P. 1
Tworczosc ma konca nie ma FO319 Aby byli jedno 20140316 Stefan Kosiewski Zarys Estetyki Chazarow.pdf

Tworczosc ma konca nie ma FO319 Aby byli jedno 20140316 Stefan Kosiewski Zarys Estetyki Chazarow.pdf

5.0

|Views: 57|Likes:
Published by Stefan Kosiewski
(...) - Kiedy Arcybiskup Stanisław Gądecki, nowy przewodniczący Episkopatu Polski wyjaśni wreszcie Narodowi Polskiemu, dlaczego Kościół Rzymskokatolicki tylko i wyłącznie w Polsce bluźnierczo świętuje tzw. Dzień Judaizmu judaizując de facto wiarę Narodu Polskiego?

Albowiem w żadnym innym państwie na całym świecie nie uprawiają biskupi chrześcijańscy niemiłej Bogu służebności zbytecznej, niewolniczo poddańczej, nikczemnie narzucanej Polakom i Katolikom, wyznawcom wiary w Jezusa Chrystusa, odrzuconego wszak przez historycznych żydów i nie uznawanego po nasze czasy (chociażby nawet na sposób Islamu, który oddaje respekt Jezusowi), zaiste służebności wiernopoddańczej, niepotrzebnie hołdującej rzekomym prawdom innej wiary, niż wiara Chrześcijan w Jezusa Chrystusa; w żadnym innym państwie na świecie, niżeli żydopostkomunistyczna Polska, nie ma uprawiania obżydliwości przekabacania katolików przez kler na sympatyków żydowskiej wiary nowożytnej, przemyślanej, wykoncypowanej przez żydów głęboko i noszącej wyraźne cechy już nie przemysłu zagłady, lecz globalistycznej dominacji wyrażającej się nieustawicznie w różnym rytach (aksamitnym, pomarańczowym, majdańskiej ostatnio) rewolucji permanentnej przepisanej światu przez żydomasona i w tej samej osobie żydokomunistę Trockiego.

2.5. Może Bergoglio permanentnie bergolący od roku o rzekomej potrzebie działania katolików na peryferiach posoborowej ekumenii z tzw. starszymi braćmi Wojtyły i Bergoglio, nie wystawiającymi jednak własnego nosa poza swoje getto religijne, pomoże Gądeckiemu wyjaśnić Polakom, dlaczego papież Franciszek tak samo jak Jan Paweł II i Benedekt XVI zamierza odbyć poddańczą pielgrzymkę do Jeruzalem, żeby pokłonić się tam ruinom świątyni Heroda, która została zburzona przez Europejczyków, Rzymian zaledwie po 90 latach funkcjonowania za obiekt uprawiania państwowego kultu żydowskiego, w miejsce świątyni Salomona?

2.6. Kiedy rabin Skorka, przyjaciel kardynała Bergoglio, z gwiazdą pięcioramienną w herbie kardynalskim, szamańskim sposobem cudownie przemienioną w ośmioramienną w herbie papieża, zacznie wreszcie świętować w żydowskiej gminie Buenos Aires Dzień Katolicyzmu?

Czy ks. Gądecki zna już może, po roku działalności w Domu św. Marty homoseksualistów takich jak Battista Ricca, zgodny z prawdą termin pierwszego takiego świętowania żydów, szczerej i uczciwej, pogodnej agapy diaspory żydowskiej z wyznawcami Jezusa Chrystusa w Argentynie?

Polak i Katolik zadaje proste pytanie Przewodniczącemu Episkopatu Polski, który poza dialogiem chrześcijańsko-żydowskim, powinien chyba mieć na oku dobro Kościoła świętego przede wszystkim i swoje własne zbawienie, osiągnięte m.in. w drodze realizacji dialogu na linii: hierarchia zawodowa, opłacana ze składe wiernych i my, wierni, to znaczy Kościół święty Jezusa Chrystusa. Ci ludzie konkretni, którzy płacą księdzu za to, żeby ten się modlił nieustannie i nie zmieniał wiary, nie przekabacał niczego, nie bałamucił żadnego z maluczkich, bo za to Pan Jezus zapowiedział karę Piekła dla fałszywego księdza, pasterza i biskupa w owczej skórze(...). http://sowa.quicksnake.es/Stefan-Kosiewski/Tworczosc-ma-konca-nie-ma-FO319-Aby-byli-jedno-20140316-Stefan-Kosiewski-Zarys-Estetyki-Chazarow
(...) - Kiedy Arcybiskup Stanisław Gądecki, nowy przewodniczący Episkopatu Polski wyjaśni wreszcie Narodowi Polskiemu, dlaczego Kościół Rzymskokatolicki tylko i wyłącznie w Polsce bluźnierczo świętuje tzw. Dzień Judaizmu judaizując de facto wiarę Narodu Polskiego?

Albowiem w żadnym innym państwie na całym świecie nie uprawiają biskupi chrześcijańscy niemiłej Bogu służebności zbytecznej, niewolniczo poddańczej, nikczemnie narzucanej Polakom i Katolikom, wyznawcom wiary w Jezusa Chrystusa, odrzuconego wszak przez historycznych żydów i nie uznawanego po nasze czasy (chociażby nawet na sposób Islamu, który oddaje respekt Jezusowi), zaiste służebności wiernopoddańczej, niepotrzebnie hołdującej rzekomym prawdom innej wiary, niż wiara Chrześcijan w Jezusa Chrystusa; w żadnym innym państwie na świecie, niżeli żydopostkomunistyczna Polska, nie ma uprawiania obżydliwości przekabacania katolików przez kler na sympatyków żydowskiej wiary nowożytnej, przemyślanej, wykoncypowanej przez żydów głęboko i noszącej wyraźne cechy już nie przemysłu zagłady, lecz globalistycznej dominacji wyrażającej się nieustawicznie w różnym rytach (aksamitnym, pomarańczowym, majdańskiej ostatnio) rewolucji permanentnej przepisanej światu przez żydomasona i w tej samej osobie żydokomunistę Trockiego.

2.5. Może Bergoglio permanentnie bergolący od roku o rzekomej potrzebie działania katolików na peryferiach posoborowej ekumenii z tzw. starszymi braćmi Wojtyły i Bergoglio, nie wystawiającymi jednak własnego nosa poza swoje getto religijne, pomoże Gądeckiemu wyjaśnić Polakom, dlaczego papież Franciszek tak samo jak Jan Paweł II i Benedekt XVI zamierza odbyć poddańczą pielgrzymkę do Jeruzalem, żeby pokłonić się tam ruinom świątyni Heroda, która została zburzona przez Europejczyków, Rzymian zaledwie po 90 latach funkcjonowania za obiekt uprawiania państwowego kultu żydowskiego, w miejsce świątyni Salomona?

2.6. Kiedy rabin Skorka, przyjaciel kardynała Bergoglio, z gwiazdą pięcioramienną w herbie kardynalskim, szamańskim sposobem cudownie przemienioną w ośmioramienną w herbie papieża, zacznie wreszcie świętować w żydowskiej gminie Buenos Aires Dzień Katolicyzmu?

Czy ks. Gądecki zna już może, po roku działalności w Domu św. Marty homoseksualistów takich jak Battista Ricca, zgodny z prawdą termin pierwszego takiego świętowania żydów, szczerej i uczciwej, pogodnej agapy diaspory żydowskiej z wyznawcami Jezusa Chrystusa w Argentynie?

Polak i Katolik zadaje proste pytanie Przewodniczącemu Episkopatu Polski, który poza dialogiem chrześcijańsko-żydowskim, powinien chyba mieć na oku dobro Kościoła świętego przede wszystkim i swoje własne zbawienie, osiągnięte m.in. w drodze realizacji dialogu na linii: hierarchia zawodowa, opłacana ze składe wiernych i my, wierni, to znaczy Kościół święty Jezusa Chrystusa. Ci ludzie konkretni, którzy płacą księdzu za to, żeby ten się modlił nieustannie i nie zmieniał wiary, nie przekabacał niczego, nie bałamucił żadnego z maluczkich, bo za to Pan Jezus zapowiedział karę Piekła dla fałszywego księdza, pasterza i biskupa w owczej skórze(...). http://sowa.quicksnake.es/Stefan-Kosiewski/Tworczosc-ma-konca-nie-ma-FO319-Aby-byli-jedno-20140316-Stefan-Kosiewski-Zarys-Estetyki-Chazarow

More info:

Published by: Stefan Kosiewski on Mar 16, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/22/2014

pdf

text

original

Eu

Lech Klekot, Basel: Burnout (olej) Prezydent Miasta Krakowa Dyrektor Magistratu Pani Marta Nowak.

Wielce Szanowna Pani Dyrektor, 1.1. uprzejmie dziêkujê za Pani Pismo BK-01.152.19.2014 z dnia 05.03.2014 r. ustosunkowuj¹ce siê wyczerpuj¹co i wzorowo dla innych podmiotów administracji pañstwowej jak równie¿ samorz¹dowej w Rzeczypospolitej Polskiej, których efekty dziaùañ rozmijaj¹ siê jeszcze niestety nazbyt czêsto z uzasadnionymi merytorycznie a jak najbardziej uprawnionymi oczekiwaniami spoùecznymi odnosz¹cymi siê do mo¿liwoœci rzeczowego komunikowania siê obywatela demokratycznego pañstwa, czùonka wspólnot Unii Europejskiej i NATO z konkretnymi osobami, zatrudnionymi w organach administracyjnych oraz odpowiedzialnymi m.in. za zapewnienie
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Home

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

pä is

ch

es

M ag

az i
Buy RoboPDF

n

SO

W

Escrito por sowa (») ayer en 15:55 en categoría Stefan Kosiewski, leído: 7×

A

Twórczosc ma konca nie ma FO319 Aby byli jedno 20140316 Stefan Kosiewski Zarys Estetyki Chazarów

sprawnego przepùywu informacji miêdzy wùadz¹, a obywatelem jak równie¿ w drugim kierunku (obywatel - wùadza), co stanowi przecie¿ podstawê konsultacji spoùecznych, bez których nie mo¿na wszak mówiã o moralnym, humanistycznym, uczciwym i sprawnym funkcjonowaniu pañstwa, którego biurokracja, urzêdnicy (warstwa rz¹dz¹ca, sprawuj¹ca wùadzê w pañstwie) odrywa siê z czasem œwiadomie od tzw. szarej rzeczywistoœci wiêkszoœci ludzi ¿yj¹cych w tym pañstwie, zaœ bior¹c pod uwagê, i¿ ten naganny ze wszech miar proces izolowania siê tych, którzy maj¹ od tych, którzy nie maj¹ nic i jest im jeszcze zabierane to, co maj¹, proces odcinania siê górnej grupy spoùecznej w systemie apartheidu jawnego, czy ukrytego (kryptoapartheidu) od dolnej, uciskanej jawnie przez ¿ydokomunistów, zaœ od czasów Magdalenki i tzw. okr¹gùego stoùu, umownie od 1989 r. - w kryptorasistowski sposób, proces unikania podejmowania jakichkolwiek dziaùañ na rzecz zaspokojenia podstawowych potrzeb wiêkszej czêœci spoùeczeñstwa, których nie mo¿e, nie chce, lub nie jest w stanie Dominant Aspoùeczny (oligarchia ¿ydopostkomunistyczna + administracja na jej usùugach, wojsko, policja, inne sùu¿by maj¹ce wg. oficjalnych zaùo¿eñ sùu¿yã obywatelowi, nie zaœ oligarchii!), prowadzi prost¹ drog¹ do alienacji wùadzy zamieniaj¹cej siê œwiadomie w podgrupê sùu¿ebn¹ w stosunku do grupy oligarchów skupiaj¹cych w swoich rêkach wiêkszoœã maj¹tku Narodów Uciskanych, w klientów Dominanta, Wielkiego Uciskaj¹cego, który postrzegany jest w pañstwach realizuj¹cych tzw. przemiany demokratyczne (zainicjowane przez ¿ydokomunistów w Polsce po 1985 r. i po rozkazie udzielonym z Moskwy, upowa¿niaj¹cym Rakowskiego, Passenta i inne tzw. mózgi Jaruzelskiego i Kiszczaka, m.in. konkretne osoby z Kuênicy Krakowskiej) do zapewnienia "swobody dziaùalnoœci gospodarczej" (o której mowa w akapicie 3.Pani Pisma), czyli przejêcia w swoje rêce w Okresie Wielkiego Szabru caùej wùasnoœci ziemskiej, œrodków produkcji, banków, maj¹tku narodowego a¿eby akumulowaã i pomna¿aã zagrabione mienie w drodze konwergencji z partnerami ze Zachodu; z teori¹ konwergencji ù¹czone jest nazwisko Zbigniew Brzeziñski ze Stanów Zjednoczonych, z jednej strony doradca Prezydenta USA, z drugiej zaœ strony prywatny klient jednego z najbogatszych ludzi na œwiecie, Davida Rockefellera, który zaùo¿yù w 1973 r. za swoje pieni¹dze i dla swoich przecie¿ korzyœci omnipotentn¹ Komisjê Trójstronn¹ (Trilateral Commission), stworzyù po trzykroã mo¿nego boga ¿ydomasonerii, która przed 200 laty zaùo¿yùa zwi¹zek 13 pañstw Ameryki Póùnocnej, Stany Zjednoczone, natomiast w 1954 r. wykreowaùa Klub Bilderberg rêkami ¿yda i zboczeñca Józefa Retingera (sùowo: zboczeniec na okreœlenie tego ¿yda i pedaùa jest uzasadnione historycznie, albowiem Úwiatowa Organizacja Zdrowia w tamtym czasie homoseksualizm uznawaùa za nieuleczaln¹ chorobê psychiczn¹, jak np. schizofrenia, leczona wszak tylko paliatywnie, opisana doskonale i przystêpnie przez Prof. Antoniego Kêpiñskiego, kierownika Kliniki Psychiatrycznej Akademii Medycznej w Krakowie, w dziele nie opatrzonym jeszcze przy okazji drugiego wydania ksi¹¿ki numerem ISBN (Antoni Kêpiñski, Schizofrenia. Pañstwowy Zakùad Wydawnictw Lekarskich. Drukarnia im. Rewolucji Paêdziernikowej. Warszawa 1974), przydatnej w zrozumieniu wielu faktów literackich (tak twórczoœci Hölderlina jak Yoyce'a i innych, oraz artystycznych dzieù bêd¹cych œwiadectwem doœwiadczeñ z pogranicza psychiatrii, teorii jêzyka, historii kultury, etnologii a tak¿e i historii, zatrzymuj¹c siê chocia¿by nad ikonami, które wyszùy spod rêki autodydakty Edmunta Monsiela, ¿ydowskiego sklepikarza ukrywaj¹cego siê od 1943 r. przed aresztowaniem przez Niemców na nieopalanym strychu, gdzie objawiaù mu siê Pan Jezus zapowiadaj¹cy ocalenie i powierzaj¹cy moraln¹ wùadzê nad œwiatem, który stacza siê w Armagedon.

Home

Edition

Eu

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

pä is

ch

es

M ag

az i

n

SO

Buy RoboPDF

W

A

1.3. W œrodowisku maùego miasteczka, du¿o mniejszego od naszej Czeladzi, Galicyjski Mesjasz do¿yù do roku 1962 jako prosty wagowy w cukrowni nie ujawniaj¹c przed nikim otrzymanego od Pana Boga posùannictwa, które spisywaù tylko skrzêtnie i ubogacaù rycinami jako œwiadectwo nawiedzenia neokatechumenicznego; ekstrapoluj¹c eschatologicznie pozostawiù uczniom, których nie miaù, apostoùom Mo¿liwego, Zùot¹ Reguùê w inskrypcji o treœci: "Twórczoœã ma koñca nie ma i nie bêdzie; kto pójdzie za mn¹, ten szczêœcie zdobêdzie" (74). 1.3.1. Kêpiñski wskazuj¹c na podobieñstwo œwiadectwa magii natchnieñ oraz ich zapisów tudzie¿ ikonograficznej dziaùalnoœci Monsiela co i neolitycznych figur pozostawionych na skaùach jaskiñ Lascaux (75), pomaga pragn¹cemu zrozumieã istotê skomplikowanych procesów (nie tylko przecie¿ psychicznych) poprzez to, ¿e naprowadza na wùaœciwy trop daj¹c klucz do œwiata, w którym znaczony i znacz¹cy stanowi¹ jednoœã.

Home

Edition

Eu

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

pä is

ch

1.2. Mundek Monsiel nie odkryù przed œwiatem swojego posùannictwa nauczony smutnym doœwiadczeniem historycznego Jezusa Chrystusa, który za ¿ycia czêsto byù przedmiotem drwin wspóùczesnych, nienawiœci, ksenofobii ¿ydowskiej, odrzucenia totalnego przez rodaków pow¹tpiewaj¹cych jak Szymon, zanim go Jezus nie zrobiù œw. Piotrem: czy mo¿e byã coœ dobrego z Nazaretu? (J.1.46.)

es

M ag

az i

n

SO

Buy RoboPDF

W

A

Home

Edition

Eu

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

pä is

ch

es

M ag

az i
Buy RoboPDF

n

SO

W

A

chorogiewnego, zabylyszcze chlopy andrzeyaTenczinskiego).

2.2. Kraków jest europejskim miastem wielokulturowym, wielojêzycznym w XV w.; dowodzi tego najstarsza bodaj pami¹tk¹ konfliktów na tle etnicznym na ziemiach Królestwa Polskiego, zapisana po 1462 r. na ostatniej stronicy rêkopisu Kroniki Polski Galla Anonima ( Cronicae et gesta ducum sive principum Polonorum/ Kronika i dzieje ksi¹¿¹t i wùadców polskich), nale¿¹cej do Dùugosza. Pieœñ emocjonalnie zaanga¿owana po stronie zabitego przez mieszczan szlachcica polskiego, st¹d nazywaj¹ca mieszczan niewybrednie psami i chùopami, zaczynaj¹ca siê od wyra¿enia ¿alu, które dzisiaj odczytujemy sùowami: A, jacy to êli ludzie, mieszczanie Krakowianie, ¿eby pana swego, wielkiego chor¹giewnego, zabiliœcie, chamy Jêdrzeja Têczyñskiego (zapis oryg.: A jaczy tho zly ludze, myeszczanje Cracowianie, zeby pana swego, wyelkyego

Home

Edition

Eu

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

pä is

ch

es

M ag

az i

n

SO

2.1. Amerykañska administracja Busha i kryptosyjoniœci w Polsce (ukryte ¿ydostwo eksploatuj¹ce w PRL-u Naród Polski jako ¿ydokomuna: Kwaœniewski, Miller) dokonali bezprawnej agresji na Irak, staro¿ytn¹ kolebkê cywilizacji Bliskiego Wschodu, Mezopotamiê, a tylko jeden polityk w caùej Polsce miaù odwagê zaprotestowaã naówczas publicznie w 2003 r. przeciwko tej barbarzyñskiej zbrodni, dzisiejszy Prezydent Miasta Krakowa Pan Jacek Majchrowski.

Buy RoboPDF

W

A

2.4. Z gùêbokim, jak wierzê, sensem protestu Prezydenta Majchrowskiego, spotkaù siê mój gorzki ¿al za cudze grzechy, na które katolik nie mo¿e pozwalaã, albowiem zezwalaj¹c na cudze zùo, chrzeœcijanin obci¹¿a swoje sumienie grzechem cudzym, grzechem przyzwolenia - tak mówi Katechizm Koœcioùa œwiêtego. W zasadach wiary w Boga ¿ywego, Jezusa Chrystusa ma tak¿e swoje êródùo pytanie, które dzisiaj musi przecie¿ ktoœ konkretny, osobowy postawiã w imieniu Polaków i Katolików, aby zwi¹zaã z konkretn¹ osob¹ bù¹dzenie hierarchii Koœcioùa Rzymskokatolickiego w Polsce po manowcach sekciarstwa:
Home

Edition

Eu

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

Militaryzacja polskiej polityki zagranicznej i bezwarunkowe oddawanie jej do dyspozycji interesom strategicznym USA nie ma z pewnoœci¹ wiele wspólnego z polsk¹ racj¹ stanu. Tworzenie brygady ekspedycyjnej i oddawanie jej w Syrii, czy w Iranie pod dowództwo amerykañskich generaùów jest tak samo proste (prostoduszne?), jak proste jest zapisywanie siê na ochotnika do cudzego wojska, do Legi Cudzoziemskiej na ¿oùdzie francuskim, albo do jednostek na ¿oùdzie Berlina, dziœ ale i w czasach archaicznych".

pä is

ch

es

M ag

Tak 15 listopada 2005 r. wniosùem np. do internetu zapis Bli¿ej Pana Boga, ni¿ biblijnej Ziemi œwiêtej – o polskiej racji stanu. W tekœcie tym zabraùem gùos z pozycji polskiego emigranta politycznego na Zachodzie Europy mówi¹c krótko na temat: polskie wojsko i polska racja stanu, m.in. nastêpuj¹ce sùowa "... wysyùani dotychczas z Polski za granicê ¿oùnierze nie byli zdolni do dziaùania za granic¹, przynosili tylko Polsce wstyd. Zdolni byli jedynie do fotografowania siê z flag¹ amerykañsk¹ przed zdobytym pomnikiem Saddama, a ich oficerowie dawali siê zawsze gùupio nakrywaã z kasowan¹ gotówk¹. Bumarowskie czoùgi nie potrafiùy nawet rozjechaã na pyù glinianych tabliczek z pismem klinowym sprzed czterech tysiêcy lat, zostawiaùy w piachu œlady dostrzegane goùym okiem przez dziennikarzy z Zachodu.

az i

n

SO

2.3. Nie zmierzaj¹c do ustalenia przyczyn protestu Prezydenta Majchrowskiego, cieszê siê i dziêkujê Pani za to, ¿e zechciaùa odpowiedzieã rzeczowym pismem z 5 marca 2014 na gorzkie ¿ale Poety Polski, wylewane w internecie XXI w. z tak¹ sam¹ moc¹, z jak¹ œpiewak Krakowski skùadaù rymy, asonanse, dobieraù frazy siedmiozgùoskowca, a¿eby œpiewem wyraziã protest, odpowiedê barda na kamieñ niezgody zùo¿ony Polakom na piersi.

Buy RoboPDF

W

A

2.5. Mo¿e Bergoglio permanentnie bergol¹cy od roku o rzekomej potrzebie dziaùania katolików na peryferiach posoborowej ekumenii z tzw. starszymi braãmi Wojtyùy i Bergoglio, nie wystawiaj¹cymi jednak wùasnego nosa poza swoje getto religijne, pomo¿e G¹deckiemu wyjaœniã Polakom, dlaczego papie¿ Franciszek tak samo jak Jan Paweù II i Benedekt XVI zamierza odbyã poddañcz¹ pielgrzymkê do Jeruzalem, ¿eby pokùoniã siê tam ruinom œwi¹tyni Heroda, która zostaùa zburzona przez Europejczyków, Rzymian zaledwie po 90 latach funkcjonowania za obiekt uprawiania pañstwowego kultu ¿ydowskiego, w miejsce œwi¹tyni Salomona? 2.6. Kiedy rabin Skorka, przyjaciel kardynaùa Bergoglio, z gwiazd¹ piêcioramienn¹ w herbie kardynalskim, szamañskim sposobem cudownie przemienion¹ w oœmioramienn¹
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Eu

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

Albowiem w ¿adnym innym pañstwie na caùym œwiecie nie uprawiaj¹ biskupi chrzeœcijañscy niemiùej Bogu sùu¿ebnoœci zbytecznej, niewolniczo poddañczej, nikczemnie narzucanej Polakom i Katolikom, wyznawcom wiary w Jezusa Chrystusa, odrzuconego wszak przez historycznych ¿ydów i nie uznawanego po nasze czasy (chocia¿by nawet na sposób Islamu, który oddaje respekt Jezusowi), zaiste sùu¿ebnoœci wiernopoddañczej, niepotrzebnie hoùduj¹cej rzekomym prawdom innej wiary, ni¿ wiara Chrzeœcijan w Jezusa Chrystusa; w ¿adnym innym pañstwie na œwiecie, ni¿eli ¿ydopostkomunistyczna Polska, nie ma uprawiania ob¿ydliwoœci przekabacania katolików przez kler na sympatyków ¿ydowskiej wiary nowo¿ytnej, przemyœlanej, wykoncypowanej przez ¿ydów gùêboko i nosz¹cej wyraêne cechy ju¿ nie przemysùu zagùady, lecz globalistycznej dominacji wyra¿aj¹cej siê nieustawicznie w ró¿nym rytach (aksamitnym, pomarañczowym, majdañskiej ostatnio) rewolucji permanentnej przepisanej œwiatu przez ¿ydomasona i w tej samej osobie ¿ydokomunistê Trockiego.

pä is

ch

es

M ag

az i

n

SO

- Kiedy Arcybiskup Stanisùaw G¹decki, nowy przewodnicz¹cy Episkopatu Polski wyjaœni wreszcie Narodowi Polskiemu, dlaczego Koœcióù Rzymskokatolicki tylko i wyù¹cznie w Polsce bluênierczo œwiêtuje tzw. Dzieñ Judaizmu judaizuj¹c de facto wiarê Narodu Polskiego?

Buy RoboPDF

W

A

2.7. Na ùuku Tytusa w Rzymie uwieczniony zostaù siedmioramienny œwiecznik ¿ydowski, menora wywieziona poœród innych przedmiotów ze zùota i srebra, zùupionych bogactw przez legiony Imperium Europy po zwyciêstwie nad hebrajskim pañstewkiem w Azji, jednym z wielu pañstw Bliskiego Wschodu tak¿e i w tym celu, a¿eby ka¿dy Polak w Rzymie mógù dzisiaj zobaczyã na wùasne oczy œwiadectwo ostatecznego upadku pañstwowoœci historycznego narodu ¿ydów staro¿ytnych i dowód likwidacji religii hebrajskich ¿ydów staro¿ytnoœci, razem z likwidacj¹ instytucji kapùanów utrzymywanych z opùat pobieranych przez celników od uciskanych ludów. 2.8. Natomiast na stepy dzisiejszego Dagestanu przywêdrowali ze Wschodu w VI w. po Chrystusie inni Azjaci, którzy drog¹ podbojów i sojuszy, najpierw z kaganatem zachodniotureckim, potem w kotle wielu innych narodów (Alanów, Gotów, Protosùowian, Protobuùgarów, Madziarów i innych), drog¹ mieszania ras wytworzyã w VIII wieku konglomerat etniczny Imperium Chazarów, które weszùo w sojusz wojenny z chrzeœcijañskim Konstantynopolem, ¿eby broniã Wschodni Rzym przed nawaù¹ Islamu ale i przede wszystkim we wùasnym, ¿ywotnym interesie.
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Eu

Polak i Katolik zadaje proste pytanie Przewodnicz¹cemu Episkopatu Polski, który poza dialogiem chrzeœcijañsko-¿ydowskim, powinien chyba mieã na oku dobro Koœcioùa œwiêtego przede wszystkim i swoje wùasne zbawienie, osi¹gniête m.in. w drodze realizacji dialogu na linii: hierarchia zawodowa, opùacana ze skùade wiernych i my, wierni, to znaczy Koœcióù œwiêty Jezusa Chrystusa. Ci ludzie konkretni, którzy pùac¹ ksiêdzu za to, ¿eby ten siê modliù nieustannie i nie zmieniaù wiary, nie przekabacaù niczego, nie baùamuciù ¿adnego z maluczkich, bo za to Pan Jezus zapowiedziaù karê Piekùa dla faùszywego ksiêdza, pasterza i biskupa w owczej skórze.

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

pä is

Czy ks. G¹decki zna ju¿ mo¿e, po roku dziaùalnoœci w Domu œw. Marty homoseksualistów takich jak Battista Ricca, zgodny z prawd¹ termin pierwszego takiego œwiêtowania ¿ydów, szczerej i uczciwej, pogodnej agapy diaspory ¿ydowskiej z wyznawcami Jezusa Chrystusa w Argentynie?

ch

es

M ag

az i
Buy RoboPDF

n

SO

W

A

w herbie papie¿a, zacznie wreszcie œwiêtowaã w ¿ydowskiej gminie Buenos Aires Dzieñ Katolicyzmu?

2.9. Konstantynowi V oddaùy Chazary córkê kagana, ich wodza za ¿onê i porodziùa Tzizak-Irena z Chazarów cesarza Leona IV Chazara. Chrzeœcijañstwu nie przyniosùo to jednak spokoju na dùugo, bowiem po odwrocie inwazji Arabów muzuùmañskich w 789 r. kagan chazarski postanowiù panowanie swoje nad podbitymi ludami ró¿nych wierzeñ, mówi¹cych wci¹¿ ró¿nymi jêzykami ojczystymi, ugruntowaã wspólnym, jednym dla wszystkich, pañstwowym systemem wierzeñ. Najbardziej przydatny w tym celu okazaù siê byã system zakazów i nakazów religijnych, który Moj¿eszowi pozwoliù beduiñskich dwanaœcie plemion semickich zintegrowaã mniej, lub bardziej skutecznie, w jeden pokorny lud Pisma.

2.11. Posùaùy Chazary zatem do Kordoby umyœlnych z wiadomoœci¹, ¿e oni te¿ s¹ ¿ydami, zagubionym plemieniem, które musi otrzymaã z Kordoby pomoc w postaci tùumaczy Pisma œw., bo jest przecie¿ poœród wielu przykazañ i zasad jedna, chyba najwa¿niejsza zasada w ¿yciu, ¿e ¿ydy sobie pomagaj¹, a jest przecie¿ interes do zrobienia drog¹ handlu z Azji do Europy, bo Chiñczycy produkuj¹ jedwab i porcelanê; zawieziono podarunki na dowód. Nie szùo w tej sytuacji odrzuciã propozycji, odepchn¹ã bezmyœlnie wyci¹gniêtej dùoni przechrzty na ¿ydowstwo, wspóùwyznawcy w potrzebie. Chazaria otrzymaùa takim sposobem Pismo œwiête i ludzi, którzy potrafili je czytaã Chazarom i objaœniaã na miejscowe jêzyki. 2.12. Tak powstaùo i przetrwaùo do naszych czasów etniczne ¿ydowstwo wschodnioeuropejskie, podstawa populacji pañstw: Izraela i Stanów Zjednoczonych, mieszanki ró¿nych ras Argentyny, bukiet kwiatów polskich Tuwima, paleta wszelakich odcieni urody skóry ludzkiej i przeró¿nej barwy wùosów; od azjatyckiej twarzy Gronkiewicz-Walz przysadzistej w sobie kobiety o
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Eu

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

pä is

ch

2.10. Na pocz¹tku IX w. Chazary odciêùy siê od Konstantynopola chrzeœcijañskiego i od islamskich Arabów, nowym dla wszystkich opanowanych przez siebie ludów systemem obyczajów, opisanych szczegóùowo w religijnych pismach hebrajskich ¿ydów, które ujête w ksiêgach niezrozumiaùych jêzykowo ani dla tureckich Chazarów, ani dla ¿adnego innego z podbitych przez nich ludów, stanowiùy neutraln¹ pùaszczyznê integracji pañstwowej dla ró¿nojêzycznych i ró¿norasowych plemion i ludów, które tak oto uzyskiwaùy now¹, wspóln¹ dla wszystkich ludzi w Imperium to¿samoœã integruj¹c¹, opart¹ na obcej dotychczas a przyjêtej za swoj¹ wierze w Boga Jedynego (tak samo jak w Konstantynopolu cywilizacji europejskiej i w pañstwach Islamu, gdzie przyjêto za Mahometem wiarê w Jedynego), boga ¿ydów staro¿ytnych, o którym nie zapomnieli jeszcze naówczas ¿ydzi w Kordobie i w kalifatach Afryki Póùnocnej, dok¹d poniosùa ich na diasporê zwykùa, ludzka potrzeba utrzymywania siê przy ¿yciu drog¹ handlu, uprawiania rzemiosùa ró¿norakiego, pracy w sùu¿bie administracyjnej, nauce, medycynie, tùumaczeniu dzieù literackich z jednego jêzyka na drugi.

es

M ag

az i

n

SO

Buy RoboPDF

W

A

2.13. Precyzuj¹c oczekiwania spoùeczne w stosunku do Prezydenta Majchrowskiego, chciaùbym uprzejmie zapytaã o mo¿liwoœã zawnioskowania po linii partyjnej, czy drog¹ zapytania administracyjnego o zùo¿enia interpelacji poselskiej z Krakowa do Ministra Spraw Wewnêtrznych oraz Ministra Administracji RP, ¿eby faùszywy Sienkiewicz i ten drugi, który robi za Boniego, zechcieli odpowiedzieã Polakom i Katolikom, co staùo siê nie tyle z 5 tysi¹cami ubowców szpieguj¹cych na poczcie, na zlecenie ¿ydokomuny, prywatn¹ korespondencjê Narodu Polskiego, lecz mo¿e nam wyjaœni¹ zgodnie z prawd¹ ministrowie rz¹du Tuska, po 25 latach, ile tysiêcy cenzorów przeszùo z resortu spraw wewnêtrznych do onetu, wirtualnej polski, interii, gazety michnika, newsweeka, wsieci Mùodej Polski Jana Marii Rokity, itd., itd., gdzie dokonuj¹ ci kryptosyjoniœci, ukryte ¿ydy Atatürka rzezi nie na Ormianach, lecz na polskich niewini¹tkach, które swoje opinie na forum uczciwie podpisuj¹ nazwiskami, natomiast tamci równoczeœnie sami wpisuj¹ na forach tak ob¿ydliwie prowokacyjne i bezdennie gùupie teksty, ¿e ¿al poœladki œciska na poczynania nadludzi, którzy przechodz¹c do pracy w mediach zabrali ze sob¹ dziesi¹tki tysiêcy kluczy do mieszkañ sùu¿bowych i lokali kontaktowych Sùu¿by Bezpieczeñstwa, zamelinowanych pomiêdzy normalnymi mieszkaniami obywateli, poniewa¿ ¿aden premier w RP nie ujawniù jeszcze smutnej prawdy o przeszabrowaniu na prywatn¹ wùasnoœã przez ¿ydoubowców tej znacz¹cej czêœci maj¹tku Narodu Polskiego, w obliczu tysiêcy bezdomnych przyjmowanych corocznie na przyjêciach wigilijnych przez wszystkich ¿ydobiskupów, którzy nie potrafi¹, lub nie chc¹ upomnieã siê o Bo¿¹ Sprawiedliwoœã i Bo¿y £ad w Polsce, tj. o przekazanie bezprawnie zagarniêtych przez ubowców mieszkañ bezdomnym Polakom w potrzebie. Zwa¿ywszy, ¿e nie jest postulowane dziaùanie poù¹czone z koniecznoœci¹ wyrzucania kogokolwiek na bruk, albowiem przez 25 lat Okresu Wielkiego Szabru ubowcy ci nabyli ju¿ nowe mieszkania, zbudowali setki tysiêcy domów, na których dobrze wyszli; wezwanie do dobrowolnego oddania pustostanów mieszkaniowych nie jest wezwaniem do rewolucyjnego Majdanu w Polsce, lecz apelem o demokratyzacjê ¿ycia. 3. Nawi¹zuj¹c do dostrze¿onych przez Pani¹ Dyrektor (w Akapicie 1. Pisma z 5 marca 2014 r. , znak jw.) moich zastrze¿eñ w przedmiocie dziaùania mo¿e nie tyle "organów dziaùania", jak Pani to uprzejmie nazwaùa, lecz bandy osobników o ¿ydowskich nazwiskach, zamelinowanej w strukturach Ministerstwa Sprawiedliwoœci wyjaœniam, ¿e list w tej sprawie wysùaùem do Prokuratury Okrêgowej w Krakowie dn. 6 marca br. zaù¹czaj¹c w oryginale plik pdf zawieraj¹cy ubeck¹ faùszywkê, wysùany z adresu internetowego Prokuratury Rejonowej Kraków Úródmieœcie Zachód.
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Eu

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

pä is

ch

es

M ag

skoœnych oczach, po mikrych kurdupli tatarskich (nie umniejszaj¹c, lecz wyra¿aj¹c siê sùowem od czasów literatury sarmackiej zadomowionym na dobre w Polszczyênie: ¿ydków, jak Uljanow (u¿ywane nazwisko: Lenin) a w Polsce bracia Kaczyñscy, po ogromne postury prawdziwych Goliatów filistyñskich, w Gruzji Saakaschwili, w którego uwierzyù jak w Mesjasza i zapatrzyù siê przez to na œmierã Prezydent RP, zaœ w Polsce Giertych, olbrzymi obroñca interesów œwiatowego ¿ydostwa, ¿ydzisko caù¹ gêb¹ ( znów odwoùanie do piêknej Polszczyzny czasów Baroku) , które z ojcem Maciejem i ze Wrzodakiem robiùo za Polaków, za Ligê Rodzin Polskich i przyjmowaùo do tej faùszywej polskoœci ukrytych ¿ydów, kryptosyjonistów: Zawiszê, Jurka (Hanuka w Sejmie), Bosaka z Mùodzie¿y heiluj¹cej, Winnickiego, Gazetê Polsk¹ Sakiewicza i Kapuœciñskiego i kto to tam jeszcze kolejny do koryta w Brukseli z nadania Grasia (Grass to w jidysz: trawa, chêtnie przyjmowana roœlinka za nazwisko) obok pùywaczki Jêdrzejczak, która po trupie zabitego przez siebie brata pcha siê do koryta w Brukseli i Kamiñskiego, który gada, gada i gada, bo ma gadane, a nie umie, lub nie mo¿e wysùowiã siê raz a dobrze w sposób jasny i zrozumiaùy dla Polaka.

az i

n

SO

Buy RoboPDF

W

A

245 osób ma Ciê w krêgach Stefan Kosiewski Krêgi rozszerzone - 15:15 ...hasùo i logo. Hasùem s¹ sùowa Chrystusa wypowiedziane w wieczerniku: „Aby byli jedno” (J 17, 11. 22). Wpisane jest te¿ ono po ùacinie i po grecku w logo, które przedstawia ùódê z ¿aglem na falach, symbolizuj¹c¹ Koœcióù, a w niej apostoùów Piotra i Andrzeja w braterskim uœcisku. Plany papieskiej pielgrzymki byùy jednym z tematów spotkania ùaciñskiego patriarchy Jerozolimy Fouada Twala z izraelskim ministrem turystyki. Abp Twal podziêkowaù ministrowi Uziemu Landauowi za bardzo dobr¹ wspóùpracê miêdzy Koœcioùem https://plus.google.com/u/0/116748846165184263175/posts/jjiYfta5GZw http://sowa.quicksnake.es/Stefan-Kosiewski/Tworczosc-ma-konca-nie-ma-FO319Aby-byli-jedno-20140316-Stefan-Kosiewski-Zarys-Estetyki-Chazarow
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Eu

4. W dniu, w którym prezydent Putin inwestuje na Krymie, po wczeœniejszym, przezornym zainwestowaniu w ruroci¹g pod dnem Baùtyku i w szereg innych, podobnych do przyjêtych w Rapallo nazistowsko-sowieckich postanowieñ i zawartych tam transakcji gospodarczych, zafascynowani obùêdem udawania Polaków i Katolików kaczyœci Kalksztajna i Singera kontynuuj¹ na Krakowskim Przedmieœciu groteskowe czarne przemarsze, satanistyczne procesje sekciarskie, zaœ zaùo¿ona jako partia polityczna przez agenta Sùu¿by Bezpieczeñstwa o pseudonimie Must, wczeœniej pseudonimie Tener, nr ewidencyjny 9606,[wikipedia] grupa nikczemnych zùoczyñców rz¹dzi Polsk¹ pod przewodem Tuska, którego ¿ydowski dziadek Dawidowski skutecznie spêdzaù sen z powiek ¿ydowskiego bojowca u¿ywaj¹cego nazwiska Kurski (od miasta Kurska w Rosji) wymiennie z ksyw¹: Pies Kaczyñskiego, ¿eby dorwaã siê do popùatnego koryta w Brukseli bez odcinania siê, czy to przez Tuska, Protasiewicza (Heil Hitler), czy Schetyny od przeszùoœci ¿ydokomunistycznej Olechowskiego, czy mo¿e raczej od oficera prowadz¹cego, który nakazaù, aby Mosze Brandwajn zaùo¿yù Platformê Obywatelsk¹ wespóù z dwoma innymi ¿ydami wschodnioeuropejskimi (chazarskimi potomkami), którym przecie¿ wszystko jedno, czy zainwestuj¹ ze swoimi z Rosji tudzie¿ z Izraela i Ameryki na Ukrainie, w Polsce, przeinwestowanych Niemczech i Szwajcarii, czy na Gibraltarze, który przyjdzie kiedyœ wyzwoliã spod panowania kolonializmu brytyjskiej ¿ydomasonerii w Europie. Z Panem Bogiem Z Frankfurtu nad Menem mówiù Stefan Kosiewski http://shoudio.com/user/sowa/status/12245

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

pä is

ch

es

M ag

az i

----- Original Message ----From: pr.srodmiesciezachod@krakow.po.gov.pl To: sowa-frankfurt@t-online.de Sent: Thursday, March 06, 2014 1:44 PM Subject: KO 228-14 W zaù¹czeniu przesyùam pismo. Prokuratura Rejonowa Kraków Úródmieœcie Zachód. http://sowamagazyn.blogspot.de/2014/03/tworczosc-ma-konca-nie-ma-fo319-aby.html

n

SO

Buy RoboPDF

W

A

QR code for this recording:

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->