You are on page 1of 3

2Móz 29

Kereszthivatkozások
Protestáns Újfordítás

29:1-28
3Móz 8:1-36 „Áronnak és fiainak pappá szentelése”, „A papszentelési áldozatok”
29:18
Ef 5:2 és éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és önmagát
adta értünk „áldozati ajándékul, az Istennek kedves illatként.”
Fil 4:18 Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami
tiszta, ami szeretetreméltó, ami jóhírű, ha valami nemes és dicséretes, azt
vegyétek figyelembe!
29:38-42
4Móz 28:1-8 Azután így beszélt az ÚR Mózeshez: Parancsold meg Izráel fiainak, és
mondd meg nekik: Vigyázzatok arra, hogy a megszabott időben mutassátok
be a nekem szóló áldozatot, az én kenyeremet, kedves illatú tűzáldozatul.
Mondd meg nekik: Ezt a tűzáldozatot mutassátok be az ÚRnak: naponta két
hibátlan egyéves bárányt állandó égőáldozatul. Az egyik bárányt reggel
készítsd el, a másik bárányt pedig estefelé készítsd el. Ételáldozatul egytized
véka finomlisztet mutass be egynegyed hín préselt olajjal gyúrva. Állandó
égőáldozat ez, amelyet a Sínai-hegyen rendeltem el az ÚRnak szóló kedves
illatú tűzáldozatul. A hozzátartozó italáldozat egynegyed hín legyen
bárányonként. A szentélyben öntsd ki a jó borból készült áldozatot az ÚR
elé. A második bárányt estefelé készítsd el. Ugyanolyan ételáldozatot és
italáldozatot készíts hozzá, mint reggel. Az ÚRnak szóló kedves illatú
tűzáldozat ez.
1Krón 16:40 hogy égőáldozatot mutassanak be állandóan az ÚRnak az égőáldozati
oltáron: reggel meg este, egészen úgy, ahogyan meg van írva az ÚR
törvényében, amelyet Izráelnek parancsolt.
2Krón 2:3 Lásd, én meg templomot akarok építeni az én URam, Istenem neve
tiszteletére, és azt neki szentelem, hogy jó illatú füstölőszerekkel
tömjénezzenek neki, és a sorba rakott kenyerek állandóan ott legyenek előtte;
és égőáldozatot mutassanak be reggel és este, minden szombaton és
újholdkor, meg Istenünknek, az ÚRnak az ünnepein. Örök kötelessége lesz
ez Izráelnek.
2Krón 13:11 Minden reggel és minden este égőáldozatokat és jó illatú füstölőszereket
füstölögtetnek az ÚRnak. Sorba rakják a kenyeret a tiszta asztalon,
meggyújtják az arany lámpatartó mécseseit minden este, mert mi
megtartjuk Istenünknek, az ÚRnak a szolgálatát, de ti elhagytátok őt.
2Krón 31:3 A király jövedelmének egy részét az égőáldozatokra adta: a reggeli és az esti
égőáldozatokra, a szombatonként, újholdanként és a megszabott ünnepeken
bemutatandó égőáldozatokra, ahogyan meg van írva az ÚR törvényében.
Ezsd 3:3 A régi helyén állították föl az oltárt, mert rettegtek a tartományok népétől,
és égőáldozatokat mutattak be rajta az ÚRnak: reggeli és esti
égőáldozatokat.
ApCsel 26:7 Ennek a teljesülését reméli tizenkét törzsünk is, éjjel-nappal állhatatosan
szolgálva Istennek. Ezért a reménységért vádolnak engem a zsidók, Agrippa
király.
Zsid 7:27 Neki nincs szüksége arra, mint a főpapoknak, hogy napról napra előbb saját
bűneikért mutassanak be áldozatot, azután a nép bűneiért. Ugyanis ezt
egyszer s mindenkorra megcselekedte, amikor önmagát adta áldozatul.

1/3
2Móz 29

29:46
2Móz 20:2 Én, az ÚR, vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a
szolgaság házából.

2/3
2Móz 29
John D. Hannah: Mózes második könyve, A Biblia ismerete I., KIA, Bp., 1998.
(1) A papi ruhák (28. rész)1
29:1-9 Áron fejét fel kellett kennie olajjal, mely azt jelképezte, hogy Isten különleges szol-
gálatra jelölte ki. Áron fiait nem kellett olajjal felkenni, de papi öltözéket kellett rájuk
adni.
20:10-14 A három állatáldozatot különbözőképpen kellett elkészíteni. 1. Bikát mint vétek-
áldozatot: amikor valaki rátette a kezét az állat fejére, kimutatta azonosulását vele. A pa-
pok azonosultak azokkal az állatokkal, melyek meghaltak helyettük. Ily módon a papok
elismerték bűnösségüket és azt, hogy szükségük van a vérrel való megtisztulásra.2
29:15-21 2. Kos mint vétekáldozat. … Az égőáldozatot teljesen el kellett égetni az oltáron.
3. Kos. A vérrel való megkenés azt jelezte, hogy megtisztultak és Istennek szenteltek let-
tek. A fülön lévő vér jelképezhette a papok odaszánását, hogy Isten szavát hallgassák. A
hüvelykujjon lévő vér jelképezhette azt, hogy szentül végzik Isten munkáját, a láb nagyuj-
ján lévő vér pedig beszélhetett arról, hogy a pap körültekintően jár el Isten szolgálatában.
29:22-28 A felmutatott áldozatot meglóbálták … előre-hátra és a pap felé, azt jelképezve,
hogy az áldozat Istené. … Amikor vki békeáldozatot hozott, akkor az állat szegyét és a
felajánlott combot mindig a papok ették meg. Ezzel járultak hozzá Izráel fiai az Úr mun-
kájához.
29:29-30 Csak a főpap részesült ebben a bonyolult szertartásban.
29:31-34 A kos és a kenyér ebben az esetben annyira szent közösségi étel volt, hogy min-
den maradékát el kellett égetni.
29:38-41 Ez a rövid utalás nem a papok beiktatására vonatkozik, hanem a naponkénti
égőáldozatok bemutatására a szent sátorban végzett szolgálat során. … A naponkénti ál-
dozatok olyan alapelemekből álltak, amiket a nép naponta fogyasztott: hús, liszt, olaj és
bor. … Hasonlóképpen Krisztus saját magát áldozat föl a kereszten, „áldozati ajándékul, az
Istennek kedves illatként.”3
29:42-46 Ez az igeszakasz rámutat, milyen fontos a naponkénti égőáldozat Izráel életében.
… Az Istennel való közösség a bűnökért kiontott vér alapján lehetséges. … Isten leeresz-
kedik oda, hogy egy sátorban lakjon, és ez elárulja, hogy mennyire törődik népével.

1 II. Isten kijelentése a népnek a Sínai-hegynél (19-40. rész) – A. Isten szövetsége népével – 4. A
szertartási szabályok (24:12-31:18) - c. A papságra vonatkozó rendelkezések (28-29. rész)
2 3Móz 17:11 „Mert a test lelke a vérben van, és én az oltárra adtam azt nektek, hogy engesztelést szerez-
zen értetek. Mert a vér a benne levő lélek által szerez engesztelést.”
Zsid 9:22 „A törvény szerint majdnem mindent vérrel tisztítanak meg, és vér kiontása nélkül nincs bűn-
bocsánat.”
3 Ef 5:2

3/3