P. 1
Saopstenje za medije - Sat za našu planetu 2014

Saopstenje za medije - Sat za našu planetu 2014

|Views: 7|Likes:
WWF – Svetski fond za prirodu organizovao je danas konferenciju za medije kojom je najavio akciju „Sat za našu planetu“ u koju se uključuju pojedinci, organizacije, institucije i kompanije i šalju snažnu poruku kako je moguće preduzeti nešto po pitanju ublažavanja klimatskih promena. Najpoznatija globalna volonterska akcija ove godine biće održana 29. marta u 20.30h, kada će na sat vremena, škole, javne institucije i spomenici širom sveta isključiti rasvetu. U Beogradu će ovom prilikom na Trgu Republike nastupiti dečiji hor RTS-a Kolibri, kao i akustični bend Sambansa.
“Sat za našu planetu je jedinistvena inicijativa koja motiviše kako na individualnu, tako i na kolektivnu akciju u koju svako može da se uključi i da svoj doprinos. Nadam se da će ova akcija, koja se u našoj zemlji organizuje već šest godina, nastaviti da inspiriše građane Srbije da će osim što isključe svetla, održivo koristiti prirodne resurse i uključiti se u projekte zaštite prirode. Verujem da ćemo ove godine putem društvenih mreža uključiti još veći broj ljudi u Srbiji”, izjavila je Duška Dimović, direktor programa WWF-a u Srbiji.
Inicijativa Sat za našu planetu nastala je 2007. godine u Sidneju, a već 2009. i Srbija se priključila ovoj manifestaciji. Prošle godine kampanju je podržalo preko 2 milijarde ljudi iz 154 zemlje i preko 7000 gradova, dok se u Srbiji priključilo 60 gradova i opština, kao i brojne škole, kompanije i organizacije civilnog društva.
“Poenta Sata za našu planetu nije isključivo u uštedi energije tih sat vremena, već u simbolici. Ovo je jedna od retkih prilika kada su političke i druge razlike među nama nebitne i kada briga za budućnost planete i onoga što ostavljamo budućim naraštajima postaje prioritet,” smatra Biljana Filipović, načelnik Odeljenja za Evropske integracije, međunarodnu saradnju i projekte pri Ministarstvu prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja.

Akciju je i ove godine podržalo Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine, Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Gradska uprava Grada Beograda, Gradska uprava Grada Novog Sada kao i brojne organizacije civilnog društva, kompanije, škole i pojedinci.

“Životna sredina naše planete nije u dobrom stanju, ali kolektivna svest i pozitivna energija onih koji se bave ovom problematikom uliva optimizam. Otuda je veoma važno da se u rešavanje problema uključe svi: od nevladinog sektora, preko vlada, do pojedinaca. Beograd pokazuje kako ta saradnja treba da izgleda i naši odnosi sa nevladinim sektorom su odlični. Tako se grad Beograd i ove godine sa velikim zadovoljstvom uključio u kampanju Sat za našu planetu”, izjavio je Filip Abramović, pomoćnik gradskog sekretara za zaštitu životne sredine.
“Pored podrške ovoj akciji i WWF-u, kao našem dugogodišnjem strateškom partneru, želimo da kao kompanija pokažemo svoju posvećenost informisanju javnosti o značaju energetske efikasnosti. Coca-Cola sistem u Srbiji će tokom ovogodišnje kampanje dodatno motivisati svoje zaposplene, kupce i partnere da se "isključe" u subotu 29.marta i samim tim uključe u akciju Sat za našu planetu", saopštila je Jovana Tufegdžić iz kompanije Coca-Cola sistem u Srbiji.
Centralne manifestacije u okviru akcije „Sat za našu planetu“ biće održane u subotu 29. marta 2014. godine, od 20.30 časova do 21:30, na Trgu Republike u Beogradu, Trgu Slobode u Novom Sadu i u Nišu na niškom keju.
WWF-Svetski fond za prirodu u Srbiji poziva sve građane da se uključe u akciju i daju svoj doprinos i to prisustvovanjem javnim događajima u gradovima širom Srbije, ali i uključivanjem u Fejsbuk kampanju “Najlepše stvari se uvek dešavaju u mraku” (www.facebook.com/WWFSerbia), gde će uz brojne poznate ličnosti moći da učestvuju kako u književnom, tako i u foto konkursu.
###

Dodatne informacije:
Aleksandra Stamenković, WWF Communications Officer, 069 10 30 260, astamenkovic@wwfdcp
WWF – Svetski fond za prirodu organizovao je danas konferenciju za medije kojom je najavio akciju „Sat za našu planetu“ u koju se uključuju pojedinci, organizacije, institucije i kompanije i šalju snažnu poruku kako je moguće preduzeti nešto po pitanju ublažavanja klimatskih promena. Najpoznatija globalna volonterska akcija ove godine biće održana 29. marta u 20.30h, kada će na sat vremena, škole, javne institucije i spomenici širom sveta isključiti rasvetu. U Beogradu će ovom prilikom na Trgu Republike nastupiti dečiji hor RTS-a Kolibri, kao i akustični bend Sambansa.
“Sat za našu planetu je jedinistvena inicijativa koja motiviše kako na individualnu, tako i na kolektivnu akciju u koju svako može da se uključi i da svoj doprinos. Nadam se da će ova akcija, koja se u našoj zemlji organizuje već šest godina, nastaviti da inspiriše građane Srbije da će osim što isključe svetla, održivo koristiti prirodne resurse i uključiti se u projekte zaštite prirode. Verujem da ćemo ove godine putem društvenih mreža uključiti još veći broj ljudi u Srbiji”, izjavila je Duška Dimović, direktor programa WWF-a u Srbiji.
Inicijativa Sat za našu planetu nastala je 2007. godine u Sidneju, a već 2009. i Srbija se priključila ovoj manifestaciji. Prošle godine kampanju je podržalo preko 2 milijarde ljudi iz 154 zemlje i preko 7000 gradova, dok se u Srbiji priključilo 60 gradova i opština, kao i brojne škole, kompanije i organizacije civilnog društva.
“Poenta Sata za našu planetu nije isključivo u uštedi energije tih sat vremena, već u simbolici. Ovo je jedna od retkih prilika kada su političke i druge razlike među nama nebitne i kada briga za budućnost planete i onoga što ostavljamo budućim naraštajima postaje prioritet,” smatra Biljana Filipović, načelnik Odeljenja za Evropske integracije, međunarodnu saradnju i projekte pri Ministarstvu prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja.

Akciju je i ove godine podržalo Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine, Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Gradska uprava Grada Beograda, Gradska uprava Grada Novog Sada kao i brojne organizacije civilnog društva, kompanije, škole i pojedinci.

“Životna sredina naše planete nije u dobrom stanju, ali kolektivna svest i pozitivna energija onih koji se bave ovom problematikom uliva optimizam. Otuda je veoma važno da se u rešavanje problema uključe svi: od nevladinog sektora, preko vlada, do pojedinaca. Beograd pokazuje kako ta saradnja treba da izgleda i naši odnosi sa nevladinim sektorom su odlični. Tako se grad Beograd i ove godine sa velikim zadovoljstvom uključio u kampanju Sat za našu planetu”, izjavio je Filip Abramović, pomoćnik gradskog sekretara za zaštitu životne sredine.
“Pored podrške ovoj akciji i WWF-u, kao našem dugogodišnjem strateškom partneru, želimo da kao kompanija pokažemo svoju posvećenost informisanju javnosti o značaju energetske efikasnosti. Coca-Cola sistem u Srbiji će tokom ovogodišnje kampanje dodatno motivisati svoje zaposplene, kupce i partnere da se "isključe" u subotu 29.marta i samim tim uključe u akciju Sat za našu planetu", saopštila je Jovana Tufegdžić iz kompanije Coca-Cola sistem u Srbiji.
Centralne manifestacije u okviru akcije „Sat za našu planetu“ biće održane u subotu 29. marta 2014. godine, od 20.30 časova do 21:30, na Trgu Republike u Beogradu, Trgu Slobode u Novom Sadu i u Nišu na niškom keju.
WWF-Svetski fond za prirodu u Srbiji poziva sve građane da se uključe u akciju i daju svoj doprinos i to prisustvovanjem javnim događajima u gradovima širom Srbije, ali i uključivanjem u Fejsbuk kampanju “Najlepše stvari se uvek dešavaju u mraku” (www.facebook.com/WWFSerbia), gde će uz brojne poznate ličnosti moći da učestvuju kako u književnom, tako i u foto konkursu.
###

Dodatne informacije:
Aleksandra Stamenković, WWF Communications Officer, 069 10 30 260, astamenkovic@wwfdcp

More info:

Published by: EkoNEC glasilo Milisav Pajević on Mar 19, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/15/2014

pdf

text

original

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE

Sat za našu planetu p še!t" put u Sr#"$" 29. marta

19. mart 2014

%e &ra'( 19. mart 2014 - WWF – Svetski fond za prirodu organizovao je danas konferenciju za medije kojom je najavio akciju „Sat za našu planetu“ u koju se uključuju pojedinci, organizacije, institucije i kompanije i šalju sna nu poruku kako je mogu!e preduzeti nešto po pitanju u"la avanja klimatski# promena$ %ajpoznatija glo"alna volonterska akcija ove godine "i!e odr ana &'$ marta u &($)(#, kada !e na sat vremena, škole, javne institucije i spomenici širom sveta isključiti rasvetu$ * +eogradu !e ovom prilikom na ,rgu -epu"like nastupiti dečiji #or -,S-a .oli"ri, kao i akustični "end Sam"ansa$ “Sat za našu planetu je jedinistvena inicijativa koja motiviše kako na individualnu, tako i na kolektivnu akciju u koju svako mo e da se uključi i da svoj doprinos$ %adam se da !e ova akcija, koja se u našoj zemlji organizuje ve! šest godina, nastaviti da inspiriše gra/ane Sr"ije da !e osim što isključe svetla, odr ivo koristiti prirodne resurse i uključiti se u projekte zaštite prirode$ 0erujem da !emo ove godine putem društveni# mre a uključiti još ve!i "roj ljudi u Sr"iji1, izjavila je 2uška 2imovi!, direktor programa WWF-a u Sr"iji$ 3nicijativa Sat za našu planetu nastala je &((4$ godine u Sidneju, a ve! &(('$ i Sr"ija se priključila ovoj manifestaciji$ 5rošle godine kampanju je podr alo preko & milijarde ljudi iz 678 zemlje i preko 4((( gradova, dok se u Sr"iji priključilo 9( gradova i opština, kao i "rojne škole, kompanije i organizacije civilnog društva$ “5oenta Sata za našu planetu nije isključivo u uštedi energije ti# sat vremena, ve! u sim"olici$ :vo je jedna od retki# prilika kada su političke i druge razlike me/u nama ne"itne i kada "riga za "udu!nost planete i onoga što ostavljamo "udu!im naraštajima postaje prioritet,1 smatra +iljana Filipovi!, načelnik :deljenja za ;vropske integracije, me/unarodnu saradnju i projekte pri <inistarstvu prirodni# resursa, rudarstva i prostornog planiranja$ =kciju je i ove godine podr alo <inistarstvo energetike, razvoja i zaštite ivotne sredine, <inistarstvo prirodni# resursa, rudarstva i prostornog planiranja, 5okrajinski sekretarijat za ur"anizam, graditeljstvo i zaštitu ivotne sredine, >radska uprava >rada +eograda, >radska uprava >rada %ovog Sada kao i "rojne organizacije civilnog društva, kompanije, škole i pojedinci$ “?ivotna sredina naše planete nije u do"rom stanju, ali kolektivna svest i pozitivna energija oni# koji se "ave ovom pro"lematikom uliva optimizam$ :tuda je veoma va no da se u rešavanje pro"lema uključe svi@ od nevladinog sektora, preko vlada, do pojedinaca$ +eograd pokazuje kako ta saradnja tre"a da izgleda i naši odnosi sa nevladinim sektorom su odlični$ ,ako se grad +eograd i ove godine sa velikim zadovoljstvom uključio u kampanju Sat za našu planetu1, izjavio je Filip ="ramovi!, pomo!nik gradskog sekretara za zaštitu ivotne sredine$ “5ored podrške ovoj akciji i WWF-u, kao našem dugogodišnjem strateškom partneru, elimo da kao kompanija poka emo svoju posve!enost informisanju javnosti o značaju energetske efikasnosti$ Aoca-Aola sistem u Sr"iji !e tokom ovogodišnje kampanje dodatno motivisati svoje zaposplene, kupce i partnere da se BisključeB u su"otu &'$marta i samim tim uključe u akciju Sat za našu planetuB, saopštila je Covana ,ufegd i! iz kompanije Aoca-Aola sistem u Sr"iji$ Aentralne manifestacije u okviru akcije „Sat za našu planetu“ "i!e odr ane u su"otu &'$ marta &(68$ godine, od &($)( časova do &6@)(, na ,rgu -epu"like u +eogradu, ,rgu Slo"ode u %ovom Sadu i u %išu na niškom keju$ WWF-Svetski fond za prirodu u Sr"iji poziva sve gra/ane da se uključe u akciju i daju svoj doprinos i to prisustvovanjem javnim doga/ajima u gradovima širom Sr"ije, ali i uključivanjem u Fejs"uk kampanju
WWF 2unavsko-karpatski program, 5almoti!eva 64, 66((( +eograd, tel@ (66D)) 8' 84'E ))*.pan'a. r&+!er#"a *a,e# -., m+../Ser#"a

“%ajlepše stvari se uvek dešavaju u mraku1 FGGG$face"ook$comDWWFSer"iaH, gde !e uz "rojne poznate ličnosti mo!i da učestvuju kako u knji evnom, tako i u foto konkursu$ III
D 'atne "n* rma,"$e0 Ale-!an'ra Stamen- 1"2, WWF Aommunications :fficer, (9' 6( )( &9(, astamenkovicJGGfdcp$org Ne1ena Spa!"2( A#apter 8 Aommunication Aonsulting, 5- Aonsultant, (97 )8 84 6'9, n$spasicJc#apter8$at

../3S1et!-" * n' za pr"r 'u0 WWF je jedna od najve!i#, širom sveta priznati#, nezavisni# organizacija, koja se "avi zaštitom prirode i ima skoro 7 miliona pristalica i aktivnu glo"alnu mre u u više od 6(( zemalja$ <isija WWF-a je da zaustavi uništavanje ivotne sredine i da stvori "udu!nost u kojoj ljudi ive u skladu sa prirodom putem očuvanja svetske "iološke raznovrsnosti, odr ivog koriš!enja prirodni# resursa i smanjenja zaga/enja i preterane potrošnje$ GGG$panda$orgDser"ia

D 'atne "n* rma,"$e

a-,"$" 4Sat za našu planetu40

-adio i ,0 spotove akcije Sat za našu planetu u trajanju od )( sekundi na srpskom jeziku mo ete da preuzmete na stranici #ttp@DDGGf$panda$orgDsrDsatKzaKnasuKplanetuDmaterijaliD i emitujete na svom programu$ ,0 pokrivalice i izjave sa današnje konferencije za novinare u +eogradu Fsreda 6'$ mart &(68$H na kojoj je najavljena akcija mo ete preuzeti sa portala GGG$info"iro$tv i emitovati na svom programu$ ,0 pokrivalice i izjave sa centralne manifestacije koja !e "iti odr ana u +eogradu na sam dan akcije Fsu"ota &'$ mart &(68$ godine u &(@)(#H mo!i !ete da preuzmete posle &6$)(# sa portala GGG$info"iro$tv i emitujete na svom programu$ 2etaljnije informacije i zanimljivosti mo ete prona!i na stranicama@ #ttp@DDGGf$panda$orgDser"ia #ttps@DDGGG$face"ook$comDWWFSer"ia #ttps@DDtGitter$comDWWFinSer"ia

WWF 2unavsko-karpatski program, 5almoti!eva 64, 66((( +eograd, tel@ (66D)) 8' 84'E ))*.pan'a. r&+!er#"a *a,e# -., m+../Ser#"a

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->