You are on page 1of 1

Chất dẫn điện,chất cách điện và chất bán dẫn

Nếu chúng ta kết nối nguồn điện với một vật,có một sự chuyển dời của các electron tự do
tới cực dương.Sự chuyển dời của electron là dòng điện.Tất cả các vật liệu có thể chia
thành 3 nhóm,theo cách mà chúng cho phép dòng điện chạy qua.Bao gồm : chất dẫn
điện,chất cách điện và chất bán dẫn.

Vật chất đầu tiên trong nhóm,nó cung cấp dễ dàng các dòng điện.Tất cả kim loại đều là
chất dẫn điện,tuy nhiên một số kim loại dẫn điện ko được tốt lắm.Ví dụ mangan là chất
dẫn điện kém.Đồng là chất dẫn điện tốt,chính vì vậy nó dùng nhiều trong dây cáp.Chất
dẫn điện tốt mà ko phải là kim loại là cácbon.Nước muối là ví dụ cho chất lỏng dẫn điện

Những vật liệu ko dễ dàng giải phóng các electron được gọi là chất cách điện.Cao
su,nylon, sứ (porcelain),và không khí đều là chất cách điện.Có một số chất cách điện ko
tốt.Tất cả các chất cách điện sẽ cho phép một vài dòng chảy của electron.tuy nhiên nó
thường bị từ chối vì dòng chảy mà chúng cho phép nó quá nhỏ.

Chất bán dẫn vừa là chất cách điện vừa là chất dẫn điện.Chắc chắn chúng cho phép dòng
dễ dàng chảy nhưng đôi lúc chúng cư xử như chất cách điện.Germanium và silicon là
những chất bán dẫn