You are on page 1of 5

‫‪1‬‬

‫היבטים לשוניים בפרשת וזאת הברכה סט‬

‫דקדוקי מילים בפרשת וזאת הברכה ובהפטרה ובקריאת בראשית בשבת במנחה ושני‬
‫וחמישי )כלול בחתן בראשיית(‬
‫שׁדּת‪ :‬לפי הקרי‬
‫לג ב ֵמ ִר ְב ֣בֹת‪ :‬הבי"ת הראשונה בשוא נח ‪ ,‬כ הדבר ג בהמש פס' יז‪֥ ֵ .‬א ָ ֖‬
‫‪2‬‬

‫ה שתי מילי‬


‫לג ג ִמ ַדּ ְבּר ֶ ֹֽתיָך׃ הבי"ת בשוא נע עקב הדגש‬
‫‪3‬‬
‫ישׁ ֖רוּן‬
‫לג ה וַ יְ ִ ֥הי ִבי ֻשׁ ֖רוּן ֶ ֑מ ֶלְך‪ :‬טע טפחא בתיבת ִב ֻ‬
‫אשׁי ֔ ָעם‪ :‬טע נסוג אחור לרי"ש‬ ‫ָ ֣ר ֵ‬
‫מת‪ :‬המ" בחול‬ ‫לג ו וְ ַאל‪-‬יָ ֑ ֹ‬
‫יהוּד ֘ה‪ :‬הלמ"ד בחירק מלא‪ ,‬היו"ד הינה חלק מהחירק ולכ אי בה ניקוד‬ ‫לג ז ִל ָ‬
‫וּל ֵלִו֣י‪ :‬הלמ"ד הראשונה בשוא נח‪ְ .‬בּ ַמ ָ֔סּה‪ :‬הבי"ת בשוא לא בפתח‬ ‫לג ח ְ‬
‫לג י ִמזְ ְבּ ֶ ֽחָך׃ הבי"ת בשווא נע ולא בקמ! או פתח‬
‫‪4‬‬
‫לג טו ַה ְר ֵרי‪֑ ֶ -‬ק ֶדם‪ :‬הרי"ש הראשונה בשוא נח‬
‫לג טז שׁ ְֹכ ִנ֖י‪ :‬הטע בנו" מלרע‬
‫שּׁה׃ תיבות אילו לרוב מופיעות בראש העמוד‬ ‫לג יז ָה ָ ֣דר‪ :‬הדלי"ת בקמ!‪ .‬וְ ֵ ֖הם ַא ְל ֵ ֥פי ְמנַ ֶ ֽ‬
‫האחרו‪ ,‬היות והרבה קוראי יודעי אות בעל פה ישנ רבי שאינ מקפידי לקורא מתו‬
‫‪5‬‬
‫הקל‪ #‬ואומרי אות בעל פה‬
‫ים‪ :‬היו"ד בפתח ודגש חזק במ"‪,‬‬ ‫יַמּ ֙‬
‫לג יט ָ ֖שׁם יִ זְ ְבּ ֣חוּ זִ ְב ֵחי‪ֶ -‬צ ֶ֑דק‪ :‬טע טפחא בתיבת ָ ֖שׁם‪ִ .‬‬
‫וּשׂ ֻפ ֵנ֖י‪% :‬י" שמאלית‪ְ .‬ט ֥מוּנֵ י ֽחוֹל׃ טע נסוג אחור למ"‬ ‫רבי של 'י'‪ְ .‬‬
‫אשׁי ֔ ָעם‪ :‬טע נסוג אחור‬ ‫לג כא וַ יֵּ ֵת ֙א‪ :‬מלרע‪ ,‬הטע בתי"ו לא ביו"ד ובצירי ולא בסגול‪֣ ָ .‬ר ֵ‬
‫לרי"ש‬
‫לג כב יְ ָ ֽר ָשׁה׃ מלעיל הטע ברי"ש‪ .‬הה"א לא במפיק‬
‫יָמיָך‪ :‬הכ"‪ #‬בשווא נח‪ָ .‬דּ ְב ֶ ֽאָך׃ הדל"ת בקמ! קט‬ ‫וּכ ֶ ֖‬
‫לג כה ְ‬
‫לג כז ְמעֹנָ ֙ה מלרע הטע בנו"‪ֱ .‬אֹל֣ ֵהי ֶק ֶדם‪ :‬הטע נסוג ללמ"ד מלעיל‪ .‬וַ יְ ָג ֶ֧ רשׁ‪ :‬במלעיל‬
‫לג כח ַי ַ֥ע ְרפוּ ָ ֽטל׃ טע נסוג אחור שתי הברות ליו"ד‬

‫קריאה לחת בראשית‪:‬‬

‫ַוֽ יְ ִהי‪ :‬ג א יש געיא בוי"ו וג א אי – היו"ד בשוא נח‪.‬‬
‫א ג יְ ִ ֣הי ֑אוֹר‪ :‬תיבת יְ ִ ֣הי במונח ואינה מוקפת לזו שאחריה כבחלק מהדפוסי‬
‫א ה ָ ֣ק ָרא ָל֑יְ ָלה‪ :‬טע נסוג אחור לקו"‪#‬‬
‫א ו ָל ָ ֽמיִ ם׃ הלמ"ד קמוצה‬

‫‪1‬‬
‫השנה היא כבר תש"ע אבל פרשה זו היא המשך הפרשיות שנקראו בשנת סט‪.‬‬
‫‪ 2‬יתכ שמי שחושש מהבלעת אות רשאי לקראו נע‪ .‬בחלק מהחומשי כולל קור הבי"ת מנוקדת‬
‫בטעות בחט"‪ #‬פתח‪.‬‬
‫‪ 3‬רבי הקוראי ההולכי בעקבות השיר ומשבשי את ההטעמה ע"י הטעמת תיבת 'ויהי'‬
‫בטפחא‪ .‬השיר גור לשיבוש נוס‪ :#‬קוראי בישור מלעיל‪.‬‬
‫‪ 44‬אי להשגיח בחט‪ #‬בתנ" קור ודומיו‬
‫‪ 5‬בעיה נוספת‪ :‬הצבור מצטר‪ #‬לקורא בסיו הזה ועלולי להחסיר את סו‪ #‬הפרשה מהשמיעה‬
‫מהקורא‪ ...‬והערה נוספת‪ :‬לפעמי הקורא הוא ג הגבאי מחלק העליות בעיקר בשני וחמישי‪.‬‬
‫קורה שהוא קורא את המילי האחרונות בעל פה תו שהוא מחפש את העולה הבא‪...‬‬

‫‪1‬‬
‫א ט ַוֽ יְ ִהי‪ֽ ֵ -‬כן׃ תיבה בודדת בתחו הסילוק )סו‪ #‬פסוק( ומוטעמת בטע זה בלבד‪ ,‬כ הדבר‬
‫ג בהמש הפרק‬
‫יַמּים‪ :‬היו"ד בפתח ולכ המ" אחריה בדגש חזק‪ ,‬רבי של 'י' כ הדבר ג בהמש פס'‬ ‫א י ִ֑‬
‫כב‬
‫רי‪ :‬טע‬‫א יא ַ ֽתּ ְד ֵ ֤שׁא‪ :‬געיה בתי"ו והדל"ת בשווא נח‪ׄ ֶ .‬דּ ֶשׁא‪ :‬הד' ברביע ולא בזק‪֤ .#‬ע ֹ ֶשׂה ְפּ ִ ֙‬
‫נסוג אחור לעי"‪ ,‬וכ בהמש הפסוק ֽע ֹ ֶשׂה‪ְ -‬פּ ִ ֛רי‪ ,‬יש להעמיד קלות את קריאת העי" מפני געיה‪.‬‬
‫בשני המקרי דגש חזק בפ"א הראשו אתי מרחיק‪ ,‬והשני מדי דחיק‬
‫א יח וּֽ ְל ַה ְב ִ ֔דּיל‪ :‬געיה בשורק והלמ"ד בשווא נע ולא בחט‪ #‬כפי שמופיע בחלק מהדפוסי‬
‫א כב וַ יְ ָ ֧ב ֶרְך‪ :‬במלעיל וכ הדבר בכל המקרא‬
‫א כד וְ ַ ֽחיְ תוֹ‪֖ ֶ -‬א ֶרץ‪ :‬געיה בחי"ת‬
‫א כט ְל ָא ְכ ָ ֽלה׃ האל"‪ #‬בקמ! קט והכ"‪ #‬אחריה בשווא נח‪ ,‬כ הדבר ג בפס' הבא‬
‫א לא י֥ וֹם ַה ִשּׁ ִ ֽשּׁי׃ היחיד מבי ששת ימי הבריאה בה"א הידיעה‬
‫ב א וַ יְ ֻכלּ֛ וּ‪ :‬היו"ד בשוא נח]‪ .[6‬המילה הזו נקראת מלרע‪ ,‬הטע בלמ"ד‪ .‬משו מה בקידוש‬
‫ובתפילה אפשר לשמוע קוראים אותה מלעיל‪.‬‬
‫ב ג ָשׁ ַב ֙ת‪ :‬לשו עבר‪ ,‬השי" קמוצה והבי"ת אחריה רפויה‬

‫הפטרת וזאת הברכה‪ ,‬יהושע א א‪-‬יח‪:‬‬

‫֤ית בּוֹ֙ ‪ :‬דגש חזק בבי"ת מדי אתי מרחיק‬


‫ח וְ ָה ִג ָ‬
‫שּׁה‪ :‬געיה בה"א והמ" בשווא‬ ‫ולר‪/‬בני'‪ֽ ַ .‬ה ְמנַ ֶ ֑‬‫ֵ‬ ‫אוּבנִ ֙י‪ :‬האל"‪ #‬אינה נשמעת‪ ,‬יש לקרא '‬
‫יב וְ ָל ֽר ֵ‬
‫אוּבנִ ֙י וְ ַלגָּ ִ ֔די‬
‫נע‪ ,‬יש לשי לב להבדל בצורה לעומת קודמיו וְ ָל ֽר ֵ‬
‫טו ִמזְ ַ ֥רח ַה ָ ֽשּׁ ֶמשׁ׃ יש להקפיד על הפרדת התיבות שלא יישמע כאילו כתוב ִמזְ ָ ֥ר ָחה ָ ֽשּׁ ֶמשׁ‬

‫ֹאמר בחומש "מאור עינים" שבו מביא רוו"ה את "עין הקורא" מביא רוו"ה מסורה‪:‬‬
‫לג ב וַּי  ַ‬

‫כלומר יש בתשעים ואחד מקומות וַ ּיֹאמַ ר ולא וַ ּיֹאמֶ ר‪ .‬במסורה שלנו במערכת אות האל"ף‬
‫"אמ" בכותרת "ויאמר" מובאת הרשימה מועתק בסופה "אבל כולם מלעיל"‪ ,‬כלומר כל‬
‫וַ ּיֹאמַ ר מלרע מלבד בספר איוב שבו הן מלעיל‪ .‬זו מסורה תמוהה ביותר‪ .‬ואע"פ שהמנחת שי‬
‫מעתיק אותה קשה מאוד לקבלה‪ .‬ואכן בכתבי היד )כולל כתר ארם צובה כל וַ ּיֹאמַ ר שבאיוב‬
‫מלרע! כפי הנראה )ואינני בקי כרגע בדברי רוו"ה( רוו"ה לא סבר כמסורה זו‪ .‬למרבה הצער‬
‫בתנ"ך קורן‪ ,‬ובכמה ספרי איוב המודפסים ללמוד בהם בתשעה באב הטעימו "וַ ֹֽ ּיאמַ ר" כאילו‬
‫מלעיל‪.‬‬
‫בת בגליון משנת סז כבר הוזכר שבהיידנהיים יש בטעות געיא ברי"ש וח"פ בבי"ת‬ ‫מֵ ִר ְב ֹ‬
‫הראשונה‪.‬‬
‫ובמשפטי הטעמים דף נג ב הוא מביא מדקדוקי הטעמים של בן אשר בעניין אותיות דומות‬
‫שהראשונה שבהן בשוא‪:‬‬

‫‪2‬‬
‫את עיקרי הדברים שיש שווא דומות נח ושווא דומות נע הבאנו כבר מזמן‪ .‬כאן רואים שיהב"י‬
‫ניקד בחלקם בחטף פתח‪ .‬אבל אנו סומכים על קבלת בן‪-‬אשר ועל כתר ארם צובה‪.‬‬

‫ּדת דברי רוו"ה בחומש מאור עינים‬


‫ׁשּדת ֵאׁש ָ ‬
‫ֵא ָ ‬

‫לכּ ִ ֽאים כמו שהיא מופיעה בכתר ארם צובה‪ ,‬הכתב כמעט מחוק אבל אפשר להבחין‬
‫המילה ֵ ֣ח ָ‬
‫שאין שווא תחת הלמ"ד‪.‬‬

‫‪3‬‬
‫הלשון החריפה מדי של רוו"ה אינה מוצדקת‪ .‬ודאי בעלי המסורה צודקים שהן שתי מילים‬
‫שהתחברו והטעם בה"א מוכיח‪.‬‬
‫נראה את הפסוק עצמו‪:‬‬
‫יּוֹצ֑ר וְ ִהּנֵה ּו וְ ִהּנֵהה ּוא ע ֶ ֹ֥שׂה ְמ ָל ָ ֖‬
‫אכה ַעל‪ָ -‬ה ָא ְב ָנֽ יִ ם׃‬ ‫ירמיהו יח‪,‬ג‪ :‬וָ ֵא ֵ ֖רד ֵבּ֣ית ַה ֵ‬

‫כאן רואים בבירור התביר נמצא תחת הה"א ובצד ימין במסורה הקטנה כתוב‪" :‬והנה‪ 6‬הוא‬
‫קרי"‪ .‬אבל יתכן שכוונת ראב"ע שהמקרא יכול לכתוב 'וְ הִ ּנֵה ּו' בטעם מלעיל‪ .‬ובכלל האל"ף‬
‫במילה "הוא" נחה ואינה נקראת‪ .‬בכל אופן הלשון החריפה אינה מכבדת את המשתמש בה‪.‬‬

‫הפטרת וזאת הברכה‬

‫מ ֶׁשה עַ ְב ִ ּדי ֵמ ת מה החידוש בזה? אין כאן קושי מיוחד כי זו פתיחה להכנס עמו‬
‫יהושוע א ב ֹ‬
‫בדברים‪ .‬יתכן גם שכיון שנגזר על משה שלא יכנס לארץ הרי עתה שהוא מת אפשר וממילא‬
‫גם צריכים להיכנס לארץ ישראל המובטחת‪.‬‬
‫רש"י‪ :‬אילו היה קיים‪ ,‬בו הייתי חפץ‪.‬‬
‫יש כאן רמז ל"ירידת הדורות"‪ .‬בכל אופן הנאמר כאן הוא שעליך התפקיד ואין אחר בלתך‬
‫שיבצע אותו‪.‬‬
‫ע ֹ!בר מה לשון קימה כאן? רד"ק‪ :‬עניין זירוז‪ ,‬וכן "קום משחהו" )שמואל א‪,‬טז‪,‬יב(; "קומו‬ ‫קּום ֲ‬
‫ועברו לכם" )דב' ב‪,‬יג(; "קום התהלך בארץ" )בר' יג‪,‬יז(‪.‬‬

‫ח ‪#‬ל ֹאי ‪ָ%‬מּוׁש על חוב ההתמדה בתורה יש דיון בתלמוד מנחות צט ב‬


‫א"ר אמי מדבריו של ר' יוסי ]שהלשון "תמיד" אינו דווקא ברציפות[ נלמוד אפילו לא שנה‬
‫אדם אלא פרק אחד שחרית ופרק אחד ערבית קיים מצות לא ימוש >את< ספר התורה‬
‫‪7‬‬
‫הזה מפיך‪ .‬אמר רבי יוחנן משום ר"ש בן יוחי אפי' לא קרא אדם אלא קרית שמע‬
‫שחרית וערבית קיים לא ימוש‪ ,‬ודבר זה אסור לאומרו בפני עמי הארץ ]רש"י‪ :‬שלא יאמר‬
‫בקרית שמע סגי ולא ירגיל בניו לתלמוד תורה‪ .[:‬ורבא אמר מצוה לאומרו בפני עמי הארץ‬
‫]רש"י‪ :‬דסבר משום קרית שמע נוטל שכר גדול כזה כי אז תצליח את דרכיך אם היה עוסק כל‬
‫היום כ''ש ששכרו גדול ומרגיל את בניו לתלמוד תורה‪ .‬ל''א סברי הנך רבנן דמצי פטרי נפשייהו‬
‫בקרית שמע ויתבי כולי יומא וגרסי שמע מינה שכר גדול יש‪ .[:‬שאל בן דמה בן אחותו של ר'‬
‫ישמעאל את ר' ישמעאל כגון אני שלמדתי כל התורה כולה מהו ללמוד חכמת יונית‬
‫קרא עליו המקרא הזה לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה צא ובדוק‬
‫שעה שאינה לא מן היום ולא מן הלילה ולמוד בה חכמת יונית ופליגא דר' שמואל בר‬
‫נחמני דאמר ר' שמואל בר נחמני א"ר יונתן פסוק זה אינו לא חובה ולא מצוה אלא‬
‫ברכה ראה הקב"ה את יהושע שדברי תורה חביבים עליו ביותר שנאמר )שמות לג יא(‬
‫ומשרתו יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האהל‪ .‬אמר לו הקדוש ברוך הוא יהושע‪ ,‬כל כך‬

‫‪ 6‬אין בקרי סימן מקף‪ ,‬וכ"ש שאינו בכתיב‪ ,‬אבל הוא מובן מאליו‪ .‬שימו לב‪ :‬האות ה"א נבדלת מהאות חי"ת בזה‬
‫שבחי"ת רגל שמאל בקצה השמאלי של הגג‪ ,‬ובה"א משוכה פנימה לצד ימין‪ .‬דוגמאות של חי"ת במובאה‬
‫מתהילים לעיל‪.‬‬
‫‪ 7‬יש מקומות שצריך לגרוס "בן יהוצדק"‪.‬‬

‫‪4‬‬
‫חביבין עליך דברי תורה ‪ -‬לא ימוש ספר התורה הזה מפיך‪ .‬תנא דבי ר' ישמעאל דברי‬
‫תורה לא יהו עליך חובה ואי אתה רשאי לפטור עצמך מהן‪.‬‬
‫רד"ק‪ :‬נחלקו רבותינו ז"ל בזה הפסוק )מנחות צט‪,‬ב(‪ :‬יש אומרים שהוא מצוה לכל ימי‬
‫האדם‪ ,‬ואפילו ידע כל התורה כולה‪ ,‬ויש אומרים שהיא ברכה‪ .‬והנראה‪ ,‬כי היתה מצוה‬
‫ליהושע‪ ,‬וכן לכל אדם‪ ,‬עד שידע התורה‪ ,‬ואחר כן ילמד החכמות‪.‬‬
‫רד"ק מפרש כעין הכרעה בין דברי התנאים‪ ,‬שמותר ללמוד חכמות אחרי שהשתלם בתורה‪.‬‬
‫אבל בדברי ר' שמואל בר נחמני לא נאמר תנאי זה‪ .‬אמנם בן אחות ר' ישמעאל ציין בשאלתו‬
‫שכבר יודע את כל התורה‪.‬‬

‫עוד‪.‬‬
‫ּ ֵתן ְלחָ כָ ם וְ ֶי ְח ַּכם‪ֹ -‬‬
‫אני מבקש מאוד ממי שיש לו הערות שלא ימנע מלשולחן אלי‬
‫הכתובת למשלוח‪ levin-11@neto.net.il :‬או ‪eliyahule@gmail.com‬‬
‫הערות מתקבלות גם באנגלית‪.‬‬

‫הודעה מאתר "לדעת"‪ :‬כאן תוכלו להוריד גיליונות פרשת השבוע מידי שבוע )גם‬
‫גליוננו מופיע שם(‪www.ladaat.net/gilionot.php :‬‬

‫אם אתה מתעניין‬


‫בהבטים הלשוניים של התורה‬
‫)לשון המקרא‪ ,‬המשנה‪ ,‬התלמוד וכו'(‬
‫אתה מוזמן להרשם )בחנם(‬
‫לקבלת דוא"ל בנושאים לשוניים‬
‫בכתובת‪u-frank@neto.bezeqint.net :‬‬
‫☺ בּ ֹוא להחכים את עצמך ואת שאר המכותבים ☺‬

‫‪5‬‬