PHẦN A: GIỚI THIỆU

Nhận dạng mặt người trên Matlab
LỜI CẢM ƠN

Trang ii

Trước hết em xin gửi lời cảm ơn sâ s!c "ến th#$ %ê Minh Th&nh' người "( gi)* "+ em r,t nhi- .- "/nh hướng nghiên c0 ' hướng d1n ch2 em tr2ng s 3t thời gian th4c hi5n "- t&i n&$6 7 3n "8 9n n&$ "ư:c h2&n th&nh the2 ")ng thời gian ; $ "/nh c<a nh& trường c=ng như c<a >h2a >h?ng ch@ l& s4 nA l4c c<a em m& cBn s4 gi)* "+' ch@ bả2 c<a th#$ hướng d1n' c<a ; C th#$ c? .& c9c bạn sinh .iên6 7h)ng em xin chân th&nh cảm ơn th#$ c? "( giảng dạ$ ch)ng em' "ặc bi5t l& c9c th#$ c? gi92 tr2ng >h2a Di5nEDi5n tử6 Fin cảm ơn c9c bạn sinh .iên tr2ng >h2a "( gi)* "+ t?i r,t nhi- mặtG như *hương ti5n' s9ch .H' C >iến I Mặc dJ "( r,t c3 g!ng h2&n th&nh "8 9n n&$ s2ng c ng >h?ng tr9nh >hKi nhLng sai sMt' m2ng th#$ c? .& c9c bạn "Mng gM* nhLng C >iến ; N b9 "O "8 9n "ư:c th&nh c?ng hơn6

Pinh .iên th4c hi5n QR S8ng S2an

LỜI MỞ ĐẦU Sơn mTt thậ* >U ; a cM r,t nhi- c?ng trVnh nghiên c0 .- b&i t29n nhận dạng >h ?n mặt người tW ảnh "en tr!ng' x9m "ến ảnh m& như ng&$ h?m na$6 79c nghiên c0 "i tW b&i t29n "ơn giản' mAi ảnh ch@ cM mTt >h ?n mặt người nhVn thXng .&2 thiết b/ th hVnh .& "# H tư thế thXng "0ng tr2ng ảnh "en tr!ng6 7h2 "ến ng&$ h?m na$ b&i t29n mH rTng ch2 ảnh m& ' cM nhi- >h ?n mặt tr2ng cJng mTt ảnh' cM nhi- tư thế tha$ "Yi tr2ng ảnh6 Zh?ng nhLng .ậ$ m& cBn mH rTng cả *hạm .i tW m?i trường x ng

Nhận dạng mặt người trên Matlab

Trang iii

; anh >h9 "ơn giản ch2 "ến m?i trường x ng ; anh r,t *h0c tạ* nh[m "9* 0ng nh c# c<a c2n người6 M\c tiê c<a "- t&i ] Nhận dạng mặt người trên matlab^ l& th4c hi5n chương trVnh tVm >iếm mTt b0c ảnh cM >h ?n mặt mTt người tr2ng tậ* ảnh cơ sH gi3ng .ới >h ?n mặt c<a người tr2ng b0c ảnh c#n >iOm tra b[ng ng?n ngL matlab6 DO ti5n the2 dRi t?i xin trVnh b&$ "- t&i the2 ba *h#n như sa G E _h#n "# l& giới thi5 .- th ật t29n _7` l& 0ng t29n "ư:c sử d\ng r,t nhi- tr2ng .ian th?ng6 Q& "- t&i n&$ sử d\ng th ật t29n _7`6 E E _h#n tiế* the2 l& giới thi5 c9c l5nh "ư:c sử d\ng tr2ng chương trVnh6 _h#n c 3i cJng l& giới thi5 gia2 di5n chương trVnh .& c2de ng 8n6

b2 t&i li5 tham >hả2 hạn chế' trVnh "T cM hạn .& >inh nghi5m tr2ng th4c tian cBn n2n >cm' nên "- t&i >h?ng tr9nh >hKi nhLng thiế sMt6 d,t m2ng "ư:c nhận nhLng C >iến "Mng gM*' gi)* "+ chân tVnh' ; C b9 c<a ; C th#$ c? cJng c9c bạn sinh .iên6 T*6 S8 7hN Minh' th9ng ef ngm heie Người th4c hi5n "- t&i

Nhận dạng mặt người trên Matlab

Trang i.

Mj7 %j7 PHẦN A:GIỚI THIỆU

_SkN `G lmnm TSmop66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666i

%qm 7rM sN66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666h Mj7 %j76666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666t %moT Zu SvNS66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666w %muT Zu xrNl6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666w
i6i Dặt .,n "-66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666y i6h %C d2 chzn "- t&i6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666y i6y M\c "Nch nghiên c0 666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666y i6t liới hạn nghiên c0 c<a "- t&i666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666y h6t Nhận dạng >h ?n mặt dJng th ật t29n _7`666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666{ y6i liới thi5 ảnh s36666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666it y6i6i xiO dian ảnh s366666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666it y6i6h rnh m& 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666it y6i6y 79c "/nh dạng ảnh cơ bản tr2ng xử lC ảnh666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666i| y6h 79c >iO hVnh ảnh tr2ng Matlab666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666i{ y6y 7h $On "Yi giLa c9c >iO dL li5 666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666i} y6w 79c h&m hiOn th/ ảnh tr2ng Matlab 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666he y6f 79c h&m >h9c "ư:c sử d\ng tr2ng "- t&i666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666hi t6i liới thi5 chương trVnh6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666hf w6i Pơ "8 >h3i666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666yh w6h 72de chương trVnh66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666yh f6i _hạm .i giới hạn c<a "- t&i6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666th f6h Sướng mH rTng c<a "- t&i66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666th

9t c<a chương trVnhIIIIIIIIIIIII6yh h| h{ h{ h} h} ye he hf %muT Zu xrNl xảng y6iG 79c th?ng tin >hi gzi h&m im•in•2IIIIIIIIIIIIIII xảng y6h 79c *hc* t29n s3 hzc trên ảnhIIIIIIIIIIIIIIIII xảng y6y 79c h&m xử lC hVnh ảnh >h9c tr2ng MatlabIIIIIIIIIIII hi hh hy .Nhận dạng mặt người trên Matlab Trang . %moT Zu SvNS SVnh y6iG rnh m& IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII66 it SVnh y6hG 79c m& cơ sHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII6 iw SVnh y6yG M? hVnh m& dlxIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII66 if SVnh y6tG rnh lm~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII66 i{ SVnh y6wG rnh dạng •_€lIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII SVnh t6iG MH chương trVnh trên MatlabIIIIIIIIIIIIIIIII SVnh t6hG lia2 di5n chương trVnhIIIIIIIIIIIIIIIIIII6 h| SVnh t6yG lia2 di5n chương trVnh chNnhIIIIIIIIIIIIIIIII SVnh t6tG 7hzn ảnh c#n >iOm traIIIIIIIIIIIIIIIIIIII SVnh t6wG rnh c#n >iOm traIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII SVnh t6fG rnh tr ng bVnhIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII SVnh t6|G SVnh chiế ảnh lên >h?ng gian ảnhIIIIIIIIIIIIIII SVnh t6{G rnh c#n tVmIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII SVnh w6iG Pơ "8 >h3i tYng .

Nhận dạng mặt người trên Matlab Trang .i .

PHẦN B: NỘI DUNG CHƯƠNG 1 DẪN NHẬP .

.

cơ bản sa G  Nghiên c0 .% đ-%& n.Nhận dạng mặt người trên Matlab Trang y 1. tr)c ảnh m& 6  Nâng ca2 >† ngng thiết >ế .ân ta$' gizng nMi' gi9c mạc m!t "ến c9c thiết b/ an ninh' tr $ tVm tTi *hạm66 F .& ti-m hiO c9c th ật t29n nhận dạng' m& c\ thO l& th ật t29n _7`6  Nghiên c0 c.2 G)3) &4n n.& r. tr)c ảnh m& ' c9c l5nh xử lC ảnh m& trên matlab |6e6  Nghiên c0 giải th ật ..t bả2 mật' ch)ng cM thO ch)ng nhận biết c9c h2ạt "Tng c<a c2n người' hVnh gi9n c<a c2n người .ới nhim\c "Nch >h9c nha 6 bJng ch2 c9c h5 th3ng bả2 mật như >hMa b[ng .t&i n&$ nh[m m\c "NchG  TVm hiO c9c th ật t29n nhận dạng .1 Đặt vấn đề 7h)ng ta "( biết' ng&$ na$ *h#n lớn c9c thiết b/ "i5n tử ". !" #$ %&'n đề t() Ng&$ na$ c9c thiết b/ sử d\ng th ật t29n xử lC ảnh "ư:c sử d\ng ng&$ c&ng rTng r(i' .* +.&)/n %01 %56 đề t() Qới thời gian cM hạn nên người nghiên c0 ch@ th4c hi5n nghiên c0 nhLng .&)/n %01 Người th4c hi5n ".t *h9t tW nhLng $ê c# th4c tế trên người th4c hi5n tiến h&nh tVm hiO ."M c9c thiết b/ cảm biến' th ật t29n nhận dạng ra "ời ng&$ c&ng hi5n "ại hơn' chNnh x9c hơn' an t2&n .d#n *h9t triOn the2 x hướng t4 "Tng hMa' th?ng minh' c&ng hiO C c2n người' ch)ng gia2 tiế* .& lậ* trVnh b[ng ng?n ngL matlab6  d‡n l $5n >† ngng nghiên c0 ' tVm hiO t&i li5 6 1.ới c2n người m& >h?ng c#n mTt thiết b/ tr ng gian n&2' "O l&m "ư:c "i.n ".& xử lC ảnh m& ' c.& h2ạt "Tng the2 C m 3n c2n người6 ThV b&i t29n ]Nhận dạng mặt người^ l& mTt tr2ng s3 "M6 1.& nghiên c0 "t&i G ]NS‚N bƒNl M„T Nl…qm TduN M`T%`x^6 1.& th4c hi5n *h#n m-n nhận dạng trên matlab |6e6 7hương iG b1n nhậ* .

Nhận dạng mặt người trên Matlab Trang t 7hương iG b1n nhậ* .

N +<T .CHƯƠNG C7C THUẬT T87N NHẬN D9NG :HU.

t th• .&2' 66 người b/ người >h9c l.iên %C %iên Zi5t "Mng' tVm c9c trận "9 banh cM d2nald2 "9' 66 7hương hG Th ật t29n nhận dạng >h ?n mặt . a >h ?n mặt.ân ta$ .t ti-n6 79c ngân h&ng cM nh c# >hi cM gia2 d/ch ti-n sŒ >iOm tra ha$ lư trL >h ?n mặt người r)t ti-n "O sa "M "3i ch0ng . • • `n ninh sân ba$' x .t nhậ* cảnh M† "( 9* d\ng‰6 bJng "O Tương lai sŒ *h9t triOn c9c l2ại th• th?ng minh cM tNch h:* s•n "ặc trưng c<a người dJng trên x9c th4c người x .&2 raG .$ m.t c0 người dJng >h9c dJng "O tr $ cậ* ha$ xử lC tại c9c h5 th3ng sŒ "ư:c $ê c# >iOm tra c9c "ặc trưng >h ?n mặt s2 . a nhLng th0 >h9c' nhưG tBa nh&' câ$ c3i' cơ thO66 .t >Š ˆảnh >† th ật s3‰6 Z† th ật n&$ nhận biết c9c "ặc trưng c<a >h ?n mặt .& c9c >Nch thước c<a c9c >h ?n mặt người tr2ng c9c ảnh b.ide2 cM tYng th3ng x sh *h9t biO ' tVm c9c *him cM dian .& %ư trL ˆr)t ti-n `TM' "O biết ai r)t ti-n.& bả2 . a >h ?n mặt người trên nhi.t m( s3 _mN .Nhận dạng mặt người trên Matlab .& >iOm tra cM *hải l& nhân .& bK .& tY ch0c dL li5 liên .h5 cơ sH dL li5 lư trL thật lớn' như internet' c9c h(ng tr $-n hVnh' QN d\G tVm c9c "2ạn .56 79c h5 th3ng camera sŒ x9c "/nh "â l& c2n người .EF) 7M nhi.&>6 ?() t$@n A@% đ=n& B&1Cn Dặt n. a mTt s3 >C hi5 nh9$ m!t cM thO biO lT nhLng gV hz m 3n' 66 DM l& c9c b&i t29n "i5 bT c<a b&n ta$ ˆhand gest re‰' "i5 bT >h ?n mặt6 • Nhận dạng người ` cM *hải l& tTi *hạm tr $ n( ha$ >h?ng‹ li)* cơ .& xử lC6 • • Th• cgn cước' ch0ng minh nhân dân ˆ~ace mdenti•icati2n‰ Di. an x .i5c nhận dạng cM thO H tr2ng m?i trường bVnh thường c=ng như tr2ng bMng t3i ˆsử d\ng camera h8ng ng2ại‰6 • • S5 th3ng .1 Đ=n& n.EF) Trang f F9c "/nh >h ?n mặt người ˆ~ace betecti2n‰ l& mTt >† th ật m9$ tNnh "O x9c "/nh c9c .ới nhLng người bVnh thường6 NhLng người b/ bại li5t th?ng .n.ới th• "O biết na$ cM *hải l& ch< th• ha$ >h?ng6 • TVm >iếm . #. H&@H A@% đ=n& B&1Cn Dặt n. Gn.& nhLng người gn c!* n&$ "i r)t ti-n' h2ặc nhLng người ch< th• "i r)t ti-n nhưng lại b92 ch2 ngân h&ng l& m.& "ang thiết >ế' t?i ch@ xin "ưa ra mTt s3 l2ại 0ng d\ng sa G • S5 th3ng tương t9c giLa người .t nhậ* cảnh ˆhi5n na$ cơ .>hiOn .i *hạm gV >h?ng' .ật >h<ng b3 >h?ng6 "M' >hi b.& m9$G gi)* nhLng người b/ tật h2ặc >hiếm >h $ết cM thO tra2 "Yi6 NhLng người dJng ng?n ngL ta$ cM thO gia2 tiế* .0ng d\ng "( "ư:c . an "ến c2n người th?ng .&2 thời "iOm "M‰' hi5n na$ cM tVnh trạng nhLng the2 dRi c2n người "M xem hz cM .gn *hBng' c?ng t$' tr\ sH' m9$ tNnh' _alm' 66 Zết h:* thêm . %56 H&EIn. an s9t' the2 dRi .N d\ xâm *hạm >h .&2 nơi c#n thiết' ha$ mAi người sŒ "gng nhậ* m9$ tNnh c9 nhân c<a mVnh m& >h?ng c#n nhớ tên "gng nhậ* c=ng như mật >hŽ m& ch@ c#n x9c "/nh th?ng .iên "ư:c ra .& m./ trN . ản lC t3t c2n người6 7?ng .t nhậ* cảnh .& m3ng m!t6 7h2 *hc* nhân . an an ninh .4c >h?ng "ư:c .t th• `TM ha$ m.

ide2 *h2ne6 Trang | Si5n na$ cM nhi.>i5n 9nh s9ng tha$ "Yi6 • HE3n.4c thiết >ế "i.EF) 7M nhi. a b&i t29n x9c "/nh >h ?n mặt người .t9c giả tha$ "Yi mTt s3 C nhK bên tr2ng "O cM >ết .t l& >h ?n mặt người6 người6 Sa$ mTt s3 t9c giả cBn gzi hướng tiế* cận n&$ l& hướng tiế* cận the2 *hương *h9* hzc6 7hương hG Th ật t29n nhận dạng >h ?n mặt .>hiOn r2b2t6 S(ng m9$ ch\* hVnh 7an2n "( 0ng d\ngb&i t29n x9c "/nh >h ?n mặt người . t)JH %Kn #L6 tM/n tM) t&0%G M( hMa c9c hiO biết c<a c2n người . $ết chNnh ch2 b&i t29n' tW nhLng hướng chNnh n&$ nhi.& trNch "ặc trưng' r8i d4a .& hA tr: th?ng b92 >hi c#n thiết6 _hân tNch cảm x)c trên >h ?n mặt6 Tr2ng l(nh . an giLa dL li5 ảnh "ưa .. t)JH %Kn #L6 tM/n P$ B&3H DQ1 G bJng c9c m1 ch Žn c<a >h ?n mặt người ˆc9c m1 n&$ "ư:c chzn l4a .&2 "ặc trưng n&$ "O s!* xế* lư trL' gi)* người sử d\ng da d&ng tr $ tVm >hi c#n thiết6 • • • • ZiOm tra trạng th9i người l9i xe cM ng< gật' m. t)JH %Kn #L6 tM/n đặ% tMEn. an nhi. ả hVnh ảnh "‘* hơn' nh. H&@H A@% đ=n& B&1Cn Dặt n.&2 tNnh ch. t)JH %Kn #L6 tM/n #)Rn D4$ G Tr9i ngư:c hXn . B&Cn.t nhLng hướng giải .nghiên c0 cM >hi liên .& lư trL‰ "O m? tả ch2 >h ?n mặt người ha$ c9c "ặc trưng >h ?n mặt ˆc9c m1 n&$ *hải chzn l&m sa2 ch2 t9ch bi5t nha the2 tiê ch Žn m& c9c t9c giả "/nh ra "O s2 s9nh‰6 79c m3i tương .Nhận dạng mặt người trên Matlab • "â$6 • • •ng d\ng tr2ng . an h5 c<a c9c "ặc trưng6 "ặc trưng m? tả c.& c9c m1 dJng "O x9c "/nh >h ?n mặt người6 • HE3n. tr)c >h ?n mặt người m& c9c "ặc trưng n&$ sŒ >h?ng tha$ "Yi >hi tư thế >h ?n mặt' .&2 .n l $5n trước "M6 Pa hVnh thế h5 mới "O ch2 >ết .t tậ* tr ng ha$ >h?ng' .hướng tiế* cận "O x9c "/nh mTt ảnh cM *hải l& ảnh >hKa thân ha$ >h?ng‹ Zh ?n mặt người "ư:c xem như mTt $ế t3 "O x9c "/nh ch2 mTt hướng tiế* cận m& "ư:c dJng g#n _hân l2ại tr2ng lư trL hVnh ảnh tr2ng "i5n th2ại di "Tng6 Th?ng . an "ến >h?ng nhLng mTt hướng tiế* cận m& cM liên .nghiên c0 tVm *hương *h9* x9c "/nh >h ?n mặt người' tW ảnh x9m "ến ng&$ na$ l& ảnh m& 6 T?i sŒ trVnh b&$ mTt c9ch tYng .ới s2 >hớ* m1 ' c9c m? hVnh ˆha$ c9c "M h5 th3ng ˆm? hVnh‰ sŒ x9c "/nh >h ?n mặt m1 ‰ "ư:c hzc tW mTt tậ* ảnh h . ả mới6 b4a .hơn mTt hướng chNnhG • • HE3n. t&6N đO) G M\c tiê c9c th ật t29n "i tVm c9c người th&nh c9c l ật6 Th?ng thường c9c l ật m? tả ./ trN "ặt thiết b/ th hVnh h2ặc "i.c9c l2ại >h ?n mặt HE3n. 9t nh.t c<a c9c *hương *h9* x9c "/nh >h ?n mặt người trên ảnh6 79c *hương *h9* n&$ "ư:c chia l&m b3n hướng tiế* cận chNnh6 Ng2&i b3n hướng n&$' nhi.&2 m9$ ch\* .* P&EIn.

& g2m nhMm lại6 79c ảnh >hi chiế .n l $5n ảnh c9c >h ?n mặt "O sinh c9c ảnh riêng ˆcBn gzi l& eigen•ace‰ "O tVm mTt >h?ng gian c2n ˆ>h?ng gian >h ?n mặt‰ tr2ng >h?ng gian ảnh6 79c ảnh >h ?n mặt "ư:c chiế .& "ư:c g2m nhMm lại6 Tương t4 c9c ảnh >h?ng cM >h ?n mặt dJng "O h . a lAi bVnh *hương tr ng bVnh >hi chiế c9c ảnh h .V nhớ di5n mạ2 c<a người "M 6 T0c l& trên >h ?n mặt t8n tại mTt nct tYng thO n&2 "M "O cM thO nhận di5n ' th ật t29n c<a ta b!t "# tW C tưHng n&$6 7hương hG Th ật t29n nhận dạng >h ?n mặt .ect2r cơ sH t3i ư n&$ l& ảnh riêng sa "M gzi ch2 "ơn giản l& .& sa "M l& S2telling .ới c9i tên €igen•ace6 Zirb$ ./ trN tr2ng ảnh .Wa *hải c9c ảnh cơ sH6 TNnh ch.& _entland 9* d\ng _7` "O x9c "/nh .&2 ngm i}yy6 7h2 mTt tậ* c9c ảnh h .ect2r riêng sa n&$ "ư:c biết "ến .ich ch0ng tK c9c ảnh cM c9c >h ?n mặt cM thO "ư:c m( hMa t $ến tNnh b[ng mTt s3 lư:ng .& g2m nhMm6 Pa "M Zim *h9t triOn ch2 ảnh m& ' b[ng c9ch *hân "2ạn ảnh "O tVm 0ng "O >h?ng gian tVm >iếm bớt "i6 .ect2r cM >Nch thước m x m' c9c ..2 N&Kn #4n.nct "O nhận biết ' nế như ta gặ* lại mTt người bạn sa mTt thời gian d&i' ta cM thO nhận ra nga$ người "M dJ nhLng chi tiết c\ thO trên mặt cM thO tha$ "Yi như da' m9i tMc 6 Ta nhận ra >h?ng *hải .>h ?n mặt6 7M thO x9c "/nh "ư:c tW c4c tiO "/a *hương c<a bản "8 n&$6 7M nhi.& trNch "ặc trưng tW C tưHng .& >h?ng gian ảnh6 Zh2ảng c9ch n&$ dJng "O xem xct cM ha$ >h?ng cM >h ?n mặt người' >ết .t hi5n s4 >h9c nha c=ng >h?ng Nt6 F9c "/nh s4 cM mặt c<a mTt >h ?n mặt tr2ng ảnh th?ng .Nhận dạng mặt người trên Matlab . B&1Cn Dặt #Sn.t n&$ d4a trên biến "Yi Zarh nenE%Be.1n d $ trV "ư:c mTt >hả ngng gi3ng nha h:* lC ˆgiL "ư:c }w“ tNnh ch. Un& #L6 tM/n PCA Zh ?n mặt c2n người cM r.t cả >h2ảng c9ch giLa c9c .t‰6 T r> .nghiên c0 .&2 ngm i}ei.n l $5n cM >Nch thước n x m "ư:c m? tả bHi c9c .ect2r hMa tr2ng tậ* h . a t.& Pir2.T N&Kn #4n.ect2r riêng c<a ma trận hi5* *hương sai "ư:c tNnh tW c9c ảnh >h ?n mặt "( .&2 >h?ng gian c2n n&$ . an c<a ảnh6 79c . ả >hi tNnh t29n c9c >h2ảng c9ch sŒ ch2 ta mTt bản "8 .* x@ c9c .ect2r riêng "O nhận dạng >h ?n mặt' ?ng dJng mTt mạng ne ral "ơn giản "O ch0ng tK >hả ngng c<a *hương *h9* n&$ trên c9c ảnh "( "ư:c ch Žn hMa6 Mạng ne ral tNnh mTt m? tả c<a >h ?n mặt b[ng c9ch x.n l $5n6 Nế ch2 iee ảnh' m& mAi >h ?n mặt cM >Nch thước }ixwe thV cM thO ch@ dJng we ảnh riêng' tr2ng >hi .& biến "Yi S2telling6 ’ tưHng n&$ "ư:c xem l& c<a _ears2n trVnh b&$ "# tiên .t cơ bản' tr2ng >hi chiế c9c ảnh >h?ng cM >h ?n mặt thV x .V nhớ "?i m!t ' ha$ m=i ha$ m?i ha$ tMc ' l?ng m&$ người "M m& ta nhận ra .&2 >h?ng gian c2n n&$6 79c t9c giả gzi tậ* c9c .t nhi.n l $5n c=ng "ư:c chiế .n l $5n .ect2r cH sH ch2 mTt >h?ng gian c2n t3i ư "ư:c x9c "/nh th?ng ..e' m& cBn "ư:c gzi dưới mTt c9i tên >h9c l& _7` .&2 >h?ng gian >h ?n mặt thV >h?ng b/ tha$ "Yi tNnh ch.x9c "/nh >h ?n mặt' nhận dạng' .&2 cJng >h?ng gian c2n .ect2r riêng' *hân r(' .ect2r riêng c<a ma trận tương .& nhận dạng >h ?n mặt6 Tương t4' dJng _7` trên tậ* h . t&1Kt t$@n PCA Trang { Z2h2nen "( "ưa ra *hương *h9* dJng .

/ trN nhLng >h ?n mặt người tr2ng mTt b0c ảnh 6 xan "# ta cM mTt tậ* ảnh >h ?n mặt gzi l& tậ* ảnh h . $ l ật tương "3i n&2 "M ' ta cM thO nMi nhLng .Nhận dạng mặt người trên Matlab Trang } _hân tNch th&nh *h#n chNnh ˆ Princi*al C2m*2nent Anal$sis ‰ gzi t!t l& _7` l& th ật t29n nhận dạng ảnh d4a trên nhLng nct tYng thO c<a >h ?n mặt ' ta sŒ 9* d\ng th ật t29n n&$ "O th4c hi5n hai c?ng .n l $5n ' ta sŒ tVm mTt cơ sH tr4c ch Žn ch2 >h?ng gian >h ?n mặt 6 NhLng .>h ?n mặt 6 liả sử tậ* h . 7hương hG Th ật t29n nhận dạng >h ?n mặt .n l $5n ˆtraining set‰ 6 liả sử mAi ảnh cM >Nch thước M”N ' ta c2i mAi b0c ảnh n&$ l& mTt . ta c.ới >h ?n mặt ch2 trước Th0 hai l& x9c "/nh .c ch-n ao cho ..$ nhLng .t l& tVm mTt >h ?n mặt gi3ng .n l $5n cM _ ảnh ' >hi "M ta sŒ cM _ .ect2r n&$ >h?ng *hân b3 ng1 nhiên tr2ng >h?ng gian ảnh m& *hân b3 the2 mTt .ect2r mang nhLng nct tYng thO "ặc trưng .ect2r tr2ng tậ* h .i5c sa G E E Th0 nh.ect2r th Tc cơ sH n&$ cM thO c2i l& nhLng .6 xâ$ giờ mAi >h ?n mặt l& mTt .ect2r tr2ng >h?ng gian M•N chi.c những vector ri2ng và những tr1 ri2ng trực tiDp +ư.c 5 tha! vào +. l/n nh%t ) *hững vector của ma trận ) 9 c. 'ích thư/c ?>? ) và F là tr1 ri2ng tư3ng 4ng 5 'hi +.ect2r n&$ n[m tr2ng mTt >h?ng gian c2n gzi l& >h?ng gian >h ?n mặt 6 TW nhLng .ect2r ảnh tr ng bVnh G m – 6 P4 >h9c bi5t giLa nhLng >h ?n mặt . 'ích thư/c <=*><=* 5 Ao và gi0 tr1 v" hư/ng chính là những vector ri2ng và tr1 ri2ng tư3ng 4ng là tích v" hư/ng giữa hai vector u 5 v ) 678 :a th%! ma trận 6 c.ect2r G ' 'I' 6 TNnh . ta E tìm những vector ri2ng của ma trận *Du v là một vector ri2ng của c. .ect2r G ' i–iI_ Ý tưởng của việc phân tích thành phần chính là tìm một tập những vector trực chuẩn ao cho những vector nà! m" t# t$t nh%t ự phân &$ những vector 'hu"n m(t trong 'h"ng gian ) *hững vector +ư.ới ảnh tr ng bVnh l& nhLng . 'ích thư/c <=* > ? 5 c@n ma trận 'ích thư/c ma trận nà! Bu0 l/n n2n ta 'h"ng thC tìm +ư.ect2r ' ta th.

c W0c +1nh như au .t tr2ng b 6 € – `Q l& tậ* c9c .ect2r riêng 6 7h Žn hMa c9c .ới nM nh.ect2r riêng ' m& nM lại cM dạng >h ?n mặt nên cBn " :c gzi l& €igen•aces 6 € l& ma trận M•N”— ' mAi cTt l& mTt .ect2r tr2ng >h?ng gian M•N chi. tích v" hư/ng hữu hNn chiOu và P là một 'h"ng gian con của M ) Qi# R P c. 5T5 ) Uhi +. gi0 tr1 l/n nh%t ) Jau 'hi c.ới nhLng b0c ảnh tr2ng tậ* h .t tr2ng tậ* h .ect2r riêng 0ng .c một c3 ở Q ba2 g8m — . hình chiDu trực giao của vector u &%t 'V 7 Xộ Aài :ập h.n l $5n 6 Ta sŒ xct nM cM *hải l& b0c ảnh >h ?n mặt ha$ >h?ng ' c=ng như tVm b0c ảnh gi3ng .p TVm 7– +ư.ect2r riêng c<a 6 b2 "â$ l& nhLng .ect2r cTt —”i – Qới – .c g-i là 'ho#ng c0ch tY u +Dn P ) 5 i7Z5T 5 I +ư.n l $5n Fct ™ .ới – 7ˆ i ' i‰ ˜ – €ˆ G ' i ‰ 6 tr2ng tậ* h .& š l& hai ngư+ng n&2 "M 6 7hương hG Th ật t29n nhận dạng >h ?n mặt .c g-i là t-a +ộ của Z l& tza "T c<a hVnh chiế trong 'h"ng gian P ) c<a Z lên >h?ng gian >h ?n mặt 6 7 l& .n l $5n ‰ 6 Ta tNnh l& mTt cTt tr2ng ma trận ` ˆ tương 0ng .n l $5n 6 S "ư:c xem l& mTt .ới m l& .a chKng +C thu +ư.ect2r cTt tr2ng € ˆ chia mAi .ect2r ch2 "T d&i c<a . một c3 ở trực chuần là S l2n P +ư. c0c vector ri2ng của ma trận trực chuẩn của 'h"ng gian 'hu"n m(t ) Dặt %– ' tVm Q l& tậ* h:* c9c .ect2r "M ‰ 6 xâ$ giờ ' ta cM thO c2i € l& mTt cơ sH tr4c ch Žn c<a >h?ng gian >h ?n mặt 6 Qới S l& b0c ảnh cM cJng >Nch thước .Nhận dạng mặt người trên Matlab v 7 Fv  v 7 F6v 5 t4c là 6v là một tr1 ri2ng của ma trận ) Trang ie :h"ng thưGng ta chH l%! một $ I vector ri2ng 4ng v/i I tr1 ri2ng c.ới nhLng tr/ riêng lớn hơn mTt gi9 tr/ n&2 "M h2ặc 0ng .ới — tr/ riêng lớn nh.ới b0c ảnh l& tza "T c<a hVnh chiế c<a lên >h?ng gian >h ?n mặt 6 Ta tNnh hai "ại lư:ng sa G E E s– – xem như >h2ảng c9ch tW b0c ảnh S "ến >h?ng gian mặt xem như >h2ảng c9ch tW S "ến b0c ảnh tr2ng tậ* h .6 Dặt Z–SEm .ect2r ảnh tr ng bVnh 6 Lho M là một 'h"ng gian c.ect2r riêng c<a % ' b l& tậ* h:* c9c tr/ riêng tương 0ng 6 5 ta E chuẩn h.

ới S 6 ˆ S "< g#n .Nhận dạng mặt người trên Matlab E E s › ™ thV S l& b0c ảnh >h ?n mặt ˆ d2 S "< g#n .n l $5n gi3ng .6 Zˆx'$‰ – Sˆx'$‰ œ m ˜ TVm ˆx'$‰ l& hVnh chiế c<a Zˆx'$‰ lên >h?ng gian >h ?n mặt 6 6 TNnh sˆx'$‰– .ới ‰ Trang ii Qậ$ l& ta "( cM thO tVm b0c ảnh tr2ng tậ* h .n l $5n 6 xâ$ giờ tr2ng mTt b0c ảnh lớn S cM nhi.ect2r M•N chi.ới b0c ảnh S ha$ x9c "/nh "M cM *hải l& b0c ảnh >h ?n mặt ha$ >h?ng 6 T $ nhiên ảnh S *hải cM cJng >Nch thước .>h ?n mặt ' ta sŒ x9c "/nh ./ trN nhLng >h ?n mặt tr2ng b0c ảnh 6 Tại mAi ./ trN nhLng >h ?n mặt tr2ng ảnh 6 Tậ* h:* c9c gi9 tr/ sˆx'$‰ tạ2 th&nh mTt bản "8 >h ?n mặt ˆ•ace ma*‰ c<a S ' tW "M ta cM thO x9c "/nh 7hương hG Th ật t29n nhận dạng >h ?n mặt .Jng tr2ng ảnh S cM >Nch thước M”N tại ˆx'$‰ ' ta xem ảnh c2n Sˆx'$‰ l& mTt .ới >h?ng gian mặt ‰ š thV l& b0c ảnh c<a cJng mTt người .ới nhLng b0c ảnh tr2ng tậ* h ./ trN ˆx'$‰ tr2ng S ' "ặt Sˆx'$‰ l& mTt .

CHƯƠNG * VNH +WU TXYN +AT!AB ZW C7C !ỆNH [\ !] VNH +WU TX8NG +AT!AB .

m& G Như ta "( biết thV >hi ch2 9nh s9ng tr!ng "i .ật "ại di5n ch2 c2n người'sinh .1 B)_1 #)`n Un& P^ Tr2ng biO dian ảnh' người ta thường d ng c9c *h#n tử "ặc trưng c<a ảnh l& _ixel6 NhVn ch ng cM thO xem mTt h&m h biến chưa c9c th2ng tin biO dian c<a mTt ảnh6 79c m? hVnh biO dian ảnh ch2 ta mTt m? tả l2gic ha$ "/nh lư:ng c9c tNnh ch. ]nh màu *.I ảnh "Tng như ta th.$ m1 sang mTt s3 hL hạn m0c x9m6 MTt s3 m? hVnh thường d ng biO dian ảnhG m? hVnh t29n' m? hVnh th3ng >ê6 *.*h#n tử ảnh "ư:c gzi l& "iOm ảnh ha$ l& ]*ixel^6mAi "iOm ảnh lại "ư:c biO dian dưới dạng mTt s3 hL hạn c9c bit6 ch)ng ta cM thO chia ảnh ra l&m ba l2ại >h9c nha G • • • rnh "en tr!ng GmAi "iOm ảnh "ư:c biO dian bHi mTt bit rnh lra$ œ scale GmAi "iOm ảnh "ư:c biO dian b[ng c9c m0c chMi >h9c nha 'thường thV ảnh rnh m& G mAi "iOm ảnh chia ra th&nh tNn hi5 chMi .ới ảnh thật6 rnh l& mTt s4 .$ trên tr $-n hVnh th4c ch.t nhi.1.1.t nhi.&ng ' cam ' "K6 Nế nhVn >† thV sŒ >h?ng cM ranh giới rR r&ng giLa 7hương yG rnh m& .ảnh t•nh liên tiế*6>hi mTt ảnh "ư:c s3 hMa thV nM trH th&nh ảnh s3 .& xử lC ảnh trên Matlab .$ m1 .t c<a h&m n&$6 Qi5c xử lC ảnh s3 *hải "ư:c l.Nhận dạng mặt người trên Matlab Trang it *.ật n&2 "M 6.6.t l& tậ* h:* c<a r. Vn& D(1 •cơ sH .1 G)3) t&)R1 Un& P^ rnh s3 l& tậ* h:* c9c "iOm ảnh .ới m0c x9m *hJ h:* dJng "O m? tả ảnh g#n .& ảnh s3 n&$ lại l& mTt tậ* h:* c<a r.& tNn hi5 m& n&$ "ư:c biO dian b[ng hwf m0c chMi ha$ l& { bit ch2 mAi diOm ảnh6 [ình \)Z..& lư:ng tử hMa6 Qi5c lư:ng tử hMa l& ch $On "Yi tNn hi5 tương t4 sang tNn hi5 s3 c<a mTt ảnh "( l.ật ha$ s4 . a lgng >Nnh ta sŒ th "ư:c mTt d($ *hY m& ba2 g8m f m& rTng G tNm ' lam ' l\c ' .

* ngư:c . L0c màu c3 ở Qd G "K Ÿ l\c – .t "/nh "O tạ2 ra c9c m& th0 c..&ng E xanh \c9 câ$ "ư:c >Nch thNch nhi.ới nha the2 mTt t@ l5 nh.ới tế b&2 cảm nhận m& xanh l9 câ$6 79c "ặc trưng dJng "O *hân bi5t mTt m& . an "ến c9c >h9i ni5m sinh hzc hơn l& .& "T bả2 hBa m& ˆPat rati2n‰ • M& s!c cM liên .t cả c9c m& "ư:c tạ2 ra tW y m& cơ bản ˆm& sơ c.ới c9c bước sMng >h2ảng wft nm' wyt nm .& m& "K cảm nhận "ư:c >hi c9c tế b&2 cảm nhận m& .ới nM sŒ tạ2 ra "ư:c 9nh s9ng tr!ng 79c m& g3c cM liên .ật thO6 T.ới m& >h9c l& G "T s9ng ˆbrightness‰ ' s!c m& ˆh e‰ .hơn s2 .Nhận dạng mặt người trên Matlab Trang iw c9c m& m& m& n&$ sŒ tW tW ch $On sang m& >ia6M!t ch)ng ta nhVn th.ới 9nh s9ng6 M!t người cM c9c tế b&2 cảm .cường "T 9nh s9ng Gm? tả nM s9ng ha$ t3i như thế n&2 7hương yG rnh m& .& xanh lam ˆtế b&2 hVnh nMn P‰ tương 0ng .* _hương trVnh m& G ž– e6h}{}•d Ÿe6w{ffh•l Ÿ e6iitt{•x [ình \)^. ang cM hVnh nMn nên cBn "ư:c gzi l& tế b&2 hVnh nMn' c9c tế b&2 n&$ th?ng thường cM *hản 0ng c4c "ại .& the nm6 QN d\' m& .ới 9nh s9ng .* .$ "ư:c >hi c9c tế b&2 cảm nhận m& xanh 9nh .ới m& sơ c.ật lC' nM d4a trên cơ sH *hản 0ng sinh lC hzc c<a m!t người "3i .ới tế b&2 cảm nhận m& xanh l9 câ$ .hơn mTt ch)t s2 .& l\c ˆl‰679c m& cơ bản trTn lại .&ng E xanh l9 câ$ ˆtế b&2 hVnh nMn %‰' xanh l9 câ$ ˆtế b&2 hVnh nMn M‰ .* h2ặc trTn mTt m& th0 c. an "ến bước sMng 9nh s9ng 6Th?ng thường' s!c m& chNnh l& tên c<a m& 6 QN d\G "K' cam' l\cI • DT s9ng thO hi5n .$ "ư:c l& d2 9nh s9ng *hản xạ tW .&ng "ư:c >Nch thNch nhi.& xử lC ảnh trên Matlab .&ng %\c Ÿlam – xanh TrTn ba m& sơ c.*‰ l& G "K ˆd‰'lam ˆx‰ .&ng th.

<" hình màu _Q` 79c m& d'l'x n[m H c9c "@nh trên tr\c tza "T c<a >h3i .& r4c r+6 7M nhi.m‰6 SVnh ảnh tr2ng m? hVnh m& dlx ba2 g8m y mặt *hXng ảnh "Tc lậ* ˆdJng ch2 c9c m& sơ c.m? hVnh m& như dlx'7žM'žm—'7m€666 "â$ ch@ trVnh b&$ .ới "iOm g3c6Thang m& x9m >c2 d&i tW "en "ến tr!ng ˆ"ường ch.&ng ˆi6e6e‰ [ình \)\.ậ$ tr2ng h5 m& dlx c9c m& cM thO m? tả như l& nhLng "iOm bên tr2ng hVnh lậ* *hương6 g3c tza "T ˆe˜e˜e‰ l& m& "en6Trên c9c tr\c tza "T dương l& c9c m& "K l\c'lam6 Zhi "M 9nh s9ng tW c9c "iOm riêng bi5t sŒ "ư:c cTng .&ng ˆe' hww' hww‰ l& m& xanh ngzc ˆhww' e' hww‰ l& m& h8ng s1m 7hương yG rnh m& .t cả c9c gi9 tr/ m& n[m tr2ng >h2ảng ¡e'i¢ QV .& xử lC ảnh trên Matlab . ?ng6M& "en n[m H g3c tza "T'm& tr!ng n[m H gMc xa nh.ới nha "O tạ2 ra c9c m& >h9c nha 6         DK ˆe' e' e‰ l& m& "en ˆhww' hww' hww‰ l& m& tr!ng ˆhww' e' e‰ l& m& "K ˆe' hww' e‰ l& m& xanh l9 câ$ ˆe' e' hww‰ l& m& xanh lam ˆhww' hww' e‰ l& m& .t s2 .m? hVnh m& dlx lam ˆe6e6i‰ Tr!ng "en ˆe6i6e‰ %\c .*‰6 Thường thV ta giả thiết l& t.t cả c9c gi9 tr/ m& "ư:c ch Žn hMa ˆt0c l& >h3i ./‰'t. ?ng l& >h3i "ơn .Nhận dạng mặt người trên Matlab • Trang if DT bả2 hBa m& G thO hi5n "T th #n >hiết c<a m& 6 Zhi "T b(2 hBa ca2' m& sŒ sạch ..

&2 c9c bảng m& G mTt bảng ch0a t3i "a hwf m& >h9c nha ch2 biết c9c m& "ư:c dJng tr2ng hVnh6 [ình \)c.& xử lC ảnh trên Matlab .Œ Nt m& ' tạ2 nên nhLng chA nhBe tha$ ch2 c9c "ường s!c nct' "8ng thời "T ncn c=ng th.t lư:ng hVnh ảnh' ch2 nhLng hVnh ảnh cM Nt hơn hwf m& 6 P3 lư:ng t3i "a hwf m& l&m ch2 "/nh dạng n&$ >h?ng *hJ h:* ch2 c9c hVnh ch\* ˆthường cM nhi. 9 trVnh *h9t triOn c<a >† th ật xử lC ảnh' t8n tại nhi.ậ$' lm~ thường "ư:c dJng ch2 sơ "8' hVnh . Aa b" Un& rnh th "ư:c sa .t th29t cM thO "ư:c dJng ch2 c9c ảnh ch\*' nhưng lại l&m giảm ch.Œ Nt m& 6 Như ."/nh dạng ảnh >h9c nha tW ảnh "en tr!ng ˆ.m .& nhanh chMng "ư:c dJng rTng r(i trên ¤2rld ¤ide ¤eb ch2 "ến na$6Tậ* tin lm~ dJng ncn dL li5 bả2 t2&n tr2ng "M >Nch thước tậ* tin cM thO "ư:c giảm m& >h?ng l&m giảm ch.Nhận dạng mặt người trên Matlab Trang i| *. 9 lớn "3i .&i ch\c l#n6 T $ nhiên ảnh sa >hi giải ncn sŒ >h9c .& c9c hVnh Nt m& ' cBn •_€l "ư:c dJng ch2 ảnh ch\*6 D/nh dạng lm~ d4a . 9 trVnh xử lC tiế* the2 ha$ tr $-n "i 6Tr2ng . Un& %I ?Un tM$n.ới tr $-n dL li5 trên amng¥ hi5n na$6 D/nh dạng •_€l l& ncn dL li5 th.* nhận "ư:c .* C@% đ=n& #4n.t lư:ng ảnh b/ s $ giảm sa >hi giải ncn6 P4 s $ giảm n&$ tgng d#n the2 h5 s3 ncn6 T $ nhiên s4 m.* ch2 c9c hVnh .& .iết t!t ch2 doint ?hotoegraphic fWpert Qroup‰ l& mTt tr2ng nhLng *hương *h9* ncn ảnh hi5 .Œ n)t b.ới "/nh dạng mMl‰' ảnh "a c. a "ường tr $-n lư lư:ng nhK6 D/nh dạng n&$ "ư:c 72m* Per.m& s!c‰' t $ nhiên c9c >iO ncn dL li5 bả2 t2&n ch2 hVnh ch\* nhi.* x9m ch2 "ến ảnh m& G ˆxM_' lm~' •_€lI‰6 E D/nh dạng ảnh mMl l& ảnh "en tr!ng6 *h#n "# c<a mMl cM ifb$te ch0a th?ng tin6 E D/nh dạng ảnh lm~Glm~ ˆ.t m9t th?ng tin n&$ l& cM thO ch.h5 nh(n th/ c<a m!t người6_h#n mH rTng c<a c9c •ile •_€l thường cM dạng 6¥*eg' 6¥•i•' 6¥*g' 6•_l' ha$ 6•_€˜ dạng 6¥*g 7hương yG rnh m& .i5c tr $-n hVnh ảnh .& c9c h2ạt hVnh dJng Nt hơn hwf m& ch2 mAi >h ng hVnh6 lm~ l& "/nh dạng ncn dL li5 "ặc bi5t hL Nch ch2 . ả' cM tU l5 ncn ảnh tới ..t lư:ng ch2 c9c b0c .iết t!t c<a Qraphic anterchange bormat˜ tr2ng tiếng `nh ngh•a l& £D/nh dạng Tra2 "Yi SVnh ảnh£‰ l& mTt "/nh dạng tậ* tin hVnh ảnh bitma* ch2 c9c hVnh ảnh dJng Nt hơn hwf m& s!c >h9c nha .&2 ngm i}{| .m& c=ng cM >Nch thước . 9 trVnh s3 hMa thường "ư:c lư lại ch2 c9c .1.i5c l2ại bK nhLng th?ng tin >h?ng c#n thiết "ư:c d4a trên nhLng nghiên c0 .e ch2 ra "ời . ]nh Qab E D/nh dạng •_€lG _hương *h9* ncn ảnh cPdG ˆtiếng `nh' .ới ảnh ban "# 6 7h.

an trzng l& H "â$ h5 s3 "# tiên cM >hả ngng thO hi5n £th4c trạng£ ca2 nh.ới giai "2ạn tiế* the26 Ma trận nhận "ư:c sa biến "Yi c2sin rời rạc "ư:c lư:c bớt s4 >h9c nha giLa c9c h5 s36 Dâ$ chNnh l& l)c m.t nhi.ới c9c biến "Yi ngư:c 6 [ình \)g.ới m0c "T ca2 hơn s2 ."ư:c m( hMa b[ng >C hi5 ng!n ˆ mar'er‰6 Zhi b ng ảnh người ta ch@ .0t bK nhLng tha$ "Yi nhK c<a c9c h5 s36 Như thế >hi b ng ảnh "( ncn ta sŒ cM "ư:c nhLng tham s3 >h9c c<a c9c *ixel6 79c biến "Yi trên 9* d\ng ch2 th&nh *h#n p .i5c l&m lại c9c bước trên the2 .t m9t th?ng tin' bHi >h?ng cM biến "Yi ngư:c chNnh x9c6 Nhưng lư:ng th?ng tin b/ m.& Q hơn‰6 Pa "M thV 9* d\ng *hương *h9* m( hMa c<a lern2t S2••manG *hân tNch d($ s3' c9c *h#n tử lặ* lại nhi.Jng thO hi5n n&$ th&nh dạng ma trận cM ft h5 s3 thO hi5n £th4c trạng£ c9c *ixel6 Di. ]nh ANng d?fQ *. +6tb6? mmage _r2cessing T22lb2x c<a Matlab hA tr: b3n >iO biO dian hVnh ảnh cH bản g8mG rnh ch@ s3ˆindexed images‰' ảnh "T s9ngˆintensit$ images‰' ảnh nh/ *hân ˆbinar$ images‰' ảnh dlxˆdlx images‰6 Vn& %&f P^ Qới c9ch biO dian ảnh n&$ mAi ảnh sŒ "ư:c biO di5n bHi hai ma trận' mTt ma trận dL li5 ảnh F .t6 Si5n na$ dạng ncn ảnh •_€l r.& mTt ma trận m& ˆcBn gzi l& bản "8 m& ‰6 Ma trận dL li5 cM thO th Tc >iO int{' intif' h2ặc d2 ble6 Ma trận m& l& ma trận >Nch thước m x y g8m c9c *h#n tử >iO d2 ble cM gi9 tr/ n[m tr2ng >h2ản ¡e'i¢6 MAi h&ng c<a ma trận x9c "/nh c9c th&nh *h#n red' green' bl e c<a c<a mTt m& tr2ng 7hương yG rnh m& .& xử lC ảnh trên Matlab .t "ư:c *hY biến tr2ng DTbb c=ng như nhLng trang thiết b/ lư giL cM d ng lư:ng nhK6 7?ng "2ạn chNnh l& chia nhK b0c ảnh th&nh nhi. 9 trVnh ngư:c lại cJng .t' >hả ngng "M giảm r.Jng nhK ˆth?ng thường l& nhLng .V người ta sŒ ..Jng {x{ *ixel‰ r8i sử d\ng biến "Yi c2sin rời rạc "O biến "Yi nhLng . C@% B)_1 &en& Un& tM$n.ới c9c h5 s3 >h9c6 NMi c9ch >h9c thV lư:ng th?ng tin c<a ft *ixels tậ* tr ng ch< $ế H mTt s3 h5 s3 ma trận the2 biến "Yi trên6 Tr2ng giai "2ạn n&$ cM s4 m.ới ž ˆm.t n&$ chưa "9ng >O s2 .th?ng tin .t nhanh .& Q c<a ảnh .t nhi.Nhận dạng mặt người trên Matlab Trang i{ l& dạng "ư:c dJng *hY biến nh.th?ng tin c<a p .

/ trN ˆie'w‰ sŒ cM ba th&nh m& "ư:c x9c "/nh bHi c9c gi9 tr/ ˆie'w'i‰' ˆie'w'h‰ .n ".)j6 %@% B)_1 #j b)R1 7h)ng ta cM thO ch $On "Yi giLa c9c >iê dL li5 sử lC ta ch $On sang >iO dL li5 int{ h2ặc intif' gi9 tr/ e tương 0ng .t "i mTt s3 th?ng tin c<a ảnh ban "# ' ch.& xử lC ảnh trên Matlab .ới h&ng i' gi9 tr/ i tương 0ng int{ nên >hi c#n int{ h2ặc d2 ble b[ng c9c h&ng )D6HHM$A h2ặc )D #$1?bg6 intf' Matlab >h?ng hA tr: "< c9c *hc* t29n s2 .& d2 ble nhờ sử d\ng c9c h&m ch $On "Yi c<a Matlab như imhd2 ble' imh int{' imh intif6 7) *h9* c<a c9c h&m n&$ r.cM >Nch thước m x n x y' .ới m x n l& >Nch thước ảnh the2 *ixels6 Ma trận n&$ "/nh ngh•a c9c th&nh *h#n m& red' green' bl e ch2 mAi "iOm ảnh' c9c *h#n tử c<a nM cM thO th Tc >iO int{' intif' h2ặc d2 ble6 QN d\' "iOm ảnh H .ậ$' ảnh biO dian the2 >iO n&$ gzi l& ảnh ]tr!ng "en^ h2ặc ảnh gra$ scale6 Vn& n&= H&in rnh nh/ *hân c=ng "ư:c biO dian b[ng ma trận hai chi.ới hang h'66 diêng .ới >iO Vn& ?)_1 #)`n t&g$ đh P@n.tˆhww h2ặc fwwyw tJ$ >iO dL li5 n&2‰ 0ng .ới m& tr!ng6 Như .ới >iO int{' intif .Nhận dạng mặt người trên Matlab Trang i} tYng s3 m m& "ư:c sử d\ng tr2ng ảnh' gi9 tr/ c<a mAi *h#n tử tr2ng ma trận dL li5 ch2 biết m& c<a "iOm ảnh "M n[m H h&ng n&2 tr2ng ma trận m& 6 Nế ma trận dL li5 th Tc >iO d2 ble' gi9 tr/ i sŒ tương 0ng .t lư:ng ảnh sŒ giảm6 E Zhi ch $On "Yi dL li5 .&2 ma trận c#n ch $On >iO ' riêng .ới hang th0 i tr2ng bảng m& ' gi9 tr/ th0 h sŒ tương 0ng .* C&1N_n đO) .sa >hi ch $On "Yi ảnhG E Zhi ch $On "Yi tW ảnh nhi.nhưng th Tc >iO l2gical' cM ngh•a l& mAi "iOm ảnh ch@ cM thO nhận mTt tr2ng hai gi9 tr/ eˆ"en‰ h2ặc i ˆtr!ng‰6 Vn& XGB rnh dlx cBn gzi l& ảnh ]tr ec2l2r^ d2 tNnh tr ng th4c c<a nM6 rnh n&$ "ư:c biO dian bHi mTt ma trận y chi. MAi ảnh "ư:c biO dian bHi mTt ma trận hai chi.&2 ch Ai ]indexed^6 T $ nhiên c#n lư C c9c .& ˆie'w'y‰6 79c •ile ảnh hi5n na$ thường sử d\ng { bit ch2 th&nh *h#n m& ' ngh•a l& m.ới hang th0 hai tr2ng bảng m& 66 Nế ma trận dL li5 th Tc >iO .bit sang ảnh Nt bit hơn' như ch $On tW intif sang int{ thV sŒ l&m m.t e tương 0ng .t "ơn giản' ch@ c#n nhậ* .ới ảnh indexed c#n thêm .ới m& "en cBn gi9 tr/ lớn nh.t htbit ch2 mAi "iOm ảnh ˆ>h2ảng if tri5 m& ‰6 *..ới >iO indexed' thV lư C c9c th?ng tin ma trận l& "/a ch@ tr2ng bảng "8 m& ch0 >h?ng *hải gi9 tr/ m& nên >h?ng *hải l)c n&2 c=ng ch $On "Yi "ư:c6 M 3n ch $On "ư:c "# tiên ta *hải dJng h&m )D6HHM$A "O giŽm s3 m& c#n biO dian ảnh x 3ngˆb[ng c9ch ch2 c9c m& g#n gi3ng nha th&nh mTt‰ r8i mới ch $On6 7hương yG rnh m& .' tr2ng "M gi9 tr/ c<a mAi *h#n tử ch2 biết "T s9ng ˆha$ m0c x9m‰ c<a "iOm ảnh "M6 Ma trận n&$ cM thO th Tc mTt tr2ng c9c >iO int{' intif h2ặc d2 ble6 Tr2ng "M gi9 tr/ nhK nh.

T C@% &(D &)_n t&= Un& tM$n..tr/ t $5t "3i hi5 7Tng hai ảnh' cTng ảnh .* nhận b.& trả .Nhận dạng mặt người trên Matlab T/n t&1h% t-n& ~ilename ~ileM2dbate ~ilePi¦e ~2rmat ~2rmatQersi2n ¤idth Seight xitbe*th 72l2rT$*e +C tU 7h Ai ch0a tên •ile Ng&$ ch@nh •ile g#n nh.gP% cM ch0c ngng tương t4 h&m image' ng2ại trW .* "O t9c "Tng lên dL li5 ảnh6 T $ nhiên Matlab ch@ hA tr: c9c *hc* t29n n&$ trên >iO dL li5 d2 ble nên c#n *hải ch $On "Yi >iO trước >hi th4c hi5n6 DO "ơn giản hơn' Matlab c ng c.* h h&m cơ bản l& )D6.gP%.2 C@% H&kH t$@n P^ &'% %I ?Un đ^) v3) #j b)R1 Un& Trang he 79c *hc* t29n ba2 g8m c9c *hc* c?ng' trW' nhân .& xử lC ảnh trên Matlab .& chia6 Dâ$ l& c9c tha2 t9c xử lC ảnh cơ bản trước >hi th4c hi5n c9c *hc* biến "Yi *h0c tạ* >h9c6 Người sử d\ng cM thO sử d\ng c9c h&m s3 hzc m& Matlab c ng c.ới h[ng s3' 2 t§class >iO dL li5 tYng %. ả gi9 th Tc cJng >iO .& )D6.$ tY h:* t $ến tNnh ¦–>i•aiŸ>h•ahŸI Nhân hai ảnh' ảnh .ca2 ảnhˆ*ixel‰ P3 bit trên mTt *ixel 7h2 biết >iO ảnhˆtr ec2l2r' indexed66‰ `#ng \)Z./ trN c<a c9c "iOm cˆi'i‰ .ới c9c t29n hạng6 Cl H&@H ¦–imabsdi••ˆx'$‰ ¦–imaddˆx'$'2 t§class‰ imh– imc2m*lementˆim‰ ¦–imdi.cctơ x9c "/nh .g .ới h[ng s3 `#ng \)^ L0c phhp to0n $ h-c tr2n #nh *.rTng ảnhˆ*ixel‰ 7hi. ả l&m trBn %. L0c th"ng tin 'hi g-i hàm imfinfo *.i5c dL li5 ảnh sŒ "ư:c c2 gi(n "O sử d\ng t2&n bT bản "8 m& hi5n h&nh6 7hương yG rnh m& .& )DP&$m E S&m )D6. Ng2&i ra' tr2ng mmage _r2cessing T22lb2x c=ng cM hai h&m hiOn th/ >h9c l& )Dv)gm .ideˆx'$‰ ¦–imlinc2mbˆ>i'ai'>h'ahI'2 t§class‰ ¦–imm lti*l$ˆx'$‰ ¦–ims btractˆx'$‰ +C tU TrW tương 0ng mAi *h#n tử $ ch2 mAi *h#n tử c<a x' trả .t P3 ng $ên ch@ >Nch thước •ileˆb$te‰ 7h Ai ch2 biết "/nh dạng ảnh Tên *hiên bản "/nh dạng ảnh 7hi.& cˆm'n‰6 E S&m )D6.t >Š >iO dL li5 ảnh n&2 .>ết . +6tb6? DO hiOn th/ ảnh' Matlab c ng c.t >Š b.ới h[ng s3 TrW hai ảnh' ảnh .$ bJ c<a ảnh im 7hia c9c *h#n tử x ch2 c9c *h#n tử $'>ết .gnAoNo%p hiOn th/ hVnh ảnh biO dian bHi ma trận c >Nch thước mxn lên h5 tr\c tza "T6 x'$ l& c9c .* c9c h&m th4c hi5n c9c *hc* t29n s3 hzc cM thO ch.

.t >Š cM thO s3 ng $ên h2ặc th4c‰ th&nh ch Ai >C t46 DvP)ygn6pG Trả .a' gzi l& mmage Qie¨er6 E S&m )DP&$m ch2 *hc* hiOn th/ ảnh trên mTt ~ig re .& x .$ ngư+ng imhb¨ 7h $On ảnh th&nh ảnh >iO dL li5 nh/ *hân imhd2 ble 7h $On ảnh th&nh ảnh >iO dL li5 d2 ble imh intif 7h $On ảnh th&nh ảnh >iO dL li5 intif imh int{ 7h $On ảnh th&nh ảnh >iO dL li5 int{ ima**r2x F.n.& xử lC ảnh trên Matlab .e Tv#)MnH6t&n6DgpG %..& t4 "Tng thiết lậ* gi9 tr/ c9c "3i tư:ng image' axes' •ig re "O hiOn th/ hVnh ảnh6 79c h&m ch $On "Yi l2ại ảnh .Nhận dạng mặt người trên Matlab Trang hi E S&m )Dv)gm ch2 *hc* hiOn th/ ảnh trên c<a sY riêng n-n •a..q C@% &(D B&@% đEr% Pa #.& >iO dL li5 ảnh dither Tạ2 ảnh nh/ *hân ha$ ảnh dlx gra$hind 7h $On ảnh tr!ng "en th&nh ảnh indexed gra$slice 7h $On ảnh tr!ng "en th&nh ảnh indexed b[ng l.ới nha ' trả .t mTt *h#n ảnh imresi¦e Tha$ "Yi >Nch thước ảnh imr2tate Th4c hi5n *hc* ..i nế si gi3ng sh' ngư:c lại trả .* x@ ảnh indexed b[ng c9ch giảm s3 m& indhgra$ 7h $On ảnh indexed th&nh ảnh gra$ scale indhrgb 7h $On ảnh indexed th&nh ảnh dxl mathgra$ Tạ2 ảnh gra$ scale tW ma trận rgbhind 7h $On ảnh dxl th&nh ảnh indexed rgbhgra$ 7h $On ảnh dxl th&nh ảnh gra$ scale 79c h&m tr $ x .ch Ai n3i tiế* sishsyI PtM%DHnP1oP p: h&m s2 s9nh' trả .tên •ile' . tM$n.gi9 tr/ l& ma trận cM dạng ¡x'$¢ l& >Nch thước c<a ma trận a 7hương yG rnh m& .$ th?ng tin c<a mTt ~2lder ba2 g8mG s3 •ile ch0a tr2ng •2lder' tên •ile' ng&$ tạ2' >Nch thước •ileI xv)nt PtMnApG 7h $On "Yi s3 >iO integer th&nh ch Ai >C t4 Nvn1D PtMnApG 7h $On "Yi c9c s3ˆb.& "ường d1n6 • • • • • • TvPtM%6tnP1oP oP*wpG ghc* c9c ch Ai lại .t th?ng tin ảnh imread Dzc ảnh tW •ile .t dL li5 ảnh im•in•2 Tr $ x . 9t `#ng \)\ L0c hàm WR li hình #nh 'h0c trong <atla& *.t ra ma trận ảnh im¨rite %ư ma trận ảnh th&nh •ile ảnh 79c h&m biến "Yi hVnh hzc c*ht•2rm D/nh ngh•a *hc* biến "Yi hVnh hzc tWng cặ* tương 0ng imcr2* TrNch x .gtt)bgnt)btgMPHg%ot)tbgp G hiOn th/ hT* th2ại chzn "ường d1n •ile6 li9 tr/ trả . a$ ảnh imtran•2rm Th4c hi5n *hc* biến "Yi hVnh hzc tYng .. đề t() • st)bgn6DgoH6t&n6Dguv1). 9t ma>et•2rm D/nh ngh•a *hc* biến "Yi hVnh hzc tYng .

?ng F6 sZo Du v g).ect2r Q trên "ường chc2 chNnh6 • x$Mtn[p: _hân l2ại tgng d#n ha$ giảm6 D3i .& ...t c<a ma trận F6 7hương yG rnh m& .ma trận cM >Nch thước MxN .$ tr ng bVnh the2 h&ng6 Zh?ng cM tham s3 dim thV mặc "/nh dim b[ng i6 #$1?bgn[pG 7h $On "Yi g.ới c9c ..ma trận cM >Nch thước ixN mAi *h#n tử l& tr ng bVnh tWng cTt tr2ng ma trận F Dg6nn[o#)DpG .Nhận dạng mặt người trên Matlab • • • • • Trang hh TvMgP&6Hgn[o+oNpG Trả .* "?i chNnh x9c gi9 tr/ ma trận F 6 dvg).ới c9c th&nh *h#n N l& mTt ma trận .mTt .l.$ tr ng bVnh the2 cTt' nế dim b[ng h l.ect2r F6 +)nn[p: Trả .ect2r' x$Mtn[p s!* xế* c9c *h#n tử c<a F th0 t4 tgng d#n6 D3i • • .n[pG tạ2 ra mTt ma trận "ường chc2 b c<a c9c gi9 tr/ riêng .nZp:li3ng như bm`l ˆQ' e‰ .ới dim l& chi.& xử lC ảnh trên Matlab .& mTt ma trận Q cM c9c cTt tương 0ng l& c9c ./ trN c<a *h#n tử nhK nh.$ tr ng bVnh' nế dim b[ng i l..ới ma trận' x$Mtn[p c9c l2ại mAi cTt c<a F th0 t4 tgng d#n6 Zhi F l& mTt mảng di "Tng c<a ch Ai' x$Mtn[p s!* xế* c9c >C t4 the2 th0 t4 bảng m( `P7mm6 N$MDn[p: 7h Žn hMa ma trận .& Z ›e l& H *hNa dưới "ường chc2 chNnh6 Z© e D)6.ect2r ch0a c9c gi9 tr/ riêng c<a ma trận .ới c9c *h#n tử c<a Q trên "ường chc2 th0 Z6 Z – e l& "ường chc2 chNnh' l& H *hNa trên "ường chc2 chNnh ..n[pG Trả .& "ặt . ?ng >iO NŸ`xPˆZ‰ .ới c9c *h#n tử l& c9c *h#n tử n[m tr2ng ma trận F6 Dg6nn[pG Ma trận F cM >Nch thước MxN' h&m trả .ect2r .ect2r riêng' d2 "MG F • Q – Q • b • #)6.nZo:pG Tr2ng "M Q l& mTt .

CHƯƠNG 2 GIỚI THIỆU CHƯƠNG TXzNH .

t).& "a d&ng sử d\ng6 DO mH chương trVnh bạn cM thO l&m tha2 h c9ch MH tr4c tiế* trên chương trVnh Matlab |6e6 Ta ch@ "ường d1n "ến thư m\c D8AN sa "M X1n •ile D8AN .6 Pa >hi chạ$ chương trVnh' sŒ x .Nhận dạng mặt người trên Matlab Trang hf 2.1 G)3) t&)R1 %&EIn.t). <ở chư3ng trình tr2n <atla& S2ặc c9c bạn c=ng cM thO .&2 tr4c tiế* thư m\c D8AN "O mH •ile D8AN .t "ơn giản .t hi5n h:* thư th2ại như hVnhG 7hương tG liới thi5 chương trVnh . tMen& 7hương trVnh ]Nhận dạng mặt người trên Matlab^ l& chương trVnh "ư:c thiết >ế trên gia2 di5n người dJng lpm c<a *h#n m-n Matlab |6e6 d.6 Như hVnh dưới "â$G [ình c)Z.

& Cb$Pg6 Nế chzn Cb$Pg' sŒ th29t >hKi chương trVnh6 Nế chzn NgAt' ta sŒ "ến gia2 di5n tiế* the2 c<a chương trVnh chNnh6 Như hVnh dưới "â$G [ình c)\.ŒG "â$ ta [ình c)c.&2 *hNm BM$mPg6 ST* th2ại mH •ile x .& xg6M%&6 DO b!t "# tVm >iếm ta c#n l2ad ảnh >h ?n mặt người c#n >iOm tra b[ng c9ch nh.$ .n NgAt . Qiao Aiện chư3ng trình chính Dâ$ chNnh l& gia2 di5n chNnh c<a chương trVnh g8m hai >h ng hiOn th/ hVnh ảnh . Qiao Aiện chư3ng trình Trang h| Dâ$ chNnh l& gia2 di5n giới thi5 c<a chương trVnh6 Trên gia2 di5n cM h n)t nh.& hai n)t nh.n BM$mPg . Lh-n #nh cần 'iCm tra 7hương tG liới thi5 chương trVnh .n .N d\ ảnh >iOm tra l& ảnh ]t6¥*g^ như hVnh .Nhận dạng mặt người trên Matlab [ình c)^.t hi5n' bạn chzn •ile ảnh bạn m 3n >iOm tra6 l.

n n)t xg6M%& chương trVnh sŒ chạ$ .n >iOm tra ch)ng ta nh.Nhận dạng mặt người trên Matlab rnh c#n >iOm tra sŒ "ư:c "ưa ra gia2 di5n chương trVnh chNnh như hVnhG Trang h{ [ình c)g. ]nh cần 'iCm tra DO >iOm tra xem >h ?n mặt người tr2ng ảnh c.& tVm tr2ng 7Pb% b0c ảnh cM >h ?n mặt gi3ng .ới >h ?n mặt người tr2ng ảnh c#n >iOm tra6 SiOn th/ ra gia2 di5n chương trVnh chNnh6 [ình c)j. ]nh trung &ình 7hương tG liới thi5 chương trVnh .

n >iOm tra6 Q& H "â$ >ết . [ình chiDu #nh l2n 'h"ng gian #nh [ình c)l.t .ới >h ?n mặt c. ả tVm "ư:c l& hVnh cM tên ]|6¥*g^6 7hương tG liới thi5 chương trVnh .Nhận dạng mặt người trên Matlab Trang h} [ình c)k. ]nh cần tìm 7hương trVnh sŒ tVm ra >h ?n mặt g#n gi3ng nh.

Nhận dạng mặt người trên Matlab Trang ye 7hương tG liới thi5 chương trVnh .

CHƯƠNG T xƠ Đ{ :H|I ZW C8Dd CHƯƠNG TXzNH .

.

& c2de chương trVnh .arargin®G¯‰˜ else 7hương wG Pơ "8 >h3i .arargin®i¯‰ g i§Ptate6g i§7allbac> – strh• ncˆ.ararg2 t – bª`NMªNSª7hˆ.1 xI đ} B&^) Trang yh [ình g)Z. tMen& • ncti2n .arargin‰ g i§Pinglet2n – i˜ g i§Ptate – str ctˆ«g i§Name«' m•ilename' 666 «g i§Pinglet2n«' g i§Pinglet2n' 666 «g i§ª*ening~cn«' ¬bª`NMªNSª7h§ª*ening~cn' 666 «g i§ª t* t~cn«' ¬bª`NMªNSª7h§ª t* t~cn' 666 «g i§%a$2 t~cn«' ¡¢ ' 666 «g i§7allbac>«' ¡¢‰˜ i• nargin -. C$#g %&EIn.Nhận dạng mặt người trên Matlab T. J3 +m 'h$i tnng Bu0t của chư3ng trình T.ararg2 t®iGnarg2 t¯¢ – g i§main•cnˆg i§Ptate' .ischarˆ.arargin®i¯‰˜ end i• narg2 t ¡.

•%nn&8?€g%to gvgnt#6t6o &6n#bgPo v6M6M.entdata' handles‰ .& c2de chương trVnh .ararg2 t – bª`NMªNSª7h§ª t* t~cnˆhªb¥ect' e.)np handles62 t* t – hªb¥ect˜ “ p*date handles str ct re g idataˆhªb¥ect' handles‰˜ clc˜ “ EEE ª t* ts •r2m this • ncti2n are ret rned t2 the c2mmand line6 • ncti2n .ararg2 t®i¯ – handles62 t* t˜ t1n%t)$n xg6M%&~C6bb?6%Bn&8?€g%to gvgnt#6t6o &6n#bgPp l2ad Testmmage˜ axesˆhandles6anhtimd 2c‰˜ Train_ath–«train«˜ T – ta27Pb%ˆTrain_ath‰˜ ¡m' `' €igen•aces¢ – ta2€~ˆT‰˜ ª t* tName – nhandienˆTestmmage' m' `' €igen•aces‰˜ anhtim – strcatˆTrain_ath'«°«'ª t* tName‰˜ anhtim – imreadˆanhtim‰˜ imsh2¨ˆanhtim‰˜ titleˆ«`nh tim d 2c«‰˜ str – strcatˆ«Ten anh G«'ª t* tName‰˜ setˆhandles6tenanh'«Ptring«'str‰˜ t1n%t)$n BM$mPg~C6bb?6%Bn&8?€g%to gvgnt#6t6o &6n#bgPp ¡•ile§name •ile§*ath¢ – iget•ile ˆ«•6¥*g«'«7h2n anh >iem tra «'«test°h6¥*g«‰˜ i• •ile§*ath ±– e Testmmage – imread ˆ¡•ile§*ath'•ile§name¢‰˜ end axesˆhandles6anh>iemtra‰˜ i• •ile§*ath ±– e imsh2¨ˆTestmmage‰˜ Trang yy 7hương wG Pơ "8 >h3i .Nhận dạng mặt người trên Matlab g i§main•cnˆg i§Ptate' .arargin®G¯‰˜ end t1n%t)$n D8AN+8NH8C ~8Hgn)n.

i d na$ thi cac •ile anh c2 ten G i6¥*g ' h6¥*g 666 str – inthstrˆi‰˜ str – strcatˆ«°«'str'«6¥*g«‰˜ str – strcatˆtrain_ath'str‰˜ “ la$ ten da$ d c a •ile anh img – imreadˆstr‰˜ img – rgbhgra$ˆimg‰˜ ¡d2ng c2t¢ – si¦eˆimg‰˜ tam – resha*eˆimg«'d2ng•c2t'i‰˜ “ bien anh thanh .e Testmmage˜ Trang yt t1n%t)$n T v t6$CxD!ntM6)nP6t&p “ train_ath la d 2ng dan t2i th m c csdl anh 6Th m c na$ ng2ai nh ng “ •ile anh c2n ch a nh ng •ile >hac c2 ten G 6 ' 66 ' Th mbs6db “ xien tat ca anh >ich th 2c MxN thanh .ect2r c2t M•Nxi ' s d ng “ ham resha*e c a Matlab ' sa d2 dat .a2 ma tran T ' c 2i c ng ma tran T “ se c2 >ich th 2c M•Nx_ “ ret rn T csdl – dirˆtrain_ath‰˜ s2anh – e˜ •2r i – iGsi¦eˆcsdl'i‰ “ dem nh ng •ile la anh tr2ng csdl i• n2tˆstrcm*ˆcsdlˆi‰6name'«6«‰²strcm*ˆcsdlˆi‰6name'«66«‰²strcm*ˆcsdlˆi‰6name'«Th mbs6db«‰‰ s2anh – s2anh Ÿ i˜ “ s2 anh ch a tr2ng ta* csdl end end “ Ta2 ma tran t nh ng tam anh T – ¡¢˜ •2r i – i G s2anh “ Tr2ng csdl c a .& c2de chương trVnh .ect2r c2t tr2ng ma tran T 6 7hương wG Pơ "8 >h3i .ect2r T – ¡T tam¢˜ “ tang dan >ich th 2c ma tran T end t1n%t)$n sDo Ao du v t6$d•nTp “ T la m2t ma tran >ich th 2c M•Nx_ ch a tat ca anh tr2ng csdl ' m2i anh la “ m2t .Nhận dạng mặt người trên Matlab end sa.

ect2r rieng “ bang ham eig tr2ng Mat%ab “ lia s .e y gia tri G “ “ “ m anh tr ng binh ` ta* h2* nh ng ˆanhEanh tr ng binh ‰ € nh ng .ect2r rieng c a ma tran `•`« Trang yw “tinh t2an anh tr ng binh m – meanˆT'h‰˜ s2anh – si¦eˆT'h‰˜ “x at ra hinh anh c a m sh2¨ˆm'«`nh tr ng binh«‰˜*a se˜ “ tinh d2 lech gi a anh m2i b c anh . la m2t .& c2de chương trVnh .ect2r rieng ' c2n b ch a nh ng tri rieng tr2ng d2 .ect2r rieng c a ma tran `•`« ' nh ng ma “ tran `•`« >ich th 2c l& M•NxM•N .2i tri rieng bˆi'i‰ 7hương wG Pơ "8 >h3i .ect2r rieng c a ma tran `«•` ' >hi d2 `•. la .ect2r c2t th i chinh la m2t b c anh i• i›f sh2¨ˆtem*'«`nh E `nh Tx«‰˜*a se˜ end ` – ¡` tem*¢˜ end “ tim nh ng tri rieng .ect2r “rieng QˆG'i‰ ng .ect2r “ rieng c a ma tran `•`« 6 “ ta* h2* nh ng .ect2r rieng “ c a ma tran `«•` c2 >ich th 2c _x_ 6 Ta se tim nh ng . a l2n ' ta se tim nh ng .ect2r rieng c a ma tran `•`« g2i la €igen•aces “ tra .2i anh tr ng binh ` – ¡¢˜ •2r i – i G s2anh tem* – d2 bleˆTˆG'i‰‰ E m˜ “ TˆG'i‰G .ect2r rieng c a ma tran `•`« la nh ng €igen•ace % – `«•`˜ ¡Q b¢ – eigˆ%‰˜ “Q ch a nh ng .a nh ng .ect2r rieng c a ma tran `«•` ' t d2 tim “ nh ng .Nhận dạng mặt người trên Matlab “ The2 th at t2an _7` 'da tien ta se tinh ra m la tr ng binh c a tat ca cac anh “ tr2ng ma tran T6 “ Pa d2 ta se la$ t ng b c anh tr2ng T tr ch2 anh tr ng binh ' ta se d 2c m2t ma “ tran ` >ich th 2c M•Nx_ “ Ta can tim €igen•ace la nh ng .

ect2r rieng c a ma tran %–`«•` •2r i – i G si¦eˆQ'h‰ i•ˆ bˆi'i‰©bi ‰ %eigQ – ¡%eigQ QˆG'i‰¢˜ end end “ta chi la$ i{ .ect2r rieng na$ ' ta* h2* cac .ect2r rieng ng .2i >ich th 2c ma “m la matran anh can hien thi “t la ch 2i the hien tie de c a anh Trang yf 7hương wG Pơ "8 >h3i .ect2r rieng c a ma tran `•`« c2n d 2c g2i “la €igen•ace d2 da$ la nh ng .a n2 gi2ng hinh >h 2n mat 6 € – ` • %eigQ˜ “x at ra m2t s2 hinh anh c a cac €igen•ace •2r i–iGw anh–€ˆG'i‰˜ sh2¨ˆanh'«€igen•ace«‰˜*a se˜ end “€ la m2t c2 s2 g2m nh ng .& c2de chương trVnh .2i cac “.ect2r rieng c a ma tran `•`« bang cach la$ ma tran ` nhan .Nhận dạng mặt người trên Matlab bi–diagˆb‰˜ bi–s2rtˆbi‰˜ s–si¦eˆbi‰˜s–sˆi‰˜ bi–biˆsEi{‰˜ %eigQ – ¡¢˜“ta* h2* .ect2r rieng c a ma tran `«•` ' ta tim “cac .ect2r tr c gia2 ' ta se ch an h2a n2 de € bien “thanh m2t c2 s2 tr c ch an s2.ect2r rieng .2i ie tri rieng l2n nhat “nh da n2i 2 tren ' sa >hi c2 cac .ect2r d2dai–n2rmˆ€ˆG'i‰‰˜ €ˆG'i‰–€ˆG'i‰³d2dai˜ end end t1n%t)$n P&$mnDotp “ham sh2¨ d 2c s d ng de hien thi hinh anh .ect2r–si¦eˆ€'h‰˜ •2r i–iGs2.

ect2r rieng c a ma tran `•`« “m'` .& c2de chương trVnh .ect2r anh tr ng tam “€ la ta* h2* nh ng .2i t2a d2 hinh chie c a “anh >iem tra 6 x c anh tr2ng csdl c2 >h2ang cach ngan nhat .2i t ng b c anh tr2ng 7Pb% 6 “ba tien tinh t2a d2 hinh chie c a b c anh >iem tra ' sa d2 tinh t2a d2 “hinh chie c a tat ca b c anh tr2ng csdl 6 7 2i c ng d2 >h2ang cach gi a “t2a d2 hinh chie c a nh ng b c anh tr2ng csdl .a € d 2c la$ t ham «ta2€~« “anhtim la ten c a b c anh tim d 2c tr2ng csld t2ad2 – ¡¢˜“ta* t2a d2 hinh chie c a m2i b c anh tr2ng csdl s2.ect2r – si¦eˆ€'h‰˜“s2 .go Do Ao dp “Sam na$ se s2 sanh b c anh >iem tra .ect2r rieng tr2ng € ˆ la s2 c2t ‰ >ich th 2c‰ Trang y| 7hương wG Pơ "8 >h3i .2i b c anh >iem tra 6 “mn* timage la d 2ng dan t2i b c anh can >iem tra “m la anh tr ng binh c a cac anh tr2ng csdl “` la ma tran ' m2i c2t la d2 lech gi a m2t anh tr2ng csdl s2 .2i anh tr ng “binh ' c2n g2i la .Nhận dạng mặt người trên Matlab im–imreadˆ«anhma 6¥*g«‰˜ tr$ im–rgbhgra$ˆim‰˜ catch end ¡d2ng'c2t¢–si¦eˆim‰˜“ la$ >ich th 2c ˆanhma 6¥*g c2i nh bien tam l tam–resha*eˆm'c2t'd2ng‰˜ tam–tam«˜ imsh2¨ˆtam‰˜ dem–i˜ •2r i–iGd2ng •2r ¥–iGc2t imˆi'¥‰–tamˆi'¥‰˜ end end imsh2¨ˆim‰˜titleˆt‰ end t1n%t)$n 6n&t)D v n&6n#)gnnInH1tID6.2i anh >iem “tra chinh la b c anh t 2ng ng .

ect2r c2t gi2ng nh cac .ect2r c2t c a ` ' ba$ gi2 ta “tim t2a d2 hinh chie c a b c anh >iem tra t2ad2ZT – €«•d2lech˜ “ hinhchie ZT–d2 bleˆmnmmage‰•e˜ •2r i–iGs2.ect2r hinhchie ZT–hinhchie ZT Ÿ t2ad2ZTˆi'i‰•€ˆG'i‰˜ end sh2¨ˆhinhchie ZT'«Sinh chie anh len Zl anh«‰˜*a se˜“•ig re˜ >c–n2rmˆd2 bleˆmnmmage‰Ehinhchie ZT‰˜ str–n mhstrˆ>c‰˜ str–strcatˆ«Zh2ang cach t anh >iem tra t2i >h2ng gian >h 2n mat G «'str‰˜ dis*ˆstr‰˜ “xa$ gi2 ta se tinh >h2ang cach gi a t2a d2 hinh chie c a b c anh >iem tra .ect2r ˆh t2a d2 hinh chie ‰ >h2angcach – ¡¢˜ •2r i – i G s2.ect2r c2t tr2ng ma tran ` d2lech – d2 bleˆmnmmage‰Em˜ “t 2ng t nh >hi tim t2a d2 hinh chie c a cac .ect2r ' ta se d ng ch an € clid de tinh “>h2ang cach gi a h . ‰ ‰´h˜ >h2angcach – ¡>h2angcach tam¢˜ Trang y{ 7hương wG Pơ "8 >h3i .a anh tr ng binh tr2ng csdl ' d2 lech la “m2t .ect2r .2i “tat ca t2a d2 hinh chie c a cac b c anh tr2ng csdl 6 T2a d2 hinh chie c a “anh >iem tra se c2 >h2ang cach ngan nhat .Nhận dạng mặt người trên Matlab •2r i – i G s2.ect2r tam – €«•`ˆG'i‰˜ “t2a d2 hinh chie c a b c anh `i t2ad2 – ¡t2ad2 tam¢˜ end tam – rgbhgra$ˆmn* tmmage‰˜ ¡d2ng c2t¢ – si¦eˆtam‰˜ mnmmage – resha*eˆtam«'d2ng•c2t'i‰˜ “tinh d2 lech gi a anh >iem tra .& c2de chương trVnh . – t2ad2ˆG'i‰˜ tam – ˆ n2rmˆ t2ad2ZT E .2i hinh chie c a b c anh t 2ng “ ng tr2ng csdl ˆSai b c anh c ng la >h 2n mat c a m2t ng 2i ‰ “ “ta l $ la m2i t2a d2 hinh chie la m2t .

Nhận dạng mặt người trên Matlab end` “la$ ra >h2ang cach ngan nhat .i tri c a b c anh tim d 2c tr2ng csdl ' “ta l $ la nh ng •ile anh tr2ng csdl c2 ten la G i6¥*g ' h6¥*g 6666 ¡minZ7 ' .a .& c2de chương trVnh .itri¢ – minˆ>h2angcach‰˜ str–n mhstrˆminZ7‰˜ str–strcatˆ«Min >h2ang cach hai t2a d2 hinh chie G «'str‰˜ dis*ˆstr‰˜ anhtim – strcatˆinthstrˆ.itri‰'«6¥*g«‰˜ Trang y} 7hương wG Pơ "8 >h3i .

& c2de chương trVnh .Nhận dạng mặt người trên Matlab Trang te 7hương wG Pơ "8 >h3i .

CHƯƠNG q PH9+ ZI GIỚI H9N ZW HƯỚNG +• XỘNG C‚A Đƒ TWI .

.

ả chNnh x9c hơn6 7M thO *h9t triOn th&nh ". a ¨ebcamI ..)3) &4n %56 đề t() b2 thời gian tiến h&nh nghiên c0 t&i li5 tham >hả2 cM hạn6 D. HE3n. D„ Mhn.&2 tậ* h .t&i ]Nhận dạng mặt người trên Matlab^ ch@ sử d\ng mTt th ật t29n d $ nh./ trN c9c >h ?n mặt tr2ng hVnh6 Tr2ng .t nhi.1 P&4D v) .q.n l $5n' .ới mTt s3 th ật t29n nhận dạng . 9 trVnh chạ$ chương trVnh c9c ảnh "ư:c xử lC tạ2 ra nhưG ảnh tr ng bVnh' ảnhEảnh tr ng bVnh' €ig~ace >h?ng "ư:c lư lai6 Nên >hi chạ$ lại chương trVnh c9c ảnh trên sŒ "ư:c >hKi tạ2 lai tW "# 6 q.t&i cM thO "ư:c *h9t triOn th&nh mTt *h#n m5n nhận dạng mặt người t3t hơn' b[ng c9ch >ết h:* .t l& th ật t29n _7`6 Nên l&m ch2 chương trVnh nhận dạng *h\ th Tc r.t&i nhận dạng . %56 đề t() D.& xử lC ảnh hi5n "ại hơn6 7h2 ra >ết .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful