You are on page 1of 3

Trường ĐHBK Hà Nội

Bộ môn KTD-THCN

Báo Cáo Thí Nghiệm Lí Thuyết Trường

Họ Tên SV: Nghiêm Trọng Việt


MSSV : 20063740
Lớp : HTĐ1-K52

Bài số 2:Khảo Sát Điện Trường Tĩnh


Bài toán :
Khảo sát điện trường tĩnh trong một miền không khí được bao bọc bởi hai hình vuông
như hình vẽ.Với biên trong V=1000 và biên ngoài là V= 2000.
Bài làm:
+Từ cửa sổ làm việc của Matlap gõ lệnh pdetool
+ Vẽ một đường tròn và một elip bất kì

+Thiết lập điều kiện bờ cho bài toán ta được kết quả như hình vẽ

+Sau khi gán các giá trị biên trong và biên ngoài như dữ kiện đề bài cho.Khởi tạo lưới
các phần tử hữu hạn cho miền khảo sát ta được kết quả như hình vẽ
+Quan sát sự phân bố thế từ trong vùng không khí theo hình vẽ sau

+Quan sát sự phân bố điện thế V trong vùng không gian khảo sát dưới dạng các đường
đắng thể,quan sát E ta được các hình vẽ sau
Bài số 1: Giải Phương Trình Poisson Và Phường Trình Laplace Dạng Sai Phân Bằng
Matlap