You are on page 1of 2

http://www.medicalstudent.

com/#PatientSimulations
http://www.medicalstudent.com/#MedicalTextbooks
http://www.studentbookworld.com/Browse/Free-Online-Medical-Textbooks.html
http://www.nhipcauykhoa.net/diendan/index.php?showtopic=12964
www.medicalheaven.com
www.ebookee.com
www.gigapedia.org
http://www.real-doctors.com/forums/index.php?board=2.0
http://docsach.dec.vn/

http://rss.msn.com

http://www.nytimes.com

http://news.yahoo.com/i/721
Đọc nhiều về lịch sử, động vật và môi trường:

http://news.nationalgeographic.com/index.rss

Bạn có thể biết được những gì đang diễn ra trên thế giới mà không
phải rời nhà bằng cách vào thăm thư viện trên Internet và đọc báo:

http://www.ipl.org/div/serials

http://toeflpractice.org

Một cuốn từ điển như http://m-w.com

, http://www.yourdictionary.com

, http://dictionary.reference.com

· Một site để tìm ảnh như http://images.search.yahoo.com

· Một bộ sách giáo khoa trực tuyến như


http://www.encyclopedia.com/

và http://wikipedia.org
3-Các bài báo có tính chất học thuật (Truy cập miễn phí):

* Học giả google (Google Scholar) http://scholar.google.com

* Báo truyền thông đại chúng toàn cầu (Global Media Journal) (GMJ)
http://lass.calumet.purdue.edu/cca/gmj

* Philica http://www.philica.com

* Báo quốc tế về khoa học sinh học (International Journal of


Biological Sciences) http://www.biolsci.org

* Từ điển báo chí truy cập mở rộng (The Directory of Open Access
Journals) http://www.doaj.org