You are on page 1of 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 16 tháng 9 năm 2009.

HIỆP ĐỒNG THUÊ NHÀ

Hôm nay ngày 16 tháng 9 năm 2009


Bên cho thuê: Ông Phan Văn Thực
Địa chỉ : ô 400- Trần phú Vĩnh nguyên Nha Trang

Bên Thuê nhà : Ông : Năm sinh :


Quê quán :
Số chứng minh nhân dân :

I,Điều khoản cụ thể:


- Bên Thuê nhà phải trả tiền vào ngày 17 hàng tháng.
- Số tiền bên thuê nhà phải trả cho chủ nhà là: 700.000 đồng ( Bảy trăm ngàn đồng ).
- Tiền điện và nước sinh hoạt bên thuê tự trả theo đồng hồ cho ông Phan Thiếu Lang.
- Hai bên đã thỏa thận các điều khoản trên yêu cầu bên thuê nhà phải thực hiện đúng
theo hiệp đồng nếu chân trả tiền chậm phải có lí do chính đáng. Nếu không bên cho
thuê sẽ thu lại nhà ở và chấm dứt hợp đồng.
II,Thời gian thực hiện: Bắt đầu ngày 16/9/2009.
III.Thời hạn cho thuê : do hai bên thỏa thuận.
Ghi chú : - Nếu bên cho thuê cần lấy lại nhà ở với lý do riêng thì phải báo cho bên
thuê nhà trước một tháng.
Hiệp đồng này lập ba bản mổi bên giữ một bản.

Bên cho thuê Người làm chứng Bên thuê nhà