A XXI.SZÁZAD ESÉLYEI: A FEJLŐDÉS JÁRHATÓ ÚTJA MAGYAROSZÁGON. 1. A köze !" # $%#&'%( )' kö*e#kez!)+,e(.

A rendszerváltást követően kialakult szabály- és axioma rendszer alapelveinek megfelelően Magyarország számára megnyílt egy követhető !" tipus! társadalmi-gazdasági-politikai m#ködési berendezkedés megteremtésének lehetősége $eklarálásra ker%lt a szabadság"ogok és demokratikus berendezkedés legfontosabb kritérium rendszere& A TŐ-E. A M/N-AERŐ. AZ ÁR/ 'z%0%1 &2%! &'&+%k 0(z#3'4#&'% !e , % %5*e#6 *ez)2 6e *k)+# 2ö7z4#)'2e ke28 #. Ezze e7, (160e+ 9) k(#:z)'k)+# % 'z39(& (' 5(%97%z1%'&7 )' % ;< )#( #&2'%1% !( 0e2e+1ezke1)' !e7*% <'4#&'&+%k 'z8k')7e'')7e (' e ('!e2)'# +,e2#. 'yorsított %temben megkezdődött a korábbi társadalmi berendezkedés átalakítása& DEREG/LÁ=IÓ > -ONSZOLIDÁ=IÓ >?RI@ATIZÁ=IÓ. melynek egymásra ép%lő hatásme(hanizmusa kezdett érvényes%lni )gyre világosabbá vált azonban* hogy itt a +,-) mindent elsöprő hatalmának a kiépítése folyik* mely a globalizmus eszmerendszerét szolgálva megállíthatatlanul teret h.dított /zámos korábbi törvényi szabályozás !gy ker%lt negligálásra* hogy az !" kör%lményeknek megfelelő szabály nem ker%lt kidolgozásra 0lyen ter%letként kiemelhető az energiagazdálkodást érintő törvények felszámolása )lőtérbe ker%ltek a pénzpolitikai intézkedések meghozatalai* bankok 1közpénzből1 történő konszolidá(i."a* feltőkésítése 2olytat.dott az állami vagyon gyors %tem# felszámolása* az energiarendszerek privatizá(i."a* magánosítása Az !" tipus! berendezkedést a politikai hatalom birtokosai szinte kivétel nélk%l támogatásukr.l biztosították Magyarország mellett a környező kelet-eur.pai országok ugyanezt az utat "árták végig )zt követően megindult a k%zdelem az az )ur.pai 3ni. tagsági viszonyának elnyerése érdekében Sz(+#e !(+1e+ & %! 04z3## % 7,32' Ae e!e ke1)')0e+. % 5(%9( *('z3+,3k ke1*ez6 $%#&'%(0%+. % ;ö*e1e !ek )' %z e!0e2( ) e#!(+6')7 B+,C7%#(>'z4+*3+% "B e )2)')0e+. )zek a remények nem val.sultak meg Az ország általános pénz%gyi-gazdasági-politikai helyzetének gyors romlása folyamatosan megfigyelhető volt Az ipar* a mezőgazdaság* a kereskedelem* a közszolgáltatás egyaránt válság közeli állapotba ker%lt A globális pénzmozgás 1segítségével1 az elad.sodás elviselhetetlen méreteket öltött* reménytelenné téve a kit#zött ".léti állami berendezkedés megval.sítását G,32' 8#e!0e+ *& #3z3## % 9) 2e+1'ze2: % 'z39(& (' 5(%97%z1%'&7 e Ae e;#61ö##. k($(21e#)'2e ke28 #. $37, % ;< )#( & %! !e70Ck3##.

A munkanélk%liség t#rhetetlen mértéket öltött* a "övedelmi viszonyok .riási aránytalanságokat "uttattak kife"ezésre A bérből és fizetésből élők "övedelmei minimálisan emelkedtek A 1tőke szabad1 mozgása hatalmas profit "övedelmeket halmozott fel egyes tula"donosi rétegek körében -%lönösen a bankrendszer és az energiaszolgáltatás ter%ltén volt ez kiugr.an magas A rendszerváltást követően a sokak által remélt nyugat-eur.pai életszínvonal elérése* de még (sak megközelítése sem volt lehetséges A pénz%gyi spekulá(i. által generált 4556-as években felerősödő világgazdasági válság ilyen kör%lmények között találta Magyarországot és a környező kelet-eur.pai országokat )z a válság sokkal s!lyosabbnak bizonyult mint ahogyan azt a világgazdaságot irányít. nagyhatalmak gondolták A válság nem kímélte a nyugat-eur.pai országokat sem A 5)+z87,( *& '&7 #3*&00 7,:28zö##. k(#e2;e1# % 7%z1%'&7 e7)'z #e28 e#)2e. *)78 e )2#e % 53 (#(k&# ('. Az )ur.pai 3ni. válságb.l kivezető lépései eredménytelennek minősíthetők A bankok konszolidá(i."a* a pénz érdekérvényesítése nem "árt eredménnyel A gazdaság fellendítése a megszorít. intézkedések révén* később pedig a forrás növelése !t"án sem volt lehetséges A 1politikai rendszerváltások1* vezérelt kormányátalakítások a demokratikus rendszabályok kiiktatása mellet sem voltak hatásosak A ?ÉNZ & #% *ez)2e # 7 30& (' *( &7 !:kö1)'( 2e+1;e ke28 # #%2#<' *& '&70%. 0gy van ez az )ur.pai 3ni. és a világ egyéb régi.iban is* között%k az )gyes%lt 7llamokban is * ahol az elad.sodás mértéke 1politikai vihart1 kavart /okan állam(sődöt vizionálnak* ez azonban beláthatatlan 1pénz%gyi összeomlást1 eredményezne az egész világgazdasági rendszer számára Az átmeneti megoldást minden bizonnyal az 3/A felelős politikusai a 1pénz%gyi érdekek1 mentén megtalál"ák )z azonban (sak 1láz(sillapításnak1 tekinthető A probléma összetettebb* a felszíni kezelés nem hoz megnyugtat. megoldást Alapvető változásokra van sz%kség* mely a pénz%gypolitikán t!l kiter"ed& A TERMÉSZET ÉS EMDER @ÉDELMÉRE. A pénz által vezérelt fogyaszt.i társadalom a (sőd felé sodor"a a földi életet Az idő s%rget* paradigma váltásra van sz%kség E. A ;&2$%#< "# kö2*3+% %z&'%. A 89:; által vezérelt* a 80A< mindenhat.ságát hirdető társadalmi berendezkedés s!lyos válsággal k%zd A ki!t keresés hossz! k%zdelmet vizionál* keserves válságos időszak következhet A pia( által vezérelt globális világ 1gyenge állam1 eszmerendszerét hirdeti és az 1elad.sodás szabályozásával1 kíván rendet teremteni )z nap"ainkban már nem m#ködik Az elad.sodott államok a (sőd szélén vegetálnak A lokális szint# normális emberi élet nem teremthető meg Ez# % *( &73# %z "7,+e*eze## Bke##6' #&2'%1% !( '#2Ck#"2%.B #&2'%1% !( 0e2e+1ezke1)' k)5e' #" $% %1+(.

Az !" társadalmi berendezkedés kettős strukt!rá"a& AZ ÁLLAM FELSÉGTERFLETE A ?IA= MG-HDÉSI TERFLETE Az !" társadalmi berendezkedés legfontosabb alapelveinek az 7==AM felségter%letének meghatározása elsődleges A természet és az embervédelme lehetővé teszi* egyben megköveteli a lokális szinten kitel"esedő életfeltételek megteremtését* az )>,/ 7==AM irányít. szerepének érvényre "uttatását Á#73+13 &'# (7)+,e % ?IA=> (1e7e+ #e28 e#ek meghatározása és annak állam által m#ködtetett m.d"a& -HZSZOLGÁLTATÁS > -HZFZEM > -HZ@AGYON E00e+ % kö20e+ k(e!e )'# )21e!e +ek %z e+e27e#(k%( 2e+1'ze2ek. eze+ 0e 8 (' % *( %!3'e+e27(% 'z3 7& #%#&'. Az !" modell nem kíván"a negligálni a pia( szerepének fontosságát azokon a ter%leteken* ahol m#ködésével elősegíti a szabályozott pia(i versenyt* a hatékony* eredményes gazdálkodást A !%7,%2 & %! e e!( )21eke. $37, %k#4*%+ 2)'z# *e7,e+ % EC2<5%( /+(< !:kö1)')+ek !e72eA32!& &'&0%+. Az )3-szint# kapitalizmus optimalizálása nem az eltávolodás* hanem a közös érdek érvényesítése révén biztosíthat. A közös érdek megfelelő pozí(i.t biztosít az )3 reform"a és annak !"rafogalmazott alapelvek létrehozása és elfogadása (él"áb.l Magyarországnak elemi érdeke* hogy pozí(i."át a ?0/)'>7$0 :9'@)szint"én továbbfe"lesztett egy%ttm#ködés* illetve ennek további kelet-eur.pai országok bevonásával* kiszélesítésével növel"e E )2keze## %z (16 %!(k32 % ke e# > köz)5 > eC2<5%( +)5ekke ";. 'z) e'e00 7%z1%'&7(. #&2'%1% 3!53 (#(k%( 'zö*e#')7e# e$e# kö#+(. A kialakult tart.s válság mindezt lehetővé* egyben sz%kségessé teszi Az idő s%rget* az egy%ttes összehangolt (selekvés elker%lhetetlen a kelet-eur.pai népek )3 szint# érdekérvényesítése (él"áb.l A kap(solat fe"lesztését minden szinten tovább kell folytatni A közös érdek elmélyítését a kormányok* a (ivil szervezetek* szakszervezetek* szakmai egyes%letek* vállalkozások* telep%lések széleskör# egy%ttm#ködésével lehet és sz%kséges elősegíteni A közelm!ltban Audapesten tartott visegrádi négyek kormányfőinek felelős nyilatkozatai ezt az egy%ttm#ködési szándékot deklarál"ák -(e!e )'# )21e!e %z e+e27(%'z3 7& #%#< 2e+1'ze2ek. %z e+e27(%0(z#3+'&7 )' eze+ 0e 8 %z %#3!e+e27(% #e28 e#)# )2(+#6 e A37%1< +,( %#k3z%#. *% %!(+# % %k3''&7( 'z(+#e+ 2e+1e kez)'2e & < $%7,3!&+,3' )' !e7";C < e+e27(%A322&'3k 'zC*e2)+ Ae $%'z+& &'( !<1;&+%k )2#e !ez)'e. % 'zC*e2)+ e+e27(%53 (#(k% k(% %k4#&'&+%k % e$e#6')7e )' !(+1 ezek 2)7(< 'z(+#: k)5*('e e#e. A 2)7(< 'z(+#: e7,8##!:kö1)' ;< e$e#6')7e# #e2e!#$e# %z e+e27(%2e+1'ze2ek 'z323'%00 e7,8##!:kö1)')2e. )' % +3+>523A(# !:kö1)'( !<1 k(% %k4#&'&2%. e A37%1&'&2%. Meggyőződésem* hogy amit a BB század privatizá(i.s folyamatai e 23+#3##%k. azt a BB0 század kihívásainak megfelelően helyre lehet és helyre kell állítani A helyreállítási (iklusok stratégiai szemlélet# tervezése és kivitelezése )3 szint# szemléletváltást is igényel E26' )21ekk)5*('e e# k(% %k4#&'&*% % ke e#>eC2<5%( 32'z&73k e )2$e#(k %z e+e27e#(k% #e28 e#e( +3+>523A(# !:kö1)'( 2e+1;)+ek e ('!e2#e#)')#.

-8 ö+ö'e+ A3+#3' #e28 e# % *( %!3'e+e27(% 2e+1'ze2ek "; !:kö1)'( 2e+1;)+ek k(13 73z&'% )' e A37%1#%#&'% )zen a ter%leten meghatároz. szerepet nyerhet a Magyar )lektrote(hnikai )gyes%let szakértői szint# közrem#ködése* valamint a )gyesített ?illamosenergiaipari $olgoz.k /zakszervezeti /zövetségének C)?$/;D egy%ttes szerepvállalása A +e!ze#7%z1%'&7 'z&!&2% !e7$%#&23z< '#2%#)7(%( A3+#3''&7" &7%z%#. % *( %!3'e+e27(% 2e+1'ze2 52(*%#(z&9(<;% 'z&!3' 5230 )!&# 3k3z3##. !e ,ek !e7Ae e 6 $e ,2e& 4#&'( 9(k C'3k !e+#)+ 32*3'3 $%#<k. Magyar )lektrote(hnikai )gyes%let EFFG má"us 4G-én közzétett memorandumában foglaltak figyelembevételével "avaslom a kap(solat fel!"ítását és a közös (selekvés megtervezését* a lehetséges egy%ttm#ködés belföldi és határon átívelő kap(solatrendszerének kialakítása és a nonprofit m#ködési modell megteremtése (él"áb.l 45EH okt.ber 5G >.zsa /ándor okl villamosmérnök* okl gazdasági mérnök )nergia /zakértői 0roda Melléklet: M%7,%2 E ek#23#e9$+(k%( E7,e'8 e# 1IIJ. !&;C' EJ>)+ ke # !e!32%+1C!% 52(*%#(z&9(<2< . %