You are on page 1of 1

Warszawa, 11 marca 2014 Komisja do Bada nad Reformacj w Polsce i Europie rod!

owo"Wsc#odniej W$dzia%u &'r(es )i*erales+ ,W oraz )a*ora(orium &Kul(ura Pierwszej Rzecz$pospoli(ej- .d /0 do /0111 wie!u+ W$dzia%u &'r(es )i*erales+ ,W, Pracownia )i(era(ur$ Renesansu i Baro!u w 1ns($(ucie Bada )i(erac!ic# P'2, 3a!%ad 4(udi5w nad Renesansem w 1ns($(ucie 6ilolo7ii Klas$cznej ,W, 3esp5% Kul(ur$ 4(aropols!iej w 1ns($(ucie Kul(ur$ Pols!iej ,W, serdecznie zapraszaj na !olejne spo(!anie z c$!lu

Warszawskich Czwartkw Staropolskich.


Dr Micha Choptiany w$7%osi refera(8

Kalendarz z kluby swej wypad Staropolskie pimiennictwo polemiczne wobec problemu reformy kalendarza
Polemi!i zwizane z reform !alendarza 9rze7orza /111 :1;<2= oraz wsp5%is(nieniem wielu !alendarz$ na (er$(orium Rzecz$pospoli(ej .*oj7a 2arod5w *$%$ na 7runcie li(era(uroznaws(wa poruszane sporad$cznie>$mczasem !ore!(a s$s(emu mierzenia czasu zaowocowa%a szere7iem *roszur pu*li!owan$c# przez as(ronom5w, (eolo75w i polemis(5w reli7ijn$c# r5?n$c# w$zna- >e!s($ zaan7a?owan$c# w sp5r au(or5w (a!ic# ja! @arcin Aaszcz 4B, 4(anis%aw 9rodzic!i 4B, unici Kasjan 4a!owicz i Ban Cu*owicz cz$ !ra!ows!i as(ronom Ban Bro?e! (worz ci7 in(eresujc$c# z wielu powod5w pr5* prze!onania uni(5w do uznania nowej rac#u*$ czasu i sposo*u w$znaczania da( Dwi( ruc#om$c#- W w$s(pieniu poruszone zos(an nas(Epujce za7adnienia8 :1= s(ra(e7ie ar7umen(ac$jne s(osowane przez polemis(5wF :2= u?$wane przez nic# form$ 7a(un!oweF :G= poli($czne znaczenie ic# (e!s(5wF :4= nau!owe Hr5d%a po7ld5w polemis(5wF :;= s(an wiedz$ au(or5w na (ema( inn$c# me(od rac#u*$ czasu, w szcze75lnoDci zaD na (ema( !alendarza ?$dows!ie7oDr Micha Choptiany I #is(or$! li(era(ur$, a*solwen( ,B, adiun!(Jpos("doc na W$dziale &'r(es )i*erales+ ,W w ramac# 7ran(u 2K2 6,9'- 3ajmuje siE r5?n$mi aspe!(ami wczesnonowo?$(nej #is(orii in(ele!(ualnej, w ($m Drod!owoeuropejs!imi sporami o reformE !alendarza i c#ronolo7iEF #((p8JJc#ronolo7iauniLersalis-wordpress-com-

Spotkanie odbdzie si 20 marca 20 !" o #odz. $.%0 w sali kon&erency'ne' Wydzia( )*rtes +iberales," -owy .wiat /0" 12 pitro. 3 w$razami szacun!u, Joanna Krauze-Karpiska Barbara Milewska-Wabiska Alina Nowicka-Jeowa Marek Prejs Piotr Wilczek

You might also like