DESKRIPSI PANDUAN KURSUS

Anda perlu membaca Panduan Kursus dengan berhati-hati daripada awal sehingga akhir. Ia menyatakan kandungan kursus dengan ringkas dan bertujuan membantu anda memahami kandungan kursus. Ia juga mencadangkan jumlah tempoh masa untuk anda habiskan bagi melengkapkan kursus ini dengan sepenuhnya. Sentiasalah rujuk Panduan Kursus secara berterusan semasa anda membaca kandungan kursus kerana ia dapat membantu di dalam menjelaskan komponen-komponen pembelajaran penting yang mungkin anda terlepas pandang.

PENGENALAN
Kursus MPW1143/2143 Pengajian Islam ini ditawarkan oleh Fakulti Sains Sosial Gunaan di Open University Malaysia (OUM) kepada para pelajar beragama Islam. Kursus ini melibatkan 3 jam kredit dan harus dijalankan dalam tempoh masa 8 hingga 15 minggu.

KEPADA SIAPA KURSUS INI DITAWARKAN
Kursus ini adalah kursus wajib yang ditetapkan oleh Agensi Kelayakan Malaysia (MQA/LAN) yang ditawarkan kepada semua pelajar yang mengambil program peringkat Sarjana Muda dan Diploma. Modul ini bertujuan untuk para pelajar menguasai kursus ini dengan baik sebagai asas pengetahuan dalam agama Islam. Sebagai pelajar jarak jauh, anda seharusnya fasih dengan keperluan pembelajaran kendiri dan mampu mengoptimakan kaedah pembelajaran dan persekitaran yang sedia ada. Sebelum anda memulakan kursus ini, sila pastikan anda maklum dengan bahan kursus, kelayakan kursus dan bagaimana kursus tersebut dikendalikan.

PERUNTUKAN MASA PEMBELAJARAN
Berdasarkan piawaian OUM, seseorang pelajar itu perlu memperuntukkan 40 jam pembelajaran bagi setiap jam kredit. Selaras dengan piawaian ini, kursus yang bernilai tiga jam kredit memerlukan masa selama 120 jam pembelajaran. Anggaran masa pembelajaran ialah seperti yang ditunjukkan di dalam Jadual 1.

. anda seharusnya dapat: 1. Topik 2 Pandangan Semesta Alam. Menghargai peranan Islam dahulu. kemasyarakatan dan kenegaraan. Ianya mengandungi Sistem Kepercayaan. Memperkenalkan nilai-nilai kemanusiaan mengikut dasar budaya Islam dalam kehidupan masyarakat mengikut era globalisasi. Topik ini memperkenalkan Islam sebagai suatu cara hidup yang cukup sempurna. masa kini dan akan datang serta usaha dan sumbangan tokoh-tokoh Islam. Topik ini membincangkan perihal tanggungjawab manusia dan hubungannya dengan Allah dan alam sekitarnya. Sistem Perundangan dan Sistem Nilai yang bersifat sejagat dan serba tetap. Memahami tentang tamadun Islam yang merangkumi kekeluargaan. Topik ini juga membincangkan Tasawur Islam serta Falsafah Perundangan Islam. Sinopsis untuk setiap topik adalah seperti yang disenaraikan berikut: Topik 1 Islam sebagai Cara Hidup yang Syumul. 2. 3.xiv  PANDUAN KURSUS Jadual 1: Anggaran Masa Pembelajaran AKTIVITI PEMBELAJARAN Membaca kandungan kursus dan mengambil bahagian dalam perbincangan awal Membaca modul Menghadiri 3 hingga 5 sesi tutorial Perbincangan atas talian (LMS) Ulang kaji Menyiapkan Tugasan dan Peperiksaan Akhir JUMLAH MASA PEMBELAJARAN JAM PEMBELAJARAN 3 60 10 12 15 20 120 OBJEKTIF KURSUS Setelah mengikuti kursus ini. SINOPSIS KURSUS Kursus ini terbahagi kepada 10 topik.

seni persuratan dan lain-lain. perbincangan difokuskan kepada falsafah dan sumber perundangan Islam. Hal ini termasuklah konsep seni. Topik ini membincangkan konsep pemerintahan dan pentadbiran di dalam Islam. Selain itu. seni bina. Topik 3 Konsep Peradaban dan Tamadun. kebebasan. dibincangkan pendidikan Islam pada zaman Rasulullah. Dalam topik ini. Topik 7 Konsep Pemerintahan dan Pentadbiran dalam Islam. lalu. Dalam sejarah pendidikan Islam. Topik 5 Kekeluargaan dan Kemasyarakatan.PANDUAN KURSUS  xv Ianya turut membincangkan konsep ilmu dan konsep nilai serta hierarkinya. Topik ini membahaskan konsep dan falsafah serta tanggungjawab setiap ahli keluarga. hinggalah zaman selepas merdeka. zaman penjajahan. perkaedahan. Konsep jihad dan tuntutannya juga ada dibincangkan. dan zaman sahabat sebagai asas dan model pemerintahan dan pentadbiran Islam. Dalam topik ini. Topik ini turut membincangkan sumbangan Tamadun Islam kepada dunia secara keseluruhannya. Kemudian membincangkan pendidikan Islam di Tanah Melayu yang bermula dari zaman Melaka. Perbincangannya berkisar pada konsep Tamadun Islam yang merangkumi ciri-ciri dan keistimewaannya serta keunikannya berbanding dengan tamadun lain. Peranan keluarga dalam melahirkan individu dan masyarakat yang bertanggungjawab turut dibincangkan. Topik 8 Perundangan dan Kehakiman. dibentangkan konsep dan falsafah pendidikan Islam serta sejarahnya. topik ini juga membincangkan kehakiman Islam yang merangkumi institusi kehakiman dan jenis-jenis hukuman mengikut undang-undang Islam. Dalam bentuknya yang sangat ringkas itu ia tetap menghayati sifat keadilan. Perbincangan turut menyentuh perihal pemikiran mazhab-mazhab dalam Islam. Seterusnya.W. Topik 4 Seni dan Manisfestasi Budaya. seni khat. Ianya menjelaskan ciri-ciri dan prinsip-prinsip yang perlu ada di dalam pemerintahan dan pentadbiran Islam. pandangan Islam terhadap seni dan jenis-jenis seni di dalam Islam. Topik ini memperkenalkan Islam sebagai agama yang bertamadun. . Topik 6 Konsep Pendidikan. sahabat dan zaman kegemilangan Islam secara sepintas. seni muzik. Dalam topik ini. topik ini membentangkan pentadbiran pada zaman Rasulullah S. dan ketelusan. Topik ini mengajak pembaca samasama memahami dan mendalami institusi keluarga. Perkara yang dibincangkan termasuklah kurikulum. Antara seni suara. dan institusinya. perbincangan dipusatkan kepada seni dan budaya Islam.A. kesamarataan.

Semak Kendiri : Soalan-soalan diselitkan pada bahagian-bahagian tertentu dalam sesuatu topik. Kemudian dibincangkan juga institusi kewangan Islam di Malaysia yang merangkumi Takaful. . PANDUAN SUSUN ATUR TEKS Sebelum anda membaca modul ini. dibawakan beberapa topik kecil yang patut dibentangkan kepada pelajar agar mereka memahami Islam dan menjaga kesuciannya serta memelihara kehormatan diri dan keluarga. merujuk kepada laman web. salah faham terhadap Islam. berbincang bersama rakan dalam kelas. membaca artikel jurnal dan seumpamanya. Aktiviti : Aktiviti-aktiviti juga diselitkan pada bahagian-bahagian tertentu dalam sesuatu topik dengan tujuan menggalakkan anda mengaplikasi konsep dan prinsip yang anda telah pelajari kepada situasi sebenar. perpaduan ummah dan sebagainya. susun atur teks bagi setiap topik adalah seperti berikut: Hasil Pembelajaran: Ia merupakan apa yang anda harus dapat lakukan atau capai setelah selesai membaca sesuatu topik. memberi pendapat. Soalan-soalan ini menguji kefahaman tentang maklumat yang anda telah baca. Topik ini membahaskan konsep dan prinsip ekonomi dan kewangan Islam. Memahami susun atur teks akan membantu anda untuk merencana pembelajaran kursus supaya lebih objektif dan berkesan.xvi  PANDUAN KURSUS Topik 9 Ekonomi dan Kewangan. Hal ini termasuklah falsafah dan prinsipprinsipnya. Dalam topik ini. globalisasi. Pajak Gadai. Amnya. Topik 10 Islam dan Cabaran Semasa. Jawapan untuk soalan-soalan ini biasanya terdapat dalam perenggan-perenggan yang sebelumnya. Kebanyakan jawapan kepada soalansoalan yang ditanya terdapat di dalam modul itu sendiri. Bank Islam. dan sebagainya. Amalan seperti ini akan dapat mengukur dan mempertingkatkan penguasaan kandungan sesuatu topik. adalah penting sekiranya anda ambil tahu akan susun atur teks modul. Setelah selesai membaca setiap topik anda digalakkan merujuk kepada senarai hasil pembelajaran berkenaan untuk memastikan sama ada anda dapat atau tidak mencapainya. Aktiviti-aktiviti ini juga memperluaskan kefahaman kandungan yang dipelajari dengan menggalakkan anda melakukan sesuatu seperti berfikir secara mendalam. Antara topik yang dibincangkan termasuklah gejala keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja. Anda digalakkan menjawab soalansoalan semak kendiri ini untuk menguji dan memastikan sama ada anda telah memahami kandungan sesuatu topik dan seterusnya menyediakan anda menghadapi ujian dan peperiksaan kelak.

sila kembali membaca topik berkenaan. KAEDAH PENILAIAN Sila rujuk myVLE. Anda digalakkan membaca bahagianbahagian yang berkaitan dalam senarai rujukan tersebut untuk mendapatkan maklumat lanjut dan memperkukuhkan kefahaman anda. Komponen ini membantu anda untuk mengingat dan mengimbas semula keseluruhan topik. jurnal.PANDUAN KURSUS  xvii Rumusan: Di akhir sesuatu topik. isi-isi penting topik tersebut disenaraikan. artikel. PENGETAHUAN ASAS Pelajar tidak perlu mempunyai pengetahuan asas tertentu sebelum mengambil kursus ini. Rujukan: Rujukan adalah bahagian di mana senarai buku teks. rujukan daripada asas ilmu Islam iaitu Al-Quran dan Sunnah atau Hadis adalah ditekankan. sila kembali membaca topik berkenaan. Namun. di akhir setiap topik atau di akhir modul. Perkataan Penting: Di akhir topik disenaraikan beberapa perkataan dan frasa penting yang digunakan di dalam topik berkenaan. Tidak ada pra syarat khusus kerana kursus ini adalah kursus wajib yang telah ditetapkan oleh pihak Agensi Kelayakan Malaysia (MQA/LAN). Jika tidak. Jika tidak. kandungan elektronik atau sumber-sumber yang boleh ditemui yang berkaitan dan berguna dalam melalui modul atau kursus. Anda haruslah memastikan bahawa anda memahami setiap pernyataan yang disenaraikan. . Anda mesti dapat menjelaskan setiap perkataan dan frasa ini. Senarai ini boleh dilihat di dalam beberapa bahagian seperti di dalam Panduan Kursus (di bahagian Rujukan). untuk memantapkan lagi perolehan ilmu melalui kursus ini.

Masyarakat Islam dan Isu Semasa. Shah Alam: Fajar Bakti Zakaria Stapa (1994).Tamadun Islam. Kuala Lumpur: Utusan Publication.9. Ctk. . Mahayudin Hj Yahaya (2000). Tamadun Islam. Ghazali Darussalam (2001). El-Awa. (1980). Serdang: Penerbit UPM. Kuala Lumpur: YADIM. Sumbangan Sarjana dalam Tamadun Islam. Indiana: American Trust Publication. Political System of the Islamic State. Muhammad S.xviii  PANDUAN KURSUS RUJUKAN Ahmad Fauzi Hj Morad & Ahmad Tarmizi Talib (1997).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful