Varianta 1 - termodinamica

B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ

Proba E: Specializarea: matematică-informatică, ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică - toate profilele, filiera vocaţională - toate profilele şi specializările, mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Proba scrisă la Fizică

J . Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV
Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6,02 ⋅ 10 23 mol −1 , constanta gazelor ideale R = 8,31

SUBIECTUL I – Varianta 001

(15 puncte)

Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 1. Numărul de molecule care se află într-o masă m = 72 g de apă având masa molară µ = 18 g/mol este aproximativ: a. 24 ⋅ 10 23 b. 240 ⋅ 10 23 c. 24 ⋅ 10 26 d. 240 ⋅ 10 26 (2p) 2. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică Q mărimea fizică definită prin formula este : m ⋅ ∆T a. capacitatea calorică b. căldura specifică c. căldura molară d. căldura (5p) 3. Într-o transformare izocoră în care presiunea gazului ideal creşte, acesta: a. primeşte Q şi L b. primeşte L şi cedează Q c. schimbă numai lucru mecanic cu exteriorul d. schimbă numai căldură cu exteriorul (3p) 4. Notaţiile folosite fiind cele obişnuite în manualele de fizică, relaţia Robert Mayer poate fi scrisă: a. c p = cV + R b. CV = C p + R c. C p = CV + R d. c p + cV = R (2p) 5. O cantitate constantă de gaz ideal descrie o transformare care se reprezintă într-un sistem de coordonate (p,V) ca în figura alăturată. Ştiind că densitatea gazului scade de 2 ori, atunci, temperatura gazului: a. scade de 4 ori b. scade de 2 ori c. creşte de 2 ori d. creşte de 4 ori

(3p)

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

B. SUBIECTUL II – Varianta 001

(15 puncte)

Rezolvaţi următoarea problemă: O masă m = 320 g oxigen ( µO2 = 32 g/mol ), considerat gaz ideal, aflat în starea iniţială caracterizată de parametrii p1 = 2 ⋅ 10 5 Pa şi t 1 = 27 0 C , evoluează după un proces termodinamic ciclic 1 → 2 → 3 → 1 compus din: transformarea 1 → 2 , în cursul căreia dependenţa presiunii de volum respectă legea p = aV , a = ct, a > 0 , răcire la presiune constantă 2 → 3 până la un volum V3 = V1 şi procesul 3 → 1 în care volumul este menţinut constant. Se cunoaşte că presiunea în starea 2 este p 2 = 2 p1 . Determinaţi: a. masa unei molecule de oxigen; Proba E,F: Prob scris ă la fizică ; B.1 B. Elemente de termodinamică b. num ărul de ă moli de oxigen c. temperatura gazului în starea 3; d. densitatea gazului în starea 2.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

B. SUBIECTUL III – Varianta 001
Rezolvaţi următoarea problemă:
5 ), aflat iniţial în starea 1, la 3 temperatura T1 = 250 K , este supus succesiunii de transformări 1 → 2 → 3 , ca în figura alăturată. a. Reprezentaţi succesiunea de transformări în coordonate p − V . b. Determinaţi energia internă a gazului în starea 2. c. Aflaţi lucrul mecanic schimbat de gaz cu exteriorul în cursul transformării 2 → 3. d.Calculaţi căldura schimbată de gaz cu exteriorul în cursul transformării 1→ 2 → 3 .

(15 puncte)

Un mol de gaz ideal monoatomic ( γ =

p
2p1 p1
1 2 3

0

T1

3T1 T

Varianta 2 - termodinamica
B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ

Proba E: Specializarea: matematică-informatică, ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică - toate profilele, filiera vocaţională - toate profilele şi specializările, mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6,02 ⋅ 10 23 mol −1 , constanta gazelor ideale R = 8,31
J . Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV

Proba scrisă la Fizică

SUBIECTUL I – Varianta 002

(15 puncte)

Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 1. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manuale de fizică, energia internă a unui gaz ideal poliatomic are expresia: b. 2,5υRT c. 1,5υRT d. υRT (2p) a. 3υRT 2. Lucrul mecanic efectuat de o masă de gaz ideal are cea mai mare valoare în transformarea:

1→ 2 2→3 3→4 (3p) 1→ 4 Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manuale de fizică, unitatea de măsură a mărimii fizice ρRT este: exprimate prin raportul µ a. K b. J c. Pa d. J/K (5p) 4. Raportul dintre lucrul mecanic efectuat de un motor termic şi căldura primită de la sursa caldă, pe durata unui ciclu complet, este η = 0,25 . Motorul cedează sursei reci căldura Q c = 360 J . Căldura primită de la
a. b. c. d. 3.

sursa caldă este: a. 288 J

b. 450 J

c. 480 J

d. 1440 J

(3p)

3R 5. Doi moli de gaz ideal monoatomic ( CV = ) sunt supuşi unei transformări adiabatice, în cursul căreia 2 temperatura s-a modificat de la T1 = 400 K la t 2 = 277 0 C . Variaţia energiei interne a gazului are valoarea:

a. −6235,50 J

b. 3067,86 J

c. 3739,50 J

d. 3741,50 J

(2p)

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

B. SUBIECTUL II – Varianta 002

(15 puncte)

Rezolvaţi următoarea problemă: Într-un vas de sticlă închis se află N = 60,2 ⋅ 10 23 molecule de azot molecular ( µ N2 = 28 g/mol ), la temperatura t = 77 0 C şi presiunea p1 = 200 kPa . Determinaţi: a. masa gazului; b. densitatea gazului; c. numărul de molecule din unitatea de volum aflate în vas; d. noua valoare a presiunii gazului dacă, fără a se modifica temperatura, se scot f = 20% din moleculele din vas. Proba E,F: Probă scrisă la Fizică B.1 B. Elemente de termodinamică

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

B. SUBIECTUL III – Varianta 002
Rezolvaţi următoarea problemă: Un mol de gaz ideal monoatomic, ( CV =
3 R ) aflat iniţial în starea 1, la temperatura 2 T1 = 300 K , este supus succesiunii de transformări 1 → 2 → 3 , reprezentată în

(15 puncte)

4 coordonate V-T ca în figura alăturată. Se va considera ln  ≅ 0,29 3 a. Reprezentaţi grafic, în coordonate p-V, succesiunea de transformări 1 → 2 → 3 . b. Determinaţi energia internă a gazului în starea 3. c. Determinaţi lucrul mecanic schimbat de gaz cu exteriorul în cursul transformării 2 → 3 . d. Determinaţi căldura totală schimbată de gaz cu exteriorul în cursul transformării 1 → 2 → 3 .

Varianta 3 - termodinamica
B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ

Proba E: Specializarea: matematică-informatică, ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică - toate profilele, filiera vocaţională - toate profilele şi specializările, mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6,02 ⋅ 10 23 mol −1 , constanta gazelor ideale R = 8,31
J . Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV

Proba scrisă la Fizică

SUBIECTUL I – Varianta 003

(15 puncte)

Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 1. Unitatea de măsură din S.I. pentru mărimea fizică egală cu raportul dintre lucrul mecanic schimbat cu exteriorul de un sistem termodinamic şi variaţia temperaturii sale este aceeaşi cu unitatea de măsură pentru: a. capacitatea calorică a unui corp; b. căldura specifică a unei substanţe; c. căldura molară a unei substanţe; d. masa molară a unei substanţe. (2p) 2. Trei mase diferite din acelaşi gaz ideal sunt supuse unor transformări reprezentate în sistemul de coordonate (T,V) ca în figura alăturată. Cunoscând faptul că p1 = p 2 = p 3 , relaţia corectă dintre masele celor trei gaze este: a. b. c. d.
m1 = m 2 = m 3 m1 > m 2 > m 3 m 2 > m 3 > m1 m 3 > m 2 > m1

(3p)

3. Un kilomol de gaz ideal, aflat în condiţii normale de presiune şi temperatură p 0 ≅ 10 5 Pa, T0 = 273 K ocupă, aproximativ: a. 22,4·10−3 litri b. 22,4·10−3 m3 c. 22,4 litri d. 22,4 m3 (5p) 4. Masele molare ale unor substanţe biatomice sunt µ1 şi µ2. Masa molară a substanţei a cărei moleculă este formată din trei atomi de tipul celor care formează molecula primei substanţe şi un atom de tipul celor care formează molecula celei de a doua substanţe va fi dată de relaţia: 3µ1 + µ 2 µ + µ2 µ + 2µ2 2µ1 + 3µ2 b. 1 c. 1 d. (3p) a. 2 2 2 2 5. Un sistem termodinamic aflat într-un înveliş adiabatic primeşte 80 J din exterior sub formă de lucru mecanic, apoi efectuează un lucru mecanic 1,24 kJ. În aceste condiţii, variaţia energiei sale interne este: a. − 1320 J b. 1320 J c. − 1160 J d. 1160 J (2p)

(

)

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

B. SUBIECTUL II – Varianta 003

(15 puncte)

Rezolvaţi următoarea problemă: Un balon de sticlă închis cu un dop conţine o masă de m = 58 g dintr-un gaz considerat ideal cu masa molară

µ = 29 g/mol . Presiunea gazului din balon este p = 105 N ⋅ m−2 . Se adaugă apoi în balon o masă de
∆m = 14,5 g din acelaşi gaz. Consideraţi că dopul este etanş şi că în timpul adăugării masei suplimentare de gaz nu apar scurgeri de gaz din balon. Temperatura balonului şi a gazului din interior rămâne mereu aceeaşi, T = 300 K . Determinaţi: a. numărul de moli de gaz din balon înainte de adăugarea masei suplimentare de gaz; b. volumul ocupat de din Proba E,F: Prob ă scris ăgazul la Fizic ă balonul de sticlă; B.1 B. Elemente de termodinamică c. densitatea gazului din balon, după adăugarea masei suplimentare de gaz; d. presiunea gazului din balon, după adăugarea masei suplimentare de gaz.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

B. SUBIECTUL III – Varianta 003

(15 puncte)

Rezolvaţi următoarea problemă: Motorul unui automobil funcţionează după ciclul Diesel. Variaţia energiei interne în cursul compresiei este ∆U12=920 kJ. Căldura primită în urma arderii carburantului injectat şi lucrul mecanic efectuat de gaz în cursul destinderii izobare a acestuia sunt Q23=240 kJ, respectiv L23=60 kJ. Căldura degajată în exterior în procesul 4→1 (desfăşurat la volum constant) este 120 kJ. a. Reprezentaţi grafic ciclul într-un sistem de coordonate p-V. b. Stabiliţi care sunt valorile L12 şi L41 ale lucrului mecanic efectuat de gaz în procesele 1→2 şi 4→1. c. Determinaţi valorile variaţiei energiei interne a gazului în procesele 4→1, 2→3 şi 3→4, ∆U41, ∆U23 şi ∆U34. d. Calculaţi raportul dintre căldura primită şi lucrul mecanic schimbat cu mediul exterior într-un ciclu.

comprimare la temperatură constantă (2p) 5. volumul care revine. SUBIECTUL II – Varianta 004 Rezolvaţi următoarea problemă: Cunoscând masa molară a carbonului µ C = 12 kg/kmol şi masa molară a oxigenului µ O 2 (15 puncte) = 32 kg/kmol . Calculaţi căldura totală Q schimbată de gaz cu mediul exterior la trecerea din starea 1 în starea 3. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. 2 c. . 1 b. printr-o succesiune de două procese: o transformare izocoră. constanta gazelor ideale R = 8. urmată de o transformare izobară. filiera vocaţională . 4 (3p) 3. d. t0=00C). 2 2 2 2 4. 4 µ1 = µ 2 d. numărul de molecule conţinute într-o masă m = 1 kg de dioxid de carbon ( CO 2 ). Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I – Varianta 004 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. c. caracterizată de presiunea p1 = 105 N/m2 şi volumul V1 = 5 ⋅ 10 −3 m 3 în starea finală. Transformarea care are loc la cel mai mare volum este: a. SUBIECTUL III – Varianta 004 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O masă dată de azot trece din starea iniţială. În figura alăturată sunt reprezentate. Energia internă a unui gaz ideal creşte atunci când gazul suferă o: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. b. Proba E.02 ⋅ 10 23 mol −1 . masa unei molecule de CO 2 . unitatea de măsură în S. densitatea dioxidului de carbon în condiţii fizice normale (p0=105 Pa.5T2 . D. c.Varianta 4 . d. a capacităţii calorice este: J J J J b. 2 a. determinaţi: a.T) patru transformări la volum constant a unei mase constante de gaz ideal. Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. Relaţia corectă dintre masele lor molare este: a. destindere adiabatică b.F: Prob ă scrisă la Fizică B. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. MECANICĂ.toate profilele şi specializările. Elemente de termodinamică Ministerul Educaţiei. µ1 = 4 µ 2 c. µ 1 = µ 2 b. Două mase egale de gaze ideale diferite. Reprezentaţi grafic transformările în sistemul de cooordonate p-V. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. B. K kmol ⋅ K kg ⋅ K K 2. b.1 B. comprimare la presiune constantă d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. 2 c. 3 d. unei molecule de CO 2 în condiţii fizice normale considerând că moleculele gazului sunt uniform distribuite. Lucrul mecanic schimbat de υ moli dintr-un gaz ideal monoatomic ( C p = 5 R ) în timpul unui proces 2 cvasistatic adiabatic desfăşurat între temperaturile T1 şi T2 are expresia: 3υR 5υR 3υR 5υR (T2 − T1 ) (T2 − T1 ) (T1 − T2 ) (T1 − T2 ) b. (2p) a. d. Determinaţi variaţia energiei interne ∆U a azotului la trecerea din starea iniţială în cea finală. Se cunoşte 5 căldura molară la volum constant Cv = R . Calculaţi lucrul mecanic L schimbat de gaz cu mediul exterior în transformarea izobară. 1. Relaţia dintre temperaturile celor două gaze este T1 = 0.destindere la presiune constantă c. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . (5p) a.toate profilele.termodinamica B.31 J . într-un sistem de coordonate (p. în medie. µ1 = 2µ 2 (3p) Ministerul Educaţiei. caracterizată de presiunea p 3 = 3 ⋅ 10 5 N/m 2 şi volumul V3 = 2 ⋅ 10 −3 m 3 . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. adică: A. c. iar cea dintre volumele recipientelor în care se află este V1 = 2V2 . mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă.I. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. C. d. se află la aceeaşi presiune.

ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ SUBIECTUL I – Varianta 005 Proba E: Specializarea: matematică-informatică. ∆U = −Q − L d. pentru căldura specifică este: Kg ⋅ m 2 J J N ⋅ m2 a. Punctele 1. (15 puncte) Un mol de gaz ideal diatomic. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. iar temperatura gazului creşte cu ∆T . Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . masa de monoxid de carbon conţinută în cilindru. 2 (5p) K K kg ⋅ K s ⋅K 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. prin relaţia: a. Proba E. U1 > U2 > U3 d. Pistonul. raportul dintre volumul gazului în starea 3 şi volumul gazului în starea 1. 40 % c. 20 % b. diferenţa dintre energia internă a gazului în starea 3 şi energia internă a gazului în starea 1.toate profilele şi specializările.termodinamica B. U1 < U 2 > U3 (2p) 5. densitatea gazului aflat la temperatura T 2 . b. Numărul de moli conţinuţi în 100 ml de apă µapa = 18 g/mol. 2   Relaţia corectă dintre energiile interne ale celor trei gaze este: a.5p1 1 3 2 0 V . Ministerul Educaţiei.31 dm 2 . SUBIECTUL II – Varianta 005 Rezolvaţi următoarea problemă: În cilindrul orizontal prevăzut cu piston. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . lucrul mecanic schimbat de gaz cu exteriorul în cursul transformării 1 → 2 .toate profilele. la temperatura 5 0 t1 = 27 C . Simbolurile unităţilor de măsură fiind cele folosite în manualele de fizică. SUBIECTUL III – Varianta 005 Rezolvaţi următoarea problemă: 7 ) aflat iniţial în starea 1. ∆U = Q + L c. ca în figura alăturată. c. ∆U = Q − L (2p) Ministerul Educaţiei. unitatea de măsură în S. MECANICĂ. adică: A. U1 = U 2 = U3 c. variaţia energiei interne a unui sistem termodinamic poate fi exprimată. este supus succesiunii de transformări 1 → 2 → 3 . ( γ = p 1. b. în funcţie de energia schimbată de sistem cu mediul exterior. Procentul din căldura Q transformată în lucru mecanic este egal cu: a. lungimea „a” a porţiunii ocupate de gaz în starea iniţială. 1. 80 % (3p) ( ) 4. ∆U = L − Q b. constanta gazelor ideale R = 8. filiera vocaţională .5p1 p1 0. temperatura T 2 la care trebuie încălzit gazul pentru ca lungimea porţiunii ocupate de gaz să se dubleze. Un gaz ideal monoatomic  C p =  primeşte căldura Q şi se destinde astfel încât presiunea rămâne 2   constantă. B.55 mol d. c. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6.I.31 J . (15 puncte) considerat gaz ideal. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. 5. 6. căldura schimbată de gaz cu exteriorul în cursul transformării 1 → 2 → 3 . mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. c.F: Prob scris ă la Fizic ă este lăsat liber şă i se poate deplasa fără frecare. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. d. B. Determinaţi: a. ca în figura alăturată. 3. cu: a. Elemente de termodinamică valoarea p0 = 10 5 Pa . • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. d. d.22 mol b. este închisă ermetic o cantitate υ = 2 mol de monoxid de carbon ( µ = 28 kg/kmol ). U1 < U 2 < U3 b. 2 si 3 din graficul alăturat reprezintă trei stări de echilibru pentru trei 5R   cantităţi diferite de gaze ideale diatomice  CV =  aflate la aceiaşi temperatură. Determinaţi: a. D. b. ρ apa = 10 3 kg/m3 este egal. 60 % d.1 Presiunea atmosferică are B.Varianta 5 . aproximativ. 4. C.33 mol c. de arie S = 8. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. la temperatura t = 7 0 C .02 ⋅ 10 23 mol −1 . Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică.12 mol (3p) 5R   3. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ.

CV = . SUBIECTUL II – Varianta 006 Rezolvaţi următoarea problemă: Un cilindru cu piston etanş aşezat orizontal. b.01·1025 m-3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. C. Sistemul este izolat adiabatic de mediul exterior. constanta gazelor ideale R = 8. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. destinderi adiabatice c. 20000C c.I.termodinamica B. comprimări izoterme b. volumul ocupat de gaz. Relaţia dintre temperaturile iniţiale ale celor două corpuri este T2 = 3 ⋅ T1 . filiera vocaţională . SUBIECTUL III – Varianta 006 Rezolvaţi următoarea problemă: (15 puncte) 1 mol de gaz 3 ideal monoatomic parcurge ciclul termodinamic reprezentat în figură.31·105 N/m2. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Proba E. a căldurii molare este: a. iar pistonul se află în echilibru la presiunea atmosferică normală p 0 = 10 5 Pa şi se poate deplasa fără frecare.toate profilele. B. T = 2T1 c.F: Probă scrisă la Fizică B. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . 4 → 1 (3p) 5. O cantitate constantă de gaz ideal efectuează transformarea ciclică 12341 reprezentată în coordonate p-V în figura alăturată. 2 → 3 c. concentraţia moleculelor unui gaz ideal (numărul de molecule din unitatea de volum) este n = 3.31 . Un motor termic având ca substanţă de lucru respectiv V = 8. lucrul mecanic efectuat de substanţa de lucru la fiecare parcurgere a procesului ciclic. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. Temperatura finală T a sistemului după stabilirea echilibrului termic are expresia: a. 20540C (5p) a. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. J ⋅ mol −1 ⋅ K −1 b. căldura primită de substanţa de lucru la fiecare parcurgere a procesului ciclic. Simbolurile unităţilor de măsură fiind cele utilizate în manualele de fizică. Cilindrul este în contact termic cu mediul care are temperatura T = 300 K .02 ⋅ 10 23 mol −1 . La presiunea p = 8. Temperatura gazului este egală cu: b. 1 → 2 b. T = 4 T1 (2p) (3p) Ministerul Educaţiei. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. J ⋅ kg ⋅ K −1 d. comprimări adiabatice. J ⋅ mol ⋅ K −1 c.toate profilele şi specializările. conţine o masă de gaz ideal m = 40 g având masa molară µ = 4 g ⋅ mol −1 .1 (15 puncte) B. destinderi izoterme d. 3 → 4 d. 1. ca în figura alăturată. J ⋅ kg −1 ⋅ K −1 (2p) 2. Energia internă a unei mase constante de gaz ideal scade în cursul unei: a. 17270C 3. Elemente de termodinamică Ministerul Educaţiei.31 J . d. adică: A. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ SUBIECTUL I – Varianta 006 Proba E: Specializarea: matematică-informatică. variaţia relativă a densităţii gazului între starea iniţială şi cea finală. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . 20270C d. Fiind cunoscute valorile parametrilor p = 10 5 Pa . 2 şi 3. T = 3 T1 d. b. 4. Două corpuri identice având temperaturi diferite sunt puse în contact termic. c. Determinaţi: a. volumul ocupat de gazul din cilindru în urma încălzirii la presiune constantă cu ∆T = 100 K . Transformarea în care gazul primeşte lucrul mecanic este: a. şi căldura molară la volum constant 3 R determinaţi: 2 a. MECANICĂ. d. c. unitatea de măsură în S. T = T1 b. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu.Varianta 6 . D. căldura cedată de sistem la fiecare parcurgere a procesului ciclic. numărul de molecule de gaz din cilindru. temperaturile gazului în stările 1.

toate profilele şi specializările. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . c. c. C. d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. Densitatea unui gaz ideal având masa molară µ . Între variaţia energiei interne şi lucrul mecanic efectuat de gaz în această destindere există relaţia: 3 L 5 a. pµ RT c. µ O2 = 32 g/mol ) . se destinde izobar şi absoarbe căldura Q . 2 şi 6. numărul de moli de dioxid de carbon ( µ C = 12 g/mol . se reprezintă ca în figura alăturată. 3 şi 6. adică: A. volumul ocupat de heliu este: a. MECANICĂ.24 2. aflat la temperatura T şi presiunea p este: a. 45. 4 şi 3. numărul de molecule de CO 2 din unitatea de volum din primul recipient. d. căldura primită de gaz în procesul CA . efectuează L pe seama variaţiei energiei sale interne. cedează L şi primeşte Q. Stările în care gazul are aceeaşi presiune sunt: a. În această transformare gazul: a.F: ă scriseste ă la Fizic ă B. Un gaz ideal diatomic. SUBIECTUL III – Varianta 007 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate υ = 1 mol de oxigen efectuează ciclul reversibil ABCA de forma unui triunghi în care BC este un proces izobar şi CA este un proces izocor. 24. nu schimbă energie cu exteriorul. O cantitate constantă de gaz ideal efectuează o transformare ciclică. RT pµ d. c. d. Într-un vas se află 40 g heliu în condiţii fizice normale. masa unei molecule de hidrogen. lucrul mecanic total schimbat de gaz cu mediul exterior în decursul unui ciclu.5 kPa şi densitatea oxigenului ρ A = 3. având CV = 2.6 d. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. (5p) 4. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Ambele gaze sunt considerate ideale.02 ⋅ 10 23 mol −1 . masa molară a amestecului de gaze obţinut în urma deschideri robinetului R. Elemente de termodinamică a.2 kg/m 3 .2 b. Cunoscând masa molară a oxigenului µ = 32 g/mol şi exponentul adiabatic γ = 1.5 pA . b.42 /mol . Determinaţi: B. constanta gazelor ideale R = 8. ∆U = d. Ini ţial Prob robinetul închis.4 determinaţi: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. O cantitate constantă de gaz ideal se destinde la temperatură constantă.31 J . Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. Ministerul Educaţiei. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. (3p) Ministerul Educaţiei. 224.8 c. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ SUBIECTUL I – Varianta 007 Proba E: Specializarea: matematică-informatică. primeşte L şi cedează Q. în starea B volumul este VB = 2V A iar în starea C presiunea este pC = 0. . În primul recipient se află o masă m1 = 44 g dioxid de carbon CO 2 .1 Proba E. 2. b. SUBIECTUL II – Varianta 007 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Două recipiente pot comunica între ele prin intermediul unui tub prevăzut cu un robinet R. căldura molară la volum constant pentru oxigen. iar în al doilea recipient se află o masă m 2 = 6 g de hidrogen cu µ 2 = 2 g/mol . 1 şi 5. care în coordonate V-T. pV (2p) νR b. ∆U = L (2p) 2 2 2 5. dacă volumul acestuia este V = 3 . ∆U = 5L c. c.5R . b. ∆U = L b.Varianta 7 . D. În starea A presiunea este p A = 415. B. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. filiera vocaţională . 1. variaţia energiei interne a gazului în procesul AB .termodinamica B. d.toate profilele. m µ RT (3p) 3. Cunoscând masa molară µ = 4 g/mol şi volumul molar în condiţii fizice normale V µ0 = 22. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. b.

a. 1.toate profilele. o temperatură aproximativ egală cu: a. densitatea oxigenului din butelie după efectuarea Proba E. Gazul absoarbe o cantitate de căldură Q. 273 K b. MECANICĂ. C. c. creşte c. 2. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. (2p) a. în care volumul este V2 = 2. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. la presiune constantă. 0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. c. D. Calculaţi lucrul mecanic efectuat de gaz în cursul transformării 2 → 3 . ∆U = νCV T c.4Q c.25=0. B.5Q b. ∆U = 0 2. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. presiunea din butelie după efectuarea sudurii. Unei temperaturi de 27 C îi corespunde în S. 0. Un gaz ideal diatomic ( CV = (3p) (2p) (5p) (3p) 5. la presiunea p = 24 ⋅ 10 5 Pa şi temperatura t 1 = 15 0 C .F: Prob ă scrisă la Fizic ă B.02 ⋅ 10 23 mol −1 . 373 K 0 Ministerul Educaţiei. ajungând în starea 2. rămâne constantă d. . Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT .4Q 3.I. temperatura gazului: a.71Q d. Elemente de termodinamică Ministerul Educaţiei. adică: A. pentru căldura molară este: J J J J b. Gazul suferă o transformare în care temperatura rămâne constantă. ∆U = p ⋅ V a. numărul iniţial de moli de oxigen din butelie. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă.Varianta 8 .I. 1. Se consumă o fracţiune f = 40% din masa oxigenului pentru o sudură. c. B. Considerând că temperatura în interiorul buteliei după efectuarea sudurii rămâne t 1 . Într-o destindere cvasistatică a unui gaz ideal. determinaţi: a. b. apoi o comprimare în care presiunea gazului rămâne constantă. Se cunoaşte ln 1. filiera vocaţională . masa oxigenului consumat ( µ = 32 kg/kmol ).5 . SUBIECTUL III – Varianta 008 Rezolvaţi următoarea problemă: În corpul de pompă al unei maşini termice se găseşte aer ( γ = (15 puncte) 7 ). după care revine în starea iniţială printr-o transformare în care volumul rămâne constant. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică .termodinamica B. unitatea de măsură în S.22. SUBIECTUL II – Varianta 008 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Într-o butelie de volum V = 48 se găseşte oxigen molecular. scade b. Reprezentaţi procesul ciclic descris în sistemul de coordonate p-T. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. b. Calculaţi variaţia de energie internă a gazului în cursul procesului 1 → 2 → 3 . Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I – Varianta 008 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 300 K c. până în starea 3.327 K d. d.toate profilele şi specializările. ∆U = ν RT d. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. care la temperatura T1 = 400 K şi presiunea 5 p1 = 5 ⋅ 10 5 Pa ocupă volumul V1 = 2 .31 J . • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. d. Într-o transformare ciclică. variaţia energiei interne a unui gaz ideal este: b. nu se poate preciza 4.1sudurii. considerat gaz ideal. constanta gazelor ideale R = 8. Simbolurile unităţilor de măsură fiind cele utilizate în manuale. Calculaţi căldura schimbată de gaz cu mediul exterior în procesul 3 → 1. d. mol ⋅ K kg ⋅ K kg ⋅ mol K 5R ) descrie o transformare care se reprezintă 2 într-un sistem de coordonate p-V ca în figura alăturată. Variaţia energiei interne a gazului în acest proces este: a.

J ⋅ kg −1 ⋅ K −1 b. temperatura menţinându-se constantă. Vasul este pus în legătură print-un tub de volum neglijabil cu un alt vas. cu temperatura inițială de t =27 C. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ SUBIECTUL I – Varianta 009 Proba E: Specializarea: matematică-informatică. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. energia internă d. 3 atm d. Calcula c. Relaţia corectă dintre numărul de moli din fiecare gaz este: a.395 J c. 37. Determinaţi lucrul mecanic total efectuat într-un ciclu. d. 5 atm b. MECANICĂ. Amestecul se află în echilibru termodinamic şi poate fi considerat gaz ideal. densitatea c. Punctele 1. adică: A. ν 1 < ν 2 < ν 3 b. SUBIECTUL III – Varianta 009 Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate υ = 1 mol de gaz ideal monoatomic suferă transformarea ciclică 1 → 2 → 3 → 4 reprezentată în coordonate p-V în figura alăturată. de heliu.termodinamica B. ν 1 = ν 2 = ν 3 c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. t1 = 27°C . Determinaţi densitatea amestecului. 2 atm (3p) Ministerul Educaţiei. Calculaţi presiunea care se stabileşte în cele două vase dacă gazul este adus la temperatura de 27°C. Ministerul Educaţiei. Determinaţi variaţia energiei interne în procesul 1 → 2 → 3 . Presiunea finală a gazului din butelie are valoarea: a. Determinaţi căldura cedată de gaz în acest proces. Determinaţi numărul total de molecule de gaz din amestec. de termodinamică b. 0 J b.toate profilele şi specializările.02 ⋅ 10 23 mol −1 .79 J (2p) 5.toate profilele. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. C. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Din butelie se consumă jumătate din cantitatea de azot. iniţial vidat. Se 3 cunoaşte CV = R şi temperatura în starea 1. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . expresia a. kg −1 ⋅ K −1 c. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.1 Elemente ţi raportul dintre masa neon şi masa unei molecule B.2 kg de He ( µ He = 4 g/mol ) şi 4 kg de Ne ( µ Ne = 20 g/mol ) se află într-un vas de volum V1 = 3600 . 1. constanta gazelor ideale R = 8. filiera vocaţională . 62. de volum V2 = 6400 . d. Reprezentaţi transformarea ciclică în sistemul de coordonate V-T. mol ⋅ K (2p) 3. B. Q / c . 2 În aceste condiţii. unitatea de măsură a raportului dintre căldura primită de un corp şi căldura specifică a materialului din care este alcătuit. 2 a. Simbolurile unităţilor de măsură fiind cele utilizate în manuale. este: a. este comprimată 0 (3p) adiabatic astfel încât presiunea sa creşte de 8 ori. lucrul mecanic 3 pV reprezintă următoarea mărime fizică: 2 b. c. a. O butelie conţine o masă de 112 g azot la temperatura t =7°C şi la presiunea de 6 atm. 74. kg ⋅ K d.31 J .F: Probă scris ă la Fizic ă unei molecule de B. ν 1 < ν 2 > ν 3 (5p) 2. Proba E. O cantitate ν = 1 mol de gaz ideal monoatomic. D. SUBIECTUL II – Varianta 009 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un amestec format din 3. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. b. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Într-o butelie de volum V se află un gaz ideal monoatomic ( C V = 3R ) la presiunea p şi la temperatura T.325 J d. ν 1 > ν 2 > ν 3 d.Varianta 9 . căldura 1 4. Căldura schimbată de gaz cu exteriorul este: a. (15 puncte) . 4 atm c. 2 si 3 reprezintă trei stări de echilibru a trei gaze ideale diferite aflate la aceiaşi temperatură.

iniţial blocat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B.Varianta 10 .termodinamica B.1 B.8 kJ c. 2 dm 3 b. 4 3 d.4 kJ d.5V densitatea amestecului va avea valoarea: g g kg kg a. În incinta de volum mai mic se găseşte H2 ( µH 2 = 2 ⋅ 10 −3 kg/mol ). • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.75 b. (2p) 2. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . Proba E. Considerând că temperatura finală a oxigenului rămâne T2 . 5 (5p) J 5. D. d. acesta: a. iar variaţia volumului este egală cu 0. . d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. volumul iniţial ocupat de gaz are valoarea: a. efectuează lucru mecanic şi cedează căldură. c. B. 2 c. aflat iniţial la presiunea p1 = 2 ⋅ 10 5 N/m 2 şi temperatura T1 = 400 K . B. În timpul destinderii unui gaz ideal la T = const. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Căldura necesară încălzirii apei este: kg ⋅ K a. în final. MECANICĂ.5 g/dm 3 . Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică. adică: A. nu efectuează lucru mecanic. b. temperatura acestuia devine T3 = 500 K . SUBIECTUL III – Varianta 010 Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate de 14 g azot molecular ( µ N 2 = 28 ⋅ 10 −3 kg/mol şi CV = 5R 2 ) se află iniţial în starea caracterizată de parametrii p 0 = 10 5 N/m 2 şi V0 = 3 . Ea este supusă procesului 1 → 2 → 3 reprezentat în coordonate p-V în figura alăturată. în două incinte ale căror volume se află în raportul 1 : 4 . Se deblochează pistonul. este împărţit. b. O cantitate constantă de gaz ideal descrie o transformare care se reprezintă într-un sistem de coordonate p-V ca în figura alăturată. iar în cealaltă O2 ( µO 2 = 32 ⋅ 10 3 kg/mol ). 1. În urma amestecării celor două gaze într-o incintă de volum 0. Ştiind că în cursul transformării temperatura creşte cu 10% . OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. 41. căldura molară a gazului în transformarea 1-2. O masă m = 1 kg de apă ( c a = 4180 ) este încălzită cu ∆t = 10°C . expresia care are aceeaşi unitate de măsură ca şi constanta gazelor ideale R este: C C Q a. SUBIECTUL II – Varianta 010 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un vas cilindric orizontal. filiera vocaţională . 5. c. c. printr-un piston etanş termoizolant. după care hidrogenul este încălzit până când.toate profilele şi specializările. Elemente de termodinamică a. cu lungimea L = 1 m şi secţiune transversală S = 100 cm2 . cedează căldură mediului exterior.F: Prob scrisă la Fizic ă de hidrogen. închis la ambele capete. (15 puncte) . la p 2 = 10 5 N/m 2 şi T 2 = 300 K . Determinaţi: a. conservându-şi energia. lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior în procesul 1 → 2 . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU.02 ⋅ 10 23 mol −1 . (3p) µ ∆T m 3. căldura absorbită de gaz în procesul 2 → 3 . d. b. În două incinte de volume V şi 2V se află două gaze ideale având densităţile 1 g/dm 3 şi respectiv 0. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. 15. Hidrogenul şi oxigenul din cele două incinte sunt considerate gaze ideale. C. îşi conservă energia internă.6 kJ b.8 kJ (2p) Ministerul Educaţiei. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I – Varianta 010 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. de grosime neglijabilă. variaţia energiei interne a gazului în procesul 1 → 3 . Cv d. v c. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. 3 d. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. constanta gazelor ideale R = 8. 0. Ministerul Educaţiei. 1500 3 (3p) m cm 3 cm 3 m 4.31 J . Aflaţi raportul maselor de gaz din cele două incinte. 20. 4 dm 3 c. Determina ţi ă masa unui atom b. Calculaţi densitatea oxigenului. calculaţi distanţa pe care s-a deplasat pistonul.5 . Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT .toate profilele.

b. filiera vocaţională . MECANICĂ. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. Q b. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. SUBIECTUL II – Varianta 011 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate de oxigen. d. C.1 B.02 ⋅ 10 23 mol −1 . K mol ⋅ K mol 3R 2. 1 b. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Un gaz ideal monoatomic ( CV = ) primeşte izocor căldura Q. Proba E. căldura totală schimbată cu exteriorul în transformarea ciclică. 4 (5p) 4. este nulă într-o transformare ciclică. (3p) 5.termodinamica B.F: Probă scrisă la Fizică B. densitatea oxigenului. SUBIECTUL III – Varianta 011 Rezolvaţi următoarea problemă: O masă de gaz ideal suferă transformarea ciclică reprezentată în figura alăturată ( 1 → 2 este transformare izotermă). constanta gazelor ideale R = 8. d. 3 d. c. presiunea oxigenului în urma unei încălziri la volum constant până la temperatura T ' = 480 K . J . U = 3υRT (2p) a. c. este constantă într-o transformare izotermă.Varianta 11 . ocupă volumul V = 8. Determinaţi: mol a. variaţia energiei interne pe transformarea 2-3. justificând fiecare rezultat: a. U = υRT 2 2 Ministerul Educaţiei. Energia internă a unei cantităţi date de gaz: a. 3Q (3p) 2 2 3. U = υRT c. O masă dată de gaz ideal descrie o transformare care se reprezintă în coordonate p-T ca în figura alăturată. 2 c. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. U = 2υRT d.toate profilele şi specializările. unitatea de măsură în S. 1. Reprezentaţi grafic transformarea ciclică în coordonate p-T. adică: A. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă.toate profilele. pentru căldura molară este: J K b. Elemente de termodinamică Ministerul Educaţiei. expresia energiei interne a gazului ideal diatomic este: 5 3 b. scade dacă gazul primeşte izocor căldură. creşte în urma unei destinderi adiabatice. b. căldura schimbată cu mediul exterior în transformarea 2-3. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. B. c. c. Simbolurile unităţilor de măsură fiind cele folosite în manualele de fizică. b. Variaţia energiei sale interne este egală cu: 2 5Q 3Q a. Masa molară a oxigenului este µ = 32 ⋅ 10 −3 kg . OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. Tr. considerat gaz ideal. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . Folosind datele din tabel determinaţi. c. numărul de molecule de oxigen. (2p) a.31 m3 la presiunea p = 10 5 Pa şi temperatura t = 47°C . ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . d. masa unei molecule de oxigen. d. D. Volumul gazului este maxim în starea: a. 1→2 2→3 3→1 Ciclu ∆U (15 puncte) L 20J Q 15J 15J .I. K −1 d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B.31 SUBIECTUL I – Varianta 011 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect.

Varianta 12 - termodinamica
B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ SUBIECTUL I – Varianta 012

Proba E: Specializarea: matematică-informatică, ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică - toate profilele, filiera vocaţională - toate profilele şi specializările, mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6,02 ⋅ 10 23 mol −1 , constanta gazelor ideale R = 8,31
J . Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV

Proba scrisă la Fizică

(15 puncte)

Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 1. Căldura cedată de un anumit sistem termodinamic mediului extern într-un interval de timp ∆t depinde de intervalul de timp conform relaţiei Q = c ⋅ ∆t , în care c reprezintă o constantă. Simbolurile unităţilor de măsură fiind cele utilizate în manuale, unitatea de măsură în S.I. a constantei c este: b. N/s c. W d. J/K (2p) a. J ⋅ s 2. O cantitate constantă de gaz ideal suferă transformările ciclice 1231, respectiv 1321, reprezentate într-un sistem de coordonate p-V ca în figura alăturată. Alegeţi relaţia corectă: a. L1231 = L1321 b.

L1231 = − L1321 L1231 < L1321
(3p)

c. L1231 = L1321 d. 3. Un gaz ideal se destinde adiabatic. Putem afirma că în cursul acestui proces: a. volumul gazului scade; b. gazul absoarbe căldură; c. energia internă a gazului rămâne constantă; d. gazul efectuează lucru mecanic. (5p) 4. Un gaz ideal se destinde după legea p 2V = const. În timpul procesului temperatura gazului: a. scade b. creşte c. rămâne constantă d. creşte apoi scade (3p) 5. Căldura molară la volum constant a unui gaz ideal al cărui exponent adiabatic are valoarea γ = 1 ,4 este: a. 3R / 2 b. 5R / 2 c. 2R d. 3 R (2p)

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

B. SUBIECTUL II – Varianta 012

(15 puncte)

Rezolvaţi următoarea problemă: Într-un vas de sticlă închis se află, la presiunea p1 = 1,5 ⋅ 10 5 Pa şi temperatura t = 7 0 C , o cantitate de azot molecular ( µ N2 = 28 g/mol ). Se scoate o masă ∆m = 2 g de azot din vas. Presiunea azotului rămas în vas este p 2 = 1,2 ⋅ 10 5 Pa , iar temperatura lui este egală cu cea din starea iniţială. Determinaţi: Proba E,F: Probă scrisă la Fizică B.1 B. Elemente de termodinamică a. densitatea gazului în starea iniţială; b. numărul de molecule de azot care au fost scoase din vas; c. masa azotului rămas în vas; d. volumul vasului.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

B. SUBIECTUL III – Varianta 012

(15 puncte)

Rezolvaţi următoarea problemă: Un gaz ideal având căldura molară la volum constant CV = 3R / 2 , se găseşte iniţial în starea (1) în care ocupă volumul V1 = 2 la presiunea p1 = 10 5 N/m 2 . Gazul este supus următoarei succesiuni de transformări: (1) → (2) încălzire izocoră până la presiunea 2 p1 ; (2) → (3) destindere izobară până la volumul 2V1 ; (3) → ( 4) răcire izocoră până la presiunea p1 ; (4) → (1) comprimare izobară până în starea iniţială. a. Reprezentaţi ciclul termodinamic efectuat de gaz în sistemul de coordonate p-V. b. Arătaţi că stările (2) şi (4) se găsesc pe aceeaşi izotermă. c. Calculaţi lucrul mecanic efectuat de gaz într-un ciclu complet. d. Determinaţi variaţia energiei interne a gazului în destinderea izobară.

Varianta 13 - termodinamica
B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ

Proba E: Specializarea: matematică-informatică, ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică - toate profilele, filiera vocaţională - toate profilele şi specializările, mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6,02 ⋅ 10 23 mol −1 , constanta gazelor ideale R = 8,31
J . Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV

Proba scrisă la Fizică

SUBIECTUL I – Varianta 013

(15 puncte)

Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 1. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică, expresia de mai jos care are aceeaşi unitate de măsură ca şi energia internă este: a. Q b. p ⋅ T c. L ⋅ T −1 d. V ⋅ p −1 (3p) 2. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică, expresia corectă a principiului Ι al termodinamicii este: a. U = Q − L b. ∆U = Q − L c. ∆U = Q + L d. U = Q + L (3p) 3. Un gaz ideal monoatomic aflat într-un vas închis etanş cu ajutorul unui piston mobil suferă un proces izoterm în urma căruia volumul în starea finală este de 10 9 ori mai mare decât volumul din starea iniţială. Se poate spune că în procesul descris: a. masa molară creşte de 10 9 ori. b. masa molară scade de 10 9 ori. c. volumul molar rămâne neschimbat. d. masa molară rămâne neschimbată. (5p) 4. Un sistem termodinamic care nu schimbă substanţă cu exteriorul şi al cărui înveliş este adiabatic: a. nu poate primi lucru mecanic din exterior; b. nu poate ceda lucru mecanic exteriorului; c. nu poate schimba căldură cu exteriorul; d. schimbă căldură cu exteriorul. (2p) 5. Un sistem termodinamic evoluează după procesul ciclic reprezentat în imagine. Lucrul mecanic schimbat de sistem cu exteriorul în cursul acestui proces ciclic, exprimat în unităţi u = p1 ⋅ V1 , este: a. 24u b. 19u c. 8u d. 5u

(2p)

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

B. SUBIECTUL II – Varianta 013

(15 puncte)

Rezolvaţi următoarea problemă: Două baloane identice de sticlă conţin mase egale m = 5,8 g din acelaşi gaz ideal cu masa molară

µ = 29 g/mol . Iniţial, gazul din baloane se află la aceeaşi temperatură T = 300 K şi la aceeaşi presiune
p = 10 5 N ⋅ m −2 . Apoi, temperatura absolută a gazului dintr-un balon este mărită de n = 2 ori (prin punerea în contact termic cu un termostat cald aflat la temperatura n ⋅ T ), iar a celuilalt este scăzută de n = 2 ori (prin punerea în contact termic cu un termostat rece aflat la temperatura T n ). Baloanele sunt menţinute în contact cu termostatele şi sunt puse în comunicare printr-un tub de volum neglijabil. Determinaţi: a. num ărulProb de moli de gaz din de punerea lor în comunicare; Proba E,F: ă scris ă la Fizic ă fiecare balon, înainte B.1 B. Elemente de termodinamică b. volumul interior al unui balon de sticlă; c. numărul de moli de gaz din balonul răcit, ca urmare a punerii în comunicare a celor două baloane; d. valoarea comună a presiunii în cele două baloane după ce au fost puse în comunicare.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

B. SUBIECTUL III – Varianta 013

(15 puncte)

Rezolvaţi următoarea problemă: Motorul unui automobil funcţionează după ciclul Otto. În tabelul Procesul i→j Qij [kJ] Lij [kJ] ∆Uij [kJ] alăturat sunt indicate (în kilojoule, pentru un singur ciclu): variaţia 720 1→2 energiei interne ∆U12 în cursul compresiei, căldura Q23 primită în 480 2→3 urma exploziei amestecului carburant şi lucrul mecanic L34 efectuat 900 3→4 de gaz în cursul destinderii acestuia. 4→1 a. Reprezentaţi ciclul Otto în coordonate p-V, specificând tipul fiecărei transformări. b. Calculaţi valorile căldurii Q12 şi Q34 schimbate de gaz cu exteriorul în procesele 1→2 şi 3→4. c. Stabiliţi care sunt valorile L23 şi L41 ale lucrului mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior în procesele 2→3 şi 4→1. d. Determinaţi variaţia energiei interne a gazului ∆U41 în procesul 4→1 şi căldura Q schimbată de gaz cu mediul exterior în cursul unui ciclu.

Varianta 14 - termodinamica
B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ SUBIECTUL I – Varianta 014

Proba E: Specializarea: matematică-informatică, ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică - toate profilele, filiera vocaţională - toate profilele şi specializările, mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6,02 ⋅ 10 23 mol −1 , constanta gazelor ideale R = 8,31
J . Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV

Proba scrisă la Fizică

(15 puncte)

Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 1.Într-o destindere a unei mase constante de gaz ideal, menţinut la temperatură constantă, densitatea acestuia: a. creşte b. scade c. se menţine constantă d. creşte şi apoi scade (3p) 2. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică unitatea de măsură a energiei interne în S.I. poate fi exprimată prin relaţia: N⋅m N ⋅ m2 a. N ⋅ m 2 b. N ⋅ m c. d. (3p) K K 3 3. O cantitate constantă de gaz ideal monoatomic ( CV = R ) descrie o transformare care se reprezintă 2 într-un sistem de coordonate p-V ca în figura alăturată. Relaţia corectă dintre lucrul mecanic şi căldura schimbate de gaz cu mediul exterior este: 3L a. Q = 2 5L b. Q = 2 c. Q = 3L 7L d. Q = (2p) 2 L poate 4. Intr-o transformare ciclică un gaz ideal primeşte căldura Q1 şi cedează căldura Q2<0 . Raportul Q1 fi scris sub forma: 1 − Q2 Q + Q2 Q − Q2 Q − Q1 a. 1 b. 1 c. d. 2 (5p) Q1 Q1 Q1 Q1 5. Utilizând notaţiile din manualele de fizică, relaţia Robert - Mayer poate fi scrisă sub forma: ρ T R R a. C p + CV = b. CV − Cp = R c. c p − cV = d. c p − cV = 0 0 (2p) µ µ p0

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

B. SUBIECTUL II – Varianta 014

(15 puncte)

Rezolvaţi următoarea problemă: Într-un vas închis de volum V = 0,06 m3 se află un amestec format din N 1 = 4 ⋅ 10 23 molecule de oxigen cu masa molară µ 1 = 32 g/mol şi N 2 = 12 ⋅ 10 23 molecule de azot cu masa molară µ 2 = 28 g/mol . Amestecul se află în echilibru termodinamic şi poate fi considerat gaz ideal. Determinaţi: Proba E,F: Prob ă scris ă de la Fizic ă din vas; B.1 B. Elemente de termodinamică a. num ărul total de moli gaz b. masa unei molecule de oxigen; c. densitatea amestecului; d. masa molară a amestecului.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

B. SUBIECTUL III – Varianta 014
Rezolvaţi următoarea problemă: Un mol de gaz ideal diatomic ( CV =
5 R ), aflat iniţial în starea 1, în care 2 şi volumul V1 = 4,155 , este supus

(15 puncte)

p
2

presiunea este p1 = 4 ⋅ 10 5 Pa 1,5p1 transformării ciclice 1 → 2 → 3 → 1 , reprezentată în sistemul de coordonate p-V ca în figura alăturată. Determinaţi: p1 a. energia internă a gazului în starea 2; b. lucrul mecanic total schimbat de gaz cu exteriorul după parcurgerea unui ciclu complet; 0 c. căldura schimbată de gaz cu exteriorul în transformarea 3 → 1; d. variaţia energiei interne a gazului după parcurgerea a 5 cicluri complete.

1

3

V1

2V1 V

a. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. C µ = d.toate profilele. Calculaţi variaţia energiei interne a gazului în procesul 1 → 2 . SUBIECTUL II – Varianta 015 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Într-un recipient de volum V = 83.Varianta 15 .1 se află un număr N = 3. (3p) Ministerul Educaţiei. Gazul este încălzit izocor (V=constant) până la o temperatură T2 = 4T1 .F: Prob ă scrisă lastarea Fizică iniţială. în transformarea izotermă a unui gaz ideal este valabilă relaţia: b. În diagrama alăturată sunt prezentate trei transformări efectuate. densitatea gazului în starea iniţială. kg −1 d. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. µ1 = µ2 = µ3. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Ministerul Educaţiei. Gazul evoluează din starea 1 3 în care p1 = 16 ⋅ 10 5 Pa . Reprezentaţi procesul 2 → 3 → 1 în sistemul de coordonate p-V. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. atunci volumul gazului variază după legea: b. a > 0 .02 ⋅ 10 23 mol −1 . presiunea gazului în Proba E. numărul de moli de gaz în starea iniţială.termodinamica B. L = υR∆T c. C µ = c. considerat gaz ideal. Determinaţi: a. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . V = ct ⋅ T d. c. a = ct. kmol c. constanta gazelor ideale R = 8. fracţiunea f din masa oxigenului care iese din recipient. µ1 µ2 µ3 c. V1 = 1. adică: A. V = ct ⋅ T 2 c. relaţia de definiţie a căldurii molare este: Q Q Q Q b. C µ = υ ⋅ ∆T µ ⋅ ∆T ∆T m ⋅ ∆T 2. Determinaţi temperatura gazului în starea 2. Elemente de termodinamică d. d. b. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. ∆U = 0 d. µ1 < µ2 < µ3.612 ⋅ 10 24 molecule de oxigen.toate profilele şi specializările. Relaţia care există între masele molare ale acestora este: a. b.1 B. ( µ = 32 g/mol ) la temperatura t1 = 127 0 C . Q = 0 (2p) a. MECANICĂ. d. V = ct ⋅ T −1 4. 1. B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. c. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. . SUBIECTUL III – Varianta 015 Rezolvaţi următoarea problemă: O masă de gaz ideal suferă o transformare adiabatică ( pV γ = const . µ1 = µ2 < µ3. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice sunt cele utilizate în manualele de fizică. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . b. Dacă un gaz ideal suferă o transformare în care p = aV . Ştiind că simbolurile mărimilor fizice sunt cele utilizate în manualele de fizică. efectuate de mase egale din trei gaze diferite. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I – Varianta 015 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. γ = (15 puncte) 4 ). kmol −1 (5p) 3. 1 1 1 < < . L = 0 5. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. iar din recipient începe să iasă gaz până când presiunea scade de trei ori. Din starea 2 el suferă o transformare izotermă până în starea 3 şi revine la starea iniţială printr-o transformare izobară. Calculaţi valoarea lucrului mecanic efectuat în procesul 3 → 1. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu.5 şi T1 = 600 K în starea 2 în care p 2 = 10 5 Pa . kg b. C µ = (2p) a. B. C. Din acest moment temperatura rămâne constantă. la acelaşi volum.31 J . µ ⋅ p ⋅V este: unitatea de măsură a raportului R ⋅T a. V = ct ⋅ T (3p) a. filiera vocaţională . D.

unitatea de măsură a mărimii reprezentate prin produsul νCV T este: a. este supus unei transformări izoterme. 3 d. 250 J Ministerul Educaţiei. Ministerul Educaţiei. iar cele două gaze pot fi considerate ideale. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică UBIECTUL I – Varianta 016 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect.. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. J/K (3p) 3.718. AflaE.1 ă baloane. de volum V2 = 3. Un gaz ideal. Un al doilea balon de sticlă. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică.2 kg (5p) (3p) 5. K b. care este supus transformării 1 → 2 → 3 → 4 din figura alăturată. conţine m2 = 4 ⋅ 10 −3 kg de oxigen molecular ( µO2 = 32 kg/kmol ). Proba Probă scris ă la Fizică B.Varianta 16 . c. aflat iniţial în starea 1. ). Calculaţi raportul dintre numărul de moli de azot şi numărul de moli de oxigen. Determinaţi. Elemente de termodinamică c . considerat ideal. Cele două baloane sunt puse în legătură prin intermediul unui tub subţire. N/m 2 d. b. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. C = d. Volumul maxim al unei cantităţi date de gaz. Temperatura este aceeaşi în ambele baloane. lucrul mecanic schimbat de gaz cu exteriorul în cursul transformării 1 → 2. 1000 J d. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. 1 b.toate profilele. având presiunea p1 = 2. e fiind baza logaritmilor naturali ( e ≅ 2. de dimensiuni neglijabile. a.F: ţi raportul dintre presiunile gazelor din cele dou d. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. 7.02 ⋅ 10 23 mol −1 . adică: A. 7. valoarea raportului dintre lucrul mecanic total schimbat de gaz cu exteriorul în timpul unui ciclu şi căldura primită de gaz în acest timp. C = ν ⋅ ∆T m ⋅ ∆T ∆T 2.termodinamica B. Lucrul mecanic efectuat de gaz în cursul acestei transformări are valoarea: b. energia internă a gazului în starea 1. în aceste condiţii. d.2046 ⋅ 10 23 molecule este egală cu: a.toate profilele şi specializările. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice sunt cele utilizate în manuale de fizică. B. ( CV = 5 R ). Determinaţi numărul de molecule de oxigen din al doilea balon. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B.5 ⋅ 10 5 N/m 2 şi volumul V1 = 2 . 3. 4 4.31 J .2 g c. este supus transformării ciclice (15 puncte) parametrii sunt p1 = 3 ⋅ 10 5 1 → 2 → 3 → 1 reprezentată în sistemul de coordonate p-V în figura alăturată. aflat iniţial în starea 1 în care 2 2 N/m şi V1 = 4 . D. masa molară a amestecului omogen care ocupă volumul ambelor baloane şi este format din molecule de azot şi de oxigen. căldura schimbată de gaz cu exteriorul în cursul transformării 1 → 2. 3. relaţia de definiţie a capacităţii calorice este: Q Q Q b. filiera vocaţională . b. Ţinând cont că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manuale de fizică. . în urma căreia volumul creşte de e 2 ori. SUBIECTUL II – Varianta 016 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Într-un balon de sticlă de volum V1 = 4 se află m1 = 2 ⋅ 10 −3 kg de azot molecular ( µN 2 = 28 kg/kmol ). mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. SUBIECTUL III – Varianta 016 Rezolvaţi următoarea problemă: Un mol de gaz ideal diatomic. C = Q ⋅ ∆T (2p) a. Determinaţi: a. B. 500 J c. 1. 2 c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. C = c.. 2000 J (2p) a. constanta gazelor ideale R = 8. C.6 g b.5 .6 kg d. J c. Masa unei cantităţi de apă ( µ = 18 kg/kmol ) care conţine 1. corespunde stării: a. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. MECANICĂ.

Calculaţi căldura schimbată de gaz cu mediul exterior în transformarea 3 → 1. presiunea gazului în starea 2. 1. L = ν RT b. Determinaţi: a. scade de două ori d. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT .toate profilele şi specializările. d. kg c.Varianta 17 .02 ⋅ 10 23 mol −1 . • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. b. temperatura gazului în starea finală. C. 1000 kg/m 3 d.3 m3 la presiunea p1 = 30 kPa şi temperatura de n = 2 ori mai mare decât cel iniţial. volumul gazului: a. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă.termodinamica B. b. în unităţi din S. nu se poate preciza d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. N d. ∆U = νCV (T2 − T1 ) + νC p (T3 − T2 ) b. Un gaz ideal suferă procesul 1-2-3 din figură. L = mRT c. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică unitatea de măsură a căldurii în S. p1 = 416.I. MECANICĂ. este: a. Calculaţi variaţia energiei interne în transformarea 2 → 3 . Ţinând cont că simbolurile mărimilor fizice sunt cele folosite în manualele de fizică. lucrul mecanic într-o transformare în care volumul gazului ideal rămâne constant are expresia: a. 2 a. N/m 2 (5p) 3 2. L = νR∆T (2p) Ministerul Educaţiei. Gazul efectuează o transformare care verifică ecuaţia p = aV . Elemente de final termodinamic ă t1 = 27 0C . Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I – Varianta 017 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. ∆U = νC p (T2 − T1 ) (3p) 4.2 kg/m 3 şi ştiind că între parametrii gazului există relaţiile p3 = p1 şi V2 = 2V1 . Ştiind că T1 = T3 . variaţia energiei interne a gazului în acest proces are expresia: a. Cv = 5R / 2 ) efectuează un proces termodinamic ciclic reversibil reprezentat în coordonate p-V în figura alăturată. c. adică: A. L = 0 d. În aceste condiţii. 10 kg/m 3 b. . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. SUBIECTUL II – Varianta 017 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate dată de gaz ideal ocupă un volum V1 = 0.31 J .5 kPa şi densitatea sa în această stare ρ 1 = 3. 10 4 kg/m 3 (2p) 3. 100 kg/m 3 c. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Reprezentaţi procesele 2 → 3 → 1 în sistemul de coordonate V-T. creşte de două ori b. Volumul final este Ministerul Educaţiei. constanta gazelor ideale R = 8.I. iar temperatura rămâne constantă. cu a=constant. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . D. filiera vocaţională . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. SUBIECTUL III – Varianta 017 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un kilomol de oxigen ( µ = 32 g/mol . Proba E. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. valoarea raportului gazului în starea iniţială şi densitatea gazului în starea ă. c. o valoare egală cu: a. Calculaţi lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior în transformarea 1 → 2 . 0 c. J b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B.1 B. rămâne constant (3p) 5.F: Prob ă scrisă dintre la Fizicdensitatea ă B. B. d. creşte de patru ori c. cantitatea de substanţă.toate profilele. Cunoscând presiunea gazului în starea de echilibru termodinamic 1. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. Unei densităţi de 10 g/cm îi corespunde. O masă constantă de gaz ideal suferă o transformare în care presiunea se dublează.

Ministerul Educaţiei. este supus transformării (15 puncte) p 3p1 2 3 1 V1 4 presiunea este p1 = 0. în care presiunea este p1 = 8. O cantitate υ = 2 kmoli de substanţă primeşte căldura Q = 900 J şi ca urmare îşi măreşte temperatura cu ∆T = 30 K . • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. V .015J/ (mol ⋅ K ) (3p) Ministerul Educaţiei. reprezentarea grafică a transformării 1 → 2 → 3 → 4 într-un sistem de coordonate V-T.02 ⋅ 10 23 mol −1 . ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . apoi unei comprimări la temperatură constantă până când volumul devine egal cu volumul din starea 1. 60 kJ/ (mol ⋅ K ) b. doua adiabate. doua izoterme şi două adiabate. considerat gaz ideal. SUBIECTUL III – Varianta 018 Rezolvaţi următoarea problemă: Un mol de gaz ideal monoatomic ( CV = 3 R ). 0. Determinaţi: a. valoarea maximă a energiei interne a gazului. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. două izoterme. o izobară şi o izocoră. 5 K (2p) a. Ciclul idealizat de funcţionare al motorului Diesel este format din: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. (2p) 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B.termodinamica B. Temperatura creşte cu: a.693 . filiera vocaţională . a mărimii fizice exprimată prin relaţia mc∆t este aceeaşi cu cea a: a. 0.Varianta 18 .lucrul mecanic total schimbat de gaz cu exteriorul în cursul transformării 1→ 2 → 3 → 4.F: Probă scrisă la Fizică B. b. D. Temperatura unui corp variază între t1 = 22 0 C şi T2 = 300K . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. B. SUBIECTUL II – Varianta 018 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O masă m = 12 g de hidrogen molecular ( µH2 = 2 g/mol ). O cantitate υ = 1 mol de gaz ideal suferă o transformare care se reprezintă într-un sistem de coordonate p-V ca în figura alăturată Prin destindere gazul efectuează un lucru mecanic L = 83. MECANICĂ.toate profilele şi specializările. 49 K c. 60 J/ (mol ⋅ K ) c. este supus unei destinderi la presiune constantă până la dublarea volumului. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. Căldura molară a acestei substanţe este: a. 1. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice sunt cele utilizate în manualele de fizică. aflat iniţial în starea 1. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . două adiabate şi două izocore. 100 K (5p) 3. cantitatea de substanţă. căldura schimbată de gaz cu exteriorul în cursul transformării 1 → 2 . 15J/ (mol ⋅ K ) d. 322 K 5. unitatea de măsură în S. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6.1J . 10 K d. volumului. d. numărul de molecule de gaz din unitatea de volum în starea 2. d. c.5 ⋅ 10 5 N/m 2 2p1 1 → 2 → 3 → 4 . (3p) 4.31⋅ 10 5 Pa şi volumul V1 = 6 .1 B. C. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. în care 2 şi volumul V1 = 2 . adică: A.toate profilele. Variaţia temperaturii este de aproximativ: b. o izocoră şi o izobară. temperatura gazului în starea 2. c. Transformarea p1 1 → 2 este izotermă. Se cere: a. b. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I – Varianta 018 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. constanta gazelor ideale R = 8. Elemente de termodinamică d. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. 1K c. variaţia relativă a presiunii gazului între stările 2 şi 3. temperaturii absolute. Proba E. presiunii.1 K b. reprezentată în coordonate p-V în figura alăturată. aflat iniţial în starea 1. 0 b. b. lucrului mecanic.I. d. Se consideră ln 2 ≅ 0.31 J . c. c. 27 0 C d.

iar apoi scade (3p) 1 5 moli de gaz ideal monoatomic ( C p = R ) este încălzită de la T1 = 300 K la 4. (2p) Ministerul Educaţiei. Temperatura este menţinută constantă la valoarea t = 27 ° C .toate profilele. d. scade.02 ⋅ 10 23 mol −1 . O parte din gaz fiind consumată. c. adică: A. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . Din această stare gazul se destinde. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I – Varianta 019 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Determinaţi valoarea lucrului mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior.K c. C. b. 2 a. masa acestuia a devenit m 2 = 0. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. 150 J b. masa unei molecule de oxigen. Se cunoaşte masa molară a azotului molecular 5 µ N 2 = 28 g/mol .I. 250J c.termodinamica B.31 J . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ.1. presiunea iniţială a gazului din butelie. până când presiunea devine din nou egală cu valoarea iniţială. unitatea de măsură în S. Variaţia energiei interne a gazului are valoarea : a. b. B. B. J b. Kg (2p) 2.5 kg . . b. creşte. D. rămâne constantă. d. Determinaţi căldura primită de gaz. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Procesul 1 → 2 → 3 reprezentat în sistemul de coordonate p-V ca în figură alăturată este format din următoarea succesiune de transformări: a.1 B. comprimare izobară urmată de o răcire izocoră.Pa d. SUBIECTUL III – Varianta 019 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate de azot (N 2 ) de masă m = 20 g este închisă într-o incintă. până când presiunea a crescut de n = 3 ori.Varianta 19 . c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . 831J d. Temperatura finală a gazului are valoarea: a.Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. T = 200 K b. răcire izobară urmată de încălzire izocoră. Energia internă a unui sistem termodinamic izolat adiabatic care efectuează lucru mecanic: a. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU.Determinaţi: a. c. căldura molară izocoră CV = R şi ln 3 ≅ 1. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. 1. creşte. filiera vocaţională . Reprezentaţi procesele efectuate de gaz în sistemul de coordonate p-V.toate profilele şi specializările. T = 546 K (3p) 3. d. SUBIECTUL II – Varianta 019 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Într-o butelie de volum V = 0. d. 982 J (5p) 5. T = 400 K d.O cantitate ν = 8.31 2 t 2 = 127 0 C . volumul său s-a mărit de două ori. aflându-se iniţial la presiunea p 0 = 10 5 N/m 2 şi temperatura t1 = 27 ° C . densitatea gazului rămas în butelie.Prin încălzirea unui gaz ideal cu ∆T = 200 K la presiune constantă.comprimare izobară urmată de încălzire izocoră. a mărimii fizice exprimată prin relaţia Q − L este: a. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. constanta gazelor ideale R = 8. T = 273 K c. Se cunoaşte masa molară a oxigenului µ O2 = 32 kg/kmo l . temperatura menţinându-se constantă. Gazul este încălzit la volum constant. Calculaţi variaţia energiei interne a gazului. num ărul de ă molecule Proba E.F: Prob scrisă la care Fizicăau ieşit din butelie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B.încălzire izobară urmată de o încălzire izocoră. b. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. c. MECANICĂ.5 m 3 se găseşte o masă m1 = 2 kg de oxigen (O2 ) . Elemente de termodinamică Ministerul Educaţiei. considerat gaz ideal.

γ − 1 c.31 J . T = 1 c. determina Proba E. alegeţi relaţia corectă dintre lucrul mecanic schimbat de p1 p1 gaz cu mediul exterior în cele două transformări ciclice: a.5 ⋅ T1 . d.5 ⋅T1 b.5 ⋅T1 (3p) Ministerul Educaţiei.02 ⋅ 10 23 mol −1 . b. filiera vocaţională . după stabilirea echilibrului termic. J ⋅ K 3. considerat gaz ideal. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. Cunoscând p p că 2 = 2 şi 4 = 3 . o masă de 3 ori mai mare din acelaşi gaz. L1231 = 2L2452 c. iniţial blocat. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. d. L1231 = L2452 b. Într-un compartiment al acestui cilindru este închisă o masă m = 0. d. . valoarea raportului presiunilor gazelor din cele două compartimente după stabilirea echilibrului termic. Determinaţi lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior la fiecare parcurgere a procesului ciclic. Calculaţi variaţia energiei interne în trasformarea 2 → 3 c.I. SUBIECTUL III – Varianta 020 Rezolvaţi următoarea problemă: Un motor termic având ca substanţă de lucru 1 mol de gaz ideal 3 R ) parcurge ciclul termodinamic reprezentat în figură. Ministerul Educaţiei. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . valoarea iniţială a raportului presiunilor gazelor din cele două compartimente. numărul total de molecule de gaz din cilindru. putere calorică (2p) 2. c. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. b. Raportul CV / R este egal cu: γ −1 1 b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. 1. Volumele celor două compartimente sunt egale. V = 10 . γ (γ − 1) γ −1 γ 5. T = 0. constanta gazelor ideale R = 8. Căldurile specifice c ale celor două corpuri sunt în relaţia c 2 = 1 iar între temperaturile iniţiale ale celor două corpuri există 3 relaţia T2 = 3 ⋅ T1 . MECANICĂ. Două corpuri cu mase egale. noua valoare a raportului volumelor celor două compartimente dacă. Elemente de termodinamică a. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . Reprezentaţi grafic în sistemul de coordonate V-T transformarea 2 → 3 → 1 . adică: A. căldură molară c. pistonul s-ar debloca. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. p ⋅V este: unitatea de măsură în S. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. iar în celălalt compartiment.1 B. precizând dacă este primită sau cedată. C.Varianta 20 . sunt puse în contact termic. (15 puncte) ( ) aflată la temperatura T2 = 400 K . având temperaturi diferite. Mărimea fizică numeric egală cu căldura necesară modificării temperaturii unui corp cu 1 K se numeşte: a. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. (15 puncte) monoatomic ( CV = . Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. J ⋅ K d. D. (2p) a. Determinaţi căldura schimbată de substanţa de lucru în procesul 2 → 3 .toate profilele şi specializările. J ⋅ mol (5p) a. a. O masă dată de gaz ideal efectuează transformările ciclice 1231 şi 2452 reprezentate într-un sistem de coordonate p-V ca în figura alăturată. capacitate calorică d. T = 2. B.16 g de hidrogen molecular µH2 = 2 g ⋅ mol −1 . se exprimă ca: a. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. J ⋅ mol c. aflată la temperatura T1 = 300 K .F:ţi: Probă scrisă la Fizică B. În condiţiile în care cilindrul este izolat adiabatic faţă de mediul exterior. a expresiei T −1 −1 b. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică.toate profilele. T = T1 d. 2 Fiind cunoscute valorile parametrilor p = 10 5 Pa respectiv. Căldurile molare pentru gaze se pot exprima cu ajutorul exponentului adiabatic γ . căldură specifică b. SUBIECTUL II – Varianta 020 Rezolvaţi următoarea problemă: Cilindrul reprezentat în figura alăturată este separat în două compartimente cu ajutorul unui piston termoconductor. Temperatura finală T a sistemului după stabilirea echilibrului termic.termodinamica B. L1231 = 3L2452 d. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I – Varianta 020 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. L1231 = L2452 (3p) 4.

intensitatea mişcării de agitaţie moleculară din sistemul termodinamic. N (3p) 3. Elemente de termodinamică Ministerul Educaţiei. c. Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. Lucrul mecanic şi căldura sunt mărimi care caracterizează: a. d. în starea B presiunea este p B = 3 p A .02 ⋅ 10 23 mol −1 . cu pereţi rigizi se află în condiţii fizice normale (p0 = 105 N/m2 şi t0 = 00C) un amestec de gaze. b.I. b. Relaţia corectă dintre lucrurile mecanice schimbate de gazul ideal cu mediul exterior este: a. Determinaţi: a.Varianta 21 . ∆U = Q d. care se poate deplasa fără frecare. starea energetică a unui sistem termodinamic. Variaţia energiei interne a gazului este: 7Q 9Q 5Q b. concentraţia n a moleculelor (numărul de molecule din unitatea de volum).31 J . considerat gaz ideal. numărul N 2 de molecule de oxigen din vas. Pistonul este lăsat liber şi gazul absoarbe căldura Q . n = (2p) µ 2µ NA 2N A 2. c.F: Probă scrisă la Fizică B.1 Proba E. ∆U = (2p) a. masa azotului din vas. L1231 = L1321 b.toate profilele. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. B. energia de interacţiune dintre moleculele ce alcătuiesc un sistem termodinamic. d. 1. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. MECANICĂ. C. n = c. L1231 = 3L1321 (5p) Ministerul Educaţiei. este: a. iar în C volumul este VC = 2VA . ∆U = c. c. n = d. d. Cunoscând CV = 5R / 2 . B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. O masă dată de gaz ideal efectuează transformările ciclice 1231. (3p) 4. se cere: a. W d. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . ∆U = 9 7 7 5. adică: A. unitatea de măsură a energiei interne în S. constanta gazelor ideale R = 8. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . L1231 = 2L1321 d. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. În starea iniţială gazul ocupă volumul VA = 4 la presiunea p A = 200 kPa . densitatea amestecului format din cele două gaze. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. D. n = b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. schimbul de energie dintre sistemul termodinamic şi mediul exterior. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. variaţia energiei interne a gazului în transformarea AB.termodinamica B. V . • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. Într-un cilindru prevăzut cu un piston mobil şi uşor. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. respectiv 1321 reprezentate în coordonate p-V ca figura alăturată. L1231 = −L1321 c. Un gaz cu masa molară µ şi densitate ρ se află închis într-un vas. J c.toate profilele şi specializările. căldura primită de gaz în transformarea BC. SUBIECTUL III – Varianta 021 (15 puncte) C Rezolvaţi următoarea problemă: p Un motor termic funcţionează după un ciclu ABCA reprezentat în coordonate B p-V în figura alăturată. Numărul de molecule conţinute în unitatea de volum este: ρN A ρN A ρµ ρµ a. format dintr-un număr N1 = 12 ⋅ 10 23 molecule de azot (µ1 = 28 g/mol ) şi un număr N 2 molecule de oxigen (µ 2 = 32 g/mol ) . Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I – Varianta 021 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. b. filiera vocaţională . SUBIECTUL II – Varianta 021 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Într-un vas închis. Pa b. masa molară a amestecului fiind µ = 29 g/mol . valoarea lucrului mecanic schimbat de substanţa de lucru cu exteriorul în A transformarea CA. să reprezentaţi grafic în sistemul de coordonate p-T succesiunea de transformări A → B → C . se află un gaz diatomic ( C P = 7R / 2 ).

presiunea gazului din balon. (5p) mol ⋅ K K kg ⋅ K N⋅K 3 R ) într-un proces adiabatic. ca în figura alăturată. d. Determinaţi: a. în S.7395 kJ b.693 . Lucrul mecanic efectuat de un mol de gaz ideal monoatomic ( CV = 4. Se cunoaşte că în transformarea 1 → 2 temperatura este constantă. Reprezentaţi ciclul termodinamic în sistemul de coordonate V-T. Considerând că notaţiile sunt cele utilizate în manualele de fizică. adică: A. c. 1. b. SUBIECTUL II – Varianta 022 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Într-un balon cu pereţi rigizi. de la o 2 stare iniţială cu temperatura t 1 = 27°C la o stare finală în care temperatura absolută se dublează. C. masa de oxigen din balon. 2. c. 8 5. la temperatura t = 47° C ( µ O2 = 32 g/mol ). ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. d.31 J . Calculaţi căldură cedată de gaz mediului exterior în procesul 1 → 2 → 3 → 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. iar al doilea conţine hidrogen ( µ H 2 = 2 g/mol ). OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. D. (15 puncte) . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Un vas cilindric orizontal închis la capete este împărţit în două compartimente ( 1 şi 2 ) cu ajutorul unui piston care se poate mişca fără frecare. Elemente de termodinamică Ministerul Educaţiei.7395 kJ (3p) 3. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.F: Probă). −2. Căldura primită de gaz pentru ca temperatura să-i crească cu ∆T are expresia: a. raportul maselor m1 / m2 este: a. . densitatea oxigenului din balon în condiţiile date. U = ν R T c. 2 a. unitatea de măsură. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . de volum V = 83. 2 c. cele două gaze fiind în echilibru termic. 4 d. 1 / 4 b. U = b. constanta gazelor ideale R = 8.1 B. scrisă la Fizică B. exprimată în unităţi de măsură SI. 3. Q = νCV ∆T c.1 .02 ⋅ 10 23 mol −1 .Varianta 22 . masa molară a amestecului de gaze obţinut după introducerea unei mase m He = 28 g de heliu ( µ He = 4 g/mol Proba E. −3. Q = νCp ∆T d.I. b.toate profilele.06 ⋅ 10 23 molecule de oxigen. Q = p∆V Ministerul Educaţiei. astfel încât V2 = 4V1 . ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . filiera vocaţională . d.toate profilele şi specializările. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. U = ν R T (2p) 2 2 2 2. Q = νR∆T b. SUBIECTUL III – Varianta 022 Rezolvaţi următoarea problemă: Un mol de gaz ideal monoatomic evoluează după un ciclu termodinamic reprezentat în coordonate p-V în graficului alăturat. U = νRT d. Calculaţi variaţia energiei interne a gazului în procesul 3 → 1. MECANICĂ.493 kJ d. căldura molară la volum 3 constant CV = R şi ln 2 = 0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar (2p) (3p) B.termodinamica B. expresia energiei interne a gazului ideal 3 monoatomic ( CV = R ) este: 2 νRT 3 5 a. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. se află un număr N = 18. considerat gaz ideal. b. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I – Varianta 022 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. O cantitate constantă de gaz ideal descrie o transformare reprezentată în coordonate p − T în figura alăturată. Ştiind că în compartimentul 1 se află oxigen ( µ o2 = 32 g/mol ). Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. B. pentru căldura specifică este: J J J J a. b. are valoarea: a.493 kJ c. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Calculaţi lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior în procesul 2 → 3 .

adică: A. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. este mai mare decât 10 kJ d. m1 = 4m2 (3p) d. b. este încălzit la volum constant până la dublarea temperaturii. căldurii specifice. 1. d. (5p) 4. este egală cu 10 kJ (2p) Ministerul Educaţiei. 450 K (2p) 2. m2 = 2m1 c. m2 = 4m1 5. D. Creşte într-o destindere la temperatură constantă. Transformarea 1 → 2 este izotermă. p1 1 b. este mai mică decât − 10 kJ b. este supus transformării 1 → 2 → 3 . 360 K c. aflat iniţial în starea 1. În acord cu primul principiu al termodinamicii. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. c. varia ţia Prob relativ ă a presiunii Ministerul Educaţiei. Alegeţi afirmaţia corectă referitoare la energia internă a unui gaz ideal: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . SUBIECTUL II – Varianta 023 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate egală cu ν = 0. b. 0 V c. despre variaţia energiei interne a gazului în transformarea descrisă se poate afirma că: a. Două mase diferite din acelaşi gaz ideal efectuează două transformări reprezentate în coordonate V-T ca în figura alăturată. iar apoi este comprimat la temperatură constantă până volumul se reduce la jumătate din valoarea iniţială. Elemente de termodinamică d . mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. iar temperatura iniţială este T1 = 200 K temperatura finală va fi egală cu: a. 400 K d. Gazul dintr-un corp de pompă suferă următoarele transformări: mai întâi este încălzit izocor. Creşte într-o comprimare adiabatică.Varianta 23 . diferenţa dintre energia internă a gazului în starea 3 şi energia internă a gazului în starea 1.I. (3p) 3. MECANICĂ.termodinamica B. Cunoscând că presiunea la care au loc transformările este aceeaşi.693 . C. c.4 . Dacă într-o transformare la presiune constantă a unei cantităţi constante de gaz ideal volumul gazului creşte cu 50%. SUBIECTUL III – Varianta 023 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un mol de gaz ideal poliatomic ( CV = 3R ). m1 = 2m2 b.T).25 mol de azot molecular ( µ N2 = 28 g/mol ). în care temperatura este t 1 = −23 0 C . reprezentată în sistemul de coordonate p-V p în figura alăturată. . Determinaţi a. considerat gaz ideal. a mărimii egale cu raportul dintre lucrul mecanic schimbat de un gaz cu mediul exterior şi căldura schimbată de gaz cu mediul exterior în decursul unei transformări este aceeaşi cu a: a. aflat iniţial în starea 1. masa unei molecule de azot. 2 3 2p1 Se cere: a. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. filiera vocaţională . este egală cu − 10 kJ c. Proba E. Unitatea de măsură din S. în care volumul este V1 = 1. căldurii molare. apoi revine la presiunea iniţială printr-o destindere izotermă.1 B.toate profilele. reprezentarea transformării într-un sistem de coordonate (p. constanta gazelor ideale R = 8. valoarea căldurii schimbată de gaz cu exteriorul în cursul transformării 1 → 2 .02 ⋅ 10 23 mol −1 . b. Scade într-o încălzire la volum constant. Scade într-o destindere la presiune constantă. B.toate profilele şi specializările. exponentului adiabatic. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . Se consideră ln 2 ≅ 0. c. relaţia dintre masele celor două gaze este: a. d.31 J .F: ă scris ă la Fizicăîntre stările 1 şi 3. numărul de molecule de gaz din unitatea de volum în starea 2. 300 K b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. primind o cantitate de căldură egală cu 10 kJ. valoarea densităţii gazului în starea 3. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. valoarea lucrului mecanic schimbat de gaz cu exteriorul în cursul transformării 2 → 3. d. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I – Varianta 023 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. constantei gazelor ideale. B.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. Se cunoaşte căldura molară izocoră Cv = 5R / 2 .1 B. în care. p − T b. temperatura gazului la sfârşitul transformării în care presiunea a rămas constantă. . Gazul este încălzit în continuare până se dublează volumul. V − T 4 O bucată de fier este scoasă iarna dintr-o oţelărie. νRT d. b. variaţia energiei interne a gazului ideal este egală cu: 3 b. Gazul este supus unei transformări în care presiunea rămâne constantă. Reprezentaţi succesiunea de transformări suferite de gaz în sistemul de coordonate p-V. respectiv abscisă sunt: a. în conformitate cu notaţiile din manuale. i se dublează temperatura. În figura alăturată aria haşurată are dimensiunea aceeaşi cu cea a lucrului mecanic efectuat de o masă de gaz dacă perechile de mărimi de pe ordonată. temperatura ei scăzând cu ∆t = 30 C până la (3p) (5p) temperatura de 0 C a mediului ambiant. Cilindru conţine o masă m = 16 g oxigen ( µ = 32 g/mol ). Determinaţi căldura primită de gaz în procesul de mai sus.F: Prob ă scris la Fizicfinal ă ă. B. (2p) a. pentru căldura molară este: J J J J b. Proba E. Determinaţi valoarea lucrului mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior.lichidă c. primind căldura Q2. SUBIECTUL II – Varianta 024 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O masă m = 160 g oxigen ( µ = 32 g/mol ). densitatea gazului în starea iniţială. solidă d. Setul de trei relaţii υ = m µ = N V = utilizate în termodinamică. N A Vµ sunt toate simultan valabile pentru sisteme termodinamice aflate în stare: a.toate profilele. 2 = 5.02 ⋅ 10 23 mol −1 . OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. se află la presiunea p1 = 1MPa şi temperatura t1 = 470 C . c. d. p ⋅ V (2p) a. volumul gazului înăstarea Ministerul Educaţiei. Determinaţi: a. Se deblochează pistonul. constanta gazelor ideale R = 8. c. D. iar gazul este încălzit până când presiunea devine egală cu presiunea atmosferică p 0 = 10 5 N/m 2 .Varianta 24 . mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. gazoasă b.Simbolurile unităţilor de măsură fiind cele utilizate în manuale. d.toate profilele şi specializările. în orice stare de agregare 3. b. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. Într-o transformare ciclică. T − V c. a. unitatea de măsură în S. Pistonul este blocat. până la un volum de patru ori mai mare. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. considerat gaz ideal. considerat gaz ideal. ν CV T 2 Ministerul Educaţiei. SUBIECTUL III – Varianta 024 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un cilindru aşezat orizontal este închis cu ajutorul unui piston mobil. p − V d. etanş. numărul de molecule de oxigen. Raportul dintre aceste două călduri este egal cu: Q Q Q Q a. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I – Varianta 024 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 2 = 9. astfel încât presiunea se micşorează de două ori. c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. filiera vocaţională .31 J . la presiunea p1 = 0. MECANICĂ. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU.I. 0 c. 1. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . C. de masă neglijabilă care se poate mişca fără frecare. Calculaţi variaţia energiei interne a gazului. 2 = 1 b. mol ⋅ K kmol ⋅ K kg ⋅ K K 2.5 ⋅ 10 5 N/m 2 şi temperatura t 1 = 47 0 C . B. adică: A. Apoi este introdusă într-o etuvă. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . În urma acestui proces fierul a cedat mediului exterior căldura Q1. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 2 = 3 c. apoi unei transformări în care volumul gazului rămâne constant.9 d.1 (3p) Q1 Q1 Q1 Q1 5.termodinamica B. Elemente de termodinamică d.

Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. . căldura primită de gaz în transformarea 3 → 1 . K (kelvin) b. -500 J c. reprezentarea grafică a procesului ciclic în sistemul de coordonate p-T. Lucrul mecanic efectuat de gaz are valoarea: a. b. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică. D.3 c. 1. d. 500 J d. a energiei interne este: a. ∆U = 0 2. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 1. este corectă relaţia: b. 1. volumul ocupat de în starea finală. Q < L d. Căldura molară la volum constant a unui gaz ideal este CV = 2. raportul dintre lucrul mecanic efectuat şi modulul căldurii cedate sursei reci este 2 / 3 . C. 1. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu.F: Prob ă scris ăgaz la Fizic ă B. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. c.69 . Exponentul adiabatic pentru acel gaz are valoarea: a. 3 d. În timpul funcţionării motorului gazul este supus procesului ciclic reprezentat în coordonate p-V în figura alăturată.31 ⋅ 10 4 N/m 2 . J (joule) c. 1. de masă neglijabilă. căldura molară la volum constant Cv = 5R / 2 şi ln 2 ≅ 0. Se cunoaşte suprafaţa pistonului S = 200 cm 2 . Cilindrul conţine o cantitate de azot ( µ = 28 g/mol ).31 SUBIECTUL I – Varianta 025 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect.termodinamica B. adică: A. etanş. pentru un proces izoterm al gazului ideal. Transformarea 1 → 2 are loc la temperatură constantă. Se cere: a.Varianta 25 . iar V2 = 4 .I. lucrul mecanic schimbat cu mediul exterior în timpul unui ciclu.2 b. SUBIECTUL III – Varianta 025 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: În cilindrul cu piston mobil al unui motor termic se găseşte o cantitate de aer care ocupă volumul V1 = 2 . Pentru fiecare ciclu al unui motor Diesel.5 b. variaţia energiei interne a gazului în transformarea 2 → 3 . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică.Iniţial aerul din cilindru exercită asupra pistonului o forţă de apăsare F = 10 kN . densitatea azotului în starea iniţială. B. constanta gazelor ideale R = 8.toate profilele şi specializările.5 c. Un gaz ideal efectuează un proces termodinamic care în sistemul de coordonate p-V se reprezintă grafic ca în figura alăturată. Pa (pascal) d. Gazul din cilindru se încălzeşte la presiune constantă până când temperatura creşte cu o fracţiune f=50%. unitatea de măsură în S. raportul dintre căldura primită şi lucrul mecanic efectuat este: a. 2. J . L = υR∆T c. kmol (2p) Ministerul Educaţiei.toate profilele. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică .02 ⋅ 10 23 mol −1 . Determinaţi: a. filiera vocaţională . Q = 0 (2p) a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. 1. 600 J (3p) 3. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. care se poate deplasa fără frecare. considerat gaz ideal care în starea iniţială ocupă volumul V = 3 ⋅ 10 −3 m 3 la temperatura T = 300 K şi presiunea p = 8. SUBIECTUL II – Varianta 025 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un cilindru este închis cu ajutorul unui piston mobil.1 B. c. MECANICĂ. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. Elemente de termodinamică d. b. masa de azot din cilindru.5R . -600 J b. cantitatea de substanţă de azot din cilindru.4 d. Ministerul Educaţiei. 5 (5p) 4. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . Proba E.8 (3p) 5.

variaţia energiei interne în procesul 3-4. µ1 = µ2 = µ3 b. valoarea raportului dintre densitatea gazului în starea 2 şi densitatea gazului în starea 3 Ministerul Educaţiei. Proba E. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă.02 ⋅ 10 23 mol −1 . Dacă temperatura finală a corpului devine T 2 = 321K . 296 K b. 1. Ştiind că V1 = V 2 = V3 . b. < < c. căldura schimbată de gaz cu mediul exterior în procesul 2-3.J b. Raportul dintre temperatura gazului în starea 1 şi temperatura gazului în starea 2 este T1 T 2 = 9 4 . −9% (3p) 4. filiera vocaţională . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică.termodinamica B. primeşte lucru mecanic şi îi creşte temperatura d. V 4 = 5 . constanta gazelor ideale R = 8.). t 0 = 0 0 C ) este încălzit la p = constant până la temperatura de 27 0 C . c. primeşte lucru mecanic şi îi scade temperatura (3p) 3. În diagrama alăturată sunt reprezentate trei transformări izocore (V = const. efectuează lucru mecanic şi îi creşte temperatura b. atunci temperatura stării iniţiale a fost egală cu: a. energia internă a gazului în starea 2. aflat iniţial la presiunea p1 = 2 ⋅ 10 5 N/m 2 . lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior în procesul 1-2. Variaţia relativă a densitatăţii gazului este egală cu: a. reprezentată în coordonate p-V în figura alăturată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. efectuează lucru mecanic şi îi scade temperatura c.1 B.F: Probă scrisă la Fizică B. temperatura menţinându-se constantă. unde β = 10 5 N ⋅ m −5 . T1 = 300 K şi volumul în starea 4. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. a mărimii descrisă de relaţia este: γ -1 a. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I – Varianta 026 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. d. adică: A. Variaţia temperaturii unui corp este egală cu ∆θ = −520 C . D.toate profilele şi specializările. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. c.valoarea raportului dintre presiunea gazului în starea 1 şi presiunea gazului în starea 2. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. b. −18% d.31 J . Se cunosc parametrii (15 puncte) O cantitate de gaz ideal diatomic ( CV = termodinamici ai stării 1 : p1 = 10 5 N/m 2 . < < µ3 µ1 µ2 µ1 µ2 µ3 (2p) Ministerul Educaţiei. J/K d. calculaţi: a. valoarea raportului dintre volumul final şi cel iniţial ocupat de gaz.92 . ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică .toate profilele. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. µ1 < µ2 < µ3 d. J/ (mol ⋅ K ) c. suferă o transformare 1 − 2 descrisă de legea p = β ⋅ V . Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. C. J/ (kg ⋅ K ) (2p) 2. B. în care presiunea are aceeaşi valoare ca şi în starea iniţială. SUBIECTUL III – Varianta 026 Rezolvaţi următoarea problemă: 5 R ) efectuează o transformare 2 ciclică. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică R unitatea de măsură în S.La comprimarea adiabatică a unui gaz ideal acesta: a. 412 K (5p) 5. V1 = 2 .Varianta 26 . . relaţia care există între masele molare ale acestora este: 1 1 1 1 1 1 a. Din starea 2 gazul este comprimat. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Determinaţi: a. 342 K c. Transformările 2 − 3 şi 4 − 1 au loc la temperaturi constante.I. Cunoscând că ln 2. Elemente de termodinamică d. volumul ocupat de gaz în starea iniţială. până într-o stare 3. efectuate de mase egale din trei gaze diferite. Un gaz ideal aflat iniţial în condiţii normale de temperatură şi presiune ( p 0 = 1 atm . −36% b. SUBIECTUL II – Varianta 026 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate dintr-un gaz ideal.5 ≈ 0. −27% c. 373 K d. MECANICĂ.

mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. b. volumul iniţial ocupat de gaz. presiuni d. p1 1 = p2 9 p T1 = 3.termodinamica B. numărul moleculelor de oxigen ce alcătuiesc gazul. L123 = 1. Proba E.5L1a 3 c. SUBIECTUL II – Varianta 027 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O masă m = 0. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. fie prin starea intermediară 2 . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. considerat gaz ideal. a. nul într-o transformare izobară. . Reprezentaţi transformările 2-3-1 în sistemul de coordonate (p. b. filiera vocaţională . • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. p1 =3 p2 d. 1.toate profilele şi specializările. Lucrul mecanic efectuat de un gaz ideal este: a.Varianta 27 . Calculaţi lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior în transformarea 3 → 1. Între valorile lucrurilor mecanice schimbate cu mediul exterior în cele două procese termodinamice există relaţia: a.02 ⋅ 10 23 mol −1 . c. d. Dacă temperatura gazului se schimbă în raportul a. C. Gazul se destinde la temperatură constantă până la volumul V2 = 2V1 .31 J . adică: A. Un gaz ideal efectuează o transformare după legea V = a ⋅ p . d. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. egal cu căldura schimbată de gaz cu mediul extern. p1 = 3 p2 c. Determinaţi valoarea căldurii molare a gazului în transformarea 1 → 2 . Rezultatul obţinut de un elev în urma rezolvării unei probleme este 2000 N ⋅ m . Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I – Varianta 027 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Pentru o masă de gaz ideal. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . efectuează ciclul termodinamic reprezentat în coordonate p-V în figura alăturată.4 kg de heliu ( µ = 4 kg/kmo l ).T) b. Parametri gazului în starea (1) sunt p1 = 10 5 N/m 2 şi V1 = 2 . Determinaţi: a. conform figurii alăturate. a > 0 . MECANICĂ. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. atunci raportul presiunilor 1 este: T2 p2 b. iar volumul maxim atins de gaz în cursul ciclului este V2 = 2V1 . ocupă în starea iniţială volumul V1 la temperatura T1 = 400 K şi presiunea p1 = 10 6 N/m 2 . c.F: Probă scrisă la Fizică B. apoi este comprimat la presiune constantă până la volumul V3 = V1 . pe drumul 1a3 . densitatea minimă atinsă de gaz în cursul transformărilor. raportul dintre presiunea şi densitatea gazului rămâne constant într-o transformare: a. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. Un gaz ideal trece din starea 1 în starea 3 fie direct. izobară c. Calculaţi căldura cedată de gaz mediului exterior în procesul ciclic. temperatura minimă atinsă de gaz în cursul transformărilor. adiabatică d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. L1a 3 = 2L123 (3p) 3. (5p) 4. d.toate profilele.1 B. acest rezultat poate reprezinta valoarea unei: a. constanta gazelor ideale R = 8. Elemente de termodinamică Ministerul Educaţiei. izocoră b. D. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. Simbolurile unităţilor de măsură fiind cele utilizate în manualele de fizică. SUBIECTUL III – Varianta 027 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un gaz ideal având căldura molară la volum constant CV = 3R / 2 . Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . B. izotermă (3p) 5. într-un proces adiabatic. pozitiv dacă volumul gazului scade. L123 = 2L1a3 b. c. L1a 3 = 3L123 d. negativ într-o comprimare adiabatică. călduri b. mase molare c. capacităţi calorice (2p) 2. p1 =9 p2 (2p) Ministerul Educaţiei.

Varianta 28 - termodinamica
B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ

Proba E: Specializarea: matematică-informatică, ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică - toate profilele, filiera vocaţională - toate profilele şi specializările, mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6,02 ⋅ 10 23 mol −1 , constanta gazelor ideale R = 8,31
J . Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV

Proba scrisă la Fizică

SUBIECTUL I – Varianta 028

(15 puncte)

Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 1. La funcţionarea unui motor Diesel, timpul în care se produce lucru mecanic este: a. admisia b. evacuarea c. arderea şi detenta d. compresia (3p) 2. Densitatea unui gaz ideal aflat la temperatura T şi presiunea p, se exprimă cu ajutorul densităţii ρ0 în condiţii normale de presiune şi temperatură prin relaţia: ρ T p T pT pT b. ρ = ρ 0 0 0 c. ρ = 0 d. ρ = ρ 0 0 (5p) a. ρ = ρ 0 p 0 T0 pT p 0 T0 p0 T 3. Mărimea fizică numeric egală cu căldura necesară pentru a creşte (micşora) temperatura unui corp cu un Kelvin este: a. capacitatea calorică b. căldura specifică c. căldura molară d. caloria (2p) 4. O cantitate constantă de gaz ideal cu exponentul adiabatic γ = 7 / 5 descrie o transformare care se reprezintă într-un sistem de coordonate p-V ca în figura alăturată. Dacă lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior în transformarea 1-2 este −2 kJ , atunci variaţia energiei interne a gazului este egală cu: a. −5 kJ b. −2 kJ c. 5 kJ d. 2 kJ (3p) 5. Într-o transformare izotermă căldura absorbită de un gaz ideal este Q = 75 J . Lucrul mecanic efectuat de gaz în acest caz are valoarea de: a.50 J b.75 J c.100 J d.120 J (2p)

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

B. SUBIECTUL II – Varianta 028

(15 puncte)

Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate υ = 2 mol de oxigen ( µ = 32 g/mol ), considerat gaz ideal, se află în starea de echilibru

termodinamic 1, caracterizată de parametrii p1 = 10 5 Pa , V1 şi T1 = 300 K. Gazul este încălzit presiunea menţinându-se constantă până când temperatura devine de trei ori mai mare decât în starea iniţială. În continuare gazul este răcit menţinându-se constant volumul până când presiunea devine egală cu jumătate din valoarea presiunii din starea iniţială. Determinaţi: a. masa unei molecule de O2; b. numărul de molecule de O2; Proba E,F: Prob ă scrisăîn la starea Fizică 2 B.1 B. Elemente de termodinamică c. densitatea gazului d. temperatura gazului în starea 3.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

B. SUBIECTUL III – Varianta 028
Rezolvaţi următoarea problemă: Un mol de gaz ideal diatomic ( γ =
p1 = 4 ⋅ 10 5 Pa

(15 puncte)
p p1
0,5p1 2 3 0

şi volumul reprezentată grafic în coordonate (p,V) ca în figura alăturată. Transformarea 2 → 3 este izotermă. Se consideră ln 2 ≅ 0,693 . Determinaţi: a. lucrul mecanic schimbat de gaz cu exteriorul în cursul transformării 1 → 2 ; b. căldura schimbată de gaz cu exteriorul în cursul transformării 2 → 3 ; c. diferenţa dintre energia internă a gazului în starea 3 şi energia internă a gazului în starea 1; d.valoarea căldurii molare a gazului în transformarea 1-2.

5 ), aflat iniţial în starea 1, în care presiunea este 3 V1 = 2,5 , este supus transformării 1 → 2 → 3 ,

1

V1

V

Varianta 29 - termodinamica
B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ

Proba E: Specializarea: matematică-informatică, ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică - toate profilele, filiera vocaţională - toate profilele şi specializările, mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6,02 ⋅ 10 23 mol −1 , constanta gazelor ideale R = 8,31
J . Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV

Proba scrisă la Fizică

SUBIECTUL I – Varianta 029

(15 puncte)

Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 1. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică unitatea de măsură a mărimii CV ∆T poate fi scrisă sub forma:
J J J b. c. d. J mol kmol ⋅ K K 2. Precizaţi în care din timpii de funcţionare ai motorului Otto se produce lucru mecanic: a.admisia b.compresia c. aprinderea şi detenta d.evacuarea

a.

(2p) (5p)

3. Un gaz ideal poate evolua din starea de echilibru termodinamic A în stările 1, 2 sau 3. Procesele sunt reprezentate în sistemul de coordonate p-V ca în figura alăturată. Stările 1,2 şi 3 aparţin aceleiaşi izoterme. Între energiile interne ale gazului în stările 1, 2, 3 există relaţia: a. b. c. d.
U1 < U 2 < U 3 U1 = U 2 = U 3 U1 > U 2 > U 3 U1 > U 2 < U 3

(3p) 4. Învelişul adiabatic nu permite: a. schimbul de căldură între sistem şi mediul exterior; b. modificarea energiei interne a sistemului; c. schimbul de lucru mecanic între sistem şi mediul exterior; d. schimbul de energie între sistem şi mediul exterior. (2p) 5. Dublând izoterm volumul unui gaz acesta absoarbe căldura Q . Dacă mărim volumul gazului de 4 ori, la aceeaşi temperatură, căldura absorbită de gaz are expresia: b. Q ' = Q ⋅ ln 4 c. Q ' = 4Q d. Q ' = 2Q (3p) a. Q ' = Q ⋅ ln 2

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

B. SUBIECTUL II – Varianta 029

(15 puncte)

Rezolvaţi următoarea problemă: O masă m = 64 g de oxigen molecular ( µ = 32 g/mol ), aflat iniţial iniţial la temperatura t1=1270C ocupă volumul V1 = 10 . Gazul suferă o destindere conform legii p=aV , a>0, până la volumul V2 = 2V1 . Din starea 2 gazul este răcit la volum constant până în starea 3 în care presiunea este egală cu cea din starea 1. Determinaţi: a. numărul de molecule din unitatea de volum în starea 1; b. presiunea p 2 a gazului în starea 2; c. temperatura gazului în starea 2; d. densitatea gazului în starea 3.
Proba E,F: Probă scrisă la Fizică B.1 B. Elemente de termodinamică

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

B. SUBIECTUL III – Varianta 029
Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate de gaz ideal monoatomic ( CV =

(15 puncte)

3 R ) având volumul V1 = 2 şi presiunea p1 = 300 kPa 2 evoluează după un ciclu termodinamic compus din următoarele procese: procesul izobar 1 → 2 până la p V2 = 3V1 , procesul izoterm 2 → 3 până la p 3 = 1 , procesul izobar 3 → 4 până la V 4 = V1 , şi procesul 2 izocor 4 → 1 până în starea iniţială. Se consideră ln 2 ≅ 0,693 . a. Reprezentaţi succesiunea de procese termodinamice în sistemul de coordonate p − V .

b. Calculaţi variaţia energiei interne a gazului în procesul 1 → 2 . c. Calculaţi lucrul mecanic efectuat de gaz în procesul 2 → 3 . d. Determinaţi căldura cedată de gaz în cursul ciclului termodinamic.

Varianta 30 - termodinamica
B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ

Proba E: Specializarea: matematică-informatică, ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică - toate profilele, filiera vocaţională - toate profilele şi specializările, mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6,02 ⋅ 10 23 mol −1 , constanta gazelor ideale R = 8,31
J . Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV

Proba scrisă la Fizică

SUBIECTUL I – Varianta 030

(15 puncte)

Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 1. Despre o cantitate de gaz ideal închis într-un cilindru izolat adiabatic şi prevăzut cu un piston mobil termoizolant, se poate afirma că: a. nu schimbă căldură cu mediul exterior; b. îşi păstrează temperatura nemodificată; c. poate doar să cedeze căldură în mediul exterior; d. poate doar să primească căldură din mediul exterior. (2p) 2. Putem afirma că, după parcurgerea unui ciclu complet, variaţia energiei interne a gazului ideal din cilindrul unui motor termic este întotdeauna: a. egală cu lucrul mecanic efectuat de către gaz; b. egală cu căldura primită de către gaz; c. nulă; d. pozitivă. (3p) 3. Patru gaze ideale diferite, având aceaşi masă şi ocupând acelaşi volum, sunt supuse transformărilor reprezentate în figura alăturată. Reprezentarea grafică ce corespunde gazului cu cea mai mare masă molară µ , este: a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 (5p) 4. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică, expresia care are unitatea de măsură a lucrului mecanic este: a. pT b. TV c. p∆V d. p / V (3p) 5. Volumul unui gaz ideal a scăzut cu 20%, în timp ce temperatura gazului a fost menţinută constantă. Despre presiunea gazului se poate afirma că: a. a crescut cu 20% b. a crescut cu 25% c. a scăzut cu 20% d. a scăzut cu 25% (2p)

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

B. SUBIECTUL II – Varianta 030

(15 puncte)

Rezolvaţi următoarea problemă: Un recipient conţine o masă m = 50 g dintr-un gaz ideal de masă molară µ = 2 kg/kmol. Presiunea la care se găseşte gazul este p = 2 ⋅ 10 5 N/m 2 , iar temperatura are valoarea t = 27 0 C . a. Determinaţi cantitatea de gaz din vas. b. Calculaţi numărul de molecule din unitatea de volum aflate în vas. c. Determinaţi densitatea gazului din recipient. d. Recipientul este pus în legătură, print-un tub de dimensiuni neglijabile, cu un alt recipient conţinând iniţial 10 5 N/m 2 . Cel de-al B.1 doilea recipient are volumul VB. trei ori mai mare decât gaz ideal presiunea 2 =ă 2 de Proba E,F: la Prob ă scrisă lap Fizic Elemente de termodinamic ă primul. Considerând că temperatura e aceeaşi în ambele recipiente şi se menţine constantă, determinaţi valoarea presiunii care se stabileşte în sistem după ce recipientele sunt puse în legătură.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

B. SUBIECTUL III – Varianta 030
Rezolvaţi următoarea problemă: Un mol de gaz ideal monoatomic ( CV =

(15 puncte)

3 R ), aflat iniţial în starea 1 în care presiunea este 2 5 2 p1 = 2 ⋅ 10 N/m , iar volumul V1 = 3 , este supus transformării 1 → 2 → 3 ,

reprezentată în coordonate p-V în figura alăturată. Transformarea 2 → 3 este izotermă, iar transformarea 1 → 2 se reprezintă printr-o dreaptă. Se va considera ln 2 ≅ 0,693 . Determinaţi: a. energia internă a gazului în starea 2; b. lucrul mecanic schimbat de gaz cu exteriorul în cursul transformării 1 → 2 ; c. căldura schimbată de gaz cu exteriorul în cursul transformării 2 → 3 ; d. căldura schimbată de gaz cu mediul exterior în transformarea 1 → 2 → 3 .

693 . creşte c. ∆U = 0 d. la temperatură constantă. ca în figura alăturată. etanş. Variaţia energiei interne a gazului în acest proces este: 2. adică: A. presiunea gazului: a. Un mol de gaz ideal este închis într-o butelie de volum V = 4 ⋅ 10−3 m3 la presiunea p = 8. masa de gaz ce trebuie scoasă dintr-un compartiment. . mol ⋅ K kg ⋅ K kg ⋅ mol K 5 R absoarbe. 2 a. constanta gazelor ideale R = 8. forţa ce trebuie să acţioneze asupra pistonului pentru a-l menţine în poziţia dată.6 kg este închisă într-un cilindru cu piston. Elemente de termodinamică c. acesta să nu se deplaseze. 2Q 5 b. Pistonul este blocat.31 ⋅ 10 5 Pa . unitatea de măsură în S.1 B. 5Q 2 d. d. pentru căldura specifică este: J J J J b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. 327K d. ∆U = p ⋅ ∆V c. pentru ca după ce lăsăm pistonul liber. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică .toate profilele şi specializările. Un gaz ideal diatomic CV = a. iar lucrul mecanic în acest proces este L = −0. ∆U = p ⋅ V (5p) 5. Proba E.31 J . OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. Q (3p) 3. Se deplasează pistonul spre dreapta pe distanţa ∆ = 0. SUBIECTUL II – Varianta 031 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un cilindru orizontal închis la ambele capete. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. ∆U = ν RT b. nu se poate preciza (2p) 4. Presiunea gazului la temperatura T1 = 300 K este p1 = 5 ⋅ 10 5 Pa . Într-o destindere cvasistatică a unui gaz ideal.F: Prob scris ă din la Fizic ă B. În ambele compartimente ale cilindrului se află aer ( µ aer = 29 g/mol ). Reprezentaţi succesiunea de transformări suferite de gaz în sistemul de coordonate p-V. C. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. care se poate deplasa fără frecare. este împărţit în două compartimente de volume egale cu ajutorul unui piston subţire. b. Calculaţi variaţia energiei interne a gazului în transformarea 2 → 3 . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Temperatura gazului are valoarea: a. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. MECANICĂ. de lungime L = 2 m şi secţiune S = 2 ⋅ 10 −4 m 2 . Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I – Varianta 031 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect.toate profilele. D. într-o transformare cvasistatică 2 reprezentată în coordonate p-T. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice sunt cele utilizate în manualele de fizică. Calculaţi: a. este: a. Determinaţi valoarea căldurii schimbate de gaz cu mediul exterior în timpul procesului 1 → 2 → 3 precizând dacă este primită sau cedată.I. 273K b. variaţia energiei interne a unui gaz ideal. c. 5Q 7 c. o cantitate de căldură Q. 300K c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. rămâne constantă d. (2p) a. . într-o transformare cvasistatică în care temperatura rămâne constantă. iar gazul este răcit până când presiunea devine egală cu presiunea 3 iniţială. d. considerat gaz ideal.02 ⋅ 10 23 mol −1 . 400K (3p) Ministerul Educaţiei. filiera vocaţională . SUBIECTUL III – Varianta 031 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate dată de gaz ideal monoatomic. Se cunoaşte CV = R şi ln 2 = 0. b. la presiunea p = 10 5 Pa şi temperatura T = 290 K . temperatura rămânând constantă.693 ⋅ 106 J . scade b. Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. d. Ministerul Educaţiei. B.4 m . mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. masa total ăă de aer cilindru. Calculaţi masa molară a gazului c. 1. cantitatea de aer din fiecare compartiment. având masa m = 1.termodinamica B. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Gazul este comprimat la temperatură constantă până la o presiune de două ori mai mare.Varianta 31 .

Ştiind că simbolurile mărimilor fizice sunt cele utilizate în manualele de fizică.02 ⋅ 10 23 mol −1 . Determinaţi variaţia energiei interne a gazului între stările 1 şi 3. a Q mărimii fizice definite prin relaţia este: υ ∆T a. iar temperatura acestuia are valoarea T1 = 831K . . cât şi de lucru mecanic.termodinamica B. (2p) (3p) Ministerul Educaţiei. Determinaţi valoarea căldurii cedată de gaz mediului exterior după parcurgerea unui ciclu complet. Kg ⋅ K J d. d. 1. filiera vocaţională .6 kJ/ (kg ⋅ K ) b. căldura primită de un sistem termodinamic este Q1 = 200 J . J mol ⋅ K (2p) 4. c. Reprezentaţi grafic ciclul în coordonate V-T.toate profilele. 25 J b. Calculaţi lucru mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior în transformarea 1 → 2 . Din această stare este încălzit izocor până când presiunea devine p3 = 2 p1 . D. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. În starea iniţială gazul ocupă un volum V1 = 25 şi se află la temperatura t 1 = 27 0 C . d. Apoi gazul este comprimat izoterm până când volumul devine V4 = 25 . MECANICĂ. nu permite schimb de căldură şi nici de lucru mecanic.I.1 B. Printr-o răcire izocoră ajunge în starea iniţială. SUBIECTUL III – Varianta 032 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un mol de gaz ideal diatomic efectuează un proces ciclic. dar permite schimb de lucru mecanic. În timpul unui proces termodinamic ciclic. valoarea constantei de propor Proba E. Căldura primită de un gaz ideal diatomic ( CV = b. Un gaz are căldura molară izocoră Cv = 20800 J/ (kmol ⋅ K ) şi masa molară µ = 32 kg/kmol . temperatura finală a gazului. Determinaţi: 2 a. b. L = 100 J c. Lucrul mecanic schimbat de sistem cu mediul exterior este: a. nu permite schimb de căldură. între presiunea şi volumul gazului există relaţia p = a ⋅ V 2 . L = 140 J J Kg ⋅ K c. Elemente de termodinamică Ministerul Educaţiei.6 J/ (kg ⋅ K ) c. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă.54 J/ (kg ⋅ K ) (5p) 3.31 . 175 J d. Gazul este încălzit izobar până i se dublează volumul. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. În starea iniţială volumul ocupat de gaz este V1 = 8. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. unitatea de măsură în S. dar nu permite schimb de lucru mecanic. permite schimb de căldură. C.toate profilele şi specializările.Varianta 32 . 1. B. d. presiunea gazului în starea iniţială b. 650 J/ (kg ⋅ K ) d. permite atât schimb de căldură. Un înveliş adiabatic este un înveliş cu următoarele proprietăţi: a. b. L = 0 J 5. 350 J (3p) 5 R ) într-un proces care se 2 reprezintă în coordonate p-V ca în figura alăturată are valoarea Q = 140 J . Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . Gazul este comprimat până la o presiune p 2 = p1 . c. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. 665. Lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior are valoarea: a. adică: A. Căldura specifică izocoră a gazului este: a. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. volumul final ocupat de gaz. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. B. a. Se cunoaşte γ = 1. 50 J c. SUBIECTUL II – Varianta 032 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate υ = 1 mol de gaz ideal evoluează foarte lent astfel încât în orice stare intermediară de echilibru termodinamic. 665.31 J . L = 40 J d. J K b.4 şi ln 2 = 0. constanta gazelor ideale R = 8.69 . iar căldura cedată Q 2 = −150 J .F: Prob ă scrisă la Fizic ă ţionalitate a c. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I – Varianta 032 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect.

1→ 2 2→3 3→4 4 →1 (3p) 3. Variaţia energiei interne a gazului în această transformare este: a. Într-una din transformările izocore. adică: A. volumul gazului variază invers proporţional cu puterea a doua a temperaturii absolute.02 ⋅ 10 23 mol −1 . K−1 c. 300 J (primită) d. În cilindru se află o cantitate υ = 40 mol de gaz ideal monoatomic ( γ = 1. b. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . O cantitate dată de heliul aflat într-un balon cu pereţi rigizi efectuează o transformare în cursul căreia cedează căldura -100 J.toate profilele. Un gaz ideal monoatomic efectuează o transformare ciclică reversibilă formată din două transformări în care temperatura rămâne constantă (izoterme) şi două transformări în cursul cărora volumul rămâne constant (izocore). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. SUBIECTUL II – Varianta 033 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Gazul ideal închis etanş într-un corp de pompă cu volumul V = 1 se află în starea A la o presiune egală cu jumătate din valoarea presiunii atmosferice şi efectuează următoarea succesiune de transformări: A-B: pistonul fiind blocat. 200 J (cedată) c. Calculaţi raportul dintre densitatea gazului în starea D şi densitatea gazului în starea A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. Exponentul adiabatic al gazului este: a.Varianta 33 . În cursul celeilalte transformări izocore. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. Calculaţi cantitatea de gaz aflat în corpul de pompă d. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. la presiune constantă. căldura schimbată de gaz cu exteriorul este: a. O cantitate dată de gaz ideal suferă transformarea ciclică 12341 reprezentată într-un sistem de coordonate pV ca în figura alăturată. 3 (2p) Ministerul Educaţiei. Elemente de termodinamică Temperatura gazului D a. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I – Varianta 033 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6.toate profilele şi specializările. Gazul primeşte lucru mecanic din exterior în transformarea: a. -150 J b. până când volumul se dublează C-D: se blochează iar pistonul şi gazul este răcit până când ajunge la presiunea iniţială. 1. SUBIECTUL III – Varianta 033 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un cilindru aşezat orizontal este închis cu ajutorul unui piston mobil. kg−1 (2p) 2. C. − 100 J c. B-C: pistonul este deblocat şi gazul este încălzit. reprezentarea grafică a succesiunii de transformări în sistemul de coordonate V-T. B. Gazul este încălzit cu ∆T = 40 K la presiune constantă (transformarea AB) absorbind căldura 33240 J. 200 J (primită) b. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. apoi este răcit izocor până atinge temperatura iniţială (transformarea BC). pentru mărimea fizică egală cu raportul dintre capacitatea calorică şi căldura specifică este: a. căldura schimbată de gaz cu exteriorul în transformarea BC d. MECANICĂ. ).66 ). gazul este încălzit până când presiunea atinge valoarea presiunii atmosferice ( p 0 = 10 5 Pa ). c. Se cere: a. B. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. 2 c. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. lucrul mecanic efectuat de gaz în transformarea ABC.F: Prob ă scrisăîn la starea Fizică D are valoarea T =300 B. b. 300 J (cedată) (3p) 5. kg d.5 b. . variaţia energiei interne a gazului în transformarea ABC. K b. Proba E. c. etanş. D. unitatea de măsură din S. În cursul unei transformări adiabatice a unui gaz ideal aflat într-un cilindru cu piston (descrisă de ecuaţia pV γ = const. Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică.termodinamica B. Ministerul Educaţiei. d. 150 J (5p) 4.5 d.I. . gazul primeşte căldura 200 J.1 K. constanta gazelor ideale R = 8. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . 2. filiera vocaţională . 100 J d. Calculaţi raportul temperaturilor gazului în starea C şi în starea A. b. de masă neglijabilă care se poate mişca fără frecare. 1. c. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Justificaţi faptul că temperatura gazului în starea D are aceeaşi valoare cu cea din starea B.31 J .

rolul bujiei este de a: a. C. de volume egale. ∆U13 = ∆U123 . mărimea fizică definită prin raportul Q este: ∆T a. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I – Varianta 034 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. volumul rămânând V2 . Două incinte cu pereţi rigizi. 1. ρ1 . respectiv µ 2 . masa unui atom de oxigen. d. iar temperatura menţinându-se la valoarea atinsă în starea finală. constanta gazelor ideale R = 8. Proba E. c. după care este încălzit izocor până în starea finală 3. Ministerul Educaţiei. căldura (5p) 4. adică: A. ( CV = R ). cantitatea de gaz care trebuie scoasă din cilindru pentru ca presiunea finală să devină p3 = 2 ⋅ 105 Pa . SUBIECTUL III – Varianta 034 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Într-un cilindru cu piston mobil.693 . căldura molară b. 1 c. Masele molare ale gazelor sunt µ 1 . mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Determinaţi valoarea căldurii primite de gaz. 2 µ2 2 µ1 (2p) 3. produce scânteia care aprinde amestecul carburant. d. iar în a doua modalitate sistemul trece prin starea intermediară 2. capacitatea calorică c. Din acestă stare gazul este încălzit la volum constant până când presiunea se dublează faţă de valoarea presiunii în starea 2 . În starea iniţială gazul ocupă volumul V1 = 8 la presiunea p1 = 105 Pa . are valoarea: ρ2 µ1 µ2 b. B. aflat într-un cilindru închis etanş cu un piston de masă neglijabilă care se poate mişca fără frecări. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele folosite în manualele de fizică. D. conţin acelaşi număr de moli din două gaze ideale diferite. L13 > L123 d. . Determinaţi: a. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. ∆U13 < ∆U123 .31 dm3 până în starea 2 în care volumul devine V2 = 2. Reprezentaţi procesul în sistemul de coordonate p-V. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . La un motor Otto.Varianta 34 . considerat gaz ideal. Un gaz ideal poate trece din starea de echilibru termodinamic 1 în starea de echilibru termodinamic 3 prin două procese termodinamice distincte. de masă neglijabilă. b. ∆U13 = ∆U123 .02 ⋅ 10 23 mol −1 . a. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. temperatura gazului în starea finală. MECANICĂ. mări compresia amestecului carburant. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. Gazul este 2 destins izoterm până în starea 2 în care volumul este V2 = 16 . Raportul densităţilor celor două gaze. kg/mol d. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. c. L13 = L123 (2p) 5.termodinamica B. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . m 3 /mol 2.31 J . temperatura gazului în starea iniţială. deschide supapa de evacuare. b. filiera vocaţională .1 B. căldura specifică d. este comprimat la temperatură constantă. a.toate profilele şi specializările. mişca pistonul de la punctul mort superior la punctul mort inferior. în care presiunea redevine egală cu presiunea iniţială. Se consideră şi ln 2 ≅ 0. (3p) Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. L13 > L123 b.F: Probă scrisă la Fizică B. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. mol (3p) a. Între mărimile L şi ∆U corespunzătoare celor două procese termodinamice există relaţiile: a. b. se află un gaz ideal 5 diatomic. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică. SUBIECTUL II – Varianta 034 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un mol de oxigen ( µ O2 = 32 g/mol ). Determinaţi valoarea variaţiei energiei interne a gazului între stările 1 şi 3. mol −1 c. Determinaţi valoarea lucrului mecanic total schimbat de gaz cu mediul exterior. din starea iniţială în care p1 = 2 ⋅ 105 Pa şi V1 = 8. unitatea de măsură pentru mărimea N este: fizică exprimată prin raportul NA b.toate profilele. L13 < L123 c.77 dm 3 . Elemente de termodinamică c. ∆U13 > ∆U123 . Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. µ2 µ1 d. aşa cum se observă în figura alăturată: din starea iniţială 1 direct în starea finală 3. d. care se poate deplasa fără frecări.

căldura molară c. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.I. T = 0. iar între temperaturile iniţiale ale celor două corpuri există relaţia 3 T2 = 3 ⋅ T1 . constanta gazelor ideale R = 8. K b. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . d. Căldurile specifice ale c celor două corpuri sunt în relaţia c 2 = 1 . căldura specifică d. la presiunea ) gazului din butelie.I. schimbul de energie dintre sistemul termodinamic şi mediu. densitatea iniţială a gazului din butelie. 4 → 1 (3p) 4. b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B.termodinamica B.02 ⋅ 10 23 mol −1 . (2p) 5. J c. Două corpuri cu mase egale având temperaturi diferite sunt puse în contact termic. D. iar temperatura scade până la valoarea t 2 = 7 0 C .5 ⋅ T1 unitatea de măsură în S. 3 → 4 d. c. d. kg (5p) 3. filiera vocaţională . b.Varianta 35 . Transformarea în care presiunea variază invers proporţional cu volumul este: a. considerat gaz ideal. SUBIECTUL II – Varianta 035 Rezolvaţi următoarea problemă: O butelie cu volumul V = 0. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Pentru efectuarea unui experiment se consumă 50% din masa (µ He = 4 g ⋅ mol −1 . a. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. energia de interacţiune dintre moleculele ce alcătuiesc un sistem termodinamic. puterea calorică (2p) 2. d. B.F: Prob ă scris ă la Fizic ă B. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I – Varianta 035 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Lucrul mecanic şi căldura sunt mărimi care caracterizează: a. b. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. MECANICĂ. Determinaţi lucrul mecanic efectuat de substanţa de lucru în procesul 2 → 3. adică: A. mol d. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică.66 ) parcurge ciclul termodinamic 1231 reprezentat în coordonate p-V în figura alăturată . OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. precizând dacă este primită sau cedată. Proba E. V = 10 . T = T1 d.6 m 3 conţine heliu (15 puncte) p1 = 6 MPa şi temperatura T1 = 300 K . SUBIECTUL III – Varianta 035 Rezolvaţi următoarea problemă: Un motor termic având ca substanţă de lucru 1 mol de gaz ideal monoatomic ( γ = 1. c. 1. 2 → 3 c.toate profilele şi specializările. Elemente de termodinamică Ministerul Educaţiei. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Determinaţi: a.31 J .toate profilele. T = 1 c. a mărimii fizice exprimată prin . T = 2. Determinaţi căldura schimbată de substanţa de lucru cu mediul exterior în procesul izobar.5 ⋅T1 b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. starea energetică a unui sistem termodinamic. Se cunosc valorile parametrilor p = 10 5 Pa respectiv. O cantitate dată de gaz ideal suferă transformarea ciclică 12341 reprezentată într-un sistem de coordonate p-T ca în figura alăturată. p ⋅V este: ν ⋅R a. masa unui atom de heliu exprimat ă în unităţi S. Determinaţi variaţia energiei interne a substanţei de lucru procesul 3 → 1 . (15 puncte) .1 B. intensitatea mişcării de agitaţie moleculară din sistemul termodinamic. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . se exprimă ca: a. capacitatea calorică b. Mărimea fizică numeric egală cu căldura necesară modificării temperaturii unităţii de masă de substanţă cu 1 K este: a. numărul de molecule de heliu care se găsesc iniţial în butelie. C.5 ⋅T1 (3p) Ministerul Educaţiei. c. 1 → 2 b. Demonstraţi că stările 2 şi 3 aparţin aceleiaşi izoterme. presiunea finală a gazului din butelie. Temperatura finală T a sistemului după stabilirea echilibrului termic.

B. Determinaţi: a. Primul compartiment conţine o masă m1 = 0. cantitatea de oxigen din primul compartiment. raportul volumelor ocupate de cele două gaze. SUBIECTUL III – Varianta 036 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate dată de gaz ideal aflată iniţial în starea A.85 g d. unde presiunea aerului este 0. Se cunoaşte: CV = ln 3 = 1.15 K 0 0 0 (2p) şi temperatura t 2 = 7°C . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. presiunea heliului devenind p = 1 MPa .toate profilele şi specializările. T (K ) = t ( C ) + 273. Calculaţi lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior pe parcursul întregului proces ciclic. T (K ) = t 0 C : 273. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT .02 ⋅ 10 23 mol −1 . masa unei molecule de hidrogen. T (K ) = t ( C) − 273. Masa de aer aspirată o dată de alpinist când se află în vârful muntelui este egală cu: a. 0.toate profilele. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică .2 kg de hidrogen.75g c. D. 5R şi 2 . 100 J/ (kgK ) b. c. Reprezentaţi procesul ciclic parcurs de gaz în sistemul de coordonate p − V . 120 kJ c. numărul total de molecule din cilindru. B.1 d. b. 200 J/ (kgK ) c. b. 10 c. 5 4. Determinaţi raportul dintre cantităţile de căldură QCA / Q AB schimbate de gaz cu exteriorul în cele două procese. Energia internă a heliului rămas în butelie este: b. Elemente de termodinamică Ministerul Educaţiei. 0. o comprimare izobară BC şi o încălzire izocoră CA. MECANICĂ. 90 kJ ∆U = 3 2 Ministerul Educaţiei. 0.25 g b. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. iar a doua butelie conţine oxigen µ O2 = 32 g/mo l la temperatura T 2 = 320 K . 15 d. Un balon cu pereţi rigizi care are volumul V = 60 a fost umplut cu heliu. 0. a.termodinamica B. foarte subţire. T (K ) = t ( C) ⋅ 273. Căldura specifică a corpului are valoarea: a.15 K d. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. filiera vocaţională . În figura alăturată este redat graficul dependenţei temperaturii finale la care ajunge un corp cu masa m = 1 kg de căldura primită de acel corp. C. în cursul căreia volumul gazului creşte de trei ori. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. d. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. În condiţiile date raportul presiunilor celor două gaze pH2 / pO2 are valoarea: b. în care presiunea este p A = 8.1 . Un alpinist aflat iniţial la baza unui munte aspiră o dată o masă m1 = 1g de aer aflat la presiunea p0 = 10 5 Pa şi temperatura t 1 = 27°C . 200 kJ d. Prin robinetul defect al balonului se scurge heliu.125 g (2p) 3.31 J . constanta gazelor ideale R = 8. c. adică: A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar . ( µ H 2 = 2 g/mo l ).8 kg de oxigen ( µ O2 = 32 g/mol ). 800 kJ (3p) a. 400 J/ (kgK ) d. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu.15 K c. 800 J/ (kgK ) (3p) 5. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. 25 (5p) a. temperatura gazelor fiind aceeaşi în ambele compartimente. 1. Prima butelie conţine hidrogen µ H 2 = 2 g/mo l la ( ) temperatura T1 = 500 K . Proba E. El ajunge în vârful muntelui.15 K 2. Relaţia de legătură dintre temperatura exprimată în K şi temperatura exprimată în 0 C este: a. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I – Varianta 036 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. SUBIECTUL II – Varianta 036 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Într-un cilindru orizontal se află în echilibru două gaze ideale diferite separate între ele printr-un piston etanş. iar al doilea compartiment conţine o masă m 2 = 0.32 ⋅ 10 5 Pa şi volumul V A = 2 ⋅ 10 −2 m 3 parcurge un proces ciclic format dintr-o destindere izotermă AB .7 ⋅ 10 5 Pa ( ) b. Două butelii identice conţin aceeaşi masă de gaz.Varianta 36 . B. Determinaţi variaţia energiei interne a gazului în procesul BC . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. considerat gaz ideal.F: Probă scrisă la Fizică B.

mărimea fizică exprimată prin relaţia 3 pV are unitatea de măsură în S. Calculaţi variaţia energiei interne a gazului în transformarea 2 → 3 . SUBIECTUL II – Varianta 037 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate υ = 2 mol de gaz ideal cu masa molară µ = 4 g/mol evoluează dintr-o stare 1 într-o stare 2 astfel încât în orice stare intermediară între presiunea şi volumul gazului există relaţia p=aV. Determinaţi lucrul mecanic efectuat de gaz în transformarea 1 → 2 . constanta gazelor ideale R = 8. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. ν ⋅ R ⋅ T ⋅ ln 2 d. V1 = 40 . Dacă hidrogenul se încălzeşte izobar de la 0 C la 100 C .toate profilele. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. creşte într-o comprimare izobară. d.31 J . În starea 1 parametrii gazului sunt p1 = 105 N m2 . în coordonate p-T o transformare generală a unei mase date de gaz ideal. Determinaţi căldura cedată de gaz în transformarea 3 → 1. volumul gazului în starea 2. În graficul alăturat este reprezentată.I.: m a. 1869. Stările care în care gazul ocupă acelaşi volum sunt: a. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . Se cunoaşte temperatura gazului în starea 1. b.5 ⋅ 10 5 N m 2 . 1 şi 5 c. 1038.75 kJ c. N K (2p) 0 0 ( ) Ministerul Educaţiei.5 kJ b. MECANICĂ. c. adică: A. Elemente de termodinamică d. Determinaţi: a. este constantă într-o transformare izocoră. densitatea gazului în starea 1. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. iar în starea 2 presiunea gazului are valoarea p 2 = 2. lucrul mecanic efectuat are valoarea: a. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manuale. ν ⋅ CV ⋅ T ⋅ ln 1 c. 2 şi 4 d.1 . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Alegeţi afirmaţia adevărată referitoare la energia internă a unui gaz ideal: a. J (kmol ⋅ K) b. ν ⋅ CV ⋅ (V2 − V1 ) (3p) a. 3 şi 4 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. b. varia ţia Prob temperaturii gazului. C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU.1 B. Proba E. 415. creşte într-o comprimare adiabatică. a. 1 şi 3 b. T1 = 300 K şi faptul că în starea 2 temperatura are valoarea (15 puncte) T 2 = 3T1 . kg mol c.termodinamica B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. creşte într-o destindere izotermă. m s d. (2p) 3. D. Se cunoaşte ln 3 = 1. B. b. temperatura gazului în starea 1. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Ministerul Educaţiei. d. căldura schimbată de un gaz ideal cu mediul exterior în cursul unui proces izoterm are expresia: p V b. Masa de hidrogen închisă într-un cilindru cu piston este m = 1 kg µ H 2 = 2 kg kmol . Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I – Varianta 037 1.Varianta 37 . (3p) 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. c.25 d. c.toate profilele şi specializările. Ţinând cont că notaţiile sunt cele utilizate în manualele de fizică. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . ν ⋅ C p ⋅ (T 2 − T1 ) p2 V1 4.F: ă scrisă la Fizică B. .02 ⋅ 10 23 mol −1 . 1454. Reprezentaţi transformarea ciclică în sistemul de coordonate p-V.75 kJ (5p) 5. filiera vocaţională . SUBIECTUL III – Varianta 037 Rezolvaţi următoarea problemă: Un mol de gaz ideal monoatomic ( CV = 3 R ) parcurge transformarea 2 ciclică ilustrată în figura alăturată.

ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. (15 puncte) . SUBIECTUL III – Varianta 038 Rezolvaţi următoarea problemă: În 1867. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. Variaţia energiei interne a gazului este egală cu: a. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. c.5 p2 . la presiunea p = 10 5 N/m 2 şi temperatura t = 27 0 C . masa de oxigen din butelie. b. căldura schimbată de substanţa de lucru cu mediului exterior în procesul 2 → 3 . 6232.5 kJ d. 3739. (2p) fizică.5 J c. d. 1680kJ (3p) 4. considerat gaz ideal. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. b. d. c. 37. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. În timpul unui proces adiabatic p ⋅ V γ = constant . Aproximarea succesiunii proceselor din acest motor este prezentată în coordonate p-V în figura alăturată (două adiabate şi două izocore). Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I – Varianta 038 1. R c p + cv ( ) ( ) c. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . căldura schimbată de substanţa de lucru cu mediul exterior în procesul 3 → 4. Masa molară a gazului este dată de expresia: a. 420kJ d. c. D. N ⋅ m 2 ⋅ K −1 c. Q12 < Q 23 Q12 = Q 23 Q12 > Q 23 Q12 > Q13 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. căldura cedată de substanţa de lucru mediului exterior în timpul unui ciclu. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. Determinaţi: a. a buteliei considerate mai sus ă cu butelie identică în care se află o cantitate υ1 = 20 mol de heliu ( µHe 4 g ⋅ mol −1 ). O masă constantă de gaz ideal suferă transformarea 1-2-3 reprezentată în sistem de coordonate p-V ca în figura alăturată.5 kJ (2p) 5. filiera vocaţională . p3 = 1. N ⋅ m ⋅ mol −1 d. determinaţi: a. R c p − cv b. lucrul mecanic efectuat de de substanţa de lucru în procesul 1 → 2 . b. printr-un tub de volum neglijabil. 3739. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. B. 420 J b. SUBIECTUL II – Varianta 038 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Într-o butelie se păstrează o cantitate υ = 100 mol de oxigen ( µO2 = 32 g ⋅ mol−1 ).termodinamica B. N ⋅ m ⋅ mol 3. Căldura absorbită de o masă m = 10 kg de apă ( c = 4.toate profilele. Căldurile specifice izocoră şi respectiv izobară ale unui gaz ideal sunt cv şi c p .02 ⋅ 10 23 mol −1 .toate profilele şi specializările.Varianta 38 . Elemente de= termodinamic Ministerul Educaţiei. temperatura T1 = 400 K . masa molară a amestecului rezultat în urma punerii în legătură. constanta gazelor ideale R = 8.ă Proba E.2 kJ kg ⋅ K ) pentru a se încălzi de la 20°C la este: a. Relaţia corectă dintre căldurile schimbate de gaz cu mediul exterior în decursul transformării este: a.31 J . adică: A. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Dacă substanţa de lucru este υ = 1 mol de gaz ideal monoatomic (Cv = 3R 2) . volumul buteliei. C. N ⋅ m ⋅ kg −1 b. (5p) 60°C 2.1 B. c p − cv ⋅ R ( ) d. germanul Nicolaus August Otto a realizat un motor termic eficient care îi poartă numele. 1680J c. c p + cv ⋅ R ( ) (3p) Ministerul Educaţiei. Un kmol de gaz ideal monoatomic ( CV = 1. d.395 J b. iar raportul de compresie se consideră V1 V2 = ε = 8 .F: Prob ă scris lao Fizic ă B. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de unitatea de măsură a mărimii ∆U / ν poate fi scrisă sub forma: a. MECANICĂ.5R ) efectuează o transformare în timpul căreia temperatura variază între valorile t 1 = 20°C şi t 2 = 320°C . numărul de molecule de oxigen din butelie.

b. numărul de molecule de oxigen din vas. Proba E. 1 b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B.termodinamica B. temperatura oxigenului din vas. adică: A. Un gaz ideal monoatomic ( CV = Ministerul Educaţiei. b. (2p) a.lucrul mecanic efectuat de gaz în cursul unui ciclu.toate profilele. 2 c. SUBIECTUL III – Varianta 039 Rezolvaţi următoarea problemă: 3 R ) parcurge ciclul reprezentat în 2 coordonate p-V în figura alăturată. Elemente de termodinamică kg . K −1 d. U = υRT b. cantitatea de gaz din vas. de volum V = 8 ⋅ 10 −3 m 3 se află o masă m = 16 g de oxigen. SUBIECTUL II – Varianta 039 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Într-un vas închis cu pereţi rigizi. este constantă într-o transformare ciclică. d. expresia energiei interne a gazului ideal diatomic este: 3 3 5 a. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. K mol ⋅ K Kg ⋅ K 3R ) primeşte izoterm căldura Q.1 B. c. Determinaţi: a. d. J . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Variaţia energiei sale interne este egală cu: 2 3Q 5Q a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B.Varianta 39 . Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. 0 c. (3p) 5. scade dacă gazul primeşte izocor căldură. căldura schimbată de gaz cu mediul exterior în transformarea 3-1. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . O masă dată de gaz ideal descrie o transformare care se reprezintă în sistemul de coordonate V-T ca în figura alăturată. pentru căldura specifică a unui gaz ideal este: J J b. Se cunoaşte masa molară a oxigenului µ = 32 ⋅ 10 −3 a. energia internă a gazului în starea 2 . Considerând că notaţiile sunt cele utilizate în manualele de fizică. c. 1. U = υRT c. c. Presiunea gazului este minimă în starea: a. b. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. densitatea oxigenului din vas. considerat gaz ideal. D. unitatea de măsură în S. precizând dacă este primită sau cedată. MECANICĂ. 4 (5p) 4. Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. (15 puncte) Un mol de gaz ideal monoatomic ( CV = . Se cunosc T1 = 300 K şi V2 = 2V1 . Transformarea 1-2 este reprezentată printr-o dreaptă care trece prin origine. la presiunea p = 150 kPa .toate profilele şi specializările.I. Determinaţi: mol Ministerul Educaţiei. U = kT (2p) 2 2 2 2. filiera vocaţională . 3 d. c. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . 3Q (3p) 2 2 3. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. constanta gazelor ideale R = 8. este constantă într-o transformare izotermă. Temperatura unei mase de gaz ideal: a. d.F: Probă scrisă la Fizică B. C.31 SUBIECTUL I – Varianta 039 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. U = 2υRT d. căldura molară a gazului pe transformarea 1-2. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. creşte într-o destindere adiabatică. d. b. B.02 ⋅ 10 23 mol −1 .

kg d. p0.toate profilele. adică: A.5 mol de azot N2 şi 0. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. D. a cantităţii de substanţă este: a. SUBIECTUL III – Varianta 040 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Într-un cilindru orizontal. presiunea p1 reprezintă 0. se află un gaz ideal monoatomic la temperatura t1 = 27 0 C şi presiunea p = 10 5 N/m 2 . arderii şi detentei d. d. Într-un corp de pompă este recoltată o probă care conţine un amestec de gaze (cu comportare pe care o presupunem ideală) la presiunea p1: 19.1 B. asupra substanţei de lucru se efectuează lucru mecanic în timpul: a. 1. b. ca în figura alăturată. Volumul iniţial ocupat de gaz este V1 = 1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. Pentru a încălzi o cantitate de gaz ideal monoatomic  CV = R  cu ∆T la volum constant se consumă 2   căldura Q = 3 kJ . presiunea lui scade de e ori ( e = baza logaritmilor naturali). mol b. Calculaţi energia internă a gazului în starea iniţială. Notaţiile fiind cele obişnuite în manualele de fizică. 3 R şi ln 2 ≅ 0. (3p) 5. constanta gazelor ideale R = 8.): B. Se cunoaşte CV = .693 2 a.toate profilele şi specializările. c. Calculaţi lucrul mecanic total schimbat de gaz cu mediul exterior în cele două transformări. temperatura amestecului din corpul de pompă. SUBIECTUL II – Varianta 040 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O sondă spaţială explorează atmosfera planetei Marte. căldura primită de gaz în cursul acestui proces este: νRT 3 a. calculaţi (în unităţi ale S. c.31 J . Despre căldura schimbată cu mediul exterior se poate afirma că: a. Gazul este încălzit lent până când volumul se dublează. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. νRT b. −2 kJ c. compresiei adiabatice. respectiv ale oxigenului Aarg on = 40 . Elemente de termodinamică a. evacuării c. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . Pentru a răci la presiune constantă tot cu ∆T aceeaşi cantitate de gaz ideal monoatomic.termodinamica B. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. la aceeaşi temperatură. d. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. precum şi densitatea amestecului ρ = 13 g/m 3 . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. AN = 14 . masele atomice relative ale argonului. este aceeaşi în ambele procese Ministerul Educaţiei.2 mol de dioxid de carbon CO2. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I – Varianta 040 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. temperatura menţinându-se constantă.02 ⋅ 10 23 mol −1 . b. masa molară a amestecului gazos. ar rămâne singur în butelie şi presiunea la care se află amestecul în corpul de pompă. la nivelul suprafeţei planetei. Într-un motor care funcţionează după un ciclu Otto.3 mol de argon Ar. −eRT d. AC = 12. Prin destinderea izotermă a unui gaz ideal. admisiei b.I. prevăzut cu un piston etanş. 2 kJ b.7% din presiunea atmosferică normală pe Pământ. kg ⋅ mol −1 c. are cea mai mică valoare în procesul 1 → 3 → 2 (3p) d. Un mol de gaz ideal poate ajunge dintr-o stare iniţială 1 într-o stare finală 2 caracterizată prin aceeaşi presiune p1 = p 2 . Cunoscând p 0 = 10 5 N/m 2 . −5 kJ d. c. fie prin procesul 1 → 4 → 2 . Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . are cea mai mare valoare în procesul 1 → 3 → 2 b. are cea mai mare valoare în procesul 1 → 4 → 2 c. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. −6 kJ (5p) 4. filiera vocaţională .F: Probă scrisă la Fizică . Reprezentaţi grafic cele două procese în sistemul de coordonate p − V . B. mol ⋅ kg −1 (2p) 2. 0. masa m01 a moleculei de dioxid de carbon. Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică unitatea de măsură în S. raportul dintre presiunea pe care ar avea-o argonul dacă. Calculaţi căldura schimbată de gaz cu mediul exterior în cele două transformări. azotului.I. C. AO = 16 Proba E. νRT (2p) e 2 3   3. fie prin procesul 1 → 3 → 2 . căldura cedată este: a.Varianta 40 . Apoi gazul îşi dublează din nou volumul. MECANICĂ. care se poate mişca fără frecări. Ministerul Educaţiei.

ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . masa unei molecule de hidrogen. a.1 B. filiera vocaţională . energia internă a unui gaz ideal 5 monoatomic ( γ = ) are expresia: 3 a. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . 83 K (2p) a.toate profilele.5 pV (2p) Ministerul Educaţiei. SUBIECTUL III – Varianta 041 Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate oarecare de gaz ideal biatomic ( γ = (15 puncte) 7 ) aflat iniţial într-o stare caracterizată prin parametrii 5 termodinamici p1 = 10 5 Pa . . destindere adiabatică. izocoră c.toate profilele şi specializările. 3 → 1 încălzire la volum constant până la revenirea în starea iniţială. 5.Varianta 41 .Determinaţi căldura primită de gaz pe parcursul transformării ciclice. dependenţa densităţii gazului de presiunea sa fiind reprezentată în figura alăturată. Elemente de termodinamică Ministerul Educaţiei. O cantitate constantă de gaz ideal efectuează o transformare oarecare. Lucrul mecanic este negativ dacă transformarea este: a. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Utilizând notaţiile din manualele de fizică. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. numărul total de molecule. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. Un gaz ideal suferă o transformare de stare. Un corp este încălzit de la temperatura T1 = 285 K la t2 = 95 °C. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I – Varianta 041 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect.02 ⋅ 10 23 mol −1 . c. d. c. J kg ⋅ K c. SUBIECTUL II – Varianta 041 Rezolvaţi următoarea problemă: Într-o incintă cu pereţi rigizi se află o masă m = 100 g de hidrogen ( µ = 2 (15 puncte) g ) la presiunea p1 = 105 Pa şi mol temperatura T1 = 300 K. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. 2 → 3 destindere la temperatură constantă până la atingerea volumului stării iniţiale. µCV T d. constanta gazelor ideale R = 8. Determinaţi: a. J K b.termodinamica B. Calculaţi valoarea lucrului mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior în transformarea 1 → 2 . b. (3p) b.5νRT c. 90 K d. MECANICĂ. Proba E. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. comprimare izotermă. 190 K c. V1 = 30 şi t1 = 627 0 C . încălzire izobară. Se cunoaşte ln 3=1.5 pV b. C.31 J . densitatea gazului în starea 2.1. a mărimii fizice definite prin expresia Q este: ν ∆t a. unitatea de măsură în S. B. D.I. 190 C 4.F: Probă scrisă la Fizică B. răcire izocoră. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 1. c. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică. J mol⋅ C d. generală (5p) 3. 3. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. izobară d. efectuează şirul de transformări: 1 → 2 comprimare la presiune constantă până la atingerea temperaturii t 2 = 27 0 C . izotermă b. 1. Transformarea suferită de gaz este: a. adică: A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. d. J mol ⋅ K (3p) 2. Gazul este încălzit lent până la presiunea p2 = 3 ⋅ 105 Pa . d. Reprezentaţi grafic procesele descrise în sistemul de coordonate V − T b. Variaţia temperaturii corpului în acest proces este: b. temperatura gazului în starea 2.Calculaţi variaţia energiei interne a gazului în transformarea 1 → 2 .

căldura primită în transformarea AB.5 2. 3 (2p) 3. =1 L1431 L d. Lucrul mecanic efectuat de gaz în această transformare este egal cu: a. Un gaz ideal monoatomic efectuează o transformare ciclică reversibilă formată din două transformări în cursul cărora temperatura rămâne constantă (izoterme) şi două transformări în cursul cărora presiunea rămâne constantă (izobare).): a. 200 J (cedată) b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. c. pentru mărimea fizică egală cu raportul dintre capacitatea calorică şi căldura molară este: 1 1 = K−1 c.toate profilele. Cunoscând µ N2 = 28 g/mol. constanta gazelor ideale R = 8. cu căldura molară la presiune constantă C p = Ministerul Educaţiei. ar rămâne singur în butelie. Heliul. cu cât se modifică masa molară a amestecului. 2. dacă înlocuim a 15-a parte din cantitatea de azot cu un numărE.termodinamica B. variaţia energiei interne a gazului în transformarea ABC. D. MECANICĂ. 300 J (primită) (3p) 5. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. Raportul dintre lucrurile mecanice schimbate de gaz cu exteriorul în cele două procese are valoarea: L a. 1231 = −1 L1431 L1231 c.31 J . K mol 2. Cantitatea de oxigen reprezintă 25% din cantitatea totală de substanţă din butelie. 200 J (primită) c. B. b. masa molară medie a amestecului din butelie. filiera vocaţională . OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. respectiv 1 − 4 − 3 − 1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. O cantitate oarecare dintr-un gaz ideal este supusă proceselor 1 − 2 − 3 − 1 . calculaţi (în unităţi ale S. b. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6.5 d. aflat într-un corp de 2 pompă efectuează o transformare în cursul căreia presiunea rămâne constantă (izobară) şi primeşte căldura 120 J. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. d. 300 J (cedată) d. p [atm] 2. gazul primeşte căldura 200 J. Elemente de termodinamică Ministerul Educaţiei. BC: pistonul este blocat şi gazul se răceşte până când presiunea scade la jumătate din presiunea atmosferică. 120 J (5p) 4. masa m01 a moleculei de azot. = mol−1 (2p) a. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . În cursul unei transformări adiabatice a unui gaz ideal aflat într-un cilindru cu piston (transformare descrisă de ecuaţia pV γ = const. 80 J d. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă.Varianta 42 . Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I – Varianta 042 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect.02 ⋅ 10 23 mol −1 .F: egal de ă moli de argon Proba Prob scris ă la Fizică(a cărui masă molecular B. ) presiunea gazului p variază direct proporţional cu puterea a treia a temperaturii absolute T. 24 J b. Într-una din transformările izobare. mol d.5. 1231 = 2 (3p) L1431 5 R . SUBIECTUL III – Varianta 042 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Gazul ideal închis etanş într-un corp de pompă cu volumul 2 se află la o presiune egală cu presiunea atmosferică normală ( p 0 = 1 atm ≅ 10 5 Pa ) şi efectuează următoarea succesiune de transformări reversibile: AB: gazul primeşte căldură astfel încât presiunea să crească proporţional cu volumul. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . K b. 1231 = −2 L1431 L b. căldura cedată în transformarea BC.5 1. Considerând că exponentul adiabatic al gazului are valoarea γ = 1.0 0. la aceeaşi temperatură.I. până când volumul se dublează. c. C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. În cursul celeilalte transformări izobare. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. căldura schimbată de gaz cu exteriorul este egală cu: a.I. 1.1 ă este 40 g/mol). d. Exponentul adiabatic al gazului este: a.0 1. considerat gaz ideal. 1. Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. calculaţi: a. B. 48 J c. presiunea pe care ar avea-o oxigenul dacă. SUBIECTUL II – Varianta 042 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Într-o butelie pentru scufundări subacvatice se găseşte un amestec de oxigen O2 şi azot N2 (gaze cu comportare considerată ideală) la presiunea p = 5p0. adică: A. 2 c. µ O2 = 32 g/mol.toate profilele şi specializările. reprezentate în sistemul de coordonate p-V ca în figura alăturată. lucrul mecanic efectuat de gaz în transformarea ABC.5 b.5 0 1 2 3 4 A B C 5 V [] . unitatea de măsură în S.

Precizaţi în care dintre timpii de funcţionare ai motorului Diesel amestecul de gaze din cilindru efectuează lucru mecanic: a. (15 puncte) a. µ = µ1 + µ 2 (2p) a. La un moment dat din butelie începe să iasă gaz. densitatea gazului: a.Varianta 43 . Determinaţi: a. µ = 1 2 µ1 + µ 2 µ1 + µ 2 3   4. b. Se amestecă acelaşi număr de molecule din două substanţe având masele molare µ1 .toate profilele şi specializările. SUBIECTUL II – Varianta 043 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Într-o butelie de volum V = 24 se află hidrogen molecular (µ = 2g/mol ) . considerat gaz ideal.5 ori b. încălzire izocoră (2p) 2. răcire izocoră d. Se cunosc: V1 = 400 .admisia b. d. −300 J b. 1. Lucrul mecanic efectuat în timpul 2   unui proces izobar în care energia internă se dublează este de: a. presupunând că temperatura s-a menţinut constantă. arderea şi detenta d. la presiunea p1 = 12 ⋅ 10 5 Pa şi temperatura t = 270 C . valoarea presiunii a gazului rămas în butelie. D. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I – Varianta 043 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. d. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. densitatea gazului în starea iniţială.31 J . 250 J d. Elemente de termodinamic Ministerul Educaţiei. creşte de 6 ori (3p) Ministerul Educaţiei. masa de H2 rămas în butelie. SUBIECTUL III – Varianta 043 Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate υ = 2 moli de gaz diatomic ( CV = 5 R ) evoluează între două stări de 2 echilibru termodinamic 1 şi 2 prin două procese distincte: 1 → A → 2 . T1 = 300 K . încălzire izobară c. 300 J (3p) 5.evacuarea (5p) 3.toate profilele. Determinaţi variaţia energiei interne a gazului la trecerea din starea 1 în starea 2. reprezentate în coordonate V-T ca în figura alăturată. . creşte de 2 ori d.F: Prob ă scrisăp la ă B.Mărind presiunea unui gaz ideal de 3 ori şi micşorând temperatura lui absolută de 2 ori.02 ⋅ 10 23 mol −1 . ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . ă 2 Fizic Proba E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. B. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. Calculaţi căldura schimbată de gaz cu mediul exterior în cele două procese ( 1 → A → 2 şi 1 → B → 2 ). respectiv µ 2 . Masa molară a amestecului este: µ + µ2 2 µ 1µ 2 µµ b. Transformarea suferită de gaz este: a. c. filiera vocaţională . destindere izotermă b.5 ori c. b.69 . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. V2 = 800 şi ln 2 ≅ 0. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. MECANICĂ. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. numărul de molecule de gaz care au părăsit incinta. constanta gazelor ideale R = 8. µ = d.1 B. C.compresia c. µ = 1 2 c. Reprezentaţi cele două procese în sistemul de coordonate p − V .termodinamica B. c. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . Un gaz ideal monoatomic  CV = R  are energia internă de 300 J . adică: A. 200 J c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. Calculaţi lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior în cele două procese ( 1 → A → 2 şi 1 → B → 2 ). respectiv 1 → B → 2 . Masa gazului care părăseşte butelia reprezintă o fracţiune f = 30% din masa iniţială. scade de 1.creşte de 1. Un gaz ideal trece din starea 1 în starea 2 printr-un proces reprezentat în sistemul de coordonate T-p în figura alăturată.

aflat iniţial în echilibru. ∆U = νRT ln i (2p) a. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice sunt cele utilizate în manualele de fizică. Lucrul mecanic schimbat de gaz cu exteriorul are valoarea: a. d. Într-un compartiment se află m1 = 14 ⋅ 10 −3 kg de azot molecular ( µN 2 = 28 kg/kmol ) la temperatura T1 = 350 K . Se consideră ln 2 ≅ 0. Ministerul Educaţiei. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. −1800 J (2p) Ministerul Educaţiei. O cantitate oarecare dintr-un gaz ideal efectuează o transformare generală în timpul căreia îşi dublează presiunea şi îşi înjumătăţeşte temperatura. C.31 J . Ţinând cont că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. Presiunea şi volumul gazului în starea iniţială sunt p1 = 4 ⋅ 10 5 N/m 2 . d. MECANICĂ. valoarea căldurii molare în transformarea 2 → 3 . OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I – Varianta 044 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. ∆U = νRT ln f d. la temperatura T2 = 400 K . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. iar în starea finală p2 = 1. SUBIECTUL III – Varianta 044 Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate dată de gaz ideal diatomic CV = 5 R aflată iniţial în starea 1 în care 2 şi volumul V1 = 1 este supusă transformării (15 puncte) presiunea este p1 = 4 ⋅ 10 5 N/m 2 1 → 2 → 3 . creşte de patru ori (3p) 3.toate profilele şi specializările. constanta gazelor ideale R = 8. expresia corectă a variaţiei energiei interne a unui gaz ideal care suferă o transformare generală este: V V b. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6.Varianta 44 . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . scade de patru ori b. Determinaţi: a. p 3 > p 2 > p1 b. rămâne constant c. a.25 ⋅ 10 4 N/m 2 . SUBIECTUL II – Varianta 044 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un vas cilindric orizontal. lucrul mecanic schimbat de gaz cu exteriorul în cursul transformării 2 → 3 . din starea iniţială 1 în starea finală 2. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. b. .termodinamica B. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . iar în celălalt m2 = 4 ⋅ 10 −3 kg de oxigen molecular ( µO2 = 32 kg/kmol ).2 şi 3 există relaţia: a. închis la ambele capete şi izolat termic de exterior. Un mol de gaz ideal monoatomic (Cv = 3R 2) ajunge.toate profilele. Elemente de termodinamică c. până la temperatura T2 = 400 K . unitatea de măsură a căldurii specifice a unei substanţe se exprimă ca: J J J b. reprezentată în coordonate p-V ca în figura alăturată. Azotul din primul compartiment se încălzeşte. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. ∆U = νC p ∆T c. −900 J d. creşte de două ori d. printr-o transformare adiabatică. p1 > p 2 > p 3 (3p) d. c. Calcula i masa unei molecule Proba E. Volumul său: a. Ambele gaze sunt considerate gaze ideale. p 2 > p 3 > p1 c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. presiunea gazului în starea 3. filiera vocaţională . respectiv V1 = 2 . Determinaţi raportul dintre cantitatea de azot şi cantitatea de oxigen.693 . căldura schimbată de gaz cu exteriorul în cursul transformării 1 → 2 . K kg ⋅ K kg 4. D. b. reprezentată în figura alăturată. 900 J c. poziţia acestuia să rămână nemodificată. Transformarea 1 → 2 este izotermă iar transformarea 2 → 3 este reprezentată printr-o dreaptă care trece prin origine. ∆U = νCV ∆T Vi Vf 2. cu pistonul blocat. este împărţit în două compartimente de către un piston termoizolant. 1. c. respectiv V2 = 16 . Calculaţi raportul densităţilor celor două gaze. adică: A. J (5p) a. Calculaţi masa de azot care trebuie scoasă din primul compartiment pentru ca. Între presiunile gazului în stările 1. după eliberarea pistonului. B. B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B.1 B. Un gaz ideal suferă transformarea 1 → 2 → 3 .02 ⋅ 10 23 mol −1 . d. mobil.F: ţ Prob ă scris ă la Fizică de azot. p 2 > p1 > p 3 5.1800 J b.

O masă de gaz aflată iniţial la temperatura T se destinde până la dublarea volumului astfel încât energia internă rămâne constantă. variaţia energiei interne a gazului în urma încălzirii. d. filiera vocaţională . • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cea care are aceeaşi unitate de măsură ca şi presiunea este: b.toate profilele şi specializările. SUBIECTUL III – Varianta 045 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Într-un cilindru vertical închis în partea superioară cu un piston etanş de masă m = 5 kg şi secţiune S = 10 cm2 .5 ori şi efectuează un lucru mecanic L = 60 J . c.F: Probă scrisă la Fizică B. numărul de molecule care trebuie scoase din incintă astfel încât presiunea azotului să devină egală cu Proba E. deplasarea pistonului în urma încălzirii gazului. dintre expresiile de mai jos. d. V1 + V2 = V3 + V4 c. presiunea gazului din cilindru în starea iniţială. Temperatura gazului în starea finală este: b. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. Cunoscând valoarea presiunii atmosferice p 0 = 10 5 N/m 2 . V1 + V4 = V2 + V3 (2p) 2.100 J d. a. d.120 J (2p) Ministerul Educaţiei. SUBIECTUL II – Varianta 045 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O incintă cu pereţi rigizi conţine o cantitate υ = 2 mol de azot ( µ = 28 kg/kmol ). Q / ∆T 3. care se poate mişca fără frecare. Iniţial azotul se află la temperatura t 1 = 27 0 C şi ocupă volumul V = 10 . L / ∆V (3p) a. Relaţia Q = ∆U este adevărată pentru o transformare: a. T / 2 5.40 J b. b. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică. b. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. constanta gazelor ideale R = 8.toate profilele. masa unei molecule de azot exprimată în kg . (5p) 4. D. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . Lucrul mecanic efectuat de gaz în acest proces are valoarea: a. izocoră. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. 2T d. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. izotermă. c. Elemente de termodinamică cea iniţială. adiabatică. determinaţi: a.1 B. Un gaz având căldura molară la volum constant CV = 3R / 2 . După încălzire pistonul este blocat. căldura cedată de gaz mediului exterior . densitatea azotului din incintă. 4T (3p) a. B. ∆T / Q c.50 J c. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . adică: A. V1 ⋅ V2 = V3 ⋅ V4 b. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I – Varianta 045 1. temperatura la care ajunge azotul în starea finală. T c. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. absoarbe căldura Q = 100 J la presiune constantă. şi acceleraţia gravitaţională g = 10 m/s 2 . considerat gaz ideal. Ministerul Educaţiei. b. se află o cantitate de gaz ideal având căldura molară la volum constant CV = 3R / 2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. izobară.termodinamica B.02 ⋅ 10 23 mol −1 . iar gazul este răcit până când presiunea scade de două ori. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. c.Varianta 45 . Datorită încălzirii gazul din cilindru îşi măreşte volumul de 1.31 J . T∆V d. MECANICĂ. Între volumele celor patru stări atinse de un gaz ideal ce suferă procesul ciclic din figura alăturată există relaţia: (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Determinaţi: a. . V1 ⋅ V3 = V2 ⋅ V4 d. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. C. Gazul este încălzit până când presiunea se dublează.

efectuează un proces termodinamic ciclic format din următoarele transformări termodinamice: (AB ) – transformare izotermă. energia internă b.31 J . Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. presiunea (2p) (5p) (3p) Ministerul Educaţiei.1 B. b. mol 4. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică. NU este mărime fizică de stare: a. SUBIECTUL II – Varianta 046 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un kilomol de hidrogen µ H 2 = 2 g/mol . Cunoaşteţi că: în starea de echilibru termodinamic A presiunea gazului este pA = 10 5 Pa şi volumul VA = 25 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. considerat gaz ideal. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I – Varianta 046 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. d. Proba E. adică: A.2 m3 la presiunea p1 = 2 ⋅ 10 5 N/m 2 este răcit izocor până ajunge la presiunea p2 = 10 5 Pa . numărul de molecule conţinute într-o masă m = 1 kg de hidrogen. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ.transformare izobară. Lucrul mecanic efectuat în acest proces are valoarea: b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. L = 800 kJ d. Dintre mărimile fizice de mai jos. Determinaţi variaţia energiei interne a gazului între starea de echilibru termodinamic A şi starea de echilibru termodinamic C . mol −1 c. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. în starea de echilibru termodinamic B presiunea gazului este pB = 5 ⋅ 10 5 Pa . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. c. filiera vocaţională . 20 J c. L = 7200 J 2. (DA ) . Reprezentaţi grafic în sistemul de coordonate p − V succesiunea de transformări: A → B → C → D → A . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. c.Varianta 46 . L = 2400 kJ 5. (CD) – transformare izotermă.F: Prob ă scrisă la Fizic B. temperatura c. D. în starea de echilibru termodinamic C volumul ocupat de gaz are valoarea VC = 10 . L = 200 J d. Determinaţi: 5 a. un mol de gaz ideal având exponentul adiabatic γ = 5 / 3 . (BC) – transformare izobară. densitatea hidrogenului înă condiţii fizice normale. în timp ce volumul creşte de la V1 = 1 m 3 la V2 = 5 m 3 . Elemente de termodinamică d. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu.toate profilele şi specializările. Lucrul mecanic efectuat de gaz în această transformare este egal cu: b. 60 J d. Calculaţi căldura schimbată de gaz cu mediul exterior în compresia izobară. SUBIECTUL III – Varianta 046 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Într-un motor termic.termodinamica B. 1. constanta gazelor ideale R = 8.toate profilele.4 m 3 /kmol .2 kJ . L = 800 J c. numărul de molecule conţinute într-un volum V = 2 m 3 de hidrogen. T0 = 273 K ) volumul V µ0 = 22. Calculaţi lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior în destinderea izobară. b. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . . căldura d. kg/mol d. Lucrul mecanic efectuat este egal cu: a.02 ⋅ 10 23 mol −1 . unitatea de măsură pentru mărimea N este: fizică exprimată prin raportul NA a. ocupă în condiţii fizice normale ( ) ( p 0 = 10 Pa. aflat în condiţii normale de temperatură şi presiune. masa unei molecule de hidrogen. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Ministerul Educaţiei. m 3 /mol b. În transformarea cvasistatică reprezentată în graficul alăturat presiunea gazului ideal scade liniar între valorile p1 = 3 ⋅ 10 5 Pa şi p2 = 10 5 Pa .Un gaz ideal suferă o transformare ciclică în timpul căreia primeşte căldura Q1 = 4 kJ de la o sursă caldă şi cedează sursei reci căldura Q2 = −3. C. 0 J 3. a. MECANICĂ. L = 400 kJ c. L = 80 J (2p) a. B. Aerul aflat într-un vas de volum V = 0. L = 800 J b. 10 6 J (3p) a.

în sistemul de coordonate p-T. Raportul densităţilor corespunzătoare stării iniţiale. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Ministerul Educaţiei. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I – Varianta 047 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. SUBIECTUL II – Varianta 047 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un cilindru închis cu un piston etanş. MECANICĂ. (15 puncte) . Determinaţi: a. reprezentaţi cele două transformări A→B→C. V1 (3p) b. ln 2 = 0.4 ) poate trece din starea de echilibru Un mol de gaz ideal diatomic ( γ = 1 termodinamic A în starea de echilibru termodinamic C în două moduri distincte: prin transformările A→B→C. numărul de atomi de heliu conţinuţi în unitatea de volum.F: Probă scrisă la Fizică B.Varianta 47 . 2 2 2 2 3. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . respectiv transformarea A→D→C reprezentate în coordonate p-T în figura alăturată. Qced = Qabs (3p) Ministerul Educaţiei.I.1 B. calculaţi lucrul mecanic efectuat de gaz. (5p) 4. Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică.toate profilele. Q = ν ⋅ R ⋅ ∆T d. temperatura finală a gazului fiind de două ori mai mare decât temperatura iniţială.02 ⋅ 10 23 mol −1 . Q = ∆U + L c. Proba E. în transformarea A→B→C. Q = m ⋅ c ⋅ ∆T b. În figura alăturată sunt prezentate. D. Iniţial gazul se află în condiţii normale de presiune şi temperatură ( p 0 = 10 5 Pa. V3 d.termodinamica B. C. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. 2 (2p) a. V4 . Ţinând cont că simbolurile mărimilor fizice sunt cele utilizate în manualele de fizică expresia matematică a principiului I al termodinamicii este: a. calculaţi căldura schimbată de gaz cu mediul exterior în transformarea A→D→C. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică .toate profilele şi specializările. determinaţi variaţia energiei interne a gazului între stările A şi C. c. constanta gazelor ideale R = 8. filiera vocaţională . T0 = 273 K ). c. densitatea gazului în starea iniţială. 3νR 3νR 5νR 5νR (T2 − T1 ) (T1 − T2 ) (T2 − T1 ) (T1 − T2 ) b. b. în starea finală. Lucrul mecanic schimbat cu mediul exterior de ν moli dintr-un gaz ideal biatomic ( CV = R ) în timpul 2 unui proces cvasistatic adiabatic desfăşurat între temperaturile T1 şi T2 are expresia: a. V2 c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. b. 1. respectiv finale este egal cu: 1 3 b. a. b. conţine o cantitate υ = 2 moli de heliu ( µ = 4 g mol ). SUBIECTUL III – Varianta 047 Rezolvaţi următoarea problemă: . Gazul suferă o transformare în cursul căreia presiunea rămâne constantă. Se cunoaşte că 1 atm ≅ 105 Pa.31 J . Un gaz ideal suferă o transformare izotermă. graficele a patru transformări izocore ale aceleiaşi cantităţi de gaz ideal. volumul ocupat de gaz în starea finală. Graficul corespunzător volumului maxim este notat cu: a. adică: A. unitatea de masură în S. d. (2p) K kg ⋅ K kmol ⋅ K K 5 2. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. b. Elemente de termodinamică d. pentru capacitatea calorică este: J J J J a. presiunea acestuia dublându-se. 2 2 5. 2 c. 1 c. numărul de atomi de gaz din cilindru. c. respectiv A→D→C într-un sistem de coordonate p-V. B. d. d. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică.693 . OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. care se poate deplasa fără frecare.

b.6 m 3 d. Cunoscând masele molare ale CO2 şi N2.Varianta 48 . Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică. Temperatura iniţială a apei a fost: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. care se poate deplasa fără frecare. C. d. gazul fiind menţinut la temperatura constantă T2 . µN2 = 28 g/mol determinaţi: a. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. 22. c. variaţia energiei interne a gazului în transformarea 2-3. Amestecul. Se amestecă ν 1 = 2 kmol de dioxid de carbon (CO 2 ) şi ν 2 = 2 kmol de azot (N 2 ) . 3-4 d. 10°C b. adică: A. m 3 /mol b. B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. c. MECANICĂ. constanta gazelor ideale R = 8. variaţia volumului gazului astfel încât presiunea să devină p 3 = 8 ⋅ 10 5 N/m 2 . Căldura schimbată de un sistem termodinamic cu mediul exterior: a. este o mărime de stare. 4-1 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. filiera vocaţională .4 m 3 (2p) 5. este o mărime de proces. T0 ≅ 273 K ) este încălzit la volum constant până la temperatura t 2 = 273 0 C . Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I – Varianta 048 1. este zero dacă sistemul revine în starea iniţială.31 J . (3p) 3. Volumul ocupat de amestec în condiţii normale de presiune şi temperatură este: a. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. considerat gaz ideal. presiunea finală a amestecului. Determinaţi: a.toate profilele şi specializările. O cantitate dată de gaz ideal efectuează transformarea ciclică 12341 reprezentată în coordonate p-V ca în figura alăturată. 122.termodinamica B. d. se găsesc υ1 = 2 mol de bioxid de carbon (CO2 ) şi υ2 = 2 mol de azot (N2 ) . D.09 kJ . aflat iniţial în condiţii normale de presiune şi temperatură ( p 0 ≅ 10 5 N/m 2 . b. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică .4 m 3 b. Gazul parcurge o succesiune de transformări reprezentate în coordonate p-V în figura alăturată. d. (15 puncte) O cantitate υ = 2 kmol de oxigen molecular (C v = . unitatea de măsură pentru mărimea N fizică exprimată prin raportul este: NA a. 44.F: Prob ă scris ăamestec la Fizică în condiţii normale. masa de substanţă conţinută în cilindru. SUBIECTUL III – Varianta 048 Rezolvaţi următoarea problemă: 5 R ) aflat la presiunea 2 5 2 3 p1 = 2 ⋅ 10 N/m ocupă volumul V1 = 2 m .8 m 3 c. Elemente de termodinamică b. mol (2p) Ministerul Educaţiei. Pentru a încălzi o masă m = 0. 35°C d. kg/mol d.toate profilele.02 ⋅ 10 23 mol −1 . Proba E. Ministerul Educaţiei. nu depinde de stările intermediare prin care trece sistemul. lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior când gazul parcurge ciclul în succesiunea 1321. volumul ocupat de c. (5p) 2. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . SUBIECTUL II – Varianta 048 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Într-un cilindru închis cu ajutorul unui piston etanş. 89. 20 °C c. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Transformarea în care gazul primeşte lucru mecanic din exterior este: a.2 kg de apă c apa = 4181J/kgK de la temperatura iniţială t 1 la temperatura ( ) t 2 = 40°C s-a consumat o cantitate de căldură Q = 25. µCO 2 = 44 g/mol . 40°C (3p) 4.1 B.B. 1-2 b. căldura cedată de gaz mediului exterior în procesul 3-1. 2-3 c.4 m 3 /kmol . Se ştie că în condiţii normale de presiune şi temperatură volumul molar al unui gaz este Vµ 0 = 22. lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior când gazul parcurge ciclul în succesiunea 1231. mol −1 c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU.

5 kJ . lucrul mecanic efectuat de gaz este egal cu căldura schimbată cu mediul exterior. MECANICĂ. asupra gazului efectuându-se un lucru mecanic L = 2. Reprezentaţi grafic procesele descrise într-un sistem de coordonate p − V . capacitate calorică b. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ.31 J . OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. Determinaţi volumul ocupat de azot după restabilirea echilibrului pistonului în urma procesului de încălzire.1 m 3 .toate profilele. Un corp confecţionat dintr-un material având căldura specifică c îşi măreşte temperatura cu ∆T . temperatura finală T a sistemului după stabilirea echilibrului termic se exprimă prin relaţia: . considerat a fi gaz ideal biatomic ( γ = ). temperatură d. J c. Ministerul Educaţiei. mobil. temperatura azotului rămânând nemodificată. m = (3p) Q ⋅c ∆T c ⋅ ∆T c 4. căldură specifică (2p) 2. b. iniţial. închis la ambele capete şi izolat termic de exterior.02 ⋅ 10 23 mol −1 . gazul nu efectuează schimb de căldură cu mediul exterior. Calculaţi raportul dintre densitatea azotului şi cea a hidrogenului. (2p) 5. a mărimii fizice exprimate prin raportul este: R ⋅T a. sunt puse în contact termic. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. T = 200 K . m = c. b . c. masa acestuia este: ∆T Q ⋅c Q Q ⋅ ∆T a. T = 1 c. Determinaţi presiunea din compartimentul ocupat de hidrogen. mol b. Calculaţi valoarea presiunii atinse de gaz în urma răcirii la volum constant. adică: A. kg (5p) 3. d. Într-un compartiment se află m1 = 3 g hidrogen molecular ( µ H 2 = 2 g/mol ). a. Cele două gaze sunt considerate gaze ideale. Gazele din cele două compartimente se află.termodinamica B. T = 0.5·105 Pa. Alegeţi afirmaţia adevărată referitoare la procesul suferit de gaz: a. Din noua stare. m = b. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I – Varianta 049 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect.F: ţ Prob ă scris ă la Fizică B. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. p ⋅V unitatea de măsură în S.5 ⋅T1 (3p) a.5 ⋅ T1 Ministerul Educaţiei. iar în celălalt azot molecular ( µ N2 = 28 g/mol ).5 ⋅T1 b. Sistemul celor două corpuri fiind izolat adiabatic de mediul exterior. Elemente de termodinamică c. c. aflat în echilibru. b. Dacă în acest proces corpul primeşte căldura Q . C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B.Varianta 49 . exponent adiabatic c. Proba E. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6.toate profilele şi specializările.I. 1. T = 2. K d. lent. la presiunea p1 = 10 5 Pa . prevăzut cu un piston care se poate mişca fără frecări. cu ∆T = 100 K . T = T1 d. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. SUBIECTUL II – Varianta 049 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un vas cilindric orizontal. B. Mărimea fizică a cărei valoare este aceeaşi pentru sisteme termodinamice aflate în echilibru termic se numeşte: a. O cantitate dată de gaz ideal efectuează transformarea 1-2 reprezentată în sistemul de coordonate p-T în figura alăturată. la aceeaşi temperatură. gazul este comprimat la presiune constantă. a. Calcula i masa azotului. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. m = d. SUBIECTUL III – Varianta 049 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Într-un cilindru orizontal. dar având temperaturi diferite.Compartimentul în care se află hidrogenul este încălzit. Calculaţi variaţia energiei interne a gazului între starea iniţială şi cea finală. de volum V = 0. Aerul este răcit la volum 5 constant şi cedează în exterior căldura Q = 12. d. . căldura schimbată de gaz cu mediul exterior este egală cu variaţia energiei sale interne. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . constanta gazelor ideale R = 8. Determinaţi volumul atins de gaz în urma comprimării la presiune constantă ştiind că gazul se află la p2=0. Două corpuri alcătuite din aceeaşi substanţă.1 B. se 7 găseşte aer. de către un piston termoizolant. de volum V = 12 . este împărţit în două compartimente egale. iar între temperaturile iniţiale ale celor două corpuri 3 există relaţia T2 = 3 ⋅ T1 . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. D. energia internă a gazului se menţine constantă. filiera vocaţională . d. m Masele celor două corpuri sunt în relaţia m2 = 1 .5 kJ .

R ⋅ T (2p) a. D. 4 mol d. c.24 şi conţine azot µ N2 = 28 g/mol cu densitatea ρ = 1. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. Elemente de termodinamică a. izoterm d. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. 4 (2p) a. constanta gazelor ideale R = 8. µ µ Ministerul Educaţiei.toate profilele şi specializările. 5 pV c. Raportul dintre lucrul mecanic total şi variaţia corespunzătoare a energiei interne a gazului este: b. este aceeaşi cu cea a capacităţii calorice este: m⋅R p ⋅V b. filiera vocaţională .Varianta 50 . Un gaz monoatomic (CV = 3R / 2) este supus proceselor reprezentate în figura alăturată. Calculaţi valoarea lucrului mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior în procesul CA . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. a. B şi C ca în figura alăturată.termodinamica B. Determinaţi: B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Căldura absorbită de gaz în acest proces este: a. b. numărul de moli de azot din compartimentul A . Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . Proba E. în care 1 − 2 este o destindere izobară de la volumul V 1 la volumul V2 = 2V1 iar 2 − 3 este o destindere izotermă până la volumul V3 = eV2 (e =2. adiadatic (3p) 4. SUBIECTUL III – Varianta 050 Rezolvaţi următoarea problemă: 3 R se află în starea A de echilibru 2 termodinamic. d. 1.25 g/ . Calculaţi variaţia energiei interne în procesul ABC .I. Într-un balon rigid se află oxigen (CV = 5R / 2) la temperatura t 1 = 27°C . 3 pV b. p ⋅ V c. Gazul efectuează un proces ciclic ABCA reprezentat în coordonate p-V în figura alăturată. Cantitatea de oxigen din balon este: a. 3 d. numărul de molecule de aer din compartimentul B . 3 mol c. adică: A. 9 pV (3p) 2. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. izobar b. 7 pV d. compartimentul B conţine o masă m = 1 g de aer (µ aer = 29 g/mol ) . În timpul funcţionării motorului Diesel. Determinaţi căldura primită de gaz în decursul unui ciclu complet. masa molară a amestecului dacă se înlătură pereţii ce separă cele trei gaze. d. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I .02 ⋅ 10 23 mol −1 . 6 mol (5p) 5.31 J . SUBIECTUL II – Varianta 050 Rezolvaţi următoarea problemă: Un cilindru orizontal este împărţit. Compartimentul A are volumul V A = 2. în trei compartimente A. masa de oxigen din compartimentul C . izocor c. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice sunt cele utilizate în manualele de fizică expresia a cărei unitate de măsură în S. Reprezentaţi grafic procesul ciclic într-un sistem de coordonate V-T.1 B. d. iniţial.71 baza logaritmului natural). Se cunosc p A = 10 5 N/m 2 şi V A = 10 şi ln 5=1. (15 puncte) O cantitate de gaz ideal având CV = . Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6.F: Probă scrisă la Fizică Ministerul Educaţiei. arderea combustibilului are loc într-un proces aproximativ: a. Gazul este încălzit la presiune constantă până când volumul său se triplează. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Balonul este încălzit şi oxigenul absoarbe căldura Q = 50 kJ până când temperatura sa absolută se triplează.toate profilele. 1 3.60. MECANICĂ. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . B. 2 mol b. b. iar în compartimentul C (15 puncte) ( ) se află un număr N 3 = 4 ⋅ 10 22 molecule de oxigen ( µ O2 = 32 g/mol ) . 2 c. c. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Un gaz ideal diatomic (CV = 5R / 2) se află într-o stare iniţială în care volumul gazului este V iar presiunea p .Varianta 050 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. L12 = L13 b. energia internă a gazului în starea 3.31 şi temperatura t 1 = −23 0 C . Pa d. SUBIECTUL II – Varianta 051 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O masă m = 48 g de oxigen molecular ( µO2 = 32 g/mol).termodinamica B. L12 < L13 (5p) 4. căldura specifică d.I. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. b. adică: A. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . MECANICĂ. în care volumul este V1 = 8. presiunea gazului în starea 3. Constanta universală a gazului ideal are aceeaşi unitate de măsură ca şi: a. (15 puncte) . Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . În transformarea 1 → 2 . C. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. − 1000 J d. Ştiind că lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior este L = −1000 J . considerat gaz ideal. Elemente de termodinamică Ministerul Educaţiei. filiera vocaţională . căldura schimbată de gaz cu exteriorul în transformarea izobară c. N m (2p) a. căldura schimbată de gaz este: a. L12 ≤ L13 c. până la aceeaşi valoare a volumului final. d = 2 ⋅ 3 Vµ NA d. prin două procese cvasistatice diferite. L12 > L13 d. d = 3 Vµ 2N A (2p) 3. căldura schimbată de gaz cu exteriorul în transformarea 1 → 2 . O cantitate de gaz ideal se poate destinde pornind de la o anumită stare iniţială. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. 1. căldura schimbata de o masă oarecare de gaz ideal (3p) 5. d = 3 Vµ NA b. D.Varianta 51 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. d = 3 2 Vµ NA c. este încălzit la volum constant până la dublarea temperaturii. L unitatea de măsură în S. iar apoi este destins la presiune constantă până când volumul se triplează. b. Proba E. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . Între lucrul mecanic efectuat de gaz în procesul 1 → 2 (L12 ) şi lucrul mecanic efectuat de gaz în procesul 1 → 3 (L13 ) există relaţia: a. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. 2500 J b. fiecărei molecule îi revine un cub cu latura d egală cu: a. Determinaţi: a. atm c. Temperatura absolută în starea 1 este T0 = 300 K . aflat iniţial în starea 1. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă.toate profilele. constanta gazelor ideale R = 8. căldura molară la volum constant c.toate profilele şi specializările. B. numărul de moli de gaz. d. Volumul molar al unui gaz ideal în anumite condiţii de presiune şi temperatură este Vµ . aşa cum se vede în diagrama alăturată.02 ⋅ 10 23 mol −1 . capacitatea calorică b. SUBIECTUL III – Varianta 051 Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate υ = 3 mol de gaz ideal monoatomic (CV = 3R 2) parcurge ciclul 1 → 2 → 3 → 1 reprezentat în coordonate p-V în figura alăturată. Joule 2. temperatura maximă atinsă în cursul transformării.1 B. − 2500 J (3p) Ministerul Educaţiei.31 J . Considerând moleculele uniform distribuite. reprezentată printr-un segment dintr-o dreaptă ce trece prin origine. pentru mărimea fizică exprimată prin raportul este: ∆V b. d. lucrul mecanic efectuat de gaz pe un ciclu. Determinaţi: a.Varianta 051 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. c. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 500 J c. volumul gazului se dublează. Într-o transformare izobară energia internă a unui gaz ideal se modifică cu ∆U = 1500 J . densitatea gazului în starea 3.F: Probă scrisă la Fizică B.

• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 880 J cedată (2p) a. d. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. presiunea gazului creşte. d. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. MECANICĂ. BC – destindere izobară. Motorul termic utilizează ca substanţă de lucru un mol de gaz ideal având exponentul adiabatic γ = 7 / 5 . O cantitate de gaz ideal efectuează o serie de procese termodinamice în urma cărora energia internă a gazului creşte cu 560 J şi mediul înconjurător efectuează asupra gazului un lucru mecanic de 320 J . În graficul alăturat este reprezentată dependenţa de temperatură a presiunii unei cantităţi constante de gaz ideal. B. c. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. Determinaţi: a. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. constanta gazelor ideale R = 8. Proba E.1 B. Determinaţi raportul dintre energia internă maximă şi energia internă minimă a gazului.Varianta 052 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect.toate profilele şi specializările. J mol d. (3p) 4. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. Graficul care descrie corect un proces de încălzire la volum constant: a. b. QBC < 0 d. presiunea amestecului. b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. c.02 ⋅ 10 23 mol −1 . 1 b. . ∆UCA < 0 (3p) a. Într-o maşină termică. 1. unitatea de măsură a mărimii descrise de relaţia γ ⋅ R / (γ − 1) este: a. densitatea amestecului. ( ) N2 = 4 ⋅ 10 23 molecule −3 ) de azot (µ N2 = 28 ⋅ 10 −3 kg/mol ) şi Ministerul Educaţiei. filiera vocaţională . iar temperatura minimă atinsă de gaz în acest proces termodinamic ciclic este t = 27 0 C . Gazele sunt considerate gaze ideale. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. volumul gazului rămâne constant. b. un mol de gaz ideal monoatomic efectuează următorul proces ciclic: AB – compresie izotermă. J K b. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . 2 c. temperatura gazului scade. C. QAB > 0 c. CA – răcire izocoră.toate profilele. În acest proces ciclic: b.F: Prob ă scrisă la Fizică B. adică: A.Varianta 52 .termodinamica B. N 3 = 5 ⋅ 10 molecule de heliu µ He = 4 ⋅ 10 kg/mol la temperatura T = 400 K . 240 J cedată c. SUBIECTUL III – Varianta 052 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un motor termic funcţionează după ciclul termodinamic reprezentat în sistemul de coordonate V-T în figura alăturată. Gazul schimbă cu mediul înconjurător căldura de: b. asupra gazului se efectuează lucru mecanic. Calculaţi căldura absorbită de gaz într-un ciclu termodinamic. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . J mol ⋅ K c.31 J . masa molară a amestecului. temperatura la care presiunea din vas scade cu f = 20% . 3 d. SUBIECTUL II – Varianta 052 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Într-un vas de volum constant V = 5 ⋅ 10 −3 m 3 se află un amestec gazos format din: N1 = 10 23 molecule de oxigen (µ 23 O2 = 32 ⋅ 10 −3 kg/mol . 240 J absorbită d. Reprezentaţi grafic ciclul termodinamic în sistemul de coordonate p −V . Elemente de termodinamică d. LAB > 0 Ministerul Educaţiei. J kg (2p) 2. Calculaţi lucrul mecanic total schimbat de gaz cu mediul exterior într-un ciclu termodinamic. 880 J absorbită 5. D. 4 (5p) 3. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. a. În destinderea adiabatică a gazului ideal: a. c.

Reprezentaţi procesul ciclic în sistemul de coordonate p − V . filiera vocaţională . (3p) 5. MECANICĂ. Ministerul Educaţiei. Un gaz ideal este comprimat adiabatic. numărul de molecule care se găsesc într-o masă m = 10 mg de apă. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . b. (15 puncte) . Căldura molară izocoră a gazului este egală cu: a. Un mol dintr-un gaz ideal efectuează transformarea 1 → 2 . L > 0.75R c. c. c. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Calculaţi lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior în cursul unui ciclu complet. b. volumul care revine. a. masa c. 1.1 de d. un sistem termodinamic ce realizează transformarea integrală energiei mecanice în energie termică. Masa molară a amestecului este: a. 16. temperatura absolută b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. considerând moleculele de apă dispuse una în contact cu alta.31 J . L < 0.I. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT .4 ⋅ 10 −3 kg/mol d.: a.4 ⋅ 10 −3 kg/mol b. ce transformă integral energia termică în energie mecanică.5R b. un sistem termodinamic ce realizează transformarea integrală a energiei termice în energie mecanică.Varianta 053 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Într-o incintă se amestecă 10 23 molecule de heliu ( µ H2 = 4 ⋅ 10 −3 kg/mol ) cu 4 ⋅ 10 23 molecule de O 2 ( µO2 = 32 ⋅ 10 −3 kg/mol ). D.toate profilele şi specializările. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I .Tf > T i c. ce realizează transformarea parţială a energiei termice în energie mecanică. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu.4 ⋅ 10 −3 kg/mol c. b. B. cantitatea de substanţă d. 2 termodinamică Proba E.5Elemente ⋅ 10 5 N/m şi temperatura 227 0 C . un sistem termodinamic cu funcţionare ciclică. 34.termodinamica B.75 J. Se consideră cunoscută valoarea temperaturii în starea iniţială T1=300 K şi exponentul adiabatic γ = 5 / 3 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B.Tf < T i d.Varianta 53 . volumul ocupat de g vapori de apă considera ţi gaz ideal la presiunea p = B.25R (2p) Ministerul Educaţiei. d. 2R d. 1. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Calculaţi căldura totală schimbată de gaz cu mediul exterior în cursul unui ciclu complet. unei molecule de apă. Determinaţi energia internă a gazului în starea 2 şi în starea 3 c. SUBIECTUL II – Varianta 053 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Cunoscând densitatea apei (H 2 O ) în stare lichidă ρ = 1 g cm 3 şi masele molare ale hidrogenului µ H2 = 2 ⋅ 10 −3 kg/mol . • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.4 ⋅ 10 −3 kg/mol (3p) 3. Prin „motor termic” se înţelege: a. L < 0. adică: A. masa unei molecule de apă. În acest proces lucrul mecanic schimbat de gaz cu exteriorul şi temperaturile corepunzătoare stărilor iniţială şi finală ale gazului satisfac relaţiile: a. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU.toate profilele. un sistem termodinamic cu funcţionare ciclică.02 ⋅ 10 23 mol −1 . 26. d. determinaţi: a.Tf > T i b. în medie. 2. 1.Tf < T i (5p) 4. C. reprezentată în coordonate p-V în graficul alăturat. constanta gazelor ideale R = 8. volumul (2p) 2. respectiv a oxigenului µ O2 = 32 ⋅ 10 −3 kg/mol . L > 0. SUBIECTUL III – Varianta 053 Rezolvaţi următoarea problemă: Un mol de gaz ideal parcurge un ciclu termodinamic reprezentat în coordonate V-T în figura alăturată. Pentru încălzirea acestuia cu 10 0 C este necesară o cantitate de căldură egală cu 207. Următoarea mărime fizică NU este mărime fizică fundamentală în S.F: Prob ă scris ă 10 la Fizic ă B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. 1. 22.

pornind din aceeaşi stare iniţială. b. Valoarea căldurii molare la presiune constantă a gazului ideal este egală cu: 3 a. exprimată în grame.toate profilele. (15 puncte) . b. Calculaţi lucrul mecanic efectuat de gaz în transformarea 1-3-2. SUBIECTUL III – Varianta 054 Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate dată de gaz ideal poate trece dintr-o stare de echilibru termodinamic 1 într-o altă stare de echilibru termodinamic 2. Gazul este încălzit la volum constant până la dublarea presiunii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. izobară. d. J . izotermă. prin două procese termodinamice distincte (transformările 1-3-2. ∆U = 0 5. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. masa unei molecule din acea substanţă. numărul de molecule de oxigen din incintă. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. masa atomică a substanţei date. unitatea atomică de masă. D. C. adiabatică. d. unitatea de măsură în S. considerat gaz ideal. masa unei molecule de oxigen.toate profilele şi specializările. 1. Kmol (2p) 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. L = υR∆T c. SUBIECTUL II – Varianta 054 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Într-o incintă se află o masă m = 16 g de oxigen molecular.1 B. Determinaţi: a. temperatura T1 a gazului în starea finală. adică: A. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă.Varianta 54 . Ţinând cont că simbolurile mărimilor fizice sunt cele utilizate în manualele de fizică. reprezentate în coordonate p-V în figura alăturată. MECANICĂ. Proba E. c. R 2 7 b. 3R (3p) 3.F: Probă scrisă la Fizică B. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Masa unui mol de substanţă este numeric egală cu: a. Reprezentaţi într-un sistem de coordonate V-T procesul 1-3-2 b. la presiunea p = 150 kPa şi temperatura t = 47°C. pentru un proces izoterm al gazului ideal este corectă relaţia: b. a energiei interne este: a.termodinamica B. Calculaţi variaţia energiei interne la trecerea din starea 1 în starea 2. Elemente de termodinamică Ministerul Educaţiei. R 2 d. (5p) Ministerul Educaţiei. (2p) 2. c.2 moli gaz ideal închis într-o incintă etanşă. densitatea oxigenului în starea iniţială.Varianta 054 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Determinaţi valoarea căldurii primite de gaz în transformarea 1-4-2. d. Q = 0 (3p) a. Se cunoaşte masa molară a oxigenului. Q < L d. Valorile energiei interne sunt date ca multiplu al constantei universale a gazelor. b. respectiv 1-4-2). 2 a. filiera vocaţională . Se cunoaşte că 5 1 atm ≅ 10 5 Pa şi CV = R . Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. În graficul alăturat este redată dependenţa energiei interne a unei cantităţi egale cu 0. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Pa (pascal) d. J (joule) c. K (kelvin) b. c. d.02 ⋅ 10 23 mol −1 . B. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . constanta gazelor ideale R = 8.I. Un gaz ideal îşi poate dubla volumul prin patru procese termodinamice diferite. exprimată în grame. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . Lucrul mecanic este mai mare pentru o destindere: a. R 5 5 c. masa moleculară relativă a substanţei date.31 SUBIECTUL I . este acelaşi în orice destindere. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. în funcţie de temperatura sa absolută. c.

02 ⋅ 10 23 mol −1 . d. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. a. adică: A. densitatea gazului. SUBIECTUL II – Varianta 055 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Cilindrul orizontal din figura alăturată este împărţit printr-un piston mobil subţire. pmin Tmin pmin = 1 atm ≅ 10 5 Pa . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. aflat la temperatura t A = 127 0 C . Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică .Hg (3p) 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. Reprezentaţi transformarea ciclică în coordonate p-V . d. b.Varianta 55 . c. a. În starea iniţială pistonul este blocat.4 şi ln2=0. V b. 1 b. (3p) b. mărimea fizică a cărei valoare creşte este: a. Compartimentul A. Un gaz ideal închis într-un vas cu pereţi rigizi primeşte o cantitate de caldură Q. D.1din cele două compartimente. iar apoi se eliberează ′ VB ′ . filiera vocaţională . V A poziţia de echilibru a pistonului. se răceşte. γ = 1 .Varianta 055 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. distanţa medie dintre molecule. Calculaţi masa molară a amestecului Ministerul Educaţiei. care se poate mişca fără frecări. Stabiliţi raportul volumelor ocupate de cele două gaze. Gazele din cele două compartimente se consideră ideale. Presiunea unei mase constante de gaz ideal menţinut la temperatură constantă este invers proporţională cu volumul.atm c. J . Proba E. mm col. termoizolant. aflat la temperatura TB = 300 K . Vmin c.I. în două compartimente A şi B ale căror volume se află în raportul V A VB = 2 . c.F: Prob ă scrisă laraportului Fizică B. (2p) c. acesta: a. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. torr d. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Se aduc cele două compartimente la aceeaşi temperatură. unitatea de măsură a presiunii în S. C. cedează căldură. MECANICĂ. 3. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. presiunea. iar compartimentul B. Elemente de termodinamică b. 3 d.termodinamica B. numărul de molecule.69. conţine o masă de oxigen ( µO2 = 32 g/mol ). constanta gazelor ideale R = 8. Determina ţi valoarea presiunilor gazelor c. se încălzeşte. SUBIECTUL III – Varianta 055 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un motor termic foloseşte ca substanţă de lucru o cantitate υ = 3 mol gaz diatomic şi funcţionează după un ciclu termodinamic care. pentru pistonul. Tmin = 300 K . În aceste condiţii variaţia densităţii gazului în funcţie de presiunea sa este corect ilustrată în graficul din figura: a. Raportul dintre lucrul mecanic efectuat şi căldura absorbită de la sursa caldă este: 1 1 1 b. d. d. La comprimarea adiabatică a unui gaz ideal. reprezentat într-o diagramă p-T este un dreptunghi cu laturile paralele cu axele.toate profilele. a. 2 c. Se îndepărtează pistonul. conţine aceeaşi masă de azot ( µ N 2 = 28 g/mol ). 1. În timpul încălzirii. 1 (5p) 3 4 2 5.toate profilele şi specializările. 4 (2p) Ministerul Educaţiei. Într-o transformare ciclică un gaz ideal efectuează lucrul mecanic L = 20 J şi cedează sursei reci căldura Q 2 = 60 J . Pa b. max = 2 . Determinaţi raportul max . OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. Determinaţi masa unei molecule de azot. În T p stare iniţială (1) gazul se află la presiunea maximă şi temperatura minimă. este: a. B. B. Determinaţi căldura primită de gaz în decursul unui ciclu complet. efectuează lucru mecanic.31 SUBIECTUL I . 4. Se cunoasc max = 4 . d. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. ( ) . Calculaţi lucrul mecanic schimbat cu mediul exterior în destinderea izobară. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ.

Elemente de termodinamic ă c.Varianta 056 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Gazele din cele două compartimente se consideră ideale. Presiunea atmosferică are valoarea patm = 96 kPa . B. 1. d. 336 J c. cV = (c p ⋅ µ − R ) / µ (2p) 2. Transpuneţi ciclul într-un sistem de axe în care pe abscisă se reprezintă volumul. adică: A. NU este corectă relaţia: a. MECANICĂ. dacă pistonul este în echilibru mecanic la mijlocul cilindrului. cantitatea de apă ce ocupă un volum de 22.Varianta 56 . iar volumul întregului cilindru este V = 2 dm 3 . d. C. SUBIECTUL II – Varianta 056 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un cilindru orizontal de lungime L = 1. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. c. R = µ ⋅ (c p − cV ) c. D. b. închis la ambele capete.5 m . cea care redă corect principiul de funcţionare a unui motor termic este notată cu litera: (3p) Ministerul Educaţiei. În cele două compartimente se află mase egale de azot ( µ 1 = 28 g/mol ) şi respectiv oxigen ( µ 2 = 32 g/mol ). . raportul temperaturilor T1 şi T 2 ale gazelor din cele două compartimente. 3 şi 4 în funcţie de temperatura lui în starea 1. (3p) µ T µ T 4.termodinamica B.toate profilele şi specializările. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice sunt cele utilizate în manualele de fizică expresia care are aceeaşi unitate de măsură cu cea a energiei interne este: υ ⋅R m ⋅ R ⋅T p ⋅V p⋅µ a. Determinaţi: a. 245 J d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. de grosime neglijabilă. cantitatea de apă ce conţine tot atâtea molecule câţi atomi conţine o masă egală cu 12 g de 12 6C. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . iar temperatura în primul compartiment rămâne neschimbată. având căldura molară izocoră CV = 5 ⋅ R / 2 . Ministerul Educaţiei.1deplasării lui dacă gazul din B. c p = cV − R / µ d. b. 224 J (5p) 5. etanş. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. Căldura care trebuie transmisă gazului pentru ca pistonul să se deplaseze lent din poziţia iniţială până la capătul cilindrului este: a.31 J . Determinaţi temperaturile gazului în stările 2. aşa cum se vede în figură. a. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. d. Determinaţi lucrul mecanic total L schimbat de gaz cu mediul exterior într-un ciclu dacă pe parcursul unui ciclu gazul absoarbe căldura Qabs = 54 kJ .4 dm3 . distan ţa pe care se deplaseaz ă pistonul şi sensul al doilea compartiment este adus la temperatura T1 . (2p) 3. Temperatura gazului este aceeaşi în stările 2 şi respectiv 4. Un mol de apă poate fi definit ca reprezentând: a. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. b. Proba E. R = Cp − CV b. d. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică. dacă se îndepărtează pistonul. c.02 ⋅ 10 23 mol −1 . constanta gazelor ideale R = 8.F: Prob ă scris ă la Fizică B. este împărţit în două părţi egale printr-un piston mobil. termoizolant. masa molară a amestecului format din cele două gaze. care se poate deplasa fără frecări. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. cantitatea de apă ce conţine un număr de atomi egal cu numărul lui Avogadro. c. cantitatea de apă a cărei masă este egală cu 18 kg . b. Identificaţi transformările din cadrul ciclului specificând parametrul de stare care rămâne constant. 350 J b. de aerul atmosferic. filiera vocaţională . separă în cilindrul orizontal un gaz ideal. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. masa unei molecule de azot. Dintre schemele de mai jos. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I .toate profilele. SUBIECTUL III – Varianta 056 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: În figura alăturată este reprezentată în coordonate V-T transformarea ciclică reversibilă a unei cantităţi de gaz ideal a cărui căldură molară izocoră este CV = 3R / 2 . iar pe ordonată se reprezintă presiunea gazului. Pistonul mobil. care se poate mişca fără frecări. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică .

b.F: ă scrisă la de Fizic ă rămase în butelie. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . kg/m 3 b. kg ⋅ m ⋅ mol −1 ⋅ K −1 (5p) 3. c. 2077.Varianta 57 . Pentru a menţine presiunea constantă în butelie. pµ este: unitatea de măsură în S. d. SUBIECTUL III – Varianta 057 Rezolvaţi următoarea problemă: (15 puncte) 3   O cantitate υ = 4 mol de gaz ideal monoatomic  CV = R  evoluează între două 2   stări de echilibru termodinamic 1 şi 2 prin două procese distincte: 1 → A → 2 şi 1 → B → 2 .Varianta 057 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect.693 . Elemente de termodinamică d. adică: A. creşte cu 300% (3p) a. kg 2 ⋅ m 3 ⋅ mol −1 d. 1246. num ărulProb de molecule azot Proba E. d. a mărimii RT a.02 ⋅ 10 23 mol −1 . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU.75 J d. Calculaţi lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior în procesul 1→ A → 2 . Determinaţi: a. µ A (2p) µN NA µN A N 2.toate profilele şi specializările. masa de gaz aflată în butelie în starea iniţială. presiunea gazului din butelie în starea iniţială. precizând dacă este primită sau cedată . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. la temperatura de 7 0 C . Determinaţi variaţia energiei interne a gazului între cele două stări de echilibru termodinamic 1 şi 2. Alegeţi afirmaţia adevărată referitoare la gazul ideal: a. b. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. a. T1 = 600 K şi p 2 = 1 atm ( 1 atm ≅ 10 5 Pa ) şi se consideră ln 2 ≅ 0. (2p) 3   5. Butelia este încălzită până la temperatura t 2 = 27 0 C . mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. d.5 J c. Masa de substanţă având masa molară µ . primeşte atât căldură cât şi lucru mecanic. O cantitate dată de gaz ideal efectuează transformarea 1-2 reprezentată în coordonate V-T în figura alăturată. D. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. 4. µ c. Reprezentaţi grafic cele două procese în acelaşi sistem de coordonate p − V . B.31 J . creşte cu 75% d. kg ⋅ m 3 ⋅ mol −1 c. constanta gazelor ideale R = 8. se elimină o parte din gaz printr-un robinet. volumul unui gaz ideal scade cu 75% . c. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică.B. este: N NA N N b. MECANICĂ. cedează căldură şi primeşte lucru mecanic. reprezentate în coordonate p-T în figura alăturată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. SUBIECTUL II – Varianta 057 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Într-o butelie cu volumul V = 83. Se cunosc: p1 = 2 atm . Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . creşte cu 25% c. filiera vocaţională . masa unei molecule de azot. c.1 B.5 J (3p) Ministerul Educaţiei. 1. Ministerul Educaţiei. scade cu 300% b. Variaţia energiei interne a unui mol de gaz ideal monoatomic  CV = R  încălzit izocor cu ∆T = 100 K 2   are valoarea: a. b. 1869. Presiunea gazului: a. 623.termodinamica B. care conţine un număr N de molecule. primeşte căldură şi cedează lucru mecanic. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT .toate profilele. având densitatea ρ = 24 kg/m 3 . nu schimbă căldură şi lucru mecanic cu mediul exterior.I. Calculaţi căldura schimbată de gaz cu mediul exterior în procesul 1 → B → 2 . Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. considerat gaz ideal. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. C.1 se află azot molecular ( µ = 28 g/mol ). Într-un proces termodinamic în care T = const .25 J b.

c = b. izolat termic de exterior.termodinamica B. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. b. 27 0 C d.toate profilele. unitatea de măsură a căldurii molare este: J J J J b. Reprezentaţi grafic. − 246 0 C b. raportul dintre masa unei molecule de hidrogen şi masa unei molecule de oxigen. Determinaţi: a. este de: a. Căldura schimbată de un gaz ideal cu mediul exterior în cursul unei transformări adiabatice este întotdeauna: a. pe drumul a . SUBIECTUL III – Varianta 058 Rezolvaţi următoarea problemă: 3 R ) parcurge procesul ciclic 2 1 → 2 → 3 → 4 → 1 a cărui diagramă este reprezentată în coordonate p-V în figura alăturată.31 J .02 ⋅ 10 23 mol −1 . d.50L123 b. C. În starea iniţială presiunea are valoarea p1 = 2 ⋅ 10 5 N/m 2 . b. d. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I .33L123 c. D. B. Un corp cu masa m îşi măreşte temperatura cu ∆T . Determinaţi energia internă a gazului în starea 1. filiera vocaţională .75L123 d.toate profilele şi specializările. c = c. c = (3p) ∆T m ⋅ ∆T Q ⋅m m 5. exprimată în grade Celsius. raportul dintre numărul de moli de hidrogen şi numărul de moli de oxigen. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . 300 0 C (3p) 3. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. masa molar a amestecului Ministerul Educaţiei. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.62 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. MECANICĂ. d. (5p) a. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . a. (15 puncte) O cantitate de gaz ideal monoatomic ( CV = . Variaţia de temperatură ∆T = 27 K .1 B.50L123 (2p) Ministerul Educaţiei. nulă. SUBIECTUL II – Varianta 058 m1 = 3 ⋅ 10 −3 kg m2 = 12 ⋅ 10 −3 kg 0 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Într-un vas de sticlă de volum V = 16. Dacă în acest proces corpul primeşte căldura Q . L1a 3 = 1. Ţinând cont că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. (2p) 2. Proba E. c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. − 27 0 C c. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. mol K mol ⋅ K kg ⋅ K 4. se află un amestec de gaze format din de hidrogen molecular ( µH 2 = 2 g/mol ) şi de oxigen molecular ( µO2 = 32 g/mol ). L1a 3 = 0. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Elemente de termodinamică d . într-un sistem de coordonate V-T procesul ciclic. conform figurii alăturate. căldura specifică a substanţei din care este alcătuit se exprimă prin relaţia: ∆T Q ⋅ ∆T Q ⋅m Q a.Varianta 058 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. c. iar volumul este V1 = 1 . L1a 3 = 1. Determinaţi lucrul mecanic total schimbat de gaz cu mediul exterior la parcurgerea unui ciclu complet. adică: A. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Relaţia dintre lucrurile mecanice schimbate de gaz cu exteriorul este: a. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. Temperatura în interiorul balonului este t = −33 C . B. c. b. negativă. constanta gazelor ideale R = 8.Varianta 58 . Un gaz ideal trece din starea 1 în starea 3 fie direct. fie prin starea intermediară 2 .F: Probă scris ă la Fizică de gaze. Determinaţi căldura cedată de gaz mediului exterior în timpul parcurgerii unui ciclu complet. L1a 3 = 0. c = d. dependentă de variaţia temperaturii. presiunea exercitată de amestecul de gaze asupra pereţilor vasului. 1. pozitivă. c.

adică: A. în care un sfert din cantitatea de azot a disociat în atomi. presupus ideal. densitatea gazului. numărul de moli în starea finală. L.toate profilele. d. c. în care presiunea p depinde de volumul V aşa cum se arată în graficul alăturat. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. ∆U este nulă.toate profilele şi specializările. metalic c. rigid (2p) 5. În unul dintre cele trei procese gazul efectuează lucru mecanic asupra exteriorului. În transformarea 23 şi în transformarea 45 produsul dintre presiunea şi volumul gazului păstrează o valoare constantă (diferită pentru fiecare). mol c.1 B. 5u Ministerul Educaţiei. B. SUBIECTUL II – Varianta 059 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Într-un balon cu pereţi rigizi.31 J . se află m = 1. unitatea de măsură în S. volumul creşte de 10 9 ori. Justificaţi răspunsul dat. B.Varianta 59 . filiera vocaţională . mai mic sau egal cu lucrul mecanic L45 . K d. p 4p 3p 2p p 1 2 4 (15 puncte) 3 5 V 0 V 2V 3V 4V . ordonaţi crescător temperaturile absolute T1. masa molară creşte de 10 9 ori. acest lucrul mecanic este egal cu: a. MECANICĂ. 1. considerat gaz ideal. Exprimat în unităţi u = p1 ⋅ V1 . a. precizaţi dacă lucrul mecanic L23 este mai mare. Elemente de termodinamică Ministerul Educaţiei. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . acesta urmează transformarea 12345. (5p) 4. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. c. Q = U − L 3. presiunea gazului în starea finală. 23.12 g azot molecular ( µ = 28 g/mol). Un sistem termodinamic închis (care nu schimbă substanţă cu exteriorul) nu poate schimba căldură cu exteriorul dacă învelişul său este: a. pentru fiecare dintre transformările 12. masa molară scade de 10 9 ori. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. temperatura gazului în starea iniţială. Se poate spune că în procesul descris: a. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. T4 . Q = ∆U + L d. 34. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Q = U + L (3p) a. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. D. adiabatic d. 12u c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. calculaţi căldura Q34 schimbată de gaz cu exteriorul în procesul 34. Cunoscând valoarea căldurii schimbate de gaz cu exteriorul în transformarea 12 Q12 = 200 J . b. . a mărimii fizice exprimate prin ν ⋅ CV ⋅ T este: a. Proba E. d. 45 precizaţi care dintre mărimile Q. opac b. C. de volum V = 2 . • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.Varianta 059 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. constanta gazelor ideale R = 8. SUBIECTUL III – Varianta 059 Rezolvaţi următoarea problemă: Într-un corp de pompă se află o cantitate fixată de gaz. T3 . Q = ∆U − L c.I. 8u (2p) d. Un gaz ideal aflat într-un vas închis etanş cu ajutorul unui piston mobil suferă un proces izoterm în urma căruia presiunea în starea finală este de 10 9 ori mai mare decât presiunea din starea iniţială. Determinaţi: a. J b. b. c. (gaz diatomic) la presiunea p1 = 49. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică .termodinamica B. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. volumul scade de 10 9 ori.86 kPa În urma încălzirii azotului până la temperatura θ 2 = 1527 C gazul ajunge într-o nouă stare de echilibru.F: Probă scrisă la Fizică d. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. 24u b. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele obişnuite în manualele de fizică. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . expresia corectă a principiului I al termodinamicii este: b. kg (3p) 2. b. T2 . Un sistem termodinamic evoluează după procesul ciclic reprezentat în imagine.02 ⋅ 10 23 mol −1 .T5 .

Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6.Varianta 060 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. L = 400 J d. b. după deschiderea robinetului şi stabilirea echilibrului termic. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. căldura schimbată de gaz cu mediul exterior în transformarea 2 → 3 şi precizaţi dacă această căldură este absorbită sau cedată de gaz. c. D. raportul dintre energia internă a gazului în starea de echilibru termodinamic (2) şi energia internă a gazului în starea de echilibru termodinamic (1) . unitatea de măsură a căldurii molare la presiune constantă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. lucrul mecanic total schimbat de gaz cu mediul exterior în decursul unui ciclu termodinamic. J/kmol b. iar cu f starea finală.02 ⋅ 10 23 mol −1 .F: Prob ă scrisă la Fizic ă ă acesta este menB. numărul de molecule din unitatea de volum. iar cel din al doilea recipient la presiunea p2 = 2 ⋅ 10 5 N/m2 şi temperatura t 2 = 1270 C . Ministerul Educaţiei. filiera vocaţională . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Determinaţi: a. SUBIECTUL III – Varianta 060 Rezolvaţi următoarea problemă: 3 R ) parcurge ciclul 2 termodinamic reprezentat în sistemul de coordonate p − V din figura alăturată. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. MECANICĂ. L = 200 J c. . Cv = R (1 − γ ) c. B. J/ (Kg ⋅ K ) (2p) Ministerul Educaţiei. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manuale. d. b. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. J/Kg d. SUBIECTUL II – Varianta 060 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: . graficul care redă corect procesul de aprindere a combustibilului. presiunea amestecului dac ţinut în contact cu un termostat a cărui temperatur ă este Proba E. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . Gazul din primul recipient se află la presiunea p1 = 105 N/m2 şi temperatura t1 = 227 0 C . L = 100 J b. în care cu i este notată starea iniţială. ∆U = 50 J c. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. numărul de moli de gaz din fiecare recipient în starea iniţială. Dintre graficele de mai jos. Cv = d. Cv = b. la ciclul idealizat al motorului Otto este: (2p) 4. Se consideră cunoscută valoarea temperaturii în starea de echilibru termodinamic (1) . adică: A. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. c. Cv = C p + R (3p) γ −1 R 3. Variaţia energiei interne în urma acestei transformări termodinamice este: a. J/ (mol ⋅ K ) c. având aceeaşi căldură molară la Două recipiente de volume V1 = 8. T1 = 400 K Determinaţi: (15 puncte) O cantitate υ = 2 mol de gaz ideal monoatomic ( CV = a. Elemente de termodinamic ă T3=500 K. temperatura finală a amestecului. d. 1.31 J . ∆U = 25 J b. căldura molară corespunzătoare transformării 1 → 2 .1 B. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . căldura molară izocoră poate fi exprimată în forma: R 1− γ a. ∆U = 192 J (5p) 5. constanta gazelor ideale R = 8.Varianta 60 . • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.662 conţin gaze ideale. Lucrul mecanic efectuat de substanţa de lucru este: a. L = 800 J (3p) 2.toate profilele şi specializările. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . C. este: a.31 şi V2 = 1 volum constant CV = (3/2 ) R .I. iniţial închis cu un robinet. Recipientele comunică printr-un tub de volum neglijabil.termodinamica B. în S. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Un sistem termodinamic primeşte o cantitate de căldură Q = 121 J şi cedează lucrul mecanic L = 71 J . Un motor termic primeşte în timpul unui proces ciclic căldura Q1 = 500J şi cedează o cantitate de căldură Q 2 = −300J . ∆U = 91J d. după deschiderea robinetului.toate profilele.

ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. Determinaţi valoarea căldurii primite de substanţa de lucru în timpul unui ciclu. T2 = 1200 K d.toate profilele şi specializările. (2p) a. numărul de molecule de azot din butelie.693 . Temperatura stării finale atinse de gaz are valoarea aproximativă: a.8 ⋅ 10 25 d. 498 J d. Determinaţi: a.toate profilele. SUBIECTUL III – Varianta 061 Rezolvaţi următoarea problemă: Un sistem termodinamic evoluează după ciclul 12341 reprezentat în coordonate V-T ca în figura alăturată. d. Calculaţi lucrul mecanic schimbat cu mediul exterior în timpul unui ciclu. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. c. filiera vocaţională . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. T2 = 900 K c. c.F: Probă scrisă la Fizică B.termodinamica B. unitatea de măsură a căldurii molare la presiune constantă este: J J J J b. Calculaţi energia internă a gazului în starea 3. D. 10 26 (2p) 3   5.Varianta 061 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică.Varianta 61 . considerat gaz ideal. Substanţa de lucru este υ = 1 mol de gaz ideal monoatomic ( CV = 3 R ).4 ⋅ 10 24 c. O masă m = 7 g de azot ( µ = 28 g/mol) este supusă unei transformări generale. b. Raportul dintre numărul de molecule nedisociate şi numărul total de constituenţi rezultaţi în urma acestui proces este: 1− k k 1− k k b.31 J . Într-un recipient de volum V = 5 se află un gaz ideal la presiunea p = 5 ⋅ 10 5 Pa şi temperatura t = 27 0 C . (3p) a. d. masa unei molecule de azot. 2.1 B. Numărul total de molecule din recipient este de aproximativ: a. b. având volumul V = 25 rezistă până la o presiune pmax=106 Pa. la presiunea p = 10 5 Pa şi la temperatura mediului ambiant t = 27°C . T2 = 1475 K (3p) 3. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . presiunea azotului din butelie dacă temperatura acestuia scade la t1 = −3°C şi din butelie s-a consumat Proba E. Elemente de termodinamică jumătate din masa de gaz. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. d. C. 4. reprezentată în graficul alăturat. Ministerul Educaţiei. Reprezentaţi grafic ciclul în sistemul de coordonate p-V . O cantitate ν = 2 mol de gaz ideal monoatomic  CV = R  suferă o transformare în urma căreia se 2   încălzeşte cu 10 0 C . mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. mol mol ⋅ K kg kg ⋅ K 2.04 ⋅ 10 23 b. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. Se 2 (15 puncte) cunoaşte ln 2 = 0. c. B. 249 J b. 620 J (5p) Ministerul Educaţiei. adică: A. La o temperatură dată o fracţiune k din moleculele unui gaz diatomic au disociat. valoarea maximă a temperaturii până la care poate fi încălzit azotul din butelie. Variaţia energiei interne a gazului are valoarea aproximativă de: a. temperatura stării 1 fiind T1 = 300 K . 415 J c. MECANICĂ. c. 1. d.02 ⋅ 10 23 mol −1 . SUBIECTUL II – Varianta 061 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O butelie de oţel. 6. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. T2 = 625 K b. 1 + 2k 1+ k 1+ k 1 + 2k 4. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . În butelie află azot molecular ( µ 1 = 28 g/mol ). Lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior pe parcursul transformării este L = 1050 J . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. a. constanta gazelor ideale R = 8.

31 J .Temperatura măsurată într-o cameră frigorifică este t = −28°C . • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. µ O2 = 32 g/mol. D. . c = mQ∆T d. . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. evacuarea. Calculaţi valoarea variaţiei energiei interne în transformarea 1 → 2 → 3 . compresia υ ⋅ ∆T . aflată în starea iniţială 1 caracterizată de parametrii 2 5 2 t1 = 27°C şi p1 = 10 N/m . şi p 0 = 10 5 N/m 2 calculaţi (în unităţi ale S. . Într-un corp de pompă este recoltată o probă cu volumul V = 20 cm3 şi presiunea p1. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. SUBIECTUL III – Varianta 062 Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate υ = 2 kmol gaz ideal diatomic (Cv = (15 puncte) 5 R ). masa m01 a moleculei de dioxid de carbon. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice sunt cele folosite în manualele de fizică. T = 245 K c. masa molară a amestecului gazos. densitatea atmosferei venusiene la nivelul solului planetei. Ţinând cont de notaţiile utilizate în manualele de fizică.F: Prob scrisă la Fizic B. filiera vocaţională . În timpul transformării gazul primeşte căldura Q = 5 ⋅ 10 3 J . Determinaţi lucrul mecanic efectuat de sistem în timpul unui ciclu complet. c. 3 ⋅ 10 3 J (2p) 4. p ⋅ ∆V . Determinaţi căldura primită de sistem în timpul unui ciclu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. Timpul motor al motorului Otto este: a. B.1 Elemente de termodinamic ă de pompă. T = 255 K d. Cantitatea de CO2 reprezintă 3.5% din B. 2 → 3 transformare la p 2 = 2 p1 = const. c. Valoarea temperaturii exprimate în Kelvin este de aproximativ: a. la aceeaşi temperatură. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . expresia căldurii specifice este: Q mQ m a. . C. cantitatea existent ă în corpul doar de ă carbon (CO 2) ă Probadioxid E. c = (3p) ∆T Q∆T m∆T 3.Varianta 062 Proba E: Specializarea: matematică-informatică. 4 → 1 transformare la p1 = const. Un gaz ideal monoatomic (CV = 1.toate profilele. Reprezentaţi grafic transformarea ciclică în coordonate p − V . ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . p0. b. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. a. alegeţi expresia care are aceeaşi unitate de măsură ca şi capacitatea calorică: L a. presiunea pe care ar avea-o dioxidul de carbon dacă. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. − 3 ⋅ 10 3 J c. T = 265 K (3p) 2.): a. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ SUBIECTUL I . OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. 1. c. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 3 → 4 transformare la V2 = 2V1 = const. (2p) Ministerul Educaţiei. m ⋅ R . ar rămâne singur în butelie. constanta gazelor ideale R = 8. SUBIECTUL II – Varianta 062 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O sondă spaţială explorează atmosfera planetei Venus. MECANICĂ. analiza gazelor conţinute în probă (cu comportare pe care o presupunem ideală) arată că aceasta conţine.termodinamica B. c = c. ∆T b. (5p) c. Q d. temperatura atmosferei venusiene este t1 = 467 C şi presiunea p1 este de 92 de ori mai mare decât presiunea atmosferică normală pe Pământ. µ N 2 = 28 g/mol. c = b. practic. Variaţia energiei interne a gazului este: a.02 ⋅ 10 23 mol −1 .Varianta 62 . d. la nivelul suprafeţei planetei. este supusă unei transformări ciclice. b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. aspiraţia b. şi azot (N2). Transformarea ciclică este alcătuită din succesiunea următoarelor procese: 1 → 2 transformare la V1 = const. Cunoscând masele molare µ C = 12 g/mol. 0 J d. d.I. Ministerul Educaţiei. .5 R ) efectuează transformarea 1 → 2 din figura alăturată. − 5 ⋅ 10 3 J b. T = 235 K b.toate profilele şi specializările. adică: A. 5. aprinderea şi detenta d.

Calculaţi valoarea energiei interne a gazului în starea 1. Un gaz ideal suferă o transformare 1 → 2 → 3 → 4 . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. B. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . Curba reprezentată punctat este o izotermă tangentă la graficul transformării în punctul corepspunzător stării 2 a gazului.termodinamica B. a. conform figurii alăturate.toate profilele.toate profilele şi specializările. (2p) 5.I.Varianta 063 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. T = 2 ⋅T1 c. Determinaţi temperatura gazului în starea 3. filiera vocaţională . a.2 c. Ministerul Educaţiei. proces.1 B. Gazul este destins până ( ) la un volum final V2 = 8V1 .02 ⋅ 10 23 mol −1 .5 ⋅ T1 a. se găseşte într-un cilindru izolat adiabatic prevăzut cu un piston mobil care se poate mişca fără frecare. d. iar între temperaturile lor iniţiale există relaţia T2 = 3 ⋅ T1 . c. Proba E. kelvin c. Cea mai mare temperatură este atinsă de gaz în starea: a. gram b. Două corpuri ale căror călduri specifice satisfac relaţia c 2 = 3 ⋅ c1 sunt puse în contact termic. SUBIECTUL III – Varianta 063 Rezolvaţi următoarea problemă: Un motor termic având ca substanţă de lucru 1 mol de gaz ideal monoatomic. . Determinaţi numărul de molecule de heliu din cilindru. calorie (2p) 2. d.31 J . D. Dacă într-un proces termodinamic al unui gaz ideal temperatura şi masa rămân constante: a. stare. gazul nu schimbă căldură cu mediul exterior. C.5 ⋅ T1 b. căldura schimbată de gaz cu mediul este egală cu variaţia energiei sale interne. MECANICĂ. presiunea este p1 = 2 MPa şi temperatura are valoarea T1 = 800 K .4 (5p) 4. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. volumul menţinându-se constant la valoarea V2 . constanta gazelor ideale R = 8. energia internă a gazului se menţine constantă. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. Din starea 2 gazul este încălzit. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. unitatea de măsură în S. Masele celor m1 . b. Determina ţi ă presiunea gazului la finalul destinderii. unde γ = 5 3 . b. Calculaţi lucrul mecanic schimbat de substanţa de lucru cu mediul exterior la fiecare parcurgere a procesului ciclic. Determinaţi valoarea căldurii primite de substanţa de lucru la fiecare parcurgere a procesului ciclic. mol d. c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. proces d. temperatura finală T a sistemului după stabilirea echilibrului termic. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . proces c. T = 2. SUBIECTUL II – Varianta 063 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate de heliu µHe = 4 g ⋅ mol −1 . ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . având CV = 3 R . lucrul mecanic efectuat de gaz este egal cu variaţia energiei sale interne.stare (3p) 3. Elemente de termodinamică b. până în starea 3 în care p 3 = 8 p 2 .F: Prob scrisă la Fizic ă B. pentru cantitatea de substanţă se numeşte: a. se exprimă prin relaţia: . proces. (15 puncte) respectiv V = 10 . Iniţial. c. considerat gaz ideal. Căldura şi energia internă sunt respectiv mărimi fizice de: a. Între parametrii de stare ai gazului din starea iniţială şi parametrii din starea finală γ existând relaţia: p1 ⋅ V1γ = p2 ⋅ V2 . stare. 1.1 b. Se cunosc valorile parametrilor p = 10 5 Pa . T = 1 d. parcurge ciclul termodinamic reprezentat în 2 coordonate p-V ca în figură. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. d. volumul ocupat de gaz este V1 = 400 cm 3 . Reprezentaţi ciclul termodinamic într-un sistem de coordonate V-T.3 d. T = T1 (3p) două corpuri sunt în relaţia m2 = Ministerul Educaţiei.Varianta 63 . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. stare b. Determinaţi temperatura gazului după destindere. adică: A. Sistemul celor 3 două corpuri fiind izolat adiabatic de mediul exterior.

Varianta 64 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B.7 ori mai mic decât cel iniţial ( 2. 200 J d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. Proba E. densitatea heliului din cele două vase în starea finală.8 ori c. Determinaţi: a. SUBIECTUL II – Varianta 064 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un vas de volum V1 = 6 conţine o cantitate υ = 2 mol de heliu µ = 4 ⋅ 10 −3 kg/mol . iar temperatura vasului mic devine t 2 = 47 C . B. 1kJ d.toate profilele. de volum V2 = 2 . În timpul funcţionării motorului Otto. lucrul mecanic efectuat de azot în procesul 1 → 2 . SUBIECTUL III – Varianta 064 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate de azot (CV = 5R / 2) se găseşte într-o stare de echilibru termodinamic iniţială 1 caracterizată prin parametrii: p1 = 2 ⋅ 10 5 Pa . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU.) urmat de procesul izobar A → 2 (p = const. respectiv p2 = 2 p1 şi V2 = 3V1 .) şi procesul 1 → B → 2 format din procesul izobar 1 → B urmat de procesul izocor B → 2 . c.2 ori (5p) a. Parametrii stărilor 1 şi 2 sunt p1 = 10 5 Pa . b. este comprimat izoterm până la un volum de 2. C. constanta gazelor ideale R = 8. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică.Izoterm (2p) 5. 8.7 este baza logaritmului natural). În încălzirea izobară temperatura creşte de: b. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ.4 ori 4.Varianta 064 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. ca în figura alăturată: procesul 1 → 2 reprezentat în coordonate p-V printr-o dreaptă. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. numărul de moli de heliu din fiecare vas în starea finală. . ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . Căldura cedată mediului înconjurător este egală cu: b. celălalt la volum constant. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 100 J b. energia internă c. b. V1 = 2 . valoarea raportului presiunilor din cele două vase dacă se suprimă legătura între ele. variaţia energiei interne a azotului în procesul 1 → A → 2 . adică: A.capacitatea calorică (3p) Ministerul Educaţiei. compresia amestecului carburant se face într-un proces aproximativ: a.02 ⋅ 10 23 mol −1 . Un gaz ideal monoatomic (CV = 3R / 2) absoarbe aceeaşi cantitate de căldură în două procese termodinamice distincte. căldura specifică b.31 J .toate profilele şi specializările. b.1 B. V2 = 2V1 prin trei procese distincte. ( ) Ministerul Educaţiei. pornind din aceeaşi stare de echilibru termodinamic. filiera vocaţională . 150 J c. 1.6 ori d. −100 kJ 2.Lucrul mecanic total schimbat de gaz cu mediul exterior pe întregul ciclu este: a. Acest vas se pune în legătură cu un alt vas. Un volum V = 1m 3 de aer aflat iniţial la presiunea p = 10 5 Pa . L1A 21 d. Ţinând cont că simbolurile mărimilor fizice sunt cele utilizate în manualele de fizică. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . căldura schimbată de gaz cu exteriorul în procesul 1 → B → 2 . considerat gaz ideal.termodinamica B. 3. procesul 1 → A → 2 format din: procesul izocor 1 → A (V = const. V1 = 2 şi poate ajunge în starea finală 2 caracterizată de parametrii p 2 = 3 p1 .Izobar d. Izocor c. Elemente de termodinamică d. numărul de molecule de heliu. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Unul dintre procese are loc la presiune constantă. raportul dintre lucrul mecanic total schimbat de gaz cu mediul exterior în timpul parcurgerii ciclului L1B 21 1A21 şi modulul lucrului mecanic total schimbat de gaz cu mediul exterior în timpul parcurgerii ciclului 1B 21 . 400 J (3p) 3. Gazul se răspândeşte în cele două vase. Adiabatic. Heliul se află la temperatura T = 300 K .căldura molară d. 2. mărimea fizică Q reprezintă: exprimată prin relaţia ∆T a. Prin încălzire la volum constant temperatura gazului creşte de 4 ori. Temperatura finală a gazului în cele două vase este T = 300 K . c. iniţial vidat. Determinaţi: a. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I .F: Probă scrisă la Fizică B. 200 kJ (2p) a. 1. Un gaz ideal evoluează după un proces ciclic reprezentat în graficul alăturat. −10 kJ c. iar temperatura 0 0 vasului mare devine t1 = 7 C . D. MECANICĂ.

Un motor termic funcţionează după un ciclu Diesel. B. pB = 4 ⋅ 105 Pa . În primul vas se află molecule de oxigen µO2 = 32 ⋅ 10 −3 kg/mol la presiunea p1 = 3 atm şi temperatura t = 270 C . N ⋅ m2 m⋅K −3 c. 22 ⋅ 10 −3 kg/mol d. 12 ⋅ 10 −3 kg/mol ( kg/mol . masa molară a amestecului de gaze obţinut. printr-o dreaptă care trece prin origine. b. adică: A. N⋅m kg ⋅ K b. iar al doilea vas conţine molecule ( de azot (µ ) N2 = 28 ⋅ 10 −3 kg/mol ) la presiunea p 2 = 2.8 J/ (Kg ⋅ K ) d. MECANICĂ.F: Probă scrisă la Fizică B. c. 1. 732. Masa molară a amestecului este egală cu: ) (µ N⋅m mol ⋅ K He (2p) = 4 ⋅ 10 −3 kg/mol ) şi 5 ⋅ 10 23 (5p) b. cV . D.718 (≅ e ) .8 J/ (Kg ⋅ K ) (3p) 4. compresiei c.4 atm şi la aceeaşi temperatură t = 270 C . Dacă în acest proces ciclic se cunosc volumul în starea A. J m⋅K d.toate profilele. 662. Căldura specifică la volum constant. constanta gazelor ideale R = 8. TC = 90 K c. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. a. 14 ⋅ 10 −3 kg/mol c.Varianta 065 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Într-un motor termic. Reprezentaţi procesul ciclic în coordonate p − V . TC = 100 K d. SUBIECTUL III – Varianta 065 Rezolvaţi următoarea problemă: O maşină termică ce foloseşte ca fluid de lucru un gaz considerat ideal funcţionează după ciclul din figura alăturată. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. are valoarea: a. Substanţa de lucru efectuează lucru mecanic în timpul: a.662 şi presiunea în starea B.324 dm3 comunică printr-un tub de volum neglijabil prevăzut cu un robinet iniţial închis. raportul densităţilor celor două gaze înainte de deschiderea robinetului. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . b.5 J/ (Kg ⋅ K ) c. V A = 1 . Determinaţi: Proba E. TC = 120 K (3p) Ministerul Educaţiei. 24 ⋅ 10 −3 kg/mol 3. Amestecul obţinut se comportă ca un gaz ideal.termodinamica B. Elemente de termodinamică a. a unui gaz ideal cu masa molară 30 kg/kmol şi exponentul adiabatic 1.31 J . SUBIECTUL II – Varianta 065 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Două vase cu volumele V1 = 1.662 dm3 şi respectiv V2 = 3. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. d. raportul dintre numărul de moli de gaz din cele două vase înainte de deschiderea robinetului.4 . detentei d. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT .02 ⋅ 10 23 mol −1 . Se consideră 1 atm ≅ 10 5 Pa . După deschiderea robinetului vasele comunică între ele şi rămân în continuare termostatate la temperatura iniţială. Procesul 1 → 2 este reprezentat. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. Calculaţi căldura cedată într-un ciclu. d. 702. în coordonatele p-T. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. . ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . Se consideră un amestec format din 3 ⋅ 10 23 molecule de heliu molecule de neon µ Ne = 20 ⋅ 10 a. admisiei b. C. unitatea de măsură a mărimii descrise de relaţia Q / m ⋅ ∆T este: a. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.Varianta 65 . Se cunosc: masa molară a gazului µ = 2 g/mol şi exponentul T1 (15 puncte) adiabatic γ = 7 / 5 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. 2. un mol de gaz ideal efectuează procesul ciclic ABCA reprezentat în figura alăturată. Determinaţi căldura specifică corespunzătoare transformării 1 → 2 . evacuării (2p) 5.8 J/ (Kg ⋅ K ) b. TC = 80 K b. Ministerul Educaţiei.toate profilele şi specializările. Calculaţi căldura absorbită de gaz într-un ciclu. filiera vocaţională . Lucrul mecanic total schimbat de gaz într-un ciclu este L = 100 J şi raportul temperaturilor T2 = 2. c. temperatura gazului în starea C este: a. 692. presiunea finală după deschiderea robinetului.1 B.

p1 = 10 5 Pa . J mol ⋅ K b. Volumul ocupat de gaz este V = 4 dm3 . ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . t1 = 27 0 C .02 ⋅ 10 23 mol −1 . 200% d. p1V1 = p2V2 c. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU.destindere izotermă b. O cantitate constantă de gaz ideal este încălzită de la T1 la T2 volumul menţinându-se constant. J K d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. J mol c. B.încălzire adiabatică c. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Q unitatea de măsură în S. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. b.Determinaţi volumul ocupat de gaz în starea 2.31 J . redă corect o încălzire izobară: (3p) 3. temperatura menţinându-se constantă atunci volumul său variază cu: a. J mol⋅0 C (2p) 2. variaţia energiei interne a gazului în condiţiile punctului b. 1 = 2 d. Proba E. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. D. Pistonul este lăsat liber şi se poate deplasa etanş. Presiunea atmosferică are valoarea p0 = 100 kPa .toate profilele. în care cu i este notată starea iniţială iar cu f starea finală. 300% (3p) 4. Calcula i densitatea gazului Ministerul Educaţiei. Relaţia corectă dintre parametrii stării 1 şi cei ai stării 2 este: p p p p b. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. 100% c. d. SUBIECTUL III – Varianta 066 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate de gaz ideal diatomic (CV = 5R 2) este închisă într-un cilindru cu piston aşezat orizontal.Varianta 66 . Dacă presiunea unei mase de gaz ideal se reduce la o treime din valoarea presiunii iniţiale. Determinaţi temperatura gazului într-o starea 3 în care V3 = 3 dm 3 .răcire izocoră d. SUBIECTUL II – Varianta 066 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate dată de dioxid de carbon ( CO 2 . µCO2 = 44 g/mol ) se află iniţial în starea 1. adică: A. presiunea gazului scade de 10 ori. c. fără frecări. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. O cantitate constantă de gaz ideal cedează lucru mecanic mediului exterior într-o: a. a. căldura specifică izobară a gazului dacă masa molară a gazului µ = 32 g/mol . Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţlor de măsură sunt cele folosite în manualele de fizică. c.1 B.Varianta 066 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Calculaţi cantitatea de gaz. 1 = 2 V1 V2 T1 T2 5. MECANICĂ. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. 1. 33% b. . b. În urma destinderii gazului la temperatura t 1 până într-o stare 2. a mărimii fizice descrisă prin relaţia este: ν∆T a. Care dintre graficele de mai jos. lucrul mecanic efectuat asupra gazului dacă acesta este răcit astfel încât pistonul lăsat liber se deplasează lent până când volumul scade cu 25% din valoarea avută iniţial.încălzire izobară (5p) Ministerul Educaţiei. iar p 3 = p1 . Parametrii de stare ai gazului în starea 1 sunt V1 = 1 dm 3 .termodinamica B.toate profilele şi specializările.I. constanta gazelor ideale R = 8. B. căldura schimbată de gaz cu mediul exterior în acest proces.F: ţ Prob ă scrisă la Fizică în starea 3. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . Determinaţi: a. Elemente de termodinamică d. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . filiera vocaţională . C.. p1T1 = p2T2 (2p) a.

este supus unei transformări reprezentate grafic în figura alăturată. temperatura rămânând constantă. până ce volumul se dublează. numărul de atomi dintr-o cantitate de substanţă aflată în condiţii normale de presiune şi temperatură d. a. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. d.3 g/ iar exponentul adiabatic are valoarea 1.Varianta 067 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 80% c. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. numărul de molecule dintr-o cantitate de gaz aflată în condiţii normale de presiune şi temperatură (3p) 3 3. b. numărul de molecule de oxigen din unitatea de volum c. Elemente de termodinamică Ministerul Educaţiei.F: Probă scrisă la Fizică B. Determinaţi: a. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. ( µ = 32 g/mol ). Cǎdura specificǎ la volum constant este aproximativ egală cu: a.4 . adică: A. Fracţiunea din căldura absorbită 2 care contribuie la creşterea energiei interne este egală cu: b. izotermă b.693. izobară c.1 B. MECANICĂ. C. considerat gaz ideal. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.toate profilele.125 moli de hidrogen ( µ H 2 = 2 ⋅ 10 −3 kg/mol ). numărul de entităţi elementare (atomi sau molecule) dintr-un mol de substanţă b.31 J . apoi izoterm până când revine la presiunea iniţială.Calculaţi lucrul mecanic total schimbat de heliu cu mediul exterior. densitatea unui gaz ideal este egală cu 1. d. 502 J/ (kg ⋅ K ) c. întâi la presiune constantă. −900 J b. Heliul se 2 destinde. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B.4 c. Proba E.375 moli de oxigen şi 4. 450 J Ministerul Educaţiei. ( t = 0 0 C şi p ≅ 10 5 N/m 2 ). ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică.termodinamica B. SUBIECTUL III – Varianta 067 Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate υ = 2 mol heliu ( CV = (15 puncte) 3 R ) ocupă iniţial un volum V1 la temperatura de 27 0 C . SUBIECTUL II – Varianta 067 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Într-un recipient de volum constant V = 8 se află oxigen. Un gaz ideal monoatomic CV = R este încălzit la presiune constantă. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. Lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior este egal cu: a. izocoră d. B. 900 J (5p) d.Varianta 67 . adiabatică (2p) 2.02 ⋅ 10 23 mol −1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B.Calculați căldura furnizată gazului în procesele descrise. cantitatea de substanţă ce trebuie scoasă din recipient pentru ca presiunea să scadă de cinci ori. 60% d. Se cunoaşte ln2=0. D. 1.toate profilele şi specializările. c. 40% (3p) a. masa de oxigen aflată în recipient.Determinaţi variaţia energiei interne a gazului în destinderea izobară. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică .Reprezentaţi diagrama proceselor descrise în coordonate p − V . . Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . numărul de atomi sau molecule de gaz care ocupă în orice condiţii un volum egal cu 22. 704 J/ (kg ⋅ K ) (2p) 5. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . b. filiera vocaţională .masa molară a unui amestec format din 3. −450 J c. Energia internă a unui gaz ideal rămâne constantă într-o transformare: a. 603 J/ (kg ⋅ K ) d. 401J/ (kg ⋅ K ) b. constanta gazelor ideale R = 8. 100% 4. Un mol de gaz ideal. la temperatura t = 15 0 C şi presiunea p = 10 6 Pa . Numărul lui Avogadro N A reprezintă: a. În condiţii normale de temperaturǎ şi presiune.

Căldura schimbată de gaz cu mediul înconjurător pe parcursul procesului 1 → 2 are valoarea: a. Cantitatea de substanţă din amestec este egală cu: a.Varianta 68 . Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. două adiabate şi două izocore. Ştiind că presiunea în starea 2 este de două ori mai mare decât cea din starea 1. Proba E. (2p) 3R 5. Un amestec conţine N1 = 1. două adiabate şi două izobare. constanta gazelor ideale R = 8.F: Probăabsolut scrisă la ă B. MECANICĂ. b. parcurge ciclul termodinamic reprezentat în coordonate p-V în figura alăturată. Într-o comprimare adiabatică: a. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. b. este: (Cp . T1 = 300 K . J/ (kg ⋅ mol ⋅ K ) (3p) 2. kg d.I. SUBIECTUL II – Varianta 068 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate dată de gaz ideal se află într-o stare de echilibru termodinamic caracterizată de parametrii: p1 = 2 ⋅ 10 5 Pa. 20 mJ b.1 B. kg/mol c. cantitatea de gaz. C. 1. 50 mJ d. adică: A. 30 mJ c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B.31 J . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ.1 moli (3p) 4. V1 = 16.toate profilele şi specializările. a mărimii fizice date de expresia . 2.termodinamica B.8 moli c.204·1023 molecule de azot şi N2 = 9. d. căldura cedată de gaz mediului exterior într-un ciclu termodinamic. (2p) 3. Cunoscând temperatura gazului în starea de echilibru termodinamic (1) . căldura molară în transformarea 1 → 2 . determinaţi: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B.C V ) ⋅ T Ministerul Educaţiei. Gazul efectuează un proces termodinamic 1-2 în care masa gazului nu se modifică. Ministerul Educaţiei. B. t1 = 27 0 C . c. energia internă rămâne constantă. SUBIECTUL III – Varianta 068 Rezolvaţi următoarea problemă: Un mol de gaz ideal monoatomic având exponentul adiabatic γ = 5 / 3 . raportul dintre lucrul mecanic total schimbat de gaz cu mediul exterior într-un ciclu termodinamic şi căldura absorbită de gaz într-un ciclu termodinamic. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică.02 ⋅ 10 23 mol −1 .636·1023 atomi de heliu. determinaţi: a. Simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură fiind cele folosite în manualele de fizică. iar presiunea variază direct proporţional cu volumul ( p = aV ).Varianta 068 (15 puncte) a. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . energia internă a gazului în starea de echilibru termodinamic (3 ) . 80 mJ (5p) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 1. două izoterme şi două izocore. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . 1. c. mol b. 2 moli d.toate profilele. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . d. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. c. D. numărul de molecule din unitatea de volum în starea (1).62 . volumul gazului în starea 2.2 moli b. Un mol de gaz ideal monoatomic (C V = ) este supus procesului 2 termodinamic redat în figura alăturată. temperatura ă Fizic în starea de echilibru termodinamic (2). două izoterme şi două izobare. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. filiera vocaţională . b. c. d. Elemente de termodinamică d. gazul cedează căldură. (15 puncte) . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. b. sistemul primeşte lucru mecanic. unitatea de µ ⋅U măsură în S. temperatura gazului scade. Ciclul idealizat de funcţionare al motorului Otto este alcătuit din următoarele transformări: a.

din nou. d.1 B. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. N 2 = 4 ⋅ 10 23 b. Determinaţi: a.F: Prob ă scrisă lade Fizic ă B. J b. pentru mărimea fizică definită prin Q relaţia este: υ ⋅ µ ⋅ ∆T a. numărul de molecule de azot. c. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. C 23 = 2R . Proba E. Utilizând notaţiile din manualele de fizică. b. SUBIECTUL II – Varianta 069 Rezolvaţi următoarea problemă: O masă m=2. 500 kJ/ (kg ⋅ K ) c. V2 = V1 / 2 . C. temperatura iniţială. adică: A. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. filiera vocaţională . fixat. printr-un piston uşor. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. reprezentat în coordonate p-V în figura alăturată. p2 = 105 Pa . O incintă este împărţită în două compartimente A şi B de volume egale. căldura molară d. capacitatea calorică b. 2 J/ (g ⋅ K ) (2p) 5. J/K c. raportul Q 23 / ∆U 23 . N 2 = 32 ⋅ 10 23 (2p) Ministerul Educaţiei.toate profilele. c. . presiunea gazului în starea 3. raportul temperaturilor T1 / T 2 b.Varianta 69 . Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. Elemente de termodinamică c. Determinaţi: a. Dacă masa molară medie a amestecului este µ = 29 g/mol . unitatea de măsură în S.Varianta 069 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. T A = 4TB . raportul L12 / L34 . În fiecare din cele două compartimente se află ν moli de gaz ideal iar p A = 2 p B . TB = 4T A (3p) 3. temperatura azotului în starea 2.termodinamica B. Căldura specifică a corpului este egală cu: a. Se cunosc: V1 = 1 . căldura 4. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . Ministerul Educaţiei. constanta gazelor ideale R = 8.8 kg de azot molecular ( µ = 28 (15 puncte) g ) se află în starea 1 în care presiunea are valoarea mol p1 = 10 5 N/m 2 . iar temperatura este t 1 = 27 0 C . D.31 J . 1. B.I. SUBIECTUL III – Varianta 069 Rezolvaţi următoarea problemă: 3 R ) este supusă 2 procesului termodinamic 1 → 2 → 3 → 4 . mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. N 2 = 16 ⋅ 10 23 d. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . 500 J/ (kg ⋅ K ) b. MECANICĂ. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . T A = 2TB . J/ (mol ⋅ K ) (5p) 2. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. d. Gazul este încălzit la presiune constantă până volumul devine V2 = 2V1 . 2J/ (kg ⋅ K ) d. TB = 2T A . numărul de molecule de oxigen din amestec are valoarea: a. Mărimea fizică numeric egală cu cantitatea de căldură necesară pentru a creşte (micşora) temperatura (3p) unui mol de substanţă cu un kelvin este: a. În graficul din figura alăturată este reprezentată variaţia temperaturii unui corp cu masa de 1 kg în funcţie de cantitatea de caldură primită.toate profilele şi specializările. Din starea 2 este răcit la volum constant până atinge. masa unei molecule azot. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. J/ (kg ⋅ K ) d. căldura specifică c. În aceste condiţii: a. şi căldura (15 puncte) O cantitate dată de gaz ideal monoatomic ( CV = molară în transformarea 2 → 3 . N 2 = 8 ⋅ 10 23 c. Într-un vas se află N1 = 12 ⋅ 10 23 molecule de azot cu masa molară µ1 = 28 g/mol şi N2 molecule de oxigen cu masa molară µ 2 = 32 g/mol .02 ⋅ 10 23 mol −1 . b. raportul U 3 / U 1 .

MECANICĂ. Să se determine: a. pV b. D. 1.2 m3 2 la presiunea p1 = 5 ⋅ 10 5 N/m 2 şi temperatura t1 = 27 0 C . unde a reprezintă o constantă. filiera vocaţională . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. Variaţia energiei interne a sistemului în acest proces este: a. c. lucrul mecanic d.termodinamica B. Lucrul mecanic efectuat de un sistem termodinamic într-un proces în care temperatura se menţine constantă are valoarea de 20 J. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I .toate profilele şi specializările. căldura molară a gazului în acest proces. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică.toate profilele. 20 J b. dacă aceasta este depozitată la temperatura t ' = 0 0 C . Determinaţi: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. presiune b. iar temperatura este t = 27 0 C . mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. În urma efectuării operaţiei de sudură. mărime fizică de stare este: a. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. căldura absorbită b. energie internă (2p) 2. SUBIECTUL II – Varianta 070 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Oxigenul.1 Elemente de termodinamică de sudură.02 ⋅ 10 23 mol −1 . -20 J (3p) 5. masa de oxigen consumată. d. având căldura molară la volum constant CV = (15 puncte) 3R . OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. adică: A. constanta gazelor ideale R = 8. căldura cedată c. lucrul mecanic efectuat de gaz în cursul procesului. Q / m∆T (3p) 3. putem afirma că sistemul termodinamic cedează lucru mecanic mediului exterior în: a. temperatură d. Dintre mărimile fizice de mai jos. necesar unei operaţii de sudare se preia dintr-o butelie de volum V = 60 dm 3 . SUBIECTUL III – Varianta 070 Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate dată de gaz ideal. ocupând în starea finală un volum de două ori mai mare. Energia internă a unei cantităţi constante de gaz ideal este o funcţie de: a. temperatura gazului în starea finală. c. Gazul efectuează un proces care verifică ecuaţia p = a ⋅ V . d. ocupă volumul V1 = 0. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. B. toate procesele. c.Varianta 070 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. procesul B-C. volum (5p) 4. masa unei molecule de oxigen.31 J . procesul A-B. 0 J d. variaţia energiei interne a gazului la trecerea din starea iniţială în starea finală. b. Referindu-ne la procesul ciclic reprezentat în figura alăturată. densitatea oxigenului din butelie în starea iniţială.νRT d. expresia de mai jos care are aceeaşi unitate de măsură cu cea a capacităţii calorice este: a. (2p) Ministerul Educaţiei. b. considerat gaz ideal. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . Masa molară a oxigenului este µ = 32 kg/kmol . 10 J c. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. procesul C-A. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . . d.F: Probă scrisă la Fizică B. presiunea care se stabileşte în butelie. după efectuarea operaţiei de sudură. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. C. b. presiunea gazului din butelie scade la p 2 = 2 ⋅ 10 5 N/m 2 . Iniţial presiunea oxigenului din butelie este p1 = 6 ⋅ 10 5 N/m 2 . ştiind că temperatura gazului din butelie rămâne B. densitate c. Ministerul Educaţiei.Varianta 70 . Q / ∆T c. constant ă în timpul operaţiei Proba E.

SUBIECTUL II – Varianta 071 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate de gaz ideal este închisă etanş într-un cilindru. C. Izoterma corespunde temperaturii T1 = 400 K . scade dacă gazul primeşte izocor căldură. Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. este nulă într-o transformare ciclică. b. Calculaţi căldura primită de gaz din mediul exterior în procesul 2 → 3 . SUBIECTUL III – Varianta 071 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate υ = 4 ⋅ 103 mol de gaz ideal diatomic efectuează un ciclu format dintr-o comprimare izotermă urmată de o destindere izobară. iar temperatura s-a redus la jumătate. Determinaţi numărul de molecule de gaz din unitatea de volum 0 dac ă gazul dină cilindru se află Proba E. procesul 1-2. primeşte lucru mecanic şi cedează căldură. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. ce se poate deplasa fără frecare. presupunând c cilindrul este suficient de lung. a scăzut de 4 ori. ca în figura alăturată. a. Se 5 R şi ln 2 ≅ 0. procesul 2-3. Determinaţi variaţia energiei interne a gazului în procesul 3 → 1. Calculaţi cantitatea de gaz din cilindru. este constantă într-o transformare izotermă. a scăzut de 2 ori. unitatea de măsură în S. cunoaşte CV = . iar presiunea atmosferică este p 0 = 1 atm 1 atm = 10 5 N/m 2 . Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. Elemente de termodinamică c. d. c. a crescut de 4 ori. d. Ministerul Educa ţiei. b. Reprezentaţi grafic ciclul în coordonate p-V. Energia internă a unei mase de gaz: a. prevăzut cu un piston de masă neglijabilă şi secţiune S = 166. 1. B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. b. 2 a. când pistonul este în echilibru. primeşte căldură şi îşi măreşte energia internă. Gazul revine în starea iniţială printr-o răcire izocoră. Poziţia pistonului este determinată de coordonata x .1 C .termodinamica B. (2p) mol ⋅ K kg ⋅ K K mol 3. ( ) d. Referindu-ne la procesul ciclic reprezentat în figura alăturată. d. c. c. J . ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . pentru căldura specifică a unui gaz ideal este: J J J J a. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. O cantitate constantă de gaz ideal este menţinută la volum constant. b.toate profilele. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . c. Gazul efectuează o transformare în urma căreia presiunea scade. c. pistonul se deplasează lent. d. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică.Varianta 71 . a crescut de 2 ori. (3p) 5. Cercetării ş iă Inov ării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. constanta gazelor ideale R = 8. putem afirma că sistemul termodinamic efectuează lucru mecanic asupra mediului exterior în: a. Determinaţi coordonata x 2 corespunzătoare poziţiei de echilibru a pistonului la temperatura t 2 .693 . ştiind că la temperatura t1 = 270 C coordonata corespunzătoare poziţiei de echilibru a pistonului este x 1 = 60 cm . filiera vocaţională . b. cedează căldură şi îşi micşorează energia internă. creşte într-o destindere adiabatică. D.toate profilele şi specializările. procesul 3-1. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Determinaţi presiunea p1 a gazului din cilindru. (5p) 2. O cantitate oarecare dintr-un gaz ideal efectuează o transformare generală din starea iniţială 1 în starea finală 2. Ştiind că presiunea gazului s-a dublat. atunci volumul gazului în starea finală: a. d. Determinaţi lucrul mecanic schimbat de gaz cu exteriorul în procesul 1 → 2 . Se încălzeşte gazul din cilindru la temperatura t 2 = 47 0 C . mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. primeşte căldură şi cedează lucru mecanic. În această transformare gazul: a. b. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. B.31 SUBIECTUL I .I. b.Varianta 071 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. c.2 cm 2 . (2p) 4. toate procesele. (3p) Ministerul Educaţiei. Prin modificarea temperaturii gazului din cilindru. adică: A. iar raportul volumelor maxim şi minim atinse de gaz în cursul ciclului este ε = 2 .02 ⋅ 10 23 mol −1 .F: Prob scrisă la Fizic ă la temperatura t1 = 27 B. d. MECANICĂ.

c. 3 → 4 o transformare izobară urmată de transformarea izocoră 4 → 1 până în starea iniţială de echilibru termodinamic (1). Notaţiile fiind cele utilizate în manualele de fizică. distanţa medie d dintre moleculele gazului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B.Varianta 72 . mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . O masă de gaz ideal aflată iniţial într-o stare caracterizată de o anumită presiune şi un anumit volum poate efectua o destindere până la aceeaşi valoare a volumului final prin două procese diferite. Dacă volumul molar al unui gaz în anumite condiţii de presiune şi temperatură este V µ = 0. b.1 B. SUBIECTUL II – Varianta 072 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Într-o incintă de volum constant se află υ = 2 mol dintr-un amestec de azot (µ 1 = 28 g mol ) şi oxigen (µ 2 = 32 g mol ) . se scoate gaz din incintă până când presiunea scade de k = 2 ori şi se introduce azot pentru a restabili presiunea iniţială. aşa cum se vede în figură. Reprezentaţi grafic transformarea ciclică 1 → 2 → 3 → 4 → 1 în sistemul de coordonate p − V . OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. d ≈ 10 −11 m (3p) a.toate profilele. L12 = L13 b. Ministerul Educaţiei. are ordinul de mărime (se va considera numărul lui Avogadro N A ≈ 6 ⋅ 10 23 molecule mol ): b. Determinaţi energia internă a gazului în starea de echilibru termodinamic (4 ) .termodinamica B. L12 ≤ L13 c. N m 2. Într-o transformare izobară a unui gaz ideal se constată că lucrul mecanic efectuat de gaz este de 3 ori mai mic decât căldura primită.F: ţProb ă scris la Fizicdin ă amestec. MECANICĂ. atm c. Constanta universală a gazului ideal are aceeaşi unitate de măsură ca şi: a. 1.Varianta 072 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 3 R 2µ c. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . B. Elemente de termodinamică d. 2 → 3 încălzire izocoră până când presiunea corespunzătoare stării de echilibru termodinamic (3 ) se dublează faţă de presiunea corespunzătoare stării de echilibru termodinamic (2) . căldura specifică d. Amestecul. Dacă R este constanta universală a gazului ideal şi µ masa molară a gazului. R µ Ministerul Educaţiei. a. Se cunoaşte exponentul adiabatic al gazului γ = 5 / 3 şi se consideră ln 2 = 0.I. c. Între lucrul mecanic efectat de gaz în procesul 1 ⇒ 2 (L12 ) şi lucrul mecanic efectat de gaz în procesul 1 ⇒ 3 (L13 ) există relaţia: a. în aceste condiţii. Determinaţi numărul de molecule din unitatea de volum. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. torr d. d ≈ 10 −9 m c. Amestecul se află la presiunea p1 = 2 ⋅ 10 5 N/m 2 şi temperatura t 1 = 37 0 C . 2 R µ d. constanta gazelor ideale R = 8. 5 R 2µ (3p) a. Gazul este supus următoarei succesiuni de transformări: 1 → 2 comprimare izotermă până când volumul devine jumătate din volumul corespunzător stării de echilibru termodinamic (1) . b. .6 mol . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. d. căldura molară c. Calculaţi densitatea amestecului. considerat gaz ideal. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. are masa molară µ = 31 g mol .toate profilele şi specializările. atunci căldura specifică izocoră are expresia: b. d ≈ 10 −8 m 3. adică: A.02 ⋅ 10 23 mol −1 . Calculaţi căldura schimbată de gaz cu mediul exterior în transformarea 3 → 4 şi precizaţi dacă această căldură este absorbită sau cedată de gaz. Calculaţi lucrul mecanic total schimbat de gaz cu mediul exterior în această transformare ciclică.31 J . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. B. pentru mărimea fizică L exprimată prin raportul este: ∆V (2p) a. capacitatea calorică b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. filiera vocaţională . a. căldura (2p) 5. d ≈ 10 −10 m d. D. Calcula i masa deă oxigen Proba E. unitatea de măsură în S. Menţinând temperatura constantă. SUBIECTUL III – Varianta 072 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate dată de gaz ideal monoatomic se află iniţial în starea de echilibru termodinamic (1) caracterizată de presiunea p1 = 10 5 N/m 2 şi volumul V1 = 1 .693 . Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. Pa b. C. L12 > L13 (5p) 4. Determinaţi masa azotului introdus. L12 < L13 d. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică .

J ⋅ kg-1 ⋅ K −1 d. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică.1 B. Calculaţi valoarea maximă a energiei interne a gazului. atunci: a. constanta gazelor ideale R = 8. temperatura finală a gazului din compartimentul mai mic astfel încât după încetarea forţei. considerat gaz ideal. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cantitatea de Proba E. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . B.F: Prob ă gaz scrisdin ă la fiecare Fizică compartiment. J ⋅ kg ⋅ K (3p) 4. dacă într-un proces izoterm gazul ideal cedează lucru mecanic. pistonul să rămână în echilibru. unui proces izocor în care presiunea creşte (2p) 2. presiunea gazului nu se modifică (5p) 3.T0 = 273 K . Un gaz ideal primeşte căldură pe parcursul: a.02 ⋅ 10 23 mol −1 .toate profilele. unei comprimări izoterme b.Varianta 73 . MECANICĂ. iar iniţial pistonul se află în echilibru la jumătatea cilindrului. 1. υ = c. Ministerul Educaţiei. SUBIECTUL III – Varianta 073 Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate dată de gaz ideal monoatomic parcurge ciclul termodinamic reprezentat în coordonate p-V în figura alăturată. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . temperatura gazelor rămânând constantă. dacă un gaz primeşte căldură din exterior. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. c. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. Dacă υ = const. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. În figura alăturată este redată dependenţa volumului unui gaz ideal de temperatura absolută. C. (3p) 5. temperatura sa creşte întotdeauna. SUBIECTUL II – Varianta 073 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un cilindru orizontal închis la ambele capete este împărţit în două compartimente cu ajutorul unui piston etanş de grosime neglijabilă. Calculaţi lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior în decursul unui ciclu. atunci energia lui internă scade. Elemente de termodinamică b. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manuale. Se deplasează pistonul pe distanţa h = 10 cm faţă de poziţia iniţială. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar ( ) B. J ⋅ mol ⋅ K −1 c. υ = b. d. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . d.termodinamica B. Alegeţi afirmaţia corectă: a. c. gazul cedează căldură d. υ = NV (2p) µ V T Ministerul Educaţiei. Cilindrul are lungimea = 2 m şi secţiunea S = 2 ⋅ 10 −2 m 2 . presiunea gazului creşte b. D.toate profilele şi specializările. energia internă a gazului nu se modifică c. în condiţii normale de presiune şi temperatură p 0 ≅ 10 5 Pa. forţa necesară pentru a menţine pistonul în poziţia finală. adică: A. b. d. B. unitatea de măsură a căldurii specifice este: a. numai în transformarea adiabatică lucrul mecanic este mărime de proces. b. Determinaţi: a. unui proces izobar în care volumul scade d. densitatea aerului dintr-un compartiment în starea iniţială. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. căldura este o mărime de proces. parametrii stării 1: p1 = 3 ⋅ 10 5 Pa şi V1 = 10 şi exponentul adiabatic CV = 3 R.Varianta 073 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect.31 J . Se cunosc: cantitatea de gaz υ = 3 mol . Se admite că temperatura gazului din celălalt compartiment rămâne nemodificată. În cele două compartimente se află aer ( µ = 29 kg/kmol ). c. 2 (15 puncte) a. Determinaţi valoarea căldurii cedată de gaz mediului exterior în decursul unui ciclu. Dacă simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. filiera vocaţională .. unei destinderi adiabatice c. υ = d. numărul de moli de gaz ideal poate fi calculat folosind relaţia: m p p a. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. J ⋅ mol ⋅ K b. Reprezentaţi grafic procesul ciclic într-un sistem de coordonate V-T.

izotermă c. Determinaţi densitatea gazului în condiţii normale de presiune şi temperatură ( p0 = 10 5 Pa.toate profilele şi specializările. adică: A.31 J . b. c.71 ori.5 ⋅ 10 5 N/m 2 . Elemente de termodinamică presiunea gazului devine p1 = 0.02 ⋅ 10 23 mol −1 . Calculaţi cantitatea de gaz conţinută în butelie. izobară. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică. ν ⋅ C ⋅ T c. respectiv 3p. până în starea de echilibru termodinamic (3 ) unde volumul devine V3 = e ⋅ V2 . Calculaţi masa molară a gazului. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. sunt umplute cu gaz aflat la aceeaşi temperatură şi la presiunile p. capacitatea calorică b. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . (2p) 2.1 B.831 ⋅ 10 5 N/m 2 şi temperatura t = 27 0 C .toate profilele. printr-o transformare în care presiunea rămâne constantă. Buteliile sunt puse în legătură printr-o conductă de volum neglijabil. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. se află iniţial în starea de 2 5 echilibru termodinamic (1) în care ocupă volumul V1 = 1 la presiunea p1 = 10 N/m 2 . ν ⋅ R ⋅ T b. SUBIECTUL II – Varianta 074 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un gaz ideal aflat într-o butelie de volum V = 60 la presiunea p = 0. gazul efectuează transformarea 2 → 3 în care energia internă rămâne constantă.termodinamica B. SUBIECTUL III – Varianta 074 Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate de gaz ideal având căldura molară la presiune constantă C p = (15 puncte) iniţială de echilibru termodinamic (1) . presiunea c. Din starea de echilibru termodinamic (3 ) gazul revine în starea iniţială de echilibru termodinamic (1) . c. determina ţi temperatura gazului rămas în butelie după închiderea robinetului. d. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. (2p) a. d. Temperatura menţinându-se constantă. d. numărul de molecule din unitatea de volum poate fi exprimat prin relaţia: p ⋅ NA pV pT p a. 5 p d. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele folosite în manualele de fizică. izocoră b. Q este: 1. Presupunând că prin deschiderea robinetului buteliei o masă m = 24 g de gaz iese din butelie. (5p) 5. adiabatică d. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. mărimea descrisă de raportul ∆T a. Ministerul Educaţiei. ν ⋅ CV ⋅ ∆T (3p) 4. MECANICĂ. C. Determinaţi variaţia energiei interne a gazului la trecerea din starea iniţială de echilibru termodinamic (1) în starea de echilibru termodinamic (3 ) .Varianta 074 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. c. t 0 = 0°C ). În graficul alăturat este reprezentată dependenţa de temperatură a volumului unui gaz ideal. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. b. presiunea finală a amestecului celor două gaze este: 5p 7p 15 p b. a. respectiv 3V. densitatea. până în starea de echilibru termodinamic (2) şi îşi măreşte temperatura de e = 2. Determinaţi raportul dintre modulul căldurii cedate şi căldura primită de gaz în această transformare ciclică. Dacă notaţiile utilizate sunt cele din manualele de fizică. într-o transformare izocoră căldura schimbată de un gaz ideal cu mediul exterior poate fi exprimată cu ajutorul relaţiei: a. Reprezentaţi grafic transformarea ciclică 1 → 2 → 3 → 1 în sistemul de coordonate p-T. iar Proba E. b. căldura d. filiera vocaţională . a. constanta gazelor ideale R = 8. (3p) RT RT R ⋅T R Ministerul Educaţiei.Varianta 74 .F: Probă scrisă la Fizică B. ν ⋅ C p ⋅ ∆T d. Transformarea este: a. În continuare. Gazul trece din starea . Calculaţi lucrul mecanic total schimbat de gaz cu mediul exterior în această transformare ciclică. B. 2 2 4 3. 7 R . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. D. c. printr-o transformare în care densitatea gazului se menţine constantă. are densitatea ρ = 1 kg m 3 . Două butelii având volumele V.

pB = 105 N/m2 . 300 J d. căldura primită de gaz în decursul unui ciclu complet. MECANICĂ. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Un motor termic funcţionează după un ciclu Otto. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. -650 J d.termodinamica B.5R . V1 V2 V3 V 4 b. variaţia energiei interne a gazului în transformarea 34. variaţia energiei interne a gazului la trecerea din starea iniţială în starea finală este: a. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. Cunoscând parametrii de stare pA = 3 ⋅ 105 N/m2 .Varianta 075 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. D. Elemente de termodinamică ( ) Ministerul Educaţiei. Q / ∆T 2. având căldura molară la volum constant CV = 1. compresiei c. C. Dacă notaţiile sunt cele utilizate în manualele de fizică. În timpul fiecărui ciclu.toate profilele şi specializările. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . 400 J d. densitatea medie a amestecului. Lucrul mecanic efectuat de substanţa de lucru într-un ciclu este: a. calculaţi: V V V V a. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. B. ca în figura alăturată. VA = 10 dm3 .1 robinetului. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . 100 J b. iar în al doilea vas se află oxigen µ 2 = 32 ⋅ 10 −3 kg/mol . OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. L12 + L34 . -450 J b. 1 . Determinaţi: a. fiind la presiunea p = 100 kPa şi la temperatura t i = 127 0 C . Substanţa de lucru efectuează lucru mecanic în timpul: a.02 ⋅ 10 23 mol −1 . d. Cunoscând faptul că p0 = 10 5 N/m 2 lucrul mecanic total schimbat de gaz are valoarea: a. c. m ⋅ c ⋅ ∆T d. expresia care are aceeaşi unitate de măsură cu cea a energiei este: b. adică: A. −750 J (3p) 4.toate profilele. VB = 25 dm 3 şi CV = 1. considerate gaze ideale. masa de gaz fiecare vas Proba E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B.1 ). masa molară a amestecului obţinut după deschiderea robinetului. B.31 J . suma dintre lucrul mecanic efectuat în procesul 12 şi cel efectuat în procesul 34. c. prin mai multe transformări. presiunea finală a amestecului. detentei d. −400 J b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. -550 J c. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . 400 J (3p) Ministerul Educaţiei. m ⋅ ∆T c. presupus ideal.Varianta 75 .F: Prob ă din scris ă la Fizic ă înainte de deschiderea B. Q12 = 200 J şi valoarea logaritmului natural al numărului 3 ( ln 3 = 1. SUBIECTUL III – Varianta 075 Rezolvaţi următoarea problemă: Într-un corp de pompă se află o cantitate constantă de gaz. Cunoscând căldura schimbată de gaz cu exteriorul în transformarea 12. rapoartele 2 . 1. constanta gazelor ideale R = 8. filiera vocaţională . Acesta efectuează transformarea ciclică 12341 în care presiunea p depinde de temperatura absolută T aşa cum se arată în graficul alăturat. un motor termic absoarbe căldura Qabs = 400 J de la sursa caldă şi cedează căldura Qced = −300 J sursei reci. 3 . −300 J c. evacuării (2p) 5. Q / υ ⋅ ∆T (2p) a. 300 J c. admisiei b. 4 . O cantitate constantă de gaz ideal suferă transformarea 1234 reprezentată grafic în coordonate p-V în figura alăturată. SUBIECTUL II – Varianta 075 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Două vase de volume V1 = 831 cm 3 şi V2 = 1662 cm 3 sunt legate printr-un tub de volum neglijabil prevăzut cu un robinet. b. d. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6.5 R . Un gaz ideal monoatomic trece din starea iniţială A în starea finală B . Se deschide robinetul şi se încălzeşte amestecul până la temperatura t f = 227 0 C . ambele gaze. În primul vas se află azot ( µ1 = 28 ⋅ 10 −3 kg/mol ). 700 J (5p) 3. p 4p 3p 2p p 0 4 T 1 (15 puncte) 2 3 T 2T 3T 4T .

Lucrul mecanic efectuat de gaz în acest proces este egal cu: a.4 kg . detentei (2p) 4. 154 J/K b. SUBIECTUL III – Varianta 076 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate de gaz ideal diatomic având căldura molară izocoră CV = 2. Căldura specifică a cuprului are valoarea c = 385 J . Un gaz aflat într-un cilindru cu piston se destinde la presiune constantă (procesul i→f din figura alăturată). presiunea oxigenului scade la jumătate din valoarea iniţială. din butelie. c. Determinaţi căldura absorbită de gaz într-un ciclu. −1000 J b. dacă temperatura gazului rămâne constantă.toate profilele. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . 481. 4 g de oxigen într-un minut. 1. Într-o incintă cu volumul V=98 dm3 se află o masă m1=126 g de azot ( µ1 = 28 g/mol ) în amestec cu m2 = 40 g de metan ( µ 2 = 16 g/mol ).Varianta 076 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. c. kmol −1 (2p) 2. b. În transformarea A→B presiunea gazului creşte de 3 ori. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă.F: Probă scrisă la Fizică B. constanta gazelor ideale R = 8. kg ⋅ K Capacitatea calorică a barei din cupru este egală cu: a.8 ⋅ 10 5 Pa şi temperatura t = 17 0 C . admisiei c. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. comprimării b. În transformarea B→C temperatura gazului rămâne constantă iar lucrul mecanic efectuat de gaz este egal cu LBC = 9141 J . −500 J c. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. Identificaţi tipul transformărilor A→B şi C→A precizând parametrul de stare care rămâne constant.31 J . 14 m3 /kmol b. filiera vocaţională . kg −1 d. SUBIECTUL II – Varianta 076 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O butelie având volumul V = 50 dm 3 conţine oxigen ( µ = 32 g/mol ) la presiunea p = 5. kmol c. D. cantitatea de oxigen din butelie în starea iniţială. 1 kJ (5p) (3p) Ministerul Educaţiei. adică: A. C. Elemente de termodinamică d. O bară din cupru are masa m = 0. Proba E. Determinaţi lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior în transformarea C→A. b. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . Volumul molar al amestecului format din cele două gaze este egal cu: a. 200 J d.5 J/K (3p) 3. amestecul carburant efectuează lucru mecanic util în timpul: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. Pentru efectuarea unei operaţii de sudură se consumă. 16 dm 3 /kmol d. 32 m3 /kmol c.Varianta 76 . evacuării d. densitatea oxigenului din butelie în starea iniţială.5R parcurge succesiunea de transformări reprezentate în figura alăturată. Se cunoaşte ln 3 ≅ 1. . Ministerul Educaţiei. MECANICĂ. Determinaţi: a. În ciclul de funcţionare al motorului Otto. µ ⋅ p ⋅V unitatea de măsură a raportului este: R ⋅T a. consumându-se oxigen din butelie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B.termodinamica B. 308 J/K c. d.02 ⋅ 10 23 mol −1 . Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I .toate profilele şi specializările. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. B. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Comparaţi variaţia energiei interne în transformarea C→A cu variaţia energiei interne în transformarea A→B şi comentaţi rezultatul obţinut. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. timpul după care. a.kg b.25 J/K d. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. presiunea pe care o are oxigenul din butelie după un interval de timp ∆t = 10 min de consum de oxigen dacă temperatura oxigenului din butelie rămâne constantă.1 B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ.1. 32 dm 3 /kmol 5. 962.

B. Proba E. d. respectiv 2-3 reprezentate în figura alăturată în coordonate p-V. Determinaţi valoarea temperaturii T1 . constanta gazelor ideale R = 8. lucrul mecanic schimbat de gaz cu exteriorul în transformarea 1 → 2 . unitatea de măsură pentru constanta exprimată de raportul R N A coincide cu unitatea de măsură pentru: a. c.1 gaz din compartimentul 1. Temperatura în starea 1 este T1 . căldură (2p) 3. 1 γ (3p) (2p) 4. atunci raportul 12 are valoarea: 2 Q23 a.termodinamica B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. d. C. SUBIECTUL III – Varianta 077 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Procesul ciclic 1 → 2 → 3 → 1 reprezentat în coordonate p-V în figura alăturată.02 ⋅ 10 23 mol −1 . Dacă T2 = T1 + T3 Q . Transformarea 1 → 2 este o transformare la temperatură constantă T1 = 600 K . DeterminaCentrul ţi temperatura ăa gazului din compartimentul 2. MECANICĂ. considerând că temperatura gazului Naţional final pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar din compartimentul 1 rămâne nemodificată. egală cu t = 19 0 C . OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. (3p) 2. capacitatea calorică b. adică: A. Cele două robinete R1 şi R2 permit legătura cu aerul atmosferic. Un gaz ideal având exponentul adiabatic γ efectuează transformările 1-2.31 J . ciclic 5. reversibil c. iar temperatura finală este T3 . energia internă a gazului creşte. prevăzut cu un piston termoizolant de secţiune S = 29. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . SUBIECTUL II – Varianta 077 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Se consideră dispozitivul schematic din figura alăturată.toate profilele. Calcula b.este parcurs de υ = 5 mol de gaz ideal cu exponentul adiabatic γ = 5 3 .55 cm . mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. b. iar temperatura aerului atmosferic rămâne constantă. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . iar volumul în starea 2 este de 5 ori mai mare decât volumul în starea 1 .1 h . aflat la presiunea atmosferică normală. căldura molară c. gazul primeşte lucru mecanic din exterior. B.6 . Elemente de termodinamică 1 . Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. căldura schimbată cu exteriorul în transformarea 2 → 3 . (5p) Ministerul Educaţiei. unde rămâne în Educa ţiei.Varianta 77 . reprezentarea ciclului în coordonate V − T . 1 γ −1 c. căldura specifică d.Varianta 077 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. numărul lui Avogadro.F: Prob ă scrisă laR Fizic ă B. Notaţiile fiind cele utilizate în manuale. cantitatea de substanţă. . Cercet ării ş i Inovării echilibru. Se cer: a. γ − 1 b. Un proces pentru care starea iniţială coincide cu starea finală este în mod sigur un proces: a. 1. b. d. robinetele R1 şi R2 sunt deschise. filiera vocaţională . El cuprinde un recipient cilindric orizontal. astfel încât pistonul se deplasează pe o distanţă x = 0. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Gazul din compartimentul 1 este încălzit până la temperatura T1 . Dintre mărimile fizice legate de structura discontinuă a substanţei este mărime adimensională: a. În destinderea adiabatică a unui gaz ideal: a. D. energia internă a gazului scade. ireversibil d. Calculaţi numărul de molecule de gaz din compartimentul 2. cvasistatic b. Se cunoaşte că ln 5 ≈ 1. masa moleculară relativă. a. gazul nu schimbă lucru mecanic cu exteriorul. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . γ d. Se închide robinetul ţi cantitatea de B.2 cm 2 ce se poate mişca fără frecare. d. c. Iniţial cele două compartimente au aceeaşi lungime h = 41. c. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. Gazul din compartimentul 2 este Ministerul încălzit pân ă când pistonul revine la mijlocul cilindrului. variaţia energiei interne în transformarea 3 → 1 . temperatura în starea 2 este T2 . Se închide şi robinetul R2 . • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. c. unitatea atomică de masă. b. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică.toate profilele şi specializările.

O cantitate constantă de gaz ideal monoatomic trece din starea de echilibru (1) în starea de echilibru (2) prin procesul termodinamic redat în figura alăturată. 2 = 0.0254.2077. (3p) mol 4.Varianta 78 .1 B. cantitatea de oxigen din balon. adică: A. Notaţiile fiind cele folosite în manualele de fizică. Lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul înconjurător în procesul 1 → 2 are valoarea L1→2 = -7479 J. B. K d. Ministerul Educaţiei. (5p) V1 V1 V1 V1 5. Determinaţi căldura schimbată de gaz cu exteriorul în procesul 2 → 3. Raportul dintre căldurile schimbate de sistem cu mediul 2 exterior în procesele 2 → 3 şi 4 → 1 este egal cu Q 2→3 / Q 4→1 = -12. nu depinde de natura substanţei. (15 puncte) 4 1 V . creşte odată cu creşterea temperaturii. .25 ⋅ 10 5 Pa . depinde de presiunea la care se află gazul. D. presiunea finală a amestecului de gaze obţinut după deschiderea robinetului. c.562.F: Probă scrisă la Fizică B. MECANICĂ.125. constanta gazelor ideale R = 8. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . presupunând recipientul cilindric este suficient de lung.02 ⋅ 10 23 mol −1 . Temperatura sistemului se presupune constantă. Redaţi denumirile celor patru procese termodinamice care intră în alcătuirea procesului ciclic dat.08. la presiunea ) p 2 = 1.5 J. Pa b. Calculaţi energia internă a gazului în starea (2). (2p) 3. filiera vocaţională . • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Pentru gazele menţinute în condiţii fizice normale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. iar la trecerea din starea (2) în starea (3) presiunea creşte de 3 ori. d.5 J.toate profilele.5 R ) efectuează procesul ciclic p de funcţionare al unui motor Otto redat în figura alăturată. 2 = 8. b. iar Proba E. SUBIECTUL III – Varianta 078 Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate υ = 2 mol gaz ideal monoatomic (C V = 1. considerate gaze ideale. c. Q = 0 Vi 2. J c. volumul molar: a.toate profilele şi specializările. SUBIECTUL II – Varianta 078 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate υ1 = 3 mol de aer este închisă etanş într-un recipient cilindric cu piston de masă neglijabilă şi secţiune S = 200 cm 2 . printr-un tub subţire prevăzut cu un robinet R . d. (3p) Ministerul Educaţiei. În balon se află o masă m 2 = 64 g de oxigen (µ O2 = 32 ⋅ 10 −3 kg/mol . Elemente de termodinamică presiunea atmosferică are valoarea p 0 = 10 5 Pa . ce se poate deplasa fără frecare. b. ca în figura alăturată. 1. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6.termodinamica B. numărul de molecule de aer din recipient. b. 0 J. b. d. Raportul dintre volumul în starea finală şi cel în starea iniţială este egal cu: V V V V a. Aerul şi oxigenul. În starea (1) gazul are 3 temperatura θ1 = 27 C. c.31 J . 2 = 0. d. Ţinând cont că simbolurile marimilor fizice şi ale unitaţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. c. Q = ν ⋅ C p ⋅ ∆T (2p) a. expresia căldurii schimbate de un gaz ideal cu mediul exterior în cursul unei transformări adiabatice este: V b. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. d. se află la temperatura t = 27 0 C . Recipientul este legat de un balon cu pereţi rigizi.5 J. C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. unitatea de măsură a mărimii fizice descrise prin expresia ν ⋅ R ⋅ T este: J a. .Varianta 078 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. c. a. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . Determinaţi: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. O b. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Q = ν ⋅ C v ⋅ ∆T d. distanţa pe care se deplasează pistonul după deschiderea robinetului. 2 = 0. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. Calculaţi temperatura gazului în starea (4). Q = νRT ln f c. 562. este invers proporţional cu numărul de moli. Lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul înconjurător este egal cu: a. O cantitate dată de gaz ideal trece din starea de echilibru caracterizată de presiunea p1 = 10 5 Pa şi temperatura T1 = 500 K în cea caracterizată de p2 = 1 MPa şi θ 2 = 127 C.

F: Probăfinal scris la Fizic ă B. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. unitatea de măsură a capacităţii calorice.0 1.4 0 1 2 3 D A B (15 puncte) ( ) C V [] 4 5 . • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. SUBIECTUL III – Varianta 079 Rezolvaţi următoarea problemă: În diagrama alăturată sunt indicate patru stări de echilibru termodinamic (A. 2 şi 3. D) ale unei cantităţi constante de gaz ideal monoatomic (cu exponentul adiabatic γ = 5/3) care efectuează diverse transformări cvasistatice şi reversibile 1atm ≅ 10 5 Pa . Într-un recipient de volum V = 5 .Varianta 79 . În figura alăturată sunt reprezentate în coordonate p-V patru stări de echilibru termodinamic notate 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. Determinaţi în care dintre stările indicate temperatura gazului este maximă. 5. Numărul total de molecule din recipient este de aproximativ: a. Elemente de termodinamică c. 6 ⋅ 10 26 c. Stările de echilibru termodinamic care ar putea fi caracterizate de aceeaşi valoare a temperaturii sunt: a. b. b. d. exprimată în S. Lucrul mecanic schimbat de un sistem termodinamic cu mediul exterior: a. Calculaţi variaţia energiei interne între stările A şi D. iar recipientele conţin acelaşi tip de gaz ideal. SUBIECTUL II – Varianta 079 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Două recipiente sunt unite printr-un tub de volum neglijabil. d. este zero dacă sistemul revine în starea iniţială. J (kg ⋅ K) (3p) a. este: b. 10 −3 m3 b. calculaţi lucrul mecanic efectuat de gaz. volumul ocupat de gaz este: 3 3 ⋅ 10 − 3 m3 c. Dacă energia internă a acestuia 2 are valoarea U = 300 J . iar în al doilea. 2. c. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. 3. d. 3 şi 4. se află gaz la presiunea p1 = 3 ⋅ 10 5 Pa şi temperatura T1 = 300 K . 8 ⋅ 10 26 b. m3 (2p) 5 5 3. depinde doar de starea iniţială şi de cea finală a sistemului. b. c. prevăzut cu un robinet. Determinaţi: a. p [atm] 2. este o mărime de stare. 6 ⋅ 10 23 (5p) Ministerul Educaţiei. 1. J/K d. 2 şi 4.8 0. În primul recipient. a. d. de volum V2 = 2 . 8 ⋅ 10 24 d. de volum V1 = 5 . depinde de stările intermediare prin care trece sistemul. presiunea finală care se stabileşte în cele două vase după ce se deschide robinetul. c. B..Varianta 079 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. cantitatea de gaz din primul recipient.termodinamica B.toate profilele. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. Un gaz ideal monoatomic CV = se află la presiunea p = 2 ⋅ 10 Pa . Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. C.toate profilele şi specializările. 1 m3 d. Iniţial robinetul este închis. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. adică: A. MECANICĂ. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . QDB. constanta gazelor ideale R = 8. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. b. 1 şi 4.02 ⋅ 10 23 mol −1 . Întregul sistem este izolat adiabatic de mediul exterior. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . J (mol ⋅ K) c. LAC. (3p) 4. cantitatea de gaz aflată în primul recipient în starea finală. Considerând că în transformarea DB volumul este tot timpul constant. Ministerul Educaţiei. filiera vocaţională . se află un gaz ideal la presiunea p = 5 ⋅ 10 5 Pa şi temperatura t = 27 0 C . temperatura ăădup ă stabilirea echilibrului termic Proba E.6 1. (2p) 3R 5 2. B. C. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică.31 J .2 0. D. J kg a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B..1 B. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT .I. Considerând că în transformarea AC presiunea este tot timpul constantă. 4. se află gaz la presiunea p 2 = 10 5 Pa şi temperatura T 2 = 400 K . calculaţi căldura schimbată de gaz cu exteriorul.

În 3 continuare gazul se încălzeşte la presiune constantă până ajunge la temperatura stării (1) şi. c.termodinamica B. K 2 ⋅ m−6 c.I. Căldura specifică izobară a oxigenului este aproximativ egală cu: 2 a. 800 J b. d.1 B.Varianta 080 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. b. K −1 ⋅ m −3 b.4 . b.O cantitate constantă de gaz ideal este comprimată izoterm. filiera vocaţională .): Proba E.4 ) trece izocor din starea (1) în starea (2) în care presiunea este p 2 = . t 0 = 0 0 C) . c.Varianta 80 . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. Un sistem termodinamic evoluează după un proces termodinamic ciclic. Reprezentaţi ciclul în sistemul de coordonatele p-V. K ⋅ m −6 (2p) 2. prin comprimare la temperatura constantă. b. Determinaţi căldura primită de gaz în timpul unui ciclu. c. primeşte lucru mecanic şi cedează căldură. 650. SUBIECTUL II – Varianta 080 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un student doreşte să realizeze un amestec de oxigen O2 şi azot N2 (gaze cu comportare presupusă ideală) a cărui masă molară să fie µ = 29 g/mol .-3 kJ (5p) g şi căldura molară izocoră 4. D. d. 2000 J d. 1. revine în starea (1). Variaţia energiei interne a gazului în acest proces are valoarea: a. Un gaz ideal suferă o transformare ce poate fi descrisă de legea T = a ⋅ V 2 . 1200 J (kg ⋅ K ) d. primeşte căldură. Se cunoaşte ln = −0. Unitatea de măsură a constantei de proporţionalitate a . presiunea finală a amestecului de gaze din prima butelie. iar energia internă creşte. (3p) 3. Lucrul mecanic efectuat de sistem. 3 a. studentul poate transfera azot din a doua butelie în prima. d. Calculaţi lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior în comprimarea izotermă. Un mol de gaz ideal ( γ = 1. cantitatea de azot pe care studentul trebuie să o introducă în prima butelie pentru a obţine amestecul dorit. Elemente de termodinamică a. reprezintă 25% din căldura primită. adică: A.02 ⋅ 10 23 mol −1 . Calculaţi valoarea energiei interne a gazului în starea 1. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . SUBIECTUL III – Varianta 080 Rezolvaţi următoarea problemă: (15 puncte) 2 p1 .F: ă scrisă lade Fizic ă B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. iar energia internă scade.-2 kJ d. volumul oxigenului din prima butelie. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă.Un gaz ideal diatomic ( C p = 7R / 2 ) efectuează transformarea 1-2 reprezentată în sistemul de coordonate p-V ca în figura alăturată. Ministerul Educaţiei. constanta gazelor ideale R = 8. B. iar cealaltă conţine azot la presiune ridicată şi temperatura t 0 . ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . MECANICĂ. C.9 J (kg ⋅ K ) c. Lucrul mecanic schimbat de gaz cu exteriorul are valoarea L = 800 J . În acest proces gazul: a. În procesul 1-2-3 lucrul mecanic efectuat de gaz 2 este de 830 J . dacă temperatura de echilibru a amestecului este t 0 . cedează lucru mecanic. K ⋅ m3 d. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. El dispune de două butelii: una conţine 2 moli de oxigen în condiţii normale de presiune şi temperatură (p 0 = 10 5 Pa. Căldura cedată de sistem are valoarea: a.10 J (kg ⋅ K ) b. 908.toate profilele şi specializările. este: a.2 kJ c. păstrând constantă masa de oxigen din prima butelie. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . primeşte căldură şi cedează lucru mecanic. 2800 J (2p) Ministerul Educaţiei. 1200 J c.4 kJ b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B.31 J . • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.Un gaz ideal alcătuit din molecule de O2 are masa molară de 32 mol 5 CV = R . num ărulProb moleculelor oxigen din prima butelie. L = 1 kJ . OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. Cunoscând masele atomice relative ale azotului şi oxigenului AN = 14 şi respectiv AO = 16 calculaţi (în unităţi ale S.toate profilele. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. 1240 J (kg ⋅ K ) (3p) 5.

d. dacă acesta este B. creşte cu 25% (2p) 5. în S. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. la presiunea p = 1 0 atm şi la temperatura t = 0°C . 16 d.02 ⋅ 10 23 mol −1 . scade cu 25% c. numărul de molecule de CO 2 aflate într-un volum V = 1 m 3 (numărul lui Loschmidt) în condiţii fizice normale ( V µ 0 = 22. densitatea gazului aflat în incintă. B. iar volumul scade cu 20% . 18 (3p) 4. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. Într-un vas se amestecă 5 moli de gaz monoatomic. m3 > m2 > m1 (3p) Ministerul Educaţiei. b. (γ − 1) 1 1 2 2 (5p) 1-γ 1-γ γ −1 γ 3. CV 1 1 2 2 c. Studiind dependenţa ilustrată în figura alăturată relaţia dintre masele celor trei gaze este: a.toate profilele şi specializările. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . scade cu 20% b.Varianta 081 (15 puncte) 1. unitatea de măsură a mărimii fizice egală cu raportul dintre căldura molară şi căldura specifică. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. SUBIECTUL III – Varianta 081 Rezolvaţi următoarea problemă: 3 R ) descrie procesele 2 ciclice 1 → 2 → 4 → 1 . Temperatura gazului: a.4 dm 3 ⋅ mol −1 . constanta gazelor ideale R = 8. este: J J kg a. filiera vocaţională . Ţinând cont că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. t 0 = 0°C ).Varianta 81 . O cantitate dată de gaz ideal este răcită astfel încât presiunea sa rămâne constantă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. creşte cu 20% d.31 J . a procesului ciclic 1→ 2 → 4 → 1 b. în sistemul de coordonate p-V. 10 b.1 d. Se cunosc: presiunea p1 = 1 atm ≅ 10 5 N/m 2 .I. presiunea gazului din incint încălzit cu ∆t = 27°C . cantitatea de dioxid de carbon aflată în incintă. Considerând că notaţiile sunt cele utilizate în manualele de fizică. reprezentarea grafică. variaţia energiei interne ∆U 2 −3 . mol (2p) kmol ⋅ K mol kg ⋅ K 2. Trei mase diferite din acelaşi gaz ideal sunt supuse unor transformări la aceeaşi valoare constantă a presiunii.toate profilele. B.termodinamica B. m1 > m2 > m3 c. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. γ ⋅ 1 1 2 2 b. MECANICĂ. c.8 kg de CO 2 ( µ = 44 g/mol ). Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . Proba E. şi volumul (15 puncte) O cantitate dată de gaz ideal monoatomic ( CV = V1 = 2 . lucrul mecanic efectuat în procesul 1 → 2 . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. căldura schimbată de gaz cu mediul exterior în procesul 4 → 1 . adică: A. Se cer: a. c. C. Elemente de termodinamică Ministerul Educaţiei. CV 1 1 2 2 d. cu 2 moli de gaz biatomic (O2 ) şi cu 3 moli de gaz triatomic (CO2 ) . p 0 = 1 atm ≅ 10 5 Pa. expresia căldurii schimbate cu mediul exterior de o cantitate constantă de gaz ideal într-o destindere izobară din starea 1 în starea 2 este: p V -p V p V -p V p V -p V p V -p V a. respectiv 1 → 2 → 3 → 4 → 1 reprezentate în coordonate V-T în figura alăturată. temperaturile t1 = 27°C . mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Determinaţi: a. . b. t 2 = 327°C . considerat gaz ideal. c. m2 > m3 > m1 d. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. 12 c. d. Numărul de moli din vas este: a. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică .F: Prob ă scrisă la Fizic ă ă. D. m1 = m2 = m3 b. SUBIECTUL II – Varianta 081 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Într-o incintă de volum constant este închisă o masă m = 8.

62 J (3p) Ministerul Educaţiei. adică: A. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice sunt cele utilizate în manualele de fizică. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică.94 de oxigen. C.toate profilele şi specializările. ireversibilă c. Determinaţi lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior în procesul A → 1 → B . este reprezentată printr-o curbă continuă. SUBIECTUL II – Varianta 082 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Se cunosc: volumul molar al unui gaz în condiţii fizice normale V µ 0 = 22. unitatea de măsură în S.465 J d.1 B. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. urmată de o transformare izobară 1 → B • o transformare izotermă A → 2 . c. Ministerul Educaţiei. Reprezentaţi grafic succesiunile de transformări pe cele două căi în sistemul de coordonate p − V . OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică .4 .31 J .F: Prob ă scris ă la ă Fizic ă B. a Q mărimii fizice definite prin relaţia este: υ ∆T J Kg ⋅ K J J b. 1. c. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. d. SUBIECTUL III – Varianta 082 Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate dată de gaz ideal monoatomic ( CV = (15 puncte) 3 R ) poate trece dintr-o stare A . b. Calculaţi numărul de molecule conţinute într-o masă de m1 = 56 g de azot. d. urmată de o transformare izocoră 2 → B a. Determinaţi variaţia energiei interne a gazului în procesul A → 1 → B . respectiv µ 2 = 32 g mol . necvasistatică (2p) 2. d. filiera vocaţională .I. După disociere.02 ⋅ 10 23 mol −1 . MECANICĂ. dintr-un kg de gaz aflat în condiţii normale de temperatură şi presiune. Transformarea este cu siguranţă o transformare: a.termodinamica B. dintr-un mol de substanţă. b. În figura alăturată este reprezentată o transformare 1 → 2 suferită de 1 mol de gaz ideal.155 J a. caracterizată de 2 = 2 . Un sistem termodinamic suferă o transformare care. d. (2p) 5. Elemente de termodinamică Determina ţi masa molar a amestecului. 4. dintr-un kg de substanţă. dintr-un m 3 de gaz aflat în condiţii normale de temperatură şi presiune. b. raportul dintre numărul de molecule nedisociate şi numărul total de particule (atomi şi molecule) este: 1− f f 1− f f b. constanta gazelor ideale R = 8.41 mol şi masele molare ale azotului şi oxigenului µ 1 = 28 g mol . (3p) Kg ⋅ K K J mol ⋅ K 3. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . aflat în condiţii normale de temperatură şi presiune. 1+ f 1+ f 1 + 2f 1 + 2f 4. caracterizată de presiunea pB = 105 Pa şi presiunea pA = 2 ⋅ 105 Pa şi volumul V A volumul VB = 3 . într-o stare B . (5p) a. b. pe două căi distincte: • o transformare izocoră A → 1 .toate profilele. Determinaţi căldura schimbată de gaz cu cu mediul exterior în transformarea A → 2 → B . c. 12. B. 8. Calculaţi numărul de molecule conţinute într-un volum de V02 = 14.Varianta 82 . a. c.Varianta 082 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. Numărul lui Avogadro reprezintă numărul de particule: a. care se încălzeşte cu 10 C . reversibilă b.5 ≈ 0. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I .31J c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. într-un sistem de coordonate având pe axe doi dintre parametri de stare. d. cvasistatică d. c. Se realizează un amestec din N1 = 12 ⋅ 10 23 molecule de azot şi N 2 = 4 ⋅ 10 23 molecule de oxigen. La temperaturi ridicate fracţiunea f din moleculele unui gaz biatomic disociază. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. Lucrul mecanic efectat de gaz are valoarea: a. 16. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. (raportul dintre masa fiecărui component şi masa totală a amestecului) . mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Proba E. Determinaţi concentraţiile masice ale celor două gaze în amestecul de la punctul c. Se cunoaşte că ln 1. D.

F: Probă scrisă la Fizică B. arderea şi detenta. -40 J b. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manuale. Elemente de termodinamică d. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. unde „ a ” este o constantă. −3 µ2 = 32 ⋅ 10 kg/mol la presiunea p2 = 2 ⋅ p şi temperatura T2 = a ⋅ T . Determinaţi căldura primită de gaz din exterior. − fυRT (3p) a. d.25 ⋅ V . temperatura iniţială a gazului. b. SUBIECTUL III – Varianta 083 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate υ = 2 mol de heliu ( γ = 5 / 3 ) efectuează un proces ciclic format din două transformări la volum constant şi două transformări la presiune constantă.Varianta 083 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. t 2 = t 4 şi t 3 = 927 o C . aspiraţia.toate profilele şi specializările. concentraţia iniţială a moleculelor de gaz (numă rul de molecule din unitatea de volum). SUBIECTUL II – Varianta 083 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un gaz ideal este închis într-un cilindru cu piston etanş. proces în care volumul său creşte cu 25 %. Transformarea 1 → 2 este încălzirea izocoră la volumul minim. -22. MECANICĂ. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . 22. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 2 (3p) 3. c. d. constanta „ a ” are valoarea: a. În starea iniţială gazul ocupă volumul V1 = 5 şi conţine un număr N = 3 ⋅ 10 24 molecule. O cantitate dată de gaz ideal aflată la t = 27 o C efectuează o destindere reprezentată în sistemul de coordonate p-V ca în figura alăturată. υRT 2 2 2 2 5. c. compresia. variaţia energiei interne a gazului este egală cu: 5 5 5 3 b. (2p) ∆T m∆T ν∆T µ∆T 2. Calculaţi lucrul schimbat de gaz cu mediul exterior într-un ciclu. Lucrul mecanic schimbat de gaz cu exteriorul are valoarea: a. constanta gazelor ideale R = 8.1 B. fυRT d. Într-un vas termostatat de volum V se găsesc υ moli de gaz ideal cu CV = R . D. 4 d. 8 b. arderea izobară şi detenta.toate profilele. Determinaţi: a. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. se găseşte hidrogen molecular µ1 = 2 ⋅ 10 −3 kg/mol la presiunea p1 = p şi temperatura T1 = T . Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6.Varianta 83 . b.termodinamica B. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . 1. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. Dacă.Într-un vas de volum V1 = V . cantitatea de gaz din cilindru. Reprezentaţi procesul ciclic descris în sistemul de coordonate p-V. timpul motor fiind: a. iar 3 → 4 este răcire izocoră la volumul maxim. (2p) ( ) În al doilea vas de volum V2 = 0. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. b. d. B. Determinaţi energia internă a gazului în starea (2).69 . a. filiera vocaţională . Proba E.08 J d. ( ) se găseşte oxigen molecular Ministerul Educaţiei. . mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Dacă o 2 fracţiune f din moleculele gazului părăsesc sistemul. Se cunoaşte ln 2 ≅ 0. 6 c. Temperaturile celor patru stări sunt: t1 = 27o C . Gazul este încălzit la presiune constantă până la temperatura t 2 = 527 o C . căldura molară este definită de expresia: Q Q Q Q a. adică: A. Motorul Otto este un motor termic cu ardere internă în patru timpi. masa de hidrogen şi oxigen din cele două vase este aceeaşi. 40 J (5p) 5 4. c.08 J c.02 ⋅ 10 23 mol −1 . la temperatura T. de masă neglijabilă care se poate deplasa fără frecare. C. Ministerul Educaţiei. volumul ocupat de gaz în starea finală. b.31 J . c. − fυRT c.

T ) în figura alăturată. Reprezentaţi grafic aceste procese ciclice în aceeaşi diagramă V − T .toate profilele şi specializările. (5p) 3. c. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . infinit în transformarea izotermă şi zero în transformarea adiabatică. Determinaţi: a. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . reprezentate în coordonate p-V în figura alăturată. Dacă temperatura iniţială este Ti = 300 K . c. LΙ / LΙΙ . infiniţi în ambele transformări. b. raportul densităţilor medii ale amestecului înainte şi după încălzire. unitatea de măsură a mărimii υ ⋅ CV ⋅ ∆T poate fi scrisă sub forma: a.toate profilele.Varianta 84 .schimbate de gazul ideal cu mediul exterior în cele două procese ciclice. Proba E. b. 2 c. a. temperatura finală are valoarea: a. izobar d. filiera vocaţională .750 K (3p) 4. Calculaţi raportul energiilor interne ale gazului U 6 / U1 . 4. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. QΙ / QΙΙ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. după ciclurile Ι (12341) . Determinaţi raportul lucrurilor mecanice totale. 1 b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. presiunea din butelie după introducerea hidrogenului. iar pereţii buteliei rezistă până la presiunea pmax = 12. masa de heliu şi temperatura rămânând neschimbate. N ⋅ m b. C. SUBIECTUL III – Varianta 084 Rezolvaţi următoarea problemă: Două motoare termice funcţionează cu aceeaşi cantitate de gaz ideal monoatomic. constanta gazelor ideale R = 8. izoterm b. (3p) 5. În butelie se mai introduce hidrogen molecular (µ H2 = 2 ⋅ 10 −3 kg/mol cu masa ) m 2 = 4 g . 1. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ.465 ⋅ 10 5 Pa . zero în ambele transformări. iar raportul dintre presiunea iniţială şi cea finală (pi / pf ) = 0.F: Probămaxim scrisă ă la ă la care poate fi încăB. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. adică: A.31 J . MECANICĂ.04 . de termodinamică c. d. N ⋅ mol m2 ⋅ K c. Amestecul poate fi considerat gaz ideal.termodinamica B. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. D. b.1 B. 600 K d. temperatura . Determinaţi raportul căldurilor totale schimbate de gazul ideal cu mediul exterior în cele două procese ciclice. Valoarea maximă a densităţii gazului se atinge în starea: a. Ministerul Educaţiei. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . În cilindrul unui motor termic are loc comprimarea rapidă a unui gaz ideal în următoarele condiţii: raportul dintre volumul iniţial şi volumul final (Vi / Vf ) = 10 . (15 puncte) . masa heliului din butelie. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. J ⋅ K d. Elemente hidrogenului. zero în transformarea izotermă şi infinit în transformarea adiabatică. adiabatic (2p) Ministerul Educaţiei. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Lucrul mecanic efectuat de un gaz ideal este nul într-un proces: a.02 ⋅ 10 23 mol −1 . mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Fizic până lzită accidental butelia după introducerea d. respectiv ΙΙ (35673 ) . 500 K c. O cantitate dată de gaz ideal efectuează un proces ciclic reprezentat în coordonate (p. d. B. SUBIECTUL II – Varianta 084 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Într-o butelie de volum V = 30 se află heliu ( µ He = 4 ⋅ 10 −3 kg/mol ) la presiunea p = 8. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. 350 K b. 3 d.Varianta 084 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. izocor c. (γ = 5 / 3 ) . N⋅m mol ⋅ K (2p) 2.31 ⋅ 10 5 Pa şi temperatura t = 27 0 C . Coeficienţii calorici în transformările izotermă şi adiabatică suferite de un gaz sunt: a.

constanta gazelor ideale R = 8. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. rămâne constantă d. presiunea gazului din butelie. Q / (νR ) b. raportul y = ∆U 41 . calculaţi: p p p p a. Q / R (3p) 3. filiera vocaţională . 90 J c. QR d. Căldura schimbată de gaz cu mediul exterior în cursul transformării este Q = 140 J . raportul x = V 4V 3V 2V V 0 T 1 (15 puncte) 4 2 2T 3T 3 T 4T L12 dintre lucrul mecanic schimbat de gaz cu exteriorul în transformarea 12 şi în L34 transformarea 34. volumul d. 1. temperatura b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B.toate profilele şi specializările. c. mărime fizică de proces este: a. 3 . b.Varianta 085 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. destindere izotermă. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. În cursul procesului temperatura gazului: b. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . scade c. expresia de mai jos care are aceeaşi unitate de măsură ca şi temperatura este: a. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică.31 J . Cunoscând exponentul adiabatic al gazului ( γ = ) şi căldura 3 schimbată de gaz cu exteriorul în transformarea 23 ( Q23 = 150 J ). creşte apoi scade (3p) a. numărul de molecule de azot din butelie. MECANICĂ. p1 p2 p3 p4 b. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . d. 1 . Oxigenul şi azotul. ∆U 23 dintre variaţiile energiei interne a gazului în transformările 23 şi 41.F: Probă scrisă la Fizică B. Proba E. O cantitate constantă de gaz ideal având exponentul adiabatic γ = 1. QνR c.31 dm 3 conţine m1 = 16 g de oxigen şi m 2 = 14 g de azot la temperatura t = 27 0 C . SUBIECTUL II – Varianta 085 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O butelie de volum V = 8. C. căldura c. rapoartele 2 .Varianta 85 . considerate gaze ideale. B. 4 . acesta urmează transformarea ciclică 12341. c. O cantitate constantă de gaz ideal se destinde după legea pV 2 = const. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ.02 ⋅ 10 23 mol −1 . Determinaţi: a. b. SUBIECTUL III – Varianta 085 Rezolvaţi următoarea problemă: Într-un corp de pompă se află o cantitate constantă de gaz. Variaţia energiei interne a gazului are valoarea: a. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . au masele molare µ 1 = 32 kg/kmol şi respectiv µ 2 = 28 kg/kmol . 100 J d. d. D. Procesul termodinamic în care căldura absorbită de la o sursă termică este transformată integral în lucru mecanic este: a. c. Dintre mărimile fizice de mai jos.1 B. cantitatea de oxigen din butelie. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. comprimare izobară. (5p) 4. 110 J (2p) Ministerul Educaţiei. în care volumul V depinde de temperatura absolută T aşa cum se arată în graficul 5 alăturat. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B.toate profilele. căldura Q41 schimbată de gaz cu exteriorul în procesul 41. 80 J b. masa molară a amestecului.termodinamica B. presiunea (2p) 2. adică: A. Elemente de termodinamică Ministerul Educaţiei. destindere adiabatică.4 descrie o transformare care se reprezintă într-un sistem de coordonate p-V ca în figura alăturată. creşte 5. presupus ideal. comprimare izotermă. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. d.

kg ⋅ K kg kmol ⋅ K K 2.toate profilele.5 ⋅ 10 5 Pa . 1. p1 = p 2 c. O aceeaşi cantitate de gaz ideal suferă transformări izobare la presiunile p1 .5 ⋅ 10 5 Pa şi temperatura t = 27 0 C . p1 > p 2 d. p1 = p 2 / 2 . Între presiunile p1 şi p 2 există relaţia: a. filiera vocaţională . b. U = υ ⋅ R ⋅ ∆T d. Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică unitatea de măsură în S. de-a lungul unui 2 ciclu gazul efectuează lucrul mecanic L = 103 J absorbind căldura Q1 = 1500 J . (5p) 5 R ) aflat la temperatura T1 = 600 K este răcit 2 adiabatic până la temperatura T2 = 300 K . Temperatura la începutul comprimării izoterme este Tc = 300 K . U = υ ⋅ R ⋅ ∆T c. Calculaţi temperatura gazului la care are loc transformarea 1 → 2 . 30. a căldurii specifice este: J J J J b.31 J .1 B. Demonstraţi că între volumele V1 .termodinamica B.V3 . U = υ ⋅ R ⋅ T (3p) 2 2 4.Varianta 086 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. c.F: Probă scrisă la Fizică B. c. B. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . (2p) 5. (2p) a.Varianta 86 . -30. d. Variaţia volumului gazului în funcţie de temperatură în fiecare dintre cele două transformări este redată în figura alăturată. c. Variaţia energiei interne în acest proces este: a. V4 există relaţia V1 ⋅ V3 = V2 ⋅ V4 . 24. numărul total de molecule de gaz din recipient. constanta gazelor ideale R = 8. b. MECANICĂ. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. respectiv 2 → 3 şi 4 → 1 adiabate. Dacă notaţiile sunt cele utilizate în manualele de fizică. adică: A. ∆U = υCV (T3 − T1 ) (3p) 3. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. Lucrul mecanic schimbat de gaz cu exteriorul este aproximativ egal cu: a. . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU.9 kJ d. expresia energiei interne a gazului ideal monoatomic poate fi exprimată sub forma: 3 3 a. Elemente de termodinamică Ministerul Educaţiei. respectiv p 2 . temperatura la care este încălzit gazul dacă presiunea lui devine p1 = 4. Determinaţi valoarea lucrului mecanic primit de un mol de gaz în cursul comprimării adiabatice. SUBIECTUL II – Varianta 086 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un gaz ideal este închis într-un recipient de volum constant V = 20 cm 3 la presiunea p = 1. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. masa gazului din recipient. Un gaz ideal trece din starea iniţială de temperatură T1 în starea finală de temperatură T3 prin două transformări succesive: o încălzire izocoră urmată de o destindere izobară.5 kJ. Cunoscând masa molară a gazului µ = 32 g mol . densitatea gazului din incintă. determinaţi: a. ∆U = υCV (T2 − T1 ) + υC p (T3 − T2 ) b.5 kJ b. d.9 kJ c. -24. O cantitate υ = 4 moli de gaz ideal diatomic ( CV = Ministerul Educaţiei. Motorul are ca substanţă de lucru un gaz ideal 3 monoatomic ( CV = R ). C. 0 c. D.toate profilele şi specializările. ∆U = υCV (T3 + 2T2 − T1 ) d. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică .V2 . p1 < p 2 b.02 ⋅ 10 23 mol −1 .479 kJ . a.I. iar lucrul mecanic efectuat de un mol de gaz în timpul destinderii adiabatice este L23 = 7. Calculaţi căldura cedată de substanţa de lucru pe parcursul unui ciclu. Proba E. U = υ ⋅ R ⋅ T b. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. SUBIECTUL III – Varianta 086 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un motor termic funcţionează după un ciclu format din 2 transformări izoterme şi 2 transformări adiabatice: 1 → 2 şi 3 → 4 izoterme. d. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6.

se pierde gaz. Aceeaşi cantitate de căldură este necesară pentru a mări temperatura unei mase m1 = 1 kg de apă de la t 1= 25 0 C la t 1= 25 0 C ca şi pentru a încălzi cu ∆t = 100 0 C un corp. benzină b.Varianta 87 . d. D.toate profilele şi specializările. 1 / 2 (5p) Ministerul Educaţiei. ρ A = 3. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. Determinaţi lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior în transformarea ciclică. transformarea BC la volum constant. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . iar transformarea CA are loc la temperatură constantă. b. respectiv 1-3. (2p) 2.02 ⋅ 10 23 mol −1 . Căldura specifică a apei fiind egală cu ca ≅ 4200 J/(kg ⋅ K) .4 m3 /kmol . masa unei cantităţi de substanţă ce conţine 12 g de 12 6C .termodinamica B. d. Determinaţi masa de azot din butelie în starea iniţială. cum s-a modificat temperatura gazului. motorină d. b. 6 ⋅ 10 23 (3p) a.2 3 . Masa molară a unei substanţe reprezintă: a. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. MECANICĂ. a. capacitatea calorică a corpului este egală cu: a. Transformarea AB are loc la presiune constantă. Robinetul buteliei nu este închis etanş. Determinaţi numărul de molecule de azot care au părăsit butelia în condiţiile precizate la punctul b. 6 ⋅ 10 26 kmol −1 c. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. 3 ⋅ 1026 4. astfel încât. c. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. b. Ministerul Educaţiei. 1. Presiunea azotului din butelie în starea iniţială are valoarea p = 831 kPa . 3 ⋅ 10 23 mol −1 d. aer şi motorină (2p) 5. Presupunând că ădup ă ce de azot din butelie presiunea gazului nu s-a modificat. Proba E. c.toate profilele.Varianta 087 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 5 m a. 840 J/K b. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. o cantitate dată de gaz ideal îşi poate dubla volumul prin două procese termodinamice distincte:1-2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. SUBIECTUL III – Varianta 087 Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate υ = 10 mol de oxigen ( µ = 32 (15 puncte) g ). Plecând din aceeaşi stare iniţială de echilibru termodinamic 1. considerat gaz ideal. Calculaţi variaţia energiei interne a gazului în transformarea AB. Volumul ocupat de gaz în starea B este de două ori mai mare decât volumul din starea A. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu.69. . γ oxigen = şi ln 2=0. masa unei cantităţi de substanţă egală cu a 12-a parte din masa atomică a 12 6C . Presiunea în starea A are valoarea pA = 4 ⋅ 105 Pa . În timpul admisiei. masa unei cantităţi de substanţă ce conţine un număr de molecule egal cu numărul lui Avogadro. efectuează o transformare ciclică mol ABCA. Raportul dintre lucrul mecanic efectuat în procesul 1-2 ( L12 ) şi lucrul mecanic efectuat în procesul 1-3 ( L13 ) este egal cu: a. Determinaţi cantitatea de azot rămasă în butelie dacă 20% din masa de gaz existentă iniţial a ieşit din butelie. precizaţi. justificând răspunsul. Numărul de molecule de heliu aflate în vas este aproximativ: b. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. procesul ciclic descris de gaz într-un sistem de coordonate p − V . precizând dacă este primit sau cedat c. în timp.F: Probă scris la Fizic ă a ieşit o cantitate B.31 J . C. Se cunoaşte 7 kg valoarea densităţii gazului în starea A. ( µ = 28 g/mol ) la temperatura t = 7 0 C . 210 J/K d. adică: A. Elemente de termodinamic ă d. 1 / ln 2 d. 150 J/K (3p) 3. 420 J/K c. masa unei cantităţi de substanţă ce ocupă volumul Vµ 0 = 22. considerat gaz ideal. B. 2 ⋅ ln 2 c. O butelie conţine o masă m1 = 2 kg de heliu ( µ1 = 4 g/mol ). 2 b. constanta gazelor ideale R = 8. filiera vocaţională . Calculaţi valoarea căldurii cedate de gaz mediului exterior în transformarea ciclică. Reprezentaţi grafic. SUBIECTUL II – Varianta 087 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O butelie cu volumul V = 50 dm 3 conţine azot.1 B. aer c. într-un cilindru cu piston al unui motor Diesel pătrunde: a.

J / (kg·K ) 2. 0. d. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. V2 = V1 2 c. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . V2 < V1 d. Căldura molară la volum constant pentru un gaz ideal monoatomic este 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B.5 R şi parametrii în starea (1): p1 = 10 5 Pa. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Densitatea unui gaz care are masa molară 16. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. V2 > V1 b. adică: A. în starea de echilibru (2). de masă neglijabilă care se poate deplasa fără frecare.termodinamica B.toate profilele. SUBIECTUL III – Varianta 088 Rezolvaţi următoarea problemă: Funcţionarea motorului Diesel are la bază procesul ciclic redat în figura alăturată. p pmax Pe parcursul procesului ciclic.I. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. redat în figura alăturată. 1. constanta gazelor ideale R = 8. presupunând că tubul este suficient de lung. d.. c. 0. c.07 ·10 23 atomi cu masa atomică relativă mr = 4 ai unui gaz se găsesc într-un tub vertical de secţiune S = 8. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . două transformări izocore pentru mase egale din acelaşi tip de gaz ideal. Determinaţi: gaz a.Varianta 088 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. V1 = 16.066 kg· m -3 d. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . gazul trece din starea de echilibru (1).5R. masa molară a gazului din care provin atomii din tub.62 dm3 (15 puncte) şi θ1 = 27 C. 2. în coordonate p-T. Într-un proces termodinamic în care temperatura rămâne constantă.31 dm2 . Determinaţi lucrul mecanic schimbat de gaz cu exteriorul pe parcursul comprimării adiabatice. p2 = p1 2 (2p) a. este separat de atmosferă printr-un piston etanş.31 J . Ţinând seama de simbolurile unităţilor de măsură folosite în manuale.1 B. Calculaţi căldura primită de gaz. 2V2 = V1 (3p) 4. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Este adevărată relaţia: p p p p p V b. C. J / (mol·K ) (2p) a.08 kg· m -3 (3p) 5. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.Varianta 88 . Despre volumele V1 şi V2 ocupate de gaz în cele două transformări se poate afirma că: a. Proba E. B. T3 = 5. 0. Ministerul Educaţiei. lungimea coloanei de gaz în condiţiile iniţiale. Gazul. J / kg c. 1 = 2 d.5 d. considerat ideal.F: Prob ă scris ă la Fizic ă B. Vmin b.5 b. J / kmol d. Raportul dintre căldura primită de un gaz ideal monoatomic într-o transformare izobară şi lucrul mecanic efectuat de forţa de presiune este egal cu: a. 0. În figură sunt reprezentate. a.62 g/mol şi presiunea p = 10 4 Pa la temperatura θ = -23 C este egală cu: a. Elemente de termodinamic ă b. Aflaţi energia internă a gazului în starea (1). D.8 T1. Gazul are căldura molară la volum constant C V = 2.toate profilele şi specializările. caracterizată de parametrii p1 şi V1. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. SUBIECTUL II – Varianta 088 Rezolvaţi următoarea problemă: Un număr N = 21. lungimea coloanei de gaz în momentul în care acesta are temperatura θ 2 = 47 0 C ca urmare a încălzirii sale lente. filiera vocaţională . MECANICĂ. unitatea de măsură în S.04 kg· m -3 c. a ∆U + L mărimii fizice a cărei expresie are forma este: ν∆T b. . 2 c. 1.02 ⋅ 10 23 mol −1 . Folosind diagrama. (5p) Ministerul Educaţiei. prezentaţi fenomenele care au loc în cilindru pe parcursul timpului III de funcţionare al motorului şi argumentaţi afirmaţia că acest timp este pmin O timpul motor. V2 = V1 c. 2 3 4 1 V Vmax T2 = 2.02 kg· m -3 b. Presiunea atmosferică are valoarea p 0 = 10 5 Pa iar temperatura (15 puncte) atmosfera gazului este de θ1 = 27 C. 1.56 T1. 1 = 2 V1 V2 p1 V2 V1 V1 3. caracterizată de parametrii p2 şi V2 . masa gazului din tub.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. 5 Cunoscând exponentul adiabatic al gazului ( γ = ) şi căldura 3 schimbată de gaz cu exteriorul în transformarea 23 ( Q23 = 150 J ). acesta urmează transformarea ciclică 12341. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. B. ν = pT d. Se admite că temperatura gazului nu se modifică. Într-un proces termodinamic ciclic. p1 p2 p3 p4 b. constanta gazelor ideale R = 8. de stare b. rapoartele 2 . T = 400 K d. Proba E. de proces c. calculaţi: p p p p a. MECANICĂ. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT .termodinamica B. căldură şi căldură molară d. căldură şi căldură specifică b. densitatea azotului din butelie în starea iniţială. căldura Q41 schimbată de gaz cu exteriorul în procesul 41. din figura alăturată este reprezentată dependenţa densităţii oxigenului ( µ = 32 g mol) de presiunea gazului. vectorială d. căldură molară şi căldură (3p) 4.toate profilele.toate profilele şi specializările. numărul de molecule de azot din butelie înainte de deschiderea robinetului. T = 1273 K 5.1 B. SUBIECTUL II – Varianta 089 Rezolvaţi următoarea problemă: Într-o butelie cu volumul V = 28 dm 3 se află azot (15 puncte) (µ N2 = 28 ⋅ 10 −3 kg/mol ) la temperatura t = 7 0 C şi presiunea p = 831 kPa . OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. Energia internă a unui gaz ideal este o mărime fizică: a. cantitatea de ră mas ăăîn butelie după deschiderea robinetului.F: Prob ă azot scrisă la Fizic B. căldură specifică şi căldură c. 3 . Folosind notaţiile din manualele de fizică. în care volumul V depinde de temperatura absolută T aşa cum se arată în graficul alăturat. ∆U = L c. raportul y = ∆U 41 .Varianta 89 . Unitatea de măsură din S. 1. T = 273 K b. c. ∆U = Q + L (3p) 3. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . menţinut la temperatură constantă. C. ν = 1 / N A (2p) 2. T = 320 K c. 4 .31 J . Ministerul Educaţiei.Varianta 089 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. ∆U 23 dintre variaţiile energiei interne a gazului în transformările 23 şi 41. gazul iese din butelie atât timp cât presiunea gazului este mai mare decât presiunea atmosferică p 0 = 10 5 Pa . ν = µ / m b. d. presupus ideal. D. adică: A. variaţia energiei interne ∆U a unui gaz ideal este. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. numărul de moli de substanţă se poate determina cu ajutorul relaţiei: a. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Dacă se deschide robinetul buteliei. b. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. pe întregul ciclu: a. filiera vocaţională . ∆U = Q b. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică .I. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. raportul x = V 4V 3V 2V V 0 1 T 2 (15 puncte) 3 4 T 2T 3T 4T L12 dintre lucrul mecanic schimbat de gaz cu exteriorul în transformarea 12 şi în L34 transformarea 34. Determinaţi: a. 1 . Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. raportul dintre masa gazului rămas în butelie şi masa gazului care a ieşit din butelie când robinetul este deschis. adimensională (5p) (2p) Ministerul Educaţiei. a mărimii egale cu produsul dintre cantitatea de substanţă şi variaţia de temperatură este aceeaşi cu a mărimii egale cu raportul dintre: a. În graficul. c. SUBIECTUL III – Varianta 089 Rezolvaţi următoarea problemă: Într-un corp de pompă se află o cantitate constantă de gaz. Elemente de termodinamică d. Temperatura pentru care a fost trasată această dependenţă este de aproximativ: a. ∆U = 0 d. ν = N / N A c.02 ⋅ 10 23 mol −1 .

toate profilele.1 B.4. T1 ≥ T2 d. SUBIECTUL III – Varianta 090 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate de oxigen cu masa m = 0. între cele două bile are loc schimb de: a. Calculaţi variaţia energiei interne a oxigenului în procesul izocor. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. Căldura molară izobară a unui gaz ideal având exponentul adiabatic egal cu 1. T1 > T2 (5p) 4. în două compartimente de volume V1 = 4 şi V2 = 12 . b.12. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. aflat iniţial la presiunile p1 = 3 ⋅ 10 5 Pa şi p 2 = 2 ⋅ 10 5 Pa şi temperaturile T1 = 400 K . . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B.9 kmol ⋅ K kmol ⋅ K mol ⋅ K mol ⋅ K 3. sunt puse în contact. substanţă c. C. filiera vocaţională . temperatura echilibru termic la care ajung gazele.31 J . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică.16 J (2p) Ministerul Educaţiei.31 J d. D. Două bile din fier. Determinaţi căldura schimbată de gaz cu exteriorul în transformarea izobară. Energia internă a gazului creşte cu 8.Varianta 90 . Gazul este supus unei serii de transformări după cum urmează: 1-transformare izotermă cu dublarea volumului.8. căldură d. 22 c. adică: A. Ministerul Educaţiei. B. constanta gazelor ideale R = 8. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . Relaţia dintre aceste temperaturi este: a. Acestea conţin acelaşi gaz.toate profilele şi specializările. 2 a. CV = 5 R şi µ = 32 kg/kmol .5 este aproximativ: J J J J b.9 d. Se cunosc: ln 2 ≅ 0.693 .46 J c. MECANICĂ. T1 = T2 (3p) 6 3 5. respectiv T 2 = 280 K . aflate la temperaturi diferite. O cantitate dată de gaz ideal monoatomic ( CV = R ) este supusă transformării 1-2 2 reprezentată în sistemul de coordonate p-T ca în figura alăturată. 2-transformare izobară cu revenire la volumul iniţial V1 şi 3. d.F: Probăde scris ă la Fizic ă B. Proba E. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. Calculaţi valoarea lucrului mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior în transformarea izotermă. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . Un motor termic funcţionează pe baza unui proces ciclic pe parcursul căruia primeşte căldură de la un corp cu temperatura T1 şi cedează căldură altui corp cu temperatura T2 . d. iar a doua incintă conţine 6 kmoli de gaz la temperatura T 2 . Precizaţi relaţia corectă dintre temperaturi: 1 a. T1 = 3T2 c. dacă pistonul este deblocat după stabilirea echilibrului termic.31 J . • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 22 (3p) a. T1 = T2 b. iniţial blocat. 1. 24. considerat ideal.transformare izocoră cu revenire la presiunea iniţială p1 . lucru mecanic b. În două incinte de volume V şi 2V se află acelaşi tip de gaz considerat ideal. Neglijând efectele dilatării. Elemente de termodinamică c. c. temperatură (2p) 2.1 kg ocupă iniţial volumul V1 = 10 la temperatura t1 = 127 o C .Varianta 090 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect.78 J b. Realizaţi diagrama transformărilor prin care trece gazul în coordonatele p-V. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . numărul (N) de particule din compartimentul de volum V2 . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU.20.02 ⋅ 10 23 mol −1 . Prima incintă conţine 1 kmol de gaz la temperatura T1 . cantitatea de gaz din compartimentul de volum V1 b. Determinaţi: a. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. 24. presiunea fiind aceeaşi. T1 < T2 b. valoarea raportului volumelor ocupate de gaz. T1 ≤ T2 c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. T1 = 6T2 d. SUBIECTUL II – Varianta 090 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un cilindru izolat adiabatic de mediul exterior este împărţit cu ajutorul unui piston termoconductor. Căldura primită de gaz are valoarea: a.termodinamica B.

U = ν R T c. U = ν R T d. . reprezentarea grafică într-un sistem de coordonate V-T a procesului ciclic. pentru căldura specifică este: J N J N⋅m b. scade de 32 ori d. c. exprimată în sistemul internaţional. creşte de 32 ori (3p) 4. Considerând că notaţiile sunt cele utilizate în manualele de fizică. Dacă unui gaz ideal monoatomic ( CV = R ) îi creşte volumul de 8 ori într-un proces adiabatic 2 ( p ⋅ V γ = const. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu.Varianta 091 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B.toate profilele. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. B. cantitatea de oxigen din butelie. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. O cantitate dată de gaz ideal biatomic ( CV = Ministerul Educaţiei. 831 J b.06 ⋅ 10 23 molecule de oxigen ( µ o2 = 32 g/mol ). c. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . MECANICĂ. 400 J (2p) 3 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică.la Fizică Proba(E.termodinamica B. 300 J d. d. Se cer: a. Se ştie că în starea de echilibru termodinamic 1 temperatura este T1 = 300 K . Într-o transformare la presiune constantă a unui mol de gaz ideal biatomic care se încălzeşte de la 27°C la 227°C .Varianta 91 . c.1 B.31 J . U = NkT 2 2 3. 4155 J (3p) 5 R ) efectuează transformarea 2 1 → 2 reprezentată în sistemul de coordonate p-V în graficul alăturat. masa molară a amestecului obţinut după introducerea în butelie a unui număr N 2 = 24. presiunea sa: a. 2493 J d.toate profilele şi specializările. b. lucrul mecanic schimbat de gaz cu exteriorul în timpul unui ciclu. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. d. U = νRT (5p) a. constanta gazelor ideale R = 8. d.F: scrisă B. C. D.I. căldura cedată de gaz în timpul unui ciclu. scade de 8 ori b. Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică unitatea de măsură în S.08 ⋅ 10 23 atomi de heliu µ He Prob = 4ă g/mol ). 100 J b. 1. lucrul mecanic efectuat este: a. creşte de 8 ori c. Determinaţi: a. SUBIECTUL III – Varianta 091 Rezolvaţi următoarea problemă: 3 R ) evoluează după procesul 2 termodinamic ciclic reprezentat în sistemul de coordonate p-V în graficul alăturat. Căldura schimbată de gaz cu exteriorul este Q = 1. lucrul mecanic efectuat de gaz într-o transformare 3 → 5 . Lucrul mecanic efectuat de gaz are valoarea: a. iar între parametrii din stări diferite există relaţiile: V3 = 2 V1 şi (15 puncte) Un mol de gaz ideal monoatomic ( CV = p2 = 2 p1 .02 ⋅ 10 23 mol −1 . (2p) a.4 kJ . SUBIECTUL II – Varianta 091 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Într-o butelie de volum V = 10 se află un număr N1 = 18. relaţia de calcul a energiei interne a gazului ideal biatomic este: 3 5 b. filiera vocaţională . adică: A. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . masa unei molecule de oxigen. densitatea oxigenului din butelie. 200 J c. Elemente de termodinamică Ministerul Educaţiei. kg ⋅ K kg ⋅ K K mol ⋅ K 2. dacă din starea 3 gazul s-ar destinde adiabatic de la temperatura T3 la temperatura T5 = 2T1 . 1662 J c. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . ). mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. b.

I. b. acelaşi număr de moli. SUBIECTUL II – Varianta 092 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un student doreşte să realizeze un amestec de oxigen O2 şi azot N2 (gaze cu comportare presupusă ideală) a cărui masă molară să fie µ = 29 g/mol . d. num ărulProb moleculelor oxigen din prima butelie. D. presiunea finală a amestecului de gaze din prima butelie. B. Justificaţi rezultatul obţinut.toate profilele şi specializările. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. µ O = 32 g/mol. t 0 = 0 0 C) . constanta gazelor ideale R = 8. b.Varianta 092 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect.termodinamica B. este: J J J J a. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Reprezentaţi grafic cele două procese descrise în acelaşi sistem de coordonate p-T. Calculaţi în funcţie de p 0 şi V0 căldura schimbată de gaz cu exteriorul în procesul 1 → b → 2 . ∆U = +20 J c. L2452 = 2 ⋅ L1231 b. b.1 B. două adiabate o izocoră şi o izobară (2p) 5. SUBIECTUL III – Varianta 092 Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate constantă de gaz ideal monoatomic ( CV = (15 puncte) 3 R ) este adus dintr-o stare iniţială (1) într-o stare 2 finală (2) pe două drumuri diferite: 1 → a → 2 şi 1 → b → 2 . Ministerul Educaţiei. iar cealaltă conţine azot la presiune ridicată şi temperatură t 0 . aceeaşi energie internă. d. d. ∆U = +30 J b. Variaţia energiei interne a gazului în această transformare este: a. Ciclul idealizat de funcţionare al motorului Diesel este format din: a. L2452 = 3 ⋅ L1231 c. aceeaşi presiune. volumul oxigenului din prima butelie. c.): Proba E.Varianta 92 . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU.02 ⋅ 10 23 mol −1 . 1.F: ă scrisă lade Fizic ă B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . masa de azot pe care studentul trebuie să o introducă în prima butelie pentru a obţine amestecul dorit. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. presupunând că temperatura de echilibru a amestecului este egală cu t 0 . filiera vocaţională . aşa cum se vede în figura alăturată a. El dispune de două butelii: una conţine 64 g de oxigen în condiţii normale de presiune şi temperatură ( p o = 10 5 Pa. d. Studentul poate transfera azot din a doua butelie în prima. două izoterme şi două adiabate b. b. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. ∆U = −20 J d.31 J . adică: A. (3p) kmol ⋅ K kg ⋅ K K kg Ministerul Educaţiei. Un gaz ideal suferă o transformare în cursul căreia cedează în exterior o căldură de -25 J şi primeşte un lucru mecanic de -5 J. unitatea de măsură a căldurii specifice în S. (2p) 2. c. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Elemente de termodinamică a. aceeaşi temperatură. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B.I. L2452 = 4 ⋅ L1231 (5p) d. păstrând constantă masa de oxigen din prima butelie.toate profilele. două izoterme şi două izobare d. Scrieţi expresia matematică a principiului I al termodinamicii şi utilizaţi-o pentru a calcula variaţiile energiei interne a gazului pe cele două drumuri. calculaţi (în 2 unităţi ale S. În figura alăturată sunt reprezentate două procese ciclice 1 ⇒ 2 ⇒ 3 ⇒ 1 şi 2 ⇒ 4 ⇒ 5 ⇒ 2 parcurse de un gaz ideal. Între lucrurile mecanice efectuate de gazul ideal în cele două procese ciclice există relaţia: a. Două sisteme termodinamice se află în echilibru termic dacă au: a. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . două adiabate şi două izocore c. MECANICĂ. c. ∆U = −30 J (3p) 3. c. L2452 = 5 ⋅ L1231 4. Calculaţi în funcţie de p 0 şi V0 lucrul mecanic schimbat de gaz cu exteriorul în procesul 1 → a → 2 . C. Cunoscând masele moleculare µ N2 = 28 g/mol. . mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Ţinând cont că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică.

adică: A. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă.5 b. d. 0 = Prob Probaρ E. 0. b.8 ⋅ 10 5 N/m 2 . Determinaţi numărul de molecule de aer care ies din vas pentru ca presiunea din vas să rămână egală cu p = 2. În cursul acestui proces presiunea ( ) ( ) Amestecul se află la presiunea p = 10 N/m şi temperatura t = 27 C . C. În vas se află iniţial aer. Determinaţi variaţia energiei interne a gazului între stările 2 şi 4 .31 J . D. SUBIECTUL II – Varianta 093 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un vas cu volumul constant V = 30 este prevăzut cu o supapă ce permite comunicarea cu mediul exterior. 100 J b.toate profilele şi specializările. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. filiera vocaţională .toate profilele. volumul V1 = 1 şi temperatura T1 = 300 K efectuează procesul ciclic reprezentat în coordonate p-T în figura alăturată. Se cunoaşte ln 2 = 0.F: ă scris. considerat gaz ideal. constanta gazelor ideale R = 8. ăcalcula la Fizică B.02 ⋅ 10 23 mol −1 . 10.1 3 ( ) B. 1. a. Q / (m ⋅ ∆T ) c.04 g/m 3 (2p) (3p) Ministerul Educaţiei. Se cunoaşte că în starea 2 temperatura gazului este T2 = 4 ⋅ T1 . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Calculați cantitatea iniţială de aer din vas. . b. m ⋅ c ⋅ ∆T d. c. în starea 3 presiunea este p3 = 0. d. Ministerul Educaţiei. 45. Aerul din vas se încălzeşte până ajunge la temperatura t 1 = 47 0 C . primeşte lucru mecanic şi se răceşte. t 0 = 0 0 C este 1 .718 ⋅ 10 5 N/m2 (2. Raportul căldurilor schimbate de gaz cu mediul exterior. 2. Dacă notaţiile sunt cele utilizate în manualele de fizică. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B.Varianta 93 . c. SUBIECTUL III – Varianta 093 Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate dată de gaz ideal monoatomic (15 puncte) (γ = 5 / 3) aflat iniţial în starea caracterizată de presiunea p1 = 10 5 N/m 2 . cedează lucru mecanic şi se încălzeşte.termodinamica B. cedează lucru mecanic şi se răceşte. d. O cantitate de gaz ideal se destinde izoterm până la volumul V2 = 1 . (QAB / QCD ) .739 g/m3 5. Modulul căldurii cedate de gaz într-un ciclu este o fracţiune f din căldura primită de gaz într-un ciclu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 1 c. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . 150 J c. Determinaţi masa de aer care mai trebuie introdusă în vas la temperatura t = 27 0 C pentru ca presiunea din vas să atingă valoarea p = 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. Q / ∆T b. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. Calculaţi lucrul mecanic efectuat de gaz în transformarea izobară.3 kg/m ţi masa de aer conţinut ă în vas în starea iniţială. Transcrieţi procesul ciclic în diagramele p − V şi V − T . Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . Ştiind că densitatea aerului în condiţii normale de presiune şi temperatură p 0 ≅ 10 5 N/m 2 . acesta: a.Varianta 093 (15 puncte) scade de la p1 = 2. primeşte lucru mecanic şi se încălzeşte.718 = e ) la p2 = 105 N/m2 . d. B.693 . la presiunea p 0 = 10 5 N/m 2 şi temperatura t = 27 0 C . Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 200 J d. 114. Se amestecă υ1 = 4 moli de hidrogen µ1 = 2 ⋅ 10 −3 kg/mol cu υ2 = 3 moli de heliu µ2 = 4 ⋅ 10 −3 kg/mol .5 ⋅ p1 . Elemente de termodinamică c. MECANICĂ.6 g/m3 a. b. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . a. 451.8 ⋅ 10 5 N/m 2 . Determinaţi valoarea fracţiunii f . Densitatea amestecului este: 5 2 0 b. Un gaz ideal efectuează transformările AB şi CD reprezentate în figura alăturată. La comprimarea adiabatică a unui gaz ideal. Q / (υ ⋅ ∆T ) (2p) 2. în cele două transformări este: a. expresia care are aceeaşi unitate de măsură cu cea a căldurii molare este: a.104 g/m3 c. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. Lucrul mecanic efectuat de gaz în timpul destinderii are valoarea: a.5 (5p) 3. 2 d. la presiunea atmosferică p 0 = 10 5 N/m 2 şi la temperatura mediului ambiant t = 27 0 C . 250 K (3p) 4.

presiunea gazului din butelie în starea finală. Iniţial 2 pistonul este în echilibru.destinderi izobare. c. Determinaţi: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. Proba E. Când temperatura devine T2 = 900 K .4 . D.9 g de aer ( µ ≅ 29 g mol ) a fost încălzită cu ∆T = 200 K primind căldura Q = 700 J . ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . O masă m = 2. 450.F: Prob ă scrisă la de Fizic ă existente în butelie B. Calculaţi variaţia energiei interne a gazului în timpul deplasării pistonului. (3p) 5. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. SUBIECTUL II – Varianta 094 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O butelie cu volumul V = 40 conţine iniţial o masă m1 = 140 g de azot ( µ = 28 ⋅ 10 −3 kg/mol ).Exponentul adiabatic al unui gaz ideal este γ = 1. 11. −300 J c. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. filiera vocaţională .7 J (2p) Ministerul Educaţiei. considerat gaz ideal.Varianta 94 .comprimări adiabatice. MECANICĂ. 1. Cunoscând faptul că p 0 = 10 5 N/m 2 . b. SUBIECTUL III – Varianta 094 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un piston care se poate mişca fără frecări într-un cilindru orizontal separă de mediul exterior un volum 5 V1 = 10 de gaz ideal ( CV = R ) la temperatura t1 = 27 o C şi presiunea p1 = 1 atm ≅ 10 5 N/m 2 .31 J .1 B. Aerul din cilindru este încălzit în contiuare până când presiunea devie p3 = 2 atm . c. d. 118.085 J/(mol ⋅ K) (3p) 3. nu permite modificarea energiei interne a sistemului. num ărul de molecule azot în starea finală. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. constanta gazelor ideale R = 8. b. 29. lucrul mecanic total schimbat de gaz cu mediul exterior are valoarea: a. 300J (5p) 4.02 ⋅ 10 23 mol −1 . Determinaţi lucrul mecanic efectuat de gaz în timpul deplasării pistonului. C. d. densitatea iniţală a gazului din butelie. a.Un înveliş adiabatic: a. 201.toate profilele. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. 284.895 J/(mol ⋅ K) d. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . În butelie se adaugă apoi încă m 2 = 70 g azot şi se constată că temperatura gazului devine t 2 = 27 o C . OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. d.5 J d. c. 20.3 J 5 R ) are valoarea: 2 b. −200 J b. Elemente de termodinamică Ministerul Educaţiei. Un gaz ideal cedează căldură mediului exterior pe parcursul unei: a. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. comprimări izoterme. pistonul se blochează.transformări izocore în care presiunea creşte. (2p) 2. c. 200J d.termodinamica B. b. Lucrul mecanic efectuat de gaz ( CV = a. d. nu permite schimb de căldură cu mediul exterior. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B.toate profilele şi specializările. adică: A. Încălzind gazul închis în cilindru pistonul se deplasează lent.4 J c. la presiunea p1 = 3 ⋅ 10 5 Pa . b. ( ) . 14. Reprezentaţi în sistemul de coordonate p-V procesele suferite de gaz. permite schimb de căldură cu mediul exterior.Varianta 094 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. temperatura iniţială a gazului din butelie. Căldura molară la presiune constantă pentru acest gaz are valoarea: a.085 J/(mol ⋅ K) c. nu permite schimb de lucru mecanic cu mediul exterior.95 J/(mol ⋅ K) b. B. Determinaţi căldura transmisă gazului din momentul blocării pistonului până când presiunea acestuia devine p3 = 2 atm . Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . O cantitate constantă de gaz ideal suferă succesiunea de transformări 1234 reprezentate grafic în figura alăturată.

62 d. B. c. 0. Calculaţi lucrul mecanic schimbat de gaz cu exteriorul în transformarea 4 → 1 .Varianta 95 . 0. În procesele 2 → 3 şi 4 → 1 densitatea şi temperatura absolută variază astfel încât ρ ⋅ T = ct . unitatea de măsură a masei molare în S. relaţia ∆U = νCv ∆T este valabilă: a. respectiv. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . D.1 kg/m 3 d.23 (3p) a. b. MECANICĂ. 70% şi 27% din masa amestecului. numai în procesele izoterme suferite de un gaz considerat ideal. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . filiera vocaţională . este: a. Masele azotului şi oxigenului reprezintă. masa molară a amestecului din aerostat dacă toate moleculele de ozon s-ar transforma în oxigen O2. a. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . oxigen O2 şi ozon O3 (gaze cu comportare considerată ideală) la presiunea p = 0. 12. masa m01 a moleculei de azot şi masa molară µ O3 a ozonului. Calculaţi variaţia energiei interne în procesul 3 → 4 → 1 . în procesele în care Q ≠ 0 . Determinaţi căldura primită de heliu în procesul 1 → 2 → 3 .Ţinând cont că simbolurile mărimilor fizice sunt cele utilizate în manualele de fizică. Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică.5 kg/m 3 (5p) 4. mol c.1600 J (2p) Ministerul Educaţiei. adică: A. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. densitatea amestecului din d. d. b.I.360 J b. iar în transformarea 1 → 2 temperatura se dublează. d. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Ministerul Educaţiei. mol/kg d. 0.Într-o transformare izobară ( p = const ) a unui gaz ideal se constată că lucrul mecanic este de 3 ori mai mic decât căldura primită de gaz. masa molară medie amestecului din aerostat. 8. C.800 J c. 0. Cunoscând masele molare µ N2 = 28 g/mol. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.toate profilele şi specializările.9p0 şi temperatura t = − 9°C.F: Prob ă scrisă la Fizic ă aerostat. 24.Într-un vas se află închis hidrogen ( µ = 2 ⋅ 10 −3 kg/mol ) la presiunea p = 10 5 Pa şi temperatura t = 27 0 C . B.1200 J d.31 mol ⋅ K mol ⋅ K mol ⋅ K mol ⋅ K 5. Elemente de termodinamică c. kg/mol (2p) 2.toate profilele. constanta gazelor ideale R = 8.I. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Reprezentaţi ciclul în sistemul de coordonate p-V.): a. SUBIECTUL II – Varianta 095 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Într-un aerostat se află un amestec de azot N2.31 J . Gazul suferă o transformare ciclică în care dependenţa densităţii gazului de temperatură este ilustrată în figura alăturată. în orice proces termodinamic suferit de un gaz considerat ideal. (3p) 3. b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. Căldura molară izocoră a gazului este: J J J J b. Lucrul mecanic schimbat cu mediul exterior de un gaz ideal ( p0 = 10 5 N m2 ) în transformarea ciclică ilustrată în figura alăturată este: a. Densitatea hidrogenului din vas este aproximativ: a. Interpretaţi rezultatul. µ O2 = 32 g/mol. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. c. Proba E.termodinamica B.Varianta 095 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. şi p 0 = 10 5 N/m 2 calculaţi (în unităţi ale S. g b. numai în procesele izocore ale gazului ideal. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. SUBIECTUL III – Varianta 095 Rezolvaţi următoarea problemă: Un mol de heliu cu exponentul adiabatic γ = (15 puncte) 5 se găseşte la presiunea 3 p1 = 2 ⋅ 10 5 N/m 2 şi volumul V1 = 4 dm 3 .08 kg/m 3 c. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu.02 ⋅ 10 23 mol −1 .42 c. 1.06 kg/m 3 b. 16.1 B.

T 2 . d. SUBIECTUL III – Varianta 096 Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate dată de gaz ideal diatomic ( CV = 5 R ) se află într-un cilindru cu piston la 2 0 temperatura t1 = 7 C . SUBIECTUL II – Varianta 096 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un cilindru orizontal de volum V = 11. 28 g/mol c. Parametrii de stare ai gazului în starea iniţială sunt p1. d. Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică.C = 12 şi oxigenului m r .6 dm 3 este separat în două compartimente printr-un piston uşor. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ.I. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. Precizaţi în care dintre incinte se află un număr mai mare de molecule. 1 (5p) 5. R ⋅ γ ⋅ (T1 − T 2 ) c. b. care se poate deplasa cu frecări neglijabile. Căldurile molare izocore ale celor două gaze au valorile CV 1 = 3 ⋅ R / 2 . Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. γ ⋅ ( p 2 ⋅ V2 − p1 ⋅V 1) d. (2p) γ −1 γ −1 Ministerul Educaţiei. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT .toate profilele şi specializările. Ministerul Educaţiei. Gazele din ambele compartimente se consideră ideale şi se cunosc masele atomice relative ale azotului m r . subţire. .F: Probă scrisă la Fizică m r . Un gaz ideal având exponentul adiabatic γ se destinde adiabatic. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. c. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Proba E.1 B. c. Raportul energiilor interne ale celor două gaze este egal cu: a. 2 d. Masa molară a gazului este 2. K mol ⋅ K kmol ⋅ K 24 de molecule. Gazul este supus succesiunii de transformări indicate în figura (15 puncte) alăturată. constanta gazelor ideale R = 8. Dintre graficele reprezentate în figura de mai jos. C. iar în starea finală p 2 .T1 . d. graficul care redă corect procesul admisiei în cazul ciclului motorul Otto idealizat este: (3p) 4. adică: A. 16 g/mol (3p) 3. 4 c.02 ⋅ 10 23 mol −1 . O masă m = 50 g de gaz conţine un număr N = 10 aproximativ egală cu: a. 8 b. MECANICĂ. 1. Determinaţi raportul dintre masele de gaz din cele două incinte. Lucrul mecanic efectuat de gaz în această transformare se poate exprima sub forma: p ⋅ V − p 2 ⋅ V2 R ⋅ (T 2 − T1 ) a. iar gazul din cel de-al doilea compartiment este menţinut la temperatura iniţială.N = 14 . Determinaţi masele molare ale celor două gaze. B. c. b.31 J . Precizaţi în ce transformări se primeşte căldură şi determinaţi căldura primită de gaz într-un ciclu. Justificaţi răspunsul. precizaţi ce se întâmplă cu volumul ocupat de azot şi determinaţi variaţia acestui volum. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. respectiv CV 2 = 3 ⋅ R . Determinaţi energia internă a gazului în stările 2 şi 3. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I .O = 16 . termoizolant. Determinaţi lucrul mecanic schimbat între gaz şi mediul exterior în transformarea 3→1. carbonului a. B.Varianta 96 . Precizaţi tipul transformărilor 1→2 şi 2→3 din cadrul ciclului indicând parametrul de stare care rămâne constant. iar al doilea compartiment conţine monoxid de carbon ( CO ) la temperatura t 2 = 22 0 C . a capacităţii calorice a unui corp este: J J J b. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. unitatea de măsură în S. Presupunând că gazul din primul compartiment este încălzit cu ∆T = 10 K . • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. filiera vocaţională . D. Primul compartiment conţine azot molecular ( N 2 ) la temperatura t 1 = 12 0 C . Două butelii identice conţin mase egale de heliu ( µ1 = 4 g/mol ) respectiv metan ( µ 2 = 16 g/mol ) la aceeaşi temperatură.toate profilele. dacă raportul maselor celor două gaze este m1 m 2 = 59 57 .termodinamica B. Lucrul mecanic efectuat de gaz într-un ciclu este egal cu L1231 = 200 J . 30 g/mol b. Elemente de termodinamică B. 1 1 b.V1.Varianta 096 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect.V2 . J (2p) a. 18 g/mol d. a. Iniţial pistonul se află în echilibru la mijlocul cilindrului.

I. După ce s-a consumat o masă ∆m = 28 g de azot. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. b. (4) c. schimbul de căldură între sistem şi mediul exterior.5 ⋅ 10 5 Pa .Varianta 097 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . Proba E. 1. considerat gaz ideal. constanta gazelor ideale R = 8. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. acesta urmează transformarea ciclică 12341. iar temperatura a scăzut până la T 2 = 280K . • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.06 ⋅ 10 23 c.1 B. SUBIECTUL III – Varianta 097 Rezolvaţi următoarea problemă: Într-un corp de pompă se află o cantitate fixată de gaz. Învelişul adiabatic nu permite: a. Notaţiile fiind cele utilizate în manualele de fizică.toate profilele. Ştiind că în figura alăturată curba (2) reprezintă o transformare izotermă. numărul de moli de azot consumat. (3p) kmol ⋅ K kg K kg ⋅ K 5. masa de gaz ămas ă Fizic în vas. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. (5) b. C. raportul y = dintre variaţiile energiei interne a gazului în transformările 12 şi 34. relaţia Robert-Mayer poate fi scrisă în forma: a. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . schimbul de energie între sistem şi mediul exterior. Elemente de termodinamică Ministerul Educaţiei. CV = R − C p b.02 ⋅ 10 26 d. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. căldura Q41 schimbată de gaz cu exteriorul în procesul 41. dintre celelalte curbe. presupus ideal. cea care poate reprezenta o transformare adiabatică este cea cu numărul: a. D. c. c. la temperatura T1 = 300 K şi presiunea p1 = 1.Varianta 97 . 18.06 ⋅ 10 26 (5p) 4. Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. B. unitatea de măsură în Q S. d. calculaţi: a. presiunea a devenit egală cu p 2 = 56 kPa . 18.termodinamica B. CV − C p = R c. (1) (2p) Ministerul Educaţiei. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. schimbul de lucru mecanic între sistem şi mediul exterior. . în care presiunea p depinde de temperatura absolută T aşa cum se arată în graficul alăturat. raportul x = 0 2T 3T 4T Q12 dintre căldurile schimbate de gaz cu exteriorul în Q34 transformările 12 şi 34. C p = CV + R (2p) 2.31 J . 6. .F: Prob ăr scris ă la ă B. Determinaţi: a. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . adică: A. CV = C p + µR d. SUBIECTUL II – Varianta 097 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Într-un vas se află azot ( µ N2 = 28 g/mol ). MECANICĂ.02 ⋅ 10 23 b. d. b. rapoartele V2 V3 V4 V1 . 5 Cunoscând exponentul adiabatic al gazului ( γ = ) şi căldura schimbată 3 de gaz cu exteriorul în transformarea 23 ( Q23 = 200 J ). . modificarea energiei interne a sistemului . volumul vasului. c. c. 3. ∆U12 d. O masă m = 96g de O 2 ( µO2 = 32 g mol ) conţine un număr total de molecule este egal cu: (3p) a. 6.toate profilele şi specializările. b. V1 V2 V3 V4 (15 puncte) p 4p 3p 2p p 2 1 4 T 3 T b. cantitatea de gaz aflată în vas în starea iniţială. (3) d. a mărimii fizice exprimată prin raportul este: ∆T J J J J a. ∆U 34 . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. filiera vocaţională .02 ⋅ 10 23 mol −1 . d.

OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu.88 g/mol. 0 5 b. 2425. poate fi scrisă sub forma: ∆V -1 -1 −2 -3 a. 12 p 0V0 4. Determinaţi: R (1) (2) a. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . la presiunea p1 = 10 4 Pa. Cea mai mare variaţie a temperaturii gazului se produce dacă procesul este: a. masa de gaz care a trecut din vasul (2) în vasul (1) după deschiderea robinetului. cantitatea de substanţă din vasul (2).F: Prob ă scris ă la Fizic ă B. p (MPa) 4 2 O 1 (15 puncte) 3 2 1000 T(K) 250 . d. izocor d. Determinaţi căldura schimbată de gaz cu mediul înconjurător în procesul 2 → 3. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. a.25 mol (3p)  10  5.toate profilele şi specializările. b. conform diagramei p-T din figura alăturată. ajunge în starea (3) caracterizată de parametrii T3 = 1000 K şi p3 = 4 MPa. 1 mol c. După deschiderea robinetului R. a mărimii fizice a cărei expresie este . Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. J ⋅ m d. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. 8 p 0V0 3. filiera vocaţională .31 J . 6.5 mol d. izobar c. c. Aflaţi variaţia energiei interne a gazului la trecerea din starea (1) în starea (3).) primeşte căldura Q. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.Varianta 98 .025 mol de gaz cu masa molară µ 1 = 4 g / mol. d. 0. Calculaţi lucrul mecanic efectuat de forţele de presiune în procesul 1 → 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. 0. O cantitate dată de gaz ideal monoatomic (υ = const. Variaţia energiei interne a sistemului în decursul transformării 1234. alăturată). J ⋅ kg ⋅ m c.605 se găseşte aer la temperatura 273 K şi presiunea 10 Pa. Elemente de termodinamic ă b. Ministerul Educaţiei. robinetul R este închis (v.93 J (3p) a. p 0V0 2 c. adică: A. În vasul (1) se află υ1 = 0. C.31  temperatura se menţine egală cu 350 K. O cantitate de ν = 1. constanta gazelor ideale R = 8. conectate printr-un tub de volum neglijabil. MECANICĂ. Se dă ln2 = 0. exprimată în funcţie de parametrii p 0 şi V0 este egală cu: a.Varianta 098 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. J ⋅ kg b.31 . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. Într-o incintă de volum V = 5. Gazul din vasul (2) are presiunea p 2 = 10 6 Pa şi masa molară µ 2 .5 R. Căldura absorbită de gaz are valoarea: a. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I .693. B. Se 5 (5p) cunoaşte Vµ 0 = 22. masa molară µ 2 . presiunea care se stabileşte în vase după deschiderea robinetului. aflat în starea (1) şi având parametrii T1 = 250 K şi p1 = 2 MPa.termodinamica B. se află gaze considerate ideale la aceeaşi temperatură θ = 127 C. c.5 J c. 2 mol Ministerul Educaţiei.42 dm3 /mol . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. 2077 J d.1 B. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . SUBIECTUL III – Varianta 098 Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate υ = 2 mol gaz ideal monoatomic. V1 = V2 = 8. izoterm b. Proba E.I. Redaţi denumirile celor două procese. O cantitate constantă de gaz ideal monoatomic (CV = d. Cantitatea de aer din incintă este egală cu: b. Q . 1. Se cunoaşte ln 2 = 0. adiabatic (2p) 3 R ) efectuează 2 transformările reprezentate în graficul alăturat.693 şi CV = 1.toate profilele. N ⋅ m (2p) 2. 4000 J b.20  ≅  mol de gaz ideal îşi dublează volumul pe parcursul unui proces în care  8. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. SUBIECTUL II – Varianta 098 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: În două vase de volume egale. Iniţial. D. fig.02 ⋅ 10 23 mol −1 . amestecul format are masa molară µ med ≈ 15. trecând prin starea (2).∆U unitatea de măsură în S.

Calculaţi căldura schimbată de gaz cu exteriorul în transformarea 1 → 2 . b. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică .6 k J Ministerul Educaţiei. 133. 133. J/ (mol ⋅ K ) c. (2p) 2. d. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. d. Elemente de termodinamică Ministerul Educaţiei. c. c. J b. la presiunea p = 105 Pa şi temperatura T = 300 K . Reprezentaţi succesiunea de transformări în sistemul de coordonate p − V . . − υR (T2 − T1 ) c. υR (T2 − T1 ) (5p) d. considerat gaz ideal.I. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. SUBIECTUL III – Varianta 099 Rezolvaţi următoarea problemă: 3 R ) este supusă 2 succesiunii de transformări reprezentată în coordonate p-T în figura alăturată. atât presiunea cât şi masa rămân constante.toate profilele şi specializările. b. de oxigen ( µ =ă32 B. două adiabate şi două izocore. c.3 J (3p) a. (15 puncte) O cantitate ν = 3 mol de gaz ideal monoatomic ( CV = a. Se cunoaşte diferenţa ∆T = T2 − T1 = 100 K . adică: A. a mărimii descrise de relaţia este: γ -1 a. B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. Calculaţi lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior în transformarea 3→4. Simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică unitatea de p∆V măsură în S. − 2υR (T2 − T1 ) b. Un gaz considerat ideal efectuează o transformare izobară dacă: a. Dacă T1 este temperatura absolută în starea (1) şi T2 este temperatura absolută în starea (2) . Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT .6 J d.5R ) la presiunea p = 26660 Pa . b. atât presiunea cât şi masa variază. Într-un vas de volum V = 2 se află oxigen molecular (CV = 2. iar masa rămâne constantă.31 J . J/K d.toate profilele. 266. 1. Energia internă a gazului este: b. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. iar masa variază. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. Calculaţi variaţia energiei interne a gazului în transformarea 2 → 3 . două izoterme şi două izobare.F: Prob scris ă− la ⋅ 10 kg/mol ). SUBIECTUL II – Varianta 099 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Într-un vas de volum V = 2 se află închis aer ( µ aer = 29 ⋅ 10 −3 kg/mol ). d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. constanta gazelor ideale R = 8.3 kJ c. două izoterme şi două adiabate. Ciclul idealizat de funcţionare al motorului Otto este format din: a. atunci căldura totală schimbată de gaz cu exteriorul în această succesiune de transformări este: a. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. filiera vocaţională . presiunea se menţine constantă. masa molară a amestecului obţinut dacă în vas se introduce suplimentar un număr N 2 = 6 ⋅ 10 22 molecule 3 Fizică Proba E. reprezentată în figura alăturată. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ.Varianta 99 . Determinaţi: a. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . C.1 B. densitatea aerului din vas. (2p) 4. D.Varianta 099 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. J/ (kg ⋅ K ) (3p) 3. 266.termodinamica B. c. d. masa de aer conţinută în vas. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. MECANICĂ. două adiabate o izocoră şi o izobară. presiunea variază. O cantitate constantă υ moli de gaz ideal suferă succesiunea de transformări 1 ⇒ 2 ⇒ 3 . 2υR (T2 − T1 ) 5. b. numărul de molecule de gaz din vas.02 ⋅ 10 23 mol −1 .

O cantitate constantă de gaz ideal este supusă unui proces termodinamic în care volumul depinde de presiune conform legii V = a ⋅ p 2 . kg ⋅ m 3 c.26 ⋅ 10 3 g m 3 . b. T3 . Ţinând cont că simbolurile mărimilor fizice sunt cele utilizate în manualele de fizică.I. adică: A. ordonaţi crescător temperaturile absolute T1. considerând moleculele uniform distribuite. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . L. pentru fiecare dintre transformările 12. T1 T2 T3 T4 T5 (15 puncte) p 4p 3p 2p p V 0 V 2V 3V 4V 1 3 5 2 4 b.693. respectiv L 34. expresia cantitativă a lucrului mecanic într-o transformare izobară. 1 → A . 2 ori c. calculaţi căldura Q45 schimbată de gaz cu exteriorul în procesul 45. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . unde a = constant . T4 . SUBIECTUL III – Varianta 100 Rezolvaţi următoarea problemă: Într-un corp de pompă se află o cantitate fixată de gaz. 1. d. 3 → A . masa gazului rămânând constantă.toate profilele. D. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 8 ori (2p) 4. O masă m de gaz ideal cu masa molară µ conţine un număr de moli dat de relaţia: a.31 J .termodinamica B. 34 .02 ⋅ 10 23 mol −1 . . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. Dacă temperatura creşte de 8 ori. a. C. la Într-o incintă se află un gaz ideal cu masa molară µ = 46 g mol şi densitatea ρ = 1 presiunea p 0 = 10 5 Pa . L = VT γ −1 c. 45 precizaţi care dintre mărimile Q. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. 34. b. kg ⋅ m −3 b. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. g ⋅ m −2 (2p) Ministerul Educaţiei. constanta gazelor ideale R = 8. d. 23. 1. L = νR∆T d. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă.1 B. Determinaţi: a. Proba E. calculaţi raportul dintre lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior în transformarea 12.toate profilele şi specializările. c. temperatura gazului din incintă. unitatea de măsură a densităţii unui gaz ideal în S.Varianta 100 . Cunoscând valoarea căldurii schimbate de gaz cu exteriorul în transformarea 23 Q 23 = 200 J şi ln 2 = 0. În transformarea 12 şi în transformarea 45 produsul dintre presiunea şi volumul gazului păstrează o valoare constantă (diferită pentru fiecare proces). acesta urmează transformarea 12345. unei molecule. filiera vocaţională .Varianta 100 µ m c. T2 . în medie. υ = (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. masa unei molecule de gaz. d. este: a. . .T5 şi calculaţi rapoartele T2 T3 T4 T5 T1 .5 ori b. 4 → A . În figura alăturată sunt reprezentate în coordonate p-V patru procese termodinamice distincte suferite de o cantitate constantă de gaz ideal.F: Probă scrisă la Fizică B. L12 . densitatea gazului în condiţii normale de presiune şi temperatură ( p 0 = 10 5 Pa. Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. presupus ideal. g ⋅ m −3 d. Elemente de termodinamică Ministerul Educaţiei. B. atunci presiunea se măreşte de: a. în care presiunea p depinde de volumul V aşa cum se arată în graficul alăturat. 4 ori d. b. ln3 = 1. este: b. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. υ = µ ⋅ m 2 d. c. ∆U este nulă. L = νRT 5. L = p∆T (5p) a.098 . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică.T0 = 273 K ). υ = µ m 2. 2 → A . MECANICĂ. volumul care revine. c. Lucrul mecanic efectuat de gaz este maxim în procesul: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. SUBIECTUL II – Varianta 100 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: . υ = µ ⋅ m (3p) (3p) 3. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful