You are on page 1of 11

Written by sowa (ª) 15. 3. in category Recognition, read: 37

y sowa (ª) 15. 3. in category Recognition , read: 37 15.11.2005 Stefan Kosiewski : Bli

15.11.2005 Stefan Kosiewski: Bliøej Pana Boga, niø biblijnej Ziemi

úwiÍtej ñ o polskiej racji stanu

ø biblijnej Ziemi ú wi Í tej ñ o polskiej racji stanu Stefan Kosiewski udost Í

polskiej polityki zagranicznej i bezwarunkowe oddawanie jej

do dyspozycji interesom strategicznym USA nie ma z pewnoúci wiele wspÛlnego z polsk racj stanu. Tworzenie brygady ekspedycyjnej i oddawanie jej w Syrii, czy w Iranie pod dowÛdztwo amerykaÒskich genera˘Ûw jest tak samo proste (prostoduszne?), jak proste jest zapisywanie siÍ na ochotnika do cudzego wojska, do Legi Cudzoziemskiej na øo˘dzie francuskim, albo do jednostek na øo˘dzie Berlina, dziú ale i w czasach archaicznych

Militaryzacja

cymi wydarzeniami na Ukrainie ñ o ú wiadczy ˘ This PDF created with the FREE RoboPDF

Buy RoboPDF

Witaj Stefan Kosiewski, TwÛj komentarz: " Militaryzacja polskiej polityki zagranicznej i bezwarunkowe oddawanie

Witaj Stefan Kosiewski,

TwÛj komentarz:

"

Militaryzacja

polskiej polityki zagranicznej i bezwarunkowe oddawanie jej do

 

dyspozycji interesom strategicznym USA nie ma z pewnoúci wiele wspÛlnego z

 

polsk racj stanu. Tworzenie brygady ekspedycyjnej i oddawanie jej w Syrii, czy w

Iranie pod dowÛdztwo amerykaÒskich genera˘Ûw jest tak samo proste

 

(prostoduszne?), jak proste jest zapisywanie siÍ na ochotnika do cudzego wojska, do

Legi Cudzoziemskiej na øo˘dzie francuskim, albo do jednostek na øo˘dzie Berlina,

   

dziú ale i w czasach archaicznych

"

 

dotycz cy artyku˘u Siemoniak: miÍdzynarodowa brygada bez zwi zku z bieø cymi wydarzeniami zosta˘ opublikowany i jest dostepny tutaj. Bardzo dziÍkujemy za skorzystanie z naszych us˘ug.

Administracja Forum

Buy RoboPDF

Afganistanie w 2007 roku zgodnie z ustaleniami Drogi Panie In ø ynierze, Premier Kazimierz Marcinkiewicz

Afganistanie w 2007 roku zgodnie z ustaleniami

Drogi Panie Inøynierze,

Premier Kazimierz

Marcinkiewicz zapowiedzia˘

stworzenie brygady

ekspedycyjnej zdolnej do

dzia˘ania za granic ;

doprowadzimy

do pe˘nego

sukcesu nasz misjÍ

wojskow w Iraku,

przejmiemy dowÛdztwo

operacji NATO w

Polska bÍdzie

nadal aktywnym i solidarnym cz˘onkiem Sojuszu PÛ˘nocnoatlantyckiego i

europejskich struktur obronnych

Obecne

wyzwania polityki úwiatowej, takie jak globalizacja, czy terroryzm,

narzucaj úcis˘y sojusz pomiÍdzy Uni Europejsk i USA. Jest on podstawowym

warunkiem globalnej stabilizacji. Polska moøe odegrapowaøn rolÍ w tym

zbliøeniu ñ zauwaøy˘ premier Marcinkiewicz stwierdzaj c: To wymÛg polskiej

racji stanu.

Scena polityczna w Polsce nie wysch˘a jeszcze od ˘ez po tragikomicznych sporach o

dziadka Dawidowskiego, ktÛry nie wiadomo wreszcie, czy by˘ gdaÒskim ydem

powo˘anym do Wehrmachtu, czy tylko bratem dziadka jednego z 16-tu kandydatÛw

na kasowe stanowisko w III jeszcze RP?

Odgrzebywanie militariÛw tudzieø anachroniczne grzebanie w papierach czy

skierowaniach do logopedy nie zast pi myúlenia politycznego, bo czymøe jest owa

polska racja stanu, o ktÛrej duøo tr b tr bi, ale od ktÛrej ma˘o siÍ przewraca

jerychoÒskich murÛw przemilczenia.

Jeøeli bowiem przyj , øe polsk racj stanu jest dzia˘anie militarne za granic Polski brygady ekspedycyjnej z˘oøonej z m˘odych PolakÛw, zgodnie z ustaleniami sojuszniczymi tak, by Polska mia˘a odegrapowaøn rolÍ w zbliøeniu miÍdzy USA a Uni Europejsk , to czy Polska mieúci siÍ - w tym wyeksponowanym myúleniu ñ bardziej w ramach Unii Europejskiej, czy moøe bardziej miÍdzy Stanami Zjednoczonymi a Uni Europejsk ?

Inaczej mÛwi c: czy Polska jest takim samym, normalnym i integralnym cz˘onkiem NATO oraz Unii Europejskiej - ze swoimi zapisanymi prawami i obowi zkami - jak Niemcy i Francja? Czy moøe ma byw NATO i w Unii Europejskiej, a takøe trochÍ poza Uni Europejsk , jak Turcja i Norwegia?

Bo jeúli Polska zawar˘a traktat, ktÛry j obowi zuje, to w tym traktacie jasno zosta˘y okreúlone warunki funkcjonowania Polski, tegoø traktatu i Unii Europejskiej. Wszystko zaú, co ponadto - jest zwyk˘ym mnoøeniem bytÛw, nieprzemyúlanym odczytywaniem skompilowanych tekstÛw nie na temat.

Buy RoboPDF

Wracaj c za ú do tematu: polskie wojsko i polska racja stanu. Wypada zgodzi „

Wracaj c zaú do tematu: polskie wojsko i

polska racja stanu. Wypada zgodzisiÍ z

panem premierem: wysy˘ani dotychczas z

Polski za granicÍøo˘nierze nie byli zdolni do

dzia˘ania za granic , przynosili tylko Polsce

wstyd. Zdolni byli jedynie do fotografowania

siÍ z flag amerykaÒsk przed zdobytym

pomnikiem Saddama, a ich oficerowie dawali

siÍ zawsze g˘upio nakrywaz kasowan

gotÛwk . Bumarowskie czo˘gi nie potrafi˘y

nawet rozjechana py˘ glinianych tabliczek z

pismem klinowym sprzed czterech tysiÍcy lat,

zostawia˘y w piachu úlady dostrzegane go˘ym

okiem przez dziennikarzy z Zachodu.

Militaryzacja polskiej polityki zagranicznej i bezwarunkowe oddawanie jej do

dyspozycji interesom strategicznym USA nie ma z pewnoúci wiele wspÛlnego z

polsk racj stanu. Tworzenie brygady ekspedycyjnej i oddawanie jej w Syrii, czy w

Iranie pod dowÛdztwo amerykaÒskich genera˘Ûw jest tak samo

proste (prostoduszne?), jak proste jest zapisywanie siÍ na ochotnika do cudzego

wojska, do Legi Cudzoziemskiej na øo˘dzie francuskim, albo do jednostek na øo˘dzie

Berlina, dziú ale i w czasach archaicznych.

A w Berlinie trzy tzw. partie ludowe (CDU, CSU i SPD) zawar˘y dopiero co umowÍ

koalicyjn , ktÛra w˘aúnie w czÍúci dotycz cej polityki zagranicznej budzi bardzo

powaøne zastrzeøenia lewicowej (DIE LINKE) opozycji. Zw˘aszcza zg˘aszanie

pretensji do realizowania za pomoc militarnych úrodkÛw rzekomych Ñniemieckichî,

Ñnarodowychî, Ñøywotnychî czy Ñstrategicznychî interesÛw. Zamiast do

przewidzianej konstytucj RFN obrony kraju, Bundeswehra ma stasiÍ w pierwszym

rzÍdzie instrumentem do ÑmiÍdzynarodowego zapobiegania konfliktom i do interwencji kryzysowychî.

Niemcy nie potrafi zrozumie, dlaczego partie koalicyjne postanowi˘y w Berlinie, øe wspÛ˘praca z USA ma byÑszczegÛlnie waøna dla dojrza˘ego stosunku miÍdzy úwiatem islamskim a Zachodemî oraz dla Ñzabezpieczenia pokoju i stabilnoúci na Bliskim i rodkowym Wschodzieî. W tym w˘aúnie regionie krytyczna obserwacja w stosunku do poczynaÒ rz du USA wydaje siÍ Niemcom szczegÛlnie niezbÍdna. Czy Polakom wiÍc ma przyjúz ˘atwoúci zrozumienie, dlaczego to niby wymogiem polskiej racji stanu ma bytworzenie brygad ekspedycyjnych zdolnych do dzia˘ania za granic ? W ramach zobowi zaÒ sojuszniczych z USA, a moøe i z Bundeswer ñ do realizowania Ñnarodowychî, Ñøywotnychî, Ñstrategicznychî czy ÑniemieckichîinteresÛw?

Zbyt ˘atwo chyba jednak przychodzi Polakom ñ jak w expose premiera ñ wyobraøa

sobie polskie wojsko w ramach europejskich struktur obronnych

ktÛrych

, i Holendrzy odrzucili przecieø projekt Konstytucji

jakoú jeszcze nie ma, bo

Francuzi

Buy RoboPDF

dla Unii Europejskiej a razem z nim wszystkie neoliberalne pomys˘y tzw. strategii

europejskiej, ktÛre mia˘y prowadzido budowy si˘ zbrojnych Unii Europejskiej.

Premier Miller i prezydent Kwaúniewski oddali juø raz polskie wojsko pod komendÍ

USA, nie licz c siÍ z prawem miÍdzynarodowym, narodem polskim, ani z polsk racj

stanu, ktÛrej bliøej jednak chyba Pana Boga, niø biblijnej Ziemi wiÍtej.

Z szacunkiem, pozdrowieniami

Stefan Kosiewski

Frankfurt nad Menem, 15.11.2005

Stefan Kosiewski Frankfurt nad Menem, 15.11.2005 KONSERWATYSTA BÛg, NarÛd, Ojczyzna. Ojcowizna otwarta na

KONSERWATYSTA BÛg, NarÛd, Ojczyzna. Ojcowizna otwarta

na úwiat - od 1999 jako biuletyn Konserwatysta Ma˘opolski

ISSN 1773-3946 czwartek, 17 listopada 2005 czy Rz d RP

otacza tak sam opiek polskie firmy dzia˘aj ce w Iraku, jak

rz d RFN otacza niemieckie firmy?

interesy w Iraku, bo posiadaj poparcie swojego rz du -

Exportkreditgarantien des Bundes (Hermesdeckungen).

Niemieckie firmy robi

Czy Rz d Rzeczypospolitej Polskiej otacza tak sam opiek

polskie firmy dzia˘aj ce w Iraku, jak rz d RFN otacza

dzia˘aj ce tam niemieckie firmy?

Stefan Kosiewski

Frankfurt nad Menem, 17.11.2005

Datum: 17.11.2005

Deutschland hat als eines der ersten OECD-L‰nder mit dem irakischen Finanzministerium

und der Trade Bank of Iraq (TBI) ein neues Rahmenabkommen ¸ber die Gew‰hrung von

staatlichen Exportkreditgarantien ("Hermesdeckungen") geschlossen. Der im Auftrag des

Bundesministeriums f¸r Wirtschaft und Arbeit von der Euler Hermes Kreditversicherungs-

AG unterzeichnete Vertrag schafft eine verfahrensm‰flige Grundlage f¸r neue Deckungsmˆglickeiten f¸r den Irak. Mit diesem Schritt unterstreicht die Bundesregierung ihren Willen, den Wiederaufbau des Iraks auch durch Verbesserung der Risikoabsicherung f¸r deutsche Unternehmen zu fˆrdern.

Unter dem Rahmenabkommen sind Deckungen f¸r kurzfristige Exportgesch‰fte mit dem Irak grunds‰tzlich mˆglich, sofern ein Akkreditiv der TBI vorliegt und das Finanzministerium des Iraks sowie die TBI best‰tigen, dass ein Gesch‰ft unter das neue Rahmenabkommen fallen soll. Die Bundesregierung macht die Vergabe von Exportkreditgarantien im Einzelfall von einer sorgf‰ltigen Pr¸fung der jeweiligen Risiken abh‰ngig. Ziel ist es, schrittweise Erfahrung mit dem Abkommen zu sammeln. Um das Potential des Abkommens nutzen zu kˆnnen, ist eine positive Einsch‰tzung der weiteren finanzpolitischen Entwicklungen des Iraks entscheidend. Der geplante Abschluss des bilateralen Umschuldungsabkommens noch in diesem Jahr ist hierbei ein wichtiger Baustein.

Weitere Informationen im Internet unter www. exportkreditgarantien.de oder unter der Telefonnummer 040-88349192.

Buy RoboPDF

wrogo zlikwidowany blog: http://sowa.blogg.de/eintrag.php?id=742 Mittwoch, 16. November 2005 CZTERY FILARY - o doktrynie

wrogo

zlikwidowany blog:

http://sowa.blogg.de/eintrag.php?id=742

Mittwoch, 16. November 2005

CZTERY FILARY - o doktrynie obronnej RP

Von direktion, 15:13

Stefan Kosiewski: Wehrpafl - Ksi øeczka Wojskowa

15:13 Stefan Kosiewski: Wehrpafl - Ksi ø eczka Wojskowa Republika Czeska nie zamierza na razie uczestniczy

Republika Czeska nie zamierza na razie uczestniczyw nowym

amerykaÒskim systemie przeciwrakietowym, a rozmowy na ten temat "nie

wysz˘y poza p˘aszczyznÍ ekspertÛw" - oúwiadczy˘ we wtorek rzecznik

czeskiego ministerstwa obrony Andrej Czirtek. Zdementowa˘ tym samym

doniesienie Ñgazety wyborczejî, jakoby poza Polsk takøe WÍgry i Czechy mia˘y

ochotÍ na udzia˘ w tych kosztownych zbrojeniach.

agencjami: PAP i dpa, przez dziennik ÑRzeczpospolitaî (2005.11.15 17:35) kaøe

przypomnie, iø Czechy nie wesz˘y takøe m.in. do tzw. Grupy Bojowej utworzonej w

2004 r. decyzj rz dÛw: Niemiec, Polski, Litwy, £otwy i S˘owacji, [Grupy Bojowe UE

warunkuj postÍpowania politykÛw zatrudnianych w Polsce do wype˘niania zadaÒ

rz dowych, to co nakazuje kupowanie samolotÛw, ktÛrymi nikt nie lata? Co

wymusza˘o na Polsce udzia˘ w realizacji tzw. Europejskiej Polityki BezpieczeÒstwa i

Obrony (European Security and Defence Policy ñ ESDP), rÛwnolegle obok udzia˘u w

NATO? Co wprowadzi˘o do myúlenia politykÛw w Polsce dualizm, ktÛrego pomieszania i konsekwencji nie s w stanie poj z raportÛw kilkunastu pracownikÛw cywilnych i wojskowych oddelegowanych do rÛønych komitetÛw i agend europejskich?

Wiadomoúta, przekazana za

Jeøeli wiÍc rachunek ekonomiczny i øelazna logika nie

Ministerstwo Obrony Narodowej mÛwi w tej sytuacji ñ to tak dla przyk˘adu - na stronach internetowych rz du RP o ñ o utworzonej w 1948 r. Unii Zachodniej, przekszta˘conej w 1954 r. w UniÍ Zachodnioeuropejsk (UZE), øe po okresie marginalizacji UZE, dosz˘o do jej Ñfaktycznego uúpieniaî. A przecieø UZE mia˘a bystruktur wojskow , a nie loø masoÒsk , ani tajnym agentem, tzw. kretem, ktÛrych aktywnoúunieruchamia siÍ tym w˘aúnie s˘owem, magicznym zaklÍciem nic nie wyjaúniaj cym a t˘umacz cym wszystko.

PublikacjÍ, o ktÛrej mowa usypia (koÒczy?) stwierdzenie: Popieramy wszelkie rozwi zania usprawniaj ce mechanizmy wspÛ˘pracy w dziedzinie bezpieczeÒstwa miÍdzy Uni a Sojuszem PÛ˘nocnoatlantyckim, ktÛre zapewnimaj przejrzystoúoraz zapobiec zbÍdnej duplikacji podejmowanych dzia˘aÒ.

Buy RoboPDF

Takie zakoÒczenie podobamusi siÍ nie tylko wojsku, chotemu szczegÛlnie, choby

za uøyte pojÍcie ÑzbÍdnej duplikacjiî, bo kojarzysiÍ musi ono w szeregach

wojskowych nieodparcie z jedn nog , ktÛr zaspana doktryna wojskowa pakuje

uparcie od kilku lat rÛwnoczeúnie w dwie nogawki.

Rz d Republiki Czeskiej przyj ˘ najwidoczniej do wiadomoúci, øe Traktat

Konstytucyjny, pod ktÛry by˘ya skrojona ca˘a ta tzw. Strategia Europejska, zosta˘

odrzucony i pogrzebany, i to przynajmniej w dwÛch paÒstwach cz˘onkowskich.

Wrogo zlikwidowany blog:

Í w wyborach na prezydenta RP. Wrogo zlikwidowany blog:

http://www.blog.de/main/index.php/azeta/2005/11/17/4_ry_filary_o_doktrynieob

ronnej_rp~314126

Buy RoboPDF

General Petelicki, Tatarzyn FO39 ZR31 Komu Tranzyt Wenus zapowiada ú mier „ przed 2017 r.?

General Petelicki, Tatarzyn FO39 ZR31

Komu Tranzyt Wenus zapowiada úmierprzed 2017 r.?

Jaruzelski od kilkunastu lat cierpi nieskutecznie na raka, Kiszczak Tranzyt Wenus 2012. S.K.: Zniweczona rzeczywistoú, wtaj. 29 st. symb. Written by european magazine (ª) 3. 6. in category Recognition, read: 86

Stefan Kosiewski @Micha˘ Jaúniok - Czy Jaúniok

to Ciemniok? Co za dureÒ

dekonspiruje swoje w˘asne dziecko w grupie, gdzie nie

wierzy siÍ i s˘usznie w to, øe

Buy RoboPDF

gen. Petelicki pope ˘ ni ˘ samobÛjstwo? Bo przecie ø normalnie oficer w Polsce jak

gen. Petelicki pope˘ni˘ samobÛjstwo?

Bo przecieø normalnie oficer w Polsce

jak juø ma przekrÍtÛw dosyoraz chce

siÍ dla protestu zabi, to nie mÛwi nic,

nie rzuca siÍ, nie zostawia listu

protestacyjnego, lecz Öwk˘ada po cichu

zimn lufÍ pistoletu w usta, zaciska lufÍ

(jak dziecko czopek przeciwgor czkowy)

mocno zÍbami i strzela sobie z ca˘ej si˘y

w policzek.

Potem øyje taka ofiara zamachu jak u

Pana Boga za piecem zachowuj c 100

proc. poborÛw i sortÛw mundurowych

d˘ugo i szczÍúliwie, trzynastki,

czternastki a dorabia jeszcze prowadz c

prywatn firmÍ, bo nikt nie úmie

podejrzewagenera˘a Wojska Polskiego,

czy prokuratora wojskowego o hucpÍ

øydowsk , prÛbÍ zrobienie z PolakÛw

baranÛw.

Genera˘ Petelicki zaczyna˘ karierÍ

typowo dla podobnych do niego, od

prostego ubowca, pracowicie szpiclowa˘

ambasadora i pracownikÛw ambasad PRL-u, potem szpiegowa˘ PoloniÍ, tzn.

PolakÛw, ktÛrych øydokomuna przeúladowa˘a wczeúniej w kraju.

Po Magdalence dla dobrego ubowca szanse w ojczyÍnie otworzy˘y siÍ na ca˘ego, by˘y

dojúcia do pos˘Ûw i rz du, by˘a decyzja i wielka kasa, a potem pojawi˘a siÍ kontrola i

ten minister od ubowcÛw, ktÛry chadza˘ we swetrze do prezydenta Kwaúniewskiego i

powiedzia˘ niewinnie: B£OTO na ca˘e to szambo, ktÛre kontrola ta wykry˘a w Gromie

i taki z Petelickiego by˘ bohater narodowy, jak z DzierøyÒskiego by˘ podobno Polak.

G˘upi by˘, bo da˘ siÍ g˘upio wywo˘az mieszkania do piwnicy na dwie godziny przed meczem, ktÛrego wyniku albo jeszcze nie zna˘, albo nie by˘ w Polsce ustawiany wynik tego meczu dla potrzeb zrobienia kasy na ludziach obstawiaj cych w totalizatorach sportowych przy kasach w rÛønych dziwnych krajach. Dziwne by to by˘o zwaøywszy, øe chyba ponad 70 (s˘ownie siedemdziesi t osÛb z PZPN-u zaaresztowa˘ ze ustawianie wynikÛw prokurator, a Lato na to jak na lato po przewalonym EURO 2012 idzie jeszcze w zaparte i zamiast uznasiÍ za niekompetentnego do wszystkiego, jak europose˘ Czarnecki chce siÍ zajmowapi˘karstwem, bo ma doúwiadczenie miÍdzynarodowe; robi˘ w Strefie Gazy za tzw. bezstronnego obserwatora na zamÛwienie Jeruzalem, kiedy trwa˘o øydowskie bombardowanie osiedli arabskich.

Normalka jest wtedy, kiedy jest prosta moøliwoúdo zrobienia kasy i przekrÍt ogromny a prosty, øe g˘upi by na to nie wpad˘, wiÍc jak ma do tego dojúprokurator, ktÛry chce przecieø jeszcze poøyi dlatego nie chce widziena oczy spisu lokatorÛw tego bloku, w ktÛrym Petelicki osiad˘ na spokojn staroúz rodzin . EmerytÛw z resortÛw si˘owych, ktÛrych staby˘o na wykupienie mieszkania w tym samym bloku co i ofiara samobÛjstwa kupi˘a wczeúniej tak m drze i przewiduj co, jak potrafi tylko

Buy RoboPDF

agent rasowy, ktÛry kaødego i wszystko umie wyúledzi, lecz nie jest w stanie

pomyúle, øe za nim teø ktoú moøe chodzii zjechaz GÛry t sam wind .

Dlatego miejsca parkingowe wybiera dla bezpieczeÒstwa swoich bliskich tak, øeby nie

by˘y w polu widzenia kamer ochrony, za ktÛr sam p˘aci. Gdyø sprawc cudzych

nieszczÍúca˘e øycie by˘ on, agent wywiadu, oficer tajnych s˘uøb, genera˘ jednostki na

specjalnych papierach. On krytykowa˘ wszystkich innych pryncypialnie w Telewizji

Trwam i dyktowa˘ w listach otwartych Tuskowi, kogo premier ma mianowana

stanowiska, ktÛre Polska musia˘a zlikwidowa, bo Lech KaczyÒski podpisa˘ przecieø

za namow brata i Ojca úw. jp2 Traktat LizboÒski i rÛøne inne dokumenty, ktÛre

Niemcom teø nakazuj ograniczenie zbrojeÒ i likwidacjÍ wojska, wiÍc Niemcy, np.

produkuj czo˘gi Leopardy dla paÒstw afrykaÒskich, a ˘odzie podwodne dla Izraela.

Ten zaú by˘ tak m dry i bohaterski, øe chcia˘ za Boga samego tylko dobra ojczyzny,

gdyø widzia˘ siÍ przecieø po tzw. zamachu w SmoleÒsku w roli kandydata na

prezydenta po Komorowskim. Ziobro za bardzo zacz ˘ KaczyÒskiemu urastana

konkurenta w partii i zas˘uøy˘ siÍ tym samym na odstÍpstwo, wypad˘ przy tym g˘upio

Ojcu Dyrektorowi z roli Nadziei Narodu. Tak to ob˘Ídnie i prosto historia uk˘ada siÍ

w g˘owach

ubowcÛw.

Zachodzi wobec tego pytanie: Czy Jaúniok nie chce mienic z ubowcami wspÛlnego,

czy tylko odcina siÍ od z˘oczyÒcÛw zamieszczaj c fotkÍ z dzieciakiem swym na

ramionach jak gdyby by˘ Ciemniok, ktÛry tym szlabanem zamyka drogÍ kariery

swemu w˘asnemu dziecku? A moøe jest Jaúniok tak samo bezmyúlny jak Sergiusz, czy

dajmy na to Boles˘aw Piasecki, bo przecieø jeden i drugi z˘ama˘ jakieúøycie dla

samego tylko honoru organizacji.

Samochwa˘a podobny nie tylko przez tÍ ludzk s˘aboúdo tzw. detektywa

Rutkowskiego, nie wypowiada˘ siÍ chyba nigdy na temat doktryny obronnej RP, nie

pisa˘ ksi øek z dziedziny wojskowoúci, jak choby gen. Kukiel, wiÍc nie wiadomo, czy

oprÛcz samego tylko zbierania pojedynczych, wywiadowczych informacji o ludziach i

zdarzeniach z udzia˘em poszczegÛlnych ludzi przenosi˘ siÍ czasem jeszcze na piÍtro,

gdzie GÛra dokonuje analiz meldunkÛw nades˘anych przez szarych agentÛw

wywiadu, ktÛrzy wszak winni øyw przekonaniu, øe wiecznie bÍdzie dzioba, i to na

wszystkie strony, bo wszystkim siÍ tak wiecznie udaje, a rosÛ˘ to jest tylko taka zupa z proszku z chemicznymi dodatkami do smaku.

Podobny/ pachoøij do KukliÒskiego, by˘øydokomunista, ktÛry ca˘e øycie szpiclowa˘ swoich.

Historia literatury øydowskiej dla dzieci w Polsce zna postasamochwa˘y i bohatera, ktÛry bardzo duøo pyskowa˘, a w rzeczy samej nie zrobi˘ niczego dla dobra Ojczyzny, bo go Tatarzyn za ˘eb trzyma˘, dopÛki ktoú wreszcie nie kropn ˘.

SzczÍúBoøe

Z Frankfurtu nad Menem mÛwi˘ Stefan Kosiewski

Bo ø e Z Frankfurtu nad Menem mÛwi ˘ Stefan Kosiewski Stefan Kosiewski Jaruzelski mÛwi: Zdzis

Jaruzelski

mÛwi: Zdzis˘aw KrasnodÍbski, Pawe˘ Lisicki, Jan Pospieszalski, Bronis˘aw

Wildstein, Ecce homo, Piotr Zaremba, Rafa˘ Ziemkiewicz, Tomasz Sakowicz

Buy RoboPDF