You are on page 1of 22

1.

Quan điểm cách mạng không ngừng của Mác-Ăngghen:

Các Mác

Ăngghen
1.Quan điểm cách mạng không ngừng của Mác-Ăngghen:
 Mác-Ăngghen cho rằng: cuộc cách mạng của giai cấp công nhân phát
triển liên tục theo từng giai đoạn khác nhau, trong phạm vi một nước
hoặc trên phạm vi toàn thế giới.
 Đối với các nước còn chế độ quân chủ phong kiến:
+ Giai cấp công nhân + giai cấp tư sản  cách mạng
dân chủ tư sản  nhà nước của giai cấp tư sản.
+ Giai cấp công nhân + giai cấp nông dân đánh đổ giai
cấp tư sản  chính quyền của giai cấp công nhân.
 Điều kiện để cách mạng phát triển không ngừng là phải có sự liên
minh với nông dân và được giai cấp này ủng hộ.
a.Tính tất yếu của cách mạng dân tộc dân chủ
nhân dân:
+ Đầu thế kỷ XX, Việt Nam là một nước thuộc địa nửa phong
kiến, nhiệm vụ của cách mạng lúc này là đánh đổ đế quốc
phong kiến giành độc lập cho dân tộc và quyền dân chủ cho
nhân dân.
+giai cấp công nhân Việt Nam:
số lượng không đông
bị ba tầng áp bức
sức đấu tranh kiên cường

Thực dân Pháp


+ Những phong trào đấu tranh trong thời kỳ này đứng trên lập
trường tư sản và tiểu tư sản đều bị thất bại do nhiều nguyên nhân
khác nhau.

Phan Chu Trinh

Nguyễn Thái Học


Thiếu đường lối đúng đắn

Các phong Không đáp ứng yêu cầu


trào thất dân chủ thời đại mới
bại do:

Tư tưởng phong kiến, tư


sản lạc hậu
+ Trong bối cảnh lịch sử
đó, giai cấp công nhân
thông qua đội tiên
phong là Đảng cộng
sản Việt Nam đã đáp
ứng được yêu cầu của
lịch sử, hoàn thành
được mục tiêu cuối
cùng là độc lập cho
dân tộc đem lại quyền
làm chủ cho nhân dân.
b.Tính tất yếu chuyển từ dân tộc dân chủ nhân
dân sang cách mạng XHCN:
+ Sau cách mạng tháng Tám năm 1945 Pháp trở lại xâm
lược VN, chúng ta vừa phải kháng chiến vừa phải kiến
quốc; chủ trương xây dựng chính quyền của nhân dân
làm cho nhân dân thực sự là người chủ xã hội mới. Nhờ
đường lối đúng đắn với sự ủng hộ của nhân dân miền
Bắc được giải phóng đi lên con đường xây dựng CNXH.
+ Sau 1955 đất nước bị
miền Bắc xây dựng
chia cắt làm hai miền, CNXH
đảng ta xác định:
miền Nam tiếp tục cách
mạng dân tộc dân chủ
nhân dân
 Sự sụp đổ của Đông
Âu và Liên Xô kéo theo
sự thoái trào tạm thời
của chủ nghĩa xã hội

Bức tường Berlin sụp đổ


Xu thế hội nhập giúp chúng ta học hỏi
thành tựu và những kinh nghiệm của các
nước đi trước.