ปูนซีเมนต ประเภทตาง ๆ

ประเภทของปูนซีเมนต
ประเภทของปูนซีเมนตจะขึ้นอยูกับรอยละขององคประกอบตาง ๆ
ตามมาตรฐานเชน มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมของประเทศ
ไทย (ม.อ.ก. 15) และสมาคมทดสอบวัสดุอเมริกัน (ASTM) แบง
ประเภทปูนซิเมนตปอรตแลนดออกเปน 5 ประเภท คือ1.
Ordinary Portland Cement 2. Modified
Portland Cement 3. High Early Strength Portland
Cement 4. Low-heat Portland Cement และ 5.
Sulphate Resistance Portland Cement นอกจากนั้นยัง
มีปูนซีเมตตพิเศษอื่น ๆ อีกหลายชนิด

1

คุณสมบัติของปูนซีเมนตประเภทตาง ๆ
1. ปูนซีเมนตธรรมดา (Ordinary Portland Cement) ดู
รายละเอียดปูนซีเมนตที่มีขายในประเทศ
3. ปูนเกิดกําลังอัดสูงเร็ว (High Early Strength Portland
Cement) ดูรายละเอียดปูนซีเมนตที่มีขายในประเทศ
4. Low-heat Portland Cement ดูรายละเอียดปูนซีเมนตที่
มีขายในประเทศ

ปูนซีเมนตปอรตแลนดซีเมนตดัดแปลง (Modified Portland
Cement) ปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภทที่สาม
เหมาะสําหรับใชในงานคอนกรีตที่เกิดความรอน และทนซัลเฟต
ไดปานกลาง ซึ่งในปจจุบันไมมีการผลิตใชในประเทศไทย
นอกจากสั่งพิเศษ

2

ปูนซิเมนตปอรตแลนดประเภทเกิดความรอนต่ํา (Low-heat Portland Cement) ปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภทที่สี่ เหมาะสําหรับงานคอนกรีตหลา (Mass Concrete) เชน การ สรางเขื่อน เนื่องจากใหอุณหภูมิของคอนกรีตต่ํากวาปูนซิเมนต ชนิดอื่นขณะแข็งตัว ตามมาตรฐานสมาคมทดสอบวัสดุอเมริกัน ASTM C 150-84 และ มาตรฐานอังกฤษ BS 1370:1979 ได กําหนดความรอนที่เกิดจากปฏิกริยาไฮเดรชั่นที่อายุ 7 วัน ไม เกิน 250 จูลตอกรัม (60 แคลลอรี่ตอกรัม) และที่อายุ 28 วันไม เกิน 290 จูลตอกรัม (70 แคลลอรี่ตอกรัม) ปูนซีเมนตปอรตแลนดกากเตาถลุง (Portland-Blast Furnance or Slag Cement) ไดจากการบดเม็ดปูนซีเมนต กับตะกรันเตาถลุง (Blast Furnance Slag) ซึ่งเปนผลพลอยไดจากการถลุงเหล็ก ตัวกาก ประกอบดวยปูนขาว ซิลิกา และอลูมินา แตคุณสมบัติผันแปรไม เหมือนในปอรตแลนดซีเมนต ASTM C 595-83a และ ZBS 146: Part 2: 1973 กําหนดปริมาณกากระหวางรอยละ 25 ถึง 70 หรือ ไมเกินรอยละ 65 ของสวนผสมทั้งหมด ตามลําดับ อยางไรก็ตาม BS 4246 : Part 2 : 1174 กําหนดใหปอรต แลนดซีเมนจกากเตาถลุงที่ใหความรอนต่ํา มีปริมาณกากระหวาง รอยละ 50 ถึง 90 ใหกําลังในระยะแรกเทากับปอรตแลนด ซีเมนตประเภท 1 แตกําลังอัดในระยะหลังอาจสูงกวา 3 .

ปอรตแลนดซีเมนตปอซโซลาน (Portland Pozzolan Cement) โดยบดปอซโซลาน ผสมรวมกับซีเมนต ปอซโซลานจะทํา ปฎิกริยากับปูนขาว เกิดสารประกอบที่มีคุณสมบัติเปนซีเมนต ปอรตแลนดซีเมนต ปอซโซลานจะพัฒนาการรับกําลังอัดอยางชา ๆ จึงตองใชเวลาบมนานกวาซีเมนตชนิดอื่น กําลังอัดของปูน ปอรตแลนดซีเมนตปอซโซลานขึ้นอยูกับปริมาณปอซโซลานที่ใช แทนที่ซีเมนต โดยทั่วไปจะอยูระหวางรอยละ 15 .50 โดย น้ําหนักของซีเมนต ขึ้นอยูกับชนิดของปอซโซลาน ดังนั้นปูนซิ เมนตชนิดนี้จึงราคาถูก ทําใหคอนกรีตขยาย หรือหดตัวนอย ความทึบน้ําสูง คายความรอนในการรวมตัวกับน้ําต่ํา เมื่อเทียบ กับปูนซีเมนตธรรมดา จึงเหมาะสําหรับงานคอนกรีตหลา (Mass Concrete) นอกจากนี้ยังทนทานตอการกัดกรอนของซัลเฟตได ดี ปอซโซลาน (Pozzolan) ตามมาตรฐาน ASTM C618-84 นิยาม ปอซโซลาน (Pozzolan) วาหมายถึง วัตถุที่ประกอบดวยซิลิกา หรือซิลิกา ผสมกับอลูมินา ซึ่งมีคุณสมบัติเปนซิเมนตอยูนอย หรือไมมีแตเมื่อ ทําปฏิกริยากับน้ํา หรือความชื้น ปอซโซลานจะทําปฎิกริยากับปูน ขาว และจะทําใหเกิดสารประกอบที่มีคุณสมบัติเปนซีเมนต (Cementatious material) ยกตัวอยางเชน เถาลอย เถา แกลบ ดินขาว เปนตน 4 .

ปูนซิเมนตขาว (White Portland Cement) เปนปูนซิเมนตปอรตแลนดที่มี C4AF ต่ํามากจึงมีสีขาว โดยทั่วไปความรอนจากปฏิกริยาไฮเดรชั่นของปูนประเภทนี้จะ สูงกวา ปูนซิเมนตปอรตแลนดประเภทที่ 1 เนื่องจากมี C3S และ C2S สูงกวา (ดูรายละเอียดปูนซีเมนตที่มีขายในประเทศ) ปูนซิเมนตอลูมินาสูง (High Alumina Cement.600 องศาเซสเซียส แลวนํามาบด สารประกอบของ HAC จะแตกตางจากปูนซีเมนตปอรตแลนด ทั่วไปมาก HAC จะมีสีเขมกวา เนื่องจากมีเหล็กอยูมาก ปูนซีเมนตชนิดนี้ใหกําลังอัดเร็ว แตคายความรอนสูง เมื่อใช HAC ในสภาพอากาศรอนชื้น หรือเมื่อใชคอนกรีตนี้เปน เวลานานจะสลายตัว เกิดรูพรุนในเนื้อคอนกรีตเพิ่มขึ้น และเพิ่ม ความสามารถในการซึมผานของน้ํา (Permeability) ผลคือ กําลังอัดจะลดลงถึงรอยละ 80 5 .HAC) คงทนทานตอซัลเฟต ใชในงานคอนกรีตที่ตองการกําลังอัด อันรวดเร็ว HAC ไดจากการเผาหินปูนที่มีอลูมินามากเชน บอก ไซท (Bauxite) ที่อุณหภูมิ 1.

ปูนซิเมนตซัลเฟตสูง (Supersulphated or Slag Cements) ไดจากการบด เม็ดตะกรันเตาถลุง (Granulated Slag) ประมาณรอยละ 80 ถึง 85 คัลเซียมซัลเฟตรอยละ 10 ถึง 15 และปูนซีเมนตปอรตแลนดรอยละ 5 โดยทั่วไปจะมีความ ละเอียดระหวาง 400 ถึง 500 ตารางเมตรตอกิโลกรัม ปูนซิ เมนตซัลเฟตสูงจะคายความรอนเนื่องจากปฏิกริยาไฮเดรชั่นต่ํา ประมาณ 200 จูลตอกรัม (48 แคลลอรี่ตอกรัม) ที่อายุ 28 วัน ขอดีของปูนซิเมนตซัลเฟตสูง คือคุณสมบัติทนทานตอการกัด กรอนของน้ําทะเล และสารพวกซัลเฟตไดดี ทนทานตอกรด และ น้ํามันดวย ปูนซิเมนตขยายตัว (Expansive or Expanding Cements) ไดจากการบดสวนผสมของเม็ดปูน ยิบซั่ม และเม็ดตะกรันเตาถลุง ใหเขากัน แตกตางจากปูนซิเมนตชนิดอื่น ๆ ที่เมื่อกอตัว และ แข็งตัวแลว จะขยายตัวในเบื้องตน ลดรอยแตกราวอันเนื่องจาก การหดตัวของคอนกรีตได 6 .

7 .ปูนซิเมนตซิลิกา หรือปูนซิเมนตผสม (Silica Cements) ไดจากการบดเม็ดปูนกับซิลิกา หรือทรายประมาณรอยละ 25 ถึง 30 คุณสมบัติโดยทั่วไป คือจะแข็งตัวชา ไมยืด หรือหดตัวมาก เหมาะกับงานปูนกอ และฉาบ ปูนประเภทนี้จะกําลังอัดไมสูงนัก (ดูรายละเอียดปูนซีเมนตที่มีขายในประเทศ) ปูนซีเมนตประเภท และเครื่องหมายการคาตาง ๆ ที่มีจําหนายในประเทศไทย คัดลอกจาก ซีเมนตสาร โดยสํานักงานเลขาธิการกลุม อุตสาหกรรมปูนซีเมนต (สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศ ไทย) ฉบับพฤษภาคม 2544.

1. ปูนซีเมนตเทา (Grey Cement) 1.15 เลม 1-2532 และ ASTM C150 การใชงาน: ในที่กอสรางที่ตองการกําลังอัด (Compressive Strength) ของคอนกรีตสูง เชนงาน โครงสราง ขนาดใหญ ถนน เขื่อน สะพาน และผลิตภัณฑ คอนกรีต เชน บลอกผนัง บล็อกปูถนน กระเบื้อง ซีเมนตใยหิน แผนพื้นสําเร็จรูป และทอน้ํา 8 .1 ปูนซีเมนตปอรตแลนดธรรมดา (Ordinary Portland Cement)ปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภทที่หนึ่ง คุณสมบัติ: ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.

ปูนซีเมนตปอรตแลนดธรรมดา (Ordinary Portland Cement)ปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภทที่หนึ่ง 1.2 ปูนซีเมนตปอรตแลนดเกิดกําลังอัดสูงเร็ว (High Early Strength Portland Cement)ปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภท ที่สาม คุณสมบัติ: ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.15 เลม 1-2532 และ ASTM C150 การใชงาน: เหมาะกับงานกอสราง หรือสําหรับทําผลิตภัณฑ คอนกรีตอัดแรงที่ตองการใหคอนกรีตรับแรงอัดได เร็วในการทํางานแขงกับเวลา สามารถถอดแบบ และรับน้ําหนักไดเร็วกวาปกติ 9 .

2 ปูนซีเมนตปอรตแลนดเกิดกําลังอัดสูงเร็ว (High Early Strength Portland Cement)ปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภท ที่สาม คุณสมบัติ: ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.1.15 เลม 1-2532 และ ASTM C150 การใชงาน: เหมาะกับงานกอสราง หรือผลิตภัณฑคอนกรีตอัด แรงที่ตองการใหคอนกรีตรับแรงอัดไดเร็ว สามารถ ถอดแบบ และรับน้ําหนักไดเร็วกวาปกติ แตไมควร ใชในงานโครงสรางคอนกรีตขนาดใหญเนื่องจาก ความรอนที่เกิดจากปฏิกริยาไฮเดรชั่นสูงมาก ในชวงตน อาจทําใหแตกราวได ปูนซีเมนตปอรตแลนดเกิดกําลังอัดสูงเร็ว (High Early Strength Portland Cement)ปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภท ที่สาม 10 .

1.3 ปูนซีเมนตปอรตแลนดทนซัลเฟตไดสูง (Sulphate Resistance Portland Cement) ปูนซีเมนตปอรตแลนด ประเภทที่หา คุณสมบัติ: ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.15 เลม 1-2532 และ ASTM C150 การใชงาน: มี ไตรคัลเซี่ยมอลูมิเนต (C3A) ต่ํา เพื่อลดการ ทําลายเนื้อคอนกรีตซึ่งเกิดจากซัลเฟต ใหกําลังอัด ชา และความรอนต่ํากวาปูนซิเมนตประเภทหนึ่ง เหมาะสําหรับโครงสรางที่ตองสัมผัส ซัลเฟต เชน โครงสรางทีอ ่ ยูใกลทะเล แมน้ํา คลอง น้ําเสียจาก โรงงานอุตสาหกรรม หรือน้ําใตดิน เปนตน ปูนซีเมนตปอรตแลนดทนซัลเฟตไดสูง (Sulphate Resistance Portland Cement) ปูนซีเมนตปอรตแลนด ประเภทที่หา 11 .

1.4 ปูนซีเมนตสําหรับงานขุดเจาะบอน้ํามัน (Oil Well Cement) คุณสมบัติ: ตามมาตรฐานของ API Specification 10 A (API =American Petroleum Institute) คุณสมบัติที่สําคัญคือตองมีความหนืดต่ําในชวงตน เพื่อใหสามารถสูบไปไดในระดับความลึกที่ตองการ และแข็งตัวไดรวดเร็ว ภายในเวลาที่กําหนด ทนทานตออุณหภูมิ ความดัน และการกัดกรอน ของน้ําทะเล การใชงาน: เหมาะสําหรับอุตสาหกรรมงานขุดเจาะบอน้ํามัน และกาซธรรมชาติ ปูนซีเมนตสําหรับงานขุดเจาะบอน้ํามัน (Oil Well Cement) 12 .

1.5 ปูนซีเมนตผสม (Mixed Cement) ปูนซีเมนตที่ไดจากการผสมวัสดุเฉื่อย เชน ทราย หรือหินปูน ลงไปบดพรอมกับปูนเม็ดของ ปูนซีเมนตปอรตแลนดธรรมดา คุณสมบัติ: ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.802517 การใชงาน: เหมาะกับงานกออิฐ ฉาบปูน เนื่องจากมีความลื่น ทํางานงาย ยืดหดตัวนอยทําใหพื้นผิวสวยเรียบ คงทน ไมหลุดลอน นิยมใชกับงานกอสรางอาคาร บานพักอาศัยขนาดเล็ก ผลิตภัณฑกอ  สราง และ งานปน เปนตน ปูนซีเมนตผสม (Mixed Cement) 13 .

2. ปูนซีเมนตขาว (White Cement) 2.1 ปูนซีเมนตปอรตแลนดสีขาว (White Portland Cement) ปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภทหนึ่งซึ่งมีสีขาว คุณสมบัติ: ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.1332518ซึ่งใหกําลังการยึดเกาะสูง สามารถใชผสม กับแมสีที่ไมเกิดปฏิกิริยาเคมีกับปูนซีเมนต การใชงาน: เหมาะที่จะใชกับงานตกแตงอาคาร หองน้ํา สระ วายน้ํา หินขัด หินลาง ทรายลาง กรวดลาง และ ใชในการทําผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่ตองการความ สวยงาม ควบคูกับความแข็งแรง ทนทาน 14 .

2.2 ปูนซีเมนตผสมสีขาว (White Mixed Cement) ปูนซีเมนตขาวที่มีวัสดุเฉื่อย เชน ทราย หรือหินปูน บดละเอียดรวมอยูดวย การใชงาน: เหมาะสําหรับใชงานตกแตง และยาแนวกระเบื้อง เพราะมีคุณสมบัติเหนียว นุม ยึดเกาะไดดี มี ระยะเวลาแหงตัวพอเหมาะกับการใชงาน และมี การยืดหดตัวนอย ทําใหไดผลงานที่สวยงาม ไม หลุดลอน 3. ปูนสําเร็จรูป (Dry Mortar) ปูนสําเร็จรูป คือวัสดุผสมระหวางปูนซีเมนต วัสดุคละ และ สารเคมีชนิดพิเศษที่มีการคัดเลือกใหเหมาะสมกับประเภทของ งาน โดยสวนผสมตางๆ จะผลิตสําเร็จจากโรงงานใหอยูในสภาพ เตรียมพรอมสําหรับการใชงาน ซึ่งมีหลายประเภทเหมาะกับการ ใชงานไดหลากหลาย ผูใชงานเพียงแตผสมน้ําใหตรงตาม สัดสวนที่กําหนดก็สามารถนํามาใชงานไดทันที 15 .

1 ปูนกอ (Masonry Mortar) 16 .1 ปูนกอ (Masonry Mortar) คุณสมบัติ: ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมปูนกอ มอก. 598-2528 การใชงาน: เหมาะสําหรับงานกอผนังตางๆ เชน ผนังกออิฐ มอญ หรือคอนกรีตบล็อค เนื่องจากมีสารผสม ของสารเคมีที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการเพิ่มการ ทรงตัวของเนื้อปูนขณะใชงาน และชวยเพิ่ม ประสิทธิภาพการยึดเกาะทําใหผนังแข็งแรง ทนทาน 3.3.

2 ปูนฉาบ (Plastering Mortar) คุณสมบัติ: ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมมอรตาร สําหรับฉาบ มอก.3.1 ปูนฉาบทั่วไป (General Plaster Mortar) การใชงาน: เหมาะสําหรับงานผนังทั่วไปที่ตองการความสะดวก รวดเร็ว ผนังฉาบเรียบสม่ําเสมอ และสวยงาม ใชไดกับผนังกออิฐ หรือคอนกรีตบล็อคทุกประเภท ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร 17 .1776-2542 มีสวนผสมของวัสดุ ยึดประสานวัสดุคละ และสารเคมีผสมพิเศษ ที่ทํา ใหฉาบงาย และอุมน้ําไดดี นอกจากนี้ยังเพิ่ม ประสิทธิภาพในการยึดเกาะ ลดการแตกราวได โดยทั่วไปสามารถแบงเปนประเภทตาง ๆ ดังนี้ 3.2.

2.2 ปูนฉาบละเอียด (Fine Plaster Mortar) การใชงาน: เหมาะสําหรับงานฉาบตกแตงผนังที่ตองการเพิ่ม ความประณีตสวยงาม เนื้องานมีความละเอียด ความเรียบเปนพิเศษ ซึ่งสามารถใชฉาบแตงผิวทับ หนา หลังจากฉาบดวยปูนฉาบทั่วไปในชั้นแรก กอน 3.2.3.3 ปูนฉาบผิวคอนกรีต (Concrete Plaster Mortar) การใชงาน: เหมาะสําหรับงานฉาบบนผนังคอนกรีต เชน โครงสรางอาคาร เสา คานคอนกรีต ซึ่งใชไดทั้ง ภายใน และภายนอกอาคาร มีสวนผสมของ สารเคมีที่มีคุณสมบัติยึดเกาะสูง ลดปญหาการหลุด ลอนของปูนฉาบ และลดขั้นตอนการทํางานโดยไม ตองสลัดดอกกอนฉาบ 18 .

4 ปูนฉาบบาง (Skim Coat) การใชงาน: เหมาะสําหรับการฉาบบางเปนพิเศษ เพื่อตกแตง ผนัง เพดาน หรือพื้นผิวอิฐที่ฉาบแลว รวมถึงพื้นผิวคอนกรีตใหเรียบสวย (เปนปูน สําเร็จรูปที่นอกเหนือจากมอก.3.3 ปูนเทปรับพื้น (Floor Screed Mortar) การใชงาน: เหมาะสําหรับใชในการเทพื้นเพื่อปรับระดับพื้นผิว ใหเรียบพรอมสําหรับการติดวัสดุตกแตงพื้นเชน กระเบื้อง ปาเก เปนตน เพราะมีสารเคมีที่ชวยไหล ลื่น ทําใหเท ปรับพื้นผิวไดงายยิ่งขึ้น 19 . กําหนด) 3.2.

4 ปูนซอมเอนกประสงค (Repair Mortar) การใชงาน: เหมาะสําหรับงานซอมแซมตางๆ สําหรับบริเวณ พื้นที่ขนาดเล็ก เชนซอมรอยแตกราว หลุดลอนบน ผนัง และพื้น งานซอมปะติดกระเบื้องเซรามิค และ งานซอมจุดปะรอยแตก หรือรอยเจาะฝงทอ กันซึม 4. กาวซีเมนต (Tile Adhesive) 20 .3.

1 กาวซีเมนตปูกระเบื้องเซรามิค (Tile Adhesive for Ceramic Tiles) 21 .1 กาวซีเมนตปูกระเบื้องเซรามิค (Tile Adhesive for Ceramic Tiles) ไดจากปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภทที่หนึ่ง ผสม กับหินปูนบดละเอียด และสารเคมีตางๆ ทําใหมีแรง ยึดเกาะมากกวาปูนซีเมนตธรรมดา คุณสมบัติ: การยึดเกาะตัวสูง ยืดหดตัวนอย สามารถทํางานได รวดเร็ว ประหยัดเวลา และแรงงาน ลดการเกิด คราบเชื้อรา หรือคราบน้ําที่ทําใหกระเบื้องหลุด ลอนภายหลัง การใชงาน: สําหรับใชในงานปูกระเบื้องเซรามิคโดยเฉพาะ ใชไดทั้งภายใน และภายนอกอาคาร 4.4.

2 กาวซีเมนตปูหินออน แกรนิต หรือกระเบื้องเซรามิคขนาด ใหญ (Tile Adhesive for Marble. Granite and Large Ceramic Tiles) ไดจากปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภทที่หนึ่ง ผสม กับหินปูนบดละเอียด และสารเคมีพิเศษตาง ๆ ทํา ใหมีแรงยึดเกาะสูงมากขึน ้ คุณสมบัติ: เหมือนกับคุณสมบัติของกาวซีเมนตปูกระเบื้อง เซรามิคแตใหแรงยึดเกาะที่สูงกวา การใชงาน: เหมาะใชงานปูกระเบื้องเซรามิคขนาดใหญ แผนหินออน หรือหินแกรนิต และชวยลดคราบ ขาวของเกลือ (Efflorescence) ที่เกิดจาก ปฏิกิริยาของน้ําฝนกับปูนซีเมนตบนหินออน หรือ หินแกรนิต 4.3 กาวซีเมนตปูทับพื้นเดิม (Tile Adhesive for Application Over Existing Tiles) ไดจากปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภทที่หนึ่ง ผสม กับหินปูนบดละเอียด และสารเคมีผสมพิเศษตางๆ ที่ทําใหมีแรงยึดเกาะมากเปนพิเศษ คุณสมบัติ: เหมือนกับคุณสมบัติของกาวซีเมนต 2 ชนิดแรก แต ใหแรงยึดเกาะที่สูงที่สุด การใชงาน: เหมาะใชงานปูทับพื้นผิวเดิม เชน กระเบื้อง เซรามิค กระจก ยิปซั่ม และปูบนพื้นที่ที่มี แรงสั่นสะเทือน เชน อาคารใกลถนนที่มีรถบรรทุก หนักแลนผาน ประหยัดเวลา และแรงงานรื้อ กระเบื้องเดิม 22 .4.

4 กาวยาแนว (Tile Grout) ไดจากปูนซีเมนตปอรตแลนดสข ี าว ผสมกับหินปูน บดละเอียด และสารเคมีผสมพิเศษที่ชวยเพิ่มแรง ยึดเกาะ ลดการแตกราว ลดการซึมผานของน้ํา และผสมสีตาง ๆ ใหสวยงาม การใชงาน: เหมาะใชงานตกแตง หรือยาแนว กระเบื้อง เซรามิคโมเสก หินออน แกรนิต และสุขภัณฑ สามารถเลือกสีไดตามตองการ 23 .4.

24 .

25 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful