ΕΛΛΑΔΑΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μείωση των ατμοσφαιρικών
ρύπων έφερε η κρίση!
Κι όμως, η οικονομική κρίση θα μπορούσε να... κάνει καλό στο περιβάλλον της
Θεσσαλονίκης, αφού οι ατμοσφαιρικοί ρύποι μειώνονται, ειδικά άνοιξη, καλοκαίρι και φθινόπωρο.
ΤΗΣ
ΝΤΟΝΙΑΣ ΚΑΝΙΤΣΑΚΗ
n.kanitsaki@ekdotiki.gr

Ω

στόσο, τη χειμερινή περίοδο, οπότε ο κόσμος δεν έχει
χρήματα για να ζεσταθεί με
πετρέλαιο, ούτε όμως και με
φυσικό αέριο, η καύση κάθε είδους ξύλων
και παραγώγων του, εκτινάσσει την ατμοσφαιρική ρύπανση στα ύψη, εκτοπίζοντας
το... καλό των άλλων τριών εποχών.
«Δείκτες ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη
Θεσσαλονίκη σε περίοδο
Οπως υπογραμμί- ύφεσης» είναι το θέμα της
των Νικολάου Κ.,
ζουν οι ερευνητές, έρευνας
Φαρδή Ε., από το Παρατηανεξάρτητα από
ρητήριο Αειφορίας και Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης
τις τάσεις, εξακαι τον Οργανισμό Ρυθμιστικολουθούν να
κού Θεσσαλονίκης, η οποία
παρατηρούνται
παρουσιάζεται στο 5ο Πευπερβάσεις των ριβαλλοντικό Συνέδριο Μαπου άρχισε χτες
ορίων των ατμο- κεδονίας,
στη Θεσσαλονίκη και ολοσφαιρικών ρύπων κληρώνεται αύριο, Κυριακή.
Το συνέδριο, που πραγματοποιείται στο Συνεδριακό Κέντρο ΚΕΔΕΑ
του ΑΠΘ, διοργανώνεται από την Ενωση
Ελλήνων Χημικών – Περιφερειακό Τμήμα
Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας.
Πτωτική τάση
Οπως διαπίστωσαν οι ερευνητές, για
τα έτη αναφοράς 2002 και 2010 οι ατμοσφαιρικοί ρύποι μειώνονται. Ειδικότερα,
οι ετήσιες εκπομπές των βασικών ατμοσφαιρικών ρύπων ενδιαφέροντος από τις
κύριες κατηγορίες πηγών στην ευρύτερη
περιοχή Θεσσαλονίκη, για τους οποίους
υπάρχουν διαθέσιμες εκτιμήσεις και οι
οποίες προκύπτουν από το σύνολο των
παραγωγικών τομέων και λοιπών δραστηριοτήτων είναι πτωτικές.
Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο
της οικονομικής ύφεσης παρατηρείται
πτώση των εκπομπών των οξειδίων του
αζώτου (μονοξείδιο και διοξείδιο), αλλά
και των αιωρούμενων σωματιδίων διαμέτρου 10μm.
Οι εκπομπές από τις βιομηχανικές δραστηριότητες και τις μεταφορές, όπως αναφέρουν οι ερευνητές, έχουν τα μεγαλύτερα
ποσοστά συμμετοχής, στην τομεακή ανάλυση των εκπομπών των ατμοσφαιρικών
ρύπων για το έτος 2010, ενώ σχετικά αυξημένη είναι η συμμετοχή της θέρμανσης
των κτιρίων συγκριτικά με την περίοδο
πριν από την οικονομική ύφεση.
Επιπλέον, από το 2001 μέχρι το 2012
παρατηρείται διαχρονική πτωτική τάση

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η καύση κάθε είδους ξύλων και παραγώγων τους τη χειμερινή περίοδο
εκτινάσσει την ατμοσφαιρική ρύπανση στα ύψη

για τα αιωρούμενα σωματίδια διαμέτρου
10μm και το διοξείδιο του αζώτου, που
συνεχίζεται και στην περίοδο οικονομικής
ύφεσης. Αντίθετα, ανοδική είναι η τάση
για το όζον. Οπως πάντως υπογραμμίζουν
οι ερευνητές, ανεξάρτητα από τις τάσεις,
εξακολουθούν να παρατηρούνται υπερβάσεις των ορίων των ατμοσφαιρικών
ρύπων.
Κλιματική αλλαγή
Οπως εξηγούν οι ερευνητές, «Ατμοσφαιρική ρύπανση – Κλιματική αλλαγή»
είναι ο τίτλος μιας από τις 13 θεματικές περιοχές του συστήματος δεικτών του Παρατηρητηρίου Αειφορίας και Περιβάλλοντος
Θεσσαλονίκης. Η θεματική αυτή περιοχή

περιλαμβάνει εννέα δείκτες: 1) Εκπομπές
ατμοσφαιρικών ρύπων, 2) Αποσύνδεση
εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων από την
οικονομία, 3) Μέσες τιμές και υπερβάσεις
ορίων ατμοσφαιρικών ρύπων, 4) Τομεακή ανάλυση εκπομπών ατμοσφαιρικών
ρύπων, 5) Εκθεση στην ατμοσφαιρική
ρύπανση ανά κατηγορία αποδέκτη, 6) Ποιότητα αέρα εσωτερικών χώρων, 7) Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, 8) Τομεακή
ανάλυση αερίων του θερμοκηπίου, 9) Μη
ιοντίζουσες ακτινοβολίες.
Η διαχρονική εξέλιξη των δεικτών αυτών κατά την τρέχουσα περίοδο οικονομικής ύφεσης εξετάζεται με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία και αξιολογείται σε σχέση με
την περίοδο πριν από την κρίση.

11
Σάββατο
15 Μαρτίου
2014

Οι δείκτες
για τη ρύπανση
Ο δείκτης 1) εκπομπές ατμοσφαιρικών
ρύπων εκφράζει τη συνολική ποσότητα
των ετήσιων εκπομπών (εξαιρουμένων
των εκπομπών των αερίων του φαινομένου θερμοκηπίου), της περιοχής ευθύνης
του Οργανισμού Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης.
Ο δείκτης 2) της αποσύνδεσης εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων από την οικονομία αποτυπώνει τη σχετική τάση της
εξέλιξης των εκπομπών βασικών αερίων
ρύπων, παράλληλα με την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος στην περιοχή ευθύνης του Οργανισμού Ρυθμιστικού
Θεσσαλονίκης. Πληροφορεί για την πορεία αποσύνδεσης της οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής από την επιβάρυνση
του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος.
Ο δείκτης 3) των μέσων τιμών και
υπερβάσεων ορίων ατμοσφαιρικών ρύπων προσδιορίζει τις μέσες τιμές και τις
υπερβάσεις κατά τη διάρκεια ενός έτους,
κατά τις οποίες οι συγκεντρώσεις των
ατμοσφαιρικών ρύπων υπερβαίνουν τα
όρια που θέτουν οι κοινοτικές οδηγίες.
Επιλέχθηκε λόγω των σημαντικών επιπτώσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης εντός
αστικών περιοχών πρώτιστα στη δημόσια
υγεία.
Στην ανάλυση της συνεισφοράς των
διάφορων τομέων ενεργειακής κατανάλωσης και παραγωγικών δραστηριοτήτων
στις συνολικές εκπομπές των αέριων ρύπων που ελέγχονται βάσει της υπάρχουσας νομοθεσίας, αναφέρεται ο δείκτης
της 4) τομεακής ανάλυσης εκπομπών
ατμοσφαιρικών ρύπων.
Με το δείκτη 5) έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση ανά κατηγορία αποδέκτη,
υπολογίζονται η υπόβαθρη ατμοσφαιρική
ρύπανση (επίπεδο οροφής κτιρίου), καθώς
και η συνεισφορά της κυκλοφορίας στην
ατμοσφαιρική ρύπανση, υπολογίζοντας τη
διαφορά των μετρήσεων ατμοσφαιρικών
ρύπων σε επίπεδο δρόμου.
Ο δείκτης 6) ποιότητα αέρα εσωτερικών χώρων παρουσιάζει τα αποτελέσματα μελετών που πραγματοποιήθηκαν σε
αντιπροσωπευτικά κτίρια στην ευρύτερη
περιοχή της Θεσσαλονίκης, αναφορικά
με τα επίπεδα συγκέντρωσης των κύριων
ρύπων και της ποιότητας του αέρα των
εσωτερικών τους χώρων.
Σκοπό του δείκτη 7) εκπομπές αερίων
του θερμοκηπίου, αποτελεί η συνολική
αποτύπωση του ρυπαντικού φορτίου των
εκπεμπόμενων αερίων του θερμοκηπίου.
Ο δείκτης 8) τομεακή ανάλυση αερίων
του θερμοκηπίου, υπολογίζει την ποσοστιαία συμμετοχή παραγωγικών τομέων και
λοιπών δραστηριοτήτων στις συνολικές
εκπομπές κάθε αερίου του θερμοκηπίου.
Τέλος, ο δείκτης 9) μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες, προσδιορίζει τις μέσες τιμές και τις
υπερβάσεις κατά τη διάρκεια ενός έτους,
της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.