Problemløsning og konceptualisering på Roskilde Festival

- A ledning af urin på campingområdet

s112973 s112945 s112946 s112982 s110579

Frederik C.V. Hansen Jonathan Rasmussen Kirstine Auener Theo Ginman Thomas Salling

28. juni 2013 Design & Innovation Institut for Mekanisk Teknologi Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks Tekniske Universitet

!"#$%&'%()*+*,-#,-.#*/&0123%+)&"+*,-04-5#).+%6&-7&)1+83%! !"#$%&'&()*")+,'&)-.)/*0-'&(10,.%$2!

93*'3".)-:&.*+).&-;*+8&")+1&1! "#$!%&'(!")*+

Abstract
As a design team and experienced festivalgoers, we wanted to take on the problem of festival guests urinating up against the fence surrounding the camping area. Through a series of initial creative brainstorms based upon extensive research and experience, we developed and sketched several concepts, each with its distinctive differences. We weighed up the different concepts regarding crucial parameters such as economy, transport, mounting and efficiency. For further development we chose the concept performing the best in this weighing, while fulfilling most criteria in the product specification. The chosen concept is a flexible urinal made of rubber sheeting. The urinal is deployed on side, by rolling a specified section of the rubber sheet and mounting it on the fence. From this overall concept we went through a systematic process of developing on the details such as drain and mounting mechanisms. By evaluation of the different detail sketches, we picked a handful of promising solutions for further development. Rapid prototyping by means of CAD modeling and 3D-printing was applied to evaluate strengths and weaknesses of every detail solution. By the method of morphology, we combined and integrated the best solutions into one final product – An easily transported and implemented urinal for the fences of the Roskilde Festival camping area. Taking account of every single detail, the urinal is still very simple in its construction. A four millimeter rubber sheeting with small mounting holes makes out the overall shape. Two small plastic rivets ensure easy and secure clamping of the folding part of the urinal. The drain consists of a plastic funnel, which is slided onto the end of the rubber folding, and the urine is guided from the funnel through a rubber tube. Further investigation is required in deciding whether the urine should be contained or spread out. The rubber urinal is cheap in production, easily transported and mounted, while having great potential of reducing the amount of urin near the fences. That being said, the solution should not be a replacement of the urinals in the existing toilet areas. With this solution, the intension of the design team is to put through the message of using urinals as being just as easy as urinating in the fence. This is done by placing different provocative graphics on the urinal surface through big, eye catching plastic stickers. In the long run, the hope is to make festival guests use the urinals instead of urinating directly in the fence. 2

!"#$%&'%()*+*,-#,-.#*/&0123%+)&"+*,-04-5#).+%6&-7&)1+83%! !"#$%&'&()*")+,'&)-.)/*0-'&(10,.%$2!

93*'3".)-:&.*+).&-;*+8&")+1&1! "#$!%&'(!")*+

Indholdsfortegnelse
!"#$%!&$'(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((')! *+,-./,#0.%$12+1/#1'(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((('3! *+,/1,+*+2' ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((('4! "1-.5'.2'67/'((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((('8! "#$%#%%&'$&!()!*+,-&*.*"'&*(-!'.!/$(01,2%&*11*-),$!333333333333333333333333333333333333!4! &(*1,&56-+&')!,11,$!/*%%(*$7!333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333!4! /$(01,2.($2#1,$*-)!3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333!8! !"#$#%&$'$("#)"*+$,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,$-! .*$/&0#"$"*$1'223'&$/0&4"$56&"$2%$2'71"8*$237$9*$1'22"$'$("#)"*$,,,,,,,,,,,,,,$-! :*$2'71"8*$3126**"8'#*$1'223'&$,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,$;! <"#)"*$"&$'=="$>4"*$)?"$*3'8"*>$,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,$;! 9%.&1#'.2'61$.,1'(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((':! ;.+&19$<!/*#1%*+2'(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((('=! "$,'&*9!1:%-*-)%%:),-!3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333!;! %<-&,&*%,$*-)!'.!"(-=,/&,$!333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333!;! "(-=,/&9#$+,$*-)!()!#+9>1),1%,!333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333! ?@! ,1$!/>1%*+2'((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((('?)! %<%&,2'&*%"!1:%-*-)%%:),-!33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333! ?A! 9'1*+,$*-)!()!9#$+,$*-)!),--,2!='+!2(+,11,$*-)!()!$'/*+! /$(&(&</*-)! 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333! ?A! @1(6)#)')#$,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,$ AB! C92*216)4')#$9D$31&08$,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,$ AB! .D8E/273)*"&')#$,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,$ AF! ,1+'1+,1/*21',1#*2+/@#+*+2'((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((('?A! /$(&(&</,!333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333! ?B! "%<2##&1+!%*1%'(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((('?:! .9#!6/*+2'.2'%10/1;#*.+'((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((('?=! 5*,1%1'!%"1>,1'((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((')B! "*/!2'((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((')?! .&/"G42/894"$,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,$ HA! .&/"G42*"#)')#"&$,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,$ HA! I'5"&2"$,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,$ HA!

3

!"#$%&'%()*+*,-#,-.#*/&0123%+)&"+*,-04-5#).+%6&-7&)1+83%! !"#$%&'&()*")+,'&)-.)/*0-'&(10,.%$2!

93*'3".)-:&.*+).&-;*+8&")+1&1! "#$!%&'(!")*+

Indledning
Foreliggende rapport er udarbejdet på baggrund af et specialkursus gennemført i 3-ugers perioden, foråret 2013. Under arbejdstitlen ’Problemløsning og konceptualisering på Roskilde Festival’ har vi som designteam søgt at løse problematikken angående urinering omkring hegnene på festivalens campingområde. Ved brug af CAD modellering og rapid prototyping som værktøj til udvælgelse og vurdering af koncepter gennem designprocessen, har vi udviklet et billigt og kompakt pissoir til ophængning på hegnene. Rapporten har derpå til formål at dokumentere udviklingen af pissoiret, herunder de i designprocessen anvendte metoder.

4

!"#$%&'%()*+*,-#,-.#*/&0123%+)&"+*,-04-5#).+%6&-7&)1+83%! !"#$%&'&()*")+,'&)-.)/*0-'&(10,.%$2!

93*'3".)-:&.*+).&-;*+8&")+1&1! "#$!%&'(!")*+

Behov og mål
Kursusstart og identifikation af problemstillinger
Oprettelsen af specialkurset udspringer af et ønske om at udføre en designproces med henblik på at definere og afhjælpe en problemstilling på Roskilde Festival. Desuden ser vi stort potentiale i CAD modellering og 3D-print som værktøj for rapid prototyping, og har med kurset forsøgt aktivt at inkorporere denne teknologi under løbende udvælgelse og vurdering af løsningskoncepter. Inden kursusstart samledes teamet for at brainstorme på forskellige problemstillinger på Roskilde Festival. Alle teamets medlemmer har været på festivalen gennem flere år, og sessionen baserede sig på vores egen erfaring som festivalgæster. Dette udgangspunkt lod os identificere to konkrete problemstillinger som vi følte os særligt motiverede for at løse.

Toilethåndtag eller pissoir?
Begge problemstillinger tager udgangspunkt i at forbedre hygiejnen i forbindelse med toiletbesøg på festivalområdet. Dørhåndtagene til festivaltoiletterne udgør en stor smittekilde, idet gæsterne ikke har mulighed for at vaske hænder inden de forlader toilettet. Herved overføres bakterier fra gæst til gæst via dørhåndtaget. Teamet ville i denne forbindelse udvikle en løsning således at toiletdørene kunne åbnes uden kontakt mellem hænder og dørhåndtag, eventuelt vha. en fodbetjent mekanisme. Langt de fleste mandlige festivalgæster, især på campingområdet, vælger at urinere op ad de omkringliggende hegn fremfor de til formålet opstillede pissoir i toiletområderne. Dette udgør et stort problem, idet urinen efter kun få dage emitterer en kraftig lugt som er til gene for forbipasserende gæster, og især de gæster som camperer tæt ved hegnene. Dertil kommer, at mængden af urin ved hegnene i visse tilfælde bliver så voldsom, at der opstår søer af urin og mudder, til gene for gæster der færder sig på gangstierne. Teamet ville i denne forbindelse udvikle et pissoir til ophæng på hegnet, der skulle fordre gæsterne til at urinere heri, fremfor direkte i hegnet. Ved nærmere fordybelse i ovennævnte, vurderede vi, at problemstillingen omkring toiletternes dørhåndtag ville kræve et komplet redesign af toiletbåsen. Da de fleste af festvalens toiletter er 5

!"#$%&'%()*+*,-#,-.#*/&0123%+)&"+*,-04-5#).+%6&-7&)1+83%! !"#$%&'&()*")+,'&)-.)/*0-'&(10,.%$2!

93*'3".)-:&.*+).&-;*+8&")+1&1! "#$!%&'(!")*+

udlejet af et eksternt firma, ville projektet blive et samarbejde hermed, i stedet for et samarbejde med Roskilde Festival. Desuden vurderede vi, at et komplet redesign af et eksisterende produkt ville være for omfangsrigt til et 3-ugers kursus. Vi valgte derfor at basere vores projekt på problemstillingen omkring urinering i hegnene. Med denne problemstilling fik vi som designteam mulighed for, at udvikle en helt ny løsning med fokus på behovene for Roskilde Festival, uden nødvendig hensyntagen til andre virksomheder. Problemstillingens vigtighed og relevans for Roskilde Festival understreges af research dokumenteret på bilag AB01.

Problemformulering
Jeg går i hegnet! Vores erfaring som garvede festivalgangere fortæller os, at langt størstedelen af de mandlige gæster på campingområdet vælger at gå til hegnet frem for pissoiret, når blæren skal tømmes. Efter kun få dage med højt solskin lader dette sig udtrykke gennem en intens lugt fra dampende urin – Især til gene for de tusinder af campister der har måttet placere sig i nærhed af hegnene langs ydersiderne af campingområderne. Dertil kommer, at mange gangarealer omdannes til bassiner af mudder og urin på regnfulde dage. Dette er ikke kun et problem i forhold til generel færden og fremkommelighed på campingområdet, men i lige så høj grad et problem i forhold til personlig hygiejne og sundhed. Som festivalgangere ser vi, at den nuværende løsning med lokale stålpissoirer ikke viser sig tilstrækkelig på campingområdet – Som designingeniører ser vi en problemstilling som bør udforskes og derpå afhjælpes gennem en praktisk løsning der kan fuldt implementeres i nærmeste fremtid. At bruge et pissoir burde være så simpelt som at pisse i hegnet Vi er kommet til en erkendelse. Der skal mere end blot et nyt produkt til, for at få gæster til at gå turen hen til et pissoir. Det nærliggende hegn vil altid være den lette løsning når gæster er trætte efter en dag i solen, og ikke mindst efter indtag af større mængder alkohol. For betydeligt at reducere urineringen ved hegnene på sigt, er der behov for en holdnings- og adfærdsændring blandt gæsterne på campingområdet – en ændring vi som

6

!"#$%&'%()*+*,-#,-.#*/&0123%+)&"+*,-04-5#).+%6&-7&)1+83%! !"#$%&'&()*")+,'&)-.)/*0-'&(10,.%$2!

93*'3".)-:&.*+).&-;*+8&")+1&1! "#$!%&'(!")*+

designteam ønsker at igangsætte, ved at vise, at det kan være lige så nemt at bruge et pissoir, som at urinere i hegnet. Et simpelt opsætteligt pissoir Vi har set P-Tree fungere med stor succes på Festivalpladsen, jf. bilag AB01, hvilket stiller et oplagt og tilsyneladende ubesvaret spørgsmål. Hvorfor ikke overføre og inkorporere nogle af de gode elementer herfra, i et koncept der kan fungere på campingområdet? Som designteam arbejder vi derpå med konceptualisering af et pissoir, der let transporteres og opsættes i større antal, på baggrund af lav vægt og simpel udformning. Der sigtes tilmed efter en billig løsning, så vejen fra konceptniveau til realisering minimeres betydeligt. Hegnet er ikke ’det nye toilet’ Der er ikke tale om P-Tree version 2.0, for der er ingen træer på camping-området! Derimod ønsker vi, at benytte netop hegnet til opsætning af det nye pissoir, hvilket giver flere fordele. Først og fremmest udgør hegnet et stort og fleksibelt fladeareal i forbindelse med opsætning. Dertil kommer, at mange gæster er vant til at urinere ved hegnet, hvormed pissoiret i dette miljø vil få optimal eksponering – og eksponering er der brug for. Det skal understreges, at implementering af det nye pissoir ikke har til formål at gøre hegnet til ét stort toilet. Det bør tilsigtes, at de nuværende pissoir-foranstaltninger i tilknytning til toiletterne fortsat vil være den primære foranstaltning for urinering. Derimod ønsker vi med det nye pissoir, at skabe en bevidsthed omkring det faktum, at det vil være til alle gæsters fordel, hvis pissoir benyttes fremfor hegnet – og her kommer hegnets eksponeringsværdi som opsætningsmedie ind i billedet. Udover at lede urin væk fra hegnet, ønskes det nye pissoir at fungere som kampagneflade via tiltrækkende, pirrende og provokerende grafiske fremstillinger som en del af den fysiske udformning. Ét essentielt budskab skal signaleres – det er lige så nemt at bruge et pissoir, som at urinere i hegnet!

7

!"#$%&'%()*+*,-#,-.#*/&0123%+)&"+*,-04-5#).+%6&-7&)1+83%! !"#$%&'&()*")+,'&)-.)/*0-'&(10,.%$2!

93*'3".)-:&.*+).&-;*+8&")+1&1! "#$!%&'(!")*+

Proces og metode
Tre uger er relativt kort tid til udvikling af en helt ny designløsning. Ved kursusstart udarbejdede teamet derfor en detaljeret tidsplan for hele projektforløbet – fra tidlige brainstormsessions til udarbejdelse af rapport på baggrund af det færdigt udviklede produkt. Tidsplanen udgøres af et Gannt chart som ses på bilag AB02. Projektet og dets resultat i form af en konkret designløsning, er tiltænkt anvendelse på Roskilde Festival. Det har derfor været vigtigt for teamet at vække festivallens interesse for projektet, i håb om at få lov til at medbringe en prototype til felttest på dette års festival. På baggrund af den definerede problemstilling, formulerede teamet således et projekt-oplæg til relevante kontaktpersoner på festivalen. Herigennem lykkedes det os, at skaffe gratis billetter og en stand i ’Sustainable Lab’, hvor vi har mulighed for at vise prototypen frem. Hvis der udvises stor interesse for prototypen og konceptet bag, er det teamets ambition at kunne medbringe et antal funktionelle prototyper til næste års festival. Projektoplægget til Roskilde Festival er at finde under ’diverse’ i bilagene! For at danne baggrund for konceptualiseringsfasen, udarbejdede vi en grundspecifikation med krav og kriterier til pissoirløsningen. Denne er senere revideret i en version 2.0, indeholdende flere tekniske detaljer. Begge versioner af grundspecifikationen er at finde på bilag AB03/AB23. I konceptualiseringsfasen udformede vi flere hundrede forskellige designs på komponentniveau, herunder komponenter til fastspænding, afløb og selve pissoirets grundform. Udvalgte komponenter modellerede vi i CAD værktøjet Creo Parametric. Efterfølgende er STL-modellerne blevet klargjort i programmerne Netfabb (placering, opdeling) og Cura (skalering, printerparametre) samt 3D-printet i Ultimaker-printere. Denne fortløbende rapid prototyping er anvendt til at understøtte den kreative proces i udvælgelse, test og vurdering af de endelige komponenter til prototypen.

8

!"#$%&'%()*+*,-#,-.#*/&0123%+)&"+*,-04-5#).+%6&-7&)1+83%! !"#$%&'&()*")+,'&)-.)/*0-'&(10,.%$2!

93*'3".)-:&.*+).&-;*+8&")+1&1! "#$!%&'(!")*+

Konceptualisering
Ovenpå afgrænsning og formulering af problemfelt, samt opsætning af løsningens specifikationer og en konkret tids- og aktivitetsplan, blev teamet i stand til at reflektere over løsningskoncepter. I forlængelse af projektets indledende faser blev en afdækning af løsningsrummet igangsat på baggrund af en lang række faciliterede, kreative brainstormsessioner.

Kreativ løsningssøgen
Som udgangspunkt gennemførte teamet en åben brainstorm over problemstillingen ’afledning af urin fra campingområdet’, jf. bilag AB04. Med idéskitser som arbejdsmedie kunne der udveksles tanker og idéer teammedlemmerne imellem, og herved kunne den indledende brainstorm bidrage til at danne overblik over løsningsrummet. Gennem tendensbetragtninger kategoriserede teamet idéskitserne i syv områder, som på forskellig vis kunne opsamle eller aflede urin fra campingområdet. Eksempelvis udsprang flere idéer om foldbare pissoirløsninger, løsninger der bidrager til festivalgængerens privatliv, og løsninger som afleder eller opbevarer urinen. En klar tendens blandt alle idéer var dog at benytte hegnet som opsætningsmedie. Det virkede oplagt at udnytte det faktum, at hegnet årligt opsættes i et stort antal, og at hver hegnsektion har et stort overfladeareal. Herpå blev endnu en brainstorm faciliteret, jf. bilag AB05. Også her blev idéerne kategoriseret alt efter deres respektive udformninger og principper. Herefter udvalgte teamet fire idéretninger, som syntes interessante at videretænke.

Syntetisering af koncepter
I et progressivt syntetiseringsarbejde blev der lavet divergente brainstorms på fire konceptretninger med forskellige særpræg • • • • Et pissoir med permanent trug, støbt som en enkelt pladeform En modulløsning hvor flere pissoirer kobles sammen Et pissoir der udformningsmæssigt ville blive i stand til at reducere graden af tilstopning En fleksibel måtte der kunne rulles op til et pissoir 9

!"#$%&'%()*+*,-#,-.#*/&0123%+)&"+*,-04-5#).+%6&-7&)1+83%! !"#$%&'&()*")+,'&)-.)/*0-'&(10,.%$2!

93*'3".)-:&.*+).&-;*+8&")+1&1! "#$!%&'(!")*+

I en efterfølgende proces kunne flere nyttige funktioner og egenskaber blandt de fire konceptretninger kombineres, hvorpå to koncepter udsprang. Det ene, jf. bilag AB06, blev et koncept som tog udgangspunkt i et blødt plast- eller gummimateriale, der nemt kunne rulles til et pissoir og ophænges. Her var tanken at urinen blev ledt gennem riller ned i en sammenrullet rende, mens tilstoppende genstande blev frasorteret. Efter brug kunne måtten foldes ud til en flad enhed, der kunne stables eller rulles og dermed opbevares kompakt. Den anden konceptretning, jf. bilag AB07, blev et modulbaseret plastpissoir. Her skulle renden hælde således, at urinen ville løbe til den ene ende hvor den kunne afledes samlet. Pissoirenhederne kunne kobles til hinanden ved overlap og dermed opsættes efter belastningsbehov. Ydermere var det tanken at enhederne var i en størrelse så de let kunne håndteres af en enkelt person ved opsætning, samt stables ind i hinanden ved opbevaring og under transport. Fælles for koncepterne var, at de begge gav mulighed for grafisk kampagneførelse gennem en stor overflade. Dertil så teamet to løsninger på selve afledningen af urinen. Den første løsning byggede på samme princip som P-Tree, jf. bilag AB01, hvor urin pumpes fra campingområdet til septiktanke på festivalpladsen via et rør- eller slangesystem. Den anden løsning var en idé om at sprede urinen som gødning udenfor de campingområder, der ligger tæt ved skov- eller buskadsområder. Dette ville i praksis ske via hullede slanger som fordelte urinen over et stort område uden for festivalen. Herved kunne mere af urinen absorberes i jorden og de værste lugtgener mindskes.

Konceptvurdering og udvælgelse
For at blive i stand til at vælge et endeligt koncept til videre arbejde, blev de to syntetiserede koncepter opvejet mod grundspecifikationen og hinanden. Ved hjælp af Weighted Objectives Method, jf. bilag AB08, blev teamet i stand til at vurdere og vægte egenskaber for hver af koncepterne. Metoden blev i høj grad benyttet som et diskussionsfremmende middel til at få italesat vigtigheden af forskellige krav og kriterier fra grundspecifikationen. Her blev det klargjort, at løsningen både skulle være billig og holdbar i forhold til festivalens hårdføre miljø. Pga. en ligelig høj

10

!"#$%&'%()*+*,-#,-.#*/&0123%+)&"+*,-04-5#).+%6&-7&)1+83%! !"#$%&'&()*")+,'&)-.)/*0-'&(10,.%$2!

93*'3".)-:&.*+).&-;*+8&")+1&1! "#$!%&'(!")*+

vægtning af produktets udtryk, og dermed budskab, blev det mindre væsentligt at udvikle et pissoir med fokus på stor kapacitet. Konceptet med den fleksible måtte fik en smal sejr i vægtede point. Grundet dette, samt vurdering af høj innovationsværdi og relevans ift. den opstillede grundspecifikation, valgte teamet måttekonceptet. I valget blev der blandt andet lagt vægt på konceptets kvaliteter • • • Flad og kompakt under transport Billig i fremstilling Effektiv i hindring af tilstopning

Hertil ville konceptet også fint kunne fungere som kampagneflade, og på den måde direkte gøre festivalgængerne opmærksomme på urinproblematikken.

11

!"#$%&'%()*+*,-#,-.#*/&0123%+)&"+*,-04-5#).+%6&-7&)1+83%! !"#$%&'&()*")+,'&)-.)/*0-'&(10,.%$2!

93*'3".)-:&.*+).&-;*+8&")+1&1! "#$!%&'(!")*+

Detaljering
Systematisk løsningssøgen
På baggrund af den tidligere vurdering og udvælgelse, var næste skridt at nærme os en endelig udformning af konceptet. Dette blev gjort gennem en omfattende, systematisk detaljeringsfase, hvor alle pissoirets funktionaliteter identificeredes. Den videre detaljering tog således udgangspunkt i følgende hovedfunktioner • • • • Overordnet udformning Ophæng på hegn Montering af afløb Fastgørelse af rendens oprul

Med denne systematiske tilgang formåede vi at nedbryde det store løsningsrum til mindre løsningsrum med hvert deres klare fokus. Herefter kunne vi på morfologisk vis, og gennem fortløbende prototyping, udvælge de delløsninger som i kombination gav den bedste helhedsløsning. Under udvælgelse af materiale til selve pissoirets grundform, udarbejdede vi simple skalamodeller af umiddelbart tilgængelige materialer. Rapid prototyping gennem 3D-print gav ikke mening i denne forbindelse, grundet printernes afhængighed af PLA-plast som arbejdsmedie. Jævnført bilag AB18, valgte vi at benytte fire milliemeter EPDM-gummi, da det er meget fleksibelt og har en resistent overflade.

Validering og vurdering gennem CAD modellering og rapid prototyping
Tegningsdokumentation blev gennem de tidligere faser benyttet i bredt omfang – Til intern kommunikation i gruppen, såvel som kommunikation til eksterne partnere. Dette har, som tidligere nævn, primært været i form af frihåndsskitser til at illustrere og formidle idéernes overordnede principper. Det skyldes at frihåndsskitsering er den hurtigste måde at formidle og videregive information, når der er tale om simple geometrier og overordnede principper. Når koncepter og idéer derimod skal detaljeres, og den præcise udformning skal fastlægges, er frihåndstegning sjældent tilstrækkeligt til at beskrive de komplekse geometrier. Hertil er det muligt at udforme og modificere ønskede formgeo12

!"#$%&'%()*+*,-#,-.#*/&0123%+)&"+*,-04-5#).+%6&-7&)1+83%! !"#$%&'&()*")+,'&)-.)/*0-'&(10,.%$2!

93*'3".)-:&.*+).&-;*+8&")+1&1! "#$!%&'(!")*+

metrier med et CAD-værktøj og således benytte det som kreativt hjælpemiddel – til dette kan PTC’s Creo Parametric 2.0 benyttes. Grundet programmets fleksibilitet kan der hurtigt ændres på en part uden at skulle omlægge samtlige mål - Dog forudsat, at modelleringens parametriske relationer er forsvarligt defineret. På baggrund af dette fandt teamet det relevant at tage CADværktøjet i brug for at kunne fastlægge komponenters endelige udformning, og dernæst validere og vurdere dem i forhold til hinanden. Som det første skulle måttens mål og dimensioner fastlægges, så produktet gav det ønskede visuelle udtryk og samtidig havde den ønskede kapacitet. For at få det bedste indtryk af dette, blev måtten modelleret i Creo, således at teamet kunne se emnets rumlige fremtreden. Dermed blev det muligt at beslutte hvilket visuelt udtryk der bedst levede op til vores ønsker, og fastlægge konceptets overordnede mål, jf. bilag AB09 og arbejdstegning på bilag AT01. Efter den systematiske løsningssøgen og syntetisering stod gruppen med en række løsninger til hver af de tre delelementer – ophængning, afløbsmontering og fastmontering af oprul. Hver af de enkelte løsninger blev modelleret i Creo med fokus på, at funktionaliteten skulle være funktionsdygtig i det udprintede PLAmateriale. Mange af løsningerne benytter materialefjedre og kræver derfor den rette godstykkelse for at fungere optimalt. Efter modelleringen blev STL-filerne valideret og korrekt placeret i Netfabb for at sikre, at emnerne kunne printes optimalt. Ved placering af emnet skulle der tages højde for brudstyrken, der afhænger meget af hvilken retning hvori printlagene ligger, da de individuelle lag relativt nemt kan skilles fra hinanden. Dermed vil emnet have langt højere brudstyrke i længde- og bredderetningen end i højden. Dette var navnligt relevant for de emner der krævede elastisk deformation for at fungere, da disse udsættes for stres og derfor kræver en højere brudtyrke. Efterfølgende blev STLfilerne klargjort i Cura, der er en software som konverterer STLfiler til en kode, som Ultimaker-printerne kan læse. Herigennem kan diverse indstillinger justeres, og support structures kan indsættes hvis det er nødvendigt for det pågældende emne. Teamet erfarede at temperatur og hastighed har stor indflydelse på det printede emnes kvalitet, og bør varieres alt efter emnets type og materialets farve. Det bedste resultat blev opnået ved print med en temperatur på 195 grader for pigmentfarvede materialer og 210 grader for grå materialer. Ydermere viste det sig mest optimalt at køre ved 13

!"#$%&'%()*+*,-#,-.#*/&0123%+)&"+*,-04-5#).+%6&-7&)1+83%! !"#$%&'&()*")+,'&)-.)/*0-'&(10,.%$2!

93*'3".)-:&.*+).&-;*+8&")+1&1! "#$!%&'(!")*+

langsomere hastigheder ved opstartsfasen, for at sikre at PLAplasten binder ordentligt til bundpladen. Ophængning Til ophængning af pissoiret havde teamet syntetiseret to overordnede løsninger på baggrund af den kreative løsningssøgning – et fjedrebeslag og en simpel løsning hvor måtten blev ophængt med strips. Her blev kun fjedrebeslaget modelleret og printet, jf. bilag AB10, da strips-løsningen ikke syntes egnet til modellering. Fjedrebeslagene, som var tiltænkt at kunne limes på bagsiden af måtten, viste sig funktionsmæssigt at fungere, men teamet besluttede, at det var en bedre og mere simpel løsning at ophænge måtten med strips gennem huller. Det blev efterfølgende fundet nødvendigt at forstærke hullerne med pressenningsringe, for at undgå at stripsene gnaver sig ind i gummiet. Derfor blev der modelleret og printet ringe til dette formål, der kunne monteres i gummimåtten, jf. bilag AB11. Arbejdstegning findes på bilag AT02. Fastspænding af oprul For at sikre at pissoir-renden sad korrekt ved oprulning var det essentielt, at fastmonteringen var pålidelig, men også at den kunne betjenes hurtigt. Til dette syntes tre løsninger lovende – fjedernitter, manchetknapper eller rawlplugs monteret i hver side af måtten. Disse tre løsninger blev alle formudviklet og modelleret i Creo og printet på Ultimakers, jf. bilag AB12/AB13/AB14. Her blev det erfaret at manchetknapprincippet skulle skaleres op, for at dets makaniske led kunne fungere tilstrækkeligt - dette grundet printernes relativt lave kvalitet. Dernæst blev det erfaret at fjedernitten var det system der fungerede bedst, som holdbar løsning. Her kunne måtteenden nemt klikkes op til en rulle i de monterede ringe. Princippet gennemgik efterfølgende flere designændringer for at forbedre funktionaliteten yderligere. Derfor blev der modelleret og printet en række redesigns, hvor der blev eksperimenteret med godstykkelser, størrelsen på fjederhovedet og fastmonteringen på måtten. Efter en lang proces med overvejelser og redesigns, blev en endelig løsning fundet, jf. arbejdstegning på bilag AT03.

14

!"#$%&'%()*+*,-#,-.#*/&0123%+)&"+*,-04-5#).+%6&-7&)1+83%! !"#$%&'&()*")+,'&)-.)/*0-'&(10,.%$2!

93*'3".)-:&.*+).&-;*+8&")+1&1! "#$!%&'(!")*+

Afløbsmontering Til montage af pissoirets afløb, var løsningerne gennem den systematiske løsningssøgen blevet syntetiseret ned til to løsninger – et grab- og tagrendeprincip. Her blev begge løsninger modelleret i Creo og printet, jf. bilag AB16/AB17. Med de printede emner i hånden kunne teamet afprøve dem og vurdere hvilken af de to løsninger der var mest optimal. Begge løsninger blev afprøvet og monteret på både slange og pissoir således, at alle aspekter kunne vurderes. Emnerne kunne samles med slangen uden problemer, men det var utvivlsomt tagrendeprincippet, der mest optimalt kunne monteres på pissoiret. På dette grundlag blev tagrendeprincippet valgt som endelig løsning, men gennemgik dog flere designændringer for at forbedre funktionaliteten. Blandt andet blev flangerne vurderet for små, og vinklen på endestykket blev også ændret så den tilsvarede pissoirrendens hældning. Efter dette redesign nåede teamet til enighed om udformningen af den endelige løsning, jf. arbejdstegningen på bilag AT04.

15

!"#$%&'%()*+*,-#,-.#*/&0123%+)&"+*,-04-5#).+%6&-7&)1+83%! !"#$%&'&()*")+,'&)-.)/*0-'&(10,.%$2!

93*'3".)-:&.*+).&-;*+8&")+1&1! "#$!%&'(!")*+

Den endelige designløsning
Gennem den beskrevne designprocess er løsningsrummet blevet udbredt, koncpeter er blevet frasorteret, syntetiseret og i sidste ende detaljeret og manifesteret i den endelige designløsning, jf. bilag AB21. Denne tager sit udgangspunkt i en måtte af EPDMgummi, der kan ophænges på festivalhegnet og rulles op til et pissoir. Det visuelle udtryk er en essentiel del af produktet, der appellerer til, at der kan påsættes grafik i form af slogans og kampagner, jf. bilag AB19. Gr afikken kan udskiftes i henhold til nye kampagner og tiltag. Det er derfor tanken at grafik printes som klistermærker eller folie og påklæbes på måtten. Måtten er asymmetrisk og hælder 7 grader i bunden, hvilket giver pisserenden en forsvarlig hældning i forhold til festivallens topologi. Samtidig giver de skæve vinkler pissoiret et unikt og letgenkendeligt udtryk. Størrelsen er endvidere dimensioneret så pissoiret kan bruges af to personer, samtidig med at det er let at opsætte og transportere. Størrelsen understøtter derudover muligheden for at benytte produktets grafikflade for kampagner, der ellers ophænges separat som bannere på festivalen. Den endelige dimensionering fremgår af arbejdstegningen på bilag AT01. Udover gummimåtten, består løsningen af tre delsystemer – ophængningsmekanismen, fastspændingen af oprul og monteringen af afløb. Pissoiret ophænges med strips igennem de fire presenningsringe, der er monteret i gummimåtten. Fastspænding af oprul sker via en fjedernitte, der ligesom presseningringen er fastmonteret i gummimåtten. Fjedernitterne kobles til pressningringe af samme type som benyttes til ophængning, hvorved der spares en ekstra komponent, hvilket reducerer produktionsomkostningerne. Pissoirets afløbsslange er monteret via en specialdesignet komponent, der let monteres via udskæringer i måtten, uden brug af skruer eller andre eksterne komponenter. Den konkrete afskaffelse af urinen har ikke været mulig at fastlægge uden et samarbejde med Roskilde Festival. Eftersom teamet ikke løbende har været i dialog med festivalen, er dette aspekt altså stadig afgrænset til de to konceptuelle løsninger – P-Tree løsningen med pumpesystemet og den simple slangegødningsløsning. Vi forestiller os dog, at tilslutning til det eksisterende pumpesystem vil medføre etablering af en for omfattende infrastruktur, hvorfor denne løsning sandsynligvis må fravælges. Mere 16

!"#$%&'%()*+*,-#,-.#*/&0123%+)&"+*,-04-5#).+%6&-7&)1+83%! !"#$%&'&()*")+,'&)-.)/*0-'&(10,.%$2!

93*'3".)-:&.*+).&-;*+8&")+1&1! "#$!%&'(!")*+

realistisk forekommer løsningen hvor en gennemhullet slange spreder urinen over et større areal udenfor campingområdet og altså sikrer, at urinen ikke danner søer til gene for campisterne. !

Prototype
Gennem forløbet er alle komponenter og delløsninger løbende blevet afprøvet og valideret, for at sikre at alle delsystemer kan fungere i praksis. Den endelige test står dog i at afprøve den samlede løsning under de tiltænkte forhold på Roskilde Festival. Til dette blev en prototype fremstillet ud af 3D-printede komponenter, monteret i en 1:1 udskåret gummimåtte, jf. bilag AB20. Printede komponenter er naturligvis ikke den optimale løsning til et masseproduceret produkt, men blev vurderet tilstrækkeligt til test af prototypen. Skulle pissoiret sættes i produktion, ville sprøjtestøbte komponenter naturligvis være at fortrække. Fremstilling af prototypen har taget sit udgangspunkt i den fremstillede tegningsdokumentation. Det har ikke været relevant at tilføje tolerancer på arbejdstegningerne da 3D-printere ikke opererer med tolerancesætninger, og da udskæring af måtten er gjort i hånden. Derimod har det været nødvendigt at sætte de nominelle mål med en hvis tolerancetærskel for at sikre, at de individuelle komponenter passede sammen. Alle arbejdstegninger kan ses på bilag AT01 til AT04.

17

!"#$%&'%()*+*,-#,-.#*/&0123%+)&"+*,-04-5#).+%6&-7&)1+83%! !"#$%&'&()*")+,'&)-.)/*0-'&(10,.%$2!

93*'3".)-:&.*+).&-;*+8&")+1&1! "#$!%&'(!")*+

Brugsscenarier
Pissoiret har til formål at reducere de gener der er forbundet med urinering omkring hegnene, som netop udgør rammerne for campingområdet. Hegnene udgør så stort et areal, at det er muligt at hænge et stort antal pissoirer op, hvis dette ønskes. Vores pissoir er tiltænkt transport i stor kvantitet, men blot to personer kan fragte og ophænge dem på den ønskede lokation. Da pissoiret grundlæggende er en flad gummimåtte på fire millimeter i tykkelsen, kan denne stables i meget store mængder under fragt. Desuden vil gummimåtternes indbyrdes friktion sikre forsvarlig transport på en ladvogn. Ophænget kan udføres af to personer. Først placeres måtten fladt mod hegnet i den ønskede højde. Dernæst fastgøres den med strips gennem de to huller i hvert hjørne. Efterfølgende rulles måtten op og fjedernitterne knappes i de dertil hørende presenningsringe. Slutvist monteres afløb med slange nemt i måttens rendeende hvor urinen afledes. Således er måtten fastgjort og låst i den endelige position, og næste pissoir kan hænges op. Løsningen er hverken en erstatning eller et redesign af de eksisterende, stationære pissoirs. Det afleder urin fra befærdede områder mens udformningen forhindrer tilstoppelse som ved normale pissoirs. I overensstemmelse med problemformuleringen, er det tilmed en opfordring og provokation til at urinere i allerede tiltænkte remedier såsom toilettet og pissoiret i stedet for blot at lade vandet hvor som helst. Dette signaleres også af den simple og provokerende grafik; "Pis af!”, der i sig selv bærer to budskaber. Desuden er brugen af pissoiret i sig selv ’så let som at pisse i hegnet’, da både placering, udseende og konstruktion er så let tilgængeligt som muligt. Gæsterne på festivalen skal ikke gøre sig flere anstrengelser ved at bruge pissoiret frem for hegnet, hvis kvantiteten af pissoirene er stor nok. På den måde skabes der opmærksomhed og på sigt en adfærdsændring, hvor det bliver en selvfølge at bruge de opstillede faciliteter på festivalen. Dette vil resultere i bedre forhold for festivalgængerne med færre lugtgener og reduceret bakteriespredning. Dette har netop været vores mål fra starten af projektet.

18

!"#$%&'%()*+*,-#,-.#*/&0123%+)&"+*,-04-5#).+%6&-7&)1+83%! !"#$%&'&()*")+,'&)-.)/*0-'&(10,.%$2!

93*'3".)-:&.*+).&-;*+8&")+1&1! "#$!%&'(!")*+

Opsamling og refleksion
Designteamet har under projektforløbet gennemført en designproces ud fra en selvdefineret problemformulering, hvor der er blevet identificeret designrelaterede problemstillinger og behov. Der er som hjælpemiddel blevet benyttet CAD-værktøjer under designprocessen, i form af Creo Parametric, Netfabb og Cura. Dette har gjort det muligt at benytte rapid prototyping, som har været et bærende element i vores vurdering og validering af koncepter og delløsninger. Ved at vurdere prototyper har det været muligt at reflektere over funktionelle og visuelle kvaliteter, som ikke ellers ville have været mulige at afkode. Endeligt er fuldbyrdige arbejdstegninger blevet fremstillet på baggrund af de udarbejdede CAD-modeller. Disse arbejdstegninger har skabt grundlaget for den endelige prototype, der skal testes og valideres på Roskilde Festival. Overordnet set har CAD-værktøjet og brugen af rapid protptyping været et stærkt værktøj, der har gjort det nemmere at validere og revidere løsninger gennem designprocessen. Dette har i sidste ende ført til en gennemarbejdet og plausibel løsning, som hele designteamet ser stort potentiale i.

19

!"#$%&'%()*+*,-#,-.#*/&0123%+)&"+*,-04-5#).+%6&-7&)1+83%! !"#$%&'&()*")+,'&)-.)/*0-'&(10,.%$2!

93*'3".)-:&.*+).&-;*+8&")+1&1! "#$!%&'(!")*+

Videre arbejde
Den endelige løsning anses generelt som værende gennemarbejdet ned til mindste detalje, i kraft af dets simplicitet. På trods af dette er der stadig forbedringer og rettelser der bør tilføjes, før den eventuelt ville kunne sættes i produktion. Først og fremmest er det gennem felttest på Roskilde Festival, at det med sikkerhed kan konstateres hvorvidt alt fungerer som tiltænkt. Er der faldgrupper ved enten funktions- eller brugskonteksten skal dette aspekt genovervejes og eventuelt redesignes. Såfremt prototypen fungerer som forventet, vil den primære opgave bestå i at overveje produktionsmuligheder for de 3D-printede komponenter. Nogle af disse komponenter kan muligvis fremskaffes som standardkomponenter, mens andre vil kræve specialfremstilling. Dernæst vil det muligvis være relevant at tage til genovervejelse hvilket materiale der skal bruges til pissoirets grundform, da dette løsningsrum ikke er helt afdækket. Dette ville mest optimalt ske i samarbejde med en ekspert i polymer- og elastomermaterialer. Ved udarbejdelse af prototypen viste det sig desuden, at gummimåtten falder en anelse sammen i rendens midte, og i det videre arbejde skal der således enten tilføjes endnu en fjedernitte eller dimensioneres så oprulningen får større overlap. Slutteligt skal der i samarbejde med Roskilde Festival tages endeligt stilling til hvorvidt urinen skal afledes ved P-Tree løsningen eller ved gødningsløsningen.

20

!"#$%&'%()*+*,-#,-.#*/&0123%+)&"+*,-04-5#).+%6&-7&)1+83%! !"#$%&'&()*")+,'&)-.)/*0-'&(10,.%$2!

93*'3".)-:&.*+).&-;*+8&")+1&1! "#$!%&'(!")*+

Bilag
Arbejdsblade • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • AB01 – Research AB02 – Tidsplan AB03 – Grundspecifikation v. 1.0 AB04 – Tidlig brainstorm AB05 – Idéskitsering AB06 – Konceptretning 1 AB07 – Konceptretning 2 AB08 – Vægtning og valg af koncept AB09 – Formvariation af koncept via CAD AB10 – Ophæng, fjederbeslag AB11 – Ophæng, presenningsring AB12 – Fastspænding af oprul, rawlplugs AB13 – Fastspænding af oprul, fjedernitte AB14 – Fastspænding af oprul, manchetprincip AB16 – Afløbsmontering, grabprincip AB17 – Afløbsmontering, tagrendeprincip AB18 – Materialevalg via prototyping AB19 – Grafik AB20 – Prototype og komponentvalg AB21 – Skitserenderinger AB22 – Brugsscenarier AB23 – Grundspecifikation v. 2.0

Arbejdstegninger • • • • AT01 – Pissoirmåtte AT02 – Presenningring AT03 – Fjedernitte AT04 – Tagrendeafløb

Diverse • Roskildeoplæg

21