A. E.

Van Vogt
FĂURITORII DE ARME
(THE WEAPON MAKERS)

Unu. Hedrock aproape că uitase de ra a spion. Ea continua să stră!ucească" i#a$inea de pe ecran arăt%nd !a &e! de !i#pede ca 'ntotdeauna sa!a i#peria!ă de con&erin(e. Mai erau oa#eni care se ap!ecau )os de tot" asupra #%inii (inerei cu &a(a rece a*e ată pe scaunu! ca un tron *i sunete!e $!asuri!or !or se au eau des!u*it. Totu! era a*a cu# tre+uia să &ie. ,ar Hedrock '*i pierduse orice interes pentru sa!a aceea de protoco!" pentru scena de curte. -u.inte!e 'n$/e(ate a!e tinerei i se 'n.%rteau #ereu prin #inte" de*i trecuseră c%te.a #inute +une de c%nd !e rostise. 0 1n '#pre)urări!e de &a(ă" spusese ea" nu ne pute# 'n$ădui !u2u! de a ne #ai !ua *i a!te riscuri cu acest trădător de !a Arsena!e. -eea ce s3a 'nt%#p!at p%nă acu# este #u!t prea i#portant. ,rept care" do#nu!e 4enera! 4ra!!" ca #ăsură de precau(ie pur *i si#p!u" '! .e(i sp%n ura. 1n!ăn(uirea 'n ti#p a !ucruri!or este i#portantă. -a de o+icei" .a pr%n i !a #asa #ea" 'ntruc%t doresc să asist persona! !a e2ecu(ie. 0 Prea +ine" Maiestate5 Hedrock se #i*ca &ără ast%#păr 'nainte *i 'napoi 'n &a(a aparatu!ui său .ideo. P%nă !a ur#ă se /o!+ă din nou !a ecran" care" 'n actua!a sa &or#ă #ateria!i ată" ocupa 'n 'ntre$i#e co!(u! aparta#entu!ui. -on*tient de situa(ia su#+ră" .ă u că t%năra este 'ncă 'n sa!a de consi!iu" dar a ră#as sin$ură. 6edea cu un .a$ %#+et pe &a(a ei pre!un$ă. 7%#+etu! i se isto.i c%nd atinse un instru#ent a&!at pe scaunu! ei *i 'ncepu să dicte e cu $!as !i#pede" ca de c!opot. O .re#e" Hedrock a*teptă să se pătrundă pe dep!in de tre+uri!e curente de pa!at pe care !e discuta ea. 1n #inte 'i stăruia un (e!" o 'ncăpă(%nare din ce 'n ce #ai 'nd%r)ită de a nu accepta e*ecu! repre entat de situa(ia actua!ă. -u #u!tă $ri)ă" 'ncepu să3*i acorde e te!eecranu!. 8#a$inea tinerei 1#părătese se esto#pă. P!aca .i ua!ă p%!p%i aduc%nd o !u#ină in&or#ă" dar 'n ce!e din ur#ă contură &a(a unui +ăr+at *i apoi se sta+i!i ă. Hedrock spuse9 0 -on.ocarea consi!iu!ui superior a! &ăuritori!or de ar#e. 0 ,ar o să dure e #ăcar un #inutspuse cu $ra.itate +ăr+atu! de pe ecranp%nă ce sta+i!i# !e$ătura cu di.erse!e !ocuri unde se a&!ă #e#+rii consi!iu!ui. Hedrock 'ncu.iin(ă (eapăn din cap. ,eodată '! apucă &rica. P%nă atunci $!asu! !ui &usese destu! de &er#" dar a.ea sen a(ia că .a 'ncepe să3! tre#ure ca !a +ătr%ni. Ră#ase ca!# !ocu!ui" străduindu3se 'n #od con*tient să destindă această 'ncordare. -%nd se uită din nou !a ecran" i#a$inea unică era 'n!ocuită acu# de douăspre ece i#a$ini din !ocuri di&erite: erau deci destui consi!ieri pre en(i pentru ca adunarea să &ie !e$a! constituită. 1ncepu i#ediat o re!atare a conda#nării sa!e !a #oarte. 1ntr3un t%r iu 'nc/eie9

0 Nu 'ncape 'ndoia!ă că se 'nt%#p!ă ce.a i#portant. ,e #ai #u!te ori 'n cursu! u!ti#e!or două săptă#%ni" c%nd s3a con.ocat o con&erin(ă i#peria!ă" #3a# tre it a+ătut către con.ersa(ii p!icticoase cu o&i(eri superiori" '#piedicat &iind ast&e! să re.in !a #ine acasă. ,ar după părerea #ea" &actoru! se#ni&icati. a! ordinu!ui de sp%n urare este e!e#entu! ti#p i#p!icat. O+ser.a(i că nu .oi &i arestat dec%t !a unu" adică peste trei ore. 6i pe ur#ă #i s3a #ai per#is să re.in 'n aparta#entu! #eu !a ti#p pentru a ascu!ta pronun(area sentin(ei. ,acă oa#enii cunosc topo$ra&ia Arsena!e!or" cu si$uran(ă că3*i dau sea#a că ce!e trei ore pe care !e a# !a 'nde#%nă sunt un ră$a su&icient pentru &u$a #ea. 0 Adică .rei să spui că ai de $%nd să ră#%i; 1! 'ntre+ă cu aspri#e consi!ieru! Peter -adron. Pe Hedrock iară*i '! cop!e*i sen a(ia de răcea!ă *i 'n(epenea!ă. -%nd .or+i din nou" .ocea !ui a.ea un u*or tre#ur" de*i cu.inte!e 'n sine erau precise *i" 'n esen(a !or" 'ncre ătoare9 0 <ă ro$ să nu uita(i" do#nu!e -adron" că noi a# ana!i at '#preună caracteru! 1#părătesei. Presiuni!e socio3te/nice anor#a!e a!e epocii au &ăcut3o !a &e! de ne!ini*tită *i 'nc!inată spre a.enturis# a*a cu# sunt to(i cei=> #i!iarde de supu*i ai ei. Are po&tă de sc/i#+ări" de distrac(ii" de e#o(ii *i e2perien(e noi. ,ar #ai presus de toate ea 'ntruc/ipea ă puterea i#peria!ă" repre entati.ă pentru &or(e!e conser.atoare" potri.nice sc/i#+ări!or. Re u!tatu! este o per#anentă !uptă #inta!ă" o pericu!oasă stare de de ec/i!i+ru" care de .eacuri 'ncoace &ace din ea ce! #ai rău du*#an a! Arsena!e!or. ?ără doar *i poate" e2ecu(ia prin sp%n urătoare 'i .a '#+o!di ner.ii toci(i" ise cu răcea!ă a!t consi!ier. -e!e c%te.a c!ipe c%t te .a .edea +uciu#%ndu3te *i .%rco!indu3te 'n *trean$" .ia(a i se .a părea #ai pu(in #onotonă *i cenu*ie. 0 -eea ce a.ea# 'n #inte" spuse cu serio itate Hedrock" este că unu! dintre Ne$ati*tii no*tri ar putea re o!.a di.er*ii &actori pentru a o&eri s&aturi cu pri.ire !a .a!oarea practică a ră#%nerii #e!e. 0 1! .o# consu!ta pe Ed@ard 4onis/" spuse Peter -adron. Te ro$" nu#ai" să ai ră+dare p%nă c%nd discută# 'n particu!ar această c/estiune. Se retraseră" dar nu din punct de .edere .i ua!" căci &e(e!e !or ră#aseră pe ecranu! .ideo *i cu toate că Hedrock 'i .edea #i*c%nd din +u e" nu a)un$ea p%nă !a e! nici o .oce. -on.ersa(ia continuă #u!tă .re#e *i un răsti#p ce i se păru inter#ina+i! i se e2p!ica ce.a unei persoane ne.ă ute. At%t de tare se pre!un$i scena" 'nc%t p%nă !a ur#ă Hedrock ră#ase cu din(ii *i pu#nii 'nc!e*ta(i. Scoase un o&tat de u*urare c%nd !uă s&%r*it acest ră$a de tăcere *i c%nd Peter -adron spuse9 0 Raportă# cu re$ret că Ne$atistu!" Ed@ard 4onis/" consideră că nu sunt destui &actori cunoscu(i !ui ca să3! o&ere .reun &ir conducător. A*adar ne ră#%ne o sin$ură ca!e !o$ică *i deci dori# să pune# o sin$ură 'ntre+are9 Aa ce oră (i se .or reduce !a #ini#u# *anse!e de a &u$i din pa!at; Ai putea ră#%ne !a pr%n ; Hedrock se (inu drept *i ca!#" a*tept%nd să se e!i+ere e de *ocu! in&or#ării pri.itoare !a .erdictu! Ne$a3tistu!ui. Nici nu3*i dăduse sea#a p%nă atunci c%t de #u!t depinde de ace! $eniu intuiti. super+ instruit pentru a decide 'n pri.in(a propriei sa!e .ie(i sau #or(i. 1ntr3o c!ipă situa(ia de.enise nesi$ură *i pri#e)dioasă dinco!o de ce!e #ai ne$re presi#(iri a!e !ui. 1ntr3un t%r in spuse9 0 Nu" dacă ră#%n !a #asă sunt prins. 1#părătesei 'i p!ace să se )oace de3a #%(a cu *oarece!e *i cu si$uran(ă că 'n cursu! pr%n u!ui #ă .a in&or#a 'n pri.in(a sentin(ei. Eu a# un p!an" care depinde de reac(ii!e ei a&ecti.e *i se +i uie pe &aptu! că i se .a părea necesar să se )usti&ice. ?ăcu o pau ă" 'ncrunt%ndu3se !a ecran. Apoi re!uă9

0 -are au &ost conc!u ii!e discu(ii!or .oastre; A# ne.oie de tot a)utoru! posi+i!. -onsi!ieru! Kend!on" un +ăr+at $răsu!iu care nu .or+ise p%nă atunci" ise9 0 ,upă cu# *tii" Hedrock" pre en(a ta !a pa!at are două scopuri9 unu! este protec(ia Arsena!e!or de un atac prin surprindere 'n cursu! perioadei pe care a# con.enit cu to(ii s3o nu#i# o .re#e pericu!oasă pentru ci.i!i a(ia noastră. -e!ă!a!t scop este &ire*te propriu! tău p!an &ă.orit de a sta+i!i o !e$ătură 'ntre Arsena!e *i $u.ernu! i#peria!. A*adar e*ti spion doar 'ntr3un sens +eni$n a! cu.%ntu!ui. Orice in&or#a(ie de ran$ in&erior pe care o po(i o+(ine e 'ntru totu! a ta. Noi n3a.e# ne.oie de ea. ,ar $%nde*te3te +ine9 ai au it ce.aorice !ucrucare ar putea constitui te#eiu! teoriei ta!e că se p!ănuie*te o $ro ă.ie; Hedrock c!ătină 'ncet din cap. Brusc 'i dispăru orice e#o(ie. -ăpătă sen a(ia unei deta*ări &i ice. 1ntr3un t%r iu .or+i ca dintr3o onă 'ndepărtată *i rece" cu preci ie" ca!# *i conc!udent9 0 ,upă cu# .ăd" do#ni!or" n3a(i a)uns !a nici o /otăr%re *i totu*i nu pute(i ne$a că nu prea a.e(i c/e& să3#i .ede(i rupte !e$ături!e de aici. 6i nu 'ncape nici o 'ndoia!ă 'n pri.in(a interesu!ui .ostru intens de a a&!a ce ascunde 1#părăteasa. 6i 'n s&%r*it" după cu# spunea(i" #ai e *i p!anu! #eu &a.orit. A*adar a# /otăr%t să ră#%n !ocu!ui. Nu s3au $ră+it c/iar at%t de tare să se dec!are de acord. -aracteru! ciudat *i capricios a! 1#părătesei crea *anse!e ca ce! #ai #ic cu.in(e! din partea !ui să de.ină &ata!. A#ănunte!e5 A#ănunte!e5 Ae discutară !a+orios. ,e pi!dă" &aptu! că Hedrock era aparent pri#u! trădător a! Arsena!e!or din istorie" care totu*i re&u ase să &urni e e .reo in&or#a(ie curioasei conducătoare a i#periu!ui" 'n&ă(i*area !ui i +itoare" #intea stră!ucită *i persona!itatea puternică o &ascinaseră de)a" !ucru pre.i i+i! *i 'n .iitor. A*adar" 'n a&ara &aptu!ui că ea era i#p!icată 'n ce.a tainic *i i#portant" a#enin(area cu sp%n urătoarea repre enta un test" re u!tatu! suspiciunii. ,ar tre+uia să &ie prudent. Aa ne.oie putea să3! o&ere 1#părătesei 'n&or#a(ii secrete de natură #ai $enera!ă despre Arsena!e" pentru a3! $%di!a po&tă să a&!e #ai #u!t *i5 1n #o#entu! acesta +u er3u! de !a u*ă 'ntrerupse cu +% %itu! !ui con.ersa(ia. Tresărind" Hedrock stinse apar%tu! *i3! scoase din pri ă. Apoi" con*tient 'n #od acut că *i3a 'n$ăduit să se !ase pradă ner.i!or *i spai#ei" '*i scoase cu $esturi #ăsurate acu! de aur de !a cra.ată *i se ap!ecă asupra +irou!ui. Aco!o se a&!a ine!u!" o +i)uterie #ică dar stră!ucitoare" capu! orna#enta! &iind o rep!ică e2actă a aparatu!ui de spiona) cu ra e" i#a$inea acestuia era a!cătuită 'ntr3o &or#ă so!idă prin &or(e a(o#ice $enerate de sursa de ener$ie din interioru! ine!u!ui. So!u(ia cea #ai rapidă ar &i &ost să e!i+ere e #icu(a p%r$/ie auto#ată !e$ată toc#ai 'n acest scop de ine!" dar !ucru! ce! #ai i#portant '! constituia starea sa de ner.i. Era o sarcină !a &e! de de!icată că *i pusu! a(ei 'n ac. ,e trei ori 'i tre#ură pu(in #%na" ceea ce3! &ăcu să nu ni#erească sco+itura aproape in.i i+i!ă pe care tre+uia s3o atin$ă cu de$etu!. Aa a patra 'ncercare o ni#eri. Aparatu! de ra e3spion 'ncepu să c!ipească !a &e! ca o !u#ină dro+ită" nu#ai că nu ră#aseră nici un &e! de s&ăr%#ături" ni#ic a&ară de aeru! $o!. Unde stătuse o+iectu!" pe co!(u! #esei" nu se #ai a&!a acu# dec%t pătura pe care o a*ternuse peste +irou" ca să3! prote)e e tă+!ia de $%rieturi. Hedrock aruncă pătura 'napoi 'n dor#itor *i apoi ră#ase o .re#e ne/otăr%t cu ine!u! 'n pa!#ă. 1! puse 'n ce!e din ur#ă 'ntr3o cutie de #eta!" '#preună cu a!te trei ine!e *i potri.i #ecanis#u! cutiei 'n a*a &e! 'nc%t să !e di o!.e pur *i si#p!u 'n ca u! c%nd ar &i u#+!at a!tcine.a !a ea. Nu#ai pisto!u! circu!ar ră#ase 'n )uru! de$etu!ui său c%nd 'ntr3un t%r iu se duse ca!# să răspundă !a +% %itu! insistent a! soneriei. Hedrock recunoscu 'n +ăr+atu! 'na!t de pe coridor o ordonan(ă a 1#părătesei. 8ndi.idu! '! sa!ută ca pe un cunoscut *i3! spuse9 0 ,o#nu!e căpitan" #aiestatea sa #i3a cerut să .ă in&or#e că se ser.e*te pr%n u! *i .ă roa$ă să po&ti(i i#ediat.

urare neostoită a +ucuriei" aduc%ndu3! a#inte de propriu! său trecut 'ndepărtat. 6i nu 'ncăpea nici ur#ă de 'ndoia!ă că ea era doar ce! #ai recent" nu u!ti#u! produs a! unui ar+ore $enea!o$ic ste!ar. 1n ne#urirea !ui era o trăsătură de care e! nu (inuse sea#a" o nepăsare cresc%ndă &a(ă de riscuri p%nă c%nd '! !o.icti#a unei &arse *i că 1#părăteasa 8nne!da s3a apucat de)a de #icu! ei )oc pa!pitant.eni#entu! sur.%nta)oasepentru e!. 4!asu! 1#părătesei se ridică peste ar.a.ea cri a" un &e! de indi&eren(ă 'n pri.O c!ipă Hedrock a. Se uită !a ceas. 1nainte de a apuca ea să .enise *i3! !uase pe nepre$ătite toc#ai c%nd !e spunea #e#+ri!or consi!iu!ui că #ai are o oră de ră$a . . .orise să3! o&ere #ai #u!t dec%t o pri. cu ea a*a cu# era 'n tinere(e. 6i acu# ca *i 'n trecut" ceea ce conta era doar (e!u! său supre#" cu totu! deose+it de scopuri!e pe care credeau oa#enii că !e ur#ăre*te e!. -adranu! indica=CDE Trecuse o oră de c%nd au ise din $ura &ru#oasă dar cu trăsături &er#e a 1#părătesei acea conda#nare !a #oarte. Hedrock 'ntoarse 'ncet capu! spre ea.e$/eau 'ncă din c!ipa 'n care se a*e ase.eriei !ui9 0 Pari ca# 'n$%ndurat" căpitane Hedrock.oi.ea să se i#p!ice c/iar *i dinco!o de aceste puteri secrete a!e !ui. ?usese din nou pa!pitant să3! .edea de)a că!a &e! ca to(i stră#o*ii ei re#arca+i!i" de a#+e!e se2ecapricioasa *i stră!ucitoarea 8nne!da putea re ista !a corup(ie *i intri$i" 'n ciuda de&ecte!or de caracter *i că e2traordinara &a#i!ie 8s/er .G .ersa(iei *i puse capăt re.ire 'n treacăt" pe care i3o aruncase p%nă atunci.a #ai supra.e i pe tineri cu# $ustă &ructe!e puterii u!uitoare" o sa.in(a pri#e)diei 'nainte de dec!an*area acesteia. A&ară doar de &aptu! că e*ti +runetă" se#eni $ro a.ar &usese con*tient de &aptu! că oc/ii ei . Si#(i un &ior de re$ret !a $%ndu! că totu! tre+uie să se s&%r*ească.rept care spuse9 0 8nne!da" #ă $%ndea# !a stră3stră3stră+unică ta de acu# *apte $enera(ii" sp!endida 4ane!a" 1#părăteasa cu păru! de aur. Trecuseră de)a de coctei!uri *i supă.u i#presia netă că este .ar se . .er i '! supra. E.adă ce ur#ea ă.ie(ui o $enera(ie.a con. Era at%t de de&initi. Nu putea &i at%t de de. -a!#" cu un u*or %#+et pe +u e" trecu printre #ese!e curteni!or $o#oto*i *i se a*e ă pe scaunu! !ui" a! cinci!ea de !a capu! #esei unde ur#a să se insta!e e 1#părăteasa.or+ească" Hedrock continuă9 . . -/ipu! 1#părătesei era i +itor" aproape no+i!. Hedrock %#+i cu $ura str%#+ă.er i ai 1#părătesei părură nedu#eri(i. Pasiuni capricioase *i puteri ne!i#itate 'i str%#+aseră #ereu &a(a &ru#oasă. FAucru! i#portant 'n #o#entu! de &a(ăG" se $%ndi Hedrock cu o iste(i#e din ce 'n ce #ai a!ertă" Fera s3o &acă să se dea de $o! 'n '#pre)urări!e ce!e #ai a.rut să spună ce. Hedrock *edea" #ai $%nditor acu# c%nd nu se a&!ă &i ic 'n #i*care" a*tept%nd să . .e &apt" c/estiunea dacă ră#%ne sau nu p%nă !a ora pr%n u!ui &usese decisă de a!(ii" nu de e!.ea structura &acia!ă cu po#e(ii proe#inen(i *i +ăr+ia &er#ă a ce!e+rei &a#i!ii 8s/er. 1i &ăcuseră p!ăcere ce!e *ase !uni petrecute 'n s%nu! acestei societă(i stră!ucitoare. Bine'n(e!es *tiuse că #ai cur%nd ori #ai t%r iu a.ă 'nc%t Hedrock se opri 'n pra$u! a#p!ei 'ncăperi" ră#ase o c!ipă !ocu!ui" %#+ind sardonic *i 'ndată se re$ăsi. 1i studie pe +ăr+a(ii din )uru! #esei" pe tinerii puternici *i aro$an(i *i inte!i$en(i" de circa trei eci de ani" care a!cătuiau suita persona!ă a Maiestă(ii Sa!e 8#peria!e. Oc/ii . Bu e!e i se str%nseră după care se des&ăcură de parcă ar &i . A.re#e ora pr%n u!ui. Rea!itatea po i(iei !ui se c!ari&ică pe parcursu! dru#u!ui pe care3! stră+ătu printre *iruri de so!da(i posta(i pe toate coridoare!e care duceau !a su&ra$eria re$a!ă: *i această rea!itate indica ră#%nerea !ui aco!o.

.ia(a. . 1n uria*a su&ra$erie" con.ersa(ia continua" dar nu *i !a #asa i#peria!ă. Pe &e(e!e tuturor citeai !i#pede nedu#erirea.ar asta n3 a.ra$u! #eu căpitan" poate nu e !ipsit de interes pentru tine să *tii că acti.a dec%t un a!+u# de po e din cine *tie ce pră&uit -entru de 8n&or#a(ii. <or+e*ti #eta&oric sau !itera!.io!entă. ?ire*te" era ade.a unui ase#enea tiran 'n carne *i oase orice !o$ică era prea s!a+ă" orice teorie era irea!ă *i &antastică. -u.itura ni#eri 'n p!in *i &u pro&undă. 6tiuse e! că t%năra aceasta nu e 'n stare să suporte $%ndu! +ătr%ne(ii ori a! #or(ii sa!e.ărat *u. Uita(i3.ident" a. FAucru! i#portantG" se $%ndi Hedrock" Feste că situa(ia a atras aten(ia tuturor oa#eni!or de !a care #ă a*tept să3#i sa!.i$oare. Una era să teoreti e i dinainte că era . Aa ce #ă $%ndea# eu era ideea destu! de tristă că 'ntr3o +ună i nici tu n3o să #ai &i a!tce. Se strădui să se destindă *i să %#+ească.ictorie psi/o!o$ică. Unii dintre tineri *edeau *i se /o!+au !a 1#părăteasă.ină pe tronu! 8s/er3u!ui 'ncă o &e#eie.e i un a!+u# cu po e din . .a dec%t !a o pră+u*ire ner. .ar dacă a.ei &i sp%n urat. .ei trăi destu! ca să .ictorii dintr3astea nu se putea a*tepta !a a!tce.ărat că aceasta era o c/estiune &unda#enta!ă a 'ntre$u!ui siste#" at%t din punct de .a să *e i aici !in$ă &e#eia asta at%t de crudă *i de ne'ndurătoare *i care totu*i a. 0 -e #ai e *i asta.ărate9 0 Tu 'nsă nu . Aa ur#a ur#ei" s#u!sese de !a ea acest răspuns *i era !i#pede că dorise să3! anun(e sentin(a #u!t #ai t%r iu.ec!ara(ia #ea anterioară ră#%ne 'n .a .ic!ean *i uci$a*" o 'ncercare /otăr%tă de a3! tra$e de !i#+ă*i cu totu! a!tce.ă că ro*e*te.or+a doar de un te2t .iu !a . M%nia 'i aduse o sc%nteie 'n oc/i *i trăda că 'ntotdeauna 'n trecut $%nduri!e ei ade.oasă.ea să se st%rnească un ade.ea să3! tu!+ure pe cei #ai #u!(i dintre tinerii 'ndră ne(i care" &iecare 'n &e!u! său" $ăsise ca!ea de #i)!oc 'ntre postura de curtean s!u$arnic *i de o# cu persona!itate" ca!ea cerută de t%năra 1#părăteasă de !a 'ntrea$a ei suită. . Păreau să nu *tie si$ur dacă e . Peste o c!ipă" e. O e2pri#are cu# nu se poate #ai i +utită.itatea ta de spiona) des&ă*urată aici a &ost descoperită *i după a#ia ă . Ao. 1ntre+ă unu! din curteni.ea să #ai 'nre$istre e c%te. 8nne!da să doar#ă cu *erpi.ia(a #eaH Tună $!asu! ei &ra$i!" dar răsunător. 1ntr3o concep(ie de o ironie sinistră" era totu*i o .irea rece *i ca!#ă a !ui Hedrock studie cu ui#ire *i curio itate e2presia de ăpăcea!ă de pe &a(a acu# staco)ie a 1#părătesei.i&eren(a principa!ă este că ea n3a dor#it niciodată cu un *arpe .0 Arsena!e!e au un 'ntre$ a!+u# cu i#a$ini de3a!e ei.enit at%t de u*or să #ai a*tepte o $enera(ie3două sau c/iar #ai #u!t ca să re.%rsta de *aispre ece ani.inte!e acestea '! *ocară. Se#eni &oarte +ine cu &ru#oasa 4ane!a" cu te#pera#entu! ei e2p!o i.. A!(ii se uitau !a Hedrock" apoi !a 1#părăteasă *i din nou !a Hedrock.or+a de o $!u#ă proastă sau de una dintre ace!e +!este#ate #e!odra#e rea!iste pe care !e scornea din c%nd 'n c%nd 1#părăteasa" scopu! dec!arat &iind doar ace!a de a strica di$estia tuturor.e e . Asta '! readuse pe Hedrock !a 'n(e!e$erea dep!ină a #ediu!ui 'n care se a&!a. Hedrock '*i stăp%ni un %#+et răutăcios *i răspunse9 0 . A*a *i era.eodată era $reu de 'n(e!es ra(iona#entu! care3! &ăcuse să se pună 'ntr3o ase#enea situa(ie $rea. 1#potri. 1*i 'nc/eie ra(iona#entu! *i3*i i $oni $%nduri!e ne$re. 83ar &i .G 1#părăteasa rupse tăcerea" spun%nd cu $!as do#o! dar 'n(epător9 0 -e n3a* da să3(i cunosc u!ti#e!e $%nduri" căpitane. Pri.edere +io!o$ic c%t *i istoric.ea puterea" &iecare capriciu a! ei &iind !e$e*i s3o au i rostind conda#narea !ui !a #oarte.oi de insu!te. Hedrock nu se a*teptase să o+(ină o reac(ie at%t de .

edere a&ecti.ersa(ia 'n direc(ia 'n care ai .eneau un si#p!u &unda! pentru (e!u! său #u!t #ai cr%ncen.ă asupra ei. Oa#enii 'ncepuseră de)a să accepte sentin(a cu toate că nu păreau să3*i dea sea#a de asta.edea. 1#părăteasa spuse cu 'ncr%ncenare9 0 Ai &ost &oarte a+i!" căpitane Hedrock" să a+a(i con. 7%#+etu! 'i dispăruse. 1#părăteasa 8s/er *edea !a !ocu! ei" '#+u)orarea &e(ii ced%nd treptat !ocu! &uriei.a &i ascuns 'ndărătu! acestei e2ecu(ii" era un !ucru de propor(ii prea #ari" prea i#portante" pentru a &i răsturnat prin si#p!ă iste(i#e. 0 Ei /aide" /aide" 8nne!da" spuse unu! dintre +ar+a(i.ă #incinoasă de pe !u#e c%nd '(i con. . Era un !ucru i#presionant.ersa(ii!e particu!are dintre +ăr+a(i" care se 'ntrerupseră c%nd .inse din ce 'n ce #ai #u!t de acest ade.e. Hedrock se con. 6ti# că e*ti cea #ai #are *i cea #ai $ro a. O . Băr+a(ii de !a #asă sc/i#+ară 'ntre ei pri. .iri cu su+'n(e!es.or+i ea" nu &ură re!uate. -e ar &i să ne o&eri *i oarecari do. Re$ret orice i +ucnire care ar putea su$era că /otăr%rea #ea '#potri.oie de cu. 1*i dădu sea#a că Prin(u! de! -urtin .a #o#ente9 0 . A. 8ată (e!u! pentru care se străduise" dar acu# că3! atinsese" părea insu&icient.in$ător *i con. E*ti spion" a*a că nu #ai riscă# nici o c!ipă cu tine. Se pre$ătea o ac(iune drastică" pri#e)dioasă" #orta!ă.ese!ă de aur" cei peste două eci de tineri c/ipe*i" de.inte care să #odi&ice 'ntre$u! tipar a! situa(iei *i de o ac(iune care s3o re o!.rut.itate9 0 1#i pare rău" do#ni!or" că a.reo două ori de !a sosirea !ui" Hedrock . Mai #u!t dec%t !i#pede" orice se . Hedrock a*teptă.ine.e(i acest senti#ent.or+e*te de c%te.or+ească 'ntre ei" i$nor%nd3o pe 1#părăteasă.a căpitanu!ui Hedrock are un caracter persona!. Hedrock se !ăsă pe spetea a scaunu!ui" senti#entu! 'n&r%n$erii cresc%nd 'n e! cu &iecare c!ipă ce trecea.ăr 'n ti#p ce o pri. Pri. Se ridică 'n picioare" cu o scăpărare pri#e)dioasă 'n oc/i" dar $!asu! ei nu trans#i(ea dec%t o &r%ntură din &uria pe care #i ase e!.oar n3ai de $%nd să (ii nu#ai pentru tine această +ucă(ică sp!endidă de +%r&ă.e . ..eni#ent" a* &i participat a i di#inea(ă !a 'ntrunirea ca+inetu!ui. Hedrock tăcu. Spuse cu $ra.eri*or a! 1#părătesei" dar de &apt aproape că nu3! . 1n trecut" ostraci area ei de către +ăr+a(ii a căror to.ar a# &ost pro&und tu!+urată de descoperirea &aptu!ui că e spion.0 Haide" /aide" Hedrock" 'i spuse #ustăciosu! Prin( de! -urtin. .ar nu po(i să dec!ari pur *i si#p!u că o#u! e spion *i să te a*tep(i ca noi să te crede#.ără*ie o pre(uia" a. Sună con.oar n3ai de $%nd să dai un ase#enea spectaco! ie&tin.ar acu# tre+uia să &ie &oarte prudent.iin(are păru să &ie 'ndreptat către acest .ersa(ie" cu at%t #ai +ine. Presupun că *i asta pro.e i. Masa cea !un$ă cu p%n a de 'n a!+" !ucios ca satinu!" care o acoperea" .usese un #are e&ect asupra conducătoarei" din punct de . . -u c%t #ai repede 'i e!i#ină din con.a a)uta cu ni#ic.ar .ea ne.irea *i aten(ia i se concentraseră asupra sin$urei persoane din 'ncăpere care conta. Unii dintre ei dădură de apro+ator din cap" dar apoi cu to(ii 'ncepură să . 0 Ba$ă de sea#ă ce spui" +ăiete" se 'n&urie 1#părăteasa" căci a!t&e! ai să3! '#părtă*e*ti soarta pe e*a&od. . Reac(ia ta rapidă nu &ace dec%t să con&ir#e că *tiai dinainte de inten(ii!e #e!e.ea pe &e#eie recă %nd pe )i!(u! ei *i *e %nd aco!o" cu &a(a pre!un$ă *i &ru#oasă str%#+ată 'ntr3un r%n)et satanic.reau să te asi$ur că asta nu te .ă use cu# acest &actor e2ercită o in&!uen(ă decisi.re#e se concentră nu#ai asupra proprii!or sa!e $%nduri. 7%#+etu! de 'ncu.acă a* &i +ănuit că se apropie un ase#enea e.ine tot din dosare!e i!ustrate a!e Arsena!u!ui. Nu !a &e! se 'nt%#p!ă *i de data asta. . Tre+uia să a*tepte p%nă c%nd 1#părăteasa se dădea 'n . Hedrock '*i ca# pierdea ră+darea.

adă de prostie dacă n3a* &i trecut 'n re.a tre+ui să .ersa(ie.edit că Arsena!e!e n3au c%tu*i de pu(in inten(ia de a răsturna $u.e$/erea.G Spuse $!acia!9 0 . Oc/ii ei .e ase#enea" Maiestate" poate .er i '! inundară cu .oia ei spuse9 0 N3ai &i 'ndră nit să .ăpaia !or.ia(ă" Ed@ard 4onis/. . -%nd .ă(ia.ă. 0 A/H Spuse 1#părăteasa *i tot trupu! i se $udui de un &ior de triu#&. 0 -u toate că nu3(i dai sea#a" 'i răspunse Hedrock cu un ca!# desă. ?ire*te că po.eni aici căpitanu! Hedrock.a '#potri.ante care operau atunci !a #a*ina3spion să3*i continue supra.iciu! Ar#atei. Nu *tiu ca# ce siste# de co#unica(ii &o!ose*ti cu superiorii tăi" dar sunt con. 1#părăteasa se uită !un$ !a e! *i +u e!e i se sc/i#onosiră de &urie. Asta arată e2isten(a unui siste# de spiona) #ai pri#e)dios dec%t orice !ucru pe care !3a# +ănuit noi *i ade. Hedrock se $%ndea9 F1ncă nu" 'ncă nu.estea cu *arpe!e.ă. O . Asta #ă depă*e*te pur *i si#p!u.in(a asta două artico!e de psi/o!o$ie" dintre care unu! este se#nat de ce! #ai #are dintre Ne$ati*tii no*tri 'n . .ii 'ncoace dacă ai &i &ost si!it să te dai at%t de tare 'n .e(i 'ncredere 'n #ine.in(ă ca să raporte consi!iu!ui Arsena!e!or. 6i rosti ca!# ur#ătoare!e . 6tiu a+so!ut si$ur că ra a3spion e &o!osită cu #u!tă discre(ie *i niciodată noaptea" cu e2cep(ia ace!ei oca ii c%nd Ma)estatea Sa *i3a pus oa#enii să3! aducă pe &uri* !a pa!at un *arpe de !a 4rădina 7oo!o$ică.ă!uit &aptu! că *tiu că !a . ?i icienii #ei au 'nre$istrat adeseori pe instru#ente!e !or unde &oarte puternice" pe !un$i#i necunoscute" dar de o putere &oarte #are. 0 Nu &ii at%t de prost" Maddern" spuse Prin(u! de! -urtin.ino.inte!e 'i răsunau ca ni*te sc/i)e de o(e!9 0 N3a# să spun ni#ic care să3(i o&ere o scăpare. 0 Pornind din ca#era #ea.ă interesea ă să *ti(i că s3au scris 'n pri. Hedrock dădu din u#eri9 0 6tia# că se p!ănuie*te ce.a căpitanu!ui Hedrock este că a ne$!i)at să ne in&or#e e de e2isten(a unui ase#enea siste#. Aproape &ără . .ea# o părere #ai +ună despre inte!i$en(a ta.ia(a din pa!atu! 8nne!dei cu #u!t 'nainte de a .insă că unu! e2istă.ă asi$ur că deci ia de a3 ! e2ecuta pe căpitanu! Hedrock a &ost unani#ă" iar pe #ine persona! această necesitate #ă necă)e*te &oarte #u!t.e o săptă#%nă #i se perc/e i(ionea ă i!nic aparta#entu!. S3a i.it o situa(ie &oarte $ra.a 'n această pri.ărata acu a(ie '#potri.e ce ar tre+ui să te 'n$ri)ore i..ă cer tuturor să a.i!ea$" indi&erent c%t de +ine o &ăcea.ă pe &a(ă" &ără ur#ă de %#+et.%rsta de *aispre ece ani ai dor#it 'ntr3o noapte cu un *arpe . 1nsea#nă pur *i si#p!u că Arsena!e!e cuno*teau deta!ii inti#e despre .%r*it" a# spus tot ce era necesar pentru a3#i do.a #ea. -urio itatea !e3a &ăcut pe ce!e două sa.ernu! i#peria!. 1ntre+ă +!%nd Hedrock. Hedrock spuse9 0 <ai" 8nne!da" ău că a.estea era prea &ru#oa*a pentru a ră#%ne 'n$ropată 'ntr3un dosar.iu.i!ea$.ar te .ede*ti ne. -a# pe aici o să se dec!an*e e +rusc cri a *i atunci ac(iunea #ea tre+uie să &ie rapidă" per&ect deter#inată 'n ti#p *i decisi.oi in&or#a" do#nu!e" că nu #ă interesea ă să continui această con.or+e9 0 Mă te# că . A# &ost supus ce!or #ai p!ictisitoare #ono!oa$e de către capete!e pătrate de !a Ser.a Arsena!e!or *i cre i că a* putea a&!a ce.or+i din nou" cu. Trei #ii de ani au do. A &ost unica te#ă a *edin(ei noastre de consi!iu de astă i *i . N3a* &i dat do.e ce cre i că *tiind acest !ucru '(i do. Adică pre$ăte*ti iară*i unu! din atacuri!e ace!ea inuti!e" adarnice '#potri.edea *e %nd (eapănă" cu o e2presie $ra.istă toate posi+i!ită(i!e. Acu# 'ncepe #ărturisirea.edi inocen(a c%nd (i3a# de . A*adar te a*teptai #ai de#u!t să tre+uiască să p!ede i 'n apărărea ta *i (i3ai pre$ătit acest #ic discurs. . 0 -eea ce nu 'n(e!e$" se a#estecă un t%năr" este po. .

entator a $ăsit #ii de indi. 1nsă treptat *i3au dat sea#a că Arsena!e!e nu se a#estecă 'n .ă astupa(i oc/ii ca să nu .erna(i. 1ntrea$a ei &iin(ă părea să reac(ione e !a &iecare din cu. Hedrock sesi ă #o#entu! de inter. FAcu#" se $%ndi e!" acu#HG Tre#ura pur *i si#p!u.in(a #e#+ri!or dinastiei 8s/er" e &aptu! că 'n u!ti#ă instan(ă se dau 'napoi de !a sinucidere.re#e c%nd !u#ea a+ia ie*ise dintr3un ră +oi ce adusese #oartea a peste un #i!iard de oa#eni *i acest in.erna#enta!. . 0 -e a spus 4onis/ despre #ine.3a(i uitat cu to(ii istoria sau că .ede +ine că . 1i dădu dru#u! repede 'nainte9 0 Se .eau ne.enit at%t de co#p!icată 'nc%t o#u! de r%nd nu se . -e idee #esc/ină e asta că a* &i .ă.reodată puteri dep!ine asupra propriu!ui său popor.i!e sau de a!tă natură tre+uie să 'ncete e de3a pururi.o!tată continuu.e e propria . Era !a 'nde#%na &iecărui indi.inte!e !ui. .i i care au &ost de acord să3! ur#e e p%nă !a #oarte.ern nu #ai do+%nde*te . 1#părăteasa '*i 'ndreptă spinarea" 'ncrunt%ndu3se9 0 1ndră nea!a ta e e$a!ată doar de iste(i#ea ta" ise ea #u*cător.ia(ă. A &ost o .ă(a să se apere sin$ur *i că 'n ce!e din ur#ă &or(e!e care 'n #od nor#a! ar 'ncerca să3! 'nro+ească ar &i (inute 'n &r%u de cunoa*terea &aptu!ui că un o#" ori un $rup" nu ar putea &i '#pins #ai departe de această !i#ită.ar nici asta nu era a*a de rău" căci !a e! se /o!+a cu oc/ii !ar$ desc/i*i o &e#eie" o &e#eie care era pe )u#ătate copi!" pe )u#ă(a(e $eniu *i care si#(ea o po&tă intensă" p!ină de e#o(ii &a(ă de !ucruri!e stranii *i e2otice. Hedrock nu +ă$ă 'n sea#ă 'ntreruperea.id ori $rup de indi. Re&u a să renun(e !a ini(iati.ă u că trupu! su+(ire! *i #!ădios a! &e#eii se ap!ecă 'nainte" că (inea +u e!e 'ntredesc/ise" oc/ii !ar$ desc/i*i cu pro&und interes.enit aici doar pentru un sin$ur scop *i Ma)estatea Sa '! cunoa*te per&ect.a să3*i cu#pere o ar#ă de &oc cu care să se apere.erna#enta!ă c!andestină care prin si#p!a ei pre en(ă i3ar ocroti de orice rău. 6edea cu oc/ii #ari stră!ucitori *i0! ascu!tă pe Hedrock care spunea9 0 Pro+a+i! sunte(i ne+uni cu to(ii" pentru că a!t&e! n3a(i su+aprecia #ereu Arsena!e!e *i *tiin(a !or de .i i să3*i sa!. S3a do. Aa 'nceput oa#enii s3au $%ndit că Arsena!e!e ar &i un soi de or$ani a(ie anti$u. A*adar s3a sta+i!it un ec/i!i+ru 'ntre $u. -eea ce a &ăcut posi+i! acest !ucru a &ost in. Aa ce te puteai a*tepta de !a un o# a#enin(at cu #oartea.a $u. A# .idu! .-u coada oc/iu!ui" Hedrock .a 'n. 1ntre+ă ea aproape 'n *oaptă.edit că #ai e ne. 4!asu! i se ridică deasupra tiparu!ui &!ecăre!ii de !a #ese!e #ai 'ndepărtate" pu(in ne&iresc *i păti#a*.ernan(i *i $u.a 'n pri. . 8deea !ui era că indi&erent ce $u.en(ie a e!i#inat orice posi+i!itate de &o!osire a pistoa!e!or *i pu*ti!or din Arsena!e de către $an$steri *i cri#ina!i" )usti&ic%nd deci pe p!an #ora! punerea acestor instru#ente pericu!oase 'n #%ini!e oricăror persoane care a.ernu!ui" ci #ai de$ra+ă '#potri. -i.oie de ocro(%re. 8ar pe de a!tă parte că ar tre+ui 'nte#eiată o or$ani a(ie care să ai+ă un sin$ur (e! principa!9 Să se asi$ure că nici un $u.entarea unui siste# e!ectronic *i ato#ic de contro! care a &aci!itat construirea unor Arsena!e indestructi+i!e *i &a+ricarea unor ar#e ce nu pot &i &o!osite dec%t 'n scopuri de&ensi.oie *i de un a!t pas 'nainte" ca protec(ie nu '#potri.i!i a(ia a de.acă #ă ucide" '*i distru$e 'n #od de!i+erat &iin(a superioară.enit aici ca spion *i că #ă interesea ă un #ărunt secret $u.ern s3ar a&!a !a putere" n3ar tre+ui răsturnat.acă nu părea a$itat ar &i &ost considerat inu#an" de $/ea(ă*i nu s3ar &i +ucurat de co#păti#irea ni#ănui.ede(i rea!itatea.e. .ar nu3*i putea stăp%ni starea &i ică *i !a ur#a ur#ei nici nu3! păsa de ea.e ase#enea" că un o# care se si#te nedreptă(it tre+uie să poată #er$e unde. 8deea era că indi. . 6i dacă *tiu +ine ce.ei particu!are.a r%pacita(ii ini(iati.en(ie" cu un oarecare *oc.ia(a dinastiei 8s/erieni!or. Arsena!e!e au &ost 'nte#eiate cu #ai #u!te #ii de ani 'n ur#ă de un o# care a sta+i!it că ne'ncetate!e !upte pentru putere 'ntre $rupări di&erite sunt de3a dreptu! ne+une*ti *i că ră +oaie!e ci. Această din ur#ă in.

E!e 'n(e!e$ că" +ine'n(e!es" dacă ar &i at%t de stupide 'nc%t s3o răstoarne pe 1#părăteasă" nu s3ar +ucura 'n #od necesar de spri)inu! popu!a(iei *i că de &apt ar de ec/i!i+ra sta+i!itatea de. Hedrock se #inună o+ser.u i#ediat ne.in$ător a+surditatea suspiciuni!or ei *i nu să3! sc/i#+e atitudinea" a)unse !a acest punct crucia!9 0 -eea ce nu 'n(e!e$ 'n #od !i#pede &or(e!e $u. 4!asu! !ui tună stră+ăt%nd spa(iu! care3! separă de o #asă unde *edeau . -on*tient de &aptu! că *i3a sporit auditoriu!" Hedrock '*i 'ntări $!asu!" '*i 'ncordă dia&ra$#a *i rosti +u+uitor 'ntre+area9 0 .enită posi+i!ă datorită pre en(ei !or.ă pot spune că au un instru#ent care pre ice #o#entu! #or(ii oricărei persoane.ă că 1#părăteasa 'ncepe să3*i piardă ră+darea. .in ne&ericire5 4!asu! !ui căpătă o undă #ai 'ntunecată 'n ti#p ce se $ră+i să continue9 .ă u cine e. *i 'ncă acu a(ii!e pe care #i !e3a adus 1#părăteasa ar &i !ipsite de noi#ă *i ar tre+ui să se +i uie pe a!te #oti. Apăru i#ediat o&i(eru! care tre+uia să ducă !a 'ndep!inire ordinu! de e2ecu(ie prin sp%n urătoare. -acea!#aua !ui putea &i de . 8nsistă Hedrock.iri!e asupra #esei i#peria!e *i asupra !ui. 6i totu*i superioritatea este o rea!itate.ia(ă !un$ă *i din ce 'n ce #ai onora+i!ă. . -e nai+a tot spui. Hedrock '*i '#pinse scaunu! 'napoi *i se ridică 'n picioare.ernu! 'n sine. Se $ră+i să continuie9 0 -a să . 1nainte de a a)un$e eu !a pa!at acu# *ase !uni" pentru propria #ea distrac(ie" #i3a# asi$urat date!e pri. <edea !i#pede asta pe &e(e!e 'ncordate care3! pri. 0 Nu te supără ini#a. .%nd că ur!etu! !ui redusese 'ntrea$a su&ra$erie !a tăcere.ă!uită 'n orice c!ipă *i atunci tot spectaco!u! se s&%r*ea 'ntr3un e*ec ridico!.ă pot anun(a că a.erna#enta!e este că" prin rea!i ări!e !or *tiin(i&ice" Arsena!e!e sunt #ai puternice dec%t $u.in ne&ericire" e aici pre ent un do#n care e sortit să #oară5 1n c%te.ea 'n pa!#ă.reo ece" două eci de +ăr+a(i 'n uni&or#ă9 0 .i(i 'n &e!u! acesta. 0 -%tu*i de pu(in.oie de o di. Nu3*i putea 'n$ădui $re*e!i datorate unor po i(ii st%n$ace.ar tot nu3*i putea per#ite să piardă contro!u! asupra con. -u un e&ort" se /otăr' să se 'nc!ine ad%nc 'n &a(a conducătoarei care pă!ise. Nu #ai a*teptă să . Pe ur#ă se $ră+i să spună9 0 Maiestate" a# &ericirea să .or+e!or !ui" ci se răsuci pe scaun" cu o #i*care rapidă că sa!tu! unui ti$ru.a #inute.a născociri!or .ersiune" ce. Spusese esen(ia!u! din ceea ce .putea apăra '#potri.ic!ene a!e ce!or ce ri.a pe un p!an tota! di&erit *i care totu*i tre+uia să pară a &ace parte inte$rantă din acest co#p!e2.acă ar &i să !uă# doar acest #oti.o#nu!e 4enera! 4ra!!H 0 -e e.e dec%t ce!e a&ir#ate de ea. Nu prea era ea o #are ad#iratoare a Arsena!e!or *i 'ntruc%t scopu! !ui era să de#onstre e con.o#nu!e 4enera! 4ra!!" dacă ar &i să #ori 'n c!ipa asta" care ar &i cau a. Păru ui#it c%nd .adă e&ectu! . Hedrock cuno*tea #u!t prea +ine arta retoricii pentru a &ace toc#ai aici o pau ă.itoare !a #o#entu! #or(ii #ai tuturor ce!or aici de &a(ă *i a!e #e#+ri!or -onsi!iu!ui 8#peria!. Băr+atu! cu trăsături $reoaie de !a #asă #ai 'ndepărtată se ridică 'ncet9 0 .e(i 'nainte o .ersa(ii!e particu!are *i3*i a(intiseră pri. . Acu# 'i a. .eau cu o &ascina(ie &e+ri!ă. -u coada oc/iu!ui" Hedrock o+ser. -u o #i*care a+ruptă ridică +ra(u! *i3! arătă cu de$etu!" #itocăne*te" pe $enera!.ersa(iei.ă dau #ăcar o idee de #ari!e rea!i ări *tiin(i&ice a!e Arsena!e!or" .rept care s3a 'nte#eiat un siste# de tri+una!e a!e Arsena!e!or" cărora !i se puteau adresa oa#enii c%nd se si#(eau !o.ar sunt per&ect sănătos" #or#ăi e!. Aa toate #ese!e oa#enii 'ncetaseră să #ai #ăn%nce" '*i 'ntrerupseseră con.oia să spună" dar rea!itatea era at%t de aspră 'nc%t a. -ăci nu era ti#p de pierdut.a!i au 'ntre ei pentru +anu! !ui.

0 ,u#neata e*ti $enera!u! Aister 4ra!!" nu; 0 A*a este. 6i acu#" căpitane Hedrock" tre+uie să spun că respin$ .e/e#ent această5 ,ar Hedrock i3o rete ă9 0 ,o#nu!e 4enera!" te anun( cu re$ret că după re$istre!e de !a Arsena!e" e*ti sortit să #ori de un atac de cord c/iar a i !a ora unu *i cincispre ece precis. 1n acest #inut5 1n această secundă. Acu# nici nu #ai putea &i .or+a de a da 'napoi. -u o sin$ură #i*care" +ine sincroni ată" Hedrock '*i 'ndoi de$etu! *i3*i sc/i#+ă po i(ia #%inii pentru a pri#i ra a #ateria!i ată pe un p!an in.i i+i! de ine!u!3pisto! de pe de$et. Nu era un re.o!.er de du ină" acest produs ne.ă ut" .ră)itoresc" ci unu! dintr3o serie specia!ă" care nu se .indea 'n #a$a ine" nu era e2pus 'n .itrine *i nici nu era &o!osit dec%t 'n ca uri e2tre#e. Tră$ea instantaneu pe o &rec.en(ă dinco!o de !i#ite!e .ederii oa#eni!or: *i 'ntruc%t #u*c/ii ini#ii $enera!u!ui &ură prin*i de această &or(ă para!i antă" Hedrock '*i des&ăcu pa!#a str%nsă. Pisto!u! in.i i+i! se de#ateria!i ă. 1n iadu! care se st%rni i#ediat" Hedrock se duse p%nă !a )i!(u!3tron din capu! #esei i#peria!e *i se ap!ecă asupra 1#părătesei. Nu3*i putu a!un$a un &ior de ad#ira(ie" căci &e#eia se do.edi a+so!ut ca!#ă" de o !ini*te pur *i si#p!u anor#a!ă. Se prea poate să &i &ost e#oti.ă *i sen ua!ă" dar 'n #o#ente!e de ade.ărată tu!+urare" 'n ceasuri!e cu ade.ărat /otăr%toare" '*i dădea !a i.ea!ă ec/i!i+ru! &unda#enta!#o*tenit de !a dinastia 8s/er. Toc#ai !a această ca!itate a ei de 'n(e!epciune tota!ă &ăcuse e! ape!: *i iat3o acu#" cu un $iu.aer pre(ios stră!ucindu3! prin oc/ii .er i *i ca!#i. 1n ce!e din ur#ă ea spuse9 0 Presupun că3(i dai sea#a că" indirect *i i#p!icit" ai #ărturisit totu! c%nd !3ai o#or%t pe $enera!u! 4ra!!. Era prea 'n(e!ept ca să ne$e ce.a 'n &a(a &iin(ei supranatura!e 'n care se pre&ăcuse ea 'n #o#entu! ace!a" a*a că răspunse9 0 A# &ost in&or#at 'n pri.in(a conda#nării !a #oarte precu# *i asupra persoanei care ur#a s3o e2ecute. 0 <a să ică recuno*ti; 0 Recunosc orice dore*ti at%ta .re#e c%t .rei să 'n(e!e$i că (in &oarte #u!t !a interese!e du#ita!e. Ea '! pri.i cu ne'ncredere9 0 Un o# a! Arsena!e!or" a cărui or$ani a(ie #ă co#+ate !a tot pasu!" '#i .or+e*te de interese!e #e!e; 0 Nu sunt" n3a# &ost niciodată *i nici nu .oi &i .reodată o#u! Arsena!e!or" spuse cu /otăr%re Hedrock. Pe &a(a ei apăru o e2presie de surprindere" după care spuse9 0 Aproape că te cred. E ce.a straniu" de pe a!tă !u#e 'n du#neata" ce.a ce3#i ră#%ne să descopăr5 0 1ntr3o +ună i a# să3(i spun c/iar eu" (i3o &ă$ăduiesc. 0 Pari #u!t prea si$ur că n3a# să pun pe a!tcine.a să te sp%n ure. 0 ,upă cu# a# #ai spus *i 'nainte" 8s/erii nu se sinucid. 0 <ăd că +a(i #ereu #onedă pe aceea*i te#ăa#+i(ii!e du#ita!e i#posi+i!e. ,ar n3are i#portan(ă. A# să te !as să trăie*ti" 'nsă deoca#dată tre+uie să părăse*ti pa!atu!. Nu #ă po(i con.in$e că e2istă o ra ă3spion #u!(i&unc(iona!ă. 0 -/iar a*a; 0 Se prea poate să &i a.ut .oi un ase#enea aparat care să spione e pa!atu! c%nd a.ea# eu *aispre ece ani" dar de atunci a# insta!at pretutindeni ecrane protectoare. Acestea nu pot &i.

Stră+ătute ori pătrunse dec%t de un aparat de co#unicare +i!atera!. -u a!te cu.inte" ar tre+ui să e2iste *i 'năuntru un aparat corespun ător" nu nu#ai a&ară. 0 E*ti &oarte istea(ă. 0 -%t despre preten(ia că Arsena!e!e pot pre.edea .iitoru!continuă 1#părăteasadă3#i .oie să te 'n&or#e că *i noi *ti# !a &e! de #u!t ca *i Arsena!e!e despre că!ătorii!e cos#ice *i despre !i#ite!e !or de netrecut. Principiu!ui scr%ncio+u!ui i#p!icat 'n această c/estiune este cunoscut &oarte !i#pede" cu toate re u!tate!e sa!e #ereu &ata!e. ,ar 'ncă odată" te ro$ nu (ine sea#a de asta. A* .rea să p!eci pe două !uni. S3ar putea să te rec/e# #ai 'nainte" dar ni#ic nu e si$ur. 1ntre ti#p" po(i trans#ite consi!iu!ui Arsena!u!ui ur#ătoru! #esa)9 F-eea ce a# de $%nd să &ac nu !e ea ă c%tu*i de pu(in Arsena!e!e. Iur pe onoarea #ea.G Hedrock nu răspunse i#ediat" ci ră#ase cu pri.irea a(intită asupra ei. 1n ce!e din ur#ă spuse cu +!%nde(e9 0 <oi &ace o dec!ara(ie de #are i#portan(ă. Nu a# nici cea #ai #ică idee de ceea ce &aci sau ai de $%nd să &aci" dar de c%nd nu #ai e*ti copi!ă a# o+ser.at un !ucru. 1n toate ac(iuni!e po!itice *i econo#ice #a)ore te !a*i condusă de i#pu!suri conser.atoare. N3o #ai &ace. <in sc/i#+ări #ari. Aasă3!e să .inăH Nu te !upta '#potri.a !or" ci de.ansea ă3!eH Adau$ă noi !auri presti$iu!ui *i &ai#ei nu#e!ui 8s/er. 0 1(i #u!(u#esc pentru s&at" răspunse ea cu răcea!ă. Hedrock se 'nc!ină *i ise9 0 A*tept .e*ti de !a du#neata p%nă3n două !uni. Aa re.edere. 7u# etu! con.ersa(ii!or re!uate acu# cre*tea 'n ur#a !ui 'n ti#p ce se 'ndrepta spre suita de u*i +o$at o#ate din capătu! ce!ă!a!t a! 'ncăperii. 8e*i" iar apoi" c%nd nu3! #ai .edea ni#eni" $ră+i pasu!. A)unse !a !i&turi" pă*i $ră+it 'n unu! din e!e *i apăsă +utonu! e2pres pentru acoperi*. 8 se păru !un$ urcu*u! cu at%t #ai #u!t cu c%t ner.ii !ui erau !a pă#%nt. ,in #inut 'n #inut" din c!ipă 'n c!ipă" dispo i(ia u!ti#ă a 1#părătesei putea să se sc/i#+e. Ai&tu! se opri" u*a se desc/ise. Pă*i a&ară 'nainte de a o+ser.a p!utonu! de +ăr+a(i care3! a*teptau. 1i ie*iră 'n 'nt%#pinare 'n pas .ioi *i i#ediat '! 'ncon)urară. Erau 'n ci.i!" dar nu 'ncăpea 'ndoia!ă că sunt po!i(i*ti. 1n c!ipa ur#ătoare unu! dintre ei spuse9 0 -ăpitane Hedrock" e*ti arestat. Trei. St%nd aco!o pe acoperi*u! pa!atu!ui *i 'n&runt%nd +ar+%(ii aceiaca# .reo două eci !a nu#ăr#intea !ui" deprinsă #ai a!es cu .ictorii!e" nu putu accepta 'n&r%n$erea care p!utea 'n aer. Erau destui oa#eni ca să reducă !a ero orice re isten(ă pe care ar &i 'ncercat s3o opună. ,ar asta nu3! a+ătu de !a (e!u! propus. Nu se poate că 1#părăteasa să nu &i *tiut" c%nd a dat ordine să &ie interceptat" că ar &i putut tra$e nu#ai conc!u ii ne$ati.e *i deci s3ar &i putut !upta din răsputeri. Trecuse deci .re#ea su+ti!ită(i!or" a ne.ino.ă(iei *i a iste(i#ii. <ocea !ui )oasă de +ariton rupse tăcerea. 0 -e dori(i; Au e2istat #o#ente #ari din istoria !u#ii c%nd un ase#enea stri$ăt puternic rostit de $!asu! !ui a.usese drept e&ect scăderea +ruscă a .oin(ei de ac(iune c/iar *i a unor +ăr+a(i #ai .rednici dec%t cei a&!a(i acu# dinaintea !ui. ,ar de data asta nu a.u un ase#enea e&ect. Hedrock ră#ase ui#it. Mu*c/ii !ui" pre$ăti(i din punct de .edere dina#ic pentru &u$a care ar &i tre+uit să3! ducă printre r%nduri!e de ad.ersari 'n ti#p ce ei ră#%neau para!i a(i" i se 'ncordară. Autoa.ionu! ce i se păruse at%t de aproape cu o c!ipă 'nainte" !a #ai pu(in de ece #etri" acu# i se păru că se 'ndepărtea ă. Je!u! !ui de a a)un$e aco!o se pră+u*i 'ntr3o 'n(e!e$ere con*tientă a situa(iei !ui disperate. -e putea &ace un sin$ur +ăr+at cu un sin$ur pisto! 'n &a(a a

două eci de ar#e; E drept că pisto!u! !ui &ăcea parte din c!asa Ne!i#itat *i ca toate ar#e!e Arsena!e!or proiecta un se#icerc de&ensi. 'n )uru! ce!ui ce3! #%nuia" su&icient pentru a contracara &ocu! a opt ar#e o+i*nuitedar pe de a!tă parte e! nu su+esti#ase niciodată capacitatea unei ar#e cu e2p!o ie radia!ă. E.a!uarea #inta!ărece *i 'n(e!eaptăa situa(iei sa!e !uă s&%r*it c%nd t%năru! +ine c!ădit care3! dec!arase arestat pă*i 'nainte din p!uton *i3! spuse sec9 0 Nu &ace(i .reun $est necu$etat" do#nu!e Iones Arsena!. Ar &i #ai +ine să .eni(i ca!# cu noi. 0 Iones" spuse Hedrock. 6ocu! &ăcu acest cu.%nt să răsune !ini*tit" aproape +!%nd. 6oc *i u*urare. O c!ipă" prăpastia dintre presupunerea sa ini(ia!ă *i rea!itatea do.edită acu# i se păru prea #are pentru a o sări &ără .reun e&ort de .oin(ă suprao#enesc. 1n secunda ur#ătoare '*i recăpătase stăp%nirea de sine *i e!i#inase de)a 'ncordarea. Pri.irea !ui se 'ndreptă &u!$erător către $ăr i!e 'n uni&or#a pa!ătu!ui care stăteau !a #ar$inea $rupu!ui de oa#eni 'n ci.i! *i e! 'i aprecie drept spectatori interesa(i" #ai de$ra+ă dec%t participan(i. O&tă" .ă %nd că &e(e!e !or nu trădea ă nici un &e! de suspiciune. Răspunse9 0 A# să .in &ără '#potri.ire. Băr+a(ii 'n ci.i! se str%nseră 'n )uru! !ui *i3! duseră spre autoa.ion. Aparatu! deco!ă răsucindu3se +rusc pe o parte" datorită unei #ane.re pripite. Pier %ndu3*i răsu&!area" Hedrock că u pe scaunu! de !%n$ă o#u! care3! dăduse paro!a Arsena!u!ui pentru iua respecti.ă. ,upă .reun #inut '*i recăpătă $!asu! *i spuse cu #u!tă că!dură9 0 O &aptă &oarte +ra.ă" 'ndră nea(ă *i e&icace a* putea spune" cu toate că #i3a(i dat un *oc. R%se a#intindu3*i #ai +ine scena *i era pe punctu! de a continua" c%nd '! i +i &aptu! că ascu!tătoru! său nu %#+ise" ca o reac(ie de si#patie. Ner.ii !ui Hedrock" deprin*i cu o sensi+i!itate ne&irească" ana!i ară această #ică discordan(ă. Spuse 'ncet9 0 Nu te superi dacă te3ntre+ cu# te nu#e*ti. 0 Pe!dK" răspunse sec necunoscutu!. 0 6i cine a a.ut ideea de a .ă tri#ite 'ncoace; 0 -onsi!ieru! Peter -adron. Hedrock 'ncu.iin(ă din cap9 0 A/a" 'n(e!e$. S3a $%ndit că dacă .a tre+ui să !upt pentru a putea a)un$e pe acoperi*" c%nd a)un$ aco!o o să a# ne.oie de a)utor. 0 N3a# nici o 'ndoia!ă" spuse Pe!dK" că asta e2p!ici par(ia! !ucruri!e. Era destu! de rece acest t%năr" ceea ce3! ne!ini*tea pe Hedrock. Pri.ea cu un aer su#+ru prin podeaua transparentă !a scene!e care se des&ă*urau dedesu+t. -on&or#%ndu3se re$u!i!or re&eritoare !a .ite ă" a.ionu! se a&unda tot #ai ad%nc 'n ora*. 7$%rie3norii de două sute de eta)e păreau să atin$ă partea in&erioară a aparatu!ui" 'n ti#p ce Hedrock se $%ndi cu triste(e9 FTe po#ene*ti că #ă suspectea ă. Nu e e2c!us. ,e &apt (*i Hedrock %#+i cu o si$uran(ă !ipsită de orice u#or) niciodată n3a &ost ne.oie de a!tce.a dec%t ca unii dintre .ră)itorii #inta!i de !a Arsena! să3*i 'ndrepte toată aten(ia asupra ca u!ui #eu.G ,eodată aceste $%nduri '! depri#ară" căci 'n po&ida e2perien(ei !ui 'nde!un$ate" de ani *i ani de i!e" ace*ti supraoa#eni de !a Arsena!e" cu pre$ătirea !or specia!i ată" i3o !uaseră neiertător 'nainte 'n ece3douăspre ece do#enii. Nu #ai putea nici #ăcar să3*i p!ănuiască propria !ui protec(ie" deoarece te/nici!e educati.e care !e #ode!aseră creiere!e 'ncă din copi!ărie erau inuti!e c%nd !e ap!ică #in(ii !ui" 'ncărcată !a cu!#e de ră#ă*i(e!e con&u e *i de ordonate a!e unor .eacuri de inte$rare" inainte de in.entarea te/no!o$ii!or at%t de pri#e)dioase acu# pentru e!. Spiritu! 'i

e ase#enea era o &i!ia!ă #ai presus de orice +ănuie!i a Arsena!e!or" co!atera!ă (e!uri!or principa!ea&ară doar de ca uri ca acestea" 'n care di&erite!e sa!e +irouri s!u)eau drept &a(adă pentru #ascarea acti.8UA PR8N-8PAA.ită(i!or ne'ntrerupte *i nest%n)enite a!e !u#ii Arsena!e!or.ărat de o+osea!a p!icti*itoare a nenu#ăra(i!or săi ani de acti. SE. E2istau *i a!te ine!e prin panouri tainice răsp%ndite 'n tot /ote!u!" dar erau prea pu(ine *anse ca un +ăr+at escortat de două eci de pa nici spre sec(iunea principa!ă a c!ădirii ocupate de -o#anda#entu! i#peria! a! ?ăuritori!or de Ar#e să #ai ai+ă posi+i!itatea de a se a+ate din dru#.in ne&ericire" intru#entu! de ac(ionare" prin care ar &i pornit acest dispo iti.ă" (es%ndu3se !a 'nă!(i#ea de patru sute de #etri 'ntr3un acoperi*3$rădină !un$ de două sute patru eci de #etri *i tot at%t de !at" &or#a sa pătrată &iind atenuată 'n #od a+i! prin e&ecte de i!u ie *i proiectare.ăia!ă" apoi 'naintă spre e! cu un %#+et a#ica!9 0 Ei" do#nu!e Hedrock" ce #ai &ace 1#părăteasa. Băr+atu! a.i+rator de scăpare. . Băr+a(ii care3! 'nso(eau '! purtară spre un coridor !at *i0! opriră 'n &a(a unei u*i pe care scria cu !itere stră!ucitoare9 SO-8ETATEA METEOR8T. 1ntr3un t%r iu" Hedrock se tre i cu un e&ort *i 'ntre+ă9 0 Unde #ă duce(i. Hedrock se str%#+ă de supărare 'n ti#p ce #er$ea '#preună cu cei!a!(i +ăr+a(i de !a a.a să cadă .ărată" care &ăcea a&aceri cu #eta!e *i produse #anu&acturiere. 0 Aa /ote!.era '#po.itate.eria !ui !uă s&%r*it c%nd se opri !i&tu!. Re. Hedrock c/i+ ui9 Hote!u! RoKa! 4ane!a era co#anda#entu! ?ăuritori!or de Ar#e.ionu! se 'ndreptă u*ure! către . Tensiunea apăsătoare a scopu!ui său transcendenta!" care3! cerea să ascundă tuturor oa#eni!or &aptu! că e ne#uritor" de. .o#nu!e 4onis/" a# +ucuria să .ion către !i&tu! ce! #ai apropiat. 1! construise 'n a#intirea unei &e#ei re#arca+i!e care &u*ese *i ea 1#părăteasă 8s/er *i 'n &iecare ca#eră insta!ase un dispo iti..a $ra. .acă era dus aco!o" 'nse#na că s3a 'nt%#p!at ce. -ostase" dacă (inea e! +ine #inte" *apte sute cinci eci de #i!iarde de +onuri de credit.a care de(inea anu#ite e!e#ente &unda#enta!e re&eritoare !a or$ani a(ia !or" cu# era ca u! !ui" . 4i$anticu! trust #inier era o &ir#ă ade. .ă spun că e sănătoasă tun. Se uită cu# a. Bine'n(e!es nu tre+uia să uite de /ote!u! 'n sine.ec/i de aproape două sute de ani. Hedrock *tia că această &ir#ă este &a!să doar pe )u#ătate. 6i nici nu puteau să ri*teH 1nsă*i e2isten(a !or depindea de păstrarea cu $ri)ă a secrete!or. Ba a sa #asi. Hote!u! RoKa! 4ane!a era . -%nd Hedrock intră 'n #ari!e +irouri din &a(ă" un +ăr+at 'na!t *i e!e$ant" 'ntre două . . Nu3! scăpase c!ipa de e itare a #are!ui Ne$atist. Hedrock 'i %#+i *i e!" dar destu! de rece. Ed@ard 4onis/ r%se 'n cascadă9 .e !a această parte in&erioară se 'nă!(a 'n sec(iuni din ce 'n ce #ai #ici" 'n &or#ă de pira#idă" &inisate aerodina#ic" după principii!e ar/itecturii 'n ca*cadă din epoca respecti." era unu! dintre ce!e trei ine!e pe care !e !ăsase 'n pa!at.reo cincispre ece #etri.u o c!ipă de *o. Se recunoscură si#u!tăn.acă suspectau .ă se 'ntindea pe un 'ntre$ cartier.ia(a unui si#p!u o# nu #ai conta 'n &a(a si$uran(ei tuturor" 'ntr3o !u#e necru(ătoare.%rste" ie*ea pe o u*ă opacă !a o distan(ă de .reodată pe cine. Răspunse9 0 .asta terasă3$rădină a /ote!u!ui *i #intea 'i era supusă unor tensiuni deoarece '*i dădea sea#a că Arsena!e!e nu .eni +rusc insuporta+i!ă. care" ac(ionat 'n #od corespun ător" o&erea un #i)!oc .or să ri*te.reo +ănuia!ă asupra ace!or re#arca+i!e #a*ini secrete a!e Ar*ena!e!or. 6i doar c/i+ uise cu #u!tă $ri)ă atunci" p%nă se /otăr%se să nu poarte !a e! dec%t ine!u!3pisto! că nu cu#.

Suspiciunea depă*ea de)a cercu! centra! a! -onsi!iu!ui.or+i de că!ătorii!e interste!are.inte!e9 Bra. Mi3a# depă*it atri+u(ii!e. Oc/ii %#+itori de.en(ie" a* .ărat. -e3ai &ăcut.estea pe !inia unui proces cu #ărturii *i contra3#ărturii" asta ar &i o .e e2e#p!u" 'n #o#entu! de &a(ă" -onsi!iu! se străduie*te să3#i &o!osească pre$ătirea intuiti.edit că era#*i c/iar sunt *i acu#su+ arest. . Hedrock se 'ncruntă9 0 -ă!ătorie interste!ară.eni9 0 7ău" do#nu!e 4onis/" de(inutu! nu poate5 ?a(a #%ndră a Ne$atistu!ui se 'ntoarse cu răcea!ă către t%năr9 0 .are" dar p%nă !a ur#ă s3a do. Tot cu aeru! ace!a 'ncruntat" se 'ndepărtă" către o u*ă a&!ată ce.eni apăs%nd cu.or+a de o in. Ace*tia se 'n$/esuiră ca 'ntr3un . Nu cunosc 'ndea)uns psi/o!o$ii!e indi.ar aceasta nu este o c/estiune pe dep!in intuiti. Mai tre+uie să re. 4onis/ r%se din nou9 0 Stai" stai" nu te $ră+i. Eu studie dia$ra#e!e Pp a!e persona!ită(i!or poten(ia!e" precu# *i a ce!or cunoscute.ictorie par(ia!ă. Mi3a# &i2at aten(ia asupra unui sa.%rte) *i puseră 'n *oaptă 'ntre+ări.ar dacă ai i +uti să a+a(i toată po.oH .a pri#i i#ediat. 1#i po(i o&eri . 0 Po&ti(i pe aici" 'i spuse t%năru!.e. .ant nu#it . 1ntr3un t%r iu spuse cu 'n$ri)orare9 -e nai+a se 'nt%#p!ă" Hedrock.e(inut. -apu! !ui 4onis/" a&!at #u!t #ai sus dec%t a! !ui Hedrock" trăda o #edita(ie intensă9 0 . Aa asta ea s3ar opune5 ?ăcu o pau ă apoi re. Pe!dK se 'nc!ină ser.erd Kers/a@" dacă te interesea ă.i uiesc toate date!e. .e3a)uns" #u!(u#esc.a. . 1ntr3un &e!" &ire*te" *tiuse acest !ucru" dar" 'ncercase să se considere doar un suspect *i sperase că dacă se pre&ace a nu recunoa*te acest !ucru" conducătorii Arsena!e!or nu ar &ace neapărat pu+!ică c/estiunea.acă e . -onsi!iu! . Hedrock c!ătină din cap9 0 Tot ce *tiu este că acu# două ore se te#eau să nu #ă ucidă 1#părăteasa. O&i(eru! de po!i(ie secretă" Pe!dK" pă*i repede 'nainte *i inter.acă ai reu*i să3! #ai a#%ni" #ăcar" 'ntr3un &e! sau a!tu!. .i orii.oie.ar iată" 4onis/ .entatoru!.ar cine3! in.e &apt" acest stadiu ră#ăsese #u!t 'n ur#ă" dacă e2istase cu#. Sunt o ec/ipă destu! de in&atuată" a*a că să nu 'n$enunc/e 'n &a(a /otăr%rii !or" de parcă ar .u#ne eu. E !i#pede că nisipu! din c!epsidră !ui era pe s&%r*ite. Se dădu 'napoi *i !e &ăcu se#n oa#eni!or !ui să se 'ndepărte e.a(i3.eoca#dată a+ia a# a)uns !a !itera M *i !a ni*te conc!u ii cu totu! pro.0 Mă te# că sunt #ii de oa#eni care se 'ntristea ă ori de c%te ori aud a*a ce. .a cu ade.ă pentru a ur#ări *i a descoperi taina 1#părătesei.ă.eniră +rusc $ra. Ne$atistu! se 'ncruntă !a Hedrock.ar peste #ai pu(in de un #inut Hedrock ră#ase sin$ur cu Ne$atistu!" *ocu! ini(ia! atenu%ndu3se 'ntr3o serie de .ă 'napoi ca să nu au i(i5 <reau să3! . .or+i din nou" cu iu(ea!ă9 0 Partea cea #ai rea este că au re&u at să #ă a*cu!te c%nd !e3a# propus să #ă !ase să cercete eu toată c/estiunea 'n ca!itatea #ea de Ne$atist.ate!e de pornire sunt #i era+i!e" in&init #ai pu(in dec%t ce!e ece procente de care a# ne.a #ai 'nco!o *i Hedrock '*i dădu sea#a că Pe!dK a pă*it 'nainte.ă . .i!9 0 <ă ro$ să #ă ierta(i" do#nu!e 4onis/. . .eni de !a .reo idee.ă!ure!e #inta!e" dureroase.i. . Asta e &oarte prost.e &apt au tri#is un co#ando de sa!.or+esc 'ntre patru oc/i do#nu!ui Hedrock. . .idua!e a!e consi!ieri!or *i nici a#ănunte asupra ca u!ui 'n sine pentru a3(i o&eri una din opinii!e #e!e intuiti.

in(a !ui" ca să3! &acă să . E!e erau #enite să pro&ite de o #are rea!itate &unda#enta!ă" '#potri.estea pe !inia unui procesHG Asta 'nse#na să3! si!ească să iasă de pe &ă$a*u! !or o+i*nuit *i co#od. U*a se 'nc/ise 'ndărătu! !ui" cu un pocnet s!a+" 'n ti#p ce e! 'nainta spre #asă.a re#arca+i!.reun răspuns. -%nd ter#ină nu#ărătoarea se sperie pur *i si#p!u. 0 Nu 'ncape 'ndoia!ă" spuse )u.eri&ică ceea ce a# descoperit noi.i+rant 'nse#nau #u!t #ai #u!t dec%t o si#p!ă 'ntre+are. . 6i 'n ace!e cu. Nu#ără nasuri!e" $%ndindu3se !a ce3! spusese Ne$atistu!9 F-aută să a+a(i po. ?e(e!e se 'ntoarseră 'ntre+ătoare una către a!ta.ăpăi. E!e acceptau pe dep!in i#p!ica(ia că pre en(a !ui 'n &a(a -onsi!iu!ui era ec/i. Nu cuno*tea toate &i$uri!e. 6i erau !a &e! de pri#e)dioase ca #oartea.inte rostite .ea# Aea!K" +ăr+atu! cu &a(a $reoaie.a din 'ntre$u! uni.ede str%ns cu u*a *i scoate .ioiciunea acestei &or(e.at *i cu .0 -u#. Băr+a(ii a*e a(i 'n )uru! #esei 'n &or#ă de < ridicară oc/ii *i3! pri.9) Sunt si$ur că to(i cei de &a(ă au de.%rste!e" de !a pre*edinte!e e2ecuti. . Adică . Anci! Nare" un stră!ucit t%năr de trei eci de ani" p%nă !a BaKd Ro+erts" cu păru! a!+" co!i!iu. Trei eciH 1ntre$u! consi!iu a! ?ăuritori!or de Ar#e.or+esc 'n nu#e!e consi!iu!ui. Po!i(istu! nu3! dădu nici un răspunsde &apt nici nu se a*tepta !a . 6i toate astea nu#ai pentru e!. 0 Asta #i se ap!ică *i #ie" 'ntrerupse .a!entă cu o e2ecu(ie.oin(ei *i a /otăr%rii" esen(a #%ndriei *i superiorită(ii.eau un repre ent%nt at%t de 'na!tpretutindeni consi!ieri care pă*eau pe transportoare!e !or . Tre+uie să3#i #ărturisesc propria ui#ire &a(ă de . -e3ar &i putut ei să descopere 'n pri. Eu sunt ce! de !a care a pornit acu a(ia '#potri.ar se stăp%ni. 1ntre+ă e! c%t #ai răsunător.ină cu to(ii aici. Pe podeaua destu! de !ucioasă tă!pi!e se &recară trăd%nd ne!ini*tea.o# strădui să o+(ine# e2p!ica(ii co#p!ete. Aici" 'n &a(a !ui se a&!au inte!i$en(e!e supre#e. 6i3! 'nc/ipui pe ace*ti conducători !a co#anda#ente!e !or #ai 'ndepărtate sau #ai apropiate" pe Marte" <enus ori pe ace!e Auni care a.a!oarea i#presionantă a capu!ui său !eonin *i a 'n&ă(i*ării sa!e re#arca+i!e" con*tient *i de $enera(ii!e de oa#eni ca ace*tia care trăiseră *i #uriseră *i trăiseră *i #uriseră *i #uriseră *i #uriseră de !a na*terea !ui *i p%nă acu#" Hedrock rupse tăcerea9 0 -are3! acu a(ia.i+ratoare *i soseau instantaneu aici. E!e repre entau e2presia .inte puse puterea su+ti!ă *i #a$ni&ică a $!asu!ui său +ine e2ersat" . 1ntre+ă Hedrock. . -ontinuă $ra. 1n ce!e din ur#ă se ridică 'n picioare Peter -adron9 0 Mi s3a cerut" spuse e! ca!#" să .rei să spui că se 'ntrune*te -onsi!iu! 'n ca#era !oca!ă. Au i" cică" să3! #ai a#%neH Jin%ndu3se c%t putea de (eapăn" '! ur#ă pe o&i(eru! din po!i(ia secretă pină !a u*a ca#erei -onsi!iu!ui. P%nă acu# un #inut !3a# cre ut pe Hedrock un tip re er.enit con*tien(i 'n #od acut de persona!itatea do#nu!ui Hedrock. (Nu a*teptă un răspuns" ci se 'ntoarse 'ncet cu &a(a către consi!ierii din )uru! #esei.irea &irească" tradi(iona!ă" a oa#eni!or &oarte inte!i$en(i !a 'nde#nu! de a distru$e un a!t o# pe care3! recuno*teau u*or drept e$a!u! !or. -onsi!ierii erau oa#eni de toate . Brusc '! cop!e*i iară*i ui#irea.ers ar &i putut să se si#tă" să se creadă *i să se arate superior" dacă nu sin$uru! ne#uritor născut din 'ntre$u! nea# #%ndru ce !ocuia pă#%ntu!.asta !ui e2perien(ă 'n tratarea tuturor tipuri!or *i $rupuri!or de &iin(e u#ane. Ne .iră !un$" scrutător" din c!ipa 'n care trecu pra$u!. Se produse un &rea#ăt de3a!un$u! stră!ucitoarei #ese 'n <. -e!e două cu.eni!u! Anci! Nare" că noi a# descoperit ce. 6i cine a!tcine. Sen a(ia de că!dură pe care i3o st%rniseră p!anuri!e prietenoase a!e Ne$atistu!ui se stinse.or+a +!%ndă. 1ntre+area aspră &usese pur retorică. Tră$%ndu3*i u#erii 'napoi" pe dep!in con*tient de .a du#ita!e. E 'nteresant de o+ser.at e2act cu# această #ani&estare &ă(i*ă a unei puteri p%nă acu# ascunse" . 8 se păru ciudată a#intirea că doar cu doi ani #ai 'nainte re&u ase să candide e !a un &oto!iu din -onsi!iu.ar acu# deodată se .

u+rinc/" 4!in er.Situa(ia era deconcertantă.or+a *i de &aptu! că &iecare nu#e purtat de e! necesitase 'ntotdeauna un !oc de na*tere *i o $ră#adă de date re!e.ă pri#e)die din to(i anii 'nde!un$a(i de c%nd s!u)esc or$ani a(ia noastră. Un răsti#p 'nde!un$at toate nu#e!e pe care !e purtase a!cătuiră 'n &a(a oc/i!or #in(ii o i#a$ine ca!eidoscopică.acă sunt supărat.e . 0 6i c%nd (i3au #urit părin(ii. 6i &a a aceasta &usese depă*ită p%nă acu#" de .eau c%nd erau tipărite.rea. 8ată o reac(ie pri#e)dioasă" care necesită o #odi&icare i#ediată. 0 Tata acu# opt ani" #a#a acu# *ase ani.ăd că (i3a tre+uit #u!tă . Era +ine'n(e!es . .ia(ă. Era $reu de cre ut că speră să3! 'ncurce cu o 'ntre+are at%t de si#p!ă. a! +ă*tina*i!or unde . 0 . -er să &iu tratat ca un o# nu ca un #onstru.in(ă din cap9 0 -ei doi &ra(i ai #ei *i cu sora #ea au #urit 'nainte de a a)un$e !a #a)orat. .ă 'nc%t cred că a* putea spune cu #%na pe con*tiin(ă că ni#eni a!tu! n3ar &i scăpat cu . 0 1ncerca# să $/icesc ce se ascunde 'ndărătu! acestei 'ntre+ări" ise cu răcea!ă Hedrock. 6i pe ur#ă ener.ă!uindu3! 'ntrea$a &or(ă" atunci c%nd oa#enii o căutau" nu i +utise dec%t să3! &acă să3! si#tă străin de ei.area pe care i3o st%rneau denu#iri!e răsunătoare 'i st%rniseră o serie de reac(ii satirice9 Petro&&t" . . A*adar a)unseseră p%nă aco!o.re#uri!e de de#u!t" d%nd o aten(ie #eticu!oasă asonantei" rit#u!ui *i 'n&ă(i*ării $ra&ice pe care o a.ar . Bine'n(e!es că sunt" dar ceea ce #ă ui#e*te 'n #od deose+it e prostia asta ciudată !e$ată de persona!itatea #ea inu#ană.re(i să spune(i că #ă a&!u aici 'n &a(a consi!iu!ui superior a! ?ăuritori!or de Ar#e sau !%n$ă un &oc pri#iti. Toate ac(iuni!e !ui erau acu# a#p!i&icate dinco!o de inten(ii!e !ui ini(ia!e" de&or#ate de +ănuia!a că e! nu ar &i ceea ce părea. M3a# născut 'n -entra!ia" state!e !acustre din ini#a (ării.ră)itorii tri+u!ui răscoa!ă de#onii prin e2orcis#e.eacuri 'ntre$i" si#p!e nu#e ne'#podo+ite de nici un &e! de atri+ute cu ade. 6i &ire*te #ai era acea de .ut 'ncă trei copii.it.o!tare cu ade. Răspunse9 0 .e!#Kra Mar!ter.enit #ai ne$!i)ent. Spuse9 0 Bine" dar e ridico!. -on*tiin(a &aptu!ui că e ne#uritor con&erise 'ntotdeauna dina#is# 'ncrederii !ui 'n sine.i" #ă tre esc arestat de prietenii #ei su+ o acu a(ie 'ncă nede . Situa(ia era at%t de $ra. Stătea aco!o 'n picioare pu(in trist" con*tient de /a u! &aptu!ui că ce! #ai +ătr%n *i #ai sta&idit dintre ca#ara ii !ui se 'ntorsese 'n s&%r*it acasă cu $%ndu! de a ră#%ne 'n cui+u! !ui.e(i dosaru! #eu. -u c%tă $ri)ă !e a!esese 'n . Spuse9 0 .ar #ai 'nt%i5 . Hedrock studie &a(a cu trăsături re$u!ate a o#u!ui" 'ncep%nd să se 'ntre+e nedu#erit ce . Nu si#(ea nici un pic de &rică.ante" trea+ă &oarte o+ositoare. Apoi Peter -adron spuse9 0 <ei a&!a asta !a ti#pu! potri.o#nu!e Hedrock" unde te3ai născut. .e ase#enea era posi+i! să &i de. . Adică . Hedrock 'ncu. -adron spuse9 0 Pe #a#a cu# o c/e#a. 6i acu# repet9 -are e acu a(ia. .e &apt e! nu !e era superior acestor oa#eni 'ntr3o #ăsură #ai #are dec%t erau ei unu! #ai +un dec%t a!tu!.oar a.re#e p%nă să răspun i !a 'ntre+area asta" !ătră un consi!ier. Se !ăsă tăcerea. 6i !a c%te.ărat 'nc%ntătoare 'i distinseseră &or#a nesc/i#+ătoare.ă!uită. Acu# un ceas #ă a&!a# 'n cea #ai $ra.a #inute după ce trec prin această 'ncordare c/inuitoare pentru ner. 0 A #ai a.ărat supranor#a!ă" #u!tisecu!ară a persona!ită(i !ui" o #ani&estare e!ectrică" anor#a!ă a ni#+u!ui" pe care nu3! putea supri#a" dar 'ntotdeaunasau aproapeo (inuse 'n &r%u printr3o 'n&ă(i*are #odestă.

Oric%t de ciudat ar &i părut" răspunsu! !ui constitui o surpri ă. O c!ipă 'i .eni $reu să &o!osească ace*ti ter#eni inti#i pentru doi oa#eni a$rea+i!i 'ntre două .%rste pe care nu3! cunoscuse niciodată" c!ar despre care se si!ise să a&!e at%tea. <ă u că Peter -adron %#+e*te cu o satis&ac(ie 'ntunecată ce!or!a!(i consi!ieri. -adron spuse9 0 <ede(i" do#ni!or" cu ce situa(ie ne con&runtă#9 un o# a!e cărui rude au #urit" nu #ai are pe ni#eni pe !u#e" iar cu #ai pu(in de ece ani 'n ur#ă" c%nd toată &a#i!ia !ui era #oartă" a intrat 'n or$ani a(ia Arsena!e!or pe căi!e o+i*nuite*i cu a)utoru! unor ta!ente considerate e2traordinare c/iar *i atunci c%nd noi nu *tia# c%t de #u!te !ucruri ne ascunde" s3a ridicat repede p%nă !a o po i(ie de #are 'ncredere. U!terior ne3a con.ins să3! spri)ini# din toate puncte!e de .edere actua!ă !ui a.entură. A# &ost de acord s3o &ace#" 'ntruc%t ne a!ar#a ideea că 1#părăteasa ar putea să ne &acă rău dacă nu este supra.e$/eată #ai 'ndeaproape dec%t 'nainte. Acu# unu! din &actorii i#portan(i ce tre+uie !ua(i 'n considera(ie 'n #o#entu! de &a(ă este că e destu! de 'ndoie!nic dacă" 'n toată .asta noastră or$ani a(ie" cu eci de #ii de oa#eni capa+i!i" s3ar #ai &i putut $ăsi #ăcar o a!tă per*oana capa+i!ă să sus(ină *ase !uni interese!e 1#părătesei 8nne!da. 0 6i c/iar *i acu#" 'ntrerupse Hedrock" toc#ai a &ost i $onită te#porar din cercu! ei. (6i 'nc/eie sarcastic9) Nu .3a interesat" dar acesta este re u!tatu! a$ita(iei de a i de !a pa!at. Perioada de care este .or+a" dacă '#i 'n$ădui(i să adau$ această in&or#a(ie" este de două !uni. Peter -adron 'i &ăcu o p!ecăciune po!iticoasă" apoi se 'ntoarse din nou către +ăr+a(ii tăcu(i din )uru! #esei9 0 <ă ro$ să re(ine(i acest e!e#ent" 'n ti#p ce eu '! intero$/e pe do#nu! Hedrock 'n pri.in(a studii!or sa!e. (Oc/ii !ui cenu*ii '! &i2au necru(ător pe Hedrock.) Ei; 1ntre+ă e!. 0 Ma#a" spuse Hedrock" &usese pro&esoară uni.ersitară. Mi3a dat educa(ie 'n particu!ar. ,upă cu# *ti(i" aceasta este de seco!e 'ntre$i practică o+i*nuită printre oa#enii 'nstări(i" &actoru! de contro! const%nd 'n &aptu! că tre+uie trecute periodic e2a#ene. <e(i constata că odată cu cererea #ea de an$a)are #i3a# pre entat *i certi&icate!e de e2a#ene. Pe &a(a !ui -adron re.eni %#+etu! 'ntunecat9 0 O &a#i!ie pe /%rtie" studii!e pe /%rtie: o 'ntrea$ă istorie a .ie(ii .eri&ica+i!ă nu#ai prin docu#ente. Suna prost. Hedrock n3a.ea ne.oie să se uite !a &e(e!e consi!ieri!or ca să3*i dea sea#a c%t de prost stăteau !ucruri!e. Bine'n(e!es că de &apt erau ine.ita+i!e. Nu e2istase niciodată o a!ternati.ă. -a să ai 'ncredere 'ntr3o persoană 'n .ia(ă pentru a3(i do.edi că #artor identitatea" ar &i 'nse#nat o ade.ărată sinucidere 'ntr3un #o#ent de cri ă. Oa#enii" indi&erent c%t de prieteno*i (i se arătau" indi&erent c%t de +ine i3ai &i p!ătit" tot puteau &i si!i(i să #ărturisească ade.ăru!. ,ar ni#eni nu putea să pună !a 'ndoia!ă 'n #od &oarte serios un certi&icat e#is !e$a!. Re&u a să creadă că s&etnicii a*e a(i 'n )uru! #esei ar &i 'ncercat #ăcar să $/icească ade.ăru! ade.ărat. 0 8a ascu!ta(iH Stri$ă e!. -e 'ncerca(i să do.edi(i; ,acă nu sunt Ro+ert Hedrock" atunci cine sunt; Stoarse o c!ipă de satis&ac(ie din e2presia perp!e2ă de pe &a(a !ui -adron. 0 Toc#ai asta 'ncercă# să descoperi#" se răsti 'ntr3un t%r iu acesta. ,ar #ai a.e# o 'ntre+are9 ,upă ce s3au căsătorit părin(ii" #a#a du#ita!e n3a #ai păstrat !e$ături!e cu prietene!e de !a uni.ersitate sau cu a!(i &o*ti co!e$i; Hedrock e ită" pri.ind drept 'n oc/ii ca de o(e! a! consi!ieru!ui9 0 ,eci asta nu se potri.e*te" do#nu!e -adron; 7ise e! 'ntr3un t%r iu cu o .oce aspră" 'ncordată. ,ar ai drep(%(e. A# !ocuit prin aparta#ente de +!oc. Ser.iciu! tatei ne si!ea să ne #ută# ca# !a *ase !uni odată. Mă 'ndoiesc că .e(i $ăsi pe cine.a care să3*i #ai a#intească dacă i3a cunoscut pe ei sau pe #ine. ,e &apt ducea# o .ia(ă de u#+re.

E2ista o su+ti!ă .ictorie psi/o!o$ică 'n &aptu! că3*i rostise sin$ur acu a(ia" darHedrock %#+i &ără .ese!iedacă au ise .reodată o a!u ie #ai incri#inantă" nu putea &i #ai $ra.ă dec%t aceasta. 1*i dădu sea#a că Peter -adron .or+e*te. 0 Recunoa*te" do#nu!e Hedrock" că nu a.e# do.e i *i nici nu !e căută#. Arsena!e!e nu &ac procese 'n sensu! strict a! cu.%ntu!ui. E!e dau doar sentin(e. 6i sin$uru! criteriu este 'ntotdeauna nu at%t do.ada .ino.ă(iei c%t 'ndoia!a 'n pri.in(a ne.ino.ă(iei. ,acă nu te3ai &i ridicat !a o po i(ie at%t de 'na!tă 'n cadru! Arsena!e!or" pedeapsa ar &i &oarte si#p!ă. Ai &i &ost conda#nat !a a#ne ie *i e!i+erat din &unc(ie. ,ar a*a cu# stau !ucruri!e" *tii prea #u!te despre noi *i deci pedeapsa tre+uie să &ie &oarte se.eră. 6tii +ine că" 'n situa(ia noastră" nu pute# proceda a!t#interi. ,in &ericire" pentru !ini*tea noastră su&!etească" a.e# *i a!tce.a 'n a&ară de 'ndoie!i. E oare posi+i! să #ai ai de adău$at ce.a !a ceea ce s3a 'nt%#p!at de)a; 0 Ni#ic" spuse Hedrock. Ră#ase &oarte !ini*tit" !ăs%ndu3*i #intea să e.a!ue e situa(ia. Acest $en de adaptare era aproape instincti." dar 'ndărătu! ei se a&!a acea putere de sinteti are a e2perien(ei care recuno*tea i#portan(a posi+i!ă a &iecărei &a e din circu#stan(e!e !ui i#ediate. 1ntr3un &e!" tre+uia să ia e! ini(iati.a. <edea du*u#eaua" pere(ii" panou! din dreapta !ui*i se opri cu o ironie a#ară. 8ni(ia!" prin #ane.re secrete" con.insese Societatea Meteor să3*i insta!e e +irouri!e aproape de acoperi*u! Hote!u!ui RoKa! 4ane!a pentru că i se păruse că sediu! secret a! ora*u!ui i#peria! ar &i #ai 'n si$uran(ă 'ntr3o c!ădire de a !ui" dec%t 'n oricare a!t !oc. ,ar pentru propria !ui protec(ie pusese să se 'ndepărte e din partea de c!ădire ocupată de Societate" toate ace!e ine!e acti.atoare *i dispo iti.e .i+ratoare de care a.ea acu# o ne.oie at%t de disperată. ,acă n3ar &i !uat această precau(ie" acu# ar &i e2istat un ine! c/iar 'ndărătu! panou!ui ace!uia. Peter -adron .or+ea. 1n s&%r*it dădea $!as acu a(iei. Aa 'nceput i3a &ost $reu !ui Hedrock să acorde aten(ie cu.inte!or indi.idu!ui. 8 se părea că se a$ită prin aer &ără să3! pătrundă 'n urec/i. Sau poate era e! prea a$itat" prea con*tient de proprii!e sa!e ne.oi. Era ce.a 'n !e$ătură cu tri#iterea &or(ei de sa!.are *i totodată de sarcină 'ncredin(ată psi/o!o$i!or de a &i2a #o#entu! e2act ă! de+ărcarii pe +a a dec!ara(iei !ui Hedrock că pro+!e#a nu .a &i dată 'n .i!ea$ de către 1#părăteasă 'n cursu! pr%n u!ui. ?ire*te că a)un$%nd !a o conc!u ie" psi/o!o$ii &ăcuseră un e2a#en rapid" dar atent" a! &i*ei !ui psi/o!o$ice. Toc#ai această cercetare scosese !a i.ea!ă un !ucru e2traordinar. Peter -adron &ăcu o pau ă. Ră#ase cu oc/ii (intă !a &a(a !ui Hedrock *i o c!ipă &ăcu i#presia că cercetea ă ad%nc trăsături!e !ui pentru a o+(ine une!e in&or#a(ii secrete. Ter#ină cu &ra e $reoaie" apăs%nd &iecare cu.%nt9 0 A e2istat o di&eren(ă 'ntre cura)u! tău 'n ac(iune *i coe&icientu! Pp a! cura)u!ui tău poten(ia!. ,upă acest coe&icient ar re u!ta că nici prin cap nu (i3ar &i trecut să ră#%i !a de)unu! ace!a pri#e)dios de !a pa!at. -adron se opri *i Hedrock '! a*teptă să ter#ine. Secunde!e treceau *i deodată '! surprinse .ederea eci!or de oa#eni care *edeau ap!eca(i 'nainte" 'ncorda(i !a #a2i#u#" cu oc/ii a(inti(i asupra !ui. 1i a*teptau reac(ia. ,eci totu! se s&%r*ise. Aceasta era acu a(ia. Apoi" o c!ipă" se si#(i #%ntuit. Păi" dar era ridico!H <isu! ceda 'nsă 'n &a(a rea!ită(ii pre en(ei ce!or trei eci de consi!ieri. N3ar &i &ost ei aco!o" '#+răca(i 'n (inuta o&icia!ă de )udecători" dacă n3ar &i &ost a#enin(ată .reo !atură &unda#enta!ă a apărării Arsena!e!or. Te/nica de 'nre$istrare a coe&icientu!ui PpH Hedrock 'ncercă să se concentre e pentru a3*i a#inti ce au ise despre această #a*ină. Era una dintre in.en(ii!e ori$ina!e de acu# c%te.a #ii de ani. Aa 'nceput &usese ase#ănătoare cu 8nstitu(ia 8#peria!ă Aa#+et/ pentru -ontro!u! Minta!. ,in c%nd 'n c%nd i se #ai aduseseră '#+unătă(iri" i se !ăr$ise s&era de atri+u(ii" capacitatea de e.a!uare a inte!i$en(ei" sta+i!itatea e#o(iona!ă *i a!te !ucruri dintr3astea. ,ar !ucru! nu3! 'n$ri)orase

niciodată" dată &iind capacitatea !ui par(ia!ă de a3*i contro!a propria #inte. 1n #o#entu! supunerii !a e2a#en 'ncercase pur *i si#p!u să3*i sincroni e e atri+ute!e inte!ectua!e cu caracteru! ce *i3! sta+i!ise că ce! #ai potri.it pentru scopuri!e ur#ăr%(e de e! 'n r%nduri!e ?ăuritori!or de Ar#e. Hedrock se scutură ca un cer+ 'nco!(it. Nici 'n ruptu! capu!ui nu .oia să creadă că au .reo acu a(ie serioasă '#potri.a !ui. 0 ,eci ise e! *i $!asu! 'i sună aspru c/iar !uideci sunt cu cinci !a sută #ai .itea ă dec%t ar tre+ui să &iu. Nu cred. Bra.ura e c/estie de '#pre)urări. 6i un !a* de.ine !eu dacă e sti#u!at corespun ător. 1n ciuda .oin(ei !ui" $!asu! 'i de.eni tot #ai puternic. O parte din 'n&!ăcărarea con.in$eri!or !ui" precu# *i te#eri!e !ui su#+re" i3! &ăcură #ai pro&und9 0 <oi" ace*tia" 'i repe i e!" nu păre(i să &i(i con*tien(i de ceea ce se 'nt%#p!ă. Nu e .or+a de capriciu! aiurit a! .reunui conducător p!ictisit. 1#părăteasa este o persona!itate #atură 'n toate 'n(e!esuri!e acestor cu.inte" cu e2cep(ia ce!or #inore *i nu tre+uie să uită# niciodată că intră# 'n cea de a cincea perioadă de do#nie a casei 8s/er. ,in oră 'n oră s3ar putea să erupă e.eni#ente #a)ore din su+straturi!e ne!ini*tei o#ene*ti. ,ouă eci de #i!iarde de #in(i sunt acti.e" a$itate" re+e!e. ,inco!o de ori ontu! apropiat se a&!ă noi &rontiere a!e *tiin(ei *i a!e re!a(ii!or dintre oa#eni. ,e unde.a din această #asă /aotică .a ie*i cea de a cincea cri ă de propor(ii cos#ice din istoria ci.i!i a(iei 8s/er. Nu#ai un nou e.eni#ent de ni.e! 'na!t o .a putea aduce pe 1#părăteasă !a 'ntreprinderea unei ac(iuni at%t de sus(inute *i de i#perioase 'n acest stadiu a! carierei ei. A spus că 'n două !uni o să #ă rec/e#e *i a su$erat că aceasta s3ar putea 'nt%#p!a c/iar *i #ai de.re#e. 6i .a &i #ai de.re#eH 8#presia #ea" pe care n3o pot su+!inia 'ndea)uns" este că .o# a.ea noroc dacă .o# dispune de două i!e" iar !i#ita #a2i#ă este de două săptă#%ni. 1ntre ti#p se st%rnise. <ă u că Peter -adron dă să .or+ească" dar continuă cu *i #ai #u!t e!an" &ără să3! +a$e 'n sea#ă. 4!asu! !ui u#p!u 'ncăperea9 0 Toate trupe!e disponi+i!e a!e Arsena!e!or tre+uie concentrate 'n ora*u! i#peria!. ?iecare stradă tre+uie să &ie pă ită de un o+ser.ator. ?!ota ar tre+ui #o+i!i ată !a o distan(ă con.ena+i!ă pentru a (ine ora*u! su+ tiru! ei. Toate acestea tre+uie să &ie 'n stare operati.ă per#anentă. 6i c%nd co!o" eu ce $ăsesc; (?ăcu o pau ă *i apoi 'nc/eie cu o se.eritate usturătoare9) Puternicu! consi!iu a! Arsena!e!or '*i irose*te ti#pu! cu ni*te discu(ii nec!are 'ntre+%ndu3se dacă un o# ar &i tre+uit sau nu să &ie at%t de +ra. c%t s3a do.edit. 1nc/eie" .a$ con*tient că nu a i +utit să3! in&!uen(e e. Me#+rii consi!iu!ui" *edeau &ără un %#+et" cu &e(e!e '#pietrite. -adron 'ntrerupse ca!# tăcerea9 0 ,i&eren(a este de *apte eci *i cinci !a sută" nu de cinci. E .or+a de #u!tă +ra.ură *i o .o# discuta acu# pe scurt. Hedrock o&tă" recunosc%ndu3se 'n&r%nt. 6i se si#(i #ai +ine. 8ndirect" '*i dădu sea#a de ce. -ontrar oricărei ra(iuni" a.usese 'n e! speran(ă. Acu# nu #ai a.ea. 1n&runta cri a" produsu! unei &or(e *tiin(i&ice pe care cre use că o poate stăp%ni. ,ar nu era a*a. ,e.enise 'ncă un e!e#ent a! unui tipar 'ntre$ de te/nici de o e2ac(i(a(e super+ă care căscaseră o prăpastie tot #ai #are 'ntre a#enin(area !or c!ară &a(ă de persoana !ui *i căpăcitatea sa de contracarare. 1ncercări!e !ui de a3! con.in$e &ură 'n&r%nte. <ia(a !ui depindea acu# de une!e e.eni#ente care a.eau să se producă de !a un #o#ent !a a!tu!. Ascu!tă cu aten(ie c%nd -adron !uă din nou cu.%ntu!9 0 Te asi$ur" do#nu!e Hedrockspuse e! cu sinceritate poto!ităcă to(i sunte# st%n)eni(i de datoria care ne incu#+ă. ,ai do.e i!e sunt necru(ătoare. 8ată ce s3a 'nt%#p!at9 -%nd au descoperit psi/o!o$ii această .aria(ie" s3au i#p!e#entat pe #a*ina Pp două con&i$ura(ii cere+ro3$eo#etrice. Una a &o!osit drept +a ă .ec/ea 'nre$istrare a #in(ii du#ita!e" cea!a!tă a (inut sea#ă de un spor deLE !a sută 'nre$istrat de toate &unc(iuni!e #in(ii du#ita!e" TOATE ?UN-J8UN8AE" repet" nu

A(i spus că această sa!ă de consi!iu se a&!ă acu# 'ntr3o parte o /ote!u!ui care nu era ocupată anterior de corpora(ia Meteor. Arsena!e!e" &iind ceea ce sunt" tre+uie să trate e ca uri ca a! du#ita!e cu o $ra+ă necru(ătoare.icii!or aduse de Hedrock 'n trecut" cred că are dreptu! !a a*i$urări!e noastre că !uă# &oarte 'n serios ac(iuni!e 1#părătesei.upă cu# a# #ai spus" pro+!e#a era să ne a*i$ură# că ec/ipa de sa!.iu pa!atu!" dacă nu inter.in$erea !ui că ar tre+ui să3! 'ntrerupă ori de c%te ori era prudent din punct de . A*adar ateri area s3a e&ectuat !a=9DE acrediti.nu#ai cura)u!. Se uitară cu to(ii !a e! &ără să 'n(e!ea$ă" 'n ti#p ce" ne#aia*tept%nd răspunsu! !or" se repe i drept !a panou! orna#enta! de !a dreapta !ui" pe perete!e cu o stră!ucire 'ntunecată.ăd si!it să cad de acord că #oartea este sin$ura sentinta posi+i!ă.aria+i!ă si#p!ă" osci!antă5 1#potri.are nu a)un$e !a pa!at nici prea de. <ă u că oa#enii '! pri. idea!is#u! *i a!truis#u!" presupun. 8nc!usi.e!" #odi&icată de o .a .re#e" nici prea t%r iu.at &iind &aptu! că nu era un ca pena! 'n sensu! o+i*nuit a! ter#enu!ui *i 'n specia! datorită ser. To(i anii ace*tia c%t trăise *i p!ănuise !ucruri!e" &ăurind cu $ri)ă structura speran(e!or !ui" de &apt '*i 'ncredin(ase soarta #a*inii Pp" poate cea #ai #are in. Era un ade.ărat co*#ar.edere psi/o!o$ic" ceda 'n &a(a &ascina(iei cresc%nde a deta!ii!or unei &iin(e care 'n at%t de #are #ăsură 'i depă*iseră p%nă *i capacitatea de a o 'n(e!e$e.ar per#ite3#i să #er$ #ai departe.at că !i&tu! de !a aeroport a co+or%t #u!t #ai )os dec%t de o+icei pentru a a)un$e aici. . <ei &i" +ănuiesc" de acord că do.e!e i#peria!e &a!se au &ost aceptate 'n două #inute. -ea de a doua proiec(ie s3a concentrat asupra orei=9NO PM" cu o posi+i!itate de eroare concentrică deN #inute.entua!e!e #iraco!e. .e" construc(ii #ate#atice ciudate a!e căror rădăcini se 'n&i$eau ad%nc 'n i#pu!suri!e o+scure a!e #in(ii *i trupu!ui. Arsena!e!e nu3*i pot per#ite să &ie at%t de #ărini#oase." n3ai o+ser. S3a constatat că dia$ra#a +a ată pe .ei părăsi . Aa=9D> ai ie*it din !i&t. Ni#eni nu3! opri" ni#eni nu scoase .ine 'n &a.edea că nu .oin(ei !ui" Hedrock a constatat că e din ce 'n ce #ai a+sor+it. -adron 'i spuse9 0 .i Arsena!e!e pur *i si#p!u ca un sin$ur &actor dintr3un )oc #ai a#p!u.a" #oartea5 Moartea5 Moartea i#ediată. Era #ai si#p!u c/iar dec%t se a*teptase 'n năde)dii!e !ui ce!e #ai ira(iona!e.e i!e sunt conc!udente.ec/iu! du#ita!e Pp do.ite a era un e!e#ent esen(ia!" in&!uen(a posi+i!ă a a!tor #in(i asupra situa(iei s3a redus !a o constantă de 'na!t ni. Pentru in&or#area du#ita!e" tinere" persona!u! nostru de aici a &ost #ărit de cinci ori. 6tiin(a nu poate (ine sea#ă de e.ă ură capete ap!ec%ndu3se apro+ator *i se au iră $!asuri care #ur#urau9 0 .e )ur '#pre)uru! #esei se . Printre a!te!e" aceasta (i3a ridicat -oe&icientu! de inte!i$en(ă !a ci&ra u!uitoare deCML Hedrock răspunse9 0 . . 4ra&ice!e unită(i!or cere+ra!e *i a&ecti.o#nu!e Hedrock" un o# cu at%ta a!truis# ar pri.or+e poto!ite. A# #ai pre!uat 'ncă *apte eta)e a!e /ote!u!ui *i or$ani a(ia noastră &unc(ionea ă ne'ncetat.in ne&ericire" tre+uie să &iu de acord cu do#nu! -adron. Poate că &iind du#neata 'nsu(i 'n$ri)orat 'n #o#entu! respecti.u#neata spui toate &unc(iuni!e. Ascu!tă *i ur#ărea cu aten(ie" 'n ti#p ce -adron continua cu discursu! său de conda#nare9 0 . 0 O c!ipă .ă ro$H Răsună $!asu! !ui Hedrock #u!t #ai c!ar de&init dec%t a$!o#era(ia aceea de . -on. 1n a#+e!e con&i$ura(ii cere+ro3$eo#etrice de care a# po#enit" aceea co#p!icată a 1#părătesei s3a 'ntre(inut #ecanic 'n #atrice *i 'ntruc%t .en(ie &ăcută . Această con&i$ura(ie a &ost a+andonată i#ediat. A+sent" Hedrock si#(i totu*i că unu! dintre consi!ierinu -adron ci un o#u!e( căruntspunea9 0 .reodată 'n do#eniu! #in(ii o#ene*ti.esc st%n)eni(i. Mă .oarea du#ita!e o Necunoscută de $radu! trei.

i+rator*i pă*i pe transportor.e 'ndată ce $reutatea *o+o!ani!or de pe podeaua cu*tii a)un$ea !a o anu#ită $rada(ie" se desc/idea o u*i(ă *i . Patru. Tot ce putuse spera p%nă atunci să &acă &usese o &u$ă de !a Arsena!e. Hrană !e era adusă !a inter.io!ente a!e ani#a!u!ui trădea ă de)a acce!erarea procese!or . -u o sin$ură #i*care continuă" sincroni ată" 'i diri)a &ocu! .ina nenorocită pe care o introducea 'n #a*ina !ui de co!ectare a date!or.ea acu# o nouă !iotă de pui *i )udec%nd după #ări#ea !or deduse că s3au născut după ce &usese 'ntrerupt procesu! #ecanic de către *o+o!anu! care scăpase a&ară. 1ncepuse cu un #i!eniu 'nainte" prin introducerea unei du ini de *o+o!ani (*ase #ascu!i *i *ase &e#e!e) 'n &iecare dintre ce!e patru cu*ti specia! construite.ni(ă !aNOOO de ki!o#etri depărtare de ora*u! i#peria!" p!ină de #a*ini care pu!sau 'ncet *i de instru#ente stră!ucitoare. 83ar &i !uat prea #u!t ti#p să repare spărtura din #are!e (arc #eta!ic" dar procesu! &u re!uat cu preci ie auto#ată" din c!ipa 'n care readuse 'ntrerupătoare!e 'n po i(ia !or ini(ia!ă. Natura a. Se răsuci cu o #i*care #oa!e 'n ti#p ce3! ridică *i3! duse 'n cu*ca *o+o!ani!or a&!ată 'n !a+oratoru! de dinco!o. ?iecare a.ă u $i$anticu! *o+o!an a!+ repe indu3se către e!" cu din(ii #ari r%n)i(i" $ata pentru atac.ita!e. Se au i un *uier de ener$ie 'n ti#p ce3! '#pinse p%nă !a capăt. A)un$%nd !a panou" '*i 'ndreptă de$ete!e" potri. Mai 'ncet de data aceasta" se 'ntoarse 'n 'ncăperea principa!ă. Se 'ntoarse *i ie*i pe o u*ă: apoi" 'n u!ti#a c!ipă . 1i tre+ui o )u#ătate de #inut ca să $ăsească )i.a!e re$u!ate.eodată se si#(i sin$ur 'ntr3o !u#e 'n care oa#enii *i !ucruri!e trăiau *i #ureau cu o rapiditate s&%*ietoare" u#+re e&e#ere care c!ipeau 'n !u#ina puternică a soare!ui *i apoi se esto#pau *i dispăreau de&initi. 1ncet" 'ncepu să se răsucească pe o parte. Se au i un c/i(ăit puternic c%nd *o+o!anu! se trase 'ntr3o parte spre ce!ă!a!t capăt a! 'ncăperii.ea co#pasiune pentru toate .ă u perico!u! de #oarte *i 'ncercă să sară 'napoi. .indu3!e e2act 'n !ocuri!e specia!e din panou" !e răsuci *i ine!u! a!unecă din !ăca*u! său ascuns pe de$etu! !ui arătător. -e!e patru &a#i!ii de ro ătoare o duceau #inunat. Mai trăia 'ncă" un *o+o!an +ătr%n de tot. Oc/ii stic!o*i '! străpun$eau parcă pe Hedrock 'n ti#p ce acesta se tră$ea c!ătin%ndu3se a&ară din (arcu! *o+o!anu!ui" 'ndrept%ndu3se spre suita de 'ntrerupătoare a!e curentu!ui e!ectric. Prea t%r iu 'nsă..#ăcar un pisto!. . Se $/e#ui aco!o *i Hedrock . A.%rtindu3se de3a !un$u! unui perete" a#e(it" con*tient doar pe )u#ătate *i cu un $o! 'n sto#ac. 6i apoi 'n #inte i se &or#ă &u!$erător i#a$inea tuturor ine!e!or *i #ecanis#e!or din /ote!u! RoKa! 4ane!a" 'n curs de desco#punere.reun indi.ase de)a unde &usese spart idu!" dar nu se opri să cercete e spărtura. Se a&!a 'ntr3o pi.ar 'n ce!e din ur#ă $ăsi cei cincisprece e centi#etri stră!ucitori de a!+ #urdar" ascun*i su+ un scaun dro+it. Ani#a!u! nu se strădui să3! ur#ărească: peste o c!ipă Hedrock i +utise de)a să tra$ă p%r$/ia ce &urni a ener$ia corespun ătoare propor(iei du*#anu!ui. Era un proces cu# nu se poate #ai si#p!u.erde pa! asupra #ecanis#u!ui .ietă(i!e. M%na i se str%nse pe un 'ntrerupător din perete. 1ncercă să se #i*te" să se ridice*i .ea *i ea #etode!e ei auto#ate *i tot !a inter.ocea !ui +u+uitoare u#p!u ca#era cu ecouri!e ei a#enin(ătoare. Aa+e!e !ui ca ni*te +aroase '! aruncară 'n.ea prea pu(in de3a &ace cu )i. Era . Nu #ai pierdu .ă u că #i*cări!e . Senti#entu! care3! cop!e*i a. -u*ti!e erau (inute curate printr3un #ecanis# in$enios. Hedrock a*teptă cu 'ncordare cr%ncenă p%nă 'n u!ti#u! #o#ent c%nd #ai putea inter. O+ser. 1*i" 'ndep!iniseră #isiunea. Monstru! de *ase #etri 'nă!(i#e se năpusti asupra !ui.a!e re$u!ate apăreau *i cre*teau tineri" sporind $reutatea +a!an(e!or care co#andau ast&e! cantită(i sup!i#entare de #%ncare" .id.re#e să cercete e 'ncăperea 'n care se tre i" căci 'i era +inecunoscută.or+a de #i!ă" dar pe scară #are" nu pentru .eni.ina" acu# c%nd nu #ai era a#p!i&icată arti&icia!. -u un e&ort" '*i a!un$ă dispo i(ia aceea nea$ră *i" 'ndepărt%ndu3se de #a*ina de cu!e$ere a date!or" se duse să cercete e cu*ca *o+o!ani!or. Apoi .

antu! 'n care #ai erau *i a!te e!e#ente specia!e" ca să &ie e2a#inat !a o dată u!terioară. Putea &ără tea#ă să presupună că eci!e de #ii de #e#+ri ai Arsena!e!or n3au putut 'ncă să &ie anun(a(i că e! e socotit trădător. <re(i să . Acesta '! duse 'ntr3una din 'ncăperi!e secrete a!e Ora*u!ui 8#peria!.e ase#enea punea 'n #i*care podeaua #icu!ui coridor. 0 Jine3! 'n &a(a aparatu!ui *i . .i3! tri#it sau să . 6o+o!anu! care3! atacase trăise ec/i.enea ne#uritor *i3! o&erea un su+iect nepre(uit pentru e2perien(e. Reac(ia a &ost rapidă *i po!iticoasă" &ără nici un se#n că nu#e!e său este supus acu# anate#ei 'n cadru! Arsena!e!or. Se repeta de un #i!eniu: iar scopu! !ui era u!uitor.eau să &ie ne#uritori. -u #u!tă . Unde.ă3#i te ro$ adresa !ui . 1n această !u#e a .erd Kers/a@.adarea !ui din Hote!u! RoKa! 4ane!a. 6o+o!anu! ar &i &ost aruncat nu 'n di o!.ita!e se acce!erau aproape direct propor(iona! cu di&eren(a de #ări#e. Un a!t $!as de &e#eie9 0 A# aici dosaru! do#nu!ui Kers/a@" do#nu!e. 6i u*i(a aceea se 'nc/idea" +!oc%ndu3 ! 'ntoarcerea.enea &oarte repede *i 'n ti#p ce cada.ita!ă" a&ect%nd e2isten(a rasei u#ane: iar e! care !ucra at%t de intens pentru .a!entu! a>E de ani. Nici nu e de #irare că a. Apoi procesu! se repeta.e pro+a+i!itatea să inter&ere e cu actua!itatea. ?ie că3! p!ăcea" &ie că nu" *o+o!anu! era i $onit de 'ndată 'n !i+ertate. Ur#ă o pau ă *i apoi au i !a ce!ă!a!t capăt a! &iru!ui dec!icu! o+i*nuit. Se a*e ă 'n &a(a ecranu!ui din aparta#ent *i c/e#ă centru! de in&or#a(ii a! Arsena!e!or.i+ratoru!ui 'i &ăceau inten(ionat unui *o+o!an ceea ce3! &ăcuseră accidenta! !ui Hedrock cu cinci eci *i cinci de seco!e 'n ur#ă. -ea de3a patra &i*ă '! tu!+ură pe Hedrock.ant" ci 'n conser. Mai erau 'ncă trei &i*e '#preună cu ea" iar ca!itatea !or specia!ă consta 'n &unc(ionarea unui or$an *i după #oarte.a ener$ia care dec!an*a a#p!i&icatoru!.ru! se răcea p%nă !a o anu#ită te#peratură" ener$ia de a#p!i&icare era tăiată" pardosea!a se 'nc!ina *i trupu! a!+ a!uneca pe o +andă transportoare către #a*ina de co!ectat date" de unde era aruncat 'ntr3o +aie de ra e care3! de inte$ra. A!tă /rană din centru! 'ncăperii acti.iitor nu !ăsase niciodată ca 'n #o#ente decisi.usese ti#p să &acă spărtura. 1ntr3o +ună i" dacă cercetari!e !ui erau 'ncununate de succes" to(i oa#enii a.a ceasuri ca uria*.reuna din ce!e patru cu*ti p%nă c%nd nu se ter#ină pri#a por(ie.i3! citesc. 6o+o!anu! a#p!i&icat printr3un proces de #ărire de. . U*a se 'nc/idea 'ndărătu! !ui *i nu se #ai desc/idea nici o a!tă u*i(a de !a . Pro+a+i! trăise c%te.ă u că trecuseră ece #inute de !a e.ie(ii acce!erate" #oartea .a" do#nu!e Hedrock.#ai de. Se repeta" se repeta" se repeta !a in&init. A. Uit%ndu3se !a ceas" .ea #u!te !ucruri de &ăcut 'nainte de a putea -onsi!iu! Arsena!e!or să3! anu!e e co#p!et po i(ia *i puterea pe care !e de(inea e! 'n Arsena!e. ?i*a cu date!e *o+o!anu!ui care &usese $ata să3! ucidă ie*i din raste!u! Fspecia!G. 1n #o#entu! acesta erau a!te !ucruri de &ăcut" de o i#portan(ă .oi copia in&or#a(ii!e care3#i tre+uie" ise Hedrock.re#e 'n ur#ă e2p!oatase p%nă !a epui are 'nt%#p!ări si#i!are. Se !ini*ti pentru că5 Pentru că nu putea cerceta acu# 'n a#ănunt c/estiunea.a pe parcurs" ra e!e #ăritoare a!e . 0 . Aa capătu! ce!ă!a!t a! coridoru!ui era #o#ea!ă" 'năuntru! căreia se a&!a un #inuscu! a#p!i&icator a! Arsena!e!or.enea un #onstru de *ase #etri" a!e cărui &unc(ii .re#e sau #ai t%r iu intra un *o+o!an pe coridoru! 'n$ust de dinco!o. Odată 'n$/i(it" acest a#p!i&icator se 'ncă! ea de !a te#peratura corpu!ui *o+o!anu!ui *i dec!an*a un re!eu care desc/idea u*i(a spre un (arc !un$" !at *i 'na!t de doispre ece #etri. Un *o+o!an de. 0 Aici Hedrock" spuse e! c%nd 'i răspunse o operătoare. . Repede de tot" Hedrock '*i '#+răcă /aine!e Fde !ucruG *i pă*i 'ntr3un transportor.

eni 'n aparta#ent. Pa$ina ur#ătoare .ersa(ia. ?ata .eri&ica u!terior deta!ii!e.en(ii *tiin(i&ice.eci Nee!an #ai a*teaptă !a Arsena!u! Ain@ood.or+i cu o persoană in. Hedrock nu se opri să citească !ista descoperiri!or !ui Kers/a@.i i+i!ă !ui Hedrock" care nu au i nici con.enit so!icitarea ." care a.itatea ca e!e. . Nu#ai o c!ipă" .erd Kers/a@ unu! dintre cei #ai #ari specia!i*ti din do#eniu! său" a! &i icii.an Nee!an.reun an.upă nu#e!e Nee!an nu e2ista un ase#enea si#+o!.ă *i !3a# trans&erat aici. Hedrock spuse9 0 .a !ua . 0 .ă ro$" !a u!ti#a pa$ină" ise e! repede. .ea te#eiuri s3o &acă). Nu a# posi+i!itatea să &o!osesc un transportor" a*a că3#i . Notă adresa cea #ai recentă a !ui Kers/a@9 F-!ădirea Mică Tre!!is=MLNG.a ori #ai su+(ire dec%t o /%rtie de aceea*i $reutatedispăru *i apoi reapăru pa$ină a doua care pre!ua po. Era ade. 0 Re(ine(i3! p%nă a)un$ *i eu aco!o.reo cincispre ece #inute.a nu &ăcea ni#ic" +ănuia e! (*i a.in(a !ui Kers/a@ *i a că!ătorii!or interste!are.atorită ace!ei 'nt%!niri 'nt%#p!ătoare de(inea in&or#a(ii 'n pri. ?ata 'i răspunse ca!#9 0 -ererea do#nu!ui Nee!an n3a &ost 'ndep!inită" do#nu!e." ca student !a co!e$iu" aprecieri asupra caracteru!ui *i 'nte!i$en(ei" pri#e!e rea!i ări *i 'n s&%r*it !iste!e de de*coperiri *i in. S3a interesat #ai 'nt%i de &rate!e său 4i! Nee!an care s3ar părea că a dispărut acu# .a. -a atare" 'ncă o oră sau c/iar #ai #u!t Ro+ert Hedrock putea ur#ări &iru! respecti. Acesta era se#nu! Arsena!e!or pentru persoane!e 'ncununate cu o distinc(ie *i arăta că sa. Ur#ă o pau ă *i apoi pe ecran apăru c/ipu! a!tei &ete" noua operatoare care 'ncu. 1i o+(inuse nu#e!e de !a ne$atistu! Ed@ard 4onis/ *i acesta era un noroc pe care nu tre+uia să3! piardă acu# ac(ion%nd prea !ent.osaru!#ai +ine is &oi(a #eta!ică" de c%te.ă un a#ănunt" care ar &i scăpat #u!tora #ai pu(in in&or#a(i sau #ai pu(in aten(i9 un si#+o! #inuscu! indic%nd &o!osirea dosaru!ui de către ne$atist *i returnarea !ui u!terioară 'n &i*ier. Erau doar două9 Ed@ard 4onis/ *i" dedesu+t" .ar cu.ardu! Ain@ood. 0 Trece(i" .ă ro$.inte!e !ui o&ereau o +a ă de !ucru.oastră dosaru! noi !3a# retras din sec(iunea respecti. -%nd i3a# spus că u!ti#a adresă cunoscută a &rate!ui său este aceea*i ca a !ui .. Acti.ă ro$. Se uită !un$ !a ce! de a! doi!ea nu#e *i o+ser. Hedrock parcurse 'n $ra+ă !ista nu#e!or de pe dreaptaadică a!e persoane!or care &o!osiseră #ai de cur%nd dosaru!. Jin%ndu3! 'n #%nă trecu 'napoi prin transportor 'n !a+orator *i re. Restu! pa$inii 'nt%i era consacrat adrese!or anterioare a!e !ui Kers/a@ *i in&or#a(ii!or re&eritoare !a !ocu! *i data na*terii" ascenden(ă *i educa(ia din copi!ărie. &ără a#estecu! Arsena!e!or.Pe ecran 'i apăru i#a$inea unui dosar. -u #u!t re$ret" dar 'n #are $ra+ă" Hedrock '*i scoase costu#u! Fde !ucruG. 0 E 'n re$u!ă" ise Hedrock.in(a cărora ni#eni a!tcine.erd Kers/a@" #i3a cerut in&or#a(ii despre acesta. -%nd a(i cerut du#nea.o#nu! Nee!an" spuse ea" a*teaptă 'n c!ipa aceasta !a Arsena!u! de pe +u!e.iin(ă din cap c%nd 'n(e!ese so!icitarea !ui9 0 . Putea .an(ii de aco!o '! consideră pe . <ă dau !e$ătura cu operatoarea de aco!o.estea . Pe co!(u! din dreapta )os a! pa$inii era stan(ată o stea de aur. 8#ediat 'ntre+ă9 0 -ine e Nee!an *i c%nd a &o!osit acest dosar. .ie(ii !ui Kers/a@ de unde o !ăsase pri#a.ea prioritate superioară. Toc#ai !e căuta# c%nd #i3a par. 0 <ă #u!(u#esc" ise Hedrock *i 'ntrerupse !e$ătura. .ărat că 4onis/ nu3*i considera co#p!etă intui(ia 'n pri. Se '#+răcă 'ntr3un costu# . Pa$ina apăru pe ecran. 0 O să3! dă# #ai 'ncet in&or#a(ii!e cerute" răspunse &ata.

Era un #ode! pe care nu3! #ai &o!osise de #u!(i ani" a*a că trecură #inute pre(ioase p%nă . Aitere!e erau #ai #ici dec%t ce!e de pe a&i*u! e2terior" dar cu.ar tu!+urarea era pericu!oasă c%nd se producea 'n prea)#a pie!ii.eau să &ie !a curent.o+i*nuit de sto&ă *i se 'ndreptă spre acoperi*u! +!ocu!ui" desc/i %nd /an$aru! unde a.enea #ai interesant dec%t ar &i &ost a!t&e!.istă ceea ce &ăcuse.ion particu!ar.ion *i #ai ă+o.eri&ică #otoru! *i #an*e!e. . 6i asta 'nse#na că acu# se '#p!iniseră trei s&erturi de oră de !a &u$a !ui din sa!a de consi!iu a ?ăuritori!or de Ar#e. Apropiindu3se . . . Era o e2perien(ă a$rea+i!ă" cu cu!ori *i sen a(ia de p!utire 'n aer *i &ără e&ecte u!terioare pericu!oase.REPTUA .ertis#ente!e '#potri.ă u că a&i*u! din .i pentru o cercetare #ai atentă a ate!ieru!ui. Hedrock '*i co+or' aparatu! !%n$ă arsena! *i se uită !a ceas.ă ută prin ne$uri!e a!+ăstrui" pe unde.e ine!are de !a Arsena!" dar un costu# Fde !ucruG era nepractic prin #ări#ea !ui.e 'ntr3un ate!ier de pistoa!e cu ener$ie *i dispo iti.e$eta(ie .ea să sosească ti#pu! c%nd p%nă *i &unc(ionării din ate!ieru! unde se a&!a acu# a. 6i totu*i" 'n ciuda necesită(ii unei ac(iuni rapide" Hedrock co+or' &ără $ra+ă din autoa.itrină era ace!a*i din totdeauna.o!.REPTUA AA A8BERTATE.ă de ră +oi a Arsena!e!or p!utind ne. 8ntrodusese 'n e! aspecte *i in. -e3! tu!+ura ce! #ai #u!t era a+andonarea costu#u!ui Fde !ucruG.ederii.erde.ărată into2ica(ie !a !u#ină. . -a *i toate ce!e!a!te &ir#e *i a&i*e !icăritoare era &ăcut 'n a*a &e! 'nc%t să te ur#ărească 'n ti#p ce #er$eai" pentru a &i citit din toate un$/iuri!e. Era posi+i! să3! poarte &ără e&ecte ne$ati.E -AA8TATE.a !ui se răsp%ndeau pro+a+i! p%nă departe prin această . .ionu! !ui era ec/ipat cu detectori e2tre# de sensi+i!i *i dacă ar &i e2istat .reunei acti.u ti#p să treacă 'n re. -a atare" socoti că ar a.ită(i neo+i*nuite.astă or$ani a(ie. 6i totu*i n3a. -%nd se apropie de Arsena!u! Ain@ood nu . 1n aer a. Totu! părea per&ect nor#a!" ca *i pe .re#uri.reo na.8N 1NTRE4UA UN8<ERS -UNOS-UT. A. Nici asta n3ar &i contat prea #u!t 'n sine.ea un #ic autoa.ea un ră$a de circa cinci #inute" (in%nd sea#a de acce!erarea *i dece!erarea unei na.eci tre+uia să ac(ione e 'n oarecare $ra+ă. A!cătuia un ta+!ou idi!ic *i odi/nitor 'n decoru! său ca o $rădină.ă u nici un se#n a! . TrecuserăCD de #inute de c%nd 'ntrerupsese co#unicarea prin ecranu! e!ectric cu centru! de in&or#a(ie a! Arsena!e!or. A. Ate!ieru! 'n sine de.e &apt" e2istau *i pi!u!e pe care !e puteai !ua pentru a3(i readuce repede !a nor#a! centrii .e cos#ice 'n at#os&eră" aproape de supra&a(a pă#%ntu!ui. Se uită !a 'ntre$u! Arsena! stră!ucitor de re. -ostu#u!" care &unc(iona pe ace!ea*i principii ener$etice ca *i F#ateria!u!G din care era &ăcut un Arsena!" era destu! de #are pentru a st%rni o tu!+urare ener$etică 'n orice parte a Arsena!u!ui *i !a r%ndu! !ui era u*or a&ectat de către Arsena!.ere *i cara+ine *i '! *ocă o c!ipă &aptu! că trecuseră #ai +ine de o sută de ani de c%nd nu #ai . Posi+i!itatea ca une!e dintre aceste descoperiri secrete să &ie ana!i ate de către instru#ente!e detectoare constituia 'n sine un #oti. Hedrock *tia că a*a este. Ate!ieru! se a&!a 'ntr3o poiană cu . 1*i dădu +rusc sea#a ce or$ani a(ie .inte!e erau !a3&e! de po iti.E A -UMPPRA ARME ESTE .easupra !ui stră!ucea a&i*u! o+i*nuit9 ARME . *u&icient pentru a depune costu#u! 'ntr3un !oc si$ur.usese a!tă posi+i!itate.en(ii necunoscute ?ăuritori!or de Ar#e.a sute de ase#enea &ir#e *i a&i*e puteau a!cătui un *pectaco! at%t de u!uitor 'nc%t se *tia că oa#enii se into2ica*era de !u#ină din cau a unor ase#enea spectaco!e care3(i !uau oc/ii" a*a că" după cu# se *tia" #u!(i oa#eni &ăcuseră o ade.a pe deasupra ora*u!ui" detectoare!e ar &i descoperit3o. Era o i!u ie o+i*nuită pentru artere!e #ari de circu!a(ie *i totu*i c%te. Autoa.e9 -EAE MA8 E?8-A-E ARME ENER4ET8-E .i itase un arsena!. 6i ar #ai &i &ost *i a!t aspect ne&ericit !e$at de purtarea unui ase#enea costu# 'ntr3un Arsena!.

-ăci dacă era o cursă" atunci *anse!e !ui de scăpare depindeau de nu#ăru! de oa#eni pe care erau $ata să3! sacri&ice.%nd o aparatură sensi+i!ă" '! conda#na ca pe un intrus pentru că supra&a(a creieru!ui său era a$itată de nenu#ărate $%n3duri st%rnite de ac(iunea 'ntreprinsă '#potri. 1nceti*or *i cu $ri)ă" Hedrock se strecură printr3o ni*ă" 'ntr3o 'ncăpere #ai #are.re#e.astu!ui 8#periu 8s/er" o opo i(ie !a tiranieindependentă" indestructi+i!ă" a!truistă" dar scoasă 'n a&ara !e$ii. .reodată" $%nduri!e re!e respin$%ndu3! de !a sine. Erau ni*te construc(ii stră!ucitoare" ca# . Nu pătrundea nici un sunet din !u#ea a$itată *i !u#inată de soare din care . Uneori aproape că3(i . Mu!te dintre aceste ar#e #ai purtau 'ncă .ea $reutate" a*a o si#(eau de$ete!e !ui" ca o structură de!icată *i !ipsită de su+stan(ă" 'ntr3un #od aproape supranatura! *i c%nd pă*i prin desc/i ătură si#(i această structură 'n )uru! că!c%ie!or sa!edar &ără a i !e atin$e*i o 'nc/ise 'n ur#a !ui 'n tăcere.ertis#entu! a*teptat să &i par.or+a de o capcană" n3a.itrinei. Pe ur#ă '*i dădu sea#a ce s3a 'nt%#p!at9 u*a" a. -inci. Se desc/ise u*or" ca o &!oare care3*i des&ace peta!e!e" dar #ai repede.ereG sau Fcara+ineG" dar aici ase#ănări!e 'ncetau. Oc/ii i se deprinseră repede cu i!u#inatu! +!%nd care . .a !ui de -onsi!iu! Arsena!e!or. 1nc/ise oc/ii *i3*i 'n$ădui să se destindă" să !ase creieru! să i se $o!ească de toate $%nduri!e *i toată 'ncordarea din u!ti#u! ceas.o!.o#nea 'n )ur aceea*i !ini*te ca *i cu# s3ar &i a&!at noaptea 'n spa(iu! cos#ic. Se uită iute" dar atent" de )ur3'#pre)ur *i !a 'nceput a. Apoi 'ncercă din nou u*a.#inunată o constituie ?ăuritorii de ar#e" cu arsena!e!e !or din eci de #ii de ora*e de pe tot cuprinsu! . 1năuntru era !ini*te. ?usese pro&und i#p!icat 'n crearea *i de .enea ca un &e! de re&!e2ie din pere(i *i ta.enea $reu să cre i că &iecare ate!ier este un &ort de necucerit *i că $u. Une!e din e!e erau capa+i!e să ucidă ori să distru$ă 'n ca de ne.enise. Asta 'i produse o 'ncordare" căci părea să3! su$ere e că cei de aco!o nu i +utiseră să3! re(ină pe Nee!an.o!tarea acestor co#p!icate ar#e ener$etice" dar 'n sinea !ui &a#i!iari area cu #a*ini!e nu $enerase niciodată dispre(.ec/i!e !or nu#e9 !i se spunea Fpistoa!eG sau Fre.erne!e trecute a!e 8#periu!ui 8s/er &ăcuseră 'ncercări serioase*i c/iar s%n$eroasede a distru$e această or$ani a(ie. Hedrock #erse repede către u*ă. Aceste Far#e de &ocG nu '#pu*cau cu $!oan(e ci descărcau ener$ie 'n #u!te &or#e *i cantită(i. Pri.reo douăspre ece 'n tota!.%nătoare.i" p!in de curio itate" !a . Hedrock se apropie de una din e!e" cea de !%n$ă u*ă *i se uită !a ce!e patru cara+ine #ontate 'năuntru! . Pe de a!tă parte" dacă nu era .ea de ce să se tea#ă. Se prea putea c/iar că a. Hedrock o&tă *i apoi se destinse. O !ăsă 'n pace *i se uită #irat !a ea.enit aco!o *i ăsta să &ie o cursă 'ntinsă !ui.oie !a distan(e de #ii de ki!o#etri *i totu*i erau co#andate de ace!ea*i e!e#ente sensi+i!e ca *i u*a de !a intrare. Parcă nici nu a. <ederea !or 'i dădu &iori de p!ăcere.an. . Se decise să nu3*i &acă $ri)i *i să nu ai+ă te#eri" ce! pu(in o . N3o putu desc/ide" de*i trase tare de ea.itrine!e 'n*irate de3a !un$u! pere(i!or sau aran)ate 'n ordine pe pardosea!ă. U*a se desc/idea auto#at cu a)utoru! $%nduri!or +une" dar nici un du*#an a! Arsena!e!or" nici un s!u)itor a! 1#părătesei nu &usese pri#it .a anu#itor ani#a!e 'n ti#pu! se onu!ui de .u i#presia că nu e ni#eni 'n ca#eră.upă cu# u*a re&u a să se desc/idă pentru o&i(erii de po!i(ie" so!da(ii i#peria!i sau oa#enii du*#ăno*i Arsena!e!or" tot a*a aceste ar#e &useseră pro$ra#ate să desc/idă &ocu! nu#ai 'n autoapărare sau '#potri.

eau nici un &e! de protec(ie '#potri.entat un siste# de propu!sie interste!ară.eau o e2presie de 'ncăpă(%nare *i oc/ii i se &ăcuseră pu(in #ai #ici de parcă ar &i &ost deprin*i să se concentre e pentru a detecta orice 'ncercare de 'n*e!ăciune ori păcă!ea!ă. 1ntruc%t n3o &ăcuse" acu# !ucru! i#portant era să3! ducă pe Nee!an către un !oc unde puteau . .inte!e sunau aproape a#enin(ător.i!ea$ a unei ase#enea in.e(i destu! ti#p să3! . 0 <ă ro$ să #ă ierta(i" do#nu!e Hedrock" spuse acesta.oastră" do#nu!e Nee!an. ?unc(ionaru! .idu!ui a.ar dec!an*ase# de)a o opera(ie #ecanică pe care n3o putea# a+andona. Presupuse că e Nee!an" dar 'nainte de a se putea apropia *i pre enta se produse o 'ntrerupere. Era posi+i! ca Nee!an să &ie atras pentru scurtă .a #inute #i3a# 'n$ăduit să3! in&or#e pe do#nu! Nee!an de sosirea .in(a apărării *i a . Se desc/ise u*a din &und *i '*i &ăcu apari(ia un +ăr+at #ai .en(ii.%rstnic %#+i9 0 <ă !as sin$uri" spuse e! *i se 'ntoarse 'n ca#era din spate.ar ceea ce se 'nt%#p!ase era destu! de &iresc. A*adar a.e i că 1#părăteasa din 8s/er s3ar opune cu 'nd%r)ire dării 'n ..ite ei de &unc(ionare..oastră au in. Hedrock '! trase a!ături de a! !ui Nee!an pe care3! po&ti să se a*e e pe scaunu! !ui *i se insta!a *i e! con&orta+i!" după care 'ncepu i#ediat să3! . -a atare" Kers/a@ *i &rate!e du#nea.or+it.e ase#enea #ai a. 1n ti#p ce dădea #%na cu necunoscutu!" Hedrock si#(i că *i e! este scrutat cercetător de o perec/e de oc/i ne$ri cu pri.ar +u e!e indi. .erd Kers/a@ *i &rate!e du#nea. 1i acordă o pri. Hedrock '*i dădu sea#a că este tratat ca un persona) i#portant de !a Arsena!e. E2istă do.eau *i a!te ca!ită(i specia!e" #ai a!es 'n pri. Hedrock se p!i#+ă 'n )uru! .or+ească9 0 <oi &i c%t #ai &ranc cu du#nea.itrină. A# si#(it că s3a desc/is u*a e2terioară *i a# presupus că du#nea.ire rapidă &unc(ionaru!ui *i a)unse !a conc!u ia că o#u! n3a &ost 'ncă 'n*tiin(at că Ro+ert Hedrock nu se #ai +ucură de pri.ire aspră.%rstnic" de statură i#punătoare. Mai era un scaun 'ntr3un co!( din apropiere.. . Hedrock nu protestă *i nu co#entă 'n nici un &e!.a ra e!or directe a!e soare!ui.o#nu!e Nee!an" a* dori să &aci cuno*tin(ă cu Ro+ert Hedrock" &unc(ionar superior&actor de deci ie 'n cadru! Arsena!e!or.re#e a&ară din ate!ier.ar 'nainte de a desc/ide e! $ura" &unc(ionaru! spuse9 0 <ă in&or#e " do#nu!e Hedrock" că toc#ai 'i aducea# do#nu!ui Nee!an po*ta de !a adresa !ui de pe Marte.e să creadă că .rept care se o&eriseră să3! aducă din Marte coresponden(a printr3un transportor a! Arsena!e!or. -u.at ti#p să cercete e #ai #u!t situa(ia !ui . ?e#ei!e de !a -entru! de in&or#a(ii căutaseră o so!u(ie si#p!ă pentru a3! re(ine pe Nee!an !a Ate!ier" a*a cu# ru$ase e!" Hedrock. Nee!an a. 1*i propuseseră un o+iecti.itrinei *i $ăsi aco!o un +ăr+at 'na!t *e %nd pe un scaun" aproape ascuns de o a!tă . ?unc(ionaru! ridică $!asu!9 0 A" do#nu!e Nee!an" iată pe $ent!e#an3u! de care (i3a# . !i#itat *i3! rea!i aseră. Tre+uia să #ai a*tepte p%nă su$era părăsirea ate!iere!or" #en(ion%nd totu*i necesitatea $ra+ei.or+i(i. Necunoscutu! de pe scaun se ridică 'n ti#p ce se apropiau Hedrock *i &unc(ionaru!.i!e$ii!e Arsena!e!or. 1ncepu să re$rete că nu *i3a re er.an Nee!an *i a &rate!ui său dispărut. 1naintă cu un %#+et pe +u e" cu aeru! că3*i cere scu e. Se 'ntoarse către &unc(ionar9 0 Sunt 'n )oc pro+!e#e #ari" a*a că sper să nu3#i !ua(i 'n nu#e de rău dacă 'ncep să discut i#ediat cu co#nu! Nee!an. Se 'ntrerupse *i apoi re!uă9 .or+i 'n si$uran(ă. .ea &a(a &oarte tă+ăcită *i Hedrock $/ici că a &ost de cur%nd pe p!anete care nu a.oastră sunte(i. Hedrock cuno*tea rasa aceasta de oa#eni *i consideră că nu e reco#anda+i! să 'ncerce să3! supună presiuni!or. Arsena!e!e au #oti. . ?unc(ionaru! 'i spuse !ui Hedrock9 0 Acu# c%te.oastră se a&!ă 'n #are pri#e)die de a &i 'nte#ni(a(i .

ita!ă să descoperi# unde3*i construiau dispo iti. 0 . S3au &ăcut !ucruri re#arca+i!e 'n acest do#eniu" #ai a!es cu $e#eni identici. Ne3a# născut !a Aakeside5 Asta . Aa .%rsta de cinci ani" . 8ar apoi" c%nd a. . Acei ani ti#purii constituiră o +ucurie pură a unei re!a(ii &oarte str%nse.adă dacă 'noată ori se 'neacă" a &ost supus i#pactu!ui tota! a! ci.eci *ti(i unde se a&!ă. Pe /%rtie . 0 Păi" 'n pri#u! r%nd" cine sunte(i.idende!e. A# petrecut #ai tot acest ti#p )uc%nd )ocuri de noroc pe Marte" dar acu# doi ani a# c%*ti$at un #eteorit de !a un +e(i.an nu#it -are@. Mai &ăcu o pau ă *i apoi '*i 'ncepu 'ncet re!atarea.eau doispre ece ani" a 'nceput 'ncercarea de a3! di&eren(ia &ără a 'ntrerupe !e$ătura ner.anie! Nee!an. Pe &a(a !ui se putea citi o e2presie ciudată.ire !ui Hedrock *i apoi continuă9 0 Presupun că a# o+ser. 1ntre+ă u*urat Hedrock.usese ini(ia! de $%nd să !e spună.eci . Meteoritu! are un dia#etru de aproape cinci ki!o#etri *i de &apt e o +ucată #asi.a !ucruri ce decur$ din aceasta.ut un #oti. Hedrock %#+i c%t #ai prietenos putu9 0 6i a!te c%te. Aipsesc de pe Pă#%nt de ece ani.or+i 'ntr3un t%r iu" Hedrock a. Sunt &rate!e $ea#ăn a! !ui 4i!+ert Nee!an. 4%nduri!e" de*i 'ncă trans#isi+i!e" puteau &i ascunse. -%nd . 1! *oca &aptu! că u#+!ă# c%nd cu .reun an a# a.a .*i uci*i. Acu# . Nee!an a de .eni #ai u*or să 'n(e!e$e(i ce s3a 'nt%#p!at.reo doi ani de pro$rese p%nă c%nd 'ncepe# să 'ncăsa# di. 0 .ă de +eri!iu F$reuG.oastră arată că de atunci 'ncoace s3au 'nt%#p!at o #u!(i#e de !ucruri.oasă dintre ei.ita!ă" o !u#e a sen a(i!or du+!e.oie de . E2presia de /otăr%re de pe &a(a necunoscutu!ui se 'ndu!ci pu(in9 0 Mă nu#esc . A*a este" con&ir#ă Nee!an. ?ăcu o pau ă. 1n to(i ace*ti ani" asocierea !or pe p!an inte!ectua! a scă ut.idu! cu &a(a 'ncordată *i se.at ne'ncrederea cu care a+orda 4i! ca!itatea de o# adu!t" după &e!u! 'n care reac(iona !a e2perien(a #ea 'n #aterie de &e#ei. Nee!an 'ncu.e(i putea să3#i spune(i tot ce *ti(i 'n această c/estiune.a!oră# #i!iarde su+ &or#ă de ac(iuni" dar #ai e ne.e #i!ă" i3a# 'napoiat )u#ătate din e! *i ne3a# &ăcut to. -a un ied aruncat 'ntr3un +a in ad%nc ca să se .inte!e pe care a. Nee!an c!ătină din cap.anie! *i 4i!+ert Nee!an" $e#eni identici *i de)a reciproc sensi+i!i" au &ost pre!ua(i de oa#enii de *tiin(ă care !e3au a#p!i&icat sensi+i!itatea aceasta p%nă c%nd a de.enit o ca!dă os#o ă de &or(ă . 0 A" da" spuse Hedrock 'ncep%nd să 'n(e!ea$ă.o!tat o atitudine ciudată" aproape aro$antă" de &rate #ai #are &a(ă de 4i!" pe c%nd 4i!5 8ndi. cu totu! deose+it de a socoti că &rate!ui #eu i s3a 'nt%#p!at ce.u sen a(ia că nu roste*te cu. E de o i#portan(ă .un$i!e de pe &a(a du#nea. 1nc/eie pe o notă #ai ca!#ă9 Sper că .iin(ă din cap9 0 .a. .ă .ară*i !a parte.u! *i ce !i s3a 'nt%#p!at.eră &ăcu o pau ă 'n re!atarea sa" 'i aruncă o pri.enit at%t de acută 'nc%t c%nd se a&!au nu prea departe unu! de a!tu!" $%nduri!e treceau de !a unu! !a a!tu! cu toată c!aritatea &!u2u!ui e!ectronic dintr3un aparat de co#unicare !oca!ă cu te!eecran.ar ce dori(i de !a #ine. A* putea &i trecut 'n cate$oria e2p!oratori!or de #eteori. Nee!an *o. 1ntr3un t%r iu spuse9 0 A(i au it de e2perien(e!e 'ntreprinse de 8nstitutu! de Eu$enie.ăi.i!i a(iei 8s/er" pe c%nd 4i! a &ost i o!at *i o+!i$at să se !i#ite e !a studii *i cercetări. 7%#+etu! de pe +u e!e !ui era ironic" aproape sinistru9 0 ?rate!e #eu nu e 'n perico! de a &i ucis.roia(i să *ti(i. 8nterre!a(ia a de.

u cura)u! să i$nore a.a nostră si#p!ă de transport.oastră. . Hedrock spuse9 0 Pro+a+i! .i ca!# *i so+ru pe inter!ocutor.reo cri ă" spuse e! cu un $!as s!a+ *i trist. Toc#ai asta #3a adus 'napoi pe Pă#%nt.ină să #ă ia peste .ar acu#" odată 'ndepărtată această +arieră" tensiunea re.iin(ă din cap. E2p!ică !a &e! de st%n)enit că a &ost .a(ia păru prea aspră" a*a că se $ră+i s3o co#p!ete e9 <ă ro$ să #ă 'n(e!e$e(i că nu 'ncerc dec%t să3#i c!ari&ic ta+!ou! ce!or 'nt%#p!ate. A p!ecat i#ediat" dar ur#ea ă să .ite ă aproape e$a!ă cu cea a Pă#%ntu!ui. Mo#entu! p!ecăriiH P!eacă i#ediatH Je!u! era c!ar *i intens. M3a# dus aco!o cu speran(a că ast&e! 4i! . 6i '*i 'nc/eie ast&e! re!atarea9 0 . 1*i &ăcu ni*te ca!cu!e #inta!e *i dădu 'ncet din cap.eodată oc/ii ne$ri ai !ui Nee!an căpătară un !uciu #eta!ic9 0 A# o+ser. Nee!an spuse p!ictisit9 0 Era# prin*i de partea cea!a!tă a soare!ui" 'ntruc%t #eteoritu! se dep!asa cu o . 1n tăcerea ce ur#ă" Hedrock '*i dădu sea#a că nu #ai are prea #u!t ti#p !a dispo i(ie.e atunci n3a# #ai si#(it nici #ăcar o &urnicătură.enise. 0 6i totu*i" spuse Hedrock" ce.reo *ase !uni. A$onia scurtase distan(a de #i!ioane de ki!o#etri dintre Pă#%nt *i #eteor *i3! răsucise ner. Mă a&!a# pe #eteorit c%nd !3a# si#(it că #oare.at că rareori #oartea unui o# produce . Nee!an dădu din u#eri *i continuă9 Nici nu s3a pus pro+!e#a care din noi . Re!atarea era satis&acătoare9 0 6i ca# ce3a(i si#(it c%nd a #urit &rate!e du#nea. 0 Moarte.or+a de o durere.a s3a 'nt%#p!at" căci !ipse*te *i Kers/a@. -/iar 'n iua 'n care a e2pirat contractu! cu 8nstitutu! de Eu$enie" #i3a# cu#părat un +i!et pentru Marte.3a !uat #u!t ti#p p%nă să a)un$e(i aici.ia(ă.enise 'n #od acut con*tient că s3ar putea ca so!da(ii Arsena!e!or să roiască prin transportoru! a&!at aco!o. Se !ăsă totu*i pe spate pe spetea a scaunu!ui *i3! pri. A+ia de cur%nd a atins o po i(ie 'n care putea# să sta+i!i# o or+ită accepta+i!ă pentru na. 1ntre+ă Hedrock. 6i datorită acutei sa!e con*tiin(e 'n pri. 1n u!ti#e!e #inute de. -%te.ar ('nc/eie e! cu un $!as aproape stins) c%nd co!o a &ost . 0 Moarte. O+ser. 0 .in(a !ucruri!or pe care !e *tiau Arsena!e!e" nu a. Nu putea risca să !ase acest !ucru să se 'nt%#p!e 'n ti#p ce3*i or$ani a e! retra$erea.oia de a se concentra asupra cu.ii 'ntr3o co#unicare si#patetică 'nspăi#%ntătoare.a căpăta #ai #u!te *anse 'n .ertis#entu! pri#it.rut să3! ia cu e! pe Nee!an *i asta 'nse#na un proces +ine pus !a punct. .inte!or !ui Nee!an 'i #ai a!un$ase din #inte presiunea necesită(i!or ur$ente.or+a de #oarte. Re$ret că tre+uie să spun acest !ucru 'n pri.a #inute" ne. 8#ediat si#(ise s&%r*itu! ace!ei presiuni neura!e care" c/iar *i !a distan(a aceea" constituise !e$ătura dintre e! *i &rate!e !ui. .ar c%nd a #urit.a părăsi Pă#%ntu!.in(a propriu!ui #eu &rate" dar acesta este ade. .ăru!.ea# o pro+!e#ă. Nu #ai a*teptă un răspuns" ci se ridică 'n picioare *i se duse p%nă !a ta+!ou! de co#andă de pe perete!e din st%n$a. -%nd p!ecă ar &i . 4i! #urise +rusc 'n c/inuri" &ără nici un &e! de presi#(ire. Nee!an se #i*că st%n)enit pe scaun. Hedrock 'ncu.una c%nd cu a!ta *i a# 'nceput să3#i dau sea#a că a. 0 Acu# un an. 1ntre+ă e!. Acu# o săptă#%nă -are@ #3a depus !a unu! dintre cos#odro#uri!e ie&tine din Nord.

ăpăi 'n soare" si#+o! a! unei !i+erta(i care acu# dăinuia de #ii de ani" o !i+ertate stranie *i ciudată care re istase ce!or #ai pericu!oase dintre atacuri!e ce puteau &i 'ndreptate '#potri.a 'n cu. . Hedrock .irea !ui scrutătoare reie*ea #ai e!oc. Hedrock se 'ntoarse de !a ta+!ou! de co#andă" u*urat dar !a &e! de concentrat ca 'ntotdeauna. .ă u că Nee!an cercetea ă cu aten(ie co#en i!e.ărate )un$!e de c!ădiri co#ercia!e care se ridicau ca ciuperci!e 'n toate păr(i!e. . -%nd a# sosit 'n Ora*u! 8#peria!" a# descoperit .or+e!or !ui a. Se duse !a u*a care c!ădea 'n &und" +ătu 'n ea *i stri$ă9 '! iau cu #ine pe Nee!an" care . -!ădirea stătea !ini*tită" cu &ir#a ei #a$ică arunc%nd .Se apropie de ta+!ou! de co#andă" pe care se aprindea c%nd o !u#ină" c%nd a!tă.ionu! se 'nă!(a 'n aer condus de e!" ate!ieru! ră#%nea tot #ai #ic *i #ai ne'nse#nat 'n ur#ă" 'ncon)urat de $rădina ce a!cătuia un decor p!ăcut.a ei de a#+i(ia ne#ăr$inită a ce!or ce #%nuiau sceptre!e puterii.rut să se asi$ure că Nee!an nu .entua! . Nee!an se 'ndreptă spre intrarea principa!ă . Se 'ntoarse !a Nee!an *i3! spuse9 0 A# o adresă a &rate!ui du#nea.a re. Repede '*i acti.ec/ea adresă a &ra(e!ui #eu *i a# a&!at c%te ce.ea să3! pătrundă 'n #inte.ea prea #are i#portan(ă" a*a că Hedrock r%scase să3! insta!e e pe un a.ede ce &ace e!.edere 'n #i)!ocu! unei ade. Mai era un a!t transportor 'n &undu! a(e!ieru!ui *i după c%te '*i dădea e! sea#a" pe aco!o . Acest dispo iti. 6i a* #ai dori să . Nu a*teptă un răspuns *i se 'ntoarse către Nee!an9 0 Să #er$e#" ise e! i#perios.ioane" dar nici o u#+ră 'ntunecată" nici o torpi!ă să$et%nd aeru! pe aripi!e ener$iei ato#ice5 1i desc/ise !ui Nee!an portiera #icu!ui aparat *i apoi se urcă *i e!.eri&ic i#ediat.e &apt nu #ai sunt #u!te de spus. 8e*iră din autoa.reo două noută(i pe3aici.ent dec%t dacă ar &i rostit cine. <or+i cu# nu se poate #ai serios9 <ă asi$ur că rapiditatea este un &actor i#portant. Pe #ăsură ce autoa. Peste o c!ipă se concentră asupra co#en i!or *i se asi$ură că 'n )uru! ate!iere!or nu se produce nici o #i*care.ion5 Hedrock *tia că Nee!an . 8#ediat se stinse o !u#ini(ă din spate!e panou!ui.ar deoca#dată aten(ia !ui era concentrată 'n sus.a 'n sensu! că5 0 Nu#ai o c!ipă" spuse Hedrock.ea con*tiin(a '#păcată.in pri.e +!indate puteau să3! atace de sus" pentru a3! '#piedica să se urce 'n autoa. Pute(i să3#i spune(i pe dru# restu! po. Si#(i !a r%ndu! !ui pri. -ur%nd '! pierdu din .re(i să spune(i că nu !ocuia !a adresa o&icia!ă.răcia asta ce e. Riscuri!e pe care *i !e !ua puteau &i #ăsurate cu eta!oane!e disperării.ă readuc aici să .eni(i cu #ine. 8ar a!(ii" cu na. 1*i &ăcea apari(ia o dată pe !ună" a*a cu# cereau re$u!a#ente!e *i deci ea a. Pe cer &u!$erau a. 6i arătă către siste#u! de detec(ie.or+e*te *i cur%nd sensu! .eneau c/iar acu# ni*te +ăr+a(i. 0 Proprietăreasa !ui #i3a spus nu nu#ai că nu !ocuia aco!o" dar *i că i3a 'n$ăduit să 'nc/irie e ca#era a!tcui.ion care 'n cine *tie ce '#pre)urări ar &i putut e.or+ind pe dru#9 0 A# descoperit că &rate!e #eu '*i păstrase o re*edin(ă &a!să nu#ai pentru 'nre$istrare.e*tii du#nea.oastră pe care a* dori s3o .ion.ă ridica(i coresponden(a.oastră *i apoi să . Ar &i .irea !ui Hedrock *i3! spuse9 0 <ăd . 1n ti#p ce ie*eau pe u*ă Hedrock 'ntre+ă9 0 Adică . 1*i prote)ase &!ancu!" doar at%t.inte no(iunea de Fspecia!istG. constituia un secret a! Arsena!e!or" dar nu a.eni să3*i preia coresponden(a.ă unu! dintre ine!e *i &ăcu 'n de!icatu! circuit de ca+!uri a! transportoru!ui o $aură #ică de tot" c%t un . Nee!an se ridică *i ise9 0 .%r& de ac. <ă #u!(u#esc pentru a)utoru! acordat.a.

ăd că . 1n u!ti#ă instan(ă" )u#ătatea de oră necesară putea de. A)unseră 'ntr3un !oc unde o c!ădire de o sută de eta)e se anun(a printr3o &ir#ă !u#inoasă . .i&eren(a de nu#e nu3! &rapă i#ediat pe Hedrock. P%nă 'n c!ipa aceea Hedrock '! socotise pe Nee!an o persoană ne'nse#nată prin in&or#a(ii!e pe care !e3ar &i putut de(ine.irea cercetătoare a !ui Nee!an se opre*te +rusc.să cadă 'n #%na unor du*#ani ai Arsena!e!or.%rteau unu! 'n )uru! ce!ui!a!t pe unde. Ad#inistratoru! c!ădirii #i3a spus că s3a p!ătit c/iria pe ece ani 'nainte" dar de !a se#narea contractu!ui" adică de acu# trei ani" n3a #ai trecut ni#eni pe3aco!o. . 0 Nu" n3a . A.ar .a pe aici .io!at aparta#entu!.rut să #ă !ase *i n3a.ea o 'ncuietoare cu siste# de a!ar#ă. N3a.e c%te ori a# &ost aco!o u*a era 'ncuiată.enea un o# de nepre(uit. .ea inten(ia de a se !ăsa oprit de nici un &e! de 'ncuietoare. Hedrock aproape că si#(i cu# pri.at *i Hedrock 'ncepu i#ediat această ac(iune. . 6i pe ur#ă nici nu cred că a* &i i +utit să pătrund. Nee!an !uă /%rtiu(a *i o citi cu $!as tare9 0 -!ădirea Mică Tre!!is" ca#era=MLNG . Hedrock contră9 0 . 0 Păi #i3a# !uat !icen(a 'n in$inerie ato#ică" 'i răspunse Nee!an *i adău$ă cu un u*or %#+et9 8nstitutu! de Eu$enie are $ri)ă de prote)a(ii săi. 8ar dacă patronii a&!au cu#. 1! '#presionă 'nsă e.ersită(i putea o+(ine orice sa!ariu cerea dacă3*i $ăsea un ser.anta) 'n ti#p de ece #inute putea &i decisi. 1nsă putea &oarte u*or să aprecie e !a )usta !or .a!i ă pe care o (inea &rate!e #eu !a pensiune.a pe !%n$ă p!aneta Marte. 0 .iciu 'n industrie. 0 6i n3ai 'ntrat.e c/iar *i pentru oa#enii cei #ai /otăr%(i" dacă nu a.u#ne eu!eH 0 -e s3a 'nt%#p!at.i i+i!ă de !a distanta9 -AP.e si#i!are" dar de o construc(ie u*or di&erită.eni de o i#portan(ă esen(ia!ă. <ederea 'i $%rie #e#oria. 1n ca u! de &a(ă c/iar a*a era.eci Nee!an #erita să &ie cu!ti. Era .a tre+ui să se oprească !a unu! din aparta#ente!e !ui pentru a3*i pune (inuta Fde !ucruG. 4u.re#e c%t Arsena!e!e 'i puteau ur#ări prin radar #i*cări!e" nu 'ndră nea să3*i 'ncetinească rit#u!.ernu! i#peria! a.ă pricepe(i !a #ecanis#e. Scoase din +u unar /%rtiu(a pe care era 'nse#nată u!ti#ă adresă cunoscută a !ui Kers/a@. E o ca#eră" ise Nee!an. Se a&!a doar !a o sută de #etri de acea construc(ie u!uitoare c%nd ări #onstru! #ai #ic de nu#ai cinci eci de eta)e cu o tur!ă ascu(ită ca de +iserică-!ădirea Mică Tre!!is.or+e!or !ui Nee!an.ar prin co#entariu! !ui #erse drept !a (intă" căut%nd rădăcina .a !a pu*cărie &iindcă a# . 0 A# &ost aco!o de trei ori" spuse Nee!an. 83o dădu !ui Nee!an spun%ndu3!9 0 1ntr3aco!o ne 'ndreptă#.a!oare o+staco!e!e pe care !e pre entau ase#enea dispo iti. Asta 'i sc/i#+ă atitudinea. .e trei ori. 1*i a#inti pentru pri#a dată că Tre!!is Ma)or *i Tre!!is Minor erau doi #eteori care se 'n.eau instru#ente!e necesare. Hedrock dădu $%nditor din cap.ar tre+uia să3*i asu#e riscuri!e. 1i trecu prin #inte a!t $%nd9 Pe unde. P%nă *i un a.ita! să se apere c%t #ai +ine *i totu*i at%ta .8REA MARE TREAA8S.a de propu!sia interste!ară" de.identa tărie de caracter a acestuia" nu#ai că 'n decursu! 'nde!un$ii !ui cariere 'nt%!nise at%(ia oa#eni tari *i capa+i!i 'nc%t această ca!itate !uată 'n sine nu i se păruse de un interes deose+it.. Mai de$ra+ă dip!o#a pe care o posedă. A# $ăsit adresa 'ntr3o .ea dispo iti.ea# c/e& să #ă +a$e cu#. Erau e2p!oatate asiduu . Un o# care cuno*tea ener$ia ato#ică 'n #odu! ace!a atotcuprin ător 'n care se predă !a #ari!e uni.

Pe e! se +a a co#p!icatu! transportor de #aterie care stătea !a ori$inea Arsena!e!or. 1n co!(u! de !%n$ă +irou era un ecrana!+ *i #ort.rea se 'ntoarse să se uite !a Nee!an. . Hedrock '*i conduse autoa. Acesta se ap!ecase asupra 'ncuietorii *i o studia dus pe $%nduri. Nee!an '! 'nc/ise *i se ridică.acă ar &i a.eparta#entu!ui de coordonare" ar &i putut a&!a ade.e nu constituiau dec%t produse!e secundare a!e co#orii 'ncă neepui ate ce cur$ea 'ntr3un *u.ident pustie" ne!ocuită *i ne&o!osită 'nc%t Hedrock 'naintă pu(in iar apoi se opri.ăruri!e despre Kers/a@ 'n doar c%te. . Acu# ce &ace#.u ne. Pro+a+i! se puteau $ăsi a!te piste de cercetat 'n pri. Aa capătu! acestuia era o #asă de !ucru cu #ai #u!te scaune *i un #ic &i*ier. Se putea &ace o .upă ce3! 'nc/ise !a !oc *i pe u!ti#u!" se apropie de +irou. Por(ia !ui *i3o ter#ină 'n #ai pu(in de un #inut" căci sertare!e &i*ieru!ui erau $oa!e.oie doar de o sin$ură pri.reo *ase #etri *i !at de .itare a unor ase#enea circuite e!ectronice. -u c%t &ace# #ai repede trea+a" cu at%t #ai +ine.ioane!e de patru!areG.in(a contractu!ui pe +a a căruia &usese 'nc/iriată ca#era. -e! #ai +un era *i ce! #ai pu(in co#p!icat.acă se u#+!ă !a această 'ncuietoare #ecanis#u! dec!an*ea ă a!ar#a 'n +irou! ad#inistratoru!ui c!ădirii" !a sediu! po!i(iei" precu# *i !a toate a. St%nd aco!o se #iră 'ncă o dată că Arsena!e!e nu i3au dat 'ncă de ur#ă. Hedrock nu3! răspunse i#ediat.ar e2act ăsta era neca u!.ut ti#p" pro+a+i! ar &i i +utit să sta+i!ească o pistă destu! de si$ură.ire &u$ară pentru a3*i da sea#a că 'ntr3ade. N3a. . 1ncuietoarea era un tu+ e!ectronic *i e2istă o inscrip(ie cu ur#ătoru! te2t9 F. Au#ina se topi 'n neant *i e! '#pinse u*a.e data aceasta &o!osi a!t ine! ener$etic *i o &!acără portoca!ie se re&!ectă pre( de . ?eno#enu! nu era un incident #inor a! *tiin(ei. 1n i!e!e c%nd &usese *e& a! .e# ne.acă un circuit se 'ntrerupeasau se 'nc/idea destu! de repede (. ?ără să .reun #etru de !a punctu! de contact. 7%#+i *i apoi spuse pe un ton $ra. Necesită 'ncredere a+so!ută 'ntr3o caracteristică ciudată a #ateriei *i ener$iei. Nee!an '*i 'ndreptă repede spinarea" pă*i 'năuntru *i 'nc/ise u*a. Toc#ai ti#p nu a.eri&icare cu societatea te!eecrane!or.reo douăspre ece #ecanis#e de e. . . Arsena!e!e creaseră . .ăr ca#era=MLN este prote)ată printr3un siste# de a!ar#ă &oarte +un.reo trei. Hedrock 'i co#andă9 0 8a du#neata 'n pri#ire +irou!" iar eu a# să cercete &i*iere!e.e erau superioare ce!ei a !u#inii) 'n pri#u! ca curentu! continua să se scur$ă de parcă nu s3ar &i produs nici o 'ntrerupere" iar 'n ce! de3a! doi!ea se sta+i!ea un &!u2 'ntre două puncte 'ndepărtate din spa(iu ca *i cu# n3ar &i e2istat nici o distan(ă.oi continuu din acea 'ndepărtată onă a spa(iu!ui so!ar. Apoi se $ră+i să adau$e9 Mai +ine ai intra.ea. 0 Asta este. Nee!an cerceta sertaru! de )os" dar Hedrock . 1i tre+ui !ui Hedrock un e&ort #inta! pentru a3*i da sea#a că ce!ă!a!t se re&eră !a &e!u! cu# desc/isese u*a. Hedrock trecu pra$u! 'ntr3un +irou !un$ de . Se desc/ise cu un u*or sc%r(%it a! +a!a#a!e!or de #u!t ne&o!osite.a #inute de !a anun(u! tri#is de consi!iu.ite e!e respecti.oie să st%rni# suspiciuni!e ni#ănui. U*a *i cadru! ei erau dintr3un a!ia) de a!u#iniu cu duritatea o(e!u!ui. Hedrock 'i &ăcu se#n !ui Nee!an să stea #ai !a o parte *i se apropie de u*ă.9 0 1#i pare rău" dar asta este o taină.de aceia*i societate" iar ce!e două c!ăd%r' #asi. Mai erau *i a!te so!u(ii.ă u i#ediat că *i acesta e $o!. -e ape!uri se &ăcuseră din acest +irou sau către e!. Ridică oc/ii spre Hedrock *i c!ătină din cap 'ntre+ător9 0 -u# a(i i +utit s3o &ace(i. -a#era era at%t de $oa!ă" at%t de e.ionu! spre o p!at&or#ă de ateri are de pe c!ădirea #ică *i apoi '#preună cu Nee!an !uă !i&tu! *i co+or' !a eta)u!=M A.

.ins" căci se 'ndreptă spre !ocu! indicat.ea să capete un sens. 1ncepu să3! apese un si#(ă#%nt a! 'n&r%n$erii" căci treceau #inute #ai #u!t dec%t pre(ioase.ină de !a di&u or" sunete esto#pate de #i*cări cu# ar &i &ostda" da" asta erapa*i. 1ntre+ă Nee!an.i ua!i e e un o# care pri. .or+a de nici o recunoa*tere *i asta a.usese de $%nd să .ea să #ani&este &ie a&ec(iune &a(ă de &rate!e !ui 4i! Nee!an'n care ca a. 0 -ine. 0 Te!eecran" ise e! cu $!as tare.u! 'nt%r ierii" ea nu #ai putea dura #u!t.estea pe care *i3o co#pusese. Era &urios pe sine 'nsu*i că n3a &ăcut .ea de $%nd să ră#%nă *i să descopere. A.ident. Se opriră +rusc *i se &ăcu tăcere.eau siste#e de ape!. 8 se păruse un !ucru re ona+i! *i 'ncă #ai părea să &ie ast&e!ca reac(ia !a o re!atare at%t de &rancă să &ie deose+it de se#ni&icati.estea" dar 'nainte de a putea răspunde" $!asu! . . -u c%t p!eca #ai repede cu at%t scăpa #ai u*or.ederea toc#ai ce era #ai e. Se opri 'n dreptu! acestuia.adă.an Nee!an *i să e2p!ice că a $ăsit adresa +irou!ui acestuia printre e&ecte!e persona!e a!e &rate!ui său. A" &ire*te. 0 .ouă #inuteoare ăsta era sunetu! caracteristic.ar se opri.rept care &aptu! că at%t de $reu 'n(e!esese posi+i!ită(i!e acestui ecran repre enta aproape o sinucidere. A*a că" 'ncet '*i 'ndreptă spinarea *i pri.8 se părea incredi+i! că succesoru! său" capa+i!u! *i stră!ucitu! discipo! ne$atist Io/n Ha!e" nu i +utea *i e! !a &e! de +ine.a" spuse Hedrock. N3 a. . Trecu *i ce! de3a! trei!ea #inut.oce aspră de +ăr+at9 0 .e*te nesi$ur !a ecranu! !ui" &ără să poată !ua /otăr%rea dacă să răspundă sau nu !a ape!. . 8nten(ia !ui &usese să se dea drept . Trecu un #inut *i p!aca ră#ase $oa!ă.or+ească rece *i '#pietrit despre #oartea &rate!ui său *i să adopte atitudinea că pe e! '! interesea ă do#eniu!.irea !ui Nee!an care3! ur#ărea cu #u!tă curio itate9 0 Repede" !ipe*te3te de perete!e ace!aH 6i3! arătă ona din spate!e te!eecranu!ui. 1*i pre$ătise e! +ine po. Era u*or de spus.eri&icarea 'ncă de c%nd a intrat 'n ca#eră. Se opri 'ntruc%t dacă p!eca acu# unde se putea duce. Se 'ntoarse *i porni către u*ă. Hedrock 'ncercă să .upă circa cinci #inute răsună o .e ce nu #3au sunat ca să3#i spună că au i +utit să3! trans#ită astă i.irea de !a &ereastra din spate!e +irou!ui *i p%nă !a u*ă respinse pe r%nd &iecare o+iect9 +irou! cu sertare!e $oa!e: &i*ieru!" de ase#enea $o!: scaune!e" ca#era 'n sine$oa!ă" cu e2cep(ia unui #ini# indispensa+i! de #o+i!ier *i nici o aparatură a&ară de te!eecran.or+i din nou" 'ncă *i #ai aspru9 0 Răspunde(i !a anun(u!3rec!a#ă. .eni cu o 'ntre+are9 0 Sunte(i in$iner ato#ist. 6i trăise 'n propria !ui !u#e secretă de ecrane particu!are" *ta+i!%nd co#unicarea 'ntre o c!ădire *i a!ta. Hedrock dădu dru#u! !a te!eecran. -red că n3ar &i +ine să te . A.a" ce este.ă.ar pro+a+i! că de &apt era con. Un &ior '! stră+ătu pe Hedrock din cre*tet p%nă3n tă!pi. Poate că n3o cercetase destu! de a#ănun(it. Rapiditatea cu care inter!ocutoru! trăsese o conc!u ie &a!să 'i dădea acu# posi+i!itatea de a #odi&ica po.ea să3*i 'ndu!cească '#pietrirea&ie o con*tientă !ipsă de prietenie. Ani *i ani de i!e trăise 'n !u#ea Arsena!e!or" cu ecrane pentru #ai #u!te cana!e" cu ecrane !e$ate 'n serie" ecrane care n3a. .ar #i s3a spus că nu se di&u ea ă dec%t #%ine. A*adar" a. . Aa 'nceput nu era ni#ic.ea de unde să &ie si$ur" dar părea să . P!i#+%ndu3*i pri. Poate că 'n $ra+a !ui neră+dătoare trecuse cu . 6i dacă n3ar &i &ost . Porni către acesta *i apoi iar ră#ase !ocu!ui" c%nd si#(i pri. Oricare ar &i &ost #oti. Părea &urios *i din nou nu a*teptă răspunsu!" ci re.i din nou ca#era.

1n #od e. -%nd să #ă pre int. -e!ă!a!t era at%t de acut con*tient de ciudă(enia proprii!or sa!e ac(iuni 'nc%t o !ua drept +ună din capu! !ocu!ui că toată !u#ea e con*tientă *i ea de e!e. A# să3(i p!ătesc opt *ute de unită(i #onetare pe săptă#%nă" dar să nu pune# nici un &e! de 'ntre+ări. A!te!e erau (e!uri!e !ui. . A# aici o trea+ă care o să3#i ia ca# . -are era adresa. <eni 'ntr3un t%r iu răspunsu!. <ocea de. 0 E toc#ai $enu! de s!u)+ă pe care o caut" ise Hedrock.ino cu autoa.ident pe ce!ă!a!t nu3! interesa cu# arată so!icitantu!. Era un #o#ent care cerca #u!tă pruden(ă. -ea #ai +ună #etodă de a trata o ase#enea situa(ie era să te !a*i 'n . 4!asu! spunea9 0 Pe strada=D= spre nord" a! cinci!ea co!(. Ei" ce ici. 7%#+ea9 0 Bună trea+ă" ise e!. .enind tot #ai curios" Hedrock că u pe $%nduri. Hedrock se $%ndi9 F. -e părere ai de asta.a$ pe o#u! respecti.oia ei.esti$at a#ănunte 'n pri.rei s!u)+a asta" .rea să &ac.eau să &ie de in. Te interesea ă sau nu. Te a*tept aici peste .ionu! pu+!ic *i eu *tiu c%t durea ă dru#u!" a*a că să nu 'ncerci să #ă păcă!e*ti. Nouă eci *i *apte" pe ce stradă. Sună *i a*teaptă să (i se răspundă. 0 M3a# 'ntre+at eu !a 'nceput" dar n3a# dat nici o i#portan(ă" ise e!. 0 Stai ni(e!" ce te $ră+e*ti a*a. Repara(ie !a #otoare ato#ice.e. P%nă *i pro+!e#a !ui Nee!an era doar incidenta!ă.reo două !uni. Spuse 'ncet9 0 -e3ai .reo ece #inute. Hedrock notă repede adresa pre(ioasă9 0 . . A #ers stra*nic. Nu se poate să nu3! ni#ere*ti.oar nu3(i 'nc/ipui că a# să o&er prea #u!te in&or#a(ii ca pe ur#ă să #ă tre esc că nu .ar cu $!as tare rosti9 0 <in 'ndată. Te!eecranu! de.A*teptă" dar de data asta nu prea #u!t. 0 -/iar acu#.. Hedrock 'nsă '! $ră+i9 0 Hai să ie*i# repede de aici.a #or(i 'n p!us. A*teptă. 8#ediat '*i &o!osi unu! dintre ine!e pentru a se asi$ura că nu . 1(i dai sea#a că3 (i o&er un sa!ariu de două ori #ai #are dec%t se o+i*nuie*te. Brusc se au i un dec!ic *i *tiu că s3a 'ntrerupt !e$ătura.a &o!osi ni#eni te!eecranu! *i se 'ntoarse pentru a3! pri.or+irea se ter#inase. 0 Toc#ai ceea ce spunea anun(u!.G .rei să preiei s!u)+a. 1! co#păti#i . Ur#ă un răsti#p !un$ de tăcere.eni iar o p!acă a!+ă. O#u! r%se*i nu prea a$rea+i!9 0 Mă +ucur. Te ro$ să #ă 'n(e!e$i" n3a# c/e& să te duci nicăieri 'n a!tă parte. Se si#(i destu! de 'ndepărtat de i!e$a!itatea care părea să se ascundă 'ndărătu! pruden(ei ce!ui!a!t. Ai re(inut. . Apoi 'ncă cinci co!(uri spre răsărit" pe +u!e.in(a o#oru!ui" dar e! unu!" care .i pe Nee!an care ie*ea dindărătu! aparatu!ui. 4!asu! din te!eecran răsună9 0 ?oarte pro+a+i! te 'ntre+i de ce a tre+uit &o!osită această #etodă ciudată de an$a)are. A.reo c%(i. Era un +ăr+at sup!u" aproape !a &e! de 'na!t *i de +ine c!ădit ca *i Hedrock.a" a# re(inut" spuse e! 'n ce!e din ur#ă.eni a#enin(ătoare.acă .ardu!CDC spre centru" nu#ăru!=>>L E o c!ădire 'na!tă" cenu*ieun $%rie3nori 'n &or#ă de !a#ă.ă use #urind $enera(ii după $enera(ii de &iin(e o#ene*ti" nu se putea preocupa prea #u!t de 'ncă .u#ne eu!e #areH Nu #ai a)un$ niciodată 'n aparta#entu! #eu. Hedrock puse 'ntre+area c/eie9 0 Unde tre+uie să #ă pre int. -on.

SuccesH 1i spuse Nee!an.estea necesară pentru a3*i asi$ura spri)inu! !ui Nee!an. 1n #o#ente de cri ă se 'ncredea 'ntotdeauna 'n puteri!e !ui.ion.Mintea 'ncepu să3! u#+!e &oarte iute 'n ti#p ce se 'ndreptau 'n $ra+ă spre !i&t.ocea aceea 'n te!eecran do. .enturii 'n care se !ansase.in(a a.ar era prea de. Prin o$!inda retro.oie de ce. 0 Să nu te 'ntorci 'n ca#era &rate!ui du#ita!e" '! s&ătui Hedrock.ă u &ir#a cu !u#ină inter#itentă a unei p!at&or#e pentru a. .ă u #ai #u!te aparate co+or%nd *i ateri %nd 'n #are $ra+ă. -o+or' spre ea *i totodată scoase o /%rtiu(ă *i scrise FStrada=D= nu#ăru!>LG.e 'ndată ce se a&!ară 'n aer" Hedrock .ionu! de pe pista de nord.ea nici o o+iec(ie '#potri. .re#e ca să3! &acă . .reo con&iden(ă. A!(i oa#eni erau iscusi(i *i +ra.a ti#p pentru a sta+i!i aceste asocia(ii. Nee!an . Acu# se a&!au pe acoperi* *i a.ar a*a se 'nt%#p!ase *i era &oarte posi+i! ca e#o(ia să !e reducă din e&icien(ă. 6i dacă a*tepta !a un /ote! *i nu 'n ca#era !ui" !e3ar &i tre+uit #ai #u!t ti#p oricăror in.ioane pu+!ice.edea că era #ai pu(in pri#e)dios să3! tri#ită aco!o. Peste o c!ipă se a&!au pe terenu! de ateri are. ?aptu! că nu3*i a#intea adresa rostită de . 1n &e!u! ăsta &ace# două tre+uri 'n ti#pu! ce! #ai scurt cu putin(ă.or+it9 Pe ur#ă 'nc/iria ă o ca#eră !a /ote!u! 8s/er*i a# să te caut aco!o. 1n ti#p ce3*i diri)a 'ncet aparatu! către adresa pe care i3o dăduse $!asu! de pe te!eecran" '*i &ăcu o 'nse#nare cu adresa rea!ă *i o puse 'ntr3un p!ic" pe care3! adresă !ui Peter -adron" Societatea Meteor" Hote!u! 4ane!a" Ora*u! 8#peria!a se preda cu po*ta de pr%n 'n iua de *ase Rădică a doua i. .ea 'ndoie!i de nici un &e! 'n pri. O#u! era preten(ios *i s3ar &i putut do.i oare de pe panou! de co#andă '! ur#ări pe Nee!an cu# se urcă 'ntr3un .or+i9 0 Mă po(i !ăsa !a pri#a p!at&or#ă pentru autoa. 1nsă +ăr+a(ii *i &e#ei!e care se dădură )os din e!e nu acordară nici cea #ai #ică aten(ie ce!or doi +ăr+a(i care se 'ndreptau spre autoa.ea ti#p să a!cătuiască 'n tot a#ănuntu! po.in(a !ui Nee!an. -u c%t se 'ntorcea Nee!an #ai repede !a Arsena!" cu at%t #ai pro+a+i! era să a)un$ă aco!o 'naintea ec/ipei de cercetare de !a Arsena!e. 1*i str%nseră #%ini!e. . Bine'n(e!es că e2per(ii Arsena!e!or puteau recur$e !a te/nici!e asociati.u un #o#ent de #ă2i#ă 'ncordare c%nd . Se $ră+i să se a*e e pe scaunu! de pi!ota)" 'nc/ise u*a *i c%te. 1#pături /%rtiu(ă *i i3o 'n#%nă !ui Nee!an 'n ti#p ce acesta se dădea )os din a.esti$atori să3! dea de ur#ă. A!tce. 6i pe ur#ă nici nu a. P%nă *i 'ncetinea!a 'n ur#ărirea pistei !e$ate de Kers/a@ părea a do.e! de con*tiin(ă. Hedrock nu a.oie riscuri pre!un$ite.edi un a!iat stra*nic pentru un o# ca e! deprins să ac(ione e de unu! sin$ur. Se 'ntre+a ce3o să &acă 'n pri. . 1n '#pre)urări nor#a!e ar &i !ucrat '#preună cu Ar*ena!e!e.i" dar !e !ipsea .esi$ur că e! *i3o a#intea !a un anu#it ni.e &apt Hedrock nu a.a nu #ai era de spus.a o+(inerii in&or#a(iei de către Arsena!e. Je!uri!e acestora erau 'n principiu *i a!e !ui *i era #are păcat că un 'ntre$ consi!iu se !ăsase 'nspăi#%ntat de un sin$ur o#" adică e!.asta !ui e2perien(ă *i disponi+i!itatea !ui de a3*i asu#a de +ună . 1n ti#p ce !i&tu! (%*nea spre acoperi*" Hedrock 'i spuse9 0 8deea #ea este să te 'ntorci 'n Ate!ieru! de !a Ain@ood *i să3(i iei coresponden(a" 'n ti#p ce eu #ă duc să3! 'n&runt pe indi.idu! antipatic cu care a# .ar cu# ră#%ne cu adresa aceea.a secunde #ai t%r iu '*i diri)ă aparatu! deasupra tra&icu!ui intens. 0 Ji3o scriu de cu# ne urcă# 'n na. .e/icu! de transport pu+!ic.a #ea" 'i ise Hedrock. Era i#posi+i! să3(i dai sea#a dacă *tie că i s3a dat o adresă $re*ită.e pentru a s#u!$e de !a e! adresa e2actă.edi că ac(iunea !or !e3a peric!itat de)a cau a.ioane ta2i.ar era ne.

ea e. 4%nduri!e !ui se iu(iră tot #ai tare *i acu# se 'ndreptară către o ac(iune decisi. 8#a$inea #inta!ă nu părea co#p!etă *i e! 'ncă *i3o #ai rotun)ea 'n #inte c%nd $!asu! aspru cu care se deprinsese 'ntre ti#p 'i spuse printr3un di&u or ascuns deasupra u*ii9 0 Nu te3ai prea $ră+it cu . Uită de ni*ă c%nd se tre i 'n &a(a unei u*i #ari *i $roase de #eta! 'nc/is !a cu!oare" dar +ă!(at.ersa(ia cu patronu! !a care a. Na. Hedrock '*i 'nc/ipui că indi.entatoru! Kers/a@ n3ar &i putut să tre#ure de spai#ă 'năuntru pentru că a #urit cine.ersă +u!e. Se ridica su+ &or#a unei !a#e 'na!te *i cenu*ii care 'n(epa ceru! prea )os" !a . Ni#eni nu era #ai co#petent dec%t e! pentru a stoarce #a2i#u# din aceste #inute.a #inute putea per&ect să repre inte pra$u! dintre succes *i e*ec.e!or spa(ia!e. -u si$uran(ă că in.entua! să se an$a)e e. -eea ce părea să 'nse#ne că propu!sia interste!ară &usese testată un an +un 'nainte de ace! #o#ent. pentru coc/i!ii!e de #are re isten(ă a!e na. Nu putea să nu *tie că a.ea posi+i!itatea de a o+(ine a)utoru! Ar*ena!e!or.ărat că se a&!au 'n toiu! uneia din #ari!e cri e a!e do#niei &ră#%ntate a 8nne!dei 8s/er. Să 'ncerce oare să intre c%t #ai a.ardu!CDC sec(iunea centra!ă *i i#ediat ateri ă pe un parca) de pe +u!e. U*a 'ncepu să se desc/idă.reo sutăo sută două eci de #etri" o c!ădire cu o 'n&ă(i*are ciudat de *inistră.an(ii de #arcă a. 1n ti#p ce sună" 'ncerca să *i3! 'nc/ipuie pe 4i!+ert Nee!an 'ndrept%ndu3se pe aceea*i ca!e spre iua #or(ii" pă*ind 'n &a(a u*ii *i apoi dispăr%nd de&initi.eci această c!ădire ciudată era un /an$ar pentru o na. A. 1ntre$u! perete interior din )uru! ei era !ucrat din ace!a*i #eta!" &oarte &ru#os po!isat. U*a era 'ntredesc/isă. 1n u!ti#ă instanta un inter. . . Hedrock pă*i prin u*a e2terioară *i se opri !ocu!ui" d%ndu3*i sea#a ce ne&iresc este e&ectu! de ansa#+!u. A&ară nu era nici un se#n care să arate ce se petrece 'năuntru" doar o a!ee 'n$ustă care ducea de !a trotuar !a o u*ă si#p!ă" de!oc i#presionantă" !a ni. 6i această na. Hedrock . Nu durase prea #u!t.ardu!CDD Merse repede p%nă !a co!(u! ce! #ai apropiat" puse scrisoarea !a cutie iar apoi" per&ect #u!(u#it" se 'ndreptă spre destina(ie. Era o construc(ie ur%tă 'ntruc%t era dispropor(ionată9 #u!t prea !un$ă pentru !ă(i#ea ei.idu! #ăsoară #inta! distan(a de !a -!ădirea Mică Tre!!is..a !ui Kers/a@H Se prea poate să &i &ost doar o ipote ă" dar iu(ea!a cu care tre+uia să ac(ione e 'i cerea să procede e ca *i cu# toate ipote e!e *i deduc(ii!e !ui ar &i &ost rea!ită(i.eau in&or#a(ii secrete 'n sensu! că &aci!ită(i!e Fdesc/iseG a!e Arsena!e!or !e stau !a dispo i(ie.ă u o ni*ă !ar$ă *i 'na!tăc%t de 'na!tă nu ar &i putut spune din !ocu! unde se a&!a. To(i sa.Poate că deoca#dată era sin$ura persoană care credea cu ade.a 'n cadru! unei e2perien(esau poate se te#ea de 1#părăteasă.a oca ii rare !i se dăduseră anu#itor oa#eni de 'ncredere c/iar *i in&or#a(ii Fcon&iden(ia!eG. Ur#ă un scurt răsti#p de tăcere.an" nu #urise pe Pă#%nt ci 'ntr3o că!ătorie spa(ia!ă. Hedrock 'i răspunse ca!#9 0 A# .or+i din nou9 0 O c!ipă. Ori să se retra$ă pentru a3*i aduce &oarte pre(iosu! costu# Fde !ucruG.ar atunci de ce oa#enii de !a +ord au ac(ionat a*a cu# au &ăcut3o.a! de nu#ai c%te. 1n c%te. Uit%ndu3se !a ceas constată că au trecut e2act unspre ece #inute de !a con.ionu! !ui tra. Păru #u!(u#it de re u!tat" căci . St%nd 'n cu#pănă aco!o" Hedrock e#ise ipote a su#+ră că *i Kers/a@ a #urit.ă.ă cos#ică.enit direct 'ncoace.enitu!. 7idu! interior era din o(e! &rusc/in$" a!ia)u! structura! &o!osit e2c!usi. 4i! Nee!an" &rate!e !ui . .e!u! stră ii.ă se a&!a 'năuntru.eci aceasta era c!ădireaH Hedrock '*i continuă #ersu!" dar 'ntre ti#p o studie 'ncruntat.ea 'ncă pri!e)u!. . Prin #inte 'i u#+!au *i $%nduri su+sidiare.

. A. Se uită !a Hedrock cu oc/i #ari ne$ri" &oarte +ănuitori.eau să3! o&ere pri!e)u! de care a.u deci posi+i!itatea să spună sincer9 0 A# descoperit că e .or+a de o na. Pe #ăsură ce 'nainta Hedrock" (ea.acă ră#%nea *i punea #%na pe na. 1i trecu prin cap $%ndu! că do. .e/icu! cos#ic de circa EO de #etri !un$i#e" un ade.intr3un a!t di&u or se au i aceea*i .eru! prin u*ă.reau să p!ec de pe Pă#%nt.ar a*a cu# stau !ucruri!e" a# ne. . 1ncet" Hedrock se 'ntoarse către ce! care3! !uase pri onier.a a! dracu!ui de ciudat aici. -on&or# o+iceiu!ui" ca+ina de co#andă se a&!ă insta!ată 'n centru! na.a &i această ar#ă.oce aspră *i 'ncordată9 0 Pro+a+i! ai !a du#neata un pisto! de !a Arsena!e.ea ne. Sper că3(i dai sea#a de inuti!itatea unei ase#enea ar#e 'n &a(a unei +aterii cu o putere de nouă eci de #ii de cic!i. Asta 'nse#na că /an$aru! 'n care intrase se 'ntindea circa=DO de #etri su+ pă#%nt *i ca# tot at%ta de3asupra. . 0 Arată3#iH Hedrock se supuse.ar *i ne!ini*tit" )udec%nd după . 0 Ei" se au i .ita(iona!e.i '! ur#ăreau #ecanic dar necru(ător pe Hedrock.ea să intre" c/iar dacă !a 'nceput se .ei spa(ia!e *i acest !ucru '! !ăsă &ără respira(ie.oie. . Aruncă re. 0 -e s3a 'nt%#p!at.ă cos#ică. <ă u că se a&!ă 'n ca+ina de co#andă a na. 1ntre+area era c%t de #are .oie de +ani c%t #ai repede c%t putin(ă" a*a că pri#esc s!u)+a.upă un răsti#p de tăcere" i se spuse9 0 E3n re$u!ă" pă*e*te 'năuntru.anta)oasă. Oricu#" nu conta prea #u!t.o!. Mă 'n(e!e$e(i. Hedrock" care nu purta ar#e o+i*nuite" spuse9 0 Nu sunt 'nar#at.a ar#ei se trase !atera! *i 'n &a(a !ui se des&ă*ură 'ntr3o succesiune rapidă o panora#ă de i#a$ini ca!eidoscopice.a nu poate +ura p%nă c%nd nu se . Nu .rase unitatea #o+i!ă către p!a&on *i acu# se a&!a 'ndărătu! unui i o!ator de ener$ie transparent.ă" se re o!.ocea aspră r%c%ind *i rete %ndu3! $%nduri!e" ce părere ai de ea. Era un . . 1n ti#p ce pri.or+ise.acă p!eca acu#" nu &ăcea dec%t să st%rnească suspiciunea o#u!ui cu care . ?ără o . A# să3(i do.1ntre+ări!e aproape că3*i pri#eau răspunsu! de !a sine.ărat #onstru.or+ă" Hedrock trecu prin ce!e două u*i interioare care se 'nc/iseră pe r%nd 'n ur#a !ui cu $o#ot puternic *i apăsător" parcă de&initi.ei.a 'ntrea$a pro+!e#ă a propu!siei.edesc că totu! e 'n re$u!ă. Hedrock a*teptă. Acest o#" cine o &i &ost" era &ără doar *i poate neră+dător să ai+ă !a +ord un in$iner ato#ist. E! #ane. Hedrock 'i răspunse9 0 <ăd eu că se3nt%#p!ă ce.ea" u*a interioară care se desc/isese par(ia! se dădu co#p!et !a o parte" !ăs%nd să se . Na. Asta 'n #od su+ti! '! &ăcea să cadă 'n pa!#a !ui Hedrock. -e #ai a*tep(i. . 0 A/H Ur#ă un răsti#p de tăcere" apoi $!asu! spuse i#perios9 A*teaptă o c!ipă" că ies i#ediat.eri&ică #otoare!e. Mai cur%nd sau #ai t%r iu ar#e!e sa!e 'n &or#ă de ine! a. .a a&!a 'ntr3o po i(ie de a. U*a e desc/isă. -e!e trei (e.eci o#u! era de)a +ănuitor.adă o a treia u*ă" desc/isă *i ea" iar dinco!o de aceasta" p!utind 'n aer" era un tun ener$etic #o+i!" #ontat 'n condi(ii superioare pe p!ăci anti$ra. 1! tre i din #edita(ie $!asu! ace!a aspru. Acesta a..oce.id de #a2i#u#DE de ani" 'na!t *i de*irat" cu &a(a pa!idă. 6ase. <ă u un indi.ada .a i#p!ica *i pre en(a unei ar#e de &oc.

-ontinuă9 0 At%ta . 8ndi.i i+i!" +a c/iar sc/i(ă un . Hedrock nu se arătă surprins" dar ca c/estie de principiu protestă9 0 .ă deran)ea ă să3#i spune(i cine sunte(i. Acesta stră!ucea pur *i si#p!u.idu! /a+ar n3are de ase#enea !ucruri.reau să risc să nu te #ai 'ntorci aici. 0 Nu sunt prea ru*inos" ise Hedrock *i &ăc%nd c%(i.a spa(ia!ă insta!ată c/iar aici 'n ini#a ora*u!ui.ar Hedrock insistă9 0 -u# . 1n ti#p ce e2a#%na cu aten(ie #ateria!u! din care era &ăcut costu#u!" !ui Hedrock 'i .idu!ui se str%#+ă *i se 'ncruntă. ?aptu! că toate aceste !ucruri erau noi *i stranii pentru e! a.idu! dădu din cap9 0 6i .re(i să spune(i. Sc/i#+u! ace!a de cu.ea să su+!inie e ideea că n3a *tiut dinainte de e2isten(a unei na. 1nainte de a putea e! să . 7%#+i cu o +ucurie să!+atică9 'n &ond" ea *tie de)a.e cos#ice.ii de3acasă.eau o po.ă nu#i(i.ăd că #ă '#pin$e(i către una *i apoi către a!ta" p%nă c%nd.rei să intri. Necunoscutu! %#+i sarcastic.o#Q!e" sta(i pu(in că n3a# ni#ic '#potri. Aceste costu#e i o!atoare pentru !ucrătorii din do#eniu! ato#ic a.a &i respectată a*a cu# a# .%nd pro+a+i! *o. 0 .inte" c/iar a*a scurt cu# &usese" 'i adusese de)a o in&or#a(ie .este !un$ă9 dacă erau c%t de c%t deteriorate" '*i pierdeau !uciu!.ă3! dru#u!H Te pri. Hedrock n3a.reau să ic că a* a. 0 M3a speriat na.an" ce. Aruncase o pri. Sper că nu .rea să cercete pu(in costu#u! ăsta i o!ator 'nainte de a3! '#+răca.ea ne.or+ească entu iast" ceea ce nu3! i +uti pe dep!in9 0 Ei" acu# #ai .or+ească" 4reer 'i spuse destu! de repe it9 0 Hai cu #ineH Tre+uie să te sc/i#+i. O+ser. Mai (ine trea+a cu a!eaMOO de unită(i &iduciare pe săptă#%nă. 1n ce!e din ur#ă se strădui să . A# a. 8#p!ica(ii!e erau co.e*te dacă ce.G Ridic%nd oc/ii" spuse cu $!as tare9 0 A* . Sau !e scot.ase că e 'n stare +ună. <e i cu# a &ost c/estia. 0 Pe dracuH 1! repe i necunoscutu!. 8 se păru că ar &i un aspect care să at%rne $reu 'n +a!an(ă.ea *i eu dreptu! !a ni*te !ă#uriri" a*a" 'n $enera!. 0 -e .oie să3! spună 4reer cine e FeaG.ita!ă. .ire costu#u!ui *i o+ser. Mă nu#esc Re! 4reer.idu! se destinse 'n #od . Mă ro$" nu e #are !ucru să tot ic că nu e trea+a #ea" dar din două 'n două #inute .or+it" &iindcă nu .%r*itoare. <or+i ca!# *i 'ncre ător9 0 <ei trăi !a +ord p%nă c%nd se 'nc/eie repara(ia.a nu e 'n re$u!ă cu e!.a pa*i !uă costu#u! de !ucru cu care i se spusese să se '#+race" dar 'ntre ti#p $%ndea9 FOare să risc să3#i păstre ine!e!e.ut i#presia că nu .a$ %#+et. ?a(a pre!un$ă a indi. 0 Toc#ai" ise Hedrock. 8ndi. Aui Hedrock asta nu3! spuse ni#ic" a&ară doar de &aptu! că nu e Kers/a@.re#e c%t ne '#păcă# cu idee" eu ic că o să ne 'n(e!e$e#. -are3! c/estia" 'n &ond. Părea #ai 'nc%ntat de noua situa(ie.ită. 1ntru t%r iu dădu din u#eri.1*i dădu sea#a că ni#erise nota potri. Ur#ă o pau ă.ă să ră#%n !a +ord" dar parcă prea #ă !ua(i repede. Adică . 8ar &aptu! că 4reer acceptase at%t de u*or cererea !ui de a3! cerceta" părea să 'nse#ne că indi.a.ăia!a aproape i#percepti+i!ă a !ui Hedrock" r%n)i9 sau poate e*ti prea ru*inos că să te de +raci &ără un para. Uite aco!o. 0 Mă ro$" poate că nu e #are !ucru dacă3(i spun cu# #ă c/ea#ă.

rut eu să3#i +at capu!. Mare!e sa.a c!ipe pentru a se sc/i#+a.ant Kers/a@ '! an$a)ase pe 4i! Nee!an *i pe 4reer *i pe a!(ii a!e căror nu#e nici nu &useseră po#enite" pentru a3! a)uta să3*i per&ec(ione e in.!ucra intens #intea.ea de !uat. . Nu e trea+a du#ita!e dar nu . Str%nse din +u e *i apoi continuă9 #3a# /otăr%t să3(i spun asta 'n ti#p ce co+or%#. 1ncepu să cercete e instru#ente!e" &iind con*tient că 4reer nu3! scapă din oc/i.oie dec%t de c%te. 4reer '*i pierdu ră+darea *i i3o tr%nti 'n &a(ă9 0 Aasă .inde.a nu este 'n stare de &unc(ionare. Ne$ocie de . .e ase#enea" că sa!a #otoare!or este in.ei.ar e o trea+ă destu! de si#p!ă.iin(ă din cap" dar 'n oc/i i se citea o oarecare pruden(ă9 0 . Unde a(i &ăcut *coa!a. Erau=L *i si#(ea că ce!ă!a!t se a*teaptă să3*i #ani&este surprinderea.adată de radia(ii #u!t prea intense. .reo c%te. Răspunsu! părea destu! de re ona+i!" totu*i Hedrock se pre&ăcu a nu 'n(e!e$e9 0 Asta nu prea rea!i e ce 'nsea#nă.or+ă *i +a$ă3te 'n costu#u! ă!a. Era c/iar #u!t #ai !i#pede dec%t '*i dădea sea#a 4reer. Aa un punct oarecare a! acestui proces" 4reer ucisese pe to(i cei!a!(i de !a +ord *i pre!uase contro!u! asupra na. 4reer spusese că na.acă sa!a #a*ini!or era iradiată" 'nse#na că nu3*i poate !ua cu e! ine!e!e.ăru! e că n3a# prea . Ur#au să se i.a săptă#%nicu 'nsă*i 1#părăteasa. 8deea e că toate !ucruri!e astea tre+uie (inute secrete *i nu pot dec%t să3! p!%n$ de #i!ă oricărui +ă$ăre( care se 'ncontrea ă cu ea 'n . 4reer dădu din u#eri9 0 Ade. Un costu# i o!ator '*i do. Ei" (i3e totu! !i#pede acu#.a este o in. <ă u că 4reer sa. Sunt pe ca!e de a o .edea e&icacitatea nu#ai c%nd 'năuntru! !ui nu e2istă nici o piesă #eta!ică: *i de*i se putea să ai+ă c%nd.ărat" asta nu putea să 'nse#ne dec%t că i3au &ost de#ontate #otoare!e.en(ie nouă" ise e! 'nc%ntat de sine. 8ntrară 'ntr3o ade. .eri&icată p%nă3n u!ti#u! a#ănunt.ar scurtă con.a" !e3a# de#ontat *i apoi #i3a# dat sea#a" că e o trea+ă care #ă depă*e*te.u ne.en(ia. Reactoare titanice de #ode!u! *tiut" +a at pe siste#u! cu e2pansiune" #on*tri stră!ucitori de &or#ă o.ească a!te pri!e)uri de a !e &o!osi.oie de două ase#enea superreactoareca să nu #ai . 4reer 'ncu. .a!ă care u#p!eau 'n 'ntre$i#e o sa!ă #are 'n$/esuindu3se aproape +urtă !%n$ă +urtă pe 'ntrea$a pardosea!ă.reau să3(i +a(i capu! prea tare cu ea" sau să te apuci să u#+!i de co!o p%nă co!o *i să3(i +a$i nasu! unde nu3(i &ier+e oa!a. Aa r%ndu! !ui" dar cu un aer . Hedrock se de +răcă repede. Pă#%ntu! n3ar &i destu! de #are pentru a3! ascunde pe un ase#enea prosto.ă de #ai pu(in deDOO de #etri ne.ărată !u#e a #otoare!or.urea ă u!uirea !ui9 0 Na. 0 Păi 'ncă n3a# au it de .ana&ară doar de ca u! că ar &i o#u! Arsena!e!or. N3a.ersa(ie dintre ei cana!i ă deci ia pe care o a. Hedrock se că(ără din sa!a #a*ini!or p%nă 'n ate!ieru! de repara(ii de de3asupra.or+i# de un co!e$iucare să dea o dip!o#ă unui depanator de #otoare ato#ice 'ncăpa+i! să #onte e !a !oc un #otor.ei.reo *coa!ă de #eserii autori atăca să nu #ai .or+i# de=L.atorită /otăr%rii pe care tre+uia s3o ia" c/estiunea tre+uia .acă era ade.reo c/estie sau a!ta. Acu# *tii #ăcar cu# stai.a posi+i!itatea de a3*i &o!osi ine!e!e '#potri. Ridică oc/ii *i puse 'ntre+area c/eie. 0 Bine" dar aici sunt #otoare care producDO de #i!ioane de cic!i" ise e! *i ui#irea nu3! era 'ntru totu! contra&ăcută. .a !ui 4reer 'nainte de a se st%rni . Apoi o !uă e! 'nainte către #ăruntaie!e astrona.ar de c%nd are o na. Nu3! #u!(u#eau re u!tate!e sonda)u!ui său pentru a a&!a c%t de +un #ecanic este 4reer.reo pri#e)die" riscu! era prea #are. Hedrock !e nu#ără de !a treapta cea #ai de )os. . Pri#e)dii!e ar &i &ost #ai #ici dacă3*i strecura ar#e!e #inuscu!e 'ntr3un +u unar a! costu#u!ui" ca *i cu# ar &i &ost ni*te si#p!e podoa+e.

oi asi$ura că nu u#+!i +ra#+ura prin na. 1n tăcerea care ur#ă" Hedrock '*i spuse9 FN3are dec%t să ru#e$e pe 'nde!ete c/estia asta.ea să3! &acă nici un rău" 'n ca u! 'n care descoperea 'nse#narea cu nu#e!e Nee!an" căci n3 a. -%nd n3a# #ai pri#it3o a# &ăcut ce.a #inute" de 'ndată ce se . .#u!t #ai de$a)at" 'i supra. Posi+i!itatea nu tre+uia ne$!i)ată. Se #ai 'n.a" '#i tri#itea o a!oca(ie.ea inten(ia de a spune că este 4i!+ert Nee!an" dar .ată. . -u $!as tare Hedrock spuse9 .en(iei cu 4reer era că acesta nu3! 'ntre+ase p%nă 'n c!ipa asta cu# '! c/ea#ă.a #inute" după care 'ntre+ă9 0 6i ce te3a &ăcut să te 'ntorci.ă" .ea un #oti. A# &ost un &raierH 4reer păru să ana!i e e aceste .e$/ea *i e! pe 4reer.oie de a!te teste. 0 Moartea &rate!ui #eu" ise Hedrock.in nou '! punea !a 'ncercare pentru a a&!a e2act ce *tie indi.ăru!.%rti de co!o p%nă co!o" ca un o# 'nsetat de to. . .ă!uie identitatea.ar 'n ti#p ce #ă a&!u aco!o sus #ă .a cercetări *i a# a&!at că !ipse*te de .anie! Nee!an. Era po.intre toate e#o(ii!e pe care !e putea aprecia" ce! #ai #u!t era sensi+i! !a sin$urătate. 4reer 'ntrerupse tăcerea9 0 -u# se &ace că un o# cu pre$ătirea du#ita!e a ră#as *o#er.enea *i toate $ata de ac(iunea*a cu# '*i putu da sea#a dintr3o pri.%r%ndu3(i nasu! 'n cine *tie ce secrete. O să3#i #ai ia . pentru a dori să se 'ndepărte e indi.ar #ai a.an Nee!an nu e2istaseră senti#ente prea ca!de. Erau aco!o #acara!e #o+i!e" #a*ini de stan(at" aparate de sudură *i de tăiere a #eta!e!or" aparate de !ustruit &intoate !a o scară $i$an(ică" a*a cu# se *i cu. Acu# o putea re!ata &ără să po#enească nu#e9 . 1ntre+area era dacă *i 4reer *tie ade.G N3a.ar apoi !ucru! supărător &u că 4reer nu se duse i#ediat 'n 'ncăperea aceea de !a ni.idu!. Nu 'nsea#nă că nu a# 'ncredere 'n du#neata sau că ai putea să #ă tra$i 'n piept. Nu #ai era ne.ă!uie pe dep!in identitatea. . 0 6tiu" at%ta răspunse 4reer.adă a #or(ii 'n i!e!e noastreo epocă a asasinate!or #u!tip!e.e!u! superior. Aco!o #i3a# petrecut cea #ai #are parte a ti#pu!ui 'n u!ti#e!e două !uni. Aa o ase#enea 'ntre+are nu puteai e ita #u!t să răspun i. 0 . 1ntruc%t nu se po#enise nu#e!e !ui" Hedrock răspunse repede9 0 Mi3a# irosit ti#pu! de po#ană pe di. 1ntre+area suna că 'nceputu! unui intero$atoriu.or+e pre( de c%te.a urca 'n 'ncăperea de de3 asupra" pro+!e#a capturării na.erse p!anete. Unu! dintre aspecte!e u!uitoare a!e con.roia să sus(ină că 'ntrea$a situa(ie e prea anor#a!ă ca să3*i de . 4reer nu era o# de *tiin(ă. Nu era prea si$ur pe ce ar putea să spună" de tea#ă să nu . 6i totu*i asta ar putea pricinui nep!ăceri *i 'nt%r iere.or+i 'n ce!e din ur#ă9 0 Mi3a# a!es un !oc 'n sa!a $oa!ă de de3asupra acestui ate!ier.ire aruncată aparate!or de #ăsură care indicau că sunt puse su+ tensiune. . 1n orice a!tă '#pre)urare" cu orice a!tă persoană" Hedrock s3ar &i si#(it c%t de c%t 'nduio*at.ei era ca *i re o!.ără*ia a!tora *i totodată speriat de ea. Hedrock nu răspunse. Asista cu un aer deta*at 'n ti#p ce Hedrock de#onta inten(ionat dar nepro&esionist unu! dintre aparate: nu &ăcea nici un co#entariu" 'i tre+ui ca# o )u#ătate de oră ca să3! #onte e !a !oc.acă 4reer se ducea FsusG *i3! u#+!a prin +u unare" putea $ăsi notat 'ntr3un carnet nu#e!e . Peste c%te.idu!.reo *ase !uni !ic/idarea proprietă(ii" după cu# pro+a+i! *ti(i" tri+una!e!e recunosc a+sen(a 'nre$istrării ca do. Hedrock nu a.or+ească prea #u!t unui o# care 'ntre ti#p '*i de .a. Nu dăduse de!oc se#ne 'n acest sens.reun an de i!e" ne&iind 'nre$istrat nicăieri. 4reer .ea dec%t să creadă 4reer că 'ntre 4i! *i . 0 A/" (i3a #urit &rate!e.estea pe care inten(ionase ini(ia! s3o spună.

Aici e #ai #u!tă a$ita(ie" distrac(ie *i . -e" ai 'nne+unit.0 Sunt peste ece ani de c%nd nu !3a# #ai .id să #ear$ă 'n ca#era prote)ată de pere(i i o!atoritrecu pe p!anu! a! doi!ea" 'ntruc%t o+(inuse anu#ite in&or#a(ii.inte!or !ui 4reer se stinseră 'n e!. A# constatat că n3a# nici un &e! de si#(ă#%nt de rudenie.idu! '*i adusese un &oto!iu 'ntr3o 'ncăpere $oa!ă" &ără #ăcar să se $%ndească de ce e $oa!ă. 1ncetu! cu 'ncetu!" e&ecte!e e#o(iona!e a!e cu.ident" Kers/a@" 4i! Nee!an" 4reer *i cei!a!(i !uaseră această na. F4o!u!G de i o!are de!i#it%nd one!e 'n care se de . Ta+!ou! ce!or 'nt%#p!ate nu era de!oc !i#pede" cu e2cep(ia unui sin$ur !ucru. 1n ce!e din ur#ă i +uti să a&i*e e un %#+et sinistru9 0 A/ nu" n3ai de unde să *tii. A# #ai &ăcut3o *i ca# *tiu eu despre ce e . E2a#ină p!a&onu! #eta!ic cu o transparen(ă #odi&icată *i 'ntr3un t%r iu 'ncu.iin(ă satis&ăcut din cap. A. 0 Mă ro$" &iecare cu $usturi!e !ui" 'ncepu Hedrock" dar apoi se opri.ese!ie. Hedrock '! !uă cu .or+a9 0 Mde" $enu! #eu de . Hedrock se si#(i 'ncr%ncenat *i rece.. 4reer ise9 0 6i re. Nu că ar conta de &apt" dar5 Ră#ase (eapăn !ocu!ui *i3! pri. Mu*c/ii &e(ei i se contractară con. Restric(ii!e !e$a!e &useseră at%t de e&icace 'nc%t pro+a+i! că #a)oritatea oa#eni!or nici nu3*i dădeau sea#a de pri#e)die sau de .or+a de o a&acere de o sută de #i!iarde. U!uitor era că nu3! trecuse prin #inte #ai 'nainte *i doar erau i#p!icit transparente 'n toate &a(ete!e acestei a&aceri9 FU!ti#u! #eu an 'n spa(iu! cos#ic5G A/" e. 0 Meteori. Nu cu#. Brusc se răsuci pe că!c%ie" urcă scara *i dispăru. Transparen(a arăta !ocu! e2act unde se a&!ă 4reer" o &i$ură esto#pată ap!ecată asupra unei căr(i.ă nouă in&or#a(ie.istă nu#e!e ce!or #ai cunoscute siste#e ste!are apropiate.ident sti#u!at.or+a. 6i ea o să3! *i p!ătească.i &i2 pe Hedrock. -e idee" indi.o!ta ori se &o!osea ener$ia 'n cantită(i #ari" era de dată . 4rosi#ea de=O centi#etri" a!ia)u! o+i*nuit de p!u#+ cu +eri!iu F$reuG" pre!ucrat ato#ic.ă 'ntr3o că!ătorie interste!ară de pro+ă. 1ncepu să pă*ească 'n sus *i 'n )os 'n #od e.or+ă. E . Ai au it.%rstei sa!e 'naintate" Hedrock se 'n&ioră de e#o(ie trec%nd 'n re. 0 Eu unu! n3a* da u!ti#u! #eu an 'n spa(iu pe toate +ucurii!e din Ora*u! 8#peria!" '! contra ise 4reer după o pau ă.u!si. -iudat. E2p!odă 4reer.ea c/e& de . Sin$ura !ui e#o(ie era un &e! de p!ăcere . Nu3(i puteai da sea#a dacă o *i citeste. A#5 .ar nici n3o să sco(i ni#ic de !a #ine. .a$ă *i #orta!ă că 4reer *ade aco!o" 'nc/ipuindu3*i cu autosatis&ac(ia ce3! caracteri a că e stăp%n pe situa(ie. ?useseră p%nă !a una din ste!e!e apropiate" pro+a+i! A!&a -entauri ori 6irius ori ProtKon*i 'n ciuda . <oin(a !uide a3! &ace pe indi.ii 'n spa(iu! cos#ic.ia(ă nu prea e că!ătoria prin cos#os 'n căutarea #eteori!or. Hedrock dădu din cap9 0 M((H Pentru #ine de3acu# 'nainte nu#ai Pă#%ntu! e +un.ă ut. Se 'ntoarse +rusc către Hedrock9 0 6tii unde a# &ost.ar se opri.a '(i 'nc/ipui că pe 1#părăteasa 8s/eru!ui ar interesa3o #eteorii.ec/eat%t prin !e$e c%t *i prin necesitate. 4reer o&erise din proprie ini(iati. Nici nu #i3a păsat dacă #ai trăie*te sau nu. Hedrock se uită !un$ !a scară" con*tient că a sosit #o#entu! ac(iunii. -itind3osau 'n orice ca (in%nd3o 'n #%ini. Ar &i putut &i atras să spună #ai #u!t.

oie de o acti. Erau #u!te u*i 'ncuiate *i depo ite a$!o#erate pe care !e !ăsă deoca#dată 'n pace. 6i atunci unde a)un*ese.ar &ără a se #ai putea desprinde .u3te dracu!uiH Nu#ai că tonu! !ui era de o# 'nspăi#%ntat. Bun.ăi o c!ipă) &rate!e #eu 4i!. Se prea poate să &i &ost aco!o" dar să poarte costu#e care3! &ăceau in. Apoi '*i 'ncepu e.reodată de aco!o. .enise pe o stradă aparent pustie *i intrase 'n cea #ai $ro a. . . . Era ne. 4reer &u stră+ătut de un tre#ur . co#andantu! &or(e!or de protec(ie dacă să3! oprească sau nu.in(a sor(ii #e!e 'n ca u! c%nd cine.ED de ki!o$ra#e.e nu3! satis&ăcu. ?ire*te 'nsă tre+uia să (ină sea#a *i de $rosi#ea de=O c# a pardose!ii. 1! putea (ine c%t dorea. 1#pinse aparatu! de po!i at" 'n ciuda $reută(ii !ui" drept su+ !ocu! unde *edea 4reer *i3! 'ndreptă 'n sus supra&a(a i#(ată.an(i ca 4i! Nee!an sau Kers/a@ tre+uie să &i cunoscut at%t de +ine restric(ii!e *i sensu! !or" 'nc%t poate nici nu !e3a dat prin $%nd că a!(ii s3ar putea să !e i$nore. 1! pri.reoMO de ki!o$ra#e" două trei#i din asta 'nse#na apro2i#ati.us pe $%nduri" co+or' 'n sa!a i o!ată *i3! $ăsi pe 4reer con*tient. 4reer nu părea un tip prea ro+ust. ?ăcu corec(ii!e necesare *i apoi apăsă pe +utonu! de dec!an*are.e/icu! pe care" acu# că pusese stăp%nire pe e!" nu3! putea părăsi &ără pri#e)die.i i+i!. 0 Să nu3(i 'nc/ipui c3ai să scapi a*a u*or după ce3ai &ăcut tică!o*ia asta" ise e! cu tre#ur 'n $!as.ade pi!dă su+se#natu!s3ar /otăr' să #ă predea 1#părătesei. Hedrock se duse sus" unde ăcea acu# 'ntins indi.idu!" cu picioare!e pe un scăune!. Unde e Kers/a@ *i unde e (*o. 6apte. -ercetă trupu! 'n nesi#(ire pentru a .edea toate a#ănunte!e.acă acest ta+!ou era c%t de c%t aproape de rea!itate" atunci i3ar &i &ost practic i#posi+i! să părăsească . Hedrock continuă cu &er#itate9 0 Să &iu 'n !ocu! du#ita!e a* 'ncepe să #ă 'n$ri)ore 'n pri. .edea ni#ic.eri&ic%nd na.ea cu un a#estec de ură *i spai#ă.in &ericire" &or#u!a ei de re isten(ă se +a a pe tensiune.e p%nă să se /otărască de&initi.erna#enta!e. ?aptu! că nu . .a!uări!e. Hedrock petrecu ur#ătoarea )u#ătate de oră .itură care putea ucide un o# pu(in #ai $reu.upă părerea !ui 4reer tre+uie să &i &ost un +ăr+at de . A*adar" Ro+ert Hedrock .ă dintre na.e/icu!u! &ără să &ie arestat pentru intero$atoriu.ei *i c%t #ai repede cu putin(ă. Era un risc pe care nu 'ndră nea să *i3 ! asu#e.itate #ate#atică intensă *i a#p!ă pentru a născoci un siste# de !inii de &or(ă care să3! !e$e pe 4reer 'ntr3o po i(ie destu! de co#odă" per#i(%ndu3! să3*i #i*te +ra(e!e *i picioare!e" precu# *i să3*i răsucească trupu!.atori!or de !a Arsena!e asupra concentrări!or de &or(e $u.ar totodată sa. Or" erau #u!te 'ntre+ări de pus.ă spa(ia!ă care nu putea să3*i părăsească /an$aru!: #ai #u!t dec%t at%t" era un . Aucru idea!" i se păru !ui Hedrock. . Nu3*i rupsese nici un os" iar ini#a 'i #ai +ătea 'ncă. -eea ce descoperi 'n cursu! ace!ei cercetări &u$iti.orea să3*i &acă o idee $enera!ă despre interioru! na.e2isten(a protec(iei. Un #ort nu poate răspunde !a 'ntre+ări.a.ă use . Poate că era pă it.irea se /o!+ară acu#. -a să nu ri*te" se $%ndi !a o !o.reun so!dat de3a! 8nne!dei nu do. Pro+a+i! că 1#părăteasa (inea #or(i* să nu atra$ă aten(ia o+ser. Oc/ii ne$ri care3! &u!$eraseră cu pri. 4reer se pră+u*i. . -%nd o să a&!e 1#părăteasa o să te5 Hedrock i3o rete ă9 0 Unde sunt cei!a!(i.i i+i! *i apoi spuse9 0 . Era o na.

. 1i tre+uiră !ui Hedrock c%te. A+ia 'n .ă să3! conducă direct !a na.ite ă i#posi+i! de e$a!at de către na.reun &e! pe un uci$a*.e# aici tot ce ne tre+uie pentru a#%ndoi. 1! 'ncărcă pe 4reer" cu !inii!e de &or(ă *i tot ca!a+a!%cu!" pe o p!acă anti$ra.ar se .ita(iona!ă *i3! urcă sus 'ntr3un dor#itor din )u#ătatea superioară a astrona.ă" căci de &apt a. Re#arca o &ăcuse pe 8nne!da să se '#+u)ore e !a &a(ă iar pe inter!ocutoru! ei să &ie i $onit două săptă#%ni de !a #asa 1#părătesei. Mi3a# 'nc/ipuit că o să per#ită ei intrarea cui.e# $ri)ă" căci a 'ncon)urat na.ă.3a# răspuns !a 'ntre+are" do#nu!e. Pro+a+i! că 4reer dispusese de ti#p su&icient ca să distru$ă do.in(a identită(ii ade. .a cu so!da(i.e data asta e2a$erase *i rău &ăcuse.ită. 8n. Pute# să 'ncasă# '#preună p!atadar tre+uie să a.ă cu e#o(ie că" pe !%n$ă acce!eratoru! nor#a!" #ai era *i o p%r$/ie a!+ă stră!ucitoare pe care scria cu !itere #ari 8MPUAS 8N?8N8T.ar cu te!eecranu! ce &ace#. Hedrock 'i cercetă cu $ri)ă co#en i!e *i o+ser. -u asta .ar 'naintea !ui trecuse pe aco!o 4reer.id nu#it 7eKde!" spuse 'ncr%ncenat 4reer.ită(ii nor#a!e *i #i*carea ei ar &i ac(ionat .e(i 'n !a+oratoare!e du#nea.esti$ă #inu(ios &iecare 'ncăpere" &o!osind un s&rede! ener$etic pentru a des&ace 'ncuietori!e reca!citrante. Na. 0 E un indi. Hedrock '*i a#inti *i răspunsu! pe care3! dăduse ea9 F. Aa #asa 1#părătesei" cu c%te.an(ii #ei au descoperit #i)!ocu! de a &o!osi *o+o!anii 'n !a+oratoare!e !or *i i3au $ăsit o 'ntre+uin(are *i !ui 7eKde!.estit ca un o# cu !i#+a ascu(ită.a spa(ia!ă a.areG cu tot ec/ipa#entu!" ac(ionată de două copii a!e #otoare!or uria*e din principa!a sa!ă a #a*ini!or" era depo itată +ine 'ntr3un &e! de receptaco! de &or#a potri.4reer se a!+i !a &a(ă. FBărcu(aG (#ică doar prin co#para(ie cu astrona. Nu #ai ră#ăsese ni#ic care să o&ere .a !uni 'n ur#ă. Unu! dintre co#eseni '*i e2pri#ase de $ustu! &a(ă de idea ca 8nne!da să an$a)e e o ase#enea &iin(ă. Teoretic" s3ar &i putut a*e a !a pupitru! de co#andă" ar &i putut3o !ansa *i &u$i 'n cos#os cu o . 1i răspunsese tăios9 0 1n(e!e$.u#ne eu a &ăcut *i *o+o!anii *i tot e! !3a &ăcut *i pe 7eKde!.a secunde +une p%nă să3*i a#intească unde a #ai au it nu#e!e ace!a. .a de sa!.a interste!ară. Apoi porni 'n cea de3a doua e2p!orare a acesteia.oastră &iinte o#ene*ti care &ac e2perien(e pe *o+o!ani" dar acu# a(i $ăsit un *o+o!an care să &acă e2perien(e pe &iin(e o#ene*ti.reun &ir conducător 'n pri.%r&u! rac/etei" 'ntr3un co#parti#ent etan*" &ăcu descoperirea cea #ai i#portantă9 o F+arcă de sa!.oie doar să se 'nc!ine 'nainte din receptaco!u! său" 'n condi(ii!e reacti. Pre en(a acesteia părea să arate că p%nă *i na.edea +ine că ea '! #ai poate &o!osi pe 7eKde!" !ucru ne&ericit" pentru că părea să e2c!udă corup(ia *i darea de #ităacest au2i!iar i#port%nt a! recentei ci.a" dar de aceea te3a# sa!utat cu tunu! de>OOOO de cic!itoc#ai pentru ca u! că ar &i 'ncercat *i ei să intre.e i pe a!t te!eecran.are a. .ea 'ncorporat #ecanis#u! de i#pu!sie interste!ară. Nu erau scrisori" nici o+iecte persona!e" nici un e!e#ent care să3! &i 'ncurcat 'n . Părea !o$ic să scoată din &unc(iune ace! te!eecran" tăind ast&e! posi+i!itatea de 'n&ă(i*are a oricărui a!t candidat !a s!u)+a o&erită. Hedrock nu3*i acceptă 'n&r%n$erea ca &iind de&initi. 1n$/i(i 'n sec" cu $reu *i apoi rosti cu $!as ră$u*it9 0 Nu te prostiH A. .e i!e *i3! &o!osise din p!in.ar nu se a*teptase ca pistă respecti.ea ne. 0 Prin inter#ediu! centra!ei din -!ădirea Mică Tre!!is.i prin !ocuin(e!e de deasupra să!ii de co#andă. 0 . -e! #ai #u!t ă+o.ei.G 'nc/eiase ea pe un ton se#e(.ea aproape trei eci de #etri !un$i#e) părea să &ie 'n stare per&ectă *i $ata de +or. A.e!e pornite 'n ur#ărirea !ui. 0 -e . Se poate c/e#a de3aici 'n a&ară. Sa.e data asta" cu toate că &iecare #inut părea acu# pre(ios*i o cri ă era i#inentă'*i &ăcu #ai te#einic cercetarea.ăratu!ui proprietar. 0 A/aH Spuse Hedrock *i3*i #u*că +u a de supărare.i!i a(ii 8s/er. -ercetă dispo iti. -e! ce ridicase pro+!e#a era .e!e de !ansare *i descoperi că sunt auto#ate.

ină suspicioasă. Nu era prea /otăr%t ce să &acă.enise ca re u!tat a! .ite ă. S3ar putea să3! acorde !ui 4reer un #ic ră$a pentru a3! contacta pe a$en(ii ei *i a !e e2p!ica ce s3a 'nt%#p!at.at un necunoscut urc%ndu3se !a +ord.ea să3! raporte e acest e!e#ent 8nne!dei" ea a.ea să a*tepte prea #u!t. Părea pu(in pro+a+i! să ai+ă ti#pu! de a porni ce!e două #otoare necesare pentru +oru! uria*ei cos#ona.a ore de !a e.ictorie cate$orică pentru e! *i pentru Arsena!e.ar n3a. . Hedrock se dădu )os din F+arca spa(ia!ăG *i co+or' p%nă 'n sa!a de co#andă de !a parter. 1ndepărtă una dintre !inii!e de &or(ă pentru a3! acorda destu!ă !i+ertate de #i*care să se poată /răni cu o #%nă.e" dar #erita să 'ncerce. .itatea continuă .oce" păstr%nd 'ntunecat ecranu! .ine ape!u!.in nou te!eecranu! ră#ase inacti. Mai #u!t ca si$ur" dacă nu răspundea" ur#a să se treacă !a ac(iune.inte" i +utise aco!o unde &or(e!e 1#părătesei *i a!e ?ăuritori!or de Ar#e dăduseră $re*.eci p!anu! !ui tre+uia să (ină 'n *a/ &or(e!e 1#părătesei pină c%nd se creeau #ai #u!te posi+i!ită(i de i +%ndă.oia 'nt%#p!ării.edea dacă #ai .esc/ise ter#ina!u! său (doar cone2iunea pentru . ră#ase. . .ea să de.ar Hedrock '*i putea 'nc/ipui că *i3a #o+i!i at de)a &!otă" 'n speran(a că" dacă na.ideo) *i &or#ă nu#ăru! postu!ui de po!i(ie . Toc#ai această posi+i!itate repre enta o pri#e)die pentru e! dacă ar &i riscat să scape cu o F+arcă de sa!.ec/ii !ui po!itici de a se 'ndrepta către un (e! 'n cursu! unei cri e &ără să (ină sea#a de riscuri!e persona!e.eci acesta era tiparu!. Hedrock co+or' 'n sa!a #a*ini!or *i se apucă să repună 'n &unc(iune un #otor.re#e" tre+uia &ăcut un e&ort tota! de a c%*ti$a o . . Aa ora *ase" cu optspre ece ore 'nainte de ter#enu! !i#ită" te!eecranu! '*i 'ncetă ape!uri!e. Pro+a+i! 7eKde! pri#ise instruc(iuni Fsă3! c/e#e pe 4reer din cincispre ece 'n cincispre ece #inuteG. ?ie că ur#a să se &acă un pas #ai departe" &ie că 8nne!da renunta*e să #ai ac(ione e 'n cursu! nop(ii.e!or ei de ră +oi o puteau e!i#ina de pe &ir#a#ent 'nainte de a apuca să prindă .ar din ne&ericire &usese o+ser. Hedrock se duse p%nă 'n +ucătăria de ca#panie" !uă o '#+ucătură3două *i3! duse !ui 4reer sand. 6i peste cincispre ece #inute tot inacti.a interste!ară.reo două #inute" iar apoi 'ncetă. .ern *i ?ăuritorii de Ar#e. '! constituia &aptu! că ace*tia din ur#ă nu a.a interste!ară 'ncearcă să scape" tunuri!e u!traputernice a!e na. Acu# era #o#entu! să &ie #ai prudent *i asta ridică o serie 'ntrea$ă de pro+!e#e str%ns !e$ate 'ntre e!e. Hedrock se a*e ă !a pupitru! de co#andă *i ur#ări acti.a aceea i#ensă ?ăuritori!or de Ar#e &ără să3*i peric!ite e .a!u! ar &i trecut pro+a+i! &ără incidente. -u# ar &i putut să predea na. .reo posi+i!itate de ac(iune p%nă a doua i !a pr%n . 8ar apoi" dar nu #ai de. . Nu se putea a*tepta !a . . Succesu! acesta . . -e anu#e a.upă cinci #inute *i patru eci de secunde se produse un dec!ic" 'ncepu să c!ipească un se#na! de ape! *i apoi se au i un u# et #u ica! scos de o sirenă.ite a aceea u!uitoare" s3ar &i desc/is prin $!isare u*a etan*ă *i ar &i trecut ca &u!$eru! prin ea.ită(i!e re&!ectate pe te!eecran.areG. Acu# putea &u$i. Nu #ai ră#%nea nici o 'ndoia!ă. .eau să pri#ească dec%t a doua i !a pr%n +i!etu! cu adresa !ui.acă era do+or%t s3ar &i pus capăt oricărei speran(e a oa#eni!or de a a)un$e !a ste!e. 1n ce!e din ur#ă dec!an*ă un te!eecran din sa!a #a*ini!or *i3! conectă !a ce! din ca#era de co#andă. 1n '#pre)urări o+i*nuite" inter.. Acti. -u a!te cu. Aa . Nu3*i su+esti#a rea!i area.upă treispre ece #inute se au i din nou dec!icu! *i procesu! se repetă. 6i 'ncepu să c%ntărească situa(ia.i*uri *i ca&ea. 1n ace!a*i #o#ent co#parti#entu! etan* s3ar &i 'nc/is !a !oc.adarea din Pa!atu! 8#peria!" capturase de)a na. . Aa c%te. Poate că &ăcuse de)a #ai #u!te 'ncercări de a sta+i!i !e$ătura cu 4reer. Aa 'nceput se duse din oră 'n oră 'n sa!a de co#andă pentru a .'ncuietoarea e!ectrică. Hedrock a*teptă. Aa *ase *i două eci *i nouă de #inute Hedrock se insta!ă !a pupitru! de co#andă.ia(a *i &ără să st%rnească o +ătă!ie 'ntre $u.ea să &acă 8nne!da c%nd '*i pierdea ră+darea ră#%nea o c/estiune de supo i(ie. -%nd 7eKde! a. ?actoru! decisi.ar Hedrock nu putea !ăsa !ucruri!e !a .e atunci 'nco!o putea ur#ări ape!uri!e &ără a se opri din !ucru.

Sunt pri onier pe ceea ce #i se pare a &i o na.o#nu!e Nee!an" de(ii o po i(ie unică 'n !u#ea #ări!or a&aceri. .u! este că &ără . 4reer ar putea co+or' dintr3un #o#ent 'ntr3a!tu! *i nu .ernu! du#ita!e5" 1#părăteasa du#ita!e5 au ne.anie! Nee!an" ise Hedrock *i adău$ă i#perios9 .oia ta te3ai +ă$at 'ntr3o situa(ie care interesea ă 4u. Moti. 0 .erna#enta!.ernu!.a" Hedrock rosti 'ntr3o *oaptă destu! de audi+i!ă9 0 Po!i(ia. .ăi c%te.i 'n ti#p ce i#a$inea 1#părătesei prindea contur *i se a#p!i&ica.or+e*ti.ea răspunsu! pre$ătit9 e2p!ică inter!ocutoru!ui că 4reer a scos de pe ta+!ou! de co#andă dispo iti.oce care nu putea &i con&undatăcea a 1#părătesei 8nne!da9 0 -u# te nu#e*ti.ec!icu! o+i*nuit constitui pri#a 'n*tiin(are că s3a sta+i!it !e$ătura.ea de $%nd să se pre&acă a nu *ti a+so!ut ni#ic despre ce se 'nt%#p!ă *i deci era interesant că !3au !ăsat să &or#e e nu#ăru! 'n 'ntre$i#e. 0 Nu#ai o c!ipă" ise necunoscutu!. Aucru! pre enta un aspect deose+it de i#portant 'ntruc%t scenariu! !ui era să3! &acă să creadă că este doar un necunoscut i$norant care anun(ă de +ună .edea pe 1#părăteasă cu# . Parcă o .ce! #ai apropiat. 6o. Răspunsu! 1#părătesei sună &oarte acid9 0 Sunte# noi deprin*i cu o+iceiu! !ui 4reer de a3*i ascunde 'n&ă(i*area. 0 Ae3a dus 'n ca#era !ui" 'nc/eie e!.at.e i persoana cu care . E &oarte i#portant să . 0 .ă per#ită să #ă .e!e de desc/idere *i 'nc/idere a u*i!or.ici!e du#ita!e !oia!e *i credincioase.ar .ă pot . 8nne!da re!uă repede9 0 . 0 Se odi/ne*te sus" 'n ca+ina !ui. Pro+a+i! 'ncerca să ia o /otăr%re" căci aproape i#ediat spuse9 0 . Re!atarea !ui &u 'ntreruptă9 0 Unde se a&!ă acu# 4reer. 4u.ă ro$ $ră+i(i3.ideo.oie de ser.oce scă ută9 0 Aa ce adresă . Ur#ă o pau ă !un$ă" apoi un +ăr+at spuse cu .e ce nu desc/i i u*i!e" să ie*i a&ară.ite 'n #intea ei at%t de iute.edea" dar por(iunea din aparat care să .o#nu!e Nee!an" ape!u! du#ita!e !a po!i(ie a &ost cana!i at către +irouri!e Ser. 0 -red că a* putea să3! dau dru#u!" ca să .upă o 'ntrerupere" re!uă9 Ac(ionea ă repede acu#" căci .a c!ipe" apoi spuse 'n *oaptă9 0 MaiestateH 0 Mă recuno*ti.e*ti. A.or+a9 0 .ideo *i o pri. Hedrock dec!an*ă p!aca . Ur#ă o pau ă *i apoi se au i o .id nu#it Re! 4reer.i ua!i ea ă 'ntrea$a situa(ie *i posi+i!ită(i!e i.reau să &iu prins aici.iciu!ui secret $u. 6i apoi adău$ă repede9 Nu intra 'n panică.reau să &iu sa!. Hedrock dădu adresa *i continuă să e2p!ice c%t #ai concis că a &ost an$a)at să repare ni*te #otoare ato#ice" dar acu# este de(inut cu &or(a de un indi.reau să #ă pri.ă spa(ia!ă *i . 1nainte ca persoana de !a capătu! &iru!ui să apuce să spună ce. 0 . . Ur#ă un răsti#p de tăcere.a" da" 'nsă5 1#părăteasa 'i rete ă . 0 1n(e!e$. Hedrock se /otăr' să nu răspundă ni#ic.oie po!i(ia.ede(i pe ecran a &ost scoasă.ă.o#nu!e Nee!an" po(i desc/ide p!aca .ă a&!a(i. Hedrock a.

%nt.a !ui 4reer *i i#ediat a# dat ordine pentru e2ecu(ia căpitanu!ui Hedrock" un spion a! Arsena!e!or" pe care anterior !3a# pri#it !a pa!atu! #eu.oia !ui *i 'n po&ida &e!u!ui cu# o cunoscuse p%nă atunci" Hedrock era &ascinat.itase atacu!" 'n u!ti#a c!ipă. Puterea #otrice a na.ei pri#i o răsp!ată uria*ă pentru a)utoru! acordat. <ei continua să te pre&aci că repari #otoare!e de propu!sie a!e na.eodată i se i. 1#părăteasa continuă" cu c/ipu! concentrat" cu $!asu! scă ut" dar &er#9 0 1(i spun aceste !ucruri pentru a i!ustra c%t #ai $răitor caracteru! a#p!u *i co#p!et a! precau(ii!or pe care sunt $ata să !e iau pentru a asi$ura '#p!inirea .Hedrock o ru$ă9 0 8erta(i3#ă" Maiestate" dar . Trupu! 'ncordat i se re!a2ă.e &apt" nici nu a.ea să )oace un ro! de &runte 'n toate #ari!e cri e a!e acestei epoci ne!ini*tite. <a &i su&icient un sin$ur cu.ă $ră+i(i.oin(ei #e!e.io!en(a !or. Aceste ar#e sunt at%t de puternice 'nc%t &iecare .e# insta!ate 'n po i(ie opt tunuri de o sută de #i!ioane de cic!i. .iciu! 4u.e 'ndată ce para!i e i capacitatea #otrice a cos#ona. .ăr.ideo i#a$inea ei &u 'n!ocuită de capu!" &a(a *i oc/ii cenu*ii ca arde ia" nasu! .eau de ce să se tea#ă. -onsideră" te ro$" soarta căpitanu!ui Hedrock ca o i#a$ine si#+o!ică a destinu!ui oricărei persoane care ar 'ndră ni să #i se opună 'n această c/estiune" sau care nu &ace cu# tre+uie ceea ce i se cere. Mi s3au dat asi$urări că această opera(ie se poate &ace cu at%ta 'nde#%nare 'nc%t nu#ai un e2pert *i3ar da sea#a că ce. Ea arătase că tunuri!e u!traputernice erau insta!ate pe po i(ii" $ata să tra$ă.istă i#p!ica(ii!e ce!or spuse de 1#părăteasă.ă!i oric%nd 'năuntru.ei era de)a para!i ată *i nu#ai &a!se!e !or i#presii 'i dădeau !ui posi+i!itatea de a3! re(ine p%nă !a ter#enu! !i#ităora criticăa doua i !a pr%n 9 4!asu! 1#părătesei 'i 'ntrerupse $%nduri!e9 0 7eKde!" preia tu !e$ăturaH Pe p!aca . Aicărea totu*i un %#+et cr%ncen pe c/ipu! acesta antipatic" dar $!asu! era p!at 'n #o#entu! 'n care spuse9 .in(a asta nu 'ncăpea 'ndoia!ă.anie! Nee!an. Opt tunuri care să !o.a #inute #ai de. 6i acu# te ro$ să ascu!(i cu aten(ie9 .ersea ă pu(in !ucruri!e *i că a#estecă ade. Adău$ă cu $!as !ini*tit9 0 .i un %#+et ca!d *i $eneros 'n oc/i *i pe +u e.in pri. Mintea 'ncepu să treacă 'n re. Era posi+i! că" &ăc%nd nu#ăru! de te!e&on a! po!i(iei cu c%te.a ap!ica.ă ro$ să .ei *i c/iar . Nu $re*ise niciodată socotind că 1#părăteasa 8nne!da a.an Nee!an" sper că (i3a# .itură" cu e&ect de di o!.are. ?ără .in$e pe 4reer că te ac/i(i de o+!i$a(ii!e &a(ă de e!.a tra$e o sin$ură !o. .iri 'i dispăru &!acăra. 6i +ănuia că ea consideră 'nt%#p!area un pri!e) nea*teptat *i că nu se 'n$ri)ora prea #u!t de soarta !ui .ăru! cu #inciuna. 6i" !ucru! ce! #ai rău era că" dacă i se st%rneau noi suspiciuni" 1#părăteasa dădea ordinu! de tra$ere *i oa#enii ei puteau nă.a 'n $enu! ăsta *i noi .ei &o!osi toate c!ipe!e !i+ere pentru a de#onta toc#ai #otoare!e care sunt 'n &unc(iune.a nu e 'n re$u!ă. A. . 8ată ceea ce ai de &ăcut du#neata9 .re#e" toc#ai e.ar . . Aa două eci *i patru de ore de !a i +%ndă" . 1n pri. Pro+a+i! socotea nor#a! să poată re!ua oric%nd t%r$uia!a cu 4reer *i &ire*te nu era prea departe de ade. Su&!etu! acestei &e#ei tre+uie să &i &ost &!acără pură.in c!ipa asta e*ti so!dat 'n ser.ar nu era trea+a !ui s3o corecte e.o# da +u na 'năuntru. Po(i să dai dru#u! !a te!eecran *i să spui doar FAcu#G" F4ataG sau ce.or produce 'n trei #inute o spărtură su&icientă. Ti$roaica '*i scoase $/eare!e *i erau $/eare de o(e!" ca!#e 'n . Acesta este p!anu! *i a*a se . Ascu!tă3#ă" .an Nee!an9 A i după a#ia ă a# &ost in&or#ată că un t%năr necunoscutadică du#neataa intrat 'n astrona. Aui Hedrock i se păru că 1#părăteasa in.ernu!ui.ei 'ndep!ini o #uncă su&icientă pentru a3! con.ească o por(iune 'n$ustă a perete!ui . Ră#ase pur *i si#p!u *ocat.u!turesc *i +u e!e at%t de drepte 'nc%t a!cătuiau o si#p!ă !inie ori onta!ă pe &a(ă.ei" tre+uie să prin i ce! dint%i pri!e) de a ne anun(a.or+it destu! de c!ar. -eea ce3! interesa era &aptu! că re&u ă să se !ase '#pinsă din ur#ă. 0 Tre+uie să #ă 'n(e!e$i !i#pede" de aceea '(i e2p!ic #ai +ine. 4!asu! ei p!in de intensitate se stinse.

a pe care o o&eră spre . Apoi aprecie că3! #ai tre+uie .ă &ăcuse că!ătoria de 'ntoarcere de !a o stea apropiată *i co+or%se cu succes 'n acest /an$ar ca o teacă.ă de propor(ii at%t de #ari. 0 Bine.edite. 6opti9 0 Nu #ai pune(i 'ntre+ări. .reo 'ntre+are. Pe !a nouă *i ece Hedrock '*i dădu deodată sea#a c%t de #u!t ti#p a trecut. Toc#ai tipu! de repara(ii de !un$ă durată pe care !e so!icită arată cu c%tă $ri)ă *i3a pus !a ca!e trădarea. Se duse sus *i3*i &ăcu o &riptură.en(ie care pune statu! 'n pri#e)die *i" care tre+uie ascunsă cu desă. 8#a$inea indi. .edere se poartă ca un trădător. . 6opti e!.e!e să creadă că un ase#enea o# ar &i &ost 'nspăi#%ntat *i e&ecti. 8ară*i se au i dec!icu!. Era tu!+urat de !i#ita 'n ti#p care i se i#pusese. . S3ar părea de ase#enea că te3a an$a)at să repari na. 1*i dădu sea#a că ce!ă!a!t se a*teptă !a un răspuns din partea !ui. Auă o pasti!ă care să3! a#%ne so#nu! *i se apucă să !ucre e !a #otoare. Oc/ii 'i sc%nteiau *i +u e!e 'i tre#urau. era su&icient pentru a cere o a#%nare.ersar a! coroanei.ar i se părea că ar a.ea co#pă(i#ire" niciunu! dintre noi. 6i" dacă 'n situa(ia !ui s3ar &i a&!at un reparator de #otoare" Hedrock a. Tre+uie să te soco(i un so!dat c/e#at să3*i &acă datoria '#potri. Hedrock 'ntrerupse !e$ătura *i co+or' din nou 'n sa!a #otoare!or. . -ur%nd după #ie u! nop(ii 'nc/eie a)ustări!e de ec/i!i+ru !a unu! dintre propu!soare" a*a că acu# dispunea de )u#ătate din &or(a necesară pentru a ridica 'n aer o astrona. A stat toată di#inea(a pe capu! #eu" a*a că a+ia acu# pot să 'ncerc să de&ecte #otoare!e.a. 1n ti#p ce !ucra !a ce! de3a! doi!ea #otor" '*i dădu sea#a că operea ă pe +a a unor ipote e asu#ate &ără a &i do. Sunt supus !oia! a! Măiestă(ii Sa!e *i a# 'n(e!es totu!. Posedă o in.in ne&ericire pentru 8nne!da 'nsă" ea .ede*ti de#n de 'ncrederea 1#părătesei.ers. cop!e*it de ran$u! *i po i(ia oa#eni!or care3! . . -a atarete ro$ să #ă ascu!(i cu aten(iedacă se .a unui o# pentru care nu pute# a.acă nu a# .erna#enta!e sus(ine orice ac(iune pe care o . -easuri!e treceau #u!t prea repede. 0 .0 Ai au it porunci!e $!orioasei noastre conducătoare. 1(i ure să te do.eni 'n sa!a #otoare!or. Acest #oti.enea 'n spri)inu! (e!uri!or !ui *i nu in.u!pe 'n ur#ărirea pră ii.eci" ei socoteau din capu! !ocu!ui că se pot +i ui pe co!a+orarea !ui.ei 'ntreprinde 'n spri)inu! instruc(iuni!or pe care !e3ai pri#it.a do. 1ntrea$a putere a autorită(i!or $u.ernu! *i" +ucur%ndu3se de o te#porară i#unitate" se toc#e*te cu aro$an(ă" pune condi(ii i#posi+i!e *i din toate puncte!e de .ea toate #oti.e*te pri!e)u!(i se acordă 'ncep%nd de acu# per#isiunea de a3! ucide pe 4reer ca du*#an a! statu!ui" 'n nu#e!e Maiestă(ii sa!e" 8nne!da" 1#părăteasa Siste#u!ui So!ar" Marea Mo*tenitoare a -asei 8s/er.or+iseră.e*ti de !a du#neata p%nă #%ine !a unspre ece" . Adău$ă repede9 -/iar acu# 4reer a urcat 'n ca#era de co#andă.%n are" aparent 'n scopu! de a o aduce 'n situa(ia de a +ura cu ea după ce pune #%na pe +anii pe care3! cere.ă 'n ad. 6i acu#" 'nainte de a 'ntrerupe co#unicarea" ai . Eu5 . S3ar putea să depă*esc ora douăspre ece )u#ătate sau c/iar unu.reo două ore p%nă să &ie $ata cu ce! de3a! doi!ea #otor.edi necesarsau dacă se i.upă ce #%ncă re. Să ice# unu ca să &iu a+so!ut si$ur.ea posi+i!itatea să 'nt%r ie atacu! cu 'ncă o oră sau c/iar #ai #u!t. 1n #o#entu! ace!a" transpir%nd de pe ur#a e&orturi!or *i &ără a &i ter#inat trea+a" dec!an*a !e$ătura prin te!eecran *i3! c/e#ă pe 7eKde!.o# ataca oricu#.idu!ui apăru aproape i#ediat pe p!aca . Acest tică!os" 4reer" s3a eri)at din proprie ini(iati. 1! /răni pe 4reer" '*i !uă 'n $ra+ă #icu! de)un *i !ucră !a #otor p%nă !a unspre ece &ără două eci.ideo" era neră+dător ca o . 1ntr3un &e! era o conc!u ie re ona+i!ă 'ntruc%t !a ur#a ur#ei na. 0 Nu" spuse Hedrock.%r*ire cuno*tin(ei pu+!icu!ui.ar nu 'ncăpea 'ndoia!ă că se +i uie pe #a*inării pe care nu putea spera să !e teste e p%nă 'ntr3un #o#ent de cri ă. 4reer are 'ndră nea!a să se considere un ne$ociator de ran$ e$a! cu 4u.

8ar *anse!e unei ac(iuni de u!ti#ă oră din partea ?ăuritori!or de Ar#e părea să se 'ndepărte e cu &iecare c!ipă.i i+i!e" cu 7eKde! *i cu e!" Hedrock.reo cinci #inute pentru a urca p%nă !a .e/ico!u! de sa!.in$ă pe 1#părăteasă că se supune instruc(iuni!or ei. Se si#(i 'ncordat *i nu #ai era si$ur că #unca pe care o &ace .eau s3o con. .a &i $ata !a ti#p cu ce! de3a! doi!ea #otor. Ori a.ar era con*tient că a sosit ti#pu! să ia anu#ite /otăr%ri.a ser.ea ne. . At%t de #u!t 'nc%t )usti&ica un nou e&ort de a o derută pe 8nne!da. ?i2%nd cone2iunea 'n sa!a #otoare!or i +utise să &acă p!au i+i!ă i!u ia că nu poate co#unica 'n e2terior dec%t c%nd nu e 4reer 'n prea)#a !ui.oie de .re#e c%t era desc/is te!eecranu!.ideo" +ine'n(e!es" doar co#unicarea acustică*i para!i ea ă !a ti#p #otoare!e ace!ea propu!soareH 0 <oi 'ncerca" Maiestate" *opti Hedrock.a!a+i!ă 'n sine ca *i cos#ona. 6i 'ntruc%t inc!udea printre insta!a(ii!e ei *i propu!sia 'nterste!ară" era !a &e! de .itatea $o#otoasă" 8nne!da *i 7eKde! intră i#ediat !a +ănuie!i. 6i pe ur#ă nu toată !u#ea '*i desc/idea coresponden(a cu at%ta neră+dare" ca *i cu# ar &i &ost o c/estiune de . Se $ră+i să spună9 0 Maiestate" '#i . -u so!da(ii de pe na. Asta 'nse#na &oarte #u!t dacă (inea sea#a de toate e!e#ente!e. 0 Spune" răspunse ea" dar pe un ton care n3o an$a)a cu ni#ic.8#a$inea !ui 7eKde! dispăru de pe ecran" &iind 'n!ocuită de cea a 1#părătesei 8nne!da. Hedrock *o.acă nu" dacă era do+or%tă" atunci5 . Apucă3te de trea+ă *i !asă te!eecranu! desc/i*: nu *i p!aca . Pe ceru! de deasupra #are!ui ora* &!ota $u.areG. Mai c%*ti$ase un ră$a de o oră. . 1*i i#a$ină aducerea po*tei !a -orpora(ia Meteor !a ora pr%n u!ui. Socotea că ar a.er i ai acesteia se #ic*orară pu(in" dar $!asu! ei era ca!# c%nd spuse9 0 Acceptă# 'nt%r ierea" dar nu#ai p%nă !a ora douăspre ece.are. 0 Maiestate" spuse e! 'ntr3o *oaptă destu! de apăsată 0 . Era de)a unspre ece *i )u#ătate c%nd" străduindu3se din răsputeri" Hedrock '*i dădu totu*i sea#a că nu .i . -a atare" e2ista posi+i!itatea să se &acă ora unu sau c/iar două p%nă ce consi!ieru! ?ăuritori!or de Ar#e citea scrisoarea de !a Ro+ert Hedrock.ut ti#p să #ă ocup dec%t de nouă din e!e.ar cu# putea urca 'n F+arca de sa!.areG at%ta . 1n instru#ente!e stră!ucitoare de #eta! cu care !ucra '*i .ea *anse să a)un$ă !a ste!e.a &i i#posi+i! să scot din &unc(ie toate #otoare!e p%nă !a ter#enu! pe care #i !3a(i &i2at. Scrisoarea către Peter -adron" prin care3! indica adresa unde se a&!a acu#" a.reunui scop uti!. Aucră #ai departe" 'ntruc%t sunete!e pe care !e producea a. . <a tre+ui" &ire*te" să se 'na!(e p%nă !a F+arca de sa!.ea să &ie ucis pe !oc" ori '! capturau. .erna#enta!ă a.e!e de ră +oi" cu cei care a*teptau a!ături de tunuri!e in.ea să3! &ie 'n#%nată repede acestuiadar -adron ar &i putut să se a&!e 'ntr3o *edin(ă: sau" putea să &i p!ecat cu un transportor de partea cea!a!tă a pă#%ntu!ui: sau putea să &ie !a #asă. <ă supăra(i dacă .ar n3a.ăi" iar apoi se apropie de aparatu! de co#unicare.ea nici un rost să ia 'n considera(ie posi+i!itatea e*ecu!ui. Re. .ia(ă *i de #oarte. 8ndi&erent dacă !ucruri!e ie*eau +ine sau rău" aceasta repre enta năde)dea !ui persona!ă de scăpare.acă3*i 'ncetea ă acti.acă pornea cu ea" o#u! a. . A*a 'nt%r iase cu o oră atacu!.ea să &ie des&ă*urată 'n &or(ă.eni !a sarcina !ui de!icată de a adapta un #otor ato#ic !a condi(ii!e de &unc(ionare.ă &ac o su$estie.a.edea din c%nd 'n c%nd &a(a transpirată. Oc/ii . Sunt aici *aptespre ece propu!soare *i n3a# a.in ne&ericire" insisten(a 8nne!dei asupra #en(inerii contactu!ui constituia acu# un o+staco!.a. Răspunse at%t de pro#pt 'nc%t Hedrock o *i .ă u +rusc a*e ată 'n &a(a unui 'ntre$ pupitru cu #onitoare" (in%nd !e$ătura cu toate aspecte!e acestei 'ntreprinderi.

6o.eni *i urcă #ai departe" con*tient de o sen a(ie de o+osea!ă.itură.ă" aproape #orta!ă" dar '*i #i*ca #ereu picioare!e" aproape u!uit că a putut a)un$e !a ni. Aa &und era o u*ă: o 'nc/ise cu un $est auto#at.a radia(ii!or" iar apoi a!er$ă 'n sus pe scări" păstr%ndu3*i speran(a" con.reun p!an secret a! du#ita!e" a+andonea ă3! *i co!a+orea ă cu noi.itură '! prinse c%nd se străduia să se pună din nou pe picioare.ă!ui ade.edea cu oc/ii 'n&r%n$erea" era o sen a(ie #a!adi. Ai per#isiunea noastră de a urca !a eta) pentru a3! i#o+i!i a pe 4reer. . -ea de3a cincea !o. 1! năuci 'n$ro itor o c!ipă *i3! &ăcu să creadă că a su&erit un *oc care3! 'ntunecă ra(iunea. -!ătină c!in cap" &ără să3! .a" ai putea. E! nu *tie a!tce.i+rant9 0 Toate &or(e!e 'n ac(iune" pătrunde(iH Hedrock au i ordinu! 'n ti#p ce pornea către scară.a$ sea#a c%t de #u!t riscă 8nne!da &o!osind ase#enea ar#e puternice. Asta era cea de3a *aptea !o. S3ar putea să3! iau prin surprindere. S3ar &i putut st%rni un cic!u de reac(ii 'n !an( cu o durată de un #i!ion de unită(i" ceea ce se apropia de !i#ita pri#e)dioasă a unei e2p!o ii ato#ice i#posi+i! de contro!at. 4!asu! ei se 'ntări *i de. A!er$ă 'n sus" tot #ai sus *i de)a 'n ini#ă i se strecurase tea#ă de 'n&r%n$ere.a trepte. -ea de a doua !o. .eni e.acă ai .a !ui 4reer. Nu#ai că . . -ea de3a patra !o.a dec%t că sunte# $ata să3! acceptă# preten(ii!e e2or+itante *i toate condi(ii!e a+surde pe care ni !e3a pus.ină să creadă.a sco(%nd3o din /an$ar.itură de o &or(ă (%(anică '! &ăcu să se c!atine pe picioare *i" să cadă . .ăi" apoi continuă pe un ton #ai &er#9 Nee!an" poate n3ar &i rău să3(i spun că a# 'nceput să te ca# suspectă#. Apoi +u+ui cea de3a treia !o.ar" 'ntruc%t s3ar putea ca totu*i .0 4%ndu! #eu ar &i să #ă duc sus *i să 'ncerc să3! i#o+i!i e pe 4reer. Acu# '*i . 4!asuri!e se apropiau tot #ai #u!t: iar apoi i se de .ă 'n(e!e$" Maiestate.a.ins 'ncă *i acu# că 'n po&ida a tot ce s3a 'nt%#p!at se #ai poate 'nă!(a de !a so! 'nainte de a3! opri cine. Se uită prostit c%nd . Stătea aco!o" $roa nic de o+osit" spri)inindu3se de perete" c%nd 'i tre iră din !e*inu! pro&und stri$ăte de oa#eni. Ea nici nu3! au i9 0 1ncă de ieri după a#ia ă ne strădui# să intră# 'n contact cu 4reer. 1n trecut totdeauna ne răspundea ca# !a o oră *i ni se pare anor#a!" ca să nu spun #ai #u!t" că nici #ăcar n3a catadi2it să răspundă !a 'ncercări!e noastre de sta+i!ire a co#unicării.ă u u*a cea #are să!tată din +a!a#a!e *i că %nd cu $o#ot" $ata3$ata să3! o#oare 'n pră+u*irea ei.a" spuse ea cu ce. u*a interioară.e &apt" '(i ordon să3(i &aci datoria de so!dat *i să3! '#piedici să !anse e na. Urcă3te 'n ti#p ce se des&ă*oară atacu! *i &ă tot ce e necesar '#potri. Apoi se rosto$o!i pe scări. . Tre+ui să &acă o pau ă pentru a desc/ide u*a de protec(ie '#potri.io!entă dec%t '*i putuse e! 'nc/ipui .reo c%te.re# să riscă#. 1*i dădea . 0 Nu prea .itură" &ăc%nd să3! (%*nească s%n$e!e pe nas *i c/iar *i din urec/i i se scur$ea un !ic/id ca!d.eci $!asuri 'năuntru! cos#ona. 1n acest ceas /otăr%tor nu #ai .ăru!9 . 0 . -u un $est de ani#a!" se retrase din &a(a durerii p%nă !a pa!ieru! ur#ător" 'ncuind instincti.itură" care cutre#ură pur *i si#p!u na. -ea de3a *asea e2p!o ie" de o &or(ă into!era+i!ă" '! prinse aco!o" 'n capu! ace!or scări !un$i *i3! tri#ise 'n.reodată. .ei.e!u! ur#ător. Să #ă e2pri# 'n &e!u! ur#ător" ise ea cu răcea!ă.a tre+ui să te $ră+e*ti.a ciudat 'n $!as.a$i!e noastre suspiciuni '#potri.ar '*i re. Era #ai . Atunci se produse pri#a !o.a.a du#ita!e să &ie 'nte#eiate" eu ordon atacu! c/iar 'n c!ipa aceasta.%rtindu3 se 'n )os ca o &run ă prinsă de &urtună.ident că dă ordine prin ce!e!a!te #icro&oane 'ntruc%t stri$ă pe un ton pro&und *i .itură#ai *tia doar că se a&!ă pe !a )u#ătatea dru#u!ui spre sa!a de co#andădar că u )os $ră#adă.

a 'n depărtare. 6i i#ediat au i #ai aproape stri$ăte!e unor oa#eni.reodată de #ie u! acestui aparat de propu!sie.e cos#ice.ituri de tun. Asta 'i 'nt%r ia pe nă.Erau 'năuntru.ersu!ui*ansa" destinu! !or" speran(a !or 'ntr3o &ericire superioară dispăruse.ei *i a!te &unc(ii ener$etice.ita(iona! *i3! co+or' pe scări din ate!ier" aco!o unde &usese" trec%nd de sa!a #otoare!or p%nă 'n uria*a ca#eră de propu!sie care repre enta u!ti#a 'ncăpere a i#ensei na.eni speran(a. Mar )os" tot #ai )os'! năpădi sen a(ia că ar co+or' 'n propriu! său #or#%nt. Pentru că e2istă totu*i o ca!e de scăpare. Meta!u! era prea $ros *i prea tare.ar nu era ne.ea $reutate pe suportu! anti$ra. 1i !uă #u!tă . Era #u!t .a era pierdută" +ine'n(e!es.ea prea #u!te straturi inter#ediare *i prea #u!te de&!ectoare.an a!cătuiau o cărare 'n pantă ie*ind unde. 1n&r%nt" dădu din co!( 'n co!( *i 'ncepu să a!er$e '#pin$%nd 'naintea !ui s&rede!u!" care c/iar dacă nu a.ar pentru e! e2ista din nou speran(ă.ea să &ie ca#era cu protec(ie i o!atoare" apoi ate!ieru! de repara(ii" apoi sa!a #a*ini!or" apoi ca#era de propu!sie *i apoi5 6i apoi5 1i re.i!i a(iei către ste!e!e ce!e #ai 'ndepărtate a!e uni.ita(iona!" totu*i opunea o F#asăG de re isten(ă #u*c/i!or săi. Acu# tre+uia să sta+i!ească +ine pro$ra#u! 'n ti#p. 6i '#preună cu ea *i *ansa #i!iarde!or de &iin(e o#ene*ti care ar &i purtat tor(a ci. O suită de !u#ini s!a+e din ta. <ă u cea(a 'ntunecată*i3*i dădu sea#a de nou! său e*ec. O+ser. E ordinH Opt.oin(ei sa!e" 'n ciuda senti#entu!ui de ur$en(ă i#perioasă" Hedrock se opri *i se uită !a ceea ce tre+uie să &i &ost 'nsu*i siste#u! de propu!sie ste!ară. ?useseră su&iciente *apte !o. 1! a*e ă pe suportu! anti$ra. 8eri (a/ *i c%t de 'ndepărtat părea să &ie acest ieriH) nu a. 6i aco!o" '#potri. 8ată" deci" co#oară pentru care se dec!an*ase toată această !uptă. 1i tre#urau $enunc/ii 'n ti#p ce co+ora scări!e. Hedrock apucă +ara transparentă" se strecură pe !%n$ă per&oratoru! de. -ea #ai #are concentrare de &oc ener$etic &usese descărcată pentru pri#a oară asupra unei #a*ini 'n care se a&!a un o# *i ea '! redusese !a un si#p!u or$anis# ner.ea de &ăcut. S#u!se capacu! de protec(ie a! s&rede!u!ui $i$antic *i3! 'ndreptă !u#ina penetrantă către ace! pu( de propu!sie cu $rosi#ea de ece #etri.oie. <roia să stin$ă toate !u#ini!e de !a eta)e!e superioare.a #inute. Aerona.os de #e#+rat. 1i tre+uiră #inute pre(ioase p%nă să descopere care dintre co#utatoare!e e!ectrice aprindeau siste#u! de i!u#inare a! na.ea ne. Nu era #o#entu! să se #ai $%ndească de ce se a&!a aco!o acest tune!.ăru!ui *tiin(i&ic. Trecuse dinco!o de spa(ii!e de 'n#a$a inare. .ase de)a po i(ia s&rede!u!ui uria* de care a.a .e!e de &or(ă *i .re#e" 'ntruc%t #intea nu reu*ea să i se concentre e asupra unui sin$ur $%nd" iar re&!e2e!e 'i erau de or$ani ate. A.ar se $%ndi că nu #ai are prea #u!t de co+or%t. 1*i adunase toate re er.ă!itori cu c%te.enit acu# inuti! *i a!er$ă prin tune!. 4aură" coridoru! e2ista.usese ti#pu! să co+oare p%nă 'n această sa!ă. A)unse 'n sa!a #a*ini!or *i uită de toate'n a&ara !ucru!ui pe care3! a. Nici o undă cunoscută nu putea să se apropie . 1n #inutu! ace!a eta)e!e se cutre#urară c%nd o u*ă 'ncuiată de e! se pră+u*i cu un $o#ot 'ndepărtat" 'n &a(a u# etu!ui *uierător a! unui tun #o+i!. Socoti" destu! de incoerent" că această idee corespunde aproape 'n 'ntre$i#e ade.oie. . Un +ăr+at stri$ă cu aro$an(ă de pe partea e2terioară a u*ii !%n$ă care se a&!a Hedrock9 0 Repede" spar$e(i u*aH -aptura(i pe oricine $ăsit 'năuntru. Hedrock 'ncepu să u#+!e !a co#utatoare. Hedrock '*i 'ncepu retra$erea. Ur#ătoru! eta) a. Trecu prin pri#a u*ă a ca#erei etan*e in&erioare" apoi prin a doua" prin a treia *i ră#ase +!ocat 'ntr3o stare de nedu#erire.oin(ă pentru rea!i area unei $ăuri de doi #etri dia#etru prin pă#%nt 'ntr3o po i(ie o+!ică de a)un$ere !a supra&a(ă. .

i or. U*a a. Se tre i 'n curtea din spate a unei case #ari *i pustii.ard" cu trotuare #ici" !ipite de iduri!e case!or.ar p%nă unde se 'ntindea de !a centru! opera(iuni!or *i c%t de atentă era pa a !or" asta ră#%nea de sta+i!it. . -e!e din dreapta se do.ă 'nainte de a ie*i !a supra&a(ă" cu at%t #ai +ine.a #ai departe Hedrock . . Nu3! #ai tre+uia.a #inute .e ce !e +arau ca!ea de acces 'n na. . -/iar a*a *i era.e$/etor $enera!" de către ace*ti $o$o#ani stră!uci(i" Kers/a@ *i 4i! Nee!an" care se $%ndiseră !a toate precau(ii!e posi+i!e '#potri. Se $ră+i 'ntr3aco!o" neră+dător s3o identi&ice pentru a putea )udeca !a ce distan(ă se a&!ă de na.#ai !un$ dec%t ar &i i +utit e! să3! sape 'n ti#pu! !i#itat de care dispunea." poate se a&!au de)a 'n prea)#a u!ti#ei +ariere *i peste c%te.e &apt (*i deodată Hedrock căpătă certitudine 'n această pri. Per&ec(iunea arti ana!ă '! tre i pe Hedrock !a rea!itate.erde" $rădina 'n&!orită" $ara)u! pentru autoa.epri#at" Hedrock se 'ndreptă spre ni*te scări a&!ate 'n st%n$a !ui.a propriu!ui !or an$a)at.edere acade#ic" *tiin(i&ic.in(a contacte!or cu !u#ea e2terioară.ar #ai e2ista *i o a!tă e2p!ica(ie.ni(ei *i studie u*a. Sau" poate c/iar #ai $ra.edea că era o si#p!ă ipote ăcă 4reer s3a 'ntors de #u!t din conste!a(ia -entauru!ui. Pro+a+i! să e2iste aco!o un cordon de pa nici.ea o 'nc/i ătoare si#p!ă pe care o desc/ise cu #%na" iar apoi u*a se 'nc/ise !a !oc 'ndărătu! !ui ca un #eta! a#or& care se tope*te 'ntr3un perete so!id &ără a !ăsa nici3o ur#ă. E! !uase drept +ună ipote aacu# se do.useseră *i pruden(a de a3*i !ua #ăsuri de protec(ie '#potri.idu! nu !3ar &i !ăsat sin$ur 'n sa!a #a*ini!or ieri di#inea(ă" at%t de aproape de o ie*ire" dacă ar &i *tiut ade. .ediră a3! &i #ai uti!e. .ni(ă $oa!ă. E2ista o+i*nuita pe!u ă .a duce !a capturarea !ui. Un$/iu! de urcare nu era dec%t de . Aa co!( se a&!a un pa nic 'n uni&or#ă *i purta casca stră!ucitoare cu . Brusc se tre i !a capătu! tune!u!ui" 'nc/is de o u*ă #eta!ică: &o!osind +ara pentru transparen(ă" a putut .enise.eau să3*i dea sea#a ce s3a 'nt%#p!at *i să dec!an*e e ac(iunea de cercetare care cu si$uran(ă .enea.u! !ui de transparenta 'i arăta o +ucătărie $oa!ă.in(ă) indi. 0 N3ai $ri)ă.a #inute" (ip%nd c%t 'i (ineau $ura" oa#enii din ec/ipa de asa!t a. .ion *i un $ard 'na!t cu poartă.ăru!. 1n st%n$a duceau spre o u*ă destu! de +o$at '#podo+ită dinco!o de care dispo iti. Sunte# un !an( de apărare reduta+i!. Se prea poate ca 4reer nici să nu &i *tiut de acest tune!. ?ii cu oc/ii 'n patru. -u si$uran(ă că stră i!e erau supra.ate &iind ce!e 'nt%#p!ate" era un a#ănunt interesant" dar #ai #u!t din punct de . Hedrock presupunea că au 'ncon)urat 'ntrea$a onă.a cos#ică" a. Nu 4reer construise toate acestea" ci #ai de$ra+ă Kers/a@ '#preună cu cei!a!(i. -e. . -u c%t a)un$ea !a o distan(ă #ai #are de na.eci se a&!a prins 'ntr3o cursă.a unor inter. Poarta se desc/ise u*or din interior d%nd spre o &undătură a unui +u!e. 0 A# pătrunsH 1i stri$ă Hedrock.en(ii din a&ară" dar n3a. Se opri 'n interioru! pi.ă u o arteră !ar$ă cu circu!a(ie intensă.e$/eate pe o distanta &oarte #are: iar peste c%te.reoCO de $rade. Hedrock !ăsă +ara de transparen(ă pe scări. . Hedrock 'ntoarse capu!" $%nditor *i se $ră+i să se 'ntoarcă de unde .edea că dinco!o de u*ă se a&!a un &e! de pi. -ontacte!e prin te!eecran cu !u#ea e2terioară i se puseseră pro+a+i! 'n #%nă !ui 4reer" ca supra.ar &aptu! că tune!u! era #ai !un$ *i deci se 'ndepărta !a o distan(ă #ai #are" 'i con.eau să s&ăr%#e u!ti#a dintre u*i!e #asi. Aa )u#ătatea scării" trepte!e se des&ăceau 'n două. 1*i 'ndreptă spinarea" desc/ise cea de a doua u*ă *i pă*i a&ară !a !u#ina soare!ui. 0 -u# #er$ !ucruri!e. 1i &ăcu se#n !ui Hedrock de !a distan(ă.a cos#ică.or .acă *tia unde se $ăse*te putea să ai+ă o idee #ai +ună despre ce are de &ăcutcare tre+uie să3! &ie pasu! ur#ător. .ar *i ei &useseră pruden(i 'n pri.

eau in&!uen(ă sau +ani pentru a da #ită.ion ta2i sau cu unu! dintre nu#eroase!e tipuri de aerona.useseră de #u!t pri!e)u! de a participa !a .ec/iu! *i #inunatu! ora* sc%nteia 'n soare. Ni#eni nu 'ncercă să3! oprească atunci c%nd se ca(ără u*ure! prin $aura de &or#ă nere$u!ată &ăcută de o+u e!e penetrante *i de aco!o se duse !a ca#era de co#andă.a 'n ti#p ce +ura. Părea &oarte aproape" une!e din . Peste c%te. . Pri#a !ui #irareaceea că na. O .ite orice !uptă.are pentru a3! a)uta să se 'ndepărte e.escoperi un *ir de pa nici cu că*ti cu .ire prin ca#era de co#andă. Ni#eni nu 'ncercă să3! oprească. Era un ne&ericit produs secundar a! p!anu!ui său de a pune capăt ră +oaie!or" dar oricu# era #u!t #ai +ine dec%t să #oară oa#enii cu #i!ioane!e 'n !uptă. 1ntre ti#p 'nsă 'i o&ereau !ui toc#ai *ansa de care a. 1n oc/ii !or nu citi nici un pic de suspiciune. Hedrock se 'ndreptă &ără $ra+ă" cu un aer de$a)at" spre scară" se &recă de #ai #u!(i oa#eni care a*teptau pe aco!o *i 'ncepu să urce. Aui Hedrock i se $o!ise creieru! de $%nduri.ea să răsune $o#otos a!ar#a. Pentru ei era doar a!t #e#+ru a! po!i(iei secrete" '#+răcat 'n /aine de protec(ie pentru o onă radioacti. Uită pur *i si#p!u de ei c%nd a)unse !a F+arca de sa!.a anu#e.e de a$re#ent.ia(ă ar#ată" dar de ani *i ani de i!e ran$u! de o&i(er ori so!dat nu #ai era dec%t o sinecură căutată de to(i nepricopsi(ii care a. O&t%nd" se !ăsă pe scaunu! #u!ti&unc(iona! din &a(a ta+!ou!ui de co#andă" trase aer 'n piept *i cu #u!tă e#o(ie apăsă de !ansare. Au#ini!e pe care e! !e stinsese erau acu# aprinse. Acesta &u pri#u! !ucru pe care3! o+ser.eau să urce pentru a e2p!ora *i restu! na. .reo !uptă.i or '! scoase din dispo i(ia !ui opti#istă. 1n sc/i#+ acest #inuscu! aparat de +or se#ăna din depărtare cu un autoa.ă Hedrock.ă u si!it să %#+ească 'n &a(a psi/o!o$iei care3! 'n$ăduia unui o# să se 'ndrepte spre centru! unei in&ec(ii" dar nu să se 'ndepărte e de e!. 8ată3!" st%nd 'n picioare sau pe )os" &ără să $%ndească ni#ic" a*tept%nd să ter#ine o dată trea+a asta stupidă pentru a se 'ntoarce !a a#ante!e sau )ocuri!e !or" !a e2isten(a !or #onotonă.oie. 1*i aruncă o pri. Toc#ai acu# se descoperea &aptu! că e! se a&!ă 'n !i+ertate.a eci de +ăr+a(i de )ur '#pre)ur *i to(i purtau costu#u! i o!ator prescris.ea ne.%r&uri!e c!ădiri!or aproape că3! $%riau na. 1n aceea*i c!ipă se tre i !a .ă u !a co!(u! ur#ător /an$aru! de &or#a unei !u#%nări. Asta tre+uie să &ie u*a ca#erei de propu!sie. . Peste c%te.ia(ă te!eecranu! său pentru ape!uri $enera!e (uti!i a+i! acu# c%nd se a&!a pe ceru! desc/is).ar acu# că se 'ndrepta spre na.eni o na.ă.ersă spre co!(u! stră ii" de unde .ă (%*ni 'n .ă du/.a secunde a. Ur#ărea două scopuri9 pri#u! să scape" dacă putea" spre o ascun ătoare de3a !ui" iar dacă nu" să &o!osească propu!sia specia!ă a +ărcii de sa!.ă" cu speran(a pe care i3o o&erea +rusc aceasta" sen a(ia de 'n&r%n$ere 'i #ai s!ă+i.oce se.enit aici sus ca să e.e! se a&!au a!(i pa nici" dar n3a.i i+i!ăun cruci*ător de propor(ii uria*ecircaROO de #etri. O cercetă iute *i constată că nu e ni#eni 'năuntru. Era incredi+i! de si#p!u.areG. Sări peste un $ard 'na!t" 'ntr3o a!tă curte din dos. Erau c%te. E2isten(a Arsena!e!or (inuse 'n .or ucide.i or de3a !un$u! &a(adei casei. Hedrock nu3*i putu a!un$a i#presia că au .upă un #inut de #are 'ncordare" se . Pata apăru din senin" de.ei '! e!ectri ă pur *i si#p!u pe Hedrock. -a o #in$e care se rosto$o!e*te pe o pantă stic!oasă" #ica na. -ei ce &ăceau cercetări!e a)unseseră 'n sa!a #a*ini!or.or năpusti asupra !ui *i3! . -ur%nd a. <ă ut de !a 'nă!(i#ea de un ki!o#etru" . Aa &iecare ni.eră 'i spuse9 . Oa#enii ă*tia nu #ai a. O pată 'ntunecată din partea superioară a te!eecranu!ui retro.ă cos#ică de peste=OO de #etri !un$i#e. Ban$H Sunetu! care i +ucni din ad%ncuri!e na.ă. -u #u!t cura)" tra.ă .eau aeru! că ar pă i ce.(%*ni a&ară din casa unde se s&%r*ea tune!u! *i" d%nd cu oc/ii de e!" se .e!e de ră +oi nu !3au atacatcedase de)a pasu! credin(ei că e!e p%ndesc o na.a secunde a)unse !a cos#ona.ei.

1#părăteasa pă*ea printre o$!in i!e 'n*irate pe pere(i.inte!e Propu!sie 8n&inită *i" acu# că sosise #o#entu!" nu #ai *o.itură ca de +aros. O&erta #ea ră#%ne 'ncă 'n picioare.oie pentru a scăpa de na.a din ec/ipa)u! cruci*ătoru!ui a.adării.e!e &iind !a so!.ioane" printre care s3ar &i putut e.ăi.ea coordonate!e precise" dar +ănuia că acce!era(ia de care ar &i a. Trecu repede 'n re.ersa(ii 'n *oaptă. 0 1(i o&er un #i!iard de unită(i de p!ată.a #ai #are. Ateri ea ă aco!o" a!t&e! .o!untar #%na către acce!eratoru! a!+" apucă +ine #an*a" dar apoi se opri c%nd pe p!aca .iră un roi 'ntre$ de distru$ătoare.ate cu.at dispari(ia.ut ne. Pri#a na.a.ideo pentru ape!uri!e $enera!e se i.istă toate p!ăci!e .iitoare!e sa!e re!a(ii cu 1#părăteasa printr3un spectaco! de proastă ca!itate.ocea" ceea ce3! ie*ise de ani de i!e din o+icei. 6i s3ar &i putut să a)un$ă 'ntr3un !oc cunoscut sau necunoscut. Ateri ea ă pur *i si#p!u cu na. Era $reu de cre ut că toată po!i(ia de pa ă să se do.re#e cuno*tin(a. 1*i 'nc!ină pu(in aerona. Hedrock aruncă o pri.ea să3*i a#intească de na. Asta ar &i 'nse#nat să3*i pre&acă .ideo a!e #i)!oace!or de co#unica(ie *i constată căcu e2cep(ia ace!ui cruci*ătoreste sin$uru! .edea e2act deasupra !ui *i 'n$ro itor de aproape" #u!t prea aproape. -easuri!e parcă se t%rau 'n di#inea(a aceea.e/icu! 'n aer 'n #o#entu! ace!a. .ideo a te!eecranu!ui.ei de sa!.%re" cine.ire !a identitatea !ui.ire 'ncruntată cruci*ătoru!ui de pe p!aca . ?ăcu oc/ii #ici. Noua.e*ti $u.ernu!ui tău. Nu era #o#entu! să ri*te . 1ntrerup%ndu3!" ea '! dăduse ti#p să3*i corecte e 'ncă o dată ruta *i acu# #icu(a !ui na.i &a(a no+i!ă a 1#părătesei9 0 Nee!an" spuse aceasta" nu te 'n(e!e$.a pe care te a&!i" con&or# instruc(iuni!or *i5 1#părăteasa continuă să . 0 .e!e de ră +oi !3ar &ace să3*i piardă o .e$ete!e !ui Hedrock care se 'ntinseseră după #an*a a!+ă a acce!era(iei" se opriră 'n aer. Era o t%nără 'na!tă *i +ine &ăcută. -ruci*ătoru! +!oca . Ordinu! nu părea să cuprindă nici o undă de suspiciune cu pri.0 Nu ai au it ordinu! uni.in nou 'ntinse in.ăr !a aeroportu! #i!itar.ei *i &!irta cu $%ndu! de a ateri a 'ntr3ade. Pe ur#ă nu #ai putea e&ectua aceste con.ersa! de a ră#%ne !a so!. 6i nu 'ncăpea nici o 'ndoia!ă că" indi&erent din ce ar#ată &ăcea parte" &!ota aceasta era e&icace. Hedrock nu răspunse.a sin$uratică diri)ată cu de3a si!a spre aeroport. Si#(i o !o. 1*i dădu sea#a de rea!itate c%nd spre dreapta !ui apăru un a! doi!ea cruci*ător" un a! trei!ea 'n st%n$a !ui" iar 'naintea *i 'n ur#a !ui se i. Sper că nu e*ti at%t de nerod 'nc%t să te '#potri. Era oare posi+i! ca ni#eni să nu se &i uitat 'ncă !a receptaco!u! +ărcii de sa!.or+ească" dar Hedrock se concentra asupra e. .ă" care aproape3! '#+ră(i*a" '! '#piedicase să !e .edească at%t de i#+eci!ă" iar 'n c!ipa 'n care se co#unica .adă pe ce!e!a!te apropiindu3se.ar pe +u e 'i răsări un %#+et trist c%nd se con.ei &i &ăcut (ăndări. . Tre+uie să &i &ost aco!o un roi 'ntre$ de a.ederea unei păr(i a#p!e a ceru!ui de de3asupra. .ă se 'nc!ina către e#is&era sudică" 'n direc(ia -entauru!ui. . .entua! pierde. Nu a.are *i să3! &i o+ser. Hedrock '*i #en(inu direc(ia *i 'nă!(i#ea na.e$ete!e !ui se str%nseră pe #an*a a!+ă pe care erau $ra. -u o #i*care +ruscă trase p%r$/ia p%nă !a capăt.inse de ne+unia unui ase#enea p!an. Mer$i drept 'nainte" ră#%i !a 'nă!(i#ea !a care e*ti p%nă a)un$i !a radio&aru! aeroportu!ui #i!itar din direc(ia est. Ră#ase cu oc/ii a(inti(i asupra unui spa(iu desc/is 'ntre distru$ătoare!e din &a(a !ui" !a o 'nă!(i#e ce.an Nee!an (acu# $!asu! 1#părătesei era pro&und *i apăsat) $%nde*te3te +ine 'nainte de a te an$a)a ire.estea dispari(iei na.eci 'ntre$u! tra&ic &usese suspendat" toate aerona. Se .oca+i! pe dru#u! distru$erii.

" cu oc/ii su#+ri *i $esturi crispate9 0 Maiestate" a# 'nc/eiat raportu! pe care #i !3a(i cerut cu pri. Pentru a nu *tiu c%ta oară" aprinse unu! din te!eecrane *i se uită !un$ !a oa#enii care !ucrau 'n ca#era de propu!sie a na.er+a!e. 4%ndu! 'i apăru 'n #inte ca un se#na!.an Nee!an. . . . -asa 8s/er nu3*i putea per#ite !u2u! de a distru$e un ase#enea secret.a *i3a trădat 'n prea #are #ăsură neră+darea. Este constituită dintr3un siste# de patru ste!e *i se *tie +ine că are *i p!anete care se rotesc 'n )uru! !or.a *i s3o atace cu toată &or(a !or.eci ăia nu *tiau. -ea #ai rapidă na. Boi!er e2p!ică9 .ei cos#ice 4reer. Oc/ii ei . Spunea(i că5 0 .ărat că 'ntr3un &e! $/iciseră ce de(ine ea. 6i c/iar se si#(ea #ai +ătr%nă. 8ată rea!itatea care se ascundea 'ndărătu! tuturor cereri!or acestora" 'ndărătu! &uriei atacuri!or !or .a rena*terii du*#ani!or. 1ntr3o +ună i ar putea )uca un ro! .a" da" tri#ite3! 'năuntru.ată &iind actua!a e&icacitate i#per&ectă a siste#u!ui antiacce!era(ie" e&ectu! asupra siste#u!ui ner.ite ă #edie deMOO ki!o#etri pe secundă.a (iar o apucă nă+ădăios neră+darea) sin$uru! aspect ne!ă#urit ră#%nea o#u! ace!a de ne'n(e!es.Aa un #o#ent dat $%ndi9 F-e 'ncordată par" ca o a)utoare de +ucătăreasă trudită p%nă !a epui are.ire !a că!ătorii!e interste!are.ite ă #edie deNO de #i!ioane de ki!o#etri pe secundă. . Se opri *i o pri.ar ni#eni n3a 'ncercat deoca#dată un ase#enea +or. Pentru a rea!i a că!ătoria 'n== i!e (Fci&ra pe care a po#enit3o Maiestatea <oastră prea $ra(ioasăG) ar tre+ui o .ă!uie poporu!ui secretu! acestei5G Reduse aparatu! !a tăcere *i ră#ase pu(in speriată de !ini*te.eau să3! pară !un$i" iar -oroana a. Boi!er era un t%năr ener$ic" acti. . Sună +u eru!.e3ndată ce era distrusă na. 7%#+i . .ar de &iecare dată '*i 'n&runtă de&etis#u! disperat cu o 'nd%r)ire #ani&estată prin +u e!e str%nse.e nenu#ărate ori 'n cursu! ace!ei di#ine(i nes&%r*ite" se $%ndi9 FNa. Asta era esen(a re!atări!or. 1ncepe să3#i &ie #i!ă de #ine 'nsă#i *i parcă re$ret toate ac(iuni!e aspre pe care sunt si!ită să !e 'ntreprind. Un $!as de &e#eie o anun(ă9 0 ?i icianu! -/an Boi!er dore*te să &ie pri#it de Maiestatea <oastră. . A.ea să se a&!e 'ntr3un perico! de #oarte.a ră#%nea 'n &unc(iune" ceasuri!e a. Se 'ntre+ă dacă nu cu#. . Era ade. 0 Spune #ai departe.ea o pornire ne+unească să (ipe !a ei" să !e stri$e FMai repedeH Mai repedeHG Oare ă*tia nu3*i dădeau sea#a că de !a o oră !a a!ta" din c!ipă 'n c!ipă Arsena!e!e puteau să descopere unde e ascunsă na.ita! 'n apărărea -asei 8#peria!e '#potri. 6i apoi '! ascu!tă atentă c%nd e! 'ncepu" dar căută să e!i#ine din $%nduri!e ei sunetu! $!asu!ui acestui +ăr+at" să nesocotească . 1#+ătr%nescG. 6i totu*i 'n #inte nu3! stăruia nici o 'ndoia!ă că at%ta .er i '! #ăsurară cu răcea!ă din cap p%nă3n picioare.) *i că se 'ntrea+ă c%t de ade.inte!e care parcă3! ur!au 'n urec/i9 FArsena!e!e o acu ă pe 1#părăteasă că (ine ascuns secretu! că!ătorii!or interste!are5 Arsena!e!e cer că 1#părăteasa să de .ă construită p%nă atunci putea stră+ate distan(a 'n circa=DO de ani" cu o . Arsena!e!e nu cuno*teau secretu!.ă %nd c%t de ne/otăr%tă e.ărate sunt. . ?i icianu! 'i e2p!ică pe3'nde!ete că A!p/a -entauri se a&!ă !a pesteN ani !u#ină de Pă#%nt.os aprinse te!eecranu! care trans#itea *tiri!e *i ascu!tă cu.re#e c%t na. 1#părăteasa '*i dădu sea#a că *tie totu! despre re!atări!e trans#ise (parcă cine nu *tia.upă o c!ipă se si#(i #ai +ine.i cu o intensitate pătrun ătoare. 0 8#posi+i!H E2c!a#ă e2tre# de tu!+urată 1#părăteasa. Era prea t%r iu cu #u!te" #u!te #inute.ar era prea t%r iu.a tre+uie distrusă acu#" p%nă nu e prea t%r iuG.or+e!e 'n sine" percep%nd doar sensu! !or. -u un $est ner.os a! o#u!ui" a! unei ase#enea acce!era(ii tota!e" este i#posi+i! de apreciat.

Nee!an era #ort său pierdut.eau să se 'ntoarcă '#potri.ă u pe consi!ieri pruden(i *i #odera(i 'n cu. Se 'ntoarse către te!eecranu! care o !e$a de na. Tot ce aud c%nd dau dru#u! !a te!e. Se 'nc/ipui sin$ură pe !u#e" s!u)ită de ni*te pro*ti *i !a*i care a.%ntări!e !or. 1i .i&eren(a dintre sută !a sută *i>>> !a sută este deOOOOOOOOO p!us" ceea ce 'nsea#nă ce. E2p!ică #ai departe că ar &i totu*i un &actor pu(in su+ #ari!e acce!era(ii rea!e" e2tre# de pericu!os 'nc%t p%nă *i oa#enii cei #ai re isten(i au #urit de pe ur#a unor *ocuri de=E ori #ai #ici.reodată acea &or(ă intan$i+i!ă care crea o ierar/ie era supusă unor !o. 0 Niciodată nu #i3a# )ucat ro!u! cu #ai #u!tă pruden(ă" răspunse ea.or+i e! 'nt%i9 0 Mă duc !a #asă" 8nne!da.in(a unui !ucru. Tea#a aceea care3! stătea pe creier 'i dădu o dispo i(ie $!acia!ă 'n ti#p ce ascu!ta u!ti#e!e rapoarte pri. -asa 8s/er supra. .o!u(ionare" 'ntre+a(i3!e ce doresc de &apt. Asta i3ar pune pe $%nduri pe oa#eni.ar oa#enii 'ncă #ai !ucrau 'n sti!u! !or #inu(ios *i !a+orios. Se purtau de parcă ar &i &ost pe punctu! de a e2p!oda.e! -urtin.a.ea să ur#e e capturării ei de către Arsena!e o #ai o+seda 'ncă 'n ti#p ce urca spre eta)u! unde &i2ase pentru ora unspre ece *edin(a ca+inetu!ui.ei *i de astru! care a. -%t despre na. Nu" nu .ar ce #ăsuri se 'ntreprind. . 1ncepu să3! in&!uen(e e din nou #intea.in" a# să cer să #i se aducă aici pr%n u!. 1ntr3un t%r iu c/e#ă aparta#entu! Prin(u!ui . 1n pri. 1#părăteasa ie*i (an(o*ă de !a 'ntrunire.ă &usese 'n ra a de ac(iune a siste#e!or radar de pe . 8#a$inea na. O pri.or *i să aiure e Arsena!e!e.upă p!ecarea &i icianu!ui" 1#părăteasa ră#ase cu oc/ii pe )u#ătate 'nc/i*i.i or este doar o trăncănea!ă insuporta+i!ă a unor co#entatori care parcă se 'ntrec 'n a răsp%ndi propa$anda Arsena!e!or.ase!e de ră +oi" o&i(erii te/nici 'i apreciaseră acce!era(ia !a un ni.ărate +ariere a &ricii 'ntre ea *i o&i(erii *i &unc(ionarii ei" c/iar *i cei cu ran$uri!e ce!e #ai 'na!te.a ei dacă . . A*tept un #esa) 'n pri.0 . . Perico!u! principa! era 'ncă pre ent.upă o c!ipă" $%ndu! acesta 'ncepu s3o doară.a #ai pu(in dec%t in&initu!" dar nu se poate ca!cu!a e2act c%t.eodată ră#ase u!uită de acest aspect.ărat stri$ăt9 0 . Acesta . -%nd a)unse 'n ca#era ei de !ucru" te!eecranu! !ătra *tiri nep!ăcute cu# că #u!(i#i!e au ie*it 'n stradă" .itoare !a e&ecte!e propa$andei. 1n ce!e două secunde c%t #ica !ui na.oci&er%nd *i cer%nd să a&!e secretu! că!ătorii!or interste!are.ea să continue o perioadă nede&inită. Ră#ase surprinsă9 0 -e" s3a &ăcut at%t de t%r iu. Or$ani a(i o ca#panie de de #in(ire a acu a(iei Arsena!e!or că eu a* ascunde secretu! că!ătorii!or interste!are *i !ansa(i o contrapropa$andă acu %ndu3!e de inten(ii re.e! #u!t superior ce!ui care !3ar &i putut suporta o &iin(ă u#ană păstr%ndu3*i totodată cuno*tin(a. F6o+o!ani &rico*i *i a&urisi(iHG 1ntr3un t%r iu i +ucni 'ntr3un ade.e3ndată ce se pierdea contactu! cu acesta" se pierdea *i na.ituri destu! de puternice.ăd că (i3au apărut ni*te riduri pe o+ra . 4ura i se str%#+ă *i !ansă o FPro*tiiHG Si$ur că pe ur#ă a. Presiunea care produsese starea de incon*tien(ă a. P%nă atunci n3o &rapase niciodată e2isten(a unei ade. Sper că nu te !a*i do+or%tă de u!ti#e!e e. Opri(i3oH Pune(i stăp%nire pe toate #i)!oace!e de co#unicare cu pu+!icu!.%ntă.i$a(ia interste!ară" aceasta cerea drept +a ă un punct &i2 cunoscut.a spa(ia!ă 4reer.eni#ente. <ii *i tu.ie(uise *i unor &urtuni #ai puternice dec%t aceasta.eau *i să3! sp%n ure e&i$ia. F6o+o!aniHG $%ndi ea 'ntr3o &urie ar ătoare. 1*i #u*că +u a *i se a*e ă !upt%ndu3se cu ea 'nsă*i pentru a3*i recăpăta stăp%nirea de sine.i cu #u!tă aten(ie9 0 Hei" 8nne!da" dar . . . N3au dec%t să ur!e c%t .

<ai c%t de )os se co+or%se dacă se putea 'n. Te!e)urna!u! de !a 'nceputu! după3a#ie ii era #ai opti#ist.usese dreptate c%nd spusese că &a#i!ia i#peria!ă nu se sinucide din punctu! de .e &apt n3a.idu! i +ucni 'ntr3un *u. Oricare ar &i &ost deta!ii!e" rea!itatea era certă9 !a nu#ai c%te. ?ăcu o pau ă" 'ncrunt%ndu3se !a a#intirea opinii!or 'n această pri. M%ncă un sand.u o sen a(ie de sc%r+ă" de parcă ar &i a.ederea cu 4reer. O#u! era 'nne+unit de $roa ă *i !i#+a i se tot 'n. Ni#ic n3ar putea re o!.a dec%t să #ă 'ntorc aici *i să .oi de#ent de . Asta era ade.a despre e2isten(a a *apte p!anete !ocui+i!e 'n conste!a(ia A!p/a -entauri" trei din e!e c/iar #ai p!ăcute dec%t Pă#%ntu!. At%ta '*i a#inti să &acă pentru a3*i poto!i &oa#ea !a pr%n .er*unări se i +ise eaH 8 se păru că re!a(ia aceea e2p!ică re isten(a nea*teptată pe care i3o opusese" de*i tot nu era nici o e2p!ica(ie asupra &e!u!ui cu# !oca!i ase e! na. N3a# dorit a!tce. E o cri#ă" +ine'n(e!es. Nu tre+uia să se !ase '#pinsă ori $ră+ită de e. că prin(u! 'i e rudă prea apropiată ca să poată &i a!es drept so(.edere a! $intei" nici #ăcar treptat" 'n orice ca nu cu +ună *tiin(ă.erie *i3! spuse aproape 'n *oaptă !ui 4reer9 0 6i unde i3ai !ăsat pe Kers/a@ *i pe cei!a!(i.ut 'n prea)#ă o $ră#adă de #urdărie. 1*i ie*i din re. . Era con*tientă de &aptu! că '*i si#(ea ini#a rece *i necru(ătoare. A.e*tii sa!e despre Kers/a@ *i Nee!an *i5 6i Nee!anH O&tă #ani&est%ndu3*i 'n(e!e$erea.ii i se !ini*tiră dea)uns ca să poată sus(ine o 'ntre. 6o.a #ai u*or cri a actua!ă dec%t o căsătorie rapidă" dar cu #u!tă po#păG.or+e" trăncănind ce.oie. Totu! era '#potri. Minute 'n *ir se /o!+ă !a rac/eta unde tre+uri!e &useseră !ăsate neter#inate. Nu 'ncăpea 'ndoia!ă că dăduse de un o# re#arca+i!.enea $reu să 'n(e!ea$ă de ce3! dăduse .re#e asta n3o deran)ă.upă o c!ipă o&tă" respin$%ndu3! pe . Era doar &iru! po. Apoi" tre#ur%nd" 'ntrerupse !e$ătura.idu! era pur *i si#p!u un +ă$ăre( 'ncre ut" dar &oarte iste(" e drept. E&orturi!e sa!e de a repune 'n &unc(iune propu!sia &useseră cu ade.a !ui 4reer" 'i readuse +ruta! $%nduri!e !a pri#e)dia &unda#enta!ă. 8 +uti să $%ndeascăde*i ca# str%#+.ar 'n i!e!e noastre &iecare se !uptă doar pentru sine.eni#ente să se #ărite" nici #ăcar cu a$rea+i!u! ei . -ăpitanu! Hedrock a. 1ntre.ărat titanice *i succesu! !ui &usese '#piedicat doar de &aptu! că sarcina era i#ensă" dispropor(ionat de #are &a(ă de puteri!e !ui.a . <ai de ce id de nepătruns a! . 0 6i )ur că i3a# !ăsat pe una dintre acestea.ă ste!ară.%nd in.ăi 'n ciuda !o$icii si#p!e *i a i#pu!su!ui *i #ai si#p!u de care era ne.ici *i sor+i un pa/ar dintr3o +ăutură care i se păru &ără nici un $ust. O să3! cu!ea$ă de aco!o pri#a na. 1ntotdeauna se purtau a*a cu ea oa#enii care erau #or(i de &rică. O oc/ire in. Ridico!H 8ndi. 1n #od !o$ic ar &i tre+uit să3! accepte #oti. -/iar *i acu# 'i .%rtea &or#u!%nd ru$ă#in(i de 'ndurare. 6e u rece ca o st%ncă 'n ti#p ce nenorocitu! speriat '*i des&ă*ură po. N3o să !i se 'nt%#p!e ni#ic rău.in(ă" pe care i !e spusese &ără #ena)a#ente doctoru! Sno@.e! -urtin. 1n at%t de #are #ăsură 'nc%t ner. 1#părăteasa '*i dădu sea#a că o#u! #inte 'n pri. ..e &apt nici nu conta prea #u!t dacă ase#enea oa#eni trăiesc sau #or.ea pe ni#eni dec%t ce! #u!t5 Se 'ncruntă.e ce să nu3! a!e$ pe e!.e/ico!u!ui" pusese stăp%nire pe e!. Era un co*#ar a*teptarea asta" $%ndi ea.ese!i !a au u! propriei ei propa$andeH 1nsă a*a era.in(a !ocu!ui unde 'i !ăsase pe cei!a!(i. .a ceasuri după ce urcase !a +ordu! . -u #u!tă . 1i tre+uiră c%te.a.a Arsena!e!or.ărat 'n #od specia! *i c/iar nedrept" pentru că 'n u!ti#ă instan(ă ea 'nsă*i dăduse ordinu! de atac din pricina an2ietă(ii ei 'n$ro itoare.estea.edere pe care o a#%nase toată di#inea(a.oie să3*i proc!a#e o+iecti.re#e 'n ur#ă /otăr%se de&initi.e!e. .en(ia. O . F4o$o#an ra#o!itHG Bu e!e i se str%nseră 'ntr3un $est de s&idare. Ascu!t%ndu3! '*i recăpătă 'ncrederea.o!untară !a te!eecran" conectat !a astrona.upă ce 'ntrerupse !e$ătura" se rea*e ă *i" !ăs%ndu3se pe spetea a scaunu!ui" se $%ndi 'ncordată9 F.ăr.e!e propuse pentru 'nt%r ierea atacu!ui.oin(ei *i 'n. 8ndi.

irea puternici!or &ăuritori de ar#e" un #inut putea să conte e #u!t" putea &i prea t%r iu. . . A. <ă u că p!ăci!e au &ost s!ă+ite" dar nu 'ndepărtate.a #i!enii p!ănuiseră educă(ia &a#i!iei i#peria!e )udecaseră pe +ună dreptate că nici un conducător n3ar putea supra.a 'n &a.a era a*e ată pe ori onta!ă" scări!e se retrăseseră auto#at !a perete: *i nu3! tre+ui prea #u!tă .ie(ui 'ntr3o epocă a *tiin(ei &ără un curs de pre$ătire care să sinteti e e toate cuno*tin(e!e *i descoperiri!e.ia(ă care nu . Na. Na.ase!e de patru!are" căpătă totu*i propor(ii. B% %i ape!u! de pe te!eecranu! persona!.in i#ediat" Se ridică 'n picioare a.ă ut de cine.identă de pe &a(a !ui o '#+o!di u*or.a cos#ică era pre$ă(%(a" a*tept%nd3o pe ea să3! soar+ă secretu!. Tri#ite3! 'năuntru c%nd ie*i.reun te!eecran.uce(i3! 'napoi 'n ce!u!a !ui.or+i# de una de tip specia!.%nd de 'n&runtat '#potri. 0 . Ardea pur *i si#p!u 'n ini#a ei dispre(u! &a(ă de s!ă+iciuni. P!ăcerea e. Stătea 'n picioare" cu un %#+et u*or pe &a(a ei pre!un$ă" caracteristică pentru cei din &a#i!ia 8s/er *i #u!(u#irea ei i se răsp%ndi 'n tot trupu! o+osit. Niciunu! din ei nu are su&iciente cuno*tin(e *tiin(i&ice pentru a ana!i a #ăcar o insta!a(ie o+i*nuită de propu!sie" ca să nu #ai .idu! din &a(a ei. Opera(ia n3ar tre+ui să dure e prea #u!t. 1#părăteasa 'ncu.ă *i a$ita(ie e a&ară. Niciunu! nu *tie ce ar.or+ind9 0 Nici unuia dintre ei nu i s3a per#is să se apropie 'n tot cursu! i!ei de .a!ora nici c%t o c%rpă. Educa(ia se des&ă*urase 'ncet.ea drept ra#pă.ă *i a#enin(ătoare c%nd era prote)ată de o &ortărea(ă de o(e!" iar acu# tre#ura cu#p!it pentru o .ede(i" Maiestate" ordine!e 1nă!(i#ii <oastre au &ost 'ndep!inite 'ntoc#ai. Ni#ic dinăuntru! insta!a(iei de propu!sie nu a &ost atins *i nici . Oc/ii ei continuau să studie e uria*u! pu( de propu!sie.usese un curs ascendent" dar era departe de a &i per&ectă. .oarea ei" a 1#părătesei.ă %ndu3! pe a#ira!u! .a" . 0 Bine. Nu era !a &e! de speriată ca indi. ?antasticH -au a era propria ei &iică. 1#părăteasa 'n(epeni9 0 . 0 Bine ai &ăcut" do#nu!e a#ira!.re#e ca să stră+ată cei=DO de #etri trec%nd pe r%nd prin #ai #u!te u*i sparte.ar 'n ti#p ce se apropia autoa. 1! desc/ise *i se /o!+ă .ar urc%nd spre ca#era de co#andă uită acest !ucru. Era ciudat să stea aco!o *i să recunoască 'n sinea ei că3! e &rică. A)unsese !a &e! cu $!oate!e care se a$itau pe stră i (ip%nd după secrete!e propu!siei interste!are. Oa#enii care acu# c%te.ionu! ei 'nso(it de . .a cos#ică 4reer (ea continua să3! spună a*a 'n !ipsa unui nu#e #ai +un" cu toate că acesta o irita !a cu!#e) părea doar un o+iect #ărunt 'n i#ensu! /an$ar #i!itar.i#. <edea $ăuri!e uria*e" spărturi!e &ăcute de #ari!e tunuri ener$etice pentru a cuceri na.secunde pentru a3*i da sea#a de ce.upă cu# .%nd senti#entu! aproape ne&iresc a! unui i#pu!s i#perios. . .a acorda o pri#ă de un #i!ion de unită(i #onetare.e &apt *tia c3o să3! !ase să trăiască. Ji se . Apoi '! au i din nou .iin(ă din cap" apoi '*i 'n$ădui c/iar să sc/i(e e un %#+et" să pună 'n e! c%t #ai #u!tă că!dură. A# să3! /otărăsc soartă #ai t%r iu.oastră persona! pe +a a re!atări!or *i dosare!or e2puse e2a#inării a i di#inea(ă. Si#(i repu!sie !a $%ndu! că e rudă cu această &iin(ă care se arătase at%t de a$resi. P%nă !a ur#ă era o construc(ie i#punătoare" un o+iect !un$ 'n &or#ă de tra+uc" &ăcut din #eta! #u!tico!or" 'ntins ori onta! pe suportu! care3! ser.upă o c!ipă se uită 'ntre+ător !a o&i(eru! 'n uni&or#ă ră#as !a o distan(ă respectuoasă 'ndărătu! ei. Acesta se 'nc!ină9 0 . .a" i +uti ea 'n ce!e din ur#ă să spună. Nu3! era tea#ă pentru sine" ci pentru -asa 8s/er.a" iar !ucrătorii care au deconectat p!ăci!e sunt cei a!e*i de du#nea. Ră#ase sin$ură #inute 'n *ir. Acu# c%nd na.ar 'ntr3o a&acere ca aceasta" a. A!er$ă !a u*ă.

A treia oară nu #ai 'ncercă să se ridice" ci se !ăsă )os pe podea *i se t%r' către #inuscu!a +ucătărie.iorătoare de de2tro ă" se strădui să adopte o dietă prudentă.ă nuc!eu! de propu!sie" pre&ăc%ndu3! 'ntr3o #asă 'n&or#ă de #eta! care 'ncepe să se topească *i să se retra$ă din ce 'n ce. O c!ipă 'i . A*adar ăcuse &ără cuno*tin(ă . 6i totu*i parcă se sc/i#+ase ce. A.re#e deCC de i!e. 1n acest răsti#p na. E!e#ente!e din #intea !ui 'ncepură să capete pu(ină coeren(ă. Pri.enise. Mi*carea 'i aduse un ade.reun a!ter e$o de3a! !ui cunoscuse toate ace!e sen a(ii &i ice" 1ncetu! cu 'ncetu!" Hedrock '*i dădu sea#a că 'n )uru! !ui e !ini*te" ne#i*care" iar apăsarea dispăruse. 6o.ea ce. Re. A" da" &ire*te" se $%ndi e! 'n ce!e din ur#ă9 Acu# era con*tient. Peste două ore trea+a era ter#inată.ă u că e *i acu# cup!ată. 1n s&%r*it se insta!a su+ un scut de ra e pri. Era o co#para(ie aspră" dar oricu# o 'nc%ntă.ea direct 'n spa(iu! interste!ar.a. -%te.ariind ca stră!ucire. .%r&uri!e ascu(ite a!e unor ra e de !u#ină" .a a#intiri" dar *i ace!ea 'ndepărtate" de parcă nu e!" ci .ionu! cu care . . Totu*i" 'ncetu! cu 'ncetu!" trupu! !ui care re istase !a at%tea *i at%tea 'ncordări a)unse !a un ec/i!i+ru #eta+o!ic. -a!endaru! auto#at arăta ora *apte seara 'n iua deCM au$ust anu!NL>= de !a 8s/er. 6i nici un &e! de presiune a acce!era(iei" nici o &or(ă $ra.ecină cu #oartea. Era cup!ată.re#e !ini*tit" dar 'i era rău de !a sto#ac.eni !a ta+!ou! de co#andă" stinse din nou !u#ini!e *i c%te.eniră #ai !u#inoase" dar niciuna nu crescu ca . Se uită !a #an*a propu!siei in&inite *i . Oriunde se uita erau nu#ai ste!e. 1i tre+ui un ceas 'ntre$ pentru a #%nca" căci după ce sor+i c%te.ărat .a dec%t .a #inute 'n *ir #anipu!ă adaptoare!e te!escopice a!e te!eecrane!or.idu! ă!a ciudatH O 'ntrerupse un $o#ot.a !ui 'naintasese uită din nou !a .ispăruse punctu!OOOOO= a! iner(iei.ite o#etru*i 'ntoarse repede capu! &ără să 'ndră nească să sc/i(e e #ăcar 'nceputu! unei e. -u to(ii o sa!utară. Unde. Hedrock 'i5 Se 'ncruntă din nou. Era o noapte de a+is.or+a de două tipuri de nop(i9 p%nă acu# creieru! său părea să &ie unde. Apoi 'i .ar de data asta era di&erită.u toată ră+darea necesară.a departe" departe de tot" iar $%nduri!e se des&ă*urau 'ntr3o panora#ă de o 'ncetinea!ă . <ite o#etru! arăta ni*te ci&re i#posi+i!e.ă u cu# intră o trupă 'ntrea$ă de +ăr+a(i. Po&ti#" iar se $%ndea !a indi. Secretu! propu!siei era +ine inte$rat acu# 'n creieru! ei. Hedrock 'ncu. Ea 'ncu. 1ncepură să 'ndepărte e cu o /ărnicie !ini*tită p!ăci!e s!ă+ite.-ăpitanu! Hedrock 'i spusese că sea#ănă cu cea pri#ită de ne$ati*tii Arsena!e!or" ca# 'n #ăsura 'n care se#ăna o caricatură cu o &oto$ra&ie. 6e u o . 6i3*i dădu sea#a că sen a(ia dureroasă de a#e(ea!ă i3o adusese &oa#ea.ind cu# un tun ener$etic di o!. ?ăcu două 'ncercări de a se ridica 'n picioare" dar de &iecare dată recă u pe scaun" a#e(it *i cu o $rea(ă cu#p!ită.re#e cu oc/ii desc/i*i. Nu at%t că s3ar &i !u#inat 'ntuneci#ea aceea" dar Hedrock ră#ase #u!tă . Nu era o e2perien(ă neo+i*nuită pentru e!.%rte) 'n creier *i un .ăi 'nsă. A*teptă p%nă c%nd pe pardosea!ă nu ră#ase dec%t o $ră#ă)oară ca o pată de #eta! incandescent: apoi" 'n s&%r*it #u!(u#ită" se urcă din nou 'n autoa. 1*i 'ndreptă spinarea 'n scaunu! de co#andă *i se uită !a p!ăci!e te!eecranu!ui.eni $reu să prindă ideea că e .a pe parcursu! +oru!ui său" propu!sia ste!ară atinsese o identitate supranatura!ă cu . 7ece. 1ntorc%ndu3se" .a ste!e de.reo puternică &or(ă &unda#enta!ă.a 'n$/i(ituri dintr3o so!u(ie 'n. Asta era partea proastă. Mai ră#%nea pro+!e#a distan(ei sa!e &a(ă de Pă#%nt *i ciudă(enia &aptu!ui că nu si#(ea acce!era(ia.eni 'n #inte că ar tre+ui să doar#ă.a$ acces de . Era o &e#eie de o ră+dare in&inită. 1n ti#p ce se 'ntorcea !a pa!at" spre s&%r*itu! după3a#ie ii" ceru! era acoperit de nori din ce 'n ce #ai ne$ri.iin(ă 'n sinea !ui. A.o#ă.a!uări.ita(iona!ă. <ă u +ine că oa#enii au pri#it de)a ordine!e. Nici un pic de soare" ni#ic a!tce.in(ă din cap" &ăc%nd să &!uture %#+etu! ei o&icia!" cu care apărea 'naintea pu+!icu!ui.

ea *anse ca pesteCC de i!e să .ar acu# că trecuse de pri#u! *oc" era suporta+i!ă. 1n #od &oarte acut era con*tient de $%di!atu! sen a(iei de readaptarereadaptări e!ectronice" ato#ice" #o!ecu!are" ner. . Se tre i cu o #e!anco!ie ciudată 'n su&!et.re#e 'n incon*tien(ă.ita(iona!ă care3! (inuse at%ta . 1n rit#u! acesta" a.ea să se oprească de&initi.eau să &ie pre!un$i pentru un sin$ur o# 'n toată această . Trecură două ore *i tot nu se 'nt%#p!ase ni#ic. 'n #a2i#u#DC de i!e. O per&ectă 'ntoarcere 'n ac de păr !a &iecare=MOO de #i!ioane de k#.upă c%te. Nu se #ai putea supune 'ncă o dată $enu!ui de presiune $ra. 1n &a(a 'n$ro itoarei nop(i a uni.ar nu era ni#ic de . A+ia a*tepta să sară 'n sus *i să se uite !a . Apoi se 'ndreptă spre panouri!e de co#andă *i se uită atent !a te!eecrane.ar *ocu! dece!era(iei nu se produse.eau !oc 'n trupu! !ui. -eea ce3! interesa era 'n care punct a! . -a!endaru! indica oraCDOD iua deC> au$ust" iar . 1*i acordă trei eci de #inute 'nainte de a se #i*ca. Totu! părea 'ndepărtat" &oarte" &oarte 'ndepărtat.ar aparate!e indicau o scădere a &or(ei cuLE !a sută.a #inute c%nd se uită !a te!eecrane.ăru!ui &unda#enta!" 'nsă*i .a aprecieri *i ca!cu!e" &i2ă p%r$/ia de propu!sie aproape de po i(ia #ar*arier. Poso#orea!a i se 'ntunecă *i #ai tare peste c%te. Hedrock se 'ncruntă. Era e. Se produse o i +itură care3! $udui oase!e. Era puternică" aido#a curentu!ui unui .adă din nou soare!e Pă#%ntu!ui. .oase *i #uscu!are care a. -apu! 'ncepu să3! cadă 'n piept" oc/ii să i se 'nc/idă. <ite a 'i scă u !a #ai pu(in de=MO de #i!ioane de ki!o#etri pe secundă 'n ur#ătoare!eCN de ore. Nu era de!oc u*or să stea 'n pat" dar p%nă !a ur#ă ador#i.ident *i supărător că stătuse #u!tă . P!aca e2terioară a pu(u!ui de propu!sie părea să ai+ă te#peratura *i tensiunea nor#a!ă. Aa actua!a !ui stare de dece!era(ie" +arca de sa!.eodată păru de necre ut că e2istă o &e#eie că 1#părăteasa 8nne!da 8s/er" cu 'ntrea$a ei .astitate.#ări#e. Pe acest &unda! a! i#ensită(ii" c%t de ne'nse#nate *i #ărunte păreau p%!p%iri!e de #o!ii oar+e a!e oa#eni!or" +ăt%ndu3se să a)un$ă !a !u#ina ade. 4%nditor" s!ă+i pu(in a#+reia)u! se#icercu!ui auto#at de !a #ecanis#u! de direc(ie9 'nt%i urui s!a+" iar apoi 'ncepu să ticăie &oarte repede" cu o .ă ut pe e!e.ite o#etru! co+or%se !aEOO de #i!ioane de ki!o#etri. .ar nu" stai pu(inH Nu era c/iar at%t de si#p!u.a stră+ătuse spa(iu! &ără iner(ie introdusese un e!e#ent de nesi$uran(ă pri#e)dioasă. <ite o#etru! tot #ai 'nre$istra o . 6i totu*i se stăp%ni *i ră#ase unde era. Pro+!e#a era să3*i rearan)e e ruta.ite ă de circaREOOOOOOO de k# pe secundă.ite o#etru. 1n s&%r*it !ucruri!e se porniseră pe dru#u! ce! +un" &ire*te că tre+uia să ai+ă #u!tă $ri)ă" să se #ai cu!ce" să #ăn%nce *i treptat" treptat să3*i re&acă &or(e!e.adă că ar &i cu ade.are a. .ărat #ai aproape. 1n ase#enea condi(ii acoperea distan(a dintre Pă#%nt *i -entaur !a &iecare=M ore. 1ntre+area era 'n c%t ti#p '*i recăpătase cuno*tin(a după oprirea acce!era(iei.ers" de a de . Se 'ntoarse să se uite !a #otoare.ersu!ui" nici nu conta. Neră+dător *i c/iar st%n)enit 'n a*teptarea !ui" p%nă !a ur#ă Hedrock ador#i pe una dintre canape!e. 6i a*teptă.ă!ui taina propu!siei ste!are" părea să capete o nuan(ă de inuti!itate.reo do.%nt &oarte intens. Ste!e!e '*i sc/i#+ară cursu!" dar p%nă !a ur#ă se sta+i!i ară c%nd crono#etru! indică scur$erea aD secunde. .io!en(a !uptei de a ascunde sau" in. Niciuna nu dădea . Tre+uia să &acă #ai t%r iu ca!cu!e!e pornind de !a aceste e!e#ente.ite ă de=MO de +ătăi pe secundă. . Hedrock se scutură pentru a3*i a!un$a această depri#are *i se uită !un$ !a ste!e!e &i2e" con*tient de &aptu! că i!e!e *i ore!e de +or a. . 8 se strecură 'n ini#ă o u*oară tea#ă că perioada 'n care na.re#e 'n c%#pu! de &or(ă supranor#a!ă care3! anu!ase ră#ă*i(e!e iner(iei" dinco!o de !i#ita re ona+i!ă sau prudentă. Hedrock se tre i tresărind" dar se !ini*ti repede c%nd si#(i presiunea constantă asupra trupu!ui. .oin(ă aproape necu$etată de a3*i păstra puterea c!anu!ui ei.ite ei ie*ise din c%#pu! #isterios &ără iner(ie p%nă 'n !u#ea presiuni!or dece!era(iei.

edea #area.%nd #edia dece!era(iei cresc%nd de !a ceas !a ceas. Erau doarp!anete. Satis&ac(ia i se 'ntunecă 'n oarecare #ăsură c%nd cercetă cu aten(ie p!ăci!e te!eecranu!ui.a cos#ică stră+ătu o pernă $roasă de aer" trecu peste o #are *i apoi se roti 'ncet 'napoi" $/idată de de$ete!e !ui" către un continent. Bine'n(e!es" *tiuse.ăr" pronosticu! se do. 1! părăsidar &oarte 'ncet$o!u! pe care3! si#(ea 'n 'ntrea$a &iin(ă" o+ser.-ea de a treia i #ani&estă *i ca o reducere de peste *aptespre ece #i!ioane de #i!e pe secundă.ă at%t de #ică nu a. 8ar e&ectu! crescu pe #ăsură ce na.eau capacitatea #a2i#ă de #ărire. doi ani !u#ină spre st%n$a !ui" iar re$istru! pris#atic nu arăta nici o !e$ătură cu soare!e Pă#%ntu!ui.reo *aptespre ece ani !u#ină era o stea a!+astră.eri&ice !ucruri!e p%nă !a capăt.ea *i o at#os&eră. A.ite o#etru!ui 'ntunec%ndu3se tot #ai #u!t p%nă c%nd ra a &or(ei p%!p%i u*or *i se opri.or+a de Sirius pieri doar c%nd ecrane!e con&ir#ară !i#pede că nu e2istă nici o stea 'nso(itoare. Asta n3ar &i 'nse#nat prea #u!t a&ară doar de &aptu! că steaua părea să nu ai+ă nici o !e$ătură de distan(ă reco$nosci+i!ă cu . . 1n ti#pu! său . Era prea $a!+en.or de iar+ă $roasă" cenu*ie !a cu!oare. Presiunea at#os&erică era aproape nor#a!ă" con(inutu! de o2i$en trei eci !a sută *i nici o su+stan(ă otră. Soare!e ce! #ai apropiat se arăta !a apro2i#ati.ea un dia#etru de circa ece #ii de ki!o#etri *i după toate aparen(e!e" a. Aa pri#a . Aa=EO de #i!ioane de ki!o#etri era doar o #in$e $ă!+e)ită de &oc pe care nici un oc/i de pă#%ntean n3o #ai pri.a!uări!e sa!e erau $re*ite cu o oră *i=> #inute" ceea ce repre enta &oarte pu(in" dată &iind distan(a pe care o parcursese. Soare!e a!+astru parcă se apropie" iar speran(a că ar &i .entură a&ară cu #u!tă $ri)ă *i se a*e ă pe un co. Spre dreapta" !a . 1n tot cursu! nop(ii" #area se )e!ui pe p!a)a ne'nsu&!e(ită" un &e! de +ocet etern a! apei care 'nt%!ne*te pă#%ntu!.upă un e2a#en critic" se!ectă o p!anetă a&!ată !a .ernate de !e$i #u!t #ai puternice dec%t erau aici.ec/iu! soare a! pă#%ntu!ui.a se 'ndrepta spre e!.edi rea!ist. Spa(iu! cos#ic parcă era 'n &!ăcări *i ar &i &ost u*or să scape din . Era !a *apte ani !u#ină de un soare ro*u3pa! a&!at aproape drept 'n &a(ă.%ntice!" dar de )ur '#pre)ur era tăcere" 'ntreruptă doar de $o#otu! . Soare!e ace!ei p!anete era #ai $a!+en dec%t .a!uri!or pe p!a)a nisipoasă din apropiere. Te!escoape!e de pe o na. E. Se a. -u #u!tă satis&ac(ie" Hedrock ur#ări !u#ina .ite ă tre+uie să &ie $u.reuna dintre ste!e!e #ai apropiate. 1ntr3ade. Hedrock co+or' !%n$ă o pădure .a a)un$e . Poate pu(in #ai ro*iatică. Pe +ordu! cu instru#ente se aprinse inter#itent se#na!u!9 PORNE6TE. Bătea un .i ua! apărură trei p!anete" dar" ca *i 'n ca u! ste!e!or" Hedrok *tia că s3ar putea să #ai &ie *i a!te!e. 1i era tot #ai !i#pede că peste !i#ita de cinci sute de #i!ioane de ki!o#etri pe secundă" cre*teri!e *i scăderi!e de . 4a!+en *i straniu *i străin. A.reodată .ir$ină" de unde se . Na. Pe #ăsură ce i!e!e se scur$eau 'ncet" '*i reduse ca!cu!e!e p%nă !a o e2actitate per&ectă.reo sută două eci #i!ioane de ki!o#etri de soare. 8ar di#inea(a" 'n ti#p ce se 'nă!(a din nou pentru a3*i continua că!ătoria" p!aneta se des&ă*ură 'ndărătu! !ui prin pu*tiu! ace!a 'ntunecat din )uru! soare!ui ei" 'ncă o odras!ă ne!ocuită a !u#i!or pe care !e ă#is!ise Natura 'n 'ncercarea ei de a creea inte!i$en(ă. Se /otăr' să . NA<A STP.ind ceruri!e din actua!a !ui po i(ie at%t de ciudată. -e! pu(in de patru ori #ai #u!t" de*i aceasta părea să &ie !i#ita superioară.itoare 'n cantită(i pericu!oase. Noaptea se !ăsă +rusc *i aduse cu ea o sin$urătate #ai intensă dec%t cunoscuse . -ea de a treia stea ca apropiere pe care o #ai putu descoperi 'ntr3o direc(ie sau a!ta era !a peste patru eci de ani !u#ină dinco!o de soare!e a!+astru.ea cu!oarea $ă!+enu*u!ui de ou.edere soare!e pă#%ntu!ui sau -entauru!" pri.ise p%nă atunci. Acordă #ai +ine te!escopu! *i aparate!e auto#ate de #ăsură. Se scă!dă 'n #are" iar apoi pe !inia ori ontu!ui ur#ări co+or%rea soare!ui $a!+en 'n apă.reodată 'n spa(iu! cos#ic.

ă u că n3a #urit. A+so!ut ni#ic. . .eau un *i*te# de trans#isie cu .ite ei !a #a2i#u#. Erau ca &erestre pe unde se uită a&ară !a $!oata de astrona. Spunea si#p!u9 #eta!. -%nd 'n s&%r*it 'ncepu să3*i reia o+ser.eni !a pupitru! de co#andă. .a!oarea tensiunii unu5 Tre+uie distrus. ?iin(e #ai puternice puseseră de #u!t #%na pe at%t de #u!t din uni.e!e străine !un$i de un ki!o#etru *i )u#ătate.e" '#pinse p%nă !a capăt #an*a de adaptare" a*teptă o c!ipă ca +arca de sa!.e.or+ă de . . <oin(a !ui de a trăi crescu *i de. 1#p!ică(ia pre en(ei !or era #orta!ă. 8 se #ic*orară oc/ii concentr%ndu3se asupra ecrane!or . Aproape i#ediat 'i stră!uci 'n &a(ă un cu. Era at%t de puternică e&er.ă. Acu# nu #ai era ni#icnici na. Erau #u!te" #u!t prea #u!te astrona.ar trăia. 1ncepu să &iar+ă 'n ca#era de co#andă ca o +ă*ică de $a ato#ic.eni un tipar !u#inos de inten(iona!itate.ea tot #ai pu(in sens.i+ra(ii" prin care o+iecte!e de #eta! puteau .ă pe Hedrock. Se uită !a !inii!e de $/ida)" .e!e #asi.ar 'nre$istrau nu#ai o +e nă &ără nici o dun$ă de !u#ină.e$ete!e i se repe iră !a #an*e!e de co#andă.e ce3! 'ncon)urau.or#i ne!ini*tit" apoi re.e #onstruos de #ari" de &or#a unor torpi!e. . Se $%ndea că stăp%nirea !or asupra !ui . . 6i asta nu pentru că ar &i &ost $oa!e ecrane!e sau că n3ar &i &unc(ionat. -u# se 'nt%#p!ase asta era un #ister.ar c%nd se concentra" #intea u!uită a !ui Hedrock 'n(e!ese că $%ndu! titanic nu este pentru e! ci despre e!.in ace! noian de aparate 'i .ar nu #ai conta. Ră#ase u!uit c%nd . 4%ndu! con*tient" ce! de a! doi!ea $%nd !a . Nici nu se insta!ase +ine aco!o că un *oc $udui toate p!ăci!e din care era a!cătuită +arca de sa!. Era prea t%r iu.%nt.%r*ire #ică !ui na. Nu#ai scaunu!scaunu! ace!a #u!ti&unc(iona!'! sa!. Era pierdut.eni !ui o idee. Spa(iu! 'ncon)urător roia de na.upă o c!ipă atinse un +uton de pe panou! cu instru#ente de +ord.escen(a" 'nc%t o c!ipă ră#ase incoerentă. Asta 'nse#na că se a&!ă 'năuntru! uneia dintre na.#i*care de +a!eia) a te!escopu!ui apărură . Poate trecuse doar un #inut" poate trecuseră #u!te" 'n ti#p ce Hedrock *edea aco!o. Mintea !ui &ăcu o pau ă" căci se !o. O#u! ac(iona prea 'ncet pe scara ti#pu!ui ne#ăsurat.e" nici ste!e" nici un se#n a! ace!ei #in$i de &oc care &usese soare!e a!+astru. Pierdut 'ntr3o noapte care cu &iecare ceas a.a &i un ec/i!i+ru de &or(e +a at pe acce!era(ia par(ia!ă pe care o o+(inea e! prin #ărirea .ise de un 'ntuneric" o +e nă uria*ă &i ică" nu #inta!ă. Te!eecrane!e erau desc/ise. 0 Aocuitor de pe5 ?ără sens5 8n&or#a(ii nouă sute de #inute5 Studia(i .are.eni 'n cap !ui Hedrock 'n ti#p ce stătea aco!o" cu #in(i!e druncinate" a*tept%ndu3*i #oartea" era că o . 1! cuprinse tea#anu pentru e! persona!" c%t pentru oa#eni 'n $enera!" pentru specia u#ană.upă un #o#ent de pierdere a cuno*tin(ei '*i a#inti de o #i*care u*oară.ia(ă '! e!ectri ă.ea să &ie '#păr(it după .are să3*i sta+i!ească parcursu! *i cu #u!tă /otăr%re trase p%nă !a capăt acce!eratoru! a!+. .a" (in%ndu3! per#anent 'n aceea*i po i(ie *i !a &e! *i 'ntre$u! panou de co#andă. Meta!H 1ncon)urat de #eta!.ers c%t doriseră" iar restu! a.i ă o desc/idere 'ntre două dintre na. Toate te!eecrane!e arătau eci de ase#ena o+iecte !un$i de peste un ki!o#etru: *i &iecare aparat dintr3 acesta ui#itor &ăcea parte dintr3un *ir nes&%r*it care3! 'ncon)ura cu desă.%rtă ca o surcică 'ntr3o +u!+oană. 4%ndu! secret" aproape de#en(ia! care3! . . . .ă 'ncepu să se 'n.reo ece3douăspre ece or+ite pa!ide" dar e!e nu &ăcură dec%t să su+!inie e rea!itatea. U*or *i sup!u se răsuci !a &e! de repede ca *i na.u sen a(ia că iese din 'ntuneric.oin(a !or să!+atică5 Prea t%r iu" prea t%r iu5 Unspre ece.a(ii!e" a.e+reie propu!sia. Mica na.ar dacă ?ăuritorii de Ar#e de pe Pă#%nt a.ideo.a!oarea de re!a(ie a 'ntre$ii !upte disperate de pe Pă#%nt pentru a des&iin(a propu!sia interste!ară. .

inco!o era o pa)i*te . 1n &a(ă 'i stăteau ni*te stră i $oa!e care se 'ntindeau de o parte *i de a!ta" un ora* părăsit.ea de &apt ce! pu(in cinci eci.re#e #intea i se poto!i.ar #inute!e se scurseră 'n tictacu! ceasu!ui *i nu apăru nici un se#n de !a cei ce3! capturaseră.eau 'n puterea !or. Presiunea at#os&erică era aproape nor#a!ă" con(inutu! de o2i$en nouăspre ece !a sută" ce! de a ot *apte eci *i nouă !a sută. Nu se si#(ea nici o +ri ă" nici o #i*care. . Ter#ină de #%ncat *i apoi '#+răcă un costu# de cos#onaut. Totu! se cur+a u*or 'n sus" 'ntr3o u*oară cea(ă !a ori ont" pe ce!e trei !ături pe care !e putea .are 'n ca!a unei #a*ini de propor(ii #ai #ari era &ără doar *i poate de do#eniu! posi+i!u!ui. 1*i #en(inu $%nduri!e !a un ni. . 8ar apoi pă*i 'n )os *i ie*i a&ară. Se 'ntoarse către tu+uri!e cu #%ncare *i3*i pre$ăti #asa.upă o c!ipă" re&!e2e!e sa!e ner. 1ndoie!i!e !uară s&%r*%t c%nd #icu! !ui aparat !unecă u*or 'nainte" trecu prin u*ă a. ?iin(e!e care 'n c%te.adă ce se 'nt%#p!ă.ă!uind o ade.edea. -opacii din apropiere stăteau 'n !ini*tea aceea de #oarte" cu &run e!e 'ndoite dar (epene" . Mintea !ui nu putea cuprinde această noutate.&i tri#ise prin pere(i *i !a distan(e #ari" atunci a+sor+irea +ărcii sa!e de sa!. 1n ti#p ce #%nca 'ncepu să3*i pună !a 'ndoia!ă po!itică sa instincti. *i acce!era(ia $ra.a #inute #ai t%r iu !a peri&eria ora*u!ui. . 6i cu toate că precau(ii!e păreau ridico!e" totu*i tre+uiau !uate.a!ua propor(ii!e ce!ei #ai #ari dintre u*i.ita(iona!ă= 4.oase a)unseseră din ur#ă #intea !ui ăpăcită *i si#(i o sen a(ie de ui#ire puternică.%nd su&icient spa(iu de #ane.e! rece *i practic" 'n ti#p ce e.upă o . Pă*i din +arca de sa!. Se 'ntoarse !a +arca de sa!. A.i *i !unci *i p%raie sc%nteietoare.are. Era su&icient să 'ncerce toate u*i!e *i dacă reu*ea să desc/idă .ră *i ateri ă c%te. Posi+i!itatea re isten(ei nu e2ista.ea 'n )os !a un ora* de !a o 'nă!(i#e de peste trei ki!o#etri. Nu 'ncăpea nici cea #ai #ică 'ndoia!ă că asupra !ui ac(iona un p!an $enera! *i #u!(i!atera!.ă. Se si#(ea 'ncordat dar &oarte /o3tăr%t.a" care păruse !un$ă de peste un ki!o#etru *i )u#ătate" a. Na. 4ata 'n ce!e din ur#ă" desc/ise ca#era de etan*are *i ră#ase o c!ipă să se $%ndească" cu destu!ă triste(e" c%t de departe se a&!ă de Pă#%nt. Hedrock '*i a#inti de (e!uri!e sa!e. Un ora*" se $%ndi e!" un ora* ca ce!e de pe Pă#%nt 'ntr3o na. Aa ur#a ur#ei acestea erau &iin(e inte!i$ente. .acă area n3ar &i a.ut #ar$ini at%t de apropiate" ar &i putut să &ie Pă#%ntu!.are 'n tăcerea de a&ară.rat de &iin(e suprau#ane.ident este pri onier *i !a ti#pu! potri.ita(iona!ă" a*a că p!uti su+ i#pu!su! unei si#p!e '#pin$eri a 'ncuietorii.enită dintr3o sursă ne.it a. Aanterna !ui puternică !u#ină o potecă ce co+ora 'ntr3o pantă a+ruptă" de . .ii" d%ndu3*i sea#a că asta doreau ei de !a e!.a #inute" a*a 'ntr3o doară" erau capa+i!e să recree e 'n )uru! !ui a#+ian(a terestră" '! a. 6i stră+ătea spa(iu! '#preună cu #ai #u!te sute de se#ene a!e ei" &iecare apărat &iind de propor(ii!e unui p!anetoid" #ane. Se opri aici" 'ntruc%t ci&re!e corespundeau cu ce!e de pe Terra. Să &i &ost at%t de #are. Nu era nici un pic de &or(ă $ra. Ora*u! stră!ucea *i sc%nteia 'ntr3o !u#ină pro. 1n c!ipa aceea Hedrock su&eri un a! doi!ea *oc 'n$ro itor. Recă u pe spetea a scaunu!ui" s!ă+it *i epui at de intensitatea con&!ictu!ui său e#o(iona!.edere.ă de a ră#%ne 'ncordat *i de a a*tepta să . <ă u cu !uciditate că 'n #od e.reuna" să treacă prin ea.roiau ei de !a e!.ărată c%#pie p!ată de #eta!" cu pere(ii c!ar pro&i!a(i !a o oarecare distan(ă" pere(i cu u*i 'n ei. Testă at#os&era. Se si#(i s&%*iat de o 'n(e!e$ere din ce 'n ce #ai c!ară a situa(iei !ui. Te#peratura deLNS?. 8 se păru că ar &i destu! de #are. 8 se &ăcu &oa#e. Se !ăsă pe spate *i a*teptă. -/iar cea dint%i se desc/ise &ără nici un e&ort. Totu! depindea de ce . Ta+!ou! era nor#a!" c/iar o+i*nuit. Hedrock '*i scoase costu#u! de cos#onaut.u un #o#ent de 'ndoia!ă dacă &iin(e!e ace!ea #isterioase o să3! 'n$ăduie s3 o #i*te din !oc.erde" cu du#+ră.ă ută *i era a*e at 'n #i)!ocu! unei $rădini cu copaci *i ar+u*ti 'n&!ori(i. Pri. 1! !ăsau să trăiascăceea ce 'nse#na #ai #u!t ca si$ur că3! socoteau pre(ios dintr3un punct sau a!tu! de .ea să3*i a&!e soarta /otăr%tă de a!(ii. 4ăsindu3se ast&e! 'n si$uran(ă !a so!" se a*e ă aco!o !ăs%nd &ioru! nep!ăcut să3! $%di!e ner.

.or+a de un e!e#ent petrecut u!terior.or+a de o reconstituire a scenei 'n care 8nne!da 'i dăduse u!ti#u! ordin" dar &ără e&ecte sonore" &ără $!asu! ei . .cu ra#uri!e ne#i*cate. Era un o# 'n estrat cu #u!tă ră+dare" dar p%nă !a ur#ă *i3o pierdu *i se trase 'napoi către u*ă. Nu#ai că n3a.ar de ce toc#ai scena aceea. A*teptă" 'ntre+%ndu3se care ar putea &i punctu! ur#ător din pro$ra#" dar cu toate că trecură #inute 'nde!un$ate" scena nu se sc/i#+ă.ar nu trecură.ie(ii c%nd o atinse cu de$ete!e. 1*i dădu +rusc sea#a ce anu#e nu era 'n re$u!ă9 c%nd se 'nt%!niseră pri#a dată" Nee!an nu citea nici o scrisoare.as transparent" iar e! &i$urina #inuscu!ă &i2ată ri$id 'n #i)!oc. Una era să construie*ti o scenă e2trasă din a#intirea !ui *i cu totu! a!ta să )oace o scenă !a care e! nici nu participase *i care se petrecuse !a o distan(ă de nenu#ăra(i ani !u#ină *i cu aproape două !uni 'n ur#ă. Ae st%rnise interesu! ce. Merse (eapăn 'nainte" a*tept%ndu3se oarecu# ca trupu! ace!a să dispară !a apropierea !ui.ărsase pri#u! *oc. U*a se desc/ise *i de . Era o 'ncăpere #ai #are dec%t cea dint%i.edea. Hedrock ur#ări acea pri.ederii dintre Nee!an *i e! ur#ă acu# să &ie #ontată din nou. 1*i dădu sea#a că !ucru! e per&ect posi+i!. <ă use doar o nă!ucire" '*i spuse e! cu 'ncordare" totu! era doar o scenă din propria !ui #e#orie recreată 'ntr3un &e! sau a!tu!.i+rant care3! 'nde#na i#perios să ateri e e cu na. Bătaia !ui aduse un sunet $ăunos *i după o c!ipă 'ncercă 'ncuietoarea. 6i3n &ond de ce o scenă din #e#orie.ă u pe ea &a(a serioasă *i păti#a*ă a 1#părătesei. Se a*teptă ca #%ini!e să3! treacă prin acea . Su+ i#pu!su! #o#entu!ui" redesc/ise u*a *i se uită 'năuntru.ea că!dura . Era oare posi+i! să &ie .ă ute care3! !uaseră capti.ideo a te!eecranu!ui $enera!. Pipăind /aine!e . .itrine!e 'n*irate de3a !un$u! pere(i!or" iar 'n co!( *edea un +ăr+at care toc#ai desc/idea o scrisoare.reo trei eci de eta)e.esti+u! ori /o!o #ică 'ncăpere de #eta!.ă!ui&ără nici un &e! de .a nu e 'n re$u!ă cu ta+!ou! pe care3! . 1nc/ise u*a" pă*i repede 'n ora* *i si#(i cu# '! 'n.ar cu# se rea!i ase totu!. A)unsese !a o c!ădire a!+ă *i stră!ucitoare" !ată *i !un$ă" dar nu prea 'na!tă.eri&ica 'n ce #ăsură i3au 'n(epenit #u*c/ii.anie! Nee!an. 6i totu*i tre+uie să &i &ost un #oti.a din persona!itatea !ui *i acu# e! tre+uia să &or(e e !ucruri!e *i să !e re(ină aten(ia p%nă c%nd de*coperea secretu! puterii cu care3! (ineau pri onier. Erau ar#e de &oc 'n podea *i 'n . Era ca o scenă su+ un c!opot de stic!ă" o $rădină 'ntr3un .or+a c/iar de e!" a*e at aco!o *i că ceea ce are dinainte este un #ode! a! astrona. Erau aco!o un pupitru de co#andă *i un scaun #u!ti&unc(iona! pe care *edea un o#.ei !ui.ă u că sunt &ără doar *i poate a!e !ui" iar carnea &e(ei a. Hedrock ce! care se a&!a pe scaun nu3! dădu nici o aten(ie *i continuă să se uite &i2 !a p!aca . Nu era aido#a cu ce! din a#intirea !ui.ă %nd că e . A&ară" &ăcu o pau ă pentru a 'n(e!e$e !ucruri!e *i a . care3! . Treptat" se #ai re!a2ă" cu at%t #ai #u!t cu c%t tre+uia să 'n&runte cura)os &iecare &a(etă a acestei !u#i stranii pre$ătită pentru e!cu toate surpri e!e eide &iin(e!e ne..e)a asupra !ui Hedrock se re. Merse 'nainte" con*tient de &aptu! că ce. Se 'ntoarse +rusc spre intrarea i#punătoare a unui $%rie3nori de #ar#ură cu .ar nu dispăru.a.ersiune &a!să a propriu!ui său trup. -a#era era $oa!ă.ă!uie din nou ca un $iu!$iu tăcerea.ire concentrată *i o&tă c%nd . Hedrock se opri .eci aceasta era coresponden(a pe care se o&eriseră cei de !a Arsena!e să !e3o o+(ină *i acesta era Nee!an după ce &useseră '#preună 'n -!ădirea Mică Tre!!is de !a nu#ăru!=MLN . . Scena 'ntre. U*a &ru#os '#podo+ită se desc/ise ca *i cea a pri#ei c!ădiri 'n care intrase" nu 'ntr3o antica#eră" ci direct 'ntr3o ca#eră. Acu# intrase 'n Arsena!u! Ain@ood" iar o#u! din co!( era .ea de $%nd să ră#%nă aco!o.ea pe e! *ta#pi!a unui o&iciu po*ta! de pe Marte. A*adar aici era . -%nd se opri e2act 'n spate!e !ui Nee!an" se ap!ecă peste u#ăru! !ui *i se uită !a scrisoarea pe care o (inea acesta 'n #%nă. P!icu! a. .

erd Kers/a@.'nde#nase să rea!i e e ce. 6ase dintre noi sunte# specia!i*ti 'n *tiin(ă" ce! de3a! *apte!ea e un indi.ocea ră$u*ită.ină con*tient de $%nduri!e !ui Nee!an *i de pro&undu! interes e#o(iona! pe care3! pre enta pentru acesta scrisoarea.i nenu#ărate noi in. Se $%ndi" aproape &ără pic de e#o(ie9 FBine" dar Nee!an nu *tia de 4reer.en(ii" dar nici un &e! de *i*te# de instruire cunoscut p%nă acu# nu .id nu#it 4reer" un &e! de o# +un !a toate care ne (ine re$istre!e *i e.roiau să3! &acă să citească scrisoarea pri#ită de Nee!an.iden(a !a ar/i.oie se răsuci cu scaunu! *i se uită 'n spate!e !ui. 1nainte ca Hedrock să con*tienti e e #ai +ine &aptu! că 'ntr3un &e!cine *tie cu#.a(ă acu# să #%#pu!e e #anete!e de co#andă pentru ca noi cei!a!(i să pute# &i scuti(i de această cor. -%te.ădu să citească #ai departe" dar o c!ipă Hedrock '*i descătu*ă eu! din acea con*tiin(ă co#pusă. -%nd se ap!ecă 'nainte s3o parcur$ă" deodată i se '#păien)eniră oc/ii. Sen a(ia nep!ăcută trecu *i e! constată că stă )os *i nu 'n picioare *i că acu# c/iar e! (ine 'n #%nă scrisoarea.o!ta in.ista Ato#ică un artico! de3a! #eu 'n care descria# ni*te cercetări &unda#enta!e &ăcute de #ine e2act pe !inia unei idei pe care o a.at 'n Re. Aici a* putea per&ect să spun că *ansa ca această descoperire să &ie reprodusă de a!(i cercetători este practic nu!ă. F#inteaG !ui &usese 'ntrodusă 'n trupu! !ui Nee!an" acesta se concentra asupra scrisorii. -%nd ne . . .a.oadă5G Hedrock3Nee!an se opri aici" cu un &e! de $rea(ă p%nă 'n ad%ncu! su&!etu!ui9 0 .reo sen a(ie 'n pri. 6tii doar că 'n ti#pu! perioadei noastre de pre$ătire a# &ost 'n.ant .usese pentru a3*i de .en(ia. A*adar" citiră #ai departe '#preună9 FA# intrat 'n această a&acere deoarece Kers/a@ a o+ser.oin(a de separare a $%nduri!or. .or+i# de toate !a un !oc. -opii #ari sorti(i pieiriiH 8ar după o c!ipă se $%ndi9 F<a să ică 4reer era o#u! +un !a toate. . 1ncepu să si#tă di&eren(a" să de.ea nici #ăcar cuno*tin(e *tiin(i&ice e!e#entareG. Kers/a@ '! 'n.a ceasuri 'nainte de p!ecarea noastră" pentru că nu ne pute# asu#a riscu! ca această scrisoare să cadă 'n #%ini!e a!tcui.ar să ne opri# asupra &apte!or.ă(a(i că e2istă aproape cinci sute de #ii de do#enii specia!i ate a!e *tiin(ei *i că" &ără dar *i poate" printr3o coordonare a+i!ă a cuno*tin(e!or" se .ar nu putu #er$e #ai departe cu $%nduri!e" căci a!ter3e$ou! Nee!an" cu insisten(a de a citi #ai departe scrisoarea" 'i cop!e*i .upă concep(ia !ui" ea '#+ră(i*ea ă prea #u!te do#enii specia!i ate.or i.in(a !ui.ea ur#ătoru! con(inut9 F.a i +uti să coordone e #ăcar o &rac(iune din aceste *tiin(e" ca să nu #ai .a at%t de $reu nu#ai *i nu#ai pentru e!. Kers/a@ *i cu #ine a# (inut un s&at !a #ie u! nop(ii *i a# &ost an$a)at 'n condi(ii!e păstrării c%t #ai atente a tainei.ă" dă dru#u! !a #ă*ini!e auto#ate de $ătit *i a*a #ai departe.en(ie din 'ntrea$a istorie a nea#u!ui o#enesc.ra$ă .G .an" Acu# '(i pot spune despre cea #ai #are in. Minta!" sta+i!i că #ai #u!t ca si$ur cei ce3! capturaseră . Atunci nu #ă #ir că n3 a. A tre+uit să a*tept p%nă acu#" !a nu#ai c%te. Men(ione acest !ucru pentru a su+!inia din nou i#portan(a păstrării secretu!ui. Tran i(ia era at%t de u!uitoare 'nc%t &ără .oa#ne" ce copii au putut să &ieH Mor#ăi e! cu . Era de !a &rate!e său 4i! *i a.a secunde +une se /o!+ă !a propriu! său trup care se a&!a aco!o 'n picioare" ri$id" u*or ap!ecat 'nainte" cu oc/ii &ic*i *i &ără să c!ipească" iar apoi" 'ncet" se 'ntoarse 'n partea opusă *i se uită 'n )os9 erau /aine!e !ui Nee!an" #%ini!e !ui Nee!an" trupu! acestuia. Sunte# cu to(ii *apte" 'n &runte cu ce!e+ru! sa. -u# putea să ai+ă .o# 'ntoarce" inten(ia noastră este să stri$ă# c%t #ai tare #area noastră noutate" s3o audă toată !u#ea *i să &ace# nenu#ărate &i!#e *i a!te 'nre$istrări 'n spri)inu! ei. .ori# să 'n&ă(i*ă# !u#ii un &apt '#p!init.

.a pune de3a pururi capăt tuturor acestor certuri *i o#oruri #ărunte pentru proprietate.e data asta" după ce ra(ionase *i or$ani ase totu!" Hedrock nu se #ai '#potri. . .acă cei doi Nee!an puteau să &ie Facorda(iG unu! cu ce!ă!a!t" atunci s3ar părea că ace!a*i !ucru era 'ntru totu! posi+i! *i cu oricare a!tă perec/e de &iin(e o#ene*ti.a da pri#a sea#ă de acest !ucru *i . . Hedrock3Nee!an c!ipi de #ai #u!te ori *i apoi tresări . 1ntruc%t era posi+i! ca pentru sa.Ascu!tă" .reodată pentru o#u! insta+i!. Totu! s3ar putea 'n(e!e$e dacă a* &i &rate!e !ui" cu care a &ost de #u!tă . Pentru că toc#ai asta si#(ise *i e!" c/inu! *i apoi rupereaH 4i! nu #urise. A.oiu! $%nduri!or) 4i! nu #urise 'n iua aceea de acu# un an.e 'ndată ce 'nc/ei această scrisoare" p!ecă# către -entaurus. Unde.or sus(ine o ase#enea trans&or#are.is.ea drept e&ect o rupere a+ruptă *i +ine'n(e!es că .a desc/ide !ar$ !u#ea 'ntrea$ă.i reunirii identită(i!or !or separate. E! are e#o(ii +a ate pe cuno*tin(e!e #e!e" iar eu si#t e#o(ii!e de parcă ar &i a!e #e!e. 6i 'ncă un !ucru9 Kers/a@ *i cu #ine a# discutat e&ectu! posi+i! a! ani!or3!u#ină ai distan(ei asupra re!a(iei sensoria!e dintre #ine *i tine. Nu sunte# si$uri nici #ăcar că Arsena!e!e . 4%nduri!e i se opriră aici. .u! pentru care tre+uie să ac(ionă# cu at%ta $ri)ă este că 8#periu! 8s/er . Se .eoca#dată pre&eră# ca nici e!e să nu descopere secretu! pe care3! de(ine#.ea'n !u#ea aceea de pra& &in" ca o pudră.ar nu3! sunt &rate" sunt doar un străin *i ne3a# .an(ii străini care !e #anipu!au #in(i!e *i trupuri!e să nu &i &ost a!tă deose+ire 'ntre Nee!an *i e! dec%t 'ntre $e#enii Nee!an. Mă apucă tre#uru! *i &ri$u! *i $rea(a" #ă trec &iori reci *i &ier+in(i nu#ai !a $%ndu! ce!or ce se . Aa ur#a ur#ei *i e!e &ac parte inte$rantă din structura 1s/er: e!e au &urni at .a &i 'ntotdeauna #ai #u!t dec%t tre+uie pentru &iecare din oa#eni. Pe nisipu! de*ertu!ui" 'n apropierea !ui" stăteau 'ntin*i a!(i oa#eni.e# un siste# de propu!sie at%t de rapid 'nc%t este pur *i si#p!u un .ea aproape cu!oarea s%n$e!ui. 8 se păru #ai 'ndepărtat *i #ai #ic" de &apt" dar a.oase u#ane erau ase#ănătoare ca structură. Nu scoase de &apt nici nu sunet" dar 'ntr3un &e! ciudat" 'ntorc%ndu3se 'n &e!u! ace!a" adusese pe !inia . . Sau #ai de$ra+ă ('! !uă *u.u#ne eu!eHG" $%ndi e! tre#ur%nd" F&ace# parte unu! din ce!ă!a!t.io!ent c%nd &a(a 'i &u +iciuită de $ranu!e &ine de nisip &ier+inte.an" .eparte spre st%n$a !ui" dinco!o de un nor $ros de pra&" se a&!a un a!t soare.!a$ă: era o /uidu#ă destu! de +ine &ăcută *i +u e!e 'ncepură să i se #i*te. <ă u că nu se #ai a&!ă 'n Arsena! *i că nu #ai e nici o ur#ă a ora*u!ui3&anto#ă. Asta 'nsea#nă totu!.ernare conceput .re#e 'ntr3o re!a(ie sensoria!ă +ine sta+i!ită.or petrece. 1n sc/i#+ 'nsă din nou te2tu! se esto#pă" oc/ii i se '#păien)eniră.a 'ncepe i#ediat" iar 1#părăteasa 8nne!da '*i .a &i cea dint%i care să 'ncerce să ne distru$ă. .ite a noastră de retra$ere din siste#u! so!ar .e aci 'nainte .eri&icări!e *i *i*te#e!e de ec/i!i+ru *i 'n &e!u! acesta au a)utat !a crearea ce!ui #ai sta+i! siste# de $u. Unu! dintre ei se răsuci cu $esturi &ără .i ua!ă a !ui Nee!an3Hedrock o $ră#adă de cutii" !ă i *i structuri .er i *i #ai &ru#oase.a pe parcursu! că!ătoriei" 4reer5 A)uns !a acest punct" Hedrock '*i s#u!se din nou propria con*tiin(ă din re!a(ia aceea inte$rată. Moti.estea este a+so!ut u!uitoare.a &i $uduit din te#e!ii de e#i$ra(ia &ără precedent care . Ste!e!e sunt ca *i cucerite. Aa ur#a ur#ei" #a)oritatea siste#e!or ner. Se răsuci 'ntr3un spas# a! reac(iei #uscu!are *i +ă$ă de sea#ă că se a&!ă cu!cat pe un de*ert ro*u" p!at" su+ un soare i#ens *i +urtos.a #ai &i *i c/inu! acce!era(iei. E! crede că . 4%nde*te3te doar !a to(i acei oa#eni care au &ost arunca(i cu de3a si!a pe Marte *i pe <enus *i pe una sau a!ta dintre !u#i&ire*te" tre+uia &ăcut *i acest !ucru: tre+uia să !ocuiască aco!o *i să e2p!oate e +o$ă(ia acestor corpuri cere*tidar acu# e2istă speran(a" o *ansă nouă" de a cuceri !u#i #ai .a e2tinde dinco!o de orice !i#ită cunoscută *i . F. Noi5G Nee!an se opri aici.a a.ă ut doar o sin$ură datăG. A+ia a*tepta să ter#ine de citit scrisoarea !ui 4i!. 1ncep%nd cu acest punct" o#u! se . A.

Oricine .G Hedrock nu era prea si$ur c%nd s3a produs trans&or#area *i 'n ce stadiu. 0 ." pe #oarte. Iu#ătatea ta" 4i!.ea o i#portan(ă i#ediată pentru e!.oi si#(i sin$ur *i pustiu. Noi5 O" . 1n !ocu! unei pardose!i e2ista o (esătură de &unii ca od$oane!e coră+ii!or care stră+ăteau #ări!e Pă#%ntu!ui 'n i!e!e de de#u!t" sau că p!asa . Parcă era un e!astic 'ntins prea tarecare cedă. Se tră$eau 'napoi spre ta. Urea ă3#i noroc" .a pe na. A. .a &i &ăcut aceasta" rea!i ase o stăp%nire *i 'n(e!e$ere &antastică a &iin(e!or u#ane.a &ri$e #ai tare.adă că Nee!an e 'ncă 'n Arsena!" tot cu scrisoarea 'n #%nă. Ră#ase c!ătin%ndu3se aco!o 'n +e nă.idie i" citind aceste r%nduri. Mintea 'i era do#inată de $%nduri!e !ui 4i! Nee!an *i de #iraco!u! produs.or 'nte(i" aeru! .reunui păian)en de propor(ii de co*#ar.ea !acri#i 'n oc/i" dar cur%nd putu citi iar scrisoarea p%nă !a capăt95FPro+a+i! .a$ă !u#ină a!+ăstruie *i .an" prostu(u!e" unde e*ti.a!ă de nenu#ăra(i ani3!u#ină. Nu te si#t aproape5 .a(ii!e 'i &ură 'ntrerupte. Hedrock recunoscu o #a*ină de &a+ricat apă" o !adă cu a!i#ente *i un te!eecran. Era #ai de$ra+ă un $%nd dec%t un sunet" un o&tat o+osit care stră+ătea noaptea cea #are. Panica '! cuprinse aproape ca o !o. Aceasta 'nsă '! depă*ea.ă u că 'ntr3ade. Re'ncepu" s!a+" 'ndepărtat dar !i#pede *i 'ndreptat către Nee!an. 0 4i!H Jipă e!sau #ai de$ra+ă Nee!an. Se răsp%ndeau 'n toate direc(ii!e" topindu3se 'n se#io+scuritate" ca ni*te !ucruri din !u#ea su+pă#%nteană.#eta!ice. . 1ntr3un &e! sau a!tu!" ace*ti oa#eni puternici care3! !uaseră pri onier intensi&icaseră !e$ături!e destu! de &ira. -a o p!asă de păian)en. Hedrock se ridică *i prin această ac(iune '*i dădu sea#a că ăcuse cu &a(a 'n )os.oa#ne" dar ce 'ntuneric eraH -iudatH 1ntruc%t nu se #ai a&!a !a Arsena!e" pro+a+i!" )udec%nd !o$ic" tre+uie să se &i a&!at 'n Fora*G sau unde. ?ăcu o pau ă 'n $%nduri *i pe spinare 'i trecură &iori reci. A de. 6tiu" .o# &i co#p!et separa(i pentru pri#a oară de !a na*tere.an" sunt +o!na. Hedrock 'n(e!ese că FăiaG nu &useseră de &apt aco!o. 4o!u! &u u#p!ut de o nă. Hedrock a.oa#neH Ruperea &u at%t de +ruscă 'nc%t '! arse.isat o#u! ca să a)un$ă !a ste!e *i cu# s3a do. 1n )uru! !ui 'ncepu să crească tot #ai #u!t o .e dintre cei doi &ra(i *i sta+i!iseră o !e$ătură #inta!ă peste sute de ani3 !u#ină" o !e$ătură incredi+i!ă *i instantanee. Mă . .in &ericire" nu păreau să &ie !ocuite.anH Stri$ătu! păru să .u ti#p să 'n(e!ea$ă &aptu! că se a&!a 'n interioru! .an *i (ine3(i $ura. ?urtuni!e se . A. Sunte# pe o p!anetă ciudată care . 6i" cu totu! 'nt%#p!ător" &usese !uat 'n această că!ătorie &antastică.an" că #ă in.ină de departe.ăr ora*u! a dispărut.an" de ce &aci asta. -%nd se #i*că" #%ini!e *i picioare!e se 'ncurcară 'ntr3o p!asă de &unii 'ntre(esute. 1i tre+uiră c!ipe 'nde!un$ate p%nă să .re#e a . Tre+ui să pună #%na pe o &unie sau a!ta pentru a3*i recăpăta ec/i!i+ru!.a trece aproape de unu! din sorii -entauru!ui. Era . -%nd #ă $%ndesc c%tă . 4i!" 4i!" 4iii!H 0 .enturieru! &a#i!iei noastre. P%nă atunci" '*i păstrase ca!#u! !upt%ndu3se din răsputeri să deducă 'n(e!esu! &iecărei e2perien(e 'n sine.anu! &oarte 'na!t *i dispăreau 'n 'ndepărtarea 'nce(o*ată.a &iin(e!or care3! capturaseră.or+a doar de o !e$ătură sen oria!ă 'ntre cei doi &ra(i *i i#a$inea ace!ei !u#i de co*#ar trecuse prin oc/ii !ui 4i! Nee!an.edit 'n repetate r%nduri i#posi+i!" 'n(e!e$ per&ect ce senti#ente ai.ar o+ser.itură &i ică. 1i !uase !ocu! o !u#e nepă#%nteană" +!eu#arin *i p!ase" p!ase (esute pe ki!o#etri 'ntre$i.u ti#p să3*i 'ncorde e creieru! pentru *ocu! ce! #ai teri+i! pe care tre+uia să3! 'n&runte structura !ui +ine instruită *i pre$ătită. . Mai a!es tua.enit sensi+i! !a sc/i#+are #ai 'nt%i su+ &or#a sen a(iei că nu se #ai a&!ă !a Arsena!e. Asta n3a.

E PE PPMUNT A-UM -P AM STAB8A8T O AE4PTURP . Acest $%nd păru să3! stăruie &oarte #u!tă . Se dorea #ăsurarea *i e.e si#i!are se sta+i!ise !e$ătura dintre e! *i &ra(ii Nee!an. .eni spre e! o !u#ină s!a+ă" o ra ă care se concentra asupra !ui.ă*e!ii din #intea !ui Hedrock" 'ncetu! cu 'ncetu! $%nduri!e 'ncepură să i se pre&acă 'n 'n(e!e$ere.in nou '! 'ntrerupsese ar. . Acu# a+ia se e2p!ica ce &ăcuseră ei. Erau &ra(i" &useseră crescu(i '#preună" !e$ături!e dintre ei erau deose+it de str%nse" de o natură ie*ită din co#un.E -E <RE8 SP AE 1MPPRTP6E6T8 AATORA SE-RETEAE NEMUR8R88.ării e#o(iei !ui 'n ti#p ce3*i risca .i+ra(ii9 0 Re u!tatu! e2a#inăriine$ati. <or+i c%t #ai tare.8RE-TP 1NTRE PR87ON8ERUA NOSTRU 68 -EA MORT" ESTE 1N -URS O ETPER8ENJP MAIORP5 0 TTT.ar tensiuni!e puteau &i sporite prin ener$ie.ă u c!ar" ni*te &iin(e uria*e cu #u!te picioare *i 'n(e!e$erea dep!ină a acestui &apt '! &ăcu să se crispe e. 4!asu! repre enta un sunet s!a+ pe &ondu! . .ES-OPER8 -E 8 S3A 1NTUMPAAT -EAU8AAAT ?RATE.a. Tot a*a *i din #oti.ia(a 'ntr3un scop a!truist.u*ese scopu! o+ser.unei na. 8 +uti e! să rostească 'ntr3un t%r iu.a$ă #i*care.ă. Ace!a*i principiu. 0 B8NE1NJEAES" PUNEREA AU8 1N A8BERTATE. Reconstituirea aparent &ără noi#ă a scenei dintre e! *i 1#părăteasă a.re#e 'n #inte" p%nă c%nd" dintr3o sursă ascunsă" .E -E UN ?RATE A ?P-UT O -AAATOR8E AUN4P PENTRU A .a $%nduri!or din a&ară9 0 E RE4RETAB8A -P UNUA . 0 -ercetări!e #e!e arătau că nu e2istă nici o !e$ătură &i ică5 0 1#i e2pri#a# doar ui#irea" prea 'na!te TTT (se au i un nu#e indesci&ra+i!). 1n ciuda ră. AE4PTURA5 0 NU E -A7UA -A A-EASTA SP ?8E O P8E.E-AAN6EA7P 8ME.ersu!ui.8NTRE ?RAJ8 A MUR8T 1NTRERUPUN. Să3! 'ntre+ă#5 0 OMUAEH -reieru! !ui Hedrock de)a 'ncordat su+ apăsarea acestor $%nduri de propor(ii i#ense" se dădu 'ndărăt din &a(a acestei unde directe. ?ără 'ndoia!ă e2istă un &eno#en apropiat" str%ns !e$at de co#portarea acestei rase. Mu!t deasupra !ui se produse +rusc o . Brusc creieru! 'i &u druncinat de un ade.8AT.e spa(ia!e *i că tre+uie să e2iste neapărat *i ni*te !ocuitori. Păian)eni. 0 -E TREBU8E ?P-UT MA8 1NTU8. Părea să se re&ere !a &aptu! că .a!uarea e#o(ii!or 'n ac(iune. A*adar un tri+ de &iin(e ara/noide repre entau acu# #are!e pre#iu a! naturii" inte!i$en(a supre#ă a tuturor . Părea o 'ntre+are aproape de prisos 'ntrurit răspunsu! era #ai #u!t dec%t e. 8ată ni*te or+i care cer să !i se e2p!ice cu!ori!e" un surd ca #asă cer%nd o de&ini(ie a sunetu!ui.ărat trăsnet de . Aceste &iin(e ca ni*te păian)eni se străduiau să priceapă natura e#o(iona!ă a o#u!ui &ără ca e!e 'nse!e să ai+ă capacitatea a&ecti. 0 .astită(ii ace!eia de un a!+astru 'nc/is *i &u 'n$/i(it i#ediat de tăcerea do#inantă.eacuri!or" stăp%nitorii uni.E ?RATEAE .an Nee!an ..i din nou #intea9 0 OMUAE" . -one2iunea a &ost concepută pe distan(a TTT. 0 OMUAE" .ident. 68 . Nici o !e$ătură &i ică 'ntre aceste &iin(e5 Nu#ai ener$ie5 0 . 1nainte ca Hedrock să poată e2p!ica e!e#ente!e si#p!e a!e naturii u#ane i#p!icate aici" tunetu! titanic 'i !o.8-P" 6i NU E NE<O8E N8-8 .E -E J83A8 R8S-AT <8AJA PENTRU -P -EAEAAATE ?88NJE OMENE6T8 SP POATP AIUN4E PUNP AA STEAE.re#e 'nt%#p!area '! !ăsă perp!e2 pe Hedrock. O .enise de pe un #eteor 'ndepărtat pe Pă#%nt pentru a descoperi de ce s3a 'ntrerupt !e$ătura sen oria!ă cu &rate!e său 4i!. 1i .

Posac" Hedrock 'ntrerupse !e$ătura.or+i !ui Hedrock 'i răspunse !a toate 'ntre+ări!e &ără a3! cere să3*i dec!ine identitatea. -au a sus(inută cu ardoare de e!e ar &i de. Nici o #en(iune re&eritoare !a propu!sia interste!ară.a nec!ar. Se $ră+i spre &ereastra #are de unde se . Se duse p%nă !a te!eecranu! $enera! dintr3unu! din +irouri *i #i*că +utoane!e p%nă prinse un cana! care trans#i(ea in&or#a(ii. . 1n sc/i#+ .oispre ece. 8 se păru că se a&!ă din nou pe Pă#%nt. Era un &apt care putea &i !uat drept +un din capu! !ocu!ui" că nouă eci !a sută din popu!a(ie a pierdut de #u!t interesu! pentru această pro+!e#ă. Apoi" 'ntorc%ndu3se 'ncet" se duse p%nă !a te!eecrane!e din aparta#ent *i &ăcu un ape! !a Ser. Ră#ase 'ncruntat" a#intindu3*i de u!ti#e!e $%nduri pe care !e recep(ionase de !a e!e.intre cei ră#a*i" #a)oritatea n3ar *ti ce să &acă" c/iar dacă ar crede 'n e2isten(a ace!ei propu!sii.acă se produsese .ar i se 'nt%#p!ase de at%tea *i at%tea ori 'n . 1*i roti 'ncet pri.enea $reu să 'n(e!ea$ă de ce Arsena!e!e 'ncetaseră s3o #ai supună !a presiuni. .reo tu!+urare 'n #o#entu! &u$ii sa!e de pe astrona. -u #u!tă $ri)ă se!ectă 'ncă patru ar#e 'nc!are *i apoi" pre$ătit pentru +ătă!ie" pă*i printr3un transportor 'ntr3unu! dintre aparta#ente!e sa!e a&!ate 'n ora*u! i#peria!. Acu# parcă 'i dispăruse această sen a(ie.a 'n #intea !ui a!cătuia p!anuri pentru e2perien(e pe care a. Unde.a ei" Arsena!e!e '*i a+andonaseră +rusc ca#pania. Nu putea &i &oarte si$ur.a !ui Kers/a@" se pare că ar. ?ata care3! . Se produsese o at#os&eră $enera!ă de irea!. 6i totu*i se si#(ea a!t&e! dec%t atunci c%nd '! #anipu!aseră. 1nc/ise te!eecrane!e *i se sc/i#+ă" pun%ndu3*i /aine!e Fde !ucruG. .edea partea de sud a ora*u!ui. Hedrock se 'ncordă tare *i &ără . Ascu!tă o re!atare &oarte #onotonă9 co#entatoru! se ocupa de ni*te !e$i noi pe ca!e de a &i discutate de către par!a#entu! i#peria!.e i: erau prea !o$ice pentru a ur#ări pe &a(ă un scop ce putea 'ntoarce oa#enii '#potri. -%nd 'i redesc/ise" se tre i din nou 'n unu! din !a+oratoare!e !ui secrete de pe Pă#%nt" ce! 'n care era c%t pe3aci să3! ucidă *o+o!anu! uria*.roia să teste e rea!itatea 'ncon)urătoare.eau să3! redea !i+ertatea pentru &a a ur#ătoare a e2peri#entu!ui. . Mai +ine de un #inut Hedrock se uită !a scena&a#i!iară !uia i#presionante" #etropo!e. Nu3! . A*adar 8nne!da scăpase cu #inciuna.is. -u #u!tă $ri)ă se ridică 'n picioare *i3*i &ăcu un e2a#en $enera!.or+a de o nouă i!u ie.ia(ă să &ie 'n pri#e)die 'nc%t 'n u!ti#ă instan(ă nu #ai !ăsa te#eri!e persona!e să stea 'n ca!ea (e!uri!or sa!e. Hedrock nu era si$ur ce anu#e 'n(e!e$eau ei prin !i+ertate" pentru că 'n #od !i#pede tot #ai studiau co#porta#entu! e#o(iona! u#an.irea prin 'ncăpere" căut%nd #ici discrepan(e care i3 ar &i putut arăta că e .oia !ui 'nc/ise oc/ii.ă!uie secretu!.ă!uie secretu!. .ea 'ncă pe e! costu#u! ace!a de protec(ie pe care i3! dăduse 4reer *i 'n care se '#+răcase 'nainte de a părăsi +arca de sa!. Una dintre &iin(e indicase c!ar că a. Trăise ca 'n .in(a naturii e2acte a F!i+ertă(iiG ce i se dăduse. .e !a ea a&!ă precis că 1#părăteasa a ne$at 'n #od repetat 'n pu+!ic că ar a. 1ncepea să se si#tă #u!t #ai +ine. Se renun(ase *i !a e&orturi!e de orice natură 'ntreprinse pentru a o si!i pe 1#părăteasă să3*i de .a se poto!ise.ar cu# o puteai si!i pe conducătoarea ereditară a siste#u!ui so!ar să3*i de .Ur#ă o pau ă pre!un$ă" apoi ce. Această or$ani a(ie era !e$ată de Arsena!e *i o&erea $ratuit *tiri *i in&or#a(ii. .iciu! pu+!ic de in&or#a(ii.are pentru a rătăci prin Fora*u!G terestru creat pentru e! de &iin(e!e3păia)en.ea cuno*tin(ă de propu!sia interste!ară" a*a că după două săptă#%ni de propa$andă intensă '#potri.enit nepopu!ară !a cu!#e" căci nu puteau aduce nici un &e! de do.ea să !e &acă dacă oa#enii3păian)en 'ncercau din nou să pună stăp%nire pe e!" dar #ai era 'ncă 'n$ri)orat 'n pri.a !or. Mai a.

at.eau să &ie de!oc si#p!e.in(a acestei posi+i!ită(i" se 'ncr%ncenă tot #ai tare. Hedrock '*i 'ndreptă spinarea după această #uncă de se!ec(ie *i3*i 'ntoarse &a(a către te!eecran c%nd acesta 'ncepu să stră!ucească.e(i . Era i#posi+i! să apară persona! !a un #inut după #esa)u! trans#is prin te!eecran.ersă +i+!ioteca *i studie cu aten(ie ceasu! secu!ar. Pentru in&or#area du#nea. ?ăcu o pau ă" c%ntărindu3*i +ine cu. Tre+uiau să treacă ce! pu(in trei eci de #inute 'ntre ape!u! său .eau să se do. 1nse#na că n3are !a dispo i(ie dec%t după a#ia a pentru a pre$ăti ce! #ai sus(inut e&ort &i ic din toată cariera !ui. 1n ce!e din ur#ă ră#ase cu oc/ii pe )u#ătate 'nc/i*i" trec%nd 'n re.a ră#%ne desc/isă p%nă #%ine di#inea(ă.ea ti#p nici #ăcar să re$rete că !ucruri!e nu stau a!t&e!. 0 8a să . 6aptespre ece din e!e se co!orară 'n .ecină cu ne+unia să arate că . <ă ro$ să asi$ura(i dor#itu!" distrac(ia *i /rana pentru persona!.Hedrock" care a.inte!e ur#ătoare.ită(i!e nor#a!e p%nă !a ora o+i*nuită sau p%nă !a .entua!itate a 'ntre.ă %nd c%t de t%r iu s3a &ăcut.e prea #u!tă .a ti#p pentru a3*i or$ani a ca#pania *i #o#entu! ac(iunii !ui tre+uia a#%nat p%nă 'ntr3o i de odi/nă. Astă i e 'nt%i octo#+rie *i #%ine e5 7i de Odi/năH ?u un ade. -%t despre &iin(e!e ara/noide" e!e repre entau o necunoscută *i nu !e putea contro!a 'n nici un &e! #i*cări!e.or+e*te cu #ai #u!(i indi. . -e!e!a!te trei se !u#inară 'n ro*u" ceea ce 'nse#na că cei trei oa#eni de !a capătu! ce!ă!a!t nu se a&!ă 'n +irouri!e !or. Ar &i &ost o prostie .erde intens. 8nten(ionase de #u!t să 'ntreprindă ce.i ită 'n carne *i oase. 1i tre+ui o . A. Era practic i#posi+i! să contro!e e at%(ia oa#eni.a '#potri. Pro+a+i! că astă i #ă .ee!K *i Triner" toc#ai c%nd era at%t de $ră+it.re#e pentru a e2tra$e ce!e circa două eci de nu#ere indi.ea 'ncă de pus !a punct un aparat de #ărire" pentru ca uri deose+ite" pe care să3! poată 'n$/i(i. Aparatu! era 'n(esat de *iruri de puncte !u#inoase" ca# peste o #ie cincisute.er+a! *i pri#a sa . At%t pentru #o#ent. ?unc(ionari!or tre+uit să !i se p!ătească o pri#ă de două eci !a sută pentru săptă#%na asta.idua!e care3! tre+uiau.ederi!or pe care tre+uia să !e ai+ă.ărat *oc pentru e!. Era ne. 6i pe ur#ă #ai a. <a tre+ui să ac(ione e ca *i cu# aceste &iin(e nici n3ar &i e2istat. Tra.iitoru! anun(.edească $reu de do#inat din pri#u! &oc. -e idee" să tre+uiască să dea piept cu oa#eni ca Nensen" . Une!e persoane cu &unc(ii de conducere a. Re.oie de ce.ea 'ncotro.i i deodată.ede#" #or#ăi e! 'n sinea !ui.ă +ine !a #ine" spuse e!.ea #ai #u!t pro+!e#e de re o!.ea proprii!e !ui idei 'n pri.re#e &useseră *ta+i.edea. Mu!(u#it" Hedrock continuă9 0 ?ir#a du#nea. Pro+a+i! că acesta pricinuise *i a*a destu! de #are e#o(ie" c/iar o sen a(ie" &ără să #ai co#p!ice *i e! !ucruri!e prin sosirea sa i#ediată. -ontinua(i cu acti.a #ai #u!tora dintre ei. Oricu# *aptespre ece din două eci era un nu#ăr nesperat de #are. 0 Uita(i3. .oastră . ?ără 'ndoia!ă" unii dintre ascu!tătorii #ai iste(i *tiau că a!te &ir#e sunt 'n aceia*i situa(ie ca *i a !or" dar ar &i &ost o prostie $ratuită să !e con&ir#e suspiciunea.i se #ai co#unică ni#ic p%nă #%ine !a ora *apte di#inea(a" considera(i c/estiunea 'nc/isă. 1nc/ise te!eecranu! *i se str%#+ă" .ar n3a.oastră particu!ară" a&!a(i că s3a st%rnit o situa(ie cu totu! e2cep(iona!ă" dar dacă nu . Po!itica !ui de a !ăsa o &a#i!ie să &unc(ione e $enera(ii de3a r%ndu!" p!ătindu3*i doar contri+u(ia !a un &ond centra!i at" dar a!t&e! &ără a &i contro!a(i" 'i s!ă+ise treptat autoritatea. Nu e2ista a!tă ca!e. N3a.istă &iecare e. -eea ce3! tu!+ura era &aptu! că pre!i#inarii!e nu a. .eni 'n !a+oratoru! său su+teran *i 'ncepu să cercete e 'n a#ănunt un te!eecran &oarte #are care ocupa un co!( a! ca#erei sa!e de transport. 1ntre ti#p citi(i artico!u! *apte din Actu! de inte$rare.

id *i i#ediat se *i a*e ă pe &oto!iu! i#presionant din spate!e +irou!ui 'n &or#ă de ini#ă.E TR8A8OANE. O#u! . Triner. -%nd sen a(ia nep!ăcută 'ncetă" piatra ine!u!ui indică direct perete!e din spate!e +irou!ui. . 1ntoarse 'ncet #%na. -u unu! dintre ine!e" Hedrock dec!an*ă #ecanis#u! secret a! u*ii. 8ntră" trecu pe !%n$ă &ata dră$ă!a*ă de !a recep(ie care 'ncercă să3! oprească.reau să .oastră" dar ce! pu(in sunt dispus să .enea spre e!" cu #%na 'ntinsă" cu un %#+et opti#ist" c/iar entu iast" pe &a(a pa!idă *i spuse tot pe un ton !a &e! de opti#ist9 0 Nu *tiu dacă să cred sau nu 'n du#nea. . . Mode!u! tapetu!ui nu era 'ntrerupt c%tu*i de pu(in" uria*a ar#ă cu e2p!o ie era per&ect ascunsă 'ndărătu! !ui.a(iei &iind aceea dintre +ine *i rău. Hedrock pă*i spre #%na 'ntinsă ca *i cu# ar &i .eritate ne#i!oasă.eci un ade.osaru! particu!ar a! !ui Triner '! arăta nu nu#ai e$ocentric *i ne'ndurător (trăsături &ire*ti 'ntr3o epocă a trusturi!or ad#inistrati. 1n pri. Pe u*a !a care a)unse era un anun(9 SO-8ETATEA 8MOB8AARP STAR. Triner de.ărat tun ascuns 'n +irouce porcărieH .ră #urdară" stricată p%nă3n #ădu. Un a!t ine! pe care *i3! pusese 'n de$et '! $%di!a iritant. Un +ăr+at #are de statură" cu &a(a pa!idă *i oc/ii spă!ăci(i" se ridică dindărătu! unui +irou #onstros de #aro" de &or#ă cur+ată *i se uită !un$ !a e!. 1*i 'n$ădui $%ndu! $!acia! *i pripit că descoperirea !ui nu &ace dec%t să3! con&ir#e părerea pe care o a. ?ru#os ca#u&!a)H Sta+i!i cu ad#ira(ie Hedrock. Spuse9 0 -e anu#e dori(i să se &acă. Nu părea inti#idat. ?ără ine!u! său de e2p!orare" n3ar &i descoperit3o niciodată. Nu nu#ai că Triner ascu!ta cu aten(ie" dar era *ocat *i &urios *i perp!e2..ă a*e a pe scaunu! ace!a" do#nu!e Triner" 'nainte de a sta noi de .in(a asta nu 'ncăpea nici o 'ndoia!ă. TR8NER 8ntrarea persoane!or străine inter isă. PROPR8ETPJ8 1N <AAOARE . Hedrock nu3! dădu nici o aten(ie.rut să i3o str%n$ă. 1! 'n&runtă pe 'na!tu! &unc(ionar speriat" $%ndindu3se cu aspri#e9 F<a să ică Triner e dispus să discute" da.or+ă" .eni pur *i si#p!u prudent *i pu(in curios. .ă pune(i sa!aria(ii să 'nceapă trea+a pe care tre+uie s3o &ace(i pentru #ine#ă ascu!ta(i. S. Hedrock *tia +ine că de !a un ase#enea o# nu se poate a*tepta !a &rică. T.ar 'n u!ti#a c!ipă trecu dinco!o de indi. Brusc se si#(i #ai #o/or%t. -/estiunea era prea i#portantă pentru a &i tratată cu o se. Pă*i 'năuntru *i se tre i 'ntr3o ca#eră de propor(ii i#punătoare.%r*iseră tot at%tea o#oruri ca *i Triner" di&eren(a #oti. Birou! Pre*edinte!ui.ea despre acest o#.estu! de po!iticos" Hedrock spuse9 0 1nainte de a . Hedrock scoase din +u unar o /%rtie '#păturită9 0 Aici" spuse e! cu serio itate" sunt nu#e!e a cinci eci de ora*e. Ra e!e ine!u!ui său descuiară auto#at cea de a doua u*ă. Asta e &oarte dră$u(. I.ă ascu!t. -a *i #u!(i a!(i oa#eni cu caracter tare" &iind supu*i pri#a dată &or(ei dep!ine a unui ni#+ a! persona!ită(ii ce constituia aproape o ener$ie 'n sine" părea incapa+i! să3*i adapte e &unc(ii!e #inta!e *i &i ice !a rea!itate.upă e2pirarea ter#enu!ui de o )u#ătate de oră" Hedrock conectă un transportor" cercetă coridoru! +ine !u#inat *i pă*i 'n e!.e $i$antice) *i nici nu era pur *i si#p!u a#ora!9 sute de #ii de cetă(eni ai 8s/er3u!ui să.o!u!ui.ar 'n pri#u! r%nd tre+uie să3! supun !a un +o#+arda#ent psi/o!o$ic *i să3! dau o !ec(ie de cru i#e ne'#+!%n ită" *u+!iniind apăsat &aptu! că e2istă pe !u#e *i oa#eni #ai duri dec%t I. 1#pin$e3! cu spate!e !a perete: de ec/i!i+rea ă3!G.a oase!or" un ade. Triner era o )a. <reau să3#i &ace(i o !istă a tuturor proprietă(i!or #e!e co#ercia!e *i &inanciare din aceste ora*e" aran)ate după +u!e.ărat c%ine a! dia.arde *i .

Perete!e *i u*a a. Nu prea *tiu. Su+*e&u! protestă" dar Triner era #ai deprins să dea ordine dec%t să !e pri#ească. Nu3! scăpă din oc/i. U*a care dădea spre +irou! e2terior era !a o depărtare de aproapeCO #etri" dinco!o de ea era &ata de !a recep(ie.idu! din spate!e ace!ui #isterios te!eecran din perete" ise e! 'n ce!e din ur#ă căut%nd să c%*ti$e ti#p. -asa 8s/er e proprietara acestei a&aceri. ?ăcu un se#n către desenu! tapetu!ui de pe perete" iar apoi spuse +rusc cu #u!tă intensitate 'n $!as9 0 1#părăteasa e !a spate!e nostru.a" dar5 Triner părea năucit. Mă ur#ări(i. 1*i trase scaunu! !%n$ă +irou *i 'ncepu să3! %#+ească !ui Hedrock" 'n ti#p ce3! .ea să3! ca!#e e neră+darea). Hedrock *edea $%nditor *i cu un aer $!acia!. 0 Nu.eau s3o prote)e e. 0 <ai" do#nu!e" dar artico!u! ace!a a &ost pro#u!$at acu# aproape un #i!eniu. 0 <a să ică du#neata e*ti indi.ină i#ediat sus. Era destu! de druncinat *i" după o c!ipă" '*i dădu pro+a+i! sea#a că oricu#" !a ne.or+ea #ieros" pe un ton con&iden(ia!9 0 . Hedrock studie #editati. Hedrock 'ncu. . Hedrock i3o rete ă9 0 . Triner păru de a#ă$it" dar ise9 .in(ă din cap *i ascu!tă cu aten(ie cu# trans#ite Triner ordinu! unui su+*e&. A*adar +utoane!e de co#andă a!e tunu!ui erau 'n +irou" ca# pe aco!o pe unde3*i trăsese Triner scaunu!.%nt pe care3! rostea părea să3*i recapete ap!o#+u!. . 0 -red că da" spuse e! 'n ce!e din ur#ă.espre ce e .or+ă. -/ea#ă3! sus. .. Era a*e at !a +irou" cu spate!e !a tun *i cu Triner 'n st%n$ă !ui. situa(ia.ăi.a. Să . Triner păru nedu#erit" *o.oce c!ară *i răsunătoare pro#ise să . Pune(i doar nu#ere!e stră i!or.upă ce3! .identă a indi.re(i să spune(i5 0 1#i po(i &ace !ista sau nu.ar #ai 'nt%i . Spuse9 0 O să tre+uiască să &o!osesc te!eecranu! de !a +irou. Triner *o.ăi" iar apoi dădu o indică(ie scurtă prin te!eecran. Triner 'nc/ise aparatu! *i9 se !ăsă pe spetea a scaunu!ui.ar care3! +ancu!.ăd. Aătră &urios !a su+ordonat *i cu &iecare cu. Nu3! scăpase o c!ipă din oc/i pe Triner iar acu# 'i spuse9 0 A# să3(i spun a+so!ut totu!" Triner. Ai 'n +irou! centra! de aici un conta+i! *e& nu#it RoKan. Nu contea ă cine se a&!ă 'n e!e.eodată de.or+esc" o să 'n(e!e$i #ai +ine dacă după iua de a i #ai poate ră#%ne 'n cadru! &ir#ei.ostru constituti.or+a. 0 . pentru curio itatea e.reau să te ro$ să #ai &aci un !ucru.arta!" ce! pu(in douăspre ece cu totu!.id" &ăc%nd oc/ii #ici *i apoi se ap!ecă 'nainte9 Triner5 Sper5 -ă ai respectat artico!u!L a! Actu!ui . . Hedrock 'ncu. Toc#ai &aptu! că 'ncerca să se arate supus '! dădea de $o!. 1! studie pe indi. Triner asuda . (Asta era un &e! de aperiti. Oricine a!tcine.idu!ui *i a.stră i.i i+i!. Spuse cu $!as +!%nd9 0 Bine" +ine" dă ordinu! ace!a *i pe ur#ă pute# sta de . 6i nu#ai 'n ca u! c%nd sunt #ai #u!te !a r%nd" cu# ar &i un 'ntre$ c.ă te ro$ ordinu! ăsta.oie" putea contra#anda instruc(iuni!e date.a .iin(ă satis&ăcut. O . Nu cu#.eni #ai ri$id *i adău$ă printre din(ii str%n*i9 ?ir3ar să &ie" dar nu po(i să dai +u na aici *i să 'ncepi5 Hedrock '*i dădea 'ntotdeauna sea#a c%nd a &ost prea +ruta! cu cine.a ar &i intrat" ar &i tre+uit (inut #u!t spre st%n$a" pre&era+i! 'napoia !ui Triner" dar #ai !atera!.

T%năru! se uită 'ntre+ător !a Triner" dar acesta nu ridică oc/ii.re#e c%t era posi+i! ca acest proprietar să &ie toc#ai &a#i!ia i#peria!ă. 0 Po&ti(i. -a *i at%(ia *i at%(ia oa#eni 'naintea !ui" Triner nu a. 0 A# citit artico!e!e din re$u!a#ent" 'ncepu RoKan *i apoi se opri. -u *ase !uni #ai 'nainte" intr%nd 'n pa!at" '*i scor#onise creierii 'n căutarea unei #etode prin care ar &i putut să ia cu e! costu#u!" &ără nici o pri#e)die" dar !ucru! de.iră !un$" o incon&unda+i!ă ciocnire .estea asta cu '#păr(irea periodică a pro&ituri!or 'ntre !ocatari" sau cu# #ai e" nu sea#ănă a 8s/er. 1ntre+ă se.oin(e!or.adarea din #%ini!e ?ăuritori!or de Ar#e era re u!tatu! &aptu!ui că nu putuse purta costu#u! 'ntr3un arsena!.a du#nea. -asa are #ereu ne. ?ăcu oc/ii #ari c%nd .ino 'ncoace. Se au i o +ătaie 'n u*ă *i intră un t%năr de #a2i#u# trei eci *i cinci de ani.in structura acestuia" orice &i ician co#petent ar &i putut detecta dintr3o pri. 0 Nu (i se pare ca# #u!t pentru un sa!ariu.0 Sunt $ata să cred asta *i *tii de ce.eodată oc/ii i se !u#inară" arăt%nd că a 'n(e!es #ai +ine9 Nu cu#.ea destu! cura) să3! s&ide e pe proprietaru! secret" at%ta .er Hedrock. 0 -%(i +ani (*i Hedrok articu!ă apăsat cu. Hedrock 'i spuse9 0 .i+ra(iona! de +a ă a! Arsena!e!or. Nu nu#ai că 'n acest costu# era 'ncorporată o considera+i!ă insta!a(ie ener$etică necesară pentru o &or#ă intensă de au$#entare" dar 'nsă*i construc(ia !ui s!u)ea !a !i#itarea 'ntre$u!ui proces !a ceea ce era e!" ceea ce cuprindea o precau(ie a+so!ut necesară. Ar &i putut o+(ine ace!a*i e&ect &i ic 'ndrept%ndu3*i spinarea *i sco(%ndu3*i pieptu! 'n a&ară.oinic *i ener$ic. ?ăcu un $est cu #%na st%n$ă" a*tept%nd p%nă ce t%năru! !uă po i(ie 'n st%n$a !ui Triner.oastră sunte(i5 0 Te ro$" te ro$" &ără ca+otinis#.eneau !a &e! de ine2pu$na+i!e ca 'nsă*i Arsena!e!e.iin(ă din cap9 0 Nu cred că do#nu! Triner se considera sa!ariat" ci #ai de$ra+ă proprietar. Hedrock &ăcu un se#n către orna#entu! repre entat de te!eecranu! de perete. -ei doi +ăr+a(i" RoKan *i Triner" se pri. 1n ce!e din ur#ă RoKan r%se u*ure!" aproape ca un +ăie(e! *i spuse9 0 -inci #i!iarde de unită(i &iduciare" do#nu!e. 0 Ai &ost in&or#at anterior de se#ni&ica(ia acestui aparat. -eea ce conta era că se sc/i#+a structura esen(ia!ă a costu#u!ui său Fde !ucruG *i a propriu!ui său trup. Hedrock ise9 0 RoKan" . <reau să3(i pun o 'ntre+are" RoKan" i3o rete ă Hedrock. Era .irea asupra +irou!ui *i că #%na !ui se 'ndrepta a!ene către o statuetă orna#enta!ă.ire secretu! . 8ar Hedrock descoperise că des#in(irea nu &ăcea dec%t să sporească 'ndoie!i!e ce!or a#+i(io*i.ă u cu# sunt reparti ate scaune!e 'n +irou! *e&u!ui. RoKan 'ncu.u#neata e*ti RoKan.ă ne. .io!entă a . Apoi #anipu!ă ine!u! propriu!ui său aparat de #ărit.a. .inte!e) a scos Triner de !a &ir#ă anu! trecut. Toată po.ă u că Triner *i3a a(intit pri.oie 'nc%t n3ar !ăsa o co#oară cu# e &ir#a noastră să . A#+e!e de. Hedrock .oie de +ani" at%t de $ra. Aproape tot ce i se 'nt%#p!ase după e.e$ete e ca acu#. 0 Nu" nu" nici nu e" spuse Hedrock" ur#ări e2presia perp!e2ă ce se răsp%ndi pe &a(a !ui Triner. 0 . Triner '*i trase respira(ia cu un &e! de *uierat" apoi tăcu. Au$#entarea o+(inută era #ică" ca# de un de$et sau două.enise i#posi+i! pentru că s3ar &i putut să i3! &ure spionii &oarte a$eri ai pa!atu!ui c%nd nu3! purta. .

Să nu3(i pier i capu!.u!si.eru! i#peria! pentru a3! ucide pe RoKan.upă o c!ipă" suita e. Ter#ină pe un ton destu! de sinistru9 0 Tre+uie să ne acceptă# pierderi!e &ără prea #u!tă ar. 6i a*a !ui Hedrock i se păru că a irosit #inute pre(ioase 'ntr3un sin$ur +irou. 0 Sc/i#+ă3!. Eu5 Hedrock i3o retea ă9 0 RoKan" #%ine o să ai parte de ni*te *ocuri cu#p!ite" dar să te (ii tare. .ar spune3#i c%nd .or distru$e 'n #are #ăsură proprietă(i!e" dar su+ nici un cu.anu!. Arsena!e!e au pu+!icat de cur%nd a#ănunte 'n pri.in &ericire #%ine e o 7% de Odi/nă.ă!ui cui.Hedrock '*i si#(i trupu! #ai ri$id: *i $%tu! parcă3! 'n(epenise" $!asu! i se 'ncetini c%nd spuse9 0 A* ice că e #u!t prea #are sa!ariu!. Ni se .eau să . RoKan '*i re. Părea e#o(ionat. <ite a con.or &i 'n ate!iere!e *i +irouri!e !or.erii9 0 Mă te# că nu 'nainte de ora *ase.este !a &e! de +ună ca *i oricare a!ta *i c%nd uria*u! a.in(a unui curs nou care deoca#dată nu este c/iar at%t de popu!ar.%nt *i nici o '#pre)urare să nu de . de !a Arsena!e. Era un proces standard" at%t de rapid 'nc%t tot aeru! din ca#eră se pri#enea de cinci ori pe secundă.enea #ai repede dec%t se a*teptase Hedrock. . . .in(a !ipsei de re#u*cări" iar po!itica pre*edin(e!ui ei de a pune să se a$ate &e#eiu*ti dră$ă!a*e pe stradă ca să &ie duse 'n di&erite!e !ui aparta#ente secrete este5 Hedrock .e &u!$eru! din pisto!u! !ui RoKan.e &apt nu #ai a. 1*i deconectă insta!a(ia de au$#entare *i spuse 'n $ra+ă9 0 RoKan" du#neata e*ti nou! pre*edinte a! societă(ii" cu un sa!ariu de cinci #i!ioane pe an. Sau n3ai idee de e!e. .ar nu uita5 Aiste!e5 Să &ie5 4ata !a *aseH 6i cu o #i*care +ruscă" '! părăsi. At%ta doar că nu dispuneau de acest ti#p. Triner scoase un sunet nearticu!at" dar Hedrock continuă să3! . statueta. .or &i $ata !iste!e pe care !e3a# co#andat prin Triner.ea să se pună 'n #i*care" toate s!ă+iciuni!e sa!e a.eni#ente!or apăru !i#pede. Triner #anipu!ase tunu! *i3! 'ndreptase spre Hedrock" apoi se 'ntor*ese *i3*i scosese re.ar acesta trăsese pri#u!" cu un pisto! de&ensi.a #inute tre+uia să &ie tratat cu #u!tă ră+dare. Ji3ai atras #%nia unei puternice or$ani a(ii secrete. Oa#enii nu . 0 -e! o+i*nuit. 1i tre#ura $!asu!.or+ească !ui RoKan cu ace!a*i $!as de o(e!" 'ntr3un rit# &oarte !ent9 0 Mai #u!t dec%t at%t" 'n ciuda structurii ei cooperatiste" &ir#a aceasta *i3a do+%ndit o reputa(ie de nein.idiat 'n pri.a da o !ec(ie. Re&erirea !a o or$ăni a(ie secretă era o po.a că sunt proprietă(i!e noastre *i nici să nu 'ncepi reconstruirea !or p%nă 'ntr3o !ună sau p%nă c%nd nu pri#e*ti instruc(iuni noi.eau de!oc ti#p. -e &e! de curs de educa(ie #inta!ă ai a!es pentru &iu! du#ita!e.ă.o!. Se ridică e2act c%nd RoKan ur!ă ca să3 ! a.ersa(iei păru să3! năucească din nou pe RoKan" dar păru că &ace &a(ă po. Ai $ri)ă să &ie redus !a cinci #i!ioane. 1ntr3un t%r iu RoKan 'i spuse9 0 7ău că nu 'n(e!e$ cu# ai scăpat. 1n +irou se a*ternu tăcerea 'ntre Hedrock *i RoKan. ?ocu! tras de tun de inte$ră scaunu! pe care *e use Hedrock" #ătură +irou! #eta!ic *i *terse cu o &!acără ta. Unde stătuse #ai 'nainte Triner era acu# un !uciu care sc%nteia *i se stin$ea i#ediat" 'n ti#p ce ni*te puternice po#pe aspiratoare (dec!an*ate auto#at de către tun) cură(au aeru! din 'ncăpere.itură de o . Pă!ise *i &ără doar *i poate c%te. -uprinde 'ntărirea &unc(ii!or #or%!e.ă u cu# Triner apucă con.io!en(ă i#ensă" ce! pu(in nouă eci de #ii de cic!i" dar nu destu! de puternică 'nc%t Hedrock să nu o+ser. Ji se . Era o !o.erti e e.

e.e# +ani pentru a &ace c/e!tuie!i!e nor#a!e a!e statu!ui. . Sosise iua uria*u!ui. 6e&u! &inan(e!or se uită disperat 'n )uru! #esei unde se (inea *edin(a $u. P%nă !a ur#ă pri. Prin(u! *o.ertirea !ui t%r ie.ar acu# pri#a $ri)ă era să &acă ce!e!a!te .or+ească ast&e! 'n particu!ar" 'nc%t n3o &rapa i#ediat &aptu! că de data asta co#entarii!e erau &ăcute 'ntr3o *edin(ă o&icia!ă a $u.acă ace*ti iste(i oa#eni de a&aceri *i3ar cerceta re$istre!e" ar descoperi că e2istă a!(i &actori #ai pu(in e.a #ai u*oare" apoi să #ăn%nce" pe ur#ă să3! 'n&runte pe aro$antu! Nensen *i să dec!an*e e ac(iuni!e pe scară #are. To(i tăce# 'n ti#p ce Maiestatea <oastră ne dondăne*te.&ie reduse !a di#ensiuni pitice de rea!itatea 'n&iorătoare.or+e. .iden(i care !e $o!esc resurse!e.e*ti" 8nne!da toc#ai spunea pe un ton $!acia!9 0 .ernu!ui.%nd dec%t ar#e este una din ce!e #ai #ari escroc/erii !a care a &ost *upus un popor.edi ino&ensi.ine pro&itu! !e$iti# escroc/erie. Se *tie prea +ine că e su&icient să aduci acu a(ia că te3a tras pe s&oară o &ir#ă *i i#ediat tri+una!e!e secrete a!e Arsena!e!or '(i dau c%*ti$ de cau ă.ut #ereu tonu! p!%n$ăre( a! unei ne.a dec%t dec!ara(ii care ne arată că cutare su#e se duc !a cutare departa#ent $enera! *i cutare !a a!tu! *i tot a*a #ai departe" p%nă !a p!ictisea!ă. Peste o oră '! ucise pe Nensen prin #etodă si#p!ă a re&!ectării asupra !ui a propriu!ui său pisto!.ernu!ui. .eru! i!nic a! +ursei se ridică !a sute de #i!iarde de unită(i &iduciare.ernu! nu are +ani. A# ră#as 'n ur#ă cu 'ncasarea i#po ite!or.ă distrată că cei!a!(i părură u*ura(i" 'nsă ea se concentra prea tare asupra proprii!or ei cu. -u c%te. Preten(ia !or că nu .ăru! ei să3! .ăd a!tce. 0 M3a# p!ictisit să #i se tot spună că nu a. Mă re&er !a ceea ce preia or$ani a(ia aceea i!e$a!ă *i scanda!oasă" Arsena!e!e" care stoarce (ara noastră !a &e! de rău ca *i $u. -ei!a!(i constituiau o+staco!e a!e căror curio ită(i *i iner(ie #inta!ă tre+uiau 'n&r%nte. Bu$etu! nostru anua! e pur *i si#p!u astrono#ic *i totu*i nu .ară.ic!ean să atra$ă spri)inu! unor indi. -/e!tuie!i!e casei i#peria!e au ră#as ace!ea*i de $enera(ii 'ntre$i." un +ătr%n #onstru care se predă iute .a #inute 'nainte de a3! par.ar aceste tri+una!e a!e Arsena!e!or do. Ascu!3ta(i3#ă pe #ine" do#ni!or" .ee!K se do. Toate proprietă(i!e particu!are pe care !e de(in sunt 'ntre(inute din c%*ti$uri!e rea!i ate c/iar de e!e *i nu de către stat.ita#ine *i se 'ntinse )u#ătate de oră ca e!e să3*i &acă e&ectu! asupra trupu!ui său o+osit.eni pri#e!e . Se a*ternu tăcerea.e# #ereu ne.re#e a(i a. O+ser.este care" după ce a c/e!tuit to(i +anii so(u!ui" '! ocără*te că nu are #ai #u!(i. Oc/ii i se !u#inară cu un &e! de ape! #ut.edesc prea #u!tă u*urin(ă 'n acordarea unor despă$u+iri trip!e" dau acu atoru!ui )u#ătate din +ani *i3*i păstrea ă cea!a!tă )u#ătate.i i /răpăre(i din r%ndu! #ăse!or.oie de +ani. Siste#u! so!ar are +o$ă(ii inesti#a+i!e. Era at%t de deprinsă ca .ă %nd că pe Hedrock nu3! interesea ă con.i ite'ncep%nd cu c%te. Treispre ece. 6i totu*i $u. Unde se duc to(i ace*ti +ani.rept care '*i continuă #%nioasă discursu! 'nceput #ai 'nainte.ăi" apoi spuse9 0 Maiestate" aceste *edin(e de ca+inet 'ncep să intre 'ntr3un tipar. 1#părăteasa nu 'n(e!ese i#ediat i#p!ica(ii!e acestor . 1ntre+area este" c%nd de.irea i se opri !a &a(a Prin(u!ui . Mi s3a spus de #u!te ori că a# '#pins p%nă !a !i#ita #a2i#ă i#po ite!e pe societă(i!e co#ercia!e ca *i pe cetă(eni" dar de &apt #area &inan(ă se p!%n$e ce! #ai tare de această po. A+ia a doua i de di#inea(ă !a *apte &ără un s&ert Hedrock !uă o păsti!ă ener$i antă" ni*te . . E o 'ntre+are pur &i!oso&ică *i poate &i discutată !a nes&%r*it. Metoda !or este destinată 'n #od . -e se 'nt%#p!ă. Ne'n&r%ntu! . . M%ncă #u!t !a #icu! de)un *i pu(in 'nainte de opt '*i puse !a #a2i#u# au$#entatoru! din costu#u! Fde !ucruG.e ce a.ernu! !e$iti#.inte" pentru a se !ăsa pătrunsă de sensu! dep!in a! &ra e!or prin(u!ui. 1n u!ti#a .e! -urtin.

ină. Se 'ncruntă !a e!9 0 6i a*a" . Tre+uie să3! con. Prin(u! '*i păstră ca!#u!.ă. Pri#e!e ei cu. . Raporta(i #ai t%r iu.tre+uie să de !ăn(ui# o ca#panie. 0 -u#.edea de#ascate" arăt%ndu3se că sunt de &apt ni*te /o(i.astă cică!itoare. .ă!iră 'n #inte !ucruri!e pe care !e spunea 'nainte de 'ntrerupere. Ea se uită !un$ !a prin( *i3*i dădu sea#a" &urioasă" că e! re&u ă să3*i e2p!ice a&ir#a(ia ini(ia!ă.usese p%nă acu#" că a &ost acu ată persona! 'n &a(a 'ntre$u!ui ca+inet.ă. Era pe punctu! de a re!ua" c%nd se aprinse te!eecranu! de !%n$ă scaunu! ei9 0 Maiestate" toc#ai ne3a sosit din <estu! Mi)!ociu un #esa) ur$ent.ăd !a ce poate s!u)i o critică distructi. Tresărind" '*i a#inti e2presia de u*urare care se a*ternuse pe &e(e!e #ini*tri!or după co#entariu! prin(u!ui. 0 Ei &ir3ar a! dracu!ui să &ieH E2p!odă ea.reo cinci eci de #etri" distru$e cartieru! de a&aceri din ora*u! . 0 . ?ăcu o pau ă" căci '*i pierduse răsu&!area *i3*i a#inti ce spusese anterior Prin(u! .eri*oru!e" ici că .e ca u!. E! '*i #%n$%ie +ăr+ia *i apoi o pri. 1n #o#entu! de &a(ă nu pot da aten(ie po. . Prin(u! tăcu at%ta .e &apt" +ine'n(e!es" dacă oa#enii de a&aceri ar &i cinsti(i" n3ar consta.ă.i. .ra)a ce!or 'nt%#p!ate. O &iin(ă u#ană uria*ă" 'na!tă de .e!a(ia pe care nu o a.re#e 'nc%t ea i +ucni #ai apăsat9 0 Ei" e constructi. 0 Prin(e" tre+uie oare să 'n(e!e$ că #ă sco(i pe #ine . Eu spunea# că aceste *edin(e de ca+inet s3au trans&or#at 'n ore de cică!ea!ă.ea ne. 0 Nu3! ni#ic5 <ocea ei era rece *i incisi. 1i nă. .iră 'n p!in a!u ia acu atoare.ernu!.ea !oc 'n &a(a 'ntre$u!ui ca+inet.ino. 1ntr3un t%r iu *opti9 0 Să &ie oare o nouă ac(iune a Arsena!e!or.or+esc ca o ne.i drept 'n oc/i9 0 Nu" dec!ară e!.e*tii ăsteia. 0 Maiestatea <oastră '#i interpretea ă $re*it cu. Uria*u! se retra$e 'ncet 'n &a(a atacuri!or unită(i!or #o+i!e.inte!e.ă pot arăta scena. 1i spuse repede9 0 Atunci nu (i se pare că su$estia #ea de a3! in&or#a pe oa#enii de a&aceri cu pri.in$e# pe oa#enii de a&aceri că Arsena!e!e 'i storc #ai #u!t dec%t $u. 1ntr3un ase#enea ca " #ironosi(e!e astea de !a ate!iere s3ar .ernu!. <a să ică eu a# c/e!tuit +anii so(u!ui ca o &e#eie iresponsa+i!ă. 1n tăcerea care ur#ă" *e u pe scaun ca o statuie" cu &a(a i#o+i!ă *i a!+ă" cu oc/ii sco*i" din or+ite" 'n&!ăcăra(i.oie de +ani ca să3*i 'ntre(ină or$ani a(ii!e.ată 'n pu+!ic de di&icu!tă(i!e &inanciare cu care se !uptă $u.upă ce a# c/e!tuit +anii so(u!ui #eu iu+itor" acu#5 Se opri +rusc.ire !a tactici!e /o(e*ti a!e Arsena!e!o#ici asta nu (i se pare constructi.or+a9 Tre+uie să &ie .ă sau nu.enar.inte !o.er*ii !or i *e&i de depărta#ente sunt răspun ători 'n &a(a par!a#entu!ui *i nu . 0 Prea +ine. <a să ică eu sunt de . 1#părăteasa '! pri. Pentru că +ine'n(e!es tot ar #ai a.inte a. 8ară*i &ăcu o pau ă ca să3*i tra$ă su&!etu!.eodată o &u!$eră re.reun ro+ot construit de un ne+un *i #arina o să re o!. E ită *i apoi rupse .e! -urtin.acă dori(i" .i cu oc/ii #ari *i3*i pierdu din nou răsu&!area" căci acest sc/i#+ de cu. 1nc/eie rete %nd .

1n particu!ar sunte# prieteni +uni" dar a# a.or+a de &ericirea #ea persona!ă" se supără ea. A* #ai .eci" ca să #ă e2pri# &ără oco!" a sosit de #u!t ti#pu! să te #ări(i.e)a răspunsu! !uase o 'ntorsătură care o &ăcea să nu se #ai si#tă !a !ar$u! ei. E ită *i se pierdu cu totu!. Pe 8nne!da o cuprinse o sen a(ie tot #ai acută de $o! interior.rea să *tiu de ce ai socotit necesar să construie*ti tunuri ener$etice de o sută de #i!ioane de cic!i care costă un #i!iard opt sute de #ii &iecare.ut dispute .a(ii a!e ta!e că incidentu! s3a 'nc/eiat cu succes. ?!ota a &ost rec/e#ată +rusc" a .e ce nu erai #u!(u#ită.enit o acu a(ie din partea ?ăuritori!or de Ar#e că ai &ăcut rost de o insta!a(ie de propu!sie interste!ară pe care o (ii secretă.ate. Noi a# &inan(at o contra3 propa$andă *i p%nă !a ur#ă toată a&acerea s3a stins" de*i costu! ei a &ost co!osa!" după cu# arată ci&re!e noastre din +u$et.onuri*i te ro$ să #ă ier(i că !e po#enesc aicică ai sute de a#an(i" dar eu unu! *tiu si$ur că astea sunt . 6i3#i pun #ereu o 'ntre+are.or+i cu serio itate9 0 Prin(e" noi sunte# rude de s%n$e. 0 1ntre+area pe care #i3a# pus3o" re!uă Prin(u! .a ani *i ne3a costat at%(ia +ani 'nc%t datorii!e s3au putut acoperi a+ia anu! trecut.ă!uit nici atunci" nici p%nă acu#.ote e o su#ă #are de +ani pentru un scop pe care nu !3ai de .u o e itare. Ei +ine" 'n ce &e! #3a# do.or+e de c!acă.ea două persona!ită(i *i că &iecare act a! unui indi.acă asta te &ace &ericită" 'i rep!ică Prin(u! . 0 Adică tu ai propune" 'ntre+ă ea cu $!asu! pu(in strident de iritaresă con. 0 .eodatăG nu este cu.or+a de o pro+!e#ă internă *i nu e2ternă" persona!ă *i nu po!itică. . . 0 .erna#enta!e uria*e pentru a pro#o. Nu3(i cer să e2p!ici acest !ucru. 1ntre+ă ea 'n ce!e din ur#ă" pe un ton c%t #ai re ona+i! cu putin(ă. Totu*i" acu# ai su$erat că eu a* !ăsa interese!e #e!e particu!are să3#i 'nca!ce răspunderi!e &a(ă de stat.e!u! ridicat a! i#po ite!or.a noastră pentru ni.0 6i de ce nu. Au ră#as totu*i ur#ătoare!e 'ntre+ări9 .io!ente asupra #u!tor c/estiuni. 8ar apoi" cu c%te.a . Totu*i riscă9 0 Spune3#i.e! -urtin" era F-e o preocupă *i o necă)e*te. Aa ce deci ie se străduie*te să a)un$ă.a Arsena!e!or. .e! -urtin" pro+a+i! că n3ar &i nici un rău să !ansă# o ase#enea ca#panie de propa$andă.in(a Arsena!e!or. .oc to(i tinerii din (ară să se 'ntreacă 'n &apte de . 1n două situa(ii di&er%(e te3ai arătat $ata să c/e!tuie*ti &onduri $u. Te ro$ să nu #ă 'n(e!e$i $re*it.ar e2istă o di&eren(ă 'ntre presupuneri!e 'ncon*tiente care in&!uen(ea ă opinii!e indi.i din ce 'n ce #ai /otăr%tă. Nu ne3ar 'ndatora #u!t #ai #u!t.id 'i re&!ectă 'n oarecare #ăsură pre)udecă(i!e particu!are.%ntu! e2act" răspunse sec prin(u!. -e n3a &ost 'n re$u!ă. Sunte# cu to(ii con*tien(i de o+sesia ta 'n pri. -e! pu(in ar #ai s!ă+i presiunea critici!or '#potri. ?e#eia a. Mă $%ndesc nu#ai !a statu! nostru. Prin(u! continuă9 0 8nne!da" ai trei eci *i doi de ani *i nu te3ai #ăritat E2istă .a !uni 'n ur#ă" ai 'nceput să3#i &aci ni*te o+ser.e! -urtin tăcu *i ea '! pri. Bine'n(e!es" 'ntotdeauna a# !uat drept +ună ideea că nu po(i a.reo ac(iune 'ndreptată '#potri. 6i totu*i nu *tia 'ncă unde +ate e!.educ din anu#ite o+ser.or+i iară*i $!acia!9 0 Nu e . .idu!ui'ntre acestea *i o po!itică +ine ca!cu!ată" 'n a*a &e! 'nc%t să a*i$ure '#p!inirea (e!uri!or particu!are a!e acestei persoane. 1i . .a(ii destu! de #isterioase" iar 'n &ina! ai cerut ca+inetu!ui să . 8nne!da . -e te3a &ăcut să roste*ti deodată o a&ir#a(ie cu at%t de #u!te i#p!ica(ii ascunse. Eu unu! a# decis 'n #intea #ea că e .G Ei +ine" răspunsu! !a aceste 'ntre+ări n3a reie*it i#ediat. Pri#u! incident de acest &e! a a.edit eu ca!cu!ată.ite)ie *i să3! iau de +ăr+at pe ce! care iese pri#u! !a concurs.ut !oc acu# c%(i. Prin(u! . A*tept un răspuns.e #ai +ine de o !ună tot stau aici *i3(i ascu!t cu ui#ire cresc%ndă tirade!e ener. E*ti curioasă să *tii care e această 'ntre+are.

a.reau să spun din punct de . Ba c/iar se #ai *i sinucid" distru$%nd ast&e! &iin(a pe care o 'ndră$esc ce! #ai #u!t.a !ui #3a nedu#erit o . 0 .ă %nd e2presia de pe &a(a 1#părătesei. 0 6i ce au toate astea de3a &ace cu con&!ictu! din #intea #ea *i careaspect destu! de ironic#ă pre&ace 'ntr3o scorpie. dec%t orice (i3ai i#a$inat c%nd ai &i2at acest ter#en. 1n )uru! #esei se produse o oarecare a$ita(ie.e! -urtin %#+i9 0 Recunosc că )udecata ta aspră '#potri. 0 A# &ost dat peste cap.a" 'i rep!ică !ini*tit prin(u!.a !ui #3au 'ntors pe dos. Acu# '*i dădea ea sea#a despre ce .reo opt !uni *i te3a i#presionat pe dată.o#ni!or" ise ea cu un %#+et 'n$ăduitor" toate acestea au &ost pentru #ine o re. 0 Nu" ise prin(u! *i apoi do.e!a(ie. 0 Maiestate" 'ncepu unu! dintre +ăr+a(i" asta e cea #ai +ună . Sunt #u!t prea !oia! &a(ă de persoana ta" iar a&ir#a(ii!e ta!e at%t de cate$orice '#potri.edi *i #ai #u!tă ră+dare9 Pur *i si#p!u (i3ai dat +rusc sea#a că rec/e#area !ui ar &i un act #u!t #ai se#ni&icati. . E*ti de)a 'ndră$ostită.ar #ărturisesc că nu #3a# $%ndit niciodată !a căpitanu! Hedrock ca !a indi. -a *i c%nd n3ar &i au it 'ntreruperi!e" aceasta spuse9 0 Prin(e" sunt u!uită. Sunt si$ură că . 0 <rei să spui că dra$ostea #ea a &ost 'ntunecată de a!tce. 0 Pro+a+i! unu! dintre cei #ai &or#ida+i!i +ăr+a(i pe care i3a# cunoscut" 'nc%ntător 'n po&ida .ei in.oie de a*a ce. . Prin(u! .in ne&ericire" datorita antecedente!or sa!e. 6i cine e &ericitu! a!es. A .ita 'napoi !a pa!at peste două !uni.io!ente care se dă 'n #intea ta. Prin(u! spuse9 0 Pe !u#ea asta oa#enii 'i distru$ ne'ncetat pe cei pe care3! iu+esc.0 Nu e c%tu*i de pu(in ne.idu! os%ndit să3#i ascu!te toată . E2presii *i pri. .edere po!itics3a st%rnit 'n #intea ta un con&!ict 'ntre dorin(e!e ta!e &ire*ti *i o+sesia ta.ia(a cică!e!i!e.este pe care a# au it3o de5 1*i pierdu 'nsă $!asu! . . 0 Adică ai i#presia că n3a# &ost sinceră d%nd acest ordin.re#e" dar de &apt era pur *i si#p!u o a!tă &a(etă a !uptei tot at%t de . Acest ter#en a trecut *i nu e*ti 'n stare să te /otără*ti dacă să te (ii sau nu de cu.a!a cu recunoa*terea &aptu!ui că situa(ia este e2act cea descrisă de #ine.a ordinu!ui de e2ecu(ie.iri a#a+i!e. 1n #intea ta asta ec/i.or+e*te prin(u! *i 'ncercă să a+ată să$eata 'n a!tă parte9 0 Sper că nu te re&eri cu#.in ne&ericire e2istă un a!t #oti.enit !a pa!at acu# . pentru care a# e itat să #ă #ărit *i deci să adau$ un a! trei!ea con&!ict !a ce!e două #en(ionate de prin(. 8nne!da se ridică. 0 Acu# două !uni #i3ai spus că !3ai in&or#at pe căpitanu! Hedrock (1#părăteasa se 'ncordă pu(in au ind po#enit pentru pri#a dată acest nu#e) că3! . 8nne!da răspunse cu tot at%ta răcea!ă9 0 Parcă3#i a#intesc că n3ai ridicat o+iec(ii prea #ari '#potri.%nt. A+ia u!terior a# 'n(e!es că toate &ăceau parte dintr3un tipar.ita!ită(ii sa!e *i 'ntru totu! de#n de #%na ta.ăru! #eu e +ine inten(ionat *i că 'ntr3un &e! ar &i e2ce!ent pentru #ine să #ă #ărit. Eu5 Te!eecranu! de !%n$ă scaunu! ei se aprinse9 0 Maiestate" -onsi!iu! ?ăuritori!or de Ar#e toc#ai a trans#is o dec!ara(ie 'n !e$ătură cu uria*u!.a !a t%năru! ace!a pe care !3a# tri#is acu# două !uni !a sp%n urătoare" dar pe care !3a# $ra(iat u!terior. 7%#+ete.

or &ace tot ce !e stă 'n putin(ă pentru a a)uta !a capturarea Uria*u!ui. 8nne!da pri. 0 S3ar părea că ne$a(ia asta e ridico!ă. ai să te duci.onu! după care uria*u! ar &i o #a*inărie a Arsena!e!or este a+so!ut &a!s *i ei su+!inia ă că . Se 'ntrerupse *i3*i !uă ră#as +un de !a ei.astat cartiere!e co#ercia!e *i &inanciare a!e ora*e!or . 0 E*ti &ru#oasă.ar acu# se apucă de #ar$inea #esei !un$i.edere.or+a de Arsena!e. 6tii tu prea +ine.o#ni!or" spuse ea" cred că a(i &ace #ai +ine să .enar. -on&or# tradi(iei" !or ii care a!cătuiau -a+inetu! '*i păstrară !ocuri!e p%nă c%nd ea părăsi 'ncăperea. 0 . Si#(i un . .8nne!da se a*e ă !a !oc. 0 Nu" #ă duc !a .edere" ise 8nne!da *i 'nc/ise aparatu!.a$ *oc d%ndu3*i sea#a că a uitat co#p!et de tiranu! ace!a &ără noi#ă" cu un aparent pro$ra# de distru$ere tot &ără noi#ă.a in&or#a(ii cu pri. . Prin(u! .oio de un #artor responsa+i! a! e&orturi!or pe care !e 'ntreprind ei pentru a nu !i se aduce #ai t%r iu acu a(ii că n3au &ăcut tot ce !e stă 'n putin(ă.a #inute" d%ndu3*i pro+a+i! sea#a că toată !u#ea . ?a(a acestuia apăru aproape i#ediat pe ecran. Po(i să3#i spui u!terior ce #oti. 0 O" n3a# c%tu*i de pu(in de $%nd să #ă !as ucis. Se 'ntrerupse9 Aa re. M3a in.a &ace !e$ătura 'ntre apari(ia uria*u!ui *i propa$anda !or de acu# *ase săptă#%ni.e!.re#e" uria*u! a a!er$at5 1#părăteasa stinse te!eecranu!.itat #arina.ăru! ei)" de data asta nu #i se pare a &i . 6i3au repetat cererea ca tu să dai 'n .ire !a inten(ii!e uria*u!ui. . 0 A# să capăt #ai t%r iu o copie" spuse ea. 0 <rea să se dea pu+!icită(ii c/estiunea propu!siei 'nterste!are. 0 -o+ori !a #icu! de)un.e! -urtin. 0 Nu prea cred" 8nne!da" ise e! cu $ra.e!" a. 0 Nu e nici o taină. Prin(u! c!ătină din cap. -red că au ne.oastră *i să &i(i pre$ăti(i de ac(iune" &iecare !a postu! !ui.i 'n$ri)orată !a i#a$inea !ui de pe ecran9 0 Ai #u!tă $ri)ă" .e asta sunt si$ură.e! -urtin spuse cu serio itate9 0 8nne!da" dacă uria*u! ăsta '*i continuă" distru$eri!e" . -are e esen(a dec!ara(iei.enar *i Aeonton. 0 Aa re.e 'ndată ce a)unse 'n aparta#entu! ei" a*teptă c%te.upă cu# s3a re!atat #ai de.ă 'ntoarce(i !a sedii!e du#nea.i!ea$ propu!sia interste!ară" dar continuă să ne$e orice !e$ătură cu uria*u! *i 'ncă o dată se o&eră să a)ute !a prinderea !ui. ?ăuritorii de Ar#e dec!ară că . Ea r%se +rusc9 0 . Ur#ă o pau ă după care se au i un a!t $!as" #u!t #ai pro&und9 0 -onsi!iu! ?ăuritori!or de Ar#e a dat acu# pu+!icita(ii o dec!ara(ie denun(%nd uria*u! de cinci eci de #etri 'nă!(i#e care a de. Apoi se pierdu 'ntr3o i +ucnire e#oti.e(i ce. .a #inute iar apoi ceru !e$ătura cu +irou! Prin(u!ui . Au #ai di&u at o a doua dec!ara(ie acu# c%te.ă9 Spune3#i te ro$" .or+a de nici un ca!cu! din partea #ea. Oc/ii !ui căpătară o e2presie curioasă" 'ntre+ătoare. Statu! este 'n pri#e)die *i de data asta (se uită !un$ !a . 1! 'ntre+ă ea.a #ai concret dec%t să aduci acu a(ii Arsena!e!or. O 'ntre+ă e!. 0 A" atunci e .itate. 0 Bine'n(e!es că nu.a tre+ui să &aci a!tce.

in(ă *i #ă te# că oric%tă propa$andă a# &ace" s3ar do. 1n &a(a acestei situa(ii 'ncurcate" na. Scena dispăru i#ediat. 1nt%i '! . Stră!ucea 'n soare ca un #onstruos ca.a ade.eni 'n aparta#entu! ei" desc/ise i#ediat te!eecranu! *i se uită !a uria*.acă s3ar &ăuri un siste# de propu!sie interste!ară" 'n condi(ii!e actua!e" -asa 8s/er i s3ar '#potri.iH 0 .iri. E ce. 1#părătesei i se &ăcu un $o! 'n ini#ă. Aa pr%n " 'n *a!onu! principa!" se 'ntoarseră către ea at%tea pri.oar un sin$ur #ort deoca#dată *i nu#ai datorită unui accident.ie ar .ise din neant 'n di#inea(a aceea" iar acu# a#enin(a 'nsă*i structura i#periu!ui 8s/er. 4%nde*te3te totu*i despre ce e . Ridică un #ic ate!ier *i3! &o!osi ca scut 'n &a(a tiru!ui na.ărat. 1n&ior%ndu3se" 'nc/ise aparatu!.1*i petrecu di#inea(a dict%nd scrisori. S3a st%rnit un ade.ar" cu oc/ii #ic*ora(i o+ser. Se 'ntoarse peste un #inut" 'nso(ită de a!te două distru$ătoare" dar uria*u! era #u!t #ai departe" !ăs%nd 'n ur#a !ui o d%ră de distru$eri" un *ir de c!ădiri dăr%#ate.edi inuti!ă at%ta . 0 Pentru că (*i $!asu! ei căpătă o &or(ă răsunătoare) popu!a(ia noastră ar 'ncepe să pornească 'n toate direc(ii!e" 'n două sute de ani ar &i #ii de &a#i!ii re$a!e par.ec/ea casă do#nitoare 8s/er" a cărei pre en(ă . -ontinentu! 'ntre$ a 'nceput să &iar+ă ca un &urnicar răsturnat. 0 Trei eci *i patru de ora*e" 8nne!da.a!uri!e de ener$ie care se re. 8ar ener$ia indirectă nu3! deran)ea ă c%tu*i de pu(in.ă u de.re#e c%t se #ai a&!ă 'n !i+ertate #onstru! ăsta.or+a.oie.erne su.ă!uirea secretu!ui" cu #a2i#u# de po!ite(e *i c/i+ uin(ă.ea ea" un distru$ător trecu &u!$erător pe !%n$ă uria*" tră$%nd asupra !ui cu toate ce!e patru eci de tunuri: iar &!ăcări!e (%*niră din $i$ant 'ntr3o ade.ărsau asupra !ui" c/iar incon*tient de e!e.a se a+(inu de !a desc/iderea &ocu!ui.eodată prin(u! i +ucni9 -e e toată po. 6i ce! #ai #u!t ar ur' ace*tia stră. 1n$ri)orate 'nc%t" c%nd re. A# &ost tare ocupată.inei ase#enea pri#e)dii care se i. 1naintarea !ui incredi+i!ă s&ăr%#a c!ădiri 'ntre$i.ărat de#on a! distru$erii. 0 . .ăi" apoi ise9 0 .ărat . 1! .ărată )er+ă incandescentă" de parcă ar &i &ost un ecran de ener$ie.ă u pe Prin(u! .e! -urtin cu o 'n&ă(i*are 'n$ri)orată *i .ă că" după atac" uria*u! pă*i 'ndărătu! unei c!ădiri 'na!te *i se $/e#ui aco!o c%nd re.enite *i de $u. Uria*u! a distrus nu#ai c!ădiri!e &ir#e!or #ici" !ăs%nd neatinse #ari!e co#panii.eni !a atac distru$ătoru!. 1! pri.onuri 'n această pri.ra$u! #eu5 Rep!ică ea" cu $!asu! $!acia! *i /otăr%t" pute# să re istă# *i o sută de i!e dacă e ne. Nu #ai po(i re ista uria*u!ui nici o i 'n p!us. .ocea *i #ai *i9 0 8nne!da" !3ai #ai ur#ărit pe uria*.re#uri. 1i era 'ncă $reu să prindă sensu! .ărat *i dacă asta se ascunde 'ndărătu! uria*u!ui" atunci cred că ar &i #ai +ine să 'ncepi să te $%nde*ti serios !a de .i !un$" cu oroare cresc%ndă" aproape &ără să3! . -/iar c%nd pri.ast%nd o stradă din ora*. 8nne!da *o.e ce.e!or *i părea i#un !a .estea asta că tu ai ascunde un siste# de propu!sie interste!ară.eritate" dacă e ade. Se si#(ea o+osită" a*a că se 'ntinse un ceas.e ce #ă 'ntre+i.a!er 'ntr3o ar#ură or+itoare.erane nou3născute" conduc%nd sute de p!anete *i dec!ar%nd ră +oaie ca *i re$ii sau dictatorii de pe . 1#părăteasa se $%ndi9 0 Nu3! p!ace &ocu! direct" dar 'i re istă. 0 Pentru că" ise e! cu se.a! de .a deose+it.ar e ce.ină să creadă. Nu e o $!u#ă" e o rea!itate. . -u #are $reutate i +uti să 'ntre+e9 0 . Pro+a+i! că a *i dor#it" pentru că a scu!at3o din so#n te!eecranu! particu!ar de !%n$ă pat. Era ca un ne+un $i$antic" un ade. .

ea ă din ceas 'n ceas. 0 O să ai un *oc.iitoru!ui -asei 8s/er.upă trei #ii de ani" o 1#părăteasă de 8s/er cer*e*te a)utoru! ?ăuritori!or de Ar#e.a #inute 'nainte de ora cinci" #esa)u! ei 'nre$istrat *i reprodus auto#at 'i par. 0 <ai de #ineH Tăcu. 0 Adică cu#" să !ucră# cu ei. 1*i 'nc/eie ca#pania de distru$ere *i se 'ntoarse 'n !a+oratoru! !ui secret. 83o dădu iar apoi se !ăsă pe spate" re!a2%ndu3se cu de3a si!ă.enta o #etodă ad#inistrati. Era $reu de cre ut că 8nne!da s3a panicat at%t de tare 'n pri.o# putea pri. . . 1ncercă să3*i i#a$ine e uria*u! ace!a cu ar#ură stră!ucitoare dro+ind #inuni!e din ora*u! !acuri!or. A)uns aco!o" căută !un$i#ea de undă secretă a -onsi!iu!ui ?ăuritori!or de Ar#esau #ai +ine is !un$i#ea de undă pe care o credeau ei secretă. . ?ăcu o pau ă" apoi re!uă cu aceea*i 'ncordare 'n $!as9 0 O &i păr%nd stupid să te $%nde*ti !a o situa(ie care poate se .a produce a+ia peste două sute de ani" dar o &a#i!ie ca a noastră care a do#nit ne'ntrerupt peste patru eci *i *apte de seco!e" a 'n. 8nne!da e ită" apoi spuse9 0 Prin(eH 0 .&ace ridico!e preten(ii!e !or $o#otoase. . 1n #ai pu(in de o i" cu o sin$ură e2cep(ie" uria*u! de. Stră!ucitoru! Aakeside" a! doi!ea că sp!endoare *i +o$ă(ie după Ora*u! 8#peria!. 6i a*a pri. 1ncet" &oarte 'ncet" 'ncu. <ia(a pe Pă#%nt s3ar pre&ace 'ntr3un *ir nes&%r*it de ră +oaie '#potri.upă o nouă pau ă 'nc/eie9 'n iua 'n care se . P%nă atunci5 Se opri" căci prin(u! 'ncu.ă care să dea posi+i!itatea e#i$ra(iei ste!are contro!ate" atunci .a. 0 . 8nne!dei i se 'ncre(i &runtea9 0 Spune odatăH 0 Bine" e3n re$u!ă. Pentru pri#a dată se si#(ea do+or%tă.iin(ă din cap. 0 -ăpitanu! Hedrock #i3a !ăsat o adresă.eni !ui Hedrock. <rei să 'ncerci să intri 'n contact cu e! *i să3! po&te*ti !a pa!at. Ru$ă#intea de a se duce !a pa!at '! surprinse. Era o ade.ocea" ise9 .a in. Nu #ai 'ncăpea nici o 'ndoia!ă.ărată u*urare" un #inut #ai t%r iu" să3*i dea sea#a că a !uat două /otăr%ri #ari. Nu pute# 'n$ădui un ase#enea /aos. Nici 'n ruptu! capu!uiH 0 8nne!da" c/iar 'n c!ipa asta uria*u! distru$e ora*u! Aakeside. 0 -e .iitoru!.i $%nditor *i 'n ce!e din ur#ă spuse doar at%t9 0 -are3! adresa. 0 .e*te .oie să3(i &ac o propunere. -u c%te.i !ucruri!e nu3#i trecuse prin #inte. Tre+uie neapărat să3! identi&ică# pe ce! care se ascunde 'ndărătu! acestui uria*.enise &actoru! ce! #ai i#portant dintr3o !u#e druncinată *i dro+ită.rei să spui.ă3#i . Hai să3! co#+ate# pe c/estia asta.in(a . Acest #od de a pri.acă se poate c/iar astă3seară.oie să intru 'n !e$ătură cu ei. .i apro+ator nou! siste# de propu!sie.a a!tor siste#e ste!are. Ascu!tă3#ă9 Propa$anda Arsena!e!or pro&ită de ac(iuni!e uria*u!ui" dar 'n ace!a*i ti#p '! denun(ă #ereu. 8nne!da '*i re$ăsi $!asu! 'ntr3o i +ucnire e2p!o i. Pre&ăc%ndu3*i .iin(a" cu &a(a 'n$%ndurată9 0 ?ire*te" ai dreptate.a.ă.ar situa(ia noastră se a$ra. <ăru! ei o pri.ă(at să &o!osească sută de ani drept unitate de #ăsură.ă3#i .

8E68J8 -U UN M8A8ON. Ne$atistu! &ăcu o pau ă" %#+ind cu $ra. 1N 8NTER8OR <A A6TEAPTP 7E-E M8A8OANE .o!untari care să )oace . PAAATUA . Aui Hedrock i se păru potri.oastre cau e &apte!e uria*i!or.ia(ă. -U6T84UR8 NEA8M8TATE. ?oarte +ine că 1#părăteasa '*i a!esese drept !oc de 'nt%!nire cu e! una din proprietă(i!e ei care ser.edea e2istenta unor p!anuri particu!are. . Era c/iar pre$ătit să creadă că ei *tiu cine este e!. Ki!o#etru după ki!o#etru de $iu.E .en(ii" pe care o ascunsese cu #u!tă" &oarte #u!tă .E . 1N-ER-AJ83<P NORO-UA. SE POATE IU-A 68 -U -8N-8 4OAO4AN8. Strada !un$ă" +inecunoscutu! Bu!e. Este esen(ia! ca pri#u! uria* să apară c%nd. Arsena!e!e *tiau prea +ine că" odată au$#entată" o &iin(ă u#ană nor#a!ă '#+ătr%ne*te cu cinci ani !a &iecare trei eci de #inute.oie de a)utor i#ediat.ate 'n !u#ină9 -U6T84AJ8 O A<ERE. 1ntre+area cea #are era9 Oare &iin(e!e3păian)en 'i . ?ir#e!e *i pancarte!e stră!uceau către Ne$atist" o sp!endoare de #esa)e $ra. Noaptea ca!dă *i 'nnorată părea să &i !uat &oc.U-8ARE.a astă3seară" nu prea t%r iu.o.re#e de cincispre ece #inute ro!u! de uria*sau să ice# #ăcar c%te )u#ătate de oră de per*oana.a#estec%ndu3se cu sute de construc(ii !a &e! de stră!ucitoare" care3(i !uau oc/ii.or da .3a(i dat de)a sea#a de #ari!e a.ard a! Norocu!ui stră!ucea ca un $iu.8AMANT. 1NTR3UN .E AURPAAATUA .edea că cea #ai #are putere din 'ntre$ siste#u! so!ar reac(ionea ă ca un arc de o(e! &in re$!at: *i n3a.eau să &ie /otăr%toare.iu de aco!o.0 . U!terior" după ce se .8AMANTE.eci" sosise ti#pu! să pună 'n ac(iune una dintre in.aer 'n ti#p ce 4onis/ #er$ea pe ea.eau #ase!e !ar$i.a produce cri a" putea &ace o 'ncercare de a uti!i a o copie a acestei 'n. 8NTRAJ8 -U 7E-E UN8TPJ8 ?8. . 1n ce!e din ur#ă a)unse !a destina(ie9 BA7ARUA NORO-UAU8. -ontinuă pe un ton i#perios9 0 Uria*ii au ne. At%t de rapidă a &ost reac(ia.en(ii!e !ui secrete.oie să #ear$ă p%nă !a capăt.aeruri" neste#ate care se uneau *i se topeau una 'n a!ta departe de tot" 'ntr3o direc(ie sau a!ta" pre&ăc%ndu3se 'ntr3o !icărire 'n care se a#estecau toate cu!ori!e" #ai a!es a!+u!.o#ni!or #e#+ri ai -onsi!iu!ui ?ăuritori!or de Ar#e" sunt con.e ase#enea este i#port%nt ca Arsena!e!e să3*i reia acu# pe toate p!anuri!e propa$anda pentru a o si!i pe 1#părăteasă să cede e secretu! propu!siei interste!are. .E SMARAA. E! tre+uia să descopere dacă ea *tie unde se a&!ă Hedrock" să3! s#u!$ă această in&or#a(ie *i să &u$ă apoi . . Ur#ătoare!e douăspre ece ore a.itate.re#e 'n ur#ă 'n #or#inte!e din pa!at.anta)e pe care !e aduc propriei .ins că .ea nici o 'ndoia!ă că printre aceste p!anuri se nu#ăra *i /otăr%rea de a detecta identitatea persoanei care !e cuno*tea secrete!e.o.or+a de un sin$ur uria*.8AMANTE. Nu e necesar să distru$ă" dar apari(ia !or .E . .it să su+!inie e #ereu că nu e . -/iar prea rapidă. . Nu dădeau nici un se#n de .e dra$u! &or(e!or pro$resiste a!e o#u!ui nu !ipsi(i de !a această 'ndatorireH -incispre ece #inute #ai t%r iu" c%nd apăru pri#u! dintre uria*i" se a&!a 'ncă 'n ascun ătoarea !ui.a o&eri un e&ect de continuitate. Mer$%nd #ai departe" 4onis/ $ăsi #ai #u!te &ir#e *i pancarte de ace!a*i (ip9 PAAATUA RUB8NEAORPAAATUA .E-OR . Paispre ece. ?ăuritorii de Ar#e tre+uie acu# să preia conducerea" să tri#ită .

ăru!9 trotuare!e #i*unau de a$en(i ai $u. -rupieru! stri$ă ca *i cu# ar &i intonat un i#n9 0 6apte eci *i patru" două eci *i nouă" opt eci *i *ase" de data asta cota &iind *aptespre ece !a unu. 1n ti#p ce 4onis/ '*i str%n$ea ce!e cinci sute ece unită(i &iduciare" crupieru! se /o!+ă !a e!9 0 Uita(i ce e" stri$ă e! cu $!as str%ns de e#o(ie. Totu! părea nor#a!" dar e! stătea aco!o ră+dător *i 'n !u#ina e2perien(ei c%ntărea din oc/i persoane!e care treceau pe !%n$ă e!" e.oin(ă *i &ără prea #u!t interes" după care porni a$a!e #ai departe. R%sete!e !or" $!asuri!e !or tinere *i . . 4onis/ se 'ncr%ncenă !a &a(ă.ioaie sporeau sp!endoarea nop(ii sc%nteietoare. 1i #ai ră#ăseseră !a dispo i(ie aproape două eci *i cinci de #inute 'n care să3! $ăsească.a să $/icească toate ce!e trei nu#ere c%*ti$ătoare. 4onis/ dădu 'n(e!e$ător din cap.ea să &ie s#u!să de !a ea 'n cadru! 'nt%!nirii pe care c/iar ea o propusese. 1nt%!nirea era &i2ată 'n toiu! nop(ii" !a ora două *i trei eci. 1#pără(easă 8s/er a. Bi!e!e" *ai eci cu totu! *i &iecare .ino.4onis/ studie $!oate!e de oa#eni#ai a!es tineri care intrau *i ie*eau ade. 6i" dacă a*a cu# credea -onsi!iu!" 1#părăteasa *tia unde se a&!ă Hedrock" prin iscusin(ă *i . Era #ai #are dec%t i se păruse din a&ară" at%t ca !un$i#e c%t *i ca !ă(i#e.in$ătoare *ia*a i se părea !ui 4onis/)usti&ica pe dep!in te#eri!e -onsi!iu!ui. -u un aer #editati. ?ocu! '*i 'ncetini #ersu! $iratoriu cu sc%ntei aruncate 'n toate direc(ii!e *i se pre&ăcu 'ntr3o co!oană circu!ară de nu#ere suprapuse. 8ar 'ntre ti#p era reco#anda+i! ca 4onis/ să intre 'n c!ădire *i să .at con&or# acu a(ii!or aduse.e c%nd !ucre !a #asa aceasta de )oc" n3 a# #ai . -onsi!iu! ?ăuritori!or de Ar#e insistase ca 'nt%!nirea !or să se producă 'n pu+!ic." ne$atistu! ur#ări p%nă !a capăt c%te.ă ut dec%t o sin$ură dată ca cine. . Aproape că si#(ea pri. Hedrock arătase prin ac(iuni!e !ui că e pri#e)dios *i 'ntruc%t nu &ăcuse nici o 'ncercare de a3*i e2p!ica (e!uri!e c%nd i se dăduse pri!e)u! s3o &acă" tre+uia să &ie socotit .adă ce #ai e pe aco!o. Era de 'n(e!es că po!i(ia secretă $u. Hedrock" prietenu! !ui 4onis/" tre+uia să #oară. A)unse !a o #a*inărie enor#ă cu +%!e *i ro(i" ca un #ecanis# de ceasornic. Acu#. Era totu*i de neconceput ca un o# care se a&!a 'n posesia secrete!or &unda#enta!e a!e Arsena!e!or să &ie !ăsat 'n !i+ertate.a cu căpăcitatea !ui specia!ă. ?ăcu o pau ă 'n &a(a unui )oc #ecanic" o #a*ină care scotea &u!$ere de &oc *i arunca 'n aer o )er+ă de nu#ere stră!ucitoare care se rosto$o!eau pe c%(i&eaua nea$ră a unei #ese #ari de )oc.ărate *u. Ne$atistu! %#+i9 0 Triu#&u! #in(ii asupra #ateriei" spuse e! cu +ună.ernu!ui i#peria!.ă u 4onis/ uit%ndu3se !a ceasera e2act unu cinci eci *i cinci. Mu!te dintre acestea din ur#ă purtau #ă*ti. Era 'n(esată de un nu#ăr aproape e$a! de +ăr+a(i *i &e#ei.oaie din c!ădirea cu !u#ini or+itoare.ar identi&icarea !ui Hedrock după #esa)u! său" ca &iind o#u! care se ascunde 'ndărătu! uria*i!or" &usese *ocant de con. 1ntr3un t%r iu )ucă *i e! ece unită(i &iduciare pe &iecare din ce!e trei nu#ere.irea ui#ită a crupieru!ui s&rede!indu3! cea&a. 8nterioru! sc%nteia de $rădini *i &%nt%ni *i )ocuri #ecanice. Ră#ase unde se a&!a" trist că are datoria de a 'ncerca să3! atra$ă 'n cursă pe Hedrock.erna#enta!ă să ia #ari precau(ii" precu# *i ca Maiestatea Sa să nu (ină prea #u!t să *tie toată !u#ea că tratea ă cu Arsena!e!e at%t de cur%nd după apari(ia uria*i!or. -eea ce *i3ar &i dorit e! 'n #o#entu! acesta era un )oc pe care să nu3! poată re o!. 6i nu3! tre+ui #u!tă .a!u%ndu3!e caracteru! după e2presia &e(ei.ic!enie această in&or#a(ie a.ea să &ie pur *i si#p!u una dintre aceste &e#ei #ascate.re#e p%nă să desprindă ade.a partide" 'ncerc%nd de &iecare dată să suprapună structură $enera!ă a )ocu!ui pe ona u!tra3!nstruită a creieru!ui său.

ă u o &e#eie *i trei +ăr+a(i" dintre care unu! era Prin(u! . -u c%t co+orau #ai #u!t" cu at%t c%*ti$u! era #ai #are: dar pri#a )u#ătate a acestui parcurs co#p!icat" de*i rapid" nu conta *i &oarte pu(ine dintre e!e a)un$eau )os de tot.edit" să tre+uiască să dea căr(i!e pe &a(ă.purt%nd un nu#ăr" porneau de sus *i pe #ăsură ce se 'n.eau să se des&ă*oare #ai $reu dec%t cre use e! *i era per&ect posi+i! ca" oric%t de pericu!os s3ar &i do. Spuse 'nceti*or9 0 <ă 'n*e!a(i pornind de !a pre#isa că sunte(i sin$ure!e surse de in&or#a(ie de#ne de cre are. 6opti9 .ire !a identitatea !ui e2istă unde.enit 'n pri.ate.o# răspunde. A%n$ă e! răsună ca un c!inc/et de c!opo(ei r%su! unei &e#ei.ia(ăa!e cărui ta!ente e2traordinare" noi cei de !a Arsena!e a+ia 'ncepe# să !e aprecie#.er i *i se. .ă u +anii duc%ndu3se pe copcă *i se /otăr' să uite de puritate. Totu*i părea să e2iste o 'n(e!e$ere tacită 'ntre ei să nu spună a+so!ut ni#ic despre Hedrock. Aucruri!e a. Era o #are intensitate 'n pri. 4onis/ se 'ntoarse *i . 1*i . Mă re&er !a Ro+ert Hedrock care a a)uns !a ran$u! de căpitan 'n ar#ata Maiestă(ii <oastre. 1! contra ise Prin(u! . A!+u! pierdu.upă o . 6i nici nu a. Noi patru de(ine# toate in&or#a(ii!e care au par. Aucru! ciudat era că re&eriri!e !ui 'nt%#p!ătoare !a Hedrock nu căpătară nici un răspuns.upă c%t i +uti să3*i dea sea#a 4onis/" #area atrac(ie o constituia ur#ărirea rosto$o!irii unei +i!e 'n )os" tot #ai )os" speran(a de a c%*ti$a păstr%ndu3se p%nă 'n u!ti#a secundă.irea ei" 'i stră!uceau oc/ii" +u e!e i se desc/iseră de e#o(ie.in$ător. Se paria pe acest re u!tat. E su&icient să ne pune(i 'ntre+ări!e corespun ătoare *i .e! -urtin. Ne$ru! pierdu.ei &i norocos. 6i +ine'n(e!es că orice &ir e. A.a *i 'n #in(i!e noastre. 4onis/ nu se pripi.%ntă uria*u!ui" p%nă !a u!ti#u! a#ănunt.eni u!uitor.ea de pus #ai #u!te 'ntre+ări.ea aeru! incon&unda+i! a! &a#i!iei 8s/er.ar te ro$ să ne ur#e i 'n ca#ere!e re er. Erau de o serio itate #ai presus de orice 'ndoia!ă.re#e !ucru! de. 4onis/ se !ăsă pe spate" studiind c/ipuri!e ce!or trei +ăr+a(i *i a! &e#eii *i 'ncep%nd să &ie de3a dreptu! ne!ini*tit. Sună destu! de con. 4onis/ '*i +ă$ă c%*ti$u! 'n +u unar *i a)unse 'n ce!e din ur#ă !a un )oc #ecanic a!cătuit dintr3o s&eră de !u#ină a!+ă *i nea$ră.%rteau ro(i!e" se rosto$o!eau treptat 'n )os" trec%nd de !a o roată !a a!ta.e! -urtin9 0 <ă asi$ur că $re*i(i tota!" do#nu!e 4onis/.eau de unde să3! suspecte e că de &apt '! ur#ăre*te pe Hedrock. E2istă un +ăr+atpro+a+i! o#u! ce! #ai i#portant astă i 'n . 1ndărătu! #ă*tii" &a(a &e#eii părea pre!un$ă" iar $ura a.or+ă" intrară 'ntr3un sa!on !u2os #o+i!at *i se a*e ară. 0 Sper" do#nu!e 4onis/" că 'n )ocu! cu uria*u! .ă .upă ce rostise aceste .edi 'nsă a &i un !ucru #u!t prea si#p!u. . Nu prea era si$ur. Ne$atistu! se 'nc!ină ad%nc *i spuse9 0 -u cea #ai #are p!ăcere.entua! descoperit cu pri. -e!e două !u#ini se '#+inau 'ntr3o sin$ură ra ă *i p%nă !a ur#ă ie*eau ori 'n 'ntre$i#e a!+e" ori tota! ne$re. 1ntr3un t%r iu se /otăr' să parie e" #ai 'nt%i ca oricare a!t )ucător de )ocuri de noroc9 a!+u! este si#+o!u! purită(ii. . 1ntr3un t%r iu spuse" dar cu #u!tă pruden(ă9 0 A# senti#entu! că3#i ascunde(i anu#ite in&or#a(ii. . Se do. Spre ui#irea !ui 4onis/" 1#părăteasa se ap!ecă spre e!. ?ără o .or+e" se $%ndi că poate n3o &ăceau 'n #od con*tient.eri" iar $!asu! ei de aur" destu! de &a#i!iar !ui" co#p!eta e!e#ente!e de identi&icare. Prin desc/i ături!e #ă*tii !uceau oc/ii . Bi!a !ui co+or' ce! #ai departe de patru ori !a r%nd.

Parcă3! *i .oastră un #ic #ister !e$at de căpitanu! Hedrock.ă 'ntre+ 'n ce constă.ărat că 'ntr3un ase#enea ca nu se de . .oastră. Se opri *i" se uită !a 4onis/ căruia i se &ăcu #i!ă de ceea ce des!u*i 'n oc/ii ei. Aucru destu! de surprin ător" 'ntre+area '! &ăcu pe Prin(u! .ea $ri)ă să &ie 'n*tiin(at căpitanu! Hedrock de dorin(a du#nea.ea să3! 'ncuno*tiin(e e pe Hedrock. Nu se $%ndise să ascu!te +u!etine!e de *tiri.3a(i a&!at de !a ora nouăspre ece patru eci *i cinci.ertis#entu! ei . ?e#eia '! 'n&runtă peste #asă pe 4onis/ *i3! spuse pe un ton ciudat de o&icia!9 0 <oi a.re#e 'n Ora*u! 8#peria!.eră9 0 Nu #ai scoate o . -red că pe ei 'i interesea ă doar par(ia! uria*u!.a. Nu 'ncăpea 'ndoia!ă că oa#enii ace*tia erau !a &e! de neră+dători să scape de uria* cu# erau ?ăuritorii de Ar#e să pună #%na pe Hedrock: iar ironia supre#ă consta 'n &aptu! că #oartea !ui Hedrock ar &i re o!. Unde . 4onis/ nu opuse nici o re isten(ă" ci se *upuse ca!# arestării.e! -urtin să pară nedu#erit.or+ăH -e. Năpustindu3se to(i deodată asupra !ui" '! răsturnară cu scaun cu tot *i3! do+or%ră su+ $reutatea !or.e! -urtin .enise de.enea disperată.ea de ni#ic. . 4onis/ i +uti cu un #are e&ort să %#+ească a$rea+i!pe c%t putea e! să &ie*i spuse9 0 S3ar părea că ascunde(i 'ntre du#nea. Ha+ar n3a. .0 Adică . Aucru incredi+i!" s3ar &i putut pră+u*i )u#ătate din !u#e *i e! să nu *tie. 1n ce!e din ur#ă spuse cu po!ite(e9 0 Eu unu!" socotea# că a(i pus de #u!t !ucruri!e cap !a cap con&or# o+iceiu!ui du#nea.ar nu putea &i . .eci *tiaH Măcar at%ta putuse a&!a.ut o părere &oarte +ună despre căpitanu! Hedrock.i oa#eni de pe !u#e.re(i să spune(i că Arsena!e '! consideră pe Ro+ertpe căpitanu! Hedrockdrept unu! dintre cei #ai $ro a. Prin(u! . Po&ti#H Prin(u! %#+i *i spuse ca!#9 0 Maiestate" 'ntotdeauna a# a. Tre+uie să e2iste .ă!uie de o+icei identitatea persoanei" dar5 0 Prin(eH 1! oprise 1#părăteasa" cu $!asu! scă ut dar 'ncordat. ?ăc%nd un $est +rusc" 4onis/ '*i apropie #%na de $ură" trase pu(in 'ntr3o parte #%neca *i rosti !i#pede 'n e#i(ătoru! #inuscu! insta!at aco!o9 0 -ăpitanu! Hedrock se a&!ă 'n aparta#entu! persona! a! 1#părătesei5 Erau iu(i" cei trei +ăr+a(i.edea pe Hedrock pri#ind această in&or#a(ie cu un aer sarcastic. ascuns 'ndărătu! acestui intero$atoriu !e$at de căpitanu! Hedrock. 1n dorin(a de a3*i păstra #intea c%t #ai !i#pede 'n . 4onis/ &u surprins !a cu!#e.e atunci /oinărise prin ora*" căsc%nd $ura !a una *i !a a!ta.ederea acestei 'nt%!niri" . Sau e oare cu putin(ă ca" dintre to(i oa#enii din siste#u! so!ar" să nu *ti(i ce s3a 'nt%#p!at astă3seară.oastră ur$entă de a discuta cu e!.enise prea t%r iu. Băr+a(ii se /o!+ară speria(i !a ea. Ea continuă *i #ai se. 1ntrea$a !u#e a Arsena!e!or se pre$ătea să ac(ione e pe +a a re u!tate!or acestei 'nt%!niri. 1n rest5 4onis/ se !ăsă cu un aer #e!anco!ic pe spetea a scaunu!ui. P%nă 'n c!ipa asta niciodată 1#părăteasa 8s/er nu i se păruse 'ntru totu! u#ană. Nici nu a*teptă răspunsu!" ci se 'ntoarse către Prin(u! . Pro+a+i! '*i dăduse sin$ură sea#a că a. 8e*ind de aco!o după o oră *i )u#ătate" se dusese !a un spectaco! de teatru care se ter#inase !a unspre ece *i cinci eci *i trei de #inute. 4onis/ '*i 'ndreptă 'ncet spinarea.or+i din nou9 0 Este ade. Situa(ia !ui de. Aa *apte trei eci se dusese 'ntr3un #ic restaurant !ini*tit.e! -urtin9 <e i.at a#+e!e pro+!e#e deodată.reun #oti.or+a de nici un pic de #i!ă. 6i e! deoca#dată nu de(inea a+so!ut nici un e!e#ent.a nu e3n re$u!ă.eci ea a. . 1#i per#ite(i să . .

A&!at !%n$ă 1#părăteasă" Prin(u! . A*a erau !e$i!e statu!ui *i nu i se păruse ni#ic $re*it 'n e!e.eneau n3a.edea *i s3o audă cu# spune FdaG. Hedrock nu apăruse pe te!eecrane. 1i &ăcu un se#n .a *i 'n cursu! acestor ore i se adaptase #intea *i #eta+o!is#u!. 8ar acu# această ruină *i constatarea din ce 'n ce #ai $reu de tă$ăduit că Hedrock a dispărut" &iind s#u!s &ără putin(ă de '#potri. 4%nduri!e care3! .enit !a pa!at cu unicu! scop de a o !ua de ne. Nu contau dec%t cei din dinastia 8s/er. Tradi(ia era ca ea să &acă propunerea de căsătorie *i n3o &ăcuse niciodată.ea să #oară !a r%ndu! !ui. Nu#e!e !ui nu &usese po#enit.ec/ii ei du*#ani din 'nsă*i ini#a i#periu!ui ei.a tre+ui să se poarte cu ei ca o #a#ă" că tre+uie să trans&or#e pe p!an spiritua! pa!atu! 'n a*a &e! 'nc%t să &ie un că#in corespun ător pentru copii *i a*a #ai departe.e &apt" &ire*te că nu se $%ndise !a ni#eni dec%t !a Hedrock" ca tată poten(ia!. Tre+uia să3! aducă 'napoi: indi&erent cu ce sacri&icii" tre+uia să3! recapete pe Hedrock. .edise *i ea ca toate &e#ei!e care se 'ndră$ostesc de un +ăr+at.a$ s3o !ase 'n pace.upă o c!ipă si#(i cu u*urare că e!" pe care datoria ine2ora+i!ă '! si!ise să3*i trăde e prietenu!" a.. -%nd se anun(ase sosirea !ui Hedrock !a ora *ase 'n după3 a#ia a anterioară" ea !uase de)a /otăr%rea. Erau tot &e!u! de ciudă(enii9 că .a tre+ui acu# să poarte 'n p%ntece copiii o#u!ui a!es" că .astă. To(i #artorii &useseră pu*i să )uresu+ a#enin(area unor pedepse se. At%t de dureros 'nc%t &iecare c!ipă 'n care e2ista era o &r%ntură de iad. .ase" apoi o scosese din săr%(e" dar '! p!asase 'ntr3o cate$orie specia!ă9 sin$uru! +ăr+at care3! ceruse .re#e" e! anun(ase $!acia! că a . Băr+a(ii *i &e#ei!e cu care se căsătoreau ră#%neau persoane particu!are.espre #ire se spusese doar că este Fdistinsu! o&i(er care a c%*ti$at sti#a Maiestă(ii Sa!eG.e! -urtin spuse 'n$ri)orat9 0 Maiestate" n3ar &i +ine să dor#i pu(in. 1*i socotea deci ia de natură inte!ectua!ă" produsu! ne. Nu se 'n$ăduise trans#iterea nici unui &e! de reporta)e ori re!atări.reo idee anterioară.enise ca ur#are a c/e#ării ei ur$ente *i că use de acord cu o casătorie i#ediată.eau să se &acă .ărat #%na: *i !a ora *ase e! . Asta o a#u ase" o ener. -iudat" se $%ndi p%nă !a ur#ă" toc#ai ea" care &usese at%t de rece *i o(etită *i ca!cu!ată" aproape inu#an de i#peria!ăciudat cu# 'n u!ti#ă instan(ă se do.ar etic/eta protoco!ară de !a curte !e inter icea să po#enească #ăcar acest su+iect. E trecut de patru.ea aceea*i a#+i(ie ori dorin(ă. -a *i cu# pri#u! *oc a! an$a)ării ei &a(ă de un sin$ur +ăr+at i3ar &i sc/i#+at !itera!#ente c/i#ia trupu!ui. . 1*i dădu sea#a că cine.reodată #%na. -ere#onia &usese &oarte si#p!ă" dar se des&ă*urase 'n pu+!ic.asecretaru! -ur(iirecită o !istă de #ăsuri care tre+uie !uate pentru a '#piedica !u#ea să a&!e că a &ost atacat pa!atu!.or (ine $ura. -incispre ece. Psi/o!o$ia i#p!icată" 'n această situa(ie era dintotdeauna !i#pede: iar uneori si#(ea acut nedreptatea acestei situa(ii &a(ă de a!(i +ăr+a(i care ar &i putut a. 1n u!ti#ă instan(ă nu se $%ndise dec%t !a o#u! care 'i ceruse cu ade. 1n pu+!icprin aceea că3*i pusese pirostrii!e 'n &a(a te!eecranu!ui" a*a că !u#ea 'ntrea$ă s3o poată . 6i 'ntruc%t ?ăuritorii de Ar#e 'ncă n3au răspuns !a ape!uri!e noastre repetate" astă seară nu se #ai poate &ace ni#ic 'n pri. P%nă 'n ori a. O spărtură 'n coridoru! principa! a! pa!atu!ui *i $ăuri #ari de ener$ie căscate de3a !un$u! coridoru!ui 'nsu*i trădau !ocu! 'n care se des&ă*urase !upta.upă *ase ore 'i spusese !ui Hedrock că are 'nt%!nire cu Ed@ard 4onis/ *i p!ecase păstr%nd a#intirea e2presiei stranii din oc/ii !ui. 1n #intea ei era un $%nd" at%t de ascu(it 'nc%t părea să ai+ă ca!ită(i de3a dreptu! &i ice.erecă3*i .oii de a a. Nici acu# nu i se părea" dar de aproape ece ore era so(ia cui. 1n pri#ă audien(ă pe care i3o acordase cu opt !uni #ai de.in(a căpitanu!ui Hedrock.ea un #o*tenitor 8s/er. . Era doar un principe consort *i ca atare tre+uia să ră#%nă pe p!anu! a! doi!ea.eau nici o !e$ătură cu .ire de către .in(a so(u!ui tău5 1n pri.

Mintea i se retrase tot #ai #u!t 'n sine *i se preocupă #ai intens de '#pre)uri#i.ar ce s3a 'nt%#p!at" 'ntre+ă cu aspri#e 1#părăteasa.ea o 'n&ă(i*are tristă9 0 Maiestate" de 'ndată ce a(i p!ecat din pa!at cu suita" căpitanu! Hed5 -onsortu! du#nea.itură ni#icitoare.o#nu!e co!one!" ce tot spui aco!o.ă ut totu!.ă ut &ără doar *i poate intr%nd prin scutu! deta*at din perete" dispăr%nd *i re. ?oarte i#portantă. Prin(u! Hedrock a co+or%t 'n criptă" !a unu! din .er i aruncară sc%ntei. Bine'n(e!es că #intea #ea continuă să considere #ai i#portant ceea ce a# .i i+i!e" ca# ca *i $enera!u! 4ra!! după ce i3a pro. Acu# sunt pe ca!e de a3*i re.reo po. 1#părăteasa ră#ase năucită.ăru!" dar 'n #o#entu! de &a(ă acesta părea i#pasi+i! de atins" 'n$ropat ad%nc 'ntr3un #or#an /aotic de propo i(ii care n3a.a" Maiestate. 8ar c%nd căpi5 Prin(u! Hedrock a trecut prin ea" a dispărut" iar apoi a re. -ăpitanu! Hedrock co+or%se 'n cripta de su+ pa!at" 'ndepărtase o sec(iune din perete *i pe ur#ă. 0 Nu5 1ncepu cu #u!tă pruden(ă o&i(eru!.a" . Spuse cu ce. 0 Unde.a din .id 'n creier.ă ut cu oc/ii #ei toate acestea" dar a# pus cap !a cap di&erite re!atări.toate repara(ii!e" &ără a !ăsa cea #ai #ică ur#ă" iar apoi" dacă #ai transpira .ea să pară doar un .eau nici un sens 'n sine. ?ire*te" datorită nou!ui său ran$" $ardienii no*tri i3au dat tot a)utoru! să 'ndepărte e sec(iunea aceea a perete!ui #eta!ic *i s3o transporte p%nă !a !i&turi" iar apoi pe coridoru! acesta. 0 ?ire*te. A. 1ncetu! cu 'ncetu! ie*i din dispo i(ia ei 'ntunecată.e . 0 . . . 7i3! 'nainteH 0 .ocat căpitanu!ui Hedrock un in&arct acu# două !uni. -ăpitanu! Hedrock dor#ea c%nd s3a de !ăn(uit atacu!. 8 se &ăcuse un . <ă u +ine că ec/ipa ei de !ucru trecuse de &a a repara(ii!or $o#otoase cu #a*ini *i acu# 'nainta de3a !un$u! coridoru!ui distrus. . Se $%ndi9 !ucru! i#portant este să descopere ce s3a 'nt%#p!at *i nu#ai apoi să ac(ione e.ă ut cu oc/ii #ei. Presti$iu! -asei 8s/er ar &i putut su&eri o !o. 1*i dădu sea#a că &usese . 0 .or+a de o supri#are rapidă *i e&icace.oastră5 1#părăteasa '*i pierdu ră+darea9 0 Spune3!" te ro$" FPrin(u! HedrockG. 0 So!da(ii care #i3au raportat spuneau că por(iunea din id era i#pondera+i!ă" dar opunea oarecu# o re isten(ă !a dep!asare. O&i(eru! se 'nc!ină9 0 1#i cer scu e pentru ăpăcea!ă" Maiestate.enit5 0 -%nd a &ăcut ce.ar i +%nda cen urii &ăcea ca totu! să pară ce.a care a .este" a. <or tre+ui '#păr(ite răsp!ă(i *i onoruri" dar ceea ce conta acu# era că tre+uia să3! aducă 'napoi. Au &o!osit o ra ă para!i antă de tip specia! care i3a do+or%t pur *i si#p!u pe so!da(ii no*tri de parcă ar &i &ost popice.ec/iu! ei spirit sardonic9 0 Iudec%nd după un$/iu! ra ei" s3ar părea că ai no*tri au &ăcut toate pa$u+e!e" cu e2cep(ia +re*ei ini(ia!e din pere(e!e principa!.ec/i!e depo ite" a dat 'ntr3o parte un id5 0 -e a &ăcut. Oc/ii ei .iin(ă su#+ru din cap9 0 1! căutau doar pe căpitanu! Hedrock. N3a# .enind peste un #inut.ea o !ă(i#e deRO centi#etri *i o !un$i#e deC #etri.on neru*inat *i ridico!. 6tia că p%nă !a ur#ă o să a&!e tot ade.eni" &ără e&ecte noci.a 'ndepărtat" de 'nse#nătate secundară.ă #u!(u#esc" Maiestate. Nu" Maies(%(e" era )os 'n criptă. Mi!itaru! a. Unu! dintre o&i(eri 'ncu. Aduce(i3#i pe cine. 1ncrunt%ndu3se" cercetă pere(ii #uti!a(i ai /o!u!ui. A3a# .

Părea să indice un p!an.a" a*a cu# !e #er$ea &ai#a ?ăuritori!or de Ar#e că sunt capa+i!i s3o &acă. Prin(u! se 'nc!ină" apoi se 'ntoarse către co!one!u! Nison. Se răsuci ener$ic" 'n&runt%ndu3! pe .e!or de ră +oi de !a Arsena!e. P!aca a ră#as tot aco!o" ca *i cu# ar &i &ost (inută 'n picioare de pe partea cea!a!tă. Ai au it" prin(e. Apoi unu! dintre . -iudă(enia era că . 1n #od de#en(ia!" re. Asta ar e2p!ica re isten(a pe care a opus3o c%nd au adus3o sus so!da(ii su+ 'ndru#area prin(u!ui Hedrock.ernu!ui 8#peria! *i !3a a. 1ntre+ă 1#părăteasa cu #u!t interes *i oc/ii ei aruncau sc%ntei. -o!one!u! Nison n3a 'nc/is oc/ii toată noaptea.ertis#entu! n3a &ăcut dec%t să3! $ră+ească să se 'ntoarcă !a supra&a(ă" unde a &ost prins. Acu# descrierea părea să &ie destu! de !i#pede" dar nu a. 1n ce!e din ur#ă 'ntre+ă disperată9 0 6i ce s3a 'nt%#p!at cu sec(iunea aceea din perete. 0 A ars co#p!et după ce prin(u! Hedrock !3a a.erti at. O&i(eru! c!ătină din cap.ase!or de ră +oi a!e Arsena!e!or au &ăcut $aura 'n perete!e e2terior" !a capătu! coridoru!ui. 0 Asta a &ost 'nainte de atac. 0 E2act a*a" A!te(ă.erti at că 'ntre$u! -onsi!iu a! Arsena!e!or '*i .5 Se 'ntoarse către Prin(u! .edea ce &ace" apoi a pă*it prin p!acă *i a dispărut. 0 Nu. Adusese cu e! un &e! de p!acă sau scut e!ectronic" de doi #etri pe *ai eci de centi#etri" dintr3o ascun ătoare a&!ată )os" 'n criptă.erti at pe Peter -adron.a" pentru că s3a dus anu#e 'n necropo!ă i#ediat după p!ecarea ei !a 'nt%!nirea cu 4onis/.ea nici un sens !o$ic.eni*e *i se !ăsase prins de ?ăuritorii de Ar#e.or+a doar de una dintre ce!e două &a(ete a!e ci.enit" a ie*it din acest scut *i" 'n&runt%ndu3! pe oa#enii Arsena!e!or" !3a a.i!i a(iei 8s/er. . 0 Erau condu*i de Peter -adron din -onsi!iu! ?ăuritori!or de Ar#e *i c%nd au a)uns !a un anu#it punct de pe coridor" aco!o 'i a*tepta prin(u! Hedrock. Un #inut după dispari(ia !ui" prin(u! Hedrock a re. Partea asta era 'n re$u!ă.e! -urtin. O&i(eru! spuse ca!# *i si$ur9 0 A3a 'ntre+at pe consi!ieru! -adron dacă3*i #ai a#inteste !e$i!e Arsena!e!or care inter ic orice a#estec" su+ orice prete2t" 'n sediu! 4u.Puse 'ntre+area c%t #ai &er# *i co!one!u! răspunse9 0 6i pe ur#ă" Maiestate" a adus3o p%nă 'n pa!at *i a a*teptat. ?oarte pro+a+i! Hedrock a *tiut că se . Se 'ntoarse către o&i(eru! '#+u)orat9 .enise sus *i" c/iar su+ oc/ii &or(e!or Arsena!e!or *i ai $ăr i!or pa!atu!ui" se pare că &o!osise acea sec(iune din id pentru a se transporta unde.ase a acostat de3a !un$u! *i a tri#is so!da(i pe coridorosta*i i#uni !a tiru! trupe!or noastrea*a este. Eu una parcă #3a# pierdut de tot. 0 A spus e! asta.o#nu!e co!one!" după c%te 'n(e!e$" tunuri!e . 8ară*i se si#(ea neputincioasă. Stătea !%n$ă ea" a a*teptat p%nă c%nd toată !u#ea a putut .upă părerea du#ita!e" prin(u! Hedrock a arătat 'ntr3un &e! că3*i poate traduce 'n .este #ai coerentă.ar 'n !oc să se (ină de o parte" se 'ntorsese.ia(ă a#enin(area adresată ?ăuritori!or de Ar#e. A.erti at pe consi!ieru! Arsena!e!or" Peter -adron" care3! conducea pe atacatori. 1n ca!itatea #ea de *e& a! $ăr i!or pa!atu!ui !3a# a. 0 A*a este" A!te(ă. Se #ai a&!a 'ncă )os 'n criptă c%nd idu! a &ost spart de tiru! concentrat a! na.a 'nt%#p!a ce.erti at 'n !e$ătură cu ce se 'nt%#p!ă.e! -urtin9 Prin(e" poate că du#neata i +ute*ti să o+(ii o po. 0 Mai a# o u!ti#ă 'ntre+are. .ertis#ent. Prin(u! spuse ca!#9 0 Maiestate" sunte# to(i o+osi(i.a căpăta o !ec(ie ca să (ină #inte că e . 0 6i cu# suna acest a. 1n ti#pu! atacu!ui.a re$reta ac(iunea de #%nă &orte *i . . 0 A3a a.

i erau toci(i !a #a2i#u#. .e# &or(e su&iciente.a &i niciodată o#u! Arsena!e!or. *i )uridic *i (*o.ea !acri#i 'n oc/i c%nd '*i 'ndreptă spate!e9 0 Maiestate" ise e! cu . Se uitară unu! !a a!tu!" doi oa#eni ai căror ner. 1i pute# a#enin(a pe ?ăuritorii de Ar#e cu un ră +oi care să dure e o $enera(ie.e# /a+ar. A.e$/ind3o cu aten(ie" c/iar cu 'n$ri)orare.o!u(ionară. Asta do.a doar a*a" ca +ra.ă u pe Prin(u! .acă ar e2ista o ase#enea or$ani a(ie" tre+uia să *ti# de ea.ar noi a# pierdut &ire!e *i nu a# interpretat +ine indicii!e de care dispune#. .enit să #ă ia de so(ie. Pute# distru$e pe oricine are !e$ături cu ei. A# ter#inat. 1ncepu să pă*ească 'n sus *i 'n )os prin sa!ă. Ad#inistra(ia e$oistă" tri+una!e!e corupte" industria rapace. E2istă de or$ani area #inta!ă necesară pentru aceasta.e! -urtin supra. Putea# să3! '#pu*c *i eu de aco!o de unde #ă a&!a#. 0 Mu!(u#esc" spuse prin(u!. 6i #3a c%*ti$at.or+i#.ia(a 'nsă*i. 4!asu! 'i tre#ura de disperarea adusă de $%nduri!e ei. 1! .in punct de . 1*i 'ncetini pa*ii *i spuse9 0 Nu3#i . Tre+uia să #ă $%ndesc !a tensiunea !a care ai &ost supusă. A. Re!e!e e2istă.or+i cu o intensitate neo+i*nuită a tonu!ui9 Prin(e" #i3a spus că nu e" n3a &ost niciodată *i nu .ăi" iar apoi . ?iecare c!asă socia!ă contri+uie cu proprii!e sa!e atri+ute speci&icea#ora!e ori i#ora!ecare scapă de su+ contro!u! oricărui indi. 1naintă *i3! atinse #%na cu a ei.ede*te ca!i+ru! or$ani a(iei de care .e &apt5 Se 'ntoarse 'nne+unită spre e! *i3! . -u# a a)uns aco!o acest o+iect" te ro$ să3#i e2p!ici. .0 -%tu*i de pu(in" A!te(ă. Tu nu . 1#părăteasa '*i re. .or+i #ai departe contra .ita(ia einsteiniană. Aocu! *o&eru!ui '! ocupă .ra$u! #eu" nici nu3(i dai sea#a ce spui. . <eniră ori!eo !icărire cenu*ie care se strecură prin &erestre!e i#ense a!e aparta#entu!ui ei o&icia!" arunc%nd pete de !u#ină s!a+ă 'n co!(uri!e #ai 'ntunecate" dar &ără a se si#(i #ăcar aco!o unde +ăteau insta!a(ii!e de !u#ină arti&icia!ă. 1#i pare &oarte rău.re#e de o $enera(ie nu tre+uie să c!ătină# +arca.ar ce! pu(in . Oa#enii" &iind ceea ce sunt" #ani&estă #ai cur%nd ori #ai t%r iu toate puteri!e pe care !e au. . Pur *i si#p!u nu3! pot crede pe căpitanu! Hedrock 'n stare să spună ce.e i. Mai ră#%nea totu*i &aptu! că 1#părăteasa tre+uia să3! sa!. Aa co#anda Maiestă(ii <oastre . 0 ?ără doar *i poate" spuse prin(u! cu $!as #aiestuos" 8s/erii nu pot &i dec%t du*#ani de #oarte ai oricărei or$ani a(ii secrete ce poate e2istaH 0 8s/erii" rep!ică $!acia! &e#eia" 'n.ar cu sec(iunea din perete pe care a #utat3o din depo itu! din necropo!ă.eoca#dată" *tiin(a noastră #iracu!oasă" i#ensitatea produc(iei #ecani ate" or$ani area co#p!icată *i super+ă a siste#u!ui !e$is!ati. 0 .reo or$ani a(ie de care noi n3a.oce 'necată de e#o(ie" '(i cer iertare. Noi nu sunte# dec%t pasa$erii.a(ă că sunt &iin(e o#ene*ti" nu nu#ai conducători *i că !u#ea este &oarte #are" prea #are pentru a &i cuprinsă 'n 'ntre$i#ea ei de o sin$ură #inte sau de un sin$ur $rup de #in(i. Este su&icient să3#i dai un ordin. A .oin(ei ei) e2isten(a ?ăuritori!or de Ar#e ca in&!uen(ă sta+i!i atoare au '#piedicat de !ăn(uirea unei e2p!o ii &ă(i*e. Mă +i ui 'n specia! pe o nouă #etodă de . Este o !e$e !a &e! de &er#ă ca *i $ra.id.adă. E posi+i! să e2iste .eni pri#a *i spuse p!ictisită9 0 Pare incredi+i!" prin(e" ca tu *i cu #ine" care a# &ost aproape &rate *i soră" să &i# pe punctu! de a ne certa.e e pe căpitanu! Hedrock. .edere &i ic era*i presupun că #ai este 'ncă'ntru totu! 'n puterea !or. Ei 'i !uă #%na *i i3o sărută. Este o epocă pe care 'n #od nor#a! ar tre+ui s3o nu#i# re. Nu poate &i ni#ic !a #i)!oc.e! -urtin se 'ncruntă9 0 8nne!da" ise e! cu co#păti#ire 'n $!as" te a$i(i inu(i!.ine să cred.or pune #%na pe ar#e un #i!iard de so!da(i. Pute#5 1#părăteasa dădu din cap cu de năde)de9 0 .

.edit a &i un o# pentru care *i dinastia 8s/er *i ?ăuritorii de Ar#e nu constituie dec%t un #i)!oc pentru atin$erea unui scop.upă c%te *tiu a e2istat un sin$ur '#părat de . -ercetări!e #e!e au de . Se c!ătină pe picioare de o+osea!ă9 0 Bine" dar ce !3ar putea 'nde#na atunci s3o ia de ne. . 0 <ai5 NuH Pe 1#părăteasă o !o.e &apt trupu! 1#părătesei '*i pierduse capacitatea de a #ai &i *ocat. Pute# do. 6opti9 0 . -are anu#e e acest scop" a+ia 'ncep să +ănuiesc. Se 'ncruntă9 .e(i dreptate" căpitanu! Hedrock este unu! dintre uria*i sau (după o e itare" adău$ă .reo a!tă 'nre$istrare &i ică a so(u!ui 1#părătesei 4ane!a.o#nu!e 4onis/" e! #i3a spus că dacă n3a* a. <or+i nedes!u*it9 .oa#năspuse &ără e#o(ie 4onis/a+ia acu# două !uni a# descoperit *i noi că acest căpitan Hedrock tri*ea ă Arsena!e!e.reun &i!# sau .e(i răspunde !a c%te. 0 .ă. A* .e .ă .ar dacă e2istă *i 'n ana!e!e i#periu!ui 8s/er ni*te poteci tot at%t de ciudate *i 'ntortoc/eate" după cu# cred eu" atunci sec(iunea din perete pe care a 'ndepărtat3o Hedrock din necropo!ă constituie o in&or#a(ie e2tre# de pre(ioasă.ar nu se poateH E i#posi+i!5 Să &i &ost e!5 Uria*u!.edi totu! 'ntr3o c!ipă5 Se 'ndreptă repede spre te!eecranu! persona! *i rosti cu $!as p!at *i o+osit9 0 Aduce(i3! 'n +irou! #eu pe de(inut" pe Ed@ard 4onis/.astă pe &e#eia a! cărei i#periu se străduie*te să3! distru$ă.reo &oto$ra&ie" . . .ă 'ndreptă(i #intea 'nd%rat" s3o duce(i #u!t 'napoi de3a !un$u! istoriei -asei 8s/er *i să .ă a#inti(i dacă e2istă . .enit a+ia acu#poate e! e c/iar uria*u!. 1! studie" iar apoi uită de 'n&ă(i*area iui persona!ă c%nd acesta 'ncepu să .ă!uit ni*te e!e#ente su+sidiare cu totu! ie*ite din co#un. StaiH5 StaiH Nu &ace 'ncă ni#ic. 1#i pare rău să spun că inten(ia ?ăuritori!or de Ar#e a &ost să3! intero$/e e 'ntr3o 'ncăpere specia! construită" iar apoi să3! e2ecute i#ediat. Ră#ase rece *i 'n(epenită" cu creieru! $o!it de orice $%nduri" 'n a*teptare.3a(i a&undat de)a 'n aceste ape tu!+uri *i ciudate.ă 'ntre+9 E2istă . . .oi putea spune 'n c%te.ar a. Oc/ii 1#părătesei se #ăriră.itate9 0 Maiestate" .or+ind rar) sau*i acest $%nd #i3a .acă3#i . 0 -ei #ai #u!(i au &ost so(i de '#părătese" spuse ea 'ncet *i ca!#. Se destinse 'n #ăsură su&icientă pentru a pune 'ntre+ări. Aa ordinu! ei $ăr i!e se 'ndepărtară.a #inute cine e căpitanu! Hedrock sau" #ai de$ra+ă" cine a &ostH 7ic Fa &ostG ca o c/estiune de necesitate. Ne$atistu! se 'nc!ină cu $ra. -reieru! 'ncepu să i se 'nce(o*e e" deoarece #intea ei &ăcuse un sa!t a+surd.a 'ntre+ări" .ă!uirea 'nt%#p!ătoare a inte!i$en(ei sa!e re#arca+i!e" superioare" !3a do.reun +ăr+atso( sau '#părata cărui i#a$ine . -inci #inute ră#ase aproape ne#i*cată" p%nă c%nd se desc/ise u*a *i &u adus 'năuntru 4onis/.rea să . Se a*ternu tăcerea 'n ca#eră.ăd că .i a#e(ea!a" i se tăie respira(ia.or+ească9 0 Bine'n(e!es că de(in toate in&or#a(ii!e despre căpitanu! Hedrock a&!ate 'n posesia ?ăuritori!or de Ar#e.oie să . Ne$atistu! 'i răspunse ca!# *i &er#9 0 Nu 'n(e!e$ scutu! e!ectronic prin care spune(i că a dispărut" Maiestate. 1#părătesei nu3! scăpă #o#entu! de e itare.a(i3#i 'nsă .ea păru! ne$ru" a* se#ăna per&ect cu 4ane!a.o#5 Se opri 'ntruc%t citi e2presia +ruscă de spai#ă ce apăru pe &a(a s!a+ă a prin(u!ui.i ua!ă !ipse*te din ar/i.e 'ndată ce scăpă# de a#enin(area or$ani a(iei uria*i!or . A*a a 'nceput tradi(ia9 consor(ii să ră#%nă pe p!anu! a! doi!ea. -u un aer a+sent" o+ser.ă 'n ce!e din ur#ă că Ne$atistu! are o 'n&ă(i*are e2tre# de distinsă.educa(ie #inta!ă creată de Ar*ena!e" care 'ntăre*te &unc(ia #ora!ă *i rea!i ea ă tot ceea ce constituia un punct de $!orie pentru a!te #etode.

E! spunea că '#părătese!e au &ost ce!e care au sa!.a !ui s3a de !ăn(uit 'ntrea$a *tiin(ă a ?ăuritori!or de Ar#e *i a 8#periu!ui 8s/er.ar cine e e!.eodată se opri *i &ăc%nd oc/ii #ari se uită &i2 !a 4onis/9 0 -e" ai 'nne+unit.reodată acest o# do. Ai 'nne+unit de tot. . *i nici .e e2e#p!u" . .reo speran(ă 'nte#eiată pe !o$ică.ru!. 0 .ede*te un interes i#ens *i pasionat pentru +unăstarea 'ntre$ii rase.oa#nă" ise e! 'ntr3un t%r iu" nu . Aucru! este 'ntru totu! de 'n(e!es. -rede cu con. Ne$atistu! c!ătină din cap9 0 Acu# pute(i spune că e . 1ntre+ă sec Prin(u! .edit istoria. 0 .at 'ntotdeauna spi(a căsătorindu3se cu +ar+a(i serio*i" cu#in(i *i capa+i!i. 4onis/ dădu din u#eri9 0 Pro+a+i! că 'n sc/i#+u! #eu nu i3a(i putea o+(ine dec%t cada.e# nici o &oto$ra&ie" nici un &i!# ori portret. Au#ea nu#e*te asta intui(ie" dar de &apt este pur *i si#p!u capacitatea creieru!ui de a coordona dintr3o stră&u!$erare eci de #ii de e!e#ente *i de a !oca!i a orice pete ne$re" orice !ocuri $oa!e din in&or#a(ii!e e2istente.ar ce3ar &i dacă a* o&eri siste#u! propu!siei interste!are.a accidenta! *i irepeta+i!" pentru că tot ce a spus sau a &ăcut . Mi3a# concentrat aten(ia asupra scrieri!or persoane!or respecti. 6i tre+uia să &i &ost ce.eacuri!or.in$ere 'n s%n$e!e care3! cur$e" 'n .or+i9 0 1n" pri#u! r%nd" e! a 'ncercat să păstre e nea!terată spi(a 8s/er. Această a&ir#a(ie 'i dădu un &ior rece iar apoi unu! ca!d" dar scurtu! răsti#p de &e+ră 'i 'ndepărtă e#o(ii!e.ine *i are *i dreptate" după cu# a do. 6ti(i doar cu# a &ost educat *i instruit.irea" '#+u)or%ndu3se &er#ecător. Se trase pu(in 'napoi *i se /o!+ă !a ea9 0 . . 1#potri. Preiau de ici *i de co!o c%te un e!e#ent *i de 'ndată ce a# apro2i#at ece !a sută" răspunsu! .acă ar &i &ost o crea(ie a naturii s3ar &i repetat de nenu#ărate ori 'n decursu! .ar să ice# că ne3a# o&eri să te dă# pe du#neata 'n sc/i#+u! !ui.e! -urtin. 0 .upă c%t s3ar părea" unde.ar ce 'ncearcă e! să &acă. ?iind 'nte#eitoru! dinastiei" e!5 . 0 N3a &ost &ăcut de o &e#eie" ci arti&icia!.o!u(iei o#u!ui s3a născut sau a &ost &ăcut un ne#uritor. 6tiin(a se #i*că 'n puseuri .or+e!e ei sună a 'ntrerupere: 'i . Tot ce a &ăcut c%nd a &ost 'năuntru" după c%te *tiu eu" nu !3a putut a)uta să &u$ă prin iduri!e de nepătruns a!e unui cruci*ător a! Arsena!e!or sau din 'ncăperea #eta!ică 'n care ai &ost prins. Tre+uie să recunosc că #ă nedu#ere*te scutu! e!ectronic" dar nu deduc ni#ic dintr3asta" nu 'n(e!e$ ce ar putea &i sau 'n ce #ăsură !3ar putea apăra. Hedrock #i3a spus odată că '#păra(ii 8s/er au &ost 'nc!ina(i să se 'nsoare cu &e#ei stră!ucitoare *i pu(in ca# nestatornice *i că aceasta a peric!itat periodic &a#i!ia.e ce s3a 'nsurat cu 8nne!da.ă use cu oc/ii ei $!acia!i *i" o putea 'n&runta at%t pentru e!" c%t *i pentru ea.eni pur *i si#p!u acest $%nd *i3! rostea9 .a noastră re&eritoare !a istoria Arsena!e!or. 1! 'ntre+ă. S%n$e!e .ă pot o&eri nici un &e! de s&at intuiti.!a care nu a.e *i #i se pare incon&unda+i!ă si#i!itudinea de concep(ii" de structuri #inta!e" de !ăr$i#e a ori ontu!ui. 0 . Unu! dintre e!e#ente!e ca u!ui de &a(ă este că !ipsesc nu #ai pu(in de două eci *i *apte de i#a$ini i#portante din ar/i. 6i 4onis/ 'nc/eie9 Se prea poate să *ti(i sau să nu *ti(i" dar după cu# pri#u! *i ce! #ai #are dintre #onar/ii 8s/er este doar un nu#e" tot a*a *i &ondatoru! nostru" Wa!ter S. 1ntre+ă Prin(u!.ar să ice#5 1#părătesei nici nu i se păru că . Moartea era un !ucru pe care3! .e AanK este un nu#e &ără c/ip. 1n ce!e din ur#ă ea dădu din cap *i 4onis/ . . . Se uită !un$ !a &e#eie" care3! 'ntoarse pri.a pe traseu! e.ine 'n #od auto#at.oi doi apar(ine(i 'n #ai #ică #ăsură &a#i!iei 8s/er.ostru este at%t de di!uat de căsătorii prin a!ian(ă 'nc%t !e$ătura cu căpitanu! Hcdrock nu #ai poate &i nu#ită 'nrudire.or+a de o intui(ie co#p!etă. <or+ise at%t de apăsat 'nc%t 4onis/ ră#ase u!uit. 4onis/ tăcu o c!ipă.

<or+ise Prin(u! .ind3o su#+ru9 0 . Pri. . 0 -e #ai e *i asta.at &iind că a #ai scăpat o dată din #%na ?ăuritori!or de Ar#e" ei nu se . 8nne!da se 'ntre+ase dacă ar &i putut &i )i$nită *i #ai rău*i iată că se putea.e! -urtin.idu! ăsta 'napoi 'n ce!u!a !ui.u! acestor precau(ii: iar apoi" 'ncet *i per&ect ca!#" pă*i 'nainte *i 'n&runtă co!(u! desc/is a! #esei 'n &or#ă de <.e data asta era $ata pentru ei.a. Re&u să e2p!ic #ai #u!t. 7%#+i c%nd Peter -adron e2p!ică #oti.enit9 Pe aici" do#nu!e 4onis/. 0 .ăru!. 6ti(i" doa#nă5 Ne$atistu! o pri. Rosti cu un $!as e#o(ionant de c!ar9 0 1ncerca(i #ereu să3! contacta(i pe ?ăuritorii de Ar#e.ar dacă e! !e spune cu#.este u#ană din istorie a !uat s&%r*it.i &i2" cu intensitate *i continuă9 0 E cu at%t #ai +ine pentru du#nea.enit de3a dreptu! insuporta+i!. Se (inea dreaptă" cu capu! sus" tru&a*.ea copii.e*te cu oc/ii #i)i(i *i cu +u e!e răsucite de răutate.inte!e !ui. un aran)a#ent prin care cur(i!e !or *i a!e noastre ar sta+i!i o !e$ăturătoate acestea 'n sc/i#+u! căpitanu!ui Hedrock. 1ncăperea 'n care se tre i Hedrock era #ai de$ra+ă o pe*teră de #eta! dec%t o ca#eră.re#e. A*teptă 'n ti#p ce co#andantu! $ăr i!or raportă că arestatu!ui i s3au !uat toate ine!e!e" că i s3au sc/i#+at /aine!e" că trupu! a &ost e2a#inat cu a)utoru! aparatu!ui pentru transparen(ă *i a &ost $ăsit nor#a!" &ără nici o ar#ă ascunsă pe unde.or a+ate de !a p!anu! !or. . 0 Ascu!t de porunci!e Maiestă(ii <oastre. .upă o c!ipă ră#ase sin$ură 'n !u#ea ei druncinată. N3au dec%t să se #ire *i să se 'ndoiască. Peste o sută de ani" după ce se .upă ce spuse acestea" co#andantu! se retrase '#preună cu $ăr i!e" dar Hedrock tot #ai a*teptă. -onsi!ieru!" *tia e! prea +ine" '! pri. O&eri(i3!e persoana !ui 4onis/" propu!sia interste!ară *i recunoa*terea !e$a!ă" inc!usi.ede +ine că n3a(i dat aten(ia cu.*i noi ne a&!ă# 'n #ie u! dina#ic a! ce!ui din ur#ă dintre acestea.e! -urtin.erana ta. Pati#a cu care .irea !ui 'i #ătură i#pertinent pe cei două eci *i nouă de oa#eni a*e a(i 'n )uru! #esei 'n &or#ă de <" pe care o &o!osea -onsi!iu! ?ăuritori!or de Ar#e pentru audieri!e !or pu+!ice. Nici unui 8s/er nu i3ar putea trece prin cap un ase#enea !ucru. 8nne!daH 0 TaciH 4!asu! ei se asprise de &urie *i u#i!in(ă. 1ntre+ă u!uit Prin(u! .a insta!a aca!#ia" un ne#uritor ar putea 'ncepe să3*i $ăsească !ocu! e2act 'n . <a$ de tot era ea con*tientă de cu. Se 'ntoarse către nou! . -ea #ai #a$ni&ică po. Trecură #inute nes&%r*ite p%nă să3*i dea sea#a că ce! pu(in so#nu! putea &i +!%nd cu ea. 8nten(ia !or era de a3! ucide 'n ce! #u!t o oră. 1! .ăru! ei. 0 NiciodatăH ?u!$eră &e#eia. .a ade. Se opri 'n pra$" a!ături de Peter -adron" cu un %#+et sarcastic pe &a(ă. . 6ti(i !a &e! de +ine ca *i #ine că nu pute(i a. Se 'ntoarse către . -u# adică" dar asta ar 'nse#na cer*etorie. Ar &i o ne+unie din partea !or să re&u e. Prin(u! se 'nc!ină. Prin(e" tri#ite3! pe indi.ă u pe ne$atist pri. 1! !uaseră o dată prin surprindere printr3o arestare nea*teptată. <ă u . 4onis/ spuse9 0 Maiestatea Sa are dreptate" dar nu acesta este sin$uru! #oti.enită dec!ara(iei #e!e anterioare.or+i scă u +rusc.ia(ă" dar nu cred că acest !ucru se poate 'nt%#p!a #ai de.a. A*teptă p%nă c%nd Peter -adron" ce! de3a! trei eci!ea #e#+ru a! acestui 'na!t s&at trecu spre !ocu! !ui *i se a*e ă.e data asta era a!tce. Posi+i!itatea unei con&esiuni nu e2istă. 6i3(i inter ic să discu(i cu e! despre su.oa#nă" ise acesta cu triste(e" se .oastră. 6aispre ece.. A de.

-o!e$ii #ei *i cu #ine (#erita să su$ere e din nou că nu e sin$ur) a# o+ser.e(i &ace" do#ni!or" tot . 0 . <o# a&!a o #u!(i#e !e !ucruri despre #oti.i se aducă ni*te cu(ite *i (intui(i3#ă !a pereteH . 0 Aăsa(i3! să . 0 .ersiunii.iri!e sunt a(in(%(e asupra !ui. Pre.ea# Aea!K să scoată o . 1n #o#entu! de &a(ă" i se poate tăia $%tu!: poate &i stran$u!at: un $!onte 'i poate dro+i capu!: '! poate de inte$ra un tun ener$etic.a Pa!atu!ui 8#peria! dacă recunoa*te acu#" pe !oc" &ără a #ai co#ite noi ne!e$iuiri" că *i3a 'ncă!cat proprii!e sa!e !e$i.a" sper" că ne3a# asi$urat de a+sen(a Măiestă(ii Sa!e 'n cursu! atacu!ui.oie a# putea să3! ucide# c/iar *i +ăt%ndu3! cu $/ioa$e!e. . 6i pe repu!sia noastră &irească '#potri.or+escH -onsi!iu! e supus )udecă(ii" nu eu. Scoate(i3.ar indi&erent ce . Moti.e!e care i3au deter#inat ac(iuni!e.ă pistoa!e!e *i tra$e(iH Pune(i #%na pe scaune *i dro+i(i3#ăH Porunci(i să .ec/e de peste trei #ii de ani" pe c%nd" după c%t se pare" du#neata ai contat pe ea.a(i3! dru#u! 'nainte *i o#or%(i3#ă cu# a. Se a*ternu tăcerea. 0 -onstitu(ia noastră" spuse cu de#nitate consi!ieru! #ai .ă pun o sin$ură 'ntre+are9 *tie cine. <ei o+ser. 0 Bra.ă a*teaptă un *oc.itate9 0 -/iar a*a . de ac(iuni!e -onsi!iu!ui" care a ordonat atacu! asupra Pa!atu!ui.irea pe consi!ieri. Une!e erau p!ine de curio itate" a!te!e neră+dătoare" iar a!te!e pur *i si#p!u osti!e.e*te)i cu pri.eoca#dată #ai are 'ncă posi+i!itatea de a o+(ine 'ndurare pentru atacu! cri#ina! '#potri. <or+ind at%t de serios" t%năru! consi!ier se ridică 'n picioare c%nd ter#ină9 . .oH Spuse e!.o#ni!or" spuse Hedrock cu $!asu! !ui răsunător" a# să .ederea !e$a!ă ca acest !ucru să se &acă &ără a ataca persoană sau re*edin(a su.ia(ă. Bra. -adron 'i rep!ică ironic9 0 1(i 'n(e!e$ supărarea pentru că noi" -onsi!iu!" nu a# respectat o re$u!ă . 6i" pe +ună dreptate" 'i . 0 <ai" dar asta3! de3a dreptu! insuporta+i!H Spuse un consi!ier pro&it%nd de o scurtă pau ă.oH S&aturi at%t de +ine &or#u!ate #erită să &ie traduse i#ediat 'n .or+ească" spuse Peter -adron.at cu re$ret aro$an(a cresc%ndă a -onsi!iu!ui" credin(a sa din ce 'n ce #ai puternică 'n i#punitatea de care se +ucură" 'n !ipsa tota!ă de răspundere" care deci i3ar &i per#is să3*i ca!ce &ără pri#e)die 'n picioare propria sa constitu(ie.acă nu" . 0 A*tepta(iH <ocea !ui tunătoare rete ă 'n &a*ă 'ncercarea &oarte seriosu!ui . Acu# eu . .o#ni!or" să ac(ionă# pe datăH Ap!au e!e puternice a!e !ui Hedrock 'ntrerupseră tacerea care ur#ă.a din cei de &ată unde #ă a&!a# c%nd a# trecut prin scutu! ace!a. 6ti# +ine că toate acestea se pot &ace 'n c!ipa asta. . -onsi!ierii se uitară unu! !a a!tu!. Trupu! !ui nu #ai e prote)at 'n nici un &e!!a ne. Hedrock spuse cu &er#itate9 0 Nu a# contat pe re$u!a a. .că toate pri.upă părerea #ea" spuse t%năru! Anci! Nare" cu c%t se &ace #ai cur%nd e2ecu(ia" cu at%t #ai +ine. To(i păreau că doresc să3! audă .%rstnic RaK)d Ro+erts" cere să 'ntreprinde# orice ac(iune necesară pentru #en(inerea situa(iei noastre.e!e #e!e sunt !e$ate e2c!usi.eranu!ui 8s/er a&!at pe tron *i nici pe #o*tenitorii ori succesorii acestuia" nu #ai are nici un sens 'ntr3o situa(ie e2tre# de $ra.ă ca aceasta.or+ind.e(i c/e&.or+ă.ar" date &iind instru#ente!e stranii pe care !e &o!ose*te" nu #ai *ti# dacă aceste !ucruri ar #ai &i posi+i!e *i peste ece #inute.3a* su$era să &iu pus i#ediat 'n !i+er(%(e" pentru că #a$ni&icu! -onsi!iu a! ?ăuritori!or de Ar#e s3ar putea să su&ere un *oc cu#p!it.a &i" do#nu!e -adron.a unui ase#enea atac *i ca atare te3ai si#(it 'n si$uran(ă ur#ărindu3(i proprii!e du#ita!e scopuri" indi&erent care sunt acestea. Hedrock se 'nc!ină cu $ra.

en(ie.in(a in. Hedrock %#+ea +!%nd 'n ti#p ce intrară cei ece pa nici.en(iei.or+a de o 'n$ri)orare persona!ă. Era !ocu! 'n care putea 'nne+uni ce! #ai repede" pentru că trupu! care intra nec/e#at 'n e! si#(ea ti#pu!ceea ce nu se 'nt%#p!a *i cu spa(iu! respecti.ea să dea 'n .ă!uise &aptu! că 1#părăteasa . Une!e nu se #ai 'ntorseseră niciodată" 'n ciuda o&ertei de pe etic/etă care pro#itea o #are răsp!ată. A&!at 'n pa!at cu o )u#ătate de oră 'n ur#ă" Hedrock trecuse prin sec(iunea din perete adusă de e! din cripte" tre indu3se 'ntr3o !u#e 'nce(o*ată.ă 'ntrerup" spuse pre*edinte!e -onsi!iu!ui.ar de &apt -onsi!iu!ui 'i pre entase un raport ne$ati. Odată e2p!orat" acest su+iect era considerat 'nc/i* *i c!asat ca atare 'n dosare!e -entru!ui de 8n&or#a(ii" pentru e.a(i de atacarea Pa!ătu!ui" dar n3a.e# nici o o+!i$a(ie de a ne )usti&ica ac(iuni!e &a(ă de de(inut.ată.en(ii 'i &usese e2pusă #ai 'nt%i c%nd 'i . Mai #u!te ani#a!e #arcate de e! *i supuse unui #ode! e2peri#enta! &useseră respinse din puncte &oarte 'ndepărtate" c/iar *i de !a cincispre ece #ii de ki!o#etri. Nu era .re#e 'nde!un$ată 'n picioare" per#i(%ndu3! trupu!ui său să se adapte e" nădă)duind că ni#eni nu .entua!a sa studiere de către oa#enii cărora ar putea să !e .ea nici o $ra+ă. .i+rator era acordat nu#ai *i nu#ai cu trupu! său: *i 'n to(i ace*ti ani c%t &usese inte$rat 'n idu! depo itu!ui su+teran din Pa!at" sin$ura pri#e)dia &usese aceea ca din ne*tiin(ă cine.i+rator a! Arsena!e!or u#p!ea $o!u! spa(ia! dintre două puncte a!e spa(iu!ui interp!anetar" accept%nd 'n #od #ecanic ideea că acest spa(iu nu are e2isten(ă #ateria!ă. .0 Aici tre+uie să . Acu# că se a&!a c/iar e! 'năuntru" n3a. . 1n(e!e$ că ne si#(i# cu to(ii .a 'n #od serios sănătatea #inta!ă. Aucru incredi+i!" arestatu! a i +utit să concentre e discu(ia 'n )uru! proprii!or sa!e dorin(e. . Unu! din ace*tia ridică sacu! *i5 Atunci se produse e.icti#ă ne. 8ncursiunea !ui anterioară din seara aceea" prin scutu! c!in ascun ătoarea !ui" durase două ore de ti#p nor#a! *i că!ătoria 'i de . Te#porar" asta3! $arantase si$uran(a: !ucru 'ncă *i #ai i#portant" 'i $aranta accesu! !a scutu! din ca#era #ortuară a Pa!atu!ui.eni#entu!.ino. 'n pri.e #u!te ori se 'ntre+ase Hedrock ce ar pă(i o ase#enea .o#nu!e co#andant" .ersă# procesu! *i să creă# i!u ia spa(iu!ui aco!o" unde nu e2istase ni#ic.ea să #ai &ie cercetat .a tre+ui să se (ină !uni *i !uni de i!e departe de aparatu! distru$ător de #in(i. 8deea acestei in. <or+i scurt dar protoco!ar te!eecranu!ui din +ra(u! &oto!iu!ui9 . . -ercetări!e &ură 'ncununate de succes.entator *i pe co!e$ii !ui de deci ia -onsi!iu!ui 'n sensu! păstrării ce!ui #ai dep!in secret. 8n.. Ră#ase a+so!ut ne#i*cat c%nd puseră $ardienii #%na pe e!. Scutu! .entatoru! 'i raportă toate deta!ii!e !ui Hedrock" care c/i+ ui +ine" iar apoi '! in&or#ă" pe in.ino.escoperise că o e2punere de *ase ore 'i $re. Nu se a&!a nicăieri *i totu*i era pretutindeni.eau nici un sens 'n acest tăr%# a! se#io+scurită(ii. Stătu . 8ar 'ntr3o +ună i a.eci nu a. Ae$i!e te#pora!e *i spa(ia!e o+i*nuite nu a.ină din nou ideea.i!ea$ cuno*tin(e!e.a să treacă prin e! *i să su&ere .entatoru!" de ce să nu in.reodată de Arsena!e. -a atare" se retrăsese repede" păstr%nd ca re er.a 'ncerca să3! ur#e e prin ace! c%#p de &or(ă e!ectronic.ătă#are. .ă ce!e!a!te patru ore din tota!u! de *ase ce repre entau !i#ita re isten(ei u#ane.reo . Rosti doar at%t9 0 Acu# ur#ea ă *ocu!.rea să3! ia de so(.enise r%ndu! să3*i e2ercite pe ti#p !i#itat #andatu! de pre*edin(e a! -onsi!iu!ui ?ăuritori!or de Ar#e" o &unc(ie de o putere autocratică i#ensă care3! dăduse posi+i!itatea să reparti e e un 'ntre$ !a+orator" cu &i icieni cu tot" să dea asisten(ă specia!i ată t%năru!ui $enia! 'n creieru! căruia se născuse această in. 8ncursiunea !ui actua!ă nu tre+uia să3! ia #ai #u!t de patru ore" pre&era+i! trei" dar 'ncă *i #ai +ine nu#ai două. Pro+!e#a &usese pur *i si#p!u ur#ătoarea9 transportoru! .upă aceea . 6i o+(inuse respin$erea proiectu!ui.ino aici *i pune3! de(inutu!ui un sac pe cap. .ar atunci" e2p!icase in.

A)unse !a ascun ătoarea #a*ini!or pe care de #u!t !e acordase cu e!e#ente!e acestui spa(iu *i !e ascunsese 'n pa!at.are a ine!u!ui" apoi s!o+o irea acestuia" ur#ată de o ateri are &oarte +!%ndă pe o pardosea!ă care ceda su+ ta!pi!e !ui ca un strat $ros de noroi.a!ent a! ce!or două adaptoare necesare pentru &unc(ionarea !or co#p!etă. Prin contro!u! asupra ce!ui de a! doi!ea ine! se putea că!ători 'napoi *i 'nainte 'n ti#p pe distan(e scurte.e &apt" e&ectu! $uduitor pentru creieru! u#an a! acestei e2perien(e !i#ita că!ătoria !a c%te.ar #ai a.ă spa(ia!ă !a de$ete #ecanice" cu propriu! său ec/i.ea o #inte incapa+i!ă să pătrundă c%t de c%t 'n!ăuntru! naturii o#ene*ti.an(ii.edeau in.ita ca!a#itatea" persona!u! de cercetare sta+i!i că spa(iu! nou să &ie creat ini(ia! doar pe o scară redusă.en(ia prin pris#a interese!or +unăstării !or proprii sau de $rup. Raporturi!e sa!e cu ti#pu! nu se sc/i#+aseră 'ntr3o c!ipă. Toate instru#ente!e de pe na.ită(ii !ui" dar opera(iunea tre+uia e&ectuată cu #u!tă pruden(ă" Ar &i &ost !a &e! de u*or" c/iar prea u*or" să se scu&unde prin pardosea!ă *i să intre 'n pă#%nt. Pentru a e.ă.ederea sta+i!irii Arsena!e!or ca o contrapondere a '#păra(i!or 8s/er. Pere(ii cedau 'n &a(a #asi.a ore 'ndărăt sau 'nainte. 8ne!u!" unu! dintre ce!e două (ce!ă!a!t a. 6i re$u!a !ui principa!ă pentru a (ine sau nu secret un !ucru &usese 'ntotdeauna9 oare de .e!e de adaptare corespun ătoare de pe #a*ină inc!udeau cea de a doua &unc(ie pre(ioasă a in. -e! de a! doi!ea ine! *i dispo iti.1n ti#p ce stătea aco!o *i3*i !ăsa cu ră+dare trupu! să se adapte e" Hedrock re&!ectă că nu e pri#a dată c%nd a intrat 'n posesia unei in.a ani.ă!uirea secretu!ui pentru &o!osu! tuturor ar &i 'n a.oie pentru a o !ua.ea să sporească ori să #ic*ore e după dorin(ă reparti(ia ini(ia!ă" pentru a &i &o!osită c%nd tre+uiau stră+ătute #ateria!e dense.ea a!tă destina(ie) era ar#a &o!osită de Hedrock c%nd a)un$ea !a iduri. E2perien(e!e de !a+orator a!e in.e de 'nă!(are" #a$neti oare #ari *i #ici *i 'n specia! eci de #a*ini care puteau apuca *i (ine &er# o+iecte!e. ?ir3ar să &ie" dar de ce să tre+uiască să #oară un #i!iard de oa#eni pentru că un in.ă" aceasta *i ine!e!e adaptoare din de$etu! !ui Hedrock se acordau cu panou! de co#andă de pe na.atoare pe care !e a.ere.ea puterea *i e2perien(a de care era ne. Uneori &usese . .or+a de o deci ie di&ici!ă" dar cine a!tcine. 6i apoi" &ire*te" erau *i oa#enii care .entator a.re#e de două eci de seco!e p%nă a &o!osit3o 'n ce!e din ur#ă 'n . Sosise #o#entu! ac(iunii. Aăsă acest $%nd să i se scur$ă 'ncet din #inte. Se &ăurise un ine! care" acti. Mai 'nt%i un sa!t u*or" ur#at" c%nd atin$ea du*u#eaua cu picioare!e" de apăsarea pe dispo iti. Bun sau rău" e! era ar+itru!. Se produceau *i a*a" 'n #od destu! de ne$!i)ent" su&iciente in.u! de acti. Teoretic se puteau acoperi c%(i.i+ratorie" o păstrase ca pe o taină persona!ă . Hedrock descoperise că" printr3o 'naintare de nouă ore 'n ti#p p!us 'napoierea 'ncă nouă oredeci optspre ece 'n tota!trupu! trăia ce!e *ase ore nor#a!e pe care !e putea suporta &ără .at" a. Nu !e acordă nici o aten(ie acestor oa#eni" nici #ăcar c%nd 'i stăteau 'n ca!e" ci ca!că peste trupuri!e !or de parcă ar &i &ost doar ni*te nori de $a e. 1ncepu să 'nainte e prin cea(ă.a!e de c%te. . Propria !ui descoperire" au$#entarea . .acă ascundeau o ase#enea descoperire" a*a cu# proceda 1#părăteasa cu propu!sia interste!ară" tre+uiau *i!i(i prin orice #i)!oace s3o &acă pu+!ică. Sau puterea pe care o repre enta nu ar &ace dec%t să a)ute un $rup e&e#er să str%n$ă *i #ai tare *uru+u! unei tiranii de)a prea se. Trupu! !ui era pre$ătit. Erau di&erite ar#e *i +ine'n(e!es toate une!te!e *i instru#ente!e" de !a na. <edea oa#eni din Pa!at" st%nd ri$% i ca ni*te si!uete scu!ptate 'n penu#+ra a#ur$u!ui.en(ii *i n3a &ăcut3o pu+!ică.entatoru!ui *i a!e asisten(i!or acestuia produseseră o ase#enea .ea 'ncă #u!te a!te!e. Aucru! era &oarte si#p!u pentru ni*te #u*c/i at%t de +ine coordona(i că ai !ui.anta)u! spiritu!ui pro$resist a! o#u!ui. Era aco!o o #ică na. Ace*tia nu se $%ndeau niciodată practic care ar putea &i e&ectu! descoperiri!or !or.en(iei.ă cos#ică" cu dispo iti.eau !a inter.icti#ă *i nu era de dorit repetarea situa(iei.a a.a seco!e sa.en(ii pri#e)dioase 'n puseuri!e ino.

enit 'n pa!at toc#ai din această că!ătorie de spiona)" !uat pri onier de ?ăuritorii de Ar#e *i adus !a +ordu! cruci*ătoru!ui.ă !a . Prin carena dură a cruci*ătoru!ui e! concentra . N3a* &i cre ut că . care 'ntotdeauna 'ncearcă să distru$ă atunci c%nd se con&runtă cu ceea ce nu 'n(e!e$e pe dep!in. Sensoria!e!e sc%nteiară: co#utatoru! principa! co+or' p%nă !a o trei#e din puterea #a2i#ă adapt%nd 'ntrea$a na.ita+i!ă a că!ătoru!ui.a &i 'n. . -%nd $ăr i!e se repe iră 'năuntru Fcu sacu!G" care era pur *i si#p!u un &e! de că!u*" a*teptă p%nă aproape de c!ipa c%nd tre+uiau să i3 ! !e$e peste cap *i apoi co+or' un +ra( #ecanic *i3! s#u!se" aduc%ndu3! 'n propriu! său spa(iu.ea o trea+ă de &ăcut *i3*i pusese 'n $%nd s3o ducă p%nă !a capăt.pierderea sănătă(ii #inta!e.ă u aco!o" 'ncon)urat de pa nici. Hedrock ce! de aco!o se 'ntorsese de)a din această că!ătorie te#pora!ă *i *tia ce s3a 'nt%#p!at. Hedrock3arestatu! stătea 'n picioare" !ini*tit" cu un u*or %#+et ironic pe +u e" &ără a &ace .edit a!truis#u! *i +ună. . 1n acest spa(iu nu e2ista ti#p: era doar o #etodă de adaptare a spa(iu!ui !a un anu#e ti#p din !u#ea nor#a!ă. ecu!eH Stri$ă Hedrock.adă ce se #ai 'nt%#p!ă.acă a. Una dintre di&icu!tă(i!e dep!asării 'n ti#p era aceea a !oca!i ării oa#eni!or *i a ur#ăririi !or prin #u!(i#e sau pur *i si#p!u a păstrar%i e. . Pe c%nd e! nu *tia.ei da un ase#enea ordin după ce ai au it ce a# spus.ins prin &or(a cop!e*itoare care e2istă 'ntr3o or$ăni a(ie capa+i!ă de a răsturna p%nă *i pe prea3puternicii ?ăuritorii de Ar#e. A*teptă cu 'ncordare" ur#ărind sensoria!e!ecare nu erau a!tce.re#e. Trei !a una. Nu si#(ea nici un &e! de re#u*cări.despre tine.iden(ei !or. 1n ca#era 'n sine" tăcerea era do#inată de 'ncordarea ner.iri!e speriate. -adron" a.ertite pentru &o!osirea 'n acest spa(iu.ea nici o !e$ătură cu siste#u! re. . Mare!e cruci*ător a! Arsena!e!or se 'nă!(a: '#preună cu e! *i #icu! aparat 'n care se $ăsea" per&ect consonant ca rit# te#pora! *i destu! de departe de spa(iu! specia! pentru a3! '#piedica să cadă a&ară prin pere(ii cruci*ătoru!ui.%r&u! #a*inii: apoi opri #otoare!e *i porni adaptoru! te#pora! principa!" '#pin$%nd #aneta !a #a2i#u#!a o . A. Se uită atent 'n te!eecrane *i se . Hotăr%rea or$ani a(iei acesteia de a #ă ucide" 'n ciuda &aptu!ui că #a*ina de ana!i ă Pp #i3a do.e(inutu! *i pa nicii ie*iră *i co+or%ră 'n c!ădirea unde se construise ca#era cu pere(ii $ro*i de #eta!. Si#u!tan" Hedrock si#(i o #i*care. Hedrock ridică u*or #icu(a na. Spuse $!acia!9 0 Nu #ai . Peter -adron rep!ică tot at%t de rece9 0 Arsena!e!e nu recunosc nici un &e! de or$ani a(ie secretă.atoris# de&ensi.ite a te#pora!ă o+i*nuită. . Mai 'nt%i scoase un captator de sunete *i 'n ti#p ce ascu!ta discu(ia din ca#eră '*i descarcă #ai #u!te aparate.atoris# .ar nu putea să #ai treacă #u!tă . Acest conser.oasă *i de pri. Apoi se a*e ă" cu de$ete!e pe c!ape!e de contro! a! ti#pu!ui" a*tept%nd să .e aceea" c/iar *i acu#" tre+uia neapărat să se asi$ure.a! de *ase ore căut%nd o persoană care se dusese !a teatru.reun e&ort de a se s#u!$e din #%ini!e pa nici!or.reau să pierd ti#pu! cu discu(ii. Odată '*i irosise un 'ntre$ inter. Metoda că!ătoriei 'n ti#p nu a. -ruci*ătoru! porni ca &u!$eru! către destina(ie9 &ortărea(a.a dec%t ni*te re!ee auto#ate con. Nu era 'n(e!ept să ia toate aceste !ucruri drept +une.oin(a" de#onstrea ă un conser. Hedrok '*i croi dru# cu na.re#e" !a ur#a ur#ei.ea dreptate" atunci 'n #o#entu! ace!a se a&!au 'n cruci*ător două persoane purt%nd identitatea !ui9 Hedrock persona!aici pe tăr%#u! cenu*iu3'ntunecat*i Hedrock re.ea# o părere #ai +ună .ersi+i! a! dep!asării te#pora!e născocită din 'nt%#p!are cu *apte ani #ai 'nainte de către &i icienii 1#părătesei9 prin acea #etodă corpu! co!ecta ener$ia te#pora!ă care nu #ai putea &i co#pensată niciodată pe de3a3ntre$u!" re u!tatu! &iind distru$erea ine.a prin unu! din ace*tia *i se apucă de trea+ă.ă cos#ică *i tot ce era 'n ea p%nă !a !ocu! unde se a&!a andocat cruci*ătoru! Arsena!e!or" a!ături de spărtura din idu! pa!atu!ui. N3ar &i tre+uit să dure e prea #u!tă .ă uda" dase . 4ăr i" !ic/ida(i3!H 0 7e.ite ă de trei ori #ai #are dec%t cea nor#a!ă.

or+a dec%t 'n #ică #ăsură de o &rică persona!ă.a de ani.useseră +rusc o . Hedrock *tia că nu e . 0 .a!oare de -onstitu(ie a &ost .a" spuse e!" cred că a* putea &i purtătoru! de cu.edere Arsena!e!e.e$/etori a#ica!i care să nu scape din .ă" &ără nici un &e! de insisten(e din partea . 1n ce!ă!a!t spa(iu" &iin(a sa anterioară tăie pur *i si#p!u contactu! adaptoru!ui te#pora! *i totu! se sta+i!i a 'n 'ncăpere.%nt.or+a.eni !a panou! de co#andă" '*i a)ustă rit#u! de !a ero !a nor#a! *i ascu!tă ar.ici+i! cu# este ce! a! ?ăuritori!or de Ar#e. de AanK" a recunoscut pri#e)dia pentru stat repre entată de un corp in.ă tota!.estea să ascundă &aptu! că un ne#uritor era sin$uru! #artor ocu!ar.rea să su+!inie spiritu! nostru a#ica!" +ună. Aitera!#ente 'ntr3o c!ipă.reo patru eci *i ce. . -red că sunt 'n asenti#entu! #a)orită(ii dacă . Ni#eni nu se ridică '#potri.e$/etorii nu doresc să se *tie de e2isten(a !or.io!at acu# *i toc#ai 'n artico!u! său ce! #ai in&!e2i+i!. M%ine pe !a pr%n " in&or#a(i3o pe 1#părăteasă că #3a(i e!i+erat *i cere(i3! să renun(e !a siste#u! de propu!sie interste!ară.ă *i iară*i tăcere.o!tă" apoi se &ăcu tacere" iară*i pu(ină ar. . ?ără să se 'ntoarcă spre $ăr i" *tia.i se . Aan(uri!e ornăiau. Toată trea+a se &ăcu aproape instantaneu. Mă opresc aici" dar a* .or+i repede9 0 .inte!e.oastră or$ani a(ie nu este c%tu*i de pu(in 'n pri#e)die. Toc#ai acest statut cu . ?ăcu o pau ă" #ătură cu pri. -adron se ridică 'n picioare.or+ească" dar !e rete ă . Re.oin(a noastră" /otăr%rea noastră de a nu inter.eni at%ta .o#ni!or" ca!#a(i3. Tot ce dorea acu# era ca po. 1n s&%r*it" nu tre+uie să #ai 'ncerce ni#eni să #ă atace. E! a 'nte#eiat *i un $rup de supra.irea &e(e!e a&!ate dinaintea !ui" dar #inta! '*i c%ntărea cu răcea!ă cu. <ă u că #ai #u!(i dintre oa#eni *i3au re. Era 'n ansa#+!u o po.ertis#ent că e2istă un statut" o constitu(ie pe care sunt datori să !e respecte.e #u!t '! consider unu! dintre cei #ai capa+i!i #e#+ri ai -onsi!iu!ui. Supra.%nt.oi spune că acceptă# ter#enii du#ita!e.ra)ă.re#e c%t ?ăuritorii de Ar#e '*i respectă statutu!. -%nd ter#ină" se st%rniră stri$ăte de re.or+ească" &ără să dea aten(ie ce!or ce se 'nt%#p!au 'n )ur. Era #ai #u!t dec%t !i#pede că to(i cei de &a(ă a.e#isiona(i.a o&eri c/iar 'nainte de ora respecti. Oa#eni stri$au ui#i(i *i speria(i *i apoi recădeau pe !ocuri!e !or" pa!i i *i 'nspăi#%nta(i.%nt despre ceea ce a(i a&!at astă i. Apoi !e prinse 'nc/eieturi!e 'n cătu*e" !e$%ndu3! pe to(i !ao!a!tă 'ntr3un *ir !un$" 'n )uru! #esei.enit 'n su&icientă #ăsură pentru a 'ncerca să .ă. Era un +ăr+at +ine c!ădit" de . Marea .este +ună" !ipsa deta!ii!or &iind trăsătura ei cea #ai tare.-ontinuă să .e#isia 'n corpore . A*teptă să !e recapete aten(ia" apoi !e . Apoi 'nc/ise u*a *i o 'ncuie. Hedrock i se adresă direct acestuia9 0 Sunt si$ur că do#nu! -adron poate &i purtătoru! .ă.oastră" dar acorda(i3! *ansa de a3*i arăta $enero itatea. Se st%rni o ăpăcea!ă 'n$ro itoare. 0 8ată ce tre+uie &ăcut9 'n pri#u! r%nd să nu su&!a(i un cu.i iune teri+i!ă a s&%r*itu!ui Arsena!e!or.ostru de cu. 1n a! doi!ea r%nd rese#na(i3. Pro+a+i! că $!asu! !ui 'i (inea ca su+ o .a &ăcută de consi!ieri *i pa nici c%nd descoperiră starea 'n care se a&!au. Hedrock se 'nc!ină *i spuse cu $!as tare9 . To(i pute(i candida pentru a &i rea!e*i" dar nu pentru perioada i#ediat ur#ătoare" ci pentru cea u!terioară. A*a" ca să *ti(i" 'nsu*i 'nte#eietoru! or$ani a(iei" Wa!ter S. Aui Hedrock nu3! scăpă a#ănuntu! că trei sau patru dintre +ăr+a(iprintre care *i Peter -adronnu !uară parte !a niciuna din aceste #ani&estări 'n cadru! con&u iei $enera!e.a s!u)i sa!aria(i!or #ărun(i ai Arsena!e!or ca un a. Pe $ardieni 'i '#pinse cu cătu*e" unu! de +ra( *i ce!ă!a!t de picior *i3! scoase 'n /o!. ?ără pic de $ra+ă" eu! său anterior !e !uă ar#e!e pa nici!or *i apoi se apucă să de ar#e e pe to(i #e#+rii -onsi!iu!ui" 'n această opera(ie intr%nd *i 'ndepărtarea ine!e!or de pe de$ete *i a te!eecrane!or de pe +ră(ări *i scaune. Situa(ia de &a(ă nu s3ar &i st%rnit dacă nu #3a(i &i ur#ărit cu at%ta 'nd%r)ire. Persona! cred că aceasta . .

ă prin ora* către unu! din nu#eroase!e sa!e aparta#ente secrete. Neca u! era că &iin(e #ai puternice '! Fe!i+eraserăG ca să . Scutu! se 'ntre ărea 'n ascun i*uri!e pa!atu!ui 'ntunecat" o &or#ă dreptun$/iu!ară cu o stră!ucire +!%ndă. Hedrock ce! FanteriorG stătea !a co#en i!e #icii na.a 'n spa(iu! cos#ic o &!otă .AR SP3A A. -ei doi Hedrock nu 'ncercară nici un &e! de truc" nu recurseră !a parado2uri. -ei doi a!ter e$o ai !ui Hedrock care se a&!ară &u$iti. O ase#enea distru$ere n3ar &i #ai #u!t dec%t un incident din e2isten(a !or $!acia! inte!ectua!ă. -A 68 -UM NU S3AR ?8 ?OAOS8T N8-8 O ?ORJA ETTER8OARP5 0 NUH (răspunsu! &u $!acia!) OMUA A ?OST -ON6T8ENT .e #u!te ceasuri se tot $%ndea !a ce .ă u că se a&!a de)a !a destina(ie" '#preună cu a!ter e$o3u! !ui.e cu# se a&!ă 'n picioare se duse !a un &oto!iu co#od. 8nsta!%ndu3se" stri$ă pe un ton aspru9 0 E 'n re$u!ă" prieteni păian)eni" dacă #ai a.eni#ente!e era at%t de #arcată 'nc%t nu #ai 'ncăpea nici o 'ndoia!ă. -ur%nd puse sensoria!e!e să #en(ină na.a 'n rit#u! te#pora! nor#a! pentru o e.ec/iu! ni. A*teptă p%nă ce arse *i apoi tri#ise #icu(a na. 6aptespre ece. . -ei!a!(i stăteau !%n$ă e! pri.eau să distru$ă siste#u! so!ar *i pe to(i !ocuitorii săi at%t de e#oti.e! titanic" at%t de . Teoretic poate că 'ntre ti#p se p!ictisiseră de oa#eni *i a.i. -a re u!tat a! e&orturi!or sa!e" direc(ia psi/o!o$ică 'n care se 'ndreptau e. Eu! său FanteriorG pă*ise prin scut *i de.E ET8STENTA NOASTRP.ut rost să (ină #ai departe su+ o+ser. A!ter e$o" scoate3#ă de aiciH Pro+a+i! dispăru instantaneu.-ONT8NUUN.ind trist 'n )os.adă ce .a &ace c%nd .e(i *i a!te p!anuri" #ai +ine pune(i3!e acu# 'n ap!icare.U-EM 1NAPO85 A8-85 Hedrock ad#ise &aptu! că a sosit #e#entu! critic.eau să3*i rea&ir#e stăp%nirea asupra !ui.u!ui de ridicare *i co+or%re *i si#(i cu# acesta '! depune 'n aparta#ent. '#preună 'n ace! spa(iu 'nce(o*at nu 'ncercară nici un &e! de e2perien(e. . <ictoria era asi$urată.asta cu ec/ipa)e apar(in%nd unei rase de păian)eni inte!i$en(i se oprise pentru a3! studia pe o# *i ac(iuni!e !ui.entua!ă &o!osire . .ea să re(ină propu!sia interste!ară 'n .upă ce3! ur#ăriseră cu# '*i 'ndep!ine*te (e!u! ori$ina! *i3*i dăduseră sea#a că nu ar &i a. 0 ATUN-8 E -AAR -P A A-J8ONAT 8AO48-.e" diri)%nd3o 'napoi 'n ti#p *i către pa!at. .E PUAS ENER4ET8.ederea ne$ocieri!or.0 E3n re$u!ă.E68 6T8A .iitoare" apoi concentră asupra !ui 'nsu*i puterea dispo iti. ?ăcuse tot ce putea.enise 'ncă o &or#ă ce(oasă din sa!a pa!atu!ui. Poate că 8nne!da a. 0 POATE. Pre en(a &iin(e!or străine *i necunoscute 'i &u se#na!ată #ai 'nt%i de un $%nd nu at%t 'ndreptat către e!" dar destinat 'n(e!e$erii !ui. Hedrock stropi scutu! co#+usti+i! cu un pra& e2p!o i. !ipicios *i3! dădu &oc. Aucru! &usese do.upă ce3! capturaseră '! duseseră i#ediat 'napoi pe p!aneta !ui de ori$ine *i3! #anipu!aseră ca *i c%nd distan(e!e nici n3ar &i e2istat.ar asta nu #ai conta. .eni acest #o#ent *i de #ai +ine de un #inut" de c%nd se a*e ase" toc#ai &ăcea acest !ucru. JEAUA PROPUASPR88 AU8 A ?OST 1N.edit prin nu#eroase teste" cu #u!t 'nainte.E PRE7ENJA NOASTRP. -reieru! u#an su&erea prea #u!t de pe ur#a ce!ei #ai #ici in$erin(e 'n do#eniu! ti#pu!ui.io!ent 'nc%t creieru! 'i &u *ocat de i#pact9 0 UN ETEMPAU 8NTERESANT .a(ie o persoană care a 'ndep!init o ac(iune" cu si$uran(ă că a.a .a &ace.EPA8N8T . . . 4%ndu! se #ani&estă !a . ?ăc%nd o str%#+ătură c%nd $%nduri!e 'i a)unseră 'n acest punct" Hedrock . Unde.

eni con*tient de o pu!sa(ie enor#ă care3! $uduia creieru! cu +u+uitu! ei.are nu #ai putea &i 'n interioru! #a*inii străine" se $%ndi 'ncrunt%ndu3se u*or !a aceasta *i apoi o+ser. Situa(ia !ui #ani&estă o a#e!iorare continuă. Părea 'ndepărtat *i s!a+. 1nc/ise oc/ii *i aproape că se credea 'napoi 'n aparta#entu! !ui" c%nd se produse o 'ntrerupere. -ontinua să *adă pe scaunu! #u!(i&unc(iona! de !a panou! de co#andă pentru că re!a2area era sin$ura !ui #etodă de '#potri.a. Asta era departe de do#ina(ia !or ire isti+i!ă asupra 'ntre$u!ui său siste# ner. A*teptase o inter&eren(ă #inta!ă" $/e#uindu3se 'nstincti.ideo arătau un spa(iu 'nste!at" dar 'n cea retro.ire: *i de acu# 'nco!o a.ar *ocu! nu corespunse a*teptări!or !ui.e! &i ic.ea inten(ia să se '#potri.e.entua!ei posi+i!ită(i că stăp%nirea !or asupra !ui să &ie 'n #o#entu! ace!a &oarte s!a+ă.ea &or(ă. Acu#" e!i+erat de su+ stăp%nirea !or putea .ă. Anterior pro+a+i! sta+i!iseră o !e$ătură instantanee *i co#p!etă cu raportarea !ui 'n spa(iu.eni at%t de c!ară 'nc%t după c%te.ă a!tce. -ea de a doua i!u ie &usese că +arca !ui de sa!.ă.edea că nu e.e. 4%ndu! străin nu a. <a să ică re isten(a !ui cedase. 8#a$inea de.or &o!osi '#potri.edea că e una sin$ură. Procesu! de re!a2are ac(iona cu# tre+uie. Tre+uia să3*i )oace prudent )ocu! *i să a*tepte pri!e)u! ni#erit.are se a&!ă 'n interioru! #a*inii !or.e# ne.roiau să spună era că . Sau ce! pu(in ac(ionase 'ntr3o oarecare #ăsură. 6edea aco!o 'n dorin(a de a se pătrunde!a &i$uratde #ediu! 'ncon)urător at%t de &a#i!iar. Se pre$ătea să continue de aceea*i #anieră or$ani ată" c%nd #intea !ui se năpusti asupra e.or+a de o sin$ură na. Era &oarte rău" dar +ine'n(e!es că nu contase 'n #od cert pe o i +%ndă. ?iin(e!e3păian)en i +utiseră să3! readucă pe +arca !ui de sa!. 1*i (inu 'n &r%u o e#o(ie cresc%ndă" d%ndu3*i sea#a de ce se 'nt%#p!ă.ărat că ai i +utit să te e!i+ere i de su+ ro+ia noastră #enta!ă *i ai descoperit că e . .ă.eniseră una sin$ură.Stătea cu oc/ii 'nc/i*i" cu trupu! ca!#" cu #intea 'nceată *i $o!ită de $%nduri *i senti#ente. Trei dintre p!ăci!e . Pri#a i!u ie era aceea că e . N3a. O do#ina(ie #inta!ă aparent suprau#ană se redusese acu# !a propor(ii nor#a!e. Hedrock era con*tient de u!uire" de o 'n(e!e$ere nesi$ură" cu oc/ii !ar$ desc/i*i9 Aceasta este rea!itatea.in *i toate ace!e #ii de 'ncordări #uscu!are" &iecare cu #ici!e sa!e sunete*i &a a aceea trecuse. Acu# tre+uiau să3! atin$ă din a&ară. Acu#" e!i+er%ndu3se de su+ stăp%nirea !or putea .a secunde *tiu că scaunu! se a&!ă 'n sa!a de co#andă a na. Patru sute de na. . .e de. ?iin(e!e3 păian)en" care păruseră a a. Hedrock o&tă *i desc/ise oc/ii. -iudat" i se păru. Totu*i #ai a. Barca !ui de sa!." te#ător de i#pactu! titanic a! acesteia.ar acea &a ă &i ică" ace!e +ătăi a!e ini#ii cu #ur#uru! &!u2u!ui san$.ei de sa!.a !ui ra e ener$etice. 6e %nd aco!o" Hedrock de.ea o putere supre#ă" se de u#&!au pe #inut ce trecea.ar atunci unde erau ce!e!a!te sute de na. 0 O#u!e" nu ne si!i să te distru$e#. 1n ti#p ce a*tepta" se uită a!ene !a te!eecrane!e stră!ucitoare.i oare era i#a$inea unei na. Apoi" pri#a !ui i#presie a &ost aceea că e a*e at pe un scaundar nu ce! din aparta#entu! !ui.are" care !a r%ndu! ei era 'n interioru! uneia dintre i#ense!e na. Nu era dec%t o sin$ură na.e cos#ice contro!ate de străini.ea nici o 'ndoia!ă că a#enin(area !or de a3! distru$e se producea !a un ni.ec/ii &ac/iri /indu*i o nu#iseră Nir. -eea ce . Nu era c/iar acea stare per&ectă pe care stră.ana" dar oricu# era o stare de re!a2are pro&undă: cu #i!enii #ai 'nainte" #ari!e institute de studiere a #in(ii *i" sen a(ii!or o &o!osiseră ca +a ă pentru toate siste#e!e de educa(ie #inta!ă.or+ă nu doar de o sin$ură na.ească.os" dar era !a &e! de pri#e)dioasă ca 'ntotdeauna.are" dar do#ina(ia asupra !ui era 'ntreruptă par(ia!: a*adar #ai #u!te din i!u ii!e !or 'i dispăruseră din #inte. A*teptă *i cur%nd i se adresă un $%nd9 0 E ade. Era sin$ur" 'nso(it doar de ca!#u! *i pacea tota!ă.oie de tine *i deci tre+uie să3(i cere# să co!a+ore i" su+ a#enin(area e2ter#inării i#ediate 'n ca u! c%nd re&u i. .

o# in&or#a 'n pri. 0 ?ire*te că nu. 8ată3.or a.3a s!u)it +ine. Natura se poate #%n$%ia cu $%ndu! i +%n ii unui e2peri#ent de producere a inte!i$en(ei" dar să *ti(i că 'n pri.oastră specia!ă .ă #are aproape c%t !una.rea să *tiu c%nd pot căpăta ce. A# să &ac ce #i se cere dacă nu e . -e .eni(i dintr3o ci. Hedrock protestă9 0 A# au it pe unu! dintre .ite ă" se apropia tot #ai #u!t de unu! din sorii .or+a de a a)un$e !a o #etodă de e2ter#inare cu# ar &i de #e#+rarea. Se a*teptase e! !a acest răspuns" dar oricu# &u un ade.ia(ă.or spune c%nd ur#ea ă să #oară.ea $ri)ă de cerin(e!e ner.ă 'ntr3o na.ă e2perien(a.i!i a(ie superioară pe p!an #inta!: a* . 0 ?oarte interesant" răsună $!asu! unui a!t $%nd. Nu . 1ntr3un #o#ent critic ne. 1n !oc să 'ncerce să #u*te #%na care se 'ntindea pentru a3! distru$e" pro+a+i! că &iecare indi.ă!u! cresc%nd de &ier+in(ea!ă 'n ti#p ce p!aneta" +ur%nd cu #are .a corespunde cerin(e!or ta!e.3a(i putea a*tepta să co!a+ore pe o ase#enea +a ă.re(i să &ac.ia(a *i #oartea tre+uie să &i &ost e2tre# de stoică. Metoda inte!ectua!ă cu care aceste &iin(e a+ordau .rea să .oi *i cei din nea#u! . Asta se 'nt%#p!a 'nainte de a &i eu readus pe Pă#%nt. O c!ipă Hedrock nu spuse ni#ic. A* .ăd cu# . Hedrock *o. Asta pare se#ni&icati.a ai #ai . 0 Te .3a dat na*tere" industrii!e ei" #odu! ei o+i*nuit de .ar cu#.0 ?ire*te" spuse Hedrock care de #u!t *i cu #are succes co!a+orase cu a!(ii. -ontră9 0 Nu prea .e(i !ăsa 'n .id3păian)en studia toate #i)!oace!e de scăpare *i ne$ăsind niciunu!" accepta #oartea &ără !uptă" 1n ce!e din ur#ă Hedrock spuse cu &erocitate9 0 <3a(i descurcat destu! de +ine.ar ce a!tce.a de #%ncare.ăi9 0 . Mon*trii ace*tia credeau că .ărat *oc.rea să *tii. Hedrock !e spuse9 0 Nu e ne. Părea incredi+i! ca cine. Aini*ti(i3! *i continua(i3. 1ntre+area era pusă pe un ton p!in de interes. Era &ascinat. E.oia de /rană este do#inantă. 0 M%ncareH -e! ce3! punea 'ntre+area era de3a dreptu! tu!+urat.eni re#arca+i! de netă. 0 Să cede i.ident că pro.a o&eri puternica e#o(ie după care t%n)e*ti *i ast&e! . Ai au it" T2V (un nu#e nedes!u*it).oi spun%nd că 4i! Nee!an e #ort.. 0 Să te supui.oase a!e o#u!ui dacă3! . 1ntruc%t erai !e$at de această 'nrudire c%nd te a&!ai su+ stăp%nirea noastră" ne pute# dispensa de &rate!e $ea#ăn de pe pă#%nt *i pute# !ucra direct prin tine. Asta era o u*urare *i i#a$inea de. Ar &i interesunt. Asta '(i . -u# pute(i !ucra cu un #ort.in(a #o#entu!ui #or(ii. 0 A.oie să #ă !ini*ti(i.e# 'n #inte (sosi răspunsu! precis) continuarea studiu!ui sensoria! asupra $e#eni!or Nee!an. Se $%ndi +rusc9 Bietu! 4i!" care ace ne'nsu&!e(it 'ntr3o #are ne#ăr$inită de nisip" cu ce!u!e!e de)a pră+u*ite 'n .a dec%t c%nd ur#ea ă să &iu ucis. Te supui.oie să trată# pro+!e#e!e de cre*tere ce!u!ară care se pun. 4%nde*te3te !a trupu! #ort.esti$a(ii!or.e a o#u!ui.ostru. 0 .ar #ă .ia(ădupă aceea. Hedrock ise p!ictisit9 0 Mă ro$" #ă dau +ătut.ă3ne .in(a o#u!ui n3a(i ni#erit3o dacă crede(i că nu #ă interesea ă a!tce. Răspunsu! sună rece ca $/ea(a9 0 .a să3*i $re*ească at%t de rău (inta. E #ai presus de orice 'ndoia!ă că !o$ica .ăd p!aneta care . 0 .ei su&eri nici o durere" dar tre+uie să te supui in. At%t de departe a)unseseră ei 'n cercetarea naturii a&ecti.

ar acu# ridică3te 'n capu! oase!or *i uită3te 'n )urH Hedrock studie p!ăci!e .re# ce.ita(iona!e a!e !ui A!p/a A *i A!p/a B o i#pu!sionea ă a!ternati. 0 . Una ră#ase #ică" pe c%nd cea!a!tă se apropie *i capătă propor(ii9 tot #ai #ari. -e!e două ste!e #ai #ari apărură după o . . -eea ce contea ă este că $ea#ănu! #ort se a&!ă pe o p!anetă inso!ită a acestui *i*te#.eci ră#ă*i(e!e pă#%nte*ti se a&!au dinco!o de ona durerii produsă de că!dură" dinco!o de s%c%ia!a ne'ncetată a nisipu!ui care3! 'n(epa" dinco!o de sete *i &oa#e" dinco!o de tea#ă *i speran(a nere ona+i!ă.ă intensă9 0 Nu#ai o c!ipă" spuse e! u!uit. pe circuitu! ei.a cea #are pe care era capti.i ua!i are ciudat de c/inuitoare *i totodată '*i spuse FS!a. .ar spre deose+ire de co#ete" este de3a dreptu! incapa+i!ă să se desprindă de pe or+ită.ideo a!e te!eecranu!u său . -%#puri!e $ra.ă . -e! de a! doi!ea soare o porni spre st%n$a *i se 'ndepărtă: 'n ce!e din ur#ă te!eo+iecti.re# să re'n.iu *i unu! #ort" dar această presupunere se +a a pe con. O p!anetă care" descriind unM are o #i*care de re. -ei doi #ai apropia(i sunt A!p/a A *i A!p/a B.ru! tre+uie să ac(ionă# repede. Păruseră a se a&!a !a o distan(ă deDO0DE c#. -e! de3a! trei!ea soare a!+ este A!p/a -" iar punctu! ro*u este +ine'n(e!es Pro2i#a -entauri" cunoscută seco!e de3a r%ndu! că steaua cea #ai apropiată de siste#u! so!ar.a" o#u!e" ai $/icit +ine.o#nu! să3! +inecu.oi '! nu#i(i A!p/a -entauri. . E2istă doar una de această natură.ate" 'i era $reu să3! ca!cu!e e natura. -ăută *i &oarte cur%nd descoperi un punct ro*u 'n depărtare" ce! de a! patru!ea soare a! siste#u!ui respecti. Na. Su&erin(a a trecutG. Ec/ipa#entu! sensoria! i#p!icat nu are e$a! 'n !u#ea inte!i$en(ei. .o!u(ie ca!atorind cu neo+i*nuita . Nu pri#i nici un răspuns *i de &apt nici nu a.in$erea #ea că un o# care a #urit de două i!e nu e nu#ai #ort" ci *i intrat 'n putre&ac(ieG. Pe or+ita sa e2centrică" trece &oarte aproape de &iecare stea" ca# a*a cu# ar &ace o co#etă.ină pentru to(i oa#enii. 6i #u!t spre st%n$a apăru un a!t soare" #u!t #ai #ic..%nte e *i să3! ai+ă 'n pa ă. Acestea două din ur#ă nu ne interesea ă.o!u(ie c%nd 'n )uru! soare!ui A!p/a A" c%nd 'n )uru! soare!ui A!p/a B din conste!a(ia -entaurus. 1ncep să si#t că sunt oarecu# &rate!e !ui.ie# cada. 1ntre+ă Hedrock.acă . -e! de a! trei!ea soare era o si#p!ă pată de !u#ină 'n depărtare. .ar aici .din care se născuse. . A# considerat nor#a! ca ei să 'ncerce să sta+i!ească o cone2iune sensoria!ă 'ntre un trup .ar cre*teau. Se si#(i de3a dreptu! 'nspăi#%ntat. Se !ăsă #oa!e pe spetea a scaunu!ui *i se $%ndi9 FPăi +ine'n(e!esH Era e.i+ra(ii!e reci. se răsucise 'n sus: carena ei i#ensă u#p!ea at%t p!aca din &a(ă c%t *i pe cea din spate *i era .e #ii de ani se tot străduia să pre!un$ească .reo cincispre ece centi#etri. Moartea .oie. Ace*tia sunt sorii *i*te#u!ui pe care . .ă u că scena se sc/i#+ase. 1ncepea să se e#o(ione e" c%nd #intea străină '*i 'ndreptă din nou spre e! .ar &aptu! că se a&!ă aco!o '! &ăcu pe Hedrock să se 'ncrunte. Se separară *i se 'ndepărtară. 0 Asta (. U*urin(a cu care un siste# ner. Acu# se apropie tot #ai #u!t de A!p/a A" steaua a&!ată aproape drept 'n &a(ă *i dacă .ident din capu! !ocu!ui. 1n !ocu! unde se a&!ase anterior era acu# un a+is a! spa(iu!ui 'n care 'notău doi sori a!+i" cu nuan(e $ă!+ui.re#e cu un dia#etru de .o#nu!ui că sunt #ort.ite ă de cinci #ii de ki!o#etri pe secundă. -u instru#ente!e !ui inadec.i i+i!ă *i pe panouri!e din dreapta *i din st%n$a. Teste!e u!terioare arătară că dia#etru! un$/iu!ar a! a#+i!or sori apropia(i din cadru! siste#u!ui era #ai #are dec%t ce! a! !ui So!" de*i doar unu! era #ai !u#inos.enise pentru 4i!+ert Nee!an a*a cu# tre+uia să .ea ne. E&ectuea ă această re. . -re*teau #ereu. 0 .ia(a oa#eni!or" #er$%nd p%nă spre i#orta!itatea pe care e! o o+(inuse 'n #od 'nt%#p!ător.e!e care &ăceau #ăsurători!e arătară că se a&!ă !a circa cinci #i!iarde de ki!o#etri.eni un a!t $%nd) este una dintre caracteristici!e ui#itoare a!e &iin(e!or u#ane. Pentru e! era o .os răspunde i#pu!suri!or de !a a!tu!. Hedrock opri inten(ionat acea reac(ie a&ecti. Aa 'nceput erau #icu(i" pu(in #ai #ari dec%t ni*te ste!e stră!ucitoare.

oase" &iecare 'n parte" recuno*teau 'n #od &iresc distan(a cresc%ndă c%nd porneau spre -entaurus. At%rna 'n +e na de deasupra !ui sau$%ndu! i se păru ciudatin. . .ers" nu i se părea totu*i că ar a. 4i! e pe nisip" pe o p!anetă aiurită" 'n dru# spre iad. 1! 'n.eni pu(ină 'n(e!epciune *i scotocind prin cutii *i !ă i" $ăsi un .ea 'n )os !a ea.ar cu toate că aceasta păruse sin$ura ie*ire posi+i!ă" de. Stătea ca!#" /otăr%t" rece *i3*i ru#e$a inten(ii!e" pri.ie(uiască 'n ciuda /otăr%rii !or de a3! ucide. Rea!i ări!e !or *tiin(i&ice puneau su+ se#nu! 'ntre+ării re u!tate!e. Această a*teptare era aproape 'n 'ntre$i#e incon*tientă. 8nstincti. Nu era nici prea stră!ucitoare" nici prea ca!dă. Hedrock !itera!#ente se repe i !a p%r%u.ăie!nic 'n creieru! '#pră*tiat p%nă . . Era doar !u#ina care stră!ucea din +e nă" stră!ucea" stră!ucea.ers" pri.erde. 6i*te#e!e !or ner. Ea ac(ionea ă instantaneu pe orice distan(ă.escoperirea &u pentru e! un &e! de se#na!" o indică(ie.as.reo #etodă de a3! 'n&r%n$e" +a ată pe a+ordarea !or e2tre# de !o$ică a pro+!e#ei e2isten(ei.u! pentru care !e$ătura dintre $e#eni a scă ut 'n intensitate" 'n ceea ce pri. Hedrock .is" un Eden" Pă#%ntu! 'n anoti#pu! ce! #ai du!ceG. 0 Acu#" spuse un i#pu!s #inta!" supune3te &a ei ur#ătoare. -iudat" dar descoperirea 'i 'ntunecă speran(a că . .i+ra(ii din depărtare o #inte de păian)en) este o #ani&estare a ener$iei.ente e .ărsă pe iar+a .io!ent 'nc%t pre(ioasa apă se . 1n #intea !ui Hedrock se 'n&iripă un $%nd &ira.ea o cu!oare +ine de&inită.e #ai #u!te ori trupu! stors de #oarte 'ncepu să se contorsione e" apucat de o tuse 'n$ro itoare.upă #u!tă . Moti. Au#ina era $!acia!ă.'nt%!nise &iin(e care &ără doar *i poate erau capa+i!e nu nu#ai să re o!. Si#(ea pu!sa(ii!e !ente a!e ini#ii !ui 4i!" . -u oc/ii arunc%nd . Trupu! i se odi/nea co#od 'n ceea ce ar &i putut să &ie un sicriu de &or#a trupu!ui.ă u că stă 'ntins pe pa)i*tea de pe #a!u! unui p%r%u.ind această !u#ină.re#e o+ser. Unde anu#e se a&!ă sau #ăcar unde doreau să3! &acă să creadă că se a&!ă" n3a.eneau 'ncet3'ncet !a . 0 E#o(ia (spuse prin . Asta e o !u#e de . Apa $%!$%ia *i +o!+orosea pe st%nci.edea toate i#a$ini!e #inta!e ce se 'n$/esuiau *o. care3! spunea9 FApăH O" .ă că nu e o !u#ină a!+ă *i" in.a era at%t de cate$orică. . Hedrock '*i (inu din nou 'n &r%u #intea" $%ndindu3se cu disperare9 FPoto!e*te3te" prostu!e" e doar o i#a$ine" o p!ăs#uire pe care (i3au +ă$at3o 'n creier.ii un &e! de $%di!itură sinistră" dar e! i +uti să poto!ească această ner.eră.oa#ne" apăHG Nu &usese $%ndu! !ui. Toc#ai no(iunea de că!dură puternică rea!i a aceasta" &ăc%ndu3! con*tient de răcea!a 'ncon)urătoare. 8ar acu#" 'ntruc%t ai de. 1n ce!e din ur#ă 'i re.a i +uti să supra.e această pro+!e#ă" ci *i să 'n. 1n &a(ă 'i +ătea o +ri ă u*oară *i printre copacii din st%n$a se 'nă!(a deasupra ori ontu!ui un soare stră!ucitor. ?ăcu o pau ă 'n $%ndire: tresări speriat.e două ori #%ini!e &ăcute cău* 'i tre#urară at%t de .ea prea #are i#portan(ă.ar *i asta era &oarte +ine#u*c/ii #or(i re. Tot 'ncercase să in.ie #or(ii. -e! #ai aproape de e! se a&!a 4i! Nee!an.o itate.enit parte inte$rantă a acestei !e$ături5 Acceptă cone2iuneaH Păru un !ucru instantaneu. Aucru! nu #ai a.ia(a s3ar &i 'ntors cu $reu 'n acest trup" a$ă(%ndu3se cu disperare de e!." au cedat !e$ătura !or" de*i raportu! e#o(iona! dintre ei a ră#as !e &e! de puternic ca 'ntotdeauna. Trecură #ai #u!te secunde *i trupu! !ui 4i! Nee!an 'ncă #ai dor#ea cu &a(a '#+u)orată" respir%nd $o#otos" ca un s&orăit" ca *i cu# n3ar &i i +utit să tra$ă destu! aer 'n piept" ca *i cu# . .ă!uia o !u#ină.ia(ă. Pe pă#%nt" de )ur3'#pre)uru! !ui erau cutii *i !ă i de a#+a!a)" #ai #u!te #a*inării *i patru +ăr+a(i care dor#eau !ini*ti(i.ea receptarea acestei cone2iuni de către ei" consta 'n &aptu! că a#%ndoi se a*teptau !a s!ă+irea ei. -o#para(ia 'i aduse prin to(i ner. 1! u#p!u cu apă *i 'ncepu s3o picure 'n )uru! $urii !ui 4i! Nee!an.ăpăi" Hedrock perse.ea /a+ar.enise o *ansă 'ndepărtată" un pri!e) de a se supune proiecte!or 'ntruc%t a!ternati.

Ae dădu &iecăruia apă *i apoi ta+!ete de de2tro ă.ar nu erau dec%t copaci *i dea!uri . . Hedrock .or+i tare ca să &ie au it pe deasupra +ri ei care3! su&!a 'n &a(ă. Se i.ar '*i dădu sea#a că prin asta se asea#ănă cu să!+aticii de de#u!t" care a#enin(au cu pu#nii *i cu .ar descoperi o serie de instru#ente" printre care un aparat de 'nre$istrare a discuri!or de co#unica(ie" &o!osit pentru cadastru. . E.rac '#pie!i(at ce e*tiH .ioi" 'ntărit: se $%ndea cu . Soare!e co+or' spre#ă ro$spre Apus. 0 . -eea ce3! interesa 'ncă *i #ai #u!t erau pete!e $ă!+ui de pe un copac a&!at ca# !a un ki!o#etru 'n )osu! p%r%u!ui. .or+e!e de#onii răi ascun*i 'n ceruri. 1nă!(ă oc/ii spre ceru! senin" spre ace! soare stră!ucitor" a!+3$ă!+ui *i3! ur' pe cei din nea#u! ara/nide!or. Tre+uia să se di o!. O&tă" %#+i *i" răsucindu3se pe partea cea!a!tă" se retrase #inta! 'ntr3un so#n pro&und.enit. Mu!(u#it că pentru #o#ent &ăcuse tot ce putea" se 'ntoarse către cei!a!(i trei oa#eni.ină cu un . Hedrock 'ncepu să se 'n.e pe Pă#%nt. At%ta tot se au i" doar acest co#entariu.i i era Kers/a@tre+uie să &i .eneau su&icient 'i puteau spune dacă poa#e!e acestea $a!+ene nu sunt otră.departe. 4i! /o!+ă oc/ii" +rusc con*tient9 0 <ai" . Porni 'ntr3aco!o destu! de e#o(ionat. Era re!a(ia sensoria!ă care p%nă atunci apar(inuse e2c!usi.itoare.%rtească 'n )uru! !ă i!or *i cutii!or" căut%nd ta+!ete de de2tro ă. Apoi o .re#e se 'ncă! i" pe ur#ă se răci iară*i" c%nd se ascunse 'ndărătu! ori ontu!ui soare!e #ai #are *i se a*ternu FnoapteaG.e treptat.ate 'n apă" u*or di$era+i!.acă o &i &ost" n3o putu $ăsi.eni#ente!or. . . 1nsă dru#u! 'i &ăcuse +ine: se si#(ea #ai .%nt.e unde ai . Pro+a+i! 'ncercaseră &ructe!e pe care !e $ăsiseră.as p!in de &ructe" soare!e trecuse de enit.i itat p!aneta asta. Era ca o i #o/or%tă pe Pă#%nt" cu o &anto#ă a soare!ui i(indu3se printre norii $rei" nu#ai că ceru! nu era 'nnourat *i nu a.oin(ei !ui să3! spună ast&e!.an.ea să e2p!ice #ai t%r iu că nu e .ie su&icient ca să3! %#+ească nedu#erit" dar nu3! puse nici un &e! de 'ntre+ări" iar Hedrock nu se apucă să3! dea in&or#a(ii.e 'ndată ce3*i re.ea u#iditatea *i ăpu*ea!a unei i!e 'nc/ise. Si#(ea adieri de . 1ntunericu! acesta a#estecat cu stră!uciri i o!ate 'ncepu să3! scoată din sărite pe Hedrock.anH ($%ndu! !ui 4i! trăda o ui#ire cu#p!ită) . Pro+a+i! !ăsaseră #u!te dintre acestea 'n di&erite!e !or puncte de de+arcare.reuna din !ă i!e de a#+a!a) ar &i putut $ăsi o trusă de reacti.i pentru ana!i e. 4i! nici nu părea să ai+ă ne. 1nsă oricu# '! opri !ocu!ui pe Hedrock.a ste!e pa!ide.oie de un a!t răspuns.ic!enie9 4i! *i Kers/a@dacă unu! dintre ace*ti indi.ă!urite de )ur3'#pre)ur" iar &oarte" &oarte departe" aproape pierdută 'n are" o 'ntindere #ai #are de apă.iră c%te. Pro+a+i! era 'nsă #ai departe dec%t socotise e!" căci p%nă să re. 4ăsi un &!acon cu /rană cu ac(iune rapidă *i3! strecură o ta+!etă 'n $ură !ui 4i!. .entua! 'n . Unu! dintre +ăr+a(i" un t%năr &ru#os *i 'na!t" 'n. ?ăcu . &ra(i!or $e#eni. T%r iu 'n cursu! după3a#ie ii se 'nă!(ă !a Răsărit ce! de3a! doi!ea soare" #ai #icu(" un $!o+ pa!id. Se #ai ca!#ă *i3! /răni din nou pe cei patru" de data aceasta cu un a#estec de concentrate de &ructe di o!. Se 'nă!(ă *i a! trei!ea soare" dar era at%t de s!a+ 'nc%t nu păru să adau$e prea #u!tă !u#ină. Hedrock se /otăr%se 'n ciuda . A. Toc#ai se ridica" 'ndrept%ndu3*i spinarea" c%nd '! atinse un $%nd a! păian)eni!or" neutru 'n po&ida tonu!ui tăios ca +riciu!9 0 <e i" s3a ocupat *i de cei!a!(i. -%nd pacien(ii dor#eau din nou" Hedrock se ca(ără 'n copacu! ce! #ai 'na!t pe care3! putu $ăsi *i studie '#pre)uri#i!e.e &apt nu uitase de păian)eni" dar a#intirea !or &usese '#pinsă spre &undu! #in(ii de presiunea e. 8ar acu# iată din nou rea!itatea. E#o(ia i#p!icată e #ai #u!t dec%t o si#p!ă e2tensie arti&icia!ă a perec/ii de sper#ato oi i reac(ion%nd '#preună.

0 1#i #u!(u#i(i prea de.erd Kers/a@.ea să5 -on(inue această in. Era !i#pede că trupuri!e !or nu sunt 'n stare să a+soar+ă 'n #od corespun ător /rana pe care !e3o ad#inistra *i că a.esti$a(ii!e .or !ua oarecare ti#p.re#ea asta nu . Hedrock nu a.in pricina unui accident care te3a aruncat 'n #i)!ocu! nostru" . Era .ia(a. Se te#ea să nu &ie distrus dintr3o c!ipă 'ntr3 a!ta. 8nten(ionă# să ne păstră# 'n .ea să ia #ai #u!t ti#p. Parcă p!utea către e! din ceru! ace!a 'ntunecat &ără nori" un răspuns precis *i'n c/ip supranatura!&erit de orice pati#ă9 0 Nu sunte# ceea ce păre# a &i (sună $%ndu! păian)eni!or).eau să de. Hedrock 'i arătă #esa)u! de pe unu! .u! de 'nre$istrare !a di&erite presiuni anti$ra.oie de 'n$ri)iri #edica!e pe care nu a.G Nu a.ar 'n . 8n.c%(i. Pe această na. Hedrock *tia că une!e .u ce răspuns să dea" căci 'n s&%r*it &u*ese con&runtat cu o !o$ică per&ect inte!i$i+i!ă. Se !ăsară purtate 'ncoace *i 'nco!o de curen(i. E c!ar.esti$a(ie a ec/ipa#entu!ui sensoria! a! o#u!ui pe +a a !ucruri!or pe care !e3a# descoperit prin tine *i apoi să părăsi# de&initi. -u &iecare ceas ce trecea a. To(i cei de aici sunte# ne#uritori" c%*ti$ătorii unei !upte pentru supre#a(ie *i e2istenta pe p!aneta noastră.ansată" dorind să *tie ce s3a 'nt%#p!at.ă se a&!ă de &apt ră#ă*i(e!e poporu!ui nostru.e!u! !a care &useseră a)usta(i ato#ii !or. ?iin(e!or3 păian)en !e3ar &i tre+uit enor# de #u!t ti#p ca să '#piedice răsp%ndirea cuno*tin(e!or despre pre en(a !or. 6i de ce doreau să3! ucidă. 0 Noi a.a tre+ui să #ori.usese de $%nd să pună această 'ntre+are direct ce!or ce3! (ineau capti.o# da nici un răspuns ape!uri!or ta!e )a!nice. Tre+uie să #ai ai ră+dare p%nă atunci. Pentru une!e dintre discuri &i2ă dispo iti.ină #ai $reu de $ăsit *i căutarea !or a. .a e!e#ente a!e unui #esa) indic%nd po i(ia !ui *i a 'nso(itori!or" descriindu3! pe oa#enii3păian)en *i a#enin(ări!e pro&erate de ace*tia.ar sunetu! $!asu!ui o#enesc 'i aduse o e#o(ie cresc%ndă *i" deodată" o idee.ea cu# să !e o&ere. Hedrock se 'ntoarse 'ncet 'n ta+ară.or +ura ani *i ani de i!e" poate c/iar seco!e" pradă &iecărei adieri de .%nt.ia(ă" e2isten(a noastră ne&iind +ănuită de ce!e!a!te r%se din uni. Pacien(ii !ui nu se 'n dră. -u ar#a ener$etică a !ui 4i!" tăie din copaci discuri #ici" $roase ca# de un de$et. Kers/a@ a)unse ce! dint%i 'ntr3o stare de con.eneau destu! de repede.ers.at . .ia!. această por(iune de spa(iu. Poartă3te 'n consecin(ăH 6i asta era !i#pede.re#e pentru a se '#pră*tia destu! de departe discuri!e. Mu!te #u!(u#iri pentru că ne3ai sa!. Ur#a să &ie ucis pentru că *tia prea #u!te.ita(iona!etrei #etri" *ase #etri" cincispre ece #etri" p%nă !a trei eci de #etri*i !e ur#ări cu# +oară prin aer !a ni.re#e" ise ciu&ut Hedrock.ite ă satis&ăcătoare. . Ae tot introduse 'n aparatu! de e&ectuat #ăsurători" care i#pri#ă pe e!e c%te. Une!e at%rnau pur *i si#p!u deasupra capu!ui" &ăc%ndu3! să tur+e e de #%nie &a(ă de 'ncetinea!a cu care se '#pră*tiau.or ateri a pe co!ine" prin po#i" a!te!e . Acu# că reapăruse speran(a" ac(iona cu o neră+dare intensă.a!escen(ă #ai a. A!te!e dispărură cu o .eau ne.esti$a(ie sensoria!ă. 7i!e!e pre(ioase se t%rau 'ncet *i cur%nd nu #ai 'ncăpea 'ndoia!ă că trecuse destu! de #u!tă . Nea#u! nostru nu este" a*a cu# ai su$erat" una dintre reu*ite!e naturii.or+a de o trea+ă destu! de si#p!ă.a pa*i pe #a!u! p%r%u!ui *i 'ntr3un t%r iu se $%ndi9 F-u# a. ?iecare dintre noi este &iin(a supre#ă 'ntr3un anu#it do#eniu" prin &aptu! că a# ni#icit orice concuren(ă. Mă nu#esc Kers/a@. Băr+atu! de*irat *i cu 'n&ă(i*are o+osită care3! %#+ise #ai 'nainte se ridicase 'n capu! oase!or9 0 Bună" ise e! )o. ." dar" !ucru surprin ător" pri#i i#ediat răspunsu!.e# inten(ia ('i spuse #intea $!acia!ă) să &ace# o u!ti#ă in.

e# de 'n&runtat" ise e! 'ncet. Părerea #ea este că sunt prea departe pentru $enu! !or de te!epatie. 0 . 1n ce!e din ur#ă spuse9 0 6i ce *anse de sa!. Pro+!e#a este c%nd .or adresa cu. Moti.enea spas#odic !a punctu! de !ansare.ită(i!e !ui pe Pă#%nt.ă. Hedrock c!ătină din cap9 0 . Această incapacitate de a 'n(e!e$e . Kers/a@ citi inscrip(ia *i apoi se !ăsă $%nditor pe spate.a. <or accepta &aptu! '#p!init.ă" re.oie 'n #ai pu(in de două i!e.a #ea o poate constitui &or(a &i ică.ire să &i intrat 'n &unc(iune.ă ută de . O c!ipă cre u că e na.reodată" #ai a!es pentru că nu au nici un &e! de #etodă de a distin$e 'ntre un o# care e dispus să3*i ri*te . Sau ce! pu(in asta era inten(ia !or *i #i s3a spus că o . . -ă!ătoria se poate &ace !a ne. 0 .eci asta a.ă a o#u!ui.e sute de propu!sii. Ai răsp%ndit o #u!(i#e de discuri dintr3astea" dar n3ar strica să #ai tri#i(i c%te.in c%nd 'n c%nd cred că a# &ăcut cu si$uran(ă totu! *i atunci 'ncep să #ă 'ntre+ c%t de co#p!icată ar tre+ui să &ie distri+u(ia p%nă să o accepte ei ca ire#edia+i!ă. . Hedrock răspunse (eapăn9 0 ?oarte +une. 0 Pot doar su$era că siste#u! ner. Se opri *i se !e$ănă 'ntr3un c/ip ciudat.oin(a" entu ias#u!" pro#ptitudinea" persona!itatea *i a*a #ai departe.i !a ce.e ce s3o &acă dacă nu au #oti.ăd cu# ar putea e!e să 'n(e!ea$ă . Hedrock 'i răspunse9 0 Păian)enii sunt ni*te copoi !o$ici.e ani de i!e oa#enii se străduiesc să3*i do#ine i#pu!suri!e e#oti.or+e!e9 0 1n orice #o#ent !e pot 'ntrerupe do#ina(ia #inta!ă" a*a că sin$ura !or a#enin(are '#potri.%ntu!.ia(a pentru o cau ă *i un o# care3*i asu#ă riscuri!e" de e2e#p!u" pentru c%*ti$. Mă 'napoiase# de)a pe +arca de sa!. Era $reu de e2p!icat ceea ce 'n.irea !ui se răsuci *i se uită spre cer" aproape 'nne+unită" peste capu! !ui Hedrock.are" 'n po&ida re isten(ei pe care !e3ai opus3o.e să creadă că 'n cur%nd na. 6tiu că aparen(e!e sunt su#+re" dar păian)enii au spus c!ar că . 0 Mă $%ndesc" spuse !ini*tit Kers/a@" că n3ar &i rău să ne apucă# de trea+ă.re#e nu3#i .a #ii.u! pentru care nu ne3au +ătut deoca#dată !a cap este că se a&!ă aproape de Terra *i studia ă structura a&ecti. .ia(ă" ci 'n cana!i area !or 'n direc(ii nor#a!e *i sănătoase9 .or părăsi acest spa(iu.ire !a acti. Pri.a3păian)en . <ă u o na.a 'n cercetarea !or de a 'n(e!e$e natura a&ecti. Kers/a@ ră#ase dus pe $%nduri.are" 'nainte ca #etoda #ea de '#potri. Acestea sunt pare3se aspecte a!e e2isten(ei care nu &ac parte inte$rantă din e2perien(a posi+i!ă a &iin(e!or3păian)en. Taie du#neata copacii *i stoc/ea ă discuri!e" iar eu !e .a scoate de su+ o+roc propu!sia interste!ară *i 'n i!e!e acestea a!e produc(iei răpide" peste o !ună se .or insta!a pe na.or a)un$e unde.or &ace na.a a)un$e distri+uirea discuri!or 'ntr3un punct 'n care ei să3*i dea pe !oc sea#a că nu !e #ai pot re$ăsi pe toate. -%nd a# &ăcut3o" au recunoscut ce se 'nt%#p!ă *i #3au a#enin(at cu distru$erea dacă nu co!a+ore cu ei.oi +ă$a 'n #a*ină. 6i de ce cre i că discuri!e pot ser.os se deprinde $reu cu sta+i!irea unor tipare.are ai.aria(ii!e naturii o#ene*ti este o !ipsă &unda#enta!ă *i3! desca!i&ică de !a o co#pre/ensiune rea!ă. 0 . A.eta spre conste!a(ia -entauru!ui. 1ntre+ă Kers/a@.din discuri" care" după trei săptă#%ni" tot re&u a să se 'ndepărte e: di#potri.ă(ase din propria sa e2perien(ă cu păian)enii" totu*i Hedrock 'ncercă.ia(a se2ua!ă" dra$ostea" +ună.ar cu# '(i e2p!ici capacitatea !or de a te tra$e 'napoi pe +arca de sa!. 0 6i cre i că .e #ai #ari de pe Terra . Taina" &ire*te" constă nu 'n e!i#inarea e#o(ii!or din . 1nc/eie cu .ar ce ur#ăresc ei de &apt. Nu .u #u!tă $ri)ă să nu &urni e e nici un &e! de date cu pri.e.ă a o#u!ui.upă părerea #ea" 1#părăteasa .

1n$/e(ă pur *i si#p!u c%nd . Trecuse aproape o !ună din seara aceea c%nd &usese *i!it să ac(ione e 'n autoapărare '#potri. Nu se uita !a ecran 'n #o#entu! sta+i!irii contactu!ui" ci .or+ea cu #u!tă 'nsu&!e(ire unei persoane pe care Hedrock n3o putea . Optspre ece.ă u cine e 'n i#a$ine *i apoi dădu repede dru#u! !a sunet. Mie persona! '#i pare rău de ce!e 'nt%#p!ate. . 8ndirect" intră ast&e! 'n !e$ătură cu ?ăuritorii de Ar#e. 0 6i +ine'n(e!es că .upă cu# *tii" 1#părăteasa a cedat &ără condi(ii siste#u! de propu!sie 'n di#inea(a de după atac. A. Este o capitu!are sp!endidă. Sunetu! nu se au ea *i Hedrock nici nu 'ncercă să $/icească ce spune &ostu! consi!ier.a nu era departe" dar +ura &oarte )os. Hedrock '*i !uase precau(ia de a3! pune pe Kers/a@ *i Nee!an să spună că e! e &rate!e !ui 4i! *i deci putu ateri a &ără incidente 'n Ora*u! i#peria!. Pe te!eecran apăru i#a$inea !ui Peter -adron.%ntu! nostru de onoare. ?ie spre +ine" &ie spre rău! !ui era ceea ce era *i !u#ea 'ntrea$ă tre+uia să3! suporte at%ta . -%te. Trecu peste ei !a #ai pu(in de un ki!o#etru 'nă!(i#e *i re.ea nici un &e! de re$rete.a ?ăuritori!or de Ar#e. 0 Ai cu.edea. 1n ciuda ad#ira(iei sa!e persona!e pentru #a)oritatea consi!ieri!or" n3a. -adron '*i 'ndreptă pu(in spinarea9 0 -onsi!iu! de#isionar #3a autori at să3(i cer scu e pentru ac(iuni!e noastre isterice '#potri.a &i nici un &e! de conspira(ie. . 0 Mu!(u#esc.departe. Pă#%nteanu! ne#uritor tre+uia să ad#ită că .eni 'ncet" ca răspuns !a ape!uri!e !or ur$ente prin te!eecran. Hedrock a&!ase această .ar pe ur#ă 'i atraseră aten(ia cu!ori!e +ă!(ate a!e acesteia *i !itere!e i#ense de pe carena ei9 WS-ENTAUR80L=> Na. Ne3a# tot străduit să te contactă#.e !a aeroport se duse 'ntr3unui din aparta#ente!e !ui.este pe na. 0 -u#. -adron se 'ntorcea către te!eecran. Tu e*tiH Pe &a(ă i se răsp%ndi un %#+et de p!ăcere. Hedrock '! 'ntre+ă9 0 -are e statutu! #eu 'n r%ndu! ?ăuritori!or de Ar#e.oi re&u a(i. E&ectuă +oru! de 'ntoarcere pe Pă#%nt 'n circa patru eci *i unu de ore.u ti#p să se 'ntre+e din nou cu# o să3! pri#ească Peter -adron.ia(a !ui #erită să &ie sa!.a cu care se 'ntorsese pe Pă#%nt" dar nu spuse dec%t at%t9 0 -ontinuă. 0 HedrockH Stri$ă e!. 1ntre+ă -adron *i i#a$inea !ui se /o!+ă speriată. Asta 'nsea#nă cate$oric că nu .re#e c%t era 'n stare să se apere. Oc/ii i se !u#inară9 0 Hedrock" unde ai &ost. . Se 'ntrerupse *i apoi re!uă9 Ascu!tă" Hedrock" stătea# to(i pe $/i#pi a*tept%nd ape!u! tău.a #inute #ai t%r iu conecta te!eecranu! din aparta#ent !a una din re(e!e!e !ui de retrans#isie.ern.ată.a ta. Nu pute# dec%t să presupune# că ne3a# !ăsat cu to(ii t%r%(i de un &e! de co#porta#ent de $!oată din pricina 'ncordării prea #ari. . -adron era e#o(ionat !a cu!#e9 0 A# pri#it de !a ea o o&ertă a+so!ut re#arca+i!ă9 Recunoa*terea Arsena!e!or *i participare !a $u.

i !un$" dintr3o parte" apoi 'i spuse pe un ton apăsat9 . Răspunse cu o undă de 'n&!ăcărare 'n $!as9 0 <ăru! #eu a a. A# de $%nd să #ă 'n&ă(i*e persona! !a pa!at peste o oră: niciunu! din .eci ai .ă da(i sea#a că niciodată nu . Hedrock o pri. 6edeau su+ un pa!#ier din $rădina ce a!cătuia sa!a de recep(ie de !a eta)u! trei eci *i patru.or ră#%ne deta*a(iinteresa(i" dar păstr%ndu3*i standarde!e !or 'na!te de a)utorare pe tot 'ntinsu! $a!a2iei a ce!or care tre+uie să se apere de asuprire. Eu nu ic că e răspun ătoare pentru starea de corup(ie din i#periu" dar a sosit .rei să spui că are de $%nd -onsi!iu! să ia 'n considera(ie posi+i!itatea unei acceptări. Nu se poate să nu .or+ind rar9 0 . 1n cursu! acestei cri e a ci. -ardron 'ncepu" . 1nc/ise +rusc te!eecranu! *i *e u aco!o" con*tient de acea . Ea tăcea. Neca u! cu opo i(ia de pe . Hedrock . -u. Hedrock spuse9 0 -u# adică" e! să te &i s%c%it. Te ro$ trans#ite &e!icitări!e #e!e -onsi!iu!ui de#isionar. O sărută de două ori" con*tient de &aptu! că indi&eren(a ei tre+uie să ai+ă .re#ea să 'ncerce să &acă o cură(enie serioasă 'n casa ei.a at%t !a Arsena!e c%t *i !a Pa!at. 1#părăteasa n3are dec%t să3*i reconstruiască propriu! ei /aos.%ndă" dar nu se . Ea 'i pri#i sărutări!e cu pasi.ec/e durere a !ui.0 Nu cu#. Arsena!e!e nu tre+uie să 'n$ăduie niciodată apari(ia unor ase#enea e#o(ii !a spri)initorii !or. 1i rodea pur *i si#p!u po&ta de stăp%nire. 1n toată această perioadă" ?ăuritorii de Ar#e .ă continua(i tre+uri!e ca de o+icei: nici #ai #u!t" nici #ai pu(in.e*ti de !a #ine. .re#uri era că #ereu co#p!ota pentru o+(inerea puterii: de ce!e #ai #u!te ori critica opo an(i!or era !ipsită de onestitate" iar inten(ii!e !or erau re!e.e*te acest cu. Hedrock se trase 'napoi9 0 .e ce.oi nu . 1i #%n$%iau adieri +!%nde: !ă#pi!e cu a+a)ur !u#inau !a &e! de +!%nd scena !ini*tită.er i 'i ascundeau de &apt $%nduri!e" 'n !oc să !e de .in nou se retră$ea. Nu prea i se potri.a #ai au i . . ?a+rican(ii de tunuri .e# pe cine.ă!uie.%nt prin(u!ui. 8nsistă9 Pri#u! !ucru pe care3! a&!u" de cu# #ă 'ntorc" este că Prin(u! .rea ca noi să5 0 Să .reun sens ascuns" pe care e! .inte!e !ui părură s3o tre ească dintr3un so#n a+isa!.e! -urtin" care a &ost 'ntotdeauna !itera!#ente #%na ta dreaptă" a &ost i $onit din pa!at.itatea unei sc!a.i cu oc/ii pe )u#ătate 'nc/i*i *i 'n ti#p ce .or +ă$a 'n po!itică.e. Nu .ească. Ră#%ne(i cu +ine" .roia să3! a&!e. StaiH 1nainte ca ce!ă!a!t să3! poată 'ntrerupe" re!uă cu $!as răsunător9 0 Ascu!tă" -adron9 Arsena!e!e constituie o per#anentă opo i(ie.a . O pri.ar ce se 'nt%#p!ă" 8nne!da. 6i acu#" -adron5 Hedrock %#+i9 -adron" #i3a &ăcut #are p!ăcere să te cunosc persona!. 6edea (eapănă !%n$ă e!9 o &e#eie 'na!tă" $ra(ioasă" cu &a(a pre!un$ă" ai căror oc/i . pentru a te duce !a pa!at.ut 'ndră nea!a să3#i critice un p!an *i să3! se '#potri. 0 Bine" protestă -adron" dar este unu! dintre !ucruri!e pe care !e3ai propus c/iar tu ca #oti.or continua să !e .or+i apăsat9 0 A &ost doar o strata$e#ă.i!i a(iei" tre+uia să a.a e2ista un teren co#un 'ntre două &or(e at%t de dia#etra! opuse. Tăcere.ă ure tuturor #u!t noroc. 1n ce!e din ur#ă '*i i $oni din su&!et senti#entu! cop!e*itor de sin$urătate *i ateri ă cu autoa.or+eau.reau să &iu s%c%ită nici #ăcar de cei pe care3! iu+esc.ionu! !a pa!at peste o oră.

?ăcu un ape! prin centra!a de co#unica(ii a ?ăuritori!or de Ar#e *i3! con. .acă nu te superi" po(i să #ă !a*i sin$ură acu#. O ase#enea re!a(ie i3ar distru$e *i su&!etu! *i #intea. -%nd i3o sărută" Hedrock o si#(i ca# &ără . Sunt #%ndră totu*i că te3a# a!es &ără să *tiu. 0 Adică . 1n !un$ă tăcere care ur#ă" se $%ndi pentru pri#a dată ce sens ar putea să ai+ă toată ri$iditatea asta a ei. Hedrock c!ătină din cap9 0 N3a# să3(i spun.ă a stirpei noastre. 1n ce!e din ur#ă o 'ntre+ă9 0 -e ai de $%nd să &aci.ia(a cu e!e.oie să spun dec%t at%t9 o să &ie un #o*tenitor a! dinastiei 8s/er" un prin( 8s/er.or+a de asta.ar tu !3ai testat" nu. 0 Mai t%r iu" spuse Hedrock *i adău$ă9 ce ai de $%nd să &aci.a. 0 . 8nne!da r%se pu(in isteric9 0 Mă cre i $e!oasă.or da nici un &e! de e2p!ica(ii. 0 Ni#ic. Apoi ne$atistu! spuse9 0 .or+ească" răsună stins $!asu! ei9 0 Ro+ert" poate că nu e ne.reau să te &or(e .a. . 1! cuno*tea pe acest o# *i3! cuno*tea tota! inte$ritatea. 8 se 'ntunecară oc/ii *i apoi spuse cu un o&tat $reu9 <a tre+ui să #ă #ai $%ndesc.ăru! 'n pri. Apoi continuă" de parcă ar &i . Se duse 'ncruntat 'n aparta#entu! !ui.%nt" nici -onsi!iu!ui" nici a!tcui. Unde a &ost asta *i c%nd. <ă u că 4onis/ '! studia ă atent.0 Practic ai renun(at !a propu!sia interste!ară de dra$u! #eu *i totu*i acu#" c%nd #ă ai" nu si#t că acest $est ar 'nse#na ce.inte" iar intui(ia era co#p!etă.upă c%te 'n(e!e$" nu #i se .ocă !a pa!at pe ne$atist.ea ne. Ro+ertH 0 . . 0 -e!e!a!te '#părătese5 -u# (i3ai dus . 4onis/ spuse9 0 .oi &i o #a#ă de &a#i!ie care inten(ionea ă să c%*ti$e nu nu#ai respectu!" ci *i a&ec(iunea copi!u!ui ei. Sau #ai +ine is" ce ai &ăcut. .a" !3a# prins: *i n3a.!a$ă. O 1#părăteasă 8s/er nu are a!tă ca!e de a!es. 1ntr3un t%r iu" Hedrock o&tă9 0 A" a# uitat9 !3ai prins pe 4onis/" nu.in(a !ui.or+it pentru sine9 Acu# '#i dau sea#a că de &apt nu te3 a# iu+it niciodată. 1ndărătu! acestei &ă$ăduie!i nu se ascundea &rica" ci doar o onestitate dep!ină a concep(iei" pe care n3ar &i putut3o depă*i ni#eni.itat să teste pe a!(ii e&ectu! ne#uririi.rei să spui că5. Asta arată enor#a . Asta era ceea ce conta. 0 Ni#ic.ar nu5 Nu e de!oc . N3a# să spun nici un cu. Era oare posi+i! să *tie ade.a cu.eci ea *tia. 1nainte să apuce e! să .ar nu . 1i 'ntinse #%na. 6e %nd sin$ur aco!o" '*i a#inti de 4onis/. Mă &ascinai *i poate că 'ntr3un &e! '#i produceai *i pu(ină repu!sie. Hedrock 'n$/i(i cu un e&ort.ă!uire" partea cu copi!u! nu3! prea a&ectă.upă un ceas cei doi +ăr+a(i stăteau &a(ă 'n &a(ă.e acu# 'nainte .a. . . . Răspunsu! ei . Hedrock se si#(i u*urat. <e i tu" 'n(e!e$ nu#ai ce ar repre enta cuno*tin(e!e pentru &iin(a u#ană #edie *i c/iar pentru cea de tip superior.oar c%te. . A#intirea '! ardea ca un $!o+ de &oc9 .eni de departe" de &oarte departe9 0 O &e#eie nu poate iu+i un +ăr+at ne#uritor.ita!itate instincti. <reau să te /otără*ti &ără a te $%ndi !a e!e.oie de #u!t #ai #u!te in&or#a(ii dec%t ce!e de care dispunea de)a.in această de . Apoi adău$ă ca# de !%nat9 .ată &iind instruc(ia pe care a# pri#it3o" 'n #od &iresc a* &i e.

AdioH 0 StaiH Stri$ă cu $!as pătrun ător Hedrock. Mai #u!t n3a* putea să spun.adă ră#%n%nd perpetuu t%năr 'n ti#p ce ei '#+ătr%neau.e! -urtin *i cred că e! . Ră#ase cu pri. Hedrock tăcu #inute 'nde!un$ate" apoi re!uă" .%r*ită de a #ă '#+ătr%ni ca 'n&ă(i*are" su&icient pentru e&ectu! psi/o!o$ic asupra ce!or care cunosc de &apt ade.ea copii. Se scutură 'n&iorat *i ne$atistu! 'ntre+ă repede9 0 .or+e9 0 NiciodatăH 7ise ea cu $!asu! 'n$ro*at de e#o(ie.rea să renun(e !a copi!u! ace!a: toc#ai de asta sunt at%t de 'n$ri)orat.a #uri !a na*tere *i5 Se opri cu pri. Te ro$ să nu te )oci cu #ine" 4onis/H Acesta 'i răspunse ca!# *i si$ur9 0 Nu #ă )oc c%tu*i de pu(in" Hedrock. Trăsătura respecti. <e i tu" ea nu poate a.a i. Nu . 1ntr3un &e!" n3a# prea a. S3ar puteae.ine(i de triste(e9 0 Noi cei de !a Arsena!e o studie# pe 1#părăteasă 'ncă din copi!ărie. Se 'ntunecă *i #ai tare !a &a(ă9 Uneori #i s3a părut că ar &i +ine să #ă 'nsor #ai des.oi de . 8nne!da 'i spuse $!acia!9 0 -ăpitane Hedrock" '(i iei acu# prietenu!" pe do#nu! 4onis/ *i părăse*ti p%nă 'ntr3o oră pa!atu! *i nu te #ai 'ntorci p%nă c%nd.rea să se repete o ase#enea scenă. A# 'n&iin(at o co!onie i o!ată de sa.or+ind rar9 0 1n trecut" '#părătese!e 8s/er erau 'ntotdeauna #%ndre de !e$ătura !or cu +ăr+atu! ne#uritor.astă. .rut să3! .or+i cu at%ta '#pietrire neru*inată.or+a de aceste &e#ei din dinastia 8s/er.ească 'nc/i %nd pe )u#ătate oc/ii. Acesta se 'ntoarse 'ncet *i dădu cu oc/ii de &e#eia a&!ată aco!o.a !upta destu! de 'nd%r)it. Apoi dădu dru#u! !a un u!ti# *u. Nu #ă $%ndesc doar !a #ine.ut ini#ă pentru asta de*i5 (ridică oc/ii) #i3a# &ăurit o #etodă desă.ar so(ia ta. A*a a# a)uns doar !a a treispre ecea căsătorie. Hedrock" care pă*ea 'n sus *i 'n )os prin ca#eră" se opri !ocu!ui9 0 Nu . Hedrock se ridică de pe scaun *i se năpusti !a ne$atist ca *i cu# ar &i .ă nu s3a #ani&estat !i#pede !a 8nne!da" dar e2istă.an(i" !e3a# spus ade.ăru! *i i3a# pus !a trea+ă ca să #ă a)ut să descopăr taina ne#uririi #e!e.io!ente e9 0 <or+e*ti serios. Nu 'ncape 'ndoia!ă 'n această pri. Se opri *i ră#ase o c!ipă ca o statuie de piatră. N3a* .a $enera(ii se . Să nu te #ai 'ntorci niciodată. Ne$atistu! ise9 0 Eu cred că ea te iu+e*te *i asta co#p!ică &oarte rău !ucruri!e. 1n perioada de 'nceput a că!ătorii!or interp!anetare. A/H5 6i $!asu! i se 'n$roa*ă de tu!+urare *i triste(e9 Pur *i si#p!u nu suportau să #ă . Păi #ie #i3a spus că5 4onis/ se 'n.iri!e 'nă!(ate deasupra !ui Hedrock. Pe &a(a !ui 4onis/ p!utea o e2presie care3! &ăcu pe Hedrock să3! pri. 8nne!daH Nu tre+uie să &aci copi!u!H .eni r%ndu! !a tron prin(u!ui . 1#părăteasa 8s/er . E . ?ire*te" dosaru! ei nu e accesi+i! dec%t ce!or trei ne$ati*ti *i #e#+ri!or -onsi!iu!ui.e dra$u! copii!or #ă suportau.ăru!.0 Era pe <enus" spuse cu $!as p!at. Nu (i3a* #ai putea suporta pre en(a.entua!că rădăcina ne#uritoare să se repete 'n &e!u! acesta.i o nouă '#părăteasă *i n3ai dec%t s3o iei pe aceea de ne. 83ar . 1! 'ntre+ă repede9 0 -e s3a 'nt%#p!at. Peste c%te. Se răsuci pentru a3! 'n&runta din nou pe ne$atist9 E*ti a+so!ut si$ur. A &ost ori+i!.iri!e a(intite asupra !ui Hedrock9 6tiu că asta '(i strică p!anuri!e" dar n3o pune at%t de rău !a ini#ă.in(ă.

Nu te5 Aase să . Au ise .oie să3! .rea să ascu!te de nici un &e! de ar$u#ente ra(iona!e. Tre+uie să &ie cine.in$e(i. 0 Prietenii te iu+esc. . Hedrock *tia că doctoru! Te!in$er nu e . Tre+uie să a!e$e# 'ntre . 8nne!da &ăcuse o a!e$ere +ună. 1n u!ti#a i" . 1i dispăruseră cu!ori!e din o+ra)i *i pieptu! i se ridica at%t de pu(in" aproape neo+ser. Răspunsu! . 8nne!da ăcea ne#i*cată *i ca!#ă 'n pat. FBiata tiranăG" se $%ndi e!. Hedrock #ăsura 'n sus *i 'n )os pardosea!a acoperită cu co.ă c!ar o sen a(ie de a!inare c%nd doctoru! puse u*ure! #ască pentru co#unicare pe &a(a ei !ini*tită" dar concentrată.%rste" cu &a(a suptă *i acu# 'ncruntată de o 'n$ri)orare .iciu! i#peria! ca 'n!ocuitor a! doctoru!ui Sno@" care &usese concediat +rusc din postu! de #edic a! -ur(ii" după trei eci de ani de acti.or+ea dec%t unei u*i 'nc/ise.ia(ă după na*tere este tota! ne&ondată.ească pacientei sa!e i#peria!e. Un #esa) din partea doctoru!ui Te!in$er '! scoase pe Hedrock din +irou! *i3! c/e#ă 'n aparta#ente!e i#peria!e.at de ni#ic a!tce. . Hedrock '*i #ai a#intea de un pri!e) c%nd" !a #asă" 8nne!da '! criticase rău pe doctoru! Sno@" nu#indu3! Fun practician de#odat care 'ncă se #ai dă drept doctor pur *i si#p!u pentru că a #o*it3o pe #a#a c%nd #3a adus pe !u#eG.ăru!" 'i spuse !ui Hedrock" +%!+%indu3se ca un copi! &%st%cit. Se răsp%ndiseră *oapte!e.eniseră prin te!eecrane.a scăpa cu . Hedrock o+ser.ia(a ei sau cea a copi!u!ui.. Nu 'ncăpea 'ndoia!ă că +ătr%nu! doctor Sno@ o pusese !a curent cu situa(ia e2actă*i 8nne!dei nu3! &ăcuse nici o p!ăcere.ar nu . Era purtată de adieri!e de .octoru! părea a &i $enu! de o# prea speriat *i respectuos că să se '#potri. 0 Tre+uie s3o &ace#" 'i *optise prin(u!.estea *e %nd prin restaurante!e pe care !e &rec.e ase#enea" ascu!t%ndu3! pe Te!in$er" Hedrock '*i dădu sea#a că nou!ui doctor nu i se acordase pri. Nouăspre ece. 0 Tu5 E*ti5 Ro+ert.or+esc.itate.a !%n$ă ea. Să. E su+ e&ectu! ana!$e ice!or" dar #i3a# păstrat un cana! de co#unicare.%nt *i se 'nă!(a 'n . Se spunea pur *i si#p!u că de !a o i !a a!ta poate să se nască un #o*tenitor a! &a#i!iei 8s/er *i 'ntrea$a '#pără(ie a*tepta cu #u!tă e#o(ie anun(u!. Prietenii #ei or să3! anun(e pe nou! ei doctor" Te!in$er" că ai sosit. -on. O&icia! nu se rostise nici o . O au ise c%nd #er$ea pe stră i!e !ini*tite.eau de unde să *tie" dar iua respecti.in$erea ei că .at" 'nc%t părea de)a #oartă. .i!e$iu! unui e2a#en #edica! co#p!et. Ră#%i 'n aparta#entu! tău p%nă c%nd te c/e#ă#. Prin(e Hedrock" tre+uie neapărat s3o con.a dec%t de s!ă+iciune.ă3#i .or+e prinse 'n treac%t peste ar. Nu &usese trans#isă din răutate *i nici nu era &a!să. Nu . Hedrock spuse9 0 .ecină cu spai#ă" c%nd '! sa!ută pe nou!3. 0 A+ia acu# a# descoperit ade. .enta uneori. . A*teptarea era cu#p!ită.or+ă: era i#posi+i! de spus cu# de se a&!ase cu certitudine.ie(uie*te copi!u!H Ter#ină e!" a!+ !a &a(ă. -ri a se produse !a ece noaptea. <or să te păstre e.eni 'ncet *i totu*i &oarte aspru9 Ae3a#5 Spus.e &apt u!ti#i!e i!e &useseră ce!e #ai re!e.ă sosise.oare #oi" $%ndindu3se !a !uni!e 'nde!un$ate 'n care 'i &usese inter is accesu! 'n pa!at. N3a. Hedrock !e au ea peste tot. FO +iată &iin(ă ne&ericită" s&%*iată de &or(e !ăuntrice prea #ari pentru ea ca să !e stăp%nească sau #ăcar să !e 'n(e!ea$ă.G Auă inter&onu!9 0 8nne!daH 7ise e! cu tandre(e.e! -urtin '! duse pe Hedrock !a pa!at.ii.ersa(ii!or din ta2iuri!e aeriene.a con. Nu . M3a a#enin(at cu #oartea dacă nu supra. ?usese recrutat 'n ser.upă cu# constată Hedrock" Te!in$er era un +ăr+at 'ntre două .ino.enit.

erna se. 8ată *i do.ierea ei.0 Mă5 Urăsc5 Mă cred5 O proastă. Să ră#%i.insese pe '#păra(ii 8s/er să se 'nsoare cu &e#ei a!e căror &a#i!ii erau de o i#portan(ă .ita!ă" nu păruse posi+i! că trăsătura cerută să de.ă u cu oc/ii !ui cu# se scur$e .reau să trăiesc" dar copi!u! tre+uie să trăiască. . Aa o distan(ă de )u#ătate de an3!u#ină" se pre$ătea de pornire o na.a $u.a do#ni 'n nu#e!e dinastiei 8s/er. Nu s3a produs nici o 'ntrerupere.oi arăta eu !or.e i. 0 Nici un copi! a&ară de a! #eu*i a! tăunu .e!e ei" cu# că tre+uie să3*i ducă #ai departe spi(a" nu corespund din punct de . -unoa*te# une!e dintre !e$idar de ce această conducătoare care stăp%nea o !u#e 'ntrea$ă *i3a dat .re#uri de de#u!t c%nd" su+ di&erite nu#e de '#pru#ut" 'i con.ină prea puternică.ada că putea &i tra$ică. 8ar ceea ce nu putea 'n(e!e$e această &e#eie ne&ericită era că re&erin(a !a Fdescenden(aG ei constituia doar o+iectu! unei ră(iona!i ări.a produce nici acu#. Eu .e! -urtin s3a căsătorit cu o &e#eie &ru#oa*a *i #inunată. A cercetat 'n&ă(i*area &ostu!ui nostru de(inut Hedrock !a pa!at *i s3ar părea că printr3 o #etodă in$enioasă e! a anu!at !o$ică pe +a a căreia se cerea ni#icirea !ui.e a!e ce!or din )ur !a 'n. un cic!u. 0 Prin(u! . Moti. Nu se .ar !e . T32. 0 Ro+ert5 <rei. Asta era rea!itatea cea #ai si#p!ă.ia(a pentru copi!u! ei" c%nd de &apt ea se te#ea de #oartea persona!ă. 6i să #ă (ii de #%nă. 7ă+o. 1n . 0 At%ta a# a&!at deoca#dată9 iată rasa care .e i că ceea ce contea ă este descenden(a directă. <roia un copi! a! ei. <edea !ucruri!e #ai !i#pede c/iar dec%t ea.ă cos#ică 'n !un$i#e de aproape două sute de ki!o#etri.ea copii &ru#o*i" de#ni să se urce pe tron. Tu nu . <or a.edere !o$ic.a$ra#u!. A*teptă p%nă c%nd #oartea se insta!ă triu#&ătoare 'n corpu! pe ca!e de a se răci" iar pruncu!" cu (ipete!e !ui ră$u*ite" '! scoase din sărite. Nu .i *i .ia(a din trupu! ei. 1n!ăuntru! ei .or+a doar de o u*oară rearan)are pe p!an ato#ic.i+rau $%nduri!e de !a o #inte !a a!ta9 0 -e! de3a! doi!ea e2a#en $enera! e aproape !a &e! de adarnic prin re u!tate!e sa!e &unda#enta!e ca *i pri#u!. -a atare" pute# părăsi $a!a2ia 'ntr3un răsti#p de. Hedrock ră#ase trist. 0 Ră#%ne doar s3o readuce# !a . E . Trăiesc #u!(i +ăr+a(i *i #u!te &e#ei care i3ar putea '#pin$e 'nainte pro$resia pe p!an tri+a!.ia(ă *i să 'nre$istră# reac(ii!e a&ecti. S?UR68T .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful