You are on page 1of 4

欲推命禄,先相形神。

观姿仪之满泽,量面部之三停。
肥而无余豪贵,若粟黄缯。
!而"#,$%&'()*。
+,而-,./01。
23而4,5678。
9:;<,=>?@。
ABCD,EFGHI0J。
面KLM,NOG?P无Q。
若RST,先UV相。
WXYZ,[\满贵。
W]^_`,无abcd*。
efgh,ijklmn。
opqr,stuv。
wxyz,{|}~E•€。
e•三‚,ƒ„…†而‡ˆ。
‰Š‹Œ•Ž•,Z•‘’。
r“”•–‹—,˜豪™š。
G›œ&•ž,Ÿ¡神。
œj¢£而¤p,Ÿj¥l而¦w。
§¨©ª,«„¬-®之相。
T¯°±,,„&²³之´。
µ¶·‡,¸„¹神。
Ÿ[º»,¼½无l而¾¿。
ÀWÁÂ,¼ÃÄ而ÅÆ。
>Ç;È,9:ÉÊ。
ËÌÍÎ,ÏÐÑ而gÒÓ。
ÔÕÖ×,ØÙÚ而&ÛZ。
ÜÝÞß,0àGá。
âãŸß,¬äåæ。
9(߬åçè,Ù黄ß&éêë。
ìíSr,j(î面。
ïY而ðTñ‰,òí;³gó。
ôõö÷8ø,°ùíh®úû。
üýÒÆ,^ðÓþ。
ÿc芟藕í贱™观,x胆截筒í贵™羡。
柱g陷§,B损胎而A忧狱。
ô足e‚,妇Ó婿而夫危贱。
狭S危而少雁©,£eú而好虎战。
r根左右yh,ij¾b。
年W东西四,无a›c。
H]›c,B;!夫。
¼"#而»g$K,¼%&而'()*。
„y+í,-.,禄”/0í123。
±4‰而W\,#少í•©56。
-„w而[7,¹8íG¿9:。
Þ¬;¦,<=‚z。
›‚›#,无‚无¿。
>?足ž,@AB而C禄D-。
EFgà,ÜGH而#IúJ。
K¨少•而好LÛ,MNOP而QRS。
Bc»tTU,左贵#而右Ó夫。
A‚†îWV,-ú泽而±危贱。
W观*(,XYgZ而Z贱。
[观\],>:无^而_`。
]a'bì¦,&éecú。
H]deìf,¬åçè。
gï7h,;iSj。
kY而'l神m,n„而¬opq。
Õr71,禄s无余。
t¸uív年,wop而8¹。
xc»í;¬°,¯yx而禄z{。
三+„而@|—,sSf2。
Tgú而›x},Ä~•€。
W7[狭,xM}O,ƒ¬•‚,ƒC'„。
Ä…†‡右ˆ‰,ŠZj。
先B‹Q右-k,Œ•Ž。
•›•G‘K,^G’“。
黄lK而›”,¥•‘而g–。
—&2˜,™^š›。
R•‚之œ•,@žŸ而¡。
余¢XG£j,ùGú¤。