P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Mar 19, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2014

pdf

text

original

ד"סב שפנה תא גרהש ןהכ ב ר בל תוכ

www.swdaf.com 1
וט קוספ א קרפ והיעשי
ְ עאַ םֶ כי ֵ פּ ַ כּ םֶ כ ְ שׂ ִ רָ פ ְ בוּ ַ ע ֵ מֹשׁ י ִ נֶּ ני ֵ א הָ לּ ִ פ ְ ת וּבּ ְ ר ַ ת י ִ כּ םַ גּ םֶ כּ ִ מ יַ ני ֵ ע םי ִ ל וּאֵ ל ָ מ םי ִ מ ָ דּ ם ֶ כי ֵ דְ י :

ב דומע בל ףד תוכרב תכסמ ילבב דומלת
ויפכ תא אשי אל שפנה תא גרהש ןהכ לכ :ןנחוי יבר רמא .ואלמ םימד םכידי +'א והיעשי+ רמאנש ,

ב דומע הל ףד ןירדהנס תכסמ ילבב דומלת
+א"כ תומש+ רמאנש ,התוא החוד החיצר תבשה תא החודש הדובע המ :רמוחו לקמ תבשה תא החדת הפוג החיצר
הדובע ינפמ תחדינש תבש ,תומל ונחקת יחבזמ םעמ - ?התוא החוד החיצר אהתש ןיד וניא - אנת הקספ רבכ :אבר רמא
משי יבר יבד ,שא ורעבת אל +ה"ל תומש+ :לאעמשי יבר יבד אנתד ,לאע

ב דומע הל ףד ןירדהנס תכסמ תופסות
יחבזמ םעמ רמאנש - תיחדינ הדובעה תא דובעל יואר ןהכ םש ןיא 'יפאו ואל הדובעה תא החוד החיצרש המד ת"או
יזח אל ארבגד םושמ אלא הדובעה תא החוד החיצרד םושמ (:בל ףד תוכרב) ןנירמאדכ אשי אל שפנה תא גרהש ןהכ
ויפכ םכידי (א היעשי) רמאנש הדובע ש"כו ואלמ םימד םיפכ תואישנו הדובעל לחימ אל אהד יזח ךיחרכ לעד ל"יו
רוגינס השענ רוגיטק ןיאו וידיב גרהש יפל םיפכ תואישנ ינאשד ל"י דועו אוה אמלעב ארמוח ארק אוההב ביתכדכ
.'וגו יניע םילעא םכיפכ םכשירפבו

א דומע ז ףד תומבי תכסמ תופסות
יחבזמ םעמ רמאנש - תיחדנ הדובעהש הדובעל יואר רחא ןהכ םש ןיא םא 'יפאו םושמ ואל םתה אמלדו ת"או
יזח אלד אוה ארבגד םושמ אלא הדובע איחד החיצרד (:בל ףד תוכרב) 'ירמאדכ ויפכ תא אשי אל שפנ גרהש ןהכ
הדובע ש"כו ואלמ םימד םכידי רמאנש תא אשי אלו יחבזמ לעמ אלו יחבזמ םעמד הדובע ללחמ ןיאד יזח כ"עד ל"יו
אוה אמלעב ארמוח ויפכ אוההב ביתכדכו רוגינס השענ רוגיטק ןיאו ודיב וגרהש יפל ויפכ תא אשי אל אקוד דועו
םכיפכ םכשירפבו ארק .

א דומע גי ףד תוכמ תכסמ א"בטירה ישודיח
א רזוחש רמול ךירצ ןיאו ,ול יוארה לכל ותוא ןינממ הליחתכל וליפא המילש הבושתב רזחש לכ אמלעד תוריבע ראשב לב
םינהכד אלא ('א ט"ק) תוחנמ ףוסב ורמא אלו ,המילש הבושתב רזוחש רמומ וליפא ,ויתובא וא אוה קזחוהש המל
וליפאו ןישמשמ רחא רבדב אה שדקמב ושמשי אל וינוח תיבב ושמשש רמא םלוכ לעו ,ז"ע תיב וינוח תיבד םתה ד"מל
,'וכו םיבבוש םינב ובוש בותכה תאישנל המילש הבושתב רזחו רימהש ןהכ וריתה םהו ,ל"ז תופסות ילעבל הארנ ןכו
ל"ז יולה ברה ירומ תעד הזו ,ואלמ םימד םכידי היב ביתכד םושמ חצורב ןכ ןיאש המ םיפכ

פ םיפכ תאישנו הליפת תוכלה ם"במר וט קר
ג הכלה
דציכ הריבעה ביתכו ואלמ םימד םכידי רמאנש ויפכ תא אשי אל הבושת השעש פ"עא שפנה תא א גרהש ןהכ
םכיפכ םכשרפבו םלועל ויפכ תא אשונ וניא הבושת השעש יפ לע ףא הגגשב ןיב סנואב ןיב םיבכוכ דבעש ןהכו ,'וגו
איה הדובעכ הכרבו ,'וגו תומבה ינהכ ולעי אל ךא רמאנש פ"עא ג ם"וכעל רימהש ןהכ ןכו ,ומשב ךרבלו ותרשל ב רמאנש
.ןיענומ ןיא תוריבעה ראשו ,םלועל ויפכ תא אשונ וניא וב רזחש

וט קרפ םיפכ תאישנו הליפת תוכלה תוינומיימ תוהגה
ג הכלה
ויפכ תא אשי אל שפנה תא גרהש ןהכ ןנחוי יבר רמא ןידמוע ןיא קרפב [א] פמב איההד ה"יבאר בתכו גורהל םסרו
ךכל דעומש םסרופמו אמש ןיקזינהד ימלשוריב ןניסרגדמ ותייארו ודרמב דמועב אלא ירייא אלד החמש וניבר בתכ ןכו
לעב לבא ויתלאששכ וניבר ירומ יל בישה םהירבד לכו 'וכו ינכרבמ אוהו םימד ךפושו תוירע הלגמ ןהכ ינולפ שיא רמאת
.רבחמה וניברכ בתכ ה"ס

חרוא ךורע ןחלוש חכק ןמיס םייח
הל ףיעס
.הבושת השע וליפא (טכק) * ויפכ תא אשי אל ,גגושב וליפא (חכק) * ,שפנה תא גרהש <בל> אנ (זכק) ןהכ (לק) :הגה
גוהנ יכהו (אלק) ,םהינפב תלד לוענל אלש ,הבושת [ס] ילעב לע לקהל שיו ויפכ אשונ ,הבושת השע םאד א"יו י"בו רוגא םיקסופ הברהו י"שרו רוט) .(

הל ףיעס חכק ןמיס םייח חרוא ךורע ןחלוש לע ז"ט
(בל) .שפנה תא גרהש - ואלמ םימד םכידי םכמ יניע םילעא םכיפכ 'כשרפבו ביתכד .'וכ 'לפת וברת יכ םג ביתכו
ינהמ אל 'בושתד עמשמ :

ד"סב שפנה תא גרהש ןהכ ב ר בל תוכ
www.swdaf.com 2


הל ףיעס חכק ןמיס םייח חרוא ךורע ןחלוש לע הרורב הנשמ
(חכק) גגושב וליפא - והוסנא םאו רבע םא מ"מ רובעי לאו גרהיד ל"יק החיצרבד ג"עאו ויפכ תא אשונ גורהל [טצ]
הז ליבשב כ"נל לספימ אל גרהנ אלו :[ח"פו ח"נרהמ]
(טכק) הבושת השע וליפא - השענ רוגיטק ןיא מ"מ [ק] הבושתה ינפב דמועש רבד ךל ןיאש פ"עאד ל"סד וז העד םעט
יואר ןיא שפנה תא גרהש ולא םידיבד רוגינס תא אשונ הליפהו הרה השא [אק] ףחד .הבושת השעש פ"עא ויפכ תא אשיל
:[םינורחא] ןירבוע לע התימ ןיבייח ןיאד ויפכ
(לק) 'וכו םאד א"יו - דיזמב רבעשכ וליפא ונייה :
(אלק) גוהנ יכהו - ןירימחמש םינורחא הזיא שיו :ל"הב ןייעו דיזמב פ"כע

ייח חרוא ךורע ןחלוש לע הכלה רואיב הל ףיעס חכק ןמיס ם
* 'וכו גגושב וליפא - גגושב רימחהל ןיא דימ תמ אל אה דימ תמב אקודד דדצמש א"מב ןייע ותלבלב חורה אמש
:תמו
* הבושת השע וליפא - ןיקלוח שי איבה אלו ןאכב םתס רבחמה הנה רמומ ןינעל ז"לסב איבהש ומכ ל"סד עמשמ
יטק ןיאד םושמ רימחהל ןדיד ןודינל תוטישפב רוגינס השענ רוג רואיבו ת"עב ןכא רבחמה תעדב הדוהי הטמו ר"א כ"כ
.ז"לסב איבהש ןיקלוח שיא ומצע ךמס רבחמהד ל"סד חכומ א"רגה ןיגהונ ןכש בתכו לקהל קספ א"מרה אניד ןינעלו
דיזמב וליפא ונייהו חא המכ והוקיתעהו ויפכ אשונ דיזמב וליפא םשו ג"עמ ערג אלד בתכו היאר איבהש ומכו םינור ןכא
דיזמ היה םא הבושת השעב וליפא לקהל ןיאד םתעד [ח"הדה וקיתעהו] ר"אהו ח"רפה תוכמ א"בטירב יתאצמ ןכו .
ינווג לכב החיצרב רימחהל ה"אר ובר םשבו תופסות ילעב םשב איבהש ב"פ יהליש אנידל ע"צו ןיא הלע םא פ"כעו
:מ"מרה םשב רוטב בתכש ומכ ודירוהל

ח רזעילא ץיצ ת"וש ס ןמיס די קל
תודוא לע ויפכ תא אשי אלד שפנה תא גרהש ןהכ לש הכלההב ללכנ םא ם"וכע גרהש ןהכ םימד םכידי 'אנש םושמ
ורמאנש םינידה יטרפ כ"ג וילע םילחו ,ע"ושו רוטבו ם"במרב הכלהל ןכ קספנו ב"ע ב"ל ףד תוכרבב 'מגב אתיאד ,ואלמ
אל וא ,הזב םש . ..
(א) ג"מרפה הנהו "אב ןיאד ל"י ם"וכע גרה והער לע ל"צב םיטפשמ 'פ :ל"זו בתוכו הזמ עגונ וירבד ףוסב א"נ ק"סב םש א
,ל"כע כ"נד ל"י ןידירומ והימו ש"עי =ויפכ אשונ= כ"נ שי ם"וכע גרהבד רמול בתוכ םיטפשמ 'פב ךרדל הדצ 'סבד ל"רו
ויפכ אשונ ןיאד רמול מ גרה םא והימד ז"ע ריעהל בתוכ ודיצמ ג"מרפהו ויפכ תא אשונ ןכד רמול שי ןידירומד הלא
לו ,ד"לצה ירבד אצמ האיצמש בתוכ א"ע 'יס (רעטייל) דוד תיב ת"ושבו) (רתא לע ג"מרפב אבומ רבכש האר א . ..
םשב איבמש ג"מ ק"ס ח"כק 'יס ח"וא לע יכדרמ רמאמ רפסב יתיאר םרב (ב) השירפה אניד ךה לע בתכש ל"ז ןהכד
אשי אל שפנה תא גרהש לארשי יגרוהב ואלמ םימד םכדימ איבמש היארה אהד לארשי ל"רד ל"נ ל"זו ויפכ תא
ל"כע ם"וכע יטועמל אתאד הארנד ר"מאמה ז"ע ףיסומו .. . ש"ממ ךפיהה המהש השירדה םשב םישרופמ םירבד ונל ירה
א ךמוס םיקסופה ילודגמ כ"ג אוהש יכדרמ רמאמ לעבהו ,ג"מרפה וילע ךמתסמש ךרדל הדצה הז וקספ לע וידי יתש ת
ד שרפל חרוטו ?ל"מק יאמ אטישפ :ז"ע לאושש דע ל"ז השירפה לש תאז ונעימשאל ךירצ היה ןכש וירב . . .
... לע ליחהל רשפא ןכ םא ,הזב השירפה ירבדמ ועדי אל ג"מרפה ןכו ךרדל הדצ לעבה םגש םירבדה םיארנש ןכש ןויכמו
ה"כ 'יס מ"וחב א"מרה לש וקספ הז ןוגכ רפס לע ונורכז הלע אלו ןואג תבושת םימעפל אצמנ םאד ,קסופש 'ב ףיעס
ירדה והל עימש יוה יאו ןואגה ירבד ועדי אלש רשפאש םינורחאה ירבדכ קוספל םיכירצ ןיא וילע םיקלוח םירחא ואצמנו
הלא לכש םיאור ונאש רחאמד ,וננודינבש השירפה ירבדל רשקב םג אופיא רמאנ רבדה ותואו ,ש"ע והב אלד רמול ודדצש
השירפה ירבדמ ועדי וליאד ןנא ןנירמאו ,םתומכ הכלה ןיא ןכ םא ,הזמ ךפיהה הלעהש השירפה ירבד ואר אל ויפכ אשי
.והב ירדה ווה
. . . יאדובש םוריח תעשבו המחלמב ם"וכע גרהש ןהכב ו"ק לש ונב ןב ו"קב כ"שכמב הזמו ,ויפכ תא אשונ ריפשו
ויפכ תא אשונ הל ןיאו , .רתוי ןאכב ךירא

גמ ןמיס א קלח יולה טבש ת"וש
.א והמ ,םוי 'ל ירחא תמ אוהו הצרא דחא ןקז ףחדש ולש בכר ילכב עסנש העשב ןוסא ול עריאש ןהכמ יתלאשנ
הבושת וילע לבק רבכו גגוש 'יהד אדח .קופקפ ילב ויפכ אשיד יתירוהו .ויפכ אשיש ח"כק ןמיס א"מרה ליקמ ג"הכבו
תוטישפב ה"לס . דימ תמ אלד דועו .לקהל םש א"גמ דדצמ ג"הכבו ילואו לודג הלוח 'יה ףחדנהד ףסונ דצ דוע ןאכו
ריתהל טושפ ןכלו ,ליטק אליטק ארבג רקיעו ט"עמו הקדצל ףסונ ףוגסל םיתינעת המכ וילע לבק הבושת ןינעלו .
.הככ 'ה השע המ לע םישעמב שופשפו הכדנו רבשנ בל םירקיעה

ד"סב שפנה תא גרהש ןהכ ב ר בל תוכ
www.swdaf.com 3
תעד הווחי ת"וש די ןמיס ב קלח
וגרהו ועגפו ,לארשי תוכרעמב ,הירוסו ןדרי םירצמ תואבצ דגנ תוברקב ופתתשהש ל"הצ ילייח םינהכ :הלאש
םניד םאה ,ביואה ילייחמ גרהש ןהככ ?לארשי תא ךרבל ויפכ אשונ וניאש שפנה תא

. . . . מ אלא וניא הז ןיד םא וקלחנש ןפואב הלאה םינושארה תקולחמ ריבסהל שיו ,אמלעב אתכמסא ארקו ןנברד
השעב וא ,דעומו םסרופמ חצור וניאשכ לקהל שי הז יפלו ,ןושארה םצוריתב (א"ע ז תומבי) תופסותה ובתכש ומכו
רימחהל שי הרותה ןמ יוהד ינשה םצוריתל לבא ,הבושת .(ול ףיעס חכק ןמיס /ח"וא/) ךורע ןחלשב ןרמ קספ ןכו . . . .

ש הזה ןידה םא תעדל ונילעו יוג גרוהב םג ךיי . . . גרובנלייא רעב רכששי יבר ןואגהו ךרדל הדצ ורפסב (עבש ראב לעב)
והז ,ואלמ םימד םכידי רמאנש ויפכ אשי אל שפנה תא גרהש ןהכ לכש ןנחוי יבר רמאש ןידהש ,ןאכמ דמל (א"ע טס ףד)
יוגה תא גרהש ןהכב וליפא כ ,םייסו .ויפכ אשי אל ,םימשל רוסמ ונידש ןויכש , .כ"ע .השעמל אל לבא הכלהל יל הארנ ן
אשי אלש שפנה תא גרהש ןהכש יל הארנ ,בתכ (חכק ןמיס ףוס) השירפה רפסב ,ץ"כ קלאפ עשוהי יבר ןואגה םלוא
לארשי תא גרוהב והז ,ויפכ כ"ע .יריימ לארשי יגרוהב ואלמ םימד םכידי קוספהמ איבמש היארה ירהש , . ..

א ןיא ונלש ןודינבש תמאבו והוסנא םאש ,(הל ףיעס חכק ןמיס) שדח ירפה בתכש המ דבלמ יכ ,הז לכל םיכירצ ונ
תואבצ לומ דמועש ןהכה ירה ןכ םאו .(זכ תוא א"ע אמק ףד) החונמ תיב רפסב ומע םיכסהו .ויפכ אשונ ,גורהל
וגרוהל םכשה ךגרהל אבהו .הזמ לודג סנוא ךל ןיא ,הנכסל ףושחו ביואה הז ןידו .(:בס תוכרב) ןודינמ הברה ףידע
ףד) םיחספב הז לע ורמאש ומכו ,רובעי לאו גרהי ,לארשי וריבח תא גורהל ותוא םיסנוא םא וליפא ירהש ,שדח ירפה
תוכלהמ 'ה קרפ) ם"במרב הקוספ הכלה איהו .יפט קמוס ךרבחד אמד אמליד ,יפט קמוס /ךדיד/ ןדיד אמד תיזח יאמ (:הכ
וי ךורע ןחלשו רוטבו ,(הרותה ידוסי ףא ,ובלמ הנע אלו אוה סונאש ןויכ ויפכ אשיל לספנ אל תאז לכבו .(זנק ןמיס) העד הר
קפס ןיאש ,השודקה ונצרא לעו לארשי לע ןנוגל םידמוע ל"הצ ילייח םהש םינהכש ןאכ ןכש לכ .ןגוהכ אלש השעש יפ לע
אלו גורהלו דימשהלו סרה עורזל םיאבה ביואה תואבצ ינפ םדקל םישוע םה הבר הוצמש ,ףטו םישנ םישנא דב המ והזו
.הוצמ תמחלמ ללכב איה םהילע אבה רצ דימ לארשי תרזעש ,(א הכלה םיכלמ תוכלהמ 'ה קרפב) ם"במרה קספש
םיפכ תואישנל םירשכ הלא םינהכש קפס ןיאש יאדוב ןכ םאו

זט ןמיס ה קלח תעד הווחי ת"וש
:הלאש םאה ,תינלטק הנואתל םרגו ,תינוכמב גהונ היהש ןהכ םינהכ תכרבב ויפכ אשיל יאשר ?לארשי תא ךרבל

.. . תוריהמב גהנש תמחמ ,לארשימ שפנ ןדבאל םרגו בכרב גהונ היה ןהכהש ונלש ןודינב םגש הארנ הז יפלו
תולעל לספנו ,ןודז הלוע ותגגש ירה ,העונתה יקוח לע תרחא הריבע רבעש וא ,רורמתל תייצ אלש ינפמ וא ,תזרפומ
יפכ אשילו ןכודל םינהכ תכרבב ו רוגינס השענ רוגיטק ןיאש יפל , . . . ,ןדיד ןודינל ןידה אוהו ,רתויב ינלטק ילכ אוה בכרהש
,אוה דיזמל בורקו ,העישפל רבדה בשחנ ,יוארכ תוניתמב גוהנל רהזנ אלש ימו .םדא ייח ןכסלו עוגפל דואמ לולעו
רורב רבדה יכ .ןכודל לספנ ןהכ אוה םאו ,אוה םידיב גרוהכו בותכה ןושלכ ,וידי ומב גרוהה ןיב הזב קלחל ןיאש
תינוכמה קולדת ןאכו .הוהב רבדל בותכה ךרדש ,ופוגב וא ,וילגרב הטיעב ידי לע חצור ןיבל ,ואלמ םימד םכידי
ויצח םושמ ושא ל"יקד יאמ ללכב יוה ,תומל סרדנש שיאה תארקל התעסהו . ..

,גהנה לש ודיצמ תונלשר לכ התיה אל םא םלוא דלי ץפק יופצ יתלב ןפואב ךא ,יוארכ תוריהזב תינוכמה תא גהנו
םינורחאה תקולחמב יונש רבדה ,רומג סנואב היה רבדהש ןפואב ,תומל סרדנו תינוכמה ילגרל לגלגתהו בוחרל יכ ,
רפסב הכלהל אבוה ןכו .ויפכ אשיל יאשרו ,לקהל שי סנואל בורקה גגושבש ,בתכ (גס ק"ס חכק ןמיס) הבר הילאה ןגמ
רימחהל שי סנואב וליפאש הלעהו ,הזב קפקפל בתכ (אנ ק"ס םהרבא לשאב) םידגמ ירפה לבא .(טס ק"ס םש) םירובג
.ש"ע .ויפכ אשי אלש הלחתכל הלטבל הכרב ששח הזב שיו ליאוהש ,םידגמ ירפה ירבדל שוחל יוארש הארנו ראובמכ ,
ז"בדרה ת"ושב ראבתמ ןכו ,ל"נה (זיק ןמיס) ח"נלרהמ ת"ושב בתכמ מ"דנה - .לקהל תוכרב קפס ,(בכ ןמיס ףוס) די
גהנה ןהכה םאש הארנ םוקמ לכמו ,ודי תחתמ האציש הלקתה רבד לע ובל לא תש הבושתב בשו גהנתיש וילע לביקו ,
ידי לע הבוח םילגלגמ ל"זח ורמא רבכו) לארשיב שפנ דוביאל םרגש לע ,לארשי ימכח והורוי רשא לככ הבושתה יכרדב
תבש .בייח ,(א"ע בל ויפכ אשיל ןכודל תולעל ול ריתהלו הבושת ילעב לע לקהל שי הזכ ןפואב . . .

הלקת האציו ליאוה ,הבושת השע םא וליפאו ,ויפכ אשיל יאשר וניא ,תינלטק הנואתל םרגו ,תינוכמב גהנש ןהכ :םוכיסב
רסוחמ טפשמה תיבמ ונידב יאכז אצי םא וליפאו .לארשימ שפנ דוביאב ודי תחתמ םדא גרהנש ומצעב עדויש לכ ,תוחכוה
.הלטבל הכרב רוסיא הזב שיש ,ויפכ אשיל ול רוסא ודי לע לארשימ א"מר דיב םיאצויה םיזנכשאה וניחא םנמאו
גרה וליפאש קספש ךורע ןחלשה ןרמ תוארוה ונלבק ונא לבא ,הבושת השעו הגגשב רבדה היה םא הזב םיליקמ
פכ אשונ וניא הבושת השעו גגושב שפנ .וי .דרפס ינבר ילודג השעמל הכלה ורוה ןכו ןוגכ ,ירמגל סונא היה םא םלוא
תארוהכ הבושת וילע לביק םא זא ,תומל סרדנו תינוכמה ילגרל לגלגתהו םדא ץפק םואתפ עתפבו ,תוריהזב גהנש
לע הזב לקהל שיש ,םימי המכ רחאל אלא דימ תמ אל עגפנה םא ןכש לכו .ויפכ אשיל יאשר ,לארשי ימכח ילעב
הבושת .ול אפרו בשו .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->