BAB I TINJAUAN PUSTAKA 1.1 DEFINISI CEDERA KEPALA Cedera kepala adalah trauma mekan k pada kepala !

an" ter#ad $a k %e&ara lan"%un" atau t dak lan"%un" !an" kemud an dapat $erak $at pada "an""uan 'un"% neur(l(" %) 'un"% ' % k) k("n t ') p% k(%(% al) !an" dapat $er% 'at temp(rer ataupun permanent. *enurut Brain Injury Assosiation of America) &edera kepala adalah %uatu keru%akan pada kepala) $ukan $er% 'at k(n"en tal ataupun de"enerat ') tetap d %e$a$kan (leh %eran"an + $enturan ' % k dar luar) !an" dapat men"uran" atau men"u$ah ke%adaran) %eh n""a men m$ulkan keru%akan kemampuan k("n t ' dan 'un"% ' % k ,Japard ) -../0. 1.ANAT1*I KEPALA a. Kul t Kepala Kul t kepala terd r dar 2 lap %an !an" d %e$ut %e$a"a SCALP !a tu Sk n atau kul t) &(nne&t 3e t %%ue atau #ar n"an pen!am$un") ap(neur % atau "alea ap(neur(t ka !a tu #ar n"an kat !an" $erh$un"an lan"%un" den"an ten"k(rak) l((%e are(lar t %%ue atau #ar n"an penun#an" l(n""ar dan per kran um. Jar n"an penun#an" l(n""ar mem %ahkan "alea ap(neur(t ka dar per kran um dan merupakan tempat !an" $ a%a ter#ad n!a perdarahan %u$"aleal. Kul t kepala mem l k $an!ak pem$uluh darah %eh n""a $ la ter#ad perdarahan ak $at la%era% kul t kepala akan men!e$a$kan $an!ak keh lan"an darah terutama pada anak4anak atau pender ta de5a%a !an" &ukup lama terperan"kap %eh n""a mem$utuhkan 5aktu Lama untuk men"eluarkann!a ,Amer &an &(lle"e (' %ur"e(n) 16670 $. Tulan" Ten"k(rak

Terd r dar ku$ah ,kal3ar a0 dan $a% % kran . Tulan" ten"k(rak terd r dar $e$erapa tulan" !a tu 'r(ntal) par etal) temp(ral dan (k% p tal. Kal3ar a khu%u%n!a d re" ( temp(ral adalah t p %) namun d % n d lap % (leh (t(t temp(ral %. Ba% % &ran $er$entuk t dak rata %eh n""a dapat meluka $a" an da%ar (tak %aat $er"erak ak $at pr(%e% ak%elera% dan de%elera% . R(n""a ten"k(rak da%ar d $a" ata% 8 '(%a !a tu '(%a anter (r tempat l($u% 'r(ntal %) '(%a med a tempat temp(ral % dan '(%a p(%ter (r ruan" $a" $a" an $a5ah $atan" (tak dan %ere$elum ,Amer &an &(lle"e (' %ur"e(n) 16670. &. *en n"e% Selaput men n"e% menutup %eluruh permukaan (tak dan terd r dar 8 lap %an !a tu 9 10 Duramater Duramater %e&ara k(n3en% (nal terd r ata% dua lap %an !a tu lap %an end(%teal dan lap %an men n"eal.Duramater merupakan %elaput !an" kera%) terd r ata% #ar n"an kat ' $r %a !an" melekat erat pada permukaan dalam dar kran um. Karena t dak melekat pada %elaput ara&hn( d d $a5ahn!a) maka terdapat %uatu ruan" p(ten% al ,ruan" %u$dura0 !an" terletak antara duramater dan ara&hn( d) d mana %er n" d #umpa perdarahan %u$dural,Japard ) -../0 Pada &edera (tak) pem$uluh4pem$uluh 3ena !an" $er#alan pada permukaan (tak menu#u % nu% %a" tal % %uper (r d "ar % ten"ah atau d %e$ut Bridging Veins) dapat men"alam r($ekan dan men!e$a$kan perdarahan %u$dural. S nu% %a" tal % %uper (r men"al rkan darah 3ena ke % nu% tran%3er%u% dan % nu% % "m( deu%. La%era% dar % nu%4% nu% n dapat men"ak $atkan perdarahan he$at,Japard )-../0 Arter men n"ea terletak antara duramater dan permukaan dalam dar kran um ,ruan" ep dural0. Adan!a 'raktur dar tulan" kepala dapat men!e$a$kan la%era% pada arter 4arter temp(ral % ,'(%a med a0. n dan men!e$a$kan perdarahan ep dural. :an" pal n" %er n" men"alam &edera adalah arter men n"ea med a !an" terletak pada '(%a

-0 Selaput Arakhn( d Selaput arakhn( d merupakan lap %an !an" t p % dan tem$u% pandan". Selaput arakhn( d terletak antara p a mater %e$elah dalam dan dura mater %e$elah luar !an" mel put (tak. Selaput n d p %ahkan dar dura mater (leh ruan" p(ten% al) d %e$ut spatium subdural dan dar p a mater (leh spatium subarakhnoid !an" ter % (leh liquor serebrospinalis. Perdarahan %u$ arakhn( d umumn!a d %e$a$kan ak $at &edera kepala ,Amer &an &(lle"e (' %ur"e(n)16670 80 P a mater P a mater melekat erat pada permukaan k(rtek% %ere$r . P a mater adarah mem$rana 3a%kular !an" den"an erat mem$un"ku% (tak) mel put "!r dan ma%uk kedalam %ul& !an" pal n" dalam. *em$rana n mem$un"ku% %ara' (tak dan men!atu den"an ep neur umn!a. Arter 4arter !an" ma%uk kedalam %u$%tan% (tak #u"a d l put (leh p a mater ,#apard ) -../0. d. 1tak

1tak merupakan %uatu %truktur "elat n den"an $erat pada (ran" de5a%a %ek tar 1/ k". 1tak terd r dar $e$erapa $a" an !a tu proensefalon ,(tak depan0 terd r dar %ere$rum dan d en%e'al(n) mesensefalon ,(tak ten"ah0 dan rhombensefal(n ,(tak $elakan"0 terd r dar p(n%) medula ($l(n"ata dan %ere$ellum. F %ura mem$a" (tak men#ad $e$erapa l($u%. L($u% 'r(ntal $erka tan den"an 'un"% em(% ) 'un"% m(t(r k dan pu%at ek%pre% $ &ara. L($u% par etal

Amer &an &(lle"e (' %ur"e(n) 16670. CSS akan d rea$%(r$% ke dalam % rkula% 3ena melalu "ranula% ( arakhn( d !an" terdapat pada % nu% %a" tal % %uper (r. ml+#am.CSS0 d ha% lkan (leh ple./0 ". <ena43ena (tak t dak mempun!a #ar n"an (t(t d dalam d nd n"n!a !an" %an"at t p % dan t dak mempun!a katup.8 ASPEK FISI1L1?IS CEDERA KEPALA An"ka rata4rata pada kel(mp(k p(pula% de5a%a 3(lume CSS %ek tar 12. *e%en%e'al(n dan p(n% $a" an ata% $er % % %tem akt 3a% ret kular !an" $er'un"% dalam ke%adaran dan ke5apadaan. L($u% (k% p tal $ertan""un" #a5a$ dalam pr(%e% pen"l hatan..$er % '(%a kran p(%ter (r0. <ena ter%e$ut keluar dar (tak dan $ermuara ke dalam % nu% 3en(%u% &ran al %.terd r dar '(%a kran anter (r dan '(%a kran med a0 dan ruan" n'ratent(r al . Tent(r um Tent(r um %ere$el mem$a" r(n""a ten"k(rak men#ad ruan" %upratent(r al . Sere$ellum $ertan""un" #a5a$ dalam 'un"% k((rd na% dan ke%e m$an"an ..#apard )-. CSS men"al r dar dar 3entr kel lateral melalu '(ramen m(nr( menu#u 3entr kel III) dar akuaduktu% sylvius menu#u 3entr kel I<..=a' dh) -. e. 1.. Adan!a darah dalam CSS dapat men!um$at "ranula% ( arakhn( d %eh n""a men""an""u pen!erapan CSS dan men!e$a$kan kena kan takanan ntra&ran al. Keempat arter n $erana%t(m(% % pada permukaan n'er (r (tak dan mem$entuk % rkulu% > ll % . har . <a%kular %a% 1tak 1tak d %upla (leh dua arter &ar(t % nterna dan dua arter 3erte$ral %.u% kh(r( deu% den"an ke&epatan pr(duk% %e$an!ak -.70. ml dan d ha% lkan %ek tar 2.$erhu$un"an den"an 'un"% %en%(r k dan (r enta% ruan"./0. Ca ran %ere$r(%p nal % Ca ran %ere$r(%p nal . ml CSS per . '.#apard )-. Pada medulla ($l(n"ata terdapat pu%at kard (re%p rat(r k. L($u% temp(ral men"atur 'un"% mem(r tertentu.

mm=" d an""ap t dak n(rmal. 1. =ukum *(nr(e4Kell e K(n%ep utama <(lume ntrakran al adalah %elalu k(n%tan karena % 'at da%ar dar tulan" ten"k(ran" !an" t dak ela%t k. B la AD1 menurun %ampa -.a.< &0 adalah %ama den"an #umlah t(tal 3(lume k(mp(nen4k(mp(nenn!a !a tu 3(lume #ar n"an (tak .mean arter al pre%ure0 den"an tekanan nttrakran al.. TIK N(rmal k ra4k ra %e$e%ar 1. ml+1. Cedera pr mer merupakan &edera pada kepala %e$a"a . Seamk n t n"" TIK %eteelah &edera kepala) %emak n $uruk pr("n(% %n!a .4-2ml+1. Al ran darah (tak . Tekanan ntra&ran al Ber$a"a pr(%e% pata(l(" pada (tak dapat men n"katkan tekanan ntra&ran al !an" %elan#utn!a dapat men""an""u 'un"% (tak !an" akh rn!a $erdampak $uruk terhadap pender ta.Amer &an &(lle"e (' %ur"e(n)16670 &.<$l0.Amer &an &(lle"e (' %ur"e(n)16670 $. Tekanan Per'u% (tak Tekanan per'u% (tak merupakan %el % h antara tekanan arter rata4rata .Amer &an &(lle"e (' %ur"e(n) 16670. "r #ar n"an (tak permen t. Tekanan ntra&ran al !an" t n"" dapat men m$ulkaan k(n%ek5en% !an" men""an""u 'un"% (tak..< &%'0 dan 3(lume darah .Amer &an &(lle"e (' %ur"e(n)16670 d.AD10 AD1 n(rmal k ra4k ra 2. Apa$ la n la TP1 kuran" dar 7.mm=" akan mem$er kan pr("n(%a !an" $uruk $a" pender ta. Apa$ la AD1 %e$e%ar 2ml+1. "r+men t maka %el4%el (tak akan men"alam kemat an dan keru%akan !an" menetap .. < & @ < $rA < &%' A < $l ..< $r0) 3(lume &a ran %ere$r(%p nal . "r+men t maka akt 3 ta% EE?akan men"h lan"./ PAT1FISI1L1?I CEDERA KEPALA Pada &edera kepala) keru%akan (tak dapat ter#ad dalam dua tahap !a tu &edera pr mer dan &edera %ekunder. mm=") TIK le$ h t n"" dar -. <(lume ntrakran al .

/0 1.60.ak $at lan"%un" dar %uatu ruda pak%a) dapat d %e$a$kan $enturan lan"%un" kepala den"an %uatu $enda kera% maupun (leh pr(%e% ak%elara% de%elara% "erakan kepala. Per$edaan den% ta% antara tulan" ten"k(rak .2 KLASIFIKASI CEDERA KEPALA % dalam ten"k(rak memak%a (tak mem$entur $enturan permukaan dalam ten"k(rak pada tempat !an" $erla5anan dar Cedera kepala d kla% ' ka% kan dalam $er$a"a a%pek. Beratn!a &edera . Dalam mekan %me &edera kepala dapat ter#ad per %t 5a coup dan contrecoup. Cedera kepala tumpul $ a%an!a $erka tan den"an ke&elakaan m($ l atau m(t(r) #atuh atau terkena pukulan $enda tumpul. Sedan" &edera kepala tem$uu% d %e$a$kan (leh peluru atau tu%ukan ..contrecoup0 .Bernath) -. Pada daerah !an" $erla5anan den"an tempat $enturan akan ter#ad le% !an" d %e$ut contrecoup. Se&ara prakt % d kenal 8 de%kr p% kal% ' ka% !a tu $erda%arkan mekan %me) $eratn!a &edera kepala) dan m(r'(l(" n!a.#apard ) -.. Ber"erakn!a . a. *ekan %me &edera kepala Berda%arkan mekan %men!a &edera kepala d $a" ata% &edera kepala tumpul dan &edera kepala tem$u%.#apard ) -.. $. Cedera pr mer !an" d ak $atkan (leh adan!a $enturan pada tulan" ten"k(rak dan daerah %ek tarn!a d %e$ut le% coup.%u$%tan% %em %(l d0 men!e$a$kan ten"k(rak $er"erak le$ h &epat dar muatan ntrakran aln!a./0 Cedera %ekunder merupakan &edera !an" ter#ad ak $at $er$a"a pr(%e% pat(l(" % !an" t m$ul %e$a"a tahap lan#utan dar keru%akan (tak pr mer) $erupa perdarahan) edema (tak) keru%akan neur(n $erkelan#utan) %kem a) pen n"katan tekanan ntrakran al dan peru$ahan neur(k m a5 .. Ak%elara% 4 de%elara% ter#ad karena kepala $er"erak dan $erhent %e&ara mendadak dan ka%ar %aat ter#ad trauma.%u$%tan% %(l d0 dan (tak .

N la ?CS %ama atau kuran" dar B d de'en % kan %e$a"a &edera kepala $erat. Glasgow ?la%"(5 C(ma S&ale Re%p(n mem$uka mata . Cedera kepala r n"an den"an n la ?CS 1/412.*0 *en" kut per ntah Den"an ran"%an"an n!er ) dapat men"etahu tempat ran"%an"an Den"an ran"%an"an n!er ) menar k an""(ta $adan Den"an ran"%an"an n!er ) t m$ul reak% 'lek% a$n(rmal Den"an ran"%an"an n!er ) t m$ul reak% ek%ten% a$n(rmal Den"an ran"%an"an n!er ) t dak ada reak% 1 C 2 / 8 2 / 8 1 / 8 1 n la a .Cedera kepala d kla% ' ka% kan $erda%arkan n la Glasgow oma !cale adalah %e$a"a $er kut 9 1.E0 Buka mata %p(ntan Buka mata $ la d pan"" l+ran"%an"an %uara Buka mata $ la d ran"%an" n!er Tak ada reak% den"an ran"%an"an apapun Re%p(n 3er$al . Cedera kepala %edan" mem l k n la ?CS 6418 8.<0 K(mun ka% 3er$al $a k) #a5a$an tepat B n"un") d %(r enta% 5aktu) tempat) dan (ran" Kata4kata t dak teratur Suara t dak #ela% Tak ada reak% den"an ran"%an"an apapun Re%p(n m(t(r k . -.

*(r'(l(" &edera Se&ara m(r'(l(" % &edera kepala dapat d $a" ata% 'raktur &ran um dan le% ntrakran al.60 Fraktur &ran um ter$uka atau k(mpl kata men"ak $atkan adan!a hu$un"an antara la%era% kul t kepala dan permukaan (tak karena r($ekn!a %elaput duramater.$attle % "n0) ke$(&(ran CSS. Fraktura kal3ar a l near mempert n"" r % k( hemat(ma ntrakran al %e$e%ar /... 10 Fraktur &ran um Fraktur &ran m dapat ter#ad pada atap atau da%ar ten"k(rak) dan dapat $er$entuk "ar % atau $ ntan" dan dapat pula ter$uka atau tertutup. Adan!a tanda4tanda kl n % 'raktur da%ar ten"k(rak men#ad kan petun#uk ke&ur "aan untuk melakukan pemer k%aan le$ h r n& .&. Fraktura kal3ar a l near mempert n"" r % k( hemat(ma ntrakran al %e$e%ar /.. Untuk ala%an n ) adan!a 'raktura ten"k(rak men"haru%kan pa% en untuk d ra5at d rumah %ak t untuk pen"amatan . Adan!a 'raktur ten"k(rak merupakan petun#uk $ah5a $enturan !an" ter#ad &ukup $erat %eh n""a men"ak $atkan retakn!a tulan" ten"k(rak. Fra&ture da%ar ten"k(rak $ a%an!a memerlukan pemer k%aan CT S&an den"an den"an tekn k $(ne 5 nd(5 untuk memper#ela% "ar % 'rakturn!a.tanda4tanda ter%e$ut antara la n ek m(% % per (r$ tal .Bernath) -. Frekuen% 'raktura ten"k(rak $er3ar a% ) le$ h $an!ak 'raktura d temukan $ la penel t an d lakukan pada p(pula% !an" le$ h $an!ak mempun!a &edera $erat.60 -0 Le% Intrakran al .Rh n(rrhea) (t(rrhea0 dan pare% % ner3u% 'a% al % . kal pada pa% en !an" t dak %adar.Da3 dh) -.. kal pada pa% en !an" %adar dan -. kal pada pa% en !an" %adar dan -.ra&&((n e!e % "n0) ek m(% % retr(au kular . kal pada pa% en !an" t dak %adar. Keadaan n mem$utuhkan t ndakan den"an %e"era.

Bernath) -.Le% ntrakran al dapat d kla% ' ka% kan %e$a"a '(kal atau d 'u%a) 5alau kedua $entuk &edera n %er n" ter#ad $er%amaan. Pa% en pada kel(mp(k &edera (tak d 'u%a) %e&ara umum) menun#ukkan kl n %.tem$ak+ta#am0) Adan!a &(rpu% al neum) De'(rm ta% kepala .. " scan n(rmal namun menun#ukkan peru$ahan %en%(r um atau $ahkan k(ma dalam keadaan . CT4S&an .C PE*ERIKSAAN PENUNJAN? a. Se$a"a nd ka% '(t( p(l(% kepala mel put #an"an mend a"n(%e '(t( kepala n(rmal # ka '(t( ter%e$ut t dak memenuh %!arat) Pada ke&ur "aan adan!a 'raktur depre% maka d llakukan '(t( p(l(% p(% % AP+lateral dan ($l Due.dar n%pek% dan palpa% 0) N!er kepala !an" menetap) ?e#ala '(kal neur(l(" %) ?an""uan ke%adaran.karena penurunan ?CS dapat ter#ad karena m %al ter#ad %h(&k) 'e$r %) dll0. 80 Penurunan ?CS le$ h 1 p( nt d mana 'akt(r E 'akt(r ek%tra&ran al telah d % n"k rkan .atau hemat(ma ntra%ere$ral0. $. Le% '(kal terma%uk hemat(ma ep dural) hemat(ma %u$dural) dan k(ntu% . /0 Adan!a lateral %a% .den"an atau tanpa k(ntra%0 Ind ka% CT S&an adalah 9 10 N!er kepala menetap atau muntah E muntah !an" t dak men"h lan" %etelah pem$er an ($atE($atan anal"e% a+ant muntah. -0 Adan!a ke#an" E ke#an") #en % ke#an" '(kal le$ h $ermakna terdapat le% ntrakran al d &e$and n"kan den"an ke#an" "eneral. Jad nd ka% mel put #e#a% le$ h dar 2 &m) Luka tem$u% . F(t( p(l(% kepala Ind ka% '(t( p(l(% kepala T dak %emua pender ta den"an & dera kepala d nd ka% kan untuk pemer k%aan kepala karena ma%alah $ a!a dan ke"unaan !an" %ekaran" mak n d tt n""alkan.60 1.

20 Adan!a 'raktur mpre% den"an lateral %a% !an" t dak %e%ua ) m %al 'raktur depre% temp(ral kanan tap terdapat hem pare%e+ple" kanan.B0. Terap med kament(%a pada pender ta &edera kepala d lakukan untuk mem$er kan %ua%ana !an" (pt mal untuk ke%em$uhan. C0 Luka tem$u% ak $at $enda ta#am dan peluru 70 Pera5atan %elama 8 har t dak ada peru$ahan !an" mem$a k dar ?CS. Ind ka% untuk t ndakan (perat ' d tentukan (leh k(nd % kl n % pa% en) temuan neur(rad (l(" dan pat(' % (l(" dar le% . Dalam penatalak%anaan %ur3e pr mer hal4hal !an" d pr (r ta%kan antara la n a r5a!) $reath n") & r&ulat (n) d %a$ l t!) dan e.7 PENATALAKSANAAN Penatalak%anaan a5al pender ta &edara kepala pada da%arn!a mem k l tu#uan untuk memantau %ed n mun"k n dan men&e"ah &edera kepala %ekunder %erta memper$a k pada t n"kat keadaan umum %e(pt mal mun"k n %eh n""a dapat mem$antu keparahann!a) $erupa &edera kepala r n"an) %edan") atau pen!em$uhan %el4%el (tak !an" %ak t. Pr n% p penan"anan a5al mel put %ur3e pr mer dan %ur3e %ekunder. Pada pender ta &edera kepala khu%u%n!a den"an &edera kepala $erat %ur3e pr mer %an"atlah pent n" untuk men&e"ah &edera (tak %ekunder dan men&e"ah h(me(%ta% % (tak. Penatalak%anaan &edera kepala ter"antun" $erat.B0.ar 5 $(5() -. Penan"anan &edera kepala dapat d kate"(r kan %e%ua dera#at r n"ann!a &edera kepala) !akn 9 a.ar 5 $(5() -... =al4hal !an" d lakukan dalam terap n dapat $erupa pem$er an &a ran ntra3ena) h per3ent la% ) pem$er an man t(l) %ter( d) 'ur(%em d) $ar$ t rat dan ant k(n3ul%an. Pada penan"anan $e$erapa ka%u% &edera kepala memerlukan t ndakan (perat '. 1. Cedera Kepala Ringan ( GCS 14-15) Pa% en dalam keadaan %adar F Tanpa de' & t neur(l("! lakukan pera5atan luka dan ($%er3a% .p(%ure) !an" kemud an d lan#utkan den"an re%u% ta% .#am .

Amne% a p(%traumat ka #ela% ..le$ h dar 12 men t0 8. Fraktura ten"k(rak 7. R 5a!at keh lan"an ke%adaran .F Pemer k%aan rad (l("! han!a ata% nd ka% F Pa% en d pulan"kan G keluar"a d m nta ($%er3a% ke%adaran $ la &ur "a ke%adaran menurun ) %e"era kem$al ke RS #riteria $awat% 1. Int(k% ka% alk(h(l atau ($at C. 10 Per k%a G ata% "an""uan A r5a!) Breath n") C r&ulat (n. Ke$(&(ran CSS) (t(rrhea atau rh n(rrhea B.?CS 64180.le$ h dar 1 #am0 -. " scan a$n(rmal $. N!er kepala %edan" h n""a $erat 2. Cedera Kepala Sedang &efinisi% Pa% en mun"k n k(n'u% atau %(mn(len namun tetap mampu untuk men" kut per ntah %ederhana . Penurunan t n"kat ke%adaran /. T dak pun!a (ran" %erumah !an" dapat d pertan""un"4 #a5a$kan 1. -0 R 5a!at9 #en % dan %aat ke&elakaan) keh lan"an ke%adaran) amne% a) n!er kepala 80 Pemer k%aan umum "una men! n"k rkan &edera % %tem k /0 Pemer k%aan neur(l(" % 20 Rad ("ra' ten"k(rak dan tulan" $elakan" leher dan la n4la n $ la ada nd ka% C0 C(nt(h darah untuk penentuan "(l(n"an darah . Cedera pen!erta !an" #ela% 6.

TINDAKAN DI UNIT GAWAT DARURAT & RUANG RAWAT 1 Re!"!ita!i dengan tinda#an A $ Airway. B la d dapatkan 'raktur %er3 kal) %e"era pa%an" kerah ' k%a% leher)$ la ada luka ter$uka dan ada perdarahan) d hent kan den"an $alut tekan untuk pert(l(n"an pertama. J ka muntah) pa% en d $ar n"kan m r n". D %amp n" kela nan %ere$ral #u"a $ %a d %erta kela nan % %tem k. J ka perlu d pa%an" p pa (r('ar n" atau p pa end(trakheal. Ber% hkan % %a muntahan) darah) lend r atau " " pal%u. T ndakan %ama den"an &edera kran (%ere$ral %edan" den"an pen"a5a%an le$ h ketat dan d ra5at d ICU. B $ Breathing dan C $ Circulation a %alan napa! (Airway) Jalan napa% d $e$a%kan dar l dah !an" turun ke $elakan" den"an p(% % kepala ek%ten% . Cedera Kepala Berat &efinisi% Pa% en t dak mampu men" kut $ahkan per ntah %ederhana karena "an""uan ke%adaran . & 'ernapa!an (Breathing) . Pa% en dalam kate"(r n ) $ a%an!a d %erta &edera mult pel. I% lam$un" d k(%(n"kan melalu p pa na%("a%tr k untuk men"h ndar a%p ra% muntahan.70 Te% darah da%ar dan EK? B0 " scan kepala 60 Ra5at untuk pen"amatan $ahkan $ la " scan n(rmal &. Pa% en &edera kran (%ere$ral $erat %er n" $erada dalam keadaan h p(k% ) h p(ten% ) dan h perkapn ak $at "an""uan kard (pulm(ner.?CS 84B0.

Tata lak%anan!a den"an &ara men"hent kan %um$er perdarahan) per$a kan 'un"% #antun") men""ant darah !an" h lan") atau %ementara den"an &a ran %(t(n k NaCl . Kela nan %entral d %e$a$kan (leh depre% pernapa%an !an" d tanda den"an p(la pernapa%an heyne !tokes' h per3ent la% neur("en k %entral) atau atak% k. mm =" !an" ter#ad han!a %atu kal %a#a %udah dapat men n"katkan r % k( kemat an dan ke&a&atan.?an""uan pernapa%an dapat d %e$a$kan (leh kela nan %entral atau per 'er. = p(ten% den"an tekanan darah % %t(l k H6. Kela nan per 'er d %e$a$kan (leh a%p ra% ) trauma dada) edema paru) em$(l paru) atau n'ek% . Tata lak%ana9 ( 1k% "en d(% % t n"" ) 1. = p(ten% ke$an!akan ter#ad ak $at 'akt(r ek%trakran al) $erupa h p(3(lem a karena perdarahan luar atau ruptur alat dalam) trauma dada d %erta tamp(nade #antun"+ pneum(t(rak%) atau %!(k %ept k.412 l ter+men t) nterm ten ( Car dan ata% 'akt(r pen!e$a$ ( Kalau perlu paka 3ent lat(r ) Sir#"la!i (Circulation) = p(ten% dapat ter#ad ak $at &edera (tak.

meru#uk pada " scan (tak a$n(rmal)2 %edan"kan an"ka leuk(% t(% % J1/.gi D $uat '(t( kepala dan leher) $ la d dapatkan 'raktur %er3 kal) collar !an" telah terpa%an" t dak d lepa%..!it0 di.)6I. " scan (tak d ker#akan $ la ada 'raktur tulan" ten"k(rak atau $ la %e&ara kl n % d du"a ada hemat(ma ntrakran al. F(t( ek%trem ta%) dada) dan a$d(men d lakukan ata% nd ka% .rat.'e+eri#!aan radi.eren!ia!i !el102 Penel t an d RSC* menun#ukkan $ah5a leuk(% t(% % dapat d paka %e$a"a %alah %atu nd kat(r pem$eda antara k(ntu% ( .CKR0.. . 'e+eri#!aan la&.ri"+ ( /&0 le"#. * 'e+eri#!aan .l. Leuk(% t J17.CKS0 dan k(m(% ( ......i !i# Setelah re%u% ta% ABC) d lakukan pemer k%aan ' % k !an" mel put ke%adaran) ten% ) nad ) p(la dan 'rekuen% re%p ra% ) pup l . B la terdapat per$urukan %alah %atu k(mp(nen) pen!e$a$n!a d &ar dan %e"era d ata% .$e%ar) $entuk dan reak% &aha!a0) de' % t '(kal %ere$ral dan &edera ek%trakran al =a% l pemer k%aan d &atat dan d lakukan pemantauan ketat pada har 4har pertama. menun#ukkan k(ntu% ( .

J62I) dan pC1. ( 6le#tr. Pada 'un"% " n#al !an" $uruk) man t(l t dak $(leh d $er kan.7 untuk ?DS -. pC1. mm =") Sa1.d #a"a tetap J6.untuk ?DS J--. ( G"la dara3 !e4a#t" (GDS) (15) = per"l kem a reakt ' dapat merupakan 'akt(r r % k( $ermakna untuk kemat an den"an 1R 1.t n"" dan p1.).C Pred kt(r n $ la $erd r %end r t dak kuat) tetap d daerah tanpa 'a% l ta% " scan (tak) dapat d paka %e$a"a %alah %atu a&uan pred kt(r !an" %ederhana.m"+ dL dan 1R 86)B. p1.me%k pun %e&ara kl n % lama penurunan ke%adaran H1.482 mm =".B ( Ure"+ dan #reatinin Pemer k%aan 'un"% " n#al perlu karena man t(l merupakan Kat h per(%m(lar !an" pem$er ann!a $erdampak pada 'un"% " n#al.lit (Na0 K0 dan Cl) . m"+ dL.rendah akan mem$er kan luaran !an" kuran" $a k.14--. ( Anali!i! ga! dara3 D ker#akan pada &edera kran (%ere$ral den"an ke%adaran menurun.8. men t dan n la SK? 18412 adalah a&uan kl n % !an" mendukun" ke arah k(m(% (.

D ata% -.+mm8) kadar '' $r n("en H/.. P(% % t dur9 Ba" an kepala d t n"" kan -.Kadar elektr(l t rendah dapat men!e$a$kan penurunan ke%adaran.i &rin. TIK n(rmal adalah . R % k( late hematomas perlu d ant % pa .m"+mL) PT J1C det k) dan aPTT J2.4 8.gen Pemer k%aan d lakukan $ la d &ur "a ada kela nan hemat(l(" %. mm =" %udah haru% d turunkan den"an &ara9 a. B la ada 'a% l ta%) %e$a kn!a d pa%an" m(n t(r TIK.!it0 'T0 a'TT0 . ( Al&"+in !er"+ (3ari 1)11 Pa% en CKS dan CKB den"an kadar al$um n rendah .7 ( Tr.-)748)/"+dL0 mempun!a r % k( kemat an /)6 kal le$ h $e%ar d $and n"kan den"an kadar al$um n n(rmal. dera#at den"an kepala dan dada pada %atu $ dan"...+&. $. det k. Terap d uret k9 . 5 7ana8e+en te#anan intra#ranial (TIK) +eninggi509 Pen n"" an tekanan ntrakran al ter#ad ak $at edema %ere$r dan+atau hemat(ma ntrakran al. D a"n(% % kela nan hemat(l(" % d te"akkan $ la tr(m$(% t H/..412 mm =".

I dar ke$utuhan kal(r +har ) dan rek(menda% tam$ahan m neral9 )inc 1. Ke$utuhan pr(te n 1)24-"+k"BB+har ) m n mum kar$(h drat %ek tar 7). T(tal kal(r !an" d $utuhkan -248. men t. m"+har ) &uprum 148 m") %elen um 2.I. m kr("ram) kr(m um 2.man t(l -. m1%m.412. Be$erapa 3 tam n #u"a d rek(menda% kan) antara la n 3 tam n A) E) C) r $('l a3 n) dan 3 tam n K !an" d $er kan $erda%arkan .4 8. ( (oop diuretic . men t.I0 den"an d(% % . m kr("ram) dan man"an -242.)-24.4B.4/.'ur(%em d0 Pem$er ann!a $er%ama man t(l) karena mempun!a e'ek % ner" % dan memperpan#an" e'ek (%m(t k %erum man t(l.)241 "+k"BB) d $er kan dalam 8.( D uret k (%m(t k . m". 9 N"tri!i11 Pada &edera kran (%ere$ral $erat) ter#ad h permeta$(l %me %e$e%ar -4-)2 kal n(rmal dan akan men"ak $atkan kata$(l %me pr(te n. Ke$utuhan ener" rata4rata pada &edera kran (%ere$ral $erat men n"kat rata4rata /.)2+k"BB dalam 8."+k"BB+ har ) l p d 1. m"+har I<. D(% %9 /. Untuk men&e"ah rebound) pem$er an d ulan" %etelah C #am den"an d(% % . kkal+k"BB+ har . Pemantauan9 (%m(lal ta% t dak mele$ h 81.

K(nd % k("n t ' dan 'un"% k(rt kal luhur la n perlu d per k%a. Pada pa% en den"an ke%adaran menurun) p pa na%("a%tr k d pa%an" %etelah terden"ar $ % n" u%u%. B la pem$er an nutr % per(ral %udah $a k dan &ukup) n'u% dapat d lepa% untuk men"uran" r % k( 'l e$ t %. *ula4mula % perut d h %ap keluar untuk men&e"ah re"ur" ta% %ekal "u% untuk mel hat apakah ada perdarahan lam$un". : Ne"r.re3a&ilita!i10* P(% % $ar n" d u$ah %et ap B #am) d lakukan tap(ta%e t(rak%) dan ek%trem ta% d "erakkan pa% ' untuk men&e"ah deku$ tu% dan pneum(n a (rt(%tat k. Saat Skala K(ma ?la%"(5 %udah men&apa 12) d lakukan te% (r enta% amne% a ?al3e%t(n .nd ka% .?1AT0.ra!i.re!t. B la ?1AT %udah men&apa n la 72) d lakukan pemer k%aan penap %an untuk men la k("n t ' dan d(ma n 'un"% luhur la nn!a den"an *ini+*ental !tate .-amination .**SE0L akan d ketahu d(ma n !an" ter"an""u dan d lan#utkan den"an k(n%ulta% ke kl n k mem(r $a" an neur(l(" 1.B PR1?N1SIS Apa$ la penan"anan pa% en !an" men"alam &edera kepala %udah mendapat terap !an" a"re% ') terutama pada anak4anak $ a%an!a mem l k da!a pemul han .

Pender ta !an" $eru% a lan#ut $ a%an!a mempun!a kemun"k nan !an" le$ h rendah untuk pemul han dar %ur"e(n)16670. Sela n tu l(ka% ter#ad n!a le% pada $a" an kepala pada %aat trauma #u"a %an"at mempen"aruh k(nd % kedepann!a $a" pender ta. =al !an" perlu #u"a d perhat kan adalah adan!a amne% a pa%&a&edera !an" menetap le$ h dar 1 #am .pemer k%aan ?1AT0) 'raktur ten"k(rak) "e#ala neur(p% k(l(" k .%alah %atu &aran!a den"an pemer k%aan **SE0 atau "e#ala neur(l(" k %aat keluar dar &edera kepala .!an" d kem$an"kan d Rumah Sak t C pt( *an"unku%um(0 adalah pen%k(ran *N* . Pen%k(ran !an" le$ h k(mprehen% ' dalam men la kemat an dan k(nd % h dup den"an t n"katan ke&a&atan adalah Glasgow . Nutr % !an" t dak adekuat dapat memper$uruk luaran. Untuk pred k% luaran h dup dan men n""al n ) $ %a d paka $e$erapa % %tem pen%k(ran) antara la n .*ata) Napa%) *(t(r k0. Luaran &edera kran (%ere$ral %e&ara %ederhana d $a" dua) !a tu h dup dan men n""al. Pred k% luaran pa% en &edera kran (%ere$ral $er"antun" pada $an!ak 'akt(r) antara la n umur) $eratn!a &edera $erda%arkan kla% ' ka% ?CS dan " scan (tak) k(m(r$ d ta%) h p(ten% ) dan+atau %kem a %erta lateral %a% neur(l(" k.!an" $a k.utcome !core.Amer &an &(lle"e (' .

Pa% en den"an &edera kepala $erat haru% d pantau ke%e m$an"an &a ran tu$uh !akn dalam k(nd % n(rm(3(lem a. N(rmal %al ne dan rean"er laktat adalah larutan !an" pal n" %er n" d p l h untuk re%u% ta% pada &edera kepala. Ischaemic brain metabolises glucose to lactic acid) lowering tissue p* and potentially e$acerbating ischaemic injury. Pem$er an &a ran kr %tal( d pada praktekn!a le$ h $a"u% d $and n"an den"an pem$er an &a ran k(l( d. Penan"anan Pa% en &edera kepala $erat pada da%arn!a men&e"ah a"ar ter#ad n!a ke%e m$an"an hem(d nam % d (tak !akn mempertahankan tekanan ntra kran al dan men&e"ah keru%akan #ar n"an (tak le$ h lua%. (levated blood sugar levels are associated with a worsening of neurologic injury after episodes of global cerebral ischaemia. %ehydration has little effect on cerebral oedema. #ree water (as de$trose solutions) should &"' be administered. 'his will decrease plasma osmolality and so increase the water content of brain tissue (the blood brain barrier acting as a semipermeable membrane). Se$al kn!a pem$er an n'u% de. Previous regimens recommending that patients be kept 'dry' have essentially been discarded as there is significant risk of both hypotensive episodes (leading to a fall in cerebral perfusion) and systemic inflammatory respinse syndrome (SI S) or multiple organ failure (!"#) leading to failure of o$ygenation and ventilation.rumah %ak t) !an" akan mem$er kan pr($lem "e#ala % %a le$ h %er n" d $and n"kan mereka !an" keluar tanpa adan!a "e#ala ter%e$ut d ata%. .tr(%e dapat menurunkan (%m(lar ta% darah karena pada &edera kepala $erat ter#ad pen n"katan k(nten &a ran d (tak d karenakan %a5ar darah (tak %e$a"a mem$ran %em permea$el terhadap "luk(%a. Pen n"katan "luk(%a darah #u"a $erpen"aruh terhadap per$urukan dar "e#ala neur(l(" %n!a d karenakan meta$(l %me "luk(%a d (tak !an" d ru$ah men#ad a%am laktat %eh n""a &enderun" mem$uat penurunan P= dan $erp(ten% al men n"katkan %kem a #ar n"an (tak. Patients with severe brain injury should be kept normovolaemic.

*owever after prolonged administration (continuous infusion) mannitol molecules move across into the cerebral interstitial space and may e$acerbate cerebral oedema and raise I-P.*ypertonic solutions and osmotic diuretics such as mannitol will have the opposite effect. In this case mannitol may have no effect in reducing brain water content) and maintenance of the colloid oncotic pressure in the vessels by administration of colloids) plasma proteins or other high molecular weight compounds may) theoretically) be of benefit.-S/0) may be improved with hypertonic solutions. &ormal saline or lactated Inger's solution should be the standard resuscitation fluid until further studies show a clear benefit from other therapies. Pemberian manitol harus dengan syarat sawar darah otak masih bagus dan tidak adanya keadaan turunya fungsi ginjal. It is an osmotic diuretic and can have significant beneficial effects on I-P) cerebral blood flow and brain metabolism. Its osmotic properties take effect in 34256 minutes when it sets up an osmotic gradient and draws water out of neurons. . !annitol itself directly contributes to this breakdown of the blood brain barrier. 'here has been considerable interest in the use of hypertonic crystalloid solutions for the treatment of hypovolaemia in the presence of intracranial hypertension. Immediately after bolus administration it e$pands circulating volume) decreases blood viscosity and therefore increases cerebral blood flow and cerebral o$ygen delivery. 'his mechanism re+uires an intact blood brain barrier. egardless of the fluid type chosen) normovolemia must be maintained and episodes of hypotension avoided. !anitol biasanya digunakan secara bolus intravena untuk keperluan penurunan tekanan intrakranial yang segera pada herniasi otak atan tetapi pemberian manitol yang terlalu lama akan mengakibatkan molekul manitol menembus celah intersisial cerebral yang akan menyebabkan edama pada jaringsn otak sehingga terjadi peningkatan tekanan intra kranial. *owever in practice) colloids offer little benefit over crystalloid solutions. *owever those injuries leading to a breakdown in the blood brain barrier show little or worsened response to hypertonic fluid administration. . Penggunaan manitol pada penanganan cedera kepala berat masih menjadi perdebatan dikarenakan tidak adanya penelitian mengenai hal tersebut. -linical trials suggest that survival after severe brain injury (.nimal studies have proven the efficacy of hypertonic solutions in reversing shock) and sometimes in controlling I-P. Mannitol !annitol) a 12carbon sugar) is widely used in head injury management) though it has never been subjected to a randomised control trial against placebo and the methods and timing of administration vary widely. !annitol has two main mechanisms of action. Pemberian manitol pada cedera kepala berat harus diperhatikan dengan baik. If this is damaged) as may be the case following injury) low molecular weight) osmotically active particles may leak into the cerebral interstitium. 'here is no single best fluid for patients with traumatic brain injury) but isotonic crystalloids are widely used and have good scientific basis.

Patients with poor renal perfusion (shock)) sepsis) receiving nephroto$ic drugs or with a serum osmolality over 586m"sm are at risk of acute tubular necrosis. Mannitol should be reserved for acute control of ICP and administered in bolus form.6 kPa 7 56mm*g).!annitol is therefore best used by bolus administration where an acute reduction in I-P is necessary. normovolaemic and normocapnic. #or e$ample the patient with signs of impending herniation (unilateral dilated pupil 7 e$tensor posturing) or with an e$panding mass lesion may benfit from mannitol to acutely reduce I-P during the time necessary for -' scanning and7or operation. Key Recommendations The baseline status for the severely brain injured patient is intubated. Hyperventilation should not be used routinely. Patients should be ventilated to normocapnia (Pa-"8 9. *ypolaemia should be avoided with the infusion of isotonic fluids as necessary Ventilation -arbon dio$ide dilates the cerebral blood vessels) increasing the volume of blood in the intracranial vault and therefore increasing I-P. !annitol is wholly e$creted in the urine and causes a rise in serum urine and osmolality. .

429 kPa as there is minimal beneficial effect on I-P below this level. apid se+uence intubation is probably the safest method of establishing an airway in these patients. *yperventilation should not take the Pa-"8 level to below 5. "ccasionally hyperventilation may be necessary for longer periods in patients with persistently high I-Ps who have not responded to other treatment modalities. 'hese patients may benefit from more intensive neuromonitoring such as jugular venous o$ygen saturation and transcranial doppler assessments to ensure cerebral perfusion is not being compromised at the e$pense of I-P. . .Previously) hyperventilation was used routinely to ma$imally reduce P a-"8. &o studies have shown this to improve outcome in these patients. #or e$ample in the patient who has an acute neurological deterioration prior to -' scanning and surgical intervention. Persistent hyperventilation should not be used in the first 89 hours and preferably not within the first 4 days following brain injury.-S 5) will re+uire anaesthesia for intubation.ll but the most severely brain injured patients (. "ne study has shown an improvement in long2term outcome when hyperventilation is not used routinely.dditionally) transcranial doppler ('-%) assessment and positron emission tomography (P(') shows this can induce significant constriction of cerebral vessels and this increase in cerebral vascular resistance may reduce cerebral blood flow to below the ischaemic threshold. 'he cardiovascular responses to intubation induce a rise in I-P which is e$aggerated in those patients on the cusp of the pressure2volume curve. -onse+uently hyperventilation should be used only for short periods when immediate control of I-P is necessary. Sedation and anaesthesia .

OB'ECTI(E: . doi: 10.html) JAMA.o-% $bstract CO%TE&T: +-a9mati) 3-ain inj9-8 (+$>) i( a ( -io9( 693&i) 5 a&t5 6-o3& m in t5 <nit d 2tat (# 8 t no t.nt&8 avai&a3& to im6-ov o9t)om aft .13256. .a&d /+# 0 (do-ff "1# +immon( 2"# Ja&&o J# 'i( n3 -% 0# 0a-t +# !i)* . *owever some patients whose high sedative re+uirements lead to adverse cardiovascular effects may benefit from pharmacologic paralysis.J0# "ia4-A--a(tia !# M -)5ant !'# + m*in N!# M &ton 2# "i*m n 22.-ontinuing sedation will be necessary in most patients to allow ade+uate ventilation and to prevent coughing or fighting the ventilator.6ai6o(t inj9-8.# <2A. -4afont =6a-tn -(. Effect of citicoline on functional and cognitive status among patients with traumatic brain injury: Citicoline Brain Injury Treatment Trial (COB IT!" Zafont !"# $a%i &&a '# An( & $M# Nova)* +A# .epam may be best administered by intravenous bolus as re+uired rather than by constant infusion to avoid build2up of active metabolites. 2012 Nov 21.+$>. Sedation is not analgesia) and pain re+uirements must be addressed to provide a +uiet) comfortable patient. A66-ov d fo.gents with a longer duration of action such as dia. (http://www. && a( fa)i&itat d n 9-o. *owever short acting preparations will allow finer control of the depth of anaesthesia and faster recovery from sedation. (nsuing valsalva2type maneuvers cause sharp rises in intracranial pressure.atm nt i( )9-.2012.-i d . .trauma. :hich agents are used to achieve sedation is probably less important.9( in +$> in 59 )o9nt-i (# )iti)o&in i( an ndo% no9( (93(tan) off -in% 6ot ntia& n 9-o6-ot )tiv 6-o6 -ti ( a( .1001/jama. 'he use of neuromuscular blocking agents is not routinely re+uired for continued ventilation.org/archive/neuro/icpcontrol.de+uate analgesia will also reduce the re+uirements for sedation and neuromuscular blockade.308(19):1993-2000. #ource " 6a-tm nt of 758(i)a& M di)in and ! 5a3i&itation# 0a-va-d M di)a& 2)5oo&# and Ma((a)59( tt( : n -a& 0o(6ita&# $o(ton# Ma((a)59( tt( 0211.

(9&t in im6-ov m nt in f9n)tiona& and )o%nitiv (tat9(.3att -8.a( no (i%nifi)ant t.atm nt +-ia& (1?$!>+)# a 65a( 3# do93& -3&ind -andomi4 d )&ini)a& t-ia& )ond9)t d 3 t.. T dak adan!a ha% l !an" % "n ' kan pem$er an & th &(l n d $and n"kan pla&e$( pada penel t an ME''e&t (' & t &(l ne (n 'un&t (nal and &("n t 3e %tatu% am(n" pat ent% 5 th traumat & $ra n n#ur!9 C t &(l ne Bra n In#ur! Treatment Tr al .n&$ .B in t5 )iti)o&in %-o96 and 35.83-1.5B in t5 )iti)o&in %-o96 and f-om .9D and 0.2. E#.%im n of dai&8 nt -a& o.@2-1.15D).C1BRIT0N .$att -8. A %&o3a& (tati(ti)a& t (t .90 da8( did not .98 C95B 1># 0. 3-9a-8 .9n)tiona& and )o%nitiv (tat9(# a(( (( d at 90 da8( 9(in% t5 +$>-1&ini)a& +-ia&( N t.TCO-E -E$#.a&& ot5 ()a& ( t5 -at of im6-ov m nt -an% d f-om 3@.$TIE%T#: +5 1iti)o&in $-ain >nj9-8 +.D). -$I% O. . T dak d %arankan pem$er an neur(pr(tekt(r pada ka%u% &edera kepala. 2 )onda-8 o9t)om ( . (http9++555. . 35. At t5 180-da8 va&9ation# t5 )iti)o&in and 6&a) 3o %-o96( did not diff .0B in t5 6&a) 3o %-o96.it5 )om6&i)at d mi&d# mod -at # and ( v .nlm.o-a& )iti)o&in (2000 m%) o.6B in t5 6&a) 3o %-o96.(i%nifi)ant&8 .@B to 8.o-* 1o.@2-1.( v . I%TE (E%TIO%: Nin t8-da8 .it5 .and )om6&i)at d mi&d +$># .0.a( 9( d to ana&84 t5 9 ()a& ( of t5 )o.it5 t-a9mati) 3-ain inj9-8# t5 9( of )iti)o&in )om6a..(6 )tiv &8)."(3+pu$med+-81CBB-80 Pem$er an neur(pr(tekt(r preh(%p tal ma% h men#ad perde$atan.d .89 C95B 1># 0.+o d t -min t5 a3i&it8 of )iti)o&in to 6o(itiv &8 aff )t f9n)tiona& and )o%nitiv (tat9( in 6 -(on( .atm nt ff )t in t5 2 ( v -it8 (93%-o96( (%&o3a& ?!# 1.88-1.9D fo.n h.1.3B to 86. E#: ..(6 )t to t5 6-ima-8 o9t)om (%&o3a& ?!# 0.+$>.it5 6&a) 3o fo.8@ C95B 1># 0.# 2011# amon% 1213 6ati nt( at 8 <2 & v & 1 t-a9ma ) nt -( to inv (ti%at ff )t( of )iti)o&in v( 6&a) 3o in 6ati nt( . in addition# t5 ./T#: !at ( of favo-a3& im6-ov m nt fo.o. +5 )iti)o&in and 6&a) 3o %-o96( did not diff ..t5 :&a(%o.#IO%: Amon% 6ati nt( .6&a) 3o. n J9&8 20# 200@# and . ?9t)om 2)a& -'At nd d .f9n)tiona& and )o%nitiv im6-ov m nt# a(( (( d at 30# 90# and 180 da8(# and Aamination of t5 &on%t -m maint nan) of t.it5 +$> )&a((ifi d a( )om6&i)at d mi&d# mod -at # o.(i%nifi)ant&8 at t5 90-da8 va&9ation (%&o3a& odd( -atio C?!D# 0.atm nt ff )t(. )E#I*%+ #ETTI%*+ $%) .. C95B 1># 0. CO%C/..mod -at /( v .

((9.t5an i%5t .5 ad inj9-8 .in% a)9t t-a9mati) 3-ain inj9-8. &&in%# 39t it( ff )tiv n (( in t5 on-%oin% mana% m nt of ( v . +5 .t-ia&( .a)5 t-ia& on an int ntion to t.vi .pdate in • 1o)5-an "ata3a( 28(t ! v.):1"0010.vi .9. a-ti)& (# and )onta)t d a9t5o-( of t-ia&(. OB'ECTI(E#: +o a(( (( t5 ff )t( of diff .it5 a)9t t-a9mati) 3-ain inj9-8 of an8 ( v -it8. $bstract B$C0* O.A)&9d d.v -(in% a)9t 3-ain (. #E$ C1 #T $TE*2: +5 . +-ia&( ..nt d-9%. -$I% E#.(>17) &o.5o& .it mi%5t )a9( ..nt do( # o. -( ind 6 nd nt&8 -at d G9a&it8 of a&&o)ation )on) a&m nt and At-a)t d t5 data.int-a)-ania& 6./T#: .a( (ta-t d mo.%im n(# of mannito& )om6a.a). +5 )om6a-i(on %-o96 )o9&d 3 6&a) 3o-)ont-o&& d# no d-9%# diff .(.!o3 -t(=&(5tm.main( o6 n to G9 (tion. / )5 )* d .t5 int -v ntion .%): Mannito& i( (om tim ( d-amati)a&&8 ff )tiv in . >an.5 . ! &ativ -i(*( (!!) and 95B )onfid n) int -va&( (1>) .((9. 2005.at 3a(i(.a( int-a)-ania& 6.f . . )a&)9&at d fo.t5 >nj9-i ( :-o96 a( a .v -( o(moti) (5ift( t5at in). #E/ECTIO% C ITE I$: !andomi( d t-ia&( of mannito&# in 6ati nt( .i( vid n) t5at# in 6-o&on% d do(a% # mannito& ma8 6a(( f-om t5 3&ood into t5 3-ain# .(ta% ( fo&&o.5 . )$T$ CO//ECTIO% $%) $%$/2#I#: +5 .-annitol for acute traumatic brain injury" !o3 -t( ># 2)5i -5o9t :# /a*ai A. *( aft . -in% a% nt(# and to G9antif8 t5 ff )tiv n (( of mannito& admini(t-ation %iv n at ot5 . on t5 ( a-)5 (t-at %8 fo.d to ot5 .nt mannito& t5 -a68 .9-51 $ dfo-d 2G9a.vi . d. #ource 793&i) 0 a&t5 >nt -v ntion ! ( a-)5 <nit# Eondon 2)5oo& of 08%i n F +-o6i)a& M di)in # .diff .9* .n) &i(t( of t-ia&( and .inj9-8# and )-o((-ov .# Eondon# <H# /11$ 3"7.

n&$ . >n t5 6.8.nlm.55. 95B 1> 0.it5 a)9t int-a)-ania& 5a mo--5a% t5 admini(t-ation of 5i%5-do( mannito& .d to 6 nto3a-3ita& t.it5 a)9t int-a)-ania& 5a matoma(.it5 -ai( d int-a)-ania& 6. -( /J. N 9-o(9-% -8.<nit# /a(5in%ton <niv -(it8 2)5oo& of M di)in # 2t..-5o(6ita& admini(t-ation of mannito& a%ain(t 6&a) 3o (!! fod at5I1.38).d >17-di.52# 1.@.85. (http9++555. Eo9i(# Mi((o9-i 63110# <2A.!# 7o.6).83.a 3 n fi)ia& ff )t on mo-ta&it8.)t d 38 n 9-o&o%i)a& (i%n( and 658(io&o%i)a& indi)ato-(. v -# t5 . No t-ia&( )om6a..)t d t5 -a68 to J(tanda-d )a. ?n t-ia& )om6a.d at5I 0. Mannito& t5 -a68 fo.in(9ffi)i nt data on t5 ff )tiv n (( of 6.5 n )om6a.@0(5):1215-8. di-in% -m=.>17-&o.d9) d mo-ta&it8 (!!I0..)t d t. Effect of mannitol on cerebral blood volume in patients with head injury" "i-in% . &i%i3& t-ia&(.-5o(6ita& admini(t-ation of mannito& to 6.di(a3i&it8 (!!I0.5# 0.f ..(9&t d in .) .9(t&.%): .atm nt.03013 3182./8670 T dak ada data !an" &ukup untuk mem$ukt kan e'ekt 3 ta% pem$er an preh(%p tal man t(l pada pa% en4pa% en &edera kepala. d9 n +?# "5a.#IO%#: 0i%5-do( mannito& a66 a-( to 3 6. 95B 1> 0.122@/N'<.atm nt (5o. E(IE3E 4# CO%C/.@5.it5 )onv ntiona&-do( mannito&.d mannito& to ot5 .d at5 I 0.@#1.5 n )om6a.1@3)2.38).a 5a-mf9& o. di()9((ion 1219.( a (ma&& 3 n fi)ia& ff )t )om6a. $bstract B$C0* O. .-ai( d >17 ma8 5av a 3 n fi)ia& ff )t on mo-ta&it8 .36# 0.5o do not 5av an o6 -a3& int-a)-ania& 5a matoma.d mannito& to 6 nto3a-3ita& (!! fo.d to t.d .in 6ati nt( . -in% a% nt(. 95B1> 0.n h.. ?n t-ia& )om6a. 95B1> 0.d9) d d at5 and ( v . 95B1> 0.-o6 -ativ mana% m nt of 6ati nt( .f -a3& to )onv ntiona&-do( mannito& in t5 6.-o6 -ativ mana% m nt of 6ati nt( . +5 .)&9d it5 . 2012 Ma8.a.((9.MN# 2)a&fani M+# Za49&ia A!# Kid #ource " 6a-tm nt of N 9-o&o%8# N 9-o&o%8/N 9-o(9-% -8 >nt n(iv 1a. >17di. 0o."(3+pu$med+1-B.J (!! fo.8# 6. doi: 10. ?n t-ia& t (t d t5 ff )tiv n (( of 6.atm nt di.) and .58.?v -a&& t5 .i( &itt& vid n) a3o9t t5 9( of mannito& a( a )ontin9o9( inf9(ion in 6ati nt( .

nlm. -in% 3&ood vi()o(it8 & adin% to .@ L 5.vio9(&8 d mon(t-at d t5at mannito& .35-.n&$ .at -# 3&ood vo&9m # o.main( 6oo-&8 9nd -(tood.it5 5 ad inj9-8.16(.3)# .2 mE/100 % (7 I .((9.0 %/*% 20B mannito&.3-a& 3&ood vo&9m (1$K).3-a& m ta3o&i) -at fo.d9)tion in 3-ain . / 6. m a(9.f& A va(o)on(t-i)tion and a fa&& in ) ./T#: 1$K -o( f-om .int-a)-ania& 586 -t n(ion in 6ati nt( .B67280 B(lu% tun""al man t(l -. 199@. . . $&ood 6.((9.-an) .admini(t-ation of 1."(3+pu$med+--. (1$. #ource "N6a-t m nt dJan (t5N(i --Nanimation# 5O6ita& 2aint-!o)5# Ni) # .)# 1$K# and ) .n h.9 to 13..5 L .. CO%C/.d9)tion in 3-ain . -ET1O)#: / 9( d ? 6o(it-on mi((ion tomo%-a658 to (t9d8 6 6ati nt( .1 mm 0% (7 M .n)5D >)5ai 1# 1iai( J.at -# ma8 3 tt .it5 t-a9mati) 3-ain inj9-i ( .# :-ima9d ".f && f-om 21.1$K.((9.mannito&.aft .and .3-a& d ma# a&t5o9%5 .1 L 0.d 3 fo.atm nt fo..A6&ain mannito&J( a3i&it8 to &o.An (t5 ! anim. $bstract .int-a)-ania& 6. 5The internal environment and intracranial hypertension6" CA-ti)& in . to . Anot5 m )5ani(m# (9)5 a( a .3-a& 3&ood f&o.t5i( o))9-( 3 )a9( of a .d9) ( 3-ain vo&9m in 6ati nt( .5i& int-a)-ania& 6..5 t5 .oA8% n (1M!?2) .( http9++555.Mannito& 5a( t-aditiona&&8 3 n t5 main(ta8 of m di)a& t5 -a68 fo..G9i-in% t. Ann .# and 1M!?2 did not )5an% .it5 ) .d9) ma(( ff )t. 1 .#IO%: A (in%& 3o&9( of 1 %/*% of 20B mannito& do ( not a)9t &8 &o.int-a)-ania& 586 -t n(ion.3ot5 .and 1 5o9.003) aft ...2 L 0..):.I %e$an!ak 1 "ram+k"BB t dak %e&ara &epat menurunkan &ere$ral $l((d 3(lume. E#.# 7a1?2# oA8% n )ont nt# 1$. OB'ECTI(E: +o t (t t5 586ot5 (i( t5at mannito& a)t( 38 &o. *an t(l mem l k ker#a menar k a r pada perdarahan d (tak %eh n""a menurunkan tekanan ntrakran al) tetap # ka %a5ar darah (tak ru%ak akan men!e$a$kan penam$ahan kandun"an a r d dalam (tak dan akan men n"katkan tekanan ntra kran al.

086 -toni) (a&in (o&9t ( a)t in t5 (am . (http9++555.5and# 586oon)oti) (o&9t ( do not modif8 >17. ?n t5 ot5 .3-a& vo&9m # 39t it ma8 a%%-avat >10+ 38 ind9)in% ) .%9&at d 38 ) .d 6 nd( on ) .3-a& ti((9 vo&9m # ) .fo. +5 .((9.3-a& .d# n it5 .%-adi nt.do ( not in).>nt-a)-ania& 6.3-a& o d ma and a. +5 o(moti) t5 -a68 i( on of t5 mo(t im6o-tant t5 -a6 9ti) too&( fo.a( mod -at 586ot5 -mia ( m( to 3 3 n fi)ia& 3ot5 fo..n(."(3+pu$med+672.>10+# .ffi)i nt t5an mannito&. 1$K d 6 nd( (( ntia&&8 on ) .3-a& va()9&a.3-a& o d ma. /5 n t5 3&ood 3-ain 3a--i .)ont nt and t5 .d# .fo.a( ( ) .3-a& 3&ood f&o. v -# it )annot 3 9( d (8(t mati)a&&8 .((9.K) and ) . +5 .($$$) i( inta)t# t5 vo&9m of ) .3-a& o d ma and int-a)-ania& 586 -t n(ion (>10+). An i. Mannito& . 2005 A6--J9n.586oon)oti) 6.at .3-a& ti((9 d 6 nd( on t5 o(moti) 6. v .main( t5 t.(9m i( )on(tant (Mon-o-H &&8 G9ation) and >17 .3-a& va(o)on(t-i)tion# d ). 086 -v nti&ation i( an ffi)i nt and -a6id m an( fod ).(i(tan) (.mov m nt( a)-o(( t5 $$$ d 6 nd on t5 58d-o(tati) 6.fo. ?n t5 ot5 . and 1$K. /5 n it i( inj9.main( (ta3& .5i)5 i( (t-on%&8 .)om . (1$..((9. 758(io&o%i)a&&8# t5 i. 1?2 i( t5 (t-on% (t mod9&atin% fa)to.a8# 5o. 5o9-( fo&&o.v.((9.of 1$.((9. >f it i( inj9.not mo. 086 -t5 -mia i( an a%%-avatin% fa)to.3-o(6ina& f&9id vo&9m (12. 6 -f9(ion of 0.d ov 20 min9t ( .in% 5 ad t-a9ma and 3&ood %&9)o( )on) nt-ation m9(t 3 )&o( &8 monito.a(in% >17.modif8 ) .>17# if t5 $$$ i( inta)t.*%-1 i( admini(t .# inf9(ion of %&9)o( (o&9t ( i( )ont-aindi)at d in t5 fi-(t 2.d and )ont-o&& d d9-in% >10+ 6i(od (.it5o9t an ada6t d monito-in%# a( 586o)a6nia ma8 a%%-avat ) . #ource 15i&d.nlm. 086 -%&8)a mia 5a( no di.nJ( M di)a& 1 nt -# "a&&a(# +P @522@#<2A.3-a& 3&ood vo&9m (1$K). jam (.a( ) .16(2):199-211.)t ff )t on ) .3-a& &a)ti) a)ido(i( and )8totoAi) o d mia.atm nt of )5oi) .# a&& 586otoni) (o&9t ( ma8 a%%-avat ) .*na66=)5i&d.)ont-a-indi)at d in )a( of >10+.%-adi nt.a)9t >10+.n&$ .25 %. >n A6 -im nta& (t9di (# a d ).a( ( 1$. 0o.a( in on)oti) 6.t5 8 a.3-a& m ta3o&i(m.5 n >17 in). >t a)t( v -8 G9i)*&8.3-a& i()5a mia.n h.5and# 6&a(ma 586oo(mo&a-it8 in). 1yperosmolar therapy in the treatment of severe head injury in children: mannitol and hypertonic saline" Hna66 JM.)# .>17 and ) .5 .at .2620 AA1N 1&in >((9 (.fo.a( (.586oo(mo&a-it8 no. 086o)a6nia# 38 ind9)in% ) .

n h..( ) .vi .ation of an o(moti) %-adi nt t5at d-a.ff )tiv in .it5 t-a9mati) 3-ain inj9-8. d -ation of 7 diat-i) >nt n(iv and 1-iti)a& 1a.(9&tant d ).atm nt foint-a)-ania& 586 -t n(ion i( aim d at .3-a& d ma d9 to 3-ain inj9-8 )om6-omi( ( t5 d &iv -8 of (( ntia& n9t-i nt( and a&t -( no-ma& int-a)-ania& 6.3-a& 3&ood vo&9m .(9&t of a 6-ima-8# a)9t inj9-8 and i( )om6&i)at d 38 t5 d v &o6m nt of ( )onda-8 inj9-8 d9 to 586ot n(ion and 586oAia.id &8 9( d 586 -o(mo&a.t5 -a68 i( on t.((9.d9) d 3&ood vi()o(it8# and d ).(o&9tion(. +5 6 diat-i) ( )tion of t5 2o)i t8 of 1-iti)a& 1a.it5 ( v . +5 Mon-o -H &&i "o)t-in d fin ( t5 6-in)i6& ( of int-a)-ania& 6.((9.t5 9( of mannito& and 586 -toni) (a&in .(o&9tion( a.((9.3 in% 9( d a( an adj9n)t to mannito& in 3a(i) ()i n) .n .)5i&d. +5 69-6o( of t5i( a-ti)& i( to a((i(t t5 advan) d 6-a)ti) n9-( in 9nd -(tandin% t5 -o& of 586 -o(mo&at5 -a68 in t5 t.atm nt of )5i&d.d9)in% t5 vo&9m of 1 of t5 3 int-a)-ania& )om6a-tm nt(# 3-ain ti((9 # 3&ood# and ) .a( fi-(t (t9di d n a-&8 90 8 a-( a%o.t5 t.d9)in% & vat d int-a)-ania& 6.t5 t.it5 a .at int-a)-ania& 586 -t n(ion. )9-.. +5 ff )t of 586 -o(mo&a.it5 ( v .t5 mana% m nt of )5i&d."(3+pu$med+12B7CBBB0 .it5 mana% m nt %9id &in ( and t5 9( of 586 -o(mo&a. +.5 ad inj9-8# in)&9din% t5 9( of mannito& and 586 -toni) (a&in to t.n&$ .atm nt of ad9&t 3-ain inj9-8 into %9id &in ( fo.3-a& d ma f&9id f-om 3-ain ti((9 into t5 )i-)9&ation.it5 ( v .2o)i ti ( ada6t d 6.5 ad inj9-8 .of 6ati nt( . A)9t and )-iti)a& )a. and t5 ).n .3-o(6ina& f&9id. >n)..nt %9id &in ( fo. 086 -o(mo&a.5om o(ta(i(. +5 ( %9id &in ( off .)omm ndation( fo.M di)in and t5 /o-&d .n . 1 .( a-)5 and )&ini)a& (t9di (.6 diat-i) advan) d 6-a)ti) n9-( ( )a-in% fo.(o&9tion( on 3-ain ti((9 .a( in 3&ood 5 mato)-it# . 086 -o(mo&a.( http9++555.a(in%&8# 586 -toni) (a&in (o&9tion( a.atm nt int -v ntion in t5 )a.nlm.5 ad inj9-8 (5o9&d 3 fami&ia. 2in) t5at tim # mannito& 5a( 3 )om t5 mo(t .vio9(&8 693&i(5 d %9id &in ( fo.a( d ) .(o&9tion to t.(9&tin% in ) .at & vat d int-a)-ania& 6.t5-o9%5 2 di(tin)t m )5ani(m(: 6&a(ma A6an(ion .$bstract +-a9mati) 3-ain inj9-8 i( t5 .atm nt of 6 diat-i) t-a9mati) 3-ain inj9-8 and .3-a& d ma and int-a)-ania& 586 -t n(ion.((9.

B.C. In9 Neur(l(" &al Emer"en& e%.0. Tea%dale ?) Jennett B.11.0. C pt( *an"unku%um() Jakarta. *ar%hall SA. Andre5% PJD. *ana"ement (' head n#ur e%. *(d ' ka% re3 %ed trauma %&(re pada pa% en de5a%a &edera kran (%ere$ral %edan". Emr l RD.. Nutr t (n+meta$(l %m n the trauma pat ent. AAN =a5a ) -. Penel t an Ba" an Neur(l(" ) FKUI+RSC*) -. Traumat & $ra n n#ur!.. 6.ed.DA<TAR 'USTAKA 1. ..11.1. Path(ph!% (l("! and n t al preh(%p tal mana"ement. *ar (n D>.. C. -. Leuk(% t(% % %e$a"a %alah %atu nd kat(r adan!a le% %truktural ntrakran al pada pender ta &edera kepala tertutup den"an %kala k(ma ?la%"(5 a5al 18412.8. Te% %. Ba" an Neur(l(" FKUI+RSC*) -. 2. 7. AAN =a5a ) -. PERD1SSI) -.C. B*J $((k%) -. In9 The Trauma *anual. *u%r datha E) Jann % J) S(ert de5 L. L pp n&(tt Ra3en) 166B. =ead n#ur!.) Ph ladelph a) 16B1.. =u$un"an antara leuk(% t(% % dan pen n"katan %uhu tu$uh den"an CKS dan CKB tertutup %elama 8 har (n%et d RSUPN dr. 8rd ed.. L n" ?SF) ?r me% J. S!ar ' I) S(ert de5 L):aman e N. .ed%. =u"he% R .. P(5ner DJ. *ana"ement (' m(derate and %e3ere traumat & $ra n n#ur!. K(n%en%u% Na% (nal Penan"anan Trauma Kap t % dan Trauma Sp nal. Te% % Ba" an Neur(l(" FKUI+RSC*) -. /. Da3 % C(. Pe tKman AB et al. 8.

Ba" an Neur(l(" ) FKUI+RSC*) 166C. Kadar al$um n %erum dan keluaran pender ta &edera kran (%ere$ral.&(m B( e% adam. De5at E) S(ert de5 L) :aman e N. 11. 1-.1. Te% %.) -... U# pr("n(%t k9 %k(r m(t(r k) 'rekuen% na'a%) dan mem$uka mata . .. ?una5an A) S(ert de5 L) *u%r datha E. Te% %. Ba" an Neur(l(" ) FKUI+RSC*) 1666.B) Art of "herapy% !ub Ilmu Bedah..6) =ead In#ur!) 555. :("!akarta9 Pu%taka Cendek a Pre%% (' :("!akarta Bernath Da3 d) -. =and %ur!a I.e4med & ne.*N* %k(r0 untuk mempred k% keluaran dalam t "a har pada pa% en de5a%a Da'tar pu%taka Amer &an C(lle"e (' Sur"e(n%) 1667) Advance "rauma (ife !uport. Un ted State% (' Amer &a9 F r% Impre%% (n Ar 5 $(5( =ar!( et all) -. N la pr("n(%t k kadar "luk(%a darah %e5aktu pada &edera kran (%ere$ral $erat tertutup 'a%e akut.-) Buku A#ar Pen!ak t T=T9 Ed % C) Jakarta9 E?C.

Klu5er 5(lter%) -..peratif.6) "rauma and acute care surgery) Ph ladelph a9 L pp &(tt > ll am% and > lk n% edera #epala secara .7) Rad (l(" D a"n(%t k) :("!akarta9 Pu%taka Cendek a. Sumatra ./) /enatalaksanaan Utara9 USU Pre%%.7) Buku Ajar Ilmu Bedah% edisi kedua) J(n" >. Jakarta9 pener$ t $uku ked(kteran E?C ?haKal *alueka) -.=a' d A) -...D. Japard %kandar) -..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful