ΕΛΛΑΔΑΚΟΙΝΩΝΙΑ

11
Παρασκευή
14 Μαρτίου
2014

ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΑ ΠΤΥΧΙΑ

Εισαγγελική
παρέμβαση για το
διαγωνισμό της ΝΕΡΙΤ

Στις ώρες αιχμής οι δρόμοι της Θεσσαλονίκης «δέχονται» περισσότερα από 140.000 οχήματα

γείται σε σχέση με την περίοδο
πριν από την κρίση. Εκτιμάται
ο ρόλος των δεικτών αυτών ως
παραγόντων επίδρασης στο
περιβάλλον της Θεσσαλονίκης.
Οι δείκτες
Καθένας από τους δείκτες
υπολογίζεται με διαφορετικό
τρόπο και δίνει διαφορετικές
πληροφορίες. Ετσι, ο δείκτης
1) της ζήτησης μετακινήσεων
και μεταφορών, πληροφορεί
για τη συνολική ζήτηση μεταφορικών υπηρεσιών του πληθυσμού. Αντιπροσωπεύει τις

συνολικές ανάγκες για μεταφορικό έργο στη μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης
και αντανακλά το επίπεδο,
αλλά και το μοντέλο διαβίωσης που ακολουθείται από τον
τοπικό πληθυσμό.
Ο δείκτης 2) ποσοστιαία
συμμετοχή μεταφορικών μέσων στις μετακινήσεις και
τις μεταφορές προσδιορίζει
το ποσοστό συμμετοχής των
μεταφορικών μέσων στην κάλυψη της ζήτησης του μεταφορικού έργου. Παράλληλα,
υπολογίζει το ποσοστό των
μεταφορικών μέσων ανάλογα

Αδεια τα ΙΧ
Στην έρευνα σημειώνεται ότι η μέση πληρότητα των ΙΧ οχημάτων
είναι 1,2 άτομα (αφού οι Θεσσαλονικείς εξακολουθούν να επιμένουν
να μετακινούνται μόνοι τους) και η μέση ταχύτητα με την οποία κινούνται τα αυτοκίνητα τα 14,77 χιλιόμετρα την ώρα. Η μέση ταχύτητα των
λεωφορείων είναι 14,2 χλμ./ ώρα (εντός λεωφορειολωρίδων -2005,
σήμερα 11 – 17 χλμ./ ώρα).
Οι μετακινήσεις προσώπων ανά ημέρα αυξήθηκαν στη Θεσσαλονίκη κατά την περίοδο 1999 – 2010 και από περίπου 160.000 άτομα
που μετακινούνταν ημερησίως το 1999, το 2010 μετακινούνταν περίπου 240.000 άτομα. Ειδική αναφορά κάνουν οι ερευνητές και στους
ποδηλατόδρομους, σημειώνοντας ότι η ανάπτυξή τους στη Θεσσαλονίκη είναι ένα σχετικά πρόσφατο δεδομένο, όμως το δίκτυο συνεχώς
επεκτείνεται, με προοπτική να καλύψει τις κεντρικές οδούς και την
παραλιακή ζώνη. «Εχουν υλοποιηθεί και λειτουργούν 12 χλμ. δικτύου
ποδηλατόδρομου με σήμανση και πινακίδες, εκ των οποίων 4,5 χλμ.
είναι σε οδόστρωμα, 1,8 χλμ. είναι σε πεζοδρόμια, 3,8 χλμ. σε πάρκα
και 1,2 χλμ. σε πεζόδρομους», σύμφωνα με τους ερευνητές.

με το σκοπό μετακίνησης (π.χ.
για εργασία, ψυχαγωγία, εκπαίδευση κ.λπ.).
Ο 3) αριθμός οχημάτων περιγράφει τον επιβατικό στόλο
στην περιοχή της ευρύτερης
περιοχής Θεσσαλονίκης, σε
αριθμό οχημάτων που βρίσκονται ετησίως σε κυκλοφορία
ανά 1.000 κατοίκους.
Ο δείκτης της 4) ηλικίας
οχημάτων - κατανομής οχημάτων ανά τεχνολογία και καύσιμο περιγράφει τρεις χαρακτηριστικές τιμές του επιβατικού
στόλου στην ευρύτερη περιοχή
Θεσσαλονίκης. Πιο συγκεκριμένα περιγράφονται: α) η μέση
ηλικία των οχημάτων που χρησιμοποιούνται στην περιοχή
ευθύνης του Οργανισμού Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης, όπου
οι μεγάλες τιμές μέσης ηλικίας
αντιστοιχούν σε υψηλές εκπομπές ρύπων, β) το ποσοστό
των οχημάτων που χρησιμοποιούν παλιά ή νέα τεχνολογία
και γ) το είδος καυσίμου που
χρησιμοποιούν τα οχήματα.
Με το δείκτη 5) ρυθμός διείσδυσης εναλλακτικών τεχνολογιών στην αυτοκίνηση περιγράφεται το πώς διεισδύουν
ηλεκτρικά, υβριδικά, κυψέλες
καυσίμου, υγραέριο, φυσικό
αέριο και τη σταδιακή απεξάρτηση από τη χρήση των βενζινοκινητήρων.
Ο δείκτης της 6) μέσης
ταχύτητας κίνησης αστικών
συγκοινωνιών παρουσιάζει τη

μέση ταχύτητα για ενδεικτικά
δρομολόγια μέσων μαζικής
μεταφοράς.
Ο δείκτης της 7) μέσης ταχύτητας κίνησης επιβατικών
οχημάτων επιλέχθηκε λόγω
της σημασίας των επιβατικών
οχημάτων για την ποιότητα
του αστικού περιβάλλοντος,
τόσο σε σχέση με τις εκπομπές
ρύπων όσο και στη χωροταξία
της περιοχής.
Ο δείκτης 8) εξέλιξης τροχαίων ατυχημάτων παρουσιάζει την εξέλιξη του συνολικού
αριθμού των οδικών ατυχημάτων, στα οποία προκλήθηκαν
τραυματισμοί, καθώς και των
θανατηφόρων
ατυχημάτων
(αριθμός θανάτων που λαμβάνουν χώρα εντός 30 ημερών
από το ατύχημα), αναγόμενος
ανά μονάδα επιβατικού μεταφορικού έργου. Ο δείκτης
πληροφορεί για την ασφάλεια
των οδικών μεταφορών και
εξαρτάται από την ποιότητα
του οδικού δικτύου, τη σήμανση, αλλά και τη συμπεριφορά
των οδηγών.
Ο δείκτης της 9) οικο-αποδοτικότητας του τομέα των
μεταφορών, τέλος, εξετάζει
την εξέλιξη του μεταφορικού
έργου σε σχέση με τις ενεργειακές ανάγκες του τομέα των
μεταφορών και την εξέλιξη
των αέριων εκπομπών για τις
οποίες ο συγκεκριμένος τομέας φέρει σημαντικό μερίδιο
ευθύνης.

Την παρέμβαση της Εισαγγελίας
προκάλεσαν καταγγελίες για πλαστά
πτυχία γλωσσομάθειας που φέρονται
να χρησιμοποίησαν υποψήφιοι στον
διαγωνισμό της ΝΕΡΙΤ. Η προϊσταμένη
της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών
Παναγιώτα Φάκου, διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πράγματι
κάποιοι υποψήφιοι στο διαγωνισμό
της ΝΕΡΙΤ χρησιμοποίησαν πλαστές
βεβαιώσεις για να πιστοποιήσουν γνώσεις τους σε ξένες γλώσσες και να
εξασφαλίσουν την αναγκαία μοριοδότηση για την πρόσληψή τους.
Αφορμή για την εντολή της εισαγγελέως αποτέλεσε μηνυτήρια αναφορά
που κατατέθηκε χθες από τη ΝΕΡΙΤ,
για να διερευνηθεί η διάπραξη ενδεχόμενων αξιόποινων πράξεων κατά
την πιστοποίηση των προσόντων που
επικαλέστηκαν υποψήφιοι του διαγωνισμού. Για την υπόθεση έχουν γίνει
τις προηγούμενες ημέρες, καταγγελίες από τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας
Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών
Μιχ. Κουρουτό αλλά και από άλλους,
σχετικά με πλαστές πιστοποιήσεις
γλωσσομάθειας που χορηγήθηκαν
από συγκεκριμένο κέντρο ξένων
γλωσσών της Θεσσαλονίκης.
Ο κ. Κουρουτός, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι έχει γίνει αποδέκτης καταγγελιών από εκπαιδευτικούς οι οποίοι
επισήμαναν πως η πιστοποίηση της αγγλικής γλώσσας, «για ασυνήθιστα μεγάλο αριθμό υποψήφιων εργαζομένων
στη ΝΕΡΙΤ οι οποίοι κατοικούν στην
Αθήνα έχει γίνει από Κέντρο Ξένων
Γλωσσών πόλης της Βόρειας Ελλάδας
που λειτουργεί ως παράρτημα αθηναϊκού φροντιστηρίου». Υπογράμμιζε
μάλιστα ο κ. Κουρουτός πως βάσει
των καταγγελιών που του γνωστοποιήθηκαν «οι Αθηναίοι υποψήφιοι που πιστοποίησαν γνώση αγγλικής στην άλλη
άκρη της χώρας, το έπραξαν, όλως τυχαίως, την ίδια χρονική περίοδο».
Στόχος της εισαγγελικής έρευνας
είναι, εφόσον αποδειχθούν βάσιμες οι
καταγγελίες, να εντοπιστούν οι υπαίτιοι τόσο από την πλευρά των υποψηφίων του διαγωνισμού για τη χρήση
πλαστών εγγράφων, όσο και από την
πλευρά όσων εξέδωσαν πλαστές βεβαιώσεις.