Hvordan skriver man et essay? Noen punkter for elever i vgs.

mai 20, 2012 av kdybvik * Først litt om hva et essay ikke er: Det er ikke et sted for bastante konklusjoner og strenge definisjoner. * ens avhandling og artikkel er konkluderende, er et essay !roblematiserende. " en artikkel kan man sette en !il mellom argument og syns!unkt. " et essay er denne forbindelsen mer som en s!iral. * #ssay er en fin sjanger for den som ønsker $ !røve ut tankene sine. * #n essayist skriver for $ forsøke $ finne ut av noe, ikke for $ legge fram en sannhet som allerede er funnet. * #ssay er en sjanger der du m$ holde deg !$ en slags hovedvei, men hvor du kan ta mange, og lange, avstikkere. %ankes!rangene dine m$ gjerne v&re dristige. * #ssayet blir n&rmest som en tankereise som leseren blir med !$. For $ f$ til dette g$r essayisten gjerne i diskusjon med seg selv. * #ssayet er en sjanger hvor du gjerne kan leke deg. * #t essay skal v&re slentrende. 'amtidig skal det v&re kunstferdig og gjennomtenkt. * " et essay m$ du !usse og gnikke !$ formuleringene til det skinner og gnistrer av dem. Du skal b$de grave fram diamanten, sli!e den og !usse den. '!r$ket skal ikke bare v&re kurant. Det skal v&re karat. (arat og klart, ogs$, ikke bare !rat og !jatt. 'tyr for all del unna selvfølgeligheter * Det er gunstig $ blande observasjoner, filosofiske refleksjoner og anekdoter. * Dette har essayisten )enning *ramer Dahl skrevet om essay: For selv om essayets utgangs!unkt, !$skudd og tema kan v&re akademisk, er essayet mest seg selv n$r det begynner med en reise, et møte, en observasjon, en hendelse eller en strøtanke. Først og sist er det !ersonlig+ det er en samtale!artner, ikke en foreleser. * Form er viktig i essay.Det er et stort !oeng hvordan ting blir uttrykt. ,-lle kan si sannheten, f$ kan tale klokt og forstandig om den,. som ontaigne /essayets far0 sa. * #ssayet er en samtale mellom likemenn. /Det høres kanskje fint ut. Da kan du jo bare skrive som om leserne dine er !$ samme niv$ som deg. en hva hvis leseren din er mye mer belest enn deg1 #ller mye mindre1 )va hvis den som skriver er blant 2orges mest beleste1 3lir det ikke da litt snobbete $ skrive som om alle andre har lest like mye1 3lir det ikke litt snobbete $ ikke ta hensyn til leserne sine10 * #t essay er $!ent for alle ty!er stoff. ontaigne skrev om vond lukt, kannibaler og om dem som halter

like gjerne som han skrev om anger og om samtalens kunst. 4ikevel er det ikke bare $ !ludre i vei. #ssayet st$r like fjernt fra ufor!liktende snikksnakk som det st$r fra den strenge, vitenska!elige forskning. * For ontaigne var essayet en motvekt til mengdene av skolemesteraktige, strenge framstillinger som

kjennetegnet skrifter !$ hans tid. /For min egen del vil jeg føye til at vi trenger en s$nn motvekt i v$re dager ogs$. Det skrives altfor mye tørr, kjedelig, skolemesteraktig og streng sak!rosa ogs$ i 20120. * Forfatteren erete orken -ndersen har sagt at essayisten kan 5tillate seg $ kaste noen bilder eller

syns!unkter o!! i luften, for s$ interessert $ undersøke hvor de havner5. * er fra erete orken -ndersen: 5*anskje kan man si at essayisten /60 inntar rollen som et undrende,

men l&rd barn som ser !$ verden med $!ent og uforferdet blikk, og som først og fremst stoler !$ sine egne erfaringer. #ssayisten stiller seg ske!tisk til alle bestemte o!!fatninger om at ting 5bare er s$nn7. )un vil undersøke selv, og hun vet at noe av det eneste hun virkelig kan v&re sikker !$, er forandringen selv.7 * -kkurat som k$seriet er essayet en mellomsjanger, i grenselandet mellom skjønnlitteratur og sak!rosa. "roni og humor har essayet for eksem!el felles med k$seriet. Den !ersonlige tonen gjenkjenner vi fra

Et essay er g#erne bygget opp som en vandring i et emne. og av k#ente forfattere i det $%. /Det er ikke den som alltid er skr$sikker som er moden.0 )vis du vil !røve deg !$ en essayistisk skrivem$te. 2. Om å skrive essay De siste årene har essay og kåseri vært genre man oppfordrer elever til å skrive. Du m$ akse!tere at det $ f$ fram gode formuleringer ofte er hardt arbeid. 3ruke kilder. #ssayet er grunnleggende kritisk 12. Drøfting og resonnement deler essayet med mer argumenterende sjangrer. Ordet betyr ”forsøk”. og trekke inn det. at man avveier ulike syns!unkter mot hverandre. s$nn helt fullstendig. lov $ v&re kritisk. #ssayet former det som allerede er formet. og forfatteren er mer interessert i å få leserne i tale enn å overbevise dem. handler det mye om din innstilling til arbeidet. men her er i hvert fall hans 12 !unkter: 1. Det er vel ikke bombesikkert at han har f$tt has !$ essayet. #ssayisten er !$ samme tid moden og ske!tisk. men har utviklet seg til å bli en krevende genre. lov $ v&re s!ørrende. #ssayisten ska!er ikke. at ting slett ikke alltid er slik som de ser ut til $ v&re ved første øyekast.århundre kan vi nevne fremragende essayister som "ils &#ær.dialektisk. men i stedet for å si rett ut hva han mener. og essayet var opprinnelig temmelig upretensiøst.. 11.omsorg for uttrykket. som går ut på å få leseren til selv å tenke. Essayet er en egen genre med mange muligheter. ikke et ferdig resultat.. #nda mer informasjon om essay finner du i dette essayet om essay som jeg har skrevet. #ssayet skal ha en $!en form. Du m$ alts$ bry deg om hvordan du formulerer deg. Det er modent $ v&re undrende og ydmyk. Det handler uansett om $ forst$ at ting ikke alltid er svart>hvitt.. og underlegger seg ikke systemer. #ssayet skal v&re en tanke!rosess. 9.brevet. og i norsk litteratur var det olberg som introduserte den i sine Epistler og Moralske !anker. /Dette betyr at det er fint $ kjenne til det som er skrevet før. men å undre seg og å stille viktige spørsmål. heter 8erhard )aas. 'igurd oel. /" denne sammenheng betyr . * #n av de mest anerkjente teoretikerne som har tatt for seg essayet som sjanger. #ssayisten varierer og eks!erimenterer. B. Odd Eidem og )ens *#ørneboe. lov $ v&re leken. Essayet er som en undrende samtale. løse et problem eller finne et svar. #t essay skal v&re som en samtale med leseren. velger han en indirekte metode. :. Mange store forfattere har brukt essaygenren. <i kan l$ne ordet 5tvisyn7 av -asmund =lavson <inje ogs$ som forsøk !$ forklaring. @. . (unnar eiberg. #ssayisten møter virkeligheten !$ en dialektisk m$te. A. Fordelen er at det er lov $ !røve seg fram. #t essay skal v&re som en vandring med omveier og avstikkere. noe han vil formidle til leseren. )ohan *orgen.0 ?. og at en sak alltid har /minst0 to sider. "orsk litteratur har en sterk essaytradis#on i begge målformer. der poenget ikke er å komme frem til en bestemt konklus#on. 2oen mener at dette er en vinglete m$te $ o!!fatte saker og ting !$. uten $ l$se seg til noen av dem. #ssayet er en fri og lekende form. #ssayisten er subjektiv og tiln&rmer seg sannheten gjennom $ skifte !ers!ektiv. . -ndre mener at det er modig og klokt. alts$. lov $ leite etter nye veier. +orfatteren har likevel en id.0 10. =m du skal lykkes m$ du skrive med .

ironien har g#erne en sentral plass. Du må selv vite hvilket eller hvilke poenger du ønsker å fremheve før du begynner å skrive. språklige bilder. Et essay begynner eller konkluderer ikke med ”)eg mener” eller ”)eg synes”. assosias#oner og tankesprang. som finder nye ve#e” /"ils &#ær11. poengterte formuleringer. 6 )eg har vært mer opptatt av å undre meg enn av å komme til en bestemt konklus#on. b1 vilke språklige virkemidler du ønsker å bruke eller legge vekt på for å nå frem til leseren0 g#entagelse. Essayet krever av deg at du har kunnskap om og innsikt i stoffet du skal behandle. Hvordan skal man skrive et essay? "oen elever trives som fisken i vannet i denne genren. mens andre henfaller til poengløst prat. ” er føler #eg at det er riktig å 7” osv. men bastant skal man ikke være. +orfatteren må vite i hvilken retning han vil lede leseren. Et essay inneholder g#erne episoder. Et eksempel fra eksamen våren $%%$ er0 ”'kriv et essay om forelskelse og k#ærlighet”. forklare i detal# og mate leseren med tesk#e. ”)eg synes7. 6 )eg har skrevet ned episoder på en slik måte at leseren settes i en bestemt stemning. spørsmål. +orfatteren av essayet tar ofte utgangspunkt i et forhold eller en situas#on som setter tankene i sving. +orfatteren kommenterer og stiller spørsmål og er på bølgelengde med leseren. så man behøver ikke være pedagogisk. er g#elder det mer enn ellers med Egon Olsen ”å ha en plan”.ndringen ligger under teksten. for man spissformulerer seg g#erne og setter ting på hodet. Oppgaveformuleringen vil h#elpe deg i gang. så løst snakk nytter ikke. +orfatteren er ofte kritisk og ironisk 2 #a. og essayet passer for den som liker å leke med språket og skrive poengterte. . Der kan du skrive ned alle salgs id. bokstavrim. overraskende formuleringer. for et essay er bare tilsynelatende en springende og tilfeldig tekst. kontrast. /Eksempel på et paradoks0 ”Det er den som farer vild. en tilsynelatende motsetning.en din skal hele tiden ligge under teksten. episoder. Også komposis#onen er viktig.aktige tanker. 6 )eg har unngått klis#. 6 )eg har knyttet refleks#oner til episoden/e1 og bygget opp teksten slik at det er refleks#oner både før og etter episoden. Mange essays er bygd rundt et paradoks. !il sitt formål bruker forfatteren flere litterære og språklige virkemidler. poenger du vil fremheve. Et tankekart kan være en god begynnelse. +orfatteren kan g#erne være personlig..et essay g#elder ikke kravet om nøytralitet og balanse på samme måte som i artikkelgenren. momenter og ordtak.”. gransket det og prøvd å kaste lys over det fra en personlig synsvinkel. personlige fremstillinger.”. som viser seg å være sann. anekdoter. ordspill 5 SJEKKLISTE FOR SKRIVING AV ESSA 6 )eg har spurt meg selv hva som er poenget med det #eg skriver om. Den som skriver. kan forutsette kunnskaper og innsikt også hos leseren. slik det ofte er tilfellet i leserbrev.er og assosias#oner. 6 )eg har nærmet meg emnet fra flere kanter. og #eg har unngått å skrive ”)eg mener7. 6 )eg har prøvd å samle refleks#onene mine i et paradoks. personlige refleks#oner. Derimot vil man ofte finne spørsmål. Ofte blir leseren 3invitert4 til å utforske emnet sammen med forfatteren. 'å må du ta en runde med deg selv og bevisst velge0 a1 ovedid. De gode formuleringene og et kunstnerisk uttrykk er nødvendig i et godt essay. men hovedid. ..

Emnet er den røde tråden i teksten.en min ligger hele tiden under teksten. Et siste råd0 Dersom du ikke har trent på å skrive essay og kåseri. språkbilder. fraråder vi å velge denne genren til eksamen. . for eksempel kontraster.6 )eg har vært språklig bevisst. ordspill og bokstavrim. 6 )eg har brukt ironi og humor uten å bli flåsete eller fleipete. 6 )eg har et tankevekkende innhold. arbeidet med å formulere setninger som klinger godt. men det kan være sidesprang. og #eg har brukt litterære virkemidler. 6 ovedid. 6 )eg har overlatt til leseren å trekke konklus#oner. 6 )eg har uttrykt meg muntlig og unngått uttrykk og setninger som ville være unaturlige å bruke i en samtale.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times