MOÄT SOÁ HÔÏP CHAÁT THIEÂN NHIEÂN

Chuyeân ñeà

Chöông Chöông Chöông Chöông Chöông

1 : Gluxit. 2 : Ancaloit. 3 : Terpen & terpenoit. 4 : Steroit. 5 : Moät soá phöông phaùp nghieân cöùu caùc hôïp chaát thieân nhieân.

Chuyeân ñeà hôïp chaát tự nhieân – lôùp 4C (2 ÑVHT = 30 tieát) : Thöù 3 – tieát 11, 12 töø 13h55 ñeán 17h30 – P.D206 (KTX) : 9 10 11 12 Tháng Ngày
15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22

Chuyên đề HỢP CHẤT TỰ NHIÊN Hoïc kyø I – Naêm hoïc 2009-2010

Tài liệu : CHUYÊN ĐỀ MỘT SỐ HỢP CHẤT TỰ NHIÊN Lê Văn Đăng

Email: danglv@hcmup.edu.vn vandang_dhsp@yahoo.com ĐT : 0 919 499 800
22/02/2006 Leâ Vaên Daêng ÑHSP

Địa chỉ gửi bài qua mạng internet:
levandangkhoahoadhsptphcm.dang@gmail.com

Thí duï: Leâ Thò Hoàng Nhung_lôùp gửi bài: Hạn cuối cùng 4A_Baøi 1.30 hết ngày 10/11/2009

GLUXIT : 1.1; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 1.9; 1.12; 1.13; 1.15; 1.17; 1.18; 1.20; 1.21; 1.23; 1.27; 1.28; 1.29; 1.30; 1.31; 1.32; 1.33; 1.34; 1.35; 1.36; 1.37; 1.38;1.39; 1.43; 1.45; 1.46; 1.47; 1.48; 1.49; 1.50; 1.51. ANKALOIT : 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 2.8; 2.9; 2.10. TERPEN : 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 3.8; 3.9; 3.10; 3.11; 3.12; 3.13.

CAÂU HOÛI THAÛO LUAÄN

SÖÛA CAÂU 2.2 (TRANG 2.2-A laø axit 283) necvonic (coù trong

xerebrozit cuûa naõo ngöôøi) laøm maát maøu nhanh dung dòch KMnO4 loaõng vaø dung dòch Br2 trong CCl4. Khöû baèng H2/Ni cho axit tetracosanoic n-C23 H47 COOH. Oxi hoùa axit necvonic trong ñieàu kieän maõnh lieät cho 2 axit coù khoái löôïng mol baèng 156 ± 3 vaø 131 ± 2 ñvC. 1. Suy ra caáu taïo cuûa axit necvonic (A). 2. Vieát caáu hình vaø goïi teân theo danh phaùp E-Z caùc ñoàng phaân coù theå coù cuûa (A).

SÖÛA CAÂU 2.9 (TRANG 286) 2.9-Hordinen C H ON laø ankaloit ñöôïc tìm thaáy
trong maàm luùa maïch. Hordinen vöø taùc duïng ñöôïc vôùi axit clohidric, vöøa taùc duïng ñöôïc vôùi dung dòch natri hidroxit ; Hordinen ñöôïc cheá hoùa vôùi kieàm sau ñoù suïc khí CO2 vaøo laïi thu ñöôïc Hordinen taùch ra. Hordinen khoâng taùc duïng vôùi benzensunfonyl clorua. Hordinen taùc duïng vôùi ñimetyl sunfat trong dung dòch NaOH dö thu ñöôïc saûn phaåm X. Oxi hoùa X baèng dung dòch KMnO4 taïo ra axit anisic p-CH3OC6H4COOH. Khi Ñun noùng maïnh X thì thu ñöôïc p-metoxistiren. a) Döïa vaøo caùc döõ kieän cuûa ñaàu baøi, xaùc ñònh coâng thöùc caáu taïo cuûa Hordine ? b) Haõy laäp sô ñoà toång hôïp chöùng minh caáu taïo cuûa Hordinen ?
1 0 1 5

Boå sung trang 18 :

 Neáu caùc nguyeân töû lieân keát tröïc tieáp maø gioáng nhau thì xeùt lôùp thöù 2, töùc xeùt toång ñieän tích haït nhaân (Z) cuûa lôùp thöù 2 (ñoàng nguyeân toá) CH3 CH3 H : z : (1 + 2.6) = 13 1.3 = 3OR
-C OR OR
-C H CH3

> (1.2 + 6) = 8
OR -C H OR

-C H H

-C H H

>

z  Neáu = 24 : 3.8 nguyeân töû + 2.8) = 17 > (2.1 + 8) > (1 chöùa lieân keát boäi ñöôïc tính boäi laàn (noái ñoâi tính gaáp 2 > -CH=O > laàn, noái 3 tính gaáp 3 laàn) : -CH2OH > O C -CH2NH2OH 3.8 = 24 (1 + 2.8) = 17 (2.1 + 8) = 10 (2.1 + 7)

OR -C H H

SÖÛA TRANG 19 Saùch vieát :
-C≡ N > -CH=O > -CH2OH > -CH2NH2

7Söûa laïi ñuùng : = 17 (2.1 + 8) = 10 (2.1 + = 21 (1 + 2.8) -CH=O > -CH2OH ; -C≡ N > -CH2 [1 2 z : NH+ 2.8 = 17 (2 + 8) = 10] [(3.7) = 21 (2 + 7) = 9]

Qui luaät chung : Traät töï nhoùm theá döïa vaøo Z (ñieän tích haït nhaân), nhoùm theá coù Z lôùn hôn thì öu tieân hôn. - Lôùp 1: Nhoùm öu tieân coù Z lôùn hôn

C

O OCH2CH3

C

O OCH3

C

O OH

C

O CH2CH3

C

O CH3

Z=8

C

O

24 (8) 24 (3) (6) (6)
Z = 7 CH3

(3) 17 24 (1) 22 (8) 22
CH NOH

H

C

N

21
Z=6

(13) 19 19 (8)
CH3 C CH2CH3 CH3 C CH3

C NH CH3 CH3

CH3 C NH2 CH3

CH NHCH3 CH3

Z=7

15
C

14 (7)
CH

(2) 14

CH NH2 CH3

CH3 C

H C CH3

CH CH2

(2) (39) 18 (29) 18 (24)18 (1 18 13 (1) (21) 13 18 8)

Sửa trang 41 & 89
HOCH2 OH OH H OH O
HO CH2OH H OH OH O

Sai

H HO H H

Ñuù ng

HO H H H

H β -D-Fructopiranozô

H β -D-Fructopiranozô

20/11/2005

Hôïp chaát gluxit

Leâ Vaên Ñaêng - Khoa Hoaù - ÑHSP

trang 41 & 89 vieát sai :
Daï g voøg Tolen/s n n
OH HO H H O HO OH OH H H CH2OH OH O H OH
H H HO H H O CH2OH HO OH H HO

CH2OH C= HOCH2C O HO HO H H H OH H H OH H CH2OH H D-Fructozô
CH2OH

Daï g voøg Haworth n n
H H H O OH HO CH2OH

OH H OH H H α -D-Fructozô β -D-Fructozô α -D-Fructopiranozô β -D-Fructopiranozô

Daï g voøg Tolen/s n n

Daï g voøg Haworth n n
HO O H HOCH2 O H

C= O HOCH2C OH HO CH2OH HO H O HO H H HO HO H O H HO CH2OH H OH H OH H OH CH2OH HO HOH2C H H H OH OH H OH H CH2OH CH2OH CH2OH α -D-Fructozô β -D-Fructozô α -D-Fructofuranozô β -D-Fructofuranozô D-Fructozô

20/11/2005

Hôïp chaát gluxit

Leâ Vaên Ñaêng - Khoa Hoaù - ÑHSP

trang 41 & 89 söûa ñuùng laø :
CH2OH C= HOCH2C O HO HO H H H OH H H OH H CH2OH H D-Fructozô

Daï g voøg Tolen/s n n
OH H OH O OH HO HO H H H CH2OH H O OH OH
H H HO H H

Daï g voøg Haworth n n
H O CH2OH HO OH H HO H H O OH HO CH2OH

OH H OH H H α -D-Fructozô β -D-Fructozô α -D-Fructopiranozô β -D-Fructopiranozô

CH2OH

Daï g voøg Tolen/s n n
HO

Daï g voøg Haworth n n
O H HOCH2 O H

C= O HOCH2C OH HO CH2OH HO H O HO H H HO HO H O H HO CH2OH H OH H OH H OH CH2OH HO HOH2C H H H OH OH H OH H CH2OH CH2OH CH2OH α -D-Fructozô β -D-Fructozô α -D-Fructofuranozô β -D-Fructofuranozô D-Fructozô

20/11/2005

Hôïp chaát gluxit

Leâ Vaên Ñaêng - Khoa Hoaù - ÑHSP

Sửa trang 91 Caáu daïng caùc ñoàng phaân anome cuûa fructozô ñöôïc bieåu dieãn nhö sau :
H H H HO HO H O OH H H CH2OH

CH2OH C= O H OH OH CH2OH

HO HO

H

O OH H

OH

Sai

α -D-Fructopiranozô
HO H HOH2C OH O HO H CH2OH H

H

OH

HO H H

β -D-Fructopiranozô
HOCH2 H HO OH H O HO CH2OH H

H

CH2OH

D-Fructozô

α -D-Fructofuranozô
H HO H H OH H O OH H OH H HO CH2OH

β -D-Fructofuranozô
H CH2OH C HO H H O H OH OH CH2OH HO HO H HO H H OH HOCH2 H H O OH OH H CH2OH H HO CH2OH

CH2OH

Ñuùng

α -D-Fructopiranozô
HO H HOCH2 HO H O

β -D-Fructopiranozô
O

D-Fructozô

20/11/2005

α-D-Fructofuranozô

Hôïp chaát gluxit

β -D-Fructofuranozô Leâ Vaên Ñaêng - Khoa

Hoaù - ÑHSP

Khaùi nieäm, phaân loaïi vaø yù nghóa cuûa gluxit :  Gluxit coøn goïi laø cacbonhidrat coù coâng thöùc chung Cx(H2O)y, laø moät trong nhöõng thaønh phaàn cô baûn cuûa teá baøo vaø moâ trong cô theå sinh vaät, nhaát laø thöïc vaät.  Thaønh phaàn cuûa gluxit trong cô theå ñoäng thöïc vaät: • Thöïc vaät: 70-89% (tính theo 20/11/2005 Hôïp chaát Leâ Vaên troïng löôïng gluxit - ÑHSP ôû trong Ñaêng - Khoa khoâ): caùc Hoaù

Khaùi nieäm, phaân loaïi vaø yù nghóa cuûa gluxit : Nguoàn goác gluxit: Gluxit ñöôïc hình thaønh töø trong laù xanh cuûa thöïc vaät nhôø quùa trình quang asmt, dieä luï toá p c 6COcuûa Oaùnh saùng C6H12O6 + trôøi + 6H2  maët 6O2 ↑ → hôïp 2 n. vaø chaát436 → 1 4 (C6H104 5)n4 3 clorophin nC6H12Osaéc toá xanh O + nH2O + 14 2 4 42 4
(goïi laø dieäp luïc boä(hay xenlulozô) Glucozô Tinh toá) : t
6nCO2 + 5nH2O  →
asmt dieä luï toá p c

Tinh boä(hay xenlulozô) t Phaûn öùng quang hôïp toång quaùt xCO2 taïo cacbon + asmt,: p luï toá hiñrat dieä c Cx(H2O)y +  → 20/11/2005 Hôïp chaát gluxit Leâ Vaên Ñaêng - Khoa xO2↑) yH2O Hoaù - ÑHSP

(C6H10O5)n 1 4 4 4 2 4 4 43

+ 6nO2 ↑

Khaùi nieäm, phaân loaïi vaø yù nghóa cuûa gluxit : Nguoàn goác gluxit:  Gluxit coù vai troø cöïc kì quan troïng ñoái vôùi ñôøi soáng con ngöôøi: Cung caáp naêng löôïng cho quùa trình hoaït ñoäng (khoaûng 60%-70%) nhöng laïi khoâng toång hôïp ñöôïc maø phaûi laáy töø thöïc vaät: laø nguoàn cung caáp löông thöïc, thöïc phaåm.  Gluxit Hôïp chaát gluxit troø quan troïng coù vai 20/11/2005 Leâ Vaên Ñaêng - Khoa
Hoaù - ÑHSP

Khaùi nieäm, phaân loaïi vaø yù nghóa cuûa gluxit :  Phaân loaïi :  Monosaccarit: laø guluxit ñôn giaûn, khoâng theå thuûy phaân ñöôïc nöõa nhö: + Caùc andozô : glucozô, mannozô, galactozô,… + Caùc xetozô : fructozô,...  Ñisaccarit: laø nhöõng gluxit coù hai monosaccarit keát hôïp vôùi nhau, khi Hôïp chaát gluxit thuûy phaân seõLeâ Vaên Ñaêng - Khoa thu ñöôïc 20/11/2005
Hoaù - ÑHSP

Khaùi nieäm, phaân loaïi vaø yù nghóa cuûa gluxit :  Phaân loaïi :  Trisaccarit: Gentianozô (Teân goïi: α glucopiranozido-saccarozô hay : 6-(α glucopiranozido)α -glucopiranozido-β fructofuranozit). Rafinozô (Teân goïi: α galactozô-saccarozô hay 6-(α galactopiranozido)- α -glucopiranozido-β fructofuranozit),...  Polisaccarit: Laø nhöõng gluxit khi thuûy phaân ñeán cuøng cho monosaccarit: tinh boät, 20/11/2005 xenlulozô chuùng ñeàu khoâng coù Hôïp chaát gluxit Leâ Vaên Ñaêng - Khoa
Hoaù - ÑHSP

I-Ñònh nghóa vaø phaân loaïi: ♦Ñònh nghóa: Monosaccarit thuoäc loaïi hôïp chaát höõu cô taïp chöùc, theo caáu taïo hoùa hoïc thoâng thöôøng, chuùng laø nhöõng loaïi hôïp chaát polihidroxicacbonyl. ♦Phaân loaïi:  Döïa vaøo caáu taïo nhoùm cacbonyl: -CH=O : anñozô 〉 C=O : 20/11/2005 Hôïp chaát gluxit Leâ Vaên Ñaêng - Khoa xetozô Hoaù - ÑHSP

Andozô n 0 1 2 3 4
CH2(CH)nCH= O OH OH

Xetozô
CH2(CH)n C CH2OH OH OH O

HO-CH2-CH= O

andodiozô

CH2-CH-CH= O andotriozô OH OH
CH2-CH-CH-CH= O andotetrozô OH OH OH

HO-CH2-C-CH2OH xetotriozô O CH2-CH-C-CH2OH OH OH O xetotetrozô
CH2-(CH)2-C-CH2OH OH OH O xetopentozô

CH2(CH)3-CH= O OH OH andopentozô

CH2-(CH)3-C-CH2OH OH OH O xetohexozô

CH2(CH)4-CH= O andohexozô 20/11/2005OH OH Hôïp chaát gluxit

CH2-(CH)4-C-CH2OH xetoheptozô OH OH O Vaên Ñaêng - Khoa Leâ

Hoaù - ÑHSP

thöôøng : Caáu taïo hoùa hoïc thoâng thöôøng cuûa caùc monosaccarit ñöôïc thieát laäp treân cô sôû caùc döõ kieän veà keát quûa nghieân cöùu tính chaát hoùa hoïc cuûa chuùng : * Glucozô : C6H12 O6 Sô ñoà toùm taét moät soá tính chaát hoùa hoïc quan troïng nhaát cuûa (+)glucozô cuõng nhö caùc andozô :
20/11/2005 Hôïp chaát gluxit Hoaù - ÑHSP Leâ Vaên Ñaêng - Khoa

⇒ta ñi tôùi keát luaän veà caáu taïo cuûa
OH OH OH OH OH
Hoaù - ÑHSP

+ NH2OH Anñoxi + C m Phenylhiñrazo ⇒ C6H5NHNH2 O n H O COO + HNO3 -CH2OH & HOOCC4 8 4 ⇒ + (Br2 + -CH=O H C5H11 O5COOH H2O) + dd C6H12 O6 + Cu2O↓ ñoû gaïch ⇒ -CH=O Feling Glucoz [Ag(NH3)2] Ag↓ ô + + Cu(OH)2 D/d xanh Coù nhieàu ⇒ nhoùm OH + thaãm Coù 5 (CH3CO)2O C6H7O(OCOCH3)5 ⇒ nhoùm OH 1) H2, 2)HI -C-C-C-C-CCH3(CH2)3CHICH3 ⇒ o C1) HCN, t C CH3(CH2)5COOH ⇒ -C-C-C-C-C-CH=O 2)H2O, H+; Töø caùc döõ kieän treân coù theå cho pheùp 3)HI

Thieát laäp coâng thöùc caáu taïo cuûa Glucozô :

CH CH= O (+)glucozô : Hôïp chaát gluxit 2 CH CH CH CH Leâ Vaên Ñaêng - Khoa 20/11/2005

1 2 3 4 5 6

+ C6H5NHNH2

Toùm taét caùc phaû n öùng cuûa gluco zô
20/11/2005

CH= NNHC6HH5 (CHOH)4 CH2OH Glucozô phenylhidrazon COOH (CHOH)4 CH2OH axit gluconic COOH (CHOH)4 COOH axit gluca ric

+(Br2 +H2O)

+HNO3 CH= O (CHOH)4 CH2OH (+) glucozô

CH= O (CHOAc)4 CH2OAc CH2OAc +Ac2O (CHOAc)4 Penta-O-axetylglucozô CH2OAc CH2OH o hexa-O-axetylglucozô +H2, Ni, t C (CHOH)4 (hexa-O-axetylsorbitol) CH2OH CH3 gluxitol +HI CHI (sorbitol) (CH)3 COOH CH3 1) HCN 2-iothexan CH2 + 2) H2O/H (CH)4 3) HI Hôïp chaát gluxit Leâ Vaên Ñaêng - Khoa CH3 axit Hoaù - ÑHSP heptanoic +Ac2O

Thieát laäp coâng thöùc caáu taïo cuûa Fructozô : Xetoxi + NH OH
2

+ C6H5NHNH2 + Cu(OH)2 C6H12 O6 Fructoz ô + (CH3CO)2O 1) H2 ; 2)HI [O] 1)HCN, toC 2)H2O, H+; 3)HI

D/d xanh thaãm

Coù nhieàu nhoùm OH Coù 5 C6H7O(OCOCH3)5 ⇒ nhoùm OH CH3(CH2)3CHICH3 ⇒ -C-C-C-C-CC-C-C-CCOOH + -CCOOH -C-C-C-C-C-CO CH3(CH2)3CHCOOH

m Phenylhiñrazo n

⇒ ⇒

C O

3 Töø caùc döõ kieän treân coù theå cho pheùp ⇒ta ñi tôùi keát luaän veà caáu taïo cuûa CH2 CH CH CH C CH2 (+)fructozô :

CH

20/11/2005

Hôïp chaát gluxit Hoaù - ÑHSP

OH OH OH OH O OH

Leâ Vaên Ñaêng - Khoa

Teân goïi cuûa caùc anñozô vaø caùc daãn xuaát cuûa chuùng :
Coâng thöùc
monosaccarit
HOCH2(CHOH)nCH=O

Teân goïi

Thí duï Glucozô Mannozô
Axit gluconic
Axit glucaric (axit saccaric)

Glycozô
Axit glyconic Axit glycaric Glykitol

axit monocacboxylic
HOCH2(CHOH)nCOOH

Axit mannoric Axit mannaric

HOOC(CHOH)nCOOH
Polihiñroxi ancol
HOCH2(CHOH)nCH2OH

axit ñicacboxylic

Glucitol (sorbitol)

Mannitol

Glycuroni Axit glucuronic HOOC(CHOH)nCH=O c anñehiño axit
20/11/2005 Hôïp chaát gluxit Hoaù - ÑHSP

Axit mannuroni c Leâ Vaên Ñaêng - Khoa

Teân Thí duï goïi monosaccarit Glycozô Glucozô Mannoz HOCH (CHOH) CH=O ô
2 n

Coâng thöùc

Teân goïi cuûa caùc anñozô vaø caùc daãn xuaát cuûa chuùng :

axit Axit monocacboxylic glyconic
HOCH2(CHOH)nCOOH

Axit Axit gluconic mannoric
Axit glucaric (axit saccaric)

HOOC(CHOH)nCOOH

axit ñicacboxylic

Axit glycaric

Axit mannaric

20/11/2005 Hôïp Polihiñroxi ancolchaát gluxit Glykitol

Leâ Mannitol Glucitol Vaên Ñaêng - Khoa Hoaù - ÑHSP

III-Caùc ñoàng phaân laäp theå cuûa monosaccarit :

6 5 4 3 2 1 ∗ ∗ ∗ ∗ CH2-CH-CH-CH-CH-CH= O

ñoái xöùng, neân coù soá ñoàng phaân quang hoïc laø = 2n = 24 = 16 hay 8 caëp ñoái quang, trong ñoù coù 8 ñoàng phaân D vaø 8 ñoàng phaân L. 1-Daõy D Hôïp chaát gluxitcaáu hình Leâ Vaên Ñaêng - Khoa vaø L ; R, S : 20/11/2005
* Ñoàng phaân Hoaù - ÑHSPhình töông ñoái, caáu

∗⇒ 2 ⇒ 4Ctöû 4 = 16 ñ/phaân nguyeân cacbon baát quang hoïc

OH OH OH OH OH Trong phaân töû andohexozô coù 4

D-Erythrozô
CH= O OH H OH H OH H CH2OH CH= O HO H OH H OH H CH2OH

CH= O OH H H OH CH2OH

D-Glixeranñehit

CH= O H OH CH2OH

D-Threozô
CH= O OH H HO H OH H CH2OH CH= O HO H HO H OH H CH2OH

CH= O HO H H OH CH2OH

D-Ribozô
CH= O CH= O H H OH HO OH OH H H OH OH H H OH H H OH CH2OH CH2OH DDAnlozô Antrozô 20/11/2005

D-Arabinozô

D-Xilozô

D-Lixozô

CH= O CH= O CH= O CH= O CH= O CH= O HO H H H OH H OH HO H H OH HO H H OH OH HO H H HO HO H H HO OH OH HO H H H H HO H HO H HO H OH OH H OH H OH H H OH H OH CH2OH CH2OH CH2OH CH2OH CH2OH CH2OH DDDDD-Talozô DGlucozô Mannozô Gulozô Galactozô Iñozô Leâ Vaên Ñaêng - Khoa Hôïp chaát gluxit Hoaù - ÑHSP

CH= O HO H HO H CH2OH L-Erytrozô CH= O HO H HO H HO H CH2OH L-Ribozô

CH= O HO H CH2OH L-Glixeranñehit

CH= O OH H HO H CH2OH L-Threozô

CH= O CH= O CH= O H OH HO H H OH HO H H OH H OH HO H HO H HO H CH2OH CH2OH CH2OH L-Arabinozô L-Xilozô L-Lixozô Pentozô CH= O CH= O CH= O CH= O CH= O CH= O CH= O CH= O HO H H OH HO H H OH HO H H OH HO H H OH HO H HO H H OH H OH HO H HO H H OH H OH HO H HO H HO H HO H H OH H OH H OH H OH HO H HO H HO H HO H HO H HO H HO H HO H CH2OH CH2OH CH2OH CH2OH CH2OH CH2OH CH2OH CH2OH L-Anlozô L-Antrozô L-Glucozô L-Mannozô L-Gulozô L-Iñozô L-Galactozô L-Talozô Hexozô 20/11/2005 Hôïp chaát gluxit Leâ Vaên Ñaêng - Khoa Hoaù - ÑHSP

Tetrozô

CH2OH O HO H OH H CH2OH D-Ribulozô CH2OH O OH H OH H OH H CH2OH D-Psicozô
20/11/2005

CH2OH O OH H OH H CH2OH D-Xilulozô CH2OH O OH H HO H OH H CH2OH D-Sorbozô CH2OH O HO H HO H H OH CH2OH D-Tagatozô
Leâ Vaên Ñaêng - Khoa

CH2OH O HO H OH H H OH CH2OH D-Fructozô

Hôïp chaát gluxit Hoaù - ÑHSP

CH= O H OH H OH CH2OH D-Erythrozô
CH= O H OH H OH H OH CH2OH D-Ribozô

CH= O H OH CH2OH D-Glixeranñehit

CH= O HO H H OH CH2OH

D-Threozô
CH= O HO H HO H OH H CH2OH D-Lixozô

CH= O HO H H OH H OH CH2OH D-Arabinozô

CH= O OH H HO H OH H CH2OH D-Xilozô

H H H H

CH= O CH= O CH= O CH= O CH= O CH= O CH= O CH= O OH HO H H OH HO H H OH HO H H OH HO H OH H OH HO H HO H H OH H OH HO H HO H OH H OH H OH H OH HO H HO H HO H HO H OH H OH H OH H OH H OH H OH H OH H OH CH2OH CH2OH CH2OH CH2OH CH2OH CH2OH CH2OH CH2OH
DDDGlucozô Mannozô Gulozô Hôïp chaát gluxit Hoaù - ÑHSP DD-Talozô DGalactozô Iñozô Leâ Vaên Ñaêng - Khoa

DDAnlozô Antrozô 20/11/2005

CH= O HO H CH2OH L-glixeranñehit CH= O HO H L-Erythrozô HO H CH2OH CH= O HO H HO H HO H CH2OH L-ribozô CH= O HO H HO H HO H HO H CH2OH L-anlozô CH= O H OH HO H HO H HO H CH2OH L-antrozô CH= O H OH HO H HO H CH2OH L-arabinozô tetrozô CH= O H OH L-Threozô HO H CH2OH CH= O HO H H OH HO H CH2OH L-xilozô CH= O H OH H OH HO H CH2OH L-lixozô

pentozô CH= O CH= O CH= O CH= O CH= O CH= O HO H H OH HO H H OH HO H H OH H OH H OH HO H HO H H OH H OH HO H HO H H OH H OH H OH H OH HO H HO H HO H HO H HO H HO H CH2OH CH2OH CH2OH CH2OH CH2OH CH2OH annozô L-gulozô L-idozô L-galactozô L-talozô L-glucozô L-m hexozô
Hôïp chaát gluxit Hoaù - ÑHSP Leâ Vaên Ñaêng - Khoa

20/11/2005

h saùng phaân cöïc thaúng :

Aùnh Aùnh saùng saùng phaân cöïc töï Hôïp chaát isoprenoit thaúng Vaên Ñaêng - Khoa 20/8/2006 Leâ Hoaù - ÑHSP nhieân

AÙnh saùng phaân cöïc thaúng :

Aùnh Aùnh saùng Aùnh saùng töï phaân cöïc nhieân coù vectô dao saùng ñoäng höôùng theo moïi phöông trong töï thaúng nhieân maët phaúng vuoâng goùc vôùi phöông truyeàn soùng cuûa tia saùng, neáu baèng moät phöông caùch naøo ñoù, ta laøm cho vectô dao ñoäng theo moät 20/8/2006 Hôïp chaát ñònh, Leâ Vaên ñöôïc phöông xaùc isoprenoit aùnh saùng Ñaêng - Khoa
Hoaù - ÑHSP

Coù nhieàu caùch taïo ra aùnh saùng AÙnh saùng phaân cöïc thaúng : phaân cöïc thaúng (phaúng), moät trong caùc phöông caùch ñoù laø duøng laêng kính niol. Laêng kính nicol laø moät tinh theå calcit (thaïch anh) ñöôïc caét goït thaønh 2 maûnh roài daùn laïi baèng nhöïa canada sao cho chæ ñeå tia baát thöôøng ñi qua, dao ñoäng cuûa tia baát thöôøng song song vôùi maët phaúng tieát dieän chính cuûa nicol vaø thaúng goùc vôùi phöông truyeàn soùng : Aùnh Laêng saùng kính töïHôïp chaát isoprenoit nicol Aùnh saùng phaân cöïc thaúngÑaêng - Khoa Leâ Vaên

20/8/2006

Hoaù - ÑHSP

AÙnh saùng phaân cöïc thaúng :

Aùnh saùng töï nhieân
Ù ï ù â

Laêng kính nicol

Aùnh saùng phaân cöïc áthaúng ø Tia baát thöôøng

Aùnh saùng Tia Aùnh thöôøng phaân cöïc saùng thaúng töï Vaäy aùnh saùng töï nhieân sau khi nhieân truyeàn qua laêng kính nicol thì trôû
20/8/2006

thaønh aùnh saùng phaân cöïcLeâ Vaên Ñaêng - Khoa thaúng. Hôïp chaát isoprenoit
Hoaù - ÑHSP

Moät chaát ñöôïc goïi laø quang hoaït khi noù coù tính chaát laøm quay maët phaúng phaân cöïc (hay vectô dao ñoäng) cuûa aùnh saùng ñôn saéc phaân cöïc thaúng truyeàn qua noù. Neáu ta ñaët moät chaát quang hoaït giöõa 2 nicol cheùo nhau thì ta thaáy aùnh saùng loù ra nicol phaân tích; nhö vaäy chaát quang hoaït laøm vectô chaán ñoäng quay moät goùc α ; ñeå laøm taét tia loù 20/8/2006 Hôïp chaát isoprenoit Leâ Vaên Ñaêng - Khoa ta phaûi quay nicol phaân tích moät Hoaù - ÑHSP

Söï phaân cöïc quay :

Söï phaân cöïc t quay : Chaáquang hoaït
p P (b)

p
α

p/

p/ A

A
O

α

(a)

Hình 3

A

Thaät vaäy, neáu goïi OP laø vectô dao ñoäng xaùc ñònh bôûi nicol phaân cöïc P, sau khi qua chaát quang hoaït coù beà daøy l (dm), vectô OP quay moät goùc α ñeå trôû thaønh OP/. Neáu nicol phaân tích A ñaët cheùo nhau vôùi nicol phaân cöïc P (vectô OA xaùc ñònh phöông dao ñoäng cho bôûi nicol A vuoâng goùc vôùi 20/8/2006 Hôïp chaát isoprenoit Leâ Vaên Ñaêng - Khoa / OP ) (hình 3b). Hoaù - ÑHSPchieáu cuûa OP/ Hình

Söï phaân cöïc quay :
p P
Chaáquang hoaï t t

p
α

p/

p/ A

A
O

α

Coù nhöõng chaát 3 quang hoaït maø A ta Hình phaûi quay nicol veà phía traùi ñeå laøm taét aùnh saùng (α ñöôïc xem laø aâm (-)), ñoù laø nhöõng chaát quay traùi (chaát taû tuyeàn) hay chaát quang hoaït traùi; moät soá chaát khaùc thì quay nicol phaân tích veà phía phaûi (α ñöôïc xem laø döông (+)), ñoù laø nhöõng chaát 20/8/2006 Hôïp chaát isoprenoit Leâ Vaên Ñaêng - Khoa quay phaûi (chaát ÑHSP höõu tuyeàn) hay Hoaù -

(b)

(a)

Ñoái vôùi chaát loûng, goùc Söï laø α öùng vôùi böôùc soùng quayphaân cöïc quay : ñaõ cho vaø ôû nhieät ñoä xaùc ñònh laø tæ leä vôùi beà daøy l maø aùnh saùng ñi qua vaø khoái löôïng rieâng laø d cuûa chaát loûng quang hoïat : α = [α ].l.d [α ] goïi laø naêng suaát quay cöïc rieâng cuûa chaát loûng, beà daøy l ñöôïc tính baèng decimet (dm).
20/8/2006 Hôïp chaát isoprenoit Hoaù - ÑHSP Leâ Vaên Ñaêng - Khoa

Sô ñoà quang hoïc cuûa phaân cöïc keá :

Các đồng phân không đối ảnh có tính chất hóa học và tính chất vật lý giống nhau (ngoại trừ khi chúng tương tác với phân tử không đối xứng khác) chúng chỉ khác là làm quay mặt phẳng ánh sáng phân cực theo hai hướng khác nhau, do đó những hợp chất không có tâm đối xứng thường được gọi bằng thuật ngữ “quang hoạt”

Mặt phẳng của ánh sáng phân cực có thể được mô tả bằng vector điện và vector từ tương tự, vector tổng là mặt phẳng thẳng đứng

Phần điện và phần từ được hấp thụ khác nhau; vector tổng được thay thế

Mặt phẳng của ánh sáng phân cực có thể được mô tả bằng vector điện và vector từ tương tự; vector tổng là mặt phẳng thẳng đứng.

Phần điện và phần từ được hấp thụ khác nhau; vector tổng được thay thế

Phần điện và phần từ được hấp thụ khác nhau; vector tổng được thay thế

Mặt phẳng của ánh sáng phân cực có thể được mô tả bằng vector điện và vector từ tương tự; vector tổng là mặt phẳng thẳng đứng.

Độ quay cực riêng, [α ]
=
Góc quan sát được (độ) Khoảng cách l (dm) x nồng độ C (g/ml)

=

Độ quay cực riêng bằng góc quan sát được (α) chia cho tích của độ dài buổng chứa mẫu (l)(tính bằng dm) với nồng độ (C) tính bằng g/mL Trong đó D kí hiệu độ dài sóng ánh sáng của đèn Natri

Stereochemistry

Cấu hình riêng

Hướng mà trong đó một phân tử quang hoạt quay ánh sáng là riêng biệt cho từng phân tử cho trước, nhưng không liên quan đến sự định hướng của các nhóm phân tử bao quanh tâm bất đối.

Hóa Lập Thể

Cấu hình riêng
Để biểu thị cấu hình tuyệt đối, một hệ thống danh pháp đã được ra đời trong đó các nhóm xung quanh tâm bất đối được sắp xếp theo tính ưu tiên. Nhóm có tính ưu tiên thấp nhất được đặt ở đằng sau mặt phẳng mà bạn đang làm việc trên đây, và hướng (cùng chiều hay ngược chiều kim đồng hồ) của các đường nối cho các nhóm còn lại được xác định.

Để biểu thị cấu hình tuyệt đối, một hệ thống danh pháp đã được ra đời trong đó các nhóm xung quanh tâm bất đối được sắp xếp theo tính ưu tiên. Nhóm có tính ưu tiên thấp nhất được đặt ở đằng sau mặt phẳng mà bạn đang làm việc trên đây, và hướng (cùng chiều hay ngược chiều kim đồng hồ) của các đường nối cho các nhóm còn lại được xác định.

Cấu hình riêng

Ngược chiều kim đồng hồ là cấu hình S

Cấu hình riêng
Để biểu thị cấu hình tuyệt đối, một hệ thống danh pháp đã được ra đời trong đó các nhóm xung quanh tâm bất đối được sắp xếp theo tính ưu tiên. Nhóm có tính ưu tiên thấp nhất được đặt ở đằng sau mặt phẳng mà bạn đang làm việc trên đây, và hướng (cùng chiều hay ngược chiều kim đồng hồ) của các đường nối cho các nhóm còn lại được xác định.

Cấu hình riêng
Để biểu thị cấu hình tuyệt đối, một hệ thống danh pháp đã được ra đời trong đó các nhóm xung quanh tâm bất đối được sắp xếp theo tính ưu tiên. Nhóm có tính ưu tiên thấp nhất được đặt ở đằng sau mặt phẳng mà bạn đang làm việc trên đây, và hướng (cùng chiều hay ngược chiều kim đồng hồ) của các đường nối cho các nhóm còn lại được xác định.

Cùng chiều kim đồng hồ là cấu hình R

Cấu hình riêng

Nhắc lại qui tắc
Cho cấu hình S và R
 Sắp xếp các nguyên tử đính trực tiếp với tâm cacbon bất đối theo số nguyên tử.  Nếu có sự ràng buộc ở bất kỳ nguyên tử nào thì nhìn đến nguyên tử thứ 2 hoặc thứ 3 cho đến khi tìm được sự khác biệt với các nguyên tử khác.  Đếm các liên kết bội xung quanh cùng một nguyên tử  Quay nhóm có tính ưu tiên thấp nhất ra phía sau; nếu một đường nối ba nhóm có tính ưu tiên cao nhất theo thứ tự giảm dần theo chiều quay của kim đồng hồ thì phân tử là R, ngược lại nếu theo thứ tự ngược chiều kim đồng hồ thì phân tử là S.

1-Daõy D vaø L ; caáu hình R, S : Ñoàng phaân caáu hình töông ñoái, danh phaùp D, L: • Moät chaát quang hoaït coù trò soá
quay cöïc rieâng (kí hieäu laø [α ]), quay traùi kyù hieäu laø daáu (-), quay phaûi baèng daáu (+). Daáu khoâng lieân quan ñeán caáu hình cuûa chaát, chaúng haïn axit lactic coù goùc quay phaûi [α ]= +3,82, trong khi este cuûa noù laø metyl lactatCOOH goùc quay cöïcCOOCH3 ]= COOCH3 coù laø [α -8,25, COOH maëc daàu caáu hình khoâng ñoåi. H OH HO H H OH HO H
Axit D-(-)-lactic
20/11/2005

CH3

Axit L-(+ )-lactic Metyl D-(+ )-lactat
Hôïp chaát gluxit Hoaù - ÑHSP

CH3

CH3

Metyl L-(-)-lactat

CH3

[α]20 = −3,82 [α]20 = +3,82 D D

[α]20 = +8,25 [α]20 = −8,25 D D
Leâ Vaên Ñaêng - Khoa

1-Daõy D vaø L ; caáu hình R, S : Ñoàng phaân caáu hình töông ñoái, danh phaùp D, L:
• Coù theå bieåu dieãn tính khoâng truøng aûnh vaät baèng caáu hình cuûa chính noù: Caáu hình töông ñoái vaø caáu hình tuyeät ñoái. Caáu hình töông ñoái ñöôïc xaùc ñònh theo qui taéc Fischer. Qui taéc Fischer ñaõ choïn CH= anñehit glixeric laøm chaát O CH= O chuaån: H OH HO H
CH2OH anñehit-D(+ )-glixeric CH2OH anñehit-L(-)-glixeric

Caáu hình cuûa caùc chaát khaùc döïa vaøo chaát Hôïp chaát gluxit chuaån anñehit glixeric. Ñaêng - Khoa 20/11/2005 Leâ Vaên
Hoaù - ÑHSP

Ñoàng phaân caáu hình töông ñoái, danh phaùp D, L: Hôïp chaát daõy D coù caáu hình gioáng anñehit D-glixeric, coøn daõy L gioáng caáu hình cuûa anñehit Lglixeric. Qui taéc Fischer duøng nhieàu cho caùc hôïp chaát ñöôøng gluxit, lipit chaát beùo vaø CH= O aminoaxit. Caùc aminoaxitH OH töï COOH CH= O H HO nhieân coù caáu2N H LHO H : COOH COOH H hình H OH
H2N H H2N H CH2OH CH3 L (+ alanin L(-)-serin ) OH CH3 L(-)-treonin H OH CH2OH D(-)-treozô H OH CH2OH D(+ )-glucozô H

Do ñoù khoâng coù lieân quan tröïc tieáp 20/11/2005 daáuHôïp chaát gluxit giöõa quay cöïc- ÑHSP caáu Leâ Vaên Ñaêng - Khoa vaø hình. Hoaù

Ñoàng phaân caáu hình töông ñoái, danh phaùp D, L:
Khi duøng qui taéc Fischer cho caùc hôïp chaát ñöôøng, protit, aminoaxit thì khoâng coù gì khoù khaên nhöng nhöõng hôïp chaát coù nhoùm theá khaùc nhieàu vôùi anñehit glixeric thì aùp duïng qui taéc khoâng ñöôïc roõ raøng. Chaúng haïn, loaïi hôïp chaát Cabxy vaø Cabxz coù 3 nhoùm theá abx xung quanh trung taâm baát ñoái ñònh Br höôùng OH gioáng OCH3 nhau ñoái vôùi D C2H5 H C2H H C2H nhoùm Ctheá H thöù tö thì5 cuõng 5 coù H 2H5 CH3 CH3 CH3 moät caáu hình theo Ficher : CH3

Danh 20/11/2005

phaùp caáu gluxit D,L ñöôïc goïi Vaên Ñaêng - Khoa Hôïp chaát hình Leâ laø danh Hoaù - ÑHSP phaùp caáu hình töông ñoái!

caáu hình R-S :
Thay cho caáu hình töông ñoái, ngöôøi ta duøng caáu hình tuyeät ñoái theo qui taéc Cahn-Ingold-Prelog, coøn goïi laø heä thoáng danh phaùp R-S. Tính khoâng truøng vaät aûnh laø do coù trung taâm baát ñoái xöùng neân caàn xaùc ñònh caáu hình tuyeät ñoái cuûa trung taâm baát ñoái xöùng hay nguyeân töû baát ñoái xöùng ñoù. Danh phaùp R-S cuõng döïa treân tính hôn caáp nhö khi duøng cho heä danh phaùp E-Z. Tính hôn caáp cuûa nhoùm theá döïa treân nguyeân taéc döïa vaøo ñoä 20/11/2005cuûa Hôïp chaát gluxit Leâ Vaên Ñaêng - Khoa lôùn ñieän tích haït nhaân, nhoùm
Hoaù - ÑHSP

taéc Cahn-Ingold-Prelog, coøn goïi laø heä thoáng danh phaùp R-S. Tính khoâng truøng vaät aûnh laø do coù trung taâm baát ñoái xöùng neân caàn xaùc ñònh caáu hình tuyeät ñoái cuûa trung taâm baát ñoái xöùng hay nguyeân töû baát ñoái xöùng ñoù. Danh phaùp R-S cuõng döïa treân tính hôn caáp nhö khi duøng cho heä danh phaùp E-Z. Tính hôn caáp cuûa nhoùm theá döïa treân nguyeân taéc döïa vaøo ñoä lôùn cuûa ñieän tích haït nhaân, nhoùm theá lôùn coù ñieän tích haït nhaân lôùn, nhoùm theá nhoû coù ñieän tích haït nhaân nhoû.  Nguyeân töû coù ñieän tích haït nhaân lôùn (soá thöù töï cuûa nguyeân Vaên Ñaêng - Khoa toá lôùn) 20/11/2005 Hôïp chaát gluxit Leâ Hoaù ÑHSP thì seõ hôn caáp hôn - (öu tieân hôn):

♦Caáu hình tuyeät ñoái - danh phaùp caáu hình R-S :

 Neáu caùc nguyeân töû lieân keát tröïc tieáp maø gioáng nhau thì xeùt lôùp thöù 2, töùc xeùt toång ñieän tích haït nhaân CH3 CH3 H (Z) cuûa lôùp thöù 2 : -C H -C H -C H z : (1 + 2.6) = 13 1.3 = 3OR
-C OR OR
CH3

> (1.2 + 6) = 8
OR -C H OR

H

H

>

OR -C H H

z :

3.8 = 24 > (1 + 2.8) = 17 > (2.1 + 8) Neáu nguyeân töû chöùa lieân keát boäi ñöôïc tính boäi laàn (noái ñoâi tính gaáp 2 -COOH > -CH=O > laàn, noái 3 tính gaáp 3 laàn) : -CH2OH > -CH2NH2 3.8 = 24 (1 + 2.8) = 17 (2.1 + 8) = 10 Ñaêng - Khoa7) (2.1 + 20/11/2005 Hôïp chaát gluxit Leâ Vaên
Hoaù - ÑHSP

 Neáu nguyeân töû chöùa lieân keát boäi ñöôïc-COOH >laàn (noái ñoâi tính 2gaáp 2 tính boäi -CH=O > -CH OH > laàn, noái 3 tính gaáp 3 laàn) : -CH2NH2 8 = 24 (1 + 2.8) = 17 (2.1 + 8) = 10 (2.1 + 7 -CH=O > -CH2OH > -C≡ N > -CH2NH2 + 2.8) = 17 (2.1 + 8) = 10 3.7 = 21 (2.1 + 7 -C≡ CH > -CH=CH2 > -CH2CH3 3.6 = 18 (1 + 2.6) = 13 (2.1 + 6) =  Trong caùc ñoàng vò, nguyeân töû naøo coù soá khoái lôùn hôn thì hôn caáp:> Caùc 3 1 H > 2H 1   1H 1    ñoàng vò cuûa hiñro :
20/11/2005 Hôïp chaát gluxit Hoaù - ÑHSP

♦Caáu hình tuyeät ñoái - danh phaùp caáu hình R-S :

18 ùc ñoàng vò cuûa O, C O > 8 :

17 8O >

T > D > H 16 O; 14C > 13C > 12C 8 6 6 6

Leâ Vaên Ñaêng - Khoa

caáu hình R-S :

 Neáu nguyeân töû cacbon baát ñoái xöùng lieân keát vôùi 4 nhoùm theá a, b, c, d coù tính hôn caáp laø a > b > c > d, söï phaân boá caùc nhoùm theá nhö theá naøo ñoù ñeå nhoùm theá nhoû nhaát (nhoùm d) naèm ôû xa ngöôøi quan saùt thì thöù töï phaân boá o nhoùm theá coøn 3 o 11 12 b, c) xaùc ñònh caáu hình: 11 12 1 laïi (a, 1 2 2
10 9 8

7 6 5

3 4

(R) Tính hôn cap cua á û nhoù theá theo m ch u kim ñoàg ieà n hoà á hình R). (cau
a C d

(S)

Tính hôn cap cua á û nhoù theángöôï m c ch u kim ñoàg ieà n hoà á hình S). (cau
a d C c

10 9 8

7 6 5

3 4


20/11/2005

c b (Caá hình R) u Hôïp chaát gluxit Hoaù - ÑHSP

b (Caá hình S) u Leâ Vaên Ñaêng - Khoa

caáu hình R-S :

 Neáu nguyeân töû cacbon baát ñoái xöùng lieân keát vôùi 4 nhoùm theá a, b, c, d coù tính hôn caáp laø a > b > c > d, söï phaân boá caùc nhoùm theá nhö theá naøo ñoù ñeå nhoùm theá nhoû nhaát (nhoùm d) naèm ôû xa ngöôøi quan saùt c c thì thöù töï phaân boá 3 nhoùm theá coøn laïi (a, b, c) xaùc ñònh caáu hình:
d
C

a b

a b

C

d

c d C (R) a
20/11/2005

c C d

b c d

a

a b

(S) c a b
Leâ Vaên Ñaêng - Khoa

d
Hoaù - ÑHSP

Hôïp chaát gluxit (S) b (R)

 Neáu söï giaûm tính hôn caáp cuûa caùc nhoùm theá ñoù theo chieàu kim ñoàng hoà thì öùng vôùi caáu hình R (rectusquay phaûi), neáu theo chieàu ngöôïc kim ñoàng hoà thì öùng vôùi caáu hình S (sinister-quay traùi). Thí duï : caáu hình R, S cuûa anñehit glixeric : Thöù töï öu tieân cuûa caùc nhoùm theá : -OH > -CH=O > -CH2OH > -H Bieåu dieãn caáu hình cuûa anñehit OHC CHO glixeric trong khoâng gian ba chieàu vaø baèng coâng thöùc chieáu Fisô (Fischer) : C H H C
HO HOH2C (R)-Glixeranñehit 20/11/2005 Hôïp chaát gluxit
Hoaù - ÑHSP

OH CH2OH (S)-Glixeranñehit - Khoa Leâ Vaên Ñaêng

♦Caáu hình tuyeät ñoái - danh phaùp caáu hình R-S : Bieåu dieãn coâng thöùc phoái caûnh vaø coâng thöùc chieáu Fischer cuûa angñehit glixeric : CH= O CH= O
C HO OH CH2OH CH2OH R-glixeranñehit S-glixeranñehit (anñehit D(+ )-glixeric) (anñehit L(-)-glixeric)
CH= O H OH CH2OH CH= O H HO

H

H

C

CH2OH R-glixeranñehit S-glixeranñehit )-glixeric) (Anñehit L(-)-glixeric)Ñaêng - Khoa 20/11/2005 (Anñehit D(+ Hôïp chaát gluxit Leâ Vaên
Hoaù - ÑHSP

phaân ñoái quang. Caùc ñoàng phaân ñoái quang laøm quay maët phaúng dao ñoäng cuûa aùnh saùng phaân cöïc veà caùc phía ngöôïc nhau, nhöng goùc quay [α ] coù giaù trò tuyeät ñoái baèng nhau. Ñeå bieåu dieãn caáu hình caùc ñoàng phaân thoâng duïng nhaát laø duøng coâng thöùc chieáu Fischer, trong ñoù qui öôùc caáu hình töù dieän ñaõ ñöôïc chieáu xuoáng maët phaúng tôø giaáy :
Ñöôøng naèm ngang töôïng tröng caïnh 20/11/2005 naèm treân maët phaúng tôø giaáy Hôïp chaát gluxit Leâ Vaên Ñaêng - Khoa
Hoaù - ÑHSP

caáu hình R-S : Ñöôøng naèm ngang töôïng tröng caïnh naèm treân maët phaúng tôø giaáy cuûa töù dieän, ñöôøng ñöùng thaúng töôïng tröng cho caïnh naèm döôùi maët phaúng tôø giaáy, coøn nguyeân töû cacbon naèm trong maët CH= O CH= O phaúng tôø giaáy. CH= O CH= O
C H CH2OH OH

H

OH CH2OH

HO

H CH2OH
HO

C H CH2OH

Anñehit R-glixeric Anñehit S-glixeric

20/11/2005

Hôïp chaát gluxit Hoaù - ÑHSP

Leâ Vaên Ñaêng - Khoa

♦Caáu hình tuyeät ñoái - danh phaùp caáu hình R-S :
CH=O H OH CH2 OH H CH=O OH CH=O HO H HO CH=O H

R-(+)GlixeranđehitCH2OH
CH=O HO H CH2 OH H

S-(+)Glixeranđehit CH2OH CH2 OH
CH=O OH CH2 OH HO CH=O H CH2 OH

CH=O H OH CH2 OH

R-(+)Glixeranđehit

S-(+)Glixeranđehit R-(+)Glixeranđehit

S-(+)Glixeranđehit

20/11/2005

Hôïp chaát gluxit Hoaù - ÑHSP

Leâ Vaên Ñaêng - Khoa

♦Caáu hình tuyeät ñoái - danh phaùp caáu hình R-S :

(R)-Glixeranđehit D-(+)Glixeranđehit (R)-2,3-Đihiđroxipropanal
20/11/2005

(S)-Glixeranđehit L-(-)Glixeranđehit (S)-2,3-Đihiđroxipropanal
Leâ Vaên Ñaêng - Khoa

Hôïp chaát gluxit Hoaù - ÑHSP

♦Caáu hình tuyeät ñoái - danh phaùp caáu hình R-S :

♦Caáu hình tuyeät ñoái - danh phaùp caáu hình R-S : Alanin coù coâng thöùc CT : CH3CH(NH2)COOH Caáu hình S cuûa alanin : Thöù töï öu tieân caùc nhoùm theá : -NH2 > -COOH > -CH3 > -H :
COOH C CH3 H NH2 S-alanin (L(+ )-alanin)
Hôïp chaát gluxit Hoaù - ÑHSP

COOH H H2N CH3 S-alanin (L(+ )-alanin)
Leâ Vaên Ñaêng - Khoa

20/11/2005

♦Caáu hình tuyeät ñoái - danh phaùp caáu hình R-S : Alanin coù coâng thöùc CT : CH3CH(NH2)COOH Caáu hình S cuûa alanin : Thöù töï öu tieân caùc nhoùm theá : -NH2 > -COOH > -CH3 > -H :
COOH C CH3 H NH2 S-alanin (L(+ )-alanin)
Hôïp chaát gluxit Hoaù - ÑHSP

COOH H H2N CH3 S-alanin (L( )-alanin) +
Leâ Vaên Ñaêng - Khoa

20/11/2005

♦Caáu hình tuyeät ñoái - danh phaùp caáu hình R-S : Caáu hình cuûa axit tactric :
HO H
1COOH 2 3

H

S

R

OH S

H 3 HO R

1 COOH 2

1COOH

1COOH

OH H

R

3 S H

H2

OH OH

HO 2 HO 3

H S H R

4 COOH

4 COOH

4 COOH

4 COOH

axit-(2S, 3S)-tactric (axit D-tactric)

axit-(2R, 3R)-tactric axit-(2R, 3S)-tactric axit-(2S, 3R)-tactric (axit m tactric) eso (axit L-tactric)

Trong coâng thöùc caáu taïo cuûa anñotetrozô coù 2C* (hai nguyeân töû cacbon baát ñoái, vôùi n = 2), neân coù 2n = 22 = 4 ñoàng phaân quang hoïc (hay 2 caëp ñoái quang) laø D(-)-erythrozô, L(+)20/11/2005 Hôïp chaát gluxit Leâ Vaên Ñaêng - Khoa Hoaù - ÑHSP erythrozô, D(-)-threozô vaø L(+)-threozô.

* * Anñ otetrozô : CH2-CH-CH-CH= O OH OH OH

caáu hình R-S : * Caùc ñoàng phaân cuûa anñotetrozô vieát theo kieåu coâng thöùc phoái CH= O O= CH CH= O O= CH caûnh :
HO H H OH H OH HO H

CH2OH H OH
O

HOCH2 HO H
O OH H H H

CH2OH H
O

HOCH2 HO
O H H

OH

H

D(-)-Threozô

L( )-Threozô +
C H H OH CH2OH H C H HO HOCH2

(-)-Erythrozô D
C H OH OH

L( )-Erythrozô +
H C HO HO HOCH2

Hay :1
2 HO 3 4
20/11/2005

H

CH2OH

D(-)-Threozô L( )-Threozô + Hôïp chaát gluxit
Hoaù - ÑHSP

D (-)-Erythrozô L(Ñaêng - Khoa )-Erythrozô Leâ Vaên +

♦Caáu hình tuyeät ñoái - danh phaùp caáu hình R-S : H OH OH H Hoaëc : HO H H HO
H OH CH2OH CH= HO O H CH2OH CH= O H OH CH2OH CH= HO O H CH2OH CH= O

D(-)-Threozô

L( + )-Threozô

(-)-Erythrozô D

L( + )-Erythrozô

Caùc ñoàng phaân caáu daïng (hay caáu traïng) cuûa anñoterozô vieát theo kieåu coâng thöùc chieáu Niumen (Newman) :
H HO H OH HO H H OH H H OH OH HO HO H H

CH= O CH2OH D(-)-Threozô 20/11/2005

O= CH CH2OH

CH= O CH2OH

O= CH CH2OH

L(+ )-Threozô D(-)-ErythrozôLeâ Vaên Ñaêng - Khoa L(+ )-Erythrozô Hôïp chaát gluxit Hoaù - ÑHSP

caáu hình R-S : * Caùc ñoàng phaân caáu hình cuûa anñotetrozô vieát theo kieåu coâng thöùc chieáu Fisô (Fischer) : 1 CH= O CH= O CH= O CH= O
H 2 HO 3 H OH 4 CH2OH D(-)-Threozô H HO OH H CH2OH H H OH OH CH2OH HO HO H H CH2OH

L( )-Threozô +

D (-)-Erythrozô

L( )-Erythrozô +

Caáu hình D,L & R,S ; danh phaùp tuyeät ñoái R, S cuûa anñotetrozô :
CH= O HO H S OH (2S,3R)-2,3,4-trihiñroxibutanal R CH2OH D(-)-Threozô H
Hôïp chaát gluxit Hoaù - ÑHSP

20/11/2005

Leâ Vaên Ñaêng - Khoa

Caáu hình D,L & R,S cuûa anñotetrozô :
CH=O H H OH OH HO HO CH=O H H CH2OH CH=O OH OH HO HO H H H H HO H CH=O H OH CH2OH CH=O OH OH HO HO HO H CH=O H OH CH2OH CH=O H H

CH2OH D-Erythrosơ CH=O H H

D-Threozơ

D-Erythrosơ CH2 OH
CH=O HO H H OH

L-Erythrosơ CH2 OH
CH=O H HO OH H

CH2OH D-Erythrosơ CH=O HO H H OH

CH2OH L-Erythrosơ CH=O H HO OH H

CH D-Threozơ 20/11/2005 2OH

CH2 L-ThreozơOH Hôïp chaát gluxit

CH2 OH D-Threozơ

CH2 OH L-Threozơ Leâ Vaên Ñaêng - Khoa

Hoaù - ÑHSP

Caáu hình D,L & R,S ; danh phaùp tuyeät ñoái R, S cuûa anñotetrozô :
CH= O H OH R HO H S CH2OH L(+ )-Threozô

(2R,3S)-2,3,4-trihiñroxibutanal

CH= O H OH R H

OH R CH2OH D(-)-Erythrozô
CH= O HO H S HO

(2R,3R)-2,3,4-trihiñroxibutanal

H S CH2OH L(+ )-ErythrozôHôïp chaát gluxit 20/11/2005

(2S,3S)-2,3,4-trihiñroxibutanal
Leâ Vaên Ñaêng - Khoa

Hoaù - ÑHSP

nghieân cöùu cô cheá phaûn öùng. Do ñoù ngöôøi ta ñaõ ñöa ra moät danh phaùp ñaëc bieät ñeå goïi teân nhöõng heä nhö vaäy, danh phaùp naøy xuaát phaùt töø teân goïi cuûa caùc ñöôøng coù 4 nguyeân töû cacbon (erythrozô vaø threozô) vaø ñöôïc öùng duïng cho taát caû caùc heä thoáng kieåu R-Cab-Cab-R. Neáu trong coâng thöùc chieáu cuûa caû 2 nhoùm theá gioáng nhau ôû cuøng moät phía nhö caùc nhoùm hiñroxi trong erythrozô thì ñoàng phaân ñöôïc goïi laø daïng erythro; coøn neáu nhö chuùng ôû 3khaùc phía O 1 CH=nhau CH= O R CH3 CH R 1 a HO OH thì H b H H OH a b H 2 HO nhö caùc nhoùm hiñroxi trong threozô 2 c c H OH 3 OH a H Br H Br a 3 H goïi laø 2daïng threo.3 CH2OH 4 CH OH R CH CH3 R 4
20/11/2005 Vaên Ñaêng - Khoa D(-)-Threozô Hôïp chaátthre Daï g gluxit n o Daï g e n rythroLeâ D(-)-Erythrozô Hoaù - ÑHSP

CH3 HO H H Br CH3

CH3 H OH Br H CH3

CH3 CH3 H OH HO H H Br CH3 Br H CH3

Söï chuyeån coâng thöùc Fisô (Fischer) sang coâng thöùc phoái caûnh hay coâng thöùc Caá hình Caá(Newman) u daïng xen keõanti Niumen u daïng che khuaá Caá : u t
chieá Fischer u
H

Caë ñ i q p oá uang d ng threo aï

Caë ñ i q p oá uang d ng erythro aï

oøn p n OH ta haà
H Br CH3 OH Br CH3 CH3 Br H

H

OH CH3

CH3 H OH H Br CH3
20/11/2005

Daï g erythro n
H H H Br CH3 CH3 OH H

CH3 Hôïp chaát gluxit CH3

Leâ Vaên Ñaêng - Khoa

Hoaù - ÑHSP

Söï chuyeån coâng thöùc Fisô (Fischer) sang coâng thöùc phoái caûnh hay coâng thöùc Niumen (Newman) :
C uh aá ình chieá Fischer u Caá d ng che khuaá u aï t oøn p n OH ta haà
H Br H CH3 OH H CH3 H Br

Caá d ng xen keõ u aï anti
H CH3 CH3 OH

CH3 H OH Br H CH3

Daï g threo n
Br H H H CH3
Leâ Vaên Ñaêng - Khoa

CH3

OH Br

CH3 CH3
20/11/2005 Hôïp chaát gluxit Hoaù - ÑHSP

nguyeân töû cacbon baát ñoái xa nhaát so vôùi nhoùm -CH=O hoaëc >C=O ñeå xaùc ñònh caáu hình D (khi -OH ôû beân phaûi) hay caáu hình L (khi -OH ôû beân traùi); nhöng trong aminoaxit laïi laáy nhoùm chuaån laø -NH2 ñeå xaùc ñònh caáu hình L (khi -NH2 ôû beân traùi), coøn caùc daïng erythro vaø threo laø khoâng thay CH= O COOH ñoåi :

HO H

H

H2N H

H

OH CH2OH D(-)-Threozô
20/11/2005

OH CH2OH L(+ )-Threonin
Leâ Vaên Ñaêng - Khoa

Hôïp chaát gluxit Hoaù - ÑHSP

hoïc maïch hôû cuûa monosaccarit ñeàu ñöôïc thieát laäp treân cô sôû so saùnh ñoái chieáu vôùi caáu hình cuûa caëp chuaån D,L-glixeranñehit : Caáu taïo cuûa caùc ñoàng phaân quang hoïc maïch hôû cuûa monosaccarit ñeàu ñöôïc thieát laäp treân cô sôû so saùnh ñoái chieáu vôùi CH= O caáu hình CH=O cuûa caëp chuaån D,LOH H HO H glixeranñehit : CH2OH CH2OH Nhöõng monosaccarit coù caáu hình ôû D-Glixeranñehit L-Glixeranñehit nguyeân töû C* xa nhaát so vôùi nhoùm cacbonyl neáu öùng vôùi caáu hình Dglixeranñehit : thuoäc daõy D; neáu öùng vôùi caáu hình L-glixeranñehit : thuoäc daõy L. coøn khaû naêng quay cöïc thöïc 20/11/2005 Hôïp chaát gluxit Leâ Vaên Ñaêng - Khoa söï cuûa monosaccarit bieåu thò baèng (+)
Hoaù - ÑHSP

Cấu hình chiếu Fischer của monosaccarit
Andozô Xetozô
2
CH OH
CH=O CH=O

H H

OH OH CH OH

HO H

D-Erythrozô D-Threozô
CH=O CH=O

2

H OH CH OH

2

O H OH H OH H OH CH OH

2

CH OH O HO H H OH H OH CH OH

2

CH OH O H OH HO H H OH CH OH

CH OH O HO H HO H H OH CH OH

2

D-Psicozô
CH=O

2

D-Fructozô

2

D-Sorbozô D-Tagatozô
CH OH O H OH H OH CH OH

2

2

CH=O

H H H

OH OH OH CH OH

2

CH OH O HO H H OH CH OH

2

HO H H

D-Ribozô
CH=O

2

H OH OH CH OH

H HO H

D-Arabinozô
CH=O

2

OH H OH CH OH

HO HO H

D-Xylozô
CH=O

2

H H OH CH OH

D-Lyxozô
CH=O CH=O

2

D-Ribulozô D-Xylulozô
CH=O CH=O CH=O

2

2

H H H H

OH OH OH OH CH OH

HO H H H

2

H OH OH OH CH OH

H HO H H

2

OH H OH OH CH OH

HO HO H H

2

H H OH OH CH OH

H H HO H

2

HO H OH H OH OH HO H H H OH OH CH OH CH OH

H HO HO H

2

2

OH H H OH CH OH

HO HO HO H

2

H H H OH CH OH

2

D-Allozô D-Altrozô

D-Glucozô D-Mannozô D-Gulozô D-Idozô D-Galactozô D-Talozô

Caáu hình chieáu Fischer caùc anñopentozô :Caáu hình chieáu Fischer caùc anñopentozô CH=O CH=O : CH= O CH= O CH= O CH= O CH= O CH= O
H H H

OH HO H HO H H OH H OH HO H HO H H OH OH HO H H OH HO H HO H H OH HO H H OH OH HO H H OH HO H H OH HO H H OH HO H CH2OH CH2OH CH2OH CH2OH CH2OH CH2OH CH2OH CH2OH D-Ribozô L-Ribozô D-Arabinozô L-Arabinozô D-Xilozô L-Xilozô D-Lixozô L-Lixozô

CH= O CH= O CH= O CH= O CH= O CH= O CH= O CH= O H OH R S HO H HO H S R H OH H OH R S HO H HO H S R H OH H OH R S HO H H OH R S HO H HO H S R H OH HO H S R H OH H OH R S HO H H OH R S HO H H OH R S HO H H OH R S HO H CH2OH CH2OH CH2OH CH2OH CH2OH CH2OH CH2OH CH2OH D-Ribozô L-Ribozô D-Arabinozô L-Arabinozô D-Xilozô L-Xilozô D-Lixozô L-Lixozô CH= O CH= O CH= O CH= O CH= O CH= O CH= O CH= O

Hay :

CH2OH D-Ribozô

CH2OH CH2OH CH2OH CH2OH L-Ribozô D-Arabinozô L-Arabinozô D-Xilozô

CH2OH CH2OH L-Xilozô D-Lixozô

CH2OH L-Lixozô

CH= O

CH2OH D-Ribozô 20/11/2005

R S R S R S

CH= O

CH= O

CH2OH CH2OH CH2OH CH2OH L-Ribozô D-Arabinozô L-Arabinozô D-Xilozô Hôïp chaát gluxit

S R R S R S

CH= O

CH= O

R S S R R S

CH= O

CH= O

CH2OH CH2OH CH2OH L-Xilozô Vaên Ñaêng - Khoa Leâ D-Lixozô L-Lixozô

S R S R R S

CH= O

Hoaù - ÑHSP

Caáu hình chieáu anñohexozô CH=O : CH= O CH= O CH= O CH= O

Fischer

caùc

CH= O CH= O CH= O H OH HO H HO H H OH H OH HO H HO H H OH H OH HO H H OH HO H HO H H OH HO H H OH H OH HO H H OH HO H H OH HO H H OH HO H H OH HO H H OH HO H H OH HO H H OH HO H CH2OH CH2OH CH2OH CH2OH CH2OH CH2OH CH2OH CH2OH D-Anlozô L-Anlozô D-Antrozô L-Antrozô D-Glucozô L-Glucozô D-Mannozô L-Mannozô
CH= O CH= O CH= O CH= O CH= O CH= O CH= O HO H HO H H OH H OH HO H HO H H OH HO H H OH HO H HO H H OH HO H H OH H OH HO H H OH HO H H OH HO H H OH HO H H OH HO H H OH HO H H OH HO H CH2OH CH2OH CH2OH CH2OH CH2OH CH2OH CH2OH L-Gulozô D-Iñozô L-Iñozô D-Galactozô L-Galactozô L-Talozô L-Talozô
CH= O CH= O R H OH H OH R SHO H HO H S S HO H H OH R S HO H H OH R CH2OH CH2OH L-Antrozô D-Glucozô CH= O CH= O S HO H HO H S R H OH HO H S S HO H H OH R S HO H H OH R CH2OH CH2OH L-Glucozô D-Mannozô CH= O R H OH R H OH S HO H S HO H CH2OH L-Mannozô

CH= O H OH H OH HO H H OH CH2OH D-Gulozô
CH= O H OH R H OH R H OH R H OH R CH2OH D-Anlozô

CH= O CH= O S HO H HO H S S HO H H OH R S HO H H OH R S HO H H OH R CH2OH CH2OH L-Anlozô D-Antrozô

CH= O CH= O CH= O CH= O CH= O H OH R S HO H HO H S R H OH H OH R H OH R S HO H H OH R S HO H HO H S HO H S R H OH HO H S R H OH HO H S H OH R S HO H H OH R S HO H H OH R CH2OH CH2OH CH2OH CH2OH CH2OH D-Gulozô 20/11/2005 L-Gulozô D-Iñozô Hôïp chaát L-Iñozô D-Galactozô gluxit

CH= O CH= O CH= O S HO H HO H S R H OH R H OH HO H S R H OH R H OH HO H S R H OH S HO H H OH R S HO H CH2OH CH2OH CH2OH L-Galactozô L-Talozô L-Talozô Leâ Vaên Ñaêng - Khoa

Hoaù - ÑHSP

Hay caáu hình chieáu Fischer caùc anñohexozô CH=O : CH= O CH= O CH= O CH= O CH= O CH= O CH= O
CH2OH CH2OH CH2OH CH2OH CH2OH CH2OH CH2OH CH2OH D-Anlozô L-Anlozô D-Antrozô L-Antrozô D-Glucozô L-Glucozô D-Mannozô L-Mannozô CH= O CH= O CH= O CH= O CH= O CH= O CH= O CH= O

CH2OH CH2OH CH2OH D-Gulozô L-Gulozô D-Iñozô

CH2OH CH2OH CH2OH CH2OH CH2OH L-Iñozô D-Galactozô L-Galactozô L-Talozô L-Talozô

CH= O

CH2OH CH2OH CH2OH CH2OH CH2OH CH2OH CH2OH CH2OH D-Anlozô L-Anlozô D-Antrozô L-Antrozô D-Glucozô L-Glucozô D-Mannozô L-Mannozô
CH= O

R R R R

S S S S

CH= O

CH= O

S R R R

R S S S

CH= O

CH= O

R

R S R R

S R S S

CH= O

CH= O

S S R R

R R S S

CH= O

CH2OH CH2OH CH2OH CH2OH CH2OH CH2OH CH2OH CH2OH 20/11/2005L-Gulozô D-Iñozô Hôïp chaát gluxit Leâ Vaên Ñaêng - Khoa D-Gulozô L-Iñozô D-Galactozô L-Galactozô L-Talozô L-Talozô Hoaù - ÑHSP

R R S R

S S R S

CH= O

CH= O

S R S R

R S R S

CH= O

CH= O

R S S R

S R R S

CH= O

CH= O

S S S R

R R R S

CH= O

Caáu hình, teân monosaccarit theo danh phaùp caáu hình D, L vaø danh phaùp caáu hình R, S : 1 CH= O
2 H OH R 3 HO H S OH R 4 H 5 H OH R 6 CH2OH

(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahiñroxihexanal

D-Glucozô

CH= O HO H S HO H S H (2S,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahiñroxihexanal OH R H OH R CH2OH D-Mannozô CH= O H OH R HO (2R,3S,4S,5R)-2, 3, 4, 5, 6-pentahiñroxihexanal H S HO H S H OH R CH2OH D-Galactozô CH= O HO H S HO (2S,3S,4S,5R)-2, 3, 4, 5, 6-pentahiñroxihexanal H S HO H S H OH R CH2OH 20/11/2005 Hôïp chaát gluxit Leâ Vaên Ñaêng - Khoa D-Talozô Hoaù - ÑHSP

Caáu hình, teân monosaccarit theo danh phaùp caáu hình D, L vaø danh phaùp caáu hình R, S : CH= O

H OH R H OH R HO(2R, 3R, 4S, 5R)-2, 3, 4, 5, 6-pentahiñroxihexana H S H OH R CH2OH D-Gulozô CH= O HO H S H OH R HO(2S, 3R, 4S, 5R)-2, 3, 4, 5, 6-pentahiñroxihexana H S H OH R CH2OH D-Iñozô CH= O H OH R H OH R H(2R, 3R, 4R, 5R)-2, 3, 4, 5, 6-pentahiñroxihexana OH R H OH R CH2OH D-Anlozô CH= O HO H S H OH R (2S, 3R, 4R, 5R)-2, 3, 4, 5, 6-pentahiñroxihexana H OH R H OH R CH2OH 20/11/2005 Hôïp chaát gluxit Leâ Vaên Ñaêng - Khoa D-Antrozô Hoaù - ÑHSP

Caáu hình, teân monosaccarit theo danh phaùp caáu hình D, L vaø danh phaùp caáuCH OH hình R, S : 1
2

2 3 HO 4 H 5 H 6

C= O H S OH R OH R CH2OH D-Fructozô

(3S,4R,5R)-1,3,4,5,6-pentahiñroxihexan-2-on

1 2 HO 3 H 4 HO 5 HO 6

CH= O HO H S H OH R (2S, R H OH 3R, 4R, 5S)-2, 3, HO H S CH2OH 20/11/2005 Hôïp chaát gluxit L-Galactozô

CH= O H S OH R H (2S,S3R, H S CH2OH L-Glucozô CH= O H OH R H OH R HO H (2R,S3R, HO H S CH2OH L-Mannozô

4S, 5S)-2, 3, 4, 5, 6-pentahiñroxihexana

4S, 5S)-2, 3, 4, 5, 6-pentahiñroxihexana

4, 5, 6-pentahiñroxihexana
Leâ Vaên Ñaêng - Khoa

Hoaù - ÑHSP

Caáu hình, teân monosaccarit theo danh phaùp caáu hình D, L vaø danh phaùp caáuCH=O hình R, S :
H OH R H OH R H OH 3R, (2R, R HO H S CH2OH L-Talozô

4R, 5S)-2, 3, 4, 5, 6-pentahiñroxihexan

CH= O HO H S HO H S H OH (2S,R3S, 4R, 5S)-2, 3, 4, 5, HO H S CH2OH L-Gulozô CH= O H OH R HO H S H OH (2R, R3S, 4R, 5S)-2, 3, 4, 5, HO H S CH2OH L-Iñozô CH= O HO H S HO H (2S,S3S, 4S, 5S)-2, 3, 4, 5, HO H S HO H S CH OH 20/11/20052 Hôïp chaát gluxit L-Anlozô Hoaù - ÑHSP

6-pentahiñroxihexana

6-pentahiñroxihexana

6-pentahiñroxihexana
Leâ Vaên Ñaêng - Khoa

Caáu hình, teân monosaccarit theo danh phaùp caáu hình D, L vaø danh phaùp caáuCH=O hình R, S :
H OH R HO H S HO H 3S, (2R, S HO H S CH2OH L-Antrozô

4S, 5S)-2, 3, 4, 5, 6-pentahiñroxihexana

CH2OH 2 C= O 3 H OH R 4 HO (3R, H S 5 HO H S 6 CH2OH L-Fructozô
1

4S, 5S)-1, 3, 4, 5, 6-pentahiñroxihexan-2-o

20/11/2005

Hôïp chaát gluxit Hoaù - ÑHSP

Leâ Vaên Ñaêng - Khoa

2-Ñoàng phaân epime vaø ñoàng phaân ñia : ♦Ñoàng phaân epime : 2 monosaccarit loaïi anñozô coù ñoàng phaân epime ñoái vôùi nhau khi chuùng chæ khaùc nhau veà caáu hình cuûa nguyeân töû C* ôû saùt beân caïnh nhoùm CH=O, coøn taát caû caùc nguyeân töû C* coøn laïi ñeàu hoaøn toøan gioáng nhau. Thí duï : D(+)glucozô & D(+)mannozô laø 2 ñoàng phaân epime cuûa nhau, chuùng chæ khaùc nhau caáu hình cuûa nguyeân töû C* soá 2, caáu hình cuûa caùc nguyeân töû C* soá 3, 4, 5 hoaøn toaøn gioáng nhau :

1 2

H 3 HO 4 H 5 H
6

CH= O OH H OH OH CH2O H

CH= O HO HO H H H H OH OH CH2O H

CH= O HO H H OH HO H HO H CH2 OH

CH= O H OH H OH HO H HO H CH2OH

D-Glucozô Hôïp chaát gluxit L-Glucozô Vaên Ñaêng - Khoa D-Mannozô 20/11/2005 Leâ L-Mannozô Hoaù - ÑHSP

2-Ñoàng phaân epime vaø ñoàng phaân ñia : ♦Ñoàng phaân epime : Thí duï : L(-)glucozô & L(-)mannozô laø 2 ñoàng phaân epime cuûa nhau, chuùng chæ khaùc nhau caáu hình cuûa nguyeân töû C* soá 2, caáu hình cuûa caùc nguyeân töû C* soá 3, 4, 5 hoaøn toaøn gioáng nhau :

CH= O HO H H OH HO H HO H CH2 OH

CH= O H OH H OH HO H HO H CH2OH

L-Glucozô
20/11/2005

L-Mannozô
Leâ Vaên Ñaêng - Khoa

Hôïp chaát gluxit Hoaù - ÑHSP

2-Ñoàng phaân epime vaø ñoàng phaân ñia : ♦Ñoàng phaân epime : Caùc caëp ñoàng phaân epime cuûa anñohexozô :

D(+)Glucozô D(+)Mannozô D(+)Galactozô D(+)Talozô

&L(-)Glucozô L(-)Mannozô

&

quang hoïc thöôøng. Trong & 16 ñoàng D(+)Anlozô &L(-)anlozô L(-)Antrozô ♦Ñoàng phaân laäp D(+)Antrozô theå cuûa anñohexozô chæ coù phaân ñia : 1 chaát & D(+)Gulozô L(-)Iñozô & phaân ñoái D(+)Iñozôlaø D(+)glucozô; ñoàng L(-)Gulozô

&L(-)Galactozô & laø loaïi ñoàng phaân L(-)Talozô

quang cuûa noù laø L(-)glucozô, coøn 14 ñoàng phaân laäp theå khaùc ñeàu ñöôïc goïi laø ñoàng phaân ñia ñoái vôùi D(+)glucozô. Caùc ñoàng phaân ñia coù caáu hình khaùc nhau vaø coù naêng suaát 20/11/2005 Leâ Vaên quay cöïc Hôïp chaát theå- ÑHSP coù gluxit cuøng daáu Ñaêng - Khoa hoaëc Hoaù

3-Caùc daïng voøng cuûa monosaccarit vaø ñoàng phaân anome : a) Moät soá döõ kieän thöïc nghieäm ñoái vôùi glucozô :  Khoâng cho phaûn öùng vôùi thuoác thöû sip (dung dòch axit fucsinsunfurô) vaø khoâng taïo saûn phaåm coäng vôùi natrihiñrosunfit.  Coù hieän töôïng quay hoã bieán (hieän töôïng tautome hoùa): dung dòch glucozô coù söï thay ñoåi naêng suaát quay cöïc sau vaøi tieáng ñoàng hoà môùi oån ñònh. Khi môùi pha, daïng α -D(+)glucozô luùc ñaàu naêng suaát quay cöïc laø [α ]D = + 112o, luùc oån ñònh laø [α ]D = + 52,7o. Ngöôïc laïi khi môùi pha, daïng β -D(+)glucozô luùc ñaàu naêng suaát quay cöïc laø [α ]D = + 19o, luùc oån ñònh laø [α ]D = + 52,7o.

20/11/2005

Hôïp chaát gluxit Hoaù - ÑHSP

Leâ Vaên Ñaêng - Khoa

3-Caùc daïng voøng cuûa monosaccarit vaø ñoàng phaân anome : a) Moät soá döõ kieän thöïc nghieäm ñoái vôùi glucozô :  Glucozô taùc duïng vôùi CH3OH coù maët cuûa
hiñroclorua (HCl) khan laøm xuùc taùc taïo ra metylglucozit. Metylglucozit coù tính chaát töông töï axetal hoaøn toaøn, khoâng cho phaûn öùng naøo cuûa anñehit, khi thuûy phaân metylglucozit vôùi dung dòch axit clohiñric taïo thaønh anñehit vaø CH3OH.  Khi metyl hoùa ñeán cuøng metyl glucozit baèng CH3I/AgOH (hoaëc (CH3)2SO4/NaOH) thì ñöôïc tetrametylmetylglucozit. Khi thuûy phaân saûn phaåm naøy chæ coù moät nhoùn CH3 luùc ñaàu metyl hoùa bò taùch ra, coøn 4 nhoùm metyl sau naøy vaãn toàn taïi khoâng bò taùch ra taïo thaønh tetrametylglucozô. Tetrametylglucozô coù tính chaát ñaëc tröng cuûa nhoùm anñehit nhö glucozô, taát nhieân laø coù hieän töôïng quay hoã bieán. 20/11/2005 Hôïp chaát gluxit Leâ Vaên Ñaêng - Khoa
Hoaù - ÑHSP

3-Caùc daïng voøng cuûa monosaccarit vaø ñoàng phaân anome : a) Moät soá döõ kieän thöïc nghieäm ñoái vôùi glucozô : ⇒ Nhö vaäy trong phaân töû D(+)glucozô coù moät nhoùm OH ñaëc bieät khaùc vôùi 4 nhoùm OH OR + HOR OR + HOR coøn laïi,Ogoïi laø OH semiaxetal (hay CH= CH CH OR OH OH baùn axetal). semiaxetal axetal hôï chaácacbonyl p Moâ taû tsöï taïo thaønh glucozit:
20/11/2005 Hôïp chaát gluxit Hoaù - ÑHSP Leâ Vaên Ñaêng - Khoa

3-Caùc daïng voøng cuûa monosaccarit vaø ñoàng phaân anome :
 Coù 2 chaát metyl glucozit : o o o  Ñoàng phaân meyl α -D-glucozit : Ñ nc = 165 , [α ]D = + 158 .
o o o  Ñoàng phaân metyl β -D-glucozit : Ñ nc = 107 , [α ]D = -33 .

Hai chaát ñoàng phaân treân khoâng cho hieän töôïng quay hoã bieán vaø khoâng cho phaûn öùng vôùi thuoác thöû felinh & dung dòch Ag[NH3]2+, chuùng cuõng laø 2 ñoàng phaân anome cuûa nhau. b) Caùc kieåu coâng thöùc voøng cuûa monosaccarit vaø ñoàng phaân anome : Haworth ñeà nghò coâng thöùc voøng cuûa gluxit xuaát phaùt töø coâng thöùc cuûa dò voøng piran vaø furan :

20/11/2005

Hôïp chaát gluxit Hoaù - ÑHSP

Leâ Vaên Ñaêng - Khoa

3-Caùc daïng voøng cuûa monosaccarit vaø ñoàng phaân anome : b) Caùc kieåu coâng thöùc voøng cuûa monosaccarit vaø ñoàng phaân anome : Haworth ñeà nghò coâng thöùc voøng cuûa gluxit xuaát phaùt töø coâng thöùc cuûa dò voøng piran vaø furan : O O  Neáu gluxit toàn taïi dò voøng 6 caïnh thì goïi laø piranozô, coøn 20/11/2005 Hôïp chaát gluxit Leâ Vaên voøng 5 caïnh goïi -laø furanozô.Ñaêng - Khoa Hoaù ÑHSP

Piran

Furan

3-Caùc daïng voøng cuûa monosaccarit vaø ñoàng phaân Oxi trong vòng tạo anome : ra từ nhóm OH  Kieåu ñoùng voøng furan : Cacbon H này tạo
HOCH2CH2CH2CH=O 4-Hiđroxibutanal
O CH2 H

O

H

C= O CH2

CH2

OH

từ cacbon cacbonyl của nhóm anđehit

Kieåu ñoùng voøng piran :
H

Oxi trong vòng tạo ra từ nhóm OH

CH2

O

H

O

H OH

HOCH2CH2CH2CH2CH=O 5-Hiđroxipentanal
20/11/2005

CH2 CH2

C= O CH2

Hôïp chaát gluxit Hoaù - ÑHSP

Cacbon này là của cacbon cacbonyl Leâ Vaên Ñaêng của nhóm anđehit Khoa

3-Caùc daïng voøng monosaccarit vaø ñoàng anome :  Kieåu ñoùng voøng furan :
CH=O

cuûa phaân

H H H OH

H H

OH OH CH OH

H O

H H CH=O H H

O

H H OH

H

O

OH H H

+

H H

2

D-Erythrozơ

OH

OH OH α -DErythrofuranozơ CH2OH O H H OH OH

OH OH β -DErythrofuranozơ CH2OH O OH H H OH

CH= O OH H OH H OH H CH2OH

CH2OH H O H H OH H

CH=O

H H OH

+

H H OH

D-Ribozơ

OH

α -D-Ribofuranozơ

β -D-Ribofuranozơ

20/11/2005

Hôïp chaát gluxit Hoaù - ÑHSP

Leâ Vaên Ñaêng - Khoa

3-Caùc daïng voøng cuûa monosaccarit vaø ñoàng phaân anome : b) Caùc kieåu coâng thöùc voøng cuûa monosaccarit vaø ñoàng phaân anome :
 Khi vieát caáu daïng cuûa monosaccarit  6 daïng töû ngöôøi ta döïa treân caáu nguyeâncuûaH ôû vò trí taïi xiclohexan. Xiclohexan thöôøng toàn lieân keát truïc caáu chuû yeáu 2 H daïng caáu daïng : (axial), H H H a a a He e daïng “gheá” vaø caáu a e kí hieäu laø a. daïng “thuyeàn”. eH e e H H  6 nguyeân töû H H H H H a a a a cuûa xiclohexan :  Caáu daïng e H HH gheá H H H ôû lieân keát
e a H e H a H e a H H e a e H
20/11/2005 Hôïp chaát gluxit Hoaù - ÑHSP

vaønh hay lieân keát Leâ Vaên Ñaêng - Khoa bieân

3-Caùc daïng voøng cuûa monosaccarit vaø ñoàng phaân anome : b) Caùc kieåu coâng thöùc voøng cuûa monosaccarit vaø ñoàng phaân anome :
 Khi vieát caáu daïng cuûa monosaccarit ngöôøi ta döïa treân caáu daïng cuûa xiclohexan. Xiclohexan thöôøng toàn taïi H H H H chuû yeáu 2 daïng caáu daïng : caáu H H H daïng “gheá” vaøHcaáu daïng “thuyeàn”. H H H H  Caáu daïng thuyeàn cuûa xiclohexan : H H
H
20/11/2005

H

Hôïp chaát gluxit Hoaù - ÑHSP

H

H H

H H

H

Leâ Vaên Ñaêng - Khoa

H

H

3-Caùc daïng voøng cuûa monosaccarit vaø ñoàng phaân anome : b) Caùc kieåu coâng thöùc voøng cuûa monosaccarit:
Caùc coâng thöùc voøng cuûa caùc daï n C/thöùc Fischer ng voøg Tolen/s Daï g voøg Haworth n n monosaccarit ñöôïc bieåu dieãn theo CH2OH CH2OH CH= O H OH HO H / O H O OH kieåu Tolens H (Tolen s) hoaëc H Havooc H OH H OH OH H O HO O H HO H HO H H H H OH (Haworth) OH hoaëc caáu daïng gheá beàn : OH H H OH H H OH OH
H
H HO HO H CH2OH H H H O H OH OH HO HO H CH2OH H H

H OH H H HO HO H OH H CH2OH CH2OH CH2OH OH D-Glucozô α -D-Glucozô β -D-Glucozô α -D-Glucopiranozô β -D-Glucopiranozô
O OH OH H

20/11/2005

α -D-Glucopiranozô Hôïp chaát gluxit

Hoaù - ÑHSP

β -D-Glucopiranozô Leâ Vaên Ñaêng - Khoa

3-Caùc daïng voøng cuûa monosaccarit vaø ñoàng phaân anome : b) Caùc kieåu coâng thöùc voøng cuûa monosaccarit:
Caùc coâng thöùc voøng cuûa caùc daï g voøg Tolen/s n Daï n monosaccarit nñöôïc bieåung voøg Haworth theo dieãn CH2OH CH2OH CH= O HO H H OH / kieåu O HO H Tolens HO(Tolen s)H O hoaëc HO Havooc O H H HO H H O H H H H H H OH OH H (Haworth) hoaëc caáu daïngHO OH beàn : gheá H HO HO H HO H HO H
HO
HOCH2 H H H H HOCH2 H H H H

OH H H H H HO OH H OH H CH2OH CH2OH CH2OH L-Glucozô α -L-Glucozô β -L-Glucozô α -L-Glucopiranozô β -L-Glucopiranozô
O H OH OH OH O HO OH OH OH

OH

OH

20/11/2005

α -L-Glucopiranozô Hôïp chaát gluxit

β -L-GlucopiranozôVaên Ñaêng - Khoa Leâ

Hoaù - ÑHSP

3-Caùc daïng voøng cuûa monosaccarit vaø ñoàng phaân anome : c) Ñoàng phaân anome : Caùc caëp ñoàng phaân ñia töông töï cuûa caùc monosaccarit chæ khaùc nhau veà caáu hình cuûa nguyeân töû cacbon soá 1 goïi laø caùc ñoàng phaân anome (nghóa laø chæ khaùc nhau veà vò trí cuûa nhoùm OH semiaxetal trong khoâng gian). Thí duï : 2 ñoàng phaân α -D-glucopiranozô vaø β D-glucopiranozô laø 2 ñoàng phaân anome cuûa nhau, chuùng chæ khaùc nhau caáu hình cuûa nguyeân töû cacbon soá 1. Hai ñoàng phaân anome α -D-glucopiranozô & β -D-glucopiranozô naøy coù hieän töôïng quay hoã bieán vaø coù tính khöû vì trong phaân töû coù OH semiaxetal töï do.

20/11/2005

Hôïp chaát gluxit Hoaù - ÑHSP

Leâ Vaên Ñaêng - Khoa

6

6

4

5 2 3

4 1 3

5 2

1

α -DGlucopiranozô

β -DGlucopiranozô

α -DGlucopiranozô

β -DGlucopiranozô

α -DGlucopiranozô

β -DGlucopiranozô

α -DGlucopiranozô

β -DGlucopiranozô

α -D-Glucopiranozô & β -DGlucopiranozô

OH semiaxetal

6

3 5 41 2

6 5 41
OH semiaxetal

3 2

α -DGlucopiranozô

β -DGlucopiranozô

OH semiaxetal

OH semiaxetal

α -DGlucopiranozô

β -DGlucopiranozô

Caáu hình Tolen/s OH 1 HCH=O Caáu hình 2 H OH H O 3H chieáu 4 OH OH Fischer CH=O 1 5 H OH 2 H OH 6 CH2OH H 3H α -D4 OH OH Glucopiranozô 5 H OH H CH2OH 1 H CH=O 6 2 OH OH D3H H O Glucozô 4 OH OH 5 H OH D6 CH2OH Glucozôβ -DGlucopiranozô

Caáu hình Haworth Caáu daïng gheá C-1 6CH2OH H 6 O H CH2OH H 5 4 O 5 H HO H 4 OH H 1 H H 2 HO OH HO 3 1 OH 2 3 H OH H OH α -Dα -DGlucopiranozô Glucopiranozô 6CH2OH H 6 O OH CH2OH H 5 4 O 5 H HO H 4 OH H 1 H OH 2 HO HO H 1 3 OH 2 3 H H H OH β -Dβ -DGlucopiranozô Glucopiranozô

Caáu hình Haworth Caáu daïng gheá C-1 6CH2OH 6 1 CH=O H HOCH2 H 5 H 4 HO O H O Caáu hình 2 HO H 5 OH H H OH chieáu 3 O 1 H HO 4 H 4 HO H H H OH Fischer 2 HO 2 CH=O 5 HO H 1 3 3 OH 1 HO OH H 2 HO H 6 OH H CH2OH 3 H OH β -Lβ -Lβ -L4 HO H Glucopiranozô Glucopiranozô Glucopiranozô 5 HO H 6CH2OH 6 OH CH=O CH2OH 1 6 HOCH2 H 5 H 4 O HO O 2 HO H H 5 OH LH H OH H Glucozô 3 O 1 H HO 4 HO OH 2 4 HO H H 1 HO 3 H2 H H 5 HO H 3 OH L6 OH H CH2OH Glucozôα -Lα -Lα -LGlucopiranozô Glucopiranozô Glucopiranozô

Caáu hình Tolen/s

Caáu hình Haworth Caáu daïng gheá C-1 6CH2OH OH 1 HCH=O H 6 O H CH2OH H 5 Caáu hình 2 HO H 4 O 5 H HO H O 3H OH chieáu 4 OH HO 1 H 4 OH OH Fischer H 2 HO CH=O OH HO 3 1 1 5 H OH H 2 3 H OH 2 HO H H 6 H CH2OH H 3H α -Dα -Dα -D4 OH OH Mannopiranozô Mannopiranozô Mannopiranozô 5 H OH 6CH2OH H CH2OH 1 H CH=O 6 H 6 O OH CH2OH 2 HO H H 5 O 4 O D5 H HO H O OH Mannozô 3 H 4 OH HO 1 H 4 OH OH OH 2 HO HO H 1 5 H OH 3 H 2 3 DH H H 6 H CH2OH Mannozô-Dβ β -Dβ -DMannopiranozô Mannopiranozô Mannopiranozô

Caáu hình Tolen/s

Caáu hình Tolen/s OH 1 HCH=O Caáu hình 2 H OH 3 H OHO chieáu 4 H OH Fischer CH=O 1 5 H OH 2 H OH 6 CH2OH 3 H OH α -D4 H OH Anlopiranozô 5 H OH H CH2OH 1 H CH=O 6 D-Anlozô 2 OH OH 3 H OHO 4 H OH D-Anlozô 5 H OH 6 CH2OH β -DAnlopiranozô

Caáu hình Haworth Caáu daïng gheá C-1 6CH2OH H 6 O H CH2OH H 5 4 O 5 H HO H 4 H H 1 H H 2 H HO OH 1 3 OH 2 3 OH OH OH OH α -Dα -DAnlopiranozô Anlopiranozô 6CH2OH H 6 O OH CH2OH H 5 4 O 5 H HO H 4 H H 1 H OH 2 H HO H 1 3 OH 2 3 OH H OH OH β -Dβ -DAnlopiranozô Anlopiranozô

Caáu hình Tolen/s OH 1 HCH=O Caáu hình 2 HO H 3 H OHO chieáu 4 H OH Fischer CH=O 1 5 H OH 2 HO H 6 CH2OH 3 H OH α -D4 H OH Antropiranozô 5 H OH H CH2OH 1 H CH=O 6 2 HO H O D3 H OHO Antrozô 4 H OH 5 H OH D6 CH2OH Antrozôβ -DAntropiranozô

Caáu hình Haworth Caáu daïng gheá C-1 6CH2OH H 6 O H CH2OH H 5 4 O 5 H HO OH 4 H HO 1 H H 2 H HO OH 1 3 H 2 3 OH OH OH H α -Dα -DAntropiranozô Antropiranozô 6CH2OH H 6 O OH CH2OH H 5 4 O 5 H HO OH 4 H HO 1 H OH 2 H HO H 1 3 H 2 3 OH H OH H β -Dβ -DAntropiranozô Antropiranozô

Caáu hình Haworth Caáu daïng gheá C-1 6CH2OH OH 1 HCH=O OH 6 O H CH2OH HO 5 Caáu hình 2 H OH 4 O 5 H H H O 3H H chieáu 4 OH H 1 H 4 HO H O Fischer H 2 H CH=O OH HO 3 1 1 5 H OH OH 2 3 H OH 2 H OH H 6 OH CH2OH H 3H α -Dα -Dα -DO 4 HO H Glactopiranozô Glactopiranozô Glactopiranozô 5 H OH 6CH2OH H CH2OH 1 H CH=O 6 O OH OH 6CH2OH 2 OH OH HO 5 4 O D5 H H 3H H O H Galactoz 4 OH H 1 H 4 HO H O OH ô 2 HO H H 1 5 H OH 3 OH 2 3 DH H H 6 OH CH2OH Glactozô -Dβ β -Dβ -DGlactopiranozô Glactopiranozô Glactopiranozô

Caáu hình Tolen/s

Caáu hình Tolen/s OH 1 HCH=O Caáu hình 2 HO H H O 3H chieáu 4 HO H O Fischer CH=O 1 5 H OH 2 HO H 6 CH2OH H 3H α -DO 4 HO H Talopiranozô 5 H OH H CH2OH 1 H CH=O 6 O D-Talozô 2 HO H 3H H O 4 HO H O D-Talozô 5 H OH 6 CH2OH β -DTalopiranozô

Caáu hình Haworth Caáu daïng gheá C-1 6CH2OH OH 6 O H CH2OH HO 5 4 O 5 H H OH 4 OH HO 1 H H 2 H OH HO 3 1 H 2 3 H OH H H α -Dα -DTalopiranozô Talopiranozô 6CH2OH O OH OH 6CH2OH HO 5 4 O 5 H H OH 4 OH HO 1 H OH 2 HO H H 1 3 H 2 3 H H H H β -Dβ -DTalopiranozô Talopiranozô

Caáu hình Tolen/s OH 1 HCH=O Caáu hình 2 H OH 3 H OHO chieáu 4 HO H Fischer CH=O 1 5 H OH 2 H OH 6 CH2OH 3 H OH α -D4 HO H Gulopiranozô 5 H OH H CH2OH 1 H CH=O 6 D-Anlozô 2 OH OH 3 H OHO 4 HO H D-Gulozô 5 H OH 6 CH2OH β -DGulopiranozô

Caáu hình Haworth Caáu daïng gheá C-1 6CH2OH OH 6 O H CH2OH HO 5 4 O 5 H H H 4 H H 1 H H 2 H H OH 1 3 OH 2 3 OH OH OH OH α -Dα -DGulopiranozô Gulopiranozô 6CH2OH O OH OH 6CH2OH HO 5 4 O 5 H H H 4 H H 1 H OH 2 H H H 1 3 OH 2 3 OH H OH OH β -Dβ -DGulopiranozô Gulopiranozô

Caáu hình Tolen/s OH 1 HCH=O Caáu hình 2 HO H 3 H OHO chieáu 4 HO H Fischer CH=O 1 5 H OH 2 HO H 6 CH2OH 3 H OH α -D4 HO H Idopiranozô 5 H OH H CH2OH 1 H CH=O 6 2 HO H O D-Idozô 3 H OHO 4 HO H D-Idozô 5 H OH 6 CH2OH β -DIdopiranozô

Caáu hình Haworth Caáu daïng gheá C-1 6CH2OH OH 6 O H CH2OH HO 5 4 O 5 H H OH 4 H HO 1 H 2 H H OH 3 H 2 3 OH OH H α -Dα -DIdopiranozô Idopiranozô 6CH2OH O OH OH 6CH2OH HO 5 4 O 5 H H OH 4 H HO 1 H 2 H H H 3 H 2 3 OH OH H β -Dβ -DIdopiranozô Idopiranozô

H 1 OH

1 H

OH

Caáu hình Tolen/s OH 1 HCH=O Caáu hình 2 HO H 3 H OHO chieáu 4 HO H Fischer CH=O 1 5 H OH 2 HO H 6 CH2OH 3 H OH α -D4 HO H Idopiranozô 5 H OH H CH2OH 1 H CH=O 6 2 HO H O D-Idozô 3 H OHO 4 HO H D-Idozô 5 H OH 6 CH2OH β -DIdopiranozô

Caáu hình Haworth Caáu daïng gheá 1-C 6CH2OH 6 2OH CH 5 O H 5 HO H H H O 4 H HO 1 HO 3 4 2 H OH 2 OH H 3 H OH H α -Dα -DIdopiranozô Idopiranozô 6CH2OH 6 2OH CH 5 5 O OH H HO H O H 4 H HO 1 HO 3 4 2 OH H H H H 2 3 OH H β -Dβ -DIdopiranozô Idopiranozô

H 1

OH

OH

OH 1 H OH

Caáu daïng gheá C-1 Caáu hình chieáu Fischer CH=O 1 2 HO H 3 H OH 4 HO H 5 H OH CH2OH 6 D-Idozô
OH 6 CH2OH 4 O 5 H OH H 2 H 3 H OH

Caáu daïng gheá 1-C

1 OH

H

„

H HO 4 H

6 2OH CH 5 H O 3 OH 2 H

H 1

OH

OH

α -DIdopiranozô
OH 6 CH2OH 4 O 5 H OH H OH 2 H 1 3 H OH H

α -DIdopiranozô

„

H HO 4 H

6 2OH CH 5 H O 3 OH 2 H

OH 1 H OH

D-Idozô

β -DIdopiranozô

β -DIdopiranozô

Caáu hình Haworth Caáu daïng gheá C-1 6CH2OH 6 1 CH=O H HOCH2 H4 5 O HO H Caáu hình 2 HO H H O 5 OH H H O OH 3 chieáu H 1 H HO 4 H 2 4 HO H H OH Fischer 3 1 OH OH HO CH=O 1 5 HO H H 2 3 OH HO H 2 6 CH2OH OH H 3 H OH β -Lβ -Lβ -L4 HO H Glucopiranozô Glucopiranozô Glucopiranozô 6 5 HO H 6CH2OH HOCH2 H4 OH CH=O CH2OH 1 O 6 5 5 OH O H 2 HO H H H HO LH H 3O OH HO 2 Glucozô 1 H HO 4 OH 3 1 4 HO H OH H H OH H H 5 HO H 2 3 L6 CH2OH OH H Glucozôα -Lα -Lα -LGlucopiranozô Glucopiranozô Glucopiranozô

Caáu hình Tolen/s

Caáu hình Haworth Caáu daïng gheá C-1 6CH2OH 6 1 CH=O H HOCH2 H4 5 O H H Caáu hình 2 HO OH H O 5 OH HO H O OH 3 chieáu H 1 OH HO 4 H 2 4 HO H H OH Fischer 3 1 OH H HO CH=O 1 5 HO H H 2 3 OH H OH 2 H 6 CH2OH H 3 H OH β -Lβ -Lβ -L4 HO H Mannopiranozô Glucopiranozô Mannopiranozô 6 5 HO H 6CH2OH HOCH2 H4 OH CH=O CH2OH 1 O 6 5 5 OH O HO 2 H H OH H HO LH H 3O OH HO 2 Mannozô 1 OH HO 4 OH 3 1 4 HO H H H H OH H H 5 HO H 2 3 L6 H CH2OH H Mannozô α -Lα -Lα -LMannopiranozô Mannopiranozô Mannopiranozô

Caáu hình Tolen/s

Caáu hình Haworth Caáu daïng gheá C-1 6CH2OH 6 1 CH=O H HOCH2 OH 5 4 O HO OH Caáu hình 2 HO H H O 5 H H H O OH 3 chieáu H 1 H HO 4 H 2 4 HH OH OH Fischer 3 1 H OH HO CH=O 1 5 HO H H 2 3 OH HO H 2 6 CH2OH OH H 3 H OH β -Lβ -Lβ -L4 H OH Galactopiranozô Galactopiranozô Galactopiranozô 6 5 HO H 6CH2OH HOCH2 OH 4 OH CH=O CH2OH 1 O 6 5 5 H H 2 HO H OH H HO O L-Galactozô H H 3O OH HO 2 1 H HO 4 OH 3 1 4 HH OH OH H H H H 5 HO H 2 3 L6 CH2OH OH H Galactoz -Lα α -Lα -Lô Galactopiranozô Galactopiranozô Galactopiranozô

Caáu hình Tolen/s

Caáu hình Haworth Caáu daïng gheá C-1 6CH2OH 6 1 CH=O H HOCH2 OH 5 4 O H OH Caáu hình 2 HO OH H O 5 H HO H O OH 3 chieáu H 1 OH HO 4 H 2 4 HH OH OH Fischer 3 1 H H HO CH=O 1 5 HO H H 2 3 OH H OH 2 H 6 CH2OH H 3 H OH β -Lβ -Lβ -L4 H OH Talozopiranozô Talozopiranozô Talozopiranozô 6 5 HO H 6CH2OH HOCH2 OH 4 OH CH=O CH2OH 1 O 6 5 5 H HO 2 H H OH OH HO O L-Talozô H H 3O OH HO 2 1 OH HO 4 OH 3 1 4 HH OH H H H H H 5 HO H 2 3 L-Talozô 6 H CH2OH H α -Lα -Lα -LTalozopiranozô Talozopiranozô Talozopiranozô

Caáu hình Tolen/s

Caáu hình Haworth Caáu daïng gheá C-1 6CH2OH 6 1 CH=O H HOCH2 H4 5 O HO H Caáu hình 2 HO H H O 5 OH H H O HO H 3 chieáu H 1 H H 4 H 2 4 HO H H Fischer 3 1 OH OH HO CH=O 1 5 HO H OH 2 3 OH HO H 2 6 CH2OH OH OH H 3H β -Lβ -Lβ -LO 4 HO H Anlopiranozô Anlopiranozô Anlopiranozô 6 5 HO H 6CH2OH HOCH2 H 4 O OH CH=O CH2OH 1 6 5 5 OH H 2 HO H H H HO O L-Anlozô H H 3 OH H HO 2 1 H H H 4 3 1 4 HO H OH O OH OH H H 5 HO H 2 3 L-Anlozô 6 CH2OH OH OH α -Lα -Lα -LAnlopiranozô Anlopiranozô Anlopiranozô

Caáu hình Tolen/s

Caáu hình Haworth Caáu daïng gheá C-1 6CH2OH 6 1 CH=O H HOCH2 H4 5 O H H Caáu hình 2 HO OH H O 5 OH HO H O HO H 3 chieáu H 1 OH H 4 H 2 4 HO H H Fischer 3 1 OH H HO CH=O 1 5 HO H OH 2 3 OH H OH 2 OH 6 CH2OH H H 3H β -Lβ -Lβ -LO 4 HO H Antropiranozô Antropiranozô Antropiranozô 6 5 HO H 6CH2OH HOCH2 H 4 O OH CH=O CH2OH 1 6 5 5 OH HO 2 H H OH H HO O LH H 3 OH H HO 2 Antrozô 1 OH H 4 H 3 1 H 4 HO H O OH OH H H 5 HO H 2 3 L6 OH CH2OH H Antrozôα -Lα -Lα -LAntropiranozô Antropiranozô Antropiranozô

Caáu hình Tolen/s

Caáu hình Haworth Caáu daïng gheá C-1 6CH2OH 6 1 CH=O H HOCH2 OH 5 4 O HO OH Caáu hình 2 HO H H O 5 H H H O HO H 3 chieáu H 1 H H 4 H 2 4 H OH H Fischer 3 1 H OH HO CH=O 1 5 HO H OH 2 3 OH HO H 2 6 CH2OH OH OH H 3H β -Lβ -Lβ -L4 OH OH Gulopiranozô Gulopiranozô Gulopiranozô 6 5 HO H 6CH2OH HOCH2 OH 4 O OH CH=O CH2OH 1 6 5 5 H H 2 HO H OH H HO O L-Gulozô H H 3 OH H HO 2 1 H H H 4 3 1 4 OH OH OH OH H H H 5 HO H 2 3 L6 CH2OH OH OH Gulozô α -Lα -Lα -LGulopiranozô Gulopiranozô Gulopiranozô

Caáu hình Tolen/s

Caáu hình Haworth Caáu daïng gheá C-1 6CH2OH 6 1 CH=O H HOCH2 OH 5 4 O H OH Caáu hình 2 HO OH H O 5 H HO H O HO H 3 chieáu H 1 OH H 4 H 2 4 H OH H Fischer 3 1 H H HO CH=O 1 5 HO H OH 2 3 OH H OH 2 OH 6 CH2OH H H 3H β -Lβ -Lβ -L4 OH OH Idopiranozô Idopiranozô Idopiranozô 6 5 HO H 6CH2OH HOCH2 OH 4 OH CH=O CH2OH 1 O 6 5 5 H HO 2 H H OH OH HO O L-Idozô H H 3 OH H HO 2 1 OH H 4 H 3 1 4 OH OH H OH H H H 5 HO H 2 3 L-Idozô 6 OH CH2OH H α --Lα --Lα --LIdopiranozô Idopiranozô Idopiranozô

Caáu hình Tolen/s

Caáu hình Haworth Caáu daïng gheá 1-C 6 H 6CH2OH CH2OH 1 CH=O H 1 5 5 O H H OH HO Caáu hình 2 HO OH H O H H 3O HO H chieáu OH 1 OH H 4 HO 3 4 2 4 H OH Fischer OH H H H HO CH=O 1 5 HO H 2 3 H OH 2 OH 6 CH2OH H H 3H β -Lβ -Lβ -L4 OH OH Idopiranozô Idopiranozô Idopiranozô 5 HO H 6CH2OH 6 OH CH=O CH2OH 1 6 OH CH2OH 5 2 H H OH 1 5 OH HO O L-Idozô H H H O H 3 OH H 1 OH H 4 4 OH OH OH HO 3 4 2 H H OH H 2 3 L-Idozô 5 HO H H 6 OH CH2OH H α -Lα -Lα -LIdopiranozô Idopiranozô Idopiranozô

Caáu hình Tolen/s

Caáu daïng gheá C-1 Caáu hình chieáu Fischer CH=O 1 2 H OH H 3H 4 OH OH 5 HO H CH2OH 6 L-Idozô
6 HOCH2 OH 4 O 5 H HO H H 2 H 3 1 H OH OH

Caáu daïng gheá 1-C

„

HO

H 1
O H

6 CH2OH 5 H OH

HO

2 H

3

4 OH H

β -LIdopiranozô 6

HO

L-Idozô

1 H

HOCH2 OH 4 O 5 H HO H 2 H 3 H OH

β -LIdopiranozô

„

H

OH 1
O H

6 CH2OH 5 H 4 OH H OH

HO

2 H

3

α -LIdopiranozô

α -LIdopiranozô

Caáu hình Caáu hình Haworth Caáu daïng Tolen/s gheá C-1 HOCH2 H 1 2 1 C=O OH 6 O CH OH H H H 2 Caáu hình 3 HO H 5 O H 6 HO 4 H OHO 5 H HO 2 OH chieáu H Fischer HO 1 CH2OH 5 H OH 3 OH HO 1 4 3 2 4 6 H OH H OH H H C=O OH 2 H H 3H α -Dα -Dα -D4 OH OH Fructopiranozô Fructopiranozô Fructopiranozô CH2OH 5 H OH H 2 1 6 CH2OH C=O 6 H O OH H H HO H 3 5 O D6 H HO OH Fructozô 4 H OH O 5 H HO 2 H 5 H OH OH 3 HO HO 2 H 6 H OH 4 3 CH2OH 4 DH HOCH2 OH H 1 H

Fructozô -Dβ

Fructopiranozô

β -DFructopiranozô

β -DFructopiranozô

1

CH

2

OH

OH

1 O CH2OH 6 HO 1 Caáu hình 3 HO H CH HOCH2 O 2 5 O chieáu HO H 5 H HO 2 2 H OH 4 H OH CH2OH 1 Fischer OH H 3 4 3 5 H OH 4 C=O 2 H OH CH2OH OH H 6 H 3H α -Dα -Dα -D4 OH OH Fructofuranozô Fructofuranozô Fructofuranozô CH2OH 5 H OH 2 1 6 6 CH2OH C=O HOCH2 O OH 6 OH DHOCH2 O 3 HO H 2 5 O Fructozô 5 H HO 2 HO H 4 H OH H CH2OH H 3 1 4 31 4 D5 H OH OH H H OH CH2OH 6 Fructozô -Dβ β -Dβ -DFructofuranozô Fructofuranozô Fructofuranozô 6 HOCH2
HO CH

Caáu hình Tolen/s HOCH2 1 2 C=O OH

Caáu hình Haworth Caáu daïng

2

OH

Coâng thöùc chieáu Fischer daïng hôû cuûa D-Arabinozô; coâng thöùc daïng Tollens, daïng Haworth vaø caáu daïng gheá beàn cuûa α -D-arabinopiranozô vaø β hình Caáu hình Caáu -D-arabinopiranozô. Caáu daïng
Tolen/s Caáu hình chieáu Fischer CH=O 1 H 2H 3 OH OHα -D4 H OHArabinopiranozô CH2OH 5 H H CH=O DO H O H Arabnozô OH OH H OH DCH2OH Arabinozô β -DArabinopiranozô OH HCH=O H O H OH OH H OH CH2OH Haworth gheá C-1 H H O H H H 5 4 O 5 H HO OH 4 H HO 1 H 2 H HO OH 3 H 2 3 OH OH H

H 1 OH

α -Dα -DArabinopiranozô Arabinopiranozô H H O OH H H 5 4 O 5 H HO OH 4 H HO 1 H OH 2 H HO H 1 3 H 2 3 OH H OH H β -Dβ -DArabinopiranozô Arabinopiranozô

Caáu hình Tolen/s H CH=O OH H OH

Caáu hình Haworth Caáu daïng

O H H Caáu hình O H H 1 4 O chieáu H OH 4 OH H 1 HO H HOCH2 OH Fischer HOCH2 OH 53 2 HO H 2 3 5 CH=O 1 H OH CH2OH H OH 2 H OHRα -Lα -Lα -LHO H S 3 Arabinofuranozô Arabinofuranozô Arabinofuranozô 4 HO H S CH2OH 5 CH=O H O H OH 5 O OH LH H OH 1 4 O 4 OH H 1 Arabinozô HO HO HO H HOCH2 H HOCH2 H 53 2 3 21 HO H OH OH OH H LArabino CH OH

β -Lβ -Lβ -LArabinofuranozô Arabinofuranozô Arabinofuranozô

OH

2

Coâng thöùc chieáu Fischer daïng hôû cuûa L-Arabinozô; coâng thöùc daïng Haworth vaø caáu daïng gheá beàn cuûa α -Larabinopiranozô vaø β -L-arabinopiranozô. Caáu daïng Caáu hình
Caáu hình chieáu Fischer CH=O 1 2 H OH 3HO H 4HO H CH2OH 5 LArabinozô Haworth H O H HO 5 H 4 OH H 1 H 2 OH 3 H OH α -LArabinopiranozô H O OH HO 5 H 4 OH H 1 H 3 H 2H OH gheá C-1
H 5 H H 2 OH H 1 OH OH 4
O

H


HO

3 H

α -LArabinopiranozô
H 4 H 5 H 3 H H 2 OH 1 H OH
O

H

LArabinozô

HO

β -LArabinopiranozô

β -LArabinopiranozô

Lβ -L-arabinopiranozô H OH H Arabinozô O OH S O HO 5 H4 5 H H CH= O S 4 OH H 1 R HO H 2 1 1 OH 3 OH R H R 2 H H S S3 2 R OH R H S 3 HO H H OH H

1 CH= O 2 H OH R 3HO H S 4HO H S 5 CH2OH

HO

5 O OH S 4H OH H 1 R H 3 2 H S R H OH

H

H

S4

OH H

HO

3H
H

5

S

2 R

H

O

OH

H

1 OH R

H S 4 HO CH2OH 5

H

β -L-arabinopiranozô
OH H

S O H O L-Arabinozô HO 5 H4 5 H S 4H H 2 OH H 1 S HO 1 H 3 R H S S S3 2 R OH OH OH H H OH α-L-arabinopiranozô

Coâng thöùc chieáu Fischer daïng hôû cuûa L-Arabinozô; coâng thöùc daïng Haworth vaø caáu daïng gheá beàn cuûa 2,3-ñi-O-metyl-α L-arabinopiranozô hình vaø 2,3-ñi-O-metyl-β -LCaáu daïng Caáu gheá C-1 Haworth arabinopiranozô. H
Caáu hình chieáu Fischer CH=O 1 H OCH3 2 3 CH3O H 4 5 HO


O H HO 5 H 4 OCH H 1 3 H 2 OH 3 H OCH3

H

OH 4

H 5 H H

O

CH3O

3 H

H 2 OCH3 1 OH

2,3-ñi-Ometyl-LArabinozô

H CH2OH 2,3-ñi-OmetylL-Arabinozô

2,3-ñi-O-metyl2,3-ñi-O-metylα -Lα -LArabinopiranozô Arabinopiranozô H OH H O OH HO 5 4 O 5 H H H 4 OCH H 1 H 2H 3 H OCH3 2,3-ñi-O-metylβ -LH
3

CH3O

3 H

OH 2 OCH3 1 H

2,3-ñi-O-metylβ -L-

Coâng thöùc chieáu Fischer daïng hôû cuûa L-Arabinozô; coâng thöùc daïng Haworth vaø caáu daïng gheá beàn cuûa 3-O-metyl-α -Larabinopiranozô Caáu hình vaø 3-ñi-O-metyl-β -LCaáu daïng gheá C-1 arabinopiranozô.Haworth H
Caáu hình chieáu Fischer CH=O 1 H OH 2 3 CH3O H 4 5 H CH2OH 3-O-metylL-Arabinozô HO

O H HO 5 H 4 OCH H 1 3 H 2 OH 3 H OH

H

OH 4

H 5 H H 2

O

CH3O

3 H

OH

1 OH

H

3-O-metylLArabinozô

3-O-metyl3-O-metylα -Lα -LArabinopiranozô Arabinopiranozô H OH H O OH HO 5 4 O 5 H H H 4 OCH H 1 H H
3

2H 3 H OH 3-O-metylβ -L-

CH3O

3 H

2

OH

1 H

OH

3-O-metylβ -L-

Coâng thöùc chieáu Fischer daïng hôû cuûa L-Arabinozô; coâng thöùc daïng Haworth vaø caáu daïng gheá beàn cuûa 2,3-ñi-O-metyl-α L-arabinopiranozô hình vaø 2,3-ñi-O-metyl-β -LCaáu daïng Caáu gheá C-1 Haworth arabinopiranozô. H
Caáu hình chieáu Fischer CH=O 1 H OCH3 2 3 CH3O H 4 5 H CH2OH 2,3,5-tri-OmetylL-Arabinozô 2,3,5-tri-Ometyl-LArabinozô HO

O H HO 5 H 4 OCH H 1 3 H 2 OH 3 H OCH3

H

OH 4

H 5 H H

O

CH3O

3 H

H 2 OCH3 1 OH

2,3-ñi-O-metyl2,3-ñi-O-metylα -Lα -LArabinopiranozô Arabinopiranozô H OH H O OH HO 5 4 O 5 H H H 4 OCH H 1 H
2 H CH3O 3 OCH3 1 2 3 H H H OCH3 2,3-ñi-O-metyl2,3-ñi-O-metylβ -Lβ -L-

H

3

OH

3-Caùc daïng voøng cuûa monosaccarit vaø ñoàng phaân anome : c) Ñoàng phaân anome : Caáu daïng cuûa monosaccarit :  Caáu truùc voøng furanozô hay piranozô coù voøng piran hay furan no, do ñoù coù theå toàn taïi ôû caùc caáu daïng khaùc nhau töông töï nhö xiclohexan vaø xiclopentan.  Caáu daïng cuûa piranozô töông töï nhö xiclohexan, nhöng voøng khoâng ñeàu do ñoä daøi lieân keát C-O < C-C, töông taùc cuûa caùc nhoùm theá ôû vò trí cis vôùi nhau thöôøng lôùn hôn trong xiclohexan, vò trí khaùc coøn coù töông taùc cuûa caùc nhoùm theá vôùi oxi cuûa voøng. Do ñoù tính ñoái xöùng cuûa voøng bò thay ñoåi.
20/11/2005 Hôïp chaát gluxit Hoaù - ÑHSP Leâ Vaên Ñaêng - Khoa

c) Ñoàng phaân anome : Caáu hình vaø caáu monosaccarit : 6CH OH
CH=O 1 2 H OH 3 HO H 4 H OH 5 H OH CH2OH 6 H 5 H 4 OH HO 3 H
2

daïng
H 4 HO

cuûa

O H H 1

2 OH OH

6 2OH CH O 5 H H 2 HO 3 OH H

H 1 OH

 Nhö vaäy anñohexozô toàn taïi ôû daïng voøng anñohexopiranozô seõ coù 5 C*, neân coù toång soá 25 = 32 ñoàng phaân quang hoïc = 16 ñoàng phaân thuoäc D + 16 ñoàng phaân thuoäc daõy L.

CH=O 1 2 HO H 3 H OH 4 HO H 5 HO H CH2OH 6

6CH2OH 6 5 HOCH2 OH O 4 O OH HO 5 H H H 1 H H H 4 HO 2 H H H 3 1 OH 2 3 OH H ñoái vôùi monosaccarit loaïi OH OH

c) Ñoàng phaân anome : 16 ñoàng phaân thuoäc daõy D goàm 8 ñoàng phaân α -Danñohexopiranozô + 8 ñoàng phaân βα-D-anñohexopiranozô : -D-Glucopiranozô β -D-Glucopiranozô
α -DMannopiranozô α -DGalactopiranozô α -D-Talopiranozô α -D-Anlopiranozô α -D-Antropiranozô 20/11/2005 Hôïp chaát gluxit β -D-Mannopiranozô β -D-Galactopiranozô β -D-Talopiranozô β -D-Anlopiranozô β -D-Antropiranozô- Khoa Leâ Vaên Ñaêng

Hoaù - ÑHSP

c) Ñoàng phaân anome : 16 ñoàng phaân thuoäc daõy L goàm 8 ñoàng phaân α -Lanñohexopiranozô + 8 ñoàng phaân βα-L-anñohexopiranozô : -L-Glucopiranozô β -L-Glucopiranozô
α -L-Mannopiranozô β -L-Mannopiranozô α -LGalactopiranozô α -L-Talopiranozô α -L-Anlopiranozô α -L-Antropiranozô 20/11/2005 Hôïp chaát gluxit β -L-Galactopiranozô β -L-Talopiranozô β -L-Anlopiranozô β -L-Antropiranozô- Khoa Leâ Vaên Ñaêng

Hoaù - ÑHSP

H OH HO HO H H OH

H OH HO H H OH O H OH H

H OH HO H HO OH H HO H

H OH HO H HO H OH O H H H OH H

OH OH HO H H OH

OH OH OH OH H HH OH O H OH H

OH OH H H HO OH H HO H

OH OH H H HO H OH O H H H OH

OH OH

OH OH

OH OH

α -D-Anlozô α -D-Antrozô α -D-Glucozô α -D-Galactozô α -D-Talozô
HOH HO HO H H OH OH H HOH HO OH H OH O H OH H H HOH HO OHHO H HO H OH H HOH HO OH HO H OH O H

α -D-Mannozô

α -D-Gulozô
OH OH OH O H OH H H H HO OH H

α -D-Iñozô
OH OH HO H OH H H OHHO H OH O H H H

OH OH H OH H H HO H OH OH H

OH OH H OH H

OH

H

β -D-Anlozô β -D-Antrozô β -D-Glucozô β -D-Galactozô β -D-Talozô
OH H OH HO OH H OH H H OH O OH H OH H H OH OH H OH OH H HO OH H H OH H OH H OH OH H O OH H OH H H

β -D-Mannozô
OH OH OH HO OH H OH H H H

β -D-Gulozô
OH OH O OH H OH H H OH H OH H HO OH

β -D-Iñozô
OH OH H H H OH H O OH H OH H H OH OH H OH

H

OH OH H

α -L-Anlozô α -L-Antrozô α -L-Glucozô α -L-Galactozô α -L-Talozô
OH H OH HO OH H H OH OH HO H OH H O OH H H OH H HO OH OH HO H H H OH H OH OHHO H O OH H H H OH H

α -L-Mannozô
OH OH OH HO H H H H HO OH H

α -L-Gulozô
OH OH O OH H H H H HO OH OH HO H H

α -L-Iñozô
OH OH H OH H O OH HO H H H H OH OH H OH

H

OH OH HO

β -L-Anlozô β -L-Antrozô β -L-Glucozô Hôïp β 20/11/2005 -L-Galactozô β -L-Talozô chaát gluxit

β -L-Mannozô

β -L-Gulozô

Leâ Vaên Ñaêng - Khoa

β -L-Iñozô

Hoaù - ÑHSP

Voøng piran coù caùc caáu daïng beàn chính sau ñaây : 5
4 5

O

O

5

4

O

1

3

2

1

1

2

3

4

3

2

daï g gheá daï g N hay C-1 n - n

Daï g gheá daï g A hay 1C n - n

Ngoaøi ra coøn 12 daïng baùn gheá hoaëc xoaén (6 daïng E coù 4C naèm treân moät maët phaúng + 6 daïng T coù 3C naèm treân moät maët phaúng). Trong caáu daïng gheá, toàn taïi thöïc teá laø daïng N (daïng C-1) vaø daïng A (daïng 1C) cuûa anñopiranozô :
20/11/2005 Hôïp chaát gluxit Hoaù - ÑHSP Leâ Vaên Ñaêng - Khoa

g N-anñohexopiranozô (hay daïng C-1 anñohexopirano
CH2OH O CH2OH O CH2OH O CH2OH O

N-α -D-Anlozô N- β -D-Anlozô N-α -D-Antrozô N-β -D-Antrozô
CH2OH O CH2OH O CH2OH O CH2OH O

N-α -D-Mannozô N- β -D-Mannozô N-α -D-Glucozô N-β -D-Glucozô
CH2OH O CH2OH O CH2OH O CH2OH O

N-α -D-Iñozô
CH2OH O

N- β -D-Iñozô N-α -D-Galactozô N- β -D-Galactozô
CH2OH O CH2OH O CH2OH O

N-α -D-Talozô N- β -D-Talozô N-α -D-Gulozô Leâ Vaên Ñaêng - Khoa N-β -D-Gulozô 20/11/2005 Hôïp chaát gluxit
Hoaù - ÑHSP

ng A-anñohexopiranozô (hay daïng 1C-anñohexopiran
CH2OH O CH2OH O CH2OH O CH2OH O

A-α -D-Anlozô A-β -D-Anlozô A-α -D-Antrozô A- β -D-Antrozô
CH2OH O CH2OH O CH2OH O CH2OH O

A-α -D-Mannozô A- β -D-Mannozô A-α -D-Glucozô A-β -D-Glucozô
CH2OH O CH2OH O CH2OH O CH2OH O

A-α -D-Iñozô
CH2OH O

A- β -D-Iñozô A-α -D-Galactozô A-β -D-Galactozô
CH2OH O CH2OH O CH2OH O

20/11/2005

A-α -D-Talozô Hôïpβchaát gluxit A- -D-Talozô A-α -D-Gulozô A-β -D-Gulozô Leâ Vaên Ñaêng - Khoa
Hoaù - ÑHSP

♦ Caáu daïng cuûa daïng N cuûa β D(+)glucopiranozô vaø daïng A cuûa Daï g β -D(+ n )glucopiranozô β -D(+)glucopiranozô :
H HO HO H H CH2OH H CH2OH O OH OH H H OH H OH H HO O OH H H

Daïng gheá - daïng N hay C-1 -Caùc lieân keát OH ôû C2,3,4 OH ôû C laø e -CH2 laø e 5 -OH ôû C1 laø e ∆ Go = 1,95 kcal/mol
20/11/2005

Daïng gheá - daïng A hay 1-C -Caùc lieân keát OH ôû C2,3,4 OH ôû C laø a -CH2 laø a 5 -OH ôû C1 laø a ∆ Go = 7,9 kcal/mol

Daïng N haychaát gluxit C-1 beàn hôn daïng Leâhay Ñaêng - Khoa A Vaên 1-C Hôïp
Hoaù - ÑHSP

Caáu daïng cuûa daïng N cuûa α D(+)glucopiranozô vaø daïng A cuûa α D(+)glucopiranozô )glucopiranozô Daï gα -D(+ : n
H HO HO H H CH2OH H CH2OH O H OH OH H OH H OH H HO O H H OH

Daïng gheá - daïng N hay C-1 -Caùc lieân keát OH ôû C2,3,4 OH ôû C laø e -CH2 laø e 5 -OH ôû C1 laø a ∆ Go = 2,3 kcal/mol
20/11/2005

Daïng gheá - daïng A hay 1-C -Caùc lieân keát OH ôû C2,3,4 OH ôû C laø a -CH2 laø a 5 -OH ôû C1 laø e ∆ Go = 7,1 kcal/mol

Daïng N haychaát gluxit C-1 beàn hôn daïng Leâhay Ñaêng - Khoa A Vaên 1-C Hôïp
Hoaù - ÑHSP

• Döïa vaøo naêng löôïng töï do ∆ Go cuûa caùc caáu daïng daïng N vaø daïng A cuûa α D(+)glucopiranozô vaø β -D(+)glucopiranozô, ta thaáy :  Daïng N-β -D(+)glucopiranozô (∆ Go = 1,95 kcal/mol) beàn hôn daïng N-α -D(+)glucopiranozô (∆ Go = 2,3
kcal/mol).
H CH2OH H H HO HO O OH H H OH H CH2OH H H HO HO O OH H OH

Beàn hôn

H

 Daïng A-α -D(+)glucopiranozô (∆ Go = 7,1 kcal/mol) beàn hôn daïng A-β -D(+)glucopiranozô (∆ Go = 7,9
kcal/mol).
CH2OH H H
20/11/2005

H O H OH OH

CH2OH

OH O H OH H

HO H

Beàn hôn H

H

HO H

OH

Hôïp chaát gluxit Hoaù - ÑHSP

OH

Leâ Vaên Ñaêng - Khoa

♦Caáu daïng cuûa daïng N cuûa β D(+)mannopiranozô vaø daïng A cuûa β -D(+)mannopiranozô : Daï g β -D(+ n )mannopiranozô
H HO HO H H CH2OH CH2OH H OH H H OH H H HO O OH H OH O OH H

Daïng gheá - daïng N hay C-1 -Lieân keát OH ôû C2 laø a, C2,4 laø eC5 laø e -CH 3OH ôû -OH ôû C1 laø e ∆ Go = 3,3 kcal/mol
20/11/2005

Daïng gheá - daïng A hay 1-C -Lieân keát OH ôû C2 laø e, C2,4 laø aC5 laø a -CH 3OH ôû -OH ôû C1 laø a ∆ Go = 6,7 kcal/mol

Daïng N haychaát gluxit C-1 beàn hôn daïng Leâhay Ñaêng - Khoa A Vaên 1-C Hôïp
Hoaù - ÑHSP

♦Caáu daïng cuûa daïng N cuûa α D(+)mannopiranozô vaø daïng A cuûa α -D(+)mannopiranozô : Daï gα -D(+ n )mannopiranozô
H HO HO H H CH2OH CH2OH H H OH H OH H H HO O H OH OH O OH H

Daïng gheá - daïng N hay C-1 -Lieân keát OH ôû C2 laø a, C2,4 laø eC5 laø e -CH 3OH ôû -OH ôû C1 laø a ∆ Go = 2,85 kcal/mol
20/11/2005

Daïng gheá - daïng A hay 1-C -Lieân keát OH ôû C2 laø e, C2,4 laø aC5 laø a -CH 3OH ôû -OH ôû C1 laø e ∆ Go = 5,1 kcal/mol

Daïng N haychaát gluxit C-1 beàn hôn daïng Leâhay Ñaêng - Khoa A Vaên 1-C Hôïp
Hoaù - ÑHSP

• Döïa vaøo naêng löôïng töï do ∆ Go cuûa caùc caáu daïng daïng N vaø daïng A cuûa α D(+)mannoopiranozô vaø β D(+)mannopiranozô, ta thaáy : Daïng N-α -D(+)mannopiranozô (∆ Go=2,85 kcal/mol) beàn hôn daïng N-β D(+)mannopiranozô (∆ Go = 3,3 kcal/mol)OH H CH . H CH OH
2

HO HO H

H

O OH H

2

Beàn hônHO H HO
OH H

H

O OH H

OH H

Daïng

A-α -D(+)mannopiranozô (∆ Go= 5,1 kcal/mol) beàn hôn daïng A-β D(+)mannopiranozô (∆ Go = 6,7 kcal/mol). CH OH OH CH OH H
2 2

H H
20/11/2005

HO H

O

OH H

OH H Beàn hôn

H

HO H

O

OH H

H

OH

Hôïp chaát gluxit Hoaù - ÑHSP

OH

Leâ Vaên Ñaêng - Khoa

♦Caáu daïng cuûa daïng N cuûa β D(+)anlopiranozô vaø daïng A cuûa Daï g β -D(+ n )anlopiranozô β -D(+)anlopiranozô :
H HO H OH H CH2OH H CH2OH O OH OH H H OH OH OH H H O OH H H

Daïng gheá - daïng N Daïng gheá - daïng A hay C-1 hay 1-C -Lieân keát OH ôû C2 laø -Lieân keát OH ôû C2 laø a, C2,4 laø eC5 laø e e, C2,4 laø aC5 laø a -CH 2OH ôû -CH 2OH ôû -OH ôû C1 laø e -OH ôû C1 laø a
Daïng N hay C-1 beàn hôn daïng A hay 1-C
20/11/2005 Hôïp chaát gluxit Hoaù - ÑHSP Leâ Vaên Ñaêng - Khoa

♦Caáu daïng cuûa daïng N cuûa α D(+)anlopiranozô vaø daïng A cuûa α -D(+)anlopiranozô : Daï gα -D(+ n )anlopiranozô
H HO H OH H CH2OH H CH2OH O H OH OH H OH OH OH H H O H H OH

Daïng gheá - daïng N Daïng gheá - daïng A hay C-1 hay 1-C -Lieân keát OH ôû C2 laø -Lieân keát OH ôû C2 laø a, C2,4 laø eC5 laø e e, C2,4 laø aC5 laø a -CH 2OH ôû -CH 2OH ôû -OH ôû C1 laø a -OH ôû C1 laø e
Daïng N hay C-1 beàn hôn daïng A hay 1-C
20/11/2005 Hôïp chaát gluxit Hoaù - ÑHSP Leâ Vaên Ñaêng - Khoa

♦Caáu daïng cuûa daïng N cuûa β D(+)galactopiranozô vaø daïng A cuûa β -D(+)galactopiranozô :
Daï g β -D(+ n )galactopiranozô
H O OH OH H HO H H OH H OH H HO H H CH2OH CH2OH HO O OH H H

Daïng gheá - daïng N Daïng gheá - daïng A hay C-1 hay 1-C -Lieân keát OH ôû C4 laø -Lieân keát OH ôû C2 laø a, C2,3 laø eC5 laø e e, C2,3 laø aC5 laø a -CH 2OH ôû -CH 2OH ôû -OH ôû C1 laø e -OH ôû C1 laø a
20/11/2005

Daïng N hay C-1 beàn hôn daïng A hay 1-C
Hôïp chaát gluxit Hoaù - ÑHSP

Leâ Vaên Ñaêng - Khoa

♦Caáu daïng cuûa daïng N cuûa α -D(+) galactopiranozô vaø daïng A cuûa α D(+) galactopiranozô :
Daï gα -D(+ n )galactopiranozô
H O H OH OH HO H H OH H OH H HO H H CH2OH CH2OH HO O H H OH

Daïng gheá - daïng N Daïng gheá - daïng A hay C-1 hay 1-C -Lieân keát OH ôû C4 laø -Lieân keát OH ôû C4 laø a, C2,3 laø eC5 laø e e, C2,3 laø aC5 laø a -CH 2OH ôû -CH 2OH ôû -OH ôû C1 laø a -OH ôû C1 laø e
20/11/2005

Daïng N hay C-1 beàn hôn daïng A hay 1-C
Hôïp chaát gluxit Hoaù - ÑHSP

Leâ Vaên Ñaêng - Khoa

♦Caáu daïng cuûa daïng N cuûa α D(+)idopiranozô vaø daïng A cuûa Daï gα -D(+ n )iñopiranozô α -D(+)iñopiranozô :
OH H H OH H CH2OH CH2OH H H OH HO H HO H H O H OH OH O OH H

Daïng gheá - daïng N hay C-1 -Lieân keát OH ôû C2,3,4 laø 2OH ôû C5 laø e -CH a -OH ôû C1 laø a
20/11/2005

Daïng gheá - daïng A hay 1-C -Lieân keát OH ôû C2,3,4 laø 2OH ôû C5 laø a -CH e -OH ôû C1 laø e
Leâ Vaên Ñaêng - Khoa

Daïng N hay C-1 keùm beàn hôn daïng A hay 1-C
Hôïp chaát gluxit Hoaù - ÑHSP

♦Caáu daïng cuûa daïng N cuûa β D(+)iñopiranozô vaø daïng A cuûa β -D(+)iñopiranozô : Daï g β -D(+ n )iñopiranozô
OH H H OH H CH2OH CH2OH H OH H HO H HO H H O OH H OH O OH H

Daïng gheá - daïng N hay C-1 -Lieân keát OH ôû C2,3,4 laø 2OH ôû C5 laø e -CH a -OH ôû C1 laø e
20/11/2005

Daïng gheá - daïng A hay 1-C -Lieân keát OH ôû C2,3,4 laø 2OH ôû C5 laø a -CH a -OH ôû C1 laø a
Leâ Vaên Ñaêng - Khoa

Daïng N hay C-1 keùm beàn hôn daïng A hay 1-C
Hôïp chaát gluxit Hoaù - ÑHSP

♦Caáu daïng cuûa daïng N cuûa metyl α -D(+)iñopiranozit vaø daïng A cuûa metyl α -D(+)iñopiranozit :
Daï g metyl-α -D(+ n )iñopiranozit
O OH H H H OCH3 HO H HO H OH H H OH H CH2OH CH2OH H O H OCH3 OH

Daïng gheá - daïng N hay C-1 -Lieân keát OH ôû C2,3,4 laø 2OH ôû C5 laø e -CH a -OCH3 ôû C1 laø a ∆ Go = 5,95 kcal/mol
20/11/2005

Daïng gheá - daïng A hay 1-C -Lieân keát OH ôû C2,3,4 laø 2OH ôû C5 laø a -CH e -OCH3 ôû C1 laø e ∆ Go = 3,75 kcal/mol

Daïng N hayHôïp chaát gluxit beàn hôn daïngVaênhay 1-C C-1 keùm A Ñaêng - Khoa Leâ
Hoaù - ÑHSP

♦Caáu daïng cuûa daïng N cuûa metyl β -D(+)iñopiranozit vaø daïng A cuûa metyl β -D(+)iñopiranozit :
Daï g metyl-β -D(+ n )iñopiranozit
O OH H H H OCH3 HO H HO H OH H H OH H CH2OH CH2OH H O OCH3 H OH

Daïng gheá - daïng N hay C-1 -Lieân keát OH ôû C2,3,4 laø 2OH ôû C5 laø e -CH a -OCH3 ôû C1 laø e ∆ Go = 5,4 kcal/mol
20/11/2005

Daïng gheá - daïng A hay 1-C -Lieân keát OH ôû C2,3,4 laø 2OH ôû C5 laø a -CH e -OCH3 ôû C1 laø a ∆ Go = 4,35 kcal/mol

Daïng N hayHôïp chaát gluxit beàn hôn daïngVaênhay 1-C C-1 keùm A Ñaêng - Khoa Leâ
Hoaù - ÑHSP

• Döïa vaøo naêng löôïng töï do ∆ Go cuûa caùc caáu daïng daïng N vaø daïng A cuûa metyl α D(+)ñopiranozit vaø metyl β -D(+)iñopiranozit, ta thaáy : Daïng A metyl α -D(+)iñopiranozit (∆ Go = 3,75 kcal/mol) beàn hôn daïng A metyl β D(+)iñopiranozit (∆ Go = 4,35 kcal/mol).
CH2OH H HO H Daïng HO H O H OH OCH3 CH2OH OCH3 O OH H

Beàn hôn

H

H

HO

N β GoH= 5,4 kcal/mol) beàn hôn daïng A metyl α D(+)iñopiranozit (∆ Go = 5,95 kcal/mol).
H metyl
OH CH2OH H H H OH OH CH2OH OCH3 O OH H

HO H -D(+)iñopiranozit (∆

Beàn hôn

H H

H OH

O OH H

H OCH

20/11/2005

H Hôïp chaát gluxit Hoaù - ÑHSP

3 Leâ Vaên Ñaêng - Khoa

•Ñoä beàn cuûa voøng piranozô phuï thuoäc vaøo nhieàu yeáu toá: •+ Caùc nguyeân töû hay nhoùm nguyeân töû baát kyø ngoaøi H chieám ôû vò trí a ñeàu laøm giaûm ñoä beàn cuûa phaân töû, laøm taêng noäi naêng cuûa phaân töû. •+ Coù maët ñoàng thôøi nhoùm OH ôû C1 vaø CH2OH ôû C5 laø lieân keát a, töông taùc cuûa 2 nhoùm naøy laø töông ñoái lôùn coù tính chaát quyeát ñònh, töông taùc naøy laøm giaûm ñoä beàn cuûa chaát. •+ Nguyeân töû O hay OH coù lieân keát a ôû C2 vaø OH ôû C1 ôû C1 laø e, lieân keát CH2OH naèm giöõa goùc cuûa 2 lieân keát C1-O seõ coù töông taùc vôùi nhau, töông taùc naøy thöôøng baèng 0,45kcal/mol. Töông taùc naøy goïi laø hieäu öùng ∆ 2. ÔÛ ñaây coù söï choàng chaát hay tieáp caän gaàn nhau cuûa hai O aâm ñieän lôùn neân khoâng thuaän lôïi veà maët naêng löôïng.

20/11/2005

Hôïp chaát gluxit Hoaù - ÑHSP

Leâ Vaên Ñaêng - Khoa

CH2OH

O OH OH

hieä öùg u n

2

Coù söï töông taùc löôõng cöïc giöõa O cuûa voøng vaø O cuûa OH semiaxetal. Hieäu öùng naøy goïi laø hieäu öùng anome :
O OH O O OR OH
O OH

O

Hieä öùg anome u n
O

Hieä öùg anome u n
O OCH3 O

OR

Hieä öùg anome u n
20/11/2005

OH

Hieä öùg anome u n

OCH3

Hôïp chaát gluxit Hoaù - ÑHSP

Leâ Vaên Ñaêng - Khoa

Löôõng cöïc cuûa O trong voøng vaø O cuûa OH semiaxetal taïo neân moät goùc, goùc naøy nhoû neáu OH laø e vaø goùc lôùn neáu OH laø a, hay noùi caùch khaùc söï ñaåy löôõng cöïc cuûa caëp electron cuûa O trong voøng vaø löôõng cöïc cuûa lieân keát C1-OH. Söï ñaåy caøng maïnh neáu 2 löôõng cöïc caøng song song vôùi nhau, nghóa laø maïnh khi OH laø e vaø nhoû khi OH laø a. Neáu theo cô hoïc löôïng töû thì O trong voøng coù töông taùc ñöôïc vôùi σ H cuûa lieân keát OH. Neáu OH laø a thì töông taùc naøy lôùn hôn khi OH laø e, nghóa laø laøm giaûm noäi naêng khi OH laø a lôùn hôn khi OH laø e. Noäi naêng phaân töû khi OH laø a thaáp hôn khi OH laø e.
20/11/2005 Hôïp chaát gluxit Hoaù - ÑHSP Leâ Vaên Ñaêng - Khoa

Nhö vaäy, khi so saùnh hay xeùt tính beàn giöõa caùc monosaccarit hay daãn xuaát cuûa chuùng caàn phaûi xeùt vaø so saùnh taát caû caùc yeáu toá treân. 4 1 1 1 3 2 4 4 Ngoaøi 2 daïng O gheá, caùc 5 3 5 3 2 O O O 3 monosaccarit coøn toàn taïi ôû daïng 5 4 2 1 5 Daï n n Daï thuyeà 2 thuyeàn,g thuyeà B1 5 chuû yeáu ngôû5 n 1B daïng 2 2 4 2 5 3 4 thuyeàn sau : 3 4 O 1 3 O 1
4 3 4 2
20/11/2005

3
O

1

O

5

2

O

1 3 2 4

Daï g thuyeà B2 n n
O

3
4 2 1

Daï g thuyeà 2B n n
5 2
O

4 3

O

5 1 1

5

5 1

Daï g thuyeà B3gluxit n Hôïp chaát n

Daï g thuyeà 3B Ñaêng - Khoa n n Leâ Vaên

Hoaù - ÑHSP

Söï chuyeån hoùa anome : α  β
Caùc ñoàng phaân anome trong dung dòch nöôùc thöôøng toàn taïi caân baèng α vaø β , chuû yeáu laø daïng voøng piranozô, coøn daïng voøng furanozô ít ñöôïc nghieân cöùu. Söï chuyeån naøy goïi laø söï quay hoãn bieán ñôn giaûn thuaän nghòch vaø chaäm chuû yeáu ñoái vôùi caùc glucozô, mannozô, lixozô, vaø caùc ñisaccarit coù tính khöû. Trong nöôùc, glucozô toàn taïi 35% laø daïng α • vôùi ∆ Go = 2,3 Kcal/mol, coøn 65% laø daïng β vôùi ∆ Go = 1,95 Kcal/mol. Trong nöôùc, mannozô toàn taïi 68% laø daïng α • vôùi ∆ Go = 2,85 Kcal/mol, coøn 32% laø daïng β vôùi ∆ Go = 3,3 Kcal/mol.

20/11/2005

Hôïp chaát gluxit Hoaù - ÑHSP

Leâ Vaên Ñaêng - Khoa

Daïng α -mannopiranozô beàn hôn daïng β mannopirannozô laø do daïng α coù nhoùm OH ôû C2 laø a, OH ôû C1 laø a, coøn daïng β coù OH ôû C2 laø a, OH ôû C1 laø e. ÔÛ daïng β coù hieäu öùng ∆ 2 laøm taêng noäi naêng cuûa phaân töû töï do leân 0,45 kcal/mol. Nhö vaäy daïng α -mannopiranozô beàn hôn daïng β mannopirannozô. Daïng N Daïng A ∆ Go α -mannozô 2,85 5,1 ∆ Go β -mannozô 3,3 6,7 ÔÛ mannozô, daïng α -mannopiranozô beàn hôn daïng β -mannopirannozô laø do hieäu öùng ∆ 2. Söï khaùc nhau 3,3 - 2,85 = 0,45 Kcal/mol laø so söï khaùc nhau cuûa hieäu öùng ∆ 2.

20/11/2005

Hôïp chaát gluxit Hoaù - ÑHSP

Leâ Vaên Ñaêng - Khoa

H HO HO

CH2OH H

O OH

H

2

OH O

H HO HO

CH2OH H

3

N-α -D-Mannopiranozô
CH2OH H H OH H HO O H

H

2H

1
OH

H

H

1
OH

O OH

C3

3

H

2H
O

OH H

1

1

N-β -D-Mannopiranoz A-α -D-Mannopiranozô
H CH2OH H H OH H HO O OH

3

OH

OH

HO HO

2

H

HO 2
C3 O

OH

1

H

1
H

C3

2

H

1

3

OH H

H

OH 2 H

OH

1

C3 O

2

20/11/2005

A-β -D-Mannopiranozô Hôïp chaát gluxit
Hoaù - ÑHSP

H

Leâ Vaên Ñaêng - Khoa

ÔÛ mannozô, daïng α mannopiranozô beàn hôn daïng β mannopirannozô laø do hieäu öùng ∆ 2. Söï khaùc nhau 3,3 - 2,85 = 0,45 H 6CH OH 2 Kcal/mol laø so söï khaùcH 6CH2OH O 4 O 4 nhau cuûa 5 OH 5 OH HO HO hieäu öùng ∆ 2.H OH H H HO 1 HO 2H 2H 1 3 3
H OH
H H

N-α -D-MannopiranozôN-β -D-Mannopiranozô

20/11/2005

Hôïp chaát gluxit Hoaù - ÑHSP

Leâ Vaên Ñaêng - Khoa

N-α -DMannopiranozô

N-β -DMannopiranozô

N-α -DMannopiranozô

N-β -DMannopiranozô

N-α -DMannopiranozô

N-β -DMannopiranozô

N-α -DMannopiranozô

N-β -DMannopiranozô

Daïng N Daïng A ∆ Go cuûa α 2,3 7,1 Glucopiranozô töï 1,95 ∆ Go Naêng löôïng β - do cuûa daïng Ncuûa 7,9 α Glucopiranozô -Glucopiranozô lôùn hôn naêng löôïng töï do cuûa0,35 daïng 0,5 N-β Hieäu soá ∆ Go Glucopiranozô laø 2,3 - 1,95 = 0,35 Kcal/mol. Naêng löôïng töï do cuûa daïng A β -Glucopiranozô lôùn hôn naêng löôïng töï do cuûa daïng N-α Glucopiranozô laø 7,9 - 7,1 = 0,8 Kcal/mol.
20/11/2005 Hôïp chaát gluxit Hoaù - ÑHSP Leâ Vaên Ñaêng - Khoa

Ñoái vôùi caùc glycozit, daïng α glycozit beàn hôn daïng β -glycozit maëc duø β -glycozit laø e vaø α -glycozit laø a.
O O OCH3

β = 23% α = 77% Do hieäu öùng anome, caân baèng chuyeån dòch veà phía α hôn. Hieäu öùng anome thay ñoåi phuï thuoäc vaøo ñoä aâm ñieän cuûa nhoùm theá vaø baûn chaát cuûa dung moâi. Neáu nhoùm theá coù ñoä aâm ñieän caøng lôùn thì hieäu öùng anome caøng lôùn : 20/11/2005 Cl > Br> COOR > COCH3 > OH.Ñaêng - Khoa Hôïp chaát gluxit Leâ Vaên
Hoaù - ÑHSP

OCH3

tính beàn chuyeån veà phía α . Neáu xaùc ñònh chuyeån hoùa trong dung moâi khaùc nhau, dung moâi caøng keùm phaân cöïc thì hieäu öùng anome caøng taêng. Chaúng haïn, trong dung moâi CH3OH keùm phaân cöïc hôn H2O gaây ra söï giaûm taùc duïng cuûa nguyeân töû oxi semiaxetal bò solvat hoùa. Khi duøng dung moâi keùm phaân cöïc, caân baèng chuyeån veà phía α do 2 nguyeân nhaân : + Taêng hieäu öùng anome khi thay nöôùc baèng metanol 20/11/2005 Hôïp chaát gluxit Leâ Vaên Ñaêng - Khoa + Giaûm taùc - duïng solvat hoùa Hoaù ÑHSP

Söï chuyeån hoùa caân baèng thuaän nghòch giöõa α vaø β xaûy ra khi coù xuùc taùc axit hay bazô: Khi coù xuùc taùc axit :
O H OH
O H
+

+

OH OH
OH

OH CH OH
OH OH CH

OH OH CH

OH

OH -H
+

O

OH

α

β
O

OH

OH

OH CH OH

OH

OH -H
+

Do ñoù khi metyl hoùa hay ankyl hoùa α hay β anñopiranozô thöôøng cho saûn phaåm theá cuûa O O OH +CH OH OCH caû 2 daïng : HCl khan
3 3

β

α

OH

OH

β

CH= O

β

O

+CH3OH

O HCl khan OCH3 Leâ Vaên Ñaêng - Khoa

20/11/2005

OH Hôïp chaát gluxit Hoaù - ÑHSP

α

α

O OH CH= O

OH +CH3OH

O HCl khan

OCH3

β
O +CH3OH OH

β
O

α

HCl khan

α

OCH3

ù trình ñoù chuyeån hoùa nhö sau :
O O OH H
+

OCH3 H

O -H
+

O

β

OH2 - H2O

O +CH3OH O

OCH3

β
O
+

OCH3 H

-H

α
O

OCH3

O O O OH H
+

OCH3 H

O +CH3OH OH2 - H2O O

-H

+

OCH3

β
O
+

α

OCH3 H

-H

α

OCH3

20/11/2005

Hôïp chaát gluxit Hoaù - ÑHSP

Leâ Vaên Ñaêng - Khoa

Ngöôïc laïi, khi thuûy phaân ankylglucozit cuõng cho hoãn hôïp α vaø β :O + H
β
O
OCH3 +H2O - CH3OH O OH OH O

β
O OH

CH= O

α
O

OH

öùngOH thuûy phaân βcoù α xuùc taùc axit vaø dö nöôùc cho hoãn hôïp caùc ñoàng phaân α vaø β . Trong khi duøng men ensim ñeå thuûy phaân laøm chöùc naêng xuùc taùc sinh hoïc, phaûn öùng xaûy ra nhanh gaáp 1010 laàn vaø coù theå ñaûo caáu chaát gluxit vaø taùch Ñaêng - Khoa hình caùc 20/11/2005 Hôïp Leâ Vaên ñoàng phaân: Hoaù - ÑHSP

α Phaûn

+H2O - CH3OH OCH3

H

+

CH= O

OH

Thí dụ :

Cặp electron của nguyên tử oxi trong vòng làm ổn định cacbocation chỉ ở vị trí anome CH3OH là tác nhân nucleophin sẽ tấn công vào cacbocation để tạo thành 2 đồng phân anome α & β : β -Glucopiranozơ

Cacbocation + CH3OH

Metyl-α D-glucopiranozit

Cacbocation + CH3OH

Metyl-β D-glucopiranozit

xuùc taùc axit vaø dö nöôùc cho hoãn hôïp caùc ñoàng phaân α vaø β . Trong khi duøng men ensim ñeå thuûy phaân laøm chöùc naêng xuùc taùc sinh hoïc, phaûn öùng xaûy ra nhanh gaáp 1010 laàn vaø coù theå ñaûo caáu hình vaø taùch caùc O O ñoàng phaân: Menα -glucozitñazô +H2O
Metyl α -glucozit
O OCH3 +H2O

OCH3

α -Glucozô
Men β -glucozitñazô
O OH

OH

Metyl β -glucozit
20/11/2005 Hôïp chaát gluxit Hoaù - ÑHSP

β -Glucozô
Leâ Vaên Ñaêng - Khoa

aáu daïng cuûa fructozô : où 2 daïng voøng : daï g C5 n daï g C2 n Thöôøng furanozô coù caáu taïo daïng C5, ña soá caùc nhoùm ôû vò trí e, nguyeân töû oxi chieám ôû vò trí ít kìm haõm nhaát cuûa voøng. Chaúng haïn Dfructofuranozô H: OH H 1 CH2OH O O
2
HO HO H HO

Phaûn öùng naøy thöôøng duøng ñeå xaùc ñònh laäp theå cuûa caùc glycozit trong caùc oligosaccarit vaø caùc polisaccarit.

5
CH2OH 6

3

4

1 HOCH2

2

H

HO

5
CH2OH 6

H

3
HO

4

H

20/11/2005

β -Fructofuranozô gluxit Hôïp chaát

α -Fructofuranozô

Leâ Vaên Ñaêng - Khoa

Hoaù - ÑHSP

phuï thuoäc vaøo vò trí cuûa nhoùm theá laø cis hay trans. - Neáu 3 nhoùm theá ôû vò trí cis thì daïng furanozô khoâng beàn vaø khoâng quan saùt ñöôïc söï toàn taïi cuûa noù. Chaúng haïn Linozô ôû daïng furanozô seõ coù C2, C4, C5 laø cis neân khoâng toàn taïi. - Neáu 3 nhoùm theá ôû vò trí trans thì daïng furanozô laø thuaän lôïi nhaát, coù söï chuyeån daïng piranozô sang daïng furanozô. Thí duï : Arabinozô ôû daïng furanozô Hôïp chaát gluxit nhoùm theá trans, coù 3 20/11/2005 Leâ Vaên Ñaêng - Khoa
Hoaù - ÑHSP

- Neáu coù 2 nhoùm theá laø cis thì
daïng furanozô chæ toàn taïi khi daïng piranozô khoâng beàn, chaúng haïn nhö lixôzô, glucozô, galactozô. Galactozô chæ coù 12% laø daïng furanozô maø chuû yeáu laø β vì taát caû caùc nhoùm theá laø trans. - Neáu 2 daïng piranozô coù söùc caêng lôùn maø daïng furanozô beàn hôn thì coù söï chuyeån töø daïng piranozô CH2OH sang daïng furanozô : CH2OH
HO O CH2OH CHOH OH H OH
20/11/2005

O H

H

CH2OH H OH
Leâ Vaên Ñaêng - Khoa

OH
Hôïp chaát gluxit Hoaù - ÑHSP

4) Ñoàng phaân anome vaø giaûi thích hieän töôïng :  Hai ñoàng phaân α & β -D(+)glucopiranozô khoâng phaûi laø ñoàng phaân ñoái quang cuûa nhau, chuùng laø caùc ñoàng phaân ñia. Caùc caëp ñoàng phaân ñia töông töï cuûa caùc monosaccarit chæ khaùc nhau veà caáu hình cuûa C1 goïi laø caùc ñoàng phaân anome (nghóa laø chæ khaùc nhau veà vò trí cuûa nhoùm OH semiaxetal trong khoâng gian).  Caùc ñoàng phaân α & β -D(+)glucopiranozô laø nhöõng semiaxetal raát deã thuûy phaân. Trong dung dòch nöôùc, moãi ñoàng phaân ñoù ñeàu chuyeån hoùa qua daïng anñehit khoâng voøng (daïng hôû) thaønh hoãn hôïp caân baèng coù chöùa caû hai daïng ñoàng phaân anome α & β maïch voøng.

20/11/2005

Hôïp chaát gluxit Hoaù - ÑHSP

Leâ Vaên Ñaêng - Khoa

4) Ñoàng phaân anome vaø giaûi thích hieän töôïng :
 Hieän töôïng quay hoã bieán cuûa dung dòch D-glucozô coù theå giaûi H OH thíchCHbôûi söï deã CH=O daøng H CH2OHvoøng môû 2 O O H OH HO HO H vaø kheùp voøng H cuûa caùc Hdaïng HO H H OH H H OH HO HO semiaxetal cuûa D(+)glucozô : H OH OH OH
H

α -DGlucopiranozô Hay : CH OH
2

[α]20 D

= +112
O H

OH o

CH2OH α -D-Glucozô CH= O H OH HO H H OH H OH CH2OH α -D-Glucozô

H

β -DGlucopiranozô CH2OH
H O H OH H OH H OH H

[α]20 D

= +19

H o

H

H OH H

H OH

HO

HO

20/11/2005 20 Hôïp [α]D = +112o chaát gluxit - ]20 = Glucopiranozô Caâ baèg : [αÑHSP n n Hoaù D

α -D-

OH

+52,7o

β -DLeâ Vaên Ñaêng o Khoa [α]20 = +19Glucopiranozô D

4) Ñoàng phaân anome vaø giaûi H thích hieän töôïng :
H
H

O C
H

O C O H H O C O
2/8/2005

H

C

H

H

C C

H

Cô cheá phaûn öùng
4

H

H

O

H

goác töï do CH

+ Cl2

Leâ Vaên Ñaêng ÑHSP

4) Ñoàng phaân anome vaø giaûi thích hieänH töôïng :
H
H

C

O
H

O C O H H O C O
2/8/2005

C

H

H

H

C C

H

O H

H

Cô cheá phaûn öùng
4

H

H

O

goác töï do CH

+ Cl2

Leâ Vaên Ñaêng ÑHSP

H

4) Ñoàng phaân anome vaø giaûi thích hieän töôïng :

 Nhö vaäy hieän töôïng quay hoã bieán (hay hieän töôïng tautome hoùa) gaén lieàn vôùi söï xuaát hieän cuûa ñoàng phaân anome. Neáu moät chaát coù hieän töôïng quay hoã bieán thì chaát ñoù chaéc chaén coù ñoàng phaân anome: α -anome & β -anome.  Söï hình thaønh 2 ñoàng phaân metyl-α -D(+)glucopiranozit vaø metyl-β -D(+)-glucopiranozit khi metyl hoùa baèng CH3OH coù maët cuûa hiñroclorua khan laø söï metyl hoùa nhoùm OH semiaxetal cuûa α & β -D(+)glucopiranozô. Sôû dó chæ coù nhoùm OH semiaxetal ñöôïc metyl hoùa trong ñieàu kieän ñoù laø do vò trí ñaëc bieät cuûa nhoùm OH naøy khaùc haún caùc nhoùm OH coøn laïi; nguyeân töû H trong nhoùm OH semiaxetal trôû neân linh ñoäng hôn (do aûnh höôûng cuûa hieäu öùng anome) vaø deã metyl hoùa hôn.

20/11/2005

Hôïp chaát gluxit Hoaù - ÑHSP

Leâ Vaên Ñaêng - Khoa

Vieát theo coâng thöùc Haworth :
Caáu hình chieáu Fischer CH=O 1 2 H OH H 3H 4 OH OH 5 H OH CH2OH 6 DGlucozô 6CH2OH O H H 5 CH3OH H 4 OH H 1 HCl khan HO 2 OH 3 H OH 6CH2OH O H H 5 H 4 OH H 1 HO 2 OCH3 3 H OH

 

DGlucozô

α -DMetyl α -DGlucopiranozô Glucopiranozit 6CH2OH 6CH2OH O OH O OCH H 5 H 5 3 H CH3OH H 4 OH H 1 4 OH H 1 HCl khan HO HO 2H 3 2H 3 H H OH OH Metylβ -Dβ -DGlucopiranozit Glucopiranozô

Vieát theo caáu daïng gheá beàn C-1 :
Caáu hình chieáu Fischer CH=O 1 2 H OH H 3H 4 OH OH 5 H OH CH2OH 6 DGlucozô
H 4 HO H 6 6 2OH CH CH2OH O 4 O 5 CH3OH HO 5 H H H H H HCl khan 2 HO H 2 HO 1 3 OH 1 3 OH H OH H OCH3 20 o [α]D = +112 [α]20 = +158o D

 

α -DGlucopiranozô

H 4 HO

Metyl α -DGlucopiranozit

DGlucozô

β -DGlucopiranozô

H 6 6 2OH CH CH2OH O 4 O 5 5 CH3OH HO H H H H OHHCl khan 2 HO OCH3 2 HO 1 3 OH 1 3 OH H H H 20 o H [α]20 = +19o D [α]D = −33

Metyl β -DGlucopiranozit

Caùc metyl-α -D-glucopiranozit vaø metyl-β -Dglucopiranozit coù theå coi töông öùng vôùi axetal hoøan toaøn. Chuùng khoâng coù khaû naêng cho hieän töôïng quay hoã bieán vaø khoâng coøn khaû naêng khöû nhö D(+)glucozô vì chuùng khaù beàn trong dung dòch nöôùc cuõng nhö vôùi taùc duïng cuûa bazô. Chuùng bò thuûy phaân khi ñun noùng vôùi caùc dung dòch axit taïo thaønh caùc daïng semiaxetal ban ñaàu :

20/11/2005

Hôïp chaát gluxit Hoaù - ÑHSP

Leâ Vaên Ñaêng - Khoa

Vieát theo coâng thöùc Haworth :
6CH2OH O H H 5 H2 O H 4 OH H 1 HCl HO 2 OCH3 3 H OH Metyl α -DGlucopiranozit 6CH2OH O OCH H 5 3 H2 O H 4 OH H 1 HCl HO 2H 3 H OH Metylβ -DGlucopiranozit 6CH2OH O H H 5 H 4 OH H 1 HO 2 OH 3 H OH

α -DGlucopiranozô 6CH2OH O OH H 5 H 4 OH H 1 HO 2H 3 H OH β -DGlucopiranozô

CH=O H OH H H OH OH H OH CH2OH DGlucozô

1 2 3 4 5 6

DGlucozô

ieát theo caáu daïng gheá beàn C-1 :
6 2OH CH O 5 HO H H H 2 HO 1 3 OH H OCH3 [α]20 = +158o D H 4

H2 O HCl

H 4 HO

Metyl α -DGlucopiranozit
H 4

6 2OH CH O 5 H H H 2 HO 1 3 OH H OH [α]20 = +112o D

α -DGlucopiranozô

6 2OH CH O 5 H2 O HO H H OCH3 HCl 2 HO 1 3 OH H 20 o H [α]D = −33

H 4 HO

Metyl β -DGlucopiranozit

β -DGlucopiranozô

6 2OH CH O 5 H H OH 2 HO 1 3 OH H 20 o H [α]D = +19

CH=O H OH H H OH OH H OH CH2OH DGlucozô

1 2 3 4 5 6

DGlucozô

6CH2OH 6 2OCH3 CH 6 2OCH3 CH O H O H O H H 5 H 5 H 5 H2 O CH3Cl H H H 4 OH H 1 4 OCH H 1 4 OCH H 1 3 3 HCl AgOH HO CH3O CH3O OCH3 2 OH 2 OH 3 3 2 3 H H H OH OCH3 OCH3 α -2,3,4,6-tetra-OMetyl α -2,3,4,6CH=O 1 metyl-Dtetra-O-metyl-D2 H OH 1 CH=O GlucopiranozitCH2OCHGlucopiranozô 6 3 H H 3 H OCH3 2 OH H 5 4 OH OH 1 H 3 CH3O H 5 H OH 4 OCH3 H CH=O H OCH3 4 CH2OH 6 5 H OH CH3O 2 3 6 CH2OCH3 H OCH3 6 CH2OCH3 6CH2OH 6 2OCH3 CH H O H O OH O OCH H 5 H 5 H 5 3 H O H H 2 CH3Cl H 4 OCH H 1 4 OH H 1 4 OCH H 1

DGlucozô

HO

3 H

2H OH

AgOH

CH3O

3

HCl

3 H

2H OCH3

CH3O

3

3 H

2 OH OCH3

H 4 HO

6 2OH CH O 5 H H 2 HO 3 OH H

CH3Cl
1 OH H

H 4 CH3O

AgOH

H 6 6 2OCH3 CH CH2OCH3 4 O H O O 2 5 5 CH3O H H H H HCl H H 2 2 CH3O CH3O 3 3 OCH3 1 OCH3 1 H H OH OCH3

CH=O 1 2 H OH H 3H 4 OH OH 5 H OH CH2OH 6

Metyl α -2,3,4,6α -2,3,4,6-tetratetra-O-metyl-DO-metyl-DH 6 Glucopiranozit CH2OCH3 Glucopiranozô CH=O 1 4 OH 5 H OCH3 CH3O 2 H H 3 CH3O H 1 CH3O 2 CH=O H OCH3 4 3 OCH3 H H OH 5 H 6 CH2OCH3 6 CH2OCH3

DGlucozô

H 4 HO

6 2OH CH O CH3Cl 5 H AgOH H OH 2 HO 1 3 OH H H

H 4 CH3O

4 O 5 CH3O 6 2OCH3 CH H O H2 O 5 H H OH 2 CH3O HCl H 3 OCH3 1 OCH3 2 CH3O H H 3 OCH3 1 H H

Metyl β -2,3,4,6tetra-O-metyl-DGlucopiranozit

β -2,3,4,6-tetraO-metyl-DGlucopiranozô

4) Ñoàng phaân anome vaø giaûi thích hieän töôïng :  Caùc metyl-α -D-glucopiranozit vaø metyl-β -Dglucopiranozit cuõng laø nhöõng ñoàng phaân anome ñoái vôùi nhau vaø chuùng cuõng coù theå metyl hoùa hoaøn toaøn.  Caùc metyl-α -D-glucopiranozit vaø metyl-β -Dglucopiranozit coù theå coi töông öùng vôùi axetal hoøan toaøn. Chuùng khoâng coù khaû naêng cho hieän töôïng quay hoã bieán vaø khoâng coøn khaû naêng khöû nhö D(+)glucozô vì chuùng khaù beàn trong dung dòch nöôùc cuõng nhö vôùi taùc duïng cuûa bazô. Chuùng bò thuûy phaân khi ñun noùng vôùi caùc dung dòch axit taïo thaønh caùc daïng semiaxetal ban ñaàu.

20/11/2005

Hôïp chaát gluxit Hoaù - ÑHSP

Leâ Vaên Ñaêng - Khoa

Vieát theo coâng thöùc Haworth :
6 2OCH3 CH O H H 5 H (CH3)2SO4 4 OCH H 1 3 NaOH CH3O 2 OCH3 3 H OCH3 Metyl α -2,3,4,6tetra-O-metyl-DGlucopiranozit 6CH2OH 6 2OCH3 CH O OCH O OCH H 5 H 5 3 3 H H (CH3)2SO4 4 OH H 1 4 OCH H 1 3 NaOH HO CH3O 2H 2H 3 3 H H OH OCH3 Metylβ -DMetylβ -2,3,4,6Glucopiranozit chaát gluxit tetra-O-metyl-D- - Khoa 20/11/2005 Hôïp Leâ Vaên Ñaêng Glucopiranozit Hoaù - ÑHSP 6CH2OH O H H 5 H 4 OH H 1 HO 2 OCH3 3 H OH Metyl α -DGlucopiranozit

Vieát theo caáu daïng gheá beàn C-1 :
6 2OH CH O 5 HO H H H 2 HO 1 3 OH H OCH3 H 4

(CH3)2SO4 NaOH

H 4 6CH2OCH3O 5 CH3O H H H 2 CH3O 3 OCH3 1 H OCH3

Metyl α -DGlucopiranozit
6 2OH CH O 5 HO H H OCH3 2 HO 1 3 OH H H H 4

H 4 CH3O

(CH3)2SO4 NaOH

Metyl β -DGlucopiranozit

6 2OCH3 CH O 5 H H OCH3 2 CH3O 3 OCH3 1 H H

Metyl α -2,3,4,6tetra-O-metyl-DGlucopiranozit

20/11/2005

Hôïp chaát gluxit Hoaù - ÑHSP

Metyl β -2,3,4,6tetra-O-metyl-DGlucopiranozit

Leâ Vaên Ñaêng - Khoa

4) Ñoàng phaân anome vaø giaûi thích hieän töôïng :

Glucozô trong nöôùc, toàn taïi chuû yeáu laø 2 daïng voøng α -anome vaø β -anome, coøn daïng hôû thì raát ít khoaûng 0,5%.  Dung dòch glucozô khoâng cho phaûn öùng maøu vôùi thuoác thöû Sip vaø khoâng phaûn öùng vôùi natrihiñrosunfit coù leõ chæ coù theå giaûi thích ñöôïc raèng :  Thöù nhaát coù leõ do dung dòch glucozô toàn taïi daïng anñehit vôùi noàng ñoä quaù loaõng, neân khoâng ñuû ñeå phaûn öùng vôùi thuoác thöû Síp vaø vôùi NaHSO3.  Thöù hai do thuoác thöû Sip (laø axit fucsinsunfurô) vaø NaHSO3 laø nhöõng taùc nhaân nucleofin coù kích thöôùc lôùn, neân coàng keành, do ñoù aùn ngöõ khoâng gian lôùn khoâng theå taán coâng vaøo nhoùm cacbonyl -CH=O coù noàng ñoä loaõng cuûa dung dòch glucozô.

20/11/2005

Hôïp chaát gluxit Hoaù - ÑHSP

Leâ Vaên Ñaêng - Khoa

4) Ñoàng phaân anome vaø giaûi thích hieän töôïng :
 Hieän töôïng quay hoã bieán (hay H hieän OH tautome hoùa) OHcuõng H CH= O CH töôïng CH O HO HO H HO xaûy ra ñoái vôùi dung dòchO DOH OH HO H H H HO OH mannozô : H HO H OH
2
2

H

H

OH

H

α -DMannopiranozô Hay :
CH2OH H O H OH H H OH H HO

α -D-Mannozô
CH= O HO H HO H H OH H OH CH2OH

OH CH2OH

H

H

H

β -DMannopiranozô CH OH
2

HO

H

O HO

H OH H

OH H

HO H

20/11/2005

α -DMannpiranozô

α -D-Mannozô

Hôïp chaát gluxit Hoaù - ÑHSP

β -DMannopiranozô

Leâ Vaên Ñaêng - Khoa

Vieát theo coâng thöùc Haworth :
Caáu hình chieáu Fischer CH=O 1 2 HO H H 3H 4 OH OH 5 H OH CH2OH 6 DMannozô 6CH2OH O H H 5 CH3OH H 4 OH HO 1 HCl khan HO 2 OH 3 H H 6CH2OH O H H 5 H 4 OH HO 1 HO 2 OCH3 3 H H

 

DMannozô

α -DMetyl α -DMannopiranozô mannopiranozit 6CH2OH 6CH2OH O OH O OCH H 5 H 5 3 H CH3OH H 4 OH HO 1 4 OH HO 1 HCl khan HO HO 2H 3 2H 3 H H H H Metylβ -Dβ -Dmannopiranozit Mannopiranozô

Vieát theo caáu daïng gheá beàn C-1 :
Caáu hình chieáu Fischer CH=O 1 2 HO H H 3H 4 OH OH 5 H OH CH2OH 6 DMannozô
H 4 HO H 6 6 2OH CH CH2OH O 4 O 5 CH3OH HO 5 OH OH H H H HCl khan 2 HO H 2 HO 1 3 H 1 3 H H OH H OCH3 20 o [α]D = +112 [α]20 = +158o D

 

α -DMannopiranozô

H 4 HO

Metyl α -DMannopiranozit

DMannozô

β -Dmannopiranozô

H 6 6 2OH CH CH2OH O 4 O 5 5 CH3OH HO OH OH H H OHHCl khan 2 HO OCH3 2 HO 1 3 H 1 3 H H H H 20 o H [α]20 = +19o D [α]D = −33

Metyl β -DMannopiranozit

Caùc metyl-α -D-mannopiranozit vaø metyl-β -Dmannopiranozit coù theå coi töông öùng vôùi axetal hoøan toaøn. Chuùng khoâng coù khaû naêng cho hieän töôïng quay hoã bieán vaø khoâng coøn khaû naêng khöû nhö D(+) mannozô vì chuùng khaù beàn trong dung dòch nöôùc cuõng nhö vôùi taùc duïng cuûa bazô. Chuùng bò thuûy phaân khi ñun noùng vôùi caùc dung dòch axit taïo thaønh caùc daïng semiaxetal ban ñaàu :

20/11/2005

Hôïp chaát gluxit Hoaù - ÑHSP

Leâ Vaên Ñaêng - Khoa

Vieát theo coâng thöùc Haworth :
6CH2OH O H H 5 H2 O H 4 OH HO 1 HCl HO 2 OCH3 3 H H Metyl α -Dmannopiranozit 6CH2OH O OCH H 5 3 H2 O H 4 OH HO 1 HCl HO 2H 3 H H Metylβ -Dmannopiranozit 6CH2OH O H H 5 H 4 OH HO 1 HO 2 OH 3 H H

α -DMannopiranozô 6CH2OH O OH H 5 H 4 OH HO 1 HO 2H 3 H H β -DMannopiranozô

CH=O 1 HO H 2 H H 3 OH OH 4 H OH 5 CH2OH 6 DMannozô

DMannozô

ieát theo caáu daïng gheá beàn C-1 :
6 2OH CH O 5 HO OH H H 2 HO 1 3 H H OCH3 H 4

H2 O HCl

H 4 HO

6 2OH CH O 5 OH H 2 HO 3 H H

1 OH

H

Metyl α -Dmannopiranozit
6 2OH CH O 5 H2 O HO OH H OCH3 HCl 2 HO 1 3 H H H H 4

α -DMannopiranozô
H 4 HO 6 2OH CH O 5 OH H 2 HO 3 H H

1 H

OH

CH=O 1 HO H 2 H H 3 OH OH 4 H OH 5 CH2OH 6 DMannozô

Metyl β -Dmannopiranozit

β -Dmannopiranozô

DMannozô

6CH2OH 6 2OCH3 CH 6 2OCH3 CH O H O H O H H 5 H 5 H 5 H2 O CH3Cl H H H 1 4 OH HO 1 4 OCH 1 4 OCH 3 3 HCl AgOH HO CH3O CH3O OCH3 2 OH 2 OH 3 3 2 3 H H H H H H α -2,3,4,6-tetra-OMetyl α -2,3,4,6CH=O 1 metyl-Dtetra-O-metyl-D2 HO H mannopiranozô 1 CH=O mannopiranozitCH2OCH3 6 H H 3 2 CH3O H OH H 5 4 OH OH 1 H 3 CH3O H CH=O 5 H OH 4 OCH3 H OCH3 4 CH2OH 6 5 H OH CH3O 2 3 6 CH2OCH3 H H 6 2OCH3 CH 6CH2OH 6 2OCH3 CH H O H O OH O OCH H 5 H 5 H 5 3 H O H H 2 CH3Cl H 1 4 OCH 4 OH HO 1 1 4 OCH
CH
CH
3

3

O

O

DMannozô

CH
3

O

C

CH

O H3

HO

3 H

2H H

AgOH

CH3O

3

HCl

3 H

2H H

CH3O

3

3

O

3 H

2 OH H

H 4 HO

6 2OH CH O 5 OH H 2 HO 3 H H

CH3Cl
1 OH H

H 4 CH3O

AgOH

H 6 6 2OCH3 CH CH2OCH3 4 O H O O 2 5 5 CH3O OCH3 OCH3 H H HCl H H 2 2 CH3O CH3O 1 1 3 3 H H H H OH OCH3

CH=O 1 2 HO H H 3H 4 OH OH 5 H OH CH2OH 6

Metyl α -2,3,4,6α -2,3,4,6-tetratetra-O-metyl-DO-metyl-DH 6 mannopiranozit 2OCH3mannopiranozô CH=O CH 1 4 OH 5 CH3O 2 CH3O H OCH3 H 3 CH3O H 1 CH3O 2 CH=O H OCH3 4 3 H H H OH 5 H 6 CH2OCH3 6 CH2OCH3


DMannozô

H 4 HO

6 2OH CH O CH3Cl 5 OH AgOH H OH 2 HO 1 3 H H H

H 4 CH3O

4 O 5 CH3O 6 2OCH3 CH OCH3 O H2 O 5 H OCH3 OH 2 CH3O HCl H 1 3 H OCH3 2 CH3O H H 1 3 H H H

Metyl β -2,3,4,6tetra-O-metyl-Dmannopiranozit

β -2,3,4,6-tetraO-metyl-Dmannopiranozô

4) Ñoàng phaân anome vaø giaûi thích hieän töôïng :  Caùc metyl-α -D-mannopiranozit vaø metyl-β -Dmannopiranozit coù theå coi töông öùng vôùi axetal hoøan toaøn. Chuùng khoâng coù khaû naêng cho hieän töôïng quay hoã bieán vaø khoâng coøn khaû naêng khöû nhö D(+)mannozô vì chuùng khaù beàn trong dung dòch nöôùc cuõng nhö vôùi taùc duïng cuûa bazô. Chuùng bò thuûy phaân khi ñun noùng vôùi caùc dung dòch axit taïo thaønh caùc daïng semiaxetal ban ñaàu.  Caùc metyl-α -D-mannopiranozit vaø metyl-β -Dmannopiranozit cuõng laø nhöõng ñoàng phaân anome ñoái vôùi nhau vaø chuùng cuõng coù theå metyl hoùa hoaøn toaøn.

20/11/2005

Hôïp chaát gluxit Hoaù - ÑHSP

Leâ Vaên Ñaêng - Khoa

Vieát theo coâng thöùc Haworth :
6 2OCH3 CH O H H 5 H (CH3)2SO4 1 4 OCH 3 NaOH CH3O 2 OCH3 3 H OCH3 Metyl α -2,3,4,6tetra-O-metyl-Dmannopiranozit 6CH2OH 6 2OCH3 CH O OCH O OCH H 5 H 5 3 3 H H (CH3)2SO4 1 4 OH HO 1 4 OCH 3 NaOH HO CH3O H 2 2H 3 3 H H H H Metylβ -DMetylβ -2,3,4,6mannopiranozit chaát gluxit tetra-O-metyl-D20/11/2005 Hôïp Leâ Vaên Ñaêng - Khoa Hoaù - ÑHSP mannopiranozit
CH
2

6CH2OH O H H 5 H 4 OH HO 1 HO 2 OCH3 3 H H Metyl α -DMannopiranozit

O

CH
3

O

Vieát theo coâng thöùc Haworth :
6 CH2OH O H H 5 H 4 OH HO 1 HO 2 OCH3 3 H H Metyl -DMannopiranozit 6 CH2OH O OCH3 H 5 H 4 OH HO 1 HO 2H 3 H H Metyl-Dmannopiranozit 6 CH2OCH3 O H H 5 H (CH3)2SO4 1 4 OCH3 NaOH CH3O 2 OCH3 3 H OCH3 Metyl -2,3,4,6tetra-O-metyl-Dmannopiranozit 6 CH2OCH3 O OCH3 H 5 H (CH3)2SO4 1 4 OCH3 NaOH CH3O 2H 3 H H Metyl-2,3,4,6tetra-O-metyl-Dmannopiranozit
CH 2O

3O CH

Cấu hình Fischer, Tolen/s, Haworth và cấu dạng của D-fructozơ
HOH2C HO H H OH H O OH CH2OH HO HO O H H CH2OH H OH OH H HO HO H H CH2OH H O OH CH OH

α-D-Fructofuranozô
CH OH 2

β- D

- F

H

r u z c ôt o

p

i r a n o 2 - F β- D
CH OH 2

r u z c ôt o

f u

O H HO H

CH OH 2

CH OH 2
O HO H H H OH OH CH OH

OH O H HO H
CH OH 2

H OH H H HO OH H

OH

H OH

α-D-Fructofuranozô
H H OH O CH2OH OH

β- D
H HO

- F
H

r u z c ôt o

f u

2 D-Fructozô

O OH H OH H OH H
CH OH 2

α- D
H HO H

- F
H H HO

r u z c ôt o
CH OH 2 H OH

p

i r a n

o
OH H O OH OH

β- D
H HO H HO

- F
H H O OH H

r u zc ôt o

p

O OH

α- D

- F

r u z c ôt o

p

i r a n o H - F α- D

HOH2C HO H H H

OH

r u z c ôt o

p

i r a n

β- D

o

- F

r u zc ôt o

CH OH 2

p

Cấu hình chiếu Fischer của monosaccarit
Andozô
CH OH
CH=O CH=O

Xetozô
O H OH H OH H OH CH OH

2

CH OH O HO H H OH H OH CH OH

2

CH OH O H OH HO H H OH CH OH

2

CH OH O HO H HO H H OH CH OH

2

H H

OH OH CH OH

HO H

D-Erythrozô D-Threozô
CH=O CH=O CH=O

2

H OH CH OH

2

D-Psicozô
CH=O

2

D-Fructozô

2

D-Sorbozô
CH OH O H OH H OH CH OH

2

D-Tagatozô
CH OH O HO H H OH CH OH

2

H H H

OH OH OH CH OH

2

2

HO H H

D-Ribozô
CH=O

2

H OH OH CH OH

H HO H

D-Arabinozô
CH=O

2

OH H OH CH OH

HO HO H

D-Xylozô
CH=O

2

H H OH CH OH

D-Lyxozô
CH=O CH=O CH=O

2

D-Ribulozô
CH=O

2

D-Xylulozô
CH=O

2

H H H H

OH OH OH OH CH OH

HO H H H

2

H OH OH OH CH OH

H HO H H

2

OH H OH OH CH OH

HO HO H H

2

H H OH OH CH OH

H H HO H

2

H OH HO H OH OH HO H H H OH OH CH OH CH OH

H HO HO H

2

2

OH H H OH CH OH

HO HO HO H

2

H H H OH CH OH

2

D-Allozô D-Altrozô D-Glucozô D-Mannozô D-Gulozô D-Idozô

D-Galactozô D-Talozô

Cấu hình Tolen/s α-D-furanozơ các anome của các monosaccarit
H H H H H OH OH O OH OH CH 2OH H HO H H H OH H O OH OH CH 2OH H HO H H OH H O OH CH2 OH H H H H OH OH O OH H

α- D

- A

lo l zo ô f u α r- aD n - A
H H HO H H

l o t r z o ô f uα - r D a n- A
O H H H

r a o b z i ô αo - Df u - r E a rn y o t hz ôr o n
H O HO H OH H OH H H OH CH 2 OH

H O H HO

α- D

OH OH H H H OH CH 2OH

OH OH O H OH CH 2OH

- G

a l o a z c ô t oα - f D u
H HO HO H H

ô -r G n l uo cz o a
OH H O H OH CH 2OH OH OH H CH 2OH

f uα - r D a n- G
HOH 2C H H H

OH OH OH H H OH CH 2OH

u o l z o ô f u αr - a D n - I d o o z f ô u
O H H H H OH OH O OH CH2OH

r a

H HO HO H

OH H O H CH2OH

OH OH OH CH 2OH

α- D
HOH 2C H H H

- L

y o x z o ô f αu - D a - n M r
O HOH 2C H HO H

a on z n ô o
O

f n α - u D r a- P
HOH 2C HO HO H

s oi c z o ô f u α - r D a n - R
O HO O HO HO

i ob z o ô f u

OH OH OH H

OH H H CH 2OH

α- D
H HO H H

- R

i b o u z l ô o α f- uD r - a S n o or bz oô f αu - D a - n T r
OH H O OH H H HO H OH OH O H CH 2OH HOH 2C HO H H

a go a z t ô o
O

fα - u D r a - nT
HOH2C HO H H

H H H H H OH CH 2 OH OH H OH

a o l zo ô f u
O

r

OH H OH H

α- D

- T

H

h o r ez oô f αu- Dr a - n X

yo l z o ô f u α -r Da n - X

y ol u z l ô o α f - uD r -a F n r u o c z t ô o

CH 2OH

f

Cấu hình Tolen/s β-D-furanozơ các anome của các monosaccarit
HO H H H H H OH O OH OH CH2OH HO HO H H H H H O OH OH CH 2OH HO HO H H H H O OH CH2OH HO H H H H OH O OH H

β- D

- A

lo l zo ô f u β r- aD n - A
HO H HO H H

l o t r z o ô f uβ - r D a n- A
HO O H H

r a o b z i ô β o- Df u - r E a rn y o t hz ôr o n
HO O HO H H H OH H H OH CH 2OH

f

HO O H HO

β- D

H OH H H H OH CH 2OH

H OH O H OH CH 2OH

- G

a l o a z c ô t oβ - fD u -r Ga n l o zc ôo u
HO HO HO H H H H O H OH CH 2OH

f uβ - r D a n- G
HO H H H

H OH OH H H OH CH 2OH

u o l z o ô f u βr - a D n - I d o o z f ô u
HO H H H H OH O OH CH 2OH

r a

HO HO HO H

H H O H CH2OH

CH2OH OH O OH CH 2OH

β- D
HO H H H

- L

y o x z o ô f βu - Dr a - n M
HO H HO H

a on z n ô o

f β - u D r a- Pn
HO HO HO H

s oi c z o ô f u β - r D a n - R
HO O HO HO

i ob z o ô f u

r

CH2OH OH O OH H

CH 2OH OH O H CH2OH

CH2OH H O H CH 2OH

β- D
HO HO H H

- R

i b o u z l ô o β f- uD r - a S n o or bz ô o
H H O OH HO H HO H H OH O H CH 2OH

f βu - Dr a - n T
HO HO H H

a go az t ô o

fβ - u D r a - nT
HO HO H H

H H H H H OH CH 2OH

a o l zo ô f u

r

CH2OH H O OH H

CH 2OH H O OH CH 2OH

H

β- D

- T

h o r ez oô f β u- Dr a - n X

yo l z o ô f u β - r Da n - X

y ol u z lô o β f- uD r - a F n r u o c z t ô o

f u

Cấu hình Tolen/s α-D-piranozơ các anome của các monosaccarit
H H H H H OH OH OH O OH CH2OH H HO H H H OH H OH O OH CH2OH H HO H H H OH H O OH OH H H H HO HO H OH OH O H H CH2OH

α- D
H H HO H H

- A

l zl oô α - p D i r - a A n lo tz r ô oα - p D i r- aA n r o a bz ôi αn- Do
H H H HO H OH OH OH O H CH2OH H HO H HO H OH H O OH H CH 2OH

p - Gi r aa nl az o cô t o
H HO HO H H OH H H O OH

OH OH H O OH CH2OH

α- D
H HO HO H H

- G

l u z c ô α o- Dp

i - r G a nu z ol ôo α - p D i r - a I nd zo ô p
OH OH O OH OH H H H H H OH OH OH O OH H

i rα -a D n

o- L

H

y zx ôo
OH OH H O OH

p

i

OH H H O OH CH 2OH

HOH2C H H H H

HOH2C H HO H H

α- D

- M

H a nz ôn α - o D p - i Pr a s n i z c o ô o α - p D i r - a R n i o bz ôo α - p D i r - a S n o o r z b ô o H HO HO HO H OH H H O H CH 2OH H H HO H H OH OH H O OH H HOH2C HO H H H OH H O OH OH H

H

p

HOH2C HO HO H H

OH H H O OH

α- D

- T

H

a g z a ô α -o D p t

-i rT a a n z l ooô pα - i D r a - n X o y z l ôo α - p D i r - a F n r ou z c ô t o

p

Cấu hình Tolen/s β-D-piranozơ các anome của các monosaccarit
HO H H H H H OH OH O OH CH2OH HO HO H H H H H O OH OH CH2OH HO HO H H H H H OH O OH H HO H HO HO H H OH H O H CH2OH

β- D
HO H HO H H

- A
H OH H O OH CH 2OH

l zl oô β p- Di r -a An
HO H H HO H

ol tz r ô o β - p D i r - a A n r o a bz ôi βn - Do
H OH OH O H HO HO H HO H H H OH O H CH2OH

p - Gi r aa nl z o cô t o a
HO HO HO H H H H H O OH H

β- D
HO HO HO H H

- G

l u z c ô o β - p D i r - a G n u o z l ôo βp - Di r a- I n d o z o ô p
HO H O H H CH2OH OH OH OH H HO H H H H H OH OH O OH H

CH2OH

iβ -r Da n - oL
HO H O HO H H

y zx ôo

p

i

H H H O OH CH2OH

CH2OH OH H OH H

β- D

- M

a z ôn β o- D p n
HO HO HO HO H

i- r P a s n i z oc ô o β - p D i r- aR n i obz ôo β - D r a - S p i n
H H O H H CH2OH HO H HO H H H OH H O OH H HO HO O H H H

H

oo

rz b ô o

p

HO HO O HO H

β- D

- T

H

CH 2OH H H OH H

CH2OH H OH OH H

a g z a ô t β o- D p

i - r T a an z l o oô βp - Di r a- Xn

o y z l ôo β - iD r a - nF p

or u z c ô t o

p

Cấu hình Haworth α-D-furanozơ các anome của các monosaccarit
OH OH H H OH OH O H OH OH H H O H HO H OH OH H OH HO H O H HO H OH OH H H H OH OH HO H H H OH O H OH OH H

α-D-Allofuranozô
H HO H O OH H OH H HO OH

α-D-Altrofuranozô
OH H O OH H H OH H OH OH OH

α-D-Arabinofuranozô
H H HO OH OH O

α-D-Erythrofuranozô
H H O H HO OH OH H OH

α-D-Galactofuranozô
HO H H H O OH HO H OH

α-D-Glucofuranozô
OH O OH HO H H H OH

α-D-Gulofuranozô
HO H H OH O H OH OH OH

α-D-Idofuranozô
HO H H OH O H OH OH H

H

α-D-Lyxofuranozô
H H H OH O H OH OH OH

α-D-Mannofuranozô
HO H H O OH H OH

α-D-Psicofuranozô
HO H H H O OH HO OH OH

α-D-Ribofuranozô
H HO H O OH HO OH H H OH

α-D-Ribulofuranozô
H H O H HO H OH OH H

α-D-Sorbofuranozô
HO H H O OH H H

OH OH

α-D-Tagatofuranozô
H H H OH H O HO

OH

HO

α-D-Talofuranozô
O H HO H OH H

OH

α-D-Threofuranozô

α-D-Xylofuranozô

OH OH

OH

OH

α-D-Xylulofuranozô

α-D-Fructofuranozô

Cấu hình Haworth β-D-furanozơ các anome của các monosaccarit
OH OH H H OH H HO OH O H H OH H OH H OH OH O H HO OH H HO OH O H HO H H OH H H H HO OH OH H H H OH O H H OH OH

β- D

- A

l zl oô β -f D r - a A n lo t z r ô o β - f Du u
OH OH O OH H H OH H OH

r - a A n r o a bz ôi β n- D o
O H H OH HO OH

t f- uE r r a y n z ho ô r o
H OH O H HO H OH H OH O H H H OH OH H OH

f u

r

OH O OH H H H HO OH

H

β- D
HO H

- G
O OH HO H H

u a l az cô β - o D f u - G a l n u z o c ô βo - D u - r Ga n u zo l ôo β -f D r - a I n d ozo ô f u t r f
OH H OH HO OH O OH HO H H OH H H OH HO H H H OH H O H OH OH HO

r a n

o

H

β- D
H H H HO

- L
O H OH

y zx ôβ - fD u - r Ma n a o nz ôn β o- D f u - r P a s n i z oc ô o β f- uD r - a R n io bz ôo o
OH OH HO H H HO H H OH O OH H OH OH OH O OH HO OH HO H HO OH O OH HO H H H OH OH O H HO H OH H OH

f u

r a n

β- D
H

- R

i b z u ô l βo - D u - r S a on f
O OH H

r roz b ô β - fD u - r Ta na og z a ô tβ -o D f u - T a a n z l oô f u o
OH H H OH H OH O H HO OH

r a n

OH O H HO H H OH H

β- D

- T

h

rz e ô oβ - fD u -r Xa n y z l ôo β -f Du o

H OH

r - a X n yo l z u ô l β o- D f u - r F a r n u oz c ô t o

f u

r

Cấu hình Haworth α-D-piranozơ các anome của các monosaccarit
OH H HO OH OH OH HH H OH OH H OH OH H OH H HO OH OH H OH H H OH H H OH HO OH OH H OH HO H OH H OH H H OH OH

α- D
H HO

- A

l zl oô α - p D i r - a A n lo tz r ô oα - p D i r- aA n r o a bz ôi αn- Do
HO H OH OH H H HO OH OH HH H O HH H OH OH HO OH H H OH OH H OH H H H HO OH OH HH H OH OH H

p - Gi r aa nl az o cô t o
H

OH

p

H OH H H

OH OH

OH

OH H OH OH HO OH H H

α- D
H HO

- G

OH

l u z c ô α o- Dp

i - r G a n u z o l ôo α - p D i r - a I nd zo ô p
OH OH

i rα - a D n
H HO

o- L
H H OH H H O

y zx ôo
OH OH

p

i

H OH OH H H

OH OH

α- D
H HO

- M
O

H

a nz ôn α - o D p - i Pr a s n i z c o ô o α - p D i r - a R n i o bz ôo α - p D i r - a S n o o r z b ô o
OH OH OH H H HO H OH H H OH OH H HO OH H H O H H OH HO H H OH OH H H OH OH OH OH

OH

p

i

H OH OH H H

α- D

- T

a g z a ô α -o D p -i rT a a n z l ooô pα - i D r a - n X o y z l ôo α - p D i r - a F n r ou z c ô t o t

OH

p

Cấu hình Haworth β-D-piranozơ các anome của các monosaccarit
OH H HO OH OH HH H O OH H H OH O OH H H OH HO H OH H OH HO H OH OH HH H O OH H HO H H O OH H H OH HO H OH H OH O OH H H OH H H OH H H HO H H OH OH H OH H O OH H

β- D
H HO

- A
OH H OH H H

l zl oô β p- Di r a- An

o l t z r ô o β - p D i r - a A n r o a bz ôi βn - Do

p - G r aa nl az o cô t o i
H

O OH H

OH

O OH H OH OH HO H H H

β- D
H

- G
OH

l u z c ô β o- Dp
H HO

i - r G a n u z o l ôo
H HH H OH O OH OH

p β - i D r a - n I do z o ô p
H H HO OH OH HH H O OH H

i β r- aD n - o L
H H HO H OH H OH H

y zx ôo

p

i

O OH H OH OH HO H H H

O OH OH

OH OH

β- D
H H HO

- M

a nz ôn β o- D p
HO

i- r P a s n i zoc ô oβ - pD i -r R n i boz ôo a
H H HO H OH H H O OH H

pβ - i D r a - nS o o
H H HO OH H O OH H OH H

rz b ô o

p

i

O OH H OH OH H H OH

O OH H OH OH H H H H

OH

OH

β- D

- T

a g z a ô t β o- D p

i - r T a an z l o oô βp - Di r a- Xn

o y z l ôo

p β - iD r a - nF

or u z c ô t o

p

Cấu dạng α-D-piranozơ các anome của các monosaccarit
H HO H HO H HO HO H OH H H O H HO H H HO OH H O OH H OH H HO H O H H HO H OH H H H HO H HO H OH H HO H OH H H O H OH OH

O OH H OH H O OH H

α- D

- A
H

OH OH

l zl oôα - p D i r - a A n l o tz r ô oα - p D i r- aA n r o a bz ôi αn- Do
HO HO H HO H H H H OH HO HO

p - Gi r aa nl az o cô t o
H H H H O OH H OH H

p

OH H O

OH OH OH H O OH

α- D
H HO HO

- G

l u z c ô oα - p D i r- aG n u o z l ôo
H H HO H H HO HO H H O OH OH

OH OH

α - iD r a - nI d o z o ô p α -i rD a -n L o y zx ôo p
H H HO H HO H H O H H HO HO H OH H H H O OH OH

p

i

H

H OH

OH OH H

OH

OH

α- D

- M
H H H O OH

H

a nz ôn α - o D p - i Pr a s n i z c o ô o α - p D i r - a R n i o bz ôo α - p D i r - a S n o o r z b ô o
H HO H O OH H H H HO HO H H H H O H OH HO H HO H H O OH H OH OH

p

i

HO HO

H OH

OH

α- D

- T

a g z a ô α -o D p t

-i rT a a n z l ooô pα - i D r a - n X o y z l ôo α - p D i r - a F n r ou z c ô t o

H OH

OH

p

Cấu dạng β-D-piranozơ các anome của các monosaccarit
H HO H HO OH H H O OH HO H HO H OH H O OH H H HO OH H HO H H H O OH H H HO OH H HO H OH H H O OH

OH H

OH H

β- D
H HO HO H

- A
OH H H O

l zl oô β p- Di r -a An
HO H OH H HO OH H H O

ol tz r ô o β - p D i r - a A n r o a bz ôi βn- Do
HO H OH H HO OH H O OH H H OH H HO HO

p - Gi r aa nl z o ô t o a c
H H H O OH H H

OH

OH H

OH H

β- D
H HO HO H

- G
OH H O OH H

l u z c ô β o- Dp
H HO OH H H

i - r G a nu z ol ôo
H H HO H O OH OH

pβ - i D r a - n I do z o ô p
H HO H HO H H H O OH

i β r- aD n - o L
H HO HO H H H H O

y zx ôo

p

i

OH

OH OH

OH H

OH

β- D
H HO HO

- M
H H H O OH H

a z ôn β o- D p n
HO OH OH H HO H

i- r P a s n i z oc ô oβ - pD i -r R n i bz ôo a o
OH H O OH H H H HO HO OH H H H H O OH

pβ - i D r a - nS o o
H HO H HO H H O OH H

rz b ô o

p

OH

OH H

β- D

- T

a g z a ô t β o- D p

i- r T a an z l o oô βp - Di r a- Xn

o y z l ôo β - iD r a - nF p

or u z c ô t o

OH

p

Cấu hình, cấu dạng anome của các monosaccarit
HOH2 C H H H H OH OH O OH OH HOH2C HO H H H OH H O OH OH H HOH 2C H HO H H OH OH H O OH H HOH 2C HO HO H H OH H H O OH H

α- D
H H HO OH

H

- P
O H

H

s i c α - pD y - r F a r n u o c s tα e-o D p o
OH

-y S r ao n r bo αos - eDp
H H OH H H O OH OH H HO

y - rT a a n g o a s t e o
H O H OH OH H H OH OH

p

y

r a n

o

s e

H H HO OH H O H H OH

OH OH

H

H HO

OH OH

OH

α- D
HO

- P
H H H HO H

s i c αo - Dp
O OH HO OH

y - rF a r n u o c st α o-e D p
H H HO H H O OH H OH HO HO OH

y- Sr a o n r ob αso- eDp
H H H H H O OH

y - Tr a a n g o a s t eo
H H H H O OH H OH OH

p

y

r a n

o

s e

H

OH

OH

HO OH HO

α- D
HO H O H H

- P

s i c α - pD y - r F a r n u o c s t αeo- Dp o
CH 2OH OH OH OH H HO HO O H H H CH 2 OH H OH OH H

y - Sr a o n r o b s oα -e pD y - r T a an g o a s t e o
HO H O HO H H CH 2OH OH H OH H HO HO O HO H H CH 2OH H H OH H

p

y

r a n

o

s e

H

β- D
H HO

- P
H

s i c o β - p D y - r F a rn u o c s tβe -o D p
H O OH H H OH H HO OH OH H H
CH3 H3C H

y- S r a o n r bo βos- eDp
H H OH H H O OH OH H HO

y - Tr a a n g o a s t eo
H O OH H OH OH H H OH

p

y

r a n

o

s e

HH H OH

O OH OH

HO OH

OH

β- D
H HO H HO

- P
H H H O

s i c oβ - pD y - r F a r n u o c s t βo - D e p
HO OH OH H HO H H O OH H OH H OH HO HO

y - rS a o n r o b sβo- e Dp
H H H H H O OH OH HO HO

y - Tr a a n g o a s t eo
H H H O OH H OH

p

y

r a n

o

s e

OH

OH

OH

β- D

- P

s i c oβ - pD y - r F a r n u o c s t β o- Dp e

y - Sr a o n r ob s oβ -e pD y - r T a an g o a s t e o

p

y

r a n

o

s e

Cấu hình anome α-D-furanozơ của các monosaccarit

Cấu hình anome β-D-furanozơ của các monosaccarit

Cấu hình anome α-D-piranozơ của các monosaccarit

Cấu hình anome β-D-piranozơ của các monosaccarit

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful