You are on page 1of 22

CHủ NGHĩA Xã HộI

KHOA HọC
NHÓM 3 _ LỚP TOÁN 3B
Thành viên nhóm 3:

1. Bùi Minh Nghĩa


2. Nguyễn Phan Chí Thành
3. Lê Hễu Phễễc
4. Nguyễn Thễ Tâm
5. Đễng Minh Nhễt
6. Nguyễn Thễ Thễo
7. Cao Thị Nhị Thịo
8. Trễn Thễ Hoài Thu
9. Nguyễn Phễễng Ngễc
10. Phễm Thanh Sang
11. Trễn Kim Tri
12. Hễ Xuân Quân
13. Dễễng Văn Quân
14. Chu Thễ Hễi Yễn
15.
Lí LUậN Về CáCH
MạNG KHôNG NGừNG
CủA CHủ NGHĩA MÁC-
LENIN
Và Sự VậN DụNG CủA
ĐảNG TA
I.Lý luận về cách mạng
không ngừng của chủ
nghĩa Mác-Lênin
II.Sự chuyển biến từ cách
mạng dân tộc dân chủ
nhân dân lên cách mạng
xã hội chủ nghĩa ở Việt
nam
I.Lý luận về cách mạng không
ngừng của chủ nghĩa Mac-Lênin

vCách mạng không ngừng:


 là sự phát triển liên tục qua từng giai đoạn
khác nhau và mỗi giai đoạn có yêu cầu nhiệm
vụ khác nhau.

I.Lý luận về cách mạng không
ngừng của chủ nghĩa Mac-Lênin
 1.Quan điểm cách mạng không ngừng của Mác-
Ăngghen:

 Các Mác

 Ăngghen


I.Lý luận về cách mạng không
ngừng của chủ nghĩa Mac-Lênin
 1.Quan điểm cách mạng không ngừng của Mác-
Ăngghen:
vHoàn cảnh lịch sử:
 Chủ nghĩa tư bản đang phát triển mạnh,
 Giai cấp tư sản đang đóng vai trò tiến bộ.
 Giai cấp công nhân còn nhỏ bé, đang trong
quá trình tập hợp lực lượng.
 Cách mạng xã hội chưa đặt ra một cách trực
tiếp.
I.Lý luận về cách mạng không
ngừng của chủ nghĩa Mac-Lênin
 1.Quan điểm cách mạng không ngừng của Mác-
Ăngghen:
v Mác-Ăngghen cho rằng: cuộc cách mạng của giai cấp
công nhân phát triển liên tục theo từng giai đoạn
khác nhau, trong phạm vi một nước hoặc trên
phạm vi toàn thế giới.
v Đối với các nước còn chế độ quân chủ phong kiến:
 + Giai cấp công nhân + giai cấp tư sản ễ cách mạng
dân chủ tư sản ễ nhà nước của giai cấp tư sản.
 + Giai cấp công nhân + giai cấp nông dân đánh đổ giai
cấp tư sản ị chính quyền của giai cấp công nhân.
v Điều kiện để cách mạng phát triển không ngừng là phải
có sự liên minh với nông dân và được giai cấp này
ủng hộ.
I.Lý luận về cách mạng không
ngừng của chủ nghĩa Mac-Lênin
 2.Sự phát triển quan điểm này của Lênin:
vHoàn cảnh lịch sử:
vChủ nghĩa Đế quốc xuất hiện.
vGiai cấp công nhân đã phát triển.
vTình hình nước Nga cuối TK XIX đầu TK XX:là nơi tạp
trung mẫu thuẫn, là khâu yếu nhất trong dây chuyền
của chủ nghĩa đế quốc. Trong lòng nước Nga Đế
quốc - phong kiến - Quân phiệt cùng lúc xuất hiện
hai tiền đề của cách mạng tư sản và cách mạng xã
hội chủ nghĩa.
vXuất hiện nhiều lực lượng đấu tranh:
 +Giai cấp công nhân đấu tranh vì tự do, dân chủ và chủ
nghĩa xã hội.
 +Giai cấp nông dân đấu tranh đòi ruộng đất dân sinh,
dân chủ, nhân dân đấu tranh đòi chấm dứt chiến tranh,
các dân tộc đấu tranh vì đòi độc lập.
 Nguyện vọng chung của các phong trào là hòa bình - dân
chủ - dân sinh.

I.Lý luận về cách mạng không
ngừng của chủ nghĩa Mac-Lênin
 Nội dung tư tưởng: Phải tiến hành một cuộc cách
mạng triệt để rồi chuyển biến lên cách mạng xã
hội chủ nghĩa. Cụ thể:
 + Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới phải do
giai cấp công nhân lãnh đạo.
 + Cách mạng dân chủ phải được tiến hành
triệt để rồi chuyển ngay vào cách mạng xã hội chủ
nghĩa
 Hai cuộc cách mạng này nối tiếp nhau, có
quan hệ biện chứng, giữa chúng không có bức
tường thành ngăn cách: Nhân tố dân chủ được
định hướng xã hội chủ nghĩa, nhân tố xã hội chủ
nghĩa đặt trên mảnh đất dân chủ.

I.Lý luận về cách mạng không
ngừng của chủ nghĩa Mac-Lênin
 2.Sự phát triển quan điểm này của Lênin:
-
-
-
-
- Theo quan điểm của Lênin,
trong cách mạng dân chủ
tư sản giai cấp công nhân
sẽ trực tiếp lãnh đạo cuộc
cách mạng này để thiết
lập chính quyền giai cấp
công - nông tạo tiền đề
chuyển sang cách mạng
xã hội chủ nghĩa.
-
-
I.Lý luận về cách mạng không
ngừng của chủ nghĩa Mac-Lênin

vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân thông qua Đảng cộng sản.

nh công nông, có chính sách đúng đắn trong cách


từng giai
mạngđoạn xã
cáchhội
mạng.
chủ n

đủ điều kiện để chuyển sang nhiệm vụ của chuyên chính vô sản.


I.Lý luận về cách mạng
không ngừng của chủ
nghĩa Mác-Lênin
II.Sự chuyển biến từ cách
mạng dân tộc dân chủ
nhân dân lên cách mạng
xã hội chủ nghĩa ở Việt
nam

II. Sự vận dụng của Đảng ta

 a.Tính tất yếu của cách mạng dân tộc dân chủ
nhân dân:
 + Đầu thế kỷ XX, Việt Nam là một nước thuộc địa nửa
phong kiến, nhiệm vụ của cách mạng lúc này là đánh đổ đế
quốc phong kiến giành độc lập cho dân tộc và quyền dân chủ
cho nhân dân.
 +giai cấp công nhân Việt Nam:
 số lượng không đông
 bị ba tầng áp bức
 sức đấu tranh kiên cường

Thực dân Pháp


II. Sự vận dụng của Đảng ta

 + Những phong trào đấu tranh trong thời kỳ này đứng trên lập
trường tư sản và tiểu tư sản đều bị thất bại do nhiều nguyên nhân
khác nhau.

 Phan Chu Trinh


 Nguyễn Thái HọcII. Sự vận dụng của Đảng ta

Thiếu đường lối đúng đắn

Các phong trào thất bại do: Không đáp ứng yêu cầu dân chủ thời đại mới

Tư tưởng phong kiến, tư sản lạc hậu


II. Sự vận dụng của Đảng ta
 + Trong bối cảnh lịch
sử đó, giai cấp công
nhân thông qua đội
tiên phong là Đảng
cộng sản Việt Nam đã
đáp ứng được yêu
cầu của lịch sử, hoàn
thành được mục tiêu
cuối cùng là độc lập
cho dân tộc đem lại
quyền làm chủ cho
nhân dân.

II. Sự vận dụng của Đảng ta

 b.Tính tất yếu chuyển từ dân tộc dân chủ nhân


dân sang cách mạng XHCN:
 + Sau cách mạng tháng Tám năm 1945 Pháp trở lại
xâm lược VN, chúng ta vừa phải kháng chiến vừa phải
kiến quốc; chủ trương xây dựng chính quyền của nhân
dân làm cho nhân dân thực sự là người chủ xã hội mới.
Nhờ đường lối đúng đắn với sự ủng hộ của nhân dân
miền Bắc được giải phóng đi lên con đường xây dựng
CNXH.
+ Sau 1955 đất nước bị

chia cắt làm hai miền,


miền Bắc xây dựng CNXH
đảng ta xác định:

miền Nam tiếp tục cách mạng dân tộc dân chủ
II. Sự vận dụng của Đảng ta

Đảng đã huy động được sức dân, dựa vào sức dân để chiến đấu, được nhâ

Nhân dân toàn bộ trên thế giới, kể cả nhân dân Pháp và Mỹ đã ủng hộ c
ai nhiệm vụ đó đem lại những kết quả sau:

mạng VN là nhất quán dù phải phân chia qua hai giai đoạn cách mạng nhưn
II. Sự vận dụng của Đảng ta

vSự sụp đổ của Đông


Âu và Liên Xô kéo
theo sự thoái trào
tạm thời của chủ
nghĩa xã hội

Bức tường Berlin sụp đổII. Sự vận dụng của Đảng ta

ng sản VN với bản lĩnh chính trị vững vàng, tích lũy được khinh nghiệm bướ

Chúng ta đang xây dựng và hoàn thiện dần bộ máy nhà nước của dâ

iếp tục chọn con đường xây dựng CNXH như sau:
Đất nước ta có nhiều tiềm năng để khai thác.

Quần chúng nhân dân có lòng yêu nước, tinh thần cần cù lao độ

Xu thế hội nhập giúp chúng ta học hỏi thành tựu và những kinh nghiệm
Cám ơn cô và
các bạn đã
theo dõi !