You are on page 1of 46

Literatura faktu vhodná

pro děti s dyslexií

Sestavila: Bc. Jana Machalová


Vystaveno na http://www.ctesyrad.cz/

říjen 2009
Přístupnost textového dokumentu pro čtenáře - dyslektiky

Co působí největší problémy čtenáři – dyslektikovi? Děti trpící dyslexií mívají


problémy s pravo-levou prostorovou orientací, začínajícímu čtenáři můţe dělat problém
i nám zcela samozřejmý postup po řádku zleva doprava.
Typická je i neschopnost postihnout část × celek, dítě můţe mít problém najít
klíčová slova textu a klíčové informace, proto často nedokáţe vyhodnotit, které
informace jsou podstatné a které ne. Nevyhovující jsou proto dlouhé texty
s komplikovanou strukturou, nepřehledně uspořádaná změť informací a časté dějové
odbočky. Dyslektik mívá problémy s orientací ve sloţitých symbolech, nebo
symbolových schématech, nevyhovují mu ani přílišné detaily.
Sloţitost a nepřehlednost je nevyhovující i na úrovni syntaxe, problémy dělají
sloţité větné konstrukce (velké mnoţství vět vedlejších, vloţené věty aj.), nedokončené
věty a nejednoznačné uţívání spojovacích výrazů (např. uţití spojky „a“ v jiné neţ pro
ni typické slučovací funkci); ani rozlišení mluvčího v textu není pro čtenáře dyslektika
samozřejmé, často nedokáţe rozpoznat vnitřní monology, a nebo zaměňuje postavy,
které pronášení přímou řeč.
V oblasti lexika jsou problematická především obrazná pojmenování jako
metafory a metonymie, dále pak nevyjádřené větné členy (př. nevyjádřený podmět)
nebo větné členy vyjádřené zájmeny (on, ta…).
Co se týče formy textu, děti s poruchou čtení špatně vnímají malý nahuštěný text
a dlouhá. Níţe jsou uvedeny nejdůleţitější podmínky, které by měl text splňovat, aby
byl přístupný čtenáři s dyslexií.

Podmínky přístupného textu pro čtenáře s dyslexií


Při stanovení podmínek jsem se opírala o kritéria uvedená v článku Miloslavy
Čermákové1 a dále pak o konzultace s vedoucí práce s doktorkou Šárkou Portešovou
a doktorkou Lenkou Těšitelovou z praţského Dys-centra.
Obecnou zásadou je, ţe v textu by nemělo být nic, co by zbytečně odvádělo
pozornost nebo rušilo vnímatele, a dále by text měl být na první pohled přehledný,
s jednoduchou strukturou, bez mnoha odboček od hlavního tématu.

1
ČERMÁKOVÁ, Miloslava. Vhodná literatura pro dětské čtenáře - dyslektiky. In Specifické poruchy
učení a chování. Sborník 1995. Ed. Anna Kucharská. Praha: DYS, 1995. s. 87-92.
Přehledná struktura
- rozčlenění textu na kratší úseky – text by měl být bohatě, ale smysluplně
členěn, aby měl čtenář moţnost si odpočinout; členění by však nemělo být příliš
sloţité a komplikované, aby neznervózňovalo čtenáře a neodvádělo jeho
pozornost
• horizontální členění textu – formálně se projevuje členěním na kapitoly
a odstavce; spadá sem však i jasné členění textu na úvod, stať a závěr,
případně na předmluvu a doslov, součástí horizontálního členění je i titul
a nadpisy
• vertikální členění – způsob vyjádření hierarchie jednotlivých informací
a jejich vzájemných vztahů (odráţky, číslování), dále sem spadá
výrazné rozčleňování, které rovněţ můţe slouţit k orientaci v textu
(podtrţení, tloušťka písma)
- formátování textu – výhodné jsou uţší sloupce („novinové“)
- řazení informací – informace by měly být řazeny podle logických vztahů, není
vhodné řazení bez vnitřních vazeb (tj. ne pouhé seznamy
a výčty)
- označení přímé řeči – přímá řeč by měla být v textu vţdy výrazně graficky
označena (uvozovky, velké písmeno, tečka), případně by měla být co nejčastěji
uvedená uvozovacími větami (př. Petr řekl: „…“); podobné zásady by měly být
dodrţeny i u vnitřního monologu.

Text a písmo
- velikost a hustota textu – text by neměl být psán drobným písmem (méně neţ
2 mm), jehoţ percepce dyslektického čtenáře příliš zatěţuje, neţádoucím
jevem je i přílišné nahuštění písmen na sebe
- velká písmena – text by měl být tištěn velkými písmeny; kapitálky ulehčují
rozlišování jednotlivých písmen a vnímání jejich tvarů
- typ písma – podle některých zdrojů dyslektici upřednostňují písmo patkové
(serif font), patky leţí na základní lince a umoţňují tak plynuleji sledovat text,
oponenti upozorňují, ţe blízkost patek můţe propojovat písmena, která pak
mohou být hůře vnímatelná; nepřikloníme se ani na jednu stranu, pouze
budeme konstatovat, ţe typ písma by měl být jednoduchý (nevhodná jsou
písma ozdobná, psací aj.)
Typ písma „serif“
m h
Typ písma „sans-serif“
m h
- neţádoucí je i ostrý kontrast vyvolaný černým písmem na bílém podkladu (tzv.
vizuální stres), vhodné jsou tedy texty na barevném podkladu, respektive
naţloutlý či zašedlý papír.

Ilustrace
- ilustrace – text by měl být bohatě ilustrován
• ilustrace by měly mít vztah k textu a neměly by být nepřehledné a příliš
abstraktní
• obrázky by měly být v textu lokalizované tak, aby nenarušovaly jeho
plynulost
- text by neměl obsahovat velké mnoţství grafů, schémat a map, které dyslektici
obtíţně vnímají
- komiks – malé mnoţství textu zakotvené v obrazu je dyslektiky dobře
přijímáno.
Obsah
A NAUČNÁ LITERATURA PRO DĚTI MLADŠÍ 9 LET 2
1) Všeobecné zaměření 3
2) Věda a technika 6
 Stavby 6
 Informatika a počítače 7
 Vesmír 7
3) Příroda 8
 Zemský povrch 10
 Zvířata 12
 Dinosauři 17
4) Člověk 18
5) Společnost 19
 Kultura 19
 Sport 20
 Vaření a kutilství 20
6) Zeměpis 22
7) Historie 23
 Cestopisy 24
 Ţivotopisy 24

B NAUČNÁ LITERATURA PRO DĚTI STARŠÍ 9 LET 26


1) Všeobecné zaměření 27
2) Věda a technika 28
 Stavby 29
 Informatika a počítače 29
 Vesmír 29
3) Příroda 31
 Zemský povrch 32
 Zvířata 33
 Dinosauři 34
4) Člověk 35
5) Společnost 36
 Sport 36
 Vaření a kutilství 37
6) Zeměpis 38
7) Historie 39
 Cestopisy 41
 Ţivotopisy 41

Vysvětlivky

– encyklopedie – kniha vyhovuje strukturou

– návodná kniha – kniha vyhovuje textem

– obrazová kniha – kniha vyhovuje ilustracemi


Naučná literatura pro děti
mladší 9 let
Všeobecné zaměření
Co chci vědět
1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 2001. 247 s. Usborne
Publishing. ISBN 80-06-01158-3.
Publikace je přizpůsobena dětskému čtenáři. Texty jsou krátké,
izolované, doplněné četnými obrázky. Jednotlivé kapitoly
pojednávají o vesmíru, Zemi, potravinách, předmětech denní
potřeby, stavebnictví, dopravě apod. Je moţné se dočíst o
výrobě hrnku, LEGA, letadla nebo mýdla.

Dětská encyklopedie světa


2. vyd. Bratislava: Mladé letá, 2003. 488 s.
ISBN 80-10-00268-2.
Velmi pěkně zpracovaná encyklopedie. Poznatky z jednotlivých
oborů jsou dětem předkládány srozumitelně a poutavě, názorné
ilustrace. Texty doplňují drobné úkoly a krátce převyprávěné
pohádky na dané téma.
Pro děti předškolního a mladšího školního věku.

Jane Elliott
Dětská encyklopedie - Usborne
Bratislava : Obzor, 1991. 121 s.
ISBN 80-215-0207-X.
Všeobecná encyklopedie pro malé děti, text převáţně ve třech
sloupcích doplněn o mnoţství názorných ilustrací.

Chci vědět proč : encyklopedie


1. vyd. Bratislava: Matys, 1998. 336 s.
ISBN 80-967838-2-3.
Encyklopedie pro dětské čtenáře, která přístupnou formou
odpovídá na mnoho otázek ze ţivota. Encyklopedie je rozdělena
do oddílů: Vesmír a Země, Věda a lidské tělo, Doprava a stavby,
Vynálezy, Dějiny, Státy a národy, Zvířata. Děti zde najdou jasné
a srozumitelné odpovědi na různé otázky, které jsou doplněny
vtipnými poznámkami.

Velká dětská encyklopedie


1. vyd. Praha: Svojtka & Co., 2003. 319 s. Edice:
Centrum dětského vzdělávání. ISBN 80-7237-772-8.
Všeobecná encyklopedie s velkým mnoţstvím obrázků a
fotografií. Poskytuje základní informace ze všech oblastí ţivota.
Pro snadnější vyhledávání je na konci abecedně seřazený
rejstřík map a pojmů; ke knize jsou ještě vytvořeny internetové
stránky.
Pro děti kolem deseti let.

4
Co je to? Moje první encyklopedie Larousse
1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2007. 160 s. Edice: Moje
první encyklopedie Larousse. ISBN 80-204-1529-7.
Bohatě ilustrovaná všeobecná encyklopedie. Děti získají
odpovědi na spoustu všetečných otázek. Nechybí ani
společenská témata jako chudoba, násilí, drogy nebo rasismus.
Jednotlivé kapitoly jsou barevně rozlišeny. Vše je podáno
jednoduše a názorně.
Pro děti od 6 let.

Jak je to? Moje první encyklopedie Larousse


1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2006. 160 s. Edice: Moje
první encyklopedie Larousse. ISBN 80-204-1413-4.
Děti se seznámí jak s minulostí, tak s budoucností, dozvědí se,
jak fungují některé přístroje nebo infrastruktura, nechybí ani
základní informace o ţivotě člověka, zvířat i rostlin. Knihu
doprovázejí vtipné názorné ilustrace; jednotlivé kapitoly jsou
barevně rozlišeny, označeny obrázkovým symbolem.
Pro děti od 6 let.

Jak se co dělá? Moje první encyklopedie


Larousse
Praha: Mladá fronta, 2008. 151 s. Edice: Moje první
encyklopedie Larousse. ISBN 978-80-204-1810-4.
Děti i rodiče zde najdou odpověď na otázku proč je moře slané,
jak se pěstuje rýţe, z čeho se vyrábí tričko, nebo jak to, ţe jeřáb
nespadne a proč jsou všechny nové domy stejné. Text je
doprovázen mnoţstvím vtipných ilustrací.
Pro děti od 6 let.
Moje první encyklopedie Larousse
1. vyd. Praha: Kniţní klub, 2005. 191 s.
ISBN 80-242-1412-1.
Publikace obsahuje devět hlavních okruhů: tělo, město, dopravní
prostředky, příroda, čas, zvířata, rostliny, naše planeta, vesmír.
Ty pomohou rodičům odpovědět na zvídavé otázky typické pro
věk dítěte kolem 5 let. Psaného textu není mnoho, poměr mezi
jím a kreslenými ilustracemi je vyváţený.
Pro děti od čtyř do sedmi let.
Objevuji svět : moje první encyklopedie
Larousse
1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2005. 150 s. Edice: Moje
první encyklopedie Larousse. ISBN 80-204-1332-4.
Bohatě ilustrovaná všeobecná encyklopedie.Děti se dozví, jak
vznikl ţivot, jaké jsou druhy krajiny, proč se střídá noc a den atd.
Naučí se trochu počítat, rozlišovat tvary, pojmenovat nejrůznější
činnosti apod. Kaţdé téma doplňují hry a hádanky. V knize
převaţují obrázky nad textem.
Pro děti od 3 let.

5
Milena Lukešová, Bohumil Říha
Velká obrázková kníţka pro malé děti
3. vyd. Praha: Albatros, 1986. 189 s.
Abecedně uspořádaná všeobecná encyklopedie pro předškoláky
a mladší školáky, na které vyrůstaly celé generace dětí.
U kaţdého hesla nechybí názorný obrázek. I přes své stáří je
encyklopedie stále půvabná, některá hesla jsou ale zastaralá.
Pro děti od 4 let.

6
Věda a technika
Émilie Beaumontová
Obrázky vynálezů
1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 2003. 125 s. Edice: Série
Obrázky. ISBN 80-10-00230-5.
Prostřednictvím obrázků a krátkých textů se děti seznámí
s pokroky v dopravě, v lékařství, dozví se, jak se lidé
dorozumívali, jaké věci pouţívali v domácnosti apod.

Ian Graham
Báječné stroje
1. vyd. Říčany u Prahy : Junior, c2008. 32 s.
ISBN 978-80-7267-335-3.
Publikace seznámí děti s různými druhy strojů stavebními,
lékařskými, zábavními a mnoha jinými. Součástí obrazové
dokumentace jsou i názorné modely, které dětem přiblíţí
fungování základních mechanických principů.
Určeno dětem od 8 let.

Peter Denis, Claire Aston


Vrak
1. vyd. Říčany u Prahy: Junior, c2006. 31 s. Edice:
Vzrušující cesta časem. ISBN 80-7267-278-9.
Z celostránkových ilustrací získají děti představu o stavbě lodi,
podmořské archeologii a vytvoření repliky historického plavidla.
Ilustrace doprovází stručný text.
Určeno dětem mladšího školního věku.

Angela Wilkesová
Moje první kníţka : pokusy : zábavný průvodce
pro začínajícího badatele
1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1992. 48 s. ISBN 80-06-00510-9.
Návody k provádění jednoduchých fyzikálních i chemických
hrátek a pokusů.

Stavby
Émilie Beaumontová
Obrázky z města
1. vyd. Bratislava : Mladé letá, 2002. 125 s. Edice:
Série Obrázky. ISBN 80-06-01209-1.
Další obrázky, která tentokrát děti zavedou do města. Minimální
mnoţství textu je vhodné především pro začínající čtenáře.

7
Peter Denis, Nicholas Harris
Město
1. vyd. Říčany u Prahy: Junior, c2006. 31 s. Edice:
Vzrušující cesta časem ISBN 80-7267-279-7.
Kniha z edice Vzrušující cesty časem, určená především
mladším dětem, přibliţuje historii jednoho z typických
evropských měst. Bohatě ilustrovaná publikace s významovým
slovníčkem a rejstříkem.
Určeno dětem mladšího školního věku.

James H. Shaw
Divy světa
1. vyd. Praha: Velryba, 1997. 87 s. -Edice: První dětská
knihovna. ISBN 80-85860-06-6.
Informace o starých i nových světových zajímavostech. Výklad je
částečně podán prostřednictvím komiksu, obsahuje i nádherné
ilustrace, text je místy malý.
Pro děti mladšího a středního školního věku

Petr Kovář, Daniela Fenclová


Domeček, domek, dům
1. vyd. Praha: Albatros, 1981. 64 s.
Malá dětská encyklopedie o příbytcích, domech a stavebnictví
s přihlédnutím ke starým dobám a různým prostředím. Místy
nejsou informace uţ aktuální, ale s komentářem rodiče můţe být
kniha veselým zdrojem informací.

Informatika a PC
Susan Meredithová
Počítač
1. vyd. Bratislava: Príroda, 2000. 48 s. Edice: Jak na to
- snadno a rychle. ISBN 80-07-01168-4.
Děti jsou seznámeny se základním ovládáním počítače, kniha se
věnuje především programům na kreslení, díky nimţ si děti
mohou dobře procvičit ovládání myšky.

Vesmír

Émilie Beaumontová
Obrázky vesmíru
1. vyd. Bratislava: Mladé letá, c2001. 131 s. Edice:
Série Obrázky. ISBN 80-06-01145-1.
Pohled do vesmíru prostřednictvím mnoha obrázků s krátkými
komentáři.

8
Příroda
Co chci vědět o přírodě
1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 2001. 246 s. Usborne
Publishing. ISBN 80-06-01156-7.
V publikaci najdou děti odpovědi na otázky týkající se ţivota
v přírodě. Bohatá obrazová část je doplněna kratším textem.
Kaţdý námět je zpracován srozumitelně a přehledně.

Émilie Beaumontová
Obrázky z přírody
1. vyd. Bratislava: Mladé letá, c1996. 131 s. Edice:
Série Obrázky. ISBN 80-06-00688-1.
Obrázkový přírodopis pro předškoláky a malé školáky,
jednoduchou strukturou vyhovuje především začínajícím
čtenářům, kterým barvitě představuje přírodu.

Émilie Beaumontová
Obrázky z lesa
1. vyd. Bratislava: Mladé letá, c2001. 124 s. Edice:
Série Obrázky. ISBN 80-06-01105-2.
Kniha přináší obrázky stromů, rostlin a zvířat středoevropských
lesů a zároveň stručné informace o nich. V knize se dozvíme, jak
můţeme pozorovat les a jeho obyvatele, kde přebývají lesní
zvířátka a mnoho zajímavých informací z jejich ţivota.
V poslední části děti najdou praktické nápady a tipy.

Pojďte s námi do přírody


1. vyd. Bratislava: Perfekt, 2008. 47 s. Edice: Chceš
vědět víc? ISBN 978-80-8046-386-1.
Velká obrázková kníţka přináší zvídavým dětem odpovědi na
nejrůznější otázky týkající se ţivé přírody. Jak se mění příroda
v průběhu roku? Jaké ptáky můţeme běţně spatřit, budeme-li se
dobře dívat kolem sebe? Jak jim pomoci při hnízdění nebo jak
vyrobit ptačí koláč? Zavede je ale také do světa brouků a motýlů
a savců. Naučí je lisovat květiny, sázet semena nebo třeba
vytvářet otisky listů stromů.

Velká encyklopedie - Příroda

1. vyd. Bratislava: Matys, 2005. 147 s.


ISBN 80-89147-91-7.
Rozsáhlá encyklopedie zajímavostí o naší Zemi, dělena do
několika tematických oblastí - planety, sopky, počasí, oceány,
stromy, hory, děti se dozvědí o zajímavých, ale i nebezpečných
přírodních jevech, o tom, jak vznikají pohoří, co se děje
v ovzduší a taky o jeho znečišťování.

9
Angela Wilkesová
První kniha pro malé zahradníky. Bylinkové
hody a další úţasné nápady
1. vyd. Praha: Slovart, 2009. 48. s. ISBN 978-80-7391-186-7.
Drobná kníţka seznamuje malé děti se základy zahradničení, na
které není třeba velkých záhonů, ale jen několika květináčů,
trošku hlíny a hlavně nadšení do práce.

Angela Wilkesová
Moje první kníţka - Příroda. Zábavný průvodce
pro začínající přírodovědce
1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1992. 48 s. ISBN 80-06-00504-4.
Popisy jednoduchých pozorování a pokusů s běţnými rostlinami
a zvířaty. Pokusy mají přehlednou strukturu, jejich postup je
bohatě dokumentován fotografiemi.

Ljuba Štíplová
Kníţka na prázdniny
1. vyd. Praha: Albatros, 1991. 109 s.
ISBN 80-00-00334-1.
Pestrý výběr rébusů, kreslených hádanek, návodů na zhotovení
dárků, morseovka, obrázky květin, hub a zvířat. V knize je
uţíváno různých typů písma, ne vţdy je dobře čitelné.
Pro děti od 6 let.

Zábavné pokusy všeho druhu 1


1. vyd. Praha : Fragment, 2000. 111 s. Edice: Studio
Sovička : 7-12. Proč a jak. ISBN 80-7200-324-0.
Světlo a barvy, tvary, síly, proměny látek - to jsou čtyři základní
témata, jichţ se dané pokusy týkají. Dětem je předloţen
jednoduchý návod, jak pokus provést, následuje vysvětlení jevu,
k němuţ při experimentu došlo, a další varianty, které je moţno
vyzkoušet. Text je doprovázen názornými ilustracemi
a fotografiemi.

Zábavné pokusy všeho druhu 2


1. vyd. Praha: Fragment, 2000. 111 s. Edice: Studio
Sovička : 7-12. Proč a jak. ISBN 80-7200-404-2.
Druhý díl zábavných experimentů, na kterých si tentokrát dětští
čtenáři mohou ověřit řadu fyzikálních zákonů. Kniha je rozdělena
do čtyř základních kapitol: poznáváme elektřinu, co pluje a co se
potápí, hrajeme si s magnety, zvuky.

10
Neil Ardley
Moje kniha pokusů - barva
1.vyd. Bratislava: Champagne Avantgarde, 1992 . 29 s.
ISBN 80-7150-057-7.
Jednoduché návody k fyzikálním pokusům pro mladší děti.
Pokusy jsou představeny krok za krokem a vţdy je vysvětlena
jejich podstata, děti si uvedené informace ověřují v praxi.

Neil Ardley
Moje kniha pokusů - světlo
1. vyd. Bratislava: Champagne Avantgarde, 1992. 29 s.
ISBN 80-7150-032-1.
Další jednoduché pokusy tentokrát z oblasti světla. Pokusy opět
vynikají svou názorností a podrobným popisem postupu.

Neil Ardley
Moje kniha pokusů - voda
1. vyd. Bratislava: Champagne Avantgarde, 1992. 29 s.
ISBN 80-7150-059-3.
Jednoduché pokusy zasvětí dětské čtenáře do oblasti přírodních
zákonů a fyzikálních vlastností vody.

Zemský povrch

Milena Lukešová, Jana Sigmundová


Jak si uděláme zeměkouli
1. vyd. Praha: Orbis pictus, 1992. Nestr.
ISBN 80-85240-24-6.
Hravé vyprávění o Zemi, o jejím vzniku, postavení ve vesmíru a
o ţivotě na ní. Obrázková kniha je zaloţena především na
nádherných poetických ilustracích Jany Sigmundové, které se
rozkládají na obou stranách knihy, doplněna je krátkými textíky,
které obrázky vtipně komentují.

Émilie Beaumontová
Obrázky hor
1. vyd. Bratislava: Mladé letá, c1999. 125 s. Edice: Série
Obrázky. ISBN 80-06-00897-3.
Děti se dozvědí o vzniku hor a pohoří a setkají se s těmi
nejznámějšími. Seznámí se s ţivotem v horách, s prací horalů,
ale také se zábavou a sporty provozovanými v horách.

11
Émilie Beaumontová
Obrázky Země
1. vyd. Bratislava: Mladé letá, c1999. 131 s. Edice:
Série Obrázky. ISBN 80-06-00930-9.
Děti se prostřednictvím velkého mnoţství obrázků a krátkých
textů dozvědí základní poznatky o Zemi,o jejím postavení ve
vesmíru, hlavních přírodních zákonech a hlavní informace
o zemském povrchu a světě moří, o počasí.

Penelope Yorková
Země
1. vyd. Praha: Fragment, 2008. 48 s. Edice: Úţasný
svět. ISBN 978-80-253-0581-2.
Kniha se věnuje horám pouštím, oceánům, ledovcům a podnebí
na zemi. Text doprovázen barevnými fotografiemi, některé
stránky jsou tištěny napříč. Nechybí slovníček pojmů a rejstřík.
Určeno pro děti od 7 let.

Marfé Ferguson Delano


Nebe
1. vyd. Praha: Egmont ČR, 2001. 60 s. Edice: Příroda.
National Geographic. ISBN 80-7186-586-9.
Kniha přináší srozumitelný výklad přírodních jevů v zemské
atmosféře. Skromný text je doprovázen nepřehlédnutelnými
fotografiemi z dílny National Geographic Society.
Patricia Danielsová
Oceán
1. vyd. Praha: Egmont ČR, 2001. 60 s. Edice: Příroda.
National Geographic. ISBN 80-7186-589-3.
Kniha popisuje flóru a faunu ţijící jak v hlubinách vod, tak na
pobřeţí. V závěru je čtenář pozván na výlet po jednotlivých
zemských oceánech.

Marfé Ferguson Delano


Poušť
1. vyd. Praha: Egmont ČR, 2001. 60 s. Edice: Příroda.
National Geographic. ISBN 80-7186-588-5.
Další kniha z dílny National Geographic přináší výklady o jednom
ze základních přírodních ekosystémů.

Patricia Danielsová
Země
1. vyd. Praha: Egmont ČR, 2001. 60 s. Edice: Příroda.
National Geographic. ISBN 80-7186-587-7.
Obrazově fotografický průvodce naučného charakteru
s fotografiemi National Geographic přináší dětskému čtenáři
výklady o vzniku planety Země.

12
Nicholas Hariis
Zemětřesení
Pardubice: Filip Trend, c2004. 31 s. Edice: Cesty časem.
ISBN 80-86282-38-4.
Kniha přibliţuje dětem průběh a příčiny zemětřesení. Čtenář se
dozví, jakou škodu dokáţe způsobit zemětřesení ve městě, na
vesnici a na moři. K rychlejšímu vyhledávání čtenáři poslouţí
takzvaný "palcový index".
Především pro mladší děti.

Zvířata
Paul Dowswell
Svět zvířat. Dětská encyklopedie
1. vyd. Praha: Svojtka & Co., 2000. 61 s.
ISBN 80-7237-324-2.
Velká encyklopedie pro děti, podává souhrnné informace z celé
ţivočišné říše. Grafické zpracování je někdy příliš výrazné.

První encyklopedie - zvířata


1. vyd. Praha: V. Svojtka & Co., 1999. 159 s. Edice:
Pověz mi, co je to ...? ISBN 80-7237-210-6.
Kniha zodpovídá nejčastější dětské dotazy a obsahuje více neţ
500 ilustrací a fotografií zvířat celého světa. Poskytuje téţ návrhy
a nápady na pokusy.

Éric Mathivet
Můj první atlas Larousse - zvířata

1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2007. 61 s.


ISBN 978-80-204-1636-0.
V knize se dozvíte, která zvířata jsou pro kaţdý světadíl typická,
komu je lepší zdaleka se vyhnout a kdo potřebuje naši pomoc,
abychom ho za pár let našli nejen v kníţkách, ale i v přírodě.
Součástí knihy je velký plakát s mapou světa. Kniha je velmi
dobře strukturovaná, krátké texty provází mnoţství ilustrací.
Pro děti od 6 let.

Milena Lukešová, Bohumil Říha


Velká obrázková kníţka o zvířatech
1. vyd. Praha: Albatros, 1981. 206 s.
Obrázky zvířat provázené krátkými příběhy a básničkami na
téma jejich ţivota, rodičové budou jistě znát.
Pro děti od 4 let.

13
Francisco Arredondo
Hledej a najdi zvířata na statku
1. vyd. Ostrava: Librex, 2002. 29 s.
ISBN 80-7228-382-0.
Publikace, která s pomocí otázek a obrázků seznámí děti se
zvířátky ţijícími na statcích a v jejich okolí. Kniha obsahuje
překrásné obrázky a minimum textu.
Určeno dětem kolem šesti let.

Francisco Arredondo
Hledej koně a poníky
1. vyd. Praha: Sun, 2008. 29 s.
ISBN 978-80-7371-249-5.
Obrázková kniha o koních a ponících. V knize se dozvíme
informace o různých druzích koní, o jejich původu, barvě
a krocení, o práci ve stáji, konírně atd.
Určeno dětem kolem šesti let.

Émilie Beaumontová
Obrázky koní a poníků
1. vyd. Bratislava: Mladé letá, c2000. 124 s. Edice:
Série Obrázky. ISBN 80-06-01032-3.
Kniha prostřednictvím poutavých obrázků podávává základní
informace o ponících, koních a jejich příbuzných.

Émilie Beaumontová
Obrázky rekordů zvířat
1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 2004. 124 s. Edice: Série
Obrázky. ISBN 80-10-00617-3.
Kniha věnována výjimečným vlastnostem a dovednostem zvířat
z celé planety.

Émilie Beaumontová
Nové obrázky zvířat

1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 2004. 124 s. Edice: Série


Obrázky. ISBN 80-10-00413-8.
Kníţka zachycuje více neţ 150 nejznámějších zvířat z celého
světa. Jednotlivé obrázky jsou doplněny krátkým textem.
Pro děti od 4 let.

14
Ivona Březinová
Lední medvídek
1. vyd. Praha: Kniţní klub, 2009. 31 s. + 1 DVD. Edice:
Já a moje rodina. ISBN 978-80-242-2297-4.
Lední medvídek ţije se svou maminkou a bratříčkem v polární
pustině a učí se lovit, aby dokázal v krutých podmínkách přeţít.
Kníţka je doplněna snímkem BBC, v němţ dětský hlas vypráví
o jednom dni v ţivotě rodiny ledního medvídka.
Pro nejmenší čtenáře.

Ivona Březinová
Lvíče
1. vyd. Praha: Kniţní klub, 2008. 31 s. + 1 DVD. Edice:
Já a moje rodina. ISBN 978-80-242-2295-0.
Lvíče a jeho sourozenci tráví celé dny v africké přírodě, kde je
toho spousta k vidění. Malí lvíčci se toho však musí také hodně
naučit, kníţka je opět doplněna snímkem od BBC.
Pro nejmenší čtenáře.

Ivona Březinová
Malý šimpanz
1. vyd. Praha: Kniţní klub, 2009. 32 s. + 1 DVD. Edice:
Já a moje rodina.ISBN 978-80-242-2298-1.
Prostřednictvím obrázků se dostáváme do rodiny malého
šimpanze, jejich svět dětem přiblíţí i přírodopisný snímek.
Pro nejmenší čtenáře.

Ivona Březinová
Slůně
1. vyd. Praha: Kniţní klub, 2008. 31 s. + 1 DVD. Edice:
Já a moje rodina. ISBN 978-80-242-2296-7.
Rodina, ve které ţije sloní kluk, je skutečně velká. Kníţka je
doplněna nádherným snímkem BBC o slonech.
Pro nejmenší čtenáře.

Gillian Doherty
Ptáci
1. vyd. Praha: Cesty, 2003. 64 s. Edice: Objevujte
s námi. Vydalo Ottovo nakladatelství. ISBN 80-7181-777-5.
Obrázková publikace se základními informacemi o ţivotě ptáků,
doplněné velkým mnoţstvím barevných fotografií.
Pro děti do deseti let.

15
Rachel Firthová
Hadi
1. vyd. Praha: Cesty, 2004. 64 s. Edice: Objevujte
s námi. Vydalo Ottovo nakladatelství. ISBN 80-7181-797-X.
Kniha jednoduchou a srozumitelnou formou zpracovává základní
informace o hadech i různé zajímavosti, mýty a legendy.
Pro děti do deseti let.

Claire Llewellynová
Ţraloci
1. vyd. Praha: Cesty, 2002. 31 s. Edice: Co chci vědět.
Vydalo Ottovo nakladatelství. ISBN 80-7181-602-7.
Bohatě ilustrovaná kníţka o ţralocích a jejich tajemném světě.
Názorné ilustrace, stručný text se základními informacemi i velký
typ písma předurčuje publikaci pro dětského čtenáře.

Podívej, jak rostou - kachňátko


1. vyd. Bratislava: Champagne Avantgarde, 1992. 19 s.
ISBN 80-7150-038-0.
Barevné fotografie a nejzákladnější informace o zrození a růstu
kachničky. Celá série „Podívej jak rostou“ obsahuje minimum
textu a je vhodná pro malé děti.

Podívej, jak rostou - koťátko


1. vyd. Bratislava: Champagne Avantgarde, 1992. 19 s.
ISBN 80-7150-040-2.
Barevné fotografie a minimální text zachycují vývoj kočky od
narození do 10 týdnů.

Podívej jak rostou - pejsek


1. vyd. Bratislava: Champagne Avantgarde, 1992. 19 s.
ISBN 80-7150-036-4.
Prostřednictvím fotografií sledujme narození a růst štěňátka. Ve
stejné sérii vyšla ještě kniha o malém králíkovi.

Zdeněk Roller
Zvířátka u vody
1. vyd. Praha: Aventinum, 2000. 44 s.
ISBN 80-7151-107-2.
Publikace seznamuje s ţivočichy, kteří ţijí u vody. Fotografie
a nákresy jednotlivých zvířat, která ţijí u našich potoků, rybníků
a jezer, jsou doplněny stručnými informacemi a zajímavostmi
z jejich ţivota, text je ale v některých místech příliš souvislý.
Pro děti mladšího školního věku.

16
Hannah Kate Sackettová
Kdo v noci nespí
1. vyd. Brno: Computer Press, 2004. 32 s. Edice:
Poznávejte zvířata. ISBN 80-251-0448-6.
Bohatě ilustrovaný přehled zástupců nočních zvířat. V knihách
této edice převaţují ilustrace nad textem, který je však napsán
malými písmeny, proto jsou knihy vhodné spíše k prohlíţení.

Hannah Kate Sackettová


Kdo ţije na sněhu a ledu
1. vyd. Brno: Computer Press, 2004. 32 s. Edice:
Poznávejte zvířata. ISBN 80-251-0451-6.
Další kniha z edice Poznávejte zvířata, představí dětem např.
soba, polární lišku, ledního medvěda, mroţe, sovici sněţnou aj.

Hannah Kate Sackettová


Kdo ţije v lese
1. vyd. Brno: Computer Press, 2004. 32 s. Edice:
Poznávejte zvířata. ISBN 80-251-0450-8.
Bohatě ilustrovaná publikace obecně popisuje ţivot zvířat nejen
v českých lesích.

Hannah Kate Sackettová


Kdo ţije ve vodě
1. vyd. Brno: Computer Press, 2004. 32 s. Edice:
Poznávejte zvířata. ISBN 80-251-0449-4.
Bohatě ilustrovaná kníţka představuje vybraná zvířata, která ţijí
ve vodě nebo u vody.

Savci
1. vyd. Praha: Fragment, 2008. 48 s. Edice: Úţasný
svět. Dorling Kindersley. ISBN 978-80-253-0582-9.
Stručné seznámení se savci, kteří ţijí na nejrůznějších místech
naší planety. První polovina publikace je věnována společným
znakům savců, jejich rozšíření, typům ţivotního prostředí,
potravě atd. Druhá část pojednává o výskytu různých druhů
savců v jednotlivých biotopech.
Pro děti od 7 let.
Šelmy
1. vyd. Praha: Fragment, 2007. 48 s. Edice: Úţasný
svět. Dorling Kindersley. ISBN 978-80-253-0483-9.
Obrázková kniha pro mladší děti popisuje různé stránky ţivota
velkých kočkovitých šelem, jejich dětství, souboje, lov a námluvy.
Text je přehledný, doplněný o řadu krásných a názorných
fotografií.
Pro děti od 7 let.

17
Dinosauři
Émilie Beaumontová
Obrázky dinosaurů a pravěku
1. vyd. Bratislava: Mladé letá, c2001. 124 s. Edice:
Série Obrázky. ISBN 80-06-01097-8.
Další kniha z obrázkové edice pro nejmenší čtenáře, která opět
staví na krásných obrázcích, malém mnoţství textu a přehledné
struktuře. Tentokrát dětem umoţní nahlédnout do světa
dinosaurů a jiných pravěkých zvířat.

John a Suzie Starke


Dinosauři
1. vyd. Brno: CP Books, 2005. 19 s. + 3D brýle. Edice:
Dobrodruţství s kouzelnými brýlemi. ISBN 80-251-0604-7.
Celostránkové pestrobarevné ilustrace doplněné stručnými
informacemi o ţivotě dinosaurů. Pomocí brýlí pak děti mohou na
kaţdém obrázku hledat skryté dinosaury. Text je dobře čitelný
a je ho málo.

Rachel Firthová
Dinosauři
1. Praha: Cesty, 2003. 63 s. Edice: Objevujte s námi.
Vydalo Ottovo nakladatelství. ISBN 80-7181-779-1.
Základní informace o dinosaurech, jejich ţivotě a době, ve které
ţili, podané populárním výkladem. Dozvíte se také, jak vzniká
zkamenělina, jak paleontologové odkrývají zkameněliny
dinosaurů, a kdo to vlastně paleontolog je.

Sam Taplin
Dinosauři a prehistorický ţivot
1. vyd. Praha: Svojtka & Co., 2005. 64 s. Edice:
Centrum dětského vzdělávání. Usborne Publishing.
ISBN 80-7352-108-3.
Kniha přitaţlivou a názornou formou seznamuje i mladší čtenáře
s obdobím pravěkých ještěrů. Dinosauři jsou rozděleni podle
různých hledisek. Kniha odkazuje na webové stránky.
Publikace pro mladší děti.

Dinosauři - Ţivot, potrava, námluvy, souboje,


jak vyhynuli
1. vyd. Praha: Fragment, 2007. 48 s. Edice: Úţasný
svět. ISBN 978-80-253-0484-6.
Obrazová publikace pro mladší děti o ţivotě, vyhynutí a dalších
zajímavostech týkajících se světa dinosaurů. Je pěkně digitálně
zpracovaná, obsahuje základní text o dinosaurech, který je
přehledný, členěný, obrázky jsou s popisky. Kniha odpovídá
srozumitelně a stručně na základní otázky týkající se dinosaurů.
Určeno mladším dětem.

18
Člověk
Jacques Breuil
Filipova dobrodruţství
1. vyd. Praha: Advent-Orion, c1996. 168 s. Edice: Ţivot
a zdraví. ISBN 80-7172-124-7.
Naučná publikace prostřednictvím jednoduchých příběhů
a veselých obrázků osvětluje dětem zásady ţivotosprávy.
Pro mladší školní věk.

Jacques Breuil
Filipova další dobrodruţství
1. vyd. Praha: Advent-Orion, c1997. 146 s. Edice: Ţivot
a zdraví. ISBN 80-7172-160-3.
Jednoduché příběhy ukazují dětem prohřešky proti ochraně
přírody, učí je hygienickým pravidlům a zásadám bezpečnosti,
kniha oproti prvnímu dílu obsahuje víc souvislého textu.
Pro mladší školní věk.

Benoît Delalandre
Lidské tělo : můj první atlas Larousse
1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2008. 62 s.
ISBN 978-80-204-1813-5.
Další kniha z edice Larousse, opět vyniká především originálním
zpracováním, informace jsou dobře rozčleněny a doprovázeny
velkým mnoţstvím názorných obrázků. Součástí je i rozkládací
plakát s metrem a nejdůleţitějšími soustavami lidského těla,
který si děti mohou pověsit na zeď.
Pro děti od 6 let.

Grethe Fagerströmová
Petr, Ida a miminko : kniha o souţití v rodině
1. vyd. Praha: Albatros, 1992. 47 s.
ISBN 80-00-00253-1.
Publikace seznamuje děti se začátky sexuální výchovy. Je
koncipována jako komiks, ve kterém rodiče vysvětlují dětem vše
ohledně jejich nového sourozence.

Miriam Pešková
Bříško, bříško, kdo v tobě bydlí
1. vyd. Jince: Amenius, 2008. 24 s.
ISBN 978-80-903900-1-0.
Netradiční kníţka provede dětské čtenáře pomocí básniček
a obrázků prenatálním vývojem dítěte od samotného početí aţ
po porod. Autorka citlivým a nenásilným způsobem seznamuje
s jednotlivými stupni vývoje lidského plodu, nedílnou součástí
jsou celostránkové barevné ilustrace.
Pro malé děti a mladší školní věk.

19
Společnost
Émilie Beaumontová
Obrázky povolání
1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 2003. 124 s. Edice: Série
Obrázky. ISBN 80-10-00093-0.
Obrazová publikace seznamující malé děti s více neţ třemi sty
povoláními z různých oborů lidské činnosti. Jednotlivé obrázky
k danému povolání jsou doplněny krátkými vysvětlivkami.

Kultura

Émilie Beaumontová
Obrázky hudby
1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 2002. 131 s. Edice: Série
Obrázky. ISBN 80-06-01258-X.
Prostřednictvím obrázků se děti seznámí se vším základním, co
se týká hudby, s dějinami hudby, nástroji a hudebními skladateli.

Monika a Hans-Günter Heumannovi


Lexikon hudby pro děti : objevujeme svět
hudby
1. vyd. Praha: Mutabene, c2000. 195 s. ISBN 80-902983-0-3.
Všeobecná hudební encyklopedie určená dětskému čtenáři
stručně, výstiţně a zároveň přístupnou formou vysvětluje pojmy
týkající se hudebního ţivota. Abecedně řazený heslář s řadou
ilustrací v textu a propracovaným odkazovým aparátem
umoţňuje snadnou orientaci.
Pro děti od 7 let

Václav Fischer
Od housliček po buben
1. vyd. Praha: Albatros, 1987. 76 s. + 2 gramodesky.
Kníţka přibliţuje hudební nástroje poezií a obrazem. Dva druhy
textu, menší pro rodiče, větší pro děti.
Pro děti od 6 let.
Émilie Beaumontová
Obrázky čarodějnic, víl a skřítků
1. vyd. Bratislava: Mladé letá, c2002. 132 s. Edice:
Série Obrázky. ISBN 80-06-01191-5.
Kníţka z edice Obrázky nám tentokrát přiblíţí svět čarodějnic,
Halloweenu a jiných kouzelných bytostí.

20
Mytické příšery a monstra : nejděsivější
stvoření z legend, knih a filmů
1. vyd. Praha: Svojtka & Co., 2009. 95 s.
ISBN 978-80-256-0103-7.
Obrazová publikace se věnuje všem fiktivním, záhadným,
bájným, legendárním a filmovým obludám a příšerám. Obecně je
popisuje, ale především staví na barvitých vyobrazeních
kaţdého tvora.
Benoît Delalandre
Nestvůry a draci : můj Larousse
1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2007. 144 s.
ISBN 978-80-204-1649-0.
Bohatě ilustrovaný průvodce světem bájných, pohádkových, či
kouzelných bytostí určený dětem. Bestiář s mnoha barevnými
ilustracemi představuje mnohé z těchto podivných tvorů
a podává o nich výklad pro lepší orientaci.

Slavní hrdinové : moje první encyklopedie


Larousse
1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2006. 159 s.
ISBN 80-204-1409-6.
Zábavná publikace se dělí do čtyř okruhů: Hrdinové z dávných
časů, Slavná dobrodruţství, Bibličtí hrdinové a Hrdinové mýtů
a pověstí. Originální námět okořeněný mnoţstvím veselých a
povedených ilustrací dětského čtenáře pobaví i poučí zároveň.
Pro děti od 5 let.

Sport
Naia Brayová-Moffattová
Škola baletu
1. vyd. Praha: Slovart, 2004. 47 s.
ISBN 80-7209-562-5.
Publikace anglické autorky seznamuje se světem klasického
tance a je určená dívkám a chlapcům, které očaroval balet
a chtěli by se naučit tancovat jako slavné baletní hvězdy. Kniha
je doplněna velkým barevnými fotografiemi, textu není mnoho.

Vaření a kutění
Copánky a náramky
1. vyd. Praha: Svojtka a Vašut, 1996. 63 s. Usborne
Publishing. ISBN 80-7180-149-6.
Kníţka návodů na účesy z copánků a na výrobu drobných
ozdůbek pro malé parádnice.

21
Jitka Rákosníková
Malí kuchaři - 34 původních českých receptů
pro všechny šikovné děti
1. vyd. Praha: Axióma, 2007. 121 s. ISBN 978-80-7292-136-2.
Moderně pojatá publikace je členěna do čtyř celků podle
příleţitosti, k níţ je pokrm určen. Jednoduché postupy jsou
popisovány názorně v bodech a doplněny fotografií výsledného
pokrmu. Symboly stanovují počet strávníků, pro které je pokrm
určen a náročnost jeho přípravy, výrazná grafika však někdy
můţe odvádět pozornost.
Pro děti od 6 do 12 let.

Pavla Šmikmátorová
Receptíky pro kuchtíky : hravá kuchařka pro
děti
1. vyd. Brno: Computer Press, 2009. 60 s. ISBN 978-80-251-
2244-0.
Několik chutných, ale i hravých a originálních receptů pro malé
i velké kuchtíky. Doplněno vtipnými ilustracemi, barevnými
fotografiemi a komiksy. Určeno všem dětem, které se zajímají
o kuchařské umění.

Angela Wilkesová
Moje první kníţka - Vaření, zábavný průvodce
pro začínající kuchaře
1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1991. 48 s.
10 jednoduchých receptů a návodů k přípravě malého pohoštění,
podrobný průvodce vaření pokrmů, krok za krokem. Kniha
obsahuje velké mnoţství názorných fotografií.

Angela Wilkesová
Moje první kníţka - Nápady, návody ve
skutečné velikosti, jak dělat vtipné věci
1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1991. 48 s.
Návody k jednoduchým rukodělným pracím, opět předvedeno
názorně krok za krokem.

22
Zeměpis
Eva Klímová, Gabriel Filcík
Obrázková encyklopedie Země
1. vyd. Praha: Kartografie, 1992. 69 s. ISBN 80-7011-227-1.
Základní zeměpisné údaje podané díky ilustracím neobyčejně
poutavě a humorně. Text je přehledně strukturován pod
jednotlivými obrázky.

Můj první atlas světa


1. vyd. Praha: Cesty, 2003. 39 s. Vydalo Ottovo
nakladatelství. ISBN 80-7181-679-5.
Ilustrovaný zeměpisný atlas světa, určený dětem mladšího
školního věku, obsahuje kromě map i stručné informace
o jednotlivých kontinentech a zemích.

Petra Fantová
Dětský ilustrovaný atlas - Česká republika
1. vyd. Praha: Fragment, 2008. 61 s.
ISBN 978-80-253-0726-7.
Kocour Fragmentík nás provede po České republice. Děti
poznají řeky, přehrady, rybníky, níţiny a chráněná území.
Seznámí se s jednotlivými kraji České republiky, nerostným
bohatstvím země, průmyslem i zemědělskou výrobou.
Pro čtenáře od 7 let.

Jarmila Krůtová a Jan Krůta


Se Sluníčkem kolem světa
1. vyd. Praha: Fragment, 2000. 79 s. Edice: Studio
Sovička 8-12. ISBN 80-7200-478-6.
prostřednictvím krátkého vyprávění a veselých obrázků se děti
seznamují se základními údaji a různými zajímavostmi
vybraných zemí světa. Obrázky jsou umístěny přímo v textu.
Pro děti od 8 let.

Janine Amos
Německo a Němci
1. vyd. Bratislava: Champagne Avantgarde, 1993. 32
s. Edice: Poznej svět. ISBN 80-7150-100-X.
Informace pro děti o Německu a jeho obyvatelích, uvedeny jsou
i základní německé výrazy a slovní spojení s výslovností.
Publikace je psaná velkým písmem, text doprovází hodně
veselých obrázků, bohuţel struktura je nepřehledná.

23
Historie
Pavel Augusta
Odysseova dobrodruţství v trojské válce
1. vyd. Praha: Albatros, 1989. 35 s.
Kreslený seriál o příčinách a průběhu trojské války. Bublinkový
text není moc dobře čitelný, ale veselé obrázky to vynahrazují.

Jiří Černý
Obrázky z českých dějin a pověstí
6. vyd. Praha: Albatros, 2003. 166 s. Edice: Klub
mladých čtenářů. ISBN 80-00-01147-6.
Kreslené příběhy z českých dějin a pověstí doprovázejí
medailónky význačných historických osobností, spisovatelů
i vynálezců. Bublinkový text.
Pro čtenáře od 8 let.

Piráti
1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 2007. 48 s. Edice:
Úţasný svět. Dorling Kindersley.
ISBN 978-80-253-0408-2.
Z kníţky se čtenáři dozvědí mnohé zajímavosti o ţivotě pirátů.
Text je doprovázen velkým mnoţstvím ilustrací a fotografií.
Pro děti od 7 let.

Rytíři
1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 2007 48 s. Edice:
Úţasný svět. Dorling Kindersley.
ISBN 978-80-253-0409-9.
Populárně naučná publikace seznamuje s rytířskou kulturou
středověku. Text je heslovitě uspořádán.
Pro děti od 7 let.

Richard Platt
Peking
1. vyd. Litomyšl: Eastone, 2008. 48 s. Edice: Napříč
časem. ISBN 978-80-89217-84-7.
Bohatě ilustrovaná publikace pro děti přibliţuje dějiny města
dnes známého pod názvem Peking. Pomocí barevných obrázků
a krátkých textů se snaţí dětem přiblíţit vývoj dnešního hlavního
města Číny.

24
Cestopisy
Jiří Černý
Obrázky z dějin zeměpisných objevů
3. vyd. Praha: Kniţní klub, 2004. 130 s. Vydala
Euromedia Group. ISBN 80-242-1297-8.
Obrázková kniha seznámí čtenáře s významnými cestovateli
a jejich objevy. Stručný text je doplněn ilustracemi v komiksové
formě a přehlednými mapkami.Částečně bublinkový text.
Pro čtenáře od 8 let.

Petr Sís
Tři zlaté klíče
2. vyd. Praha: Albatros, 2001. 54 s.
ISBN 80-00-00969-2.
Autorovýma očima si prohlédneme zajímavá zákoutí Prahy
a dozvíme se několik pověstí, které se k ní váţou. Obrázková
kniha je doplněna malým mnoţstvím textu, umístěným vţdy
na stránce pod kresbou.

Ţivotopisy
Petr Sís
Hrej, Mozarte, hrej
1. vyd. Praha: Raketa; Labyrint, 2006. 30 s.
ISBN 80-86803-07-4.
Příběh malého Wolfganga Amadea Mozarta, je představen
formou výjimečných celostránkových ilustrací, které provází
velmi stručný text. V závěru knihy je připojeno jednoduché
seznámení s ţivotem tohoto významného hudebního skladatele.
Pro mladší školní děti.

Petr Sís
Hvězdný posel
1. vyd. Praha: Albatros, 1996. 16 s.
ISBN 80-00-00473-9.
Velká kreslená kniha pro děti i dospělé zachycuje ve stručném
textu ţivot a názory italského astronoma, fyzika a filozofa Galilea
Galileiho. Těţiště knihy je v nádherných a nápaditých ilustracích.

Petr Sís
Strom ţivota
1. vyd. Praha: Raketa; Labyrint, 2004. 35 s.
ISBN 80-86803-02-3.
Ţivotopis Charlese Darwina a vznik jeho evoluční teorie
o původu druhů. podává autor nevšedním způsobem pomocí
celostránkových kreseb, doplněných krátkými texty.

25
Paolo Guarnieri
Chlapec jménem Giotto
1. vyd. Praha: Albatros, 1999. 26 s. Edice: Perly umění.
ISBN 80-00-00711-8.
Příběh o chlapci, kterému se splnil jeho velký sen stát se
malířem, je podán prostřednictvím originálních obrázku
doplněných o malé mnoţství textu.

26
Naučná literatura pro děti
starší 9 let

27
Všeobecné zaměření
1000 odpovědí na 1000 otázek
1. vyd. Praha: Svojtka & Co., 2003. 283 s. Edice:
Centrum dětského vzdělávání. ISBN 80-7237-727-2.
Ilustrovaný lexikon, ve kterém dostanete na tisíc otázek
z různých oborů lidské činnosti tisíc odpovědí. Publikace je
rozdělena podle jednotlivých témat: Hvězdy a planety, Planeta
Země, Dinosauři, Dávné civilizace, Rytíři a hrady, Vynálezy,
Doprava. Kaţdá kapitola má na začátku obsah a je rozdělena do
menších podkapitol, jednotlivá hesla jsou podána formou otázky
a odpovědi, doplněna o rychlé kvízy.

Encyklopedie nové generace


1. vyd. Praha: Albatros, 2005. 212 s. Edice Dokéo.
ISBN 80-00-01659-1.
Bohatě ilustrovaná všeobecná encyklopedie seznamuje děti se
základními poznatky. Přináší informace o vesmíru, Zemi a její
přírodě, o člověku, dějinách, umění, o technice a vědě, a také
o dnešním světě a současných problémech lidstva (lidská práva,
ekologie, válečné konflikty). Kaţdá kapitola je uvedena
legendami, příběhy, anekdotami a verši. Vtipné ilustrace
dokreslují celkový zdařilý vzhled encyklopedie, která je na závěr
doplněna rejstříkem.
Pro děti kolem 10 let.

Ţivot kolem nás


Praha: Slovart, c2000. 128 s. Edice: Time-life books –
Encyklopedie školáka. ISBN 80-7209-255-3.
Bohatě ilustrovaná encyklopedie obsahuje základní údaje
a zajímavosti o ţivotě na Zemi.Kniha srozumitelnou formou
seznamuje čtenáře s ţivotadárnými oblastmi na Zemi -
vzduchem, vodou a půdou, s koloběhem ţivota, se stavem
ţivotního prostředí. Publikaci doplňuje mnoho barevných
fotografií, slovníček a rejstřík.
Pro starší děti.

28
Věda a technika
Věda a technika
1. vyd. Praha: Albatros, 2005. 47 s. -Edice: Dokéo.
ISBN 80-00-01605-2.
Bohatě ilustrovaná a nápaditě graficky řešená kniha z edice
Dokéo uvádí děti do světa vědy a techniky. Jednotlivé kapitoly
jsou zpracovány různým stylem, který někdy můţe působit
nepřehledně. Písmo je spíše drobnější.

Annabel Craigová
Usborne : dětská encyklopedie vědy a techniky
1. vyd. Bratislava: Obzor, 1993. 127 s.
ISBN 80-215-0228-2.
Ilustrovaná encyklopedie z řady Usborne pro děti. Je rozdělena
do osmi témat, např. počítání, měření, teplo a energie, zvuk
a sluch, světlo a barva aj. Snaţí se o přehledné členění, písmo
je spíše menší.

Fotografování
1. české vyd. Bratislava: Príroda, 2005. 48 s.
ISBN 80-07-01343-1.
Kniha pojednává stručně o historii fotografování, klasických
i digitálních fotoaparátech a v další části se věnuje přehledně
fotografické technice. Kniha doplněná mnoha fotografiemi je
srozumitelná, určená spíše začátečníkům a amatérům, zajímavé
tipy na focení však ocení i pokročilejší.

Ian Graham
Genetika
1. vyd. Brno: Computer Press, 2003. 29 s. Edice: Věda
& technika. ISBN 80-7226-941-0.
Krásná publikace se spoustou obrázků a fotografií vysvětluje
jednoduše základní genetické pojmy a fakta. Jednotlivé kapitolky
(dvojstrany) vysvětlují, čím se zabývá genetika a jaké pouţívá
metody a techniky práce, popisují historii genetiky, její dnešní
úspěchy i moţnosti vyuţití v budoucnosti.

Tajemství fyziky
Praha: Slovart, 2001. 128 s. Edice: Time-Life Books -
Encyklopedie školáka. ISBN 80-7209-313-4.
Obrazová encyklopedie seznamující se základními poznatky
z oblasti fyziky. Srozumitelný výklad, názorné příklady,
doprovodné ilustrace i řada zajímavostí pomohou čtenáři snáze
proniknout do tajemného světa fyziky.
Pro děti od 10 let.

29
Informatika a PC
Rebecca Gilpinová
Word 2000
1. vyd. Bratislava: Príroda, 2001. 64 s. Edice: Jak na
to - snadno a rychle. ISBN 80-07-00223-5.
Postup, jak jednoduše a efektivně pracovat v programu Word.
Kniha je rozdělena na jednotlivé kapitoly, postup je doprovázen
řadou obrázků, je velmi přehledná a dobře členěná.

Fiona Patchetová
Excel 2000
1. vyd. Bratislava: Príroda, 2002. 64 s. Edice: Jak na
to - snadno a rychle. ISBN 80-07-00985-X.
Názorně vysvětluje práci v programu Excel 2000, krok po kroku
seznamuje dětského čtenáře nejdříve jednoduchými a na závěr
jiţ sloţitějšími postupy.

Stavby
John Kirkwood
Gigantické stavby
2. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 2004. 40 s.
ISBN 80-7200-983-4.
Bohatě ilustrovaná publikace poskytne odpověď na otázku, jak
vznikaly a co skrývají historické i moderní gigantické stavby.
Pro čtenáře od 9 let.

Vesmír
Alan Dyer
Vesmír
1. vyd. Praha: Slovart, c2008. 64 s. Edice: Na vlastní
oči. ISBN 978-80-7391-034-1.
Bohatě ilustrovaná publikace přináší nejnovější informace
o vesmíru. Kniha je vybavena 3D obrázky, písmo je drobnější.
Pro starší děti.
Terry Mahoney
Astronomie
1. vyd. Brno: Computer Press, 2003. 31 s. Edice: Věda
& technika. ISBN 80-7226-940-2.
Menší, bohatě ilustrovaná publikace. Texty jsou doprovázeny
názornými obrázky a fotografiemi, písmo je malé.
Pro děti od 10 let.

30
Lisa Milesová, Alastair Smith
Průvodce astronomií
1. vyd. Praha: Svojtka & Co., 1999. 96 s. Edice: Školní
encyklopedie. Usborne Publishing. ISBN 80-7237-130-4.
Základní fakta o teoriích vzniku vesmíru, o sluneční soustavě,
hvězdách, souhvězdích, jednotlivých planetách a dalších
astronomických objektech. Informace uvádí v přehledné a dobře
čitelné sloupcové podobě, mohla by ale obsahovat více obrázků.
Je vhodná i pro zvídavé děti středního školního věku.
Pro děti od 12 let.

31
Příroda
Elizabeth Dalby
Tajemství a zázraky přírody
1. vyd. Praha: Svojtka & Co., c2004. 128 s.
S propojením na internet. ISBN 80-7352-003-6.
Kniha odhalí některá tajemství vybraných zástupců ţivočišné
a rostlinné říše. Zájemci se dozví, jak se rostliny a ţivočichové
vyrovnávají s kaţdodenním ţivotem, jak hledají potravu, jak se
pohybují, jak komunikují i jak se brání a mnoho dalších
zajímavostí. Fakta doplňují kvalitní fotografie a názorné ilustrace.
Pro starší děti i mládeţ.

Energie přírody
Havlíčkův Brod: Fragment, c1998. 95 s. Edice: Poznej
a proveď pokus. ISBN 80-7200-174-4.
Poměrně podrobné informace o vzniku různých forem počasí
a jeho předpovídání, o zdrojích energie na Zemi a o jejich
vyuţití. Kniha je rozdělena na dvě části - na část o počasí a na
část o zdrojích energie. Jednotlivé kapitoly doprovázejí
jednoduché návody k pokusům. Bohuţel obsahuje málo ilustrací
a písmo je místy drobné.
Určeno pro děti od 10 do 16 let.

Příručka mladých svišťů 9


1. vyd. Praha: Egmont ČR, 1998. 156 s.
ISBN 80-7186-291-6.
Kniha seznamuje prostřednictvím mladých kačeřích
pozorovatelů s různými druhy přírody - pravěkou, domácí,
divokou aj. Nabízí plno tipů, jak se v přírodě zabavit. Ne vţdy
jsou zcela prakticky realizovatelné, ale zcela jistě pobaví.
Pro děti od devíti let.

Příručka mladých svišťů 11


1. vyd. Praha: Egmont ČR, 2000. 156 s.
ISBN 80-7186-520-6.
Tentokrát se mladí pozorovatelé vydávají vzhůru k obloze. Kniha
nás seznamuje se vším, co létá, s ptáky, balóny, letadly
a nakonec se vydáváme aţ do vesmírů. Informace jsou navíc
doplněny inspirací na pokusy.
Pro děti od devíti let.

32
Velká kniha pokusů
1. vyd. Praha: Svojtka a Vašut, 1997. 96 s. Usborne
Publishing. ISBN 80-7180-216-6.
Návody na jednoduché školní i domácí pokusy z biologie,
chemie a fyziky. Kníţka je vhodná pro zvídavé děti ve věku
základní školy, které se začínají seznamovat se základy věd -
biologie, chemie a fyziky. Pokusy jsou většinou velmi
jednoduché, názorné, bezpečné, uţívají látky a pomůcky snadno
dostupné. Kniha je dobře členěna, místy obsahuje málo obrázků.

Usborne - Zázraky a tajemství v přírodě


Bratislava: Obzor, 1991. 196 s. Usborne Publishing.
ISBN 80-215-0209-6.
Kniha je určena starším dětem, které mají hlubší zájem
o přírodu. Je rozčleněna do čtyř oblastí: zázraky a tajemství
mořského ţivota, v říši rostlin, světa zvířat a ţivota hmyzu.

Zemský povrch
Země
1. vyd. Praha: Albatros, 2005. 55 s. Edice: Dokéo.
ISBN 80-00-01608-7.
Ilustrovaná encyklopedie o Zemi. Celostránkové ilustrace
doplňuje stručný text, který popisuje Zemi z mnoha úhlů pohledu.
Výklad je doplněn otázkami a zajímavými historkami. Grafické
zpracování je místy rušivé, text se hodně prolíná s ilustracemi.
Vhodná i pro menší děti.

Beverly McMillanová
Oceány
1. vyd. Praha: Slovart, c2008. 64 s. Edice: Na vlastní
oči. ISBN 978-80-7391-032-7.
Bohatě ilustrovaná kniha přináší souhrn informací o oceánech.
Od vzniku prvního oceánu a vývoji oceánského dna aţ po
přehled podmořského ţivota. Drobnější text je doplněn
mnoţstvím ilustrací a 3D fotografií
Pro starší děti.

Ken Rubin
Sopky a zemětřesení
1. vyd. Praha: Slovart, c2008. 64 s. Edice: Na vlastní
oči. ISBN 978-80-7391-110-2.
Další publikace edice Na vlastní oči přináší informace
o přírodních katastrofách způsobených sopečnou činností
a zemětřesením.
Pro starší děti.

33
Nicola Barber
Poţáry a povodně
1. vyd. Praha: Computer Press, 2003. 31 s. Edice:
Přírodní katastrofy. ISBN 80-7226-937-2.
Výkladový text, fotografie a kresby přibliţují dětem dva
protichůdné, ale stejně nebezpečné úkazy - poţáry a povodně.
Částečně odpovídají na otázky, co je jejich příčinou, jaká jsou
varovná znamení, riziková místa i jak s nimi bojovat.

Philip Steele
Sopky
1. vyd. Brno: Computer Press, c2003. 31 s. Edice:
Přírodní katastrofy. ISBN 80-7226-936-4.
Obrazová publikace o sopkách seznamuje čtenáře
s nejdůleţitějšími fakty, které s tímto jevem souvisí. Výkladový
text je doprovázen četnými ilustracemi, bohuţel je poměrně
malý.

Zvířata
Stephen Cole
Boj o přeţití
1. vyd. Praha: Egmont ČR, 2002. Edice: Putování s
pravěkými zvířaty. ISBN 80-7186-693-8.
Publikace nás seznámí s tvory ţijícími na Zemi poté, co vyhynuli
dinosauři. Přesvědčíme se, ţe ani naši předchůdci nemohli být,
pokud chtěli přeţít, příliš mírumilovnými tvory. Tento fotodeník je
kniţní podobou populárně-vědeckého televizního seriálu BBC.

Gwen Bailey
Kočka a její řeč
1. vyd. Praha: Cesty, 2004. 96 s. Vydalo Ottovo
nakladatelství. ISBN 80-7181-878-X.
Kniha pomáhá čtenáři porozumět tomu, proč se kočky chovají
určitým způsobem a radí, jak reagovat na jejich měnící se
potřeby. Obsahuje detailní popisy všech druhů chování. Knihu
doprovázejí barevné snímky a rámečky s nejčastějšími otázkami
a odpověďmi.

Lesley Bayley
Kůň a jeho řeč
1. vyd. Praha: Cesty, 2004. 96 s. Vydalo Ottovo
nakladatelství. ISBN 80-7181-933-6.
Pomocí řady názorných fotografií doprovázených krátkými,
výstiţnými komentáři nás autorka seznamuje s řečí koně a
s jeho chováním.

34
Gwen Bailey
Pes a jeho řeč
1. vyd. Praha: Cesty, 2003. 96 s. Vydalo Ottovo
nakladatelství. ISBN 80-7181-833-X.
Další kniha z řady, která se snaţí o porozumění zvířecímu
chování. Čtenář zde nalezne spoustu názorných obrázků, text je
členěn do mnoha oddílů, bohuţel je napsán menším písmem.

Philippe Dubois
Zvířata
1. vyd. Praha: Albatros, 2005. 46 s. Edice: Dokéo.
ISBN 80-00-01401-7.
Ilustrovaná encyklopedie z řady Dokéo. Popisuje nejzajímavější
zvířata z celého světa. Kniha je přehledně uspořádaná, názorné
ilustrace doplňuje stručný text, který popisuje jednotlivé třídy
ţivočichů a jejich nejzajímavější zástupce.

John Seidensticker
Predátoři
1. vyd. Praha: Slovart, 2009. 64 s. Edice: Na vlastní oči.
ISBN 978-80-7391-193-5.
Jednotlivé kapitoly popisují různé strategie predátorů, druhá část
knihy seznamuje s jejich jednotlivými skupinami a s prostředím,
kde ţijí: deštný prales, poušť, polární oblasti, korálový útes nebo
stepi a savany. Kniha staví především na bohatých ilustracích.

Ţivot v oceánech
Praha: Slovart, 2000. 128 s. -Edice: Time-Life Books,
Encyklopedie školáka. ISBN 80-7209-254-5.
Kniha přináší informace o mořských rostlinách a ţivočiších,
doplněné o popis oceánů a vývoje podmořského výzkumu. Text
je doprovázen barevnými fotografiemi, obrázky a nákresy,
bohuţel písmo je drobnější.
Pro starší děti.

Dinosauři
John Long
Dinosauři
1. vyd. Praha: Slovart, c2008. 64 s. Edice: Na vlastní
oči. ISBN 978-80-7391-033-4.
Průvodce ţivotem prehistorických ţivočichů. Kniha obsahuje
mnoho ilustrací a je zajímavě graficky ztvárněna, bohuţel text je
spíše drobnější.
Pro starší děti.

35
Člověk
Linda Calabresiová
Lidské tělo
1. vyd. Praha: Slovart, 2008. 64 s. Edice: Na vlastní oči.
ISBN 978-80-7391-031-0.
Bohatě ilustrovaná publikace z edice Na vlastní oči přináší
informace, o stavbě a fungování lidského těla. V knize se děti
dočtou, jak funguje naše tělo, z jakých orgánů se skládá a jak
tyto orgány mezi sebou spolupracují. Opět se můţeme kochat
krásnými 3D ilustracemi, texty jsou napsány drobným písmem.

Lidské tělo
1. vyd. Praha: Slovart, 2000. 128 s. Edice: Time-Life
Books - Encyklopedie školáka. ISBN 80-7209-225-1.
Obrazová encyklopedie seznamuje čtenáře se základní stavbou
lidského těla, jednotlivými orgány, procesy probíhajícími v našem
organismu i některými nemocemi, které mohou člověka
postihnout. Text je doprovázen velkým mnoţstvím ilustrací,
fotografií, ale písmo je nevyhovující.
Po děti od 10 let.

Isabelle Bouillot-Jaugeyová
Lidské tělo
1. vyd. Praha: Albatros, 2005. 39 s. Edice: Dokéo.
ISBN 80-00-01578-1.
Přehled základních informací o stavbě lidského těla,
o jednotlivých orgánech a procesech probíhajících v organismu.
Seznámíme se i s některými nemocemi a jejich původci. Stručný
text je doprovázen velkým mnoţstvím ilustrací a zajímavým
grafickým zpracováním, které však můţe být aţ příliš rušivé.
Vhodné i pro menší děti.

Richard Walker
Jak funguje neuvěřitelné lidské tělo podle
Koumáků
1. vyd. Praha: Kniţní klub, 2009. 61 s. Vydala Euromedia Group.
ISBN 978-80-242-2340-7.
Seznamte se s Koumáky, maličkými panáčky, kteří vás zvou na
průzkum lidského těla. Na velkých rozkládacích stránkách nám
názorně ukazují, jak fungují všechny důleţité lidské orgány.
Veselé obrázky drobných človíčků jsou bohuţel doprovázeny
i drobným textem.
Vhodné i pro menší děti.

36
Společnost
Julien Hirsinger
Umění, volný čas a sport
1. vyd. Praha: Albatros, 2006. 47 s. Edice: Dokéo.
ISBN 80-00-01604-4.
Závěrečný svazek encyklopedické edice Dokéo seznámí školáky
s tématy zaměřenými na architekturu, kulturu, malířství, módu
a různé sportovní disciplíny. Stručný text je doprovázen velkým
mnoţstvím ilustrací, encyklopedie je nápaditě graficky
uspořádaná, někdy ale můţe grafika odvádět pozornost
a působit rušivě.
Vhodné i pro mladší děti.

Sport

Clive Gifford
Fotbal - Obrazový průvodce nejkrásnější hrou
1. vyd. Praha: Svojtka & Co., 2002. 91 s.
ISBN 80-7237-476-1.
Kniha pro děti o historii, pravidlech a taktice fotbalu, dále
seznamuje s významnými světovými kluby, fotbalisty a trenéry.
Teorie ovládání míče, hlaviček a přihrávek, tak jako celá
technika také nezůstane čtenářům utajena.

Claire Summerscale
Šachy
1. vyd. Praha: Fragment, 2006. 72 s.
ISBN 80-253-0341-1.
Průvodce určený začínajícím zájemcům o šachovou hru.
Příručka seznamuje s pravidly hry, s hodnotou a moţnostmi
jednotlivých figur a základy šachové taktiky. Vysvětluje šachovou
notaci, tahy jednotlivých figur i strategii pro pokročilejší hráče.
Velmi pěkně vypravená publikace je určena všem dětem, co se
chtějí zábavně naučit tuto hru.

Speciální příručka mladých svišťů - Šachy


s Anatolijem Karpovem
1. vyd. Praha: Egmont, 1998. 120 s. ISBN 80-7186-284-3.
Učebnice šachů pro začátečníky charakterizuje roli jednotlivých
figur a uvádí jejich strategii a některé taktické tahy. Publikace
obsahuje velmi stručně i historii šachové hry, je doplněna
o obrázkový komiks a v závěru najdeme notaci některých
významných partií.

37
Vaření a kutění

Velká kniha skvělých nápadů


2. vyd. Praha : Svojtka & Co., 2000. 96 s.
ISBN 80-7237-362-5.
Kniha obsahuje návody ke zhotovení více neţ sta zajímavých
předmětů. Jednotlivé kapitoly se týkají vaření, malování, výroby
hraček, zkoušení zábavných experimentů, učení se
kouzelnickým trikům i vyrábění kostýmů a převleků. Kaţdý
postup je doplněn řadou popisných ilustrací.

Ray Gibsonová
Malujeme na tričko
1. vyd. Bratislava: Príroda, 1997. 32 s. Edice: Najdi si
svůj styl. ISBN 80-07-00909-4.
Příručka poskytuje návody na úpravu obyčejného bavlněného
trička, věnuje se zejména výtvarné stránce úpravy triček,
pouţitelným barvám a tuţkám.

Jacki Wadesonová
Copánky pro radost
1. vyd. Praha: Svojtka & Co., 1998. 64 s.
ISBN 80-7237-075-8.
Ilustrovaná příručka, podává názorné návody na zhotovení 25
účesů ozdobených korálky a vpletenými stuţkami.
Pro mladé dívky.

Příručka mladých svišťů 10


1. vyd. Praha: Egmont ČR, 1999. 154 s.
ISBN 80-7186-365-3.
Obsahuje návody na kouzlení, hříčky a triky, některé opět trošku
nerealistické a vyţadují trochu větší šikovnost a fantazii,
prostřednicím kačeřích kluků jsou ale vţdy zábavné. Text je
rozčleněn do přehledných odstavců.

Vanessa Baileyová
Abrakadabra - Kouzla a čáry : Karetní triky

1.vyd. Bratislava: Gemini, 1992. 64. ISBN 80-85265-41-9.


Praktické návody pro děti, které si chtějí zkusit vystupovat jako
kouzelník. Postup je přehledně rozčleněn do několika kroků
a doplněn názornými fotografiemi.

38
Zeměpis
Émilie Beaumontová
Naše země
1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 2000. 138 s. Edice: Uţ to
znám. ISBN 80-06-01038-2.
Zábavný zeměpisný průvodce po naší planetě - kontinentech,
zemích, přírodních zajímavostech, zvířatech, zvycích obyvatel aj.
Je uvedený mapou světa s přehledným, barevně odlišeným
rozmístěním zemí na jednotlivých kontinentech.Na závěr kapitol
je vţdy uvedeno několik zábavných kontrolních otázek, ilustrací
je ale trochu méně.
Pro děti od 9 let.

Svět dnes
1. vyd. Praha: Albatros, 2006. 63 s. Edice: Dokéo.
ISBN 80-00-01607-9.
Další svazek z encyklopedické edice Dokéo se zaměřuje na
obyvatelstvo světa, na jednotlivé kontinenty, státy a odlišnosti
mezi nimi. Čtenáři v knize naleznou i kapitolu o lidských právech,
o míru (a jeho porušování), slovníček výrazů dnešní doby, mapu
současného světa a kvíz. Místy je textu příliš mnoho na sobě.
Pro děti středního školního věku.

39
Historie
Émilie Beaumontová
Ilustrované dějiny světa
1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1998. 123 s. Edice: Uţ to
znám ISBN 80-06-00838-8.
Stručné dějiny převáţně západních zemí, kromě politických dějin
se autoři zabývají i kulturními dějinami a v závěru krátce i
dějinami techniky a dobývání vesmíru. Publikace je přehledně
a poutavě zpracovaná, někdy ale málo obrázků.
Pro děti od 9 let.

Encyklopedie světových dějin - Od doby


kamenné po 21. století
1. vyd. Praha: Slovart, 2004. 256 s.
ISBN 80-7209-651-6.
Ilustrovaná encyklopedie dějin všech zemí světa zahrnuje
informace z období od pravěku aţ po současnost. Na konci
knihy jsou přehledné tabulky důleţitých událostí.
Pro děti staršího školního věku.

Paul Devereux
Archeologie
1. vyd. Brno: Computer Press, c2003. 30 s. Edice:
Věda & technika. ISBN 80-7226-939-9.
Publikace přináší základní informace o archeologii. Objevování
a průzkum nalezišť, techniky datování, starodávná minulost,
pozorování z Vesmíru, objevování záhad, rozvoj archeologie.
Pro děti od deseti let.

Fiona Chandlerová
Pravěk
1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 2001. 96 s. Edice:
Ilustrované dějiny světa. ISBN 80-7200-560-X.
Průvodce dějinami pravěku. Kniha je ilustrovaná a doplněna
mapkami, na kterých jsou zobrazena místa popisovaných
událostí. Ve spodní části kaţdé strany najdou čtenáři časovou
přímku, na které je zobrazeno, kdy k popisované události došlo
Pro děti od 10 let.
Fiona Chandlerová
Starověk
1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 2001. 96 s. Edice:
Ilustrované dějiny světa. ISBN 80-7200-561-8.
Výklad o vývoji starověku seznamuje děti se starověkými
civilizacemi, jejich náboţenstvím, kulturou a způsobem ţivota.
Pro děti od 10 let.

40
Jane Binghamová
Středověk
1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 2002. 96 s. Edice:
Ilustrované dějiny světa. Pro děti od 10 let.
ISBN 80-7200-122-1.
Bohatě ilustrovaný výklad přibliţuje starším dětem významné
události středověkých dějin světa.
Pro děti od 10 let.

Jane Binghamová
Novověk - Posledních 500 let
1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 2001. 112 s.
Ilustrované dějiny světa. ISBN 80-7200-120-5.
Bohatě ilustrovaný výklad přibliţuje historické události novověku
a 20. století.
Pro děti od 10 let.

Egypt v obrazech
1. vyd. Praha: Albatros, 2006. 29 s. Edice: Albatros In.
ISBN 80-00-01844-6.
Svět starověkého Egypta se představuje prostřednictvím velkých
barevných obrázků doplněných vyprávěním průvodce a
příslušným naučným textem. Čtenář navštíví nejkrásnější místa
starověkého Egypta, seznámí se s kaţdodenním ţivotem jeho
obyvatel i posvátnými rituály tehdejší doby.
Pro čtenáře od 10 let.

Philip Steele
Rytíři - bitvy, hrady, zbroj
1. vyd. Praha: Fragment, 2009. 48 s.
ISBN 978-80-253-0868-4.
Bohatě ilustrovaná kniha představuje zbroj a vybavení rytířů,
rytířské řády, kříţové výpravy i ţivot na středověkých hradech.
Celostránkové ilustrace doprovází stručný text.
Pro starší děti a mládeţ.

Joyce Tyldesley
Egypt
1. vyd. Praha: Slovart, 2009. 64 s. Edice: Na vlastní oči.
ISBN 978-80-7391-032-7.
Tentokrát se mladý čtenář „na vlastní oči“ podívá do starověkého
Egypta. Kniha opět staví především na nádherných ilustracích.

41
Philip Dixon
Rytíři a hrady
1. vyd. Praha: Slovart, c2008. 64 s. Edice: Na vlastní
oči. ISBN 978-80-7391-021-1.
Obrazová publikace tentokrát věnována rytířství a ţivotu na
středověkých hradech. Obecný výklad je doplněn popisem
několika významných hradů, vše je provázeno 3D ilustracemi.
Pro starší děti.

František Kadlec, Petr Urban


Praha lucemburská v obrazech
1. vyd. Praha: Albatros, 2006. 27 s. Edice: Albatros In.
ISBN 80-00-01736-9.
Populárně-naučná publikace s dětským vypravěčem a popisnými
velkoformátovými obrázky nás přenese do lucemburské Prahy.
Příjemně koncipovaná kniha pro děti, která zaujme především
obrazovým zpracováním, písmo je bohuţel malé.
Pro čtenáře od 9 let.

Cestopisy
Penny Clarke
Příběhy prvních objevitelů
1. vyd. Praha: Deus, 2007. 64 s. Edice: Skutečná
dobrodruţství. ISBN 978-80-86215-95-2.
Kniha je zajímavě a nápaditě koncipována, obsahuje částečně
bublinkové písmo, místy je však trochu nepřehledná, mísí se v ní
více stylů písma, grafická úprava můţe odvádět pozornost.
Určeno dětem kolem 10 let.
Petr Sís
Tibet - Tajemství červené krabičky
1. vyd. Praha: Raketa, 2005. 58 s.
ISBN 80-86803-03-1.
Kniha i tentokrát staví především na podmanivých
celostránkových ilustrací, ale obsahuje i větší mnoţství textu,
navíc často uvedeného psacím písmem.

Ţivotopisy
Nejvýznamnější postavy v historii světa
1. vyd. Praha: Svojtka & Co., 2003. 48 s. Edice:
Centrum dětského vzdělávání. Jestlipak víš… kdo to
byl? ISBN 80-7237-925-9.
Kniha představuje 22 osobností, jeţ se významným způsobem
zapsaly do politického, kulturního či vědeckého ţivota světových
dějin. Portréty osobností jsou chronologicky řazeny.
Určeno starším dětem.

42
Renáta Fučíková
Jan Amos Komenský
1. vyd. Praha: Práh, 2008. 48 s. Edice: Největší Češi.
ISBN 978-80-7252-219-4.
Bohatě ilustrovaná kniha o zakladateli moderní pedagogiky, jeho
ţivotě a díle i sloţité době, ve které ţil. Text v češtině provází
souběţně text v angličtině a němčině, kniha je trochu
nepřehledná a psaná drobným písmem.
Starším dětem a mládeţi.

Renáta Fučíková, Alena Jeţková


Karel IV.
1. vyd. Praha: Práh, 2005. 40 s. Edice: Největší Češi.
ISBN 80-7252-127-6.
Kniha seznamuje malé čtenáře s ţivotem a dílem úspěšného
českého panovníka. Celostránkové barevné ilustrace uvádí do
světa vrcholného středověku, kdy kvetla gotika a v Praze se čile
rozvíjela řemesla a obchod. Text je málo členěn.
Pro děti kolem 10 let.

Renáta Fučíková
Tomáš Garrigue Masaryk
1. vyd. Praha: Práh, 2006. 40 s. Edice: Největší Češi.
ISBN 80-7252-152-7.
Bohatě ilustrovaný ţivotopis prvního československého
prezidenta, T. G. Masaryka, celostránkové názorné ilustrace jsou
doprovázeny textem, částečně je uţito bublinkové písmo,
některé pasáţe jsou příliš textové.
Pro děti staršího školního věku.

Petr Sís
Zeď - Jak jsem vyrůstal za ţeleznou oponou
1. vyd. Praha: Raketa, 2007. 56 s.
ISBN 978-80-86803-12-8.
Bohatě ilustrovaná kniha formou komentovaných
celostránkových ilustrací přibliţuje dějiny Československa v
období 1948-1989, dobu komunismu a socialismu. Součástí
knihy jsou ukázky z autorových deníků. Autor se snaţí přiblíţit
celkovou atmosféru doby a ţivot lidí. Kniha je přehledně
strukturována, písmo je však příliš drobné.
Pro starší děti.

43