INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DARULAMAN TUGASAN PROJEK

TAJUK PROGRAM : PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) TAJUK KURSUS : REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (RBT3118) TARIKH MULA 23 EB 2013

NAMA GURU PELATIH : SEMESTER : 4/ JAN 2013 TARIKH HANTAR ! APRIL 2013

H"#$% P&'(&%")"*"+: 1. Menjelaskan jenis sifat dan bahan. 2. Mengaplikasi teknik pembuatan prototaip/projek berasaskan kayu dan logam. 3. Mengaplikasi pelbagai kaedah pembuatan prototaip/projek berasaskan kayu dan logam. 4. Menghuraikan jenis bahan pengikat, bahan kemasan, barangan logam dan kelengkapan, serta bahan hiasan luaran dan dalaman. 5. Membuat laporan dan refleksi setiap produk yang dihasilkan. Kerja kursus ini bertujuan untuk men apai hasil pembelajaran 2,3,4 dan 5. O()&,-$. K&*)" K/*#/# !elajar dapat melaksanakan tugas"tugas berikut # 1. Melakukan proses reka ipta dalam menghasilkan sebuah produk berfungsi. 2. Melakar konsep idea dan lukisan berbantukan komputer dalam bidang reka ipta . 3. Mempelbagaikan penggunaan bahan dalam penghasilan produk. 4. Membuat laporan dan refleksi terhadap hasil produk prototaip. T/0"#"+ P*1)&, (1002) $eka ipta adalah penghasilan sesuatu produk baru atau pengubahsuaian sesuatu produk bagi memenuhi kehendak pengguna masa kini dan akan datang. %a adalah komponen dalam mata pelajaran Kemahiran &idup 'ekolah $endah. Melalui pembelajaran reka ipta ini diharapkan akan melahirkan pelajar yang imaginatif, kreatif dan ino(atif supaya mereka boleh menghasilkan reka iptaan untuk menyumbang kepada perkembangan kerjaya dan pembangunan teknologi negara. )erdasarkan pernyataan di atas, anda diminta untuk# 1. Menyediakan portfolio dengan mengumpul dan memproses maklumat yang berkaitan dengan teknik dan proses dalam penghasilan produk. 2. Menganalisis maklumat dalam kajian portfolio se ara mendalam dengan mengaplikasikan proses"proses mereka ipta. 3. Menghasilkan sebuah prototaip sebuah produk berfungsi se ara berpasangan. 4. Membuat laporan terhadap proses penghasilan produk tersebut.

(2 9). 2ontoh ara menulisnya3 Glenn.unakan maklumat yang dikumpul sebagai bahagian utama isi tugasan taksiran.)om$. (1977). +nda boleh bergerak se ara kolaboratif untuk mengumpul maklumat. 2.. gambar dan lain"lain5. :.blo(%pot. Camel Graph. 'ai0 huruf ialah 12. $ujukan mengikut format +!+ berdasarkan -$0" sumber yang berbe0a. ii. &asilkan satu produk berfungsi dengan menggunakan bahan kayu dan logam.@?K/ *=. . *ugasan ini memba7a markah 188 9 dengan 7ajaran -8 9.$ K+> !?<. !roduk yang dihasilkan hendaklah dibuat kekemasan yang sempurna menggunakan bahan" bahan kemasan yang sesuai.#"+""+ P*1)&. *ugasan ini adalah berpasangan. iii. 1ampiran 4 arta. 3. i(. (. London: Penerbitan Fajar Bakti Sdn.M). -. )ahagian kulit portfolio yang bersai0 +3 hendaklah dilengkapkan dengan maklumat berikut# • • • • • • • • • 1. 1angkau satu setengah baris. K!M dan %!. Bhd. 4.. . +malan plagiat tidak dibenarkan sama sekali. jadual. <+M+ +&1% K=M!=1+< +<.?<+1+< K=M!=1+</ =<%* <+M+ K=$'=' *+@=K !$. !ipetik pada 2" Febr#ari 2 11 daripada http:$$%eni&ari%anb#da'a.K+ . /ont +rial. /ormat penulisan laporan tugasan adalah seperti berikut # i. 5. 6.P"+3/"+ P&%". Sejarah dan Perkembangan.+'+< K.%1%$+</<. 1. Teaching primary mathematics : strategy and evaluation .> K=$'=' <+M+ !?<'A+$+& *+$%K& '?$+&+< ..

*$-&*$" (&*$."5"+ 1. 1iputan isi kandungan yang menyeluruh.*$-&*$"6. Markah akan diberi se ara indi(idu berdasarkan !anduan !elaksanaan Kerja Kursus. 4. )ukti"bukti dan bahan"bahan yang dapat menyokong maklumat yang disampaikan. K*$-&*$" P&'"*.K >arulaman . K&+%$+CMA )%< M+* <.K >arulaman >isahkan oleh. 3."+ .: 1. 2. BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 4<+'$=1 )%< '+M'=+$5 Ketua @abatan. konsisten dan terperin i.T/0"#"+ 4"+0 ("$. @abatan Kajian 'osial %!. *ugasan akan disemak berdasarkan kriteria pemarkahan yang disediakan.. Keseluruhan isi dan maklumat perlu menunjukkan keaslian dan sokongan ilmiah. 5"*/# '&+/+)/. *ugasan disediakan oleh BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 4&@./.$5 !enyelaras Kursus $)*3116 @abatan Kajian 'osial %!. 2. /ormat dan organisasi laporan perlu jelas dan koheren.