You are on page 1of 2

VEZE IZMEU AKORADA

Trozvuci mogu biti u kvintnom srodstvu, tercnom srodstvu i mogu biti nesrodni. Kvintno srodstvo predstavljaju dva trozvuka iji su osnovni tonovi udaljeni za kvartu ili za kvintu navie ili nanie. (Npr. C - E - G i F - A - C ). Oni po pravilu imaju jedan zajedniki ton. Tercni srodnici su oni trozvuci iji su osnovni tonovi udaljeni za malu ili veliku tercu nanie ili navie. (Npr. C - E - G i A - C - E ). Oni imaju po dva zajednika tona. Nesrodni trozvuci su, u stvari, susedni trozvuci. Oni nemaju ni jedan zajedniki ton. KVINTNI SRODNICI mogu se vezati strogom, slobodnom i poluslobodnom vezom. STROGA VEZA: 1) Bas skae za kvartu ili kvintu, navie ili nanie; 2) Zajedniki ton se zadrava u istom glasu; 3) Preostala dva glasa se oba kreu postupno u najblie tonove sledeeg akorda. SLOBODNA VEZA: 1) Bas mora initi manji skok (skok kvarte) navie ili nanie. Skok kvinte nije mogu u ovoj vezi; 2) Zajedniki ton se ne zadrava; 3) Gornja tri glasa kreu se suprotno basu u najblie tonove sledeeg akorda. Ako se slobodna veza primeni na vezu V - I, onda e se voica morati razreiti slobodno, po nainu licencije voice za tercu nanie. Licencija voice za tercu nanie mogua je pod sledeim uslovima: 1) Iskljuivo u slobodnoj vezi V - I, kada bas ini manji skok, skok kvarte; 2) Iskljuivo ako se voica nalazi u unutranjem glasu (altu ili tenoru). Licencija voice za tercu nanie zabranjena je u sopranu, to znai da, ukoliko se voica javi u sopranu, ne moe biti primenjena slobodna veza, ve se mora koristiti stroga veza. POLUSLOBODNA VEZA: 1) Bas skae za kvartu ili kvintu, navie ili nanie; 2) Iz terce prvog akorda se skae u tercu drugog akorda, pod uslovom da se terca prvog akorda ne nalazi u altu. Ovo nije skok ZA tercu! Veliina skoka je kvarta ili kvinta, navie ili nanie. 3) Preostala dva glasa se kreu u najblie tonove sledeeg akorda. U poluslobodnoj vezi mogue je promeniti slog akorda, po cenu veeg skoka u jednom od glasova. Ako se ova veza primeni na vezu V - I, terca V stupnja je voica, to znai da treba skoiti iz voice u tercu I stupnja, tj. za kvartu navie ili ree, za

kvintu nanie. Ovo slobodno razreenje voice nazivamo licencija voice za kvartu navie. Za razliku od prethodne, ova licencija mogua je ak i u sopranu. Licencija voice za tercu nanie mnogo je ee u upotrebi. Javlja se kroz itav zadatak, pa i u samoj kadenci na kraju zadatka. Nije mogua u sopranu. Licencija voice za kvartu navie vrlo je retka. Mogua je u itavom zadatku, ali je zabranjena u kadenci (kadenca ne moe da se zavri poluslobodnom vezom). Mogua je u sopranu, kao i u svim ostalim glasovima. TERCNI SRODNICI se vezuju na sledei nain: 1) Strogo - oba zajednika tona se zadre; 2) Poluslobodno - zadri se samo jedan zajedniki ton (onaj koji posle toga ne daje nikakva zabranjena kretanja). 3) Slobodno - suprotno basu, s tim to bas skae za malu ili veliku tercu, navie ili nanie. NESRODNI ili SUSEDNI TROZVUCI vezuju se na sledei nain: 1) Bas se kree postupno navie (IV - V) ili postupno nanie (II - I). 2) Gornja tri glasa kreu se u suprotnom pravcu od kretanja basa, u najblie tonove sledeeg akorda.