You are on page 1of 4

Soalan 3 : Tulis satu penulisan esei pendek 500 patah perkataan mengenai dua tokoh matematik yang menyumbang

dalam bidang kalkulus.

3 (a) Archimedes

Archimedes adalah seorang ahli matematik, ahli fizik, jurutera, ahli astronomi, dan ahli falsafah Yunani yang dilahirkan di bandar pelabuhan tanah jajahan Syra use, Si ily, !tali. Sesetengah ahli "atematik menganggap #r himedes sebagai ahli "atematik $uno yang terbaik. Terutamanya %arl &riedri h 'auss , salah seorang ahli matematik yang paling terpengaruh mendak(a baha(a #r himedes adalah salah seorang ahli matematik yang

paling penting. Selain daripada sumbangan)sumbangan teori asasnya kepada matematik, #r himedes juga menyumbang untuk bidang)bidang fizik dan kejuruteraan amali serta dirujuk sebagai *ahli sains yang teragung*. +eliau kemungkinan mendapat pendidikan di #le,andria, di sekolah -uklid. -gypt merupakan kota terbesar pada ketika itu. +eliau telah diajar mengenai kalkulus. +eliau juga dianggap sebagai .+apa $alkulus/. #ntara sumbangan beliau kepada dunia ialah penyumbangan idea dalam bidang fizik dan matematik, pengasas prinsip pengapungan atau spe ifi gra0iti, pengasas ilmu statik dan mekanik 1kapi dan tuil2, pen ipta 3ukum #r hmedes, menemui ara mengira luas dan isipadu bentuk)bentuk seperti sfera , silinder dan kon. 4ama #r himedes menjadi terkenal di seluruh dunia setelah beliau berjaya membuktikan baha(a "ahkota raja tidak dibuat daripada emas tulen. +eliau men ari jalan untuk memutuskan sama ada mahkota raja diperbuat daripada emas tanpa meleburnya dengan menggunakan 5rinsip 5engapungan #r himedes. 6 apan beliau 7-ureka8 iaitu dalam +ahasa "elayu 7aku menemuinya8 menjadi terkenal sehingga kini. #r himedes merupakan orang pertama yang mendefinisikan sistem angka yang mengandungi .myriad/ iaitu 90000, myramid merupakan sesuatu bilangan yang nilainya tidak terhingga. !a turut mendefinisikan perbandingan antara keliling lingkaran dan jejari lingkaran yang dikenali sebagai pi () sebesar 3.9:;<. 5enemuan)penemuan dan alat)alat praktikal untuk #r himedes, hasil karyanya yang terbaik dan fikirannya yang paling tajam men urahkan sumbangan yang terbesar dalam matematik dan sekarang dikenali sebagai kalkulus integral. Sumbangan)sumbangannya antara lain adalah rumus luas lingkaran, luas dari potongan parabola, luas elips, kelantangan dan luas permukaan sfera dan kelantangan kon dan benda)benda putar lain. +eliau dikatakan telah meminta kepada teman)temannya agar meletakkan sebuah benda berbentuk sfera di atas batu nisannya yang mengandungi tabung yang diukir. =akan)rakannya turut diminta menulis !sipadu sfera dan tabung diatas batu nisan tersebut. #r himedes diberikan penghargaan untuk banyak rekaan dan temuan, dan sebilangannya masih digunakan pada hari ini seperti skru #r himedes. #r himedes yang dibuat beberapa penemuan penting. +eliau mengetahui baha(a ara untuk menimbang jisim dengan menyelami dalam air. +eliau juga menemui satu kaedah untuk menentukan ka(asan di ba(ah sebuah parabola. +eliau juga membuat sumbangan besar terhadap bidang geometri. #r himedes juga mendapat tahu baha(a ; > 3 jumlah silinder terbatas adalah sama dengan isipadu sfera. +eliau juga melakukan kerja)kerja yang besar ke atas pilin, e?uilibriums pesa(at dan spheroids. @ia masyhur untuk kapi majmuk, sebuah sistem kapi

yang digunakan untuk mengangkut beban yang berat seperti kapal. #r himedes membuat banyak mesin perang untuk 3iero !!, penaung dan ka(annya. +eliau juga menghasilkan banyak karya mengenai geometri yang termasuk mengira luas permukaan dan isi padu pepejal dengan tepat. $arya yang memberikannya kemasyhuran ialah teori jasad)jasad terapung. @ia menyediakan hukum)hukum pengapungan dan mengembangkan prinsip #r himedes yang masyhur.

3 (b) Sir Isaac Newton

!saa 4e(ton dilahirkan pada 9A:; dalam sebuah keluarga petani di jajahan Bin oln, -ngland. +eliau dilahirkan di kota Coolsthorpe)by)%olster(orth, hamlet di ountyBin olnshire lahir se ara prematur, dimana saat itu bayi prematur tidak diharapkan kehadirannya di dunia. Semasa ke il beliau tidak dapat bermain permainan kasar kerana badannya tidak ukup kuat, maka beliau menghabiskan masa lapangnya dengan mereka ipta berbagai permainan seperti lelayang bertanglung, roda yang dipusingkan oleh air, jam kayu dan jam matahari. #yahnya, !saa , meninggal tiga bulan sebelum kelahiran !saa 4e(ton, dan dua tahun kemudian ibunya, 3annah #ys ough 4e(ton, menikah dengan lelaki lain dan meninggalkan 4e(ton dengan neneknya. !saa 4e(ton merupakan kanak)kanak pintar. !saa 4e(ton merupakan ahli "atematik yang terungggul di dunia ini. +eliau mempunyai ke ekapan yang nyata dalam bidang "atematik dan mempunyai ke ekapan yang terbesar dalam menggunakan tangan beliau untuk penyelidikan. Sejak usia 9; hingga 9D tahun, 4e(ton menyambung pendidikan di sekolah The $ings S hool

yang terletak di 'rantham 1tanda tangannya masih terdapat di perpustakaan sekolah2. $eluarganya mengeluarkan 4e(ton dari sekolah dengan alasan agar dia menjadi petani saja, bagaimanapun 4e(ton terlihat tidak menyukai pekerjaan barunya. Tapi pada akhirnya setelah meyakinkan keluarga dan ibunya dengan bantuan paman dan gurunya, 4e(ton dapat menamatkan sekolah pada usia 9E tahun dengan nilai yang memuaskan.5ada usia 9<, beliau dihantar ke 6ni0ersiti %ambridge dan ia menjadi peluang besar kepada !saa 4e(ton untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan juga maklumat)maklumat mengenai bidabg "atematik yang dapat membantu untuk membuat penyelidikan tersendiri. 5ada umur dua puluhan, beliau mula memperkenalkan dasar)dasar teori ilmu pengetahuan beliau kepada dunia ini. +eliau mula menghasilkan pelbagai hasil karya ilmiah sebagai ontoh buku yang bertajuk 75hilosophiae 4aturalis 5rin ipia "athemati a8, dimana buku tersebut menerangkan mengenai teori gra0iti se ara umum dan berdasrkan hukum gerak yang beliau temukan dimana benda akan ditarik ke ba(ah kerana daya gra0iti bumi. +eliau bersama rakan beliau 'otfried Beinbniz mengembangkan teori kalkulus. 5enyelidiakan tentang topik kalkulus telah dijalankan pada a(al kurun ke)9D. Sir !saa 4e(ton dan 'ottfried Cilhelm Beibniz telah menjalankan penyelidikan se ara berasingan dan telah memberi sumbangan terbesar dalam kajian tersebut. !saa 4e(ton mengembangkan kalkulus perbezaan dan pengamiran . 4e(ton merupakan orang pertama yang menjelaskan tentang teori gerak dan mamainkan peranan penting dalam merumuskan gerakan melingkar dari hukum $epler, dimana 4e(ton memperluas hukum tersebut dengan beranggapan baha(a suatu orbit gerakan melingkar tidak harus selalu berbentuk lingkaran sempurna 1seperti elipse, hiperbola dan parabola2. @alam bidang mekanik, 4e(ton men etuskan adanya prinsip kekekalan momentum dan momentum sudut. @alam bidang optik, ia berhasil membangun teleskop refleksi yang pertama dan mengembangkan teori (arna berdasarkan pengamatan baha(a sebuah ka a prisma akan membagi ahaya putih menjadi (arna)(arna lainnya. 4e(ton menemukan spektrum (arna ketika melakukan per ubaan dengan mele(ati sinar putih pada sebuah prisma, dia juga per aya baha(a sinar merupakan kumpulan dari zarah)zarah. +eliau juga merumuskan hukum pendinginan dan mempelajari ke epatan suara.4e(ton juga mengembangkan hukum tentang kedinginan yang di dapatkan dari teori binomial, dan menemukan sebuah prinsip momentum dan angular momentum.