You are on page 1of 99

H ΠΑΝΔΠΙ΢ΣΗΜΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤ΢Η

΢ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ

Tει.: 00357 22800616/617
Fax:00357 22427560
E-mail: daae@moec.gov.cy

1

To ζύζηεκα ηεο Αλώηεξεο Δθπαίδεπζεο (ΑΔ) ηεο
Κύπξνπ αθνινπζεί ηηο αξρέο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο
Μπνιόληα όπωο απηέο δηακνξθώλνπλ ηελ ΑΔ ζηνλ
επξωπαϊθό ρώξν.

H πνιηηηθή ηεο Κπβέξλεζεο γηα ηελ ΑΔ ζηνρεύεη ζηελ:
• Ιθαλνπνίεζε ηωλ ηνπηθώλ αλαγθώλ.
• ΢ηελ θαζηέξωζε ηεο Κύπξνπ ωο πεξηθεξεηαθνύ
εθπαηδεπηηθνύ θαη εξεπλεηηθνύ θέληξνπ.

Απνηειείηαη από ηα δεκόζηα θαη ηδηωηηθά ηδξύκαηα
παλεπηζηεκηαθνύ θαη κε παλεπηζηεκηαθνύ επηπέδνπ.
2

΢ηελ Κύπξν ιεηηνπξγνύλ ηξία δεκόζηα παλεπηζηήκηα:

Σν Παλεπηζηήκην Κύπξνπ
Σν Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Σν Σερλνινγηθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

3

…….θαη πέληε ηδηωηηθά παλεπηζηήκηα:Frederick University
Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ
Παλεπηζηήκην Λεπθωζίαο
Παλεπηζηήκην Νεάπνιεο

Παλεπηζηήκην UCLan Cyprus
4

Αλαγλώξηζε Παλεπηζηεκίωλ

Οη ηίηινη ζπνπδώλ πνπ απνλέκνληαη από ηα δεκόζηα θαη ηδηωηηθά
παλεπηζηήκηα αλαγλωξίδνληαη από όια ηα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. όπωο
θαη από άιια θξάηε.

• Σα Παλεπηζηήκηα ηεο Κύπξνπ είλαη αλαγλωξηζκέλα ωο νκνηαγή πξνο
ηα Διιεληθά Αλώηαηα Δθπαηδεπηηθά Ιδξύκαηα (Α.Δ.Ι.) από ην
Γηεπηζηεκνληθό Οξγαληζκό Αλαγλώξηζεο Σίηιωλ Αθαδεκαϊθώλ θαη
Πιεξνθόξεζεο (ΓΟΑΣΑΠ).
• Ο ΓΟΑΣΑΠ (www.doatap.gr) είλαη ν αξκόδηνο Διιεληθόο Οξγαληζκόο γηα
ηελ αλαγλώξηζε ηωλ ηίηιωλ ζπνπδώλ ηεο αιινδαπήο Παλεπηζηεκηαθήο θαη
Σερλνινγηθήο θαηεύζπλζεο θαη γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε
ζπνπδέο Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο ζηελ αιινδαπή θαη ζηελ εκεδαπή.

• Πξνζθέξεηαη Πνηνηηθή Δθπαίδεπζε.
• Αθαδεκατθνί κε δηεζλή αλαγλώξηζε θαη καθξά πείξα ζε έγθπξα
παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνύ.
• Τα Ποξγοάμμαςα Σπξσδώμ είμαι ποξραομξρμέμα ρςιπ
αμάγκεπ ςηπ αγξοάπ εογαρίαπ.

• Σύγχοξμεπ εγκαςαρςάρειπ. Πλήοωπ ενξπλιρμέμα εογαρςήοια.
• Αζθαιέο θαη θηιηθό πεξηβάιινλ.
• Διιεληθό πεξηβάιινλ θαη Διιεληθή Κνπιηνύξα.
6

ΠΑΝΕΠΙ΢ΣΘΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ
ΜΑΡΣΙΟ΢ 2014

www.ucy.ac.cy

Να καταςτεί το Πανεπιςτιμιο Κφπρου ζνα πρωτοπόρο ερευνθτικό ίδρυμα εξαςφαλίηοντασ
διεκνι ακαδθμαϊκι αναγνϊριςθ ςτον ευρωπαϊκό ανϊτερο εκπαιδευτικό χϊρο, προςφζροντασ
ανταγωνιςτικά προγράμματα ςπουδϊν και να καταςτεί κζντρο αριςτείασ ςτον ευρφτερο
Ευρω-Μεςογειακό χϊρο.

Διδαςκαλία

5
πυλϊνεσ
δράςθσ

Κοινωνικι
προςφορά

Δθμιουργικό
τθτα

Ζρευνα

Καινοτομία

8

ΠΑΝΕΠΙ΢ΣΗΜΙΟ ΚΤΡΠΟΤ

ΟΡΑΜΑ

Ιδρφκθκε το 1989 και δζχκθκε τουσ πρϊτουσ φοιτθτζσ του το 1992
2013-2014: 7051 φοιτθτζσ ΢τόχοσ: 10.000 φοιτθτζσ μζχρι το 2020
302 ακαδθμαϊκό προςωπικό

579 επιςκζπτεσ κακθγθτζσ, ερευνθτικό προςωπικό, ειδικοί επιςτιμονεσ, διδακτικό προςωπικό
Κζντρο Γλωςςϊν: διδάςκονται 7 Ευρωπαϊκζσ γλϊςςεσ και Κινζηικα
41 ςε Προγράμματα ςπουδϊν ςε Προπτυχιακό επίπεδο

106 Προγράμματα ςπουδϊν ςε επίπεδο Μάςτερ και Διδακτορικό
508 διοικθτικό προςωπικό
156 Διμερείσ ΢υμφωνίεσ ΢υνεργαςίασ
Σο Π.Κ. ςε m²: ΢φνολο: 132 000 m², Πανεπιςτθμιοφπολθ: 90 000 m², Μελλοντικόσ ΢τόχοσ: 280 000 m²
΢υμμετζχει ςε 50 πανεπιςτθμιακά δίκτυα/οργανιςμοφσ
9

ΠΑΝΕΠΙ΢ΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

΢ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

8 ΢ΥΟΛΔ΢ ΚΑΙ 23 ΣΜΗΜΑΣΑ
΢ΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙ΢ΣΙΚΩΝ
΢ΠΟΤΔΩΝ

΢ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΦΑΡΜΟ΢ΜΕΝΩΝ
ΕΠΙ΢ΣΗΜΩΝ
΢ΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΕΠΙ΢ΣΗΜΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙ΢ΣΗΜΩΝ ΣΗ΢ ΑΓΩΓΗ΢
΢ΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙ΢ΣΗΜΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗ΢Η΢

• Σμιμα Αγγλικϊν ΢πουδϊν
• Σμιμα Γαλλικϊν ΢πουδϊν και ΢φγχρονων Γλωςςϊν
• Σμιμα Σουρκικϊν και Μεςανατολικϊν ΢πουδϊν
• Σμιμα Βιολογικϊν Επιςτθμϊν
• Σμιμα Χθμείασ
• Σμιμα Φυςικισ
• Σμιμα Πλθροφορικισ
• Σμιμα Μακθματικϊν και ΢τατιςτικισ

• Σμιμα Επιςτθμϊν τθσ Αγωγισ
• Σμιμα Κοινωνικϊν και Πολιτικϊν Επιςτθμϊν
• Σμιμα Νομικισ
• Σμιμα Ψυχολογίασ

• Σμιμα Οικονομικϊν
• Σμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ
• Σμιμα Λογιςτικισ και Χρθματοοικονομικϊν
10

ΠΑΝΕΠΙ΢ΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

΢ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

8 ΢ΥΟΛΔ΢ ΚΑΙ 22 ΣΜΗΜΑΣΑ

ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ
΢ΧΟΛΗ

ΦΙΛΟ΢ΟΦΙΚΗ ΢ΧΟΛΗ

• Σμιμα Αρχιτεκτονικισ
• Σμιμα Πολιτικϊν Μθχανικϊν και Μθχανικϊν
Περιβάλλοντοσ
• Σμιμα Ηλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν
Τπολογιςτϊν
• Σμιμα Μθχανικϊν Μθχανολογίασ και Καταςκευαςτικισ

• Σμιμα Βυηαντινϊν και Νεοελλθνικϊν ΢πουδϊν
• Σμιμα Κλαςικϊν ΢πουδϊν και Φιλοςοφίασ
• Σμιμα Ιςτορίασ και Αρχαιολογίασ

ΙΑΣΡΙΚΗ ΢ΧΟΛΗ
΢ΧΟΛΗ
ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ
΢ΠΟΤΔΩΝ
11

ΠΑΝΕΠΙ΢ΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

΢ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

•Τψθλόσ βακμόσ ςυςχζτιςθσ μεταξφ ζρευνασ και διδαςκαλίασ.
•Τποςτθρίηεται από κρατικι χορθγία και διεκνείσ χρθματοδοτικοφσ
οργανιςμοφσ.
Μεταξφ των επιτευγμάτων του ΠΚ είναι:
2008

2009

• Απονομι βραβείου
EFQM “Committed to
Excellence”

• Απονομι DS Label από
τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι

Από το Μάιο του 2011, ο
Νομπελίςτασ Κακθγθτισ
Χριςτόφοροσ Πιςςαρίδθσ
διδάςκει ςτο Σμιμα
Οικονομικών του
Πανεπιςτθμίου Κφπρου
(κάτοχοσ τθσ ζδρασ Marfin
Laiki Bank)

΢φμφωνα με το Ευρωπαϊκό
΢υμβοφλιο Ζρευνασ (ERC), θ
Κφπροσ ιταν πρώτθ (μαηί με
άλλεσ 3 χώρεσ ςτθν
εξαςφάλιςθ προγραμμάτων
ERC ςτθν ΕΕ ςε ςχζςθ με τον
πλθκυςμό τθσ

ΣΟ 2010 το Π.Κ. κατατάγθκε
πρώτο ςτθν Κφπρο ςε
ςυνολικι χρθματοδότθςθ
και αρικμό ερευνθτικών
προγραμμάτων τα οποία
διαχειριηόταν ι ςτα οποία
ςυμμετείχε

2012
Σο ΠΚ είναι το πρώτο
πανεπιςτιμιο ςε Κφπρο και
Ελλάδα να λάβει το βραβείο
“HR Excellence in Research”
από τθν Ευρωπαϊκι
Επιτροπι

ΠΑΝΕΠΙ΢ΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

ΕΠΙΣΕΤΓΜΑΣΑ

΢πκκεηνρή ζην Πξόγξακκα Erasmus από ην 1998/1999

ΕΙ΢ΕΡΧΟΜΕΝΟΙ
ΦΟΙΣΘΣΕ΢

ERASMUS 2012-2013

178

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΘ
ΚΙΝΘΣΙΚΟΣΘΣΑ
ΑΚΑΔΘΜΑΪΚΟ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ
ΠΡΟ΢ΩΠΙΚΟ

26
ΔΙΜΕΡΕΙ΢
΢ΤΜΦΩΝΙΕ΢
ERASMUS ΜΕ 284
ΠΑΝΕΠΙ΢ΣΘΜΙΑ ΢Ε 29
ΧΩΡΕ΢

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΙ
ΦΟΙΣΘΣΕ΢

180

556
Φοιτθτικζσ ανταλλαγζσ ςτο πλαίςιο Διμερϊν ΢υμφωνιϊν ΢υνεργαςίασ εκτόσ Erasmus με:

Κορζα

Ουκρανία

Αυςτραλία
13

ΠΑΝΕΠΙ΢ΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

ΔΙΕΘΝΕΙ΢ ΢ΧΕ΢ΕΙ΢: Κινθτικότθτα
΢υμμετοχι ςτο Ευρωπαϊκό ΢φςτθμα Μεταφοράσ και ΢υςςϊρευςθσ
Πιςτωτικϊν Μονάδων ECTS & προςφζρει ςτουσ φοιτθτζσ το
Παράρτθμα Διπλϊματοσ (Diploma Supplement)
Πτυχίο: 8 εξάμθνα (240 ECTS) – Ιατρικι: 12 εξάμθνα
Μάςτερ: 3 ι 4 εξάμθνα (90 ι 120 ECTS)
Διδακτορικό: 6 εξάμθνα
Ακαδθμαϊκό ζτοσ 2013/14:
o Προπτυχιακοί: 5288
oMaster: 1188
oΔιδακτορικοί: 575
o΢φνολο : 7051 Φοιτθτζσ

14

ΠΑΝΕΠΙ΢ΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

΢ΠΟΤΔΕ΢

ΠΑΝΕΠΙ΢ΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

ΦΟΙΣΘΣΙΚΘ ΗΩΘ


Ακλθτιςμόσ
΢τζγαςθ
Φοιτθτικοί Όμιλοι
Οικονομικι Βοικεια
΢τιριξθ Φοιτθτϊν με Ειδικζσ Ανάγκεσ
Ψυχολογικι ΢τιριξθ
Ευκαιρίεσ εργοδότθςθσ εντόσ και εκτόσ Π.Κ.

15

ΠΑΝΕΠΙ΢ΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

΢ΠΟΤΔΕ΢
Ελλαδίτεσ Τποψιφιοι….
Οι Ελλαδίτεσ υποψιφιοι γίνονται δεκτοί ςε
ποςοςτό ίςο περίπου με 10% του ςυνολικοφ
αρικμοφ των Κυπρίων ειςακτζων.
Κάκε χρόνο θ Κυπριακι Δθμοκρατία
παραχωρεί:
(α) 7 υποτροφίεσ φψουσ €3.670 περίπου θ
κακεμία
(β) κουπόνια ςίτιςθσ

16

ΠΑΝΕΠΙ΢ΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

ΑΘΛΘΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ

17

ΠΑΝΕΠΙ΢ΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

ΝΕΑ ΚΣΘΡΙΑ

Φοιτθτικζσ Εςτίεσ

Κτιριο ΢υμβουλίου΢υγκλιτου Αναςτάςιοσ
Γ. Λεβζντθσ

΢χολι Θετικών και
Εφαρμοςμζνων
Επιςτθμών
18

Ζνα υπερςφχρονο κτιριο με
μοντζρνεσ εγκαταςτάςεισ
΢το Κζντρο φιλοξενοφνται:
•τα γραφεία τθσ Φοιτθτικισ
Ζνωςθσ Πανεπιςτθμίου Κφπρου
(ΦΕΠΑΝ)
•διάφοροι Φοιτθτικοί Ομίλοι
•ο Ραδιοφωνικόσ ΢τακμόσ του
Π.Κ UCYVoice
•το Nicosia Aula Cervantes και
•αίκουςεσ για τθ διεξαγωγι
εκδθλϊςεων
19

ΠΑΝΕΠΙ΢ΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑ΢ΣΘΡΙΟΣΘΣΩΝ

ΠΑΝΕΠΙ΢ΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

ΚΕΝΣΡΟ ΠΛΘΡΟΦΟΡΘ΢Θ΢-ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ ΢ΣΕΛΙΟ΢ ΙΩΑΝΝΟΤ
ΘΑ ΟΛΟΚΛΘΡΩΘΕΙ ΣΟ 2014

20

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙ΢ΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ
• Γεκόζην Παλεπηζηήκην
• Ιδξύζεθε ην Γεθέκβξε ηνπ
2003
• Γέρζεθε ηνπο πξώηνπο
θνηηεηέο ην ΢επηέκβξε ηνπ
2007
• Πξώηε απνθνίηεζε ηνλ
Ινύλην 2011

Στοιχεία Ταυτότητας
Σκήκαηα

11

Πηπρία (θαηεπζύλζεηο)

19

Ιλζηηηνύηα

1

Τθηζηάκελα πξνγξάκκαηα Μάζηεξ (2014-2015)

18

Πξνπηπρηαθνί Φνηηεηέο
Μεηαπηπρηαθνί Φνηηεηέο Μάζηεξ

2043
375

Γηδαθηνξηθνί Φνηηεηέο

156

Αθαδεκαϊθό θαη Δξεπλεηηθό Πξνζωπηθό

319

Γηνηθεηηθό Πξνζωπηθό

223

Δξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα εμωηεξηθήο ρξεκαηνδόηεζεο

150

΢πλνιηθή αμία εξεπλεηηθήο δξαζηεξηόηεηαο (εθαηνκκύξηα επξώ)
Δκβαδό πθηζηάκελωλ θηεξηαθώλ εγθαηαζηάζεωλ (η.κ.)

Πξνϋπνινγηζκόο γηα ην 2014 (εθαηνκκύξηα επξώ)

19.5 εθαη
41,000

54.9

΢ΥΟΛΔ΢
1. ΢ρνιή Γεωηερληθώλ Δπηζηεκώλ θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο
• Σκήκα Γεσπνληθώλ Δπηζηεκώλ, Βηνηερλνινγίαο θαη Δπηζηήκεο
Σξνθίκσλ
• Σκήκα Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Πεξηβάιινληνο
2. ΢ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο
• Σκήκα Γηνίθεζεο, Ξελνδνρείσλ θαη Σνπξηζκνύ
• Σκήκα Δκπνξίνπ, Υξεκαηννηθνλνκηθώλ θαη Ναπηηιίαο
3. ΢ρνιή Δπηζηεκώλ Τγείαο
• Σκήκα Ννζειεπηηθήο
• Σκήκα Δπηζηεκώλ Απνθαηάζηαζεο (Λνγνζεξαπεία)
4. ΢ρνιή Δπηθνηλωλίαο θαη Μέζωλ Δλεκέξωζεο
• Σκήκα Δπηθνηλσλίαο θαη ΢πνπδώλ Γηαδηθηύνπ

΢ΥΟΛΔ΢
5. ΢ρνιή Καιώλ θαη Δθαξκνζκέλωλ Σερλώλ
• Σκήκα Πνιπκέζσλ θαη Γξαθηθώλ Σερλώλ
6. ΢ρνιή Μεραληθήο θαη Σερλνινγίαο
• Σκήκα Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγηώλ
• Πιεξνθνξηθήο
• Σκήκα Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Δπηζηήκεο θαη
Μεραληθήο Τιηθώλ
• Σκήκα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ
Γεσπιεξνθνξηθήο
-

Κέληξν Γιωζζώλ

- Γηεζλέο Ιλζηηηνύην Κύπξνπ γηα ηε Πεξηβαιινληηθή θαη Γεκόζηα
Τγεία (CII) (΢ε ζπλεξγαζία κε ην Παλεπηζηήκην Harvard)

Φνηηεηηθή Δπεκεξία
΢ηέγαζε
-

179 θιίλεο
Δλλέα (9) θηήξηα
Δηζδνρή ζηε βάζε θνηλσληθν-νηθνλνκηθώλ
θξηηεξίσλ
Δπηδνηεκέλν ελνίθην 50%. Δλνίθην από 180-220
Δπξώ κεληαίσο
Καηάινγνο ηδησηηθώλ ελνηθηαδόκελσλ
δηακεξηζκάησλ

Φνηηεηηθή Δπεκεξία
• Γσξεάλ Ιαηξνθαξκαθεπηηθή Πεξίζαιςε
• ΢ηήξημε Φνηηεηώλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο
• Τπεξεζίεο ΢πκβνπιεπηηθήο θαη Φπρνζεξαπείαο
• Τπνηξνθίεο / Βξαβεία
• Δπθαηξίεο κεξηθήο απαζρόιεζεο

ΓΙΑΓΙΚΑ΢ΙΔ΢ ΔΙ΢ΓΟΥΗ΢
Διιαδίηεο Τπνςήθηνη….
• Οη Διιαδίηεο ππνςήθηνη γίλνληαη δεθηνί σο ππεξάξηζκνη ζε
πνζνζηό ίζν κε 10% ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ Κππξίσλ
εηζαθηέσλ.
• Κξηηήξην ν γεληθόο βαζκόο πξόζβαζεο ζηηο παλειιαδηθέο
εμεηάζεηο.
• Κάζε ρξόλν ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία παξαρσξεί:

(α) 5 ππνηξνθίεο ύςνπο €3.840 πεξίπνπ ε θάζε κία
(β) θνππόληα ζίηηζεο
(γ) νηθνλνκηθή βνήζεηα κε θνηλσληθό-νηθνλνκηθά θξηηήξηα.

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο

Δπηζθεθηείηε ηελ ηζηνζειίδα καο: www.cut.ac.cy

Δημόσιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της
Κυπριακής Δημοκρατίας
© 2009 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

www.ouc.ac.cy

Όραμα και Αποστολή
ΟΡΑΜΑ

Σο ΑΠΚΤ να εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο
πανεπιστήμιο/πολιτισμικό φορέα με διεθνή παρουσία και
αναγνώριση, κυρίως στη ΝΑ Ευρώπη και Μεσόγειο, που να
προάγει την ποιότητα και αριστεία με καινοτόμο εκπαιδευτικό
μοντέλο και έρευνα σε κλάδους αιχμής. Ένα πανεπιστήμιο
ανοικτό σε ανθρώπους, σε μεθόδους και σε ιδέες, ένας
πρωτοπόρος και ανθρώπινος οργανισμός που προσφέρει στην
κοινωνία μέσω της επιστήμης και της γνώσης και συμβάλλει
σημαντικά στην επίτευξη του στόχου της Πολιτείας να καταστεί
η Κύπρος περιφερειακό κέντρο εκπαίδευσης.

© 2009 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

www.ouc.ac.cy

Όραμα και Αποστολή
ΑΠΟ΢ΣΟΛΗ

να ικανοποιήσει τις ανάγκες της κοινωνίας για
εξειδικευμένη γνώση και ανάπτυξη μεταβιβάσιμων
δεξιοτήτων με σύγχρονα πανεπιστημιακά προγράμματα
σπουδών υψηλής ποιότητας, τροφοδοτούμενα από τις
τελευταίες εξελίξεις της έρευνας, της τεχνολογίας, της
παιδαγωγικής μεθοδολογίας και της καινοτομίας.

ως το μόνο πανεπιστήμιο που προσφέρει αποκλειστικά
ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην Κύπρο, το
ΑΠΚΤ στοχεύει στην ανάπτυξη συντονιστικού ρόλου στην εξ
αποστάσεως τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα.

© 2009 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

www.ouc.ac.cy

Εκπαιδευτική Μεθοδολογία
Σο ΑΠΚΤ προσφέρει προγράμματα σπουδών σε όλα τα επίπεδα,
εξ αποστάσεως, κάτι που επιτρέπει τη φοίτηση ανεξαρτήτως
χωροχρονικών περιορισμών.
Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο ΑΠΚΤ βασίζεται στη:
• σύγχρονη εκπαιδευτική μεθοδολογία και
• την Πλατφόρμα Σηλεκπαίδευσης eClass που αξιοποιεί
Σα βασικά στοιχεία που ενισχύουν την επιτυχία του ΑΠΚΤ στην
παροχή υψηλής ποιότητας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, είναι:
• το ποιοτικό διδακτικό υλικό,
• η προηγμένη Πλατφόρμα Σηλεκπαίδευσης, και
• η στήριξη των φοιτητών από καθηγητές-συμβούλους
© 2009 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

www.ouc.ac.cy

΢πουδές στο ΑΠΚΤ
 Σο ΑΠΚΤ προσφέρει, με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης:
o προγράμματα σπουδών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό
(Μάστερ και διδακτορικό) επίπεδο,
o προγράμματα κατάρτισης, και
o αυτοτελείς Θεματικές Ενότητες
 Σα Προγράμματα ΢πουδών του Ανοικτού Πανεπιστημίου είναι
δομημένα στη βάση Θεματικών Ενοτήτων (Θ.Ε.).
 Εφαρμόζεται το Ευρωπαϊκό ΢ύστημα Μεταφοράς και
΢υσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS).
© 2009 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

www.ouc.ac.cy

Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015:
Προγράμματα ΢πουδών

1/4

΢ε προπτυχιακό επίπεδο:
• Αστυνομικές ΢πουδές (αναβάθμιση διπλώματος Αστυνομικής
Ακαδημίας Κύπρου)
• Διοίκηση Επιχειρήσεων
• ΢πουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό
΢ε επίπεδο Μάστερ:
• Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος
• Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (joint degree με το Ευρωπαϊκό
Πανεπιστήμιο Κύπρου)
• Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)
• Εφαρμοσμένη Πληροφορική της Τγείας & Σηλεϊατρική
• ΢υστήματα Ασύρματης Επικοινωνίας (νέο)
• Διοίκηση, Σεχνολογία και Ποιότητα (νέο)
© 2009 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

www.ouc.ac.cy

Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015:
Προγράμματα ΢πουδών

2/4

΢ε επίπεδο Μάστερ (συνέχεια):
• Διοίκηση Μονάδων Τγείας
• Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
• Επικοινωνία και νέα Δημοσιογραφία
• Επιστήμες της Αγωγής
• Θεατρικές ΢πουδές
• Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά ΢υστήματα
• Πολιτική Τγείας και ΢χεδιασμός Τπηρεσιών Τγείας
• Σραπεζική και Φρηματοοικονομική
• Κοινωνικά Πληροφοριακά ΢υστήματα (νέο)
• Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη (νέο)
• ΢υνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση (νέο)
© 2009 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

www.ouc.ac.cy

Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015:
Προγράμματα ΢πουδών

3/4

΢ε επίπεδο Μάστερ, στην αγγλική γλώσσα:
• Applied Health Informatics (νέο)
• Business Administration (MBA)
• Educational Leadership (joint degree με το Saint Louis
University)
• Social Information Systems (νέο)
• Wireless Communication Systems (νέο)

© 2009 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

www.ouc.ac.cy

Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015:
Προγράμματα ΢πουδών

4/4

΢ε διδακτορικό επίπεδο:


Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος
Επικοινωνία και νέα Δημοσιογραφία
Επιστήμες της Αγωγής
Θεατρικές ΢πουδές
Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά ΢υστήματα
΢πουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό
Πολιτική Τγείας και ΢χεδιασμός Τπηρεσιών Τγείας

© 2009 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

www.ouc.ac.cy

Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015:
Προγράμματα Κατάρτισης
• Διοικητική & Γραμματειακή Τποστήριξη Μονάδων
Τγείας
• Διαδικτυακά ΢εμινάρια στα Social Media

© 2009 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

www.ouc.ac.cy

Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015:
Αυτοτελείς Θεματικές Ενότητες

1/2

Για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 το ΑΠΚΤ προσφέρει τις 16
Θεματικές Ενότητες του προγράμματος «΢πουδές στον Ελληνικό
Πολιτισμό» και αυτόνομα.

Η ευέλικτη πρόταση παρακολούθησης αυτοτελών Θ.Ε. αφορά
όλους όσους έχουν συγκεκριμένα ενδιαφέροντα και επιθυμούν
να μελετήσουν ειδικές και μεμονωμένες πτυχές του Ελληνικού
πολιτισμού στην αρχαία, μεσαιωνική και νεώτερη φάση του.

© 2009 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

www.ouc.ac.cy

Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015:
Αυτοτελείς Θεματικές Ενότητες2/2

Εισαγωγή στην ΢πουδή του Πολιτισμού
Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Ιστορία
Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Σέχνη
Αρχαία Ελληνική και πρώιμη Βυζαντινή Λογοτεχνία
Νεώτερη Ελληνική Ιστορία
Νεοελληνική φιλολογία (19ος και 20ος αι.)
Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο
Εισαγωγή στα Αρχαία Ελληνικά
Ελληνική Υιλοσοφία και Επιστήμη
Εισαγωγή στη Λατινική Γλώσσα
Θέματα Ιστορίας Ρωμαϊκής και Τστερορωμαϊκής Περιόδου
Αρχαιολογία στον Ελληνικό χώρο
Ιστορία της Κύπρου
Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Λογοτεχνία
Ελληνική Γλώσσα και Γλωσσολογία
Νεοελληνική Σέχνη: 19ος – 20ος αιώνας

© 2009 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

www.ouc.ac.cy

Περίοδος υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος
2014-2015:

20 Νοεμβρίου 2013 - 10 Υεβρουαρίου 2014

Περισσότερα για το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

http://www.ouc.ac.cy

© 2009 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

www.ouc.ac.cy

1965 - 2014
49 Υξόληα Πξνζθνξάο
ζην Κνηλωληθό ΢ύλνιν

www.frederick.ac.cy
42

Τπνδνκέο Παλεπηζηεκίνπ

Τμήμα Αρχιτεκτονικής

Κυρίως Κτίριο Λευκωσίας

Εργαστήρια Μηχανικής

Καινούργια Πτέρυγα
Λευκωσία

Κτίριο Λεμεσού

Βιβλιοθήκη & Ερευνητικό
Κέντρο
43

Αλαγλώξηζε Πξνγξακκάησλ ΢πνπδώλ

Σν Παλεπηζηήκην έρεη αλαγλσξηζηεί σο νκνηαγέο ίδξπκα πξνο ηα Διιεληθά
Αλώηαηα Δθπαηδεπηηθά Ιδξύκαηα από ηνλ Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π θαη νη ΢ρνιέο θαη ηα
Σκήκαηά ηνπ, σο ηζόηηκα κε ηα αληίζηνηρα ησλ Διιεληθώλ Α.Δ.Ι.

Σα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ έρνπλ αλαγλσξηζηεί από
επαγγεικαηηθά ζώκαηα:
– Δπηζηεκνληθό Σερληθό Δπηκειεηήξην Κύπξνπ: όια ηα πξνγξάκκαηα

ηεο ΢ρνιήο Μεραληθήο θαη ην Γίπισκα Αξρηηεθηνληθήο

– Δπξωπαϊθό ΢πκβνύιην Αξρηηεθηόλωλ :Γίπισκα Αξρηηεθηνληθήο

– ΢πκβνύιην Ννζειεπηηθήο θαη Μαηεπηηθήο Κύπξνπ & Δπξωπαϊθή

Δπηηξνπή :Πηπρίν Ννζειεπηηθήο

– Μεηξών Δπαγγεικαηηώλ Κνηλωληθώλ Λεηηνπξγώλ: Πηπρίν

Κνηλσληθήο Δξγαζίαο

– ΑΙΑ, ACCA, ICAEW, ICS: Δμαηξέζεηο γηα πηπρία ΢ρνιήο Οηθνλνκηθώλ

Δπηζηεκώλ θαη Γηνίθεζεο

44

Κξηηήξηα Δηζαγσγήο
Πξνγξάκκαηα Πξνπηπρηαθνύ Δπηπέδνπ
- Απνιπηήξην αλαγλσξηζκέλνπ εθπαηδεπηηθνύ ηδξύκαηνο δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο εμαεηνύο ηνπιάρηζηνλ δηάξθεηαο, ή
- πξνζόλ αληίζηνηρν ηνπ πην πάλσ απνιπηεξίνπ, αλεμάξηεηα από ην αλ
απηό απνθηήζεθε ζηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία ή ην εμσηεξηθό.

Πξνγξάκκαηα Μεηαπηπρηαθνύ Δπηπέδνπ
- πηπρίν Παλεπηζηεκίνπ ή άιιν αλαγλσξηζκέλν ηζνδύλακν πξνζόλ.
Πξνγξάκκαηα Γηδαθηνξηθνύ Δπηπέδνπ
- πηπρίν Παλεπηζηεκίνπ ή άιιν αλαγλσξηζκέλν ηζνδύλακν πξνζόλ, ζε
αληηθείκελν ζρεηηθό κε ηελ πξνθήξπμε ηεο ζέζεο

45

Πξνγξάκκαηα ΢πνπδώλ (A)
΢ΥΟΛΗ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ΢ ΚΑΛΩΝ & ΔΦΑΡΜΟ΢ΜΔΝΩΝ ΣΔΥΝΩΝ
•Γηδαθηνξηθό Πξόγξακκα (PhD) ζηηο Δθαξκνζκέλεο Σέρλεο
•Μεηαπηπρηαθό Γίπιωκα Δπηπέδνπ Master ζηηο Δθαξκνζκέλεο Σέρλεο
•Μάζηεξ ζηελ Αξρηηεθηνληθή: ΢πληήξεζε θαη Απνθαηάζηαζε Ιζηνξηθώλ
Καηαζθεπώλ θαη Μλεκείωλ
•Πηπρίν Γξαθηθώλ Σερλώλ & Γηαθεκηζηηθνύ ΢ρεδίνπ
•Πηπρίν ΢ρεδηαζκνύ Δζωηεξηθώλ Υώξωλ
•Γίπιωκα Αξρηηεθηνληθήο (5 ρξόληα)

΢ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙ΢ΣΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΠΙ΢ΣΗΜΩΝ

•Γηδαθηνξηθό Πξόγξακκα (PhD) ζηελ Κνηλωληθή Δξγαζία
•Μεηαπηπρηαθό Γίπιωκα Δπηπέδνπ Master ζηελ Κνηλωληθή Δξγαζία θαη
Κνηλωληθή Γηνίθεζε
•Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηα Μέζα Δπηθνηλωλίαο θαη Γεκνζηνγξαθία ζηελ
Κνηλωλία ηεο πιεξνθνξίαο
•Πηπρίν Ννκηθήο (Καηεύζπλζε Κππξηαθνύ Γηθαίνπ & Καηεύζπλζε Διιεληθνύ
Γηθαίνπ)
•Πηπρίν Γεκνζηνγξαθίαο
•Πηπρίν Κνηλωληθήο Δξγαζίαο

΢ΥΟΛΗ ΔΠΙ΢ΣΗΜΩΝ ΣΗ΢ ΑΓΩΓΗ΢

•Γηδαθηνξηθό Πξόγξακκα (PhD) ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγωγήο
•Γηδαθηνξηθό Πξόγξακκα (PhD) ζηελ Πεξηβαιινληηθή Αγωγή
•Μεηαπηπρηαθό Γίπιωκα Δπηπέδνπ Master ζηελ Δθπαίδεπζε γηα ην Πεξηβάιινλ
& ηελ Αεηθόξν Αλάπηπμε
•Μεηαπηπρηαθό Γίπιωκα Δπηπέδνπ Master ζηηο Δπηζηήκεο Αγωγήο: Γπλακηθά
Πεξηβάιινληα Μάζεζεο
• Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηελ Αγωγή θαη Πξναγωγή ηεο Τγείαο
• Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε ΢πκβνπιεπηηθή θαη Δπαγγεικαηηθή Καζνδήγεζε
•Πηπρίν Γαζθάινπ
•Πηπρίν Νεπηαγωγνύ

46

Πξνγξάκκαηα ΢πνπδώλ (B)
΢ΥΟΛΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ΢ & ΔΦΑΡΜΟ΢ΜΔΝΩΝ ΔΠΙ΢ΣΗΜΩΝ
• 5 Γηδαθηνξηθά Πξνγξάκκαηα (PhD) ζηελ Πνιηηηθή Μεραληθή, ζηε
Πιεξνθνξηθή, ζηελ Ηιεθηξνινγία, ζηε Μεραλνινγία, ζηε Μεραληθή Η/Τ
•Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γνκνζηαηηθή Μεραληθή
•Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηα Κηλεηά ΢πζηήκαηα θαη Γηαδίθηπν
•Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Μεραληθή Τδξνγνλαλζξάθσλ
θαη Τπεξάθηησλ Καηαζθεπώλ
•Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα Engineering Management
•Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα Ηιεθηξνιόγνπ Μεραληθνύ
•Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηα ΢πζηήκαηα Δλέξγεηαο θαη ην
Γνκεκέλν Πεξηβάιινλ
•Πηπρίν Ηιεθηξνιόγνπ Μεραληθνύ
•Πηπρίν Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ
•Πηπρίν Δπηκεηξεηή Πνζνηήηωλ
•Πηπρίν Μεραληθνύ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ
•Πηπρίν Πιεξνθνξηθήο
•Πηπρίν Μεραλνιόγνπ Μεραληθνύ Ορεκάηωλ
•Πηπρίν Μεραλνιόγνπ Μεραληθνύ

47

Πξνγξάκκαηα ΢πνπδώλ (Γ)
΢ΥΟΛΗ ΔΠΙ΢ΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ΢
Γηδαθηνξηθό Πξόγξακκα (PhD) ζηε Γηνίθεζε Τπεξεζηώλ θαη
Μνλάδωλ Τγείαο (Γηαζρνιηθό Πξόγξακκα)
Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Τπεξεζηώλ & Μνλάδωλ
Τγείαο (Γηαζρνιηθό Πξόγξακκα)
Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηελ Κνηλνηηθή Φξνληίδα Τγείαο
Πηπρίν Ννζειεπηηθήο
Γίπιωκα Φαξκαθεπηηθήο (5 ρξόληα)

΢ΥΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΠΙ΢ΣΗΜΩΝ & ΓΙΟΙΚΗ΢Η΢

Γηδαθηνξηθό (PhD) ζηε Γηνίθεζε
Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεωλ (ΜΒΑ)
Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζην Γηεζλέο Δκπόξην θαη ηε Ναπηηιηαθή
Γηνίθεζε
Πηπρίν Λνγηζηηθήο & Υξεκαηννηθνλνκηθώλ
Πηπρίν Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ
Πηπρίν Ναπηηιηαθώλ ΢πνπδώλ
48

ΔΞ ΑΠΟ΢ΣΑ΢ΔΧ΢ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ
• Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε
Δπηρεηξήζεωλ (ΜΒΑ)
• Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηελ Δθπαίδεπζε
(Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα θαη Γηδαζθαιία)
• Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηελ Δθπαίδεπζε :
Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλωληώλ
(ΣΠΔ) ζηελ Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθόξν
Αλάπηπμε

49

“Educating the mind
without educating the heart
is no education at all…”
Aristotle
384 – 322 B.C

ΓΡΑΦΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩ΢Η΢ ΚΟΙΝΟΤ
ΑΘΗΝΑ: Παλεπηζηεκίνπ 39 (΢ηνά Πεζκαδόγινπ - 5νο όξνθνο, Γξαθείν 504), Σ.Κ. 105 64 Αζήλα,
Διιάδα, Σει.:+30 210 3311288, Φαμ: +30 210 3311289

ΛΔΤΚΩ΢ΙΑ: Γηάλλε Φξεηδεξίθνπ 7, Παιινπξηώηηζζα, 1036 Λεπθσζία, Κύπξνο, Σ.Θ. 24729, 1303
Λεπθσζία, Κύπξνο, Σει.:+357 22 431355, Φαμ: +357 22 438234

ΛΔΜΔ΢Ο΢: Μάξηνπ Αγαζαγγέινπ 18, Αγ. Γεώξγηνο Υαβνύδαο, 3080 Λεκεζόο, Κύπξνο, Σ.Θ. 56368,
3606 Λεκεζόο, Κύπξνο, Σει.:+357 25 730975, Φαμ: +357 25 735001

www.frederick.ac.cy

e-mai: info@frederick.ac.cy50

ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΠΑΝΔΠΙ΢ΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

PRESENTED BY JOHN DOE

www.euc.ac.cy

Τν Παλεπηζηήκην έρεη έδξα ηε Λεπθσζία. Η Νέα Παλεπηζηεκηνύπνιε ζηνίρηζε €12,000,000 θαη είλαη
ρσξεηηθόηεηαο 7,000 θνηηεηώλ. Η νινθιεξσκέλε ππνδνκή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζπκπιεξώλεη ην
επίπεδν κάζεζεο θαη ςπραγσγίαο. Πέληε θηηξηαθά ζπγθξνηήκαηα ζηεγάδνπλ ηηο θνηηεηηθέο θαηνηθίεο,
ζε κηθξή απόζηαζε από ηελ Παλεπηζηεκηνύπνιε.

ΔΙ΢ΑΓΧΓΗ
Κξαηηθή Αλαγλώξηζε
Τν Δπξσπατθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ είλαη επίζεκα εγγεγξακκέλν ζην κεηξών
Παλεπηζηεκίσλ ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο & Πνιηηηζκνύ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη
ιεηηνπξγεί κε 5 ζρνιέο πνπ πξνζθέξνπλ πιήξσο αλαγλσξηζκέλα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ
Πηπρηαθνύ (Bachelor), Μεηαπηπρηαθνύ (Master) θαη Γηδαθηνξηθνύ (Ph.D.) επηπέδνπ.

Μέινο ηνπ Μεγαιύηεξνπ Γηεζλνύο Παλεπηζηεκηαθνύ Οξγαληζκνύ
Τν Δπξσπατθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ είλαη κέινο ηνπ κεγαιύηεξνπ Γηεζλνύο
Παλεπηζηεκηαθνύ Οξγαληζκνύ Laureate International Universities. Ο νξγαληζκόο απηόο
απνηειείηαη από 75 παλεπηζηήκηα πνπ ιεηηνπξγνύλ ζε 30 ρώξεο κε ζύλνιν 8000,000
θνηηεηέο, δίλνληαο κηα άιιε δηάζηαζε ζηελ θηλεηηθόηεηα ησλ θνηηεηώλ κέζσ
δηαθόξσλ πξνγξακκάησλ αληαιιαγήο.

Αλώηαηε Γηάθξηζε ECTS Label ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο
Τν Δπξσπατθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ είλαη ην πξώην ίδξπκα ζε όιε ηε Κύπξν
θαη Διιάδα πνπ έιαβε ηελ αλώηαηε δηάθξηζε ECTS Label (Δπξσπατθό Σύζηεκα Μεηαθνξάο
θαη Σπζζώξεπζεο Πηζησηηθώλ Μνλάδσλ) από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Αμίδεη λα
ζεκεησζεί πσο κε απηή ηελ Δπξσπατθή αλαγλώξηζε ην Δπξσπατθό Παλεπηζηήκην
ζπγθαηαιέγεηαη ζηα 45 Παλεπηζηήκηα πνπ θαηέρνπλ ην ECTS Label
ζε όιε ηελ Δπξώπε.

ΓΙΑΚΡΙ΢ΔΙ΢ - ΢ΤΝΔΡΓΑ΢ΙΔ΢
Αλαγλώξηζε από ην Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.
Τν Δπξσπατθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ έρεη αλαγλσξηζηεί σο νκνηαγέο θαη ηζόηηκν σο πξνο ηα Διιεληθά
Αλώηαηα Δθπαηδεπηηθά Ιδξύκαηα από ην Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. Όια ηα ηκήκαηα θαη ησλ ηεζζάξσλ ζρνιώλ ηνπ
Δπξσπατθνύ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ έρνπλ αλαγλσξηζηεί σο νκνηαγή θαη ηζόηηκα πξνο ηα αληίζηνηρα ησλ
Διιεληθώλ ΑΔΙ. Με πξόζθαηε δηνηθεηηθή πξάμε, απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ ΓΟΑΤΑΠ, θξίζεθε
όηη ηα πηπρία ηνπ Ννκηθνύ ηκήκαηνο ηνπ Δπξσπατθνύ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ, είλαη ηζόηηκα θαη αληίζηνηρα
ησλ πηπρίσλ ησλ Ννκηθώλ ΢ρνιώλ ησλ Διιεληθώλ Παλεπηζηεκίσλ, θαζηζηώληαο ην Ννκηθό Τκήκα
ηνπ Δπξσπατθνύ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ ην πξώην θαη κνλαδηθό πνπ έρεη θξηζεί ζαλ αληίζηνηρν ησλ
Διιεληθώλ Παλεπηζηεκίσλ.

Θεζκνζέηεζε Δπώλπκεο Έδξαο «Δπξσπατθνύ Παλεπηζηεκίνπ
Κύπξνπ - Μηράιεο Καθνγηάλλεο» ζην Παλεπηζηήκην
Πεινπνλλήζνπ
Τν Παλεπηζηήκην Πεινπνλήζζνπ ζεζκνζέηεζε ηελ Δπώλπκε Έδξα «Δπξσπατθνύ ΠαλεπηζηεκίνπΚύπξνπ Μηράιεο Καθνγηάλλεο». Απηό νθείιεηαη ζηε ζύκπξαμε ηξηώλ ηδξπκάησλ, ηνπ Δπξσπατθνύ Παλεπηζηεκίνπ
Κύπξνπ, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ θαη ηνπ Ιδξύκαηνο Μηράιεο Καθνγηάλλεο κε ην νπνίν ην
Δπξσπατθό Παλεπηζηήκην έρεη ππνγξάςεη εηδηθό κλεκόλην ζπλεξγαζίαο. Δίλαη ε πξώηε θνξά πνπ ζε
παλεπηζηήκην ηεο Διιάδαο θαη ηεο Κύπξνπ δίλεηαη ην όλνκα κηαο έδξαο ζε πλεπκαηηθή πξνζσπηθόηεηα. Η έδξα
ζα ιεηηνπξγήζεη από θέηνο ζηελ Κόξηλζν θαη ζα πεξηιακβάλεη δηαιέμεηο, ζεκηλάξηα, έξεπλα, ζπλέδξηα θιπ.

΢πκκεηνρή ζην Πξόγξακκα Erasmus

Δπξσπατθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ έρεη ζπλάςεη 217 ζπκθσλίεο ζην πξόγξακκα
Erasmus κε 26 ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Διιάδαο.

΢ΤΝΔΡΓΑ΢ΙΔ΢ ΜΔ ΝΟΜΙΚΔ΢ ΢ΥΟΛΔ΢
ΓΗΜΟΚΡΙΣΔΙΟ
ΠΑΝΔΠΙ΢ΣΗΜΙΟ
ΘΡΑΚΗ΢

Μλεκόλην ΢πλεξγαζίαο
Σκήκαηνο Ννκηθήο κε ην
Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό
Παλεπηζηήκην Αζελώλ
Τν Τκήκα Ννκηθήο ηνπ
Δπξσπατθνύ Παλεπηζηεκίνπ
Κύπξνπ έρεη ππνγξάςεη ζύκθσλν
ζπλεξγαζίαο κε ηε Ννκηθή Σρνιή
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ θαη κε
ην Ιλζηηηνύην Σπληαγκαηηθώλ
Δξεπλώλ ηνπ Καπνδηζηξηαθνύ
Παλεπηζηεκίνπ.
Σν πξόγξακκα Ννκηθήο
δηδάζθεηαη ζηα Διιεληθά θαη
αθνινπζεί θαηεύζπλζε
Διιεληθνύ Γηθαίνπ.

΢ύκθσλν ΢πλεξγαζίαο κε
ηνλ Δπξσπατθό Οξγαληζκό
Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (EPLO)
Ο Δπξσπατθόο Οξγαληζκόο
Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (EPLO) είλαη
Γηεζλήο Οξγαληζκόο κε έδξα ηελ
Αζήλα.
Τν Δπξσπατθό Παλεπηζηήκην έρεη
ππνγξάςεη ζύκθσλν ζπλεξγαζίαο
ζην νπνίν πξνβιέπεηαη κεηαμύ
άιισλ ε δεκηνπξγία θνηλώλ
κεηαπηπρηαθώλ θαη εξεπλεηηθώλ
πξνγξακκάησλ, εθπαηδεπηηθώλ θαη
επηκνξθσηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ
επί ηνπ Σπγθξηηηθνύ θαη
Δπξσπατθνύ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ,
ηνπ Γηθαίνπ ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ
Αλζξώπνπ, ηνπ Πεξηβαιινληηθνύ
Γηθαίνπ θιπ.

Μλεκόλην ΢πλεξγαζίαο
Σκήκαηνο Ννκηθήο
κε ην Γεκνθξίηεην
Παλεπηζηήκην Θξάθεο
Τν Τκήκα Ννκηθήο ηνπ
Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Θξάθεο ελέθξηλε κλεκόλην
ζπλεξγαζίαο κε ην Δπξσπατθό
Παλεπηζηήκην Κύπξνπ θαη
αθνξά κεηαμύ άιισλ ζηε
δεκηνπξγία θνηλώλ πηπρηαθώλ
θαη κεηαπηπρηαθώλ
πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ θαη
ζηελ θηλεηηθόηεηα θνηηεηώλ
θαη θαζεγεηώλ.

ΓΔΝΙΚΔ΢ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ΢
Δηζαγσγή Φνηηεηώλ
Γεληθό θξηηήξην εηζδνρήο είλαη ε επηηπρήο ζπκπιήξσζε ηνπ Λπθεηαθνύ θύθινπ ζπνπδώλ. Η
Σύγθιεηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ πξνζδηνξίδεη ηνλ αξηζκό ησλ εηζαθηέσλ θνηηεηώλ. Όπνπ
ππάξρεη κεγαιύηεξε δήηεζε από ηνλ αξηζκό ησλ πξνζθεξνκέλσλ ζέζεσλ, ηόηε γηα ζθνπνύο
θαηάηαμεο κπνξεί λα εθαξκνζηνύλ θξηηήξηα όπσο ε ηειηθή βαζκνινγία ζην απνιπηήξην.

΢ηέγαζε Φνηηεηώλ
Τν Παλεπηζηήκην δηαζέηεη ηδηόθηεηα θνηηεηηθά δηακεξίζκαηα. Τν Δπξσπατθό Παλεπηζηήκην
Κύπξνπ δίλεη πξνηεξαηόηεηα ζηνπο θνηηεηέο από ηελ Διιάδα, νύησο ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη
ζηέγε ζε όινπο ηνπο ελδηαθεξόκελνπο, ζε πιήξσο εμνπιηζκέλα δηακεξίζκαηα. Τε δηακνλή ησλ
θνηηεηώλ ρεηξίδεηαη ην Γξαθείν Σηέγαζεο ηεο Υπεξεζίαο Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο.

΢ηήξημε θαη Καζνδήγεζε Φνηηεηώλ
Τν Παλεπηζηήκην επηθεληξώλεηαη ζηελ πξνζθνξά κεγάινπ αξηζκνύ ππεξεζηώλ κε ζθνπό ηελ
θαιύηεξε ζηήξημε, θαζνδήγεζε θαη ελδπλάκσζε ησλ θνηηεηώλ καο.

Γίδαθηξα θαη Τπνηξνθίεο
Τα δίδαθηξα γηα θνηηεηέο από ηελ Διιάδα θπκαίλνληαη γύξσ ζηηο €6,600 ην ρξόλν. Δπίζεο ην
παλεπηζηήκην παξαρσξεί ππνηξνθίεο ύςνπο 10-40% κε βάζε ηελ επίδνζε ζην παλεπηζηήκην.
Δπηπξόζζεηα, νη θνηηεηέο από Διιάδα κπνξνύλ, αλ πιεξνύλ ηα απαξαίηεηα νηθνλνκηθά θαη
θνηλσληθά θξηηήξηα, λα δηεθδηθήζνπλ νηθνλνκηθή ζηήξημε από ην Υπνπξγείν Παηδείαο ηεο
Κύπξνπ πνπ κπνξεί λα θηάζεη κέρξη θαη €3,700 ην ρξόλν.

΢ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙ΢ΣΗΜΧΝ ΣΗ΢ ΑΓΧΓΗ΢
Πηπρηαθά Πξνγξάκκαηα, 4 ρξόληα

Διιεληθά

Γξαθηθέο Τέρλεο

Γεκνηηθή Δθπαίδεπζε

Μνπζηθή
Νεπηαγσγηθά

Αγγιηθά


Μεηαπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα, 18 κήλεο
Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο
 Δηδηθή (Δληαία) Δθπαίδεπζε

 Δθπαηδεπηηθή Ηγεζία

 Πξώηε Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε

 Τερλνινγίεο Μάζεζεο θαη Δπηθνηλσλίαο

Μνπζηθή Παηδαγσγηθή

Γηδαθηνξηθά Πξνγξάκκαηα, 3-4 ρξόληα
Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο

Μνπζηθή Παηδαγσγηθή

΢ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗ΢Η΢ ΔΠΙΥΔΙΡΗ΢ΔΧΝ
Πηπρηαθά Πξνγξάκκαηα, 4 ρξόληα

Διιεληθά

Γηνίθεζε Αζιεηηζκνύ
Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ

Αγγιηθά

Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ - Γηαρείξηζε
Δλεξγεηαθώλ Πόξσλ (Υδξνγνλαλζξάθσλ)

Γηνίθεζε Ξελνδνρείσλ, Τνπξηζκνύ θαη
Οξγάλσζε Δθδειώζεσλ

Λνγηζηηθή

Γηνίθεζε θαη Ηγεζία

Marketing

Marketing Communications & Social Media

Οηθνλνκηθά Δπηρεηξήζεσλ

Φξεκαηννηθνλνκηθά θαη Δπελδύζεηο

Μεηαπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα (18-24
κήλεο)
Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (MBA)

Δπαγγεικαηηθή Αζθάιεηα θαη Υγεία (MSc)


Γηδαθηνξηθό Πξόγξακκα, 3-4 ρξόληα

Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ

΢ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΧΠΙ΢ΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΔΠΙ΢ΣΗΜΧΝ
Πηπρηαθά Πξνγξάκκαηα, 4 ρξόληα

Διιεληθά

Αγγιηθά

Αγγιηθή Φηινινγία & Γισζζνινγία

Δπξσπατθή Πνιηηηθή θαη Δπηθνηλσλία

Κνηλσληθή Δξγαζία

Λνγνζεξαπεία

Ννκηθή

Χπρνινγία

Μεηαπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα, 2 ρξόληα
Γηεζλέο Δκπνξηθό Γίθαην

Αγγιηθή Φηινινγία θαη Γισζζνινγία

Γηδαθηνξηθό Πξόγξακκα, 3-4 ρξόληα
Γίθαην

΢ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙ΢ΣΗΜΧΝ
Πηπρηαθά Πξνγξάκκαηα, 4 ρξόληα

Διιεληθά

Αθηηλνδηαγλσζηηθή - Αθηηλνζεξαπεία

Αζιεηηθή Δπηζηήκε θαη Φπζηθή Αγσγή

Βηνινγηθέο Δπηζηήκεο

Γηαηξνθή - Γηαηηνινγία

Γεληθή Βηνινγία
Γεληθή Μηθξνβηνινγία

Ηιεθηξνινγηθή θαη Ηιεθηξνληθή Μεραληθή
Μαζεκαηηθά

Θεσξεηηθά Μαζεκαηηθά
Δθαξκνζκέλα Μαζεκαηηθά

Αγγιηθά


Μεραληθή Ηιεθηξνληθώλ Υπνινγηζηώλ

Ννζειεπηηθή

Πιεξνθνξηθή

Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο (Τερλνινγίεο
Γηαδηθηύνπ)


Φαξκαθεπηηθή

Φπζηθνζεξαπεία

΢ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙ΢ΣΗΜΧΝ
Μεηαπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα, 18 κήλεο

Διιεληθά

Αζιεηηθή Φπζηθνζεξαπεία

Γεκόζηα Υγεία

Αγγιηθά

Ννζειεπηηθή

Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο

•Χπρηθή Υγεία/Χπρηαηξηθή Ννζειεπηηθή
•Κνηλνηηθή Ννζειεπηηθή

Γηδαθηνξηθά Πξνγξάκκαηα, 3-4 ρξόληα
Φπζηθνζεξαπεία

Γεκόζηα Υγεία

Πιεξνθνξηθή

ΜΟΝΑΓΑ ΔΞ ΑΠΟ΢ΣΑ΢ΔΧ΢ ΔΚΠΑΙΓΔΤ΢Η΢
Πηπρηαθά Πξνγξάκκαηα, 4 ρξόληα

Διιεληθά

Αγγιηθά

Αγγιηθή Φηινινγία θαη Γισζζνινγία

Marketing Communications and Social
Media

Χπρνινγία
Μεηαπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα, 18 κήλεο


Διιεληθά

Αγγιηθή Φηινινγία θαη Γισζζνινγία

Αγγιηθά

Αζιεηηθή Φπζηθνζεξαπεία

Γεκόζηα Υγεία

Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (ΜΒΑ)

Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο
 Δηδηθή (Δληαία) Δθπαίδεπζε

 Δθπαηδεπηηθή Ηγεζία

 Πξώηε Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε

 Τερλνινγίεο Μάζεζεο θαη Δπηθνηλσλίαο

Μνπζηθή Παηδαγσγηθή

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙ΢ΣΙΚΑ ΣΗ΢ ΙΑΣΡΙΚΗ΢ ΢ΥΟΛΗ΢
Δγθεθξηκέλε από ηελ Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο Ιδησηηθώλ Παλεπηζηεκίσλ ηνπ
Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο
Αλαγλσξηζκέλε από ην ΓΟΑΤΑΠ
Κιηληθή Άζθεζε ζε Γεκόζηα θαη Ιδησηηθά Ννζνθνκεία κε ηελ έγθξηζε ηνπ Υπνπξγείνπ
Υγείαο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο
Δθπαίδεπζε ζε ππεξζύγρξνλα εξγαζηήξηα ξνκπνηηθήο πξνζνκνίσζεο (Robot
Simulation)
Έκπεηξν θαη δηαθεθξηκέλν πξνζσπηθό, δηεζλώο αλαγλσξηζκέλν γηα ην εθπαηδεπηηθό,
εξεπλεηηθό θαη θιηληθό ηνπ έξγν
Η Ιαηξηθή Σρνιή ηνπ Δπξσπατθνύ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Γηεζλή
Ιαηξηθό Οδεγό ηεο FAIMER (Foundation for the Advancement of International Medical
Education and Research)
Η Ιαηξηθή Σρνιή ηνπ Δπξσπατθνύ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ βξαβεύηεθε κε δπν πξώηα
βξαβεία, κεηά από δηαγσληζκό, από ηελ Creston International Awards ζηηο θαηεγνξίεο
Best Medical Solutions (Βέιηηζηεο Ιαηξηθέο Δθαξκνγέο) θαη Best Education Installation
(Βέιηηζηεο Δθπαηδεπηηθέο Λύζεηο)

Η Οξγάλσζε θαη Λεηηνπξγία ηεο Σρνιήο ζπλάδεη απόιπηα κε ηηο νδεγίεο θαη ηα
πξόηππα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη παξαπέκπεη ζε πξόηππα ηεο Βόξεηαο Ακεξηθήο

Πξνζέιθπζε ζπνπδαζηώλ από Κύπξν/Διιάδα θαη δηεζλείο θνηηεηέο από Δπξώπε,
Αζία θαη Ακεξηθή

Γηάξθεηα ζπνπδώλ 6 ρξόληα

Γιώζζα δηδαζθαιίαο είλαη ε αγγιηθή

ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΠΑΝΔΠΙ΢ΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Δπελδύζηε ζηε Γλώζε

Γλώζε,

Παηδεία,
Γεκηνπξγία.

Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Λεπθωζίαο
 45 πηπρηαθά, 22 κεηαπηπρηαθά θαη 12
δηδαθηνξηθά πξνγξάκκαηα κε
εμεηδηθεύζεηο
 Πνιππνιηηηζκηθόηεηα θνηηεηώλ (1400
θνηηεηέο από Δπξσπατθέο θαη άιιεο
ρώξεο)
 Πέξαλ ησλ 1600 θνηηεηώλ ζηα Δμ
απνζηάζεσλ
 540 πξνζσπηθό πιήξνπο απαζρόιεζεο
 228 θαζεγεηέο κε δηδαθηνξηθό

66

Υαξαθηεξηζηηθά Πξνγξακκάησλ
Πηπρηαθά Πξνγξάκκαηα (4 ρξόληα)
 Μεηαπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα (12 – 24 κήλεο)
 Γηδαθηνξηθά (3 ρξόληα)
 Οκνηαγέο θαη ηζόηηκν σο πξνο
ηα Διιεληθά Αλώηαηα Δθπαηδεπηηθά Ιδξύκαηα
(ΑΔΙ) από ην Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π
 ΢πνπδέο ζηελ Διιεληθή γισζζά: Ννκηθή, Φαξκαθεπηηθή, Ννζειεπηηθή,
Γεκνηηθή Δθπαίδεπζε, Πξν-Γεκνηηθή Δθπαίδεπζε, Κνηλσληθή Δξγαζία,
Δπηθνηλσλίεο, Γπκλαζηέο, Χπρνινγία, Γηαηξνθνινγία, Μαζεκαηηθά,
Φπζηθνζεξαπεία …
 Γπλαηόηεηα κεηεγγξαθήο από / θαη ζε άιια παλεπηζηήκηα κεηά ηνλ 1ν ή
2ν ρξόλν ζπνπδώλ ή γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο

Δμ απνζηάζεσο Πηπρηαθά θαη Μεηαπηπρηαθά
πξνγξάκκαηα
- Αγγιηθή Γιώζζα θαη Λνγνηερλία (ΒΑ)
- Γηδαζθαιία ηεο Αγγιηθήο ζε Οκηιεηέο Άιισλ Γισζζώλ (TESOL)
- Δθπαηδεπηηθή Φπρνινγία
- ΢ρνιηθή Φπρνινγία
- Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (ΜΒΑ)
- Δπηζηήκεο Αγσγήο
- Γηδαθηηθή Μαζεκαηηθώλ θαη Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ
- Γηδαθηηθή ηεο Γιώζζαο θαη Λνγνηερλίαο
- Δηδηθή Δθπαίδεπζε
- Δθπαηδεπηηθή Ηγεζία θαη Γηνίθεζε
- Θεσξία, Πξαθηηθή θαη Αμηνιόγεζε Γηδαζθαιίαο
- Μνπζηθή Παηδαγσγηθή
- Σέρλεο θαη Δθπαίδεπζε
68

΢ρνιή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ
Πηπρηαθά Πξνγξάκκαηα - (4 ρξόληα, Bachelor Degree)
• Λνγηζηηθή [9 εμαηξέζεηο από ην ACCA θαη 8 από ην ACA]
• Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (Business Administration)
8 Δμεηδηθεύζεηο θαηεύζπλζεο
• Γηαρείξηζε Δλεξγεηαθώλ Πόξσλ
• Γηνηθεηηθή Πιεξνθνξηθώλ ΢πζηεκάησλ
• Μάξθεηηλγθ
• Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Φηινμελίαο
- Καδίλν
- Κέληξα Δπεμίαο θαη Τγείαο
• Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ, Σνπξηζκνύ Αλαςπρήο θαη Οξγάλσζεο
Δθδειώζεσλ
• Αζιεηηθή Γηνίθεζε

΢ρνιή Δπηζηεκώλ θαη Μεραληθήο
• Μαζεκαηηθά
• Μεραληθή Τπνινγηζηώλ
• Πιεξνθνξηθή
• Ηιεθηξνινγηθή Μεραληθή
• Βηνινγία ηνπ Αλζξώπνπ

Φαξκαθεπηηθή [Διιεληθά] – πεληαεηέο πξόγξακκα [4 ρξόληα δίδαθηξα, 5νο

ρξόλνο πξαθηηθή ζηελ Διιάδα]

• Ννζειεπηηθή [Διιεληθά]
• Φπζηθνζεξαπεία [Διιεληθά]
• Γηαηξνθνινγία θαη Γηαηηνινγία
• Δπηζηήκε ηνπ Αζιεηηζκνύ (Γπκλαζηώλ) [Διιεληθά]
Μεραληθή Δλέξγεηαο Φπζηθνύ Αεξίνπ θαη Πεηξειαίνπ
• Πνιηηηθή Μεραληθή θαη Μεραληθή Πεξηβάιινληνο

΢ρνιή Δπηζηεκώλ Αγσγήο

• Υνξόο

Μνπζηθέο ΢πνπδέο
Πξνδεκνηηθή Δθπαίδεπζε – Νεπηαγσγηθά [Διιεληθά]

Γεκνηηθή Δθπαίδεπζε [Διιεληθά]

΢ρνιή Αλζξσπηζηηθώλ ΢πνπδώλ, Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ
θαη Ννκηθήο
Νομική - 3 Κατευθύνσεις ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Ελληνικά)
Ψυχολογία [Ελληνικά]
Αρχιτεκτονική (4 χρόνια πτυχίο +1 χρόνο μετά-πτυχιακό)
Αγγλική Γλώσσα και Λογοτεχνία
Εφαρμοσμένα Πολυμέσα (Multimedia)
Ψηφιακή Επικοινωνία και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
Αγγλική Γλώσσα και Λογοτεχνία
Γραφική Επικοινωνία
Σχεδιασμός Εσωτερικού Χώρου
Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκές Σπουδές
Δημόσιες Σχέσεις, Διαφήμιση και Μάρκετινγκ
Κοινωνική Εργασία [Ελληνικά]
Καλές Τέχνες

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΑ θαη ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΑ
Πξνγξάκκαηα
ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΑ
• Χεθηαθά Μέζα θαη Δπηθνηλσλία
• Χεθηαθή Τέρλε θαη Σρεδηαζκόο
• Γηεζλείο Σρέζεηο
• Γεκόζηα Γηνίθεζε
• Γηδαζθαιία ηεο Αγγιηθήο σο Ξέλεο
Γιώζζαο
• Ννκηθή
• Κιηληθή Χπρνινγία
• Σπκβνπιεπηηθή Χπρνινγία
• Σπκβνπιεπηηθή
• Δθπαηδεπηηθή/Σρνιηθή Χπρνινγία
• Δγθιεκαηνινγία
• Κνηλσληθή Δξγαζία
• Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (MBA)
• Δθπαηδεπηηθή Τερλνινγία

• Πιεξνθνξηθή
• Ηιεθηξνινγηθή Μεραληθή
• Μεραληθή Δλέξγεηαο Πεηξειαίνπ θαη
Φπζηθνύ Αεξίνπ
• Βηνταηξηθέο Δπηζηήκεο
• Κιηληθή Γηαηηνινγία
• Σύγρξνλε Ννζειεπηηθή
• Δπηζηήκε ηεο Άζθεζεο θαη ηεο
Φπζηθήο Αγσγήο
• Δπηζηήκεο Αγσγήο

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΑ θαη ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΑ
Πξνγξάκκαηα
ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΑ
• Δπηθνηλσλία θαη Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο
• Γηεζλείο ΢ρέζεηο
• Γεκόζηα Γηνίθεζε
• Ννκηθή
• Φπρνινγία
• Κιηληθή Φπρνινγία
• Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (PhD, DBA)
• Πιεξνθνξηθή
• Ηιεθηξνινγηθή Μεραληθή
• Δπηζηήκε ηεο Άζθεζεο θαη ηεο Φπζηθήο
Αγσγήο
• Δπηζηήκεο Αγσγήο
73

΢ρνιή Ιαηξηθήο, από ην 2011
Από ηνλ ΢επηέκβξην 2014 εμαεηέο πηπρίν ηαηξηθήο γηα ηειεηόθνηηνπο Λπθείνπ

Φνηηεηηθή Μέξηκλα

ΚΔ΢Τ

Κέληξν Έξεπλαο θαη
΢πκβνπιεπηηθώλ
Τπεξεζηώλ

Κέληξν
΢ύλδεζεο
κε ηελ
Αγνξά
Δξγαζίαο

€ 9.000

Τπνηξνθίεο
 Γηα Φνηηεηέο από Διιάδα
 Τπνηξνθίεο γηα Αζιεηέο

Κξηηήξηα Δηζδνρήο

€ 6.400
γηα πξνπηπρηαθά

€5.900

Γηα Δμ Απνζηάζεσο
 Απνιπηήξην
Λπθείνπ

 Γεληθόο βαζκόο απνιπηεξίνπ/

Πηπρίνπ

www.unic-greece.gr
Тηλ.
Тηλ.

8011 000 709
6972 406 560

Тηλ. 00357 22 841 528 (Κύπρου)

Σν κέιινλ ζνπ αξρίδεη
εδώ !

{ ΣΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑ΢ }
Όξακα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Νεάπνιηο
Πάθνπ είλαη ε αλάπηπμε ελόο
αλζξσπνθεληξηθνύ εθπαηδεπηηθνύ
νξγαληζµνύ, επξσπατθώλ πξνδηαγξαθώλ,
ηνπ νπνίνπ ηα µέιε εξγάδνληαη ζπιινγηθά
γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσλίαο µέζα από
ηε δηδαζθαιία, ηελ έξεπλα θαη ηελ
θνηλσληθή δξάζε.

{ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΦΙΛΟ΢ΟΦΙΑ }

Καθηγηηέρ με μακπά εμπειπία από
έγκςπα πανεπιζηήμια ηος εξωηεπικού

Σύγσπονερ μέθοδοι διδαζκαλίαρ για
ολιζηική ανάπηςξη ηος θοιηηηή
Βαζική και εθαπμοζμένη έπεςνα και
καινοηόμερ δπάζειρ ζε όλοςρ ηοςρ
κλάδοςρ ζποςδών

{ ΓΙΑΣΙ ΢ΣΟ
ΝΕΑΠΟΛΙ΢ }
 Δςπωπαϊκά εκπαιδεςηικά ππογπάμμαηα
 Γιεθνείρ επεςνηηικέρ δπαζηηπιόηηηερ
 Δπαγγελμαηική πιζηοποίηζη

 Γιαζύνδεζη με ηην κοινωνία
 Δλληνική γλώζζα διδαζκαλίαρ
Απεπζείαο αεξνπνξηθή ζύλδεζε
Πάθνο - Αζήλα, Θεζζαινλίθε, Υαληά, Πάηξα!

{ ΥΩΡΟΙ
ΠΑΝΕΠΙ΢ΣΗΜΙΟΤ }

Πιζίνα

Διαμονή

Αμθιθέαηρο

Καθεηέρια

Γήπεδα

Γυμναζηήριο

{ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ
ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ }

Δςπύ θάζμα ςπηπεζιών πληποθοπικήρ

Σύγσπονερ μαθηζιακέρ ηεσνολογίερ

Βιβλιοθήκη με ζύζηημα ΜILLENNIUM

Μαθηζιακό λογιζμικό MOODLE

Δπγαζηήπια

Γιαδπαζηικοί Πίνακερ

Πποζομοιωηέρ

{ ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ }
Διοίκηση Επιχειρήσεων
Τραπεζικά, Λογιστική και Χρηματοοικονομικά


Λογιστική
Χρηματοοικονομικά και Τραπεζικά

Νομική
Αρχιτεκτονική
Αρχιτεκτονική Τοπίου
Εκτίμηση και Ανάπτυξη Ακινήτων
Ψυχολογία

{ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ }
Διοίκηση Επιχειρήσεων MBA

Γενική Διοίκηση
Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Real Estate
Διαχείριση Κατασκευαστικών Έργων

Financial Risk ManagementΓενική Διοίκηση
Εκπαιδευτική Διοίκηση
Διοίκηση Νοσηλευτικών Μονάδων

Τραπεζικά και Χρηματοοικονομικά
Δημόσια Διοίκηση

Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση
Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο
Αρχιτεκτονική Τοπίου
Construction Management
Real Estate
Εκπαιδευτική Ψυχολογία
Συμβουλευτική Ψυχολογία
Ελληνικός Πολιτισμός
Θεολογία

{ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ }
Το πανεπιζηήμιο βπίζκεηαι ζηο πιο πολςζύσναζηο
ζημείο ηηρ πόληρ και διαθέηει :

Πλήπωρ εξοπλιζμένη θοιηηηική εζηία (διαμονή και
ζίηιζη)

Γωπεάν ππόζβαζη ζηο διαδίκηςο

Γύο πιζίνερ, γςμναζηήπιο, γήπεδα ηένιρ,
ποδοζθαίπος και καλαθόζθαιπαρ

Φοιηηηικούρ Ομίλοςρ για πολιηιζηικέρ,
καλλιηεσνικέρ και αθληηικέρ εκδηλώζειρ

{ ΢ΠΟΤΔΕ΢ ΢ΣΗΝ
ΠΑΦΟ }

 Πνιηηηζηηθή πξσηεύνπζα ηεο Δπξώπεο
2017
 Πόιε κε πνιηηηζκηθή παξάδνζε πνπ
ράλεηαη ζηα βάζε ηεο ειιεληθήο
θιαζηθήο αξραηόηεηαο
 ΢ύγρξνλε επξσπατθή πόιε θη έλαο
δηεζλήο ηνπξηζηηθόο πξννξηζκόο
 Μηα πόιε πνπ δεη ζηνλ παικό ηεο
λενιαίαο
 Απεπζείαο αεξνπνξηθή ζύλδεζε

{

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΙ΢ΓΟΥΗ΢
Ε΢
}
 Απολςηήπιο αναγνωπιζμένος

εκπαιδεςηικού ιδπύμαηορ δεςηεποβάθμιαρ
εκπαίδεςζηρ

 Καλή γνώζη ηηρ αγγλικήρ γλώζζαρ
ΤΠΟΣΡΟΦΙΔ΢ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΔΙΑ

Υποηποθίερ απιζηείαρ

Οικονομική βοήθεια με κοινωνικά
κπιηήπια

www.nup.ac.cy

Υξίζηνο Υξίζηνπ
Τπεύζπλνο Γξαθείνπ
Δηζδνρήο Φνηηεηώλ

A WORLD-CLASS BRITISH UNIVERSITY EXPERIENCE IN CYPRUS

University of Central Lancashire

Πεξηζζόηεξα από 300 πηπρηαθά θαη 200 κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ

΢πγθαηαιέγεηε κέζα ζηα 10 κεγαιύηεξα Παλεπηζηήκηα ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ
• 36,000 θνηηεηέο

• Παγθόζκηα αλαγλώξηζε ζηα πξνγξάκκαηα Φαξκαθεπηηθήο, Αξρηηεθηνληθήο θαη
Αζηξνθπζηθήο

Σν πξώην Παλεπηζηήκην πνπ δεκηνύξγεζε ΢ρνιή Οδνληηαηξηθήο ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην

Παλεπηζηήκην UCLan Cyprus

Άξηζηε Βξεηαληθή Αλώηαηε Δθπαίδεπζε ζηελ Κύπξν

Όια ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ είλαη αλαγλσξηζκέλα
θαη αμηνινγεκέλα από ην Τπ. Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ
(Κύπξνπ) θαη ηελ Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο Ιδησηηθώλ
Παλεπηζηεκίσλ (ΔΑΙΠ) ηεο Κύπξνπ

΢πκβαδίδεη κε ηα ςειά πνηνηηθά πξόηππα ηνπ
UK Quality Assurance Agency (QAA)

Αλαγλώξηζε από ηνλ ΓΟΑΣΑΠ (Παλεπηζηήκην, ΢ρνιέο θαη ζύληνκα
όια ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ μερσξηζηά)

Γελ είλαη franchise

Αληαιιαγή θνηηεηώλ (Η.Β – Κύπξνπ θαη Erasmus+)

Άξηηα θαηαξηηζκέλν αθαδεκατθό πξνζσπηθό κε δηδαθηνξηθά,
εθηελή εξεπλεηηθή δξαζηεξηόηεηα θαη δηεζλή εκπεηξία

Τπεξζύρξνλε Παλεπηζηεκηνύπνιε
(Innovation Award 2013)

Οινθαίλνπξηεο θνηηεηηθέο εζηίεο

Αίζνπζεο Γηδαζθαιίαο θαη Βηβιηνζήθε

Δηθνληθό Γηθαζηήξην

Καθεηεξία θαη Κήπνο

Φνηηεηηθέο Δζηίεο

Πξνγξάκκαηα ΢πνπδώλ
΢ρνιή Γηνίθεζεο θαη Δπηρεηξήζεωλ
BA (Hons) Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ
BA (Hons) Λνγηζηηθά θαη Υξεκαηννηθνλνκηθά (ACCA 9, CIMA 9, ICAEW 7)
BA (Hons) Γηνίθεζε Φηινμελίαο θαη Σνπξηζκνύ
BA (Hons) Αγγιηθήο Γιώζζαο (Γισζζνινγία & Φηινινγία) Νέν
Master Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ(MBA) (12 κήλεο, Πιήξεο Φνίηεζε)
MSc Γηεύζπλζε Δπηρεηξήζεσλ (12 κήλεο, Π.Φ)
MSc Γηαρείξηζε Μάξθεηηλγθ (12 κήλεο, Π.Φ)

Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL) with Applied Linguistics Γηδαζθαιία
ηεο Αγγιηθήο Γιώζζαο ζε κε Αγγιόθσλνπο, κε Δθαξκνζκέλε Γισζζνινγία
(12 κήλεο, Π.Φ)

MA Δθπαηδεπηηθή Ηγεζία Νέν
(12 κήλεο, Π.Φ)

Πξνγξάκκαηα ΢πνπδώλ
΢ρόιε Ννκηθήο
Ννκηθή LLB (Hons)
Σν κόλν πηπρίν Ννκηθήο ζηελ Κύπξν πνπ είλαη αμηνινγεκέλν θαη αλαγλσξηζκέλν από ην Ννκηθό ΢πκβνύιην ηεο Αγγιίαο θαη
Οπαιίαο. Σν Παλεπηζηήκην UCLan ζπγθαηαιέγεηαη κέζα ζηα 200 Καλύηερα Πανεπιζηήμια ζηον κόζμο ζην πξόγξακκα ηεο
Ννκηθήο (QS World Rankings 2012)

Master Ννκηθήο (LLM) (12 κήλεο, Π.Φ)

΢ρνιή Δπηζηεκώλ
BSc (Hons) Μαζεκαηηθώλ
BSc (Hons) Πιεξνθνξηθή
Software Engineering (Σερλνινγία Λνγηζκηθώλ)
Computer Networks Technology (Σερλνινγία Γηθηύσλ)
Computer Games Development (Αλάπηπμεο Παηρληδηώλ γηα Τπνινγηζηέο)

BSc (Hons) Φπρνινγίαο
BSc (Hons) Γηαρείξηζε Αζιεηηζκνύ θαη Άζθεζεο Νέν
MSc Πιεξνθνξηθή (12 κήλεο, Π.Φ)

Κξηηήξηα Δηζδνρήο, Γίδαθηξα θαη
Τπνηξνθίεο
Πηπρηαθά

Απνιπηήξην Λπθείνπ

Αγγιηθή Γιώζζα

4ε Φνίηεζε

3ε Φνίηεζε

16.5/20 ή

18.5/20 ή

82.5% ή

92.5% ή

200 A level points

300 A level points

IELTS 5.0 θαη άλσ

IELTS 6.0

(γηα Ννκηθε LLB - IELTS 5.5 θαη άλσ)

Γιώζζα Γηδαζθαιίαο: Αγγιηθή
Μεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα:
Δπηηπρήο απόθηεζε Πηπρίνπ από αλαγλσξηζκέλν Παλεπηζηήκην/΢ρνιή
IELTS 6.5 θαη άλσ
Απόθνηηνη Παλεπηζηεκίσλ/΢ρνιώλ όπνπ ε γιώζζα δηδαζθαιίαο ήηαλ ζηελ Αγγιηθή, δελ ρξεηάδνληαη
νπνηνδήπνηε πηζηνπνηεηηθό Αγγιηθήο γιώζζαο
Γίδαθηξα
Πηπρηαθά €7,000 αλά έηνο
(θαλνληθά €9,950)
Μεηαπηπρηαθά
€9,450 αλά πξόγξακκα (θαλνληθά €10,450)

Τπνηξνθίεο
Οιηθή 100%
Μηζή 50% (€ 4,950)

Ιδιωςικέπ
Σχξλέπ
Τοις/θμιαπ
Εκπ/ρηπ
(ΙΣΤΕ)
Κύποιξι
Εσοωπαίξι
Αλλξδαπξί
Σύμξλξ

Δημόριεπ
Ιδιωςικά
Σχξλέπ
Παμεπ/μια
Τοις/θμιαπ
Εκπ/ρηπ

Δημόρια
Σύμξλξ
Παμεπ/μια

4085

328

9473

10470

24356

13

12

3691

3105

6821

2063

4

787

90

2944

6161

344

13951

13665

34121

Γηεύζπλζε Αλώηεξεο θαη Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο
Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ
Κίκωλνο θαη Θνπθπδίδνπ γωλία
1434 Λεπθωζία, ΚΤΠΡΟ΢

e-mail: daae@moec.gov.cy

Τηλ: 00357 22800616/617

Fax: 00357 22427560

Website: www.highereducation.ac.cy
99