PRIJEDLOG

Klasa: Urbroj: Zagreb,

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Predmet:

Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske – amandmani Vlade

Na temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 85/2010 – pročišćeni tekst i 5/2014 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 196. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, broj 81/2013), Vlada Republike Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske podnosi sljedeće

AMANDMANE

Amandman I. U članku 2. u izmijenjenom članku 28. stavak 3. briše se. Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 3. i 4. Obrazloženje: Ovim amandmanom predlaže se brisanje odredbe o broju biračkih mjesta na području nadležnosti općinskih i gradskih izbornih povjerenstava, kao nepotreban, budući da se optimalna racionalizacija može postići primjenom stavka 2. istoga članka, prema kojem se na prijedlog Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske, općinska i gradska izborna povjerenstva mogu imenovati u istom stalnom sastavu za provedbu izbora u više općina i gradova.

Amandman II. U članku 4. riječi: „prvoga dana“ zamjenjuju se riječima: „osmoga dana“. Obrazloženje: Ovim amandmanom predlaže se da ovaj Zakon stupi na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama. Brisanjem odredbe stavka 3. izmijenjenog članka 28. u članku 2. Konačnog prijedloga zakona, prema prijedlogu amandmana I. i prihvaćenjem amandmana Kluba zastupnika Hrvatskih laburista - Stranke rada da se briše članak 3. Konačnog prijedloga zakona, više ne postoje razlozi za hitnost, odnosno za stupanje na snagu ovoga Zakona prvoga dana od dana objave u Narodnim novinama.

PREDSJEDNIK Zoran Milanović

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful