KERTAS KERJA CADANGAN PERMOHONAN BANTUAN KEWANGAN KADET POLIS SMK TANSAU, PENAMPANG

1.

Pendahuluan

Kadet Polis SMK Tansau, Penampang telah ditubuhkan pada tahun 2001. Dengan penubuhan ini, pihak sekolah berharap dapat melahirkan pelajar-pelajar ang sanggup berkhidmat untuk agama, bangsa dan !egara. !amun, "aktor penempatan sekolah ang masih menumpang bangunan sekolah SK Kg. #ontoh, Petagas men ebabkan pasukan ini tidak dapat bergiat akti" dalam akti$iti-akti$iti ang dianjurkan oleh %abatan Pendidikan. &leh itu, selepas SMK Tansau, Penampang berpindah ke bangunan tetap, Pasukan Kadet Polis telah 'uba diakti"kan semula. (ntuk memenuhi keperluan itu, para pelajar perlu mempun ai kelengkapan lengkap bagi men ertai akti$iti-akti$iti ang dianjurkan. &leh, itu, bantuan ke)angan amatlah diperlukan. 2. &bjekti" 2.1 Memastikan pelajar ang terlibat dalam pasukan Kadet Polis dapat mamakai peralatan lengkap ang di)ajibkan 2.2 Memupuk semangat 'intakan tanah air 2.* Melahirkan pelajar-pelajar ang bersemangat )ajadan sanggup berkorban untuk agama, bangsa dan negara 2.+ Menjalin hubungan ang erat dikalangan pelajar pelbagai kaum ,kti$iti *.1 Men ertai a'ara perkhemahan ang dianjurkan %abatan Pendidikan *.2 Men ertai latihan menembak *.* Men ertai pertandingan ka)ad kaki *.+ Melibatkan diri dalam akti$iti-akti$iti sekolah memerlukan bantuan ahli Kadet Polis %a)atankuasa Penaung Penasihat Pen elaras Pen. Pen elaras Pen. Pen elaras -

*.

oleh

ang

+.

Dr. -inn .osi -Pengetua /n'ik Sairin Saidin -PK Kokum (sta0 1ushd Mohd. 2aakub Puan 3a0i0i Su0ana ,bd. ,0i0 Pn. 4ee Shui #hing

HSAA/04

Semoga segala usaha gigih ang di'urahkan dalam merealisasikan akti$iti ang diran'angkan ini tidak akan sia-sia. SMK Tansau.adge 1M12 Tali Pinggang 1M15 Tali -isel 1M +. Penutup . Penampang. Penolong Kanan Ko-Kurikulum. Sesungguhn a usaha ini tidak akan berja a tanpa penglibatan dari semua pihak ang terlibat. malah memba)a man"aat dan ke'emerlangan kepada pasukan Kadet Polis SMK Tansau. Penampang.5. (9P8 Dr. 3arga Kelengkapan .osi 2. SMK Tansau.eret 1M1+ #ollar . :ail Timbul HSAA/04 . Sk 8 1. Pengetua.agi Seorang Pelajar (ntuk ** orang ahli Kadet Polis (ni"orm Kadet Polis 1M65 .50 -isel 1M 7 Stoking 1M * Kasut 1M*5 %umlah 1M 7. -inn . Penampang.dalah diharapkan dengan bantuan ke)angan ang dihulurkan akan membantu men'apai matlamat ang telah ditetapkan dan mampu menanam nilai-nilai positi" dikalangan para pelajar SMK Tansau. (9P8 /n'ik Sairin Saidin *. Penampang.

1uj. Penampang Tuan.K.! K/-. Sekian. Pasukan kami perlu mempun ai kelengkapan ang lengkap bagi membolehkan kami mengikuti sebarang akti$iti ang dianjurkan oleh %abatan Pendidikan..1.P. !amun.D/T P&4<S Perkara tersebut adalah dirujuk. kami terpaksa memohon bantuan ke)angan dari pihak tuan. 2. =. *. Sebarang sumbangan ang dihulurkan oleh pihak tuan amatlah kami hargai. SMK Tansau. kami sertakan kertas kerja ang berkaitan sebagai rujukan untuk pihak tuan.! K.!../1K3<DM. M/M&3&! . Pasukan Kadet Polis SMK Tansau ingin memohon bantuan ke)angan bagi tujuan membeli kelengkapan pasukan ini. Tuan8 Tarikh8 17 :ebruari 200+ Kepada8 Melalui8 Pengetua.. HSAA/04 .! (!T(K K/4/!. memandangkan pelajar ang men ertai pasukan ini adalah terdiri dari pelajar ang mempun ai latar belakang ang kurang berkemampuan.> 2ang Menurut Perintah.T (!T(K !/.ersama-sama ini.!T(. . Terima kasih.

. SMK Tansau.@ Pen elaras.?M&3D.K(. 1(S3D2 . Penampang HSAA/04 .<! 2. Kadet Polis.