You are on page 1of 1

Misa Checklist

Fecha _____ / _____ / _____


Kapistahan ng _________________________________________

Awit sa Pagtitipon
Panginon
Papur
Salmong Tugunan
Pambungad sa Ebanghelyo
Panalangin ng Bayan

Awit sa Pag-aalay
Santo
Misterio ng
Pananampalatay

Amen

Am Namin
Kordero
Awit sa Pakikinabang

Awit sa Paghay

Misa Checklist
Fecha _____ / _____ / _____
Kapistahan ng _________________________________________

Awit sa Pagtitipon
Panginon
Papur
Salmong Tugunan
Pambungad sa Ebanghelyo
Panalangin ng Bayan

Awit sa Pag-aalay
Santo
Misterio ng
Pananampalatay

Amen

Am Namin
Kordero
Awit sa Pakikinabang

Awit sa Paghay

Misa Checklist
Fecha _____ / _____ / _____
Kapistahan ng _________________________________________

Awit sa Pagtitipon
Panginon
Papur
Salmong Tugunan
Pambungad sa Ebanghelyo
Panalangin ng Bayan

Awit sa Pag-aalay
Santo
Misterio ng
Pananampalatay

Amen

Am Namin
Kordero
Awit sa Pakikinabang

Awit sa Paghay

Misa Checklist
Fecha _____ / _____ / _____
Kapistahan ng _________________________________________

Awit sa Pagtitipon
Panginon
Papur
Salmong Tugunan
Pambungad sa Ebanghelyo
Panalangin ng Bayan

Awit sa Pag-aalay
Santo
Misterio ng
Pananampalatay

Amen

Am Namin
Kordero
Awit sa Pakikinabang

Awit sa Paghay