Quran Fehmi K Bunyadi Usool

‫زعمزاقرنیئوتہجفرامںیئ!


‫ت‬

‫اتکبوسڈاٹاکم رپدایتسبامتمارٹکیلانبتک ‪..........‬‬

‫اعماقریےکاطمےعلےکےیلںیہ۔‬
‫جملس التحقیق االسالمی ےکاملعےئرکامیکبااقدعہدصتقیوااجزتےکدعباپولڈ (‪)Upload‬‬
‫یکاجیتںیہ۔‬
‫ت‬
‫ٹ‬
‫ولڈ‪،‬رپن‪،‬وفوٹ اکیپ اور ارٹکیلان ذراعئ ےس ضحمدنمراجت رشنواشاع یک لمکم‬
‫دوعیت اقمدصیکاخرطڈاؤن‬
‫ااجزتےہ۔‬

‫٭ تنبيه ٭‬
‫یسکیھباتکبوکاجتریتباامدیعفنےکوصحلیکاخرطاامعتسلرکےنیکاممتعنےہ۔‬
‫انبتکوکاجتریتبادرگیامدیاقمدصےکےیلاامعتسلرکبااالخیق‪،‬اقونینورشیعجرمےہ۔‬
‫{االسیمامیلعتترپلمتشمبتکہقلعتمبارشنیےسجریدرکغیلبتدنییکاکووشںںیمرھبوپررشتکاایتخررکںی}‬
‫ت‬
‫ت‬
‫رشنواشاع‪،‬بتکیکجریدوفروخاوربتکےکاامعتسلےسہقلعتمیسکیھبمسقیکولعمامتےکےیلراہطبفرامںیئ۔‬
‫‪kitabosunnat@gmail.com‬‬
‫‪www.KitaboSunnat.com‬‬

‫‪www.KitaboSunnat.com‬‬

‫‪wßQ ~Š ã‬‬
‫‪Æ .yWŒ‬‬
‫‪Û‬‬
‫‪}pÉÆyWŒ‬‬
‫‪Û è+¬gñ*‬‬

‫‪1‬‬
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

‫‪www.KitaboSunnat.com‬‬

‫‪2‬‬
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

wßQ ~Š ã
Æ .yWŒ
Û
}pÉÆ yWŒ
Û è+¬gñ*

òã]Z +-ZÜ*
·)´

8

òãñÝ°Z† *
Ññ 8

ò 0Z)´xsÑZ •
Š
òb *Z {†·*
Ññ

~”Z°Z@Zi *
Ññ 8 ŒgBZ† *
Ññ

àmæ‚iæ gni†i

ãæ Œƒq
gƒ Ñ_ö)xâ k

æ

òsÑZ HZ >
gƒÑÔ yî N
we â Z 99

Phones: 5866476, 5866396, 5839404

Fax: 042-5836016

URL: www.mohaddis.com E-Mail: hhasan@wol.net.pk

3
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

! • pôÑ *
et £]
wßQ ~Š ã
Æ .yWŒ
Û ''''''''' [Â

}pÉÆ +¬gñ*
''''''''W

ãæ Œƒq'''''''''''' K
 F

òsÑZ HZ >''''''''''''Ñ*
Y 2004~g†''''''''''' ®
 SÁ‚
9zg 60''''''''''''' 7

íÆY

gƒÑ Ôg Zi !
zŠgZ f
7 ãçÔ²zŠ„

gƒÑ Ôg Zi !
zŠg Z Ô f
7 ãçÔg Zi !
zŠg Z Ô x?Zg ZŠ
gƒÑ y î N
we â Z 99 Ô _ö)xâ íŠ
Š !
WßÔg Zi !
g7 }Z ÔðsZ„
†:çne p†9‰J

gƒÑ yî N
y eg ÇE ÔLg â •
'
Ô{i ö wW
Ô BB-16 : Å ãñîsZ
[ 5841816, 0333-4213525

4
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

}p„
z
7

Â7
yZg ó!£ sg ¬

8

wßQ ~Š ã
Æ yWŒ
Ûû

wÍ Z [ !

wßQ ~Š ã
Æ y M Œ
Û ûa

9

òb *Z { †·?‘Z •

33

òb *Z { †·?‘Z •

41

ò 0Z)´xsÑZ •
Š

55

Ùæ Œg BZ† *
Ññ

[²è¹gzZ yWŒ
Û ûb
i§ 9»yWŒ
Û‚c

wßQ ~Š ã
Æ .y M Œ
Û d

å tèg
~
ugzZ yWŒ
Ûû

xzŠ [ !

ÌZ Å ~
å tèg
u~ .y M Œ
Û e

85

~”Z°Z@Zig q1Z *
Ññ
5

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

97

ãæ Œƒq :ÀF

 zg
<
ugzZ y M Œ
Û‚f
òã]Z +-ZÜ*
· • : [æ

g ZŠ™ »<
 zg
u~ .yWŒ
Û g

113

}Z·ËZe

113

Œ¢ËZ e

þ t‹q
Z » ~æ¸z k&Zè„ÿ

g ZŠ™ »#
Ö Qèï¬~ .yWŒ
Û h

[òZÆ .*
yWŒ
Û

xÎ[ !

i» kZgzZ [òRÆ .*
yMŒ
Û i

ãñÝ°Z† *
Ññ

ú Zñ~ { Zg Å .y M Œ
Û é

30

77

b *Z {†·*
Ññ

úZñ~ { Zg Å .y M Œ
Û é

Ùæ Œg BZ† *
Ññ

*™ÈWŒ
Û û'
}pz Ãtg •
á Zj

@•
á ð@•
á

6
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

%¸²
A
n Æu( kZgzZ Ôì ;g| (iz'izg ~¢q§zŠ tØz tzf » .yWŒ
Û

kZ ~gƒÑ sÜÐ zg Å} ^
Y q
Z ‰ G ~ Y 1997 Ô• x¤

u}g ZŠ Z Š¼
Æ"ŠgzZ tzf LZ LZ }g ZŠ Z x ÓtX¸ ìg™x »}g ZŠ ZB38 n ÆÑ

ãWŒ
Û KZ ä }gZŠ ZC
Ù sÜ: ~Ÿ kZ Ô• ìg™ lÃÅ .yWŒ
Û ._
X • n Z™ ù •
á Ì[ » ãWŒ
Û mºÉ Ôì ¿g Z™ ù•
á [Â Å%Z¤

~ _ö)xâ Ž ì Š
c
Š™ ¦Ã] Ñ£z }p+F
ë Z yZ ~ [ÂÃk

i
Å X • Æ ] Z|yZ 9z ÒZ }pt Ôìg Dƒ ù•
á ~ Vß ‚¸*

» "ŠÆ½Ï0

i sÜ: ~ ]Ñ£ yZ X ðƒ¬ ~ äŒKÃyWŒ
Û Ï0

i
iZ0
Z kZ~ à ˜À•tXì ÌžÜ » }pÆ ÃŠ¼É ì ŠŽñhv

Xì CY| (e
Š ÃZ ÅyZ Ìn kZ ÔI7 Š6
•}p) Ô• ‰ bŠ K
 F
Ð yWŒ
Û µgŠ c

k
½Ž Ô• ,Z }p‰
! ²~ yZ ä ¶Zg {z´Æ ~È yZÄÅ y Z n Æ ƒƒ
 o Å yZ ( 6Ô5Ô4Ô 1
Å OY Â.
Y .
» ~ VÓg zZ†ŸZz çF~gz¢Ôì c
Š™ÌÀF» ]Zg „

Ð kZ Ôðƒ kC]gz¢Å ÙZjgzZ Ô ˆª~gz¢~p~ K
 F
V˜X ì ˆ
G `gŠ íÆ Vzg ZŠ ZÆ yWŒ
Û û~gƒÑ sÜ:~ y
WgzZ ÔŠ
H7m
Ì
¤

C
Ù ž @
Ôì ˆ~Š Ì„
 z ìY ÅÃgzZ }p[ø
Š 6qçñkZgzZ • ‰
qçñkZ~ y!
izŠgQ ._Æ ]â ¥~÷X ñY 0[ÂÆq
Zt Ð p Ò

Ö }
#
Å yWŒ
Û Ãlz» kZ \¬vZ Ôì 7ŠŽñJ
ÌZ [Â ìY {Š c
iÐ kZ6
! }WX ñ¯ j œnÆ V9¨
¤Æ .yWŒ
Û g zZ ñâ •
Û wJn Æ
þ Y 2004s6Z ÿ ãæ Œƒq

7
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

sg ¬ »Vzg ó!£
ò 0Z>Z†0£Z +-Z ixsÑZ •ë
Š

Iz +Š ›ëÔ,~LxÅ õg @
òsZ ÔyWÅZ y )F

ò ã]Z +-ZÜ*
·)´ë

[z 'i ‚e
Zzg Ô_öxÐ ƒ
 Æ ~œ,•

òb *Z {†·*
Ññë
E
.n©!
{MèÃ'z óyWÅZ ]ZŠGLWáz Ô óÙZ£Z sÑZ L‚çG

òã ñÝ°Z† *
Ññë
G
4& L‚¬
.nG
{MÃz óyWÅZ ] Ê ZáL'ÔóyWÅZ çG

Ùæ Œg BZ† *
Ññë

{)z ó0~ +Š LÔ óg
uèÑL'Ô;gE- {gëÜæWz6.‚

~”Z°Z@Zig q1Z *
Ññë

!ZâZ`
ÍÔx‰Z >¾•gæ g
•Z •z =
ó ÕZL)xâ dZk

æ

}Z·ËZe ë

gƒÑ Ô;gE- [ºð
ó sZ sg ç {]
ZŠ ñ
L i
Z‘

Œg BZ†¢ËZe ë

Š !
Wxs Z ÔòsZ ‹î{g ZŠ Z Ô g
u£ `g ™Z

ãæ Œƒq ë

gƒÑ ÔòsÑZ HZ >k

æ z gƒÑ _
ó öL)xâ k

æ

@•
á ð@•
á ë

gƒÑ ÔòsÑZ HZ >Ôº‹ N„ `g ™Z

8
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

wßQ ~Š ã
Æ y M Œ
Ûû
òb *Z {†·?‘Z •

Ü ZœÅ 1 ]À M gzZ ì ] §‚Ÿ ån Æ ã¨

Z q âu 0
ÈMŒ
Û

gzZ ö Y KZQgzZ c
Š w$
Zg JŠ »Ý¬ õg @
B‚Æ wz4
LZ ä kZ Ô {7EZŠ6

ì : Z7y!
i Å kZ X ¯ Ég n Æ „z =ã¨
Z ~ gzŠC
Ù Ð g ±ZÆ ðZ•

{)z yÒè[|Q ÔBZ'z õg @
Ô[Z²S z i ÚS Ôsz@
z‚ÅkZX @
gZ y Ò ¯ Z0
ZgzZ

X 7ÁÐ {7Ì{zì [Y –gŠT6

ì Å#
Ö }
Å kZ ._Æ wj â gzZ tzf àSLZ ä +¬~ gzŠ C
Ù

Ã6§ · ÅY fÆ ~œ~uzŠ Xì Š
ƒ FWz {]
ZŠ » ã M Œ
Û ÄEgzZ‚Ð T
~ gzŠ C
Ù ˆ Æ kZ 1Ï N M ÃŒ6wZ ¸Z Æ É@
z/ôsÜ{z ÂBZe

Dq
Z Ëž• ` ’gŠkZ xEt : â i °ž ©ì @M ĆŸZ ~‚ÄE

]g @» yZžì à ™g (Z ^ð»g ZgŠ kZ ä ‚ÄEgzZ ì ÂÌ©q S 6

sÐ ,Å yZgzZ »g ZÆ xEyZXì [ 0 qçñë Z q
ZŠpñO Ì{ ^
Y

yzçz@~ .y M Œ
Û Ž • D ¯ K»çñÃÜÁz b‚z yZ sÜë6VŒ Ã

wv
F
ÅÜÁyZQgzZì Â.y M Œ
Û Ðp
g: pÅÆ XgzZ • M
ƒ
Xì Y0Z
 ñ » VØ»gzZ V‘ZeϹ*
™ÃèsÜÐ

gzZ .y M Œ
Û ä‚ñfž• ã 6³kZ ëˆ Æ [gzZ â~ [ !
kZ

Å yZ Ì~¢q§zŠ gzZ ì H {Š .Z Ð Vzq g e ˜À~ŸÆ g N Ó!

9
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

A’ëg zZ ì Zƒ „†ŸZ ~ ÌZ
GG3.E
·_ » y M ÛŒžì ~gz¢n Æ VÍß {Ši ï

ë [Z X ñYƒ ™3 Zg g ZØŠ » .y M ÛŒž @
,™~ Ýzg Å VßßQ ~Š ã
4Z
:• D™7,Åq
ZC
Ù Ð ~ÜÁz wßQ yZ

ä y M ÛŒžì CYƒ ãZz ! l |t з_Æ kZgzZ ]zˆÅ y M Œ
Û

6x £C
Ù pì H {Š ¬S » yQ6]â £Š¼n Æ ä™d‚f à 뛉

yÒ Ð ,ÃÏZ6x £}uzŠ Âì w )Z¤
Z6x £q
ZXì : Ç Z]
yÒèi Z0
Z

]c
M ‰Xì @M Ãt•
Û Vc
úÌÐ g ±Z Æ wÑ+S z ÑQ gzZ ì c
Š â•
Û
(q
Z b§ÏZXì Š
c
â Û•™fÐ ,ÐZ ~ ]c
M ~uzŠ Âì t :S ¤
Z ~

7Æ yÒèi Z0
ZÆ nÏZQ Xì gÃè ,Å kZ6x £}uzŠ Âì xÀ¤
Z6
p¥Ãg ZƒÏZ gzZ ì c
â•
Û oøÞô ^%øÚø gz—
Z ^ã÷ eô^ŽøjøÚ% ^e÷ ^jøÒô ™ Ã\ M LZ ä y M Œ
ÛÃ
žì –ä fÃ7Æ yÒ ›Zc ÏZÆ y M Œ
Û Xì H¨Ð ]c

)g fÆ y M Œ
Û Ô‚Åy M Œ
Û A

Z® ó Xó ì @
™
s Ÿz Å}uzŠzq
Z » y M Œ
Û ^L–
L ÷ Ãe ä–öÃe †Š( Ëm ᕆÏÖ]

ä ‚fX ñY Å Ýq ðÉg „ Ð y M Œ
Û Šp izZžì xi Ñt c .y M Œ
Û
:• ˜ ~‚)lLZòM0ZƒqçO Ôì ~Š w ~Š ã
g zZ \zZÃkZ

ž ǃt [ZŽ Zg ø Âì H& §4Ð ƒ
 » .y M Œ
Û ž ñY Y7 Ð ë¤
Z L L

(3mÔ‚)l) ó óX ñY ÅÒÃÅKÐ „ y M Œ
Û Ãy M Œ
Û iÍ Z

òz ëò\ Wç O X ì c
Š gz i 6ÝZ Ï Z 6] â £ Š¼ ä Š
ò 0Z ) ´
( 363B 13)

:• i ZBg ~

Z ~ y M Œ
q
Û èY ñ Y Å lˆÐ „ y M Œ
Û ‚Å y M ÛŒžì t & § ÛZ L L

6x £ q
Z b§ÏZ Ôì gÃè ,Å kZ 6x £ }uzŠ Âì w)S ¤
Z 6x £
ó óXì Š
c
â•
Û ™f Ð (ª
Zî) [jS }gŠÃx|ÏZ6x £}uzŠ Âì g"Z

10
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

ì ~ 28 e
 M ð¸ ïgÎ }(i)

—ÜûÒö‚öÃô mø pû„ôÖ$ ] ˜
ö Ãû eø ÜûÓöfû ’ôm% ^Î÷•ô ^‘ø Ôöm$ áû]ôæø™

ó Xó ì ;g™{°zÐ ?{z » T Çìg™ V¼ {z »Âì Ct ¤
Z Lž
L

: ì ~y
MÆ {gÎÏZèYì *
M »[Z±~ *ŠŠ Z%аû„Ö$ ] ˜
ö Ãû eø 6VŒ
( 77 e
—M )áøçû Ãö qø†û mö ^ßønû Öø^ô Êø Ôøß$ nø Ê$ çø jøÞøæû ]ø Üöâö‚öÃô Þø pû„ôÖ$ ] ˜
ø Ãû eø Ôøß$ mø †ôÞö ^Ú$ ^ô Êø™

¬ Ð kZ c
,Š îŠ ~ *Š Ô• D™ {°zÐ yZ ë » T‰{z »ë¤
Z L L
óXó ì *
M ™^ß „ k0
}gø wq¾ ä VÍßyZ ÂB™]¯»

: ì ~ ( 27e
 M )Y¨
>gÎ (ii)

— ^Û÷nû ¿ôÂø ¡÷nû Úø ]çû×önû Ûôiø áû]ø lô]çøãøŽ$ Ö] áøçûÃöfôj$ mø àømû „ôÖ$ ] ‚ömû †û mö æø ™

ó Xó î Yƒ { Ze b§~'
?ž• T e {z • ,@
Æ]ZáKZ vߎ L L

ì ~ {gÎÏZèY • Š Z%[ IZÐóvߎ L

]çû×% –ôiø áû]ø áøæû‚ömû †ômö æø èøÖø¡ø–$ Ö] áøæû †ö jøŽûmø gôjFÓôÖû] àøÚ( ^f÷ nû ’ôÞø ]çûiöæû]ö àømû „ôÖ$ ] oÖF]ô†ø iø ÜûÖø]ø™
(44:e
 M ) —Øønû fôŠ$ Ö]
• ìg™g(Z „Ze{zž‰ Ggz {¾Ð [ÂŽ ¬Š 7ÃVÍßyZ ä ? L L

ó Xó î Yƒ { ZeÌ?ž• T egzZ

—lõ^Ûø×ô Òø ä´e( …ø àûÚô Ýö•ø • oFÏ$ ×øjøÊø™ ì ~ ( 37:e
 M ) {• ïgÎ (iii)

ó Xó n á ]ÜP Ð gÇŠgz6LZ ä ðxŠ M :L L

ªì gÃè ,Å]ÜyZ~ ( 23:e
 M ) s Z²R ïgÎ

—}àøZmûZ†Zô ŠôíFÖû] àøÚô à$ ÞøçûÓößøÖø ^ßøÛûuø†û iøæø ^ßøÖø†û Ëô Çûiø ÜûÖ$ áû]ôæø ^ßøŠøËöÞû]ø ^ßøÛû×ø¾ø ^ßøe$ …ø øŸ^Îø™
3g6ëgzZ H: s ç { k
Zgø ä ¤
ZÔ HÕ6Vâ Y LZ ä ë ! g ÇŠgz6}gø
ó Xó Ð N Yƒu{z T
{ë ÂÅ: ÃÅ

ø ™e
ïgÎ 
sŸz Å ( 103: x ÅÑZ)—…ö ^’øeû Ÿø û] äö Òö…ô‚ûiö Ÿ
 M b§ ÏZ (iv)
X• M
™~
RЗ麆ø ¾ô^Þø ^ãø e( …ø oÖø]ô™ 23:e
 M Å)ª

—ÅÜûÓönû ×øÂø o×Fjûmö ^Úø Ÿ$]ô Ýô^Ãø ÞûŸø û] èöÛønû ãôeø ÜûÓöÖø kû×$ uô]ö™ e
 M ~ {Z
ÓZ >gÎ (v)
Xì ˆ~Š™Ð—èöjønû ÛøÖû] ÜûÓönû ×øÂø kûÚø †( uö™ 3•e
 M‚
11
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

~ ³èe
 Mž • M
™7 ³e
 M gzZçzèe
 M ~ w VÅÈz Ç (vi)
6ì ÈB‚Æ—ÐôÊô ]†ø ÛøÖû] oÖø]ô™ ~ çzèe
 M gzZ ì Ç—äü ßûÚ( ÜûÓömø ‚ômû ]øæø™
Xì Ý » «ZØÒZž

~ Oèe
 M—èõ fø Îø…ø †ö mû †ôvûjøÊø™ ~ g Öèe
M q
Š 4
Æ f‰ b§ÏZ (vii)
Xì ÈB‚Æ—èõ ßøÚô ç+ Ú% èõ fø Îø…ø †ö mû †ôvûjøÊø™
Xì gÃè ÔÅ 4zŠ ªk×$ ìô yŠÆ #
Ö ª~ ( 254:e
 M ) {• ïgÎ (viii)
$ ô Ÿø ]û ø ™ ( 67 :e
™—àâø •
Ûnû Ïô j$ ÛøÖû] $Ÿ]ô æ' ‚öÂø ˜
 M ) sy

i1
õ Ãû fø Öô Üûãö –öÃû eø „õòô Úø çûmø ðö ¡ì

Xì Š
H IÃݸ

Ýq ÌZ àSÌÃ]Z Y ZŒ
Û ès %Z~ŸÆ óy M Å!
y M ÅZ‚L 7

ìg D™{Š .ZÐ ] Y ZŒ
Û ès%Z ~‚Å]c
M ‰É@
g zZ x Z™/ôXì
]|~—Íõ†ö ìû‡ö àûÚ( kºnû eø ÔøÖø áøçûÓömø æû ]ø™ ( 93: e
 M ) Y ZuÑZ >gÎ } •

CYƒ s
 Ÿz Å͆ì‡ö ÂÐ Tìgõâøƒø àûÚô ~ ] Y ZŒ
Û ÅñŠ&0 vZ†
†ôÒûƒô oÖF]ô ]çû–øÚû ^Êø™ ] Y Z Œ
Ûq
Z ~—äô ×# Ö] †ôÒûƒô oFÖø]ô ]çûÃø ‰û^Êø™ e
 M b§ÏZ Xì

Xì Cƒ s
 Ÿz Å pÆoÃû ‰ø Ð Tì—äô ×# Ö]

îSXì CYƒ s
 Ÿz Åe
 M ÑÐ X• ]Z Y Z Œ
Û Ï¹ kgZ ZB d

ÅÌZ {Š c
i ¹ ~ŸÆ‚Â] Y ZŒ
Û Åª0! ZgzZŠ&0vZ†]|

: • Dâ•
Û ò@W]|Xì „g ïq

0Z ]|]ÑZÎÐ ¹ }÷ Â @
™g(Z Ã] Y Z Œ
Û ÅŠñ &0Z ]|~ ¤
Z L L
( ‘Z °ðsÑZ <
Ø Z åE)ÅZ ) ó Xó D Yƒi„%Gg§ZÐ k
ñ „

–gzZì c
Šg ZŒ
Û Üi ª Ã] Y ZŒ
Û ès %Z ~ŸÆ »g Z ~‚ä f‰É

t ~ŸkZ 1X Hg(Z ä É@
z/ô& ¶Òët ~ ‚+zD

žì

{f •
á ‹Z Y ZŒ
Û p• B
g wÅ y M Œ
Û ·À Â{ F
Z á‹PÛŒžì Åp
gŠ c
]!
X•M
™g Ñ~ U Z% ~‚ëÃ

12
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

ƒqÐ ~ +y
OX • ȩ̀· ä f6i§ÆᕆÏÖ^e ᕆÏÖ] †nŠËi

.~ŸÆ óy M Å!
e
y M ÅZ‚ž
L Ž•M
™7wV§•Ã‚ÅòM0Z

ƒqgzZ ¸ ægè”ÆŠ
ò 0Z ÔM
ò 0Zƒqžì t zz Å kZ „¸ Xì ‚à

¸ Š Õ ËÌŠpM
ò 0ZƒqQgzZ¸ ïŠ ÌZ {Š c
i ¹ ¯§kZŠ
ò 0Z

Å ÝÆ x Âq
Z ‚Å y Z 6¯ kZ X¸ ï Š ßF
¯§Æ xgzZ
5J" ZuZ ~ kZ Ô}uzŠ gzZì C M Ãy )F
Å~
ò d)´Ð Tì ÌW6] G
é5ÒG
ݬu Zz {z ~<%Z xsÑZ •~‚ñf ã*zy Xì C M Ã( ~g ¬) òc‚

¿Í‚t Xì è6i§ÏZ µà
{ ÛFu†Ö] Ý¡Óe ᕆÏÖ] †nŠËi ä VM•
Xì gŠ.
Þ ‡þ ÐáZjkZ ÿ ÒÃt Åsßñpì

~ Ýzg Å 1 ~tèg
uÔ‚Åy M Œ
Û B

[ZÉ ì „g Ýq wÅ U%}uzŠ Ã ~
å tè<
 ~ŸÆ .y M Œ
Û

 M²ƒ: VYgzZ ì HtÐ wÅ bg•
e
á Æy M Œ
Û Ã 1 ~tè<
ä
+Fë Z ÕŠy M Œ
Û ~ ( 44 :ìZ )—Œô^ß$ ×Öô àøn( fø jöÖô †ø Òû„( Ö] Ôønû Öø]ô ^ßøÖûˆø Þû]øæø™

àSÌ~ +zD
Å ~
å tè<
 ä xs Z ñf6¯ kZ Xì Š
c

 ‚g9•
Û
Æ %Å { i ZzgŠ » ñZ°!
‚ÝZgŠ g ï Z Ð • Å kZ gzZ ì Hg ÖZ » pŠ

ì H ãZz ÃÌZ Å<
 ñƒ D™h
Š F
ÅVÍßy Z ä Y f>Xì sŠ Zá
:• ˜ ~ ( 303 ¶g )èÖ^‰†Ö] w
ò •
á x â ZXì c
Šg Z Œ
Û xi ÑÃkZ c .y M Œ
Û gzZ
Xóóì c
â•
Û gŠ ™ „™™Ð y M Œ
Û {z Ôì c
â•
Û gŠ ™ê ÌŽ ä ]
å À M LL

xiÑ Ã qŽg s§Å <
 ˆÆy M Œ
Û ~ŸÆ .y M Œ
Û ä Y f6¯ kZ

:• ˜ yZgzŠÆ c6.y M Œ
Û Š
ò 0ZƒqXì c
Šg Z Œ
Û

Åy M Œ
Û<
 èY ñ Y H qŽg s§Å<
 ÂA : Ð y M Œ
Û ‚Åy M Œ
Û¤
Z L L

XXèߊÖ] oßÃm äü ÃÚ ä×%Úæ ᕆÏÖ] kniæœ oÞž ŸœVc
â•
Û ä]
å À M 6¯ kZÔì bg•
á
(364Ô363mB 3` :Š
ò 0Z òzë)

13
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

X • G 7bÑŠ6kZ ä[Z {)z w
ò •
á x âZž 6ì kz Ì<
 gzZ

:• ˜çO Ôì ~Š wÅ ãU
U%Ã<
 ~‚KZ äM
ò 0Zƒq

Åy M Œ
Û<
 èY ñ Y H qŽg s§Å<
 ÂA : Ð y M Œ
Û ‚Åy M Œ
Û¤
Z L L

(3mÔ‚)l ) ó Xó ì bg•
á

 Â~ŸÆ ±Âz ‚Å y Z Ô• x © Z ]c
<
M g Š T~ y M Œ
Û îS

:• ˜ ~‚KZ ~dk

0Z'ì e*
`
ð²Z" Ð

‚Z®• M
Y Œ„ ~ Ýzg Å <
 {z ì m» x ©R ~ y M Œ
ÛJ
V˜L L

(33m) ó Xó ì k

*
¦
qŽg s§Å<
 nÆzkZÆ y M Œ
Û

]!
ZŽÆ yZgzZ nZ ‹Z zŠ

H H » ]c
Zzg ®~ }g !
Æy MŒ
Û ‚ž ì Yƒ nZ ‹Z t 6VŒ

Üu¡ÛÖ]æ †nŠËjÖ] VØ‘œ ^ãÖ ‹nÖ è$¡$ZZ: • D â •
Û òN
 0 £Z çO X ñY

gzZ 35 ‚ª X • Œ6]c
Zzg ÝZ " ÁÂ Å n&L Lž XX°‡^ÇÛÖ]æ
Xì 7^
Y „Š ÷
S Ð yZ²ì YƒŠ OZù6g
•!
‚Q Â ó óX ~i è

Š Z%] c
Zzg ~g ‚Ð kZž • D â•
Û ò~Š Z• ¿~ [ ZŽ Æ nZ‹Z kZ

X • ìg™h
Š F{z ÅX• ÁÂ Ånm{Ã7ÆòN
 0£ZÉ • 7

Øi^ÏÚæ ±f×ÓÖ] ^e^jÒ ^â†ã•œ àÛÊ †nŠËjÖ] gjÒ ^ÚœæZZ :• D â•
Û „ Šp {zçO
XXh„Ò å†ì• oÖ] äÖæœ àÚ of×ÓÖ] †nŠËi oÊ ‚{Ûuœ Ù^Î ‚Îæ á^Ûn׉ àe

kZ s ßñx â Z Â'ƒ R) q
Š 4
Æò£Z x â Z ] c
Zzg ~‚Å nC
Ù ¤
ZQ

• D ™e
ZzgÐñk„0Z ]|³! Z 0 ZžŽ Dâ •
Û : dÅ—~‚

‚KZ ò~g g x âZçO ( .Z i|Z) ì ~Š (F
Å ä™ÝqÆ kZ ä x â ZÉ

X • D M ÃD™Š OZ6—ÏZ ~

Xì Á¹ ŠŽz » kZ pì uµš q ¯%‚žì t nZ ‹Z ZuzŠ ï

‚% Ãø iö l^m• Ÿž ᕆÏÖ] àÚ ^òn• †ŠùËm ofßÖ] àÓm ÜÖZZ • Câ •
Ûi
ñ œÈ ¬ ]|
14
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

Å] c
MP Å 2
Ì sÜÅy M Œ
Û ä 1 x™ Z Ñ L L ªXXØm†fq å^mž ofßÖ] àãÛ×ùÂ
ó Xó ¶ð1Ã\ M ä ðLƒ‚ÅXÔì Å‚

: • ˜ yZgzŠÆ c6qçñkZòï±x â Z b§ÏZ


Xè×ÏÖ] èm^Æ oÊ äßÚ ÅçʆÛÖ] Ø‘œ Øe ]‚q Øn×Î ÔÖƒ àÚ x‘ °„Ö]ZZ

Ág xÃg
u~‚Åy M Œ
Û n kZXó óì '
Z'Æ äƒ: ‚q ¯% wL L
X @
ƒ 7x¥ƒ
 o¼ *
™7g
Š q Z ~‚Åe
 MC
Ù gzZ bŠ wÅ

É ì 79òúŠ » ºÅ g
u q ¯%žÐ ,™n²ë~ [ZŽ Æ kZ

t ‚Æ xñ Z™/ôä 1 ]À M b§Tž • D™òúŠt ë@'Æ kZ
gzZ • G yÒ Ì¨
_z ãçÆ y M Œ
Û b§ÏZ Ôì ðâ •
Û ]zˆÅy M Œ
Û }g7

3g ~ øZ•
Û Æ]
å À M ÕŠy M Œ
Û ~ 44e
 M -ïgβ @
ƒ: VY (Z
G
4E
O
É
Æ yZgzZŠ
ò 0Z x â Z Xì Š

Xì H"
U
ÃkZÐ bÑŠ ä Y f}uzŠ ü3 !
: • D™{g •
á Zg "Ñ!
s§Å‰ëÐ ~

Ôy
ñ ¢]|ž• D™yÒ ( |72Ô¹ @
Ô0vZ†) ?Z Ý°Z†1Z a

Ýq ½Å]c
M kŠ Ð ]
å À M ëZ
 žì y Ò »/
ñ ôvŠgzZŠñ &0vZ†

: CZ nQ gzZ f
 ™: d‚f b§ ~g7 Ãx|z pÆ kZ J
Z
 Âf
™
ØÛÃÖ]æ Ü×ÃÖ]æ áø•†ÏÖ] ^ßÛ×$ ÃjøÊZZ :ì yÒ »/
ñ ôçOX þ_(: Ð M Ð yZ Ô f

/ôž ¶zz ¸'ó ó5‰
Ü zà 
*™¿6kZg zZ D» y M Œ
Û ä ë L L XX^ÃnÛq
vZ†]|~ ´ â x â Z
¤ñX Tg Ñ w ‚ A‚ ~ ¡Æ {gÎ „ q
Z ñx Z™

ó óØŠ™sÜk'
J M }g7 ~ ¡Æ {• {gÎä VrZLž
L ìe
ZzgÐ /
ñ0
] Y ZŒ
Û Åy M Œ
Û ¡tžì C
Ù ªgzZ Å »{gÎt ~ ]æ Åk'kŠ ä /
ñ ]|gzZ

X åï•
á ~ kZ Ì¿gzZgˆ6¨
 _Æ kZÉ ¶: h
?c
:• ˜6gîÆ 
sŸzh
'
× ~ òzëŠ
ò 0Zƒq

Å[ˆ c
¥ }¿ðÞ • 7g» n Æ ä™gz!
mŠ ¬ ëÃ]!
kZ gzZ L L

15
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

» [ y•Z xÜy M Œ
Û QgzZ } ™: Ýq ô=Å kZ 1ñ 7Â[ ðÃ

g¦ » kZ Ð xñ Z™/ô1 (ì Yƒ ÂÐ Vâ ›QÆ À ` M ) -7Œ%

Tg øwÌ6ä™Ýq riÅ kZB‚Æ ½{z² îSì ê Ì
( 333@
331mB13` :òzë) ó Xó ¸

ñ ¬ ]|Ýð0.ÅZ ÅQ èe
È
Zzg c

ÅÈ
ñ ¬ ]| » yZ Ô• b‡Æ äƒ ¾e
.Æ ‚q ¯% vß Ž Q

„e
Zzg t ÅÈ
ñ ¬ ]| Â i zZ èY ì &5„ e
. wÑ+Z Ð e
Zzg

gzZ ~
ò gg x â Z 6T• ~ËiQ0·~zZg q
Z ~ •Å kZ ì ”
gzZ d
¾

͆Ãm Ÿ àÛùÚ äÞžZZ :• ˜ 0Æ yZ ~
ò dx â ZŠpXì Å b`
ä w Yg[ZvŠ
X } Y 7ðÃÐ ~ e
Zzg I ZÃXì Ð ~ VÍß yZtXX…^$¤] Øâ]ø oÊ
öRÅ sz@
~ kZ ¡èoÆ gzZ ì s Ü ÌÆ ]uZz e
Zzgt Q gzZ

gñQ ‰Ž ì ÐzkZÆ‚Å y M Œ
Û m» y Ò kZÆÈ
ñ ¬ ]|ªXì

s ÜÆ ÞZè!g ÖZ » ”ÅT {)z D» ‰
Ü zÆ #
Ö ª }Xì 0Ð

àÚ Üתe ^ãß ÙçòŠÛÖ] ^Ú0 ~ [ ZŽ Æ ðsƒ ä 1 ]À M ž 6 å

Ð]Æ( } Y 7{Š c
iÐ áZz{7 Ì{zÔì ;gY Y7 Ð T E 9Øñ^ŠÖ]
Xì ~Š â •
Ûs
 Ÿz Å kZ

žì HÜÐ k
ñ „0Z ]|ä ~
ò dx âZ 2

X¸ f
 ™~ Ýzg Å]ZgzõLZ [²& ì {z Ânq
Z :ì 6ng e‚L L

ì m{B‚Æ ÞZ DŽ {z n¶a gzZ '¶: ]gz¢ÅyÒ Æ‚Å q âkZ
ó Xó ¸ D â Û•: n°]
å À M Ð ‚ÅnkZ X Y™7uZgŠ Z » kZ y¨
ZgzZ

òz g
Š q ZèÞŽ ì ðâ•
Û ô=z ‚Å y M Œ
Û ä 1 ]À M nºZ

»y M Œ
Û Ã<
 gzZì c
ŠgZ Œ
Û xzFz xi Ñ Ã<
 zy M Œ
Û ä Y f6¯ ÏZ Xì pô~
: • D™yÒ Ð¾0yˆ ò¦ZizZ x â ZXì Htbg •
á
16
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

n Æ ‚Å y M Œ
Û ðsƒ ]|Q Â Cƒ wi *
kz Å y M Œ
Û 61 ]À M L L
ó Xó Dƒ¢q™á <
 ~#
Ö }
Å 1 ]À M

àÚ èߊÖ] oÖž tçuœ ᕆÏÖ]ZZ ž • D™ e
Zzg Ð wjÔò¦ZizZ x â Z ¸

Æ<
 ì `Z» <
 gŠ T~ ]%=KZ y M ÛŒž XXᕆÏÖ] oÖž èߊÖ]
Xì 7]gz¢âZ Åy M Œ
Û nÆ
sŸz Ũ
_

ñ ôÁZ¸Z C
/

Å/
ñ ôÁ Z¸Z ƒ „gƒ: iÐ g
ugzZ y M Œ
Û ŠpÂðÃÅ *™È M Œ
Û¤
Z

¹gzZg ZîR z ]ZŠ ¬Æ [  IZ Ô[Š R ‹Y xñ Z™/ôèY Xì xi Ñ qŽg s§

z w Zj R Xž ì t ] !
~(Ð ƒ
 gzZ X¸ •Zz ! lÐ g Zu R z q ŸzR Æ
©:Æ ]c
M {zgzZ¸ t ‚Æ VzÃÅyQ {z å ;gƒ wi *
yMŒ
Û ~ szø

X¸ {2Ð VUÑ M Å 7zŠ¤
gzZ }_s ™ Ìy;f RÆ yZQ ¸ {Ç M Ð
( ‚)l) :• ˜M
ò 0Zƒq ñƒ D™{g •
á Z s§Å];Žz] yZ

Ô¸ B{Šc
iÐ ë y M Œ
Û 6¯ Åäƒ {Ç M Ð wZjZ z íZŒ
Û Æ‰
Ü z kZñxZ™/ôLL

óóå
X c
â•
Û «z•
Û ZzÐ Ô™¿gzZ 9DÔûz =ä \¬vZÃyZ

ì c
Š gZ Œ
Û xiÑ Ã qŽg s§Å/
ñ ôÁZ ¸Z ˆ Æ <
 zy MŒ
Û ä f6¯ kZ

Ïe*
ð²Z " Ð w Z¸ZÆ az DƒôZgzZ‹g ZèY #Ð ~/
ñ ôyZ îS
:• ˜ ñƒ D™yÒ Ã|kZ ÌŠ
ò 0ZƒqXì

oÖž ÔÖƒ oÊ ^ßÃq… èߊÖ] ±Ê Ÿæ ᕆÏÖ] ±Ê †nŠËjÖ] ‚rÞ ÜÖ ]ƒž „ònßuæZZ
ojÖ] Ù]çu¢]æ ᕆÏÖ] àÚ åæ‚â^• ^ÛÖ ÔÖ„e p…•œ Ü`Þ¬Ê èe^v’Ö] Ù]çÎœ
XXîÖ]ýxÖ^’Ö] ØÛÃÖ]æ xnv’Ö] Ü×ÃÖ]æ Ýù^jÖ] ÜãËÖ] àÚ ÜãÖ^Úæ ^ãe ]ç’jì]
s§Å wZ¸ZÆ/
ñ ôë ÂA : ô=~ <
 gzZ y M Œ
Û Åe
 M Ë…Z
 LL

ŠŽñ‰
Ü z Æ kz Áz4{zžzz ,!
¸ B{Š c
i Ãy M Œ
Û {zèYÐ ,™ qŽg

17
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

ûå{z ,i Z {z´ Ô¶„ Ç M 7Q Ô Zƒ w i *
y MŒ
Û ~ XÐ ]Ñq y Z gzZ Ô¸
ó Xó ¸ éÐ VçpÅwqZ (gzZ D9Ô„
 Z•
Ûz

8

8

8

8

Ð K§Š r ä xñ Z™/ô~ ŸÆ y M Œ
Û ‚ž ì @
ƒ"
U
Ðâ

'ì [ g¦
y Ò »X~tè<
 zy M Œ
Û ªì H{Š .Z

: • D™c ë6wÅX• sfèø
 ~
–&,iZ {z´
ÄcÅwz4
è[ òZ
5J" ZuZ ) gZ z ]ZgÂ
(] G
é5ÒG
‹Yè[Š ZgzZ ¹ » ŸzR

ó]
óh
ót

wz4
ƒòRD]E

Ž ì {z Âz ÒZ » y M Œ
Û Xì Zƒ wi *
òZ£Zè‡ éSE
C+Gg D
u 0
y MŒ
Û µš
G‹E
“ñY Z’Z
»y M Œ
Û pì Zƒ wi *
~ yÒ Æ #=Ä ©ZgzZ +Š ÁßZ c
]‡z ï

Ã]ÑZÎB_Š Zjy Z ä Y fX ì ZF
Q~ [ ZŽÆ wZÎ c
XŠ q ËŽ ì {zz¼

( 39mÔ?Œ
Û ) Xì H¨Ð [ òR

Ð:
 Æe
 M gzZ ì @M ™© : » e
 M èa Ð DÆ wz4ƒòZ

~ ‚DÃÄcÅ wz4
è[òZ n kZ Ôì k
Z
 ñ » ]ª ]‡zZÎ ª
˜
[òZ ~ yQ • èÁ Ž 6y M Œ
Û ÄE ä Y fgzZ ì „g Ýq ÌZ m{

ÅA
% ÁÂ Ì6wz4
è[ òZ µ{É ì H™f 6gîxÃyZÄÆ wz4
è
:• ˜~á^ÏiŸ] ï±)´Ô•

XX°…^ífÖ] în• oßm‚ÛÖ] àe] ±× ÜãÚ‚Îœ èÂ^Ûq Ìnß’jÖ^e 商ʜZZ

«Ð ƒ
 ~ [!
kZ gzZ • Å ;@
ÌÁÂ x6qçñkZ ä f L L

18
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

ó Xó • Ð cìÆ ~gg x â ZŽ ì Å ò´æ 0 Z"

~u Zz )´ ñƒ D™ ™f » ]c@Å Ÿ kZ äòï±)´ b§ ÏZ

änÊ „B‚1ì c
Š g ZŒ
Û ;@
+F
g•Ã;@
Å ( | 427 £Z 0 ZŸZ1Z)

( | 85 2 ) v
ò 0Z ƒq gzZ ì ~Š™ ÌW6kZ ™È ( • ] )~ kZ )‡]çÂœ

XX¡Ú^Ò än× ÌÏÞ Ü×Ê é•çŠÚ äß l^ÊZZ :ì –ñƒ D™™f » wz4
ƒòZ Å
7[c
;Ð kZ b§ ~g7 ëÐ zz Å T Š
ƒ ùŸ {Šz » [Â Å y Z L L

ó Xó nƒ

:•˜ 0ÆTì Å;@
[Âq
Z6qçñkZ ÌŠpäòï±xâZQ
oÊ ÙçÏßÖ] h^fÖ äjnÛù‰ ÅçßÖ] ]„â oÊ ä×%Ú ÌÖ©m ÜÖ ]ˆqçÚ ^ËnÖªi änÊ kËÖœæ
XXÙæˆßÖ] h^f‰œ

±Ê ÙçÏßÖ] h^fÖ ä ~ x *
» Tì ;@
g Çizg: u q
Z Ì~÷6qçñkZ L L

ó Xó ì 3gÙæˆßÖ] h^f‰œ

gzZì ~Š wÅ®xÃkZ ä fÃ5Æ ÌZ Å wz4
è[òZ wq¾

Hx ÈZ » y Ò Æ [òZ ~§· KZ ä +¬X • Å ;@
ÌÁÂ 6kZ

èfÃ’ùÖ] Ä•]çÛÖ] ÃÄc
Å kZ ~†nfÓÖ] ‡çËÖ] !‚g LZ ä vZ àz {•
á Xì
G
3!
§E
 IÆ ®kZ gzZ ì HgÑÐ ~ ( ]⣠Â)
ä™ ( Z]
Z]
B ãZz) ÷ Ãt
" )XXØñ^›ŸZZ Ãw]g @
gzZ e
Š ÃZ ÅkZ ä Y fX Z®ì ðâ•
Û g‡ ö0™^Å

D™0~ kZ ä Y f‰vŠ gzZ ì F
6.ßu Zu•ñ » yZ Ôì ¹ ( {Z
Ã
gzZ $
Ë ƒ 7‚Å y M Œ
Û %Æ ÄcÅ wz4
ƒòZžì c
Š ÉJ
VŒ ñƒ

VâzŠt ë @
• ï Šg Z Œ
Û x ZwÃx ZŠS 6y M Œ
Û ‚%Æ ÄcÅ®kZòï±)´

±Š 0Zž 6ì Î ÎÆ yZ •ñ 9gzZ ÝZ X • 2~ y¸z o Z•
Û S {z¤

Ë ƒ yÌ çóZ ° ÄcÅ®kZžì Å 
$
sŸz Å kZ ä ~
ò £ ¸Z1ZgzZò·Z
Xì 7s ¸ñ6kZ sÜy M Œ
Û ‚:gzì

:• ˜ ~†nŠËjÖ] èÚ‚ÏÚ LZŠ
ò 0Zƒq
19
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

gfù ŠÛÖ^e Ü×ÃÖ] '…çm gfŠÖ^e Ü×ÃÖ] á^Ê èm¤] ÜãÊ o× ànÃi ÙæˆßÖ] gf‰ èʆÃÚ
)gf Æ ÄcÅ :
 èY ì yzç ~ KÆ e
 M ÄcÅ wz4
è:
 LL

ó Xó ì CYƒ ð‚g J
¶

wq è|

ÅX {z wzZ :• 6nzŠ {z Ô• ñâ •
Û yÒ wz4
ƒòR Ž ä É@c

]uZz y Z J
Z
 ž]uZzvŠ c
~i è }Xì 
@Y c
0
{g •
á Z ~ ]c
M Šps§
Æ nkZ X ‰ƒ 7d‚f ]× b
{gÃè ~ e
 M ´ƒ: t ‚ ,Å

xi Ñ gˆ6yS n Æ y M Œ
Û ¬q
Zžì YY ¹t ªZz Â0Æ wz4
ƒòZ
òi Ñ n Æ .y M Œ
Û ÃÄcÅ ~i ègzZ qY õg@
ä Y fžì zz ¸ Xì

X • D Y ñ0
] Zg •
á Z s§Åy Z~ ]c
M ´èYì c
Šg Z Œ
Û

k»ÖøˆÞ •Æ e
 M ËÉ@c
/ôΕ {z wz4
ƒòZÆ n~uzŠ p
ZÃ] uZzÆ nkZ X • ïŠ ™™f Ð p ÖZÆ]„Ò ±Ê ä×# Ö] ÙˆÞœ ^m ]„Ò oÊ
q
d‚f Ãx|Æ e
 M :gz Xì YY H™f •Æ e
 M ÂÐ 9
 oÅ s§
ò Z à z {•
v
á ( 340Ô338mB3` : òzë)ì 7òi Ñ ÄcÅ y Z n Æ ä™

: • ˜ ~†nfÓÖ] ‡çËÖ]

æœ èm¥Ö èf‰^ßÛÖ] …^$¤^e è›^u¦] ‚’Ïe è$•^vÖ] Ô×i á憊ùËÛöÖ] †Òƒ ‚ÎæZZ
á^Òæ ýl^m…憖Ö] àÚ ÜŠÏÖ] ]„â ‹nÖæ ÝçÛÃÖ] än× т‘^Ú á^ne ‚’Ïe
XXèm¤] än× k΂‘ ^Ú †mç’i Ü㕆Æ

 M kZž • ïŠ ™™f Ð ÑkZ§Zz ðÃ•Æ e
e
 M +¬]‡zZ ÎL L

Å kZ ƒ ;g ™ &¤xÀÅ%Z T c
N Yƒ ¦ ]uZz áZz p
g 9
 oÐ

yZ Ð kZ Xì 7Ð wz4ƒ òZ ~gz¢nt Xì Cƒ Š°» yZ s
 Ÿz
ó Xó ì $
Ë M tŠ ™e
 M 6Tì @
ƒ
*™Ék

¦Å%Z kZÑ»

uZu {z É @
ƒ 74Š Ê ¿Z Æ/
ñ ôèa ~ yÒ Æ [ òZ Æ n«

Xì c
ŠzgŠ »µèg
uÃkZ s%Z š ä f6¯ kZ Xì @
ƒF
6q •z e
Zzg
20
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

• ˜Š
ò 0Zƒq

Ø%Ú á¢ (‚ߊÛÖ] oÊ ]„â Ø%Ú áç×ì‚m Üã×Ò Ü`Þ¬Ê äfÏ kÖˆÞ ^ff‰ †Òƒ ]ƒžæZZ
XX°œ†Ö^e Ù^ÏmŸ ÔÖƒ

‰ ó Xó ðƒ wi *
 M t ˆ ÖÆ kZ L L~ wz4:
e
 Æe
 M ËZ
 ! ôL L

kZèY • Cƒ ~ ¬Æ q ¯%èg
u ]c
Zzg Å b§kZ Â}™ wEZ p ÖZ

ó Xó $
Ë Y ½7Ð ñZg¡]!
Å b§

~ ( }™ w EZ p ÖZ Æ]„Ò ±Ê kÖˆø Þø ! ô ðà Z
 ª) n~uzŠ gzZ

Æ!
ñ ôŠ ã
Å k Z c
ì ~ ¬Æ g
uµ b§ÅwzZ nÌt Hžì s%Z

: • ˜ ~&m‚vÖ] Ýç×ÂèʆÃÚòÁqx âZ Xì 6ñZgzŠ ¿Z

kÖˆÞ ^ãÞœ ᕆÏÖ] àÚ èm• à ØmˆßjÖ]æ ±uçÖ] ‚ã• °„Ö] ±e^v’Ö] †fìœ ]ƒžæ
å†nÆæ |¡’Ö] àe] ]„â o× oŽÚ æ ‚ßŠÚ &m‚u äÞ¬Ê (]„Ò oÊ

~}g !
Æe
 M ËÅy M Œ
Û Ô劎ñ‰
Ü zÆ e
 MBkz Áz4
Ž ! ôðÃZ
 LL

0Z ñ Zg ¸ Ôì q ¯%èg
u Ìt  ðƒ wi *
~§Zz V# e
 M t ž}Š¸

ó Xó ì ÌÅ {)z òb &

p ÖZ y Z ¤
Z žt {zgzZ • D M Ãb‡Æ #i Âz ,~ kZŠ
ò 0Zƒq1

! ôÐ kZ¤
ZgzZì 4ZŠ ~µèg
uq
Š 4
Æ x Ót Âì Š Z%wz4
Ð
:
7wz4
è:
 » kZ 1 ) ì 4ZŠ ~ ¬Æ e
 M kZ ̧Zzt žì t Ñ »

x âZ X 7c
ǃ ~ ¬Æ g
uµ Ìt Hž ì s%Z » Y f~ kZ Â( ì

• D™g ïZ » kZ Y f}uzŠ p• … â 4ZŠ ~µÅ ! ôkZÐZ Âò~g g

gzZ {)z N
 0£Z x â Z µ‰X • ˆÅ ¦._Æ b ˜Z ÏZ 7) ÒZ gzZ
:• ˜ É
ò giçOÔì s§ÅN
 0£Z x âZ Ìy~ »Y fÒZ

oÊ èm¤] å„â kÖˆÞ Ù^Î ]ƒž Üâ‚uœ ᜠànÃe^jÖ]æ èe^v’Ö] é•^ àÚ Í†Â ‚ÎZZ
^ãÖæˆÞ oÊ gfŠÖ] á^Ò ]„â ᜠŸ ÜÓvÖ] ]„â àÛ–ji ^ãÞœ ÔÖ„e ‚m†m äÞ¬Ê ]„Ò
XX ÄÎæ ^ÛÖ ØÏßÖ] ‹ßq àÚ Ÿ èm¤^e ÜÓvÖ] o× ٟ‚j‰Ÿ] ‹ßq àÚ çãÊ
ó óðƒ wi *
~ ZV# e
 M t L L{ z Z
 žì ]Š ¬ szct Å É
ò @
zñ/ôL L

21
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

kZ§Zz V#ž: ì ï•
á ìkZ e
 M {zžì CƒŠ Z%t Å yZ Ð kZ Â}

ä™wÑ+ Z ~ }g!
Æ ¬ËÐ e
 M It »ñ/ô:Xì wz4
è:
 »e
M
(32Ô 31mB 1` ) ó Xó Ð ½Åä™Ü¸Å§Zzž: ì @
ƒÐ ¼Å

‰gzZ Dƒ ÌŠ ¿Z '
F
w Z¸Z Æ /ô~ yÒ Æ wz4
è[ òZ nºZ

]„Ò ±Ê kÖˆÞ èm¤] å„â gŠuœ {zgzZ @
ƒ: Š OZ6yÒ LZ ÌŠpÃ! ô Â]‡zZ
6ä™wEZ p ÖZÆ ( ðƒ wi *
~ eÆ î Zz V#e
 Mtžì y á Z÷)

z q •Ð/ôDt gzZ ì ]gz¢Åo ôZ ~ yÒ Æ wz4
è[òZ Z® 
@Yƒg6
:• ˜ ò~u Zz)´çO X Yƒ 7Ýq%Æ e
Zzg

]æ‚â^• àÛÚ Å^ÛŠÖ]æ èm]æ†Ö^eŸž h^jÓÖ] ÙæˆÞ h^f‰œ oÊ ÙçÏÖ] ØvmŸZZ
XX^ãÛ× à ]ç%ve æ h^f‰¢] o× ]çËÎææ ØmˆßjÖ]

4Z ~ ekZ Xþì 7^
Y I¼ ~ }g!
Æ wz4è[òZ Æ vZ [Â L L

Ð [òZÆkZ {zgzZ¸ ŠŽñ‰
Ü zÆy M Œ
Û Áz4
Žì xq•gzZ e
Zzg Å/ô

ó Xó ¸
þ TgÑ ~h
™z c nÆ+ YÆÏZgzZ¸
þ •Zz

x »Ð ŠŸ~ ä™wJe
Zzg ~ŸÆ wz4
ƒòZvZ Âg x6¯ kZ

ÐZ { z 
@Yƒ: "
U*
ƒ ~z% » kZB‚Æ •è¡Ð ! ôËJ
Z
 gzZ f

0Æ e
Mq
ZÐñ{Dä ~ž• D™yÒñ+§0Z X B: ]Z Z .
Þ ‡
:c
â•
Û ä VrZ ÂHwZÎ

gzZ zge Ð vZXXLáL •†ÏÖ] ÙˆÞœ ^ÛnÊ áçÛ×Ãm àm„Ö] g⃠]•]‚‰ ØÎæ ä×# Ö] Ði]ZZ
ó ó? Zƒ wi *
~}g !
¾y M ÛŒž¸ … YŽ ‰ - vß {z Ô¼]!
~7

[˜ž ©c
Š™ qzÑ ¢
x » Ð I™
~Ÿ kZ ä Y fˆ Æ yZ p

:• ˜ ñƒ D™Š @
§ ÖZ6fÆ nÏZ ~uZz)´X ˆÅ: { Zz6ÌÅ ãÒ
èÖ^ãrÖ] oÖ] äÚ^Ú‡ ^nÏ×Ú ^e„Òæ ^ÓÊž Ð×jím æ ^òn• ņjím ‚uœ ØÓÊ ÝçnÖ] ^ÚœæZZ
XX èm¤] gfŠe Øâ^r×Ö ‚nÂçÖ] oÊ †ÓËÚ †nÆ

Š4ƪ
˜ xÎ KZXì ©
¯ ^ÑÔ ©
{q ðÃq
ZÙCžì ª
qt  ` MgzZLL
ó ó?ì Ïz Hc •Zz*
Ð wz4
è:
 Æe
 Mž øÎ7Zg f {z Ôñ
þ ƒ D™

22
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

Å ÒÃÅ ä™yÒ wz4È•
á •Æ e
 MC
Ù ä +y
Ož •t³ » T

Ϲ {z´Æ ãÒ [˜gzZ ~ö M¾IÉ c
Š™ ¦Ã'c
z ¥g ~§ · KZgzZ

V!Å nkZ ̬gzZ cg ¸‰ò~dx âZž ©X H[ ‚g Z Ì» VØ»]g @
Xn {g: pôÐ

Š‹Zè¡»XŠq ËJ
Z
 gzZì ]gz¢ÅÃz×6]c
Zzg ~‚Å qâkZ Z®

Xì 7^
Y *
™wJÐZ6¯ Åe
Zzg ~‚¡ñYƒ: "
U
*
ƒ wz4
è:
Ð

wÅwz4
è[òZ

xÀgzZ x|~%ÑZ ÑLZ e
 M ðÞì ~gz¢ ¢
™d‚f Ìt 6VŒ

kZ Ð g ±ZÆ x|z pÉ Cƒ 7–z ÈB‚Æ wz4
è:
 Ð g ±Z Æ
:• ˜òï±)´Xì ~gz¢ *
™wú„6xÀÃe
M

H: g ±Z »ž{è[òZ gzZ ñY H wú6xÀÆ kZ Ãy M Œ
Û Äžì t ÛR L L

wÑ+Z Ð xÀÆ ]c
M ~ ±Â Å ]uZz {æ M 7 xñ Z™/ôèY 'ñ Y
ó Xó ¸ m{ wz4
ƒòZÆy ZÍ• ìg D™

:• ˜ ( 451 m sZ z 364mB 15` ) ~ òzëLZŠ
ò 0Zƒq
kÖˆÞ l^m¤] èÚ^ á¬Ê غ›^e ^ãÖæˆÞ h^f‰œ o× ᕆÏÖ] l^ÚçÛ †’ûÎøZZ
XXäff‰ o× †’Ïm ÜÖ ^ãßÚ ^òn• ᜠÜ× ‚Îæ ÔÖƒ k–jÎ] h^f‰ªe

•Æ [òZ, Z ]c
M ÒZèYì ë!
bŠ™Šzö6wz4
è[òZÃy M Œ
Û ÄÀL L

wz4
J
 LZ Ìe
:
 M ðÞì x¥t²X¸ FÆ kZŽ • ðƒ wi *
( ì Ýz ~ kZÐ g ±ZÆ ÂxÀÉ ) ó óì 7Šzö

:• ˜ ( 6451m )™^Ð MQgzZ

ý än× 冒Πgqçm Ÿ h^_íÖ] oÊ äÖ á…^ÏÚ gf‰ o× Ý^ÃÖ] ÀË×Ö] •æ…æZZ
XXîÖ] ýäü ãfŽm ^Ú ÜÃjÊ “íŽÖ] ÔÖƒ Åçße “jíi ^ãÞž VÙ^Ïm^Ú èm^Æ

{Š c
i X @
™7ÈÐ :
 kZ ÃkZ *
M 6¯ Å:
 mºÆ [æ » Âx ¬ Ë L L

Ð kZgzZ • ñ M ~}g !
Æ VÍßÆ nkZ p ÖZtžì YY ¹t {Š c

23
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

ó Xó Ð Vƒï•
á p ÖZt ÃVÍß R X

x¯dÜ

‰• 6nzŠ wz4ƒòZž ì CYƒ ãZz ]!
t Ð ,Ñ!
zgq

yÒ Ã§Zz kZ J
Z
 gzZ ì C7Ýzg6©:Æ e
 M Ð X• {z Â[ òZ

Ž • {z ]uZz ÒZ pX @
0
ƒ 7d‚f x|» e
 M 6gî}g7 ñY H:

• „ wz4
è[ òZ {z Â: |gŠ:gz •ØŠ™™f6gîÆ [òZ ä‚ñf
Xì C M 7ÂÅnË~Kx|» e
 MÐh
 ™ÃèsÜÐ yZ „: gzZ

 LZ e
:
 M ÌðÞt 2 Xì Å ô¥~ .
ó Zi|ZLä 
r™ { •
á ž6

Xì ~gz¢ ´g6xÀÐZÉ Cƒ 7–B‚Æ wz4
è

wÅl^n×nñ]†‰]ô DhE

gzZ ì Ýq w Å ( y˜ )àÛôn» `ø Úö 6tz•èà ~uzŠ Ãu 0
y MŒ
Û µš

ÏZX ì Å ÌkZñÐ ]Zg Â~ ä™yÒ Æ b)gzZ ]uZz ‰ä kZ

Ôì Å & ¤Å gZ ~ yÒ Æ ]Z7Æ yZ gzZ ]Š ÑÌ Å ð}]| b§

yZgzZì H m¤
Ð q nS Å[|Qz ÕÆ—‚Ã~ yÒ Æ ] uZz yZ ë @

»Xì H rZ6yÒ Æ ‰4Z sÜÆ™uF
Ã]× b
~gz¢)Å]uZz
E
*
™7Š PZ§ •t ‚Æ [Â I Z Ã]uZz yZ c
ì Ð ïG‹“ñz ]‡m

~ŸÆ ä™x¥]× b
ňyZ ä/
ñ ô+¬‰6¯ kZ Xì Š°
z Üä x Z™/ôë @
XwJÌ] c
Zzg Ð yZ gzZ H qŽg s§Å [ IZ

XXt†u Ÿæ Ønñ]†‰ž ±ße à ]ç$‚ùuZZ g
ugzZ H7izˆÐ w ZŠZèu~ e
Zzg
Ð yS J
u ÅiZŽ Ã7Æ( ! 7`wðÃ~ kZ Ôß™e
ZzgÐ LZuZ µ)

ÐZ
•òsS gzZ g
u z y M Œ
Û Ž ~ ] c
Zzg y Z sÜÌ{z gzZ ì H {Š .S

( 26mÔŠ
ò 0Zi Z‚wßZ)l ) X ‰: xŠ ƒ
24

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

5J" Zu Z ÅnkZžì C
c
& ¤Å kZ ?Š š pì ^
Y Âe
Zzg Å] G
é5ÒG
Ù ªgzZ

:ì c
â•
Û ä 1 ]À Mž 6ì 7^
Y d
†

Ðve ÜÒç$‚ùvmö áž ^ÚªÊ Üâçe„ùÓiŸæ Üâç΂ù’i¡Ê h^jÓÖ] Øö✠ÜÓ$‚ùu ]ƒž0
åçÎ9‚ù’jÊ Ø›^fe ÜÒç$‚vm áž ^Úœæ åçe„ÓjÊ

»{z ZŠ IÔî PÃkZ: z™& ¤Å kZ Â,™™f§Zz ðÃ[ I Z »Z
 LL

?gzZ Vƒìg}Š¸ß »{zžì YƒgzZ zŠ PÃyQ ? ÂVƒìg}Š¸E
ó Xó ¹™& ¤ÅyZ

0Z ]|Ô{k

Ù 1Z ]|Ð ~ y Z ì à e
C
Zzg Ð [ Â I Z ä/
ñ ôX

±5 ]c
z% Å/
ñ ôyZ X • ™f .
Þ ‡6gîm{ m
ñ °Z 0 z/0vZ†gzZ k„

ë ë ñƒ D™ÃsÐ ,Xì Cƒ & ¤Å òúŠ kZ}g ø Ð ä™

Xì Š
HŠ OZ64Z ~ž: • ðƒ ÜŠ PZ§•]c
Zzg ÅnkZž•

É@
gzl
Z ^n×nñ]†‰]

ëgzZ 1 x » Ð 'Â~ e
Zzgè~
R Ð [Â I Z ä É
ò @
ˆ Æ/
ñ ô%Z
5J" Zu Z ~ ]c
Zzg ~‚ž • B
„¸zz ÅTì g ZzZa ÅgzŠ ÏZ ]ÒÅ] G
é5ÒG

nÆG
 V*¹® vßgzZ¸ ‰ƒ y›[ IZÐ ¹ ~gzŠ kZž ¶t
VM¶ˆƒ Za ®
 ) +Z q
Z Å +¬~ gzŠ kS Ô¸ D Yƒ ¦Š¤
Æ yQ

Ð ~ yZ Ô1 ¯ r CZÃyÒ Æ 'c
z ¥ggzZ 1: x»Ð o ôZ ~ e
Zzg ä
4$0 <
X • ™f .
Þ ‡6gîm{ ( | 114 ) îE
0OE
Ø zgzZ ( | 150) yÑ0L
Þ £
ŸÆ ‚Ã]ÃZy
Å nC
Ù gzZ à ™ ¹F
à{ ä r kZ ˆ Æ É@

§· KZÐ ]ÃZy
yZ ä +¬‰~ +zD
§zŠž ©X Î äY He
Zzg ~
+Š ÝZgŠ e
Zzg z ÜB‚Æ ]ÒkZÐ [Â IZ X Å ÒÃÅ ä™+'
× Ã

ÅkZ~ Vzk

’‰KZ äŠ
ò 0Zƒqž 6Xì B
g wÅli ‚q
Z ~

:• ˜ ~†nfÓÖ] ‡çËÖ] ÌvZ à z { •
á gzZì Å ô¥
25

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

XXý^ßßm• oÊ k×ì• èŠn‰• Ønñ]†‰ž ±ße à ØÏßÖ] ážZZ

ó Xó ì Š
ƒ 4ZŠ ~ +Š}g øŽ ì ({æ7 q
Z 
*™e
ZzgÐ LZu Z µL L

™fÆ ] c
Zzg ÅnkZžì CƒZ
¬ ~g ZŠ)ft 6D¨
 ¤q
ZÆ y M Œ
Û Z®

Ž }™ ~
Z ò},Z Ð „zg¨gzZ }Š ]o » ~gg ZË gzZ ~Úe
.~

Ž }™ rZ6V”4Z sÜ~ e
Zzg z ÜgzZ Vƒ } M ëÐ bzg Å y M Œ
Û
Vƒ Ì"
U
Ð<
 Q gzZ Vƒ yzç g zZ @~ KÃ]â £ ‰Æ y M Œ
Û

ƹ ·_Ð z » M 0Z ‚~Ÿ kZ gzZ ( 93mB 15` :ãšZ bzg )
5J" ZuZ 6]â £ Š¼~ ‚KZ ä VrZèY ì Yƒ
%Z Xì ÅW6] G
é5ÒG
„0
¶
Å ] !
9Ð ~ yZ Æ™ÜÃ
 yZ ³ ¸ q
Z ~ ]gßÅ s%Z

'
6y M Œ
D
Û Æ™uF~Ãl^n×nñ]†‰] 6µZñ,Zžì t 4Q Xì Y™

s§Å wßZ kZ6]â £ ‰ä y M ÛŒž 6ñY HsÜÃV6& KZ ~
Æ ,z w) S ~ [!
Æ ˆ îS ( 46Ô 45m :.Z i|Z) ì Å ðÉg

Xì c
Šg Z Œ
Û wßZ Ég q
ZÃä™~
RÃ]¬Ð y M Œ
Û Šp6µñ

c dÜ

yZ 
Ju Å]gz¢gzZì H {Š .Z —" Ð ]c
Zzg ¢Zu Z ä xñ Z™/ô
5J" ZuZ gzZ ì 3g pÅÃo ôZ z x x
~ kZ ë @
ì Œ^
Y Ãe
Zzg Ð
yÒ » ] G
é5ÒG

yZ1• M
™ ÂwJ~ŸÆ 
sŸz& ì ‚
g wÅd)q
Z ¡
XM
 } Š 7g Z Œ
Û ¡È ZöÃ

]Zgzõz ¹ Dt E

É@
gzZƒ C7: Ýzg ÌÐ/
ñ ôÁ Z¸ZgzZ <
 z [Â6x|Æ e
 M ˤ
Z

èY ǃ qŽg s§Å ] ZgzõgzZ [²¹Q ÂVƒ Z~ sz@
Å kZ Ì
0Z ]|X • ìg D™{Š .ZÐ ÝZ kZ xñ Z™/ôŠ p~ŸÆ .y M Œ
Û
26
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

:• D â •
Ûk
ñ „

XXänÖ] ^ßÃq… ᕆÏÖ] àÚ ®n• ^ßn× Üq^ÃÞ] ]ƒ^Ê h†ÃÖ] á]çm• †ÃŽÖ]ZZ

qŽg s§Å kZ ë  @
ƒ x¥bZ  ðÃ…Z
 Ôì yZ- Š » [²IZÄ L L

ò 0Ñ‚ÁßZ)l) ó Xó D™

ÃKkZ ¿„z sÜ7] !
Æ 'Æ q
ZC
Ù {Š .Z Ð KkZ p

Vƒ-ÐQ [²+ zZzŠ Xƒ ‚
g tzf àS~ y !
i ! ²Ž ì YÑg » ñz'
^7x »Ð | ]¸ ¡Xƒ ‚
g /Zz ?Rzg$
Ð 2‚RÆ y !
i ! ²gzZ
pÅÃo ôZ ~ kZì H ¦ÃwZ ¸Z Xä ¹ñf~ {Z ¸z W çèY X Y

0Z ]|ÃXw VR z g ÃR îSÔì c
Š ™ ¦ÃwZ ¸Z ZŠ ‹Zš gzZ X 3g 7
~ ÚÅ g ÃZž • … Y [Š Z Ðf X • ìg }Š g Z Œ
Û [²Z ÆZ-Š k
ñ „
Š OZ 6Tì Cƒ e
Zzg +Z ðÄ gŠ *
zf •
á gzZ ì 4Š u" Ãs %S z o %S

]%=ä ¹ñfgzZì s%Z ë !
Ì~ yÒ Æ [²‹ZgzõQ Xnƒ

yZ ±Âz ô=Åy M Œ
Û èp ÖZB‚Æ ¤SXì 3gt ‚Ã{gzõz ¹òÀ~

X Cƒ 7Ã7Æ

ñƒ n
g pÅÃkZ gzZ ì t ‚Æ yZ y M Œ
Û è¹ž ñY 1 Ìy â t ¤
Z

Z̹ ñfèY ì ]gz¢Å o ôZ ÌQ • Å ]%=ä VrZ
©$ELZ ä ³¸ q
Ã]Zgzõ._Æ Ãî0•G
ZC
Ù gzZ ¸ n
g mÐ „èA
k
{gzõz ¹ Z®Xì ŠŽñ ? R
zg$
E t ~ y !
i ! ²gzZ ì Å ÒÃÅ% J e

:ì ~gz¢ xgÃ7 »gñQP n Æ {Š .ZÐ

Ž ñY 3g Ã7Ã ãç yQ sÜÆ {ŠGº ÖZ ‰
Ü z D™ â » ¹ a

izZƙýÜÐ ¹x ¬žì e=t gzZ¸ D YŒ‰
Ü zÆ wz4
:â i

0Z ƒqçO X ñY à Z e Ã6¹x ¬Q gzZ ñY 3g t ‚Ã<
 zy MŒ
Û è¹
:• ˜Š
ò

XXh†ÃÖ] èÇÖ ÝçÛÂæœ èߊÖ]æœ á•†ÏÖ] èÇÖ oÖž ÔÖƒ oÊ Äq†mæZZ

27
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

H qŽg s§Å¹Å[²IZ x ¬ c
 zy M Œ
<
Û è¹¬ Ð ƒ
 n Æ kZ L L

( 370mÔ13` Ôòzë) ó Xó Ç ñ Y
:• ˜6x £}uzŠ q
ZgzZ

èÊæ†ÃÛÖ] äjÇ×e †nŠËi ^ãÞ¬Ê (ᕆÏÖ] ±Ê é•çqçÛÖ] •m†Î èÇ×e ÙˆÞ á•†ÏÖ]æZZ
äjÇÖ †nÆ oÖž t^jvm ^ÛÞžæ ^â•çqæ ÄÚ èÊæ†ÃÛÖ] äjÇÖ à قøÃmö Ÿ l‚qæö ƒž änÊ
( 88mB 15` :òzë) XXᕆÏÖ] oÊ †n¿Þ äÖ ‚qçm ÜÖ ÀËÖ ±Ê

ÏZ Å kZ Xì ŠŽñ~ y M Œ
Û Ž {z Zƒ wi *
~ y!
i T Å ÷Œ
Û yMŒ
Û gzZ L L

ÅkZ ÂñY c
0
ŠŽñ~ kZ  ðä
Z Xì ~gz¢ 
*™‚._ƹszc
Ç ñY H qŽg A
s§Å ]¸ ~uzŠ X 7„
 gŠ 
*™ sZžZ Ð ¹szc
ó Xó ƒ Q: ~ y M Œ
Û nÅkZ Z

t òz t (gzZ ñY 1™g¨60
Ì F
pÆ kZÐ º
 š z [Z²Zè°Z¸! ,!

à z {•
á çO X ñY ÅÒÊ䙳pÐ x¯ ¾ (QgzZ ñY à wZ eÃ6
: • ˜v
ò Z

›g Zñ izZ :}™ w@
7õY û% zŠ Å d
¾ —Ñž ì n•
Û » ¬I s »Z L L

Ã
 o {Š c
i pŽ Ð g ±ZÆ t òz t(gzZ x¯èIF
gzZ áZ e Ã6wEZ
ó Xó ñY Hg(Z 7QÔNM

öRÅ s %Z ~ y Z gzZÐ Vƒ ~Š ¿Z pt ŠŽz!
Æ zŠ z K
 ~g ‚ kZ

Xì @
ƒ wEZ c ã犼~ [²è¹Ý„ q
Z r
 ™ {•
á w–èYì

]À M ‚t Hž ñY Å ãU
Ã6kZƒ ³ÌŽ Ð & §Ñ!
zgq b

 °oÆ/
ñ ô‚gzZ wdZz wZ¸ZÆ \
å MgzZ ?ì ._ÌÆ ]§z ~@ Å 1
?ì B
g “_J
u¾Ð ë›]g @
gzZ°Z¸¦½ZgzZ ãÃÔì 7

yZ Ô• ¹èà w q¾ ¹èÞ • ~gz¢n kZ ¦)gzZ „zg¨x Ót

܇ wq¾ Ð s
 Ÿz Å ]Zg¦ ã M Œ
Û {z Xì Yï„ i~s » p ÖZ Ð

}™ÒÃÅ ä™lˆÐ ¹ ô=Åp ÖZ k˜ZÆ y M Œ
Û ¿ðà }X •
28
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

Å‚}g –Æ ¹¡ä VÍßXžì |t gzZ X ǃ ñ©âŠ » kZt Â
:%ª» k ZX • ð3,™^~ 䙳x|» y M Œ
Û ä VrZì ÅÒÃ

kZ n Æ ózF
Å ]c
ÃLZ ä ®
$
ÐfÝZgŠ XìᕆÏÖ] ‡^rÚ Å {D1Z

³x|» e
 M ëÐ Šæ Å T7U% (Z ðÃt :gz ì c
Š ` Zzg Â& §
Ë }Š x »¼ :¼ ¹èà ~ŸÆ 
$
sŸz Å ]ZŠGsÜV; X Ù

:• ˜ ò~d)´çO X •

Ë1ì Yƒ qŽg s§Å¹ Ân Æ ä ™x¥ ãçÆ y M Œ
Û ‹ ZŠGL L
ïge Ð qŽg s§Å<
 gzZ ÞZ kz wq¾ n Æ ä™³Ãx|Æ e
M
ó Xó ì 7g »

â » w EZ ›g Zñž • +
O h~ ì ]!
t ë ~ Ýzg Å ]%¥yZ

Ôì gzZ ì Yƒ yzç Â~ KgzZ ä™iãçÆ y M Œ
Û ‹ ZŠG
Ju Ë

zz ¸ n™i * " Ð VZu}uzŠ Æ ‚žì 7KgzZ=g f (Zt ë @
n Æ ]%=~½gzZì H {Š .ZÐ ] Zgzõz ¹~§ · ä Y fXžì

H ²Z Ð/
ñ ôÁZ ¸Z gzZ <
 ~ Vz‚KZ Ìä VrZ ì Zg â y Y ÃJ
@ZØ

ñ ôwZ¸Z gzZ g
/
Š q ZÆ äƒ I =gzZ!3ŠŽ z!
gzZ ì 3g xlÃyZÉ ì

Xì ÅÝqŠæ Ð

{Š .S K
 n!
~ ŸÆ .y M Œ
Û Ð X wßQ ~Š ã
c
ÜÁ {z • t

èY ì Yƒ yzç ~ .y M Œ
Û Ìgˆ6qY õg @
{z´Æ yZ Xì ~gz¢

Xì gÃèh
Š F
Å]ZŠ ¬ ÅyZgzZ yÕ‹Y ~ ]c
M‰

29
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

ú Zñ~ { Zg Å .yWŒ
Û
~gz¢ 'Y »gñQ yZ [ Zˆ Æ h
™d‚f wßQ ~Š ã
Æ .y M Œ
Û ï

:• ˜ ~ òzëLZŠ
ò 0ZƒqX • ‘
 [ sgzZ ú â Ð .y M Œ
Û Žì

Ð '
gzZ zÂe
D
. „ ™™e
Z@è[ РZ Z®ì e
Z@è[Â u0
yMŒ
Û LL

gzZ ñY H qŽg s§Å ÏZ n Æ iÆ b) ÂÆ Ï0
i gzZ ñY J 7
ó Xó ìg ÅÐ xE}uzŠž’ eÃy M Œ
Û „g ‡

: • D â•
Û ~y
M

XXä´Ú¡Ò àÚ äe… •]†Ú o× èËÒ^ äjÛùâ áçÓi è×ÛrÖ] oÊæZZ
ó Xó ’ e ムsÜ~KŠ Z%ÅvZÐ *™y M Œ
Û ÒÃF
x ÓÅkZ nºZ L L

ØgzZ ÌgŠ kZ ~ `g #ñZŠ RgzZ ]ߌ~ y M Œ
Û ‹zˆMg ‡‰

ÝZgŠ « £,ZÆ ] Y ZŒ
Û ŒgzZ • D Yƒ …¸ Ð ÑÝZž • D™

Ìt Z¢Z ~ º
šzs
 bè°Z ¸Ô[ Z²Z b§kZ X • ‘
 [sÐ .y M Œ
Û

ÁZ ¸ZgzZ·_~‚¡ñO Åg¨6QÆ y M Œ
Û Xì @
Y 0úâ Ð y M Œ
Ûû

gzZì Lg ú â Ð îJ
 bzg Åy M Œ
Û Ž ì [ s{z Ìr » ä™ ¦ÃwYg
ÝqG@
Å] c
ÃàSLZž • D™n kZ ¡„ ]zˆÅ y M Œ
Û vߎ
X • TggzŠÐ .y M Œ
Û å {z , ™

:ì –äŠ
ò 0Zƒq ñƒ D™{™E
»VÍß,Z

XXå†%ÒœƒæœàÔÚ Ö†n%Ò oÊ ä´Ú¡Ò àÚ ²] •]†Ú ÜãÊ à Ü`m‚Ö ^Ûe áçeçrvÚ ØÒæZZ
ó Xó • Tg܇ÐKŠ Z%ÅvZ ~zÒZÆ x¯ÆvZ vßx Ó, Z L L

Æ ]•ZÆ™wz°Ð y M Œ
Û Žì Š
ƒ Za (Z {z¤
q
Z Ì~ o }g ø
30
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

Æy M Œ
Û É X • Tg D™lˆ~ V1Â Å 5ß c
ÜgzZa#i» b)

Æ lã kZ Š
ò 0Z ƒq X • Ù Š Ð { ó Å 7zgŠÃV1 +Z ~ ¨£
XX²] h^jÒ ÜãÊ à ^e^ru À×Æœ ðŸçâæZZ :• D â •
Û 0Æ ëƒæ
ó Xó •gzŠ VÎÃÐ .y M Œ
Û vßÆnkZ L L

ÃVߊ gzZ ñâ •
Û g h Ð ]Š X Å .y M Œ
Û …\¬vZžì ¬™ ~ y
M

X ÙÝq ðzy

uÅ *Š z +Šž @
}Š i ZâÐ Øg KZ

ˆmˆÃe ä# ×Ö] o× ÔÖƒ ^Úæ

Ð kZ²X Zƒ ù•
á ~ {g ÑÆ Y 1999 ~ZÆgƒÑ _ö)xâ y*t /

XåŠ
J 7ÐZ ~ Y 1975 {‚ïgzŠÆ wZzŽ Zg Ôg
•ZgZŠ I
31

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

‫‪www.KitaboSunnat.com‬‬

‫‪32‬‬
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

[²è¹gzZ y M Œ
Ûû

òb *Z {†·?‘Z •

t » ~•! gzZ Ýz Å kZì ]§‚Ÿ ån Æ ã¨
Z » âu0
È MŒ
Û

Xì Y0 Ég n Æ „z =ã¨
Z ~ ˆC
Ù Æ Ï0

i ~ gzŠ ÙC ž ì ݬ

kZ n Æ úKZ òŠ M »„è‰C
Ù žì ŠŽñö YgŠkZ ~ }p ã M Œ
Û
Xì Y™ÝqŠ ZñÐ

!ì e„)g fÆ y!
i ! ²¨Å•¢ WzÆ yWŒ
Û

Hwi *
~ y!
i +Z ÐZž åt Ÿ» » ~•! gzZ Ýz Å }pÆ kZ

Xn •g0
Z LZÃyÒ ¯ ÚZgzZnƒ 3ÅÝz kZŽ ñY

CY ð0
~ y!
i ! ²sÜÝz ÅnkZžì |É Ô7„ ¬œ S ¡t

yZ ðZŠ » Vâ !
i ðc

k
ZgzZ ò ‚vŠ Ô• ~ kZbzZiŽ Æ º
 šzs
 bXì
G
ËÔì CY ð0
~ y !
i ! ² ã ZzZ•
Û Ž Å ]Ê ZágzZ ] ‡ é¨G4]IZ Xì à {8Ð
ÍõÄÛùrjÚ „ y!
i ! ²Ð p ÒÆ Vçp ~sgzZ ŠX Q7~ y!
i ~uzŠ
Å ž7¾I ÂñY ¹t¤
Zž ©Xì

~g ZŠ Ë Â 0

g ZŠ ! V !
p çM

~uzŠ Ô• ‰ ‘ W ç gzZ {Z¸?gŠ T~ y!
i ! ²ž ì zz ¸

gzZ ãâZŠ c Z•
Û Å y!
i ! ²Ð Ú Š ÃWç yZ X M 7ÌU‚» yZ ~ Vâ !
i
33
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

Xì $
Ë M ~™! lö Y

Xì Œ6(Roots) Š ZñgZD
٠:e {z k à ~C
Ù Ž ó— ôL

b§ÏZ' • gÃèŠ Zñg ZD
Ù J‚~ ( |816 °á) ~Š !
M iz9 ókñ‡L

Xì ÅcÐ Š Zñg ZD
Ù ô R ä ( |711 °á) j•
Û Zgà~ ó[²Z y—L

( | 1205 °á) ~Ëi ¨%·¦~ T • â•
Û ±5 Ã ókz²Z ` @
L~ y
M

X • bŠ™ ¦Š Zñg ZD
Ù äÄÑ q
ZÐ âLZ ä

•! gzZ ì Y +Z u 0
yMŒ
Û ž • g66ì t ë Ã7Æ ]%¥yZ

å’ e *
ƒ wi *
„ ~ y !
i ! ²Ôì Œ6뛧ïZ .
Þ ‡*
gzZ ~$

RŽ ÔÃ[Â

È!
g !
)
g!
0LZ *™y M Œ
Û žì zz ¸ X ¶ Vziñn Æ kZ y!
i ¸gzZ
a

Æ kZ Ôì ó£™LzgŠ e
. yÒ ƒ|Q » y M Œ
Û Xì @
™ òúŠ » äƒ ! ²
X 7Ïë ÅnË~ kZž• ãZzgzZ s ™gŠkZ ¨
_z }p

! ²Šp ä y M Œ
Û ~ {)z 95B 26Ô 3B42Ô2B12Ô37B13Ô8B1 :• ]c
Wç O

s
 ŸzgzZ gÖ Z ~h… ÅÂèY s ™gzZ ãZz • pÆ T H òúŠ » äƒ

X • D Y ñ0

! 7°» „ 'Y y!
i ! ²nÆ yWŒ
Û‚

x ¬ Ð zz Å äƒ y!
ièIZ [²gzZ Zƒ wi *
~ y!
i ! ²u 0
ÈMŒ
Û µš
ƒ|QÆ y M Œ
Û É X¸ D™ 1™ ã ‚7 uZgŠ Z » ã ç z ¨
_Æ kZ 6

܉ZœÅkZ™ƒ W
OÐ „ ]c
9Æ yZgzZ lÈ Åp ÖZgzZ Dƒ p#Ð yÒ
 MC
e
Ù {zž7Èt » äƒ wi *
~ y!
i ~gŠ â Å V1²1ÔD Yƒ b‡Æ

¶: ]gz¢Å]%=Åy M Œ
Û t ‚Æ yZgzZ¸ f
™uZgŠ S§
ó ¾ »x|Æ
f¡ë LZ c
1]|V M 6
gî{°‡!
 )q
®
Z Åxñ Z™/ôžì t§ZzÉ
Z
J
 ˆ Æ "7] c
M kŠž åw©» yZ X „g C™Ýq ½Å y M Œ
ÛÐ
34
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

ÐWÐ kZ Ôf
 : CZ 7Z6gîigzZ D 0
™: d‚f b§~g7 ¨
_Æ yZ

Æ w‚ kŠ }g7 ä ñtzg Ã/]|çO X ( 3B 1 :M0Z‚)X¸ _(7
»>gÎt ~ w ‚8 ä v
ñ Z†]|} Š Zñ™Æ yZgzZ S7>ÂZ >gÎ~ž²
gzZ uZgŠ Z » ¨
_Æ kZÉ Ô¶:h
? c
] Y ZŒ
Û Åy M Œ
Û Ä¡tžì C
Ù ªX Å
Å
( 313B 2: ¤ í! bÑò ði. Z ) X åï•
á ~ kZ Ì¿6kZ
ˆƒ g » ®
 ) +Z q
Z Å ñx Z™/ô„~ Ï0

i Å 1 ]À M b§ÏZ

Ô( | 32 °á) Šñ &0vZ†Ð ~ yZ Ô3g ~g YŸ » y M Œ
Û µgŠ ä VM
°á ) "
ñ U

0h
i gzZ ( | 30 °á) ª
ñ 0 ! Q Ô ( | 6 8 °á ) k
ñ „0 vZ†

yZ Xì @
ƒ (64S F{Š c
i Ì• M ~‚gzZ • ™f .
Þ ‡6gîm{ ( | 41
tJ
+ zD
§zŠž ©X HÝq D» y M Œ
Û ‚ä ®
 )q
Z Å É@
Ðñ/ô
X àe
Zzg=g &
J
ëz/5 » y M Œ
Û ‚b§kZX ;g ~g YŸ

à ˆè6{Š .ZÐ [²è¹~ yWŒ
Û‚

´g pÅÃgñZ sf zgq ‰
Ü z D™ lˆ iÐ ¹èà » y M ÅZ d
¾

: ì ~gz¢

Hˆ Æ Z`Z gzZ âw q¾ {z ì H yÒ ¼Ž ~ V1 KZ ä ¹Y f a

ä™ ÜÆ ]ZgzõgzZ ä™ yÒ •¢ Æ p ÖZ Îâ Æ yZ zz ,!
Ôì

Xì Š
ƒ Za s %Z~

B‚Æ ¤SÔ• ~Š K
 F
]¸èÙÄgt ‚Ãy!
i ! ²x ¬ ä fyZ b

pŽ » Â Ë~ y!
ix ¬ž7~gz¢t gzZ¸ 7Ã7Æ yZ p ÖZ ã M Œ
Û
XƒŠ Z%„z Ì~ y M Œ
Û Ôì 
@Y 1Š Z%

Z{z • è]%=~½ Å p ÖZ ™ÄgÃ7Ãy M ÅZ d
¾ä fX c

7ÃÝ LZ ‰
Ü zÆ ô=Å] ZŠGä VrZgzZ • n
g tzfgzZ Ý
35
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

c
§ · yZ Z®Ô Ì~ •gzZ • }g*ƒ Ì~ Üvß, Z Ôì 3g Ã

~gz¢Ì´g Ã7ÃÝgzZ ‚f Æ ³ ¸‰
Ü z D™·_ » ¹èÃ
: • ˜ ~.
ó Z i|Z L~
ò ŠŠ _övZ àz { •
á 6¯ kZ Xì
›g ZñgzZ }™ w@
7õY û% zŠ Å d
ºZ bÑž ì n•
Û » ¬I s »Z L L

ÅY Z b
Z ¹!
Æ] kZ gzZ tòz t (Æ e
 MžAŠt QgzZ áZ e Ã6wEZ

éZ pŽ Ð p ÒÆ t òz t (Q ì ÌŠ Z gzZ ~ ¸Z p‚ yÃÐ 9
o
( 6Ô4m:.Z i|Z )X ’ e ¢
™g (ZÐ Z Ôñ M

~Š ¿Z wq¾ x|{z Ç ñY H³Ìx|Ž » y M Œ
Û ‹ZŠGÐ ¹èâ d
:• D â •
Û
òr™{•
á n kZ Ôì $
Ë ƒ öRÅs%Z~ T ǃ

èÇÖ ±Ê ®nri é‚u]çÖ] èÛ×ÓÖ] ᢠ͡jì¡Ö èÉæ ØÏÃ×Ö Øì‚Ú ^–mœ ^ßããFÊ
oj• á^ÃÛÖ h†ÃÖ]

!²èY Ôì CY ð0
öRÅ s%Z gzZ ì Cƒ îŠ =~ d
¾ —Ñ Z®L L

ó Xó ì @
ƒ wEZ~ ãçZ„ q
Z ~ y!
i

t Ð y Z 1Ô ì Yï Âi~½sÜ » y M Œ
Û ‹ZŠGÐ âÆ ¹èà e

Æ kZ gzZ ì Le 
*™7g¦ ‚ yÃy M Œ
Û Ð Â kZž $
Ë ï7ðÉg

: • ˜~ óy#Z ì YL‚KZ ~
ò d)´çO Ô• H]c
9

1ÔÇ ñY H qŽg s§Å¹èà Ân Æ ä™x¥ ãçÆ ã M Œ
Û º ÖZ L L

Ð~
å tè<
 gzZ ÞZ kz ñO Å ¹èà n Æ ä` Ø » x|Æ ]c
M
ÙøˆôÞûœ ^Úø Œô^ß$ ×Öô àøn( fø jöÖô ™ ä *™ y M Œ
Û s§ Å Tì ~gz¢ *
™ Ýq ðÉZg
`™› Mt Z
 t ‚Æ ( [²) y!
i IZ Ë }Xì c
â•
Û {g •
á Z ™È —Üûãônû Öøž
ñY Å—
]áøzçûˆvö×ô ’ûÚö àövûÞø ^ÛøÞ$ ž ]çû Öö^Îø š
ô …û øŸ] oûÊô ]æû ‚öŠôËûiö øŸ ÜûãöÖø Øønû Îô ]ƒøžæø™

1ì Y™[p{zÐ Z Ôì m» ãç ~½Æ ób & ZLgzZ Šó YLÂJ
u T Â

„z Â]!
t ?Š YèZ
 ñÐ yÃgzZ • b & ZèZ
 ñgñQÐ yÞ Y C7t {z

( 34Ô33mB 1` :~d‚i Z fp â ) ó Xó ì Zƒ wi *
yMŒ
Û 6Tì YC

âÆ w EZ ›gZñÆ p ÖZ Ð ¹èÞì ãZz Ð ]%¥ Ñ!
zgq
36
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

Æ ‚ž ì 7=g f (Zt 1Ôì $
Ë ïŠæ Â~ iÆ ]ZŠG
Ju ËÐ

+¬žì zz ¸ X ñY c
Šg ZŒ
Û g Zæ ÃÏZ ¡Æ™Ã½ÜÐ VZu}uzŠ
çOX H7rZ6ÏZ sÜÔì H {Š .ZóZ °ÐKkZ ~ Vz‚KZ ä
&
IE
Cƒ g ѧ · +4 ÅŸÏZ Ž Ôyç ! Ñ ó”dLgzZ ~çlBæEÎÉs ç ZÔ ~d‚

D™‚Ìä VrZ Ôì ŠŽñŠ Zñ ™{ » @ZØgzZ ] %=~½~ yZ gzZ •
àS» d
ºZ bÑä f‰ë @
ì 3gÃæ Ãñ/ôÁ Z¸ZgzZ <
 z [Â ‰
Ü z
ŸkZƧ · Z®Ôì ~š
q
Z ÅeÏZ Ì óáZg ‹ZŠGLgzZì H̲Z

XÐ,™n²¼ Ìë0Æ

]|èÚ¢]†fu ¬ Ð ƒ
 ~ yZ Ôì ~ŠzÂä fX6y MÅZ d
¾ a

ÏZ Xì [™s§ÅyZÌ‚q
ZÐx*
Æóy M ÅZd
¾ç
L OX •k
ñ „0Z
b

Q0ZgzZ³
ñ ! Z 0 Z~ kZ Ôì [™s§Å k
ñ „0ZŽ ì º
ó ÑZ‘Z L b§
c
I3Å! Z 0ZçOXì w ®] %=Å y M Œ
Zzg Å ïG
e
Û ‹ ZŠ GÐ e
 Z zg Å

Æ Ô™ ! Z 0tzç {z & å pôk0
Æ ~^ÎZ A
» Ô™1Z ¯t Ð

£Z x âZgzZì HŠ OZ6¯ÏZ ~ 9KZ ä ~
ò g g x â Z Ô¸ D™e
ZzgÐôZz

Xì ÅdÅ kZ ä N
ò 0

d

@
ƒ {g•
á Zt Ð kZ 1Ôƒ: c
ƒ 9s§Å k
ñ „0Z ]|ÚÅ Vz‚yZ

X¸ D™ŠPZÐ [²Ä¯gzZÄ~ŸÆ]%=Åy M Œ
Û ‹ZŠG{zžì

b !
g 0 º0 y!
ZˆÆ k
ñ „0Z ]|~ eÆ y M ÅZ d
¾ b

x â Z Ð Xì 
@Y 1 x *
» ( | 141))â Z1Z Š „0k

µ \ñ~º Z G1Z Ô~k
`


`

¾ v
d
L Z†1Z gzZ Q1Zèe
Zz'ä VrZ Ô• D™ e
Zzg òƒôZ gzZ ›
X G 7@ZØÐ x¯Æ [²} ZÄ~ TÅA
%‚q
Z~ óy M ÅZ

e

x *
Æ óy M ÅZ d
¾ gLzZ óy M ÅZ i ÚZ LÔóy M ÅZ ãçLä fÐ ¹ ˆ Æ yZ
ÅZ ÙÔ *0
‹E
>Š é›iÅZ b ìgzZÑY q iZ y ð3E
0Zik
Z ‰†`ËÖ] žŽ K§·Ð
37
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

Xì gÃè ~

Y ZÁZ Š c
i 0 ¼ c
™i1Z Ð ~ y Z ÔKÁÂ 6qçñ kZ ä f X

0 Ã{D1Z Ô ( | 260) ~h

. ¼ 0 vZ†Ý°Z†1Z ”Æ yZ Ô ( | 207)
| 502ãšZ áZg x âZ gzZ ( | 310) ` Yi ~u·0 •Z'
Z rZ1Z Ô( | 210)Ñ

&y M ÅZ d
¾gzZ y M ÅZ ãç Ôy M ÅZ i Wä VMX • ™f .
Þ ‡6gîm{

[Ât Xì _ƒ T{D1Z i Z óy M ÅZ i WLÐ~ XX"ÁÂÐ Vñ*
DY Z•
Û ž n kZ Ôì ë Z {Š c
i Ð kZ óy M ÅZ ãçLÅ Y Z•
Û 1Ôì 6ÜèK
 F

70/”LZ [ Ât ä VrZgzZ¸ tZg {Š c
iÐ {D1ZÐ g ±ZÆ {oz
:• ˜6106mk‰†`ËÖ] *0
0ZçO X ¶ðZz™5S 6„
 ZpgŠ Å

ð]ˆq] èÃe…œ †nÓe àe †ÛÃÖ äËÖœ ᕆÏÖ] ±Þ^ÃÚ h^jÒ gjÓÖ] àÚ äÖæ
óì
ó Œ6Z b
Zg eŽ ¶Å"n Æ–0/ óy M ÅZ ãçLä Y Z•
Û LL

G
\
4G
5¢ 0Z
•
á Æ ã éG
5kBE?q1Z gzZtƒZg 0 rZ Ô~geŠ îE
0G
kZ ä sßñX • Š¤

v
ó ÅZLVâzŠ t gzZ X"ÁÂ zŠ óy M ÅZ Ä gLzZ óy M ÅZ d
¾ 6
L qçñ

X • _ƒ ù•
á Ð^™ƒ TÐ x *
Æ
G
G
0ÌØZD1ZXì H™f » 6 }ŠÃîE
0G45¢0Z~Ô
ó ÑZLä (| 130) Y¦÷Z

–ä *0
0Z 2Xì M Ì~ *0
0Z ik
Z ‰†`ËÖ] {™E
» óy M ÅZ d
¾LÅxs
( 112mk‰†`ËÖ]) Xó óì è‚q
Z ÌÐ x*
Æy
ó M ÅZ ãçLä sßñLž

Xì è[Â6qçñkZÐ x *
Æ óy M ÅZ d
¾LÌä ~h
mÝ°Z†1Z
( 88m:k‰†`ËÖ] )

ž
• ˜ ~ó[ ¨
ÑZ [Â L ã é›.\
G

¢
3E
ó Xó ì H{™E
eZ~ ó{mGÑZLä öŠ )´Ôì ì Y e
.[Ât Å ~h
mL L
©ÒÉ
3E
Š
( 151mB 2` : ö { mÑZ )

ä szžZ ¶Zg ]Š X ÅÀF
Æ TóyWÅZ ]ZŠGL"Å á
ò Zg x âZ

Ð~ 1655Š ZñÀÆ y M Œ
Û c
ÍXì Œ6Š ZñÏ*
QÎ{gG ã½Ôì ÅÝq
38
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

Ù gzZì c
C
ŠK
 F._Æ {½zwÃ[ Â KZ ä 'X • uzá 66 sÜ
ªXì : ‘yÒ & §Xì ¿g e
¬g Åsw¬ Ð~ îG
0ÒuZ ½zwÆÝ
~yMŒ
Û Â {z Ð g ±Z kZ QX • D™³pÝZ Æ (Root) {Š â C
Ù iÍ Z

& §t ~ ¹èô=Ô• D N
ßs§Å pÝZÐZ Ôì Zƒ w EZ6] â£æ
'Q Xì YY c
Šg ZŒ
Û Kã~ ]gßÅs %ZÐZgzZì ‚
g wà ßQ

Ý{z~ X• D™ÒÃÅ yS Æ ]c
M x ÓyZ ~ŸÆ ] %=ÅÝC
Ù
nË~ kZgzZ ñY M t ‚x|9Ð t òz t (Æ ] c
Mž @
ì Zƒ wEZ
4]IZ»
Xìg: ¹!
{ éE
5G
X • è?£ x6y M ÅZ d
¾Ìä +y
Oˆ Æ áZg x âZ

Ô( |745 ) ©0
Z Š- 0·y§ ! Ñ ód
ºZ ðy M ÅZ ° 1 d
g ÑZ ‡LÐ~

óy M ÅZ ]ZŠG gLzZ ( | 562) òig ZpÌØZ1Z 0· Y SZ +i ;@W
ó ¬ÑZ W Z F
L
$
g
E
4) szHZ Š- 0£Z +-Z [ÞiZ
X • zÂ.
Þ ‡6gîm{ ( |765) *èEG
~uzŠ Ë{z Ôì Ýq i q
Ð ZgzZ ]àŽ ÃáZg x âZ ó]ZŠGL~ V1ƒ
 y Z1
áZg ‹ZŠGsÜgzZ • _ƒ {Š% ÁÂ ƒ
 ¹!
ž í V- É Ô7Ã[Â
…æ] Y 2003mÔ_ö)xâ {” ù •
á)
( Y 1964~g† 24"
!
:30Š°B 16 ` :g
u IZ^

Xì {0

i„

''''''''''''''''''''' ] Y!Zj
î*9E
F
c
33Ô32m: y M ÅZ G
(†nŠnjÖ] s`Þ o׆nfíÖ] ˜nÊ Ôƒ±5 a
4)Ðz®'b

$ÑÞ'IÐ k
 K¬ ~uzŠž• ˜~ ó õg@
LKZ èEG
721B1 Ô å¯eZ ~ ~k
)lƒ±5X 劎 ñ¯q
Z » kZ ~ {gëÜæ„Æ+vZ Õtg ¤xsÑZ • c

11m.Z i|Z :ƒ±5 2 Ô ~C
Ù Ž iZ b 7Z
E
Ò
É
Å
4h y»ÑZ :ƒ±5 nÆ, d
Ø Z å) ZÔ Z Ô21mB1` ~g ]Z ì Ô189Ô188mB2` :ïðG
<
46mB2` :~zÒ Z ÔB401mB1` :{Š Zi ~'l® >Š é›iÅZ b ìz 110m
b 7Z
™.Å
E
A
E
Å
gzZ 107mB7` :y ð3‹ Z ÙÔ177Ô 176m:vZ Ô1008mB1` :‰
Ü ß Z êEZ :ƒ±5 e
1` 4m :Ïð‹ÒÉÛèÄ
z

39
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

‫‪www.KitaboSunnat.com‬‬

‫‪40‬‬
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

i§ 9» yWŒ
Û‚
ò 0Z)´xsÑZ •
Š

 z yWŒ
<
Û

Ž~y MŒ
Û X ñ Y ÅÐ y M Œ
Û ŠpÔ‚Å y M ÛŒžì t i§+4 »‚

Ôì 
Š 1 x » Ð g "Z V˜ gzZ ÔÇ A ×( ~uzŠ Ôì ‰( q
Z y*
H qŽg s§Å<
 ƒ: ! x»~ kZ¤
ZgzZ Ï ñY ï,Å kZ( ~uzŠ

VŒ Âä w
ò •
á ögŠ Z 0·vZ†1Z x â ZÉ Ôì C™‚z bÑ Å y M Œ
Û Ž ñY
Xìfp â Ð „ y M Œ
Û {zÔì c
Š ̬Ž ä 1 vZ wÎgžì c
Š â•
ÛJ

a

: ì @
â•
Û \¬vZ

ø æø äö ×# Ö] Õø]…ø ]ø ^Ûøeô Œô^ß$ Ö] àønû eø ÜøÓövûjøÖô Ð( vøÖû^eô hø^jøÓôÖû] Ôønû Öø]ô ^ßøÖûˆø Þû]ø ^Þ$ ]ô ™
àûÓöiø Ÿ
(105: Y ûZ—) ^Û÷nû ’ôìø àønû ßô ñô «íû×Öô
ê yxgŠÆ VÍß)g fÆ kZ ž @
E [Â s§~¾ ä ë ~g @
Qµ šL L
s§Å Vß Zz ä™ì ƒ #
Ö gzZ ÔvZ ( 1 Ñ } Z ) Õ} Š ŒŽ }™

ó Xó ÑZz ä™ Z×Ð

: ì @
â•
Û gzZ

( 44:ì
—áZø )æû †ö Ó$ Ëøjømø Üûãö ×$ Ãø Öøæø Üûãônû Öøž Ùøˆ( Þö ^Úø Œô^ß$ ×Öô àøn( fø jöÖô †ø Òû„(ø Ö] Ôønû Öøž ^ßøÖûˆø Þû]øæø™

}pyZ n Æ VÍß Â} ™s
 Ÿzž @
~g @
Q s§ ~¾ [Ât ä ëgzZ L L

ó Xó ,™ Hg¨{zž @
gzZ Ô• ‰ }g @
Z s§ÅyZŽ Å
ÝõçûÏøÖ( è÷Ûøuû…ø æ$ p‚÷âö äô nû Êô ]çûËö×øjøìû] àømû „ôÖ$ ] ÜöãöÖø àøn( fø jöÖô $Ÿž hø^jøÓôÖû] Ôønû Öøž ^ßøÖûˆø Þûœ ^Úø æø™

41
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

( 14:8ìZ)—áøçû ßöÚô çûm%

{zÃyZ ) zŠ C ™wÅ ?žì Åwi *
n ÏZ [Ât ( 1 Ñ} Z)6?ä ëgzZL L

ó Xó n ÆVß Zz yZZ Ôì ØggzZ e
Z@ t2gzZ( • Zë !
t ~ X'!

gzZ ì Š
õÌy M Œ
Û =ž ì x¥L L :c
â•
Û ä 1 vZ wÎg n ÏZ gzZ
I
b
4
5 $t gzZ ó Xó Ì
Ô¶Cƒ wi *
Ì<
 Xì ó<
 Ly M Œ
Û ÿLG
é» kZB‚Æ y M Œ
Û

Ð bÑŠ ]{ÐZ ä {)z w
ò •
á x âZ X ˆ¿g 7]zˆÅ kZ b§Åy M Œ
Û %Z

X 7§ñt » ô=ÅTÔì H ãZz

lˆ~ <
 Â ƒ 0

ZgzZ z™ÔÐ „ y M Œ
Û ŠpÔ‚Åy M Œ
Û žìt Ñ

ä™: Zzg ^7Z Z
 Ôå c
â•
Û Ð ñf ç ]|ä 1 vZ wÎgž 6 Ôz™

kZ ¤
Z gzZ L L :c
â•
Û ÔÐ vZ [ :H n²ä ñf ç ó ó?Ð z™ê Ð q ¾ L LÔÑ

: Ì~ <
¤
ZL L :c
â•
Û XÐ 1 vZ wÎgè<
  H n²äñf ç ó ó?A : ~

t ä 1 vZ wÎg X Ç Vßx »Ð ñZg ›¿Z LZ ~ ]gßkZ  H n² ó ó?c
0
{z Ãœ‡Æ 1 vZ wÎg ä TÔ]» Z}
L L:c
â•
Û gzZ Zg â B; 6J
 Æ fñ ç™Í

òz7)èÃB‚Æ Š ‹Z hZ g
ut ó ó!ì èZg wÎg »vZÐ TŒ=Â
Xì ŠŽñ~
c

ñ ôÁZ¸Z
/

*
™~/
ñ ôw Z¸Z [Å kZ … ÂÔA : ‚~ <
 gzZ y M Œ
Û …Z
p

Ѓ
 Ãy M Œ
Û è¨
_ {z Ð zz Å} @xÆ ]Ñq z íZ Œ
Û mºèY Ô’ e

‰Ô'

» Zz Y fÆ yZ îSÔ¸ ´ â Æ Ô™è¿z ûågzZ Ô¸ á Zz + Y {Š c
i
Xñ Š&0vZ†‰Ô[Z Cc
Z@ gzZ‹
e
ñ g Z} #

¹Šñ &0 vZ†ž ì H e
Zzg Ð Š ‹ Z KZ ä ~
ñ dk

0 ·Q1Z x âZ
`

7wi *
 M ðÃÅvZ [ž7Šqðà ZÎÆ TÅ kZì nL L:¸ D™
e
42
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

wi *
V¹gzZ ì ðƒ wi *
~ hÆ ¾žƒ: x¥= ~ }g !
Æ TÔðƒ
kZ gzZ Ôì ‚
g D»vZ [ Â {Š c
i Ð íŽ Ô } Y ÿ,Z Ë~ ¤
Z Xì ðƒ

ó Xó (Y k0
Æ kZgz¢~ ÂÔ YY àÐ ~g ZÎk0
Æ
e I’
.
:ì He
Zzg w¸t »Šñ &0vZ†4ZЕKZ ä ø ZgzZ
d

ÄcÅ ãçÆ Vì M yZ J
Z
 Ôå k7t M kŠ Z
 ðÃÐ ~ ë L L

ó Xó ñYƒ:¢ Ì~ ¿6y ZgzZá™: Ýq
f

.;y M ÅZ y) F
vZ†[ÑZ çE
Ôø0Z Æ 1vZ wÎg ~[Z [ c
Z@ 4Z
e

:å c
â•
Û X¸ ‰ 0x‰ZdÐ ¬™ •
'Å 1 vZ wÎg \WX • k
ñ „0
g
G
ó Xó } Š jû» y M Œ
Û gzZ îG
ª©E$ ~ +Š ÐZ ! c
Z}
L L

ò „0Z L L:¸ D™ ¹Šò &0vZ†žì He
k
ZzgÐ Š ‹Z KZ ä k
ò`

0Z

F~ hÆ k
ñ „0Z Ôw ¸t »Šñ &0vZ† ó ó!• y) F
[p „ HÆ y M Œ
Û
h

wÙZ »Šñ &0vZ†X å ¹¸ ä Šñ &0Zžì ¢ Z®Ôì ~z%Ð Vh§
{0

i w‚ ¤Ìˆ Æ yZ k
ñ „0vZ†pÔ ì ¸ e
Zzg 9X Zƒ ~| 33

~ xEÆ k
ñ „0vZ†~ ]æ sîkZ ˆ Æ Šñ &0Zž , ™{ iZ0
Z Xìg
i
I.’
ž Hy Ò ä b
ñ Zz1ZÐ ø Z ?ǃ Š
ƒ†ŸZ ¹ H
ïgÎ~\ LZ ä v
ñ Z†gzZ 5™ ¯ e÷Z Ãk
ñ „0vZ†ä Z
ñ Ýí.ÅZ÷Z L L
Ð&
ÍÌg ñÆ êG
Š ÔuFÔxzg ¤
Zž Å yÒ ‚+Z Æ™]zˆ (gâ ïgÎ c
) {•

ó Xó D M á xsZgz¢ Â Ôf

j

]c
Zzg ¢ZuZ

Æ„ k
ñ „0ZgzZŠñ &0Z F
{Š c
i~‚KZ ( L ) ~‡Ý°Z†0³• Z
k

DY™ÜÌwZ ¸ZÆ [ I Z ã!
i Åy Z ]‡zZ ‰pÔ• D™e
Zzg w Z¸Z

c
â•
Û Ôì ~Š ]i YZ Åä™e
ZzgÐ [Â I Z ä 1 vZ wÎgX •

Zzg Ð LZuZ µ gzZ Ôƒ „ e
e
M q
Z {z ¤
Z ƒ àÃVzuzŠ Ð s§ ~÷L L

43
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

CZ ~ c izŠ Ôá1 ^ÑÚ~÷™ú1 yY ðÃŽ pÔ7`w~ ä™

Xì Å e
ZzgÐ zñ /0vZ†ä ~g g g
ut ó Xó ᯠÌ*
1
l

‰ ƒ [ø
Š ú1 zŠÆ V1Â Å [Â IZ ~ uñk

èk
 Ãzñ /0vZ†4Z

X¸Ñ ä™e
ZzgÐ V1Ây Z6¯ ÅK]i YZÐ g
u ÏZ {zgzZ Ô¸
5J" u
Åe
Zzg Ân Æ Š PZ Ô] G
é5ÒG
Zzg ¢ZuZ
Z Zž ìg Š 
c t p :w Å ]c
5J" ZuZèY Ô7n Æ Š NZ1Ô• $
}gø ¡ÅX{z Ô• Ån&] G
é5ÒG
Ë Y
^Ñ » X {z gzZ Ô• D™ &¤ë Å yZ ÂÔì _ƒ x¥Ð e
Z@ Å k0
n~ŠgzZ Ô• b‡Æ yûÆ yZ ëìC
Ù ªÔì "
U
Ðe
Z@ Åk0
}g ø

+Z ÂÔd
†: ì C™& ¤: Ôì lñ{ e
Z@ ~gø ~}g!
Æ Tì +Z
5J" ZuZ
{Š c
i Ð {Š c
ie
Zzg Å yZ X• DP7Z : Ô• n
g yZZ : ë6] G
é5ÒG
Xì $
Ë ƒ^
Y nÆŠ PZ
5J" ZuZ
5J" Zu Z 9 z ÒZp ?e
Š ÃZ Å] G
é5ÒG
{Z
à ðÃ~ +Š Ð yZž • +Z ] G
é5ÒG

yZ pÔì s% Z Z(~ yZ Ì » [Â IZ Ðf Šp n ÏZ Ô@
ƒ7Ýq
5J" ZuZ
ƒôZž s %Zt ž 6Ôì Š
7s %Z ~ +¬ÌÐ zz Å ] G
é5ÒG
.ñ} ¡žt c
?¶XŠ Z®ÅyZ ?å ÷8
g » È Æ yZ ?¸ Hx *
Æ»

m•Z'
Z ]|ä Z}
θ }0

6yÃ{z ?å » ~ÇÅ |
 gŠ ¾x?Zm

gzZ ?å Š
Zg â Ãw>Ð TÔåz ‚ yÃ{z » ñÇ ?å c
Š™ {0

i n Æ x?Z

gñQ {)z ?å c
â•
Û x¯Ð x?Zm .ñä Z}
Ð ~ T Ôå|
 gŠ ‚ yà {z
{Z
à ðÃ~ +Š c
~ *Š ÃËÐ DÆ yZgzZ Ôì 3g ã~ y M Œ
Û ä Z}
Î

ä Z}
Špž 6Ôì ^
Y *
™Üs%Z » [ IZ ~ }g !
kZ 1Ô@
ƒ 7Ì
:ì c
â•
Û ™f ~ y M Œ
Û

gônû ÇøÖû^eô ^Û÷qû…ø Üûãö fö ×ûÒø Üûãö ‰ö•ô ^‰ø 躊øÛûìø áøçûÖöçû Ïömø æø (Üûãöfö ×ûÒø ÜûãöÃöeô]…$ èº$ø¡$ø áøçû ÖöçûÏönø ‰ø™
Üûãônû Êô …ô^Ûøiö ø¡Êø غnû ×ô Îø $Ÿž Üûãö Ûö×øÃû mø ^Úø Üûãôiô ‚$ Ãôeô Üö×øÂûœ oûe( …ø ØûÎö Üûãö fö ×ûÒø ÜûãößöÚô ^$øæ$ èºÃøfû ‰ø áøçûÖöçû Ïömø æø
(22:3»
—])‚÷uø]ø Üûãö ßûÚô Üûãônû Êô kôËûjøŠûiø øŸæ$ ]†÷ âô^¾ø ð÷ •†ø Úô Ÿž$

44
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

» y Z Ù Ô• õ0
žÐ }‰gzZ Ô » yZ åa gzZ • &{zžÐ }‰L L
» yZ VZ^ M • ]‚ {zžÐ }‰gzZ • ìg 
7 ; ]!
ï" vßt ÔÂ

… Y vß „ } hðÔì } Y [pgÑ » yZ „g Z÷ÔzŠÈ (! 1 Ñ ) Xì Â

ó Xó z™: Äc
gŠ 0Æ kZ ÌÐ ËgzZ z™~ ekZ „ W~uu ?X •

Ï yÃgzZ ¢
x »Ð [Š Z ¾~ x £, Zžì c
2…ä`™èe
 M kZ
G
E
» w Z¸Z &ä \¬vZ X ’ e *
™g (Z lzg
ýG3š{$ Å Vß ¸zŠ ¬ Xì H {™E

n kZ Ôì 9w¸¸ž Zƒ x¥Ð kZ Xì @
']j6w¸}ŠgzZì ðâ •
Û

~g ø Q X CY ~Š â•
Ûh
Š FÌÅ kZ b§Å wZ ¸Z VâzŠ ¬ ÂÔ @
ƒ ë!

Zž

µñ, Z gzZ Ôì {Z
à " 'Y » Š Z® Å » ƒôZž ì ˆ Å ðÉg s§ kZ
9Å yZž n kZt g—
zZ Üûãôiô ‚$ Ãô eô Üö×øÂûœ oûe( …ø ØûÎö™ :ì ƒ
 o bŠÈt '…6

ÏZ Ôì ðâ •
ÛC
Ù ªqt ä vZ6XÔ• „z vßt gzZ Ôì x¥ÃVÍß „ ÁŠ Z®
$ ]ô Üûãônû Êô …ô^Ûøiö ¡
ø Êø™ :c
: Ã\ M LZ ~ c {Z
Ã" kZ ª
—]†÷ âô^¾ø ð÷ •†ø Úô Ÿ
â•
Ûn

'!
ã bZ ¡Ô7¸Å ÆZ 7ZèY Ôz™: ÌÞ b 7 Ð VÍßgzZ ß Ze
X • D™ H

x Ó(ÏZ Âz™ {™E
»§ZzB ZËZ
 ž ~Š ½Ìt…ä e
 M kZ

vßgzZ Ô} ñ: wîcž @
z™ c
Š™{g •
á Z s§Å w¸9Æ™{™E
Ì» w Z¸Z
XNYƒ: …¸Ð b)ë Z™ 7~ w‡z ²{Z
Ã"
 @
™7¦wZ ¸Z x ÓÆ VÍßgzZì @
™{™E
» s %Z òŠ M ~ZËZ

ÏZ Xì Š
c
Š hg& Ôƒ hw ¸„z ì ež n kZ Ôì @
ƒ >% » „@
Ã
U•¤
ZgzZ Ôì @
ƒg D » ÚÌÂÔ@
™7yÒ Ãw¸9Æ™™f » s%Z¤
Z b§

» tÂÔì @
™ (ZÐ {Zg Å 6¤
ZgzZ Ôì @
™{ k
» [˜ ÂÔì @
C 9Ã 9)
ÜwZ ¸Z Ð ¹ ,Z c
Ôì @
™™f » s%Z sî¿Ž b§ÏZ Xì @
ƒgD

Ôì @
™Š !
‰
'
Ü z CZ ÂÔ• Dƒ „ w¸zŠ q
ZÐ p ÒÆ pŽ ì @
YÖ ä™

h]ç’×Ö ÐÊçÛÖ] ä×Ö]æ Xì @
ƒ >% » ~i !
¸Š Ôì @
™ ¦w Z¸Z 9) ðÃŽ gzZ
45
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

ò @
É
ÁZ¸Z

~ ]gß+Z Â ;~/
ñ ôÁ Z¸Z : Ô~ <
 : ÔA ~ y M Œ
Û : ‚Z
 gzZ

‚DŽ s§Å¦
ò 0@W }Ô• D™ qŽg s§ÅÉ@
ÁZ ¸Z Ô[ZÐ ¹

:¸ ë@ò Wžì He
ZzgЊ ‹Z KZ ä òrZ 0·X¸ ã ¶
q
Z Å Z}
~

X H7t ‚Æ k
ñ „0 vZ†û%&J
y
M Ð qzÑ ã M Œ
Û Üä ~L L

ó Xó å Ø 7 ‚gzZ @
ZI7Z6e
 MC
Ù
m

žì H™f w ¸t »@WЊ ‹Z KZ ä ~èF
gzZ

ó óXƒ: ‹ ä~¼:¼ ~‚ÅTÔ7e
 M ðÃ~ y M Œ
Û LL

¹ä @ò Wžì e
Zzg Å „ ~èF

Ðk
ñ „0Z ~ }g!
Æy M Œ
Û ÂÔCƒ à ] Y ZŒ
Û ÅŠñ &0vZ†ä ~¤
Z L L

ó Xó C M : 7]gz¢Å{7 ¼ ¹
n

n ½» LZž ¬Š Ã@ò Wä ~žì He
ZzgÐ îG
0½Ó$! Z 0Z ä k

0Z
`
o

äk
ñ „0Z X H qzÑ *
™w ZÎ~ }g !
Æy M Œ
Û ‚gzZ ã k0
Æk
ñ „0Z

D™ ¹ ~
ò g N yç n ÏZ X à b7 ‚~g7 ä @W b§ ÏZ Ôƒ Y ˜ :c
â•
Û
ó Xó ì °» n }g vt  ÔA ‚Ð @ò WZ
 L L:¸
p

Ô¦
ñ 0G }Ôì — ~‚t0
»X• É@
z sz É@
}uzŠ b§ÏZ

Ô"0GÔ q]
ÑZ0tzäÔ ~y ŒÔb
ò !
g !Z0Y«Ôñk„0Z \ñ)M
r

q

{)z G™Y fÆˆÆ yZgzZ {)zvZ Âg 3Z'
× 0u ?Ô{Š y Ôßg ÔD°Z1Z
u

t

s

]gz¢År~ wZ¸Z Z

ZÆ w Z¸Z yZ1ÔÂe ä™ ÂÜw Z¸ZÆ ] Z|DIZ ~‚Åe
M

ÏZgzZ Ôì s %Z~ : M » yZž• D Yƒ 2~ ëz kZ vßD" ™NŠ Â

X @
ƒ 7V- §Zz%ZèÑq Ô• ” ä™7™È] Ã%ZÃwZ ¸Z yZ6¯ Åëz
46
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

» q ÏZ‚ ~ w¸ËgzZ Ôì @
ƒ H yÒ Ãnc
xiÑ Æ q q
Z ~ w¸Ë
q„q
ZÉ Ô@
ƒ 7s %Z~ yZ éSE
5š!1Ô• Dƒ Z Âp ÖZXì @
ƒ {™E

Z®Xì @M ù (Z ~ Vz‚Å xXì @
ƒg ÖZ z y Ò~ V/Z]
Z]
»

p^`Ö] ä×Ö]æ X ’ e ´g ~ w ìgzZ 'ÐZ

ÂÔ7u ~ x ©Z »z•
ÛZ
 wZ ¸Z Æ É@
ž • ë {)z `
ò s0%
v

7u6Vß Zz äY s Üžì t È ?• M
ƒ uðY ~ y M Œ
Û‚

V; Xì u {zµ š ÂÔñYƒ q ) Z » É@
 pÔì 9t gzZ ÔÐ Vƒ
Z
6Vß Zz ˆ : Ôǃ u6¹ @
}uzŠ : w¸ » ¹ @
Z ÂÔƒ s%Z ~ yZ Z
q

¹x ¬ c
à /
ñ ôÁ Z¸ZÔÃy!
i Å<
 zy MŒ
Û ñƒ D™‚~ ]gß+ZÉ

X ’ e ´gÃæ Ã[²

!ì x ZwñZ°!

wÎgžì ~z%g
uÐ k
ñ „0Z Xì xZw *
™‚]{ðÐ ñZg ¡

*
1~ cizŠ n LZ Ôì @
™W~ y M Œ
Û Æ D% ¿Ž L L :c
â•
Û ä 1vZ

Xì ðƒ e
ZzgÐ k
ñ „0Z ÌЕgzZ q
Z g
u¸ óXó á¯
v

c
â•
Û ä 1vZ wÎgžì g
uÅ ~èF
ò

ó Xó ì >% » t{z ÌÂÔƒ 9I » kZgzZ¾ ¼ ~ y M Œ
Û Ð ñZg KZ ðÃŽ L L

~zZg q
ZÆ kZ ä g
u} f‰gzZ Ôì c
C d
¾Ãg
u kZ ä ~èF
x

Xì Hx¯~ äƒrÆxx
!Z0 ¢
ò
y

kZ/ôÆ 1 Ñžì He
Zzg ä DIZ ‰6¯ ÅV(u 4Z ÅƘ

f{)z {Š ygzZ@WÔñYÖ ä™y M Œ
Û ‚Æ D%¿ðÞ¸ J~}g !
c
Æ D% ä VrZž Yƒ7yá~ hÆ yZ pÔ• Å ,‚G ä
47
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

Ð wì z ñZg KZ ¡¿Žžì ]!
?gzZ Ô ì ~Š™‚Ð ñZg KZ ¡
DðÃÐZ » TÔì ©
áu LZ ~g ZŠ)f +Z q
Z Ôì 
@Yƒ {Š â M 6䙂

Ì 9‚ðà {z ¤
Z [ Z X Š
c
Š 7¬ÐZ » T Ôì ¸ { Zg +Z gzZ Ô7
Å kZ Xì ` {Zg ß „ Ð }uèY Ôì Lg Z 7~ „ tÌ ÂÔì 
@Y™

~ cizŠgzZì 
@YÖ ä™ŸÆVÍß~ ª
q Å6Ž ì Å ¿, Z wV
Å Ÿ 9žì gz¢t Xƒ Ì„
 gŠ‘ °ê » kZ Ð t · Zp¤
Z Ôì @
Y
¤

!ì F
”x`
h
» kZ Âƒß Ìê¤
Z X Çìg - Ð kZ x`
~ ]gß

N
Ñä Z}
ÃVßZz äÎ x Z²Z » ~g »$
¶ Š Ôì MÐ ˆ y M Œ
Û …wßQt

:c
â•
Û Xì c
Šg Z Œ
Û

( 13: g‡—Z )áøçûeö„ôÓFÖû] Üöâö äô ×# Ö] ‚øßûÂô Ôøòô ÖFæû ^öÊø ðô •‚øãøŽ% Ö^eô ]çûiö^ûmø ÜûÖø ƒû^ô Êø™

ó Xó • L ÑáZz äÎx Z²Z ÂÃÑ: {ZÍge (nÆ x Z²ZÆ*
i )¤
Z L L

6„ >%Æ ~g »$
‘ °p¤
Z Ôì N
ÑÔlZ F
yc Ô ÑZz äÑ: @•
á :

H]!
+ZgzZ 7^
Y n Æ kZŽ Ôì mïÐì] !
+ZèY Ôƒ ;g Î x Z²Z
DZvZz X Y™7"
U
& c
Ô7DÐZ »TÔì


*™m
»G™xÐ ñZ°!
¤

X å @
ƒ 7D»TÔ¸ D™m
¬Ð‚+Z G™xn ÏZ
¤

yÃgzZ Ï ñVQ= }i yà L L :c
â•
Û ä&
ñ œ–1Zžì e
Zzg Å%
ò a

x âZ ó Xó 7D= » T ÔV¼] !
+Z ~ vZ [ Â ¤
Z Ç }™t‚6í y• M
4‘)—^e& ]øæ$ è÷ãø Òô ^Êøæø ü Ð &
( 31 : øE
ñ œ–1Zž• D™e
Zzg Ð Ñ
ò •Z'
ZD1Z
z

:Ñ ì ~ [ZŽ Ô Š
HwZÎ~}g !
Æ

]!
+ Z ~ v Z [ ¤
Z ÔÇ}™t‚6í y• M yÃgzZ Ï ñVQ= }i yà L L

ó Xó 7D= » TVß ïÐì

48
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

ñtzg Ã/]|ž • D™e
ZzgÐ ÷
ñ Z ]|„ xò s0D1Zx â Z 2 b
?ì H„R1Ô• … Y ë ÂèãÒ^Ê :Ñ ìQ—^e& ]øæ$ è÷ãø Òô ^Êøæøü J 7ž¸ 6Ÿ

ã

äq
ò 0†x â Z ó ó! • ë ÃÏS 
h™ Å {Z({ Zp !/} Z L L :Ñ ì™ aμQ

Å D™Æ yZ ¬Š ä ëX¸ ŠŽñk0
Æ/
ñ ]|ëžì He
ZzgÐ ÷
ñ Z
H„ZtL LÑ ì gzZ—^e& ]øæ$ è÷ãø Òô ^Êøæøü :J 7ä VrZ Q X • Ñ 0

k g e 6"
: ¹„ŠpQ ó ó?ì

ó Xó ì HÌ`w ÂÔ} Y 7¤
Z ÂX • ë 1ÃÏZ L L
ä

Å „Z t ‚Æ ñtzg à ]|gzZ &
ñ œ ]|ž ì t È » VìZzg yZ

» „Z Xì ]m q
Z Å }i ó„Zž
L ¸ … Yžì C
Ù ª:gz Ô¶c Ð ª

:ì @
â•
Û Z}
žìC
Ù ªÌÐ kZ *
ƒ ]m

4בû )Æö Ðøñô •‚øuøæ$ ÷¡íûÞøæ$ ^Þ÷çûjömû ‡ø æ$ ^f÷ –ûÎøæ$ ^f÷ ßøÂôæ$ ^f& uø ^ãø nû Êô ^ßøjûfø Þû^Êø™
( 30@
27:—ø^f÷E

ó Xó u
 r !
gzZ ,gLgzZ yìigzZ Vc
!gzZgùZgzZ ` *
Z ~ yZ ä ë c
Ç QQ L L

Hw ZÎ~ }g !
Æe
 M +Z q
ZÐ k
ñ „0ZL ž
L ìe
Zzg Åk
ò`

0Z c

Ð ì¼ ä k
ñ „0Z 1ÔêŠ [ZŽ gz¢  
@Y HÐ ËÐ ~ ?¤
Zž Š

Xì 9Š ‹Z Åe
Zzg kZ ó Xó c
Š™g ïZ s ™
5Ò$ ! Z 0Z ä D
Ðk
ñ „0Z ä ¿q
Zž ì H e
Zzg Ð òîÂG
ò 1Z x â Z d
—èõ ßø‰ø ÌøÖû]* åü …ö ]‚øÏûÚô áø^Òø Ýõçûmø oûÊô ™ ?ì Š Z% HÐ yŠ ~ ã M Œ
Û Š•
á gZ kZ :HwZÎ
å

tQÐ ¿kZ ä k
ñ „0Z Â ó Xó ì w ‚g ZD
Ù {i Z0
Z » TyŠ (ZL L ( 5:>ãZ ÝZ)
( 4:`g š—Z)èõ ßø‰ø ÌøÖû]ø àønû ŠôÛûìø åü …ö ]‚øÏûÚô áø^Òø Ýõçûmø ™ì ‚yÃyŠt :Y7 gzZ HwZÎ
:c
Š [ZŽ ä k
ñ „0Z ó Xó N C = \ Mž @
Vƒ ;gb 7 ~L L:Îì ¿{z6kZ
4|ÅV⊠yZ „vZgzZ Ôì H~ [ KZ ä vZ™f »XÔ• yŠ zŠtL L

ó Xó ì } Y

ñ M k0
Æ vZ†0 [
ñ + ]|Ô
ñ 0 þÒƒžì e
Zzg Åk
ò`

0Z e

: c
Š [ZŽ ä [
ñ +X Hw ZÎ~}g !
Æe
Mq
Z Åy M Œ
Û gzZ
49

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

}÷ž ¹ c
) ó ó! ƒ Y JQÐ k 0
}÷ ÂÔƒ y›¤
Zž Vƒ êŠ n»~L L
ƒ

(¹#
Ö k0

ž H yÒ ~ }g !
Æ"
ò 0 Gä G0 ¼ Ô• ë ´
ò â xâZ f

¼ ~ A çÆ y M Œ
Û ë L LD â •
Û ÂÔCY h7 ‚Å e
M ã MŒ
Û ËÐ yZ Z

„ 6V”x¥Æ y M Œ
Û"
ò 0Gžì w ¸ »òG0 ¼ 4Z ó Xó ë7

 M ËÐ "
e
ò 0Gä ¿q
Zžì e
Zzg Å {ò%0 z/ ¸ D™W

Ð ¿kZÉ 7Ð í ~ }g !
Æy M Œ
Û L L :Ñ ì Â ÔÅ Äc
gŠ ‚Å

Å)
ò M{g•
á Zt ó Xó 7{æ7 Ð kZ Ì] !
ðÃÅy M Œ
Û žì òúŠ »TÔz™wZÎ

~ }g !
Æ x Zwz w'Ð ò"0Gëž • ë h
m! Z 0h
mX ås§

‚Å e
 M Ëë Z
 pÔåD{Š c
iÐ ƒ
 7Z » q kZ Ô¸ D™ H wZÎ

X 7„ ‹ c
ÍÔD Yƒ g
 b§kZ ÂÔ D™Äc

ˆ

:¸ D™ ¹/
ò 0vZDžì e
Zzg Åk
ò`

0Z g

•t X¸ BZ (¹ ÃA çÆ‚Åy M Œ
Û {zžì ¬Š ÃÜæ Y •ä~L L

ó Xó • “Š «*
gzZ "
ò 0GÔ·0Ì v
ò Z†0Ý ‚
Š

7Lä ~L L :¸ D™ ¹ {z²0 x ÷ž• D™e
Zzg D
ò 1Z x â Z h

ó Xó Vƒ D™‚Åe
 M ËÅvZ [ÂÔ-Zz}÷ž ¬Š

}g !
Æã M Œ
Û èe
M q
Z Ð ãG{òDä ~žì yÒ » +
ò §0· i

~ }g !
¾y M Œ
Û ž ¸ … Y Ž Ô‰ - vß {zL L:Ñ ì ÂÔH Äc
gŠ~

ó ó!ƒg º { Zg S¦gzZ Ôzg eÐ Z}
žì °»t n }gvÔì Zƒ wi *

x¯Æ vZ ?Z
 L L:ì HÜw¸t »gò ( 0 ›Ð • KZ ä D
ò 1Z x âZ j

ó Xó ì HúgzZì HÐ MÆ kZždŠ™IÂÏä™W~

ó Xó ¸ Dg egzZ “Р䙂Ô{ 
E ‚ Z}g øL L: • ë ò•Z'
Zk
I
-š^ l
™: Äc
gŠ ~ }g !
Æ TÔ7+Z e
 M ðà Z{L L: ¸ D™ ¹ òöE
50
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

ó Xó ì e
ZzgÐ s§Å Z}
Â t ;‚pÔVƒ [
:¸ D™ c
â•
Û tzä]!
¸m

ó Xó ì e
ZzgÐ s§ÅvZtèY ÔzgegzZ”Р䙂L L

74Š~‚Æ D% G™xžì t È »Ä§ UM vŠ „, ZgzZt

‚n Æ kZ Ôƒ Ýq DÐ g ±ZÆ ¹gzZ <ÑÿTpÔ¸ ïŠ
yZgzZ • ðƒ e
Zzg Ì,‚Ð x4Zžì zz ¸ X 7B p~ ä™

Ôå @
ƒ 7D» TgzZ Ô¸ … Y Z
 ¸ s1 {z X 7Š § ðÃ~ VÂ!
VâzŠ

Å d" b§T pì ÌZ
 Zz 6ƒ
 ¸ gzZ ¸ f
™g (Z ]j6kZ

Ì bŠ [ ZŽ 6äƒ w ZÎ~ ]gßÅ D b§ ÏZ Ôì Z
 Zz ]j~ ª
q

:ì @
â•
Û Z}
èY Ôì Z
 Zz

(187:yZ/Á M—)äü ÞøçûÛöjöÓûiø øŸæø Œô^ß$ ×Öô äü ß$ ßön( fø jöÖø™
ó Xó 7N Ö Ð ZgzZ ( Ãy M Œ
Û ) ,™C
Ù ªÔì ~gz¢nÆ VÍß L L

: ì ZƒŠ •
á g Z~ g
u ~z%Ð t§Š¼èY

Æ#
Ö ª Ôì @
Y Ö ÃD{z gzZ Ôì@
Y HwZÎ~ }g !
Æ DÐ ¿TL L

ó Xó Ï ñY ~Š x Î lM ~ìÆkZ yŠ
Œ

: ¹ä k
ñ „0Zžì He
ZzgÐ Š ‹Z KZ ä k
ò`

0Z

TÔ‚{z X • … Y Ð { Zg Å ¹ KZ [²& ‚{z Ôì 6b§ge ‚L L

7ðà ZÎÆ Z}
&‚{zgzZ Ôì à fD» TÔ‚{z X 7sçÃË6Ð
Ü×Âœ oÖ^Ãi æ äÞ^vf‰ ä×Ö]æ

ó Xó } Y
ñ

67gzZ 6 •`Å ‚
F
ó )lL[ Â ÅŠ
ò 0Z)´ xsÑZ •y*t /

(A
%) Xì Š
HÌw$
z œg à ©»p ÖZgzZg "Z(‰~ Tì
51

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

l^³³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ q
þ ä³³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ Öþ ]ç³³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ u
þ
™•
á £Z TÔ 92mw
ò •
á x â Z ]|iZ!‚°Z a
{)z£ZµgzZ òg ZŠ ÔŠ ƒ ZŠ1Z ò!Zf~ x JÑZ [ Â > ½e
Zzgt b
Xì 9e
Zzgtžì w ®Ð g
u ñf~ > Zz°Z ºXì
Xì ~ Y ?Z [ ÂÆ {)z ~èFìYgzZŠ ƒ ZŠ ! Z òg
ut Å fñ ç]| c
Ä
.2EB Z 3: ¶ Š c c :~ fjÑZ ‡Ô331mB 3` : Š>Z yúÔ401m çG
276mÔ3`
35mB 1`: k

0Z‚ d
`
I.’
°ÈZ ø ÑZ y Z$0 yÑ e

k
0Z‚sZ f
`
15mB5` :™ •
á £Z T£Z x â Zµ g
40mB1` :k

0Z‚ h
`
( 153B5` :d
• )X÷Zzì0vZ†bZz1Z i
36mB1` :k

0Z‚ j
`
Ôì 7—t0
» yZ V; Æ $ö °ÃÝ°Z†0©Z Ôì ÄL ~‡ k
( yZz%0·)R~‡p ( d
• )| 127 ]Ãz Ô7ÌŽ‚Ç!

Z
(d
• ) Xì g ±ÑZŽ‚
~g g 9!Zf > ½ l
40mB1` :k

0Z‚ m
`
XÐ VƒB‚ Ìp ÖZ ô=~ k Zžƒtzz Å kZh
•
á n
5Ò$! Z0vZD0vZ† o
(d
• ) ¹ @
òîÂG
40mB1` :k

0Z‚ p
`
3ÅZ dZ ! Z 0Œx âZ q
| 110] Ãz Ô,g•RG1Z ~ ç¸E
263mB 2` :d
• )
| 63]Ãz X ¹ @
°ÈZ q]
ÑZ 0tzäȬ1Z r
52
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

| 90]Ãz X¸ Ð É@
g· ~
ò y yZ$0 <gD°Z1Z s
| 139 ] Ãz X • ¹ @
~+÷Z0 ßg t
| 105]Ãz X ¶]à{Š c
i ~‚X • ¹ @
ã‚ Zy
3Z'
× 0u ?ÌØZ1Z u
4]Ix ”1Z g
n Æ ]¬| 160]ÃzX ~
ò y VZz ` s0 îœE
uƒq v
346@
338mB4` d
•
`~uzŠ ÔäZ [ Â :> ½ w
Zzg à Zz•q
e
Z ª x
ñ +]|e
[
Zz'sZ > ½ y
35mB 1`: k

0Z‚ z
`
6]c
Š OZ òsZ Ôx âZÆ}gzZ ¹Ôg
uÔ‚X ~
ò zC
٠xs0 ̇D
ò 1Z x â Z ã
Xì _ƒ T~^Xì + 46qçñLZŽ ì w ZñÑZ L[ Å\ M
( 419mB1` : y (0Z)| 223]Ãz
^ãUT60Ô59mB 30` :• Ì~k

0Z‚]c
`
Zzg Åy*kZ ä
38mB 1` : k

0Z‚å
`
^ãU
T72mB29` : k

0Z‚2‚
`
38mB 1` : k

0Z‚ƒ
`
| 179 ]Ãz X ‹ñÆ ÝËâ X ÷
ñ Z 0´ â x â Z„
37mB 1` : k

0Z‚…
`
38mB1` : sZ†
38mB 1` : k

0Z‚‡
`
38m:sZˆ
( 43mB3` : d
• )| 106 ] Ãz X [ æ0/0vZ†0Ý ‚‰
37mB 1` : k

0Z‚Š
`
38mB 1` : k

0Z‚‹
`
{)z ~èFìY!Zf`~uzŠÔäZ [ :> ½Œ
Y 1954.ì | 1373^! ]Z ½X ãU
T34mk

0Z‚ñ
`
53
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

sg jÔ+Š ݬ i Ÿq
Z sßñX 7` ZÅ sg ¬ Ë,Å Œg BZ† *
Ññ

F~cèüz1 À ` MgzZ ì nµÆ w‚ 87 /X • Š *Q vg)
wGÔ[{ó
ì‡~ {gëÜæ k'16 ~ Tì ”6w‚ 506ZgzŠ +gD
» \WX •gD » ng Zú

kg¯ 6×geY {z´Æ ¶Š x•Z øZ•
Û Æ ögD
~ ;gE- òsZ i*
tâ ÅxsZ ݬ
&Ã8â x‰Z W
Xì ï•
á ÌögD
~Š !
Wß]xeYgzZ îÏH
Õgæ

_ö@k

¦ÇZ •]|Ô~g7/ŒgyZ†ƒq *
2
ÑñgZÍg)
-Zz Æ \ M
6×g g
•ZgZŠ ~ Y 1933cŠ ä ŒgBZ † *
ÑñX¸ Ð ~ {舔gZÆ ~ŠŠ

~ Y 1940gzZ ! ²d
Š ZÐ ;gE- ~~ Y 1935 X ÅÝq•Åò Â µgŠ Ð (‹Š )

jèr
 ™ÔvZ£Z *
Ññg
•Z •ä \ MX Hk0
yJZ » åà ~ßñÐ ;gE- [º
gzZg;Z YvŠ F{z´Æy ZgzZ ò~gÁgIvZD *
ÑñÔ ~gÁg IÝ°Z† *
Ññ~fjÑZ
X H;èžÐ x Z™Ð fv‚ Z

Š¼gzZ ìg ÁgÆ òsZè®
 )J
w‚!Î ã½J
Y 1957 Ð Y 1941 sßñ

~¢q) Å ~ŠzŠñ *
Ññ®
 )
ã!
û%zŠ X ñƒ ÉÌÁgÆ ògØ>~
œ%g !

Ð g » & §~ Y 1957ˆ Æk Z XØŠ x •ZuøZ•
Û Æ ~g ZŠ)f Å®
 ) ‹gâ Z ~
X ‰ƒ µ ZÐ ®
 ) 6¯ Ås%Z
» ïÅ b) ´Š ëZ y ZgzŠ TÔ ñƒgHÁgÆ ±Ã Cc
ÃòsZ ~ Y 1980
~ ?£g•Ô• gŠ.
Þ ‡Ì/z» AÅ\ MX ;g ~g YŸ

yÂ{§£ (3) g
uèÑ(2) g
uƒNZ ( 1)
X • ï•
á ?£ ZgWžcÜ
0~ +Š (5)
¬Šè| (4 )
Æ .y WŒ
Û ä \W~ Tì Š
c
ŠK
 F
Ðk

½q
Z Å\WÝZgŠ y*Ãk

i
Z » }pÆ \W6yWŒ
q
Û ‚Xì àZ e Ýzg ~ i Z0
Z ŒRÐ Šæ ÅVß V6VßßQ

zŠg Q » ]ZŠ ÃZ ~‚Æ ³ 0Zƒq)´ ä \W~ TÔì ;g ~g Y Ì~ _öŸ
(2B 27 Ô 11B26 _ö{gÑ2 Y 2001mÔ ðÑŽ Ô yŽ Ô #:¶ Š )Xì ðâ •
Û ƒzÀF
\WX ðâ •
Û ãU
Ãä \WÌ6óy#Z ŒZ L‚ÅŠ- +-Z b & *
Ññ~ Y 2001
ì‡k

Š @
t‚ » \W\¬vZ Ôìz'
WÅxsZ Ð f,: Ó¬ Å\WgzZì ›û%d»
(A
%) ! }WX ñâ •
Û [c
;{Š c
iÐ {Š c
iÃ#
Ö QÐ/Šz DÆ\WgzZÇg

54
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

wßQ ~Š ã
Æ.y M Œ
Û
Ùæ Œg BZ†*
Ññ

oÖFž Üû`ôe( …ø áôƒû¬eô …ôçûß% Ö] oÖøž kôÛF×ö¿% Ö] àøÚô Œø^ß$ Ö] tø†ôíûjöÖô Ôønû Öø]ô åö ^ßøÖûˆø Þû]ø gºjFÒô (†F Ö?] ™
غmû æøæø š
ô …û ¢] oÊô ^Úø æø lô]çFÛFŠ$ Ö] oÊô ^Úø äö Öø pû„ôÖ$ ] äô ×# Ö] (‚ônû ÛôvøÖû] ˆômû ˆôÃø Öû] ½ô]†ø ‘ô
éô †ø ìô6Ÿ] o×øÂø ^nø Þû‚% Ö] éøçnF vøÖû] áøçûf% vôjøŠûmø àømû „ôÖ$ ] (‚õmû ‚ô•ø hõ]„øÂø àûÚô àømû †ôËô ÓF×ûÖô
( 4@
Z :•—Z'
‚Zõ)nû Ãô eø Øõ×F•ø oûÊô Ôøòô ÖFæû]ö ^q÷çøÂô ^`øÞøçûÇöfû mø æø äô ×# Ö] Øônû fô‰ø àûÂø áøæû‚% ’ömø æø

™wïÐ VÃg @
ÃVÍß\Wžì ~g@
Qa kZ s§Å\Wä ë[Ât L L

s§ Å {Zg Å vZ£ .
Þ ‡gzZ ¨
¸ Ð ¬Æ „g Æ yZ X NÑ s§ Å Ýzg

Ja Æ Vz•
Û »gzZ ì ´ â » ]ZŠŽñx ÓÅ }i gzZ Vâ • WŽ vZ {z X NÑ

• D™I Ã Ï0

i Å *Š ~ ¨£Æ ]y
WŽ ì „ nÐ (zz Å ) [Z±

òJ
gzŠ ~ „ Zevß ¸ X • T e Æ~ kZgzZ • È zg Ð { Zg ÅvZgzZ
ó Xó • ‰

kZ Ôì el
» Z`
S Æ 2Z ¸òsZgzZ x  òsZèa ~ o }g ø À ` M

ÝZ Xì H*uÝZ »<Ñòs Z c
2Z ¸òsZžì ~gz¢ 9 Št ¬ n

žì Å ]!
kZ ]gz¢ ~(Ð ƒ
‰
Ü z kZ Xì ˆ È M Œ
Û Šã
ë Z gzZ*u
c kZgzZ ’ e ´g mÐ ˆ È M Œ
Û ¬Ðƒ
 Ãy Z Ô yZx{ ZpÔVƒ x Zú{Zp

Ýqù û» kZž ñY c
C ~}g!
ƈ È M Œ
Û ¬žì ]gz¢Å]!
kZ

X• ù Zg f Ð yÃgzZ b‚z Ð yÃ{z X • M
 ™ù È y M Œ
Û ëXì @
ƒ
X ñY H Zg7 wz4
èÑ » kZgzZ ñY Œ~ p9Èy M Œ
Û Ð=g fÆ
55
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

„e
.p • z ¹„ e
.Xì Š
HyÒ wz4
èÑ » yWŒ
Û ~ ]c
WyZ
—…ôçû ß% Ö] oÖøž kôÛF×ö¿% Ö] àøÚô Œø^ß$ Ö] tø†ôíûjöÖô Ôønû Öøž åö ^ßøÖûˆø Þûœ gºjFÒô ™:c
â•
Û ~ p ÖZ {Š ‚
Ð VÃg@
ÃVÍß \
å Mž @
ì ~g @
Q n kZ [ s§Å\
å M ä ë·
å } ZLL

ó Xó Bïs§ÅÝzg

yWŒ
Û gzZ • ðƒ # Ϲ V-g @
ž ì t Ñ » wz4
Æ vZ •Â

}ƒ0
Z gzZ V-g @
Ϲ ̉
Ü z Æ wz4
ƈy M Œ
Û Xá ïÐ VÃg @
46
g ®gzZ 46"
Ô46,Ô}ƒ0
ZÆ ` Zzgz Ìg Ô}ƒ0
ZÆ uÑz¬ :¸

ÃVÃg @
x ÓyZ X ‰V-g @
XÅ 46y!
igzZ 46bDx¥: X}ƒ0
ZÆ
X Zƒ wz4»ˆ È M Œ
Û n Æ ä™ ðÉg s§ÅgâgzZc
Y

V;z Xì Zƒ yÒ y*t }V˜ ~ ˆ È M Œ
Û žì t ]!
g¨.
Þ ‡VŒ

¨Ð gó â LÃh~¨£Æ kZgzZ ÅÌì ¦ ó]¬LXì Š
c
Ñ ¦Ã ó]¬L
kZ Xì u Zz gó âLgzZ ¦ ó]¬LX ¹7gZâ R ¦Ågâ Ô¹gâsÜV;z Xì Š
H

Ì5 ZgÆ yZ Ô• Ϲ V-g @
gzZ V„Zežì {g •
á Z s§Å ] !
kZ Ð

ªì „ q
Z Ì*u » k ZgzZì „ q
Z hXì „ q
Z gâp• Ð ¹
! !ˆ È M Œ
Û

åÑt » åx™ Z ÁÎggzZ ðx Z™Ðm
Z žì Š
HyÒ V- n Æ äŒÃ©Â
Æ „gÆ yZt—Ü`ôe( …ø áôƒû^ô eü :NÑ s§Å Ýzg™wïÐ VÃg @
ÃVÍßž

wJä xå ™ Z ÁÎg Ã]úŠ kZ 6¯ kZ Xì c
Š ¬ä \¬vZ 7
å Z Xì Ð y f S
3 ZgÆ k‚ôZnû ÛôvøÖû] ˆômû ˆôÃø Öû] ½ô]†ø ‘ô oÖFžôæø ?ì Hgâ {z gzZ X H7ÃkZQgzZ c
â•
Û
ªì ÑZz£gzZqŽ gzZ Y M 7¨
¸ ZuzŠ ðÃ6Tì ¨
¸ z m
³Ž s§Å

x Ó ãZxÅ TgzZ X ì •»£6¯ Å x Z™Z z x ÅS gzZ VzKZgzZ V8g KZ
Æ ÏZ Ôì ~ïÆ kZ ƒ
 ì ~ }igzZ Vâ • M ̼ Ž gzZì 6]Ñ»

VY ÃkZ vß ÂñY M t ‚ Ýzg Xì H^z»gQž c
C ˆ Æ kZ Xì ,@
¬Z

— ‚õmû ‚ô•ø hõ]„øÂø àûÚô àømû †ôËô ÓF×ûÖ( غmû æøæø ™ :c
â•
Û Â ?ì Hzz Å kZ Ô … â 7
56
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

Æ hÁJQ Âì ©
™ g (Z lzg : Z0
ç y¨
Z gzZ ì @
Yƒ tZg ~ Vߊ

b§¾}k
e ~ Vߊ Æ Vâ ¨
Z ¬t gzZ X • D YƒÈ n Æ kZ } i ZzgŠ
—žéô †ø ìô6Ÿ] o×øÂø ^nø Þû‚% Ö] éøçnF vøÖû] áøçûf% vôjøŠûmø àømû „ôÖ$ ]™ :ì t zz ~(Å kZ ?ì mZe

³òi Ñ » kZ ÂÐ , Š ßF
6]y
M Ã *Š Z
 X • ï Š ßF
6]y
M Ã *Š vß

Ù ª Â Ï} 7Š ®6VzZ
C
ÃÆ yZgzZ Ç ñÎ ^a 6Š ¢Æ yZ hZ
 žì t

XÐ Vƒ 7g » n Æ ä™wJÃh{zžì ]!

à *Š vßžì t ^z»g ~(Ð ƒ
 ~ ä™wJy M Œ
Û ‹úŠ gzZ h‹úŠ

àûÂø áøæû‚% ’ömø æøü 6¯ ÏZgzZ • n
g I ~¨ £Æ ]y
M ÐZ X • ïŠ ßF
kZB‚B‚Æ kZgzZ • È zg ÌÃVzuzŠÉ Èg 7ŠpsÜ —äô ×# Ö] Øônû fô‰ø
X ÌÃh‹úŠ

^q÷çøÂô ^`ø ÞøçûÇöfû mø æø :ì Ìttzg q
Z » yZ n Æ ä™x *
Ã]úŠ ň È M Œ
$
Û

• D™ÒÃgzZ • D™lˆÉ CY 7ð0
ÆÔ• D™lˆÆ~ kZž

Ð ]úŠ ň È M Œ
Û gzZ N Y 7~$ è vßÐ T ñY ï+Z q ðÞ
X • ~ „Ze ~• vß ¸‚õnû Ãô eø Øõ×F•ø ±Êô Ôøòô ÖFæ]ö :c
â•
Û ÔÃ : n vß

Xì Š
HyÒ wz4
èÑ »ˆ È M Œ
Û ~ Xì ‚Å]c
M yZ J
VŒ

wz4
蜣ƈyWŒ
Û

n Æ kZ Ôì Yƒ Ýqù wz4
èÑ »ˆ È M Œ
Û Vá]†Î Øni†i a

kZ ÔñÑ y ZZ 6ˆ È M Œ
Û y¨
Z ¬ Ð ƒ
 žì @
ƒ x¥t Ð ˆ È M Œ
Û Šp
áø•†ûÏöÖû] Øôi( …ø æø™ :c
â Û•ž 6ñ 7B‚Æ yEZ} (ÃkZgzZƒ b‡ » ÑÅ

:c
â•
Û ~ Y ZuÑZ >gÎ b§ÏZ ó Xó # 7Ð yEZ ™IIÃy M Œ
Û gzZ L L—¡÷nû iô †û iø
—¡mû÷ ˆôßûiø äö ßFÖûˆ$ Þøæø &õÓûÚö o×FÂø Œô^ß$ Ö] o×øÂø åö œ†ø ÏûjøÖô äßFÎû†ø Êø ^Þ÷•†û Îöæø™
ó Xó ³7Ð yEZ™IIÐ Z \
å Mž @
ì Zg @
ZÃˆÈ M Œ
Û kZ ä ë L L

57
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

yEZ} (È È M Œ
Û žì tÜi ª n Æå
 s§ÅÝzgÐ VÃg @

ÞZ x¯tž ñƒ n
g t ‚ÃÑÅ kZÔ ñY J 7B‚Æ qíz qËgzZ
X • T e *
VZ {Z
à ëÐ kZgzZì

ì 7°» „ ¢
| 7»ˆ È M Œ
Û ¡ž ì t Üi ZuzŠ Vá]†Î Ü`Ê b

vŠ~ Y›š c
ì ` Zzg V; }g ø À ` Mž 6X ì ~gz¢Ì'ÃkZÉ

_7ˆ È M Œ
Û žì ˆ M ¤t Ì~ V1² Â[ZÉ ì ` Zzgt Ì6]â £

Ì™ˆ È M Œ
Û {z Ôƒ } Y ! ²gzZƒ [²Žžì 7~gz¢t X • 7BÔ•
ñƒñ7yZ- Š »¨
¸ c
ZgŠè8
!
vßÐ ¹ b§Tžì n²Uš X ñY

Xì ]gz¢Ålz» ÂcKÔ&7ÃkZ yZŠ zŠg ZC
Ù pÔ• ~ zŠg Qt Ô•

&, » urt X • f
 | 7ê»r' {zžì ` Zzgt [Z Ìg0
ZÆ V1²

y*~ gzZ ì c
Š wZ e gzŠ ¹ Ð ˆ y M Œ
Û …Ìä kZ Ô w ì c
ítÃ

Ð ,6µñkZ X Ç Vz™n²¼ Ì~ŸÆ óy M Œ
Û ûú ZñL~ y
M Æ
Z
J
 Xì c
Š™gzŠ Ð ˆ È M Œ
Û …ä VM• ›z»g ÏyÃyÞ ÇVî C

žìtžÜX M
ƒ 7d
Œ
Û ÐˆÈ M Œ
Û ëJ
‰
Ü z kZ ÔÏŽ7›z»gt
:ì \¬ ~g !
Š•
á g Zž 6ñY J 7™™Ãˆ È M Œ
Û žìÜi ZuzŠ

( 29 :mïgΗ
) hô^fø ÖûøŸ] ]çûÖöæû œ †ø Ò$ „øjønø Öô æø ä´jô mF ! ]æû †ö e$ ‚$ nø Ö( Õº…ø ^fø Úö

Ôønû Öøž äö ßFÖûˆø Þûœ gºjFÒô™

áZz =gzZ ñY 1™'D
~ ]c
M Å k Zž @
ì ~g@
Q [Â à Zz •
'
ä ë L L

ó Xó ,™Ýq ÃÐ kZ

vßÀ ` Mž 6á ^egzZ xa ¡ÃkZ òŠ Mž • 7pt Æ urª

yZ c
ÍÐ kZ gzZ ì CY ªã¶
Å ur„ Ke âa t V; }g ø X • D™

Xì 
@ Yƒ ZŠ Z h»ˆ È M Œ
Û ~ wìÆ

¿LÜi ZŠQ  1™ä \ M Z
 È È M Œ
Û Vá]†ÏÖ^e ØÛ c

hø^jøÓôÖû] Ôønû Öøž ^ßøÖûˆø Þûœ ^Þ$ ž™ :c
â•
Û ž 6 ñY H ¿6ˆ È M Œ
Û ž ì óy M Å!
58
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

å Mž @
\
ì Zg @
ZÃ[  kZ ä ë ª—äö ×# Ö] Õø]…ø ]ø ^Ûøeô Œô^ß$ Ö] àønû eø ÜøÓövûjøÖô Ð( vøÖû^eô
¦½Z gzZ ~Š ZÐZ KZ vßt gzZ N [ ÃVz×Æ y Z X ,™Ÿ yxgŠ Æ yZ

Ôì c
ZIw'ÃVzq Xä y M Œ
Û gzZ ,™ ~g Y Ãx ©ZÆ ˆ È M Œ
Û ~ Ï0

i
X -x Zw7Z Ôì c
ZIx ZwÃVzq XgzZ -w'ÃyZ

:àÐ ¹ À ` M ž 6ì 7°» Ì'¡Ãˆ yWÛŒžìgŠ c

• èÁÂgzZ }pÐ ¹gzZ Å #
Ö }
~(C
Ù „ ň È M Œ
Û ä VM•

{z c
Ð ,™¿6kZ {zžì 7t Ñ » yZ Xì ïñZ'ïsÜ{z p

yZZ pVƒ b‡‰žì Yƒ X • b‡Æ Ñň È M Œ
Ûƒ
 ƃ

ÅV1 ~uzŠ ŵÑÄE{z b§Tì 
*™ ï¡Ñ » yZ XÐ NÑ 7

7pt Æ kZ pX • ìg ™ ïÌň È M Œ
Û b§ÏZ Ô• D™ ï

žì t Üi ZŠn¾X • ìg ™ Ì#
Ö }
ň y M Œ
Û Ð yY z wŠ {zž •
Ô6~gŠ Z'
KZ Ô6Vß Zzy LZ Ô6zZ LZ X ñY H¿6kZ™| 7™™Ãˆ y M Œ
Û

Ônƒ eÌgŠTªX6o }g7 Â} Š ]Zg (Z \¬vZ¤
ZgzZ6_ LZ

X ñY HÇ*
gzZ c
;ýň È M Œ
Û

6Vß Zz y LZ gzZ6
zZ LZ ÃkZ Z
 \ Mž ì t B‚B‚Æ kZ Q gzZ

:c
â•
Û ÔñY c
;jZÉ ìg: ŠzöJ
]Z f Å\ M Út  • D™Ç*
z ~gY
( 44:ìZ >gΗ) Üûãônû Öøž Ùøˆ( Þö ^Úø Œô^ß$ ×Öô àøn( fø jöÖô †ø Òû„( Ö] Ôønû Öøž ^ßøÖûˆø Þûœæø™
ó Xó • ;\
å M ~ VÍßÃkZ Ôì Hwi 
* ™f 6\Wä ëŽ L L

VÃg @
‰
J
Ü z kZ ÔÐ N CZ: ë ¶i}g ‚gzZ e}g ‚tž J
Z

Ýq ûÐ kZ ÂBÄg™ ¯ ursÜÈ È M Œ
Û¤
Z X M
 M 7s§ÅgâÐ

X Yƒ 7

59
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

)g fÆ yWŒ
Û ‚ÅyWŒ
Û '=g f ª»yWŒ
Ûû

n Æ KÈ y M Œ
Û Xì w ZÎ ë Z Z(t ?ñY Œb§¾Ãˆ È M Œ
Û

ä–Ãe †ŠùËm á]†ÏÖ] :ñY ŒÃkZ Ð „ ˆ È M Œ
Û Špžì t ]!
«Ð ƒ

~uzŠ Âì w )S 6(q
Z ¤
Z Xì @
™‚Å{ }uzŠz¼ » y M Œ
Û ^–÷Ãe
Âì „gƒ 7ãZz ~ ‚f ] !
ž • B\ M(q
Z¤
Z Xì ,Å kZ(

Xì Š
c
Š wÅ( ~uzŠÐZ ~ y M Œ
Û

àømû „ôÖ$ ] ½ø]†ø ‘ô ( Üønû Ïô jøŠûÛöÖû] ½ø]†ø ’( Ö] ^Þø‚ôâûž™ :ì @M ~ ˆ È M Œ
Û : wV «
—àønû Öô «–$ Ö] øŸæø Üû`ônû ×øÂø hôçû–öÇûÛøÖû] †ônû Æø Üû`ônû ×øÂø køÛûÃø Þûœ
ó Xó Hx ÅZ ä Â6XÅVÍßyZ {Zg Ô{ Zg S¦… 3Š L L

yÒÜ»û `ônû ×øÂø hôçû–öÇûÚø ~ {ÂZ >gÎ ?ì Š
Hx ÅZ6X• vßyÃt [Z
køÛûÃø Þûœ ž ì ~ Y ûZ >gΈ Æ kZ gzZ X »àønû Ö( «•ø ~ yZ/Á M >gÎ Ôì c
M
àøÚô Üû`ônû ×øÂø äö ×# Ö] ÜøÃø Þûœ àømû „ôÖ$ ] ÄøÚø Ôøòô ÖFæû ]ö™ :c
â•
Û Š•
á g Z Ô• Š Z% vß yÃÐ Üû`ônû ×øÂø
( 69 :Y û—Z^)Ï÷nû Êô …ø Ôøòô ÖFæû]ö àøŠöuøæø àønû vô×ô ’# Ö]æø ðô •‚øãø Ž% Ö]æø àønû Ïô mû ‚( ’( Ö]æø àønû n( fôß$ Ö]

3Y KZ ä VM®
 ) Å Y ZßÔ®
 ) Å ¢œÔ®
 ) Å ðx Z™Y m
Z ª
(Æ vZ ÔG™gzZ ~Š ]Š ÞÅ yZZ LZ b§kZ gzZ Xy!
Û ~ {Zg ÅvZ
Œ

‚Åw)Z kZt X• n
g ì‡Ã+ŠÆvZgzZ • D™×~ x Zwz w'Ž }È
Xì ~Bà {gÎŽ ˆƒ
w M ïgÎgzZì @M ™f »Š· ~ KÆÜû`ônû ×øÂø hôçû–öÇûÚø ~ {• ïgÎ b§ÏZ

t•
Û~
àønû Ö( «•ø …æ] Üû`ônû ×øÂø hôçû –öÇûÚø X •àønû Ö( «•ø t Ôì @M ™f » òg »~ yZ/
Ð hw1 … Y Ôì C™g (Z lzg: Z0
çŽ ì x ¸{Üzû `ônû ×øÂø hôçû–öÇûÚø : ì

{z X • Vc
ú6gîm{ ~ kZ Š· Xì CPà hñƒ n
g DÔì CZÄ
… T Ãxå ™Z wÎg {—
z LÜLû âö ðø ^ßøeû œ áøçûÊö†ôÃû mø ^ÛøÒø äö ÞøçûÊö†ôÃû mø ™ :ì H hž¸ … Y

~ }g !
Æ Vœ LZ 7Z b§TX ó ¸
ó … T ÃVœ LZ {z b§T¸
wÎgÆvZtž¸ … T Ãxå ™ Z wÎg b§ÏZ Ôì Š ÑzZ ~g øt ž7— ðÃ
60
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

ÉugzZŠ Áä VM¸ Š·t X Hg ï Z ä VrZ ŠŽz!
Æ DgzZ ÄckZ X •

Ýq „ DÔ• ñƒ } 7~ êÆ D%Ž • {zànÖ^• X Åg (Z { Zg Å

• {z {Š c
i pÐ Vƒ Ì+0
ç~ yZ Xì V c
ú•zt ~ òg »X H7

Za {Š c
i ]¬$
~ òg » n ÏZ X Å g (Z {Zg Å „Ze % Æ Dä VM
X Nƒ

Xì Cƒ {Š c

˜V˜ • Cƒ ZaV ;z {Š c
i ] ¬$
: t•
Û ~ ]zŒ gzZ ®
$

X ì t•
Û ~®
$
gzZ ]zŒ Xì Cƒ Za ]zŒ V; z ì Š ÁgzZ Éu V˜
Ôì ‚
g ›Ð +Š •$
V˜ ì {z ®
$
gzZ ]ÐÐ +Š :• pÆ ]zŒ

¼ Ð s§KZ gzZ Xì 
@Y™0~nçÆ + Š {z Qžì ‚
g ›{Š c
i âZ

ÈMŒ
Û n ÏZX ñY | (Ð M gzZ {zžì Le {z Ð Xì @
™Š XZ j§,Z
$ ž Üû`ônû ×øÂø ^ãø ßFfû jøÒø^Úø ^âøçûÂö‚øjøeû ] èáôø n$ Þô ^fø âû…ø æø™ :c
^ÛøÊø äô ×# Ö] áô]çø•û…ô ðø ^Çøjô eû ] Ÿ
â•
Û ~ˆ
VrZ ÔåHg (Z ä òg »i§ » *Š ¿F
ª+
 Ggž—^ãø jô mø ^Âø…ô Ð$ uø ^âøçûÂø…ø

7xi Ñ6yZi§t ä ëXì Ð s§ÅyZ ®
$
t Xì HŠ XZÃkZŠpä
yZ gzZ X ~àønû Ö( «•ø gzÜûZ `ônû ×øÂø hôçû–öÇûÚø ì tÛ•t ÂXì Š XZ KZ Å yZt ÔåH
X ˆ M ~ yZ/w M >gÎgzZ >ÂZ >g΂ÅVâzŠ

—àönû Ïô nø Öû] Ôønø iô ªmø oj# uø Ôøe$ …ø ‚ûfö Âû]æø ™:ì @M ~ ˆ y M Œ
Û b§ÏZ :wV ~uzŠ

VŒ [ Z X ó óñY M ¢ Nž J
VŒ ™]Š „Å„g LZgzZ L L ( 99 :ÆZ >gÎ)

ƒ ï» ó¢LZ
Š
 Xì Ù~ x|g•LZ ó¢ž
L Š
ƒ$èÃVÍ߉


r™c ðÃ~ Š !
M ò*
ž ` Ø …Iž²¼ Xì ]gz¢ H Å {izg i ú Â
, Z [ Z Æ™]Š „gzZ à™ ä ë ]Š „L L ž ¹Ð 
h% LZ ä VrZ X¸

‰ì „ ,Zt X 7]gz¢Å { izg i ú[Z ˆ Æ kZž • ‰ Vë6x £
{)z „3 vßÆ n Âi
6
Ô@
™7i
6{z ÂñY 0 dZ §Ñ‚ » ` ¯¿ðÃ

b§ÏZX Š
ƒ F
Ñ!
Ð kZ Â{z X @
™7i
6ÂQZg&
¾ c
WZ§Ñ‚Ô• D™

ó Xó ƒìg 7• ?Æ ]Š „ Âì Š
M ¢ Z

61

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com


ƒ •)~ Ï0

i ÏZ y¨
Zž •t pÆ kZ Xì {oÁ{Ze Ht

èÑq ì &Øi {z ÐZèY 1 X Ã\ M LZ Ð Øi Å ]Š „ä kZ gzZ

žJ
VŒå9^Ú‚Î kÚ…ù çi oFju0 :¸ D™]Š „\ Mž åwqt » xå ™Z wÎg

EE Ô¸ D™]Š „ÅzJ
k

Šk

Š Ã]ZgX å @
Y M xgz6ug IÄŠÆ \
å M

ñõ•\
å M Ôì zgŠ Z(Ú Z » \
å M :¹g !
Z äñÈ ¬ ]|X¸ D™x ª
q

¡Êœ0 :c
â•
Û Â • D™ “
 ZŠ'VY ú âZ gzZ D™VY œâZ \
å M Ô•

ãZ ä \¬vZ6íÔó óV´: {È g Z ¦

]» \¬vZ~ H L L ]9…çÓ• ]÷‚f áçÒœ
Z%žì @
A
ƒt x¥ ?Vz™: ZŠ Rt]» yZ ~ HÔ• G ]*
ˆZgzZ ] âÅZ

~ ]Š „Xì @
Y Ìt ‚Æ \¬vZ {z „ Ú Z Ôì @
ƒ ™zZ AŽ Ð p ÒÆ

Æ y-gŠ ÏZ Ôì @
ƒgzŠ Ð \¬vZ AŽ gzZ Xì 
@ Y| (tzf » kZ „ Ú Z

Xì @
Yƒ xzøÐ ]Š „Å \¬vZ™ú~}¡

žì @M ~ W
=Z >gÎX • ñ M Ì(gzZ q
Z pÆ ó¢L~ ˆ y M Œ
Û

wZÎÐ V/ MÂÐ N Y V~ ¼
 MgzZÐ N Y- ~ 35Z

H ä ?Ôc
Š ‡Š ä q ¾~ 3»
—†õÏø‰ø oûÊô ÜûÓöÓø×ø‰ø ^Úø ™ :Ð ,™

ÜûÖøæø (àønû ×( ’øÛöÖû] àøÚô ÔöÞø ÜûÖø ]çûÖö^Îø™ :‰ ~ 3 ?6¯ Å Xž ¸ G ] ™
àômû ‚( Ö] Ýôçûnø eô hö„( ÓøÞö ^ß$ Òöæø (àønû –ôñô «íøÖû] ÄøÚø š
ö çûíöÞø ^ß$ Òöæø (àønû ÓôŠûÛôÖû] ÜöÃô _ûÞö ÔöÞø

7i úëžì t g]Zg øž ¹ä VrZ ( 47Ô42:W
=Z >gÎ)—àönû Ïô nø Öû] ^ßøiF]ø oj# uø

ÃV»z V'¾gzZ¸ D™7ZŠ Z iúèY å7g Ñ Zg ø ~ V- i úX¸ _7
Æ Vß Zz ä™’
Ÿ
 gzZ ¸ D™7ÌŠæ Å yZ Ô¸ D î 7Ì*

Ÿt Zg ø gzZ X¸ ”
Æ Zb
Ä- ªàm‚Ö] ëgzZ ¸ D Yƒ w'ÌëB‚
ó]ñLpÆ ¢ V Œ X 1Wä ó¢L…ž J
V ŒànÏnÖ] ^ßiF] oju ;g ~gY

X ;g ¿¸ Zg ø J
÷‚ ~y
M ªX •Æ

Y a 7Â{z • pg•Ž Æ ó¢L~ e
M
WÃ7}g øž Zƒ x¥
62
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

{Š c
iÐ ]ñèY • D M ÌÆ ]ñpÆ ó¢L~ b ˜Z ň y M Œ
Û²

ÃkZ ` M Ô• Ù Š : Zizg ë Xì ¢ » ]ñ•z Z(¹ X 7ðÃgzZ q D

ð M¸Ð V;z ` M Ô• ìg Y n Æ e
±V; Æ kZ ` M Ô• ìg}Š J0
»

pƒgÅ" Ôƒ J0
Z » =„ H ðà ?ì Ht y
M Xì Š
ƒ w ÙZ » V#žì

X YY H7g ïZÐ kZžì +Zqt
Å „g LZž ñƒ t pÆ kZ —àönû Ïô nø Öû] Ôønø iô ^mø oj# uø Ôe$ …ø ‚ûfö Âû]æø™

Åe
M q
Z ň y M Œ
Û ÂX ñY M ]ñNžJ
VŒ ™]Š „J
÷‚ ~y
M

X ˆ M(~uzŠ‚

ª
—†ø eô^ÏøÛøÖû] Üöiö…û ‡ö oj# uø †ö $ö^Óøj$ Ö] ÜöÓöãF Öû]ø™ì @M ~ˆ y M Œ
Û (q
Z : w V ~Š

q ¾ ?ì H W
‚t [Z X ä ðZg M¨ £~ ] ÒªX c
Š™…¸ ä W
‚»
]çûÛö×øÂûž™ :c
â•
Û ~h
u ïgÎ%ZX ZC7VŒ Ã]!
kZ ä ˆ y M Œ
Û ?W
‚~

—•ô Ÿøæû¢]æø Ùô]çøÚû ¢] oÊô †º$ö^Óøiøæø ÜûÓößønû eø †º ìö^Ëøiøæ$ èºßømû ‡ôæ$ çºãû Öøæø gºÃô Öø ^nø Þû‚% Ö] éöçnF vøÖû] ^ÛøÞ$ œ
wâ gzZ gz¾z õ~ :WgzZ “
 iÔ •
á ÓösÜÏ0
i Å *Šž Åg yY [p L L

( 20:h
•Z) ó Xó ì *
e {Š c
iÃ\WLZÐ }uzŠ »q
Z ~Š ÑzZz

kZõgzZ ðZg M¨£Xì @
ƒ~Š ÑzZgzZ~ wâ F
{Š c
i óW
‚ž
L c
Š wÅjZ V;z

X • {Š c
iá ZE±gzZ lç$
Ô} èk0
}g ø Ôì Z(¾ Zg øžì @
ƒ~ q
÷ ^Úø ÔøßûÚô †ö %øÒûœ ^Þøœ åü …ö æô^vømö çøâöæø äô fôuô^’øÖô Ùø^ÏøÊø™ :c
Ÿ
â•
Û ~ l Z >gΞ 6
Xì Š
H `gŠ?k »ð¸q
ZgzZ•
Û »q
Z~ lZ >gÎ (34:» )—]†÷ ËøÞø ˆ% Âøœæ$

Xì ~¸Z(¾ Z÷gzZ ‹ ~÷gzZ Vƒ {Š c
i~ wâ Е~žì H•
Û » V ;z

,VŒ Xì ( ~uzŠ ‚Å kZ gzZ ì w) Z(q
Z ~ y M Œ
Û b§ÏZ

•M
™ {i Z0
Z \ M Ð TX • ØŠ™]Zg •
á Z P sÜÔ7‰
Ü z » äY ~

t gzZ B á e
Mq
Z ðÃÐ }\ Mž 7°» Ú Z n ÆKÈ y M Œ
Ûž

ˆy M Œ
Û }g7 n ÆKÈ È M Œ
Û É ì 1™Ãˆ y M Œ
Û ä ë'ž -

Xì CY ï( ~uzŠ‚Åe
 Mq
ZgzZì CY à Z e { ó6
63

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

t òz t ('=g f ZuzŠ » y M Œ
Ûû

/

Ð Mƈy M Œ
Û Xì t òz t ( » kZ=g f ZuzŠ n Æ KÈ y M Œ
Û

ðÃä \ M Ð yxgŠ ¤
Z Xì 
@Yƒ iÈ ÌÐ ]c
M gzZ ]g „Åú
gzZì H~ ]c
M «ž • pÆ t òX t ò: ¬Š t (: gzZ à á e
Mq
Z

\ M¤
Z ™ƒ { Zz6" Ð t òz t ( Xì H ~ ] c
M Å ˆž ì p » t (

ûgzZ Çn ï7Ã\ M x|ÝZ »ˆ y M Œ
Û Ð kZ • D™g¨~ˆ y M Œ
Û
^ßøÖûˆø Þûœ ^Þ$ œ Üû`ôËô Óûmø ÜûÖøæø]ø™ :}ì Yƒ$èÉ Ð Ãƒ 7[x» ~ y M Œ
Û

—áøçûßöÚô ©m% ÝõçûÏøÖô p†F Òûƒô æ$ è÷Ûøuû†ø Öø ÔøÖô ƒF oûÊô á$ ž Üûãônû ×øÂø o×Fjûmö hø^jøÓôÖû] Ôønû ×øÂø
~ Tì ~g @
Q [ Â6yZ ä ëžì 7°»Ãy Z H L L :c
â•
Û ( 51 :]¶Z)
ó Xó ì ÃgzZ Øg nÆ Vë¸

7u Ãg
uŽ ì 1 ` n Æ ¶Š$è ä VÍß yZ Ãe
 M kZ [Z

Å<
 gzZ g
uXì °» y M Œ
Û Ð zg Å e
 M kZ n }g øž • ëÉ B
gzZ ì „gƒ ®
•
á Z~ Vß ‚g gzZ V1Â {°‡!
Å V ð‹ÅMè yZ ?ì ]gz¢ H
~$è Ôì ;g 7mÐ ˆ y M Œ
Û » yZ c
B7È y M Œ
Û Ž ÃVâ ZŽ âyZ

Å<
 zg
užì „gƒ ÒÃÅ äèt ~ ‚f Æ yZ gzZ Xì ;g Y H 2
pXì °» y M Œ
Û 'Ân }g øž ì ;gÈŠp y M Œ
Û Ô7]gz¢ ðÃ…

t ~ [ ZŽÆ ¾Ôì H¬ Ð kZ Ôì Ht òz t ( » kZž BŠt ¤
Z \ M
ø çûÖø ]çûÖö^Îøæø™ì @Mt ¬ Ð kZX ÏñW77‰
ÙøˆôÞûœ Ÿ
Ü Š ~KÂì Š
¹

» yZ ?'ƒ wi *
7VY V *¶
Ð s§Å „g 6Ñ k—Z äô e( …ø àûÚ( kºmF ! äô nû ×øÂø

gzZ Š
O g«ž å Š
c
Š {7Ã ð.ñ]| b§T å n Æ Vz7c_

=g f ZŠgzZ óg
•!
yWÅZ ‚L=g f ZuzŠ » yWŒ
Û ‚z ûV; Æ x[Z gzZ +¬g/ /

c
Šg Z Œ
Û =g f VZv0
Ãó /
ñ ôÁZ ¸Z LgzZ åa à óg
•!
yWÅZ‚Lä sßñ1Xìó /
ñ ôÁZ ¸Z L

: N â•
Û ±5Xì ˆÅ×z c ~ y*x{ÒW6K
 F
5kZ Åg óy*åÃXì

%
A

( 113•™» ZB [ Â ) }Z·ËZ e i Z gó ZŠ™ »<
 zg
u~ .yWŒ
Û L

64
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

ž¸ Ù Š Ð V\ M vß Î¸ ‰ ØŠ ]Z7Ãð}]|X Š
g*š‡

b§kZž å I » yZ X • D ¯ Ó
ÃVð0
ZÔ• D™ YZ ÃVÉhà b§¾

yZ wZÎ » yZ åtÂX I~Š 7VYÃxå ™ Z ÁÎg V*¶
Å b§kZgzZ ] Z7Æ

: # 7QÃ]c
M

ø çûÖø ]çûÖö^Îøæø™
(àºnû fôÚ% †º mû „ôÞø ^Þøœ ^ÛøÞ$ žæø äô ×# Ö] ‚øßûÂô kömF 6Ÿ] ^ÛøÞ$ ž ØûÎö ä´e( …ø àûÚ( kºmF ! äô nû ×øÂø ÙøˆôÞû]. Ÿ
p†F Òûƒô æø è÷Ûøuû†ø Öø ÔøÖô ƒF oûÊô á$ ž Üûãônû ×øÂø o×Fjûmö hø^jøÓôÖû] Ôønû ×øÂø ^ßøÖûˆø Þûœ ^Þ$ œ Üû`ôËô Óûmø ÜûÖøæø]ø
( 51Ô50 :]¶Z)—áøçûßöÚô ©m% ÝõçûÏøÖô

žv \Wñƒ wi 
*: VY} 7Ð s§Å„gÆ kZ6kZž• ë 2 L L

\Wä ëž7°» 7Z HX Vƒ ÑZz äZg e ãZz Â~gzZ • k0
ÆvZ} 7

nÆ VßZz äÑ yZZ ~ kZ Xì CY ð‹™| 77ZŽ ì Åwi *
[Ât 6
ó Xó ì ÃgzZ Øg G

ë {zQ ñƒ DƒÆ {7kZy
M Xì n Æ J
#
Ö ªŽ ì {7{0

it

ì 7k
]!
{z VŒ X ñ3Š ä ðx Z™Y m
Z}uzŠž‰ î 3Š } 7,Zž •
• Ä°Æ kZ: Ôì wZÎ » œgÆ g
u: V Œ X • T e *
¯g
u +”
Ž

H œg » kZ ÂÔî 3Š ]Z7kCž åÑgzZ w ZÎÝZ » yZ Ž VŒ Xì nç »

ˆ y M ÛŒžì ]gz¢Å]!
kZ n ÆKÈ y M Œ
Û ž Zƒt x¥ ÂXì Š

t ~ ]gß+Z Â Lg 7t ‚ {z ¤
Z pXìgt ‚}g ø Ìt òz t ( »

•$
Ë ƒ BVϹ ÌgzZ ~ŸkZX N Y - 65 Zg ß ëžì eÐ
X ÇVz™ rZ6wVÏZ~ ‰
Ü z kZp

Ö Q ï¬'=g f ZŠ» .y M Œ
#
Û

;g M ` ﬎ » #
Ö Z ~g7 ª Xì #
Ö Q ï¬=g f ZŠn Æ .y M Œ
Û

Q Â,Š™iZ0
Z Ã\ M Ã#
Ö Q ﬤ
Z Xì yzç~ ûÆ ˆ y M Œ
Û Ì{z ì

™á Ð ~
å tèÇì Š Z%Ð ï¬X Yƒ 7Ýq û»ˆ y M Œ
Û ~ ]gß+Z
65
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com


H¿ù 6kZ ~gzŠ Æ •gzZ $öÔ~ gzŠ Æ É@
Ô~ gzŠ Æñ/ô

„g M ¬ òZg Ð x *
Æ +Š ~ VÍß ] !
ŽJ
[ Z ™á Ð gzŠ Æ +¬
[ Z™á Ð ~ó ~œ,‚ž7t Xì ‚+4 n Æ y M Œ
J
Û {z Ôì

7#
Ö Q ï¬ {z X ,ŠÈ#
Ö Z ï¬ëÃyZ ÔIƒ òZg ]¬$
gzZ ` Zzg z Ìg Ž
i út [ Z X z™ì‡i ú—éøç×F’$ Ö] ]çûÛönû Îô œ ™ì @M ~ˆ y M Œ
Û }X ‰Y ðB
a

» Tì FZ Ât Ôì ï¬t X Å)XgzZ • Å×] Îg XÔ,™ì‡ b§¾

ÏZ Ôì "
U
Ð FZˆ y M Œ
Û b§T Xg ïZ » ˆ y M Œ
Û ‰ ì „ , Z g ïZ

tÐ y!
i ~÷ž å ;g ™yÒ y*¸ ~û%q
Z X Ì] Îg Å i ú b§
¹ä ~ X Òg ge ÔÒgg e ÔN M ,i Zz M Ug ¯ ;IòÒg &Å)Ð
× M ë b§kZžì t |Xì Xg• Htžì ã¶
Å ]!
kZtž

Š Z® Å ]Îg Å i úÔy Zf Z X • D Yƒ 2~ ]¬$
™ƒ : [ Ð <
× M

X• "
U
Ð#
Ö Qï¬

i úʼn
Ü z õ0
žì ï¬ » #
Ö Q x ÓpXì c
M 7~ˆ y M Œ
Û Â » õ 0

¹ ä ËÔ‰
Ü z zŠ ¹ ä ËÔ‰
Ü z & ¹ ä ‰Ð ~ g
u +”
V; Xì

Ž »ï¬žì t È Z÷Xì y*µ Zt Ô¼ ä Ë ¹¼ ä ËÔ‰
Ü zq
Z

*
ÑñÐ !ZjÆ ÌZg ZzzgŠ Å<
 zg
ugzZ #
Ö Q ï¬~ }g !
Æ~
–Æ yWŒ
Û ‚a

k& Z *
ÑñèY 7Ì] !
Å)Z ðÃ~ Tì/xÆ k
ò & Z *
Ññèa [|Q » 
r™

È ~ nX • ìg^ëž²q
Z {eÐ kZ gzZ g0
ZÆ òsZè®
 ) Œg BZ † *
ÑñgzZ

r™k&Z *
Ññ~ˆ sßñ *
Ññë @
Xì Cƒ iZ0
Z WZ Ì~^ësî6+
 7 Å„

ï¬É Hs %Z 5'~ŸÆ {)z WgXgzZn {g: lñ{6tzgÆ g
u½ #ZÆ
B‚Æ 
r™ k& Z sßñ *
Ññ Âñ Y ¬Š Ð g¨~ }g !
Æ<
zg
ugzZ #
Ö Q

 ÐZÉ • D™ r Z „ 6#
<
Ö Q ï¬sÜ: Âk&Z *
Ññª • 7Zâë b§ ~g7

• Bª
q ~žÅ g
Š q Zzg ¶Z sÜÃ#
Ö Q ï¬sßñ *
ÑñžZ
 • ïŠ g Z Œ
Û {FZ á
÷z6Š ã
Å ÏZ gzZ• … â g£ „ Ãg
Š q Zz g ¶ Z a Æ t•
Û Æ ]¬$
gzZ #
Ö Z ï¬ Z®
(A
%) 138•™¶ ŠX • b‡Æi q
Ð ZÆ®
$
z <
 ~ yZyÆŠ •
á gZz

66
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

Æ#
Ö Z Xì ŠŽñ~ V1Â Å g
u ï
ó ¬LXì ”
 »ˆ y M Œ
Û {z ì @
™g ïZ

Ð }uzŠ q
Z ÃVâzŠ b§ kZ Ôì CYƒ G@
Å y*Æ g
Š q Z Ð ï¬

,™ù e \ M :gz Xì =g f ZŠt » ûƈ y M Œ
Û Xì CYƒ Ýq e
¾

Ž pì s%Z ~ ]× b
Ôì H ä xñ Z™/ôÔì H ä 1x™ Z Ñ e ?Ð

Xì 7s %Z ðÃ~ yZ x ZwS Ô[Ôs Zî }• ,q ë ZgzZ ~Š ã

Š qW§¶Z'=gf åa » y M Œ
Ûû

» FZÂzgŠ » Xg
Š q Z {z ªŠ q M §¶ Z: ì =g f åa » y M Œ
Û ûˆ Æ kZ

]c
Zzg yZ X • âJ
ë ]c
Zzg {z Ð V-zZgrX • ]c
Zzg 9{z pì 7
t (Ž • T e 'ë È » e
 M Ëň y M Œ
Û¤
ZžÐ }t ë6Š ã
Å

{”"
U
Åxå ™ Z Ñ ëQ Ân ™7ëÐ #
Ö Z ï¬ c
 M ~uzŠ ËÔt òz
e
Ð Šæ Å kZ Ôƒ ðƒ Ýq …q Ž Ð V-zZgrXÐ ,™ qŽg s§Å<

XÐ -Èy M Œ
Ûë

:ì @M ~ˆ y M Œ
Û :wV«

ø æø èø–$ Ëô Öû]æø gøâø„$ Ö] áøæû ˆö ßô Óûmø àømû „ôÖ$ ]æø™
hõ]„øÃøeô Üûâö†û Ž( fø Êø äô ×# Ö] Øônû fô‰ø oûÊô ^ãøÞøçû ÏöËô ßûmö Ÿ
( 34:/pZ) —Üõnû Öô œ
u*
ŠgŠ ÃyZ ÔD™7ay
~ { Zg ÅvZgzZ Ô• D™ ¦ ~0
egzZ *
Îvߎ L L

X ó zó Š }Š ]g t
Å[Z±

Æ ˆßÒ X ‰ƒ y.6”e
 M t ä VrZ Z
 X¸ y!
i IZ Âñx Z™/ô

Ð ~ ëˆßÓm ÜÖ ^ßmœ :¹ ä VrZ X {Š c
i c
ƒ wâ Zhð{ Zp• Æ ä™ ¦p

Xì k 0
ƃ
 ã½Â~0
e *
ι ZhðÔì 7ˆßÒ k0
Æ Tì yÃ

Å xå ™ Z wÎg ~ž ¹ ä /
ñ ]| ?ì ]g t
n Æ ƒ
 Å 3[Z± H [Z

å Mžì e
\
Zzg ÅŠzZŠ1Z ?ì È H » kZž Vƒ Ø7gzZ Vƒ
@Y ~ #
Ö }

67
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

ÔñY ~Š w ï > 2i Ð ~ w â TL Lˆ9ßÓe ‹n×Ê éçFÒ‡ äßÚ p•œ^Ú0 :c
â•
Ûä
ó Xó Lg 7+ {z Ôþ ñY c
Š h» V'¾._Æ <Ñÿ

X {Š c
i c
ƒ wâ Zhð{Zpì 
@ Y 0 + ÂÐ BŠ Ð p ÒÆ ¹\ M ¤
Z VŒ

:c
â•
Û ä\
å M Ôì @M ~ g
u ~uzŠ q
ZgzZ ~Š™ ô=Å kZ ä xå ™ Z wÎgp
kZ > 2i ä \¬vÜZÓL LÖ9]çÚœ àÚ oÏe ^Ú gn_nÖ Ÿž éçFÒˆÖ] š†Ëm ÜÖ ²] áž0

ˆ Æ% ï > 2i X ó }
ó Š™u0
Ãw â {0
â ¹!
}g v\¬vZž @
ì Å n•
Ûn
X ǃ u 0
w â { z Ça w â Ž

?ì ` Z»g
u~ ä™yÒ x|CZˆÈWŒ
ÛH

ugzZ <
g
 n ÆKÈ y M Œ
Û ëžì @
ƒ x¥Ð Tì w Vq
Zt

ì ZgðŠ Z y M Œ
Û H ?ì ³*
yMŒ
Û Hž • ï ŠÈt g
u +”
X • ` ZÆ

y M ÛŒžì t [ ZŽ » kZ  ?ì 7°» y M Œ
Û n }g ø H ?3â Ã<
 ëŽ

` ZÆ <
 n ÆKÃkZ ëpì 7ZgðŠ ZgzZ ³*

_ LZ ˆ

y!
i ! ²%ž • Bt 
r™ ðà HX • ` ZÆ y!
i ! ²ëž b§T•
Ìy!
i ! ² Âì ~ y!
i ! ²ˆ y M Œ
Û ?Ð N Y ™ˆ y M Œ
Û { z äY
³*
ˆy M Œ
Û n kZ Ô• ` ZÆ y!
i ! ²\ Mèa ž 7t pn ZX -

wÎg • ` Zë b§kZX • ` ZÆ y !
i ! ²ëÉ 7` Zˆ y M Œ
Û Xì

H »e
 M kZ ä •
å kZ Ô å Zƒ wi *
ˆy M Œ
Û 6•
å Tž ÔÆ‚z ô=Åxå ™Z

D™yÒ ÈÐ s§KZgzZ • D Yƒ i * " Ð kZ ë¤
Z ?å ŒÈ

ì ÑÝZ Ž »ˆ y M Œ
Û gzZ • ìg x Ð 5 Zgñ¦ë~ | •
]¬ëÆ å
 Ð ]¬ñO
—ž
…ôçûß% Ö] oÖøž kôÛF×ö¿% Ö] àøÚô Œø^ß$ Ö] tø†ôíûjöÖô ™ž

XÐ N Y- ~ O g @
~uzŠ ÔÐ ìÐ O g @
ZžÐ •g" ze ~ „
q
†ôÒø„$ ×Öô ÜûÒö•ô øŸæûœ oûÊô äö ×# Ö] ÜöÓönû ‘ôçûmö ™ :ì @M ~ ˆ È M Œ
Û b§ ÏZ :w V ~uzŠ
Ðg
upXƒŠ ÑzZ tž 7,ðÃ6VŒ( 11 :Y ûZ )—àônû nø %øÞû öŸ] À( uø Øö%ûÚô
68
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

X ǃ 7_g Zz {z  c
Š™ OÃ\ !
Z ä d
¤
ž Ø9 i^ÏÖ] '†mŸ0 ì @
ƒ x¥
¯ Å äƒ L
Þ ‡ c
6¯ Å äƒ +Š ½%Zž c
Š™yÒ x|t ä g
uV W'h
'
×

X Yƒ 7_g Zz »\!
LZ {z6
~g
ugzZ ì {g •
á Z sÜ ~ y M Œ
Û pì @M ~ ˆ y M Œ
Û :wV ~Š

Zƒ yÒ »t$
Z ‹âø~ ˆ y M Œ
Û X • pHÆ e
 M kZžì ˆ~Š™
sŸz
gzZ ì e
 M DX • x ZwägzZ • x ZwV Ã
Ó Ô• x ZwN â n Æ b ïžì

ä xå ™ Z wÎg p• w' 'gúvŠ n }g v{z´Æ yZž c
â•
Û ˆ Æ kZ

àneæ ^`jÛÂæ 霆ÛÖ] àne ÄÛrmŸ0 ž ( å~ Ýzg Å kz ÌŠ ¿Z » \
å M ) :c
â•
Û
~ b ïÆ ¿q
Z ‰
Ü z à ظ gzZ!{ Ô 7gzZ ÕYž ^9`jÖ^ìæ 霆ÛÖ]

áûœ ž ì ™f t~ ˆ y M Œ
Û pì 7™f » kZ ~ ˆ y M Œ
Û Xì x Zw ´g
ö ] àønû eø ]çÃö Ûørûiø
ó Xó ì x Zw 
*™ ¦ ÃV“ zŠ LàLô nû jøìûŸ
nq
Z ~¸gÆ ÁÎ ÂÏN Y 0 ºÎäpzŠ Z
 žì Hzz Å kZ

Xƒ ›~ VâzŠžì Let ¸g » äƒ ägzZ Xì Cƒ ]zZ°gzZ "
‡g Å

yx0Z Ôì ~ g
uq
Z n ÏZX Ç ñYƒ ms~ VâzŠÐ b§kZ c
Í

Zž Ü9ÓÚ^u…œ ÜjÃ_Î ÔÖƒ Üj×ÃÊ ]ƒž0 :c
â•
Û ä xå ™Z wÎgžì e
Zzg Å

ìg 7{zÔ ì Cƒ ›~ V“ zŠ XÐ ß Ze ^ » ÃV¤g LZ ? Â H (Z ä

›~ VâzŠ Ôì ¸g RŒ
Û » yZ ˜¸ gzZ!{ Ô7gzZ ÕY b§ÏZ ÇX Ï

» kZ ÂÏ Vƒ ~ b ïÆ ¿q
Z ‰
Ü z à VâzŠ ¤
Z [Z Xì q ~¡Ž ì

X σZa ]zZ°gzZ "
‡g ~ : M X Ï N Y 0 ºÎVâzŠ {zžì t³òi Ñ
Xì Cƒ x¥Ð g
u¨: ¦t X ÏñYƒ sp~ ]ÐÔ›ÅyZgzZ

ˆÈ M Œ
Û X ǃ 7ì‡x  òsZ ÂÐ ,™7t\ M ¤
ZÃ]c
Zzg ÅnkZ

r& c
zŠ c
Z áZz ä™y Ò Æ XtZzg {z ªŠ q M g ¶ Z n Æ KÃ
q

Æ yZgzZì 4Š ~ .y M Œ
Û ÌÃ]c
Zzg 9+Z X YY H7i Z0
ZÃÕ ~zZg

X Vƒ @
™ rZ6Vß V4ZÃ7Æg "Z X M
™7È y M Œ
Û ë%
69

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

ñx Z™/ô§ U
W'=g f VZv0
» .y M Œ
Û

0 vZ†m<!
ÔwZ ¸Z Æ ñx Z™/ôÔì »ñ/ô§ UM =g f q
Z ˆ Æ kZ

Xì Å #
Ö }
ň y M Œ
Û ä VMvß {zgzZ ª
ñ 0 ! Q Ôñk„0vZ†ÔŠñ &
~ yZ }¤
Z X Ç ñY *
â ŠyZ Z®ì Zƒ wi *
ˆyMŒ
Û t ‚Æ yZ

Ôì ~gz¢Ìt X Ç ñY 1ÃkZ Ôƒ d
Œ
Û {Š c
iÐ ˆ y M Œ
Û w ¸Ž ƒ s%Z

:k w VÅ kZ

k0
Æk
ñ „0vZ†]|¿q
Zžì HÜ~ ~g g 9ä ~
ò g g x âZ

î Z”Ôì 
@Y c
0
ng ¬~ ]c
WÅ kZgzZ • _7ˆ y M Œ
Û ëž ¹ä kZgzZc
M
ä ñVrZ ?,™ Hë V;z Âì ó7(
L q
Z Ôì V
ó ;L(q
Z Xì 
@Y c
0
xŠ £gzZ
?ì yÙH~ ‚f}g vžVâ Y Ì~ž @
• ]c
M ÏyÃ{z î Cž ¹

vZ Wæ Âσ ì‡#
Ö ªZ
 žì @M(q
Z ~ˆ y M Œ
Û ž ¹ä b‚
nL L ( 23:x ÅÑZ—
) àønû Òô †ôŽûÚö ^ß$ Òö^Úø ^ßøe( …ø äô ×# Ö]æø ü :Ð }™ Y ~ g !
gŠ Æ \¬
{z b§kZ ªÐ ,™g ïZ {z ó óþ H7uÑ Âä ë ÿ ¸ 7uæ Âë ! ÅvZ

]Øg Âä ëž • ëgzZ • D™gp]ØgÆ *Š‰Ð N Ö ÃuÑLZ
Ð \¬vZ {zg—zZ^%÷mû ‚ôuø äø ×# Ö] áøçûÛöjöÓûmø øŸæø ™ ì @M ~ ]c
M ~uzŠ²X à 7
«ž 6ì Â c
Ö ä Wæž Š
ƒî Z”VŒ XÐ Ã Ö 7]!
ðÃ

È H » kZ ÂÐ Ã7Ö {zž ì @M ~ e
 M ~uzŠ pì ~ e
M

(ZÉ 7~ ‰
Ü zq
Ztž ðâ•
Ûs
 Ÿz ä k
ñ „0vZ†]|‰
Ü z kZ ?ì

gzZ x © ~z*Š }g ø Ìg !
gŠtžÐ -t g ñ Â~ qzÑX ǃ~ ] ‡zZ zŠ

^x »žì Yƒ ÂBÖ ¼gzZ ,Š w1 ^ÑVŒ ë¤
Z Xì b§ÅVƒ•
á Š !
w1 ^Ñ b§kZ {z— àønû Òô †ôŽûÚö ^ß$ Òö^Úø ^ßøe( …ø äô ×# Ö]æø ™ žÐ }{z6¯ kZX ñY

Ýöçûnø Öû]ø™ ž ǃt Qˆ Æ kZpXì „g ]Š ¬ Å%1 ^Ñ7ZèYÐ ,Š
—áøçûfö ŠôÓûmø ]çûÞö^Òø ^Ûøeô Üûãö ×öqö…û œ ‚öãø Žûiøæø Üûãômû ‚ômû œ ^ßøÛö×( Óøiöæø Üûãôâô]çøÊûœ o×FÂø Üöjô íûÞø
70
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

,™x¯Ð ëB; Æ yZÔÐ ,Š Î $6VrñÆ yZ ë yŠ kZ L L ( 65:[)

,Š Î $ \¬vZ ý ó¸
ó D™ H {z Ž Ð ,Š „ZÍ Å kZ V î 0
Æ yZgzZÐ

µ $ÔÈ y!
i ÔÈ ì :Ð ,Š „ZÍ bg ZŽ z ¡
 Rt Â Ï ñ Y µ $ Z
 XÐ
Vð; Ô å ¬Š HžÐ ,Š „ZÍ y» Ôç M ÔVî 0
B; tÔ bg ZŽ z ¡
Zt [Z X ˆ

t ÂX Ïn Y ðÖ 7]!
ðÉ
Ü z kZ Ô¸ ñJ(V ¹V ¹xŠX å Zñ HÐ
UC
Ù ªä òŠ WkZ ˆ Æ kZXì ‚Å ñ! ôq
Zt [Z X • ‰
Ü z zŠ gzZ µ%zŠ

°•
á äk
ñ „ 0Z ]| Å X H {™E
» ]c
W ng ” ë !
P Å *™ yWŒ
Û

Xì $
Ë Y @Š ,ÅkZ~ g
uèÞ 6Ôðâ •
Û
sŸz

wÈy M ÛŒž • ‰ƒ w'ãZ ~ g
u vßžì 
@Y Ht nZ ‹Z q
Z

Â{z ì Å #
Ö 
}Ž ä $öŠpžì t |pX Š
ƒ ÁmÐ y M Œ
Û gzZ ‰

»ƒ
 yZgzZ X7 ]c
M g e ä b‚ž ¶ Š ¸ [Z Xì #
Ö }
ň y M Œ
Û
X • D™Ü~ {>3ïg΂ÃkZ ~
ò g g x âZ X • ïŠ k
ñ „0ZvZ†[ ZŽ

ÐˆÈ M Œ
Û ~ |{z • D J 7gzZ _
7Žg
užì @
ƒ x¥Ð kZ

XgzŠž: • Dƒ d
Œ
Û

‚t Z
•
á ~ kZ ì ;g ^ wjâ ß Ž À ` M :H
 ‚gzZ q
Z b§ ÏZ

X ’ e bŠÈs ™ÃT Ôì ] !
hq
Z wq¾ pñY ”Ð )Z e
.
{z Ð ~ VÍ—
ßž&ômû ‚ôvøÖû] çøãû Öø pû†ôjøŽûm$ àûÚø Œô^ß$ Ö] àøÚô æø™ :ì @M ~ˆ È M Œ
Û

Ý¡Ò ØÒ :ì q HçãÖ X •çãÖ Ž '!
+Z ª g
•Zs• Dh
y
Ž •

ÅkZ 'ó óg
•Zs {z}Š™…¸Ð ™fÆvZŽ x¯ {zC
Ù L²
L ] †Òƒ à oã×m
:• ë™ 3nÅvZ {z Xì e
Zzg Å ~èFÔ• D™ Šñ &0vZ†‚

H&m‚vÖ]çãÖ X 7Šqðà ZÎÆ T ! nÅvXXçZ â Ÿž ä×Ö] Ÿ °„Ö] ä×Ö]æZZ

Ž ì ¹„z » kZ X äO äÇt ÔäÇ a *
ªì^ßÇÖ] tZ] Z (» kZ ?ì

ó óXì @
ƒ » [ZÑ

Za t Î~ w^ßŠÆ (Ñ^ËßÖ] kfßm ð^ßÇÖ] :• D™‚Å kZ ñ! ô}uzŠ gzZ
71
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

X Cƒ 7Ýq ]¯Ð y M Œ
Û ÐZžì @
Yƒ ^ b§kZ y¨
Z ªì @

E
4O›!gzZ oáZzp
é5E
guæiZÐ ù Zg f }uzŠgzZ ~z K Ô- i
gžì Le {z '
»] G

]|Xì Cƒ kC]¯ÐQ ~ ÏZ Xì @M ¯~ ÏZ ÃkZ Xìg ù
*
Ç

ƈ È M Œ
Û žì @
ƒ x¥Ð kZ Xì ÅÐ ^ßÆ ‚ÅçãÖ ä Šñ &0vZ†

n }g ø Ž ]â £ {z Ð ¹ Xì Š OZ .
Þ ‡ Ì‚Å xñ Z™/ôn Æ û

ñ{z gzZ Zƒ wi *
ˆÈ M Œ
Û t ‚Æ y
ñ ZèY Xì H iä V
ñ rZ ÃyZ Ô• Â
Xì c
Œb§¾7
ñ ZgzZì Å‚Hä xå ™Z wÎgž¸ … Y

• É@
}uzŠ gzZ ò{ŠyX¸ Š¤
•
á Æñ/ôŽ• wZ¸RÆ É
ò @
ˆ Æ kZ

Ç}™ ðÃÌZ
 ñZ°!
‚Xì ¹ HäVrZž Ç ñY ¬Š ÌÃwZ¸RÆ yZ

: ¶Å‚ä 
r™q
Z‰Ç ñY 0wCR[i!
v!
fÍy M Œ
Û Ð kZ Â

—ÜûÓößûÚô †ôÚû ¢] oûÖô æœæø Ùøçû‰ö†$ Ö] ]çû Ãönû ›ôœæø ä×# Ö] ]çÃönû ›ôœ ]çû ßöÚø ! àømû „ôÖ$ ] ^ãøm% ^ømF ™

ó Xó z™
®¤Z Å%ÑZ àzZ LZgzZz™
®¤Z ÅwÎgÆkZgzZvZ!ßZz yZZ} Z L L

vZŽ #
Ö Ó{z ªX 1 Ièœ

%ä VrZ Š Z%Ð
Ùøçû‰ö†$ Ö] çûÃö nû ›ôœæø ä×# Ö] çÃö nû ›ôœ
ä VrZ Š Z% Іڢ] oÖæ]ö Xƒ ì‡ n Æ ä` à š
 1g ÄÂ Æ \¬

ûÒ] ß ~ kZ Ô¼Ž Ð ‚f LZ òŠ M b§kZ X 1à {)z ( ‰
Ü z Áq )g Z7å
Xì 
@YƒgzŠ Јy M Œ
Û gzZì @
™‚Ð s§KZ ._Æ kZ Ôì Š
Ö

y!
i ! ²'=gf Ù » .y M Œ
Û

» y!
i ! ²n Æ yWŒ
Û ‚Xì y!
i ! ²=g f Ù n Æ ûƈ y M Œ
Û

DY 0¬Æ ˆ y M Œ
Û p … Y 7y!
i ! ²vß ‰Xì ~gz¢Ì'Y

! ²Ž • D Y ñ0
Ì~ y*zyz yÎ 0
gzZ • vß, Z Ì~ Y›š X •

 0y M Œ
ä
Û ¬6¯ Å ;f Ï~hð™NŠÀF
zŠg Q c
~ m
ôZ p … Y 7
y!
i ! ²pƒ @
™yÒ ‚ň y M Œ
Û òŠ Wžì ] !
: Zg ZŠ)f) ð•Zt X •
72
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

N Y 0)´ }g ‚ž H7t ~ X ’ e *
Y H Za tzf » y!
i Xƒ £*
Ð

ä kZžì ~gz¢n Æ kZ Â}™y Ò ‚ðà c
Æ™ ‚ðÃZ
p

Xƒ c
Ή
Ü z¼ ~ ½Åy!
i !²

~ Xì Å Ìä + -ZgâÑÆ VEc
Š ‡‚q
Z }• QBV Å kZ
t pÆ—†ø røvøÖû] Õø^’øÃø eô hû†ô•û^Êø™ 7: hY Ôì : Z0
ç‚tž Vƒ &

D M Æ äg â pÆ [¢X6h N î
 ) KZ î Y á ? ð! .ñ} Zž • ‘
oûÊô ]çûeö †ø •ø ]ƒø]ô ™ ì @M~ y M Œ
Û X • D M ÌÆ ä™^ pÆ kZ Ô•

ЕZZ ì @M ~ g
už 6• D M ÌÆ ®
 ) pÆ^’øÂø gzZ—š
ô …û ¢]
¹ä VrZ Ì®
 ) ÂX • Æ ®
 ) pÆ^’ VŒXXànÛ׊ÛÖ] ^’Â
ß pƆru X ‰ƒ "
U
Ð ¹[²ÌpÆh†• gzZ c
Š™"
U
Ð

Æ nÏZgzZ ãc
Š ‡Xì @
ƒ·ù » Vzß {z èYì Š Z%h N Ð kZ ª• Æ
žì HÀF» kZ ä VrZ n kZ Ô• ”
Æ g
uèa vß

ó Xó î Z™§Å h N Ôî Z™^ » h N X î Yá 6h N î
 ) KZ ! .ñ} Z L L

(Z ƒ C M ! ²Ï~hð¤
Z X ǃ ßÀF
t ÂñY ¬Š Ð {°‡! ²èÑq
Æ kZ Âñ MoÊ ¤
Zˆ Æh†•—†ø røvøÖû] Õø^’øÃø eô hû†ô•û^Êø™ X Yƒ7ÀF
7Æ ä™^gzZ Æ ½ pÆ kZ A
 ñ M : oÊ ¤
Z X • D M Æ^ p

oÊ ]çe†• gzš
Z …Ÿ] oÊ h†• Âì c
M Ì}V˜ ~ ˆ y M Œ
Û XD M

Xì c
MoÊ ˆÆ kZ V;zì c
M ~ pÆ ä™^gzZ½ Ì}V˜
(š…Ÿ]
XM
ƒ 7pÆ ä™^VŒ n kZ Ôc
M 7oÊ èa VŒ

~gz¢ 'Y ! ²n kZ Ôì Š
HÀF
t 6¯ Å/Zz*
Ð y!
i ! ²gzZ ¹

žÉb§kZ wV ÅÀF
X ÙÈ y M Œ
Û ž ñ M Â! ²âZ ÁÐ ÁXì

©{zì @
ƒ ~|ŠzŠ Ø{ {'
× Ž X|ŠzŠ Ø{ì @
ƒq
ZgzZ ©ì Cƒ Âq q
Z

Æ kZXì @
Y M Ǽ:¼ »WáÌg0
ZÆÀF
ÔìÀF
ÔÀF
Xì 7~
 b gzZ e
s
s ÝZ Å x¯ p• D Y M ~ kZ Â ]!
gzZ ]Ñì ¼
_
73
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

Q ƒ /Zz Ð VÆ Z4Å y!
i ! ²žì ~gz¢ Z®X Y70

Z º
 šz
YY Zƒ iz0
Z ¯Ð ´è Å kZgzZ k‹Å kZ Ô]z' Å kZ Ôû»ˆ y M Œ
Û
q HÃ\¬vZ Ôì Hx ZwÔì Hw'žì 
@Yƒ x¥t sÜÐÀF
:gz Xì

³7H! ²~ /kZ [ Z vßñh1 ñ h1 ž Vƒ&~ XI*
HgzZì I

}uzŠ gzZ lç {z ‰
Ü z A X Zy !
i ! ²ž ’ e O ÎÃVâZŽ â pÐ

Iy!
i ! ²] &zŠ Ái Z Á~ß c
: Zizg ~ kZ • D™sÜ~ Vñ»

N Yƒ d
Œ
Û ¹Æ ˆy M Œ
Û {z ~ | ÂÐ ,™ (Z {z¤
Z X Bï n Æ

6ÏZ ~ pì Hg (Z iZ0
Z ß ä VÍßž • BV Ϲ ÌgzZ Å kZXÐ
X Vƒ @
™ rZ

 VâzŠ t Âì „ q
Z {Š â » ó°g LgzZ Ý
ó g L :[ ZŽ » nZ‹Z Æ ð| q
Z

x|Æ T yPyiz'
y×g Xì t•
Û ~ °g gzZ Ýg ?¶]gz¢ H Å äÑ
~g ZG0
gzZ x ZzŠ ~ x|Æ kZ (غnû Ãô Êø yiz'
ܺnû uô…ø Ôì @
Y c
0
ìˆgzZ lŽ ~

;g g â lŽ g« » Øg c
Íì Vc
0
" Øg Å Tì {z Ýg ª Ôì CY ð0
X σ: »LÔì à Zz•gå Øg ÅT•{zì È »°g Ôì

/ZzÐ yÕÆ V1²

TXì ~gz¢ *
ƒ •Zz ÌÐ ] ZŠ ¬ Å yZ gzZ yÕÆ V1² b§ÏZ

ì @M ~ ˆ y M Œ
Û X Vƒ ¸!
ë ÌÐ kZ Ô å Zƒ wi *
ˆy MŒ
Û ~ wj â
àûÚô løçûnö fö Öû] ]çûiö]ûæø oÏFi$ ] àôÚø †$ fôÖû] à$ ÓôÖFæø (^âø…ôçûãö ¾ö àûÚô løçûnö fö Öû] ]çûiöªiø áûªeô †% fôÖû] ‹ønû Öøæø™

t nÉ î M Ð } h ZuÆ yk ?žì 7n ðÃtL L( 189:>ÂZ) —^ãø eô]çø eû œ
ó Xó ƒ 4ZŠ Ð { i ZzgŠgzZz™g (Z ~ ¾?žì

Ãe
WkZ ?ì Š
c
â•
Û VY (Z Ôì È H » kZ ÔñY ŒHÐ kZ [Z

t Å V1²Xì ~gz¢/Zz Ð yÕÆ yZgzZ ]ZŠ ¬ Å V1²n ÆK9
T¸ D M :Zz Æ™ s Z îgzZ ¸ D Y ä™ s Zî {z Z
 ž ¶]Š ¬
74
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

Æ ä™s Zîž åt » yZÑX¸ D M 7:Zz Ð kZ Ô D Y Ð } i ZzgŠ

É Ð Vƒ 74ZŠ Ð } iZzgŠ u 0
*
kZ n kZ X • ‰ƒ u 0[Z ˆ
yÒ »ˆ y M Œ
Û Âì x¥]Š ¬t ÅyZ …¤
Z [ Z XÐ Vƒ 4ZŠ Ð } h Zu

Ð } i ZzgŠ Œ Zžì Åh
Š F
Åg¦kZÆ n ä ˆ È M Œ
Û Xì 
@ Y M ~™
Xì x *
» ò ¾ÂnXì 7n ðÃt ÔñY c
M Ð } h ZuÉ ñY c
M:

ÄcÅtz•èÃ

Z(q
Ztp¤
Z X • Cƒ yzç Ì~z•èà n ÆKÈ È M Œ
Û b§ÏZ

H:iZñ~ T‚+Z Â-Èy M Œ
Š
Û ž• T e vߎ pÔìnç M

|Å âZ Ð ¡ð^n•¢à
] nfji ^â‚–eæ ì Cƒ "
U
yzç ~(cKÔƒ

Cƒ gŠ Å Ýzg Âì CY ¬ ðZ
 Xì Cƒ Ð ÌgŠ ÅgâÔì CƒC
Ùª
Xì Cƒ ÙpgzZì CYƒ Ýzg Âì CY M ðZ
 Xì

} ³7ˆ y M Œ
Û ™Äg t ‚ÃVzq ŠŽñ~ ]Zg ÂgzZ ª!b§ÏZ

ˆy M Œ
Û }Xì Cƒ x¥gŠ ņŸZÆ p ÖZ ‰gzZ ì @
ƒ kC¯ {Š c
i
^ßøŠ$ Úø ^Úø æø Ýõ^m$ œ èô j$ ‰ô oûÊô ^Ûøãö ßønû eø ^Úø æø š
ø …û ¢]æø lô]çøÛFŠ$ Ö] ^ßøÏû×øìø ‚ûÏøÖøæø™ :ì @M ~
Ôì yxgŠ Æ yZ¼ Ž gzZ }iÔ Vâ • M ä ë L ž
L ( 38 :t >gÎ)—hõçûÇöÖö àûÚô
ðÃ…ž Š
c
â•
Û VY t X ó óðƒ 7^zÝ ðÃ…gzZ H Za~ V⊠bÃ

Ì» WætÉ ?Œ(ZŽ y ›ì yÃì zz HÅ kZy
M X ðƒ 7^zÝ

öZa [Â Â@Š ] Zg ÂZ
 pX • D Y ëVz³vZž å7{o

ÂX Hx Zg M yŠ ,‚gzZ ñ¯ }igzZ y• M ~ yŠb ä \¬vZžì Zƒ–~

^Úø æø™ ƒ t ‚ yÒ » ] Zg ¤
Z X ðƒ 7^zÝ ðÃ…ž ¹ ä ˆ y M Œ
Û
s§Å \¬vZžì @
ƒ k\Z Xì CYƒ ã ‚ M ~ KÆ—hõçûÇöÖö àûÚô ^ßøŠ$ Úø
X ~Š™[™Útä VrZ

ø æø ^âø]ç$ ŠøÊø ÜûãôfôÞû„øeô Üûãö e% …ø Üûãônû ×øÂø Ýø‚øÚû ‚øÊø™ ì @M ~ ÛZ >gÎ b§ ÏZ
Ÿ
75
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

Ë\¬vZgzZ c
Š™{ nä [ Z±Æ \¬vZÊVĸL L ( 15:e
 M )—^ãø fF ÏûÂö Íö^íømø

ž 7g e ðÃÔì 7sp ðÃÐZ X c
Š™ {n ä kZ Î ó ó‚
g 7sp » x •ZÆ

{nÊVĸžì –~ `z¥Z [  Å]Zg ž c
â•
Û Ðzz kZt Xì H{ nVY

ˆÈ M Œ
Û n k Z ÔZƒ xŠ *
gzZ Hk\Z Ô c
D Z}
ª ñD: 4vZˆÆ ä™

Ð x •ZÆ kZ X c
Š™ { nÐzz Å Vƒk
Æ kZ ÊVÄ ¸ä \¬vZ X c
â•
Û~
ÃkZ Ôì ǧŠ ‡ Â{z X @
ƒ 7Za „ wZÎ » äD X 7sp ðÃÃ\¬vZ

gzZ M
™Ãˆ y M Œ
Û ë6¯ ÅX• ùZg f Zt ?ƒ D™VY kª6Vâ ¨
Z
X• M
™g¨6kZ

7°»¹sÜnÆ yWŒ
Ûû

ž k™ÌtgzZ XÐ ¹QgzZÐ g
u ÔÐ ˆ y M Œ
Û ‚ň y M Œ
Û

™áà .
ó Z L c
ókñ‡LX $á ù¡™hg\ M Ã<
 žì 7°» ¹
p ÖRÐ ¹ Ô]ÜÐ ¹ Xì$è Z (¹ ÔÐ B™iÃy M ÛŒž N YÖ
¹[ RX • pgzZ¼Æ kZ~ ¹pì Å ä qg •
á ô=ÅXž• ,Z

Xì 7 ¬Š sÜ > [p• D M Æ(Prayer,Pray) ¬Š pÆ > [~
• D MÆ óä™pL~ y !
i ! ²pÆ e Xì b ˜Z m{ q
Z Å+Š > [

m{Æ Tì ]Š „q
Zt X • pm{ q
ZÆ b ˜Z kZ ~ <Ñp
pÆñ
ó LxßXì xßgzZ > 2i b§ÏZ Xì p°m{ gzZ _ ZÑ m{ Ô[ZŠ M

,ZÆ <Ñp ÖRÐ ¹ Z®X • pgzZ¼ Æ kZ ~ <Ñpì @M ~

~ˆy M Œ
Û p ÖRÐ ¹ wq¾ pXì 7°» ¹n ÆKÃXž •

Ð Šæ ÅgÃRÆ qY 2ì C7]gz¢Å¹…n Æ Xž• Ì,Z

X• M
™ˆy M Œ
Û ëÌ

76
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

ú Zñ~ {Zg Å .y M Œ
Û
*
™lˆG @
mZÐ yWŒ
Û ™ èwìBtÃq
Z~ ‚f a

Ѓ
 ~ yZ X • $
Ë 0 ^z»g ~ .y M Œ
Û Ž • +Z ›z»ggzZ ú Zñ¼

·_ »ˆ y M Œ
Û QgzZ ì ©
) ~ wŠ LZ w ì q
Z y ¨
Zžì t ^z»g ~(
à Õ Å Ë c
ì 1 Zl
Ð x ¸Ë c
ì 1) ~ wŠ LZ w ìŽ ä ~žì @

È y M Œ
Û èÑq Vz™"
U
Ð ˆy M Œ
Û ~ [Z „{z ÔtÃ{z Ôw ì {z Ôì Å

Hˆ y M Œ
Û ~X kZžñ7™ƒ ‚¯Z à { y¨
Zžì t ~gz¢n ÆK
X 7:gzì Yƒ [ x» {z ÂA
Xì êŠ ðÉg

Ç}™t Òà  Çñ 7ˆ y M Œ
Û¤
Z {z [Z Ôì ‚
g ‚f Å Z· Z¤
Z ¿q
Z

ƒ ÔÅ ! ~Š ZÐZÐ Tž}™yÒ p(Z c
}&

ðe e
 M +Z {z(C
Ùž

t éZpÅkZ Xì g ZŠ• Y Z(¹ c
g ZŠtâuq
Z b§ÏZ Xƒ "
U
!ò ¸gzZ

Y ÌŠÎÐ Tž Vß ïÈ (ZgzZ Vz™lˆt M +ZÐ y WŒ
^
Û ~ž σ

u*
ç ð•Ztzgt X ñYƒ w' Ìx ZwÔN Yƒ ^
Y ,q ~g ‚gzZ ñYƒ
XÐ N Yƒ gzŠ ¹ Јy M Œ
Û ë6¯ ÅTì

?p» óg
uLÂ~ *™yWŒ
Û

ž • ë gzZ • D™g ï Z » g
u vߎž BŠ w Vg zZ q
Z b§ÏZ

@M Ã7Z(C
٠• _7ˆ y M Œ
Û {z Z
 [ Z X ì °» „ y M Œ
Û n }g ø
Ä£L L :è[Â ä VrZ Ô• òŠ M ‘ ñ7q
Z Xì 7u g
už ì
{z 6g
u ¾ :HÀF» k—ZáøçûßöÚô ©mö åö ‚øÃû eø &õmû ‚ôuø °( ªfôÊø™ –~ kZ ó óg
u
77
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

~½Æ g
u VŒ èÑq X c
Š™g ïZ » g
u VŒ ?ˆ Æ y M Œ
Û Ð NÑ yZZ

?6]!
¾ª• pÆ ]!
gzZ ó] !
L• Š Z%p

&ômû ‚ôvøÖû] çø ãû Öø pû†ôjøŽûm$ àûÚø Œô^ß$ Ö] àøÚô æø™ à Ze | 7e
 M t Å y% ïgÎ } c
( 6 :e
—M )Üõ×ûÂô †ônû Çøeô äô ×# Ö] Øônû fô‰ø àûÂø Ø$ –ônö Öô
}Š • Ð { Zg ÅvZÆ D%žì @
y
h
ÏŠƒa kZŽ ì (Z ðÃ~ VÍß L L

Xì [ Z± ÑZz ä™ ZÎgaÆVÍß „, Z ÔñZ h Z tZè » ÏZgzZ

Dh
y

Ž • {zÐ ~ VÍß Lž
L ì H b§ kZ ä g
u”
q
ZÀF» kZ

„z Ð g
•Z s  ìg :Bw ì Zƒ c
Ñ Ð ¬ ~ r ⊠Ž ó óaÆ g
u •
vZŽ ] !
c
x » { zC
Ù • pÆóg
•Z Ûž
L Vƒ [ C ¬ ~èÑq X 1á Š Z%

c
M ~ˆy M Œ
Û Žg
u žìg ãZz Ìt gzZ Xƒ à Zz ä™…¸ Ð ™f Æ
wÎg gzZ ì Yƒ Ì » \¬vZ x¯t [ Z X • Æ x¯ ÔÆ ]!
pÆ kZ ì

» V¦ogzZ VÃæÔVz•
Û »x¯tgzZì Yƒ Ì» ݸgzZñ/ôx¯X Ì» xå ™Z

~ˆ y M Œ
Û X 7Š Z%pk˜Z ÔÆ g
u• Š Z%p~½VŒ Xì Yƒ Ì
Xì 7Š Z%åwÎgèg
uÐ kZ Ôì c
M Ð p ÒÆ ¹{zì c
M Â »g
uŽ
:%²—Z)oøÞô ^%øÚ$ ^`÷ eô^ŽøjøÚ% ^f÷ jFÒô &ômû ‚ôvøÖû] àøŠøuûœ Ùøˆ$ Þø äö ×# Ö]ø™ ì @M ~ y M Œ
Û}

g !
g !
gzZ R X }pÆ Tì [ Â +ZŽ Hwi *
x¯+ 4ä vZ L L ( 23

x¯ +4~ Vñ¯x Óªì Š Z%ˆ y M Œ
Û Ðg
u VŒ ó ó• D Y ñZC
ÙŠ
àønû eø pû„ôÖ$ ] Ðømû ‚ô’ûiø àûÓôÖFæø p†jøËûm% ^%÷mû ‚ôuø áø^Òø ^Úø ™ :ì @M ~ ˆ È M Œ
Û b§ÏZ
( 1 1 1 :Š
—-áø)çûßöÚô ©m% ÝõçûÏøÖ( è÷Ûøuû…ø æ$ p‚÷âöæ$ ®õn•ø Ø( Òö Øønû ’ôËûiøæø äô mû ‚ømø

& ¤ÅV1 «Ð LZ ÂtÉ Vƒ ˆà {Ž 7'!
+Z ðÃyWŒ
Û tL L

gzZ e
Z@ t c Vß Zz äÑ yZZgzZ ì ŠŽñ,Å]!
Ù ~ kZgzZì C™
C

ó Xó ì Øg

ðÃÔì Å y Ò ä ëŽ ]!
tž c
â•
Û ˆ Æ ä™yÒr » ðŠ- ]|

Xì 7Z íZ ðÃÔ 7ðƒ ~{

78
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

áûž Üûâô…ô^$ø! o×FÂø ÔøŠøËûÞ$ ĺìô^eø Ôø×$ Ãø ×øÊø™ c
â•
Û ~ qzÑÆ » >gÎ b§ÏZ
k\Z ÏZ Ã\ M LZ ? ! Ñ
å } Z L Lž ( 6 e
 M—) ^Ë÷‰ø]ø &ômû ‚ôvøÖû] ]„øãF eô ]çû ßöÚô ©mö ÜûÖø
HŠ Z%Ð g
u VŒ X ó óD Ñ 7yZZ 6g
u kZ vßt žÐ ß™ uh ~
Xˆ È M Œ
Û :ì

ˆy M Œ
Û ÌÃ] !
Å 1 x™ Z wÎg b§ÏZ Ô• ë g
u ÌÃvZ x¯
äô qô]æø ‡û œ ˜
â•
Û ~ *-Z >gÎ Xì Š
¹ g
u ~
ô Ãû eø oÖFž o% fôß$ Ö] †$ ‰øœ ƒûžæø™ :c

X ó ó½]!
ÅŸq
ZÐ ~ç q
Z KZ ä 1 x™Z Ñ Z
 Lž
L ( 3e
 M )—^%÷mû ‚ôuø

~ [ Zx
ÑZ >gÎXì Š
¹ g
u ÌÃ] !
ŠݸgzZ Ã]!
Å ñx Z™/ô
—ÜûÓößûÚô oôvûjøŠûnø Êø o$ fôß$ Ö] pƒô ©mö áø^Òø ÜûÓöÖô ƒF á$ ž &õmû ‚ôvøÖô àønû ŠôÞô ªjøŠûÚö øŸæø™:c
â•
Û
Ñ Ð kZ X z™#
Ö ’
Ÿ
 ™Ö ~ yÆ 1 x™ Z Ñ ˆ Æ ä3 *

(53e
 M ) Xì Cƒ 1Ã 1x™ Z

@
ƒ w EZ Ìn Æ ’
 ] !
Åy ZgzZ w Z¸RÆ WægzZg ñ » g
ut
—&ômû ‚ôvøÖû]çøãû Öø °û†ôjøŽûm$ àûÚø Œô^ß$ Ö] àøÚô æø™ :c
â•
Û ~ˆ y M Œ
Û Xì

lô^mø ! ÜûjöÃû Ûô‰ø ]ƒøž áûœ hô^jøÓôÖû] oûÊô ÜûÓönû ×øÂø Ùøˆ$ Þø ‚ûÎøæø™ :c
â•
Û ~e
 M ~uzŠ gzZ
ø Êø ^ãø eô œˆø ãû jøŠûmö æø ^ãø eô†ö ËøÓûmö äô ×# Ö]
—å´†ônû Æø &õmû ‚ôuø oûÊô ]çû •öçûíömø oj# uø Üûãö Ãø Úø ]æû ‚öÃö Ïûiø ¡
ìg Zh Z t Zè Ôƒ Z¬Z ~ T Vƒ ìg ™]!
+Z ðÃZ
 {z ª ( 140:Y ûZ)

žJ
VŒ $: ~ >ÅyZ X $#
Ö k0
Æ yZ ’ eÃVâ › ÂÔVƒ
X N Yƒ w'~ VÂ!
~uzŠ {z

5Ð ˆy M Œ
Û ._Æ kZ Ôì {ogzZ w ìŽ Zg øžì 1™t ä VÍß

Xì #Š y M Œ
Û É 7.y M Œ
Û t ÝZgŠ X BïXÆ™ ã@

-7: ™ƒ u 0
Ð ]tÃ*™yWŒ
Û b

Æ nC
Ù ëž ì Å ]!
kZ ]gz¢ ~(Ð ƒ
 n Æ ûÆ ˆ y M Œ
Û
79
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

™ÃkZ ÂA
Ð ³7È y M Œ
Û¤
Z™ƒ u 0
Ð ÖÅnC
Ù gzZÐ ƒ

Ð •e 'È y M ÛŒ™á ~ ‚f LZ xiS ðÃÔ„ðÃÔ {oðä
Z X • M

Œô^ß$ Ö] àøÚô æø žì Ht Zè J
VŒ Âä VÍßXÐ N YƒgzŠgzZÐ ˆ y M Œ
Û Â
\ M ÂÐZ Ô ì 1}Š g ZŒ
Û ~tèg
uÃg
ugÃè ~&ômû ‚ôvøÖû]çøãû Öø °û†ôjøŽûm$ àûÚø

Let I~ pì ] !
Å çC
Ù „Ž ì ÌgzZ q q
Z b§ÏZ X • ` | 7

,Z q
Z X ‰ƒ gzŠ Ð ˆ y M Œ
Û 6¯ Å ƒ: Zg Zz ‘•
Û y› b§kZž Vƒ

gzZ¸Û
ó LÌð•Z'

Z ]|ž ¹ä Ô¸ áZz• e ¹Æ Z
ñ ]|Ž r
™
( 82 : ]ìZ—)Üønû aô]†ø eû ¬ôÖø äô jô Ãø nû •ô àûÚô á$ žæø™àZ e| 7e
 Mt ň y M Œ
Û ~ ?Š

á$ ž™ ~Š | 7e
 M t ň y M Œ
Û ~ [ZŽ äóV°LX¸ Û•Z'
Z ]|ª
ä VML L ( 160 :x Å—Ñ®Z)õ n•ø oûÊô Üû`ö ßûÚô køŠûÖ$ ^Ã÷ nø •ô ]çûÞö^Òøæø Üû`ö ßømû •ô ]çûÎö†$ Êø àømû „ôÖ$ ]
X ó ó7mðÃÐ yZ »\W ! Ñ} ZgzZ Ô•Ûƒ
 {z à Z e & ¸~ +Š

~Š| 7e
 M ~uzŠgzZ

( 69 :*—%^n& )jô Âô àôÛFuû†$ Ö] o×øÂø ‚% •øœ Üûãö m% œ èõ Ãø nû •ô Ø( Òö àûÚô à$ ÂøˆôßûßøÖø Ü$ $ö™
óó¸
X ¿uJ6¨£Æà¬vZŽÐBï éÃVÍß,Z ëÐ ~ {z¤

Ù Q LL
C

VŒ ì ˆÅ tŽ~KpÆ g
uX • Æ ®
 ) pÆÛ
ó è
L Ñq

ŽÛ ÂX ì Š
3g t ‚ÃkZ Ô Š
ƒg•x|Ž »ÛXì „g Y Å „z Ì
ƒ ÌiZ {z Ôƒ » Ë{z¤
M
X • Æ ®
 ) pÆ kZ Ôì c
M ~ˆ y M Œ
Û

Æ ä™Vð 6‘•
Û LZ c
Ô6{z¤
LZ Ô6®
 ) KZÃkZ {z pÌ}'
gzZ •
: Zg Zz ‘•
Û Iè X • D™ wEZ È y M Œ
Û n Æ ¶Š [ZŽ à 5# c
n
Xì ©
¯ öq
ZÃy M Œ
Û gzZ @
YƒgzŠÐ ˆy M Œ
Û y¨
Z ÌÐ †f

-7:™™ÃˆyWŒ
Û c

&ÃkZ pì k7ˆ y M Œ
Û y¨
Zžì t q
ZÐ ~ úZñÆ .y M Œ
Û
80
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

X ì °» „ ¢
| 7ê»r'ÃkZžì &t {z Xì 7
ž å ¹g !
Z ä òwD Z)´
q

™™,k

’~g ‚gzZ Á ~g ‚ž n kZ Xì ˆ È M Œ
Û [ x¤Ð ƒ

» VÍß~}g !
ÆTžì [Âx¤+Z q
Z „ˆy M Œ
Û pÔ• CY S7
„ b§kZ gzZ Xì °» n }g øt ÂB| 7ÃkZ „Œ" ë¤
Zžì wì

Xì 
@Yƒ ZŠ Z h»ˆy M Œ
Û

>Å/
ñ ]|žì g•c
ì c
M~g
uz y M Œ
Û Ž  » óY Z Œ
Û L wèÑq

wï  ` % » swŽ • 7~g ‡IY Š Z%Ð Y M Œ
Û ÂX¸ óY ZŒ
Û Ly »g ZÆ ògØ
{z ¸ y»g Z Ž Æ ògØ>Å/
ñ ]|X … Y 7pÆ ˆ y M Œ
Û p• M

ž • ÆVß Zz "7pÆ Y ZŒ
Û Ô¸ Ý¬Æ <
 z [ Â Ô ¸ Y f {z ª¸ Y ZŒ
Û
A 7[Z N  J 7ˆ y M Œ
Û ä ˤ
ZŒ"ž H7t ~ Xñ7™™òŠ M
7c Ð kZ ~ Ôì ¶ H~ : Z •

Æ kZ Xì ÑZz ¶Š [Z N \¬vZ X Ç

?ì H LeÐ ë {z Ôì H Ÿ» »ˆy M Œ
Û žVƒ ;g™n²~ X @

‹ ä ~ Xì Zƒ ŒurÈy M Œ
Û ä ëžì ] !
ÐgzZ q
Z ~ ëQ

Æ äÎ ä VrZ X • ìg ™ œ~(
r™ q
Z ~ gƒÑ K „•
á žì

n Æ ]g c
i Å kZ vß [ Z Xì 1™ »É H qzÑ rˆ y M Œ
Û Ð Vzg @

èÑq Xì ;g Y –Ð Vzg @
Æ äΈ y M Œ
Û [Z Xì w¾ Z (
t c
Í• D M

ž <g (Zi§ (Z » äŒgzZKÃkZgzZ »"7ˆy M Œ
Û \ Mžìt wZÎ
𺠫Ëø•ôæø ÜûÓöe( …ø àûÚô 躿øÂôçûÚø ÜûÓöiû ðø ^qø ‚ûÎø Œö^ß$ Ö] ^`ø m% ^ømF ™ N Y I g @
Æ wŠ Ð T
( 57 :÷- )—…ôæû‚ö’% Ö] oûÊô ^ÛøÖ(
ó Xó ì Ë c yZ Ô • vzgŽ ~ VlgzZì ÃÐ s§Å„g}gvtL L

! ì n Æur¡ˆyWŒ
ÛH

X • ìg ^¹ } o j
ËÀ ` Mžt {z X ì ~g FgzZ q
Z À ` M ,z
81
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

` ´Æg g Ô´3Ôx »i Ô!4
ˆ y M ÛŒž• BvßX • ˆ~Š ÉÁ Ϲ

Ôz™ (Zžì 
@Y c
C Xì CY à Åw à Âì ÑZz äƒ^ Æ ]gúXì n Æ

ˆy M Œ
Û ž• Ñ Kt vßgzZ ‰ƒg Z ƒ
 ËZ ezœ}g øtž c
ÍX z™ (z

X å Zƒ wi *
n ÆÑÏZ '

íŽÐ kZ ëpn Æ äg â ÃV7Š ¶µ Â\žì +Z wVÅ kZ

yMŒ
Û X ˆ7ð¯ n kZ \ pÐ N Y Â%Ð kZ ígzZŽX • ìgg â

èÑq X • ìg™x » Z (ëž • BvßgzZ • D Y ñ¯ îÆ Vì M ň
X • ìg™gzŠ ÃV⠛Рˆy M Œ
Û vßt b§kZ

]Z|Ð ¹ ì eXì ` Zzg x ¬ V ; }g ø » TÔì X Z (gzZ q
Z

yMŒ
Û X ãZp y M Œ
Û ñO Å ãZŠ y M Œ
Û X ãZpy M Œ
Û :ì {z ,™kCkâ â*
ÃkZ
"7gzZ Ôƒ J 7: y M Œ
Û /~g ‚ ä kZgzZ ñY% ðä
ZXì ¹ ` Zzg » ãZp

ž @
ì @
ƒ¼ HVZûe à X • Dƒ ¦vßpƒ @M: -7y M Œ
Û ÌÃáZz

ˆ y M ÛŒž ¹Ð 
r ™q
Z ä ~ X ñY c
à [ZNÃ}Š%™| 7ˆ y M Œ
Û
yMŒ
Û \ M p @
ƒ 7¿Â6ä™ ì‡i ú—éøç×F’$ Ö] ]çÛönû Îô œ ™ ì c
M g !
X~
Œt ä VÍßXì ~gz¢ ãZŠ y M Œ
Û Ôì 7°» ãZpy M Œ
Û X • ìg ™ ãZp

n }g ø Ô'gzZ ì n Æ äZöÃkZ ˆ y M Œ
Û ìŠ
ƒ ®Š Ž ~Gžì

Xì n }g øtžì @
ƒ x¥Ð ˆy M Œ
Û èÑqXì 7

ÆZ
•gzZ nZ%Z ãqzg ÔVc
g F ¹ÜZ Ž ~ Vߊ }g øžì t ] !
ÝZ

Ð p Ò ãqzggzZ ¹ÜZt Xì Zƒ wi *
ˆy M Œ
Û n Æ ä™gzŠ ÃyZ Ô• vzg
yZ Ô‰ - ~GŽ Xì ~ y M Œ
Û ` ´ » yZ Ô• ìg M Ã}Š% DQ º Ž

VÇ|‰ì (Zt X •g _7„ Hì e \ M [Z Xì V ; Æ vZnç »

X¸ D™ c
Š$
Ö 6
»¼
 Ô Z m
z Ô)*
]• Â Š

% ðÃZ
 ž å @
™ Zƒ ` Zzg ~

ñY ~ ¼
 J¦X Ç ñY 7~ 3tž¸ D™ c
Š Î ™É6J
 Æ {Š%
-o!
žì zz ¸ Ôì {o¸ ÌZg ø b§ÏZ X Ç ñY ~ >
Ø •
á Š !
Å ÷PGqÁX Ç
82
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

Xì Š
ƒ ` Zzg » [ZNÁ‰Z V ; }g ø
0 ` Zzg~ ^¦½Z {ŠŽñŽt pÔì ß G
îSG
0Ò®[ ZNÁ‰Zž H7t ~

êŠ à [Z NgzZ ì ©
| 7¼ 6gî~Š ZÐZ ðä
Z%Z ì ß t ·Ñ!
t Ôì Š

{z ì à)œÃTX 7‰Ô• b‡Æ kZ ‰XìX °%Z q
Zt Âì

t pXì $
Ë ò~ <ÑöRÅ kZ Â}™ ¬Š Å ]n™| 7ˆ y M Œ
Û

Ì*
3ÐZ Ôì ðƒ aV; Æ TgzZ N Y n™ ¦vßx ÓÆ ~gŠ Z'
ži§
?ì q Ht y
M Ô} 7*
î

y Z Ô• C
Ù !
Ð GŽ Xì n Æ Vß ZzG ˆ y M ÛŒž Zƒt ÂÈ » kZ

u ‹\Z Z (t Xì „g ™gzŠ Ð ˆ y M Œ
Û …|gŠ q t ?ì 7n Æ
ˆy M Œ
Û vß {z´Æ kZ Xì ^z»g ~ ãZŠ y M Œ
Û gzZ .y M Œ
Û t Xì ¿¯§
L Ñ c
Vƒ F X • D VZ Õ 6ˆ y M Œ
Û ~ V pZ° X • s ï w à Ð

™• ~ s ÝiZˆ y M Œ
Û Âƒ „g Y¤
Z ÚŠ X • D ÎB; Èy M Œ
Û ÔVƒ

¬ pì YZ ¹ Â/_
Xñ 7: /~g ‚ÐZ {zì e Xì 
@Y c
Š }Š ~4

LZ ~ ˆž @@
ƒ H Za ÂtØz tzf »ˆ y M Œ
Û ~ kZ ¬ X @
ƒ Â c
J 7ÐZ

Å]x ã M Œ
Û ÃV” LZgzZn™¿6kZ Xn | 7™™ÂñY V ; ÆC
ÙØ
Xn }Š š
 F
~ Ýzg

x » <
 gzZ ˆ y M Œ
Û gzZ ñ M xsZ ~ o }g ø ž • T e \ M ¤
Z

\¬vZ X ñY c
Œ~ p9ÐZ È y M ÛŒžì ~gz¢n Æ kZ ƒ ~gY
Ž gzZ ñâ •
Û wJ7Z \¬vZ Ô• Å yÒ 9ä ~ '!
Ž gzZ }Š =Â Å¿

X}Š™"ÐZ ÐJ
Æ \ M \¬vZ Ôì ½] !
ß

rZ „gv:Z yZ *
ZúŠy
Mz

‰Æ T X Zƒ ù•
á ~ {g ÑÆ Y 2001 s6
Z Æ _ö)xâ y*t /
(A
%)

X Hk

’Ãz ×ä 
r™}Z·ËZ e6t
I

Xì YY H±5~ [ Â ÏZ Ìy*»r
 ™ËZe
83

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

‫‪www.KitaboSunnat.com‬‬

‫’ ‪Ý æ • ä³³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ‬‬
‫‪þ ³u‬‬
‫‪þ‬‬

‫‪y WŒ‬‬
‫‪Ûû‬‬
‫]‪…æ‬‬

‫‪å tèg‬‬
‫~‬
‫‪u‬‬

‫‪84‬‬
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

ÌZ Å ~
å tèg
u~ .y M Œ
Û
~”Z°Z@Zig q1Z *
Ññ

¼ ~ }g !
Æ VßßQ ~Š ã
Æ .y M Œ
Û Ð !ZjÆ kgŠ Æ *™ È M Œ
Û

n Æ Kà *™ È M Œ
Û ž ì „gƒ x ¬ Q ` M .ßt èY Vƒ Le *
™n²

Ôì ‚
ggˆ6ZßgzZ%Z¤
Ô6y!
i ! ²¿Ž gzZì °» ¢
yY y!
i ! ²sÜ
gzZì „Zet Xì „
 gŠ „z Ôá™x|» e
 M T Å *™È M Œ
Û„
 Zg ÓZ'{z

*
™ n²¼~ }g !
Æ kZ n kZ Xì °oÆ Vç» ~Š ã
Æ .y M Œ
Û

Xì @
ƒx¥~gz¢

tZ] »]c
M ÅkZgzZK6gî 9Ã*™È M ÛŒžìt lgZ¦
~Šã
~ekZ

Å 1 x™Z Ñ [»èYì Š ã
~(Ð ƒ
~
å tè<
 n Æ ä™x¥x|z

ë „ p ÖZ sÜÆ *™ È M Œ
J
Û ä VrZ gzZ ì 5 *™È M Œ
Û …Ð ¦‚z

x™Z Ñ [» ~ *™y M Œ
Û ä \¬vZÉ ì ~Š ̽ŠkZÉ ñà 7
—äô iô ^mø • Üû`ônû ×øÂø ]çû×öjûmø ü q
Z :ì H™f µ Z µ Z » VÂ!
zŠ ~ øZ•
Û >Æ1
ÃVÍßž —hø^jøÓôÖû] Üöãö Ûö×( Ãø mö ü ZuzŠgzZ • D ‹™| 7] c
M Åy M Œ
Û ÃVÍßå\ M
p ÖZ yZ m»Üûãö Ûö×( Ãø mö gzZì Ð p ÖZ m»]çû×öjûmø X • ï Š ̽Šu0
È MŒ
Û

Ð ~ >øZ•
Û Æ 1 x™ Z Ñ [ » '!
VâzŠ t gzZ ì Ð x|z pÆ
6gîÆ V ‚g Æq
Z ( v!
fÍ) ä 1 x™Z ÁÎgž Zƒ 7(Z n kZ X •

Æ *™È M Œ
Û ä VrZÉ Vƒ ‰ƒ rg ÊpgzZƒ c
Š™!ZjÆ #
Ö Q *™y M Œ
Û
85
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

k'
23ÚB‚B‚Æ ä™á ZjÆ #
Ö Q 7ZgzZ ä‹™| 7]c
M z p ÖZ
yÒ z ô=sÜÅ *™È M Œ
Û Žì ~
å tè<
 ½„z gzZì ~Š ̽ŠyZ J

6*™È M Œ
Û % ñÑ yZZ6g
uz <
 èYì ÌŠ ã
ÅyZZ6kZÉ 7„
Xì 7e*
Ñ yZZ

!7e*
Ñ yZZ6*™ÈWŒ
Û %Æ ~tèg
u

èߊÖ] àÚ èߊÖ] oÖž tçuœ ᕆÏÖ] žì [™] q
Z Ð w
ò •
á x âZ ]|

kZ Xì ` Z»<
 *™È M Œ
Û Aì 7` ZâZ Å *™È M Œ
Û<
 XXᕆÏÖ] oÖž
bÑ mZ w
å Îgè<
 gzZì Q*™y M ÛŒžì 
@Y HyÒ t 6gîx ¬ È »]
1ì @
ƒŠŽñŠ lŠpQ~ bѲì @
ƒ Â'ÃQ%Æ bÑ=Z Ôì

X Vƒ Le *
™
sŸz Ï~hðmZgzZ Vƒ ©
~ x|gzZÃ] kZ ~

ugzZì 7]gz¢Åq ËgzZˆ Æ *™y M Œ
g
Û ž ¶„gƒW(q
Z

bŠ g ZŒ
Û xi ÑB‚Æ *™ È M Œ
Û 7Z n kZ Ô• k
=g f » ]Ã%Zèa <
z
7e*
Ñ yZZ6*™y M Œ
Û Šp Â%Æ g
už Hn²ä ~ Xì 7„
 gŠ

Kg Kg&Ž ì óW
ÈZ L]gÎ KgÐ ƒ
 Å *™y M Œ
Û 6gîÆ wVXì

1Vƒ }â à *™y M Œ
Û }g ‚ ~žì ꊙg ïZ ¿ðä
Z Xì Œ6]c
M
» *™È M Œ
Û Ã]gÎkZ t ‚Æ kZ …  } â 7z » *™È M Œ
Û Ã]gÎkZ

ÈMŒ
Û ÃW
ÈZ >gÎ6ìÆ ¾ëž σ *
™7 Kg åZ ðÃn Æ ä™"
U
z

c
â•
Û 7¼ …„
 Zg ÓZ'
Âä \¬vZžì ]!
Ù ª ?• ìg yâz » *™
C

„q
Z ~ }g !
kZ Ât ‚}g ø Ôì ‚ Zg ðà Zg ø Ð x?Zm sƒ „: gzZ

Ãe
 M gzZ] T ä VMì ò Z¤
‹Zf Å 1 x™ Z Ñ [ » {z gzZ ì Kg åZ

}g ø {z´Æ yZ X 1™tzb
» *™È M Œ
Û ä ëÐZ Ôc
ŠgZŒ
Û z » *™È M Œ
Û

n kZ Xì 7=g f ðÃgzZ » çÆ p ÖZ gzZ VÂgÎÔ]c
M Å *™ È M Œ
Û k0
86
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

èa Xì kŠZ ‹Zf Å „ 1 x™Z Ñ [» Kg åZ ÌÐ !ZjÆ W
ÈZ >gÎ

ìz »vZ [Â]gÎt n kZ Ôì Hï•
á ~ *™È M Œ
Û ÃW
ÈZ >gÎä VrZ

ä ëž Š
ƒðt Z
 Âì 7x… Kg åZgzZ=g f ðÃgzZ ~ ekZ:gz

Q Âì c
â•
Û t ä 1 vZ wÎgžì Htn kZz » *™È M Œ
Û ÃW
ÈZ >gÎ

g¨Šp\ M gzZì g
ut ?Ð } H\ M Ã] Æ óì
ó c
â•
Û ä 1 vZ wÎg L L

@
™ H n²t ~ n ÏZ ?6*™È M Œ
Û c
• ñÑ yZZ 6g
u¬ ëž B â •
Û
u ~ K
g
 FÅ yZZ 1ì xlÐ g
u *™ È M Œ
Û ~ x £gzZûgž Vƒ

yZZ6*™È M Œ
Û Ôƒ: y ZZ 61 vZ wÎg J
Z
 èYì ¬ Ð *™È M Œ
Û

X Vƒ ©
~ x|ÏZ~Ã] {gÃèÆ w
ò •
á x âZgzZì 7Ìe*
Ñ

! ì »¿gzZ w¸m»<
 gzZ yWŒ
Û

Å yZZ 6kZÉ ì yÒ » kZgzZ ô=Å *™È M Œ
Û sÜ: g
uz <
 Z®

ÅQ ] !
tgzZ ì m» ¿gzZ w ¸m» <
 B‚Æ *™ È M Œ
Û gzZ ì ÌŠ ã

wÎgLáL ]†ÏÖ] äÏ×ì á^Ò žì Cƒ x¥ÌÐ Š •
á g Z kZÆÈ
ñ ¬ ]|Ýí.ÅZ
H]zˆ~ p ÖZ Ž *™y M Œ
Û {z ª ó Xó ¸ *™È M Œ
Û ] ZŠ ¬ z t Ü ZÆ 1 vZ

[» {z ƒ e 9 Š ~ ^Å] ZŠ ¬ z t Ü ZgzZg ZŠ™z ¿¤
ZÐZ Ôì 
@Y ‹gzZ 
@Y

Ò» gzZ wj‰ k ™V- ÐZ Xì <
 z ]§gzZ©‹§ Å 1 x™ Z Ñ

iÐZ ~ ~R

QgzZ ì @
J 7Ññg à q
Z » b‚ ~ xzg k¯Š *Z q
Z~

gzZ • ë ~g¹ÐZ Ôì c
J7~ xzg k¯ä kZ¼Ž X ì @
3Š™gZ¦
г%
Xì ^iÅ ~g¹kZŽ ì l6{z Ôì H~ ~R

{C
Ù b »/ŠiT

H¿6gî4Ð ƒ
 ä 1 x™Z Ñ6*™ÈWŒ
Û

wZÎt Ð ¿x ¬ Ëžt {z X BNŠ Ã]!
Ì~ iZ0
ZgzZ q
Z™?
Ø Ð kZ
87
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

?ì H¿{Š c
iÐ ƒ
 ä ,¾~ ã¨
Z ±~g7 6*™È M Œ
Û kZž ,™

: gzZ Çá 7x *
gzZ ðÃ{z´Æ1 x™Z Ñ [ » Ì¿ðÃ~ [ZŽ Æ kZ

„z Ôǃ å{Š c
iÐ ƒ
 6vZ [Â ¿» Tžì ]!
Ù ªgzZ ì Yá „
C

[» ä *™È M Œ
Û Šp n kZgzZ Ç ¶ g £gzZ:%n Æ VzuzŠ ~ ¿6kZ
Xì c
Šg Z Œ
Ûõ
ó ïÎZLn Æ #
Ö Q ~g7 Þg I‹§ Å 1 x™Z Ñ

!ì ~gz¢'iZ bŠ ßF
Ã~tèg
u~ .yWŒ
Û

 Zg ÓZ'

à *™y M Œ
Û %Æ ~
å tè<
 ž Vƒ Le *
™n²t ~ ˆ Æ kZ

%Z¤
! ²sÜn ÆKÃ*™È M Œ
Û žì „Ze *
™òúŠt gzZì 7e'
gzZ¸ [²xñ Z™/ô]Z|ž ÇVz™n²] uZzP 6kZ Xì °»gˆ6ZßgzZ

» x ©Z z p ÖZÆ *™y M Œ
Û 7Zž ñ M ,Z µZñ‰1¶y!
i ~gŠ â Å yZ ! ²
Xn™ŠZ%Å *™y M Œ
Û {z Âðâ•
Û
sŸz ä 1 Ñ Z
 gzZ Ðt~Kx|

X • g•~ ½ *Š ® Æ ]zIÅ X• Mg•Æ [² ð¤ ?q a

Ô._Æ ]c
Zzg ]g @
{zèa %Z Ôc
0
7: â i » 1 x™Z Ñ [» ä VrZ

¬ Ð ƒ Å 1 vZ wÎg gzZ ¸ `™g (Z <
Ø è ð|Æ™uF46"


@Y Hg Ñ~ hI Z à ð¤ ?q n kZ Ô å „ á|<
Ø è h‰
Ü ß Z òZg ~ *Š
 žì r » ñ?q 0 ~° 4Z X • ! ôVâzŠ :ñ \ e gzZ ~
Z
ñ °g
» yZ Xì

Z
J
 ƒM
 8 3~ ~HJ
‰
Ü z kZ Lž
L Zƒ wi *
¬» ~H~ ug MZ ypg

Æò »ƒŠ Z%Å *™È M Œ
Û VŒ ó Xó N Yƒ:C
Ù ªµ Z µ Z Vc
g JŠ {(gzZC

• Vc
g JŠ Å}ƒ0
Z {( gzZ Ýzg C àZz ä M Ã6y• M +
Y Å tæ‰
Ü z

ì
@Yƒ »‰
Ü z » ~HB‚Æ ÏZgzZì #
Ö ´ Åò »ƒ *
M õ Z µ Z »X
gzZ BÄgnƇLZ Vc
gze { (gzZCÅÐJŠž Ht ä ñ?q 0 ~°1

*
3 Â'¶Š ð3Š µ Z µ Z {z Z
 gzZìg Ã
 D 3™NŠ 7Z ‰
Ü zÆ ~H
88
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

t ‚Æ 1 x™ Z wÎg [» izg q
Zžì e
Zzg ÅpÑ ~g g X ïŠ hg Á

ÂQXX°‚ ^m è–m†Â Ôi•^‰ çÖ ]ƒžZZ ž c
â•
Û gzZ ñZ— åg— Â Zƒ {™E
» kZ

1Š Z%Ž ä *™y M Œ
Û Ð V-g JŠ { (gzZCªì Z ha ¹‡~¾ ! ~
ñ °} Z

1 x™Z Ñ ˆ Æ kZ X ǃ Zha ¹‡{ zÂQ Âì 
@Y M n Ƥ ¤
Z {z Ôì

ÅÐJŠ Ð n ƇgzZŒÃ]!
ñ?q 0 ~° ÂÅ ãZz Š Z% Å *™È M Œ
Ûä
X B w ïVc
gze

g ZŠugzZ • g ZŠugzZ • d
 Æ [²Ô• [² ?
ñ q 0 ~°ž •â •
Û g¨[Z

‰
J
Ü z kZ gzZ ì ˆµ t~ K{gzõ{Š™y Ò » *™ È M Œ
Û 1• d
Æ

â•
Û 7s
 Ÿz Å kZ ä 1 g—ŠpJ
Z
 ñ0
™7È » *™ È M Œ
Û
z x|» *™y M Œ
Û 6gziÆ ãZŠ ! ²¡{zžì Ht ¿ðà ` M ¤
Z n kZ X ~Š

?ì $
Ë Y ÅwJù ]!
t Âì Y0
Ê Z%

$è »nkZ6gî CZ f ÿÌËgzZì§Zz —q
Ztžì YY ¹t b

 žì ~ pÑ~gg Ìt X Vƒ êŠ ™n²Ì§Zz ¦½Z n k Z Ôì Yƒ
Z

: ðƒ wi *
82e
 M Åx ÅÑZ >gÎ
—áøæû‚öjø`û Ú% Üûaöæø àöÚû øŸ] Üö`ö Öø Ôøòô ÖFæû]ö Üõ×û¿öeô Üû`ö Þø^Ûømû ž ]çû Šöfô×ûmø ÜûÖøæø ]çûßöÚø ! àømû „ôÖ$ ]ø™
ðZ a Æ 4ZX H 7{Šß WÐ (uÑ) ÕÃyZZ LZ Q ñÑ yZZ vߎ L L

(82:x ÅÑZ ) ó Xó • 6„
 Zg {Zg v߸gzZì äsz

: k£
Z » ÕB‚Æ yZZ LZgzZ ñÑ yZZ Ž vß {zL ž
L ì t x|» T

ì" ~ ñx Z™/ô  ó Xó ǃ ðZ n Æ 4ZgzZ • Cc
Z@ vß „z Ôc
e
Š äƒ

+Š AgzZ t £z ]5ç b!
~ VÍßž Œx|x ¬ » Õä VrZ X ˆ’
1 ì ¸ x|òÀ» óÕLµ š gzZ ì Õ{z Ôì CYƒ _hgzZ ž¶Ž~

~ ]5ç {%izggzZì z » ]Ñç ã¨
Z ž¶tž ðƒ6]!
kZ ã.6
c
Š gZŒ
Û oÑ n Æ e
Z@ z yZZ ¤
Z Ã m
åÐ kZ Ôì CY „ƒ }: }
¤
89
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

u kZ ã.6Åxñ Z™/ôÔÇ} F
Q Zg7 6g £Æ qJyZZ » VÍß Á¹ ÂñY
LZ gzZ ñƒ 7 ] Z|¼ ~ #
Ö }
Å 1 vZ wÎg [» ž S(J

ì yÃÐ ~ ë[²L L ] Ù牅 ^m Ü׿m ÜÖ ^ßmœæ ž H~ p ÖZ yZg ÖZ » [ ZCZ

• 7Âvß ¹!
Ô• 9sÜ Âx9 ó ó?CYƒ7CŠ c
i ¹ ~hðÐ T
g £t » e
Z@ z yZZ n kZ Ôì Sg „ Cƒ ž ¶¹ ~hð~ ] 5çgzZ

Xƒ: Ìk£
Z »ÕB‚Æ yZZžì J¹

-Ãxñ Z™/ô™Í]!
t ä 1 x™ Z Ñ [ »žì e
Zzg Å pÑ ~g g

LZ ä x?Zm y%]|Ž ì {z Š Z%Ð ÕVŒ 1ì O ã.6t ž ~Š

6kZ Xì ÕZ (¹ uÑèY *
™: uÑ g
ž å ¹ ñƒ D™¤z Ãd

Æ oÑÃ m¤
åÐ ÕT n Æ qJÅ yZZž ðƒgzŠ ã.6Å xñ Z™/ô

Xì uÑÉ 7Õx ¬ {z ÔŠ
H76gî

/ô¥#gzZì @
ƒ w EZ Âq
Z ÑZz äY Ñ1 6gîx ¬ ~ *™È M Œ
Û [Z

kZ {z gzZ ì C M 7 ~g ZØŠ ~KŠ Z%Å Â 7Z1• [²ƒ
 ƃ
 xñ Z™

Xì ðâ•
Û
sŸz ÅkZ ä 1 wÎg[» Z
 n0
Ñ » *™yWŒ
Û‰
Ü z

 M Å Y ûZ >gÎä M
e
ò 0Z ƒq Ž k Í̧Zz gzZ q
Z ~Ÿ kZ c
—äô eô ˆø rûmö ] ð÷ çû‰ö ØûÛøÃû m$ àûÚø æø ü :ì] q
Z ~ e
 M kZ Ôì HyÒ~KÆ 123
~ Tì {ð ]ðç‰ VŒ ó óÏ ñY ~Š Zwgz¢ÐZ Hx » ðà » ðZ'ä T

 ð‹ Ãxñ Z™/ôe
 M t ä 1 x™Z Ñ Z
 Xì ï•
á Ìx » ‚ à ©» ðZ'
gzZ ˆƒoª
q Å yZ „ F
 ]t Ô¸ ŠŽñÌñ& œ–1Z ]|~ >

ž Y7 Æ™kCêŠyZ ä 1 x™Z Ñ Špž © Š
w$
8
g » }n

t !vZ wÎg c
ž c
Š [ZŽ ä –
ñ 1Z ]| ?ì Š
ƒ HÃ\ W 9 z†Óe^e] ^m ÔÖ^Ú0
Ĥ
izgÆ #
Ö ª6x »} (LgC
Ù Z
 èYì ˆ^I# Â~÷™Íe
M

ž c
âÛ•™Ít ä 1 x™ Z Ñ [ » ?Çn $Ð [Z±Æ V;z ¿yà Âσ
90
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

t ÔÇ A „ izgÆ #
Ö ª!$
» ¿ÙCžì Œt p» XXä´eô ˆørûmö ZZ ä \ M 7
{z Ô• C M 7 V*.6gzZ ;‚Ž ÃyZZ IZ Ì~ *Š kZÉ ì 7„
 gŠ

{z Âì Á †» ~ Vƒ 0
Æ ð¸ Ëž ©• CY 0 {g ñ » { 
k Ë: ËÆ yZ

{z ] 
! Žž ð M yY ~ y Y Å–
ñ 1Z ]|™Ít Xì Š
0 {g ñ » {k
ËÌ

X ¶79{z Ô¸Œ

¹ /ó 7Z DZ L7ZÉ ì ! ²y!
i ~gŠ â Å y Z Ô• [²#–
ñ 1Z ]|[Z

ä 1 x™ Z Ñ gzZ ñ0
™7x| »`™èe
M q
Z Å *™ È M Œ
Û 1ì @
Y
X ì ð M ~™ÅyZ ] !
 Å
sŸz

ÌZ Åwz4
È•
á gzZ ]gz¢Å /
ñ ô§U
W~ .yWŒ
Û

.y M Œ
Û Â<
 Å 1 x™Z Ñ [»ž Vƒ @
™]!
‹Z Ð kZ Â~É a

i * " ë ÌÐ ]%=z ] ZŠ •
á gZÆ 1 x Z™/ô]Z|pÔ„ ì Š ã
Å

: t ‚ ]ZŠ •
á g Z Æ ñx Z™/ô]Z|ž • , Z ]⣠Р¹ gzZ M
 {g 7

Ì~ŸkZgzZì @
Yƒ Â
*™³t Z] » ]ZŠ •
á g ZÆ *™È M Œ
Û ÂVƒ
X Vƒ Le *
™n²]uZz zŠ

žì Š
c
â•
Û Æ™[ æÐ y ZZ IZ ~ 105•e
 M Å {Z
ÓZ >gÎ
äô ×# Ö] oÖøž Üûjömû ‚øjøaû] ]ƒøž Ø$ •ø àûÚø ÜûÒö†% –ömø øŸ ÜûÓöŠøËöÞû]* ÜûÓönû ×øÂø ]çûßöÚø ! àømû „ôÖ$ ]^`ø m% ^ømF ™
( 105:{Z
Ó—Zá)ø çû×öÛøÃû iø ÜûjößûÒö ^Ûøeô ÜûÓöòöf( ßønö Êø ^Ã÷ nû Ûôqø ÜûÓöÃö qô†û Úø
Å}uzŠ Ë ÂЃ6„
 Zg {Zg Šp ?Z
 Xì xi Ñ„ CZ6? !ß Zz yZZ } ZL L

Ç}Š e »{z ì ‚i !
s§Å „ vZ Ń
 ?X $
Ë h — 7¼ Zgv„Ze

ó Xó ¸ D™ H ?Ž

L Z Ã&
ñ œ–1Z ]|._Æ e
Zzg ÅM
ò 0ZƒqgÃè ~‚Åe
WkZ

Ëžì $
Ë ƒ ¸zz ÅT Z7*
™yÒ tZ]z x|» *™e
 M ÏZ ~ ÄܧzŠ
91
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

Ö
ñ 1Z ]|ž B™{iZ0
Z „Šp\ MgzZ σ ~Š| 7e
 Mt 6]ÑqÆgzŠ kZ ä

©: kZ Ôå Z7*
ƒ Zg M f õ b§TsÜÆ +D

%vŠgzZ > 2i Ô]t »+”

]|çO ?ì 
@Y ŒÈ H » kZ~ Vòx¬ ƒ ~Š| 7e
 Mt ä Ë~
É ì 7Ð VÍßë[æ~`™èe
 M kZž c
â•
Û y´Z » kZ x ¬u'ä–
ñ 1Z

kZ ÅVKÆ yZZzZ
•gzZÐ N Yƒ x ¬• Z
 ì Ð Vâ›ÆgzŠ kZ

¬t n Æ VÍßÆ äâi ÏZ X Ç ñYƒ  *
X yZZž Ï ñYƒ ]ÒgŠ

gzZ z™„KZ ñO Š䙄ÅVzuzŠ ÂñYƒ ÂÌ*
X yZZ CZ Z
 žì

!!z™ÒÃÅäXÃyZZ LZ

Æ`™èe
 M kZ gzZ VlÅ yZ Ô] ÑqÆ ÄܧzŠ ƺ
ñ Z & œ]|

`™èe
 M–
ñ 1Z ]|¤
Zž B™g¨Zg f ñƒ n
gt ‚Ã
sŸz Åy ZÐ!Zj

yZ s ÜÆ +D

%vŠ gzZ > 2i +”
Ô]t »+”
 ÂD ™: ãZz t Z]t »

n Æ ä™gzŠ Ã.ß TÉ ì CYƒÃèûwÅ VhgzZ VÇZzgg » Å

óæ¾5.Z ù4gzZ szH!
%ZL Â CY {g ¹!
{z Ôì ðâ•
Û
sŸz äº
ñ Z &œ]|
»e
 M ËÅ *™y M Œ
Û žì ~gz¢t n kZ X @
Y {g™ƒ x³» „%´Š Zg7 »

t ‚ ÌÃ]%=Å xñ Z™/ô]Z|gzZ©: »gzŠ kZ ñƒ D™ð x|
Xì 
@Yƒ Â)J
Š Z%Å *™È M Œ
Û :gz ÔñY 3g

Æ VÃcs ÜÆ Vñzgž ì H ܧZz q
Z ä ~
ò èFx â Z b§ ÏZ b

HÆ VñzggzZ Vâ›Ô¸ q
ÑÌ~
ñ g »Z [- Z1Z ]|~ k
q
Z yZgzŠ

lŽ6q
Z Ð ~ HÆ Vâ ›ž ¶„gƒ ~g » Å ðZ±gzZ ¸ t ‚ t M

ä VÍß6kZ X Š
ß~ V$Å ÔŠ „ ñ ZgzZ J(Ð M Zƒ @
Î }ÈyZŽ â

Hx » C!
ÔÅ ~i !
_
¢ä kZž X'!
~ iZ0
Z LZ LZ ñƒ D™ {û

c
Š| 7] q
Z » 195 e
 M Å >ÂZ >gÎä 
r™ Ëy ZgzŠ ÏZì Å tgzZì
( 195:{—Z )èô Óø×ö`û j$ Ö] oÖøž ÜûÓömû ‚ômû ^* eô ]çû Ïö×ûiö øŸæø™
92
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

ó óX z7#
Ö ~•
 h Vð; LZŠp Lž
L ìt x|»T

kZž c
â Û•™ƒ ¥#Ð VÍߊŽñgzZ ê a ~
ñ g »Z [- Z1Z ]|™Ít

g »Z ë e
 M t Ôì J 7ÐZ ä 
r™ yZ ~ x|Tì 7x|t» e
M

QX • … Y 4ë t Z]gzZ x|» kZ n kZì ðƒ wi *
~}g !
ÆÜæ

ÂñÑ p={gëÜæÆ™]óÐ)(l Z
 1 vZ wÎgž c
â•
Û ä VrZ

B‚Æ ÷Œ
Û B‚B‚Æ % eÃ+`
'gzZ c
ŠB‚™wÅwŠ äÜæ § »Z

~ VlvŠgzZ [Z x
R ÔuQ Ôg$
Xìg q
ÑB‚Æ ] ¸~g7 Ì~ ðZg Mžc
q Å ] ¸!
ª
Ôˆƒ Áz ŠyZ s§ Å ~h !
kKZ yZgzŠ kZ Ô1zg7½
[- Z1Z ]|._Æ e
Zzg Å~
ò èF
X ðƒ W
Oà{ ª
q ÙçgzZ Ðä™

4w q ‹gßgzZ T¼ ª
q Å Vâ ›ˆ Æ6 ïzçZ
 ž ¹ä ~
ñ g »Z

à 1vZ wÎg [ Zž H {gtë!
ä ]Z|¼ Ð ~Üæ § »Z ÂÐ äƒ
]Ñq gzZ • ìg M D™ J
 [Z ë Ü7]gz¢Å Š ZæZ Å b§ kZ ~g ø
ay

gzZ , ŠzÂs§Å ~h !
kgzZ ]¸!
LZ [ Z ë n kZ Ô• ‰ƒ4á{

Å kZ Ôì Zƒ yvŽ 6gîÙç yZgzŠ kZž @
B™ ¶¼~nçÆ ä™

ž ðƒ wi *
 M {gÃè Å *™y M Œ
e
Û 6kZ X ñ M ò]gßðÃÅ °ˆ
ø æø äô ×# Ö] Øônû fô‰ø oûÊô ]çû ÏöËô Þû]øæø™
(195:>Â
—èô ZÓ)ø ×ö`ûj$ Ö] oÖø]ô ÜûÓömû ‚ômû ^øeô ]çûÏö×ûiö Ÿ

ó Xó z7#
Ö ~•
 h Ð Vð; LZŠpgzZƒg D™ ay
~ { Zg ÅvZgzZ L L

t È » k ZgzZì wz4
È•
á »e
 M kZtž c
â•
Û ä~
ñ g »Z [-Z1Z ]|

ÂÐ z™¶~ kZ¤
ZèYƒg D™ ay
b§Å¬ g2$
6qÊ gzZ Š ˜žì
ǃ *
7~ •
 h Vð; LZŠpÈ » ä™gz$]¸~Š ˜ gzZÐ ƒ Yƒgz$

XƒŒ?Ž ì 7{z È » e
 M kZgzZ

gzZ È »`™‹c
M Å y M ÛŒž kNŠ ™Äg t ‚Ã]uZz VâzŠ yZ [Z

Xì gzZ¼ x|~C
Ù ª » yZ:gz Zƒ ãZz ÂÔHy Ò ä xñ Z™/ô‹Z|©:
93

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

!•z„ » u 0
yWŒ
Û ò Z¤
‹ZŠ •
á g ZÆ*™Ñ

ž Vƒ Le*
™n²Ìt ~ #
Ö }
Å ] Z|\ M ~ ˆ Æ ]•
á g Z* yZ

Z6kZgzZ •z » „ u 0
q
yMŒ
Û Ì]xz ]ZŠ •
á g ZÆ 1 x™Z Ñ [»
: ÇVz™n²]uZzzŠ

ìY ņÃg !
Z ä Šñ &0 vZ†]|ž ì e
q
Zzg Å pÑ ~g g a

îg gzZ àZz äh 3 Q w!
ÔàZz äZz¢x*
6ŸL ž
L c
â•
Û t ñƒ ïŠ kgŠ ~ K

( 4886:~g g) óXó ì ðâ•
Û Òä\¬vZ6VÂgúàZz ä™LgZŠ™¥

Cg Z’Êp {zžì @
ƒ ` Zzg ~ VÂgú~gzŠC
Ù ž 6 å• » äâi kZt

¬Š 7Zž ì Cƒ ÌéZpt Å yZ Q gzZ • C™g (Z öâi z öZg M Ô•
0vZ†]|[
ñ © ÅQ y Â{ q
Z ņÙÍt X å¸ • » äâ i kZ Ô ñY

ž c
Š [ZŽ ä \
ñ M ?ì H yÒ Xt ä \ Mž Y7 gzZ N M k0
Æ Šñ &
åt È » kZ ?ì ~ *™È M ÛŒt H :Y7 ä ]gúkZX ì ¹t ä ~ ! V ;
gzZ @
ƒ: â i Zg ø Ô’ e *
ƒ ~ *™È M ÛŒ™f » kZ Âì Å Òä \¬vZ¤
Zž

vZ†]|{z 1ì 7Â~ *™y M Œ
Ûž
@Y Z<
Í Â @
ƒ ~ßñ ðà 6}g ø

ñ © Å Q Xì ~ *™È M Œ
[
Û t V ; ž c
Š [ ZŽB‚Æ Š OZ }g7 Ô¸ Šñ &0
Xì 7gÃèXt }~ kZ Ôì J 7Zg ‚ Ìä ~  *™y M Œ
Û ž ¹ä
žì c
â•
Û ävZ~7 e
 M ÅáZ >gÎÅy M Œ
Û ž c
â•
Û ä Šñ &0vZ†]|
( 7:á
—Z])çû`öjøÞû^Êø äü ßûÂø ÜûÒö^`ø Þø ^Úø æø åü æû„öíöÊø Ùöçû‰ö†$ Ö] ÜöÒö^iø! ^Úø æø™

ó Xó ƒ Y ugÐ kZ ÔXzgÐ TgzZßá {z Ô,ŠŽ » 1 vZ wÎg L L

Ôì ÅÒä \¬vZ6V Âgúà Zz 䙕 (Zž c
â•
Û ä1 vZ wÎggzZ

X ìz » „ ] x ã M Œ
Û ÌŠ •
á g Zt » 1vZ wÎg n kZ

?• ë £ {Òúž B aÎ ] !
t ÌÃ sÐ kZ ?• ë £ ó{ÒúL

kZÉ Cƒ 7KZ Å kZ {z Ô ì H Ì]
! Ž {Òúžì @
ƒt È » ÏÒú
94
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

• ¬™ ¯ {ÒúÃˤ
Z ÌŠpëXì @
ƒ {Òú{z » Tì CƒÐ s§Å

}g ø ä 
r™ V #žì Cƒ …e
D Â CY ”7Ð zÂ]!
Å kZ gzZ

» wÎg gzZ • B•ÂKZ ñO Å {ÒúÃkZ gzZ ~Š 7zÂ6]!
Å}Òú

• ìg â •
Û ] !
t6gîà ßQ \¬vZ Z
 n kZÔ• Æ {ÒúgzZœ‡„ p
ug Ð kZ Xzg Ð TgzZ z™ {z } » x » Tt Ô• {Òú}÷ 1·ž

„ \¬vZ ]ZŠñ•
Û z ] ZŠ •
á g Z F
x ÓÆ 1 x™Z Ñ [ » •Æ wßQ kZ ÂX ƒ Y
:ÇVƒe *
™7w VgzZ q
Zt ‚Æ ]Z|\ M ~ X • D 0
g ZŒ
Û ] ZŠ •
á gZÆ

̬Ž {z gzZ ì @
ƒ {Òú» #
Ö Óð!
ߎ ì —÷e Áq » IÆ \ M

—÷e Ëä ¿ËJ
 ` M Ôì @
ƒg¦Ð s§Å #
Ö Óð!
ß{zÔì êŠ

Å#
Ö Óð!
ß6kZ Ôì H ~g Y ¬Ž ä \ Mž H 7w ZÎt t ™ Y k0
Æ
NŠÆ™wZÎt Ð kZ6¬ËÆ—÷e {z ƒ tØÃˤ
ZgzZ N 3Š & ¤

! ! Ç ñYƒx¥Šp[ZŽ ÔB

~ ?Œ
Û ‚~ KÆ e
 M ÏZ Š •
á g Z gzZ q
Z » „ Šñ &0vZ†]| b

Z ä Šñ &0vZ†]|ñƒ D™s Zî »vZ š
q
 iŠ q
Zžì gÃè Ì
ä \ M X åñƒê ÌZÀ Zƒ s ðÃB‚Æ VzgŠ e zŠ Åx ZwZ {zž ¬Š Ê%
ä kZ Xì I< ZÀ Zƒ s~ ª
q Å x ZwS n Æ Š%ž c
C ™ uzg ÐZ

ž c
â•
Û ä Šñ &0vZ†]| ?ì ~ *™È M Œ
Û t Hž c
Š ™wZÎÐ »

c
â•
Û ä \¬vZž Hw Ñ+ Z ¸ ™| 7e
 M Ñ!
{gÃèQgzZì ~ *™y M Œ
Û V;
Ñ [» gzZ X ƒ Y ugÐ kZ ÔÆzgÐ TgzZ z™{z Ô}Š ¬»x » TÑ
å Z÷ž

Xì 7„
 gŠ < Z À Zƒ s~ x ZwZèª
q nÆŠ%žì c
â•
Û ä 1 x™Z

~ ?Œ
Û ‚Ô• ‰ | (Ð M gzZ xŠq
Z ÌÐ kZ Âw
ò •
á x â Z ]|gzZ c

~ ÀKZ izg Ëä w
ò •
á ögŠ Z 0·x âZ ]|žìgÃè ~ KÆ e
 M ÏZ

är
 ™q
Z X ÇVz™yÒ ~ Ýzg Å *™È M Œ
Û ÔÐg7 XŽ ` Mž c
Š â Û•t
95
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

Ë !ì „
 gŠ V; ž c
Š [ZŽ ?ì „
 gŠ *
g â ,¿~ x ZwZèª
 q Hž HwZÎ

 M {gÃè ÅáZ >gÎä w
e
ò •
á x â Z ]| ?ì V¹~ *™È M ÛŒž Hw ZÎä

gzZ z™{z Ô} Š ¬» ä™Æ x » TwÎg Z÷ž c
Š ¬ä \¬vZž c
â•
Û gzZ S7
ž c
â•
Û ä 1 vZ wÎg·]|² ƒ Y ugÐ kZ ÔÆzgÐ T

(18Ô17 mB 18` :?Œ
Û ‚) †Û9Âæ †Óe oeœ °‚Ãe àÚ àm„×Ö^e ]æ‚jÎ]0

ó Xó ì c
Š ¬» ägâ ÃVz¿ä [æ0/
ñ gzZ *
™ Z MZ Åñ/zò–1Zˆ }÷L L

E
HÐ [
ñ éŒBÄZ 0 /]|”ZgÑwZÎt » äg â ÿ~ x ZwZèª
qgzZ d

gzZ ì z » ~
å tè<
 ¬t » /
ñ ]| ÂXì ^
Yž å c
â•
Û ä VrZ gzZ å Š

Xì ŠŽñ~ *™y M Œ
Û ÌXt n kZ Ôìz »] x ã M Œ
Û~
å t›•
á gZ

 IZ x â ZÉ Ôì 7w Ñ+ Z Z÷t X k â•
<
Û g¨Q g !
Z 6wÑ+ Z kZ
q

.y M Œ
Û žì C M ~™]!
t V˜ n kZX • ìg™wÑ+Z w
ò •
á x â Z ]|

ÈMŒ
Û %Æ kZgzZì ~gz¢ ´gt ‚Ã( Y ZgWÅ ) xñ Z™/ôgzZ ~
å tè<
 nÆ
žì ˆƒ ãZz Ì] !
t V;z Ôì Â ) J
t Z] 9Æ ]c
M FÅ *™

ãMŒ
Û ÌŸ Æ +
ñ ”Zg } #gzZ ]ZŠñ•
Û z ]ZŠ •
á g Z Æ 1 x™Z Ñ [»

Xì 7„
 gŠ 
*™µ ZÐ *™È M Œ
Û 7ZgzZ •z » ]x

Æ .y M Œ
Û gzZ mb!
Æ<
 zy MŒ
Û t ‚Æ \ M ä ~ ! x H]Z|

zy MŒ
Û Ãƒ
 ë \¬vZž,™ ¬™ Ô• Å 7 ]•
á g Z*¼ 6VßßQ ~Š ã
P
X ,iZâÌÐ =ÂÅ¿6yZgzZ N â •
Û ‚û9»<

8

8

8

Y 1999 #B16 Æó=ÕZ Ly*t » dZ k

æ Æ !Zâ Z`
Í =
ó ÕZ L {izg {gG/

~ 6ˆx‰Zg ZŠ K ìY Å V { ©Z {k

e y*tX Zƒ ù•
á ~ }g ÑÆ
(A
%) Xì Š
c
ŠK
 F
Ðy M Œ
Û µgŠÆ \WÃY 1999 #B4Qg¸
96
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

?¹ c
u ;=g f ëZ » y MŒ
g
Û‚
ãæ Œƒq :ÀF ò ã]Z +-ZÜ*
· • : [æ

+4Ð ƒ
 Ì3 Zg » 1 vZ wÎg·gzZì x¯+ 4x¯ » :ó •
á VvZ
%NÐ ƒ
Xì x » ZæE
 [‚g Z »] ¬$
~ +Š²Xì 3 Zg
¼Å „ ]¬$
m» kZ ÔVƒ Le *
™WÐ \ M ~ 6qçñT ` M

t ~ XÔ• ~g ¦
]c@
+ZP Ð Ã~÷Xì B‚Æ ®
$
q
ZÐ ~

Ýq ÌZ ðÃà ó<
 L~ ó•LÅ œÈ M Œ
Û L Lž ì ˆ Å ÒÃ Å ä™ "
U
KZ ñƒ D™z—
ÅpçFÏûj$ Ö]æø †ùô fôÖ] o×FÂø ]çÞöæø^Ãø iø™ yâ •
Û Æ vZ ~ Z®X 7
X ÇVß Ze Ýzg6Xë Z kZ ._Æ o Î d

Ñ&ì g2Š »xs Z +Š œÈ M Œ
Û žì @
™tÃ]!
kZ ¿C
Ù Ð~ë

QÆ kZ 4Ð yZ X c
â•
Û wi *
~ ]gßÅ kz ä \¬vZ6wŠÆ 1 x™Z
» Vß Zz p
g /Zz Ð y!
i ! ²¹ ~hðpX Y7„™ðÃgzZ Ãx|gzZ

gzZ V°KZ ~ ŸÆ ‚Å œÈ M Œ
Û ä Tì Š
ƒ Za {z¤
(Z q
Z
wßQPÆ‚ÅvZ [Â ä VrZXì HŠ XZi§ * q
Z ._Æ ]÷Zp

wq ]gßX• ¿½z^x •
á z ðn Æ ózF
ÅyZgzZ Ô• n {Ð k0
LZ
DÁÐ ¹ Â Š
H:B‚Æ wÑ+Z dŠ Z-Z» yZ¤
Zžì ˆƒ [Zy
J
VŒ
áZz ä™ 0

'
Žt ¬ Ð ~œÛXì {ç » ä M ~Ši ÅŽkZÆ VÍß
½åÅxsZžìt òúŠ » yZgzZ • D™[™Ð x *
ÆànnÞ•†Î Ã\ M LZ

Xì „œyZŒ
Û sÜgzZ sÜ

97
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

?âX c
]
h
è„

ÃŽ6 q
Z Ð x *
Æh

ó]
è„ LäŽ {gÃè t Z]Æ W r Zl
Ð r Zl

ì „ œy M Œ
Û sÜgzZ sÜxsZž 7ÂòúŠt » Vzg ZŠbÆ Tì H Za
Å y Z ]¸ ç \ M „ VŽ p• ïŠ ]úŠ Å „ VâzŠ <
 zy MŒ
Û { zC
Ù „É

wßQgzZ ]÷ZpÅy Z~ h M Å<
 zy M Œ
Û žì @
ƒ x¥s ™ ³7,k


X œ£Æ ™¯Z wzZgzZ œ£Æ yZ X • F
6k‚ Z Kz¯ Å s ZžZ Ð ó<
L

Šp x ¬ A » ñZg 5kZ KZ ( y WŒ
Û I Z) ™¯Z wÍZž ì Ú Z sÜt•
Û Ô• R
× M× M ÃVÍß™g JŠ ï: Ó¬ {Š c
i ]Z|t ² • D™y ´ZgzZ s Z‹Z
X • D ¯ wì ë CZ

Ð VƒU x ÓÆ ] ZŠg Z zi§kZÆ y Z ~¼k Z~ž σ Òà ~÷

ä™ bzê Ã ó<
 èÌZ Lž Vƒ ÑŠ kˆ Z» ] !
kZ Ã\ M gzZ Vz™ {Ç M Ã\ M

! ! ì ïq ÅÌZ Xh
Š F
6RdÅ {z¤
kZáZz
1 x™Z ÑgzZ y M Œ
Û è•

LZ fÃmz *g b!
Æ<
 z [ Â Ð ] c
M Ϲ ÅœÈ M Œ
Û ÂV-

~ T Ç Vz™7Ãe
 M kZt ‚Æ \ M ~ pX • D™"
U
~ ]h


sŸz Å kZÃ\ M gzZ Š
Hwi *
yMŒ
Û 61 x™Z Ñžì ù ôÜÅ ]!
kZ
: ì Š•
á gZXŠ
c
¯• »

(24:ìZ—) Üû`ônû Öøžô ÙøˆôùÞö ^Úø Œô^ß$ ×Öô àønùô fø jöÖô †ø Òû„ùô Ö] ÔønÖøž «ßøÖˆÞøœøæø™
ÆyZ¼Ž ,™s
 Ÿz ÅkZ6VÍß\ Mž @
ì Hwi *
™f 6\ M ä ëgzZ L L

ó Xó ì Š
5k0

@
ƒ"
U
Ð kZ Xì {0è<
 ÝZgŠ {z Ôì Zƒ™f » óyÒLT~ e
 M kZ

Æ kZŠŽ z!
c
¯ 7g £Ã ãZŠ y!
i Å[²IZ n Æ y M Œ
Û ûä \¬vZžì
98
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

! ²c
}g Z ¦
„ yŠP ~ [²ä VMQ,Z²X¸ y uZ ¹ð•Z {zž

?ì YY c
ŠgZ Œ
Û Š OZ .
Þ ‡ù n Æ óy M Œ
Û è
sŸzLÃD¦Æ yZ Ô à Jy!
i
Xì ]gz¢Å óy M Œ
Û ÈÒL{Š c
iÐgzŠ kZ ~¢q)²
ØS 6wŠÆ 1 ·ä \¬vZ& ì kz {z Š Z%Ð óÙøˆ$ Þø ^Úø Z ~ {gÃèèe
M
3!gzZ uä \¬vZ ÐZgzZ c
5OšG
â•
Û
,i Z {z´Xì *™È M Œ
Û °â » Tì c
¯ åE

kZ Ôì ~gz¢«™Å kZp CY 7ÂS7b§ÅœÈ M Œ
Û Ž ì kz {z q
Z

X 7„ ]gßðÃÅûåÆ œy M Œ
Û %Æ kZž n

ñB„ u0
yMŒ
Û Ð g ±Z q
Z Ôì C™
sŸz 9ň È M Œ
Û Ž kz {z Z®

Xì Š
c
¯ • qÜ~ e
 M kZÃ 1 x™Z Ñ »Tì 
s Ÿz {z ¸gzZ Ï

yMŒ
Û è
sŸz%Æ(g
Š q Z ) u)kz

]*—C
Ù â Ô« ~ uZgŠ Z z ûc
ƒC
Ù â Z (¹ » ! ²ðÃì ežì òúŠ Z÷

%Æ ( {0è<
 ) u) kz X ´ â » V6& à ©) Å ô=z 
s Ÿz c
ƒ
X Y7„™6gîåÃx|ÝZƈ È M Œ
Û

¹gzZ ! ²Ž ì yÃgzZ {Š c
i Ð ŽZ evZ èg x Z™/ôÆ 1 x™Z Ñ

ÌQ ÔZƒ wi *
œy M Œ
Û „ ~ ! ²y!
i ~gŠ â Å yZ Xƒ ‚
g /‡ÅKÃ! ²
x™Z Ñ n Æ K7Z Ug6X Š
ƒ e*
n Æ yZ 'è
_Æ ]c
MF

X Z7*
™ qŽg „Ð 1

ì HÜÐ Šñ &0vZ†~ µKZ ä £
ò Z x âZ Ô~ 9KZ ä ò~g g x âZ

:c
â•
Û ]zˆyâ•
Û t »Vz³vZ Z
 ä 1 x™Z Ñž

—áøæû ‚öjøãûÚ% Üûâöæø àöÚû Ÿø û] ÜöãöÖø Ôøòô ÖFæûœö Üõ×û¿öeô Üãö ßøÛFmžô ]ç? Šöfô×mø ÜÖøæø ]çßöÚø • àøm„ôÖ$ ]øü

ÔH 7o ‘B‚Æ (uÑ ) ÕÃyZZ LZ ä VrZ gzZ ñÑ yZZ Ž vß {zL L

(82: x ÅZ) ó Xó • Cc
Z@ v߸gzZì ðZ n ÆVÍß4Z
e

99
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

zz kZ X ~g¦
VZ¤
Ìe
 Mt b§Å ]c
M Ϲ ÌgzZ ~uzŠ 6xñ Z™/ô Â

Ôå¬h
”Ž ~ kZž n kZÉ ¸ B7pŠÆ e
 M kZ {zž7Ð
X ð M 7‰
Ü Š 7Z ~KÎâ 9Å kZ

7ÕŽ ì yÃÐ ~ ë 1 vZ wÎg c
:Hn²~åª
‚g Ó Çg !
ä VrZ

ŠiuÐ q
ZC
Ù 6gîòÀŽ Œ{z È » Õ
ó LgÃè ~ e
 M {z |gŠ ?@

1 x™ Z Ñ ÂX *

™Õ6Vß Zz y c
¶‚ ËLZ c
Õ6ÑLZ }ì @

G
„g™èG4Ó¨“~g vŽ x|» Õ
ó LÂ~ e
 M kZ :c
â•
Û ñƒ D™ ãZz 6yZ ä

'
h
× Xì *
™q
ÑÃ ËB‚Æ vZ ª º
ó Z ÕLŠ Z%Ð ÕVŒ É 7{z Ô•
: ðÑŠŠ c
Ãðƒ ~Š Ãd
 LZ Åx?Zmy%]|7Z nÆ 
sŸz
(12:y%) —ܺnû ¿ôÂø ܺ×û¿öÖø Õø†û ŽôùÖ] á$ žô äô ×# Ö^eô Õû†ôŽûiö Ÿø o$ ßøfö mF ü

ó Xó ì Õ~g ¸ ¹ uѵš ÔZI: q
ÑB‚ÆvZ Â ! d
 }÷} Z L L

 M {gÃè n Æ y Z Ô¸ [²Z ^ZŽ/ôÆ 1 x™Z Ñ Z
e
 Ô •â •
Û g¨

s
 Ÿz Å 1 x™ Z Ñ ÃÂkZgzZ ÔŠ
ƒ Â'Ãx|9Æ Õ
ó LÂq
ZÆ
k0
L Z h» s
 Ÿz c
‚Åœy M ÛŒžì $
Ë ƒ w WžgzZQ  c
â•
Û gzŠ ä
Xn™ ZŠ ZÐ

:• D â •
Û ~Š •
á g Z kZ LZ à¬vZ {g •
á Z » TÔì ~
å tÈ•
á àS{z ¸

(44:ìZ—) Üû`ônû Öøžô Ùøˆ( Þö^Úø Œô^ß$ ×Öô àønùô fø jöÖô †ø Òû„ôùÖ] Ôønû Öøžô ^ßøÖûˆø Þû]øæøü
Å\
å M ä ëŽ ,™
sŸz ÅkZ6VÍß\ Mž @Hwi 
* ™f 6\
å M ä ëgzZ L L

ó Xó ì 5s§

ëž ’ e…ˆ Æ + Y c
 Ã?Š {gÃè gzZ ùãZz kZ Å *™È M Œ
G
Û

ž B™ï•
á Ãã MŒ
Û ùkZ ~ Z
• LZ gzZ B èÃ|kZ ~V~f LZ
%Æ Šæ Å kZ ðÄ: gzZ 7„ h »‚ÅœÈ M Œ
Û ÃË%Æ ó{0è<
L

Xì Y™ ZŠ ZÃx|9Æë Z ‹c
M

100
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

y´Z » 1 *™Ñ

ÄÑ q
Z ä x?Zz > }Zm=rØg ËZ ?{ y´Z » Tì Ç {zt

: c
â•
Û ~ ÏŠŽñÅxñ Z™/ôg ZD
Ù Mc
äa

oûjô ß$ ‰
9ö æø äô ×# Ö] hö^jÒô V^Ûø`ôeô ÜûjöÓûŠ$ Ûøiø ^Úø ]çû×% –ôiø àûÖø àômû †ø Úû ]* ÜûÓönÊô köÒû†ø iø0
L  3g } ñÐ ï¢ÃVâzŠ yZ ä ?¤
Z Vƒ ;g Y™hg,q zŠ ~ ?~

( 3:g
•Z ¶gÔg;Z [ :¤¸ )ó óX <
 ~÷gzZvZ [ :• {zgzZЃ 7{Ze

š
ø 9çûvøÖ] o$ ×øÂø ]•ø †ômø oj# uø ^Îø†$ Ëøjømø àûÖøæø 0 :c
â•
Û Š•
á g Zh
'
×

ó óX Vƒ76í~ W
øjžJ
VŒ ÏVƒ 7{eVâzŠt gzZ L L

Zž: Vƒ ;g Y } hg,q zŠ ~ ?~žì ãZzÐ 1 ~tÈ´Z kZ
q
4G
58z zŠ X q
~÷gzZ vZ [Â VâzŠ yZ J
Z
 ÔЃ: { Ze ¦

Ù L LX kz q
C
Zž: èG
[Â sÜÌä ®
 ) Tž ˆƒ ãZz ] !
t Ð T ó Xó Ð Åg} ñÃ<

Æ<
 Ãœy M Œ
Û sÜŽ ¿{zC
Ù Z®Xì ”
Å VâzŠ <
 z [  {z ZñÃvZ

! !ì { Ze G {z Ôì @
ñ%ƈy M Œ
Û Ã<
 • c
%

Ð „ZeX ǃ *
CZ ÃVâzŠ <
 gzZvZ [Â …n Æ ä0
Ýzg z e
Z@ 9

X •góåà 1 wÎg<
 gzZvZ [ÂB‚q
Z ëžì ¸ „ oÑÅv

Å y M ÛŒžì N @
¸ Ì~ ‚ÄEè°Z¸gzZ ‚ÁßQ {z´Æ g
u kZ

Xì ~gz¢ 
*™B‚Æ VâzŠ <
 z yWŒ
Û‚

?ì „
 gŠ 
*™Ð yWŒ
Û ósÜL H‚ÅyWŒ
Û

žZ
 ìZ
 Zz 
*™ „ Ð y M Œ
Û ‚Å y M Œ
Û Hžì @
ƒ Za w ZÎt VŒ

?ñY c
Ñ ~zgŠ ~â U
Ã<
 ª ñY H7aÆG@
¡ÅkZÃ<

‚Å y M Œ
Û {zžì CY ð0
tt ~ ®
 )q
Zžì ]!
Å k\Z ð•Z

|kZ {z Up c
• DY wÈvßt Xì îŠ g Z Œ
Û °» „ ÃœÈ M Œ
Û nÆ
101
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

C™yÒ Ã‰Æ kZ Xì C™
sŸz 9Å y M Œ
Û „<
 ž• D™ m
Ð
¤
G
G
5G4¨$ Å ÇgzZ HÅ xÀÆ kZ Xì
 Ÿz ~uzŠ +Z ,i Z {z´ Xì C™ åG
¬
*™È M Œ
Û sÜ‚Å yWŒ
Û X Yƒ7Åy›gÅ~ f ðÃÐ XÔì C™

ÏZ Xì Z
 Zz *
™B‚Æ VâzŠ <
 zy M Œ
Û ‚Å y M Œ
Û É 7^
Y *
™B‚Æ

oju ^ΆËjm àÖ0 : c
â•
Û gzZ ì ~Š ~ g
u¸* ä 1 x™Z Ñ ]g t
Å ] !
{zžì ~gz¢6¿C
Ù á Zz ä™‚ÅœÈ M Œ
Û n kZš
9 çvÖ] où× ]•†m

gzZ t Ü Z Ôx ©Z Ô{om» ]c
M X îSÔ}™‚Æ™ ¦Ã<
 z [Â

Ñ ( ì [£‚Å T ) e
 M {z ň y M ÛŒžì eèY Xƒ Ð ]Ñ ç
?ƒq~
 q c
è¾Å ( y Ò )s
 Ÿz Å 1 x™Z

wÑ+ZÐ g
u®q
Z

*
Z™ ã;Š Š c
Åg
uq
Z ~ ñƒ B~gz¢™f »U gzZ q
ZÆ qçñÏZ

}wßQ DÐZgzZì B
g ÌZ ~(n Æ Vß Zz "7
}
ó ÁßQ LDŽ Vƒ Le

ìg
ut ~z%Ð ñf ç]|{zXì CY Åc ™ ¯ k‚ Z ÅŠ ¿Z z kª~

b) {æW7 ?ž c
â•
Û Â 5^Ã †
ñ 0 f ç ]|Z
 ä 1 x™Z Ñž

ä 1 x™Z ÑQ ÔÐ [Â ÅvZ :c
â•
Û ä VrZ ÂXÐ z™ê Ð q ¾~
1 wÎgÆ vZ Â :c
â•
Û ä†
ñ 0 f ç]| ?ÂA : ( i) V;z»¤
Z:c
â•
Û

KZ ~ ¹ä VrZ  ?ÂA : »ÌV;z¤
Z :c
â•
Û ä 1 x™Z Ñ !Ð <
Å

:c
â•
Û ä 1 x™Z Ñ A
 ÇVz™: CŠ c
i¼ 6kZgzZ ÇVz™Š ¿ZÐ ñZg

91
äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø g% vômö ^ÛøÖô 1
äô ×# Ö] Ùôçû‰ö…ø Ùøçû ‰ö…ø ÐøÊ$ æø pû„ôÖ$ ] äô ×# Öô ‚öÛûvøÖû]ø0

Œ=ÂÅq kZÃ}ÒúÆ wÎg LZ ä T• aÆ Z}
kZ =°x ÓL L
G
E
( x ©ÑZ [Â :~èFBG
îG
0{¢ÑZ [ :ŠzZŠ1Z )ó Xó ì @
™I wÎg » kZ&

:g
ut ~ÃÅg
uèY fž ’ e *
ƒ Ø ÃD¥~}g !
Æg
u kZ
102
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

Å kZ ä $ö[Z ÒZžì t È Z÷Ð óqÜLX ;¸: gzZ ì 9qÜ
Å
{z ´ Æ ~
ò g ‡Z ©Z 0 ·$ åC+ Z x â Z ~ Xì Å s
 ZÜÅ äƒ ®•
Æ y Z Xì Z
Zi Ð kŠ Š Z®Å[ZáZz ¶Š g ZŒ
Û ®X • ï•
á Ì$övŠ

ÌÎâ Æ y Z X • D W ã?v0Zƒq ~ +y
OgzZ ~gg x â Z ~ }n

èËnÖÖ] &m•^u¢] è׊׉ [ KZ ä ~ wZ ¸Z Æ X • [Z ,Z Š¼
X < qŽg s§ÅkZ nÆ ,X • G `gŠ ~èÂç•çÛÖ]æ

uD°Z¸Æ yZÉ Ôì ®~ Ýzg ŬôÜÆ[Z sÜ: g
g
ut

~zZg w! *
T*
Y {zì 6¿TgZæ »g
ukZèYX• wZŠ6üÆ kZ Ì

6g £Æ ¡ c
ƒrgzZ wŠ ¬ {z<Yp Ô7szcÌ*
™e
Zzg Ð kZXì

i
*tâ KZ ä bŠ IfƒqxâZ Š*
xXì 7
ó Z w!L~zZgt Ðg±ZC
Ù X}F
Q Zg7

X ì Ås
 ZÜB‚ÆbÑŠ Ū
˜ ÅkZ~ ówY°Z× ° wZŠÑZ yZöL"
$ ¸gzZ qÜV ; Æ $ö
Æg
u kZ \ M ¤
Z ˆ Æ äƒ "
U
® éS›G

gT—‚ n Æ üÆ kZ Xì g
u”

ó LÌQ§±!
t Â,™g¨Ì6Q

Y Å VâzŠ <
+
 z [  ~ ‚Å y M ÛŒžì Š
¹ šZÜ~ X• °» „

ˆÆ<
 gzZ Š
c
Š x £ˆ Æ y M Œ
Û Ã<
~g
u kZ²ì Z
 Zz qŽg
Xì Š
c
Š x £t ÃñZg

:ì Š •
á g Z »vZ~ y M Œ
Û ž 6ì Ìt ?ŠgzZq
Z Å üÆ g
u kZ

ó Xó ì Š
Hx ZwypgzZg ZŠ%6? L L (3: >Z
ÓZ—) Ýö‚$ Ö]æø èöjønû ÛøÖû] ÜöÓönû ×øÂø kûÚø †( uöü

u w! Å †
g
ñ 0 f ç Ž ñY h7 Ð ¿,Z ¤
Z ‚Å e
 M kZ
$ èK
ˆ Æ ä™„z g¨6e
 M kZ ÅœÈ M Œ
Û {z ƒ b‡ » óîªG©EG
 FL{Š™yÒ~

—Ýö‚$ Ö]æø èöjønû ÛøÖû] ÜöÓönû ×øÂø kûÚø †( uöü :ž Ç }™ y Ò b§ kZ Ã Vs ôÜÆ kZ
Ǿ {z ~ Ýzg Å ãç ãZzÆ e
 M kZ ó Xó ì x ZwypgzZg ZŠ%n }g vL L
kZèY ǃ ¸ [ZŽ » kZ Ì~ }g !
Æ IgzZ® b§kZ Ôì x Zw óT ž
L
103
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

X • Dƒ „ yp¡Ì®gzZ IžZ
 ì „q
Z ¬» ypgzZg ZŠ%~ e
M

6ãç ôÜÆ ã M Œ
Û èe
 M sÜž • ë ë6¯ ÏZ Ô 7„
 gŠ ]!

ì ~gz¢Ì´g Ãæ Ãg
uB‚Æ kZÉ 7^
Y *
CX ñƒ D™Š OZ
x *
„ » VâzŠ <
 zy M Œ
Û ªX • xzFz xi Ñ VâzŠ ( g
u) yÒ gzZ y M Œ
Û èY

Xì xó sZL

¾
sŸz Å e
 M kZ ä ( 1x™ Z Ñ )g ZŠ)fÆ yÒž • Ù Š ë[ Z

kZŠŽ z!
Ôì g
uq
Z~}g !
kZ Å 1x™ Z Ñž ǃx¥ ÂXì Å b§
ì"
U9w q¾ w ¸t 8¸ñÐ /0Z pì x¯¼ ~•Å g
u kZžÆ
:c
â•
Û ä 1\ Mžì @
ƒ~ ¬Æ óq ¯%Lèg
uq
Š 4
Æ f‰Ž
Ù9ö ^vø_ùô Ö]æø ‚öfôÓøÖ•öû ]æ]†ø røÖ]æø lö çûvÖû]ø ýáô^Úø ‚$ Ö]æø áô^jøjønû ÛøÖû] ^ßøÖø kû×$ uôœö0

( {0

6) ~ Q

gzZ TŠ Z%Ð gZŠ%zŠX • ‰ K w'ypzŠgzZgZŠ%zŠ a }gø L L

(YÑZ [ :zâ 0ZBYÑZ[ :ŠzZŠ1Z)óXó • IgzZ®ŠZ%Ð VâpzŠžZ
ì

Xì ŠŽñs
 ZÜÅäƒ ^
Y ypgzZg ZŠ%‰~ g
u kZ

: He
Zzg ~ 9KZ ä ›x â Z& ì Šg Zz ~ g
u 9gzZ q
Z b§kZ

g«i‚ vßt X H: Zzg ™ ¯ ÷Z »Hq
Z Ã b Z`
0 {Dä 1x™ Z Ñ L L

¿C
Ù D 7D 7Á,gLX ‰,gLsÜ{Zg›Zi » yZ Xìg ºB‚B‚Æ
~(q
Z6g«i‚Ð gzŠ ä VrZž ©X ˆ M "
âÅ ¶Š gLq
Z q
Z Ã

VrQXì T KñgzZ ~(¹ q
ZtZƒx¥ ‰ k0
Æ kZ Z
 X @Š —
ž åÝ ¬ t » #
Ö • Å TkZ X 1á {Z_ ¹!
gzZ c
3™ƒ§Ð TkZ ä

gZÎ6.
zZ òŠ M q
ZnÆ kZ Â~h Ç ~ }i ~A Å •q
Z Å kZ ä VrZ

gzZ c
Š NC
Ù !
Æg«Ð ZÐ ]gŠKZ ä \¬vZ X å YòÐ ã‚ M ™ƒ

Âã :Zz k0
Æ 1 Ñ vßt Z
 X c
Š â•
Û xn Æ ] #Z [ôR ÐZ
ó ó?ì Ìc ä3}÷¼~ TkZ k0
}gvLL:HwZÎÐ yZ ä 1Ñ

t pXì w'g ZŠ% »g«žì ¸ Ø ÌÐ g
u kZ Å/
ñ 0Z ]|
104
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

ànnÞ]†Îö Ž pX ǃ @
™Š OZ Ì6<
 B‚B‚Æ y M Œ
Û Ž ǃ w' n Æ ÏZ
—Ýö‚$ Ö]æø èöjønû ÛøÖû] ÜöÓönû ×øÂø kûÚø †( uöü :ǃt [ZŽ » kZ  ǃ W
OÐ ( yWŒ
Û I Z)

œy M Œ
ÛZ
 ¿(Z(q gzZ ðà c
ƒ T{Zp ) óXó ì xZwypgzZgZŠ%6
zZ}gv ZZ
( 80:Y û—Z)äø ×# Ö] Åø^›ø]ø ‚ûÏøÊø Ùøçû‰ö†$ Ö] Äô_ôm% àûÚø æø™ž• CCŽ Çã6e
 M +Z Å

Æ kZ n Æ kZ ‰
Ü z kZ ÂXì 
®¤Z Å „ \¬vZ ÝZgŠ w
å Îgè®
 ¤Z

yMŒ
Û ÐZgzZ Ô}™ qŽg Ìs§Å<
 B‚Æ yWŒ
Û {zž ǃ 7{g e ðÃ%

Æ kZ x|» e
 M kZ6p
gŠ NZt X}™: t•
Û yxgŠÆ yZgzZŒ™ 5Ð
ì x ZwypgzZ ÆX†vfÖ] èjnÚZ ZÎâ ì x Zwg ZŠ%6?L Lž Ç ñ M V- ~ ‚f

Ð 1 x™ Z Ñ x|t » *™yWŒ
Û ä ~ž Ǿ òŠ W (Z X óÆ
ó óILgzZ®
ó LZÎ â
Xì yiz" ?Š q
ZC
Ù ˆÆ Tì Œ

!ì ì‡6VâzŠ <
 z yWŒ
Û k‚ Z Å<Ñ

Ðw
ò •
á x âZ n ÏZ Xì ì‡6Š ã
ÅVâzŠ <
 zy M Œ
Û ]g q~g7 Å<Ñ

ä \¬vZ à 1 x™ Z Ñ Ž ì {z ( ƒ 9{zªÆ) <
 åžì w®yâ •
Ût
ñƒ ñz6ë !
b§Å Ä<
 z y M ÛŒžì Ñt » w
ò •
á x â ZÐ kZ X ðŒ
ÃyÒ gzZ 
s Ÿz Å] c
M yZ61 wÎg LZ ä:ó •
á VvZ X • # â Å VâZŠ

X ¶]gz¢Ã#
Ö Q ÅXÔZg @
Q

s§Å VâzŠ <
 zy MŒ
Û žì ‚
g w òi Ñ Ì{°‡t~ ‚Å y M Œ
Û

}uzŠQ y M Œ
Û 6µ%¬ž}t g Zz³%ëž7âi ]!
t X ñY H qŽg

 ž ì @
<
ƒ Za $è t Ð kZ èYX ñYH qŽg s§ Å <
 6µ%
! !ì 6¥%}uzŠ

„:gzZÔì ~z)Æ y M Œ
Û Ð g ±ZC
Ù <
 ž 7 t Š°Zgø Ð ] !
kZ

Ây M Œ
Û èY Ôì zgŠ „ ZuzŠ Ð y M Œ
Û »<
 ]o§±!
Xì ëÑ ÃDIZ Ët
105
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

Æ ä™"
U
ìžì t Ñ Zg ø X B7,Z <
 ²ì 5 F
Z Â=g &
…

gzZ 7& ¸ðÃ~ y M Œ
Û gzZ <
 Æ ¿g ±!
Ô• ~z) Ç!
VâzŠ Ð g ±Z

Xì e
Zzg§±!
{z ì 3g pÅä ( xò Z™$öÐ ¤S) f‰Ã& ¸T

kZgzZ [ Â ÅvZ V; z Ôì m»h
 x|Ð vZ [ ÂgzZ}Ôe
ZgŠ DJ
V˜

! ! 7t•
Û ðÃÎâ Æ g
u Å 1 wÎgÆ

?• ÅŠ qZ¸gzZ F
Zá¸

}g !
Æ Tì CY á Ìs§ÅZgzZ q
Z R X Ð kZ …ct

wÎgè<
 6¯ Å /Zz*
Ð VßßQ gzZ ª
˜ Ð g
u Dä VÍß ‰~

}g ø pXì „ÅŠ q M¸gzZ F
Zá¸g"» c kZ Å yZ Xì H—~ 1
G
E
+
B
g ú{ ~ <
n
z g
u DŽ • M
ƒnDI Z „z Ð c kZ~ w ì
ctÉ X 7{Z
à ðÃÐ ,kZ 7Z Ôì m» ÁZ G
î%¬ J
V˜ X Vƒ
ì Yƒ Xì $
Ë 0¯
 !
» ùh
'
× 0Ð 1wÎgè<
 ~ V~fÆ yZ

! ! N Yƒg D »] 2{Š™ Za Æ Vß Zz ä™ Za —y Z6¯ Å é *
6f {z

}Ð & § ÌËì e ƒ ~z%6gî 9Ð 1x™ Z ÑŽ ì {z g
u
E
E
.žÅ9z Ô { çG
.žÅŒc
c
g•9Ôo9Ôd
¾9Ô{ çG
ÔMZ¯ 9zMZ¯Œc
;9Ԍ

°» ¸ n Æ Vâ ›x ¬ Ô• … Y ! l DIZ Ã]q ˜Z yZ Xƒ F
Zá 9
®g
ut c
ìZ
 Zz *
™& ¤Å kZ *
Ñ yZZ6kZgzZì 9g
utžì
Xì ~gz¢[ AZÐ Tì

~ }g!
Æ ]¬+Zt ‚Æ kÜZ x ZúŽ vß {zžì c
M ~ }@x

9+Zg Ñ" ~ Vâ ›x ¬ {z b§kZÂì Ð DIZ m»X• D™c

~z%Š q Z & ~Ž • D™ÒÃÅ ä™ Za µz — Ì~ }g !
Æg
Š q Z

ìt Š°Ð FZágzZã: ÃF
ZÂzgŠŽžìt Èg "Ñ!
»Š q Zèg
uX •
106
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

u kZ ä ( ì e*
g
t · Z6^Ñ » T ) Š Z® ~(q
ZÐ 1x™Z Ñž

wì}÷Ž • s %Zg Ñ" ~ }g !
Æ çÆ Š Z®kZ pXƒ HyÒ Ã

Ü ZœÔì @

™ª
ÑŠ Â6é*
Å kZ s %Z~ q ËèYXì Øg ÅvZ ~

DC Á¼ Ð kZ ‰² • ¿Î Ái Z ÁŠ Z® Å F
Z ž• ë ‰X 76

V- zZg Îg
u ðÃJ
Z
 ªX • G y Ò Š° kŠ ÁiZ Áä ‰ž ©X •

ƒ: ~z%Ð V-zZg kŠ Ái Z Áw¸ ÌŠ Z§ ±!
c
( ñƒ D™g ±Z » w¸dZ) J

G
g
uèÞ ©J
É@
™á Ð/ôkŠ c
100 b§ÏZ gzZ
kŠ c
Î Õä}3!NJ

X Ïn V7ÃF
ZÂzgŠ {z Ôƒ H: yÒ ÐZÐ > Zzg

I » VÍß yZ ?• Dƒ A
%]Z W
Z HÐ äƒ F
Zá) c
F
ZáÆ g
u

Æ ( • D™Ð Z
• {z ¨Å T)l^n³³þ þf³þnÆ Ð ( F
Zá)) Š q M ¸ž ì

7~
ZXgzZ ðÃÐ g
u F
Zá) {z´Æ x ©ZX 79*
™~
Z ¬~ }g !
Æg
Š q Z ™ ¯ K»çñ CZà c {gÃè Ž ì »VÍß yZ w ìtX YY H

Š F
h
gzZ 
sŸz Å d
•
ÛC
Ù Æ yZ X • D™ Za Vxß |ès Ü~ }g !
X • Dƒ Á} (
~ äâ iC
Ù Ž •M
™„ g
uÐfP Â

wV+FãZz Å F
Záèg
u q
Š 4
Æg
u Y fž N â•
Û ±5 w V Å kZ
…t^ß$ Ö9] àøÚô åü ‚øÃøø ÏûÚø œç$ fø jønø ×ûÊø ]‚÷ÛôùÃø jøÚö o$ ×øÂø hø„øÒø àûÚø 0žì yâ•
Û t » 1x™Z Ñ

pX • ŠŽñJ
Îy
Mèu @
™á Ð ñx Z™/ô~zZgÆ kZèYì F
Zág
u

'ì FZág
u {z Ân Æ kZ ˆ VB‚Æ _ ZÑx ÓKZ óF
Záèg
u L&
t ‚Æ \ WÅ! Z }÷ H Âì F
Zág
utž VzŠÈt ñ Z~ ¤
Z p

?Ç ñYƒ »F
Z  » kZ6¯ Å ä™e
Zzg

T ,™ q nZ b§ÏZ Å g
Š q Z gzZ ,7: ~ Vç +Z ëžì ¸ 4

Å Vç Å • *
{Q ~ Vç yZ ÂÃkÜZ x ZúXì Å ä s sZ }g ø b§
n Æ ä™¿6g
užì t ]!
s ™ X Ç}Š™g D » ] ) 7Q b§
107
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

Xì ÒÃxñè Å ä™Øà 1 ~tèg
u *
Î oÑÅ F

9g Ñ" {zžì c
0
2~ n%kZ ä ~ÃVo) gzZŠ Z•
Û Z ÒZ~¢q§zŠ

É 7~ }g !
Æx©Z g
u V# ! Yž •  œgÐ ?Š kZÃg
Š q Z
G
G
!
3

Ò
§
•gzZ (§ñZ
Š¼Š Z•
Û Z t b§ ÏZ ! 7xŠ q Zèg
u VŒ Z® õ?X:X ÐZ
X • ï Šg Z Œ
Û ¿.
Þ ‡*
._Æ ]÷ZpKZÃg
Š q Z

i§ » VÍß~ yzÅZí

wÍZÇëžì i§„ q
Z » v Ð g œ6f gzZ ä7
~t
 Ix ÓyZ

[ôZžƒ x¥t …ž @
X , ™ qŽg s§Å: âiÆ1x™ Z Ñ ( \zZ ÈzŒ
Û)

7ZÐ 1x™ Z Ñ 1¸ )ëÆ yQŽÃVÍßá Zz ä M ~ˆ gzZ LZ #
å Z
}g ø wV Å ^ IZ } Ô¸ D™ y Ò ù g
Š q Z Ô Yƒ 7]‡5 ½Ñ

9z9z 1x™ Z Ñ 1n™: Ýq ]‡5 ½ÑÐ 1x™Z Ñ {z Ôì t ‚
¬Ã†
ñ 0 f çXìg ¬Ãñ~ÄZ .ñ1Z ]|gzZ ñZ]|Ô†
ñ 0 f çÐ

:c
â•
Û ä 1 \ Wn Æ ¶Š ]úŠ ÅxsZ ‰
Ü z

$ ]ô äø ÖF]ô $Ÿ áû]ø éö•ø ^`ø•ø äô nû Öø]ô ÜûâöçûÂö‚ûi^øÚø Ùøæ$ ]ø0
Üûâö ]ƒø^ô Êø äô ×# Ö] Ùöç‰ö…$ ]‚÷Û$ vøÚö á$ ]øæø ö²] Ÿ
( 158B 2:~gg 9) 9éç×F’$ Ö^eô Üâö†û Úö ^ûÊø Õøçûeö ^qø]*
Åi ú7Z ÂB™gZ Œ
Û Z » ]Š ÞÝ{z¤
ZgzZ zŠ ]úŠ Å© ÂÝ7Z¬ Ð ƒ
 LL

ó óX zŠ ]úŠ

Ð kZB‚B‚Æ kZpì ¬q
Z b§Åx ©ZvŠ Âi úžì t @•
áû

» \ M Xì Š ã
ÅZ
•x ÓÆ xsZ Ž ì ™f Ì» ]úŠ s§Å©  ïo¬

ÂÅ Vä VrZ gzZ å c
Š ¬» V7Z ä 1 x™Z Ñ Z
 ž ì wì H

Ð Š q Z¸ž ),t ~ xsZ ä VMvß {z ?7c
ˆƒ ì‡u 6¥‚

Ð s§Å wÎgÆ kZ gzZ vZ Â~ øiÆ yZ Ôì H 4ZŠ ( @
ƒ7"
U
{o
108
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

F
Z ›°Lž
L Ž ¬Š Z® âZ Ái Z Áž åxi Ñ 61 vZ wÎgÉ Cƒ7ì‡u

ó ó! !} F
Q ~g7 6g £Æ

U
"
•Ð Š q M ¸ž ì {ot » X à VÍß ,Z L L~ n ÏZ
Z

s§Å ¬
ó ›šLn Æ VÅ xsZ à +ËÐ ~ ?ž Vƒ @
™ ¹ ÔDƒ7
s§ Å Z
• òsZ7Z ¬ Ð ƒ
 {zž ì ]!
òi Ñ Âƒ t · Z L » äY

x™Z Ñ gzZ ©ÂÅvZ L{oª Ð ƒ
 ~Z
•òs Zž n kZ ÔÇ} Š ]úŠ

ŠkZgzZ ?ǃ ^
Ã 6zgŠ Æ F
Zá„ ñ Z {z H Â X ì ó]Š ÞÅ ª
‚g Å 1
! σgz¢ G' ?7c
σ 쇕 ÅvZ ~¬§ c
ŠÐ s§

Z ~ }g !
q
Æ gó » i§Æ ]úŠ L~ [ KZ ä { Z'
uÆ {z¤
{gÃè

ä kZ ~ T Xì 3g óyZÑZ & §Lä kZ x *
» Tì H ì‡[!
x

i§ » ¶Š ]úŠ s§Åxs Z~ ´ ˜Æ yZÃg ñgzZ ~ xsZ›š ÃVâ ›

7"
U
{oÐ Š q M¸žì gÃè ÌwßQt ~ y
M Æi§kZ Xì HyÒ

._Æ & §{Š™yÒ Æ {Z'
u LZ ÃyZgzZ ñY n Æ V¿ðä
Z X @
ƒ
… » VÍßgzZ }™yÒ ÌwßQt ~ y
M Æi§kZ Z
 p}™xsZ V
Z9¿q
ZÐ ~ VÍßyZ  ǃ7"
U
{oÐ Š qZ¸žƒ ;g Í[æ » kZ

\ M ~y
M gzZ ì 3g {oòsZt ‚}gø ÌZ ÌZ ä \ M !x H:¾ gzZƒ

n Æ ä2{o» xsZ …Ì\ M ~ Ýzg Å kZ Ôì c
C ÌwßQ CZ ä
-!
:E
XE
ëu ÅvZ Ôì c
2…ä \ M Ž 6÷ {Š™yÒ Æ „ \ M Z®• ñ M ! Z

gzZ N Y :Zz íz LZ \ Mž ’ e Ã\ M X • uZz ›•
Û \ M èY ðƒ7ì‡6
ì c
2…ä \ M Žž}Š „ZÍB‚Æ \ M Ž N M ™á Š Z®âZB‚ LZ

! !ì „ xsZ {z

Ñ ªì H™f ÌZ ä ë » T ïŠ 7zÂ6g
u kZ vßtžì À

7Zž @5 UŠ•
Û UŠ•
Û Ã~
ñ ÄZ .ñ1Z ]|gzZ Z
ñ ]|Ôfñ ç ]|ä 1 x™Z
109
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

Ôì c
Š™4ZŠ ~ xsZ ä VÍßyZÃq Tž Zƒ "
U
Ð kZ X ,Š ½ÅxsZ

É X å 7mðÃÐ ( ì Š q Z V# Ôì F
ZáV#ž ) „kZ » G™ x

VB‚Æ ( _ ZÑ Å 9) g
u Å 1 x™ Z Ñ • Ã\ Mž ì °» Ú Z sÜ
z [ ÂŽ Cƒ 7]gz¢ ðà ÅG@
gzZ ]Š Þ Å V°gz$ yZ Ãg
u X ñY

*
™‚Å y M Œ
Û Ð Šæ Å <
 n }g ø ÔCZX • ܇РK§ ¾Ã<

zg Å yâ •
Û kZÆ \¬vZ6Tì 3 Zg ¸ X Š q Z c
Vƒ F
Zá{zì e Ôì Z
 Zz
: ì xi Ñ » ñƒ D™‚Åy M Œ
Û n }g ø Ð

Ýôçû nø Öû]æø ô²^eô áøçûßöÚô ©iö ÜûjößûÒö áûž Ùôçû‰ö†$ Ö]æø ²
ô ] oÖøž åü æû•% †ö Êø o0 •ø oûÊô ÜûjöÂû‡ø ^ßøiø áû^ô Êø™
÷ mû æô^iø àöŠøuûœæ$ †º nû ìø ÔøÖô ƒF †ôìô¤]
( 69 :Y ûZ ) —¡

N
ß s§Å 1wÎgÆ kZgzZ vZ ÃkZ ÂñYƒ Z×~ q Ë Zg v¤
ZL L

ó óXÐ p ÒÆg»x •Zì YZgzZ4t Ôƒ n
g yZZ6]y
Wx- gzZvZ ?¤
ZX zŠ

䙂ÅX• +Z ]c
M ‰~ y M ÛŒžì ~ }@x}g ø Ì]!
t
?ì eù *
™¿6e
WkZ A
X Q7g
u ðÃÃë n Æ

ÌZ ÅÉ
ò @
z/
ñ ôÁZ¸Z ~ yWŒ
Û‚

Å ] c
M ãMŒ
Û …~ <
Z
 ~ ]gß+Zžì szcV; Æ DIZ

 ~ XX ’ e *
ƒ
™ qŽg s§Å‚ÅG™xQ ÂA : ðÉZg Å‚

dZÐ ƒ
 zgŠ »Šñ &0vZ†]|~ ñx Z™/ôgzZ • D M ñx Z™/ô¬ Ð

]{~}g!
Æy M Œ
Û »yZzz ~uzŠgzZ ;gB‚{Šc
iÐ 1 x™Z Ñ »yZèYì
0Z X • k
ñ „0 vZ†~ zgŠ }uzŠ Xì 
*™x ÈZ»KÃkZ gzZ 
*™]ÑZÎ
X• y)F
Æy M Œ
Û {zµšžì ~z%]!
t ~}g !
Æk
ñ „0ZЊñ &

Ч· ÅåwÎg ƒôZzg$
zgŠ Â A : ‚ÅvZ [Â …~ <
Z

ˆÆ kZQX • k
ñ „0ZQ ÔŠñ &0Z ïqÆ wAÍ Z~ XXÐ BŠæ
110
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

ÅÉ
ò @
Q ÂA : ‚Ð/
ñ ô¤
Z gzZ ƒ w®‚Å e
 M ËÌÐ ! ôT

»I‚Ð wΰZ [ôZ ä VM¹ @
{z m<!
Xì òi Ñ ¢
Šæ Ч·

Ðk
ñ „0Z îSÔ/ôŽ É@
vŠ ‰ 4ZgzZ k
ò ƒ ¤ Ô¦
ò 0 G } H x ÈZ

X • g•~‚Á”

ñZ°!

x™Z Ñ ~}g!
Æ yZ²ì CY Å ÌÐ ñZg‚Å]c
M ‰b§ÏZ
G
{Z
ÃÐ öRkZ ä +y
O‰pX Cƒ 7"
U

sŸz ðà ÕäS}3O!Ð 1
ð•Z t Xì ~Š™ qzÑ ã™ ._Æ <
Ø Zè LZ ‚Å ]c
M ñƒ DVZ

X ñY Å ,@
Æ y Z‚Å]c
M c ¶Š e
¾Ã<
Ø Zè LZž åx ZŠZ u *
ç

c dÜ

 c
ëÐ 1 x™Z ÑžŽ g
J
Š qZžì ˆƒC
Ù ª|n }gø Z

’ e *
Yƒ t6yZ … ÂB‚Æ 7‚Z 9c
• âÐôZzÆ g
uèÃ

2~µz — ñƒ DOŠ: y»6yZ Ôì 
@Y H7~¢q§zŠ Ã]2XgzZ
E
-X!
:E
X’ e ´gÃ7„à ÷ ÆG™x~ y M Œ
Û ‚gzZX ’ e *
ƒ7

é

ê

é

]ZÔiz'
Ô Y 1989cŠB29 .ì | 1410 >y
s Z ~Š )B 18 ~ Ö; µ K /

kZ X H ù •
á ä ‹Š ÔÜpZ!‚g ! ²& c
â•
Û [ æt ä ã]Z +-ZÜ*
)´Ã

y*Dq X Š
H ù•
á ~ }g ÑÆ Y 1992s6
Z Æ gƒÑ _
ó öL)xâ ÀF»

(A
%) Xì ;g Y H ù•
á ÃÀF
ÏZ ñƒ D™g "Z6] ⣠‰~
111

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

!!ì ]!
àZz ¶Š™xzøÃ\ M LZ

_ ZÑz [ ZŠ MÆ y M Œ
Ûû

x ³ »%$
Ã\ M LZ ._Æy M Œ
Û C ‚Ûuœ ^•… ^ÞŸçÚ V†m†vi

žì Ìt oÑëZ q
Z Å {Š .Z 9Ð *™È M Œ
Û vŠ Z®ì ]Š „klq
Z pz û» *™È M Œ
Û
Æ kZÃ\ M LZ òŠ M ñƒ D™·_ »[  kZ x ÈZ òŠ Mžì Ìt h» ]Š „kZ b§Å] ZŠ „
kZ X}™ Za ~ wŠ x ³ »%$
._Æ Vç» [ ZŠ M X n Æ y M Œ
Û ûX}™ ZŠ Z Ð ZB‚Æ
kZ Ï0

i ~÷žƒ kCt V˜ ñƒ _7Ã[Â
:•t {z Ôì ~gz¢ ´g pÅÃ_ ZÑz
n Æ ð¸q
Z c
ì ðƒ WÐ Šzu {Š™gHÅ vZgzZì e
Z@—*™È M Œ
Û :Ï À 0
Å+
A
Ð kZ Ï0

i §£ Z÷ Ôì H 7 ä kZ g £ Ž Å ä™ Ýq e
Z@ ~ wŠ Æ y¨
Z C
Ù ä \¬
KZ ~ž ’ e *
ƒt x ³ ÂÔì F
z•
Û Ð kZ c
Z e
Z@èÔ•Æ éZp ÏZ Xì Å <Šz éZp
in ÆkZgzZ ÇVz™ÒÃÅä™gzŠÃV‘@
à §” ÂñYH {Š .Z Ð *™y M Œ
Û¤
Z Ð +
Å
» {Š .Z Ð y M Œ
Û »/
ñ ôX Ç Vz™ i¸ M » 4z]
 X ǃ [c;Ð kZ y¨
Z ÞZ =Â gzZ ÒÃ
ïgÎä VrZžì yÒ » ñ/ô‰Xå¸i§ {z • _7™á ]c
ÃmºÃ[  kZ vߎ
Å kZ ª ÔG sÜ w‚ J M 6{Š .Z Ð {• D Y _7]Ñì „ LZ yxgŠ Æ VzSÅ kZ
X ÑJ e ÌÿLZ ._ÆðÉg X C0
• 7ÌJ
 Zƒ7Q Å e
Z@ ã M Œ
Û gzZ •
{Š .Z Ð y M Œ
Û : ¬™ Å ðÉg Ð \¬vZ D :ì c
â•
Û yÒ™Èt ÃÚÏZ ÅkZ ä *™È M Œ
Û
Ì ¬™ Å ä™ « ðÉg z e
Z@ Ð vZ n Æ
û]†÷ nû %ô Òø äô eô pû‚ôãû møæ$ ]†÷ nû %ôÒø äô eô Ø% –ômö ü
» Vƒ ¬™ Šg Zz~ ~
å tèg
Š q Z c kZ X ’ e ã™ gzZ ì @
™ {Ze à VŒ )g f Æ kZ vZ L L
: ’ e xg _7ÒZ ¬™ sfzgqXì Æ-7
( 26:>ÂZ ) ó Xó ì êŠ e
Z@ ÃVŒ
oûjônø‘ô^Þø ÔøjôÚø]* àöeû]ô (Õø‚ôfûÂø àöeûô] (Õø‚öfûÂø oû(Þž Ü$ ãö×#Ö]øZZ
Ë :*
™ t[Â F
q
'
Z à *™ È M Œ
Û B
Ø( Óöeô Ôø×öøò‰û*] Õø ðö^–øÎø ±$ Êô Ùº‚ûÂø ÔøÛöÓûuö ±$ Êô š
õ ^Úø Õø‚ônøeô óŒt „ ¬ Ð KÃkZ ~ }g!
Æ [Â
æûœ Ôøeô^jøÒô ±ûÊô äüjøÖûˆøÞû]* æû*] ÔøŠøËûÞø äôeô kønûÛ$ ‰ø ÔøÖø çøâö Üõ‰û]
Ðq
Z Ôì [ Â F
'z xq
Z {zž ¢
™ì‡
±ûfô×ûÎø Äønûeô…ø áø•†ûÏöÖû] ØøÃørûiø áûœ ÔøÏô×ûìø àûÚô ]‚÷uøœ äüjøÛû$×Âø ]!
Æ *™ È M Œ
Û pì
XX±ûÛ( Æøæø ±ûÛ( âø hø^âøƒôæø ±ûÞôˆûuö ðø¡øqôæø °û…ô‚û‘ø …øçûÞöæø ÀðÃóŒt ~ }g !
~&

ß ~¾gzZ g
»xÝ}¾ÔxÝ Z¾~ !vZ} Z L L pƒ ‚
g: c
ƒ‚
g yZZ6kZ ¿ðÃXì 70Z
¬Z¾6í Ôì ~ ¯~¾ ã%
 ~÷ÔVƒ g
» kZ [zZ Z (Až Y™7g ïZ {z Ð |kZ
Е~ Ôì hê Z¾~}g!
}÷Ôì ~g Y 70
'Lä [Â Ë{z Ô H Za ~ *Š ä [Â
ä ÂÐ T Ôì Z¾Ž Ð WZz Æ x *
Ù }¾ õg @
C
kZ Xì ‚
g õg @
xq
Z KZ *™ È M Œ
Û XH
T c
ì Zg @
Z ~ [ Â KZ ä ÂÃT c
Zg å ÃLZ Ð k Z gzZ·_ » kZ ñƒ n
g t ‚ÃÌZ Å
 ZpgŠt Ôì c

2ÃËÐ ~ t‘KZ ä ÂÃ [Â ÅgzŠ m{ q
Z Ã[Â kZ Xì ~gz¢ {Š .Z
Ôgâ »J
 }÷Ôg · ÅwŠ }÷Ãy M Œ
Û žVƒ @
™ Á”ÐZ c'‚Ÿ ¨q
Z » xZwz w'¡Ô'â
5ÅZ «ZŠ z •
óóX}Š ¯ ` ´ » ã.6z„~÷gzZ ZzZæ » §}÷ Ð ;Æ kZ Ô -7™™[Â ] G
é5ÒE
'

112
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

þ t‹q
Z » ~æ¸z k& Zè„ÿ

g ZŠ™ »<
 zg
u~ .yWŒ
Û
}Z·ËZ e

~Š ã
Æ y WŒ
Û ûLy*» Œg BZ † *
Ññ~ þ 83@
55mÿ ],—‚

~ .yWŒ
Û pì Œ6t
 IdgzZ ÆÔ ¯z e
.Ž ì Zƒ ù •
á ówßQ

Zg ø ~ }g !
Æ kZ Ôì –ä *
Ññ¼ Ž Ð áZjÆ g ZŠ™Æ <
 zg
u

Ük

Š LZ Ôì C7V¹Š ® Å kZž%AŠt „¸ ä x H*
Ññžì t óŒ
ÆÇ}g ø ~ }g !
Æ Tì à CZ ñZg {z Åk& Z ŒZ }Z *
Ññg » =g

Æ<
 §ïZÔÁ {Ze {z q
Š 4
Æ ‰² ì ß {zž ì t ñZg Å Y fg/

*
ÑñXì Cƒ È6~& Zƒ Å <
 zg
ugzZ s #Z Æ ]tÄ£gzZ s ZŠá

uo ÈzÛz yzg0
g
ZgzZ g
uè#
Ö }
„ Ï0

i ÅT_ö 6Œg BZ†

?ì Y CZùÃ`lz$ (Z~}g!
Æ<
 zg
uÔƒ ~g ¦
D J 7_7
}g !
Æ kZ Z®• Bßèa ÃÃ`Æ k& Z *
Ññë~ }g !
kZ wq¾

TgzZn Wt ‚™ƒ ãZz x £ » <
 zg
u~ .yWÛŒž @
• D™n²~
! •v!
z X ñYƒgzŠ {zƒ hÑ .ß ðÃÃË

•ñÆ k& Z *
ÑñÐ á ZjÆ g ZŠ™Æ kZ ~ .yWŒ
Û gz Z <
 zg
u
1g—kßù‰ q
Š 4
Æ y Z X • D ™ t•
Û ~<
 zg
u {zžì tžÜ »

¬Z® Ôì Cƒ "
U
Ð ièF
Z  b§ Å y WŒ
Û Ž ì ,{z Å Ï0

i iÅ
113
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

u b§Å ÏZgzZ bzg én Æ 
¨‡Æ kZ Ôë Z b§ÅyWŒ
Û {z Xì ]bZ
XìàÛn`Úö 6g
u {zgzZì g ïZ » yWŒ
Û g ïZ » kZ Xì
/

¸ L6¯ Åäƒ: "
U
Ð F
Z ÂŽ ì eg kg ~k

’»<
q
Š 4
Æ y Z&m‚u

Š OZ .
Þ ‡*
Ð p ÒÆ ¡gzZ 'c
z ¥g·ùÔ ]bZ ~X ì B
gzgŠ » u
ó Zz
uZz¸X Y Y H 7g ®Z 6kZ 6gî´gzZ ~Š ã
Ð áZjÆ y WŒ
Û ûZ®ì

Æ ¹gzZ yWŒ
Û Žì $
Ë Y Å H+Z ÅxÀÆ kZ: ì ^
Y ¬ » yWŒ
ÛÐ

Xƒ s ÜÆ •¢szc

6yWÅ!
y WÅZ‚gzZ ĽZŠÆ kZ Ôy!
i Å kZ Ôg ®Z ~Š ã
»ûÆ yWŒ
Û

Ân Y ~Š : r~ yZ ]gßËgzZ ƒ Cƒ ÔÅ ûkZ ¤
Z Ð Š q W§ ¶ Z X ì
/

X Ç ñY c
Š™ œgÊ q W§¶ Z

a

•ñt » k& Z *
ÑñÐ á ZjÆ g ZŠ™Æ kZ ~ .yWŒ
Û gzZ <
 zg
u
~g7 q
Z a Æ ºÅ y Zž ì êŠ ÀÃb) ãZ gzZ ì F
6V ð‹ÅMè ãZ
ñƒ D™ m
Ð ]¬ëÃ7Æ ª
¤
ZîŠzöÅ!£q
ZXì g »gŠ [Â

XÐ ,™7]•
á gZ¦
KZ U¿6VÂ!
~Š ã
‰

ÅyWŒ
Û Ã<
 pÔì }â ÂuÃ<
 n Æ vÐ x Z²ZÆó<
 §ïZ I
L k& ZŠ .x *
/
Å + -Zz6y ¨
Z } Ôì t•
Û ~ äƒ u gzZ kz èÑq ì V Z m¤
Ð ì ókzL b§
k& Zž ì zz ¸ X Dƒ 7kzt pì u Ìê » ª
 Z° òsZ Ôì u ®
 ¤Z
èÑq • D™ï•
á Ã0#
Ö Z gzZ/ôáZz äWˆ Æ 1 Ñ ~ p°Å <
r
™
„6w ™zÆ1 \ W ÂkzXì 7kz t ·Ñ!
( iFZ ÂÁ– Æ yZ ) ¿»0#
Ö ZB/ô
( _ö) X ¶ˆƒ {
ãWŒ
Û ÝZ à ( ƒ Ð nÅ „Š¶z o zÑ{ z { Zp ) ±ŸZC
Ù Ð zg Å wÎgèg
uk& Z *
Ññ /
{z Zw Å } hà 100 ¬ãWŒ
Û ‰ 7{Š â Wà ¶Š rb§ ËgzZ • ïŠ g Z Œ
Û °oÆ x|
( _ö)
XB
þ 79Ð zg Åg
u *
™mºnÆ ãZi}g Z.sÜ

114
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

t•
Û ~<
 zg
u

*
Ññ b§T D™7t•
Û b§kZ ~ <
 zg
u DIZ ($ö) g/

gzZ Ï0

i iÅ å\Wª <
 Å 1 g—žì t Å kZzz gzZ ì H ä k&Z

ÌwZ ¸RgzZ WÅ\
å WÉ ¶: F
6ówdR LÆ \
å WsÜðÉg iaÆ #
Ö Q

7pô„ w Z¸R ¡Æ1 g—~ g
Š q Zèà b§ÏZ X ¸zë Z » kZ

5¸Ð ¹ž J
V Œ ì ˆÅpôÌ( Ï0

i i) <
 Å å\WÉ ‰ K

„ x *
Æ óòL{z gzZ Çg 6óòL„ x *
Æ VúùÆ g
Š q Z {Š™A
% LZ ä

b§kZX {)zzâ 0Z òÔ ~èF
òÔ ŠzZŠ ! Z ò‰ • szc~ DI ZÐ
o

Ååg—wqZ z w Z¸ZÆ1g—gÃè ~ g
Š q ZèÞŠŽz!
Æ + Yt DIZ

b§ÏZ X • ïŠÈ<
 sÜ c
u sÜ7Z ]‡zZ ‰Ô• eg kg » <
g

~½Í' B7B pðÃÌ~ ä™wEZ6
gîÆ sŠ ZáÃ<
 zg
u {z

ì @
ƒ(Z ~ y!
iC
Ù ž VYƒ: VY „ izˆ¼ ~ kZÐ g ±ZÆ y.‰c
G
b
4Ó›E$ Ãzb
ÌÞœ ~ g
u }¶ Š ) ì 
@Y c
Š ™xÎñÐ À éSE
5G
c
1ë Z Ëž

änqæ Ô#
Ö wz ] ³1ÌÞ] V˜ wEZ » d‹ËÞ ~ ¹gzZ cäqæ ~ yWŒ
Û
p~½Æ ÑèÑq ì @
ƒ w EZ Æ y¨
Z ±‹ËÞ gzZ idz ]gzp ±

Æ > § zf gzZ > §ÐZ Z®ì Ï0

i1z :
 èa ÷‚p• þ Ìÿ Æ ÷‚

X(ì 
@Y 1™wEZa

ž ì Å Za ó]]
Lt ñƒ D™ t•
Û ~<
 zg
u ä k& Z *
Ññp

}íf }g‚Æ g
Š q ZgzZ 1 è6uä VrZ™È{”"
U
Ð óiF
ZÂ LÃ<

X c
Š Nú ™È'c
z ¥g·ùgzZ ]bZ ~ÔuZz¸Ã

u $öžì ¸ Ø Ð kZ Ô ì ˆÅ ¦<
g
zg
u Å åÑ ~ V1 Šx *
óòL O

~ ÃéZ Xn
g: L óòLx *
Æ VúùÆ g
Š q Z {z:gz Ô¸ : b‡Æ t•
Û Ë~ <
z

Å ]c
Zzg ~g£ ŽX• DY á1 6]Zk

½gzZ wdZ ÔwZ¸Z Æ Ñ
å „ VâzŠ <
 gzZ g
u

X• pô„~ g
uÃsÜ~ ]gß

115
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

ë~ ],{ÒW ) Cƒ 7„ "
U
Ð óiF
ZÂ L¡<
 ž•t 뛈
i

Z ¡{z • ìgÈ ó<
q
 L *
ÑñÃq T Z® ( Ð ,™x¯Ð ,6kZ

§Zæ Â6kZžì 5#
Ö Q ~g ‚6• Å <
 ÂÐ p Ò ~ÃgzZ ì ] !

g—ž ì t X ÝZ Xì Z
 Zz ®
 ¤Z Ågå —Ð zg Å yWŒ
Û Špž ì yZZ

? ñ Y Å
®¤Z ÅTì V¹<
 {z Åå\WˆÆ äY â •
Û w ÙZÆ1

» +Y <
 Å ÅzmvZ -g—žì t •ñ » #
Ö Q g/~ }g !
kZ
/

ïŠzgŠ » k¼ 7Z {z a ÏZ Ô• ~z%Ð V- zZgrŽ • g
Š q Z 9{z=gf

uZz¸Ãg
uk&Z *
ÑñX B7(Z 
r™k& ZgzZ g
u +”
žZ
•
` @»u {z Ã<
 TgzZ ïŠ 7ÌZ ÐZ ™È'c
z ¥g·ùgzZ ]bZ ~Ô

uL {zž ì t i§ » ¶Zg ) X 7„ ŠŽñ} n{z• ë yWŒ
g
Û égzZ

yWŒ
Û L Lì yZÄ» y*ÏZ‰ÿ ì @
™w EZ6gîÆ b ˜Z q
Z™ 5Ã ó<
z

gzZ N Y ƒ ¦‰
Ü z à p ÖZ VâzŠ ~ kZž @þ ógó ZŠ™ » <
 zg
u ~ .
X ( ñYƒ »y kZ »x ·Z

Ð Vâ ›x ¬ {èˆÆ yZ Z
 ž ì t {Z
Ã » óžLkZ Å k&Z *
Ññ

ðÃë Ô • … â u ÌÃ<
 B‚Æ y WŒ
Û Âë L L• ë {z • D™] !
Å V â ›g/ Ž Cƒ 7{z Š Z% Å y Z Ð <
 èÑq ó ó• ~hð<
 +”

x ¬ vßt b§kZ ( • f
„g
uŠ Z%Ð <
 Ây ›g/èY ) ì Cƒ

ïµñ »Ì ìt 6yZÃ5#Æ y Za ÏZgzZ • ïŠ W
@
ßq
ZÃVâ ›
—áøæû†ö Ãö Žûmø ^Úø æø Üûãö ŠøËöÞû]* $Ÿžô áøçûÂö‚øíûmø ^Úø æø ]çûßöÚø • àømû „ôÖ$ ]æø äø ×# Ö] áøçûÂö•ô ^íømö ™žì @
Y

s
 Ÿz ~ ( 130m ){ ~y
WÆy*~}g !
ÆDIZg/gz Z #
Ö Zg/ÔY fg/ /
X슎ñ

116
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

Ð ièF
ZÂÔ]mZ »<

~ Vs~Ã]!
žÐ Vƒ ‰ ™Ã]!
kZ [ Z Mg ‡Ð c Ñ!
zgq

䃕gzZ uÆ <
 Å ÅzmvZ -g—~ VsyZèYì 7Å <

 +”
<
‰ Âg ïZ » kZ Ô Y7„Äg ñZg @'y›ðà Â~ }g!
Æ
á p=Ð *Š kZ Æ ÅzmvZ -g—ž ì t X ÝZ X D™ 7Ì
» kZ q
Š 4
Æ
r™ k&Z ? ì H=g f » + Y Æ <
 [ Z ˆ Æ äY
• ˜ {z ' óiF
ZÂ ì
L [ ZŽ

U
"
Ð F
Z ÂiÆ #
Ö Z<
 b§ÏZ Ôì "
U
Ð FZ Âà¸y WŒ
Û b§TL L

P ÃyZžXg(Z 7Ð zz kZ ]¬x Ó Å {)z e gzZ i úä ë }ì

Ð ÅzmvZ -\WX N â •
Û g (Z ä 1 Ñ ,q tÉ HyÒ ä V- zZg
V‰Z LZ áZz ˆ b§kZ X 5ä É@sQ É@
Ð y Z Ôä x Z™/ô
ó óX ñW- HÐ

e

ža kZì gz$ ð•Z •ñt » *
Ññ
E
G
¢
~Š J Å «™ Å kZ ä \¬vZ Ô • ³èEG45-Z Î p ÖZ Æ yWŒ
Û a

zz Š䙊 c
ã!
iX ì pôJ
 ` W™á Ð yŠ ¬ eg kg ~k

’» kZ Xì
©$E
Z š ñ~uzŠ Ð ±q
Z {z ÌÐ
»Vzq ~g‚ yZ pì ;gƒ vq éŒG
E
G
¢
Æ䙊 c
ã!
i 7Z Ô 7³èEG45-Z Îp ÖZÆ kZX Yƒ 76<
 t:Z
gzZ 1 vZwÎg egkg ~k

’å»yZÐ yŠ¬ :gzZX7ŠŽñö~ `Zzg

egkg {ŠŽñÆg
ŠqZž7ŠŽñŠã
k^ðÃÅìt Z®X Hg»ä/
ñ ôÆ\
å W

Xì „g W¬Cƒv~#
Ö QÐi
ó F
ZÂL<
C
Ù !
Ð

ˆ ~œq
Z sܪì Å| 93öZa õg @
Å÷
ò Z 0 ´ â ]ó§ZŠ Äâ Z b
•ñ » ¶Š ßF
6Š q W§ ¶ Z Ã Ü
ó æ IZ ¿LsÜ6¯ Å óiF
ZÂLä VrZ
çO X X, W!zH6kZ gz Z c
Š ™Š šÌÐ S ä #
Ö Q g/ p c
CZ
117
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

¨szcËwzZŒ~ #
Ö QÐ ˆÆ kZgzZ 7b‡ » kZ ðà ZÎÆ îG
0½É â

ó]Š XtL X Å 7e
× Å •ñkZ ä ݬ }(
/5 ËgzZ ÝdgzZ
Æ äâ i}g ‚Ô7~œq
Z ä VrZž ðW~{ Æ k& Z *
ÑñsÜ
/

ßF
6Š q Wg ¶ RÃ¿Æ Vâ ›Æ g rZ }g‚ Ô7Üæ sÜgzZ Vâ ›
Ã<
 à Zz äƒ "
Ub§kZÉ 7¸ gzZ c
CZ •ñ :ó Zq] P`
L » ¶Š

Ãg ïZ Æ kZ gzZ c
Š gZŒ
Û ]bZ ¬z R b§Å yWŒ
Û gzZ u b§Å yWŒ
Û
X c
Šg Z Œ
Û g ïZ » yWŒ
Û
E
G
¢
žì t wZÎ Z® 7·ù » p ÖZ ³èEG45-Z Î b§Å yWŒ
Û èa <
 [Z c
Æ 4Z [ ZŽ » kZ ì C
Ù ª ? Hì {z ì Cƒ "
U
 Ž Ð óiF
<
Z Â LkZ
ž• D™tk&Z *
ÑñŠpèYì H òúŠt ä VMì óf

âZ [Âq
Z ðà b§Åy WŒ
Û žì ,{Š c
i âZ {zgzZì ,ÅyWŒ
Û<
 LL
f

ó Xó $
Ë ƒ 73Å ¶Š ,

Å7wVÅ egzZ i úä *
Ññ~ kZ Ôì HÜ6zZ ä ë k½ZŽ » *
Ññ

~ }g !
Æ e gzZ i úžì t w ZÎ Zgø X • Dƒ "
U
Ð iF
Z Â{zžì

-Ð yà {zž ñY Å „0
¶
…Ô • ŠŽñÌ~ ˆ yWŒ
Û Âx ©Z ~Š ã

V- œëž ñY c
C Ìt gzZ ?• Dƒ "
U
Ð iF
ZÂŽ • x ©Z ( ¦z•
Û)

v±gŠ ±Ž gzZ • à ™Š XZ È
$ Ž ~ }g !
Æ e gzZ i úäVâ ›~
Ð áZjÆ ´
ò â x â Z [ R Ž c
CZ ä îG
0½É â ‰wßQ » • ÅÜæ IZ ¿~}ÝZgŠ /

~Š ÌZ ~ŸÆ {)z Vâ e yQ ‰Æ {gëÜæ ÐZ ä ´ â x â ZèÑqXìŠ
0

10 Ô§ 2) q™ ãæ ~ ¨£Æ q™ °Ã‰¸ ìg W- ` Í%Ð : â iÆ *™ Ñ Ž ì

É Xì $
Ë ƒÐ ` Zzg G yT Å âZ Å b§kZ Ô ( : e q
Z » yiz˜â 4Ô á 3Ô7
Ù
] ZŠ ¿Z 9Æ ´
ò â x â Z:gz Xì 3g we:%§ •: e ãæ » q ™ä ]Z|‰Ì` W

¢à) nÃÎçÛÖ] ݡž ä ò³ 0Z ƒq BV °» Å X• ³#ÆÜæ IZ ¿Ž • , Z

( _ö) X • ~Š™ ¦~ ( 422 @410™B2

118
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

ム„XU
 {z ÂÐ zg Å p°Å \Wž ) ?•XU
<
è<
 Ì{z H• „gƒ
Å Ì
sŸz Å%Z kZ gzZ ? • 7VY • 7XU
 {z ¤
<
Z gzZ ( !Âe
X ? Ç ñYHù t•
Û ~®
$
gzZXU
 ž ñY
<

Ž Å óiFZÂ Lž 1™ kC„ Šp ä VrZ a kZ ¸ òŠ W•f èa *
Ññ d

s Z¤
Zc Œ Z ä VrZ Z®Ð N Y ú{z ~ kZ Ôì Å äVrZ p°

¹gzZ ÅÒÃÅå
 Ð w-Š kZ ~

gzZ ÅzmvZ -Ñ Š Z%Ð FZ ÂiÆ #
Ö ZžÚg d‚f ÌÃ%Z kZ VŒ L L

è߉æ ojߊe ÜÓn×ÃÊ 0 ì Š •
á gZž 6ì ¿»/ôgzZ +”Zg } #Æ \
å W

, Z ƒŽ ‰
Ü z kZ Xì {z¤
¸ 
œ% » +Š þ ž ÿà9nm‚ãÛÖ] àm‚•]†Ö] ð^Ë×íÖ]
g

ó Xó • ®
$
IZ ƒ
 t • ´p
Ð qÜÐ <
 z yWŒ
Û Ž ì ïq ÅwqZ

s Z¤
Zc kZ ԶŠyÒ ä VrZ ]gߎ Å iF
Z Â~ s Z¤
Zc Ô k

Y Å 7sz@ðÃÅ Tì ´Ú ôÜt X ~Š ™h
Š F„ Šp Å kZ äVrZ ~
ì"
U
Ð iF
Z  b§Å yWŒ
Û<
 ž å ¹äVrZ ~ s Z¤
Zc ÔX $
Ë

±«±C
Ù b§kZgzZ ä É@sQ É@
Ð yZ ä x Z™/ôÐ \
å W&
à Zzˆž 1™tä VrZ ~ s Z¤
ZcáZzˆ [Z X „g g b§ÅyWŒ
ÛÐ

ìþŠzöJ
 ó±q
Z LsÜièF
ZÂ » <
 Z®‰ˆƒ 4ZŠ ]¬$
Â~ VY

kZ gzZ J
+”Zg Ð#sÜ7Ì
J/ô}g ‚gzZ 
J/ôÐ1g—ª

6zZž 6Xì HÐ : · Æ ]oÆ ~tè<
 „ s %Z Ð #
Ö Qä
r™k&Z /
ŠŠ OZ .
Þ ‡ b§ÏZ à ù Zg f : U
öÆp
6Æ e
Zzg Å g
Š q Z ª ~tè<
#
Ö Zžì [
x â Z b§ÏZXì ‚
g6y;ZÍg Zæ » Ÿ LZ ŠŽz!
Æ "ŠÆ½/LZ Q ðà b§Tì
n Æ ]okZ r
 ™ k&Z² ì H¨Ð <
 È; ZÍÃg
u > Zzg ~ !ó ‚g Lä w•
á
+”
~ }g !
Æg
Š q Z {zžì @
ƒC
Ù ªV- Ð ]g „Å yZ X• D ¯ Š ã
Ã#
Ö Q ï¬
Zzg ~ x » T Ô• c
e
à °Z „ Ð x *
Æ óe
Zzg Lž • WOgŠ kZ Ð ]2Æ g
u
kZ {zžì c
• (Z ~ ‚fÆyZ ykZ » t~ kZ Ô• D Z<
Í Ð ¶Š ÌZÃkZ {z ñ YW
Xìg 0
ò7C
Ù !
Ð

119
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

gzZ ]bZ ~Ž uZz¸q
Z ª&m‚vÖ] ýojߊe ÜÓn×ÃÊ ? ~Š H Ì?Š Å

=…^’e¢] oÖæœ ^m ]æ†fjÂ^Ê Xì Š OZ .
Þ ‡*
Š 4
q
Æ yZ

 H ù » ]!
 Q ì g«q
Z
Z c
Í óièF
ZÂ ž
L c
Š V- ä \ WW
@
ª

Z b§Å ðÎV˜ ˆ VJ
q
 ÈkZ ðƒ CƒÐ Vß *
~0
Ô Vz1Ô Vî c
gŠ ]!
ÅzmvZ -g—¡óiF
Z¤

L Zžì t wZÎX ¶„g ògJŠ Ï¡ Ð ä;Š

u b§Å iFZÂÆ yWŒ
Û ÐZ Âì ŠzöJ
 +”Zg Y # sÜÉ /ôÐ

ÆŠ Z•
Û ZP c
±q
Z kZQ Xì ~g Y Ì` W ÂF
Z » yWŒ
Û ž ?ì Y Y ¹ù

?• Dƒ A
%6F
Z ±gŠ ±Æ yWŒ
Û Ž •M
ƒ A
%ù ò} {z6F

…FZ Ât ` WQ  åŠzö
J/ôèÇsÜ F
Z Ât ¤
Zžì t wZÎ+ F
ëZ

x¥…t ¤
Z w õ¸‘ gzZ ?ì H=g f » ÃJ
ë Å F
ZÂkZ ª ǃ x¥ù

Š „kZÆ *
Ññn¾ ?σHwÅ kZ ~ ÏŠŽñx°Å óiF
ZÂ L ÂñYƒ

!yâ ÑZž• 0Z ] ÑZÎ¦Ñ ãZÐ •ñ

~œ ,‚ž • ë {z X • ö ÌŒg BZ † *
Ññ~ w-Š kZ e

( 66 •™ » [ Â ¶ Š )X 7» ˆ Æ kZ Ôì u Â#
Ö Z ï¬ » J
 ~ó

Ž gzZ • h Â{z Nƒ ` Í%]¬
$ Ž ~ V- œb «žì t È » yZc
Í

Ç{z Â~ 7*
Ñ ?Š aÆ iF
Z ÂÃ
r™k& ZX 7wJ.
Þ ‡{z Nƒ ~ˆ

àm„Ö] Ü$ oކΠÜÒ†nì0 Åzm vZ -wÎg Á ¸ä $öX ‰ ug J
/ô

wZ΄zQ VŒ Ô6Š Z•
Û ZP ÌÆ kZgzZ ±q
Z sÜ Âì ¦Iy@
Å#
Ö Z ï¬[ Z
t Ôì )f Æ 4Z [ ZŽ » kZ ?ãù ±ˆ îÐ=g f àJ
#
Ö Q ` Wï¬tžì ¹!
HÐZ NgÆ yZ gzZ {z ?σ H w ~Š ÷
Z Å kZ ÂÔ ñY úÎ ðÃ7ZªÆ=g f wŠ •
?Ð ,Š x £
y›~ Tì wY » p ÖR n Æ ä™ ãâ ðKZ ~ <ÑsÜt ~ ñZg ~g ø
g¦µ Z ÌÐ }g JŠ ¦ùÆ #
Ö Z 7Z y›x ZúÐ ä· Æ #
Ö Z ï¬X ñY {g™ÏQ
Å ~tèg
u b§kZ gzZ B™ ~g Y ÌxsZ » è% KZ )g f Æ VA”ñd{z gzZ ,™:
X ì$Ð ä™~È0

120
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

† *
Ññ ¶ Š X c
Š àJ
É@
nç™Äg t ‚à Üã9 Þç×m àm„Ö] Ü$ ÜãÞç×m
h

~œ,‚ÃA çÆ #
J
Ö Q ï¬ñƒ D™o ^ZÐ g
u ¾Œg BZ
E
E
gŠgzZ Û
e
 g { Ô ïGG3{¢Zgž åݬt » ®
u Å h — èÑq ?• D Ñ ™ é

ƒ Za {”ZgèÄÜÈZgzŠ ÐÉ 7~/ôÇÔ 7~ ~œ« º•
Û VÐÆ
ŒZ }Z ïèˆ& å [ ƒ Za Ìs¦ óxX L{z Â~ ~œ ~uzŠgzZ Ô¸ `
žì „
 ZpgŠ ~gø a kZX • B+Š ZuzŠ q
Z ~iZáÆ xsZ k&Z

6ZÆ ä™"
U
Ð#
Ö Q ï¬ 9º Ö!
É óièF
ZÂLÃ<
 y!
$t }g ø
X ǃxȈ Z6#
Ö Q ~g œ ÂB™g¨QiŠ q
Z

wÎgèg
Š q Z Ôƒ "
U
Ð óiF
Z Â L)ú'
× Å yZŽ Ã<
 kZ k& Z *
ÑñQ f

~ p ÖZÆ yZ X • ïŠg Z Œ
Û ( yZô )àÛn`Ú 6ÅzmvZ -

]Š Þh
'
× Å kZt Âì ŠŽñG @
Å þ XU
òÿ y Z ~ eg kgÆ ]c
Zzg ¤
Z L L

Ö Q wq¾ ßFÂì t•
#
Û ~ VâzŠ ¤
ZgzZ ‹ Âì ._Æ FZ Âi{z ¤
Z X ì

ó Xó σÝqÃF
Z ÂiÆ

 LkZ ~ ñZg Å y Z y*» g
<
u ˤ
ZÉ Ô 7Å ßF
sÜ]!
gzZ

• ë {zçO X Ç ñY c
Š™ŠgÐZ ƒ s ÜÆX
ó U
è

ì „gƒ 7“ _ÅyZB‚Æ F
Z Âiž• +ZŠ q Z§¶Z ~A ç ˤ
Z L L

ñY Zhg Ug67Z wq¾ ÂÏn ƒ 7ä¤
Z X Ï ñY Å lˆäÂÅy Z Â
ó Xó ì ¬.
Þ W!
Æ yZ <
 gzZ • ~{zža kZ Ç
i

»#
Ö Qg/ Xì @'
Ç!
Æ ñZg Å #
Ö Q g/ •ñt » k&Z *
Ññ

™™1 » <
 Ã eg kg ~z%Ð V- zZgrgzZ 9Æ òz g
u {zžì t •ñ

Y • Z äVrZŽ • D™gŠÅVèyZ Ås sZ {z X • … ZŠ¤
klgzZ už

gzZì ÅÆ™A
%ÃVßßQÆ e
ZgŠ z e
ZzggzZ g
u+zD
Ô s®z b`
Ô wY°Z

Š q Z 9{Š™e
g
ZzgÐ V-zZgŠ OZ .
Þ ‡6¯ ÅDÒíf Ë}g‚kZž• Bt
121
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

tzgt Xì ~gz¢¿6g
Š q Z yZ Z®ì CYƒ x¥ÅzmvZ -wÎgè<
Ð

‰Ð ~ s ¦ ZgzZ VŒâp¤
ZXì » ´ )ò¯z ¨}g ‚Æ #
Ö Zµš

/

g/p• ï Š ßF
ÃVæŠ ¨~uzŠ ‰6uZz¸~ ]gßð]Z|Š Wq
Z

6kZgzZ ì c
Š ™ œgÕñkZÆ yZ ä {)z ¿IZ ÔtC
Ù ªÔ¨¦ Ô›•
á ÔÃ
ÌÃVc
ú6îG
0½É â z s ¦ R +y
O]Z W
Z µÆWkZgzZ • Å,W!zH
u 6¯ ÅØÃ CZg¦gzZ ãe
g
.Æ iF
ZÂ » k&Z *
Ññ Z® • D W

X ì ß Ç!
ê » ä™ œgÃÅzmvZ -wÎg

• …â u Ã#
Ö Q ï¬ gzZ iF
ZÂÐ +
 ·ï 
r™ k& Z ¤
Z g

V- œ{Ša ï¬ » #
Ö Qg/èYce ¢
y â Õ Åg
Š q ZÃ
r™k&ZÂ
WgÃ
r™k& Z b§ÏZ X ì C™tÕ Å wÎgèg
Š q Z {zžì ¸ Ð
ï¬Ð w ‚Î{Ša Ú» #
Ö Z6WgèYce ¢
yâ Ì( ÃWgèg
Š q ZgzZ)

¿6kZ: Ôì c
CZÕñkZ Ìä ¿q
Z Ë~ V- œsîyZgzZì ŠŽñ
•ñ » *
Ññ~ }g !
Æ Wg Z®Xì » k&Z *
ÑñÐ á ZjÆ WgŽ ì H

X ì œg .
Þ ‡Ð zg ÅwßZÆX
ó U
 LgzZ óiF
<
Z Â L{Š™ äz LZÆ yZŠp

{i Z0
Z » kZÔì F
6°»Z*
Htzg » k&Z *
Ññ~ }g !
Æg
Š q Z h

: <g¨6A çsfzgqaÆ ä™

Žg
Š q Z {z ª )• u 1 wÎg g
Š q Zžì t •ñ » fg/ ï

ókªLÐZ ä òãˆ(*
ÑñX • ïŠ ßF
Ãkª6g
u Å/ôž)y!
Z 0 }‰ /

®èÑq Xì Å ÒÃÅ ¶Š 4Š Ñ!
Ã}6g
u b§kZ c
ÍÔì c
Š x *
» óe
ZgŠ Lñ OÆ
}²ì Ð ïÅ µZz¸m» óe
ZgŠ L~ g
u®X• Z„ œ£Æ}gzZ g
u
G
_
b Õä}3 Z Ô yIZ wßQÆ e
ZgŠ ~ Š ¿Zz o ^Z Xì CƒÚ ï^Z Å$ñ OƸ
ó L

žŽ ì CBïCuZz Ÿ6i§Æ$ö óe
ZgŠ L~ g
uÁßZ²X • D B{)z
F ÂñY ~Š ™ ûÒ$ i~ ®}uzŠ b ˜Z Å ®q
Z ¤
ZXì CY ÅÐ Vh§: U
ö
( _ö) X • M
ƒ Za %è

122
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

å\WgzZ • pôÌwZ ¸R Æ \
å W~ yZ ( Vƒr ~zZg Æ y Z gzZ Vƒ ó9L

kZ Z®ì ._Æ g
Š q Z y Z #
Ö Q ï¬ ~ gñZ Ð ¹ X ÌwdR Æ
Xì CYƒh
'
× èG @
Å äƒ 9gzZŠ OZ .
Þ ‡Æ g
Š q ZÐ

X • 'c
z ¥g·ùgzZ ]bZ ~hužì t •ñ » k& Z *
Ññ ï

ZgzZì h
¤
'
× G @
Å {FZáè<
 kZt Âì ._Æ { F
Záè<
g
u ðä
Z
X jì œg .
Þ ‡ Âì s ÜÆ kZ

]!
+Z q
ZžÐ B™kC\ W ÂÛ 7{g !
zŠÐz Zg f ÃVÂg „VâzŠ yZ

kZ ÐZ ä *
ÑñÔ ì k(Š OZ 6>
Ø p Å yZ gzZ Cƒ G@
Åg
Š q Z Ð T

ÅyZÉ ì CYƒ ÍzZÐ VzÃsÜ: ! p {z Å g
Š q Zžì c
Š ƒ tZ b§
!! ;f tìt Xì CY 0~gz$

C7V¹y
s !
Š ® Å ä¯àÛn`Úö 6g
Š q Z Ã ó#
Ö Q ï¬LgzZ X
ó U
è<
 Li

Ã]Š Ñz Ä- Æ ÅzmvZ -g—}®
$
q
Z Ë !k â•
Û g¨Zg f Ì6kZì

Ït FZáJ
 ` WÐ ~ó ~œ ~Š ã½X k á w V Å äo d
½§•

ì CoÏt Ìe
ÒZ ÅVâ ›ãÎ 0
Xì CY ðo~ ]gßË: ËŠ ~
ì Å VÍß yZ e
ÒZ Ì` W~ yÎ 0
•ž þ • ŠÍ ÿ ì |q
Zt )

ÐZ vߎ Æ b§~g ø gzZ Œg BZ† *
ÑñÔ k&Z *
ÑñgzZ • D oÏt Ž

K¦ÑèuÃg
u [Z X ( • ~ ¼Z~ « £Æ y Z {z Ô • B®
$

9{Š™e
Zzg Å V- zZgraÆ ä™ œg î
$
kZ ÅŠ ~Ï Âk0
Æ Vß Zz
Ï Â6¯ Å •Æ #
Ö Z ï¬gzZ iF
Z ÂÆ k&Z *
Ññp• ŠŽñg
Š q Z

VYžØâ•
Û Â ì 7ut q
Š 4
Æ \W¤
Z ?ce *
ƒ ¦Ñèu *
o »Š ~è
?ì H?Š ¦ÑÅkZ k0
Æ \WC
Ù !
Ðg
u Âì 7¤
ZgzZ ?ì 7

123
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

gZŠ™ »<
 zg
u~ .yWŒ
Û

¡gzZ 'c
z ¥g·ùÔ ]bZ ~Ãg
ugzZ ä™t•
Û ~g
ugzZ <

Æg
u ~ yWŒ
Û ûk&Z *
ÑñZ
 ˆ Æ ¶Š g ZŒ
Û Š OZ .
Þ ‡*
Ð p ÒÆ
ì 6b‚z ½ZŠÆ kZg ®Z ÝZ » .y WŒ
Û ž• ë {z • D™]!
Åg ZŠ™

Æ kZX • D™ï•
á ÃyWÅ!
yWÅZ‚gzZ ÄÆ kZ Ô y!
i ÅyWŒ
Û {z~ T

L{z 6•,v0
}ˆ Æ kZ gzZ • D™™f » ó{F
Záè<
 L{z ~ b‚z Yg {
à ób‚z ½ZŠ L {Š™ð LZž b§ kZ Ì{z gzZ • D Ñ Ã /ó ôg U
Wz g
Š q Z

6) ñƒ D™ŠgÃg
u~ ]gßÅs%ZÐ y ZgzZ D ¯àÛn`Úö 6g
u
¬Æ y WŒ
Û Ðg
u {z b§ ÏZ X ( ì H ~ A ç Æ Wg ä VrZž

X • D™g ïZ Ì» /Hz

k

t » k&Z *
ÑñÐ á ZjÆ g ZŠ™Æ <
 zg
u ~ yWŒ
Û ‚c
.yWŒ
Û

Š ZŠ Z}
KZ pì Ì@'
Æ •ñÆ DI Z g/É ì ß sÜ: •ñ
å~ ƒÔŽ ì „z ÌV Œ ] ZŠg Zz & § » yZ ñƒ D™w EZÃ
- ;f

t•
Û ~<
 zg
u ä VrZ V;zX 7ÌD Wt ‚ 7Ìß
 s™ C ž
%NÐ ] ZŠ §gzZ V ð‹ÅMè {z Hg (Z •ñŽ ~ ] mZÆ iF
VrZgzZ åæF
Z ÂgzZ
~}g !
Æòw•
á x â Z ~ }g !
Ƭ%Z• b‡ •g/ ÂÆHÅyWŒ
Û Ðg
u /

zgŠ » g
užì CY Å7tzzgzZ 7b‡Æ ¬Æ yWŒ
Û ÞÐ g
u {zžì @

Å
§BE
w•
á x â Z ~ ( 168 m) ów ð ZŠ •
á g ZL;@
g•KZ6}ÁßZ äòã»Øx â Zpì FÁÐ yWŒ
Û

 yWŒ
<
Û žìt Š°» w•
á x âZžì –ñƒ D™7ä Рs§Å Égix âZ Åw¸Æ
E
Åt•
Û Æû%Æ VâzŠ ]!
tÅ ¬ w
ò •
á x â Zc
ÍX( éS}BÑ$)ÃyWŒ
Û<
 : gzZ Y™7c™Ã
VâzŠžìt Ñ » w
ò •
á x âZ pì „ Ñ!
6g
uÄ|µš û% » yWŒ
Û ºÖZ X ë 76¯

ë!
ÃyZ ñOÆ ä™ Za îZ”~ yZ Z®ì » yÒz w)S ÉÔ7» c™z t*
mb!
»

oju è×Ûq ᕆÏÖ] ÙˆÞ :• V- pÖZÆ yZ( ~uzŠ q
Z‰ce *
™³<ÑÄ|™ 5
( _ö) Xì C™s
 Ÿzz•ÅkZ <
 ² ZF
QÐ wà )Z yWŒ
Û Ù牆Ö] äßnù e

124
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

Œ
d
Û Æ<
 +”
•ñ » yZž Å,b§kZ sz@
gŠ sz@
Å•ñkZ ä

•ñ » yZ ÌÐ á ZjÆ g ZŠ™Æ <
 zg
u ~ .yWŒ
Û VŒ X àY

yZ ä \ W~ s Z¤
ZcÔçO ì ( Y d
Œ
Û Æ<
 §ïZgzZ¢Ð ]ZŠ §
» yZ [Z Ô • D Ñ6•,v0
ñƒ BŠ OZ .
Þ ‡*
Ãg
u {zž J 7•ñt »

:• ë {z~ yWŒ
Û è'


D
~Š IÐ yZÄÆ ‚
ó T § »x LX # 7•ñgzZq
Z
ÅKÐ Šæ Å yWŒ
Û ŠpÃy WŒ
Û {z ¬ žì;gt i§ » xÐ {Žz 4Z L L
Æ1 vZ wÎg i» kZ Â CY {g ¹!
Âðä
Z ˆ Æ kZ Ô D™ ÒÃ

 @
Y {g ±Â • Z˜Í ðà »nç¤
Z ̈ Æ kZ X D™lˆ~ wdR z wZ¸R

ó Xó f
 Šæ Ð wZ ¸Z zgU
WÆevZ èg/ôaÆkZ
ž• D â •
ÛQ

X • ]íÂKZ ÅkZgzZ p ÖZÆ yWŒ
Û Špq -Z Ôì ~¡Ç!
i§t »‚L L

ó óXì »/ôÁZ ¸ZzgŠ ZŠgzZì <
 ÅÅzmvZ -]ÀWˆ ÆkZ

l

» kZgzZ• D™ Ü•ñt » DI Z {z ™| (ÐWÐ kZÉ t sÜ: gzZ

wÍ Z ~
â » .yWŒ
Û {z ÂVƒ {” "
U
gzZ 9¤
Z g
Š q Zž D™ 7Ì£g ç

ž• D™Üw ¸t » óy »ÑZLè
r™ {zçO mX •

Ü{z wzZ X • n
g w Å wßQge Ð ~ X• ~
â Ð ¹ Æ ‚L L

®~ [!
kZ pì +Fxl ¸ gzZ ì ~z% Ð 1 ]ÀWŽ ì

ó Xó n• ¹ ]c
Zzg ÅnkZèYì Z
 Zz i Z•ZÐ qçñz

k&Zž ì 
@Y ƒ y.6òŠ Wžì Š § ôÜ Ú Z ~ •ZñVâzŠ yZ [ Z

?• M
 yâ ù ‰
Ü z à ÃV Â!
VâzŠ yZ 
r™
»‚Ž gzZ Hg (Z ä Ô™ xi§Ž »‚Å yWÛŒž • ë {z(q
Z a
IZÉ ñY ÅÐ g
u‚Å yWŒ
Û ˆÆ y WÛŒžì t {z Ôì i§~¡
{”"
U
gzZ 9ž D™7Ì¿#Å kZgzZ • D™ÌyÒ •ñt »D
B‚Æ/ô§U
WÃg
Š q Z {z( ~uzŠž Z
 •~
â AÍZ » ‚g
Š q Z
125
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

 gzZ yWÅ!
<
y WÅZ ‚ÔyWŒ
Û ÄÔy!
i Å yWŒ
Û ~ VßßQÆ ‚Æ™

?í HÐZ Ôì Vâ ˜u8*
X • DÑ6•, v0
ˆÆXU
è

á Zj -Æ Y fgzZ +¬/5gzZ ë Z }g ‚Æ #
Ö Z ëž å w ì Zg ø b

É)• ~
â Z(ZuzŠ »‚ÅyWŒ
Û<
 zg
užì Htt äVM ïŠ
ÔtŠ0ZÔ sÏß WÔ rM0Z Ôq?Œ
Û Ô p~dÔ ow•
á x âZ~ ÒÃðZ’Z ä ë

Æ $öz Y fyZgzZ ( ¸ a ™ÌN ZáZjÆvãšZ áZggzZ u?•
á

}) • ~
â BÍZ » yWŒ
Û ‚<
 zg
užì ¹ ä VM ïŠ ÌáZj

gzZ …Y ÕñkZ Špr
 ™ k&Z Z
 p ( {)z xwjgzZ wM !Z 0 ¼

X ǃ s«¡™f »VßZjyZ •…â

Y*
^
» •ñkZÆ s sZ Ð ;f tKZ ä k&S *
Ññžì t | c

» s sZ X ì ~
â ª »‚ÔwßZ » óyWÅ!
y WÅZ ‚Lž ì c
VZ {Z
Ã

ƒÐ x£}uzŠ Ë~ yWŒ
Û¤
Z‚Åx£q
ZÆ yWŒ
Û ž åt Ð kZÑ
*
¯ /àÛn`Úö 6g
uà óyWŒ
Û ûLZLÐ kZ Š°» yZ X ì °»%Zt ÂñY

Z ÃyZ Z
q
 • Cƒ Za ‰
Ü z kZ •~g ‚t Å ~g ZNa6}uzŠ q
Z Å <
 z yWŒ
Û /
™á yWŒ
Û „ Ñ »vZ X ñY 1™³ # »}uzŠ q
Z Ô ñOÆKãñz yzç »}uzŠ

]gßÅ<
zg
uui» <ÑgzZ ‰ ØŠg Z Œ
Û yWŒ
Û p ÖZ ò AZ ñƒ ñeÆ kZ Ô c
W
vZ v!
fÍwÎgÆvZX • ÞZ kz „ VâzŠgzZ • <Ñ™ïVâzŠ <
 gzZ yWŒ
Û XZƒ pô~
ô=zG@
Å ÏZ ._Æ yWŒ
Û É Ô• ìg C yWŒ
Û {z x¯ ÅT¸ ñW7䙿#Å

]!
ÏS¦X ñY ŒVY Y ZŠZ 6}uzŠ q
Z ÃV0 Ÿz b!
Å VâzŠ Z®Ô¸ ñ Wn Æ
›•
á g Z kZ ÂñYƒR*
Ą
å ›•
á g Z » kZ ~ V/}uzŠ Ô ñYƒ "
U9g
uq
Z¤
Zžì

vZ ~ *™ÈWŒ
Û X ¶~ }g !
Æ yWŒ
Û èp ÖZ Å 1 *™Ñ ŠpŽ ñ Y ~Š w „z à ~t

150BY ûZ >gÎì ðâ •
Û Ò J6bzg ,Z Æ & ¸ yxgŠÆ wÎgÆ kZ gzZ vZ ä \¬

Îâ Æ yZ ñƒ D™¬Ð VßÎgÆ kZ gzZ vZ Ž vß {zL L ì V- ÀF» ã!
g Š•
á g Z~

{z b§kZ Ô• D™¬Ð ‰gzZ • D Ñ yZZ 6‰ëž • ë gzZ Ô• T e *
™t•
Û
( _ö) X ó •
ó •
Û »6 vß „,Z Ô• T e *
™ Za 3 Zg ãxgŠ q
Z

126
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

VrZ wßZ Ž a Æ yWÅ!
yWÅZ ‚ž Ht ä k&Z *
Ññp å7
{Ša q
Š 4
Æ#
Ö QgzZ {”"
U
Ô9ä VrZ 6Š ã
Å yZ ÔK äz Špi Z ä
X ( ì w Vq
Z Å kZnç »Wg ) c
Š™ œgÃg
Š q Z/ w©z w=Ð w ‚Î

5]!
ÏyÃ~‚ÁßZÆ óx â ZŠ *Z ž
L }{èˆÆ 
r™k&Zì e

ž å Zƒ~^¬ w‚P •
á Ótžì ;g WŠ c
6kZ … ?n Y ¹®
$
&ì

f•
á ‰Æ f}nä VrZgzZ {Î ~g ZŠ)f à fäÓg ZŠ { Z9P ä #
Ö Ó
c
Š ¯ yâ ‡©¬ (Z q
Z ä #
Ö Ó~^Ð Šæ ÅXØŠ ™ ¦™&

ðe &

ðe w Z¸R

t : ~ kZ } å ._Æ VßßZ Æ d
•! f óCc
¹F
gzZ wì ×zg LŽ

ÔåófÆŠ%p » ]gú̈ Æ t : Ôå~B; Æ ]gúñO ÅŠ% h»

t ž ¹ ä Y f ~g »u ÂÅ ¿#Å yâ ‡ kZ ä x ZúgzZ Y f Z
 X {)z {)z

~i ]et pK 7áZjgzZì Œ6Zg WÅ •}n Zg ‚ »}g ‚ Âyâ ‡

‰ ƒ qzÑó u s ÜÆ yâ ‡kZçO ÔÃx Zúy›: m™tà fg/:

yWÅZ‚gzZXU
è<
 k& Z *
Ññ b§ÏZX Z 7¢
:Zz yâ ‡t Ã#
Ö Óy
s !
gzZ

™7„ß gzZ kâ â *
Ž )g f Æ yZ Æ™w EZ ]q ˜Z kââ ÜyWÅ!
X#
Ö Qg/:Ð 3â fg/: ÐZ Ô• ìg

wEZ 7Z b§kZ ä VrZ • Æ #
Ö Z Ðf wßZt ¤
Zž ì t wZÎ

yZžì ] !
Ïòi Ñ X c
0
7VY ` Zzg ¿¯§¦ùt ~ #
Ö ZgzZ H7VY

žðŠ Ãx Zú6Š ã
Å yZÆ™ ¦wZ ¸Z f •
á P c
Ô™ U Ð t òz t ( wZ ¸ZP Æ
Xì „g Y ´^~ìÆ Y fyZ 4Š'i] !
KZ c
Íì „g Y ÅÒÃÅ ¶Š

gzZ + ¬}g ‚6kZgzZ ì t •ñ 9Ð á ZjÆ yWŒ
Û ‚gzZ yWŒ
Û ûd

Æ Q9) Ð1 vZ wÎg¤
Z‚ðÃÅ e
W ãWŒ
Û Ëž • 5DIZ

{z ƒ w ® ( þ ._Æ _ ZÑ Å g
u w=ÿ)g f Æ V- zZgrgzZB‚

Ñ ‚Ž Å U ËÆ yWÛŒž • M
È ÌV- \WÐZ Xì •gzZ u
127
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

~ ñZg Å kZž Y™7œg™Èt ÂkZ¬y›ðà Â,Š ™ 1

yWŒ
Û ‚KZ ~ A çÆ Wgžì H ¸ ä 
r™k& ZX ì ß‚t
X ì c
Š ZIàÛn`Úö 6yWŒ
Û ‚Å 1 *™ÑÃ

y
ᕆÏÖ] c
h
^jÓÖ] o× èn•^Î èߊÖ] žì ¹t ä VÍßXÐ ~ s sR

¼ w¸ª ¸ 7vß à ©ðÃt gz Z )áz•†ÏÖ] oÖž èߊÖ] àÚ èߊÖ] oÖž tçuœ

á^Ò žì It » äv0ZgzZ ãIf ~ }g !
Æ Xì » ( | 129 x )M ! Z 0

! Z 0 wjw¸ Zu°zŠ†gâzˆZ Ö] o× Ü`–Ãe ävq…æ &m‚vÖ] Ø✠l^Ï$ àÚ

†’eœ äßÚ‡ oÊ àÓm ÜÖ ZZ:ì w¸» ~C
Ù ix â Z ~}g !
Æ Xì » ( | 112x )›
•Z p ™ð7Zá Zz ™}uzŠ 6w Y°Z Y •ZgzZ ‚v0ZÔ åIf XXX^njËÖ^e äßÚ
g

*™Ñ ‚Ž Å yWŒ
Û žì ¸ È » k Z( • Dg å Ð ÄÆ x •
á žgzZ

ðÃ{z´Æ kZÆ yWŒ
Û [Z Xì y
W½wgzZ u {z ì ~Š ™ä ÅzmvZ -

Ã<
 3 ZéZ}
È » kZ Xì 9Ç!
•ñt gzZ M
 Y a 7p}uzŠ
-;X&N
¹!
Æ9 ZÎâ ÃyWŒ
Û ûÆ 1 *™Ñ ~ yWŒ
Û
Û ‚É 7*
¯ èE.G6yWŒ
&
;
X
àÛn`Úö 6yWŒ

Û<
 žì YÈt y› r â-Z 9yÃ:gz Xì *
¯ èE.G6ƒ
?ì xl6yWŒ
Û<
 c
ì

U
"
z 9) ä VrZ ~ T B79ÌÕñkZÆ r
 ™k&Z ë e

ÌÃ/ô§ U
W~ kZ ñƒ n
g 6•,v0
~ yWŒ
Û ‚Ã g
Š q Z ( {”
b Zæ } (Æ y Z gzZ b‡} (Æ ÑÅ x Z™/ôë Xì c
Š ™ï•
á B‚

Z}
Ô • aZ Ð *Š ~g ‚ˆ Æ Y m
Z {z Ô • gâ Òg oaÆ #
Ö Q {z X •

x Z™S Æ yZ n¾' å 1`aÆ xsZ„gzZ 1 vZ wÎgèÄ7Z ä
vZ wÎg ·sÜkzžì ¸ ]!
ãâ ‡pì ÁñY H¾I ÌA ~

 X ì 1wÎg <
<
 s܈ Æ yWŒ
Û~
â » +Š gzZ ¶Cƒ wi *
61

x £ 7x Z™Z » ŽZ :vZ yZçg/ôÔ 
*™ ï•
á Ãñx Z™/ô~ • Å
128
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

Æ ! ôËp6V\Wu wdZ z wZ ¸ZÆ ñx Z™/ôX ì s #Z » ª
 ‚g

?ì Y Y c
Šg Z Œ
Û ù'

Z'Æ ÷z w¸Æ ÅzmvZ -vZ wÎgÃ÷z w ¸

?• ï•
á VY/ô‹c
Zzg ~ g
Š q ZèÃQžƒ: .ßt ÃËVŒ

yÒ » <
 žì C
Ù ª Â{z }Ð á ZjÆ 1 g—]
!Ž x Z™/ôV ;z
ì m» ]ZŠ ¿Z z w Z¸R LZÆ ñx Z™/ôJ
V˜žì t n¾~g ø Xì

X êŠ 7g ZŒ
Û ÅzmvZ -wÎg <
 Dè
r™ ÌðÃ7Z Â

žìt •ñ » #
Ö Qg/žtžÜ
G
Å
Å 9~ p ÖZ y ‚Wÿ Vƒ èE4)Z 9gzZ ~z%Ð V- zZgrŽ ) òz g
Š q Z a
X ì ~gz¢¿6yZgzZ •1 wÎgè<
 {z ( þ _öÔ,F
Z ~g7 6_ ZÑ

»<
 Ð iFZÂèY Cƒ 7"
U
 ðÃÐ #
<
Ö Z ï¬ c
iF
Z ¡ b
X c
CZ 7•ñt ä ËL~ #
Ö QgzZì ( Ç) \ I- q
Z ¡]m Z

Wˤ
e
Z 1 g—gzZ ì àßQgzZ ~Š ã
g ZŠ™ » <
 zg
u ~ .y WŒ
Û c

â +F
~
xgzZ BÍ Z » yWŒ
Û ‚<
 zg
u c
Íì î{z Â,Š â •
Û ‚Å

(ì ~
â AÍZ /ˆÆ yWŒ
Û ‰ƒ|!
c

.yWŒ
Û Z®• Š OZ .
Þ ‡*
]c
z%Å òz g
Š q Zžì •ñ » <
 +”

žìt •ñ » k&Z *
ÑñX 7g ZŠ™ ðà »yZ ~

t‹~ Ñ!
§ Tä ë ) ì Cƒ "
U
Ð iF
ZÂŽ ìXU
è<
 Š Z%Ð <
 a
X ( ì \ I- q
Z ¡Ô7|ièF
Zžì c
3ŠÆ™

7Š OZ6¡Åy Z ¦ùè¨gzZ • 'c
z ¥g·ùgzZ ]bZ ~g
Š q Z b
X 7g ZŠ™~Š ã
ðà »yZ ~ y WŒ
Û ûZ® YY H

É ì 7~
â »ZgŠ }uzŠ <
zg
u~ ¨Å <Ñw– Æ ã]Z)´ Y“ö /

x¯p¤
Z ì Cƒ Ýq <Ñ™ 5ÃVâzŠ• uV7 6¯ Å äƒ <ÑgzZ kz <
 z yWŒ
Û
u Ã}uzŠ Ð g ±Z Æ äƒ ÞZ Š Z%Âì @
g
Y ¹ óyWŒ
Û ÃL q
Z Ðg ±Z Æ äƒ vZ

( 102Ô 101•™»[Â : BŠ n Æ, ) X<
z

129
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

VßßQÆ y WÅ!
yWÅZ ‚{Š™ äz Æ yZ a Æ yWŒ
Û ûg
u ðä
Z c

Ð V- zZgrgzZ 9ÅWg6¯ ÏZ ä VrZçO X ì œg .
Þ ‡{z ƒ s ÜÆ
„g W¬ C™wJÐ w‚Î{Ša #
Ö QÃX c
Š ™ œg Ãg
Š q Z VpyZ ~z%
X ì ï¬6yZgzZì

 +”
<
•ñ » k&Z *
ÑñÐg ±ZÆË ~y
WgzZ ¦ùè¨ b§kZ

Xì ãZz ã‚ 7 *
ƒß »Tì 
@Yƒ d
Œ
Û ¹ Ð •ñÆ

T e *
Zz™wzKs§ÅgñZ ë Z P zÂÅ Mg ‡¬ Ð ƒÃc kZ ë

g !
g
! Ž ~ y*LZ ä ëžt Âq
Z Xì mZ• Ð qçñkZ » X•
t Äè‰k& Z Š°Ð kZ • K wEZ p ÖZÆ ó#
Ö Qg/LgzZ óY fg/L

Ö Z gzZ ì Ð ~ fz••ñ » yZ~ }g !
#
Æ<
 zg
užì *
ÑŠ kˆZ
Æ ?Š Ð ñZg Åž c
x â Z ËXì s ÜÆ aΦ½Z gzZ òÀÔszcÅ

Ž *
CZ •ñ (Z pX 7]!
Å Í c
{k
ðÃt gzZ ì YY H s %ZB‚
G
E
Š F
Å•ñ,Z Ë c
ƒ c
CZ: ä ËL~ #
Ö Z
gzZ #
Ö QÐå Ž *
™ ûG3Ò›$zh
-)L{zž ì ‚
g ykZ ¨
¸ »%Z kZ g0
Z LZ Ôƒ ;g •ñ » e
ÒZ Å kZ

k‚ Z ¦ÑÅ •ñkZÉ 7] !
xc
[¡t Xƒ ßð*
Æ äƒ óÝ>Z

V- νZ Å Vâ ›Ôì1 » ÏZ {g ZŠ Z » óq) ZL~ Vâ›gzZ ì ŠŽñÌ
Xì $
Ë {g 쇄

Å kZ hžƒ ¦æ »%Z kZ„‰ ðä
Z p( KZ ´•
Û WNdžt }uzŠ

ÌË c
k& Z *
ÑñëX Y Y H7tÐZ Âì«„ ~ + Š‚gzZ +Š¨
d6 {z ñƒ DVZ ¯6‚Å yWŒ
Û ž • D™tÌht » Ý ¬ }uzŠ

~ xEdÆ kZ ÌŽ gzZ Dƒ 7»L] ¿ÚÆ yWŒ
Û ž ) ñ Ñt ‚ ] ï

CZ ñO Å ä™ ~zc Ƀ Å +¬x ¬ c
( ì Y 0
ÃC
Ù Í Ë{z }™àZ¨

c
,Š gzi 6yWŒ
Û Äk& Z *
Ññ¤
Z 7nZ‹Z ðÃ6kZ … }á ï µ Z 3g
130
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

C
Ù ž N ¯ ßFKZ Ã]!
kZ c
,Š ÌZ àSÃŽz ÄÅ äâi Æ y WŒ
Û Áz4
{Š™ äz Æ y Z sÜž ,™ òúŠt {z¤
Z pƒ ] mZ » ¬ãZz „ q
Z Ð e
W

~‚{Š™ äzÆ yZžt c
• Œ9ÃyWŒ
Û „z sÜgzZ • 9„ wßQ ~‚
%Æ Äž}t ¤
Z k& Z *
Ññ} Y Y 7c
0
Ãû9Æ yWŒ
Û %Æ VßßZ

{zž 6) mï7=Ât ÃË Â¬ ì ÑÅä ëÃÄgzZ Y Y Œ7ÃyWŒ
Û

žì t ÂÈ » + â Ã]!
kZèY Ç ñY c
Š ™ œg òúŠt » yZ Â ƒ( • ë

9ÃyWŒ
Û Ž • Š•
Û ¬ k& Z *
ÑñgzZ m:™Ãy WŒ
Û gzZ ¶~ O g@
 ` W#
J
Ö Z

h ¸ ¡~ w ‚Î{Ša Ô$ögzZ +¬Ô•Ô fÆ #
Ö Zž c
Í• Œ6gî

sÜ:tzgt » #
Ö è ÅxgzZ Ég ZŠ™Å #
Ö QX • ìg DŠÅkvgzZ bÑ
Nt
B’ž
å c
â•
Û 9Xì a
Å V‘Ze ~„~g ‚É ì 1 » ~I Šp: Ï%gzZ ïEE

{i ZzgŠ »] ¬$
c
Í {zì @
™‚™?
Ø Ð j§Æ x¿Žž äŠ 0Z x âZ
ñO Å ¶Šg Z Œ
Û ßÃs sZ }g ‚gzZ {ZeÃ#
Ö Z ~g ‚ž • ë ë „ì mÅ

X ñY c
Š} Šg Z Œ
Û ßÄÅr
 ™k& Z sÜž74t H

\WX wJƒ
 D˜ÎggzZ ;f Å\WÔ ~I e
Š ZÐZ Ô ~„èe
wÅ\WQ

ÌÂ,™ äz wßZ 6 Æ o ^Z™0 Ç$ b§Å ò´ â x âZgzZ•
ò 1Z x â Z
E
&
I
pZg ZÍ ÌÂNÑ‚wßQ 6 .
Þ W!
Æ ~iZggzZ ~çlBi Ô ~dX “
 ZŠ'.
Þ ‡

6yWŒ
Û ûÆ ÅzmvZ -*™ÑÃyWŒ
Û ûLZ6¯ ÅVßßZ ~‚LZ \W¤
Z

7nç:gzZ ¦•
Û ðÃnç » <
 zg
uX Ð 3â : ¦

Ù ë ÂÐ 3ZŠ¤
C
xl
» +ŠB‚Æ yWŒ
Û Ã<
 zg
uÐ w ‚Î{Ša #
Ö Z X ìnç » wßZt Ôì

X Ïìg „â J
#
Ö ªvZ Y •
á yZgzZì „â Ì` WÔì „g W¬ „â ~
â ZuzŠ
G
» \Wp å“
 ZŠ'
.
Þ ‡ Ân
g ŠzöJ
V ðG34$Z ¤
Z Ãs%Z ¾ØLZ \ W

mvZ -*™ÑgzZ …• ïŠg ZŒ
Û { èÐZ\ W Â}™t! ôq
Zžìttzg
&
G
E
Æ\WgzZ †•D™ûG3Ò›$ ÅkZ \W Â,ŠgZŒ
Û èE{B)ãZià ãZi~gâ ïgΤ
ZÅz
131
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

&
gzZ Zh˜Ãñ¢Q Âì Y Y ¹ èE{B) ãZi à ãZi VŒ ¤
Z Lž
L • ë æg ›¤
•
á
Æ ( ò Zz ! Z {ZÆ ) [–èª
‚g[»tž• ë ë ‡Xóì
ó Y Y ¹ÌâÃñÇ

yZŽ â C!
ðÞì g e …gzZ ) ì 0Z w9Z Ž ì q øgzZ [Š Z ÐÎg—
_
X ( }Š Z™ `gŠ:)l »ª
‚g •Âs ÜÆ ~æ¸h
zY6p ÖZ yZ

É ì 7•ñ C!
~Š ZÐZ Zg ø {z Ôì Hg (Z •ñŽ ä ë~ Ñ!
_
§T

x ä òg ZŠ x âZçO Xì •ñ ŒeÎ » DI Z Ð äâ iÆ É@
gzZ/ô

¿q
Z ÂÅ yÒ g
uiŠ q
Z ä¦
ò 0G]|žì Å e
Zzg Ð œ0
vZ wÎgž ¹gzZ c
o Z'
» kZ äG]| Âì s ÜÆ yWÛŒtž ¹™JZ ä
Ž ì Y™¿„zg ïZ »%Z kZžìt | ˆ¸ … Y yWŒ
Û {Š c
iЕ 1

eùt :gzƒ } â : {”d
¦gzZ & ¤Ð s§ÅvZgzZ vZ ðw2Ã<

iZ ŠpŽ ƒ Å ä yWŒ
Û è
r™ŠpŽ äâ : îÂkZ Å yWŒ
Û y›q
Zžì

Xì >¸•
Û »y Z y WŒ
Û ñzg

*™Ñžt {z Ô ì0gzZ³» |ˆÅ yÒ ~ b ¬ kZŽ ]!
~uzŠ

]¸ÅxsZ I ZtgzZì yZZ ›âu » y›C
Ù › C!
Ð ò Z¤
_
‹Zf Å 1

kZ ÔŠÆ xsZgzZì :
 Z (¹ »•g ¶ #
Ö Qq
ZgzZ Š ŽZÆ yZgzZ È»

X Vƒ "
U
!Zâ F
aÆ y Z y›ž @
• T e*
™gz$ÃmkZgzZ *
™ÁÛ

T e *
J(Ð ZgzZ• D™gŠ ~(Å›kZ Å #
Ö QÐ1 g—ÃIZ Z®

ä yZŽ â| 7yZ q
Z Æ gƒÑ X ì ¿¯§ » wD Z)´ wV q
Z Å T ) •
gzZ ‰ {g D¯ „ '!
‘ ñ7ë L L ¹ä wD ZÂH¯u » wÎg ?•
áq
Z Z

z1 Â c
Š yÒ s ÜÆ +
 c
Š ‡ä VrZ Z
 b§ ÏZ ŠX ó óŠ
á ~i !
»±±(

b§kZ Ì¿w ì×zggzZ – J 76 ?žt È ! Ì?wD Zž ¹ U9ä

Ì~ V; c
Š [ ZŽ Ug ¯ä w D Z X ¶: µÂÅ kZ Ô Ç}™{C
Ù b » ƒIèÆ
•ñÐ á ZjÆ g
u »„‰k& Z²X ‹( ìX » ’ Å#
Ö ZtèY Ô
132
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

¸Xì @
à _Š ÃÕZz C!
kZ Å Vâ›Ð1 g—b§Å <
_
 +”

»„KZ ÐZ p• „g Cƒ y xgŠ Æ VC ßQ~ èâ •d6• ÅuZz
gzZ *
™õ6kZ Ô *
™4z]
Å ä™b‡7ZgzZ *
;~ x ZúÐZ Ô *
¯ N~ œ

%

vZ wÎg ~ Ë ~y
W LZ ƒ
 t Ô*
™ wEZ y!
i o Z) ]‡zZ ‰c kZ

Xì ; g 0 :
 » ä™gz$ÃÕZz C!
Ð1
_

/

C™~¤
]gß-Å}Ñ çgzZ +ŠŽ ì <
 zg
u sÜtžt }Š

t ÒÃÅ V¸Ԋ xsZ a kZX @
™7c Ð 9·žì C
Ù ªyWŒ
Û Xì

ðÅy WÛŒž @
ñY c
Šg Z Œ
Û `~VzÃÅVâ ›Ã<
 zg
u b§Ëžì

Å y WÛŒž ì ˆÅg (Zt 2q
Z a Æ kZ X ñY ƒ s ™3 Zg »‚ãâ
wz " t ‚Æ kZ <
 zg
už ñY Hg ZÜZ b§ kZ 6Sq z Ñ

X ƒ : b‡ » Ñz ]TÅ yWŒ
Û Ž ì 7(Z y›ðÞ • ë ë XÑ

Ô ì \¬ ~g !
į {z Ôì u Å Z}
6}i {z Ô ì [ ÅvZ yWÛŒžì C
Ùª
Å yWŒ
Û n¾X ì gâ Òg ogzZ y;'ÅvZ {z Ô ì ðƒ ðY 6'
zd #
Ö ÓÅ kZ

ÌÎa Æ kZ gzZ ì Á {z ñY 1 ™¾I Ì A ñƒ D™ yÒ Ñ

Tžce ム7t 7 Å kZ pì h'gzZ 9{z ñY à ™õÖgzZ ~²•
á

Î{Ša #
Ö QgzZ ñY c
Š N ú Ã<
 Å kZ6x *
Æ y WŒ
Û Ô å Zƒ wi *
y WŒ
Û 6
à ~tèg
Š q Z X’ e ムÈ6qnZ Å yQ ԛРwdZz wZ ¸RÆ \ W›Ð *™Ñ /

ÃwÅ bg •
á Æ <ÑÅ Ñ Xì g ïZ » ~tèr
 gzZ ]tÈ•
á c
Í bŠ: ÌZ ~ .+Š
U
"
6gî 9Æ yâ •
Û Æ ÑXsÜXì H ãZz ~ yZ Œ
Û ä à ¬vZÉ 7ä äZ Ë

Xì » äYƒ

(Z Ôì „g „ q
Z Ç!
 ` WgzZ ~ ~t§ zŠ <Ñž’ e *
J
™g¨Ì6XkZ VŒ

/ô+Š »vZž Zƒt ÂÈ » kZ Ôƒ: n }g ø gzZƒ <Ñ Ân Æ/ô%Z ðÞ 7

•Æ + â ÃkZ Â{z ÂN â •
Û Ð/ôLZ *™Ñ & ] !
Z X7V7 n }g ø gzZ
q
( _ö)

?!!ì Yƒ, ZðY Ô N Y {g: È0
ÆkZˆÆ: â i§z%ëpÔ Vƒ

133
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

Åk¼Æ y ZgzZ Zc¿6yZ™™<
 ÅÅzmvZ -g—Ãg
Š q ZXÐ w‚

V7Š xsZ •ñt ìC
Ù ªX ñY c
Š ™wz" ÃyZ6x *
Æ .yWŒ
Û Ôì b‡
! ! ì ÑZz ¶Š e
¾Ã

ñƒ D™ »]•
á g Z¦
KZÐ áZjÆgZŠ™Æ <
 zg
u~ .yWŒ
Û

/

¯¯
 !
» ]•
á gZ¦
yZ y*» XÔ • D™„
 ZpgŠ Ð Œg BZ† *
Ññë

Æ k&Z *
Ññ~ gñZ yZ {z ¤
Z Ô ,™s
 Ÿz Å•ñLZ ~ b)yZ {zž

B797Z {z ¤
ZgzZ Og bÑŠ LZt ‚Æ DI Z • D™e
× Åg °Z

X ñYƒ ãZz6Vâ ›x ¬ ]!
ž @
,™] P'È´ZÐ yZ Â

( Y 2001 ~Z ÔgƒÑ _ö)xâ {” ù•
á )

''''''''''''''''' l^³³þ ³þ þq ä³³þ ³þ þÖ]ç³u
þ

yZg Ã Ô 41Ô 38Ô 28Ô 19 m îSxzŠ z wÍ Z [ !
Ôg
u'D
„Š I Ô k&Z ŒZ }Z *
Ññ a

•
®
á ÑZg ZŠ Ôˆâ z 169 Ô 52mÔ yWŒ
Û 'D
„Š IÔ k& Z ŒZ }Z *
Ññ' Y 2000ÔgƒÑ c&
î Ã
„ Ô ˆâ z [ mÔ )lwÍ Z ¢ Ô yWŒ
Û 'D
Ô k&Z ŒZ }Z *
Ññ' Y 1971 Ô g ƒÑðsÑZ

Y 1976 ÔgƒÑ yWÅZ x Z}
³Z ~œ

%
Y 1999 nc
°Z x?Zg ZŠ Ô 1125 mÔt1Z ugŠ R ð§g [ !
Ô [Š ÑZz îÏ}ÅZz_Z [ ÂÔ ›9 b
45:3yZ/ÁW c

]zÛ ÔgŠ ¬Zg ZŠ Ô 358 m14` Ô [²Z y—Ôgà0Z d
28 mÔ g
u'D
„Š IÔ k&Z e
27 mÔ g
u'D

~Š I f

29 m:sZ g
I
I
I
I
$ Ñ[ !
Y 1999Ô nc
°Z x?Zg ZŠ Ô 209 mÔ å£\Z Z f ZgŽ >Š é£\Zå£gG
Ô ] ZŠ é<XgÅZ [ ÂÔ ~g g 9 h
28 mÔ g
u'D

~Š I i

28 mÔ g
u'
„Š I j
D

ˆâ z 38 mÔ g
u'D

~Š I k

147 Ô 145 mÔ yWŒ
Û 'D
„Š IÔ k& Z l

134
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

148 mÔ yWŒ
Û '

D
~Š I m

yZéTÔ 207 mB3` Ô yWÅZ xE ° y»ÑZ Ô ï-Z n
á xâZ o
| 1395 Ô ]zÛ îG
0.ЛÅZ ^Zg ZŠ Ôˆâ z 28 m1 ` Ô yWÅZ x ©Z Ô w•
G

Y 1963ÔgƒÑ8„ Ô 87 m ( ~Š !
W 't Zi°Z† *
ÑñÀF
zŠg Z )‚ÁßZ ÔŠ 0Z x â Z p

| 1372Ô ]zÛ !²Z _ZnZ Y §Zg ZŠ Ôˆâ z 37 m1 ` Ô yWÅZ x ©Ñ ìÎZ Ô ?ÅZ q

Y 1972gƒÑ aO Z ¢Ô 3mB1 ` ÔAZ yWÅZ‚ÔM0Z r
yMÔtŠ ZæZ„Ô 6 m1 ` Ô ãšbzg Ô Ïß W s
87 mÔ‚wßZ ÔŠ0Z t

]zÛ†HZg ZŠ Ô 20m4` Ô ]NZ>Z Ô ?•Z u

cZ™ ,•Z ÛZ·gâÔ 606 m‚)lÔ ãšZ áZg v
3‹!145 m1 ` Ô [ 2Z ZG
0rE‡wZ [ !
26 Ô òg ZŠ ò w
îG
| 1349Ô wŠ wZŠÑZ îœE
E
| 1357 Ô ÁŠŠ !
Wg©Ô 16 mÔtZz°Z D°t é¨½É Z Ô ~Š Z• ¿ x
145 m1 ` Ô òg ZŠ ò y
16 mÔt é¨E½É Z Ô ~Š Z• ¿ z

X-ÊZ d
•Ô ã Õä¨iš Z ã
| 1325 Ô ÁŠŠ !
Wg©Ô 289 m10 ` Ô d
 åE<G
| 1332Ô ÁŠŠ !
Wg©Ô 101 m1 ` Ô p é¨EBÄZ >™E
Ô I¯Z ä
268 m11 ` Ô d
• å

| 1322Ô {C
Ù ØZt<Z -Ô 367 mÔ wBZ 9E

žÜÔ Yg~Z ‚

ˆâ z 173mÔ yWŒ
Û 'D
„Š I ' b mÔ yWŒ
Û 'D

)lÔ k&Z ƒ
84Ô 83m‚wßZ ÔŠ0Z „

ˆâ z 505 mÔ 4` Ô yWŒ
Û 'D
Ô k&Z …
ˆâ z 501 mÔ 4` Ô yWŒ
Û 'D
Ô k&Z †

Y 1975ÔgƒÑt ZÑÑZg ZŠ Ôˆâ z 143mÔyZöÔ ~æ¸h
zY ‡
145 m1 ` Ô òg ZŠ ò ˆ

2B62ÄZ Ô 44:16 Ô ìZ ‰
E
Å
©
Y 1999 ÔgƒÑ ÃyZÑ *
ÿ}G3 Z Ô 407 mÔ ª
‚g •Âyâ ‡gzZ åwÎg kñ*
Ô 7Œ
Û ³• Z· Š
Y 1936 ÔgƒÑ Vz ®
•
á Z%Ô yÒ »wDZ)´~ [ZŽ Æz1´C
Ù ZŽ 0ÆáZi% ‹

135
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

‫‪www.KitaboSunnat.com‬‬

‫‪136‬‬
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

g ZŠ™ » #
Ö Q ï¬~ .y M Œ
Û
Œg BZ†0¢ËZ e

Æ .y M Œ
Û Ly*Æ x H-Zz ä }Z·ËZ e ~ þ 135 @
113mÿ y*—‚

X ì ðâ •
Û W6NÆ ó#
Ö Qï¬LÐ ~ ówßQ ~Š ã

:• g¨.
Þ ‡gñQ F~WkZ ÅyQ

t 6T å ’ e *
Y H Üz {z » y*Æ x H-Zz ._Æ × ÁßQ a
ê Šp {z gzZ ƒ ]g „ÝZ t ‚ Æ ~g ‡ž @
Ô• ìg Y G ]ŸZ‹Z
X ì t•
Û » { â F~ ®
•
á Z Å}pVâzŠ²n™

-Zz Ð ó#
Ö Q ï¬LiFZÂÃ`Æ k
ò &Z ŒZ }Z *
Ññ) ä 
r™ ËZe b

Æ ] Z|VâzŠž å ~gz¢² ~Š™ qzÑW™NŠ ÃuZ· Z ŠÆ x H

-Zz X D™ yÒ s%Z c
t · Z ˆ Æ ä™ ³Ãx|Æ #
Ö Q ï¬ V ;
: •Dâ•
Û xH

gzZ $öÔ~gzŠÆ É@
Ô~gzŠÆñ/ô™á Ð ~
å tèÇì Š Z%Ð ï¬L L

VÍß]
!ŽJ
[Z ™á Ð gzŠ Æ +¬?Š
H¿ù 6kZ ~gzŠÆ •
ž7t Xì ‚+4 n Æ y M Œ
Û {z Ôì „g M ¬ òZg Ð x *
Æ +Š ~

ëÃyZ ÔIƒ òZg ]¬$
gzZ ` Zzg z Ìg Ž J
[Z ™á Ð ~ó ~œ,‚

(66 •™» ZB [Â ) ó Xó ‰Y ðB7#
Ö Q ï¬{z X ,ŠÈ#
Ö Qï¬

yZ Ž • wqZ {z Š Z%Ð #
Ö Q ﬞ ì ãZz Ç!
]!
t Ð ]g „kZ

~uzŠgzZXì e)g fÆ „ e
Zzg sÜÜtg zZ • w®Ð F
Z ÂÐ ]Z|
137
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

7#
Ö Q ï¬ëÐZgzZ σg Ñ®
$
{z Ôì 7"
U
Ðe
Zzg q Žžt ]!
XM
È

:• D â •
Û o ^ZÐ x¯Æ x H-Zz%ŒÃŠ°ÝZ 
r™}Z·ËZ e c

Ž gzZ • h Â{z Nƒ `z%]¬
$ Ž~ V- œb «žìt È » yZ c
Í LL

ó Xó 7wJ.
Þ ‡{z ÔNƒ~ˆ

X ÇŒ9Ã] ¬$
Ŭ {z Ôƒ Hß Ã]¬$
ň ¿Žžì eùt

{™E
6gîÆ wV {z ì ™f »J
 ~œ,‚J
V˜ gzZì 7Š°tž Z

Cñ a
]¬$
h
'
× B‚Æ kZgzZ Zƒ~ ä â i ÏZ ` Zzg »®
$
ÅŠ ~ž Š
H
/

X I¬

ž• … â =g f »KÆ ï¬Ãe
Zzg x H-Zzžì CƒC
Ù ªÌ]!
tg zZ

Z ÃVâzŠ b§ kZ gzZ ì CYƒ G@
q
Å y*Æ g
Š q Z Ð ï¬Æ #
Ö Q

Å äZC
Ù Š V Œ •ñ » 
r™ k&Z ² Ôì CYƒ Ýq e
¾Ð }uzŠ

ÂñY ¹tÉ Ôì à Ze Ýzg6kZÐ ,e
.ä 
r™ËZ e X 7]gz¢

å *
™k

’~ œg Æ ]c
Ãz g °Z Æ 
r™ k& Z y*t ä VrZž ǃ 4
X c
Š
7 ; Ð _Ñ ÏZ ÌÃx H-Zz ñƒ Ù ŠÃuZ· ZŠp

gzgŠ » FZ ÂŽ ì ¸
B
ó L{z ~ |Š Z%Ð #
Ö Qï¬q
Š 4
Ær
 ™-Zz d
i !
0Z •ž Z
 ZƒŠ XZ~ ~ó ~œ ~Štžì –~ }g !
ÆŠ ~ä }Z ·ËZ e /

Äe]†Ö] á†ÏÖ] ±Ê áçnÛ›^ËÖ] Üa Üa^ßÇ×e ^ÛnÊ ^`‚je] àÚ Ùæœæ :ì ~!‚g q
ZÆ vZ¶g

490B1 :g ±ÑZz ÷Z>Z [  KZ ä VrZ Xì CƒÐ x¯Æ ~ mHG @
Å kZgzZ°†r`Ö]
Å óyÈÑZ ] 5zLÅy( 0Z ä VÍß ‰ž Z
 X ì H™f » ó ñL~ Š È R ÅV¶Ã ~
Xì§Zz » ~œ,‚tžì ¹._Æ e
Zzg

¶a tÉ ðƒ7Š XZ~ ~œ~Š®
$
tžì Cƒ x¥]!
t Ð ,kZ wq¾

:¶ ŠaÆ,Xì Š XZ ňÆkZ c

Ø!
‰†Ö] †nì ‚ÖçÛe Ù^ËjuŸ] ÜÓu oÊ Ø’ËÖ] ÙçÏÖ] [ Š~g »Z·0©Z •

138
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com


sŸz ~ xó |» äƒ ~Æ g
uLy*}uzŠÆ x H-Zzž 6Ôì
:ì ˆÅ

yZ ê>Š ¬žVƒìg {Š c
i ãZ~gzŠC
Ù ~zZgÆ T• ëÃg
u kZ FZḠL L
ó Xó ƒ e*
*
Yƒ 56^Ñ »

:• iZ§ ¶g ñƒ D™yÒ 'gßZÅ F
Z Â{zˆÆ kZ

 Åg
ø
u Ðg±Z Æ VÂgßZÅ ógzZ A
Z% ZÆ ¢ [Z L L

%J
[ZÐ qzÑ~ #
Ö QŽ óg
Š q ZLŒ6b) i,Z (1) :• x lZ sf

#
Ö ‡Z z y Z f Z }Ô• „g Cƒ v~ gzŠ }uzŠ Ð gzŠ q
Z Æ s %Z Ë

ÅŠ@z qÃg ÔÒg ge Å)gzZ ÔÒg &Å [fÔÒg zŠ Å ðÔ]ÜÆ
G @
Åy ZgzZ • `gŠ~ V1ÂRÅg
uŽ • {zgñQ VpÆ nkZ ÔŠ Z®
/

ZuzŠ ( #
Ö Qï¬) ¿ö» Vâ â i q
Z :• 5g zŠ aÆ ïÅ]uZz V; Æ $ö /

ìYYH¨ÌÐ ` Zzgzg2Š ~k

’)gzZ ~k

’Ð Z ~¢q§zŠ X ( g
u) e
Zzg ŸkZ

ƒ s %Z » VÍß~ ] c
Zzg ~k

’)žì C
Ù ªX ~k

’» ÷Z•
Û Âì ~k

’)g2Š »6¤'†

yâ ‡ÐZ Ô ñY0
çÐêÆ ª
Z° ` Zzg Ž Q ì @
Y ƒ Š4Æ ª
Z° qZ 4Âì @
Y
Ð ïrZ° kZ wÁêà ( ` Zzg ) שׁÔì @
Y c
Š }ŠzgŠ » Common Law

D YŒ¨îÅg2Š6gîÆnãâ ‡ŸÆ VpZ° dZ6¯ ÏZ~ {)z yÎ 0
Xì Q

{Z
Ã Z(~ g
u ‹c
Zzg Ð ï¬Æ ( É@s gzZ É@
Ô/ô) yzÅZí ä $öX •
Æ ¿ËÌZ
 pìg ¨
¸ ] Z W
ZÆ {Ñç ~t~ Vâ â i yZ 6gî¦ùèY ì c
VQ

i» s %ZÆ ï¬ c
ÍX ;g @
ƒ D» kZ „ Ð e
Zzg Å kZ ÔZƒ kCt•
Û ½ Zg f ~ ö

àÛn`Úö 6: â i öΕ ƒõÅ#
Ö Q ï¬Ôg
u‹c
Zzg Z®X ; g @
Y H)g fÆ e
Zzg

XYY c
Š 7g Z Œ
Û àÛn`Ú6g
Š qZ ‹c
ZzgÃ: â i öpÔì YY c
Šg Z Œ
ÛÌ

:BŠ y*{” ù •
á ~ Y 2002m"
!
•g
ug ïZ XÆ _ö)xâ c ,

ãæ Ý°Z†ƒq i Z ( 155 @150m ) óùZg f ZÆg
uè«™ L

]q ˜Z ] {ðÅ ó<
 LgzZ óièFZ ÂLÃöz ï¬Ð m
Å óe
Zzg Lä r
 ™k& Z

+Š LgzZ {Šgz6Æ ½x Âh
]
Ð x *
Æ óg
uè'D
gLzZ c
Šg Z Œ
Ûg
u®‚w‰Æ™yÒ Ð

g ¶ZÃ#
Ö Qï¬ä Œg BZ† *
ÑñXì ÅÒÃÅäèu JŠ6Vâ ZŽ â £
ó *
Ð

139
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

Xì ŠŽñÆs%Z<•
á Ë% ( æ Mgc) ï¬ » #
Ö Q ~g7 ~

b§Å äƒ ÞZ x¯Æ ˆ È M Œ
Û U D » Tì tâu {zt » g
u z <

gzŠC
Ù ¤
Z Š Z® Å V‰ qgzZ Vt»Æ y M ÛŒžì t zz Å kZ Ôì o ¢gzZ œ

sßñx HÐ r
 ™k&Z Xì H™f ~ Vzk

’‰KZ „6gîÆh
'
× èG @
Å]c
Zzgz

ï¬6e
Zzg ŸÌ{zž • ‰ ƒ g D »$è ] Z|‰6¯ Å m”m{ q
Z Æ
Xì 7(ZèÑq • b‡Æ äƒàÛn`Úö Æ

kZgzZ • ï Šgzi „6( ì @
Y ¹e
ZgŠ&) ï: U
öÅ kZgzZ e
Zzg Å óg
uz¸ L{z

»$èkZ%Z Ôì ê*
?Š6kZ xó |» äƒ ~Æ g
uLy*»yZ X • b‡Æ• Å

Ã#
Ö Q ï¬É 3g 7ŠzöÃï¬Æ yzÅZí b§Å $öä VrZžì Ìt :
q
Z
ÌZ Ãï¬ä $ö~ŸÆg
u‹ c
ZzgˆÆ yzÅZí²• ñÑ éJ
¢qgzŠ

á ÌN» #
Ö Q ï¬~ KÆ óq )S z t ·S 6
L Vªà)Z Å <Ñz +Š •ë @
Ô ~Š7
ÏgN t ~ c Å ïÅ g
uˆ Æ äY ƒ µ Z y.Æ}z g
u ÝZ gŠX • D W

Xì ˆƒ ¯
 !
»k£
Z

™ â•
Ûs
 ŸzÐ s§Åsßñ]|ä VrZž• g Z ¦
–Æ r
 ™Œ¢ËZ e ë

ñƒg D » ¿
ó œg LÐ zz ÏZ h
•
á Ìr
 ™ }Z ·ËZ e x HX ~Š™ s
 Ÿz Å k£
Z kZ

Æ$öLyxgŠÆŒg BZ† *
ÑñgzZ r
 ™k&ZÐ ¯„ q
Z ~ y*LZ {zÉ •

: N â•
Û ±5]g „ÅyZ X • ‰ }Š Z ¥

g Ìà óï¬ÆyzÅZí

Nƒ ~ˆ Žg zZ • h Â{z ðƒ `z%]¬$
Ž ~ V-œb «žìt È» yZ c
Í LL

$öX ‰ ug J
/ôèÇ{z Â~ 7*
Ñ ?Š a Æ iF
Z ÂÃr
 ™ k& ZX 7wJ.
Þ ‡ {z

™Äg t ‚ÜÃ`Þ9ç×m àm„Ö] Ü$ Ü`Þç×m àm„Ö] Ü$ oކΠÜÒ†nì0 ÅzmvZ -wÎg w¸ä
Æ#
Ö Z ï¬ñƒ D™o ^Z Ð g
u¾Œg BZ† *
Ññ¶ Š X c
Š àJ
É@

( 120•™» ZB [Â ) ó ó?• D Ñ™ éJ
~œ,‚ÃA ç

w¸» ! ô) s ¸ñ ( [™Ð åÑ ) q ¯% : x lZ &Å g
u V; Æ $ö žìg ãZz
G
k&Z $öp• C™ª
ÑŠ „6ÌZ Åï¬ÆyzÅZí(¿z w¸»¹@
) q ð‹©!gzZ ( ¿z

àÛn`ÚÃï¬6g
už: • D™Ð g
uèe
Zzg Ì”ÅyzÅZíï¬@'Ær
™

Š.x*
Ë7Z Xì Ñ!
¹ Ð az6
ZÅ „
ó Ik&ZLyZy» g
uèe
ZgŠ X • ïŠ gZ Œ
Û
( _ö) Xce xg i!
Ð ó]g• Åä¢{0

g6
L VØz»Å$öÐgZG Æ;f c
Ò

140
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

X σ : ÁÐ Vzhz™ 2
Ì Å VßZz p
g } izg gzZ V- i ú Âσ „g VÅÑ ~

D b§Å „ y M ÛŒtâut » g
u Ð p ÒÆ Š Z®lyZ Å V- zZg gzZ FZÂ

F
Ñ!
еz —tâut » g
u Ôì pëÆgïZÆ y M Œ
Û ŠpgïZ » kZ Ôì
G
Å
3 Z hÐ g ±ZÆäƒ
4¨G
(16™:Y 2001 ~Z {gÑÔ_ö) ó óXì ‚
gx £ » èEG

Š q ZgzZ ]c
g
Zzg Ã#
Ö Q ï¬x H-Zzžì ãZz Ç!
]!
t Ð k½Z kZ

Ã<
 gzZ g
uX • ìg}Š g Z ÛŒtâu » g
uz <
 ÐZ ñƒ D™o1%Ð
eùt ~ ]gß+Z X • ìg yâ q q
Z ñO Å äC ,q zŠ µ Z µ Z

CZ ñZg Å 
r™k& ZgzZ óVƒ ‰ƒ W
O6gî~gÅ)L c
ó~ à ì"L{zžì

Ð á ZjÆ Wgèu ™S6]c
ÃÆ 
r™k&Z ~ }pLZ {z²Ôƒ à

X • `™WJ

öâ•
Û Å qŽg c
c_ » ] Y Z'È´Z Ð x H-Zz ~ Ýzg Å ]•
á g Z* yZ

"7Ã] ŸzcyZ {zž Ç Vz™„
 ZpgŠ Ð 
r™ËZ e ~ X B
g 7pðÃ

b§Å×zg ¯ zg |6yZÂ,™·_{g!
zŠ » }pVâzŠÆ x Hè-Zz ˆ Æ
X ÏñYƒ ãZz

äe^ßjq] ^ß·…]æ ¡›^e Ø›^fÖ] ^Þ…]æ äÂ^fi] ^ß·…]æ ^Ïu ÐvÖ] ^Þ…] Üã×Ö]

141
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

4G
&¬) òãñÝ°Z† *
.nG
( × yWÅZ çG
Ññ

i» kZgzZ [òRÆ .*
yMŒ
Û
Ž ì y!
i +Z q
Z „ ! ²h
•
á ~ *Š gzZ Zƒ wi *
~ y !
i ! ²*™È M Œ
Û

Âì @
™ qzÑ -7~ môZ Ð ®
 ) «Z
 ^ Xì CY ðJ 7%ÆÀF
"7Ïg à b§ÏZ óÂ
 L± "Apple" Ô"APPLE"Ð A: ì @
e ÐZ Š * Z

óã0
L± ó[ M ž
L ì @
Y c
e ÌtÉ @
Y c
J 77„ „
ó ZLgzZ ó[ M LÃa áZz

ñJ 7„ p ÖZ sÜ7Z Ô• _7! ²a Ž p'ì
ó L pÆ „
ó ZLgzZ

X @M 7ÌÐ áÈÃËwì » ãçÆ p ÖZX • DY

{ø*
» *™y M Œ
Û žì ˆ ðZ™d‚f ]!
t …žì t h
•
á zz Å kZ

:ì @
Y H7Š •
á g Zt » 1 vZ wÎg6gîÆ ?Š Xì •
'
è¯
 !
„ -7

X ÇA `
Z k
kŠ » nC
Ù g zZì Qnq
Zá$
Æ swC
Ù Æ *™È M Œ
Û LL
µ ZÝ gzZ ì swµ Z Ù ì swq
Z ÌÖ] É ì swq
ZÜùÖF] ž H 7~
( ~èF
) ó ó ! sw

{Š c
i âZ „ Ð "7{ø*
à *™y M Œ
Û¤
Zž 1™t ä Vñ¬ ëÐ kZ

?ì HÌ]gz¢ÅäŒKgzZ äJ 7"7ÀF
Q • CY ïV)

ᕆÏÖ] Ü×ùÃi àÚ ÜÒ†nì0:ug I Š •
á g Z kZ Æ 1 x™ Z ÁÎg b§ ÏZ

ë ÌÐó óñ1ÃVzuzŠ gzZ¼y M Œ
Û ŠpŽ ì {z +4Ð ~ ? L L 9äÛ×ùÂæ

z§ ¾ÅŠ •
á g ZÆ \ M „Ð äJ 7"7{ø*
*™È M Œ
Û 'ž 1™¸ ä
Ôì Zƒ wi *
~ ! ²Ž *™È M Œ
Û XƙРtëŽ å: V- nçp

X ˆƒ

142
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

]À M Xì Zƒ wi *
nÆ+
¨
Z ñ *Š ~g7 Ô7n Æ [²IZ sÜ

*™È M Œ
Û ÔQc
Vƒ ! ²{z { Zp~ Vâ ›ž åt Ñ »Š •
á g Z Ñ!
{gÃè Æ 1

ÌZžÐ wì kZ ¡YIZgzZ Xƒ Za Ég Å kZgzZ tØ{Š c
iÐ {Š c
i »"7
: …¸ ÌÐ ]zˆ Å *™ y M Œ
Û ÔB7¨
_gzZ ãç Æ *™ È M Œ
Û {z

~ Vߊ Æ Vâ›yZž Zƒ {Z
Ãt » (FÅ "7{ø*
kZçO X N Yƒ
sÜ: ä VrZgzZ ðƒ Za \G
ÅI¢i Z¢Ì¨
_z ãçÆ *™È M Œ
Û
Æ VYà Zz ä MÉ X“
 ZŠ'¾Å b§ b§n Æ w”Æ ½´Š

Æ y Zž c
Š ™pô~ t ZgzRÆ V1Â Ì{íf Ë (Z6UC
ÙC
Ù Æ <Ñn
XРÃ: lz§ÌLh
•
á ëÐ yˆ Z kZ

yTÃ|Å kZ ä VÍg)
}g ø Ôå ì Y ug I›•
á g Z » 1 vZ wÎg

Å *™ È M Œ
Û ígzZ n V: J
M Å kZ ë pX c
Š îŠ Æ™ ¿6kZg zZ 1

X‰ - °
gzŠ Ð ]x

Ô@
ƒ: úzg o zZ U! ~ Vâ ›Ì ÂSg ŠzöJ
DsÜ]!
Z
¤

ì t 0p¸ M
™6=g fÆ V~ y!
i ±Ã Ü kZÆ ª
 ˜ ò ZúhÐf
žì |lZ¥Š q
Zt gzZ ‰ƒ Za [òRÐ ¹ ÌgzZÆ .*
y MŒ
Û kZž

X • BVi óvg )
LÅ xsZ +Š ë ÎÔ• {Š™ Za Æ VÍß y Z [òZt
:• T e ¢
{^
Y»[ òZ 4Z ë ` M

™[Â +F
¢
ÂÃ*™È M Œ
Û ::
ª
:• D â •
Û \¬vZ 0Æ *™È M Œ
Û

( 17:™Z—
) †û Òô‚$ Ú% àûÚô ØûãøÊø †ôÒû„( ×Öô áø•†û ÏöÖû] ^Þø†û Š$ mø ‚ûÏøÖøæø™
ó ó?ŒgzZdΞì ðà ÂÔì c
Š™y‚ M n ÆKÃy M Œ
Û ä ëgzZ L L

›•
á g Z X ðƒ wi *
6VÍß| 7yR [Âtž Š
c
¯ n kZ y‚ M Ã*™y M Œ
Û
143

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

:ì \¬ ~g !

( 20B—3Ü)û jöÛû×ø‰û ðø ]ø àønû n( Ú( Ÿö û]æø gøjFÓôÖû] ]çûiöæû]ö àømû „ô×$ Ö( ØûÎöæø™

gZŠÎâ •
Û Æ Z}
Ì? Hž ) ¼Ð VÍß| 7yRgzZ [ IZ (! 1 9} Z ) L L

ó Xó ƒ D Ñ xsZ (gzZ ‘

:c
â•
Û Š•
á g Z V- 6x £}uzŠ

—àønû Ûô×ô ŠûÛö×ûÖô pF†ø Žûeö æ$ è÷Ûøuû…ø æ$ p‚÷âöæ$ o0 nû •ø Ø( ÓöÖ$ ^Þ÷^nø fû iô gøjFÓôÖû] Ôønû ×øÂø ^ßøÖûˆ$ Þøæø™
{z gzZ ì yÒ -» q C
Ù ~ Tì Å wi *
[Â ( +Z ) 6\ M ä ëg zZ L L

(89:ìZ ) ó Xó ì ]g t
gzZ Øg Ôe
Z@ nÆVâ ›

KgC
Ù 0Ð e
Z@ Z®Ô ì ó óe
Z@ Å y¨
ZL L qçñÝZ » *™ È M Œ
Û

~ y !
i ! ²A™ftg zZ ì ˆ ~Š™yÒ Ð ,~g7~ [  kZ ]!
~(
:ì ~g !
›•
á g ZX ÃVZ {Z
Ã'
Z'Ð kZ v߃
 mZpz x Zúž @
Ôì

àøÚô áøçû ÓöjøÖô Ôøfô×ûÎø oF×øÂø àönû Úô Ÿø û] |öæû†% Ö] ä´eô Ùøˆø Þø(àønû Ûô×øÃF Öû] h( …ø Øömû ˆôßûjøÖø äü Þ$ ]ôæø™
(195@
192:Y ZÈ—
Z)àõnû fôÚ% o) eô†ø Âø áõ^Šø×ô eô àømû …ô„ôßûÛöÖû]
6wŠ Æ \
å M Xì Z F
Z ™á ¸•
Û g ZŠ â Z ÃkZ Ôì Zƒ Zg @
Z »gÇŠgz6y M Œ
Û tL L

ó Xó ì ~ y!
i ! ²ãZz y M ÛŒt gzZ N ZgeÃVÍß\ Mž @

:c
â•
Û Ô ˆ~Š •g 7¹!
ÌÏë c
W Q ðÃ~ y!
i ! ²AkZQ

( 1: »
—^q÷)çøÂô äü Ö$ ØûÃø rûmø ÜûÖøæø gøjFÓôÖû] å´‚ôfû Âø oF×Âø Ùøˆø Þû]ø pû?„ôÖ$ ] äô ×# Öô ‚öÛûvøÖû]ø™

kZ gzZ ~g @
Q [Ât 6( ·
å ) }È LZ ä Tì a Æ „ vZ p°ƒ
 LL

ó Xó ¿g: ÏëgzZ ÆÅ b§Ë~

Ð iZ0
Z ZgzZ Ð Vß V Å b§ FÃgñQ] yZ Æ e
Z@ V M'h
'
×

ñ0
•g:µz — c
W Q ðÃ~ ‚fÆ ¿Ëž @
ìŠ
c
â•
Û yÒ gzZ c
ZC
ÙŠ

Xn™d‚fÐ ã‚ M ÃVîU]ÆgñQ yZ {zgzZ

(65:x Å—
ÑZá)ø çûãöÏøËûmø Üûãö×$ Ãø Öø lô^mø ŸF û] Íö†( ’øÞö Ìønû Òø †û ¿öÞû]ö™

ó Xó Ùvßtž @
• D™yÒ Ð b§¾¾ÃVì M KZ ë !dŠ L L

144
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

kZgzZì [ Â +F
Âq
Z *™È M ÛŒžì ˆ~Š Z™gz!
] !
t …p

ݬ Ë{zžì 4 ¸ n Æ VÍß x ¬ Z®Ôì 7vzg » 'Æ ËC
Ù 'Ã

y!
i ™gzZ Zg @
Q n Æ VÍß x ¬ y M Œ
Û Âä \¬vZ X ,™g (Z q nS Å +Š

ÂgzZ F
Ñ!
Ð ‚f Æ x ZúÃy M Œ
Û @'Æ ]ZŠ •
á g Z yZ p å H wi *
~

ïÐ [»zÍ%~ kg Zæ ´Š Ã\ M ]o » kZ gzZ Š
c
Š }Š g Z Œ
Û [Â +F

È M ÛŒžÐ BŠ \ M ÔaZe Ã6½[ »Æ•gæ ´Š ÌË\ M X Ç ñY

6 ½[» »•gæ ˤ
ZXì C M w‚ ~y
M Ð ƒ
"
âÅ äJ 7"7*™


c J 7w‚ ,â Âì » w‚ 9 ¤
Z gzZ Ôw‚ z qçñ » y M Œ
Û ‚Âì » w‚

DY ñJ 7{)z}gzZ [Š R ÔyÔèÔsÜK
 nZ d~ Vß ‚¬ Xì 
@Y

Æ ½Å *™È M Œ
Û Ãw ‚ ~y
M gzZ g
u ÒgzŠ ÃIw ‚q
ZÐ w‚ò !ZX •
¸ òŠ M x ¬ q
Z Ôƒ ̼ {ZpÅÅ ½ƒ» { iX,Z Xì 
@Y H –n

âÅkZ Â=ì [  +F
"
ÂÐ V1Âx ÓyZh
•
á *™È M Œ
Û žì ©
W
@
X ì C M ~y
M Ð ƒ

æYèÇ

8Ð kZ Ôì CY Å yÒ ÅŽ Å äJ 7~y
M Ð ƒ
 Ã*™È M Œ
Û

M Ã*™È M Œ
y
Û n Æ ÅT wžì t%Z {Š 1pì Â*
™g ïZ

ÅÇïoÑt Xì 
@Y 3g ~ iZg ïŠ6ÐZ gzZ ì gzZ¼ {z Ôì Š
ÑZ e ~
Å} Å x â Z LZ Ã<
 zy MŒ
Û žì „g ÒÃt Ð å Å +ªXì «™

kZ Z
 g zZ • CY à J 7ôx ÓÅ}ÃD¨
¤¬ X ñY ¬Š Ð 8

„z ~ ä™ ~
R ò}Ð <
 zyMŒ
Û {z Âì CY µ \Y Å}~ ‚f Æ
LZ {zçO X ’ e *
ƒ³x» K
 F
Å ½ƒ»Æ kZŽ ì @
™g (Z lÌg

Ì@M Ê § c
î {Z ÐZ }¤
ZgzZ Lg 7„ .
Þ ‡Æ Wμ ™?
Ø Ð x âZ
t „ p°ÅÇèY Xì êŠ w ZeuÆ x â Z LZ ~g ZŠ)f Å ïÅ kZ {z Âì
145
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

äÏß oÊ é•¡Î ØÃq äÞ^ÓÊ ØnÖ• ¡e †nÆ ÙçÎ ÙçfÎ ‚n×ÏjÖ]æZZ:ì CY Å

yŠ¤
KZ ä ªž c
Í Xì x *
»h
 ™ wJÆ ?Š % à w¸Æ ËÇL L

(4~g ‡Z5 i Z à úZ {•bÑ ) ó Xó 1wZ eÛ »
®¤Z ÅkZ~

• B9É 7x â ZÃx â Z LZ6gî6f +ªžì ãZzÐ p°kZ

{z´Æ9X ñY Å wJ?Š š ]!
Å Tì $
Ë ƒ •+Z q
Z „9èY

Xì 7u 0
Ð ægzZx9•gzZ ðÃ

)f kZŠp{zì CY àZ euÆ x â Z ~g ZŠ)f Å ïTžìt ]!
ů

ì òZg „ <
Ø è 4F{Š c
i V ; }g ø Ô• 7g» ê†n Æ ä™wJà ~g ZŠ

É '! ó ì
ó <
Ø è Z÷ „z ÂñY ïg
u 9Z
 Lž
L ¸ D â•
Û ò•1Z x âZ gzZ
ž c
ŠÈJ
VŒ ä \ M

ó Xó zŠ ï
6gZ-Š Ãw¸}÷ ÂñY ïg
u¤
Z L L

йä•
Û - x â ZgzZ·x âZ VzŠ¤
•
á szcÆ \ Mžìt ?Š ÅkZgzZ

wZ ¸R yZ Æ sßñx â Zž ì t wŽgß ` M p H s%Z Ð \ M ~ b)

ÅkZ c
• DYƒ w'~ ] Þz@
g »iRgzŠ ÂÅ g
uÔ+ªÆ y ZŠŽ z!
Æ

7Z *
hgÃw ¸Æ x âZ LZ p• iZ0
ZÃÐZ™w ZeuÆ x âZ ~g ZŠ)f

X @
ƒ 7Zg ZÍ ‡

\Y «~ ‚f Æ D¨
 ¤ Âñ Y 
c J 7g
u z y M Œ
Û ¬ Ð }¤
Z

np Çá Šæ Ð} {z ~ % ï³gzZ iÆ b)X σ Å g
u z y M Œ
Û

ˆ y M ÛŒžì Š
Œ~gz¢t n Æ «™Å {oÆ ÇZ®Ô Y{g 7ª
X ñY ¿g~y
M Ð ƒ
 ½Å

» {¢q b)~ Ýzg Å <
 z y M ÛŒžì @
ƒt sÜÑ » ;@
Å}

LZ Ã7Æ ÑkZ äòY •[Z X ñY H lˆi9=gf Æ Š ¿ZgzZ kª
Æ ˆ pX Œ¼ ¸ Ìä Vâ›Æ gzŠ kZ gzZ H A
%Ã} ~ gzŠ LZ

qnS Åq
Z ËÐ ~}[Zg X C
Ù ™}Š g ZŒ
Û qNoÊ ¿Z {Ò M ä Vâ ›
146
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

mº¿Žž å Š
ƒ tZg Ú Z {ot ~ ~ó ~œ, v0
X c
Š ¯ zb
» xsS Ã

vŠ ºÖ!
Ôì C
Ù !
Ð<
Ø Zè Vzg e {zž å 
@Y ¹t à Çg•ÐZ Ô @
ƒ: ª » x â S
Xì u‡„ xsZ » kZ

"7Ã g
u z y M Œ
Û XØŠ ™ ØkZjÆ Vâ ›ä ÇæY kZ

?Sg ¹!
V ¹¢
 & Å kZ Â Š
c
Š™ »Ã„ ]gz¢Å„zg¨~ kZgzZ äJ 7
~ [;ß Z†0·]§ ( ¸•
Û õg @
!Zf)×Z yÑ·Wz6u» w ŽgßkZ

:• qV-

g ñ¯Š » VzƒÃx ZúIY ä VrZgzZ¸ Ù M „ vßP sÜÐ ! ²L L
p

z [Â ~ y!
i ±Ô¶¿g ™ ì‡ ~gZŠ {g YS 6gñQ òsZ ŠŽñ~ !²n Æ

kZ pX¸ D™]zˆÅ *™È M Œ
Û LLvß Ô]qzÑ: ¸ W Z F
:Æ <

‰_ƒ o¢gŠkZ /È ÅŠ§ z ÇX¸ Ù M *
uZuÐ kZ Ôì – H~
§• e
Zzg q
Z ~ G @KZ Z
 ä Y 1zZ +-Z x  zZp ~ {øo q
Z ž

~: ¹ä r
 ™ +-Z ÁgzZpž} (Ð ƒ
 Æ y*zy ÂÅ7 wÑ+ Z

» ò•1Z x â Z Ôì ]gz¢ HÅg
u n kZ X • ªÌ\ M gzZ VƒªÌ
ó Xó • â •
Û 7w¸

x â Z ¾y
M É@
gzZ/ôX ì °o8Æ <
 zy MŒ
Û {o (Zžì C
Ùª
ÜûÓöÖø kö×ûÛøÒû]ø Ýøçûnø Öû]ø™ e
 M 2 X ðƒ ~ ˆ ¹ „ +zD
Å}² ?¸ ªÆ
X 劎ñ~ ]gßåxsZgzZ ¶_ƒ¬ ¹ ŠÅ+Š t Z]Æ—ÜûÓößømû •ô

Z®ì 3g á )f » «™ Å +Š LZ #
Ö ª@
ä \¬vZèa ! ,!

zy M Œ
Û Ôƒ ¾„ X{z { ZpÔä ®
 )q
Z ŧÐfÌ~gzŠ q
g @
Ðq
g @
Ž Ô ¶<
 IZ ®
 ) ¸ wÔ„gg • u'Ð ë!
gzZ 3g ñÎÐBÃ<

Æ ¿I Z Y U’Z Â » ®
 û Zz <
 IZ X ðƒ xÎñÐ x *
Æg
u I Z ~ ˆ
Ð Vñâ Z LZÃ\ M LZ y›x Ó ¹!
ZÎÆ ] Z|ÛX Zƒ w EZ ~¨£

ïŠ ßF
6g
uÃñZg ÅVñâ Z LZ ~ b) °%Z vßtXÑ ä™[™
147
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

) {z Ô¸ : ªÆ x âZ m{ Ëy›Ž gzZ ÔñBñZ°Z IZ gzZ ª Z®X¸

 t ÂÃx *
ƒ
c
ÍX ñƒg•Ð x *
Æg
u IZ ~¨ £Æ ñZ°Z I Zg zZª

òZg~ kgZæ ´Š ®
 )t X ‰ {g g
Q Z ¸ <
 I Z n1¸ <
 I Z y›
C™— ` îZ ÐZœs ÜÆ kZ Z® Ô¶•Zz [pÐ óÅLkZ Å ò  kgŠ

ó ó{^
Y »Ô²µg Zæ L L"KZg ƒÑÔÒ» (±6r
 ™·g 
2ƒq [» X „g

:• iZ§ ¶g V- 6607™•Æ ó óm
zˆÅ] q &Z ~ ò  µgŠ L L~

¹!
{z´Æ g
Q Z µg Zæžì ;g nZ ‹Zt ÚÐ VòãzÛ 6ò Â µgŠ L L
4]~ Vß‚ ~y
4] éS¨GE
M sÜÃg
u y M Œ
Û ~ kg Zæ x Ó
èÑq ì 
@Y c
J 7êéG
¨E
ó Xó ’ e *
ƒ qzÑÐ Y Z’Z·_ » y Z6ÕË: ËÔ• wßÑZ ÝZ ¸Æ+Š

]c
ÃmºÆ x «
È Zc ::
 ZuzŠ

F{Š c
ixsZ ~ y*zyžì Â*
™g ïZÐ |kZ :g £ » e
Ñz ( ³ Z)

áZz ä M ~ˆ p¸ ¿!
Ý ¬ ˜ÀŠpvßt X ; „Ð=g fÆ x Z™Ð 5ß
¬ Ž ì „z „¸zz Å kZgzZ ‰ - Dƒ {¾" Ð ½Å<
 zy M Œ
Û dY
¸ gzZ ‰ 0
g ZŒ
Û ] uZz ]ZŠ ¬ ¾g ZpgzZ ]â Z™g £ » e
Ñz Xì _ Y Å ™f

g ZgŠ n Æ g¼Æ ] âZ™Ôì ?Š ~(Ð ƒ
 Å/Zz*
Ð ] xòsZ

ÐV îðŠ ‚gzZ V7Ž Æ Vîy èY 7~gz¢Ì*
ƒ y›Ô— Â *
ƒ sgzZ

Vz™E
Æ x Z™ Ð1zZ }g ø ÒZ g¼ » ] uZz ]ZŠ ¬ ¾gZpgzZ ]â Z™ +Z Ì

Vð Ìe
 MtB‚ „B‚gzZ c
CR Ìä Vâ ›W
@
: Z îy ¸ ì ŠŽñ~
ø ]ø™ :~Š™
( 62:÷
—-áø)çûÞöˆø vûmø Üûâö øŸæø Üûãônû ×øÂø ͺçûìø øŸ äô ×# Ö] ðø «nø Öô æû]ø á$ ]ô Ÿ
ó Xó Ð Vƒ u*
§{z: gzZ ǃ sp¼: Ãy Z • „
 zŠÆvZŽžÅg ÍL L

ÃVÍß X *™ È M Œ
Û ž å @M 7ÌÃËw ìt Ð zz Å ¶Å Dp

]Š ¬ ¾g ZpŽ Ô • vß ¸ Y 1zZ {z H ?• H s ™zZ Æ y Z Ôì H óY 1zZL

D ¯ tzg CZ ÃÉ« Å nZgzZ D™ÕZ%6VzGn Æ w”Æ ]uZz
148
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

t Q ÂÔì qN„ É« gzZ ÕZ% ÔŠŽz » Vzg Z'
× Ð }u Â~ <Ñ ?•
êŠ g Z Œ
Û„
 zŠ Æ \¬vZÃVÍß,Zˆ È M Œ
Û @'Æ kZ ?‰ƒù Y 1zZ vß

 M ‹ZÐ Ñ!
e
{gÃèèe
 M ÔVƒ ^
Ã6ZgŠÆ ò¾ÔVƒ <Ñ ÇÔ𸎠ì
( 62:÷-—
) áøçûÏöj$ mø ]çûÞö^Òøæø ]çûßöÚø ! àømû „ôÖ$ ]ø™ :ì Vó Xó ìggÇÌ6gzZ ñÑ yZZŽ {z ( ª) L L

å¸=g fu Zz » ä™Ýq ] •Ð ÂkZ:{o»ÄcgzZ g§Ô <Ñ
žŠ
c
Z™d‚ft ÃVzh
%çO ÔñY 3g Ù M *
Ð ½Åy M Œ
Û ÃVz
h%ž

‹Z Ð k Z Xì zgŠ ÒgzZ ðZ’Z ¡t Ôì gÃè ~ g
u z y M Œ
Û Ž <Ñ

ÈZcž Š
c
Š Z™gz!
Ìt gzZ Xì Ä
ó cLzgŠ dZ Ð ƒ
 gzZ ó|Ln

‡ ´6Ð Š¶ z Šzu Å <Ñ7Z Z®• Dƒ ^
Ã 6x £ F
—Æ Ä
ó cL

<Ñ~C
Ù ª »g ZŠ™z w qRÆ yZ Z®• Dƒ w q 
r ™vßt Xì 7„
 gŠ

]!
+Z Ë Ì!
ÈZct ¤
Zž ©Xì s ÜÆ y•
á ÅyZ 
*™¨£Ð x ©ZÆ
kZ Zl
z ya š {zžì xiÑ6h
%̃ C M ÃsÜuu
Z Æ <ÑŽ ,Š ¬»

ƒq Ôì Y™ð wi o Å u|{z ~ ]gßÏZ sÜX ñY ` @
™®
 ¤Z Å

:ì HÈ ¯~Äsf `gŠ LZÃ]c
Ãzg ° Z 4Z ä|791 °á~iZèò~Ä

; w2Ìgz {Zg i ZŠt¸" ´ ‚ž h
ÍVèc ]¤
Á4g {Š =ó/ Å

´ ‚ž™ (Zgz¢ Â}Š ¬» ä™3g ~ [ZÑà ŸLZc vg)
N ¤
Z L L

ó Xó @
ƒ 7•Zz*
Ð ÌZ%z [ZŠ MÆ Vß2 (Åu| )

½Å y M Œ
Û¤
Z Z®7öRðÃÅ VÂ!
{Šƒ +Z ~ <
 z y M ÛŒžì C
Ùª

Hg (Z {:zt êZ•ä VÍßyZ Z®ì C7[¢~g »6g !
zg »Æ y Z ÂñYƒ x ¬
X ,Š•g c
Î’ Åê7ZgzZ Og¸" Ð ]x ã M Œ
Û ÃVzh
% LZž

~Š™ï•
á ~ {oÌqt gzZ ˆf(Ð M ÌÐ kZ ]!
t:w Z$
R ÔÚÔ_¨

Dƒ †70Ð ~ yZ Q • Tg ŠŽñÎ 313‰
Ü zC
Ù ~ *Š kZž ˆ
149
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

Ð ~ yZ Ô• Dƒ Ú7Ð ~ y ZQ X • Dƒ wZ$
RB 40Ð ~ yZX •
)(l å Ž ì @
™Ýq x £ dZ » _
ó ¨Lq
Z sÜÐ ~ y ZQ gzZg @
zR 4

Å Y ø {z Âì Cƒ wi *
Ä M ~z• c
èg Z ðÃ6}i I Z ÌZ
 Ô ì Lg ~

 ZpgŠt y

ÆH !
gzZ • D™7ÃV<ZZpgŠt ÎX • D™ qŽg s§
vZ ]gŠ Å kZg zZ ì @
ƒ'
Z'Æ DÆvZ D» Tì BJ
 ó_¨Lzg$
zgŠ

!v!
f oZ Xì ꊙgzŠÃT
ryZ {zgzZ Cƒ 7ÁÐ ]gŠÅ \¬

•{ŠƒyZgzZ ð0
Z
{ ZgÐ V¹äZ
•yZžì F
Ñ!
Й~g ø ] !
t

]|X M 7]oðà » yZ ~ V1 Å]§gzZ g
uz y M Œ
Û Ô• H~
ó$Æ
¶Š g Z Œ
Û _¨7Z)à ŧz õg @
M Âì 
y
@Y ¹ w ÍZ “¨Î~
ò yŒ

Ž ò㌠gŠ ØZ†c Ô ¶: ~)(l ÌÖ#‡Z Å yZQ ?• lñ{ VY ( ~

Ôìg ~ Š Z• Ï0

i ~g ‚ Ô• D YŒ_¨} (Ð ƒ
 c
àn%nÇjŠÛÖ] '^nÆ

_¨ ÂD™7~g7 „ _ ZÑÅ _¨{z Z
 Q Âì (¸ Ì®æ z -ñ » yZ

` M gzZ ñƒ Za _¨Ð yÃyÃJ
 ` M {z´Æ VN¨zŠ {gÃè yZ ?‰ƒ ðY

[ZŽ »XÔ• ]ÑZÎ,Zt X • ^
Ã6x £Æ _¨
r™yÃ~)(l À

ñYƒ x ¬ ½Å<
 zy M Œ
Û¤
Z! • g Zh
úŠÆ kZŽ ì 7Ìk0
Æ VÍßyZ

»Z
•ß yZ Z® Ô• C¤
M 6}i Ð x ZPŠ ] Zg qt {”y6{Š ÂÆ e
g Â

c
ŠŠ
 : Ìd
Œ
Û Æ ]xÅ <
 zyMŒ
Û Ãx ZúI Yž å~ ]!
ÏZ D
X ñY

Ž ì ÌŠŽ z » Vâ * M gzZ Vzg Z'
× U gzZ q
Z » kZ:ŠŽz » Vâ * M gzZ ] Zg Z'
×

c
g Z'
× ËÃ\ M ¤
ZXì Y7~}ç G ~ ]gßÅ äƒ x ¬ ]x ã M Œ
Û
ZŠ Z6gî¾¾xÎg: »æV;zžÐ N â•
Û ±5 \ M ƒ t · Z » äY6ä* M

ZŠ Z: i úL½/ä VMvß, Z ?ì 
@Y H{ZeðYÃVÍß ê@
oX • CY Å
Ƽ
 gzZ ] •Ô®
 Ë ?• B~gz¢VY ~¢q Åg !
gŠ yŠ ,‚ Ôƒ Å
1 50
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

gzZ + Š " ?• vßù gzZ yÃyÇà «tg zZ • X Ð V¹ V¹wu

gzŠ » kl
gzZ ~ X • D M x µZñù ùÆ ~g »$
gzZ ÙJÃVzgzWg»$

?ì Lg ¸ù

Ù ª ?ì V¹ öRÅ VÂ!
C
+Z ~ {0è<Ñž • â•
Û g¨Šp \ M [Z

ŠŽz »g !
zg » {z(k Z ÂñY c
Š Z™kÙzgÐ ]xòs ZÃ óÌ!
ÈZ
h%L¤
Zì

ãMŒ
Û Ãx Zúž ª~ ÏZ s¬ gzZ ’ KZ ä¡ kZ Z® X Ç ñY 7~ }ç

! ~ë!
W : ÷!
ìg:ž ñY 3g „ {¾" Ð ]x

3k

i Æ g ZM Z òsZ ‘´ 9 » [²gzZ Š
ƒ ìl Z
 ~ | 8 ypg

l0
ÃVGÆ ]og zZ ]Ñ Ôò ³V ˜ ~ ug I{ â ÏZ ä 1 vZ wÎg  Š
M

G]|gzZ m¬ 0z/]|Ô6z 0-{ ]|K
 nZ dn Æ ä™l0

]Š ª Å Z
ñ ]|V;z ÔG : ZzgHLg Lg~ ]Š ª ÅevZ ègh
i 0
ZÐ }i ,GŽ gzZ ñYc
q
Š ™xâÃ]ZgZ'
× ž 5ÌÐ n¾kZÆz q
Z~

Xó ñY c
Š™'

Z'
Æ VzGvŠÉ 7Z Å c
Vƒ¢ { ZpVƒ œzZ {Š c
iÐ ª!

y›Ð ‰ ÂÆ x Z™ Ð5ß Ôzy Ð ¹~ y*zy Ô@'Æ kZ

s§Å ½¦Ñèa gzZ ¸ ŠŽñÐ ¬ ä* M Š Z®Ñ ,Z V; Æ XÔñƒ
Vc
ú ðÃ~ ]c
Ãz g ° ZgzZ ]ZŠ NZ ‡ ÃÆ VÇâyZ Z® ˆ~Š : zÂ~g7
$B E
gE
¸ Š ð ut ‚Æ VG ~ Vzgq{z¬ X CƒðY ÌúzggzZ mƒ: úzg ¶
HiZgŠ wZ΄
 Š t ‚Æ Vî @
- Š ¬ Ô¸ ‰ 0 {Ç {>n Æ yZ ]Zg Z'
× [Z

yZ XÑ `â ,Š Z% {z Ð X Ôà á ( Å yZ ä Vzc gzZ 5ß[Z å 
@Y
ãqzg {z Z® Ô¶„g : ¹!
ÌZ ðà Åõ Á qR gzZ ~È0
Å xsZ ~ ]Ñq

{—ÌkZ Ô‰ {g™ƒ ` ZÆzÂÅ”%gzZ É« 6VzGÔ `ªzÉÑÔ`g Zæ

: »æy ZgzZ Å— i Zz M Å hä ( | 1034 °áÔ ãU
è³ RŠë) ~
ò yu£Z •~

[š 
Ju ËŽt Ð V@Ãg7½ÅyZ ÔðÎ [¢~g »6]c
Ãzg °Z
1 51
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

LZ Ð Q äŽkZ Z®X ¶ˆÅ: Òà W
¸ ðÃn Æ ½Åˆ È M Œ
Û èa
vZ à z { •
á ]|]Š X Å ø
 9Å n%kZy
HÆ!
XØŠ™ qzÑä; Vî 0
ä™x ¬ Ã]xòs Z ä VrZ Ô ð M ~zÆ ( | 1176 °á) ~
ò ŠŠ _ö

y!
i ! ²Ž¡ x ¬ž @c
Š Z™ ù •
á ÀFAÍ Z ~ y!
i Ïg à »ˆ y M Œ
Û nÆ

cgzZ ~ßñ}g ø pÔnƒ Ù M Ð ½Å y M Œ
Û ~ y!
i ò £ Ôì •Zz*
Ð
Zƒt ¿èœg » kZÐ s§ÅÔå 1™Ýqx £ »XXä×# Ö] áæ• àÚ ^e^e…œZZ ä VM
: È ä \ M ŠŽz!
Æ kZX c
Š™gŠ ™ ò : »¬6yZgzZ ‰ƒ9gŠÆ yZ {zž

VZiZ ˆ X c
Š™ v~ y!
i Ïgà {íf Ëe
.0Ð ] xòs Z gzZ ~g ;
WZ F
Æy M Œ
Û ~ y!
i zŠg Z ä gò Š ØZ†{•
á gzZ +
ò - Z <g { •
á Ð y Z0
{Æ \ M

[c
;vßÐ ¹ Ð V@ÃÅ VÍß yZ X • w=¹ J
 ` MŽ G7

XÑ h
 pŠ ~ ]x ã M Œ
Û gzZ ñƒ

g7½ n Æ f Î Æ ½¦Ñ ä ò[;ß Z†0 · •~ [²V⊠4Z

~ ŠŽz ä* M Š Z®Ñ gzZ ¶Š ®½´Š ÌV;zèY Ô¶¿g ™ qzÑ4z]

! x» Vc
úÃq
’kZ Åòsßñ •X ‰CY Å ZŠ Z xÎg : »æV˜ ¸ ` M

™NŠ w q ‹gßtX Î ä M 4k

i Æ kZ× M × M ‘´ » [²gzZ ðƒ Ýq

»¬6gÃè •™ƒ ï•
á ~#
Ö Ó¦Ñ)gzZ ñ M ~ •
wÌcgzZ ~ßñÆ V;z

ñO Å ì ~·Ð ÚÅ ·
ó Lx *
Æ gÃè •Ã®
 ) Å \ M X c
Š Î ò:

0
g ZŒ
Û ƒgzZ à Ç× M× M Ât gzZ H qzÑ I! ;z6¯ Å•zŠ

äL
ò ³• Z {•
á D7 Æ v
ò Z àz {•
á ]|~ y*zy ~ gzŠ kZ‚

Zƒ Ýq x ¬ ÁJ& ð` q
’q
Z§{ Åœ£ 4Z ~ ]Š ª Å ~'
ò£Z ¦
BÅ Vâ ò gzZ V³+Z
‡Æ ®
 ) kZ Í Ôˆƒ g » ®
 )q
Z Å +@WgzZ
¶„g™x »g2$
®
 ) t ë @
Ô¸ `ƒ L~ ^ÃÑ!
~| 1246 Ð Û

Ð à Ç Å ó! ;zLÃq
’kZ ÌV Œ Z®Ôå hÑ {çJÐ ®
 ) kZÃm
ôZgzZ
X Î äY Zi Z â

1 52
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

Za ‘¸z g _
Z ~ Vâ ›ž eÎt i » ÂkZ ä m
ôZ V M'h
'
×

ÅgŠ · môZ n Æ w”Æ Ñk Z ÔñY c
Š Z±gzZ c
{Q ~ : M 7ZÆ™

X ~ 76VñŠ M zŠ [ NZÃ

òúŠ » ]tŠp ä T ¶Å ( | 1326 °á) ã c
Š ‡£Z xÝ Zi%,«

x™ÃÅ m
ôZ X¸ B•
Û »ÃVâ ›x Ó ¹!
vßt X Åg» #
Ö Q µ Z KZÆ™

(Z {o»]t »èYX mƒ: q={Zp§{ Å®
 ) kZŠŽz!
Æ ]c
ÁgzZ

Xå 
@Y c
0
t · Ñ!
~ Vâ ›Æ *Š x ÓŽ å{o

™0 w
å Îg Ô¬ Ž ¸ ( | 1340 °á) ~w'y { Ÿg £Z ,~uzŠ

¯ ÅZ
•,Z6x *
Æ •Âz p°Å 1 x™Z §—ä VrZ Ôñ M t ‚

\¬vZ b§T }X¸ ‰ ñ0
: L~0#
Ö Z x Ó¬ Ð kZ Ž à Ze

\¬vZ b§T c
• ø*
z¢q(C
Ù Ì 1 x™Z§—b§ÏZ Ôì ø*
z¢ q
vZžì t sÜt•
Û Xì Ìà 1 x™ Z §—„ , Z Ôì D» (6gîåÃ

c
! • „ \ M Ì]
ñÆ „
ó Lð«gzZ CZ f 'ð« » \ M gzZ ì CZf D» \¬

 q Å kZgzZ F
~
 Ãg å ÅáZz äg å gJIZžt 2 Ô¸ gâÉ 7Æ \
å Mžt

IY Z® å ;g Y H¼ ƒ
 t 6x *
Æw
å Îg Gèa X • n
g ®
 ,Z Å ðZzg

X ðƒ Ýq q= °» 7Z~ x Zú

x â ZgzZ ¸ g Zh
úŠ Æ äƒ 4}gzZ D B®
 û Zz <
 I Zèa vßt :x â Z 6

c
Š™y´Z ~ p ÖZ ãZz ä VÍßyZ Z®Ô¸ ÔŠ JÆZ
•: »æ,Zò•1Z

7ªÆ y Z ~ Z
•Ô• ªÆò•1Z x â Z J
u Å b) ¨sÜ{zž

x â Z 7Z 6¯ ÏZgzZ ñB4~w 'Ð ÚÅ ò~w'y{ Ÿg£Z vßt X •
X ñB~È - Š 4{z Ôìg ì‡6.‚g2Š LZ 4Ž gzZ'ì 
@Y ¹<
 IZ

Ô}I c~ ] Z| ~w'gzZ ~È-Š Ô „g [x» ¹ we Å m
ôZ

XÃg
u IZ ®
 )Â]Z|~w'X ˆƒ qzÑ ~i !
[gzZ w•uÔ}øo
15 3
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

ÃV- È - Š [Z Ô¸ „ ë ! ;z Ô¸ Ág »Æ q
’ÅL©Z {•
á ÒZ Ð ~

: M gzZg _
Z Ô~i !
‘¸y›x Ó ã½Æ y *zy c
ÍX c
Š™ qzÑ I! ;z Ì
X ‰ {g™0: ¶
»[Å

x´S Ly Z> ò :q
Z ~ Y 1898 ä \ Mž ì t Å w )S kZ , :~i !
[
g ZŒ
Û xsÑZg ZŠ 6¯ kZ ¡Ãy*zy ~ T H ù•
á xó sÑZgZŠ y*zy y!
x´ÑZ

]i YZ Åt :z b ï qÑèø
 gzZ} izg Ôi ú6gî˜ÃVâ ›VŒž å Š
c
Š
à y*zy ä +@W Ôâe
¾¹ Ãx PZ Ï( Æ m
ôZ Ð ò : kZXì

ØŠ g ZŒ
Û F
ÌÐ V- Š·É •
$
Û »ƒ
 {z Z® ¶Å qzÑq
’„ ™™[žZg ZŠ

ñ M FQ6a‰ à Ç 
r™ y{ ]| dZ Â~ ó}žZ x ˆ LgzZ óyZZèžLX ‰

Ô ÅA
%„
 zsîq
Z ÅVCÇ Œ6],kŠ }g7 J
83Ð 73™çO

ßQ ~ 8
g : Zøo612™Xì x¯‡ » \ M óÈ Æ c izŠ LXì h
Š .
Þ ‡Ž
G
G
Å
VŒ É c
J
ŠgZŒ
Û ÿ5© ZæZ
 Zz ÃVç;z( FgzZ c
ŠÈÃ5#J
g
ÎgzZñ¢
'ì i W » kZ xsZè{•
á Š !
gzZì aZÐ OÆ •
Û »Î *
™OÃ! ;z q
Zž –

: –668™

gZŠ%gzZ ‘•f » ~È- Š ! ;z 1}™™á x *
» Z}
¤
Z ì w'•f » ~Š·L L

ó Xó • D


 t Ôá x *
» Z}
g !
ÄÑp¤
Zì ¬

s ÜÆ môZÉ ñ M : „ ! ;z Æ +@Wèq
’sÜ~ Ši Å ò :kZ

c
y Ðf‹ c
ƒ > ›{z { Zp N M ~ ŠŽ z •Z ÌÎÅ ~Š Zi Mèq
’
yZgzZ 
r™ y{ Ÿg £Z [» 6VzMgzZ Vzg7Æ VIZ ƒ
 yZ Ôg ZwR >

· ãÎ 0

ã!
ž ©Ô c
Šg Z Œ
Û x Zwyz¬Ð yZgzZ c
Î ò : »¬ä +m m{Æ

:¹0Æ ãÎ 0

ã!
Ôn $: ÌòwD Z)´gzZ b » Z

G$
4G
5©G
0E
yt Z
•LZ ( b ») Ž›<ÑæL L
i R `g {gzZ D

% ‡6¯ Å îG

— ~ äƒ D

%Æ kZ c
äâ : •
Û » Ð Z c
äY y›Ð Z ¿Ž Ôì xsZ
ó ó! •
Û » Ì{z} ™•Â~ì •
Û »ÃkZ c
Çg

15 4
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

(122mÔ\Zè+
ˆ)

: • ˜ Ô‰ G { (Ô 14}g7 Â6
òwD Z)´

(240m+
ˆ) ó Xó ì H{"Z6„
 Š'
i »Š ÒZ z e
C
Ù Š ä wD Z ËZ e L L

Æ ò :Æ \ M Ž ¯ Ät » \ M ê]¸ ¯
 !
» b'gŠ kZ 6sßñ)´

å@'Ç!

!Š Zi M ì xsZžì &t V ZŠ * ]i Y Z Å}>~y ì Ž ÃV5

Ô£Z ]»_Z1Z¦]
â -Zz {•
á Zg Zh
Š ~ßñò : »¬¬ Ð ƒ
 6wD Z ËZe

X å c
Î ägƒÑ s ¦ÑZ [x
³Z

Ær
 ™y{ ]|Ìà qò@s ®Zg zZ Ôòãˆ(Ô ~ŠŠ ò  ŒzZp

( 122™+
ˆ) Xn $: Ð[ò :

'¸ g ÃZt „¸Æ yZ Ô:
 » ò :Ƭ6
òà q

Û » Â » Z}

g
 ñZI Ž

Û » Â Y7 Å "

¤
) }™

•e Å T Ð tØ ,™ -6

•Zg • {Š ¤ 6 Vëñ 1

N ¬Š 4â Æ Y Y Ð VzL

NJm
,g 2
]Zg yŠ ? Vzg Z'
×

Û » Â Ö™ äâ ~ “

 ZÃ

! N J (Ð Ñ ûg » VñâZ

Û » Â {> ¾ 6 v M v

N 3Š ™ Z}
 •e Ž Ã Ñ

ñ M ~ kZ ñ¼ ~ © Â :

ñY yZZ : Ô} ™ xsZ :

t *
e Ð kZ ë @
ì qçñxq
Z q
Zp¤
Z ,Ñ!
{gÃè ! + ø*

yŠ¤
gzZ •
Û » ÃVâ›x Ó ¹!
ZÎÆ ‘•
Û LZ ä 
r™ y{ [»ž 劰
¸ w'~ ~Š Zi M q
’s ÜÆ m
ôZ {zž n kZ ÃV¸•
Û Ï( X c
Š g ZŒ
Û ãŠ i

X¸ D Z”ÐZ
•Æ \ M Z
•Æ yZž n kZÃV ¸•
Û IègzZ

xg3L{z Âì CYƒ ~g ¬ Ð ¿6kZ gzZ ½Å Ñ LZ x ¸ðÃZ
 :g £ » ›

¸ Xì  qzÑ *
™y Ò ™ J m
J (Ãy•
á Å Ñ LZ t Z]Æ Šó 1 yÎ
IZ x â Z Z§Æ ‘•
Û kZ X Åg (Z ä wÎg È °¬ lzg ¸gzZ Hä VáZ «¼
1 55
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

Xì ó„ëZu Lx *
»·ùÆ x¯¾6 M X¸ ̲•
á ¸ : „ Ý ¬ sÜ<

: ê†Xì c
Š™„ »8Ãt•
Û ÆŠqgzZ†6]â £ ÒZ ä \ M ~ VXyZ

Z¾ Z÷7~ Bz [8ª

ÔÆ ´ â ƒž ÇV¼„ ´ â Â~

„ ´ â ~ Ì7Z ' • ÔÆ ( Z}
) ´ â èa1 x™Z g—ª
Xì Cƒ „žœ( ng ÑZz ]Z ð.gÅZ ]”) ! ÅBgzZ [8èY Vƒ &
{Š c
i Î~ ~Š Zz ç6kZ ¿ðÃŽ ž ZIt g £ » wÎgèr
 [Z c
Í

kZ +mÆ \ M çO Xì åwÎg Ô¬ gzZ B{ z {Š c
i „ Ú Z Ô ñ3Š ãÑŽ

X• $
Ë Y Å7BV ;œÅTÔ ‰ á ~i !
ÌÐ \ M ~ y Zy

Ð ñä1 \ M Ð T H ì‡{zg £ » åwÎg èr
 ä VÍß yZ k\Z

ž •â •
Û g¨gzZ H
 Ì{z Zg f ì c
eä\
å M Špg £Ž @'Æ kZ X åc
â•
ÛI
:ì Š §gŠ¾~ VâzŠ

(Ù^Î Ôfuœ oÞž Ù^Ïʱ!
fßÖ] oÖž Øq… ð^q Ù^Î (ØËÇÚ àe ä×Ö]‚f àÂZZ
‚ÂªÊ ^Ε^‘ kßÒ áž0VÙ^Î l]†Ú '¡$ Ôfuœ oÞž Ù^Î [9ÙçÏi ]ƒ^Ú †¿Þœ0
áž0èm]æ… oåÊ^jæßÚ9oÖž ØnŠÖ] à oßfvm àÚ oÖž ņ‰œ †ÏËÖ] ^Ê^Ëri †ÏË×Ö
p•]ç9 Ö] o×Âœ àÚ ØnŠÖ] àÚ Å†‰œ ÜÓßÚ oßfvm àÚ oÖž †ÏËÖ]
EE!
Zžì e
Zzg Ð ñÿ¨š 0vZ†]| L L
~#
Ö }
Å 1 vZ wÎg ¿q

:c
â•
Û äå\ M ó óVƒ ‚
g ›Ð \
å M ~ ! 1 vZ wÎg c
Ô H n²gzZ Zƒ¢q

ä\
å M X c
ZC
Ù Š ÃòúŠ Æ ›Ð \
å Mû%&ä k Z ó ó?ƒìgÈŽ Ôß aÎL L

Ôß™g» ÑÑq
Z »ìß n Æ VÏà Zz ä MB‚Æ kZgzZLQ  YZ :c
â•
Û
Zƒ »g‰ì @M Ð ~!{Š c
i ÌÐ kZLs§ÅáZzp
g ›ÐíèY

ÐíŽ Ð ~ ?L ž
L • Ât ~ e
Zzg q
Z gzZ ó Xó ì @
Y s§Å Ý ã0
~— Å ~Š Zzž‰ì @M Ð ~! {Š c
i ÌÐ kZ Ls§Å kZ ì ‚
g ›
ó Xó ì @
Y s§ÅÝ ã0
Ð

1 56
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

^I h N Æ xÑ M z T
r6xñ Z™/ôáZz p
g ›Ð 1 vZ wÎg

›•
á gZ » \
å M X Zƒ WOgz¢{z J
u ÏZ H òúŠ » ›ä Ë
Ju TgzZ } 7
:ì ò Z¤

wi *
6Y m
Z T
r{Š c
iÐ ƒ
 Lž
LØ%Ú9¢^Ê Ø%Ú¢] Ü$ ð^nfÞ¢] Üa ð¡fÖ] ‚•œ0
! ó6
ó V¹‚Æy ZQgzZ V¹‚Æy ZQ Ô• Dƒ

8Ê ˜ ä VMñƒ wi *
r H6w
T
å Îg È…yZžì t 9 Š [Z

zgŠ » <ÑÃ]âÎg : ¬$
FÅ Å
 ä3gzZ ~Š ßF
Ãx Zg M z HÆ™s ¸ñ
#Z Š ~Ï¡Ôä™0~ y•
á Å Ñ Ôä½xŠ » › ã!
i sÜ H Â c
Š }Š

t Ôì s Ü8Æ {0è<Ñ÷q
ZC
Ù Ð~ XÐ % ï kžgzZ äoå

zy M Œ
Û 7Zžìt ]!
ÅWÎ{Š c
iÐ kZgzZ ?• M
™òúŠ »›Å Ñ vß

Xì $
Ë M kZg b§¾½Å<

 HÀF» *™y M Œ
Û Ð x *
Æ óyZÑZ + Lä <
 I Z Äâ Zžì zz ¸

™ùuy¨
ZgzZ CY {g 8
Š =ž c
Š™†ŸZ » p ÖZ,Z~ VÁ'~ÀF
kZ

ØZ ݬ gzZ gâ ñO ÆÆ Ã 1 vZ wÎg 6x £C
Ù ä \ M }Xì 
@Y {g

Å\ M V˜ ÂñY 1™t„
 gŠ „ÃVÂ!
zŠ yZ¤
Z Xì ÅÒÃÅ ä™"
U
JZ ]ŸZ‹Z,Z,Z6]Z f Å\ M V;zì 
@Yƒ ]¯Ð }u„Ñ » ƒ
*
ƒ M'
{ÇÐ ] !
ZŽ Æ ]ŸZ‹Z y Z Ì0è#
Ö Z x Ó¤
Zž • Dƒ} 9

Xnƒ: L Âì e

 M kZ ÂLžì @M k\Z J6ƒk Z Æ f ~w '…iŠ ‰
e
]c
M +Z ~ i ú êâ ÀgzZ • ïŠÈe
 M à Zz Vç;z ×ÜûÓö×ö%ûÚ( †º Žøeø ^Þø]ø ^ÛøÞ$ ]ô ™

Æ
—^Þø‚ôfû Âø oF×øÂø ^ßøÖûˆ$ Þø ^Û$ Ú( gõmû …ø oûÊô ÜûjößûÒö áû]ôæô™ LgzZ • D™ m
Ð "7
¤
ÇgzZ ì 7ÀF» kZÔì xi Ñ „ ]zˆ' Å e
 M kZž• ë t 0
tž • M
™ µÂt \ M H ƒ wq ] gßt V˜ Xì } Y „ \¬vZ È
157
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

ŽØ{ Å<
 zy M Œ
Û Ã¡kZ²Ð ,ŠzÂs§ÅÀF
Æ *™y M Œ
Û vß

È°¬ :
ó L Z (Ð ƒ

 Ð [òZÆ .*
yMŒ
Û çO '?ì 7„ ]gz¢
!ìtzgt » wÎg

Æp
g gzŠ Ð ]xòsZ 7Z gzZ ä™gz$ÃVâ ›ä VÇ)

• ìg á { ^
Y » [ òR yZ sÜë V Œ ì y *ZŠ µ Z q
Z {z ÔH¼ Ž n

½Ð ¢ ] !
t w q¾ X ˆ µ v M Ð r Zl
Æ „ yà yÐ zz Å X
7y v Ú ZÐ s§Åg #R …~ eÆ ózF
Å]x ã M ÛŒžì $
Ë Y
Š™ Ù M V M Š™pC
Ù ð!
ž

C Jw–Xì c
à ä VJZ A à

Ý
*: ¦

Ù Vó [ i Z ð
C

ó Xó ì Hä „ VJR Ôì H¼ŽB‚}÷Ô@
zg 7*
zg » Vâ [ ~ Lž
L

1 vZ wÎg yŠÆ #
Ö ªg—Æ Z}
„ZÍ Å TìXU
è|{z ¸gzZ

:Ð ,Š Ì

(30:y‡—
Á]Z…÷)çûröãûÚø áø•†û ÏöÖû] ]„øâF ]æû „öíøi$ ] oûÚô çûÎø á$ ]ô h( †ø mF Ùöçû‰ö†$ Ö] Ùø^Îøæø™

ó Xó å 3g hgÃy M Œ
Û kZ ä x ¸~÷! gÇŠgz6} ZžÐ N â •
Û 1 vZ wÎggzZ L L

i9

sÝ §g ™™[ Â už
ÐZž å Zƒ 7wi *
n kZ ¡*™ È M Œ
Û

1 ™ b ¶Z » d
½Ë6gîÆ ur c
ñY c
Š =6V ¸¤ — Æ™ pô~
ÐZ c
ñY Å 2
Ì 99Å ]ÜgzZ ]c
M Ôszwž Zƒ wi *
n kZt „: Ô ñY
¶ðƒ wi *
nÆe
Z@ ~g ø [Ât É ÔñY c
Š™ TÆ™ ¨p
6 ½» dZ
KZ ™ƒ Zc ¿6x ©R gzZ ]c
Z@ Å kZ gzZ ñY H'
~ k Z ñYŒÐZž
D

X ñY ÅÒÃn Æ ~—uÅxsZg zZ ñY Zg Z’ÃÏ0

i

~ i ¸ M ë s§ Å Tì „z ]gß+4 Å k Z ~ wì }g ø Z®
158

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

X ñY c
Z™kÙzg ÌÐ ãçÆ p ÖZ ã M Œ
Û Ð „ Z’Z Ãaž • `™{g •
á Z

]g qt Ð Š ã
ÏZ X • D™Ýq~ VzygzZ VzK½ðZ’Z Ç!
a

ÀF
B‚B‚Æ èz sÜw‚ „ ¬ ˜iÑ Â~Ô²µg Zæ gzZ ’ e ム~9

™7Zg7 kgà »•gæ Dè¨
¤ ðä
Zž @
Ô’ e *
Y H »6gî~uu Ìy M Œ
Û

¶Zg •Æ tÃÏZçO nƒ kÙzg ÂÐ ÀF
Æ *™ y M Œ
Û ÁiZ Á Â @
0
ò}Æ T H qzÑÐ y/Š » äJ 7ÀF
Ð „ Z’Z ÃV” ä szžZ

ž• M
ÈÐ t Nz e
.] !
t ë6¯ ÏZgzZ • ñƒ "
UZ‚
Û Z,je
.
X ǃ "
U
[ x» e
.vZ Y •
á y Z/Št Ì6RœzZ

Ì~ ä™ ¡ 7Z Â ñY c
Š J 7ÌÀF
Z Ã V” á Zz ä™ ¡
¤

Æ yZgzZ • Dƒ lpÌa Ð "7ÀF
žì ¬Š ä ëXì Sg ª
œ

• D ‹ ÌÀF» $LZ Ã+-Zz ™ Y ~ Vzy LZ Z
 a X Ì+-Zz

žì Hx ZoZt ä ë n Æ ä™ Za ‚z Ä~•gæ X • D Yƒ r !
r !
{z
iÍZ a Ôì 7Þ:X ǃ: â`
ð- b k• ÐZ ǃ¢q)Ð k¯^ Ž

 ZŠ Z Ùl ¶g Å: â `
ÂñYƒ¢q)¤
Z gzZ Ô• D™ ~¢q) Á¹ Â
Ð V2zŠ ƒ
 ]gß ,g0
Z Xì ³ » pŠ ð•Z Å y Z Ð ÀF
tg zZ •

äJ 7*™y M Œ
Û {ø*
gzZ , ŠzÂ~g ¯s§Åx » ë Zu" kZ {zžì lg Z ¦

X ,™x ZoZ Ì» ä2ÀF
ÃV”B‚B‚Æ

Dƒ Ì·p ÖZ ‰~ yZ Ô• Dƒ [ø
Š }°‡ ðZ’Z Ž Ð g Zi !

• T e *
™A
% {°‡ (Z q
Z ë Z®X ̱Š Ð p ÒÆ ã çp ÖZ ‰gzZ •
3g Ìx ZoZt ~ {°‡kZ X Vƒ Ìp!
Š
gzZ Vƒ ã M Œ
Û p ÖRx Ó ã½~ T
Ð ],Lg 24#
Ö BÅ{°‡X ñY Å: ù•
á ~ {°‡k

¦ÅgZ0
Y Ëžì

 Sèg-i éZpèø
®
 {°‡t ¤
ZXñ0
: "(Ð V7zgP Ì7gzZƒ: {Šc
i
X ǃ xŠë Z q
Zt s§Å äJ 7ÀF» p ÖR ! ²Ð „ Z’Z  Š
ƒ +'
×Ð

B‚Æ „
 ZpgŠ Å ¬Š Å ! x» ~ ŠÅx Z¤

z6kZÐ Mg ‡ë~ kZ
15 9
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

,™yz¬ eC
Ù ~ „Š x •Z Å9•
Û +F
ë Z kZ {zžÐ ,™ ÌhZt B‚

ãMŒ
Û gzZ ,Š rz•
Û Ãx Z¤

z6kZ 6RC
Ù Ô~ IÙC ž ì t ]gß+ 4 Å T

X VƒgŽ â vZÙƒ M'{ǧ¾Ð øZ•
Û LZ ~ŸÆ ózF
Å]x
sÑz³ì i• Q wJ¤
Å

160
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

£Z Ÿg *
Ññ

www.KitaboSunnat.com

_ ZÑz [ZŠ MÆ y M Œ
Ûû

» ]Š „kZ b§Å ]ZŠ „vŠ Z®ì ]Š „klq
Z pz û» *™ È M Œ
Û

_ ZÑz [ZŠ M Xn Æ y M Œ
Û ûX}™ ZŠ ZÐZB‚Æ x ÈZ òŠ Mžìt Ìh
:•t {zì ~gz¢ ´g pÅÃ
Ï À 0
Å+
D]E

*
™t[ Â F
'q
ZÃ*™È M Œ
Û DhE

x ³ »%$
Ã\ M LZ ._Æ *™È M Œ
Û DtE
¬™ Åä™ « ðÉg z e
Z@ Ð \¬vDZ E

Ï À 0
Å+
A

ä™Ýq e
Z@ ~ wŠÆ y¨
ZC
Ù ä \¬vZgzZì e
Z@ —*™È M Œ
Û

*™y M Œ
Û¤
Z Ð +
 Åe
Z@èÔ•Æ é Zp ÏZ Xì Å <Šz éZp Å

kZ vߎ X ǃ [ c
;Ð kZ y ¨
Z ÞZ =ÂgzZ Òç” ÂñYH {Š .ZÐ

]Ñì „ LZ y xgŠÆ VzSÅ kZ {z • _7™á ]c
ÃmºÃ[Â

kZ ä *™y M Œ
Û X C0
• 7ÌJ
 Zƒ7Z Å e
Z@ ã M Œ
Û gzZ • DY _7
:ì c
â•
Û yÒ™Èt ÃÚÏZ Å

(26:{ÂZ ) û]†÷ nû %ô Òø äô eô pû‚ôãû mø æ$ ]†÷ nû %ô Òø äô eô Ø% –ômö ü

ó Xó ì êŠ e
Z@ ÃVŒgzZì @
™{ ZeÃVŒ)gfÆkZvZ L L

*
™t[Â F
q
'
ZÃ*™È M Œ
Û B

z xq
Z {zž ¢
™ì‡óŒt „¬ ÐKÃkZ~}g !
Æ [Â Ë

0Z ÀðÃóŒt ~}g !
Æ *™È M Œ
Û pì ] !
Ðq
Z Ôì [Â F
'
161
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

Y™7g ïZ {z Ð |kZ pƒ ‚
g: c
ƒ‚
g yZZ6kZ ¿ðÃXì 7
ÈMŒ
Û X H70
Lä [ Â Ë{z Ô H Za ~ *Š ä [ Â kZ [zZ Z(Až
'

·_ » kZ ñƒ n
gt ‚ÃÌZ Å õg @
kZ Xì ‚
g õg @
xq
Z KZ *™

x Zwz w'¡Ô'â [Â ÅgzŠ m{ q
ZÃ[Â kZ Xì ~gz¢{Š .ZÐ k ZgzZ
5ÅZ «ZŠ z •
;Æ kZ Ô-7™™[Â ] G
é5ÒE
'Á”ÐZ c
Ô'‚Ÿ ¨q
Z »

! !ì ] !
à Zz ¶Š™xzøÃ\ M LZÐ

x ³»%$

Ã\ M LZ ._Æ Vç»Æ *™y M Œ
Û C

D™·_ » [ Â kZž ì Ìt oÑ ë Z q
Z Å {Š .Z 9Ð *™ È M Œ
Û

kZ X}™ Za ~ wŠ x ³ »%$
._Æ Vç»Æ kZÃ\ M LZ òŠ M ñƒ
ðƒ WÐ Šzu {Š™gHÅ kZ Ï0

i ~÷žƒ kCt V˜ ñƒ _7Ã[Â

kZ c
ZÐ kZ Ï0

i§ £ Z÷Ôì H7ä kZg £Ž nÆ ð¸q
Z c
ì

kZgzZ Ç Vz™ÒÃÅ ä™gzŠ ÃV‘@
ÃKZ ~ž ’ e *
ƒt x ³ ÂÔì F
z•
ÛÐ

i§ » {Š .ZÐ *™È M Œ
Û » evZ èg/ôX Ç Vz™i ¸ M »4z]
in Æ

w‚J M 6{Š .Z Ð {• {gÎä VrZžì yÒ » evZ èg/ô‰X å¸

X ÑJ e ÌÿLZ ._Æ ðÉg ÅkZ ªG sÜ

¬™ Å ðÉgÐ \¬vZ D

̬™ Å ä™ « ðÉg z e
Z@ Ð \¬vZ n Æ {Š .Z Ð *™È M Œ
Û

zgqXì Æ-7» Vƒ ¬™ ŠgZz~ ~
å tèg
Š q Z n Æ n¾kZ X ’ e ã™

: ’ e xg _7ÒZ ¬™ sf

ÔøÛöÓûuö ±$ Êô š
õ ^Úø Õø‚ônø eô oûjô nø ‘ô^Þø Ôøjô Úø ]* àöeû ]ô Õø‚ôfû Âø àöeû ]ô Õø‚öfû Âø oûÞ( ž Ü$ ãö ×# Ö]øZZ
±ûÊô äü jøÖûˆø Þû]* æû ]* ÔøŠøËûÞø äô eô kønû Û$ ‰ø ÔøÖø çøâö Üõ‰û] Ø( Óöeô Ôø×öòø‰û]* Õø ðö ^–øÎø ±$ Êô Ùº‚ûÂø

pû…ô‚û‘ø …ø çû Þöæø oûfô×ûÎø Äønû eô…ø áø•†û ÏöÖû] ØøÃørûiø áûœ ÔøÏô ×ûìø àûÚô ]‚÷uøœ äü jøÛû×$ Âø æû œ Ôøeô^jøÒô
ø qôæø
XXoûÛ( Æøæø oûÛ( âø hø^âøƒô æø oûÞôˆû uö ðø ¡

162
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

¯~¾ ã%
~÷ÔVƒ g
» ~&

ß ~¾gzZ g
» xÝ}¾ÔxÝ Z¾~ !vZ} Z L L

Ù }¾Ð •~ Ôì hê Z¾~}g !
C
}÷Ôì ~gY ¬Z¾6í Ôì ~

Zg@
Z ~ [Â KZ ä ÂÃT c
Zg å ÃLZ ä ÂÐ TÔì Z¾Ž Ð W ZzÆ x *
Ãy M ÛŒž Vƒ @
™„
 ZpgŠ t Ôì c
2Ã ËÐ ~ t‘KZ ä ÂÃT c
ì

¯ ` ´ » ã.6z „~÷gzZ ZzZæ » §}÷ Ôgâ » J
 }÷ Ôg· Å wŠ }÷
(} M )

ŒX ,Š ÎˆÆ y*ÆŒgBZ† *
ÑñÃy*kZ

ó óX}Š

1 63
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

ŒX ñY H: ù•
á Ãc kZ

Ã7Z ~ yWŒ
Û ‚Ìñƒ Dƒ g
Š q Z ]‡zZ ‰ž ì t ]!
Ð
ÀF

}Xì 
@Y c
Š™i Z0
Z

—) áô] ðø †ÏöÖ] àøÚô †ø Šùnø iø ^Úø œæ ö ð†Îû ^øÊø™

(

~ Vzi úx Ó._Æ yZ Xì ÅÐ óe‹zˆL‚Å kZ ä VÍß ‰

Ñ~ g
u 9žŠŽ z!
Æ kZ Ôì ~gz¢„ -7]c
M ¿& c
M q
e
Z •
žì Šg ZzÐ ] x™Z

D

E XXhô^jøÓôÖ] èô vøiô ^Ëøe ]†Ïømø ÜûÖø àûÛøÖô é¡ø‘ø ŸZø Z

ÀF

žì ~ g
u ~uzŠgzZ

XXÝ^Ûøiø †nû Æø tº]‚øìô äiö¡ø’øÊø tº]‚øìô äi¡ø’øÊø hô^jøÓôÖ] äô vøiô ^Ëeô ]†ø Ïmø ÜÖø àûÚø ZZ

ÀF

> ZŒ
Û ÇÐZ kZž • C™h
Š F
Å ñZg kZ ~‚Å e
Mg
Š q Z VâzŠt

Xì ] Y ZŒ
Û ÅBà {gΊ Z%Ð kZžì @
ƒ x¥Ð g
Š q Z yZXì Š Z%

gzZ • f
 wÅc ÅŠ q Z g
ugzZ F
Zág
u {g !
zŠ +y
O‰6µñkZ

X ì 9
*™„Ð F
Zḕ‚Åy M Œ
Û •ë
+y
O Ô• Ì~ }n~ X)‚ñfx Ópäö ßÚô †ø Š$ nø iø ^Úø ]æû ðö †ø Îû^øÊø
ÎÐ i úÅ] Zg ?žìt Š Z%Ð]æû ðö †ø Îû^Êø ~ *™e
 Mžì H ãZz ä ( Ì

Æ`™èe
 M kZ ~ ï'
× ïgÎÃe
 M kZ ä Vz³vZèYXð7Ôƒ M
| 7i ú
ì H™f ~ t (

àøm„ôÖ$ ] àøÚôù èºËøñô «›øæø äö %ø×ö$öæø äö Ëø’ûÞô æø Øônû Ö$ ] oô%ø×ö$ö àÚô oFÞø•û œø ÝöçÏöiø ÔøÞ$ œø Üö×øÃùmø Ôøe$ …ø á$ ž™
^Úø ]æ ðö †ø Îû^Êø ÜûÓönû ×øÂø hø^jøÊø åö çû’övûiö àÖ$ áû]* Üø×ô Âø …ø ^`øß$ Ö]æø Øønû Ö$ ] …ö ‚( Ïømö äö ×# Ö]æø ÔøÃøÚø
D

E

—äü ßûÚô †ø Š$ nø iø

Å ]Zgž70Ð kZ e
 M : Xð7ƒ M
 | 7,i úÎÅ ]Zg ª
1 64
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

ì Å ã‚ M n Æ Vâ ›ä vZgzZ ì Z
 Zz -7¼ 6y¨
Z îS~ i ú
Xá| 7• M
| 7¼ Ž {zž

«g Å i ú (]Îg 11 ª) Î] x™Z Ñ {zž7Z
 Zz n Æ #
Ö Z Z®

™w1b
Xì ¢
Š Z% b
™w1 ÿ ._Æ [|Z !²t gzZìt p» e
 M ³7
N
N
¹gzZ Xì b
> Y ZŒ
Û gzZ ì ÿ®t ð7i úªD]çöÂø†ÏûÊøE ì t wV Åh
 Š Z% ÿ®

Š Z% b
™w1 ÀZ
 ž [|Zt » [²ž• … Y ]Z|áZz p
g D » ! ²
}uzŠ kZÆvZž 6ì @
ƒ *
™yÒ ÌZ Å b
kZ ~ ÀÑ » kZ ÂñY1

Xì ~ yâ •
Û

—†ôrËøÖ]]û áø] ðø †û Îöæø Øônû Ö$ œ ÐôŠøÆø oFÖøž ‹ôÛŽ$ Ö]û ÕôçÖö‚öÖô éøç×øF’$ Ö]û ÜôÎô œø™

szct gzZ 1 Š Z% À™ w1 b
VŒ pì —
ó ZyMŒ
Û L ÌŠ Z% Ð XXÜôÎô ]øZZ

ðà » îgzZ x~ Tž ) ˆ Æ ‚ãZz Å e
 M kZ n kZ ì [|Z

9Šg ì Š q M ¸tžB‚Æ òúŠ kZgzZ X 79*
™Šg Ãg
u « ( 7s%Z

Å ! ²¹žŽ ì Cƒ ãZz Ð wZ ¸Z Æ Y f yZ ‚Å {gÃè e
 M èY7

b§T )É $
Ë ƒ7³ #Æ y M Œ
Û~
å tg
už n kZ gzZ ¸ BV-g !
³#ù g
u : Xì C™‚gzZ 
sŸz Å kZ ( ì H™f ~ Y Z’Z ä ë

H~ i úrc
è•
Û 6y›ž 7„ mðÃÐ äñkZ  » e
 M gzZ ì $
Ë ƒ

i úž• ôÜ~ qçñ LZ {z Âì m» g
Š q Z J
V˜ Xì r
 Zz -7

X Cƒ79%ÆBÃ
hô^jøÓôÖ] äô jvøiô ^Ëeô ]†ø Ïmø ÜÖø àûÚø E Dgh
zZô ^jøÓôÖ] èô vøiô ^Ëøe ]†Ïømø ÜûÖø àûÛøÖô éø¡ø‘ø ŸøE
T7i úðÃÅ¿kDäZž
j’øÎô ^Þø oøâô Ý^Ûøiø †nû Æø tº]‚øìô äiö¡ø’øÊø tº]‚øìô äi¡ø’øÊø
ä T:ì ³*
i ú%ÆBÃ >gÎgzZ S7:BÃ >gÎgzZ S7:BÃ >gÎä
x³» ‰
Ü z kZ Â{z ðƒ i ú HÅ kZQ ¶å*
{zž~ ª
q kZ Å åi úKZ

%Æ [ 2ZBÞ
L ìžs§Å kZC
Ù ª»g
u «Å b§T Lƒg´„
165
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

xj% ~gŠ ØZC
Ù â iZ

X ó7i úðÃ

•^m†³þÊø oÒ á•†³³
þ Îþ

Vƒ 
@Y c
Î Ð V\ M

Vƒ 
@Y c
= ~ V¸¤

Æ ~0
e }g * wY gzZ

Æ

Vƒ 
@Y c
ö Æ ðŠ ðŠ

Vƒ @
Y c
Î ~ Òp

@
Y

1gz

c
¯


k
w yZŠ

Ë
j


b

ì Cƒ lg ! Å 7 Q

• D Y ñ2 w1 ¼

à f ¤î Ð

ì CM "
â Å g Zƒ

a Æ h
 n z w¸ Z

Vƒ 
@Y c
2 b§ kZ

b§ T

Vƒ @
Y 
c J 7 b§ kZ

ì C7 ]gz¢ ~÷ Q

Vƒ 
@Y c
VZ ~ Vð;
7 „ Cƒ ß ž • @ M

• Tg à { Ð iÎ wŠ

ì žðŠ ™ | ( Ð ðC

ì „ » ~$
 ? n

Vƒ 
@Y c
‹ Æ | 7 | 7


@Y

c
Ñg

~ H uZ uZ ~ Ã ì

g ! Î


@Y

c
´

g ! uZ

} úŠ Æ ]o Ð í t

Æ Vz) èZg ? yâ ‡

Vƒ 
@Y c
* Ì ,Z

• D™ ZÎg = Ì V-

! 7 x¤ ðÃ Ì ‚ í

Vƒ Lg ñ Z ~ Ì Q

7 xðŠ ~÷ ~ k² ¾

7 g !Ã í ~ x)
¾

166
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

£Z Ÿg *
Ññ

U Z%h
'
×

_ ZÑz [ZŠ MÆ y M Œ
Ûû

 z{Š™g » År

 ™@•
á

{” ù•
á ~ x JÑZ y*» ŒY Œ*
Ññ

!ì Â.y WŒ
Û %Æ g
u j*™ *
Ññ

?wßZ ~Š ã
Æ yWŒ
Û û[ Â Å ãñwD Z·

167
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful