You are on page 1of 37

ähôµ©dG .GC / IOÉ`©°S âjGB .

± :ƒ``cÉfƒe ≈`dGE ''±Góq¡dG'' ÉKƒ©Ñe


∫É£H’CG á£HGQ Ö©∏j ødh äÉÑjQóàdG øY ∞bƒàj ,áÑcôdG »a ÜÉ°üjo Iô`"ƒH
:≈```«ëj ô`àæY
õ``Øj º```d ¿GójR''
»`````æf’C »q``````∏Y
''πéq°ùjo ºdh ¬àØbhGC
:Qƒ`````ÑqL
ºbQ á«°VÉjôdG IójôédG ≥`ëàdGC ºd GPGE''
,∂«à∏«°S äÉÑjQóàH
êO 20: øªãdG 1161 Oó©dG. 2009 ôHƒàcGC 20 AÉKÓãdG. á«°VÉjQ á«eƒj ≥jôØdG ™e ÜQóJÉC°S
www.elheddaf.com ''ɵjGB `d »fÉ`ãdG
:»#jõ`````
``jôJ
''â∏gÉCJ GPGE ôFGõédG ™éq°TÉC°Sh ...IƒNGEh ÜôY øëf'' :áµjôJ ƒHGC
ô°UÉf øH ,É``«°VÉjQ ¿Éc 1989 »a É``æ«∏Y ø«jô°üªdG Rƒa'' :QGô`°S
øe ô```FGõédG ÜGô`àbÉH Gó``L ó`«©°S'' ''á```FɪdÉH áFÉe »``Yô°T ø°ùM ΩÉ``°ùM ±ó`gh GRÉ```ëæe øµj º```d
π`c º¡d É°ùfôa ƒjôFGõLh ∫ÉjófƒªdG ó``«Øe ô°üe ΩÉ```eGC √Qƒ`°†Mh º``dÉ©dG »```a ±Góqg ™HGQ á`jÉjR''
''ôFGõédG º¡æWh ¿GƒdGC πªM »a ≥ëdG ''ÜÉ```°ùM ∞`dGC ¬``d ¿ƒ``Ñ°ùë«°S ø``«jô°üªdG ¿’C É````«°ùØf

JSK 3 EN 1
¬`q∏dG óÑYƒHh OGó≤e ìôà≤j ¢Shô`ªY
M CA
π``≤æjo ,ÇQGƒ```W çóëoj ô°ûjhO
»```fÉ````ª«Mh ¢ù``jO πHÉ``≤e ΩÉjGC 10 Ö«¨«°Sh ≈Ø°ûà°ùŸG ¤GE
¿ƒ``≤dÉCàj ¢ThÉ``°Th á``jOƒY ,''É``chRGC''
''∞«£°S ≈`dGE OGó`≤eh ¬`q∏dG óÑYƒH ìôq°ùæo°S á`°†jÉ≤ŸG ≈∏Y QGôq°S ≥`aGƒj ƒd'' :ÖjôZ á```Ñ«Ñ°ûdG ≈```∏Y »``æãj á``î«°T øHh
:á`````î«°T øH
í``````°VGh ÖÑ°ùH ∫É```°û«eh ¢Shô``ªY ø``«H á````jójóM á````°†Ñb ''ó«q÷G É`¡ª«¶æàH GÒãc »æJÉCLÉa á``Ñ«Ñ°ûdG''
''¬``∏qdG óÑY ƒHh ¢û«æN ,OGó≤e ,∞jô°T øH á``HôŒ Qôq``cGC ¿GC π`«ëà°ùe'' :¢Shô`ªY ''É`ª¡JÉfɵeGE GócGC »°Shôeh á``jOƒY'' :≠``f’
''áª∏©dG ΩÉeGC OGó©à°S’EG ”GC ≈∏Y øëf'' :¢ThÉ°T
¿ƒ````ÑYÓdG
RƒØdÉH ¿hó¡q©àj
ÜhôÿG ≈``∏Y
<GQqO IOƒYh
íjôJ ¢TƒHÉHh
∫É°û«e GÒkãc
:á````eÉ`°TƒH
âHÉ©°U ádÉ◊G''
É``æeÉ``eGC ¢ù«dh
RƒØdG ’q GE QÉ«N
''ÜhôÿG ≈```∏Y
π≤æjo ∫É``°û«e
áYô°ùdG ìÉæL ≈∏Y
≈``Ø°ûà°ùe ≈``dGE ÚÑ```````YÓdG øe Ö°VÉ````Z ¢û«©qj
CRB

¢Sƒ°ùe »``æH á`````©WÉ≤ŸG ø````Y å`jóMh


±Góg’CG »≤∏J ΩóY ÉfQÉ©°T'' :¿É```ébƒH
''»`°ùbÉØ°üdG π``Ñb ∞∏°ûdG ‘ ôµqØof ¿GC Öéjh
:¿É```ªMO øH
''¢UƒëØdG èFÉ``àf ô¶àfGCh á``cQÉ°ûŸG ≈`æq“GC''
USMB
√Oô```````W ÜÉ````Ñ°SGC ∞`°ûµj ∫ƒ````ëq∏H
USMA USMH AGó``àYGE ¤GE ¢Vô`©àj ''≠``fƒ°ùeƒH''h
''õfÉ#«dƒ¡dG'' §¨°V øe ±ƒqîàeo OÉ```–’EG ''ô°SGƒµdG''h ∂°ûdG á∏Môe πNóJ ¢TGô◊G Qôq``Ñe ¿hO ÜÉ``Z ∫ƒ``ë∏qH'' :á```°SGƒe
Qƒ```¡`ª÷G ÜÉ`````«Z º``ZQ á```jÉéH ΩÉ``eGC ô```qã©àdG ø``e ¿hQòq``ëjo ''¬``````JÉ``«dhƒD`°ùe π``ªqëàj ¿GC ¬```«∏Yh
á`°ùaÉæŸG π`LGC øe OÉ–’EG ¤GE âÄL'' :∫ƒ``Z πMɵdG ‘ ÉNÉØàfGE ÊÉYGC'' :ƒ``cGQÉ```Ñ«e »ææµÁ ’h óM’C A≈°SGC ⁄'' :≠``fƒ°ùeƒH
''√Gƒ````à°ùe ≈```dGE »``fhó``ÑY IOƒY ô``¶àfGCh ''á````©°T’CÉH É````°üëa …ô``LÉC``°Sh ''±hô````¶dG √ò`g π``ãe ‘ õ``«cÎdG
»æWƒdG ÖîàæŸG ähôµ©dG .GC / IOÉ©°S âjGB.± :ƒcÉfƒe ≈dGE ''±qGó¡dG'' ÉKƒ©Ñe

...¢ù≤£dG IOhôH ºZQ


»a ¢üHôàdG π°q†Øjo ¿Gó`©°S ''∫ÉjófƒŸG øe ôFGõ÷G ÜGÎbÉH GóL ó«©°S''
:»#jõjôJ ó«aGO
ô`°üe á`¡LGƒe π`Ñb É``°ùfôa Gô````«ãc äOÉ``Øà°SGE É`````°ùfôa ''
Ghó``dh øjòdG ø````«ÑYÓdG øe
É`ªFÉb ∫GõjÉe ¢ùfƒJ QÉ`«Nh ó«Øà°ùJ ’ GPɪd iQGC ’h êQÉîdG »a
ø``«ÑY’ äÉeóN øe ô```FGõédG
¿GC á≤HÉ°ùdG ÉfOGóYGC »a ÉæØ°ûc ¿GC ó©H
óMÉCH ¢üHôàdG »a ¿hôµØj ''ô°†îdG''
¢ù≤£dG IOhôÑd ÉjOÉØJ á«Hô©dG ¿Gó∏ÑdG
''É````°ùfôa »``a Gƒfƒq``µJ
ÉæKóëJ h ,ΩÉj’CG √òg ÉHhQhGC »a IóFÉ°ùdG ø°ùMGC óM’C ºLÉ¡e Ö°üæe »a Ö©∏j »#jõjôJ ó«aGO
¢SƒàæaƒL …OÉæH ôe’CG ≥∏©àjh ,á«HhQh’CG ájóf’CG
≈∏Y ¿ƒªFÉ≤dG É¡°ûbÉf øcÉeGC IóY øY ™e 2000h 1998 »eÉY ÉHhQh’Ch ºdÉ©∏d π£H ƒg ,ƒæjQƒJ
¢ùfƒJ QGôZ ≈∏Y »æWƒdG ÖîàæªdG á£HGQ ¢SÉCc »FÉ¡f »a ∑QÉ°T ɪc ,»°ùfôØdG ÖîàæªdG
¿GC hóÑj ,¿GOƒ°ùdG ≈àMh äGQÉe’EGh øµªj Gòd ,¢SƒàæaƒL …OÉf ™e á«HhQh’CG ∫É£H’CG
ójóëàdÉHh É°ùfôa ƒëf ¬éàJ Qƒe’CG .»°VÉjôdG √QGƒ°ûe »a A»°T πc ≈∏Y π°üM ¬fÉCH ∫ƒ≤dG
»dÉëdG »°ùfôØdG Öîàæª∏d √hDÉYóà°SG ºàj ºd ¬fGC ºZQ
AÉ≤aQ ¢üHôàj ¿GC ™bƒàªdG øe PGE .É¡HƒæL ᫪dÉ©dG IôµdG Ωƒéf óMGC ≈≤Ñj ¬fGC ’GE ,ô¡°TGC IóY òæe
á¡LGƒªdG πÑb ∑Éæg »fÉjR ºjôc πØM »ª¶æe øe ÉgÉ≤∏J »àdG IƒYódG ∂dP ≈∏Y π«dódGh
14 Ωƒj …ô°üªdG ÖîàæªdG ΩÉeGC ájô«°üªdG hGC øjóYÉ≤àªdG ø«ÑYÓdG ΩôqµJ »àdG ''äƒa ¿ódƒ"''
QOÉ°üªdG ¢†©H çóëàJh .ΩOÉ≤dG ôѪaƒf πØëdG Gòg ¢ûeÉg ≈∏Yh ,∫GõàY’G ∂°Th ≈∏Y øjòdG
`H ''»dƒà°SÉcƒd'' ¥óæa øY ábƒKƒªdG ¬eɪàgÉH ÉCLÉØàæd ¬H Éæ«≤àdG ,ƒcÉfƒe áæjóªH º¶æªdG
ó«aGO OQ ,™°VGƒJh áMGô°üÑa ,ájôFGõédG IôµdÉH ≠dÉÑdG
.¢üHôàdG Gòg ¿É°†àM’E É«∏«°Sôe »#jõjôJ πÑ≤à°ùj ƒgh ähôµ©dG óªMGC ''±Góq¡dG'' 烩Ñe :ÓFÉb ''±Gó¡dG'' `d ¢UÉîdG 烩ѪdG á∏Ä°SGC ≈∏Y
ó``LGƒ`àe IhGQhQ
É``°ùfôa ܃``æéH ''É``«fÉK É``ªLÉ``¡e Ö©∏dG ¬fɵeÉEH ∫GõZ øµd ,»≤«≤M ºLÉ¡e ÉfGC''
IhGQhQ ''±ÉØdG'' ¢ù«FQ óLGƒàjh
»a ¬àdƒL øe ¬FÉ¡àfG ó©H É°ùfôa ܃æéH ''ôFGõ``édG º`¡æWh ¿GƒdGC πªM »a ≥ëdG πc º¡d É°ùfôa ƒ``jô``FGõL''
∫ƒM …ô°üªdG ±ô£dG ™e ≥ØJG øjGC ô°üe
.ôѪaƒf 14 á¡LGƒe º«¶æàH ≥∏©àj Ée πc
≈∏Y ÉÑ°üæe IhGQhQ êÉëdG õ«côJ íÑ°UGCh
.ô°üe á¡LGƒe ≥Ñ°ùj …òdG ¢üHôàdG ìÉéf
»a ∫h’CG πLôdG ôØ°S ¿Éc ¿ÉC°ûdG Gòg »ah
áæjÉ©ªd É°ùfôa ܃æL ≈dGE ''±ÉØdG''
≥«°V h ÓM ≈``≤ÑJ ¢ùfƒJ √QGôb òîàj ¿GC πÑb ≥aGôªdG ¢†©Hh ¿ÉµªdG
™```«ª÷G ≥∏≤jo âbƒdG ¥óæØd ¿ƒµà°S ájƒdh’CG ¿GC ƒdh ,»FÉ¡ædG
¢üHôJ ø°†àMG …òdG '' »dƒà°SÉcƒd''
âØ°ûc ,iôN’CG äGQÉ«îdG øYh πÑb »°VɪdG ¿GƒL ô¡°T »a ''ô°†îdG''
»a èeôÑj ºd ¿GE ,¢üHôàdG ¿GC ÉfQOÉ°üe ∫É°üJG »ah .ô°üe ΩÉeGC ÜÉgòdG á¡LGƒe »°ùfôØdG ºéædG QhÉëj ƒghIOÉ©°S âjGB ójôa ''±Góq¡dG'' ‘Éë°U
''»dƒà°SÉcƒd'' ¥óæa »a AGƒ°S É°ùfôa ܃æL ∞°ûc ''±ÉØdG'' ¢ù«FQ ™e ¢ùeGC »ØJÉg
¢ùfƒJ ≈dGE ÜÉgòdG ¿ÉEa ,ôNGB ≥aôe »a hGC ájÉ¡f »a √òîàæ°S »FÉ¡ædG QGô≤dG '' : ÓFÉb ºàæc ºµfGC ’GE ,ΩÉ©dG Gò¡d ''äƒa ¿ódƒ"'' ¢SÉCc GhRôëJ º`d ºµfGC ºZQ
»a AÉ≤ÑdG ¿GC QÉÑàYÉH ôNGB ÓM ¿ƒµ«°S ?ƒcÉfƒªH πØëdG Gò¡d ºcQƒ°†ëH ó«©°S âfGC πg ,øjƒYóªdG ø«H øe
∂∏ªf Éæf’C ôjó≤J ≈°übGC ≈∏Y ´ƒÑ°S’CG Gòg
•ƒ¨°†∏d ô¶ædÉH Ó«ëà°ùe íÑ°UGC ôFGõédG IôµdG ïjQÉJ GƒÑàc ø«ÑY’ øª°V …OƒLƒH Gô«ãc âaô°ûJ ,GóL ó«©°S
.''iôæ°S h äGQÉ«N áKÓK
¢üHÎdG π``°q†Øoj ¿Gó©°S
á∏«W ø«ÑYÓdG ≈∏Y ¿ƒµà°S »àdG Iójó°ûdG ôÑà©j IõFÉédG π«æd ø«ë°TôªdG ø«ÑYÓdG áªFÉb »a …OƒLh ...᫪dÉ©dG
,øWƒdG ¢VQGC »a É¡«a ¿ƒfƒµj »àdG IóªdG áeOÉ≤dG äGƒæ°ùdG »a »Ñ«°üf øe ¿ƒµJ ¿GC ≈æªJGCh ,¬JGP óM »a ÉéjƒàJ
ájOÉY â°ù«d ô°üe ΩÉeGC á¡LGƒªdG âeGOÉe OÉ````©H’E ''»``dƒà°SÉcƒd'' ‘ …OÉæd ºµJQOɨe ∫ɪàMG ∫ƒM åjóM QGO ,»°VɪdG ∞«°üdG ∫ÓN
.»dGõàYG πÑb
§``¨°†dG ø``Y ÚÑYÓdG
¢üHôàdG »a âbƒdG ≥«°V ¿GC ɪc .ÉeɪJ
¿’C á°üjƒY á∏µ°ûe íÑ°UGC ΩOÉ≤dG ?Ωƒ«dG §Ñ°†dÉH á«©°VƒdG »g ɪa ,¢SƒàæaƒL
ôѪaƒf 8 øe ájGóH ¬àéeôH ºJ ¢üHôàdG É°ùfôa »a ¿’BG ¢ù≤£dG IOhôH ºZQh …ódh ≥jôØdG Gòg »a »àMGQ äóLh »fGE ºK ,≥∏£fG ójóédG º°SƒªdG
4 Ióªd …GC ¬°ùØf ô¡°ûdG øe 12 ájÉZ ≈dGE ¿Gó©°S ÜQóªdG ¿GC q’GE ôѪaƒf ájGóH »ah ¿GC ɪc Gô«ãc »a ≥ãj ÜQóªdÉa ,ÉëLÉf ɪ°Sƒe …OhDÉC°S »fÉCH ¢SÉ°ùMGE
q
48 π≤æàdG) ô°üe ≈dGE π≤æàdG πÑb §≤a ΩÉjGC ó©Ñj ¿GC ójôj ¬fGC ''±ÉØdG'' ¢ù«Fôd ócGC …OÉæd »JQOɨe ´ƒ°Vƒeh ,ΩGôj Ée ø°ùMGC ≈∏Y ≥jôØdG πNGO Qƒe’CG
,á°UÉN IôFÉW »a (á¡LGƒªdG πÑb áYÉ°S Gójó°T ¿ƒµ«°S …òdG §¨°†dG øY ÖîàæªdG .áYÉ°ùdG åjóM ó©j ºd ¢SƒàæaƒL
?…QÉédG º°SƒªdG ájÉ¡f »a ∂dP ¿ƒµ«°S πgh
øe IGQÉÑe ô«°†ëàd GóL ô«°üb âbh ƒgh ¬∏©L Ée ƒgh IGQÉѪdG óYƒe ÜGôàbÉH ∫GƒD°ùdG Gòg ,´ƒ°VƒªdG Gò¡d ¥ô£à∏d ¬fGh’C ≥HÉ°S âbƒdG ¿’C …QOGC ’
øe ø«ÑYÓdG π≤æJ ¿GC á°UÉN ,´ƒædG Gòg ¥óæa »a ¢üHôàdG ¿ƒµj ¿GC π°†Øj ,óYƒªdG Gòg πÑb çóëJ ób Iô«ãc QƒeÉCa º°SƒªdG ájÉ¡f »a ¬MôW Öéj
Q »#jõjôJ
''±Góq¡dG'' ôjóeh ¬àLhR á≤a
ôN’BG ƒg OóëªdG âbƒdG »a º¡àjófGC ∫ÉÑe ô«Z É°ùfôa ܃æL ''»dƒà°SÉcƒd'' .¢SƒàæaƒL »a »FÉ≤ÑH ó«©°S »fÉCH iôNGC Iôe QôcGC »æµd
¿GC ójôJ »àdG ''±ÉØdG'' `d ±É°†j πµ°ûe √óé«°S ɪH áfQÉ≤e ¢ù≤£dG IOhôÑH ?É¡H ôe »àdG áÑ©°üdG äÉbh’CG ó©H …OÉædG πNGO ô«¨J GPÉeh
ô°UÉæ©∏d á«JGƒªdG ±hô¶dG πc ôaƒJ ¬d áÑ°ùædÉH ºg’CG ¿’C ,ô°üe »a ¿ƒÑYÓdG ÉÑ«Ñ°ûJ ±ôY å«M ,è°†ædG πeÉY øe Gô«ãc OÉØà°SG ¢SƒàæaƒL ¿GC øXGC
. …ô«°üªdG óYƒªdG πÑb á«æWƒdG »a ô«°†ëàdGh §¨°†dG øY OÉ©àH’EG ƒg IóY Ö©d …òdG »æ¨e á°UÉNh ɪgQGƒ°ûe ™HÉJGC πH ,É«°üî°T ɪ¡aôYGC ’
ÓeɵJ ôãcGC ≥jôØdG â∏©L Iô«Ñc áHôéJ ≈∏Y Gƒ∏°üM øjòdG ¬«ÑYÓd ÓeÉc
¿Gƒ°VQ/Ü . Ió«L ±hôX ô«ãµdG ºjó≤J ɪ¡©°SƒH ¿ÉÑY’ ɪg ...≈dh’CG á«dÉ£j’EG áLQódÉH º°SGƒe
≈∏Y π«dO á«dÉ£j’EG ádƒ£ÑdG »a ¿ÉÑ©∏j ɪ¡fƒch ,…ôFGõédG Öîàæª∏d .É«dÉM ¬Jƒb ócƒDj Ée ,Éé°†fh
á«Ñ©°T ºdÉ©dG »ÑY’ ôãc’C ø«ëq °TôªdG ¢SGCQ ≈∏Y áµjôJ ƒHGC .»æØdG ɪgGƒà°ùe ´ÉØJQG º`dÉ©dG ¢SÉCµH GƒLƒJ øjòdG πFÓ≤dG ø««°ùfôØdG ø«ÑYÓdG øe âfGC
¢†©ÑH ∫É°üJG ≈∏Y ºàdR ’ πg ,¿Gó«ªdG »a GƒdGR Éeh 1998 ΩÉY
?Ö©∏dG á≤jôW »a ɪµæ«H ¥ôØdG ƒg Ée ,ɪLÉ¡e ºµ∏ãe ôÑà©j ∫GõZ ?¿GójR øjódG øjR á°UÉNh ≥jôØdG Ωƒéf
ºéædG ,AÉ°üM’EGh ïjQÉCà∏d »dhódG OÉëJ’EG ™°Vh ɪLÉ¡e Ö©dGC É«°üî°T »fƒc ácôà°ûe äÉØ°UGƒe ∂∏ªf ÉæfÉCH ó≤àYGC ’
áªFÉb ¢SGCQ ≈∏Y áµjôJ ƒHGC óªëe …ô°üªdG »dhódG §≤a ¢ù«d ¬eôàMGC …òdG ¿GójR ™e Iõ«ªe äÉbÓY ɪFGO »d âfÉc
ÉaÓN π«é°ùà∏d á°Uôa …GC ó°UôJGC äÉ«∏ª©dG á≤£æe πNGO ≈≤HGC ,É«≤«≤M ïjQÉJ »a πé°S πªLGC ™æ°U øe ¬àæµe »àdG ábQÉîdG ¬JÉ«æØH ô«Ñc ÖYÓc
π°†aGCh á«Ñ©°T ºdÉ©dG »ÑY’ ôãcGC Ö≤d ≈∏Y ø«ë°TôªdG .Gô«ãc ∞∏àîJ ÉæÑ©d á≤jô£a Gòd ,É«fÉK ɪLÉ¡e Ö©∏j …òdG ∫Gõ¨d
RôHh , 2009 ΩÉ©d ºdÉ©dG iƒà°ùe ≈∏Y Ωó≤dG Iôc Ωƒéf øH »∏©H ôe’CG ≥∏©àjh ,ƒcÉfƒe …OÉf »a …ôFGõL ÖY’ ™e ºàÑ©d
’ƒ°Uhh IóYÉ≤dG øe ÉbÓ£fG äÉLQódG πc ≈£îJ πLôc πH ,á°VÉjôdG
ô°ûfh .äÉë«°TôàdG »a ≈cR hôªY …ô°üªdG º°SG ?¬fhôcòàJ ºàdR ’ πg ,á«HôY â°ùd »æfGC å«M ÉfQGƒ°ûe »a ô«Ñc ¬HÉ°ûJ ø«æK’G øëf Éæjód ¿GC øXGC .áª≤∏d
áªFÉb ¬©bƒe ≈∏Y AÉ°üM’EGh ïjQÉCà∏d »dhódG OÉëJ’EG ÉæfGC ôcòJGCh ,≥jôØ∏d á∏«∏L äÉeóN Ωób ájɨ∏d RÉàªe ÖY’ ƒ¡a ,º©f äGCóH ø«àæLQ’CG »Øa ,¿GójR πãe π°U’CG »°ùfôa
Ωó≤dG Iôc »a á«Ñ©°T ºdÉ©dG »ÑY’ ôãc’C äÉë«°TôàdG ,(1997 ΩÉY) É°ùfôa ádƒ£H Ö≤∏H Éjƒ°S ÉæLƒJ ≈dGE âÄL ɪdh ,É¡JÉjóéHGC âª∏©Jh IôµdG áÑYGóe
…ô°üªdG ™°Vhh , 2009 ΩÉ©∏d ΩÉ©dG iƒà°ùe ≈∏Y .ô«Ñc »dhO QGƒ°ûe ¬d øµj ºd ∞°S’CG ™e øµd øe ø°ùMGC ¿ƒcGC ¿GC »∏Y ÉeGõd ¿Éc É°ùfôa
»a º°SG ∫hGC »∏g’CG …OÉædG ÖY’ áµjôJ ƒHGC óªëe »a ácQÉ°ûªdG ≥ëà°ùj ¬fGC ¿ƒæ¶J πg .»°ùØf ¢VôaGC ≈àM øjôN’BG
≠dÉÑdG áµjôJ ƒHGC ¿GC á°UÉN ,Ö≤∏d ø«ë°TôªdG ø«ÑYÓdG ?º`dÉ©dG ¢SÉCµd á«FÉ¡f á∏Môe √òg ≈dGE áÑ©°U Qƒe’CG âfÉc πgh
»°VɪdG ΩÉ©dG Ö≤∏dÉH RÉa ¿Éc ÉeÉY 30 ôª©dG øe »æØdG √Gƒà°ùe QÉÑàY’G ø«©H ÉfòNGC ƒd ?áLQódG
áÑ°ùædÉH IôàØdG ∂∏J ∫ÓN á°UÉNh º©f
EL Heddaf N 1161 Mardi 20 Octobre 2009
Iô°ûY ájOÉëdG áæ°ùdG 2009 ôHƒàcCG 20 AÉKÓãdG- 1161 Oó©dG

iƒà°ùe ≈∏Y ø«ÑYÓdG øe ¬fGôbGC ™«ªL ≈∏Y ÉbƒØàe ∂∏J ≥ëà°ùj ¬fÉEa ,IôàØdG ∂∏J ∫ÓN
äGƒ°UÉCH A’O’EG ≈∏Y í«°TôàdG óªà©jh .ºdÉ©dG É«dÉM ,∂dP ¬d ø°ùàj ºd ∞°S’CG ™e ,ácQÉ°ûªdG »∏ãeh ¿GójR πãe ¿ƒÑYÓa ,ÖfÉL’CG ø«ÑYÓd
º°SG QÉ«àNG ≥jôW øY ™bƒªdG ∫ÓN øe Qƒ¡ªédG ø«ÑYÓdG øe É¡H ¢SÉCH ’ áYƒªée óLƒJ AGƒ°S ¬fƒ∏©Øj Ée πµd √ÉÑàf’ÉH ø«ÑdÉ£e GƒfÉc
QÉ«àN’ ºdÉ©dG ∫hO ∞∏àîe øe ±’’BG AÉàØà°S’G »a ∑QÉ°ûjh ,ôØ°ûe õeQ ™°Vhh ÖYÓdG .±ó¡dG Gòg ƃ∏H ≈∏Y øjQOÉ≤dG ø«jôFGõédG ¬fƒÑµJôj ÉC£N πch ,¬LQÉN hGC ¿Gó«ªdG »a
∂dÉeõdG …OÉf ÖY’ ≈cR hôªY ô¡X ɪæ«H .ºdÉ©dG iƒà°ùe ≈∏Y á«Ñ©°T ÖMÉ°U ÖY’ π°†aGC »a GƒfƒµJ »dÉëdG ÖîàæªdG »ÑY’ Ö∏ZGC Éfô¡b ±hô¶dG √òg πX »ah ,É«dÉZ º¡Ø∏µj
ø«H á°Sô°Th Iô«Ñc á°ùaÉæªH Qòæj ɪe ,Ö≤∏d ø«ë°TôªdG ø«ÑYÓdG øª°V …ô°üªdG ÖîàæªdGh èYõj ɪ∏ãe ºµéYõj Gòg π¡a ,É°ùfôa .ÜÉ©°üdG πc
?É°ùfôa »a ø«dhƒD°ùªdG ¢†©H ?ájôFGõédG IôµdG ¿ƒ©HÉàJ πg
»∏g’CG ºéf áµjôJ ƒH’C QRGƒDe ø«H Ée º°ù≤æj …òdG …ô°üªdG Qƒ¡ªédG πÑb øe ø«ªéædG ¿ƒÑYÓdG A’ƒDg ,?πµ°ûªdG øªµj øjGCh ,GóHGC »a óLƒj …ôFGõédG ÖîàæªdG ¿ÉCH ±ôYGC
ÖY’ π°†aGC Ö≤d ≈∏Y »cRh áµjôJ ƒHGC ⩪L á°Sô°T á°ùaÉæe âfÉch .∂dÉeõdG ºéf »cRh ájóf’CG »a GƒfƒqµJ º¡fGC ºZQh ,ájƒgh øWh º¡d ܃æL ∫Éjófƒe ≈dGE πgÉCà∏d í«ë°üdG ≥jô£dG
π°üëj ¿GC πÑb ,''QƒjÉÑjOGC πjƒfɪjGE'' »dƒZƒ£dG É¡Ñ≤d ≥≤M »àdGh »°VɪdG ΩÉ©dG »≤jôaGE º¡æWh ¿GƒdGC QÉ«àN’ ≥ëdG πc º¡∏a ,á«°ùfôØdG .¬MÉéæd GóL ó«©°S ÉfGC ,É«≤jôaGE
áªFÉb »a πNO IOÉ©dÉch .á«≤jôa’EG IQÉ≤dG πNGO ±ôàëe ÖY’ π°†aGC Ö≤d ≈∏Y áµjôJ QÉ«àNG ádÉC°ùe §≤a É¡fGE ,¬æY ¿ƒ©aGó«d IôµdÉH Ωɪàg’G Gòg πc GPɪdh
…Qɨ∏ÑdG ,hódÉfhQ ƒfÉ«à°ùjôc »dɨJôÑdG ∫ÉãeGC ø««ªdÉ©dG ø«ÑYÓdG øe GOóY äÉë«°TôàdG .»°üî°T ?ájôFGõédG
√ô«¶fh ¿ƒaƒH ≈dÉ£j’EG ¢SQÉëdG ,ÉÑ"hQO …QGƒØj’EG ,óàjÉfƒj ôà°ù«°ûfÉe ÖY’ ±ƒJÉHôH øe ø««°ùfôØdG øY çóëàdG Oó°üH Éæ°ùd ’É£HGC âÑéfGC ,Ωó≤dG Iôc ó∏H ôFGõédG ¿’C
ô°SÉj …Oƒ©°ùdG ,ñɪ°ûdG ¿Ghôe »Hô¨ªdG óéf »Hô©dG iƒà°ùªdG ≈∏Yh .¢SÉ«°SÉc »fÉÑ°S’EG É°ùfôØd Ö©∏dG Gƒ∏°†a øjòdGh …ôFGõL π°UGC ø«ÑY’ º°†j »dÉëdG ÖîàæªdG ¿GC ɪc GQÉÑc
.Öé©dG π°ü«a »fGOƒ°ùdGh »fÉ£ë≤dG ,…ô°UÉf ô«ª°S hGC áªjR øH ºjôc QGôZ ≈∏Y ,áeôàëe ájófGC øª°V ¿ƒÑ©∏j øjRÉàªe
øjòdGh É°ùfôa »a GƒfƒqµJh Ghódh øjòdG πH .É≤dÉCàe ÖîàæªdG ¿ƒµj ¿GC »©«Ñ£dG øeh
...ôFGõédG GhQÉàNG
IGQÉѪdG ôcGòJ ô©°S ¢SQój …ô°üªdG OÉëJ’EG ≥ëdG πc º¡d A’ƒDg ¿ÉCH ∫ƒbGCh ºµdGƒD°S ⪡a
πgÉCà∏d áªFÉb É¡dÉeGB ¿GC ¿hó≤à©J πg
á∏HÉ≤e ¿GC ºZQ ∫ÉjófƒªdG ≈dGE
ôFGõédGh ô°üe IGQÉѪH á°UÉîdG ôcGòàdG QÉ©°SCG á°SGQO »a …ô°üªdG OÉëJ’G CGóH É°ùfôa ¿GC ɪc ,»∏°U’CG º¡æWh ¿GƒdGC πªëd πeÉM ,ô°üe ΩÉeGC Égô¶àæJ ájô«°üe
ƒ``ÑY’''
»````∏ãeh ¿GójR π```ãe ¿ GƒfÉc
ìhGôà«°S ôcGòàdG ô©°S ¿CG á©∏£e QOÉ°üe äócCGh ,πÑ≤ªdG ôѪaƒf ô¡°T ∞°üàæe IQôq≤ªdG »a Ghódh øjòdG ø«ÑYÓdG øe Gô«ãc äOÉØà°SG ?…QÉ≤dG Ö≤∏dG

£e
ɪc ,Iô«Ñc πgÉCàdG »a É¡dÉeGB ¿GC øXGC
Ée πc ≈dGE √ÉÑàf’EÉH ø«ÑdÉ ƒ∏©Øj
» g h , á « f É ã d G á L Q ó ∏ d ( ê O 9 6 0 ) kÉ ¡ « æ L 7 5 h , á ã d É ã d G á L Q ó ∏ d ( ê O 3 2 0 ) É ¡ « æ L 2 5 ø « H ¿GC ôFGõé∏d øµªj ’ GPɪd iQGC ’ Gòd ,êQÉîdG

02
óæY ∫ɵ°TE’G øµd ,Iô«ÑµdG äÉjQÉѪdG »a ÉfóæY â©«H »àdG ∂∏àH áfQÉ≤e ádƒ≤©e QÉ©°SCG ...É°ùfôa »a GƒfƒµJ ø«ÑY’ äÉeóN øe ó«Øà°ùJ ≈∏Y øjQOÉb ø«ÑY’ ≈∏Y ôaƒàJ É¡fGC
¬f
¬LQÉN hGC ¿Gó«ªdÉH AGƒ°S πch
ɪfEGh ,ô°üe ≈dEG π≤æàdG Qôqb …ò∏d áÑ°ùædÉH qº¡e ô«Z ¬fC’ ô©°ùdG »a ¢ù«d ø«jôFGõédG QÉ«àNÉa ,¬∏ëe ô«Z »a πµ°ûªdG Gòg ,»d áÑ°ùædÉH .¥QÉØdG ™æ°U
,»dÉëdG ÖîàæªdG »ÑY’ ø«H øe
ÉC£N
''É«dÉZ º¡Øq∏µjo ¬fƒÑµJôj
πc'' :…ôFGõédG πãªdG ∫ƒ≤j ɪc ¬fC’ ,IôcòàdG ≈∏Y ∫ƒ°üëdG Qó°üe »a ô°üëæj ∫ɵ°TE’G h ,ô«Z ’ á«°üî°T ádÉC°ùe Ée ó∏H ¿GƒdGC øY ´ÉaódG
≈dh’CG áLQódÉH ¿ÉÑ©∏j ¿Gô°üæY
.''∫ÉZ Oƒ≤Øe πch ,¢ü«NQ OƒLƒe .ÖfÉédG Gòg »a πµ°ûe …GC iQGC ’ É«°üî°T ƒjR’) »æ¨e OGôe ɪgh á«dÉ£j’EG
ähôµ©dG.GC/ IOÉ©°S âjGB .± ?ɪ¡aô©J πg ,(Éæ««°S) ∫GõZh (ÉehQ
»æWƒdG ÖîàæŸG
:≈`````«ëj ô````àæY ...á«HQh’CG ∫É£H’CG á£HGQ AÉ≤d øY Ωƒ«dG Ö«¨«°S
á`````ÑcôdG »````a ÜÉ````°üjo Iô`````"ƒH
äÉ````ÑjQóàdG ø````Y ∞```bƒàjh
áfhB’G »a ¬àHÉ°UGC Éæ«Y ¿GC hóÑj hGC Iô"ƒH ó«ée »æWƒdG ÖîàæªdG ™aGóe ¢ùcÉ©j ßëdG ¿GC hóÑj
øY ó©HGC Éeó©H GôNƒDe …óæ∏൰S’G ''¢Sô«éfGQ ƒ#°SÓ"'' ´ÉaO Iôî°üd çóM ɪY Ó°†Øa ,Iô«NC’G
¢Vô©J ,ôNÉCàªdG ¬dƒ°Uh ÖÑ°ùH ¬HQóe ±ôW øe ''¿ƒà°ùfƒL ¿É°S'' ΩÉeGC á«°VɪdG ádƒédG IGQÉÑe
IQOɨe ≈∏Y ¬JôÑLGC ¬àÑcQ »a áÄLÉØe áHÉ°UGE ≈dGE á«ÑjQóàdG á°üëdG ∫ÓN ¢ùeGC áë«Ñ°U ÖYÓdG
ƒgh ,¬jOÉæd »Ñ£dG ºbÉ£dG ±ôW øe ™jô°S ¢üëa ≈dGE ´ƒ°†î∏d QƒØdG ≈∏Y á«ÑjQóàdG á°üëdG
ádƒédG AÉ≤d »a Ωƒ«dG ÖYÓdG ácQÉ°ûe ádÉëà°SG ócƒDj »ÑW ôjô≤J ≈dGE ≈°†aGC …òdG ¢üëØdG
á©Lƒe áHô°V »gh ,»fÉehôdG ''Éjô«fƒj'' ∞«°†dG ΩÉeGC á«HhQh’ C G ∫É£H’C G á£HGQ øe áãdÉãdG
øe áeÉg IGQÉÑe »a »Ø∏îdG §îdG ≈dGE ™aGóªdG IOƒY ≈∏Y øgGôj ¿Éc …òdG ''ƒ#°SÓ"'' `d
≈dGE πgÉCàdG »a ¬Xƒ¶M å©H ≈dGE É¡dÓN øe …óæ∏൰S’G …OÉædG ≈©°ùj ºéëdG Gòg
.á«∏«Ñ°TGC ΩÉeGC á«°VɪdG ádƒédG »a É¡H »æe »àdG á∏«≤ãdG IQÉ°ùîdG `cQGóJh ΩOÉ≤dG QhódG
Ωƒ``«dG áÑcôdG ≈``∏Y á``©°T’CÉH ¢Uƒ``ëØdG …ô``éj
øY √ÉædÉC°S á«ë°üdG ¬àdÉM ≈∏Y ¿ÉæĪWÓd Iô"ƒH ™e »ØJÉg ∫É°üJG »ah
AGƒLGC øY Gó«©H É¡«a AÉ≤ÑdG ≈dGE ô£°†«°S »àdG IóªdG »g Éeh áHÉ°UE’G á«Yƒf
πc ¿GC ±É°VGCh ¿ÉC°ûdG Gòg »a áHÉLGE …GC Éæ«£©j ¿GC ¬fɵeÉEH øµj ºd ,á°ùaÉæªdG
øe ócÉCàà°S »àdGh Ωƒ«dG É¡d ™°†î«°S »àdG á©°TC’G ¢UƒëØdÉH §ÑJôe A»°T
øY ¬HÉ«Z πHÉ≤ªdÉH Éæd ócGC ¬æµd ,É¡Ñ«¨«°S »àdG IóªdGh áHÉ°U’ E G á«Yƒf É¡dÓN
.Ωƒ«dG Iô¡°S ÉHhQhGC ∫É£HGC á£HGQ AÉ≤d

»q``````∏Y õ`````Øj º``d ¿Gó````jR'' Gó``«©H ∫GR ’ ô°üe AÉ``≤d ¿GC ßëdG ø°ùëd
’ …òdG …ôFGõédG Ö©°ûdG ≥∏≤«°S Iô"ƒH áHÉ°UGE ôÑN ¿Éc ¿GE ≈àMh

''π``éq °ùjo º```dh ¬````àØbhGC »```æf’C


᪰SÉM á∏Môe »a øëfh »dÉëdG OGó©àdG øe ÖY’ …GC áHÉ°UGE ≈æªàj
º°SÉëdG AÉ≤∏dG óYƒe ó©H ƒg ø«MÉJôe QÉ°üf’CG π©é«°S Ée ¿GC ’GE ,√ò¡c
¬æY Éæ∏°üØJ …òdG AÉ≤∏dG ƒgh ,ô°üe ÖîàæªH ''ô°†îdG'' ™ªé«°S …òdG
øe AÉØ°ûdG ≈dGE πKɪàj ≈àM Iô"ƒH `d á«aÉc ¿ƒµà°S ™«HÉ°SGC áKÓK
ºd ¿GójR óªë`e ¿GC ≈«ëj ôàæY Éæd ∞°ûc ,âÑ°ùdG Ωƒj AÉ°ùe ófƒªJQhO É«°ShQƒH ΩÉeGC ΩƒNƒH …OÉf áªjõg ó©H ≈∏Y ±ƒN ’ »dÉàdÉHh ,IGQÉѪdG ∂∏àd ÉÑ°ùëJ ¬à«aÉY ó«©à°ùjh ¬àHÉ°UGE
áªjõ¡dG πÑ≤àj ºd ¬fGC ºZQ ''ô°†îdG'' ™aGóe .á«fɪd’CG ΩÓY’EG πFÉ°Sh »a á¡LGƒªdG πÑb ¬H ìô°üj ¿Éc Ée òØæj .É«dÉM É¡æe »fÉ©j »àdG áHÉ°U’EG ºZQ á©bƒªdG ∂∏J øY Iô"ƒH ÜÉ«Z
.¿GójR …ô°üªdG ΩÉeGC á¡LGƒªdG √ò¡d GõØë`e ¿Éc ¬fGC á°UÉN √OhOôe øY ¢VGQ ¬fGC ’GE
É¡«©aGóe á`aÉc ≈`dGE ô°üe »a êÉ``àëJ ôFGõédG
â°ùd .ácôëdG øY GõLÉYh ’hõ©e ä’hÉëªdG øe ójó©dG ΩƒNƒH ∂≤jôa á¡LGƒe â°ûY ∞«c ájGóH »æWƒdG ÖîàæªdG ¿’C ÉYhô°ûe ø«jôFGõédG ±ƒîJ ¿ƒµj óbh
≈∏Y ¬àjOGC »YÉaódG …QhO øµd ɪLÉ¡e hGC Ωƒég Ö∏b ?ófƒªJQhO É«°ShQƒH ΩÉeGC ɪ«°S’ ¬«ÑY’ áaÉc ≈dGE ô°üe AÉ≤d ∫ÓN áLÉëdG ¢ùeGC »a ¿ƒµ«°S
,πé°ùj ºd ƒ¡a ,¬H óYh Ée ≥≤ëj ºd ¿GójRh ¬Lh ø°ùMGC ájOÉY âfÉc á¡LGƒªdG ¿GE ∂d â∏b ƒd ∂«∏Y ÜòcGC ,ºgô«Zh êÉë∏H ,≈«ëj ôàæY ,¢û«∏M ,Iô"ƒH QGôZ ≈∏Y ø«©aGóªdG
Ωƒj á¡LGƒe QɶàfG »a »∏Y ¥ƒØàj ºd ¿GójR ¿GE ∫ƒbGC Gòd É¡fC’ ¢UÉN πµ°ûH É¡d Gô°†ëe âæc ,»d áÑ°ùædÉH ¬d íª°ùJ »àdG á«KÓãdG π«é°ùJ ≈dGE ¿’ B G øe ≈©°ùj Éæ°ùaÉæe ¿’
C
.ôѪaƒf 14 ¿GC á°UÉN ,ôNB’G ÖfÉédG »a …ô°üe ±ô£H »æ©ªéJ Ö©∏«°S ¬fÉCH »Mƒj Ée ƒgh ºdÉ©dG ¢SÉCc ≈dGE πgÉCàdG IôcòJ ´É£àbÉH
`cGOÉØàj ¿Éc ¿GójR ¿GC AÉ≤∏dG ∫ÓN Éæ¶M’ çóëJh á¡LGƒªdG πÑb ¬JÉëjô°üJ øe ôãcGC ¿GójR ÖYÓdG π©éjh ,∂dP ≥≤ëj ≈àM ¬d IôaƒàªdG á«eƒé¡dG ¬bGQhGC πc
?∂dòc ¢ù«dGC ™æªd ¿Gó«ªdG ¥ƒa É¡fƒ°Vƒî«°S »àdG ácô©ªdG ≈dGE ¿ƒÑgÉCàj Éæ«©aGóe
’ ¿GC ≈∏Y â∏ªY óbh ,É¡H óYh »àdG Qƒe’CG øe ô«ãµdG øY .…hGhÉ" ≈eôe ≈dGE º¡dƒ°Uh
¿Éch ,äÉHô°†dG »≤∏J øe Gô«ãc ±Éîj ƒ¡a º©f
ƒ#°SÓ" ™e äGAÉ≤d áKÓK ™`q«°V
.á¡LGƒªdG Ωƒj É¡H Ωƒ≤j
äÉ£≤∏dG »a Éææµd ,Iôe πc »a …óLGƒJ ¿Éµe øe ó©àÑj ?§Ñ°†dÉH ∫Éb GPÉe
øµªàj ºdh ¬«∏Y âbƒqØJ ¿Gó«ªdG ≈∏Y É¡«a Éæ«≤àdGE »àdG Gó«©°S á¡LGƒªdG Ωƒj ¿ƒµj ¬fGCh πé°ùoj ¿ÉCH óYh øe áãdÉãdG ádƒédG AÉ≤d øY ó«cC’G ¬HÉ«¨Hh
π«dóH ¬æe iƒbGC »æfGC ô¡¶j Gògh IôµdG ≈∏Y ∫ƒ°üëdG øe ¿C’ ΩƒNƒH ´ÉaO »a ∫ƒéjh ∫ƒ°ü«°S ¬fGC ɪc ,∂dòH √òg ™ªé«°S …òdGh á«HQhC’G ∫É£HC’G á£HGQ
.ÉÄ«°T π©Øj ºd ¬fGC »µd π«ëà°ùªdG 𪩫°Sh á°UÉN ¬d áÑ°ùædÉH IGQÉѪdG ¬Ø«°†H ''¢Sô«éfGQ ƒ#°SÓ"'' ¬≤jôa Iô¡°ùdG
√òg »a â≤∏£fG ô°üe á¡LGƒe ¿GC ô©°ûJ º`dGC çÓK ™«°V ób Iô"ƒH ¿ƒµj ,»fÉehôdG ''Éjô«fƒj''
.≈«ëj ôàæY ≈∏Y ¥ƒqØàjh πé°ùj ∫ÓN ≈dhC’G øjô«NC’G ø«YƒÑ°SC’G »a äÉjQÉÑe
?á¡LGƒªdG ?∫ÉëdG á©«Ñ£H ∂≤∏bGC ΩÓµdG Gògh
ÉeóæY ÉeɪJ ∞∏àîj ôeC’G ¿GC óchDGC »ææµd ,ɪHQ …ó«∏≤àdG ºjô¨dÉH ¬≤jôa ™ªL …òdG ''»HQGódG''
»a áØYÉ°†e âfÉc »JOGQGEh »d Gõ«Øëe ¿Éc h º©f ¢Vô©J …òdG OÉëdG ΩÉcõdG ÖÑ°ùH ''ƒ#°SÓ" ∂«à∏°S''
∑ôJGCh É¡æY åjóëdG ójQGC ’h ájô«°üe IGQÉѪH ôe’CG ≥∏©àj .¬¡Lh »a ∞b’C á¡LGƒªdG √òg »°VɪdG âÑ°ùdG Ωƒj á«fÉãdGh ,´ƒÑ°S’CG ∂dP »a ¬d
’qGE ¬≤jôa Rƒa ºZQ ¿GójR ¿GC »æªq¡j …òdGh ,¿Gó«ª∏d ∂dP ?É¡JóLh ∞«c IGQÉѪdGh ≈∏Y ¬d ÉHÉ≤Y ¬HQóe øe QGô≤H ''¿ƒà°ùfƒL ¿É°S'' ΩÉeGC
âbƒØJh ÉÄ«°T ™æ°üj ºd ¬fGC iƒà°ùªdG »a âæc »æfGC øXGC ''ô°†îdG'' AÉ≤d ó©H Góæ∏൰SG ≈dGE IôNÉCàªdG ¬JOƒY

π`©Øj ¿GC ¿GójR ≈∏Y ¿Éc''


»bÉÑdGh äÉ«FÉæãdG »a ¬«∏Y Ée π «dó H » ©e ∑ ôë àj º d ¿G ó jRh ºgC’G ≈≤Ñjh ,Iô¡°ùdG √òg áãdÉãdGh GófGhQ ΩÉeGC
’GCh ¬àHÉ°UGE øe É©jô°S Iô"ƒH ≈Ø°ûj ¿GC Éæd áÑ°ùædÉH
»a ¬«∏Y ÉfOQ ¿ƒµ«°S
''á``¡LGƒŸG πÑb ¬H ìô°U Ée
ó©H á«fɪdC’G áaÉë°üdG ¬àdÉb .ôѪaƒf 14 Ωƒj ô°üeh ôFGõédG óYƒe ™«°†j
.óFGôédG »a ¢ù«dh ¿Gó«ªdG »a ¬àcôJh πé°ùj ºd ƒ¡a ,¬LGƒªdG .¢T .´
Q .Ü

...øjô«N’CG ø«eƒ«dG »a A»°ûdG ¢†©H äGCóg á«°ùØædG º¡HôM »æfGC ÚjôFGõ÷G øĪWGC '' :»```æ¨e ''
…ôFGõL πµd IOQh QÉ°U ájô°üªdG áaÉë°üdG QÉ©°T ¿ƒcÉC°Sh ÉHÉ°üe â°ùd
∫ÓN ∞∏îdG ≈dGE Ó«∏b Gƒ©LGôJ AÉ≤°T’CG ¿GC Gƒ¶M’ ób ájô°üªdG á«eƒ«dG óFGôédGh á«fƒjõØ∏àdG äGƒæ≤dG ∞∏àîªd ¿ƒ©ÑààªdG ¿ƒµj
¬«∏Y GƒfÉc ɪH áfQÉ≤e A»°ûdG ¢†©H Qƒe’CG GhGCóqgh ,»æWƒdG É¡Ñîàæeh ôFGõédG ≈∏Y á°SQɪªdG á«eÓY’EG º¡HôM »a Iô«N’CG áfh’BG
πµd IOQh ≈dGE ºgQÉ©°T ∫ƒqëJ ,…ôFGõL ƒg Ée πc ≈∏Y ºµ¡àdGh ,Ió«éªdG ÉæJQƒK ïjQÉJ »a ∂«µ°ûàdG ºgQÉ©°T ¿Éc Éeó©Ña ,É≤HÉ°S
''ô°üe ΩÉeGC GõgÉL
…ôFGõédG »dhódG ÖYÓdG ¢Vôq©J ÉgOÉØe »àdG QÉÑN’CG äQÉKGC
´É°Vh’CGh ¢SƒØædG áFó¡J ≈dGE ∂dP AGQh øe ≈©°ùJ »àdG äÉ«eƒ«dG ¢†©Hh ájô°üªdG á«YGP’EG äGƒæ≤dG ¬à©aQ …òdG QÉ©°ûdG ƒgh ,…ôFGõL ,±hÉîªdG øe ô«ãµdG ÉehQ ƒjR’ ¬jOÉf ™e áHÉ°UGE ≈dGE »æ¨e OGôe
É¡«a ÖÑ°ùJ »àdG …ô°üªdG Ö©°ûdG IQGôM ¢UÉ°üàeGh ,ôѪaƒf 14 Ωƒj …ô°üªdGh …ôFGõédG ø«ÑîàæªdG ™ªé«°S …òdG º°SÉëdG AÉ≤∏dG π«Ñb
.GôNƒDe á°UÉîdG ájô°üªdG äGƒæ≤dG ''äÉfƒahôµe'' ôÑY ''¬∏dG º¡ëeÉ°S'' ø«jô°üªdG ø««eÓY’EG ¢†©H ™e `cQÉ°ûj ’ ób ¬fGC ∫ƒ≤dG óM ≈dGE Ögòj ¢†©ÑdG π©L Ée ƒgh
ƒgh ,πÑ≤ªdG ôѪaƒf 14 »a ô°üe IGQÉÑe »a »æWƒdG ÖîàæªdG
IQOÉ``ѪdG »``a ¿ƒcQÉ``°ûj ¿ƒfÉ``æa ¢Vôq©J ɪe ócÉCàdG πLGC øe ÖYÓdG øe ÜGôàb’G ≈dGE Éæ©aO Ée
øY á«aGh äÉeƒ∏©e ≈∏Y …ôFGõédG Qƒ¡ªédG ™∏£fo ≈àM ,¬d
Ω Ó Y E ’ G π F É °S h ≈ © °ù J » à d G á « Y ƒ à d G á ∏ ª M » a ∑ Q É °û j h ’ ¬fGC »æ¨e Éæd ócGC, .ô«gɪédG ¥ƒ°û©e äÉH …òdG ÖYÓdG
Q G ô Z ≈ ∏ Y ¿ ƒ a h ô © e ¿ ƒ j ô °ü e ¿ ƒ f É æ a É ¡ H Ω É « ≤ d G ≈ d EG á j ô °ü ª d G ô°ùj’CG óîØdG »a GóL áØ«ØN Ω’ÉBH ô©°T ɪfGE áHÉ°UGE øe »fÉ©j
≥∏©àj ôeC’G ¿CÉH á«Øë°üdG ¬JÉëjô°üJ óMCG »a ócCG …òdG …ó«æ¡dG áHÉ°UGE øe »fÉYGC ’ »fGC ɪ∏Y ºµ£«MGC'' :≥∏≤∏d ƒYóJ ’h
’h ôãcGC ’ áØ«ØN Ω’GB Oôée É¡fGC ¢UƒëØdG äócGCh Iô«£N

AGôLGE π°†Øj ¬à∏©L (gene ) á«©«ÑW ô«Z ádÉëH §≤a ô©°T ¬fGC »æ¨e í°VhGCh .''á∏Ñ≤ªdG ádƒédG
¿CG πÑb ,»°VÉjôdG √QÉWEG øY êôîj ’CG óH ’h Ωó≤dG Iôc »a AÉ≤∏H
IGQÉÑe »a ácQÉ°ûªdG øe »æ©æªJ ødh ô°ùj’CG óîØdG »a πbGC
ºdÉ©dG ¢SCÉc ≈dEG πgCÉàªdG Öîàæª∏d É©«ªL ≥Ø°üæ°S'' :ÓFÉb Oô£à°ùj
É°†jCG á ∏ ªë dG » a ∑ QÉ°û jh ,''ô°üe Ω CG ôFG õé dG π gCÉàªdG ¿Éc A G ƒ °S »∏Y ±ƒN ’h ô«îH »æfGC …ôFGõédG Qƒ¡ªédG øĪWGC '' : Éæd ∫Éb ¬fGC ≈àM ¬«∏Y ±ƒN ’h ¢UƒëØdG
∞ °S ƒ j '' â °ù j Q É æ « °ù d G '' ∂ d ò c h , É ≤ °ù d G ó ª M CG h õ © d G ó ª M CG ¿ É f É æ Ø d G ''äGOhó©e ΩÉj’C ’GE áMGô∏d ™°†NGC ød »æfGC ɪdÉW ô°üe á¡LGƒe »a …Gƒb πeɵH ¿ƒcÉB°Sh
Gƒ©aQh IQOÉѪdG GƒæªqK øjòdG øjôNB’G ø«fÉæØdG øe OóYh »WÉ©e
.''…ôFGõL πµd IOQh'' QÉ©°T É©«ªL :ÉehQ ƒjR’ `d »°VÉjôdG ôjóªdG
¬jƒæàdG ≥ëà°ùJ ᪫qb IQOÉÑe ''…QÉ````÷G ´ƒ```Ñ°S’CG á``jÉ¡f π``Ñb Oƒ`©«°S »æ¨e''
º`ªq©Jo ¿GC •ô``°ûH Éæd ócÉCa''QÉJ »∏¨jGE'' ó«°ùdG ÉehQ ƒjR’ …OÉæd »°VÉjôdG ôjóªdG ÉeGC
EL Heddaf N 1161 Mardi 20 Octobre 2009
Iô°ûY ájOÉëdG áæ°ùdG 2009 ôHƒàcCG 20 AÉKÓãdG- 1161 Oó©dG

¿ƒjô°üªdG É¡qæ°T »àdG á«°ùØædG ÜôëdG ≥HÉ°ùdG »a ÉæÑé°T ɪch ÖYÓdG IOƒY ô¶àæf'' : ´ƒÑ°S’CG ájÉ¡f πÑb Oƒ©«°S ÖYÓdG ¿GC ''
IGQÉѪ∏d GõgÉL ¿ƒµ«°Sh ´ƒÑ°S’CG ájÉ¡f πÑb á°ùaÉæªdG ≈dGE
ÉæîjQÉJ √ƒq°ûj ¿GC ™WÉ≤dG Éæ°†aQh ÉææWh ≈∏Y ÉæJô«Z ÜÉH øe Éæ«∏Y óM’CG ¢ùeGC ∫hGC ¬H ô©°T Ée ¿GC ≈∏Y π«dO Gògh , ≥jôØ∏d áeOÉ≤dG
πFÉ°Sh É¡«dGE ≈©°ùJ »àdG IQOÉѪdG øªqãf Ωƒ«dG Éæ°ùØfGC óéf ,ó«éªdG ’h ΩÓY’EG πFÉ°Sh É¡æY âKóqëJ »àdG áLQódÉH Gô«£N ¢ù«d
≈∏Y É¡JÉ«eƒj ¢†©Hh É¡JÉYGPGE QGôZ ≈∏Y áªq«≤dG ájô°üªdG ΩÓY’EG .''º«î°†àdG Gòg πc ≈dGE êÉàëJ
ìóªdGh ¬jƒæàdG ≥ëà°ùJ ᪫qb IQOÉÑe É¡f’C ,''Ωƒ«dG …ô°üªdG'' QGôZ
øjó∏ÑdG ø«H ´É°VhC’Gh ¢SƒØædG áFó¡J É¡æe ¢Vô¨dG ΩGO Ée ''ô```°üe IGQÉ```Ñe Ö©∏«°S ¬``fGC º``µæĪWGC''
ó∏L ÖÑ°ùH ÓÑ≤à°ùe äÉb’õfG …qGC äÉbÓ©dG ±ô©J ’ ≈àM ø«≤«≤°ûdG øe GõgÉL ¿ƒµ«°S ÖYÓdG ¿GE ∫ƒbGC'' :ÓFÉb ''QÉJ »∏¨jGE'' Oô£à°SGh
»a É©°SGh ió°U IQOÉѪdG ≈≤∏J ¿GC ≈æªàf ∂dP ™eh Éææµd ,ñƒØæe »æØdG ºbÉ£dG ≈dGE √Oôe Gò¡a `cQÉ°ûj ºd GPGE ÉeGC .á«fóÑdG á«MÉædG
OóY Éæjód .áHÉ°U’EG ÖÑ°ùH ¢ù«dh áÑ°SÉæe ÉgGôj »àdG ¬JGQÉ«Nh
øe ±ƒîdG ¿C’ ájô°üªdG áYGPE’G hòM ™«ªédG hòëj ¿GCh ,ô°üe ø«ÑYÓdG Aɪ°SGC êQój ¿GC ÜQóªdG ≥M øeh ø«ÑYÓdG øe ô«Ñc
º¡°ü°üM Gƒ∏¨à°SG øjòdG á°UÉîdG äGƒæ≤dG »≤∏©e øe »JÉCj É¡∏°ûa ºàj ºd ¿GEh ≈àMh ,ä’ÉëdG π°†aGC »ah øjõgÉL ºgGôj øjòdG
IÉæ≤dG iƒà°ùe ≈∏Y á«°VÉjôdG ¬°ü°üM ∫ƒqëj ºd πLôqdÉa ,…ô°üe .…ôFGõL ƒg Ée πc ≈∏Y GhóàYGh Iô«N’CG áfh’BG »a ɪc ,ÜÉ°üe ¬fGC IQhô°†dÉH »æ©j ’ Gò¡a »æ¨e ≈dGE IƒYódG ¬«LƒJ
,¢†©ÑdG π©a ɪ∏ãe ø«jôFGõédG ºà°ûd ôÑæe ≈dGE ''IÉ«ëdG'' á«fƒjõØ∏àdG ó`H ’ ∫Éãe π``°†aGC ô«Hƒ°T ó©ÑdG πc Ió«©H áHÉ°U’EG √òg ¿GC ø«jôFGõL ºµàØ°üH ºµd óchDGC
.''πÑ≤ªdG ôѪaƒf ô¡°T ô°üe ™e π°üØdG IGQÉÑe ¢VƒN øe ÖYÓdG ™æªJ ¿GC
¿ƒ`jô°üªdG ¬H …óà≤j ¿GC
ø««eÓYE’G ¬aƒ«°V áaÉc ¿GC π«dóH ,áFó¡à∏d GôÑæe É¡∏©L ¬fGE πH
πc »a ¿Éc ¬fGC øY Ó°†a ,º¡JÓNGóe »a ¢SƒØædG áFó¡J ≈dGE Gƒ©°S ähôµ©dG óªMGC
º¡àdhÉëe iód ô°üe Ö©°T øe ø«∏°üàªdG πc ±É≤jGE ≈dGE ô£°†j Iôe ø««eÓYE’G ¢†©H ≈©°ùj »àdG áFó¡àdG øY åjóëdG øµªj ’h
≈∏Y …òdG »≤«≤ëdG »eÓYE’G QhO ƒg Gògh ,ôFGõédG ≈∏Y ºµ¡àdG
.¬H Éjóà≤j ¿GC hóÑY ≈Ø£°üeh ÖjOGC hôªY ∫ÉãeGC
¢SQÉëdG ¬∏©Øj Ée ≈∏Y êôq©f ¿GC ¿hO ,É¡H ΩÉ«≤dG ≈dGE ø«jô°üªdG
™ªéj …òdG ô«Hƒ°T óªMGC É«dÉM ô°üe »a ô«¡°ûdG »eÓY’EGh ≥HÉ°ùdG ájQóæµ°S’EGh ¢ùjƒ°ùdGh IôgÉ≤dG »a ¥OÉæa 3 äõéM ôFGõédG
Ω.h »eÓYGE …GC ¬H …óà≤j ¿GC óH ’ ∫Éãe π°†aGC ¬fGC ≈∏Y ôFGõédG »a πµdG IôgÉ≤dÉH ¥OÉæa áKÓK õéM øe GôNƒDe IôgÉ≤dG äQGR »àdG …ôFGõédG OÉëJ’G áæéd â¡àfG
áã©H π°üJ ¿GC Qôq≤ªdG øeh .áKÓãdG ¿óªdG ióMGE »a IGQÉѪdG áeÉb’E ÉÑ°ùëJ ¢ùjƒ°ùdGh ájQóæµ°S’EGh
øe OóY ≈dGE IƒYódG …ôFGõédG OÉëJ’G ¬L q hh ,á°UÉN IôFÉW »a ôѪaƒf 12 Ωƒj IôgÉ≤dG ≈dGE ôFGõédG
ô``FGõ÷G - ô``°üe AÉ≤∏d »``Hô¨e º``µM øY åjóM ÜôM â∏©à°TG ôNGB ÖfÉL ≈∏Yh ..ø«NÉÑq£dG øe ºbÉWh »æeGC óah ≥jôØdG ≥aGô«°S ɪc ,ø«ÑYÓdG ≈eGób

03
≈«ëj ôàæYh ófƒªJQƒH É«°ShQƒH »a ±ôàëªdGh ''áæYGôØdG'' Öîàæe ºéf ¿GójR óªëe ø«H äÉëjô°üàdG
»Hô¨ªdG ºµëdG ≈dGE πÑ≤ªdG ôѪaƒf ∞°üàæe ôFGõédGh ô°üe AÉ≤d IQGOGE ᪡e OÉæ°SGE á«fɵeGE øY »°VÉjôdG ´QÉ°ûdG »a åjóM Qhój ∫Éb å«M ,¢ùeGC ∫hGC »fɪd’CG …QhódG »a ø«jOÉædG IGQÉÑe πÑb »fɪd’CG ΩƒNƒH …OÉfh ôFGõédG ÖY’
IGQÉѪdG ºµëHh ,Iô«ÑµdG äGAÉ≤∏dG øe ô«ãµdG QGOGCh ,Ióe òæe »dhO ºµM ƒgh ,É«≤jôaGE »a ΩɵëdG ø°ùMGC øe ôÑà©j …òdG ¿ƒLô©dG RƒØdG ≈æªàj ¬fGC ôàæY ¬«∏Y OqQh ..¬°ùØf »a ¬à≤K ∞©°†«d ≈«ëj ôàæY »eôe »a πé°ù«°S ¬fGE ¿GójR
’ ôÑN Oôée ¬fGC ∫ƒ≤f Éæ∏©éj Ée ƒgh ,ôÑîdG áë°U øe ócÉCàdG Éæd øq °ùàj ºdh ,É«HôY ∂dòc ¿ƒµj ób º«µëàdG ¿ÉEa á°üdÉN á«HôY Ωó©H ¿GójR ÉæÑîàæe ºbÉW ÖdÉWh .ôѪaƒf 14 Ωƒj ô°üe ≈∏Yh ófƒªJQhO ≈∏Y ,ø«Jôqe ¿GójR ≈∏Y
.Iô«ÑµdG IGQÉѪdG ôjó«°S …òdG ºµëdG º°SG ójóëJ ó©H ºàj ºd ¬f’C ô«Z A’OE’G Ωó©H áJÉë°T ø°ùM √Qó°UGC …òdG QGô≤dG ƒgh ,ôFGõédG IGQÉÑe ¿ÉC°ûH äÉëjô°üàH A’OE’G
.»æØdG ºbÉ£dG AÉ°†YGCh ø«ÑYÓd áÑ°ùædÉH äÉëjô°üàH
»`æWƒdG Ö`îàæªdG
ø````ª°V Iõ```````YƒH á````«HhQh’
C G ∫É```£H’
C G á```£HGQ

á``«dÉãªdG á`∏«µ°ûàdG Gó`Z ¢SÉ`൫°ûH AÉ≤d »`a »`fÉjR á`cQÉ°ûe ∫ƒ`M ∑ƒ`µ°T
ájõ«∏éf’EG áLQó∏d
á«HhQh’CG ∫É£H’CG á£HGQ ÜÉ°ùëd ájƒb á¡LGƒe (19:45 áYÉ°ùdG) ó¨dG Iô¡°S øe ájGóH ''ÉæjQGC ø"ÉØ°ùdƒa'' Ö©∏e ó¡°ûj
ø«àdƒL ∫hGC »a ø«≤jôØdG èFÉàf ≈dGE ô¶ædÉHh .¢SÉ൫°ûH »côàdG √ô«¶f »fɪd’CG ÆQƒÑ°ùØdƒa …OÉf ∞«°†à°ùj ø«M

´ƒÑ°S’C G Gòg ≈dh’ C G


ɵ°ù«°S …OÉf ΩÉeGC OGõdG πeɵH ôضdG øe ''ÜÉFòdG'' øµªJ å«M ,»fÉjR ºjôc AÓeR ≈dGE á«∏°†a’CG óéf ,á≤HÉ°ùªodG »a
Égó¡°T ájƒb mIGQÉÑoe »a óàjÉfƒj ôà°ù°ûfÉe ádƒ£ÑdG Qó°üàe ΩÉeGC á«fÉãdG ádƒédG •É≤f Ghô°ùîj ¿GC πÑb »°ShôdG ƒµ°Sƒe
ø«JQÉ°ùN ó©H ádƒ£ÑdG »a á£≤f ∫hGC ¢UÉæàbG »a ¿B’G ≈dGE ßëdG º¡Ø©°ùoj º∏a ∑GôJC’G ÉeGC .''OQƒaGôJ ódhGC'' Ö©∏e
ô«àNGC á¡LGƒe ∫ÓN É¡∏Ñb ÜÉZh ¢VôªdG ÖÑ°ùH AÉ≤∏dG Gòg »a »fÉjR ácQÉ°ûe ∫ƒM ΩƒëJ ∑ƒµ°ûdG âdGR Éeh ...ø«à«dÉààeo
»dhódG ¿ƒµj óbh √Qƒ°†M ∫ÉM »a É«°SÉ°SGC ¬àcQÉ°ûe ó©Ñà°ùoJ ɪc ,á«∏ëªdG ádƒ£ÑdG »a Iô«N’CG ñÉHOÓ#æ°ûfƒe É«°ùjQƒH
…ôFGõédG .ÆQƒÑ°ùØdƒa óYÉ°ùJo á°ùaÉæªdG √òg »a ¬JôÑN ¿qGC á°UÉN ,''¬«a ø«eQGC'' ÜQóª∏d Ö°SÉæªdG πjóÑdG
IõYƒH ôeÉY
øª°V
á∏«µ°ûJ
ø«ÑYÓdG á````«HhQh’
C G ádƒ``£ÑdG
á«dÉãªdG
12 ádƒé∏d
áLQódG øe »`fÉ``ãdG õ``côªdG ∞`£N ±ó`¡H ''hÉ``Ñ∏«H'' ¬``LGƒj ¢û``«∏M
≈dh’CG áæjóe ≈∏Y ÉØ«°V πëj ÉeóæY ¢ù«ªîdG Gòg ''≠``«d ÉHhQhGC'' IójóédG á«HhQh’CG á°ùaÉæªdG »a ¬à∏MQ GôjOÉe ∫Éfƒ«°SÉf …OÉf ∞fÉCà°ùj
ájõ«∏éf’EG á«HÉéjGE áé«àf π«°üëJ ≈dGE QGhõdG á≤aQ ¢û«∏M ≥«aQ ''ô°†îdG'' ™aGóe ≈©°ùjh ,ô«ãµdÉH ó©j ''»æ«J’ »HhQhGC'' »HQGO »a á«fÉÑ°S’EG hÉ`Ñ∏«H
äQGO »àdG
É¡©FÉbh √òg »a ¬cQGóJ ¿Éµe’EÉH ɪ¡æ«H ø«à£≤ædG ¥QÉa ¿GC å«M ,äÉYƒªéªdG á∏Môe ábÓ£fGE øe ä’ƒL çÓK ó©H »fÉãdG õcôªdG ÖMÉ°U øe
Gòg ájGóH Éæ««a øe ∫OÉ©àdG á£≤æH º¡JOƒY ≈dGE áaÉ°VGE ,á«∏ëªdG ¢SÉCµdG »a º¡∏gÉCJ ôKGE …ƒæ©ªdG º¡©aGO ∫Ó¨à°SG ¿ƒ«dɨJôÑdG Ωõà©jh .á¡LGƒªdG
,´ƒÑ°S’CG á«KÓãH …hóªdG º¡Wƒ≤°S ∂dP ≈dGE ±É°†oj ,á«fÉÑ°S’G ádƒ£ÑdG »a ºgQÉ°üfGC ΩÉeGC ¢VQ’CG ÜÉë°UGC ôã©J ™e ,á≤HÉ°ùdG á«HhQh’CG ádƒédG »a
äôcPh .á¡LGƒªdG øe ≥M’ âbh »a ÓjóH hGC É«°SÉ°SGC ÉeGE
hQhGC'' áµÑ°T
≥jôØdG Ωƒég §N ¿GC (ájõ«∏éf’EG áî°ùædG) ''QƒÑ°S
øY åjóëdG OGR âbh »a Gƒ````ÑdÉW çƒ``ª°ùJQƒH QÉ```°üfGC
...º°SƒªdG Gòg ™HGôdG √QGòfGE ∫Éf
ô«µØàdGh áªjõ¡dG RhÉéàH º¡«ÑY’
…õ«∏éf’EG »dhódG º°†j (2/4/4) á£N »a ø«q©ªdG
ÖMÉ°Uh â°SQƒa ΩÉ#æJƒf ºLÉ¡e ''∑ƒà°ùcÓH ôà°ùcO''
IõYƒH ≈dGE áaÉ°VGE ,πà°SÉcƒ«f ≈∏Y ¬jOÉf Rƒa ±óg á``¡LGƒe ø``Y Ö«¨j ∫Gõ``Z ...»dÉ£j’EG É``«fƒdƒH ¢VôY ...QGƒ°ûªdG á«≤H »a
''∫ƒH ∑ÓH'' ¬jOÉf ™e iƒà°ùªdG »a IGQÉÑe Ωóqb …òdG
,±óg …’C ¬∏«é°ùJ ΩóY ºZQ 烪«∏H ∞«°†dG ΩÉeGC ΩOÉ≤dG ´ƒ`Ñ°S’CG ¢Sƒ``àæaƒL ≥``ëàdGC º```d GPGE'' :Qƒ``ÑqL ±Ó``àNGh É`°VôdG ∫É`f Ió`Ñj
Ωób ''ô°†îdG'' ¿Gó«e §°Sh ¿GC ôÑîdG ¢üf »a AÉL å«M
∫É©qa πµ°ûH ºgÉ°Sh »eÉe’CG §îdG »a Ógòe É°VôY
ô°üà≤J ºd
…OÉf IQÉ°ùN ∂``````«à∏«°S äÉ`````ÑjQóàH êÉë∏H ∫ƒM ô¶ædG äÉ¡Lh »a
≥````jôØdG ™```e ÜQó```JÉC°S
AÉ°ùe É``æ««°S
AÉ≤JQ’EG »dÉàdÉHh ,ø«Ø«¶f ø«aó¡H ≥≤ë n ªodG RƒØdG »a •É≤f ≈∏Y óMC’G QÉ°üfGC ÖdÉW
.¢ùeÉîdG õcôªdG ≈dGE ’ƒ°Uh Ö«JôàdG º∏°S »a …òdG AÉ≤∏dG

''ɵ````````````jGB `d »``````fÉãdG
ôÑY 烪°ùJQƒH
çƒ``ª«∏H ô``«gɪL π`©L ¬``≤dÉCJ ¬Ø«°†ªH ¬©ªL
’h ,Ö°ùëa ÉeQÉH …OÉædG äÉjóàæe
!É¡≤jôa ÜQóe ≈``∏Y QƒãJ §°Sh OôW ≈∏Y
…ƒ≤dG ¿Gó«ªdG ¢†©H ø««°VɪdG ø«eƒ«dG ∫ÓN ¿Éfƒ«dG »a âdÉ©J
á«fhôàµd’EG
™bGƒªdG ¢†©Hh
¿Éµe »a ´ƒÑ°SC’G Gòg ájGóH çóëdG IõYƒH ™æ°U ≈àM ’h »æ«a É«fƒdƒH …OÉf ΩɪàgGE ¿GC äócGC »àdG äGƒ°U’CG á°UÉîdG
ábÉ£ÑdG êGôNEG º°†H á«dÉ£j’EG ≈dh’CG áLQódG »a §°TÉædG
,¬jOÉf ≈dGE ™HÉàdG ''OhQ ó∏«Øeƒ∏H'' Ö©∏e øY ∞∏àîj ôNGB »a É°†jCG AGôªëdG ≈∏Y ô«gɪédÉH
≈∏Y á∏£ªodG ''∫ƒH ∑ÓH'' áæjóe QGƒ°SGC êQÉN É°†jGCh »dhódG ∫Éf PEG ,ƒdhÉÑeÉ«L ƒcQÉe ÜQóªdG ¬Lh ôãcGC ÉLô©æe òNGC QƒÑL ≥«aQ …ôFGõédG »dhódG â«fôàf’EG áµÑ°T
âÑ°ùdG Ωƒj âaÓdG ¬≤dÉCJ ∫ƒqëJ å«M ,»°ù∏W’CG §«ëªdG Gòg ™HGôdG √QGòfEG ∫GõZ QOÉ≤dG óÑY …ôFGõédG ∞bƒªdG ¿GC ∞ë°üdG ¢†©H äócGC å«M ,ájóL »ÑY’ øe
''∑hQƒà°S ∫ƒH'' 烪«∏H …OÉf ÜQóe ≈∏Y ¢SƒHÉc ≈dGE øY ''ƒ°ûàdɵdG'' ø«fGƒb Ö°ùM É«dBG ó©Ñ«od º°SƒªdG É¡æµd ,᫪°SôdG øe GóL ÉÑjôb íÑ°UGC »dÉ£j’EG »°SÉæJ º¡≤jôa
ø«fƒ∏dG ¥É°ûY øe Gô«ãc ô¶àæªdGh …ƒ≤dG AÉ≤∏dG ɵjGB …OÉf ∫ƒÑb áÑ°ùf øe Gô«ãc â°†ØN πHÉ≤ªdÉH
Gòch ,πµc ≥jôØdG AGOC’ ô«gɪédG äGOÉ≤àfGE ÖÑ°ùH ø«M ,É«dÉ£jEG AÉëfCG πc »a ¢†«HC’Gh Oƒ°SC’G Gòg áªjõg
QÉWEG »a ¢SƒàæaƒL ¬Ø«°V É``æ««°S …OÉf πÑ≤à°ùj
≈∏Y ¢üæj √QÉÑàYÉH Ωó≤ªodG ¢Vô©∏d É`æ«KGC ΩÉeGC ´ƒÑ°S’CG
º°SƒªdG ájGóH ø«ÑYÓdG AÉ≤àfG »a ÜQóªdG äGQÉ«àNE’ ɪæ«H ,hQhGC ¿ƒ«∏e ≠∏Ñe + ôNGB ÖYÓH ¬dGóÑà°SG
≈dGE QÉ°üfC’G øe áYƒªée äOÉY å«M ,»dÉëdG ¿ƒµàd ,á«dÉ£jE’G ádƒ£ÑdG øe á©°SÉàdG ádƒédG ΩÉ¡æJƒJ …OÉf
∫GõZ AÉ≤aQ ±ƒØ°U »a áMOÉa IQÉ°ùîdG ∂dòH øªK ≈∏Y Iô«Ñc ’ÉeGB ó≤©J ôØ°U’CG ≥jôØdG IQGOGE á«≤H »a ô«µØàdGh
¢†©H ≈∏Y É¡«a OQ º¡HQóªd á≤HÉ°S äÉëjô°üJ ≈∏Y Ö«JôàdG πØ°SCG »a ¿B’G ≈àM øjóLGƒàªdG πLGC øe (hQhGC ø«jÓe 3 øY π≤j ’) QƒÑL πjƒëJ
.πjòàªodG øY §≤a ø«à£≤f ó©H πLGC øe QGƒ°ûªdG
ó©H 烪«∏H ≈dGE IõYƒH ∫É≤àfGE âëqLQ »àdG äÉ©FÉ°ûdG ô¡°T’CG »a πé°ùªdG »dɪdG õé©dG øe ∞«ØîàdG
≥jôØdG PÉ≤fGE
.»côàdG QƒÑ°S ¢SÉØ«°S `H ¬£Hôj ¿Éc …òdG ó≤©dG ¬î°ùa ™bGƒªdG óMGC ≥∏WGC ôNGB ÖfÉL øeh .Iô«N’CG
IõYƒH º°V »a ÉbÓWGE ôqµØj ºd ¬fGE É¡eƒj ∑hQƒà°S ∫Ébh QƒÑL ¿É°ùd ≈∏Y Éëjô°üJ á«fÉfƒ«dG á«fhôàµd’EG ¿’BG ≈àM ¥QɨdG
èFÉàædG »a
…C’ √OÉéjGE á«fɵeGE »a ∑GòfGB áaÉë°üdG âµqµ°T …òdG ''ΩƒéædG …QhO'' á°ùaÉæe IOƒY ¥Éëàd’EG ≈dGE áeOÉ≤dG ΩÉj’CG »a ≈©°ùj ¬fGE ¬«a ∫Éb
äQOÉHh .áÑ«qîªodG
Gƒµµ°T øe πc ≈∏Y Éjƒb IõYƒH OQ »JÉC«d ,Gôà∏éfGE »a OÉf ...äÉ«£jôîdG ¬LGƒj QƒîdGh QÉ°TGC ¬æµd ,É©bƒàe ¿Éc ɪ∏ãe ∂«à∏«°S äÉÑjQóàH
øe áYƒªée
êhôîdG á°Uôa ΩÉeGC »ØjÉ°U
.¬JÉfɵeGE øe Gƒ∏∏bqh ≈dGE π≤æàdG »a π°ûa GPGE Éæ«KGC »a ¬FÉ≤H ∫ɪàMGE ≈dGE
≈dGE ø«©é°ûªdG
ó``àjÉfƒj ó```∏«Ø«°T π``Ñ≤à°ùjh ... ≥jôØdG ™e §≤a ÜQóàdÉH AÉØàc’EGh ,Góæ∏൰SG
ájOh äÉ°TÉ≤f íàa
AGô``ªëdG á``≤£æªdG ø`````e
.á«fóÑdG ¬àbÉ«d ≈∏Y ßaÉëj ≈àM ɵjGB `d »fÉãdG
…ƒ```b AÉ``≤d »`a AÉ°ùªdG Gò``g º¡µ°SɪJ ô¡¶J
áë∏°üe πLGC øe
ô«°ùdG »a ≈dh’CG ájõ«∏éf’EG áLQódG QÉ£b ôªà°ùjh óZ ó©H »≤à∏j ∂dòch ,''Rƒ∏ÑdG''
»jOÉf ¢ù«ªîdG
GOóée πÑ≤à°ùj PGE ,¥É°ûdGh ∞«ãµdG ¬éeÉfôH ∫ÓN øe QƒîdGh äÉ«£jôîdG AÉ£YGE ∫hÉëJo
ó∏«Ø«°T ∞«°†dG ¬Ñ©∏e ≈∏Y AÉ°ùªdG Gòg ''∫ƒH ∑ÓH'' …OÉf º«ë°S'' Ö©∏e ≈∏Y ≈àMh ø«dhƒD°ùªdG ≈dGE ájQGOGEh á«æa äɶMÓe
äÉë«°TôàdG øe ºZôdÉHh .13`dG ádƒédG QÉWGE »a óàjÉfƒj ᪰UÉ©dÉH ''óªM øH ø««dhódG ôcP πª°Th π«b Ée ø«H øeh .ø«ÑYÓdG
∞°üdG ÖMÉ°U ΩÉeGC IõYƒH AÉ≤aQ áfÉN »a Ö°üJ »àdG QÉWGE »a ájô£≤dG á«Ñ∏ZGC ™ªLGC ,≥jôØdG »a ø«£°TÉædG ø«jôFGõédG
á°ùeÉîdG ádƒédG
ΩÉeGC IOQGh ≈≤ÑJ IÉCLÉتdG ¿GC ô«Z ,Iô°ûY …OÉëdG ádƒ£ÑdG øe ¬H ô¡X …òdG ¬LƒdÉH º¡HÉéYGE øY ø«ëØ°üàªdG
Ö≤Jôjoh ,áLQódG √òg »a á∏jƒW IôÑN ∂∏ªj ¢ùaÉæe …QhO'' á«∏ëªdG ºZQ IóÑj ¿É°ùM ''ô°†îdG'' ≈dGE ójóédG óaGƒdG
¿ƒµJ ɪHQh iôNGC Iôe É«°SÉ°SGC …ôFGõédG ºéædG ∞«XƒJ å«M ,''ΩƒéædG ôãcGC Éàbh ¬FÉ£YÉEH ø«ÑdÉ£eo ,Iô«N’CG áªjõ¡dG
ÖYÓdG ¿ƒµ«°S ÉeGC .ájõ«∏éf’EG AGƒL’CG ™e º∏bÉCàdG πL’C
.ójóL øe ≥dÉCàdGh ∑ÉÑ°ûdG õ¡d áªFÓe á°UôØdG ¬°ùØf äÉÑK’E óYƒe ≈∏Y »ØjÉ°U ≥«aQ »dhódG
,á¡LGƒªdG √òg ∫ÓN ¬jó≤àæe ≈∏Y OôdGh PGE ,ÉØ∏àîe ¿Éµa ,êÉë∏H ôjòf ¬æWGƒe ¢Uƒ°üîH
,ájɨ∏d áÑ©°U á«©°Vh »a QƒîdG ¬≤jôa óLƒjh §îdG »a ÖYÓdG äÉfɵeGE ∫ƒM ∫GóL ™bh
...≥FÉbO ™HQGC ±ôX »a ¬≤jôa Rƒa ™æ°U IóMGh á£≤f ó«°UôH Ö«JôJ IôNƒDe ΩRÓjo PGE »a á°UôØdG ¬FÉ£Y’E ¢VQÉ©eo ø«Ña ,»Ø∏îdG
ßaÉMh ¥QÉ``N πLQ ≈`dGE ∫ƒqëJ ¿ÉªMO ΩÉeGC Iô«Ñc á°Uôa á∏HÉ≤ªdG √òg ôÑà©Jh §≤a
øe êhôîdG πLGC øe ¬FÉ≤aQh ''ô°†îdG'' ºLÉ¡e
§°Sh »a ¬«ØXƒJ ™e ô°ùj’CG ô«¡¶dG õcôe
êhô```H IQGó``°U ≈`````∏Y á°UÉN ,º¡d Rƒa ∫hGC ≥«≤ëJh AGôªëdG á≤£æªdG
èFÉàf ≥≤Mh π«≤ãdG QÉ«©dG øe ¢ù«d ¢ùaÉæªdG ¿ q GC
ÖYÓdG ±É°ûàcGE IOhÉ©ªoH ÖdÉ£oe ôNGBh ,¿Gó«ªdG
≈∏Y π q M ÉeóæY AÉbQõdG ô«gɪédG ô¡HGC …òdG
…ôFGõédG ºLÉ¡ªdG ∞£N .»dÉëdG º°SƒªdG ájGóH »a É°†jGC á©°VGƒàe .»°VɪdG º°SƒªdG Gôà∏éfGE
øe AGƒ°V’CG ¿ÉªMO óªëe
ádƒ£ÑdG »a ™«ªédG
Gòg ájGóH ᫵«é∏ÑdG
ôcGòàdG á«°†b »a πãªdÉH ø«jôFGõédG ™e πeÉ©à«°S ôgGR
EL Heddaf N 1161 Mardi 20 Octobre 2009
Iô°ûY ájOÉëdG áæ°ùdG 2009 ôHƒàcCG 20 AÉKÓãdG- 1161 Oó©dG

√Qƒ°U äQóq°üJh ,´ƒÑ°S’CG π°üj ºd ƒdh ≈àM Ö©àe º q °†æ«°Sh ..IOƒ©dG ≈∏Y ¬JQóbh ÉkeɪJ ¬àeÓ°S
πH ,á«°VÉjôdG óFGôédG πLo
¬JOÉYGE ≈∏Y QOÉb »æØdG ºbÉ£dG ¿’C á«fóÑdGh á«æØdG ¬JÉjƒà°ùe πeÉc ≈dGE ìÉàªdG OhóM »a ø«jôFGõédG äÉÑ∏W á«Ñ∏J ºà«°S ¬fGE ôgGR ô«ª°S ∫Éb
¢†©H ¬«∏Y â≤∏WGCh Ωƒ«dG áfƒédGh ∂dÉeõdG IGQÉÑe ™°†îà°S ɪc .ôµ°ù©ªdG ∫ÓN √Gƒà°ùe ≈dGE »àdG á≤jô£dG IôµdG OÉëJGE ¢SQójh .πãªdÉH á∏eÉ©ªdG GCóѪd Ék≤«Ñ£Jh
ÉHÉ≤dGC á«Øë°üdG ΩÓb’CG ø«ÑYÓdG äÉjƒà°ùe ≈∏Y ±ƒbƒdG πL’C Ék°†jGC á≤«bO á©HÉàe ≈dGE AÉKÓãdG ºà«°S …òdG Ö©∏ªdG á©°S ≈dGE Ék≤ÑW ÉgOóYh ôcGòàdG ™«H É¡H ºà«°S
''¥QÉîdG πLôdG'' πãe ..IGQÉѪdG »a `cQÉ°T GPGE ''hó«e'' ΩÉ°ùM óªMGC iƒà°ùe ≈∏Y ±ƒbƒdG ∂dòch å«M .¢ùjƒ°ùdGh Üô©dG êôH ,IôgÉ≤dG ÖYÓe ø«H øe ¬«∏Y QGô≤à°S’EG
≈∏Y Gòg çóM .''ò≤æªdG''h .øeÉãdG ´ƒÑ°S’CG »a iôNGC á°Uôa `cÉægh Éæ©∏éj ÜÉgòdG IGQÉÑe »a …ôFGõédG OÉëJ’EG ¬H ΩÉb Ée'' ¿GC ≈dGE ôgGR ¥ôq£J
øe (83O) »a ¬dƒNO á«Ø∏N
¬≤jôa ™ªL …òdG AÉ≤∏dG IóqMƒe ¿ƒµJ ød É``«ÑeGR - GófGhQ IGQÉÑe'' :ô``gGR ¬«∏Y Éæ∏°üM …òdG Qó≤dÉH ôcGòàdG íæeh πãªdÉH πeÉ©àdG ≈∏Y øjôÑée
.''Ió«∏ÑdG Ö©∏e »a ÉHÉgP
¬Ø«°†H ''êhôH ܃∏c''
,Iô°ûY ájOÉëdG ádƒédG QÉWGE »a óM’CG AÉ°ùe RGƒàfƒ"’
''á````ªq¡e ô```«Z É``¡f’C É```æ©e â«bƒàdG É«≤jôaGE ¥ô°T øe Öîàæe ΩÉeGC ¿ƒµ«°S …OqƒdG AÉ≤∏dG
±GógGC ¿hO ø«aô£dG ∫OÉ©J ≈dGE ô«°ûJ áé«àædG âfÉc å«M AÉÑf’CG …ô°üªdG IôµdG OÉëJGE ¢ù«FQ ôgGR ô«ª°S ≈Øf
Iôc -Ö≤∏j ɪc- ''ƒeƒe'' hGC ¿ÉªMO Ωób ø«M (87O) ájÉZ ≈dGE ô°üe AÉ≤d áeÉbGE øY ΩÓY’EG πFÉ°Sh É¡àYGPGC »àdG áJÉë°T ø°ùM IOÉ«≤H ''áæYGôØdG'' `d »æØdG ºbÉ£dG π°UGƒj
,ó«MƒdG AÉ≤∏dG ±óg πé°ùeo õ«aÉ°T ∫É«fGO ¬∏«eõd ÖgP øe ≈dGE á∏gƒDªdG ºdÉ©dG ¢SÉCc äÉ«Ø°üJ »a ôFGõédGh IOɪMh ΩÉ©dG ÜQóªdG ÖjôZ »bƒ°T ¬«fhÉ©e ™e ¬JÉYɪàLG
…ôFGõédG ºLÉ¡ªdÉH ¥QR’CG …OÉædG ƒÑY’ ∂dP ó©H πØàë«d ∞°üfh áãdÉãdG »a 2010 É«≤jôaGE ܃æL ∫Éjófƒe ¢SGôM ÜQóe ¿Éª«∏°S óªMGCh óYÉ°ùªdG ÜQóªdG »bó°U
¬à°Sôch êhôH ≈∏Y êôØdÉH äAÉL »àdG áaÉ°V’EG ÖMÉ°U ¬f’C πNGO QOÉ°üe äócGCh .πÑ≤ªdG ôѪaƒf 14 Ωƒj ’GhR ≈∏Y QGô≤à°SÓEd ∂dPh ,»dóY ô«ª°S ¢Só桪dGh ≈eôªdG
᫵«é∏ÑdG ádƒ£Ñ∏d GkQó°üàe »dGƒàdG ≈∏Y á«fÉãdG ádƒé∏d q ëdG ÖMÉ°U ƒg …ô°üªdG OÉëJ’EG ¿GC IôµdG OÉëJGE
≥ »a ΩOÉ≤dG ôѪaƒf 5 Ωƒj ≥∏£æj …òdGh ≥∏¨ªdG ôµ°ù©ªdG
.Ió«Mh á£≤f ¥QÉØH âîdQófGC ≥MÓªdG ΩÉeGC É≤ÑW ôFGõédG AÉ≤d áeÉbGE óYƒe ójóëJ »a ó«MƒdG »àdG ájOƒdG IGQÉѪdG ≈∏Y »æØdG ºbÉ£dG ô≤à°ùj ºdh ..¿Gƒ°SGC
á«HhQh’CG ádƒ£ÑdG »a á«JGƒe á°UôØdG ¢†¨H ,''ÉØ«ØdG'' Ωó≤dG Iôµd »dhódG OÉëJ’G íFGƒ∏d
øe É¡d ¢SÉ°SGC ’ äÉ©FÉ°T øe QÉãjo Ée øY ô¶ædG
äÉÑîàæªdG óMGC ™e ôѪaƒf 5h 4h 3 ΩÉjGC óMGC ≥jôØdG É¡Ñ©∏«°S
óMGC ¿ƒµ«°S ÉÑdÉZh á∏eɵàe ¿ƒµJ ¿GC Öéj »àdGh ,á«≤jôa’EG
É°†jGCh êhôH …OÉf ΩÉeGC IójóL á°Uôa ¢ù«ªîdG Gòg ìÉàJo .''≥«ÑeRƒe hGC …h’Ée hGC É«fGõæJ hGC É«æ«c ¥ô°T äÉÑîàæe
áeÉb’E ´GO …GC iôf ’'' :Qó°üªdG ±É°VGCh .áë°üdG
¿Gõ«JQÉH …OÉf ¿É¡LGƒj ÉeóæY ¿ÉªMO óªëe ¬ªLÉ¡e ΩÉeGC
áî°ùædG) á«HhQh’CG ádƒ£Ñ∏d áãdÉãdG ádƒédG QÉWGE »a OGô¨∏H GófhQ AÉ≤d óYƒe ™e ’GhR ∞°üfh áãdÉãdG »a AÉ≤∏dG ΩɪàgÉH …QhódG ™HÉào«°S áJÉë°T
á```ªFÉ≤dG ójóëJ π``Ñb
πãªe ƒÑ°üj å«M ,(»HhQh’CG OÉëJ’EG ¢SÉCc øe áKóëà°ùªodG ºdÉ©dG ¢SÉCc ≈dGE πgÉCàdG ábÉ£H ¿GC á°UÉN ,É«ÑeGRh
√QÉÑàYÉH ΩOÉ≤dG QhódG ≈dGE πgÉCàdG »a ¬dÉeGB AÉ«MGE ≈dGE ɵ«é∏H áé«àf ôKƒDJ ’h ôFGõédGh ô°üe ø«H IQƒ°üëe
ΩÉeGC á°UôØdG ìÉàJ ɪ«a ,ø«≤HÉ°ùdG ¬jAÉ≤d »a ∫OÉ©Jh ô°ùN ''.äÉ«Ø°üàdG »a É«ÑeGRh GófGhQ ∞bƒe ≈∏Y ɪ¡FÉ≤d äÉjQÉÑe á©HÉàe Ωƒ«dG øe …ô°üªdG »æØdG ºbÉ£dG GCóÑjh
≈∏Y ,…OÉædG ™e á«°SÉ°SGC áfɵe Ö°ùch ¬Jƒë°U ó«cÉCàd ''ƒeƒe'' ¿GC äócGC ™bGƒªdGh ∞ë°üdG ¢†©H ¿GC ôcòdÉH ôjóédG »∏g’CG IGQÉÑe ≈∏Y õ«côàdG ¿ƒµ«°Sh RÉપdG …QhódG
AÉ≤d »a AGƒ°S áLôëdG äÉbh’CG »a √RhôH äÉ«£©e Aƒ°V ô°üe AÉ≤d áeÉb’E ''ÉØ«ØdG'' iód …ƒb √ÉéJG `cÉæg ø«ÑYÓdG äÉjƒà°ùe ≈∏Y ±ƒbƒdG πL’C IQƒ°üæªdGh
ø«M á«HhQh’CG á≤HÉ°ùdG ádƒédG hGC ,RGƒàfƒ"’ ΩÉeGC ádƒ£ÑdG ôѪaƒf 14 Ωƒj ∫GhR ∞°üfh áãdÉãdG »a ôFGõédGh ¿’C á°UÉN á©HÉàe ≈dGE Ö©àe OɪY ™°†îjh .ø««dhódG
ºLÉ¡ªdG áHÉ°UGE ≈dGE áaÉ°VGE ,RƒdƒJ ΩÉeGC ¬jOÉf ∫OÉ©J »a ºgÉ°S .É«ÑeGRh GófhQ AÉ≤d óYƒe ¢ùØf ƒgh ,πÑ≤ªdG âàÑK GPGE ÖîàæªdG ≈dGE ¬JOƒY ≈∏Y ¢üjôM »æØdG ºbÉ£dG
.¢ù«ªîdG AÉ≤d øY ¬HÉ«Z ∫ɪàMGh ’ÉÑcGC ∞jRƒL …ô«é«ædG
»æWƒdG ÖîàæŸG
AÉ`°übGE ≈`æqªàj ø`e ∑Éægh ô`FGõ÷G ‘ áeÉ`YR π`µ°ûe É``æjód'' :QGôq°S
''ô``°üe ‘ á≤HÉ°ùdG äÉ`jQÉ`ÑŸG ‘ çóM É`e π`jƒ¡J ∫Ó``N øe É`æÑîàæe
≈∏Y …ôFGõédGh …ô°üªdG ø«ÑîàæªdG ⩪L »àdG á≤HÉ°ùdG äÉjQÉѪdG øY √ÉfCGôbh √É橪°S Ée πc QGô°S º«µëdG óÑY ≥HÉ°ùdG »dhódG ÖYÓdGh ¥Éaƒ∏d »dÉëdG ¢ù«FôdG ¢†bÉæj ájɨ∏d ô«ãe QGƒM »a
≈àM ∫ÉjófƒªdG ≈dEG »æWƒdG ÖîàæªdG πgCÉJ »a ¿ƒÑZôj ’ º¡fCÉch øjòdG ÖîàæªdG »a ¬FÓeR ¢†©H ±ôW øe ≥FÉ≤ë∏d ÉØ«jõJh Ójƒ¡J √ôÑà©jh 1989h 1984 »JGQÉÑe á°UÉN ,áæYGôØdG ¢VQCG
πgCÉJ ¿CG ócCG πH ∂dòH QGô°S ∞àµj ºdh ,≈«ëj ôàæY AÉ≤aQ ô¶àæj …òdG º«ëédG ¬fCG ≈∏Y IôgÉ≤dG Ö©∏e ôjƒ°üJ ∫ÓN øe º¡«∏Y Gô°üà≤e ᫪dÉY IôgɶJ ôÑcCG »a ôFGõédG π«ãªJ ±ô°T ≈≤Ñj
»a ¬∏eCG ÉjóÑe É¡H ÖîàæªdG RƒØH ΩÉàdG ¬YÉæàbG øY ∞°ûc »àdG ôѪaƒf 14 IGQÉѪd ∫ƒqëàj ¿CG πÑb É«Yô°T ¿Éc »Hô©dG ≈eôe »a ø°ùM ΩÉ°ùM ±óg ¿CÉHh É«°VÉjQ ¿Éc áæ°S 20 πÑb …ô°üªdG ÖîàæªdG
...É¡dÓN ájÉjR ∂dɪdG óÑY ≥dCÉàªdG ¬ÑY’ Qƒ°†M
íÑ°üj ¿GCh ÜÉ≤d’CÉH ¥ÉaƒdG πé°S AGôKGE ≈≤ÑJ iôѵdG »à«æeGC ,∂dP øe ¢ùµ©dG ≈∏Y
1- 3 Éfõa Ωƒj â∏b Gò¡d ,Gòµg ôµØj ¿GC ™«ªédG ≈∏Yh É«ªdÉY ÉjOÉf πÑ≤à°ùªdG »a
,IôgÉ≤dG ‘ ¢ù«d º«ë÷G'' ¿É````c 1989 ‘ É``æ«∏Y Újô°üŸG Rƒa''
GRÉ```ëæe øµj º``d ô°UÉf øH ,É``«°VÉjQ
äGQÉ°üàf’G á«≤H ™e QÉ°üàf’G ∂dP ¿’C …ôFGõL OmÉf ¢ù«FQ ó©°SGC »fGC ô°üe ΩÉeGC
»°ùØf óLGC ɪFGO âæc »æfÉCH Qƒ°üJ ,Éæàaôq°Th Éæ°ShhDQ â©aQ ÖîàæªdG É¡≤≤M »àdG
∞«£°S ÖYÓe ‘ πH
OÉëJE’G »a ø«dhƒD°ùªdG hGC á«Hô©dG ájófC’G AÉ°ShDQ »≤àdGC âæc ÉeóæY êôM »a
ÉæÑîàæe ™°Vh ¿Éc ,ºgOÓH äÉÑîàæe øY ¿ƒKóqëàj ÉeóæY »≤jôaE’Gh »Hô©dG ∞∏àî`eh hRh …õ«Jh ''áFÉŸÉH áFÉe »Yô°T ø°ùM ΩÉ°ùM ±ógh
''ájôFGõ÷G ÖYÓŸG
᫪dÉ©dG ó«YGƒªdG ∞∏àîe øY ø«ÑFÉZ ɪFGOh ôFGõédG »a ≈àM Ωõ¡æf Éæc ,Óéîe AGƒ°S ájô°üªdG IôµdG ™e Iô«ãc ÜQÉéJ ∂jód ,QGô°S º«µëdG óÑY
Éæ«∏Y …òdG …OÓH Öîàæe øY QÉîàaÉH çóëJÉC°S ¿’BG ô«q¨J ôe’CG ,ájQÉ≤dG ≈àMh ,…ôFGõédG ÖîàæªdG ™e É«dhO ÉÑYÓc hGC ∞«£°S ¥Éaƒd GóFÉ≤c
.''ºgƒfhÉ©f ΩR’'' ¿ÉÑ°ûdG A’ƒDg ,áÑ«£dG áª∏µdÉH ƒdh ¬d ºYódG πc ºjó≤J πµc ᪰SÉëdG IGQÉѪdG á«°ûY É«dÉM çóëj ɪe ∂Øbƒe ±ô©f ¿GC ójôfh
?ô°üeh ôFGõédG ø«H
…ô°üe ô°UÉæe ,Éjƒb ¿Éc Éæ∏©a OQ øëf ≈`àM'' ΩÓY’EG πFÉ°Sh ∞∏àîe ¬LhqôJ Ée AGQh âbÉ°ùfG ájôFGõédG áaÉë°üdG ¿GC ó≤àYGC
''¬æ«Y ó≤a ≈àM √ÉæHô°†a ¥óæØdG ‘ ÉfõØà°SG
»a √Gôfh ¬©ª°ùf Ée QGôZ ≈∏Y áHƒàµªdG hGC á«FôªdG ,áYƒª°ùªdG AGƒ°S ájô°üªdG
≥jƒ°ùàd ájôFGõédG áaÉë°üdG π¨à°ùJ ∂dòH äQÉ°U »àdG √òg IÉ«ëdGh ºjQO äGƒæb
øe ¬∏°üj Ée πc ∂∏¡à°ùj QÉ°U …òdG …ôFGõédG Ö©°û∏d ¬dÉ°üjGE ójôJ Ée èjhôJh
?ô°üe »a á∏Ñ≤ªdG IGQÉѪdG ±hôX øe ±ƒN ’ ¿PGE §≤a ÉæÑîàæªH Ωɪàg’Gh ïØdG Gòg »a ´ƒbƒdG …OÉØJ Éæ«∏Y ¿Éc âbh »a ô°üe
Gòg øe ôãcGCh ,ájƒNGC IGQÉÑe Ö©∏æ°Sh ≥«≤°T ó∏H ≈dGE π≤æàæ°S ,±ƒqîàdG ºndh .´õYõàJ ’ IôgÉ≤dG »a πgÉCàdG ≈∏Y ¬JQó≤Hh ¬H Éæà≤K π©éj πµ°ûH
ºdÉ©dG ,Qƒ£Jh ôq«¨J A»°T πch áæ°S 20 äôe ó≤a ,2009 »a πH 1989 »a Éæ°ùd øëf øe ¬H ßØàëJ …òdG ɪa ø«jô°üªdG á¡LGƒe »a Iô«Ñc IôÑN ∂jód
.ôq«¨J …ôFGõédGh …ô°üªdG ø«Ñ©°ûdG ∑ƒ∏°S ≈àMh Iô«¨°U ájôb QÉ°U ?º¡H ∂੪L »àdG äGAÉ≤∏dG
¢†©H …GCôH …Ée 8 Ö©∏e »a ∞«£°S ¥Éah ≈∏Y »ÑfGE …OÉf Rƒa ¿Éc »a Gô°VÉM âæc ,äÉÑ°SÉæe çÓK »a ø«jô°üªdG á¡LGƒªd á°UôØdG …ód âfÉc
∫ÉjófƒªdG äÉ«Ø°üJ QGƒ°ûe »a ∫ƒëJ á£≤f ø«jô°üªdG ø«∏∏ëªdG Gô°üæY âæc ,¢ù∏éfGC ¢Sƒd OɫѪdhGC äÉ«Ø°üJ IGQÉÑe ∫ÓN 1984 áæ°S IôgÉ≤dG
?ájƒ≤dG IOƒ©dG ∂∏J ≈∏Y …ô°üªdG ÖîàæªdG º¡jGCôH ™é°Th äÉ«Ø°üJ øe ô«N’CG QhódG »a á∏°UÉØdG IGQÉѪdG âÑ©d »àdG á∏«µ°ûàdG »a É«°SÉ°SGC
πc ≈∏Y ,?¿’BG »ÑfGE …OÉf øjGCh ''±ÉµdG'' »FÉ¡f »a ¥ÉaƒdG ,º«JGƒîdÉH IôÑ©dG ∞°üf QhódG IGQÉÑe »a ¥ÉaƒdG ™e ΩÉ©H É¡∏Ñbh ,1989 áæ°S É«dÉ£jGE ∫Éjófƒe
øeGõJ âbh »a á°UÉN ±hôX »a äAÉL …ô°üªdG …OÉædG Gòg ™e ÜÉj’EG IGQÉÑe º¡d »à¡LGƒe ≈°ùfGC ¿GC ¿hO øe »∏gC’G ΩÉeGC á∏£ÑdG ájófC’G ¢SÉCc øe »FÉ¡ædG
ájóf’CG èFÉàf ¿GC ó≤àYGC ’h ,ºgõ«côJ πeÉc »a Gƒfƒµj ºd ¿ƒÑYÓdGh ô£ØdG ó«Y ™e ɪch ,»ÑfGE ΩÉeGC Iô«NC’Gh ¢û«édG ™FÓW ™e ≈dhC’G ¥Éaƒ∏d ¢ù«Fôc ø«Jôe
áFɪdÉH ø«fɪK ¿GC å«M øëf Éæ°üîj ɪ«a á°UÉN ,äÉÑîàæªdG ≈∏Y ¢Sɵ©fG É¡d ôãcGC ô°üe »a Ö©∏dG ±hôX ''…ô«édGC ∫Éæc'' »a »d á∏NGóe ∫ÓN GôNƒDe âMô°U
.¿ƒaôàëe ¿ƒÑY’ ÉæÑîàæe áÑ«côJ øe πµH ,∫ÉÑ≤à°SG Aƒ°Sh äGRGõØà°SG øe ¬©ª°ùfh √É橪°S ɪd ¿Éµe ’h ájOÉY øe
¬J’ÉM π°†aGC »a óLƒj ÖY’ øY ∂dÉC°ùæd ¥ÉaƒdG »a ≈≤Ñf
¿GC ójôf …òdG ájÉjõH ôe’CG ≥∏©àj ,ôN’BG ƒ∏J ±ó¡dG πé°ùjh
¿Gó©°S áÑdÉ£e ≈dÉ©àJ »àdG äGƒ°U’CG øe ∂Øbƒe ±ô©f
Gƒ°üq°üN ,ájOÉY ±hôX ‘ ÉæÑ©d'' á≤HÉ°ùdG äÉ¡LGƒªdG ¢VƒN ±ô°T º¡d ¿Éc øªnpe ¢†©ÑdG ¬H ìôq°U Ée áMGô°U
≠dÉÑe ájôFGõédG ΩÓYE’G πFÉ°Sh ∞∏àîe É¡Jô°ûf »àdG …ô°üªdG ÖîàæªdG ΩÉeGC
äÉÑjQóàdG ,¿ƒWGÒ°T ‘ ÉMÉæL Éæd
ESPRIT CLUBISTE
.ô°üe IGQÉѪd ¬FÉYóà°SÉH ºdh äÉjQÉѪdG ∂∏J πc »a Gô°VÉM âæc ,çóM ɪd Ójƒ¡J ÉgôÑàYGh ÉeɪJ É¡«a

iód á©«ÑW äÓØ◊Gh á≤∏¨e


…OÉædG ô«µØJ º¡jód øjòdG AÉ°ShDôdG øe ¿ƒcGC ¿GC ójQGC ’h â°ùd .»°VÉjôdG ¥É£ædG ióq©J A»°T ’h ,A’ƒDg √ôcP ɪe ÉÄ«°T QGC
ájÉjR øY âª∏µJ GPGEh ,¬JGQGôb á°ûbÉæeh ¿Gó©°S ÜQóªdG ≈∏Y §¨°†dG ójQGC ’h , Ghô°†M øjòdG ¿ƒ«dhódG ¿ƒÑYÓdG ¬H ìôq°üj ¿Éc Ée ¿GC »æ©J πg
''ô¡°ùdG ¿ƒ≤°û©j øjòdG Újô°üŸG
?Ó°UGC çóëj ºd 89h 84 äÉjQÉÑe
ájÉjR ¿GE ∫ƒbGCh …ôFGõédG ÖîàæªdG ô«°üe ¬ª¡j »æWh πLQ ≥∏£æe øe º∏µJÉC°ùa ó ≤d á M G ô° üH ∫ ƒ b C G ,≈ e G ó ≤dG ø«ÑY ÓdG ™ e ± ÓN h ∫ Éé ° S » a π N O C G ¿C G ó jQC G ’
É«ªdÉY Iô°TÉ©dG áÑJôªdG πàëj ƒ¡a ∂dP ócƒDJ ΩÉbQ’CGh ,√Gƒà°ùe π°†aGC »a Ó©a Ójƒ¡J ¿Éc ó≤d ,ô°üe ™e ÉæJÉjQÉÑe øY A’Dƒg ¬dÉb Ée πc ÉeɪJ âHô¨à°SG
»a ÉÑ∏W ôãc’CG …ôFGõédG ÖYÓdG ¬fGC ɪc ,Éaóg 13 `H »≤jôa’EG OÉëJ’G ±Gógh ’h »©«ÑW ôeCG Gògh OhQƒdÉH Éæ∏Ñ≤à°ùj øµj ºd Qƒ¡ªédG ¿CG í«ë°U ,çóM ɪd
¿ƒµj ób ájÉjR ,∂dP π©a ¬fGC ó≤àYGCh ôãcGC ¿Gó©°S ¬©HÉàj ¿GC ≈æªJGC ...êQÉîdG OÉéeGC ≈∏Y ¢û«©j …ôFGõédG Qƒ¡ªédG ≈≤Ñjh 1982 Öîàæe O hO Q øë f ≈ àM øµ d ,ôFG õé dG » a ≈ àM √ó é f π H Égó M ƒ d ô°üe ≈ ∏ Y ô°üà≤j
ÖîàæªdG »a ¿ƒµ«°S ¬fGC ƒg âHÉãdG øµd ,¿ƒµj ’ óbh ô°üe IGQÉÑe »a Gô°VÉM ?»°VɪdG á«°†b »a çóM Ée Óãe òN ,ÉæHÉ°üYCG »a ºµqëàf øµf ºd ,áØ«æY âfÉc ÉædÉ©aCG
.¬d iƒà°ùe π°†aGC ≈dGE èjQóàdÉH Oƒ©j …òdG ≈°ù«Y êÉM ¿ÉC°T ¬fÉC°T ,∂dP ó©H
Ωƒ``j √Qƒ``°†Mh …ô`°üŸGh »`∏«Yɪ°S’EG øe ܃∏£e ,⁄É`©dG ‘ ±Góqg ™HGQ á`jÉjR''
...¬ª°V ójôJ ájô°üe ájófGC ¿GC ɪH ô°üe »a ±hô©e ájÉjR
óchDGCh ,»ª°SQ πµ°ûH ¬JÉeóN Éæe ÉÑ∏W …ô°üªdGh »∏«Yɪ°S’EG »jOÉæa ,í«ë°U
ºYOh õaÉM ¬d ¿ƒµj ¿GC ¬fÉC°T øe ôѪaƒf 14 Ωƒj IôgÉ≤dG »a √Qƒ°†M ¿GC ºµd
.ÜÉ°ùM ∞dGC ¬d ¿ƒÑ°ùëjh Gó«L ¬fƒaô©j ø«jô°üªdG ¿’C Öîàæª∏d ô«Ñc »°ùØf ''ÜÉ``°ùM ∞dGC ¬``d ¿ƒÑ°ùë«°S ø``«jô°üŸG ¿’C á«°ùØædG á``«MÉædG øe ó«Øe È``ªaƒf 14
ø««dhódG ø«ÑYÓd ájôFGõédG ájOÉëJ’G IƒYO øY åjóM `cÉæg
πg ,IGQÉѪdG Qƒ°†ëd πÑb øe ô°üe Gƒ¡LGh øªe ø«≤HÉ°ùdG Öéj øµd ,ájôFGõédG IôµdG OÉéeGC πgÉéàj hGC ≈°ùæj ¿GC ¬fɵeÉEH óMGC ’ ,ó«cGC
äÉ«Ø°üJ IGQÉÑe ájÉ¡f ó©H ¿ƒWGô«°ûdG ¥óæa ≈dEG ÉfóY ɪd ,…ô°üªdG Ö«Ñ£dG
?Ögòà°S ºd ,¥ÉaƒdG ™e á∏£ÑdG ájófÓ
C d É«≤jôaGE ¢SÉCµH äõa Óãe ÉfGC ,§≤a ÉgóæY ∞bƒàf ¿GC
¬≤jôØd Ö°qü©àe ô°UÉæe ,¿Gó«ªdG ¥ƒa ¿Éc …òdG ÉæFÉ°übEGh 1989 ∫ÉjófƒªdG
ΩGC IƒYódG »æà∏°Uh AGƒ°S Gô°VÉM ¿ƒcÉC°S »æµd ,IƒYO …GC »æ∏°üJ ºd ¿’BG óëd ,¢SÉCµdG ∂∏J ™aQ …òdG ó«MƒdG ≈≤HGC ≈àM GOóqée ¥ÉaƒdG É¡H RƒØj ’GC GóHGC qøªJGC ?øëf Éæ∏ªY GPɪa ,¥óæØdG ≈dEG ÉædƒNO óæY ÉfõØà°SG
.∫ÉjófƒªdG ≈dGE ÉæÑîàæe ∫ƒ°UƒH ÉeɪJ ÓFÉØàe ≈≤HÉC°Sh π°üJ ºd É c ƒ ∏ °S G ò g ¿ É c π g , ¬ æ « Y ó ≤ a h ¢S CÉ µ H √ É æ H ô °V
?∫ÉjófƒªdG ≈dGE ÉæÑîàæe ∫ƒ°Uh ∫ɪàMG iôJ ∞«c â æ c ó ≤ a π Y É Ø d G ø µ j º d » e ƒ ∏ H ¿ CG í « ë °U , É ª « ∏ °S
ºµÄLÉaGC óbh ,…ô°üªdG ÖfÉédG ≈∏Y §¨°†dG ¿GC Gƒ°ùæJ Óa ,GóL ô«Ñc 1988 áæ°S …ô°üªdG »∏g’CG - ¥ÉaƒdG IGQÉÑe »a ¥Éaƒ∏d GóFÉb QGô°S Ó © a â © b h á K O É ë d G ø µ d , ç ó M É e ≈ ∏ Y G ó g É °T
ÉæfÉCH áYÉæb …ód ,∑Éæg ÉæÑîàæªd GRƒa ™bƒJGC »æfÉCH ºµd â∏b GPGE .…ôFGõL ÖY’ ÖÑ°ùH ¬æ«Y ó≤a …ô°üªdG Ö«Ñ£dGh
.¢†©ÑdG ∫ƒ≤j ɪc √ô«Z ’h á∏°UÉa IGQÉѪd π°üf ødh º¡ÄLÉØæ°S ¢SGôY’CGh äÓØëdG øY ¬©ª°ùf Éæc Ée ¿GC »æ©J
,ÖîàæªdG ¬«a º«≤j ¿Éc …òdG ¥óæØdG »a
ΩÉ```eGC Ö``©∏dG ≈°û````îj ø```e'' »a â©bh »àdG äGRGõØà°S’Gh äGAGóàY’Gh
¢SÉ°SGC ’ ,äÉ≤jÉ°†ªdG øe Égô«Zh Ö©∏ªdG πNóe
…ô``````°üe ™````qé°ûe ∞````dGC 80 ?áë°üdG øe É¡d

''¬dõæe ‘ AÉ≤ÑdG iƒ°S ¬````«∏Y Ée


ÉÑY’ É¡eƒj âæch ,1989 IGQÉÑe øY çóëàf ƒd
»a »æfGC »æ©j ɪe ,ÓjóH ¢ù«dh ≥jôØdG »a É«°SÉ°SGC
Éæ∏°Uh É¡eƒj ,çóM Ée ≈∏Y »JOÉ¡°T Ωób’C ó«L ™bƒe
»a …ô°üe ™é°ûe ∞dGC 80 ΩÉeGC Ö©∏dG Éæd ∞°üJ ∞«c ÉjOÉY ¿Éc ∫ÉÑ≤à°S’Gh GóL ájOÉY ±hôX »a QÉ£ªdG
?IôgÉ≤dG OÉà°S ¿ƒWGô«°ûdG ¥óæa »a ÉæàeÉbGE ô≤e ≈dGE Éæ∏°Uhh ,É°†jGC
…òdGh …OÉY ôe’CG ,§≤a ™é°ûjh ñô°üj ,ô«Ñc Qƒ¡ªL ≈∏Y ¬∏ªcÉCH ìÉæL Éæd õéM øjGC Ió«L ±hôX »a
iƒ°S ¬«∏Y ɪa ∞dGC 80 á¡LGƒe »a Ö©∏dG ±Éîj äÓØëdGh ¢SGôY’CG øY øjó«©H Éæch 11 ≥HÉ£dG iƒà°ùe
¿GC iQGC ÉfGC ¢ùµ©dG ≈∏Y ,¬dõæe »a AÉ≤ÑdG âfÉc »àdG áLQódÉH ¢ù«d øµd Ó©a IOƒLƒe âfÉc »àdG
ôeGC Gòg πãe ô«ØZ Qƒ¡ªL ΩÉeGC Ö©∏dG Gô«ãc ¿hô¡°ùj ¿ƒjô°üªdG .IGQÉѪ∏d Éfõ«côJ »a ôKƒDJ
.¢ùµ©dG ¢ù«dh ÖYÓd õØëe ≈àM ,Éæ«a ô«KÉCàdG óª©àd ∂dP Gƒ∏©Øj ºd º¡a »dÉàdÉHh
Éæd ƒjQÉæ«°S π°†aGC ƒg Ée …GCh ,Qƒ¡ªédG Qƒ°†M ¿hO h á≤∏¨e âfÉc äÉÑjQóàdG
EL Heddaf N 1161 Mardi 20 Octobre 2009
Iô°ûY ájOÉëdG áæ°ùdG 2009 ôHƒàcCG 20 AÉKÓãdG- 1161 Oó©dG

?IGQÉѪdG »a âfÉc »àdG IGQÉѪdG ájÉ¡f ó©H âfÉc ,âKóM äGRhÉéJ


,ôµÑe ±ó¡H º¡àZÉÑf ¿GC .IGQÉѪdG ájÉ¡f ó©H ¥óæØdG ≈dGE ÉæJOƒY ó©H ¢SÉ°S’CÉH
Éæd π¡°ùjh º¡bGQhGC §∏îj º«µëàdG øe ≈fÉY …ôFGõédG ÖîàæªdG øµd
.᪡ªdG ?ô°UÉf øÑd RÉëæªdG
ß«ØM ,ô«N’CG »a
ΩÉeGC êôM »a âæc''
â≤Ñ°S á∏ªëH ΩÉb »dÉeôc ï«°ûdG ,∂dP ó≤àYGC ’
`d ìô°U »LGQO »°ùfƒàdG ºµëdG â©aO å«M ,ÉgQɪãH âJGC ô°UÉf øH »°ùfƒàdG ºµëdG ≈∏Y IGQÉѪdG
¿ÉCH ''±Góq¡dG''
ájôFGõédG IôµdG á`jóf’CG AÉ```°ShDQ ó≤a ,á«°VÉjQ âfÉc áªjõ¡dÉa Éæeõ¡fG Éæc GPGEh ,Ió«L á≤jô£H IGQÉѪdG IQGOE’

Ö``Ñ°ùH á``«Hô©dG
áÑdÉ£e πé°S ƒd ,Éæd âë«JGC »àdG ¢UôØdG Éæ∏∏¨à°SG ƒd πgÉCàdÉH Oƒ©f ¿GC ÉæfɵeÉEH ¿Éc
»a Qɪãà°S’ÉH ájÉ¡ædG IôaÉ°U øY ø«à≤«bO πÑb ¬d âë«JGC »àdG á櫪ãdG á°UôØdG »fÉLh ∞jô°T
ÖîàæªdG πgÉCJ
»æWƒdG
πéîªdG ™°VƒdG .πcÉ°ûe ¿hO IôgÉ≤dG ÉfQOÉZh Éæ∏gÉCJ Éæµd
ºd …òdG ƒg »Hô©dG ¿ÉCHh »Yô°T ø°ùM ΩÉ°ùM ±óg ¿GC ó≤à©J πg
,∫Éjófƒª∏d
ƒg Ée
..ô°†îdG `d ?¬LhôN »a É≤aƒe øµj

äô``°U ¿’BGh
»fÉEa ΩÓµdG Gòg ∫ƒbGC ÉeóæY ,áFɪdÉH áFÉe É«Yô°T ¿Éc ø°ùM ΩÉ°ùM ±óg
?∂≤«∏©J ,±ôq°ûe AGOGC ó©H Éæeõ¡fG ,≥FÉ≤M ∫ƒbGC »æµd ,…ô°üe øY ™aGOGC ’h Éjô°üe â°ùd
¿GE ∫ƒbGC
ôÑcGC Éæà∏µ°ûe »```°SGCQ ™``aQGC ÉfGCh ôFGõédG πgÉCJ »Ñ∏b πc øe ≈æªJGC ïjQÉàdG ∂dP øe áæ°S øjô°ûY ó©Hh ¿’BGh
''º``````¡eÉeGC
.IôªdG √òg Éæe â∏ØJ ød πgÉCàdG Iô«°TÉCJ ¿GC øe ≥KGh πH ,∂dòH πFÉØàe óL
,ô«ãµH ≥ªYGCh Iô«°TÉCàH ºJóY ÉeóæY 1988 áæ°S ¥ÉaƒdG ™e ≥≤ëJ Ée QGôZ ≈∏Y
á«bÓNGC Éæà∏µ°ûe ?»∏g’CG ΩÉeGC ¥ÉaƒdG ™e á∏£ÑdG ájóf’CG ¢SÉCc »FÉ¡f ≈dGE πgÉCàdG
Ée ô¶fGC ,≈dh’CG áLQódÉH Ωõ````¡æf ød'' ,êôØàe ∞dGC 100 ΩÉeGC πgÉCàdG Éæàëæe »àdG Iô«N’CG AGõédG á∏cQ äòØqf É¡eƒjh
≈```dGE ÉC``é∏f ødh
,§≤a ÉæÑYÓe »a çóëj πgÉCàdG ójôj ’ øe ÉfOÓH »a ∑Éæg ∞°SÓCd ,A»°T çóëj ºdh »FÉ¡ædG ≈dGE Éæ∏gÉCJ

∫ƒbGCh ,á«ÑæLC’ÉH LEADERSHIP áeÉYR πµ°ûe ÉfóæY ôFGõédG »a ,º«ëL


»a ¬æY çóëàf …òdG º«ëédG ¬fGC ≈∏Y IôgÉ≤dG »a Ö©∏dG Qƒq°üJ »àdG äÉëjô°üàdG √òg ¥ÓWÉEH »æWƒdG Öîàæª∏d

05
…õ«J ÖYÓe »a OƒLƒe IôgÉ≤dG …ód ,á∏°UÉa IGQÉÑe
É``æÑîàæe ¿ÉCH á`YÉæb
ÖYÓªdG ∞∏àîeh ∞«£°Sh hRh ÜÉ°ûdG ÖîàæªdG Gòg Ghó°ùëj ¿GC Öéj ,Éæ©e ódƒJ πH É¡ª∏©àf ’ á«æWƒdG ¿GC A’ƒD¡d
’ Égó©Hh ’hqGC πgÉCàf ¿GC ≈æªàf ,ájôFGõédG .¬≤≤M …òdG ìÉéædG ≈∏Y
`c.Ö«©°T .πgÉCàdG Gòg »a ôªãà°ùf ¿GC óH ''Iô`gÉ≤dG ‘ RƒØ«°S »a áØbƒàe ïjQÉàdG á∏éY ≈≤ÑJ ¿GC ¿hójôj øe ∂eÓµH ó°ü≤J
ô`FGõ`÷G ƒ`°ùaÉ`æe
...á∏°UGƒàe ''º``jQO'' IÉæb äGRGõØà°SGE ...ø«≤«≤°ûdG øjó∏ÑdG ø«H á«îjQÉàdG äÉbÓ©dG ≥ªY ócGC
¬``jƒ``°ûJ ä’hÉ``````ë`e ''á∏°UÉa IGQÉÑe ‘ ôµØof ’h Iô°TÉÑe πgÉCàdG Éæaóg'' :ôgGR
…GCôdGh ΩÓ```Y’EG IQƒ````°U
…ôFGõ`÷G ΩÉ`````````©dG
''º``jQO'' IÉæb π°UGƒoJ
É¡JGRGõØà°SGE ájô°üªdG
øY á∏«∏b ™«HÉ°SGC π«Ñb
ø«H º°SÉëdG óYƒªdG
…ô°üªdG ø«ÑîàæªdG
≈∏Y …ôFGõédGh
,IôgÉ≤dG Ö©∏e
IÉæ≤dG âãH å«M
¢ùeGC ∫hGC Ωƒj
ódÉN É¡eób á°üM
±É°†à°SGh Qhóæ¨dG
ø«∏∏ëªdG óMGC É¡«a
Qhóæ¨dG ¥ô£Jh ,¿ÉÑ°ûdG
IóY ≈dGE á°üëdG Iôàa »a
øY Iô¶f √òNÉCH ájGóH ™«°VGƒe
Ωƒj á¡LGƒe øY åjóëdG ≈dGE ôª«od ,ºgGƒà°ùeh ø«jôFGõédG ø«ÑYÓdG
øY QÉÑN’CGh øjhÉæ©dG ¢†©H ¢VôY å«M ,᪰SÉëdG ôѪaƒf 14
»µd á«°ùfôØdG ''+∫ÉfÉc'' IÉæb øe GkQƒ°U π≤f ɪc ,ájôFGõédG ∞ë°üdG
∫Ébh .ô°üe ΩÉeGC É«ÑeGR ¬©«é°ûàH º¡àqe …ôFGõédG Ö©°ûdG ¿ q GC ô¡¶jo
ø«jô°üªdG øY ÉkjRGõØà°SGE ÉkeÓc ô°ûæJ ájôFGõédG áaÉë°üdG ¿ q GE Qhóæ¨dG
á«eÓµdG ÜôëdG çhóM ¢Uƒ°üîH É¡«∏Y Ωƒ∏dG ≈≤dGCh Iôe πc »a
.Ék«dÉM áªFÉ≤dG ΩÉeGC á«KÓãH RƒØ∏d ø«ÑYÓdG áÄ«¡àd Ió©dG óYGC ø e ó H ’ å « M , » °V É j ô d G É g Q É W EG ø Y ô F G õ é d G Iôµd ájô°üªdG ájOÉëJ’EG ¢ù«FQ ,ôgGR ô«ª°S ™°Vh
Iô`eGƒDŸG í°†Øjh Qƒ`à°ùŸG ∞`°ûµj ÖjOGC øY ´É`aódG á°UÉN ,Ió≤q©ªdG äÉHÉ°ùëdG øY OÉ©àH’EGh ''ô°†îdG''
±GógGC áKÓK ø«jô°üªdG ≈eôe »a â∏é°S ôFGõédG ¿GC
ø«H ácôà° ûªdG á«îjQÉàdGh ájOƒdG äÉbÓ©dG IÉYGôe
É e π c ø Y O É © à H E ’ G h ø « æ °ù d G Q G ó e ≈ ∏ Y ø « à d h ó d G
2010 ºdÉ©dG ¢SÉCc äÉ«FÉ¡f ≈dGE ô°TÉѪdG πgÉCàdG ,Ωó≤dG
ΩÉeGC √OÓH Öîàæe ø«H á¡LGƒªdG óæY É«°ù«FQ Éaóg
º¡àaÉë°Uh ø«jô°üªdG IAGôH äÉÑKGE ójôjo Qhóæ¨dG ¿Éc ¿GEh ≈àMh GPɪ∏a ,ÜÉgòdG IGQÉÑe ∫ÓN ≥FÉbO ô°ûY ±ôX »a .ô«gɪédG ᶫØM ô«ãj ≥KGƒdG á¨∏H ôgGR ∫Ébh ,ΩOÉ≤dG ôѪaƒf 14 Ωƒj ôFGõédG
øY á°üëdG »a ¬Ø«°V á≤aQ ¬YÉaO ¿ q ÉEa ,º¡«dGE áHƒ°ùæªdG º¡àdG øe
(ôFGõédG √ÉéJ ádhƒD°ùeÓdG äÉëjô°üàdG ÖMÉ°U) ÖjOGC hôªY »eÓY’EG ..IOƒ©dG »a ±GógGC áKÓK áµjôJ ƒHGC AÉ≤aQ πé°ùjo ’ Ö`îàæŸG ÜGƒHGC'' :ÖjôZ »``bƒ°T ájOÉëJ’EG AÉ°†YGC ¬«dGE ô¶æj A»°T ôNGB q¿GC ócÉCàªdGh
''áÑ©°U ôFGõ÷G á¡LGƒeh áMƒàØe
ô«Zh áeƒ¡ØªdG ô«Z ÜôëdG'' ºdÉ©e í°†ah ÓeÉc Qƒà°ùªdG ∞°ûc á≤aQ ¬«©°S øY äOOôJ »àdG AÉÑfC’G »bó°U ≈Øfh ≈dGE ∫ƒ°UƒdG ƒg ''áæYGôØdG'' `d »ÑjQóàdG ºbÉ£dGh
√ƒLh IóY ¿ q GC »Øµ«a .ôFGõédG ≈∏Y IÉæ≤dG √òg É¡æ°ûJ »àdG ''IQôqѪdG ¥RGôdG óÑY Oƒªëe øY ƒØ©dG ≈dGE »ÑjQóàdG ºbÉ£dG ''ô°†îdG'' ≈∏Y RƒØdG ôÑàYG å«M ,á∏°UÉØdG IGQÉѪdG
∞°Uh ɪæ«H ,PÉ°ûdG πLôdG äÉëjô°üJ ó°V âØbh áahô©e ájô°üe QGô≤H ø«JQÉѪd ±ƒbƒªdGh ∂dÉeõdG ÖY’ ''’ÉHɵ«°T'' óMC’ ,áJÉë°T ø°ùM óYÉ°ùe ,ÖjôZ »bƒ°T ∫Éb ô«ª°S ∫óà°SGh ,kÉ浪e GôeGC ±GógGC áKÓK øe ôãcÉCH
≈∏Y ÉbÓWGE ≥∏©jo ºdh ,ÇOÉ¡dG πLôdGh …ô≤Ñ©dG π∏ëªodÉH ÖjOGC Qhóæ¨dG ≈∏«Yɪ°S’EG IGQÉÑe çGóMGC ó©H äÉ≤HÉ°ùªdG áæéd øe ≈∏Y ô≤à°SG »ÑjQóàdG ºbÉ£dG q¿GE ,ájô°üªdG ™bGƒªdG ΩÉeGC ''áæYGôØdG'' `d á≤HÉ°ùdG Iô«ÑµdG äGQÉ°üàfE’ÉH
.É¡JQƒ£N ióe º∏©j ¬f’C É¡H ô«còàdG ≈°TÉëJh á≤HÉ°ùdG ¬JÉëjô°üJ ≈æKGCh ,á«∏ëªdG ádƒ£ÑdG QÉWGE »a Iô«N’CG ∂dÉeõdGh ,2008 É«≤jôaGE ¢SÉCc »a QGƒØjO äƒch ¿hôeɵdG
…ôFGõ÷G ÖîàæŸG ‘ ¿ƒaÎÙG'' :Qhó`æ¨dG
…ô°üªdG ÖîàæªdG ¢üHôJ »a ∫ƒNó∏d ÉkÑY’ 24 º°V
óq«édG ÖYÓdÉH ¬Ø°Uhh ''’ÉHɵ«°T'' ≈∏Y »bó°U ÖîàæªdG ÜÉH ¿GE ±É°VGCh ,ôFGõédG IGQÉѪd k GOGó©à°SG »a ±GógGC áKÓK áµjôJ ƒHGC AÉ≤aQ π«é°ùJ ≈dGE áaÉ°VGE
''É``°ùfôa ‘ Gƒ``fƒq`µJ GOóq°ûe ,¬æY ±É≤j’EG ™aQ ´ƒ°Vƒe íàa ¢†aQ ¬æµdh
á∏MôªdG »a ÖîàæªdG ≈dGE º°†æ«°S π°†a’CG ¿GC ≈∏Y
¢†©ÑdG ó≤à©j ɪc ¢ù«dh ø«ÑYÓdG ™«ªL ΩÉeGC ìƒàØe
ÖjôZ ócGCh ,ø«æ«q©e ø«ÑYÓd IRƒéëe øcÉe’CG ¿qÉCH
¢SÉCc ∫ÓN äGôe ¢ùªN ºdÉ©dG á∏£H πjRGôÑdG ≈eôe
AÉ≤∏dG ¿GC ≈dGE ôgGR QÉ°TGC iôNGC á¡L øeh ,äGQÉ≤dG
»æWƒdG ÖîàæªdG ¢Uƒ°üîH áØ«î°ùdG ¬JÓ«∏ëJ Qhóæ¨dG π°UGh ɪc ™«ªL º°V ≈dGE êÉàëj ≥jôØdG ¿GC á°UÉN ,á∏Ñ≤ªdG á j O É ë J E ’ G ¢ù « F Q I h G Q h G Q ó ª ë e ™ e ¬ © ª L … ò d G
’h É°ùfôa ó«dGƒe øe ø«jôFGõédG ø«ÑYÓdG á«Ñ∏ZGC ¿ q GC ócGC ÉeóæY áHƒ©°üdG ájÉZ »a ¿ƒµà°S ''ô°†îdG'' á¡LGƒe ¿qGC
ø«aôàëªdG A’ƒDg §Hôj A»°T ’ ¿ q GC ôÑàYGh ,á«Hô©dG á¨∏dG ¿hó«éj .…ôFGõédG ÖîàæªdG ≈∏Y RƒØdG ≥«≤ëJ πL’C ¬«ÑY’ á©HQGC hGC áKÓK RGôMGE ¿hô¶àæj øe ™bƒàj ɪc â°ù«dh óÑY …ôFGõédG ô«Ø°ùdGh ô≤°U ø°ùM á≤aQ ájôFGõédG
≈dGE ¿hOƒ©j ºK øeh äÓHÉ≤ªdG Ωƒj º¡ehób AÉæãà°SÉH ∫h’CG ºgó∏ÑH ≈∏Y QOÉb …ô°üªdG ÖîàæªdG ¿GC ≈dGE Gô«°ûe ,±GógGC á«îjQÉàdG äÉbÓ©dG ≥ªY ≈∏Y ócƒDj QÉéM QOÉ≤dG
óæY º¡«dÉgGC IQÉjõH ¿hó©°ùj ''ô°†îdG'' Ωƒéf ¿ q GC ±É°VGCh .É°ùfôa ¿ƒ``¡LGƒj ób ''á```æYGô``ØdG'' .ºdÉ©dG ¢SÉCc ≈dGE πgÉCàdGh ôFGõédG áÑ≤Y RÉ«àLGE AÉ≤°TC’G πÑ≤à°ù«°S ¬fGE ∫Ébh ,ø«≤«≤°ûdG øjó∏ÑdG ø«H
Ió©dG ÉfOóYGC'' :»`bó°U IOÉ`ªM
ΩÓµdG Gò¡H ¬∏«eRh Qhóæ¨dG íª∏ojh ,Ék«dhO Ö©∏d Iôe πc »a A»éªdG
Gòg π©qdh ,ø«aôàëªdG ''ô°†îdG'' ô°UÉæY πNGO á«æWƒdG ΩGó©fG ≈dGE ô````Ѫaƒf 7 Ωƒ```j ¿OQ’CG ô°üe ô«gɪL ¿GEh ∫ÉÑ≤à°SG ø°ùMGC ø«jôFGõédG

''á````«KÓãH Rƒ```ØdG π```LGC øe


Oóqëeh óMGh ±óg ∑Éæg øµdh º¡dÉÑ≤à°SGE ø°ùëà°S
Gƒ°†aQh ≥Ñ°ùj ºd ø«HôਪdG A’ƒDg ¿ q GC Gkó«qL ±ô©j ’ »Øë°üdG ÖîàæªdG ¿ q GC á«fOQ’CG ''…GCôdG'' áØ«ë°U äócGC ºdÉ©dG ¢SÉCc Iô«°TÉCJ ≈∏Y ∫ƒ°üëdGh RƒØdG ƒg
»a OƒdƒªdG ¿GójR óªëe º¡ªéf ¢ùµY ≈∏Y ,ôFGõédÉH ¥Éëàd’EG á¡LGƒe πL’C IôgÉ≤dG ≈dGE πMôj ób »fOQ’CG
.áJÉë°T IƒYO ≥HÉ°S âbh »a ¢†aQ …òdGh ó«©°SQƒH óMGC ,»bó°U IOɪM ócGC ,QÉWE’G ¢ùØf »ah ô«gɪédG ôgGR ¢ù«FôdG ¿ÉCªW ɪc ,Iô°TÉÑe
å«M ,ΩOÉ≤dG ôѪaƒf 7 Ωƒj ô°üe Öîàæe
√hDÉ≤aQh ÊÉjR øµd ,øjAÉ≤d ôNGB ‘ º¡«∏Y Éfõa Ωó≤dG Iôµd á«fOQ’CG á©eÉédG ¿
á«Ñ∏àH GóYGh IôgÉ≤dG ≈dGE É¡∏≤æJ ô¶àæªdG ájôFGõédG
q GC ≈dGE äQÉ°TGC πãªJ á∏Ñ≤ªdG ôFGõédG IGQÉÑe ¿GC ,áJÉë°T …óYÉ°ùe
Ö©∏d ájô°üªdG É¡Jô«¶f øe IƒYO â≤∏J .É¡JÉÑ∏W ™«ªL
IôgÉ≤dG Ö©∏e ≈∏Y ïjQÉàdG ¿ƒ©æ°ü«°S
øe ¬ «∏ Y á ¶a Éë ªdG Öé j ø«ÑY ÓdG øe π «é d ɪ∏ M
,óYƒªdG ∂dP »a ø«ÑîàæªdG ø«H ájOh IGQÉÑe
…ô°üªdG ¢Vô©dÉH ¿ƒ«fOQ’CG πÑ≤j ¿GC íLôjoh
»a á∏Ñ≤ªdG ºdÉ©dG ¢SÉCc äÉ«FÉ¡f ≈dGE πgÉCàdG πLGC ø``««eÓY’EG ƒ``Yój ô``≤°Uh ...
º¡°ùØfGC Gƒæªjo ¿GC á°ü°üîªdG á°üëdG hó©eh Qhóæ¨dG OGQGC GPGE
áé«àf äÉ£≤d åÑH ''Üô°Th ôgódG É¡«∏Y πcGC'' º¡«∏Y á∏«ªL äÉjôcòH
áÑ©°U á¡LGƒe ΩÉjGC ó©H ¿ƒÑ©∏«°S º¡fGC á°UÉN
.É«°SGB ¢SÉCc äÉ«Ø°üJ QÉWGE »a ¿GôjGE ΩÉeGC
ájOÉëJE’G QGôb ¿GC »bó°U ócGCh ,É«≤jôaGC ܃æL
ø«H á∏°UÉa IGQÉÑe áeÉbÉEH Ωó≤dG Iôµd á«dhódG π```≤q©àdG ≈``dGE
q ÉCH ºgôcòfo ÉæfÉEa ,2001 áæ°S ô°üeh ôFGõédG IGQÉÑe øe (2-5)
''ô°†îdG'' ¿ áéeôH øY åëÑj áJÉë°T ø°ùM q¿ÉEa ,IQÉ°TÓEd ø«aóg ¥QÉØH ''áæYGôØdG'' Rƒa ∫ÉM »a ø«ÑîàæªdG » e ƒ ≤ d G ¢ù ∏ é ª d G ¢ù « F Q , ô ≤ °U ø °ù M É Y O h
áæ°ùdG »ah 2004 áæ°S ø«àLôN ôNGB »a ''áæYGôØdG'' ≈∏Y GhRÉa ,''ô°†îdG'' á¡LGƒªd Gô«°†ëJ …Oh AÉ≤d øe ¬fGC á°UÉN ,ø«≤jôØ∏d ÉØ°üæeh É©bƒàe GQGôb ¿Éc º ¡JÉÄa π µ Hh ø««e ÓY E ’ G ™ «ªL ,ô° üe » a á ° VÉjô∏ d
πµH ¿ƒeó≤àj √AÓeRh »fÉjR ºjôc ¿GC øe ¿hócÉCàe ÉæfGC ɪc .á«dÉëdG ™e ä’É°üJG øY á«eÓYGE ôjQÉ≤J çóëàJh ,øjó∏ÑdG ø«H ó«©°üàdGh øàØdG IQÉKEG øY OÉ©àHE’G ≈dEG
¢SÉCc ≈dGE πgÉCàdG ≥«≤ëàH GOóqée ïjQÉàdG ¿ƒ©æ°ü«°Sh ,ΩÉe’CG ƒëf äÉÑK .…h’Éeh É«fGõæJ ,≥«ÑeRƒe ,É«æ«c äÉÑîàæe
≈dGE ø«ÑîàæªdG óMGC πgÉCJ º°ùëj ¿GC ∫ƒ≤©ªdG ô«Z
.…ô°üªdG ÖîàæªdG ≈∏Y RƒØdG ôjôµJh πÑ≤à°ùªdG ≈dGE ™∏£àdÉH ºdÉ©dG »ÑjQóàdG ºbÉ£dG ¿GE »bó°U ∫Ébh ,áYô≤dÉH ∫ÉjófƒªdG Ω É e CG á e O É ≤ d G á ¡ L G ƒ ª d G ê G ô N EG Ω ó Y ≈ ∏ Y º ¡ ã M h

Gô`°üY iô``éjo ød ô``FGõ÷G AÉ``≤d ...çóë∏d ábƒÑ°ùe ô«Z á«£¨J πLGC øe ó©à°ùJ
AÉÑf’CG ôgGR ô«ª°S É¡°SGCôj »àdG Ωó≤dG Iôµd ájô°üªdG ájOÉëJ’EG âØf
áYÉ°ùdG øe ájGóH ôFGõédGh ô°üe ø«H á¡LGƒªdG áeÉbGE ∫ƒM Iô°ûàæªdG ¥ƒ≤M ≈∏Y π``°ü– ''»``J QGC …GE''
ô```°üe - ôFGõ```÷G AÉ``≤d åH
øY Ó≤f ájô°üe ôjQÉ≤J â∏≤f å«M ,(ô°üe â«bƒàH) ∞°üædGh áãdÉãdG
≥ëdG áÑMÉ°U »g ájô°üªdG ájOÉëJ’EG ¿ q GC ''ájÓÑédG'' â«H πNGO QOÉ°üe
á«dhódG É¡Jô«¶f íFGƒ∏d É≤ÑW º°SÉëdG AÉ≤∏dG óYƒe ójóëJ »a ó«MƒdG
áeÉb’E m ´GO `cÉæg ¿GC iôf ’'' :ájOÉëJ’EG AÉ°†YGC óMGC ∫Ébh ,''ÉØ«ØdG'' πµ°ûH ôFGõédGh ô°üe IGQÉÑe åH ¥ƒ≤M ≈∏Y ''»J QCG …EG'' Üô©dG ¿ƒjõØ∏Jh ƒjOGQ áµÑ°T â∏°üM
GófGhQ ø«H ôN’BG AÉ≤∏dG óYƒe ™e IGRGƒe ∞°üædGh áãdÉãdG ≈∏Y AÉ≤∏dG ɪѰùM Ωó≤dG Iôµd ájô°üªdG ájOÉëJE’G ™e ¥ÉØJE’G π«°UÉØJ áaÉc â¡fCG Éeó©H ,Ék«FÉ°†a …ô°üM
ô°üe ø«H IQƒ°üëe ºdÉ©dG ¢SÉCc ≈dGE πgÉCàdG ábÉ£H ¿GC á°UÉN ,É«ÑeGRh á«£¨J πLCG øe É¡JGƒb πc ájOƒ©°ùdG áµÑ°ûdG äó°ûMh ,¢ùeCG Ωƒj ájô°üe á«eÓYEG ôjQÉ≤J äócCG
»a øjôN’BG ø«ÑîàæªdG ∞bƒe ≈∏Y É¡àé«àf ôKƒDJ ’h ôFGõédGh á « £ ¨ J º à J É ª c , G ô ¡ X I ó M G ƒ d G á Y É °ù d G ò æ e ç ó ë d G π ≤ f CG ó Ñ à °S å « M , π ã e C ’ G π µ °û d É H A É ≤ ∏ d G
á«qf OƒLh øY çóëJ á≤HÉ°ùdG ôjQÉ≤àdG ¢†©H âfÉch .''äÉ«Ø°üàdG …òdG çóëdG π«°UÉØJ ™«ªL π≤f ádhÉëªH (6h 5 ,4 ,3 ,2 äQƒÑ°S) á∏eÉc äGƒæb ¢ùªN ≈∏Y á¡LGƒªdG
äÉjQÉÑe ™«ªL Ö©∏àod IôgÉ≤dG IGQÉÑe óYƒe ºjó≤J πL’C ô«JÓH ájOÉëJ’E .É°†jCG á«Hô©dG ô«gɪédG áaÉch øjó∏ÑdG »Ñ©°T Gô«ãc º¡j
.â«bƒàdG ¢ùØf »a áãdÉãdG áYƒªéªdG

...''ô`°†`îdG'' »ÑY’ ∫ƒM ''ºjQO'' IÉæb Iô¶f ...ô``FGõédG ™e ájhÉ``°ùàe º¡°Uôa ¿


q GE ∫Éb
»``fÉjRh êÉ``ë∏H `H á``©°SGh IOÉ``°TGE Iƒ````NGEh Üô`````Y ø````ëf'' :á````µjôJ ƒHGC
EL Heddaf N 1161 Mardi 20 Octobre 2009
Iô°ûY ájOÉëdG áæ°ùdG 2009 ôHƒàcCG 20 AÉKÓãdG- 1161 Oó©dG

á°VÉjôdG'' á°üM »a ''ºjQO'' IÉæb π∏ëe Ωób ''â```∏gÉCJ GPGE ôFGõ``÷G ™```é
q °TÉC```°Sh ...
ÖY’ πc øY ô°üàîe õLƒeh IòÑf ''Ωƒ«dG
,''ô°†îdG'' `d ΩÉ©dG iƒà°ùªdG øYh …ôFGõL ø °ù M Ü Q ó ª d G É g õ ¡ é j » à d G á « æ Ø d G á £ î d G ≈ d EG ¥ ô £ à d G á µ j ô J ƒ H CG ó ª ë e … ô °ü ª d G Ö Y Ó d G ¢† a Q
ø«ÑYÓd »bGôdG iƒà°ùªdG QÉKGC å«M ¢S CÉ c ä É « F É ¡ f ≈ d EG á ∏ g Dƒ ª d G á « ≤ j ô a E ’ G ä É « Ø °ü à d G ä ’ ƒ L ô N BG » a á e O É ≤ d G ô F G õ é d G I G Q É Ñ ª d á J É ë °T
á°UÉN ,ø«jô°üªdG IOÉ°TGE ø«jôFGõédG π g CÉ à d G » a ø « Ñ î à æ ª d G á °U ô a '' : Ó F É b á j ô °ü ª d G ¥ h ô °û d G á Ø « ë °U ≈ d EG á µ j ô J ƒ H CG ì ô °U h , º d É © d G
- êÉë∏H ôjòf »FÉæãdÉH ôeC’G ≥∏©J ÉeóæY ≈° ùæj ’C G ƒLQC G »æµd ,Éæàë∏° üªd º° ùëdG ¿ƒµ«° S áYÉ° S ™HQ ∫hC ÉH ±óg π«é° ùJ »a Éæëéf ƒ∏a ,ájhÉ° ùàe
ÖY’ π°†aGC »fÉãdG ôÑàYG PGE .»fÉjR ºjôc ≈∏Y ,1986 ∫Éjófƒe »a ôFGõédG ∫ƒM ∞àdEG ¬∏c …ô°üªdG Ö©°ûdÉa ,ÜôY Gkô«NCGh k’hCG ÉæfCG ™«ªédG
â¡Lh ɪæ«H ,¿Gó©°S íHGQ á∏«µ°ûJ »a ø«jô°üªdG iód ±ô©jo ɪc ¥ƒ∏îdG ºéædG ±É°VCGh ,''äÉ«Ø°üàdG ∂∏J »a ÉæÑîàæªd ¬FÉ°übEG øe ºZôdG
¬dÉb ɪe π°†aCG ¬dƒbCG Ée óLCG ’ »æµd ,»°üî°ûd ájôFGõédG ô«gɪédG ÖM ióe Gkó«qL `cQOCG'' :Üô©dGh
¢Uƒ°üîH áJÉë°T ø°ùM ≈dGE äGôjòëJ êôN ô«Ñc íjô° üJ Gòg ...É¡©é° ûj øe ∫hC G ¿ƒcC É° S ô° üe â∏gC ÉJ ƒd :ôLÉe íHGQ ô«ÑµdG …ôFGõédG ºéædG
ô°ùjC’G ô«¡¶dÉH √ƒØ°Uh …òdG êÉë∏H ᪰SÉëdG á¡LGƒªdG øYh .''øjó∏ÑdG ô«gɪL ø«H Oƒ°ùJ ¿CG Öéj »àdG ìhôdG »g ∂∏Jh ,ô«Ñc ºéf øe
ÖîàæªdG Ωƒéf á«Ñ∏ZGC ìóeo ɪc ,…ô°ü©dG ´GƒfCG óMCG ≈∏Y Éæ©e ¿ƒÑ©∏«°S º¡fCG º∏YCGh ádOÉ©àe πgCÉàdG ¢Uôa ¿ q EG ∫ƒ≤j ≥£æªdG'' :áµjôJ ƒHCG ºààNG
,≈«ëj ôàæY ,Iô"ƒH ó«ée ∫ÉãeGC »æWƒdG á«∏° †aC G Éæjó d Éææµd ,º¡àHÓ° U äOGORE G á≤«bO äôe ɪ∏c …C G ,áYÉ° ùdG ÜQÉ≤Y ó ° V ƒgh äÉLGQódG äÉbÉÑ° S
,á«°Tƒªd ódÉN Qƒª£e ºjôc ,¢û«∏M ≥«aQ .''᪰SÉëdG äÉ¡LGƒªdG √òg ≈∏Y GhOÉàYG Éæ«ÑY’ º¶©e ¿ q CG
QOÉ≤dG óÑYh »ØjÉ°U ≥«aQ ,»æ¨e OGôe
™e º¡°†©H ±GógGC øY äÉ£≤d âãHh ∫GõZ …ô°üe ÖY’ …’C ɪ∏M âëÑ°UGC á¡LGƒªdG √òg »a ácQÉ°ûªdG
∞©°V á£≤f øYh .á«HhQhC’G º¡àjófGC
ÜÉ©jo ¬fGC ≈dGE á°üëdG π∏ëe QÉ°TGC ,''ô°†îdG''
»KÓãdG ¿ q GE ∫Éb ɪæ«M ´ÉaódG π≤K Éæ«∏Y
±ƒØ°U ¤GE IOƒ©dG ≈qæªàj ó«©°S º«gGôHGE
Gó«qL ¿ƒªgÉØàj ’ ¢û«∏M ,≈«ëj ,Iô"ƒH
.ÉjOôa º¡æe óMGh πc RhôH ºZQ ''ô```°†ÿG'' ΩÉ```eGC Ö©∏dGh ''á```æYGôØdG''
…hGhÉ````" ≈``∏Y ¿hõ```cqô``ojh .. ó«©°S ¬fGC »Ñ«∏dG ¢ù∏HGôW »∏gGC ±ƒØ°U »a ±ôàëªdG ó«©°S º«gGôHGE …ô°üªdG ÖYÓdG ìô°U
¢SÉfƒd »°SÉ°S’
C G ¢SQÉëdG ≈∏Y …ô°üªdG π∏ëªdG õcQ ,¿Gó©°S íHGQ á∏«µ°ûJ ∞©°V •É≤f øY åjóëdG óæYh ≥HÉ°ùdG »dhódG ™aGóªdG ócGCh ,É«Ñ«d »a ájóf’CG ôÑcGC óMGC √QÉÑàYÉH ,ójóédG ¬≤jôa ™e √óLGƒàH
≈dGE ≈©°ùj ¬fGC ''äQƒÑ°S ¿QOƒe'' IÉæb ≈∏Y åÑj …òdG ''øj’ ¿hGC IQƒc'' èeÉfôH ≈dGE äÉëjô°üJ »a
øe ∞«©°V ∞∏°ûdG á«©ªL ¢SQÉM ¿ q GE ∫Ébh .á£≤ædG √òg ∫Ó¨à°SGE ≈∏Y ¬«ÑY’h áJÉë°T åMh …hGhÉ" ÖYÓdG ≈æqªJh ,áJÉë°T ø°ùM á∏«µ°ûJ ≈dGE kÉ©jô°Sh GkOóée IOƒ©dG »a Ó k eGC ,ójóédG ¬jOÉf ™e ≥dÉCàdG
çGôàcGE ΩóY ƒg ó«c’ C G q¿GC ô«Z ,äGOGôØf’ E G hGC á«dÉ©dG äGôµdG hGC Ió«©ÑdG äGójó°ùàdG AGƒ°S ÖfGƒédG ™«ªL QÉ°TGC å«M ,ôѪaƒf 14 Ωƒj á∏Ñ≤ªdG ôFGõédG á¡LGƒe »a ácQÉ°ûªdG …õ«∏éf’EG ¿ƒJôØjGE `d ≥HÉ°ùdG
ø«H ÜÉgòdG IGQÉÑe »a ¬d çóM Ée π«dódGh ,á«≤£æe ô«Z äÓ«∏ëJ ≈dGE ≥HÉ°ùdG πFÉÑ≤dG áÑ«Ñ°T ¢SQÉM ¿ k
q GC ôcòoj .''áæYGôØdG'' Öîàæe ≈dGE É©jô°S IOƒ©dG ƒg É«Ñ«d »a óLGƒàdG øe ¬aóg ¿GC ≈dGE ó«©°S
»àdGh …ôgƒédG Oƒªëe ≥HÉ°ùdG …ô°üªdG ÜQóªdG ±ôW øe äGOÉ≤àf’EG øe ÓHGh ≈≤∏J ÉeóæY ø«ÑîàæªdG ,''hó«e'' ∫ÉãeGC É«dÉM ø«jô°üe ø«ÑY’ Ió©d πZÉ°ûdG π¨°ûdG íÑ°UGC ôFGõédG IGQÉÑe »a Qƒ°†ëdG
.±hô©ªdG √Gƒà°ùe »a ÉkJÉàH ôKƒDJ ºd .∫ÉjófƒªdG ≈dGE πgÉCàdGh ø«jô°üªdG º∏M ≥«≤ëJ πLGC øe ¿GójRh ’ÉHɵ«°T ,Ö©àe
∫h’CG º°ù≤dG OGORƒ∏H ÜÉÑ°T
´ÉLôà°S’EG á°üM »a çóM Ée ó©H
¬```«ÑY’ ø```e Ö```°VÉZ ¢û```«©j
¢ù```eGC ¬```à©WÉ≤e ø```Y å```jóMh
¿GC ’GE .ôe’CÉH º¡ª∏YGCh øjô«°ùªdÉH π°üJG ¬fGCh ,Iô«N’CG á¶ë∏dG »a ÜÉ«Z ,ø«æK’G ¢ùeGC ≥jôØdG ÉgGôLGC »àdG ±ÉæÄà°S’G á°üM âaôY
≈∏Y ¬aGô°TGE ÖÑ°ùH Ö«¨J º¡HQóe ¿ÉCH ø«ÑYÓdG ¢†©H ôÑNGC øe ∑Éæg ¿C’ ø«ÑYÓdG ÉCLÉa Ée ƒgh ,¢û«©j QOÉ≤dG óÑY …OGORƒ∏ÑdG ÜQóªdG
¿GC GócGCh √GóYÉ°ùe √ÉØf Ée ƒgh ,á°VÉjôdG ó¡©e »a á«°ùjQóJ á°üM IGQÉѪd ô«°†ëà∏d ájGóÑdG ¿ƒµJ ¿GC Qô≤ªdG øe ¿Éc ±ÉæÄà°S’EG á°üM
≈∏Y ¢Tɪ«cOh á∏«MƒH ±ô°TGC óbh .¢VôªdG ÖÑ°ùH ¢û«©j ÜÉ«Z ¿GC ,»æØdG ºbÉ£dG øe áHô≤e QOÉ°üe äócGCh .ᩪédG √òg ∞∏°ûdG
áØØîe âfÉch ,ähGC 20 Ö©∏e »a ¢ùeGC äôL »àdG á«ÑjQóàdG á°üëdG á°üM øY º¡æe 13 º¡HÉ«Z ÖÑ°ùH ¬«ÑY’ øe Ö°VÉZ ¢û«©j
.∞∏°ûdG IGQÉѪd ô«°†ëàdG »a ´hô°û∏d ø«ÑYÓdG πc Qƒ°†M âaôYh ¬∏©L ƒgh ,»°VɪdG âÑ°ùdG ''ƒ°S’ÉW'' »a äôL »àdG ´ÉLôà°S’G
Ωƒ«dG ≈dGE πLƒDj ø«ÑYÓdG ™e ´ÉªàL’EG
.√ô«Ñ©J óM ≈∏Y çóëj ɪd óM ™°VƒH Oó¡jh ÉÑ°VÉZ QOɨj
ø«ÑYÓdG ¢†©H •ÉÑ°†fG ΩóY º°†¡j ºd
ÉæNÉ°S ¿ƒµ«°Sh »a AÉL ,á«ÑjQóàdG á°üëdG øY ¢û«©j ÜÉ«Z ¿GC ôe’CG »a Öjô¨dGh
™e »æ≤àdG ´ÉªàLE’G π«LÉCJ ≈dGE IQGOE’G ¢û«©j ÜÉ«Z ™aO ÉCLÉØà«d ,áHÉ°UE’G ÖÑ°ùH ¿ÉªMO øH ’GE ø«ÑYÓdG πc ≥ëàdG âbh
≈dGE ´ÉLôà°SE’G á°üM »a çóM Ée ≈∏Y Aƒ°†dG §«∏°ùàd øæ«ÑYÓdG ¢û«©j ¿GC ɪ«°S’ ,ÖÑ°ùdG øY ¿ƒdAÉ°ùàjh º¡HQóe ÜÉ«¨H ¿ƒÑYÓdG
¢û«©j ¿GC ÉfQó°üe ócGC å«M .ÉæNÉ°S ¿ƒµj ¿GC ô¶àæªdG øeh ,Ωƒ«dG Gòg »a ÉfQOÉ°üe äócGCh .äÉÑjQóàdG ≈dGE Qƒ°†ëdG IQhô°V ≈∏Y Oó°T
’h ≥jôØdG πNGO •ÉÑ°†f’G ÜÉ«Z á«dÉëdG á«©°VƒdG ÖÑ°S ¿GC ôÑàYG ádÉ°SQ ¬«LƒJ á«ÑjQóàdG á°üëdG ¬à©WÉ≤ªH OGQGC ¢û«©j ¿GC ,Oó°üdG
º¡©°Vhh øjô«°ùª∏d Ó°üØe Gôjô≤J ™aQ ¬fGC ≈àM ,¬d óM ™°Vh øe óH .á∏«µ°ûàdG πNGO •ÉÑ°†f’EG ÜÉ«Z ÖÑ°ùH ,ø«ÑYÓd
ø«ÑYÓdG ™e íeÉ°ùàj ød ¬fGC øjô«°ùª∏d ¢û«©j ócGC ɪc .™bGƒdG ôeGC ΩÉeGC á∏«MƒHh ¢†jôe ¬fGC äócGC IQGO’EG
á°üëdG ≈∏Y Éaô°TGC ¢Tɪ«cOh
±GôWC’G ¢†©H ¿GC á°UÉN ,á«ÑjQóàdG ¢ü°üëdG øY ¿ƒÑ«¨àj øjòdG
Ée ƒgh ,ºgÉØJ Aƒ°S Oôée ¬fGC ó«cÉCàdÉH çóM Ée ∞«ØîJ âdhÉM
.±hôëdG ≈∏Y •É≤ædG ™°†«°S …òdG ¢û«©j ¬°†aQ ócGC ,º¡HQóe ÜÉ«Z ÖÑ°S ∫ƒM ø«ÑYÓdG §°Sh äÓjhÉCàdG …OÉØàdh
OƒÑY .± á«ë°U áµYƒH ¬àHÉ°UGE ≈dGE Oƒ©j ¢û«©j ÜQóªdG ÜÉ«Z ¿GC ¿hô«°ùªdG

ÚjOGORƒ∏ÑdG ≥∏≤jo Ö©àdGh Iƒ≤H Oƒ©j »°ùbÉØ°üdG ΩóY ƒg ÉfQÉ©°T'' :¿ÉébƒH


''±Gó``g’CG »```≤∏J
á£≤f QƒcòªdG »KÓãdG ó©jh .RÓH »°SGƒc …QGƒØj’EG Gòch ∫ɪ°T ¢SÉCc »FÉ¡f ∞°üf ÜÉgP IGQÉÑe øY åjóëdG GCóH
¬ª°SG ÜQóe ºgAGQh ¿GC á°UÉN »°ùfƒàdG »°ùbÉØ°üdG Iƒb AÉKÓãdG Ö©∏à°S »àdG »°ùfƒàdG »°ùbÉØ°üdG ΩÉeGC É«≤jôaGE
Ée ƒgh ,≥jôØ∏d ìhôdG IOÉYGE øe øµªJ Gô«Ø«dhGC »fƒJ AÉæHC’ áLôN ∫hGC √òg ¿ƒµà°Sh .ähGC 20 Ö©∏ªH πÑ≤ªdG

''»°ùbÉØ°üdG πÑb ∞∏°ûdG ‘ ôµØf ¿GC Öéj''


¿ƒµJ ød ±ƒ°S ᪡ªdG ¿’C ¬æe Qòëj ¿GC ÜÉÑ°û∏d »¨Ñæj ¬«a Ö©d º°Sƒe ôNGB ,2004 òæe ᫪«∏bGE á°ùaÉæe »a ''áÑ«≤©dG''
™e ácôà°ûe á£≤f ∂∏ªj ≥jôØdG Gòg ¿GC ƒdh ,áÑ©°U IôªdG √òg ÜÉÑ°ûdG ¿ƒµ«°Sh .É«≤jôaGE ∫É£HGC …QhO ÜÉÑ°ûdG
.¬Ñ©∏e êQÉN º°SƒªdG Gòg õØj ºd ¬fGC ƒgh ,ÜÉÑ°ûdG ,…ƒ≤dG ¢ùaÉæªdG »°ùbÉØ°üdG »°VÉjôdG …OÉædG ΩÉeGC É°†jGC
á«YÉHôH ô°ùN ¿GC ≥Ñ°S ÜÉÑ°ûdG ¬fGC π«dóH Iô«ÑµdG ó«YGƒªdG √òg πãe »a IôÑN Ö°ùc …òdG ’ ÜÉÑ°ûdG ¿GC hóÑj
Ée ,¬°VQGC ≈∏Y ô°ùîj
…ô«¡ªdG Ö«q£dG »a
AÉæHGC ∑Qójh .2008h 2007 »ª°Sƒªd ''±ÉµdG'' »°SÉCc »Ñ≤∏H êƒJ
≈∏Y ±ƒbƒ∏d »≤«≤M ¿ÉëàeG ΩÉeGC ¿ƒfƒµ«°S º¡fGC ''áÑ«≤©dG'' ≈∏Y ∂≤«∏©J
Iô«N’CG áé«àædG
»°ùbÉØ°üdG ΩÉeGC ÜÉÑ°û∏d Iôe »fÉK √òg ó©Jh ≈∏Y ±ô©àdG πÑb ,»ª«∏bE’G iƒà°ùªdG ≈∏Y ≥jôØdG äÉfɵeGE ΩÉeGC á≤≤ëªdG
ádƒ£ÑdG »a GƒcQÉ°T ¿GC áÑ«≤©dG AÉæH’C ≥Ñ°S å«M »°ùfƒàdG .≥M’ âbh »a ''±ÉµdG'' ¢SÉCc »a º¡¡LGƒ«°S …òdG ¢ùaÉæªdG ?Ió«∏ÑdG
,¢ùfƒàH …ô«¡ªdG Ö«£dG Ö©∏e É¡æ°†àMG »àdG á«Hô©dG »°ùfƒàdG Ö©∏ªdG ≈∏Y RÉa ᪡e áé«àædG
Ö«JôàdG §°Sh πàëjh
¢SQÉëdG ∑ÉÑ°T â≤∏J Gòg ™eh ,¬eÉjGC π°†aGC »a ÜÉÑ°ûdG ¿Éch øe ¿Éc ,Éæd áÑ°ùædÉH
óëd Égôcòàj ¢SQÉëdG ∫Gõj ’ áØ«¶f á«YÉHQ ¢Tɪ«cO ódÉN π°üëf ¿GC Éæd …Qhô°†dG
ádƒ£ÑdG ∞bƒàJ ¿GC πÑb áÑ©°U ±hôX »a äAÉL É¡fGC á°UÉN áYÉ°ùdG »°ùfƒàdG Ö©∏ªdG ΩÉeGC ¬JGQÉÑe »a RÉa ób »°ùfƒàdG »°ùbÉØ°üdG ¿Éch IGQÉѪdG √òg •É≤f ≈∏Y
¢Tɪ«cO ¿ƒµ«°Sh .áÑ«"QƒH Ö«Ñëd ≥Ñ°S’CG »°ùfƒàdG ¢ù«FôdG IÉah ÖÑ°ùH πµ«g ô«£îdG π«é°ùJ øe (1-2) áé«àæH á«°ùfƒàdG ádƒ£ÑdG ÜÉ°ùëd ¢ùeGC ∫hGC É浪J ÉæfGC ¬∏d óªëdGh
.¢SGôë∏d ÜQóªc ƒdh ¬°ùØæd QÉCãdG á°Uôa ΩÉeGC 14 ó«°UôH á°SOÉ°ùdG áÑJôªdG »a »°ùfƒàdG »°ùbÉØ°üdG íÑ°UGC √RƒØHh .ájóeɪ" ÉæfGC á°UÉN É¡H RƒØdG øe
á«KÓãH ô°ùNh ÉjkOh ¬¡LGh ≥jôa ôNGB ∞∏°ûdG á«©°Vh ¿GC hóÑjh .»°ùfƒàdG »LôàdG óFGôdG øY •É≤f ™Ñ°S ¥QÉØH á£≤f
…ôª©e AÉ≤aQ πàëj PGE ,ádƒ£ÑdG »a ÜÉÑ°ûdG á«©°VƒH á¡«Ñ°T »°ùbÉØ°üdG
,ÉæfGó«e ¥ƒa ÉæÑ©d
ºd øëæa â∏b ɪ∏ãeh
≈∏Y ó©H Ée »a iôNGC ájôFGõL ájófGC ¬LGh ¿GC »°ùfƒàdG »°ùbÉØ°ü∏d ≥Ñ°Sh ,ôFGõédG ájOƒdƒe óFGôdG øY •É≤f ™Ñ°S ¥QÉØH á£≤f 12 ó«°UôH áæeÉãdG áÑJôªdG ójôfh ähGC 20 »a ô°ùîf
,Üô©dG ∫É£HGC …QhO QÉWGE »a 2005-2004 º°Sƒe »a ôFGõédG ájOƒdƒe QGôZ Ió«∏ÑdG ≈∏Y RÉa ÜÉÑ°ûdÉa áHƒ©°üH Iô«N’CG ádƒédG »a GRÉa ø«≤jôØdG ¿GC ɪc IOÉ©dG √òg ≈∏Y ®ÉØëdG
IOƒ©dG IGQÉÑe »a §≤°ùj ¿GC πÑb áØ«¶f á«YÉHôH ¢ùfƒJ »a ájOƒdƒªdG ≈∏Y RÉah .(1-2) `H »°ùfƒàdG Ö©∏ªdG √ô«¶f »°ùbÉØ°üdG Ωõgh (0-1)`H ¿GC …Qhô°†dG øe ¬fC’
ä’ƒL â°S òæe ô°ùîj ºdh áÑ©°U ájGóH
»dGƒªdG º°SƒªdG »ah .á«∏jƒL 5 Ö©∏e â£Z »àdG êƒ∏ãdG §°Sh OQ ¿hO ø«aó¡H ÉædÉÑ≤à°SG á°Uôa π¨à°ùf
áÑ«Ñ°ûdG ≈∏Y RÉah É«≤jôaGE ∫É£HGC …QhO QÉWGE »a πFÉÑ≤dG áÑ«Ñ°T ™e óYƒªdG ¿Éc Ωó≤àf ≈àM Éæ°VQGC ≈∏Y
ôNGB ¿Éch .IOƒ©dG IGQÉÑe »a á«FÉæãHh OQ ¿hO ±ó¡H hRh …õ«J Ö©∏e »a õY …ôFGõédG ÜQóªdG IOÉ«≤H »°ùbÉØ°ü∏d áÑ°ùædÉH á≤aƒe ájGóÑdG øµJ ºdh ɪµa ,Ö«JôàdG º∏°S ≈∏Y
ájGóH πÑb ájOh IGQÉÑe »a ∞∏°ûdG á«©ªL ƒg »°ùbÉØ°üdG ¬LGh …ôFGõL OmÉf á«Ñ∏°S èFÉàf πé°Sh º°SƒªdG ájGóH »a ßëdG ¬Ø©°ùj ºd …òdG …OƒL âjGB øjódG »a Éæ«fÉY ™«ªédG º∏©j
.áØ«¶f á«KÓãH Oƒ©°ùe AÉ≤aQ ô°ùNh º°SƒªdG ádƒédG »a »°ùfƒàdG »LôàdG ΩÉeGC á∏eÉc á«°SɪîH á∏«≤ãdG IQÉ°ùîdG ÉgRôHGC ÖÑ°ùH á≤HÉ°ùdG ä’ƒédG
OÉ¡L’EG øe ±ƒqîàe ÜÉÑ°ûdG »dɨJôÑdG ÜQóªdG ¬°VƒqYh .≥jôØdG øe …OƒL âjGB π«MôH â∏é q Y á°ùeÉîdG
»fÉÑ°S’EG á«∏«Ñ°TGEh »°ùfôØdG hOQƒH ≈∏Y ±ô°TGC ¿GC ¬d ≥Ñ°S …òdG Gô«Ø«dhGC »fƒJ
êQÉN Gô«ãc ÉæÑ©d
…òdG ÜÉÑ°û∏d á°UÉN ±hôX »a »°ùfƒàdG »°ùbÉØ°üdG ΩÉeGC IGQÉѪdG äAÉLh .óYGƒ≤dG
áµ°S ≈dGE Oƒ©j ¿GC ÜQóªdG Gòg IOÉ«≤H »°ùbÉØ°üdG øqµªJh ,≥HÉ°S âbh »a πëe ¿Éc ºchDGOGC
ᩪédG √òg ∞∏°ûdG IGQÉÑe QGôZ ≈∏Y ádƒ£ÑdG »a áæNÉ°S äÉjQÉÑe √ô¶àæJ ≥≤qMh á∏eÉc ä’ƒL â°S òæe ≥jôØdG ô°ùîj ºd PGE ójóL øe äGQÉ°üàfE’G Ée ,IójóY äGOÉ≤àfG
≈°ûîjh .AÉKÓãdG √òg Ö©∏à°S »àdG »°ùbÉØ°üdG IGQÉÑe øY §≤a ΩÉjGC á©HQGC .ø«àdƒL »a ô°ùNh ø«dOÉ©Jh äGQÉ°üàfG á©HQGC »°ùbÉØ°üdG ?∂≤«∏©J
ô°UÉæ©dG ô£NGC »£ØædGh ájóeɪ" πµ«g
¢ùµY ≈∏Y IGQÉѪdG πÑb ø«ÑYÓdG »a ôKƒDj ób …òdG Ö©àdG πeÉY øe ÜÉÑ°ûdG Ö©∏f ºd ,í«ë°U Gòg
,πÑ≤ªdG ´ƒÑ°SC’G á°ùaÉæªdG øe ≈Ø©e ¿ƒµ«°S …òdG »°ùfƒàdG »°ùbÉØ°üdG ≥M øeh Ió«L á≤jô£H
.ôÑcGC áMGôH ôq°†ëj ¿GC ¬fɵeÉEH ¿ƒµ«°Sh áMGQ »a √ƒÑY’ ¿ƒµ«°Sh πµ«g QGôZ ≈∏Y øjõq«ªe ø«ÑY’ IóY »°ùfƒàdG »°ùbÉØ°üdG á∏«µ°ûJ º°†Jh ≈∏Y èàëj ¿GC Qƒ¡ªédG
.´ .± »£ØædG ≈dGE áaÉ°VGE »°ùfƒàdG Ö©∏ªdG IGQÉÑe »a á«FÉæK πé°S …òdG ájóeɪ" Éfô¡X …òdG ¬LƒdG Gòg

ø«ÑYÓdG πc Qƒ°†ëH ±ÉæÄà°S’G Éæ©HÉJ'' :á∏«MƒH Öéj GôeGC ∑Éæg øµd ,¬H
ó≤a ,™«ªédG ¬ª¡Øj ¿GC
ÖÑ°ùH Ö«¨j ¿ÉªMO øH ¢ùeGC áë«Ñ°U OGORƒ∏H ÜÉÑ°T ƒÑY’ OÉY
»°ùbÉØ°üdG IGQÉÑe Ió«©H âdGR’ »°ùbÉØ°üdG ΩÉeGC á¡LGƒªdG ä’ƒédG »a ájɨ∏d áÑ©°U IôàØH ÉfQôe
Ö©∏ªdG ™e
É¡fGC í«ë°U ,¿B’G øe É¡«a ôµØf ’GC Öéjh ’GE Ió«L á≤jô£H Ö©∏f Éæc ÉæfGC ºZQh á≤HÉ°ùdG
øe Ωƒj ó©H äÉÑjQóàdG AGƒLGC ≈dGE
áHÉ°U’EG QOÉ≤dG óÑY ÜQóªdG º¡d ¬ëæe áMGôdG ájóf’CG ø°ùMGC óMÉCH É橪éJ á«îjQÉJ IGQÉÑe
Éæjódh »°ùfƒàdG
»a ÉæfGC ó≤àYGC ,äGOÉ≤àf’G øe º∏°ùf ºd ÉæfGC
¢SÉfƒdG ÜÉÑ°û∏d Ωô°†îªdG ™aGóªdG ÜÉZ ó©H º¡°SÉØfGC ´ÉLôà°SG πLGC øe ¢û«©j ¿GC Öéj äÉjƒdhGC ∑Éæg øµd É«dÉM á«≤jôa’EG çÓãdG •É≤ædG ≈∏Y É¡«a õcôf ¿GC Öéj Iôàa
''Éæ°ùaÉæe øY Iôµa
EL Heddaf N 1161 Mardi 20 Octobre 2009
Iô°ûY ájOÉëdG áæ°ùdG 2009 ôHƒàcCG 20 AÉKÓãdG- 1161 Oó©dG

á«ÑjQóàdG á°üëdG øY ¿ÉªMO øH óbh ,»°VɪdG ᩪédG Ió«∏ÑdG IGQÉÑe ∑Éæg »°ùbÉØ°üdG á¡LGƒe πÑ≤a ,É¡eôàëf »g √òg ,AGOÓCd Iô«Ñc ᫪gGC AÉ£YGE ¿hO §≤ah
øe ¬JÉfÉ©e ÖÑ°ùH ∂dPh ,¢ùeGC áë«Ñ°üd πc Qƒ°†M á°üëdG √òg äó¡°T √òg »a ôµØf ¿GC Éæ«∏Y Öéjh ∞∏°ûdG IGQÉÑe
GƒHÉZ øjòdG ∂ÄdhGC º¡«a øªH ø«ÑYÓdG ¢† Z Ö é j ¿ É « M C ’ G ¢† © H » Ø a Ω ó ≤ d G I ô c
,áHô≤ªdG äÓ°†©dG iƒà°ùe ≈∏Y áHÉ°UGE óYÉ°ùe á∏«MƒH ºjôc ócGC ƒg ¿’BG É檡j Ée ¿’C ,A»°T πc πÑb á¡LGƒªdG
∫ÓN É¡d ¢Vôq©J »àdG áHÉ°U’EG »gh å«M ,''ƒ°S’ÉW'' `H âÑ°ùdG á°üM øY .AGO’CG øY ô°üÑdG
≈∏Y IôªdG √òg ø«ÑYÓdG πc ¢UôM ÜÉÑ°ûdG ¿GC ,¢û«©j ÜQóªdG É¡æe »fÉ©j »àdG πcÉ°ûªdG øe ≥jôØdG êGôNGE Gò¡H ºcQƒ¡X ÖÑ°S ±ô©f ¿GC Éæd πg
.ähGC 20 Ö©∏e »a ô«N’CG Ió«∏ÑdG AÉ≤d øH GóY Ée ±ÉæÄà°S’G á°üM Qƒ°†M IGQÉÑe »a ô«µØàdG GCóH ?ÖMÉ°ûdG ¬LƒdG
É°Uƒëa iôLGC ób á«∏¨H øHG ¿ƒµjh
á¡LGƒªd âØà∏æ°S Égó©Hh á«æWƒdG ádƒ£ÑdG »a
º¡Yɪ°S ó©H á°UÉN ,ÜÉ°üªdG ¿ÉªMO òæe »°ùfƒàdG »°ùbÉØ°üdG á°ùaÉæe »g á°ùaÉæªdG √ò¡a ,»°ùbÉØ°üdG ,iƒà°ùªdG Gò¡H ÉfQƒ¡¶d ÜÉÑ°SGC IóY ∑Éæg
ióe í°†àà°S å«M ¢ùeGC á©°T’CÉH äÉHÉ«¨dG øe IQGO’EG AÉ«à°SG ôÑN
.áHÉ°U’EG √òg IQƒ£N
IGQÉѪdG Gƒ©HÉJ º¡fGCh ,¿’BG ∞°üf »a Iô°TÉÑe ∑QÉ°ûæ°S å«M Iô«¨°U ¬æe »fÉ©f Éæc …òdG ójó°ûdG §¨°†dG É¡æ«H øe
.ø«ÑYÓdG ¢†©Ñd IQôµàªdG
≈æªJGC'':¿ÉªMO øH
»°ùbÉØ°ü∏d Iô«N’CG
áØ«ØN á°üM
É¡«a Ö©∏æ°S ôjó≤J ≈°übGC ≈∏Y ¬fGC …GC »FÉ¡ædG ¿GC Éæ«∏Y ÉYƒæªe ¿Éc å«M ,IGQÉѪdG πÑb
»àdGh ,»°ùfƒàdG Ö©∏ªdÉH A»°T πc »£©f ¿GC Öéj ∂dòd ,äÉjQÉÑe ™HQGC ÉæfGC ≈dGE áaÉ°VGE ,ójó°T ôJƒàH ÉæÑ©d ∂dòd ôã©àf
∞∏°ûdG ΩÉeGC ácQÉ°ûªdG ´ÉLôà°S’G πLGC øe »a á∏«MƒH ±É°VGCh .(1 -2) áé«àæH »°ùbÉØ°üdG RƒØH â¡àfG øe Éæ°ùØfGC ≈∏Y §¨°†dÉH GCóÑf ¿GC Öéj ’ ,¬≤M ᫪°SQ IGQÉÑe ∫hGC √ògh ójóL ÜQóe ™e Ö©∏f
''¢UƒëØdG èFÉàf ô¶àfGCh
»°ùbÉØ°üdG ⩪L »àdG IGQÉѪdG Éæ©HÉJ'' :ÓFÉb Oó°üdG Gòg ÉæJÉjQÉÑe ≈°ùæfh »°ùbÉØ°üdG á¡LGƒªH ¿B’G iƒà°ùªH ÉfQƒ¡X ¿GC ó≤àYGC ,¬©e É¡°Vƒîf
ºd å«M áØ«ØN ¢ùeGC á°üM âfÉc óbh
∫hÉM PGE ,∞°üfh áYÉ°S øe ôãcGC ΩóJ É¡∏¨à°ùæ°S ≥jôØdG Gòg øY Iôµa Éæjódh ,»°ùfƒàdG Ö©∏ªdÉH øëf πcÉ°ûe »a Éæ∏©é«°S Ée ƒgh ,ádƒ£ÑdG »a ™e ó©H º∏bÉCàf ºd å«M »©«ÑW ôeGC ƒg âgÉH
¬HÉ«Z ÖÑ°S ¿GC ¿ÉªMO øH ¢SÉfƒdG ócGC
¢ùeGC áë«Ñ°üd á«ÑjQóàdG á°üëdG øY ø«ÑYÓdG ≈∏Y §¨°†dG ΩóY ºbÉ£dG .''á∏¡°S ¿ƒµJ ød »àdG ,IGQÉѪ∏d ÉæJGô«°†ëJ »a .É¡æY ≈æZ »a Iôàa »a ÉædRÉeh ¢û«©j ÜQóªdG πªY á≤jôW
iƒà°ùe ≈∏Y áHÉ°UGE øe ¬JÉfÉ©e ƒg πLGC øe á°üëdG √òg ∫Ó¨à°SGh
ø«ÑYÓdG º¶©e ¿GC á°UÉN ´ÉLôà°S’G ájóeɪ"h »£ØædG º¡jód'' ≈∏Y Öq °üæe ºcõ«côJ ¿ÉEa ¿PGE
∞«c ,´ƒÑ°S’CG ájÉ¡f ∞∏°ûdG IGQÉÑe
É«éjQóJ ø°ùëà«°S ÉfAGOGC ¿GC ó≤àYGC ...±QÉ©J
''óYƒªdG »a ¿ƒµæ°Sh
ô¶àæj ¬fÉCH ±É°VGCh ,áHô≤ªdG äÓ°†©dG .âbƒdG Qhôe ™e
¿Éc ¿GE ±ô©j ≈àM á©°T’CG èFÉàf »àdG ´ÉLôà°S’G á°üM øY GƒHÉZ ?á¡LGƒªdG √òg iôJ ¬H Ωƒ≤j …òdG πª©dG »a ∂jGCQ Ée
:∫Ébh ,’ ΩGC ∞∏°ûdG IGQÉÑe »a `cQÉ°û«°S .»°VɪdG âÑ°ùdG ÜQóªdG É¡éeôH á°UÉN ,ájɨ∏d áÑ©°U ¿ƒµà°S á¡LGƒªdG ?¢û«©j
Oƒ©j »HôZ
äÉÑjQóàH ¥Éëàd’G øe øµªJGC ºd'' ∂∏J áæjÉ©e øe »æØdG ºbÉ£dG É¡¶M’ »àdG Qƒe’CG ø«H øeh
…ƒb ≥jôa ΩÉeGCh Éæ°VQGC êQÉN É¡Ñ©∏æ°S ÉæfGC π ª © H Ω ƒ ≤ j ¢û « © j Ü Q ó ª d G , á ≤ « ≤ ë d G » a
êÓ©dG òN’C ¬éàe »f’C ≥jôØdG .¬≤jôa »aóg πé°S …òdG ájóeɪ" πµ«g ≥dÉCJ ,IGQÉѪdG
øe »fÉYGC ÉfÉCa ,(¢ùeGC …ôLGC QGƒëdG)
áHô≤ªdG äÓ°†©dG iƒà°ùe ≈∏Y áHÉ°UGE
äÉÑjQóàdG ≈dGE ó©H Ö©àdG πeÉY øe ¬«ÑY’ ôKÉCJ á«fɵeGE øe á∏«MƒH π∏bh ''IhÉØ∏°ûdG'' ¿GC í«ë°U ,∞∏°ûdG »ÑªdhGC πãe
õcôªdG ¿ƒ∏àëj ºgh áHƒ©°üH º°SƒªdG GhhDóH
™e ¬∏ªY èFÉàf ô¡¶à°Sh ƒDØc ÜQóe ƒ¡a ô«Ñc
Gòg πªY ≈∏Y ºµëdG ¿GC ó≤àYGC ,ä’ƒédG Qhôe
’h ,Ió«∏ÑdG IGQÉÑe »a É¡d â°Vô©J äÉÑjQóàd »HôZ …ôÑ°U ºLÉ¡ªdG OÉY …ƒb ≥jôa »°ùbÉØ°üdG …OÉædG'' :∫Éb å«M ,∞∏°ûdG IGQÉÑe
πLGC øe É°SɪM ºgójõ«°S Gòg øµd ,ô«NC’G ôÑ°üf ¿GC Öéjh ,¬fGhC’ É≤HÉ°S ∫GR’ ÜQóªdG

07
»a `cQÉ°TÉC°S âæc ¿GE ¿’BG óëd ±ôYGC á©HQGC øe ôãc’C É¡æY ¬HÉ«Z ó©H ¬≤jôa §°Sh πàëj ƒ¡a ,Ée óëd Éæà«©°VƒH á¡«Ñ°T ¬à«©°Vhh
èFÉàf ô¶àfÉC°S ...’ ΩGC ∞∏°ûdG IGQÉÑe π©L Ée IÉCéa »HôZ ≈ØàNG å«M ,ΩÉjGC ájóeɪ" QGôZ ≈∏Y iƒà°ùªdG »a ô°UÉæY ¬jódh Ö«JôàdG »a Ωõ¡æf ’ ¿GC º¡ªdG ,á«HÉéjGE áé«àf ≥«≤ëJ .¬«∏Y
äÉÑjQóàdG ≈dGE GóZ OƒYÉC°S ºK ¢UƒëØdG ¢ùeGC OÉY ¬fGC ’GE ,¬«∏Y ≥∏≤j ™«ªédG GQÉ©°T Éæ©aQ ø«©aGóªdG øëæa ,IGQÉѪdG √òg á¡LGƒe ΩOÉ≤dG ´ƒÑ°S’CG ºcô¶àæJ
IGQÉÑe ∑Éæg Gòg πÑbh óYƒªdG »a ¿ƒµæ°S øµdh .»£ØædGh πg ,»°ùfƒàdG »°ùbÉØ°üdG ΩÉeGC
øe ÉfGC ,∂dP ó©H í°†à«°S A»°T πch πcÉ°ûªdG ¢†©H øe »fÉ©j ¿Éc ¬fGC ócGCh ≈∏Y ≈≤Ñjh ,±GógC’G »≤∏J ΩóY ƒgh
.''É«fóH Éæ«a ôKƒDà°S É¡fGC øXGC ’h ∞∏°ûdG
IGQÉѪdG √òg »a `cQÉ°TGC ¿GC ≈æªJGC »à¡L øe ¬àeôM »àdG »gh ,§≤a á«∏FÉ©dG ∑ .∞°Sƒj ?É¡d ô«°†ëàdG ºJGCóH
.áYƒªéªdÉH ¥Éëàd’G ´ .±
.π«é°ùàdG ø«ªLÉ¡ªdG
.''≥jôØ∏d ºYódG ΩóbGC ≈àM
∫h’CG º°ù≤dG ôFGõédG ájOƒdƒe
...ɪ¡ëjô°ùJ QGô°S ¢†aôj ɪ«a ..ø«HôਪdG ÖÑ°ùH äGRÉLGE çÓK äô°ùN ájOƒdƒªdG
¬∏qdG óÑYƒHh OGó≤e ìôà≤j ¢ShôªY ¢Shô`````ªY ø````«H á`````jójóM á````°†Ñb
»fɪ«Mh ¢ùjO πHÉ``≤e
óÑY »ØjÉ£°ùdG ¥ÉaƒdG â«H »a ∫h’CG πLôdG ô¶àæj ºd
ájOƒdƒªdG …ô«°ùe áÑZôH º∏Y ¿GC ó©H ÓjƒW QGô°S º«µëdG
å«M ,»fɪ«M π«Ñfh ¢ùjO π«Yɪ°SGE ¬«ÑY’ ™e óbÉ©àdG »a
í``````°VGh Ö````Ñ°ùH ''∫É````°û«e''h
¢ù«d ¬«ÑY’ íjô°ùàd ó©à°ùe ô«Z ¬fGC ¬«Hô≤ªd QGô°S ócGC ±ôàYG ¬fGE ¬«Hô≤ªd ¢ShôªY
¥ÉaƒdG áLÉëd ɪfGEh ɪ¡eGó≤à°SG »a ôµØJ ájOƒdƒªdG ¿’C IQÉ°ùN ≥jôØdG ∞∏c …òdG ¬Ä£îH
''á∏ëµdG'' ô¶àæJ »àdG Iô«ãµdG äÉbÉ≤ëà°SÓd Gô¶f ɪ¡«dGE
∂dòHh ,…QÉ≤dGh »æWƒdG ø«jƒà°ùªdG ≈∏Y º°SƒªdG Gòg øe ¿Éc ,á∏eÉc äGRÉLGE çÓK
»a ¢ShôªYh ôFGõédG ájOƒdƒe …ô«°ùe ΩÓMGC ôîÑàJ ø«ÑY’ ≈dGE É¡ëæe QóLC’G
ájOƒdƒªdG ¢ù«FQ ≈∏Y ɪa »dÉàdÉHh ,ø«ÑYÓdG Ö∏L ɪ∏ãe á∏«µ°ûàdG ¿hó«Øj ¿ÉÑ°T
á°UÉN iôNGC ô°UÉæY øY åëÑdGh ¬à¡Lh ô««¨J iƒ°S
ó©H ''»dÉÑ«dƒc'' π«MQ ±ô©«°S …òdG »Ø∏îdG §îdG »a .ºdÉ°S øH ™e ∫ÉëdG ƒg
.ΩOÉ≤dG ôѪ°ùjO ô¡°T ''󫪩dG'' ™e √ó≤Y AÉ¡àfG í∏°üdG ≈dGE ≈©°ùj ÖjôZ
QGô°S ™``LGôJ ÖÑ°ùdG Gò¡d ¢ShôªYh êÉ`éM ø«H
É`````ª¡ëjô°ùJ øY ¿GC øe ±ƒqîàj ¢ShôªY ¿Éc GPGEh
¿ÉEa ,ábƒKƒªdG ÉgQOÉ°üe øe ''±Gó¡dG'' ¬àª∏Y Ée Ö°ùMh »àdG áHôéàdG ¢ùØf í°VGh ™e Qôqµjo
ÇOÉH »a ø«ÑYÓdG øe ójó©dG íjô°ùJ …ƒæj ¿Éc QGô°S ¿GC ¿hO QOÉZ …òdG »KÓãdG ™e É¡°TÉY
¢Vôa øY GhõéY øjòdGh ø«HÉ°üªdG á°UÉNh ôe’CG
º¡fGCh á°UÉN ¢ùjOh »fɪ«M ,¢SÉ°ùcGC IQƒ°U »a º¡°ùØfGC øªj’CG √óYÉ°S ¿ÉEa ,á≤«bO …GC »a ∑QÉ°ûj
πX »a ≥jôØdG áæjõN ≈∏Y É«aÉ°VGE ÉÄÑY ¿ƒ∏µ°ûj GƒfÉc ≈dƒà«d êÉéM IOÉYGE ójôj ÖjôZ ôªY
äô«¨J äÉ«£©ªdG ¿GC ’GE ,É¡æe »fÉ©J »àdG á≤fÉîdG áeR’CG å«M .í°VGh ≈∏Y ¬∏°†Øjh ᪡ªdG √òg
√ô¶àæJ ''±ÉµdG'' ¢SÉCc »FÉ¡f ≈dGE πgÉCJ …òdG ¥ÉaƒdGh ¿’BG
»FÉ¡f É¡ªgGC äÉ¡ÑL IóY ≈∏Y Ö©∏«°Sh GóL áØãµe áeÉfRQ á∏«∏≤dG äÉYÉ°ùdG »a ¬H π°üJG ¬fGC Éæª∏Y
.É«dÉM ¬«ÑY’ πc ≈dGE êÉàëj ¬fÉEa ∂dòdh ,''±ÉµdG'' ¢SÉCc ≥jôØdG ≈dGE IOƒ©dG ¬æe Ö∏£«d ,á«°VɪdG
ójôjh πe’CG ó≤Øj ºd ¢ShôªY ɪ¡æ«H á«°†≤dG ¿GC ɪH ,¢ShôªY ™e ídÉ°üàdGh
¬∏dG óÑYƒHh OGó≤ªH ɪ¡à°†jÉ≤e
iƒYO êÉéM ™aQ å«M ,ádGó©dG ≈dGE â∏°Uh
ø«µ°U ¬cÓàeG ÖÑ°ùH ,¢ShôªY ó°V á«FÉ°†b
ócGCh ''󫪩dG'' …ô«°ùe ΩÉeGC ≥jô£dG ™£b ób QGô°S ¿GC ºZQ »a ádƒ¡°ùH íª°ùJ ød ¥ôØdG πc ΩGOÉe ,™«ªédG º∏©j ɪc á∏¡°S ''ƒJÉcô«ªdG'' »a äÉeGó≤à°S’EG á«∏ªY ¿ƒµJ ød
ó©H ,Ωƒ«dG ≈dGE ¬dGƒeGC º∏°ùàj ¿GC ¿hO ø««µæH »a ø«ÑY’ øY åëÑdG ¥ôØdG AÉ°ShDQ ≈∏Y íÑ°UGC PGE .º°SƒªdG Gòg á°UÉN ,ádƒ£ÑdG ∞°üàæe »a É¡«ÑY’ ø°ùMGC
¿GC ’GE ,¢ùjOh »fɪ«M íjô°ùàd ÉeɪJ ó©à°ùe ô«Z ¬fGC
πÑ°ùdG óéj ¿GC ∫hÉëjh ¿’BG óëd πe’CG ó≤Øj ºd ¢ShôªY .É¡«∏Y ≥ØàªdG á«fƒfÉ≤dG ∫ÉL’BG Qhôe ΩGó≤à°SG ¿ƒ©«£à°ùj ’ GƒeGOÉe ø«HôਪdG ø«ÑYÓdG äÉ¡Lh QÉ«àNG hGC ,''ƒJÉcô«ªdG'' »a º¡Ñ∏éd ôFGõédG
øeh ,ø«ÑYÓdG øjòg äÉeóN ≈∏Y É¡H π°üëàj »àdG á«∏ãªdG
QGô°S ≈∏Y É¡Môà≤«°S »àdG á°†jÉ≤ªdG á«∏ªY ≈dGE Aƒé∏dG É¡æ«H
ó``¡©J ób ¿ƒµj ¢ShôªY ’ ób ájOƒdƒªdG …ô«°ùe ¿GC »MƒJ äGô°TƒDªdG πc ¿ÉEa Gòd .''±ÉØdG'' `d IójóédG ø«fGƒ≤dG Ö°ùM ,ÖfÉL’CG
»a º¡«ÑY’ π°†aGC øY GƒdRÉæàj ød ¥ôØdG AÉ°ShDQ ¿GC QÉÑàYG ≈∏Y ,≥jôØdG ¿ƒ°ü≤æj øjòdG ø«ÑYÓdÉH ¿hôضj
≈∏Y π°üëàj ¿GC …ƒæj å«M ,áeOÉ≤dG á∏«∏≤dG ΩÉj’CG ∫ÓN ÖYÓd ¿ƒ«∏e 600 ójó°ùàH .''ƒJÉcô«ªdG''»a É¡«ÑY’ »a ájOƒdƒªdG íª°ùJ ød ɪ∏ãe »dɪdG ¢Vô©dG ¿Éc ɪ¡e ,º°SƒªdG ∞°üàæe
OGó≤e ≥FÉKh QGô°ùd ¬ëæe πHÉ≤e »fɪ«Mh ¢ùjO ≥FÉKh
GƒfÉc QÉ°üf’CG ¿GC ºZQ É°ùfôa ≈dGE GOÉY øjò∏dG ¬∏dG óÑYƒHh
QôqcGC ødh π«ëà°ùe '':¢ShôªY iƒ°S πM øe óéj’ ''∫É°û«e''
,OGó``≤e ,∞jô°T øH áHôéJ ''í°VGh'' `H OÉéæà°S’EG
…OÉædG »a ∫hƒD°ùe Qó°üe Ö°ùMh
¬JóYÉ°ùeh ≥jôØ∏d áaÉ°V’EG ºjó≤àd Gô«ãc ɪ¡«∏Y ¿ƒdƒq©j AõL ójó°ùàH ó¡©J ≥jôØdG ¢ù«FQ ¿ÉEa ,»ª°UÉ©dG
''¬`````q∏dG óÑY ƒHh ¢û````«æN
.≈dh’CG QGhO’CG Ö©d ≈∏Y
πÑb øªK …ÉCH ¬q∏dG óÑYƒH ójôj ¿Éc QGô°S
,êÉéM É¡H øjój »àdG äÉ≤ëà°ùªdG øe ΩÉg º¡Øj ºd ,äÉ«£©ªdG √òg πc πX »ah
øµd ,º«àæ°S ¿ƒ«∏e 800 »dGƒM ≈dGE â∏°Uh »àdGh ∫h’CG πLôdG ∂°ùªJ ÖÑ°S ''∫É°û«e ¿’GB'' ÜQóªdG
ájOƒdƒªdG ≈dGE ¬eɪ°†fGE ¿GE ≈àM IOƒ©dG ájGóÑdG »a ¢†aQ ÖYÓdG ∫h’CG ∫hƒD°ùªdG ¬fGC iôj ''∫É°û«e'' ¿Éc GPGEh
äÉeGó≤à°S’G á«∏ªY ¿GCh ,á«æØdG á°VQÉ©dG øY §°Sh ΩGó≤à°SG ΩóY QGô≤H ¢ShôªY ≥jôØdG »a
√ò¡d Gƒ££N ób ôFGõédG ájOƒdƒe …ô«°ùe ¿GC hóÑjh ó≤©dG ï°ùØH ÉÑdÉ£e ,¬JÉ≤ëà°ùe ≈∏Y π°üëJ ¿GC ºZQ ,í°VGh ô°UÉf ≥HÉ°ùdG »dhódG ¿Gó«ªdG
Aɪ°SGC ¬MGôàbÉH √ô«Z ¿hO Ég’ƒàj ¿GC óH’
º¡fGCh á°UÉN ,QGô°ùd º¡Môà≤e Gƒeó≤j ¿GC πÑb Gó«L á«∏ª©dG AÉbó°UGC ¢†©H øµd .≥jôØdÉH ¬£Hôj …òdG ¥Éëàd’G »a ¬àÑZQ øY áMGô°U ôÑY ô«N’CG Gòg
¿Éc å«M ¬∏dG óÑYƒÑH Gô«ãc Öé©e »ØjÉ£°ùdG ¢ù«FôdG ¿GC Gó«L ¿ƒcQój ¢ShôªY ¿ÉEa ,ó©H ɪ«a É¡Ñ∏éH IQGOE’G Ωƒ≤J
ájOƒdƒª∏d ójó°ûdG º¡ÑëH ø«ahô©ªdG êÉéM
ød »dÉàdÉHh á«°VɪdG áØFÉ°üdG ájOƒdƒªdÉH ¬bÉëàdG πÑb øªK …ÉCH √ójôj É¡∏≤j ºd ¿GE ≈àMh ¢SQódG ßØM ób ¿ƒµj πëdG ¿GC iôj »°ùfôØdG ÜQóªdÉa .''󫪩dG'' `H
ób »àdG á∏µ°ûªdG øµd á«dÉY ¥ÓNGC ÖMÉ°Uh øjóàe ÖYÓdG ¿GCh á°UÉN ,IôªdG √òg ¬°†aôj ô«°ûf π°ùZ ÖæéJh π≤©àdÉH √ƒÑdÉWh ,Gƒ∏NóJ IôÑ©dG òNGC ¬fGC øjô«°ùª∏d ócGC ¬fGC ’GE ,Iô°TÉÑe ø«Hôà¨e ø«ÑY’ ÜGóàfG »a §≤a íÑ°UGC
π°ûa »a ÖÑ°ùdG ¿Éch ≥HÉ°S âbh »a QGô°S ¬°†aQ …òdG OGó≤e »g ''󫪩dG'' ƒdhƒD°ùe É¡¡LGƒj Ö°ùM ÖYÓdG π©L Ée ,ºcÉëªdG »a …OÉædG ø«HôਪdG ¬d É¡ÑÑ°S »àdG Iô«ãµdG πcÉ°ûªdG øe
∫GƒD°ùdG ≈≤Ñjh .ɪ¡©e ¥ÉaƒdG óbÉ©J ÖYÓdG ô«LÉæe •ôà°TG Éeó©H ¬∏dG óÑYƒH ∫É≤àfG á≤Ø°U »a á∏«µ°ûJ º«Yóàd ,≥jôa ¿hO ¿hóLƒj
≈∏Y á«FóѪdG ¬à≤aGƒe íæªj QOÉ°üªdG ¢ùØf
¬∏dG óÑYƒH πÑ≤«°S πgh ¢ShôªY ìôà≤e ≈∏Y QGô°S ≥aGƒ«°S πg :ƒg ¿’BG ¬°ùØf ìô£j …òdG ∞jô°T øH ≈àMh ¢û«æNh OGó≤e ,¬∏dG óÑYƒH ÜGóàfG áªq¡e áHƒ©°U πX »a ''ƒJÉcô«ªdG''
.?ôe’CG ¬Ø∏c ɪ¡e ôFGõédG ≈dGE Oƒ©j ød ¬fGC º°ùbGC …òdG ƒgh ¥ÉaƒdG ≈dGE ∫É≤àf’ÉH πb’CG ≈∏Y º∏°ùàj ¿GC •ô°ûH ,≥jôØdG ≈dGE IOƒ©dG Gôeòàe ¢ShôªY ∫GR’ å«M .»°VɪdG º°SƒªdG ¿GC ɪc .ájôFGõédG ádƒ£ÑdG »a §°ûæJ ô°UÉæY
¬q∏dG óÑYƒH á°†jÉ≤ªd ¿hó©à°ùe øëæa QGô°S ≥aGƒj ƒd'' :ÖjôZ
Ée ƒgh .äÉÑjQóàdG »a ´hô°ûdG πÑb ¿ƒ«∏e 600 ºd øjòdG ø«ÑYÓdG A’ƒDg ΩGó≤à°SG á«∏ªY øe
¬eÉeGC ¢ù«d ¬fGC ɪH ¢ShôªY ¬«∏Y ≥aGh ób ¿ƒµj ™fÉ°U Ö°üæe »a ¢ü≤f øe »fÉ©j ≥jôØdG
''¢ùjOh »fɪ«M `H OGó≤eh
Óãe ¬∏dG óÑYƒH ¿GE πH ,A»°T »a ≥jôØdG Ghó«Øj π¨°ûd í°VGh ’GE ''∫É°û«e ¿’GB'' óéj ºdh ,ÜÉ©dGC
á«FÉ°†≤dG á©HÉàªdG øe ¢ü∏îàj »µd ,¿ÉK QÉ«N É°ùfôa ≈dGE ôa ºK ¬JÉ≤ëà°ùe øe ÉeÉg GAõL òNGC É©WÉb É°†aQ ¢†aQ ¢ShôªY øµd ᪡ªdG √òg
- »fɪ«M »ØjÉ£°ùdG »FÉæãdG Ö∏L »a Ó©a ôµØJ ''󫪩dG'' IQGOGE ¿GC ÖjôZ ôªY ô«°ùªdG Éæd ócGC ¢ü≤ædG ∑QGóà«dh ,á¡L øe ÖYÓdG Gòg øe ¬d ÉÑ©∏j ºd ¢û«æNh OGó≤e ¿GC ø«M »a ,á©LQ ¿hO
QGô°S º«µëdG óÑY ¥ÉaƒdG ¢ù«FQ ¿GC ≥Ñ°ùªdG É¡cGQOGE ºZQ ájƒà°ûdG äÓjƒëàdG Iôàa ∫ÓN ¢ùjO ™fÉ°U Ö°üæe »a á∏«µ°ûàdG ¬æe »fÉ©J …òdG ¬Lƒàæd ,ø«HôਪdG ø«ÑYÓdÉH GOóqée áfÉ©à°S’G
»a ¢ShôªY áÑZQ ƒgh º¡e ôeÉCH Éæd ô°SGC ÖjôZ øµd ,ádƒ¡°ùH ¬«ÑY’ íjô°ùàd ó©à°ùe ô«Z ¢VôØd á©WÉ≤ªdG ø«∏°†Øe IóMGh á≤«bO ƒdh .ø«∏LôdG ø«H ájójóM á°†Ñb ≈dGE
¢ùjO ¿ÉEa ¢ùeGC ºµd âMô°U ɪc'' :ÓFÉb ÖjôZ ìô°U å«M ,¬∏dG óÑYƒHh OGó≤ªH ɪ¡à°†jÉ≤e
ó«°TQ .Ü .á«fÉK á¡L øe ÜÉ©dGC ∫Éb Gòd .ɪ¡JÉ≤ëà°ùe Oóq°ùàd IQGO’EG ≈∏Y §¨°V
ÉfQôb øjò∏dG OGó≤eh ¬∏dG óÑYƒÑH ɪ¡°†jÉ≤f ¿GC QGô°S ≈∏Y ìôà≤æ°Sh Gô«ãc Éæfɪ¡j »fɪ«Mh
»a ¬ëJÉØæ°S …òdG QGô°S ™e ¥ÉØJG ≈dGE π°Uƒàf ¿GC ≈æªJGC ,É«FÉ¡f ɪ¡JÉeóN øY AÉæ¨à°S’G
√òg »a Éæd øµj ºd GPGE ≈àMh Gó«©H ∫GRÉe ƒJÉcô«ªdG ¿GCh á°UÉN áeOÉ≤dG ΩÉj’CG ∫ÓN ´ƒ°VƒªdG …Oƒ©°ùdG ¥ÉØJÓ
E d GójóL ÉHQóe ƒaƒf É``HQóJ áeÉ`°TƒHh ¿hôªY
.''øjôNGB ø«ÑY’ øY åëÑæ°Sh ≥∏≤f ø∏a Ö«°üf á≤Ø°üdG
πëµd .Ω
»dÉëdG ájOƒdƒªdG ÜQóe ø«H äÉ°VhÉتdG äôã©J Éeó©H
ΩóY ÖÑ°ùH …Oƒ©°ùdG ¥ÉØJ’EG IQGOGEh ∫É°û«e ¿’GC ''ô``µ°ù©dG'' ™e ¢ùeGC
≥jôØdG IQGOGE â∏°UƒJ ,…OɪdG ≥°ûdG ≈∏Y ɪ¡bÉØJG GƒØ∏îJ øjòdG ¢TƒHÉHh <GQO ,¢TƒeÉeR ≈dGE áaÉ°V’ E ÉH
∂jôJÉH »°ùfôØdG ÜQóªdG ™e ¥ÉØJGE á«°VQGC ≈dGE …Oƒ©°ùdG ø««∏ëªdG Öîàæe ™e ºgóLGƒJ ÖÑ°ùH ¢ùeGC á°üM øY
á«≤jôaGE äÉÑîàæe IóY ≈∏Y ±Gô°T’EG ¬d ≥Ñ°S …òdG ƒaƒf ,É«Ñ«d ΩÉeGC √ô¶àæJ »àdG áeÉ¡dG IGQÉѪ∏d ô°†ëj …òdG
...á«∏jƒL 5 »a äÉjQÉÑe ¢ùªN ±ô°û«°S å«M ,á«WGô≤ªjódG ƒ¨fƒµdG Öîàæe ÉgôNGB øjò∏dG áeÉ°TƒHh ¿hôªY ÜÉ«Z É¡JGP á°üëdG âaôY ó≤a

á``∏£H ¿ƒ```µJ ¿GC ójôJ á``jOƒdƒªdG Gòg ôëH »a …Oƒ©°ùdG ≥jôØ∏d á«æØdG á°VQÉ©dG ≈∏Y …òdG …ôµ°ù©dG ɪ¡≤jôa ™e ÜQóà∏d áæµãdG ≈dGE Ó≤æJ
∂jôJÉH ¿ÉEa ájOƒ©°ùdG ∞ë°üdG ¢†©H Ö°ùMh ,´ƒÑ°S’CG ¬©ªéà°S »àdG IRÉપdG ¢SÉCµdG IGQÉÑe Ö©∏d ô°†ëj
¬°ùØf ≠∏ѪdG ƒgh Éjô¡°T hQhGC ∞dGC 25 ≈°VÉ≤à«°S ƒaƒf ΩOÉ≤dG AÉKÓãdG Ωƒj

á```£≤f 40 `H ÜÉ``````gòdG á∏`Môe Gòg øµd ∫É°û«e ≈∏Y ¥ÉØJ’G ¢ù«FQ ¬MôàbG …òdG
ájOƒdƒªdG ≥«∏£àd hQhGC ∞dGC 40 •ôà°TGh ¬°†aQ ô«N’CG
.ájOƒ©°ùdÉH ¥Éëàd’EGh
á«MÉædG ≥jôØH
ájôµ°ù©dG
.≈dh’
C G
á«aÉ°VEG IGQÉÑe øe ó«Øà°ùà°S É¡fCG ≈dEG áaÉ°VEG á¡LGƒª∏d ᫪°UÉ©dG á∏«µ°ûàdG ôq°†ëJ
Ö©∏à°S á∏LDƒe ¢TGôëdG OÉëJG QÉédG ΩÉeCG ≥«≤ëJ ±ó¡H ájóéH ÜhôîdG ΩÉeCG áeOÉ≤dG
¢ShôªY ¿EÉa ¬æeh ,ΩOÉ≤dG ôѪaƒf ô¡°T
≈dG ≈°†e âbh …CG øe ôãcCG íª£j íÑ°UCG
¬«dEG Éfô°TCG ɪ∏ãe ádƒ£ÑdG Ö≤d ≈∏Y Ö©∏dG
•É≤f çÓãH Égó«°UQ º«YóJ ¬æeh RƒØdG
IOÉjQ »a Égõcôe ≈∏Y É¡H ßaÉëJ á櫪K
»a ∫hC’G πLôdG ¿CG ∂dP ,ádƒ£ÑdG Ö«JôJ :á`````````eÉ°TƒH
É``æ`jó``d ¢ù``«dh â```HÉ©°U á```dÉëdG''
.á≤HÉ°ùdG OGóYC’G »a Ö°ùM ∫hÉëj ¢ShôªY ¥OÉ°üdG …OÉædG
á£≤f 40 ójôj ¢ShôªY ∞°üdG ≈∏Y ®ÉØëdG ¬æe áHô≤e QOÉ°üe
,Ó£H ÜÉgòdG á∏Môe ájÉ¡f ájÉZ ≈dEG ∫hC’G
ÜÉgòdG ájÉ``¡f óæY òæe ájOƒdƒªdG ¬≤≤ëJ ºd …òdG RÉéfE’G ƒgh

¢ShôªY AÉ≤d ¿CG ''±Góq¡dG'' âª∏Y óbh Gòg


ïjQÉJ (1999/1998) º°Sƒe äGƒæ°S ô°ûY
.ádƒ£Ñ∏d Ö≤d ôNBÉH É¡éjƒàJ ''Rƒ````ØdG ô```«Z Ühô``îdG ΩÉ```eGC QÉ``«N
¿Éc á«°VɪdG á∏«∏≤dG äÉYÉ°ùdG »a ¬jô«q°ùªH
¿CG »a πeCÉj ¬fCG º¡d ócDƒj »µd ¬d á°Uôa ¥ô©dG âdÉ°SCG ÜhôîdG
É©°VGh Ó£H ÜÉgòdG á∏Môe ¬≤jôa »¡æj
''󫪩dG'' `d OQÉ``ÑdG ¿CG »æ浪j Ée ,QÉ°üàf’G ≥«≤ëJ óæY Éæ∏c ôNÉØàf ɪc ôã©àdG ∫ÉM øjôKCÉàªdG ó°TCG âæc
EL Heddaf N 1161 Mardi 20 Octobre 2009
Iô°ûY ájOÉëdG áæ°ùdG 2009 ôHƒàcCG 20 AÉKÓãdG- 1161 Oó©dG

PEG ,á«≤ÑàªdG äGAÉ≤∏d á«HÉ°ùM á«∏ªY ∂dòH Éfõa ɪch IGQÉѪdG ∂∏J »a ÉæÑfÉL ≈dEG øµj ºd ßëdG ¿EG ƒg ¬dƒbCG ºµJGQÉÑe ájÉ¡f ó©H
5 »a äÉjQÉÑe ¢ùªN ájOƒdƒª∏d ≈≤Ñj
,¿Gôgh .Ω ,ÜhôîdG øe πc ΩÉeCG á«∏jƒL ø``«ª°Sƒe òæe óH’ ¿Éµa Éæeƒj »a ¿ƒµf ’h ¬∏é°ùf ±ó¡H äÉjQÉѪdG ¢†©H »a ᪰UÉ©dG OÉëJEG ΩÉeCG
≈©°ùj øjCG OGORƒ∏Hh ∞«£°S ,¢TGôëdG ™aQ ≈dEG »æØdG ºbÉ£dG ≈©°ùj ¬à¡L øe .ßëdG Aƒ°S ÖÑ°ùH ôã©àfh Gó«L Ö©∏f ¿CG ¿CG Éæd π¡a ,∫OÉ©àdÉH
15 »æL »æ©j Ée É¡∏c É¡H RƒØdG ≈dG ≥jôØdG ΩÉeCG ø«à£≤f ™««°†J ó©H ø«ÑYÓdG äÉjƒæ©e á«Ñ∏°ùdG √QÉKCG ∫OÉ©àdG Gòg `côàj ¿CG øe Éaƒqîàe â°ùdCG ?∂dP ÖÑ°S ±ô©f
IOƒ©dG ójôj ¢ShôªY ¿EG ºK ,á«aÉ°VEG á£≤f »a §≤a õ«côàdGh ,᪰UÉ©dG OÉëJG QÉédG ?ÜhôîdG ΩÉeCG áeOÉ≤dG IGQÉѪdG πÑb ºµJÉjƒæ©e »a ôKCÉàJ ¿CG »©«Ñ£dG øe
™HQC’G äÉLôîdG øe πbC’G ≈∏Y •É≤f â°ùH ™≤j ’ ≈àM ÜhôîdG ΩÉeCG áeOÉ≤dG IGQÉѪdG Éæ≤ØJG ÉæfCG ’EG ÉæJÉjƒæ©e »a É«Ñ∏°S ¿Éc ôã©àdG ™bh ¿qCG í«ë°U IQGôëH Ö©∏J ɪd Gô«ãc
,¿É°ùª∏J øe πc ≈dEG ¬≤jôa ô¶àæJ »àdG ¿CG ¿hó≤à©jh πgÉ°ùàdG ïa »a ¿ƒÑYÓdG
Ée ƒgh ,áæJÉH ájOƒdƒeh áª∏©dG ,ájÉéH ,¬àjGóH πÑb áfƒª°†e ¬WÉ≤f AÉ≤∏dG Gòg I G Q É Ñ e A G ƒ L CG » a π N ó f ≈ à M '' » H Q G ó d G '' I G Q É Ñ e ≈ °ù æ f ¿ CG ≈ ∏ Y ∂ Ñ ∏ b § ë J h '' I ó j ó °T
»a ¬Ñàµe AÉ°†YCGh ¢ShôªY áÑZQ ócDƒj ¢†©ÑdG ø¶j ɪ∏ãe á∏¡°S ¿ƒµJ ød ᪡ªdÉa É æ e É e C G ¢ ù « d h ' ' â H É © ° U á d É ë d G ' ' ¿ C ’ Ö é j É ª c É ¡ d ô q° † ë f h Ü h ô î d G ’ h '' ¿ G ó « ª d G ¥ ƒ a
ájÉ¡f »a πbC’G ≈∏Y á£≤f 40 ≈dEG ∫ƒ°UƒdG Iô«ÑµdG äÉHƒ©°üdÉH ßØàëj ∫GR’ ïjQÉàdGh Éæ«≤MÓe ¿C’ …OÉjôdG Éfõcôe ô°ùîf ’ ≈àM RƒØdG ô«Z ôNBG QÉ«N ,ájÉ¡ædG »a RƒØJ
êƒqàj ób ó«°UQ ƒgh ÜÉgòdG á∏Môe ≥jôØdG ¢ùØf ΩÉeCG ¿ƒ«ª°UÉ©dG ÉgóLh »àdG
.¢ShôªY Ö°ùM …ƒà°ûdG Ö≤∏dÉH ''󫪩dG'' å«M ,ø«ª°Sƒe òæe á«∏jƒL 5 Ö©∏e »a O É ë J EG É ª ¡ « Ñ © ∏ e ¥ ƒ a ¿ Ó Ñ ≤ à °ù « °S ¢T G ô ë d G h á H É æ Y ø j ô °T É Ñ ª d G »°ùØf »a õëj Éeh
¢ùaÉæªdG Qɨ°üà°SG ïa »a ¿ƒÑYÓdG πNO .»dGƒàdG ≈∏Y ájÉéH áÑ«Ñ°Th ᪰UÉ©dG É æ c É æ f CG ƒ g ô ã c CG
ó«°TQ .Ü øµªàJ ºdh …ƒb »YÉaO QGóéH Gƒeó£°ü«d ?á¡LGƒªdG √òg iôJ ∞«c O É ë J E ’ G ø e ø °ù M CG
»a ’EG ó«MƒdG ±ó¡dG π«é°ùJ øe ájOƒdƒªdG ɪFGO âfÉc ÜhôîdG ΩÉeC G á≤HÉ° ùdG ÉæJÉjQÉÑe ¿C’ áÑ©° U ¿ƒµà° S º ¶ © e ≈ ∏ Y É f ô £ « °S h
≈```dGE ájOƒdƒªdG äÉjQÉÑe
É¡°SÉØfCG ßØ∏J IGQÉѪdG âfÉc ɪqd (95O)
óÑY ≥HÉ°ùdG ºLÉ¡ªdG ¬∏é°S ±ó¡H Iô«NC’G h C G ø « Z ƒ d ƒ H » a A G ƒ ° S á ª L ä É H ƒ © ° U É æ d Ö qÑ ° ù j ≥ j ô Ø d G G ò g h ∂ d ò c Qƒq°üàa IGQÉѪdG äGôàa
ÜÉgòdG á∏Môe ájÉ¡f ájÉZ
.…hGô¡W ó«éªdG ó©H É¡æe »fÉ©j ¿Éc »àdG èFÉàædG áeRCG RhÉéJ ¬fCG ɪc ,á«∏jƒL 5 » a ¿ É c ¢T ƒ e É e R ¿ CG

ÜhôîdG .ê - ôFGõédG .Ω :ôHƒàcGC 23


πLCG øe Iô«Ñc ¢Uôa á«°VQC G πNófh ¬æe Qòëf ¿C G Éæ«∏Y ∂dòd ¢ TGôëdG ΩÉeC G ô«NC’G RƒØdG » f É ã d G • ƒ °û d G » a á M G Q
áeó≤ªdG ≈∏Y ®ÉØëdG
ÉfO QCG G P EG O Éë JE ’ G Ω Ée CG ɪ¡H ÉæÑ©d » àdG É¡JG P á ªjõ©dÉH ¿G ó «ªdG .GQOÉf ’EG IôµdG ¬∏°üJ ºdh
ôFGõédG .Ω - ¿É°ùª∏J .h :ôHƒàcGC 31 .IQÉ°S ô«Z ICÉLÉØe …CG …OÉØJ ºµ°ü≤æj ¿Éc …òdG Éeh
¿Gôgh .Ω - ôFGõédG .Ω :ôѪaƒf 3 ≈∏Y OÉëJ’G ¬°Vôa …òdG ∫OÉ©àdG ºZQ ∂dP ¿CG ó≤à©J πg ,ÜhôîdG ΩÉeCG <GQO ¿ƒ©Lôà°ùà°S ójóL Rƒa áaÉ°VE’
ôFGõédG .Ω - ájÉéH .¢T: ôѪaƒf 6 ≈∏Y Gƒ¶aÉM ¢û"ƒH AÓeR ¿CG ’EG ''󫪩dG'' ?IGQÉѪdG √òg »a ºµeóî«°S ?OÉëJE’G ΩÉeCG ºcó«°Uôd
øY IóMGh á£≤f ¥QÉØH ∫hC’G õcôªdG
?¢TGôëdG .GE - ôFGõédG .Ω: ôѪaƒf 13 »a ÉÑ«gQ ÉZGôa ∑ôJh º¡e ÖY’ <GQO ¿C’ ,∫ÉëdG á©«Ñ£H á«dhDƒ°ùªdG πªqMCG ¿CG »æ浪j ’

08
»a õFÉØdG áHÉæY OÉëJG ójóédG ≥MÓªdG
∞«£°S .h - ôFGõédG .Ω :ôѪaƒf 20 OÉY ø«M »a ,á«∏ëªdG ájOƒdƒªdG ≈∏Y áæJÉH ¬JOƒY ¿CG ó≤àYCG ∂dòd OÉëJE’G ΩÉeCG ''»HQGódG'' IGQÉÑe »a á∏«µ°ûàdG Iôc ¿ƒª∏©J ɪc ¬fC’ ¿Éc …C’
ôFGõédG .Ω - áª∏©dG .Ω : ôѪaƒf 24 øe IQÉ°ùîH ¢TGôëdG OÉëJG ≥HÉ°ùdG OQÉ£ªdG .¿hôªYh ¢û"ƒH á≤aQ Ωƒé¡dG ¢û©æ«°S ¬fCGh É¡àbh »a äAÉL ¿CG Öéjh á«YɪL áÑ©d Ωó≤dG
OGORƒ∏H .¢T - ôFGõédG .Ω : ôѪ°ùjO 4 á°Uôa ájOƒdƒªdG ΩÉeCG ¿CG ɪc ,ÜhôîdG πëµd .Ω »a É©«ªL á«dhD ƒ° ùªdG πªëàf
É¡fCG ɪH Ö«JôàdG áeó≤e ≈∏Y ®ÉØë∏d
ôFGõédG .Ω - áæJÉH .Ω : ôÑ°ùªjO 11 áeOÉ≤dG ádƒédG »a É¡fGó«e »a πÑ≤à°ùà°S
èjôjôYƒH êôH »∏gGC ∫h’CG º°ù≤dG
¥É```æîdG á``HÉæY º`¡«∏Y äOóq`°T É``eó©H
:º¡ÑfÉL ¤GE ±ƒbƒdG QÉ°üf’CG ¿hó°TÉæj
Ö``fòqdÉH ¿hô````©°ûj ¿ƒ````ÑYÓdG ≈``∏Y Rƒ````ØdÉH ¿hó¡q©àj ¿ƒ`ÑYÓdG
¿É°ùª∏J ΩÉeGC RƒØdG ≈∏Y ¿hógÉ©àjh IOÉ```jôdG »```a AÉ``≤Ñ∏d Ühô```îdG
êôH »∏gGC ƒÑY’ ô©°T
,ÖfòqdÉH èjôjôYƒH
≈∏Y Gƒ©«q°V ¿GC ó©H
∫OÉ©àdG áé«àf πb’CG
âÑ°ùdG ,º¡jójGC ø«H øe
ΩÉeGC ájÉéH »a ,»°VɪdG
»àdG ,á«∏qëªdG áÑ«Ñ°ûdG
º¡æe π°†aGC âfÉc ¿GEh
,»fÉãdG •ƒ°ûdG ∫ÓN
øµj ºd ∫ÉëdG ¿ÉEa
á∏MôªdG ∫ÓN ∂dòc
¿Éc »àdG ,≈dh’CG
»JGƒJ AÓeR ¿ÉµeÉEH
ƒd ,º¡àë∏°üªd ÉgAÉ¡fGE
¿hó°qùéj ∞«c GƒaôY
..±GógGC ≈dGE º¡°Uôa
∞∏àîe »ah ¿ƒÑYÓdG
Ghó°TÉf ,Éæ©e º¡ãjOÉMGC
≈dGE ±ƒbƒdG QÉ°üf’CG
∂dP πHÉ≤ªHh ,º¡ÑfÉL
RƒØdG ≈∏Y GhógÉ©J
,¿É°ùª∏J OGOh ΩÉeGC
IOÉY’E ,ΩOÉ≤dG ᩪédG
ø«Hh º¡æ«H OqƒdG πÑM
ø«Ñ°VɨdG QÉ°üf’CG
∂ÄdhGC ɪ«°S’ ,º¡æe
ájÉéH ≈dGE Gƒ∏≤qæJ øjòdG äÉjƒæ©e »a »HÉéj’EG ¬©bh ¬d ¿Éc ób ¢ùeGC ∫hGC áë«Ñ°U ¬«ÑY’ ™e ∫É°û«e ¿’GC ÜQóªdG √ó≤Y …òdG ô¨q°üªdG ´ÉªàL’EG ¿GC hóÑj
.º¡JQRGƒDªd ∫OÉ©àdG IQGôe ´ôqéJ »a ÉghóLh »àdG äÉHƒ©°üdG ºZQ OÉëJ’EG IGQÉÑe áëØ°U »W ≈∏Y º¡æ«H ɪ«a GhógÉ©J øjòdG ¬FÓeRh ¢û"ƒH
ΩÉeGC áeOÉ≤dG ᩪédG á«°ûY ºgô¶àæJ »àdG áÑ≤JôªdGh áeÉ¡dG IGQÉѪdG AGƒLGC »a ¢ùeGC ∫hGC òæe ∫ƒNódGh ,áªjõ¡dG º©£H ¿Éc …òdG
IGQÉÑe QÉÑàY’G ø«©H òNÉCf ¿GC ¿hO ,¿B’G óqM ájQhô°V QÉ°üf’CG áØbh õjõ©Jh á«∏jƒL 5 »a çÓãdG •É≤ædG `côàd á«°VɪdG IGQÉѪdG AÉ£NGC í«ë°üJh …óëàdG ™aQ ≈∏Y Ωõ©dG Ghó≤Y å«M ,ÜhôîdG á«©ªL
ºd ƒd º¡dhÉæàe »a RƒØdG ¿Éc å«M »HQGódG IGQÉÑe »a ∫É°û«e ∫ÉÑ°TGC ¬eóqb …òdG ™FGôdG AGO’CG ó«cÉCJh ,á¡L øe …OÉjôdG ºgõcôe
''âÑ©∏J Ée ∫GRÉe áLÉM''h
¥Éah ≈∏Y √Rƒa ∫ɪàMG q¿ÉEa ,ôFGõédG ájOƒdƒe
,GóL OQGh ɪ¡æ«H ôNÉCàªdG AÉ≤∏dG »a ∞«£°S .≈eôªdG ΩÉeGC Iô«N’CG á°ùª∏dG ÜÉ«Zh á«dÉ©ØdG º¡æîJ
ᩪédG ''•GƒdG'' ΩÉeGC OQGh RƒØdG ƒg πãe ÉeɪJ ™e ájQhô°V ''ôØ°UC’G OGôédG'' áØbh óq©Jh ób ôqã©J …GC ¿GC ¿ƒcQój øª°†J á«aÉ°VGE •É≤f çÓãH ó«°UôdG õjõ©J ºd É¡fGC äócqGC ájOƒdƒªdG
IOÉjôdG ¿Gó≤a º¡Ø∏qµj á``eó≤ªdG ¥ô```°ùJ
á∏«µ°ûà∏d øµªj ,ádÉëdG √òg »ah ,ΩOÉ≤dG ™HQGC ó©H ’qGE ,ájÉéH »a §≤°ùj ºd …òdG º¡≤jôa πX »a á°UÉN ,IOÉjôdG »a AÉ≤ÑdG º¡d
»a íéæJ ¿GC •ô°ûH ,ådÉãdG õcôªdG ≈∏Y áægGôªdG ,ájô°üædG) IQÉ°ùN ¿hO á«dÉààe äÉjQÉÑe ¬≤MÓe øe ÉgÉ≤∏j »àdG á°Sô°ûdG á°ùaÉæªdG
ôHƒàcGC 30 Ωƒj áæJÉH øe á«HÉéjGE áé«àæH IOƒ©dG ¿GEh QÉ°üf’CG ..(áª∏©dG -Ωh ¿Gôgh -Ω ,ÜɵdG ¿GC ''󫪩dG'' â«H øe ø«Hô≤ªdG πc ∑Qójh á£≤æH ¬æY ó©Ñj …òdG áHÉæY OÉëJGE ô°TÉѪdG ¿GC ''󫪩dG'' â«H øe ø«Hô≤ªdG πc ™ªLGC
…òdG AÉ≤∏dG »a áæJÉH ájOƒdƒe ΩÉeGC ,πÑ≤ªdG »a ¿ƒÑdÉ£e º¡fqÉEa ,Éeƒ¡Øe º¡Ñ°†Z ¿Éc ÜhôîdG IGQÉÑe »a ᩪédG √òg ójóL ôã©J …GC ≥«ª©àd ¿ƒ©°ùj ø«ÑYÓdG ¿GC ɪc ,§≤a IóMGh ᩪédG Ωƒj ≥jôØdG ¬eóqb …òdG »bGôdG AGO’CG
Gòg ¿qGC ɪdÉW ,∞«£°Sh ¿É°ùª∏J …AÉ≤d §°qSƒà«°S IGQÉÑe øe á∏«∏b ΩÉjqGC ó©H ≈∏Y ,á∏HÉ≤ªdG á¡édG á°UÉN IOÉjôdG ¿Gó≤a 󫪩dG IQGOGE ∞∏qµj ób ¬«JGQÉÑe ¥ÉaƒdG Ö©∏j ¿GC πÑb ¥QÉØdG »àdG Iójó°ûdG IQGôëdGh OÉëJ’EG ΩÉeGC •QÉØdG
¬éeôÑJ ¿GC Ö≤JôªdG øe (∞«£°S AÉ≤d) ô«NC’G ¿
q GC ¢SÉ°SGC ≈∏Y ,π≤q©àdGh Ahó¡dÉH ¿É°ùª∏J OGOh º¡H ¢üHôàj …òdG áHÉæY OÉëJGE ≥MÓªdG ¿GC ∑Qój å«M πFÉÑ≤dGh êôÑdG ΩÉeGC ø«JôNÉCàªdG IÉCLÉØe áHÉãªH âfÉc ¿ƒÑYÓdG É¡H πNO
.ΩOÉ≤dG ôѪaƒf 3 AÉKÓãdG Ωƒj á«æWƒdG á£HGôqdG ,á©°SÉqàdG ádƒédG OhóM ≈dGE ''âÑ©∏J Ée áLÉM'' ≈©°ù«°Sh ôNB’G ƒg ᪰UÉ©dG OÉëJGE πÑ≤à°ùj •QÉØdG º°SƒªdG Ö≤∏dG πeÉM ¿GC ¿ƒ«ª°UÉ©dG É ¡ Ñ é © J º d » à d G ± G ô W C ’ G ¢† © Ñ d á « ≤ « ≤ M
''±ƒqîJ â©LQ'' ÉHɵdG õcôªdG ∞«°Uƒd AÓeR É¡éFÉàf ó©H πàqëj »àdG πLGC øe IQÉ£°Sƒ°S AÉæHÉCH áMÉWEÓd GõgÉL »°Sôc ≈∏Y º¡°ùaÉæjh ºgOóq¡j øe ôÑcGC äÉYÉ°TGE Öjô°ùàd ≈©°ùJ âfÉch ≥jôØdG èFÉàf
AÓeR ¬©°†j …òdG πeÉ©dG Gòg ,áeó≤ªdG ∞£N É¡≤≤ëj »àdG IôgÉÑdG èFÉàædG ¿GC ÉgOÉØe
ádƒ¡°ùH πéq°ùJh É¡«Ø«°†à°ùe
≈∏Y ,IôNÉCàe IGQÉѪHh á£≤f 11 ó«°UôH ™HÉ°qùdG .¿’BG øe IOÉjôdG
¬«ÑY’ Qòqëj ∫É°û«e
.∞«£°S ¥Éah ΩÉeGC ,ähGC 20 ¿Gó«e ≈∏Y ôãcGC ºgõØqëjh º¡JÉHÉ°ùM »a ô«¨°üH áHô°V ’GE »g Ée ádƒ£ÑdG ájGóH òæe ≥jôØdG
ó«©j ¿É°ùª∏J ≈∏Y RƒØdG
QÉ°üfC’G ¿GC Gó«L ¿ƒcQój º¡fGC á°UÉN RƒØdG ΩGOR AÓeR ócGC å«M ,πbGC ’h ôãcGC ’ ßM
ÜhôîdG Qɨ°üà°SG øe
π°†aGC ¿’BG ≈àM ≥≤qM »∏g’CG ¿qGC ≈∏Y Ó°†a ød OÉëJ’EG ΩÉeGC ∫OÉ©àdG á£≤æH Gƒ©æàbG øjòdG …òdG …OÉjôdG õcôªdG Gƒbô°ùj ºd º¡fGC ∂dòH
áeóq≤ªdG áÑcƒc ≈dGE á∏«µ°ûàdG
§°Sh ,∫hqC’G º°ù≤dG ≈dGE √Oƒ©°U òæe ¬d ábÓ£fG .IôªdG √òg ójóL ôã©J …GC º¡d Ghôبj º¡fGC π«dóH ≈dh’CG ádƒédG òæe ''󫪩dG'' ¬∏àëj
¢TƒHÉHh <GQO IOƒ``Y
,ájÉéH »a Iô«N’CG IQÉ°ùîdG ≈∏Y QÉ°üf’CG Iô°ùM ±ô°ûj ºd ∫É°û«e ¿’GC ÜQóªdG ¿GC ºZQ .¿’BG óëd áªjõ¡dG º©W GƒYôqéàj ºd
¥QÉ```ØdG ≥``«ª©J ó``jôJ
áfQÉ≤e ,ΩÉ©dG Gòg á∏«µ°ûàd Ö°ùëj Ée ¿qÉEa ôØ°UC’G …õqdG …hP Rƒa ¿qÉEa ,ΩÉbQC’G á¨∏Hh ¿Éc ¬fGC ’GE ¢VôªdG ÖÑ°ùH ¢ùe’CG á°üM ≈∏Y
∞«îJ âë°VGC É¡fqGC ,á«°VɪdG º°SGƒªdÉH øe ,ΩOÉ≤dG ᩪédG ,¿É°ùª∏J OGOh ≈∏Y ,Oƒ°S’CGh Gôk`«ãc ∫É`°û«e í``jôJ iôNGC Iôe ™ªàLGh ájGóÑdG òæe Gô°VÉM
∞dGC É¡dhôjój ƒ©LQ'' øjòdG ,É¡«Ø«°†à°ùe áeóq≤e áÑcƒc ≈dGE á∏«µ°ûàdG ó«©j ¿GC ¬fÉC°T …GC ¬d ¿ƒµj ød ∫É°û«e ¿’GC ÜQóªdG ¿GC ɪc
øe ´ƒ°VƒªdG Ö∏°U »a πNO å«M ¬«ÑYÓH ¥É``aƒdG AGôLGE π``Ñb
IôNÉCàªdG ¬JÉjQÉÑe
,É¡àYQÉ≤e »a áªqL äÉHƒ©°U ¿hóéjh ,''ÜÉ°ùM ó«°UôqdG ≈dGE ,∫ÉëdG √òg »a π°üà°S å«M ,Ö«JôàdG ô«µØàdÉH ¬«ÑY’ ÖdÉW ɪqd äÉeó≤e …GC ¿hO
™Lôà°SG Éeó©H äGQôqѪdGh QGòY’CG ºjó≤àd ∫Éée IQhô°Vh ÜhôîdG IGQÉÑe »a ¿B’G øe
ΩÉeGC ,¿’BG óqM ≈dGE çóM ɪ∏ãe ,É¡«∏Y RƒØdG πÑb á«∏°†aGC ™e ,á£≤f 14 ƒgh ¿É°ùª∏J OGOh ™e ¬°ùØf ™aGóªdG É¡àeó≤e »ah áëHGôdG ¬bGQhGC ™«ªL
á∏«µ°ûJ ..Ö°ùëa ájÉéH áÑ«Ñ°Th ¢TGôqëdG OÉëJG ∫ÉM »a »àdG ,∞«£°S ¥Éah ΩÉeGC IôNÉCàe IGQÉÑe ¬«∏Y ¿Éc ɪc ÉeɪJ ájóL πµH É¡d ô«°†ëàdG ¿hójôj ôFGõédG ájOƒdƒe ƒÑY’ ¿Éc GPGE
ɪ¡HÉ«Z ¿Éc ¿Gò∏dG <GQOh ¢TƒHÉH ô°ùj’CG ,OÉëJ’EG IGQÉÑe ≥Ñ°S …òdG ´ƒÑ°S’CG »a ∫ÉëdG
äÉjQÉÑe çÓK »a ÉaGógGC â∏qé°S 2010-2009 ÖJGôªdG ióMGE ≈dGE á∏«µ°ûàdG »≤Jôà°S ,É¡«a RƒØdG ™Lôà°ùj ¿GC ô¶àæjh ,»HQGódG IGQÉÑe »a Éë°VGh á«©ªL ΩÉeGC ᩪédG √òg RƒØdG ≥«≤ëJ
''ÜɵdG'' IGQÉÑe) ™HQGC π°UGC øe ,óYGƒ≤dG êQÉN .âbqƒDªdG ΩÉ©dG Ö«JôàdG º∏q°S »a ,≈dh’CG çÓãdG ÜhôîdG IGQÉÑe »a ø««°SÉ°SÉCc ø«ÑYÓdG øjòg Qɨ°üà°SG áѨe øe ¬dÉÑ°TGC »°ùfôØdG QòqMh ºgô«gɪL ™e ídÉ°üàdG πLGC øe ÜhôîdG
''»HQGódG'' »a çÓãdG •É≤ædG
ôeC’G π°Uh óbh ,(±GógGC ¿hO â¡àfG áæJÉH »a ≈dGE »°ùfôØdÉH ™aó«°S ɪe ,π«≤ãdG ɪ¡fRƒd Gô¶f ∫ÉÑ°TC’ ájƒ≤dG IOƒ©dÉH ºgôcqPh ¢ùaÉæªdG ∫É°û«e IQób ΩóY ¿’BG óëd GƒYôqéàj ºd øjòdG
.¢TGôëdÉH GƒMÉWGC øjòdG ¢TƒªM ÜQóªdG øe QÉCãdGh OÉëJE’ÉH áMÉWE’G ≈∏Y ¬dÉÑ°TGCh
á浪e ådÉãdG ..
,IóMGh IGQÉÑe »a á∏eÉc á«KÓK π«é°ùJ ≈dGE á°ùaÉæªdG ÜôM π©°ûjh Aɪ°S’CG ¢†©ÑH á«ë°†àdG
ΩÉeGC áª∏©dG »a ∂dP çóM ,óYGƒ≤dG êQÉN .iôNGC Iôe Ö°UÉæªdG ≈∏Y ø«ÑYÓd â∏°Uh ób ∫É°û«e ádÉ°SQ ¿GC ó«c’CGh A»°T ºgGC ¿GC ’GE •QÉØdG º°SƒªdG á«KÓK
.á«°VɪdG äGƒæ°ùdG »a çóëj ºd Ée ,''á«HÉÑdG'' πëµd .Ω .RƒØdG »a ’GE ¿hôµqØj ’ øjòdG ƒg ø«ÑYÓdG ≈àMh ''󫪩dG'' IQGO’E áÑ°ùædÉH
¬fGó«e »a ôãq©J ¿GCh ¬d ≥Ñ°ùj ºd »∏g’CG q¿’Ch
áªéfƒH .´
ΩOÉ≤dG ´ƒÑ°S’CG ∫h’CG ô£°ûdG ójó°ùàH ó©J IQGO’EG
≈dGE É¡°VÉN »àdG äÉjQÉѪdG ∫ÓN ,∫OÉ©àdÉH ƒdh

≈``dGE ¢Vôq```©àj ∫ƒ```∏¡H ΩOÉ≤dG ´ƒÑ°S’CG AÉ°†e’EG IhÓY øe ∫h’CG ô£°ûdG ≈∏Y ¿ƒ∏°qüëà«°S º¡fÉCH ¢ùeGC ≈eGó≤dG É¡«ÑY’ ≥jôØdG IQGOGE äóYh
™«HÉ°SGC IóY òæe Gƒª∏q°ùJ ób GƒfÉc ≈eGó≤dG ø«ÑYÓdG ¿ÉEa IQÉ°TÓEdh .ájô¡°ûdG ÖJGhôdGh äÉjQÉѪdG íæe πL Gƒª∏à°SG Éeó©H

Qhô``````e çOÉ`````M IhÓY øe ∫h’CG ô£°ûdG ≈∏Y â∏°qüëJ ób âfÉc IójóédG ô°UÉæ©dG ¿GC ø«M »a »°VɪdG º°SƒªdG øe á≤dÉ©dG º¡JÉ≤ëà°ùe
.ájOƒdƒªdG »a ó≤©dG ≈∏Y ™«bƒàdG á¶ëd AÉ°†e’EG
¢ùeGC ∫hqGC AÉ°ùe ,∫ƒ∏¡H ∫ÓH ô°ùj’ C G ™aGóªdG ¢Vôq©J OGôØfG ≈∏Y ∞fÉCà°ùj IOƒHóH
êôÑH øµ°ùe 500 »qM IGPÉëªH ,Qhôe çOÉM ≈dGE ,óM’ C G áHÉ°U’EG øe Iô«Ñc áÑ°ùæH ≈aÉ©J Éeó©H äÉÑjQóàdG ƒL ≈dGE ¢ùe’CG áë«Ñ°U Gô¶àæe ¿Éc ɪc IOƒHóH º«gGôHG ™aGóªdG OÉY
√ÉéJ’G »a áeOÉb IQÉ«q°S âeó£°UG å«M ,èjôjôYƒH »a Ωƒ«dG èeóæj ¿GC πÑb OGôØfG ≈∏Y ¢ùeGC ÖYÓdG ÜQóJ óbh ,Iô«N’CG ä’ƒédG »a á∏«µ°ûàdG øY ¬Jó©HGC »àdG
áYô°ùH ÉgOƒ≤j ¿Éc »àdG ¬JQÉ«q°ùH ,¢ùcÉ©ªdG
≈∏Yh ,π°U’ C G ''»æJÉÑdG'' ÖYÓdG ¿Éch ,ᣰqSƒàe ∫h’CG ∫hƒD°ùªdG ≈dGE Oƒ©J Iô«N’CG áª∏µdG øµd ,ÜhôîdG IGQÉÑe »a GõgÉL ¿ƒµ«°S ¬fGC Éæd ìôq°U ób ¿Éc ɪc ,áYƒªéªdG
»a AÉ≤ÑdG π°q†a ób ,''á«fGôqÑdG'' ¬FÓeR º¶©e ¢ùµY .»æØdG ºbÉ£dG øY
∞«ãµàd ,Ωô°üæªdG ´ƒÑ°S’ C G ájÉ¡f òæe ,êôÑdG ¢Sƒ°ùe »æH ≈Ø°ûà°ùe ≈dGE áYô°ùdG ìÉæL ≈∏Y π≤æoj ∫É°û«e ¿’GC
EL Heddaf N 1161 Mardi 20 Octobre 2009
Iô°ûY ájOÉëdG áæ°ùdG 2009 ôHƒàcCG 20 AÉKÓãdG- 1161 Oó©dG

¿ƒµj ≈àM ,ô°ùj’ C G ¬∏MÉc iƒà°ùe ≈∏Y êÓ©dG


.¬≤jôa ô¶àæJ »àdG áeOÉ≤dG äÉjQÉѪ∏d GõgÉL ¬HÉ°UGC …òdG ÅLÉتdG ¢VôªdG ÖÑ°ùH ó«©H øe ≥jôØdG äÉÑjQóJ á©HÉàªH ∫É°û«e ¿’GC »Øàµj »dGƒàdG ≈∏Y »fÉãdG Ωƒ«∏d
¢ùeGC ¿hô«q°ùªdG ¬°Vô©j ¿GC πÑb Gòg ,¢Sƒ°ùe »æH ≈Ø°ûà°ùe ≈dGE áYô°ùdG ìÉæL ≈∏Y ¢ùeGC ∫hGC á∏«d ¬∏≤f ≈Yóà°SG …òdGh
IQÉ«°ùdG øµd Aƒ°ùH Ö°üj ⁄ ôNGB Ö°ùMh .¢VôªdG Gòg ó°V áYƒæàe ájhOGC …ƒëJ á«ÑW áØ°Uh ¬d Ωóqb …òdG á"Gô°ûdG »a ''Qƒ°ù«ahôH'' ≈∏Y
Ó````«∏b äQôq°†J ¬≤jôa IGQÉÑe áÑ°SÉæªH •É«àM’G »°Sôc ≈∏Y ¿ƒµ«°S Iô«Ñc áÑ°ùæHh ,¬àë°U ™Lôà°ùj GCóH ∫É°û«e ¿’GC ¿ÉEa ,äÉeƒ∏©ªdG
.ÜhôîdG á«©ªL ΩÉeGC áeOÉ≤dG
Gòg øe ∫ƒ∏¡H ∫ÓH ô°ùj’CG ™aGóªdG Ééfh
≈∏Y ,Aƒ°S …qÉCH Ö°üj ºd å«M ,çOÉëdG Ωƒ«dG »a ø«à°üM èeôÑjh ...
ÉgOƒ≤j ¿Éc »àdG IQÉ«q°ùdG ±ÓîH ,¥ÓW’EG πª©dG Iô«Jh ™aQ Qôqb ɪc ,Üôb øY á∏«µ°ûàdG äÉÑjQóJ ™HÉàj ¬fGC ’GE ≈HGC ∫É°û«e ¿’GC ¿ÉEa ¬æe »fÉ©j …òdG ¢VôªdG ºZQ
ɪ«°S’ ,ᣫ°ùH QGô°VGC É¡H â≤ëd »àdGh ∞°üædGh á©HGôdG »a á«fÉãdGh áë«Ñ°üdG »a ≈dh’CG ,á«∏jƒL 5 Ö©∏e ≥ë∏e »a ø«à«ÑjQóJ ø«à°üM ¢ü«°üîàH ¢ùeGC Ωƒj
´ô°T óbh ,É¡«ÑfÉL óMGC iƒà°ùe ≈∏Y øe ¢†Øîj ¿GC πÑb ´ƒÑ°S’CG øe ≈dh’CG ΩÉj’CG »a ¬«ÑYÓd á«fóÑdG ábÉ«∏dG øe ôãcGC ø°qùëj ¿GC ójôj PGE ,∫GhõdG ó©H
¢ùeGC òæe ,áæJÉH ÜÉÑ°ûd ≥HÉ°qùdG ÖYÓdG
óMGC óæY ,IQÉ«q°ùdG í«∏°üJ »a ,ø«æK’G .IGQÉѪdG ≥Ñ°ùJ »àdG Iô«N’CG áKÓãdG ΩÉj’CG »a πª©dG Iô«Jh
.èjôjôYƒH êôH áæjóe »a ø««µ«fɵ«ªdG ájOƒdƒªdG ¿GC º¡ªdG ...ô«¨°üH hGC ÉfGC'' :»°Sƒæ°S
GõgÉL ¿ƒcÉC°Sh ..äÉeÓ°S âLôN'' ''øªj’CG ™aGóªdG πµ°ûe øe â°ü∏qîJ
''¿É````°ùª∏J ΩÉ`````eGC ¬∏«eR ¢†jƒ©àd ÜhôîdG ΩÉeGC áeOÉ≤dG IGQÉѪ∏d õgÉL ¬fGC »°Sƒæ°S ¿ÉjR øH ócGC
∫ƒ∏¡H ô°ùj’ C G ™aGóªdÉH É«ØJÉg ¢ùeGC áë«Ñ°U Éæ∏°üJGh »°Sôc ¬àeRÓe ¿GCh ¬JÉfɵeGE »a Gô«ãc ≥ãj ¬fGC ≈dGE Gôk«°ûe ÖbÉ©ªdG ô«¨°üH
ΩóY áé«àf ,ájÉéH áÑ«Ñ°T IGQÉÑe øY ÜÉZ …òdG ≈dGE áLÉM »a ¢ù«d ÜQóªdG ¿GC »æ©j ’ á«°VɪdG ä’ƒédG »a •É«àM’G
,äÉÑjQóàdG ≈dGE ÉãjóM OÉY ¬fqGC ºµëH ,¬àjõgÉL øe ÜQóªdG'' :∫Éb å«M ,iôNGC ájhGR øe ´ƒ°VƒªdG iôj ¬fGE πH ¬JÉeóN
QhôªdG çOÉM ÜÉ≤YGC »a ,¬àë q °U ≈∏Y ¿ÉæĪWÓd èFÉàf πé°ùJ »àdG á∏«µ°ûàdG ≈∏Y Iô«ãc äGô««¨J çóëj ’ ¿GC »©«Ñ£dG
É¡fqGC í°VhÉCa ,óM’ C G ¢ùeGC ∫hqGC AÉ°ùe ¬d ¢Vôq©J …òdG á«≤H ÖfÉL ≈dGE Ö©∏dG Oƒq©J ¬f’C ô«¨°üH Ö©∏j ¿GC »≤£æªdG øeh ,á«HÉéjGE
≈∏Y Aƒ°S …qÉCH Ö°üj ºd å«M ,''äÉeÓ°S âLôN'' ≥jôØdG ¿GC »HÉéj’EG A»°ûdG ¿GE ºK ,ójóL ÖY’ »æf’C »H áfQÉ≤e ø«©aGóªdG

09
∫ÓN ,Gô°VÉM ¿ƒµ«°S ¬fqGC Éæd ócqGC ∫ƒ∏¡H ..¥ÓW’ E G »a áYô°ùH πëdG ÜQóªdG óéj øjGC ´ÉaódG øe ≈檫dG á¡édG πµ°ûe øe ¢üq∏îJ
Gô«°†ëJ ,±ÉæÄà°S’G á°qüM øª°V ,(¢ùeGC) á«°ùe’ C G ±ÓN ≈∏Y á≤HÉ°ùdG äGAÉ≤∏dG »a çóM ɪ∏ãe ô«¨°üH hGC ÉfGC »HÉ«Z ∫ÉM
¿ƒµ«°S ¬fqGC ≈dGE É¡fÉC°ûH QÉ°TGC »àdG ¿É°ùª∏J OGOh IGQÉѪd hGC ÜÉ°üj ÉeóæYh ,Ö°üæªdG Gòg »a √óMƒd ô«¨°üH ¿Éc øjGC »°VɪdG º°SƒªdG
.πÑ≤ªdG ᩪédG É¡Ñ©∏d GõgÉL Gòg GOƒq©àe ¢ù«d ôNGB ÖYÓH ¬°†jƒ©J ≈∏Y ɪZôe ÜQóªdG ¿ƒµj ÖbÉ©j
Ü .´ .''»FÓeR »d √ócGC ɪѰùM Ö°üæªdG
∫h’CG º°ù≤dG
ÉfQÉ°üfGC øe ìɪ°qùdG Ö∏WGC'':»JGƒJ :èjôjôYƒH êôH »∏gGC
''¿É°ùª∏J ΩÉeGC º¡dÉgƒØ∏îfh :º¡ÑfÉL ¤GE ±ƒbƒdG QÉ°üf’CG ¿hó°TÉæj
ô¶æqdÉH ,ájÉéH ‘ á«°SÉb IQÉ°ùN ”óÑqµJ ¿hógÉ©àjh ÖfòqdÉH ¿hô©°ûj ¿ƒÑYÓdG
¿É°ùª∏J ΩÉeGC RƒØdG ≈∏Y
? ∂≤«∏©J Ée ,IGQÉÑŸG Ò°S ¤GE
QÉ°üàfG ∫hqÉCH IOƒ©dG ±ó¡H ájÉéH ≈dGE Éæ∏≤qæJ
,áqjƒ≤dG ÉæàjGóH ¬àªLôJ Ée ƒgh ,óYGƒ≤dG êQÉN øe
ºd …òdG ,∫hq’CG ±ó¡dG π«é°ùJ »a Éæëéf ÉeóæY
»°†ªJ óµJ ºd å«M ,Gô«ãc ∞°SCÓd ¬H ìôØf á∏«µ°ûàdG »≤Jôà°S ,É¡«a RƒØdG ∫ÉM »a »àdG
,áØqµdG ádOÉ©e øe ¢ùaÉæªdG øµqªJ ≈àM ¿Éà≤«bO º∏q°S »a ,≈dhC’G çÓãdG ÖJGôªdG ióMGE ≈dGE
å«M ,º∏°ùà°ùf ºd ÉæfqGC ’qGE ,∂dP øe ºZôqdÉHh .âbqƒDªdG ΩÉ©dG Ö«JôàdG
Éæ≤∏Nh ¬à≤£æe »a ¢ùaÉæªdG ≈∏Y Iƒq≤H É棨°V ''»HQGódG'' ‘ çÓãdG •É≤ædG
Ée ,±GógGC ≈dGE É¡àªLôJ ø°ùëf ºd ¢Uôa IóqY
»a ¢ùaÉæªdG ìÉéf π©ØH ,ájÉ¡ædG »a Ωóæf Éæ∏©L á浇 ådÉãdG ..
.IGQÉѪdG ájÉ¡f πÑb ,≥FÉbO 10 RƒØdG ±óg π«é°ùJ »a ôãq©J ¿GCh ¬d ≥Ñ°ùj ºd »∏gC’G q¿C’h
áëfÉ°S É°Uôa Gƒ©«q°V øjòdG øe âæc »àdG äÉjQÉѪdG ∫ÓN ,∫OÉ©àdÉH ƒdh ¬fGó«e
ºµ∏©L Ée ,¤h’CG á∏MôŸG ∫ÓN π«é°ùà∏d ø«©H òNÉCf ¿GC ¿hO ,¿B’G óM ≈dGE É¡°VÉN
Ée ,ÊÉãdG •ƒ°ûdG ‘ ''¢TÉc ƒ°üq∏îJ'' ∫ɪàMG ¿ÉEa ,ôFGõédG ájOƒdƒeq IGQÉÑe QÉÑàY’G
? ∂≤«∏©J q
ôNÉCàªdG AÉ≤∏dG »a ∞«£°S ¥Éah ≈∏Y √Rƒa
ƒd ,ÖgP øe á°Uôa â©«q°V ó≤a ,Ó©a
OQGh RƒØdG ƒg πãe ÉeɪJ ,GóL OQGh ɪ¡æ«H
á«∏°†aÉCH ¢ùHÓªdG ±ôZ Éæ∏NO Éæqµd ,É¡Jó°qùL
,ádÉëdG √òg »ah ,ΩOÉ≤dG ᩪédG ''•GƒdG'' ΩÉeGC
qπc πãe »∏ãe πªqëJGC ÉfGC ÉeƒªY ..Iô«Ñc ájƒæ©e ,ådÉãdG õcôªdG ≈∏Y áægGôªdG á∏«µ°ûà∏d øµªj
øµªj ¿Éc »àdG IQÉ°ùîdG √òg á«dhƒD°ùe ø«ÑYÓdG
á«HÉéjGE áé«àæH IOƒ©dG »a íéæJ ¿GC •ô°ûH
QÉ°üf’CG óYGCh ,IGQÉѪdG ô«°S ≈dGE ô¶qædÉH É¡jOÉØJ
ájOƒdƒe ΩÉeGC ,πÑ≤ªdG ôHƒàcGC 30 Ωƒj áæJÉH øe
ÉæqfÉCH ájÉéH ≈dGE Éæ©e Gƒ∏≤qæJ øjòdG ∂ÄdhGC ɪ«°S’
¿É°ùª∏J …AÉ≤d §°qSƒà«°S …òdG AÉ≤∏dG »a áæJÉH
.''º¡dÉgƒØ∏îf ø«ëjGQ''
q GC ∂eÓc á≤jôW ∫ÓN øe í°VGƒdG (∞«£°S AÉ≤d) ô«N’CG Gòg ¿
¿ q GC ɪdÉW ,∞«£°Sh
? ∂dòc ¢ù«dGC ,Ióq°ûH ''∂à°VÉZ'' IQÉ°ùÿG Ωƒj á«æWƒdG á£HGôqdG ¬éeôÑJ ¿GC Ö≤JôªdG øe
ôéM ≈eôe ≈∏Y Éqæc ÉæfqGCh É°Uƒ°üN ,ó«cÉCàdÉH .ΩOÉ≤dG ôѪaƒf 3 AÉKÓãdG
âfÉc »àdG ,∫OÉ©àdG á£≤æH πb’CG ≈∏Y IOƒ©dG øe ''±ƒqîJ â©LQ'' ÉHɵdG
,ô«N’CG »a ''»éJ áeGóædG'' ∫É≤j ɪc ..óMGh •ƒ°T ádƒ¡°ùH πé q °ùJh É¡«Ø«°†à°ùe
≈∏Y ô£«°S ≥jôa πqc ¿qGC ºµëH ,á«≤£æe ¿ƒµà°S IQÉ°ùN ¿hO á«dÉààe äÉjQÉÑe ™HQGC ,ÖfòqdÉH èjôjôYƒH êôH »∏gGC ƒÑY’ ô©°T
..(áª∏©dG -Ωh ¿Gôgh -Ω ,ÜɵdG ,ájô°üædG) øe ∫OÉ©àdG áé«àf πb’CG ≈∏Y Gƒ©«q°V ¿GC ó©H
.¬à©ª°ùH ≥«∏J áaôq°ûe áÑJôe »a √GQGC ≈àM ∫ÉH øe ôÑ©dGh ¢ShQódG ¢UÓîà°SG ¿’BG …Qhô°†dG øe ¿B’G ≈àM ≥≤qM »∏gC’G ¿qGC ≈∏Y Ó°†a º¡fqÉEa ,Éeƒ¡Øe º¡Ñ°†Z ¿Éc ¿GEh QÉ°üfC’G ΩÉeGC ájÉéH »a ,»°VɪdG âÑ°ùdG ,º¡jójGC ø«H
¤GE ™Lôj ,ìÉéæqdG Gòg ‘ π°†ØdG ¿
q GC ó«c’CG ΩÉjqGC ó©H ≈∏Y ,á∏HÉ≤ªdG á¡édG »a ¿ƒÑdÉ£e º¡æe π°†aGC âfÉc ¿GEh »àdG ,á«∏qëªdG áÑ«Ñ°ûdG
? ∂FÓeR ΩÉeGC áeOÉ≤dG IGQÉѪdG »a ô«µØàdGh ájÉéH IGQÉÑe º°ù≤dG ≈dGE √Oƒ©°U òæe ¬d ábÓ£fG π°†aGC
,RƒØdG øY É¡«a πjóH ’ »àdG ¿É°ùª∏J OGOh IQÉ°ùîdG ≈∏Y QÉ°üfC’G Iô°ùM §°Sh ,∫hqC’G Ahó¡dÉH ¿É°ùª∏J OGOh IGQÉÑe øe á∏«∏b ∂dòc øµj ºd ∫ÉëdG ¿ÉEa ,»fÉãdG •ƒ°ûdG ∫ÓN
¿GC ¬d øµªj ’ »JGƒJ ¿qGC ¢SÉ°SGC ≈∏Y ,ó«cÉCàdÉH ''âÑ©∏J Ée áLÉM'' q¿GC ¢SÉ°SGC ≈∏Y ,π≤q©àdGh ¿ÉµeÉEH ¿Éc »àdG ,≈dhC’G á∏MôªdG ∫ÓN
,IhRGR OƒLh ’ƒd ,±GógC’G πé .Éæ°VQGC ≈∏Y …ôéà°S É¡fqGCh É°Uƒ°üN á∏«µ°ûàd Ö°ùëj Ée ¿qÉEa ,ájÉéH »a Iô«NC’G
q °ùjh ≥dqÉCàj º¡à°VÉZ'' ºgQhóH QÉ°üf’CG É¡fqGC ,á«°VɪdG º°SGƒªdÉH áfQÉ≤e ,ΩÉ©dG Gòg ó©H πàqëj »àdG ,á©°SÉàqdG ádƒédG OhóM ≈dGE GƒaôY ƒd ,º¡àë∏°üªd ÉgAÉ¡fGE »JGƒJ AÓeR
âæc''
∫É«qc OƒLh ’ ƒdh ,§°SƒdG »a ΩÉ£«H ,QƒªqY ∫hõf √ô°qùØj Ée ƒgh ,''IQÉ°ùÿG ƒ©LQ'' øjòdG ,É¡«Ø«°†à°ùe ∞«îJ âë°VGC ™HÉ°qùdG õcôªdG ∞«°Uƒd AÓeR É¡éFÉàf ¿ƒÑYÓdG ..±GógGC ≈dGE º¡°Uôa ¿hó°qùéj ∞«c
π«Ñ°S ≈∏Y ,∞∏îdG »a ∞«°Uƒdh ±ôZ ¤GE ÚæKG øjô°UÉæe äÉHƒ©°U ¿hóéjh ,''ÜÉ°ùM ∞dGC É¡dhôjój ≈∏Y ,IôNÉCàe IGQÉѪHh á£≤f 11 ó«°UôH QÉ°üf’CG Ghó°TÉf ,Éæ©e º¡ãjOÉMGC ∞∏àîe »ah
π°üJ ¿GC πÑbh IôµdG q¿GC PGE ,∫ÉãªdG
Gô````q°†ëe Égƒ£∏N'' øjGC ,¢ùHÓŸG
? ∂≤«∏©J Ée ,''ºµ«∏Y ɪ∏ãe ,É¡«∏Y RƒØdG πÑb ,É¡àYQÉ≤e »a áªqL
.∞«£°S ¥Éah ΩÉeGC ,ähGC 20 ¿Gó«e GhógÉ©J ∂dP πHÉ≤ªHh ,º¡ÑfÉL ≈dGE ±ƒbƒdG
ó«©j ¿É°ùª∏J ≈∏Y RƒØdG
øe OóY ≈∏Y ôqªJ ¿GC óqH’ ,»dGE
»``````HQGódG `d
q ¢TGôqëdG OÉëJG ΩÉeGC ,¿B’G óqM ≈dGE çóM ,ΩOÉ≤dG ᩪédG ,¿É°ùª∏J OGOh ΩÉeGC RƒØdG ≈∏Y
ÉæqfÉEa »dÉàdÉHh ,ø«ÑYÓdG ájÉéH ΩÉeGC IQÉ°ùîdG
áeóq≤ŸG áÑcƒc ¤GE á∏«µ°ûàdG
QÉ°üfC’G ø«Hh º¡æ«H OqƒdG πÑM IOÉYE’
≈dGE ,''πeÉc Éæà°VÉZ'' 010-2009 á∏«µ°ûJ ..Ö°ùëa ájÉéH áÑ«Ñ°Th
2
»`````````JÉMƒªWh
»a Éæ∏qc ºgÉ°ùf Gƒ∏≤qæJ øjòdG ∂ÄdhGC ɪ«°S’ ,º¡æe ø«Ñ°VɨdG
»ah ,äGQÉ°üàf’G ¿GC øµªj ’ áLQO êQÉN äÉjQÉÑe çÓK »a ÉaGógGC â∏é q °S .º¡JQRGƒDªd ájÉéH ≈dGE
» a '' Ü É µ d G '' I G Q É Ñ e ) ™ H Q GC π ° U GC ø e , ó Y G ƒ ≤dG ôØ°U’CG …õqdG …hP Rƒa ¿qÉEa ,ΩÉbQ’CG á¨∏Hh
π«é°ùJ ió©àJ ájQhô°V QÉ°üf’CG áØbh
πªqëàf á∏HÉ≤ªdG á¡édG »g √òg ..ÉgQƒq°üàJ
Iô£«°qùdG ..Ωó≤dG Iôc ΩɵMGC ≈ dGE ô e ’
C G π ° U h ó b h ,(± G óg GC ¿ hO â ¡ à f G á æ J ÉH ,ΩOÉ≤dG ᩪédG ,¿É°ùª∏J OGOh ≈∏Y ,Oƒ°SC’Gh
óÑqµJ ∫ÉM »a ÉæJÉ«dhƒD°ùe
''âÑ©∏J Ée ∫GRÉe áLÉM''h
ê Q É N ,I ó M G h I GQ É Ñe » a á ∏ e Éc á «K Ó K π «é °ù J áeóq≤e áÑcƒc ≈dGE á∏«µ°ûàdG ó«©j ¿GC ¬fÉC°T øe
''±Góg’CG
»a Éæd ™bh ɪ∏ãe ,IQÉ°ùîdG »a ∑ôcqPGC ..RƒØdG GóHGC »æ©J ’
≈∏Y ájô°üæqdG IGQÉѪH ΩÉ≤ªdG Gòg ,''á « H ÉÑ d G '' Ω É e GC á ª ∏ © d G » a ∂ d P ç ó M , ó Y G ƒ ≤ dG ≈dGE ,∫ÉëdG √òg »a π°üà°S å«M ,Ö«JôàdG
.ájÉéH ,á£≤f 14 ƒgh ¿É°ùª∏J OGOh ™e ¬°ùØf ó«°UôqdG ™e ájQhô°V ''ôØ°U’CG OGôédG'' áØbh óq©Jh
¥Éah IGQÉÑe π«LÉCJ iôJ ∞«c ºd ôcqòàJ âæc Ée GPGE É¡eƒj ..Éæ°VQGC áªéfƒH ..á´«°VɪdG äGƒæ°ùdG »a çóëj ºd Ée
¿GC ¢VÎØŸG øe âfÉc »àdG ∞«£°S GRƒa ÉfRôMGC ô«NC’G »a Éææqµd ,Gó«qL Ö©∏f ,∞«£°S ¥Éah ΩÉeGC IôNÉCàe IGQÉÑe á«∏°†aGC ™e ó©H q’GE ,ájÉéH »a §≤°ùj ºd …òdG º¡≤jôa

É¡∏qch OôW ádÉM ådÉK áàq°TƒH Qhôe çOÉM ¤GE ¢Vôq©àj ∫ƒ∏¡H
? (Ωƒ«dG) AÉKÓãdG Gòg Ö©∏J ¢ShQódG ¢UÓîà°SG ∂d â∏b ɪc Éæ«∏Y ..ɪq¡e
,''É«∏©dG ÜÉ°†¡dG »HQGO'' `d Gó«qL Gôq°†ëe âæc
.áeOÉ≤dG äÉjQÉѪdG »a ,ájÉéH óYGƒ≤dG êQÉN
»a Éæd ™bh …òdG ''ƒjQÉæ«°ùdG'' …OÉØàd ,ôÑ©dGh
πÑM IOÉY’E ,√ÉæÑ©d ƒd ,ɪàM ¬«a RƒØæ°S Éæqc …òdG
á£HGôqdG äQôqb ɪdÉWh øµd ,ÉfQÉ°üfGCh Éææ«H OqƒdG Ée ,AGQƒdG ¤GE »∏qµdG ºµ©LGÎd ∑Ò°ùØJ Ée ™aGóªdG ¬d ¢Vôq©J …òdG Oô£dG ôÑà©j ÉgOƒ≤j ¿Éc »àdG IQÉq«°ùdG ±ÓîH ,∫ƒ∏¡H ∫ÓH ô°ùj’CG ™aGóªdG ¢Vôq©J
ᩪédG IGQÉÑe »a ô«µØàdG Éæ«∏©a ,¬∏«LÉCJ á«æWƒdG ? ÊÉãdG ±ó¡dG ¿ƒ∏Ñ≤J ºµ∏©L âÑ°qùdG AÉ°ùe ,áàq°TƒH ódÉN §°Sh’CG ,ᣫ°ùH QGô°VGC É¡H â≤ëd »àdGh çOÉM ≈dGE ,óMC’G ¢ùeGC ∫hqGC AÉ°ùe
áaÉ°VE’ Éæ°VQGC ≈∏Y ¿É°ùª∏J OGOh ΩÉeGC ΩOÉ≤dG ø«H Ée Iôàa »a √Gƒb ™ªéà°ù«d OÉY ¢ùaÉæªdG ,á«∏qëªdG áÑ«Ñ°ûdG ΩÉeGC ,ájÉéH »a Ωô°üæªdG óbh ,É¡«ÑfÉL óMGC iƒà°ùe ≈∏Y ɪ«°S’ êôÑH øµ°ùe 500 »M IGPÉëªH ,Qhôe
áÑ°ùæqdÉH ,º°SƒªdG Gòg ∫ÓN ådÉãdG ƒg q
áÑcƒc øe ÉæHôq≤J ,ó«°UôqdG ≈dGE á櫪K •É≤f çÓK ¬FGógE’ RƒØ∏d Éæqe ôãcGC GõØqëe πNOh ,ø«Wƒ°ûdG ∫ƒ∏¡H êôN ¿GC ó©H ,''á«éjGôÑdG'' á∏«µ°ûà∏d òæe ,áæJÉH ÜÉÑ°ûd ≥HÉ°qùdG ÖYÓdG ´ô°T IQÉ«q°S âeó£°UG å«M ,èjôjôYƒH
.áeóq≤ªdG ∂dP »a ɪYqóe ,ôªëd ΩƒMôªdG ìhQ ≈dGE ¢TGôqëdG »a ,ø«Jôqe AGôªëdG ábÉ£ÑdÉH ,IQÉ«q°ùdG í«∏°üJ »a ,ø«æK’G ¢ùeGC ,¢ùcÉ©ªdG √ÉéJ’G »a áeOÉb
OóYh ‹GO ¢SQÉ◊G ,áàq°TƒH QGôZ ≈∏Y øe π¡q°S Éeh ..√QÉ°üfGC øe ±’B’G äÉ©«é°ûàH ≈∏Y ''ÜɵdG''h ¢TGôqëdG OÉëJG ΩÉeGC ,áæJÉHh áæjóe »a ø««µ«fɵ«ªdG óMGC óæY ÉgOƒ≤j ¿Éc »àdG ¬JQÉq«°ùH
ºFGO ∂fqGC Éæ¶M’ ,ÚÑYÓdG øe ôNGB Oô£dG ä’ÉM π q c¿q GC ±ó°qüdG øeh ,»dGƒàdG
,AGôªëdG ábÉ£ÑdÉH áàq°TƒH ™aGóªdG êhôN ¬àªq¡e çÓK »a óYGƒ≤dG êQÉN â©bh çÓãdG
.èjôjôYƒH êôH ¿Éch ,ᣰqSƒàe áYô°ùH
∂fqGC ôcqòàf ’ PGE ,äÉÑjQóàdG ‘ Qƒ°†◊G
∫ÓN,Ò°†ëàdG ‘ ∂bÓ£fG òæe âÑZ ∫ƒbGC ..»fÉãqdG •ƒ°qûdG ¥Ó£fG ó©H áYÉ°S ™HQ IGQÉÑe ÜÉ°ùàMÉH ,™HQGC π°UGC øe äÉjQÉÑe
êQÉN ,Ió«MƒdG âfÉc »àdG ,áª∏©dG ájOƒdƒe
..äÉeÓ°S âLôN'' ''»æJÉÑdG'' ÖYÓdG
GõgÉL ¿ƒcÉC°Sh
? ∂jGCQ Ée ,á«°VÉŸG áØFÉ°qüdG ácô©e Éfô°ùN ÉæqfGE ,Éqæe ø«Ñ°VɨdG ÉfQÉ°üfC’ ¢ùµY ≈∏Yh ,π°UC’G
.á∏jƒW âdGRÉe »àdG ÜôëdG ô°ùîf ºdh Ö°ùëa .ÉÑY’ 11 `H »∏g’CG É¡∏ªµj »àdG QÉjóqdG ¬FÓeR º¶©e
∫É°üJG ócƒDj êGôLQ ''¿É°ùª∏J ΩÉeGC
¿GE ''»à©«ÑW''h ,»JÉ«°Uƒ°üN øe √òg ¬∏dGh
iô¨°üdG ±Éæ°U’CG »a âæc ¿GC òæe ,ô«Ñ©àdG íq°U π«é°ùJ ‘ âë‚ ,IQÉ°ùÿG øY Gó«©H π°q†a ób ,''á«fGôqÑdG''
8 ióq©àj ’ ±ôX ‘ ,¢ùeÉÿG ±ó¡dG
≈dGE GôNqÉCàe A»éªdG ≈àM òÑqMGC ’ ..hOGQÉH …OÉæd ? ìÉéædG Gòg ™bqƒàJ âæc π¡a ,äÉjQÉÑe ¬H ±ƒàcGC ¢ùeGC áë«Ñ°U Éæ∏°üJGh
,êôÑdG »a AÉ≤ÑdG
´ƒÑ°S’CG ájÉ¡f òæe
¢SÉæq∏d ∫ÉéªdG íàØj ¿GC ¬fÉC°T øe Ée ,äÉÑjQóàdG ''ÉHɵdG'' »a º°SƒªdG Gòg ájGóH â«°†eGC êGôLQ ó«°TQ ,¢ùeGC áë«Ñ°U Éæd ócqGC ô°ùjC’G ™aGóªdÉH É«ØJÉg
»dGE áÑ°ùqædÉH ..Aƒ°ùH »æqY åjóë∏d ÉeƒªY ájÉéH áÑ«Ñ°ûd ≥HÉ°qùdG ΩÉ©dG ''ô«LÉæªdG''
∞«ãµàd ,Ωô°üæªdG
q π«é°ùJ ióq©àJ ,Iô«Ñc ±GógGCh äÉMƒª£H øY ÜÉZ …òdG ∫ƒ∏¡H
ó°übGC ..¿ÉëàeÓd á©LGôªdG ΩÉqjGC πãe ,äÉÑjQóàdG ≈«ëj »∏g’CG ¢ù«FQ ÖFÉf ∫É°üJG ,É«ØJÉg ≈∏Y êÓ©dG
¬à∏éq°S …òdG ±ó¡dG ∂dP øe IóFÉØdG Ée ..±Góg’CG ''ΩÉY ô«LÉæe'' Ö°üæe »dqƒàd ,¬H ±ƒàcGC ,ájÉéH áÑ«Ñ°T IGQÉÑe ¬∏MÉc iƒà°ùe
ájÉ¡f èeôÑJ »àdG ᫪°SôqdG IGQÉѪdG ,¿Éëàe’ÉH IOƒ©∏d ,qπb’CG ≈∏Y É«aÉc øµj ºd …òdGh ájÉéH »a Ωhób ô¶àæj ¬fqGC ±É°VGC êGôLQ ..»∏g’CG ,¬àjõgÉL ΩóY áé«àf
''ôØ°U’CG OGôédG'' øe Ö∏WGC ô«N’CG »a ..´ƒÑ°SGC qπc ,(áMQÉÑdG OÉY ób ¿ƒµj) É°ùfôa øe ±ƒàcGC
≈àM ,ô°ùjC’G
øcGC ºd »qfGE ∂d â∏b ¿GE ∂«∏Y ÜòcGC ..? ∫OÉ©àdÉH ≈dGE ÉãjóM OÉY ¬fqGC ºµëH GõgÉL ¿ƒµj
,ájÉéH ΩÉeGC IQÉ°ùîdG ÜÉ≤YGC »a ,ÉæëeÉ°ùj ¿GC ≥Ñ°S »àdG áªq¡ªdG øY π°qüØe πµ°ûH åjóë∏d ≈∏Y ¿ÉæĪWÓd ,äÉÑjQóàdG
»fqGC ºµëH ,»æØdÉëj …òdG ìÉéædG Gòg ™bqƒJGC áÑ«Ñ°T »a äGƒæ°S IóqY Égó∏q≤J ¿GCh ¬d »àdG áeOÉ≤dG äÉjQÉѪ∏d
.''º¡dÉgƒØ∏îf ø«ëjGQ'' ÉæfqGC QôqcGCh ó«YGCh »d GCó¡j ød å«M ,≥jôØdG Gòg ≈dGE ''»à«qæH â«L'' ø«Hh ¬æ«H ,¥Ó£dG çóëj ¿GC πÑb ,ájÉéH QhôªdG çOÉM ÜÉ≤YGC »a ,¬àqë°U
áªéfƒH .´ áé«àf ,ÜÉ«qW ΩÓYƒH áÑ«Ñ°ûdG ¢ù«FQ
.¬≤jôa ô¶àæJ
Aƒ°ùH Ö°üj ⁄
,óM’CG ¢ùeGC ∫hqGC AÉ°ùe ¬d ¢Vôq©J …òdG
''ô°†ÿG'' ¢üHqôJ GóZ ¿É«¡æj ΩÉ£«Hh Oƒ°q ûM .ɪ¡æ«H ô¶æqdG äÉ¡Lh ±ÓàNG
Ωƒ«dG Éà°qüM
,''äÉeÓ°S âLôN'' É¡qfGC í°VhÉCa
±ôq°ûJGCh »HÉÑM á«éjGÈdG'' IQÉ«°ùdG øµd
EL Heddaf N 1161 Mardi 20 Octobre 2009
Iô°ûY ájOÉëdG áæ°ùdG 2009 ôHƒàcCG 20 AÉKÓãdG- 1161 Oó©dG

AÉ©HQ’CG óZ á∏«d ΩÉ£«H §°SƒdG ÖY’h Oƒ°ûM ™aGóªdG »¡æj ≈∏Y Aƒ°S …qÉCH Ö°üj ºd å«M
â«bƒJ ‘ GóZh âÑ°ùdG á«°ûY ≥∏£fG …òdG ø««∏qëª∏d »æWƒdG ÖîàæªdG ¢üHqôJ
''º¡©e πª©dÉH ¿ƒµ«°S ¬fqGC Éæd ócqGC ∫ƒ∏¡H ..¥ÓW’EG
Ó«∏b äQôq°†J
¿É°ùª∏J IGQÉÑe
.áî«°T øH ≥ëdG óÑY ÜQqóªdG IOÉ«qb âëJ ,᪰UÉ©dG »a Ωô°üæªdG ,(¢ùeGC) á«°ùeC’G ∫ÓN ,Gô°VÉM
¬Yƒf øe ∫hq’CG ¢üHqôàdG Gòg »a ÓNO ób ΩÉ£«Hh Oƒ°qûM ¿Éch É¡JGP á«ØJÉ¡dG áªdɵªdG »a êGôLQ í°VhGCh Gô«°†ëJ ,±ÉæÄà°S’G áq°üM øª°V ™aGóªdG Ééfh
ΩÉeGC ájÉéH »a ɪ¡≤jôa IGQÉÑe AÉ¡àfG ó©H Iô°TÉÑe ,ɪ¡«dGE áÑ°ùædÉH AÉHô¨H Gƒ°ù«d á«éjGôÑdG ¿ q GC ,¬H Éæ੪L »àdG
±ÉæÄà°S’G á°qüM ó©H áæ°ùdG 1997 òæe ∂dPh ''ƒHÉÑM'' ºg πH ,¬æY QÉ°TGC »àdG ¿É°ùª∏J OGOh IGQÉѪd ∫ƒ∏¡H ∫ÓH ô°ùjC’G
»a ,¢ùeGC äôL »àdG ,É«∏©dG ÜÉ°†¡dG »HQGO πLq ÉCàj ¿ÉCH ɪ¡JÉ«æeGC §°Sh ,á«q∏ëªdG áÑ«Ñ°ûdG »dÉëdG ¢ù«FôqdG ,É¡dÓN ¢SGCôj ¿Éc »àdG GõgÉL ¿ƒµ«°S ¬fqGC ≈dGE É¡fÉC°ûH ,çOÉëdG Gòg øe
.á«æWƒdG á£HGôqdG ¬JôqbGC Ée ƒgh ,¬«a ácQÉ°ûªdG øe Éæqµªàj ≈àM - âbƒdG ∂dP òæe ..≥jôØdG IOƒH ídÉ°U
¿É°ùª∏J ΩÉeGC ±ôq°üàdG â– ¿Éfƒµ«°S
,AÉ°ùe á©HGôqdG áYÉ°qùdG ≈∏Y GƒÑbÉ©J øjòdG AÉ°ShDôdG π q ch -∞«°†j
.πÑ≤ªdG ᩪédG É¡Ñ©∏d …qÉCH Ö°üj ºd å«M
ÜQqóà«°S ,ähGC 20 ¿Gó«ªH Gô«°ûe ,''ƒHÉë°U'' Ωƒ«dG ≈dGE GƒdGRÉe ''ÉHɵdG'' Ü .´ ,¥ÓWE’G ≈∏Y ,Aƒ°S
ÖîàæªdG ¢üHôJ ,AÉ©HQ’CG óZ á∏«d ,ΩÉ£«Hh Oƒ°ûM »¡æ«°S ɪdÉWh IQGOGE øª°V πª©dÉH Gô«ãc ±ôq°ûàj ¬fqGC ≈dGE
OÉqæe áëaÉ°üe iOÉØJ »MGQqO
Ωƒ«dG QƒªqY AÓeR
á°qüëdG øª°V ,óYƒªdG »a ¿Éfƒµ«°S ɪ¡fqGC »æ©j Gò¡a ,»q∏ëªdG -√ô«Ñ©J óqM ≈∏Y - Égó«Ø«°S »àdG ,»∏g’CG
.''ΩÉY ô«LÉæe ''`c ᣫ°ùÑdG ¬àHôéàH
,AÉ©HQ’CG GóZh AÉKÓãdG
π Ñ b , Iô«N’CG ¿ƒµà°S »àdGh ,¢ù«ªîdG Gò¡d á«MÉÑ°üdG á«ÑjQóàdG
¿Gó«MƒdG πé«ah ≥jóq°U
á©HÉ°ùdG áYÉ°qùdG »a »a ≥HÉ°qùdG ¬HQqóe áëaÉ°üe IGQÉѪdG ájGóH »a ,»MGQqO ódÉN »YÉaóqdG §°SƒdG ÖY’ iOÉØJ
¿Éfƒµ«°S »àdGh πÑ≤ªdG ᩪédG IQôq≤ªdG ¿É°ùª∏J OGOh á¡LGƒe
â«bƒJ »a …GC ,AÉ°ùe IQÉ°TÓEd .QGõqN ÜQqóªdG IOÉ«q≤H ,»æqØdG ºbÉ£dG ±ôq°üJ âëJ É¡dÓN »a ≥HÉ°S QGƒM »a »MGQqO ô«Ñ©J óqM ≈∏Y ''√GQƒe É¡ÑjÉL'' ¿Éc …òdG ,OÉæqe ∫ɪqL ájÉéH áÑ«Ñ°T
,¿É°ùª∏J OGOh IGQÉÑe áãdÉãdG AGôØ°üdG ábÉ£ÑdG ≈∏Y ∫ƒ°üëdG ÖqæéJ ,Oƒ°qûM ™aGóªdG ¿ q ÉEa á≤«bO …qGC ÉÑ©∏j ⁄ ¿Gò∏dG AÉæKGCh »MGQqO ..áæ«£æ°ùb ájOƒdƒe ƒëf ,AGƒL’CG ô«q¨j Ωô°üæªdG º°SƒªdG ∞°üàæe ¬∏©L Ée ,''±Góq¡dG''
,ΩOÉ≤dG ᩪédG IQôq≤ªdG .¿É°ùª∏J ΩÉeGC ᩪédG Gòg áHƒ≤©dG »æ©à°S âfÉc »àdG ,ájÉéH »a ÜQqóªdG IOÉ«q≤H ,»∏gÓCd »æqØdG ºbÉ£dG ≈£YGC »àdG ájGôqdG ≈dGE ¬qLƒàdG QÉàNG ,¬©e øeh OÉqæe áëaÉ°üªd ,¢ùaÉæªdG •É«àMG »°Sôc ≈dGE ¬FÓeR ¬L q ƒJ
Gòg á∏«µ°ûàdG ÜQqóààd
•É«àM’G ‘ AÉ≤ÑdÉH ≈ØàcG ΩÉ£«H ≈dGE ,ÉÑjô≤J ø«ÑYÓdG πeɵd á°UôØdG QGõqN
IGQÉÑe É¡JRƒëH ÉHɵdG - áæeÉãqdG IGQÉѪdG ájÉZ
ºM
q ô J h Ü É àµ dG á ë JÉa GC
ô b å«M ,¬ FÉb ó °UGC õYGC øe ¿ Éc … ò dG ôªë d Ω ƒ Mô ª dG I Qƒ °U øªq °†àJ â fÉc
øjAÉ≤d ôNGB ‘
áYÉ°ùdG »a ,¢ù«ªîdG .¿ƒ©LGQ ¬«dGE ÉfqGEh ¬∏d ÉqfGE ..IôgÉ£dG ¬MhQ ≈∏Y
™aGóªdG AÉæãà°SÉH ,-∞«£°S ΩÉeGC IôNÉCàe
πÑb ,ÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG
¢üHqôJ »a πNóJ ¿GC »°Sôc »a AÉ≤ÑdÉH ,ΩÉ£«H ∂dɪdG óÑY §°SƒdG ÖY’ ≈ØàcG
ô¶àæj øjò∏dG ,≥jóq°U ºLÉ¡ªdGh πé«a
É«¶ë«d ,äÉÑjQóàdG »a ôãcGC ÓªY ɪ¡æe
''Gƒ°ùj ¢TGh ƒ∏æ«qH''h √óYh óæY ¿Éc
¥óæa »a ôq¨°üe ,ájÉéH áÑ«Ñ°Th áª∏©dG ájOƒdƒe ΩÉeGC øjAÉ≤d ôNGB »a •É«àM’G √É£YGC ÖY’ ôNGB ¿Éch ,∫ƒNódG ±ô°ûH ø«qÑj íjGQ'' ¬fqGC ,''±Góq¡dG'' »a Ióqe òæe ìôq°U ÉeóæY ,√óYh óæY »MGQqO »YÉaóqdG §°SƒdG ÖY’ ¿Éc
GOGó©à°SG ,''¿ÉÑ«ÑdG'' äÉjQÉѪdG »a `cQÉ°ûj ¿Éc ''ƒdƒd'' ¿
q GC ¢SÉ°SGC ≈∏Y ,IOÉ©dG ô«Z ≈∏Y …òdG …hÉ°ûjh ºLÉ¡ªdG ƒg á°UôØdG QGõqN ,IGQÉѪdG ™HÉJ øe πqc IOÉ¡°ûHh »MGQqO ..ø«≤jôØdG IGQÉÑe áÑ°SÉæªH ,ôHƒàcGC 17 Ωƒj ''Gƒ°ùj ¢TGh OÉæqªd

09
øe ¬JÉfÉ©e ≈dGE ,•É«àM’G »a ¬FÉ≤HGE QGôb Oƒ©jh ,ÓjóH πb’CG ≈∏Y òæe ,ájÉéH »a ¬d ≥FÉbO â°S ∫hqGC Ö©d
»àdG OGOƒdG IGQÉѪd ¬«dGE áÑ°ùæqdÉH á«aÉc øµJ ºd ,º°SƒªdG ¥Ó£fG ∫ÓN πµc á∏«µ°ûàdG OhOôe ™LGôàj ¿GC πÑb ,¬FÓeR º¶©e QGôZ ≈∏Y ,iƒà°ùªdG »a ∫hqGC ÉWƒ°T Ö©d
™aGóªdG êhôN ≈dGEh á¡L øe ≈檫dG ¬eób §°ûe »a áØ«ØN áHÉ°UGE
ádƒédG ÜÉ°ùëd πNóJ ¬JGô««¨J çóëj »æqØdG ºbÉ£dG π©L Ée ,AGôªëdG ábÉ£ÑdÉH áàq°TƒH øe »∏jÓH IQÉ°TÓEd .¬JÉfɵeGE áaÉc QÉ¡X’E ô¡¶qdG »a áæ©£dG áHÉãªH ¿Éc …òdG QÉ°üàf’G ±óg π«é°ùàH ¢ùaÉæª∏d íª°S Ée ,»fÉãdG •ƒ°ûdG
ádƒ£H øe ,Iô°TÉ©dG ™e á≤«bO …qGC √QhóH Ö©∏j ºd §°SGh’CG èæq°ûJ øe IGQÉѪdG ájÉ¡f ÜGôàbG ™eh ≈fÉY »MGQqO ¿qÉEa IQÉ°TEÓd .''á«éjGôÑdG'' áaɵd áÑ°ùæqdÉH
.ô«Ñ©àdG í°U ¿GE ''≥«°q†dG'' »a »Øîeh »ª°SÉ≤∏H ¬«∏«eR ±ÓîH ,ôHÉc’CG
.»dÉëdG º°SƒªdG .πFÉÑ≤dG ΩÉeGC Iôqe ôNGBh ∫hq’C ÉcQÉ°T øjò∏dG
.¬FÓeR ™e äÉÑjQóàdG ±ÉæÄà°SG øe ¢ùeGC AÉ°ùe ¬©æªj ºd ,»∏°†Y
ºJGC ≈∏Y øëf'' :¢ThÉ°T ∫h’CG º°ù≤dG
''áª∏©dG IGQÉѪd OGó©à°S’G ...áMQÉÑdG á«°ùeGC …Oh AÉ≤d »a
1 »∏ëªdG »æWƒdG ÖîàæªdG - 3 πFÉÑ≤dG .¢T

á```Ñ«Ñ°ûdG''
™∏îJ »gGQ
á````ª∏©dGh
ÉgóæY É``e
''™ª£``J Ée
1 »∏ÙG »æWƒdG.Ω 3 πFÉÑ≤dG .¢T
.áÑ«Ñ°û∏d (ê.Q 80O) ¢ThÉ°T (70O) ájOƒY ,(68O) ÉchRCG :±GógC’G

á```«æØdG á``bÉ£ÑdG
»fóªdG …õdÉH …ó«©°S ó©Hh Qó°üdÉH ¢SÉÑ©∏H Iôc πÑ≤à°ùj ájOƒY (70O) ''ô°†îdG'' `d (24O) <GQO
, ( 3 8 O » à j R ) ô °û j h O , … h É é M : ( ∫ h C ’ G • ƒ °û d G ) á Ñ « Ñ °û d G á ∏ « µ °û J
¬fÉCªW ''≠f’''h
,iô°ù«dG ¬∏LôH Iƒ≤H Oó°ùj ÉchRCG ™e »FÉæK πªY
, ¢T ƒ µ Y , » °S h ô e , » à « ª M , ¢T ƒ M O , Ω ’ É µ ∏ H , » d É Ñ « d ƒ c , á j ô c ƒ H
ó©Hh ≈dhC’G IôªdG »a Égó°U »a óªëe »°S π°ûa .ƒµ«°ûJ ,QÉéJ
ÖîàæªdG ΩÉeGC ÉgƒªàÑ©d »àdG ájOƒdG á¡LGƒªdG ºq«≤J ∞«c É«WÉ«àMG …ó«©°S ÖYÓdG πNój ¿GC ô¶àæªdG øe ¿Éc I ô « N C ’ G √ ò g ¿ CG ø « Ñ J I ô µ d É H ¥ É ë ∏ d G ∫ h É M ¿ CG , » à j R , ¢S É Ñ © ∏ H , í d É °U h CG , ø « °ù ë ∏ H , … Q G R É e : ( » f É ã d G • ƒ °û d G )
?(AÉ≤∏dG ó©H …ôLGC QGƒëdG) ø««∏ëª∏d »æWƒdG ¬d ∫Ébh ¬æe ÜôàbG ' ≠f’' ¿GC ’GE ,¢ùeGC AÉ≤d »a πb’CG ≈∏Y … ò d G ± ó ¡ d É H á j O ƒ Y á M ô a Ω É e CG , § î d G ä R É à L G .ÉchRCG ,ájOƒY ,(65O ¿É¡ªd) QÉéJ ,¢ThÉ°T ,»°Shôe ,¢û«°TôH
ø«ÑYÓdG ø°ùMGC øe Óqµ°ûe ÉÑîàæe Ωƒ«dG Éæ¡LGh ó≤a ¿ƒª∏©J ɪc ø««æ©ªdG ø«ÑYÓdG áªFÉb øe ¬Ñ£°T Qôb øe ƒg ¬fÉCH ∫ É é e ¢T h É °T º à à î « d , ó « © H ø e á Ñ « Ñ °û d G O É Y CG .''≠f’'' :ÜQóªdG
ÉWÉÑàYG äÉCj ºd áî«°T øH ±ôW øe ºgQÉ«àNGh »æWƒdG ó«©°üdG ≈∏Y »a ¬«dGE áLÉëH ¬f’C ' ô°†îdG' ΩÉeGC …OƒdG AÉ≤∏dÉH ¢ùªd ôKEG á«Yô°T AGõL á∏cQ ó©H (80O) »a ∞jó¡àdG , ∞ ∏ î j , ì É à Ø e , ¢T ƒ e É e R : ( ∫ h C ’ G • ƒ °û d G ) '' ô °† î d G '' á ∏ « µ °û J
âfÉc IGQÉѪdG ,πc ≈∏Y ,≥jôØdG »a º¡àfɵe ¿ƒ≤ëà°ùj º¡fC’ πH á¡LGƒe ¿ƒµJ ¿GC ójôj ’h ,áeOÉ≤dG ᫪°SôdG äÉjQÉѪdG .…ô«é«ædG á©jRƒJ ó©H √ó«H Iôµ∏d ∞∏îj , ∞ j ô °T ≈ « ë j , < G Q O , O ƒ © °ù e , ô ª Y G h â j BG , I õ « © e , … h É Ø « © d G
.ájÉjR ,±ôàe
≈∏Y äGCôW »àdG ¢üFÉ≤ædG á«£¨J ¬dÓN øe ÉædhÉMh ,Éæd Gó«L GQÉÑàNG ¥GQ …òdG ΩÓµdG ƒgh ,¬àHÉ°UGE ¬H ∞YÉ°†àJ ÉÑÑ°S áMQÉÑdG á∏«µ°ûàdG »a »∏FÉÑb »FÉæK , Ω É £ « H , … h É Ø « © d G , ∞ ∏ î j , O ƒ °û M , ó ª ë e » °S : ( » f É ã d G • ƒ °û d G )
∞jô°Th ,''ô°†îdG'' `d á«°SÉ°S’CG
.áeOÉ≤dG ó«YGƒªdG »a É¡ÑæéJ πLGC øe á∏«µ°ûàdG ºJGC ≈∏Y ¿ƒµ«°Sh ¬HQóe ΩÓµd Gô«ãc øĪWG …òdG ƒÑbGB øH’ ,ƒHÉL ,»fɪ«∏° S ,QÉ"ƒ° S ,∞jô° T ≈«ëj ,(75O »fGRƒdG ∞jô° T) hóæg
ÉgƒªàÑ©d »àdG IGQÉѪdG ø«Hh É¡æ«H ±ÓàN’G ¬LhGC Éeh É¡àjGóH ¿ƒµà°S »àdGh áeOÉ≤dG äÉ¡LGƒªd OGó©à°S’G .»LÉfRhCG
?…GO ø«°ùM ô°üf ΩÉeGC .´ƒÑ°S’CG Gòg ájÉ¡f áª∏©dG IGQÉѪH »WÉ«àMG »fGRƒdG .áî«°T øH :ÜQóªdG
»aƒ∏îe Éj ''∂«∏Y ∑hôÑe''
»a ô«Ñc π≤ãH ¢ùëf Éæc ÉæfÉCH ºµæY »ØNGC ’h ,Ió«∏ÑdG ∂dP πÑb
,»æØdG ºbÉ£dG á«©ªH ¬d ≠f’ Éæ©°†NGC …òdG ∞ãqµªdG πª©dG ó©H πLQ’CG ¿ÉEa ,''±Gó¡dG'' »a ¢ùeGC OóY »a ¬«dGE Éfô°TGC ɪch ΩÉeGC …ô«°†ëJ AÉ≤d »a ¢ùeGC πFÉÑ≤dG áÑ«Ñ°T äRÉa
áé«àædGh ,ÖfGƒédG πc øe GQôqëJ ôãcGC Éæc ó≤a ájô°üædG IGQÉÑe »a ÉeGC É¡àÑ©d »àdG ájOƒdG IGQÉѪdG øe √ÉØYGC ' ≠f’' ¿GC ɪH πLGC øe ''≠f’'' `d á°UôØdG áî«°T øH ∑ôJ á«fɵeGE ¿Éc AÉ≤d »a ,(1-3) áé«àæH ø««∏ëª∏d »æWƒdG ÖîàæªdG
≈dGE »cP πµ°ûH á¡LGƒªdG É¡«a Éfô«q°S »àdG ''ô°†îdG'' ΩÉeGC Ωƒ«dG âfÉc Qhõ«eGC OGh øHG π¨à°SG ó≤a ,' ô°†îdG' ΩÉeGC ¢ùeGC áÑ«Ñ°ûdG á∏«Ä°V áKÓãdG ø««dhódG ¬«ÑY’ äÉeóN øe IOÉØà°S’G πµ°ûH áÑ«Ñ°ûdG äô£«°S å«M ,•ƒ°T ¬æe ±ôW πc Ö«°üf
.Gô«ãc ÉgÉfó≤àaG »àdG á«fóÑdG ájƒ«ëdÉH Éfô©°T ¿GC ó©H ó«©H óM ™e ¬àHƒ£N πØM áeÉbGE πLGC øe á°UôØdG ódÉN »aƒ∏îe ,¬«ÑYÓH »æWƒdG ÖNÉædG ™ªL AÉ≤d ∫hGC ¬fGC ºµëH ,GóL ɪثc GƒdÉLh ÉgƒÑY’ ∫É°Uh »fÉãdG •ƒ°ûdG »a »∏c
QGƒëdG) Ωƒ«dG IGQÉÑe ø«H Gô«ãc ∞∏àîJ äÉ«£©ªdG øµd ôÑY áÑ«Ñ°ûdG ƒÑY’ ô°UGCh ,¬JÉ«ëd áµjô°T ÉgQÉàNG øe º¡æ«H ΩÉé°ùf’Gh ≥°SÉæàdG ≥«≤ëJ GóL …Qhô°†dG øeh á«∏ëªdG ádƒ£ÑdG »ÑY’ ø°ùMGC á¡LGƒe ≈≤ÑJh ,GhhDÉ°T
?∂dòc ¢ù«dGC ,áª∏©dG á¡LGƒeh (AÉ≤∏dG ó©H …ôLGC ,º¡∏«eõd IQÉëdG á«Ñ∏≤dG º¡«fÉ¡J Gƒ¨∏Ñj ¿GC ’GE ' ±Gó¡dG' º¡cɵàMG ºµëH Gó«L º¡æ«H ɪ«a ¿ƒaQÉ©àj º¡fGC ƒdh IGQÉѪd áÑ«Ñ°ûdG »ÑY’ OGó©à°SG ióe ¢SÉ«≤d Gó«L GQÉÑàNG
,ájô«°†ëJ hGC ájOh IGQÉÑe Ö©d πLGC øe »JÉCJ ød áª∏©dÉa ,π©ØdÉH ’ ¿ÉCH √ƒÑdÉW ɪc áë°üdGh IOÉ©°ùdG ΩGhO ¬d ø«æªàe ''ƒHô«J''h á«gÉÑdG øHG »≤H ɪc ,ádƒ£ÑdG »a º¡°†©H ™e Qƒe’CG ¢†©H äGCôW å«M ,iôN’CG äÉjQÉѪdGh áª∏©dG
º¡à«≤MÉCH áî«°T øH ´ÉæbGE ᫪àM ΩÉeGC GƒfÉc ''ô°†îdG'' »ÑY’ ¿GC í«ë°U .' ódÉN GC ∑Óa ∑hôÑe' ..iƒ∏ëdG øe º¡Ñ«°üf ≈°ùæj áî«°T øH ÉC°ûj ºdh ,É«WÉ«àMG »fGRƒdG ∞jô°T áÑ«Ñ°ûdG GƒdRÉæàj ød ' ≠f’' ∫ÉÑ°TGC ¿ÉCH Ó©a ô°ûÑJ »àdGh á«HÉéj’EG
¿ƒÑ©∏j »àdG IQGôëdG ¢ùØæH GƒÑ©∏j ºd º¡fGC ’GE ,á«æWƒdG ¿Gƒd’CG πªM »a
ÉæJÉHÉ°ùM ÉfGCôb ó≤a ,áÑ«Ñ°ûdG »a ø«ÑYÓc Éæà¡L øe ,É«ª°SQ AÉ≤d É¡H 3 ºbôdG ô°Sh áÑ«Ñ°ûdG ∞jô°T ≈«ëj ≈∏Y ∂dòH ôeC’G ô°üàbGh ,¬H IôeɨªdG
.ájOƒdG IGQÉѪdG √òg »a πFÉÑ≤dG Ó㪫d ìÉàØeh
Ée »∏dG' áª∏©dÉH ájGóÑdGh çóM ɪ¡e áeOÉ≤dG •É≤ædG øY
ø«ÑYÓdG ô«Ñ©J óM ≈∏Y- hRh …õ«J »a ' ™ª£J Ée ÉgóæY
á∏«ªL Iôc ≥Ñq£jh Ωôàëe ≥jôa áª∏©dG ¿ÉCH ¿ƒ©æà≤e øëfh ,Gó«L âëÑ°UGC áÑ«Ñ°ûdG ¿GC ¿ƒ¶MÓj QÉ°üf’CG øe ô«ãµdG π©d
ÇQGƒW çóëj ô°ûjhO .-…OƒdG AÉ≤∏dG ájÉ¡f ó©H
''ô°†îdG'' `d á«Ñ°ùf Iô£«°S
∂dòc ºg º¡fGC ƒg ó«cC’G ¿GC ’GE ,ÖYÉ°üªdG øe ô«ãµdG Éæd ≥∏î«°Sh
≈Ø°ûà°ùªdG ≈dGE π≤æjh
å«M ,º°SƒªdG Gòg 3 ºbôdG ™e ᫪«ªM äÉbÓY É¡£HôJ
áÑ«Ñ°ûdG »gh áé«àfh AGOGC çÓãdG •É≤ædÉH ’GE ≈°Vôj ød É≤jôa ¿hóé«°S ¿ƒµJ çÓãdG •É≤ædÉH áªfÉZ áÑ«Ñ°ûdG êôîJ Iôe πc »a
.∂dP πLGC øe OGó©à°S’G ºJGC ≈∏Y øëfh ΩÉeGC π°üM ɪc ±GógGC 3 AÉ≤∏dG É¡«∏Y »¡àæj »àdG áé«àædG ,¥ ÓW E ’ G ≈ ∏ Y G ô¶àæe øµ j º d Ée ( 3 8 O ) » a ç ó M ≈dh’
C G á∏MôªdG »a
ôe’CG QGôµJ πLGC øe Ωƒ«dG ±óg π«é°ùJ `cóYÉ°ù«°S πg »æWƒdG ÖîàæªdG Gô«NGCh ÜhôîdG ,¿É°ùª∏J øe πc
?áª∏©dG ΩÉeGC Ée ,ô°ûjhO ≈∏Y ''ô°†îdG'' »ÑY’ óMGC πNóJ ÉeóæY ∫ÉÑ°T’C á«Ñ°ùf Iô£«°S á¡LGƒªdG øe ∫h’CG •ƒ°ûdG ±ôY
.…Oh AÉ≤∏dG Gòg ¿GC ƒdh ,ø««∏ëª∏d ¿GC ø«ÑJ …òdG áÑ«Ñ°ûdG ÖYÓd ô«£N •ƒ≤°S »a ÖÑ°ùJ
...¿ÉæYh IhÉc
πé°ùj ºd GPGE ¬fGC ∫ƒbGC »æfGC ’GE ,(∂ë°†j) §≤a AGõL áHô°V »g GhóLh øjòdGh ,áî«°T øH ≥ëdG óÑY »æWƒdG ÜQóªdG
áaÉ°V’EÉH »JÉCj …òdGh ,AÉæãà°SG ¿hO »FÓeR ∑Éæ¡a áª∏©dG ΩÉeGC ¢ThÉ°T çóMGC …òdG ôe’CG ƒgh ,øªj’CG ¬Øàc »a ™∏îH Ö«°UGC ô«Z ≈∏Y É¡Wƒ£N ™«ªL »a ᪶æe á∏«µ°ûJ º¡eÉeGC
™«ªédGh ,¬H ÉÑMôe á«HÉéj’EG èFÉàædGh äGQÉ°üàf’G ≥«≤ëJ »a ºgÉ°ùjh ''¿ÉeR ≈∏Y √Gô°ùM Éj'' å«M ,''≠f’'' ÜQóªdG ≈àMh ¬FÓeR iód ™∏g ádÉM
ôeGC …òdG ''ƒ«"'' πNóJ ájÉZ ≈dGE ñô°üj ÖYÓdG »≤H
≈dGE Ghô°†M øjòdG QÉ°üf’CG ÜÉéYGE QÉKGC Ée ƒgh ,IOÉ©dG
áYƒªée ≥HÉ°ùdG ¢ùfƒJ π£H IOÉeQGC äóLhh ,Ö©∏ªdG
¿GC GóL …Qhô°†dG øeh á∏«≤K ¬«a á«dhƒD°ùªdG ≥jôa »a ÉæfC’ ¬Äæ¡«°S IhÉc ø««∏ëª∏d »æWƒdG ÖîàæªdG ¢SGôM ÜQóe π¨à°SG
.AÉ«ah’CG ÉfQÉ°üfGC øe ±’’BG OÉ©°SGE πLGC øe Oƒ¡édG ôaÉ°†àJ ºJ å«M ,Ó©a π°üM Ée ƒgh GQƒa ≈Ø°ûà°ùªdG ≈dGE ¬∏≤æH Égô«aGòëH ' ≠f’' äɪ«∏©J ≥Ñ£J ¿GC âYÉ£à°SG á≤°SÉæàe
?∞«°†J ¿GC ójôJ GPÉe ɪdÉ£d ≥jó°üH AÉ≤àd’G πLGC øe hRh …õ«J »a √óLGƒJ .∂dP ó©H Iô°TÉÑe »àjõd ádGhO »æH øHG ¢†jƒ©J øe ¢UôØ∏d í°VÉØdG í°ûdG ô°ùØj Ée ,»°ùfôØdG ¬dÉb Ée Ö°ùM
äGQÉ°üàf’ÉH Oƒ©f ≈àM É«°üî°T ∫ÉH »d GCó¡j ød ¬fÉCH §≤a ∫ƒbGC ájOƒdƒªdG ¿GƒdGC πªëj ¿Éc ɪd ¬d Éeôàëe É°ùaÉæe ¿Éc
¿ÉæY ≈Ø£°üe áÑ«Ñ°ûdG ÖY’ ƒgh ,äÉ«æ«©Ñ°ùdG Iôàa »a ô«gɪédG ܃Ñëe íÑ°UGC ''≠f’'' πªcGC ó≤a ∂dP ºZQh ,Oƒ©°ùeh ∞jô°T ≈«ëj ,ájÉjR ÖfÉL
ôѪaƒf ∫hGC Ö©∏e »a ÉæÑ©d á≤jôW ¿hógÉ°ûJ ƒd ,hRh …õ«J êQÉN øe .º¡ëdÉ°üd •ƒ°ûdG Gòg ' ô°†îdG'
âfÉc ''ô°†îdG'' `d á£≤d ∫hGC
¿Éc ɪgÓc ¿ÉCch IhÉc ™e åjóëdG ±GôWGC ∫OÉÑJ …òdG íÑ°UGC ób ''≠f’'' áÑ«Ñ°ûdG ÜQóe ¿GC hóÑj ,¬JOÉ©c
,øªãdG ¿Éc ɪ¡e ¬∏jõf ¿GC Öéj »©«ÑW ô«Z GôeGC ¿ÉCH ¿hócÉCàJ ¬LQÉNh ó©H Iô°TÉÑeh PGE ,∫hC’G á«∏FÉÑ≤dG ô«gɪédG ܃Ñëe
á°†¡ædG õY »a ÉgÉ°TÉY »àdG á©FGôdG ΩÉjÓ C d øëj
áÑ«Ñ°ûdG ò≤æj Ω’ɵ∏Hh (20O) »a
πLGC øe §≤a óMGh QÉ°üàfG ≥«≤ëJ Éæ«Øµ«a ,∂dP πLGC øe ¬fGC ó≤àYGCh øjòdG QÉ°üfC’G ™«ªL ∞bh ¿Gó«ªdG á«°VQGC ¬dƒNO
πª©dÉH Gògh ,∂dP iƒ°S Éæd πM ’h QÉjódG êQÉN ''∂«∏µjódG'' çGóMGE GƒfÉc øjòdG Qƒ°†ëdG óMGC ôÑY ɪc ,ájôFGõédG ájhôµdG
Éj..¿ÉæYh IhÉc'' :ÓFÉb »FÉæãdG ógÉ°T ÉeóæY Ö©∏ªdG »a º¡dOÉHh ¬à«ëJ πLGC øe óMGh πLôc AÉ≤∏dG Ghô°†M
OGôe .∫ .¬«a ájQGôªà°S’Gh …óédG Iô«£îdG á£≤∏dG ƒg ,•ƒ°ûdG Gòg »a √ôcP ≥ëà°ùj Éeh
OGôe.∫ -¿ÉªãY.¢S .''¿ÉeR ≈∏Y √Gô°ùM Gó«L ôªj QÉ«àdG ¿GC »Mƒj Ée ,A»°ûdG ¢ùØf »°ùfôØdG
Gô«ãc »°ùfôØdG »a ¿ƒ≤ãj øjòdG QÉ°üfC’Gh ≠f’ ø«H øµd ∞jô°T ≈«ëj πFÉÑ≤dG ºLÉ¡e ÉgAGQh ¿Éc »àdG
''Gô«ãc Éfó«Øà°S »æWƒdG Öîàæª∏d Éæà¡LGƒe'' :≠f’ ¯ .É¡H ôªj »àdG áÑ©°üdG á∏MôªdG √òg »a ¬fhófÉ°ùjh ΩÉeGC (20O) »a áÑbGôªdG øe â∏ØfG ÉeóæY ,á«æWƒdG ¿Gƒd’CÉH
πFÉÑ≤dG óFÉb ¢TƒMO
¿GC ’GE ,ÉæcÉ°S …hÉéM É¡d ∑ôëj ºd Iôc Oó°Sh »dÉÑ«dƒc
ìô°üa ¬JÉYÉÑ£fG òN’ C ≠f’ áÑ«Ñ°ûdG ÜQóe øe ÉæHôàbG ,áMQÉÑdG á«°ùeGC »∏ëªdG ÖîàæªdÉH áÑ«Ñ°ûdG ™ªL …òdG …OƒdG AÉ≤∏dG ájÉ¡f ó©H
»a ¿ƒ£°ûæj øjòdG ø«ÑYÓdG Iô«N Éæ¡LGh ÉæfGC í«ë°U .∫h’ C G ΩÉ≤ªdG »a ájô«°†ëJ á«ÑjQóJ IGQÉѪH ≥∏©àj ôe’ C G ¿GC ó≤àYGC'' :»∏j ɪH Gò≤æe IôµdG ≈∏Y ¢†≤fGh ¬JOÉ©c Éæg øe ôe Ω’ɵ∏H
GƒfÉHGC …òdG OhOôªdÉH ó«©°S ÉfGCh ,»ÑYÓd á«æØdGh á«fóÑdG ádÉëdG áaô©e ƒg ¬∏c Gòg »a É«°üî°T »æª¡j ¿Éc Ée ¬fGC ’GE ,á«∏ëªdG ádƒ£ÑdG » a π ª ë J á j O h I G Q É Ñ ª H ≥ ∏ © à j ô e C ’ G ¿ CG É ª H Gòg GóY Éeh ,É≤≤ëe ™«ªédG √Gôj ¿Éc ±óg øe áÑ«Ñ°ûdG
øgôH …òdG »°Shôe - ájOƒY á°ùaÉæªdG AGƒLGC ≈dGE óFÉ©dG »FÉæãdG ¬eób ɪH …Qhô°S øY ôÑqYGC ¿GC ójQGC ɪc .»fÉãdG •ƒ°ûdG »a á°UÉN ¬æY
EL Heddaf N 1161 Mardi 20 Octobre 2009
Iô°ûY ájOÉëdG áæ°ùdG 2009 ôHƒàcCG 20 AÉKÓãdG- 1161 Oó©dG

Q É W EG » a π N ó J å « M , » ª °S ô d G π µ °û d G É ¡ © H É W äGôjôªJ ¬à∏∏îJh ¿Gó«ªdG §°Sh »a ô°üëfG Ö©∏dG ¿ÉEa


.''ájôKh IRÉàªe á∏«µ°ûJ ¿ƒµ∏ªJ ºµf’ C ÉbÓWGE ≥∏≤∏d »YGO ’ ,πFÉÑ≤∏d ɪFGO ¬dƒbGC âæc Ée ó«YGCh ...áÑ«Ñ°ûdG »a ᪡e ábQh ¬fGC ÜQóe πc ∫hÉM å«M ø«ÑYÓdG ø«H á©jô°Sh Iô«°üb
''GOGó©à°SG ø°ùMÓ
C d ácQÉ°ûªdGh ÉÑfÉL ≈≤Ñà°S ôYÉ°ûªdG ,Égó«YGCh É¡à∏b'' ¯
øH á∏«µ°ûàd áÑ°ùædÉH É¡JOóM »àdG ''±ÉØdG'' áeÉfRQ
øH’ óFÉ≤dG IQÉ°T πªM ᪡e π«cƒJ ºJ ó≤a ,áî«°T .áeOÉ≤dG äÉbÉ≤ëà°SÓd ¬«ÑY’ ájõgÉL ióe ≈∏Y ±ƒbƒdG
¿É檰†«°S »°Shôeh ájOƒY ¿GE ¿ƒdƒ≤J ób'' :ÓFÉb ∂dP ≈dGE ≠f’ QÉ°TGC ,áª∏©dG ΩÉeGC ≠f’ É¡H πNój ¿GC øµªªdG øe »àdG á∏«µ°ûàdG øYh
¿GC í«ë°U .∫GƒM’ C G âfÉc ɪ¡e ôYÉ°ûªdÉH πeÉ©JGC ød »f’
C ,É≤∏£e ºµægP »a ∂dP Gƒ©°†J ’ Oó°üdG Gòg »a ºµd ∫ƒbGC ÉfGCh ,á«°SÉ°SGC áfɵe
,∂dP » a ì ÉàØe ¢Vƒ Y … ò dG ¢T ƒ M O º «°ù f á jÉé H º¡dGRÉe'' <GQOh ìÉàØe
''¿ÉeR »c ƒªgÉØàj
¥ƒa ¬FÓeõd äɶMÓe ¬Lƒj Iôe πc »a ¿Éch
.''É«ægPh É«fóH GOGó©à°SG ôãcÓ
C d ¿ƒµà°S ácQÉ°ûªdG ¿GC ’GE ,IRÉàªe äÉfɵeGE øY GƒfÉHGC ø«ÑYÓdG πc
''ó«édG É¡ª«¶æàH »æJÉCLÉa áÑ«Ñ°ûdG'' :áî«°T øH ¯
ó æ Y ô N B ’ G h ø « ë d G ø « H π ≤ æ à j h ¿ G ó « ª d G á « °V Q CG
, ¬ F Ó e õ d É ¡ ª j ó ≤ J h í F É °ü æ d G ò N CG π L CG ø e '' ≠ f ’ '' ,AÉ≤∏dG »a ∫h’CG ±ó¡dG IógÉ°ûªd (24O) ™«ªédG ô¶àfGh
IGQÉѪd ÉÑ°ùëJ É¡à©°Vh »àdG á∏«µ°ûàdG ¿ÉCH Gƒª∏©J ¿GC Öéj'' :AÉ≤∏dG øY ìô°U ó≤a ,áî«°T øH ≥ëdG óÑY »æWƒdG ÜQóª∏d áÑ°ùædÉH ÉeGC ô°ûjhO ¿ƒµj ¿CG ô¶àæj ¿Éc ™«ªédG ¿EÉa IQÉ°TEÓd óªëe ' 󫪩dG' `d »dÉëdG ºLÉ¡ªdG ™«bƒJ πªM …òdGh
»g ∫h’ C G •ƒ°ûdG âÑ©d »àdG á∏«µ°ûàdG ¿GE ∫ƒbGC Éë°VGh ºµ©e ¿ƒcGC ≈àMh ,§≤a áYÉ°S 48 »gh GóL Iô«°üb Ióe »a âfÉc Ωƒ«dG »fÉãdG ΩÉ≤ªdG »a ¬©°Vh ''≠f’'' ¿C G ɪH ≥jôØdG óFÉb º°SƒªdG É«∏FÉÑb ¿Éc ɪd ¬JOÉ©ch OÉØà°SG …òdG ,<GQO
»µ«àµàdG è°†ædG áMGô°Uh ,πjƒW ÜÉ«Z ó©H áÑ«Ñ°ûdG ≥jôa ±É°ûàc’ á°UôØdG »d âfÉc ó≤a ,iôNGC á¡L øe .Iô«Ñc áÑ°ùæH á«°SÉ°S’ C G
»fhƒDLÉah Gó«L Qƒe’ C G ΩÉeR »a πFÉÑ≤dG ºµëJ å«M »fÉãdG •ƒ°ûdG »a á°UÉN Gó«L ø«ª¶æe Gƒfƒµj ¿GC »a ¬«ÑY’ óYÉ°S ≠f’ ÜQóª∏d .Üô¨ªdG ¢üHôJ »a ìÉàØe ó©H ≈∏Y ÖgP øe ≥ÑW ≈∏Y ìÉàØe ¬d É¡eób Iôc øe •QÉØdG
ø«aô£∏d Gó«L GQÉÑàNG âfÉch ø««∏ëªdG ø«ÑYÓdG äGOGó©à°SG ≈∏Y ±ƒbƒdG πLGC øe ájô«°†ëJ IGQÉÑe ’GE »g Ée Ωƒª©dG ≈∏Y .Gô«ãc
.''áeOÉ≤dG ó«YGƒª∏d ÉÑ°ùëJ ¬H ÖMôe ô«Z <GQO óéj ºd »àdGh ,áÑ«Ñ°ûdG óFÉb ' áHôg' ó©H ≈檫dG á¡édG
QÉ°üf’CG ¢†©H óæY
ΩÉeGC …hÉéM ∑ÉÑ°T »a É¡©°Vh øe π¡°SGC ÉÄ«°T <GQO
ΩÉjGC Iô°ûY Ö«¨«°S ô°ûjhO ¯ .¬FÓeR áMôa
Iójó°T Ω’GB øe »fÉ©j áÑ«Ñ°ûdG ÖY’ ¿GC ≥FÉbódG ôNGB »a Éæ«≤à°SG PGE ,É«ª°SQ ¿ƒµ«°S áª∏©dG IGQÉÑe øY ô°ûjhO ÜÉ«Z ¿GC ócƒDªdG øe äÉH
øY ÖYÓdG ádÉM ™HÉà«°S ¬fÉCH ƒ«" Éæd ócGC ɪc .á浪e á°Uôa ÜôbGC »a Ö«Ñ£dG ™e óYƒe ≈∏Y ¿ƒµ«°Sh ¬àHÉ°UGE ó©H áÑbôdG iƒà°ùe ≈∏Y
á≤jô£dG GƒYôéàj ºd áÑ«Ñ°ûdG QÉ°üfGC ¢†©H ∫Gõj ’ ¢ThÉ°Th ájOƒY ,ÉchRGC
ó«©H øe áÑ«Ñ°ûdG ¿hó«©j
¬©ª°SGC å«M ,»∏FÉÑ≤dG …OÉædG <GQO É¡H QOÉZ »àdG
.¢UƒëØdG èFÉàf ¬d Ωó≤j ¿GC ó©H Iô°TÉÑe Üôb ∫Éb ÉeóæY ¬H ìô°U Ée GhôÑàYGh ¬«°Vôj ’ Ée A’ƒDg

∫h’CG º°ù≤dG á«æWƒdG ádƒ£Ñ∏d áeOÉ≤dG ádƒédG èeÉfôH


¬∏©L hRh …õ«Jh ᪰UÉ©dG ø«H áaÉ°ùªdG ó©H ¿ÉCH áÑ«Ñ°û∏d »eƒé¡dG AGO’CG ø°ùëJ ,»fÉãdG •ƒ°ûdG »ah
≥jôY ≥jôØd Éëjô°U ÉaÉØîà°SG ájOƒdƒªdG QÉàîj ,ájOƒY óFÉ©dGh ÉchRCG »à«ªM ,¢ThÉ°T øe πc ∫ƒNóH
ôHƒàcGC 23 ᩪédG
''󫪩dG'' ÖY’ »a ''ƒÑdÉàj'' A’ƒDg »≤Hh ,áÑ«Ñ°ûdÉc … ò d G … ô « é « æ d G É °U ƒ °ü N § î d G G ò g G ƒ °û © f CG ø j ò d G
19.00 .....................OGORƒ∏H.¢T - ∞∏°ûdG.ê ɶaÉëe »≤H π«Yɪ°SGƒH øHG ¿GC ’GE ,IôµdG ¢ùªd ɪ∏c … ò d G ± ó ¡ d G π « d ó H G ó L ∫ ƒ Ñ ≤ e i ƒ à °ù e ø Y ¿ É H CG
19.00 .....................áª∏©dG.Ω - πFÉÑ≤dG.¢T
Qƒ¡ªL ¿hO 19.00 ............ ¿É°ùª∏J.h - êôÑdG.GC »àdG á©FGôdG äÉbÓ©dG AÉ≤H ¿GC ôÑàYGh ¬Fhóg ≈∏Y É e ó æ Y , á °† ë e á « °ü î °T á °ù ª ∏ H ¿ É c … ò d G h ¬ ∏ é °S
ôHƒàcGC 24 âÑ°ùdG Qƒ¡ªL ¿hO 19.00 ............ ¿Gôgh.Ω - áæJÉH.¢T
19.00 ....................ÜhôîdG.ê - ôFGõédG.Ω
ɪFGO iƒà°ùªdG »a áÑ«Ñ°ûdG …ô«°ùeh »ÑY’ ™e ¬£HôJ
√ÉÑ°TGC ¢†©H ¬dƒ≤j ɪH É≤∏£e ¬HÉCj ’h ,''í°üdG »g''
πZƒJh (68O) »a »°Shôe øe ó«L πµ°ûH IôµdG Ö∏W
ø«©aGóªdG óMCG ÆhGQ ¿CG ó©Hh äÉ«∏ª©dG á≤£æe πNGO
16.00 ......................ájÉéH.¢T - ¢TGôëdG.G Qƒ¡ªL ¿hO 19.00 ........... ᪰UÉ©dG.G - áHÉæY.G ¿ƒ∏ãªj ’ øjòdGh -¬dƒb óM ≈∏Y- ¬«a QÉ°üfC’G »°S É¡«a ôj ºd Iôc Iƒ≤H Oó°S ºK ¬°ùØæd IôµdG CÉ«g
16.00 ..................∞«£°S.h - …GO ø«°ùM.¿ 19.00 ........................áæJÉH.Ω - Ió«∏ÑdG.G .É≤∏£e ø««≤«≤ëdG πFÉÑ≤dG QÉ°üfGC ∂ d P ó © H ¿ É à ≤ « b O , á é « à æ d G ’ O É © e h É Ä « °T ó ª ë e
∫h’CG º°ù≤dG
...ádƒ£ÑdG Ö≤d øY åjó◊ÉH §¨°†dG ¢†aQh º¡«∏Y GÒãc ≈æKGC

á`````HÉ`æY OÉ```–G
»`∏ªY »``a Gô```«ãc »``æfƒ`©é°ûj ¿ƒ``ÑYÓdG'' :»``fGô`ªY
''¿’BG ó```M ≈``dGE √ƒ```eób É`e ≈``∏Y á```ë°üdG º``¡«£©jh
,᪰UÉ©dG OÉëJG ¬dÉÑ≤à°SG ó©H ¬fGC á°UÉN OÉëJÓd º°SÉM êô©æe ìÉJôe ÉfGC ,Iô«N’CG ä’ƒédG »a Iƒ≤H óFÉ©dG Iõ«©eh ¢TÉeQ
ºK áª∏©dG ≈dGE ø««dÉààe ø«∏≤æJ ™e óYƒe ≈∏Y ≥jôØdG ¿ƒµ«°S äÉÑjQóàdG »a IQÉÑL GOƒ¡L ¿ƒdòÑj ø«ÑYÓdG ¿GC á°UÉN Ó«∏b
ô«°ùj ¬≤jôa ¿GC óMGƒdG ±ôëdÉH »fGôªY Éæd ∫Ébh ,Ió«∏ÑdG .''ôNGB ≈dGE AÉ≤d øe ô¡¶J ∂dP áé«àfh
åjóëdG øgGôdG âbƒdG »a ¢†aôj ƒ¡a Gò¡dh AÉ≤∏H AÉ≤d √QGƒ°ûe
»æàMGQGC Ωƒé¡dG á°VÉØàfG''
''»YɪL πµ°ûŸG ¿GE É≤HÉ°S â∏bh
Ö©°U AÉ≤d √QɶàfÉH ≥jôØdG ¿’C Ió«∏ÑdGh áª∏©dG »àLôN øY
.¬H RƒØdÉH ÉÑdÉ£e ¿ƒµ«°S ᪰UÉ©dG OÉëJG ΩÉeGC QÉjódG πNGO
''¬H RƒØ∏d Gó«L OÉ–’G AÉ≤d ô°†ëæ°S'' ¢ùªîdG ä’ƒédG »a ¢†ØàfG …òdG Ωƒé¡dG §N øYh
ó©H äGôe 10 ¬«°ùaÉæe ∑ÉÑ°ûd ∫ƒ°UƒdG øe øµªJ ø«M Iô«N’CG
’ ɪ∏ãe'' :»fGôªY ∫Éb ɪFGO ᪰UÉ©dG OÉëJG AÉ≤d øYh ≈dh’CG ™HQ’CG äÉ¡LGƒªdG »a óMGh ±óg π«é°ùàH ≈ØàcG ¿GC
Ó¡°S ¿ƒµj ød ᪰UÉ©dG OÉëJGE ΩÉeGC ÉfhDÉ≤d ,óMGC ≈∏Y ≈Øîj øe ø«≤j ≈∏Y ¿Éc ∫h’CG øe ¬fGC »fGôªY ócGC ,º°SƒªdG Gò¡d
øe á∏°ù∏°S Iô«N’CG ä’ƒédG »a πé°S É≤jôa ¬LGƒæ°S Éæf’C ,á«dÉ©ØdG ¢ü≤f πµ°ûe øe ¢ü∏îàdG ≈∏Y ¬«ÑY’ IQó≤e
øªµJ º°SƒªdG Gòg ≥jôa Iƒb ∫ÉM πc ≈∏Yh ,á«HÉéj’EG èFÉàædG ,Ωƒé¡dG πµ°ûe øY º°SƒªdG ájGóH »a âª∏µJ ɪd'' :±É°VGCh
≈∏Y º¡©e πªYÉC°Sh º¡JGAÉ≤d Gó«L ¿hô°†ëj ø«ÑYÓdG ¿GC »a äOQGC øµd ,Ωƒég Ö∏b ≈dGE á∏LÉY áLÉëH »fGC øX ™«ªédG
ÉæfGC Qƒ°üJGC …òdG ᩪédG Gòg AÉ≤∏d ∂dòc ∫ÉëdG ¿ƒµj ¿GC .''ó«©°S øH ÉeɪJ ó°übGC ºdh É«YɪL ¿Éc πµ°ûªdG ¿GC ó«cÉCàdG
»æ©é°ûj ‹É◊G ÉæÑ«JôJ''
ÉæJGAÉ≤d »a Éæ∏©a ɪ∏ãe çÓãdG ¬WÉ≤æH ôض∏d Gó«L ¬d ô°†ëæ°S
á°UôØdG hóÑJh ,ÉæfGó«e ≈∏Y ¬Ñ©∏æ°S ÉæfGC á°UÉN á≤HÉ°ùdG
''.á«aÉ°VGE •É≤f 3 `H Éfó«°UQ º«Yóàd Éæd áëfÉ°S ''»àª¡e Gƒ∏¡°S ¿ƒÑYÓdGh
≈æªàf Éæch áØë› QÉ°üf’CG áHƒ≤Y'' É«dÉM ≥jôØdG É¡∏àëj »àdG á«fÉãdG áÑJôªdG ¿GC »fGôªY ócGCh
''OÉ–’G ΩÉeGC º¡JÉCaɵe Iƒ≤H πª©dG á∏°UGƒe ≈∏Y »æØdG ºbÉ£dG »a √hDÓeRh ƒg ¬©é°ûJ
±ôàYG ¬fGC ƒdh ,á浪ªdG èFÉàædG π°†aGC ≥«≤ëàd áHÉæY IOÉ«≤d
áHƒ≤©dG ÖÑ°ùH QÉ°üfGC ¿hO AÉ≤∏dG AGôLGE ¢Uƒ°üîH ≈∏Y º¡JôHÉãe ∫ÓN øe Gô«ãc ¬àª¡e øe Gƒ∏¡°S ø«ÑYÓdG ¿GC
ÜÉ«Z ¿GE »fGôªY ∫Éb ,»HÉæ©dG Qƒ¡ªédG ≥M »a á£∏°ùªdG Éæd ócGC ¬fGC ≈àM ,º¡WÉÑ°†fG ÖfÉL ≈dGE ójó°ûdG ºgõ«côJh πª©dG
¬dÉÑ°TGC ¿’C Gô«ãc ¬fõëj ᪰UÉ©dG OÉëJG ΩÉeGC ''õfÉ#«dƒ¡dG'' …GC ºjó≤J ≈dGE êÉàëj ’ íÑ°UGC ¬fGC á£≤ædG √òg ¢Uƒ°üîH
º¡©e ¬àØbh ≈∏Y AÉ≤∏dG Gòg »a ºgQƒ¡ªL IÉCaɵe GhOGQGC GóL »HÉéjGE ôeGC ƒgh º¡Jô«°S ¢üîj Ée »a ø«ÑYÓd á¶MÓe
hGC áHÉæ©H âÑ©d »àdG äGAÉ≤∏dG »a AGƒ°S º°SƒªdG ájGóH òæe .''É¡«∏Y ºg »àdG »YƒdG áLQO ócƒDj
…Qhô°V øµd º∏◊G ¬≤M øe ô°UÉæŸG''
±É°VGCh ,12 ºbQ ÖYÓdG ÉehO QÉ°üf’CG ¿Éc ø«M É¡LQÉN
ºgó¡L iQÉ°üb ∫òH øe ¬«ÑY’ ™æªj ød Gòg ¿GC »fGôªY Ée Ωób ÖYÓdG ¬∏d óªëdGh ,¿É«M’CG ¢†©H »a áaRÉéªdG ∫ ÓN øe » fG ôªY QO É≤dG ó ÑY á HÉæY O Éë JG Ü Qó e G ó H
''ÚÑYÓdG »ªMGC ¿GC
á£HGôdG áHƒ≤Y ¿GE º¡æY ∫Éb øjòdG ºgQÉ°üf’C ¬FGógGEh RƒØ∏d ¿’BG ƒgh ,Iô«Ñc äÉfɵeGE ¬jód ¿GC ócGCh ¬æe ÉHƒ∏£e ¿Éc ¢ùeGC ∫hGC Iô¡°S ''±Góq¡dG'' ¬H ¢üN …òdG ∫ƒ£ªdG åjóëdG
ÉÄ«°T Gƒ∏©Øj ºd º¡fGC ΩGOÉe áØëée âfÉc º¡≤M »a á«æWƒdG ≥jôØdG »a øjOƒLƒªdG ¿ÉÑ°ûdG á«≤Ñd IôÑY áHÉãªH íÑ°UGC ä’ƒédG »a ¬≤jôa É¡∏é°S »àdG èFÉàædÉH ÉMôa óMC’G
.áHƒ≤©dG ¬«∏Y ¿ƒ≤ëà°ùj OGORƒ∏H ΩÉeGC ¢SQɪj ¿GC ¢†aQGC'' :»fGôªY ±É°VGC ¬eÓc ¥É«°S »ah .''º¡«a »à≤K GƒÑ°ùµj ≈àM ôãcGC πª©dG º¡«∏Y øjòdGh õc ôªdG » ∏ à©j O Éë J’ G â∏ ©L » àdG èFÉàædG » gh ,Iô«N C ’ G
ô°üe øe ø°ùMGC ÉÑîàæe ∂∏‰''
Oƒ©J ¿GC ójQGC ’h ,ø«ÑYÓdG ≈∏Y §¨°†dG ¿Éc ¢üî°T …GC »æe ø°ùMGC ɨjOÉa ±ô©j óMGC ’'' »fGôªY ≈æKGC óbh ,ádƒ£Ñ∏d ΩÉ©dG Ö«JôàdG »a √OôتH »fÉãdG
''Iƒ≤H ¬JOƒY øe ócÉCàeh
ºJ Ée πc Ωóg ºàjh Iô«N’CG º°SGƒªdG ƒjQÉæ«°S ≈dGE áHÉæY ¿hO »æØdG ºbÉ£dG »a ¬jóYÉ°ùe ≈∏Yh ¬«ÑY’ ≈∏Y Gô«ãc
''IôgÉ≤dG ‘ º¡eõg ≈∏Y ¿hQOÉbh ≈≤ÑJ ¿GC …Qhô°V »d áÑ°ùædÉHh ,º°SƒªdG ájGóH òæe √hDÉæH »a ’É©a ¿Éc ºgQhO ¿GE ∫Éb øjòdG QÉ°üfC’G ≈°ùæj ¿GC
,ºgõ«côJ ≈∏Y Gƒ¶aÉëj ¿GCh ¢VQ’CG ≈∏Y ø«ÑYÓdG πLQGC áæJÉH AÉ≤d »a á∏«µ°ûàdG ≈dGE ɨjOÉa IOƒY ¢Uƒ°üîHh É¡°VÉN »àdG äGAÉ≤∏dG »a á°UÉN èFÉàædG ∂∏J ≥«≤ëJ
»fGôªY ≈∏Y ’GƒD°S ìô£f ¿GC ’GE Éæ«HGC Éæ©e ¬ãjóM ΩÉàN »a ≈∏Y Gô°üe »HÉæ©dG ÜQóªdG GóH ɪc ,áHÉæY »a ≥jôØdG
ô«µØàdG ¬≤M øe ô°UÉæe …GC ¿GC ∫ƒ≤dG øe »æ©æªj ’ Gògh áHÉ°U’EG ÖÑ°ùH Iô«N’CG ™HQ’CG äÉ¡LGƒªdG øY ¬HÉ«Z ó©H
…ô°üªdG ø«ÑîàæªdG ø«H ΩOÉ≤dG ôѪaƒf 14 AÉ≤d »a ¬jGCQ ¢üîj π«Ñ≤dG Gòg øe A»°T …GC hGC ádƒ£ÑdG Ö≤d øY åjóëdG ¢†aQ
»æµd ,É«dÉM π«Ñ≤dG ∂dP øe A»°T …GC hGC ádƒ£ÑdG Ö≤d »a …òdG ´ƒÑ°S’CG »a iƒ°S áYƒªéªdG ™e èeóæj ºd …òdG ƒgh
ÜôëdG ¿GC ó≤àYGC'' :»dÉàdG ƒëædG ≈∏Y √OQ AÉLh ,…ôFGõédGh ≈∏Y ®ÉØëdGh ¬«ÑY’ øY §¨°†dG OÉ©HE’ ¬æe á≤jô£c
ájGóH òæe ºFÓªdG ƒédG GhóLh øjòdG ø«ÑYÓdG ájɪM ójQGC øe áHÉæY »a óLƒj ’ ¬fGC »fGôªY í°VhGC ,AÉ≤∏dG ≥Ñ°S
≥∏îà°S …ôFGõédGh …ô°üªdG ø«aô£dG øe IOƒLƒªdG á«eÓY’EG ᫪gC’Gh áHƒ©°üdG »a ájÉZ äÉjQÉÑe πÑb ºgõ«côJ
øe º¡æµeh á«°ùØf áMGôH Ö©∏dG øe º¡æµe Ée ƒgh º°SƒªdG øe ƒg ¬fGC ΩGOÉe ¬æe ø°ùMGC ÖYÓdG Gòg äÉfɵeGE ±ô©j
…Qhô°†dG øe ¬fGC iQGC ÖÑ°ùdG Gò¡dh ø«ÑYÓdG ≈∏Y Gójó°T É£¨°V .áeOÉ≤dG ä’ƒédG »a ºgô¶àæJ
ƒd ∫ÉëdG ¬«∏Y ¿ƒµ«°S Ée ɪHQ ¢ùµY ,Ió«L èFÉàf ≥«≤ëJ ¿Éc ø«M ¿’BG øe ∞°üfh º°Sƒe πÑb ¬d AÉ°†e’EÉH ÖdÉW
ÉfOQGC ɪ∏ãe áæJÉH AÉ≤d ÉfÒ°S''
…ô°üªdG ±ô£dG ¬dƒ≤j Ée ≈∏Y OôdG ΩóY …ôFGõédG ΩÓY’EG ≈∏Y .''∫É≤j ɪc -áÑbôdG »a ¢SƒªdG-h §¨°†dG âëJ GƒfÉc ø«M ɨjOÉa ¿GC ±ô©j ¬fGC »fGôªY ±É°VGCh ,≥jôØ∏d ÉHQóe
É«dÉM åjó◊G ÉeÉ“ ¢†aQGC''
á«MÉædG øe ¬fGC ó«cÉCàdG …OƒH ɪc ,øjõcôe ø«ÑYÓdG AÉ≤H’E
''É«≤£æe ¿Éc ÉfRƒah
≈∏Y QOÉb ƒgh ,ô°üe øe ô«ãµH ø°ùMGC ÉÑîàæe ∂∏ªf á«æØdG »a Éë°Vƒe ,ô«ãµdG ºjó≤J ¬fɵeÉEH ¬JÉfɵeGE áªb »a ¿ƒµj
''Ió«∏ÑdGh áª∏©dG »àLôN øY
ójó°T §¨°V ¬«∏Y ¢VôØ«°S ¿Éc ¿GE ≈àM IôgÉ≤dG »a RƒØdG º°SƒªdG Gòg ájGóH ™e πcÉ°ûe ¢TÉY ÖYÓdG ¿GC ¬°ùØf ¥É«°ùdG

EL Heddaf N 1161 Mardi 20 Octobre 2009


Iô°ûY ájOÉëdG áæ°ùdG 2009 ôHƒàcCG 20 AÉKÓãdG- 1161 Oó©dG
§¨°†Hh ∑Éæg IóY äGôe »a äRÉa ÉæàjófGC ¿’C ∑Éæg Égó©H ≈≤∏àj ¿GC πÑb äGô«°†ëàdG ájGóH »a √ôNÉCJ ó©H ¬≤jôa áLôN øY ¬ãjóM ájGóH »a »fGôªY ÉæH OÉYh
âæc ø«M ∞∏°û∏dh ∞«£°ùd çóM ɪ∏ãe ájô°üªdG ô«gɪédG øY åjóëdG É©WÉb É°†aQ ¢†aôj ¬fGC OÉëJ’EG ÜQóe ócGCh »fGôªY ≈≤Ñjh .øjOÉ«ªdG øY á∏jƒW Iôàa ¬Jó©HGC áHÉ°UGE »àdG áé«àædÉH ó©°S ¬fGE É¡fÉC°ûH ∫Ébh ,áæJÉH ≈dGE Iô«NC’G
…ó¡e .ä ''.≥HÉ°ùdG »a É¡HQOGC áHÉãªH ¿ƒ©ÑààªdG ÉgôÑàYG »àdGh ¬≤jôØd á∏Ñ≤ªdG äÉjQÉѪdG ™e á°UÉN ájƒb ¿ƒµà°S ɨjOÉa IOƒY ¿GC øe GócÉCàe ≈à°ûH åëH ¢ùaÉæe ΩÉeGC ÉÑ©°U ¿Éc AÉ≤d »a ¬dÉÑ°TGC É¡≤≤M
.¿Gó«ªdG §°Sh »a Ö°UÉæªdG ∫ƒM OƒLƒªdG ´Gô°üdG á∏°ù∏°S É¡H ∞bƒj á«HÉéjGE áé«àf ≥«≤ëJ øY πFÉ°SƒdG

...º¡àHÉ°UGE AGQh áæJÉÑH Ȫaƒf 1 á«°VQGC ≈æq“GC âæch GQÉ«N ¿Éc ∫ÉÑqW ΩÉëbGE'' π«é°ùJ ºZQ ¬fGC ÉæKóëe í°VhGC ɪc ,á«Ñ∏°ùdG ¬éFÉàf
''ó«©°S øH ΩÉëbGE
Gô«Ñc Óµ°ûe ≥∏îj ºd ∂dP ¿ÉEa ,ôµÑe âbh »a Éaóg »ª°SÉ"

ÇQGƒW ¿ƒKóëjh ¿ƒHÉ°üe »ª°SÉ" h ΩÓ°ùdG óÑY ,§jô°TƒH


øe ≈≤ÑJ Ée Ghô«°ùj ∞«c ¿ƒÑYÓdG ±ôY ¿GC ó©H ≥jôØ∏d
5 ó©H ,áæJÉH ΩÉeGC É«°SÉ°SGC ∫ÉÑqW ºLÉ¡ªdG ΩÉëbGE øYh .É«≤£æe ºgRƒa π©L Ée ,GhOGQGC ɪ∏ãe AÉ≤∏dG QGƒWGC
IÉfÉ©e »a πãªJ »æØdG ºbÉ£∏d É°üjƒY Óµ°ûe óM’CG ¢ùeGC ∫hGC á«°ùeGC äÉÑjQóà∏d á«HÉæ©dG á∏«µ°ûàdG IOƒY âaOÉ°U ΩÉeGC ∂dP ¿Éc) ᫪°SQ IGQÉÑe »a ¬d Qƒ¡X ôNGB øY äGAÉ≤d ''GÒãc ø°qù– ≥jôØdG ¿GC äócÉCJ''
»°ù«FôdG É¡ÑÑ°S ¿Éc äÉHÉ°UGE øe ,ΩÓ°ùdG óÑYh »ª°SÉ" ,§jô°TƒH øe πµH ôe’CG ≥∏©àjh ≥jôØdG õFÉcQ øe ø«ÑY’ 3 á£≤ædG √òg »a ’ƒ£e åjóëdG »fGôªY ÉC°ûj ºd (¿É°ùª∏J …òdG »HÉéj’EG A»°ûdG'' :»fGôªY ±É°VGC ¬eÓc ¥É«°S »ah
•QÉØdG ᩪédG √AÉ≤d ≥jôØdG É¡bƒa Ö©d »àdG áæJÉÑH ôѪaƒf 1 Ö©∏e á«°VQGC Aƒ°S ƒg ΩÓ°ùdG óÑYh »ª°SÉ≤d áÑ°ùædÉH πc iƒà°ùe ¿’C √òîJG QÉ«N Gòg ¿GC Éæd ó«cÉCàdÉH ≈ØàcGh ¿ƒÑYÓdG É¡H ¢VÉN »àdG á«∏≤©dG ƒg áæJÉH AÉ≤d øe ¬H âLôN
»a »KÓãdG Gòg äÉeóîd OÉëJ’G áLÉM ≈dGE ô¶ædÉH ≥jôØdG »a á«≤«≤M ÇQGƒW çóMGC …òdG ôe’CG ƒgh ,''á«HƒÑdG'' ΩÉeGC πc »a OɪàY’G ¿Éµe’EÉH »dÉàdÉHh ÜQÉ≤àe ø«ªLÉ¡ªdG á«°ùØædG á«MÉædG øe Gô«ãc Gƒé°†f º¡fGC äócÉCJ å«M ,á¡LGƒªdG
.ΩOÉ≤dG ᩪédG ᪰UÉ©dG OÉëJG ΩÉeGC ¬FÉ≤d »a »fGôªY ±É°VGCh ,πµ°ûe ¿hO º¡æe óMGh ≈∏Y Iôe Ée ƒgh ,á≤«bO ø«©°ùàdG á∏«W ójó°T õ«côàH GƒÑ©d º¡fGC á°UÉN
ÜQqóàj ’h πMɵdG ‘ ÊÉ©j §jô°TƒH
øH ΩÉëbGE áæJÉH ájOƒdƒe ΩÉeGC ≈æªàj ¿Éc ¬fGC ¬JGP ¥É«°ùdG ¿Éc …òdG §¨°†dG ºZQ GQGòfGE º¡æe óMGh …GC »≤∏J ΩóY ô°ùØj
.∂dP øe ¬à©æe AÉ≤∏dG ±hôX øµd É°†jGC ó«©°S
¬cÓàeG ‘ øªµJ ≥jôa …GC Iƒb''
≈∏Y ºgQhO GhOGCh »Jɪ«∏©J Gƒ≤ÑW º¡fGC ɪc ,º¡«∏Y É°VhôØe
¬JOhÉY å«M πMɵdG iƒà°ùe ≈∏Y IOÉM Ω’GB øe º°SƒªdG ájGóH òæe áHÉæY ±ƒØ°U »a ÖY’ ø°ùMGC §jô°TƒH ≈fÉYh »a GƒfÉc øjòdG í°VGh ¢SQÉëdGh ø«©aGóªdG á°UÉN ¬Lh πªcGC
''øjó«L ≈eôe ¢SQÉMh ÉYÉaO
-ô«N’CG AÉ≤∏dG »a ¬àcQÉ°ûe ó©H øØ©J πMɵdG »a ìôL øe »fÉ©j - ÜhôîdG AÉ≤d πÑb ÉgÉ≤∏J »àdG áªjó≤dG áHÉ°U’EG ''.܃∏£ªdG iƒà°ùªdG
»a ÜQóàdG ≈∏Y iƒ≤j ’ ¬à∏©L Iójó°T Ω’GB ¬d ∞∏Nh »°VÉjôdG √AGòM AGóJQG ≈∏Y É«dÉM Qó≤j ’ ¬∏©L Ée ƒgh ,
.§≤a ≥jôØdG Ö«ÑW óæY êÓ©dÉH ≈ØàcG ¬fGC å«M ,øjô«N’CG ø«eƒ«dG ´ÉaO ¬∏é°S …òdG ®ƒë∏ªdG ø°ùëàdG ≈dGE ¬Jô¶f ¢Uƒ°üîH »°û" ‘ IÒÑc âfÉc »à≤K''
''áæJÉH ΩÉeGC êGQƒc âÑ©dh ..»æàµ∏g áHÉ°U’EG'' :§jô°TƒH »fɪãdG äÉ¡LGƒªdG G »a ø«aóg ’GE ≥∏àj ºd ¬fGC ΩGOÉe ≥jôØdG ''¿ÉÑ°ûdG á«≤Ñd IÈY ƒgh
…GC Iƒb ¿ÉEa á«°üî°ûdG »Jô¶f Ö°ùM'' :»fGôªY ∫Éb ,Iô«N’CG
øµd ,√OhÉ©J AÉ≤d Ö©∏j ɪ∏c å«M á∏jƒW Iôàa òæe É¡æe ∞°ûj ºd ¬fGC á°UÉN ¬àªdGB áHÉ°U’EG ¿GC §jô°TƒH Éæd ócGCh AÉ≤d »a É«°SÉ°SGC »°ûb §°SGhC’G ÖY’ ¬cGô°TGE øYh
,ó«L ≈eôe ¢SQÉM ¬cÓàeÉHh »Ø∏îdG ¬£N Iƒ≤H ¢SÉ≤J ≥jôa
¬Ñ©d ¬æµd ô«N’CG áæJÉH AÉ≤d »a ∑QÉ°ûj ¿GC ¬«∏Y ¿Éc Ée ¬fGC GócƒDe ,äOGR Ω’’BG ¿GC ΩGOÉe IóqM ôãcÉCH ¬JAÉL IôqªdG √òg ∑Gô°TGE ádÉëà°SÉH »eÓYGE ó©H'' :»fGôªY ∫Éb ,''á«HƒÑdG''
≈àM Gô«ãc π¨à°ûfh áHÉæY »a Gòg πc ∂∏ªf øëf ¬∏d óªëdGh ¬«∏Y øgGQGC âæc ¿GC ó©H ¬àHÉ°UGE ÖÑ°ùH AÉ≤∏dG »a ¢ûjÉÑM
Ω’’BG AGôqL ,ôѪaƒf 1 Ö©∏e »a ájOÉY á≤jô£H …ôédG »a Iô«Ñc áHƒ©°U óLh óbh ,¬FÓeRh ≥jôØdG πLGC øe ''êGQƒc'' »ØNGC ’h ,¿ƒÑYÓdG ɡѵJôj »àdG AÉ£N’CG Iôe πc »a íë°üf …òdG »°ûb ∑Gô°TGE »a ¿GƒJGC ºd ,ÖbÉ©ªdG Iõ«©e áaÓîd
.É¡æe »fÉ©j ¿Éc »àdG ,»"ô°T øH ,hRGR iƒà°ùe »a ø«ÑY’ OƒLƒH ¬fGC óMGC ≈∏Y
q ch »FÓeR IóYÉ°ùe ójQGC''
''Ωƒ«dG í°†à«°S A»°T π
»∏Y ¬fGC É≤Ñ°ùe ±ôYGC âæc ÜQóªch ,Iô«Ñc ¬«a »à≤K âfÉc
q
øe øµªà«°S ¿Éc ¿GE º∏©j ’ ƒgh É«dÉM ¬àHÉ°UGE áédÉ©e Oó°üH ¬fGC ≈∏Y ó«cÉCàdÉH Éæ©e ¬ãjóM §jô°TƒH π°UGhh ¿Éc …òdG ôe’ C G ƒgh ,ΩOÉ≤dG ᩪédG AÉ°ùe øe á©HÉ°ùdG áYÉ°ùdG
…òdG AÉ≤∏dG âbh ºjó≤J Ö∏W øY IQGO’ E G â©LGôJ ¿GC ó©H Gô¶àæe
¿Gó«MƒdG ¿ÉÑFɨdG Iõ«©eh ¢ûjÉÑM
≈æªàj ¬fGC ƒdh Ωƒ«dG QÉ¡f í°†à«°S A»°T πc ¿GC Éæd í°VhGC å«M ,ΩOÉ≤dG ᩪédG Ωƒj ᪰UÉ©dG OÉëJG AÉ≤d »a ácQÉ°ûªdG
≈≤ÑJ »àdG çÓãdG •É≤ædÉH ôض∏d ¬FÓeR IóYÉ°ùeh AÉ≤∏dG »a ácQÉ°ûªdG ¬d ≈æ°ùàj ≈àM ,á«ë°üdG ¬àdÉM ø°qùëàJ ¿GC
≈∏Y ø«≤jôØdG ø«H §°SGh’ C G AÉ≤d Ö©∏«°Sh .Qƒ¡ªL ¿hO Ö©∏«°S
.…Ée 19 Ö©∏e ≥ë∏ªH Gô°üY á©HGôdG áYÉ°ùdG
±ÉæÄà°S’G ‘
êÓ©H ≈ØàcGh »fóªdG …õdÉH ±ÉæÄà°S’G á°üM ô°†M §jô°TƒH ¿Éc GPGE
.√QGƒ°ûe á«≤H »a ¬≤jôØd GóL áªq¡e
''∂jôJÉH'' ä’óH Ö∏÷ ᪰UÉ©dG ‘ …OÉæe ÜQóàdÉH É«ØàcG »ª°SÉ"h ΩÓ°ùdG óÑYh ,≥jôØdG Ö«ÑW óæY ¬àHÉ°UGE
áHôq≤ŸG á∏°†©dG øe ¿É«fÉ©j »ª°SÉ" h ΩÓ°ùdG óÑY ''∂jôJÉH'' ácô°T á°ùÑdC’ÉH áHÉæY OÉëJ’ ójóédG ∫ƒqªªdG πªcCG
äô°†M É¡©«ªL OGó©à∏d áfƒµªdG ô°UÉæ©dG á«≤H ¿ÉEa ,OGôØfG ≈∏Y
AÉæãà°S’Gh ,óM’C G ¢ùeGC ∫hGC á«°ùeGC âjôLGC »àdG á«ÑjQóàdG á°üëdG
,¢ùeGC QÉ¡æd á«FÉ°ùªdG á°üëdG »a ’h óM’CG ¢ùeGC ∫hGC Ωƒ«d á«ÑjQóàdG á°üëdG »a »ª°SÉ" h ΩÓ°ùdG óÑY øµªàj ºdh º¡JGAÉ≤d ¿ƒÑYÓdG É¡H Ö©∏«°S »àdG á«°VÉjôdG ä’óÑdG õ«¡éJ ,ø««∏ëª∏d »æWƒdG ÖîàæªdG ¢üHôJ »a OƒLƒªdG Iõ«©e ¿Éc ó«MƒdG
ájƒà°ûdG ä’óÑdG •QÉØdG ´ƒÑ°SC’G äõ¡qL ¿CG ó©H ᫪°SôdG .¬àÑcQ »a GôNƒDe á«MGôL á«∏ªY iôLGC …òdG ¢ûjÉÑMh
¢ùeGC ÉjôLGC óbh ,§≤a OGôØfG ≈∏Y ÜQóàdÉH É«ØàcG å«M ,áHôq≤ªdG á∏°†©dG øe ɪ¡JÉfÉ©e ÖÑ°ùH áYƒªéªdG ™e ÜQóàdG øe ≈dEG óMC’G ¢ùeCG ∫hCG …OÉæe ¢ù«FôdG π≤æJ óbh ,''ÉcQÉÑdG''
ɪ¡∏©éj ¿GC ¬fÉC°T øe …òdG ôe’CG ƒgh ,Ωƒ«dG ìÉÑ°U ¬°ùØf A»°ûdÉH ¿Éeƒ≤«°Sh »°üØM QƒàcódG óæY á«LÓY á°üM å«M ,áHÉæY ≈dEG ¬©e É¡Ñ∏Lh ä’óÑdG áæjÉ©e πLCG øe ᪰UÉ©dG
áHÉæY QÉ£e »a ä’óÑdG ∫ÉÑ≤à°SÉH Ωhôc ΩÉ©dG ô«LÉæªdG ∞∏c
¢ùeGC äÓ°†©dG ájƒ≤àd á°üM äôLGC á∏«µ°ûàdG
á°üM »a ÜQqóàj ºd ΩÓ°ùdG óÑY ¿GC ôcòj .Ωƒ«dG á«°ùeGC áéeôѪdG á«ÑjQóàdG á°üëdG »a áYƒªéªdG ™e ÜQqóà∏d ¿GOƒ©j .É¡∏°Sôjo ø«M ≈dh’
C G ,ø«ÑYÓd ø«à«ÑjQóJ ø«à°üM ¢ùeGC »æØdG ºbÉ£dG èeôH
Égô°†M å«M äÓ°†©dG ájƒ≤àd á°ü°qüîe âfÉch ÉMÉÑ°U âjôLGC
''á«HƒÑdG'' AÉ≤∏H ≈¡àfG ''¿ƒà°ù«dÉH'' ó¡Y
.áMQÉÑdG áë«Ñ°U
''OÉ–’G á¡LGƒe øe »æ©æªà°S áHÉ°U’EG ¿GC Qƒq°üJGC ’'':ΩÓ°ùdG óÑY ∫ƒqªªdG øe IójóédG ø«ÑYÓdG ä’óH …OÉæe ¢ù«FôdG Ö∏éHh
AÉ°ùe á©HGôdG áYÉ°ùdG ≈∏Y âfÉc á«fÉãdGh ,ø«Lƒa ≈∏Y ¿ƒÑYÓdG
.»µ«àµàdG ÖfÉé∏d »æØdG ºbÉ£dG É¡°ü°qüNh …Ée 19 Ö©∏e ≥ë∏ªH
á«°VQGC Aƒ°ùd ≈dhGC áLQóH Oƒ©J å«M Iô«£N ôÑà©J ’ ¬àHÉ°UGE ¿GE ,¢ùeGC ¬©e ''±Góq¡dG'' `d ∫É°üJG »a ΩÓ°ùdG óÑY ∫Éb
óÑY ó©Ñà°SGh .øµªe âbh ÜôbGC »a ¬à«aÉY ™Lôà°ùj ¿GC πLGC øe á«LÓY ¢ü°üëH Ωƒ≤j ¬fGC Éæd GócƒDe ,áæJÉH Ö©∏e
¿Éc å«M ᫪°SQ áØ°üH ≈¡àfG ''¿ƒà°ù«dÉH'' ó¡Y ¿ÉEa ,''∂jôJÉH''
¢TÉeQ AÓeR ¬H Ö©d …òdG ô«N’CG ƒg •QÉØdG ᩪédG áæJÉH AÉ≤d áØ°TɵdG AGƒ°V’
C G â– Ωƒ«dG á°üM
ä’óH ¿ƒÑYÓdG …óJô«°S ᫪°SQ áØ°üH ¬fGC ΩGOÉe ,áeÓ©dG ∂∏àH áYÉ°ùdG ≈∏Y Ωƒ«dG ¬≤jôØd á«ÑjQóàdG á°üëdG »fGôªY ÜQóªdG èeôH
hGC Ωƒ«dG QÉ¡f ÉjOÉY äÉÑjQóàdG ∞fÉCà°ù«°S ¬fGC ΩGOÉe ᪰UÉ©dG OÉëJG AÉ≤d ¢VƒN øe áHÉ°U’EG √òg ¬eôëJ ¿GC ΩÓ°ùdG .᪰UÉ©dG OÉëJG ΩÉeGC ᩪédG Gòg ''∂«JQÉH'' ,áØ°TɵdG AGƒ°V’
C G âëJ …Ée 19 »°ù«FôdG Ö©∏ªdG »a AÉ°ùe á©HÉ°ùdG
᪰UÉ©dG ¤GE π≤æà∏d ád’ øH `d õéëj Ωhôc
.ä’ÉëdG ≈°übGC »a GóZ É¡Ña ¿ƒÑ©∏«°S »àdG É¡°ùØf ±hô¶dG ≈∏Y ¬«ÑY’ ójƒ©J πLGC øe
''ᩪ÷G Ωƒj Gô°VÉM ¿ƒcÉC°Sh ..hÉæ¡àj õfÉ#«dƒ¡dG'' :»ª°SÉ" §°Sƒd õéM ¬fGC ,¢ùeGC Ωhôc ≥jôØ∏d ΩÉ©dG ô«LÉæªdG Éæd ócGC
á°üëdG »g √òg ¿ƒµà°Sh .᪰UÉ©dG OÉëJG ΩÉeGC ΩOÉ≤dG ºgAÉ≤d
áeOÉ≤dG ᩪédG AÉ≤d πÑb ≥jôØdG É¡jôé«°S »àdG Ió«MƒdG á«ÑjQóàdG
¬©æªJ ødh áØ«ØN áHÉ°U’EG ¿GE ∫Ébh OÉëJ’G AÉ≤d »a ¬FÓeR ácQÉ°ûe øe GócÉCàe »ª°SÉ" ºLÉ¡ªdG GóH ,¬à¡L øe ô°TÉÑjh ᪰UÉ©dG ≈dGE π≤æàj ≈àM ád’ øH ÜôਪdG ¿Gó«ªdG .áØ°TɵdG AGƒ°V’
C G âëJ
≈∏Y ¬FÓeR ™e 𪩫°S ¬fGC í°VhGC å«M ¬àHÉ°UGE øY ≥jôØdG QÉ°üfGC ¬JGP ¥É«°ùdG »a ÉæĪ£e ,AÉ≤∏d GõgÉL ¿ƒµj ¿GC øe ø«H çóM …òdG ¥ÉØJ’G ó©H ,…GO ø«°ùM ô°üf ™e á«æØdG ÜQÉéàdG
≈dGE ΩÉjGC òæe ád’ øH π≤æàj ¿GC ¢VôàØj ¿Éch .ø«≤jôØdG »dhƒD°ùe AÉ≤∏dG º°qSôJ á«æWƒdG á£HGôdG
á¡LGƒªdG øY ¿ƒÑ«¨à«°S øjòdG ,''õfÉ#«dƒ¡dG'' `d ájóg ¬fƒeóq≤jh ¬H ¿hRƒØj ≈àM ᪰UÉ©dG OÉëJG ΩÉeGC óq«L AÉ≤d ájOÉCJ
…ó¡e .ä .º¡«∏Y á£∏°ùªdG áHƒ≤©dG ÖÑ°ùH
πLÉCJ á°UÉN ±hô¶d øµd ájô°üædG ™e äÉÑjQóàdG AóÑd ᪰UÉ©dG
`cÉæg π≤æàj ¿GC ¢VôàØj å«M ,´ƒÑ°S’CG Gòg ájÉ¡f ájÉZ ≈dGE ¬∏≤æJ á©HÉ°ùdG áYÉ°ùdG ≈∏Y
.ΩOÉ≤dG ¢ù«ªîdG Ωƒj ≈∏Y ᪰UÉ©dG OÉëJG - áHÉæY OÉëJG AÉ≤d á«æWƒdG á£HGôdG ⪰qSQ
:IOƒªM ∫h’CG º°ù≤dG
,áÑ«Ñ°ûdG øe »ª°SQ ∫É°üJG …GC óLƒj ’'' áæJÉH ÜÉÑ°T ™e √ó≤Y ï°ùa Éeó©H
''πµ°ûe ¿hO IOƒ©∏d ó©à°ùe ÉfGCh IOƒªM ´ÉLΰSG ‘ ôµØJ áÑ«Ñ°ûdG
?í«ë°U Gòg π¡a ,''ÜɵdG'' IQGOEG ™e ó≤©dG âî°ùa ∂fCÉH QÉÑNC’G ¢†©H ó«ØJ ÖÑ°ùH ¬æe Ö∏£H áæJÉH ÜÉÑ°T ™e √ó≤Y »°VɪdG ¢ù«ªîdG Ωƒj IOƒªM π«Ñf ÖYÓdG ï°ùa
Éeó©H º¡©e ó≤©dG ï°ùaCG ¿CÉH »°†≤j …OÉædG Gòg …ô«°ùe ™e ¥ÉØJG ≈dEG â∏°UƒJ ó≤a ,π©ØdÉH ¿Éc å«M ,…QÉédG º°SƒªdG ájGóH …OÉædG Gò¡H ¬bÉëàdG òæe É¡°û«©j ¿Éc »àdG áÑ©°üdG á«©°VƒdG
.¿CÉ°ûdG Gòg »a ᪡e á£≤f ≈dEG IQÉ°TE’G OhCGh ,≥jôØdÉH ᣫëe áÑ©°U ÉahôX äóLh êQÉNh IQÉJ á«WÉ«àM’G á∏«µ°ûàdG øª°V ¬côàj ¿Éc …òdG áWGôYƒH ÜQóªdG äGQÉ«àNG á«ë°V
..π°†ØJ áæJÉH ÜÉÑ°T ¢ù«FQ ™e π°qUƒJ å«M IÉfÉ©ªdG √ò¡d GóM ™°†j ¿GC πq°†a ∂dòd ,iôNGC IQÉJ áªFÉ≤dG
âØ°ûàcG å«M …OÉædG Gòg ™e QGƒ°ûªdG π°UGhCG ’ ¿CG Qôb øe ƒg Qó≤dG ¿CG ôeC’G »a Ée πc ô«ãµdG ΩÓµdG ƒg ádÉC°ùªdG √òg ójóL ¿ÉEa á∏HÉ≤ªdG á¡édG »ah .ø«aô£dG ø«H ó≤©dG ï°ùØH »°†≤j ¥ÉØJ’
áæJÉH »a áª∏µdG ºJCÉH ’ÉLQ äóLh »æfCG ºµæY »ØNCG ødh ,º¡ëdÉ°Uh »ëdÉ°U »a ôeC’G ¿CG ∫ÓN IOƒªM π«Ñf ≥HÉ°ùdG É¡≤jôa ÜÉ©dGC ™fÉ°üd á«∏FÉÑ≤dG IQGOE’G IOÉ©à°SG á«fɵeGE ∫ƒM ô«KGC …òdG
»àdG Ωó≤dG Iôc ô°S ƒg Gògh º¡àaô©ªH Gó«©°S âæc »à¡L øe ÉfCGh ,äÉ«ë°†àdG ≈æ©e ¿hQóq≤j πµH ΩÉj’CG √òg ≈©°ùj »°TÉæM ∞jô°ûdG óæëe ¢ù«FôdG ¿qGC ɪ«°S’ ,á∏Ñ≤ªdG ájƒà°ûdG äÓjƒëàdG á∏Môe
A » ° T … C G ¢ ù «dh ó ≤©dG ï° ù a » a ô«µ ØàdG ≈ dE G » æ©a O øe ƒ g » ° û «ª¡J ¿C G ’ E G ,â∏ ë JQG ɪæjC G ∫ ÉL ôH ∂a ô©J á«JGƒe á°UôØdG ¿ÉEa ¬«∏Yh ,QGƒ°ûªdG øe ≈≤ÑJ Ée ¬H π°UGƒj ÜÉ©dGC ™fÉ°U ΩGó≤à°SG πLGC øe ¥ô£dG
.ôNBG .á©HÉàªdG πëe ádÉC°ùªdG √òg ≈≤ÑJ øµd IOƒªM ™e á≤Ø°üdG »a º°ùë∏d
á∏Ñ≤ªdG á∏«∏≤dG äÉYÉ°ùdG »a ¬H π°üàj ób »°TÉæM
?ó≤©dG ï°ùa »a äÉHƒ©°U äóLh πgh
…CG »eÉeCG Gƒ©°†j ºdh »à«©°Vƒd ø«ª¡Øàe øjô«°ùe âØ°ûàcG ó≤a ,¢ùµ©dÉH
Éæî°ùa ÉæfCG ƒg π«dódGh ,»bGQhCG »fƒëæªj ¿CG ¿hO ∫ƒëJ äÉHƒ©°U hCG ≥FGƒY ¬Yɪ°S Qƒa »°TÉæM ∞jô°ûdG óæëe ¢ù«FôdG ¿qGC ≈dGE äÉeƒ∏©ªdG ¢†©H ô«°ûJh
ábGó°üdG äÉbÓY ≈∏Y ®ÉØëdG ≈∏Y ΩRÉY πµdGh »°VGôàdÉH Éæ£Hôj …òdG ó≤©dG ôµØj GCóH ,»°VɪdG ¢ù«ªîdG áæJÉH ÜÉÑ°T IQGOGE ™e √ó≤Y IOƒªM π«Ñf ï°ùa ôÑN
ø j ò d G '' Ü É µ d G '' Q É °ü f CG ≈ à M h CG ø j ô « °ù ª d G , ø « Ñ Y Ó d É H A G ƒ °S » æ £ H ô J » à d G I ó « é d G â«ÑdG ≈dGE IOƒ©dG Iôµa ¬«∏Y ¢Vô©«d ¬H ∫É°üJÓd ≈∏ãªdG á≤jô£dG »a ájóéH
ƒg ''܃൪dG'' ¿CG øe ºZôdÉH ¢SGQhC’G ᪰UÉY »a »d Ωƒj ∫hCG òæe »fƒæ°†àMG ídÉ°U »a äÉ«£©ªdG πc ¿GC ɪHh ,á«°VɪdG áØFÉ°üdG √QOÉZ Éeó©H »∏FÉÑ≤dG
.º¡©e º°SƒªdG π°UGhCG ’ ¿CG Qôb …òdG á∏«∏≤dG äÉYÉ°ùdG ∫ÓN ¬H »°TÉæM π°üàj ¿GC GóL ô¶àæªdG øe ¬fÉEa ø«aô£dG
Gòg π¡a ,áÑ«Ñ°ûdG ≈dEG ∂JOƒY á«fɵeEG øY åjóM Qhój ô°TƒDªdGh ,¬Ø£N ≈dGE iôN’CG ájóf’CG óMGC QOÉÑj ’ ≈àMh âbƒ∏d ÉëHQ áeOÉ≤dG
?í«ë°U ød IOƒªM ¿GC ƒg É¡ëdÉ°üd á≤Ø°üdG º°ùM »a áÑ«Ñ°ûdG óYÉ°ùj …òdG »HÉéj’EG
≈dEG IOƒ©dG ¢VQÉYCG ’ »fCG ɪc ,»ª°SQ A»°T …CG óLƒj ’ ¿B’G óM ≈dEG ∑Éæg É¡côJ »àdG áÑ«£dG ᩪ°ùdG ó©H πFÉÑ≤dG ≈dGE IOƒ©dG Iôµa ¢VQÉ©j
Gòg »a »àHôéJ ¿CG ºµæY »ØNCG ’h ,á©FGQ äÉbhCG É¡«a â°ûY »àdG áÑ«Ñ°ûdG .''…QÉæµdG'' QÉ°üfGC ¬d ¬æµj …òdG ójó°ûdG ΩGôàM’Gh
áÑ«Ñ°ûdG áë∏°üe »a ôqµØj »°TÉæM
¢VQÉYCG ødh ,É≤HÉ°S É¡∏¡LCG âæc »àdG QƒeC’G øe ô«ãµdG »æàª∏Y ≥jôØdG
.GOóée É¡«dEG IOƒ©dG ÉJÉàH
äQOÉZ ¿CG ó©H ∂JOÉYEG ≈∏Y QOÉb »°TÉæM ¿CG ó≤à©J πgh
?•QÉØdG º°SƒªdG ≥jôØdG
∫É£H’CG á£HGQ »a √ójôjh
É¡dhCG äGQÉÑàYG Ió©d »¡Lh »a ÜÉÑdG ≥∏¨j ød ¬fEG ∫ƒbCG »à¡L øe ÉfCG Iôµa ¢VQÉ©j ød áÑ«Ñ°ûdG »a ∫hC’G πLôdG ¿GC ≈dGE ô«°ûJ »àdG πeGƒ©dG ø«H øeh
¿Éc h ∂dò H » ° T ÉæM âM QÉ° U ó b h •QÉØdG º ° S ƒ ªdG ô««¨àdG » a ÖZ QC G âæc » fC G ¿GC ɪHh ,A»°T πc πÑb ’hGC ''…QÉæµdG'' áë∏°üe »a ô«µØàdG ƒg IOƒªM π«Ñf IOÉ©à°SG
áÑZQ ɪfEGh áÑ«Ñ°ûdG ºéëH ô«Ñc ≥jôa ™e ójóéà∏d »æe É°†aQ ¢ù«d ,ó«©H óM ≈dEG ɪ¡Øàe AGóàHG É«≤jôaGE ∫É£HGC á£HGQ »a á∏ãªàªdG á«≤jôa’EG IôeɨªdG ∫ƒNód ÖgÉCàj IôLôL …OÉf
.»∏c πµ°ûH ¿Gó«ªdG ≈∏Y õcQCG ¿CG ¿hO ∫ƒëà°S âfÉc »àdG QƒeC’G ¢†©H øY OÉ©àH’G »a .É«≤jôaGE ∫ÉZOGC »a IOƒªM IôÑN øe ó«Øà°ùj ¿GC ójôj »°TÉæM ¿ÉEa ,πÑ≤ªdG …ôØ«a ô¡°T øe
?GPÉe πãe QƒeCG πµ°û«d ¬ehób ¿hô¶àæj πFÉÑ≤dG QÉ°üfGC
»"ô°ûdG ™e Éjƒb É«FÉæK
ɪ¡e º¡àjófCG π«°ùZ ¿hô°ûæj øjòdG ø«ÑYÓdG ´ƒf øe â°ùd »fCÉH Gƒª∏©J ¿CG Öéj
¿CG ójQCG ’ Éæg óM ≈dEGh ójóéàdG ΩóY QôbCG »æà∏©L QƒeCG âKóM ó≤a ,∫ÉëdG ¿Éc
Ée ≈∏Y ¿hõcôe ¿ƒÑYÓdGh ô«° ùj áÑ«Ñ° ûdG QÉ£b ¿C G ɪH ôãcC G π«° UÉØàdG »a ¢ VƒNC G áÑ«Ñ°ûdG ≈dGE IOƒªM IOƒY øY ’GE »∏FÉÑ≤dG …hôµdG ´QÉ°ûdG »a ΩÉj’CG √òg åjóM ’
»a OóqLCG ’ »æ∏©L …òdG √óMh ƒg ''܃൪dG'' ¿EG ∫ƒbCGh ,äÉjóëJ øe ºgô¶àæj ôe’CG ƒgh ,áæJÉH ÜÉÑ°T IQGOGE ø«Hh ¬æ«H π°UÉëdG ¥Ó£dG º¡©eÉ°ùe ≠∏H ¿GC ó©H ɪ«°S’
.áÑ«Ñ°ûdG ''ƒJÉcô«ªdG'' øe ájGóH ôØ°U’CGh ô°†N’CG ø«fƒ∏dÉH GOóée ¬àjhDôH ¿ƒdAÉØàj º¡∏©L …òdG
?∂dòc ¢ù«dCG ,áÑ«Ñ°ûdG `côJ ≈∏Y ∂eóæH ∂eÓc øe ¢ùëf ôÑN ¿GC ’GE ,¬JOGQGE ¢†ëªH á«°VɪdG áØFÉ°üdG »a áÑ«Ñ°ûdG QOÉZ ób ¿Éc ¿GEh ≈àM πÑ≤ªdG
≈dEG â∏≤æJ É≤HÉ°S ¬H âMô°U ɪch »fC’ ¢†©ÑdG ¬ª¡Øj ób …òdG ΩóædG ¢ù«d ,ôÑ°üdG ÆQÉØH ¬JOƒY ¿hô¶àæj º¡∏©Lh IôªdG áKOÉëdG ∂∏J ºgÉ°ùfGC …OÉædG ≈dGE ¬JOƒY
ÜÉÑ°T ƒgh ΩGôàM’Gh ᩪ°ùdG å«M øe iôNC’G ájófC’G øY ÉfCÉ°T π≤j ’ ≥jôa ÜôਪdG Ωhób ™e ɪ«°S’ ¿Gó«ªdG §°Sh »a É¡àÑ«g áÑ«Ñ°ûdG ó«©à°ùJ ¿GC ô¶àæªdG øeh
» f C ’ â e ó f » æ f CG ’ EG , Ω É j C ’ G ø e Ω ƒ j » a ¬ J ò î J G Q É « N ≈ ∏ Y Ω ó f CG ø d h á æ J É H ≈dGE Ó«∏b IOƒ©dÉHh .IOƒªM ™e Éjƒb É«FÉæK πµ°û«°S å«M »"ô°ûdG ¢ùjQOGE …ôFGõédG
óªMCG Ωƒª©dG ≈∏Y..»à¡Lh ójóëJ »a GhôKDƒj ¿CG GhOGQCG øe ¢†©H AGQh â≤°ùfG §°Sh »a ø«æKG ø«ÑY’ ΩGó≤à°SÉH QÉ°üfC’G óYh ób »°TÉæM ¢ù«FôdG ¿GC óéf AGQƒdG
Éæg ÉfCÉa »°TÉæM »æLÉàMG GPEGh πFÉÑ≤dG iód ÉØ«¶f »fɵe âcôJ »fC’ ¬∏dG ±ó°üdG äAÉ°Th ¬eÓc ócGC âbƒdG ¿GC ’GE ,IOƒªMh »"ô°ûdG ó°ü≤j ºd ¿GEh ≈àM ¿Gó«ªdG
⪪° †fG ɪd ∫ÉëdG ¬«∏Y ¿Éc ɪc Iƒb πµH áÑ«Ñ° ûdG ¿GƒdC G øY ™aGOC G ¿C G πLC G øe .»°TÉæM IÉCLÉØe »"ô°ûdGh IOƒªM ¿ƒµj ¿GC

ΩOÉ````≤dG ó```M’CG IRM ∞°û```c …ô```é«°S π`«∏ªM


.Iôe ∫hCG É¡«dEG ∫ .Ω
OGôe .∫

Ö``îàæŸG IGQÉÑe ™««°†J OQGC º````d'' :…ó```«©°S


''á````ª∏©dG ΩÉ```eGC Iƒ```≤H Üô°†``æ°Sh »````∏ÙG
»fÉ©j …òdG π«∏ªM óªëe áÑ«Ñ°û∏d »WÉ«àM’G ™aGóªdG ¿GC QÉÑédG óÑY ó«°TQ ≥jôØdG Ö«ÑW ócGC

C G Gòg IRM á©°TÉCH ÉØ°ûc


…ôé«°S ∂dòd ,ájô°üædÉH áÑ«Ñ°ûdG ™ªL …òdG …OƒdG AÉ≤∏dG »a É¡d ¢Vôq©J áÑcôdG »a áHÉ°UGE øe
á°UÉN É¡JQƒ£N ióe Éeh É¡æe »fÉ©j »àdG áHÉ°U’ E G á«Yƒf áaô©ªd óM’
≥jôØdGh É«WÉ«àMG ÉÑY’ ôÑà©j ¬fGC ɪHh ,áHÉ°U’EG ∂∏J ≈dGE ¢Vô©J ¿GC òæe ÜQóàj ºd ÖYÓdG ¿GC
ø°ùëàj ≈àM áMGQ ΩÉj’CG ¢†©H ¬ëæªj ¿GC iÉCJQG ≥jôØdG Ö«ÑW ¿ÉEa Gô«ãc ¬JÉeóN ≈dGE êÉàëj ’ ?á«ë°üdG ∂àdÉM »g ∞«c
.áHÉ°U’EG √OhÉ©J ’ ≈àM êÓ©dG á«∏ªY »a ´ô°ùàj ’h í«ë°U ,≥HÉ°S âbƒH áfQÉ≤e Gô«ãc âæ°ùëJ »æfGE ∫ƒ≤dG øµªj ¿’BG
»a ô¡X …òdG ΩQƒdG ÖÑ°ùH IOÉM Ω’ÉBH ô©°TGC âæc ΩÉjGC áKÓK òæe »æfGC
...áª∏©dG á¡LGƒe øY ΩÉjGC áKÓK πÑb ≥jôØdG Ö«ÑW π©L Ée ƒgh ,Iójó°T ≈ªM øe »fÉYGC »æ∏©Lh »eób
ájƒ≤àH »ØàcGCh …OôتH ÜQóJGC âæc å«M É°UÉN ÉéeÉfôH »d ô£q°ùj
OGó`©à°S’G º````JGC ≈```∏Y á````Ñ«Ñ°ûdG .ô«Ñc ø°ùëàH ô©°TGC ¿’BG »æµd ,äÓ°†©dG
IGQÉѪdG »a »∏ëªdG ÖîàæªdG ΩÉeGC ∂àcQÉ°ûe øY GPÉe

Iƒ``````≤H Üô````°†dG ó```jôJh


?(¢ùeGC ∫hGC á«°ùeGC …ôLGC QGƒëdG) ájOƒdG
áLQódÉH ≥jôØdG Ö«ÑW ≈dGE Oƒ©j Qƒe’CG √òg πãe »a »FÉ¡ædG QGô≤dG
Ö«Ñ£dG »d íª°S GPGEh ø°ùëàH ô©°TGC »à¡L øeh ,≠f’ ÜQóªdG ºK ≈dh’CG
ø«H ºgÉØàdGh ΩÉé°ùf’G ≥«≤ëJ ó°übh á°ùaÉæªdG ƒÑY’ É¡H ™àªàj »àdG äÉjƒæ©ªdG ≈dGE ô¶ædÉH ÜQóàdÉH »ØàcÉC°ùa ¢ùµ©dG Qôqb GPGE ÉeqGC OOqôJ ¿hO â∏©Ød ácQÉ°ûªdÉH
OÉëJG ΩÉeGC ∂dP ¿Éch ,¿Gó«ªdG ¥ƒa ø«ÑYÓdG ºJCG ≈∏Y ôÑà©J áÑ«Ñ°ûdG ¿CG ™«ªédG `cQój ,áÑ«Ñ°ûdG .A»°T πc πÑb »JÉCJ á«ë°üdG »àdÉM øµd ,π©aGC âæc ɪ∏ãe …OôتH
Ö©∏e »a ájô°üædG ΩÉeGC ºK hRh …õ«J »a Ió«∏ÑdG É¡fC G á° UÉN á° ùaÉæªdG AGƒLC G ≈dE G IOƒ©∏d OGó©à° S’G ∂àdÉëH IôeɨªdG »a ÖZôj ºd ¬fÉEa ≠f’ ÜQóªdG Ö°ùM
.∂«∏Y ÉaƒN á«ë°üdG
¢†¨Hh ,»∏ëªdG »æWƒdG ÖîàæªdG ΩÉeGC ¢ùeGCh …ƒjR Ω É e CG á © ª é d G G ò g á « ª °S Q á ¡ L G ƒ e É g ô ¶ à æ J ¿GQô≤j ¿Gò∏dG ɪg Ö«Ñ£dGh ÜQóªdG ¿GE â∏b ¿GC ≥Ñ°S ó≤d ,Gòg º∏YGC
√òg πc É¡«∏Y â¡àfG »àdG èFÉàædG øY ô¶ædG ø e I ô °T É © d G á d ƒ é d G Q É W EG » a á ª ∏ © d G á j O ƒ d ƒ e Ó©a ójQGC âæc »fGC ƒdh ,»∏ëªdG ÖîàæªdG ΩÉeGC »àcQÉ°ûe ¢üîj ɪ«a
äÓHÉ≤ªdG Ö©d ¿GC iôj ≠f’ ÜQóªdG ¿ÉEa äÉjQÉѪdG ô«NC’G AÉ≤∏dG π«LCÉJ ºJ ¿CG ó©H ,∫hC’G º°ù≤dG ádƒ£H á°UÉNh ᫪°SQ ɪfGEh ájOh ÉgôÑàYGC ’ »àdG á∏HÉ≤ªdG √òg »a ∑QÉ°TGC ¿GC
ájÉZ »a ôÑà©j ádƒ£ÑdG ∞bƒJ ∫ÓN ájOƒdG Ö Ñ °ù H ∞ « £ °S ¥ É a h ™ e É ¡ © ª é « °S ¿ É c … ò d G ,á«∏ëªdG ádƒ£ÑdG »a ø«ÑYÓdG ø°ùMÉCH É橪éà°S É¡f’C »d áÑ°ùædÉH GóL
∞bƒàdG »a áÑ«Ñ°ûdG ¬≤Ñ£J ºd Ée Gògh ,᫪gC’G ≈©°ù«°S ,ájQÉ≤dG á°ùaÉæªdG »a ô«NC’G Gòg ácQÉ°ûe ɪH øµd ,É≤Ñ°ùe á«dhódG πaÉëªdG »a ôFGõédG πãªà°S »àdG á∏«µ°ûàdGh
ΩÉeGC ''ô°†îdG'' IGQÉÑe ÖÑ°ùH á°ùaÉæª∏d ∫hC’G ᩪédG Gòg á¡LGƒe ∫ÓN øe ìÉàØe óFÉ≤dG AÉ≤aQ »æØdG ø«ªbÉ£∏d »FÉ¡ædG QGô≤dG Qɶàf’ Gô£°†e ¿ƒcÉC°ùa ÜÉ°üe »æfGC
AGƒLGC ≈dGE áÑ«Ñ°ûdG äOÉY ɪdh ,»ÑeGõdG ÖîàæªdG •É≤ædG øe ºgó«°UQ ™aQh º¡àÑJôe ø«°ùëJ ≈dEG .»Ñ£dGh
.Iôqe áªjõg â≤∏J ôFGõédG ájOƒdƒe ΩÉeGC á°ùaÉæªdG ¬ Ñ © ∏ à °S A É ≤ d » f É K ô Ñ à © j A É ≤ ∏ d G G ò g ¿ CG Q É Ñ à Y É H ?ᩪédG Gòg áª∏©dG ájOƒdƒe ΩÉeGC ∂àcQÉ°ûe øY GPÉe
á∏Môe AÉ¡fGE ójôj »°TÉæM ≈ ∏ Y h R h … õ « à H ô Ñ ª a ƒ f ∫ h CG Ö © ∏ e » a á Ñ « Ñ °û d G
EL Heddaf N 1161 Mardi 20 Octobre 2009
Iô°ûY ájOÉëdG áæ°ùdG 2009 ôHƒàcCG 20 AÉKÓãdG- 1161 Oó©dG

ÉØbƒàe ¿ƒµ«°S A»°T πc ,A»°T …GC QôqbGC ¿GC »æ浪j ’ ø«ëdG ∂dP ≈dGE
πFGh’CG ™e ÜÉgòdG
´ É L ô à °S G ø « Ñ Y Ó d G ¿ É µ e EÉ H ¿ ƒ µ « °S h , » d G ƒ à d G GCóH ΩQƒdG ¿GC iQGC øgGôdG âbƒdG »a ,á«ë°üdG »àdÉM ø°ùëJ ióe ≈∏Y
∂°ûdG º¡HÉàæj OÉc ¿CG ó©H º¡°ùØfCÉH º¡à≤K πeÉc ∫Gõj ’ áª∏©dG AÉ≤d ¿GC ɪc ,≈ªëdG hGC Ö©àdÉH Gô«ãc ô©°TGC óYGC ºdh ∫hõj
»°TÉæM ∞jô°T óæëe ¢ù«FôdG ¿ÉEa ¬à¡L øeh .ádƒ£ÑdG øe ≈dh’CG ä’ƒédG »a ,ᩪédG Ωƒj πÑb »à«aÉYh »àbÉ«d πeÉc ó«©à°SGC ¿GC »fɵeÉEHh Gó«©H
ÜÉgòdG á∏Môe AÉ¡fGE ≈dGE ±ó¡j ¬fGC iôNGC Iôe ócGC IÎa ô«q°ùj ∞«c ±ôY ≠f’ ΩôàMÉC°Sh ¿GQô≤j ¿Gò∏dG ɪg ''ƒ«"''h ÜQóªdG ¿ÉEa â∏b ¿GC ≥Ñ°S ɪ∏ãeh
ádƒ£ÑdG ∞bƒJ
É¡aGógGC áÑ«Ñ°ûdG ¿GC ôÑà©j å«M ,Ö«JôàdG áeó≤e »a .´ƒ°VƒªdG Gòg »a √Gòîàj QGôb …GC
,Iôe πc »a ô«còàdG ≈dGE áLÉëH â°ù«dh áë°VGh á∏«W É¡H ºàªb »àdG á«fóÑdG äGô«°†ëàdG øY ∂≤«∏©J Ée
AGƒ°S á«HÉéj’EG èFÉàædG ≥«≤ëàH ’GE »JÉCj ød Gògh ±ôY ≠f’ ÜQóªdG ¿ÉEa äÉ«£©ªdG πc Ö°ùMh ?ø««°VɪdG ø«YƒÑ°S’CG
≈∏Y πª©dGh ¬æe ÆhôØe ôeGC Gògh QÉjódG ô≤Y »a ø«YƒÑ°SGC Ióªd ádƒ£ÑdG ∞bƒJ Iôàa ô«q°ùj ∞«c ™e â¡àfG ádƒ£ÑdG ∞bƒJ òæe ÉgÉæjôLGC »àdG á«fóÑdG äGô«°†ëàdG
êQÉN äGQÉ°üàf’G ≥«≤ëàd Ö°SÉæªdG πëdG OÉéjGE ájGóÑdG »a ¬fGC ºZôa ,∞«£°S ¥Éah AÉ≤d π«LÉCJh ¿GC iQGCh »fóÑdG ÖfÉédG ≈∏Y Gô«ãc ÉfõcQ ó≤a ,Ωô°üæªdG ´ƒÑ°S’CG ájÉ¡f
»àdG á«Øë°üdG IhóædG ∫ÓN √ócGC Ée Gògh ,óYGƒ≤dG ÉéeÉfôH ô£°S ¬fGC ’GE πª©dG ∞«ãµJ Iôµa ó°V ¿Éc èeÉfôH …GC ¿GC ºK ,»¨Ñæj ɪc èeÉfôÑdG Gò¡d GƒHÉéà°SG ø«ÑYÓdG ™«ªL
.GôNƒDe ≥jôØdG Ö൪H Égó≤Y ø«dhC’G ø«YƒÑ°SC’G ∫ÓN iƒà°ùªdG »a Éjô«°†ëJ πª©dG Gòg ™e ¬fGC iQGC ,≈dh’CG áLQódÉH ø«ÑYÓdG ídÉ°U »a ¿ƒµj ∞ãµe
ó«cÉCJ ‘ ¿ƒÑZôj ¿ƒÑYÓdG õcQ å«M ,∂dP »°TÉæM ¢ù«FôdG ¬«∏Y ¢Vôa ¿GC ó©H ≈dGE Oƒª°üdG ÉæfɵeÉEH ¿ƒµ«°S ø«YƒÑ°SGC á∏«W ¬H Éæªb …òdG ¢UÉîdG

ÜhôÿG ΩÉeGC ÒN’CG RƒØdG


ó«©H óM ≈dGE ∂dP »a íéfh »fóÑdG ÖfÉédG ≈∏Y á°UÉN èeÉfôÑdG Gòg øe ∫hC’G ±ó¡dG ƒg Gògh ,º°SƒªdG ájÉ¡f ájÉZ
¿hô©°ûj º¡fGC ¿hócƒDj ø«ÑYÓdG ¿GC QÉÑàYÉH πãe Éfô¶àæJ iôNGC äÉ°ùaÉæe ∑Éæg ɪfGEh §≤a ádƒ£ÑdG Éfô¶àæJ ’ ¬fGC
ô««°ùJ …Qhô°†dG øe ¬fGC ¿hô«a ¿ƒÑYÓdG ÉeGC ´ƒÑ°SC’G Gòg »a ÉeGC ,Iô«Ñc á«fóH Iƒ≤H º¡©àªàH »a á«fóH Iƒb Ö∏£àj Ée ƒgh ,É«≤jôaGE ∫É£HGC á£HGQh ájQƒ¡ªédG ¢SÉCc
A»°T πc »a ô«µØàdG ΩóYh IóMGƒH óMGh äÉjQÉѪdG AÉ≤∏d ô«°†ëà∏d ¬°ü°üN ó≤a ô«NC’Gh ådÉãdG .äÉ°ùaÉæªdG √òg πc
»a IóMGh Iôµa ¿ƒ©°†j º¡æµd ,IóMGh á©aO ÉjOÉØJ äÉÑjQóàdG ºéM ¢†ØNh áª∏©dG ájOƒdƒe ?áª∏©dG á¡LGƒe iôJ ∞«c
ô«N’CG ºgRƒa ó«cÉCJ ¿ƒdhÉë«°S º¡fGC »gh º¡fÉgPGC .√ô°UÉæY ¥ÉgQ’E áª∏©dG AÉ≤d ,áHƒ©°üdG ájÉZ »a ôÑà©J Éfô¶àæJ »àdG äÉ¡LGƒªdG πc
∞bƒJ πÑb ÜhôîdG á«©ªL ΩÉeGC √ƒ≤≤M …òdG Ωóîà°S ájOh äÉjQÉÑe çÓK øeh Éæd áÑ°ùædÉH ᫪gC’G ájÉZ »a ôÑà©j ᩪédG Gòg Éfô¶àæj …òdG
,’hGC ÜhôîdG á«©ªL ΩÉeGC ÉfRƒØd Gó«cÉCJ Iƒb πµH Üô°†f ¿GC …Qhô°†dG
GÒãc áÑ«Ñ°ûdG

11
ø«Jô«NC’G ø«JGQÉѪdG »a º¡fGC á°UÉN ,ádƒ£ÑdG
¬fGC ¿hôjh á«KÓãH GhRÉa ÜhôîdGh ¿É°ùª∏J ΩÉeGC ºK ,IóFÉa ¿hóH ø«YƒÑ°SGC á∏«W »fóÑdG πª©dG Gòg πµH º≤f ºd ÉæfÉCHh
ΩÉeGC á¡HÉ°ûe áé«àf Gƒ≤≤ëj ¿GC Ó«ëà°ùe ¢ù«d áÑ«Ñ°ûdG ídÉ°U »a âfÉc »àdG Qƒe’CG ø«H øeh ¿GC Öéj ɪfGEh QÉjódG πNGO äGôã©àdG øe ójõªd ∫Éée ∑Éæg ¢ù«d ¬fGC
∫ÓN ¬H GƒeÉb …òdG πª©dG πc ó©H áª∏©dG É¡JOÉØà°SG ƒg IôªdG √òg ádƒ£ÑdG ∞bƒJ ∫ÓN É°†jGC AÉ¡fGE ÉfOQGC GPGE óYGƒ≤dG êQÉN äGQÉ°üàf’G ≥«≤ëJ »a ¿B’G øe ôµØf
¿ÉªãY .¢S .øjô«N’CG ø«YƒÑ°S’CG AGƒLGC ≈∏Y ÉXÉØM ájOh äGAÉ≤d áKÓK áéeôH øe ¿ÉªãY .¢S .πFGh’CG ™e ÜÉgòdG á∏Môe
∫h’CG º°ù≤dG
:¢û`````````````````````ª©d ¯ áª∏©dG ájOƒdƒe

»`FÉ`≤`HGE »`a É`Ä`«`°T º`¡`aGC º`d'' áeRÉYh ᪡dG ™`aô`J á`ª`∏`©dG


''∞``∏`°û`dG ΩÉ`eGC Ék«`WÉ`«`à`MG á`eR’CG »£`îJ ≈∏Y
?¬æY ∫ƒ≤J GPÉe ,∞∏°ûdG ΩÉeGC ójó÷G Ì©àdG øe GCóÑæd Rƒa ¿hO »dGƒàdG ≈∏Y AÉ≤d ™HGQ ≈dGE ∞∏°ûdG á«©ªL ΩÉeGC ô«N’CG Égôã©àH â∏°Uh ᫪∏©ndG ájOƒdƒªdG ¿GC ºZQ
ájGóÑdG Aƒ°V ≈∏Y ÉædhÉæàe »a RƒØdG ¿Éc å«M ,ójóédG ôã©àdG Gòg øY ¬dƒbGC Ée óLGC ’ »fGC »æbóq°U »NGC Éj OhOQ ≈∏Y Ö∏¨àdG »a íéf »fÓ≤©dG ô«µØàdG ¿GC ’GE ,QÉ°üf’CG iód Gô«Ñc AÉ«à°SG á©°VGƒàªdG É¡éFÉàæH âØq∏Nh
ø«ÑYÓdG ≈∏Y QÉ°üf’CG É¡«a ≥Ø°U »àdG ∞∏°ûdG á¡LGƒe ájÉ¡f ¬æY âØ°ûc Ée ƒgh ,áØ«æ©dGh á«Ñ∏°ùdG ∫É©a’CG
,RƒØdG É¡H ´É°V »àdG á≤jô£dG ≈dGE ô¶ædÉH Gô«ãc ∞°SƒDe ôeGC ƒgh ,AÉ≤∏dG ájÉ¡f »a ≥≤ëàj ºd ∂dP øµd Éæd ájƒ≤dG .≥jôØdG ºYOh ôÑ°üdG »a ™«ªé∏d É°SQO Gƒ£YGCh
.¢ùaÉæª∏d ÉæJÉeGôàMG πc ™e ô«ãµdG Ωóq≤J ºd ∞∏°ûdG ¿’C
?∂jGCôH RƒØdG ≥«≤ëàd ''á«HÉÑdG'' ¢ü≤æj ¿Éc GPÉeh
¿Éch ≥FÉbO 3 ∫hGC »a π«é°ùàdG øe É浪Jh ≥jôa …GC ÉgÉæªàj ájGóH Éæ≤≤M ,Éæd çóM GPÉe º∏YGC ’ ¬∏dGh
»ah ójóëàdÉH áYÉ°S ∞°üf ∫hGC »a Éæd âë«JGC »àdG Iô«ãµdG ¢UôØdG ≈dGE ô¶ædÉH iôNGC ±GógGC áaÉ°VGE ÉæfɵeÉEH
.ÉeɪJ ßëdG Éæ°ùcÉYh ''πNóJ ¢ûàÑM Ée'' øµd Iô«N’CG ≥FÉbódG
∫h’CG áYÉ°ùdG ∞°üf ‘ RƒØdG â©«q°V ''á«HÉÑdG'' ¿PGE
’ …òdG ≥jôØdGh ,É¡∏¨à°ùf ºd Éææµd IôàØdG √òg »a Éæd âë«JGC IQƒ£N ¢UôØdG ôãcGC ¿’C ,∂dP ∫ƒ≤f ¿GC Éæ浪j
Éjƒb ÉfhDGOGC ¿Éc ɪc ,∞∏°ûdG ΩÉeGC Éæd çóM Ée ƒgh ó©H ɪ«a ÉaGógGC ≈≤∏àj ∫ÉëdG á©«Ñ£H ¬fÉEa ¢UôØdG π¨à°ùj
.çóëj ºd ∂dP øµd IôàØdG √òg »a á¡LGƒªdG º°ùëf ¿GC øµªj ¿Éch ∫h’CG •ƒ°ûdG »a
?∂≤«∏©J ƒg Ée ,Rƒa ¿hO AÉ≤d ™HGQ ¤GE ºà∏°Uh Ì©àdG Gò¡H
√ò¡d GôjôÑJ óéf ød ÉæfÉEa ôe’CG ôjôÑJ ÉædhÉM ɪ¡e ¬f’C ôjôÑJ …’C êÉàëj ’h ∫É≤j ɪc ¬°ùØf ≈∏Y ≥∏q©j ºbôdG
äGAÉ≤∏dG »a á≤≤ëªdG áÄ«°ùdG èFÉàædG √òg øe É«°ùØf ¿hQôq°†àeh Gô«ãc ¿hôeqòàe øëf »æbó°U ...á«Ñ∏°ùdG á∏«°üëdG
Gòg ∞bh Öéj ∂dòd ,ä’ƒL 5 ∫hGC »a ájƒb ájGóH ≥≤M ≥jôa iƒà°ùe »a ÉeɪJ â°ù«d »àdG Iô«N’CG á©HQ’CG
.áeRGC ≈dGE ôe’CG ∫ƒqëàj ’ »µd øµªj Ée ´ô°SÉCH ∞jõædG
?∂jGCôH π∏ÿG hGC πµ°ûŸG ƒg øjGCh
»a Éæd çóëj …òdG Ée º∏©f ’h ,''áLÉM É¡«a ø«ªgÉa ÉfGQÉe ¬∏dGh'' ∂d ∫ƒbGC »æfÉEa áMGô°üdG ójôJ âæc GPGE
ƒ∏a ,áÑFÉZ èFÉàædG øµd AÉ≤d πc »a IôãµH áMÉàe ¢UôØdGh OƒLƒe AGO’CG ¿GC á°UÉN ,Iô«N’CG á©HQ’CG äGAÉ≤∏dG
øµªàf ºd Éææµd ±GógGC IóY π«é°ùJ øe É浪Jh ∞∏°ûdGh ¢TGôëdG ,êôÑdG ΩÉeGC Gô«Ñc AGOGC Éæeób ÉæfÉEa Óãe ºà¶M’
.''¢UÓNh »°ûªJ ¢ûàÑM Ée''h »°ùØf ƒg …OÉ≤àYG »a πµ°ûªdG ¿ÉEa ∂dòd RƒØdG ≥«≤ëJ øe
?∂dòc ¢ù«dGC ÌcGC ôKƒDj áé«àædG ÜÉ«Zh AGO’CG OƒLh
Ö©∏f ºd ƒd Éæf’C Gô«ãc ¢ùØædG »a õqëj Ée ƒgh ,RƒØdG ’GE Iô«N’CG äGAÉ≤∏dG »a A»°T πµH Ωƒ≤f øëæa π©ØdÉH
Éæ°ùØfGC Ωƒ∏æ°S Éæf’C ''∫ÉëdG Éæ°†«¨j Ée ¬∏dGh'' É¡«∏Y ≈¡àfG »àdG áé«àædÉH AÉ≤∏dG ≈¡àfGh Óãe ∞∏°ûdG ΩÉeGC Gó«L
AGO’CG Éæeóqb ÉæfGC ƒg ôe’CG »a ∞°SƒDªdG øµd ,''¢UÓNh ÉæMGhQ »a Égƒë°ùªf''h ܃∏£ªdG AGO’CG ºjó≤J ΩóY ≈∏Y
!! RƒØdG ≥≤ëf ºd Éææµd ܃∏£ªdG
?á«©°VƒdG √òg øe êhôî∏d ∂jGCôH π◊G ƒg Éeh
ºdÉ©e OƒLh ≈dGE áaÉ°VGE ,∂d â∏b ɪc AGO’CG OƒLh ƒg ≥jôØdG πÑ≤à°ùe ≈∏Y ø«aƒqîàe ô«Z Éæ∏©éj …òdG A»°ûdG …óëàdG ™aΰS ''á«HÉÑdG'' ¬d ¿ƒµ«°S QÉ°üf’CG ∑ƒ∏°S ó◊G â檰V ''á«HÉÑdG''
¿GC »a ô«Ñc Éæ∏eÉCa ∂dòd ,á∏«µ°ûàdG ¿ƒfƒqµj øjòdG ø«ÑYÓdG iƒà°ùe ≈dGE ô¶ædÉH ''á«HÉÑdG'' ±ƒØ°U »a ó«L ≥jôa
,ø«ÑYÓdG øëf É©«ªL óëqàf ¿GC •ô°ûH øµd ,á«HÉéj’EG èFÉàædG ó¡Y ≈dGE Oƒ©fh âbh ÜôbGC »a á∏MôªdG √òg RhÉéàf hRh …õ«J ‘ GókL »HÉéjGE ÒKÉCJ •É≤ædG øe ܃∏£ŸG
¢ü∏qîàæ°S ÉæfGC øe ≥KGh ÉfGC ádÉëdG √òg »ah ¬Lh πªcGC ≈∏Y √QhóH óMGh πc Ωƒ≤jh ,»æa ºbÉWh QÉ°üfGC ,IQGOGE áª∏©dG »a ó«édG ñÉæªdG Aƒ°V ≈∏Yh ᫪∏©ndG ¿ÉªjGE É°†jGC ócƒDj ɪeh èFÉàædG IÉCWh øe ∞ØqN Ée RôHGC π©dh
.RƒØdG ≥«≤ëJ OôéªH ÉfOQÉ£j …òdG ¢ùëædG øe QÉ°üfC’G √ÉCq«g …òdG ∞«£∏dG ƒédGh èFÉàædG ó¡Y ≈dGE º¡≤jôa IOƒY á«fɵeÉEH á©HQC’G äGAÉ≤∏dG »a á∏é°ùªdG á«Ñ∏°ùdG
?ôe’CG â∏Ñ≤à°SG ∞«µa ,∞∏°ûdG ΩÉeGC É«WÉ«àMG âcQÉ°T ∂fGC Éæ¶M’ ,Iô«NC’G äGôã©àdG øe ºZôdÉH º¡«ÑYÓd ±ôq°üàdG ,á∏Ñ≤ªdG ä’ƒédG »a á«HÉéjE’G ô«µØàdG ≈dGE ™«ªédG IOƒY ƒg Iô«NC’G
IOÉ©dÉc É«°SÉ°SGC ∑QÉ°TÉC°S »æfGC ó≤àYGC âæc »æfC’ •É«àM’G »°Sôc ≈∏Y »FÉ≤HGE »a ÉÄ«°T º¡aGC ºd »NGC Éj ™aQ É¡fɵeÉEH ¿ƒµ«°S ''á«HÉÑdG'' ¿ÉEa ájÉ¡f »a ''â°ù«HÉÑ∏d'' ™FGôdG …QÉ°†ëdG ¿GC √QhóH ∞°ûµj …òdG ÇOÉ¡dGh »fÓ≤©dG
…GCQ ¬d ¿Éc ÜQóªdG øµd ,RƒØdG ≥«≤ëJ »a áªgÉ°ùªdG πLGC øe »≤jôØd ¬ªjó≤J »æ浪j Ée πc ºjó≤àd ÖgqÉCJGC âæch áÑ«Ñ°T ΩÉeGC á∏Ñ≤ªdG á¡LGƒªdG »a …óëàdG ™«ªédG ≈∏Y Gƒ≤Ø°U øjGC ∞∏°ûdG á¡LGƒe QÉÑàYÉH ¿’BG óëd ô«ãµdG ô°ùîJ ºd ''á«HÉÑdG''
.ô«N’CGh ∫h’CG »a ¬JGQÉ«N øY ∫hƒD°ùªdG ƒg ¬f’C √QGôb ΩôàMGC ¿GC ’GE »∏Y ¿Éc Éeh ôNGB ô¶ædÉH ᪡ªdG áHƒ©°U øe ºZôdÉH πFÉÑ≤dG ∑ƒ∏°ùdG ƒgh º¡°ùØfGC »a º¡Ñ°†Z GƒàÑch RƒØdG ∫OpÉ©Jo á£≤f 12 äó°üM É¡fGC
?IÒN’CG á≤«bO 25`dG ‘ ∂àcQÉ°ûe q øY ∫ƒ≤J GPÉeh »∏eÉY øe ¬JOÉØà°SGh ¢ùaÉæªdG Iƒb ≈dGE ¿hO øe GókL »HÉéjGE ô«KÉCJ ¬d ¿ƒµ«°S …òdG ,QÉZ R » a É¡àÑ©d » àdG á ©HQC ’ G ä G A É≤∏ dÉH
,»fÉãdG •ƒ°ûdG ájGóH òæe AɪM’EG á«∏ªY äGCóH ¿GC ó©H ''´GQòdÉH πNóf â«L Ée'' »æfGC ºJógÉ°T ó≤a ∂°T ¿hO øe áé«àæH IOƒ©dG πLGC øe ,Qƒ¡ªédGh ¢VQ’CG ø«ÑYÓdG ¿C’ ''á«HÉÑdG'' πÑ≤à°ùe »a ∂°T øe ܃∏£ªdG óëdG â≤≤M ó≤a ∂dòHh
áé«àædG øµd Iô«N’CG á≤«bO 25`dG »a »≤jôa ídÉ°üd áصdG IOÉYGE »a ºgÉ°SGC ¿GC ¿Éµe’EG Qó≤H âdhÉM ó≤a ∂dP ºZQh ,áª∏©dG ≈dGE á«gGõdG IôàØdG ó«©J á«HÉéjGE ''º¡à°SÉb'' »àdG Qƒ¡ªédG áØbh Gô«ãc GƒæªqK ÉÄ«°S ¢ù«d ''á«HÉÑdG'' Ö«JôJ ¿GC ɪc ,•É≤ædG
»dƒNO óæY »æfGC á°UÉN õ«Lh ±ôX »a øjRGƒªdG Ö∏≤j ¿GC ÖY’ …GC ≈∏Y GóL Ö©°üdG øe ¬f’C ∞°SÓCd ô«¨àJ ºd ,»©«Ñ£dG É¡©°Vh ≈dGE äÉjƒæ©ªdG ó«©Jh ºgQƒ¡ªL øe ¿ƒëà°ùj º¡à∏©Lh »a πFGh’CG áà°ùdG ™e óLGƒàJ ∫GõJ ’ »gh
.∞∏îdG »a Éæq°üëe ÉYÉaO Éæ¡LGhh Gô«Ñc §¨°†dG ¿Éc á∏Môe ≈∏Y »°†≤J ¬∏c Gòg øe ºgC’Gh ɪ¡e ¬«dGE ô«îdG ´ÉLQGE ≈∏Y ¿hócƒDjh ¥ôa ¬«a óLGƒàJ âbh »a ,Ö«JôàdG ∫hóL
?π«Ñ≤dG Gòg øe A»°T …GC hGC Ö©J hGC áHÉ°UGE øe ÊÉ©J øµJ º`dGC .Q øjódG ô«N .á«dÉëdG ÆGôØdG .ôe’CG ∞∏qc ∂dòd Ö«JôàdG IôNƒDe »a Iô«Ñch á≤jôY
õgÉLh Ió«L ''áeQƒa'' »a âæc ó≤a ¢ùµ©dÉH ,A»°T …GC øe ƒµ°TGC ’h É≤gôe ’h ÉHÉ°üe ’ øcGC ºd ,’ .¬«∏Y »g Ée ≈∏Y ''»HQ óªëJ'' áª∏©dÉa
¬JGQÉ«N ¢VQÉYGC ¿GC »≤M øe øµj ºdh ôNGB …GCQ ¬d ¿Éc ∂d â∏b ɪc ÜQóªdG øµd »JÉfɵeGE πµH Ö©∏d ≥∏£dG AGƒ¡dG ‘ ¢†côdÉH ±ÉæÄà°S’G ≥jôØdG ⁄É©eh AGO’CG
.Égòîàj »àdG äGQGô≤dG πc »a ¬à«dhƒD°ùe πªqëàj ¬f’C
,Öéj ɪc ''á«HÉÑdG'' QÉ°üfGC IOƒY Gƒ∏¨à°ùJ º`d ºµfÉEa ,∞∏°ûdG á¡LGƒe ¤GE IOƒ©dÉH
á¡LGƒe Ö≤Y »°VɪdG óM’CG Ωƒj ¿ƒÑYÓdG É¡æe OÉØà°SG »àdG áMGôdG ó©H ¢ü≤æJh ¿GOƒLƒe
§≤a èFÉàædG
?∂dƒb ƒg Ée ¢†cQ á°üëH äÉÑjQóàdG ±ÉæÄà°SG ™e ¢ùeGC áë«Ñ°U óYƒªdG ¿Éc ,∞∏°ûdG »ÑªdhGC
»a Ö©∏ªdG êQÉN »æØdG ºbÉ£dG É¡éeôH
≈dGE ∞bhh Iƒ≤H ô°†Mh ôq°ü≤j ºd ''á«HÉÑdG'' Qƒ¡ªéa Gô«ãc ôe’CG Gò¡d ∞°SÉCàf øëfh ,í«ë°U èeÉfôÑdG QÉWGE »a ≥∏£dG AGƒ¡dG á∏MôªdG »a ''á«HÉÑdG'' QÉ°üfGC AGõY
ìɪ°ùdG º¡æe Ö∏£f øëfh ,±É£ªdG ájÉ¡f »a ÉfQÉ°üfGC ÉæÑ«qN Éææµd á¡LGƒªdG QGƒWGC á∏«W ÉæÑfÉL á«fóÑdG ábÉ«∏dG ø«°ùëJ ≈dGE »eGôdG OƒLh Gƒ¶M’ º¡fGC »a É°†jGC øªµj Iô«N’CG
∫ÓN øe AÉ≤∏dG ájÉ¡f »am ∫ÉY …QÉ°†M »YƒH º¡aô°üàd Gô«ãc º¡H ó«°TGC ɪc áÑ°SÉæªdÉH .᫪∏©ndG á∏«µ°ûàdG ô°UÉæ©d Iô«NC’G äÉ¡LGƒªdG º¶©e »a Ö«W AGOGC
Ωƒ«dG èeÉfôH ‘ ¿Éà°üM
.º¡aôW øe á«Ñ∏°S π©a OhOQ …GC çhóM ΩóYh ø«≤jôØdG Óc ≈∏Y º¡≤«Ø°üJ »a ó«qL ≥jôØd ºdÉ©e ∑Éæg ¿GC GhócÉCJh
øe IÒÑc á«dhƒD°ùà ºµ«∏Y ≈≤dGC ''á«HÉÑdG'' Qƒ¡ªL ¿GC ó≤à©J ’GC
?∞∏°ûdG ΩÉeGC …QÉ°†◊G ¬aô°üJ ∫ÓN »æØdG iƒà°ùªdG ∫ÓN øe ''á«HÉÑdG'' á∏«µ°ûJ
Ωƒj IóMGh á°üëH ≈ØàcG ób ''á«HÉÑ∏d'' »æØdG ºbÉ£dG ¿Éc GPEGh º¶©e ¬H ™àªàJ …òdG GóL ∫ƒÑ≤ªdG
QOÉædG øe ¬f’C ''±GõH Éæà°SÉb'' AÉ≤∏dG ájÉ¡f »a QÉ°üf’CG áØbƒa π©ØdÉH πLCG øe Gògh ,Ωƒ«dG QÉ¡f ø«à°üM ∫ó©ªH ÜQóàdG ≈dEG Oƒ©j ¬fEÉa ,¢ùeCG èFÉàædG ƒg ¢ü≤æj Ée πµa ∂dòd ,ô°UÉæ©dG
ÉgôÑà©f øëfh ,á«dÉààe äGôã©J 4 ó©H º¡≤jôØd ¿ƒ≤Ø°üj GQÉ°üfGC óéJ ¿GC ÉÑ«gQ É©LGôJ ±ô©J ''á«HÉÑdG'' ¿CGh á°UÉN ø«ÑYÓd á«fóÑdG ájõgÉédG øe ™aôdG ≈∏Y ô«°ùdG ≈dGE ''á«HÉÑdG'' QÉ£b Oƒ©«d §≤a
áªjõëàH'' ø«ÑdÉ£e Éæ∏©éJ Éæ«dGE ÉfQƒ¡ªL øe áë°VGh ádÉ°SQ .¢Uƒ°üîdÉH Iô«NC’G äÉ¡LGƒªdG øe á«fÉãdG •Gƒ°TC’G »a .ádƒ£ÑdG É¡H GCóH »àdG áë«ë°üdG áµ°ùdG
øe ≥jôØdG êGôNGE πLGC øe Iô«Ñc á«dhƒD°ùªH Éæ«∏Y »≤∏Jh ,''áë«ë°U
.ájOƒdƒªdG QÉ°üfGC »Ñqëe ≈dGE ᪰ùÑdG IOÉYGEh á∏MôªdG √òg ¢TQÉM ‘ ´ƒÑ°S’CG Gòg äÉÑjQóJ ¢ùªÿG ä’ƒ÷G AGOGC
iôJ ∞«c ,á«dÉ◊G á«©°VƒdG Aƒ°V ≈∏Y
?πFÉÑ≤dG áÑ«Ñ°T ΩÉeGC πÑ≤ŸG AÉ≤∏dG ‘ ºµàª¡e
¢TQÉM QɪY Ö©∏e »a Ωƒ«dG øe AGóàHG ᫪∏©ndG á∏«µ°ûàdG äÉÑjQóJ ¿ƒµà°Sh
Gó«L ô«°†ëàdG πLGC øe Gògh ,QÉZR Oƒ©°ùe Ö©∏e ∫óH É«YÉ棰UG Ö°Tƒ°û©ªdG øĪ£jo ¤h’CG
GóL áÑ©°U ¿ƒµà°S á¡LGƒªdG ¿GC »a ÉeɪJ ∞∏àîf ød á«°VQ’CG …P ôѪaƒf ∫hGC Ö©∏e É¡æ°†àë«°S »àdG πFÉÑ≤dG áÑ«Ñ°T á¡LGƒªd πÑ≤à°ùŸG ≈∏Y
øµd ,É¡°VQGC ≈∏Y áÑ«Ñ°ûdG ¬LGƒæ°S ÉæfGC ≈dGE ô¶ædÉH Ö«JôàH Oƒ©°ùªdG áMÉàØd ô«LÉæªdG πØqµJ ó≤a IQÉ°TÓEdh ,ᩪédG √òg á«YÉ棰U’G ô«còàdG Öéj iôNCG á£≤f óLƒJ ɪc
EL Heddaf N 1161 Mardi 20 Octobre 2009
Iô°ûY ájOÉëdG áæ°ùdG 2009 ôHƒàcCG 20 AÉKÓãdG- 1161 Oó©dG

.¢TQÉM QɪY Ö©∏e »a ''á«HÉÑdG'' äÉÑjQóJ Öjôb âbh ≈dEGh ''á«HÉÑdG'' ¿CG »gh É¡H
OɪY ‹ƒ∏e ±ô°üàH ó«°ûj πµdG
Rƒa ¿hO äGAÉ≤d 4`H É¡«dGE Éæ∏°Uh »àdG á∏MôªdG
ɪ¡e áªjõ¡dG …OÉØàH ø«ÑdÉ£e Éæ∏©éà°S ájGóÑdG π°†ØH á«gGR Iôàa ¢û«©J âfÉc
π b C ’ G ≈ ∏ Y ∫ O É©àdÉH IO ƒ ©dG h ,ôe C ’ G ÉæØ∏ c IQGOGE Égòîàà°S »àdG äGAGôL’EG øY Gó«©H ä’ƒédG »a É¡à≤≤M »àdG á©FGôdG
»a ójóL ΩóH AóÑdGh äÉjƒæ©ªdG IOÉ©à°S’ ™aGóªdG ≥M »a ≥jôØ∏d »æØdG ºbÉ£dGh ''á«HÉÑdG'' • É ≤ f 1 0 ä ó °ü M ø j CG ≈ d h C ’ G ¢ù ª î d G
»a ''∫ÉLQ ƒfƒµf''h óëqàf ¿GC Öéj ∂dP ≥≤ëf »µdh ,á∏Ñ≤ªdG á∏MôªdG ô°ùjGC Gôk«¡X Ö©∏dG ¬°†aQ á«Ø∏N ≈∏Y OɪY »dƒ∏e áªjõgh ∫OÉ©Jh äGQÉ°üàfG 3 øe á∏eÉc
IƒÑc Oôée ’GE ƒg Ée Éæd çóM Ée ¿GC âÑãæd ᩪédG Gòg hRh …õ«J áÑdÉ£ªdG óM ≈dGE ¬dƒ°Uhh ∞∏°ûdG á¡LGƒe »a øjô«ãµdG π©éj ób Ée ƒgh ,Ió«Mh
.ô«Z ’ OGƒL ¿ C ’ '' á « H É Ñ d G '' π Ñ ≤ à °ù e ≈ ∏ Y ø « æ Ä ª £ e
¬°†aôH ÖYÓdG ±ô°üJ ¿ÉEa ,¬ëjô°ùJ ¥GQhÉCH
.AÉ≤∏dG Gòg óæY ÉÑbÉ©e ¿ƒµà°S ¬JQób Ωó©H ¬YÉæàb’ ¬Ñ°üæe ô«Z »a Ö©∏dG
≈∏Y QOÉb ájƒb ájGóH ≥≤qM …òdG ≥jôØdG
IóYÉ°ùe ójQGC »æfC’ Gô«ãc »°ùØf »a õqëj ôeC’G Gògh º©f .á¶ëd …CG »a Iƒ≤H IOƒ©dG
¿ƒæeƒDe ¿ƒÑYÓdG
¬°VôY …òdG Ö°üæªdG »a ''á«HÉÑdG'' IOÉaGE ≈∏Y
⪡a Ée'' áMGô°üH »æfGC ƒdh ,áÑ©°üdG á∏MôªdG √òg »a »≤jôa ±ôW øe IOÉ°TGE πëe ¬∏©L ,¿ƒ∏«à°SÉc ¬«∏Y
»a ¿hqójh »fQòæj ≈àM ÉÄ«°T ¬d πbGC ºd …òdG ''ºµëdG »a ƒdGh πq°†Øj ºdh Éëjô°U ¿Éc OɪY ¿’C ™«ªédG QÉ°üf’CGh º¡JGQó≤H
º¡«a ¿ƒ≤ãj
∫É≤j ɪc ÉYÉÑJ »JÉCJ ÖFÉ°üªdG ¿GC ƒdh ,êÉéàM’G áHƒ≤Y »≤M ÜÉ°ùM ≈∏Y Ö©∏dGh á«°üî°ûdG áë∏°üªdG
.''ÉgÉ°†©H ™e º∏àJ ,∂«∏Y º∏àJ »c''h ÖYÓdG ™°Vh Ö∏q£àJ »àdG ≥jôØdG áë∏°üe
?ÒN’CG ‘ ∞«°†J GPÉe .Ö°SÉæªdG ¿ÉµªdG »a Ö°SÉæªdG á«fɵeGE π©éJ iôNGC á«HÉéjGE á£≤f
»FÓeR πc øY áHÉ«f iôNCG Iôe OóqLCG πFÉÑ≤dG á¡LGƒe øY Ö«¨«°S ¢ûª©d ,GóL IOQGh á«dÉëdG áÑ©°üdG IôàØdG RhÉéJ

êÉéàM’G áHƒ≤Y ÖÑ°ùH


á«Ñ∏°ùdG èFÉàædG ≈∏Y ''á«HÉÑdG'' QÉ°üfC’ ÉæJGQGòàYG º¡JGQó≤H ø«ÑYÓdG ¿ÉªjGE »gh ’GC
á ¡ L G ƒ e » a ¢U ƒ °ü î d É H h , G ô N Dƒ e á ≤ ≤ ë ª d G ∫ÓN Iôe øe ôãcGC »a ºgó«cÉCJh
ø e G õ à j G R ƒ a É ¡ « a ¿ ƒ qæ ª à j G ƒ f É c » à d G ∞ ∏ ° û d G áÑ«Ñ°T ΩÉeGC á∏Ñ≤ªdG á¡LGƒªdG øY ÉÑFÉZ ¢ûª©d ódÉN Ö©∏dG ™fÉ°U ¿ƒµ«°S áYƒªée ∂∏ªJ ''á«HÉÑdG'' ¿GC º¡JÉëjô°üJ
,π jƒ W Ü É«Z ó ©H ä ÉL Qó ªdG ≈ dEG º ¡JO ƒ Y h ó©H êÉéàM’G áHƒ≤Y ÖÑ°ùH ɪfGEh ,á«d’BG áHƒ≤©dG ¢ù«d øµd áHƒ≤©dG ÖÑ°ùH πFÉÑ≤dG ø«ÑY’ øe áfƒµe á°ùfÉéàeh ájƒb

11
» a á M ô Ø d G º ¡ « d EG ó « © f ¿ CÉ H º g ó © f É æ æ µ d ábQh ≈∏Y êÉéàM’G ÖÑ°ùH QGòfGE á¶MÓe ∞∏°ûdG á¡LGƒe ºµM ¬≤M »a ¿hqO ¿GC QÉ°üf’CG ¿GC ɪc ,Ωó≤dG Iôc Ö©d ¿hó«éj
h ó j õ j '' ¿ CG ’ EG º ¡ « ∏ Y É e h â b h Ü ô b CG GOóq¡e ≈≤Ñjh ᩪédG √òg á¡LGƒe øY Ö«¨«°S ''hôà°ùjɪdG'' ¿ÉEa ∂dòHh ,AÉ≤∏dG ºgGƒà°ùeh º¡«ÑY’ »a á≤ãdG πc ¿ƒ≤ãj
¬ ∏ d G A É °T ¿ EG h '' á j ƒ °T É æ « ∏ Y h ô Ñ °ü j ¥Éah ΩÉeGC πÑb øe ɪ¡«∏Y πq°üëJ øjò∏dG øjQGòf’EG ¿GC ≈dGE ô¶ædÉH á«d’BG áHƒ≤©dÉH ∂µ°ûj óMGC ’ ¿GC √Éæ©e Gòg πch ,…hôµdG
.ÓÑ≤à°ùe º¡æX ø°ùM óæY ¿ƒµæ°S .¬JRƒM »a ¿É«≤Ñ«°S ᪰UÉ©dG OÉëJGh ∞«£°S ≈dGE É¡JOƒY á«fɵeGEh ''á«HÉÑdG'' äGQób »a
.Q øjódG ô«N .á∏Ñ≤ªdG ó«YGƒªdG »a á¡LGƒdG
âjGB ≈``∏Y RÉa äƒë∏H
¢ùeGC ∫hGC …OƒL ∫h’C∫G ºh°’Cù≤G dºG°ù≤dG ∫h’CG º°ù≤dG

∞`````````«£°ùdG ¥É```````ah
ájô°üædG øe RƒØdG •É≤æH IOƒ©dG πLGC øe ájóL äGô«°†ëJ
ádƒ£ÑdG øe áæeÉãdG ádƒédG QÉWGE »a

''±É`µdG'' »``FÉ¡f »``a Üô`©dG ô`gÉ`b ióq`ëàj Üô``©dG π`£H ¥É``aƒdG


RÉa ,≈dh’C G áLQódG á«°ùfƒàdG
ó«°TQ ¬HQqój …òdG áLÉH ∂«ÑªdhGC
¬fGó«e á«°VQGC ¥ƒa ¢ùeGC ∫hGC äƒë∏H
`H »°ù«LôédG »LôàdG ÜÉ°ùM ≈∏Y
»LôàdG ¿GC ɪ∏Y .(67O) »a πé
q °S (0-1) »FÉ¡f »a ¥Éaƒ∏d ΩOÉ≤dG ¢ùaÉæªdG áaô©e πLGC øe ƒcɪH á«dɪdG ᪰UÉ©dG ≈dGE ¢ùeGC ∫hGC â¡LƒJ ób Qɶf’CG âfÉc GPGEh .áMGôdG øe óMGh Ωƒj ó©H ,óM’CG ¢ùeGC ∫hGC á«°ûY äGô«°†ëàdG AGƒLGC ≈dGE ¥ÉaƒdG ô°UÉæY äOÉY
≥Ñ°S’C G ÜQóªdG ¬HQój »°ù«LôédG .çÓãdG •É≤ædÉH IOƒ©dGh …ƒjR »a ájô°üædÉH áMÉW’EG á«Ø«µd ¿’BG øe ô°q†ëj »ØjÉ£°ùdG ¥ÉaƒdG ¿GC ø«qÑJ ,»dÉëdG ´ƒÑ°S’CG OGóàeG ≈∏Y π°UGƒàà°Sh ,ø««°VɪdG ø«eƒ«dG »a âfÉc »àdG äÉÑjQóàdG ¿ÉEa ,''±ÉµdG''
.…OƒL âjGB øjódG õY É°†jGC ¥Éaƒ∏d ΩÉeGC ±ôàe ±óg) ¥Éaƒ∏d Iô«NC’G äÉjQÉÑe 5 »``YɪL ¬```Ñ°T Qƒ°†M
…GC »Øæj ¢SÉ```°ùcGC á∏cQ ,IQÉ£°Sƒ°S ΩÉeGC …hÉØ«©dG ±óg ,áæJÉH
∫ÉãªdG ≈£YGC ƒ``MQh
ájOƒdƒªdG ™e ¢VhÉØJ πé°S »àdG áØdÉîªdG Ö∏L ,É°ù∏jÉH ΩÉeGC AGõédG

ÖjôZ ≈∏Y QÉædG íàØjh


IôjôªJ ¬ëæªj ¿GC πÑb Ió«∏ÑdG ΩÉeGC »fɪqM É¡æe ∫hC’ á«ÑjQóàdG á°üëdG »a Qƒ°†ëdG ¿Éch
É¡æe πé°S »àdG ájÉjõd ¬JôjôªJh »fÉãdG ±ó¡dG á«Yƒf ≈∏Y ´ÉÑ£f’G ≈£YGCh ,»YɪL ¬Ñ°T ¢ùeGC
ø«eGC ¥Éaƒ∏d …QƒëªdG ™aGóªdG ÉCLÉØJ .(É°ù∏jÉH ΩÉeGC ÜÉj’EG ±óg á°üëdG »a Iõ«ªdG âfÉch ,¥ÉaƒdG »a AGƒLC’G
π«b …òdG ô«ãµdG ΩÓµdG øe ¢SÉ°ùcGC
»a Ö©∏dG »a ¬àÑZQ ∫ƒM É```Ø°ûc iô``LGC …OÉ``°T ø``H ±hô¶dG ºZQ ,ƒMQ ¿Éª«∏°S óLGƒJ »g á«ÑjQóàdG
¢SÉ°ùcGC ™e ÜÉZh É«aGôZƒµjGE
øe ¬°ùØf Ωƒ«dG á«°ùeGC ¬dƒ°Uhh É¡H ôªj »àdG
ô«Z á«°†≤dG ¿GE ∫Ébh ,ájOƒdƒªdG Ö©∏e »a øjô°VÉëdG ∫hGC øe ¿Éc ¬fGC ’GE ,¿Gôgh
’ ∫É°üJG ¬d øµj ºdh ÉeɪJ IOƒLƒe
øe Égô«Z øe ’h ájOƒdƒªdG øe ™e OƒLƒªdG »dhódG »°SɪîdG ≈dGE áaÉ°VGEh ≈∏Y ∫Éãe π°†aGC É«£©e óMC’G á«°ùeGC …Ée 8
Üô¨à°SGh .Iô«N’CG IóªdG »a ¥ôØdG ,…hÉØ«©dG ,ájÉjR) ø««∏ëª∏d »æWƒdG ≥jôØdG ºgGC øe óMGh Gògh ÖYÓdG •ÉÑ°†fGh ájóédG
¬dÉb …òdG ΩÓµdG øe á°UÉN áØ°üH ∞«£°S ≈dGE Oƒ©«°S …òdG (∞∏îj ,QÉ"ƒ°S ,±ôàe .34 ø°S »a É«dhO ¬FÉ≤Hh ¬MÉéf QGô°SGC
øe ¢ùeGC OóY »a ÖjôZ ¬``æY
.''±Góq¡dG'' á``«eƒj
âaôY ó≤a ,ó¨dG á«°ùeGC ¢üHôàdG ájÉ¡f ó©H ≈°ù«Y êÉM `d ¢üNqQ ¢û«°ûe
¢ùeGC OÉYh ÜÉ«¨dÉH
…òdG …OÉ°T øH ÜÉ«Z ¢ùeGC ∫hGC á«ÑjQóàdG á°üëdG
ÖÑ°S …QOGC ’'' :¢SÉ°ùcGC IOÉ«Y »a É«aGôZƒµjGE ÉØ°ûc ¬°ùØf Ωƒ«dG »a iôLGC
»ah »q∏Y ÖjôZ ºé¡J ™e á°üëdG ô°†ëj ºdh ,áæJÉH »a ''á©∏bƒH'' á°üM »a √Éæ∏qé°S …òdG ó«MƒdG ÜÉ«¨dG ¿Éch

''¬àfÉeÉCH »æÑdÉW 2008


≈dGE óàªJ ´ƒÑ°SGC Ióªd áMGQ »a OƒLƒªdG ¢SÉ°ùcGC ÜQóªdG ¬ëæe …òdG ,≈°ù«Y êÉM ôgõ∏d ¢ùeGC ∫hGC
’ɪLGE äÉHÉ«Z 8 πHÉ≤eh .»dÉëdG ´ƒÑ°S’CG ájÉ¡f OGó©àdG ô°UÉæY á«≤ÑH áfQÉ≤e »aÉ°VGE áMGQ Ωƒj
IQGOGE ¿GC ¢SÉ°ùcGC ø«eGC ∫Ébh ÜQqóJ ó≤a ,áHÉ°üªdGh á«dhódG ô°UÉæ©dG ÜÉ°ùàMÉH »a á«dÉààe äÓHÉ≤e 3 »æ©ªdG Ö©d ¿GC ó©H
»àdG ,ÖjôZ ≥jôW øYh ájOƒdƒªdG .ÉÑY’ 19 óM’CG á°üM »a ¥ÉaƒdG ™e AGƒLGC ≈dGE ≈°ù«Y êÉM OÉY óbh .´ƒÑ°SGC
…GC »a ìô°üj ºd ¬fGC ºZQ ¬«∏Y äOQ
Ω’GB øe »`fÉ©jo »`æ#e
EL Heddaf N 1161 Mardi 20 Octobre 2009
Iô°ûY ájOÉëdG áæ°ùdG 2009 ôHƒàcCG 20 AÉKÓãdG- 1161 Oó©dG

¿GC ó©H ájOÉY áØ°üH ø«æK’G ¢ùeGC äÉÑjQóàdG


ájOƒdƒªdG ™e ¢VhÉØà«°S ¬fÉCH âbh »a äGôjôªàdG »a áYhôdGh ábódG OÉ©à°SG
- ¢VôàتdG øe ¿Éch ,Égô«Z ’h á°üëdG äÉ«dÉ©a ≈dGE øjóFÉ©dG øe ¿Éch
IQGOGE OôJ ¿GC - ¢SÉ°ùcGC ∫ƒ≤j »a ±GógGC 6 ™æ°U AGQh ¿Éch ,Iô«N’CG á¡LGƒªdG
…òdG ,»æ#e QÉàîe ÜÉ°ûdG ™aGóªdG á«ÑjQóàdG
äô°ûf »àdG ∞ë°üdG ≈∏Y ájOƒdƒªdG
ø«Hh ¬æ«H »ªgh ¥ÉØJG ôÑN
QƒàcódG ≥jôØdG Ö«ÑW ™e ∞ãµe ¢üëØd ™°†N ™e ,á©°SÉàdG áYÉ°ùdG »a ôHƒàcGC 28 AÉ©HQ’CG Ωƒj `cÉæg øe IOƒ©dGh ,ôHƒàcGC
.ÉHÉjGEh ÉHÉgP ¥óæØdG ≈dGE QÉ£ªdG øe π≤ædG ô«aƒJ
Üô``¨ªdG ≈``dGE ô``Ø°ùdG ø``ªK ø```«jÓe 4
á````°UÉîdG IôFÉ```£dG »```a
¬°ùØf âbƒdG »a øµdh ,ájOƒdƒªdG ¿GC âàÑKGCh ,áæĪ£e ¢UƒëØdG âfÉch …QÉc
A»°T πc ºZQ ¬fGC ¢SÉ°ùcGC í°VhGC iƒà°ùe ≈∏Y Ω’GB øe iƒ°S »fÉ©j ’ »æ©ªdG ¢ù```eGC AÉ``°ùe â`q``î°V ¿ƒ``«∏e 50 ¢UÉî°T’CG πµd á°UÉîdG IôFÉ£dG »a ôØ°ùdG øªK ¥ÉaƒdG IQGOGE äOóqM

ó```«MƒdGh …óqëàdG ™aôj ¥ÉaƒdG


ô«còàH »Øàµjh ,≥jôØdG Gòg Ωôàëj ™e IGRGƒe á«LÓY É°ü°üM §≤a Ö∏£àJ á£HQ’CG »a áé«àædG …QƒL ɵjR …CG …QGƒØjE’G ¢ü∏≤j ¿CG QƒeC’G âfÉc ÜÉgòdG IGQÉÑe »ah ,(ô«î∏H ¬©bh) ≈ d EG » Ø j É £ °ù d G ¥ É a ƒ d G π g CÉ J ø e á Y É °S 4 8 ó © H
AÉ°ùe á«≤jôa’EG á°ùaÉæªdÉH ø««æ©ªdG ¥ÉaƒdG »ÑY’ øe ÖY’ πc π°üëJ 4 `H AÉ°†«ÑdG QGódG ≈dGE á°UÉîdG á∏MôdG »a ¥ÉaƒdG á≤aGôe »a ø«ÑZGôdG
áæ°S πÑb ¢VhÉØJ ÉeóæY ¬fGC ÖjôZ »a »æ©ªdG ÜQqóJ óbh ,äÉÑjQóàdG ≈dGE ¬JOƒY ¢UÉîdG »dɪdG ≥«Ñ°ùàdG ¢üîJ ,º«àæ°S ¿ƒ«∏e 50 ≠∏Ñe ≈∏Y ø«æK’G ¢ùeGC
Gòg ¬d ∫Éb ''󫪩dG'' ™e ∞°üfh Ωƒj AÉ°†«ÑdG QGódG ≈dGE ∞«£°S øe §≤a ôØ°ùdG ¥ƒ≤M »gh ,º«àæ°S ø«jÓe ±GógC’G ¿ÉLô¡e ƒcƒjɵH ¿ÉªãY ºààîjh .(64O) ôØ°U øjGC (89O) ájÉZ ≈dGE ájÉéH áÑ«Ñ°T ídÉ°üd ô«°ùJ ,''ÓjófÉe ¿ƒ°ù∏«f'' »≤jôaE’G OÉëJ’G ¢SCÉc »FÉ¡f
.OGôØfGE ≈∏Y ø««°VɪdG ø«eƒ«dG äÉHÉ°ùëdG »a Iô°TÉÑe ≠dÉѪdG ï°†H á«∏ª©dG âªJ óbh .''±ÉµdG'' ¢SÉCc »FÉ¡æH .ôHƒàcGC 28 AÉ©HQ’CG Ωƒj `cÉæg øe IOƒ©dGh ôHƒàcGC 25 óM’CG .(75O) »a ø««∏ëª∏d ™HGôdG Óé
q °ùe »a ∑ƒµ°ûe AGõL á∏cQ ''ƒcƒcƒe'' »dƒ¨fƒµdG ºµëdG ≈∏Y óMC’G ¢ùeCG ∫hCG Iô¡°S á«ØjÉ£°ùdG ±ôq©J

»dÉeh ’ƒ¨fGC øe Ééf …òdG É«HôY


:(¢SÉ°ùc’C ÖjôZ …GC) ¢üî°ûdG
âeó`b óM’CG á``°üM
≈∏Y πgƒDªdG ô«Z »KÓãdG á«∏ª©dG øe »æãà°SGC óbh ,ø«ÑYÓd ᫵æÑdG
•ô°ûH áë«∏e á«dÉe ᪫b ∂«£©æ°S'' .(∫ÉHQO - º°SÉb - »°ThÉ°T) …QÉ≤dG ó«©°üdG É°ü°üîe Éfɵe 60h ''QƒJ á°ù«fGC'' óæY äÓ«é°ùàdG ±Gó``gGC 3h …QɵH `d ±GógGC 3 QhôªdGh (0-1) ¥ƒØàdÉH ø««dɪ∏d â몰S ,É¡à«Yô°T ¢S CÉ µ d á « F É ¡ æ d G I G Q É Ñ ª d G » a ¥ É a ƒ d G ¢ù a É æ e
.''(áÑ«°ûJ …GC) »àfÉeGC »æ«£©J ¿GC
á`°SOÉ°ùdG ≈`dGE á``dƒ£ÑdG í``æe ¿ƒ``«∏e 11 QÉ``¶àfG »a ... á°UÉîdG á∏MôdÉH ôcGòàdG ™«H ᪡e »ØjÉ£°ùdG ¥ÉaƒdG IQGOGE äóæ°SGC óbh
ÉgóMh ''»ÑfGE'' ΩÉeGC ƒcƒjɵH `d
PGE ,GóL á∏jƒW á∏°ù∏°ùdG âfÉch ,í«LôàdG äÓcQ ≈dGE »dɪdG Ö©∏ªdG ⩪L »àdG IGQÉѪdG ó©H ,''±ÉµdG''
ô«µØà∏d ÖÑ°S …GC óLƒj ’ â≤∏Jh ,√QɶàfG »a ¥ÉaƒdG ô°UÉæY âdGR Ée …òdG ∫h’CG ô£°ûdG ≈dGE áaÉ°VGEh
øe GAóH áMƒàØe äÓ«é°ùàdGh ''QƒJ á°ù«fGC'' ádÉch É¡d »MÉ«°ùdG πeÉ©àª∏d
»a ø«ÑZGôdG QÉ°üf’CG ±ô°üJ âëJ Éfɵe 60 óLƒj å«M ,AÉKÓãdG Ωƒ«dG ,ájô¶ædG á«MÉædG øe ¥ÉaƒdG ídÉ°U »a Ö°üJ ’ »àdGh á≤HÉ°ùdG äÉ«£©ªdG √òg πc øµdh
™q«°V ¿GC ó©H 12 πHÉ≤e 13 `H »dɪdG Ö©∏ªdG ¥ƒØJ ô e C ’ G ƒ g h , ( 2 - 4 ) … ô °ü ª d G » Ñ f EG ≈ ∏ Y R É a … ò d G
¥É``aƒdG IQOɨe »``a
,á©HÉ°ùdG áYÉ°ùdG »a IQôq≤e âfÉc ¿GC ó©Hh …óëàdG ™aQ ≈∏Y Oƒ©àe »ØjÉ£°ùdG …OÉædG ¿GC ≈dGE ô¶ædÉH ÜÉ°†¡dG Qƒ°ùf ∞«îJ ’ »dɪdG ≥jôØdG ¿GC ¢ùeGC ∫hGC á¡LGƒe »a ßMÓªdGh π°Uh ¿GC ó©H ™q«°†«d OÉYh ≈dh’CG á∏°ù∏°ùdG »a ÜGOQR á î °ù f » a » d É e - … ô F G õ L » F É ¡ æ H í ª °ù j … ò d G
11 ô¶àæJ âdGR Ée ¥ÉaƒdG ô°UÉæY ¿ÉEa ,ø«YƒÑ°SGC ó©H ¬«∏Y ∫ƒ°üëdÉH GóYh »a ø«ÑZGô∏d íª°ùJ ''QƒJ á°ù«fGC'' ádÉch ¿GC ôcòj .»ØjÉ£°ùdG ¥ÉaƒdG á≤aGôe
''»ÑfGE'' ΩÉeGC »dɪdG Ö©∏ªdG AÉ≤d â«bƒJ ÖÑ°ùHh »a RƒØdG) ¥ÉaƒdG ô°UÉæY É¡H øjóJ »àdG íæªdG ´ƒªée πãªJ »àdG ¿ƒ«∏e ó©H ,á«dƒ¨fGC hGC á«dÉe ájófGC ΩÉeGC ¢ü≤j ºd …òdG ó«MƒdG »Hô©dG ≥jôØdG ¬fGC ɪc .»≤jôa’EG ∫Ó¨à°SG ≈∏Y áÑ«gQ IQób ¬dh QÉf Ωƒég §N ∂∏àªj ™««°†J πHÉ≤e ,áãdÉãdG á∏°ù∏°ùdG »a ójóL øe √QhO π L CG ø e á « Ø j É £ °ù ∏ d á ∏ M Q » a , 2 0 0 9 '' ± É µ d G ''
QÉ£ªdG øe π≤ædG ô«aƒJh AÉ°†«ÑdG QGódG ¥OÉæa óMGC »a É¡≤jôW øY õéëdG
ºd ¬fGC ¢SÉ°ùcGC ócGC iôNGC á¡L øe Qôqb ,áæeÉãdG áYÉ°ùdG »a â≤∏£fG »àdG …ô°üªdG ¥ÉaƒdG IQGOGE ¿GC ôcòj .(ÜhôîdGh áHÉæY ΩÉeGC ∫OÉ©àdGh ,áæJÉH ≈∏Yh Ió«∏ÑdG π≤ædGh ¥óæØdÉH ¢UÉîdG »aÉ°V’EG ≠∏Ѫ∏d ô°UÉæe πc ™aO ™e ,¥óæØdG ≈dGE …QhO »a ¢SƒàfÉ°S Gòch ,»fÉãdG QhódG »a ƒdƒÑ«d hO ƒØ«JÉjôcÉjQ áÑ≤Y RÉàLG ¿GC ôãcGC »eÉe’CG §îdG Iƒb RôÑJh ,¬d áMÉàªdG ¢UôØdG .≈dh’CG á∏°ù∏°ùdG »a IóMGh á∏cQ ø««dɪdG ¬îjQÉJ »a »fÉãdG …QÉ≤dG Ö≤∏dÉH èjƒààdG
∑Éæg ¿Éc ôªëd ΩƒMôªdG
,¥ÉaƒdG IQOɨe »a ÉeɪJ ôµqØj áYÉ°ùdG ≈dGE á°üëdG ºjó≤J »ØjÉ£°ùdG ÜQóªdG πLGC øe ô°üe øe »ëdÉ°U ó«°TQ IOƒY ô¶àæJh ∫h’CG ô£°ûdG ¿ÉC°ûH á≤∏b ô«Z .ô°UÉæe πc √QÉàîj …òdG ¥óæØdG á«Yƒf Ö°ùM »a .±ÉµdG ¢SÉCc øe Qôµe »FÉ¡ædG øªK QhódG »a »dɪdG ÉÑ«dƒL áÑ≤Y É°†jGCh ,äÉYƒªéªdG É ¡ à ¨ « °ü H ≈ d h C ’ G '' ± É µ d G '' ¢S CÉ c ≈ ∏ Y ∫ ƒ °ü ë d G h
.≥jôØ∏d á«dɪdG Qƒe’CG »a π°üØdG πé°S PGE ''ƒcƒjɵH ¿ÉªãY'' - ''»dÉÑ«dƒc …QɵH'' ™e
á``jOÉ©dG äÓ````Mô∏d ø`````«jÓe 5h ...
»a IÉC«¡e ±hô¶dG πc ¿GC á°UÉN IógÉ°ûe ø«ÑYÓdh ¬°ùØæd íª°ùj ≈àM á°SOÉ°ùdG áaÉ°VÉEa ,ø««dƒ¨f’CGh ø««dɪdG áÑ≤Y RhÉéJ »a â∏°ûa iôN’CG á«Hô©dG ¥ôØdG πc ¿GC ø«M
∞«£°S øe Ωƒ``«dG Iô°TÉ``Ñe á``«fƒjõØ∏J á°üM Ö``©∏j º``dh
ó°üM πLGC øe »ØjÉ£°ùdG ≥jôØdG ,ájÉéH ,»°ùfƒàdG Ö©∏ªdG) »dɪdG Ö©∏ªdG ój ≈∏Y âLôN »àdG á°ùªîdG ájóf’CG ≈dGE ´ƒªée »a ,√óMƒd ±GógGC 3 ɪ¡æe óMGh πc Oƒ°SC’G ø«fƒ∏dÉH ¢SCɵdG AÉ≤HEG »dÉàdÉHh ,IójóédG
Ωƒ```éf 4 ¥óæa »```a ∫É```«d 3 ™e
»a ¥ÉaƒdG ¢ùaÉæe ≈∏Y ±ô©àdGh á¡LGƒªdG ø««dɪdG ΩÉeGC á«Hô©dG ¥ôØdG á«≤H èFÉàf âfÉc ,(»ÑfGEh OhóëdG ¢SôM ,äÉ°ù«ªîdG …QƒeR πc) √óMƒd »ÑfGE ΩÉeGC ÜÉjE’Gh ÜÉgòdG »à¡LGƒe »°ùbÉØ°üdG …OÉædG É¡«∏Y π°üM ¿CG ó©H ¢†«HC’Gh
√õ«côJ πµa »dÉàdÉHh ,IójóL ÜÉ≤dGC
IOƒ©dG ƒg »dÉëdG âbƒdG »a
á¡LGƒªdG â«bƒJ ÖÑ°ùHh ¬fGC ø«M »a ,»FÉ¡ædG ¿ƒjõØ∏àdG ™e Ωƒ«dG óYƒªdG ¿ƒµ«°S »≤jôa’EG »FÉ¡ædG ≈dGE ¥ÉaƒdG ∫ƒ°Uh ó©H :»J’BÉc ø««dƒ¨f’CGh .(ƒcɪH »a á«FÉæKh ,IôgÉ≤dG »a Éaóg πé°S óMGh ÜÉgòdG IGQÉÑe Ö©d ób ôªëd ΩƒMôªdG ¿Éc GPGEh .ø«àæ°S ôNBG »a
»a áYÉ°S'' IójóédG á«fƒjõØ∏àdG á°üëdG øe ∫h’CG Oó©dG åÑd …ôFGõédG
πÑ≤à°ùj ÉehO Üô©dG ™e ¬¶M ¥ÉaƒdG ø«H á¡LGƒe »fÉK
≈àM Gògh ,áHÉ°U’EG øe á©jô°ùdG áYÉ°ùdG øe GAóH âÑ°ùdG Gòg ájô°üædGh ¥ÉaƒdG ø«H ±ô°üJ âëJ ''QƒJ á°ù«fGC'' á«MÉ«°ùdG ádÉcƒdG â©°Vh ó≤a iôNGC á¡L øeh .»dɪdG ÉÑ«dƒL ΩÉeGC »≤jôa’EG …OÉædG êhôN-

13
¥óæa) ∞«£°S øe Gô°TÉÑe åÑdG ¿ƒµ«°Sh ,(É≤HÉ°S ºdÉ©dG ÖYÓe) ''á°VÉjôdG ôÑY IOÉ©dG äÓMôdG »a πãªàJ äÓMôdG øe iôNGC á«Yƒf ¥ÉaƒdG QÉ°üfGC øªãdG QhódG »a »dƒ¨f’CG ƒà°ùZhGC …O hô«ªjôH ój ≈∏Y »°ùbÉØ°üdG …OÉædG êhôN - ¬fÉEa ,ájÉéH »a »dɪdG Ö©∏ªdGh ájÉéH áÑ«Ñ°T ø«H
äÓHÉ≤ªdG »a óYƒªdG »a ¿ƒµj äÉÑjQóJ ¥Éaƒ∏d »æØdG ºbÉ£dG èeôH ó≤a ,á©HGôdG
»``FÉ¡ædG »a ≈`àM É`HÉ`jGE »dɪdG Ö©∏ªdGh
≈dGE áaÉ°VGE êhOõe ƒjOƒà°SGC) ∞°üædGh á°SOÉ°ùdG áYÉ°ùdG øe GAóH (™«HôdG øªK πª°ûj ø«jÓe 5 ô©°S â©°Vh å«M ,á«Hô¨ªdG ᫵∏ªdG •ƒ£îdG .Qôqµe »FÉ¡f ,øjQGòf’EG áHƒ≤Y ÖÑ°ùH ÜÉj’EG IGQÉÑe »a ∑QÉ°ûj ºd
»a √hDGOGC ¿Éc ¿GC ó©H áeOÉ≤dG áYÉ°ùdG øe GAóH AÉKÓãdG Ωƒ«dGh ,ø«æK’G ¢ùeGC á°üëdG »a ¢ùeGC Iô°VÉM ¿ƒjõØ∏àdG Gô«eÉc âfÉch ,(᪰UÉ©dG ƒjOƒà°SGC 3 Ióªd πØqµJ ∞°üæH Ωƒéf 4 áÄa øe ''¢UÓH ΩGC'' ¥óæa »a áeÉb’EG ,IôcòàdG .QhódG ¢ùØf »a »dƒ¨f’CG ¢SƒàfÉ°S ój ≈∏Y …ô°üªdG »∏g’CG êhôN - »a ¬FÓeR ™e GOƒLƒe ΩƒMôªdG ¿Éc Gòg ºZQh
᪰UÉ©dG OÉëJGE ΩÉeGC iƒà°ùªdG »a ájô°üædG á¡LGƒªd ô«°†ëàdG πLGC øe á©HGôdG .»ØjÉ£°ùdG »°VÉjôdG ´QÉ°ûdG øe äÉYÉÑ£fG â∏≤f ɪc ,¥Éaƒ∏d á«ÑjQóàdG 25 óM’CG Ωƒj øjóeƒH …QGƒg QÉ£e øe Üô¨ªdG ≈dGE π≤æàdG ¿ƒµj PGE ,∫É«d
.Éjô«é«f »a óàjÉfƒj É°ù∏jÉHh Ü ô«ª°S .AÉ≤∏dG â«bƒJ »`≤jôaGE »``FÉ¡f »a ó«MƒdG »Hô©dG ≥jôØdG ...¥ÉaƒdG É¡Ñ©d »àdG á≤HÉ°ùdG äÉ¡LGƒªdG πc »a Öjô¨dGh
ÉehO Ö©∏j ¬fGC ,á«Hô©dG ájóf’CG ΩÉeGC »dɪdG Ö©∏ªdG
™e ¬HÉ룰UG ''…É°T'' ÜQóªdG Qôb ¿GC ó©H ,''ƒcɪH''
.¢ùjGóªdGƒH ¬∏«eR
»dɪdG Ö©∏ªdG √ô«¶æH ¥ÉaƒdG AÉ≤d ¿ƒµj ødh
» a π Ñb øe ÓHÉ≤J ɪ¡fC ’ ,ø«≤jôØdG ≈ ∏ Y ó jó é dÉH
ÜÉgòdG IGQÉÑe π∏M ¢û«°ûe
ájQÉ≤dG äÉ«FÉ¡ædG »a ΩGhódG ≈∏Y Iô°VÉM ájô°üªdGh á«°ùfƒàdG ájófC’G âfÉc ¿CG ó©Hh πÑ≤à°ùj ¿GC ≈∏Y ,¬°ùaÉæe á«°VQGC ¥ƒa ÜÉgòdG IGQÉÑe ájófCÓd É«≤jôaGE ¢SÉCµd Iô°ûY ¢SOÉ°ùdG QhódG QÉWGE
»FÉ¡f ∞°üf øe »fGOƒ°ùdG ∫Ó¡dG …OÉæd »ª°SôdG êhôîdG ¿EÉa ,Iô«NC’G äGƒæ°ùdG ∫ÓN
¿ƒjõØ∏à∏d
»a 2 -0 `H »ÑeGRÉe ≈∏Y á«dƒ¨fƒµdG ''»°TÉÑeƒeƒd'' »a √Rƒa ºZQ ,É«≤jôaEG ∫É£HCG á£HGQ Ö©∏ªdG ™e QôqµJ …òdG ôeC’G ƒgh ,¬fGó«e »a ÉHÉjGE ø«H ÜÉgòdG á¡LGƒe âfÉc øjGC ,1988 ΩÉY á∏£ÑdG
¬Ñ©∏e »a ÉHÉgP IQÉ°ùîdG ÖÑ°ùH ,äÉæ«H ∫É«fGO »≤jôaEG ܃æédG ºµëdG ÉgQGOCG á∏HÉ≤e ,äÉ°ù«ªîdG …QƒeR OÉëJG ,ájÉéH áÑ«Ñ°T ,»°ùfƒàdG â¡àfG ø«M »a ,(1-1) ∫OÉ©àdÉH â¡àfG ø«≤jôØdG
,ø««≤jôaE’G ø««FÉ¡ædG »a ô°VÉëdG ó«MƒdG »Hô©dG ≥jôØdG ¥ÉaƒdG π©L ,5 -2 áé«àæH »ÑfGE ,äÉYƒªéªdG …QhO »a OhóëdG ¢SôM ¿GC ,»dɪdG Ö©∏ªdG ™e ¥ÉaƒdG äÉaOÉ°üe øeh á«fÉ°†eQ Iô¡°S »a …Ée 8 »a ÜÉjE’G á¡LGƒe
.ÉYÉÑJ ºgÉ°übCG …òdG »dɪdG Ö©∏ªdG øe Üô©dG πµd QCÉãdG ᪡e »a IGQÉѪdG »a É°†jGC ¥ÉaƒdG ™e Qôqµà«°Sh ,…ô°üªdG .(0-4 ) áé«àæH
…òdGh ¢û«°ûe »∏Y QƒàcódG ¥Éaƒ∏d »dÉëdG ÜQóªdG
É``«FÉ¡f ô°ùN ¿GC ¬d ≥Ñ°ùj ºdh ... øe ôãcGC ≥jôØdG Gòg ¿GC É¡©e âÑãJ á≤jô£Hh á«FÉ¡ædG ¿Éc ,…QÉ≤dG »FÉ¡ædG »a ''á∏ëµdG'' `d ÉHQóe ¿ƒµ«°S äGCóH 1988 ¢SÉCc
2009 ¢SÉCch ...''ƒcɪH'' »a
ô°qùµj ôgR'' ¬jód ¬fGCh ,Üô©dG ™e áYô≤dG »a ®ƒ¶ëe Ö©∏ªdGh ájÉéH áÑ«Ñ°T ø«H ÜÉgòdG IGQÉÑe π∏M ób
,É¡«dGE πgÉCJ »àdG ᫪«∏b’EG hGC ájQÉ≤dG äÉ«FÉ¡ædG øe »FÉ¡f …GC ô°ùN ¿GC ¥Éaƒ∏d ≥Ñ°ùj ºd ɪc
»dÉàdÉHh .IôªdG √òg »FÉ¡f »a »ØjÉ£°ùdG ≥jôØdG ídÉ°U »a É°†jGC ¿ƒµ«°S …òdG πeÉ©dG ƒgh ÉehO ÜÉjE’G IGQÉÑe ¬Ñ©d ô°qùØf ∞«c ’GEh ,''ôéëdG »àdG IôàØdG ∂∏J »a ,…ôFGõédG ¿ƒjõØ∏à∏d »dɪdG
¬fGC á°UÉN , Éæg øe ¢SÉCµdG Ö∏Lh ƒcɪH »a ≥dÉCàdG ™e óYƒe ≈∏Y ôFGõédG ¥Éah ¿ƒµ«°S .»FÉ¡ædG QhódG ≈dGE ∫h’CG QhódG øe ¬fGó«e »a πÑbh Ió«©°S ájOƒdƒe øe ¬HÉë°ùfG ø«H âæeGõJ É¡«a º∏à°ùJ
¿ÉªY øeh ,1990 áMhódG øe) ôFGõédG êQÉN øe ø«à«ª«∏bGE ø«°SÉCµH IOƒ©dG ¬d ≥Ñ°S
¿hO ,(2008 Ió«∏ÑdGh 1988 áæ«£æ°ùb »a) ôFGõédG »a ø«°SÉCc ≈∏Y ∫ƒ°üëdG πHÉ≤e ,(2007 ¬Ñ©∏e »a Ö«gQ §¨°V .¥ÉaƒdG ≈∏Y ¬aGô°TGE 2009 ''±ÉµdG'' ¢SÉCc âfÉc GPGE ¬fGC ±ó°üdG øeh
.É¡∏c É¡H RÉa ájQƒ¡ªédG ¢SÉCµd äÉ«FÉ¡f 6 »a ''á∏ëµdG'' ≥dÉCJ ¿É«°ùf êôØàe ∞dGC 50 øe ôãcGCh øªK »a RÉa »dɪdG Ö©∏ªdG á«ØjÉ£°ùdG Égójôj »àdG ¢SÉCµdG º«∏°ùJ á£ëe ±ô©à°S
á`ÑjôZ á`aOÉ°üe ófÓJô«gh »dɪdG Ö©∏ªdG ,∞«£°S »dɪdG Ö©∏ªdG ø«H ¢ùeGC ∫hGC á¡LGƒe ¿GC ßMÓªdGh …QƒeR ΩÉeGC Qôqµe »FÉ¡ædG óM’CG ïjQÉàH á«dɪdG ᪰UÉ©dÉH ¢SQÉe 26 Ö©∏e »a
äÉ°ù«ªîdG
''á«ØjÉ£°ùdG'' Égójôj IGQÉÑe »a ,ΩOÉ≤dG ôѪ°ùjO 6
áæ°S ¬eÉeGC øe GCóH …òdG »dɪdG Ö©∏ªdG ≥jôa IôªdG √òg »FÉ¡f »a ¬LGƒ«°S ¥ÉaƒdG ¿Éc GPGEh `dG RhÉéJ GóL ô«ØZ Qƒ¡ªL Égô°†M ,…ô°üªdG »ÑfGEh
™e ¥ÉaƒdG á∏MQ ¿ÉEa ,á°ùeÉîdG áªéædG πLGC øe
»a …ô«é«ædG ófÓJô«g OƒLh »g iôN’CG áaOÉ°üªdG ¿ÉEa ,áaOÉ°üe ôÑà©j Ée ƒgh 1988 ô«Zh ÉÑ«gQ É£¨°V ∞∏N Ée ƒgh .êôØàe ∞dGC 50
…òdG ,»FÉ¡ædG »a »dƒ¨fƒµdG »ÑeGRÉe ¬LGƒ«°S å«M ,É«≤jôaGE ∫É£HGC á£HGQ ¢SÉCc »FÉ¡f ájóf’CG ô¡b ™e ¬à∏MQ »dɪdG Ö©∏ªdG π°UGhh øe ájGóH ,1988 áæ°S äGCóH »àdG á«LQÉîdG ΩƒéædG
É¡«a iôéJ âëÑ°UGC »àdG AGƒL’CG øY ∞∏àîj ,…OÉY
8 ïjQÉàH »°TÉHƒeƒªd »a ÉHÉjGEh ,ôѪaƒf 1 ïjQÉàH ájô«é«ædG …Qhhh áæjóe »a ÉHÉgP Ö©∏j ΩóY πX »a ,…Ée 8 Ö©∏e »a á«≤jôa’EG äÉjQÉѪdG OÉëJG ΩÉeGC Ö©dh Qôqµe »FÉ¡f øªãdG QhódG »a ,á«Hô©dG ¥ÉaƒdG Ö©d øjGC ,1988 πjôaGC ô¡°T »a ''ƒcɪH'' á£ëe
¥ÉaƒdG ¬¡LGh …òdG ≥jôØdG ƒ«fGƒfGƒj’E IójóédG ᫪°ùàdG »g ófÓJô«g ¿GC ɪ∏Y .ôѪaƒf øe ∫OÉ©àdÉH OÉYh ,»Hô¨ªdG äÉ°ù«ªîdG …QƒeR É«≤jôaGE ∫É£HGC ájófGC ¢SÉCc QÉWGE »a ¬d á∏HÉ≤e ∫hGC
≈dGE GOóée ƒ«fGƒfGƒjGEh ¥ÉaƒdG øe πc IOƒY »JÉCàd ,É«≤jôaGE ∫É£HGC »FÉ¡f »a áæ°S 21 πÑb
.Ö©∏ªdG AÓàeG
ô`°VÉM ÉàjÉc ∞«dÉ°S ≈àM
-3 ) ¬fGó«e »a ÉHÉjGE RƒØj ¿GC πÑb ,(1-1) äÉ°ù«ªîdG ìÉéæH QGƒ°ûªdG π°UGƒj ¿GC πÑb ,»dɪdG Ö©∏ªdG ΩÉeGC
QÉWGE »a É«≤à∏j ¿GC øµªªdG øe ¬fGC »æ©j Ée ,ɪ¡∏HÉ≤J øe áæ°S 21 ó©H á«≤jôa’EG äÉ«FÉ¡ædG ™e ''ƒcɪH'' »a ÜÉj’EG IGQÉÑe Ö©d øeGõJ óbh .(1 »°S.±GC'' ,»∏MÉ°ùdG ºéædG ΩÉeGC á°Sƒ°S äÉ£ëe »a
¬JófÉ°ùe πL’C
êƒàªdG ø«H ,áæ°S πc øe …ôØ«a ô¡°T πc »a iôéj …òdG ,»≤jôa’EG ôHƒ°ùdG ¢SÉCc AÉ≤d
.±ÉµdG ¢SÉCµH êƒàªdGh ∫É£H’CG á£HGôH IOƒ©dG IGQÉÑe Ö©∏d ,»dÉe »a ∑Éæg ¥ÉaƒdG OƒLh …OÉfh …ô°üªdG »∏gC’G ,»fƒHɨdG ''105 ™aóe
.…ô«é«ædG ''ƒ«fGƒfGƒjGE''
ïjQÉàdG ójóëJ πL’C ¢ùeGC ¥ÉaƒdG π°SGQ »`dɪdG Ö©∏ªdG
.''ƒcɪH ÉÑ«dƒL'' ΩÉeGC
…ô°üªdG OhóëdG ¢SôMh .. q c ô¡b »dɪdG Ö©∏ªdG
Üô©dG π
≥jôa ∞∏N ø««dɪ∏d ô«ÑµdG ±ÉØàd’G ócÉCàjh
ó∏ÑdG äÉ«°üî°T ôÑcGC Qƒ°†ëH ,»dɪdG Ö©∏ªdG
2009 ''±Éc'' »a
ójóëJ ó°üb ,»dɪdG Ö©∏ªdG øe ¥ÉaƒdG IQGOGE ô≤e ≈dGE ¢ùcÉa ø«æK’G ¢ùeGC áë«Ñ°U π°Uh
äÉYƒªéªdG …QhO »a

EL Heddaf N 1161 Mardi 20 Octobre 2009


Iô°ûY ájOÉëdG áæ°ùdG 2009 ôHƒàcCG 20 AÉKÓãdG- 1161 Oó©dG
IOóëªdG ,ôѪaƒf 29 hGC 28 ,27 áKÓãdG ïjQGƒàdG ø«H øe ∞«£°S »a ÜÉgòdG IGQÉÑe óYƒe
»dɪdG ÖYÓdG ≈àëa .≥jôØdG Gòg IófÉ°ùªd
,…Ée 8 Ö©∏e »a iôéà°S ÜÉgòdG á¡LGƒe ¿GC ɪ∏Y .Ωó≤dG Iôµd »≤jôa’EG OÉëJ’G πÑb øe ¢ùeGC ∫hGC Gô°VÉM ¿Éc ,ÉàjÉc ∞«dÉ°S …Qƒ£°SC’G
.2007 Üô©dG ∫É£HGC »FÉ¡f ÜÉgP ó©H ¬îjQÉJ »a »ª«∏bGE »FÉ¡f »fÉK ø°†àë«°S …òdG IôµdG IOÉYGE ó°üb ,Ö©∏ªdG …OÉf IófÉ°ùªd óMC’G á j ó f C ’ G ô ¡ b ™ e ¬ à ∏ M Q » d É ª d G ≥ j ô Ø d G π °U G h h ¿GC ó©H ,»dɪdG ≥jôØdG Gò¡d ¥ÉaƒdG á¡LGƒe »JÉCJh
äÉYƒªéªdG …QhO QÉWEG »a ¥ƒqØJ å«M ,á«Hô©dG Qôqµe »FÉ¡f øªãdG QhódG »a ''Oƒ°SC’G ô°ùædG'' ¬LGh
≈ë°V’
C G ó«Y ÖÑ°ùH 28 ≈dGE óYƒªdG ºjó≤J »a ôµØj ¥ÉaƒdG
.á«≤jôa’EG äÉéjƒààdG ó¡Y ≈dGE á«dɪdG
ájÉéH ΩÉeGC ø«Jôe ô°ùN Ö©∏ªdG
¢S ô M ƒ g h π « ≤ ã d G Q É « © d G ø e … ô °ü e ≥ j ô a ≈ ∏ Y Üô©dG π£H ¬àØ°üH ¥ÉaƒdG ¿ƒµ«d ,''ƒcɪH ÉÑ«dƒL''
á«FÉ¡ædG IGQÉѪdG áéeôH ¿GC ,¢ùeGC ∫hGC ócGC ób QGô°S º«µëdG óÑY ¥ÉaƒdG ¢ù«FQ ¿Éc GPGEh á j Q ó æ µ °S ’ G » a ø « « d É ª d G ∫ O É © J ¿ CG ó © H , O h ó ë d G ΩÉeGC ¢UÉN óqëJ ™e óYƒe ≈∏Y ø«à«dÉààe ø«àî°ùæd
øe ¬Hôb ÖÑ°ùH ,¥ÉaƒdG áë∏°üe øe ¿ƒµj ød ôѪaƒf 27 Ωƒj »dɪdG Ö©∏ªdGh ¥ÉaƒdG ø«H á``∏HÉ≤e 14 »a ''É°ù∏jÉH''h á Y ƒ ª é ª d G ø e á ã d É ã d G á d ƒ é d G Q É W EG » a ( 1 - 1 ) áî°ùædG »a Üô©dG qπc ôgÉb ¬àØ°üH »dɪdG Ö©∏ªdG
¬JOGQGC …òdG óYƒªdG ¿ÉEa .…hÉ°†«ÑdG AÉLôdG ΩÉeGC É«≤jôaGE ∫ɪ°T ¢SÉCc IGQÉÑe ÜÉjGE óYƒe á©HGôdG ádƒédG »a ¿ƒ«dɪdG RƒØj ¿CG πÑb ,á«fÉãdG ¥ôa 5 ≈°übGC ¿GC ó©H ,''±ÉµdG'' ¢SÉCc øe á«dÉëdG
∫hGCh øeGõà«°S ,ôѪaƒf 29 óM’CG Iô¡°S ƒg ôe’CG ájGóH »a á«FÉ¡ædG IGQÉѪ∏d ¥ÉaƒdG IQGOGE ¥Éaƒ∏d ¢ùaÉæªdG Ö©∏ªdG …OÉf Iƒb RôÑj ôNGB ôeGC
.(0-2) ¬°ùØf ≥jôØdG ≈∏Y .á≤HÉ°ùdG QGhO’CG »a á«HôY
âÑ°ùdG Iô¡°S á¡LGƒªdG áéeôH »a ÖZôJ É¡∏©L …òdG ôe’CG ,`cQÉѪdG ≈ë°V’CG ó«Y ΩÉjGC
»°ùfƒàdG Ö©∏ªdÉH ÉgGCóH
¥ÉaƒdG πãe Ö©d ¬fGC »a πãªàj ,…QÉ≤dG »FÉ¡ædG »a
.ôѪaƒf 28 øµdh ,QhódG Gòg ≈dGE ∫ƒ°UƒdG πLGC øe á∏HÉ≤e 14 ÉjÉë°†dG ôNGB ''»ÑfGE''
É°†jGC á°UÉ`N IôFÉW »a ¿ƒµ«°S »dɪdG ≈dGE ôØ°ùdGh ... äÉ¡LGƒe 5 ô°ùN …òdG »ØjÉ£°ùdG …OÉædG ¢ùµY
,1 -3 `H »dɪdG ÉÑ«dƒL ,1 -5 `H ƒØ«JÉjôcÉjQ) á∏eÉc
»ÑgòdG ™HqôªdG »a ∫h’CG QhódG »a
,á«dɪdG ᪰UÉ©dG ≈dGE ¥ÉaƒdG ájôØ°S ¿ƒµJ ¿GC ájGóÑdG òæe á«ØjÉ£°ùdG IQGO’EG äQôb óbh »ÑfGEh ,1 -2 `H ܃∏c Éà«a ,0 -1 `H »dƒ¨f’CG ¢SƒàfÉ°S ≈ d EG i ô N CG á « ë °V » d É ª d G Ö © ∏ ª d G ± É °V CG h ájófC’G ™e »dɪdG Ö©∏ªdG ájɵM ájGóH âfÉch
IôFÉW »a ,ôѪ°ùjO 6 óM’CG Ωƒj Iô«Ñc áÑ°ùæH Ö©∏à°S »àdG ÜÉj’EG á¡LGƒe áÑ°SÉæªH 14 á∏«Wh »dɪdG ≥jôØdG ¿ÉEa ,(∞«£°S »a 3 -1 `H ¿ÉK …ô°üe ≥jôa »a πãªàJ ,Üô©dG øe √ÉjÉë°V êôNGC øjGC ''±ÉµdG'' ¢SÉCc øe ∫h’CG QhódG »a ,á«Hô©dG
ɪc IôªdG √òg áZQÉa ÖgòJ ød IôFÉ£dG øµd .ƒcɪH ≈dGE ∞«£°S QÉ£e øe Iô°TÉÑe á°UÉN »dɪdG Ö©∏ªdG ¬«∏Y ¥ƒØJ ¿C G ó©H ,' '»ÑfE G' ' …OÉf ƒg ) `H √õæªdG »a ¬eÉeGC ∫OÉ©J ¿GC ó©H »°ùfƒàdG Ö©∏ªdG
πLGC øe á°UôØdG GƒJƒØj ød øjô°UÉæªdG øe äGô°û©dG ¿’C ,Éjô«é«f ájôØ°S »a π°üM ΩÉeGC âfÉc ≈dhC’G .ø«Jôe iƒ°S ô°ùîj ºd á∏HÉ≤e
'' ƒ c É ª H '' ` H ó M C ’ G ¢ù e CG ∫ h CG I ô ¡ °S á ¡ L G ƒ e » a ''ƒcɪH'' »a ÉHÉjGE »dɪdG Ö©∏ªdG RƒØj ¿GC πÑb ,( 0-0
.áæ°S 21 ó©H »≤jôaGE »FÉ¡f ∫hGC »a ,¥ÉaƒdG ™e π≤æàdG ,0 -1 `H »HQɨªdG OÉëJ’G Ö©∏e »a ájÉéH áÑ«Ñ°T
á«fÉãdG ájô°üªdG á«ë°†dG ¿ƒµ«d ,( 2-4 ) áé«àæH ¬°ùØf QhódG »ah ,»fÉãdG QhódG ≈dGE πgÉCàjh (0-2 )
ôFGõédG -ô°üe IGQÉ``Ñe äÉ``©ÑJ øe É``éf ¥ÉaƒdG
»a …ô«é«ædG óàjÉfƒj É°ù∏jÉH ΩÉeGC âfÉc á«fÉãdGh
-0 áé«àæH ƒcɪH Ö©∏e ≈∏Y á°SOÉ°ùdG ádƒédG QÉWGE ó©Ña ,≥jôØdG Gòg ΩÉeC G á°ùeÉîdG á«Hô©dG á«ë°†dGh äô°S è«∏N ≈∏Y ÉHÉjGEh ÉHÉgP RÉa ób ¥ÉaƒdG ¿Éc
ƒg ¥ÉaƒdG ¢ùaÉæe ¿GC í°†JG ¿GC ó©H ,»ØjÉ£°ùdG »°VÉjôdG §°SƒdG ô«Ñc ìÉ«JQG OÉ°S óbh äÓHÉ≤ªdG á«≤H »a »dɪdG …OÉædG ≥≤M ø«M »a .1 Ö © ∏ e » a É H É g P ’ O É © J ó b ¿ É ≤ j ô Ø d G ¿ É c ¿ CG .(5 -0h ,1-0 ) »Ñ«∏dG
,ô°üe »a »FÉ¡ædG ÜÉjGE Ö©d ¿GC ≥Ñ°ùªdG ¥ÉaƒdG º∏Y ºµëH ,…ô°üªdG »ÑfGE ¢ù«dh »dɪdG
∞°üàæe »a ôFGõédG -ô°üe IGQÉÑe øY ÖJôàà°S »àdG äÉ©ÑàdG πc πªëàd ¬°Vô©«°S
¬fGó«ªH ó«Mh ∫OÉ©àd ¬∏«é°ùJ ™e ,∫OÉ©àdG hGC RƒØdG á°†jôY áé«àf »dɪdG Ö©∏ªdG RÉa ''äQƒÑ°ShôàH'' áHƒ©°üH ájÉéH ΩÉeGCh ...
AGõ```L á``∏cQ 14 `Hh

12
…QhO QÉWGE »a ƒà°ùZhGC …O hô«ªjôH ΩÉeGC »dhódG ±ó¡H ø«jô°üªdG Ωóq≤J ºZôa ,¢ùeCG ∫hCG
ø«H ø««∏ëªdG IGQÉÑe äÉ©ÑJ ,Gô¡°T 17 øe ôãcGC πÑb á«ØjÉ£°ùdG πªëJ ¿GC ó©H ,ôѪaƒf »dÉÑ«dƒc …QɵH ∫OÉY ,(8O) »a õjõ©dG óÑY ≥«aƒJ
ôaÉ°S ø«M .ó«°ûædG á«°†≤H É¡eƒj ¬à«ª°ùJ ≈∏Y í∏£°UG Éeh ,á©«∏≤dG »a ôFGõédGh Üô¨ªdG 9 ≈∏Y π°üM »dɪdG Ö©∏ªdG ¿GC ôcòj .äÉYƒªéªdG
§°Sh ,á©«∏≤dG »a »Hô¨ªdG »æWƒdG ó«°ûædG ™£b øe §≤a ΩÉjGC 3 ó©H Üô¨ªdG ≈dGE ¥ÉaƒdG QÉjódG êQÉN É¡æe 5 ,äÉYƒªéªdG …QhO »a •É≤f ¿ É ª ã Y ¬ ∏ « e R ± É °V CG h , ( 3 2 O ) » a á é « à æ d G Ö©∏ªdG ¬«a ¬LGh …òdGh »fÉãdG QhódG »a ÉeGC
.Ö«gQ øe ôãcGC §¨°V ≈dGE »ØjÉ£°ùdG …OÉædG ¢VôY Ée ,É¡àbh øjó∏ÑdG ø«H Iô«Ñc áeRGC .¬fGó«e »a •É≤f 4 πHÉ≤e ∞ « °† « d , ( 3 4 O ) » a » f É ã d G ± ó ¡ d G '' ƒ c ƒ j É µ H '' ≥jôØdG ô°ùN ó≤a ,…ôFGõédG ájÉéH áÑ«Ñ°T »dɪdG
Ü .ô«ª°S π Ñ b , ( 5 3 O ) » a å d É ã d G ± ó ¡ d G '' » d É Ñ « d ƒ c … Q É µ H '' 0-1 áé«àæH »HQɨªdG OÉëJ’G Ö©∏e »a »dɪdG
∫h’CG º°ù≤dG á```````````jÉéH á``Ñ«Ñ°T

í``«ë°üdG ≥`jô£dG »`a ø`ëf''


:ÜGOQR ÜQÉéàdG AGôL’E ≥ëà∏j ≈°ù«Y øH
''∫Gƒ``æªdG ¢ù`Øf ≈∏Y π`°UGƒæ°Sh
?¬æY ∫ƒ≤J GPɪa GójóL GRƒa ºà≤≤M
»a IGQÉÑe ÉæjOGC Éæf’C ,≥ëà°ùeh ø«ªK RÉéfG ƒg
Éfô£«°S …òdG ,»fÉãdG •ƒ°ûdG »a É°Uƒ°üN iƒà°ùªdG
áصdG í«LôJ øe Éææµe Ée AÉ≤∏dG äÉjôée ≈∏Y ¬«a
ìhôd ¬FGóg’E ¬æY åëÑf Éæc RƒØdG Gògh .ÉæëdÉ°üd
.Iô«N’CG ÉæàbÉØà°SG ó«cÉCJh ,¬∏dG ¬ªMQ ôªëd Éæ∏«eR
πX »a RƒØdG ¿ƒ©bƒàJ ºàæc πgh
É¡«a ºà¡LGh »àdG áÑ©°üdG ±hô¶dG
?êôÑdG
ºZQ çÓãdG •É≤ædG ´GõàfÉH ø«æ≤«àe Éæc
Gòch ,É¡«a Éæc »àdG áÑ©°üdG á«°ùØædG á«©°VƒdG
•ƒ°ûdG »a ¢ùaÉæªdG Éæd É¡≤∏N »àdG äÉHƒ©°üdG
¢ùaÉæªdG AÉ≤H øe Gô«ãc ÉfóØà°SG ÉæfGC ó≤àYGh .∫h’CG
»àdG äɪ«∏©àdG Éæ≤ÑW ÉæfGC ɪc ,ø«ÑY’ Iô°û©H
.ø«Wƒ°ûdG ø«H Ée Iôàa ∫ÓN ÜQóªdG Éæd É¡eób
?RÉéf’G Gòg ó©H GPÉeh
äGAÉ≤∏dG »a ôµØfh ÉÑfÉL ¬©°†f ¿GC Éæ«∏Y
ΩÉeGC ΩOÉ≤dG âÑ°ùdG IGQÉÑe É¡àeó≤e »ah ,áeOÉ≤dG
.á«HÉéj’G ÉæJô«°ùe á∏°UGƒe á«Ø«ch ,¢TGôëdG OÉëJG
Ö∏£àjh ,π¡°ùdG ôe’CÉH ¿ƒµj ød ∫ÉëdG á©«Ñ£H Gògh
∫ÓN hGC äÉÑjQóàdG »a AGƒ°S Iô«Ñc äGOƒ¡ée ∫òH
ó©H êô©æªdG »a Éfô¶àæà°S ¥ôØdG πc ¿’C ,äGAÉ≤∏dG
.ÉæH áMÉWÓEd IógÉL ≈©°ùà°Sh ábÉØà°S’G √òg
?¢TGôëdG IGQÉÑe ¿ƒµJ ¿GC ™bƒàJ ∞«ch
™ªéà°S É¡fC’ ájɨ∏d áÑ©°U ∂°T ¿hO ¿ƒµà°S ,ájÉéH ø«jOɪëdG ᪰UÉ©H óM’CG ¢ùeGC ∫hGC á«°ùeGC ≈°ù«Y øH ø«°SÉj ÜôਪdG ÖYÓdG πM
π©éj Ée ,É¡WÉ≤f ≈dGE áLÉëdG ¢ùeGC »a ø«≤jôa ø«H ¢ùeGC á«°ûY á∏«µ°ûàdG ™e äÉÑjQóàdG ô°TÉH ób ¿ƒµjh .á«∏ëªdG áÑ«Ñ°ûdG ™e ÜQÉéàdG AGôL’E
IóMƒdG Ö©∏e »a AÉKÓãdG Ωƒ«dG á«°ûY É¡jôéà°S »àdG ájOƒdG IGQÉѪdG »a `cQÉ°ûj ¿GC ≈∏Y ,ø«æK’G
¢VôØd ¬©°Sh »a Ée πc πª©j ɪ¡æe óMGh πc ..Qhõ«eGC OÉëJG ΩÉeGC á«ÑjQɨªdG
ó«cÉCJ øe ¬æµªJ á«HÉéjG áé«àf ≥«≤ëJh ,¬≤£æe
Gò¡d ô°†ëæ°S øëfh .É¡≤≤M »àdG á«HÉéj’EG èFÉàædG ¿GC »æ©j Ée ,¬eób …òdG OhOôªdÉH Gô«ãc OÉ°TGC …òdG OÉæe ÜQóªdG ó°üb OÉæe ÜQóªdG É¡éeôH »àdGh
πLGC øe ,Éæjód Ée πc ¬«a Ωó≤æ°Sh ó«L πµ°ûH AÉ≤∏dG ,º°SƒªdG Gòg ájGóH ™e É¡H ôe »àdG ÆGôØdG Iôàa RhÉéJ ''ɵjQÉc'' ΩOGB ÖYÓdG á≤aQ ≈°ù«Y øH áæjÉ©e
πc ∂∏ªf ÉæfGC É°Uƒ°üN ≈¨àѪdG Gòg ≥«≤ëJ .πÑb øe ¬H √ÉæaôY …òdG iƒà°ùªdG ≈dGE OÉYh òæe ≥jôØdG ™e ÜQóàj …òdG ,ójRƒH
AGôK ≈dGE ô¶ædÉH ,∂dòH Éæd íª°ùJ »àdG äÉfɵeE’G ¬≤dÉCJ π°UGƒj ''≠fƒéf'' âbh »a ¬«dGE Éfô°TGC ɪ∏ãeh .ø«YƒÑ°SGC
iôNGC ±GógÉCH ó©jh
øe »àdGh ,√ô°UÉæY øe ójó©dG IôÑNh ÉfOGó©J áÑ«Ñ°ûdÉH ≈°ù«Y øH ¥ÉëàdG ¿ÉEa ,≥HÉ°S
»a ôe’CG ¬«∏Y ¿Éc ɪ∏ãe ¥QÉØdG ™æ°üJ ¿GC É¡fÉC°T Ωó≤à°SG …òdG ô«LÉæªdG √AGQh ¿Éc
ød ¢ùaÉæªdG ¿GC ºZQ ,Iô«NC’G áKÓãdG äGAÉ≤∏dG Éaóg ±É°VGC å«M ¬≤dÉCJ ''≠fƒéf'' ºLÉ¡ªdG π°UGƒj ,¬à¡L øeh ÜôਪdG »KÓãdGh ,…É°T ÜQóªdG
RGôME’ ¬jód Ée πc Ωó≤«°Sh ìô£dG Gò¡H ≈°Vôj »∏gGC ΩÉeGC ¬≤jôa ¬≤≤M …òdG RƒØdG »a ¬H ºgÉ°S ,√ó«°UQ ≈dGE GójóL .ÜGôYGh âjGC -óªëe »°S -ÜGOQR
ΩÉeGC Iô«N’CG ¬àªjõg ∑QGóàH ¬d íª°ùj …òdG ,RƒØdG ''≠fƒéf'' ¬∏é°ùj ±óg ådÉK ƒgh ,ádOÉ©àe âfÉc áé«àædG ¿’C êôÑdG ,''QÉà°S ójQ'' »a Ö©d
,''Rƒ```````∏«e''
.Ö«JôàdG IOÉjôH ∫É°üJG ≈∏Y AÉ≤ÑdGh ÜhôîdG áHÉæY ΩÉeGC É¡©bh øjò∏dG ø«aó¡dG ó©H ,Iô«N’CG á©HQ’CG äGAÉ≤∏dG »a
»àdG ájƒ≤dG IOƒ©dG ¿GC iôJ ’GC ¬©e ÉæãjóM ¥É«°S »a »fhôeɵdG ÖYÓdG ∫Ébh .∞∏°ûdG á«©ªLh
çÓãdG ä’ƒédG »a Égƒªà∏é°S
Ö©d ≈∏Y áÑ«Ñ°ûdG IQób ócƒDJ ,Iô«N’CG
ä’ƒédG »a ¬àeR’ »àdG Ió≤©dG øe ¢ü∏îJ ¬fGE ,´ƒ°VƒªdG Gòg ∫ƒM ''≠«JQÉe''h ''¿ƒdƒH''
?º°SƒªdG Gòg ádƒ£H »a ≈dh’CG QGhO’CG óM ≈∏Y √QôM …òdG ,OÉæe ÜQóªdG A»ée ó©H ádƒ£ÑdG øe ≈dh’CG IQGOGE) á°UÉîdG ÉfQOÉ°üe øe ÉgÉæ«≤à°SG »àdG äÉeƒ∏©ªdG Ö°ùMh
''≠fƒéf'' »∏«eR ∞«°†j ¿GC πÑb ,áé«àædG ádOÉ©e øe ójôf ’ áÑ«Ñ°ûdG »a øëf øµd ,í«ë°U ¬dƒ≤J Ée ¬jód Ée πc Ωó≤«°S πH óëdG Gòg óæY ∞bƒàj ød ¬fGC ÉØ«°†e .√ô«Ñ©J øe ≈°ù«Y øH ¿ÉEa ,(ÖYÓdG ¿ÉC°ûH áeƒ∏©e …GC Éæd Ωó≤J ºd áÑ«Ñ°ûdG
¬H É檰V …òdG á«fÉãdG á∏MôªdG »a »fÉãdG ±ó¡dG Gò¡dh ,≥jô£dG ájGóH »a ÉæfC’ çGóMC’G ≥Ñà°ùf ¿GC ºgÉ°ùj iôNGC ±GógGC π«é°ùJh ,áeOÉ≤dG äGAÉ≤∏dG »a ≥dÉCàdG á∏°UGƒªd ,á«°ùfôØdG á«°ùæédG πªëjh Öªdƒc áæjóªH 1976 ¿GƒL 28 ó«dGƒe
ôªëd ΩƒMôª∏d ájóg ƒg ±ó¡dG Gògh .çÓãdG •É≤ædG ó«cÉCàdG øµªj Éeh .IGQÉѪH IGQÉÑe Ö©∏f ¿GC π°†Øf .¬≤jôa äGQÉ°üàfG »a É¡H á«°ùfôa ¥ôa IóY ¿GƒdGC πªM ¬d ≥Ñ°Sh .¿Gó«ªdG §°Sh »a Ö©∏jh
.ô«îdG πc ¿ƒ≤ëà°ùj øjòdG ÉfQÉ°üfGCh
?IGQÉѪdG √òg »a QÉ°üf’CG ¿Éc ∞«ch
á«MÉædG øe ÉfõØëJ Ió«édG ájGóÑdG √òg ¿GC ƒg ¬«∏Y ójóL øe §≤°ùj ´ÉaódG …òdG ''≠«JQÉe''h ''ÆQƒHô°T'' ''¿ƒdƒH'' ,''Rƒ∏«e'' ,''QÉà°S ójQ'' É¡æ«H øe
πLGC øe Éæ©°Sh »a Ée πc πª©f Éæ∏©éJh ,ájƒæ©ªdG Égô¡XGC »àdG áJɪà°SÓd GóM »JGƒJ êôÑdG »∏gGC ºLÉ¡e ™°Vh ≥jôØdG º°SG ≈∏Y π°üëf ºd ø«M »a .(2008 -2007) º°Sƒe ¬«a Ö©d
πc »a ÉæÑfÉéH º¡aƒbƒH ¿ƒahô©e ÉfQÉ°üfGC πc ¿GC ɪ«°S’ ,ÖfGƒédG áaÉc øe íLÉf º°Sƒe AGOGC ó©H ,∞∏°ûdG á«©ªLh πFÉÑ≤dG áÑ«Ñ°T »àjQÉÑe »a áÑ«Ñ°ûdG ´ÉaO .áÑ«Ñ°ûdÉH ¬bÉëàdG πÑb ¬«a §°ûæj ¿Éc …òdG
´ƒÑ°S’CG Gòg ô¶àæe ôNGB Üôà¨e
á∏«W ÉfhófÉ°Sh Iƒ≤H Ghô°†M º¡fGC π«dóH ,äGAÉ≤∏dG ä Éfɵ e E ’ G π c Éæd ä ôa h IQG O E ’ G h á «JG ƒ e ± hô¶dG
áÑ°SÉæªdÉHh .Éjƒb ɪYO ÉfÉ£YGC Ée ,AÉ≤∏dG äGôàa §î dG ¿Éc h . á ¡L G ƒ ªdG øe ≈ dhC ’ G á ≤«b ó dG » a ¬ ©b h … ò dG ± ó ¡dG
.¬«dGE ƒÑ°üf Ée ≥«≤ëàd á∏«µ°ûàdG É¡àÑ©d »àdG äGAÉ≤∏dG »a øjôe’CG ≈fÉY ób áÑ«Ñ°û∏d »Ø∏îdG
,iôNGC äGQÉ°üàfÉH ºgó©fh ∂dP ≈∏Y ºgôµ°ûf ±ó¡∏d ∂∏«é°ùàH RƒØdG Gòg »a âªgÉ°S ¿Gò∏dG ¿Gó«MƒdG ¿ÉHôਪdG ójRƒHh ≈°ù«Y øH ¿ƒµj ødh
¿GC πÑb É¡«a ±GógGC á©°ùJ ≈≤∏J å«M ,á°SOÉ°ùdG ádƒédG ájÉZ ≈dGE
òæe É¡«a ÉæYô°T »àdG á«HÉéj’G Iô«°ùªdG á∏°UGƒeh ?∂≤«∏©J Ée ∫h’CG ôNGB ÖY’ ∑Éæg πH ,ájhÉéÑdG á∏«µ°ûàdG ™e ÜQÉéàdG ¿Éjôé«°S
.»∏FÉÑ≤dG ''»HQGódG'' iƒ°S É¡«a ≥∏àj ºd »àdG ,Iô«N’CG áKÓãdG äGAÉ≤∏dG »a ¬àÑ«g ó«©à°ùj
Éææµeh GôµÑe AÉL ¬fGC ɪ«°S’ ±ó¡dG É¡H âMôa OÉæe ÜQóªdG ≈dGE »∏JÉ#e ™aGóªdG Ö°ùM π°†ØdG Oƒ©jh .óMGh ±óg Gòg ôëH ≥jôØdÉH ≥ëà∏j ¿GC ô¶àæªdG øe ,ô«LÉæªdG ¢ùØf ¬MôàbG
ì .¢S ÖYÓdG Gòg ¿ÉEa ,á°UÉîdG ÉfQOÉ°üe øe √Éæª∏Y ɪѰùMh .´ƒÑ°S’CG
á«°VQGC ¥ƒa ø«ÑYÓdG ∞Xƒj ∞«c ¬dƒb óM ≈∏Y ±ôY …òdG
á«dhƒD°ùe »∏JÉ#e ¬∏ªM …òdG ''…É°T'' ≥HÉ°ùdG ÜQóªdG ¢ùµY ,¿Gó«ªdG ,á«fɪd’CG ¥ôØdG ióMGC »a §°ûæj ¿Éch ´ÉaódG »a Ö©∏j ÜôਪdG
áæJÉH ÜÉÑ°T ¯ áÑ«côJ ¢ùØf ≈∏Y ¬Ñ°ùM ßaÉM ¬fGC ºZQ ,´ÉaódG ¬aôY …òdG QÉ«¡f’G
äGCóH »àdG (»dÉ°ùeh QƒaGR ,ô°†î∏H ,»∏JÉ#e) »°VɪdG º°SƒªdG
á∏«µ°ûàdG º«YóJ ≈dGE GógÉL ≈©°ùj OÉæe ÜQóªdG ¿GC ≈dGE IQÉ°T’EG ™e
ÜÉ°ùàMG ¿hO) πb’CG ≈∏Y ø«©aGóªH ,ájƒà°ûdG äÓ≤æàdG Iôàa ∫ÓN

..¿É°ùª∏J ≈∏Y RƒØdG ∫ÉM »a É¡àjƒ°ùJ …ƒæj ¿Éc


∫ÓN ±GógGC á©Ñ°S iƒ°S ≥∏àj ºd ´ÉaódG ¿GC π«dóH ,Iƒ≤H ádƒ£ÑdG ,§îdG Gòg ¬æe »fÉ©j …òdG õé©dG ó°ùd (≥jôØdG ™e ÜQóàj …òdG Qhóe
.ÜÉgòdG á∏Môe ,»∏JÉ#e ºgh §≤a ø«ÑY’ á°ùªN º°†j ¬fC’ πFGóÑ∏d ô≤àØj …òdG
''»°VɪdG º°SƒªdG ƒjQÉæ«°S ó«©æ°S'' :ÜÉ«W »a óéæà°ùj ÜQóªdG π©L Ée ,ƒcQÉÑeh »dÉ°ùe ,QƒaGR ,ô°†î∏H

á«≤ÑàªdG äÉ≤ëà°ùªdG ≥∏©jo QGõf á«dÉààªdG áKÓãdG äGQÉ°üàf’G ¿GC ÜÉ«W ô«gR ´ôØdG ¢ù«FQ ìô°U
ø«à¡édG »a Ö©∏d ¿Gó«ªdG §°Sh ÖYÓH êôÑdGh ∞∏°ûdG »à¡LGƒe
.´ÉaódG øe iô°ù«dGh ≈檫dG
É¡≤dÉCJ π°UGƒJ áÑ«Ñ°ûdG
''IhGôªëdG'' ≈∏Y RƒØdG ó©H Ée ≈dGE
¿GC »æ©J êôÑdG »∏gGCh ∞∏°ûdG á«©ªL ,πFÉÑ≤dG áÑ«Ñ°T ΩÉeGC á≤≤ëªdG
OÉYh ,≈dh’CG äGAÉ≤∏dG »a ¬H ôe …òdG Ö©°üdG ±ô¶dG RhÉéJ ≥jôØdG
Ö°ùM ¥ôØdG πc ∫hÉæàe »a ¢ù«d ôe’CG Gòg ≥«≤ëJ ¿’C á¡LGƒdG ≈dGE É¡«°ùaÉæe QòæJh OÉæe ™e
√ƒÑY’h OÉæe π°UGƒj ¿GC ,áÑ«Ñ°ûdG »a »fÉãdG πLôdG ™bƒàjh .ÜÉ«W å«M ,OÉæe ÜQóªdG A»ée òæe É¡≤dÉCJ ájÉéH áÑ«Ñ°T π°UGƒJ
øe á«≤ÑàªdG áÑ°ùædG ≥«∏©J ,¿É°ùª∏J »a ¬≤jôa IQÉ°ùN Ö≤Y QGõf ójôa áæJÉH ÜÉÑ°T ¢ù«FQ Qôqb IOÉYGE ºK øeh ≈dh’ C G QGhO’CG GƒÑ©∏j ¿GCh ,¬°ùØf ∫GƒæªdG ≈∏Y Iô«°ùªdG ,êôÑdG »∏gGC ≈∏Y ÉgRƒa ó©H á«aÉ°VGE •É≤f çÓãH Égó«°UQ âªYO
ƒd É¡ª«∏°ùJ …ƒæj ¿Éc »àdGh (% 30 ≈dGE 20 øe ìhGôàJ) ô°UÉæ©dG ¢†©H É¡H øjój »àdG ∫h’CG ô£°ûdG áÑJôªdG ≈dGE ¬æe IQÉ°TGE »a ,πb’CG ≈∏Y »°VɪdG º°SƒªdG ƒjQÉæ«°S
...á«HÉéjGE áé«àæH á∏«µ°ûàdG äOÉY ¬ª°SÉ≤àJ äQÉ°U …òdG ™°SÉàdG õcôªdG ≈dGE AÉ≤JQ’ÉH É¡d íª°S Ée
EL Heddaf N 1161 Mardi 20 Octobre 2009
Iô°ûY ájOÉëdG áæ°ùdG 2009 ôHƒàcCG 20 AÉKÓãdG- 1161 Oó©dG

á°ùaÉæªdG »a ¬àcQÉ°ûe É¡H øª°V »àdGh ≥jôØdG É¡∏àMG »àdG áãdÉãdG á¡LGƒdG ≈dGE É¡JOƒY ó«cÉCJ ºK øeh ,êôÑdG »∏gGCh πFÉÑ≤dG áÑ«Ñ°T ™e
äÉÑJ »gGQ ¥ôØdG'' ≈∏Y RƒØdG ≥«≤ëJ ájÉZ ≈dGE A»°T πc »a RƒØdG ≥«≤ëJ ájÉZ ≈dGE óMÉCH áÑ«Ñ°ûdG èjƒàJ »a ¬∏eGC øY ô«NC’G »a ÉHô©e ,á«≤jôaE’G ≈©°ù«°S »àdG .áeOÉ≤dG ä’ƒédG »a É¡«°ùaÉæe á«≤Ñd QGòfGE ¬«LƒJh
ÉjOÉØJ äGQÉ£ªdG »a
.¿Gôgh ájOƒdƒe ΩÉeGC áæJÉH »a áeOÉ≤dG ádƒédG .ôªëd ó«≤ØdG ìhôd ¬FGógGE ºàj ≈àM ÜÉ≤d’CG ,á«HÉéj’G èFÉàædG ó°üM á∏°UGƒªd GógÉL …hÉéÑdG ≥jôØdG É¡«a
øjh ÉfóæY Ée'' :QGõf ºà«°S ¬fÉEa RƒØdG øY á∏«µ°ûàdG ¢TGôëdG ΩÉeGC Oƒ©jh áHƒ≤©dG óØæà°SG QƒaGR
õé Y ∫ ÉM » ah ,¿Gôgh áj Oƒdƒe
á∏«d ∞jQÉ°üªd
»àdG ,¢TGôëdG OÉëJG ΩÉeGC πÑ≤ªdG âÑ°ùdG IGQÉѪH ¿ƒµà°S ájGóÑdGh
±hô¶dG ≈∏Y hójõf »≤∏J øe á«FÉ¡f áØ°üH º¡fÉeôM ¿ƒµj ,êôÑdG »∏gGC ΩÉeGC áWQÉØdG ádƒédG IGQÉÑe øY ¬HÉ«¨H á«HÉéjG áé«àf ≥«≤ëàH ø«ÑdÉ£e √hDÓeRh ô°†î∏H É¡«a ¿ƒµ«°S
''¥óæØdÉH áÑ«Ñ°ûdG ᪡e ¿GC ó«cGCh ,êôÑdG ΩÉeGC ô«N’CG ºgRƒa ó«cÉCJ øe º¡æµªJ
''ÉgÉfôah »àdG ∫h’CG ô£°ûdG øe á«≤ÑàªdG áÑ°ùædG ácQÉ°ûªdG ¬fɵeÉEH ¬«∏Yh ,á«d’BG ¬àHƒ≤Y óØæà°SG ób QƒaGR ™aGóªdG ó©H ,ÜÉ°ùM ∞dGC É¡d Ö°ùëJ âëÑ°UGC ¥ôØdG πc ¿’C á∏¡°S ¿ƒµJ ød
Ée' ¬≤jôa IQGOGE ¿GC QGõf ±É°VGCh .≥jôØdG á«©°VƒH º¡°ù«°ùëàd ™aGóª∏d íª°ù«°S Ée .¢TGôëdG OÉëJG ΩÉeGC ΩOÉ≤dG âÑ°ùdG IGQÉÑe »a .É¡H áMÉWÓEd É¡©°Sh »a Ée πc πª©à°Sh ájƒ≤dG É¡JOƒY
¿É°ùª∏J á∏HÉ≤e »a É¡«ÑYÓd ¬Jôah »æe »àdG IQÉ°ùîdG ∫ƒM ¬©e »ÑfÉL á°Uôa Gƒ©«q°V ¿ƒÑYÓdG ¬∏¨°T …òdG ´ÉaódG øe ≈檫dG á¡édG »a ¬Ñ°üæe ≈dGE IOƒ©dÉH
å j óM » a QGõ f ¢ ù « Fô dG ∫ Éb
á«fóÑdG É¡JGQób πeÉc »a á∏«µ°ûàdG
…òdG A»°ûdG øY ' ójõJ øjh ÉgóæY ,»dÉ°ùe á≤aQ QƒëªdG »FÉæK êôÑdG AÉ≤d »a πµ°T …òdG »∏JÉ#e

»àdG á≤HÉ°ùdG äÉjQÉѪdG »a É¡∏Ñbh ¿GE ,¿É°ùª∏J OGOh ój ≈∏Y ¬≤jôa É¡H äÉ≤ëà°ùªdG á«≤H »≤∏J ,¿Gó«ªdG §°Sh »a »∏°U’CG ¬Ñ°üæe ≈dGE √QhóH Oƒ©«°S …òdG .…hÓªM øe â浪J å«M ,Iƒ≤H êôÑdG IGQÉÑe ájhÉéÑdG á∏«µ°ûàdG â¡fGC
:™HÉJh .RƒØdG ≥«≤ëJ øY É¡«a õéY ¿GC ɪH ø«ÑYÓdG ≈∏Y ™≤J á«dhƒD°ùªdG ≥≤ëJ ƒd ` ¿É°ùª∏J ≈∏Y RƒØdG ¿Éch ø«à¡édG »a êôÑdGh ∞∏°ûdG ΩÉeGC øjô«NC’G øjAÉ≤∏dG Ö©d Éeó©H π°†ØH ,É¡ëdÉ°üd áصdG í«LôJh »fÉãdG •ƒ°ûdG »a øjRGƒªdG Ö∏b
Oƒ©Jh IôFÉ£dG øàe ≈∏Y π≤æàJ ¿GC' πLGC øe ±hô¶dG πc äôah ¬JQGOGE øe ≥jôØdG ≈∏Y ¢ù«d IóFÉØdÉH Oƒ©«°S ` .ô°†î∏Hh »∏JÉ#e ¿Éµe ´Éaó∏d ≈檫dGh iô°ù«dG »a çóM …òdG ôe’CG ¢ùØf ƒgh ,(80O) »a ≠fƒéf √RôMGC …òdG ±ó¡dG
ø°ùMÉCH â«ÑJh IôFÉ£dG øàe ≈∏Y ¬«ÑY’ øµd ,á«HÉéjGE áé«àæH IOƒ©dG »a √õcôe ø«°ùëJh •É≤ædG á«MÉf ó ª ë e »°S ¿hO ±ÉæÄà°S’G ™HQ »a RƒØdG ±óg á∏«µ°ûàdG ¬«a äRôMGC …òdG ,∞∏°ûdG á¡LGƒe
á∏«d AÉ°†b ™e ¿GôgƒH ¥OÉæØdG º¡JOƒ©H ºgQÉ°üfGC GƒÑ«Nh √ƒÑ«qN áë∏°üe ≈∏Y É°†jGC πH ,Ö«JôàdG ∫hóL áÑ«Ñ°ûdG »ÑY’ ¿GC »æ©j Ée .ÖYÓdG äGP ≥jôW øY ô«N’CG áYÉ°ùdG
ø«æK’G ¢ùeGC á«°ûY áÑ«Ñ°ûdG ô°UÉæY äOÉY ,áMGôdG øe Ωƒj ó©H
áaÉ°VGE ,á∏HÉ≤ªdG ájÉ¡f ó©H á«aÉ°VGE QGõf óéj ºdh ,áÑ«îdG ∫ÉjPGC ¿hôqéj ¢ù«FôdG º¡d »Øîj ¿Éc øjòdG ø«ÑYÓdG πÑb ¬æe ¿ƒfÉ©j GƒfÉc …òdG ,á«fóÑdG ábÉ«dG ¢ü≤f πµ°ûe GhRhÉéJ
πLGC øe áeÉg áëæe ¢ü«°üîJ ≈dGE É«°V GQ ¢ ù« d ¬ fG
C ó« cÉC àd G » a É L ôM o øe Iô°TÉ©dG ádƒédG IGQÉѪd ÉÑ°ùëJ ,ô«°†ëàdGh πª©dG ƒL ≈dGE ¿ƒ©àªàj GƒëÑ°UGCh ,∞∏°ûdG á«©ªL ΩÉeGC áæeÉãdG ádƒédG IGQÉÑe
¬ eó b … ò dG O h O ôª d G ø Y Éb Ó WG
E É¡H º¡eÓYGE ¿hO IQqÉ°S IÉCLÉØe QGõf ôѪaƒf ∫hGC Ö©∏e »a πÑ≤ªdG âÑ°ùdG Égô¶àæJ »àdG ádƒ£ÑdG ¬H ΩÉb …òdG πª©dG π°†ØH Gòg ≥≤ëJh .á«fóÑdG º¡JÉfɵeG πeɵH
A»°T Gò¡a ¬≤«≤ëJ øY õé©J ºK RƒØdG q øe ≈≤ÑJ Ée º¡ëæªH ∂dPh ,AÉ≤∏dG πÑb
»a ºgÉæ©°Vh ÉæfGC øXGC.∫ƒÑ≤e ô«Z GCƒ°SGC ¿Éc …òdGh OGOƒdG ΩÉeGC √ƒÑY’ øe áÑ°ùf πãªJ »àdGh á≤dÉ©dG º¡dGƒeGC ÜÉ«Z ±ÉæÄà°S’G á°üM âaôYh .¢TGôëdG OÉëJG ΩÉeGC ájóªëªdÉH ∫ÓN É°Uƒ°üN íjÉ°S »fóÑdG ô°†ëªdG º¡àeó≤e »ah ,»æØdG ºbÉ£dG
AÉ°ShDQ É¡«a º¡©°†j ’ ɪHQ ±hôX …òdG ôe’CG' º°SƒªdG ájGóH òæe OhOôe áaÉ°VGE AÉ°†e’EG áëæe øe ∫h’CG ô£°ûdG ,ø««∏ëª∏d »æWƒdG ÖëàæªdG ™e √OƒLh ÖÑ°ùH óªëe »°S ¢SQÉëdG .ádƒ£ÑdG ∞bƒJ Iôàa
Éæf’C ,ôFGõédG »a ¥ôØdG ø°ùMGC á«∏ªY ó«ªéJ Qôq≤f IQGOÉEc Éæ∏©L ¿Éch ,(RƒØdG áëæe) áeÉg áëæe ≈dGE ¥óæa »a …ô«°†ëJ ¢üHôJ »a »°VɪdG âÑ°ùdG òæe πNO …òdG √Gƒà°ùe ≈dGE Oƒ©j ∫OÉY …OÉ¡dG
º¡«ÑY’ ¿ƒà«qÑj ' º¡æ«ØjÉ°T' ô£°ûdG øe á«≤ÑàªdG áÑ°ùædG ájƒ°ùJ …òdG ¥óæØdÉH á«∏ª©dG √ò¡H Ωƒ≤«°S á«°ûY á∏«µ°ûàdÉH ¥Éëàd’G ¬fɵeÉH ¢SQÉëdG ¿GC ºZQh .''Qƒcô«ªdG'' ,êôÑdG »∏gGC ΩÉeGC iƒà°ùªdG »a IGQÉÑe ∫OÉY …OÉ¡dG ÖYÓdG iOGC
á∏«d ∞jQÉ°üªd ÉjOÉØJ äGQÉ£ªdÉH ìhGôàJ »àdGh AÉ°†eGE áëæe øe ∫h’CG á∏«d »a ¿GôgƒH á∏«µ°ûàdG ¬H âJÉH áHÉàc ájÉZ ≈dGE IócƒDe ô«Z ≈≤ÑJ É¡«a ¬àcQÉ°ûe ¿GC ’GE ,¢TGôëdG IGQÉÑe ÉgGôLGC »àdG AGQ’BG ôÑ°S á«∏ªY »a ≈dh’CG áÑJôªdG πàëj ¬∏©L Ée
Oƒ©j øe º¡æe ∂dP ™eh ,¥óæØdÉH ≥«≤ëJ ájÉZ ≈dGE ,ôNGB ≈dGE ÖY’ øe ,ôq¨°üe ∫ÉÑ≤à°SG πØM πµ°T »a ,IOƒ©dG äGQÉÑL hGC ádhÉ°U ∑Gô°TG »a ôµØj »æØdG ºbÉ£dG ¿’C ,Qƒ£°ùdG √òg ∂dP πÑbh .á¡LGƒªdG ∂∏J »a ÖY’ ø°ùMGC QÉ«àN’ ,≥jôØdG ™bƒe
.' á«HÉéjGE áé«àæH .QGõf ±É°VGC ' IhGôªëdG ≈∏Y RƒØdG Ö©d óªëe »°S ¿’C ,º°SƒªdG Gòg ádƒ£H »a á≤«bO …GC ÉÑ©∏j ºd øjò∏dG IOÉ¡°ûH ,∞∏°ûdG AÉ≤d »a ô«Ñc πµ°ûH ≥dÉCJ ób Iôµ°ùH øHG ¿Éc
ó«ªéJ Qôq≤j QGõf â∏©L IQÉ°ùîdG øµd ì .¢S .á©°SÉàdG ádƒédG ájÉZ ≈dGE ¬≤jôa ÉgGôLGC »àdG äGAÉ≤∏dG πc
∫h’CG º°ù≤dG áæJÉH ÜÉÑ°T
Éfƒ«∏e 80 â¨∏H ¿É°ùª∏J á∏MQ ∞jQÉ°üe ..¿É°ùª∏J ≈∏Y RƒØdG ∫ÉM »a É¡àjƒ°ùJ …ƒæj ¿Éc

á«≤ÑàªdG äÉ≤ëà°ùªdG ≥∏©oj QGõf


áÑ°ùædÉH ájôØ°S ≈∏ZGC óq©Jh ,Éfƒ«∏e 80 ôHÉc’CGh §°SGh’CG …óaƒd áÑ°ùædÉH ¿É°ùª∏J á∏MQ âØ∏c
≈∏Y ''Qƒ°ùfƒÑ°ùdG'' `H ∞∏µªdG πصJ å«M ,∞jQÉ°üªdG å«M øe º°SƒªdG ájGóH òæe ''ÜɵdG'' `d
äOóq°S IQGO’EGh ¥óæØdÉH ø«à∏«d â«ÑªdG ∞«dɵJ Oóq°S) É¡æe ¿ƒ«∏e 30 `H »dÉ°ûæN Üô¨dG iƒà°ùe

''IhGôªëdG'' ≈∏Y RƒØdG ó©H Ée ≈dGE


õéY ó©H ''íjôdG »a âMGQ'' á∏eÉc Éfƒ«∏e 80 ¿GC ∞°SƒDªdG A»°ûdG ≈≤Ñjh .(IôFÉ£dG ∞«dɵJ
.¿Éªj’CG ∞©°VÉCc ∫OÉ©àdÉH πb’CG ≈∏Y IOƒ©dG øY ≥jôØdG
á©HÉ°ùdG »a ᩪédG Gòg ''IhGôªëdG'' AÉ≤d
É¡«a πÑ≤à°ùj »àdG Iô°TÉ©dG ádƒédG áeÉfRQ »fhôàµd’G É¡©bƒe ôÑY á«æWƒdG á£HGôdG äOóqM
øe GAóH ᩪédG Gòg ,Qƒ¡ªL ¿hO ôѪaƒf ∫hGC Ö©∏ªH ¿Gôgh ájOƒdƒe ¬Ø«°V áæJÉH ÜÉÑ°T
áHƒ≤©dG ÖÑ°ùH QÉ°üf’CG ÜÉ«Z »a Gògh ,áØ°TɵdG AGƒ°V’CG âëJ AÉ°ùe á©HÉ°ùdG áYÉ°ùdG
Ö©∏ªH ¿Gôgh ájOƒdƒe øe ºgAGô¶f §°SGh’CG πÑ≤à°ùj …òdG âbƒdG »a ,ºgó°V á£∏°ùªdG
1 Ö©∏e ≈∏Y ÉØ«°V π q ë«°S …òdG ¿Gôgh ájOƒdƒe ßM ø°ùM øeh .Gô°üY á©HGôdG »a »MƒØ°S
»fÉãdG AÉ≤∏dG ƒgh ,Ö©∏ªdG Gòg ≈∏Y á£∏°ùªdG áHƒ≤©dG ÖÑ°ùH Qƒ¡ªL ¿hO Ö©∏«°S ¬fGC ôѪaƒf
º°SƒªdG Gƒ¡LGh ¿GC ó©H ,Qƒ¡ªL ¿hO ''ÜɵdG'' ΩÉeGC ájOƒdƒªdG ¬°Vƒîà°S …òdG »dGƒàdG ≈∏Y
äOÉYh Oƒ©°üdG ≈∏Y ø«≤jôØdG ¢ùaÉæJ á∏MQ »a ¥QR’CGh ôªM’CG ø«fƒ∏dG ÜÉë°UGC •QÉØdG
»fÓ«L ¬©bh …òdG ó«MƒdG ±ó¡dG π°†ØH ''ájGƒ°ûdG'' ÜÉ«Z »a ,¢ù∏j øH ∫ÉÑ°T’C áª∏µdG
.áæJÉH ájOƒdƒªd »dÉëdG ÖYÓdG
á©HGôdG ≈∏Y ''IhGôªëdG'' á¡LGƒe áéeôH GƒæªJ ¿ƒÑYÓdG
âëJ Ö©∏dG ¿’C á©HGôdG ≈∏Y ¿Gôgh ájOƒdƒe á¡LGƒe áéeôH áæJÉH ÜÉÑ°T ƒÑY’ ≈æªJ
≈dGE ∞°VGC Qƒ¡ªL ¿hóH á¡LGƒªdG AGôLGE ÖÑ°ùH º©W ÓH IôªdG √òg ¿ƒµ«°S áØ°TɵdG AGƒ°V’CG
.ΩÉj’CG √òg ¢SGQh’CG á≤£æªH É«Ñ°ùf ¢ù≤£dG IOhôH ∂dP
''IhGôªëdG'' AÉ≤d πÑb á«ÑjQóJ ¢ü°üM 4 `H »Ø൫°S ''ÜɵdG''
å«M ,ᩪédG Gòg ''IhGôªëdG'' á¡LGƒe πÑb á«ÑjQóJ ¢ü°üM 4 AGôLÉEH ''ÜɵdG'' »Ø൫°S
á°üëdG øY åjóëdG ¿hO óZ ó©H iôNGC á°üMh GóZ IóMGh á°üMh Ωƒ«dG ø«à°üM …ôé«°S
.IGQÉѪdG Ωƒj áë«Ñ°U …ôéà°S »àdG áØ«ØîdG
±ÉæÄà°S’G »a Gô°VÉM ¿ƒµ«°Sh Iô£N â°ù«d »∏MQƒH áHÉ°UGE
»àdG áHÉ°U’EG ºZQ Ωƒ«dG áë«Ñ°U ±ÉæÄà°S’G á°üM »a Gô°VÉM »∏MQƒH ô«eGC ºLÉ¡ªdG ¿ƒµ«°S
≈∏Y ÖYÓdG ô°üjh .êhôîdG ¬«∏Y âªàM »àdGh ¿É°ùª∏J AÉ≤d ∫ÓN πMɵdG »a ¬JOhÉY
¿GC ô¶àæªdG øeh ,RƒØdG ≥«≤ëJ ≈∏Y á∏«µ°ûàdG IóYÉ°ùeh ¿Gôgh ájOƒdƒe á∏HÉ≤e »a ácQÉ°ûªdG
É¡fGC ƒdh É¡JQƒ£N áLQOh áHÉ°U’EG á«Yƒf áaô©ªd ∞°ûc ≈dGE Ωƒ«dG á°üM ó©H »∏MQƒH ™°†îj
.¿É°ùª∏J ΩÉeGC É¡H ácQÉ°ûªdG ´É£à°SG ¬fGC ɪH Iô«£N â°ù«d
áHô≤ªdG á∏°†©dG »a »fÉ©j QGƒjR
OGOh á∏HÉ≤e ∫ÓN É¡d ¢Vô©J áHô≤ªdG á∏°†©dG »a áHÉ°UGE øe QGƒjR π°ü«a ™aGóªdG »fÉ©j
≈àM áHÉ°U’EG èdÉ©j ¬fGC »ØJÉg ∫É°üJG »a Éæd ócGC å«M ,áYÉé°ûH AÉ≤∏dG πªcGC ¬æµd ¿É°ùª∏J

...á«HÉéjGE áé«àæH
êÓY É°†jGC …hGQƒH π°UGƒj iôNGC á¡L øe .''IhGôªëdG'' ΩÉeGC áeOÉ≤dG á∏HÉ≤ª∏d GõgÉL ¿ƒµj ∫h’CG ô£°ûdG øe á«≤ÑàªdG áÑ°ùædG ≥«∏©J ,¿É°ùª∏J »a ¬≤jôa IQÉ°ùN Ö≤Y QGõf ójôa áæJÉH ÜÉÑ°T ¢ù«FQ Qôqb
á∏«µ°ûàdG äOÉY ƒd É¡ª«∏°ùJ …ƒæj ¿Éc »àdGh (% 30 ≈dGE 20 øe ìhGôàJ) ô°UÉæ©dG ¢†©H É¡H øjój »àdG
.É¡eóY øe ¬àjõgÉL í°†àJ ºdh áHô≤ªdG á∏°†©dG
º¡¶M ÖjôéJ πLGC øe ø«Hôਪ∏d ÜÉÑdG íàØJ IQGO’EG á∏«µ°ûàdG »a ¬àfɵe ¢Vôa ¬àYÉ£à°SG ó © H á « a É °V EG á ∏ « d A É °† b ™ e ¿ G ô g ƒ H » a R ƒ Ø d G ≥ « ≤ ë J á j É Z ≈ d EG
πLGC øe ø«Hôਪ∏d ájƒà°ûdG äÓjƒëàdG Iôàa ∫ƒ∏M πÑb ÜÉÑdG áæJÉH ÜÉÑ°T IQGOGE íàØà°S øY QGõf ¢ù«FôdG åëÑj ɪc ,á«°SÉ°SC’G ¢ü«°üîJ ≈dEG áaÉ°VEG ,á∏HÉ≤ªdG ájÉ¡f Ω É e CG á æ J É H » a á e O É ≤ d G á d ƒ é d G
¢†©H ΩÉeGC ¿ƒµà°S »àdG á°UôØdG »gh ,á∏«µ°ûàdG º«YóJ »a ÓeGC ''ÜɵdG'' »a º¡¶M ÖjôéJ .≈eôªdG ΩÉeCG »Øjó¡J ¢qùM ∂∏ªj ÖY’ øY õé©J ºK RƒØdG πLC G øe áeÉg áëæe õéY ∫ÉM »ah ,¿Gôgh ájOƒdƒe
πصàdG •ô°T ≥jôØdG IQGOGE ≈dGE ø«HôਪdG º¡«ÑYÓd á«JGòdG ô«°ùdG ∫É°SQGE πLGC øe IôLÉæªdG øe áHôq≤ªdG QOÉ°üªdG ¢†©H âfÉc GPEGh ÉæfC G øXC G.∫ƒÑ≤e ô«Z A»° T Gò¡a ¬≤«≤ëJ º à « °S ¬ f EÉ a R ƒ Ø d G ø Y á ∏ « µ °û à d G
’ÉH »fhôeɵdG ™e â∏©a ɪ∏ãe ΩÉ©W’EGh â«ÑªdÉH §≤a πصàdG IQGO’EG ≈∏Yh º¡∏≤æJ ∞jQÉ°üªH ä ’ É °ü J G É ¡ £ H Q ø Y â K ó ë J I Q G O E ’ G º¡©°†j ’ ɪHQ ±hôX »a ºgÉæ©°Vh » ≤ ∏ J ø e á « F É ¡ f á Ø °ü H º ¡ f É e ô M
.¬ëjô°ùJ πÑb π j ƒ W ó j ô a á « æ £ æ °ù b Ü É Ñ °T Ö Y Ó H ,ôFGõédG »a ¥ôØdG ø°ùMCG AÉ°SDhQ É¡«a ∫ h C ’ G ô £ °û d G ø e á « ≤ Ñ à ª d G á Ñ °ù æ d G

ó©Ñj ’ ¢ùeÉîdG õcôªdG ÖMÉ°U'' :ídGƒ°U


¿ EÉ a , '' ô a É æ °ù d G '' ™ e √ ó ≤ Y ï °ù a … ò d G º ¡ « Ñ Y ’ ¿ ƒ à « qÑ j ' ' º ¡ æ « Ø j É ° T ' ' É æ f C ’ .≥jôØdG á«©°VƒH º¡°ù«°ùëàd
¿Éc ÖYÓdG Gòg ¿C G í° VhC G QGõf ¢ ù«FôdG á ∏ « d ∞ j Q É °ü ª d É j O É Ø J ä G Q É £ ª d É H á°Uôa Gƒ©«q°V ¿ƒÑYÓdG
äÉ≤ëà°ùªdG á«≤H »≤∏J
º à j ¿ CG π Ñ b ä É e É ª à g ’ G I ô F G O ø ª °V Oƒ©j øe º¡æe ∂dP ™eh ,¥óæØdÉH

''á«©°VƒdG ∑QGóàæ°Sh •É≤f 5 `H iƒ°S ÉæY


.¬Ñ∏L Iôµa øY ô¶ædG ±ô°U .''á«HÉéjEG áé«àæH
¥Éë°SEG
hÉ≤∏f hójõf π«ëà°ùe'' ≥≤ëJ ƒd ` ¿É°ùª∏J ≈∏Y RƒØdG ¿Éch
øª°V ¿Éc πjƒW ''¿É°ùª∏J πãe IõÑN
øe ≥jôØdG ≈∏Y ¢ù«d IóFÉØdÉH Oƒ©«°S `
''ø«ÑFɨdG ÉfQÉ°üf’C ¬jó¡æ°S IhGôªëdG ≈∏Y RƒØdG'' øjô«°ùªdG äÉeɪàgG ø Y G ô °ù ë à e » æ J É Ñ d G ¢ù « F ô d G G ó H h
» a √ õ c ô e ø « °ù ë J h • É ≤ æ d G á « M É f
áë∏°üe ≈∏Y É°†jCG πH ,Ö«JôàdG ∫hóL
»a ¬≤jôa É¡©«q°V …òdG •É≤ædG ¢ ù « F ô d G º ¡ d » Ø î oj ¿ É c ø j ò d G ø « Ñ Y Ó d G
¥Éah ÖY’ πjƒW ójôa ¿Éc
?¿É°ùª∏J ΩÉeGC áªjõ¡dG øY ∫ƒ≤J GPÉe É¡H º¡eÓYEG ¿hO IQqÉ°S ICÉLÉØe QGõf
¿GƒdGC πªM …òdG ≥HÉ°ùdG ∞«£°S ä Ó « ë à °ù ª d G ø e '' : G ó c Dƒ e , ¿ É °ù ª ∏ J
Ωó≤f ºdh ¿É°ùª∏J ΩÉeGC OÉ੪dG Éæ¡LƒH ô¡¶f ºd Gòg ájGóH á«æ£æ°ùb ÜÉÑ°T »àdG ±hô¶dG πãe hÉ≤∏f hójõf øe ≈≤ÑJ Ée º¡ëæªH ∂dPh ,AÉ≤∏dG πÑb
πª©f ºd ÉæfC’ ɪHQ Éæe Gô¶àæe ¿Éc …òdG OhOôªdG áÄ«¡dG äÉeɪàgG øª°V º°SƒªdG »a ∫ÉÑ≤à° SG øe ,¿É° ùª∏J »a ÉgÉfóLh øe áÑ°ùf πãªJ »àdGh á≤dÉ©dG º¡dGƒeCG
ôKÉCàf ’ ¿GC Öéj øµd ,É«aôM ÜQóªdG äɪ«∏©àH ¬Ñ∏L »a äôµa »àdG Iô«°ùªdG ≥ j ô Ø d G ¬ « ∏ Y ô µ °T CG … ò d G h i ƒ à °ù ª d G áaÉ° VE G AÉ° †eE’G áëæe øe ∫hC’G ô£° ûdG
AÉ≤∏dG »a ô«µØàdG Öéjh É¡JhÉ°ùb ºZQ IQÉ°ùîdÉH ¬H á∏«µ°ûàdG ±ƒØ°U º«Yóàd Ö©d ≈dE G áaÉ° VE G ,áÑ° SÉæªdÉH »fÉ° ùª∏àdG ¿Éch ,(RƒØdG áëæe) áeÉg áëæe ≈dEG
¬WÉ≤æH ôضdG Öéj …òdG ¿Gôgh ájOƒdƒe ΩÉeGC ΩOÉ≤dG äÓjƒëàdG á∏Môe ∫ÓN ≈ f O CG ¿ h O h Q ƒ ¡ ª L ¿ h O á ¡ L G ƒ ª d G … ò d G ¥ ó æ Ø d É H á « ∏ ª © d G √ ò ¡ H Ω ƒ ≤ « °S
.çÓãdG ™e ó≤©dG ï°ùa ¿GC ó©H ájƒà°ûdG » a ¿ É c º µ ë d G ¿ CG É ª c , ä É W ƒ ¨ °V á ∏ « d » a ¿ G ô g ƒ H á ∏ « µ °û à d G ¬ H â J É H
ºµfGC ’GE ºµëdÉ°U »a âfÉc ±hô¶dG πc ºàj ¿GC πÑb ,''»°S .¢SGC .»°S'' ∞ « °† ª d G ≥ j ô Ø d G Ω ô M h π H i ƒ à °ù ª d G ,ôq¨° üe ∫ ÉÑ≤à° S G π ØM π µ ° T » a ,IO ƒ ©dG
ɪa º°SƒªdG ájGóH òæe OhOôe GCƒ°SGC ºàeób IôµØdG √òg øY ™LGôàdG ≈∏Y Qó≤f ºd ∂dP ™eh AGõL »à∏cQ øe ó«ªéJ Qôq≤j QGõf â∏©L IQÉ°ùîdG øµd
?ºµd çóM …òdG ¬d ¿ƒµj ºLÉ¡e »a ô«µØàdGh ¿ƒÑYÓdG ..πbC’G ≈∏Y ∫OÉ©àdÉH IOƒ©dG ≈∏Y RƒØdG ≥«≤ëJ á jÉZ ≈dEG A» °T πc
´ƒÑ°SC’G ádƒ£ÑdG ∞bƒJ ÖÑ°ùH ∂dP ¿ƒµj ób .≈eôªdG ΩÉeGC ∫ÉY »Øjó¡J ¢ùM √ ò g π ã e » a º ¡ °ù Ø f CG ’ EG G ƒ e ƒ ∏ j ø d .¿Gôgh ájOƒdƒe
,Éæ°VQGC ≈∏Y É¡∏Ñb ôFGõédG ájOƒdƒe IQÉ°ùNh •QÉØdG
øjó≤Y ≈∏Y ™«bƒàdG Ö©°UCG ¿ƒµ«°S ΩOÉ≤dG ¿C’ ,äÉÑ°SÉæªdG øjh ÉfóæY Ée'' :QGõf
±hô¶dG ≈∏Y hójõf
RƒØdG ó©H QÉjódG êQÉN á¡LGƒe ¢Vƒîd π≤æàJ ¿ÉCa
´ƒÑ°S’CG Gòg ø««∏jƒªJ
≥ j ô Ø d G I Q G O EG h á « °V É ª d G á ∏ M ô ª d G ø e
ºZQh ,IQÉ°ùîdG ™bh ≈∏Y π≤æàdÉc ¢ù«d ∂°VQGC ≈∏Y .''ø«ÑYÓdG ™e ÉeõM ôãcCG ¿ƒµà°S
á≤«≤ëdG »a ¬f’C QGòYGC Oôée ≈≤Ñj »eÓc ¿GC ’GE Gòg
á«fÉK IQÉ°ùN π«é°ùJ πLGC øe áéM …GC ÉæeÉeGC øµJ ºd
Gòg áæJÉH ÜÉÑ°T IQGOGE »°†ªà°S ΩR’'' IQGOE’G ''ÉgÉfôah »àdG
''IhGôªëdG'' á∏HÉ≤e πÑb ´ƒÑ°S’CG
.A»°T ≈∏Y ÉfQÉ°üfGC áfÉCªW ójQGCh ,»dGƒàdG ≈∏Y
?ƒg Ée
ø«dƒªe ™e øjó≤Y ≈∏Y ø«ÑYÓdG ¥hqòJ »ÑfÉL åjóM »a QGõf ¢ù«FôdG ∫Éb

''ájôjõ«e ájqƒ°T
É ¡ H » æ e » à d G I Q É °ù î d G ∫ ƒ M ¬ © e
ácô°T ™e ∫h’CG øjójóL ¿ EG , ¿ É °ù ª ∏ J O G O h ó j ≈ ∏ Y ¬ ≤ j ô a
øµd 14 ∞°üdG »a ≥jôØdG á«©°Vh º¡≤∏≤J ób ɪHQ »a äÉHhô°ûªdÉH á°UÉN
∞°üdG ÖMÉ°U ¿GC ƒg √ƒª∏©j ¿GC Öéj …òdG A»°ûdG É ¡ J ô a h » à d G ± h ô ¶ d G â f É c G P EG h ¿ CG É ª H ø « Ñ Y Ó d G ≈ ∏ Y ™ ≤ J á « d h Dƒ °ù ª d G
á«fÉãdG ácô°ûdG ÉeGC ᪰UÉ©dG
π L CG ø e ± h ô ¶ d G π c ä ô a h ¬ J Q G O EG
EL Heddaf N 1161 Mardi 20 Octobre 2009
Iô°ûY ájOÉëdG áæ°ùdG 2009 ôHƒàcCG 20 AÉKÓãdG- 1161 Oó©dG

¿hQOÉb øëfh •É≤f 5 `H iƒ°S ÉæY ó©Ñj ’ ¢ùeÉîdG ,É¡àjƒg øY í°üØj º∏a ¢û e É g ≈ ∏ Y É ¡ « Ñ Y Ó d ≥ j ô Ø d G I Q G O EG
º¡JófÉ°ùe Gƒ∏°UGƒj ¿GC º¡«∏Yh ÉæJÉa Ée ∑QGóJ ≈∏Y ¬ « Ñ Y ’ ø µ d , á « H É é j EG á é « à æ H I O ƒ © d G
ɪ¡jQÉ©°T ¿ƒÑYÓdG πªë«°Sh ø Y å j ó ë d G ¿ h O ) ¿ É °ù ª ∏ J á L ô N
ø°qùëjh á¡LGƒdG ≈dGE Éfó«©«°S GóMGh GRƒa ¿C’ Éæd ÜÉÑ°T á∏HÉ≤e »a º¡fÉ°üªb ≈∏Y ≥ j ô Ø d ä ô a h ƒ d ( á ≤ H É °ù d G ä É L ô î d G º¡JOƒ©H ºgQÉ°üfCG GƒÑ«Nh √ƒÑ«qN
.ÉæàÑJôe ¢ù«FôdG ¿ÉEa IQÉ°TÓEd .OGORƒ∏H ¬fEÉa ,RƒØdÉH Iô«Ñc áÑ°ùæH OÉ©d ôNBG QGõf óéj ºdh ,áÑ«îdG ∫ÉjPCG ¿hôqéj
∞«c ≥jôØ∏d »YɪédG OhOôªdG øY Gó«©H √óLGƒJ ¢ûeÉg ≈∏Y ¿ƒµj QGõf ájƒ°T'' º¡bhqòJ ¿CG É¡«∏Y ≈≤Ñj É « °V G Q ¢ù « d ¬ f CG ó « c CÉ à d G » a É L ô M
?¬àeób …òdG AGO’CG º«q≤J √ƒÑY’ ¬eóqb …òdG OhOôªdG øY ÉbÓWEG
᪫≤H ɵ°U º∏°ùJ ób ᪰UÉ©dÉH ≈ à M ` Q É °ü f C ’ G Ö °ù M ` '' á j ô j õ « e
…òdG …Gƒà°ùeh …OhOôe øY Gô«ãc åjóëdG ÖMGC ’ ó≤Y øe ∫h’CG ô£°ûdG .É¡«a ¿hóLƒj »àdG ᪩ædG GƒcQój O h O ô e CG ƒ °S CG ¿ É c … ò d G h O G O ƒ d G Ω É e CG
áÑ«g IOÉYGE É°†jGC Öéjh AGO’CG øY ô¶ædG ¢†¨H áæJÉÑH QÉ°üf’CGh ÜQóªdG äÉ«MÓ°U øe º««≤àdG ¿’C ¬eóbGC
.ø«eOÉ≤dG ø«°ùaÉæªdG ™«ªL ™e ÉæÑ©∏e ¿ƒ«∏e 600 `H Qó≤ªdG ''¢ù«∏«Hƒe'' ¿CG ≥jôØdG IQGOEG ≈∏Y QÉ°üfC’G ìôàbGh É æ ∏ © L … ò d G ô e C ’ G '' º °S ƒ ª d G á j G ó H ò æ e
Qƒ¡ªL ¿hO á∏HÉ≤ªdG Ö©d ¿GC iôJ ’GC ¬dƒb »æ浪j Ée πch ,º¡≤jôa äGAÉ≤d ¿ƒ©HÉàj øjòdG Ée ájƒ°ùJ …ƒæj ¬∏©L Ée ƒgh áLôî∏d »dGƒªdG á∏«µ°ûàdG π≤æJ ¿ƒµj ájƒ°ùJ á«∏ªY ó«ªéJ Qôq≤f IQGOEÉc
?ºµàª¡e Ö©°ü«°S .≥jôØdG áeóN »a »JôÑN πc ∞XhÉC°S »æfGE .ø«ÑYÓdG äÉ≤ëà°ùe øe ≈≤ÑJ áé«àæH IOƒ©dG øY É¡«a õé©J »àdG ø e ∫ h C ’ G ô £ °û d G ø e á « ≤ Ñ à ª d G á Ñ °ù æ d G
á«Ñ∏°ùdG èFÉàædG »dGƒJ ô«KÉCJ ¿ƒ°ûîJ ’GC
¿hô¶àæj ''á«fGôÑdG''
º¡≤jôa ÖfÉL ≈dGE º¡aƒbhh QÉ°üfC’G Qƒ°†M ¿Éc ɪ¡e QÉjódG êQÉN øe á«HÉéjEG ÖY’ øe ìhGôàJ »àdGh AÉ°†eEG áëæe
?ºµà«°ùØf »a ≈∏Y RƒØdG ≥«≤ëJ ájÉZ ≈dEG ,ôNBG ≈dEG
º¡fɵ°SGE
»àdG Iô«N’CG ¿É°ùª∏J á∏HÉ≤e ¿GC π«dóH ¥QÉØdG ™æ°üj ¿ƒ≤KGh ÉæfGC ƒg π°ûØdG ≈°ûîf ’ Éæ∏©éj …òdG ôe’CG øàe ≈∏Y GôH ¿ƒµj ¿CG ,É¡àaÉ°ùe ó©H
,É¡JGôàa Ö∏ZGC »a GóL á∏ªe âfÉc Qƒ¡ªL ¿hO âÑ©d ` º¡∏©éj ób …òdG ôeC’G ,á∏aÉëdG .QGõf ±É°VCG ''IhGôªëdG
äÉÑJ »gGQ ¥ôØdG''
ÉæJOGQGE π°†ØH ádƒ£ÑdG »a IOƒ©dG »a ÉæJGQób øe
ÜÉ«Z »a ¿Gôgh ájOƒdƒe ΩÉeGC ÉæfGC ’GE Gòg ºZQh ºbÉ£dG ™e ¬H Ωƒ≤f …òdG ô«ÑµdG πª©dGh ÉæMƒªWh ¿ƒª«≤ªdG ''á«fGôÑdG'' ô¶àæj A»°T πc »a ¿hôµØj ` QÉ°üfC’G Ö°ùM
IQƒ°U »a ''¢ùjó°ùa'' ¥óæØH
ÉjOÉØJ äGQÉ£ªdG »a
∑Qóf Éæf’C º¡∏L’C RƒØdG ≥«≤ëàH ¿ƒÑdÉ£e ÉfQÉ°üfGC ÉæàMGQ ≈∏Y ô¡°ùJ »àdG ≥jôØdG IQGOGE ≈àMh ,»æØdG .IQÉ°ùîdG GóY Ée
ºgóYGCh ,≥jôØdG á«©°Vh ø°ùëàJ ¿GC ¿hô¶àæj º¡fGC AGô°ùdG »a Éæ©e ¿ƒØ≤j øjòdG ÉfQÉ°üfGC ¿É«°ùf ¿hO ,áYƒHôb ,ájóYÉ°ùe ,±ƒ∏NƒH
á«≤H πãe º¡fɵ°SGE »fGôHh QGƒjR
Ö©d ™fÉ°U øY åëÑdG ''¥óæØdÉH á∏«d ∞jQÉ°üªd
±GógCG ¢UÉqæbh
º°SƒªdG »a Éæ∏©a ɪ∏ãe ''IhGôªëdG'' ≈∏Y RƒØdÉH .ÉfhOƒY ɪ∏ãe AGô°†dGh
. •QÉØdG ¿hO ''IhGôªëdG'' ΩÉeGC á∏HÉ≤e ºcô¶àæJ IQGO’EG â©°Vh øjòdG º¡FÓeR É e '' ¬ ≤ j ô a I Q G O EG ¿ CG Q G õ f ± É °V CG h
...Iô«NGC áª∏c ?É¡«dGE ô¶àæJ ∞«µa ,Qƒ¡ªL á°UÉN ,øcÉ°ùe º¡aô°üJ âëJ πÑb áæJÉH ÜÉÑ°T hô«q°ùe åëÑj … ò d G A » °û d G ø Y '' ó j õ J ø j h É g ó æ Y
∫ÓN ó«dG »a ó«dG ø«ÑYÓc ™°†f ¿GC Öéj ¢VôØj ¿GC ´É£à°SG Ωôàëe ≥jôa ¿Gôgh ájOƒdƒe ¢ù«FôdG øe GóYh Gƒ≤∏J º¡fGC ø Y á j ƒ à °û d G ä Ó j ƒ ë à d G I ô à a ∫ ƒ ∏ M ¿ É °ù ª ∏ J á ∏ H É ≤ e » a É ¡ « Ñ Y Ó d ¬ J ô a h
≥jôØdG á«©°Vh ø«°ùëJ ≈∏Y πª©dGh á«dÉëdG á∏MôªdG »àdG áÑJôªdG π«dóH º°SƒªdG Gòg ádƒ£H »a ¬°ùØf AÉ≤d ó©H º¡fɵ°SÉEH QGõf ¿CG á°UÉN ,Ö©∏dG ∂jôëàd Ö©d ™fÉ°U » à d G á ≤ H É °ù d G ä É j Q É Ñ ª d G » a É ¡ ∏ Ñ b h
¿Gôgh ájOƒdƒe ΩÉeGC áÑ©°üdG á∏HÉ≤ªdG øe ájGóH …òdG RƒØdG Iƒ°ûf ™bh ≈∏Y áæJÉÑH πë«°Sh É¡∏àëj ≥jôØdG IQGOGE ≈≤ÑJh ,¿É°ùª∏J √ ò g π ã ª H Ö Y ’ ≈ d EG ó ≤ à Ø J á ∏ « µ °û à d G ¿C G' ' :™HÉJh .RƒØdG ≥«≤ëJ øY É¡«a õéY
º¡≤jôa »a á≤ãdG Ghó≤Øj ’ ¿GC ÉfQÉ°üfGC ≈dGE »àdÉ°SQh Éæà¡L øe øµd ,Éæ°VQGC ≈∏Y áWQÉØdG ádƒédG »a ¬≤≤M øµ°ùe øY åëÑdG á∏MQ »a ≈∏Y á≤∏©e ∫ÉeB’G âfÉc å«M ,áØ°üdG ≈∏Y Oƒ©Jh IôFÉ£dG øàe ≈∏Y π≤æàJ
.π°†aGC ¬LƒHh Iƒ≤H ádƒ£ÑdG »a ¿hóFÉY Éæf’C çÓãdG •É≤ædG ∑ôJh ¬«∏Y RƒØdG iƒ°S ÉæeÉeGC QÉ«N ’ áÑdÉ£e øe É¡°ùØf ¢ü«∏îàd Ω ó © d ¬ ë j ô °ù J º J … ò d G I O ƒ ª M
¥Éë°SGE .¬H ø«ÑYÓdG
¥ O É æ Ø d G ø °ù M CÉ H â « Ñ J h I ô F É £ d G ø à e
∫h’CG º°ù≤dG ᪰UÉ©dG OÉ–G
¢ùeGC äÉ°UƒëØdG iôLGC »WÉ«©dG
øµªàj ≈àM Gògh ,᪰UÉ©dG »a á°ü°qüîàe IOÉ«Y »a ≥jôØdG Ö«ÑW á≤aQ äÉ°UƒëØdG »WÉ«©dG QɪY ¢ùeGC Iô«¡X iôLGC
øe ¬àeôM »àdG áHÉ°U’EG øe GôNƒDe OÉY …òdG ƒgh øjOÉ«ªdG øY ÉÑFÉZ ¿ƒµ«°S âbh øe ºch áHÉ°U’EG ¢ü«î°ûJ øe Ö©∏d ´Gô°U »a äÉcôMh ΩÓµ°T
á`````````HÉæY á``````¡LGƒe
ó©HGC ≈dGE ’ƒÑ≤e iƒà°ùe Ωóqbh ájOƒdƒªdG ΩÉeGC ô«N’CG ''»HQGódG'' »a »WÉ«©dG `cQÉ°Th .äÉÑ°SÉæe IóqY »a ácQÉ°ûªdG
Ö«°UGC óbh ,º°SƒªdG ájGóH òæe á∏eÉc äGQGòfGE áKÓK ¬«≤∏J ÖÑ°ùH ÉÑbÉ©e ¿Éc …òdG …ôeGƒY ¬∏«eR ¢VƒqY øjGC OhóëdG
.É¡æe »fÉ©j ¿Éc »àdG Ω’’BG øe ºZôdG ≈∏Y AÉ≤∏dG πªcGCh ∫h’CG •ƒ°ûdG »a ¢û"ƒH ™e ¬cɵàMG ó©H iô°ù«dG áÑcôdG »a
Ω’’BG øe ÊÉ©j ∫GRÉe …ôjRO
≈ØàcGh ÜQqóàj ºd ¬æµdh ¢ùeGC á°üM »a Ö©∏ªdG ≈dGE ∫ÓH …ôjRO ≥jôØdG óFÉbh Ωô°†îªdG ÖYÓdG ô°†M ,¬ÑfÉL øe ᩪédG IGQÉÑe É¡H πNó«°S »àdG á∏«µ°ûàdG OGóYGE …ó©°S ÜQóªdG GCóH
»fÉãdG •ƒ°ûdG ∞°üàæe »a êhôîdG ≈∏Y ¬JôÑLGC áHÉ°UGE øe »fÉ©j ôN’BG ƒg ¬f’C ,∂«dóàdGh Ö«Ñ£dG ™e êÓ©dG ∞«ãµàH øe óH ’ »àdG πFGóÑdG øY åëÑdG »a ´ô°T å«M áHÉæY OÉëJG ΩÉeGC á∏Ñ≤ªdG
∞bƒàj A»°T πch ,áHÉæY ΩÉeGC πÑ≤ªdG AÉ≤∏dG »a …ôjRO ácQÉ°ûe á«fɵeGE ∫ƒM `cƒµ°T ΩƒëJh .ájOƒdƒªdG ''»HQGO'' »a πc »a å«M ,äÉHƒ≤Yh äÉHÉ°UGE øe ±hô¶dG ¬ªàqëJ ɪd Gô¶f É¡KGóMGE
.¬d ™°†îj …òdG ∞㵪dG êÓ©dG ™e ÖYÓdG ÜhÉéJh Iô«N’CG äÉYÉ°ùdG ≈∏Y √òg AGôLGE ≈∏Y GôÑée ¬°ùØf OÉëJ’G ÜQóe óéj Iôe
Ωƒ«dG á«∏ª©dG …ôéj ôgÉ£dG âjGB ...á«eGõd’EG äGô««¨àdG
øe …òdG ôe’CG ƒgh ,á«fóªdÉH ''IOÉ©°ùdG'' IOÉ«©H Ωƒ«dG á«MGôédG á«∏ª©dG ôgÉW âjGB ºjôc ºLÉ¡ªdG …ôéj ¿GC ô¶àæªdG øe
≈∏Y Qƒe’CG ô«°ùJ ¿GC ™«ªédG ≈æªàjh .ágÉ≤ædG IôàØd ™°†îj ø«M á°ùaÉæªdG øY ô¡°T øe ôãc’C ÖYÓdG ó©Ñj ¿GC ¬fÉC°T
âjGB ¿GC ôcòj .Iô«Ñc äÉfɵeÉEH ™àªàjh ÜÉ°T ÖY’ ¬f’C âbh ÜôbGC »a áYƒªéªdG ≈dGE ÖYÓdG Oƒ©jh ΩGôj Ée ø°ùMGC
ájÉéH áÑ«Ñ°T ΩÉeGC á©HGôdG ádƒédG »a ¬∏é°S …òdG ∂dP á°UÉN º°SƒªdG Gòg ø«ª°SÉM ø«aóg π«é°ùJ øe øµªJ ôgÉ£dG
.OÉëJÓd á«≤«≤ëdG ábÓ£f’G É¡æ«M âfÉch
''ô°†ÿG'' ∫ÉÑ°TGC ΩÉeGC ¿ƒdOÉ©àj »ëHGQh ΩÉJÉW ,á«é∏Y øH
…ó¡e ᪰UÉ©dG OÉëJG »KÓK º¡©e óLƒj øjòdG áæ°S øjô°ûY øe πb’C »æWƒdG ÖîàæªdG §°SGhGC óM’CG ¢ùeGC ∫hGC ∫OÉ©J
áé«àædG ¿GC øe ºZôdG ≈∏Y π«é°ùàdG øe Gƒæµªàj ºd º¡æµd ø«ÑYÓdG A’ƒDg `cQÉ°T óbh ,ΩÉJÉW - »ëHGQ - á«é∏Y øH
≈dGE ΩÉj’CG √òg π≤æà∏d ¿ƒÑgÉCàj øjòdG »æWƒdG ÖîàæªdG ∫ÉÑ°TGC ΩÉeGC ,ɪ¡∏ãªd ±GógGC áKÓK »HÉéjGE ∫OÉ©àH â¡àfG
.áæ°S 17 øe πbÉCH ¢UÉîdG ∫ÉjófƒªdG »a ácQÉ°ûªdG πLGC øe Éjô«é«f
q ∏àj ⁄h ÜQóàj ''»Ñ«f''
ó©H ¬JÉ≤ëà°ùe ≥
…ó©°S øjódG Qƒf ÜQóªdG á≤ãH ≈¶ëj ’ íÑ°UGC ¬f’C áLôM ádÉM »a ''»Ñ«f ¿’GC'' »HÉæ«cQƒÑdG ºLÉ¡ªdG óLƒj
ÜÉÑ°T ≥HÉ°ùdG ¬≤jôa øe ¬JQÉYGE âªJ …òdG ƒgh á«dɪdG ¬JÉ≤ëà°ùe áYÉ°ùdG óqëd ≥∏àj ºd ¬f’C iôNGC á¡L øeh ,á¡L øe
ájÉ¡f ájÉZ ≈dGE ô¶àæj hGC ¬ªFÓj É°VôY ≈≤∏J GPGE ájƒà°ûdG äÓjƒëàdG Iôàa ''»Ñ«f'' ô¶àæjh .óMGh º°Sƒe Ióªd OGORƒ∏H
.»FÉ¡ædG √ô«°üe Oóqëj ≈àM º°SƒªdG
á©HÉ°ùdG ≈∏Y ᩪ÷G Gòg áHÉæY IGQÉÑe
OÉëJ’G ΩÉeGC áHÉæY »a ''IQÉ£°Sƒ°S'' ô¶àæJ »àdG IGQÉѪdG ¿GC âfôàf’CG áµÑ°T ≈∏Y »ª°SôdG É¡©bƒe ôÑY á£HGôdG äócGC
AÉ≤∏dG ¿GC á°UÉN …ó©°S ∫ÉÑ°TGC Gô«ãc óYÉ°ùj …òdG ôe’CG ƒgh ,AÉ°ùe á©HÉ°ùdG ≈∏Y ᩪédG Ωƒj É«ª°SQ Ö©∏à°S »∏ëªdG
.ÓeÉc OGõdÉH IOƒ©dGh ''áfƒH'' AÉæHGC áàZÉѪd áÑ°SÉæe á°UôØdÉa »dÉàdÉHh ,ÖbÉ©ªdG Qƒ¡ªédG Qƒ°†M ¿hO …ôé«°S
áYƒªÛG ™e èeóæj …RÉZ
A»°ûdG ¢†©H ≈fÉY …òdG ƒgh ,¢ùeGC á°üM áÑ°SÉæªH áYƒªéªdG ™e áYô°ùH èeófGh äÉÑjQóàdG ƒqL ≈dGE …RÉZ ºjôc OÉY
≈∏Y OqQ ɪc ,¬∏LGC øe á«ë°†àdGh ≥jôØ∏d ¬ÑqM ∂dòH ócGCh ,É¡«a ∂`QÉ°T »àdG ájOƒdƒªdG IGQÉÑe πÑb OqÉM ΩÉcR øe
Ö©dh AGQƒdG ≈dGE OÉY ÉeóæY »fÉãdG •ƒ°ûdG »a á°UÉN ¬eóqb …òdG ô«ÑµdG AGO’CG π°†ØH ø«µµ°ûªdG
.¬Lh πªcGC ≈∏Y √QhO iOqGCh øªjGC É©aGóe
Ü Q ó ª d G √ ô q° † M å « M á j O ƒ d ƒ ª d G Ω É e C G á « °û Y É ¡ æ e » Ø °T » à d G » g I ô « N C ’ G » a ó « c CÉ à d G ¬ d ≥ Ñ °S … ò d G ƒ g h

πLGC øe OÉëJÓd âÄL'' Ohô£ªdG ¿GójR ™aGóªdG áaÓîd …ó©° S ≈ d EG I O ƒ © d É H ¬ d â ë ª °S h » H Q G ó d G ≈∏Y QGô≤à°S’G ójôj ¬fCG ≥HÉ°S âbh

≥`````KGh É`fGCh á°ùaÉæªdG


''»``````````°ùØf ø````````e
:∫ƒ``Z ô«Z ,IGQÉѪdG ∂∏J øe ∫hC’G •ƒ° ûdG »a
øY ™LGôJ IQÉ£°Sƒ°S …OÉf ÜQóe ¿CG
ÖÑ°S ¿CG AÉ≤∏dG ájÉ¡f Ö≤Y ócCGh ∂dP
ócCGh IGQÉѪdG ±hôX ¬à°Vôa ¬©LGôJ
¿Éc ɪfEGh √Gƒà°ùe øe Ó«∏≤J ¢ù«d ¬fCG
á é ¡ à æ ª d G á £ î d G ø µ d ¬ e É ë b EG O ó °ü H
ób ¿Éc ¬æµd ´ƒÑ° SC’G Gòg äÉÑjQóàdG
»æWƒdG ÖîàæªdG IƒYO ≈≤∏J
¬eôë«°S …òdG ôeC’G ƒgh ,ø««∏ëª∏d
» a ¬ j O É f á ∏ « µ °û J ™ e Ü Q ó à d G ø e
» à d G á « Ñ j Q ó à d G ¢ü °ü ë d G º ¶ © e
á « f É µ e EG π © é j É ª e I G Q É Ñ ª d G ≥ Ñ °ù J
, á æ µ ª e I ó e ∫ ƒ W CG I ó M G h á ∏ « µ °û J
É ¡ d ¢V ô © J » à d G á H ƒ ≤ © d G ø µ d h
â ∏ é Y ¿ G ó j R ø « e CG ó ª ë e Ö Y Ó d G
óbh ,á浪ªdG πFGóÑdG øY åëÑdÉH
≈ ∏ Y G ô Ñ é e ¬ °ù Ø f Ü Q ó ª d G ó L h
ábÉ£H ¬«≤∏J ºµëH ¬d πjóH ô«°†ëJ
¬à∏©L »àdG »g á«fÉãdG á∏MôªdG »a ¬ H ƒ °û J G ô e CG á j G ó Ñ d G ò æ e ¬ à c Q É °û e » a ø j h G ô Ø °U ø « à b É £ H ø e A G ô ª M
''Oƒ¡©ŸG √Gƒà°ùe ¤GE ¬JOƒY ô¶àfGCh ÊhóÑY ™e GÒãc ºgÉØJGC'' .A’óÑdG ó©≤e ≈∏Y ¬«≤Ñj
º¡eÉëbEG á«fɵeEG
∫ É e B ’ G ≥ ∏ © j ¬ æ µ d , ∑ ƒ µ °û d G ¢† © H
™aôj »µd »æWƒdG ÖîàæªdG ≈∏Y
¬jódh ,ájOƒdƒªdG ΩÉeCG ô«NC’G AÉ≤∏dG
™aGóªdG »a πãªàj ∫hC’G ¿GQÉ«N
IOQGh É©ke
√ ò ¡ d G õ g É L ¬ °ù Ø f ó é j h ¬ J É j ƒ æ © e Ö © ∏ d G ¬ d ≥ Ñ °S … ò d G Ω Ó µ °T ó j ô a
≈≤ÑJ ¿GC Ö©°üdG øe ,ájOƒdƒªdG ΩÉeGC ' »HQGódG' »a ácQÉ°ûª∏d ßëdG ?∂dGƒMGC »g ∞«c .¬«dEG áÑ°ùædÉH áeÉ¡dG IGQÉѪdG , ä É Ñ °S É æ ª d G ø e ô « ã µ d G » a É « °S É °S CG
.øgGôdG âbƒdG »a qºg’CG ¿CG ≈dG OÉëJ’G â«H øe IOQGƒdG á¡LGƒe ójôj äÉcôMh
ɪæµd ,¿Gó«ªdG ¥ƒa ¿ƒHQÉëj ∑hDÓeRh •É«àM’G »°Sôc »a ƒg Gògh ΩGôj Ée ø°ùMGC ≈∏Y ô«°ùJ Qƒe’CG ,¬∏d óªëdGh ô«îH ÖYÓdG »a πãªà«a »fÉãdG QÉ«îdG ÉeC G
QÉÑNC’G ôNBG ô«°ûJ ôNBG ÖfÉL øe
¿GC øµªj ’h ≈eôe ¢SQÉM Ö°üæe »a Ö©dGC »æf’C á∏«M ó«dÉH
≥HÉ°ùdG ¬jOÉf
∫ƒ°üëdG ójôj …òdG äÉcôM ¿É«Ø°S
.óMGh ÖY’ øe ôãcGC ¬«a ∑QÉ°ûj ?áYƒªÛG πNGO AGƒL’ C G »g ∞«c »a ÓjóH √óLGƒJ ºµëH á°Uôa ≈∏Y
?§Ñ°†dÉH ó°ü≤J GPÉe ,É©e ɪ¡«∏Y óªà©j ó b … ó©° S ÜQó ªdG
á©ØJôe äÉjƒæ©ªdG ¿’C áYƒªéªdG πNGO á©FGQ AGƒL’CG ø ° ù M C G ø e ô Ñ à © j á H É æ Y O É ë J É a ¿É«Ø° S ÖYÓdG ≈©° ùj ¬ÑfÉL øe .øjAÉ≤d ôNBG
á¡LGƒe ójôj ΩÓµ°T
»a ∑QÉ°TGC ºd »æf’C ¿’BG óëd §≤a á¶MÓªdG Oó°üH »æfGC ó°übGC »a Qƒq£àdG ≈∏Y ÉfóYÉ°ùj Ée ƒgh ,¢SɪM §°Sh …ôéJ äÉÑjQóàdGh ≈∏Y π«dódGh øgGôdG âbƒdG »a ¥ôØdG øe …Ée 19 Ö©∏e »a Ö©∏d äÉcôM
¢SQÉM »æf’C GóL áë°VGh Qƒe’CGh ,º°SƒªdG ájGóH òæe IGQÉÑe …GC èFÉàædGh ,iôNGC ≈dGE ádƒL øeh ôNGB ≈dGE Ωƒj øe Ö©∏dG á≤jôW »a »fÉãdG õcôªdG πàëj ¬fCG ∂dP ∞°üàæe √QOÉZ …òdG ƒgh ójóL
Ö©∏j ¿ƒµj ôNGB ÖY’ πãe »Ñ°üæe ô««¨J »æ浪j ’ h ≈eôe .í«ë°üdG ≥jô£dG »a ô«°ùfh ΩGôj Ée ø°ùMGC ≈∏Y ÉæfGC ócƒDJ Iô«N’CG ø°ùMCG øe »eƒé¡dG ¬£Nh ádƒ£ÑdG OÉëJÉH É≤ëà∏e Ωô°üæªdG º°SƒªdG ≥HÉ°ùdG ¬HQqóe
iô°ù«dG á¡édG ≈dGE ∫ƒqëàj ºK ´ÉaódG øe ≈檫dG á¡édG »a Óãe ?áHÉæY ¤GE π≤æàdG π«Ñb äGÒ°†ëàdG â∏°Uh øjGC
á°UôØdG QɶàfGh ôÑ°üdG ¢SQÉëdG ≈∏©a »dÉàdÉHh ,¿Gó«ªdG §°Sh hGC OGó©àdG ¿GC øe ºZôdG ≈∏Y GóL ájOÉY á≤jô£H ô°†ëf øëf Ö © ∏ j ¿ C G ô ¶ à æ ª d G ø e ∂ d ò d , • ƒ £ î d G á ¡ L G ƒ e ™ £ à ° ù j º d ¬ æ µ d , á ª ° U É © d G ¿ E É a I G Q É Ñ ª d G á « ª g CG º µ ë H h
.¬°ùØf ¢VôØH ¬d íæ°ùJ »àdG áÑ°SÉæªdG ÜQóàdG ÉfóàYG Éæf’C Ée ÉYƒf Éæ«a ôKƒDjh A»°ûdG ¢†©H ¢übÉf Q ƒ ë ª d G » a ø « © a G ó e á K Ó ã H … ó © ° S ¬ ∏ « g C É J º à j º d ¬ f ƒ c á f ƒ H … O É f ó ° V Ö © ∏ d G ó j ô j Ω Ó µ °T Ö Y Ó d G
Éæ¨∏H ɪ∏ãe É≤∏b â°ùdh á°UôØdG ô¶àæJ ∂fGC º¡Øf ÜÉ°üe ƒg øe ∑Éæ¡a ±hô¶dG »g √òg øµdh ,πªàµe OGó©àH ∂ d ò H h , Ω Ó µ ° T h ¿ G ó j R , ∫ É j Q º g h ô ª Y Ö © ∏ e » a º ¡ ¡ L G ƒ « d É ¡ æ « M » f G ô ª Y Q O É ≤ d G ó Ñ Y ≥ H É °ù d G ¬ H Q ó e
∂æY ∂dP ºZQh ...∫Ée’BGh »∏ëªdG »æWƒdG ÖîàæªdG ™e ƒg øe ∑Éægh óbh .ɪ¡æ«H áªFÉ≤dG á°ùaÉæªdG »¡æj º°SƒªdG ø«ëj ¿CG πÑb …OɪM º°SGƒe IóY ¬ÑjQóJ ≈∏Y ±ô°TCG …òdG
»æf’C áë°üdG øe ¬d ∫Éée ’ ∑Éægh Éæg øe π«b Ée πc ∫GRÉe QGƒ°ûªdG ¿’C ájOÉY á≤jô£H á∏Ñ≤ªdG äÉjQÉѪ∏d ô°†ëf øëf ø«ÑY’ áKÓãH Ö©∏dG OÉëJÓd ≥Ñ°S ¬∏©éJ »àdG á¡LGƒªdG »gh ,»dÉëdG ƒgh ,∞∏°ûdG á«©ªL »a É©e ÉfÉc ɪqd
’ h ±ôàëe ÖY’ ÉfGC ,ôNGB A»°T »æª¡j ’ h ΩɶàfÉH ÜQóJGC äÉ¡LGƒªdG ¿’C OGó©àdG πc ≈dGE á°SÉe áLÉëH ≥jôØdGh ÓjƒW ¿GójR ,ΩÓµ°T Ö©d å«M QƒëªdG »a áæjóe »a ¬jó≤àæe ≈∏Y Oô∏d ≈©°ùj á°UÉN á¡LGƒªdG π©éj …òdG ôeC’G
øe OÉëJ’G ≈dGE âÄL ,∑Éæg h Éæg øe ∫É≤j …òdG åjóëdÉH çôàcGC .É¡JÉ≤HÉ°S øe Ö©°UGC ¿ƒµà°S áeOÉ≤dG øe ô«ãµdG »a É©e ∫ÉjQh ÜÉÑdG øe √ƒLôNCG º¡fƒc áHÉæY GQOÉZ ɪ¡fCG á°UÉN ,ɪ¡«dEG áÑ°ùædÉH
•É«àM’G »°Sôc »a §≤a AÉ≤Ñ∏d ¢ù«dh Ö©∏dGh á°ùaÉæªdG πLGC ?ájOƒdƒŸG ΩÉeGC ''»HQGódG'' ¿Éc ∞«c . ä É Ñ ° S É æ ª d G OôdG øe ø° ùMC G ∑Éæg ¢ ù«dh ,≥«° †dG á j É ¡ f ó © H I ô ° T É Ñ e ∞ ∏ ° û d G á « © ª L
»æfGC Gó«L º∏YGC ÉfGC ,Gó«L »JÉfɵeGE ±ôYGCh »°ùØf øe ≥KGh »æf’C IGQÉѪdG Éfô«q°S ó≤d ,ø«ÑfÉédG ≈∏Y ájɨ∏d ÉÑ©°U ¿Éc AÉ≤∏dG ácQÉ°ûe ÌcC’G ∫ÉjQ Q≈ƒ∏¡YªéºdµG ëâj«dh≈ºà¡MfGó«Gôe°V¥ÉƒMa º¡¿«É∏Yc ¿ÉªƒgµDh«°ÉS≤∏¢aùjGôò°dûhfƒ,dΩG ôá°æüjæóªedGøYº°SG󃫪©dHG
ɪ∏ãe ø«ÑYÓdG óMGC OôW hGC ´ÉaódG »a ÉC£îc GóL Iô«¨°U äÉ«ã«M É¡«a ¢TÉ≤f ’ ¬àfɵeh
ÖY’ …’C ±ô°Th ᪰UÉ©dG OÉëJG ¬ª°SG ô«Ñc ≥jôa ¿GƒdGC πªMGC ≈∏Y Ö©∏j …òdGh ,' »HQGódG' É¡aôY »àdG äÉjôéª∏d Gô¶f ÉfOQGC ɪc
.¬«a óLƒj ¿GC ’ E G ¿ ƒ µ j ø d G ò g π c ø µ d h , √ G ƒ à ° ù e ƒgh ,√ò«ª∏Jh ÜQóªdG á° ùaÉæe AÉ£¨H
ÊhóÑY ™e á°ùaÉæŸG ≈°ûîJ ’ âfGC ¿PGE ≈≤∏J ∞°SÓCd øµd iƒà°ùªdG »a ¿Éc …òdG ,¿GójR »∏«eR ™e çóM ácQÉ°ûe ôÑà©J ôNBG ÖfÉL øe ¿ C ’ É « °S É °S CG Ö © ∏ d G ∫ Ó N ø e ¿ CG » a π e CÉ j Ö Y Ó d G π © é j É e
≈°ûîj …òdG ÖYÓdG ¿’C á°ùaÉæªdG ≈°ûNGC ’ ∫ÉëdG á©«Ñ£H á«≤ÑdG ¿GC ßëdG ø°ùëdh ,GóL ¢SÉ°ùM âbh »a AGôªëdG ábÉ£ÑdG ø « H ø e ¬ f C ’ É ¡ æ e ô Ø e ’ ∫ É j Q º ¡ ∏ © é j A ’ ó Ñ d G á c O ≈ ∏ Y ó L G ƒ à d G ócD ƒj ≈àM ¬jOÉf ™e ¬àfɵe ó«©à° ùj
ɪ«ah ,᪰UÉ©dG OÉëJG »a Ö©∏j ¿GC ∫ƒ≤©ªdG ô«Z øe á°ùaÉæªdG q
π°†ØH ΩɵMGE πµH …Oó©dG ¢ü≤ædG Gƒ£Zh iƒà°ùªdG »a GƒfÉc ájGóH òæe ácQÉ°ûe ôãcC’G ø«ÑYÓdG å«M ¬d º¡JGOÉ≤àfG øe ¿hójõj øe ¬LhôN OôéªH ¢ù«d ¬fCG ¬d
Oƒ©j ¿GC ô¶àfGC ÉfGCh ô«Ñc ¢SQÉM ¬fGC º∏©j ™«ªédÉa »fhóÑY ¢üîj áé«àf ôÑà©j ∫OÉ©àdG .É¡H GƒÑ©d »àdG ájƒ≤dG IOGQ’EG óH ’ á«°SÉ°SCG á©£b äÉHh ,º°SƒªdG øe áHÉæY QOÉZ ¬fEG ¬æY ¿ƒdƒ≤«°S .¬ªéf πaCÉ«°S ∞∏°ûdG
äGƒæ°ùdG »a ø«©ÑààªdG πc ¬H ¢ûgOGC …òdG Oƒ¡©ªdG √Gƒà°ùe ≈dGE ¢ùØæH á∏°UGƒªdG Éæ«∏Yh Éæd áÑ°ùædÉH á«HÉéjGE ôeC’G ƒgh ,≥jôØdG »a ÉgQƒ°†M øe ¿B’G ƒgh ,É«WÉ«àMEG Ö©∏dG πLCG ≥jôØdGh áHÉ°UE’G
¿É≤FÉY »æWƒdG
òæe ¬aôYGC ÉfGC ,óMGh ºbQ »dhódG ¢SQÉëdG ¿Éch á«°VɪdG .iôNGC á«HÉéjGE èFÉàf ≥«≤ëJh Iô«JƒdG »æÑj …ó©°S ÜQóªdG π©éj …òdG .Ö©∏dG á°Uôa ∂∏ªj
øe ôãcGC Éææ«H ábÓ©dGh ¢TGôëdG OÉëJG »a Éæc øjGC ô¨°üdG ‘ øµj º`d QÉ°üf’ C G Qƒ°†M ¿GC Éæ¶M’ ¬fCG É°Uƒ°üN ,¬«∏Y á«YÉaódG ¬££N
,√ô¶àæj ™«ª÷G ¿Éc …òdG iƒà°ùŸG Oƒ©°üdG ø°ùëjh á«eƒég áYõf ¬jód
∂°Th ≈∏Y ¿Éc
»HQGódG ‘ ácQÉ°ûŸG ¬¡Lh »a ¿ÉØ≤j øjô«Ñc ø«≤FÉY
á°ùaÉæªdG øµdh ,É¡dÉM ≈∏Y ≈≤ÑJ ¿GC ≈æªJGCh á©FGQ Ω Ó µ °T ó j ô a ™ a G ó ª d G ó é j h
.∑QÉ°ûj …òdG ƒg ø°ùMGC ¿ƒµj øeh áYhô°ûe ?∂dòc ¢ù«dGC ÉÑY’ ¬∏©éj Ée ƒgh ,Ωƒé¡dG ≈dEG
∞«c ,áHÉæY ‘ áªq¡e IGQÉÑe ºcô¶àæJ ≈∏Y Iƒ≤H Qƒ¡ªédG ô°†ëj ’GC »©«ÑW ôeGC R .Ω
EL Heddaf N 1161 Mardi 20 Octobre 2009
Iô°ûY ájOÉëdG áæ°ùdG 2009 ôHƒàcCG 20 AÉKÓãdG- 1161 Oó©dG

.´RÉæe ¿hO É«°SÉ°SCG ≈∏Y äÉcôM ¿É«Ø°S ÖYÓdG ¿Éch á « °S É °S C ’ G ¬ à f É µ e ó « © à °ù j ≈ à M


?ÉgGôJ ,º¡jód Iô«Ñc ᪫b ¬d ' »HQGódG' ¿GC øe ºZôdG Iô«N C’ G IG QÉѪdG »a á cQÉ°ûªdG ∂°Th √ ò g , á H É °U E ’ G Ö Ñ °ù H á © F É °† d G
Gòg Iƒ≤d Gô¶f áHƒ©°üdG ≈¡àæe »a áHÉæY IGQÉÑe ¿hO âdÉM IôgÉb ±hôX ∑Éæg øµdh
Éæà¡L øe Éææµdh ,É¡«a óLƒj »àdG Ió«édG ∫ÉëdGh ≥jôØdG
øµªJ …òdG …ó©°S ÜQóªdG Ωhób òæe ÉædGƒMGC ø°ùMGC »a óLƒf
ôcGòàdG ô©°ùH ôe’CG ≥∏©àjh ∞㵪dG ºgQƒ°†M
ábÓY ’ ájQGOGE QƒeGC √ògh ,É«dÉZ É¡fhôÑà©j …òdG
Qƒ¡ªL ¿hóH IGQÉÑŸG ¿GC ºZQ
≥≤ëf ¿’BG øëf Égh ,áYƒªéª∏d ìhôdG IOÉYGE øe
â°S òæe Ωõ¡æf ºdh á«HÉéjGE èFÉàf
,IófÉ°ùªdGh áØbƒdG ≈∏Y ÉfQÉ°üfGC ôµ°ûf ..É¡H Éæd
.' »HQGódG' iƒà°ùªdG »a GƒfÉc ó≤d ''õfÉ#«dƒ¡dG'' §¨°V øe ±ƒqîàe OÉëJ’G
Ö©∏J ¥ôa ΩÉeGCh á∏eÉc ä’ƒL ÚÑYÓdG ÚH øe âæc ájQÉædG ÜÉ©d’ C G »gh óMGh ÖÑ°ùd Qƒ¡ªL ¿hóH áHÉæY OÉëJG ∞«°†à°ùªdGh ᪰UÉ©dG OÉëJG IGQÉÑe á«æWƒdG á£HGôdG âéeôH
¥Éah QGôZ ≈∏Y ≈dh’CG QGhO’CG AGƒLGC GƒØ°ûàcG øjòdG Qƒ¡ªL ¿GC ô«Z IQÉ£°Sƒ°S AÉæHGC ídÉ°U »a º¡e πeÉY Qƒ¡ªédG ÜÉ«Z ¿GC ¢†©ÑdG iôjh ,''õfÉ#«dƒ¡dG'' Qƒ¡ªL É¡H ≈≤dGC »àdG
,ôFGõédG ájOƒdƒeh ∞«£°S ,Iôqe ∫h’ C ''»HQGódG''
Ö©∏æ°S áHÉæY ≈dGE π≤æàdG ∫ÓN ?∂≤«∏©J Ée â¡qLh å«M áHƒ≤©dG á«°†b ¢üîj ɪ«a ΩÉ¡J’G ¢üØb »a GƒJÉH øjòdG ø««ª°UÉ©dG ≈∏Y É¡H §¨°†j »àdG á≤jô£dG ôq°†ëj GCóH áHÉæY
á°UôØdG »d âfÉc ≈∏Y ¿ƒÑbÉ©j ∞«µa á«KÓãH GhRÉa º¡f’C º¡≤M »a á«°SÉb áHƒ≤©dG GhôÑàYG øjòdG áHÉæY Qƒ¡ªL ±ôW øe ΩÉ¡J’G ™HÉ°UGC º¡d
áé«àf ø°ùMÉCH IOƒ©dG πLGC øe .ºgQGƒ°ûe »a ô«KÉCJ áHƒ≤©∏d ¿ƒµj ’ ≈àM âfÉc á≤jôW …ÉCH RƒØdG ¿hójôj º¡a Gòdh ,º¡Ñ°ùM ∫ƒ≤©ªdG ó©àJ ºd »àdG º¡àMôa
' »HQGódG' AGƒLGC ∞°ûàc’C
º¡àHƒ≤Y AGQh ±ƒbƒdÉH ≥«∏Y Gƒª¡JG
,áªFÉb ÉæXƒ¶M ¿’C á浪e
…ôé«°S AÉ≤∏dG ¿GC á°UÉN âæc »æf’C Iôqe ∫h’C
…òdG ƒgh Qƒ¡ªL ¿hO á°TÉ°ûdG »a √ógÉ°TGC ɪFGO ¿hôÑà©j å«M º¡≤M »a á«æWƒdG á£HGôdG QGôb øe ºgAÉ«à°SG áHÉæY OÉëJG ƒHô≤eh QÉ°üfGC ióHGC ¥É«°ùdG ¢ùØf »ah
Ó«∏b Éæ«∏Y §¨°†dG π©éj ¬æY çóqëJ ó≤d ,Iô«¨°üdG ,º¡àÑbÉ©ªd á°Uôa ≈fOGC º¡Ñ°ùM â∏¨à°SG á£HGôdG øµdh ,∫ƒ≤©ªdG ó©àJ ºdh GóLq ájOÉY º°SƒªdG Gòg ºq gQÉ°üfGC äÉaô°üJ
.A»°ûdG ¢†©H »a »FÓeR Gô«ãc á°UôØdG ¿ÉEa á£HGôdG »dhƒD°ùe øe ¬àbÓYh ¬Hôb ºµëHh áHƒ≤©dG AGQh ±ƒbƒdÉH ≥«∏Y ¢ù«FôdG Iô°TÉÑe ¬Ñ°T á≤jô£H Gƒª¡JGh
..IÒNGC áª∏c ¿Éc πqµdGh äÉÑjQóàdG ∫ƒ°UƒdG »a ≈àM äÉHƒ©°U ¿ƒ≤∏j ób º¡f’C OÉëJ’G ∞«îJ Qƒe’CG √òg πc ,Qƒ¡ªL ¿hO ¬≤jôa Ö©∏j »µd á«JGƒe âfÉc
»a ≈≤Ñf ¿GC ≈æªJGC Ée ƒgh ,É¡aÉ°ûàc’ Ébƒ°ûàe .º¡aƒ«°V ≈∏Y §¨°†∏d á°Uôa ≈fOGC ∫Ó¨à°SG ¿ƒdhÉë«°S áHÉæY QÉ°üfGC ¿ÉEa Gòd ,Qƒ¡ªL ¿hóH IGQÉѪdG ºµëH Ö©∏ªdG ≈dGE
¬fhóH áØ«©°Vh ÉgQƒ¡ªéH ájƒb áHÉæY
á«HÉéj’EG èFÉàædG á∏°ù∏°S .•QÉØdG ᩪédG ¬«∏Y ÉæØbh
áeó≤ªdG øe ôãcGC Üôà≤fh ≈∏Y â«≤Hh `cQÉ°ûJ º`d
º`dGC ,•É«àM’G »°Sôc

15
øe ÉfGCh .Gô«ãc ÉfQÉ°üfGC ìôØfh ?∂dP ∂«a ôKƒDj
Qƒ°†ëdG ƒg ¬°VQGC ≈∏Y á°UÉN Ió«édG ¬éFÉàf øe OGR Éeh Gõ«ªàe GQGƒ°ûe …OƒDj º°SƒªdG Gòg áHÉæY OÉëJG ¿GC ™«ªédG ±ôà©jh
áÑ°SÉæªdG á°UôØdG ô¶àfGC »à¡L ácQÉ°ûª∏d Ébƒ°ûàe âæc Qƒ°†M ¿hóH áfƒH AÉæHGC É¡«a Ö©∏«°S »àdG ≈dh’CG IôªdG »g √ògh ,±ƒ«°†dG πc ≈∏Y Gôk«Ñc É£¨°V πµq°T …òdG ô«ÑµdG …ô«gɪédG
.»æe ܃∏£e ƒg Ée ΩóqbGCh ácQÉ°ûª∏d ºjó≤àd GõgÉL ɪFGO âæch á«HÉéjGE áé«àæH IOƒ©dG πLGC øe á°UôØdG ∫Ó¨à°SG ≈dGE ᪰UÉ©dG OÉëJG Qƒ¡ªL ™q∏£àjh ,ójó°ûdG º¡£¨°†H ø«ahô©ªdG ''õfÉ#«dƒ¡dG''
Ü .IõªM R .Ω .QÉ°üf’CG ÜÉ«Z »a ∞«©°V áHÉæY OÉëJG ¿GC ø«Ñàj ºnK øeh ,Qƒ¡ªédG ÜÉ«Z ΩÉeGC ∑Éæg øe
»æØ©°ùj ºd øµd ,Iô¶àæªdG áaÉ°V’EG
∫h’CG º°ù≤dG áæJÉH ájOƒdƒe
á∏‡ AGƒLGC ‘ äôL ±ÉæÄà°S’G á°üM
ΩÉeGC á«°SÉ≤dG IQÉ°ùîdG ÖÑ°ùH á∏ªe AGƒLGC »a ¢ùeGC ∫hGC AÉ°ùe ±ÉæÄà°S’G á°üM á«æJÉÑdG á∏«µ°ûàdG äôLGC
øgGôjh ¬«ÑY’ äÉjƒæ©e ™aôj ¢TƒµæM
Ió«∏ÑdG ΩÉeGC ìGôédG ƒëe ≈∏Y
º¡fÉgPGC ¿GC ’GE Ö©∏ªdG »a …ó°ùédG ºgóLGƒJ ºZôa ,ø«ÑYÓdG äÉjƒæ©e »a ÉÑ∏°S äôKGC »àdGh áHÉæY OÉëJG
IOƒ©dG ôNÉCJ πX »a ≥jôØdG ¬H ôªj …òdG ™°VƒdG øe π∏ªdG ¬HÉ°UGC º¡æe ô«ãµdG ¿GC ºµëH Ée ÉYƒf áÑFÉZ âfÉc
.á«HÉéj’EG èFÉàædG è¡f ≈dGE
…hÉ°ûdG øY ’óH Ȫaƒf 1 ¤GE á°ü◊G âdƒqM IQGO’EG
øY ’óH ôѪaƒf 1 Öcôe ≈dGE ´ƒÑ°S’CG Gò¡d ≈dh’CG á°üëdG AGôLGE ¿Éµe ô««¨J Iô«°ùªdG áÄ«¡dG â∏°q†ah
QÉ°üf’CG Qƒ°†M á°üëdG âaôYh ,±ÉæÄà°S’G ¢ü°üM ¿É°†àMG ≈∏Y OÉàYG …òdG …hÉ°ûdG ∞«£∏dG óÑY Ö©∏e
.ôѪaƒf 1 Öcôe ≈dGE Iô«Ñc OGóYÉCH
ÚÑYÓdG ™é°Th óYƒŸG ‘ ÊGójR
øY π°UGƒàªdG ¬HÉ«Z πHÉ≤e äÉÑjQóàdG Qƒ°†M »a É«ah »fGójR ≈≤Ñ«d ,ô«N’CG ¥ÉØN’EG øe ôKÉCàdG ΩóYh <`
`cQGóàdG ≈∏Y º¡©é
q °Th ø«ÑYÓdG ÖfÉL ≈dGE ∞bh å«M ±ÉæÄà°S’G á°üM »a Gô°VÉM »fGójR ¢ù«FôdG ¿Éc
»a ±GôW’CG ¢†©H øe ¬d ¢Vô©àj …òdG ºà°û∏d ÉjOÉØJ áæJÉH »a áéeôѪdG ∂∏J É°Uƒ°üN ᫪°SôdG äGAÉ≤∏dG
.¥ÉØNGE …GC ∫ÉM
á°üM ∫hÉCH πصJ »◊Gƒ°Uh Qƒ°†◊G øY ôNÉCJ ¢TƒµæM
π≤æJ ¿GC ó©H ´ƒÑ°S’CG Gò¡d ≈dh’CG á°üëdG AGôL’E OóëªdG óYƒªdG »a Qƒ°†ëdG ¢TƒµæM ÜQóª∏d ø°ùàj ºd
óbh ,á«æØdG á°VQÉ©dG ¢SGCQ ≈∏Y ¬eÉ¡e AGO’C áæJÉÑH áeÉbÓEd Gô«°†ëJ á«°üî°ûdG ¬°VGôZGC Ö∏éd ôµ°ù©e ≈dGE
»a ¢Vô¨dG Gò¡d áéeôѪdG øjQɪàdG ≈∏Y ô¡°ùdÉH πØqµJ …òdG »ëdGƒ°U ó«°TQ ¢SGôëdG ÜQóe ¬æY ÜÉf
.ø«æK’G ¢ùeGC áë«Ñ°U GOóée ¬eÉ¡e ¢TƒµæM ô°TÉH …òdG âbƒdG
á°ü◊G øY âHÉZ Aɪ°SGC IóY
¥ƒjRQ óFÉ≤dÉH ôe’CG ≥∏©àjh á°ùªN äó©J »àdG äÉHÉ«¨dG øe OóY ™bh ≈∏Y äÉÑjQóàdG ájOƒdƒªdG â∏¡à°SG
áeóîdG ÖLGƒH Ωƒ≤j …òdG …ó«©°S ≈dGE áaÉ°VGE øjódG »ëeh ¿hôªY ,»fÓ«L øªj’CG ô«¡¶dG ≈dGE áaÉ°VGE
IQƒcòªdG Aɪ°S’CG ¿ƒµJ ¿GC ≈∏Y Iô«N’CG áfh’BG »a áaƒdÉCe IôgÉX âëÑ°UGC »àdG äÉHÉ«¨dG »gh ,á«æWƒdG
.ø«æK’G ¢ùeGC áYƒªéªdÉH â≤ëàdG ób
OGôØfG ≈∏Y ∞fÉCà°ùj ¢Tƒ©eGC
¬FGôLGE Ö≤Y AÉØ°ûdG ≈dGE »éjQóàdG ¬∏KɪJ ó©H ´ƒÑ°S’CG Gòg ájGóH äÉÑjQóàdG ¢Tƒ©eGC ºLÉ¡ªdG ô°TÉH
»a êÉeóf’G QɶàfG »a …ôédÉH AÉØàc’Gh OGôØfG ≈∏Y ájGóÑdG âfÉc å«M ,áÑcôdG »a á«MGôL á«∏ªY
.…OÉædG Ö«ÑW øe ô°†N’CG Aƒ°†dG ¬«≤∏J ∫ÉM »a ´ƒÑ°S’CG Gòg ôëH áYƒªéªdG
OÉM ΩÉcR øe ƒµ°ûj ¿Gô≤eGC øH
≈∏Y ¬ªZQGCh ´ƒÑ°S’CG Gòg ™∏£e äÉÑjQóàdG Iô°TÉÑe øe ¬©æe OÉM ΩÉcR øe ¿Gô≤eGC øH §°SƒdG ÖY’ ƒµ°ûj
ôëH ÖYÓdG Gòg ájõgÉL ¿Éª°V ô«ãµdG πeÉCjh ,êÓ©∏d ≈Ø°ûà°ùªdG ≈dGE »∏YƒH »Ñ£dG ∫hƒD°ùªdG ™e π≤æàdG
.Ió«∏ÑdG ΩÉeGC ᩪédG á¡LGƒe »a óYƒªdG »a ¿ƒµj ≈àM ´ƒÑ°S’CG Gòg
¢TƒµæM áeÉbGE ô≤e ‘ º°ù– IQGO’EG á°Uôa Ió«∏ÑdG AÉ≤d IÒJh øe ™aôdG ¬ © e h » æ J É Ñ d G ´ Q É °û d G ∫ G R ’
ƒjQÉæ«°S QGôµàd ≈∏Y áægGôŸGh πª©dG
ô«KCÉJ âëJ ,á«∏ëªdG ájOƒdƒe Iô°SCG
øcÉ°ùªdG óMGC »a ¿ƒµà°S »àdG ¢TƒµæM ájOƒdƒª∏d ójóédG ÜQóªdG áeÉbGE ôeGC »a á«æJÉÑdG IQGO’EG ⪰ùM » à d G h , á H É æ Y O É ë J G Ω É e CG á ª j õ ¡ d G
É°ü°üîe ¿Éc …òdG ¬°ùØf øµ°ùªdG ƒgh ,''ÉÑMôªdG'' ≈¡≤ªd ájPÉëªdGh …hÉ°ûdG ∞«£∏dG óÑY Ö©∏ªH áÑjô≤dG
.…OÉæ∏d á«æØdG á°VQÉ©dG ≈∏Y É¡«a ±ô°TGC »àdG IôàØdG QGóe ≈∏Y íHGhQ π«≤à°ùªdG ÜQóª∏d
Ωô°üæŸG º°SƒŸG ''∂«∏µjódG''çGóMEG É¡H ôªj »àdG ájQõªdG ádÉëdG äócCG
,á«dÉëdG äÉ«£©ªdG Aƒ°V ≈∏Yh ≈ © °ù j , ¬ J G P ¥ É « °ù d G » a h á ∏ °ù ∏ °S π °U G ƒ J Ω É e CG ≥ j ô Ø d G

,Éæe iƒbGC øµJ ⁄ áHÉæY''


᪡e ΩÉeGC ájOƒdƒªdG ƒÑY’ ¿ƒµ«°S ¬ãjóM Aƒ°V ≈∏Y ¢TƒµæM ÜQóªdG ê ô M ó J ≈ d EG ä O CG » à d G , ä É b É Ø N E ’ G
≈∏Y ,´ƒÑ°S’CG Gòg ájÉ¡f ájɨ∏d áÑ©°U ≈ d EG , ø j ô « °ù ª d G h ø « Ñ Y Ó d G ™ e º Z Q h . Ö « J ô à d G º ∏ °S » a … O É æ d G

π«ëà°ùŸG πª©æ°S Éææµd


''Ió«∏ÑdG ΩÉeGC ¥Ó£fÓd
:¿GƒMO OhQƒdG ᪰UÉY ≈dGE º¡∏≤æJ ¢ûeÉg
å«M .»∏ëªdG OÉëJ’G á¡LGƒªd Ió«∏ÑdG
çGóMGE á«fɵeGE ≈dGE ¢†©ÑdG ∫ƒ©j
QGô°V’CG ∞NÉCH IOƒ©dÉH ƒdh ,ábÉØà°S’G
õØëJ »àdG πe’CG øe áYôL áHÉãªH ¿ƒµJ
≈∏Y Ö∏¨àdGh ,ábÓ£f’G ójóéJ ≈∏Y
™aôdG ∫ÓN øe »fGó«ªdG QÉ«îdG
â ë æ °S É ª ∏ c π ª © d G I ô « J h ø e
á °U ô a … CG ∫ Ó ¨ à °S G h , á °U ô Ø d G
… O ô Ø d G i ƒ à °ù ª d G á a ô © ª d
¬ F ƒ °V ≈ ∏ Y º à j … ò d G , » Y É ª é d G h
¥ É a B ’ G O ƒ °ù J » à d G á « H É Ñ °† d G
º b É £ d G ¿ CG ’ EG , … O É æ ∏ d á « ∏ Ñ ≤ à °ù ª d G
¢T ƒ µ æ M Ü Q ó ª d G I O É « ≤ H » æ Ø d G
∞ ∏ à î e ≈ ∏ Y Ö ∏ ¨ à d G ≈ d EG ≈ © °ù j
Aƒ°V ≈∏Y ,ΩDhÉ°ûàdGh π°ûØdG ôgɶe
ájGóH òæe ¬H Ωƒ≤j …òdG πª©dG
» à d G á Ñ °S É æ ª d G ä G Q É « î d G ó j ó ë J
IóY òæe É¡H ¿hôªj »àdG ÆGôØdG Iôàa ä É « £ © ª d G Ö ∏ ≤ H ≥ j ô Ø ∏ d í ª °ù J ø « Ñ Y Ó d G ™ °V h π L CG ø e , ´ ƒ Ñ °S C ’ G
øY GhÈY …òdG QÉ°üf’CG ∞bƒe ≈∏Y ∂≤«∏©J Ée πX ‘ ≥jôØdG πNGO AGƒL’CG »g ∞«c â∏é°S áæJÉH ájOƒdƒe ¿GC ôcòj .™«HÉ°SGC i ƒ à °ù e á « M É f ø e I Q ƒ °ü d G » a
?Ö©∏ŸG áHƒ≤Y ‘ ¿ƒÑÑ°ùà«°Sh º¡Ñ°†Z ?á∏°UÉ◊G äGÌ©àdG ø H G ¿ CG É °U ƒ °ü N . » H É é j G π µ °û H
≥«∏©J …GC …ód ¢ù«dh äÉbÉØN’EG »dGƒJ Gƒgôc QÉ°üf’CG AGƒ°S ÉÑ©°U ™°VƒdG ≈≤Ñj á«HÉéjE’G èFÉàædG ÜÉ«Z »a Ωô°üæªdG º°SƒªdG á«≤«≤ëdG É¡àbÓ£fG ç G ó M EÉ H ’ Dh É Ø J i ó H CG ô µ °ù © e ΩÉjCG 3 πÑb ,É°†jCG »YƒdGh ô«°†ëàdG
™«ªédG ¿ÉEa ∫ÉëdG ¿Éc ɪ¡e âæµd ,¬«∏Y GƒeóbGC Ée ≈∏Y ójôj πµdG ¿’C ,É°†jGC QÉ°üf’CGh øjô«°ùªdG ,ø«ÑYÓdG πÑb øe á∏Môe ôªY øe ÉÑjô≤J â«bƒàdG Gòg »a IOƒ°ûæªdG ájƒæ©ªdGh á«æØdG áÑKƒdG ô¶àæj …òdG Ö©°üdG AÉ≤∏dG øY §≤a
¿GC ÖLGƒdG øeh ≥jôØdG ¬«dGE π°Uh …òdG ™°VƒdG ≈∏Y ≥∏b ≥«aƒàdG ∞°S’CG ™e ¬fGC ’GE ¬H ôªf …òdG ™°VƒdG øe ¢ü∏îàdG Ö©∏e øe ∫OÉ©àdÉH IOƒ©dG ó©H ,ÜÉgòdG Gòg ¿C G ≈∏Y GócD ƒe ,âbƒdG Qhôe ™e I ó « ∏ Ñ d G O É ë J G Ω É e CG π j õ g A Ó e R
ôÑ°üdG ¿’C ,äGòdÉH ±ô¶dG Gòg »a á°UÉN ÉæÑfÉL ≈dGE GƒØ≤j Ée ,á≤HÉ°ùdG äÉjQÉѪdG »a hGC áHÉæY ΩÉeGC AGƒ°S ÉæØ©°ùj ºd QGôµJ πeGC ≈∏Y á°SGƒe IOÉ«≤H ôcÉ°ûJ π Ñ ≤ à °ù e ≈ ∏ Y º µ ë ∏ d ¢ù « d â b ƒ d G .ô«NC’G Gòg Ö©∏ªH
¢ü∏îàdG ÉfQhó≤ªH Éæ©e º¡fhÉ©J Aƒ°V ≈∏Yh êôØdG ìÉàØe ó°üb á«dÉëdG Iô«°ùªdG »a ô¶ædG IOÉYGE ᫪àM ΩÉeGC Éæ∏©éj ΩÉeGC IôªdG √òg øµd ,ƒjQÉæ«°ùdG ¢ùØf âbh ƒg Ée Qó≤H ,ájOƒdƒªdG GƒdGR’ ¿ƒÑYÓdG
IQÉ°ùÿG øe øjôKCÉàe
¿GCh É°Uƒ°üN Ióe òæe ÉfOQÉ£j …òdG ≥«aƒàdG ΩóY øe .øµªe âbh ÜôbGC »a ∑QGóàdG á¡LGƒe »a ¿ƒµ«°S …òdG ¬°ùØf ÜQóªdG ≈dE G ≥jôØdG IOÉYE’ Oƒ¡édG ∞«XƒJ
?´ƒÑ°S’CG Gò¡d ±ÉæÄà°S’G á°üM äôL ∞«c .¢ùµ©dG ¢ù«dh ájOƒdƒªdG .ójóL øe áµ°ùdG
π∏ŸG º¡HÉ°UCGh
≥Ñ°S ΩóYh ∫hDÉØàdG ™«ªédG ≈∏Yh ÓjƒW ∫GR’ º°SƒªdG
πeC’G Ghó≤a QÉ°üfC’G
¢S .ídÉ°U
.çGóM’CG PGE ,ø«ÑYÓdG á«ÑdÉZ Qƒ°†M âaôY å«M ,ájOÉY áØ°üH
?AÉ≤∏dG ájÉ¡f ó©H ¢TƒµæM ÜQóªdG ºµd ∫Éb GPÉe ÖÑ°ùH IôJÉa AGƒLGC »a äÉÑjQóàdG …ôéJ ¿GC »©«Ñ£dG øe ¬fGC
¬∏dG ÜÉL øHh ≥«Ø°T πªëj º¡aô°üJh » à d G á « Ñ ∏ °ù d G Ö f G ƒ é d G ø e h
¢TƒµæMh ¿ÉMÎ≤e
IQGôe ¿GC å«M ,Ωó≤ªdG Oƒ¡éªdG ≈∏Y É©«ªL Éfôµ°T πª©dG øe Éæ©æªj ºd ∂dP øµd ,áHÉæY IQÉ°ùîH ø«ÑYÓdG ôKÉCJ
OÉ©HCG IóY
»àdG πªªdG ádÉM ,≥jôØdG äõ«e
Gòg »a ºFÉ≤dG πª©dG ≈∏Y ó«cÉCàdG øe ¬©æªJ ºd áªjõ¡dG .»©«ÑW πµ°ûH
´ô°ùàe ÒZ
?á°ü◊G √òg ∫ÓN QÉ°üf’CG ±ô°üJ ¿Éc ∞«c ± É æ Ä à °S ’ G á °ü M É ¡ J ó ¡ °T
ô«µØàdGh AÉ≤∏dG Gòg ¿É«°ùf IQhô°V ≈∏Y ÉfõØM ɪc ,¿ÉC°ûdG ± ô °ü à d G π ª ë j π H É ≤ ª d G » a h ≥∏≤dG øe ádÉM §°Sh ,¢Uƒ°üîdÉH
√óYÉ°ùe QÉ«àNG ‘
IOƒ©dG âeGOÉe ¢SÉ°S’CG »g ó©J »àdG á∏Ñ≤ªdG äÉjQÉѪdG »a ¿hO ÉæHQóJ ÉæfGC π«dóH ,»Ñ∏°S ∑ƒ∏°S …GC º¡æe Qó°üj ºd
πª©dG ƒg ±ô¶dG Gòg »a º¡ªdGh ,RGõØà°SG hGC äÉ≤jÉ°†e …GC Q É °ü f CG ø e O ó Y ¬ H Ω É b … ò d G ø«ÑYÓdG iód õ«côàdG ÜÉ«Zh
.ÉeɪJ Éfó«ØJ ød »°VɪdG ≈dGE ᩪédG á¡LGƒe »a ,ájOƒdƒªdG á ª j õ g ó © H G ƒ ª °† ¡ j º d ø j ò d G
?Ió«∏ÑdG OÉ–G ΩÉeGC πÑ≤ŸG AÉ≤∏dG ¤GE ô¶æJ ∞«c .ΩÉj’CG √òg º¡eRÓJ »àdG Ωƒª¡dG ádGR’E ájóédGh øe ¢Uƒ°üîH Qhój åjóëdG ∫GR’
≥«≤ëJ πLGC øe π«ëà°ùªdG πª©æ°S øµd ,Ó¡°S ¿ƒµj ød êQÉNh áæJÉÑH ÉaƒdÉCe GôeGC âëÑ°UGC ºFGõ¡dG ¢TƒµæM ÜQóªdG ÖfÉL ≈dGE 𪩫°S á«°VQCG ≥°TQ »a πãªàªdGh Ωô°üæªdG » °ù Ø æ d G Q ô °† d G ó c Dƒ j É e . á H É æ Y
?∂jGCQ ‘ πµ°ûŸG ƒg øjÉCa ,óYGƒ≤dG ájOƒdƒª∏d á«æØdG á°VQÉ©dG »a º µ ë d G á H É °U EG ≈ d EG i O CG É e ¿ G ó « ª d G , I ô « N C ’ G I ó ª d G » a º ¡ H É °U CG … ò d G
πé°S √QhóH ¢ùaÉæªdG ¿GC ºZQh ,Gô«ãc äôNÉCJ »àdG ábÓ£f’G
øµf ºd ÉæfGC ócƒDªdG øµd ,Éæd çóëj Ée ¿’BG óëd º¡Øf ºd øe á∏Ñ≤ªdG äÉjQÉѪ∏d ÉÑ°ùëJ º ¡ a ô °ü J ≈ d EG á a É °V EG , ó Y É °ù ª d G áæJÉÑH äÉbÉØNE’G »dGƒJ AGôL
ábÓ£fG âfÉc ɪ∏ãe ¬fGC ’GE Iô«NC’G áfhB’G »a É©LGôJ ô«°ûJ …òdG âbƒdG »Øa ,ádƒ£ÑdG
ÉgÉæÑ©d »àdG ∂∏J É°Uƒ°üN äÉjQÉÑe IóY »a ø«≤aƒe ø e ó j ó © d G , ø « Ñ Y Ó d G √ É é J G » Ñ ∏ °ù d G ô « ã µ d G ¿ CG ≈ à M , ó Y G ƒ ≤ d G ê Q É N h
¢ùØf ó«©f ’ GPɪd Ió«∏ÑdG øe Ωô°üæªdG º°SƒªdG ájOƒdƒªdG
…òdG ƒjQÉæ«°ùdÉH É¡«Ñ°T ¿Éc áª∏©dG ΩÉeGC ÉæeGõ¡fÉa ,áæJÉÑH QÉ«àNG á«fɵeGE ≈dGE QOÉ°üªdG ¢†©H ΩóY áfÉN »a Ö°üJ »àdG äGô°TDƒªdG
.?É°†jGC º°SƒªdG Gòg ƒjQÉæ«°ùdG ÜÉL øH πbGC áLQóHh ≥«Ø°T ôeÉY áé«àædG ™bƒàj íÑ°UCG QÉ°üfC’G øe
¢S .¢U øY åjóëdG ¿hO Gògh áHÉæY OÉëJG ΩÉeGC IôªdG √òg π°üM ¿ÉEa ᪡ªdG √ò¡d ∫ɪL ¬∏dG º ¡ ∏ © L É e . ø g G ô d G ™ °V ƒ d G º ¡ ∏ Ñ ≤ J ∞ © °V ≈ d EG ô ¶ æ d É H É ¡ K h ó M π Ñ b
≈∏Y äƒqØf Éæ∏©éj Ée ,OGORƒ∏H ÜÉÑ°T ΩÉeGC πé°ùªdG ∫OÉ©àdG ¿’B G óëd ¢†aôj ¢TƒµæM ÜQóªdG á H ƒ ≤ Y Q É « N ≈ d EG A ƒ é ∏ d G ¿ ƒ ∏ °† Ø j ∞ ∏ à î e » a , á ∏ « µ °û à d G O ƒ ª °U
’ ÉgÉæ¡LGh »àdG ¥ôØdG ¿C’ ,∫hÉæàªdG »a ÉWÉ≤f Éæ°ùØfGC »FÉ¡ædG QGô≤dG QÉ«àNG »a ´ôq°ùàdG ø Y É à b Dƒ e O É © à H Ó d Ö © ∏ ª d G É ¡ ∏ © L É e á ª °S É ë d G ä É £ ë ª d G
.ôѪaƒf 1 Öcôe »a É¡JRôMGC »àdG •É≤ædG ≥ëà°ùJ ≈∏Y Ö°üæe √õ«côJ ¿GC ΩGOÉe » a , º ¡ ≤ j ô Ø d á « ª °S ô d G ä É j Q É Ñ ª d G ,áëHGôdG ¥GQhC’G øe ójó©dG ô°ùîJ
?áHÉæY AÉ≤d øY GPÉe á∏«µ°ûà∏d ΩÉ©dG iƒà°ùªdG áaô©e »a »HÉéjG π©a OQ çhóM QɶàfG
á¡LGƒª∏d ¿’ B G øe ô«°†ëàdGh » a á æ « ª K É W É ≤ f ø ª °† J » à d G
iƒbGC øµj ºd áHÉæY OÉëJG ¿ÉCH ócGC AÉ≤∏dG ™HÉJ øe πc ç G ó M EÉ H í ª °ù j á ∏ Ñ ≤ ª d G ó « Y G ƒ ª d G
´ƒÑ°S’C G ájÉ¡f Iô¶àæªdG áeÉ¡dG .ájô«°üªdG ó«YGƒªdG
øY ™aGój ¢TƒµæM
≥jôW øY Ió«Mh á°Uôa π¨à°SG å«M ,RƒØdG Éæe ¥ô°Sh Éæe
EL Heddaf N 1161 Mardi 20 Octobre 2009
Iô°ûY ájOÉëdG áæ°ùdG 2009 ôHƒàcCG 20 AÉKÓãdG- 1161 Oó©dG

.Ió«∏ÑdG OÉëJG ΩÉeGC á ≤ £ æ e ø e ê h ô î d G h , á ë d É °ü ª d G


É°ùfôa ‘ ∫GR’ ɵfhGC
ô«ãµdG Ωó≤j ºd ¬fÉEa ∂dP GóY ,±ó¡dG É¡H πé°S áàHÉK Iôc .ájQƒeCɪdG áHƒ©°U ºZQ ô£îdG
¿hO ¢UôØdG øe ô«ãµdG Éæ≤≤M …òdG âbƒdG »a ¿Gó«ªdG ¥ƒa
Gƒª¡a ¿ƒÑYÓdG ¤EG ºgƒYójh ¬«ÑY’
º¡JGQób ‘ á≤ãdG
¿ÉCH óchDGC »æ∏©éj Ée ƒgh ,¬«dGE ƒÑ°üf Éæc ɪH êƒàJ ¿GC ɵfhGC »dƒ¨fƒµdG ¢SQÉëdG ∫GR’
ójó©dG »a É°†jGC ÉæfÉN ɪ∏ãe áHÉæY AÉ≤d »a ÉæfÉN ≥«aƒàdG »a Éæ°Sôa »a GóLGƒàe É#fƒdÉe ƒë`eh ádÉ°SôdG
á«dÉ◊G äÉbÉØNE’G
.OGORƒ∏Hh áª∏©dG πãe á≤HÉ°ùdG äÓHÉ≤ªdG øe √OÓH Öîàæe ™e ¢üHôJ QÉWGE G h ô Ñ Y ó b ¿ h ô « ã µ d G ¿ É c G P EG h
,á«dÉ©dG ¢ü≤f ócƒDj ¢UôØ∏d π°UGƒàŸG ™««°†àdG ¿hO ∫ÉM …òdG ôe’ C G ƒgh º F G õ ¡ d G ø Y º g É °V Q Ω ó Y ø Y
?∂dƒb Ée á∏«µ°ûàdG ™e äÉÑjQóàdG ¬aÉæÄà°SG
18 áªFÉb øY ¬HÉ«Z »a ÖÑ°ùJh π◊G ƒg ≥jôØdG âØ∏c »àdG ,á«dÉààªdG
ÖY’ …GC ¿C’ ∫ɵ°TE’G Gòg øe »fÉ©f øëf á¡LGƒªH á«æ©e âfÉc »àdG á ª °U É Y » a • É ≤ f 8 ™ « « °† J
G ƒ ª ¡ a ó b ø « Ñ Y Ó d G ¿ CG h ó Ñ j h
¿GC ’GE »¨Ñæj ɪc ¬ÑLGƒH ΩÉ«≤dG ≈dGE ≈©°ùj ,áHÉæY ΩÉeGC Ωô°üæªdG ᩪédG ó j ó é d G Ü Q ó ª d G ¿ EÉ a , ¢S G Q h C ’ G
Q É °ü f C ’ G º ¡ d É ¡ ¡ L h » à d G á d É °S ô d G
…ÉCH ¢ùaÉæªdG ≈eôe ≈dGE ∫ƒ°UƒdG øY åëÑdG ¬aÉæÄà°SG ΩóY ∫ÉM »ah ¿ CG É g O É Ø e h , ô « N C ’ G A É ≤ ∏ d G » a » à d G ± G ô W C ’ G R ô H CG ¿ É c ¢T ƒ µ æ M
ôeGC Gògh ,ô«N’CG »a ≥Øîf Éæ∏©éj á≤jôW ´ƒÑ°S’ C G Gòg ∞°üàæe äÉÑjQóàdG A É æ H , ø « Ñ Y Ó d G ∞ °U » a â Ø b h
AGOC’G ¿GCh É°Uƒ°üN ájɨ∏d ∞°SƒDe »fÉK »a ÜÉ«¨∏d Éë°Tôe ≈≤Ñj ’ íÑ°UCG ≥jôØdG ¬∏°Uh …òdG ™°VƒdG
âbƒdG »a »dGƒàdG ≈∏Y áÑ°SÉæe ¢V ô Ø j É e , ì É « J Q ’ G ≈ ∏ Y å © Ñ j É ¡ H ≈ d O CG » à d G ä É ë j ô °ü à d G ≈ ∏ Y
¿Éc äÉjQÉѪdG º¶©e »a Ωó≤ªdG I O É °T E ’ G á f É N » a â Ñ °U h
¬àfɵe á°ù«a øH ¢Vôa …òdG PÉ≤fE’ á∏YÉØdG ±GôWC’G ™«ªL πNóJ
á«Ñ∏°ùdG èFÉàædG ¢ùµ©j ’h ÉÑ«W .á«æJÉÑdG á∏«µ°ûàdG »a É«°SÉ°SGC ,¬«ÑY’ øe áeó≤ªdG OhOôªdÉH
≈ ∏ Y I h Ó Y . √ P É ≤ f EG ø µ ª j É e
èeôH »æØdG ºbÉ£dG
.á∏é°ùªdG »a º¡àÑZQh áeó≤ªdG Oƒ¡é∏d Gô¶f
•É≤æd π°UGƒàŸG ºµ©««°†J ø « Ñ Y Ó d G ø e O ƒ ¡ é d G á Ø Y É °† e
¢ùeGC Úà°üM
ájQƒeÉCŸG π©éj áæJÉÑH á櫪K ,äÉÑjQóàdG ∫ÓN ≈dhC’G áLQódÉH É¡àªLôJ »àdG ,RƒØdG ≥«≤ëJ
?∂dƒb Ée ,âbƒdG Qhôà ֩°üJ »a á«°Vôe èFÉàf ≥«≤ëJ π«Ñ°S »a ó é J ¿ CG ¿ h O á M É à ª d G ¢U ô Ø d G
º∏°S »a AÉ≤JQ’G ¿C’ í«ë°U Gòg ¢TƒµæM IOÉ«≤H »æØdG ºbÉ£dG óªY ¿ C ’ . á ∏ Ñ ≤ ª d G á « ª °S ô d G ó « Y G ƒ ª d G ≈ ∏ Y I h Ó Y . ∑ É Ñ °û d G ƒ ë f É ¡ ≤ j ô W
∫ƒ∏M øY åëÑdG Éæ«∏Y ¢VôØj Ö«JôàdG øe GOóée äÉÑjQóàdG Iô«Jh ™aQ ≈dGE ≈ ∏ Y á ∏ °U G ƒ ª d G ¿ CÉ H ™ æ à ≤ e ™ « ª é d G IQhô°†H ÉãÑ°ûàe ¢TƒµæM GóH ∂dP
¢ùeGC ø«à°üM ¬àéeôH ∫ÓN

15
,»dÉëdG ™°VƒdG ∑QGóàH Éæd íª°ùJ iôNGC ≈dh’C G â°ü°üN å«M ,ø«æK’G
≥æY øe ¥ôØdG êôîj ød è¡ædG Gòg ¢† « H C ’ G ø « f ƒ ∏ d G Ü É ë °U CG ¥ ƒ K h
’ Gòg ¿GC ’GE âbƒdG QhôªH Ö©°üJ ᪡ªdG ¿GC ºZQh ájƒ≤J áYÉb »a »fóÑdG ÖfÉé∏d ≈∏Y äÉ«£©ªdG ô«¨J ΩÉeCG ,áLÉLõdG , á « ≤ « ≤ ë d G º ¡ J G Q ó b » a O ƒ °S C ’ G h
»a ∑QGóàdG πLGC øe Éæe ô¶àæªdG QhódG AGOGC øe Éæ©æªj »a õcQ …òdG âbƒdG »a äÓ°†©dG á b É Ø à °S G h , Ö « J ô à d G π Ø °S CG i ƒ à °ù e R h É é J ≈ ∏ Y ¿ h Q O É b º ¡ f CG G ô Ñ à © e
»a èFÉàf ≈dGE á≤HÉ°ùdG äGôã©àdG πjƒëJh âbh ÜôbGC ≈∏Y AÉ°ùe äôL »àdG á«fÉãdG áÑ©° U äGôàØH äôe »àdG ¥ôØdG Ö∏ZC G É ¡ H ¿ h ô ª j » à d G á Ñ © °ü d G I ô à Ø d G
.܃∏£ªdG iƒà°ùªdG .»æØdG ÖfÉédG ΩóîJ »àdG øjQɪàdG .º°SƒªdG Gòg ádƒ£H π¡à°ùe »a .ä’ƒL IóY òæe
∫h’CG º°ù≤dG ¢TGô`````ëdG OÉëJG
..áHƒ≤©dG ÖÑ°ùH øªMôdG óÑY øH Ö«¨«°S ɪ«a

ÉgQƒëe ¿hO ájÉéH ¬LGƒJ ób ¢TGôëdGh πMɵdG »a »fÉ©j ƒcGQÉÑ«e


»àdG áÑ©°üdG á¡LGƒªdG »a øªMôdG óÑY øH ¢SQÉa ™aGóªdG áHƒ≤Y ôÑN º¡Yɪ°S ó©H ≥jôØdG ¥É°ûY âHÉàfG Iô«Ñc äÉaƒîJ
áHÉ°UGE ¢Uƒ°üîH º«MQ ¢ûjQO ≥jôØdG Ö«ÑW Éæd √ócGC Ée ƒg ∂dP øe ≈gO’CG ¿GC ’GE ,ájÉéH ΩÉeGC âÑ°ùdG Gòg ≥jôØdG ô¶àæJ
..ÜhôîdG »ÑY’ óMGC øe …ƒb πNóàd ¬°Vô©J ôKGE πMɵdG »a ΩÓ°ùdG óÑY ƒcGQÉÑ«e ôN’BG ™aGóªdG

ó©≤e ≈dGE ô¶æf ƒ∏a ,¬eÉeGC áMÉàªdG ¥GQh’CG ¢†©ÑH áaRÉéªdG ¬«∏Y ºàëJ ácQÉ°ûe øe ¬eôM πMɵdG »a ñÉØàfG øe ô«N’CG Gòg »fÉ©j å«M
QƒëªdG »a Ö©∏dG É¡fɵeÉEH »àdG ô°UÉæ©dG øe GOóY ∑Éæg ¿GC óéf A’óÑdG ¢üîq°û«d á≤ªq©ªdG á©°T’CG AGôLGE ≈∏Y √ôÑLGCh ¢ùe’CG á°üM »a ¬FÓeR
,¿Gô≤e êôÑdG øe ΩOÉ≤dG ,óªëe ¥GhR AÉ©HQÓCd ≥HÉ°ùdG ÖYÓdG QGôZ ≈∏Y É©e ø«ÑYÓdG ÜÉ«¨H ≥jôØdG Oóq¡j QÉ°U …òdG ôeC’G ,áHÉ°UE’G ºéM
¿GC ’GE ,ø«°ùM ºdÉ°S øH ∞«£°S øHGh ,øjódG Qƒf óªëe »fGóe á∏"Qh øHG .áeOÉ≤dG ádƒédG »a ÉgQƒëe ¿hO ájÉéH á¡LGƒeh
¢ü≤f ƒg º¡LõH IôeɨªdG ΩóY ≈dGE ±QÉ°T ô£°†j ób …òdG πeÉ©dG ¢ùeGC ÜQqóàj ºd ƒcGQÉÑ«e
á«Ñ£dG ¢UƒëØdG iôLGCh
á¡LGƒe …GC »a ó©H ºgôÑàîj ºd ¬fGC QÉÑàYG ≈∏Y º¡jód á°ùaÉæªdG
,≠fƒéf ºéM øe ø«ªLÉ¡e ∂∏àªJ ájÉéH ¿GC É°Uƒ°üN ,á«°SÉ°SGC
.ÜGOQRh ¢ùjGóªdƒH ¬fGC ɪH »Ñ£dG ºbÉ£dG ≥∏≤àd ƒcGQÉÑ«e áHÉ°UGE øµJ ºd ájGóÑdG »a
iôNGC ∫ƒ∏M ôeGƒYh »∏jÉf ,ádÉѨL á«dh’CG äÉaÉ©°SÓEd √òNGC ó©H ÜhôîdG ΩÉeGC á¡LGƒªdG AÉ¡fGE øe øµªJ
,¬∏MÉc ñÉØàfGh Ω’’BG IóM IOÉjR ÖÑ°ùH IOƒ©dG ó©H äó≤©J ¬àdÉM ¿GC ’GE
πeÉ©d Iô«Ñc ᫪gGC »dƒj …òdG ±QÉ°T ô£°†j ó≤a ¢SÉ°S’CG Gòg ≈∏Yh ΩÉeGC ΩOÉ≤dG AÉ≤∏dG »a ¬àcQÉ°ûe á«fɵeGE ∫ƒM ä’hDÉ°ùàdG ìô£j Ée ƒgh
¢†©ÑH OÉéæà°S’G ∫ÓN øe á«©«bôàdG ∫ƒ∏ëdG ¢†©H ≈∏Y á°ùaÉæªdG áMGôdG ≈dGE ¿ƒcôdG Öq∏£àj äÉHÉ°U’EG øe ´ƒædG Gòg ¿GC É°Uƒ°üN ,ájÉéH
¿Éc …òdG ôeGƒ©d ájƒdhC’G ¿ƒµà°Sh ,Ö°UÉæªdG …Oóq©àe ø««°SÉ°SC’G ™e ÜQqóàj ºd ÖYÓdG ¿GC ɪH ¢ùeGC Ó©a ºJ Ée ƒgh ,âbƒdG ¢†©Ñd
±QÉ°T ¬dƒqëj ¿GC πÑb ,á∏aódG ø«Y ≥HÉ°ùdG ¬≤jôa ™e ôM ™aGóªc Ö©∏j ≥jôØdG Ö«ÑW á≤aQ á°ü°qüîàªdG äGOÉ«©dG ióMGE ≈dG π≤æJh áYƒªéªdG
ø«ÑYÓdG øe OóY ≈∏Y É°†jGC á∏«µ°ûàdG ôaƒàJ ɪc ,øªjC’G ¥GhôdG ≈dGE .É¡ªéMh áHÉ°U’EG á«Yƒf ≈∏Y ±ô©à∏d á©°T’CÉH ¢üëa AGôL’E
¿GC ¬d ≥Ñ°S …òdG »∏jÉf QGôZ ≈∏Y »YÉaódG QhódÉH ΩÉ«≤dG ≈∏Y øjQOÉ≤dG
QÉ°üf’CG ¬©bqƒàj ¿Éc ƒjQÉæ«°S GCƒ°SGC
ÜhôîdG »a
¿Éc …òdG ádÉѨL Gòch ,§°SGhC’G »a ¿Éc ɪqd Ö°üæªdG Gòg »a Ö©d
ɪ¡fGC øY ∂«gÉf ,äô#J ∫õf ≥Ñ°SC’G ¬jOÉf »a É°†jGC ÉjQƒëe ÉÑY’
.äÉ¡LGƒªdG √òg πãe »a ø«à«aɵdG IôÑîdGh á°ùaÉæªdG ¿Éµ∏àªj Gòg πãe ™bƒà«d øµj ºd ¢TGôëdG »a ø«ªFÉ°ûàªdG ôÑcGC ¿GC ∂°T ’h
πMɵdG »a ÉNÉØàfG »fÉYGC'' :ƒcGQÉÑ«e ,ÜhôîdG øe ≥jôØdG É¡H OÉY »àdG á∏ªédÉH ôFÉ°ùîdG √ògh ƒjQÉæ«°ùdG
''á©°T’CÉH É°üëa …ôLÉC°Sh
á«HÉéjGE áé«àæH GhOƒ©jh ø«ÑY’ Ghô°ùîj ¿GC QÉ°üf’CG ≈∏Y ¿ƒgGC ¿Éµa
¢†©ÑdG π©L Ée ƒgh ,ø«æM »ØîH GhOƒ©j ¿GC ≈∏Y ájôØ°ùdG √òg øe
»°TGôëdG ™aGóªdG ™e Ö°†à≤e åjóM ¢ùe’CG áë«Ñ°U Éæd ¿Éc óbh »àdGh ÜQóªdG É¡é¡àfG »àdG á«YÉaódG á£î∏d á«dhƒD°ùªdG πc πªqëj
ΩÉeGC ¬àcQÉ°ûe ®ƒ¶M ≈∏Y ±ô©àdGh ¬àHÉ°UGE ≈∏Y ¿ÉæĪWÓd ƒcGQÉÑ«e Ωƒé¡dG ºgÉ°ùj ºd âbh »a ,√óMƒd IGQÉѪdG AÖY πªqëàj ´ÉaódG â∏©L
áaÉ°VGE πMɵdG »a Ω’’BG ¢†©ÑH ô©°TGC ÉfGC á≤«≤ëdG »a ..'' :∫É≤a ájÉéH âfÉc áé«àædGh ,≥jôWƒH AÉ≤aQ øY §¨°†dG ∞«ØîJ »a §«°ùH Qó≤H ƒdh
»a »àcQÉ°ûªa »dÉàdÉHh ,IOƒ©dG ó©H ¬«∏Y ô¡X …òdG ñÉØàf’G ≈dGE ≥jôØdG ´ÉaO Qƒëe IQÉ°ùNh ƒcGQÉÑ«e áHÉ°UGEh øªMôdG óÑY øH áHƒ≤Y
¢UƒëØdG AGôL’E Gô£°†e ¿ƒcÉC°Sh ,á∏«ëà°ùe ¿ƒµà°S Ωƒ«dG äÉÑjQóJ .É©e •É≤ædGh ájÉéH ΩÉeGC
ÉeGC ,É¡JQƒ£N ióe iQGCh áHÉ°UE’G √òg ¢üîq°TC’ áeRÓdG á«Ñ£dG ºdÉ°S øH ,¿Gô≤e ,¥GhR
á°UôØdG ¿hô¶àæj »fóeh
πÑb ∂dP ±ôYGC ¿GC »ææ浪j Óa ájÉéH ΩÉeGC »àcQÉ°ûe ¢Uƒ°üîH
,»FÓeR óYÉ°SC’ É¡«a Gô°VÉM ¿ƒcGC ¿GC ≈æªJGC »fGC ƒdh ,±ƒ°ûµdG
.''áHƒ≤©dG ÖÑ°ùH øªMôdG óÑY øH ÜÉ«Z πX »a É°Uƒ°üN ±QÉ°T ¿GC ó«cÉCa ΩOÉ≤dG IGQÉѪdG øY ƒcGQÉÑ«e ÜÉ«Z Ó©a ócÉCJ GPGEh
´ .± ób πÑb øe Égó¡©j ºd á«©°Vh ΩÉeGCh á«≤«≤M áWQh ΩÉeGC ¬°ùØf óé«°S

ó«éJ É¡fGC äÉÑ°SÉæe IóY »a âàÑKGC á∏«µ°ûJh iƒà°ùªdG »a ø«ÑY’ ∂∏ªf øëæa ,∂dòd
ƒgh ,ÉfóYGƒb êQÉN ÉæªdÉ©e OÉéjGE øe ¿’BG óM ≈dGE øµªàf ºd Éææµd ,∞«¶ædG Ö©∏dG
á≤ãdÉH ø«ÑdÉ£e ÉæfGC ó≤àYGC .≈dhC’G áLQódÉH »°ùØf πµ°ûªdG ¿GC ΩõLGC »æ∏©éj Ée
πc ≈∏Yh ,ÉæfGó«ªH RƒØdÉH AÉØàc’G ΩóYh ,áeOÉ≤dG äÉLôîdG »a Éæ°ùØfÉCH ôãcGC
?¬H ºJô¡X …òdG Ö«îªdG AGOÓCd ô«°ùØJ øe πgh
óM ≈dGE º¡aGC ºd ÉfÉCa ,IQÉ°ùîdG √ò¡d ≥«bO ô«°ùØJ …GC …ód ¢ù«d
≥Ñ£f ºd ɪHQ hGC Éæeƒj »a øµf ºd ɪHQ ,Éæd çóM …òdG Ée ¿B’G
¿GC Éæ«∏Yh ÉeɪJ QÉW’EG êQÉN Éæc ÉæfGC º¡ªdG ,Gó«L ÜQóªdG äɪ«∏©J
:ô```````eGƒY
çóM Ée º¡Øf ºd''
Éæ©e QôµàJ ’ ≈àM ÜhôîdG ΩÉeGC ∂°T ¿hO ᪫b äɶMÓe ¿hO ób ¿ƒµj ÜQóªdÉa É°Uƒ°üN ,¢ùaÉæªdG øe §¨°V …’C ¢Vô©àf ºd ÉæfGC óchDGC »æµd .∂dòH ô≤f
.AÉ£N’CG ¢ùØf ≈∏Y óªà©j ¢ùaÉæªdG π©L Ée ,»¨Ñæj ɪc √Éfô«°S …òdG ∫h’CG •ƒ°ûdG »a
?IQÉ°ùîdG á«dhƒD°ùe √ƒªà∏ªM øjòdG º«µëàdG øY GPÉeh .Éæà≤£æe ≈dGE ∫ƒ°Uƒ∏d á∏jƒ£dG äGôµdG

ÜhôîdG »a Éæd
ɪH ,IQÉ°ùîdG √òg »a á«dhƒD°ùªdG πc ºµëdG πªëf ¿GC »≤£æªdG ô«Z øe ¬fGC ó«cGC ºµfɵeÉEH ¿Éc âbh »a ´ÉaódG »a ºà¨dÉH ºµfGC iôJ ’GC
±ó¡dG á£≤d »a ¬fGC ∂d óchDGC »æµd ,IGQÉѪdG •É≤æH RƒØæd ô«ãµdG A»°ûdG π©Øf ºd ÉæfGC ?™°VGƒàe ≥jôa ΩÉeGC çÓãdG •É≤ædÉH IOƒ©dG
QÉKGC …òdG ôe’CG ƒgh ,Ió°ûH ∂ÑJQGh áHÉ°U’EG ÜÉ°ùàMG πÑb Gô«ãc OOôJh ÉC£îdG ø∏YGC

QÉ°üf’CG ó©fh
,QÉ°üf’CG øe ô«ãµdG Éæd É¡¡Lh »àdG á¶MÓªdG ¢ùØf »g
»æ∏©éj Ée ,âbƒdG ¢ùØf »a ø«Jôe ôØ°üj ɪµM »JÉ«M »a iQGC ºd ÉfÉCa .ÉæHGô¨à°SG äÉ¡LGƒªdG OGó©J ¢ùØæH ÉæÑ©d ÉæfGE ∫ƒ≤J á≤«≤ëdG øµd
.πb’CG ≈∏Y á£≤æH IOƒ©dG ≥ëà°ùf Éæc ÉæfGE ∫ƒbGC áYô°ùdG Éfó≤àaG ɪHQ .ÉÑjô≤J á£îdG ¢ùØæHh ,á≤HÉ°ùdG

∑QGó```àdÉH
?IOƒ©dG ó©H ºµgÉéJG QÉ°üf’CG π©a OQ ¿Éc ∞«ch âfÉc á£îdG ¿GC QÉÑàYG ≈∏Y ,í«ë°üdG õcôªàdG hGC áeRÓdG
äô©°T ó≤a ,ájɨ∏d ∫ƒ≤©e ¿B’G óM ≈dGE ºgOQ äɪé¡dG ≈∏Y OɪàY’G »°†à≤J
º¡fGC ɪH ,¬ª¡ØJ øµªj Ée ƒgh ºgóæY ójó°T •ÉÑMÉEH
Ö©∏dG »fɵeÉEH''
''á```jÉéH ΩÉeGC
≈∏Y è¡àæf ºd Éææµd ,á°ùcÉ©ªdG
º¡Ñ∏ZGC øµd ,á«HÉéjGE áé«àæH IOƒ©dG Éæe ¿hô¶àæj GƒfÉc .»YÉaódG ܃∏°S’CG ¥ÓW’EG
,áeOÉ≤dG IGQÉѪdG »a ájÉéH ΩÉeGC ∑QGóàdG ≈∏Y ÉæãM
Oôd ÉæJOGQGE ∞YÉ°†«°S Ée ƒgh ÉæJÉjƒæ©e ™aQ ∫hÉMh Ö∏W GPGE QƒëªdG »a á°Uôa iƒ°S πé°ùf ºd Éææµd
?á≤«bO 90 `dG á∏«W á«≤«≤M

»a ÜQóªdG ∂«∏Y óªà©j ¿GC πªàëªdG øe


.º¡d QÉÑàY’G
''∂dP ±QÉ°T »æe ájƒ«ëdG Éfó≤àaG ,í«ë°U Gòg
ÉæÑ©d ÉæfC’ Ωƒé¡dG »a áeRÓdG
ó©H äÉjƒæ©ªdG »g ∞«c ájGóH
øe É¡H ºJóY »àdG áªjõ¡dG
óÑY øH ÜÉ«Z πX »a ájÉéH ΩÉeGC QƒëªdG ,±Góg’CG »≤∏J øe ÉaƒîJ QòëH ?ÜhôîdG
?ójóédG QhódG Gò¡d õgÉL âfGC π¡a ,ÖbÉ©ªdG ¿ÉªMôdG ºd ÉæfGC ôbGC »æµd ,óYGƒ≤dG êQÉN »©«ÑW ôeGC Gògh Gô«Ñc ¿Éc ÉfôKÉCJ ¿GC ∂«∏Y »ØNGC ’
»a IQhô°V iGCQ GPÉEa ,¬«a »fójôj Ö°üæe …GC »a ÜQóªdG ±ô°üJ âëJ ÉfGC á«dhƒD°ùªdGh ,¢ùaÉæªdG ≥∏≤æd »aɵdG πµ°ûdÉH ºLÉ¡f óMGC ’ ¿GC É°Uƒ°üN ,IGQÉѪdG ájÉ¡f ó©H
Gòg »a äÉjQÉÑe ΩóY âÑ©d ¿GC »d ≥Ñ°S óbh ,õgÉL ÉfÉCa QƒëªdG »a »cGô°TGE ¿Éc …òdG ,»æØdG ºbÉ£dG ¢ù«dh ¿ƒÑYÓdG øëf É¡∏ªëàf Ée øµd ,IQÉ°ùîdG √òg ™bƒàj ¿Éc Éæe
.≈Øch RƒØdG ≥«≤ëJ »a áªgÉ°ùªdG ƒg º¡ªdGh ,É≤FÉY ∂dP »d πµ°ûj ø∏a Gòd ,Ö°üæªdG ¢ü°üëdG ∫ÓN á°ùcÉ©ªdG äɪé¡dG ≈∏Y í∏j Ωó≤dG Iôc »g √òg .?π©Øf ¿GC ÉfÉ°ùY
…òdG πjõ¡dG OhOôªdG ÖÑ°ùH ¿É«∏¨dG øe ádÉM ¿ƒ°û«©j QÉ°üf’CG .á«ÑjQóàdG πÑ≤à°ùªdG »a ôµØf ¿GC ¿B’G Éæ«∏Yh
?ájÉéH ΩÉeGC QÉÑàY’G OQ ºµfɵeÉEH π¡a ,ÜhôîdG ΩÉeGC √ƒªàeób ôjɨe πµ°ûH ¿ƒÑ©∏J ºµfGC ≈∏Y ´ÉªLGE `cÉæg ∫Gõf ’ øëæa ,¢SQódG Gòg øe ó«Øà°ùfh
IQÉ°ùîdG É¡àØ∏N »àdG á«Ñ∏°ùdG QÉK’BG ÉeɪJ ∑Qófh ,ºgQƒ©°T Gó«L º¡Øàf øëf ìô£dG ™e âfGC π¡a ,óYGƒ≤dG êQÉN ÉeɪJ ÉæeÉeGC ∫GõJ ’h ádƒ£ÑdG ájGóH »a
∑QGóàdÉH ºgó©f øµd ,Iô¶àæªdG ô«Z áªjõ¡dG ∂∏àd Ió°ûH ÉfôKÉCJ øëf ≈àMh ,º¡°SƒØf »a áLQódÉH É«°ùØf πµ°ûªdG ôÑà©j …òdG ¿GC »¨Ñæj ’h ,äÉLôîdG øe ô«ãµdG
Iôe Éæ«∏Y ôÑ°üdGh iôNGC á°Uôa Éæëæe º¡æe Ö∏£fh .áeOÉ≤dG ádƒédG »a ájÉéH ΩÉeGC ?≈dh’CG êôN ôã©J OôéªH √Éæ«æH Ée Ωó¡f
´ .π°ü«a .ÜhôîdG áªjõg »a º¡«°ùæj GójóL GRƒa º¡jó¡f ≈àM ,iôNGC GôNGB Gô«°ùØJ iQGC ’h ÉeɪJ ìô£dG Gòg ≥aGhGC ÉfGC .óYGƒ≤dG

AÉ£Y’ E QÉ°ùà«æM ¿ÉÑ°ûdG ¢†©Ñd á°UôØdG íæe »a GOOqôàe ∫Gõj πÑb AGódG OÉéjGEh á∏«µ°ûàdG »a
»a áeRÓd áÑKƒdG ∫ƒ∏ëdG ¿GC øe ºZôdÉH Ωƒé¡dG »a IôeɨªdGh .¿Gh’
C G äGƒa
¢Tôµ°ûJ Ée ádÉëdG''
EL Heddaf N 1161 Mardi 20 Octobre 2009
Iô°ûY ájOÉëdG áæ°ùdG 2009 ôHƒàcCG 20 AÉKÓãdG- 1161 Oó©dG

ƒHÉL ÉeGC ,ΩÉe’


C G .»°VɪdG º°SƒªdÉH áfQÉ≤e Iôaƒàe
äGô««¨J AGôL’
E ¿ÉM âbƒdG
¢TGô````ëdG
Ö°ùM ø°ùëà°ù«a
Ö©∏j ¿GC ø«¶MÓªdG
''ÜɵdG òæe
∞∏N Iô°TÉÑe
ø«ªLÉ¡ªdG á∏«µ°ûàdG »a Gòg ''AGôØ°üdG'' QGƒ°ûªd ™ÑààªdGh

π``````NóJ
äGôµdÉH ºgOGóe’ E Gòg ï°qSôàd äAÉL ÜhôîdG IGQÉÑe ¿GC ɪHh IGQÉÑe øe ÜòHòàªdG AGO’ C G ∂dP ∞°ûàµj º°SƒªdG áªjõ¡dG ¿GC hóÑj
¢ùëædG ¿GC É°Uƒ°üN ¿GC ɪH èFÉàædG »a ≈àMh AGO’ C G »a ™LGôàdG ¿ƒ©∏£àj ≥jôØdG QÉ°üfGC ¿Éc âbh »Øa ,iôN’ C ÉgóÑqµJ »àdG Iô«N’ C G
»a √OQÉ£j ∫Gõj ’ ,á«dÉààe äÉjQÉÑe ¢ùªN ó©H â£≤°S ¢TGôëdG ôgÉÑdG RƒØdG ó©H IOƒ°ûæªdG ábÉØà°S’G ≈dGE ¬«a ôe ôªJ ºd ÜhôîdG »a ≥jôØdG

á`````∏Môe
π¡a ,Ωƒé¡dG øe ¬JÉHÉ°ùM ó«©«d ±QÉ°T ΩÉeGC âbƒdG ¿ÉM ó≤a ΩÉeGC »HQGódG »a QÉ°ùà«æM AÉ≤aQ ¬≤≤M …òdG »°VÉjôdG ´QÉ°ûdG ≈∏Y ΩGôµdG
±QÉ°T Ö«éà°ù«°S Ö°ùM √QɵaGC øe ô«ãµdG ™LGôjh ójóL ™LGôJ å«M ÉeɪJ ¢ùµ©dG çóM ,ájô°üædG ¬àMôa ΩóJ ºd …òdG »°TGôëdG
≈dGE IôªdG √òg AGQ’ C ¬∏gÉéJh √OÉæY `côàj ¿GCh ,ø«©ÑààªdG á¡LGƒe øe ájGóH ÖjôZ πµ°ûH ≥jôØdG iƒà°ùe ,ÓjƒW GófGhQ ΩÉeGC ≥jôØdG RƒØH
πc äGAGóf ≥jôØH ≥∏©àj ôe’ C G ¿GC É°Uƒ°üN ,ÉÑfÉL øjôN’B G ôãcGC ¢ùaÉæªdG Ωóîj ∫OÉ©àH â¡àfG »àdG ''ÜɵdG ÜhôîdG IQÉ°ùN óµæJ ¿GC πÑb

∂``````°ûdG
?ø««°TGôëdG âàÑKGC ±QÉ°T á£îa ,ø««°TGôëdG πµd ∂∏e ƒg ¿ƒÑYÓdG Égóéj íÑ°UGC »àdG áHƒ©°üdG ¢ùµ©jh øe ÜGôàb’G Iƒ°ûf ¬«∏Y
ájÉéH ¿GC π«dóH óYGƒ≤dG êQÉN É°Uƒ°üN É¡àjOhóëe ΩÉeGC ócÉCJ Ée ƒgh ,º¡Ñ©∏ªH çÓãdG •É≤ædG π«f »a ’ PGE ,É«≤jôaGE ܃æL ∫Éjófƒe
êQÉN áHÉ°UGE ’h π«é°ùJ øe øµªàJ ºd ''AGôØ°üdG'' ’GE RƒØdG ±QÉ°T ∫ÉÑ°TGC É¡«a ≥≤ëj ºd »àdG áª∏©dG áªjõ¡dGh âgÉÑdG AGO’ C G ∫Gõj
âbÉØà°SG
±QÉ`````°Th
≈dGE π¨∏¨àj GóH …òdG Qhô¨dG ¿GC ɪc ,᪰UÉ©dG á∏cQ ≥jôW øY AÉL º«àj ±ó¡Hh ¢ùØf’ C G ≥°ûH É¡H äOÉY »àdG IQôqѪdG ô«Z
¿GC Öéj âbƒdG Qhôe ™e ø«ÑYÓdG ¢†©H ¢SƒØf ≈∏Y ô¡¶J ™LGôàdG íeÓe äGCóH Éæg øeh ,AGõL åjOÉMGC ≈∏Y ≈¨£J á∏«µ°ûàdG
ôã©àdG øe ¿hQòqëj ''ô°SGƒµdG''h á°UôØdG íæeh äÓjó©àdG ¢†©H AGôLÉEH πHÉ≤j .ÜhôîdG áªjõ¡H ∂dP ó°ùéà«d ≥jôØdG ºgó°oùjn ºd øjòdG ø««°TGôëdG
¥Ó£fG òæe AÉ«à°S’G Gòg πãe
»°ùØf πµ°ûªdG
øY ´Éaó∏d Ébƒ°T ¿ƒbôqëàj øjòdG ¿ÉÑ°ûdG ¢†©Ñd

Ö`````dÉ£e
ô«ãµH Ö©°UGC ¿ƒµ«°S ΩOÉ≤dG ¿GC ó«c’ C G ≈≤Ñjh .≥jôØdG ¿GƒdGC ∂°ûdG ¿GC áLQO ≈dGE ,º°SƒªdG
≥jôØdG ¢ü≤æJ á≤ãdGh
»a º¡æe ô«ãµdG ≈dGE π∏°ùàj GCóH
∫ƒ∏ëdG OÉéjÉEH ÖdÉ£e ±QÉ°T
¢ùaÉæe ™e óYƒe ≈∏Y ¿ƒµ«°S ≥jôØdG ¿GC É°Uƒ°üN
,áeOÉ≤dG ádƒédG »a ÜhôîdG øe ô«ãµH iƒbGC á∏°UGƒe ≈∏Y º¡«ÑY’ IQób
Ωƒé¡dG »a
OÉ````éjÉEH
øe âbÉØà°SG »àdG ájÉéH áÑ«Ñ°ûH ôe’ C G ≥∏©àjh øjòdG É°Uƒ°üN ø««æØdG øe ô«ãµdG Üô¨à°SGh èFÉàædG øe ójõe ó°üM
äGQÉ°üàfG áKÓK ≥«≤ëJ øe âæqµªJh É¡JÉÑ°S Gòg …GO ø«°ùM QÉédG ΩÉeGC ¢TGôëdG IGQÉÑe Gƒ©HÉJ ¬Lh »a Oƒª°üdGh á«HÉéj’ E G
…òdG ôe’C G ƒgh ,êôÑdG ΩÉeGC ¿Éc ÉgôNGB á«dÉààe »a ¢UÉîdGh ΩÉ©dG iód ±hô©ªdG øe íÑ°UGCh äô¡HGC »àdG á«°TGôëdG á∏«µ°ûà∏d ôëdG •ƒ≤°ùdG É°Uƒ°üN ø«eOÉ≤dG É¡«°ùaÉæe
≥Ñ°S ájÉéH ¿GC É°Uƒ°üN ,≥jôØdG QÉ°üfGC ¬æe Qòqëj øY ≥jôØdG õéY Éeó©H

∫ƒ`````∏ëdG
Ωƒé¡dG º≤Y øe »fÉ©j QÉ°U ≥jôØdG ¿GC ¢TGôëdG Ée ,∞«¶ædG É¡Ñ©dh »bGôdG ÉgGƒà°ùªH ø«©ÑààªdG
øe »°VɪdG º°SƒªdG IGQÉѪdG •É≤æH äOÉY ¿GC É¡d ¬d ø£Øàj ºd …òdG ôe’ C G ƒgh ,±Góg’C G IQófh áÑcƒc øª°V áeôàëe áfɵe GCƒÑààd É¡ëq °TQ øe Ió«Mh á£≤æH IOƒ©dG
»dÉëdG OGó©àdG ¢ùØæHh IOƒ©dG IGQÉÑe »a ¢TGôëdG πX ¬fGC π«dóH ,ó©H ΩÓYƒH ±QÉ°T ÜQóªdG »°TGôëdG ¿ÉC°ûdÉH ø«aQÉ©dG ¿GC ’GE áeó≤ªdG iƒ°S õØJ ºd »àdG ÜhôîdG
óæéàdGh ≥jôØdG Gò¡d •É«àM’G ¿ÉEa Gòd ,ÉÑjô≤J »a Aɪ°S’ C G ¢ùØfh á£îdG ¢ùØf ≈∏Y óªà©j »µ«àµJ ¬æe ôãcGC »°ùØf ƒg πµ°ûªdG ¿GC ¿ƒeõéj ,¢TGôëdG πÑb óMGh AÉ≤∏H
…OÉØàd »æØdG ºbÉ£dG ≈∏Y Éeƒàëe ¿ƒµ«°S ¬d ΩÉàdG ºàëj …òdG ôe’ C G ,á«dÉ©ØdG ™LGôJ ºZQ Ωƒé¡dG ¿hó≤àØj ¿ƒdGõj ’ ¢TGôëdG ¿ÉÑ°T ¿GCh ,»fóH hGC ¬«a âdÉ©J âbh »a
øe •ƒ¨°†dGh πcÉ°ûªdG øe áeGhO »a ∫ƒNódG áeOÉ≤dG IGQÉѪdG »a iôNGC ∫ƒ∏M øY åëÑdG ¬«∏Y êQÉN É°U IQhô°†H äGAGóædG
k ƒ°üN ¢ùØædG »a áeRÓdG á≤ãdG ≈dGE IôKƒDe äGô««¨J çGóMGE
.´ .± .≥jôØdG QÉ°üfGC ÖfÉL ≈dGE ¿
m ÉK ºLÉ¡e áaÉ°VGE ∫ÓN øe ájÉéH ΩÉeGC ’ …òdG »æØdG ºbÉ£∏d ∫ÉëdG ƒg ∂dòch ,º¡fGó«e
∫h’CG º°ù≤dG ÜhôîdG á«©ªL
ájOƒdƒªdG á¡LGƒe øY √ó©ÑJ ób …óeÉM áHÉ°UGE :''ɵ°ùj’'' ™e ¬d Rƒa ∫hGC øY çóëàj ¢TƒªM

IOGQ’EGh OhOô```ª∏d É``MÉJôe â`````°ùd''


ó©H ,ôFGõédG ájOƒdƒe ΩÉeGC ΩOÉ≤dG AÉ≤∏dG øY √ó©ÑJ ób ,áHô≤ªdG á∏°†©dG iƒà°ùe ≈∏Y …óeÉM áHÉ°UGE ¿GC hóÑj
¬fÉEa …óeÉM `cQÉ°ûj ºd GPGEh .äÉÑjQóàdG ≈dGE Oƒ©j ’ ¬∏©L Ée Gògh ,áMGôdG øe §°ùb òNGC Ö«Ñ£dG ¬æe Ö∏W ¿GC
ÜQóªdG óªà©j ¿GC ô¶àæªdG øeh ,á≤HÉ°ùdG äGAÉ≤∏dG πc »a `cQÉ°T ¿GC ó©H ,º°SƒªdG Gòg ¬d ÜÉ«Z ∫hGC ¿ƒµ«°S
.áeOÉ≤dG á¡LGƒªdG »a ô°ùjGC ô«¡¶c …ójQO øH ≈∏Y ¢TƒªM
RƒØdG áëæe ≈∏Y Gƒ∏°üëJ ¿ƒÑYÓdG
ÖY’ πc π°üëJ å«M ,¢TGôëdG ≈∏Y RƒØdG áëæe ø«æK’G ¢ùeGC áë«Ñ°Uh óM’CG ¢ùeGC ∫hGC AÉ°ùe IQGO’EG 䃰S
≈∏Y RƒØdG áëæe ó©H ,º°SƒªdG ájGóH òæe ¿ƒÑYÓdG É¡«∏Y π°üëàj áëæe »fÉK »gh .º«àæ°S »fƒ«∏e ≠∏Ñe ≈∏Y
''¢TGô``ëdG •É``≤f Éæàëæe »`àdG »``g
.äÓHÉ≤e 9 π°UGC øe ø«à«HÉéj’EG ø«àé«àædG øjòg ’GE ≥≤ëJ ºd ''ɵ°ùj’'' ¿GC ¢SÉ°SGC ≈∏Y ,᪰UÉ©dG OÉëJG
¢ùeGC ∫hGC áMGQ º¡ëæe ¢†aQ ¢TƒªM
º¡ëæe ¢TƒªM ¢†aQ å«M ,¢TGôëdG AÉ≤d øe áYÉ°S 24 ó©H …GC óM’CG ¢ùeGC ∫hGC äÉÑjQóàdG ≈dGE ¿ƒÑYÓdG OÉY
≈∏Y ¿ƒÑYÓdG ¬æe »fÉ©j …òdG ô«ÑµdG ôNÉCàdG ≈dGE √QGôb ''ɵ°ùj’'' ÜQóe ™LQGCh .IOÉ©dG ¬«∏Y äôL ɪc áMGQ
.ᩪédG Ωƒj Qô≤ªdG ΩOÉ≤dG AÉ≤∏dG ¢Uƒ°üîH âbƒdG ≥«°V ≈dGE áaÉ°V’EÉH ,á«fóÑdG ábÉ«∏dG iƒà°ùe
øjOó¡ªdG áªFÉb ¿ÓNój `#jRQh QÉYôY
QÉYôY ɪ¡«∏Y π°üëJ øjò∏dG øjQGòf’EG ó©H ,ø«ÑY’ áKÓK ’GE áHƒ≤©dÉH øjOó¡ªdG ø«ÑYÓdG OóY ™ØJQG
ΩÉeGC ΩOÉ≤dG AÉ≤∏dG »a ôNGB QGòf’E º¡æe …GC »≤∏J ¿GC ó«c’CGh .¿ƒª©f ≈dGE áaÉ°V’EÉH ,¢TGôëdG OÉëJG ΩÉeGC ≥jRQh
.ÜhôîdÉH áæJÉH ÜÉÑ°T ΩÉeGC 11 ádƒédG AÉ≤d øY Ö«¨j ¬∏©é«°S ,ôFGõédG ájOƒdƒe
»°VɪdG º°SƒªdG ¢TGôëdG AÉ≤d òæe É«°SÉ°SGC ∑QÉ°ûj ºd RGƒa ódÉN
¬d OƒLh ôNGB ¿GC å«M ,¢TGôëdG OÉëJG ΩÉeGC º°SƒªdG Gòg RGƒa ódÉîd á«°SÉ°SGC ácQÉ°ûe ∫hGC ¿ƒµJ ¿GC ±ó°üdG øe
OÉëJG ¿GƒdGC πªëj ¿Éc ÉeóæY .»°VɪdG º°SƒªdG ÜÉgP AÉ≤d »a ≥jôØdG ¢ùØf ΩÉeGC ¿Éc á«°SÉ°S’CG á∏«µ°ûàdG »a
.º«YR ø«Hh ¬æ«H ¿Éc …òdG ±ÓîdG ÖÑ°ùH ≥jôØdG á©WÉ≤e Qô≤j ¿GC πÑb ,Ió«∏ÑdG
á°ùeÉîdG ≈∏Y Ö©∏J ób ájOƒdƒªdG á∏HÉ≤e
≈∏Y ᩪédG Ωƒj ,ÜhôîdG á«©ªLh ôFGõédG ájOƒdƒe ø«H áeOÉ≤dG ádƒédG á∏HÉ≤e á«æWƒdG á£HGôdG âéeôH
,Ó«d Ö©∏dG Iôµa øY â©LGôJ ób ¿ƒµJ »∏ëªdG ≥jôØdG IQGOGE ¿GC ’GE .á«∏jƒL 5 Ö©∏ªH á©HÉ°ùdG áYÉ°ùdG
.á«æWƒdG á£HGôdG ¬d Ö«éà°ùJ ¿GC øµªj Ée ƒgh ,á°ùeÉîdG ≈dGE á¡LGƒªdG ºjó≤àH ÉÑ∏W âeóbh
Ö«¨j …RÉfô#dGh Oƒ©j …QGRÉe
øY ÜÉZ ¿GC ó©H ,óM’CG ¢ùeGC ∫hGC äôL »àdG ±ÉæÄà°S’G á°üM ∫ÓN äÉÑjQóàdG ≈dGE ájOÉY áØ°üH …QGRÉe OÉY
¢ùeGC ìÉÑ°Uh ¢ùeGC ∫hGC »à°üM øY …RÉfô#dG ÜÉZ πHÉ≤ªdÉHh .¢VôªdG ÖÑ°ùH »°VɪdG ´ƒÑ°S’CG äÉÑjQóJ
.ájOÉY áØ°üH á«°ùe’CG »a ≥ëàdG ób ¿ƒµjh ,áë°VGh ô«Z ÜÉÑ°S’C
π°UGƒàj ¢û«Yƒ"h »dÓ«L ÜÉ«Z
¢û«Yƒ" »fÉ©j å«M .ΩÉJ πµ°ûH AÉØ°û∏d ɪ¡∏KɪJ ΩóY ÖÑ°ùH ,äÉÑjQóàdG øY »dÓ«Lh ¢û«Yƒ" ÜÉ«Z π°UGƒàj
iƒà°ùe ≈∏Y »fÉ©j »dÓ«L ¿GC ø«M »a .áMGQ ΩÉjGC 10 ¬ëæe ób Ö«Ñ£dG ¿Éch πMɵdG iƒà°ùe ≈∏Y áHÉ°UGE øe
.´ƒÑ°S’CG Gòg ájGóH ™e äÉÑjQóàdG ¿ÉÑYÓdG ô°TÉÑj ¿GC ¢VôàتdG øe ¿Éch ,áHô≤ªdG á∏°†©dG
¢TGôëdG AÉ≤d IógÉ°ûe OÉYGC ¢TƒªM
ºJ Éeó©H ¢TGôëdG OÉëJG ΩÉeGC á∏HÉ≤ªdG á©HÉàe óM’CG ¢ùeGC ∫hGC Iô¡°S ¢TƒªM IOÉ«≤H »æØdG ºbÉ£dG OÉYGC AGO’C º««≤J »a ,¢TGôëdG OÉëJG ΩÉeGC ¬≤jôØd ô«N’CG AÉ≤∏dG óæY ¢TƒªM ó«©°S ÜhôîdG á«©ªL ÜQóe ∞bƒàj
√òg »a ¬«ÑY’ AGOGC ≈∏Y É«°VGQ øµj ºd ¢TƒªM ¿GC á°UÉN .á∏é°ùªdG ¢üFÉ≤ædG ≈∏Y ±ƒbƒdG πLGC øe ,É¡∏«é°ùJ øY É«°VGQ øµj ºd »ª°UÉ©dG ÜQóªdG ¿ÉEa ∂dP ºZQh .äGôã©àdG øe ä’ƒL 5 ó©H Rƒa ∫hGC Gƒ≤≤M øjòdG ¬«ÑY’
.ᩪédG Gòg á¡LGƒe πÑb É¡¶M’ »àdG ,AÉ£N’CG øe ô«ãµdG í«ë°üJ πLGC øe øeõdG ´QÉ°ùj å«M ,á¡LGƒªdG Gô«Ñc ÓªY ¿GC »æ©j Ée Gògh ,Gô«ãc É¡H OÉ°TGC »àdG äÉ«HÉéj’EG ¢†©H `cÉæg âfÉc ¿GEh ≈àM ,¬FÓeRh π«L AGOGC
¢ùeGC AÉ°ùe á°UÉN äÉÑjQóJ
á∏HÉ≤ªd ¬∏«∏ëJ »a AÉL Ée Ö°ùM ''ɵ°ùj’'' á«©°Vh í«ë°üJ πLGC øe ,»æØdG ºbÉ£dGh ¢TƒªM ô¶àæj ∫GRÉe
....»°VɪdG âÑ°ùdG
á«fÉãdGh ¿Gó«ªdG §°Sh »ÑY’h ø«©aGóª∏d ≈dh’CG , ¢ùeGC AÉ°ùe ø«à«ÑjQóJ ø«à°üM ¢TƒªM ÜQóªdG èeôH
±Gô°TÓEd »aɵdG âbƒdG ¬d ¿ƒµj ≈àM ,É¡°†©H ™e ø«àYƒªéªdG ÜQóàJ ’ ¿GC ¢TƒªM π°†a óbh .ø«ªLÉ¡ª∏d ÉæÑ©d'' :á«©ªédG ÜQóe ∫Éb ,∫h’CG •ƒ°ûdG »æà©é°T ájhÉ°ûdG á∏HÉ≤e'' ôKGC »°ùØædG QÉ«¡f’EG''
QÉÑL ≈∏Y áægGôª∏d ''ΩÉ©dG AGO’CG »a
AGOGC ø«°ùëJ πLGC øe øeõdG π©ØdÉH ≥HÉ°ùj »æØdG ºbÉ£dG ¿GC ócƒDj Ée Gògh .ÉgóMƒd áYƒªée πc ≈∏Y ,GóMGh ɪLÉ¡e ¢ù«dh ø«ªLÉ¡e áKÓãH
.ø«ÑYÓdG ,iô°ù«dG á¡édG ≈∏Y ¿Éc RGƒa ódÉîa
á°ThO IRÉæL Ghô°†M ¿ƒ≤HÉ°S ¿ƒÑY’ áaÉ°V’EÉH ≈檫dG á¡édG ≈∏Y …hGó¡eh »fGC ó≤àYGCh »àdG á∏HÉ≤ª∏d »æ≤àdG ¬ª««≤J »Øa
ô°†M ó≤a ,''ɵ°ùj’'' »ÑY’ ™e (á°ThO) OÉ"Q íHGQ ΩƒMôªdG ™ªéJ âfÉc »àdG Iô«ÑµdG ábÓ©dG ≈dGE ô¶ædÉH
¢TÉeQ ≈dGE áaÉ°V’EÉH ,§«HôMƒHh »MGQO ,…hÉ°ûjh QGôZ ≈∏Y ,¢ùeGC ∫hGC ¬JRÉæL ø«≤HÉ°ùdG ø«ÑYÓdG øe ô«ãµdG
ø«©aGóe ≈∏Y óªàYGC ºd ÉfÉCa .¿ƒª©f ≈dGE
» a h ,ø«ªL É¡e ≈ ∏ Y øµ dh Ω ƒ é ¡dG » a ''¿ÉgôdG âëHQ O É ë J G Ω É e CG Ü h ô î d G á « © ª L É ¡ à Ñ © d
á ∏ HÉ≤ªdG ä ô¡X C G ' ' :¢ T ƒ ªM ∫ Éb ,¢ T G ôë dG
¬≤jôa ™e ¿É°ùª∏J øe ¬JOƒY ôNÉCJ ≈dGE ô¶ædÉHh »∏MQƒH ¿GC ø«M »a .º°SƒªdG Gòg »ÑY’ øe ô«ãµdGh Gò¡H äôeÉZ »fGE É°†jGC ∫ƒbGC á£≤ædG √òg »a QÉÑL ¬cGô°TGE ¢Uƒ°üîH ÉeGC Éfô¶àæj ∫GRÉe Gô«Ñc ÓªY ¿CG Iô«NC’G
.íHGQ ΩƒMôªdG á∏FÉ©d …RÉ©àdG ºjó≤àd ΩƒMôªdG ∫õæe ≈dGE QÉ£ªdG øe Iô°TÉÑe π≤æJ ,''ÜɵdG'' ’ »fGC á°UÉN ,ø«ªLÉ¡ªdG øe Oó©dG Ö©∏j ºd …òdG ƒgh ,á«°SÉ°SC’G á∏«µ°ûàdG »MGƒædG ™«ªL øe »æa ºbÉ£c
Ió«©°S »a ¿Éc Ée ¢ùµY ,Gó«L º¡aôYGC ∫Éb ó≤a ,º°SƒªdG ájGóH òæe á≤«bO ’h ¿ƒÑYÓdÉa ,á«fóÑdGh á«æ≤àdG ,᫵«àµàdG

Ö©dGC »æà∏©L ¢TGôëdG á¡LGƒe'' :QÉ`````ÑL …ó«ªMh QÉ"ƒ°S áfɵe ¿GC å«M ,Óãe øe ÉYƒf ∂∏eGC ÜQóªc'' :¢TƒªM á«MÉædG øe øjQôëàe Gƒfƒµj ºd
¿ÉEa ɵ°ùj’ »a ÉeGC ,ájGóÑdG øe IRƒéëe ÉæfGC ɪc ,ø«ÑYÓdG äÉfɵeÉEH ¢SÉ°ùM’EG ìhôdG ÜÉ«Z ≈dEG iOCG Ée Gògh ,á«°ùØædG

''ôNGB ≥jôa …GC á¡LGƒe øe ôÑcGC IQGôëH


.''∞∏àîJ Qƒe’CG πc ó©H áeÉY á∏°UƒëH Ωƒ≤f »æa ºbÉ£c º d ¬ f CG É ª c . ∫ h C ’ G • ƒ °û d G » a á « d É à ≤ d G
òîJÉC°Sh ÉC£NGC …Qõæe''
õØëàe QÉÑL ¿GC ÉfóLhh ,á«ÑjQóJ á°üM • ƒ £ î d G ø « H Ω É é °ù f G … CG ∑ É æ g ø µ j
ΩÉeGC …OƒdG AÉ≤∏dG »a √ócGC Ée Gògh ôãcGC
Ö°SÉæªdG AGôL’EG
» a G ô « ã c ø « °ü b É f É æ c h , á K Ó ã d G
.¬«∏Y áægGôª∏d »æ©é°T å«M ájhÉ°ûdG
ΩÉeGC ô«N’CG ºcRƒa ≈∏Y ≥«∏©J øe πg Ée ó «c C ÉàdÉH G ò gh ,Iôµ dG ≈ ∏ Y P G ƒ ë à° S ’ G
?¢TGôëdG OÉëJG ''¬≤M »a øµªj IôeɨªdGh ,¬H äôeÉZ »fGC ôµfGC ’h
¬∏d óªëdGh ,π°ûØJ ¿GC øµªj ɪc íéæJ ¿GC
» a ø µ d . Ω É © d G A G O C ’ G » a É Ñ ∏ °S ô K CG
≈∏Y ø«ÑYÓdG »FÓeR πc ôµ°TGC ájGóÑdG »a …Qõæe ¢†aQ ≈∏Y ¬≤«∏©J øY ÉeGC ¢† © H í « ë °ü J É æ d h É M » f É ã d G • ƒ °û d G
,á∏HÉ≤ªdG ∫GƒW ÉgƒdòH »àdG Iô«ÑµdG äGOƒ¡éªdG ô¡¶j ºd QÉÑL ¿GC ºZQ ¿ÉgôdG âÑ°ùc »fGC
¿GC øµªªdG øe πgh ,§°SGh’CG ™e Ö©∏dG â£YGC IôeɨªdGh ,¬JÉfɵeGE πeɵH ¢†©H ¢SQɪf Éæ∏©L Ée Gògh ,AÉ£NC’G
»a ÉgÉfóLh »àdG áHƒ©°üdG ºZQ RƒØdÉH â∏∏c »àdGh …Qõæe'' :¢TƒªM ∫Éb ,∂dP ¬«∏Y ¢VôØj ø e ø µ ª à f h , ¢ù a É æ ª d G ≈ ∏ Y § ¨ °† d G
»°ùØf §¨°V âëJ ÉæÑ©d ÉæfGC á°UÉN ,∫hC’G •ƒ°ûdG ÉæfGC »æ©j ’ Gòg øµ````d É```gQÉ```ªK
ºd ÉC£N ÖµJQG ¬fGC ó≤àYGCh Gô«¨°U ∫GR’ .''Iôe πc »a ôeɨæ°S • É ≤ æ d É H ô Ø ¶ d G h ∑ É Ñ °û d G ≈ d EG ∫ ƒ °U ƒ d G
äÉfɵeGE ¬jód RGƒa ódÉN''
Gògh ,ôã©J …ÉCH Éæd 샪°ùe GóHGC øµj ºd å«M .ójó°T »a ¬©e çóëJÉC°S Gò¡dh .Gó«L ¬d Ö°ùëj ájƒ≤dG IOGQE’G áé«àf âfÉc »àdG çÓãdG
≈∏Y º«ª°üJ ôãcÉCH »fÉãdG •ƒ°ûdG πNóf Éæ∏©L Ée .''¥QÉØdG É¡H Éæ©æ°U »àdG ,ø«ÑYÓd
GQÉ¡æe ¿Éc ¬æµdh Iô«Ñc
á¶aÉëªdG ᫪gÉCH ¬©æbGC ≈àM äÉÑjQóàdG
»°SÉ«≤dG ºbôdG É檣M''
»a ó«cÉCàdG QɶàfG »a Éæd ¿Éc Ée ƒgh ,RƒØdG
™e ∂dP ¿Éc ƒdh ≈àM ,á°ùaÉæªdG ≈∏Y
''á«°ùØædG á«MÉædG øe
.áeOÉ≤dG äÓHÉ≤ªdG
,É«°SÉ°SGC ∂àcQÉ°ûe ™bƒàj ¿Éc óMGC ’
?ôe’CG Gòg äóLh ∞«c
¬d ¬dƒbGC ɪH ™æà≤j ºd GPGEh ,§°SGhC’G
.''¬≤M »a Ö°SÉæªdG AGôL’EG òîJÉC°ùa ≥jôØdG ô«°†ëàH
»fógÉ°T ó≤a ,¬«a »d πNO ’h ÜQóªdG QÉ«àNG Gòg OhOôª∏d ÉMÉJôe â°ùd''
RGƒa ódÉN ≈∏Y ¬fÉgQ ¢Uƒ°üîH ÉeGC
∫Éb ó≤a ,É«°SÉ°SGC É°†jGC ƒg ¬cGô°TÉEH
''ΩÉjGC 10 »a
IQGôëd §≤a âëJQGh
™æàbG ób ¿ƒµjh ,ájhÉ°ûdG OÉëJG ΩÉeGC …OƒdG AÉ≤∏dG »a ódÉN äóLh áMGô°üH'' :»HhôîdG ÜQóªdG I O ƒ L ƒ ª d G π c É °û ª d G ∞ b ƒ à J º d h
¬Ñ«NGC ºd »fGC ó≤àYGCh .¢TGôëdG AÉ≤d »a »àfɵªH
''»fÉãdG •ƒ°ûdG
ƒ¡a ,á«°ùØædG á«MÉædG øe GQÉ¡æe RGƒa :ÓFÉb ¢TƒªM ±É°VCG å«M ,∂dP óæY
Ió«édG ¬àaô©e ≈dGE áaÉ°VE’ÉH á«fóÑdG á«MÉædG .¬Lh πªcGC ≈∏Y …QhO âjOGCh »àdG ¥ôØdG ≈dGE ô¶ædÉH Iô«Ñc IôÑN ∂∏ªj ΩÉeCG ÉæëdÉ°U »a øµj ºd ôNBG A»°T''
¬à«≤d …òdG ºYódG ≈∏Y Gô«ãc √ôµ°TGC Gò¡dh .¿Gó«ª∏d ∂cGô°TGE ∫ƒM âfÉc äÉ≤«∏©àdG ¢†©H
Ée ,∂∏ãe »ª°UÉY ¢TƒªM ¿’C É«°SÉ°SGC ≥HÉ°S âbh »a ócGC ób ¢TƒªM ¿Éch …QhO »a ¬àcQÉ°ûe ≈àMh ,É¡©e Ö©d O G ó © à d G ¢ü ≤ f ƒ g h , ¢T G ô ë d G O É ë J G
ºdh ádƒÑ≤e á∏HÉ≤e ºjó≤J øe â浪J ≈àM ,¬æe
.»d ᫪°SQ á∏HÉ≤e ∫hGC »a ,ÉC£N …GC ÖµJQGC ?∂jGCQ ¿GC ¬fɵeÉEH …òdG ƒg ,¢TGôëdG AÉ≤d ¿GC øe óH ’ ¿Éc Gò¡dh ,Üô©dG ∫É£HGC ,IOƒLƒe âfÉc »àdG äÉHÉ«¨dG ÖÑ°ùH
,í«ë°üdG ≥jô£dG »a ∂fGC ó≤à©J πg ,á≤jô£dG √ò¡H ôµØj ¢TƒªM ÜQóªdG ¿GC ó≤àYGC ’ ΩÉeGC √ógÉ°T Ée ó©H ≥jôØ∏d ¬Jô¶f ô«¨j ºd ¬fGC ºZQh .á≤«≤ëdG ¬à°Uôa ¬FÉ£YGE … ò d G … ó e É M á H É °U EG ≈ d EG á a É °V E ’ É H
EL Heddaf N 1161 Mardi 20 Octobre 2009
Iô°ûY ájOÉëdG áæ°ùdG 2009 ôHƒàcCG 20 AÉKÓãdG- 1161 Oó©dG

âæc …òdG iƒà°ùªdG ó«©à°ùJ ≈àM πªcGC ≈∏Y …QhO âjOGC »fGC º¡ªdÉa ∂dP ¿Éc ¿GE ≈àMh »Jô¶f'' :∫Éb ôeC’G Gòg øYh ,πFÉÑ≤dG ’GE ,∫hC’G •ƒ°ûdG »a Iô«ãc AÉ«°TGC Ωó≤j á j É ¡ f ™ e ¬ d G ó Ñ à °S G ≈ d EG ä Q ô £ °V G
?¢TGôëdG »a ¬H Éahô©e äGQÉ«N OÉ≤àfG hGC …OÉ≤àf’ á°Uôa …GC ∑ôJGC ºdh ,¬Lh …òdG ó«MƒdG A»°ûdG ,ô«¨àJ ºd ≥jôØ∏d ôÑàYGh ,»fÉãdG •ƒ°ûdG »a ø°ùMGC ¿Éc ¬fGC á ª ¡ ª d G ¿ CG ó c Dh CG G ò ¡ d h . ∫ h C ’ G • ƒ °û d G
»àjGóH ºZôa ,áHƒ∏£ªdG ájóédÉH πªYGC ÉfGC .ÜQóªdG π©ØdG OQ ƒg ¢TGôëdG ΩÉeGC »æMGQGC ∫hGC »a GóL ∫ƒ``Ñ≤e √OhOô```e ¿GC ,á∏HÉ≤ªdG √òg ô«°†ëàd á∏¡°S øµJ ºd
âdhÉM »fGC ’GE ,É¡d â°Vô©J »àdG áHÉ°U’EGh IôNÉCàªdG ,∂JÉfɵeGE πeɵH Ö©∏J ’ ¿GC »©«Ñ£dG øe GƒÑ©d »àdG IQGôëdGh ,ø«ÑYÓd »HÉéj’EG .''¬d á«°SÉ°SGC ácQÉ°ûe » °S É « ≤ d G º b ô d G É æ ª £ M É æ f CG ô Ñ à Y CG h
á«MÉædG øe á°UÉN ,ø«ÑYÓdG á«≤H iƒà°ùªH ≥ëàdGC ¿GC ób Ée ô«Ñc ÉC£N ÜɵJQG ≈°ûîJ ºdGC
á∏HÉ≤ªdG ¿GC á°UÉN ,äÉeÉ¡JÓd ∂°Vô©j
»æ≤àµa ∂dP ô«Z ÉeGC .»fÉãdG •ƒ°ûdG É¡H ≈«ëj âjÉf πgÉéJGC ºd'' , Ω É ` ` ` ` j CG 1 0 I ó e » a ≥ j ô Ø d G ô « °† ë à H
»a »æ©æ≤j øe øµdh
AÉ°T ¿GEh ,í«ë°üdG ≥jô£dG »a »fGC ó≤àYGCh .á«fóÑdG Gògh ,Ωó≤ªdG OhOôª∏d GóHGC ÉMÉJôe â°ùd øe G QÉ¡æe ¿Éc ¬ ` ` fCG ¢S É` ` ` °S CG ≈ ∏ ` ` ` Y
?∫h’CG ∂≤jôa ΩÉeGC âfÉc
…òdG AGO’CG ºjó≤J øe øµªJÉC°S ä’ƒL IóY ó©H ¬∏dG .''Éfô¶àæj Gô«Ñc ÓªY ¿GC óchDGC »æ∏©éj Ée .''ÖfGƒédG πc
á«fóÑdG ábÉ«∏dG ¢ü≤f'' ''Ö©∏j äÉÑjQóàdG
…òdG ≥jôØdG ΩÉeGC âfÉc á¡LGƒªdÉa í«ë°U Gòg
.áFɪdÉH 100 ¬æY É«°VGQ ¿ƒcGC
?¢TGôëdG ≈∏Y RƒØdG ºµd ±É°VGC GPÉe »æ∏©éj ¿GC øµªªdG øe ¿Éc ÉC£N …GCh ,¬«a â«HôJ ÉHQóe »°ùØf øY ∫ƒbGC ’''
ºd ƒ∏a ,¬æY åëÑf Éæc …òdG QôëàdG ƒg RƒØdG Gòg á«fɵeGE »a ôµaGC â«≤H ƒd øµdh .É«dÉZ øªãdG ™aOGC ø«ÑYÓdG óæY »°Sôc ≈∏Y ≈«ëj âjÉf ¬FÉ≤HGE øYh
''±RÉLGC ºd GPGE
''º¡àMGQÉEH íª°ùj ’
øªµJ Éægh ,ÜhôîdG á«©ªL »a áKQɵdG âKóëd õØf â∏eÉ©J »JôÑN ºµëÑa Gò¡dh ,π©ØdÉH äÉC£N’C ÉC£îdG πc »a É«°SÉ°SGC ∑QÉ°T ¬fGC ºZQ A’óÑdG
á¡LGƒe ¿GC ɪc ,áHƒ∏£ªdG á«aGôàM’ÉH ∞bƒªdG ™e …óæY'' :¢TƒªM ∫Éb ,á≤HÉ°ùdG äGAÉ≤∏dG »àdG Iô«ãµdG äGô««¨àdG øYh
ô°†ëf Éæ∏©éà°S »àdGh ,ÉgÉæ≤≤M »àdG •É≤ædG ᫪gGC á ∏ « µ °û à d G i ƒ à °ù e ≈ ∏ Y É ¡ K ó M CG
ÉfóY ÉæfGC á°UÉN ,ø°ùMGC ±hôX »a áeOÉ≤dG á¡LGƒª∏d ∂∏J øe iƒbGC IOGQGEh IQGôëH Ö©dGC »æà∏©L ¢TGôëdG Ωó©H ≥∏©àe ∫GƒD°S ôNGB øY √OQ »ah ¿ƒµj øe ≈∏Y óªàYG ÉfGCh ,πeÉc OGó©J
.ôNGB ≥jôa …GC ΩÉeGC É¡H Ö©dÉC°S âæc »àdG á∏HÉ≤ªdG ó©H ø«ÑYÓdG áMGQ ¬ëæe ≈«ëj âjÉf πgÉéJGC ºd .§≤a GõgÉL 6 ∫ G ó Ñ à °S É H Ω É b å « M , á « °S É °S C ’ G
.GóL Ió«L AGƒLGC »a äÉÑjQóàdG ≈dGE ≈dh’CG ÉgQÉÑàYÉH á∏HÉ≤ªdG äô«°S ∞«c ,π FÉÑ≤dG á Ñ«Ñ° T á ∏ HÉ≤ªH á fQÉ≤e ø«ÑY ’
,ôFGõédG ájOƒdƒe ΩÉeGC áeOÉ≤dG á∏HÉ≤ªdG :ÜhôîdG á«©ªL ÜQóe ∫Éb ,Iô«NC’G …òdG ƒg äÉÑjQóàdG »a »æ©æ≤j øe øµdh
?ÉgGôJ ∞«c ?º°SƒªdG Gòg ∂d É¡ë«JÉC°S á°UôØdGh ,äGAÉ≤∏dG »a ¬cô°TGC øµªj ’'' :ÜhôîdG á«©ªL ÜQóe ∫Éb
Ωƒ«d ¿ƒLÉàëj ’ ø«ÑYÓdG ¿GC ó≤àYGC''
äGCóH ájOƒdƒªdG ¿GC á°UÉN ,GóL áÑ©°U ¿ƒµà°S ∫hC’ ÉfÉCa ,Iô«Ñc á∏HÉ≤e AGOGC ≈∏Y ɪª°üe âæc …òdG ô«ÑµdG ¢ü≤ædG ≈dGE ô¶ædÉH áMGQ …GC øY ’hƒD°ùe â°ùdh ,ø«ÑYÓdG ™«ªéd º d G P EG É H Q ó e » °ù Ø f ø Y ∫ ƒ b CG ¿ CG
¿ƒÑgGP ÉæfGE ∫ƒbGC ∂dP ™eh ,á©FGQ á≤jô£H ádƒ£ÑdG ô¡XGC ¿GC »∏Yh ,ÜhôîdG á«©ªL QÉ°üfGC ΩÉeGC Ö©dGC Iôe ¿GC »æ浪j ’ ¬fC’ ,»æ©æ≤j ’ ÖY’ ÉgGQCG »àdG äGô««¨àdG çóMCGh ,±RÉLCG
,á«fóÑdG ábÉ«∏dG iƒà°ùe ≈∏Y ¬æe ¿ƒfÉ©j
.¢TGôëdG ≈∏Y ÉfRƒa ó«cÉCJ πLGC øe ᪰UÉ©dG ≈dGE á«°Uƒ°üN ¿GC ó≤àYGCh .»æY º¡«°Vôj iƒà°ùªH .''óMGC …GC πeÉLGC ä G ô « « ¨ à d G √ ò g ¿ CG É ª c . á H ƒ ∏ £ e
Ωƒj ᪰UÉ©dG ≈dGE ôaÉ°ùæ°S ÉæfGC ɪc
?QÉ°üfÓCd ∫ƒ≤J GPÉe ,ô«N’CG »a
ø«ªLÉ¡e áKÓãH ÉæÑ©d''
øjòdG QÉ°üfC’G πch ,∂dP ≈∏Y »æJóYÉ°S á∏HÉ≤ªdG ܃∏£ªdG ¢ùaÉæàdG ≥∏îJ ¿CG É¡fɵeEÉH
á∏HÉ≤e ¿GC ¢SÉ°SGC ≈∏Y ¢ù«ªîdG
.¬àeób Ée ≈∏Y »fhôµ°T á∏HÉ≤ªdG ó©H º¡©e çóëJ
''óMGh ºLÉ¡ªH ¢ù«dh
ó©H á°UÉN »d º¡©«é°ûJ ≈∏Y Gô«ãc ºgôµ°TGC Gò¡dh .ᩪédG Ωƒj ¿ƒµà°S ájOƒdƒªdG ≈©°ùj óMGh πc π©éJh ,ø«ÑYÓdG ø«H
≈dGE ɪFGO Gƒ≤Ñj ¿GC º¡æe Ö∏WGCh ,Iô«NC’G á∏HÉ≤ªdG ¿Éc ∞«c ,QÉYôY ÖfÉéH Ö©∏J Iôe ∫h’C
?ɪµæ«H ≥«°ùæàdG á∏HÉ≤ªdG âfÉc ƒdh ≥«°V âbƒdG ¿ÉEa äóªàYG ƒd ¬fC’ ,¬JGQób ≈∏Y áægôÑ∏d
AÉ°T ¿GEh ÉbÉ°Th ÓjƒW ∫GRÉe QGƒ°ûªdG ¿C’ ,ÉæÑfÉL º¶©e Ö©d ¬fGC ºµëH ô«ãc »fóYÉ°S QÉYôY ø«ÑYÓdG âMQC’ ,âÑ°ùdG Ωƒj áéeôÑe »a »bhQR ¬FÉ≤HGE ¢Uƒ°üîHh ød ɪHôa á≤HÉ°ùdG á∏«µ°ûàdG ¢ùØf ≈∏Y
.º¡Ñ«îf ’h óYƒªdG »a ÉehO ¿ƒµæ°S ¬∏dG øe »æe ø°ùMGC ƒ¡a »dÉàdÉHh ,á≤HÉ°ùdG äGAÉ≤∏dG .''¢TGôëdG á∏HÉ≤e ó©H ,¢û«Yƒ"h QÉØ°üe ÜÉ«Z ºZQ •É«àM’G ¿ƒÑYÓdG Égô¡X C G »àdG IOG QE’ G ∂∏ J ó éf
R .Ö«©°T R .Ö«©°T »a »≤«≤ëdG ºLÉ¡ªdG ÜÉ«Z »dÉàdÉHh .''»fÉãdG •ƒ°ûdG »a
∫h’CG º°ù≤dG
ÉfófÉ°ùjo Ékjƒb GQkƒ¡ªL ójôf'' :»fGOƒ°S ¯ ∞∏°ûdG á«©ªL
''OGORƒ∏H ΩÉeGC Iô«N’CG á≤«bódG ≈dGE ¬«ªLÉ¡e iƒà°ùe øe ≥∏b »fɪ«∏°S
ó©H Ωƒ«dG ∂dGƒMGC øY ∂dÉC°ùf ájGóÑdG »a
?GókL ábÉ°ûdG áª∏©dG ájôØ°S øe IOƒ©dG
≈dGE Éædƒ°Uh ¿GC π«dódGh ábÉ°T ájôØ°S É¡fGE í«ë°U
ºd ÉæfGC ɪc ,ÉMÉÑ°U áãdÉãdG áYÉ°ùdG ≈dGE ôNÉCJ ∞∏°ûdG
≈dGE IOƒ©dG á∏MQ πH IGQÉѪdG ájÉ¡f ó©H Ó«∏b ìôà°ùf
.IGQÉѪdG ájÉ¡f ó©H Iô°TÉÑe âfÉc ∞∏°ûdG
øe ºà∏≤æJ »àdG ᪡ªdG »a ºà≤aqh ó≤d
iôJ πg ,ô«N’CG âÑ°ùdG áª∏©dG ≈dGE É¡∏LGC
?ºµd á«°Vôeo ∑Éæg á∏é°ùªdG áé«àædG
»a ¬H Éæªb …òdG ó«édG ô«°†ëàdG ó©H áMGô°U
πLGC øe áqjƒb IOGQGE ÉfhóëJ âfÉc ádƒ£ÑdG ∞bƒJ Iôàa
ôã©àdG …OÉØJ hGC á«°Vôeo áé«àæH QÉjódG ≈dGE IOƒ©dG
…òdG ôeC’G ,¬≤«≤ëJ øe É浪J Ée ƒgh πbC’G ≈∏Y
π°†aGC πÑ≤à°ùªd ™∏£àf Éæ∏©éjh ¿B’G Gô«ãc Éæëjôj
äÉjƒæ©ªHh Iƒb ™bƒe øe áeOÉ≤dG áLôîdG ¢Vƒîfh
.á©ØJôe
øe GóMGh …OƒDJ á«©ªédG iôNGC Iôe
»ØàµJ ájÉ¡ædG »a øµd äGAÉ≤∏dG π°†aGC
RÉ¡àfG »a Ωƒé¡dG π°ûa πX »a ∫OÉ©àdÉH
πc »a ìÉàJ »àdG ¢UôØdG øe πFÉ¡dG ºµdG
?Iôe
AÉ≤d É¡«a …OƒDf »àdG ≈dh’CG IôªdG â°ù«d í«ë°U
ÉgÉæÑ©d »àdG äÉLôîdG πc ÉÑjô≤J πH iƒà°ùªdG »a
ᩪ°ùH ≥«∏j ’ƒÑ≤e iƒà°ùe É¡«a Éæeóqb πÑb øe
»fÉ©j ≈≤Ñj ≥jôØdG â∏b ɪ∏ãe øµd ,∞∏°ûdGh ≥jôØdG
.ɪFGO ßëdG Aƒ°S ÖÑ°ùH Ωƒé¡dG »a
ø°ùëJ ∞∏°ûdG ¿GC ºJócqGC áé«àædG √ò¡H
ºZQ ≥dÉCàdG ô°S Ée ,QÉjódG êQÉN ¢VhÉØàdG
?Ö«JôàdG IôNƒDe »a ºcóLGƒJ
êôîf ¿GC ≈∏Y Ωõ©dG Éfó≤Y ÉæfGC ôe’CG »a Ée πc
áfɵe ¿’C É¡°û«©j íÑ°UGC »àdG á«©°VƒdG øe ≥jôØdG
¬∏dG AÉ°T ¿GE ,¬∏Ø°SGC ¢ù«dh Ö«JôàdG ≈∏YGC »a ∞∏°ûdG
Iô«NC’G IôàØdG »a ¬H Ωƒ≤f ÉæëÑ°UGC …òdG πª©dÉH
∞∏°ûdG ¿GC ócÉCJ ÜQóªdG ÉgÉjGE ÉæÑ°ùcGC »àdG á≤ãdGh
ôe’CG ,≥jôa …GC ∑ÉHQGE ≈∏Y IQOÉb ájƒb á∏«µ°ûJ É¡jód
™e ó¡©dG ójóéàd ÉæJÉfɵeGE »a ≥ãf §≤a Éæ∏©éj …òdG
.á«HÉéj’EG èFÉàædG ájOƒdƒªdG â¡LGh ÉeóæY áª∏©dG øe É¡H IOƒ©dG øe á«Ø∏°ûdG ô°UÉæ©dG â浪J »àdG ∫OÉ©àdG á£≤fh á«HÉéj’G áé«àædG ºZQ
ô«Z ø«ÑYÓdG ø«H øe »fGOƒ°S √AÉ«à°SG ∞îj ºd »fɪ«∏°S »Ø∏°ûdG »æ≤àdG ¿GC ’GE ádƒ£ÑdG ôªY øe á©°SÉàdG ádƒédG º°SôH ô«N’CG ´ƒÑ°S’CG ájÉ¡f á«∏ëªdG
º°SƒªdG Gòg ¥ÓW’EG ≈∏Y ø«Xƒ¶ëªdG ¿’C ,IGQÉѪdG ájÉ¡f ™e ÉFOÉg GóH ÜQóªdG ¿GC ƒdh ,¢ùaÉæªdG ∑ÉÑ°T õg ≈dGE ∫ƒ°UƒdG »a iôNGC Iôe ø«ªLÉ¡ªdG π°ûa øe
»a ≥jôØdG Gô«ãc ∑QÉ°ûJ ºd ∂fGC ɪH ..ø«à«dÉààe ø«àªjõg πÑb øe πé°S …òdG ¬≤jôØd GóL á«HÉéjG ™bGƒdG »a IGQÉѪdG É¡«∏Y â¡àfG »àdG áé«àædG
∞«c ,»°VɪdG º°SƒªdG ¢ùµY ¬JÉLôN »fGOƒ°S ÜÉ°ûdGh ±GógGC á°ùªN É¡æe Oƒ©°ùe Ö«°üf ¿Éc äGAÉ≤d ¬H ΩÉb …òdG πª©dG ¿GC ô©°ûj ¬∏©Lh ¬≤∏b øe ¢ü≤fGC …òdG ôe’CG
?á«©°VƒdG √òg ≈dGE ô¶æJ
¿’BG óëd ≈ØàcG QƒcòªdG »FÉæãdG ¿GC ôe’CG »a Öjô¨dGh ,±GógGC á©HQGC »≤d ób ≥jôØdG ΩGO Ée ™°†j ºd ô«N’CG ≥∏¨ªdG ¢üHôàdG ∫ÓN ≥jôØdG
,IôµdG ºdÉY »a í∏£°üe áHÉ°U’EG ,''¬∏dG ܃àµe'' .AGõL á∏cQ ≥jôW øY Oƒ©°ùe ±óg AÉLh §≤a óMGh ±óg π«é°ùàH …òdG QhódÉH á°UÉN »∏ëªdG ≥jôØdG …ô°UÉæe πÑb øe ±GôàY’G
ô≤à°ùe ÒZ ºghDGOGCh ÚªLÉ¡ŸG iƒà°ùe
øe Qƒ¡ªédG Qƒ°†M Ωó©H ÉÑbÉ©e ¿Éc áª∏©dG Ö©∏e) »àbÓ£fG π«é°ùJ øe áHÉ°U’EG »æàeôM º°SƒªdG Gòg
Iô«Ñc á«°VÉjQ ÉMhQ Qƒ¡ªédG Gòg ióHGC ɪc ,(πÑb á∏«µ°ûàdG É¡H âÑ©d »àdG ᪶æªdG á≤jô£dGh ≥jôØdG ƒ©aGóe ¬Ñ©d
óZ ≈dGE ™q∏£JGC ΩÉàdG »FÉØ°T ó©H Ωƒ«dGh ,≥jôØdG ™e .´ÉaódG »a á«Ø∏°ûdG
¿’BG óëd ±GógGC á°ùªN π«é°ùJ
O ôé ªH á jG ó ÑdG » a » dhó dG » FÉæãdG º jôµ J ∫ ÓN øe øe É¡H ≈¶MGC âëÑ°UGC »àdG á≤ãdG ó©H á°UÉN π°†aGC QGô≤à°SG ΩóY ƒg Gô«ãc »Ø∏°ûdG ÜQóªdG ±hÉîe ô«ãj íÑ°UGC Éeh
±ó¡dG ™e Qƒ¡ªédG Gòg πYÉØJh ,áª∏©dG ≈dGE Éædƒ°Uh ,ôãcGC πª©∏d »æ©aójh »æaôq°ûj Ée ƒgh ÜQóªdG πÑb πc π©éj GOhOôe ¿ƒeó≤j ¿É«M’CG ¢†©H »Øa ,ø«ªLÉ¡ªdG iƒà°ùe
Éæ«∏Y ¬≤«Ø°üJh ∞∏°ûdG Iƒ≤H ¬aGôàYGh ¿Éjõd ™FGôdG
¬°û«©f ¿GC ≈æªàf Ée ƒgh ,IGQÉѪdG ájÉ¡f óæY ’ƒq£e
∂°ùØæd á«°SÉ°SGC áfɵe õéëJ ¿GC Ö©°üdG øe ¬fGC ɪdÉW ¿É«MGC »a ÉeGC ,π«é°ùàdG øe Gƒæµªàj ºd ƒdh ≈àM ¿ƒ©æà≤j ø«©ÑààªdG GókL ∞«îe ôeGC
πªYGC Gò¡d ,∞∏°ûdG á«©ªL á∏«µ°ûàc ájôK á∏«µ°ûJ »a áLÉëH ≥jôØdG ¿GC ¿’BG øe ôµØj GCóÑ«a ,∂°ûdG πNój ºgAGOGC ¿ÉEa iôNGC
.ájQƒ¡ªédG ÖYÓe ∞∏àîe »a πc õ¡àfGh »JGOƒ¡ée ∞YÉ°VGCh Iô«Ñc ájóéH ɪFGO á«©ªédG Ωƒég ΩGO Ée »eÉe’CG §îdG »a »Yƒf º«YóJ ≈dGE á°SÉe ∫ƒ°UƒdÉH ≥jôØdG Ωƒég AÉØàcG ¿ÉEa »fɪ«∏°S ÜQóªdG Ö°ùMh
»fGóH .Ω .ÜQóªdG »d É¡ëæªj á°Uôa π©éj …òdG ôeC’G ádƒ£ÑdG »a ¥ÓWE’G ≈∏Y ∞©°VC’G ƒg QÉ°U ádƒédG Qhôe ó©H §≤a äÉÑ°SÉæe ¢ùªN »a ø«°ùaÉæªdG ≈eôe ≈dGE
¢ù«dh ᩪédG √òg OGORƒ∏H ¿ƒ¡LGƒà°S ¢SƒØf »a ∂°ûdG πNój ¬f’C ¬H 샪°ùe ô«Zh ™bƒàe ô«Z ôeGC á©°SÉàdG
¬àÑ«g OÉ©à°SG ´ÉaódG
.»≤«≤M ô£N »a ≥jôØdG πÑ≤à°ùe
ÚªLÉ¡ŸG ‘ Gõkcqôe QÉ°U ÜQóŸG πªY πc
’GC ,á∏LƒDe IGQÉѪdG ¿GE πÑb øe π«b ɪ∏ãe øe Oó©d ≥jôØdG º°V ƒg ÜQóªdG ÜGô¨à°SG øe OGR Ée ôãcGCh ,ø«ÑYÓdG
QƒÙG ‘ á°UÉN
É¡∏«LÉCJ øe π°†aGC IGQÉѪdG Ö©d ¿GC iôJ »°VɪdG º°Sƒª∏d ádƒ£ÑdG ±Gó¡d ≥jôØdG ∑ÓàeGh áahô©ªdG Aɪ°S’CG
?äGòdÉH ±ô¶dG Gòg »a Iô«N’ C G á«ÑjQóàdG ¢ü°üë∏d Iôªà°ùªdG Éæà©HÉàe ∫ÓN øeh .Oƒ©°ùe óªëe
AGOGC ≈∏Y äô¡X »àdG á«HÉéj’G •É≤ædG øe ¿GC ó≤àYGC á«dÉëdG Éæà«©°Vh ≈dGE ô¶ædÉH í«ë°U ™e ¬∏ªY »fɪ«∏°S ÜQóªdG õ«côJ ≈∏Y ∞≤f ÉæëÑ°UGC ≥jôØ∏d √óMƒd Oƒ©°ùe »°VÉŸG º°SƒŸG
±GógGC á°ùªN πé°S
É¡Ñ©d »àdG Iô«N’CG IGQÉѪdG »a á«©ªédG ÉæfÉEa Gòg ºZQ øµd ,¥ÓW’EG ≈∏Y Éæeóîj ’ π«LÉCàdG á°UÉN ôãcGC πª©∏d º¡©aOh º¡©e áé¡∏dG ójó°ûJh ø«ªLÉ¡ªdG
Iô«ÑµdG áJɪà°S’G ,áª∏©dG ájOƒdƒe ΩÉeGC ≥jôØdG ’h ,ÜQóªdG ¬©°†j …òdG èeÉfôÑdG ≥ah ÜQóàfh πª©f ΩÉeGC øjQɪàdG øe »°SÉ«b OóY ≥«Ñ£Jh äÉ«∏ª©dG á≤£æe πNGO
PGE »Ø∏îdG §îdG »ÑY’ AGOGC ≈∏Y â∏é°S »àdG Ée áMGô°U πµH ,ºjó≤àdG hGC π«LÉCàdG øY º∏µàf ≈≤Ñf ¿Éµ°SGEh ¢UôØdG RÉ¡àfG ≈∏Y IõcôªdG øjQɪàdG »gh ,≈eôªdG ≈dhC’G ™°ùàdG ä’ƒédG »a á«©ªédG á∏«°üM ≈dGE IOƒ©dÉHh
Gô«Ñc ÉeÉé°ùfG §îdG Gòg ô°UÉæY äô¡XGC »àdG á«Ø«µdG øY åëÑdG ƒg Ωƒ«dG É檡j íÑ°UGC øe Gògh ,ÜÉÑ°S’CG hGC äÉ«©°VƒdG âfÉc ɪ¡e ∑ÉÑ°ûdG »a IôµdG »àdG Iô«ÑµdG §î°ùdG áLƒe øe ºZôdÉH ¬fGC óéf »°VɪdG º°Sƒª∏d
áHÉéà°S’G π°†ØH Gògh ,iôÑc áJɪà°SGh ¿B’G É¡°û«©f ÉæëÑ°UGC »àdG á«©°VƒdG øe ÉæLôîJ »a ≥«aƒàdGh »eƒé¡dG πª©dG ≈∏Y ø«ªLÉ¡ªdG ójƒ©J πLGC ≥jôØdG »ªLÉ¡e ¿GC ’GE ó«©°S Qƒ°üæe êÉM ÜQóªdG ™e ≥jôØdG É¡«≤d
´ÉaódG Iƒb ≈≤ÑJh ,»fɪ«∏°S ÜQóªdG íFÉ°üæd .Ö«JôàdG IôNƒDe »a ÉfóLGƒJh .᫪°SôdG äÉLôîdG »àdG ∂∏J ≈àM äGAÉ≤∏dG πeÉc »a π«é°ùàdG ≈dGE ∫ƒ°UƒdG øe GƒæµªJ
±hô©ªdG »KÓãdG óLGƒJ ™e QƒëªdG »a »Ø∏°ûdG IOƒY ƒg OGORƒ∏H IGQÉÑe »a õ«qªªdG Ü .óªëe á©°ùJ »a Éaóg 13 π«é°ùJ ≈dGE π°UƒJ ≥jôØdG ¿GC π«dóH É¡«a Gƒeõ¡fG
πãqªJ GPÉe ,äÉLQóªdG ≈dGE QÉ°üf’CG

É```gQÉ°üfGC ≈```dGE á````LÉM »````a á````«©ª÷G


.»ª«∏°Sh ¿ÉjR ,…hGR ? IOƒ©dG √òg ºµ«dGE áÑ°ùædÉH
á≤jôW ≈∏Y GhOƒq``©J ¿ƒÑYÓdG ø«Jô«NC’G ø«àLôîdG »a √Éfó≤àaG ÉfQƒ¡ªL
Êɪ«∏°S πªY ¿GC ƒg §≤a √ÉæªJGC Ée ,¬«dGE á°SÉe áLÉëH Ωƒ«dG øëfh
≈dGE ±ƒbƒ∏d É«°SÉ«b …ô«gɪédG Qƒ°†ëdG ¿ƒµj
¿hOƒq©àj á«©ªédG ƒÑY’ GCóH ΩÉj’CG Qhôe ™e IGQÉѪdG ¿’C Iô«N’CG ≥FÉbódG ≈dGE ÉæJófÉ°ùeh ÉæÑfÉL ó©H á≤fÉN èFÉàf áeRGC ¢û«©j ¿Éc É¡eƒj É≤M ºg QÉ°üfC’G ¿GC øjócÉCàe ÉæëÑ°UGC ádƒ£ÑdG øe ∫hC’G å∏ãdG AÉ°†≤fG ºZQ
Gògh ,»fɪ«∏°S óªMGC ÜQóªdG πªY á≤jôW ≈∏Y .§≤a óMGh •ƒ°T »a ¢ù«dh á≤«bO ø«©°ùJ »a Ö©∏J á©HQGC »a á«HÉéjGE èFÉàf ≥«≤ëJ »a ¬∏°ûa »a √QhOh ≥jôØdG »a 12 ºbQ ÖYÓdG »a iƒ°S Ö©∏J ºd á«©ªédG ¿GC ’GE á«æWƒdG
∫ÓN πé°ùªdG ô«ÑµdG ÜhÉéàdG ∫ÓN øe ,áª∏©dG ΩÉeGC ô«N’CG ºµFÉ≤d ≈dGE Oƒ©f ƒd »a ΩGõ¡f’G ÉgôNGB ¿Éc ,á«dÉààe äGAÉ≤d …GC Qhód hÉ°ùe á«HÉéjE’G èFÉàædG ≥«≤ëJ …GO ø«°ùM ô°üf ΩÉeGC §≤a ø«àdƒL
á«ÑdɨdG iód Éæ°ùªd å«M ,á«ÑjQóàdG ¢ü°üëdG áØbƒH Gô«ãc OÉ°TGC »fɪ«∏°S ÜQóªdG ΩÉeGC QÉ°üfC’G ÜÉ«Z »ah <GQõeƒH .¿Gó«ªdG á«°VQGC ¥ƒa ÖY’ ,ÉgQÉ°üfGC Qƒ°†M »a ᪰UÉ©dG ájOƒdƒeh
Gòg ™e õéæªdG πª©∏d ΩÉàdG ìÉ«JQ’G º¡æe ºàØbh πg ,º¡≤jôa ÖfÉL ≈dGE QÉ°üf’CG ∫OÉ©àdG á£≤æH IOƒ©dG πÑb ájô°üædG
?áØbƒdG √òg ≈∏Y ø«ÑYÓc ºàfGC IGQÉÑe ¿GC ɪc ,ÜhôîdG øe »HÉéjE’G ócqÉCàj OGORƒ∏H ΩÉeGC ≥jôØdG ɪ¡«a ôqã©J ¿Éà∏dG ¿ÉàLôîdG ɪgh
Qƒ¡ª÷G QhO
EL Heddaf N 1161 Mardi 20 Octobre 2009
Iô°ûY ájOÉëdG áæ°ùdG 2009 ôHƒàcCG 20 AÉKÓãdG- 1161 Oó©dG

¥ÉgQ’EG ºZQ GóL »°SÉ«b ±ôX »ah ÜQóªdG É¡àbh ô¶àæj ºdh ,™«ªédG É¡ª¡Øj ºd á≤jô£H
ô«°ü≤dG ≥∏¨ªdG ¢üHôàdG ∫ÓNh º¡æe ∫Éf …òdG Qƒ¡ªédG ƒg áª∏©dG IGQÉÑe »a âØ∏ªdG ¿GC í«ë°U ÖbÉ©ªdG Qƒ¡ªédG IOƒYh âæeGõJ OGORƒ∏H øY ô«Ñ©à∏d âbƒdG øe ójõªdG ¿hô°VÉëdG
π°†ØH ´É£à°SG »fɪ«∏°S ,∞∏°ûdÉH GôNƒDe ΩÉ≤ªdG Gó«L ôcòJGCh Iô«N’CG á≤«bódG ≈dGE ¬≤jôa ô°UÉf …òdG É¡eƒj ºgÉ°ùjh ,äÉLQóªdG ≈dGE ø«JGQÉѪH ¿ƒµJ ¿GC á«©ªédG ƒÑY’ πeÉCjh ,IQÉéëdÉH º¡«ÑY’ ≥°TôH ΩÉ«≤dÉH º¡£î°S
≈dGE •ÉÑ°†f’G IOÉYGE ¿Gó«ªdG »a á©°SGƒdG ¬JôÑN •ƒ°ûdG »a á°UÉN Éæ«∏Y ¬°Vôa …òdG ô«ÑµdG §¨°†dG ≥≤ëªdG RƒØdG »a Iô«Ñc áÑ°ùæH Qƒ¡ªédG ÜÉÑ°T ΩÉeGC ≥jôØ∏d áeOÉ≤dG á¡LGƒªdG §«∏°ùJ ≈∏Y Ωó≤J á£HGôdG π©L Ée ƒgh
äÉÑjQóà∏d »YɪédG Qƒ°†ëdG ∫ÓN øe á∏«µ°ûàdG …òdG Qƒ¡ªédG ƒgh ,¬≤jôa ÖfÉL ≈dGE ¬àØbhh »fÉãdG ±Gó¡dG øe AÉL º«àj ±ó¡H ÜÉÑ°ûdG ≈∏Y ájGóH áHÉãªH á∏Ñ≤ªdG ᩪédG Iô¡°S OGORƒ∏H ø«àLôN »a QÉ°üf’CG øe ¿ÉeôëdG áHƒ≤Y
¬«∏Y á£∏°ùe âfÉc »àdG áHƒ≤©dG øe ¢SQódG ¢ü∏îà°SG q
.É¡«∏Y áÑXGƒªdGh .IGQÉѪ∏d ≈dh’CG ¢SÉØf’CG »a Oƒ©°ùe ’ÉÑbGE <GQõeƒH Ö©∏e ±ô©j ¿GCh ójóL ó¡Y á«©ªL øe πc ΩÉeGC ¢ThGR AÓeR ɪ¡Ñ©d
:Êɪ«∏°S äGP »a á«©ªédG IGQÉÑe ¿C’ Éjô«gɪL ≥jôØdG É¡«a ô¡XGCh ájÉéH áÑ«Ñ°Th ÜhôîdG
áHÉ°UGE øe »µà°ûj ¢ThGR áª∏©dG QÉ°üfGC áØbh''
ô«ÑµdG RƒØdG É¡«a â≤≤M ¿GEh ≈àMh Ö©∏ªdG á°SÉe áLÉëH ¬fGC âÑKGCh É©°VGƒàe iƒà°ùe
âfÉc ᡵædG ¿GC ’GE ÜhôîdG á«©ªL ΩÉeGC Ö©∏j ¿GC ∫ƒ≤©ªdG ô«Z øeh ,√QÉ°üfGC ≈dGE
≈æ“GC º¡≤jôa ÖfÉL ¤GE
•QÉØdG ᩪédG ≥jôØdG π≤æJ πÑb É¡d ¢Vô©J ób ¿Éc ,áÑcôdG iƒà°ùe ≈∏Y áHÉ°UGE øe ¢ThGR óªëe »µà°ûj »a ¥m GQ iƒà°ùªH ô¡¶jh ¬JGAÉ≤d ≥jôØdG
øe »fÉ©j ¬fGC IOGóM Ö«Ñ£dG óæY ¢ùeGC ∫hGC ÖYÓdG É¡d ™°†N »àdG á«Ñ£dG ¢UƒëØdG âØ°ûc óbh .áª∏©dG ≈dGE ∫ƒ°UƒdG ¬fɵeÉEH ¿Éc Ωƒé¡dGh ,áÑFÉZ
''OGORƒ∏H ™e É¡°û«YGC ¿GC ±Góg’CG øe »°SÉ«b ºbQ π«é°ùJ ≈dGE É¡eƒj …ƒ¡à°ùJ ∞∏°ûdG ¿GC á°UÉN √QÉ°üfGC ÜÉ«Z
»a ÜQóàdG ΩóY ÖYÓdG øe Ö∏£j ¬∏©L Ée Gògh ,iô°ù«dG ¬eób »a πÑb øe É¡æe »µà°ûj ¿Éc »àdG áHÉ°U’EG ¿hófÉ°ùj ÉgQÉ°üfGC øe ô«Ñc OóY óLGƒJ
.»dGƒªdG Ωƒ«dG »a á°UÉN äÉÑjQóJ ≥Ñ£j ¿GC ≈∏Y ,¢ùeGC á°üM ∞∏°ûdG ¿GC ɪc ,Gô°VÉM Qƒ¡ªédG ¿Éc ƒd
»a ¬≤jôa ¬°TÉY …òdG ô«ÑµdG §¨°†dG øYh É¡àjÉ¡f ≈dGE IGQÉѪdG ájGóH øe ≥jôØdG
IócƒDe ÒZ OGORƒ∏H ΩÉeGC ¬àcQÉ°ûe
ájÉéH ΩÉeGC ôqã©àdG …OÉØJ É¡fɵeÉEH ¿Éc
IhÉØ∏°ûdG É¡«a ¬LGh »àdG Iô«N’CG IGQÉѪdG »a Gô°VÉM 12 ºbQ ÖYÓdG ¿Éc ƒd ádƒ¡°ùH èFÉàf ≥«≤ëJ ≈dGE ≥jôØdÉH ¿ƒ©aójh
ÜÉÑ°T ΩÉeGC ΩOÉ≤dG ᩪédG AÉ≤d »a ¬àcQÉ°ûe ¿ÉEa ,¢ThGR É¡«∏Y óLƒj »àdG á«ë°üdG ádÉëdG ≈dGE ô¶ædÉHh øY Gó«©H'' :»fɪ«∏°S ∫Éb áª∏©dG ájOƒdƒe ≥jôa áLôa Ωó≤dG Iôc ¿GC ≥∏£æe øe äÉLQóªdG .∞∏°ûdÉH Éæg äGAÉ≤∏dG •É≤f AÉ≤HGEh á«HÉéjG
≈àM áMGQ ≈dGE áLÉëH Ö«Ñ£dG ¬d ∫Éb ɪc ÖYÓdG ¿GCh á°UÉN ,IócƒDe ô«Z ó©J <GQõeƒH Ö©∏e ≈∏Y OGORƒ∏H ºgGC ≈≤Ñj ô°†N’G •É°ùÑdG ¥ƒa IGQÉѪdG QGƒWGC ¿GC πLGC øe ¢ù«dh ô°UÉæªdG πLGC øe â≤∏N ¿ƒÑdÉ£e QÉ°üf’CG
ájƒ≤dG IOƒ©dÉH
¢†jƒ©J »a ’ɵ°TGE óéj ød ¬fÉEa hOɪMh íHGQ óªëe ,ƒÑY ,áeÓ°S ¬jód »fɪ«∏°S ΩGO Éeh ,¬Jƒb πeÉc ó«©à°ùj É¡H ∞bh »àdG á≤jô£dG »g »gÉÑàfG ó°T Ée .áZQÉa äÉLQóe ΩÉeGC Ö©∏J
.∞«£°S ¥Éah ΩÉeGC »dGƒªdG AÉ≤∏dG »a Iô«Ñc áÑ°ùæH ¬«∏Y óªà©j ¿GC ≈∏Y ¬ëjô«°S πH ᩪédG AÉ≤d »a ¢ThGR π°UGƒJh º¡≤jôa ÖfÉL ≈dGE áª∏©dG QÉ°üfGC
¢ùØf ‘ OGORƒ∏H IGQÉÑe
áHƒ≤©dG ÖÑ°ùH Ö«¨j …hGR »°VÉŸG º°SƒŸG IGQÉÑe ±hôX
≥jôØdG ≈∏Yh ºµëdG ≈∏Y ô«ÑµdG º¡£¨°V ≈dGE ¥ô£àdG ΩóY øµªªdG øe ¿Éch
πLGC øe (∞∏°ûdG á«©ªL ¬≤jôa ó°ü≤j) ¢ùaÉæªdG ≥jôØdG ¿Éc ƒd √QÉ°üfGC ≈dGE ≥jôØdG áLÉM
áHƒ≤©d ¢Vô©J …òdG ô«ª°S …hGR É°†jGC Ö«¨«°S πH ,ᩪédG AÉ≤d øY ÖFɨdG ó«MƒdG ÖYÓdG ¢ThGR ¿ƒµj ød ºZQ ≥Ñ°ùdG ±óg π«é°ùJ ≈dGE º¡«ÑY’ IOÉ«b »°VɪdG º°SƒªdG IGQÉÑe ≈dGE IOƒ©dÉHh Ωƒ«dG ÉæfGC ’GE ,áeó≤ªdG ¥ôa øª°V GóLGƒàe
…hGR ¿GC ¬«a í°Vƒj IGQÉѪdG ábQh »a Gôjô≤J ¢ùeGC OóY »a ÉfôcP ɪc ¿hqO …òdG »ægƒH ºµëdG πÑb øe ƒjQÉæ«°ùdG ƒgh ,É¡àjÉ¡f ≈∏Y IGQÉѪdG ±Gô°TGE º°SôH âfÉc »àdGh ∞∏°ûdÉH ø«≤jôØdG ø«H √QÉ°üfGC ºYO ≈dGE áLÉëH ≥jôØdG ¿GC ÉfócÉCJ
ÖY’ …GC ≈∏Y ™æªJ »àdG IójóédG ø«fGƒ≤dG ≥ah á«dGB áØ°üH Ö«¨j ¬∏©é«°S Ée Gògh ,¬JGQGôb ≈∏Y èàMG ÉeóæY <GQõeƒH »a ¬°û«YGC ¿GC ≈æªJGC …òdG ¿ÉEa ádƒ£ÑdG ôªY øe á©HÉ°ùdG ádƒédG πLC’ ¬©«é°ûJh ¬ÑfÉL ≈dGE ±ƒbƒdGh
OGORƒ∏H AÉ≤d øY Ö«¨«°S ¢ThGR ¿GC »æ©j Ée Gògh ,IóMGh IGQÉѪH ¬ÑbÉ©Jh ºµëdG äGQGôb ≈∏Y êÉéàME’G á°SÉe áLÉëH Ωƒ«dG ÉæfGC ɪH Éæaƒ«°V πÑ≤à°ùf ±hôXh ô«Ñc óM ≈dGE ¬HÉ°ûàJ É¡ahôX á©bƒ≤dG øe ¬LôîJ π°†aGC èFÉàf ≥«≤ëJ
.»dGƒªdG AÉ≤∏dG »a Gô°VÉM ¿ƒµj ¿GC ≈∏Y ᫪°SQ áØ°üH Ü .Ω .''ø««≤«≤ëdG ÉfQÉ°üfGC ≈dGE ≥jôØdG ¿GCh á°UÉN ᩪédG √òg IGQÉÑe Ωƒ«dG ÉæfC’ ,É¡«a §qÑîàj ≈ë°VGC »àdG
∫h’CG º°ù≤dG Ió`````````«∏ÑdG OÉëJGE

¬`````°ùØf ø````Y ™````aGó`oj ∫ƒ```ë∏qH


:ó```````````````````````©°ShGC ÜQóàdG øe ¬`©æe ÜÉ`Ñ°SGC ∞°ûµjh
É``````æ``©æªj Ö```Ñ°S …GC ó`````Lƒj ’ ''
''á```````«HƒÑdG ≈````∏Y Rƒ````ØdG ø````e
ó©H á°ùaÉæŸG ¤GE ∂JOƒY øY ∫ƒ≤J GPÉe ájGóÑdG ‘
?πjƒW ÜÉ«Z
ºd »f’C ,á°ùaÉæªdG ≈dGE »JOƒY ó©H Qhô°ùeh É«°ùØf ìÉJôe ÉfGC
»àdG ájô«°†ëàdG äÉjQÉѪdG »a ≈àMh ,º°SƒªdG Gòg IGQÉÑe …GC Ö©dGC
.»a ôKGC Ée Gògh »FÓeR á©HÉàªH »ØàcGC âæc º°SƒªdG ájGóH ÉgÉæÑ©d
á«MGôL á«∏ªY âjôLGC Éeó©H ÉeɪJ ¿B’G Iôjɨe QƒeC’G øµd
.á«FÉ¡f áØ°üH É¡æe â«aÉ©Jh ,áëLÉf
¤GE IOƒ©dG ‘ Ée ÉYƒf äôNÉCJ ∂fGC iôJ ’GC øµd
?á°ùaÉæŸG
á¡LGƒe »a IOƒ©dG »fɵeÉEH ¿Éc ¬fGC í«ë°U ,…GCôdG ∑ôWÉ°TGC ’
»a ácQÉ°ûª∏d É¡àbh IƒYódG »d ¬Lh ÜQóªdG ¿C’ ,¿É°ùª∏J OGOh
Ée GõgÉL â°ùd »fGC ¬JôÑNGC å«M ,¬©e Éëjô°U âæc »æµd AÉ≤∏dG
IQÉ°ûà°SGE ó©H QGô≤dG Gòg äòîJGE óbh .π≤æàdG øe »æ«Ø©j ¬∏©L
ó«©à°SGC Éeó©H ’GE á°ùaÉæªdG ≈dGE OƒYGC ’ ¿GC »æe Ö∏W …òdG ,Ö«Ñ£dG
AÉ≤d ≈dGE ôNÉCàJ »JOƒY π©L Ée ,¬H âªb Ée Gògh »JÉfɵeGE πeÉc
.OGORĸH
OGORƒ∏H AÉ≤d øe á«fÉãdG á∏MôŸG ‘ ó«L πµ°ûH âÑ©d
?∫ƒ≤J GPÉe ,`cOhOôe ≈∏Y ≈æKGC ÜQóŸGh ô«N’CG »ah .á«HÉéj’EG èFÉàædG ≥«≤ëJ πLGC øe •ÉÑ°†f’EÉH Éeó©H ¬°ùØf øY ∫ƒë∏qH Ió«∏ÑdG OÉëJGE ™aGóe ™aGO
¬àaÓN ÜQóªdG »æe Ö∏W ≈dh’CG á∏MôªdG »a hGƒ©°T áHÉ°UGE ó©H πÑb ¬HÉ«Z ÜÉÑ°SGC ∫ƒë∏qH QôqÑjo ¿GC ô¶àæj ¬fGC á°SGƒe ∞°ûc á°üëdG »a ácQÉ°ûªdG øe á°SGƒe ÜQóªdG ¬©æe
á∏jƒW Ióe á°ùaÉæªdG øY …OÉ©àHGE ºZQh ,…OÉY πµ°ûH âÑ©d óbh
.äÉÑjQóàdG ≈dGE IOƒ©dÉH ¬d ìɪ°ùdG í°VhGC å«M .•QÉØdG âÑ°ùdG äôL »àdG á«ÑjQóàdG
»fGC äô©°T å«M .ÉeɪJ »JÉfɵeGE »a ôKƒDj ºd ∂dP ¿GC ’GE Ée ÉYƒf äGCóH'' :ÓFÉb ,π«°†ØàdÉH çóM Ée ÖYÓdG Éæd
…òdG OhOôªdG ¿GC ɪc ,Ö©àdÉH ô©°TGC ºd »f’C º°SƒªdG ájGóH òæe Ö©dGC πLGC øe IQGO’EG π¡ªjo ''≠fƒ°ùeƒH'' πNój ¿GC πÑb ,ájOÉY áØ°üH »FÓeR ™e äÉÑjQóàdG
..»æ«Yóà°ùjh ¿Gó«ªdG á°SGƒe ÜQóªdG
»a ôãcGC ≥KGC »æ∏©L á∏MôªdG √òg øe ∫h’CG áYÉ°ùdG ™HQ »a ¬àeób
.ÉC£N …GC ¿hO AÉ≤∏dG â∏ªcGC »fGC π«dóH ,»JGQób q GEh á`≤°ûdG π`µ°ûe πM
π`Mô`«°S ’ ôjôÑJh Ö©∏ªdG IQOɨªH ÖdÉ£e »fGC »d ócGC å«M
á¡÷G ‘ á«°SÉ°SGC áfɵe äõéM ∂fGE ∫ƒ≤dG øµÁ ÖYÓdG ¿ÉEa ,•QÉØdG AÉ©HQ’CG OóY »a ¬«dGE Éfô°TGC ɪ∏ãeh á«ÑjQóàdG ¢ü°üëdG ¢†©H øY Ö«ZGC »æà∏©L »àdG ÜÉÑ°S’CG
´ÉaódG øe ≈檫dG ¢UÉî°T’CG óMGC ±ôW øe Üô°†dG ≈dGE ¢Vô©J ''≠fƒ°ùeƒH'' ≥jôØdG Ö«ÑWh ÉHÉ°üe âæc »fGC ¬d äócÉCa ,•QÉØdG ´ƒÑ°S’CG
QOÉb »fGC âægôH ÉfÉCa ,»æØdG ºbÉ£∏d ∫GƒD°ùdG Gòg ìô£J ¿GC π°†aGC ¿GC Ó©a ócƒDJ á≤«Kh ô°†MGC ¿GC »æe Ö∏W øµd ,ôe’CÉH º∏©j
Éeó©H IQGO’EG ¬d ¬JôLGC »àdG ∫õæªdG »a √QGƒéH º«≤j …òdG â∏bh ,äÉÑjQóàdG øY ÜÉ«¨dÉH »d ¢üNqQ …òdG ƒg Ö«Ñ£dG
ΩÉeGC ¬àeób …òdG OhOôªdGh ,πµ°ûe …GC ¿hOh »°SÉ°SÉCc Ö©∏dG ≈∏Y
§≤a Gò¡H »ØàcGC ødh .»a ¬à≤K Oóéj »æØdG ºbÉ£dG π©éj ób OGORƒ∏H Ωƒ≤j ¬fGC √QGƒéH ¿ƒª«≤j øjòdG ¢UÉî°TC’G ¢†©H ¬ª¡JG Ö«Ñ£dG ¿GC ¢VôàتdG øeh ¬«a »d πNO ’ ôe’CG Gòg ¿GE ¬d
q »a ´ÉjòªdG 䃰U ™aQ πãe á«Ñ∏°ùdG äÉaô°üàdG ¢†©ÑH ôq°UGC á°SGƒe ¿GC ô«Z .»àHÉ°UÉEH »æØdG ºbÉ£dG ôÑîj …òdG ƒg
»fGC á°UÉN ,π°†aGC OhOôe ºjó≤àd »©°Sh »a Ée πc ∫òHÉC°S ɪfGEh
ø«ÑYÓdG ¿C’ ,çÓãdG •É≤ædÉH ôضæ°S ÉæfGC ≥KGh ÉfGCh .áeOÉ≤dG ábÉ°ûdG äÉÑjQóàdG ó©H É≤HÉ°S â∏b ɪc á«fóÑdG »àbÉ«d πeÉc äó©à°SGE á∏ªL ∂dP ≈Øf ÖYÓdG øµd .≈≤«°SƒªdG ¬Yɪà°SG AÉæKGC π«∏dG ≈àM á°üëdG øY ÖFÉZ ¬d áÑ°ùædÉH »fGC »d ócGCh √QGôb ≈∏Y
.É¡d â©°†N »àdG »àdG ÜÉÑ°S’CG º∏©j ’h ™«ªédG Ωôàëj ¬fGC ócGCh ,Ó«°üØJh .''Ö©∏ªdG QOÉZGC »æ∏©L Ée ,»FÓeR ™e âHQóJ ƒdh
â`Mô°Th º`«YR ™`e â`Kó`–''
ÉfóYGƒb πNGO •É≤f çÓK Éfô°ùN Éeó©H iôNGC Iôe ôã©àdG ¿ƒ°†aôj
.∞«£°S ¥Éah ΩÉeGC ?É¡æY ∫ƒ≤J GPÉe OGORƒ∏H ÜÉÑ°T ΩÉeGC IQÉ°ùÿG ¤GE ó©æd ¿ƒ≤°Tôjh Iôe πc »a ¬fhOóq¡jo ¢UÉî°TC’G ¢†©H â∏©L
∫ɪc .GC øe π°†aGC Éæc Éæf’C ,É¡YôéJ øe øµªàf ºdh Iôe áªjõ¡dG ∂∏J
∫OÉ©àdÉH AÉ≤∏dG AÉ¡fGE ÉfQhó≤ªH ¿Éch ,á«fÉãdG á∏MôªdG »a ¢ùaÉæªdG
ÖYÓdG π¡eGC óbh .áÑjô¨dG AÉ«°T’CG ¢†©Hh IQÉéëdÉH ¬à≤°T
¬∏jƒëJ πM πLGC øe Ωƒ«dG á«°ùeGC ájÉZ ≈dGE Ió«∏ÑdG IQGOGE
''»```àHÉ``°UGE ¬d
√OôØà ÜQóàdGh AÉ≤ÑdG π°†a ∫ƒë∏qH âfɵd ¢ùaÉæªdG É¡«∏Y π°üëJ »àdG AGõédG á∏cQ ’ƒdh ,πb’CG ≈∏Y
.ÉeɪJ Iôjɨe áé«àædG
øe øµªàj ød ¬fGE ∫ƒ≤dG »a ¿Gƒàj ºdh ,iôNGC á≤°T ≈dGE ¬©æe »àdG á°üëdG πÑb çóM Ée ≈dGE ∫ƒë∏H OÉY Égó©H
Ö«Ñ£dG »æëæe Éeó©H '' :∫Éb å«M ,ÜQóàdG øe á°SGƒe É¡«a
ó©Ñà°ùj ºdh ±hô¶dG √òg πX »a á°ùaÉæªdG ≈∏Y õ«côàdG
¿GC ’q GE óM’CG ¢ùeGC ∫hGC ¬«ÑYÓd áMGQ íæe »æØdG ºbÉ£dG ¿GC ºZQ √òg ‘ ∂≤jôa ¬eób …òdG OhOôŸG øY GPÉeh ÖÑ°ùH äÉÑjQóàdG øY ÜÉ«¨∏d É°ü«NôJ •QÉØdG ´ƒÑ°SC’G
§≤°ùe ≈dGE QOɨj ºd ÜQóàdG øe á°SGƒe ¬©æe …òdG ∫ƒëq∏H ™aGóªdG ?á¡LGƒŸG .iôNGC øµ°ùe ≈dGE ¬dÉ≤àfGE ΩóY ∫ÉM »a Ió«∏ÑdG IQOɨe
,A»°T πc ¬d âMô°Th º«YR ¢ù«FôdÉH â∏°üJG ,áHÉ°UE’G
IQÉjR Gƒ∏°q†a øjòdG ø«ÑYÓdG á«≤H QGôZ ≈∏Y ºfɨà°ùe ¬°SGCQ ,≈dhC’G á∏MôªdG »a É£°Sƒàe ¿Éc ø«ÑYÓdG OhOôe ¿GC ó≤àYGC õ``«cÎdG »`æ浪oj ’ '':≠``fƒ`°ùeƒH πeÉc ó«©à°SGC ≈àM áMGôdG ≈dGE »fƒcQ ≈∏Y É≤aGƒe ¿Éch
''±hô``¶dG √ò`g π``ãe »``a
á°üM iôLGC å«M ,√OôتH ÜQóJh Ió«∏ÑdG »a »≤H ɪfGEh ,º¡jhP »æØdG ºbÉ£dG Éæd É¡eób »àdG íFÉ°üædG π°†ØHh á«fÉãdG »a øµd ’ ¬fGC »d ócGC …òdG á°SGƒe ÜQóªdÉH ÉCLÉØJGC ¿GC πÑb .»à«aÉY
.¬à«°†b ójóL QɶàfGE »a ''ôcÉ°ûJ'' Ö©∏ªH ¢ùeGC ∫hGC áé«àædG »a IOƒ©dG ÉfQó≤ªH ¿Éch ,π°†aGC á≤jô£H Ö©∏f ÉæëÑ°UGC â©WÉb »fGC ó≤à©j ƒgh ,»àHÉ°U’E á«≤«≤ëdG ÜÉÑ°S’CG º∏©j
äÉ``ÑjQóàdG ≈`dGE IOƒ``©dG âæc »àdG Iô«NC’G IôµdG á°UÉN .ø«àÑ°SÉæe »a ßëdG Aƒ°S ’ƒd ¿GC óM’CG ¢ùeGC ∫hGC ''≠fƒ°ùeƒH'' »fhôeɵdG Éæd ∞°ûch .''π«Ñ≤dG Gòg øe A»°T …GC hGC äÉÑjQóàdG
¢ù```eGC â``“ ób ¿ƒµJ ''ó©`à°ùe É`fÉCa »`àÑbÉ©e GhOGQGC GPGE''
.≈eôªdG §N ≈∏Y øe ø«©aGóªdG óMGC É¡LôNGCh ÉgAGQh ¢†©ÑH √ƒª¡JG ¬ÑfÉéH ¿ƒª«≤j øjòdG ¢UÉî°TC’G ¢†©H
?áÁõ¡dG √òg ó©H GPÉe ¿’BGh
.º¡d A»°ùJ QƒeÉCH ΩÉb ób ¿ƒµj ¿GC GóæØe ,á«Ñ∏°ùdG Qƒe’CG
¢ùeGC äÉÑjQóàdG ƒL ≈dGE äOÉY ób ájó«∏ÑdG á∏«µ°ûàdG ¿ƒµJ ô«µØàdGh ,áªjõ¡dG √òg ¿É«°ùf ƒg ¿’BG ¬∏©a Éæ«∏Y Öéj Ée πc äÉÑjQóàdG ≈dGE IOƒ©dG »a ôNÉCJ ¬fGC ∫ƒëq∏H ôµæj ºdh
ÉæJQÉ°ùN »a ô«µØàdG ¿’C .áæJÉH ájOƒdƒe ΩÉeGC áeOÉ≤dG á¡LGƒªdG »a ™e çóëJ óbh ,Gô«ãc ¬«a ôKqGC πµ°ûªdG Gòg ¿GC ±É°VGCh GPGEh ,»æØdG ºbÉ£dG ó≤à©j ɪ∏ãe ´ƒÑ°SGC Ióªd ¢ù«dh ø«eƒ«H
¢ùeGC ∫hGC ¬«ÑYÓd áMGQ á°SGƒe ÜQóªdG íæe Éeó©H ø«æKE’G πëH √ô«Ñ©J Ö°ùM √hóYhh QÉWE’G Gòg »a øjô«q°ùªdG
É°VhôØe ¿Éc …òdG §¨°†dG øe ¢ü∏qîàdGh º¡°SÉØfGC IOÉ©à°SE’ QÉ°üfC’G ¿GC Gó«L ∑Qóf øëf ,¿B’G É©Øf …óéj ød OGORƒ∏H ΩÉeGC øe ¬fÉeôëH hGC É«dÉe AGƒ°S √ƒÑbÉ©«∏a √ƒÑbÉ©j ¿GC GhOGQGC
…ó«∏ÑdG ÜQóªdG èeôH óbh .OGORƒ∏H ÜÉÑ°T ΩÉeGC áªjõ¡dG ó©H º¡«∏Y ’ ∂dòd ,Iô«NC’G çÓãdG ä’ƒédG »a ÉæéFÉàf ™LGôJ øe ¿ƒ≤∏b õcôj ≈àM ∫õæªdG ô««¨J ô¶àæj ƒgh ,´ƒÑ°S’CG Gòg πµ°ûªdG øjò∏dG ø«eƒ«dG »a ÜQóJ ¬fGC ±É°VGCh .áeOÉ≤dG IGQÉѪdG
.ôcÉ°ûJ Ö©∏e »a á«ÑjQóàdG á°üëdG ádƒédG »a áæJÉH ájOƒdƒe ≈∏Y RƒØdG øe Éæ©æªj ÖÑ°S …GC óLƒj »a πª©dG ≈∏Y GQOÉb ô«Z ≈ë°VGC ¬f’C ≥jôØdG ™e ¬∏ªY ≈∏Y ¬fGC π«dóH ºfɨà°ùe »LôJ ≥HÉ°ùdG ¬≤jôa ™e ɪ¡«a GôNÉCJ
`c .GC .±hô¶dG √òg πãe √óLh ±ÉæÄà°S’EG á°üM »a ¬fRh »Ñ£dG ºbÉ£dG ó≤ØJ ÉeóæY

...á«dÉààe äÉjQÉÑe çÓK »`a á∏«µ°ûàdG áÁõg ó©H


ócƒDj Ée Gògh ,≥HÉ°ùdG ¬fRh øY óMGh ÉeGôZƒ∏«c ó≤a ób
.¬dƒb óM ≈∏Y ¬ëdÉ°U »a ¿ƒµ«°S Ée Gògh ÜQóàj ¿Éc ¬fGC
Ö`«Ñ£dG π`Nóàj ¿GC ô`¶àfGC''
á`°VÉ`Øàf’EÉH ¿ƒÑdÉ£ojh •QÉØdG º°SƒŸG ƒjQÉ`æ«°S øe ¿ƒaƒq`îàe QÉ°üf’CG ''»``à«°†b π``–h
≈dGE áaÉ°VGE ,ºµëdG ¬Ñ°ùàëj ºd ø«ÑYÓdG óMGC ≈∏Y ájó«∏ÑdG á∏«µ°ûàdG É¡à≤≤M »àdG á≤aqƒªdG ábÓ£fE’G ó©H ób ¿ƒµJ ɪHQ) πëà°S ¬à«°†b ¿GC øe É≤KGh ∫ƒë∏qH GóHh
IôµdG •É≤àdGE »a ¢SQÉëdG ¬ÑµJQGE …òdG ÉC£îdG GCóH øjòdG QÉ°üfC’G ¢SƒØf ≈dGE ìhôdG äOÉY ,º°SƒªdG Gòg ≈àM »æØdG ºbÉ£dG iód ≥jôØdG Ö«ÑW πNóàH (¢ùeGC â∏M
.QÉ°üf’CG ô«Ñ©J óM ≈∏Y ø°ùMGC ƒjQÉæ«°S øYh ≈dh’CG QGhO’CG øY çóëàj º¡æe ¢†©ÑdG øY ÜÉ«¨dÉH É°ü«NôJ ÖYÓdG íæe …òdG ƒg ¬fGC ócƒDj
á`«JGƒe âfÉc á°Uô`ØdG á°SGƒe ÜQóªdG ∫ÉÑ°TGC ΩGõ¡fG øµd .•QÉØdG º°SƒªdG øe ô«ãµH »æ©æe Éeó©H'' :QÉW’EG Gòg »a ÓFÉb Éæd ìô°Uh .äÉÑjQóàdG
OGORƒ``∏H ΩÉ``eGC ¢SƒØf ≈dGE Üô°ùàj ∂°ûdG π©L Iô«N’CG çÓãdG ä’ƒédG »a
º°SƒªdG ƒjQÉæ«°S QGôµJh èFÉàædG √òg π°UGƒJ øe QÉ°üfC’G
¿GC »d ócGC …òdG º«YR ™e âKóëJ ,ÜQóàdG øe »æØdG ºbÉ£dG
ÉfGCh .Ö«Ñ£dG πNóàH ÜQóªdG ™e ¬∏M »∏Y Öéj πµ°ûªdG Gòg
ÜÉÑ°T ΩÉeGC Iô«NC’G IGQÉѪdG ó©H ≈àMh q
á«Ñ∏°ùdG èFÉàædG øe áeGhO »a á∏«µ°ûàdG â∏NO ø«M •QÉØdG »æëæe …òdG ƒg ¬fGC ÜQóª∏d ≥jôØdG Ö«ÑW ócƒDj ¿GC ô¶àfGC
»àdG á≤jô£dG øe º¡Ñ°†Z QÉ°üf’CG ióHGC OGORƒ∏H á¨dÉH áHƒ©°üH AÉ≤ÑdG ≥≤ëJ ¿GC πÑb äÓjƒdG »fÉ©J É¡à∏©L âÑãjh •QÉØdG ´ƒÑ°S’CG äÉÑjQóàdG øY ÜÉ«¨dÉH É°ü«NôJ
øjòdG ¢†©H Éæd í°VhGC å«M ,º¡≤jôa É¡H Ωõ¡fGE ábÉØà°SGE »a QÉ°üf’CG πeÉCj »dÉàdÉH .º°SƒªdG ä’ƒL ôNGB »a .''»FÓeR ™e ÜQóàdG ≈dGE OƒYGC ≈àM ÉHÉ°üe âæc »fGC Ó©a
π``cÉ``°ûe ´É````J É``ÑY’ â``°ùd''
EL Heddaf N 1161 Mardi 20 Octobre 2009
Iô°ûY ájOÉëdG áæ°ùdG 2009 ôHƒàcCG 20 AÉKÓãdG- 1161 Oó©dG

Gòg »a Ωõ¡æ«d ¿Éc Ée º¡≤jôa ¿GC AÉ≤∏dG Gƒ©HÉJ ájGóH áeOÉ≤dG ä’ƒédG »a á°VÉØàf’EÉH ¿ƒÑdÉ£ojh ø«ÑYÓdG
I O G Q E ’ G ø e π « ∏ ≤ H ¿ ƒ Ñ Y Ó d G ≈ q∏ ë J ƒ d A É ≤ ∏ d G
''QOÉZÉC°S »æfhójôj ’ GƒfÉc ¿GEh
.áæJÉH ájOƒdƒe ΩÉeGC πÑ≤ªdG ᩪédG á¡LGƒe øe
á¡aÉJ á≤jô£H ''IGhôª◊G'' ΩÉeGC Ghô°ùN
á`∏MôªdG »`a á`°UÉN ,Iô`µdG »`a º`µëàdGh
¢ùaÉæªdG ΩÉeGC IQOÉѪdG É¡«a GƒcôJ »àdG ≈`dh’CG ¬fÉeôëH √QGôb ≈∏Y »æØdG ºbÉ£dG ôq°UGC GPGE Ée ∫ÉM »ah
øe øµªàj ºdh √QhóH QÉWE’G êQÉN ¿Éc …òdG »a á∏é°ùªdG á«Ñ∏°ùdG èFÉàædG ¿GC ôeC’G »a Öjô¨dGh »æeôM Éeó©H ¬fGC ∂«∏Y »ØNGC ’'' :∫ƒë∏H ∫Éb ,ÜQóàdG øe
∫h’CG º°ù≤dG ádƒ£H »a Iôe ∫h’C ¿ƒÑ©∏j ø«ÑYÓdG øe ójó©dG »àdG AGõédG á∏cQ »a iƒ°S ºdÉZ ¢SQÉëdG êGôMGE ɪfGEh ø«°ùaÉæªdG Iƒb ÖÑ°ùH øµJ ºd Iô«N’CG çÓãdG ä’ƒédG ¿GƒàJ ºdh ôe’CÉH ájóf’CG ¢†©H âª∏Y ,ÜQóàdG øe ÜQóªdG
ºd ∫GR’ ≥«°ùæàdG ≈àMh ,áeRÓdG IôÑîdG º¡°ü≤æJ âdGR’h á«fÉãdG á∏MôªdG »ah .AÉ≤∏dG »a ó«MƒdG ±ó¡dG É¡æe πé°S øjòdG QÉ°üfC’G á«°ùØf »a Gô«ãc ôKGC Ée ƒgh á¡aÉJ á≤jô£H »d ócGCh ,»H ∫É°üJ’G »a »fÉãdG º°ù≤dG øe ¥ôa áKÓK
≥jôØdG ≈∏Y äGCôW »àdG äGô««¨àdG π©ØH ø«ÑYÓdG ø«H ó°ùé ºd É¡æµd ,Ö©∏dG ≈∏Y É¡Jô£«°S ájó«∏ÑdG á∏«µ°ûàdG â°Vôa ¿GC hGC º¡≤jôa øe Iƒb ôãcGC ¿ƒ°ùaÉæªdG ¿Éc ƒd ¬fGC ¿hôj øe »ëjô°ùJ á≤«Kh ¿ƒÑ∏é«°S øjòdG ºg º¡fGC Éghô«q°ùe
q àj »£N OhOôe ™°VGƒJ ÖÑ°ùH áé«àædG »a IOƒ©dG øe øµªàJ Ió«∏ÑdG øµd .ºFGõ¡dG √òg Gƒ∏Ñ≤àd Ióq«L äÉjQÉÑe Ö©d º¡≤jôa ºfɨà°ùe »LôJ ≥HÉ°ùdG »≤jôa º¡°SGCQ ≈∏Yh ,Ió«∏ÑdG
¢†©H ¿GC ƒg á°SGƒe √ócGC …òdG πµ°ûªdG ¿GC q’GE .º°SƒªdG Gòg
óM ≈dGE ¬∏eGC GƒÑq«N ô«ãµdG º¡æe ô¶àæj ¿Éc øjòdG ø«ÑYÓdG .Ωƒé¡dGh §°SƒdG ¿É«MC’G º¶©e »a ájOôa AÉ£NÉCHh á∏¡°S á≤jô£H äô°ùN »f’C ≥jôa …GC ™e åjóëdG â°†aQ »æµd .Ió«©°S ájOƒdƒeh
ɪFGO ∫hÉëj á°SGƒe ¿GC ’q GE ,᪡ªdG áHƒ©°U ¬cGQOGE ºZQh ,¿’BG á``°SGƒeh ™``æ≤j ’ AGO’CG ≈``àM Éaóg Ió«∏ÑdG â≤∏J ÉeóæY ¿Gôgh ájOƒdƒe ΩÉeGC çóM ɪ∏ãe
,IóJôe áªég ≈dGE âdƒqëJ »àdG IôµdG ''≠fƒ°ùeƒH'' ™««°†J ó©H
≈dGE …ó≤Y ∞jô°ûJh Ió«∏ÑdG ™e …QGƒ°ûe á∏°UGƒe ójQGC
∫ƒ``∏◊G OÉ``éjÉEH ÖdÉ`£eo
.äGôã©àdG á«dhƒD°ùe º¡∏ªqëj ’h ¬«ÑY’ äÉjƒæ©e ™aQ »fGE ∫ƒbÉCa ,OÉëJ’EG »a »æfhójôj ’ GƒfÉc ¿GE øµd ,¬àjÉ¡f
ó«©«°S …òdG ƒg áæJÉH ≈∏Y RƒØdG
øe áYƒªée ΩÉeGC ájó«∏ÑdG Ö°ùM ¿Éc ±ó¡dG πé°ùe ≈àMh ÉØ«¶f »fɵe ∑ôJGCh QOÉZÉC°Sh πcÉ°ûªdG ô«ãj ÉÑY’ â°ùd
.IôµdG OÉ©HGE øe º¡æe óMGC øµªàj ºd ø«©aGóªdG .''óMGC ™e äÉgÉàeh πcÉ°ûe »a πNOGC ¿GC ¿hO Ió«∏ÑdG »a
áë«ë°üdG á`µ°ùdG ¤GE á∏«µ°ûàdG
OhOôªdG ¿GC ƒg º¡≤jôa ≈∏Y QÉ°üf’CG ±ƒqîJ øe OGR Éeh
Ωó≤j …òdG ≥jôØdG ¿’C ,iôN’C IGQÉÑe øe ™LGôJ »a ≈ë°VGC áÁõ¡dG ÖÑ°S ¿Éc ºµ◊G ¥ÉaƒdG ΩÉeGC QÈqe ¿hO Ö«¨j …ò`dG '':á``°SGƒe
''¬`````JÉ«dhƒD°ùe π``ªqëàj ¿GC ¬`«∏Y
QÉ£b IOÉYGE ≈∏Y QOÉ≤dG ó«MƒdG A»°ûdG ¿GE ∫ƒ≤dG øµªjh ≈∏Y QOÉb ¬æµd ,IGQÉÑe ô°ùîj -º¡Ñ°ùM- Gó«L q GOhOôe Iô«Ñc ’ÉeGB ¿ƒ≤∏©j QÉ°üfC’G ¿Éc ,¿Gôgh IQÉ°ùN ó©H
ƒg ,πbC’G ≈∏Y Iô«°üb IôàØd áë«ë°üdG áµ°ùdG ≈dGE ≥jôØdG º¡≤jôa ¿GC º¡Ñ°ùM πµ°ûªdG øµd .á«dGƒªdG á∏HÉ≤ªdG »a ∑QGóàdG á¡LGƒªdG »a •É≤ædG ∂∏J ∑QGóJ πLGC øe º¡≤jôa ≈∏Y
»gh ,áæJÉH ájOƒdƒe ΩÉeGC áeOÉ≤dG á¡LGƒªdG »a RƒØdG GƒÑdÉWh ,Iô«N’CG çÓãdG äÉjQÉѪdG »a É©°VGƒàe GOhOôe Ωób ,∞«£°S ¥Éah ΩÉeGC •QÉØdG ´ƒÑ°S’CG º¡à©ªL »àdG IôNÉCàªdG ™aGóªdG ™æe ¬fGC á°SGƒe ÜQóªdG Éæd ócGC ,¬à¡L øe
ôض∏d Gô«ãc …ó«∏ÑdG ÜQóªdG É¡«∏Y ∫ƒ©j »àdG IGQÉѪdG ’ »dÉëdG AGO’CG ¿’C ∫ƒ∏ëdG OÉéjGE IQhô°†H á°SGƒe ÜQóªdG •É≤f çÓK »°TƒeR AÓeR ô°ùN å«M çóëj ºd ∂dP øµd ÜÉÑ°SÉCH º∏©H øµj ºd ¬f’C áYƒªéªdG ™e ÜQóàdG øe ∫ƒë∏H
ôã©àdG ¿’C .§¨°†dG øe √ƒÑY’ Qôëàj ≈àM ,çÓãdG •É≤ædÉH .ÉÑjôb á¡LGƒdG ≈dGE á«HÉéj’EG èFÉàædG IOƒ©H ô°qûÑjo GhOGC PGE .QÉ°üf’CG ô«Ñ©J óM ≈∏Y É°†jGC á¡aÉJ á≤jô£Hh áeÉg ÜÉ«Z ¿ÉEa ¬d áÑ°ùædÉHh ,•QÉØdG ´ƒÑ°SC’G ÖYÓdG ÜÉ«Z
ójôj ’ ¬æµd ,á`ª¡ŸG á`Hƒ©°U ∑Qój

17
≈∏Y OGOõj §¨°†dG π©éj ,QÉ°üfC’G ΩÉeGCh áæJÉH AÉ≤d »a ,ôcòdG ≥ëà°ùJ á°Uôa …GC É¡«a Gƒ≤∏îj ºd á«KQÉc ≈dhGC á∏Môe hGC IQGOE’G øe QÉ©°TGE …GC ≥∏àj ºd ΩGOÉe QôqÑe ô«Z ∫ƒë∏qH
ø``«ÑYÓdG ‘ ô``«KÉCàdG
πLGC øe ¬bGQhGC πeÉc á°SGƒe Ö©∏«°Sh .ôãcÉCa ôãcGC ø«ÑYÓdG .ºdÉZ ¢SQÉëdG ∑ÉÑ°T ≈dGE ∫ƒ°Uƒ∏d ¢ùaÉæªdG ¬∏¨à°SGE Ée ƒgh ÖYÓdG ¿GC á°SGƒe ±É°VGCh .ÖYÓdG ≈àMh »Ñ£dG ºbÉ£dG
ôã©àdG ∫ÉM »a ôN’BG ƒg á«dhƒD°ùªdG πeÉc πªëà«°Sh ,RƒØdG ºd OÉëJ’EG »ÑY’ ¿GC ’qGE á«fÉãdG á∏MôªdG »a º¡JOƒY ºZQh πªqëàj ¿GC ¬«∏Y QôqÑe ¿hO äÉÑjQóàdG øY Ö«¨j …òdG
¢ùaÉæªdG ∞©°Vh Iƒb •É≤f Gó«L ±ô©j ¬f’C ,Éæª∏Y ɪѰùM ™°VGƒJh ᪡ªdG áHƒ©°U Gó«qL á°SGƒe ÜQóªdG ∑Qójh äÉjôée ¢ùµY áé«àædG äAÉLh ,¥QÉØdG ≥«ª©J øe Gƒæµªàj ä’ƒédG »a èFÉàf áeRÉCH ôªJ á∏«µ°ûàdG ¿GCh ,¬JÉ«dhƒD°ùe
`c .GC .•QÉØdG º°SƒªdG ¬«∏Y ±ô°TGC …òdG ¿GC á°UÉN iôN’CG ¥ôØdÉH áfQÉ≤e ,OGó©àdG å«M øe ¬≤jôa ÉC£N ó©H ,É«fÉK Éaóg ºdÉZ ¢SQÉëdG ∑ÉÑ°T â≤∏J å«M Ö©∏dG ø«ÑYÓdG ™«ªL ≈q∏ëàj ¿GC Öéj »dÉàdÉH Iô«NC’G
RÉટG ÊÉãdG áæ«£æ°ùb .¢T - áÑ≤dG.Q
''»°ùbódG'' ¤GE Gƒ∏≤æàj ⁄ QÉ°üf’CG
±ÉæÄà°S’G ‘
Ö©∏e ≈dGE QÉ°üf’CG π≤æàj ºd ,IOÉ©dG ô«Z ≈∏Y
OGó◊G ܃K ´õæd OGóM øH ‘ ''»°S.¢SGB.»°S''
Iô«N’CG á«Ñ∏°ùdG áé«àædG ≈∏Y êÉéàMÓd »°ùbódG áYÉ°ùdG øe ájGóH Ωƒ«dG AÉ°ùe áæ«£æ°ùb ÜÉÑ°T Ö©∏j
’ ø««dƒ°†ØdG øe π«∏b OóY AÉæãà°SÉH ,Iôµ°ùH ΩÉeGC ≈∏Y ¬fGó«e á«°VQGC êQÉN á°SOÉ°ùdG ¬à∏HÉ≤e ,á°SOÉ°ùdG
Gƒ©HÉJ øjòdG ,IóMGƒdG ó«dG ™HÉ°UGC ºgOóY RhÉéàj ’ …òdG »∏ëªdG óFGôdG ¬LGƒj å«M ,áÑ≤dÉH OGóë∏H Ö©∏e
¬æe º¡a …òdG ôe’CG ƒgh ,GhQOÉZh Ahóg »a á°üëdG
¬æµdh ,IOÉ©dG ô«Z ≈∏Y ''hOôH ôaÉæ°ùdG'' ¿GC ™«ªédG GóMƒe GQÉ©°T πªëJ IGQÉÑe »a ,¬J’ÉM π°†aGC »a óLƒj
(QGƒëdG ô¶fGC) ô«cÉ°T ¿Gó«ªdG §°Sh Ö°ùM ±ôq°üJ áÑ°ùædÉHh .∑GQóà°S’Gh ¢†jƒ©àdG ƒgh ø«jOÉæ∏d áÑ°ùædÉH
.QÉ°üf’CG øe IôØ°ûe ádÉ°SQ øY IQÉÑY ,Iôµ°ùH ΩÉeGC ¬fGó«e ≈∏Y ô«N’CG AÉ≤∏dG »a ôã©àªdG ÜÉÑ°û∏d
GóHGC Ö©∏j ’ Oƒ©°üdG'' :ÖjÉ©dG ¬fÉEa ,ä’OÉ©J 4 Óé°ùe ,äGAÉ≤d 4 ôNGB »a õØj ºd …òdGh

''á≤jô£dG √ò¡H
á≤ãdG ó«©J »àdG áé«àædG ≥«≤ëJh √QÉ°üfGC ¢†jƒ©àd íª£j
ΩÉeGC äÉLQóªdG ≈dGE ºgó«©Jh ø«Ñ°VɨdG ''ôaÉæ°ùdG'' ≈dGE
ÜQóªdG Ω’ ,Iôµ°ùH á∏HÉ≤e øY åjóë∏d ¬JOƒY »a ºd ¿’BG ≈àM á≤≤ëªdG èFÉàædG ¿GC á°UÉN ,âæ°TƒªJ ÜÉÑ°T
»àdG ó≤ædG á°üM »a ø«ÑYÓdG º«∏°S ÖjÉ©dG óYÉ°ùªdG .º¡JÉ©∏£J iƒà°ùe ≈dGE ≥JôJ
âfÉc »àdG ''IóFGõdG á«ædG'' ≈∏Y óM’CG Ωƒj âéeôH
¢ù«dh ÉÄ«°T º¡Øj ºd ¬fGC GócƒDe ,º¡FGOGC »a Iô°VÉM ä’ƒL òæe ¬°ùØf øY åëÑj óFGôdG
:ø«ÑYÓd ócƒDj ¿GC πÑb ∂dP øe ôãcGC ¬dƒ≤j Ée ¬jód ádƒédG »a Ωõ¡æªdG áÑ≤dG óFGQ ¢ùaÉæªdG ¢Uƒ°üîHh
Éæc GPGEh ,ÉeɪJ á≤jô£dG √ò¡H Ö©∏j ’ Oƒ©°üdG'' á«°VQGC ≈∏Y Ωõ¡fG ∂dP πÑb ¿Éc ¬fÉEa ,•ƒéM »a Iô«N’CG
øªa ,áeOÉb äÓHÉ≤e »a √ò¡c á∏¡°S ÉWÉ≤f ™«q°†æ°S
.''ójóL øe ±ó¡dG Gòg øY çóqëàf ’ ¿GC π°†a’CG ,¬°ùØf øY åëÑj ƒ¡a »dÉàdÉHh ¿Gôgh á«©ªL ΩÉeGC ¬fGó«e
±ÉæÄà°S’G øY ÜÉZ ¢ù∏j øH
ä’ƒédG »a á«dÉààe äGQÉ°üàfG 3 ¬≤«≤ëJ ó©Hh ¬fGC ɪ∏Y
,»dGƒàdG ≈∏Y â檰TƒªJ ø«Yh Iôµ°ùH ΩÉeGC ô°ùN ,(4 h 3 ,2 )
¢ùeGC OÉY ¿ƒµjh ,ájÉéH ájOƒdƒe Ö«JôàdG »∏jòàe ≈∏Y iƒ°S õØj ºdh
ÜQóªdG ÜÉ«Z ¿Éc ±ÉæÄà°S’G á°üM õ«e Ée º ø«jôNGC ø«JQÉ°ùN ™ªéj ¿GC πÑb ∞«£°S OÉëJGh
q gGC ÉeGC
πeGC á∏HÉ≤e òæe ÖjQóàdG ≈dGE ó©j ºd …òdG ,¢ù∏j øH »a óLƒj ’ óFGôdG ¿GC ócƒDJ »àdG èFÉàædG »gh ,ø«à«dÉààe
á∏HÉ≤e ≥Ñ°S …òdG ´ƒÑ°S’CG á∏«W ÉÑ«¨àe ,áfGhôe ’ ¿GC ¿ƒÑdÉ£e ÜÉÑ°ûdG »ÑY’ ¿GCh ,¬JÉjƒà°ùe π°†aGC
ôeGC ƒgh ,á«aÉæÄà°S’G á°üëdG ∂dP ¥ƒah ,Iôµ°ùH ¿Éc ¿GEh ≈àM ,ºgQƒ¡X ≈∏Y ábÉØà°SÓd á°Uôa √ƒ£©j
»æ©ªdG ¿Éc ¿GEh ≈àM ,ÉeɪJ »©«ÑW ô«Z ≈≤Ñj .¿Gó«ªdG πeÉY øe ó«Øà°ùjh √Qƒ¡ªL äÉ©«é°ûàH ≈¶ë«°S
™aGój ''»°S.¢SGB.»°S''
ºdh ,¿É°ùª∏J »a ¬æHG èjhõàH ΩÉb ¬fƒµH èqéëàj
Ghóéj ºd øjòdG QÉ°üf’CG ɪ«°S’ GóMGC ∂dP Öé©j
.ôã©àH ≈¡àfG º¡≤jôØd º q ¡e AÉ≤d øY ¬HÉ«¨d ÉHGƒL
≈∏Y ±ô°TGC - Éæd √ócGC Ée ɪѰùM - ¢ù∏j øH ¿ƒµjh IQÉ°ùN ¿hO äGAÉ≤d 5 øY
.¢ùeGC Ωƒj ≥jôØdG äÉÑjQóJ ƒgh ,Iôµ°ùH ΩÉeGC ôã©àªdG ÜÉÑ°ûdG ¿ÉEa ¬à¡L øeh
¿É°ùª∏J ‘ á°UÉN äGOÉY'' :¢ù∏j øH πbÉ©e Oƒ°ùj ΩhDÉ°ûàdG ∑ôJh ¬dÓ¶H ≈≤dGC …òdG ôã©àdG
''á∏FÉ©dG ™e AÉ≤ÑdG ≈∏Y âªàM
áÄq«°S øµJ ºd Iô«N’CG ä’ƒédG »a ¬éFÉàf ¿ÉEa ,QÉ°üf’CG
â Ñ © d » à d G ¢S É Ñ © ∏ H I G Q É Ñ e ò æ e Ω õ ¡ æ j º d ≥ j ô Ø d É a , G ó L
∫ƒM ¢ùeGC ¬H »ØJÉg ∫É°üJG »a ¢ù∏j øH Éæd ∫Éb ≥≤Mh ,ä’ƒL 5 òæe …GC ,(Éeƒj 39) ôѪàÑ°S 11 ïjQÉàH
äÉeÓY øe ójó©dG âMôW »àdG ¬HÉ«Z ÜÉÑ°SGC êQÉN ¬à°TÉ°ûg ≈∏Y ɪ¡H ≈°†b ø«∏≤æJ ôNGB »a ø«dOÉ©J
»a »gh ¿É°ùª∏J »a á°UÉN äGOÉY ∑Éæg'' :∫hDÉ°ùàdG øe ¿ƒÑYÓdG ¬dÓ¨à°SG ∫hÉë«°S …òdG ôeC’G ƒgh ,√QÉjO
»q∏Y âªàM OGóL’CG øY ÉgÉæKQGƒJ á«∏FÉY π°U’CG
™«ªédG ∑ôJ »fɵeÉEH øµj º∏a ,á∏FÉ©dG á≤aQ AÉ≤ÑdG á≤ãdG º¡d ó«©Joh º¡«°VôJ »àdG áé«àædÉH IOƒ©dG πLGC

ÚÑYÓdG GƒcôJ QÉ°üf’CG ¥QqƒDj πµ°ûe ÈcGC QƒÙG