EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA PRVI ODJEL ODLUKA Zahtjev br.

45273/05 Radojka BUDIJA protiv Hrvatske Europski sud za ljudska prava (Prvi odjel), zasjedajući dana 25. rujna 2008. godine u vijeću sastavljenom od: g. CHRISTOS ROZAKISA, predsjednika, gđe NINE VAJIĆ, g. KHANLAR HAJIYEVA, g. DEAN SPIELMANNA, g. SVERREERIK JEBENSA, g. GIORGIO MALINVERNIJA, g. GEORGE NICOLAOUA, sudaca, i g. ANDRE WAMPACHA, zamjenika tajnika Odjela uzimajući u obzir naprijed navedeni zahtjev podnesen 17. listopada 2005. godine, uzimajući u obzir očitovanja koje je podnijela tužena Vlada, nakon vijećanja, odlučuje kako slijedi:

ČINJENICE
Podnositeljica zahtjeva, gđa Radojka Budija, je hrvatska državljanka rođena 1951. godine i živi u Ninu. Pred Sudom ju je zastupao g. I. Begonja, odvjetnik iz Rijeke. Hrvatsku Vladu (dalje: Vlada) zastupala je njena zastupnica, gđa Š. Stažnik.

ODLUKA BUDIJA PROTIV HRVATSKE

A. Okolnosti predmeta Činjenice predmeta, kako su iznesene po strankama, mogu se sažeti kako slijedi. Podnositeljica zahtjeva i njezina obitelj živjeli su u kući smještenoj u Škriljevu, Hrvatska. Točno neutvrđenog dana sestra podnositeljice zahtjeva, D. B., podnijela je građansku tužbu Općinskom sudu u Rijeci protiv podnositeljice zahtjeva i njezinog supruga, Š. B., zahtijevajući povrat vlasništva nad kućom, te tražeći iseljenje tuženika. Dana 14. siječnja 2004. godine Županijski sud u Rijeci potvrdio je prvostupanjsku presudu od dana 20. ožujka 2003. godine, kojom je usvojen tužbeni zahtjev. Dana 10. svibnja 2004. godine podnositeljica zahtjeva podnijela je ustavnu tužbu radi ishoda postupka. U međuvremenu, povodom zahtjeva koji je podnijela sestra podnositeljice zahtjeva, dana 26. lipnja 2004. godine Općinski sud u Rijeci izdao je rješenje o ovrsi protiv podnositeljice zahtjeva i njenog supruga. Dana 24. ožujka 2005. godine Ustavni sud Republike Hrvatske odbio je tužbu podnositeljice zahtjeva od 10. svibnja 2004. godine. Rješenje o ovrsi provedeno je dana 11. siječnja 2006. godine. Podnositeljica zahtjeva tvrdi da nije sačinjen popis njezine pokretne imovine, te da sudski ovršitelj za njih nije osigurao odgovarajuće skladištenje.

PRIGOVORI
Podnositeljica zahtjeva prigovara ishodu građanskog postupka koji je pokrenut protiv nje. Također, prigovara da je bila iseljena iz kuće u kojoj je boravila mnogo godina i koja je bila njen dom. Nadalje, prigovara glede postupka ovrhe, da je sudski ovršitelj propustio zaštiti njezine pokretnine od nestanka.

PRAVO
Pismom datiranim 3. ožujka 2008. godine, očitovanje Vlade poslano je zastupniku podnositeljice zahtjeva, od kojeg je zatraženo da svoje očitovanje, zajedno s eventualnim zahtjevom za pravičnu novčanu naknadu, podnese do 14. travnja 2008. godine. Pismom datiranim 19. lipnja 2008. godine, poslanim preporučenom pošiljkom, zastupnik podnositeljice zahtjeva je obaviješten [od Suda] da je rok za podnošenje očitovanja podnositeljice zahtjeva istekao dana 14. travnja 2008. godine, te da nije zatražio produljenje toga roka. Zastupniku podnositeljice zahtjeva ukazano je na odredbu čl. 37. st. 1. (a) Konvencije, koja propisuje da Sud može izbrisati predmet sa svoje liste predmeta u slučaju kada okolnosti ukazuju da podnositelj zahtjeva ne namjerava ustrajati u svome zahtjevu. Zastupnik podnositeljice zahtjeva primio je ovo pismo dana 27. lipnja 2008. godine. Međutim, Sud nije zaprimio nikakav odgovor. 2

ODLUKA BUDIJA PROTIV HRVATSKE

Sud smatra da se, u ovim okolnostima, može smatrati da podnositeljica ne želi ustrajati u svome zahtjevu, sukladno odredbi članka 37., stavka 1.(a) Konvencije. Nadalje, sukladno članku 37., stavku 1. in fine, Sud ne nalazi posebnih okolnosti koje se tiču poštivanja ljudskih prava definiranih Konvencijom i njenim Protokolima, koje bi zahtijevale daljnje razmatranje ovoga slučaja. Sukladno gore navedenom, prikladno je obustaviti primjenu članka 29., stavka 3. Konvencije te brisati predmet sa liste. Iz tih razloga sud jednoglasno, Odlučuje brisati zahtjev s liste predmeta.

André Wampach zamjenik tajnika Odjela

Christos Rozakis predsjednik

3

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful