You are on page 1of 8

Μόιι..

"ό nι; """",,,ΙΡΙΙ; ~ τηι:


\ll:CIζ δoμι'ιc: ιiw>. η ~ τηι; ~
δ\Μ;ιμηι; ,ου ΕΙ 0>1(193$00 οε 103500
","!'Ο Η εν λόγω σiιξηση θ<ι ~ί.ξ
σλoo<λήρou οπό τ"" πρόσ.\ηψη ι""YνU­
......,... ιoρocιωnιo:oι). 6η/.οδι\ ειιc.γyrλμα­
..... .w.-((IlOf1)_δom~
cιrD Π)'ιΙ εYICJXU<'η eωμ.,.. _ οι Ofιλ!ιξ<

8ρα)(lίaι. ~_tόισξι)ς 10θAλ1ν. αrμ ....


&ί ιδώ6τ, το ~Ιδιo του VΜ'VΡγεW
Eθvoo'ιι; ~ nou <>ΥΟμ.άζ. 'οι ' PvI.I\Jio<l(
θομό, ..... ~ ιιoλtμou. πρoι>ωrn>;:(lU
ΙOUy~Eθw<ης~_ώ.\ι(
~ """'ocFιx&I_ φ.,(ιιnι-
ση .."......,., σιη lIouλη """D.λfr,oω.ι
Σπc; Ψl(iς Φιβρouαρioι,ι. πpoβλtιιε, Π)'ιΙ
nΡ6σληψη ιπ,rτλi"" !SOOO ErMJI1. Από
'''" άλλη nλf.uρά, """"'ι ,ivάι. η πεπΟ<θψ)η
oεσιρa.~ooJo<λouςό"η~
ση τηι; ~ """ IS.JXIO ΕΓΙΟΙ'1 θα
~ τη ιιoωc-! τηι; 1!rrτ>iι:ιC:_άrt
ρωτtiN Ο( ι.ιόΝ<;.....ιο ιηι<<;.1(ΙΙόοο;. ""'"
Μ6 όλις ,ι( πΛιυρ({ θεωρότα, ΙVΤυ....:
(Jνtπαpo<ικ. Ισι",.",.,.., .~ στ~εlώδη
σtρa.πωtO<ή . ""σiδ<...ση.

Οι ιυριόιιρι( ύΜΥί(
Η μιUoyι .... 6ομ'ι 6ιΝόμω,ι ;!001
202O.QU ΕΙ Ι~ΡΙ' oημov,ι«t( aλλayι;ς
οε ~,.ό 'πl .. ε60. Πρoβλtn" .η μι
,άστόθμι""η μ"ζ(Μ.Ν "χ ημά,ισ μών. , η ...
ολλαΥι\ .1)( υπ~ ά~ημoτισι.Mιι.• η ...
oonι!ιρyηoη.αιω.... o.WL .... τη μttαβo.Vι
.ης ~ TT>U(. Iυyo<.εφιμtYa:
> ΤοΙ ' Σ ...... ι ....... ού (l · ΣΣ!μno·
σιιιθμ ..... οπό.η 8Ιρο"' ... 0 Δoliuμ6-
τιιχο κα, Ωνcύ.αμβό..... , .η ... 6μ""α <ο)"
β6ρ"ου ,ομΙα ,ου Έβρου. ΤΟ ΟιίνοΛΩ
""" 0χι1I'Ο"ομι;ι.ι .ι" ~ IIOU ιmι!J.
.,."..,avoι: oιnό.ιoιo; orρa,ηνιiι) fYi<>xuOη(
"", . ~όι.~σιωJ.ouo;
μει(οο.οες oxημαιoιιμouι; όιι δoaλuovτ.,..
,. Το δ .... ηροο;μινο ["'Χ._ ..... κηΟη( 10U ΝΑΤ Ο. το ΧιΨηλΙΚ noψ61- ....
..6 Σ'ρο'ηΥιίο της 11 Μηχανοκlνητης • ας r" IΣlNDC_GA "ροβλό".τα, ιντΌc
Μ,ραρχlος π.ζ,κού (11 Μ/Κ
Mn). "ou δ,f:TiΔς το "ργ6τcpo να 6,αλ"θιί αφο;'
ιδρώι, στην Έδι_ .. ρ6 ....... ' WI δ,ν θa Ιχ" nAtov Μν<> "_ορ(η,;. ι.
o..a},δjk. ω... το Ik\ρo(._ apη_
οιπή ,ιιvικρinτωo η u- ..w.u "oθovή
νειmιc ..... oltOCΠaι.;", VL ••
~ ..tδ",• • ..ι.
=. "' ......
...) ..... _ .... της
η μπ .. iνηoη 1'1!< tδρoc 1'1!< • Μ/Κ MfI
01'1 ΘCoσcιloWςη .
.""ρoαWπΙΙOι)ς "ο, ouμμηox~ς .ης ~ Δ",λίίov.-o, 00 ΧΧΙV Τ8' 4t6ρo:
χώρα( μΔς στοΟ>ς δ .. eνιlς υπιριeν,­ ΛιτόχωροΙ 34η Μ/ΚΤλΞ ΠΙ ((δρα:
KOUς ορ ..... ν,,,μούς στοο.ι<; οποΙΟΟ>ς 'Ι.Δ' Γ",,,,,,,,,ι.ι.
1 η ΤΔξ,αρχίΔ Υ"σστήρ'(η<;
μ.t.I.oς (oιiε, N~ΤO, Ε[). Ση"" • MJΚ Ml1 (1 η 86.I.o<J 6 _ '''"η(
'~ΞYI\- Ιδρcι.:
θα _οι JιJ.ώv οι ιΑv ΤΑ ~ ""'. α .φώρ",6 40 Σiιντoγμιι Κιπσδρο­
"'Ι Ioξoαρxia ιχχνΊθΤ. εδρσ Ξόνθη}.." ""'" 440 ΣΜ, Ιδρο: θήι.ο). ~6μr.ις
η Βη ~'η I(>ξoιιpxiα ΓIε{ιιo:ou .&οι να VIIOΓμ1IIθti 6π ΌΣCWaφoρά ,ouι;
()3'1 Μ/Ι( Τ.\Ξ πΖ. (δρα: Πoλu~αoTΡO δΟΟ πpι.oιtOU( OXημι:mσμι:ιUc;, ,ο ~
KoλKiς). ,ων ΜιwΌΔΩv ι)"γμαU"άI) δΚ>tlι,ow δ""
> Λόγω μΙΤΔβo.l.ι\ς,,,,, δoμ~( διοl _ ", oλαρxiες μtαωy αρμό' ..... μόχ'Κ- ΕΜΑ

ΑΡΧΕΙΟ: aatos-i@live.com

ΑΡΧΕΙΟ: aatos-i@live.com
_ινo~1OπJn.o>~Mm ,,,..~ώ.Iιό_ΠI"~ . (Ο( 6αnφη ~ θςι.-xuou .. μι
"" τη JOOY'ΤθΤ _ 6uo ΜΠ1_ .... ΕΜ.Ο. δόnιaτoc όιοω( """"'1< _ ΠΙ" aμumιυ\ Πι ",*,,- λlA l\ oρoβoWo ~
"" 'Ηu 34η Wk ΤΑ.Ξ nz. δηbSoj ~ σxtδιoση "'" nρσwκιι.ιμιπιoμ θς:ι ψ "'" . (ιtιλaρ:ι:;α ή J<'r\'.Cl ~ ιrm
φει<; (ΜΑ ι«JO IΡΟΟ Mm διό,....,.,..,..,. 600ιιιηnj αvι ""ράΤ'1\'Ο. ΦοΜ;,οι ψ.>ς ~ TYT1} x 1
'" ινtι>γιια οιοι nρι>o<oδo,O<.N ω.λou<: ο" η 6ιιιniσr...,., της "ιραιtΙρω Ω ΙΟοΥύ-­ ftό1fJ Mn.x<r-oi.ι Ι.ΛΜΧΙ χ 1
0J!l~' ''' ΜWC; . μνωοι')( το... ΓΕΣ αr<ό >.όθε """"""'ι.~ · ~o Διαβ<βόσ,ι.ιν (ΛΔΒ). 1
> Iι,O~ UOVTOO τα Επ ιχειρησ , α κά αρμοδ ιότ ητα (aς μη" ΙΙΧ\lάιι' ότ, μι ,η .. "!~η Αvo",""""", η , Ι Ι ΛΑΝ) χ !
ItρQtηγ .... ,ης ΧΧ τ.&ωρα"",μΙνης ~"l<''! "'" 66γμα"" το<! αρχιοφά· Κόθι <a(o<ψxio. φιXo::rηι; δωθt,,,,,,ας
Jιlφσf>xicι«X. ΤθΜ. Ι6ρa.: κaβIιλal . τηνou. 10 ΓΕΣ ιiXε Ψι α"!ΟλιΟ(, oλtι: 12 υllOνι>μOνόδις r.λιvμoύ /Ι(olλις ""' ιξ,
,.;1 ~ραpxioς Π.ζ,.....,; lΙ Mn. ~ nι; υΠXΙlρησια"iς 10U cιρμo6ιό,η, .(). ~ ~'o<! ,..{ιιιού) θς:ι ιmo­
M/It Μη IΙ 6pcι: ιu.ι.φ...
ιι-ι τηι; . Ι ι
λι: ItOUl>'l"1Ol" _ω._ ο, η όrμιι:ιι.ιρνiα ρι , ιιΛΑιv _ _ Ιό <ρία Ιι τΙοοερα
~ "'" τηι; 1Μ _ Μ Π l όδρa: _ .......... ~
""~
tιJXbPό 0'>ρρΟΙΠΟ

6oδupό"mJιOΙ 60000(." 00 1V ΙΙ6ρa: > Yιo8εniτ", η tnp<ι"""""; δoιιιi μaro. Η aιιξηση 1W\I μονό6ι.ιΙι ~ θα
ΤρόιΜ>λη! .0' νι " IΙ6ρa: ~ Μ.· yιcι 1 1<; .ο{ιορχ;, ς.!1ρόο.ιπσι νια μία ακό­ txu ι.ι( Cl.Mm"" ,,,.. αύξηση """' ιιnoμo­
poρxiες η .ιι ...... Π ρόoc.rια, \,\0 μια α .. ό μη "..ι.υ σημmrι",~ oλλcyή η 071000 θα ~ _ μoyόδι.rv ιιnoστήρ.ξη( μ(ιχη(

n<; ",ο σημο","".Ις κο , ,πσναστοη κ Ις ιχιι ο ημ αν ". ό oνrί .. υ πo σΗ}\' oργtJvι.ιoι1 .φι ),oy>at'K oΚ unοστήρο.ι:ι')( . Αν 'οι ,. (ν
ΔΑλαγΙς της νΙος δομής σφο", μι τη .0, lοχΟ π υ ρός 'ω"ΙΙ oxη~στισ μώ-ν. Μ"ά λόγω ( ή, ημα τ η " π σροΟσ α π ε ρί οδο ΟΠ Ο­
6ιό1uaη όl.ιoιν των qημαησ ...... • πιπΙ · σrr<ι Oημαν"ι<t\ noρloδoμ<λnώII O«U ,π, · ,ιλ.εl 'ο """ ",ίμι"" επ"ι;λ, <ή ( μιλ.εtης.
"'" μqκιρx1o<; π.pιαρi(πσ, σ <φιθμόι; .r.λι"ών 60φγ0σ""" oπoφaσ;."η. , ,υ.,οώ tιmμόtOΙ ό" ,όσο ~ λJI( ΜΜΠ όσο ""' ΟΙ
_ ιnρατηyιlων .σ ~ 10 .uρι6τ ι ρa. η ορνάοιωση ,ο<! Ε.Σ Ο( "ιiιιώσ lIO'ιόbo<; ΛΜΧ "'" ΜΒ θα "ρύιιι "" ιvιι:ιxuθoιιν με
~ cnι<I τη 6σμή 600iιι_ \UIlλaρJ:ιoι; μtowι._1"\XOYO" .... "ρ6Οθπη "'~ (η Α/Κ1οΙΜΙ11
.... ., Ι ·Ι '· .... αιioι: .δα 6oaiιυιoηo; κ .. ο o:Mι1OU ~ .., t6νμ:n0ι;~ μoiρoς .... μόΟ "ρι:>σθπη6οιιοφόιι fςιιΛMX . .
ιφιβιμό<; """Ι; ".ριopί(n,. μόνο <Κ τΙσ· ~ ή μη ιι..ρoOo:Wιιout­ λΔ8). Ι"" η λfΚ ΜΜΠ l"'<'P'i ν<ι6ιoθιtt..
..,.., ιΤCΙΞΙΙΙΡXIα ........... Σ.ρaτool_ · , . - tΙX_f\: δηbSoj φ.ος ι.ιιιομονό6ις " " _ ~~( tωνεξιαι..w,.......
nι\ ·.ι.ιrt: EθA!. Iι ....... ux""" •••.....,..
ο, ιλιγμού (;).ες. ~ "uρ:>βoλoρI((ι() "", ~ 'ΡΙΚ ιιuρσt\<W:>ρxΙΙ( '''"'ο ..... οι..>λή­
Xl"""attVO ' ' "'11< του ΕΣ ων ntTUXov μiα U1foμαν<lδo 6ιοίι<,.,.,ης (ίλη ή ~ ή ........, yιyσvό<. .. ου θα ou(rΊoι, ''''' ~
. ην κατάργηση ακόμη .vll< ,π, πΙ6συ " Υ ροβολ α ρχ ί α 6ι"' .,.,.,ηj. Α ο,ί θ.,α, σε τ""' σω" ~ν,,", ~"I> , 8 """ ';Ιο"Ο ι σ~ιι.ρα
lιιοΙκησ η ... ης , ης Στρατιά .. ώσ .. νο ,"(π,οο οχη μοtισ μοο η o ργάνv.oση Gα σι 2~ . Με βάσ η ,ος μ Ι χ ρι σήμ <ρα 'f""'O,lc
ιιU.<ι"oιηβ ,1 cmw μtγιστo β<tθμδ η εlvαι α;Tρα"""".~. δηλι;ι-~ <Δ&ε οχημα. ικ,ψήΟ(ο;. Θuιιρι(I\., 0)(ώ6v βtβoιo η
6ιtυi 6ιoi."" .... μι μάλος Τ ι'''' ι"", ε6a 1ΙΟμό<;. """Ι/iau 'abaι>iιίαι; θα διαθttu μι.α,ρonή ",,6 'auλόx>σrov ,aUr;ιρp.r..
Ito(ιιιpxia ......... ι<δ, σιiιμιι ατpcπoι>-
""""'" ~ tλιyμoύ. "[,.... μiCI 1<e..,. tw.ιXXIIΠΠ Ιε6ρa:~
~ MUG ......... pστηyιo<ό). ρσιa<J\Iόνη nι(ιaρμι σιm .,.., 6iιo {ΜΑ (8.1 uΝΠΠ ΙΙ δρο: Ξ άoιιθη).lOOTθf (έδρσ: 1<0-
l'Iiνnις. cιιc6μη ... , μι cιιm\ την ιιU.ιι.,.;. Oρμ<mι μδ;ιrιd _ ι;... 1οΙΤΤ1 (4 1 Τιθw­ ιιο ..,....ι. ]η Μι1(ΤΑΞnz {lδρo: ~
",.,.αη θο ι iνca ιδιαίτερα οη ........ ι· ρακιaμtνσ Οχημστο Μά):ι')( ΙΟΜΑ) ιιcιι.ι .JOη Μι1( ΤΑΞ nz 1t6ρa: Mto<. CIρ<σ1Ω­
ιό ... "'1',060 .,,'χιιρή......... " ..... δoaθtω oιjμιρo θα 6ιιιεtπ.ι 6ι.ιο (ΜΑ (81 δa(). )Ιη ΜιΚΤΑΞ ηι ΙΙδρα :Φtρρω_
η oιrλo .. oί""η ..... δαμής 6ιoi Kηaης άρμστα μlιxrι<l οιοι δUo "'ΤΠ (82 ΤΟΜΑ). ))η MJI( ΤΑ Ξ πι lι6ιχι: Πολίι , ασφο)οε
lπ,φΙ:ρο< ο",όμα,ο "." τη βιΑ. ( ",ση της A.,ΚrT O ι xα . μι α μηΧ"""" ί"η, η ,οξι αρχία ,σ(οορι;ί.( ",ρ/!γw\> η ς δομή<: . Av,i6{w.
ποιότ η "rn( ' ''Ι .αχύτη"rn (.ο. μ εΟό τητα( "ιζ ,. οο noo δdt,,, οή",ρα 6iιo Mm 6iιo CΙΛλ« ,αζοοΡχlι,:, η 7 η ΜΙΚ ΤΑ:: rz
'ης 6ιol_ηcrη (. Σημavnι<ό όφι>.οι; θα _ μio. ΕΜΑ θα ο""",ψι 6ιJo Μτη ~o, (iδρa : nρoβσ"'-""O() .," η SOη MJI( ΤλΞ
~ οιιόμη ... "".,.inιδΩ nρoσω­ δόο ΕΜλ. Mt. ,ος ~~Ioι( αλλιι· πι (ι6ιχι: ΣDuφλ(! μάλλον θα διtnηριι·
-.ύ<ιλλά ωι~. ι<ιιθωt μι ..,. Vk ιNaι.,..,....oητo ότ, ~ 600φιaη μnαω "".....την,......,., (~,~
οάροδο ..... n_ ο.:όμη _ ,ο υιΙXU · ..80 ~""'~,η( toξι­ ~ TOU(. y",νθuμoζ<ται ότο μι:
lIfII*>I<ίι atpct,rnU>. τα onoιa oρpd ~ στη fI(ιιoη fη( ~ μoo.ooδι.w fIOOη ........ ο:όθι: ~τη Iof.ooιι:oιιi<ι
~ μι σιιοοοό lη βιλtίιoιόη .(~ ιφοι;....,..οοι.( Ι"\ΧΟΥΟ" Il(<-OU",~
"'" διοίιιηοηι:. ......π'X'oρiIOt....... ot<J6ι. κt,.ηtoυ n,Cto:ou (2 nρo<; 1 στην nρω<η """'" ΣφaΠ\VIιau. 1
cocά πρι>o<o6o,ήθrι"", με ~( . α, nιριn'ωα) <οι! ΙΟρα( 1 στη διι.nφη) &" · (nιλaι>xo« Mt""", λρι>ότω\ι (Ew.). 1
1ΙΙΙΟμΟ">'όδι, 1<01,ελ " ό μ πολλάχΟη .ον σι Ι χι ι πΜ"" σημοσlQ ψλ(i ""'Ι , οι εiνσ ι . Μ'\)(ο"""Ν η ,σ Τά~KΠO ΓΙ.ζ " ",;
",ο ι "" , μιορ<φχ ί ις ", ζι, ώ. ΤΟ &ι;6ομΙlo"O διινa , ή. Για 0 ", ό1Ο λό γο ο , ΤΩξιορ χ ίις IMTn) . l
ιw«ι ισxU<' .s.oι,ιρα 1Μ Τ>< ιo,,,,ιo,wσα; """ 6α anOO<"lιjoovv ,ην'<T~ ~ή .1w,_~Moψo.Mt-..ΓIuρo

"'" ΧΜ "'" ,ιις )(\11 ΜΙΚ ΜΙ1. θα (Mjι<ow nλιov Ο( ι- .vιaίo 'U1IO I!<>λu<aι.ί WΚ MMflj. 1
~ Και_; .... η ΔΙΔΟΕ !Δι οίιιη"η κοι θα xaρaιc<ηρlCρνιαι..:: ,aξιoρx;<ι; ToyμσY~ x l
6bnιστ0( Ε""oi6tuaης .... Ε"'θ .... φούαη(. Γο> ΠΙ" .. ρφ.σ coθε Τ~ . ""'ιP~.,
poιoηd η ooιoIa Δ.U.ωσu .....ιι ...... Κρoι)cιη<; θα ... ρ.Μι ot\d'oιε~ ~""""_x l
oνι(αρ._fιθηκ.ι αιrό.o ΓεΣ ιιaρά . 1ΙΟ!ιο Σ-φι::ι,ιτνιιau χ ! > Δη~ ,. tvσι; ""ο( tVoιoς
ιο yqoνό< ι..., αιιι ό πρOβ).f."ι... .... σιrό •E1nλaρxI« Μι""", ιψμι'ι;'_ ([MAJ χ 2 .... ύο.ρχία<. η ιλοφρό αuτ""ι~•
την _6ιορ ............ η • .,.. 2001 Η ΙΙΙΔΟΕ. -Μη_ίνη,ο ΤόΥμ"a nι{u<oi.ι vΗ ,αξιαPJΙio π l{ι ..... / Ε ΙVΚ τ.. :: Π2 ).
,ο "..,.;.,,"')1) Τι')( ιτολ(ι yvwo,o\< ομι Ρι· (ΜΤΠ) χ 2 Σ......ολ>.ιι . ΠΙνΤε tQξoιφχi,," η SΗ (Μ
(T,. inin g &- Doct,i....
'o " ι .~ ς Τιtι.DOC ·A ",,,,, ινoύμt"'1 Μοί , α Μ Ι""" ΠΥ ρ<>­ ΤΑ ! ΠΖ (Ι όJχ>: !ω<\vvι",,) . η ~ (Af1( ΤΑ:
(ommandJ. π.,.. "ορό",,,ο "" <ιVQ),όβi, βoλιι<oιj wκ ι.w Γl Hwιxι.ιμtνη • ι ΠΖ (tόρo; Φ),ώρι.""ι. η 10<) Ι λJI( ΤΑΞ πι

H Ll'ιOJ>C1ι:H Ι w.I'1α 2OOI1 7J

ΑΡΧΕΙΟ: aatos-i@live.com

ΑΡΧΕΙΟ: aatos-i@live.com
χχ lΤΘΤ

3 3η Μ/ Κ Τ ΑΞ Π Ζ
3ΟηΜ/ΚΤΑ ΞΠ Ζ

l 14o rn J7orn

,, nINAΚAΣS:AΣΔEN
!ΧΗΜΑΤΙΣΜΟ Ι ΑΡ Ι ΘΜΟ Σ ΟΝΟΜΑΣιλ

Μφαρχίι'C ΙΑΔΤΕ )
, ΙΧΗΜΑΤιΣΜΩΝ

95 η ΑΔΤΕ
98 η Μτε
Ι η ΤΑΞλΣ
Τσ< Ι"ρχί ,ς ΙΑΔΤΕ - !.Δ Ι) , 79 η ΑΔΤΕ

8Οη ΑΔ Τ Ε
71η AlΜΤΑΞ Π Ζ
96η ΜΤΕ
Μ' IΣ Δ Ι

ΑεΡομ""'Ι"Ρόμ'νΓ) 5η Α/Μ Τ Α Ξ ΠΙ
Ταξ ι αρχ ία Π « I < ΟΟ
ΠIΝΑΚΑΣ2:ΑΊΣ ,
ΣΧ Η ΜΑΤΙ ΣΜΟΙ Α Ρ ΙΘΜΟ! ONOMA~ I A
ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΑΣΔΥΙ
ΣΧ Η ΜΑΤι IΜΩΝ
ΣΧ Η ΜΑΤι IΜΟΙ ΑΡ Ι ΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ
Eλaφf>ζι 8I)EAJKTA-nZ
Σ ΧΗΜΑΤι Σ ΜΩΝ
A o lO " νoUμ,νη 9 η Ε Α/Κ ΤΑ " ΠΖ
ΤσξοaΡχ;α ΠΖ 1 0 ηΕ ΝΚ ΤΑΞ Π Ζ Μφαρχi" ΜΕ Ρ Υ Π
1 5 η ΕΝΚ ΤΑ = Π Ζ Υποστηρ ι ξη<

Π φι φψ "α κ ή ΠΙ ΔΙ MOKf. ooνia<;


!ηκπιω ΤΙΚ ή ':'10; <')0'1 '"
Τσξ,σρχi" 20 TA.~γ π

Υ π oc τ ήρ ι ξη<; .1'1 ΤΑ Ξ Ύ Π
nINAΚAIJ:"II 4 '1 TA=y n
Ι ΧΗΜΑΤΙ ΣΜΟ Ι ΑΡ Ι ΘΜΟΣ ONOMA.lIA Αποθ ήκ η βάση< 651 ΑΒΥ Π

ΣΧ Κ ΜΑΤιΣΜΩΝ γλ,.ού J10λtμou

Τι:θωpα. ι σμέvη χχ lllΤΘΤ Διό ίκ ηcη Iφαη="ΏV

Ταξ,αρχiα ΕργοσΤ<lO ί W\l

M η XOvό < ;"ητη 7 η MIK TA ~ Π Ι

Ταξιαρχiα 3 1 ηΜIΚΤΑ=ΠΖ ΠΙΝΑΚΑΙ 7:ΔIΟIΚΗΣΗ ΚΑΤΑΔΡΟΜΩΝ (ΔΚΔ)


Ελαφρό λuτo. ι νo ιίμ <νη 29η [λ/Κ ΤΑ_ Π Ζ ΣΧIΙΜΑΤι ΣΜα Α Ρ Ι ΘΜΟ Σ O NOMλΣlλ
Ταξ ιαΡχ ίσ Π Ι rX ~ IMATl rMnN

t(ιvroY IJa Π Ρο·"λυψη, 150 Σ Π <οΣΜ

Τακτ ι κ η lΙ ι σό. η ση TΔl4 1 0ur n Σννroγμσ λμφ ιβ iωv 13σΣΑ Κ

Σιιν ' ΟΥμσΤ ()ζ Πξζ,κο ύ KαιάδpoμΏV

Πφ,φφ"o.~ Σννrάγμo KaTatif>O\J"'" 10 εκ,:.

ΣΤΡάΗωη.ή Δ ι ο ί κησ η TOyμoΔ ι o β .βaσ,ωv 480 ΤΔΒ

7 4 1ΜΑΡΤΙΟ:::ι005 1 I TPATffl<H

ΑΡΧΕΙΟ: aatos-i@live.com

ΑΡΧΕΙΟ: aatos-i@live.com
Uρρo<J. η'$η Ε ι.ικ τι..;: πι (L6ρα: ~(με~ιλι>oιιρωoι _ .... δoaιunωθι., ~ 10 ι..,:τό

.-
koo;noρoι:\) ""ι η 29η Ε Α/Κ,ΑΞ ΠΖ (Ιδρα: ι~ ..ΘΩΡCΙιαcιμiνων Ο)(ημότ ..... του _'ιΧιιρημσ,Οζ ""θι.κ .... σο; "",ή τΗv
Κoμ>τηνr\J Οσ vιoθt;'!\OOW 'η νεο <φγ<>' Κ ΩΙ μo,~ΏV Ιxwιox .. oθπιloι, 1'", πεΡοητι.κοη o"oπ.ίτaι oημavι .. ό,P,η, οι
~ boιιή, Κάθε ,ο.(ιαρχio. (00 runoo nQ),O ηl) <fλo.φριά . δο μή σι οχΙση μι , η ν oι.σv<ψ", ook n όρoo<; ,,,ι< Ί.PfM>. ""tli&J
tunl,",,,,,, 'Ι< μονόι5ο< της ""'~ βt οη Of ~(oρl(l onλoo:;ό """,ήμα", <01 μεοο.
-Ν>ι;ο [φιπrnιε-' 1 βaoa. η anόι<τηαη οιιοηι; toξoαρxiα; '00 .... ι6ιcιιτφa σε ~ <λιιόnεtι><'­
·Σφι;mι.n.:ή Μουοιο;ή IΣMD. 1 ....... 1ης; ~ ~ rouι; (ιuιρiωι:
... _ιήμι:πα",", ι,ι),ιιώ) αιιoπri no.I.u
Αι, 01'1Ι" ιcιoι~ WΏ{ιπ
o.I.oι<ληρωθrμ< η ouy.cρCτηaη τηι:
"""",200'71 ""'"
ης
-Διμoιριa ΣT~' 1
-Aι.mX"""'μ.\OO Τι)ΥμσΙα ΠβOI<l1Iι.,φηι; μι:yά).cc ο,,,,,,,,,,,,,,Ι( .nr.-δuorK σι KUΡΙΑ Α/Μ Τι\Ξ ΠΖ μll!Pl οημιρα. όηN;>διj οπτό
ο"λ,.ό :>UσTήμOTα '01 μΙσα. Α(ίζει ιδω "" "'ΡιΜ υ )(ΡόΥοο apγό,[IX', o.ό~ αι:ν
"
•.IιJτcιι<.....wμ.;\OCI ΤόγμaΤΩ Π,(ΙΚ,,':' σημι!W3ri ότι ο nλιii><l' ιξοη),,,, μό( T<ll><; Ι;(OUν '!OO~ σ, ιιηηρισ όσ. lα """'f".oIα
WΚTΠ).2 aπo"dnιpj τα 800 "[ρiιrau""O Τ_ yιcι ,ην oι.ιcιισo"ΚΙ; και ~ρη ι;rIXΙψησι·
~ιoMιι!>nιt-u φOρa "θoo.ιρoo:ICI\IM αxr'μ:>ιp μιixrκ & αιu'i ΤΙ)( ~ nIn\1l<6 μloι:ι (μtoα
ιιιιnι Ν1Ι_ 1 ..:Mof.~~~_ t.ιι,~ ιMιoιnφσ ΗΚ-9Ο}1.ι)Υω
~Moιρo Μιαοι.ι "" uλoι>oιηBιi ιξ~ θα """τω· ....... πρollληι.ιo:moN """ .......... 'ωrn{ιι ,ο
Πι>ρoβoλo;oiι(MMΠ}-~.1 σ'" Ι\ΟΟ aηδ ,ο μI'ι<>λU"ρa πρcryρa,ιμaιa nJ>ό\'p<ιIl\Xl,I(a,lI σwf.π.ιa. .i..... μω..
{Ο( δ( ύτφη φάσ η θα ι""'xuθε ί " 0.1 μ. ωυ Τι)ttO ο "αγ κοο μίι..κ- λΟ'>' (kισ ,l,η η (~τiμησ η ό ιι η ο"ό< ,ηση
f).ιρoβokφxόσ. ΑιΑ nuρo(lo/ll . ",,1 > ["I"'<f>ιΠηaη μια~ δ<"tφl"ι< "<ρο­ ιι).ήροο< ,πιx<ιρηoιa" ΙΚ ιtoψό:ητ", οnό
""ΥΙ'Ο Y"""ιr"ιρι(ηι; . 1 "'10<J<ρό,..~1"ι< ιoE.,<φ~ Η vto boμή ΤΗV ~η Α/Μ τι..;: πι θα ιφ(ιτ", "" ταιro&·
-Mιp~., ~,τη ""ιρτροοιή ,ηι; ~ ιιι,οι.ι;ρί το μωο ή ιιλη τηι;lJ!όι,ιινηι;
--Λόjιιι ~. 1 ""11; σ "'" Κροιιη Sηι; Ίοξιι;ιρχο:ι<;
(~TAΞ ΠΖι Of Ofpoμnaφι:ρόμΣνη ($η
n.<-ou '"""~
> Δημι<M>ρ'fio ΣιNI'~ Προιιό-
I:ιjριo j(CII>CII<TηPOCιιιι(ι ""''''''' """
'~'''"''' η β'λτισπmoιημtνη ΑιΜ ΤΑ, πι) μι ο.onό TI'JY tnαU(ηοη τι)( λvψη.;, ΠβOI<.ιμlνoιι \OCI ocπ,λιιJθoρω­
""""" η ,(ι το ιχ: I"<l ανάλ ηψ η α ηοσ τ ολω<ι OTρa ,η " ,,')ζ <~ I ,U"Tι <t)<. τ η , , o" νrισιcχ. θow. ο , μ η χavo <iνητ<, ,σ(IοI'"_1 πι,, ·

""""""'" ιώ( .πιτηρ"""" <ΙΙΝόρωΙ.ι. ό.ειι ~υμt ό" an a rt.i,oι. ιδ<αi,φη <Οίι 'ι.ιv πρόow, δηλαδή ourt< roυ ti"",
Σιμwτ....,wβηoη ..... ιη~ unxιιριιμo:,oλoνιa yιa ......"μηρ..ιθιj η """π'urμινι("'; ,ου nρoι:ιO;c:ι. oρόou τηι;
ιι:uι; ιιιι- η.6:>ιι>ι'nι<ι; ~ oρθoτη!oιης~~ ~_",*1~αnόηι;
<>Ο6δοοη οι cιιoocmι.\.l( aun.ιo.o ι_.....­ "'" '" lμΙΙΙΙ<Μ'\ ι πιν;ιρηοιοιφ oιplλt) οιιό .δoι.ιhι«> ιηι; "ροκόΆ....-ις. ~
&ιo~.της8η("",της;A Enιλoρ­ τη XP"ICTI "'" θιιo'ρa 'πιχιφήό'''''' του mt ......... οι;: τurιQζ ouyιιpot...,τoc;. ,Ο

:f'I>J" A~Γ)ζ ([ΑΝΙ , oIOηOi«.iνo , Αινοόσ." Ii μόνη αμψo(lo),όσ. nov Οα vno- anoκoλoov ..... oίινtaγμt> πρoκo~"'I'rιι:-

_, ι.ιe
Ι:,
ιaι.. -c
.ει
ι..ς ,
,..llllln

_-)
._. . ........
:_ - .'
_.Υ(
'1181..,.
54 4 h

ΑΡΧΕΙΟ: aatos-i@live.com

ΑΡΧΕΙΟ: aatos-i@live.com
.... _....uμ .... "uρofόλo ΜΙ09Α5 των 1&& .ολ., τnς L3I "111.
Μηη. κατ ό,." ~Ρ'''''' mι; 'ΑΜΣ , IIATAnEΛTHt .... 2004.

ΑΝ o<Qι λL>ιn)μι:pι "Ι: 'Ι"" την oprόvωoη .... ~ • .άζ!Wγμa,Ωt6ισoιυ)σ ..... ...~(ιUιιρεnoιtι ~(yo:) ΠJ"

10\1 ι.ξonλιoμό """ <>ιNtOj'IIO' ων ""'''''' "'ΡΟΟΧΟ'κ. "ου 6σ o<σlίιψouIι ... a.....oλo οno,ιλισμa".:ό1ητο τ..,. nρoonae. .....
δt ν txow \'Μ' γΥωσΤ ις, θ(ι.οροΥμ< όΤ! ")( tλλη"",ικ (τι,.ρατ<"", r"V"ocp' μ Ινα. αvιψ. ,,,,"ιo<κl αλλά "'" "poι,oψnoό·
μ ε , ην πραKC>δ6τησή TOV{ μι: πολλά κα, π ρ6ιc(oτaι να συγ" lΚ' τηθoύlι 90"""" ,.ό α< .α , ~η( ΤΙ)( φnλ""r1<; τ'""
"'X.,ρQ """οαρμοΤο<ά όπλα,. 0<0' φ"",κ6 τσ η!ΔI μι "fPinoυ 3010Ο "Ι{ Ιτρα, ... τ .. Ι( E.... n""'" Δuvόμo.ιv. r1<ιρaδεiyμoτα nΣΔI
aνσy<oiσ μloσ """"'Tfιρηoη( "'"- μιιχηι: Δoι:>ιo<tι<>uI. στην ηιιιoρωrPU'j:ι:ωρσ ("", """ ouνo:ρσ_", ιiYaι 'Ι nΣΔI Iπρo:~
τη ""Χ"Ιο σε οο,ιοιδοιοσμό με τη ...._ .... στην Κρrμη;. Σι auτt.; θα ~
~ της με(Ιοροοοιη(
~
n.. ' JIι"",
.... την σuξa.όμινη ά<JΠ1<01IOO.
δoατoιηnotά ω.t< ΟΙ -w.<"""'"""(.
""'lPI'oiu; ().ωχι(. φροτ _οα. ".Ω ~
0λ>6ος. με tδρo τη Σx<W\ ΓIε(ιo:.oUστη
X<Wαl>a,. η l1ΣΔΙ nrλool() ...-jOOU tηou ....
τΟΟ Τ"" ΩvιIι<ΩTClO1OTl) της 6ιιιλιιι\μrvrj(
fIOI1 oUό ,,,,, σ(ιςmooηoη τωYayρo"""", τα ,ΟΥμ(Ηα ι;θyoφW.oO<ήι; (Τ[ΑΙ "'" m ιν Mφaρxicι< n, (uι.oIίΙ η l1ΣΔΙ Ek<><><>λ!o::
{ ~,όσtων, μnορούlι να μαστιιοο""" σε t<1vrΙΙO ικπσ 'ι;.:",,!)( 'ou <()ωτεΡ ' Kciι, ι" Ιδ»ο τη Σχολή Movijl"'" Υnaξ""lΙ"11-
σιιγ'Ροτήμστο " "" ηΥώΥ αρ μο,,,-,,,, , nou Κοίροα α"οο,ώ.ή ΤΟ...:: &, "να, η ! κτο..;οη κών {ΣΜΥ) 0'0 Tpl~αλo. η ΓιΣΔιl(ρήτl)<;
<φ<ιρμό(ouν ";11"'''11 "M)Tr'ιC άμννα(. όΧ' ••
απoσ,~ .ο "Ψ"'η< οοφό).ιια< "'" "Μ.
μόοιο Υοσ. .... 01!~ '''" 'vι""" ""'11<Ι')( ~ οι lI(ρoόδouς φoaηι;
Η ΝΕΑ40ΜΗ
tσu 1ψWrou~ ~cU.λό ... ηnoλt_"",η~'oι.η
_~....-πτo!Tη~1OU <ΠΙ( ι.ιιφtρήσι0( >domι<ηι; ~""" 'ooiαι. ".. βάoηια~στη .... σ
.,.,..... ιω,oαπi lhO cmar(λ(σμιπ,.., η ""'" την ειι>ηw<η ntp.oIjO. ι6οοι,ιρι;ι Υο:) δoμή1OO1-lOlO. η ~ ,ου Eλλrιη­
ov,u.iθtσ<J ,ων φίλιι.Ν δννόμιων, Ι. tνa 'f\ διυΤΙΜ τιφΙπτ...ση, <ξόxwc 60δαιm .α:ι Στρο,οο αv(ι μεΚ""" σχημο.,ιομό θο
_oιιεσμivo α"ό ,οχυρΙ < μΓlχ<! _iνη Γ Ι, κή υ π ήΡξ, η (wσ!φι:σ ιηl φπεoρίa ,ων Ι:χ<l ω(ιΕ!1(:
δννόμ~X nφβά.λλO\l " ou "poooj>Ooό πvριωy",-", ΤΟυ .""""oιρooV τ"" 2007.
ζι, or)).I<!",o<ά ~ ,ην καtόιπoση ατην ιΠov. λόΥω της !ο<ΤΡΟη<; "'" τι)( Ιντοσηι;
1η I1p«τlci ΙΠίνοιο(l J
κενιροκή [UΡΩΙWΙ <:ΠO(I1Q'''P' .......... '''' ,ου.......,..ι ...... tyM avιoληπTO ΙOn Η tδρo.ης 1ηι; Σ.ρα,άι; 110 6oa,ηρηθrI
~ no.u ....... 'C8Π8<ι(""" -'ικι< -,--η(~.-~ στη Mρoa. _ .,....,..110 δο>τηρηβιι:Ι
""".ΌxΣv tόΊι OIoOIΠIIJ:fI<I bωι; ono- ~ ~ I"D "'" "",τμπwnιOr\ "'" η 0Ι'Οθιοη rηι; ιuθo.M)< του Ρ.ιrenι ΗΟ
δtoxθouv 1<01 σήμφι:ο rτσλoί χρήσομε< "'" ιou . Σι 011Ι6 ιο ,w""ιo, 01"':,< 6ιαu<ήoι;t:; του OHQ ~.!IONI H<:.o;Sqo.... 'leo-.: ε ...
al!ΩιεM"I'Ω"..ι.(. "",ιοχής θα μπφow, <όν "", ,φόσον ι:ιφ η<l<ΟΟ<ό Σφατηγιlσl ''1< ΕιιΡωΟο.·ική<;
> Δημ,ΟIlΡΥονντα, ο, nοΡ'φορ"a"Ι< ano'IΓ\e, i, να φNλa.""" ", ην """'1"- 'Ε""",1)(. Qnω( Ιχ<' ήδι) οναφφθι, σαι
Σιρa"ωt,,,Ι( Δ,α'"ιΙaο,( InΣΔI) . λλλη ,,,,n ισt) Φ"", •..,. .ο,οσιΡοφώΥ npooφι. Ι", χ"ρηο,σΟ<ό Σ,ροτηνιio της 11 WX ΜΙ1
μio:ι ""'''''''''''*' τηι;...:οι; 6ομηι..Μ>ι η ρονεοο;:.- λιm)uρyiι( διoόι<ηorκ υnόyσνt", f\ χχν 1'θΤ "'" η 3Jη MJΚ τ-ε

ΑΡΧΕΙΟ: aatos-i@live.com

ΑΡΧΕΙΟ: aatos-i@live.com
Ε.ηι;.οιέδρε<;""", I~ TfoΞAΣα:,_ ­ <DIό 11( σrμwno<όttρ« ~ tη<; ~<ιnιι.ιθtoaι; aτo fEL Κοθώι;. μι
ρiιιθo~. 71 WMTA.ΞnZ(Mta μr.\λcMoκής 6ομ'κ. ΤOUfάxpoYσ. aνιcr,oo. βάση lη μύ.tτη~ touΠΙ.
laιτo l(ιMiςj 00' 31<1< Τ,t,Ξ ΠΝ (θόλοο;) " α · ocM 0<0' lη yε..",aλn.~ . ," "'ΡΟ,"",,,"'1 .. Δoιu&.ιv<>εo:Όnλwv "'" Σwμo:o""",τou
ρaμto.oooo; αμH άβλ~,ι(. ΤΙλο<;. (10 πΡέπι, CNO.βό&μ,ση .ης ο ......... φιμιΙΙ')ς "εpoox~ς ΓΕΣ ιξο μ"'''''"''''''Ο' με ,oξoι:φι;lες, ",,, ο'
'" μνημονι...-ω η ~τη"η '>'ό<; ,Ιοο Ί.b(ω '''''' πΡόσφΟΤ(ο)\ι ,ξελίξι(o)\l "00 δ.,..θνν,Ι:( '011( βc> φέρO<J\l ισ β.aθμό '''''
"'Ρ:Π~VΙIov μL 'ην σνoμoo iα ΣφΟΠΙΥιίι> '''~'''ρώYoνιoι o<vρ;...; σι"" 0«Ι1<Ισ,,,,.ΙΙ\ ,~"" , "", ~oθανή η ~ Ι<1<
boι>i<ηoηι:: Ζ.......,:: Ε""""""", σ.ΔΖΕ). 1<1 τω πnρελaιoywyaύ Mιισuρyo:άι:.ι\λι;­ σlό δoεUΘWΤΗ lης Διιύθwc!ηc; EoδoιcωIι
...., θα.....,),άβο τη δooio<ηoη ι.oroI ...... ~Onωc;Ιxαή6η_ ~ '00 ΓΕΣ (JUJΔEΔj. Η IJη Δoai­
~6Hoιν_ ~ ... unηρεoιo;". θd.η~μξ~'oo~ ""'"" Eo6.:o.HΙ~(Ι3η ΔU]. η
otIJ lE '<1< Ι <1< Σφιm6ς. ~ cιnό ι,"", o:ateiρyηaη """"" η_ uιuoιδau ~ μιnπpt.
Ι ..... Ι"IX~ "'ρcπηy(><oN της ηετοο .. νοΙοοσε 130IlN1oyμo.~
.: ΙώμaΙιραιαύ Ι Πίνα.,α(2)
χι ... ''Ι< Χ\ΙΙ Μ,ΙΙ( Μπ. Οn_ς ο w ό 'ο< Κo-u.δ".". ..... {Ι).ο LO.IQ oλoo<ληpwyoν,o(
~ Ιόρο ''''' Σώl,'''ος &a MpιJ με",ι, μφοΡχ,,,. Ις δοοο.ήο<" . 01 μ~( 'Ηc Ι ~ν .Vκλa <>ι>'ι<I">'W''"r'Κ μ..,α~,
"'ην ΚoI:ΌvΗ ",,, η Ζώιιη EUΘw<1< (ΖΕ) ~αf~iooς XVI ΜΙΚ Μ Π δια, ηρoW,α , Σ. αu, ό "ΤΤΙΙΥοντσ , οι Θ' Μιι.Κ {Maiρα
"",βc> ηιρoλoμβόvt, το νομό K tρι<VρQζ. (π~ Δooiιcηση Πυρaβo.\.ι.o<aoJ) ",,,'-\'<)Ι'τσ, "μφοβ ..... Κατι:ιδρoμ;ιvl. Ι' Mf<~ 0<0' Ι
Τψ Ήn.φo ("'>μDί fw<tν,oM.ιv. θιο""", · αιrtuθεόo!;σιoB IwμαI,po, ..... ι:vw ΜΑΙ( οιαθι.χ: "'" ορο8μόι;; vιoσιριπn>6-
-.l'φτoc.llρo'jlεύ>d. τη ΔUrν<η1wμoi διιοτηριίτοο η IΔr.lloo ΣΠ . II<>'VV _ Σ,ο 10 Σwτσy\.o Αλ<ξι.

~T~~Φo\ω­
Aνtιιτάτη Ιτρσηωτιι:ή
n""""'..... fZo Σ.Μ.. όδρ<ι; Aofψ:)<!Up'fOC;

ριιιςιι;:ι. .... I(ι;νιpιιa\ "'" .... " ..... rOMΙrΙ ,,""'fιd. ............... η lηMM(J(tvιΡO
Δloi.,qcιη Εcιwtιpt.,aύ·ΝJtςfw,
-.δoviι;ι μluιo '''"''' Ntato lI<IuιμO. Σι Ε.ποιδιιιαης Nr.~N. έδρα
<iJ!'oη μι τη οημερΜι ορΥό""""" τou. η (ΑΙΔΕΝ, niVCl.Ifcι.( 5) χaνoόΙ "'" η 2η (ι\Oπρόtτ"P'νOCJ Moiρa
\111ΜΠ ιΙδρα; 1ωάνν\""1 μ εια,ρtπ..,α, σε H,..;vn σ η μαν''' .ή αλλ αγή ,;vα , η μ"". "ι.ι { ι πτωησ,,,,,, (ΜΑΛ) _ Η w",τάμι"'l ι η
8G f AJΚ Τ"Ξ nz..",,", η Δ(Γ1Σ (Δ"ίιOuv<ιη 'ρ;lπ~ τη, <δι>ι ύοιισ<>< σ,α χ""οό Sηc lλ Ξ T(ιξκφ xiα Κα , oδριJ μ ών.Α.\.ι ξ,n ,,,,,,,ατώlι

Eaoo,ρό.ι""η<j '00" U ΟΕ ΠΣΔL Ολις nz. /IOV μΗά,ρ(πιτοι CJ( A<ρoμnoφφ6- """"","'O~ "'" C'.1yOφOτιl,,,, •• • ι"" το
...............( ,oύαι>iι::>ι.( ",CII<CIIί (τ,t,Ξ ....... Τoξιαρxιa ΓIo(oooαU (S<ι Ν Μ Τ"Ξ l'1Ζ}. ι ο Ι"""'Υμο. Κα ,οδροι8.ιΥ (Ι Ο ΣΧΔ). Cf1CI

fΊlI_φι~Of. ""(~ 15<'1 0010Ο<> ι.oιάyoVfca .. Β · lοΙΚΔ ( Moιρcι κa..


Α,ωιάτη Iτραπωtιι:ή
~ "'" IΟη(Uρρ«) Ε λΙΚ ΤΑ; nz. ~·~ιδρo~Δ- MΚΔ(ι6ρa
w.oι:. onωι; ψι cr.ooφερθιι. δoaλuιτoo ~ Διοί.,ηση Y"ocnήρι(η( Po.VΙι.....) "'" Ε- ΜΙΙΔ (ιδρα ΔρόμaI ooαθwc;
χχιν ΤθΤ (Λ.ο'ό):ωρο) Ιtptnού(ΑΙΔΥΙ. Πίνα_a( 6) ... aρoθμ6ι;; '"""ΡCΙΠ;ι>όμo'\lW\l μσoρι.ov.
Σι αχΙση μι ',"", πQρoίooα " α,ιιστ"ση. τιι.οι;, ο, δoo~ό .n,πιΟΟ μι όμ.ση
Δ· Ιώμα Ιιρατού (Πίνα.,α( 3) Q<}.I(JV " ' ~ α λλαγή ( Να , η .000)ι)γ1)Οη , η < "ι.~ρη δ< οί<ηοη lδ., ,,,η,,",, <Ο' < π,χ"ρ η
Το Δ Σώμα Σ,ρατού βc> σyνι;xiιιε' ..... lηo; r"Ξm. Y"<~τσ. όπη ,6ο><ιί­ σ _ ιιι υηό τ.,... ΝΙΗΘλ ovγooΡOω,αι ~
<δρώα σ,,,,, Ξόvθη. txoνται; όμωο; .w:""" σvoo στη Λι:Jμicι Μιρ<φχια Yιroo,tιρι{ηι; Διoκλoδw\ Δοοοο:ηοη Eoδo <ώv E.nwΨr\.

ωο;(όιΥη ΙUΘUWΚ .""" .......... ,.,.,ιο fOύ (M[PYf1} φ, <οι( Oάιpoa "",,",.ολη τη λσΥι­ οιο.ιν με δoσιuιτη τobι>ι>.ισ. η onoόa θα
[j!φ>ooι. λιοό 'ο: σrμwno<όttρ« cιλ.I.aνl( <m<ή ......... ηριξιj.-~ ..... f\IOO" """nι~ το U6ιιco Ιμι'μι ι\λι;ξιmω.
ρw"\' __ .-η(~uιιιΙδau
,"',_ (E1f<). το l}σ ΣAJ(. ,η ΔICIόocηση
-~ oιnδρyηcιη ....... "~
<r<p>τηy< .... τη< "Ι ... ''Ι< "'" MIt: MfI. ~ δ.κ:Ν..,.,... Ytιo<π!ρξη< """'ι< y~ .... ΚcιT"""_I6YJQ του
(f ...... όIι
οφοβώι; 'ο λόrO .αι ""ο6ι'ι (Δ'Υθ). n oυ .δpξ\>l:,at"" ""w\, ΙΧΙΟ <οι<; Πoλψιowo,ι Naυnκoύ και ''"'" 31~ Μοίρσ
",,6'0 Δ Η θQ υ πόγoνt"" ~ .. ό 16 σmσ10λ ή τηll ιmoo,ήρoξη ",pooxo't<: βό- Εοδ ",,,,,, Ε " ,χ"ρι'\Ο,,,,,, 131 η ΜΕΕ) ,η,
δoc .. ησ<" (<><>μnφ,λcψβa"" μ tν η ς .0, τηc: 0'10: .0 , τ ων νή<Jwν '00 AιJχ , πι).ά\'W< 'O U I1oM,J'<o't<: λwo"(ψio<;.
4ιDi<ηo<1< ~ tou rn onoφo­ ....yo.iov Τη δοΜ:;ομη 'ης λΣΔΥΣ σ""nλη ­
Ιιιίψιι( &< aυμ"ιρόσμαια
oiι>'~ ~ nρoώθηoη Cf1CI Διδψc:ιΤΙ'X" ρ<NCIW φ..c ιOΙ:~ "ιιaσιήρι(ης "'"
"'" ι- n...,,, "" ~ τη διo.cηαη δ.:.ο σxημσnαμσI. η 6S Ι f<naθήocη θcoσης Η ΙΠ!Ο",,.,,,,,,,,,,, σιιό το mu.
"'" ιιόρι .... τομέα ..... ΈfIρc:ιu. ι"~ ~ nι.ιo.. ~1A8m! ... η όιcMo<ιJση μU,).oιmo<ή6oμl'ι fOύ ΕΙ onOΊελri ....
diρα>oι.ιocι ~ Κoμo''fI'I1l'lη τι..: πι Σ,,,,,,ownια.w ΕΡ'Ι'ΟΙ7'_ (ΔΙΣΕ). (ποσηο; nρoowάθ&o -..ρι:ιoaρι""l"Jo: 100 aτoψ.
μπmρ(JOιι(JI CJ( l'lη Ε Α/Κ τι..: ΠΙ J(Io>I>O<. ("""δau ,n/.oaρι;oχ. 'aupyoκό "'" VlψoρηOotιJCι) ",ρoβάλλav
"" ~,αβληθιί η ιδρα ,ι)(. ,......, δοατηριl· όΜως αιπΟ οήμ.ρο δoιψaρφωνε,o,. Μι
Διοίιιηση ΜΩτα6ρομών
"" .," η TΔ/~ Ι "" ΙΓ1 σ 'Γ1 Σαμοθρό"η. ''''''' όρο . λΙJtovρyι.ό> <"'-'ΟΟ<Ι μι ,ΟΙ><;
Tiλoo:;, 6"<)Ι< ς από ,« μι;ρaι>xoo < ι( 6<00. (Πίνα.,α( 7) σνν<χώι; μι 'OU!J.<"""" αVΘρ<om , ,,,,,,,, <ο,
oiιa<o: "''' μοΥόόις '<1< o<olι:ιρyη8εiocις Τίλoc;. ,oόu<ή ονοφορά 6σ npιn" ν<] yi. "''''''''''IJI" aύς ηόρoι.l(. Η θη,.ία. Oφou
χι wιι. Wt δo:Jτηρc>ιινr .. (".);_ Διakηoη ..,0,':; Ιoδu<ic; Δw<!ι,.oιo: ωv ΕΙ οτιι::.",-οί­ σuστ-ημoηoιό o~ (νιο λόyσuo; ......
f) 'P"'II<>M<.. ~ vnόyoνt .. oιλicw ""ι\lθε~ Ο( ~uριo ιιοροο;,ηροο:πκ.) tη<; CMIδooρyό 6εν(MJΙΤOU~""'~ μι;
οο:ιποΔ ~IφofOU. -aηo;-η ...... "I", I-ρι .......... ''"'" l<ψΟΠίρωμι....; ,ης (110V<; <Wto
σι o;ιtoη μι' πι διo8t_ μισα ... ι ους μfJw«. μπατρUonoo. π).ι"", ΟΕ oδσcot­
Ι ' ΙώμαΙτριπού (Πiνα.,Ω(4) διι:ιOιOlμOU<; ~ JOόρou(;- δο­ ώ.όγητη δσ>οόΙιη ncψa οι όφ(λοο.;.. ...
Η μ ειαο,οΙθ μωση ",... Β - Σ<i>μo ,oc μιΛι, Πλιον. όλΕς .. Εοδ",Ις Δννόμιο: Iόu σwιnώoς O\N'!OVO όλοι θα aδηyηθaνν οιο
l ηχ" οο οπό lη BΙpoΚl σω Δ0δι>μ6, .. χα Ει ""άΥονΤαι σ, η Δ , οί. η<ι η Κσ,,,δρaμώIι .σu,ονό η ,ο . -α πό ,η, ollάι. "" η . ΟΟτους

11<Ι 'I<J cιvαMβt, ''''' .uOOνη ά,........,.; '00 (ΔΚΔΙ "Ο« ""","ρΟ,ε(,ο" Ο δooo .n' o't<: ε "Ιvόo.ι<πκ/σM, ελ! σιια,ας· "" μ π;ροσμα
βι:φUσu ,oμtσ ωv 'E/!ρov. ο"",ι4ι μίισ ,ης θα ιovoo roξoαρxo<;"", δooo<ηηo:iι θο νιο τ"" ""I~ τηι;. Η .σ1(ψιηση ,ης

ΑΡΧΕΙΟ: aatos-i@live.com

ΑΡΧΕΙΟ: aatos-i@live.com
θη,ιιας θα ψι ως anoτrλfσιιa "'" ΠJY .μuει;., Η..ι.. &;.ι,., θo.~ί ΚΙ
~.-_.φε6ρo ...... μι """""ιoι:r ............ ~αιo.ni-
δ;.. ouro ~"....... τη δwo'61η", ... δoτou .... ,ι,φou..ιηι:μIM'δo< DIICU τηι: αΓιO'ιkoαν ............... ινι- δα­
ψrW)ιιή( οι nαρσιι ,ι:ψo'vη ".".,..φouση ,ο χομηλο ....... ιδό ιηι: δρα boαλιιn<α. - , nρojIιημστ- """ σr.>(ητηoη(.
(Ιο,ω ""ι αν autό &ν (ΜΟι το nιo nιθoVΔ μη6ι: """"''''' t.,.. ""σιοδήnoιε ιnφ:ιρ""ι Καώ τη ~ μα;. 6μω<. θα πρι ....
otν<\ριO), o"~ cξi<ι ."" ,κονότψσ , rlO \ο'(] ",νιι /.σι """ οα ι σ-rΙQoO<ιμι σι 6ι)ο ~αρa.tηi>'σ-r,ι<ό
Το<πόχiJ'O \ο'(] . <ά' Ο)ι δα "ι,..,ι\ για ,O<ιt; εξO)ι'ovδιι~ση 6wάμ,,",, σλλά"" ι "" τη~. Το πρώτο ,ίοαι η δ ιάλ"",η τη<; χχιν
.(oMλιDι>Oi>c βoiv<>w μOOUμfνtς '0. ι,\ο'(], σn/.σπoιηθ<i η δομή διoiι< ηΟl)ζ. "" ιαργού Τθ Τ, τ,,~ 6ιιu-.ιρη~ ( μ.--ιά την ι6ρι:.:ιο.­
οι ιώθε ",ριιπωοη """""Ρ<'όι;. Σήμιρa ....01 στρaιηyuo .... (πιτ<λtιι:ι. O'IηνΌt.oιπιPo e.oααλoνl"~< Ι()(. ΤθΤ)
~ στο ,"" ιou Αι<αθάι>οποιι ~ όμωοι. οιώμη "'" μι ""'~ ΠΙ τtλ<ιιrΩio oιivιε ιρόwoo. _......ω.
Ee-ou l1ρooόvto(: v.m:ι, μι ύιφσ,ο .rw _,""'~ to _ρι:ryμo,o U'<'OI θci ........ 1O δρόμα. 1taρό .α.,..,..,..,χόn
oιιι:ιrtOUμn<> """ώoγιa ,,,.. """ ιΜ­ ι:φιι:>ο4.l1οι><> <ιc: ιιι:ι-αιιι;,; oιvρια """ mo οι ... Ρ""Ρ'ΟΙιοι οι δ,Π aoφaρό ιο nρoαω-
)('010 unoστηριξη τηι; δομη< <>t o<ιιρoa o6wηρη καιά ιη γιιωμη ιι<ι(. η διoλuση ""'" ι ..... δvn.ι( υπaρκιoι "'" aι.oι ηρai,
o n1w«l ouatrjματO "'" μiσα. Τ() 2'1(" Και.
Πρι>φ<1νω<, ouδ.k <χΙφ(!<οΝ μπ"", 1 β(tσι­
''I<.)(Xιv τeτ· θα OJ!'άρχ" <ψ<Ομόι; "'&Οι"
;I1 ι.w ο' όΠoi" θο ΙχwΝ <πlιν6ΡWOη μόλιc:
ιν~~ό"η ,,,ξιaι>:(iαθα
,
~ να u noσ, ~pi ( " ό .. θοο διη ), οο , aσ τ<>w 8~ δortλαδι\ οιηll πράξη &ι ιl\oo , ''''"ψ"
το .~όμι"" xρtN., 0;:, .. 61. θα "'''''' ,600 γί~ Μ<Νο ό,,,,, η ι:ιροφή αUΞηθιΙ από ιοι:
αλμaιr.>δt)ς η ο(>(ηοη ,ou Aθt Μι ιW.ι:> 9).500",ιc: 10)500, ταπ η...κ..ιδρωση

lοόΥιά. '" JtΙΡδη:Ρι:ι Ιρ,:ovπ:ιι! μι"""",,, «σι" .... θo.,eι-. οι oiι,,,,,,,


..... 6 ..1" o..U.η ><λ.ιvρό. η cι".ι.I.η ~ι_ωMι:ώλoλό\ooo
"aρouoι6(πm.-xuμtνη δοο "O'Ii . ~ η δομή ~ '" Πaρoι.ooι/ι(u
Ε"",μό,οι Otι ο . 6ιόO'1η μ cι μόll( ), Ιλλ!.ψμa σ< Ο." Qφαρ6 Τ() προοωπιι<ό
ωρών ΟΜό την Ινaρξη ."'" ιιι9 ρaMρα­ /IOOJ αΠ"'''"αι yιa "'" ,ην """'"ΟΟΙΙΟ-"' , Η
, ,
ξι';'" η TOUpKia θα μnοριί VQ δια θΙοιι 6 ιυ πι στωση α"'ή ""'" ~μα","ή γω "ιιι,; ματa< ,,"u οφuρ ηλαιήθ η κι στ ην
10 n<pinou ταξιαρχί, ( (ή το 'σoδ~oαμo Ι",," πολύ αll),ό ),byo, Αν ι"ιλ&'fδταν η πορ<ία 10.. xΡΌVou- ήταν το , σχολ<ίο .
.. uτ .... ) αlη Θράκη .Ο ι ωJ. .~ 1(1 noρ ;" ..
λ" η .η( "",,",ρΟτηοη< ιόσων σχημσ· ...... . " ."ι),ί X~ . .... ciAλι.ιν '()ιι).ωv _
" " " 0'10 ......... ίο. Η ROΙOtΙΙU; σν<ιj!δβμι­ ' '''''''''" κα ι Ρο""' _ _ 1",Ο ρό να t.μάτwν ....... d.ιyμιί .... rη "'-ξ~
"'1 . - ,ouριαιι_ Eνόdwν tw.ό_ ........_1\0<. η-"in_1I<ou'
~_ι_φήoε __
....... x'(h1ιt ............ ι~ .....σσ~_
.. uτί( .. ιισιrwo1ιr ~ "".ι ''''''''''οι-­
μiνv; δwa,ότηtι ς.
μά.U .... k . l~ .......

Το ιον
_.oud
''''ε ,"""""<,, "'" O'Ipcmowno<ή 'I"f<'""

" δομή " ou Ιχ<ι ."ιλΙΥΙΙ ιiν<oι


Τα 6ιιu-. ι ρσ ~ηρ,,"ιιιδ'-
η . a π".a_η .' η~ cπρσι".,.1<ήι
.φι iι>ιίo< 110.. διcπΗρoVσι " Eλλ"",ώL:
Σt ""ιό λoιπΌv 10 «δι.<>xφι:~. πιριβά.\ "εριασό τιρο ή λι'fδT<ΡO ,,,,,ρ κή< γΙ(! Σψaτ';'; αν,,,nι, μivη στηο Κιντρικ ιΙ
λον, ο ει, ι " ,(όμ ""'Χ ~oι" <ύρκ> ~Oι πpιiJ τo τ ην ,n"uχή .~ ttA,a'! τη< αΜοα.ολή< και Ανατολική Μα.οδον; α. Οι χχ rν I«W;
λόro σιιό τη .μόο1ιΥο' ,ης tMι>o+o1C ni»" ' 001 O.λη.'KCΚΊ ΣτριιτCΚΊ .iνςι ι &ιμα χχιι ΤθΤ μα{! μι ,ι!; 33η ""ι 34η MiΚ lλΞ
",,",Ιι<Ou,"ρoσncιθ<i να μιιώotJ 10 <λιn0ζ> προ< Υ."", ή "u(ήtηαη .... ι "ροβλημα­ nz .... ό τα VlιXfιρησιαιcό "τρα,ηΥιίιι τηι
rou διι:ι,ηρ<οΝΤ<><; ~ "'" ~"" 'ΟΙΚ; ,,,,μό . ~~ _ η-..ooo(ΔΜΙVΗ
Ι()( ΊθΜ "'" ''Ι<. • MJΚ 10\11 """"""'JQ

ΑΡΧΕΙΟ: aatos-i@live.com

ΑΡΧΕΙΟ: aatos-i@live.com
ήτrν η ,ιθωρα '.,μ Ινη .Υροθοό. η ΟπΟΟα 00f!ζ). α.,.,,~,OI, ΚαΟφΙο οπ" ;1.. ο . .....
θc μπoρoUoo; να 'πΨρ.. ov'ιn".otιιε <ο; πapαπcvω ~( σ"οΦΟΟ",,'Ι", ''''''.οΙ _,.._
.,.."'" "'O(~ .
...... _
μ ~ · 120

Ι'!" noλu .,~uρό πλ ήγμα σ,,,,, avι ί πσλo, Αγ •• , Τα """ΤΟ o,ι\μaτo α"""' .....
"01 μία αν< 6<>pyι\νuιση. f,νa, Πpoφ<lνί<
.ον ο ι" Itλ/1 'ο" ~OOl,
~ "o; πφ",,,,1< "00 ty1VOV σ,ο. /ιμ."" ό" ο Ε Σ ω< <\I<Κ <>ι>Υ<Ινωμ έ"", \'\Χ>ψilC>­
"oρύ.Gόv .α, ,η δΚιΛUση '''''' ~χινTΘT ,ρατ",,,, φγα vιoμό<; "ρa\!λιlμ<1 " ζιτ ω, 2, "_"11 • • σ"α,"~. Μ..270 M1.R5,
\'10 ,σ μιλλolι τοο (σ.; '0><: __ ....
"" 34,1< ι.vκ l"'Ξ nz στο πλαiσtσ ''Ι< εν πιt(πα, .cι αγωο;οό 1~30><: L'\όλN>oι.;,-.. [,ι

{< ...... Π ν_λω<.


Iqw δαμήο;. <ί..... nρσφovt< ιι"..",ή η αvτιnαρaj1σλή. ΟΙ άλλοι 6vo Κλιιδσι των
δι....,ΚΙ, η ,α διν "φ(στ0ΤΟ< πλtoY. 'EXOUμf [lOόιtλo..w OιJy(\μι.... 6ao tl(OW nρσβEi Ο<
3 . ~,pό ' oφoρo.~
ι)(ον 00ηyηθU "'" μια .. μnρoσθoβo ριζ.. ή αvαδιaρy(Nwoη ''Ι< ο.ΡΥ"νωηκήι; ....."" ... "μ ...... ~ νΒι
ΡΙΙ' δ<>ιιι\. μ. ,ο σίιvoλσ ,""'δwaμι. .... TC>u( δoμι'γJ. Κotνό χσρο.τηρια".ό Ι~IIiι""_~).-....
/ι~ων α"' .... τω. CtII06κιρyo ..... o,w,,_ ό .. ..... iIoμμι,ιloλo GMG . ... ~ .~
UoyμoV ο.,.",ολ,." '00 Nio.tou ," " μι
1.<roI> f\o'ιAo>c ''' ΓTV moάnn,ofoj 'ου< . .... ΌU~ καμία ποτ; 'OU< 6.ι. αλαKληρWθη x.,
«ι η "O p'OIIl>'OUOO διπ,.ά '00 Ν Ισ,οο Xarα", ΓjρDT,"6Iιpσ π(ψό6ε ι\"Ι.ια 6ιω.ι
);η Μ/Κ Ιλ Ξ nz, παρά , η ν ινίοχιισ ή 'η ς, οπο",,; η o \o'Qδooρyόνωση <OV < ()Ο, η
I!a βι)Io.",a l "'" σχ,δόν μ"ν,l,η 'ΠΙΧ""'" σ~<>iα ,αι " Υ'οταλιιφθη . .. Ι""ρi"" λό"" ιπ lχι L(ιr')O<> ' ''''' 11'''''''''1' α"/>μη "οι σ οτη η
"" ο ή εμnλo . ή oαe.:;.:;βα φΙρι , ,ο ο ύρΙΟ Ί'Κ ",φyιδιασruιή{ μ.ιι..ιοικ ''Ι< 1I<j,tL<>; (<>< δι:~ Χόι>ι> ou(ήτησηc. tλλιπή( ή
βορος .e...ή~ οψμε'ΟΧΙ"Ι<: με μσοοοάδι{ το 2002 αcό ,ον ,σ,. v"oυρyό EΘV,ιιή<; α τ(λfr::) nρσon(l(l(., ανημι:T",πίΖU αδ<>:,οο.
'" δotθvtiι; .φηνo:υTU<€< unx<,ρiιoα;, •• 11 iLψ.ιvoc Γιtwo I1anσIιTloMOU o,OUζ 11 oλQνητι( . τρoβl( '· <Οι oxaθuσtoρojOΙ<C;'_
οιοστι)λι;(. ιο;ο(\ώ(; ι.c.ιr';" η ΔUW,/ι,η,α μή\ι> .. nαuδημ,oύρ'νηιx σχ.δό-οι άμεοο ,σ 1α λωιηρό α. ην "ιιόθοαη 01\00, 6 ... αι.ομ ­
"1X',ιwoι<ή( ανuπίθ<ση~ Ιχι' οχιδόν {λ4ψμσ-ρι;Ο<όρ ''''''' 30000 oνδρωv!) λivo φωΥσ μι nληρ<:ιφσρ« .. μίο απl> Τ>( < UΡΙΙ{
ο&ρσ.οσποοηθά. όσω<; θα πρlπ"...., (00 π ρtν τ ην ιι.<onoιηoη ,'Κ)ης φόοηι; τηc. δw/ιιw~ aν,'6ρα.σηι; η α"",ο "",οθι·
I'IfIτόoooμr ,α δόγμα .0., n{ ,α"", . Ι{ πο ιι ήτov •.α, η πιο """οοο" . ή κ α, α",<\ Τ('ΤΟι ο,ην a""'-'Tat1 noλrn.Iι ηΥ<σ4σ "'11
""~ aφo;) ~ απορρόφηση T<>\J πρώ"," "00 θα .ό.!J,. oζι. το διδσμί.,.". Απο"'.; Ynooρy,I<><> Ε &",,"'ιι; Α μ""""", 'φpξl'όρξ"
ε)!)ρο.ο... nλήΥμστα; , iVUL αμψί i!oλo ο.ν θο λο,πόν α.,."γ,α,σ..η", η ίναρξη κα, ολ .. • ' η δισ-δ """iα. ό~ 1 \1<1 Μγσ", oιι<J ί nς ολ),6 ,
<IOI\σt< o ~ημα!LσμooX >0 1 μ ovόδι.( ι.ανί( O<λ~ρωση τη( ιιλοηο.lηαη( 'η~ νΙα~ δο­ σrJμφ"-"'O 1' [.1( ί δ<" πηγi(. "τ η β/ισ η
"" αν"πιτ,ΟοοΜ μή .. ώα ....... .. πιίρ«, μια βάση γ,α 'ou<; μισι: α",lι.ι, ψ η.; ~o.1ά ,ην ΜοΙα σ σφο.
Iloρό ό""", ''1'' IιnO«l. λιγό,ερο <\ ιr<ρo" < p<J "Χ <δ",σμΟ<Ι<;. ό",..,ρ.ι"' ά, τό<; θα πρί"(, να α"σ,,"'; τη <X\Ivτρα .
Λlρι(IOOlιρo WΣτσxη. "" iρoα <\ /10.'0.- η όλη liκιi .. oai" ""'''ψι ....''. σ< .,. ΠQIJ nσρoxωριl, '" στουι; <Oθαγt;ll<ίς»
1:,", coλόιιιatη ή Κ<D<όπ."η ι<ρι,,"" 'ο. """"ινη ιψμο ROU οργό αλλό ,""βορά ή ,ην .σΥιλι)δα yιαcψμtyμσ. ώσt~.,."
• .,...:. ...... "" ooJl'OVT"'ότιρo .ίνο,_ ~",,,n; .. ι c όχ , μόνο
.0<0< .. ~<ό", .. μo~<. ,boPρρonηθ<1 ~ ό'ΛmopξOα .π, δ<_ι .. ~
(ΙΙ.οο).ηΡωθι;ί η uλoιroιηoη 'η( εν λ6yw "U,; .,,' ολόο<ληρσ "'" ΕΙΙ μισι: πo),o".fιζ "ιρ<p<ρ<l<1o<ήc """""'.
δι>μo')c. Η πpόoφa,η ."οριο το\> ΕΙ 1J."" 'uxώ<. τόσο \'00 τον ΕΙ 6όο "", ιrκ. θεWΡΣUΜC ό1l <6όο η Hn,oρ<>ι; όσο
61.11(\''' ό" οπό το 2001 .0.'
μπ/ι owι.xώ<; \'10 το πρωω",,6 τοο I.ι.oρiως σ",ό πσο και η Πύ.on/ινηαoor: διν ί~O<N αν<'>Υ"η
ανά διιτίο (200 1, 2003, 2005, 2007, ο«1ι ,.ovδι:>""'" Η( μ"""δι( EΚOTpa"i<>< σ ήμφαο "ό , η ν ",αΡξη μια( . σKιωδσu(>
φιισ,./ι 'ο. :!009 I>n"", προβλέπι,ο l σ"" ,ο ι το on"o σ, oιoI) ημ ιρ<νr'ι β.ό.ση ';νσ l μ(poι>xlαc: π ,("Ο<) """" νσ σ l αlΜ.""",ο l
1(" .vι<λo ''Κ ,θvu<:ή{ <Ψ<N"ι<ιj( σx(~' <n _,., i/....., μι την vλonσiηQη των ιιοφο).ιός ή δ ' ι<O.ιωμi"ω '4

tT1\O,... r,rn >οΙλΡιιαι; }(Ι(Ι$Ι ••

ΑΡΧΕΙΟ: aatos-i@live.com

ΑΡΧΕΙΟ: aatos-i@live.com