You are on page 1of 6

MINIT MESYUARAT KARNIVAL PERMAINAN TRADISIONAL PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN AMBILAN JANUARI 2012 SEMESTER 5 E

Tarikh: Masa:

21 Februari 2014 3.00 petang - 5.00 petang

Tempat: Bilik Kuliah M3.27 Hadir : 1. 2. 3. 4. b!ul Khalim bin b!ul "a#ak b!ul $ail bin Be%uri hma! Farhan bin sris malina n &ur binti nas

5. 'uslinih (k)l *. Mas+itah binti M)hama! 7. M)hama! n,ar bin "ahim -. M)hamma! .mran bin M)h! Tahir /. M)h! 0har!ee bin Makli 10. Muhama! #rin bin 0alim 11. Muhamma! iman bin Baharu!in 12. Muhamma! Faris .##at bin M)h! &)ri#an 13. &))r (l+a#ril bin (les 14. &)rkhu#aimah binti Tahir 15. &)rmi 0huha!ha binti Mi!)n 1*. &ura!ilah binti 0ami 17. &ur #imah binti 'ukirim 1-. &urhi!a+ah binti M)h! #man 1/. &ur 0+ahi!a !ila binti bu 0alim 20. 0a1iah tikhah binti lang hme! 21. 0iti ishah binti Muta#ah

Tida !adir: 1. Tuan &)r 2a1i#ah binti Tuan Mahm))! 2. &ur ti3ah Binti M)hama! &)rhai!ar

1.0

4("5T50 & 4(&6("50. 1.1 M)h! .mran selaku pengerusi pr)gram mengalu-alukan keha!iran angg)ta mes+uarat !an merakamkan u7apan terima kasih atas keha!iran angg)ta %a,atankuasa !alam Mes+uarat Karni8al 4ermainan Tra!isi)nal 1.2 4engerusi pr)gram menerangkan tu%uan mes+uarat tersebut a!alah untuk membentang lap)ran perkembangan !aripa!a setiap 'a,atankuasa !an membin7angkan perlaksanaan Karni8al serta perkara-perkara +ang akan berbangkit. 1.3 4engerusi mengingatkan ahli +ang ha!ir baha,a tarikh9 masa !an tempat perlaksanaan Karni8al 4ermainan Tra!isi)nal. Tarikh : 15 Ma7 2014 Masa : -.00 pagi : 12.30 petang Tempat : 4a!ang .46 Kampus Bahasa Mela+u9 Kuala ;umpur.

2.0

6(&< 1 : 4(MB(&T &6 & ; 4=" & 4("K(MB &6 & =;(2 0(T. 4 ' $ T &K5 0 2.1 ; 4=" & K($ &6 & 2.1.1 2.1.2 0umbangan ke,angan !aripa!a ahli sen!iri iaitu seban+ak "M10 se)rang. 'umlah keseluruhan a!alah "M230. 0eban+ak "M 100 telah !iberikan kepa!a %a,atankuasa ha!iah

sebagai m)!al untuk membeli !an men+e!iakan ha!iah. 2.1.3 Baki seban+ak "M 130 !iberi kepa!a %a,atankuasa makanan.

2.2 ; 4=" & 'K 4(" ; T & 2.2.1 2.2.2 hli %a,atankuasa telah membuat tempahan 4 sistem !aripa!a pihak institut. hli %a,atankuasa masih menunggu lap)ran mengenai %enis peralatan %umlah peralatan +ang ingin !igunakan semasa karni8al !aripa!a %a,atankuasa +ang lain. 2.2.3 hli %a,atankuasa masih menunggu maklum balas !aripa!a pihak +ang berkenaan mengenai bahan +ang !ise!iakan )leh institut seperti kain rentang !an minuman untuk semua ahli 'a,atankuasa karni8al

2.3

; 4=" & 'K M K & & 2.3.1 4eran7angan a,al ahli %a,atankuasa men7a!angkan untuk men+e!iakan sebungkus r)ti !an air kepa!a setiap se)rang peserta sebagai sarapan. 2.3.2 hli %a,atankuasa makanan bersetu%u untuk men+e!iakan sen!iri air untuk para peserta. Bahan +ang !iperlukan a!alah seperti air k)r!ial !an ais 2.3.3 0emua bahan akan !ise!iakan sebelum hari ke%a!ian.

2.4

; 4=" & 'K 4(&< FT " & 2.4.1 hli 'a,atankuasa telah men!apatkan senarai nama peserta +ang akan terlibat !alam karni8al permainan tra!isi)nal.

2.4.2 2.4.3

Menetapkan masa pen!a1taran a!alah pa!a pukul 7 pagi. Masa pen!a1taran akan !imaklumkan kepa!a peserta 2 hari sebelum hari ke%a!ian.

2.5

; 4=" & 'K 3K >K(B("0.2 &9 K(?(".

& < & K(0(; M T &@

2.5.1 Keselamatan: 0atu k)tak alat bantu mula !an alatan bantuan ke7emasan telah !itempah !aripa!a pihak institut. Tambahan satu k)tak lagi alat bantu mula milik ahli sen!iri. 2.5.2 Kebersihan: hli %a,atankuasa memerlukan beberapa peruntukan untuk men+e!iakan plastik sampah !i sekitar ka,asan karni8al. 2.5.3 Ke7eriaan: 0emua +ang terlibat !iminta bersama-sama men7eriakan ka,an karni8al sehari sebelum hari Karni8al. 2.5.4 2.5.5 ?a!angan a,al hiasan tempat bertemakan tra!isi)nal. Menempatkan beberapa buah khemah pela%ar !an tetamu %emputan bagi memastikan kea!aan pa!ang bera!a !alam kea!aan +ang teratur !an terka,al.

2.*

; 4=" & 'K <=K5M(&T 0. 2.*.1 2.*.2 hli %a,atankuasa telah men+e!iakan beberapa alatan rakaman !an penggambaran seperti kamera. hli %a,atan kuasa akan men%alankan tugas se7ara bergilir-gilir untuk mengambil gambar sebelum semasa !an selepas karni8al.

2.7

; 4=" & 'K 04=&0(" 2.7.1 2.7.2 hli %a,atan kuasa telah mem)h)n sp)nser !aripa!a beberapa pihak seperti !aripa!a pihak ka1e .46 !an pihak kantin .46. Meminta 7a!angan !aripa!a ahli +ang lain tentang pihak +ang berp)tensi untuk memberikan sp)nser.

2.-

; 4=" & 'K 4(&6 ? " 2.-.1

& M ';.0

4en+e!iaan teks u7apan masih !alam pr)ses kerana memerlukan kepastian mengenai beberapa perkara.

2./ ; 4=" & 'K 45B;.0.T. < & 0. " A 2./.1 hli %a,atankuasa telah membuka satu akaun laman s)sial seperti 1a7eb))k untuk memu!ahkan pen+ebaran maklumat mengenai karni8al. 2./.2 4enghasilan iklan atau p)ster masih !alam pr)ses pen+iapan. 2./.3 hli meminta semua +ang terlibat membantu !alam pen+e!iaan baner. 2.10 ; 4=" & 'K 2 <. 2 2.10.1 hli %a,atankuasa akan men+e!iakan 5 buah ha!iah iaitu tempat pertama9 ke!ua9 ketiga9 sagu hati !an ha!iah pakaian terbaik. 2.11 ; 4=" & 'K T(K&.K ; 2.11.1 2.11.2 hli %a,atankuasa telah membuat pembahagian kumpulan peserta. 'K akan membuat papan markah utama !an b)rang pemarkahan keseluruhan permainan. 3.0 6(&< 2: 4("K " B("B &6K.T 3.1 Makanan !an minuman 3.1.1 ?a!angan pen+e!iaan makanan tengah hari untuk peserta. nggaran harga makanan "M 3 sebungkus. Tin!akan: 'a,atankuasa Makanan 3.2 Ke7eriaan !an Kebersihan 3.2.1 kti8iti membuat bina !an men7eriakan tapak karni8al !ilakukan se7ara g)t)ng-r)+)ng.

Tin!akan : 0emua 4.0 5? 4 & 4(& &6652 & 4.1 Mes+uarat !itangguhkan pa!a pukul 4.30 petang 4.2 Mes+uarat berikutn+a akan !ia!akan pa!a satu tarikh +ang akan !itetapkan.

<ise!iakan )leh9

<isemak )leh9

>M52 MM < .M & B.& B 2 "5<.&@ 0etiausaha9 Karni8al 4ermainan Tra!isi)nal

>M=2< .M" & B.& M=2< T 2."@ 4engerusi9 Karni8al 4ermainan Tra!isi)nal