You are on page 1of 100

Funda ția “Pentru Voi”

Manualul serviciilor sociale comunitare pentru persoane adulte cu dizabilit ăți intelectuale

Volumul II Ghidul serviciilor comunitare furnizate de Funda ția “Pentru Voi”

Autori: Laila Onu, Manuela Oprea, Ana Rusmir, Elisabeta Varga, Anca Moldovan, Roxana Ş chiopu, Anca David, Florina Bonca Dră gan

Mulțumiri speciale doamnei Diana Chiriacescu, expert în servicii sociale, pentru contribuț ia valoroasă adus ă la realizarea acestui manual.

Iulie 2011. Timişoara

sociale, pentru contribu ț ia valoroas ă adus ă la realizarea acestui manual. Iulie 2011. Timi

Manualul serviciilor sociale comunitare pentru persoane adulte cu dizabilit ăți intelectuale Volumul II. Ghidul serviciilor comunitare furnizate de Fundația “Pentru Voi”

Layout: Alina Sima Foto copertă : Cristian Tzecu

* * * * *

Titlul programului: Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 „Investe ş te în oameni!”

Titlul proiectului: Economia social ă ‐ o ş ans ă pentru persoanele cu dizabilit ăți intelectuale

Editorul materialului: Funda ția “Pentru Voi” Str. Ion Slavici nr. 47, Timi ş oara 300521 Tel: 0256 228 062, 0356 421 216 Fax: 0356 421 215 Email: pentruvoi@pentruvoi.ro Web: www.pentruvoi.ro

Data public ării: iulie 2011

Con ținutul acestui material nu reprezint ă în mod obligatoriu pozi ția oficial ă a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

© Toate drepturile rezervate Funda ț iei „Pentru Voi” Nici o parte din acest volum nu poate fi copiată f ă r ă permisiunea scris ă a Funda ției „Pentru Voi”.

din acest volum nu poate fi copiat ă f ă r ă permisiunea scris ă a

Ghidul serviciilor comunitare furnizate de Funda ț ia “Pentru Voi”

Capitolul 4

Centrul de Servicii Sociale „Pentru Voi”

4.1 Servicii sociale de tip comunitar pentru persoane adulte cu dizabilităț i intelectuale

Scopul principal al serviciilor de tip comunitar este acela al cre ş terii calit ății vieții persoanelor cu dizabilit ăț i intelectuale, concept opera ționalizat prin urmă toarele arii 1 :

bun ăstare emo țional ă (medii stabile ş i predictibile, siguranță , feedback pozitiv),

rela ții interpersonale (afiliere, afecț iune, intimitate, prietenie, sprijin, interacțiuni semnificative),

bun ăstare material ă (dreptul de a avea proprietăț i, de a decide unde s ă locuiască , oportunitatea de a fi angajat ş i de a î ş i câ ş tiga existen ța, de a lua hotă râri cu caracter financiar),

dezvoltare personal ă (educa ție, activități cu sens, care s ă permită dezvoltarea potențialului personal, tehnologie asistiv ă ),

bun ăstare fizic ă (îngrijirea s ă nă tății, mobilitate, nutri ție, acces la activități de recreere),

auto determinare (oportunitatea de a face decizii, alegeri, de a avea control asupra vieții proprii, de a î ş i stabili scopuri în funcție de interesele ş i valorile personale),

incluziune social ă (medii integrative, participare, sprijin) ş i

respectarea drepturilor (umane respectul, intimitatea ş i legale accesibilitate, tratament cuvenit, responsabilit ăți civice).

Prin urmare, calitatea vie ții este asigurată prin totalitatea condi țiilor care ofer ă persoanei umane posibilitatea unei dezvoltă ri armonioase, a realiză rii unei vie ți pline, satisf ă că toare. Este de netă gă duit faptul că persoanele cu dizabilitate intelectual ă severă au o nevoie crescută de servicii ş i îngrijire medical ă , de supraveghere, că necesită ajutor pentru îngrijirea personal ă , îmbră care, hr ă nire etc., îns ă serviciile oferite ar trebui s ă se adreseze ş i altor aspecte ale vieții în afar ă de nevoile bazale. Pentru ca valorile umane de demnitate, respect, autodeterminare ş i participare s ă fie respectate, serviciile ar trebui s ă ofere suport acestor persoane pentru a se bucura de experiențe pozitive ş i pentru a î ş i tr ă i via ța de zi cu zi în felul în care î ş i doresc. La aceste aspecte se referă , grosso

1 Pimley, L.A. (2007) A review of quality of life issues and people with autism spectrum disorders in British Journal of Learning Disabilities, 35, 205213

issues and people with autism spectrum disorders in British Journal of Learning Disabilities, 35, 205 ‐

modo, ş i conceptul de incluziune social ă 2 : utilizarea propriilor talente, capacități, sentimentul împlinirii de avea o contribu ție valoroasă ; sentimentul că suntem importanți pentru ceilal ți; a avea prieteni, a fi al ă turi de persoane pentru care cont ă m; a fi printre ceilal ți, în locuri ş i contexte obi ş nuite; a avea control asupra vieții proprii.

4.2 Importanț a planific ării individualizate a serviciilor

Planificarea individualizat ă a serviciilor este maniera prin care furnizorii de servicii sociale se asigur ă c ă satisfac nevoile ş i dorin țele, atât prezente cât ş i viitoare, ale fiecă rui beneficiar în parte. Este totodat ă maniera prin care furnizorii î ş i coordonează şi î ți planific ă serviciile furnizate, stabilesc acțiunile de urmat pentru a satisface nevoile specifice ş i individuale ale beneficarilor ş i alocă responsabilit ăți membrilor personalului.

Principiul de bază în acest demers se referă la respectarea individualit ății ş i la adecvarea „ofertei” la „cerere”, mai exact, la adecvarea continu ă a ofertei de servicii la nevoile, dorin țele ş i punctele tari ale beneficiarilor acestora.

Etapele procesului de implementare a Planului individual de interven ție:

- evaluarea complexă a nevoilor de sprijin a persoanei de că tre speciali ş ti din diferite domenii, concomitent cu evaluarea abilit ăților de care dispune persoana, a resurselor acesteia, precum ş i a dificult ăților cu care se confrunt ă la un moment dat;

- stabilirea priorităților de acțiune pe termen scurt ş i lung, în funcție de dorin țele persoanei, de obiectivele personale, dar ş i de resursele disponibile;

- planificarea pe termen scurt ş i lung a resurselor furnizorului de servicii, conceperea planului de acțiune;

- stabilirea obiectivelor ş i a Planului individual de intervenție;

- monitorizarea implement ă rii Planului individual de interven ție

- reevaluarea periodică a beneficiarului, a nevoilor de sprijin, a evoluției implementă rii Planului individual de interven ție;

- reajustarea Planului ş i redistribuirea resurselor.

O abordare individualizat ă a beneficiarilor de servicii sociale impune din partea furnizorului o flexibilitate crescută ş i o ajustare permanentă a resurselor ş i a acțiunilor la nevoile şi prioritățile acestora, precum ingeniozitate în armonizarea ş i coordonarea acțiunilor sale, în a ş a fel încât s ă se men țin ă un echilibru între nevoile interesele individului, ale grupului din care face parte, ş i costurile aferente.

Procedurile privind planificarea individualizat ă trebuie s ă fie suficient de clare ş i detaliate, astfel încât fiecă rui membru al personalului s ă îi fie clar care sunt pa ş ii de urmat, la ce interval, ce documente trebuie s ă rezulte, cine este responsabil etc. (de exemplu, ce evaluă ri trebuie f ă cute, de că tre cine, cu ce instrumente, ce presupune reevaluarea, cum se realizează monitorizarea implementă rii Planului individual de interven ț ie etc.).

2 Robert Weetman, www.rweetman.demon.co.uk

implement ă rii Planului individual de interven ț ie etc.). 2 Robert Weetman, www.rweetman.demon.co.uk 2

Ghidul serviciilor comunitare furnizate de Funda ț ia “Pentru Voi”

Asigurarea particip ă rii beneficiarilor în procesul de stabilire a Planului individualizat de intervenț ie este un deziderat major, unul dintre principiile fundamentale referinduse la oferirea personelor cu dizabilit ăț i intelectuale a dreptului de a decide, de a face alegeri ş i de a lua singure hotă râri cu privire la propria via ță . Asigurarea particip ă rii se face prin facilitarea accesului la informa ții privind politicile ş i procedurile organiza ției, care sunt disponibile ş i întro formă accesibil ă persoanelor cu dizabilitate, prin oferirea de alternative, precum ş i a suportului necesar pentru a lua hotă râri informate, prin implicarea beneficiarului ş i/sau a apar țin ă torilor acestuia, pe cât posibil, în toate deciziile care îl privesc.

Sugestii 3 :

- Existen ța unor proceduri clare şi comprehensive , care s ă evidențieze pa ş ii de urmat în procesul de planificare individual ă (incluzând intervalele de timp, alocarea responsabilit ăților, modalitatea de monitorizare ş i revizuire) este util ă atât membrilor personalului, cât ş i beneficiarilor ş i/sau reprezentanț ilor legali. Comunicarea procedurilor este facilitată de utilizarea mijloacelor vizuale.

- Definirea termenilor inclusiv definirea conceptului de scop, strategie ş i obiective poate ajuta la instruirea personalului ş i poate creş te ş ansele unor acțiuni mai consistente ş i coordonate în ceea ce priveş te transpunerea în practică a planului. Oferirea de exemple concrete poate fi de asemenea util ă în instruirea personalului.

- Precizarea clar ă a leg ăturii între evaluare şi Planul individual de intervenție. Realizarea unor evaluă ri comprehensive are o utilitate discutabil ă din punctul de vedere al beneficiarului, dacă informa țiile obținute nu sunt folosite în conceperea Planului individual de interven ție. Legarea evaluă rii de conceperea planului se poate realiza prin programarea evaluă rilor ca parte a prcesului de preplanificare ş i prin bazarea discu ției din cadrul întâlnirii de stabilire a planului individual pe rezultatele obținute. De ş i, în general, evaluă rile se centrează în principal pe abilit ăți, este foarte important s ă includă ş i aspecte precum preferințele beneficiarilor, punctele tari ale acestora, dorin țele, nevoile pe care le au dea lungul unor domenii cât mai extinse ale vieții.

- Utilizarea unor strategii clare de atingere a scopurilor. Dezvoltarea unor astfel de strategii facilitează în țelegerea de că tre toate pă r țile implicate a acț iunilor care trebuie întreprinse pentru obținerea rezultatelor scontate la termenele stabilite. Aceste strategii trebuie s ă ofere indica ții privind responsabilii ş i frecvența/termenele limită suficient de clare pentru eficientiza implementarea planurilor individuale, dar ş i pentru a uş ura procesul de monitorizare ş i reevaluare.

3 Audit of individual planning in funded disability accomodation services, Report under Section 11 (c) of the Community Services (Complaints Rewies and Monitoring) Act 1993

services, Report under Section 11 (c) of the Community Services (Complaints Rewies and Monitoring) Act 1993

- Rezultate concrete, m ăsurabile . Dacă direcț iile de interven ție sunt formulate într o manier ă mult prea generală , este dificil s ă î ți dai seama care vor fi sau ar trebui s ă fie rezultatele, cum s ă le atingi sau cum s ă î ți dai seama dacă au fost sau nu atinse.

Exemple:

Obiective mă surabile:; „S ă facă singur ceaiul”; „S ă înve țe s ă coase modelul „floare” pe felicit ă ri”; „S ă îmi

pă strez locul de muncă ”. Este simplu de indentificat care se doreşte a fi rezultatul obținut ş i totodată

dacă obiectivul a fost sau nu atins. Obiective necuantificabile: „S ă folosesc obiecte reale pentru a îi permite lui X s ă anticipeze activitățile”. Acesta pare mai degrabă o instruc țiune pentru angaja ți decât un obiectiv ş i, deş i rezultatul dorit este ca

X s ă poată să prezică activitățile, este neclar cum X sau oricine altcineva va putea s ă constate dacă obiectivul a fost sau nu atins. Obiectiv pe termen lung: „X înva ță s ă î ş i facă cur ățenie în locuin ță Obiective pe termen scurt:

„X

î ş i aspir ă singur camera proprie, holul ş i bucă tă ria de dou ă ori pe s ă ptă mână

Pa

ş i : 1. X înva ță s ă folosească aspiratorul. 2. X înva ță s ă aspire în camera proprie. 3. X înva ță s ă aspire

holul. 3. X înva ță s ă aspire bucă tă ria. 4. X î ş i aspir ă singur camera proprie, holul ş i bucă tă ria de dou ă ori pe s ă ptă mân ă .

- Planificarea diferențiat ă pentru nevoi ş i scopuri/obiective. Beneficiarii pot s ă aib ă anumite nevoi, inclusiv de îngrijire a s ă nătății, spre exemplu, care trebuie incluse în plan. Uneori nevoile persoanei nu sunt identice cu obiectivele pe care aceasta doreş te s ă le ating ă prin planul individual de servicii. Cel

mai bine este ca aceste dou ă concepte s ă fie diferențiate în cadrul planului individual. În acest fel se poate asigura atât pă strarea centr ă rii pe persoană în stabilirea obiectivelor, cât ş i planificarea serviciilor

în funcție de nevoile specifice ale beneficiarilor. Totodat ă , trebuie s ă se facă diferența între scopurile

sau obiectivele furnizorului de servicii (rutine de îngrijire, igien ă , servicii de care personalul consider ă că are beneficiarul nevoie, instruc țiuni pentru personal, tipul de sprijin etc.) ş i dorin țele/obiectivele beneficiarului (rutinele preferate diminea ța, de exemplu,alegerile pe care le face persoana ş i altele).

- Prioritizarea intervențiilor împreun ă cu beneficiarii asigur ă stabilirea unui numă r realizabil de obiective, precum ş i centrarea planului pe ceea ce este cu adevarat important pentru persoană .

- Încadrarea în timp a obiectivelor individuale este foarte importantă , în special în ceea ce priveş te stabilirea unor termene limită , a datelor la care se preconizează obținerea anumitor rezultate, a intervalelor la care este necesar ă reevaluarea, precum ş i pentru diferențierea obiectivelor pe termen scurt ş i lung.

- Explicarea procesului – este util s ă existe discu ții pregă titoare cu beneficiarii în care s ă se prezinte procedura de planificare, înainte de elaborarea propriu zis ă a planului. Un avantaj este creş terea probabilit ății ca persoana s ă se implice ş i s ă î ş i exprime ş i sistematizeze prioritățile în ceea ce priveş te

s ă se implice ş i s ă î ş i exprime ş i sistematizeze priorit

Ghidul serviciilor comunitare furnizate de Funda ț ia “Pentru Voi”

dorin țele ş i planurile de viitor. O metod ă prin care ne putem asigura că beneficiarul particip ă direct cu informa ții pentru elaborarea propriului plan este utilizarea agendelor sau caietelor de lucru, în care se pot înregistra, dea lungul timpului, dorin țele, nevoile, obiectivele potențiale ale persoanei.

- Înglobarea cât mai multor informa ții asigurarea unor mecanisme prin care s ă se primească informa ții din surse cât mai variate ş i înregistrarea respectivului input a ş a cum este oferit reprezintă o practică recomandată . Este important s ă asigur ă m tuturor p ă r ților posibilitatea de a contribui cu informa ții în proces, chiar dacă nu particip ă efectiv la întâlnirea de planificare, astfel încât cunoa ş terea privind beneficiarul s ă fie cât mai completă ş i mai acurată . Totodată , este recomandat ca aceste informa ții s ă fie nu numai înregistrate, ci ş i luate în considerare ş i înglobate în procesul de planificare.

- Păstrarea minutelor/proceselor verbale – pă strarea înregistr ă rilor privind ce s a discutat în timpul întâlnirii de planificare este foarte util, chiar ş i într o formă sumarizată , întrucât permite identificarea originii obiectivelor formulate în planul actual, conturarea direcțiilor de intervenție viitoare, dorin țele ş i dificult ățile beneficiarului etc.

- Înregistrarea progresului – notele privind progresul în implementarea planului individual permit pă r ților implicate s ă evalueze rapid dac ă se lucrează în direcția dorită , dacă există un progres în vederea atingerii obiectivelor, precum ş i dac ă există anumite obstacole care necesită o atenție deosebită . Evaluarea se poate referi nu doar la obiectivele în sine, ci ş i la strategiile alese pentru atingerea lor.

- Monitorizarea ş i revizuirea este imperativ ca serviciile s ă dispun ă de o procedur ă de monitorizare, cu indicarea unei persoane responsabile de acest proces precum ş i a scopului ş i a metodelor concrete de realizare, cum ar fi, de exemplu, întâlnirle de evaluare ş i supervizare. Orice dificultate identificat ă , cum ar fi deteriorarea stă rii de s ă nă tate a beneficiarului, strategii sau resurse insuficiente etc., precum ş i orice modificare a planului ini ț ial trebuie documentată . Este util s ă se includă în varianta ini țial ă ş i proceduri de abordare a potențialelor obstacole, strategii alternative etc.

- Programarea este util s ă se conceapă un sistem de planificare ş i programare a şedinț elor de planificare, precum ş i a activităților adiacente, astfel încât s ă fie distribuite uniform dea lungul anului, ş i s ă se prevină aglomerarea anumitor perioade sau a personalului.

În cele ce urmează vom descrie serviciile sociale de tip comunitar adresate adul ților cu dizabilitate intelectual ă , furnizate de c ă tre Funda ția „Pentru Voi”, precum ş i metodologia de lucru:

- centre de zi

- angajare asistată

- locuin ț e protejate

- centru respiro

- servicii la domiciliu

lucru: - centre de zi - angajare asistat ă - locuin ț e protejate - centru

4.3. Proceduri generale. Centrul de Servicii Sociale „Pentru Voi”

4.3.1. Procedura privind evaluarea/ reevaluarea beneficiarilor

Definire:

Evaluarea reprezintă o activitate care vizează , prin intermediul unor instrumente ş i metode specifice fiecă rui domeniu, obț inerea anumitor informa ții despre beneficiar ş i mediul în care aceasta tr ă ieş te, sub aspect calitativ sau cantitativ. Este un proces complex ş i continuu prin care sunt estimate ş i recunoscute particularit ățile de dezvoltare, integrare ş i incluziune social ă a persoanelor adulte cu dizabilitate intelectual ă .

Scop:

Cunoa ş terea particularităților individuale ale persoanelor cu dizabilit ăți intelectuale în vederea stabilirii suportului necesar, precum ş i a direc țiilor de intervenție cele mai adecvate pentru a fi incluse ini țial în planul individual de interven ție.

Obiective:

Realizarea unei evaluă ri multidisciplinare, comprehensive a persoanei, a nevoilor sale, precum ş i a dorin țelor ş i a preferinț elor acesteia.

Colectarea de informa ții cât mai complete ş i interpretarea acestora în scopul orientă rii ş i interven ției.

A. Evaluarea la admiterea în centru

Evaluarea ini țial ă reprezintă activitatea de identificare/determinare a naturii cauzelor, a stă rii actuale de dezvoltare ş i integrare a beneficiarului de servicii sociale, precum ş i a pronosticului acestuia, efectuată prin utilizarea de metode ş i tehnici specifice, de că tre furnizorul de servicii sociale.

La admiterea în centrul de servicii sociale, personalul specializat efectuează evaluarea specificului de dezvoltare al persoanei, a abilit ăților acesteia, a dificult ăților cu care se confruntă , a nevoilor individuale ale acesteia:

1. Psihologul : utilizează metode de investiga ție psihologic ă (interviul clinic, observa ția), aplică probe psihologice specifice inventare de personalitate, scale de dezvoltare, teste (Raven, WAIS, Leitner, testul Arborelui, testul Persoanei, testul Familiei, testul Szondi, proba Rorschach), evaluează nevoile individuale de suport – SIS. În urma evaluă rii rezultă o Fi şă de evaluare psihologic ă (vezi anexa 1).

2. Asistentul social : utilizeaz ă metode de investiga ție precum interviul, observa ția, analiza documentelor etc. ş i întocmeş te Ancheta social ă (vezi anexa 2).

3. Kinetoterapeutul : evaluează psihomotricitatea grosier ă , efectuează investiga ții specifice în vederea stabilirii nevoilor de intervenție ş i elaborează Fi ş a de evaluare la kinetoterapie.

în vederea stabilirii nevoilor de interven ț ie ş i elaboreaz ă Fi ş a de

Ghidul serviciilor comunitare furnizate de Funda ț ia “Pentru Voi”

4. Mediatorul pentru angajarea în munc ă (job seeker, job coach): utilizează metode precum interviul, observa ția, analiza produselor activității etc. ş i întocme ş te Profilul voca țional , dup ă caz. Evaluarea ini țial ă se va realiza în maxim 7 zile de la admiterea în centru.

B. Reevaluarea

Reevaluarea reprezintă activitatea obligatorie a furnizorului de servicii sociale de a evalua situa ția beneficiarului dup ă acordarea de servicii pe o anumit ă perioadă . Personalul specializat din centrul de servicii sociale efectuează reevaluarea beneficiarului:

1. periodic, la 6 luni;

2. când apar modifică ri semnificative ale stă rii sale psiho fizice;

3. la sistarea serviciilor.

Documenta ție Evaluarea/reevaluarea beneficiarilor se efectuează cu participarea acestora, ş i dup ă caz, a reprezentantului legal.

Formularele de evaluare rezultate se vor ata ş a în dosarul fiecă rui beneficiar. Dosarele se gă sesc, în format electronic, în serverul Centrului, într un fi ş ier cu accces limitat ş i în formă tiparită în cabinetul ş efului de serviciu. Asistentul social întocme ş te ş i actualizează pentru fiecare beneficiar o Fişă de evaluare în care se înregistrează datele evalu ă rilor/reevaluă rilor. Ş eful de serviciu are responsabilitatea verifică rii întocmirii evaluă rilor ş i a respectă rii termenelor.

Informa țiile din dosarul beneficiarului sunt pă strate în regim de confiden țialitate, conform legii, beneficiarul/reprezentantul s ă u legal având acces la acestea.

C. Planificarea serviciilor

Pe baza evaluă rii multidiscliplinare ş i a opțiunilor exprimate de beneficiar ş i/sau reprezentantul legal al acestuia se va întocmi Planul individual de intervenție, care reprezint ă ansamblul de mă suri ş i servicii adecvate ş i individualizate, conform nevoilor identificate, cuprinzând programarea serviciilor sociale, personalul responsabil, ş i procedurile de acordare a serviciilor sociale. Beneficiarul/reprezentantul legal va primi copii semnate ş i înregistrate dup ă acest document ş i dup ă contractul de furnizare de servicii . Contractul reprezintă acordul de voin ță între beneficiarul de servicii sociale, familia acestuia sau reprezentantul legal ş i Centrul de servicii sociale “Pentru Voi” , reprezentat prin director, privind acordarea de servicii sociale.

Contractul individual prevede:

P ă r țile contractante

Obiectul contractului

Drepturile ş i obliga țiile pă r ților

• P ă r ț ile contractante • Obiectul contractului • Drepturile ş i obliga ț

Rezilierea contractului

Încetarea contractului

Durata contractului

Data ş i semn ă turile pă r ților contractante

Contractul se încheie pe o perioada de un an. Contractul va fi prelungit anual dacă se respectă , de ambele pă r ți condi țiile contractuale ş i dacă la reevaluare se constat ă că există în continuare nevoia de suport.

Încheierea contractelor de furnizare de servicii cu beneficiarii Centrului de servicii sociale „Pentru Voi” este responsabilitatea asistenților sociali. Ş efii de serviciu au obliga ția verifică rii respectă rii procedurilor ş i a întocmirii corecte a contractului.

Întocmirea Planurilor individuale de intervenție este responsabilitatea psihologilor, care centralizează documentele primite de la toti speciali ş tii. Ş efii de serviciu au obliga ția verifică rii acestora. Planul Individual de Interven ție este revizuit dup ă orice reevaluare, în func ție de nevoile individuale ale beneficiarului. Beneficiarul/reprezentantul legal primeş te o copie a Planul Individual de Intervenție ori de câte ori acesta este revizuit, prezentată într o formă accesibil ă .

Contractele ş i Planurile individuale de interven ție rezultate se vor ata ş a în dosarul fiecă rui beneficiar. Dosarele se gă sesc, în format electronic, în serverul Centrului, într un fi ş ier cu accces limitat ş i în formă tiparită în cabinetul ş efului de serviciu. Acesta are responsabilitatea verifică rii existen ț ei ş i valabilit ății acestora.

4.3.2. Procedur ă privind sistarea serviciilor

Definire:

Sistarea serviciilor reprezintă ac țiunea de încetare a furniză rii de servicii sociale, ca rezultat al rezilierii sau încetă rii contractului pentru furnizare de servicii sociale.

Scop:

Cunoa ş terea condi țiilor ş i a modalit ății prin care se decide sistarea serviciilor fa ță de beneficiar.

Obiective:

Sistarea serviciilor că tre beneficiar se efectueaz ă în interesul acestuia, ținându se cont de rezultatele reevaluă rilor, conform prevederilor contractului de servicii.

Sistarea serviciului se poate dispune în urmă toarele situații:

1. din ra țiuni de ordin medical;

2. de comun acord cu beneficiarul;

în urm ă toarele situa ț ii : 1. din ra ț iuni de ordin medical;

Ghidul serviciilor comunitare furnizate de Funda ț ia “Pentru Voi”

3. pentru comportamente ale beneficiarului constatate ca periculoase pentru el, pentru ceilalți beneficiari

sau pentru personal; pentru comportamente care prejudiciază sau deranjează grav rutinele zilnice ale

activităților centrului;

4. în cazul în care, în urma reevaluă rii, se constată un dezacord între nevoile individuale ale beneficiarului

ş i posibilit ățile de suport ale centrului;

5. în cazuri de for ță major ă ;

6. alte situa ț ii prev ă zute în contractul de servicii încheiat între furnizorul de servicii ş i beneficiar, la

propunerea ş efului de serviciu.

1. Excluderea sau transferul beneficiarilor din centrul de servicii sociale din ra țiuni de ordin medical se poate

face numai dup ă ce au fost epuizate posibilit ățile de interven ție ale centrului. Beneficiarul ş i/sau pă rintele/tutorele/reprezentantul legal vor fi îndruma ți spre alte unități care pot s ă ofere servicii medicale adaptate nevoilor beneficiarului în cauză . Sistarea serviciilor în acest caz se face dup ă consultarea cu echipa multidisciplinar ă , la propunerea ş efului de serviciu ş i cu aprobarea directorului.

2. Dac ă beneficiarul (sau reprezentantul legal) doreş te să nu mai frecventeze centrul de servicii sociale, va

anun ța în scris acest lucru; din momentul semn ă rii cererii de sistarea serviciilor de că tre beneficiar ş i/sau

pă rinte/tutore/ reprezentant legal, încetează contractul de acordare de servicii.

3. În cazul în care beneficiarul se manifestă provocator în cadrul centrului, comportamentul să u fiind un

pericol pentru propria persoană, pentru cei din jur sau perturbând rutinele centrului, echipa multidisciplinar ă propune mă surile care pot fi luate: monitorizarea beneficiarului ş i includerea sa într un program

comportamental, ameliorarea mediului, activități individualizate etc. La propunerea ş efului de serviciu, conducerea centrului aprobă implementarea acestor mă suri.

În cazul unor afecțiuni psihiatrice acute care nu pot fi tratate decât prin internare, se va sista temporar contractul între beneficiar ş i centru, urmând ca la ieş irea din spital beneficiarul s ă revină cu biletul de ieş ire. În acest caz se reia procedura de evaluare ş i, în urma rezultatelor, se poate decide continuarea contractului, cu modifică rile necesare dac ă este cazul.

Dacă , dup ă epuizarea posibilit ăților de interven ț ie ale centrului, beneficiarul nu are un comportament îmbun ă tățit, contractul de acordare de servicii poate fi încheiat, la propunerea ş efului de serviciu ş i cu aprobarea conducerii. În acest caz beneficiarii ş i/sau reprezentanții legali ai acestora vor fi anun ța ți în scris de decizia de a nu mai primi servicii din partea centrului; în termen de 7 zile beneficiarii ş i familiile lor pot fi audia ți de că tre conducerea centrului, dup ă o programare prealabil ă .

Dac ă beneficiarul încalc ă în mod conş tient prevederile din contractul cu centrul de servicii sociale, i se vor explica posibilele consecin țe ale ac țiunilor sale ş i va fi încurajat s ă‐ş i îmbun ă tăț ească comportamentul. În situa ția în care beneficiarul are control asupra propriului comportament, dar refuză acest lucru, va suporta consecin țele acțiunilor sale, care pot merge pân ă la încetarea contractului de furnizare de servicii, la propunerea ş efului de

care pot merge pân ă la încetarea contractului de furnizare de servicii, la propunerea ş efului

serviciu ş i cu aprobarea conducerii. În acest caz, beneficiarul ş i/sau reprezentan ții legali ai acestuia vor fi anun ța ți în scris de decizia de a nu mai primi servicii din partea centrului; în termen de 7 zile beneficiarii ş i familiile lor pot fi audia ți de c ă tre conducerea centrului, dup ă o programare prealabil ă .

4. În cazul în care, în urma reevalu ării, se constat ă un dezacord între nevoile individuale ale beneficiarului ş i

posibilitățile de suport ale centrului. În situa ția în care, la reevaluarea beneficiarului, se constată că nevoile individuale ale beneficiarului nu pot fi satisf ă cute corespunz ă tor prin serviciile existente în cadrul centrului sau dacă acesta a atins un nivel de dezvoltare a abilit ăților ş i deprinderilor care îl face neeligibil pentru serviciile centrului, contractul de furnizare de servicii va înceta. Sistarea serviciilor în acest caz se face dup ă consultarea cu echipa multidisciplinar ă , la propunerea ş efului de serviciu ş i cu aprobarea directorului.

Documenta ție La sistarea serviciilor, asistentul social întocme ş te pentru fiecare beneficiar o Foaie de ie şire în care se precizează :

data sistă rii serviciilor că tre beneficiar, motivele, persoana de contact care va putea da relații despre evolu ția ulterioar ă a beneficiarului. Pentru fiecare beneficiar, asistentul social întocme ş te un dosar care conține copii dup ă Fi ş a de evaluare, Planul individual de intervenție, Foaia de ieş ire ş i Fi ş a medica ției. Dosarul se întocme ş te în dou ă exemplare dintre care unul se înmânează cu semn ă tur ă de primire, beneficiarului/reprezentantului legal sau familiei, dup ă caz, iar al doilea se arhivează de că tre asistentul social fie în format electronic pe server într un folder separat, fie în arhiva institu ției în format tip ă rit; o copie a Foii de ieş ire se trimite cu confirmare de primire, serviciului social din cadrul autorității locale/jude țene care monitorizează beneficiarul.

4.3.3. Procedur ă privind relația personalului cu beneficiarii

Definire:

Rela ția personalului cu beneficiarii se referă la interacțiunile concrete dintre aceş tia în cadrul procesului de furnizare de servicii, precum ş i la valorile ş i principiile ce determin ă modalitatea concretă de inter rela ționare.

Scop:

Promovarea unei politici sociale bazate pe respectarea drepturilor omului, a Convenției ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilit ăți.

Obiective:

Personalul respectă drepturile beneficiarilor în ceea ce priveş te egalitatea de ş anse ş i tratament, participarea egală , autodeterminarea, autonomia ş i demnitatea personal ă ş i întreprinde ac țiuni nediscriminatorii ş i pozitive cu privire la aceş tia.

În Centrul de servicii sociale “Pentru Voi” rela țiile dintre beneficiari ş i angaja ți, precum ş i cele dintre persoanele apar ținând aceluia ş i grup, funcționeaz ă pe principiul egalității de tratament, cu respectarea demnității fiecă rei persoane, dar ş i a autorității conferite de lege structurilor administrative. Discrimin ă rile bazate pe criterii de sex,

autorit ăț ii conferite de lege structurilor administrative. Discrimin ă rile bazate pe criterii de sex,

Ghidul serviciilor comunitare furnizate de Funda ț ia “Pentru Voi”

orientare sexual ă , vârstă , apartenen ța na țional ă , rasă , culoare, etnie, opinie politic ă , origine social ă , dizabilitate, situa ție familial ă , situa ție materială , apartenen ța sau activitate sindical ă , sunt interzise.

Tuturor beneficiarilor din Centrul de servicii sociale „Pentru Voi” le sunt recunoscute, respectate ş i promovate drepturile reglementate în Codul drepturilor beneficiarilor ş i Manualul de proceduri.

Aceste documente reglementează aspecte legate de valorile promovate în furnizarea de servicii (respect, demnitate, autodeterminare, egalitate, solidaritate) ş i modul în care se reflectă acestea în activitatea cu beneficiarii, inclusiv în cadrul programelor educa ț ionale, de igienă ş i comportamentale ş i sunt cunoscute ş i respectate de întreg personalul centrului de servicii sociale.

Personalul cunoa ş te ş i aplică , în caz de for ță major ă , procedurile legale, coroborate cu valorile prezentate în codul drepturilor beneficiarilor, privind procedurile de imobilizare ş i programele de intervenție comportamental ă atunci când apar tulbur ă ri de comportament ce pun în pericol integritatea fizică a beneficiarului sau a celor din jur. Rela ția membru al personalului – beneficiar trebuie s ă fie bazată pe respect reciproc, trebuie s ă fie una de sprijinire a dezvoltă rii personale ş i de parteneriat, în care fiecare are ceva de oferit.

Pe baza planului de perfec ționare profesională personalul este instruit pentru a cunoa ş te particularitățile individuale legate de tipul ş i gradul de dizabilitate al beneficiarilor, valorile ş i viziunea organiza ției, pentru a proteja ş i promova drepturile persoanei cu dizabilit ăți. Personalul care lucrează direct cu beneficiarii trebuie s ă aib ă abilit ăț i empatice ş i de comunicare.

Particularitățile beneficiarilor impun personalului o abordare centrată pe prevenție ş i un grad ridicat de toleranță . Personalul este instruit s ă adopte un comportament asertiv, pedagogic, chiar terapeutic, având ca punct de referință istoria personal ă a fiecă rui beneficiar. Personalul facilitează extincția comportamentelor provocatoare ale beneficiarilor ş i înv ățarea unor reacț ii de r ă spuns fireş ti, neagresive ş i responsabile. Dacă