Isu Program Transisi Untuk Pendidikan Khas Di Malaysia, perlaksanaan program transisi masih kurang jelas.

Tidak dapat dipastikan peraturan yang memerlukan program transisi dilaksanakan kepada pelajarpelajar bermasalah pembelajaran di sekolah. Kajian oleh Ab Rahman (2003) mendapati bahawa perlaksanaan transisi di sekolah merupakan program intergrasi pendidikan khas hanya dijalankan atas inisiatif penyalaras program. Kajian Tang (2004) pula menyatakan bahawa pelajar kurang upaya boleh memperolehi kemahiran pra vokasional melalui program transisi di mana ia belum dilaksanakan secara menyeluruh di Malaysia. Manakala di luar negara, polisi pendidikan khas berkaitan perkhidmatan transisi telah berkembang dengan nyata semenjak tahun 1983. The Individuals with Disabilities Education Act (IDEA 1990) menyatakan bahawa perkhidmatan transisi mestilah mempertimbangkan minat, pilihan dan keperluan pelajar. IDEA juga meminta agar Rancangan Pendidikan Individu (RPI), disertakan dengan komponen transisi yang spesifik seperti kenyataan mengenai keperluan perkhidmatan transisi dan agensi yang terlibat. Malah pindaan Akta IDEA pada tahun 1997, menambah bahawa permintaan transisi di dalam Rancangan Pendidikan Individu (RPI) mestilah disertakan dengan keperluan perkhidmatan transisi berkaitan dengan kursus yang dipelajari apabila usia pelajar mencapai 14 tahun. Rancangan perkhidmatan transisi juga harus melibatkan lebih ramai penglibatan pelbagai pihak dan berfokus kepada hasilan selepas tamat persekolahan. Perkhidmatan transisi merupakan satu gabungan aktiviti untuk pelajar, melalui hasil dapatan daripada orientasi yang membentuk pergerakan dan sekolah ke aktiviti selepas tamat sekolah termasuk pendidikan selepas menengah, latihan vokasional, intergrasi pekerjaan secara berterusan, pendidikan dan perkhidmatan dewasa, hidup berdikari serta penglibatan komuniti. Gabungan aktiviti berdasarkan keperluan pelajar secara individu, dengan mengambil kira pilihan dan minat pelajar, termasuklah arahan, pengalaman komuniti, perkembangan pekerjaan, dan pelbagai objektif kehidupan alam dewasa selepas tamat persekolahan. Ia juga turut melibatkan kemahiran hidup seharian. Program transisi yang dijalankan bagi setiap kategori kecacatan haruslah mempunyai reka bentuknya sendiri dan disesuaikan dengan persekitarannya (Smith 2001).

Pelajar membentuk kemahiran keazaman diri melalui aplikasi dan amalan. kesedaran kerjaya.Implikasi dengan Perkembangan Pendidikan Khas Di Malaysia. kemahiran pekerjaan. Perancangan berfokuskan pelajar adalah perkara yang amat penting semasa pembentukan program transisi untuk mereka. dan tingkahlaku bekerja. Aspek yang paling penting dalam perancangan berfokuskan pelajar adalah pemilihan pendidikan berasaskan matlamat. ianya adalah menitikberatkan tentang kehidupan. hala tuju dan minat pelajar. Melalui aktiviti perkembangan ini. . Hasilan lepasan sekolah berkait dengan perwatakan dan tingkahlaku yang positif (Eluneyer & Swartz 1997). Guru bertindak sebagai pembimbing semasa proses tersebut berlaku. dan kemajuan kemahiran pekerjaan melalui pengalaman pembelajaran berasaskan sekolah dan tempat kerja. Kedua-dua elemen ini iaitu keazaman dan refleksi diri merupakan komponen yang penting dalam perancangan berfokuskan pelajar (Hofman & Field 1995). penglibatan pelajar dalam perancangan dan membuat keputusan serta penilaian pelajar terhadap kemajuan diri dalam menuju matlamat tersebut (Ward & Kohler 1996). Maka matlamat pelajar dibentuk melaluinya untuk terlibat secara aktif iaitu pelajar harus berlatih kemahiran keazaman diri untuk menyatakan kesediaan kendiri mereka kepada orang lain. pelajar memajukan dan menggunakan kemahiran keazaman diri seperti akademik. pekerjaan. kehidupan. Ia juga melibatkan penaksiran dan penyesuaian diri pelajar yang merupakan asas penentuan dan penilaian pengalaman pembelajaran untuk memastikan program transisi berjaya. Dalam kontek ini juga mereka perlu melakukan refleksi diri. Perancangan berfokuskan pelajar merupakan pembentukan matlamat pelajar dengan menggunakan maklumat penaksiran yang relevan sebagai asas perancangan. Dari segi perkembangan pelajar. sosial. Pelajar merupakan objek utama dalam program ini perlu mempunyai sikap dan motivasi serta keazaman kendiri untuk berjaya dan bekerja serta boleh melibatkan diri dalam persekitaran sosial dengan baik.

Ia juga menunjukkan contoh yang spesifik dalam memberikan latihan pekerjaan. Benz et al. sensitiviti budaya dan etnik. kemahiran akademik. dan pengalaman kerja dengan sokongan yang baik akan menyebabkan pelajar-pelajar bermasalah pembelajaran konsisten dalam pekerjaan di sektor swasta. Struktur-struktur atribut sesebuah sekolah menyediakan rangka kerja untuk memperkenalkan program transisi berfokuskan pendidikan. dan juga aspek-aspek lain dalam perkembangan diri pelajar. dan pembangunan resos (Koh1er 1998). perancangan. penyertaan pelajar secara sistematik dalam kehidupan sosial di sekolah. Transisi berorentasikan sekolah juga perlu menfokuskan penglibatan komuniti yang sistematik dalam kemajuan pendidikan. kemahiran sosial. Strategi yang khusus untuk meningkatkan keyakinan pelajar dalam membuat keputusan. dan meningkatkan jangkaan berkaitan dengan nilai dan hasilan untuk semua pelajar (Adgar & Polloway 1994). Contohnya. (2000) mendapati bahawa pengalaman pekerjaan dan kejayaan pelajar menamatkan matlamat transisi dengan sepenuhnya berkait rapat dengan pekerjaan. dan kemahiran mencari pekerjaan memperbaiki lepasan sekolah dalam mendapatkan pekerjaan. misi dan nilai yang jelas. Kohler dan Hood (2000) mendapati kepelbagaian program meningkatkan kemahiran pelajar dan hasilan lepasan sekolah. kakitangan yang berkelayakan. . pengalaman kerja. kemajuan pendidikan. Benz et al. (1997) mendapati bahawa pengalaman pekerjaan. dan sumber peruntukan yang mencukupi (Kohler 1996). polisi.Menyediakan pelajar bermasalah pembelajaran hidup berdikari sebagai orang dewasa. kemahiran mencari pekerjaan di mana semua perkara tersebut penting dalam persediaan vokasional pelajar. ketegasan memilih kerjaya. penilaian. peluang-peluang pendidikan berasaskan komuniti. perkembangan kemahiran pekerjaan. Leuking dan Fabian (2000) juga mendapati bahawa ia memberi kesan positif dalam pemberian gaji bagi pekerjaan pelajar. Struktur program merupakan ciri-ciri yang berkait dengan perjalanan program transisi yang efisien dan efektif mengandungi falsafah. Amalan yang memperkenalkan hasilan berasaskan sekolah dan memperkembangkan pilihan atau opsyen kurikulum termasuk perancangan strategik di peringkat komuniti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful