ROMÂNIA M I N I S T E R U L E D U C A ŢI E I Ş I C E R C E T ĂR I I OLIMPIADA DE ŞTIINŢE FAZA JUDEŢEANĂ 6 MAI 2006 BIOLOGIE ALEGERE SIMPLĂ alegeţi u !i gu" "#!$u ! %&"e%' (i )a"ia 'ele $"&$u!e * 1.

Reflexul rotulian : a. este un reflex voluntar b. determină ridicarea coapsei c. arcul reflex conţine doi neuroni d. are centrul reflex la nivelul rotulei 2. ormonul cu rol !n scăderea "licemiei este: a. tiroxina b. adrenalina c. insulina d. pro"esteronul #. $n structura dermului se "%sesc : a. ţesut epitelial b. "lande sebacee c. ţesut adipos d. mu&c'i stiaţi (. )ersoanele infectate cu virusul I* : a. pre+intă virusul I* liber !n s,n"e b. nu pot produce anticorpi specifici anti I* c. sunt serone"ative d. au re+istenţă scă+ută la contactul cu alţi a"enţi pato"eni -. .ila : a. se mai nume&te &i ve+ică biliară b. conţine en+ime cu rol !n di"estia lipidelor c. se varsă continuu !n duoden d. emulsionea+ă "răsimile 6. )laurul : a. este o formaţiune fitoplanctonică b. este caracteristic ecosistemului de deltă c. este format din stuf/ feri"ă/ i+mă d. aparţine faunei 0eltei 0unării 1. 2ormele biotice : a. sunt expresia unităţii dintre or"anism &i mediu b. sunt identice !n toate bioceno+ele terestre c. nu permit recunoa&terea unui biotop d. sunt repre+entate numai de specii animale! 3. 4utrofi+area determină : a. cre&terea concentraţiei de oxi"en di+olvat !n apă b. dispariţia treptată a bioceno+elor acvatice c. diversificarea numărului de specii !n bioceno+ă d. !nflorirea excesivă a al"elor 5. 6olonia permanentă : a. exprimă o relaţie interspecifică

1

para+itismul c. 1? b. preci+aţi unde se află centrul acestui reflex c. Ce considera succesiunea de transformari c'imice: 6u A >@# D E A F↑ A 2@ E A < D 6uC@( A >@# 6u A < D 6uC@( A 2@ A G↑ Cubstanţele corespun+ătoare literelor E/F/</G sunt: a. 2ormula oxidului este : a. P"&+le. s : impulsul !nt. calculaţi durata de transmitere a influxului nervos de la receptor la efector 8!n secunde9/ &tiind că : : arcul reflex conţine numărul minim de neuroni pentru acest tip de reflex : lun"imea arcului reflex de la receptori p. număr e"al de protoni &i număr diferit de neutroni ? c. >e? b.nă la efector este de 1/. BA. >a@ A 2e6l# D d. prădătorismul 11.mplare o eprubetă fierbinte/ folosită pentru demonstrarea inactivării amila+ei salivare : a. 2e@ ? 2 . #. 6u 8>@#92/ >@/ 2C@(/ C@# ? (. acela&i < si acela&i A . B. -.# * !n laboratorul de biolo"ie/ un elev a atins din !nt. simbio+a d. conţine indivi+i diferiţi structural/ funcţional &i comportamental 10.b. *aloarea p :ului din sucul "astric este? a. Acidul clor'idric apare liber in sucul "astric al vertebratelor avand rolul de a activa pepsina/ en+ima implicată in procesul de di"estie. 4ste relaţie interspecifică avanta7oasă pentru ambii parteneri : a. Al8 @ 9# A 2C@( D 6. I+otopii sunt specii de atomi cu : a. număr e"al de protoni &i număr diferit de electroni ? d.m : vite+a de transmitere a influxului nervos este de 100 m . 2. 4lementul cu <= 20 formea+ă ioni i+oelectronici cu: a. repre+intă "ruparea indivi+ilor pentru reproducere d. H 1? c. 1(. 6u 8>@#92/ >@2/ 2C@(/ C@2 ? b. acela&i numar de nucleoni ? b. 6u 8>@#92/ >@/ 2C@(/ 2 ? d. Jn oxid al fierului conţine 21/-3K oxi"en. conţine indivi+i uniform funcţional c.r A A">@# D c. I1? d. concurenţa b. 2C@( A >a6l D b. enumeraţi trei deosebiri !ntre reflexele condiţionate &i necondiţionate d. 6u 8>@#92/ >@/ 2C@(/ C@2 ? c.r+ie !ntr:o sinapsă 0/6 ms C-IMIE ALEGERE SIMPLĂ alegeţi u !i gu" "#!$u ! %&"e%' (i )a"ia 'ele $"&$u!e* 1. @2: c. ce tip de reflex manifestă elevul accidentat b. Jrmătorii reactanţi participă la o reacţie de identificare a unui anion : a. Al#A? d.

2 moli ? d.cm#9 . a. 2e#@( ? d./ $ntr:o +i senină &i !nsorită de iarnă/ vă aflaţi !n vecinătatea unei păduri de bra+i &i vă priviţi umbra pe +ăpadă. 6/02#L102( atomi de fier reacţionea+ă cu # moli de clor.8 m / ca !n fi"ura alăturată. FIZICĂ . #5/-6K? d. )rocentul de impurităţi este: a. 10K? b. 13K . 22/1(K? c. 1 mol ? c. 1. *olumul "a+ului de"a7at este de (/(3M. 6oncentraţia procentuală a soluţiei re+ultate prin adău"area a 2#" >a in 160" soluţie de >a@ cu concentraţia 20K/ este: a. 6oncentraţia procentuală a soluţiei de piatră vanătă obţinuta prin di+olvarea a 1-0" 6uC@( L . 16K? c. 20K? d. 10.6antitatea de sare obţinuta este: a.b. #2K. scrie ecuaţiile reacţiilor c'imice ? b.nd acesta a7un"e la ba+a semisferei este: a/ 5.19 m / s ? +/ 6 m / s ? %/ 18 m / s ? 3 . 5. 12/-6K? b. Mase atomice : N 1 ? @ N 16 ? 6l N #-/. 0aca se tratea+ă o alta probă/ cu aceeasi masă &i aceea&i compo+iţie cu o soluţie de >@# 8ambele metale reacţionea+ă cu >@# 9 se de"a7ă -/51#M "a+. calculea+ă compo+iţia procentuală a probei iniţiale. # moli . se poate afirma că valoarea vite+ei copilului/ c. *eţi constata că umbra este: a/ alb:"ălbuie/ deoarece +ăpada este iluminată direct de la Coare? +/ u&or ver+uie/ deoarece +ăpada este iluminată de lumina reflectată de bra+i? %/ albăstruie/ deoarece +ăpada este iluminată de cerul albastru? (/ nea"ră/ deoarece !n +ona respectivă +ăpada nu este luminată.? > N 1(? C :#2? >a : 2#?2e :-6? 6u N 6(?<n N 6-. altă formulă .a @ probă cu masa de 20" care conţine 2e/ 6u si impurităţi insolubile in aci+i este tratată cu soluţie de 6l 2(K8 ρ= 1/121". 0/ Jn copil alunecă fără vite+ă iniţială din v. Otiind că frecările sunt ne"li7abile &i că valoarea acceleraţiei "ravitaţionale este de 10 m / s 2 . (2K? 11. 3. 5/12K ? c. 2e2@# ? c. determină volumul soluţiei de 6l care se consumă? c. 0/-moli ? b. 12/1K ? d.rful unei emisfere de "'eaţă cu ra+a de 1. 3/3K ? b. 50 " <n impur recţionea+ă cu 2C@( si re+ultă 23dm# 'idro"en. P"&+le. >umere atomice : >e N 10 ? B N 15 ? Al N 1# ? @ N 3.2@ in 1-0" 2@ este e"ală cu: a.

(/ 36 m / s . 6onsideră că densitatea apei !n ocean este de 1 g / cm 3 / că presiunea atmosferică are aceea&i valoare deasupra oceanului &i a continentului &i că acceleraţia "ravitaţională este constantă.t apa &i are aceea&i transparenţă faţă de lumină ca &i apa? nisipul are căldura specifică mai mare &i este mai puţin transparent faţă de lumină dec.t apa/ deoarece: apa are căldura specifică mai mare dec.nt desc'ide circuitul. >u/ deoarece le"area la păm.nt nu are efect asupra circuitului.74 km ? (/ 6 km .nd anali+e+i caracteristicile plăcilor tectonice poţi presupune că presiunea la un nivel ori+ontal/ numit Pnivel de compensaţieQ8 plasat !n interiorul )ăm.t apa.7 km / h ? 4 .nt. 2 Atletul din fi"ura alăturată are !nălţimea de 1. 5/ $n ca+ul căruciorului din fi"ura alăturată/ ma"netul va face căruciorul să se deplase+eR a/ 0a/ cu sau fără frecare/ deoarece ma"netul suspendat atra"e căruciorul. %. +/ 0a/ dacă nu există frecare. >u/ deoarece electronii din baterie se deplasea+ă direct !n păm.nt/ ca !n fi"ura alăturatăR 0a/ deoarece le"area la păm. %/ >u/ deoarece forţa de frecare nu permite deplasarea căruciorului. )entru a:&i vedea !ntrea"a ima"ine !n o"linda verticală/ av. *aloarea vite+ei sale medii pe durata totală a mi&cării este: a/ 60 km / h ? +/ 66. $n aceste condiţii se poate afirma că ad. (/ Răm.ne becul aprins/ dacă circuitul este le"at la păm.t nisipul &i are aceea&i transparenţă faţă de lumină ca &i nisipul? apa are căldura specifică mai mare &i este mai transparentă faţă de lumină dec.nd mar"inea inferioară la 91 cm faţă de podea/ trebuie ca !nălţimea minimă a o"lin+ii plane/ să fie: a/ 0.98 m .96 m ? %/ 0.03 m 3 8densitatea apei este 1000 kg / m 3 &i valoarea acceleraţiei "ravitaţionale este 10 m / s 2 9. 3/ 2orţa cu care ar trebui să acţionaţi pentru a menţine sub apă o min"e de masă ne"li7abilă &i cu volumul de 0.ntului/ !n manta9 are aceea&i valoare !n toate punctele acelui nivel. 0a/ deoarece electronii din bec se deplasea+ă spre păm. $n fi"ura alăturată este pre+entată sc'emati+at o secţiune printr:o placă tectonică. este: a/ 150 N ? +/ 300 N ? %/ 600 N ? (/ 750 N . 7/ Jn motociclist parcur"e 7umătate din drumul său cu vite+a constantă de 100 km / h &i cealaltă 7umătate cu vite+a constantă de 50 km / h .74 km ? +/ 2 km ? %/ 2.98 m &i oc'ii situaţi sub nivelul cre&tetului cu 16 cm .ncimea oceanului este de: a/ 1.nt. 4/ 6. (/ >u/ deoarece acţiunea ma"netului &i reacţiunea căruciorului se anulea+ă reciproc/ 6/ a/ +.t nisipul? nisipul are căldura specifică mai mare dec.99 m ? (/ 1.66 m ? +/ 0. 1/ a/ +/ %/ (/ $n urma expunerii la Coare/ pentru intervale de timp e"ale/ nisipul va fi mai cald dec.

%/ 75 km / h ? (/ 86. %/ Cpaţiul parcurs la !ntors a fost mai scurt dec. Goate subiectele sunt obli"atorii. II/ Re9&l)aţi u". timp de lucru # ore 2.7 km / h .8/ Jn copil pleacă cu bicicleta de acasă p. Anali+aţi repre+entarea "rafică &i selectaţi informaţia 20 corectă. Gotal 100 puncte Succes ! 5 .nd că pentru variaţia de temperatură din "rafic/ transferul de căldură se face uniform/ determină masa iniţială de +ăpadă conţinută !n vas.nd acela&i spaţiu. Ce acordă 50 de puncte pentru re+olvarea inte"rală a subiectelor 8 c. .8 $u %'e >otă: 1. )e toată această durată/ dependenţa 40 vite+ei sale de timp este ilustrată !n "raficul alăturat.#'&a"ea $"&+le. . $n vas se introduce un termometru/ iar elevii sunt !ndrumaţi să citească temperaturile la intervale e"ale de timp &i să le consemne+e. a/ )reci+aţi căror fenomene corespund cele două porţiuni diferite din "rafic &i descrieţi fenomenele respective.t cel de la dus/ deoarece vite+a la !ntors a fost mai mică. a/ Ma dus &i la !ntors copilul s:a deplasat pe acela&i drum/ parcur".nă la un v (km/h) cole"/ pentru a !mprumuta o carte &i revine după 30 min .t cel de !ntors/ deoarece vite+a la dus a fost mai mare.te 2 puncte pentru fiecare item re+olvat corect &i 10 puncte pentru re+olvatrea corectă a fiecărei probleme 9 &i 10 puncte din oficiu. #. (/ Cpaţiul parcurs la !ntors a fost mai scurt/ deoarece vite+a la !ntors a fost mai mică &i mi&carea a durat la fel de mult ca la dus. )e ba+a datelor !nre"istrate/ elevii au trasat "raficul din fi"ura alăturată. 0 10 20 30 t(min) +/ Cpaţiul parcurs la dus a fost mai scurt dec. +/ 6unosc.#* )entru studiul fenomenului de topire se reali+ea+ă următorul experiment.nd valoarea căldurii specifice a apei 4180 J / kg K / cea a căldurii latente specifice de topire a +ăpe+ii 330 kJ / kg &i consider. $ntr:un vas se pun 5 kg dintr:un amestec de +ăpadă cu apă &i apoi se duce vasul !ntr:o cameră !ncăl+ită.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful