; ului(i de o în(elegeie
totulu u omului luuntiic, pe cuie n-o cunoscusem niciodutu.
9
In cuutuieu timpului pieidut.
10
Slâi¸itul geloziei.
11
Deslutuii ¸i zile.
12
Honoie î¸i dudu seumu cu iubiieu, neîntinutu de egoism, de senzuulitute, pe
cuie o doieu utât de blându, de vustu ¸i de divinu în liieu lui, îl luceu su
îndiugeuscu pe butiânii puiin(i, slugile, pe însu¸i medicul, nu mui pu(in pe
Fiunçoise, ¸i cu, u¦ungând su iesimtu pentiu dânsu iubiieu tutuioi liin(eloi
de cuie îl legu ucum sulletul suu usemunutoi cu ul ei, el nu mui uveu ultu
diugoste pentiu eu.
13
Vieuu cu ¸i oclii tui su stiuluceuscu, vieuu su-(i luc pluceie cum nu (i-um
lucut niciodutu... Vieuu su-(i luc... Am su-(i luc iuu... Vud eu de ce nu viei,
¸tiu eu ce (i s-u lucut uzi-dimineu(u, ¸i unde, ¸i de cutie cine, ¸i ¸tiu cu voiu
su tiimitu dupu mine, su mu u¸eze dupu u¸u, cu su vu vud luiu u mu puteu
nupusti usupiu voustiu, liindcu nu mui um piciouie, luiu u vu puteu
împiedicu, deouiece u(i li gustut pluceii ¸i mui muii vuzându-mu ucolo în
timpul ucestu.
14
Piiviieu lui uimuieu o muscu ce se upiopiu de deget cu ¸i cum ui li viut su-
l utingu, ¸i upoi zbuiu mui depuite ¸i ieveneu, luiu u-l utinge totu¸i; iui
numele Fiunçoisei de Couvies îi ieveneu ¸i, iede¸teptându-i uten(iu, o clipu
udoimitu, el î¸i spuse cu poute, înti-udevui, o vu posedu, dui totodutu gândeu:
Muscu ouie vu utinge ceui¸ulul? Nu, încu nu; utunci, smulgându-se din
visuieu lui: Cum? Unu din uceste lupte nu mi se puie mui însemnutu cu
ceulultu! Couvies o vu posedeu pe Fiunçoise, muscu vu utinge ceui¸ulul?
'
292 Pau| Zcri|opo|
INTRODUCERI LA EDI|IA
CRITICA I. L. CARACIALE, "OPERE"
1
Nutuiu, bogutu în poitiete ciudute, Este zugiuvitu în oiice sullet cu tiusutuii
deosebite, Un simplu gest o dezvuluie, o nimicu toutu o luce su upuiu.
2
Clinul piin speiun(u.
3
Biciue¸te moiuvuiile iâzând.
4
Biitul ¨Lu ieginu Peduuque`, Povestiiile lui Jucques Touinebiocle.
S
Povestiie suteuscu.
6
Un col(i¸oi delicios.
PENTRU ARTA LITERARA
1
Aceu nevoie de logicu ¸i de limpezime ce mu ioude necontenit.
2
Revoltu îngeiiloi.
3
Aceustu lutu uveu genunclii liiguio¸i ui unei lemei nuscute pentiu diugoste.
4
Oiice epocu este bunulu pentiu cei cuie o tiuiesc.
S
Poveste lulsilicutu.
6
Suinte-Beuve ¸i necunoscutele sule.
7
Un Suinte-Beuve ¨în pupuci.`
8
Acest iomun, cuie nu este unul din cele mui neînsemnute, nici din cele mui
pu(in tipice în opeiu iomuncieiului.
9
Admiiubile ¸i înduio¸utouie.
10
Un tânui cu sullet ules.
,CREA|IE SI ANALIZA`
1
A¸tepti voibu cuie-(i vu oleii suu î(i vu ieluzu o întâlniie.
2
Un limbu¦ bine compus.
C. IBRAILEANU: ,STUDII LITERARE`
1
Nu uveu mentulituteu unui liteiut.
2
Ceicetutoi ul lui Eminescu.
,PRIVIND VIA|A`
1
Duieieu meu este cântutu mui(imii necunoscute.
,POPI`
1
Deouiece nu este decât un vis...
2
Povesteu unei cuceiiii (umoiouse).
3
Sunt îndiugit de domni¸ouie. Pionun(uie delectuousu.
'!
293 Pcnrru arra |ircrard
ARTA SI VIRTUOZITATE
1
Spiiituul.
PROZA LIRICA
1
Femeiu nu se tiuveste¸te niciodutu, dui se uscunde sub un vul totdeuunu.
2
Mu întoic înspie tiecut.
DESPRE IDEOLOCIA LUI EMINESCU
1
Iieulituteu timpului.
FLAUBERT SI ANATOLE FRANCE
1
Acest biet muie sciiitoi!
2
Un louite umubil lunc(ionui ul iepublicii.
3
Cel mui bun, cel mui iulinut stil.
4
Cuie tot nudu¸ind î¸i secietu încet minunutele-i cui(i.
S
Cuci sulletul suu învulmu¸it ¸i vug visutoi
S-u dedulcit în timp de puce lu viu(u plucutu
In mi¦locul slinteloi puduii...
Fiicu este necunoscutu ¸i mouiteu lulgeiutouie;
Nici o liin(u nu vie(uie¸te ¸i nu pieie în zudui.
Iubiieu, puteinicu iubiie,
Iutu zeul cuie cieeuzu lumeu eîncetut...
,POEZIA PURA¨
1
Fiicu lui Minos ¸i u Pusilueii.
2
O poiniie ciudutu ¸i mu tem cu upioupe senzuulu ÷ un tiemui voluptuos în
toutu liin(u meu, un entuziusm în cuie se contopeu umestecul cel mui
tulbuiutoi de dulce mole¸eulu ¸i vigouie.
3
Aitu de u luce luciuii în veisuii.
4
Se zice despie tot ceeu ce este nobil ¸i emo(ionunt înti-o opeiu de uitu, în
cuiucteiul ¸i liumuse(eu unei peisoune ¸i cliui înti-o cieu(ie u nutuiii.
S
In lemeie totul e poezie, dui mui ules uceu viu(u iitmutu, uimonizutu în
peiioude iegulute, puicu scundute de nutuiu.
'"
294 Pau| Zcri|opo|
APRECIERI
Puul Zuiilopol u lost în câmpul ciiticii ¸i ul piozei noustie de idei spiiitul
cel mui iudicul, mui liondeui ¸i mui iconoclust. Inudeient lu opiniile geneiul
udmise, neînciezutoi în puteieu modeleloi, ve¸nic iiitut de bunulituteu cuientu,
el s-u gusit udeseu în situu(iu de u contestu vuloii consuciute ¸i ununim
iecunoscute pe plun univeisul. A detestut impostuiu ¸i diletuntismul, giimusu
cultuiulu, snobismul pedunt ¸i seivil. Delinind esteticul cu domeniu uutonom
cu o stiingen(u compuiubilu cu u lui Titu Muioiescu, Zuiilopol, de¸i ubsolu-
tizând luciuiile, u militut pentiu uitu cu lenomen dileien(iut de moiulu,
lilozolie, ieligie etc., uvând legile sule specilice, ¨telnicu` su. De uici opozi(iu
lu(u de ciiticu istoiicu, psilologicu, sociologicu, udicu lu(u de sistemele cuie
înti-o mui muie suu mui micu musuiu conlunduu liteiutuiu cu disciplinele
ule cuioi metode le împiumutuu, uplicându-i ciiteiii stiuine de esen(u ei.
A¸u cum s-u obseivut încu în epocu, Puul Zuiilopol e un iu(ionulist, un
iionist sceptic din lumiliu lui Cuiugiule, upuiând piimutul inteligen(ei cultivute,
speciulizute, împotiivu lilozoliiloi intui(ioniste ¸i instinctuuliste, u impieciziei
¸i impiovizu(iei; ciiticul, în mod puiudoxul, e un inllexibil udveisui ul
clusicismului, cuient piin excelen(u iu(ionulist, ¸i, în ucelu¸i timp, o sensibilitute
modeinu, munilestându-¸i simputiu ¸i inteiesul pentiu iomunul pioustiun ¸i
gidiun, pentiu poeziu ¨puiu¨ ¸i liteiutuiu luntusticu. Sigui cu gândiieu
eseistului piezintu câtevu dominunte, însu ele cunosc uneoii liângeii, cupubile
su sclimbe lundumentul sensul oiientuiii ini(iule. Atât iu(ionulismul, cât ¸i
ciiticu esteticu pe cuie o pioleseuzu nu iumân piincipii imuubile, uniloim ¸i
omogen uplicute. Puul Zuiilopol iespinge intui(ionismul beigsoniun, dui se
entuziusmeuzu de liteiutuiu inspiiutu de o usemeneu lilozolie, contestu dieptul
¸i elicien(u ciiticii istoiico-biogiulice, dui uneoii upeleuzu lu seiviciile ei...
Puul Zuiilopol se însciie în istoiiu ciiticii ¸i esteticii iomâne¸ti poute cu cel
'#
295 Pcnrru arra |ircrard
mui leivent puitizun ul uutonomiei esteticului, ul specilicitu(ii ¸i independen(ei
uitei. Niciodutu el n-u încetut su uigumenteze ideeu, în lond muioiesciunu, u
uitei pentiu uitu, cu o leimitute ¸i consecven(u de neclintit. Piivitu cu
suspiciune, luiu u li exuminutu mui udânc, loimulu u lost clusutu cu ¨esteti-
zuntu¨, cuvânt cuie înti-o vieme cuputuse o uccep(ie de-u dieptul peioiutivu.
Estetismul eiu numui iespins, nu ¸i unulizut. ¨Aitu pentiu uitu¨ u puiut unoiu
oii o liivolitute, oii o diveisiune, iui teoieticienii ei discutu(i mui mult pentiu
neu¦unsuii decât pentiu meiite. In ceeu ce-l piive¸te pe Zuiilopol, vu tiebui su
obseivum cu, sus(inând punctul de vedeie estetic, el se bizuie utât pe o ¦udecutu
de constutuie, ¸i unume cu uitu uie un domeniu ul ei, dileien(iut de domeniile
învecinute (lilozoliu, istoiiu, politicu, moiulu etc.), cât ¸i pe o ¦udecutu de
vulouie izvoiâtu din peimunentu lui iepulsie lu(u de inuutenticitute ¸i
impostuiu. Neobositul ciitic ul diletuntismului nu poute supoitu situu(iile
conluze, upioximu(iile, geneiulitu(ile, evituieu ignuiu u esen(iulului ÷ de uceeu
ideeu de specilicitute uitisticu în concep(iu lui se une¸te cu uceeu de telnicu,
de speciulizuie...
Cuutând meieu imugineu uitei uutentice, cu sulicientu sie¸i, scousu din
contingen(ele oiicuiei utilitu(i, Zuiilopol detestu poeziu ¨lilozolicu¨, senti-
mentul-pedugogicu, liteiutuiu umunituiistu, pioleticu, tenden(ionismul politic,
dezupiobu umestecul lilozoliloi în domeniul esteticii ¸i în piimul iând pe Kunt.
In uc(iuneu uceustu negutouie, de utâteu oii ¦ustilicut, ciiticul nu e leiit de
exugeiuii, de iegietubile puiti-piis-uii. El uie tendin(u de u ieduce pe unumi(i
sciiitoii lu o singuiu tiusutuiu: ¨sentimentulul Muupussunt`, ¨muestiul
biogiuliei psilologice Suinte-Beuve, cuie u lucut mululugism distiuctiv`,
¨incompuiubilul cuz de bovuiysm Stendlul`, umunituiistul Celov, ceeu ce
tiebuie su iecunou¸tem cu e destul de pu(in convingutoi. Din sulutuiu, metodu
su devine excesivu, mui întâi pentiu cu uitu nu poute li independentu în mod
ubsolut, eu cupiinde implicit vuloii etice, psilologice, sociologice, ¸i upoi pentiu
cu iespinge cu untiestetice o seiie de genuii, uplicând un ciiteiiu pui temutic
¸i întoicând ustlel usupiu-¸i piopiiu uimu. Ducu e udevuiut cu nu ¨cupiinsul
intelectuul, cosmogonic, comic suu eiotic` stu lu buzu ieiuiliei estetice, e tot
u¸u de udevuiut cu nu ideile lilozolice, umunituiiste, pioletice ¸i politice
deteiminu nonvulouieu liteiutuiii iespective. Ciiticul poineu, înti-udevui, de
lu deloimuii llugiunte ce cuiucteiizuu sistemele dogmutice ¸i munuulul ¸colui,
dui u¦ungeu pieu iepede lu ubsolutizuii. Potiivit ucestui ciiteiiu, cum ui li
comentut el ouie Mcmcnro mori, Scrisori|c ¸i C|ossa lui Eminescu (¸i lilozolice
¸i politice), cum ui li inteipietut poeziu mesiunic-pioleticu u lui Cogu?
Spiiit disociutiv piin excelen(u, Puul Zuiilopol ¸tie su detecteze punctele
'$
296 Pau| Zcri|opo|
neviulgice, su punu diugnosticul unoi lenomene cu piecizie, cliui ducu uneoii
el e cum punicuid ¸i exclusivist. Deosebiieu netu u uitei liteiuie de ¨liteiutuiu¨,
necesituteu ciiticii ¨telnice`, piolesute de cunoscutoii în muteiie, înlutuiuieu
ciiteiiiloi extiuestetice ¸i u conluziiloi cieute de metodele psilologicu ¸i
sociologicu, iespingeieu sentimentulismului ¸i piomovuieu unei ciitici lucide,
cu uct de cultuiu dileien(iut, iepiezintu câtevu din semnuluiile cele mui
impoitunte ule lui Puul Zuiilopol...
Al. SANDULESCU, Pielu(u. ÷ In cuiteu: Puul Zuiilopol, Pcnrru arra |ircrard,
vol. I, Bucuie¸ti, Ed. Mineivu, 1971, p. V-VI, XV, XVII-XVIII.
Puul Zuiilopol este un ciitic ul cultuiii, dui delectele, contiudic(iile de
utitudine, loimulele pe cuie piezentul le mo¸tene¸te luiu contiol de lu tiecut
sunt obseivute de obicei înluuntiul stiuctuiii unui unumit tip omenesc, pe
cuie el îl despicu, îl uimuie¸te în ¦ocul motiveloi lui, îl demuscu cu peisillu¦ul
suu. Zuiilopol este un om de loimulu buiglezu ¸i libeiulu, un intelectuul cuie
doie¸te întie oumeni iupoituii buzute pe sinceiitute ¸i luciditute, un piomotoi
ul omului ¨telnic`, udicu ul insului oiientut cutie cieu(iu sociulu, piin uimuie
¸i ul uitistului ¸i ul ceicetutoiului ¸tiin(ilic, pe cuie el îi opune tipuiiloi uiluice,
ciescute din instincte ¸i pusiuni obscuie. In muteiie liteiuiu nu se slie¸te su
pieconizeze o liteiutuiu ¨distiuctivu¨, împotiivu tutuioi conven(iuniloi
gustului ¸i în speciul ul conven(iei clusice. Cunoscutoi eiudit ul mui multoi
liteiutuii vecli ¸i modeine, Zuiilopol vu denun(u ceeu ce i se puie u li
pie¦udecutu clusicu, cu o libeitute de spiiit ¸i, uneoii, cu un elun iconoclust,
cuie eguleuzu libeitu(ile ciiticii sule sociule. Din ungliul ucestei utitudini
tiebuiesc în(elese toute puiticuluiitu(ile stilistice ule sciisului lui Zuiilopol.
Ciiticul uceib, muie piieten ul lui Cuiugiule, vu muneviu uimu iioniei, voibind
cu putos simulut ¸i cu pielucut iespect despie luciuii pe cuie în ieulitute le
dispie(uie¸te. In seiiu eseuiiloi ¸i poitieteloi sule moiule, pe cuie începe u le
publicu încu din 191S în ¨Cionicu` lui Tudoi Aiglezi, cu ule cuiei intempes-
tivitu(i ule vocubuluiului munieiu su piezintu unele îniudiii, Zuiilopol vu lolosi
ud¦ectivul tuie, când indignuieu su nu se stupâne¸te, suu pe ucelu lumiliui ¸i
insinuunt, utunci când se uscunde sub muscu iioniei.
Tudoi VIANU, Arra prozarori|or romdni, Cusu de edituiu Liteiu, Cli¸inuu,
1997, p. 260.
'%
297 Pcnrru arra |ircrard
Zuiilopol u dus impiesionismul ciitic, ielutivismul estetic, concep(iu
uutonomiei uitei ¸i pieocupuieu de stil lu ultimu expiesie. Pu(in pioductiv (cu
excep(iu piimei ¸i ultimei cui(i, celelulte sunt ni¸te bio¸uii), nimeni, uluiu de
Muteiu Cuiugiule, n-u ucoidut utâtu stiudunie cu el constiuc(iei liustice,
¨sciiituiii` în totulitute. El nu s-u viut ¨estet`, ¨culigiul`, pioducutoi de ¨éciituie
uitistique`, ¨culolil` (¸i u piotestut, când Cumil Petiescu, ultlel udmiiutoi ul
suu, i-u utiibuit usemeneu însu¸iii), dui, în voin(u de ¨piecizie`, ¸i-u loimut
un stil eluboiut lu muximum. Adoptând un limbu¦ pseudooiul, de o spon-
tuneitute luctice, eseistul u dus lu peilec(iune stilul liviesc, uitilicios, cu upuien(u
neguiii liviescului. In plunul ideutic, sciisul suu se distinge piimoidiul piin
uli¸uieu ostentutivu, încu din titluii, u concep(iei uutonomiste, estetizunte,
piin peisilluieu ciud muli(iousu, pânu lu ieduceieu lu ubsuid, în piele(e, ¸i nu
doui ucolo, u concep(iiloi contiuie (¨e noimul ¸i ouiecum obligutoiiu su
inteipietezi uitu mui întâi estetic, su o ¦udeci dupu noime uitistice, liindcu e
uitu, ¸i nu de ultu`). Stutuând diept unic ciiteiiu de estimuie u vuloiii pluceieu
(ceu de nutuiu esteticu, bineîn(eles), Zuiilopol iudiculizeuzu opiniu potiivit
cuieiu nu pot li ieceptute udecvut decât opeie din viemeu noustiu. Cu toute
cu posedu o cultuiu clusicu iobustu (doctoi în lilologie iomunicu lu Hulle),
clusicii ¸i sciiitoiii din tiecut, în geneie, nu-l entuziusmuu, bu cliui îl
indispuneuu (...) Acest lupt legitimeuzu uvunsuieu opiniei cu ¦udecu(ile sule
ciitice nu tiebuie luute ad |irrcram. Sciiind ciiticu de gust, Zuiilopol loimuleuzu
impiesii de lectuiu momentune, în speciul ieuc(ii spontune ule sensibilitu(ii
ultiugiute, upiecieii usupiu unei componente, unoi detulii, ¸i nu neupuiut
usupiu unoi opeie în totulitute. Nuzuind lu ¨piecizie`, el nu condumnu în
întiegime ¸i delinitiv opeiu unui sciiitoi; denun(u doui, oiiunde le-ui gusi,
leluiite ubuteii de lu bunul gust, cu sentimentulismul, sluto¸eniu lâtiu,
lubui(uieu, ¨stiâmbutuiile`, ¨moltuiile`. Cu toute ciudu(eniile ¸i cupiiciile ei,
eseisticu lui Puul Zuiilopol poute deveni, ducu e cititu în spiiitul, ¸i nu în liteiu
ei, o ieulu culilogie.
Dumitiu MICU, Scurrd isroric a |ircrarurii romdnc, vol.II, Edituiu Iiiunu,
Bucuie¸ti, 199S, p. 243-244.
'&
298 Pau| Zcri|opo|
CUPRINS
Taoc| crono|ogic .............................................................................................. 3
Din culegeieu
¨DIN RECISTRUL IDEILOR CINCASE`
CLASICII ......................................................................................................... S
ESTETICA UTILA SI CULTURALA.................................................................. 10
STIL CLASIC ................................................................................................. 18
NEIN|ELECERI INOCENTE INTRE PUBLIC SI ARTISTI ................................. 24
MECANIZAREA SCRISULUI ........................................................................... 28
MOTIVELE SCRIITORULUI ........................................................................... 31
INTELECTUALUL .......................................................................................... 34
Din culegeieu
¨ARTISTI SI IDEI LITERARE ROMANE`
PUBLICUL SI ARTA LUI CARACIALE ............................................................. 39
POEZIE FILOZOFICA .................................................................................... 60
CENIUL NEPRIHANIT ................................................................................... 69
MINULESCU POVESTITOR ........................................................................... 73
ROMANUL DLUI MINULESCU ...................................................................... 80
Din culegeieu
¨INCERCARI DE PRECIZIE LITERARA¨
MAHALACISM SI CRITICA DE ARTA ............................................................ 83
BIOCRAFIE, IARASI SI INTRUNA .................................................................. 89
¨KREUTZER-SONATE` SAU ARTISTUL FARA VOIE ....................................... 92
TOLSTOI SI PROUST ................................................................................... 99
INTRODUCERI LA EDI|IA CRITICA I.L.CARACIALE, ¨OPERE`
INTRODUCERE* ......................................................................................... 107
INTRODUCERE * ........................................................................................ 137
''
299 Pcnrru arra |ircrard
Din cuiteu
¨PENTRU ARTA LITERARA¨
OMUL CAR|ILOR ....................................................................................... 1S4
NERVOZITA|ILE IN JURUL
LUI ANATOLE FRANCE ............................................................................... 166
DIN PERIODICE
u) DESPRE SCRIITORI ROMANI ..................................................................... 173
¨CREA|IE SI ANALIZA¨ ............................................................................... 173
C. IBRAILEANU: ,STUDII LITERARE` .......................................................... 179
CARACIALE SI DOMNUL X ......................................................................... 183
,PRIVIND VIA|A`* ...................................................................................... 187
,POPI`* ...................................................................................................... 191
,PARADISUL SUSPINELOR`* ...................................................................... 196
ARTA SI VIRTUOZITATE ............................................................................. 200
0 BIOCRAFIE, IN SFARSIT .......................................................................... 206
PROZA LIRICA............................................................................................ 210
CARACIALE, PE SCURT .............................................................................. 214
LITERATURA POLITICA A LUI CARACIALE ................................................. 218
RECREA|IA CRITICULUI* ........................................................................... 221
ALEXANDRU PHILIPPIDE............................................................................ 224
DELICATE LUCRURI VECHI ........................................................................ 226
DESPRE IDEOLOCIA LUI EMINESCU* ........................................................ 233
POEZIA ROMANEASCA IN EPOCA LUI ASACHI SI ELIADE ......................... 238
ALECSANDRI .............................................................................................. 249
DIN ISTORIA POEZIEI ROMANESTI ............................................................ 2S9
b) DESPRE SCRIITORI STRAINI ...................................................................... 271
FLAUBERT SI ANATOLE FRANCE ............................................................... 271
UNUL CARE A LUPTAT CONTRA PROSTIEI ................................................ 27S
CENZURAREA LUI ANDERSEN.................................................................... 277
,POEZIA PURA` .......................................................................................... 279
TRADUCEREA EXPRESIILOR SI CITATELOR DIN LIMBI STRAINE ................... 289
Aprccicri ..................................................................................................... 294
!
300 Pau| Zcri|opo|
Pu u l Z e i i l o p o l
PENTRU ARTA LITERARA
Apuiut: 1998.

Coli tipo: Coli editoiiule:
CRUPUL EDITORIAL LITERA
sti. B. P. Husdeu, ni. 2, Cli¸inuu, MD 200S, Republicu Moldovu
Editoi: Anaro| \idra¸cu
Reductoi: lon Ciocanu
Coiectoi: ____________
Telnoieductoi: \ira|ic F¸anu
Tipuiul executut sub comundu ni. .
Combinutul Poligiulic, sti. Mitiopolit Petiu Movilu, ni. 3S,
Cli¸inuu, MD 2004, Republicu Moldovu
Depuitumentul Edituii, Poligiulie ¸i Comei(ul cu Cui(i
BlBLlOTECA ÇCOLARULUl
!
301 Pcnrru arra |ircrard

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful