You are on page 1of 63

• Baøi 1: NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ CÔ BAÛN VEÀ TAØI

CHÍNH

I. BAÛN CHAÁT CHÖÙC NAÊNG TAØI CHÍNH DN :


A. Baûn chaát taøi chính DN

“ Taøi chính DN laø heä thoáng caùc quan


heä kinh teá bieåu hieän döôùi hình
thöùc giaù trò, phaùt sinh trong quaù
trình hình thaønh vaø söû duïng caùc
quyõ tieàn teä ôû DN ñeå phuïc vuï vaø
giaùm ñoác quaù trình SXKD ”

1
1.Caùc quan heä kinh teá bieåu
hieän döôùi hình thöùc giaù
trò ñöôïc goïi laø taøi chính
doanh nghieäp:
•Quan heä giöõa DN vôùi Ngaân
saùch Nhaø nöôùc.
•Quan heä giöõa DN vôùi thò
tröôøng.
•Quan heä trong noäi boä doanh 2
- Quan heä kinh teá giöõa DN vôùi ngaân saùch
Nhaø nöôùc : Quan heä kinh teá naøy ø chòu söï
chi phoái cuûa caùc quan heä coù tính luaät phaùp
thoâng qua caùc saéc luaät thueá maø baét buoäc
DN phaûi thöïc hieän.
• Quan heä KT giöõa DN vôùi thò tröôøng.
Bao goàm thò tröôøng haøng hoaù, thò tröôøng
taøi chính, thò tröôøng lao ñoäng
• Quan heä kinh teá trong noäi boä DN :
Bao goàm :
- Giöõa DN vôùi caùc ñôn vò tröïc thuoäc, phuï
thuoäc DN
- Quan heä giöõa DN vôùi CB.CNV cuûa DN.

3
2. Quaù trình hình thaønh vaø söû
duïng caùc quyõ tieàn teä:
 
T---------H---------H’---------T’

• GIAI ÑOAÏN 1 : T -H
• GIAI ÑOAÏN 2 : H – H’
• GIAI ÑOAÏN 3 : H’ - T’

4
GIAI ÑOAÏN 1 : T -H

• Trong giai ñoaïn naøy DN duøng


voán tieàn teä öùng ra mua saém
tö lieäu SX vaø 1 phaàn ñeå traû
löông cho nhaân vieân .Voán ñaõ
thay ñoåi hình thaùi töø Tieàn teä
bieán thaønh haøng hoùa

5
GIAI ÑOAÏN 2 : H - H’

• Giai ñoaïn naøy voán naèm döôùi


daïng laø haøng hoùa :
•Töø NVL ñöa vaøo SX ñeå taïo ra
SP môùi hoaëc mua haøng hoaù
vaøo döï tröõ ñeå baùn ra

6
GIAI ÑOAÏN 3 : H’ - T’

• Giai ñoaïn naøy laø quaù trình


tieâu thuï SP, DN baùn soá
SP ñaõ SX ra. Voán ñaõ thay
ñoåi hình thaùi -töø haøng
hoaù bieán thaønh tieàn teä

7
B. CHÖÙC NAÊNG CUÛA TAØI
CHÍNH DN:
1.Taïo voán baûo ñaûm
thoaû maõn nhu caàu
voán cho quaù trình
SXKD.
2.Chöùc naêng phaân
phoái thu nhaäp vaø tích 8
1.Chöùc naêng taïo voán.

+ Tính toaùn nhu caàu voán,


+ Löïa choïn nguoàn voán.
+ Söû duïng voán tieát kieäm
vaø coù hieäu quaû

9
2.Chöùc naêng phaân phoái
thu nhaäp
vaø tích luõy tieàn teä.
• Tieàn thu baùn haøng ñöôïc phaân phoái
nhaèm trang traûi chi phí boû ra ñeå taùi
SX, noäp thueá, ñaûm baûo lôïi ích chuû
sôû höõu vaø phaàn coøn laïi laø thu
nhaäp cuûa DN.(Laäp caùc quyõ)
• Vieäc phaân phoái seõ theo ñaëc ñieåm
cuûa töøng loaïi DN

10
Tieàn thu baùn haøng 100
Chi phí SXKD 90 Tích luyõ tieàn
teä 10
Giaù Chi phí Chi phí Noäp Traû coå
voán baùn quaû thueá töùc,
haøn haøn n lyù cho laäp
g g DN nhaø quyõ
baùn nöôùc XN
ra
75 7 8 3 7
11
3.Chöùc naêng kieåm tra
cuûa taøi chính DN
• . Thoâng qua chæ tieâu veà voán kieåm tra hieäu
quaû söû duïng voán
• . Thoâng qua chæ tieâu veà chi phí kieåm tra möùc
ñoä hao phí trong SXKD
• . Thoâng qua chæ tieâu veà doanh thu , lôïi nhuaän
kieåm tra keát quaû quaù trình SXKD
• . Thoâng qua chæ tieâu veà Thueá kieåm tra tình
hình thöïc hieän nghóa vuï vôùi NSNN
• .Thoâng qua chæ tieâu Tieàn löông , Tieàn thöôûng
kieåm tra tình hình chaáp haønh QÑ cuûa Nhaø nöôc.

12
II. VÒ TRÍ TAØI CHÍNH DN
1. Treân phaïm vi toaøn boä neàn
KTQD
Toå chöùc tín duïng NH, taøi chiùnh
DN, baûo hieåm, caùc toå chöùc XH
vaø daân cö coù moái q.heä chaët
cheõ vôùi nhau vaø cuøng nhau
taïo thaønh heä thoáng taøi chiùnh.
Trong ñoù taøi chính DN laø khaâu
cô sôû cuûa heä thoáng naøy.
13
2.Trong phaïm vi toaøn doanh nghieäp
• Taøi chính DN laø moät maët kinh teá khoâng
theå thieáu ñöôïc, noù coù moái q.heä chaët
cheõ, taùc ñoäng qua laïi vôùi caùc hoaït
ñoäng khaùc cuûa DN.
• TCDN coù vai troø raát quan troïng trong quaù
trình vaän haønh vaø p.trieån cuûa DN. Trong
thöïc teá thöôøng ngöôøi quaûn lyù taøi chiùnh
chieám ñòa vò cao trong cô caáu toå chöùc.

14
III. MUÏC TIEÂU QUAÛN TRÒ
TAØI CHÍNH DN :

1. Toái ña hoaù lôïi nhuaän


sau thueá
2. Toái ña hoaù lôïi nhuaän
phaân phoái cho chuû sôû
höõu
3. Toái ña hoùa giaù trò DN
15
CUÛA DN
- Taøi chính DN coù vai troø
quan troïng ñoái vôùi söï thaønh
baïi cuûa DN. Cho neân, ñeå
ñaûm baûo cho DN ñaït ñöôïc
hieäu quaû kinh teá cao caàn
thieát phaûi toå chöùc toát taøi
chính DN.
- Toå chöùc taøi chính DN laø toå
chöùc boä maùy q,lyù taøi chính
toát nhaèm thöïc hieän toát 16
nhöõng chöùc naêng cuûa taøi
• A. NHAÂN TOÁ AÛNH HÖÔÛNG

1. Cheá ñoä sôû höõu veà tö


lieäu SX
2. Ñaëc ñieåm kinh teá ngaønh
3. Chính saùch cuûa nhaø
nöôùc
4. Heä thoáng taøi chính

17
Ñôn vò
thöøa
( thieáu ) Thò
voán: Huy ñoäng voán tröôøn
•Hoä gia g taøi
chính
ñình
• Caùc nhaø vaø
caùc
ñaàu tö trong
Phaân boå theå
vaø ngoaøi
voán cheá
nöôùc.
•Caùc DN taøi
•Chính phuû. chính
trung 18
gian
B. NGUYEÂN
TAÉC:
1. Toân troïng phaùp
luaät
2. Quaûn lyù coù keá
hoaïch
3. Hoaït ñoäng coù
19
C. NOÄI DUNG COÂNG
TAÙC TAØI CHÍNH DN
1.Laäp keá hoaïch taøi
chính ôû DN
2. Quaûn lyù vaø giaùm
ñoác thöïc hieän keá
hoaïch taøi chính
3.Phaân tích hoaït ñoäng
taøi chính 20
D.TOÅ CHÖÙC BOÄ MAÙY
TAØI CHÍNH ÔÛ DN
DN coù theå toå chöùc
boä maùy taäp trung
hay phaân taùn tuyø
theo ñaëc thuø hoaït
ñoäng kinh doanh cuûa
DN
21
Baøi 2: VOÁN COÁ ÑÒNH CUÛA DN
I. KHAÙI NIEÄM, PHAÂN LOAÏI TSCÑ:
2. Khaùi nieäm:
“Voán coá ñònh laø giaù trò öùng tröôùc
veà TSCÑ hieän coù cuûa DN ”.
Hình thaùi vaät chaát cuûa voán coá ñònh
laø TSCÑ.
Ñaëc ñieåm voán coá ñònh
-ø Chuyeån dòch gía trò daàn daàn töøng boä
phaän vaøo giaù trò saûn phaåm môùi ñöôïc
saùng taïo ra trong quaù trình taùi SX cuûa DN.
- Tham gia vaøo nhieàu chu kyø SXKD vaø chæ
hoaøn thaønh 1voøng tuaàn hoaøn khi TSCÑ
heát haïn söû duïng. 22
- Trong quaù trình luaân chuyeån
hình thaùi hieän vaät cuûa voán
CÑ vaãn giöõ nguyeân ( ñoái vôùi
loaïi TSCÑ höõu hình ), nhöng
hình thaùi giaù trò cuûa noù
thoâng qua hình thöùc khaáu hao
chuyeån daàn töøng boä phaän
thaønh quyõ khaáu hao.

23
TIEÂU CHUAÅN NHAÄN BIEÂT TSCÑ ( theo QÑ
206/2003/QÑ-BTC )
− TSCÑ phaûi thoûa maõn 4 ñieàu kieän sau:
a ) Chaéc chaén thu ñöôïc lôïi ích KT töø vieäc
söû duïng TSCÑ naøy.
b ) Nguyeân giaù TS phaûi ñöôïc xaùc ñònh
ñaùng tin caäy.
c ) Thôøi haïn söû duïng treân 1 naêm.
d ) Giaù trò töø 10.000.000ñ trôû leân.

CHU YÙ : Neáu taøi saûn thieáu 1 trong 4 ñieàu kieän


treân ( hay laø thieáu taát caû) goïi laø Coâng cuï.
.

24
2. PHAÂN LOAÏI TSCÑ:
• Caên cöù vaøo coâng duïng kinh
teá.
• Caên cöù vaøo tình hình söû
duïng.
• Caên cöù vaøo quyeàn sôû höõu
TSCÑ.
• Caên cöù vaøo hình thaùi bieåu
hieän
25
2.1  CAÊN CÖÙ VAØO COÂNG DUÏNG KINH TEÁ:
− TSCÑ duøng trong SXKD
− TSCÑ duøng ngoaøi SXKD
2.2 CAÊN CÖÙ VAØO TÌNH HÌNH SÖÛ DUÏNG
TSCÑ:
− TSCÑ ñang duøng.
− TSCÑ chöa söû duïng.
− TSCÑ khoâng caàn duøng.
2.3. CAÊN CÖÙ VAØO QUYEÀN SÔÛ HÖÕU:
− TSCÑ cuûa doanh nghieäp.
− TSCÑñi thueâ.( Thueâ söû duïng vaø
thueâ Taøi chính) 26
2.4. CAÊN CÖÙ VAØO HÌNH THAÙI BIEÅU HIEÄN:
− TSCÑ höõu hình.
− TSCÑ voâ hình.
II. KHAÁU HAO TSCÑ:
1. HAO MOØN TSCÑ:
- Hao moøn höõu hình : laø do taùc ñoäng cuûa
lyù hoùa laøm cho naêng löïc phuïc vuï SXKD
cuûa TSCÑ bò giaûm daàn vaø hö hoûng ñi.
- Hao moøn voâ hình. : laø moät phaïm truø
kinh teá chæ roõ traïng thaùi TSCÑ ñaõ laïc
haäu, ñaõ bò maát giaù do tieán boä cuûa khoa
hoïc kyõ thuaät.
27
2. KHAÙI NIEÄM KHAÁU HAO, QUYÕ KHAÁU HAO.
Giaù trò TSCÑ bò hao moøn ñaõ chuyeån dòch
vaøo giaù trò haøng hoùa ñöôïc bieåu hieän
baèng tieàn goïi laø tieàn khaáu hao. Soá
tieàn naøy ñöôïc tích luõy laïi goïi laø quyõ
khaáu hao. (ñeå taùi saûn xuaát TSCÑ )

Khaùi Nieäm Khaáu Hao :


Laø vieäc tính toaùn vaø phaân boå moät
caùch coù heä thoáng NGUYEÂN GIAÙ cuûa
TSCÑ vaøo chi phí SXKD trong t.gian söû
duïng TSCÑ

28
3 . PHÖÔNG PHAÙP KHAÁU HAO
3.1. Khaáu hao tuyeán tính coá ñònh ( Ñöôøng thaúng )
caên cöù vaøo tæ leä khaáu hao TSCÑ. ( K’ )
• KH = NG x K’
1
K' =
N sd
K’ : Tyû leä ( % ) khaáu hao TSCÑ
KH : Soá tieàn khaáu hao haøng naêm
•NG: nguyeân giaù TSCÑ
• Nsd : Thôøi haïn söû duïng TSCÑ coøn goïi
laø thôøi haïn tính KH

29
NG
KH =
Nsd
• Ví duï : Moät TSCÑ coù nguyeân giaù
150 tr,ñoàng, thôøi haïn söû duïng 5
naêm,

• Theo phöông phaùp tuyeán tính coá ñònh


thì soá tieàn khaáu hao haøng naêm laø
K’ = 1/5 = 20%
KH = 150 x 20% = 30 tr

30
3.2.KHAÁU HAO THEO PP SOÁ DÖ GIAÛM DAÀN:
KH t = GTt x Kh’

• GTt : Giaù trò TSCÑ coøn laïi cuûa naêm thöù t

• KH t : Soá tieàn khaáu hao naêm thöù t

• Kh’ : Tyû leä khaáu hao ñaõ ñöôïc ñieàu chænh


theo moät heä soá caên cöù thôøi gian söû duïng
cuûa TSCÑ ñoù. Kh’ = K’ x Hñc

• Hñc : heä soá ñieàu chænh.


GT = NG – Hao moøn luyõ keá

31
Heä soá ñieàu chænh

Thôøi gian söû duïng cuûa TSCÑ Heä soá ñieàu


chænh
Töø 1 ñeán 4 naêm (1< Nsd <= 4 1,5
naêm)
Treân 4 naêm ñeán 6 naêm (4< 2
Nsd <= 6 naêm)
Treân 6 naêm ( Nsd > 6 naêm ) 2,5

32
Naêm Soá tieàn khaáu hao Giaù trò coøn
laïi
1 150 * 2*20% = 60 150 – 60 = 90
2 90* 2*20% = 36 90 – 36 = 54
3 54* 2*20% = 21,6 54 – 21,6 = 32,4

4 32,4* 2*20% = 12,96 32,4-12,96


=19,44
5 19,44* 2*20% =7,776 19,44-
7,776=11,664

33
• Nhaän xeùt : Theo phöông phaùp naøy, soá tieàn KH
vaøo nhöõng naêm ñaàu khaù nhanh. Tuy nhieân, khi
keát thuùc thôøi gian khaáu hao DN chöa thu hoài
heát voán.

3.2 PP KEÁT HÔÏP ( SOÁ DÖ GIAÛM DAÀN COÙ ÑIEÀU CHÆNH )


Caùch tính :
Nhöõng naêm ñaàu tính khaáu hao theo PP soá dö
giaûm daàn. Nhöõng naêm cuoái tính khaáu hao
baèng PP tuyeán tính coá ñònh. ( Baèng giaù trò coøn
laïi cuûa TSCÑ chia cho soá naêm söû duïng coøn laïi
cuûa TSCÑ )

34
Phöông phaùp keát hôïp

Naêm Soá tieàn khaáu Giaù trò coøn laïi


hao
1 150 * 40% = 60 150 – 60 = 90
2 90*40%=36 90 – 36 = 54
3 54* 40%=21,6 54 – 21,6 = 32,4
4 32,4*50% =16,2 32,4-16,2 =16,2
5 32,4*50% =16,2 16,2-16,2 =0

35
3.3. KHAÁU HAO THEO PHÖÔNG PHAÙP
TOÅNG SOÁ

KHt = NG x K’t
K’t : Tyû leä khaáu hao theo naêm
t : Kyø tính khaáu hao

' Nsd − (t− 1)


Kt = x2
Nsd(Nsd + 1)
36
Ví duï tính KH theo PP toång soá

Naê Soá tieàn khaáu Tyû leä khaáu hao


m hao
1 150 * 5/15 = 50 5/15
2 150 * 4/15 = 40 4/15
3 150 * 3/15 = 30 3/15
4 150 * 2/15 =20 2/15
5 150 * 1/15 =10 1/15
Coäng 150 100%

37
BAØI TAÄP
Coâng ty A döï kieán nhaäp heä thoáng thieât bò cuûa Nhaät,
giaù mua 500 trieäu ñoàng, thueá nhaäp khaåu 2% giaù
mua, chi phí vaän chuyeån, boác dôõ veà ñeán coâng ty
25 trieäu, chi phí laép ñaët , chaïy thöû 15 trieäu ñoàng.
Heä thoáng thieát bò naøy coù ñôøi soáng höõu duïng laø
10 naêm. Yeâu caàu tính KH töøng naêm cuûa heä thoáng
thieát bò treân theo phöông phaùp :
1. Tuyeán tính coá ñònh.
2. Soá dö giaûm daàn keát hôïp vôùi phöông phaùp tuyeán
tính coá ñònh ôû 2 naêm cuoái.
3. Phöông phaùp toång soá.

38
KHt = St x
NG
St : Khoái löôïng, soá löôïng saûn
So
phaåm thöïc teá maø TSCÑ tao ra
trong kyø t .
So : Toång K.löôïng, SL saûn phaåm
theo coâng suaát thieát keá cuûa TSCÑ

NG
So Möùc trích KH trung bình tính
treân 1 dôn vò SP theo coâng suaát
thieát keá
t : Kyø thöïc hieän ( thaùng , quyù 39,
naêm ) .
4. KEÁ HOAÏCH KHAÁU HAO TSCÑ:
4.1. Phaïm vi TSCÑ tính khaáu hao:
Taát caû TSCÑ duøng vaøo SXKD ñeàu phaûi tính KH
loaïi tröø tröôøng hôïp sau:
TSCÑ ñaõ KH heát nhöng vaãn tieáp tuïc söû duïng
TSCÑ khoâng söû duïng cho hoaït ñoäng SXKD
haøng hoaù dòch vuï ( Rieäng TSCÑ phuïc vuï cho
CBCNV laøm vieäc nhö: nhaø aên, nhaø ôû, nhaø
ñeå xe, traïm y teá , cô sôû ñaøo taïo daïy ngheà,
nhaø veä sinh ñöôïc pheùp trích KH tính vaøo chi
phí hôïp lyù)

40
4.2.Laäp KH khaáu hao TSCÑ
Böôùc 1: Xaùc ñònh NG TSCÑ ñaàu kyø KH phaûi
tính khaáu hao .
Böôùc 2 : Xaùc ñònh Toång NG bq taêng, NGbq
giaûm cuûa TSCÑ phaûi tính KH trong kyø.
1
:
Toång NGbq TSCÑ taêngNGbqt = ∑(NG ti * t kh )
n

NGti : NG töøng TSCÑ phaûi tính KH taêng .


tkhi : Soá thaùng tính khaáu hao taêng trong kyø
cuûa töøng TSCÑ
n : Soá thaùng trong kyø
41
Toång NGbq TSCÑ giaûm
NGbqg = --- Σ NGgi (n – t1khi )
NGgi Nguyeân giaù töøng TSCÑ tính KHngiaûm
( n – tkhi ) Soá thaùng khoâng tính KH trong kyø cuûa töøng TSCÑ

Böôùc 3 : Xaùc ñònh NGbq TSCÑ phaûi tính KH trong kyø


NGbq = NG ñkyø + NGbq taêng - NGbq giaûm
Böôùc 4 : Xaùc ñònh soá tieàn khaáu hao kyø keá hoaïch:
KH = NG bq × K’bq
K’bq : tyû leä khaáu hao bình quaân cho toaøn boä TSCÑ cuûa DN
kyø keá hoaïch.

42
K’bq = ∑ ( Ki’ x Ti’ )
- Ti’ : Tyû troïng töøng loaïi TSCÑ
.- Ki’ : Tyû leä khaáu hao töøng loaïi
Loaïi taøi saûn
TSCÑ Tyû Tyû leä Tyû leä
troïng KHCB(%) KH
(%) K'i bq
Ti’ (%)
(Ti x Ki’)

Nhaø cöûa 20 5 1
Maùy moùc SX 60 10 6
Phöông tieän 5 20 1
vaän taûi
Duïng cuï quaûn 5 12 0,6 43
lyù
Böôùc 5:Phaûn aùnh keát quaû tính toaùn vaøo baûng keá hoaïch KH
• Baøi taäp: : Taïi coâng ty coù taøi lieäu KH nhö sau :
• Toång nguyeân giaù TSCÑ ñaàu naêm phaûi tính KH 3.600.000.000
ñoàng.
• Trong naêm keá hoaïch döï kieán TSCÑ coù bieán ñoäng nhö sau :
– XD theâm moât nhaø kho baèng voán töï coù döï kieán ñöa vaøo söû
duïng ñaàu thaùng 5. Nhaø kho naøy coù NG 300.000.000 ñ .
– Nhöôïng baùn cho ñôn vò baïn moät TSCÑ theo giaù thoaû thuaän
80.000.000 ñ vaøo ñaàu thaùng 6. Bieát raèng TSCÑ naøy coù NG
120.000.000 ñ vaø ñeán thaùng 6 ñaõ KH cô baûn 46.500.000 ñ .
– Khoaûng ñaàu thaùng 7 seõ thanh lyù moât TSCÑ khaùc coù NG
240.000.000 ñ ñaõ KH ñuû.
– Khoaûng ñaàu thaùng 10 seõ mua theâm 1 TSCÑ baèng voán vay daøi
haïn ngaân haøng. Nguyeân giaù TSCÑ naøy döï kieán 500.000.000 ñ
• Tyû leä KH bình quaân laø 12 %
• Haõy laäp keá hoaïch khaáu hao TSCÑ cho coâng ty treân.

44
• BAØI GIAÛI :( laäp keá hoaïch KH TSCÑ ) ( Ñôn vò tính :
1000.000 ñ )
Toång NG TSCÑ ñaàu kyø phaûi tính KH NGñk =
3.600
• Toång NG TSCÑ taêng theâm trong kyø.
Caû naêm = 300 + 500 = 800
• NGbq TSCÑ phaûi tính KH taêng trong kyø.
Caû naêm = (1/12) x [(300 x 8) + (500 x 3) ] =
325
• Toång NG TSCÑ giaûm trong kyø.
Caû naêm = 120 + 240 = 360
• Toång NGbq TSCÑ phaûi tính KH giaûm trong kyø.
Caû naêm =1/12 [(120 x 7) + (240 x 6) ] = 190
• NGbq TSCÑ phaûi tính KH trong kyø.
Caû naêm = 3.600 + 325 – 190 = 3.735
• Toång soá tieàn tính KH trong kyø.
Caû naêm = 3.735 x 12 % = 448,2
45
BAÛNG KEÁ HOAÏCH KH TSCÑ
CHÆ TIEÂU NAÊM BC KH

1.Toång NG TSCÑ ñaàu kyø   3,600


Trong ñoù: Toång NG TSCÑ phaûi tinh KH   3,600
ñaàu kyø
2. Toång NG TSCÑ taêng theâm trong   800
kyø
-Trong ñoù toång NG TSCÑ phaûi tính KH   800
taêng
Toång NG TSCÑ bq phaûi tính KH taêng   325
3. Toång NG TSCÑ giaûm bôùt trong   360
kyø
-Trong ñoù toång NG TSCÑ phaûi tính KH   360
giaûm
Toång NG TSCÑ bq phaûi tính KH giaûm   190
46
4. Toång NG TSCÑ cuoái kyø   4,040
III. HIEÄU SUAÁT SÖÛ DUÏNG TSCÑ:
CHÆ TIEÂU ÑAÙNH GIAÙ:
DTT
Hcd = -------------
NGbq
Hcd : Hieäu suaát Söû duïng TSCÑ
Trong kyø.
DTT : Doanh thu thuaàn döï tính trong
kyø
NGbq NG binh quaân TSCÑ trong kyø.
DT thuaàn = DT baùn haøng – ( Chieát
khaáu, giaûm giaù haøng baùn, 47

thueá XK, thueá tieâu thuï ÑB,


Ng ñkyø + NG ckyø
NGbq = -----------------------------
2
 YÙnghóa: 1 ñoàng NGbq TSCÑ laøm ra ñöôïc
bao nhieâu ñoàng Doanh thu thuaàn .

QUAÛN LYÙ QUYÕ KHAÁU HAO.


DN ñöôïc pheùp söû duïng toaøn boä soá KH luyõ
keá cuûa TSCÑ ñeå thay thay theá ñoåi môùi,
söûa chöõa lôùn TSCÑ. Neáu soá voán naøy
chöa söû duïng, DN coù theå söû duïng linh
hoaït quyõ KH ñeå phuïc vuï cho nhu caàu
SXKD nhaèm naâng cao hieäu quaû hoaït
ñoäng.
48
BAØI TAÄP. DN X coù taøi lieäu nhö sau:
1. Trích baûng caân ñoái keá toaùn ngaøy 30/9 naêm baùo caùo cuûa DN

Taøi saûn Soá cuoái kyø


-TSCÑ höõu hình (NG) 850
- TSCÑ voâ hình ( NG ) 292
Trong soá TSCÑ höõu hình coù 120 trieäu laø NG TSCÑ ñaõ KH heát. Töø 1/10 cho
ñeán heát naêm baùo caùo khoâng xaûy ra tình hình taêng hoaëc giaûm TSCÑ.
2. TSCÑ cuûa DN coù tyû troïng ( tính ñeán cuoái naêm baùo caùo) vaø tyû leä
khaáu hao cô baûn nhö sau:

49
Loaïi TSCÑ Tyû troïng % Tyû leâ KHCB
%
-Nhaø cöûa 20 5
-Maùy moùc SX 60 10
-Phöông tieän vaän 5 20
taûi 5 12
-Duïng cuï quaûn lyù 10 20
-TSCÑ voâ
3 Tình hình hình
taêng giaûm TSCÑ naêm KH döï kieán xaûy ra nhö sau:
• Vaøo ñaàu thaùng 2 DN döï kieán seõ thanh lyù 1 soá TSCÑ höõu hình khoâng söû
duïng ñöôïc vaø ñaõ KH ñuû. NG cuûa TSCÑ naøy laø 90 trieäu.

50
• Ñeán ñaàu thaùng 3 DN döï kieán seõ thanh lyù noát soá
TSCÑ khoâng ñöôïc söû duïng daõ KH ñuû. NG TSCÑ naøy
laø 30 trieäu.
• Nhaân kyû nieäm ngaøy 8/3, DN khaùnh thaønh vaø ñöa
vaøo SX phaân xöôûng SX saûn phaåm môùi, giaù trò
nguyeân thuyû cuûa phaân xöôûng SX naøy laø 180 trieäu
vaø maùy moùc thieát bò nguyeân giaù 240 trieäu.
• DN cuõng ñaõ kyù hôïp ñoàng ñaët mua theâm 2 maùy
coâng cuï ñeán ñaàu thaùng 9 seõ nhaän maùy vaø ñöa
ngay vaøo SX . NG cuûa moãi maùy laø 60 trieäu.
Vì tình hình taêng giaûm TSCÑ naêm KH khoâng lôùn neân
ñeå ñôn giaûn hoùa coâng taùc keá hoaïch giaû thieát
khoâng caàn ñieàu chænh laïi tyû leä KHCB bình quaân
ñaõ xaùc ñònh ñaàu naêm.

51
Yeâu caàu :
1. Tính tyû leä khaáu hao cô baûn bình quaân
ñaàu naêm keá hoaïch cuûa DN.
2. Tính soá tieàn khaáu hao cô baûn phaûi trích
trong naêm keá hoaïch.
3. Laäp baûng keá hoaïch KH TSCÑ

52
NGUOÀN TAØI TRÔÏ DN
I. khaùi nieäm vaø phaân
loaïi
1.      Khaùi nieäm:
Sau khi ñaõ quyeát ñònh ñaàu tö,
moät trong nhöõng quyeát ñònh quan
troïng keá tieáp laø quyeát ñònh taøi
trôï cho nhu caàu voán ñaàu tö ñoù.
Nguoàn taøi trôï laø nguoàn voán taøi
trôï cho nhu caàu voán nhaèm ñaûm
baûo cho hoaït ñoäng saûn xuaát kinh
53
doanh cuûa doanh nghieäp ñöôïc
Phaân bieät caùc nguoàn taøi
   

trôï trong doanh nghieäp


Neáu caên cöù vaøo tính chaát
sôû höõu: thì nguoàn taøi trôï trong
doanh nghieäp ñöôïc chia thaønh nôï
phaûi traû vaø voán chuû sôû höõu.
•Neáu caên cöù vaøo phaïm vi
phaùt sinh: toaøn boä nguoàn taøi
trôï chia laøm nguoàn noäi sinh(beân
trong) nhö khaáu hao, laõi ñeå laïi
vaø nguoàn ngoaïi sinh (beân ngoaøi)
54
 Neáu caên cöù vaøo thôøi haïn
söû duïng : thì nguoàn taøi trôï trong
doanh nghieäp ñöôïc chia thaønh
nguoàn taøi trôï ngaén haïn (töø 1
naêm trôû laïi) vaø nguoàn taøi trôï
 

daøi haïn (treân 1 naêm)(*)


Moãi nguoàn taøi trôï ñeàu coù
nhöõng ñaëc ñieåm khaùc nhau, do
ñoù caàn phaûi coù söï phaân bieät
roõ raøng ñeå coù höôùng söû duïng
hieäu quaû cuõng nhö ñeå coù 55
Phaân bieät nguoàn taøi trôï ngaén haïn
vaø Nguoàn
daøi haïn
taøi trôï Nguoàn taøi trôï
ngaén haïn daøi haïn
1. Thôøi haïn hoaøn 1. Thôøi haïn hoaøn traû
traû döôùi 1 naêm hôn 1 naêm
2. Khoâng phaûi traû 2. Phaûi traû laõi cho
laõi cho nhöõng taát caû caùc khoaûn
nguoàn taøi trôï töø nôï daøi haïn töø hình
nôï tích luõy vaø caùc thöùc vay ngaân haøng
hình thöùc tín duïng vaø phaùt haønh traùi
thöông maïi. phieáu
3. Laõi suaát cuûa 3. Laõi suaát cuûa caùc
caùc khoaûn vay khoaûn nôï vay daøi
ngaén haïn thöôøng haïn thöôøng cao hôn
thaáp hôn caùc caùc khoaûn nôï vay 56

khoaûn vay daøi haïn. ngaén haïn.


1 . Phaân bieät nhu caàu veà taøi saûn :
 Taøi saûn thöôøng xuyeân : goàm coù
taøi saûn coá ñònh vaø moät boä phaän taøi
saûn löu ñoäng luoân toàn taïi trong suoát chu
kyø saûn xuaát kinh doanh cuûa doanh nghieäp
( taøi saûn löu ñoäng thöôøng xuyeân).
 Taøi saûn löu ñoäng taïm thôøi: nhöõng
loaïi taøi saûn luùc coù, luùc khoâng. Thoâng
thöôøng khi nhaän ñöôïc nhieàu ñôn ñaët haøng
hay vaøo thôøi ñieåm caàn taäp trung cho saûn
xuaát, doanh nghieäp luoân caàn moät soá taøi
saûn döï tröõ lôùn. Nhöng khi tieâu thuï xong,
tieàn haøng ñaõ thu veà xong nhu caàu voán
giaûm, doanh nghieäp duøng tieàn ñeå traû 57nôï
vay laøm taøi saûn vaø nguoàn taøi trôï ngaén
Hình minh hoïa roõ ñieàu naøy.

 
 
 
Trò TSLÑ
 
  giaù khoâng
 
thöôøng
 
xuyeân
 
TSLÑ thöôøng
xuyeân
 

Taøi saûn
coá ñònh
Thôøi
gian 58
2.Caùc chính saùch taøi trôï: Trong
thöïc teá, thoâng thöôøng coù ba
chính saùch taøi trôï lôùn nhö sau:

• Chính saùch 1: Chính saùch


baûo thuû. Theo chính saùch naøy,
toaøn boä taøi saûn thöôøng xuyeân
vaø moät phaàn taøi saûn ngaén haïn
ñöôïc taøi trôï baèng nguoàn voán
daøi haïn, phaàn taøi saûn ngaén
haïn coøn laïi taøi trôï baèng nguoàn
59
 

TSLÑ
 
Trò
khoâng
giaù Nguoà
 
thöôøng
xuyeân n taøi
 
trôï
ngaén
haïn
  TSLÑ thöôøng Nguoàn
xuyeân
taøi trôï
 
 
daøi
 
  Taøi saûn haïn
 
coá ñònh
Thôøi
gian
60
* Chính saùch 2: chính saùch
taøi trôï maïo hieåm. Theo chính
saùch naøy, toaøn boä taøi saûn
coá ñònh vaø moät phaàn taøi
saûn löu ñoäng thöôøng xuyeân
ñöôïc taøi trôï baèng nguoàn
voán daøi haïn, moät phaàn taøi
saûn löu ñoäng thöôøng xuyeân
vaø taøi saûn löu ñoäng taïm
thôøi ñöôïc taøi trôï baèng 61
Trò
giaù Nguoàn
taøi trôï
ngaén haïn

TSLÑ khoâng
thöôøng xuyeân

TSLÑ thöôøng Nguoàn


xuyeân taøi trôï
daøi haïn
Taøi saûn coá
ñònh

Thôøi
gian
62
 

* Chính saùch 3: Nguoàn taøi trôï phuø hôïp


vôùi tính chaát cuûa taøi saûn töùc laø
nguoàn taøi trôï daøi haïn duøng ñeå taøi
trôï cho taøi saûn thöôøng xuyeân coøn
nguoàn taøi trôï ngaén haïn taøi trôï cho
taøi saûn taïm thôøi.
Trò giaù

Nguoàn taøi trôï


ngaén haïn

TSLÑ khoâng thöôøng


xuyeân

TSLÑ thöôøng xuyeân Nguoàn taøi trôï


daøi haïn

Taøi saûn coá ñònh

Thôøi gian
63