PRIJEDLOG Na temelju članka 18. stavka 2.

Zakona o osnivanju Agencije za ugljikovodike (Narodne novine, broj 14/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj __________2014. godine donijela

ODLUKU O UTVRĐIVANJU PLAĆE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVE AGENCIJE ZA UGLJIKOVODIKE

I. Plaća predsjednika i članova Uprave Agencije za ugljikovodike utvrđuje se množenjem osnovice za izračun plaće službenika i namještenika u javnim službama s koeficijentima kako slijedi:

- predsjednik Uprave Agencije za ugljikovodike - član Uprave Agencije za ugljikovodike II.

4,63 3,50

Plaće iz točke I. ove Odluke uvećavaju se za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, a najviše za 20%. III. Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od objave u „Narodnim novinama“.

KLASA: URBROJ: Zagreb, Predsjednik Zoran Milanović

OBRAZLOŽENJE Odredbom članka 18. stavka 2. Zakona o osnivanju Agencije za ugljikovodike (Narodne novine, broj 14/2014), propisano je da Vlada Republike Hrvatske posebnom odlukom utvrđuje plaću predsjednika i članova Uprave Agencije za ugljikovodike na način da navedene plaće ne smiju biti više od plaće zamjenika ministra. Sukladno navedenom, Vlada Republike Hrvatske je donijela ovu Odluku.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful